Digitized by tiie Internet Arciiive

in

2010 with funding from

Researcii Library, Tiie Getty Researcii Institute

http://www.archive.org/details/signaturasaliummOOglau

TRACTATUS
D
E

^IGNATLlPxA SALIUM,

METALLORUM,
E T

PLANETARUM,
Sive

r^undamentalis Inftitiitio

,

eviden-

iflime monfl:rans,quo pafto facillime non folum Salium,Metalloruni, atque Planetarum, fcd etiam Appcllationum , 5c Nominum ipfis impo{itorura Vires
tates,
,

Significatioj

Natura,
,

& Propricnuda
.

non ex Libris, aut
,

Scriptis

fed

ipforum Signatura

Circuli

& Qua-

drati ope,cognofci, addifci, 6c

fupputari queant.
rj,

GmUm Eorum

,

fii

Miraculorum Divinorum con"
maxime
, €7*

tem^Utione utirij?im2

c

necejfaria deleSlantur^

opttfcalHm confcriptitm

in lucem editttmi

JOANNE RUDOLPHO GlaUBERO^

Apud

JOANNEM JaNSSONIUM^
Cl3 lo
C

LIX,

A D

L E C T

O R E M

BENEVOLUM.
Iderium eft vulgare ; Cave tibl ab iliis, quosNaturanotavit : Verum illud quidem, fi Natur^e abortus, pr^ternaturalibus fignis notati komines intelligantur ; De ca:teris autem rebus falfum eft. Omnipotens nlm Deus omnes fiias Creaturas magnas, ^que

&

,

c

parvas, notis

fiiis

certis infignivit

,

& quafi pi,

ta

lineamenta

hominum
,

oculis fiibjecit
fit

ex qui,

us cognofi:ant
rietas,

& pro& quid commodi atque utilitatis Humaquse cujufque

natura

Generi conferre pofiQnt Hinc non modo mnia Vegetabilia, ut herbas, frurices,& arbores» d etiam Animalia, ut beftias omnis generis,im6

hominem ipfum,

in terrena fuperficic
,

commocum
,

nies, in aquis habitantes pilces

&avesaeris
ini-

colas;quin etiam cunctamobiUa juxta

obihbus, formis
t ,

,

& figuris peculiaribus fignaquem

his ipfis fignis nobis fignificaturus

fum quxvis herba,quodvis animal , qu^vis avis, quivis pifcis habeat , & cuireiinferviat.. E(t ;r6 h^c ScripturaDivina , Divino digito cundis bus mfcripta , ex qua omnium rerum Natura
>bis

addifcenda

fuiiTet.

Pofteaquam vero homincs magis ac magls a

A

1

fua

'

4

De

Si^natura Salmm,
coe.

fua liumana, ad

brutalem Naturam defcifcere

pcrunt, ac tam nobilis Signaturae rationem habe re defierunt, Brutales fuos conceptus , Divini

operibus, dc Signaturseoranibusrebus a Natur infit^ pofthabentes , ufu venit,ut temporum de
curfu longiore vera illaSignatura, five Scriptur Divina gradatim obfcurata perierit , ac penitu
eyanuerit, adeo ut pauci
buti finr.

admodum hoc
hominum

fscul^

,,

reperiantuf, qui aliqua tantse fcicntiae notitia im

,^

Nam

plseraque

pars Hbrc
|^

^jj

rum
ex

Sz

fcriptorum folent

dudum
,

fequi, atqt

ipfis

omnium rerum virtutes
(i

Sc proprietat(

^„

addifcere ftudent.
poflet,

Nec ftudium hoc improba

nobis vera, incorrupta ,

& integra Vetc

^^^^

rum & experientia fingulari nobilium Authc rum fcripta fupereflent. Enimvero quia ferie ai norum longa frequentes illorum defcriptione

'

J!

cmendationes , dc interpretationes illa co pa3 corruperunt , ut vix veri quid in ipfis invenia ^ longe profedo fatius cffet , ut mutila 8c corrup ejufmodi fcripta tanti non fierent , fed potii r vetus illud a Deo pofitum fundamentum , c omniaillafcripta, omnescharaderes, &omn
.
'

>

fjgnaturisinnituntur,
ferunt
,

ortumquefuum

acceptu|

•/

lucem rurfus producereti &exeoomnium rerum proprietas ,& naturaai difceretur. Vera hxc via elTet fme tot erroribi
cx tcnebris in
breviori temporis fpatio ad Natura? cognifionc

^i
.

perveniendi

,

ad

quam falfis illis fcriptis pcrvenij
licet.

plurimisannisnon

Qaaj

Metatlorum^
12

& Plmeumm,
antiqunm
illud,
,

^

Qi^serat forfan aliquis, ubi

6c

.Deo locatum fundamentum qua^ri debeat aut } Ubique, ajo , utpote unicuique,mte oculos verfans , atque cumprimis in coelo fe'
avcniri poflit

xhibens

,

ubi Sol

,

Luna

,

^ Stell^ omncs in ro-

unda
antes
L

figara a
,

Deo

conftitutie fitnt, nobfs fignifi-

quod ex rotundo Circulo omnes formse, k, omnes iigurse ortum fuum capianf, ipfaque rounditas, five circulus , tanquam perfedillimum pid ad Coelum atque Deum ipfum peftineat, Apud Veteres certe pofitum in moreiiiic , ut roundo circulo cunda ifta defignarent , qose nec luraero comprehendere , nec voce pronunciare>
lec ingenio concipere poterant
,

ac e contrarid

padrata figura notarent ca, qus ncc Gaptum,rtec ngenium , nec numerum exccdebanc. Circulo mtcm coeleftia, & captum humanum iiiperantia, Quadrato contra. ex Circulo prodeunte vifibiia
,

tcrrena

,

&

•unt.

•'

captuihumano fubjeda den6t<iiir:::: :::W rPhilofophi
verfati funt

irculum
lifi

Quanquam ctiam iidem Veteres Deo foli attribuentes in ea

opinionc,
circulo

Deum
,

nulla re aptius depingipofle,
ipfe
,

ut
;

Deus

initiumou finemnul,

um habentc
3oft

nihilominus tamcn omnia ea
Circuli

quje

Deummagnifccere,
:

quoquc (igno
Firmamento,

nfigniverunt

Solem nimirum
;

in

& Aurum in terra

pnoremque nonnulli iftorum

^?hilofophorum ipfum

Deum

cfTe opinati funt.

Aliiex Philofophjsillis EthnicisDeo.affinxerunt

A

3

efEgienia

,

6
curvantis
proclu(5la

^e
,

SignatUYA Saltumy

effigiem Serpentis

&: terrena

jfeinrotundum Circulumincunda , ex coelefli origine
,

''P^

ierit

Quadrati Figura

&:ita Coeleftia

,

&

nlo,

Terreftria Circulo &: Quadrato fimuladumbrarunt.

aiiji^

etfe

Prout

igitur obfervarunt

,

quantum inrebus
eftet,

Cl

fignandis vel Coeleftis vel Terrcftris naturse

m

tantum etiam ex circulo
riarunt.

& Quadrato aut addide-I)^

runt, aut fubtraxerunt^ac figuras pro eo etiam va-M'

Non folum autem
,

in Coeleftibus Lumi-ii"^

naribus

Sole puta, Luna,

& csetcris Planetis,fed

5'^

ctiam in omnibus terreftribus Creaturis , in terra^^g Solis, Lunae , Planetarum csterarumque Stella-pp^ rum operationibus, produdis, Auro nimirum,' Argento, Cupro, Stanno, Ferro, Plumbo atque
,

Argento Vivo , fignandis cjufmodi mcdum adhibuerunt, omnesejufmodi charadcribus , & fignis notando, quibus CcsleftiaLuminaria , inferiorum harum creaturarum caufas efficientes , notavere, Sic Sol & AurumTerreftre, perfediffima» Dei Creaturx Circuli, punctum aut centrum in mcdio habentis,infigne gcrunt Luna & Argen:

tum
rent

dimidii circuU feu

duorum femicirculorum

haudionge d feinvicem diftantium figuraappa,

&

fua corpora

non

abfokite perfeda

effe,

fed afiquo faltem defedu adhuc laborarc arguunt:

Caeterorum Planctarum figna ut T^ 21 , cT , $ 5, etiam ca:terorum Mctallorum funt figna, Plumbi nempe, Stanni, Fcrri , Cupri , & Argcnti Vivi^quippe Auro& Argcnto multoviliorum, &
,

,

&

ir.per-

MeuUortm^

&

PUneUrUm,

J

nperfeftlomm , atque imperfedioribus charateribusnotatorum, quales funt ex dimidio Cirdimidio Quadrato , (ignificantes , vix diLilo,

&

^diaparte ipfa Argento
erfedionis
Clarius

,

& vix una quarta partc

Auro refpondere. rem ut proponam ,opersepretium duxi

uminarium illorum coeleftium , ut , ^ , J , 5, ;\ 2j., & T2 9 & Terrcftriura Metallorum,ut Au,

Argenti, Argenti Vivi, Cupri. Ferri, Stanni,

&

lumbi charadteres, quales ipfis Veteres Aftrono\i dc Philofophi impofuerunt quadratis eadem
,

lagnitudineconftantibus includere, ut ex
us diftent.

ipfis

ppareat, quibusa feinvicemperfe(5tionisgradi-

A.
f.

c
f.

D
1.

E.
1

<-^ -)^ 1-4 ^
?.

v-¥
3.

J.

3-

K
'f

G.
1

H.
1

4
Hic
cas
ilse

^.-4 iJ^-^
X

WJ.

;

quafi

domunculis inclufx funt Charaiflcri-

illxfignaturarum Figurjr, quadrato

domun-

ra

vicem gerente ,cui Solis feu Auri (ignum YxB. notatum,circulumvidelicetrotundum(i

A 4

impo-

8

.

j^^ S'tgmtUY4 Salmmf

impofuero, quatuor partibus i,i, ^,8c'^, numc-fo Jon xo fignatis quatuor latera quadrati attinget, cumcomplebitiinter Cqelen:es& Terreftrcs crea-ieo turasSolem atque Aurum c^teris omnibus pcr- jgr

&

fedione fua prseftare fignificaturus. Lunae five Argenti lignum.fub litera C. tria quidem Quadrati latera attingit , fuperiore nimi-

pe

rum Cornu fui apice numero
riore
.

i.fuperius, Sc infe-

numero 3 inferius latus , tergi vero curvitate numero 2. tertium latus. Quartum numero 4. ob incurvatam fuperficiem concavam attingere
nequit.

Mercurii

cliara6i:er

fub

litera

D.

fi

quadrato

fmponatur, utroquecornu fuperiuslatus nume-. ro I &,apice crucis inferiore inferius numero 3
.

tangit.: reliqua

d\m latera numeiro z
;

.

Sc ^.^intuida

relinquit j ita ut qiiadrati dimidia pars a
rio intada
tlngat,

maneat

& Sdl,

Mercuufdem tria latera atatque Aurum quatuor feu omnibus

Luna

cj

latera.Gontigua

(int,

Venus fiveCuprum fublitera E. etiamduobus tantum fui quadratilateribus adliseretfuperiorinimirlimnumero i. 3c infcriori numero 5. Ca&tera duo lateranumeris,2.&4. innotato
:

ill(

lignita ab ejus attactu libera manent. Pari ratio-

ne

& Mars ciim Ferro

fuperius

tantum
eft.

S(:infcTiUS

latus tanguntjUt fub

litera F.

videre

Sic etiam

Saturnus five

Plumbum

litera

G.

Stannum litera H. fignificantur, fuorum quadratorum latera tangere cernuntur.

& Jupitcr five & tantum duo

.

A^euliorumy

& Planetarum.

9

«appofita Figiira igitur videre cft , quo perfe* rionis gradu Metalla feinvicem confequantur,

leoutnuUum errorem committere
>ex€rit.

poffit , qui igradibus didis difcernendis hancfiguramre-

Veteres nec cafu
ut

,

necfruftraejufmodi

iaraderes adhibuerunt, fcdtotamfignandi ra-

Ionem eo direxerunt
[1 inter

,

Signum cum Natura &c
,

roprietate fignatje rei exatte conveniret

ficut
,

Luminaria

cceleftia fivc Planetas

dc

Iletalla infignis convenientia clare manifeftat ion tamen hxc cundis in oculos incurrunt , fed

lantum , qui oculis prsediti funt Metallorum taturam perfpicere , dc ex notitia Metallorum,
>uamhabent, perfedionisgradus did:os digno*
;:ere

valentibus.

Quantum enim

in

!)tunditatis fe

conlpiciendum exhibet

Charaderc , tantum

:iam perfedionis 3c puritatis in fignato corpore
'^peritur.
,

Quantum autem

ex quadrato adfue-

t tantum etiam imperfedionis accefiit. Axiolaautem hoceft, 6cpr^ceptum Chymicum in-i illibile omnino , & adeo certum , ut qui in Meillorum emendationeejusduclum fequutusfuet,

haud facile errorem commifTarLis
perfedifiimum Quadrati

fit.

Aurum
qua-

X Metallis

latera

Morattingendo perfe^^lionem fuam eximiam aruit Argentum a perfcdtione Auri non longe beft. Ex CcXteris autem Metallis Argentum Vium, Ferrum, 8c Cuprum, dimidium, Plumbum 'utem & Stannum qaartum tantum perfedionis
; ,

';radym confequuta funt,

A

5

.

Sed

to

_

Be
haec

SlgmturA Salium,
tantse cognitionis defideric ja

Sed inftmendis
flagrantibus

pauca fufficere arbitramur.i^ Qui plura de his Coeleftium Luminarium , &;„; Terreftrium Corporum fignaturis Harmonicii^tj^ cognofcendi cupiditatetenetur, accuratiori exa-j,fr mini Fundamentumhoc, quod paucishicinnui-;]

mus

,

rubijciat,eainventurus,

&comperturus
,

quas Ariftoteli olim ignotiflima

&

»(011

hodiernas, m
jn^

quoque

fcholas noftras penitus fugiunt. Verif-Li
in ^'^gyptio-

fimumhocaflerereaudeo, Veteres

rum

Scholis

maxima
ac

myfteria fignaturarum cha,

jnQ

raderibus occultaflb
Lunse,
fignis
,

&

non folum
ipfis
,

his Soli,,jic

ftellis

Metallicis corporibus impofitisju^

fed etiam

nominibus

quse cunftis
,

\^^

indiderunt
aliud

maxima

fecreta manifeftafle

idque

^jr,

cafunonefTefaflum, ut huicfubjedo tale , illi.^j^ nomen impofuerint. Ex quo autem tem* pore nomlna plurima pofteri mutauere, inde con^

j,|,j,

^

tigit

5

ut in

magnam incertitudinem

fignaturail-

jjf^,

laabierit, &multisdubiis jam fluduct. Nomina ab Adamo,Noacho, pofterifque ipforuni quas Chaldceos & Hebra:os in ufu apud i^gyptios fiiere, & forfan adhuc funt rebus impofita Grse, , ,

j|

\^^^

|,j

^

j

quoquc in ufum adhibuerunt , &: ex eodem fundamento debitis , & veris appellationibus res nuncuparunt. Easad federivatas Latini non aci

EDtii

nimadveftcrunt, nec curavcTuntjIicetunicumin

& vcrum fundamentum omnis fecretorumillorum inveftigationis locatum fit. Equiipfis
,

Z
,q^

dem

i^gyptiiE

,

Chalda:^

,

Q; «ScHebraicx linguje '^

jgnarui

MetaBorum»

&

vUneUrim.

t\

:narus&rudisnominailla
ritus,

, eorumquefignatu:m interpretari nefcio. Earundem linguarum

&
,

aliqua Luminis Naturalis cognitiotalibus inveftigandis dc explorandis

oratus
oer am

impendendo, prudentiinquifitione com-

riet veritatem

eorum

,

quaehic fcripfi,
,

quod

•mpe

omnium rerum Natura

&

Proprictas

:)minibus ^ccharaderibusipforum nobisob oalos pofitse fint, Dilucidiore cxplicatione rem
r:pediam
t

,

&:

ponam.

In praecedenti de Natura falium

Circulum ac Quadratum. paucis opu-

:ulo fatis clare

docui demonftravi , cunda in Lundo fali 6c foli originem fuam acceptam ferre. irculorolem, & Quadratoralem Veteresdefilarunt. Sicutvcro Circulusprimoducitur, an-

&

,

quam ei Quadratum imponatur ,
'ilus

6c

etiam Cir-

),

jureQuadrato antefertur, urpote hujusorieodemque eonominepotior: ita etiam fol
,

•a^ferendus eft fali
'.iftentia
iie
i
:

cui
;

fua prxceflit

fua, comparatus in

ortum dedic , & quem Hic vero cum folc orimlnore cenfu habendus

•t,^.:
5

fine fole fal, & fine fale fol nihil geneproducit, acutriufquefolis nirnlrummamunus obeuntis, 6c Salis faemin^ vices ge-

Hinc

ntis conjundio in omni gcneratione & pro* MdionenecefTario rcquiricur. Sic FGemina E'/a "nquam Quadratum ab Adamo tanquam Cir•ilo exortacil, &ex utroque,CircuIo nimirum Quadrato conjundis, Humani Gencris fertilis & propagatio originem fuam traxit. Propa:

gatio-

12

Be

SlgnatUTit Saliumy
fig;,

gationem hanc VeneriPoeta? attribuerunt,

noque notarunt compo fito ex Circulo
drato
,

dc

Qua-

ac memoriee prodiderunt

,

Deam Venc
folaribufqut

rem

ex fpuma Maris

&

fale

natam

,

radiis exiiccatam fuifle.

Infigne Venerisaccuratamentis confideratio-

ne expendatur
quamfapienter,

,

admodum

perfpicue

docens

& prudenter a Veteribus Natura
Vcnus
iignatur
,

my fteria fuis fignis adumbrata fuerint.
Rotundo
Circulo:

crucc

ac

Circulumappenia; Circulus folem, 3c crux fa lem notat. Nam quando quatuor linese finibu fuis extremis conjunguntur , crucem efficiunt finibus fingulis in unum pun^um concur rentibus, Sin vcro omnes iftse linese in qua

drum

dirigantur

,

Quadratum formant.

In rebu

i

ergo fignatis Crux & Quadratum nonnifi exter idem fignafigura diffetunt, Sc reipfa unum

&

nificant.

Ut
folis

melius myftcrium hoc apprehendi queat

harum Creaturarum Dei maximarum & falis , a quibus omnes res profici-|J"' fcuntur *fecundum Latinas fuas fignificationcs'^'' S o L & S AL , veram fignaturam ipfis a Veteri''^^^
iitriufque

puta
,

bus attributam interpretabor, ut evidenter
teant gradus nobilitatis,
terfcdifi:ent.

pa-

&

bonitatis jquibusin-

Quophires eniminhis vocabuHs
,

circuU confpiciuntur
tatisrebus
,

eo plus puritatis 6c boni-

quasnotant , incflearguunt. Qucfi^i plura vero Quadrata vocabulo adfunt, eoplus[om
terry

, ,

Meullorutn
*rra*,
:Te

,

& Tlaneurum,
& impuritatis rei
in

ij
fignatac
iis

imperfedlionis,

comnioftrant.

Axioma autem hoc

mtum vocabulislocum
uivis rei impofita funt

habet, quas a veteribus

, in cxteris non item, omnemdubicationis aleam ofitumfit, quod hsec duo vocabula fol&fala ^eteribus fecundum veram fignaturam rcbus inditafint , eaporro explanabiiias fignant ,

Cum igitur

extra

nus.

Primo autem hic notandum 3 quod omnes for,na:

& figurse Vegetabilium

,

videiicet

Arborum

.ierbarum aliarumque ex terra nafcentium rerum,
it

& Animalium, five hominum

,

five befi:iarura,

tque ipforum Mineralium ex folo Circulo dc ^uadrato originem fumant , adeo utexipfis,
juae
)ris
,

rotunda aut long^ funt in omnibus memdc corporibus , cognofci poflint. Hominis

nimcorpus ^ ut & arboris truncus nonfolura otundam fed etiam oblongam obtincnt figuram, lemque figuracujusvisdigiti articulus, fronlefque ac rami ipfarum herbarum Sc arborum
onfpiciuntur
reaturse
,

ita ut in ipfis

pafiim Circulus 6c

iiiadratum reperiantur.

Non foluni

vero

Dei eadem

fignatura notatse funt

omnes ; Ve,

.um etiam omnes

fcriptur^E

& literas ab Adamo

Noacho,eorumque poftcris profedae ex Circulo 'c Quadrato exordiiim ccepere. Exemplo funt Latinas litera^ ab initio ufque ad inem , quas offtnes ex. Circulo & Quadrato ompofitas deprehendcs. A. duas lineas & dimidiam

14
culis, 3c

J^c SignAturA Salwm,

diam Quadrati continet. B ex duobus fcmlcir una Quadrati linea conftat. C. eft Semi circulus , D. Semicirculo &una Quadrati line
abfolvitur.

^

J^

E. Qaadrati treslineas& dimidiari

F. Duas&dimidiam cjufdem. G.Lite : ram femicirculus dc dimidia Quadrati litera com ponit. Atque fic dcinceps ufque ad ultimanl Alphabeti literam , ita ut omnes , quotquo^ ^^

habet

etiam funt , ex Circulo^i Quadrato a Veteribui combinatae pofteris myfteria illafignificandiS"^

'^^

adumbrandi caufa
falium, folem

relidas fint.

«ta

Cum igitur in praecedenteopufculo de & faleni omnium rerum
effe
ifta

Naturi

P'

princiJire

pium

,evidenter demonftraverim oper^prae

S

vocabula, tiumduxi , duo 6c S a i fecundum uaturam fuam interpretari & probare , quod omnium rerum verum principium ve
,

Sol,

M

rufquefinis exiftanr.
Inter

utrumque vocabulum S a l
aliudinterceditdifcrimen
,

,

&

S o

Lj

jii

nuUum

nifi

invoccjtti

fal,media litera Alpha,

& in aItera,foI,media liters
vocemque utram-f

Di

Omega, quibusduabus Johannife Chriftus manifeftavit.Initialis autem & finalis literautiiufque
voces fimiles,aut esedem funt
,

i^

»<

^

que literx intermedise Alpha, minant , idque non immerito ,

&
6c

Omegadifcri-',^J

non

fine m3gni|'i

momenti
generat
,

ratione.
6c

Nam
:

ut

Sol ab initio Sa Lem!;^
'^

cunda ,

qua' funt, eidem
Ita 8c
illo

nem
rum

acceptam ferunt

continget noviffimo

fuam origi-f finisomnium re-r' die j quo ciinda ex*^)
fale

Ueulloyumy
le

&

VUnetdrum,

15

confumenir , ut Petrus fcribit, nempe quod fol, Luna , &: tWx omnes de coelo delapfurae totum terrarum rbem in favillas & cineres rcdadurae fmt. In o Le igitur & SALeprincipium & finis omium rerum perfede cernuntur. Nec tantum rincipium & Finemomnium rerum,ipfumque
nata

& orta a fole &

Igne

rurfiis

, & caduci Mundi interitumhafcduo Dcabulanobisoboculosponunt, fed etiamtoim SS. Trinitatis myfterium , Deum patrem uta, Filium& Spiritum Sanflum manifeftant,

irrcftris

patefaciunt,quod

quam

clariflimeoculis fubji-

^repoffem.

Sed quoniam dodiflima illa , ipfius Naturx mdamentls innixa Schola -^gyptiaca evanuit, Sophiftici ludie contrarioinvaluere, quiva:

iflima loquacitate fua Vcritatem penitus

op-

refferunt,
ofiet
,

& in

exilium ejeccrunt:
fi

fieri facile

ut crabrones irritarentur,
,

talia in

ublicis fcripris protraherem

quse im.peritae

lucem dofa-

:orum

turba;

cognitionem fugiunt. Itaque
,

us eft tacere

quam litibus non

neccfTariis fe-

)fam impedire. Alios vero etiam fuiffe , qui myftcriorum fale ccultorum non fucre nefcii , ut vidcamus , con.iltum mihi vifum fuitin fine hujus differtatio;is fubiungere fententiam dodi cujufdam Viri
jrajcam
c

rocem

aX^ cap. 13. lib. 4. explicantis

%

quafiin
V

confpe(Clum

deducentis

maximum
iid

fterium DeJ

codem occultatum, ut

ad ejuf-

dcm

dem Scrlptorls librum dod:ifIimum de Sale gendum invitemur ut quippe continenteir
,

quamplurima ledu digniflima

,

lec^ionis quoruir

aeminem

tsedebit

,

aut pcenitebit.

Scriptori

no

men eft
fane
,

Bernardini Gomeiii , Scriptumque ipfuir Francofurti anno 1(^05 . in lucem prodiit,dignuir

quod ab unoquoque
illis
,

legatur

,

eonominc
,

etiam

qui boni quid addifcere cupiunt

a m<^|^

(ludiose

commendatum.

propofitum rediens ferio affirmo, Metallp. & proprietatem non folum ex Si gnatura ipfis a Veteribus Philofophis allignata

Ad

rum Naturam ,

fed etiam ex ea

,

quam

ignis in ipfa introducit
,

aperte cognofci

&

addifcipoile

&: Signaturanf^^

hanc ab igne profe(5lam Philofophorum Signatu XX illi longc prcEfcrendam effe. Non tamen ideo

'^]

quodlgnisElementum majori pollcat authoritate,quam omnes Philofophi unquam polluerint autetiamnum polleantj aut pollere poflint. Secf'^^
eadecausa, quia ignis fempcr immutabilesedii^^' nullos errores committit, autcom adiones,

&

mittere potcfl,
vis enini

limodo

ipfe operator

,

qui Ignerr
;

tradat, ab operandi

modo non

deviaverit

Quo

tempore uno eodemque modo Metallo-

rum Signaturascommonftrat.
Igni hoc datum efl , ut, quandocunque volumus, Metallorum occultam Naturam, 6i abfcon

ditasproprietates fingulari fignatura nobis coB' fpiciendas &: cognolcendas exhibeat. Quemad-iW(|

'liii

iiiodum enim Spiritus aliquis VegetabiliumAr"ii
dens

Metaliomn
jens
,

y

& Pianetarum,
,

ij

aut Sal Vini Volatilis hauftu abforptus in

ominibus Naturam & proprietatcsipforum exqua? itat/& ociilorum confpeclui exponicca

t

,

non innojifTent 5 nifi calidus Vini fpiritus eadcm expuIta ctiam cum Sale com,flct & manifcftalTet ^ratum eft, qui ut in prsecedente dc Salium NareceiTu habet
,

omo aliquis in
,

&

quas

:

,

ira

tradatu docuimus poteftatem
,

& facultatem
,

abet Metallorum

dc Medinaleseorum virtutcs manifeftandi. ignis vero, *quohicagimus , eorum perfed:ionem oculis

Naturam

excitandi

oftris fubjicicndi

facultatem obtinet.

Sicuti

enim

Spiritu Vini puro
recreatur,
,

Hominis

Spiri-

is vitalis

mox
;

& expergefadus confe-

imSignaturam
tam, prodit
dat
,

cordispenctralibus intimis ab-'

hc

adeo ut Sanguineus cantct ^ faltet, amoribus occupctur , Cholericus in li-

s,rixas,«&:
;

mno indulgeat
ini

pugnas proruat, Phlegmaticusdefes , & Melanchoiicus fpeculetur,

leditetur, aut ploret.

Has Signaturas
,

Spiritus

ex intimis

hominum adytis eruere

& clice-

1

novit.

Eadem omnino ratione Metallorum
I

Signatura

<pcrgefit5excitatur,& educitur Ignisoperatione,

ando nimirum

in catino

1'iquantur.

Mox enim &

, aut crucibuloMetalab initio fumus ex ipfis

liens cujusvis naturam
I

& proprietatem

indicat.

irum purum, & ab omni additioac liberum nec c idquam fumi cmittit , cum Sale fufum purpurun reddit exhalationem ; Argentum, quanB tumvis
i

i8

Ve

Signatura Salmmi

tumvis purillimum femper aliquid fami ccrrulei, amari, &Injucandiexhalat. Cupnhimus viridis cft, fcetec ; Ferri non tam multumj quam Gu-, pri , qui ruber etiam fottorc fuo nafum ferit, Plumbum &: Stannum foetentem , venenaium 5c albumexipiianthalitam Argentum Vivum totum quantum venenato fumoabic, & cvanekit, Atque hdfc fumorum figna funt, quibus liquatj-

&

:

"

metalla

quando non commixia funt, a feinvicen^ di{lingui:& dignofcifolent.Utprimum verc Cupri, aut aliu_s aHcujus Metalli imperfedipa^ rum Auro, vcl Argentoadmixtum fuerit , fumu; confeftim mutatus probam, five examen dubiun & incertum rcddit. Metallorum tamen perfc <5i:ionem dijudicandi per Igncm , omnium ho
,

.

efl"

perfedi{Iimum,&: certiilimum experimentuii

.,-

fi

Ignc

admodum forti ita liquentur
,

,

ut in catin*

fe

movcant & quall in gy rum vertant. Quo au temhic motus rotundiorfuerit.& altiusfeeleva
vcrit
,

:np

eo perfediora Meralla adeffe innuet

:

De
11

'm

preflior,

& sequahore

itCIl

,

feu planiore fuperficie fub
,

iidens argumcnto erit

parum

U;

illis

Metallis

quatis inefle perfedionis.

Facili

negotio
,

ii
hujii

reifitpericulum

,

quocoraperitur

Aurum

intc

cunda Metalla maxime rotundo, (euSphseric motuin catino moveri ProximumhuiceffeAi
j

gentum,huicfuccedercCuprum,Cupro Ferrira h Ferro plumbum, $c poft hoc ultimum fequi Stan num. Eandem pcrfe Ciionis &: imperfedionis dii fcrcntiam Gommoaftrat liquati Metalli eifuli

iHie;

A/etAliomm

,

& Pianeurum,

i^

)e

n Inpldem Porphyrium , aut fimilem alium proIxvigatum, 6c aheno aquam continenti ita im'ofitum , ut ejus fuperficiem Metallum cfFufum

xcepturam aqua non attingat.
ilum lapidem cffufum in
rana majora,
lus

Hoc itaque in didiflilit
,

quam plurima

& minora, ac rotundiora

aift

mi-

rotunda

,

prout Metallum purius vel impu-

iusfuerit.

Ex omnibus autem Mctallis nuUum mpcrfedius eft Stanno per effufionem in ejufnodi lapidcm raro admodum , granorum inftar, • difpergentc , fcd fi dextre efi-ufio ifta adminiin formaoi :re:ur, in latitudinem fe dilatante , dmodum tenuem , chartirque fcriptoriae fimilli-lam abeunte , adeo ut chartse inftar ad fcribenum, & litcras ftylo pingendas aptari, complicarii more aliarum literarum atramenta bfignari ,
,

&

&

:riptarum ad alios mitti poflit. Talibusliteris
ic

Stanno confe^lis nulla aqua nocet, idco neccfpoftulante utiliifimis futuri» ,
fi

.,tate

clandeftinis

tcris alio

mifHtandis opus fuerit.
bradteas adeo tenues fe

Ut autcm Stannum in
iffundat,
iftiliat
,

& Argenti more non imperfedio , quam & fupra pfitaipfiusSignaturafatisevidenterarguic, pa&in grana
Auri
in caufa eft

im
';m

rotunditatis contincns,

& maximam fui parcognitio
quae
fit

ex Quadrato defumpta.
Metallicas

Perfeclionis

acquiritur

iamex rotunditate motus Metallici
:

Saturnino, feu feparatione

,

um in

Cupella,ubi Aurum

prae

B

z

in ExamiperPlumcxteris omnibus Sph«-

20

Be

Sl^natura Salttmy
,

Sphaerica rotunditate bullit

&

,

Plumboomni,

Ignea violentia per fumum ejed:o, in ipia Cupcll; puro, rotundo ) aut Spliserico corpore rcmanct cumpnmis fi nimis multum Aurum non adfuerit.

Argentum corpore fuo rotundo, quo remanet; refponciet Cuprum tamen rotundita te fuperat.quod nonnunquam ctiam purum & toi tundum manet, fi ejus parva fuit portio. Ferrum & Stannum Plumbi examen per Cu pellam non admittunt fed huic indurato omnen

Auro non

,

i

,

fluxum adimunt
redigatur.

,

ut in pulverem combut\ion«
je

Argentum VivUm ab igne
expellitur
,

penitus in aercn
fer

.n

in

quo tamcn perpetuum fluxum

ji,

vante , atque ita frigido perfedionis Signatur; animadverti poteft , quod perfedione fua praete csEtera imperfeda Metalla ad Aurum & Argen tum proxime accedat. In parva enim grana diffu fum currendo rotundum aut Sphaericum corpu

\^

^^

jt,

^

'^

utnon
rint.

cxhibct,atque Aurumliquefadum imitatur,ade< ^ fine rationc Vetcres in Signatura ejus d ^^

pingenda, Solis LunsE,& Quadrati fignis u(i fu^ Intus profe6lo,totum quantum, purum pi^
,

\^

tjs

tum

eft

Aurum,& Argentum,

fi

coaguIatur,quo/

jj

veriflimum mihi experimentaplurima per Aquaj^u^ Gradationis, ut vocantdemoTifl^rarujn. Experi^

mentainquam, quse parvis inftrumeiitis abfolv magnis hadenus , &prolixa copia abfolvereno.,^^
potui, Si libido idem tentandi juniorem aliquen
inceflc

j^j

:

AdetAllommy
nceflcritj

&

PUnetdrtm»
fi

21

periculum

faciat,

volet

,

& inprimis
fugacius

;aveat

,

Jie

aquis corrofi vis

& mordacibus utatur,
Vivum
6c agnofcat oportet,

itque

hoc pado Argentum
Sulphur quseraf
fuerit
,

eddat.

Vcrum
juod
ict
:

,

fi

rubrum

Album
fe

rubro etiam vinculo vinvero itidem conftantem fuum colo-

em
;am

fervabit,

& albo vinculo ligabit
Metallorum
eft

,

alias in

fu-

darclolet.

Paiica hsec Divinse
iignaturas Studioiis
fere

&

Planetariim

quin (ignificarcm , intermitin hujus fcientia?
,

non

potui.

Cujufvis

xercitioingeniifuiviresoccupare

crum gnarus

fiat

,

inprimis earum, quas in
ipfis

utmirarum Voca,

uhs latent, impofitis
^rreftria

rebus Signatis a Vetc-

ibus, qui maximafccretatamCoeleftia

quam

invenerunt
talia

,

&

iifdem comprehcnde-

jnt.

rrpretatus fuiffem

Vetcrum vocabula hic ineorum interpretatione , lihi fuiflent eliminanda , quae Vulgo ignorari. que de caufa filcntio prasterire fatiuseft. Qui mtse fcientiae operam darc vcllet , rcrum multaim mirabilium compos fieri poflet. Seddehis
Nonnulla
ni in
tis
:

Fundamentum
relinquo
,

in pra^fentia locafle fufficit

'iastcra ci

qui quserendi ftudio incenfus

'limum fuum ad hanc cognitioncm acquirenim appulerit Si viam regiam ingreflus fucrit,
:

lura

quam

quasret

,

aut cupict, invenicndo

fibi

'Dmparabit.

Montes quin etiam

,

&
B

Sylvse ac
3

Regiones
figna-

:

2i
chcfauros

Be
,

Si^nitura SdlmfH»
a

fignaturis fuis

non rolum

Deo

fibi

conccfTo
,

&divitias donatasindicant

verun

ctiam fux fortunse ortus, incrementa ,
prxdicere

& interitu

& innuere foknt.
eft,
8c

Reliquum
cxcutiamus
,

ut&SaliumSignaturas pauci
r

videamus , quibus fignisaDcc fignati fint , & quibus item fuas proprierates , 6 naturam fignificent. Proculdubio fuis infignibu infigniti fi.mt, cumprimis vero ipfe SalVulgaris quicurnon haberet Signaturam (uam , cum o mnium aliarum rerum origo cxiftat ? Nulla adc vilis herbula , nullufque vermiculus adeo abjedi
reperitur, qui fuis notis a

k

:

Deo datis carear, quibi
nc

naturam,

ac vircs fiiasoculis noftris expofitas

bis patefaciat. Superiusindicavi

&

Solem Circuk eidem impofito Quadrato Salem defignatut
:

cffe

In Sole vero

res, ut Vegetabilia, Animalia,

rationis

,

& Sale omnes orbis Terrarur & Mineralia gene propagationis & augmentiinitium
, l

n>

^i

Ci

finem habere : Omnibus etiam ex Sole&Sal;n ortis rebus a Deo Omnipotente certam effe S gnaturam inditam, ex qua ipfarum natura , vire (V proprictatcs agnofci queant Nec hc virtutes
Ir

&

:

ler

folum

aflerui^fed etiam affirmavi,

cunda

lingu:

rum
ri
,

,

&

vocabulorum myfteria per utrumqi
inveftig;!
:^

(ignum, Circulum puta Sc Quadratum

m

& agnofci pofte.

Haec adeo vera 3c certa efle , ut omnem refut; tionem rejiciant, unicuiquc fidemfaciamunicijiol faltem argumcnto hic adjedo quod vel fimplijic
,

ciui\

Meuliortim

,

& PUneUrum.
fi

2?
Invidi
illi

cium pueromm captumnonfuperet,
srere illud

lgn«rantiae Fratres nimia fuafuperbia elad intelli-

pctuianter detredent.

Circulo Soleni
confpicien-

convenicnter
iM

& appofite fignatum efie nemo infinunquam fe
quod
attributum ufquead ho-

ciabitur
cli)rn

,

quia alla figura

exhibet, nifi Sphasra ignea, (k rotunda,
a Veteribus Soli

Signum
i

iidiernum dieip fiipcrfles manfit.

Salem Vetcres etiam Quadrati nota infignivequx longi tcmporis progrcflu , 6c hami, inum negligentia evanuit , adeo ut quifquc pro lubitu &arbitrio SaliumSpecies notaverit , hic hoc, aliusaliomodo i atque hac occafione fere apud unumquemque Chymicum peculiares invenianturcharaderes, quibusunusnoneo, quo alter , pado utitur. Pla^rumque autem hodiernodieapud ipfos in more pofitum eft Sales fcquentipadofignare. Vulgaris & Culinarius Sal Circulo pingiturtransverfa linea fedto : SalpetrcE Circulo ovi formam reprsefentantc , & fedo iinea ex fupcriore in inferiorcm apicem ducla. Quifnam vero his Salibus ejufmodi notns aflfinxerit, mihi non conftat , nec multum refert , fivc quis fciat , aut nefciat Proculdubio homines fuerc, qui Salesad fummam puritatemdedudos nunquam viderunt. Vulgares enim Salcs , ut ubiquereperiuntur , propriam fuam figuram formam non habent , quanf^habere debent , ac poft Jummam fuam mundationem nancifcuntur. iSic Vulgaris ille , &C fimplex Sal , ut ex Mari , aut
•runt
:

&

B 4

fontibus

24-

i^^ St^naturd Salmm,

fontibusSalfis, velfodinisconficitur, veram ac

propriam fuam fignaturam non habet, ncc etiaraJB o ob multas fuas feccs terreftres habere poceft.

Poftquam vero cundis fecibus remotis fummam puntatem & munditiem adeptus eft , fuo vero figno, nimirum Quadrato inconfpec^lum prodir, & quod fibi iignum debeatur dcmum indicat Hoc a Veritate alienum non effe demonftravi jam in opufculo meo de Natura Salium , ubi docui, quo pado quivis Sal Culinarius & Vulgaris ita purgandus (it ut non amplius fquamofusjturpis,
,

it;

leci

jir

,

oblcurus

& aftringens
fruftis
,

,

fed in parvis micis

,

sequc

atque magnis

clarus, inftar Cryftalli pcl,

lucidus, fapore fuavis

3c figura

quadratus aut

Cubicus

exiftat

,

&

quocunquc etiam projedus

fupremaliiperficie femper quatuor angulos quaquafi fecundum artem Circino , formatos exhibeat . Hac forma puriflima proHic formam dicns ita Mortales alloqui videtur

drato fimiles

&

:

meam veram & naturalem meo mihi in corpore aquae
^conceffam
xit,
;

videiis a Sole Patre
,

Matris mese datam,
vili

quam

terra^quidemafpera, dc
rurfiis

veftecooperuir^fed ars

(Deo fitlaus) detraformam priftinam multorum a^grorum commihi reftituendo. Sicut igitur ab
,

modo fiituram
deo,
in
fine

initiocreatusfum
efticienda Creatio

ita

&

nunc

in

mcdium
,

pro-

impcdimcnto

ea prasftiturus

ad qua:

nHvina

me

deftinavit. Si Sol

Firmamento cafii itadcturparetur, pcrctur, utlumcn fuum amittcrct ,

& corrumfieri neutip-

quam

Metaliornmy

&

vUneUrum,

2j

uam
i

polTet

,

ut aliquid vivi vel per

unum diem

orbe terrarum ruperftes mancret. quod ipfa cpcrientia nobis commonftrar , quando Luna er horam tantum inter oculos noftros & Solem
itercedens cjus radios ex noftro conlpedueriit

quo in cafu iple Sol neutiquam patitur, ; ecullomodocorrumpitur, fedtantum impedin, quo minus parvo illo tempore radios fuos vilificantcs a.i nos tranfmittat. Quod ii igitur tam irvum impedimentum in Orbe Terrarum tot
lorbos, aliaque incommudahominibus caufat
,

quidni
ipllus

& teces Salem obfcurantes,
Forrnam coopcrientcs
ipfius viribus
,

ac nacu-

lem

& ignobihoimpe-

m reddentes
imento
tSc

&

virtutibus

dctrimento eflent ? Unusquilque jucradusatqueimpurus Sal omnibushocct , fi inibus&: bcfiiistantum commodiaffert, quidipfis

\m cmolumenti

allaturus fic,

fi

ad fum-

am
me
us

fui

t

orporis puritatem redicrir.
igitur

Qiiandoquiuem

Generis«Humani main

intereftjUtpuriflimo ejafmodi Sale fruarur,

copiam fecundum prasicriptum

meo

de

atura
1

Sahum Traclatu
,

purganili

ftacui

ut

plarunorum

modum paracommgdo infcrvirc

leam.

CoecisMortahbus oculos tenebris coopertos

ndem apertum
idifmt,
ik

iri

fpero

,

ut videant

,

quam
valetu-.

ngo tcmporis mtervallo

a ccecis ductoribusfe-^

hoc comperientestandem

nisfuae accuratiorcm rarioncm habcant.

B

5

Rxiguus

2tf

De

Signdtura,

Sdtimf
:

guus profcdo labor ,
adSalis
tur ,

& parvi admodum fumptu
mundationer
,

Communis
,

(ive Culinarii

requiruntur, utaterreftribusfuis fecibus libere

i

& clarus

peilucidus
,

ac cubica figura orn:

tus in aqua concrefcat

S^:

cjuldem fine ullius

ali

cujus peregrinse

rei
,

additionc

perrohm

folutipK

nem, filtrationcm
tionem.

& proprii fui fpirituscoagulai
ice

Sihis opcrationibusfalem ad

fummam

puritajS]

audaderafleras licet, quod tal^ fale potitusfis, qualem ab initio in munda aqu

temdeduxeris

,

purus foloperatus eft. Quando fol in fummitat Firmamenti conftitutus libenter admodum fu
officio fungeretur,impeditus

tamen craflis &

tur

y

bidis nubibus

,

interipfum

& Terram fe
,

interpoiifii!

nentibus,quo minusfuorum radiorum cundacaper
lefacientium nos participes reddat

non eft,

quojHi

querelis noftris in ipfum culpam conferamus ,

utjyer

pote qui

in culpa

non

eft

,

fed potius denfae

illa? Ki

& craflje nubes , quas nobis fplendorem ciam ipfiuseripiunt.
Sic etiam

& cffica

ter

cum fale comparatum eft , qui libcn quoque munus fuum fibi a Creatorc Omni
,

potentiflimo^impofitum obiret
bus fuis fecibus impedirctur.

nifia terreftri

Idcirco impedi

mcntum hoc non
bus";quae viribus
obijciunt
,

fali
iJlis

,

fed fecibus intervenienti

tam
eft

falutaribus

remoran
ii

acceptum

fcrcndum.

Si aeque

poteftatc noftra fitum eftet pro

arbitrio noftrc

Hubes

iftas craflas

a fole

removere , ac pencs no
cf

Metaliorum
ftft

»

&

vUnetmm,

I7

pro lubitu feces

terreftres a fale fejungere,

«mmam

profedo operam daremus, utfmgulis
,

mnis a^ftatem nobis commodam efficcremus» ^uod tamen fieri non poteft cum Deus fummus lle Parerfamiiias foli fuse poteftati hoc refervairerit.

:erte
ijalis

QuoJ ad Salispetra^ Signaturam attinel > ea admodum inarqualis eft ob fummam hujus
,

diverfitatem.indeorientem, quodaut pro-

be aut malepurgatus vel pluril^us vel pauciori-

busfecibus, ftve pcregrinis Sah.bus inquinatur,
V^ulgarisille, qui

adPulvcns Pyrii confedionem
pcrfedte purus
,

requiritur
5alibus

,

nunquam

fed aUis

femper mixtus eft , qui utconfueto & vulgari modo per Solutionem &: coagulationem perfedeabeofeparentur, fieri nunquam poteft» Hinc etiamnullum invenies Salempetrse , qui ireram &genuinam Signacuram, quam Deus&
Natura
ipfi dedit,

habere queat.

Quocunque enim
pctrae ex ftabulis
8:

ftudio labore vulgari falbeftiarum erutus per folutioncm

&

eft

Coagulationempurgctur, impoftibile tamcn , ut munditiem iuam debitam, & Signaturam veram confequatur. Ea tamen ut acquiri po{Iit> fequentis Operationis auxilio quis utatur oportct.

Primo fumendas
qua? per

funt aliquot librae Salispetrar,

Solutionem & Coagulationem purgan'daeftmt, &quidemtotiesiteratam , doneceam
acqui-

iS

Be

Stgn4tUY4 Salium,

acquirant puriratem , quam admittcre per vulga-r rem hanc operationem Sal iftc folet. Ita munda-;

tusindiias partcs sequalcs dividenduseft
tera

,

ac al-

earum mifcenda terrse figulin^ albx , ex qua globuH formandi , in Sole exficcandi, & retorta;
vitrexprobe luto munitse, aut
alii terrese
,

nullos

emittenti fpiritus immittendi funr

uc purus Ni-

triSpiritusperdeftillationem eliciatur, Sc vitro

capaciaquam, quam libenter ingreditur

,

contiAltera

ncnce,& retort^ adjun6to

excipiatur.

vero SalispetrsE mundati pars catino , feu crucibuloimmiflaper inje^tionem carbonum ligneo-

rum

,

aut Tartari

,

vcl Reguli Antimoniiftcllati

, aqua pluvia foIvenda,&?perchartam emporeticam , aut filtrumtranfmittendaeft. Fixi hujus LiquorisNitri guttatim tantum affundendum eft Spiritui Ni*trideftillato , quantum ad eum figendum fufficit. Operatio hxc (ummum excitar ftrepitum , cujus ccftatio affufione ceftandum elfe monet, & indicat^quoddusehxNaturxcontrari^e , Spiritus nimirum acidus , & LiquorNitri fixusmutuacaedc

figcnda, in

igneum

Sakrfi redigcnda

corrucrint

,

&

Spiritus corrofivus corrofivam
, ini

luam naturam , Fixus vero & Igneus Liquor fuam igneam qualitatcm amifcrit , utroquead priftinam Sallspetrx naturam redeunte.Ex hoc Lt4qaorecum vitroarenarimpofitotamdiuperdeftillationem inutilc Phlegma elicicndumeft donec
,

ocu

jcuticula in fuperficie ic

confpiciendam cxhibeat.
Refri-

ttra

A^etAlIortmy

& Planetarum,
,

29

efrigerata arena vitrum

dum locum reponendum eft,
illi

eximendiim & in Aiut una node Cry,

:

oblongas

«5^

acutje concrcfcant

effufione re-

quiliquoris liberjnd^E, qui repetita priorc ope[tione reliquo

Phlegmatc per deftillationem in ik rurfus frigori exponendus , Quicquid polt ut fuas Cryftallos reddat. I ramquc opcrationem ruperfuerit, in arena per Moorationem , doncc cuticula appareat , rurlus
cna liberandus
,

Hiillandum
i-ia-ueft
,

,

Sc in trigore in Crvitallos
,

redigen-

c|uae

ut vulgaris Salpctr^e

beri pofTunt.

ufum adDuarurh primarum Operationum
,

in

ryftalli conjun<5t:2e

mdx
ir

,

frltrandx

,

dc per

adhuc femel aqua pluvia folcvaporationem Phleg-

novas Cryftallos redigendiE funt,qUcT intenucm, fexigiriam , & adeo a?qualem fe extendent , ac li olabra dolatas eflent^ quippe ne minimam quiatis in

nivis albiffimx in longitudinem

?m

in fupcrficie fcabritiem aut afperitatem o-

'endunt, fed

veram&naturalem

Salifpctra? Si-

aaturam exhibent. Si falem hunc ad majorem iritatem deducendi cupiditas aliquem inceflcrit,
Dterit
irtiri,
is

eum ita mundatum
,

rurfus in duas partes

dc ex alterl Spiritum corrofivum pcrdc-

lillationem evocare
'^ere
,

alteramquc per carbones

utrofque pcr commixtioncm 6c conf liho:m necare atque ita repetitis iilis , quas modo
,

)Cuimus,operationibus longe puriorem Salem(

:trx pararc

,

*

admirandis tam in Medicina quam Alchi-

50

De

Sf^natura

sdtumy

A!chin>ia operadonibus efficicndis aptiflimum,ja«

ut pafTim cx meis Scriptisliquet.J, Siredeoperatusfucris, omnes Cryftalli, nullisif cxceptis, crunt in longitudinem SEqualem dirc-iU' ^^e , & fexangulse, fine ullaafperitate fcabriticjic-

& uciliflimum,

&

<jua:

vera

& genuina Salispetra: re6la & probe
Nitri per

pur-f'1'

gati Signatura cxiftit.

ec(

*NB. Fixus Liquor
in aere relidus
,

longum tempus
,

m

&

poftea ufque ad cuticulaihor.
ftel'

cvaporntus in Cryftallos concrefcit parvas

^^

larum cffigiem repr^fentantes , quarum figura^oi rotunditate apparet adeo concinneordinata, utwi radii illi fex , medio ex corpufculoexeuntes , m^k sequalcm diftantiam & longitudinem quam ex-iDi
a<fti(lime circino diftributi

&

difpofiti fuifle vi-

V

deantur.

Admirandum profedo,
,

&

ftupendumti
ilu

atque Signatura priori longe diffimilis , utpote qux fexanguja quidem , fed circu-ite( lari ambitu comprehcnditur, cum altera etiam:(iii acutamam fexangula in longitudinem direflam ,

NatursB opus

&

feextcndat. Quae hic de vcra Salis
SalispetrseSignatura tradidimus
,

Communis
ea

acaos

quoque

in-mic

telligenda funtde Signatura cceterorumSalium,

Vc

omnibus fuis fecibus & fordibus liberarik volunt (i veram fuam Signaturam oftenderc de- \ii
qui ab
bent.
,
iuiii

Vitriolum

&

Alumen, qux (cmper

in nodo-cnti

fam

,

&

insqualem figuram concrefcimt,

poft«;ien

quam

fordes fuasdepofucrunt,

daras&

pelluci-ncli

das

,

MeuUonm

,

& Planftarunt,

^I

r^cxhibcnt Cryftallos, longe tartienpulchriois, fi aliquot operationibus purgatafuerint» Imo

irummam

puritatem rcda<5ta inftar SalisCom,

unis cubicam induunt figuram

elegantia ta-

cn 5 pulcbritudine , & concinnitate illius figurse ^dentcm. Hinc patet, Naturam ad fuos foetus
^corandos Sc exornandos promptiilimam
cfTe

modo
ir.

auxiliaris

manus

ipfi

ab Arte prscbea-

Antcquam huic de Salium Nacura Tracflatui blophonem imponam confoltum mihi videtur
,

idicarc

,

quibus dignitatisgradibus dua

ifto

Vo-

ibula

SoL&SALa

feinvicemdiftenr, &:di-

inguantur.

Vocabulum S o l binos ctrculos , 3c dimiiam Quadrati paitem continet. O. totus eft cirilus*, S. duoshabetfemicirculos, quiconjuncti
I

<
I

tegrum efficiunt circulujn Hic in medio fedlus, dimidiam fedionis partem fuperius verfusdex;

im

,

& alteram infcrius verfu:. (iniftram vcrtens
S. efficientes:

uosdabitfemicirculos liceram «midia Quadrati pars eft.
..

L,

Vocabuium S a l unum tantum circulum cxlitera S.

Ibct

ex duobus femicirculis conftante

t

<;uadratum item
I

unum

in literis

A & L confpi-

um , quod indicio eft , bonum in Sale tcmpera^ lentum efte partim cx Elementis coeteris, paitim terra combinatum. Sol puritate Salem longifi!

i

ae fuperat,

non tamen

abfoiute perfedus,

quod
litcra

'

3 i

De

SignatHra,

Salmm,

litera

Quadrati dlmidia parsinnuft. Abfolut pcrfeda puritatc pr^ditus eflc nequit ncc etiam eft , ut demonftrant Tclefcopia illa ho

L

autem

&

dierna quorum ope Solares \\\x maculae his tem poribus obiervanrur. Nec etiam abfolutam illatrir pcrfeftioncmhabere debet , quas unius & Soliu;
,

cftDci , bc non ullius Creaturae, in quarum nu mero Sol ctiam exiftit. Eum tamen intcromne;
Crcaturas ouriflimum
audeat.
efle
,

nemo

eft,

qui inficiar

Hinc fadum

eft,ut Soli

Dlvinus hohor fi
,

cxhibitus ab Ethnicis ignorantibus

pra^ter crea-

tum,adhuc alium jctemum tSc increatum Solen: efte. Hic cftipfe Deus Omnipotens Elementari
flneMundietiam
Coeleftis
,

Chrifti verbair Creator. Pari ration( Salduplcxcft; i€tcrn"usnimirum, Divinus, &
peribit
,

&

lucentis Solis, qui

fecundum

unus, atquealterTcrrcftris
exivit

,

&:cadu-

cus. Et
lefti

ut ex i^rerna

Luce , & Divino, atque Cce
ad
calefacien"
.[.'*

Sale Spiritus Sandtus
,

dum &

illuminandum corda tenebris obruta
:

&

animashominum contiadolos,
Ita

fallacias,&C2B',

dcs Satan^edcfendendum
tari

etiamex Elemen-y
'^

Sole

five Igrie

& Terreftri Sale prodit nobilif
,

(imus

ille
,

Spiritus Salinus

ut corpora

humans
,

roboret

contra varios morbos dcfendat

&

isSa

ir

valetudine bona confervet. Itaque eft iCtcrnus^
Diviiius Sol, CoelcftisSal,

& Spiritus

am

San(5tus

Eft item Elementaris
Spiritus,

,

&
cft

Noftri autem

caducus Sol , Sal,6« muneris ^ ut iEternutr
Solc

ifr

tiniic

MetAllorum

,

& vUnetmm^

^

-

lolcm amemus

, laudemus, honoremus, &ado' cmus, atqueeidem animasnoftrseralutemcomnendemus. Temporalibus vero & caducis rebus umma curn gratiarum adione ad necefTuatem

oftram utamur,

& fruamur.

5ERNARDINI GOMESII
Explicatio vocabuli uXgJlve Salls*
j^Ed antequam ad divinos hujufmodi locos e^nodandos accedamus , di vino Numine graa Spiritus , quem unic^ invocamus, refundi nos
,

&

I

portct.

Ut quod

nulla augurali fub faba
;

,

&

ivinatione prxnofci poccft
flatu
,

divino tandem
aberrantes, exineffabili

ac inftindu

duccnon
,
,

Diiamus.

Cum

in tanta
li

adeoque

vinorum trad:atione

forte

(quod

abfit)

raverimus, nulla nobis venia ; fin autem rem c, feliciterqueprofequutifue.rimus, foli Deo,

quefummo

Salis datori Chriftogratia

& uniceele-

rfalausfittribuenda.

Dc primo igitur oftendendurn
IsSal,

,

quis
,

(It

quonamve paclo ^

terreftri

de quo egit

Euangelio , diftinguatur. Acquoiim Euangelica Chrifti verba magnam nobis
<hriftus in

dicendum de ipfo vim addunt haud incon(inum fore arbitramur , fi Chriftum qui ut
'

:

,

/)oftolosmajores noftros perinfigni titulodc-

C

cora-

^

54
coraret
,

-^^ StgnAturA Salttmi

vocavit
,

Salem
eft
,

tcrrae

:

nos

iprum.iL,

rummum
ris naturse

atque intcmeratum Salem

cceli ap-

pcllemus. Vix enim

ex tam multis inferiacjuod addivinamadunEjSalis

^^^

comparatis

•(

brandam

,

vim
.

,

ac cfficientiam

hac iiL
ipfiufj^

parte praecurrat

Eft

namque

Chriftus,

que beatiffima humanitas, unicum ccelefti beai ^ torum menfae appofitum faiillum . In quo Salg;
eft

plenitudo ipfius Divinitatis infinitx
,

,

incxL^

hauftas

atque interminatsc

:

quse

&

ccelumL

&

terram

cum omnibus

,

quse in eisfiint,tunJj«

infinite

redundans implet ; tum rurfiim conL diens fi^fe ad captum noftrum , univerfis etiar|jjj fuaviifime deguftanda exihibetur, Abeaquifj,^, pe , cunda , quse ubique funt , & qu^ ^^^''im unquam , atque ullo poft temporc erunc yi^^^ fin fuum ipfa efle , & quod perfeda fint , qua nulla effent , pro optimo , divinoque fui cor

&

dimento, atque utconditorifaperent
runt.
,

,

accepc

tribus

Hanc itaque Divinitatem unam & eandci communicatam Perfonis , Sal fuo > qu

in una fyllaba conftat trium litcrarum

nomin tam Grsece quam Latine , quodammodo expi feu potiiis adumbrareconatur. Naml, mcre
,

cet Chaldaicis, Ha^braicifque in literis pr«<
'^

pue,(<li^ic)^ fis

loquutus

fit

Deus

)

facra induj^
:

funt , atque divinitus imprefla Myfteria

non t

aiea his

omnino vacant ckmcnta

linguarur
prxferti

Aletallorumy
rsefertim

& PUnetArum,
illis

^J-

Grxca

,

quae ab

&

derivatafuc-

e

,

&

conftrudae ex his voces

'>ro

arbitriOj fed

rcbus , noti , ab earum proprietatc , ut Plato-

GrsECorum maximo

em infinicatem
jrsEcis
literis

placuit , impofit^. Siquiatque immenfitatem divinam, expreflam , &explicatam fuifTe,
,

yfpocd. I. oftenditur

ominum
ue.

ubi Joannes Chriftum ; defeipfo prajdicantem vidit, audivita.

Ego

jtwi

dc a,

^rmcipmm
lcvia

&

finti,

Nam

uemadmodum
ja attingit
;

Sol

dum

&

perfpjcualucc

abhis protinus reddituripfiusima;

o&fplendor
initas
, ,

ita coeleftis

,

atque infinitadiquali fplen^ore
ipfis,

cunda bonitate fua non modo rebus L^erfundens

verum

et-

%.m

&

literis

,

picuas fiunt , quale in Sale quidem Grxcis defignato T ait : jtis incfle reperimus. Nam quod Latine Sal,idiifdem ipfis utrofum Grsece , «V dicitur
;

quibus res elucefcunt , ac perimpreflum fui veftigium relin-

:

que

m
i,

, exprefatque cumtresillasfintuna tantum fyllaprolatum. Sed Grseca vox. utrumquc expri-

literis

,

licet

commutato ordine

,

itapertius.

Eft enim prima ejus nota a. quae ab infini-

rotunditatCjduobus veluti cornubus
juentes literas produci videtur
.

m

, in conQuas nota Sacrofanda , divinaque illa Triade coUaprimam ejus Perfonam , immenfi fcilicet Pa*
,

Sjdefignat

Qui tum

,

aAi^jct

,

utpote princi-

C

1

pium

t6
fc

De

SignatuTA Sdliuntj

,

; tumidcm duabus c:j produdionibus, aliis divinis Perfonis nafuran fuam efFundit , atque infinite communicat qua^

piumeftfeipfoinfinitum

:

rum
ra

altera, videlicet
,

generationc
,

,

Filium

;

alte'

vero

nempe
,

fpiratione

una cum Filio ,

Spiri
a'

tum Sandum
oftendit

producit.

Quin

& ut ipfummet

asternam illam, infinitam , atqueinly terminatam ejufdem fummi Patris potentiam dii

vina qusedam ipfius operatio confequuta eft ,qai idem ex tcmpore ab omnipotenti infinitatij^i
,

fua

,

fefe

ad univerfa procreandumetfudit. Ut-;u
altera

potedum etiam duobus cornubus
nibu5 inquam
, ,

benedidio creationererum alter
,
,*

^

^

vero earundem confefvatione ; per tentis Filii fapientiam ,

&

peromnipo

&

facri

Pneuma
imper

'

tis

bonitatcm

,

creaturis

omnibus
x.

efle

titur.

1

At, quasmcdiafequitur
te plena
:

quse

tum

nota ore rotundo ,

eft fuavita

&

ad

hila
ipf.

ritatcm compofito profettur ; non admodum eft vero circino
a fuperiorc angulo
ra trianguli figuram

tum

figura

diflimilis.

Nan

duo deorfum
,

tendentia late

termino
exprimit

,

.

abfque bafi tamen , fin' videntur efficere , ut ipfamet liter Qax rurfum nota ad illam eandcn
,

Triadem
lium

.relata
,

fccundam

ejus

perfonam

,

Fi

fcilicet

verbum

fuaviffimo Patris ore prolatun repr^efentat. In quo dux seternas , ut vo
,

:„.;

cant; relationes

quafiduoinfinitalatera,

repe-i^ern

riuntur

.

J/feuUorum,
altera, qiia

& Tlanetarum.

5

7

ad Patrem , a quo seterna fui fiuntur : altera , qua in Spiritum procedit jencratione ; Patre fpirat , aeterna , 3c cum quem una Jandum,
rtfinita

habitudine, (ineque ulla intermiflione renotse A, asterno

^rtur.

Sed neque eidcm
iia

inquam,

)eiFilio, mediatori Dci, dc

hominum Chrifto,

etiam beneficentiflima in tempore adio de:

luit

Ut
,

qui divinitatem

& humanitatem com*,

iledens
|ue

lapifque angularis ipfe fadus
,

utrum-

parietem
,

Ifraeliticum videlicec

populum

Lim Gentili
e

quafi
,

duo

latera connexuit.

Un-

tam munitum

adeoque tutum utrique in
,

^ipfocondiditafylum, ut confugientes
ent

morti-

cram perpetuse damnationis fententiam evade-

Demum
iludit.

hoc ipfum monofyllabum ?. conHsEc quippe nota finuofa quadam , at-

uc circumflexa hinc inde
Lir.

duda

linca defigna-

Quaeaduabusextremitatibusin fuimedium rogrefla , duos diftindos , quafi fcmicirculos
;

cfignat

e quibus duci ipfa

,

atque conftitui osillaipfatria-

enditur.
e

Quod Lineamentum cum

comparatum , tertiam divinam perfonam, empeSpiritumSandum adumbrat. Is namque
,

piritusabutriufque, Patris fcilicet,Filiiquefinu, nica eademque fpiratione procedens , duas di-

tindas pcrfonas
Jternus
cft;fic

illas,

quibus

& co2eaualis,& conexu connei^it,
.

infinito amoris fui

'.

G

3

ut

^S

De

StgnAturd Saliuntt

ut ipfc diftinfta perfona manens,una
(impliciflima, individua, atque

cum illis,

iti

immenfa natur»
;

conveniat.

Verumenimvero
crofando

ut aliisperfonis

ita

&

Sa

tempore communicatio attribuenda eft cjux mirc exprimitur per cjufdem litcrae s. dudum fi tamen inferam ejus cxtremitatem , quse ab anterioribus monofyllaSpiritui fua cx
:

:

bi literisquafioriri videtur,confideremus.

Nem-

pe quonam illa pado , quo ad nos , primo in dexteram porrigatur : deinde a dextcra in Iseuam, fmuolo ducStu paululum afcendendo contorqueatur ; atqueindetandcm,{imilifequcntcobliqui tate, rurfum indcxteram defmat. Etenim facer idcm ipfe Spiritus ab seternis illis , ac infinitis duabus perfonis , quafi ab immenlo infinitatis fonce progreflus , dum in tempore dona fua

mundo communicat
hoc
eft in

corda

ea primum in dcxteram, , hominum,ad eos divino legis na
,

tunr lumineilluftrandos

8c

imbucndos

eftudit.

Deindc eodcm

rcmanente luminc , quafi a dextera in Isevam paululum afcendendo defledlcns , Mofaicam lcgem digitp Dci , hoc eft» fedidante, fcriptam, Ifraelitis protulit. Poftremo relida Mofaicse lcgis laeva , in dexteram rcvolutus, Euangelicam legcm a Chrifto Servatorcei latam fuo fapicntiirimo , amantiftimoque gratiacj(|i
ipfo

Salecondiit.

Ex quibus, quod

ad rem pertiner , apparet

tres
illas

t;

Uetdllorum,
illas Salis litcras

&

Planetarum,

39
:

unam

conftituentes fyllabam

rurfum hanc ipfam eifdem illis tribus cxplicacam , indicafle nobis , in Sale efle impreflum veftigiumaliquodilliusSacrofanda? , atcjue indiic
v^idusE

Triadis,
in

quam

in

monadc persequej ac mo-

ladem

Triade veneramur.

Quam quidemTriadem, utinfinitam , atquc rtcrnam , ac inefFabilcm remquandam, igno:am fere , & incomprchenfam habuifTemus quafi remotiflimum Salem nullo unquam humano angelicove antea deportatum falino, in;

&

,

,

:a«flum reliquiffemus

;

nifi

tandem divinaejufce

Friadis
In

Perfonam Verbum , divinitatem tantam aflumpta a fe humanitate tanquam in fah'no

Salem , nobis degufl:andam obtuhflet. Namque aoc ipfum falinum , tum figura , & aterno fplenjorc Patris caslatum
lis
;

tum

vermiculatis paflfio,

fusE

notis

compundum

&

illuflratum

;

itque fan(5i:iflGma
le

etiam Sacri Spiritus undio-

Dcr eft

decoratum , coelefti beatorum menfx femappofitum ; ad ipforum cfcam folem,

lefque epulas
:ondiendas.
liti

asterno

,

atque

inefl^abili

modo

Urpote cum in co prorfus reconfmt divini omnes, fuaviflGmique seterniefafapores
,

i)ientiae

&

guftatusexcellcntiffimi. Eft
casleftis
,

•nim ipfemet Chriftus,
|ueconvivii non
!'':ares,&

opulcntiflimi-

modo

conditorfapientiffimus;

ed ipfummet etiam

condimentum , atque condiefca,qu^ apponitur. Peripfumenim

C 4

caleftis

40

De

Sigmtura, Salium,

coeleftis ejus Pater Rex Regum , ac dominus dominantium magnificentiflimus , qui nos ex fua univerfo bonitate , atque ut bona fua amat
,

kflc

jiei

creaturarum populo ampliflimum Salis congia-

bn
wc

rium

,

hoc
fe
,

eft

,

fuae prseftantifnmas gratiae
,

au-

xilium ad

inquirendum

coeleftiaque appe""

p

tendum
ccelefte

dat libcraliilime.
,

Sane

,

ut qui ad

congiarioillofead epulum funt vocati feliciflime eoque accumveniendum in hoc ,

bendum
nuerint
iia

prseparent
,

:

fi

vero ut fatui venire re,

fublato ab eis congiario

fempiter-»

kd

Qua in re non aliterfe utrique haberc vidcntur quam carnes cum ofliquae fimul in ollam cum aqua & Sale k bus
poena muldentur.
,

!xi

un

,

,

ad ignem decoqucnda immittuntur : atqueilla poft ad menfam apponuntur. tx quibus offa, ciim neque Sale condiri , neque aqua emolliri poflint , infra menfam ftatim canibus commi:

carnes autem quia teneri- b nuendaprojiciuntur tatem ex calore, &aqu3 , condimentum vero a Sale acceperunt , puriorc mcnCx Sale denuo confperfsB , fumma cum voluptate eduntur. m Suntenim utoffacarnibus, fic etiam bonisper- Cl mixti mali. Quorum hi , cum neque divinum gratiaS Salem reguftare , neque luftraliaquadi^i

je

lui

,

ac emolliri

,

neque

coelcftis verbi calorc

accendi ad res divinas voluerint ; feveriflimo magniprsEguftatorisatque menfae praefedi Chrifti

judicio,igni, velcruciatibus refervanturconvellendiV

Meuliorum,
cllendi.

&

VUnetArum*
,

41
caeleftique

Quos ille,pr«

duritie

obftinatos, pra?,

ue indighitate fatuos, infulfiflimos
lenfa indigniflimos inveniens, de

medio jufto-

um

divellit

,

atque in profundum barathrum,ra-

aciflimislnfernicanibus perpetuo conterendos,
ctrudit.

At vero boni

,

qui
,

ofteriore etiam Sale
enti (utnoftriajuntj
liti

divina

non folum priore , {t^ inquam , antecevirtutibusornari
vitas
,

&confcquenti gratia confed

fucre

;

acnonmodo

rdentibus cruciamentorum hujus
rxtergi
,

exurique pro Chrifto
perdignas mensa carnes

pafli

undisfc funt : hos
prajgufta-

anquam
:or

idem

offcrens
:

Deo

Patri

,

novo

gloriae Sale per-

nndit
elicos

aclicetadvenas& peregrinos, intcran-

&

coeleftes cives.fimul difcurabere

;

erasqua
le

cum

jubet.

manfioQuamvis tamen vario promerendi
illam

his donari beatitudine

&

&

urfu ad
i[ue

unam

& eandem felicitatem
,

utri-

pcrveniant.
,

Nam ex quo fuperni illi cives an-

;elici

num
li

eis contigit

Chrifti

ab ipfo rerum exordio & cum priplena optio , coeleftes venturi ccenas meridianis infolentiflimi Lucife;

prandiis prxtulerunt
,

oppiparas quidcm

illas,

tque

ut vocant, faliares,
,

cum

fuaviflimo gra-

iseSalcconditas

cum
,

fplendidiflimogloriaelu-

ininecoUuftratas, confequimeruerunt.

dtrarum incolse
les

ac coelorum advenae
,

At vero homidenfifli-

tam gravi mole corporis opprefTi

C

5

mifquc

I

1

41
mifque

T^e Sigmtura Salimy
toti ignorantix tenebris obvoluti
iter
;

tanr

Ipngum

fecerunt.

ad patriam longetardioregreflii coin-(« Non enim his fub ipfo ingrcftu vitXj
illis
,

perinde atque

fub ipfo crcationis termiuniverfa totaquefimu)
.

no confecuto momento,

meriti occafio kCc arripiendaobculit

Sedipfos

hancpotius , continua , diutinaque vita: periodo ufque ad ejusexitum, ftudiofidimc, la.boriofirtimequecaptare oportct prxterquam quod tam arduum , adeoque afperum , atque mille prjecipitiis expofitum iter adpatriam , tam magnas ubique peregrinis curas afferat , in tam graves faepe animi angores , ac folicitudines eosinducat 5 ut plane, non tam humani laboris feu conatus , quam divini Numinis fit , peregrinos aut non deficere in via , aut non a vero quandor que fcopo , feu vix termino aberrare. Quod paffim utique omnibuscontingcret , nifi conftitutus a divino Senatu totius orbis parochus Chri,
:

ftus,

qui ubivis peregrinis

fuis

Salem,& ligna pras-

'^

bet, ipfos

qu^e

tum rcficeret, ac recrearet, tum in viam, nos ad eandem cocleftcm patriam dirigit, re-

duceret.

Planetarum Ha?c de Salis , Metallorum Signatura hac vice fufficiant . Quidiligenterea perpenderit , Naturse penetralia fatis profundc
intrabit. Si vitam

&

|in

in

rogaverit, tra(5latum

mihiBenignilTimus Deus prq^, quoque de Vegetabilium,

Anima-

MetAUorum ,

^ VUneUYum,

43

Anlmalium , & Mineralium Signaturis in Lu^ :em edere conftitui , in quo multa pulchra , & ujufcunque conditionis hominibus utiliaoccurent.

Oi€terne, Omnipotens, Benignc, & MifeDeus Pater , Ignis , Lux , & Sol Jufti\x , illumina & calcfac omnia hominum torDOJie romnolento obruta , tenebris denriflimis
icos
txppleta
,

&: frigore
,

e vidcant
:jue

agnofcant

horrendo rigida corda , ut timeant , tibi, ament ,

&

pro omnibus beneficiis acceptis debitas lauferias gratias exhibeant , atcjue ita tanies , lem expergefadi vifum fuugi amiflum reci-

&

piant.

O

i£ternum Verbum Dei
,

,

fuaviflime

,

fa-

(luberrime
Chrifte
,

&

fapidiffime Sal
,

Coeleftis Jefu

recrea

&

rcficenoftrassegerrimas

&

mifcrrimas aiiimas Divina tua virtute
cia
,

&

effica^

ut nobis corroboratis ncc
efte

Mors nec Diabolus

nocumento

queant.
,

O
i^or
lefti
lin
,

Sande

Spiritus

unice ad Veritatemdu,

qui ex Divino 6c ifiterno Igne
,

& Coe-

Sale prodiifti

confolare
,

omnes

triftes, &c

hac venenata palude
ipfafque corrobora
:

&
ut
ac
,

linter

voraces lupos errantes
,

&

miferiarum vallc defertas ovicu-

las

,

tienter ferant
•ra

tandcm

crucem fuam patandem ipfas fcpadeduc ad cledos

ab

hircis

fatentibus

&

omnes

44 'Z)^* Signat, Sdlium, MeuU. & PUnetar. omnes in viridia ilia & coekftia pafcua ut ibi ^ternum Lumen indefinentcrafpiciant, Coele,

flcm Saiem guftcnt

,

ac aetcrnse pacis

,

gratia?

&

mifericordiaE plenitudine in aeternum fruantur,

AM

E N.

F

I

N

I

S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful