115“130

✉ response@aamadermalda.in

õø¸Ç 11 üÑàɱ 03 15 Õ±ø±Iÿ 1420 õþ¿õõ±õþ 30 æ³ò 2013 6 ó±î± ¿õò±÷ÓËùÉ ¿õî¿õþîÂ

ß±ûDZùûþ

☎ 03512 - 220522

Âó¿õþû±ûþÏ Âó=Á±Ëûþî ü÷ÏßÂõþí
¿ð¿{¡Ëî ¿ðò÷æÅËõþõþ ß±æ ßÂËõþ äÂjò üõþß±õþ/ 100 ¿ðËòõþ ÷æÅõþ ¿ýËüËõ
à±î±ûþ î±õþ ò±÷ ï±ßÂËùÝ ü±õþ±õåËõþ ß±æ ÎÂóËûþËå ÷±S 9 ¿ðò/ 汿îÂõþ
æòËßÂõþ ò±÷±¿‚Âî æõ ß±ëÇ ý±Ëî ¿òËûþý× ÎàËð±¿M, ‘ß±æ Îî± ÎÂóý׿å
õBåËõþ ÷±îÂÄîÂõþ ձ頿ߠðú ¿ðòÄËß ÎùËá/ ß±÷-ß±æ ò± ÎÂóËù õÅëÄÂìÂÿ±
õ±Âó-÷± é±Ëß ßÂÏ à±ëÂ×ý×Ëõ±· õ±ý×ËõþÉ ÎáËù îÂ±Ý Îî± ðÅé± ÂóÉý×üɱ Õ±Ëü¯’
Ûõþý× ò±÷ õÅ¿ç Âó=Á±Ëûþî ¿üòËE±÷/
õÅËßÂõþ ÎöÂîÂõþ Âõþí, Ýõþ± Û¶±Ë™Là õÒ±ËäÂ, |Ë÷ý× õÒ±äÂËî ä±ûþ ¿ßÂc üÅËû±á õ±
Õ¿ñß±Ëõþõþ ۶˟ ò± û±Ýûþ±ý× ö±Ëù±/ Îö±é ձüËå, ð±÷±÷± ÎõËæËå Ýõþ±
æ±Ëò qñÅ Îö±é ձüËå, Îö±é ¿ðËî ýËõ/ ëÂ×iû§ þò Õ±õþ Âó¿õþõîÇÂËòõþ Îß±òÝ
Õ±Ëá-ÂóËõþ Õ±æÝ Îòý× Ûý× æÏõËò/ Õ±æÝ ÷ý±ò ö±õþîÂÏûþ áíîÂËLaõþ
ò±á¿õþËßÂõþ± Îö±é Îðûþ ò±, Ûà±Ëò Îö±é ßÂõþ±Ëò± ýûþ/ ¦óúÇß±îÂõþ Ûý×
Âó=Á±Ëûþî ¿òõDZäÂËòõþ Õ±Ëá üõÅæ õ±Ñù± âÅËõþ ÎðàËùò ¿÷î õþý÷±ò

1 æÅò, 2013/ ß±¿ùûþ±äÂß 3 òÑ õvËßÂõþ á¼±üÑù¢Ÿ
¿ú÷ÓùîÂù± â±Ëé äÂù¿åù á¼±Âó±Ëh ö±ãòËõþ±Ëñõþ ß±æ/
Îüý× ß±Ëæ õþ±æ÷ýù â±é ÎïËß ձò± ý¿Båù õËh± õËh±
Âó±ïËõþõþ äÒ±ý×/ Õ±õþ î± ÎòÌß± ÎïËß ò±÷±Ëò± ¿òËûþ ðÅý× ðù
|¿÷ßÂËðõþ ÷ËñÉý× àÅËò±àÅ¿ò/ ß±Ëæõþ Õ¿ñß±õþ ¿òËûþ ÷ÔîÅÂÉ
ýù ä±õþ ðŦš |¿÷ËßÂõþ/ ÎßÂëÂ× õùËõò, Ýé± ¿åù õþ±æÍò¿îÂßÂ
üÑâø¸Ç/ Îý±ß ò±/ ÷õþù Îî± |¿÷ßÂõþ±ý×/ Õ±õþ û¿ð
õþ±æÍò¿îÂß ýûþ, î± ýËùÝ Îð±ø¸é± Îß±ï±ûþ· Õ±÷±Ëðõþ
Û¶¿î¿é Âó± ÎôÂù±, äÂù±ËôÂõþ± ýËûþ ëÂ×êÅÂß ò± õþ±æÍò¿îÂßÂ/
÷±ï±õþ ëÂ×Âóõþ å¿h âÅ¿õþËûþ ¿ßÂåÅ Îù±ËßÂõþ ßÂËõþ à±Ýûþ±é± õg ýËõ/ ÕËòËßÂý×
õùËåò, ÕŠ Âó±ïõþ ò±¿÷Ëûþ ¿êÂß±ð±õþõþ± ÕËòß Âó±ïËõþõþ ¿ýü±õ Îð¿àËûþ é±ß±
÷±õþ¿åù/ Îüé± æ±òËî± |¿÷ËßÂõþ±/ Îüý× ÕÍõñ ù±ËöÂõþ õàõþ± ð±¿õ ßÂõþËîÂý×
Ûý× ß±¿æûþ±/ û¿ð ÎüéÂ±Ý ýûþ, ÷j ¿ß· ÝËðõþ ÷±ï±ûþ ¿äÂõþß±ù ÕËòÉõþ± ßÒ±ê±ù
ÎöÂËã à±Ëõ, Õ±õþ Ýõþ± ¿êÂß± ÷æÅ¿õþ ¿òËûþ õ±¿h û±Ëõ, Îüé±ý× õ± ÎßÂò ýËõ·
14 æÅò üß±Ëù ÷±¿òßÂäÂËßÂõþ á¼±Âó±h ýËûþ ÝÂó±Ëõþ ¿ðûþ±õþ± äÂËõþ ß±æ ßÂõþËîÂ
û±¿Båù õþ¿ýòÂóÅõþ, õþ±÷äÒ±ðËé±ù±, ¿æü±õþîÂËé±ù±, ò±¿ßÂËé±ù±, Âóõþ¿àËé±ù±,
ßÅÂõþõ±¿òËé±ù±, Õ¿«òÏËé±ù±, ÷ûþò±ÂóÅõþ, ÷ÏõþÂóÅõþ Û¶öÔ¿î áè±Ë÷õþ |÷æÏ¿õ
÷±òÅËø¸õþ±/ ÎòÌß±ëÅ¿õËî ÷ÔîÅÂÉ ðúæËòõþ/ î±õþ ÷ËñÉ Õ±Ëå 60 ÎïËß 12, üõ
õûþËüõþý× ò±õþÏ-ÂóÅø¸/ Û¶ËîÂÉËßÂý× |÷æÏõÏ Âó¿õþõ±Ëõþõþ/ Îú±ò± û±ËBå, ÛàòÝ
üß±Ëùõþ Û¶ï÷ Îàûþ±Ëî Âó±õþ±Âó±Ëõþõþ ¿öÂh ձéÂß±Ëò± û±ûþ¿ò/ ß±õþí üß±ù
üß±ù ÎÂóÒÌåËî ò± Âó±õþËù, ÎßÂëÂ× ß±æ ÎðËõ ò±/ ß±æ ò± ÎÂóËù, ò± ÎàËûþ ÷õþËîÂ
ýËõ Õ±õþ ß±æ Âó±Ýûþ±õþ æËòÉ ü÷ûþ÷Ëî± û±Ýûþ±õþ Î䩆± ßÂõþËù á¼±ûþ ëÅÂËõ
÷õþËî ýËõ¯ ö±¿áÉü¯ ÷ÔîÂõþ± ßÂï± õËù ò±¯

ÎõÒËä ï±ß±õþ áËð ÎõËâ±Ëõþ Û¶±í ý±õþ±Ëò± ¿ßÂc Û÷òé± ýÝûþ±õþ ßÂï± ¿åù
¿ß· ß±ëÂ×Ëß Îô±ßÂËé ÎàËî ÎðÝûþ±õþ ßÂï± ÎßÂëÂ× õùËå ò±/ ¿ßÂc û¿ð ß±æé±ý×
ò± ï±ËßÂ, îÂËõ Îõþ±æá±Ëõþõþ ëÂ×Âó±ûþé±ý× õ± ¿ß· Û÷ò Îõûþ±h± ۶˟ý× Õ±õþyÂ
ýËûþ û±Ëõ ä±Âó±òëÂ×Ëî±õþ/ üõþß±¿õþ îÂõþËô ð±¿õ ßÂõþ± ýËõ, áè±÷Ïí ÷±òÅø¸Ëðõþ
æËòÉ õåËõþ 100¿ðËòõþ ß±Ëæõþ áɱõþ±¿Ké ÎðÝûþ± ýËûþËå •÷ý±R± á±gÂÏ æ±îÂÏûþ
áè±÷Ïí ßÂ÷ÇüѦš±ò üÅ¿ò¿}¿î Û¶ßŠ—/ Õ±õþ Îüý× ß±æ ÕîÂÉ™Là ü±ôÂËùÉõþ ü˼ý×
äÂùËå/ ÛßÂï± ¿êÂßÂý× Îû é±ß±õþ ÕË‚Â î± ûË渚ý× ü±ôÂËùÉõþ ÎðɱîÂßÂ/ ¿ßÂc
¦¤›ŸäÓÂh± ÎïËß ÎòË÷ ÛßÂõ±õþ û¿ð õ±™¦¸õé± Îðà± û±ûþ, î±ýËù ÛßÂé± õËh± àéÂß±
ù±áËî õ±ñÉ/ üõþß±¿õþ îÂõþËô ß±Ëæõþ üÅËû±á ¿ðËûþ Îû Âó¿õþ÷±í Îõþ±æá±õþ
ÎðÝûþ±õþ ßÂï± õËù ýËBå, î± ¿ðËûþ üÑü±Ëõþõþ ýÒ±¿hÂõþ ý±ù ßÂîÂé± ÎôÂËõþ· Õ±õþ
ü¿îÂÉý× ¿ß ß±Ëæõþ üÅËû±áé± ÎÂóÒÌåËBå ý±hÂ-ý±ö±Ëî Ýý× ÷±òÅø¸&Ëù±õþ ß±Ëå·
2011-12 Õ±¿ïÇß õåËõþ Îæù±ûþ ÛòÕ±õþý׿æÛü Û¶ßÂËŠõþ ß±æ ýËûþËå Û¶±ûþ
112 Îß±¿é é±ß±õþ/ î±õþ ÷±Ëò, Ýý× ¿õÂóÅù Âó¿õþ÷±í é±ß± ¿áËûþËå Ýý× ý±ö±ËîÂ
÷±òÅø¸&Ëù±õþ âËõþ/ 2012-13 ÕïÇõËø¸Ç ü±ôÂùÉ ÛËá±ù Õ±õþÝ ßÂËûþßÂßÂð÷/
ß±æ ýËù± 138 Îß±¿é é±ß±õþ/ Îæù±õþ 5 ù 82 ý±æ±õþ æõß±ëÇÂñ±õþÏ

DIRECT ADMISSION - 2013
ùïîþùïu“ā÷o÷˜āñþÇ|E¨¤o|üùïîþùïu“ā{ðñ|$o“ Ÿ ~§(ùïî|‹ùāžùï¤oo|
H.S. ùñþ|ѓāëā|ùï¤|¨¤o|™{|÷ñþ|{|$V짉āùï¤ñþoÇ

÷±òÅø¸Ëß õåËõþ áËh 33 ¿ðò ß±æ ÎðÝûþ± ýù/ õåËõþ
100 ¿ðòý× ß±æ ÎðÝûþ± ýËûþËå 5.847 Âó¿õþõ±õþËßÂ/
üõ ¿÷¿ùËûþ 1 ù±à 84 ý±æ±õþ 35 æòËß ß±æ ÎðÝûþ±
üyÂõ ýËûþËå/ áîÂõåõþ û± ýËûþ¿åù 98 ý±æ±õþ/
Õ±Âó±îÂî Ûý× Âó¿õþüÑàɱòéÅÂßÅ ¿ðËûþý× Õ±÷õþ± ¿õä±õþ ßÂËõþ
ÎðàËî Âó±¿õþ Îû, ü¿îÂÉý× Îû Îõþ±æá±õþé± âËõþ ìÂÅßÂËå
î±Ëî ßÂîÂé± ô±ûþð±÷j ýËBå ðÅЦš Âó¿õþõ±õþ&Ëù±/
ñõþ± û±ßÂ, Îû Âó¿õþõ±Ëõþ õ±õ±-÷± ÛõÑ ðÅý× ßÂ÷ÇÂ÷ ÎåËù
¿÷¿ùËûþ ä±õþæËòõþ üÑü±õþ, ä±õþæËòõþý× Ýý× 100
¿ðËòõþ ß±Ëæõþ æõß±ëÇ ձËå, ÕïÇ±È ß±æ Âó±Ýûþ±õþ
‘Õ¿ñß±õþ’ Õ±Ëå/ Ûý× Âó¿õþõ±õþ¿é üõ ¿÷¿ùËûþ õåËõþ
100 ¿ðò ß±æ ßÂËõþ ßÂî é±ß± ÎÂóù· 151 é±ß±
Æð¿òß ÷æÅ¿õþ ý±Ëõþ Ýý× Âó¿õþõ±õþ¿éÂõþ Õ±ûþ ýûþ 15 ý±æ±õþ
100 é±ß±/ ÕïÇ±È 100 ¿ðËòõþ ß±æ Û¶ßÂËŠ áîÂõþ
౿éÂËûþ Ýý× Âó¿õþõ±õþ¿é ÷±Ëü Õ±ûþ ßÂõþËå 1 ý±æ±õþ 258
é±ß±/ Ûý× ¿ýü±õé± Û¿áËûþ ¿òËûþ ÎáËù Ýý× Âó¿õþõ±õþ¿éÂõþ
Æð¿òß ձûþ 42 é±ß±, ÷±ï±¿ÂóåÅ Æð¿òß ձûþ 10 é±ß±
50 Âóûþü±/ ä±õþæËòõþ Âó¿õþõ±Ëõþ Æð¿òß 42 é±ß±,
¿ßÂÑõ± ÷±ï±¿ÂóåÅ 10 é±ß± 50 Âóûþü±ûþ üÑü±õþ ä±ù±Ëò±
ßÂï±é± ß±õþ± ö±õËå· ÕõúÉ ÎßÂëÂ× õùËõò, qñÅ Ûý×
ß±æý× Îî± òûþ, ôÒ±ßÂ-Îô±ßÂËõþ Õ±õþÝ ß±æÝ Îî± î±õþ± ßÂõþËõò/ ¿ßÂc õ±™¦¸Ëõ
ÎîÂ÷ò ß±æ û¿ð ï±ßÂîÂý× î±ýËù ÎßÂý× õ± üÑü±õþ ä±ù±Ëò±õþ æËòÉ Õ÷ò ÆÂóîÔÂßÂ
Û¶±í õ±¿æ ñËõþ·
ü¿îÂÉý× ¿ß ü÷™¦¸ æõß±ëÇÂñ±õþÏõþ± ß±æ Âó±ò· ðÅù±ùáË?õþ 11 |¿÷ËßÂõþ ÷ÔîÅÂÉõþ
Âóõþ Îüà±Ëò ¿áËûþ æ±ò± Îáù, 2006 ü±Ëù Âó=Á±Ëûþî ÎïËß Ûù±ß±õþ ÕËòßÂ
Âó¿õþõ±õþËß æõß±ëÇ ÎðÝûþ± ýËûþ¿åù/ ¿ßÂc ÛßÂé± ¿ðòÝ ß±æ Îæ±Ëé¿ò
Âó¿õþõ±õþ&Ëù±õþ/ Ýõþ± æ±ËòÝ ò±, Ýý× ß±ëÇ Îð¿àËûþý× Âó=Á±ËûþËî ß±æ ä±ý×ËîÂ
ýûþ/ ÝËðõþ ¿ðËßÂÝ ÎßÂëÂ× ¿ôÂËõþ î±ß±ûþ¿ò/ ôÂËù ¿öÂòÄõþ±ËæÉ ÎðÌh ÛõÑ
ß¿ôÂòõ¿j ýËûþ ÎôÂõþ±/ î±å±h±, Ýý× Æð¿òß 42 é±ß± ¿ðËûþ Îß±òÄ üÑü±õþé±ý×
õ± äÂËù· ðÅòÇÏ¿î ûàò Îõþ±æß±õþ àõõþ, îÂàò Ýà±Ëò ¿ß ýûþ ò± ðÅòÇÏ¿î· ¿÷¿{¨
áè±÷-Âó=Á±ËûþËîÂõþ ¿òûþ±÷îÂÂóÅõþ Ûù±ß±õþ öÂáõ±òÂóÅõþ òîÅÂòËé±ù±õþ Û¶±ûþ Û¶¿î¿éÂ
âËõþý× üÏ÷±ýÏò ð±¿õþË^õþ å±Âó Û¶ßÂéÂ/ Îòý× òÓÉòîÂ÷ Õ±õèn õÒ±ä±Ëò±õþ ÷Ëî± âõþ,
Îòý× ¿ú±, Îòý× ¦¤±¦šÉ/ æõß±ëÇ ï±ßÂËùÝ õåËõþ Ûß¿ðòÝ Îæ±Ëé¿ò ß±æ/
Õïä ýêÂ±È î±õþ± æ±òËî Âó±Ëõþ, 100 ¿ðËòõþ ß±Ëæõþ æòÉ Æî¿õþ î±Ëðõþ õɱ‚Â
Õɱß±ëÂ×ËKé æ÷± ÂóËhÂËå ÎðhÂý±æ±õþ é±ß± ßÂËõþ/ ÛõþÂóËõþý× Õ±Ëü Âó=Á±ËûþîÂ
Û¶ñ±Ëòõþ Û¶¿î¿ò¿ñ/ õù± ýûþ, Ýý× é±ß± ¿ô¿õþËûþ ¿ðËù ÷±Ëü 5“7 ý±æ±õþ é±ß±
ßÂËõþ ÎðÝûþ± ýËõ/ üõ±ý× é±ß± îÅÂËù ¿ðËûþ ÛËùò/ õÉüį Ýý×éÅÂßÅÂý×/ Ûý× Îâ±é±ù±
ßÂî é±ß±õþ ÕË‚Â ýËûþËå, Îüý× ÎàÒ±æ ßÂËõþ ü±ñɯ äÒ±äÂËùõþ ÷ý±òj±ÂóÅõþ áè±÷
Âó=Á±ËûþËîÂõþ æái§±ïÂóÅËõþ ÕüÑàÉ æõß±ëÇÂñ±õþÏõþ ÎÂó±ˆÂ Õ¿ôÂËüõþ ձɱß±ëÂ×ËKéÂ
Û÷ò ßÂËõþý× é±ß± æ÷± ¿ðËûþ ÎÂó±ˆÂ÷±ˆÂ±Ëõþõþ ü˼ Îû±áü±æü ßÂËõþ î± îÅÂËù
¿òËûþ¿åù Âó=Á±ËûþËîÂõþ Îù±ËßÂõþ±/ Û÷ò ÕüÑàÉ ðÅòÇÏ¿îÂõþ ð±ÂóËé 138 Îß±¿éÂ
é±ß±õþ ßÂîÂé± ðŦš Âó¿õþõ±õþ&Ëù±õþ âËõþ ¿áËûþËå, Îüý× ¿ýü±õé±ý× õ± ßÂõþËî ß±õþ
ð±ûþ ÎêÂËßÂËå· Õ±õþ ÎêÂËß¿ò õËùý× ÷±ùð± ΈÂúËò ÎáËùý× ¿öÂòÄõþ±ËæÉ ß±Ëæ
û±Ýûþ±õþ ¿÷¿åù ÎðàËõò Îû ÎßÂëÂ×/ î±õþÂóõþ ß¿ôÂòõ¿j ýËûþ ¿ôÂËõþ Õ±ü±/ Õ±ü±û±Ýûþ±õþ Ûý× ¿üù¿üù± äÂùËå, äÂùËõ/
å¿õ Ð Õ?ò±öÂ õþ±ûþ

ST
ORAGE
G
STORAGE

ON-LINE

Water
W
ater Cooler
Cooler cum P
Purifier
urifier((Commercial)
Commercial)

WATER
W
ATER
T PURIFIER
./ hr
600 ltrs
ltrs./
((Commercial)
Commercial)

A
Aquaguard
FFor
or Enquiry
Enquiry Please
Please C
Call
all : 94341 49505
4
((Auth.
Auth. D
Distributor)
istributor)

÷|¤›|ù÷$•ā‰āÇ|¤ù§u“ā|ñþ
÷|¤›|ù÷$•ā‰āÇ|
|¤ù§u“ā|ñþJ÷†÷†$§•ā|îþ
J÷†÷†$§•ā|îþ|ùïCÃ|$á“ā‰ù§u“ā|ñþ
Ã|$ᓓā‰ù§u“ā|ñþ

MBBS/ ENGG./ BDS

24þîSéîûþ§|éāùï
§|éāù襤Çñþ
Çñþāā§|ùï
§|ùïð

Specially in W.B. Karnataka (BANGALORE), T.N.,
Chennai, Maharastra, Orissa & all over India

MBBS
NO NEED TO GO ABROAD NO DONATION IN INDIA
10 SETS ARE AVILABLE

H.S 75 % Marks: 100% Discount Tution Fees
H.S 50-74 % Marks: 50% Discount Tution Fees

* Only for Girls

Other Courses

POLYTECHNIC, B Pharma,B.B.A, MBA, MCA,
Hotel Management,L.L.B (B.Sc in Microbiology,
Blo-Chemistry, Biotechnology, I.T)
MAY TALK WITH STUDENTS SO FAR ADMITTED

NO ADVANCE MONEY NO SERVICE CHARGES

BRIGHT

Green Park, Malda.
Mob : 97332 21615
92327 86894/ 92326 03922/ Ph. (03512) 253677

12 '21$7,21

12 0$5.6 %$5

ENGINEERING

Condition Apply

áè±Ë÷õþ ò±÷ î±æÂóÅõþ/ õ±¿hÂõþ ü±÷Ëò ùî±õþ ÷±ä±ò
Îì±ß±õþ ÷ÅËà Âó±î±Ëõ±ç±ý× î±ùá±å/ Âó±Ëûþõþ ß±Ëå
ö±㱠÷±¿éÂõþ ßÂù¿ü ëÂ×ˌ éÅÂßÂËõþ±-é±ßÂõþ± ß±ê ձõþ
ÛßÂÂó±¿é ¿ôÂËî ÎåÒh± ý±Ýûþ±ý×/ ñÅËù±Ýê± ù±ù÷±¿éÂõþ
õþ±™¦¸±ûþ Î÷âä±Âó± ձ߱Ëúõþ Îæ±Ëù± ágÂ/ õåõþ âÅõþËîÂ
äÂùù, âËõþ ÎôÂËõþ¿ò ÎåËù/ ß±ÂóËhÂõþ ÷ûþù± ÕÒ±äÂù
ðÒ±Ëî ÎäÂËÂó ձ߱ú Îðà¿åËùò Âó=Á±Ëú±ñÇ
ô¿éÂËßÂõþ ÷±
‘...ÛîÂõ±õþ ÎåËùé±Ëß ÷±ò± ßÂõþù±÷, qòùý× ò±/
õËù ò±¿ß õ±ý×Ëõþ ß±æ Õ±Ëå, é±ßÂ±Ý Õ±Ëå
Îáùõ±õþ Îî± Õ±÷±Ëß ùÅ¿ßÂËûþý× Âó±¿ùËûþËå/ Îß±òÝ
àõõþ ò±ý× Ûà±Ëò ÎõÒËä ձ¿å ëÂ×ÂóËõþõþ ðûþ±ûþ, ûàòîÂàò Õ±÷±Ëðõþ ë±ß ձËü/’
4 ۿÛ¶ù, 2013/ ÷Å¥¤ý×Ëûþõþ ï±Ëòõþ ¿úùô±é±
Ûù±ß±ûþ Ûß õUîÂù ¿ò÷DZËíõþ ß±æ ßÂõþ¿åËùò
|¿÷ßÂõþ±/ ýê±Èý× ÷±ï±õþ ëÂ×Âóõþ õUîÂù¿é ÎöÂËã ÂóËhÂ
÷ÔîÅÂÉõþ ¿úß±õþ ýù Î÷±ï±õ±¿h Ûù±ß±õþ ðÅù±ùáË?õþ
11 ÷±Ëûþõþ ðÅù±ù/ Ûå±hÂ±Ý ÕòɱòÉ æ±ûþá± ÎïËßÂÝ
÷±Ëç ÷±Ëç ðÅ’ÛßÂé± ß¿ôÂòõjÏ ¿òïõþ úõþÏõþ
ü±õþ±÷±ü ñËõþý× Ûù Îæù±ûþ/ üõ¿÷¿ùËûþ Ýý× ÷±Ëüý×
÷±ùð±õþ Û¶±ûþ 17 |¿÷ËßÂõþ ÷ÔîÅÂÉ ýù ¿öÂòÄõþ±ËæÉ ÛõÑ
ÛàòÝ î±õþ Îõþú äÂùËåý×/

!˜îyîû
! y yy!!e
!
ö‡y¡y

$§$“āâôÇ|o

(Apex
ā Scan Centre)

{˜āÇ|œ($o‰ā™49â×|¨}§µÏ$˜āù§ùï‰āx 
$oŠ‡(˜āVì$ñ •ā}IŽāµÏî($b« $oëÈ(ï ï¤ùñþ|‹$o—Èîû

4D ULTRASONOGRAPHY &
COLOR DOPPLAR
(Apex Scan Centre)

‹&˜ā|R¤&‰ā¤|¨}ñ$•āÿ
ñ$•āÿ÷oùîo$oùïñþñ|$•āÿñþú˜ā$ñþ

‹&˜ā|R¤&‰ā¤|¨}ñ$•āÿùžùï˜
{|āžo|ñþ$o‰ā“āñ˜Èā&āž|¨}‰ā|ñþ&{ðñ|
Š(Žāùïñþ|ù›|‰ā|ùïoùŠ‡|‰āñþ)oÓ

{|÷|ùï›ñþ{oÇ|oÇāž$ñþùï¦ïñ|
‹&˜ā|R¤&‰ā¤|¨}ñ$•āÿŠo{|‰ā¦ïÈo&îþ433CĀÏ|÷āžÇ|‰ā™
583CĀÏ|÷ù‰āò“ā|J833CĀÏ|÷ù‰āò“ā|îþāž|Jîþ|î|îþÓ
µÏà˜ā‰ā|ñþ‰ā

$ñµØñ‰(ā÷|ñþāž|¤
öæþyléŸì<;65869463
îûyô‹þwþ›%îû–î„y‹þyôyîû#– ôy¡˜y 732142

{|āžo|ñþñ|$•āÿ
ñ ùðùï‰āñ|{|āžo|ñþñþ)$‹ñþ
¨|§āž|˜ā|¤üo|$§È
¨|§āžž|˜ā|¤üo|$§È…ùï¨|÷ùðùï‰ā

ñþùïb®ñþo÷(
o o|§…CĀÏùï¨ñþoÇ
oñ|˜ā$¥Ùùï›ñþNICU, HDU ¤Ç|āž|ùïñþ|ùïâô|$āž‰ā§|È|$ñþñþ§($ñœ|§¨{|œ($o‰āOT
$ñùïܾñþ§ñùïŽāùïîþùñ¥&Resolution ñþDIGITAL X-RAY (CR System)
$ñù復ïNāžÇ|ùïð|¤$ßWJ$ñܾ$ñŠÇ|˜āîvi|$›§÷/nā{|œ($o‰āPATHOLOGY $ñëā|‹
‰ā$Ğ•ā}“ā|ñþŽā|$¤˜āDigital EEG ‰ā$Ğ•ā}“ā|ñþŽā|$¤˜āâ¯|îþ(J÷|…§ùïāž¥&ñþžñþ&Êā|EMG, NCV
{˜āÇ|œ($o‰āAudiometry‰ā$Ğ•ā}“ā|ñþŽā|$¤˜āé(ā§é(āùï§ñþāžñþ&Êā|PFT 
{Ç|¤|$Èù“āá“ā‰ā$Ğ•ā}“ā|ñþŽā|$¤˜ TMT & Digital Holter ENT Micro Surgery OPD

ùéā|o‰āñþ)o<7
o<767385;;<ü36845585;;<
67385;;<ü36845585;;<
{|÷|ùï›ñþµÏ$˜ā$o$œñþ
µÏ$˜ā$o
$o$œñþ|§‰ā|¤;“ā|ùðùï‰ā$ñùï‰ā¤8“ā|
āžîÈ
āžîk
žîÈkv{|āžo|ñþ 
{|
{||āžo|ñþ
| žo|ñāž$ñþ
ž$ñùïù簾ñ|îþ
ïñ|î
|îþ$oùîþ
$oùïîþ||$˜
$˜āÓÓ

Regd. No. 002201 yTrade Lic. No:9826 y
Food Lic. No: 3104

÷|¤›|ù÷$•ā‰āÇ|¤ù§u“ā|ñþ÷†÷†$§†•ā|îþ|ùïCÃ|$á“ā‰āù§u“ā|ñþ{Ç|ùïāž=âôÇ|où§u“ā|ñþ
HOLOGRAM 3D STICKERS
+91 94341 54440

2
õþ¿õõ±õþ

/aamader
/aamadermalda

¿õ:±ÂóËòõþ æòÉ Îô ±ò ßÂò

30 æ³ò 2013

ŒÊ…±øÓ¬¯∏

Âóh±Ëî ä ±ý×

ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…

òîÅÂò õɱä q
XI-Math Ã

ά– ’À˙±fl¬ ˙±¶aœ

¬Û±Sœ ‰¬±˝◊
29+, 5’5’’, üõþß±¿õþ
ä±ßÅ¿õþõþî Âó±ËSõþ æòÉ üÅ|Ï,
âËõþ±ûþ±, ß±ûþ¦š“ ÷±¿ýø¸É
Âó±SÏ ä±ý×/ Îû±á±Ëû±á
89006 10968

›¶¿î õɱËäÂ
üõDZ¿ñßÂ
10 æò/
æûþ™Là ð±ü

CLSFD 1456

÷±ùð±ûþ
ßÂùß±î±õþ
Îæɱ¿îÂÇ¿õð
ëÂ×Â󿦚î 90021 88712
ï±ßÂËõò Û¶¿î ül±Ëýõþ õþ¿õ,
Îü±÷ Ý ÷¼ùõ±õþ •üß±ù
Sê˚˛
11 é± ÎïËß ügÂɱ 6 é±
ÂóûÇ™L× ð¿Âí± 301 é±ß±/
Îû±á±Ëû±á ßÂò æÅ¿õùÏ
Îõþ±ëÂ, ëÂ×Ð õ±ùÅäÂõþ, ÷±ùð±,
Îô±ò Ð 257434/
Ûà±Ëò ¿êÂßÅ¿æ, ßÅ¿‡Â Û¶dîÂ
ßÂõþ± ýûþ/

õûþü 25+, 6’, õþ±æÉ
üõþß±õþÏ ßÂ÷ÇÏ, õþÝûþ±òÏ 
¿Sûþ, ÷±ý±õþ± ß±ý±õþ Õïõ±
ëÂ×BäÂõíÇ Ã›¶ßÔÂî üÅjõþÏ ò¥Ú
âËõþ±ûþ± ÕáèáòÉ/ 94763
38602
CLSFD 1458

áÔý¿úÂßÂ

ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…

÷±ùð± õ±ý×Âó±ü-Ûõþ ß±Ëå
IX-X Õ‚Â, ÎöÂÌî ¿õ:±ò,
Î÷±hÂáè±Ë÷õþ õþ±™¦¸± üÑù¢Ÿ
æÏõò ¿õ:±ò ÛõÑ XI-XII
10 •ðú— ¿õâ± æ¿÷ ¿õSûþ
Õ‚Â Âóh±ý×/ Î÷±   94746
Õ±Ëå/ 9434105756“ Auth. Distributor of 54271
9832535257
Eureka Forbes, urCLSFD 1455

CLSFD 1417

üõÇ÷/ù±Âó{¡ÏËî õò÷±¿ù
áɱËõþËæõþ ¿õÂóõþÏËî Û¶ï÷
îÂËù 980 Φ¨±.¿ôÂé 3
ÎõëÂ÷ ¿õ¿ú©† ôvÂɱéÂ
¿õSûþ/ 8967447440“
8906607772
CLSFD 1460

Sê˚˛ øıSê˚˛
øıSê˚˛

fl¬˜«‡±ø˘

Sê˚˛ øıSê˚˛

92327 90070

gently requires Sales
Officer for marketing
of Water Cooler- Purifier in office marketing for Malda & Uttar
Dinajpur District.
Send Resume at:
rlenterprisemalda
@gmail.com

ÂóÅõþ±îÂò TATA ACE ZIP Îú±-Ë÷õþ æòÉ Ground
¿ßÂòËî ä±ý×/ Îô±ò òÑ Floor ÎðÝûþ± ýý×Ëõ/ 2 òÑ ÷±ËßÇ¿éÂÑ Õ¿ôÂü±õþ
áöÂÐ ßÂËù±òÏ, N.H. -34,
98320 69100
ÎüKé Îæ¿öÂûþ±üÇ ¦Å¨ù Î÷±hÂ/ Õ±ßÂø¸ÇíÏûþ õÉ¿MQü¥ói§,
Î÷±  89678 96275 ßÂï±õ±îDZûþ ÂðÂ, Õò¿ñßÂ
áÔý¿úÂßÂ
35 õåõþ, áèɱæÅËûþéÂ
•ð±ù±ù ¿ò©xËûþ±æò—
Ýûþ±é±õþ“ ÂóɱˈÂù“ ÝËûþù
÷±ËßÇ¿éÂÑ Õ¿ôÂü±õþ ä±ý×/
ÎÂóý׿KéÂÑ Õïõ± ýɱ`ÂS±ô Ä éÂ
‘...Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±’,
Îúà±Ëò± ýûþ/ ¿ú±˙Là Œ|øÌıX¬ øı:±¬ÛÚ ˜±S
ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ,
45
Ȭ±fl¬±
õ∂øÓ¬
˘±˝◊
Ú
ü±¿éÇ¿ôÂËßÂéÂ/ Î÷± 98514
÷±ùð± 732101
00620“7501658607
õÉ¿MáîÂ, Õõ±¿í¿æÉßÂ Ý Æõõ±¿ýßÂ
CLSFD 1459

ø˙é±
ENGLISH TUTION
For H.S
(W.B.C.H.S/ ICSC/
CBSC), English
(Hons./ Elect.), M.A
(Regular & Distance). Students for :
GBU, NSOU,
IGNOU, BU,
Kalyani & Bhagalpur University).

‘... Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±’ ¿òûþ¿÷î ý±Ëî ò± 03512
ÎÂóËù Õ¿öÂËû±á æ±ò±ò Ûý× ò¥¤Ëõþ 220522

Ph. 94343 23454

ó¿Sß ± Û¶¿î ÷±Ëüý× ¿òûþ¿÷î Û¶ß±¿úî ýûþ/ Õ±Âóò±õþ Îóó±õþ ýß±õþõgÅÂõþ ß±å ÎïËß ÎäÂËûþ ¿òËî öÅÂùËõò ò±

CLSFD 1454-3/3

CLSFD 1419

ø˙é±
fl¬˜«‡±ø˘

M.G.S.I.T

W.B. GOVT. REGD. COMPUTER EDUCATION CENTRE
$¥Š(o°¢ BASIC, CERTIFICATE, DIPLOMA, F.A, HARDWARE &
NETWORKING, VIDEO-EDITING, H.S ‰ā$Ğ•ā}“ā|ñþ{Ç|$µØùï‰ā¥oJ

‰ā$Ğ•ā}“ā|ñþ§|¨}­{˜āÇkvĀîe§¨‰ā|ùïñþJâ½ÕŠñþùïŽÓ 

÷|œÇ$÷‰āJ•ā}IŽā÷|œÇ$÷‰āāžñþ&Êā|ðÈ&ùï›ñþoÇ{|‰ā¦ïȗ&îþ
ADDRESS :- KRISHNAPALLY BAZAR MORE
(1 ST FLOOR OF MATRIKUNJA BUILDING)

DISCOUNT
97333 88795

65795
ª 98510
95632 64903

›¶¿î¿ðò ë±Ëûþé ûàò ü÷üɱ
fl¬˜«‡±ø˘

■ õ±hÂÏËî û±Ëðõþ ý±éÇÂ-üÅá±õþ-ÎÛ¶ü±õþ-õ±î ¿õ¿öÂi§
● ¿àé¿àËé õ±Bä±, Ýæò ßÂ÷, æ;õþ-ü¿ðÇß±úÏ-ë±Ëûþ¿õþûþ±
ü÷üɱûþ ææÇ¿õþî õÔXÂ-õÔX±õþ± Õ±Ëåò– î±õþ± Û¶¿î ÷±Ëüõþ ü÷üɱ/
● õ±Bä±Ëß ðÅñüÅ¿æ, Îá±ù±¿éÂ, ¿ëÂ÷ Õ±ùÅËüXÂ-öÂÅ¿æûþ±,
üýæÂó±äÂÉ à±õ±õþ 4-5 õ±Ëõþ à±Ëõò/
■ 2“3 âKé±õþ ÎõúÏ ßÂàòÝ à±¿ù ÎÂóËé ï±ßÂËõò ò±/
1é± ÎùõÅ, õ±hÂÏËî Âó±î± ðý×-ðÅËõù±, ¿õ¿öÂi§ ë±Ëùõþ Ý
■ ¿òûþ¿÷î õ±hÂÏËî Âó±î± 2 ß±Âó ðý×, Î÷ú±Ëò± ürÏ,
ä±Ëùõþ ¿àäÅ¿hÂ, üûþ±õÏò-ürÏ, ä±é¿ò •&h ¿ðËûþ—, üõþõÈ
ðÅËé± ä±õþ±ËÂó±ò±õþ Îç±ù, ö±îÂ, ¿éÂ, àý×, å±îÅ ÎàËî ¿ðËî ýËõ/
● óɱËßÂËéÂõþ ¿ä ÂóÄü ò± ÎàËûþ õ±hÂÏõþ Õ±ùÅ ¿ä ÂóÄü, õ¿hÂ
ýËõ/ üæËò Ý ëÅÂ÷Åõþ ül±Ëý ä±õþ¿ðò ÎàËù ö±ù/
■ ¿òûþ÷ßÂËõþ ðÅ’Ëõù± ýÒ±é±ýÒ±¿é ÛõÑ æËûþKé ÷ÅöÂË÷KéÂ
öÂ±æ± ÎàËù ö±Ëù±/
● à±Ýûþ± õ± à±Ýûþ±Ëò±õþ Õ±Ëá ý±î ñÅËîÂý× ýËõ/
ßÂõþËî ýËõ/
■ ë±Ëûþé ä±éÇ ýËõ õþËMõþ Îß±ËùˈÂõþù, LDL, HDL,
● à±Ýûþ±õþ Âóõþ õ±Bä±Ëß âÅË÷±Ëî ÎðËõò ò±/
Hb A1C, ý×ëÂ׿õþß Õɱ¿üËëÂõþ ÷±S±, õûþü, Ýæò Ý ● õ±Bä±Ëß Îæ±õþÂóÓõÇß à±Ýûþ±Ëò± õg ßÂõþËî ýËõ/
Æðò¿jò æÏõòû±S± ÛõÑ ýæ÷Â÷î± ÕòÅû±ûþÏ/
ONLY DIET & LIFE STYLE MODIFICATION/ ¿á ÎðàËåò ¿ßv¿òßÂɱù ë±Ëûþ¿é¿úûþ±ò Õ¿ZîÂÏûþ± ¿õ«±ü/ Îô ±ò Ð
98518 34139/ ë±Ëûþé ¿ßv¿òßÂРÛ¶¿î¿ðò, ÷±ùð± Î÷¿ëÂßÂɱù ßÂËùËæõþ ÂóÓõÇ ¿ðßÂ, ¿ÂóËõþ±æÂóÅõþ, ÷±ùð±/ Û¶¿îÂ
÷±Ëü Tþ ¿ZîÂÏûþ ú¿ò Ý õþ¿õõ±õþ, ¿õ«±ü 骱"õþ, æ±÷îÂù± Î÷±hÂ, ß¿õþ÷ÂóÅõþ, òðÏûþ±/ ◆ óÓËõÇ ûÅM ¿åËùò õ±¼Åõþ
ý×ò¿ˆÂ¿éÂëÂ×é Õô ¿òëÂ×Ëõþ±ù¿æ •ßÂù߱ ◆ õîÇÂ÷±Ëò ¿ðú±õþÏ ÎýùïÄ ÂóËûþKé Û¶±Ð ¿ùÐ, ÷±ùð± ◆ Î÷¥¤±õþ ÕôÂ
ý׿`Âûþ±ò ë±ûþËé¿éÂ' ÕɱËü±¿üËûþúò
advt

ø‰¬øfl¬»¸±
¬¿ ˙Ǭı˛ ‰¬SêıM«œ
ßÂùß±î±õþ
¦¤ò±÷ñòÉ
Îæɱ¿îÂø¸ ü¥Ú±éÂ
Ý
ý™¦¸Ëõþ౿õ𠕦¤íÂÇ óðß Û¶±l—
›¶¿î ý×Ñõþ±æÏ ÷±Ëüõþ 2 - 8
ÛõÑ 19 - 25 õþà
÷±ùð±ûþ ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ
Îõþ±ëÂ, ëÂ×#;ù ßv±Ëõõþ
¿õÂóõþÏËî ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/
ð¿Âí± 351 é±ß±/ Îô±ò Ð
94341 39871/ Ûå±h±
10-18 Ý 26-01 õþà
ÂóÓõÇ ëÂ×ðûþ õþ±æÂóÅõþ, ÷ñÉ÷áè±÷
•ÂóÓõDZäÂù— ßÂùß±î±-129
ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/ ü÷ûþ
üß±ù 9 é± ÎïËß ügÂɱ 7
é±/
Îô±ò
•033—
25268652/

ø‰¬øfl¬»¸±

ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…

ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…

ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…

¬Û≈ô¶∏fl

üîÂßÂÏÇßÂõþí
¿õ:¿l

Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±, ëÂ×ýË× ÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ,
÷±ùðý/ Îô±ò 03512 220522,
94341 54440

Îß±òÝ ¿õ:±Âóò üÓS ñËõþ
¿õ:±Âóòð±î±õþ ü˼
Îû±á±Ëû±á ßÂõþ±õþ Õ±Ëá
Âó±êÂßÂËðõþ
ûï±ûï
ÎàÒ±æàõõþ ¿òËî õù±
ýËBå/ ¿õ:±Âóòð±î±Ëðõþ
Îß±òÝ ð±¿õ õMõÉ
¿õø¸Ëûþ Ûý× üÑõ±ðÂóS
Îß±òÝ ¿ò}Âûþî± õ±
ð±¿ûþQ õýò ßÂËõþ ò±/

õþ¿õõ±õþ

30 æ³ò 2013 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

3

4 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

v˛yˆÏÎ˚!Ó˚
xy õy ˆÏî Ó˚

õþ¿õõ±õþ 30 æ³ò 2013

Îß±òÝ Ûß áöÂÏõþ ¿ò™¦¸tî± ÛËü
õø¸Ç 11 üÑàɱ 3
15 Õ±ø±Iÿ 1420
õþ¿õõ±õþ

ÎëÂËß ¿òËûþ Îáù æÏõòËßÂ, ÷õþËíõþ ÝÂó±Ëõþ/ ùh±ý×é± ¿åù Îúø¸ÂóûÇ™Là õÒ±ä±õþ/
õÒ±ä±õþ Îü ձÛ¶±í ùh±ý×Ëß ßÅ¿íÇú Õ±õþ ¿äÂõþîÂËõþõþ õɱï±õþ æòÉ Õ™LÃËõþõþ üý÷¿÷Çî±/
Õ±÷±õþ Õ™LÃËõþõþ ßÂï± ÝËðõþ ðÅ’æËòõþ ß±õþÝ ß±Ëåý× ÎÂóÒÌåù ßÂÏ ò± 汿ò ò±,
¿ßÂc îÂ±Ý Îß±òÝ ¿÷¿åËùý× Âó± Î÷ù±ý׿ò/ Îú±ß¿÷¿åù õ± Û¶¿îÂõ±ð ¿÷¿åù Îß ±ï±Ý òûþ/
üõ ¿÷¿åùý× ÎßÂ÷ò Îûò Îúø¸ ÂóûÇ™Là ¬ú±Ëò ¿áËûþ Î÷Ëú/
ðÅËé±ý× Îî± âéÂò± õ±ã±¿ù âéÂò± ýò ûàò-îÂàò ¿ßÂc ÎýëÂù±ý×ò ýò ßÂàòÝ ßÂàòÝ/
Õ±õþ Îû âéÂò±&Ëù±ûþ Õ±÷õþ± ¿÷¿åËù ÎòË÷¿å,
î± ¿òÐüËjËý Õ±÷±Ëðõþ ¿õõèî ßÂËõþËå ¿ßÂc ¿õÂói§ ßÂËõþËå ¿ß·
ÛËÂËS ÷Ëò ýûþ, ü¿îÂÉ ÛàòÝ üÑúûþ ÎïËßÂý× ¿áËûþËå/
îÂËõ ýÒɱ, Îß±òÝ ¿÷¿åËùý× ÷±ï± ëÂ×ÒäÅ ßÂËõþ ýÒ±é±õþ Îß±òÝ ëÂ×Âó±ûþ ¿åù ò±,
Îü ÕËïÇ ¿õÂói§ Îî± õËéÂý×/
Îû æ±÷±é± ÂóËõþ Ýõþ± õüË™LÃõþ õËò õËò Ûß¿ðò âÅËõþËå,
î±Ëî Îû ü÷±Ëù±äÂò±õþ ß±ð± Õ±õþ òÔúÑü õõÇõþî±õþ ¿åËé ÎùËá õþËûþËå/
¿òËæËðõþ úõþÏõþ-÷ò-ü÷±æ Ûý×üõ ÎßÂ÷ò Îûò ÎâÒËé û±ËBå S÷ú/ ¿òËæõþ ü˼ ¿òËæõþý× ùh±ý× Õýõþý/
¿÷¿åËù ÕîÂæËòõþ ü˼ Âó± Î÷ù±õ ßÂÏ ßÂËõþ·
÷òý× Îî± ÕòÉ ßÂï± õùËå/ ÷ò ä±ûþ¿ò ¿÷¿åËù Âó± Î÷ù±ËîÂ/
Ûý× Ã›¶ú±üòÝ Îî± î±õþ ÂóÓõÇüÓõþÏËðõþ ÷Ëî±ý× ¿òùÇ#ö±Ëõ õþ±©†˜ûLaËß õÉõý±õþ ßÂõþËå
Ûý× ü÷±æý× Îî± õÉ¿îÂS÷Ï ÷±òÅø¸&Ëù±õþ ¿ðËß ձãÅù îÅÂËù ¿õ^nÂó ßÂõþËå/
î±Ëðõþ Õ¿™¦¸QËß Î÷Ëò ò± ÎòÝûþ±õþ ÷Ëî± ðÅÐüý ¦óñDZ Îð¿àËûþËå/
û±õþ± ü±ð±Ëß ‘ü±ð±’ õù±õþ ÷Ëî± ü±ýü õþ±¿à ò±, î±õþ± Õ±ËðÌ Îß±òÄ Ã›¶¿îÂõ±Ëðõþ Îû±áÉ·
Îû¿ðò Îû±áÉ ýËûþ ëÂ×êÂõ, Îü¿ðò ýûþËî± ¿÷¿åù õþ±™¦¸± ÎïËß Îõ¿õþËûþ ÛËü ìÅÂËß ÂóhÂËõ Õ±÷±Ëðõþ âËõþ
âõþ ÎïËß ÷Ëò ¿÷¿åËùõþ ÷ÅËàõþ±, ìÅÂËß ÂóhÂËõ Õ±÷±õþý× âËõþ Õò¿îÂðÓõþ áè±Ë÷õþ Î÷Ëûþé±õþ ÎåÒh±-ËàÒ±h± úõþÏõþé±/
Îùà±é± q ßÂõþ±õþ Õ±ËáÝ õÅ¿ç¿ò,
Îû ÕÂõþ&Ëù± Ûî¿ðò ùÅ¿ßÂËûþ¿åù Õ±÷±õþý× ÷Ëòõþ Õ±ò±ËäÂ-ß±ò±ËäÂ, î±õþ±ý× õ±ßÂÉ ýËûþ ÎòË÷ ÛËüËå ü±ð± ß±áËæõþ ß±Ëù± ÕÂËõþ
Ûàò î±õþ±ý× ¿÷¿åù ßÂËõþ å¿hÂËûþ ÂóhÂËõ Õ±Âóò±õþ âËõþõþ-÷Ëòõþ Îß±Ëò/
qòËõò ¿ôÂüô±ü, ÕòÉ ÕòÉ Õ±õþÝ ¦¤õþ ýËûþ/ ¿÷¿åËùõþ Φ¡±á±ò òûþ, ÎåÒh±ËàÒ±h± Î÷Ëûþé±õþ ß±i§±Ý òûþ
Û÷òßÂÏ Îüý× ÷±òÅø¸é±õþ ðÏâÇ«±üÝ òûþ Îû ßÂÏò± ¿òËæõþ æÏõò Õ±õþ å¿õõþ ÂóðDZ Û߱߱õþ ßÂËõþ ¿ðËûþËå qñÅ÷±S ¿ò榤 Îõ±Ëñõþ Û¶¿îÂ,
¿òËæõþ ÕòÅöÓ¿îÂõþ Û¶¿î üÈ ï±ß±õþ æòÉ/ qñÅ÷±S Ûý× ß±õþËí ü±õþ±æÏõò Ûî ü÷±Ëù±äÂò± ýËûþËå/
Îû ùh±ý×é± Îü ùËhÂËå î±õþ ¿òËæõþ æËòÉ, î±õþ ÷Ëî± Õ±õþÝ ¿ßÂåŠÛ¶±¿™LßÂæ¤Ëõþõþ æòÉ ßÂ’æËòõþ ÂóË üyÂõ·
û¿ð ò±ý× üyÂõ ýËõ, î±ýËùÝ Õß±õþí ü÷±Ëù±äÂò± ßÂõþ±õþ Õ¿ñß±õþ Õ±÷±Ëðõþ Îß ¿ðù·
äÂËù û±Ýûþ±õþ ÂóËõþ õþ±©†˜Ïûþ ÷ûDZð±, Û¶¿îÂõ±ð-¿÷¿åù... û±õþ± äÂËù ¿áËûþËå, î±õþ± ÎõÒËäÂý× ¿áËûþËå, Õ™LÃî Ûý× öÂG±¿÷éÅÂßÅ Îî± Õ±õþ ÎðàËî ýù ò±/
ÝËðõþ ùh±ý× Îî± Ýõþ± ùËhÂý× ¿áËûþËå/ ¿ßÂc û±õþ± ÎïËß Îáù, î±õþ±· ¿òËæõþ ü˼ ¿òËæõþ Ûý× ùh±ý×é±ý× ÷Ëò ýûþ, üõËäÂËûþ ß¿êÂò/
ÂóÒ±äÂæËòõþ ü˼ ßÂï± õù±é± Îû÷ò æõþÏ, ÎîÂ÷ò ¿òËæõþ ßÂï± ÂóÒ±äÂæËòõþ ü˼ ö±á ßÂËõþ ¿òËî Âó±õþ±éÂ±Ý Ã›¶Ëûþ±æò/
Õ±Âóò±õþ± qòËùò, Ûý× öÂõþü±ûþ õËù ÎôÂùù±÷/
¿÷¿åù òûþ, ÕüýÉ Ûý× ü÷ûþý× Õ±÷±ûþ âõþ ÎïËß ÎéÂËò Îõõþ ßÂËõþ Õ±òù/
28.06. 2013
¿÷¿åËù ý񱎱 ͱõþ ò± ý񱎱 ÷Åà&Ëù±õþ Âó±Ëú ðÒ±¿hÂËûþ æ±ò±ò ÎðÝûþ±õþ Ûý× Îî± ü÷ûþ
✉ mail2chirasree@gmail.com
üýɱîÂÏî Ûý× ü÷ËûþÝ Õ±÷õþ± öÂûþ Âó±ý׿ò/

üÑËßÂî òûþ, üõþ±ü¿õþ Õú¿ò
ÎáËùò, ÎðàËùò ÛõÑ ¿õ˱ËöÂõþ ÷ÅËà Î÷æ±æÝ ý±õþ±Ëùò/ æâòÉ
ü±÷±¿æß ÕÂóõþ±ñËß ‘ðÅâÇéÂò±’ ò±÷ ¿ðËûþ ‘¿îÂÂóÓõþí’ Îâ±ø¸í± ßÂËõþ
Û¶¿îÂõ±ð ¿áËù ¿òËî ä±ý×Ëå Û¶ú±üò/ õþ±æñ±òÏ ÎïËß ß±÷ðÅ¿ò,
Û¶¿îÂõ±Ëð áù± Î÷ù±Ëò± Õ±õþ Îß±òÝ ¿õ¿Båi§ âéÂò± òûþ/ Ã÷ý±÷±òÉ
üõþß±õþ-Û¶ú±üò ßÂËõ ÎðËúõþ æòáíËß æÏõËòõþ ¦¤±ö±¿õß åËj
õÒ±ä±õþ üÅËû±á ÎðËõò· ü±bLò± ÂóÅõþ¦¨±õþ òûþ, ÕòÉö±Ëõ ö±õÅò/
êÅÂòËß± Õ±«±ü Û¶ð±òß±õþÏ Îüý× üõþß±õþ õ± Û¶ú±üòËß ձõþÝ ÛßÂõ±õþ
÷Ëò ß¿õþËûþ ÎðÝûþ± Û¶Ëûþ±æò, ÎðËúõþ ÷±òÅø¸ õþ±æòÏ¿î ä±ûþò±, ÕòɱËûþõþ
Û¶¿îÂß±õþ ä±ûþ/ Õ±õþ ßÂî¿ðò ÕòɱËûþõþ ¿õËX û±õîÂÏûþ Û¶¿îÂß±Ëõþõþ
Û¶ú±ü¿òß ›¶Ë䩆± ‘¿îÂÂóÓõþËí’õþ õÒ±ñ±ñõþ± á¿GÂËîÂý× Õ±éÂËß ï±ßÂËõ·
Ã÷ý±÷±òÉ Ã›¶ú±üò, ›¶ú±ü¿òß ßÂîÇÂËõÉõþ Õ±h±Ëù Õ±õþ ßÂîÂõ±õþ
ùÅËß±Ëõò ÷±ò¿õßÂî±õþ ÷Åà·
ö±õþîÂÏûþ áíîÂËLa Õæ¦Ú ò±á¿õþËßÂõþ õþ±Ëûþ áíLaß ÂóX¿îÂËîÂý×
¿òõDZ¿äÂî ձÂó¿ò Õ±õþ Õ±Âóò±õþ Û¶ú±üò, ÛßÂï± ¿ß ձÂóò±õþ± ¿õ¦œÔîÂ÷
Õ±õþ Ûý× ¿òõDZäÂËòõþ Û¶ï÷ Ý Ã›¶ñ±ò úîÇÂý× ýù, ò±á¿õþËßÂõþ æÏõò Ý
ü¥ó¿M üÅõþ±õþ ð±¿ûþQ ÎòÝûþ±/ î±õþÂóõþ Õ±Âóò±õþ õþ±æòÏ¿îÂ/ Õ±Âóò±õþ
Îüý× ð±¿ûþQÂó±ùËò õÉïÇî± û¿ð ò±á¿õþËßÂõþ æÏõò ÎßÂËh Îòûþ Õ±õþ
Îüý× õÉïÇî±õþ ð±ûþö±õþ ¦¤Ïß±õþ ò± ßÂËõþ ÂóËõþ±Ë Ûõþ-Ýõþ â±Ëh Îð±ø¸
䱿ÂóËûþ, âéÂò±õþ ÷ËñÉ Õûï± õþ±æòÏ¿îÂõþ ág ÎàÒ±Ëæò, õùËî õ±ñÉ
Õ±Âó¿ò ð±¿ûþQÂó±ùËò Õ¦¤ÏßÔÂîÂ, Õü¥œîÂ Ý ÕÂ÷/ Õ±õþ ÛõþÂóËõþÝ
û¿ð Õ±Âóò±õþý× ¿òõDZäÂß ü±÷±òÉ ò±á¿õþß ձÂóò±Ëß ÷ý±÷±òÉ
Û¶ú±üßÂÂóËð Õ¦¤Ïß±õþ ßÂËõþ, àÅõ ÛßÂé± öÅÂù ýËõ ¿ß·
õþ±©†Ï˜ ûþ üLa±ü Û¶¿îÂËõþ±ñ ÛõÑ ò±á¿õþß üÅõþ±õþ ð±¿ûþQ Û¶ú±üò ÎôÂùËîÂ
Âó±Ëõþ ¿ß· ›¶ú±üËßÂõþ õ±õþÑõ±õþ õÉïÇî±ûþ Îü ÷ÅýÓËîÇ û¿ð Õ±åËh ÂóËhÂ
ò±á¿õþߠαöÂ, îÂàòý× àéÂß± æ±Ëá, Ûý× Î±ö ¿ß áíîÂLaü¥œî·
÷Ëò ßÂõþ±õþ Î䩆± ßÂò, ¿êÂß Îß±ï±ûþ áíîÂËLaõþ ü˼ ¿õË^±Ëýõþ Îðà±
ýÝûþ± ëÂ׿äÂîÂ/ öÅÂËù û±Ëõò ò±, áíîÂËLa ¿ßÂc æòáí Î÷Ìò òûþ/
Û¶ú±üò Ûî âò âò Î÷æ±æ ý±õþ±Ëù ¿ßÂc Õ¿äÂËõþý× ý׿îÂý±Ëüõþ ù¥¤±
¿ùˈ ìÅÂËß û±Ëõò/ òjÏáè±÷ ÂóõþõîÇÂÏ ÕñɱËûþ ¿ßÂc Õ±Âóò±õþ
ßÅÂúÂóÅM¿ùßÂ±Ý ð±ý ßÂõþ± ÎûËî Âó±Ëõþ/ Ã
›¶ú±üò, qòËî Âó±ËBåò· Ûõþ ò±÷ üÑËßÂî òûþ, üõþ±ü¿õþ Õú¿ò/

üõ ÛßÂý×, õþÑ Õ±ù±ð±
Âó=Á±Ëûþî Îö±éÂËß ÎßÂf ßÂËõþ Û õþ±ËæÉ ò¿æõþ¿õýÏò Õ¿ò}Âûþî±õþ Î÷â/
Âó¿õþõîÇÂËòõþ ÎäÂý±õþ±é± òæõþß±h± ýËùÝ Âó=Á±Ëûþî Îö±éÂËß ÎßÂf ßÂËõþ
õþ±æÍò¿îÂß Îû Ze-üÑâ±îÂ, î±Ëî ¿ßÂc Îß±òÝ õðù Îòý×/
ëÂ×Mõþõ˼õþ ÂóÒ±ä¿é Îæù±ûþ Âó=Á±Ëûþî Îö±é ýËõ/ ¿ú¿ù&¿h ÷ýßÅÂ÷± Âó¿õþø¸Ëðõþ
Îö±é ձõþÝ ÂóËõþ/ ÂóÒ±ä¿é Îæù±õþ üõÇSý× ÂóÓõÇüÓõþÏËðõþ ñ±õþ±õ±¿ýßÂî± õæ±ûþ
ÎõþËàËå õîÇÂ÷±ò ú±üßÂðù/ õ±÷ Õ±÷Ëù õU Õ±üËò úÏîÂù üLa±Ëüõþ ÷±ñÉË÷
¿õËõþ±ñÏËðõþ Îö±ËéÂõþ Û¶±ïÇÏ ýÝûþ±õþ Âóïé±ý× õg ßÂËõþ ÎðÝûþ±õþ Õ¿öÂËû±á ëÂ×êÂîÂ/
÷Ëò±òûþòÂóS îÅÂùËîÂ, î± æ÷± ¿ðËî õ±ñ± ÎðÝûþ± ý×îÂɱ¿ð Õ¿öÂËû±á îÂÈß±ùÏò
¿õËõþ±ñÏÂóËÂõþ îÂõþËô ëÂ×ËêÂËå/ ëÂ×Mõþõ˼ Õ¿öÂËû±á ÕõúÉ ßÂ÷ý× Îú±ò± ÎûîÂ/
õðËùËå Õ¿öÂËû±áß±õþÏõþ ÷Åà/ Õú±¿™L Õ±Ãõþ üÑâ±ËîÂõþ üÑàɱ ÎõËhÂËå
ëÂ×MËõþÝ/ üõËäÂËûþ üÑßÂé±Âói§ Ûàò Îß±ä¿õý±õþ/ æùÂó±ý×&¿hÂõþ Îõú ¿ßÂåÅ
Ûù±ßÂ±Ý ü÷üɱ Æî¿õþ ßÂËõþËå/ Ý¿ðËß ëÅÂûþ±ËüÇõþ ÛßÂé± õh ÕÑËú Îû
ö¿õø¸ÉËî ü÷üɱ Æî¿õþ ýËî Âó±Ëõþ î±õþÝ ý׿¼î ¿÷ËùËå/

Îß±ä¿õý±Ëõþ ðÅý× õ±÷ú¿õþß ôÂõþÝûþ±ëÇ õvßÂ Ý ¿ü¿ÂóÛË÷õþ Ûß±¿ñÂóËîÂÉ ö±á
õ¿üËûþËå îÔÂí÷Óù ßÂÑËáèü/ Ûù±ß± ðàù Õ±éÂß±Ëî õþ±æÍò¿îÂß üÑâø¸Ç Ûàò
Û¶±ûþ ¿òîÂÉÍò¿÷¿Mß âéÂò±/ õþ±ËæÉõþ âéÂò±›¶õ±Ëýõþ ü˼ ü¥óßÇ ÎõþËà Ûý×
Îæù±ËîÂÝ ú±üßÂðËùõþ ¿õËX ù±á±÷å±h± üLa±ü Ý üLa±üËß ÷ðî ÎðÝûþ±õþ
Õ¿öÂËû±á ëÂ×ËêÂËå/ ÂóÅ¿ùú-›¶ú±üòÝ ú±üßÂðËùõþ ¦¤±ïÇõþ±ûþ ûîÂé± üyÂõ,

✍ üÅðúÇò
îÂîÂé±ý× îÂÈÂóõþ õîÇÂ÷±ò ¿õËõþ±ñÏõþ± Û÷ò Õ¿öÂËû±Ëáõþ õòɱ õý×Ëûþ ¿ðËûþËå/
÷Ëò±òûþòÂóS Îî±ù±õþ ¿ðò ÎïËß q ßÂËõþ æ÷± ÎðÝûþ± ÂóûÇ™Là õ±ñ± ÎðÝûþ±õþ
üõ ñõþËíõþ Î䩆±ý× ýËûþËå/ î±õþÂóËõþÝ öÂûþ Îð¿àËûþ ÷Ëò±òûþòÂóS Û¶îÂɱý±õþ

ÕËñÇß ձß±Ëú
õþ±¿Sõþ ÕgÂß±õþ
Û¶ïË÷ àÒÅæËî ÎõõþËù± Îå±Ëé±ö±ý×/ ¿ð¿ð Îüý× üß±Ëù
ßÂËùËæ ¿áËûþËå Âóõþϱ ¿ðËîÂ/ üËg ÎÂó¿õþËûþ ÎáËå
õUÂí, Õïä ¿ð¿ð õ±¿h ÎôÂËõþ¿ò/ Îû ôұ߱ ¿ÂóäÂõþ±™¦¸±é±
õ±üˆÂɱ` ÂóûÇ™Là ÎáËå, Îü ÂóËï ÕgÂß±Ëõþ Îü Ûß±/
õþ±™¦¸±õþ ðÅ’ñ±Ëõþ æù±-æ¼ù, Îö¿hÂ/ ÎäÂò± ÂóïÝ Ûý×
ÕgÂß±Ëõþ ÕËäÂò± Îõ±ñ ýûþ/ õÅßÂöÂõþ± ëÂ×ÈßÂ_± ¿òËûþ
Îå±Ëé±ö±ý× ¿ð¿ðËß àÒÅËæ ÎôÂËõþ/ Ý¿ðËß õ±õ±-߱߱õþ±Ý
àÒÅæËî Îõ¿õþËûþËå/ Î÷ËûþËß Îß±ï±Ý Âó±Ýûþ± û±ËBå ò±/
ò±, Û¶±äÂÏõþ-Îâõþ± Û¶™¦¸±¿õî ß±õþà±ò±õþ ÎöÂîÂËõþÝ ò±/
ß±õþà±ò±õþ ÎßÂûþ±õþËéÂß±õþ ÛËü ¿òÐüÑËß±Ëä õg Îáé àÅËù
Îðûþ/ Îúø¸ÂóûÇ™Là éÂËäÇÂõþ Õ±Ëù±ûþ ö±ý× àÒÅËæ Âó±ûþ ¿ð¿ðõþ
¿åi§¿õ¿Båi§ ÕñÇò¢Ÿ ñ¿ø¸Çî ¿òÐü±h úõþÏõþ/ ÕËç±õþ ß±i§±ûþ
ëÅÂßÂËõþ ÎöÂËã ÂóhÂËù± Îü ¿ð¿ðõþ ÷ÔîÂËðËýõþ ÝÂóõþ/
...üÑõ±ðÂóËSõþ Ûý× ¿õõõþíÏ ÂóhÂËî ÂóhÂËî õ±õþ±ü±ËîÂõþ
ÕðÓËõþ ß±÷ðÅ¿ò áè±Ë÷õþ ÕgÂß±õþ ðù± Âó±¿ßÂËûþ ëÂ×Ëê ձËü
áù±ûþ/ Õ:±ò Õõ¦š±ûþ ñø¸Çí ßÂõþ±õþ Âóõþ ñø¸ÇËßÂõþ± ðÅ’¿ðËßÂ
ðÅ’Âó± ÎéÂËò ¿åÒËh ÎôÂù±õþ Î䩆± ßÂËõþËå ßÅ¿h õåËõþõþ Ûý×
ßÂËùæå±SÏõþ/ öÂËûþ ¿úëÂ×Ëõþ ëÂ׿êÂ/ äÅÂÂó ßÂËõþ õËü ﱿßÂ
Ûß±/ ¿é¿öÂõþ àõõþ ÎðàËî ÎðàËî ÷±ò¿üß ûLaí± ÎõËhÂ
ÎûËî ï±ËßÂ/ õU¿ðò Õ±Ëá Âóh± ü±ð±î ý±ü±ò ÷±ËKé±õþ
‘걿` Îá±™¦¸’ ኿é ¿ôÂËõþ Õ±Ëü ÷Ëò/ ñø¸ÇßÂËðõþ ¿õßÔ¿îÂ
÷±ËKé±õþ áËŠ Û÷ò ÂóûDZûþ ÎÂóÒÌËå¿åù Îû, î±õþ± îÂíÏ¿éÂõþ
÷ÔîÂËðËý ÛËßÂõþ Âóõþ Ûß ñø¸Çí 䱿ùËûþ ÎáËå/ áËŠõþ
ÎÛ¶±ÂóËé ÕõúÉ ¿åù ü±¥xð±¿ûþß 𱼱 Ý ñ÷ÇÏûþ Îõþ±ø¸/
ÕËòß¿ðò âÅË÷±Ëî Âó±¿õþ¿ò/ ÷±òÅËø¸õþ ¿õßÔ¿îÂ Ý ¿ò‡ÅÂõþî±
Û÷ò ÂóûDZËûþ ÎûËî Âó±Ëõþ Îû, Ûß¿é ÷Ôî úõþÏõþÝ î±õþ
ÎïËß ¿ò©Ô¨¿î ÎÂóËî Âó±Ëõþ ò±¯
ß±÷ðÅ¿òËî Îòú±ûþ Õ±Båi§ ñø¸ÇËßÂõþ ðù üÑ:±ýÏò
Î÷Ëûþ¿éÂËß ÛËßÂõþ Âóõþ Ûß ¿òËæËðõþ ù±ùü±õþ ¿úß±õþ
ßÂËõþËå ÛõÑ Îúø¸Ë÷ú ßÂÏ öÂûþ±òß ¿ò‡ÅÂõþî±ûþ ðÅ’Âó± ¿åÒËhÂ
ýîÂɱ ßÂËõþËå¯ Û ðÔúÉ ßŠò± ßÂõþËîÂÝ öÂËûþ ¿úëÂ×Ëõþ ëÂ×êÂËîÂ
ýûþ/ ßÂÏ öÂûþ‚Âõþ ûLaí±ý× ò± ÎÂóËî ýËûþËå ÷õþ±õþ Õ±Ëá Ýý×
å±SÏËßÂ/ ö±¿áÉü î±õþ :±ò ¿åù ò±/
Ûàò äÂɱËòù àÅùËù, ß±áËæ Îä±à õÅËù±Ëùý× õþ±ËæÉõþ
ÛËßÂõþ Âóõþ Ûß ñø¸ÇËíõþ àõõþ Û¶±ûþ Û¶¿î¿ðòý×/ ß±÷ðÅ¿ò...
ÎáËð... õþ±¿òîÂù±... á±ý×â±é±.../ ü÷ϱ õùËå ò±õþÏ¿òûDZîÂËò ÎðËú úÏø¸Ç¦š±Ëò Õ±÷±Ëðõþ õþ±æÉ/ Û Îß±òÄ
¿õßÔ¿îÂ, Îß±òÄ ÕõÂûþ å¿hÂËûþ ÂóhÂËå ü÷±Ëæ· áè±÷É
ü±¿ù¿úüö±õþ ¿òð±ò ü±÷¿ûþßÂö±Ëõ Î÷Ëò ¿òËùÝ ñø¸ÇËßÂõþ
Îõþ±ø¸ ÎïËß õþ± Âó±ûþ ò± î±õþ üðÉ¿õõ±¿ýî± ¦aÏ/ õÉïÇ
ñø¸Çß õ±ñ± ÎÂóËûþ Îö±汿ùõþ Îß±ËÂó ¿åi§¿öÂi§ ßÂËõþ Îðûþ
Û¶¿îÂËõþ±ñß±õþÏ ÷¿ýù±õþ ÎûÌò±¼/ ÛËßÂõþ Âóõþ Ûß âéÂò±
÷±ò¿üßÂö±Ëõ ûàò Îá±é± ü÷±æõÉõ¦š±Ëß ¿õñT™¦¸ ßÂËõþ
ÎôÂËùËå, Îüü÷ûþ Âó±ßÇ¿¦†é˜  ñø¸Çíß±Ë`Âõþ Õ¿öÂËû±áß±¿õþíÏ
üÅËæÿËéÂõþ Îé¿ù¿öÂúò äÂɱËòËù Õ±R۶߱ú qñÅ÷±S Û¶îÂÏßÂÏ
Û¶¿îÂõ±ð õËù Õ±õþ ÷Ëò ýûþ ò±/ üÅËæÿËéÂõþ ü˼ ö±õËîÂ
ö±Ëù± ù±Ëá, û¿ð ü¿êÂß ü÷Ëûþ Û¶ú±üò ü¿êÂß ÂóðËÂÂó
¿òîÂ, î±ýËù ðÅ©Ô¨îÂÏõþ± Õ±æ ÛîÂé± ÎõÂóËõþ±ûþ± ýËûþ ëÂ×êÂËîÂ
Âó±õþî ò±/ ¿ð¿{¡Ëî ð±¿÷òÏß±Ë`Âõþ ÂóËõþ Îûö±Ëõ ü±õþ± Îðú
áËæÇ ëÂ×Ëê¿åù, ÎüõþßÂ÷ Û¶¿îÂõ±Ëðõþ ü÷ûþ ÛËüËå, Ýý×
ÎõÂóËõþ±ûþ± ðÅ©Ô¨îÂÏËðõþ ¿õßÔÂîÂß±÷ ÷±ò¿üßÂî±õþ ¿õËXÂ/
‘... ¦¡é±õþ ý±ëÂ×Ëæÿõþ é±ý×ùüÄ õÒ±ñ±Ëò± Îð±ß±Ëò çÅÂùËå
å±ù å±h±Ëò± ÎõþÝûþ±¿æ ౿ü
õþ±™¦¸±ûþ ÎÂó±ˆÂ±Ëõþ çÅÂùËå ¦¤Bå ÝhÂò±ûþ ì±ß±
ÎÂó±ø¸±ß å±h±Ëò± ò±¿ûþß± úõþÏõþ
óïä±õþÏ ¿úqõþ Îä±Ëà ý±î ¿ðËûþ Ûý×üõ ì±ßÂËî ä±ûþ ÷±
¿é¿öÂËî Îé¿ùß±ˆÂ, ¿õîÂßÇÂ, ¿õZ#ò
ä±õþ-ÂóÒ±äÂæò ù¥óé ßÂÏö±Ëõ àÅõËù ¿ðËBå å±SÏúõþÏõþ...’
ü±õþ±á±Ëûþ ß±ù¿úËéÂ-Âî¿äÂý/ áù±ûþ Õ±îÂî±ûþÏõþ
Õ±ãÅËùõþ ð±á/ ÂóÒ±äÂõåËõþõþ Îå±A úõþÏõþæÅËh Û¶õù æ;õþ/
Û¶±ûþ ¿òÐü±h úõþÏËõþ ¿ä¿ßÂÈüËßÂõþ q|nø¸±õþ ý±îÂÝ õËûþ
ÛËò¿åù Û¶õù ûLaí±/ ûLaí±ûþ ß¿ßÂËûþ ëÂ×Ëê¿åù ü±hÂýÏò
¿úqúõþÏõþ/ Ûý× ü÷±æ, Ûý× ÂóÔ¿ïõÏ ÷±S ÂóÒ±äÂõåõþ õûþËüý×
Îû Õ¿öÂ:î± ¿úq¿éÂËß ¿ðù, ü±õþ±æÏõò Îüý× öÂûþ‚Âõþ


õþ±æÏõ ¿üÑý

äÂËùËå/ õU Ãáè±÷ Âó=Á±Ëûþî ¿õò± Û¶¿îÂZ¿eî±ûþ ú±üßÂðËùõþ ðàËù äÂËù
û±Ýûþ±õþ àõõþ ëÂ×MËõþÝ ßÂ÷ ýûþ¿ò/
îÂËõ æùÂó±ý×&¿hÂõþ ëÅÂûþ±üÇ Ûù±ß±ûþ Ûý× ü÷üɱõþ ü˼ ûÅM ýËûþËå ÕòÉ ÛßÂ
ü÷üɱ/ Îûà±Ëò ¿õ÷ù &ÑËðõþ Îá±àDZ æò÷Å¿M Î÷±äDZ, ç±hÂà` ÷Å¿M Î÷±äDZ
Õ±õþ îÔÂí÷Óù ßÂÑËáèËüõþ òîÅÂò Îæ±é Æî¿õþ õþËûþËå/ Âó±ú±Âó±¿ú îÔÂí÷Óù
ßÂÑËáèËüõþ ü˼ Õ±¿ðõ±¿ü ¿õß±ú Âó¿õþø¸Ëðõþ ü÷Ëç±î± äÂùËå/ îÂËõ Îá±àDZ
æò÷Å¿M Î÷±äDZ ÎûËýîÅ ձ¿ðõ±¿ü ¿õß±ú Âó¿õþø¸Ëðõþ Îä±Ëà ðàùð±õþ î±ý×
ý׿îÂ÷ËñÉý× Ûý× üÑáêÂËòõþ îÂõþËô Âó¿õþ¦¨±õþ æ±ò±Ëò± ýËûþËå, ¿õ÷ù &Ñ
ÂóÓõÇ¿òñDZ¿õþî ßÂ÷ÇüÓ¿ä ÕòÅû±ûþÏ ëÅÂûþ±ËüÇ Îö±é›¶ä±Ëõþ ÛËù î±õþ ¿õËXÂý×
Õ±Ëj±ùËò ò±÷± ýËõ/ îÂËõ õþ±æÍò¿îÂß ÷ýËùõþ Õ±ú± ðÅý×ÂóËÂõþ ÷±çÂà±Ëò
ÎûËýîÅ îÔÂí÷Óù ßÂÑËáèü õþËûþËå, î±ý× Û÷ò Âó¿õþ¿¦š¿îÂËî ¿ò¿©Âûþö±Ëõý×
Õ±ËÂó±Ëüõþ Îß±òÝ üÓS ÎõËõþ±Ëõý×/
îÂËõ ÛßÂé± ¿õø¸Ëûþ ëÂ×MËõþõþ õþ±æÍò¿îÂß ÷ýù ¿òÐüÑúûþ–Õ±ý×ò-úÔºù±
Âó¿õþ¿¦š¿î û± î±Ëî ÎßÂfÏûþ õ±¿ýòÏõþ ÕñÏËò û¿ð Âó=Á±Ëûþî Îö±é ýûþÝ,
î±õþÂóËõþ ¿ßÂc õþ±æÍò¿îÂß üÑâø¸Ç, Û¶¿î¿ýÑü±õþ ÂóõÇËß ձéÂß±Ëò± ÷Åú¿ßÂù/
ß±õþí õþ±ËæÉ õðù Õ±õþ õðù± ðÅý×Ëûþõþý× õþ±æòÏ¿î äÂùËå/

ü÷ϱ õùËå ò±õþÏ-¿òûDZîÂËò ÎðËú úÏø¸Ç¦š±Ëò Õ±÷±Ëðõþ õþ±æÉ/ Û Îß±òÄ ¿õßÔ¿îÂ, Îß±òÄ
ÕõÂûþ å¿hÂËûþ ÂóhÂËå ü÷±Ëæ· áè±÷É ü±¿ù¿úüö±õþ ¿òð±ò ü±÷¿ûþßÂö±Ëõ Î÷Ëò ¿òËùÝ
ñø¸ÇËßÂõþ Îõþ±ø¸ ÎïËß õþ± Âó±ûþ ò± î±õþ üðÉ¿õõ±¿ýî± ¦aÏ/ õÉïÇ ñø¸Çß õ±ñ± ÎÂóËûþ Îö±汿ùõþ
Îß±ËÂó ¿åi§¿öÂi§ ßÂËõþ Îðûþ Û¶¿îÂËõþ±ñß±õþÏ ÷¿ýù±õþ ÎûÌò±¼/

{ Õòɱûþ Îû ßÂËõþ, Õòɱûþ Îû üËý }

ëÂ. ßÔÂø± &ý

ÎðõöÓ¿÷ ù±ý×öÂ
Î÷Ɀ−©†ü±òÅÑ òûþ Ûà±Ëò Φ¤Bå±ä±õþÏ Î÷â üõ ÎöÂËã ¿áËûþ çÂËõþ ÂóËhÂËå
Õ¿òÐËúø¸ õ±ðùñ±õþ±ûþ¼
Îõþý±ý× Îòý×, ß±õþÝ Îõþý±ý× Îòý× Ûý× î±GÂËõõþ ý±î ÎïËß¼ ÷ÅËê±Ëô±òý× öÂõþü±
ßÂùß±î± ÎïËß ÎßÂð±õþò±ï, ÎáÌõþÏßÅÂ` ÎïËß ÎáÌh ÷±ùð±¼ ¦¤öÓÂË÷ý× ¿õÂói§
ÎðõöÓ¿÷ î±GÂËõõþ Âóõþ Ûàò ¿òЦ¤ò±ï¼
Ûý× úýËõþõþ õþ±æÏõ, õþ±æÏõ Îüò&l¼
õþ±ûþáË?õþ ú±™LÃòÅ Õ±õþ ý±Ýh±õþ Û¶õ±ù ÎÂóú±ûþ Ýõþ± ¿îÂòæËòý× Î÷¿ëÂßÂɱù
¿õþÃË›¶ËæÿËKé¿éÂöÂ, Îòú± ‘äÂËù± û±ý×’¼

Âó±Ëûþõþ îÂù±ûþ üËø¸Ç ¿òËûþ Ýõþ± õþÝò± ¿ðËûþ¿åù
ÎßÂð±Ëõþõþ ëÂ×ËVËúÉ/ ÂóËï ÷j±¿ßÂòÏõþ î±GÂËõ
ÎöÂËü ÎûËî ÎûËî ¿ôÂËõþ Õ±ü±/
õþ±æÏËõõþ ÷ÅËàý× Îú±ò± æÏõò Õ±õþ ÷ÔîÅÂÉõþ ÷±ËçÂõþ
¿õöÂÏ¿ø¸ß±÷ûþ Îüý× ßÂËûþßÂé± ¿ðËòõþ ßÂï±¼
15 æÅò¼ ý¿õþZ±õþ ýËûþ Õ±÷õþ± ÎßÂð±Ëõþõþ ÂóËï ô±é±
ÎïËßÂý× õÔ¿©† q/ õþ±î ü±Ëh Ûá±Ëõþ±é±ûþ ÎáÌõþÏßÅÂ`Â
ÎÂóÒÌåù±÷/ ÛßÂé± Îý±ËéÂËù æ±ûþá±Ý ÎÂóù±÷/ Îý±ËéÂËùõþ
Âó±Ëúý× 100 ¿÷é±õþ ðÓõþËQ ÷j±¿ßÂòÏ òðÏ/ ΦڱËîÂõþ
Õ±Ýûþ±Ëæ âÅ÷ äÂËù Ûù/
õþ±æÏõ Îüò&l
16 æÅò¼ Âóõþ¿ðò üß±Ëù Îý±ËéÂËù âÅ÷ ÎöÂËã ëÂ×êÂù±÷
Î÷â-õÔ¿©†õþ áöÂÏõþ úËs/ Îä±à Î÷Ëù Îð¿à ä±õþÂó±ú ÕgÂß±õþ ëÂ×ËZù ý±Ýûþ±õþ ü˼
÷j±¿ßÂòÏõþ ÕüyÂõ ëÂ×iœ±ð ús/ õÔ¿©†õþ ç±Âóé±ûþ æÏõËòõþ ÕîÂÏî ձõþ õîÇÂ÷±ò üõ Îûò
¿öÂËæ üÒɱîÂüÒɱî ßÂõþËå/ ü÷™¦¸ ÎáÌõþÏßÅÂ` Îûò Û¶±Íá¿îÂý±¿üß Îß±òÝ Õ±ø¸±ËìÂÿ Õ±Båi§/
õÔ¿©† ÎõËhÂý× äÂËùËå/ Îý±ËéÂËùý× Õ±¿å, ýêÂ±È Îý±ËéÂËùõþ õûþ õåõþ Õ±éÂ-òûþ ýËõ,
ò±Ëáf ý™LÃð™Là ýËûþ ÎðÌËh ÛËü õùù... ‘ð±ð±, õþ±÷Ýûþ±õþ±õþ ¿õèæ ÎöÂËã ÎáËå/
Õ±Âóò±Ëðõþ Õ±õþ ÎßÂð±õþò±ï û±Ýûþ± ýËõ ò±/ Âó±ù±ò Ûàòý×/ ÷±ùÂóËSõþ ÷±ûþ± ßÂõþËõò
ò±/ Îû Îß±òÝ ÷ÅýÓËîÇ Îý±ËéÂùé± î¿ùËûþ ÎûËî Âó±Ëõþ/’
Ýõþ ßÂï± qËò äÂ÷Ëß ëÂ×Ëê æ±òù± ¿ðËûþ õ±ý×Ëõþ ßÂËûþ û± Îðàù±÷, î±Ëî ¿úõþðÒ±h±
¿ðËûþ ê±G± Φڱî õËûþ Îáù/ Îðàù±÷ ÷j±¿ßÂòÏ ôÅÂÒüËå/ Ý¿ðËß õþ±÷Ýûþ±õþ±õþ ¿õèæ ÎöÂËã
û±Ýûþ± ÷±Ëò ÎßÂð±õþò±ï û±Ýûþ±õþ Âóï õgÂ/ ¿êÂß ßÂõþù±÷, õ^Ïò±Ëïõþ ÂóËï õþÝò± Îðõ/
Û¿ðËß ß±õþÝ Î÷±õ±ý×Ëùý× é±Ýûþ±õþ Îòý×/ Îß±òÝ÷Ëî ᱿hÂõþ E±ý×ö±õþËß Îô±Ëò ÎÂóù±÷,
õ±¿hÂËî Îô±ò ßÂõþ±õþ Î䩆± ßÂËõþÝ ÎÂóù±÷ ò±/ ÷j±¿ßÂòÏõþ áæÇËò ß±ò Âó±î± ð±ûþ/
îÂàò üß±ù ò’é±/ Õ±÷õþ± ¿÷¿òé ðËúËßÂõþ ÷ËñÉý× Îý±ËéÂù ÎïËß ÎäÂß ձëÂ×é ßÂËõþ
Îõ¿õþËûþ ÂóhÂù±÷ õ^Ïò±Ëïõþ ÂóËï/ ¿ôÂõþ¿îÂÂóËï ÕüÑàÉ á±¿hÂ-Îâ±h±, ÕËç±õþ õÔ¿©†ËîÂ
ձå¿hÂËûþËå îÂîÂÂËí/ ᱿hÂËî Û¶±ûþ 300 ¿÷é±õþ ÎòË÷¿å, ýêÂ±È Ûß õÏöÂÈüÉ
Õ±Ýûþ±æ/ ÷Ëò ýù, Âó±ý±h ÎöÂËã ÂóhÂù/ Õ±÷õþ± äÂ÷Ëß ëÂ×Ëê ᱿hÂõþ æ±òù± ¿ðËûþ
Îðàù±÷, òÏËä ÎáÌõþÏßÅÂ` äÂßÄÂ, î±õþÝ òÏËä ᱿hÂõþ Âó±¿ßÇÂÑ ùéÂ/ Îüà±ò ÎïËß Û¶±ûþ 4050 é± ᱿h Âó±ß ÎàËûþ ÎàËûþ ò±÷Ëå/ õÅËßÂõþ ÎöÂîÂõþ ¿ý÷ ýËûþ Îáù/ Îüý×üõ ᱿hÂ&Ëù±õþ
÷ËñÉ Îî± ÕËòß E±ý×ö±õþÝ ¿åù, û±õþ± ᱿hÂõþ ÷ËñÉý× õþ±Ëî âÅ¿÷Ëûþ¿åù/ ðÒ±¿hÂËûþ ðÒ±¿hÂËûþ
û±SÏüý ᱿hÂ&Ëù±õþ Õüý±ûþ î¿ùËûþ û±Ýûþ± Îðà± å±h± Õ±õþ Îß±òÝ ëÂ×Âó±ûþ ¿åù ò±/
âéÂò±õþ õÏöÂÈüî±ûþ Õ±÷õþ± ¦š±íÅ ýËûþ õËü õþý×ù±÷, ßÂîÂÂí 汿òò±/ Âó±ú ÎïËß ÛßÂæò
õùù, öÂáõ±ò õÒ±ä±Ý...¯
UÒú ¿ôÂõþËîÂý× Õ±÷õþ± Õ±õ±õþ ò±÷Ëî q ßÂõþù±÷/ ÂóËõþ æ±òËî ÎÂóËõþ¿åù±÷, Õ±÷õþ±
ÎòË÷ Õ±ü±õþ ßÂËûþßÂâKé±õþ ÷ËñÉý× ÷j±¿ßÂòÏõþ ΦڱËî ÎáÌõþÏßÅÂ` î¿ùËûþ û±ûþ/ ÛõþÂóõþ
Îú±òÛ¶ûþ±á 屿hÂËûþ ûàò ÎáÌõþÏßÂÅ` ÎïËß ü±î ¿ßÂ.¿÷ ðÓËõþ üÏî±ÂóÅËõþ ÎòË÷ Ûù±÷, îÂàò
Îõù± 11 é±/ ÂóËï ÕüÑàÉ á±¿hÂõþ ¿öÂh ձõþ õÔ¿©†, Õò™LÃß±ù ñËõþ ýËûþý× äÂËùËå/ ÎîÂ÷ò
úÏîÂ/ ÕËòß ßÂË©† ÛßÂé± Îý±ËéÂËù æ±ûþá± ÎÂóù±÷ Îý±ËéÂù æáÈõþ±æ/ ü±îÂîÂù± Ûý×
Îý±ËéÂËùõþ ä±õþîÂù±ûþ Õ±÷õþ± æ±ûþá± ÎÂóù±÷/
üÏî±ÂóÅËõþõþ Ûý× Îý±ËéÂù ÎïËß ÷±S 100-150 ¿÷é±õþ ðÓõþËQ ÷j±¿ßÂòÏõþ òðÏà±îÂ/ ðÓËõþ
20-25 é± ᱿h õþ±™¦¸± ÎöÂËã Õ±éÂËß ÂóËhÂËå æËùõþ ÷ËñÉ/ ÷j±¿ßÂòÏõþ õÏöÂÈüî±
Ûà±Ëò Õ±õþÝ õɱÂóßÂ/ Îõù± õ±h±õþ ü˼ ü˼ æËù Õ±éÂËß Âóh± û±SÏüý ᱿hÂ&Ëù±
ÛßÂéÅ ÛßÂéÅ ßÂËõþ æËùõþ îÂù±ûþ äÂËù ÎûËî ù±áù/ üËg å’é± ò±á±ð ýêÂ±È ä±¿õþ¿ðßÂ
ÎïËß Û¶õù ¿äÂÈß±Ëõþ ÛßÂåÅËé õ±ý×Ëõþ Îõ¿õþËûþ ÛËü Îð¿à, Û¶±ûþ 30-40 ôÅÂé ëÂ×ÒäÅ ÛßÂé±
Û¶õù æËù±BåW±ü ÷j±¿ßÂòÏõþ òðÏà±î ÎõËûþ ÎñËûþ Õ±üËå/ î±Ëî àhÂßÅÂËé±õþ ÷Ëî± ÎöÂËü
Õ±üËå âõþ-õ±¿hÂ, ý×ÒéÂ-ß±êÂ-Âó±ïõþ-á±åÂó±ù±/ Îä±Ëàõþ ü±÷Ëò Ýý× Õ±éÂËß Âóh± ᱿hÂ&Ëù±
Îàùò±á±¿hÂõþ ÷Ëî± ÎöÂËü Îáù/ æËù±Bå±Ëüõþ úËs Õ±îÇÂõþõ ä±Âó± ÂóËh Îáù/
Õ±äÂ÷ß± Îä±Ëà ÂóhÂù, òðÏõþ Âó±hÂé± ô±éÂËå Õ±õþ Îüý× ô±éÂùé± ñÏËõþ ñÏËõþ ÛËá±ËBå
Õ±÷±Ëðõþ Îý±ËéÂùé±õþ ¿ðËßÂý×/ æù ձ˙¦¸ ձ˙¦¸ Õ±÷±Ëðõþ Îý±ËéÂËùõþ ¿ðËß ձüËî q
ßÂõþù/ õþ±î ðúé± ò±á±ð ÷j±¿ßÂòÏõþ æËùõþ Îî±Ëh ձ÷±Ëðõþ Îý±ËéÂùé± õþÏ¿îÂ÷Ëî± ÎßÒÂËÂó
ëÂ×êÂù õ±ý×Ëõþ S÷±áî õÔ¿©† Õ±õþ Îù±ëÂËú¿ëÂËãõþ ðí ÕgÂß±Ëõþ ¿òõþ±Âóð Õ±|ûþ ý±õþ±õ±õþ
öÂËûþ ձå¿hÂËûþ ÂóhÂù/ Ûý× õÅ¿ç ձ÷±Ëðõþ Îý±ËéÂùéÂ±Ý ÎöÂËã ÂóhÂù, ß±õþí æù
îÂàò õþÏ¿îÂ÷Ëî± ñ±!± ÷±õþËå Õ±÷±Ëðõþ Îý±ËéÂËùõþ ÛßÂîÂù±ûþ/ ü±õþ±õþ±î âÅ÷ ÛËù± ò±/
Îö±õþ ä±õþËé ÂóûÇ™Là äÂùù Ûý× ëÂ×ä±éÂò ÎðÌËh±ËðÌ¿hÂ/ ÛßÂü÷ûþ ëÂ×ËZáÝ ßv±™Là ýËûþ Õ±÷±Ëðõþ
âÅ÷ Âó±¿hÂËûþ ¿ðù/
17 æÅò¼ Îö±õþ ü±Ëh ÂóÒ±äÂé±/ ú±™LÃòÅ ÛßÂé± ýÒɱäÂß± é±ò Î÷Ëõþ õùù, ‘î±h±î±¿h Îõ¿õþËûþ
Õ±ûþ/’ âÅ÷Ëä±Ëà ¿ðù±÷ ÎðÌhÂ/ Îð¿à 30-40 ¿ôÂé ëÂ×ÒäÅ ÎìÂëÂ× ¿òËûþ ÷j±¿ßÂòÏ ÎÂóåËò
Õ±åËh ÂóhÂËå/ ü˼ Õæ¦Ú Îå±éÂ-õh Âó±ïõþ/ ÎðÌh ձõþ ÎðÌhÂ, ÎÂóåËò ßÂÏ ýù, æ±ò±
Îòý×/ Û¶±ûþ 350 ¿ßÂ.¿÷ Âó±ý±h ÎõËûþ Ýê±õþ ÂóËõþ ëÂ×ÂóËõþ ÛßÂé± Õ±™¦¸±õËù Õ±|ûþ ¿òù±÷
ßÂËûþßÂËú± ÷±òÅø¸ õÒ±ä±õþ áËð/
îÂàò üß±ù ðúé±/ ¿Âóåò ¿ôÂËõþ Îðàù±÷, æËùõþ Îî±Ëh ձ÷±Ëðõþ Îý±ËéÂùé± ÂÛ¶±ûþ 30
¿ë¿áè ÎýËù ÂóËhÂËå/ Îý±ËéÂËùõþ ù¿õËî îÂàòÝ Ã›¶äÅÂõþ ÷±òÅø¸ Õüý±ûþ ðÒ±¿hÂËûþ Õ±Ëåò,
û±õþ± Âó±ý±h ÎõËûþ ëÂ×êÂËî Âó±Ëõþò¿ò Õ±õþ ÷j±¿ßÂòÏ S÷ú ÎñËûþ Õ±üËå/ öÂËûþ, Õ±îÂË‚Â
Õ±÷õþ± Âó±áËùõþ ÷Ëî±/ ÂóõþËò qñÅ ¿æòÄü-¿éÂ-ú±éÇ ձõþ Îõþý×òËß±éÂ/ ¿ÂóËêÂõþ ßÂüɱËßÂ
ü¼Ï ßÂɱË÷õþ±é±/ õ±¿ß ù±Ëáæ üõ Îüý× á±¿hÂõþ ÷ËñÉý× E±ý×ö±õþ äÂ÷òù±ù ü±ý׿ò’õþ
Îýô±æËîÂ/ Îü îÂàòÝ Õ±éÂß± ÂóËh õþ±™¦¸±ËîÂý× Õ±õþÝ ý±æ±õþ ý±æ±õþ ᱿hÂõþ ü˼/
Î÷±õ±ý×Ëù Îß±òÝ ÎòéÂÝûþ±ßÇ Îòý×/ ÎðÝûþ±Ëù îÂàò ¿Âóê ÎêÂËß ¿áËûþËå/ Ûî Õüý±ûþ
æÏõËò ù±Ëá¿ò/ ÷±ËçÂ÷±Ëç Î÷±õ±ý×Ëùõþ Ýûþ±ùËÂóÂó±Ëõþ ÎåËùõþ å¿õé± Îðà¿å... ÛßÂõ±õþ
¿ôÂËõþ ÎûËî ä±ý×/
17 æÅò¼ ¿õËßÂùËõù±/ ÛßÂü÷ûþ ÷õþÏûþ± ýËûþ Õ±õ±õþ äÂù± q ßÂõþù±÷/ Âó±Ëûþ ÎýÒËéÂ,
ßÂàòÝ á±Ëåõþ ë±ù ÕÒ±ßÂËhÂÂ, ßÂàòÝ Ã›¶±ûþ ý±÷±&¿h ¿ðËûþ ÎÂóÒÌåù±÷ Î÷ò Îõþ±ËëÂ/
÷j±¿ßÂòÏõþ áæÇËò îÂàòÝ üõÇò±Ëúõþ ôÂËî±ûþ± Õ±õþ ÷õþËíõþ ¿õöÂÏ¿ø¸ß±/ Îõú ßÂËûþßÂ
¿ßÂ.¿÷ ÎýÒËé Îý±ËéÂù ÎðõöÓ¿÷Ëî ÎúŒÂ±õþ ÎÂóù±÷/ ù¼õþà±ò±ûþ à±õ±õþÝ ÎÂóù±÷ áù±ö±îÂ
Õ±õþ îÂõþß±¿õþ/ ÕüÑàÉ Îù±ß ù±ý×ò ßÂËõþ à±ËBå/ Õ±÷õþ±Ý ï±ù± ¿òËûþ ðÒ±¿hÂËûþ ÂóhÂù±÷/
÷Ëò ýËù±, Õ÷Ôî ౿Bå/
18 æÅò¼ õ±ý×Ëõþ ù±á±î±õþ õÔ¿©† äÂùËå ðÅ’¿ðò ñËõþ/ Ûî öÂûþ‚Âõþ õÔ¿©† ýûþ¯ Õ±õþ î±õþ
ÎæËõþý× Ûî¿ßÂåÅ· æÏõËò ßÂàòÝ Îð¿à¿ò Û¶ßÔ¿îÂõþ ^Ëõþ±ø¸ ß±Ëß õËù· ÷Ëò±õù Û¶±ûþ
ÎöÂËã ÎáËå/ àõõþ ÎÂóù±÷, áîÂß±ù üß±Ëùõþ Ýý× ÂÛ¶õù æËù±BåW±Ëü Îú±òÛ¶ûþ±á ÎöÂËü
ÎáËå/ ¿õËßÂùËõù± Õ±õý±Ýûþ± ÛßÂéÅ Âó¿õþ¦¨±õþ ýù/
19 æÅò¼ ëÂ×X±õþß±ûÇ q ýù/ Õ±÷õþ±Ý ÷õþÏûþ± ýËûþ Îõ¿õþËûþ ÂóhÂù±÷/ ðÓËõþ ÕËòßÂ
ëÂ×ÂóËõþ Âó±ý±ËhÂõþ ÷±ï±ûþ ßÂËûþßÂý±æ±õþ ÷±òÅø¸ Õ±éÂËß ÂóËhÂËå/ ò±÷±õþ Îß±òÝ õþ±™¦¸± Îòý×/
æù Îòý×, à±õ±õþÝ Îòý×/ 汿òò±, Îúø¸ ÂóûÇ™Là î±õþ± ¿ôÂËõþ Õ±üËî ÎÂóËõþËå ¿ßÂò±/ ÎôÂõþ±õþ
ü÷ûþ ô±é± ýËûþ &lß±¿ú ÂóûÇ™Là ÛËü ÕòÉÂóËï ý¿õþZ±õþ õþÝò± ¿ðËûþ¿åù±÷/ äÂ÷òù±ùý×
Õ±÷±Ëðõþ ¿òËûþ ÛËü¿åù, ÷±ûþ±¿ù-ñòú±¿ù-¿äÂõþö±¿îÂûþ± ýËûþ âÅõþÂóËï ý¿õþZ±õþ/ Îü ÛßÂ
öÂûþ±òß տöÂáÉî±, ÛßÂü˼ ßÂËûþßÂý±æ±õþ ᱿h ý¿õþZ±Ëõþõþ ¿ðËßÂ/ ᱿g üËõþ±õõþ ðúÇËòõþ
ü±ñ Îî± ÕÂóÓíÇ õþý×ùý×, Îüý×ü˼ Îä±õþ±õ±¿ùî±Ëùõþ Îä±õþ±é±òÝ ¿ßÂc ÎïËßÂý× Îáù/
Õò³Ëùàò  Õ¿ö:±ò Îüò&l

Î÷±÷õ±¿îÂ, ÎîÂËùõþ ¿ú¿ú/ ÷Ëò±æËß ü±ý±ûÉ ßÂËõþ ÎÂóú±ûþ
õþ±æ¿÷¿¦a Û¶ðÏÂó ßÅÂ÷±õþ/ ¿úq-ñø¸ÇËíõþ Ûý× Õ÷±ò¿õßÂ
âéÂò±õþ Û¶¿îÂõ±Ëð áî ßÂËûþß¿ðò ñËõþ ÎðËúõþ ò±ò±Ã›¶±Ë™LÃ
áËæÇ ëÂ×ËêÂËåò ü±ñ±õþí ÷±òÅø¸/ ¿õý±Ëõþõþ õ±¿üj± ÷Ëò±æ
Ý Ã›¶ðÏÂóËß Îýô±æËî ¿òËûþËå ÂóÅ¿ùú/ îÂõÅ ú±™Là ýûþ¿ò
õþ±æñ±òÏõþ õþ±æÂóï/ ¿õ˱öÂõþî îÂíÏ ÂóÅ¿ùËúõþ ý±ËîÂ
äÂh ÎàËùÝ ð±¿÷òÏß±Ë`Âõþ ÷Ëî± ÛËÂËS ÕîÂé± ÕüÑûîÂ
ýûþ¿ò ÂóÅ¿ùú/ Ûõ±Ëõþ î±Ëß Îî±ù± Õ±Ëå ù±¿êÂä±æÇ õ±
æùß±÷±Ëòõþ ÷Ëî± ÂóÅ¿ù¿ú ð±Ýûþ±ý×&¿ù/ ¿ä¿ßÂÈü±ñÏò
&¿hÂûþ± ñÏËõþ ñÏËõþ üŦš ýËûþ ëÂ×êÂËùÝ üÑõ±ð÷±ñÉË÷ Îõþ±æý×
ëÂ×Ëê ձüËå ÛËßÂõþ Âóõþ Ûß ñø¸Çí Õ±õþ ÎûÌò ¿òÂóÏhÂËíõþ
å¿õ/ ÕüË÷õþ ¿úùäÂõþ, ÷ñÉÛ¶ËðËúõþ ¿åjÝûþ±h± õ±
ëÂ×MõþÛ¶ËðËúõþ ÷ÅæôÄÂôÂõþòáõþ õ± õ±õþ±íüÏ– üõÇSý× ä±õþ
ÎïËß ðúõåËõþõþ ò±õ±¿ùß± ÎûÌò ¿òûDZîÂËòõþ ¿úß±õþ/
áî ßÂËûþß¿ðËò ÷ñÉÛ¶Ëðú, ¿ð¿{¡õþ ôÂúÇõ±æ±õþ, ü÷ûþÂóÅõþ
õð¿ù, ëÂ×MõþÛ¶ËðËúõþ õõþ±õÒ±¿ßÂ, 楜Å, òûþë±, æûþÂóÅõþ,
ç±hÂàË`Âõþ ä±îÂõþ±, Ý¿hÂú±õþ ÎßÂfÂó±h±, ÂóÅËíõþ ÷±ò¿üßÂ
ý±üÂó±î±Ëù, ò±áÂóÅËõþ ÛËßÂõþ Âóõþ Ûß ñø¸ÇËíõþ âéÂò±
âéÂËå/ ò±õ±¿ùß±, ÷±ò¿üß Îõþ±¿áòÏ, ä±õþ-ÂóÒ±ä õåËõþõþ
¿úq– ñø¸ÇßÂËðõþ ¿õßÔÂî ù±ùü± ÎïËß Îõþûþ±î Âó±ûþ¿ò
ÎßÂëÂ×ý×/ ñø¸ÇËßÂõþ öÓ¿÷ß±ûþ ëÂ×Ëê ձüËå ¿òûDZ¿îÂî±õþ
¿òßÂé±RÏûþ, Û÷òßÂÏ ü¥ó¿ßÇÂî ß±ß±õþ ò±÷Ý/ Û Îß±òÄ
÷ÓùÉËõ±Ëñ áËh Ýê± Õ±ñÅ¿òßÂ-ëÂ×i§î ÂóÔ¿ïõÏ·
Îü¿ðò ¿õËßÂËù Îå±A &¿hÂûþ±Ëß ùËæËkõþ Îù±ö Îð¿àËûþ
¿òËûþ ÛËü¿åù ÷Ëò±æ Ý Ã›¶ðÏÂó/ î±õþÂóËõþõþ ¿ò÷Ç÷ Ý
ßÂí Õ±àɱò Îî± àõËõþ ۶߱¿úîÂ/ Âó±ú±Âó±¿ú Õ±õþÝ
Ûß Õ:±îÂßÅÂùúÏù ÂóÒ±äÂõåËõþõþ Õ±Ëõþß ¿úqßÂòɱ Ýý×
ÛßÂý× ý±üÂó±î±Ëùõþ Îæò±Ëõþù Ýûþ±ËëÇ &¿hÂûþ±õþ ÷Ëî±ý×
¿ä¿ßÂÈü±ñÏò, Û Îß±òÄ ðÅЦ¤›Ÿ Õ±æ î±h± ßÂËõþ ¿ôÂõþËå·
Û÷ò Ûß¿é ü÷±æõÉõ¦š±õþ æòÉý× ¿ß ý±-¿ÂóËîÂÉú ßÂËõþ
õËü ÎïËßÂ¿å· Ûý× ÷ÓùÉËõ±ñýÏò ü÷±Ëæ ðÔ©†±™LÃ÷ÓùßÂ
Õ±ý×ò Û¶íûþò Û¶Ëûþ±æò/ ÂóqËðõþ ù±ùü±Ý Û÷ò ¿õßÔ¿îÂõþ
Âó¿õþäÂûþ:±Âóß òûþ/ Îû ö±Ëõý× Îý±ß Ûý× ¿õßÔ¿îÂõþ Õõü±ò
Û¶Ëû±æò/ ¿úqÂó±ê ÎïËßÂý× ÛßÂéÅ ÛßÂéÅ ßÂËõþ ‘ò±õþÏ’
ü¥óËßÇ ‘ÂóÅËø’õþ ÷ËñÉ üz÷ Î÷ú±Ëò± |X±Ëõ±ñ áËhÂ
îÅÂùËî ýËõ/ òûþËî± Ýý× ÕËñÇß ձß±ú Õ±õþÝ Î÷â±Båi§
ýËûþ ëÂ×êÂËõ/ Ûàòý× î± ßÂõþËî ýËõ õþ±©†˜ûLaËß ß±Ëæ
ù±¿áËûþý×/ Ûàòý× Îüý× õ<¿òËâDZËø¸õþ ß±ù/
Õ¿òõ±ûÇ ß±õþíõúî Ûý× üÑàɱûþ ‘ï±ëÇ ձý×’ ßÂù÷¿é Û¶ß±¿úî ýù ò±¼

Ûé± ß±÷ðÅ¿ò òûþ, Ûé± ÎßÂü òÑ 200000016...¯¯¯
ÕɱËò±¿÷, Õɱ¿ùËûþËòúò, ¿ëÂÛ¶±ý×ËöÂúò Õ±õþ ¿ëÂËÛ¶úò...
ü÷±æîÂËMWõþ Ûý× ñ±õþí±&Ëù± Õ±õþ Îûò ¿õ÷ÓîÇ ¿ßÂåÅ îÂMW òûþ, Îä±Ëàõþ ü±÷Ëò îÂÏõè ûLaí±õþ å¿õ ýËûþ Û÷òßÂÏ
Õ±÷±õþ ÷Ëî± Õ¿î ձú±õ±ðÏ ÷±òÅø¸ËßÂÝ áè±ü ßÂõþËå/ Ûý×-ý× îÂËõ Îüý× ¿õ¿Båi§î±-¿õúÔºù±... ûàò ÷±òÅø¸ 
¬ú±òû±SÏõþ ÷Ëî± ¿ò™¦¸t, úËõõþ ÷î ÷Óß ձõþ õ¿ñõþ ýËûþ ÂóËh·
ßÂîÂúîÂ, üý¦Ú, ùÂ, Îß±¿é ¿õZ#ò, ßÂîÂúî Îß±¿é Îß±¿é Î÷±÷õ±¿îÂõþ ¿úà± ß±÷ðÅ¿ò, õ±õþ±ü±îÂ, äÒ±äÂù,
ß±¿ùûþ±äÂËßÂõþ ù ù æòÂóËð Õ±Ëù± æ;±ù±Ëî Âó±õþËõ· ß±õþ æòÉ Ûý× Îùà±· ‘î±Ëðõþ’ Îõ±Ëñ±ðûþ ýËõ· ‘î±õþ±’
ÂóhÂËõ· ‘î±õþþ±’ ÎðàËõ, ‘î±õþ±’ qòËõ· ‘î±õþ±’ Ûý× ûLaí±, Û¶îÂɱàɱò, Û¶¿îÂõ±ð, âÔí± ëÂ×Âóù¿t ßÂõþËõ· ‘î±õþ±’
Õ±õþ æiœ ÎòËõ ò±· ‘î±õþ±’ Õ±õþ ÎßÂëÂ×ý× òûþ, ‘î±õþ±’ Ûý× ‘Õ±÷õþ±’, ‘Ýõþ±’ý× î±õþ± õh ýËûþËå Ûý× ü÷±Ëæý×, ýûþîÂ
ß±÷ðÅ¿òõþ Ýý× Î÷Ëûþé±õþ Û¶¿îÂËõ¿ú ð±ð± õ± ߱߱/ Îå±é ÎïËßÂý× î±õþ± Îä±ù±ý× ÷ð ¿õ¿S, æ¿÷õþ æõõþðàù, ÕÍõñ
Λ¶±Ë÷±é±¿õþ, üýæùöÂÉ ¿õßÔÂî ÂóËíDZå¿õ, Õ±õþ òÏù-ù±ù, üõÅæ-ýùÅð ‘ð±ð±’Ëðõþ ÷±Ëü±ý±õþ±õþ üѦԨ¿îÂËßÂý× Õ¿îÂ
¦¤±ö±¿õß æÏõòäÂûDZõþ Õ‚Â ö±Ëõ/ âËõþ î±ËðõþÝ ÷±, Îõ±ò, ö±ý×, õëÂ× õþËûþËå î±õþ± Îå±é ÎïËßÂý× æ±Ëò, Îä±ù±ý×
÷ð, ðàùð±¿õþ Õ±õþ ÷™¦¸±¿òõþ æòÉ ‘ÎÂóÌø¸’ ù±Ëá ò± ù±Ëá ‘¿õþ'’ ÎòÝûþ±õþ Â÷î±– Îüý× ‘¿õþ'’ ÎòÝûþ±õþ 
Â÷î±, û± ï±ßÂËù ÙîÅÂ÷îÂÏ üÑ:±ýÏò ÛßÂé± Û¶±ûþ úõËðýËß ñø¸Çí ßÂËõþ î±õþ ðÅËé± Âó± ¿äÂËõþ ÎðÝûþ± û±ûþ¯ Ûý×
üÏ÷±ýÏò, ¿òùÇ# ÎS±ñ, ¿õßÔÂî ß±÷ Ýý× Î÷Ëûþé±õþ Û¶¿î ò± î±õþ ÷±-õ±õ±õþ Û¶¿î· û±õþ± î±Ëß æiœ ÎðÝûþ±õþ ÷ýÈ
‘ßÂ±æ’ ßÂËõþ õþ±™¦¸±ûþ ÎåËh ¿ðËûþËå– ð±ð±Ëðõþ Û¶¿î· û±õþ± Îä±ù±ý× ÷ð, Îð¿ú ÷ð, ¿õËð¿ú ÷Ëðõþ ì±ù±Ý ù±ý×Ëük
Õ±õþ ‘à±Ý, ¿ÂóÝ, ¿æÝ’õþ üѦԨ¿îÂËî ì±ù±Ý Âó±òÄ¿ü ä±ù±õ±õþ Îõþ™¦¸ ëÂ×ÂóÅh ßÂËõþ ‘÷ðÉÂó±ò ¿õËõþ±ñÏ’ ¿÷¿åËù ýÒ±éÂËîÂ
õ±ñÉ ßÂËõþËå·
üÅËû±á ÎÂóËùý× Îû Îß±òÝ æòü÷±ËõËú õ±õþõ±õþ õ¿ù Îû ü÷±æ, ßÂï±ûþ ßÂï±ûþ ÂóÅ¿ùËúõþ ë±`± å±h± äÂËùò±, Îü
ü÷±æ ÕüöÂÉ ü÷±æ/ ßÂî Îß±¿éÂ, ÕûÅî ù ÂóÅ¿ùú Û¶ËîÂÉß¿ðò, Û¶¿î¿÷¿òËé âËõþ-õ±ý×Ëõþ âËé û±Ýûþ± ÂóÒ±ä ÎïËßÂ
ÂóÒûþø¸¿Aõþ ñø¸Çí Ëà ÎðËõ· ë±`± Î÷Ëõþ üß±ù Õ±éÂé± ÂóûÇ™Là æ;Ëù ï±ß± õþ±™¦¸±õþ Õ±Ëù± Îòö±Ëõ· æ?±Ëùõþ dÂó
Âó¿õþ©¨±õþ ßÂõþ±Ëõ· çÂßÄÂçÂËß ÷Ëðõþ Îð±ß±ò •Ûî ü±ýü¯— ö±ãËõ· ‘õëÂ× ÎÂóé±Ëò±’ Õ±õþ ‘Î÷ËûþËåËù’ õËù äÓÂh±™LÃ
Õ|X±Ëß ï±ëÇ ¿ë¿áè ¿éªéÂË÷Ké ¿ðËûþ ê±`± ßÂõþËõ·
Îß ð±ûþÏ ¿åù· ß±õþ ø¸hÂûËLa Û÷ò âéÂù· ßÂÏ Ã›¶Ëõþ±äÂò± ¿åù· Ýý× Î÷Ëûþé±õþ ÎÂó±ø¸±ßÂ, ýÒ±é±äÂù± ÎßÂ÷ò ¿åù, î±õþ
ëÂ×Mõþ àÒÅËæ Îõõþ ßÂõþ±õþ õ± Û¶Ÿ ßÂõþ±õþÝ Õ±æ ÎßÂëÂ× Îòý/ ¿ÂóòÄ EÂó ü±ý×ËùËk qñÅ ÷±ï± òÏäÅ ßÂËõþ òÏõþõî± Âó±ùò 
¬ú±Ëòõþ ú±¿™LÃ/
¿äÂî±õþ õ¿ý÷±ò Õ±&Ëòõþ ÷Ëî± qñÅ æ;Ëù ëÂ×êÂËå ð±ëÂ× ð±ëÂ× ¿úà±ûþ Û¶îÂɱàɱò-Û¶îÂɱàɱò Õ±õþ Û¶îÂɱà±Ëòõþ Õ±&ò/
Ûß±õþ ›¶îÂɱàɱò, Âó¿õþõ±Ëõþõþ ›¶îÂɱàɱò, áè±Ë÷õþ üßÂËùõþ... äÂùÅò Õ±÷õþ±Ý ÝËðõþ ý±î ñ¿õþ /
•Îù¿àß± Ð Õñɱ¿Âóß±, ü÷±æ¿õ:±ò, ÷±ùð± ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ—
Õ¿öÂ:î±õþ ö±õþ õýò ßÂËõþ äÂùËî ýËõ î±ËßÂ/ ßÂÏö±Ëõ ÛËò ¿ß î±õþ ü÷±ñ±ò üyÂõ¯ Û Ã›¶Ÿ ëÂ×êÂËî q ßÂËõþËå/
ûÅçÂËõ Îü Ûý× ßÂõg ü÷Ëûþõþ Âó±ú¿õßÂî±õþ ¿õËX ¯ ÷±ò¿üß ¿õßÔ¿îÂõþ Îß±òÄ ÂóûDZËûþ ÎáËù ÂóÒ±äÂõåËõþõþ ÛßÂé±
Õïõ± ¿òËæõþ ü˼ ¿òËæ¯ úõþÏõþ-÷ò Âó¿õþÂóÓíÇ ¿õß±Ëúõþ õ±Bä± Î÷ËûþËßÂ, î±õþ Û¶¿îÂËõúÏ ÷Ëò±æßÅÂ÷±õþ ú±ýÄ, &¿hÂûþ±
Õ±Ëáý× õõÇõþî±õþ Îû Îõþ±ù±õþ ¿ÂóËø¸ ¿ðËù± î±ËßÂ, Îüý× ýûþî î±Ëß ë±ßÂî ձ‚Âù õ± ä±ä±¿æ, ÛõþßÂ÷ òÔúÑüö±Ëõ
ñT™¦¸-ü÷Ëûþõþ ß±i§± Îß±òÝ¿ðò ¿ß öÅÂËù ÎûËî Âó±õþËõ ñø¸Çí ßÂËõþ ýîÂɱõþ Î䩆± ßÂËõþ/ î ±õþ úõþÏËõþ ìÅ¿ßÂËûþ ¿ðËûþËå
Îü¯ ¿õËßÂùËõù±õþ Îàù±õþ ü¼ÏËðõþ ü˼ ¿ò¿}ÂË™Là Âó±
¿÷¿ùËûþ Îü ¿ß ձõþ ÎûËî Âó±õþËõ Ûý× ÕgÂß±Ëõþõþ Âó±ïõþ
ü¿õþËûþ¯ Õ¿öÂö±õËßÂõþ± î±Ëß àÒÅËæ ò± ÎÂóËûþ ï±ò±ûþ
Õ¿öÂËû±á ßÂõþËî ÎáËù ÂóÅ¿ùú Û¶ïË÷ ÛßÂé± ¿÷¿üÑ
ë±Ëûþ¿õþ ÂóûÇ™Là ßÂõþËî ä±ûþ¿ò/ ëÂ×ˌ üðÅÂóËðú ¿ðËûþ¿åù...
‘Õ±ËúÂó±Ëú àÒÅËæ ÎðàÅò/ ÎÂóËûþ û±Ëõò/’
ÂóËõþ ¿úq¿éÂËß î±Ëðõþý× õ±¿hÂõþ ÛßÂîÂù± ÎïËßÂ
Õ±ú‚±æòßÂö±Ëõ ëÂ×X±õþ ßÂõþ±õþ ÂóËõþ ï±ò±ûþ ÎáËù
Ûõ±ËõþÝ ¿ô¿õþËûþ ÎðÝûþ± ýûþ ¿úq¿éÂõþ Âó¿õþõ±õþËß Îß±òÝ
Õ¿öÂËû±á ò¿ïöÓÂM ò± ßÂËõþý×/ ÂóËõþ ÂóÅ¿ùËúõþ Ûß ßÂîDZ
‰ā¤‰ā|˜ā|ñþ
‰ā¤
¤‰ā|˜ā|ñþ ù‡|•āÿ|§‡|ùï‰ā| ”ā|‰(āñþñ|•āÿ
|••āÿÿ&ñþ ñþñ&zëā|ñþ˜ā& $ñܾ$ñ›Ç|¤ùïîîñþþñþ õõëā|ñþ˜āo|“āÇ÷çööö o/ùï˜āÇ
āÇ õõâ¯|ï˜āùïùï‰ā|bïñþ
õ±¿hÂõþ Îù±ßÂæËòõþ ý±Ëî ðÅ’ý±æ±õþ é±ß± &ÒËæ ¿ðËûþ äÅÂÂó
ßÂËõþ ï±ß±õþ Âóõþ±÷úÇ Îðò/ üÑõ±ð÷±ñÉË÷ ۶߱¿úî Ûý×
533:
5
533: ñ…
ñ… õõ‰ā¤|ùïÊāhöö œ|ñþ|ñþ â½o|÷œoÇ
|÷œoÇ @ñþ) Šùï‹zo|ð ñ÷È
ñ÷÷Èùïoñþ ‰/ā$˜ā Vì|h& ÷|¤›ùï¨ñþ ë,ā$÷‰āoÇ|
$
îÂËïÉ Õ±Ëù±hÂò q ýËûþËå ÎðúæÅËhÂ/ Îà±ð õþ±æñ±òÏ
¿ð¿{¡ËîÂý× û¿ð ÂóÅ¿ù¿ú öÓ¿÷ß± ÛõþßÂ÷ ýûþ îÂËõ ÎðËúõþ
Ú&÷$˜ā¥|ܾ˜ā&ñùï
Ú&
&÷$˜ā¥|ܾ˜ā&ñùï«Ç|āž|œÇ|îîþµÏ$$˜ā÷|ùï
˜ā÷|ùï§$oîþ$÷˜ā÷|¤›ùï¨{|§ùïùïVìo˜ā|ñþ$ñ$ëāª¯o/˜āÇú¥¤&ñþ
āÇú¥¤&&ñþñ§$¨˜āÓ
§$¨
$¨˜āÓ
Û¶îÂÉ™Là Õ=Áù&¿ùõþ Õõ¦š± üýËæý× ÕòÅË÷ûþ/
Îå±éÂ-Îå±é õ±Bä± Î÷Ëûþõþ±, Õ±÷±õþ-Õ±Âóò±õþ ü™LñËòõþ
$ñ¥ï›|oùï˜āùî|‹|ùïî|‹‰āñþ)o
õûþüÏ, ¦Å¨ù-ý×ëÂ׿òôÂ÷Ç ÂóËõþ ý±Ëî Û¶¿îÂõ±Ëðõþ æ;ù™Là Û¶îÂÏßÂ
¿òËûþ ðÒ±¿hÂËûþ/ àÅËð ý±Ëî îÅÂËù ñËõþËå ›−ɱß±ëÇÂ/ ...‘ÂóýËù
§(ëā|¦āžÐ×&›$Êā—™÷|¤›¨:65434›,ñþëā|¦ï03512éŸé267993– 98320 34192
ð±¿÷òÏ ¿ôÂõþ &¿hÂûþ± ÕëÂ×õþ Õõ·’ ü±ð± ›−ɱß±ËëÇ ß±Ëù±
ß±¿ù ¿ðËûþ ÛõþÂóõþ ÛßÂé± õh Û¶Ÿ¿äÂý ÛÒËß ¿ðËûþËå
î±õþ±/ Õ±õþ Ûý× Ã›¶Ÿ ¿äÂýé±ý× Õ±æ õh ýËûþ ëÂ×ËêÂËå Ûý×
òÂóÅÑúß ü÷±æõÉõ¦š±ûþ/ ò±õþÏõþ Õ¿ñß±õþ, ¿úqõþ Õ¿ñß±õþ
Ûý×üõ Õ±Âó±î¿ßvÂËú ús&Ëù± ¿òËûþ ëÂ×M±ù ýËî Âó±Ëõþ
The Mirror of Dance
üÑüðÏûþ õþ±æòÏ¿îÂõþ Õ¼ò/ ¿ßÂc Îû öÂûþ‚Âõþ ¿õßÔ¿î 
ÂûþËõþ±Ëáõþ ÷Ëî± ÂóäÂò ñ¿õþËûþËå ü±÷¿áèß ü÷±æõÉõ¦š±ûþ,
A Centr
Centre
re for D
Dance
a
ance & Knowledge
Know
wleddg
ge of Rhythms & Yog
Yoga
û±õþ ôÂù|n¿îÂËî ð±¿÷òÏ ÎïËß ձæËßÂõþ &¿hÂûþ±, Õ±ý×ò

ò

ó

÷|¤›|ñ|§&ñþoÇo/˜āǐ‹ùï˜āo˜(āoāž›ùïÊāāž

§|$b·‰ā|÷ç

SATWIKAM

¿ä¿ê ¿ùàÅò Ûý× ¿êÂß±ò±ûþ– Û¶¿î ü¥ó±ðßÂ, Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±, ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ÷±ùð± 732101/ ý×-Î÷ù  respons@aamadermalda.in

¿òËæõþ ÷î æ±ò±ò ÎôÂüõÅß -Û/ ùá ý×ò ßÂò  www.facebook.com/aamader

õþ¿õõ±õþ
›¶ðÏl ß±¿?ù±ù ✍
Õ¿öÂËø¸ß ç±

û±ßÄ õ±õ±¯ ‘¿ßÂyÅÂîÂ’ Îù±ßÂé± ¿õð±ûþ ¿òËûþËå/ Îù±ß ¿êÂßÂê±ß õù± û±ûþ
¿ß· ¿õáî 7-8 õåõþ ñËõþ õ±ã±¿ùõþ Âó¿õþúÏ¿ùî E¿ûþÑË÷õþ ßÂ÷ò
Îà±õþ±¿ß ¿åù ÷±ùé± ïÅ¿h Îù±ßÂé±/ î±õþ ò±÷ ¿õËúø¸ÉüÓäÂß ÎïËß ¿õËúø¸íüÓäÂËßÂ
õþ+Âó±™Lÿõþî ýËûþ¿åù ¿÷õþ±ßÂÉù-ý× õËé¯ î±õþÝ Õ±Ëáõþ ÛßÂðúß ñËõþ õɱÂó±õþé± ¿åù
¿ß¿=ÁÈ ÕòÉõþßÂ÷/ ÛßÂéÅ ý±ôÄÂ-Îù¿ëÂæÿ ÷±ßDZ õËé ¿ßÂc ÛßÂ÷±ï± äÅÂù, Âó±?±¿õ Õ±õþ
äÂú÷±ûþ öÂ^Ëù±ËßÂõþ ¿üËò÷± õ±ò±ûþ/ Îúø¸ ßÂËûþßÂé± õåõþ Ýý×õþßÂ÷ ÎïËß ÎáËùý× ß±õþ
¿ß ¿î ýî q¿ò· ÛßÂ÷±S Ûß ¿÷¿÷¿S ¿úŠÏõþ ¿é ձõþ ¿Âó ౿òß ßÂ÷ ýîÂ, ýûþËî±/ Ý
ýÒɱ, ßÅÂÉý×ûþ±õþ Õ±õþ Ûù ¿æ ¿õ ¿é ßÂËõþ-ßÂË¥œ Îü¿÷ò±Ëõþ à±ò û±õþ±, î±Ëðõþ ðÅ’ä±õþËé ÎÂóÂó±õþ
ßÂ÷ ÂóhÂîÂ/ ¿ßÂc ÝÒõþ ¿ß Îß±òÝ ð±ûþ ¿åù ÛËðõþ Û¶¿î·

qöÂ÷ýõþÈ

Îüà±Ëò õ±ü ßÂËõþ Ûß õþ±ñ±/ áè¿Lšõþ Âõþí Õ±õþ ý×ËBåõþ ë±ò±ûþ Íî¿õþ
ýûþ ßÔÂø/ äÒ±Ëðõþ Õ±Ëù± Õ±õþ æËù Õ¿öÂü±õþ å±h± ßÂÏ õ± ÎæËá ÝËêÂ
Îß±òÝ¿ðò· Õ¿öÂü±Ëõþ ¿áËûþ ÎÂó±ø¸±Ëß ß±ð± ù±Ëá¿ò, ÂóËï Âó±Ëûþ ß񱎱 Îô±Ëé¿ò, Û÷òé±
ýËûþËå ßÂàòÝ· üõ ß±ð±, üõ ß񱎱 Îü Îî± qñÅý× Õ±÷±õþ Õ¿ñß±õþ/ Îü ÎÂó±ø¸±ß ձ¿÷
ÎõþËà Îðõ õD ûîÂËò ß±ËêÂõþ ëÂ×øî±ûþ/ Âó±Ëûþõþ îÂù± ¿ß ÎßÂëÂ× ÎðàËî ÎäÂËûþËå
Îß±òÝ¿ðò· Õ¿öÂü±Ëõþ ¿áËûþ¿å¿ù Îî± û± ò± Îõþ åÒÅ¿hÂ, ÎõõÅËúÉõþ ÷î üõ±ý×Ëß æ±ò±õ±õþ
ßÂÏ Õ±Ëå¯ Îõý±ûþ±Âóò±õþ Ûß Îúø¸/ ¿êÂßÂý× Îî±, õÉ¿Máî û±Âóò ÎßÂëÂ× ÎßÂò æòî±õþ ðõþõ±Ëõþ
ý±¿æõþ ßÂõþËõ·

Õ™LÃõþ÷ýù

õÉ¿Máî úsé± ÕòÅöÂõ ò± ßÂõþËù ÷±Ëûþõþ ÷ÔîÅÂÉ Õõ¿ñ ÕËÂó± ßÂËõþ ÎßÂëÂ×·
Ûüõ¸ ‘Îú±-Îß¿üÑ ò± ßÂõþËù àÅõ ¿ß õÉ¿Máî ¿î ýî· ÷±S Îî± ü±îÂÕ±éÂé± õåõþ/ Îß¿õþûþ±õþ Æî¿õþ ßÂõþËî Îß±òÝ¿ðò ü±ý±ûÉ ßÂËõþ¿ò Ûý× ‘ý×Ë÷æ’ õõþÑ
¿úŠÏüMW±ËßÂÝ ýûþËî± ÕËòßÂ౿ò ¿õüæÇò ¿ðËî ýËûþËå Õ±÷±õþ ÷±ò¿õß üMW±õþ ß±Ëå/
Õ±õþ ÷±òÅø¸é±õþ ßÂï± õùËî ¿áËûþý× ò± õ±õþõ±õþ Îõ±ç± Îáù Îû Îß±òÝ õþ±æÍò¿îÂß ¿ò÷DZí
•¿ù¼, õíÇ, 汿îÂ, ñ÷Ç, ü¥óßÇ ձõþÝ ßÂî ßÂÏ Îû/— üõü÷ûþý× õÉ¿M-÷±òÅø¸Ëß ÎäÂËÂó
¿ðËîÂý× ä±ûþ/ ßÂàòý× ýûþËî± õ± Õ±¿÷ ÝËðõþ-î±Ëðõþ ßÂï± õùËî ä±ý׿ò/ qñÅ÷±S Õ±÷±Ëðõþ
ß±Ëå ‘Õ±¿÷’-Îðõþ ßÂï± õùËî ÎäÂËûþ¿å Õ±¿÷ ýËûþ/ õÉ¿Mõþ ßÂï± õÉ¿Máî ò± ýËûþ ßÂÏßÂËõþ
õù± û±ûþ ¿ú¿àËûþ ÎðËõò·

ðýò

õjÅËßÂõþ &¿ùõþ ús Õ±õþ ÎñÒ±Ýûþ± æ±ò±ò ÎðÝûþ±õþ Î䩆± ßÂõþ¿åù îÅ¿÷
áÔýÏîÂ Û õÉõ¦š±ûþ/ Õ±æ îÅ¿÷ ÆîÂù¿äÂS Õ±üÏò/ ‘÷ý±ò’ Õ±öÂõþËí
ö¿õþËûþ ÎðÝûþ± ýËBå Îî±÷±õþ äÂûDZ Ý äÂäDZ/ Ûý× îÅ¿÷ËQõþ Õ±õõþí ü¿õþËûþ ÎïËß± ¿äÂõþ‘Õ±¿÷’/ Õ±÷±õþ ü±Ëï ðÅ-ð` ßÂï± õù± û±ûþ, ßÂï± Îú±ò± û±ûþ/ ßÂï±-÷±òÅø¸ å¿õ ¿ðËûþ ßÂï±
õËù ÎûÝ ÷±òÅËø¸õþ ü˼/ üõ±ý× ýûþËî± qòËî ä±ý×Ëõ ò±, îÂõÅ îÅ¿÷ý× Îî± Õ±¿÷ ýËûþ
¿ú¿àËûþå ßÂï±, ßÂï± ¿ðËûþ ÕËòß õõþô áËù û±ûþ/ òðÏ õûþ/
Õ±õý÷±ò... Õ±õý÷±ò... Õ±õý÷±ò/

Õ±õý÷±ò

‘¿ýËõþõþ ձѿéÂ’Ëî ÛßÂé± Îß±÷ù
á±g±õþ ¿åù/ ÎÛ¶±ÂóËé ձá÷òÏ
á±ò, Î÷òß± á±ý×Ëåò, ‘û±Ý û±Ý
¿á¿õþ, Õ±¿òËî ÎáÌõþÏ.../’ ò±éÂ÷¿jËõþ
÷± ðÅ)±õþ ÷Ó¿îÂÇ Æî¿õþ ßÂõþËåò ¿úŠÏ
Õ±õþ 챿ߠî±õþ ¿úqü™LñËòõþ ÷ÅËà
îÅÂËù ¿ðËBå Õi§/ ¿ò}Âûþý× Îü ¿úq
÷±îÔÂý±õþ±/ ì±ß õ±¿æËûþ õ±õ± î±ËßÂ
õËûþ ¿òËûþ Îõh±ûþ/ æ¿÷ð±õþ õ±¿hÂõþ
ÎåËùõþ± ûàò ÎàËù, 챿ßÂõþ ý±õù±
ÎåËù ôÂɱùôÂɱù ßÂËõþ ðɱËà/
î±õþ Âó±ŒÂ± å¿õËî ßÒ±ËäÂõþ æ±òù±õþ
Âó±Ëú úûɱú±ûþÏ Õ¿òËßÂî ÷æÅ÷ð±õþ/
ÂóÅS ÕÛ¶¿îÂ÷ ÕüŦš õ±õ±õþ áù±ûþ
òɱÂó¿ßÂò &ÒËæ, ûP ßÂËõþ à±ý×Ëûþ
Îðûþ/ ‘...Õ±õþ ßÂï± Îõ±Ëù± ò±, õ±õ±¯
îÅ¿÷ Ûõ±õþ ÛßÂéÅ ÎõþˆÂ ßÂõþ/’
Õ¿òËßÂËîÂõþ Îä±Ëàõþ ðÔ¿©† úÓòÉ
ôÂɱùôÂɱËù/ õ±ñÇËßÂÉ ÆúúËõõþ
ÕõÅçÂÂóò±, Õüý±ûþ ¿òöÇÂõþî± ¿ôÂËõþ
Ûù õÅ¿çÂ/
Âó¿õþõ±Ëõþõþ ß±ê±Ë÷±Ëß ëÂ×Mõþ
Õ±ñÅ¿òßÂî±õþ ¿ò¿õþËà ëÂ×ËŒÂÂó±ËŒÂ
ÎõþËà ÎáËùò ÙîÅÂÂóíÇ/ ‘ýÏËõþõþ
ձѿéÂ’ ÎïËß ‘¿äÂS±¼ð±’ Îß±ï±Ýý×
Ûõþ õÉîÂÉûþ Îòý×/ õ±õþõ±õþ ü¿õþËûþ
¿ðËùò Âó¿õþõ±Ëõþõþ öÂõþËßÂf õðËù
¿ðËùò üÑü±Ëõþõþ ß±ê±Ë÷± Õ±õþ
õ±¿æËûþ ¿ðËùò Îß±÷ù á±g±õþ/
᱿hÂõþ ëÂ×ý×`¿¦Âò ü¿õþËûþ Îðûþ
Õ±õý±Ýûþ±õþ
ßÅÂûþ±ú±-æù,
‘¿îÂî¿ù’Ëî õ±õ±-÷±-Î÷Ëûþõþ Îå±A
üÑü±Ëõþõþ ÎñÒ±ûþ±ú± ìÅÂËß û±ËBå
‘ëÂ׿òËú ۿÛ¶Ëù’õþ ÷±-Î÷Ëûþõþ
üÑü±Ëõþ/ ÎßÂëÂ× ¿ß ß±ëÂ×Ëß õÅçÂËîÂ
Âó±õþù ÕõËúËø¸· ‘õ±¿hÂÝûþ±¿ù’õþ

ü÷Ëûþ±ÂóËû±áÏ ¿ßÂc Âóõþ±õ±™¦¸õ,
ÕËòß ò± õù± ßÂï±
✍ ÕüÏ÷ ú÷DZ
ÛßÂï± Õ¦¤Ïß±õþ ßÂõþ±õþ ëÂ×Âó±ûþ Îòý× ö±õþîÂõËø¸Çõþ ÷Åü¿ù÷ ü÷±æ ÕËòßÂé±ý× ü÷±Ëæõþ ÛËßÂõ±Ëõþ Û¶±¿™LÃß ÷±òÅËø¸õþ ÷Ëî± ü±÷±¿æßÂ
Õ¦¤ÏßÔ¿îÂõþ æ±ûþá±ûþ ðÒ±¿hÂËûþ Õ±Ëåò/ ÕïÇÂ÷î± ¿ò¿õÇËúËø¸ Õ¿ú± Õ±õþ Õ¿îÂÛ¶æòòî±, ñ÷ÇÏûþ ï±õ±õþ üÑâõXÂî±, ôÂɱ¿÷¿ù
ö±Ëûþ±Ëùk ÛüËõõþ ÷ËñÉ ÛßÂæò ÷Åü¿ù÷ ¿ßÂËú±õþ Õïõ± ¿ßÂËú±õþÏõþ ¦¤Ë›Ÿ Î÷±ËéÂý× ÛßÂæò ÎðúËÛ¶¿÷ËßÂõþ æiœ ¿ðËî Âó±õþËå
ò±/ •õõþÑ ¿õ ¿Âó Ûù Û ò±÷ Îùà±Ëò±, üÑàɱùâÅ, Îù±ò üɱÑúò, Î÷Ìù¿õõþ ÷±Ëü±ý±õþ± Ûüõ ô¿j¿ô¿ßÂËõþõþ æòÉ ÎðËúõþ
õîÇÂ÷±ò õþ±æÍò¿îÂß Õõ¦š± Õïõ± õþ±æÍò¿îÂß ðù&Ëù±ý× ÕËòßÂé± ð±ûþÏ/—
á±ËûþáîÂËõþ ÎàËé , Îòú±Båi§ ýËûþ õ±¿h ¿ôÂËõþ Âó¿õþõ±Ëõþõþ æËòÉ ¿ßÂåÅé± Õ±ùÅËåò± ö±ËîÂõþ õÉõ¦š± ßÂõþ±... Ûý× ÕËòßÂ/ ü±ËðËßÂõþ
÷Ëî± ¿÷¿©† ügÂɱûþ ÷Å¿h ÎàËî ÎàËî ¦aÏõþ ü˼ Õ±ù±Âó䱿õþî±ûþ ßÂòɱõþ ¿õõ±ýæ¿òî ßÂï±õ±îDZ õ± ¦¤±¦šÉõ±ò ÂóÅËSõþ ÷ÅËà
ù±ùòáÏ¿îÂõþ üÅËõþù± ý±Ýûþ±ûþ Îûò ôÅÂËé ëÂ×ËêÂËå Õ¼Ëòõþ ôÅÂù&¿ù, Û÷ò ÷ñÉ¿õM ö±õò±õþ ÷ËñÉ Õ±õþ û±ý× ï±ßÅÂß ð¿õþ^ ÷Åü¿ù÷
áè±÷õ±üÏõþ ü±ñ±õþí ¿äÂS Âó±ý× ò±/
Âó¿õþä±ùß úõþ¿ðjÅ àÅõ ðõþð ¿ðËûþ ኿éÂËß ðÂî±õþ ü˼ Õ‚Âò ßÂËõþËåò/ ÷õþ÷Ï ¿äÂSò±ËéÂÉ ¿ßÂc õÉ¿îÂS÷Ï ä¿õþS&Ëù±ý× ëÂ×ËêÂ
ÛËüËå/ ¿æý±ð Ý ß±ËôÂõþ ¿õø¸Ëûþ ëÂ×Â󦚱¿Âóî ðÔúÉé± Û¶±ü¿¼ßÂ Ý ûï±ûï/ ÕõúÉ ¿õø¸ûþõd ¿ýËüËõ Æðò¿jòî±õþ Û¶Ÿ ÎïËßÂ
õþ±©†Ï˜ ûþ üLa±Ëüõþ æ±îÂËöÂð Õïõ± ÷Åü¿ù÷Ëðõþ é±ËáÇé ßÂõþ± ¿õø¸ûþé± Û¶ñ±ò ¿åù/ Âó¿}Â÷õ˼õþ Âó¿õþüËõþ ý×ð±¿òÑ ÷±Ýõ±ðÏ é±ËáÇéÂé±ý×
Û¶±ñ±òÉ Âó±ËBå, Îüà±Ëò ÕõúÉ õþ±Ë©†˜õþ ÷Åü¿ù÷ ùÂÉ Õ±ù±ð± ßÂËõþ Îòý×/ õù± û±ûþ, å±ûþ±ÂóËï Îûò Îß±òÝ ù¦¨õþ-ý×-ÆîÂõ± Îòý×/
Îû&Ëù± ¿ð¿{¡, ý×ëÂ× ¿Âó, ÷Å¥¤ý×, Õ±Ë÷ð±õ±ð-ý±ûþðõþ±õ±Ëð ùÂÉ õþ±àËî ýËBå/ 濼 é±ËáÇé ¿ýËüËõ ÷Åü¿ù÷Ëðõþ ÷Åà ëÂ×Ëê ձüËå
ÎßÂõù÷±S Âó¿}Â÷õ˼ Õïõ± ö±õþîÂõËø¸Ç òûþ/ Ûé± ÛßÂé± ý×Ké±õþòɱúò±ù ÎôÂËò±Ë÷òò/ ÂóÅ¿ù¿ú õõÇõþî± Õ±÷±Ëðõþ àÅõý× à±õþ±Âó
ù±Ëá/ Õ±ñ÷õþ± ü±ËðËßÂõþ ü±Ëï Õ±÷õþ± Ûß±R ýý×/ ðÔúÉ Âó¿õþߊò±, ÎüéÂ-Îü¿éÂÑ, ö±ûþ± ùáò ›¶ËîÂÉËßÂõþ Õ¿öÂòûþ ¿õËúø¸ ßÂËõþ
ÎßÂûþ± õ±á¿äÂ, õ±Âóò ð±üà ÛõÑ úõþ¿ðjÅ ¿òËæ Õü±ñ±õþí/
õÅZÅËðõþ ÷Ëî± îÂõÅ ¿ßÂåŠÛ¶Ÿ ëÂ×ËêÂý× ¿÷¿ùËûþ û±ûþ/ ò± õù± ßÂï±õþ Õ±h±Ëù û¿î¿äÂýýÏò Õ±æ±Ëòõþ üÅõþ ò¢ŸáË?õþ ձ߱Ëúõþ
¿òËä Û¶¿îÂõþ±Ëî æiœ ¿ðËûþ äÂËùËå Û¶Ëý¿ùß±÷ûþ ¿õ¿Båi§ ÕgÂß±Ëõþõþ/ ¿õËúø¸ ñ÷Çæ±î õËùý× Õ±æiœ ¿Âó¿åËûþ Âóh± Îß±òÝ
ß±Ëæõþ ßÂï± òûþ/ î±õþ ÎïËß ëÂ×Ëê ðÒ±h±Ëò±õþ ÷Ëî± Îß±òÝ ¿æò ÛàòÝ Îûò õþ±©†˜ Õïõ± ü÷±æáËõø¸ßÂËðõþ ö±õò±ûþ ü÷±ñ±Ëòõþ
õþ±™¦¸± îÅÂËù Õ±òËî Âó±Ëõþ¿ò/ ÕËÂó±ûþ Õ±¿å, ðõþá±õþ ÂóÏËõþõþ ÷Ëî± ÎßÂëÂ× ÛËü ÎòîÔÂÇQ ÎðËõ/ ¿ðú±ýÏò ÷Åà&Ëù±Ëî æ;±ù±Ëõ
Õ¿òõDZí :±ò, ü¿ýøÅî± Õ±õþ ö±Ëù±õ±ü±õþ ü±Ëõß ձËù±ßÂ/ ûÅM ßÂËõþ îÅÂùËõ õ±¿ß ÂóÔ¿ïõÏõþ ü˼/

üÑü±õþ î±õþ Âó¿õþä±õþßÂßÅÂù ¿òËûþ Õ±õþ
Âó¿õþä±ùËßÂõþ üÑü±õþ î±õþ ý×ëÂ׿òéÂ
‘Îð±üËõþ’ ¿SöÅÂæ üÑü±Ëõþõþ
æ¿éÂùî±ûþ âÅõþÂó±ß à±ûþ ß‚Âí±õþ
wÓßÅÂ=Áò, îÂõÅ ‘Ûõ±õþ ÎêÒ±Ëé ¿÷ËùËå
Õ±|ûþ/’ ü±Ñü±¿õþß üÏ÷±õXÂî±õþ
å±î ôÒÅÂËh Îõ¿õþËûþ ÎáËå ÙîÅÂÂóíÇõþ
ßÂɱË÷õþ± ðúÇò/
‘üõ ä¿õþS ß±Š¿òËßÂ’ ¦¤±÷Ï-¦aÏ’õþ
üÑü±Ëõþ ìÅÂËß û±ËBå ÎÛ¶¿÷ß ÛõÑ
Âó½’õþ ÷±, û±õþ ò±÷ ¿Ã›¶ûþõ±ù± ð±üÏ/
‘Õ±õý÷±ò’ 屿ÂóËûþ û±ûþ îÅ¿÷-Õ±¿÷õþ
Îå±A Õ±õîÇ ÙîÅÂÂóíÇõþ üÑü±õþ ðúÇËò
Ûߠ۶߱` ö±ã±Ëä±õþ±, û±õþ äÂõþ÷
¿òðúÇò ‘¿äÂS±¼ð±’/ õ±õ±-÷±-ÂóÅSõþ
¿òËé±ù üÑü±õþ ÎöÂËã Õ±üËå õ±õ±÷±-ßÂòɱõþ ü¥óßÇÂ/ ëÂ×Mõþ Õ±ñÅ¿òßÂî±
æÏõËòõþ Õ¿òõ±ûÇî± ýËûþ ÝËêÂ/
ò±õþÏËðËý åéÂôÂé ßÂËõþ ÎÂóÌø¸ õ±
ÂóÅËø¸õþ Îðýß±ê±Ë÷±Ëî ձîÇÂò±ð
ßÂËõþ ò±õþÏ/ õðËù û±ûþ ü÷±æ Õ±õþ
æÏõËòõþ ä±ù¿äÂS/ Õ±õ±õþ ü÷™¦¸
å¿õõþ Õ±Ëõþß¿é ÷Óù öÂõþËßÂËf ï±ËßÂ
ÕÂóîÂÉ ü¥óßÇÂ/ Ûß¿é Îß±÷ù ÷ò
õËü ï±Ëß ÷Ëòõþ Õ±ú±ûþ/ Îúø¸
Îõ±ç±Âóh±õþ ý±î õ±¿hÂËûþ Îðò ü™Lñò
Õïõ± õ±õ± ¿ßÂÑõ± ÷±/
î±õþ ý±î ñËõþ Ûß õÔýMõþ üÑü±Ëõþ
ìÅÂËß ÂóËh ¿äÂSî±õþß± Îõþ±¿ýîÂ, õûþ±
õ± ò±ËäÂõþ å±SÏõþ±, üýß±õþÏ ¿äÂS
Âó¿õþä±ùßÂ/ õ±¿hÂÝûþ±¿ù ýËûþ û±ò
îÒ±õþ ¿ð¿ð, îÒ±õþ ÷òà±õþ±ËÂóõþ ÷±Ëò
õÅçÂËî Âó±Ëõþò Îüý× ö±ý׿éÂý×/
ßÂËÂóDZËõþé ò±¿ûþß±õþ ý±î ñËõþ
¿Ã›¶ûþõ±ù±... ¿Âó¿ü-ö±ý׿çÂ’õþ üÑü±Ëõþ
õ±ü± õÒ±Ëñ Îõh±ù¿ò Õ±õþ õ±Bä±õþ±/
õÔýMõþ üÑü±Ëõþõþ Îüý× qöÂ÷ýõþÈ

ßÂËõþ ¿ðËûþËåò ÙîÅÂÂóíÇ, î±õþ
÷±ûþ±õgÂò üÏ¿÷î ü¥óËßÇ õ± üÏ¿÷îÂ
ß±ê±Ë÷±ûþ òûþ/ ‘ðýËò’ Îû÷ò
õþ¿÷î±õþ ¿÷Ëå üÑü±õþËß ¿õ™¦¸Ôî ßÂËõþ
Îðûþ ¿çÂòÅßÂ, ‘ëÂ×ÈüËõ’ ÕùËÂÉ ÎïËßÂ
Âó¿õþõ±Ëõþõþ ÛßÂæò ýËûþ ÝËêÂò õÉïÇ
ÎÛ¶¿÷ß ÙîÅÂõþ Îß±òÝ òðÏý× ÷ÂóËï
ñ±õþ± ý±õþ±ûþ ò±/
÷±òÅø¸¿é ü±æËî ö±Ëù±õ±Ëüò,
ü±æ±Ëî ö±Ëù±õ±Ëüò ¿òËæõþ ÷Ëî±
ßÂËõþ, õÒ±ËäÂò ¿òËæõþ úËîÇÂ, üÑü±õþËßÂ
áËhÂò ¿òËæõþ ÷Ëî± ßÂËõþ/ Îüà±Ëò
¿äÂËßÂõþ ôұߠ¿ðËûþ Îû Îõþ±VÅõþ çÂËõþ
ÂóËhÂ, î±Ëî Âó± ëÅ¿õËûþ õËü ûî ðÅÐàÏ
÷±òÅø¸, î±Ëðõþ üõ±ý× õùËî Âó±Ëõþ...
‘Õ±÷õþ± üõ±ý× Ûß¿é áÒ±Ëûþ ﱿßÂ/ “
Îüý× Õ±÷±Ëðõþ Ûß¿é ÷±S üÅà’/
‘Îâ±ø¸ Õɱ` Îß±¥ó±¿ò’ Îý±ß õ±
‘ÛõÑ ÙîÅÂÂóíÇ’ üõÇSý× Ûß¿é ¿òàÒÅîÂ,
¿òËé±ù üÑü±õþ áËh ¿ðËûþËåò
ÙîÅÂÂóíÇ/ Îü üÑü±Ëõþ ßÂàòÝ ßÅÂûþ±ú±,
ßÂàòÝ Î÷â, ßÂàòÝ ÂóÅõþËò± õ±¿hÂõþ
ò±éÂ÷¿jõþ, Îâ±õþ±Ëò± õ±õþ±j±, ßÂàòÝ
Õ±ñÂó±áù± Î÷Ëûþ &ò&ò ßÂËõþ á±ò
á±ûþ æùîÂõþ˼ ÎöÂËü ÎöÂËü, ßÂàòÝ
¦¤±÷Ï-¦aÏ’õþ ü¥óßÇ äÅÂõþ÷±õþ ßÂËõþ
ÎöÂËã ìÅÂËß ÂóËh îÔÂîÂÏûþ õÉ¿M, îÒ±õþÝ
Îû Ûß¿é üÑü±õþ Õ±Ëå, ÎüßÂï±Ý
ÙîÅÂÂóíÇ Îö±Ëùò ò±/
Ûý× ¿õ™¦¸Ôî ձß±úËÂó±h± üÑü±Ëõþ
Îß±ï±Ý Îüý× Õ¿öÂ÷±òÏ Ûß±ßÂÏ
÷±òÅø¸¿éÂõþ êÒ±ý× ýù ò±, âÅË÷õþ ÷ËñÉ
äÂËù ÎáËùò¯ Õïõ± ýûþ Îî± Ûý×
¿êÂßÂ, Ûý× ü¿îÂÉý× üÅjõþ/ îÂõÅ Õ±õþÝ
¿õ™¦¸ÏíÇ ýËûþ Îáù Õ±÷±Ëðõþ ¿äÂSõþ+Âó
Õ±õþ ¿äÂSßÂËŠõþ üÑü±õþ, Îûà±Ëò
Õ±÷õþ± üõ±ý× Ûß¿é áÒ±Ëûþ ﱿßÂ...·

30 æ³ò 2013 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

öÂ

q
±ßÂ

±
û±S

Îý

Îî±÷±ûþ á±ò Îú±ò±õ
ðÏÂó‚Âõþ üõþß±õþ
ö±Ëù±ù±á±õþ ¿ðò ûîÂý× ðÏâÇ Îý±ßÂ, ÷ÅËê±ûþ ñõþ± õ±¿ùõþ
÷î ßÂàò Îû ý±ËîÂõþ î±ùÅ Õ±ùá± ýËûþ Îõ¿õþËûþ û±ûþ,
Îõ±ç± û±ûþ ò±/ á±Ëòõþ æáËî üÅ÷ò±¿ð’õþ ü˼ Õ±÷±Ëðõþ
Âó¿õþäÂûþ, î±ý× Õ±ù±Âó䱿õþîÂ±Ý î±õþ ÷ËñÉ üÏ÷±õXÂ
ï±ßÂîÂ/ îÂõÅ ÷±Ëç ÷±Ëç ÎäÂò±õþ åß ÎöÂËã æÏõËòõþ ò±ò±
Âó±Ýûþ± ò± Âó±Ýûþ±õþ Õ±Ëù±å±ûþ±õþ ÷±Ëç ÝÒËß ÎÂóî±÷/
24 æ±òÅûþ±¿õþ, ’08 Õ±÷±õþ Î÷Ëûþ Î|ûþ±õþ üÅ÷ò±¿ð’õþ ß±Ëå
ü¼Ïî¿ú±õþ Û¶ï÷ ¿ðò/ Îü¿ðòý× õÅËç¿åù±÷, üÅ÷ò±¿ðÂ
Îû ¿òåß á±Ëòõþ ¿ð¿ð÷¿ò òò/ ÂóÒ±äÂõåËõþõþ Õ±ò±Ëá±ò±ûþ
ßÂàò Õ±÷±õþ Î÷Ëûþõþ ‘÷ɱ÷’ Ýõþ õhÂ÷±Ëûþõþ Õ±üËò
Õ±üÏò ýËûþËåò õÅ¿ç¿ò/ ÎäÂi§±ý× û±Ýûþ±õþ Õ±Ëá á±ò
Îúà±Ëò± Îõú ¿ßÂåÅ¿ðò õg ï±ßÂËùÝ Ýý× ÕüŦš úõþÏËõþÝ
Îúà±Ëùò õþ±á ‘à±¥¤±æ’/ Îõ±ñýûþ Ýé±ý× üÅ÷ò±¿ðõþ Îúø¸
á±Ëòõþ ßv±ü/
Õ±÷õþ±, û±õþ± ÷±ùð±ûþ á±ò-õ±æò±õþ ü˼ ÕŠ¿õ™¦¸õþ ûÅM,
îÂÒ±õþ± üßÂËùý× æ±¿ò, üÅ÷ò± Âó±ËSõþ Õü±ñ±õþí ßÂ_
ü¥óËðõþ ßÂï±/ ÷ñÉÂó=Á±ËúÝ îÒ±õþ ßÂË_ ¿åù Õ©†±ðúÏõþ
ÎåÒ±Ýûþ±/ Î÷Ëûþõþ á±ò Îúà±õþ Âó±ú±Âó±¿ú Û¶¿î¿ðò Õ±¿÷Ý
ÝÒõþ ß±Ëå Ùí ü=Áûþ ßÂËõþ¿å/ Û¶±ûþý× Î|ûþ±õþ á±Ëòõþ ßv±ü
Îúø¸ ýËù üÅ÷ò±¿ð ÝÒõþ ¿Ã›¶ûþ á±ò Îú±ò±ËîÂò/

ÎäÂi§±ý× ÎïËß ÎôÂõþ±õþ Âóõþ Õ±¿÷ Õ±õþ Î|ûþ± Ûß õþ¿õõ±õþ
üß±Ëù üÅ÷ò±¿ð’õþ ü˼ Îðà± ßÂõþËî Îáù±÷/ Îüý× öÂÏø¸í
ÕüŦšî±õþ ÷ËñÉÝ Î|ûþ±õþ ý±õþË÷±¿òûþ±÷ õ±æ±Ëò±õþ ÕòÏý±
ÕËòßÂé± ÎßÂËéÂËå ÎæËò õùËùò, ‘Ûõ±õþ üŦš ýËûþ ¿ôÂËõþ
Õ±¿ü, îÅÂý× Õ±÷±Ëß ÛßÂé± á±ò õ±¿æËûþ ÎáËûþ Îú±ò±¿õ
Îî±·’
Îüý× á±ò Õ±õþ Îú±ò±Ëò± ýËù± ò±¯
Õ±÷õþ± ü±õþ±æÏõò ßÂî տöÂËû±Ëáõþ Âó±î± öÂõþ±ý×, ¿ßÂc
æÏõËòõþ ÎúËø¸ ÛËü ßÂîÂæò òîÅÂò Õ±RëÂ×Âóù¿tõþ
÷±ñÉË÷ üõ¿ßÂåÅËß üÅjõþö±Ëõ ÎðàËî Âó±¿õþ· Îüé±
Îõ±ñýûþ ¿õõþù/
ÝÒõþ ü˼ Õ±÷±Ëðõþ Îúø¸ Îðà±õþ ¿ðò ëÂ׿ò ýêÂ±È õùËùò,
‘æ±òËî± õþ±æ±, ü±Ñü±¿õþß Îù±ß ¿ýü±Ëõ Îî±÷±Ëðõþ
üɱõþËß ձ¿÷ Âó±ËîÂý× ¿ðî±÷ ò±/ ÕüŦš ýÝûþ±õþ Âóõþ
÷±òÅø¸é±Ëß ձ¿÷ òîÅÂò ßÂËõþ ¿äÂòù±÷/ ¿ßÂc õD Îð¿õþ
ýËûþ Îáù/’
ßÂï± Õ±õþ ÛËá±ûþ¿ò/ ðÅ’Ëä±Ëàõþ Îß±ù ÎõËûþ Îû ßÂ’ÎôÂÒ±é±
æù Îü¿ðò á¿hÂËûþ¿åù, Îüà±Ëò Îõ±ñýûþ ¿åù qñÅý× Â÷±
ßÂõþ± Õ±õþ Â÷± ä±Ýûþ±õþ Ûß ÷ý±¿÷ùò/ ýûþî ձ÷±Ëðõþ
æiœæiœ±™LÃËõþõþ ÎùÌ¿ßÂß ¿õ«±ü òîÅÂò¿ðËòõþ Õ±«±ü
ÎõþËà Õ™¦¸¿÷î ýù/
Õ±Âóò±õþ û±S± qöÂ÷ûþ Îý±ßÂ

ëÂ×ý×ëÂ×ý×éÂËòü
÷±ùð± ¿æù± ¦Å¨ù
Õù±÷Ä¿ò ÕɱËü±¿üËûþúò
üðüÉ ýëÂ×ò

5

¸
ø
Å
ò
±
÷
þ
õ
ü
Ë
±
Âóõþõ

÷±ðÅËõþ Õ±ù±Âó

ÕÛ¶¿îÂ÷...

üÅ÷ò±¿ð/

Îúø¸ Âó±î±õþ óõþ

¿êÂß ðÅ!ÅÂõþËõù±/ ¿õå±ò±ûþ úÏîÂùÂó±¿éÂ
¿õ¿åËûþ æùòɱßÂh± ¿ðËûþ ÷ÅËå ¿ðËûþËå
òjõþ ÷±/ õþ±ã±õëÂ× Âó±Ëòõþ õ±é±, æÒ±¿îÂ,
Âó±ò÷úù±õþ üõþ?±÷ ü±¿æËûþ õüËùò
úÏîÂùÂó±¿éÂËî/ ÛËß ÛËß õh¿á¿i§ Õ±õþ
Î÷æõëÂ× ÛËü æÅéÂù Îüý× ¿Z›¶±ý¿õþßÂÂá±
Ûù±Ëò±õþ ÷æ¿ùËú/ Îüà±Ëò ëÂ×òËß±¿éÂ
¿òËj-÷jäÂäDZûþ Õ±ä±õþ-õ¿hÂ-ß±üÅ¿jÎüù±ý×-ÎôÂÒ±h±ý× ¿ðËûþ ÛËôÒ±hÂ-ÝËôÒ±hÂ
ýËûþ Îûî üÑü±õþ ò±÷ß æ;±ù±÷ûþÏ
õÅòÅ¿ò/ îÂËõ úÏîÂùÂó±¿é ձõþ ÷±ðÅËõþõþ ä¿õþS ¿ßÂc
Ûß ¿åù ò± Îß±òÝß±Ëùý×/ úÏîÂùÂó±¿é ÛË!Âõ±Ëõþ
Îâ±õþîÂõþ âËõþ±ûþ± Îüà±Ëò õþ±ã±õëÂ×-ôÅÂù¿Âó¿ü÷±õhÂõëÂ× Õ±õþ ÎüæõëÂ× ¿÷Ëù Î÷æõëÂ×Ëûþõþ ¿òùÇ#î±
ßÂÏ Îå±éÂõëÂ×Ëûþõþ Îðà±ËòÂóò±õþ Õ±ðÉ|±X ýËî Âó±Ëõþ/
ÕòÉ¿ðËß ÷±ðÅõþ-÷æ¿ùú ÛßÂéÅ ýËùÝ ¿õ™¦¸îÔ Â î±õþ Âó¿õþ¿ñ/ Îüà±Ëò ÛËü æÅéÂËî±
Âó±Ëúõþ õ±¿hÂõþ ÎüòËõÌ¿ð, õþ±ûþËæÉ¿êÂ÷± ¿ßÂÑõ± ÷ÅàÅË# ¿á¿i§/ Âóõþ¿òj±õþ Îüý×
Õ±üõþ õõþÑ ÕËòß æ÷æ÷±éÂ/
ÛõþÂóõþ úîÂõþ¿? ÛËüËå/ ß±Ëùõþ ¿òûþË÷ Âóõþ¿òj±-ÂóõþäÂäDZ Ý î±õþ ¿õø¸ûþõd õ±
ä¿õþS õðù±ËùÝ ÷±ðÅõþ ¿ßÂc ÷¿ýù±÷ýËùõþ ü¼ å±Ëh¿ò/ õõþÑ úÏîÂùÂó±¿é îÂ{¡±éÂ
ÎåËh ¿áËûþËå õUß±ù/ ÎûÌï Âó¿õþõ±õþ&Ëù± ¿òëÂ׿ßvÂûþ±õþ ôÂɱ¿÷¿ùËî ö±ã±õþ
ÂóËõþÝ Îðà± ¿÷ùî ÷±ðÅËõþõþ/ ¿ßÂc Φ¨±ûþɱõþ ¿ôÂËéÂõþ ¿ýËü¿õ Âó¿õþüËõþ ÷±ðÅËõþÕ±D± ¿ôÂËß ýËî ýËî S÷ú ¦œÔ¿îÂË÷ðÅõþ/ îÂËõ àÅÒæËù Õ±æÝ õU ÷ñÉ¿õËMõþ
âËõþõþ Îß±Ëí äÅÂÂóä±Âó î±Ëß ðÒ±¿hÂËûþ ï±ßÂËî Îðà± û±ûþ/ ß±ËÂóÇËéÂõþ ÷Ëî± õþ±úö±¿õþ
ò± ýËùÝ âËõþõþý× ÛßÂæò ýËûþ ¿õò¥Ú ð±¿õËî ¿òËæõþ ÷ûDZð±õþ æ±ûþá±éÅÂßÅ Õ±ð±ûþ
ßÂõþËî Îü å±Ëh ò±/ î±Ëß ä±ý×Ëù éÅÂßÄ ßÂËõþ ÎÂóËî ÎôÂù± û±ûþ, Õ±õ±õþ ß±Ëåõþ
÷±òÅËø¸õþ ÷Ëî± ¿ò¿õÇõ±Ëð-¿òÐü˂±Ëä îÅÂËù &¿éÂËûþÝ õþ±à± û±ûþ/ îÂËõ &¿éÂËûþ
õþ±à± ÷±ðÅõþÝ ðÒ±¿hÂËûþ ï±ËßÂ, î±Ëß õþ±àËî ýûþ, î±õþ ÷Ëî±ý×/
ß±ËÂóÇéÂËú±¿öÂî ßÂËÂóDZËõþé ÷ñÉ¿õMÝ ÷±ðÅËõþõþ ÷±ñÅËûÇ Î÷±¿ýî ÎïËßÂËå õUß±ù/
÷±ðÅËõþõþ ÛËýò ò¥Ú õý÷±òî±õþ ß±Ëå ý±õþ ÷±òËîÂý× ýûþ î±õÈ äÂù÷±ò, ö±ü÷±ò,
æ±ûþ÷±ò ÛßÂé± Û¶æiœËßÂ/
Îß Îûò ÛßÂæÏõËò ò¥Úî± ¿úàËî ÎäÂËûþ¿åù ÷±ðÅËõþõþ ß±Ë寯¯

6 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú±– Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

õþ¿õõ±õþ, 30 æ³ò 2013

{“(ā“āù|•āÿ

ALDA
MALDA
G. L. KUNDU & SONS, M
G

¿äÂËùËß±ê±ûþ

õþõÏfò±ï ¿ùËà¿åËùò, âõþé± Îûò ¿ò}Âù îÂæÇòÏ îÅÂËù, ÎäÂ±à ¿éÂËÂó,
ÎöÂîÂËõþõþ õþýüÉ üÑËßÂËî õù±õþ Î䩆± ßÂõþËå/
ÕËòßÂõåõþ Âóõþ Îü¿ðò ûàò Õ±¿÷ ìÅÂßÂù±÷
Õ±÷±Ëðõþ ¿äÂËùËß±ê±ûþ , âõþé± Îûò ¿ôÂü¿ôÂü ßÂËõþ
õËù ëÂ×êÂù... Ûî¿ðò ¿åËù Îß±ï±ûþ· ôvÂɱËéÂõþ Û¶õù
Õ±áè±üòËß Û¶¿îÂýî ßÂËõþ ÛßÂé± ÂóÅõþËò± õ±¿hÂõþ
å±Ëð ÛàòÝ ¿éÂËß ձËå âõþé±, ¿òåßÂý× æ±‚Âý×ûþ±ëÇÂ
¿ýËüËõ/ îÂËõ 汿ò, Îõ¿ú¿ðò ¿éÂßÂËõ ò±/ ÛßÂé±
ü÷ûþ åÅ¿éÂõþ ðÅÂóÅõþËõù± ûàò öÓÂËî ÷±Ëõþ ¿ìÂù, îÂàò
Õ±÷õþ± âõþé±õþ ðõþæ±ûþ ¿ðî±÷ ¿àù/ î±õþÂóõþ ý±¿õþËûþ û±Ýûþ±
ò±¿ß àÅÒËæ Âó±Ýûþ± ¿òËæËðõþ õÅçÂËî Âó±õþî±÷ ò±/ ¿äÂËùËß±ê±õþ âËõþý× ñÅËûþ
ÎôÂù± û±ûþ üõ Âó±Âó Õ±õþ î±õþÂóËõþý× å±Ëð qËß±Ëî ÎðÝûþ± ÷±Ëûþõþ ÎöÂæ± ß±ÂóËhÂ
÷Åà ÷ÅËå Õ±õ±õþ ù„Ïå±ò±¿é &¿éÂ&¿é Âó±Ëûþ òÏËäÂ/ Îüüõ Õ¿öÂ:î± Õ±÷±Ëðõþ
÷Ëî± ÕàɱîÂ-Õò±¿÷ ÎåËù-Î÷ËûþËðõþ ò± Îùà± Õ±RæÏõòÏõþ ÕõúÉý× &QÂóÓíÇ
ÕÑú/ Õ±÷±Ëðõþ ôvÂɱËé ÷±òÅø¸ ýÝûþ± ü™LñòËðõþ Îß±òÝ ¿äÂËùËß±ê± Îòý×, ÝËðõþ
¿ò榤 æáÈ ýûþ ß¿¥óëÂ×é±õþ òûþ ß±éÇÂÅò/ Õ±ðúÇ ¿äÂËùËß±ê±õþ å±Ëðõþ ßÂËûþßÂý±îÂ
ðÓËõþý× ï±ßÂËõ Õ±õþ ÛßÂé± å±ð Îüà±Ëò Îß±òÝ Æõú±àÏ ¿õËßÂËù ßÂÏ |±õíügÂɱûþ
ð¿hÂËî Î÷ù± æ±÷±ß±Âóh Îî±ù±õþ ôÒ±Ëß ÛßÂéÅ wÅö¿¼, ðÔ¿©† ÎðɱîÂò± Ûß ùý÷±ûþ
âÅ¿äÂËûþ ÎðËõ Îî±÷±õþ õ±ùÉ/ å±ð ¿åÒËh ðÅÂóÅËõþõþ âõþ ÎßÂ±ï± ¿ðËûþ Îß±ï±ûþ Îû
ÎöÂËü äÂËù û±ûþ¯ Õ±æÝ öÅÂËù û±Ýûþ± Îß±òÝ ÛßÂé± ðÅÂóÅõþ ßÂÏ ¿õËßÂù, Îüý×
¿äÂËùËß±ê±õþ âõþ ÎïËß Îõ¿õþËûþ ÛËü üõ ÷Ëò Âóh± Õ±õþ öÅÂËù û±Ýûþ±õþ ÷ËñÉ

ÛßÂð± û± ¿åù õ¼ æÏõËòõþ Õ¼, Û¶±îÂÉ¿ýßÂî±õþ
ü˼ æ¿hÂËûþ¿åù ձ˩†ÂóÔˇÂ/ î±õþÂóõþ Û¶ûÅ¿M,
ëÂ×i§¿îÂ, ¿õ«±ûþò ý×îÂɱ¿ð ¿õ¿öÂi§ Õ±Âó±î üõþù ¿ßÂc
Õ±ðËî æ¿éÂù úËsõþ Õ±õËîÇ Ûõþ± Õ±÷±Ëðõþ ‘úUËõþ
õ±ã±¿ùæÏõò’ ÎïËß õþ±î±õþ±¿î ÛßÂõþßÂ÷ ëÂ×Ëõý× Îáù...

ëÂ×ý×

÷±Ëò ýêÂ±È õþËí ö¼¯¯¯

Õ±ý×ëÂ×ý×éÂËòü
¿÷Ëú ÎûËî ä±ûþ ò± ¿ß· Õ±õþ ¿äÂËùËß±ê±õþ æ±òù± ¿ðËûþ Õ±Ëü ÕòÉ Îö±õþ...
ÆßÂËú±õþ ÆßÂËú±õþ¯
¶æiœ õËü ÎàËûþ¿å 汿ò ò±, Ûß Û¶æËiœ î±õþ ý׿î ÂóhÂù,
¿ÂóÒ¿h ßÂîÂÕ±õþÛձ÷±Ëðõþ
ü™Lñòõþ± æ±òùý× ò±, ¿ÂóÒ¿hÂËî õËü à±Ýûþ± ß±ËßÂ
õËù/ î±Ëî ÕõúÉ Îß±òÝ ¿î Îòý× îÂõÅ ÛßÂé± ü÷ûþ ÷±Ëò üMËõþõþ Îá±h±ËîÂÝ
õ±¿hÂËî ë±ý׿òÑ Îé¿õù ï±ß±Ëß ü±Ëý¿õûþ±ò±õþ ¿òðúÇò õËùý× ñõþ± ýîÂ, ¿õËúø¸
ßÂËõþ ÷ôÂЦ¤Ëù/ Õ±õþ ÎûÌï Âó¿õþõ±õþ&Ëù±õþ üðüÉ Îî± ßÂ÷ ¿åù ò±, Õî õhÂ
ë±ý׿òÑ Îß±ï±ûþ· î±ý× õþ±i§±âËõþõþ ü±÷Ëò ì±ù± õ±õþ±j±ûþ ü±õþ ¿ðËûþ ¿ÂóÒ¿h ÎÂóËîÂ
à±Ýûþ±/ Û¶ïË÷ Õ±÷õþ± Îå±éÂõþ± Õ±õþ Âð±ðÅ-õ±õ±-߱߱-ÎæÉêÅÂõþ± î±õþÂóõþ ê±¥œ±÷±-ß±¿ß ձõþ Îå±é¿Âó¿ü Õ±õþ üõËúËø¸ ÕËÂóÂ÷±ò õþ±ñ±÷±¿ü-¿òî±ý×ð±.../ ø¸±éÂ
Âó±Ýûþ±Ëõþõþ ýùËðõþã± õ±Ë{¤õþ Õ±Ëù±ûþ ëÂ×¾±¿üî õþ±i§±âËõþõþ Î÷ËçÂûþ ¿ÂóÒ¿h ÎÂóËîÂ
âÅ÷ âÅ÷ Îä±Ëà ßÂËûþßÂËæ±h± æÅùæÅËù Îä±Ëàõþ ü±÷Ëò ÎñÒ±Ýûþ± Ýê± ö±îÂ-ë±ùÕ±ùÅöÂ±æ± Õ±õþ ÕòÉ¿ðËß õþ±i§±âËõþõþ ÎðÝûþ±Ëù Õ±õþÝ æ;ùæ;Ëù ßÂËûþßÂËæ±h±
Îä±Ëàõþ ¿ðËß Îä±à ÂóhÂËîÂý× ¿òË÷Ëø¸ Îä±à ÎïËß âÅ÷ ëÂ×ñ±Ý Õ±õþ ¿ÂóÒ¿hÂ&Ëù±
âø¸Ëé âø¸Ëé S÷ú ¿òõþ±Âóð ðÓõþËQõþ ÎàÒ±æ/ Âó¿õþ¿äÂî Ûý×üõ ðÔËúÉý× Õ±÷±Ëðõþ
¿¦šõþ¿äÂS, äÂù¿BäÂËS á񱕱 òˆÂ±ù¿æûþ±/ ÷±å õ± ÷±ÑËüõþ éÅÂßÂËõþ±õþ &íáî Ý
Âó¿õþ÷±íáî üÓäÂËßÂý× ÕËòß±ÑËú ¿òñDZ¿õþî ýî ü¥óËßÇÂõþ áöÂÏõþî±/ îÂËõ Ûüõ
¿òËûþ ÷±-ß±¿ßÂ÷±Ëðõþ ÷ËñÉ ÷ÔðÅ àÅòüÅ¿é Îû ýî ò±, î± òûþ/ ßÂàòÝ ßÂàòÝ î±
¿õõþ±é ձß±õþ ñ±õþí ßÂõþîÂ, îÂõÅ ÛßÂü˼ ¿ÂóÒ¿h ÎÂóËîÂý× à±Ýûþ± ð±Ýûþ± äÂùîÂ/
÷Ëò ÂóËhÂ, Îõþ±õõ±õþ ðÅÂóÅËõþ ÂóÒ±ê±õþ ÷±Ñüö±î ÎàËûþ ¿ÂóÒ¿h ÎïËß Ýê±é± àÅõ
üýæ õɱÂó±õþ ¿åù ò±¯ ü÷Ëûþõþ ¿òûþË÷ ÎûÌï Âó¿õþõ±õþ&Ëù± ÎöÂËã Îáù Õ±õþ
Õ±÷±Ëðõþ ö±ËîÂõþ ï±ù±Ý ÷±¿é ÎïËß ëÂ×Ëê ÛËù± ë±ý׿òÑ Îé¿õËù, ¿ÂóÒ¿hÂõþ
Û¶Ëûþ±æò ôÅÂõþËù±/ îÂËõ ÛàòÝ Ã›¶±ûþ üõ õ±ã±¿ùËß ՙLÃî ÛßÂõ±õþ ¿ÂóÒ¿hÂËîÂ
õüËîÂý× ýûþ, ÷±Ëç ÷±Ëç û±õþ Âó±«Ç›¶¿î¿Sûþ± ûË渚ý× ÂóÏ¿hÂî ßÂËõþ¯
Õ±÷±Ëðõþ õ±¿hÂé± Æî¿õþõþ ü÷ûþ õ±õ± õþ±i§±âËõþ
ÎðÝûþ±ùé±Ëß ëÂ×òÅËòõþ ÎñÒ±Ýûþ± Õ±õþ ß±¿ù-çÅ¿ù
ÎïËß õÒ±ä±Ëî õÉõ¦š± ßÂËõþ¿åù Ûß ¿äÂ÷¿òõþ/ Îü ÛßÂ
÷æ±ð±õþ ¿æ¿òü/ åÅ¿éÂõþ ðÅÂóÅËõþ ÷± âÅ¿÷Ëûþ ÂóhÂËù å±Ëð
¿áËûþ ëÂ×Ò¿ß ¿ðî±÷ Ýý× ¿äÂ÷¿òõþ ß±Ëù± áýWËõþ ßÂÏ Îû
Õ±Ëå, Îß æ±Ëò¯ ¿ü`±Ëõþù±õþ üÈ÷± ò±¿ß Φ§±
Îý±ûþ±ý×ËéÂõþ ðÅ©†Å ÷±¯ ßÂý×· Ûß¿ðòÝ Îî± õ±ý×Ëõþ Îð¿à
ò± î±Ëðõþ¯ î±ýËù ¿êÂß õ±õ± ý×ûþ±á± ë±ý׿ò/ Õ±õþ
ÛßÂéÅ õh ýËîÂý× õþ+ÂóßÂï± öÅÂËù ¿äÂ÷¿òõþ
ÎéÂßÂËò±ù¿æËî ÷Å* ýù±÷ ßÂÏö±Ëõ Ýý× Õұ߱õұ߱ ÂóËï ¿êÂß Âóï
¿äÂËò ÎñÒ±Ýûþ±õþ± äÂËù Õ±Ëü å±Ëð¯ Ûß¿ðòÝ ¿ß Âóï öÅÂù ýûþ ò±·
î±õþÂóõþ Ûß¿ðò Ռ±õþËò¿éÂö ¿ýËüËõÝ ÃëÂ×òÅËòõþ ›¶Ëûþ±æò ôÅ¿õþËûþ
ÎáËùÝ ¿äÂ÷¿òõþ Âó±ý×Âóé± ÎïËß Îáù ÷òà±õþ±Âó ßÂËõþ/ ¿êÂßÂ
Îû÷òö±Ëõ Û¶±ûþ üõ õ±ã±¿ù õ±¿hÂËîÂý× ÕÂóüÔûþ÷±ò ßÂûþù±âõþ Ûß¿ðò
õþ+Âó±™Lÿõþî ýûþ ü±ý×ËßÂù õþ±à±õþ âËõþ õ± Õ±ñÅ¿òß ¿õþ-ü±ý×ËßÂùÄ ¿õò¯
¿üÂó±¿ý ¿õË^±Ëýõþ õåõþà±Ëòß Âóõþ ßÂùß±î±õþ üõ &QÂóÓíÇ Î÷±Ëh ¿õ¿ù¿îÂ
Îß±¥ó±¿òõþ ¿õ:±Âóò ÂóËh¿åù, ß±ê ÎåËh ‘ß±Ëù± ¿ýõþ±’ ßÂûþù±Ëî õþ±i§± ßÂò,
ßÂ÷ àõþËä ÕËòß Îõ¿ú î±Âó... ý×îÂɱ¿ð/ Û¶±ûþ 130 õåõþ õþ±æ ßÂõþ±õþ Âóõþ Õ±¿úõþ
ðúËßÂõþ ÷±ç±÷±¿ç ձ÷±Ëðõþ ÎýÒËüù ÎïËß Î÷±é±÷Å¿é ¿õð±ûþ ¿òù ëÂ×òÅò, ßÂûþù±,
âÒÅËéÂ.../ ÷±òÅø¸ ¿òËæõþ ¿õ‡Â±Ëß Ûî Îâi§± ßÂËõþ, Î᱿õ‡Â±Ëß ßÂÏ ßÂËõþ Îû Õ±Âóò

Õ±÷±Ëðõþ Û¶æiœ, û±õþ± é±ý×Âó ¿úËà¿å Õ±õ±õþ
ß¿¥óëÂ×é±õþÝ ¿úËà¿å Îõþ¿ëÂÝËî ¿õþËù qËò¿å Õ±õ±õþ
¿õûþ±õþ ÷±á ý±Ëî ¿éÂ-Îé±Ëûþ¿Ké ßÂûþù±-âÒÅËéÂõþ ëÂ×òÅò ÎïËßÂ
üËõþ ÛËü ÷±ý×ËS±ÝËûþö ձõþ ý×`±ßÂúò ßÅÂß±Ëõþ
ß¿KéÂËòKé±ù ¿ëÂËú ÷Ëæ¿å Õ±÷õþ± Âóõþ÷ üÅËà
¦¤ÂóòßÅÂ÷±õþ, ðüÅÉË÷±ýËò ¿åù±÷ Õ±õþ ÛàòÝ ¿ð¿õÉ Õ±¿å
ÎôÂüõÅËß îÂàò ¿ò÷á±Ëå Îðàî±÷ úÒ±ßÂäÅ¿i§, Ûàò
ý×ëÂ׿éÂëÂ×Ëõ ú±¿ßÂõþ±...

ßÂËõþ ¿òù, Îß æ±Ëò· üѦ¨±õþ õh ¿õø¸÷ õd¯ î±õþ ëÂ×Âóõþ Û¶dîÂß±õþËßÂõþ Õ÷ò
ÂóÒ±ä ձãÅËùõþ å±Âó Õ±õþ Îß±òÝ ¿æ¿òËü¸ Îòý× ï±ßÂËù ö±Ëù± ýî Îü î±æ÷ýù
Îý±ß ¿ß õþ±™¦¸±¯ Îå±éÂËõù±ûþ ÎðËà¿å ð±¿æÇ¿ùÑ-Ûõþ éÂûþËéªËòõþ ß±÷õþ±õþ á±Ëûþ
üß±Ëù ¿ò¿}ÂË™Là âÒÅËé ÎùËÂó ¿ðî Îðý±¿î ÷¿ýù±õþ±, ¿õËßÂËù Îéªò ð±¿æÇ¿ùÑ
ÎÂóÒÌåËù âÒÅËéÂ&Ëù± àÅËù ¿òî Ýà±òß±õþ ÷¿ýù±õþ±¯
ëÂ×òÅËò ÕÒ±ä ÎðÝûþ± Îü Îî± õþÏ¿îÂ÷Ëî± ûÅX¯ Õ¿ñß±Ñú ÎÂËS ÂóÅËø¸õþ ëÂ×Âóõþý×
Îð±ø¸é± ÂóhÂî ßÂûþù± à±õþ±Âó, ê¿ßÂËûþËå/ Õ÷ÅËßÂõþ õ±õ± ßÂî ö±ù ßÂûþù± Õ±Ëò,
î±h±î±¿h ñËõþ û±ûþ.../ õÉüį üß±Ëùõþ ä± ÷±ï±ûþ ëÂ×êÂù, Îå±éÂõþ± â±Âó¿é Î÷Ëõþ
qËûþ ï±ßÂî ûîÂÂí ò± ûÅX¿õõþ¿î ÎⱿø¸î ýûþ/ î±õþÂóõþ ÛßÂõ±õþ ëÂ×òÅò ñËõþ
ÎáËù Îüý× ÕÒ±Ëä ÎßÂëÂ× æù ì±ùî ò± ÛËßÂõ±Ëõþ õþ±ËîÂõþ ö±î ÎòË÷ îÂËõ ú±¿™LÃ/
Ûù ¿Âó ¿æ Õ±üËî Ûý×üõ ¿äÂSò±éÂÉ ÎïËß ձ÷õþ± ÷Å¿M ÎÂóù±÷/ îÂËõ Ûù ¿Âó
¿æ-õþÝ ¿ðò ôÅ¿õþËûþ Õ±üËå/ Ûàò ÎôvÂ÷Ëùü ßÅ¿ßÂÑ-Ûõþ ûÅá/ õþ±ý×ü ßÅÂß±õþ,
ý×`±ßÂúÄò ßÅÂß±õþ, ÷±ý×ËS±ÝËûþö Ûüõý× ¿õò± ðýËò õþ±i§± ÎüËõþ ÎôÂËù/ Îß±òÝ
Õ±&Ëòõþ አÎòýׯ
Õ±ßÂõõþ, õ±õõþ, ý×ùîÅÂÈ¿÷üËðõþ
¿ßÂåÅÂËíõþ æòÉ ý׿îÂý±ü õý×Ëûþõþ
ÎöÂîÂËõþ ú±¿™LÃËî ï±ßÂËî ¿ðËûþ
Õïõ± â±÷Ëî â±÷Ëî ò±÷î±
÷Åচ ßÂõþ± ÎïËß ü±÷¿ûþßÂ
¿õþ¿ùô ¿òËûþ Îá±ù ßÂËõþ õüî±÷
Õ±÷õþ± ûàò ß±ËõþKé Îûî ձõþ
Î᱿õjß±ßÅ ձüîÂ, î±õþÂóõþ
q ýî å±ûþ±õ±¿æ ÎðÝûþ±Ëù
Õ±ãÅËùõþ ß±õþü±¿æËî ß±ß ýËûþ Îûî ß±ß±îÅÂûþ±, õþ±æýÒ±ü ôÂí± îÅÂùîÂ
Îá±àËõþ± ýËûþ, üõ ÎúËø¸ Î᱿õjß±ßÅ ¿òËæËß ձh ßÂËõþ Î÷±Ë÷õþ
ü±÷Ëò Û÷òö±Ëõ Î÷Ëù ñõþîÂ, ÷Ëò ýî ÎðÝûþ±Ëù Õ¿õßÂù
ëÂ×M÷ßÅÂ÷±õþ¯¯¯ ÝõþßÂ÷ ÎðàËî ÛßÂé± Îù±ËßÂõþ å±ûþ± ßÂÏ ßÂËõþ
ëÂ×M÷ßÅÂ÷±Ëõþõþ ÷Ëî± ýûþ, ÎöÂËõ ÎÂóî±÷ ò±/ Ûàò ý×òö±éDZõþÛ÷±ËæÇ¿kõþ ÎðÌùËî Ýüõ á±Ëûþõ û¿ðÝ Îù±ëÂËú¿ëÂÑé± ÛàòÝ
á±Ëûþõ ýûþ¿ò/ ê±ßÅÂ÷± ë±ý׿òõÅ¿hÂõþ አÂõùî ձõþ ý±î Âó±à± ¿ðËûþ
ý±Ýûþ± ßÂõþîÂ, ûîÂÂí Õ±Ëù± ò± Õ±üîÂ... ßÂÏö±Ëõ ÕîÂÂí ý±Ýûþ±
ßÂõþîÂ, Îß æ±Ëò· Õ±Ëù± Õ±ü±õþ Õ±Ëáý× âÅ÷ äÂËù Õ±üîÂ/ Îüüõ ¿ðò Õ±æ
ê±ßÅÂ÷±õþ áËŠõþ ÷îÂý× ÕùÏß ÷Ëò ýûþ/ ù_Ëò ¿äÂ÷¿ò ù±á±Ëî áùðâ÷Ç ýî ÷±,
Ýé± õ±õ±ý× ßÂõþîÂ/ ¿ßÂc Î÷±Ë÷õþ &Q ßÂË÷¿ò, Î÷±÷ ÛàòÝ æ;Ëù/ îÂËõ âËõþ
òûþ, õþ±™¦¸±ûþ ÎÂó±ˆÂ ÷ëDZò Û¶¿îÂõ±Ëðõþ Û¶îÂÏß ¿ýËüËõ¯

Î÷±÷, ý±îÂÂó±à±, ù_ò

õÅõ±ý×Ëðõþ õ±¿hÂËî ÛßÂé±
é±ý×Âóõþ±ý×é±õþ
¿åù/
Õ±÷±Ëðõþ Ûý× ÷ôÂЦ¤ù
úýËõþ îÂàò õ±¿hÂËîÂ
é±ý×Âóõþ±ý×é±õþ
Õ±õþ
Îé¿ùËô±ò ï±ß±é± ¿åù
Õ±¿öÂæ±ËîÂÉõþ Õ¿™LÃ÷ ™¦¸õþ,
õËò¿ðûþ±ò±õþ Û¶±™Lÿõjů
õÅõ±ý×Ëûþõþ ð±ðÅ, ÕõüõþÛ¶±l ëÂ×BäÂÂó𦚠üõþß±¿õþ Õ±÷ù±, ñõñËõ
ü±ð± Âó±æ±÷±-Âó±?±¿õ ÂóËõþ ÝËðõþ õËò¿ðõ±¿hÂõþ õ±ý×Ëõþõþ âËõþ õËü •ù±ùõþã±
Î÷ËçÂõþ ä±õþ¿ðËß Î÷±é± ß±Ëù± õëDZõþ ÷±çÂà±Ëò Ϋî Âó±ïËõþõþ õh ü±ð± Âó½—
áyÂÏõþ÷ÅËà ßÂÏüõ Îûò é±ý×Âó ßÂõþîÂ, Õ±÷õþ± õ±ý×Ëõþõþ õ±õþ±j±ûþ ÎàùËî ÎàùËîÂ
éÂßÄ éÂßÄ éÂß±ü... ÛßÂé± åj÷ûþ Õ±Ýûþ±æ qòî±÷/ õÅõ±ý× õËù¿åù Î÷¿úòé±õþ
ò±÷ é±ý×Âóõþ±ý×é±õþ/
ßv±ü ¿ïè ¿òËæõþ ò±÷é±õþ ÎÛ¶Ë÷ ÂóhÂù±÷/ æÏõËò Û¶ï÷õ±Ëõþõþ æòÉ Õ±÷±õþ
ò±Ë÷ Îò÷™LÃËi§õþ ¿ä¿ê à±Ë÷õþ ëÂ×ÂóËõþ Õ±÷±õþý× ò±÷é± é±ý×Âó ßÂõþ±¯ Îõþú÷Ïõþ
¿Âó¿ü’õþ ¿õËûþ ÝËðõþ ¿òËæËðõþ å±Âó±à±ò± Õ±Ëå ¿ß ò±¯ õ±õþõ±õþ âÅ¿õþËûþ-¿ô¿õþËûþ
ÎðËàÝ Õ±ú Î÷Ëé ò±/ àÒÅæËù ÛàòÝ Âó±Ýûþ± û±Ëõ öÒ±Ëæ öÒ±Ëæ ÷¿ùò ýËûþ
Õ±ü± ß±ËëÇÂõþ á±Ëûþ ù±ùß±¿ùËî æ;ùæ;Ëù ò±÷é±/ îÂËõ ÂÛ¶ï÷õ±õþ ÎðËà¿åù±÷
ß±ßÅÂ÷¿íõþ Õ¿ôÂüâËõþ, Î÷±é± Î÷±é± Õ±ý×Ëòõþ õý×&Ëù±õþ ôÒ±Ëß Îî±ûþ±ù±Ë÷±h±
üûËP õþ±à± ï±ßÂî ÅÂËð ÅÂËð ÕÂËõþõþ Îüý× Õ±ù±¿ðËòõþ Õ±}ÂûÇ ûLaé±/
÷±ñÉ¿÷ËßÂõþ ÂóËõþ õgÅÂõþ± ðùËõÒËñ é±ý×ËÂó ö¿îÇ ýù Õ±õþ Õ±÷õþ± ßÂËûþßÂæò û±õþ±
ÎéÂˈ ˆÂ±õþ ÷±ßÇÂü ÎÂóËûþ¿åù±÷, ü±ËÂóõþ ÂóÒ±ä Âó± Îðàù±÷/ ¿òËæËðõþ ¿êÂß ‘é±ý×Âó
Îúà±’ é±ý×ËÂó ÎôÂùËî õþ±¿æ ýù±÷ ò±/ ßÂ’¿ðò ÂóËõþ Õ±ãÅù ß±÷h±Ëî ýù,
õɱËäÂõþ Û¶±ûþ üõ ÂóõþÏ-Õoõþ±ý× é±ý×ËÂó ¿ù¿àËûþ¿åù ò±÷, Îüà±Ëò îÂàò Û™Lñõþ
ÎÛ¶÷-ö±Ëù±õ±ü±õþ ÷õþq÷/ Û¶±ûþ üõ±õþý× ÛßÂé± ò± ÛßÂé± ¿ýË{¡ ýËûþ ÎáËå/
õgÅÂõþ± üõ ðú-õ±Ëõþ± Âó±î±õþ é±ý×Âó ßÂõþ± ÎÛ¶÷ÂóS Âó±ËBå, ¿ðËBå¯ ü±õþ±æÏõò
õËûþæÿ ¦Å¨Ëù Âóh± ÷òé± é±ý×Âó Îúà±õþ æòÉ ÎòËä ëÂ×êÂù/ ¿ßÂc îÂî¿ðËò é±ý×Âó
¦Å¨ù, Õ±õþ Î÷ËûþËðõþ ÷Ëòõþ Õ±üò ðÅËé±ý× ¿ô‹ Õ±Âó¯
òõTý×Ëûþõþ Îúø¸ö±Ëá ä±ß¿õþËî Îû±á ¿ðËûþ Îðàù±÷, é±ý׿ÂóˆÂ ÕËú±ßÂð±õþ Îý¿öÂ
Îõþù±, Îé¿õËù üõü÷ûþ ¿öÂhÂ/ ðÅ-ÛßÂé± õÉ¿Máî é±ý×Âó ßÂõþ±Ëî ÎáËù ÕËú±ßÂð±
Âó±Ëûþõþ ëÂ×Âóõþ Âó± îÅÂËù ¿õ¿h ÎàËî ÎàËî õËù– ‘ðÒ±hÂ±Ý ö±ýׯ ü÷ûþ ù±áËõ/’
ßÂËûþßÂõåõþ Âóõþ Õ¿ôÂËüõþ üõ Îé¿õËùý× çÂßÂçÂËß ß¿¥óëÂ×é±õþ Õ±õþ ÕËú±ßÂð±õþ
Îé¿õËùõþ ü±÷Ëòé± ÛßÂð÷ ôұ߱¯ ëÂ×ð±ü ýËûþ õËü ï±ßÂî ձõþ õùîÂ, ‘ò± ö±ýׯ
ß¿¥óëÂ×é±õþé± ¿úàËî Âó±õþõ ò±/ ’18 Îî ¿õþé±ûþ±õþ ßÂõþõ îÂàò ýûþî Îî±÷õþ±ý×
ð±¿ûþËQ ï±ßÂËõ/ ÎðËà± ÎÂóòúòé± Îûò Âó±ý×.../’ ¿ßÂåÅ¿ðò ÂóËõþý× ñõþ± ÂóhÂù
Â÷±õþíËõþ±á, ßÂËûþßÂ÷±ü öÂÏø¸í ß©† ÎÂóËûþ Õ±÷±Ëðõþ æÏõò ÎïËß ¿äÂõþß±Ëùõþ
÷î ¿õð±ûþ ¿òù ÕËú±ßÂð± Õ±õþ î±õþ Îõþ¿÷ÑéÂò é±ý×Âóõþ±ý×é±õþ/

Fo
ALES, P
lease C
ontact: +9
91 95930 27860/ 92334
4 84134
Forr INSTITUTIONAL SA
SALES,
Please
Contact:
+91

ëÂ×òÅò, ßÂûþù±, âÒÅËéÂ...

é±ý×Âóõþ±ý×é±õþ

A
uth. D
istributor :
Auth.
Distributor

ßÅÂËûþ±õþ Âó±hÂ
ó±Ëûþõþ Õ±ãÅËù öÂõþ ¿ðËûþ ëÂ×ÒäÅ ýÝûþ± Õ±õþ
î±õþÂóõþ â±h çÒÂÅ¿ßÂËûþ òÏËäÂõþ ¿ðËß ¿ò¿òÇË÷ø¸
ßÂËûþ ï±ß±... ‘Îß Îõþ¯ Ýà±Ëò·’
Õ¿õßÂù Õ±÷±õþý× ÷Ëî± UÒËß±÷ÅËà± ýɱÑù±¯
¿ò™¦¸õþ¼ ðÅÂóÅõþ&Ëù±ËîÂÝ ÂéÅÂÂóÄé±ÂóÄ ÎÂóûþ±õþ±
Âó±î± Âóh±õþ ¿òÐús Õ±Ëù±hÂËò ÎßÒÂËÂó ÎßÒÂËÂó
ëÂ×êÂî ÕñÇõMÔ ±ß±õþ õ± õÔM±ß±õþ æùé±/ õÔËMõþ

¨}¨ µÏð÷ {|āžo|ùï›ñþ ¥¨ùïñþ™ ñ|•āÿ&ñþ {ðÈ
{ðÈúïo$˜ā‰ā §÷§Ç|™
§÷§Ç|™ ùñ‰ā|ñþf
§÷§Ç|™
ñ|œ|™ ñÇñ§|îþ Êā$˜ā™
Êā$˜ā™ ñ|$•āÿ
ñ| ùï˜ā āž$ñþñ|ùïñþñþ §÷§Ç|™
§÷§Ç|™
§÷§§Ç|™ $ññ|ùï¨ ñ|œ|™
§÷§Ç| §÷|œ|ùïoñþ oÇ ( Govt.
µÏë/ëā$˜ā §÷§Ç|
Govt
v . Regi.
Regi. S.S.I. Unit
Unite)
e)
Certificate î(b®œo¤Êā&{|¨}{|āžo|ñþ
{| 
ñ|$•āÿùï˜āñ§|oÓî$›
Certificate
{|āž
žo|ñþ ñ|$•āÿùï˜ā ñ§|ùïo|ñþ āžñþ
žñþ éā¤ o| āž|o™ ˜ā|¨ùï¤ §Äž,—È “ā|‰ā|
{|āžo|ñþ
“ā|‰ā|
ùéāñþñþíāž|ùïñoÓ
ùéāñ

Õ±÷õþ±ý× Îõ±ñýûþ üõËäÂËûþ Îõ¿ú ü±ÂÏ ÎïËß¿å
Ûý× Âó¿õþõîÇÂËòõþ/ Õ±÷±Ëðõþ Æúúõ-õ±ùÉ Õ±õþ
ÆßÂËú±Ëõþõþ Îüý×üõ ü±ð±ß±Ëù± ¿ßÂc õþ¿ãò ¿ðò&Ëù±õþ
¿ßÂåÅ ÕòÅø¸¼ îÅÂËù ÎðÝûþ± ýù Ûý× Îùà±ûþ, Õ±á±÷Ï
Û¶æiœ û±Ëðõþ ÎðàËî û±Ëõ ¿÷ëÂ׿æÿûþ±Ë÷/
Îðõõþ±æ õþ±ûþËäÂÌñÅ¿õþ Ý ¿äÂõþ|Ï ð±ú&l
ý±ô ձ÷±õþ Îî± õ±¿ßÂé± üÏ÷±¿Âó¿üËðõþ/ ÷ËñÉ qñÅ ÛßÂé± ÂóÒ±¿äÂËùõþ õÉõñ±ò/
úÏËîÂõþ ðÅÂóÅËõþ æËùõþ å±ûþ±ûþ-÷±ûþ±ûþ Îõþ±VÅõþ ÎßÂ÷ò ýùËð ÎïËß ßÂ÷ù± ýËûþ
¿÷¿ùËûþ ÎûîÂ... Îüý× Îüà±Ëò Îûà±Ëò ‘Õò™Là ßÅÂËûþ±õþ æËù äÒ±ð ÂóËh ձËå’/
ÎûÌï Âó¿õþõ±Ëõþõþ ü˼ Õ±õþ û±Ëðõþ ÷ý±Ã›¶ûþ±í âËéÂËå... ßÅÂËûþ±îÂù±ûþ îÅÂËî±
ö±ý×Ëõ±ËòËðõþ ü˼ ÎûÌ獵±ò/ á±Ëûþ ÷±ï±ûþ âËø¸ âËø¸ ü±õ±ò ÷±Ëà±, ýÒɱ îÂàò
÷±ï±ËîÂÝ ü±õ±òý× ÷±àî±÷/ Îüý× Îä±à æ;±ù±... Õ±õþ î±õþÂóËõþý× çÂÂóÄ çÂÂóÄ çÂÂó±üÄ
“ äÒ±ð õÅ¿ç ëÅÂËõ Îáù áõÄ áõÄ áõ±üÄ/ ð¿h ÎõÒËñ õ±ù¿î öÂËõþ æù îÅÂËù Îü±æ±
÷±ï±ûþ çÂÂó±Ñ çÂÂó±Ñ... ¿éÂ-Îé±Ëûþ¿KéÂõþ ¿ï÷üÑ Îü±æ± ¿òËûþ û±ûþ ßÅÂËûþ±îÂù±ûþ/
æËùõþ Îî±Ëh ձõþ ð÷ß± ý±Ýûþ±ûþ á±÷å± àÅËù û±Ýûþ±õþ Îæ±á±hÂ/ Û¿ðËß æù
ì±ù± Õ±õþ Îúø¸ ýËBå ò±/ ñÂó±üį úɱÝù±Âóh± ßÅÂËûþ±îÂù±ûþ Õ±å±h à±ûþ¿ò Û÷ò
õÏõþÂõ¼Âóżõ Õ±Ëå ò±¿ß¯ Õ±¿÷ ëÂ×êÂù±÷ Îî± ð¿hÂüÅX õ±ù¿î æËù/ Îü ÛßÂ
õþáhÂ/ õ±ù¿î îÅÂùËî Φóú±¿ùˈÂõþ Õ±á÷ò/ Âóõþ÷ ¿õ¦œËûþ ýÒ± ßÂËõþ Îðàî±÷,
Õ±Ñé±ûþ Õ±éÂËß ÕîÂù ÎïËß &lñËòõþ ÷Ëî± ëÂ×Ëê ձüËå õ±ù¿îÂ/

ßÂɱËüéÂ

‘Õɱý× ü±÷Ëù¯ ü±÷Ëù¯
ßÂÏ Õ±Ëå Îõþ õ±õ± ÝËî ·
ßÂɱËüéÂ/ ßÂɱËüéÂ/ Õ±îÇ ¿äÂÈß±õþ/ UÒЯ ßÂɱËüé¯
Û¶õù BåùÉ Õ±õþ ò±ß ¿üÒéÂß±Ëò± ÎöÂËü ÛËù±/
Õ±õþ ÛËù± Îüý× õU ÂóÅõþËò± ágÂé±/ àÅËð àÅËð
ß±Ëù± ÕÂËõþ Îà±ð±ý× ßÂõþ± ‘Î÷ë ý×ò æ±Âó±ò’
òɱúò±ù Âóɱò±Ëü±¿òß ձõþ Îý÷™L’Ãõþ áù±ûþ
¿ðËòõþ ÎúËø¸, âÅË÷õþ ÎðËú... ðÅý×Ëûþ ¿÷Ëù Æî¿õþ
ßÂõþî Îüý× ágÂé±/ áè±÷±Ëô±ò Û¶æiœ òý×, îÂËõ ÎðËà¿å õh õh ß±Ëù±õþËãõþ
Îüý× ù±ùßÂ÷ù-òÏùßÂ÷Ëùõþ ÎõþßÂëÇÂ&Ëù±/ îÂËõ î± Õ±R¦š ßÂõþ±õþ Õ±Ëáý× ý±ËîÂ
ÛËü¿åËù± Û÷ Û÷ ¿öÂ’õþ Ûý× Îå±éÂà±Ëé± ÎäÂý±õþ±&Ëù±/
‘Õ±Ëî û±ËîÂ, ý±üËî á±ËîÂ’... ‘¿õ’ ü±ý×ËëÂõþ ¿îÂò ò¥¤Ëõþ á±òé±/ õ¿ò’õþ ß±å
ÎïËß ßÂɱËüéÂé± Îû±á±h û¿ð ýù, õ±¿hÂËî Îî± ¿ý¿já±ò ¿ò¿ø¸XÂ/ ÕîÂÛõ
¿ò¿ø¸X ü÷ûþ Îõõþ ßÂËõþ îÂËõý× ò± ¿ò¿ø¸X ôÂù Õ±ý±õþ¯ Îü Ûß ýɱÂó±/ ô±ˆÂôÂËõþ±ûþ±ëÇ ßÂõþËù Û¿áËûþ û±ûþ Õ±õþ ¿õþëÂÝûþ±ý×` ßÂõþËù Îõ¿ú ¿Âó¿åËûþ û±ûþ/
¿õËúø¸: Õ¿öÂ÷îÂ, ëÂéÂËÂóò ¿ðËûþ âÅ¿õþËûþ âÅ¿õþËûþ Õ±j±æ ßÂËõþ á±òé± ÛËò
ÎôÂù± û±ûþ/ ÎéÂßÂÄËò±ù¿æ ôÂõþ ÷ɱòß±ý×` æÏõËò Û¶ï÷õ±õþ ÷±Ëò õþ±àù/
‘Îð¿àü, Îõ¿ú Îâ±õþ±ü ò±, ¿ôÂËî æ¿hÂËûþ ò©† ýËûþ û±Ëõ/’ ¦œÔ¿îÂõþ ¿ôÂËî æ¿hÂËûþ
¿áËûþËå ü¿îÂÉ/ æé àÅùËî àÅùËî ßÂɱËüéÂÝ æÏõ±¬, Ûù ßÂ¥óɱ" ¿ë¦¨/
¿÷¿òõ±ü õðËù ¿ü Ûò ¿æ, ÷±ù õðËù òɱÂó¿ßÂò, ù±ùæ±÷±-ß±Ëù±éÅ¿Âóõþ
Îùé±õþõ' õðËù ý×òõ', Õ±õþ õþ¿ãò Âó±îÂù± ÷ù±ËéÂõþ ‘Õ÷õþ¿äÂS ßÂï±’Ý ßÂËõ
Îûò ëÅÂËõ ÂóhÂù ÎÂó±Ëá± ¿é¿öÂËîÂ/ ß±õþ ß±Ëå ßÂé± ß¿÷ßÂüÄ Õ±Ëå, ú¿òõ±õþ ¿åù
Îüé±õþý× Õ¿ù¿àî ¿ôÂôÄÂï ¿Âó¿õþûþëÂ/ ëÂ×ý×Ëûþ à±Ëõ ò±, ¿åÒhÂËõ ò±, ¿ýÑüÅËé õgÅÂõþ
ðù... ‘ÂóhÂËî ¿òËûþ û±¿Bå’ õËù ÎôÂõþÈ ò± ÎðÝûþ±õþ ç¿! Îòý×/
Φ¨ä Ð Õ?ò±ö õþ±ûþ
ÛõþÂóõþ Âó±ÒËä õþþ Âó±î±ûþ 
{o(
{o(ùï÷|$›˜$•ā¤|
|$›˜$•ā¤|ñþ
¤|ñþ

ƯȽɀȺȲΎƠȽȻȳΎƙȾȾȺȷȯȼȱȳɁ
ƯȽ
Ư
ȽɀȺȲ ƠȽȻȳΎƙ
ƙȾȾȺȷȯȼȱȳɁ
÷o§'o{éā|ñþ
FREE

Vì|•āÿ|J{|÷|ùï›ñþ‰ā|ùïVìVìāž|ùïño

¥$o‰/
¥$o
o ‰/āāž|‰āñŽāoñþ§(ñþÊā|‰āñµÏ|Žā&o
ā|‰āñµÏ|Žā&o§$©ā§(
&o§$©ā§(œ|ù
|ù˜ā¤§ñþ
ù˜˜ā¤§ñþ⽘ā&îvi

97349 10877/ 94344 56197
B.S. Road, Malda, Near Hayed Bhaban
Other Models are also available

ùî|‹|ùïî|‹°84367
|‹°84367 93282
93282

$ñ†{|ñþ†$$•†$§
$•†$§

$ñùïܾܾñþ&ñþ 
ñþ|îþ•ā|îþ|ùïCÃ|$á“ā‰ā{Ç|xāāž$¤$‰Ò
Ã|$á“ā‰ā
‰ {Ç|xāāž$¤
$¤$‰Òā$o‰āù§u“ā|ñþ
$ñ†{|ñþ
$ñ†
{|ñþ†•ā|îþ 
•ā|îþ|ùïCÃ|$á“ā‰āù§u“ā|ñþ
Ã|$á“ā‰āù§u“ā|ñþµÏ|2$¤$÷ùïùï“āùï•āñþ¥|Š|

6o…‹ëā2‰āùï
o… ‹ ‰ ù¤|o&™
¤|o&™÷|¤›|™āž2ñ
|o&™÷|¤›|™āž2ñ2Ó$āžoì
÷|¤›|™ ž ññ2Ó$āžoì
Ó $ žo ¢ì:65434ùéā|oo
:65434ùéā|oo…3684558;::7{$éā§™58;:76ù§u“ā|ñþ
5
ùé |o o…… 3684558;::7
55
{$é
{$éā§
{ §™™5558;:76ù§
ù§u“ā|ñþ
|ñŠ
ù¨Õ¤|¨}o<;84<56957
<;84<<56957
ùî§÷kâïāž$ñþùï¦ïñ|@$¤āž|Jîþ|î|îþ
|î|îþ
÷|$ѓāâ×|¨}§ù¨|¤ñ$•ā$§†$“āâôÇ|o
|o{|ѓāÉ 
{|ѓāÉ|ùï§|ùïo|CĀÏ|$éā7$•ā§¨þ
|$éā
é 7$•ā§¨¨þ¨}
¨}ùùïï‰ā|‰ā|$•ÈāJCĀÏ|$éā‰ā|¤|ñþ•āāžç¤|ñþ§¨
=ì¢ìùñþ$•ā$“ā|¤¨}†$§†$6ü
$§†$6ü9ŽāÇ|ùï
ü9ŽāÇ|ùïo¤§ç§Äž,—È{ùï“ā|ùï
ā||ùï÷$“ā‰ā¨
$“ā‰ā¨Ñ“ā|ñþ
¨Ñ“ā|ñþ÷$o“ā$ñþ…¨}†¨}†$$•ā$“ā|¤
$āž†éā†$“ā$“ā†÷†$“ā
¤
îþ|ùï‰ā$÷$ßẂéā†o††$§$¨ùï 
éā†o††$§§$$¨¨ùïá“ā|āžÇ|ùïð|¤$ùñ|o÷Ç|ùïñþ|
žÇ|ùïð|¤$ì ÷|¨}ùïh®|ñ|ùïîþ|¤$ñ|ùï

â¯|îþî(J÷ùo|ùñþ
J
÷ùïo|ùïñþ||‹‹$ñù¥¦Nā
$ñù復ïNā
J÷ùï
‹$ñùï
÷oëā|ùïñ§|(oî|ùï˜ā{ùïoo‰āù¤|‰āùï
‰āù¤|‰āùï
‰
oñþ÷ùïœÇJ
{|āžo|ùï‰ā{|¤|›|ëā|ùï
ā{|¤|›|ëā
ë |ùïñùŽāo|î|îþ

ùŽāo|ñþoǨ}
oǨ

‰(āx(ā§Žāùï
§ŽŽāùïîþ§ñ(($“ā‰ā

 ïoùïVìoñþ‰ā|•āÿ|¥|•āÿ&ñþ§Àā|ñþ
ùï

Š|ùïoāž|ùïño
ñoCCTVN
T VN AKD PLUS
PLUS ŠÇ|˜ā
$˜ā$ª¯
˜ $ª¯§ñ($“āùï‰āñþ
āññþ$•ā|¨}o|ñþ§($â˜ā|‹|G(¤&ñþ
oñþ
‰ā|•āÿ
oññ‰
ñ‰ā|•ā|¥|•ā&ñþ
| ÿ|¥|•āÿ
¥| ÿ&ññþ§Àā|ñþ
§À |ñ

Ÿ%Áºy¥z– öçþöì¡yîû îy
î ö‹þ§¬y¥z šëû

†þÄyš¤yîû
þ !‹þ!†þê¤y
þ þ ~‡š Ÿy¡˜yëû
Sö†þöìŸyöìíîûy!þ›
y!þ› ¤¥/

ùŽā|Šñþ
ùŽ
Žā|Šñþ|Š(o

ù‰āñþñ|¤|‰ā“āùï
|¤|‰ā“āùïo Ha
Half
lf D
Dye
ye ‰āùïñþùŽāñþ|•ā}ùï¤ñþ¨|ùï˜āñþ‰ā|
Half
lff¥|$•āÿ$“ā éBloc
Block
ck print
print é¢ì¢ì{|ùïVìÓ›|÷ 4883
4883ì

Yā¤Yā$¤îþ|ñ||ùïñþñþ$ñĀĀ žñþ&ùï˜ā•ā2$•ā§ñþ
ā•ā2$•
$•ā§ñþ‰ā|ùïñþñþùŽāĽĽ||ùïùïñþñþ‰ā|ùïVì
ùéā|o° 73845 67971

•ā|2ñþ|ùï÷|¨oùŒ|¦™{ñùï
|¨oùŒ|
Œ|¦™ {ñùïá“ā$“āÉ$¥îþ|oÇxā‹|¨}ùïo|‰ā¤$ßW™
•ā|2$÷˜ā|¨|¤›|ññþ™÷$ñ†$ñ†§{o|§È
•ā|2$÷˜ā|¨|¤›|ñþ
÷$ñ†$ñ†§{o|§Èȍ™$•ā†$†J†™
÷†§™$•ā†o†$ñ™÷|¤›|ù÷$•ā‰āÇ|¤‰āùï¤
¤Ç|xā¨|§āž|˜ā|¤
Ç|xā¨|§āž|˜ā|¤ ÷†$ñ†$ñ†§{o|
÷†$ñ†$ñ†§{o|§È
o|§Èì$•ā†$†J†™÷†§ 
$•ā†$†J†™÷†§
•ā|b®|ñþù›Š|
ù›Š|¨}
|¨}ñ|ñþoÇùéā|o‰āñþ)o

Ÿy¡˜y †þÄyš¤
†þÄyš¤yîû
¤yîû ö¤rþyîû
öœþyîû šy!¤Å‚ ö¥yŸ– Ÿš
Ÿšßñ
šßñyŸšy öîûy’þ– Ÿy¡˜y
öëyˆyöìëyˆ ƒ 9434112
9434112231
2231  267192

•ā|b®|ñþù›Š|¨}ñ|ñþoÇùéā|o‰āñþ)o

ñ|˜āñÇ|ð|$ñù復ïNā$ñþ•ā}÷Ç|ùï“ā|¤
ā|¤$ßW
¤$ßWJ$éā$‰āÇ|¤ù÷$•ā$§o
J$éā$‰āÇ|¤ù÷$•ā$§où➥|$¤á“āŠ
où➥¥|$¤
¤áá“āŠ
•ā|2â½āžo$÷ڙ÷†$ñ†$ñ†§‰ā$¤™$•ā†o†$ñ$āž†÷†{|ñþ
žo$$÷ڙ÷†$ñ†$ñ†§‰ā$¤™$•ā†o†$ñ$āž†
÷†{|ñþì¢ì÷G¤ñ|ñþJñ(œñ|ñþ
ñ||ññþ
•ā|2 ¥(p-§˜āÇŽāÇ|“ā|È&™÷†$ñ†$ñ†§‰ā$¤™$•ā†o†$ñù÷$•ā$§o
•ā|2¥(
™÷†$ñ†$ñ†§‰ā$
‰ $¤™$•ā†o†$ñù÷$•ā$§§o
$›¤Ò&™÷†o††÷†§
™÷†o††÷†§
{$âl
$ ùïñþ||‹‹$ñùï
$ ¥¦ïNā{
ā{ùï
{ùïððÈÈ|ùïāž$•ā‰ā§|ùï
ž$
| Èo
•ā|b®|ñþù›
ù›Š|¨}
›Š|¨}}ñ|ñþoÇùéā|o‰āñþ)o
•ā|2{Ä×|oùÇ|$˜āñþ|îþ™÷†§{ùï
÷†§{ùïððÈÈ|†ù‹|Öāù÷•ā|$¤ßW좢¢ìµÏ$˜ā$›o•ā|2
•ā|2›#āžEāñþ 
››# žEāñþù§o
ù§o™™÷†§†™éā†{|ñþ
÷†§†™éā†{|ñþ†$§†§¨}
$§†§¨}†$•ā™÷†$§†¨}Žā{ùïðÈ|

¨|“Èā§…h®|kvĀ$ñ$ëāª¯ùñþ|ùï‹ñþ$ñùïù復ïNā‰ā|$•ÈāJ¤$
J¤$á“āŠ
áá“āŠ

CTVN
T VN AKD PL
PLUS
LUS µÏ$˜ā÷|ùï§ñþù¥¦ñþ$ññ|ñþ

§‰ā|¤44†63$÷$oùï
§‰‰ā|¤44†63$÷$oùï“ā

•ā|2ëā|âôñþ÷(Š|È&™÷†$•āÇùï
™ ÷†$•āÇùï§|$§ùïîþ“āµÏ
µÏùïéā§ñþ÷|¤›|ù÷$•ā‰āÇ|¤‰āù蘿Ç|xā¨|§āž|˜ā|¤
Ç|xā¨¨|§
|§āž|˜ā|¤
•ā|b®|ñþù›Š|¨}ñ|ñþoÇùéā|o‰āñþ)o
‹ ùïo|‰ā¤$ßWÇxā{ñùïá“ā$“āɉā§
‹|¨}

•ā|2îþ§|oÇ|¤™™÷†$•ā†™$•ā†÷•ā|b®|ñþ
÷†$•ā†™$•ā†÷•ā|b®
b®|ñþù›Š|¨}ñ|ñþoÇùéā|o‰āñþ)o

•ā|b®|ñþù›Š|¨}ñ|ñþoÇùéā|o‰āñþ)o

âi&ùñþ|‹$ñù復ïNā‹|¨}ùïo|‰ā¤$
|‰ā¤$á“āŠ
áá“āŠ

••ā|2§ùï
•ā
|2§ùï˜āÇ«Ìù¥Šñþ÷|ª¯|™ ÷†$ñ†$ñ†§
÷†$ñ†$ñ†§{o|§È
§{o|§È$•ā††™÷†$•āñ/¨âž$˜āñ|ñþ™Ùh®ñ|ñþ 
Ùh®
h®ñ|ñþñþþJ¥$oñ|ñþ
J¥$oñ|ñþñþþ •ā|2÷¤îþ 
•ā|2÷¤îþ§ñþ‰ā|ñþ™ $•ā†$†J†™÷†$•ā†

ùo|ùïñþ¤$éā$$¥îþ|o

¥$oñ|ñþ
¥$oñ|ñþ™ñþ$$ññ|ñþ
ññ|ñþ
ñ J
Jù§|÷ñ|ñþ 
ù§|÷ñ|ñþ

•ā|2ñþoñ&ñþùñ|§™ ÷†$•ā
÷†$•āµÏ
µÏ$˜ā$›o
˜ā$›o

11 õø¸Ç 03 üÑàɱ/ ¦¤Q±¿ñß±õþÏ, ۶߱úßÂ Ý ÷Å^ß տòX ð±ú&l ßÂîÇÂÔß ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ÷±ùð± 732101 ýý×Ëî Û¶ß±¿úîÂ Ý ÷Å¿^îÂ/ ü¥ó±ðß Р¿äÂõþ|Ï ð±ú&l/ Îô±ò Ð ß±ûDZùûþ 03512-220522 õ±îDZ ¿õö±á 97334 04880 ¿õ:±Âóò ¿õö±á 92327 90070
ôÂɱ' Ð •03512— 253913 ý×-Î÷ù response@aamadermalda.in ÝËûþõü±ý×é www.aamadermalda.in I RNI. No. WBBEN/03/13342

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful