ANALISIS KEBERKESANAN KAEDAH PEMBAIKAN CERUN DENGAN PEMBINAAN TEMBOK GABION DAN CERUN BERTINGKAT: KAJIAN KES DI KOLEJ

PERDANA, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KHAIRUL FADZILAH BINTI MOHD. OMAR

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

i

ANALISIS KEBERKESANAN KAEDAH PEMBAIKAN CERUN DENGAN PEMBINAAN TEMBOK GABION DAN CERUN BERTINGKAT: KAJIAN KES DI KOLEJ PERDANA, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KHAIRUL FADZILAH BINTI MOHD. OMAR

Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam

Fakulti Kejuruteraan Awam Universiti Teknologi Malaysia

14 NOVEMBER 2005

ii

“Saya akui bahawa karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.

Tandatangan Nama Penulis

: :

……………………………. KHAIRUL FADZILAH BINTI MOHD. OMAR

Tarikh

:

14 NOVEMBER 2005

.

iii

Teristimewa buat ayahanda, bonda, kekanda dan adinda-adinda tercinta atas kasih sayang kalian yang tidak pernah luntur. Buat Mohd. Azharuddin Hj. Tahir, sokongan darimu sentiasa membakar semangat. Rakan-rakan seperjuangan, kalian akan tetap kuingati dan kusayangi.

Dr.iv PENGHARGAAN Penulis ingin merakamkan penghargaan ikhlas buat penyelia. Fadzli Shukor. Perhargaan turut diberikan kepada rakan-rakan dan pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung. Mohd. Mohd Ekhuan Fatihi Abdullah dan Yulindasari. Buat sahabat-sahabat yang banyak membantu iaitu Safirun Hashim. . Nurly Gofar yang sentiasa memberi bimbingan dan dorongan yang berterusan. bantuan daripada kalian amat penulis hargai.

gabungan di antara cerun bertingkat dan tembok gabion berkesan dalam meningkatkan faktor keselamatan. Fellenius dan Janbu digunakan untuk menentukan faktor keselamatan dan menguji keberkesanannya. . Dalam menjalankan analisis. Kejadian ini bukan sahaja merosakkan harta benda malah menyebabkan keselamatan dan nyawa manusia turut terancam. namun dalam kes ini. pihak Harta Bina. Universiti Tekonologi Malaysia (UTM) telah mengesan kegagalan cerun di Kolej Perdana. Tujuan kajian ini dijalankan untuk memahami sifat. Maka tidak hairanlah sekiranya perkara ini dipandang serius oleh pelbagai pihak. Oleh kerana kaedah pembaikan cerun seperti cerun bertingkat dan tembok gabion telah dijalankan. jenis kegagalan cerun dan kesesuaian kaedah penstabilan yang sedia ada. UTM. perisian SLOPE/W dengan kaedah Bishop Dipermudah. kajian tapak dan data-data makmal merupakan aspek penting kerana ia akan digunakan di dalam analisis. cerun masih berada dalam keadaan kritikal berikutan pergerakan tanah yang masih berlaku. Melalui analisis ini. Kejadian ini berlaku akibat daripada limpahan air hujan yang tidak dapat mengalir dengan baik dan menyebabkan berlakunya kegagalan cerun jenis putaran.v ABSTRAK Kebelakangan ini laporan gelonsoran tanah yang berlaku di Malaysia kerap menjadi tajuk utama di dada-dada akhbar. Pada 21 Julai 2003.

but threaten human lives. UTM. the combination of stepping slope and gabion are proved to be effective in increasing factor of safety but in this case. On 21st July 2003. This incident not only damages properties.vi ABSTRACT In Malaysia. From the analysis. Universiti Teknologi Malaysia (UTM) had detected slope failure at Kolej Perdana. In analysis process. . The aim of this study is to understand the nature. it is not a surprise when a lot of persons pay attention due to this issue. Harta Bina. news of landslide incident always announce in the newspaper. Fellenius and Janbu methods are used to measure the factor safety due to test the effectiveness of stepping slope and gabions. type of slope failure and suitability of slope stabilization at the site. Therefore. the slope is still in critical condition as the sign of movement still clear. site survey and lab data’s are important because it will be using in the analysis. The slope failure happened because of heavy rainfall which can’t transmit properly and causes circular failure. Analysis using SLOPE/W software with Bishop Simplified.

1 1.3 1.2 1.5 1.vii ISI KANDUNGAN BAB PERKARA JUDUL PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SIMBOL SENARAI LAMPIRAN MUKA SURAT i ii iii iv v vi vii xi xii xiv xvi BAB 1 PENGENALAN 1.4 1.6 Pengenalan Latar Belakang Masalah Matlamat Kajian Objektif Kajian Skop Kajian Kepentingan Kajian 1 2 3 3 4 4 .

1 Pengenalan 5 2.2 15 18 2.4 Analisis Kestabilan Cerun 2.4.4.3 Punca Kegagalan Cerun 2.2 2.2 Kaedah Hirisan Penyelesaian Fellenius Penyelesaian Bishop Dipermudah Kaedah Janbu Kaedah Morgenstern-Price 21 23 24 26 28 2.1.2.2 Jenis Kegagalan Cerun 2.3 Cerun untuk Tanah Berjelekit dan Homogen (Analisis φu=0) 12 13 13 2.1 2.4.3 Gelincir Putaran Gelincir Peralihan Gelincir Majmuk 6 7 8 8 2.1.4.3 Kegiatan Manusia Tindakan Air Faktor Geologi 9 10 10 11 2.2.4.viii BAB 2 KAJIAN LITERATUR 2.2.4.4.2 2.2 2.3 2.4.1 2.1 2.3.4.2.2.3.2.3.2.5 Analisis Dengan Menggunakan Perisian SLOPE/W 29 .4 2.1 2.1 Kaedah Mudah Analisis Satah Gelincir Peralihan Cerun Terhad Dengan Satah Kegagalan Linear 2.1.

2 2.6.ix 2.4 3.4 4.6 Kaedah-kaedah Penstabilan Cerun 2.2 3.6.3 Mengubahsuai Geometri Cerun Membina Struktur Penahan Membina Sistem Saliran Yang Sesuai dan Berkesan 2.6.1 3.3 Kawasan A Kawasan B Kawasan C 42 44 45 47 49 51 57 65 4.2.3 3.1 2.6.2 Kajian Kes Data Kerja Ukur 4.1 4.4 2.1 4.5 Data-data Tanah Analisis Kestabilan Rumusan Analisis .2.3 4.5 Pengenalan Kajian Tapak Pengukuran di Tapak Pengumpulan Data Tanah Analisis Kestabilan Cerun 35 37 38 39 40 BAB 4 HASIL ANALISIS DAN PERBINCANGAN 4.6.2 4.5 Menanam Tanaman Tutup Bumi Meningkatkan Kekuatan Ricih Tanah 33 33 34 30 30 32 BAB 3 METODOLOGI 3.2.

x BAB 5 KESIMPULAN 5.1 5.2 Kesimpulan Cadangan 68 69 RUJUKAN 71 LAMPIRAN 73-83 .

03 4.02 4.05 4. 4.01 4.xi SENARAI JADUAL NO.06 TAJUK Data Ukur Tekimetri bagi Kawasan A Data Ukur Tekimetri bagi Kawasan B Data Ukur Tekimetri bagi Kawasan C Data-data Yang Digunakan Dalam Analisis SLOPE/W Keputusan Faktor Keselamatan Rumusan Peningkatan Faktor Keselamatan MUKASURAT 46 48 50 56 65 66 .04 4.

02 2.11 Jenis Kegagalan Cerun Zon Luluhawa Tanah Satah Gelincir Peralihan Cerun Dengan Satah Kegagalan Cerun Dengan Satah Kegagalan Linear Analisis φu=0 Tanpa Retak Tegangan Analisis φu=0 Dengan Retak Tegangan Pekali-pekali Kestabilan Taylor Untuk φu=0 Kaedah Hirisan Analisis Kestabilan Dengan Kaedah Janbu Faktor Pembetulan.02 4.xii SENARAI RAJAH NO.04 2.07 2.06 Kaedah Morgenstern-Price Carta Aliran Sepanjang Kajian Dijalankan Kawasan A.02 4.05 2.03 4. TAJUK MUKA SURAT 2.10 2.01 3. fo Dengan Mengambilkira Daya di Antara Hirisan 7 12 14 15 17 19 19 20 21 27 27 28 36 39 43 44 45 47 49 51 2.06 2. C Kawasan A Kawasan B Kawasan C Plotan Kawasan A Plotan Kawasan B Plotan Kawasan C . B.03 2.09 2.12 3.01 4.04 4.05 4.08 2.01 2.

07 4.09 4.12 4.xiii 4.10 4.13 Analisis Cerun Asal Bagi Kawasan A Analisis Cerun Bertingkat Bagi Kawasan A Analisis Cerun Asal Bagi Kawsan B Analisis Cerun Bertingkat Bagi Kawasan B Analisis Cerun Bertingkat Dan Tembok Gabion Bagi Kawasan B Analisis Cerun Asal Bagi Kawasan C Analisis Cerun Bertingkat Bagi Kawasan C 58 59 60 61 62 63 64 .08 4.11 4.

xiv SENARAI SIMBOL b c c’ cm cd d e FS fo H La m N Ns Rs r ru Tr u zc Σ ΣV θ - Lebar hirisan Kejelekitan tanah Kejelekitan tanah tak bersalir Kejelekitan tanah digerakkan Kejelekitan tanah diperbaharui Kedalaman Nisbah lompang Faktor Keselamatan Faktor pembetulan Ketinggian Panjang permukaan kegagalan Ketinggian Daya normal kepada dasar hirisan Pekali kestabilan Daya paduan Jejari Nisbah tekanan air liang Daya ricih rintangan Tekanan air liang Kedalaman satah kegagalan Jumlah Jumlah daya pugak Sudut .

xv φ φ’ φd φg τd τf τ τm β α γ γb γg γ’ γtepu γw σ σ’ δ ω Sudut geseran Sudut geseran dalaman berkesan Sudut geseran diperbaharui Sudut geseran gabion Tegasan ricih purata yang terhasil Kekuatan ricih purata tanah Kekuatan ricih Kekuatan ricih bergerak Kecerunan permukaan tanah cerun Kecerunan permukaan tanah cerun Berat unit tanah Berat unit gembur Berat unit gabion Berat unit tenggelam Berat unit tepu Berat unit air Tegasan normal Tegasan normal berkesan Geseran tanah dengan tembok penahan Kandungan lembapan .

A B1 B2 B3 C D E TAJUK Pelan Kampus Universiti Teknologi Malaysia Data Lubang Jara BH1 Data Lubang Jara BH2 Profil Tanah Graf Untuk Mendapatkan Sudut Geseran Tanah. ω MUKASURAT 73 74 77 80 81 82 83 .xvi SENARAI LAMPIRAN NO. Gs Data Kandungan Lembapan. φ Data Graviti Tentu.

Kejadian tersebut yang dahulunya dianggap sebagai satu fenomena biasa dan remeh kini sudah mula membimbangkan banyak pihak. . kuari dan perlombongan. Kampung Sg. Bukit Peninjau.BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pengenalan Kebelakangan ini. landasan keretapi. Lui. Malah. Bagi memastikan kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Analisisanalisis ini dijalankan bagi menentukan kawasan yang terancam oleh tanah runtuh. gelongsoran tanah kerap menjadi tajuk berita utama di akhbar di Malaysia. Gunung Brinchang. kestabilan cerun perlu dianalisis. Gunung Gagau dan Pampang. Genting Sempah. Bukit Antarabangsa. Jeli. Malaysia khususnya telah menjalankan pelbagai analisis bagi mengelakkan kejadian gelonsoran tanah daripada berlaku dan berulang-ulang. kajian daripada Jabatan Pengairan dan Saliran (Dis 2004) telah menunjukkan terdapat sembilan kawasan tanah tinggi yang berisiko iaitu Kuala Kenderong. Analisis kestabilan cerun amat penting dalam merekabentuk cerun-cerun dalam projek pembinaan lebuhraya. Kawasan-kawasan ini didapati mungkin akan berlaku gelonsoran tanah ataupun jatuhan tanah. terowong.

Dari pemerhatian yang telah dilakukan di tapak. Pelan Kolej Perdana.2 Latar Belakang Masalah Kolej Perdana merupakan kawasan penginapan pelajar yang dibina di atas kawasan bukit dan berada di dalam kampus Universiti Teknologi Malaysia. didapati runtuhan tanah pernah berlaku di sisi bangunan bagi blok U5. Selain daripada penekanan kepada aspek keselamatan struktur. membina cerun bertingkat dan pembinaan tembok gabion bagi mengelakkan berlakunya tanah runtuh. penstabilan cerun menjadi aspek penting bagi menjamin keselamatan struktur yang dibina sama ada ia berada di atas bukit atau kawasan tanah tinggi mahupun struktur yang dibina di kawasan sisi atau pun lereng bukit. menyediakan sistem saliran. . penstabilan cerun adalah penting bagi memastikan keselamatan nyawa orang ramai terjamin. 1. Walaupun pihak universiti telah menjalankan proses penanaman tanaman tutup bumi iaitu rumput. Universiti Teknologi Malaysia ini boleh dilihat pada Lampiran A. Cerun tersebut telah runtuh dan ini telah membimbangkan pihak universiti kerana ia boleh mendatangkan bahaya kepada penghuni blok asrama tersebut. Bangunan yang dibina di Kolej Perdana merupakan bangunan-bangunan tinggi yang dibina setinggi sembilan tingkat. bagi mengelakkan terjadinya kegagalan cerun.2 Oleh itu. pergerakan tanah masih berlaku berdasarkan keadaan sistem perparitan yang sudah mulai retak dan condong.

Memahami sifat dan jenis kegagalan serta kaedah analisis yang bersesuaian. Dalam hal ini. Kajian ini dijalankan untuk melihat keberkesanan kaedah pembaikan cerun yang telah dibuat memandangkan sehingga ini pergerakan tanah masih berlaku pada tumit cerun.3 Oleh itu kajian perlu dibuat semula bagi memastikan tanah di kawasan tersebut tidak runtuh kembali.3 Matlamat Kajian Matlamat kajian ini ialah memahami kesesuaian kaedah pembaikan cerun terhadap sesuatu keadaan kegagalan yang telah berlaku. analisis kestabilan cerun asal akan dijalankan dan dibandingkan dengan keadaan sekarang di mana beberapa kaedah pembaikan telah dibuat iaitu pembinaan tembok gabion dan pembinaan cerun bertingkat. sekaligus memastikan keselamatan penghuni asrama dan orang ramai terjamin. 1. faktor-faktor yang menyumbang kepada kegagalan cerun serta membuat perbandingan kaedah-kaedah analisis. Selain daripada itu. . 3. matlamat kajian ini ialah memahami sifat dan jenis kegagalan cerun. objektif kajian ini adalah: 1. Mengkaji keberkesanan kaedah penstabilan cerun iaitu tembok gabion dan cerun bertingkat. 1.4 Objektif Kajian Bagi mencapai matlamat kajian. 2. Memahami kaedah-kaedah pembaikan cerun yang sedia ada di kawasan kajian.

cerun bertingkat dan kombinasi cerun bertingkat dan gabion. 1. Perbandingan nilai adalah penting kerana analisis menggunakan satu nilai sahaja tidak dapat menunjukkan tahap kestabilan cerun yang sebenar. Analisis ini dibuat bagi keadaan cerun asal. kajian dan pemahaman mengenai kestabilan cerun adalah penting bagi memastikan binaan cerun yang selamat dapat dibina dan mengelakkan cerun yang sedia ada daripada runtuh. Selain daripada membuat perbandingan analisis. UTM (Muhisham) dan kaedah pembaikan yang telah dibuat. konsep dan faktor-faktor merupakan pertimbangan yang perlu dipertimbangkan dalam analisis kestabilan cerun. Analisis kestabilan cerun dijalankan dengan menggunakan perisian SLOPE/W.4 1. Justeru. . kestabilan cerun terutama di lereng bukit dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa kaedah.6 Kepentingan Kajian Melalui kajian ini.5 Skop Kajian Skop kajian ini adalah berdasarkan kepada kejadian tanah runtuh yang berlaku di lereng bukit di Kolej Perdana. Universiti Teknologi Malaysia (UTM) yang dikesan oleh pihak Harta Bina.

Selepas maklumat-maklumat penting ini telah lengkap. lokasi. punca-punca dan jenis-jenis kegagalan harus dikenalpasti bagi melengkapkan lagi maklumat.BAB 2 KAJIAN LITERATUR 2. Dalam memastikan tanah berada dalam keadaan yang stabil dan selamat dalam meneruskan pembinaan. bentuk. sifat-sifat tanah perlu diketahui terlebih dahulu.1 Pengenalan Kegagalan cerun merupakan aspek penting yang perlu diberi perhatian dalam kejuruteraan awam terutamanya apabila terdapat pembinaan di sepanjang cerun. perumahan dan sebagainya. Malah. tidak kira di kawasan jalan raya. maka barulah kaedah analisis kestabilan cerun dapat dipilih bersesuaian dengan kaedah pembaikan cerun. permukaan kegagalan paling kritikal perlu diketahui terlebih dahulu. Apabila sesebuah cerun itu gagal. . Kegagalan cerun dapat dihalang daripada berlaku kegagalan sekiranya masalah pada pergerakan tanah cerun dapat dikenalpasti seawal yang mungkin.

gelincir peralihan dan gelincir majmuk (Craig. Rajah 2. Perbezaan bentuk kegagalan boleh disebabkan oleh pelbagai faktor seperti agen yang bertindak ke atas cerun.01 menunjukkan jenis-jenis kegagalan cerun.2 Jenis Kegagalan Cerun Dalam menganalisa kestabilan cerun. Selain daripada punca kegagalan cerun. Oleh kerana perisian SLOPE/W akan digunakan sebagai kaedah analisis cerun.1993). penerangan tentang perisian ini turut disertakan. kaedah analisis kestabilan cerun. sifat dan jenis tanah. jenis-jenis kegagalan cerun seperti gelincir putaran. 2. Jenis kegagalan cerun yang paling penting ada tiga iaitu gelincir putaran. Bentuk permukaan kegagalan secara keratan yang berlaku pada sesuatu cerun bergantung kepada beberapa faktor seperti jenis tanah dan kewujudan stratum yang lebih kuat. kaedah-kaedah penstabilan cerun turut diberi penekanan. kedudukan tanah di lapisan yang berbeza-beza dan arah tindakan daya ke atas cerun yang berbeza. gelincir peralihan dan gelincir majmuk akan diterangkan dengan lebih jelas. . Terdapat pelbagai jenis kegagalan yang lazim berlaku.6 Dalam bab ini. bentuk umum bagi permukaan kegagalan perlu diketahui terlebih dahulu.

gelincir bulat bersekutu dengan keadaan tanah yang homogen dan gelincir tak bulat dengan keadaan tak homogen (Craig. Gelinciran Putaran Gelinciran Majmuk Gelinciran Peralihan Rajah 2. 1993).01: Jenis-jenis kegagalan cerun . ia merujuk sebagai bulatan cerun. Bulatan kegagalan terjadi daripada tanah berjelekit dan akan melalui tanah di hadapan cerun. Bulatan kegagalan dipanggil bulatan tumit jika ia melalui tumit cerun dan sekiranya bulatan kegagalan melalui atas tumit.7 2.1 Gelincir Putaran Gelincir putaran mempunyai bentuk permukaan kegagalan secara keratan boleh berbentuk lengkuk bulat atau tidak bulat. Secara amnya.2.

2.2 Gelincir Peralihan Gelincir peralihan berlaku dengan bentuk permukaan kegagalan dipengaruhi oleh kehadiran stratum bersebelahan yang mempunyai kekuatan yang sangat berbeza. . (Craig.2. Gelincir majmuk selalunya berlaku apabila stratum bersebelahan berada pada kedalaman yang besar di mana permukaan kegagalan mengandungi keratan berbentuk lengkuk dan satah (Craig. 1993). Seperti gelincir peralihan. Gelinciran ini berlaku apabila stratum bersebelahan berada pada kedalaman relatifnya cetek iaitu di bawah permukaan cerun. cerun yang homogenus dan tanah yang bertekstur kasar dan berpasir serta tanah yang lemah di permukaan cerun tetapi tanah dasar cerun terdiri daripada stratum yang kuat.1993) Keadaan yang menyumbang kepada kewujudan kegagalan gelinciran peralihan ialah tanah di bahagian permukaan jadi longgar akibat tindakan cuaca dan proses luluhawa.8 2. gelincir majmuk juga berlaku dengan bentuk permukaan kegagalan dipengaruhi oleh kehadiran stratum bersebelahan yang mempunyai kekuatan yang sangat berbeza. 2.3 Gelincir Majmuk Gelincir majmuk pula merupakan gabungan di antara gelincir putaran dan gelincir peralihan.

kaedah keseimbangan daya. perubahan gradien atau cerun sesebuah bukit atau tanah tinggi. perubahan dalam liputan tumbuhan di permukaan cerun.1997) . faktor geologi. Secara amnya nilai faktor keselamatan adalah melebihi daripada 1. di antara faktor kegagalan cerun ialah faktor hujan dan perubahan air dalam tanah. faktor geometri. Jika dilihat daripada aspek semulajadi. Talib.0. (Suhaimi A. dan kaedah keseimbangan momen dan daya.5 adalah boleh diterima dan tidak boleh kurang daripada nilai tersebut. Nisbah di antara daya tujahan dan daya rintangan disebut sebagai faktor keselamatan. Pendekatan dalam menilai kestabilan cerun dalam mekanik gelinciran adalah mengenalpasti daya-daya yang bertindak ke atas cerun iaitu daya tujahan dan daya rintangan yang bertindak menghalang kegagalan cerun. Terdapat pelbagai kaedah untuk menganalisis kestabilan cerun iaitu kaedah keseimbangan momen. Kegagalan cerun akibat perbuatan manusia seperti korekan. Faktor keselamatan terhadap kekuatan sebanyak 1.9 2. maka cerun tersebut ditafsirkan sebagai cerun yang mempunyai keadaan kritikal. tindakan air dan pembebanan yang tinggi. Apabila faktor keselamatan didapati mempunyai nilai 1.3 Punca Kegagalan Cerun Terdapat banyak faktor yang boleh menyebabkan berlakunya kegagalan cerun sama ada dari segi perbuatan manusia atau semulajadi. tambakan dan penambakan yang tidak terancang atau pemotongan.

kestabilan cerun akan terganggu dan kegagalan cerun seperti runtuhan atau gelinciran akan berlaku. tambakan. Kehadiran air akan menyebabkan geseran pada tanah akan menurun dan kekuatan tanah akan . Sekiranya terdapat gangguan pada satah garis keupayaan gelinciran. Pemotongan atau penambakan di sepanjang satah cerun pula akan menyebabkan keseimbangan tanah akan terganggu. Peranan tumbuh-tumbuhan ini untuk menyerap air larian permukaan. Selain daripada itu. Aras pembentukan ini adalah aras yang dibentuk sama ada dengan memotong atau menambak tapak bagi tujuan pembinaan tersebut. Ini kerana air liang akan menyebabkan tanah berada dalam keadaan tepu dan menghasilkan daya keapungan yang akan merendahkan keupayaan ricih tanah. 1982 et al). 2. pemotongan dan penimbusan semula. Kerja tanah yang dinyatakan adalah penyediaan aras pembentukan seperti yang dikehendaki dalam lukisan tapak.2 Tindakan Air Tindakan air liang akan memberi perubahan kepada tekanan atau butiran di dalam struktur tanah atau batuan cerun (Gray dan Leiser.3. Jika penanaman semula rumput tidak dijalankan dengan segera di kawasan tersebut.10 2. kegagalan cerun akan berlaku kerana kawasan cerun tersebut tidak dilindungi dan lambat laun tanah akan terhakis. air merupakan faktor utama yang menyebabkan kegagalan cerun berlaku tidak kira sebagai air larian permukaan atau sebagai air liang. Kerja tanah ini juga melibatkan kerja pemotongan pokok dan tumbuh-tumbuhan yang lain.3.1 Kegiatan Manusia Kegiatan pembangunan di kawasan yang bercerun akan melibatkan kerja tanah seperti korekan.

Selain daripada itu. Ini berikutan sesetengah gred VI tidak sesuai untuk kerja-kerja pembinaan dan akan dibuang. mewujudkan aliran bawah tanah dan menyebabkan hakisan tanah pada dasar serta menurunkan kekuatan ricih tanah pada semua garis keupayaan gelinciran sebanyak yang mungkin. terdapat 6 jenis gred luluhawa yang dipengaruhi sistem batuannya iaitu daripada Gred I hingga Gred VI seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2. Ini akan menyebabkan keadaan tanah bergetar. Resipan air akan menyebabkan sesebuah cerun itu gagal kerana resipan akan menurunkan daya ikatan antara zarah tanah. . Kegagalan cerun akan berlaku pada kadar yang kecil sehingga runtuhan berlaku.11 berkurang. sesar dan kekar. Pencecairan berlaku apabila sedimen tanah yang longgar menjadi terlalu tepu dengan air. seterusnya akan Struktur-struktur inilah yang akan mewujudkan struktur lipatan. mempengaruhi kestabilan cerun.02. Semenanjung Malaysia umpamanya. 2. zon gred luluhawa ini perlu dikenalpasti bagi mengelakkan kegagalan berlaku seawal yang mungkin dalam pembinaan. Agen luluhawa juga memainkan peranan yang penting dalam kestabilan sesuatu cerun kerana ia merupakan agen yang mengubah sifat fizikal dan kimia batuan. Dalam kerja-kerja pemotongan cerun.3. resipan air akan mengganggu kemantapan cerun.3 Faktor Geologi Pencecairan yang terjadi pada strata tanah turut dijadikan punca dalam kegagalan cerun.

Anggapan kegagalan pada titik berlaku di sepanjang permukaan kegagalan yang dianggap atau yang diketahui turut dilakukan.12 Rajah 2.02: Zon Luluhawa Tanah 2.4 Analisis Kestabilan Cerun Tujuan utama analisis kestabilan cerun adalah menentukan faktor keselamatan cerun. Analisis dibuat berdasarkan kaedah keseimbangan had di mana faktor keselamatannya dapat ditafsirkan sebagai: FS = τf τ ≥1 . Analisis cerun dipertimbangkan dalam dua dimensi dengan menganggap berlaku terikan satah. Sebenarnya. analisis dua dimensi memberikan keputusan yang konservatif untuk kegagalan di atas permukaan tiga dimensi.

cerun yang mempunyai tanah berjelekit tetapi tidak bersalir (φu=0) dan apabila kegagalan baji berlaku. terdapat dua jenis analisis keseimbangan had iaitu kaedah mudah dan kaedah hirisan. dengan kesankesan hujung yang diabaikan.13 Secara amnya.03 menunujukkan satah gelincir peralihan. Rajah 2. Dalam sebutan-sebutan tegasan berkesan. keadaan tanah yang tidak seragam dan analisis tanah yang mengambil kira faktor resipan dalam tanah. cerun yang mempunyai tanah yang tidak berjelekit (c=0).1.1 Kaedah Mudah 2. 2. Kaedah hirisan pula dikhaskan kepada keadaan cerun yang tidak mempunyai bentuk sekata.4. Oleh itu cerun boleh dipertimbangkan sebagai mempunyai panjang yang tak terhingga. Kaedah mudah digunakan khas untuk menganalisis satah gelincir peralihan. Aras air diambil sebagai selari dengan cerun pada ketinggian mz (0< m < 1) di atas satah kegagalan.1 Analisis Satah Gelincir Peralihan Permukaan kegagalan dianggap mungkin selari dengan permukaan cerun dan berada pada kedalaman yang kecil dipanjangkan dengan panjang cerun. Cerun adalah condong pada sudut β kepada ufuk dan kedalaman satah kegagalan adalah z. kekuatan ricih tanah di sepanjang satah kegagalan ialah: τ f = c'+ (σ − u ) tan φ ' dan faktor keselamatan ialah: FS = τf τ .4.

z dan β . maka: FS = tan φ ' tan β Sekiranya c’ = 0 dan m =1 (iaitu aras air bertindih dengan permukaan cerun). faktor keselamatan merupakan fungsi.03: Satah Gelincir Peralihan Ungkapan-ungkapan untuk σ.14 Rajah 2. Sekiranya c’ lebih besar dari sifar. τ dan u ialah: σ = {(1 − m )γ + mγ tepu }zkos 2 β τ = {(1 − m )γ + mγ tepu }z sin β kosβ u = mzγ w kos 2 β Sekiranya c’=0 dan m=0 (iaitu tanah di antara permukaan dan satah kegagalan tidak tepu sepenuhnya). maka: FS = γ' γ tepu = tan φ ' tan β Apabila nilai c’ =0 faktor keselamatan tidak bergantung kepada kedalaman z.

Kawasan yang lemah akan terjadi pada permukaan dalam di antara lapisan yang kedua seperti ditunjukkan dalam Rajah 2.2 Cerun Terhad dengan Satah Kegagalan Linear Dengan membuat andaian tentang kegagalan yang bakal berlaku. 2. Bagi analisis tegasan jumlah.4.1.15 mungkin melebihi φ’ jika c kurang dari nilai genting. jisim tanah dibahagikan kepada dua bahagian iaitu tanah atas dan tanah bawah. Jisim bagi tanah (ABC) ialah: W = 1 γLh 2 dengan γ = berat unit tanah L= D sin θ h = L sin( β − θ ) = D sin (β − θ ) sin β Rajah 2. parameter cu dan φu digunakan nilai u sebagai sifar.04: Cerun dengan Satah Kegagalan .04.

persamaan ini. cd ialah nilai jelekit diperbaharui FS c tan φ d = FS = tan φ . Oleh itu: θ= β + φd 2 .16 Tekanan yang akan menyebabkan berlakunya gelinciran ialah: T = W sin θ Faktor keselamatan pula ialah: FS = Rs W sin θ Rs = cL + W cos θ tan φ Daya yang menyebabkan kegagalan itu ialah: t = W sin θ Manakala rintangan luncuran pula ialah: Rs = c d L + Wkosθ tan φ d Dengan : cd = c . tan φ pula merupakan nilai geseran diperbaharui FS φ R cL + Wkosφ tan φ = W sin φ W sin φ Keadaan kritikal akan berlaku jika T=R. akan didapati: Dengan memasukkan persamaan- cd = 1 ⎡ sin (β − θ ) sin (θ − φ d )⎤ γH ⎢ ⎥ 2 ⎣ sin βkosφ d ⎦ Sudut kritikal bagi θ boleh didapati dengan memasukkan persamaan cd dan mengganggap θ=0.

05. Rajah 2. akan memberikan: H cr = 4c ⎡ sin βkosφ ⎤ ⎥ γ ⎢ ⎣1 − kos(β − φ ) ⎦ Dengan: H = kedalaman selamat β = sudut bagi permukaan yang dipotong daripada paksi melintang Prinsip yang sama akan digunakan apabila cerun mempunyai dua lapisan di mana lapisan teratas dianggap akan mengelongsor di antara dua lapisan sepanjang permukaan.05: Cerun dengan Satah Kegagalan Linear .17 cd = γH ⎡1 − kos(β − φ d )⎤ ⎢ ⎥ 4 ⎣ sin βkosφ d ⎦ Dengan menyelesaikan nilai H dan menggantikan cd dengan c dan tanφd dengan tanφ. Kegagalan dianggap akan melalui tumit cerun seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2.

hanya keseimbangan momen sahaja yang dipertimbangkan. Seperti yang ditunjukkan pada Rajah 2.4.18 2. Berdasarkan kepada prinsip kesamaan geometri. Taylor telah menerbitkan pekali-pekali kestabilan bagi menganalisis cerun-cerun homogen dalam sebutan jumlah tegasan. Bagi cerun dengan ketinggian.1. bagi permukaan kegagalan dengan faktor keselamatan minimum adalah: Ns = cu FγH . Momen untuk sebarang daya tambahan haruslah diambil kira untuk retak tegangan yang terhasil. Dalam analisis ini. panjang lengkuk La adalah dipendekkan dan daya hidrostatik akan bertindak normal kepada retakan jika retakan dipenuhi air. Ketidakstabilan mungkin disebabkan oleh jumlah berat jisim tanah (W seunit panjang) di atas permukaan kegagalan. momen pada O: Menyamakan F= c u La r Wd Nilai cu mungkin diperolehi daripada ujian atau dalam setiap tanah yang lembut. daripada ujian insitu. H.3 Cerun untuk Tanah Berjelekit dan Homogen (Analisis φu = 0) Dalam sebutan jumlah tegasan. Untuk keseimbangan. pekali kestabilan.07. Bentuk permukaan kegagalan dianggap sebagai lengkuk bulat secara keratannya. iaitu untuk sebaik sahaja selepas pembinaan. analisis ini meliputi kes untuk tanah liat yang tepu sepenuhnya di bawah keadaan-keadaan tak bersalir. kekuatan ricih yang harus digerakkan disepanjang kegagalan diungkap sebagai: τm = τf F = cu F Dengan F sebagai faktor keselamatan terhadap kekuatan ricih. Ns.

06: Analisis φu = 0 tanpa Retak Tegangan Rajah 2. D. nilai-nilai Ns boleh diperolehi dari Rajah 2.19 Bagi kes φu = 0.07: Analisis φu = 0 dengan Retak Tegangan . dengan DH ialah kedalaman sehingga ke stratum kukuh.08. Rajah 2. Pekali Ns bergantung kepada sudut cerun β dan faktor keselamatan.

20 Rajah 2.08: Pekali-pekali Kestabilan Taylor untuk φu = 0 .

b. Rajah 2. permukaan kegagalan dianggap berbentuk lengkuk bulat dengan pusat O dan jejari. r. .4.2 Kaedah Hirisan Dalam keadaan ini.09. menunjukkan adanya sokong menyokong di antara hirisan dan berlakunya tindakan daya-daya di antara hirisan-hirisan. kecondongan dasar kepada ufuk ialah α dan ketinggian yang diukur pada garis tengah ialah h. Faktor keselamatan ditakrifkan sebagai nisbah kekuatan ricih yang ada (τf) kepada kekuatan ricih (τm) yang harus digerakkan untuk menetapkan keadaan keseimbangan menghad. iaitu: FS = τ f m τ Faktor keselamatan adalah diambil sebagai sama untuk setiap hirisan. Jisim tanah (ABCD) di atas permukaan kegagalan cubaan (AC) adalah dibahagikan dengan satah-satah tegak kepada sesiri hirisan yang lebarnya. seperti dalam Rajah 2. Dasar setiap hirisan dianggap sebagai garis lurus.09: Kaedah Hirisan Bagi mana-mana hirisan.21 2.

2. Faktor keselamatan ini adalah permukaan kegagalan yang dipilih dan tidak semestinya merupakan faktor keselamatan yang minimum. Bagi mana-mana hirisan. Sebarang daya luar mestilah dimasukkan ke dalam analisis. 5. W = γbh (γ tepu. 4. dengan u sebagai tekanan air liang di tengah-tengah dasar dan l ialah panjang dasar. T = τ ml = τl f FS ∴ ∑τ FS f l = ∑ W sin α f ∴ FS = ∑τ l ∑ W sin α . lengan tuil W ialah r sin α. jumlah momen dari daya-daya ricih T di atas lengkuk kegagalan AC mesti sama dengan momen dari berat jisim tanah ABCD.22 Daya-daya (seunit dimensi yang normal kepada keratan) yang bertindak ke atas hirisan adalah: Jumlah berat hirisan. Daya ricih di atas dasar. Masalah yang merupakan tidak tentu statik dan bagi mendapatkan penyelesaian. Dengan mempertimbangkan momen pada O. maka: ∑ Tr = ∑Wr sin α Sekarang. 1. mengikut kesesuaian) Jumlah daya normal di atas dasar. 3. X1 dan X2. Secara amnya daya ini mempunyai dua komponen iaitu daya normal berkesan N’ dua komponen iaitu daya normal berkesan N’(bersamaan dengan σ’l) dan daya air sempadan U (bersamaan dengan ul). N (bersamaan dengan σl). T = τml Jumlah daya-daya normal di sisi E1 dan E2 Daya-daya ricih di sisi . anggapan dibuat terhadap daya-daya antara hirisan E dan X.

nilai F akan bergantung kepada cara bagaimana daya-daya N’ dianggarkan (Craig.23 Bagi analisis di dalam sebutan-sebutan tegasan berkesan. Penyelesaian membabitkan penghuraian daya-daya di atas setiap hirisan normal kepada dasar. penyelesaian Bishop Dipermudah. 2. kaedah Janbu dan kaedah Morgenstein-Price.1 Penyelesaian Fellenius Dalam penyelesaian Fellenius. bagi setiap hirisan. terdapat banyak kaedah yang boleh digunakan. Ini disebabkan oleh pengiraan yang berulang serta keperluan untuk memilih bilangan permukaan kegagalan cubaan yang cukup. Bagi lengkuk kegagalan yang diberi.2. Kaedah hirisan adalah sesuai untuk penyelesaian menggunakan komputer. Dalam kaedah hirisan. namun hanya empat kaedah yang akan diterangkan secara teliti iaitu penyelesaian Fellenius.4. paduan daya-daya adalah sifar. 1993). iaitu: N ' = Wkosα − ul Oleh itu faktor keselamatan di dalam sebuah tegasan berkesan diberi dengan: FS = c' La + tan φ ' ∑ (Wkosα − ul ) ∑ W sin α . FS = ∑ (c'+σ ' tan φ ' )l ∑ W sin α c' L a + tan φ ' ∑ N ' atau FS = ∑ W sin α dengan La sebagai panjang lengkuk AC.

1993). kesilapan adalah dalam julat 5 % – 20 %. faktor keselamatan diberi dengan: FS = c u La ∑ W sin α Oleh kerana N’ tidak wujud dalam persamaan ini. Sekali lagi. daya ricih di atas dasar mana-mana hirisan ialah: T= 1 (c' l + N ' tan φ ' ) FS Dengan menghuraikan daya-daya dalam arah tegak: W = N ' kosα + ulkosα + c' l N' sin α + tan φ ' sin α FS FS .4.2 Penyelesaian Bishop Dipermudah Dalam Penyelesaian Bishop Dipermudah. Bagi analisis di dalam sebutan jumlah tegasan. nilai α boleh diukur atau dikira. Jika dibandingkan dengan analisis-analisis yang lebih tepat. parameter-parameter cu dan φu adalah digunakan dan nilai u dalam persamaan di atas adalah sifar. daya-daya paduan pada sisi hirisan dianggap mengufuk. 2. Sebagai pilihan. iaitu: X1 − X 2 = 0 Bagi keseimbangan. Jika φu = 0.24 Komponen-komponen W kos α dan W sin α boleh ditentukan secara graf untuk setiap hirisan. maka nilai F yang sebenar diperoleh (Craig. sesiri permukaan-permukaan kegagalan haruslah dipilih untuk mendapatkan faktor keselamatan minimum. Penyelesaian ini terkurang anggar nilai faktor keselamatan.2.

25 ⎛⎛ c' l ⎞⎞ ⎜ ⎜W − sin α − ulkosα ⎟ ⎟ FS ⎝ ⎠⎟ ∴N'= ⎜ ⎜ ⎛ tan φ ' sin α ⎞ ⎟ ⎜ ⎜ kosα + ⎟ ⎟ FS ⎠ ⎠ ⎝ ⎝ Dengan menggantikan: 1 = bsekα Selepas pengaturan semula: FS = 1 ∑ W sin α ∑ {c' b + (W − ub) tan φ '} 1 + tan α tan φ ' FS sekα Tekanan air liang boleh dihubungkan dengan jumlah ‘tekanan tambak’ pada mana-mana titik secara nisbah tekanan liang tidak berdimensi. Untuk mana-mana hirisan: ru = u W b Oleh itu: FS = 1 ∑ W sin α ∑ {c' b + W (1 − r ) tan φ '} 1 + tan α tan φ ' u sekα F . di mana sesuai). ditakrifkan sebagai: ru = u γh (γ tepu.

satu faktor pembetulan. Walaubagaimanapun. Kaedah ini sesuai untuk membuat analisis bagi permukaan kegagalan dalam apa-apa jua bentuk.3 Kaedah Janbu Kaedah Janbu merupakan satu kaedah hirisan yang telah diperkembangkan berdasarkan kaedah Bishop Dipermudah. Langkah analisis dengan kaedah Janbu agak serupa dengan kaedah Bishop Dipermudah. Kaedah Janbu banyak digunakan apabila bentuk permukaan kegagalan dapat dianggarkan dengan baik.2.4⎜ ⎟ ⎥ ⎝ L⎠ ⎥ ⎢ ⎣⎝ L ⎠ ⎦ Bagi c=0: 2 ⎡⎛ d ⎞ ⎛d ⎞ ⎤ f o = 1 + 0.11 atau dikira daripada persamaan: Bagi c>0 dan φ>0: 2 ⎡⎛ d ⎞ ⎛d ⎞ ⎤ f o = 1 + 0. Faktor fo bergantung kepada nisbah geometri d/L(Rajah 2.5⎢⎜ ⎟ − 1.10). fo diperkenalkan untuk mewakili pengaruh daya antara hirisan ke atas faktor keselamatan.4⎜ ⎟ ⎥ ⎝ L⎠ ⎦ ⎢⎝ L ⎠ ⎥ ⎣ Persamaan yang digunakan bagi analisis menggunakan Kaedah Janbu ialah: ⎡ ⎧ ⎡ 1 ⎤⎫ ⎪ ⎪ ⎤ ⎢ ∑ ⎨[cb + (W − ub ) tan φ ]x ⎢ ⎥⎬ ⎥ ⎢ ⎪ ⎣ kosαmα ⎦ ⎪ ⎩ ⎭ ⎥ FS = f o ⎢ + v⎥ ∑ W tan α ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ dengan : mα ( n ) = kosα n + tan φ sin α n FS s V= Tekanan air di dalam retak tegangan . Nilai fo boleh didapati daripada carta pada Rajah 2. Selain daripada itu.26 2.4.31⎢⎜ ⎟ − 1. terdapat dua perbezaan utama iaitu permukaan kegagalan tidak dicari dengan proses analisis untuk mendapatkan bulatan kritikal tetapi didapati daripada anggaran yang dilakukan.

11: Faktor Pembetulan fo dengan Mengambilkira Daya antara Hirisan .10: Analisis Kestabilan dengan Kaedah Janbu Rajah 2.27 Rajah 2.

2. Kaedah penyelesaian termasuklah memilih nilai-nilai λ dan F cubaan. dengan permukaan kegagalan setiap hirisan dianggap lelurus.12).12: Kaedah Morgenstern-Price .28 2. Biasanya kedua-dua E dan M adalah sifar pada setiap hujung permukaan kegagalan. bagi mendapatkan nilai-nilai E. Rajah 2. nilai-nilai E dan M yang terhasil pada hujung permukaan kegagalan secara amnya tidak sifar. Bagi mendapatkan penyelesaian. X dan y1. tidak bulat dan majmuk (Rajah 2. jisim tanah di atas permukaan kegagalan cubaan dibahagikan kepada sesiri hirisan-hirisan yang mempunyai lebar terhingga.4 Kaedah Morgestern dan Price Morgenstern dan Price telah menghasikan analisis am dengan kesemua keadaan-keadaan sempadan dan keseimbangan dipenuhi dengan permukaan kegagalan yang mungkin berbentuk bulat. meletakkan daya E kepada sifar di awal permukaan kegagalan dan seterusnya mengkamirkan pada setiap hirisan.4. Keadaan-keadaan sempadan di setiap hujung permukaan kegagalan adalah dalam sebutan-sebutan daya E dan momen M yang diberi dengan kamiran dari ungkapan yang mengandungi kedua-dua E dan X.

5 Analisis dengan Menggunakan Perisian SLOPE/W Perisian SLOPE/W merupakan produk perisian komputer analisis cerun yang menggunakan teori had keseimbangan untuk mengira faktor keselamatan pada cerun bumi dan juga cerun batuan. ianya penting untuk meneliti penyelesaian bagi memastikan kesahihan keadaan tegasan yang dibayangkan dalam jisim tanah di atas permukaan itu. Perisian SLOPE/W membenarkan penggunaan kaedah Fellenius. lapisan tanah yang tidak dimasuki air dan kering atau air yang masuk melalui retak tegangan serta pembolehubah tekanan air liang. Keadaan pertama dipenuhi jika garis tujah bagi daya-daya E. tekanan air liang. Seterusnya semakan dilakukan untuk memastikan bahawa kegagalan ricih dan keadaan tegangan tidak berlaku di dalam jisim. sudut geseran. geometri permukaan tanah yang mengelongsor. Janbu Dipermudah. Penggunaan had keseimbangan ini mampu digunakan bagi kawasan yang yang mempunyai pelbagai geometri cerun dan mempunyai strata tanah yang terdiri daripada tanah yang berlainan. . Spencer. penambahan beban seragam dan faktor gempa bumi boleh digunakan dan digabungkan didalam analisis ini. Retak tegangan ini boleh dimodelkan bagi mendapatkan garisan retak tegangan atau sudut condong permukaan gelinciran maksimum. ‘Corps of Engineers’. Ini membolehkan pengguna boleh memilih kaedah yang bersesuaian dengan masalah. analisis keseimbangan had dan elemen tekanan had. ketebalan strata tanah yang tidak bercantum. Bishop Dipermudah. susunan grafik yang kompleks. Parameter-parameter tanah seperti parameter bahan.29 Bagi mana-mana permukaan kegagalan yang dianggap. 2. yang diberi dengan nilainilai y1 yang dikira kesemuanya terletak di atas permukaan kegagalan. Morgenster-Price.

menanam tanaman tutup bumi yang berkesan dan meningkatkan kekuatan ricih tanah. 2. pengiraan tekanan menggunakan analisis had tekanan unsur digunakan dalam pengiraan had keseimbangan untuk analisis kestabilan cerun yang paling kompleks. punca kegagalan cerun perlu dikenalpasti terlebih dahulu supaya langkah penstabilan yang sesuai dapat dipraktikkan. Kaedah mengubah bentuk cerun untuk mendapat satu faktor keselamatan yang tinggi ialah dengan menggunakan teknik potong dan tambak. membina sistem saliran yang sesuai dan berkesan. Ini bermakna. Bagi menambahkan kestabilan sesuatu cerun.6 Kaedah-kaedah Penstabilan Cerun Penstabilan cerun merupakan satu proses yang paling penting kerana dengan adanya kaedah-kaedah penstabilan cerun dapat mengelakkan cerun daripada mengalami kegagalan semula. Sebelum kerja penstabilan dilakukan. 2.1 Mengubahsuai Geometri Cerun Keadaan dan bentuk fizikal sesebuah cerun banyak mempengaruhi keselamatan cerun.6. membina struktur penahan. darjah kecerunan boleh diubah dengan beberapa kaedah. Di antara kaedah-kaedah penstabilan tersebut ialah mengubahsuai geometri cerun. Terdapat banyak kaedah penstabilan cerun yang dapat dilakukan bagi mengelakkan kegagalan cerun berlaku. kaedah komputer menggunakan analisis SLOPE/W boleh digunakan untuk menganalisis pelbagai masalah kestabilan cerun yang berlaku. Cara perlaksanaan kaedah potong dan tambak ini antaranya ialah mengurangkan ketinggian .30 Selain daripada itu.

kaedah ini kurang sesuai kerana kos yang akan dikeluarkan adalah tinggi. Sekiranya tanah yang dipindah mempunyai kuantiti yang banyak.31 cerun. Darjah kecerunan yang rendah adalah lebih stabil dan harus disesuaikan dengan keperluan pembinaan. Selain daripada itu. Oleh itu. Kaedah ini sememangnya sesuai untuk mengumpul air larian dan menyalirkannya keluar dengan membina sistem saliran pada bahagian rata cerun serta mampu mengawal hakisan di kawasan cerun. Kaedah tambakan pula merupakan kaedah menambak yang boleh menggunakan bahan-bahan seperti tanah. Walaubagaimanapun. dalam mendapatkan darjah kecuraman yang kurang. lebar keratan rentas cerun perlu diperbesarkan dan ini bermakna ruang yang diambil oleh cerun adalah bertambah. sekiranya kaedah mengurangkan darjah kecuraman cerun merupakan kaedah yang memerlukan ruang yang besar. Malah kaedah ini dapat menambahkan faktor keselamatan cerun yang berkesan. memindahkan tanah yang kurang stabil dan tambakan pada bahagian tumit cerun. Tambakan ini bertindak sebagai . kaedah ini hanya sesuai digunakan apabila keadaan tapak tidak mengenakan apa-apa had ke atas lebar keratan rentas cerun. mengurangkan darjah kecuraman cerun. membina cerun bertingkat. kaedah ini pula kurang menggunakan ruang tambahan. Kaedah mengurangkan ketinggian cerun hanya boleh dilaksanakan sekiranya tanah bahagian atas cerun tidak mempunyai apa-apa bangunan atau struktur dan boleh dikurangkan arasnya. Kaedah memindahkan tanah yang kurang stabil sesuai dilaksanakan bagi kuantiti tanah yang kecil. batu atau kelikir. Kaedah mengurangkan darjah kecuraman cerun pula sesuai untuk memperbaiki struktur berbentuk cetek yang gagal di mana pergerakan lapisan tanah berhampiran dengan permukaan tanah. Kaedah membina cerun bertingkat merupakan kaedah yang sesuai digunakan di kawasan cerun yang sesuai bagi cerun yang susah diratakan atau terdapat binaan penting di kawasan tersebut.

Dalam pembinaan di kawasan cerun. tembok gabion. . Tanah yang keras dan padat biasanya mempunyai sudut kegagalan yang besar manakala tanah yang lembut mempunyai sudut kegagalan yang sangat kecil.6. tembok penahan boleh menyelesaikan masalah air bumi dengan menyediakan lubang leleh pada tembok penahan. tembok penahan krib. 2. Setiap tanah mempunyai sudut kegagalannya yang tersendiri.tembok penahan julur. cerucuk tergerek berterusan dan tembok tanah bertetulang. Selain daripada itu. di kawasan perumahan. tembok penegang. Tembok penahan merupakan struktur yang dibina untuk menahan tanah yang bercerun yang menyebabkan tanah berada dalam keadaan yang tidak stabil. tembok cerucuk keping. Sementara itu. Oleh itu tembok penahan diperlukan untuk menyokong sudut kegagalan yang kecil ini.2 Membina Struktur Penahan Kestabilan cerun dipengaruhi oleh sudut kegagalannya. Terdapat pelbagai jenis tembok penahan seperti tembok penahan graviti. tembok penahan digunakan menyediakan aras pembentukan lereng bukit bagi mengelakkan tanah di sebelah atas runtuh. Cerun baru akan terbentuk di bahagian tambakan yang telah siap dibina. Dalam kerja tanah.32 pengimbang yang dapat merintang gelinciran cerun dan mengawal hakisan pada bahagian tumit cerun. tembok penahan digunakan untuk menahan tebing korekan dan biasanya tembok penahan ini dibina dalam masa sementara sahaja seperti dalam tempoh pembinaan. Ini dapat mengelakkan kawasan perumahan yang dibina di tempat tinggi tidak mengalami keruntuhan. tembok penahan digunakan dalam kerja tanah dan kawasan perumahan.

6. Sistem ini boleh dibina dengan memesongkan arah aliran air dengan membina sistem aliran yang dalam. Cara ini sesuai digunakan apabila terdapat air bumi yang menyebabkan gelinciran berlaku. Pembinaan ini memerlukan analisis dan rekabentuk minima. di antara perkara penting ialah pembinaan sistem saliran di cerun.3 Membina Sistem Saliran yang Sesuai dan Berkesan Dalam kerja penstabilan. 2. Akar juga secara mekanikalnya bertindak kepada daya ricih tanah melalui daya tegangan akarnya. Sistem saliran ini boleh digabungkan dengan tanaman tutup bumi atau menutup permukaan cerun dengan konkrit supaya air larian tidak meresap ke dalam tanah. terdapat satu lagi cara untuk membina sistem saliran iaitu menebuk saliran secara condong di kawasan cerun. Sistem saliran ini terbahagi kepada dua jenis iaitu sistem saliran di bawah permukaan tanah dan di permukaan tanah.6. Sistem saliran di pemukaan tanah pula diperlukan di kawasan potongan dan tambakan supaya bentuk cerun yang dipotong terlindung daripada hakisan. .4 Menanam tanaman tutup bumi Coppins dan Richards (1990) telah meletakkan tumbuhan sebagai faktor penting yang menyumbang kepada kestabilan cerun. Walaubagaimanapun cara ini terhad pada aliran pada kedalaman 10 meter sahaja. Ini kerana tumbuhan mempengaruhi kekuatan zarah tanah melalui tindakan akar yang menjadi tambatan semulajadi tanah. Selain daripada itu.33 2. Sistem saliran di bawah permukaan tanah bertujuan untuk mengurangkan sisipan air dan mengawal paras air bumi.

Kaedah meningkatkan kekuatan ricih tanah ini termasuklah rawatan secara kimia. 2. rawatan termal dan elektroosmosis. abu dan kalsium klorida. kaedah meningkatkan kekuatan ricih tanah merupakan antara kaedah yang digunakan bagi mengelakkan hakisan dan kegagalan cerun berlaku. kapur. keretakan. Tujuan tanaman tutup bumi ini diadakan untuk mengawal hakisan tanah yang oleh mempengaruhi kestabilan cerun.6. Bahan-bahan tersebut akan disuntik ke dalam tanah pada zon .5 Meningkatkan kekuatan ricih tanah Selain daripada kaedah-kaedah yang telah dinyatakan di atas. Dalam rawatan secara kimia. Contoh tanaman tutup bumi ialah seperti rumput dan pokok-pokok yang mempunyai akar yang kuat. bahan yang digunakan ialah simen portland.34 Tanaman tutup bumi merupakan tanaman yang ditanam di sepanjang kawasan cerun.

Universiti Teknologi Malaysia. pengumpulan data. cerun asal dan bertingkat serta cerun asal.01. pengukuran di tapak. .1 Pengenalan Dalam menjalankan analisis bagi menguji keberkesanan kaedah pembaikan cerun kerja pembaikan tembok gabion dan cerun bertingkat di Kolej Perdana. Selepas data-data ini lengkap. Penyiasatan tapak bagi mendapatkan parameter tanah pula akan dijalankan oleh Geolab (M) Sdn.BAB 3 METODOLOGI 3. analisis cerun akan dijalankan pada cerun asal. analisis kestabilan cerun menggunakan perisian SLOPE/W. Dalam kajian tapak di Kolej Perdana. Bhd. kerja-kerja yang akan dijalankan ialah kajian tapak. perbandingan bagi setiap analisis dan kesimpulan akan dibuat. Carta aliran yang menunjukkan kerja-kerja yang dilakukan sepanjang kajian dijalankan ditunjukkan pada Rajah 3. ukur aras bagi mendapatkan geometri cerun akan dijalankan. Analisis-analisis bagi setiap kes ini dibandingkan. cerun bertingkat dan cerun yang telah distabilkan dengan tembok gabion.

Analisis Kestabilan Cerun Menggunakan Perisian SLOPE/W Kes 1:Analisis Kestabilan Cerun Pada Cerun Asal Kes 2: Analisis Kestabilan Cerun Terhadap Cerun Asal dan Cerun Bertingkat Kes 3:Analisis Kestabilan Cerun Terhadap Cerun Asal.nilai-nilai bagi parameter tanah Pengumpulan Data Daripada Maklumat Kajian Terdahulu Diambil.36 Mula Kajian Tapak di Kolej Perdana Dijalankan .ukur aras bagi mendapatkan geometri cerun .01: Carta Aliran Sepanjang Kajian Dijalankan . Cerun Bertingkat dan Tembok Gabion Perbandingan Hasil Analisis Bagi Setiap Kes Kesimpulan Rajah 3.

Dalam lawatan tapak yang dilakukan. Selain daripada faktor beban. cerun berada dalam keadaan baik dan tidak mengalami runtuhan tetapi masih ada pergerakan tanah yang berlaku. dikhuatiri struktur ini sememangnya telah mempengaruhi kegagalan pada cerun. Keadaan ini menyebabkan cerun itu kelihatan merbahaya terhadap penduduk di kawasan Kolej Perdana. Jenis kegagalan juga perlu diketahui bagi mendapatkan idea awal tentang jenis tanah di tapak dan stratum tanah atau batu yang mungkin wujud serta geologi tapak secara keseluruhannya. Dalam penelitian yang dijalankan. didapati jarak cerun dengan bangunan adalah terlalu hampir iaitu 3 meter. Jenis kegagalan ini perlu diketahui bagi mengandaikan kegagalan yang mungkin bakal berlaku pada cerun bersebelahan di mana cerun masih belum dibaikpulih. Selain daripada agak merbahaya. kajian tetap akan dijalankan. perkara pertama yang akan dijalankan ialah kajian tapak. namun jarak di antara cerun dengan pencawang tersebut menjangkau sehingga 100 meter dan ini memungkinkan faktor beban daripada struktur tersebut mungkin tidak mempengaruhi kegagalan tersebut. Sistem penyaliran turut dibina bagi memastikan air yang berada di dalam tanah dapat dialirkan dengan sempurna. Sekiranya hendak mengira faktor beban yang berada di atas kawasan tinggi tersebut. didapati terdapat pencawang yang berada di atasnya. .2 Kajian Tapak Bagi menyelesaikan kerja analisis. Gambar turut diambil sebagai langkah mengenalpasti keadaan cerun secara rambang.37 3. setelah diselidiki. Ini mungkin menjadi satu faktor beban. Namun. Kajian tapak ini dijalankan dengan melihat keadaan sekeliling tapak seperti memerhati keadaan geometri bagi cerun yang hendak dianalisis. cerun didapati terlalu tinggi dengan darjah kecerunan yang agak curam. didapati kawasan ini mempunyai jenis tanah yang kering.

stadia tengah dan stadia bawah. profil aras serta jumlah sebenar ceru bertingkat yang telah dibina. Ukur tekimetri ini dilakukan dengan membaca sudut pugak pada teodolit. bubble dan pita ukur. menghasilkan pelan dan mendapatkan kontur bagi sesuatu kawasan. Oleh itu. darjah kecerunan dan profil aras. Kaedah tekimetri ini dijalankan bagi mendapatkan jarak dan ketinggian pada sesuatu kawasan. Ukuran telah dijalankan di tiga kawasan cerun yang sama iaitu kawasan A yang mempunyai cerun bertingkat. setaf. Alat-alat yang digunakan semasa menjalankan pengukuran di tapak ialah teodolit. pengukuran di tapak telah dijalankan. ukur aras kaedah tekimetri telah digunakan bagi mendapatkan profil kawasan cerun Kolej Perdana. pancang kaki tiga. Melalui alat-alat ini bacaan stadia didapati melalui bacaan teodolit melalui bantuan aras.38 Selepas melihat keadaan sekeliling tapak. Kelebihan ukur tekimetri ini ialah dapat menghitung keadaan kawasan manakala panjang cerun.02. Jenis tekimetri yang telah digunakan ialah tekimetri stadia secara setaf pugak. ukur aras dijalankan bagi mendapatkan aras ketinggian cerun. 3. darjah cerun dapat ditentukan.3 Pengukuran di Tapak Bagi mendapatkan aras ketinggian cerun. Universiti Teknologi Malaysia. . Kawasan ini boleh dilihat pada Rajah 3. Bacaan diambil dengan membaca pada stadi atas. darjah kecerunan. kawasan B pula mempunyai cerun bertingkat dan tembok gabion manakala kawasan C ialah cerun bertingkat. Cerapan dilakukan pada setiap titik yang mempunyai jarak 1 meter di antara setiap titik yang dicerap.

ketumpatan gembur. φ. oleh kerana pembaikan cerun seperti pembinaan tembok gabion. Kebiasaannya tanah yang terdapat di tapak perlu dibawa ke makmal dan diuji setiap sampel tanah itu. γb dan ketumpatan tepu. Namun begitu. Pengumpulan data dijalankan bagi mendapatkan nilai-nilai penting yang akan digunakan dalam analisis kelak. cerun bertingkat. pembinaan sistem saliran yang baik dan berkesan serta . c. Di antara nilai-nilai penting tersebut ialah nilai-nilai pada parameter tanah seperti kejelekitan. B dan C 3.39 Rajah 3. γsat serta nilai sudut geseran. pengumpulan data akan dibuat.02: Kawasan A.4 Pengumpulan Data Tanah Selepas kajian tapak dijalankan.

Analisis ini dapat menunjukkan faktor keselamatan bagi cerun tersebut jika sebarang kaedah penstabilan tidak dijalankan. Oleh kerana ujian mendapati tiada kehadiran jelekit di dalam tanah. . Perisian SLOPE/W akan digunakan bagi menganalisis cerun asal. pengagihan saiz partikel. Analisis ini merupakan perkara yang amat penting kerana ia dapat memberikan faktor keselamatan kepada setiap keadaan yang dianalisis. Daripada analisis ini. 3.5 Analisis Kestabilan Cerun Analisis kestabilan cerun akan dilakukan dengan menggunakan perisian SLOPE/W. maka data diambil daripada ujian-ujian yang telah dijalankan sebelum ini. maka nillai c yang akan digunakan ialah sifar. analisis pada cerun yang tidak menggunakan kaedah penstabilan cerun yang berat seperti pembinaan tembok gabion akan dijalankan. Geolab (M) Sdn. Bagi kes 1.40 penanaman tanaman tutup bumi telah dijalankan. Apabila analisis telah dijalankan. cerun asal bersama tembok gabion dan cerun asal bersama tembok gabion dan cerun bertingkat. had Atternberg dan graviti tentu. analisis ini dapat memberikan perbezaan dari segi faktor keselamatan dan keberkesanan penyelesaian kestabilan cerun bagi setiap kes yang dijalankan. Bagi mendapatkan nilai-nilai penting yang akan digunakan dalam analisis. iaitu analisis cerun asal. Bhd. Tujuan analisis ini dijalankan bagi menguji keberkesanan kaedah penstabilan cerun yang telah dijalankan. Selain daripada itu. telah menjalankan ujian-ujian tertentu iaitu ujian kandungan lembapan. keberkesanan kaedah penstabilan yang dijalankan dapat dikenalpasti. keadaan kebarangkalian cerun tersebut akan runtuh akan dapat diperolehi.

41 Kes 2 pula iaitu analisis cerun asal bersama cerun bertingkat akan dijalankan. kes 3 iaitu analisis cerun asal bersama tembok gabion dan cerun bertingkat pula akan dianalisis. . Perbezaan nilai-nilai faktor keselamatan inilah nanti yang akan menunjukkan keberkesanan pembinaan kaedah keberkesanan tembok gabion dan cerun bertingkat bagi kajian kes di Kolej Perdana. Daripada analisis ini keberkesanan tembok gabion dapat ditunjukkan berdasarkan keadaan tanah tersebut dan kekuatan tembok tersebut dalam menahan tanah yang berada di belakangnya. Selain daripada kes 1 dan kes 2. Dalam kes ini cerun bertingkat yang dianalisis turut mengambil kira faktor tembok gabion yang dibina bersamanya di tumit cerun. Perkara ini merupakan perkara penting kerana pembinaan tembok gabion sahaja mungkin tidak mencukupi berikutan keadaan cerun yang mempunyai cerun yang curam serta agak tinggi.

Walaupun kaedah penstabilan cerun seperti cerun bertingkat dan pembinaan tembok gabion telah dijalankan. Kerja penstabilan cerun seperti cerun bertingkat. . tembok gabion.02 dan Rajah 4.01. kawasan B dan kawasan C. Analisis akan dijalankan di tiga kawasan berasingan iaitu kawasan A. Rajah 4.BAB 4 HASIL ANALISIS DAN PERBINCANGAN 4.03 menunjukkan kawasan-kawasan yang akan dianalisis. namun analisis perlu dijalankan bagi membuktikan keberkesanan kaedah penstabilan cerun tersebut. Rajah 4. analisis cerun bertingkat dan analisis gabungan di antra cerun bertingkat dan tembok gabion.1 Kajian Kes Kajian kes ini adalah berpandukan kepada kejadian tanah runtuh yang berlaku di Kolej Perdana. Universiti Teknologi Malaysia pada 21 Julai 2003. penanaman tutup bumi dan sistem saliran telah dijalankan oleh pihak UTM pada 28 Julai 2003 dan berakhir pada 25 Ogos 2003. Kawasan B pula melibatkan analisis cerun asal. Kawasan A dan kawasan C ialah kawasan yang melibatkan analisis cerun asal dan analisis cerun bertingkat.

43 Rajah 4.02: Kawasan B .01: Kawasan A Rajah 4.

Oleh yang demikian.44 Rajah 4. tekimetri digunakan bagi menentukan kerja-kerja cerapan butiran bagi menghasilkan pelan kontur dan penentuan darjah kecerunan cerun di kawasan kajian. . Sebanyak tiga plotan telah dicerap bagi mendapatkan darjah kecerunan yang berbeza-beza. maka pengukuran boleh dilakukan dengan cepat berbanding dengan pengukuran terus yang menggunakan pita ukur. Memandangkan tekimetri adalah cara tidak langsung mengukur jarak.2 Data Kerja Ukur Kaedah tekimetri telah digunakan bagi mengenalpasti darjah kecerunan cerun di kawasan kajian.03: Kawasan C 4.

2.2.521 ± (-4.34964) = 12.4735 Hx = 10 + 1.431) kos 2 (-0.34964) = -4.570 – 2.26886 V = ½ 100 (2.1 Kawasan A H = 100 skos 2θ s = Bacaan stadia atas – Bacaan stadia bawah 1 V = 100 s sin 2θ 2 H x = h y + hi ± V hy = aras laras anggapan hi = tinggi alat V =jarak pugak-bacaan stadia tengah Aras laras anggapan = 10. 4.0 m Tinggi alat = 1.52 = 4. Penggunaan Autocad telah digunakan bagi mendapatkan gambaran pada kawasan plotan.527496 .4735) .45 Plotan tiga kawasan ini dapat membantu dalam melihat keberkesanan kestabilan yang dibina pada cerun tersebut iaitu dengan kaedah cerun bertingkat dan tembok gabion pada kawasan kajian ini.521 m Contoh kiraan: Pada titik pertama H = 100 (2.570 – 2. Plotan yang ditunjukkan dapat mewakili gambaran sebenar pada kawasan kajian. Perbezaan pada kawasan cerun biasa dan kawasan B yang dibina dengan gabion dapat digambarkan dengan jelas.431) sin 2(-0.

4889 2.2206 5.600 2.442 -3.6217 3.7000 -17.7000 197.7111 33.3498 0.3446 -3.203 Mendatar (H) 12.0378 -0.8222 35.2000 37.3217 10.2833 219.9589 -1.0000 -11.8778 -20.415 1.235 1.895 0.755 3.080 2.0950 -0.7278 -27.4000 -18.4720 -0.5338 7.4821 10.7333 62.4728 9.4000 198.1778 145.4611 -12.1084 10.8621 8.9128 3.737 1.2424 328.185 2.8459 19.2525 -0.3496 0.5742 11.370 1.5944 142.7603 8.8976 3.0000 191.8987 -4.0614 5.3494 0.8667 194.201 0.439 5.8000 142.3439 -1.2667 117.7611 -121.415 1.260 1.242 Stadia Tengah 2.022 20.7358 10.3883 12.7500 -48.7278 -27.630 2.55 5.045 2.650 3.2833 232.0695 -0.464 1.5549 9.620 1.3764 0.4760 10.8902 Pugak (V) 4.033 20.3964 11.4124 2.2222 -0.520 3.570 3.290 1.730 1.203 Bawah 2.431 3.790 3.6889 164.395 2.250 1.6211 5.7173 4.6000 146.2424 -148.5842 -0.7278 55.460 2.215 1.3763 0.6330 10.1788 6.701 1.2651 -0.2220 1.011 21.6889 Sudut Pugak(°) 20.1949 Sudut Bering .9569 7.1961 0.2832 0.9121 6.215 0.730 1.8667 -14.367 1.680 1.0274 2.2833 -39.01: Data Ukur Tekimetri bagi Kawasan A Aras Laras X Hx 13.957 0.245 0.2653 -0.1133 0.6563 3.8037 -1.4889 -6.1779 5.450 1.981 -9.2219 -0.5597 6.4493 0.8667 Radian 0.4170 149.086 0.550 3.711 -14.5205 8.1482 -0.4056 37.1944 -8.115 2.39 -12.825 3.084 0.5913 -3.011 0.4841 -0.145 2.0950 0.9281 -5.230 0.9778 -15.088 1.7611 301.0333 -24.3663 -0.1640 -0.4000 33.6500 158.558 21.2676 6.2889 146.0501 Atas 2.110 2.315 1.680 1.7500 228.5830 30.865 3.441 1.8841 -2.670 2.2722 124.360 1.Jadual 4.2328 12.2833 -52.3830 51.4750 2.1824 -6.1436 11.2526 2.181 0.6170 128.9489 3.9730 0.750 1.5440 11.530 2.770 1.221 0.3500 21.470 1.4344 -0.5129 15.1623 3.6947 11.

6.54 = 2.969811 .1.37594) = .48) sin 2(-0.47 Rajah 4.34 m Pada titik pertama H = 100 (1.30401 V = ½ 100 (1.48) kos 2 (-0.83019 Hx = 10 + 1.2 Kawasan B Aras laras anggapan = 10.34 ± (-6.0 m Tinggi alat = 1.2.68 –1.04: Plotan Kawasan A 4.83019) .68 – 1.37594) = 17.

55 4.02: Data Ukur Tekimetri bagi Kawasan B Sudut Pugak Radian Atas Bacaan Stadia Tengah Bawah Jarak Mendatar(H) Pugak(V) Aras Laras X (hx) Sudut Bering -21.6202 -3.5830 30.89 4.4 1.74 3.467 -0.250 9.9684 4.4145 18.3500 21.3600 .81 4.7526 11.4170 149.780 -26.6801 0.68 4.48 2.3040 9.4415 14.18 3.1729 16.6711 9.1729 7.1778 14.7278 55.2722 124.7716 -3.0611 2.460 -0.7333 62.57 4.780 -5.8323 13.5900 167.050 29.800 25.87 4.099 0.7699 6.340 -26.16 2.8000 142.8743 19.7111 33.5398 4.3417 17.055 -0.6202 -1.3039 12.2072 12.8 4.3830 51.2 1.9319 2.66 3.6072 4.510 15.06 3.4426 19.6717 10.6376 7.9439 5.2667 117.6998 5.82 4.98 4.5632 17.25 3.53 4.66 4.8302 -4.54 2.7115 7.166 0.700 0.437 0.8222 165.8150 -6.73 4.3609 16.274 0.06 4.54 3.2000 37.65 4.66 3.8 4.4000 33.Jadual 4.518 0.680 24.61 4.540 -26.6 3.670 31.6122 12.6170 128.2889 146.004 0.6500 158.542 1.9997 15.6400 164.5944 142.433 0.9698 3.67 4.0719 15.77 4.376 -0.02 3.4056 37.13 17.4100 12.98 4.467 -0.97 3.6000 146.68 2.

50) sin 2(-0.630116 .3 Kawasan C Aras laras anggapan = 10.49 Rajah 4.05988) .34 ± (-6.05988 Hx = 10 + 1.50) kos 2 (-0.70 – 4.05: Plotan Kawasan B 4.34 m Pada titik pertama H = 100 (4.65 = 0.70 – 4.0 m Tinggi alat = 1.3255) = -6.2.4.3255) = 17.95473 V = ½ 100 (4.

93 3.9877 18.01330 24.30 17.4945 17.85 4.025 0.7333 62.2722 124.18 3.83 3.Jadual 4.55547 11.95 4.4170 149.590 18.7985 19.38 3.202 0.58 4.1983 7.0180 32.01223 5.6012 22.24 4.5830 30.170 24.0599 -5.4638 29.1778 14.2331 21.6170 128.6770 0.1840 9.55 4.3433 18.36 4.7278 55.78 3.65 4.73408 19.8222 165.98 4.542 4.3830 51.55 4.9462 15.70 4.3555 -6.055 -0.142 0.97 4.8978 -1.70 4.6500 158.49 4.67 4.335 0.74615 22.3500 21.69 3.43 4.4100 12.530 -8.34 4.1855 20.6000 146.2667 117.2889 146.326 -0.160 1.88 3.29940 14.37 4.4056 37.7394 7.8000 142.670 31.43695 15.71 4.5900 167.63 4.433 0.420 11.2000 37.4000 33.170 -8.76566 5.03: Data Ukur Tekimetri bagi Kawasan C Sudut Pugak Radian Atas Bacaan Stadia Tengah Bawah Jarak Mendatar(H) Pugak(V) Aras Laras X (hx) Sudut Bering -18.437 0.83 4.7111 33.70834 14.65 4.9547 18.71 4.050 29.30499 7.5944 142.650 -17.800 25.54 4.7443 -2.6400 164.518 0.28 3.3043 28.4955 3.322 0.306 -0.3600 .63012 0.50 4.98448 24.55 4.430 19.4050 0.7541 12.8290 32.57 4.73 3.143 -0.

Berpandukan kepada data-data ini.06: Plotan Kawasan C 4. tanah terdiri daripada tiga lapisan iaitu tanah baki pada kerikil. kerikil yang terluluhawa sepenuhnya dan kerikil terluluhawa secara sederhana sehingga tinggi. dua lubang jara (BH1 dan BH2) telah dibuat di kawasan cerun. Manakala ujian makmal yang telah dijalankan ialah penentuan Had Atternberg.3 Data-data Tanah Bagi kajian kes ini. mengambil sampel bagi tujuan pengelasan tanah dan digunakan di dalam ujian makmal serta mengenalpasti keadaan air bumi.51 Rajah 4. Mereka telah menjalankan kerja-kerja penyiasatan tapak dan ujikaji makmal. Kerja-kerja penyiasatan tapak yang telah dijalankan ialah menentukan urutan ketebalan dan keluasan sisi sesuatu lapisan tanah. pengelasan tanah berdasarkan saiz zarah serta penentuan graviti tentu zarah bagi tanah. Data-data lubang jara ini disenaraikan di Lampiran B1 dan Lampiran B2. kebanyakan data-data telah dijalankan oleh Geolab(M) Sdn. Bhd. Dalam penyiasatan tapak. Strata tanah ini boleh dilihat pada Lampiran B3. kandungan lembapan dalam tanah. .

).92 x 4. kaedah De Mello dan Kaedah Hanaka & Uchida digunakan (Raharjo.92 kN/m3 σ ο ' = γ b xKedalaman σ ο ' = 19.90 %. kerikil yang terluluhawa sepenuhnya dan kerikil terluluhawa secara sederhana sehingga tinggi. Analisis kestabilan cerun bagi ketiga-tiga kes akan melibatkan kawasan-kawasan pada tanah baki pada kerikil.7 N purata = 14hentaman Kedalaman γb = 4.kaedah tersebut digunakan.83 m = 19. kerikil yang terluluhawa sepenuhnya sahaja. Bhd. Graf-graf bagi kaedah De Mello dan Kaedah Hanaka & Uchida boleh dilihat pada Lampiran C. Namun begitu.83 σ ο ' = 96. sebelum graf daripada kaedah. Nisbah alkali feldspar yang terkandung di dalamnya ialah 65 % . Semasa pengambilan sampel tanah tidak terganggu. Pengelasannya terdiri daripada tanah baki pada kerikil.21kN / m3 . Bagi penentuan nilai φ. Lubang Jara 1 (BH1) N purata = N purata 15 + 10 + 18 + 9 + 12 + 13 + 15 + 15 + 13 + 14 + 18 + 18 + 21 13 = 14. nilai purata bagi N perlu dikira terlebih dahulu. Tanah baki pada kerikil turut dikenali sebagai tanah laterit (Geolab (M) Sdn. oleh kerana didapati tiada kejelekitan yang terdapat pada alat nilai kejelekitan.50 % daripada komponen ‘felsic’. 2001).52 Kerikil atau granite merupakan batu igneus yang mengandungi 10 % . c=0 akan digunakan.

21 N = 14.53 N = C N xN purata N = 0.79kN / m3 .63 m = 16.37 kN/m3 σ ο ' = γ b xKedalaman σ ο ' = 16. Kaedah De Mello.37 x 4.7 N purata = 12hentaman Kedalaman γb = 4. φ =34° Kaedah Hanaka & Uchida.21 N = 10hentaman N = 14 x N = 14 x 100 σ0' 100 96.55 N = 14hentaman Daripada graf. φ = 35° Lubang Jara 2 (BH2) N purata = N purata 10 + 5 + 8 + 10 + 9 + 11 + 12 + 15 + 17 + 19 + 20 + 11 + 15 13 = 12.77 x log 1915 xN purata σ0' 1915 x14 96.77 x log N = 0.63 σ ο ' = 75.

Oleh kerana kegagalan masih . φ = 36° Oleh itu. φ =34° Kaedah Hanaka & Uchida.63m dari aras air bumi pada BH2.79 N = 13hentaman N = 12 x N = 12 x 100 σ0' 100 75.77 x log 1915 xN purata σ0' 1915 x12 75.79 N = 15. γb dan berat unit tepu. Selepas merujuk kepada data-data pada lubang jara. φ. Selain daripada nilai kejelekitan.ω boleh dirujuk pada Lampiran D dan Lampiran E. di atas aras air bumi.54 N = C N xN purata N = 0. nilai γb akan digunakan manakala nilai γtepu akan digunakan selepas melepasi aras air bumi. keluasan pada tapak akan diambil kira di bawah 10 meter dari tumit cerun dan 5 meter lebar dari cerun atas iaitu jarak di antara tumit cerun dengan sistem saliran. didapati terdapat aras air bumi selepas kedalaman 4. Kaedah De Mello. c dan sudut geseran dalam. Oleh kerana analisis kestabilan cerun menggunakan perisian SLOPE/W akan digunakan.83 N = 16hentaman Daripada graf. nilai bagi berat unit gembur. γsat perlu dicari berdasarkan daripada data-data makmal. Data-data bagi nilai graviti tentu zarah. Oleh itu.83m dari aras bumi pada BH1 manakala 4. Gs dan kandungan lembapan.77 x log N = 0. nilai φ yang akan digunakan dalam semua analisis ini ialah 35°.

53 G s = 2. Nilai berat unit gembur akan digunakan di atas paras air bumi manakala berat unit tepu akan digunakan di bawah paras air bumi.48 + 1. formula-formula yang akan digunakan ialah: Sre = ωGs γ sat = ⎜ γw Oleh itu: ⎛ Gs + e ⎞ ⎟γ w ⎝ e ⎠ = 9.60 e = ωG s = 0.81kN / m 3 ω = 0. Dengan menganggap darjah ketepuan. maka: ω = 0.07kN / m 3 Bagi mendapatkan berat unit gembur.60 e = ωG s = 0.60 = 1. nilai pada BH2 akan digunakan.60 = 1.508 γ sat = ⎜ γ sat = ⎜ γ sat ⎛ Gs + e ⎞ ⎟γ w ⎝ 1+ e ⎠ ⎛ 2.378 .81 ⎝ 1 + 1. ω akan dijalankan bagi mendapatkan nilai berat unit gembur. anggapan kandungan lembapan dikurangkan sebanyak 10 %. γb.53x 2.55 berlaku di tumit cerun.58 G s = 2. Anggapan pengurangan 10% kandungan lembapan.508 ⎞ ⎟9.53x 2. Sr=1.508 ⎠ = 16.

I.53 ⎝ 100 ⎠ ⎛ Gs + e ⎞ ⎟γ w ⎝ 1+ e ⎠ γ sat = γ b = ⎜ γ sat = γ b = ⎜ γ sat ⎛ 2. γb di antara 1500 – 1750 kg/m3.58 ⎟ = 0.378 ⎠ = γ b = 16.75° γ gabion Oleh itu.75 16. φ ( °) Berat Unit Gembur. γsat (kN/m3) 16. (1993)).. data-data yang akan digunakan di dalam analisis SLOPE/W boleh dilihat dalam Jadual 4.07 - . Ini adalah penting supaya ikatan batu-batu dalam gabion ini kukuh dan kuat. didapati jenis batuan yang digunakan ialah batu kerikil berkapur yang mempunyai berat unit. Milititsky J dan Woods R. Oleh itu.60 + 1.378 ⎞ ⎟9.37 17. (Clayton C.81 ⎝ 1 + 1.03. γb (kN/m3) LapisanTanah 1 Lapisan Tanah 2 Gabion 0 0 0 35 35 33.56 ω =⎜ ⎛ 90 ⎞ x0.04: Data-data Yang Digunakan Dalam Analisis SLOPE/W Profil Kejelekitan.37kN / m 3 Bagi tembok gabion. c Geseran dalam. I.50 Berat Unit Tepu. Jadual 4. Saiz batuan dalam gabion ialah 200mm dan didapati bentuk-bentuk batu adalah tidak sekata. γ gabion = 1750kg / m3 φgabion = 25 x φgabion φgabion − 10° 1000 1750 = 25 x − 10° 1000 = 33. R. saiz bagi satu tembok gabion ialah 1mx1m dan dibina setinggi 3 tingkat.

. analisis cerun bertingkat dan analisis cerun bertingkat bersama tembok gabion. Oleh itu. analisis bagi kawasan ini dibahagi kepada tiga peringkat analisis iaitu analisis cerun asal.13 menunjukkan analisis kawasan C.07-4.11 pula menunjukkan kawasan analisis cerun di kawasan B manakala Rajah 4. Rajah 4.08 menunjukkan analisis kawasan A.4 Analisis Kestabilan Kawasan B merupakan satu-satunya kawasan yang telah dijalankan kaedah pembaikan iaitu kaedah tembok gabion.12-4.57 4.09-4. Rajah 4.

9 58 0.07: Analisis Cerun Asal Bagi Kawasan A .0.930 15 15 10 10 5 5 0 0 5 10 15 20 25 30 0 0 5 10 15 20 25 30 D is ta nc e (m) D is ta nc e (m) (a) (b) 0.958 E le v a t i o n ( m ) E le v a t i o n ( m ) 20 20 FS= 0. (a)Kaedah Bishop Dipermudah ( b)Kaedah Fellenius (c)Kaedah Janbu .930 E l e v a t i o n ( m ) 20 15 10 5 0 0 5 10 15 20 25 30 D is ta nc e (m) (c) Rajah 4.9 30 35 30 25 FS= 0.9 30 35 35 30 30 25 25 FS= 0.

962 E le v a t i o n ( m ) 20 15 10 5 0 0 5 10 15 20 25 30 35 D ista n ce ( m ) (c) Rajah 4.08: Analisis Cerun Bertingkat Bagi Kawasan A .9 62 30 30 25 25 E le v a t io n (m ) E le v a t io n (m ) 20 20 FS= 1.017 15 FS= 0.9 62 30 (b) 25 FS= 0.35 1. (a)Kaedah Bishop Dipermudah (b)Kaedah Fellenius (c)Kaedah Janbu .0 17 35 0.962 15 10 10 5 5 0 0 0 5 10 15 20 25 30 35 0 5 10 15 20 25 30 35 D ista n ce ( m ) D ista n ce ( m ) (a) 35 0.

8 5 5 0 .7 5 5 4 5 4 5 4 0 4 0 3 5 3 5 3 0 FS= 0.7 6 6 4 5 4 0 3 5 3 0 E le v a tio n ( m ) 2 5 FS= 0.800 2 0 1 5 1 0 5 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 D i s tanc e(m) (c) Rajah 4.755 3 0 2 5 E le v a tio n ( m ) 2 5 2 0 2 0 1 5 1 5 1 0 1 0 5 5 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 D i s tanc e(m) D i stanc e(m) (a) (b) 0 .855 E le v a tio n ( m ) FS= 0. (a)Kaedah Bishop Dipermudah (b)Kaedah Fellenius c)Kaedah Janbu .0 .09: Analisis Cerun Asal Bagi Kawasan B .

0 .10: Analisis Cerun Bertingkat Bagi Kawasan B .894 3 0 FS= 0.8 0 0 (b) 4 5 4 0 3 5 3 0 FS= 0.7 8 5 4 5 4 5 4 0 4 0 3 5 3 5 FS= 0.800 E le v a t io n ( m ) 2 5 2 0 1 5 1 0 5 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 D i s tanc e(m) (c) Rajah 4.8 9 4 0 . (a)Kaedah Bishop Dipermudah (b)Kaedah Fellenius (c)Kaedah Janbu .785 3 0 E le v a t io n ( m ) E le v a t io n ( m ) 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 2 5 2 5 2 0 2 0 1 5 1 5 1 0 1 0 5 5 0 0 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 D i s tanc e(m) D i stanc e(m) (a) 0 .

9 4 3 0 .11: Analisis Kombinasi Cerun Bertingkat dan Tembok Gabion Bagi Kawasan B .8 5 6 4 5 FS= 0.856 4 0 4 0 3 5 3 5 3 0 3 0 E l e v a t i o n ( m ) 2 5 E l e v a t i o n ( m ) 2 5 2 0 2 0 1 5 1 5 1 0 1 0 5 5 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 D i s tanc e(m) D i s tanc e(m) (a) (b) 0 .0 .943 4 5 FS= 0.8 7 1 4 5 4 0 FS= 0.871 3 5 3 0 E l e v a t i o n ( m ) 2 5 2 0 1 5 1 0 5 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 D i s tanc e(m) (c) Rajah 4. (a)Kaedah Bishop Dipermudah (b)Kaedah Fellenius (c)Kaedah Janbu .

4 5

4 5

0 .4 6 9 4 0

4 0

0 .3 7 6

3 5

3 5

3 0

FS= 0.469
E le v a t io n ( m )

3 0

FS= 0.376

E le v a t io n ( m )

2 5

2 5

2 0

2 0

1 5

1 5

1 0

1 0

5

5

0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5

0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5

Di stanc e(m)

Di stanc e(m)

(a)
4 5 4 0 0 .4 0 4

(b)

3 5

3 0

E le v a t io n ( m )

2 5

FS=0.404

2 0

1 5

1 0

5

0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5

D i stanc e(m)

(c) Rajah 4.12: Analisis Cerun Asal Bagi Kawasan C . (a)Kaedah Bishop Dipermudah (b)Kaedah Fellenius (c)Kaedah Janbu

0 .5 0 2

0 .4 2 6

4 5

4 5

4 0

4 0

3 5

3 5

3 0

FS= 0.502
E le v a t io n ( m )

3 0

FS= 0.426

E le v a t io n ( m )

2 5

2 5

2 0

2 0

1 5

1 5

1 0

1 0

5

5

0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5

0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5

D i s tanc e(m)

D i s tanc e(m)

(a)
0 .4 4 8 4 5

(b)

4 0

3 5

3 0

FS= 0.448

E le v a t io n ( m )

2 5

2 0

1 5

1 0

5

0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5

D i s tanc e(m)

(c) Rajah 4.13: Analisis Cerun Bertingkat Bagi Kawasan C . (a)Kaedah Bishop Dipermudah (b)Kaedah Fellenius (c)Kaedah Janbu

65 4.5 Rumusan Analisis

Selepas analisis dijalankan dengan menggunakan kaedah Fellenius, kaedah Bishop Dipermudah dan kaedah Janbu, keputusan analisis bagi cerun bagi kawasan A, B dan C dinyatakan dalam Jadual 4.05.

Jadual 4.05: Keputusan Faktor Keselamatan Cerun ( °) Kawasan Pertama 53 47 57 Kawasan Kedua 51 49 Cerun Asal Cerun Bertingkat Cerun Asal Cerun Bertingkat Cerun Bertingkat dan Tembok Gabion Kawasan Ketiga 58 54 Cerun Asal Cerun Bertingkat 0.469 0.502 0.376 0.426 0.404 0.448 Kawasan Bishop 0.958 1.017 0.855 0.894 0.943 Kaedah Fellenius 0.930 0.962 0.755 0.785 0.856 Janbu 0.930 0.962 0.766 0.800 0.871

Berdasarkan daripada Jadual 4.04, didapati faktor keselamatan yang paling minimum ialah 0.376 iaitu analisis cerun asal bagi kawasan C dengan kaedah Felleius manakala faktor keselamatan tertinggi pula ialah 1.017 iaitu analisis cerun asal dengan kaedah cerun bertingkat dengan menggunakan kaedah Bishop Dipermudah di kawasan A.

Analisis yang dijalankan telah menunujukkan peningkatan faktor keselamatan di antara cerun asal dan cerun bertingkat di antara 4 % hingga 7 % dengan kaedah Bishop Dipermudah. Kaedah Fellenius pula menunjukkan peningkatan di antara 3 % hingga 12 %, manakala Kaedah Janbu pula ialah 3 % hingga 10 %. Apabila analisis dijalankan di kawasan yang telah menjalani kaedah pembaikan cerun bertingkat dan tembok gabion, didapati faktor keselamatan meningkat sebanyak 9% bagi kaedah Bishop

didapati kegagalan tidak berlaku di tumit cerun namun. Apabila cerun bertingkat yang mempunyai sudut cerun sebanyak 51° dijalankan. Berikutan itu. Ini berikutan pergerakan tanah yang masih berlaku dan boleh dilihat pada sistem saliran yang retak dan condong. maka cerun di kawasan B telah dijalankan penstabilan cerun dengan kaedah pembinaan cerun bertingkat. Sepertimana kawasan B. A dan C juga merupakan cerun yang telah menjalani kaedah penstabilan dengan cerun bertingkat. penambahan tembok gabion yang menurunkan cerun kepada 49° masih menyebabkan berlaku kegagalan pada tumit cerun.06 menunjukkan rumusan peningkatan faktor keselamatan. Jadual 4. Jadual 4. masih tidak mempunyai faktor keselamatan yang minimum. Melalui analisis ini. Selepas analisis dijalankan.66 Dipermudah dan 12 % bagi Kaedah Janbu dan Fellenius berbanding dengan hanya menjalankan pembinaan cerun bertingkat sahaja. penambahan kaedah penstabilan dengan pembinaan tembok gabion telah dilakukan bagi menambahkan lagi nilai faktor keselamatan.06: Rumusan Peningkatan Faktor Keselamatan Kaedah Bishop Dipermudah(%) Cerun asal dan cerun bertingkat Gabungan cerun bertingkat dan tembok gabion Cerun asal dan gabungan cerun bertingkat dan tembok gabion 9 12 12 4-7 5 Fellenius (%) 3-12 8 Janbu (%) 3-10 8 Bagi kawasan B. Melalui penggunaan analisis dengan . Oleh kerana faktor keselamatan ini mempunyai nilai yang kritikal. tiada sebarang kegagalan didapati pada cerun dan faktor keselamatan turut meningkat tetapi peningkatan faktor keselamatan masih berada di bawah tahap gagal. didapati faktor keselamatan bagi cerun asal adalah kecil dan mempunyai sudut 57°.

didapati sudut cerun itu sendiri mempunyai nilai yang tinggi sedangkan cerun yang baik perlu mempunyai sudut yang kurang daripada 53°. Semasa penyediaan aras dilakukan. kawasan B mempunyai cerun setinggi 27. manakala kawasan C pula ialah setinggi 25 meter. Melalui analisis yang dijalankan dan pemerhatian di tapak tentang keadaan cerun ini. Aktiviti ini termasuklah penyediaan aras pembentukan seperti yang dikehendaki dalam lukisan tapak. sekaligus mengelakkan kegagalan cerun berlaku. Oleh kerana di kawasan A mempunyai cerun setinggi 12 meter. didapati faktor keselamatan cerun telah meningkat berbanding dengan faktor keselamatan cerun asal.67 kaedah Bishop Dipermudah. Selain daripada itu. kemungkinan pokok dan tumbuh-tumbuhan yang sediaada telah dipotong sedangkan pokok dan tumbuh-tumbuhan ini berperanan untuk menyerap air larian permukaan. Fellenius dan Janbu. Faktor yang menyebabkan kegagalan ini berlaku mungkin disebabkan oleh aktivitiaktiviti pembinaan Kolej Perdana yang telah dijalankan tidak lama dahulu. terdapat beberapa faktor yang memungkinkan berlakunya kegagalan cerun.8 meter. Oleh itu. pemotongan atau penambakan di sepanjang satah cerun pula turut menyebabkan keseimbangan tanah akan terganggu. . gangguan pada satah garis keupayaan gelinciran menyebabkan kestabilan cerun akan terganggu dan kegagalan cerun akan berlaku.

Kaedah pembaikan cerun yang telah dijalankan di kawasan tersebut ialah kaedah pembinaan cerun bertingkat.BAB 5 KESIMPULAN 5. Universiti Teknologi Malaysia juga pernah mengalami kegagalan cerun. kajian tentang jenis kegagalan dan punca kegagalan cerun serta kaedah pembaikan yang berkesan perlu dijalankan bagi menjamin keselamatan penghuni kolej tersebut. kajian keberkesanan hanya dijalankan pada kaedah pembinaan tembok gabion dan kaedah pembinaan cerun bertingkat sahaja. . Kawasan Kolej Perdana. Namun. Oleh itu. kaedah pembinaan tembok gabion. analisis telah dijalankan bagi menguji keberkesanan kaedah pembaikan cerun yang telah dijalankan di Kolej Perdana. sistem saliran dan kaedah penanaman rumput.1 Kesimpulan Dewasa ini. Kejadian-kejadian tanah runtuh yang berlaku di Malaysia telah memberi kesedaran kepada kita tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Dalam laporan Projek Sarjana Muda ini. kegagalan cerun semakin dipandang serius oleh pelbagai pihak.

Kegagalan cerun di Kolej Perdana disebabkan oleh cerun yang terlalu curam dan saliran permukaan yang tidak baik menyebabkan hakisan berlaku di permukaan dan kekuatan tanah berkurang. Kelemahan-kelemahan perlu dibaiki supaya cerun di kawasan kajian mempunyai faktor keselamatan yang lebih tinggi. seterusnya menjamin keselamatan penghuni kolej berkenaan. Kaedah penstabilan cerun yang dipilih di tapak iaitu cerun bertingkat. semua cerun di kawasan A. pembinaan tembok gabion.2 Cadangan Penulis mendapati pembaikan cerun yang telah dibuat belum mencapai faktor keselamatan yang selamat. Ini kerana cerun-cerun di kawasan ini melebihi 53°. 2. penanaman tutup bumi dan sistem saliran adalah sesuai dalam meningkatkan faktor keselamatan. Jenis kegagalan cerun ialah gelincir putaran. tanaman tutup bumi boleh ditanam di kawasan cerun . Oleh kerana kaedah pembaikan cerun bertingkat telah dijalankan. 5. Namun. dalam kes ini cerun masih berada dalam keadaan kritikal kerana pergerakan tanah dapat dilihat dengan jelas berikutan sistem saliran di kawasan tersebut juga sudah mulai retak dan condong. 3. kaedah pembinaan tembok gabion perlu dijalankan di kawasan A.69 Oleh itu. Malah. kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan kajian ini ialah: 1. B dan C perlu dilandaikan. B dan C. Selain daripada itu. Gabungan kaedah penstabilan cerun bertingkat dan tembok gabion berkesan dalam meningkatkan faktor keselamatan.

Oleh kerana terdapat pengiraan dibuat berdasarkan anggapan. ketepatan faktor keselamatan boleh dibaiki dengan mengambilkira faktor-faktor kegagalan cerun yang mungkin terdapat di kawasan kajian. penulis mencadangkan supaya kajian di kawasan dijalankan dengan lebih teliti bagi memastikan kegagalan cerun di Kolej Perdana tidak berlaku lagi. Kajian tapak dan ujian tanah di makmal adalah sangat penting dalam kerja geoteknik.70 bagi menambahkan kestabilan dan mengelakkan hakisan daripada berlaku. Pengiraan parameter tanah bagi nilai kejelekitan dibuat berdasarkan hasil ujian tapak kerana sampel tidak terganggu gagal diperolehi. pemilihan kaedah hendaklah bersesuaian dengan kaedah tanah cerun di kawasan ini. namun. penggunaan kaedah analisis yang lebih banyak akan menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Analisis-analisis yang dijalankan hanya mengambilkira tiga kaedah sahaja. seterusnya menambahkan nilai estetika di kolej tersebut. Walaubagaimanapun. Oleh itu. . namun. kajian makmal yang lebih teliti perlu dijalankan supaya nilai-nilai pengiraan yang digunakan dalam analisis faktor keselamatan lebih tepat. Penggunaan perisian SLOPE/W sememangnya berkesan dalam mencari nilai faktor keselamatan.

Modul Pengajaran: Mekanik Tanah. Chand and Company Ltd.. Hussein S. S. Nota Kuliah Mekanik Tanah. (1993). Chapman and Hall. GEOSLOPE International Ltd. 10. 2. Charles E. Surveying with construction Application. Teknologi Malaysia. Tf . E. Mekanik Tanah Edisi Keempat. (1985). 6. R. Universiti 7. Soil Mechanics and Foundations. Jamilah Binti Jaadil (2000). Universiti Teknologi Malaysia. (1993). BM (2000). K. Das. 8. 5. Fundamentals of Geotechnical Engineering. Teknologi Malaysia.N. 3. Milititsky J and Woods R. F (1971). Earth Pressure and Earth Retaining Structures – Second Edition. I. Fakulti Kejuruteraan Awam (2003). P (1976). Universiti . Craig R. Spon. Merrill: USA. 4. California: Brocks/ Cole. London. Printed in Canada 9. Textbook for Surveying. Barry F. James V.F. The Mechanics of Engineering Soils. (2003) SLOPE/W Basic Edition.71 RUJUKAN 1. I. Prentice Hall. Capper P. L and Cassie W. (2001). Clayton C. K.

Problem Solution in Soil Mechanics. and Rickson R. Slope Stabilization and Erosion Control – a Bioengineering Approach. and Baron William (1976). Nurly Gofar and Khairul Anuar Kassim (2005). Perloff W. London. C. Soil Mechanics. W. John Wiley and Sons. Prentice Hall. J. . 12. (1995).Part 1. Morgan R. Slope Instability: Selecting Remedial Measures. Sutton B. C. Regional Conference in Geotechnical Engineering (GEOTROPIKA 97) 16. H. Universitas Katolik Parahyangan. In situ Testings and Soil Properties Correlations. P.. Terry R. E and FN Spon. Longman Group UK Ltd. 14. (1995).72 11. Engineering. Talib (1997). 17. Prentice Hall Introduction to Geotechnical 13. Raharjo PP (2001). H. Geology Applied to Engineering. 4th 15. (1995). Suhaimi A.

UTM (Kawasan Kajian) .73 LAMPIRAN A Pelan Kampus Universiti Teknologi Malaysia Kolej Perdana.

74 LAMPIRAN B1 DATA LUBANG JARA 1 (BH1) .

75 .

76 .

77 LAMPIRAN B2 DATA LUBANG JARA 2 (BH2) .

78 .

79 .

80 LAMPIRAN B3 CROSS SECTION AA .

1971 Analisis.1996) . USBR Data) Nilai sudut geseran. φ’ daripada data SPT (Diperbaharui selepas Hanaka & Uchida.81 LAMPIRAN C GRAF UNTUK MENDAPATKAN NILAI φ Cara mencari nilai sudut geseran effektif. φ’ daripada data SPT (De Mello’s.

82 LAMPIRAN D DATA GRAVITI TENTU. Gs .

ω .83 LAMPIRAN E DATA KANDUNGAN LEMBAPAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful