You are on page 1of 793

AGveds'iht;

aq p[qm' m<@lm(
p[qmok"
p[qmo?y;y" 1 vg;" 1-37 p[qmonuv;k" sU_;in 1-3 )
1 p[qm' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy vw;m]o m/uCzNd; AiW" ) adevR t; )
g;y]I zNd"

hr"
amI pur oiht' yDSy dev mO Tvjm( ) hot;r' r/;tmm( 1
a" pUvRe .Ai W.rI@o nUtn w t ) s dev ;\ Eh v=it 2
an; rymXnvt( poWmve idvie dve ) yxs' vIrvmm( 3
ae y' yDm?vr' vt" pr.rU s ) s d( dev We u gCzit 4
ahoRt; kivt"u sTy]vStm" ) dev o dev e .r; gmt( 5
yd d;xWu e Tvme .{' krys ) tvet( tt( sTymir" 6
p Tv;e idvie dve doW;vSt/yR ; vym( ) nmo .rNt Ems 7
r;jNtm?vr;,;' gop;mOt Sy dIidivm( ) v/mR ;n' Sve dme 8
s n" iptve sUn vee sUp;yno .v ) scSv; n" SvStye 9
2 itIy' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy vw;m]o m/uCzNd; AiW" ) 1-3 a;tOcSy
v;yu" 4-6 itIytOcSyeN{v;yU 7-9 tOtIytOcSy c m];v,* devt;" )
g;y]I zNd"

v;yv; y;ih dxRte me som; ar'


t;" ) teW;' p;ih u/ I hvm( 1
v;y Kqe.jrR Nte Tv;mCz; jrt;r" ) sut som; ahivRd" 2
v;yo tv p[pO t I /en; jg;it d;xWu e ) c I sompItye 3
N{v;yU me sut ; p p[yo.r; gtm( ) Ndvo v;mux
Nt ih 4
v;yivN{ cetq" sut ;n;' v;jnIvsU ) t;v; y;tm pu {vt( 5
v;yivN{ suNvt a; y;tm pu intm( ) m+v1T q; /y; nr; 6
m]' ve pUt d=' v,' c rx;dsm( ) /y' `Ot ;cI' s;/Nt; 7
1

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Atne m];v,; vOt;vO/;vOtSpOx; ) tu' bOh Ntm;x;qe 8


kvI no m];v,; tuivj;t; = y; ) d=' d/;te apsm( 9
3 tOtIy' sU_m(
1-12 ;dxcRSy;Sy sU_Sy vw;m]o m/uCzNd; AiW" ) 1-3
a;tOcSy;n* 4-6 itIytOcSyeN{" 7-9 tOtIytOcSy ive dev;"
10-12 ctuqtR cO Sy c srSvtI devt;" ) g;y]I zNd"

an; yJvrIrWo {vTp;,I xu.S ptI ) pu. ju ; cnSytm( 1


an; pud s' s; nr; xvIry; /y; ) /<y; vnt' gr" 2
d; yuv ;kv" sut ; n;sTy; vO _bihRW" ) a; y;t' {vtRnI 3
N{; y;ih c].;no sut ; me Tv;yv" ) a<vI.Stn; pUt ;s" 4
N{; y;ih /yie Wto ivp[j tU " sut ;vt" ) p b[;, v;`t" 5
N{; y;ih tUtju ;n p b[;, hrv" ) sut e d/v nn" 6
aom;sWR,I/Oto ive dev;s a; gt ) d;;'so d;xWu " sut m( 7
ive dev ;so aru " sut m; gNt tU,yR " ) ; v Svsr;, 8
ive dev ;so a/ Eihm;y;so a&h" ) me/' juWNt vy" 9
p;vk
; n" srSvtI v;je .v; jnIvtI ) yD' v /y;vs"u 10
co y]I sUn tO ;n;' cetN tI sumtIn;m( ) yD' d/e srSvtI 11
mho a,"R srSvtI p[ cet yit kt nu ; ) /yo iv; iv r;jit 12
itIyonuv;k" 2
) sU0 4-7 )
4 ctuq| sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy vw;m]o m/uCzNd; AiW" ) N{o devt; )
g;y]I zNd"

su
p
mu tU ye sud `u ;mv godhu e ) ju m s viv 1
p n" svn; gih somSy somp;" ipb ) god; d( rev to md" 2
aq; te aNtm;n;' v;m sumtIn;m( ) m; no ait :y a; gih 3
prei h ivg[m StOt mN{' pOCz; ivptm( ) ySte s%>y a; vrm( 4
t b[vu Ntu no indo inrNytd;rt ) d/;n; N{ d( duv" 5
2

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

t n" su. g;\ arvocR ye du SR m y" ) Sy;meidN{Sy xmR , 6


Em;xmu ;xve .r yDy' nOm ;dnm( ) pty n( mNdyTs%m( 7
aSy pITv; xtto `no vO] ;,;m.v" ) p[;vo v;jeW u v;jnm( 8
t' Tv; v;jeW u v;jn' v;jy;m" xtto ) /n;n;mN{ s;tye 9
yo r;yo3v inmhR ;Nt( sup ;r" suN vt" s%; ) tSm; N{;y g;yt 10
5 pm' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy vw;m]o m/uCzNd; AiW" ) N{o devt; )
g;y]I zNd"

a; Tvet; in WIdt e N{m . p[ g;yt ) s%;y" Stomv;hs" 1


pu
t m' pu, ; mIx;n' v;y;, ;m( ) N{' some sc; sut e 2
s `; no yog a; .uv t ( s r;ye s pur?' y;m( ) gm;je .r; s n" 3
ySy s'S qe n vO< vte hrI smTsu x]v" ) tSm; N{;y g;yt 4
sut p ;Vne sut ; me xucy o yNt vItye ) som;so d?y;xr" 5
Tv' sut Sy pItye so vO
o aj;yq;" ) N{ Jyw;y suto 6
a; Tv; ivxNTv;xv" som;s N{ gvR," ) x' te sNtu p[cte se 7
Tv;' Stom; avIvO/n ( Tv;muK q; xtto ) Tv;' v/NR tu no gr" 8
a=toit" sneidm' v;jmN{" sh,m( ) ySmn( iv;in p*'Sy; 9
m; no mt; a. &hn( tnnU ;mN{ gvR," ) x;no yvy; v/m( 10
6 W' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy vw;m]o m/uCzNd; AiW" ) 1-3 10
a;;n;' itsO,;' dxMy;eN{" 4-9 ctuqIRt" W<,;' mt" t];ip 5 7
pmIsMyoeN{o devt;" ) g;y]I zNd"

yu Nt b[ mW ' crNt' pr tSquW" ) rocNte rocn; idiv 1


yu NTySy k;My; hrI ivp=s; rqe ) xo,; /O ,U nOv ;hs; 2
kt 'u <vkt ve pexo my;R apex
se ) smuW rj;yq;" 3
a;dh Sv/;mnu pung .R TR vme rre ) d/;n; n;m yDym( 4
vI cd;ju .guhR ; cidN{ vi." ) avNd y; anu 5
dev y Nto yq; mit mCz; vds'u gr" ) mh;mnWU t ut m( 6
3

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

N{e, s' ih =se s'jGm;no ab>yuW; ) mNdU sm;nvcsR ; 7


anv rw .u .m%
R " shSvdcRit ) g,w rN{Sy k;Myw" 8
at" prJm; gih idvo v; rocn;d/ ) smSmOte gr" 9
to v; s;itmImhe idvo v; p;qvR ;d/ ) N{' mho v; rjs" 10
7 sm' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy vw;m]o m/uCzNd; AiW" ) N{o devt; )
g;y]I zNd"

N{m;qno bOh idN{mk


.ri k," ) N{' v;,IrnUWt 1
N{ yo"R sc; s'mXl a; vcoyju ; ) N{o vjI[ ihr< yy" 2
N{o dI`;Ry c=s a; sUy| rohyd( idiv ) iv go.ri{mrw yt( 3
N{ v;jeW u nov shp/[ neWu c ) g[ g;[ .i t." 4
N{' vy' mh;/n N{m.eR hv;mhe ) yuj' vO] We u vj[,m ( 5
s no vOWm'u c s];d;vp; vO/ ) aSm>ymp[i tkt" 6
tu te u e y re Stom; N{Sy vj[," ) n vN/e aSy sui tm( 7
vOW; yUq ve v'sg " IryT yoRjs ; ) x;no ap[i tkt" 8
y EkWR,In;' vsUn ;mrJyit ) N{" p =tIn;m( 9
N{' vo vtSpr hv;mhe jne> y" ) aSm;kmStu kvl
" 10
tOtIyonuv;k" 3
) sU0 8-11 )
8 am' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy vw;m]o m/uCzNd; AiW" ) N{o devt; )
g;y]I zNd"

EN{ s;ns' ry' sjTv;n' sd;shm( ) viWR mUt ye .r 1


in yen muihTyy; in vO] ; ,/;mhw ) Tvot;so NyvtR ; 2
N{ Tvot;s a; vy' vj[' `n; ddImih ) jyem s' yu / SpO/" 3
vy' xUre .rStO .rN{ Tvy; yuj ; vym( ) s;s ;m pOtNyt" 4
mh;\ N{" pr nu mihTvmStu vj[,e ) *nR p[ qn; xv" 5
smohe v; y a;xt nrStokSy sint* ) ivp[;s o v; /y;yv" 6
4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

y" k =" somp ;tm" smu{ v ipNvte ) vIRr;po n k;kd " 7


Ev; Sy sUn tO ; ivrpx
( I gomtI mhI ) pKv; x;%; n d;xWu e 8
Ev; ih te iv.Ut y ty N{ m;vte ) st( sNt d;xWu e 9
Ev; Sy k;My; Stom Kq' c x'Sy; ) N{;y sompItye 10
9 nvm' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy vw;m]o m/uCzNd; AiW" ) N{o devt; )
g;y]I zNd"

N{eih mTSyN/so ive ." sompvR ." ) mh;\ a.irojs; 1


Emen ' sOjt; sut e mNdmN{;y mNdne ) ci iv;in cye 2
mTSv; suxp[ mNd." Stome .ivRcWR,e ) scwW u svne v; 3
asOg [ mN{ te gr" p[it Tv;mudh ;st ) ajoW; vOW. ' pitm( 4
s' cody c]mv;Rg( r;/ N{ vre< ym( ) asidt( te v.u p[. u 5
aSm;NTsu t] codye N{ r;ye r.Svt" ) tuvu yxSvt" 6
s' gomidN{ v;jvdSme pOq u vo bOh t( ) v;yu/ Re =tm( 7
aSme /ei h vo bOh d( u ' shs;tmm( ) N{ t; rqnIrW" 8
vsorN{' vsup it' gI.Rg,RO Nt AGmym( ) hom gNt;rmUt ye 9
sut e sut e Nyokse bOh d( bOh t Edr" ) N{;y xUW mciR t 10
10 dxm' sU_m(
1-12 ;dxcRSy;Sy sU_Sy vw;m]o m/uCzNd; AiW" ) N{o devt; )
anupu ( zNd"

g;yNt Tv; g;yi],ocNR Tykm i k," )


b[ ;,STv; xtt d( v'x
mv yemre 1
yt( s;no" s;num ;hd ( .UySR p kTvmR ( )
tidN{o aq| cetit yUq ne vO ,rej it 2
yu+ v; ih k xn; hrI vOW, ; k+yp;[ )
aq; n N{ somp; gr;mup iu t' cr 3
Eih Stom;\ a. Svr;. gO, I; v )
b[ c no vso sceN{ yD' c v/Ry 4
5

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

KqmN{;y x'Sy' v/nR ' puinW/e )


xo yq; sut We u ,o r;r,t( s:yeWu c 5
tmt( s%Tv mhe t' r;ye t' suv IyeR )
s x t n" xkidN{o vsu dym;n" 6
su vvtO ' suinrjmN{ Tv;d;t mx" )
gv;mp v[j ' vO / ,u v r;/o ai{v" 7
nih Tv; rodsI .e A`;ym;, mNvt" )
jeW" SvvtR Irp" s' g; aSm>y' /Uniu h 8
a;uT k,R u/ I hv' nU c/v me gr" )
N{ Stommm' mm v; yuj dNtrm( 9
v; ih Tv; vOWN tm' v;jeW u hvntu m ( )
vOWN tmSy mh it' shs;tm;m( 10
a; tU n N{ k*xk mNds;n" sut ' ipb )
nVym;yu" p[ sU itr /I shs;mOiWm( 11
pr Tv; gvR,o gr m; .vNtu vt" )
vO
;yum nu vOy o ju; .vNtu juy " 12
11 Ek;dx' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy m;/uCzNdso jet; AiW" ) N{o devt; )
anupu ( zNd"

N{' iv; avIvO/Nt( smu{ Vycs' gr" )


rqItm' rqIn;' v;j;n;' sTpit' pitm( 1
s:ye t N{ v;jno m; .em xvsSpte )
Tv;m. p[ ,onmu o jet;rm pr;jtm( 2
pUv IRrN{Sy r;tyo n iv dSyNTyUt y" )
ydI v;jSy gomt" Stot>O yo m'ht e m`m( 3
pur ;' .NduyvRu ; kivrmt*j; aj;yt )
N{o ivSy km,R o /t;R vjI[ pu t " 4
Tv' vlSy gomtop;vri{vo blm( )
Tv;' dev ; ab>yuWs( tuJ ym;n;s a;ivWu" 5
6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

tv;h' xUr r;it." p[Ty;y' sN/um ;vdn( )


p;itNt gvR,o vdu e tSy k;rv" 6
m;y;.rN{ m;yn' Tv' xu,mv;itr" )
vdu e tSy me/r;s( teW;' v;'S yur 7
N{mIx;nm ojs;. Stom; anUWt )
sh' ySy r;ty t v; sNt .Uys I" 8
ctuqoRnuv;k" 4
) sU0 12-17 )
12 ;dx' sU_m(
1-12 ;dxcRSy;Sy sU_Sy k;<vo me/;itqAiW" ) adevR t; t];ip
6 W; Ac a;p;dSy inmRQy;hvnIy;vI devte ) g;y]I zNd"

a' dUt ' vO, Imhe hot;r' vved sm( ) aSy yDSy su
tum ( 1
am' hvIm." sd; hvNt vxp( itm( ) hVyv;h' puip[y m( 2
ae dev ;\ h; vh jD;no vO _bi hRWe ) as hot; n @" 3
t;\ xt o iv bo/y yde y;s dUT ym( ) dev rw ; sTs bihRiW 4
`Ot;hvn dIidv" p[it m rWto dh ) ae Tv' r= Svn" 5
an;" sm?yte kivgOhR pityvRu ; ) hVyv;@ ju ;Sy" 6
kivmmup Stuih sTy/m;R,m?vre ) dev mmIvc;tnm( 7
ySTv;me hivpitdUtR ' dev spyiR t ) tSy Sm p[;vt; .v 8
yo a' dev vItye hivm;\ a;ivv;sit ) tSmw p;vk mOy 9
s n" p;vk dIidvoe dev ;\ h; vh ) p yD' hiv n" 10
s n" Stv;n a; .r g;y],e nvIys; ) ry' vIrvtImWm( 11
ae x
, xocW; iv;.devR it." ) m' Stom' juWSv n" 12
13 ]yodx' sU_m(
1-12 ;dxcRSy;Sy sU_Sy k;<vo me/;itqAiW" ) 1 a;;y; Ac
?m" smo v;" 2 itIy;y;StnUnp;t( 3 tOtIy;y; nr;x's" 4
ctuQy;R " 5 pMy; bihR" 6 W; devI;Rr" 7 sMy;
W;s;n_; 8 aMy; dwVy* hot;r* p[cte s* 9 nvMy;iSto deVy"
7

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

srSvtI;.;rTy" 10 dxMy;STv; 11 Ek;dXy; vnSpit" 12


;dXy; Sv;h;tyop; devt;" ) g;y]I zNd" Etd;p[IsU_m(

sus mo n a; vh dev ;\ ae hivmte ) hot" p;vk y= c 1


m/um Nt' tnUnp;d( yD' dev We u n" kve ) a; ,iu h vItye 2
nr;xs' mh ip[y mSmn( yD p ye ) m/u j hvtm( 3
ae su%
tme rqe dev ;\ t a; vh ) as hot; mnui hRt" 4
StO, It bihRr;nWu g( `Ot pO ' mnIiW," ) y];mtO S y c=,m( 5
iv yNt;mOt;v/O o ;ro dev Irs t" ) a; nUn ' c yve 6
n_oW;s; sup x
e s ;Smn( yD p ye ) d' no bihRr;sde 7
t; su j; p ye hot;r; dwVy; kvI ) yD' no y=t;mmm( 8
; srSvtI mhI ito dev ImyR o.vu " ) bihR" sIdNTv/" 9
h Tv;rmg[y ' vpm pu ye ) aSm;kmStu kvl
" 10
av sOj; vnSpte dev dev >e yo hv" ) p[ d;tru S tu cetn m( 11
Sv;h; yD' ,otne N{;y yJvno gOh e ) t] dev ;\ p ye 12
14 ctudx
R ' sU_m(
1-12 ;dxcRSy;Sy sU_Sy k;<vo me/;itqAiW" ) ive dev; devt;" )
g;y]I zNd"

Ee.re duvo gro ive ." sompItye ) dev e .y;Rih y= c 1


a; Tv; k<v; aWt gO, Nt ivp[ te /y" ) dev e .r a; gih 2
N{v;yU bOhS pit' m];' pUW ,' .gm( ) a;idTy;n( m;t' g,m( 3
p[ vo .[yNt Ndvo mTsr; m;dy,v" ) {Ps; m?vmUW d" 4
te Tv;mvS yv" k<v;so vO _bihRW" ) hivmNto ar'
t" 5
`Ot pO ; mnoyju o ye Tv; vhNt vy" ) a; dev ;NTsompItye 6
t;n( yj];\ At;v/O oe pIvtS/ ) m?v" suj p;yy 7
ye yj]; y @;s( te te ipbNtu jy; ) m/ore vW$
( it 8
a;k' sUySR y rocn;d( iv;Ndev ;\ Wb /Ru " ) ivp[o hoteh v=it 9
ive ." soMy' m?v N{e, v;ynu ; ) ipb; m]Sy /;m." 10
Tv' hot; mnui htR oe yDWe u sIds ) sem' no a?vr' yj 11
yu+ v; WI rqe hrto dev roiht" ) t;.dvRe ;\ h; vh 12
8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

15 pdx' sU_m(
1-12 ;dxcRSy;Sy sU_Sy k;<vo me/;itqAiW" ) 1 a;;y; Ac
N{" 2 itIy;y; mt" 3 tOtIy;y;STv; 4 ctuQy;R a" 5
pMy; N{" 6 W; m];v,* 7-10 smIttsO,;' {iv,od; a"
11 Ek;dXy; an* 12 ;dXy;;devR t;" Atudve t; Et;" )
g;y]I zNd"

N{ som' ipb Atnu ; Tv; ivxNTvNdv" ) mTsr;sStdoks" 1


mt" ipbt Atnu ; po];d( yD' pun Itn ) yUy ' ih ; sud ;nv" 2
a. yD' gO, Iih no ;vo ne" ipb Atnu ; ) Tv' ih r/ ; as 3
ae dev ;\ h; vh s;dy; yoinWu i]Wu ) pr .UW ipb Atnu ; 4
b[;,;idN{ r;/s" ipb; sommtO r\U nu ) tve s:ymStOt m( 5
yuv ' d=' /Otv[t m];v, dU
.m( ) Atnu ; yDm;x;qe 6
{v,od; {v,so g[;vhSt;so a?vre ) yDWe u dev mIte 7
{v,od; dd;tu no vsUi n y;in <vre ) dev We u t; vn;mhe 8
{v,od;" ippIWit juh ot p[ c itt ) ne ;^ tu .ryt 9
yt( Tv; tur IymtO u .{R v,odo yj;mhe ) a/ Sm; no did.vR 10
an;ipbt' m/u dII xucv[t; ) Atnu ; yDv;hs; 11
g;hpR Tyen sNTy Atnu ; yDnIrs ) dev ;n( dev yte yj 12
16 Wo@x' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy k;<vo me/;itqAiW" ) N{o devt; ) g;y]I
zNd"

a; Tv; vhNtu hryo vOW, ' sompItye ) N{ Tv; sUrc =s" 1


m; /;n; `Ot
vu o hrI hop v=t" ) N{' su%
tme rqe 2
N{' p[;t hvR ;mh N{' p[yT y?vre ) N{' somSy pItye 3
p n" sut m; gih hr.rN{ k x." ) sut e ih Tv; hv;mhe 4
sem' n" Stomm; gupde ' svn' sut m( ) g*ro n tOi Wt" ipb 5
me som;s Ndv" sut ;so a/ bihRiW ) t;\ N{ shse ipb 6
ay' te Stomo ag[y o idSpOgS tu x'tm " ) aq; som' sut ' ipb 7
9

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ivmTsvn' sut mN{o md;y gCzit ) vO] h ; sompItye 8


sem' n" k;mm; pO, go.rw" xtto ) Stv;m Tv; Sv;?y" 9
17 sdx' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy k;<vo me/;itqAiW" ) N{;v,* devte ) 13 6-9 p[qmtOcSy W;idctuAc ; g;y]I 4-5 ctuqIRpMyo
p;dincOt( 5 pMy; hsIysI v; g;y]I zNdsI

N{;v,yorh' sm;[ jorv a; vO, e ) t; no mO;t xe 1


gNt;r; ih Sqovse hv' ivp[S y m;vt" ) /t;Rr; cWR,In;m( 2
ank
u ;m' tpyR qe ;mN{;v, r;y a; ) t; v;' neidmImhe 3
yuv ;k ih xcIn;' yuv ;k sumtIn;m( ) .Uy ;m v;jd;Vn;m( 4
N{" shd;Vn;' v," x'Sy;n;m( ) tu. vR TyuK Qy" 5
tyordvs; vy' snme in c /Imih ) Sy;dut p[r ce n m( 6
N{;v, v;mh' ve c];y r;/se ) aSm;NTsu jGyuWS tm( 7
N{;v, nU nu v;' sW;sNtIWu /Iv; ) aSm>y' xmR yCztm( 8
p[ v;mXnotu sui trN{;v, y;' ve ) y;mO/ ;qe s/Stui tm( 9
pmonuv;k" 5
) sU0 18-23 )
18 a;dx' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy k;<vo me/;itqAiW" ) 1-3 p[qmtOcSy
b[,Spit" 4 ctuQy;R N{o b[,Spit" som 5 pMy; b[,Spit"
som N{o d=,; c 6-8 W;idtOcSy sdsSpit" 9 nvMy;"
sdsSpitnRr;x'so v; devt;" ) g;y]I zNd"

som;n' Svr,' ,ui h b[ ,Spte ) k=IvNt' y a*xj" 1


yo rev ;n( yo amIvh; vsiu vt( pui v/nR " ) s n" sW_u yStur " 2
m; n" x'so arWo /Ui tR" p[, mTySR y ) r=; ,o b[,Spte 3
s `; vIro n ryit ymN{o b[, S pit" ) somo ihnoit mTymR ( 4
Tv' t' b[ ,Spte som N{ mTymR ( ) d=,; p;Tv'hs " 5
sdsS pitmt ' ip[y mN{Sy k;Mym( ) sin' me/ ;my;sWm( 6
10

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

ySm;t e n s?yit yDo vp tn ) s /In;' yogmNvit 7


a;oit hivit' p[;' ,oTy?vrm( ) ho]; dev We u gCzit 8
nr;xs' ' su/ O m mpXy' spq[ S tmm( ) idvo n sm%sm( 9
19 Ekonv'x' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy k;<vo me/;itqAiW" ) amRt devt;" )
g;y]I zNd"

p[it Ty' c;m?vr' gopIq;y p[ yse ) mr a; gih 1


nih dev o n mTyoR mhStv tu' pr" ) mr a; gih 2
ye mho rjso vdu ivRe dev ;so a&h" ) mr a; gih 3
y g;[ akm ;ncO u rn;/O ;s aojs; ) mr a; gih 4
ye x. ;[ `orvpsR " su=] ;so rx;ds" ) mr a; gih 5
ye n;kSy;/ rocne idiv dev ;s a;ste ) mr a; gih 6
y yNt pvtR ;n( itr" sm{u m,vR m( ) mr a; gih 7
a; ye tNvNt rXm.s( itr" sm{u mojs; ) mr a; gih 8
a. Tv; pUv pR Itye sOj ;m soMy' m/u ) mr a; gih 9
it p[qm;k p[qmo?y;y )
itIyo?y;y" 2 v0 1-38
20 v'x' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy k;<vo me/;itqAiW" ) A.vo devt;" )
g;y]I zNd"

ay' dev ;y jNmne Stomo ivp[e .r;sy; ) ak;r r/;tm" 1


y N{;y vcoyju ; tt=mu nR s ; hrI ) xmI.yDR m;xt 2
t=n( n;sTy;>y;' prJm;n' su%
' rqm( ) t=n( /en 'u sbd `Ru ;m( 3
yuv;n; iptr; pun" sTymN]; AjUy v" ) A.vo vt 4
s' vo md;so aGmte N{e, c mTvt; ) a;idTye. r;j." 5
t Ty' cms ' nv' Tvd vRe Sy intm( ) aktR ctru " pun" 6
te no r;in /n i]r; s;;in suNvte ) Ekmk
e sux St." 7
a/;ryNt vyo.jNt suT yy; ) .;g' dev We u yDym( 8
11

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

21 Ekv'x' sU_m(
1-6 W@OcSy;Sy sU_Sy k;<vo me/;itqAiW" ) N{;I devte )
g;y]I zNd"

hNe {;I p ye tyort( StommXu ms ) t; som' somp;tm; 1


t; yDWe u p[ x's teN{;I xM .t; nr" ) t; g;y] We u g;yt 2
t; m]Sy p[xS ty N{;I t; hv;mhe ) somp ; sompItye 3
g;[ sNt; hv;mh ped ' svn' sut m( ) N{;I Eh gCzt;m( 4
t; mh;Nt; sdSptI N{;I r= Bjtm( ) ap[j ;" sNTvi]," 5
ten sTyen j;gOt m/ p[cte nu e pde ) N{;I xmR yCztm( 6
22 ;v'x' sU_m(
1-21 Ekv'xTyOcSy;Sy sU_Sy k;<vo me/;itqAiW" ) 1-4
p[qm;idctuAc ;mn* 5-8 pMy;idctsO,;' sivt; 9-10
nvmIdxMyor" 11 Ek;dXy; deVy" 12 ;dXy; N{;,Iv,;Ny;Yy"
13-14 ]yodxIctudXR yo;Rv;pOqVy* 15 pdXy;" pOqvI 16
Wo@Xy; iv,udvRe ; v; 17-21 sdXy;idp;n; iv,udvRe t;" ) g;y]I
zNd"

p[;t y jRu ; iv bo/y;n;vhe gCzt;m( ) aSy somSy pItye 1


y; sur q; rqItmo.; dev ; idvSpOx; ) an; t; hv;mhe 2
y; v;' kx; m/um T yn; sUn tO ;vtI ) ty; yD' mm=tm( 3
nih v;mSt dUrk
y]; rqen gCzq" ) an; somno gOh m( 4
ihr<yp;,mUt ye svt;rmpu ye ) s ce; dev t; pdm( 5
ap;' np;tm vse svt;rmpu Stuih ) tSy v[t ;NyuX ms 6
v. _;r' hv;mhe vso]Sy r;/s" ) svt;r' nOc =sm( 7
s%;y a; in WIdt svt; StoMyo nu n" ) d;t; r;/;' s xuM.it 8
ae pIrh; vh dev ;n;mx
u t Ip ) Tv;r' sompItye 9
a; ; a h;vse ho];' yiv .;rtIm( ) v]I' /W,;' vh 10
a. no dev Irvs; mh" xm,R ; nOp I" ) aCzp];" scNt;m( 11
hNe {;,Imup ye v,;nI' SvStye ) a;yI' sompItye 12
12

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

mhI *" pO qvI c n m' yD' mm=t;m( ) ipptO ;' no .rIm." 13


tyord( `Ot vt( pyo ivp[; rhNt /Iit." ) gN/vSR y /[vu e pde 14
Syon; pO qiv .v;nO=r ; invx
e n I ) yCz; n" xmR spq[ " 15
ato dev ; avNtu no yto iv,ui vRcme ) pO qVy;" s /;m." 16
d' iv,ui vR cme ]e/ ; in d/e pdm( ) smUh
( mSy p;'sru e 17
]I, pd; iv cme iv,ug opR ; ad;>y" ) ato /m; , /;ryn( 18
iv,o" km; , pXyt yto v[t ;in pSpxe ) N{Sy yuJy" s%; 19
td( iv,o" prm' pd' sd; pXyNt sUr y" ) idvIv c=ur ;ttm( 20
td( ivp[;s o ivpNyvo j;gOv ;'s" smN/te ) iv,oytR ( prm ' pdm( 21
23 ]yov'x' sU_m(
1-24 ctuv|xTyOcSy;Sy sU_Sy k;<vo me/;itqAiW" ) 1 p[qm;y;
Aco v;yu" 2-3 itIy;tOtIyyorN{v;yU 4-6 ctuQy;RidtOcSy
m];v,* 7-9 sMy;idtOcSyeN{o mTv;n( 10-12 dxMy;idtOcSy
ive dev;" 13-15 ]yodXy;idtOcSy pUW; 16-22 23
Wo@Xy;ids;n;' ]yov'Xy;" pUv;R/SR y c;p" 23 24 ]yov'Xy;" pr;/RSy
ctuv|Xy;;devR t;" ) 1-18 p[qm;;dxc;| g;y]I 19
Ekonv'Xy;" puri,k 21 Ekv'Xy;" p[it; 20 22-24 v'Xy;
;v'Xy;idtOcSy c;nupu ( zNd;'s

tIv;[ " som;s a; g;xIvNR t" sut ; me ) v;yo t;n( p[Sqt;n( ipb
1
.; dev ; idvSpOxe N{v;yU hv;mhe ) aSy somSy pItye 2
N{v;yU mnojvu ; ivp[; hvNt tye ) sh
;=; /ySptI 3
m]' vy' hv;mhe v,' sompItye ) jD;n; pUt d=s; 4
Atne y;vOt ;v/O ;vOt Sy JyoitWS ptI ) t; m];v,; ve 5
v," p[;vt; .uv n( m]o iv;.it." ) krt;' n" sur ;/s" 6
mTvNt' hv;mh N{m; sompItye ) sjgU ,R ne tOMptu 7
N{Jye; m,; dev;s" pUWr ;ty" ) ive mm ut; hvm( 8
ht vO] ' sud ;nv N{e, shs; yuj ; ) m; no du" x's xt 9
ivn( dev ;n( hv;mhe mt" sompItye ) g;[ ih pOXnm;tr" 10
13

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

jyt;mv tNytu mR t;mie t /O,uy ; ) yCz.' y;qn; nr" 11


hSk;r;d( vtu S pyRto j;t; avNtu n" ) mto mOyNtu n" 12
a; pUW ]bihRW m;`O, e /,' idv" ) a;j; n' yq; pxmu ( 13
pUW ; r;j;nm ;`O ,rpghU
( ' guh; ihtm( ) avNd]bihRWm( 14
to s mmNdu ." W@u _;\ ansu ie W/t( ) go.yvR ' n cW t( 15
aMbyo yNTy?v.j;m yo a?vrIyt;m( ) pO t ImR/nu ; py" 16
amyU ;R p sUyRe y;.v; sUy"R sh ) t; no ihNvNTv?vrm( 17
apo dev Ip ye y] g;v" ipbNt n" ) sN/u> y" kTv| hv" 18
aPSv1NtrmtO m P su .eW j mp;mut p[xS tye ) dev; .vt v;jn" 19
aPsu me somo ab[vIdNtivR;in .eWj ; )
a' c vx'. vu m;p v.eW jI" 20
a;p" pO,It .eW j ' vq' tNve3 mm ) JyoKc sUy| xe 21
dm;p" p[ vht yt( ik c durt' my )
yd( v;hm.du{ oh yd( v; xep t;nOt m( 22
a;po a;Nvc;rW' rsen smgSmih )
pySv;n a; gih t' m; s' sOj vcsR ; 23
s' m;e vcsR ; sOj s' p[j y; sm;yuW ; )
vmu Re aSy dev ; N{o iv;t( sh AiW." 24
Wonuv;k" 6
) sU0 24- 30 )
24 ctuv|x' sU_m(
1-15 pdxcRSy;Sy sU_Sy;jIgitR" xun"xep" s i]mo vw;m]o
devr;t" AiW" ) 1 p[qm;y; Ac" k" p[j;pit" 2 itIy;y; a"
3-5 tOtIy;idtOcSy sivt; 5 pMy; .go v; 6-15
W;iddxc;R v,o devt;" ) 1-2 6-15 a;yoOcR o"
W;iddxc;R i]up( 3-5 tOtIy;idtOcSy c g;y]I zNdsI

kSy nUn ' ktm Sy;mtO ;n;' mn;mhe c; dev Sy n;m )


ko no m; aidtye pund ;Rt( iptr' c xye ' m;tr' c 1
ave yR ' p[q m Sy;mtO ;n;' mn;mhe c; dev Sy n;m )
14

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

s no m; aidtye pund ;Rt( iptr' c xye ' m;tr' c 2


a. Tv; dev sivtrIx;n' v;y;, ;m( ) sd;vn( .;gmImhe 3
y t Tq; .g" xxm;n" pur ; ind" ) aW o hStyod/R e 4
.g._Sy te vymudx
me tv;vs; ) mU/ ;Rn' r;y a;r.e 5
nih te =]' n sho n mNyu' vyn ;mI ptyNt a;p"u )
nem; a;po ainmW' crNtInR ye v;tSy p[mnNTy>vm( 6
abu e r;j; v,o vnSyo?v| StUp' ddte pUt d=" )
nIcIn;" Squp r bu EW;mSme aNtinRiht;" kt v" Syu" 7
ih r;j; v,k;r sUy;y pNq;mNvet v ; )
apde p;d; p[it/;tvekt;pv _; dy;iv/t( 8
xt' te r;jn( .Wj" shmuv IR g.Ir; sum i te aStu )
b;/Sv dUr e inAi t' pr;c"w t' cdne " p[ mum Gu ?ySmt( 9
amI y A=; iniht;s ; n_' de kh cd( idvey "u )
adB/;in v,Sy v[t ;in vc;kxN{m; n_mie t 10
tt( Tv; y;m b[, ; vNdm;ns( td; x;Ste yjm;no hiv.R" )
ahe
m;no v,eh bo?yuxs' m; n a;yu" p[ moWI" 11
tid_' td( idv; mm;s( tdy' kto d a; iv ce )
xun" xepo ymd( gO.It" so aSm;n( r;j; v,o mumo_ 12
xun" xepo d( gO.Its( i]v;idTy' &pd We u b" )
avwn ' r;j; v," ssOJy;d( iv;\ adB/o iv mum o_u p;x;n( 13
av te heo v, nmo.rv yDe .rImhe hiv.R" )
=yS m>ymsur p[cte ; r;jne ;' s xq" t;in 14
du m ' v, p;xmS mdv;/m ' iv m?ym' q;y )
aq; vym;idTy v[t e tv;n;gso aidtye Sy;m 15
25 pv'x' sU_m(
1-21 Ekv'xTyOcSy;Sy sU_Sy;jIgitR" xun"xep" s i]mo vw;m]o
devr;t" AiW" ) v,o devt; ) g;y]I zNd"

y te ivxo yq; p[ dev v, v[t m( ) mnIms viv 1


m; no v/;y hve jhI;nSy rIr/" ) m; ,;nSy mNyve 2
15

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

iv mO
k;y te mno rqIr' n s'idtm( ) gI.RvR , sImih 3
pr; ih me ivmNyv" ptNt vSyye ) vyo n vst Ip 4
kd; =] y' nrm; v,' kr;mhe ) mO
k;yoc =sm( 5
tidt( sm;nm;x;te venN t; n p[ yuC zt" ) /Ot v[t ;y d;xWu e 6
ved; yo vIn;' pdmNtr=,e ptt;m( ) ved n;v" smiu {y" 7
ved m;so /Ot v[t o ;dx p[j ;vt" ) ved; y pj ;yte 8
ved v;tSy vtiR nmur oA vSy bOht " ) ved; ye a?y;ste 9
in Ws;d /Ot v[t o v," pSTy;3S v; ) s;m[;J y;y su
tu" 10
ato iv;Nyt ; cikTv;\ a. pXyit ) t;in y; c kTv; 11
s no v;h; su
tu r;idTy" sup q; krt( ) p[ , a;yUi' W t;rWt( 12
b.[d ( {;ip' ihr< yy' v,o vSt in,Rjm ( ) pr Spxo in Wei dre 13
n y' idPsNt idPsvo n &;,o jn;n;m( ) n dev m.m;ty" 14
t yo m;nuW e v; yx
as;My; ) aSm;kmdu re v; 15
pr; me yNt /Ityo g;vo n gVyUt Irnu ) CzNtIc=sm( 16
s' nu voc;vhw pun yRto me m?v;.Ot m( ) hotev =dse ip[y m( 17
dx| nu vdxtR ' dx| rqm/ =m ) Et; juW t me gr" 18
m' me v, u/I hvm ; c mOy ) Tv;mvS yur; ck 19
Tv' ivSy me/r idv Gm r;js ) s y;min p[it u/ 20
du m ' mum u G/ no iv p;x' m?ym' cOt ) av;/; in jIvse 21
26 Wi@vx
' ' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy;jIgitR" xun"xep" s i]mo vw;m]o devr;t"
AiW" ) adevR t; ) g;y]I zNd"

vsv; ih my?e y vS];<yUj;| pte ) sem' no a?vr' yj 1


in no hot; vre< y" sd; yiv mNm." ) ae idivTmt; vc" 2
a; ih m; sUn ve ipt;ipyRjT y;pye ) s%; s:ye vre< y" 3
a; no bhIR rx;dso v,o m]o aymR ; ) sIdNtu mnuW o yq; 4
pUVyR hotrSy no mNdSv s:ySy c ) m; Wu u/ I gr" 5
y xt; tn; dev d' ve ' yj;mhe ) Tve y te hv" 6
ip[y o no aStu vxp( it hoRt; mN{o vre< y" ) ip[y ;" Svyo vym( 7
16

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

Svyo ih v;y| dev ;so d/re c n" ) Svyo mn;mhe 8


aq; n .yeW ;mmOt mTy;n ;m( ) mq" sNtu p[xS ty" 9
ive .re a.rm' yDmd' vc" ) cno /;" shso yho 10
27 sv'x' sU_m(
1-13 ]yodxcRSy;Sy sU_Sy;jIgitR" xun"xep" s i]mo vw;m]o
devr;t" AiW" ) 1-12 p[qm;id;dxc;Rm" 13 ]yodXy; dev;
devt;" ) 1-12 p[qm;id;dxc;| g;y]I 13 ]yodXy; i]up( zNdsI

a' n Tv; v;rvNt' vNd?y; a' nmo." ) sm;[ jNtm?vr;,;m( 1


s `; n" sUn "u xvs; pOq pu g[ ;m; sux
ve " ) mI!v( ;\ aSm;k b.Uy;t( 2)
s no dUr ;;s; in mTy;d `;yo" ) p;ih sdmd( iv;yu" 3
mmU Wu TvmSm;k sin' g;y] ' nVy;'s m( ) ae dev We u p[ voc" 4
a; no .j prme v; v;jeW u m?ymWe u ) x=; vSvo aNtmSy 5
v. _;s c].;no sN/om ;R p;k a; ) so d;xWu e =rs 6
yme pOT su mTyR mv; v;jeW u y' jun ;" ) s yNt; xtIrW" 7
nikrSy shNTy pyetR ; kySy ct( ) v;jo aSt v;Yy" 8
s v;j' vcWR ,rvR rStu tt; ) ivp[e .rStu sint; 9
jr;bo/ td( vivi vxe vxe yDy;y ) Stom' {;y xIkm( 10
s no mh;\ ainm;no /Um kt "u puN{" ) /ye v;j;y ihNvtu 11
s rev ;\ v vxp( itdwVR y" kt "u ,otu n" ) Kqwr bOhR ;n"u 12
nmo mhd(>yo nmo a.k
R > yo nmo yuv> yo nm a;xn>e y" )
yj;m dev ;n( yid xKnv;m m; Jy;ys" x'sm ; vO = dev;" 13
28 a;v'x' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy;jIgitR" xun"xep" s i]mo vw;m]o devr;t"
AiW" ) 1-4 p[qm;idctuAc ;mN{" 5-6 pmIWolU%lm( 78 sMyMyolU%lmusle 9 nvMy; p[j;pithRrN{" a/Wv,cmR
somo v; devt;" ) 1-6 p[qm;idW@Oc;mnupu ( 7-9 aNTytOcSy c
g;y]I zNdsI

y] g[;v; pOq bu u ?voR .vit sotve )


17

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

l%
U l
sut;n;mveiN{ jLgul" 1
y] ;vv j`n; /Wv<y; t; )
l%
U l
sut;n; mveiN{ jLgul" 2
y] n;ypR Cyvmup Cyv' c x=te )
l%
U l
sut;n;mveiN{ jLgul" 3
y] mNq;' ivbte rXmIn( ymtv ; v )
l%
U l
sut;n;mveiN{ jLgul" 4
y Tv' gOh ge hO lU%
lk yuJ yse )
h um m' vd jyt;mv duNdu ." 5
t Sm te vnSpte v;to iv v;Tyg[ mt( )
aqo N{;y p;tve sun u somml
u %
U l 6
a;yj I v;js ;tm; t; u1 ; vj.OtR " ) hrI v;N/;' s bPst; 7
t; no a vnSptI Av;vO ve." sotO ." ) N{;y m/um t( sutm( 8
Cz' cMvo.rR som' piv] a; sOj ) in /ei h gor/ Tvc 9
29 Ekoni]'x' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy;jIgitR" xun"xep AiW" s i]mo vw;m]o
devr;t" ) N{o devt; ) pXzNd"

y sTy somp; an;xSt; v Sms )


a; tU n N{ x'sy goveW u x .[Wu sheW u tuvIm`
xip[n ( v;j;n;' pte xcIvS tv d's n; )
a; tU n N{ x'sy goveW u x .[Wu sheW u tuvIm`
in v;py; mqU x; sSt;mbu? ym;ne )
a; tU n N{ x'sy goveW u x .[Wu sheW u tuvIm`
ssNtu Ty; ar;tyo bo/Ntu xUr r;ty" )
a; tU n N{ x'sy goveW u x .[Wu sheW u tuvIm`
smN{ gd.R ' mO, nuv Nt' p;py;myu ; )
a; tU n N{ x'sy goveW u x .[Wu sheW u tuvIm`
pt;it k<@, ;Cy; dUr ' v;to vn;d/ )
a; tU n N{ x'sy goveW u x .[Wu sheW u tuvIm`
18

1
2
3
4
5
6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

sv| prox' jih jM.y; kd;m ( )


a; tU n N{ x'sy goveW u x .[Wu sheW u tuvIm` 7
30 i]'x' sU_m(
1-22 ;v'xTyOcSy;Sy sU_Sy;jIgitR" xun"xep AiW" s i]mo
vw;m]o devr;t" ) 1-16 p[qm;idWo@xc;RmN{" 17-19
sdXy;idtOcSy;n* 20-22 v'Xy;idtOcSy c W; devt;" ) 1-10
12-15 17-22 p[qm;iddxc;| ;dXy;idctuAc ;' sdXy;idW@c; g;y]I
11 Ek;dXy;" p;dincO;y]I 16 Wo@Xy; i]up( zNd;'s

a; v N{' iv' yq; v;jyNt" xttmu ( ) m'ih' s Ndu ." 1


xt' v; y" xucIn;' sh' v; sm;xr;m( ) Edu in' n rIyte 2
s' yNmd;y x m, En; Syodre ) sm{u o n Vyco d/e 3
aymu te smts kpot v g.R /m( ) vcSt aohse 4
Sto]' r;/;n;' pte gv;h o vIr ySy te ) iv.Ui trStu sUn tO ; 5
?vRSt; n tye Smn( v;je xtto ) smNyeWu b[v;vhw 6
yogey oge tvStr' v;jev ;je hv;mhe ) s%;y N{mtU ye 7
a; `; gmid vt( sh,I.it." ) v;je .p no hvm( 8
anu p[ Sy*kso ve tui vp[i t' nrm( ) y' te pUv| ipt; ve 9
t' Tv; vy' vv;r;x;Smhe put ) s%e vso jrt>O y" 10
aSm;k xip[,In;' somp;" somp;Vn;m( ) s%e vj[N Ts%In;m( 11
tq; tdStu somp;" s%e vj[n ( tq; ,u ) yq; t XmsIye 12
rev tIn"R s/m;d N{e sNtu tui vv;j;" ) =um Nto y;.mdR me 13
a; ` Tv;v;n( Tmn;" Stot>O yo /O,ivy;n" ) A,or=' n co" 14
a; yd( duv" xttv; k;m' jrt,;m( ) A,or=' n xcI." 15
xidN{" pop[qu jRg;y n;nd" x;s/nR ;in )
s no ihr<yrq' d's n;v;n( Ts n" sint; snye s nod;t( 16
a;n;v;vTye W; y;t' xvIry; ) gomd( d; ihr<yvt( 17
sm;nyojno ih v;\ rqo d;vmTyR" ) sm{u e anye t e 18
Ny1 Sy mU/ iR n c rqSy yemqu" ) pr ;mNydIyte 19
kSt W" k/ip[ye .uj e mtoR amTyeR ) k n=se iv.;vr 20
19

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

vy' ih te amNm;Nt;d; pr;k;t( ) ae n c]e aiW 21


Tv' Tye.r; gih v;je .duiR htidRv" ) aSme ry' in /;ry 22
spmonuv;k" 7
) sU0 31-35 )
31 Eki]'x' sU_m(
1-18 a;dxcRSy;Sy sU_Sy;irso ihr<yStUp AiW" ) adevR t; )
1-7 9-15 17 p[qm;idsc;| nvMy;idsc;| sdXy; jgtI" 8 16
18 amIWo@Xyor;dXy; i]up( zNdsI

Tvme p[qm o air; AiWdevR o dev ;n;m.v" xv" s%; )


tv v[t e kvyo ivn;psoj;yNt mto .[;jy" 1
Tvme p[qm o airStm" kivdevR ;n;' pr .UWs v[t m( )
v.iu vRS mw .uvn ;y me/ro im;t; xy"u kit/; cd;yve 2
Tvme p[qm o m;t rn a;iv.vR sutUy ; vvSvte )
arej te ;' rodsI hotOv yU Re so.;r myjo mho vso 3
Tvme mnve ;mv;xy" pur vse su
te su
r" )
;],e yt( ip]omRCu yse py;RTv; pUvmR ny;pr' pun" 4
Tvme vOW. " pui v/nR tuce .vs v;Yy" )
y a;it' pr ved; vW$
( itmek;yru g[e ivx a;ivv;ss 5
Tvme vOjnvtiR n' nr' sKmin ippiWR vdqe ivcWR,e )
y" xUrs ;t; prtKMye /ne d.e[ .t( smOt ; h's .Uys " 6
Tv' tme amOtT v m e mt| d/;s vse idvie dve )
ySt;tWO ;, .y;y jNmne my" ,oiW p[y a; c sUr ye 7
Tv' no ae snye /n;n;' yxs' k; ,iu h Stv;n" )
A?y;m km;p s; nven dev w ;v ;pOqvI p[;vt' n" 8
Tv' no ae ip]opSq a; dev o dev e vnv j;gO v" )
tn
U d( bo/ p[mi t k;rve Tv' kLy;, vsu ivmoipWe 9
Tvme p[mi tSTv' ipt;s ns( Tv' vyS t( tv j;myo vym( )
s' Tv; r;y" xitn" s' sh ," suv Ir' yNt v[tp ;md;>y 10
Tv;me p[qm m;ymu ;yve dev ; a<vn( nWSy vxp( itm( )
20

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

;m<vn( mnuW Sy x;snI' iptyu tR ( pu] o mmkSy j;yte 11


Tv' no ae tv dev p;yu .m`R ono r= tNv vN )
];t; tokSy tnye gv;m SyinmWe ' r=m;,Stv v[t e 12
Tvme yJyve p;yru NtroinW;y ctur= ?yse )
yo r;thVyovOk
;y /;yse kre n( mN]' mns; vnoiW tm( 13
Tvm xs' ;y v;`te Sp;h| yd( reK," prm' vnoiW tt( )
a;/S[ y ct( p[mi tCyse ipt; p[ p;k x;Ss p[ idxo vdu r " 14
Tvme p[yt d=,' nr' vmevR SyUt ' pr p;s vt" )
Sv;d=u ; yo vst * Syon
j( jIvy;j' yjte sopm; idv" 15
m;me xr,' mImOWo n mm?v;n' ymg;m dUr ;t( )
a;ip" ipt; p[mi t" soMy;n;' .OmrSyOiWn( mTy;n ;m( 16
mnu vde airSvdiro yy;itvt( sdne pUvvR Czc e )
aCz y;; vh; dwVy' jn m; s;dy bihRiW y= c ip[y m( 17
Etne ;e b[, ; v;vO/Sv x_I v; yt( te cm; vd; v; )
t p[ ,e y. vSyo aSm;n( Ts' n" sOj sumT y; v;jvTy; 18
32 ;i]'x' sU_m(
1-15 pdxcRSy;Sy sU_Sy;irso ihr<yStUp AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

N{Sy nu vIy; , p[ voc' y;in ck;r p[qm ;in vjI[ )


ahihmNvpSttdR p[ v=,; a.nt( pvtR ;n;m( 1
ahih' pvtR e xy;,' Tv;Smw vj[' Svy| tt= )
v;; v /en v" SyNdm;n; a" smu{ mv jGmur ;p" 2
vOW ;ym;,ovO,It som' i]k&kvipbt( sut Sy )
a; s;yk m`v;d vj[ mhne ' p[qmj;mhIn;m( 3
yidN{;hn( pqmj;mhIn;m;Nm;yn;mmn;" p[ot m;y;" )
a;t( sUy| jnyn( ;muW ;s' t;dI; x]u' n ikl; ivivTse 4
ahn( vO] ' vO] t r' Vy's mN{o vj[,e mht; v/ne )
SkN/;'s Iv klxne ; ivvOK ,;ih" xyt ppk
O pO qVy;" 5
ayove dum dR a; ih ju mh;vIr' tui vb;/mOj IWm( )
21

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

n;t;rIdSy smOi t' v/;n;' s' j;n;" ipipW N{x]u" 6


ap;dhS to aptO NyidN{ m;Sy vj[m / s;n* j`;n )
vO,o v/[" p[itm;n' bu.WU n( pu] ; vO] o axyd( VySt" 7
nd' n .mmyu ; xy;n' mno h;,; ait yNTy;p" )
y;d( vO]o mihn; pyiR tt ( t;s;mih" pTsut" xIb.R vU 8
nIc;vy; a.vd( vO] pu] e N{o aSy; av v/j.R ;r )
r; sUr/r" pu] a;sId( d;nu" xye shvTs; n /en "u 9
aitNtIn;minvexn ;n;' k;;n;' m?ye iniht' xrIrm( )
vO] Sy in<y' iv crN Ty;po dI`| tm a;xyi dN{x]u" 10
d;spIrihgop; aitn( in; a;p" p,nev g;v" )
ap;' blmipiht' yd;sId( vO] ' j`N v;\ ap td( vv;r 11
ao v;ro a.vStidN{ sOk
yt( Tv; p[T yhn( dev Ek" )
ajyo g; ajy" xUr sommv;sjO " stvR e s sN/Un ( 12
n;Smw vu tNyt"u sW/e n y;' mhmikrd( /[;d iu n' c )
N{ yd( yuy/u ;te aiho t;prI>yo m`v; iv jGye 13
ahey ;t ;r' kmpXy N{ id yt( te jWu o .IrgCzt( )
nv c yn( nvi t' c vNtI" Xyen o n .Ito atro rj;' s 14
N{o y;tovstSy r;j; xmSy c i,o vj[b ;" )
sedu r;j; =yit cWR,In;mr;n( n ne m" pr t; b.vU 15
it p[qm;k itIyo?y;y" )
tOtIyo?y;y" 3
) v0 1-35 )
33 ]yiS]'x' sU_m(
1-15 pdxcRSy;Sy sU_Sy;irso ihr<yStUp AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

Et;y;mop gVyNt N{mS m;k su p[mi t' v;vO/;it )


an;m,O " ki vd;dSy r;yo gv;' kt' prm;vjtR e n" 1
pedh ' /nd ;mp[t It' ju;' n Xyen o vsi t' pt;m )
N{' nmSyup m e .rk
yR" Stot>O yo hVyo aSt y;mn( 2
22

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

in svsR ne Wu/ I\rs _ smyoR g; ajit ySy vi )


coky m;, N{ .Ur v;m' m; p,.UrR S md/ p[v
O 3
v/IihR dSyu' /inn' `nne \ Ekrpu x;k .rN{ )
/nor/ ivWu, k te Vy;y yJv;n" snk;" p[ie tmIyu" 4
pr; cCzW;R vvjO Su t N{;yJv;no yJv." Sp/mR ;n;" )
p[ yd( idvo hrv" Sq;tg[ inrvt[ ;\ a/mo rodSyo" 5
ayuy Tu snvSy sen;my;tyNt =tyo nvGv;" )
vOW ;y/u o n v/[y o inr;" p[v rN{;tyNt a;yn( 6
Tvmet ;n( dt o j=t ;yo/yo rjs N{ p;re )
av;dho idv a; dSyum u ; p[ suN vt" Stuv t " x'sm ;v" 7
c;,;s" prI,h' pOqVy; ihr<yen m,n; xuM.m;n;" )
n ihNv;n;sStitSt N{' pr Spxo ad/;t( sUy,Re 8
pr yidN{ rodsI .e abu. ojImRihn; vt" sIm( )
amNym;n;\ a. mNym;nw inRbR[ .r/mo dSyu mN{ 9
n ye idv" pO qVy; aNtm;pu nR m;y;./nR d ;' py.R vU n( )
yuj' vj[' vOW. N{o inJyoRitW; tmso g; ad=u t( 10
anu Sv/;m=r;po aSy;v/tR m?y a; n;Vy;n;m( )
s/I[ c Inen mns; tmN{ aojn hNmn;h. Un ( 11
Ny;iv?yidlIbxSy h
( ; iv i,m.nCz,mN{" )
y;vro m`vn( y;vdojo vj[,e x]um v/I" pOtN yum( 12
a. s?mo ajg;dSy x]Un ( iv itGmen vOW. ,e ; puro.et( )
s' vj[,e ;sOjd( vO] mN{" p[ Sv;' mitmitrCz;xd;n" 13
a;v" kTsmN{ ySm;kn( p;vo yu?yNt' vOW. ' dxmu ( )
xfCyut o re, nu =R t ;mucz( v ]w ye o nOW ;;y tSq* 14
a;v" xm' vOW. ' tuGr;su =e]jeW e m`vHziv}y' g;m( )
Jyok cd] tSqv;'so az]Uyt ;m/r; vedn ;k" 15
34 ctuiS]'x' sU_m(
1-12 ;dxcRSy;Sy sU_Sy;irso ihr<yStUp AiW" ) an* devte )
1-8 10-11 p[qm;c;| dxMyek;dXyo jgtI 9 12 nvmI;dXyo
23

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

i]up( zNdsI

i]n( no a; .vt' nveds; v.vu ;| y;m t r;itrn; )


yuv oihR yN]' ihMyev v;sso>y;y's Ne y; .vt' mnIiW." 1
]y" pvyo m/uv ;hne rqe somSy ven ;mnu iv d( vd"u )
]y" SkM.;s" Sk.t;s a;r.e i]nR_' y;qS]vR n; idv; 2
sm;ne ahn( i]rvgohn; i]r yD' m/un ; mm=tm( )
i]v;Rjv tIrWo an; yuv ' doW; aSm>ymWu s ipNvtm( 3
i]viR tRy;t ' i]rnuv t[ e jne i]" sup ;[ V ye ]e/ ve x=tm( )
i]n;N ' vhtmn; yuv ' i]" pO=o aSme a=rev ipNvtm( 4
i]noR ry' vhtmn; yuv ' i]devR t;t; i]t;vt' /y" )
i]" s*.gTv' i]t v;' s ns( i]' v;' sUre duiht; hd ( rqm( 5
i]noR an; idVy;in .eWj ; i]" p;qvR ;in i] dm" )
aom;n' x'y omRmk
;y sUn ve i]/;tu xmR vht' xu.SptI 6
i]noR an; yjt; idvie dve pr i]/;tu pOqvImx;ytm( )
ito n;sTy; rQy; pr;vt a;Tmev v;t" Svsr;, gCztm( 7
i]rn; sN/u ." sm;tO .s( ]y a;h;v;S]e/ ; hivtm( )
it" pO qvIpr p[v ; idvo n;k r=eqe u.r _.ihtR m( 8
Kv1 ]I c; i]vtO o rqSy Kv1 ]yo vN/uro ye snI;" )
kd; yogo v;jno r;s.Sy yen yD' n;sTyopy;q" 9
a; n;sTy; gCzt' yte hiv mR?v" ipbt' m/up e .r;s." )
yuv oihR pUv| svtoWso rqmtO ;y c]' `Ot vNtmyit 10
a; n;sTy; i].rek
;dxw rh dev e .y;Rt' m/up ye m n; )
p[;yuS t;r' nI rp;' s mO=t' se/t ' Wo .vt' sc;.vu ; 11
a; no an; i]vtO ; rqen ;v;R' ry' vht' suv Irm( )
<vNt; v;mvse johvIm vO/ e c no .vt' v;js;t* 12
35 pi]'x' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy;irso ihr<yStUp AiW" ) 1 p[qmcR"
p;dme, amR];v,* r;i]" sivt; c 2-11 itIy;iddx;n;
sivt; devt;" ) 1 9 p[qm;nvMyoAcojRgtI 2-8 10-11
24

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

itIy;ids;n;' dxMyek;dXyo i]up( zNdsI

y;My' p[q m ' SvStye y;m m];v,;vh;vse )


y;m r;]I' jgto invx
e n I' y;m dev ' svt;rmtU ye 1
a; ,en rjs; vtmR ;no invex
ym tO ' mTy| c )
ihr< yyen svt; rqen ;dev o y;it .uvn ;in pXyn( 2
y;it dev " p[v t; y;Tyu t; y;it x. ;[ >y;' yjto hr>y;m( )
a; dev o y;it svt; pr;vtop iv; durt; b;/m;n" 3
a.IvOt ' xnw vR p' ihr<yxMy' yjto bOh Ntm( )
a;Sq;d( rq' svt; c].;n"u ,; rj;' s tvWI' d/;n" 4
iv jn;Hzy;v;" xitp;do a:yn( rq' ihr<yp[g' vhNt" )
xd( ivx" svtdu VRw ySyopSqe iv; .uvn ;in tSqu" 5
ito ;v" svtu ;R pSq;\ Ek; ymSy .uvn e ivr;W;$( )
a;,' n rQymm tO ;/ tSqurh b[v Itu y tkt t( 6
iv sup , oR aNtr=;<y:yd( g.Irvep ; asur " sunIq" )
Kve3 d ;nI' sUy"R kkt ktm;' ;' rXmrSy; tt;n 7
a* Vy:yt( kk. " pOqVy;s( ]I /Nv yojn; s sN/Un ( )
ihr< y;=" svt; dev a;g;d( d/{; d;xWu e v;y; , 8
ihr<yp;," svt; ivcWR ,.e ;v;pO qvI aNtrIyte )
ap;mIv;' b;/te veit sUyR m. ,en rjs; ;mO, oit 9
ihr<yhSto asur " sunIq" sum
O k" Svv;\ y;Tvv;R )
aps /e n ( r=so y;tu/ ;n;nSq;d( dev " p[i tdoW' gO, ;n" 10
ye te pNq;" sivt" pUV y;Rsore, v" sut ; aNtr=e )
te.noR a pq." sug .e I r=; c no a/ c b[iU h dev 11
amonuv;k" 8
) sU0 36-43 )
36 W$(]x
' ' sU_m(
1-20 v'xTyOcSy;Sy sU_Sy `*r" k<v AiW" ) 1-20
p[qm;idv'xTyOc;m" 13-14 ]yodxIctudXR yoyUpR o v; devt; ) p[g;q"
ivWmc;| bOhtI smc;| stobOhtI zNd"
25

[Rik Veda]

m<@l 1

p[ vo y pu
, ;' vx;' dev ytIn;m( )
a' sU _.vcR o.rImhe y' sImdNy te 1
jn;so a' d/re shov/O ' hivmNto iv/em te )
s Tv' no a sum n; h;vt; .v; v;jeW u sNTy 2
p[ Tv; dUt ' vO, Imhe hot;r' vved sm( )
mhSte sto iv crNTycyR o idiv SpOx
Nt .;nv" 3
dev ;sSTv; v,o m]o aymR ; s' dUt ' p[ mN/te )
iv' so ae jyit Tvy; /n' ySte dd;x mTy"R 4
mN{o hot; gOh pitre dUt o vx;ms )
Tve iv; s'gt ;in v[t ; /[vu ; y;in dev ; a<vt 5
Tve de su. ge yiv ivm; yte hv" )
s Tv' no a sum n; t;pr' y= dev ;NTsuv Iy; 6
t' `e mTq; nm Svn p Svr;jm;ste )
ho];.r' mnuW " smN/te ititv;|so ait /" 7
Nto vO] mtrn( rodsI ap =y;y cire )
.uvt ( k<ve vOW; u ;t" Nddo gviWu 8
s' sIdSv mh;\ as xocSv devv Itm" )
iv /Um me aW' my?e y sOj p[x
St dxtR m( 9
y' Tv; dev ;so mnve d/u rh yj' hVyv;hn )
y' k<vo me?y;itq/RnS pOt' y' vOW; ymup Stut " 10
ym' me?y;itq" k<v / At;d/ )
tSy p[We o dIidyuS tmm; Acs( tm' v/yR ;ms 11
r;ySpU /R Sv/;voSt ih tee dev e v;Pym( )
Tv' v;jSy uTySy r;js s no mO mh;\ as 12
?vR Wu , tye it; dev o n svt; )
?voR v;jSy sint; yd.v;` vR y;mhe 13
?voR n" p;h' s o in kt nu ; iv' smi],' dh )
/I n ?v;Rr q;y jIvse vd; dev We u no duv" 14
p;ih no ae r=s" p;ih /Ut rRe r;V," )
p;ih rIWt t v; j`;'s to bOh
;no yv 15
26

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

`nve ivvGv jr;V,s( tpuj MR . yo aSm/k


u[ )
yo mTy"R xxIte aTy_.m;R n" s rpru Ixt 16
avVR ne suv IyR m" k<v;y s*.gm( )
a" p[;vn( m]ot me?y;itqm" s;t; pStut m( 17
an; tuv x
R ' ydu' pr;vt g;[ dev ' hv;mhe )
anyR vv;STv' bOh {q' tuv IRit' dSyve sh" 18
in Tv;me mnud /R e JyoitjnR ;y xte )
dIdqe k<v Atj;t =to y' nmS yNt y" 19
TveW ;so are mvNto acyR o .Im;so n p[tItye )
r= Svn" sdmd( y;tmu ;vto iv' smi],' dh 20
37 si]'x' sU_m(
1-15 pdxcRSy;Sy sU_Sy `*r" k<v AiW" ) mto devt;" )
g;y]I zNd"

v" x/oR m;t mnv;R,' rqex


.u m ( ) k<v; a. p[ g;yt 1
ye pOWt I.Ai ." s;k v;xI.r." ) aj;yNt Sv.;nv" 2
hve <v EW;' kx; hSteW u yd( vd;n( ) in y;m]mO te 3
p[ v" x/;y `Ovye TveW u ;y x m,e ) dev ' b[ g;yt 4
p[ x's ; gov' yCz/oR m;tm( ) jM.e rsSy v;vO/e 5
ko vo viWR a; nro idv Gm /Uty" ) yt( sImNt' n /Un qu 6
in vo y;m;y m;nuW o d/[ g;[ y mNyve ) jhIt pvtR o gr" 7
yeW;mJmeW u pOqvI juj vu ;\ v vxp( it" ) .y; y;meW u rejt e 8
Sqr' ih j;nmWe ;' vyo m;tiu nRrte ve ) yt( sImnu it; xv" 9
du Tye sUn vo gr" k;; aJme vt ) v;; a.Du y;tve 10
Ty' cd( `; dI`| pOq 'u mho np;tm mO/ m[ ( ) p[ Cy;vyNt y;m." 11
mto y vo bl' jn;\ acuCyvItn ) grI\rc Cu yvItn 12
y y;Nt mt" s' h b[vu t e ?v; ) ,oit kdWe ;m( 13
p[ y;t xI.m;xu ." sNt k<veW u vo duv" ) t]o Wu m;dy;?vw 14
aSt ih m; md;y v" Sms m; vymeW ;m( ) iv' cd;yuj IvR se 15
27

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

38 a;i]'x' sU_m(
1-15 pdxcRSy;Sy sU_Sy `*r" k<v AiW" ) mto devt;" )
g;y]I zNd"

k nUn ' k/ip[y" ipt; pu] ' n hStyo" ) d/?ve vO _bihRW" 1


Kv nUn ' kd( vo aq| gNt; idvo n pO qVy;" ) Kv vo g;vo n r<yNt
2 Kv v" su ; nVy;' s mt" Kv suvt; ) Kvo3 iv;in s*.g; 3
yd( yUy ' pO Xnm;tro mt;s " Sy;tn ) Stot; vo amtO " Sy;t( 4
m; vo mOg o n yvse jrt; .Ud joy" ) pq; ymSy g;dpu 5
mo Wu ," pr;pr; inAi tduhR ,R ; v/It( ) pdI tO,y; sh 6
sTy' TveW ; amvNto /Nvd; i{y;s" ) mh' <vNTyv;t;m( 7
v;ve vu Nmm;it vTs' n m;t; sW_ ) ydeW ;' vOi rsjR 8
idv; ct( tm" <vNt pjNR yen odv;hne ) yTpO qvI' VyuN dNt 9
a/ Svn;Nmt;' ivm; s p;qvR m( ) arej Nt p[ m;nuW ;" 10
mto vIp;,.x( c]; ro/SvtIrnu ) y;tme %{y;m." 11
Sqr; v" sNtu nem yo rq; a;s EW;m( ) susS' t; a.Ixv" 12
aCz; vd; tn; gr; jr;yw b[, S pitm( ) a' m]' n dxtR m( 13
mmIih Xlokm;Sye pjNR y v ttn" ) g;y g;y]muK Qym( 14
vNdSv m;t' g,' TveW ' pnS yumi k,m ( ) aSme vO
; ash 15
39 EkoncTv;r'x' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy `*r" k<v" AiW" ) mto devt;" ) p[g;q"
ivWmc;| bOhtI smc;| stobOhtI zNd"

p[ yidTq; pr;vt" xocnR m;nmSyq )


kSy Tv; mt" kSy vpsR ; k y;q k h /Uty" 1
Sqr; v" sNTv;yu/ ; pr;,du e vIU t p[i tk.e )
yu m;kmStu tvWI pnIysI m; mTySR y m;yn" 2
pr; h yt( Sqr' hq nro vtyR q ; gu )
iv y;qn vinn" pOqVy; Vy;x;" pvtR ;n;m( 3
nih v" x]ui vRvde a/ v n .UMy;' rx;ds" )
yu m;kmStu tvWI tn; yuj ; {;so nU cd;/WO e 4
28

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

p[ vep yNt pvtR ;n( iv vNt vnSptIn( )


p[o a;rt mto dum dR ; v dev;s" svyR ; vx; 5
po rqeW u pOWt IryuG?v' p[ivhR it roiht" )
a; vo y;m;y pOqvI cdodbI.yNt m;nuW ;" 6
a; vo m=U tn;y k {; avo vO,Imhe )
gNt; nUn ' novs; yq; pur e Tq; k<v;y b>yuWe 7
yu meiWto mto mTyeiR Wt a; yo no a>v Wte )
iv t' yuy ot xvs; Vyojs; iv yu m;k;.it." 8
as;m ih p[y Jyv" k<v' dd p[c te s" )
as;m.mRt a; n it.gRNt; vOi ' n vtu " 9
as;Myojo b.Oq; sud;nvosm /Uty" xv" )
AiWiWe mt" prmNyv Wu' n sOj t iWm( 10
40 cTv;r'x' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy `*r" k<v AiW" ) b[,SpitdevR t; ) p[g;q"
ivWmc;| bOhtI smc;| stobOhtI zNd"

b[,Spte devy NtSTvemhe )


p p[ yNtu mt" sud ;nv N{ p[;x
.U vR ; sc; 1
Tv;m shsSpu] mTyR pb[tU e /ne ihte )
suv Iy| mt a; Sv' d/It yo v a;ck 2
p[tw u b[, S pit" p[ deV yet u sUn tO ; )
aCz; vIr' ny| pr;/s' dev ; yD' nyNtu n" 3
yo v;`te dd;it sUn r' vsu s /e a=it v" )
tSm; ;' suv Ir;m; yj;mhe sup t[ iU tRmneh sm( 4
p[ nUn ' b[, S pitmRN]' vdTyuK Qym( )
ySmN{o v,o m]o aymR ; dev ; aok;' s cire 5
tmd( vocme ; vdqeW u x'. vu ' mN]' dev; aneh sm( )
m;' c v;c' p[ithyqR ; nro ived( v;m; vo aXnvt( 6
ko dev y NtmXnvj( jn' ko vO _bihRWm( )
p[p[ d;;n( pSTy;.rSqt;Ntv;Rvt ( =y' d/e 7
29

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

p =]' pO It hNt r;j. .yR e ct( su=it' d/e )


n;Sy vt;R n tt ; mh;/ne n;.eR aSt vj[," 8
41 EkcTv;r'x' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy `*r" k<v AiW" ) 1-3 7-9
p[qm;NtmtOcyovR,m];yRm," 4-6 itIytOcSy c;idTy; devt;" )
g;y]I zNd"

y' r=Nt p[cte so v,o m]o aymR ; ) nU ct( s d>yte jn" 1


y' b;tev ipp[i t p;Nt mTy| rW" ) ar" svR E/te 2
iv dug ;R iv iW" pur o Nt r;j;n EW;m( ) nyNt durt; itr" 3
sug " pNq; anO=r a;idTy;s At' yte ) n;];v%;do aSt v" 4
y' yD' nyq; nr a;idTy; Ajnu ; pq; ) p[ v" s /Itye nxt( 5
s r' mTyoR vsu iv' tokmut Tmn; ) aCz; gCzTyStOt " 6
kq; r;/;m s%;y" Stom' m]Sy;yMR ," ) mih Psro v,Sy 7
m; vo Nt' m; xpNt' p[it voce devy Ntm( ) su w rd( v a; vv;se 8
ctru d( ddm;n;d( b.Iy;d; in/;to" ) n du _;y SpOhyet( 9
42 icTv;r'x' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy `*r" k<v AiW" ) pUW; devt; ) g;y]I zNd"

s' pUW ?vnStr Vy'ho ivmuco np;t( ) s+v; dev p[ ,Spur " 1
yo n" pUW`o vOko du" xev a;iddex
it ) ap Sm t' pqo jih 2
ap Ty' prpNqn' muWIv;,' rtm( ) dUr m/ ut re j 3
Tv' tSy y;ivno`x's Sy kSy ct( ) pd;. it tpui Wm( 4
a; tt( te d mNtum" pUW vo vO,Imhe ) yen iptn cody" 5
a/; no ivs*.g ihr<yv;xImm ) /n;in suW ,; / 6
ait n" sto ny sug ; n" sup q; ,u ) pUW h tu' ivd" 7
a. sUy vs' ny n nvJv;ro a?vne ) pUW h tu' ivd" 8
xG/ pU /R p[ y' s c xxIih p[;Syud rm( ) pUW h tu' ivd" 9
n pUW ,' meq;ms sU _r . gO, Ims ) vsUi n dSmmImhe 10
30

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

43 i]cTv;r'x' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy `*r" k<v AiW" ) 1-2 4-6
p[qm;itIyyoAcotuQy;RidtOcSy c {" 3 tOtIy;y; {o m];v,* c
7-9 sMy;idtOcSy c somo devt;" ) 1-8 p[qm;c;| g;y]I 9
nvMy;;nupu ( zNdsI

kd( {;y p[cte se mIu m ;y tVyse ) vocme x'tm ' de 1


yq; no aidit" krt( pe nO>yo yq; gve ) yq; tok;y i{ym( 2
yq; no m]o v,o yq; {kt it ) yq; ive sjoWs" 3
g;qpit' me/ pit' {' jl;W.eWjm( ) tCzy o" su mImhe 4
y" x
v sUyoR ihr<ymv rocte ) eo dev ;n;' vsu" 5
x' n" krTyvtR e sug ' meW ;y me ye ) nO>yo n;r>yo gve 6
aSme som ym/ in /ei h xtSy nO, ;m( ) mih vStuivnOM ,m( 7
m; n" somprb;/o m;r;tyo jurNt ) a; n Ndo v;je .j 8
y;Ste p[j ; amtO S y prSmn( /;mtO Sy )
mU/ ;R n;.; som ven a;.WU N tI" som ved" 9
nvmonuv;k" 9
) sU0 44-50 )
44 ctuTv;r'x' sU_m(
1-14 ctudx
R cRSy;Sy sU_Sy k;<v" p[k<v AiW" ) 1-2
p[qm;itIyyoAcorrn;vuW; 3-14 tOtIy;id;dx;n;;devR t;" )
p[g;q" ivWmc;| bOhtI smc;| stobOhtI zNd"

ae ivvSvduW sx( c]' r;/o amTyR )


a; d;xWu e j;tvedo vh; Tvm; dev ;\ Wb /Ru " 1
juo ih dUt o as hVyv;hnoe rqIr?vr;,;m( )
sjrU >y;mWu s; suv IyR mSme /ei h vo bOh t( 2
a; dUt ' vO, Imhe vsum ' pu ip[y m( )
/Um kt 'u .;AjIk Vyui Wu yD;n;m?vrym( 3
e' yvm itq' Sv;t' ju' jn;y d;xWu e )
dev ;\ aCz; y;tve j;tved smmI Vyui Wu 4
31

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Stvy;m Tv;mh' ivSy;mOt .ojn )


ae ];t;rmm tO ' mye?y yj' hVyv;hn 5
sux
s' o bo/ gO,t e yiv m/u j" Sv;t" )
p[Sk<vSy p[itr;yuj IvR se nmSy; dwVy' jnm( 6
hot;r' vved s' s' ih Tv; ivx N/te )
s a; vh put p[cte s oe dev ;\ h {vt( 7
svt;rmWu sm n; .g m' Vyui Wu =p" )
k<v;sSTv; sut som;s N/te hVyv;h' Sv?vr 8
pit?R vr;,;me dUt o vx;ms )
Wb /Ru a; vh sompItye dev ;\ a Svx
" 9
ae pUv; anUW so iv.;vso dIdqe vdxtR " )
as g[;me vvt; pur oihtos yDWe u m;nuW " 10
in Tv; yDSy s;/n me hot;rmO Tvjm( )
mnu vd( dev /Imih p[cte s' jIr' dUt mmTyRm( 11
yd( dev ;n;' m]mh" pur oihtoNtro y;s dUT ym( )
sN/orv p[Svint;s myR oe.;[ j Nte acyR " 12
u / uT k,R vi.devR rw e sy;v." )
a; sIdNtu bihRiW m]o aymR ; p[;t y ;Rv;,o a?vrm( 13
<vNtu Stom' mt" sud ;nvoj; At;v/O " )
ipbtu som' v,o /Ot v[t o>y;mWu s; sj"U 14
45 pcTv;r'x' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy k;<v" p[Sk<v AiW" ) 1-9 10
p[qm;idnvc;| dxMy;" pUv;R/SR y c;" 10 dxMy; r;/RSy c dev;
devt;" ) anupu ( zNd"

Tvme vsU\ rh {;\ a;idTy;\ t )


yj; Sv?vr' jn' mnuj ;t' `Otp Wu[ m ( 1
u Iv;no ih d;xWu e dev ; ae ivcet s" )
t;n( roihd gvR,s ( ]yS]'xtm; vh 2
ip[y m /e v di]vj( j;tvde o ivpvt( )
32

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

airS vNmihv[t p[Sk<vSy u/I hvm( 3


mihkr v tye ip[y me/ ; aWt )
r;jNtm?vr;,; m' x
, xocW; 4
`Ot;hvn sNTye m; Wu u/ I gr" )
y;." k<vSy sUn vo hvNtevse Tv; 5
Tv;' c]vStm hvNte v=u jNtv" )
xockx
' puip[y ;e hVy;y vohve 6
in Tv; hot;rmO Tvj' d/re vsiu vmm( )
uTk,| spq[ S tm' ivp[; ae idviWu 7
a; Tv; ivp[; acuCyvu" sut som; a. p[y" )
bOh d( .; b.[t o hvre mt;y d;xWu e 8
p[;t y ;RV," shSt sompye ;y sNTy )
h; dwVy' jn' bihRr; s;dy; vso 9
av;R' dwVy' jnme y+v sit." )
ay' som" sud;nvs( t' p;t itro am( 10
46 W$(cTv;r'x' sU_m(
1-15 pdxcRSy;Sy sU_Sy k;<v" p[Sk<v AiW" ) an* devte )
g;y]I zNd"

EWo W; apUV y; VyuC zit ip[y ; idv" ) StuW e v;mn; bOh t( 1


y; d; sN/um ;tr; mnotr; ryI,;m( ) /y; dev ; vsiu vd; 2
vCyNte v;' kkh ;so jU, ;Ry;m/ vip ) yd( v;' rqo iv.pt;t( 3
hivW; j;ro ap;' ippitR ppu rnRr; ) ipt; k$S y cWR ," 4
a;d;ro v;' mtIn;' n;sTy; mtvcs; ) p;t' somSy /O,uy ; 5
y; n" pIprdn; JyoitmtI tmStr" ) t;mSme r;s;q;mWm( 6
a; no n;v; mtIn;' y;t' p;r;y gNtve ) yu ;q;mn; rqm( 7
ar]' v;' idvSpOq u tIqRe sN/Un ;' rq" ) /y; yuy ju [ Ndv" 8
idvSk<v;s Ndvo vsu sN/Un ;' pde ) Sv' vv[' kh /Tsq" 9
a.Ud u .; a'x
ve ihr<y' p[it sUy"R ) Vy:yy;st" 10
a.Ud u p;rmetv e pNq; AtSy s;/uy ; ) adxR iv ui tidvR " 11
33

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

tiddnorvo jrt; p[it .UWit ) mde somSy ipp[t o" 12


v;vs ;n; vvSvit somSy pITy; gr; ) mnu vCz. U a; gtm( 13
yuv oW; anu y' prJmnop;crt( ) At; vnqo a_." 14
.; ipbtmno.; n" xmR yCztm( ) avi{y;.i t." 15
ctuqoR?y;y" 4
) v0 1-29 )
47 scTv;r'x' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy k;<v" p[Sk<v AiW" ) an* devte )
p[g;q" ivWmc;| bOhtI smc;| stobOhtI zNd"

ay' v;' m/um m" sut " som At;vO/; )


tmn; ipbt' itroa' /' r;in d;xWu e 1
i]vN /ur ,e i]vtO ; sup x
e s ; rqen ; y;tmn; )
k<v;so v;' b[ <vNTy?vre teW;' su ,tu ' hvm( 2
an; m/um m' p;t' sommtO ;vO/; )
aq; d; vsu b.[t ; rqe d;;'sm pu gCztm( 3
i]W/ S qe bihRiW ivveds; m?v; yD' mm=tm( )
k<v;so v;' sut som; a.vo yuv ;' hvNte an; 4
y;." k<vm .i." p[;vt' yuv mn; )
t;." v1S m;\ avt' xu.SptI p;t' sommtO ;vO/; 5
sud ;se d; vsu b.[t ; rqe pO=o vhtmn; )
ry' sm{u ;dut v; idvSpySme /' puS pOhm ( 6
y;sTy; pr;vit yd( v; Sqo a/ tuv x
R e )
ato rqen suv tO ; n a; gt' s;k sUySR y rXm." 7
av;R; v;' syo?vryo vhNtu svnde pu )
W' pO Nt; su
te sud ;nv a; bihR" sIdt' nr; 8
ten n;sTy; gt' rqen sUyTR vc; )
yen xdhU qud ;x
Wu e vsu m?v" somSy pItye 9
Kqe.rv ;Rgvse puv sU ak in y;mhe )
xt( k<v;n;' sds ip[y e ih k som' ppqur n; 10
34

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

48 acTv;r'x' sU_m(
1-16 Wo@xcRSy;Sy sU_Sy k;<v" p[Sk<v AiW" ) W; devt; )
p[g;q" ivWmc;| bOhtI smc;| stobOhtI zNd"

sh v;mne n Wo VyuC z; duihtidRv" )


sh u ne bOht ; v.;vr r;y; de v d;SvtI 1
a;vtIgoRmt IivRsui vdo .Ur CyvNt vStve )
dIry p[it m; sUn tO ; Wx( cod r;/o m`on;m( 2
v;soW; Cz; nu dev I jIr; rq;n;m( )
ye aSy; a;cr,We u d/[r e sm{u e n vS yv" 3
Wo ye te p[ y;meW u yu te mno d;n;y sUr y" )
a];h tt( k<v EW;' k<vtmo n;m gO,;it nO, ;m( 4
a; `; yoWev sUn yuWR ; y;it p[.u t I )
jryNtI vOjn ' pdIyt Tp;tyit p=," 5
iv y; sOj it smn' Vy1 qRn" pd' n veT yodtI )
vyo nike piv;'s a;ste Vyu * v;jnIvit 6
EW;yu _ pr;vt" sUySR yodyn;d/ )
xt' rqe ." su. goW; y' iv y;Ty. m;nuW ;n( 7
ivmSy; n;n;m c=se jgj( Jyoit,oit sUn rI )
ap Wo m`onI duiht; idv W; Czdp /" 8
W a; .;ih .;nnu ; cN{e, duihtidRv" )
a;vhNtI .UySR m>y' s*.g' VyuC zNtI idviWu 9
ivSy ih p[;,n' jIvn' Tve iv yduC zs sUnr )
s; no rqen bOht ; v.;vr u / c];m`e hvm( 10
Wo v;j' ih v'Sv y]o m;nuW e jne )
ten; vh su
to a?vr;\ p ye Tv; gO, Nt vy" 11
iv;n( dev ;\ a; vh sompItye Ntr=;duWS Tvm( )
s;Sm;su /; gomd;vduK Qy1 muWo v;j' suv IymR ( 12
ySy; xNto acyR " p[it .{; a=t )
s; no ry' vv;r' sup x
e s muW ; dd;tu suGMym( 13
35

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ye c Tv;mOWy " pUvR tye jur e vse mih )


s; n" Stom;\ a. gO, Iih r;/soW" x
, xocW; 14
Wo yd .;nnu ; iv ;r;v,O vo idv" )
p[ no yCzt;dvOk
pOq u CzidR" p[ de v gomtIrW" 15
s' no r;y; bOh t ; vpex
s; mm+v; sm;.r; )
s' u ne ivtru oWo mih s' v;jwv ;RjnIvit 16
49 Ekonp;x' sU_m(
1-4 ctuAc Sy;Sy sU_Sy k;<v" p[Sk<v AiW" ) W; devt; )
anupu ( zNd"

Wo .{e .r; gih idvd( rocn;d/ )


vhNTv,Psv p Tv; somno gOh m( 1
sup x
e s ' su%
' rq' ym?ySq; WSTvm( )
ten; su vs' jn' p[;v; dui htidRv" 2
vyt( te pti],o iptu pdjuiR n )
W" p[;rtO r\U nu idvo aNte> ySpr 3
VyuC zNtI ih rXm.ivRm ;.;s rocnm( )
t;' Tv;muW vRsyU vo gI.R" k<v; aWt 4
50 p;x' sU_m(
1-13 ]yodxcRSy;Sy sU_Sy k;<v" p[SkNv AiW" ) sUyoR devt; ) 19 p[qm;idnvc;| g;y]I 10-13 dxMy;idctsO,;;nupu ( zNdsI

du Ty' j;tved s' dev ' vhNt kt v" ) xe iv;y sUymR ( 1


ap Tye t;yvo yq; n=]; yNTy_." ) sUr;y vc=se 2
amSy kt vo iv rXmyo jn;\ anu ) .[;jNto ayo yq; 3
tr,vR dxtR o Jyoitds sUyR ) ivm; .;s rocnm( 4
p[T y dev ;n;' ivx" p[T yd ie W m;nuW ;n( ) p[T y iv' Svx
e 5
yen; p;vk c=s; .ur< yNt' jn;\ anu ) Tv' v, pXys 6
iv ;mei W rjSpOQ v h; mm;no a_." ) pXyNm;in sUyR 7
36

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

s Tv; hrto rqe vhNt dev sUyR ) xockx


' ivc=, 8
ayu _ s xN ?yuv" sUro rqSy n" ) t;.y;Rit Svyu _." 9
d( vy' tmsS pr JyoitpXyNt rm( )
dev ' dev ] ; sUyR mgNm Jyoitmm( 10
m]mh a;rohu r ;' idvm( )
{og' mm sUyR hrm;,' c n;xy 11
xukW u me hrm;,' rop,;k;su d?ms )
aqo h;r{vWe u me hrm;,' in d?ms 12
dg;dym;idTyo iven shs; sh )
iWNt' m' rN/yn( mo ah' iWt e r/m( 13
dxmonuv;k" 10
)sU0 51-57 )
51 Ekp;x' sU_m(
1-15 pdxcRSy;Sy sU_Sy;irs" sVy AiW" ) N{o devt; ) 1-13
p[qm;id]yodxc;| jgtI 14-15 ctudx
R IpdXyo i]up( zNdsI

a. Ty' meW ' pu tmO GmymN{' gI.RmdR t; vSvo a,vR m( )


ySy ;vo n vcrNt m;nuW ; .uj e m'ihm. ivp[m cRt 1
a.ImvNvNTs(v.imUt yoNtr=p;[ ' tvWI.r;vOt m( )
N{' d=;s A.vo mdCyut' xtt'u jvnI sUn tO ;ht( 2
Tv' go]miro>yovO,orpot;]ye xtdur We u g;tui vt( )
ssne cd( ivmd;y;vho vSv;j;vi{' v;vs;nSy ntyR n ( 3
Tvmp;mip/;n;v,O orp;/;ry" pvtR e d;num d ( vsu )
vO] ' yidN{ xvs;v/Irihm;idt( sUy| idVy;rohyo xe 4
Tv' m;y;.rp m;yno/m" Sv/;.yRe a/ xu;vju t )
Tv' ipp[on mRO ," p[;j" pur" p[ Aj;n' dSyuh Tye v;ivq 5
Tv' kTs' xu,hTye v;vq;rN/yoitqGv;y xMbrm( )
mh;Nt' cdbudR ' in mI" pd; sn;dev dSyuh Ty;y jDWe 6
Tve iv; tvWI s?rG`t; tv r;/" sompIq;y hWRte )
tv vj[ ikte b;oihtR o vO ; x]orv iv;in vO<y; 7
37

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

iv j;nI;y;n ( ye c dSyvo bihRmte rN/y; x;sdv[t ;n( )


x;k .v yjm;nSy coidt; ivet( t; te s/m;deW u c;kn 8
anuv t[ ;y rN/ypvt[ ;n;.U .rN{" Xnqyn;.vu " )
vO
Sy cd( v/tR o ;mn=t" Stv;no vmo[ iv j`;n s'i dh" 9
t=d( yt t xn; shs; sho iv rodsI mJmn; b;/te xv" )
a; Tv; v;tSy nOm,o mnoyju a; pUymR ;,mvh. v" 10
mNd ydux
ne k;Vye sc;\ N{o vk
vk
t r;/ itit )
go[ yy' inrp" ots;sOjd ( iv xu,Sy 'iht; Ere yt( pur" 11
a; Sm; rq' vOWp ;,eW u its x;y;t Sy p[.tO ; yeWu mNdse )
N{ yq; sut somWe u c;knonv;R,' Xlokm; rohse idiv 12
add; a.;|m hte vcS yve k=Ivte vOcy ;mN{ suNvte )
men;.vo vOW,Sy suto ivet( t; te svnWe u p[v ;Cy; 13
N{o a;y su? yo inrek
pjWe[ u Stomo duyoR n yUp" )
ay gu VR yU rqy vu sR yU u rN{ {;y" =yit p[yN t; 14
d' nmo vOW. ;y Svr;je sTyx m;y tvse v;c )
aSmN{ vOj ne svvR Ir;" Smt( sU r.Stv xmNR Ts(y;m 15
52 ip;x' sU_m(
1-15 pdxcRSy;Sy sU_Sy;irs" sVy AiW" ) N{o devt; ) 1-12
14 p[qm;id;dxc;| ctudXR y; jgtI
13 15 ]yodxIpdXyo i]up( zNdsI

Ty' su meW ' mhy; SvivRd' xt' ySy su> v" s;kmIrte )
aTy' n v;j' hvnSyd' rqmeN{' vvOTy;mvse suvO _." 1
s pvtR o n /,e vCyut " shmiU tStvWIWu v;vO/e )
N{o yd( vO] mv/IdIvtO muB j,;| s jW ;,o aN/s; 2
s ih ro rWu vv[ /in cN{bu o mdv
O o mnIiW." )
N{' tm SvpSyy; /y; m'ih;r;it' s ih pip[r N/s" 3
a; y' pO, Nt idiv sbihRW" smu{ ' n su> v1" Sv; a.y" )
t' vO] h Tye anu tSqut y" xum; N{mv;t; aut Psv" 4
a. SvvOi ' mde aSy yu?yto r~vIrv p[v, e s
u t y" )
38

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

N{o yd( vjI[ /OW m;,o aN/s; .nd( vlSy pr/I\rv i]t" 5
prI' `O, ; crit itTvWe xvopo vOT vI rjso bu m;xyt( )
vO] Sy yt( p[v , e dug RO .no inj`Nq hNvorN{ tNytmu ( 6
d' n ih Tv; NyOW NTyUm yR o b[;,IN{ tv y;in v/nR ; )
Tv; ct( te yuJy' v;vO/e xvStt= vj[m ..UT yojsm( 7
j`N v;\ hr." s'.tO tivN{ vO] ' mnuW e g;tuy p" )
ayCzq; b;ovRjm[ ;ysm/;ryo idVy; sUy| xe 8
bOh t( SvN{mmvd ( yduK Qy1 m<vt .ys; roh,' idv" )
yNm;nuW p[/n; N{mtU y" SvnWRO ;co mtomd nu 9
*dS y;mv;\ ahe" Svn; dyoyvId( .ys; vj[ N{ te )
vO] Sy yd( v/;nSy rodsI mde sut Sy xvs;.n Czr" 10
yidNNvN{ pOqvI dx.u jrh;in iv; ttnNt y" )
a];h te m`vn( ivut ' sho ;mnu xvs; bh,R ; .uvt( 11
TvmSy p;re rjso Vyomn" Sv.UT yoj; avse /OWNmn" )
cW e .Um' p[itm;nmojsop" Sv" pr.rU e y; idvm( 12
Tv' .uv " p[itm;n' pOqVy; AvvIrSy bOht " pit."RU )
ivm;p[; aNtr=' mihTv; sTym; nikrN ySTv;v;n( 13
n ySy ;v;pO qvI anu Vyco n sN/vo rjso aNtm;nx" )
not SvvOi ' mde aSy yu?yt Eko aNyWe ivm;nuW k 14
a;cR ] mt" sSm;j* ive dev ;so amdnu Tv; )
vO] Sy yd( .Oi mt; v/ne in TvmN{ p[Ty;n' j`Nq 15
53 i]p;x' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy;irs" sVy AiW" ) N{o devt; ) 1-9
p[qm;idnvc;| jgtI 10-11 dxMyek;dXyo i]up( zNdsI

NyU3 Wu v;c' p[ mhe .r;mhe gr N{;y sdne vvSvt" )


nU c r' sst;mv;vd du i t{iR v,odWe u xSyte 1
dur o aSy dur N{ gors dur o yvSy vsun nSpit" )
x=;nr " p[i dvo ak;mkxRn" s%; s%>yStmd' gO, Ims 2
xcIv N{ pud( umm tveiddm.tie kte vsu )
39

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

at" s'g >O y;..Ut a; .r m; Tv;yt o jrt"u k;mmnU yI" 3


E.Ru ." sum n; E.rNdu .inRN/;no amit' go.r n; )
N{e, dSyu' dryNt Ndu .yutR W s" smW; r.me ih 4
smN{ r;y; smW; r.me ih s' v;je ." puN{wr .u ." )
s' deV y; p[mT y; vIrx my; goagy[ ;;vTy; r.emih 5
te Tv; md; amdn( t;in vO<y; te som;so vO]h TyeW u sTpte )
yt( k;rve dx vO] ;<ypi[ t bihRmte in sh;, bhyR " 6
yu/ ; yu/m pu `edie W /O,uy ; pur ; pur' smd' h'S yojs; )
nMy; yidN{ s:y; pr;vit inbhyR o nmu c' n;m m;ynm( 7
Tv' krmut p,yR ' v/IStejy;itqGvSy vtnR I )
Tv' xt; vd Sy;.nt( puron;nud " prWtU ; Ajn; 8
Tvmet ;nr ;Do idRx;bN/un; su vsopjGmuW" )
Wi' sh; nvit' nv ut o in c, rQy; du pd;v,O k 9
Tvm;ivq su vs' tvoit.Stv ];m.rN{ tUvyR ;,m( )
TvmSmw kTsmitqGvm;y'u mhe r;De yUne arN/n;y" 10
y cIN{ dev gop;" s%;ySte xvtm; as;m )
Tv;' StoW;m Tvy; suv Ir; {;`Iy a;yu" p[tr ' d/;n;" 11
54 ctu"p;x' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy;irs" sVy AiW" ) N{o devt; ) 1-5
7 10 p[qm;idpc;| smIdxMyo jgtI 6 8-9 11
WmInvMyek;dxIn; i]up( zNdsI

m; no aSmn( m`vn( pOT Sv'h s nih te aNt" xvs" prI,xe )


aNdyo no3 rovd ( vn; kq; n =o,I.yR s; sm;rt 1
ac; x;y x;ikne xcIvte <vNtmN{' mhy . i h )
yo /O ,un; xvs; rodsI .e vOW; vOWT v; vOW . o NyO te 2
ac; idve bOh t e xU y'1 vc" Sv=]' ySy /OWt o /OW Nmn" )
bOh Cz^v ; asur o bh,R ; t" pur o hr>y;' vOW. o rqo ih W" 3
Tv' idvo bOh t " s;nu kopyov Tmn; /OWt ; x'br ' .nt( )
yNm;yno v[ Ndno mNdn; /OW Czt;' g.Stmxin' pOtN ys 4
40

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

in yd( vO, = snSy mU/ iR n xu,Sy cd( v[ Ndno rovd ( vn; )


p[;c Inen mns; bh,R ;vt; yd; ct( ,v" kSTv; pr 5
Tvm;ivq ny| tuv x
R ' ydu' Tv' tuv IRit' vYy' xtto )
Tv' rqmte x
' TVye /ne Tv' puro nvit' dM.yo nv 6
s `; r;j; sTpit" xUxvu no r;thVy" p[it y" x;smNvit )
Kq; v; yo a.gO, ;it r;/s; d;nur Sm; pr; ipNvte idv" 7
asm' =]msm; mnIW; p[ somp ; aps; sNtu neme )
ye t N{ ddWu o v/yR Nt mih =]' Sqvr' vO<y' c 8
tu>yedte e bl
; ai{dGu /;mUW dms; N{p;n;" )
VyXnuih tpyR ; k;mmWe ; mq; mno vsud ye ;y v 9
ap;mit,r' tmoNtvO]R Sy j#reW u pvtR " )
a.ImN{o no vv[,; iht; iv; anu ;" p[v , We u jte 10
s xev/O m / /; u mSme mih =]' jn;W;N{ tVym( )
r=; c no m`on" p;ih sUr In( r;ye c n" SvpTy; We /;" 11
55 pp;x' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy;irs" sVy AiW" ) N{o devt; ) jgtI zNd"

idvdSy vrm; iv ppq[ N{' n m; pO qvI cn p[it )


.ImStuvm;WR ,>y a;tp" xxIte vj[' tejs e n v'sg " 1
so a,vR o n n" smui {y" p[it gO>,;it ivt; vrIm." )
N{" somSy pItye vOW;yte sn;t( s yu? m aojs; pnSyte 2
Tv' tmN{ pvtR ' n .ojse mho nOM ,Sy /m,R ;mrJys )
p[ vIy,Re dev t;it ceikte ivSm; g"[ km,R e pur oiht" 3
s d( vne nmSyu.vcR Syte c; jneW u p[bvu[ ;, N{ym( )
vOW; zNdu. vR it hytR o vOW; =em,e /en;' m`v; yidNvit 4
s Nmh;in smq;in mJmn; ,oit yu? m aojs; jne> y" )
a/; cn d( d/it TvWImt N{;y vj[' in`inte v/m( 5
s ih vS yu" sdn;in i]m; +my; vO/ ;n aojs; ivn;xyn( )
JyotI'i W <vvk
O ;, yJyve v su
tu" stvR ; ap" sOj t( 6
41

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

d;n;y mn" somp;vStu te v;R; hrI vNdnud ; / )


ym;s" s;rqyo y N{ te n Tv; kt; a; d>nuvNt .U,yR " 7
ap[ =t' vsu b.iWR hStyorW;h
( ' shStNv ut o d/e )
a;vOt ;sovt;so n ktRO .StnWU u te tv N{ .Ury " 8
56 W$(p;x' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy;irs" sVy AiW" ) N{o devt; ) jgtI zNd"

EW p[ pUv IRrv tSy cm[WoTyo n yoW;mdu y S' t .uv R ," )


d=' mhe p;yyte ihr<yy' rqm;vTO y; hryogm>O vsm( 1
t' gUt yR o nem W" prI,s" smu{ ' n s'c r,e sinyv" )
pit' d=Sy vdqSy nU sho gr' n ven ; a/ roh tejs ; 2
s tuv R ,mhR ;\ ar,e u p*'Sye gr.e iRO nR .[;j te tuj ; xv" )
yen xu,' m;ynm;yso mde du/ [ a;.WU u r;my d;min 3
dev I yid tvWI Tv;vO/ oty N{' sWKTyuW s' n sUy"R )
yo /O ,un; xvs; b;/te tm yitR re, 'u bOh dhR rv," 4
iv yt( itro /,mCyut ' rjoitipo idv a;t;su bh,R ; )
SvmIRh
( yNmd N{ hy;Rhn ( vO] ' inrp;m*Bjo a,vR m( 5
Tv' idvo /,' /W aojs; pOqVy; N{ sdnWe u m;ihn" )
Tv' sut Sy mde ar,; apo iv vO] Sy smy; p;y;j" 6
57 sp;x' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy;irs" sVy AiW" ) N{o devt; ) jgtI zNd"

p[ m'ih;y bOht e bOh {ye sTyx m;y tvse mit' .re )


ap;mv p[v, e ySy du/ rR ' r;/o v;yu xvse ap;vtO m( 1
a/ te ivmnu h;sidy a;po inve svn; hivmt" )
yt( pvtR e n smxIt hytR N{Sy vj[" Xnqt; ihr<yy" 2
aSmw .Im;y nms; sm?vr Wo n x. [ a; .r; pnIyse )
ySy /;m vse n;me N{y' Jyoitrk;r hrto n;yse 3
me t N{ te vy' pu t ye Tv;r>y cr;ms p[.vU so )
nih TvdNyo gv,R o gr" s`t( =o,Irv p[it no hyR td( vc" 4
42

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

.Ur t N{ vIy1| tv SmSySy Stotmu `R vn( k;mm; pO, )


anu te *bOhR t I vIy| mm y' c te pOqvI nem aojse 5
Tv' tmN{ pvtR ' mh;mu vj[,e vj[n( pvx
R kitRq )
av;sjO o invOt ;" stvR ; ap" s]; iv' d/We kvl
' sh" 6
Ek;dxonuv;k" 11
) sU0 58-64 )
58 ap;x' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy g*tmo no/; AiW" ) adevR t; ) 1-5
p[qm;idpc;| jgtI 6-9 W;idctsO,; i]up( zNdsI

nU ct( shoj; amtO o in tuN dte hot; yd( dUt o a.vd( vvSvt" )
iv s;/ ." pq.I rjo mm a; dev t;t; hivW; ivv;sit 1
a; Svm yuv m;no ajrStO vvyts We u itit )
aTyo n pO ' p[iu WtSy rocte idvo n s;nu Stnycdt( 2
;,; {e .vsR u ." pur oihto hot; inWo ryW;mTyR" )
rqo n v+vO s;n a;yWu u Vy;nWu Gv;y; dev A<vit 3
iv v;tjtU o atsWe u itte vOq; ju ." sO<y; tuvv," )
tOW u yde vinno vOW;yse ,' t Em xdmU Re ajr 4
tpuj MR .o vn a; v;tcoidto yUq e n s;;\ av v;it v'sg " )
a.vj[ =t' p;js; rj" Sq;tu r q' .yte pti]," 5
d/u ; .Ogv o m;nuW e v; ry' n c; suh v' jne> y" )
hot;rme aitq' vre< y' m]' n xev' idVy;y jNmne 6
hot;r' s ju o3 yj' y' v;`to vO, te a?vrWe u )
a' iveW ;mrit' vsUn ;' spy;Rm p[ys ; y;m rm( 7
aCz{; sUno shso no a Stot>O yo m]mh" xmR yCz )
ae gO, Ntmh' s yojoRR np;t( pU .Rr;ysI." 8
.v; vq' gO,t e v.;vo .v; m`vn( m`v" xmR )
y;e a'hs o gO, Nt' p[;t m=R U /y;vsju gR My;t( 9
59 EkonWitm' sU_m(
43

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

1-7 scRSy;Sy sU_Sy g*tmo no/; AiW" ) avwR ;nro devt; )


i]up( zNd"

vy; de aySte aNye Tve ive amtO ; m;dyNte )


vw;nr n;.rs =tIn;' SqU,ve jn;\ pmd( yyNq 1
mU/ ;R idvo n;.r " pO qVy; aq;.vdrtI rodSyo" )
t' Tv; dev ;sojnyNt dev ' vw;nr Jyoitrd;y;y 2
a; sUyRe n rXmyo /[vu ;so vw;nre d/re; vsUi n )
y; pvtR e voW/IvPsu y; m;nuW e vs tSy r;j; 3
bOh t I v sUn ve rodsI gro hot; mnu yo3 n d=" )
SvvtR e sTyx m;y pUv IRvwR ;nr;y nOtm ;y yI" 4
idvt( te bOht o j;tvedo vw;nr p[ rrce mihTvm( )
r;j; In;ms m;nuW I,;' yu/ ; dev >e yo vrvkqR 5
p[ nU mihTv' vOW . Sy voc' y' pUr vo vO]h ,' scNte )
vw ;nr o dSyum j`R N v;\ a/Un ot( k;; av x'br ' .et( 6
vw ;nr o mih; vi.rR ;jWe u yjto v.;v; )
x;tv n ye e xitnI.r" pu ,Iqe jrte sUn tO ;v;n( 7
60 Witm' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy g*tmo no/; AiW" ) adevR t; ) i]up( zNd"

vi' yxs' vdqSy kt 'u sup ;[ V y' dUt ' so aqmR ( )


ijNm;n' rymv p[xS t' r;it' .rd ( .Ogv e m;tr; 1
aSy x;su . y;s" scNte hivmNt xjo ye c mt;" )
idvt( pUvoR Nys;id hot;pOCzyo vxp( itv=R u ve/ ;" 2
t' nVysI d a; j;ym;nmSmt( suk
itRm/R u jmXy;" )
ymO Tvjo vOj ne m;nuW ;s" p[yS vNt a;yvo jIjnNt 3
xk p;vk
o vsum ;RnWu We u vre< yo hot;/;y v=u )
dmUn ; gOh pitdmR a;\ a.uvR d( ryptI ryI,;m( 4
t' Tv; vy' pitme ryI,;' p[ x's ;mo mit.goRtm ;s" )
a;x' n v;j.' r ' mjyR N t" p[;t m=R U /y;vsju gR My;t( 5
44

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

61 EkWitm' sU_m(
1-16 Wo@xcRSy;Sy sU_Sy g*tmo no/; AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

aSm; du p[ tvse tur ;y p[yo n hmR Stom' m;ihn;y )


AcIWm;y;/[g v aohmN{;y b[;, r;ttm; 1
aSm; du p[y v p[ y' s .r;My;W ' b;/e suvO _ )
N{;y d; mns; mnIW; p[ ;y pTye /yo mjRyNt 2
aSm; du Tymup m ' SvW;| .r;My;gWU m;Syen )
m'ihm Czo_.mRtIn;' suv O _." sU r' v;v/O ?yw 3
aSm; du Stom' s' ihnom rq' n tev tTsn;y )
gr gv;h se suvO _IN{;y ivmNv' me/r;y 4
aSm; du simv vSyeN{;y;k| ju ;3 sme )
vIr' d;n*ks' vNd?yw pur ;' gUt R v s' dm;R,m ( 5
aSm; du Tv; t=d( vj[' SvpStm' Svy1| r,;y )
vO] Sy cd( vdd( yen mmR tuj Ix;nStujt ; iky/e ;" 6
aSyedu m;t"u svnWe u so mh" ipt'u pipv;;vR; )
muW ;yd( iv,u" pct' shIy;n( iv?yd( vr;h' itro ai{mSt; 7
aSm; du ;d( dev pIrN{;y;km i hhTy vu" )
pr ;v;pO qvI j.[ vIR n;Sy te mihm;n' pr " 8
aSyedve p[ rrce mihTv' idvSpO qVy;" pyNR tr=;t( )
Svr;N{o dm a; vgUt "R Svrrm]o vv=e r,;y 9
aSyedve xvs; xW Nt' iv vO d ( vj[,e vO] mN{" )
g; n v[;, ; avnIrmud. vo d;vne scet ;" 10
aSyedu TveW s; rNt sN/v" pr yd( vj[,e sImyCzt( )
x;n
d( d;xWu e dxSyn( tuv IRty e g;/' tuv R ," k" 11
aSm; du p[ .r; tUtju ;no vO] ;y vj[m Ix;n" ikye/ ;" )
gonR pvR iv rd; itre y,;|S yp;' cr?yw 12
aSyedu p[ b[iU h pUV y;R, tur Sy km; , nVy Kqw" )
yu/ e yid,;n a;yu/ ;NyO`;ym;,o inr,;it x]Un ( 13
aSyedu .y; gry h
( ; ;v; c .Um; jnWu S tujte e )
45

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

po ven Sy joguv ;n ao,' so .uv d( vIy;y no/;" 14


aSm; du Tydnu d;YyeW;meko yd( vVne .Urre Ix;n" )
p[tw x
' sUyRe pSpO/;n' s*ve suvm;vidN{" 15
Ev; te h;ryojn; suvO _IN{ b[;, gotm;so an( )
EeWu vpex
s' /y' /;" p[;t m=R U /y;vsju gR My;t( 16
pmo?y;y" 5
) v0 1-31 )
62 iWitm' sU_m(
1-13 ]yodxcRSy;Sy sU_Sy g*tmo no/; AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

p[ mNmhe xvs;n;y xUW m;g WU ' gv,R se airSvt( )


suv O _." Stuvt AGmy;y;c;m ;k| nre ivut ;y 1
p[ vo mhe mih nmo .r?vm;gU y' xvs;n;y s;m )
yen; n" pUvRe iptr" pdD; acNR to airso g; avNdn( 2
N{Sy;irs;' ce * vdt( srm; tny;y /;sm( )
bOhS pit.nR di{' vdd( g;" smu y;.v;RvxNt nr" 3
s su . ; s Stu. ; s ivp["w Svr,e ;i{' SvyoR3 nvGvw" )
sr< yu." flgmN{ x vl' rve, dryo dxGvw" 4
gO, ;no airo.dRSm iv vWs; sUy,Re go.rN/" )
iv .UMy; ap[qy N{ s;nu idvo rj prmSt.;y" 5
tdu p[y= tmmSy kmR dSmSy c;tmmSt d's" )
p r e ydupr ; aipNvn( m?v,sR o n1 t" 6
it; iv vve[ snj; snI ay;Sy" Stvm;ne.rk" )
.go n mene prme Vyom /;ryd( rodsI sud s' ;" 7
sn;d( idv' pr .Um; ivpe pun. vRu ; yuvt I Sve.rve "w )
,e.r _oW; xvRpu .rR ; crto aNy;Ny; 8
sne m s:y' SvpS ym;n" sUn du ;/ ;r xvs; sud s' ;" )
a;m;su cd( d/We pKvmNt" py" ,;su xd( roih,IWu 9
sn;t( snI; avnIrv;t; v[t ; r=Nte amtO ;" sho." )
46

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

pu
sh; jnyo n pIduvR S yNt Svs;ro ay;,m( 10
sn;yvu o nms; nVyo ak vsR yU vo mtyo dSm d&" )
pit' n pIxtIxNt' SpOx
Nt Tv; xvs;vn( mnIW;" 11
sn;dev tv r;yo g.St* n =IyNte nop dSyNt dSm )
um ;\ as tum ;\ N{ /Ir" x=; xcIvStv n" xcI." 12
sn;yt e gotm N{ nVymt=d ( b[ hryojn;y )
sun Iq;y n" xvs;n no/;" p[;t m=R U /y;vsju gR My;t( 13
63 i]Witm' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy g*tmo no/; AiW" ) N{o devt; ) i]up( zNd"

Tv' mh;\ N{ yo h xumw ;Rv; jD;n" pO qvI ame /;" )


y te iv; gryd>v; .y; h
( ;s" ikr,; nwjn ( 1
a; yrI N{ ivv[t ; ver; te vj[' jrt; b;o/;t ( )
yen;ivhyRtto am];n( pur ,;s put pUv IR" 2
Tv' sTy N{ /O ,urte ;n( TvmO. =u ; nySR Tv' W;$( )
Tv' xu,' vOj ne pO= a;,* yUne kTs;y um te sc;hn( 3
Tv' h TyidN{ codI" s%; vO] ' yd( vj[n( vOWkmR>u n;" )
y xUr vOWm," pr;cw ivR dSyUy\ oRn;vto vOq;W;$( 4
Tv' h TyidN{;rW<yn( h
( Sy cNmt;n ;mju * )
Vy1S md; k;; avtR e v`nR ve vj[Hznqm];n( 5
Tv;' h TyidN{;,sR ;t* SvmIRh
( nr a;j; hvNte )
tv Sv/;v ym; smy R itv;Rje vts;Yy; .Ut( 6
Tv' h TyidN{ s yu?yn( puro vj[n( puk
T s;y ddR" )
bihRnR yTsud ;se vOq; vg|h o r;jN vrv" pUr ve k" 7
Tv' Ty;' n N{ dev c];mWm;po n pIpy" prJmn( )
yy; xUr p[TySm>y' y's TmnmjU | n v/ =r?yw 8
ak;r t N{ gotme .b[R ;<yo_; nms; hr>y;m( )
sup x
e s ' v;jm; .r; n" p[;t m=R U /y;vsju gR My;t( 9
64 ctu"Witm' sU_m(
47

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

1-15 pdxcRSy;Sy sU_Sy g*tmo no/; AiW" ) mto devt;" ) 114 p[qm;idctudx
R c;| jgtI 15 pdXy; i]up( zNdsI

vO,e x/;y sum%


;y ve/ se no/" suvO _' p[ .r; m" )
apo n /Iro mns; suh STyo gr" sme vdqe v;.vu " 1
te jDre idv Av;s =,o {Sy my; asur ; arep s" )
p;vk
;s" xucy " sUy; v sTv;no n {Psno `orvpsR " 2
yuv;no {; ajr; a.oG`no vv=ru /[g ;v" pvtR ; v )
h
( ; cd( iv; .uvn ;in p;qvR ; p[ Cy;vyNt idVy;in mJmn; 3
c]rw .vpR Wu e Vyte v="su Km;\ a/ yeitre x. e )
a'se veW;' in mm=O A
u y" s;k jDre Sv/y; idvo nr" 4
x;n
to /uny o rx;dso v;t;n( vtu S tvWI.rt )
duh NTyU/i dVR y;in /Uty o .Um' ipNvNt pys; prjy[ " 5
ipNvNTypo mt" sud ;nv" pyo `Ot vd( vdqe v;.vu " )
aTy' n mhe iv nyNt v;jnmuTs' duhNt StnyNtm=tm( 6
mihW;so m;yn].;nvo gryo n Svtvso r`u yd" )
mOg ; v hStn" %;dq; vn; yd;,IWu tvWIryuG ?vm( 7
s'h ; v n;ndit p[cte s" ipx; v sui pxo vved s" )
=po jNvNt" pOWt I.Ai ." smt( sb;/" xvs;ihmNyv" 8
rodsI a; vdt; g,yo nOW;c" xUr;" xvs;ihmNyv" )
a; vN/ure vmitnR dxtR ; vu tSq* mto rqeW u v" 9
vved so ry." smoks" s'mXl;sStvWI.ivRrp ( xn" )
aSt;r Wu' d/re g.STyornNtx m; vOW%
;dyo nr" 10
ihr< yye ." piv." pyov/O Nt a;pQyo3 n pvtR ;n( )
m%; ay;s" SvstO o /[vu C yuto du/
[ to mto .[;jy" 11
`OW'u p;vk vinn' ivcWR ,' {Sy sUn 'u hvs; gO,Ims )
rjS tur' tvs' m;t' g,mOj IiW,' vOW, ' st ye 12
p[ nU s mt"R xvs; jn;\ ait tSq* v tI mto ym;vt )
avR v;Rj' .rte /n; nO.r;pCO z' tum ; =ei t puyit 13
cT y' mt" pOT su du r' um Nt' xum' m`vTsu /n )
/nS pOtm Ku Qy' vcWR ,' tok pu yem tny' xt' ihm;" 14
48

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

nU r' mto vIrvNtmOtIW;h' rymSm;su / )


sh ,' xitn' xUxv ;'s' p[;t m=R U /y;vsju gR My;t( 15
;dxonuv;k" 12 sU0 65-73
65 pWitm' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy x;KTy" pr;xr AiW" ) adevR t; ) ipd;
ivr;$( zNd"

p; n t;y'u guh; ctNt' nmo yuj;n' nmo vhNtm( 1


sjoW; /Ir;" pdrw nu Gmup Tv; sIdn( ive yj];" 1 2
AtSy dev ; anu v[t ; gu .uvR T pri*RnR .Um 3
v/NR tIm;p" pNv; suxmOt Sy yon; g.eR suj;tm( 2 4
pui nR r<v; =itnR pOQ vI grnR .uJm =odo n x'. u 5
aTyo n;Jmn( TsgpR t[ _" sN/un R =od" k ' vr;te 3 6
j;m" sN/Un ;' .[;tev Sv;m>y; r;j; vn;Ny 7
yd( v;tjtU o vn; VySq;dhR d;it rom; pOqVy;" 4 8
sTyPsu h's o n sIdn( Tv; ceito vx;muW . tRu ( 9
somo n ve/ ; Atp[j ;t" pxnu R x; v.du rRU .e ;" 5 10
66 W$(Witm' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy x;KTy" pr;xr AiW" ) adevR t; ) ipd;
ivr;$( zNd"

rynR c]; sUro n s' g;yun R p[;, o inTyo n sUn "u 1


tKv; n .U,vR nR ; sW_ pyo n /en "u xucv.R ;v; 1 2
d;/;r =emm oko n r<vo yvo n pKvo jet; jn;n;m( 3
AiWnR Stu>v; v=u p[x
S to v;jI n p[It o vyo d/;it 2 4
dur okxoc" tun R inTyo j;yve yon;vr' ivSmw 5
c]o yd.[;$ ( zvte o n v=u rqo n KmI TveW " smTsu 3 6
senve sO ;m' d/;TyStun R idtu ( TveW p[t Ik; 7
ymo h j;to ymo jinTv' j;r" knIn;' pitjnR In;m( 4 8
t' vr ;q; vy' vsT y;St' n g;vo n=Nt m( 9
49

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

sN/un R =od" p[ nIcIrnw o vNt g;v" Sv1 x


Ik 5 10
67 sWitm' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy x;KTy" pr;xr AiW" ) adevR t; ) ipd;
ivr;$( zNd"

vneW u j;ymu tR WRe u m]o vO, Ite ui ' r;jev ;juy mR ( 1


=emo n s;/"u tun R .{o .uvt ( Sv;/I hoRt; hVyv;$( 1 2
hSte d/;no nOM ,; iv;Nyme dev ;n( /;d( guh; inWIdn( 3
vdNtIm] nro /y'/ ; d; yt( t;n( mN];\ ax's n( 2 4
ajo n =;' d;/;r pOqvI' tStM. ;' mN]e ." sTyw" 5
ip[y ; pd;in po in p;ih v;yur e guh ; guh' g;" 3 6
y ' ckt guh; .vNtm; y" ss;d /;r;mtO Sy 7
iv ye cOt NTyOt ; spNt a;idd( vsUi n p[ vv;c;Smw 4 8
iv yo vITsu ro/NmihTvot p[j ; t p[s U vNt" 9
crp ;' dme v;yu" sev /Ir;" s'm ;y c" 5 10
68 aWitm' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy x;KTy" pr;xr AiW" ) adevR t; ) ipd;
ivr;$( zNd"

I,up Sq;d( idv' .ur< yu" Sq;tu r qm _Un( VyU, oRt( 1


pr ydeW ;mk
e o iveW ;' .uvd ( dev o dev ;n;' mihTv; 1 2
a;idt( te ive tu' juWNt xuk;d( yd( dev jIvo jin;" 3
.jNt ive devT v' n;m At' spNto amtO m ve "w 2 4
AtSy p[We ; AtSy /IitvR ;yui vRe ap;' s c" 5
yStu>y' d;x;d( yo v; te x=;t( tSmw cikTv;n( ry' dySv 3 6
hot; inWo mnorpTye s cNNv;s;' ptI ryI,;m( 7
CzNt reto mqStnWU u s' j;nt Svwd=R rw mUr ;" 4 8
iptnu R pu] ;" tu' juWNt oWn( ye aSy x;s' tur ;s" 9
iv r;y a*,odR ( dur" pu= "u ippx
e n;k StO.dmR nU ;" 5 10
50

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

69 Ekonsittm' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy x;KTy" pr;xr AiW" ) adevR t; ) ipd;
ivr;$( zNd"

x
" xx
K v;\ Wo n j;r" pp;[ smIcI idvo n Jyoit" 1
pr p[j;t" Tv; b.Uq .uvo dev ;n;' ipt; pu] " sn( 1 2
ve/ ; ao avjR ;nU/n R gon;' Sv;; iptUn ;m( 3
jne n xev a;y"R sn( m?ye inWo r<vo dur o,e 2 4
pu] o n j;to r<vo dur o,e v;jI n p[It o ivxo iv t;rIt( 5
ivxo yd nO." snI; adevR T v; iv;NyXy;" 3 6
nik Et; v[t ; mnNt nO>yo yde> y" ui ' ckqR 7
tt( tu te d'so ydhNTsm;nw nOR .ydR ( yu _o vve rp;' s 4 8
Wo n j;ro v.;vo" s'D;tpkt dSmw 9
Tmn; vhNto duro VyO< vn( nvNt ive Sv1 x
Ik 5 10
70 sittm' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy x;KTy" pr;xr AiW" ) adevR t; )
ipd; ivr;$( zNd"

vnme pUv IRry oR mnIW; a" sux


oko iv;NyXy;" 1
a; dwVy;in v[t ; cikTv;n; m;nuW Sy jnSy jNm 1 2
g.oR yo ap;' g.oR vn;n;' g.R Sq;t;' g.R r q;m( 3
a{* cdSm; aNtdurR o,e vx;' n ivo amtO " Sv;/I" 2 4
s ih =p;v;\ aI ryI,;' d;xd( yo aSm; ar' sU _" 5
Et; cikTvo .Um; in p;ih dev ;n;' jNm mt;| v;n( 3 6
v/;N y' pUv IR" =po ivp;" Sq;tu rqmtO p[v Itm( 7
ar;/ hot; Sv1i nRW " <vn( iv;Nyp;' s sTy; 4 8
goWu p[x St' vneW u /We .rNt ive bl' Sv,"R 9
iv Tv; nr" pu] ; spyRn( iptnu R jv[ie vR vedo .rNt 5 10
s;/nu R gO ru Stev xUro y;tev .ImSTveW " smTsu 6 11
71 Eksittm' sU_m(
51

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy x;KTy" pr;xr AiW" ) adevR t; )


i]up( zNd"

p p[ jNvuxt IxNt' pit' n inTy' jny" snI;" )


Svs;r" Xy;vImWImjuWc f!^( c]muC zNtImWu s' n g;v" 1
vI cd( h
( ; iptro n Kqwri{' jirso rve, )
ci dvR o bOh t o g;tmu S me ah" SvivRivdu" kt mu
u ;" 2
d/tO ' /nySy /Iitm;iddyoR id/vo3 iv.O] ;" )
atO yNtIrpso yNTyCz; dev ;Nm p[ys ; v/yR N tI" 3
mqId( ydI' iv.Ot o m;tr; gOh ge hO e Xyet o jeNyo .Ut( )
a;dI' r;De n shIyse sc; s; dUT y'1 .Ogv ;,o ivv;y 4
mhe yt( ip] ' rs' idve krv Tsrt( pOxN yikTv;n( )
sOj dSt; /OWt ; idmu S mw Sv;y;' dev o dui htr TviW' /;t( 5
Sv a; yStu>y' dm a; v.;it nmo v; d;x;dx
u t o anu Un( )
v/oR ae vyo aSy ibh; y;sd( r;y; srq' y' jun ;s 6
a' iv; a. pO=" scNte smu{ ' n vt" s yI" )
n j;m.ivR cikte vyo no vd; dev We u p[mi t' cikTv;n( 7
a; yidWe nOp it' tej a;n$( zc reto iniW_' *r.Ik )
a" x/mR nv' yuv;n' Sv;?y' jnyt( sUd y 8
mno n yo ?vn" s ETyek" s]; sUro vSv xe )
r;j;n; m];v,; sup;,I goWu ip[y mmtO ' r=m;,; 9
m; no ae s:y; ip}y;, p[ miWR; a. vdu kv" sn( )
n.o n p' jrm; mn;it pur ; tSy; a.xSter /Iih 10
72 isittm' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy x;KTy" pr;xr AiW" ) adevR t; )
i]up( zNd"

in k;Vy; ve/ s" xtSkhRSte d/;no ny; pu


, )
a.uvR d( ryptI ryI,;' s]; c;,o amtO ;in iv; 1
aSme vTs' pr WNt' n vNdCzNto ive amtO ; amUr ;" )
my vu " pdVyo /y'/ ;StSqu" pde prm e c;vR "e 2
52

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

ito yde xrdSTv;mCzc' `Ot ne xucy " spy;Rn( )


n;m;in cd( d/re yDy;NysUd yNt tNv1" suj;t;" 3
a; rodsI bOht I vevd;n;" p[ i{y; j.[re yDy;s" )
vdNmtoR nem /t; cikTv;n' pde prm e tSqv;'sm ( 4
s'j ;n;n; p sId.Du pIvNto nmSy' nmSyn( )
rrKv;'sS tNv" <vt Sv;" s%; s:yui nR miW r=m;,;" 5
i]" s yd( gu;in Tve t( pd;vd iht; yDy;s" )
te.I r=Nte amtO ' sjoW;" pxU Sq;tc f!r q' c p;ih 6
v;\ ae vynu ;in =tIn;' Vy;nWu k z /o jIvse /;" )
aNtvR ;\ a?vno devy ;n;ntN{o dUt o a.vo hvv;R$( 7
Sv;?yo idv a; s yI r;yo duro VyOt D ; aj;nn( )
vdd( gVy' srm; h
( mUv | yen; nu k m;nuW I .ojte iv$( 8
a; ye iv; SvpTy;in tSqu" <v;n;so amOtT v;y g;tmu ( )
m; mh" pOqvI iv tSqe m;t; pu] rw idit/;Rys e ve" 9
a/ y' in d/u ;mSmn( idvo yd=I amtO ; a<vn( )
a/ =rNt sN/vo n sO ;" p[ nIcIre aWIrj;nn( 10
73 i]sittm' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy x;KTy" pr;xr AiW" ) adevR t; )
i]up( zNd"

rynR y" iptO vo vyo/;" sup ,[ IitiktWu o n x;su" )


Syonx
IritqnR p[I, ;no hotev s iv/to iv t;rIt( 1
dev o n y" svt; sTymNm; Tv; inp;it vOj n;in iv; )
pu p x
[ S to amitnR sTy a;Tmev xevo id/W;Yyo .Ut( 2
dev o n y" pO qvI' v/;y; p=ie t ihtm]o n r;j; )
pur " sd" xmsR do n vIr; anv; pitju ve n;rI 3
t' Tv; nro dm a; inTymme scNt =itWu /[vu ;su )
a/ u ' in d/.u yRU R Smn( .v; v;yu/ R ,o ryI,;m( 4
iv pO=o ae m`v;no aXyu ivR sUr yo ddto ivm;yu" )
snme v;j' smqe vyoR .;g' dev We u vse d/;n;" 5
53

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

AtSy ih /en vo v;vx;n;" SmdU I" pIpyNt u. _;" )


pr;vt" sumi t' .=m;,; iv sN/v" smy; sur i{m( 6
Tve ae sumi t' .=m;,; idiv vo d/re yDy;s" )
n_; c c W s; ivpe ,' c v,mR ,' c s' /u" 7
y;n( r;ye mt;N TsuWdU o ae te Sy;m m`v;no vy' c )
z;yve iv' .uvn ' ss+y;pip[v ;n( rodsI aNtr=m( 8
avR re avtR o nO.nnR ( vIrvw IrR ;n( vnyu ;m; Tvot;" )
x;n;s" iptOvSy r;yo iv sUr y" xtihm; no aXyu" 9
Et; te a cq;in ve/o ju;in sNtu mnse de c )
xkm r;y" su/ ru o ym' te / vo dev ._' d/;n;" 10
]yodxonuv;k" 13 sU0 74-84
74 ctu"sittm' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy r;g,o gotm AiW" ) adevR t; ) g;y]I zNd"

pp y[ Nto a?vr' mN]' vocem;ye ) a;re aSme c <vte 1


y" IihtIWu pUV yR" s'j Gm;n;su iWu ) ar=d( d;xWu e gym( 2
t b[vu Ntu jNtv dvO]R h ;jin ) /nj' y o r,er ,e 3
ySy dUt o as =ye veiW hVy;in vItye ) dSmt( ,oy?vrm( 4
tmt( suh V ymir" sudve ' shso yho ) jn; a;" subi hRWm ( 5
a; c vh;s t;\ h dev ;\ p p[xS tye ) hVy; su N{ vItye 6
n yop Bdr" <ve rqSy kn ) yde y;s dUT ym( 7
Tvoto v;Jyyo . pUvSR m;dpr" ) p[ d;;\ ae aSq;t( 8
t um t( suv Iy| bOh de ivv;ss ) dev >e yo dev d;xWu e 9
75 psittm' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy r;g,o gotm AiW" ) adevR t; )
g;y]I zNd"

juW Sv spq[ S tm' vco dev PsrStmm( ) hVy; ju;n a;sin 1


aq; te airStm;e ve/Stm ip[y m( ) vocme b[ s;ns 2
kSte j;mjRn;n;me ko d;? vr" ) ko h kSms t" 3
54

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

Tv' j;mjRn;n;me m]o as ip[y " ) s%; s%>y @" 4


yj; no m];v,; yj; dev ;\ At' bOh t( ) ae y= Sv' dmm( 5
76 W$(sittm' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy r;g,o gotm AiW" ) adevR t; ) i]up( zNd"

k; t pei tmnR s o vr;y .uvd e x'tm ; k; mnIW; )


ko v; yD"w pr d=' t a;p kn v; te mns; d;xem 1
E h hot; in WId;dB/" su pur Et; .v; n" )
avt;' Tv; rodsI ivmNve yj; mhe s*mns;y dev ;n( 2
p[ su iv;n( r=so /+ye .v; yD;n;m.xStp;v; )
aq; vh sompit' hr>y;m;itQymSmw cm; sud ;Vne 3
p[j ;vt; vcs; vir;s; c ve in c sTsIh dev "w )
veiW ho]mut po]' yj] bo/ p[y NtjRintvsR nU ;m( 4
yq; ivp[S y mnuW o hiv.R devR ;\ ayj" kiv." kv" sn( )
Ev; hot" sTytr Tvm;e mN{y; ju ; yjSv 5
77 ssittm' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy r;g,o gotm AiW" ) adevR t; ) i]up( zNd"

kq; d;xme ;ye k;Smw dev ju oCyte .;mne gI" )


yo mTyeR vmtO At;v; hot; yj t( ,oit dev ;n( 1
yo a?vrWe u x'tm At;v; hot; tmU nmo.r; ,?u vm( )
ayRd( vemtR ;y dev ;NTs c; bo/;it mns; yj;it 2
s ih tu" s my"R s s;/u m]R o n .Ud t Sy rqI" )
t' me/We u p[qm ' dev y NtIivRx p b[vu te dSmm;rI" 3
s no nO, ;' nOtm o rx;d; agRrovs; vetu /Iitm( )
tn; c ye m`v;n" xv; v;jps[ tU ; WyNt mNm 4
Ev;goRtm e .At ;v; ivp[e .rSto j;tved ;" )
s EWu u ' pIpyt( s v;j' s pui ' y;it joWm; cikTv;n( 5
78 asittm' sU_m(
55

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

1-5 pcRSy;Sy sU_Sy r;g,o gotm AiW" ) adevR t; )


g;y]I zNd"

a. Tv; gotm; gr; j;tvde o ivcW,R e ) u rw . p[ ,onmu " 1


tmu Tv; gotmo gr; r;ySk;mo duvSyit ) u rw . p[ ,onmu " 2
tmu Tv; v;js;tmmirSvv;mhe ) u rw . p[ ,onmu " 3
tmu Tv; vO]h Ntm' yo dSyUr\ v/UnWu e ) u rw . p[ ,onmu " 4
avoc;m rg,; aye m/um d ( vc" ) u rw . p[ ,onmu " 5
79 Ekon;xIittm' sU_m(
1-12 ;dxcRSy;Sy sU_Sy r;g,o gotm AiW" ) 1-3
p[qmtOcSy;mR?ymov;R 4-12 ctuQy;Ridnvc;R;devR t; ) 1-3
p[qmtOcSy i]up( 4-6 itIytOcSyoi,k 7-12 tOtIyctuqtR cO yo
g;y]I zNd;'s

ihr<ykxo rjso ivs;re ih/iRu nv;Rt v /[jIm;n( )


xuc.;[ j; Wso nved ; yxSvtIrpSyuvo n sTy;" 1
a; te sup, ;R amnNt\ Evw" ,o non;v vOW. o ydIdm( )
xv;.nR Smym;n;.r;g;t( ptNt mh" StnyNTy.;[ 2
ydImtO Sy pys; ipy;no nytO Sy pq.I rj" )
aymR ; m]o v," prJm; Tvc' pON Tyupr Sy yon* 3
ae v;jSy gomt x;n" shso yho ) aSme /ei h j;tvedo mih v"
4
s /;no vsu kivrrIN yo gr; ) rev dSm>y' puv,R Ik dIidih 5
=po r;jut Tmn;e vStot oWs" ) s itGmjM. r=so dh p[it 6
av; no a it.g;Ry] Sy p[.m R , ) iv;su /IWu vN 7
a; no ae ry' .r s];s;h' vre< ym( ) iv;su pOT su du rm( 8
a; no ae sucte nu ; ry' v;yup oWsm( ) m;@k
R /ei h jIvse 9
p[ pUt ;StGmxocWe v;co gotm;ye ) .rSv suy u gRr" 10
yo no ae .d;sTyNt dUr e pdI s" ) aSm;kmd( vO/ e .v 11
sh
;=o ivcWR ,rI r=;' s se/it ) hot; gO,It KQy" 12
56

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

80 axIittm' sU_m(
1-16 Wo@xcRSy;Sy sU_Sy r;g,o gotm AiW" ) 1-15
p[qm;idpdxc;RmN{" 16 Wo@Xy;eN{oqv;R mnud?R y c devt;" )
pXzNd"

Tq; ih som Nmde b[ ; ck;r v/nR m( )


xv vj[ ojs; pOqVy; in" xx; aihmcR nu Svr;Jym( 1
s Tv;mdd( vOW; md" som" Xyen ;.Ot " sut " )
yen; vO] ' inro j`Nq vj[ ojs;cR nu Svr;Jym( 2
p[e . Iih /O,ui h n te vj[o in y's te )
N{ nOM ,' ih te xvo hno vO] ' jy; apo cnR u Svr;Jym( 3
inrN{ .UMy; a/ vO] ' j`Nq inidvR " )
sOj ; mTvtIrv jIv/Ny; m; apo cR nu Svr;Jym( 4
N{o vO] Sy do/t" s;nu' vj[,e hIt" )
a.My;v jte p" sm;y codycR nu Svr;Jym( 5
a/ s;n* in jte vj[,e xtpv,R ; )
mNd;n N{o aN/s" s%>yo g;tu mCzTycR nu Svr;Jym( 6
N{ tu>ymdi{vo nu ' vj[n( vIymR ( )
y Ty' m;yn' mOg ' tmu Tv' m;yy;v/IrcR nu Svr;Jym( 7
iv te vj[;s o aSqrvit' n;Vy;3 anu )
mht( t N{ vIy| b;oSte bl' ihtmcR nu Svr;Jym( 8
sh' s;kmctR pr o.t v'xi t" )
xtnw m Nvnonvu rN{;y b[ot mcR nu Svr;Jym( 9
N{o vO] Sy tvWI' inrhN Tshs; sh" )
mht( tdSy p*'Sy' vO] ' j`N v;\ asjO dcR nu Svr;Jym( 10
me ct( tv mNyve vepte e .ys; mhI )
yidN{ vj[ ojs; vO] ' mTv;\ av/IrcR nu Svr;Jym( 11
n veps ; n tNyte N{' vO] o iv bI.yt( )
a>yen ' vj[ a;ys" sh.iO r;yt;cR nu Svr;Jym( 12
yd( vO] ' tv c;xin' vj[,e smyo/y" )
aihmN{ j`;'s to idiv te b/e xvo cnR u Svr;Jym( 13
57

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

a.n e te ai{vo yt( Sq; jg rejte )


Tv; ct( tv mNyv N{ vevJyte .y;cR nu Svr;Jym( 14
nih nu y;d/ImsIN{' ko vIy; pr" )
tSmMO ,mut tu' dev ; aoj;' s s' d/ru cR nu Svr;Jym( 15
y;mqv; mnu pt; d?y /ymt )
tSmn( b[;, pUv qR e N{ Kq; smGmt;cR nu Svr;Jym( 16
Wo?y;y" v0 1-32
81 Ek;xIittm' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy r;g,o gotm AiW" ) N{o devt; ) pXzNd"

N{o md;y v;vO/e xvse vO]h ; nO." )


tmNmhTSv;jWU tem.eR hv;mhe s v;jeW u p[ noivWt( 1
as ih vIr seNyo s .Ur pr;did" )
as d.S[ y cd( vO/ o yjm;n;y x=s suNvte .Ur te vsu 2
ydud Irt a;jyo /O ,ve /Iyte /n; )
yu+ v; mdC yut; hrI k hn" k vs* d/o Sm;\ N{ vs* d/" 3
Tv; mh;\ anu v/' .Im a; v;v/O e xv" )
y Av p;kyoinR xpI[ hrv;n( d/e hStyovjR m[ ;ysm( 4
a; pp*[ p;qvR ' rjo b/e rocn ; idiv )
n Tv;v;\ N{ kn n j;to n jinyte it iv' vv=q 5
yo ayoR mt.R ojn' pr;dd;it d;xWu e )
N{o aSm>y' x=tu iv .j; .Ur te vsu .=Iy tv r;/s" 6
mdem de ih no didyUqR ; gv;mjO
u tu" )
s' gO. ;y pu
xto.y;hSTy; vsu xxIih r;y a; .r 7
m;dySv sut e sc; xvse xUr r;/se )
v; ih Tv; puv su mup k;m;NTssOJ mhe q; novt; .v 8
Ete t N{ jNtvo iv puyNt v;ymR ( )
aNtihR :yo jn;n;myoR vedo ad;xWu ;' teW;' no ved a; .r 9
82 xIittm' sU_m(
58

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

1-6 W@cSy;Sy sU_Sy r;g,o gotm AiW" ) N{o devt; ) 1-5


p[qm;idpc;| p" 6 W; jgtI zNdsI

po Wu ,hu I gro m`vn ( m;tq; v )


yd; n" sUn tO ;vt" kr a;dqyR ;s d( yoj; NvN{ te hrI 1
a=mImdNt v ip[y ; a/WU t )
aStoWt Sv.;nvo ivp[; nvy; mtI yoj; NvN{ te hrI 2
sus ' x' Tv; vy' m`vn( vNdWImih )
p[ nUn ' pU, vR N /ur" Stut o y;ih vx;\ anu yoj; NvN{ te hrI 3
s `; t' vOW, ' rqm/ it;it goivdm( )
y" p;]' h;ryojn' pU, R mN{ ckt it yoj; NvN{ te hrI 4
yu _Ste aStu d=, t sVy" xtto )
ten j;y;mup ip[y ;' mNd;no y;N/so yoj; NvN{ te hrI 5
yun Jm te b[, ; k xn; hrI p p[ y;ih d/We g.STyo" )
t( Tv; sut ;so r.s; amNdWu" pUW< v;n( vj[N Tsmu p;md" 6
83 }yxIittm' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy r;g,o gotm AiW" ) N{o devt; )
jgtI zNd"

a;vit p[qm o goWu gCzit sup;[ v IrN{ mTySR tvoit." )


tmt( pO, = vsun ; .vIys; sN/um ;po yq;.to ivcet s" 1
a;po n dev Ip yNt hoi]ymv" pXyNt ivtt' yq; rj" )
p[;c dw vRe ;s" p[ ,yNt devy 'u b[ i p[y' joWyNte vr; v 2
a/ yord/; KQy'1 vco ytuc ; mqun ; y; spy tR " )
as'y o v[t e te =eit puyit .{; x_yRjm ;n;y suNvte 3
a;dir;" p[qm ' d/re vy ;y" xMy; ye su
T yy; )
sv| p,"e smivNdNt .ojn m;vNt' gomNtm; px' nr" 4
yDrw qv;R p[qm " pqStte tt" sUyoR v[tp ; ven a;jin )
a; g; a;jdux
n; k;Vy" sc; ymSy j;tmmtO ' yj;mhe 5
bihRv; yt( SvpT y;y vOJ yte koR v; Xlokm;`oWte idiv )
g[;v; y] vdit k;KQy1S tSyeidN{o a.ipTveWu r<yit 6
59

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

84 cturxIittm' sU_m(
1-20 v'xTyOcSy;Sy sU_Sy r;g,o gotm AiW" ) N{o devt; ) 16 p[qmitIytOcyornupu ( 7-9 tOtIytOcSyoi,k 10-12 ctuqtR cO Sy
p" 13-15 pmtOcSy g;y]I 16-18 WtOcSy i]up( 19-20
Ekonv'Xy; v'Xy; p[g;q" ivWm;y; bOhtI sm;y;" stobOhtI zNd;'s

as;v som N{ te xv /O,v; gih )


a; Tv; pO,KTvN{y' rj" sUyoR n rXm." 1
N{mrI vhto p[i t/Oxvsm( )
AWI,;' c Stut Ip yD' c m;nuW ;,;m( 2
a; it vO]hn( rq' yu _; te b[, ; hrI )
av;c In' su te mno g[;v; ,otu vnu ; 3
mmN{ sut ' ipb Jyem mTy| mdm( )
x
Sy Tv;>y=rn( /;r; AtSy s;dne 4
N{;y nUn mctR oKq;in c b[vItn )
sut ; amTsu rNdvo Jye' nmSyt; sh" 5
nikd( rqItro hrI yidN{ yCzse )
nik;nu mJmn; nik" Sv a;nxe 6
y Ek d( vdyte vsu mt;y d;xWu e )
x;no ap[i tkt N{o a 7
kd; mtmR r;/s' pd; =uMpmv Sfrt( )
kd; n" xuvd( gr N{o a 8
y Tv; b>y a; sut ;v;\ a;ivv;sit )
g'[ tt( pTyte xv N{o a 9
Sv;dorTq; vWvU to m?v" ipbNt g*y"R )
y; N{e, sy;vrIvOR ,; mdNt xo.se vSvIrnu Svr;Jym( 10
t; aSy pOxn;yvu " som' I,Nt pOXny" )
ip[y ; N{Sy /en vo vj[' ihNvNt s;yk vSvIrnu Svr;Jym( 11
t; aSy nms; sh" spyR Nt p[cte s" )
v[t ;NySy sre pu
, pUv R cye vSvIrnu Svr;Jym( 12
60

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

N{o d/Ico aSq.vO]R ;<yp[i tkt" ) j`;n nvtInRv 13


CzSy yCzr" pvtR e vptm( ) td( vdCzy,R ;vit 14
a];h gormNvt n;m Tvr pICym( ) Tq; cN{mso gOh e 15
ko a yu _ /u r g; AtSy xmIvto .;mno du, ;ynU ( )
a;sWnU ( TSvso myo.nU ( y EW;' .OT y;mO, /t( s jIv;t( 16
k Wte tuJ yte ko b.;y ko m's te sNtmN{' ko aNt )
kStok;y k .;yot r;ye / b[vt( tNve3 ko jn;y 17
ko amI hivW; `Ot ne uc ; yj;t; Atu ./vRu[ e ." )
kSmw dev ; a; vh;n;xu hom ko m's te vIitho]" sudve " 18
Tvm p[ x' sWo dev " xiv mTymR ( )
n TvdNyo m`vSt m@tR e N{ b[vIm te vc" 19
m; te r;/;' s m; t tyo vso Sm;n( kd; cn; d.n( )
iv; c n pmmIih m;nWu vsUi n cWR ,>y a; 20
ctuqx
R onuv;k" 14 sU0 85-93
85 p;xIittm' sU_m(
1-12 ;dxcRSy;Sy sU_Sy r;g,o gotm AiW" ) mto devt;" ) 14 6-11 p[qm;idctuAc ;' W;idW<,; jgtI 5 12
pmI;dXyo i]up( zNdsI

p[ ye xuM.Nte jnyo n syo y;mn( {Sy sUn v" sud s' s " )
rodsI ih mtire vO/ e mdNt vIr; vdqeW u `Ovy" 1
t =t;so mihm;nm;xt idiv {;so a/ cire sd" )
acNR to ak| jnyNt N{ym/ yo d/re pOXnm;tr" 2
gom;tro yCz. yNte a.StnWU u x. ;[ d/re vKmt" )
b;/Nte ivm.m;itnmp vTm;N yeW;mnu rIyte `Ot m( 3
iv ye .[;jNte sum%
;s Ai." p[Cy;vyNto aCyut ; cdojs; )
mnojvu o yNmto rqe v; vOWv ;[ t;s" pOWt IryuG ?vm( 4
p[ yd( rqeW u pOWt IryuG ?v' v;je ai{' mto r'h yNt" )
t;WSy iv yNt /;r;mevR od.VyuNR dNt .Um 5
a; vo vhNtu syo r`u ydo r`up Tv;n" p[ jg;t b;." )
61

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

sIdt; bihR v" sdSt' m;dy?v' mto m?vo aN/s" 6


te v/RNt Svtvso mihTvn; n;k tSqu cire sd" )
iv,uy
R ;vd( vOW, ' mdCyut' vyo n sId / bihRiW ip[y e 7
xUr; vde ( yuy/u yo n jGmy" vSyvo n pOtn ;su yeitre )
.yNte iv; .uvn ; md(>yo r;j;n v TveW s' xo nr" 8
Tv; yd( vj[' sut ' ihr<yy' sh.iO ' Svp; avtyR t( )
/ N{o nyRp;' s ktvR e hn( vO] ' inrp;m*Bjd,vR m( 9
?v| nun {u e vt' t aojs; dh;,' cd( b.dui vR pvtR m( )
/mNto v;,' mt" sud ;nvo mde somSy r<y;in cire 10
j' nun {u e vt' ty; idx; s Tu s' gotm;y tO ,je )
a; gCzNtImvs; c].;nv" k;m' ivp[S y tpRyNt /;m." 11
y; v" xmR xxm;n;y sNt i]/;tUi n d;xWu e yCzt;/ )
aSm>y' t;in mto iv yNt ry' no / vOW, " suv Irm( 12
86 W@xIittm' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy r;g,o gotm AiW" ) mto devt;" )
g;y]I zNd"

mto ySy ih =ye p;q; idvo vmhs" ) s sug op;tmo jn" 1


yDvw ; yDv;hso ivp[S y v; mtIn;m( ) mt" ,ut ; hvm( 2
t v; ySy v;jno nu ivp[m t=t ) s gNt; gomit v[j e 3
aSy vIrSy bihRiW sut " somo idviWu ) Kq' md xSyte 4
aSy oWN Tv; .uvo iv; yW,R Ir. ) sUr' ct( sWu IrW" 5
pUv IR.ihR dd;xm xrmR to vym( ) avo.WR,In;m( 6
su. g" s p[y Jyvo mto aStu mTy"R ) ySy p[y;' s pWqR 7
xxm ;nSy v; nr" SvedS y sTyxvs" ) vd; k;mSy vent " 8
yUy ' tt( sTyxvs a;ivktR mihTvn; ) iv?yt; vtu ; r=" 9
gUht ; gu' tmo iv y;t ivmi ],m( ) Jyoitkt; yduX ms 10
87 s;xIittm' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy r;g,o gotm AiW" ) mto devt;" )
62

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

jgtI zNd"

p[Tv=s" p[tv so ivrp( xno n;nt; avqru ; AjIiW," )


jut m;so nOtm ;so a.Vy;n j[e k cd
u ; v StO." 1
p r We u ydc?v' yy' vy v mt" kn ct( pq; )
otNt kox; p vo rqe v; `Ot mu= t; m/uv ,mR ctR e 2
p[Ww ;mJmeW u ivqur ve rejte .Umy;RmWe u y yu te x. e )
te yo /uny o .[;jy" Svy' mihTv' pnyNt /Uty " 3
s ih SvstO ( pOWd o yuv; g,o3 y; x;nStvWI.r;vOt " )
as sTy A,y ;v;ne o Sy; /y" p[; vt;q; vOW; g," 4
ipt"u p[ Sy jNmn; vd;ms somSy j; p[ jg;it c=s; )
ydImN{' xMyOKv;, a;xt;id;m;in yDy;in d/re 5
yse k .;nu ." s' mm=re te rXm.St AKv." su%;dy" )
te v;xImNt m,o a.Irvo v{e ip[y Sy m;tSy /;" 6
88 a;xIittm' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy r;g,o gotm AiW" ) mto devt;" ) 1 6
p[qm;WoAco" p[St;rp" 2-4 itIy;idtOcSy i]up( 5 pMy;
ivr;@p; zNd;'s

a; vNu mmRt" Svk rqe .y;Rt Aimrp,w"R )


a; viWR y; n W; vyo n pt; sum;y;" 1
te ,e .vrR m ; ipx" x. e k y;Nt rqtU .rR w" )
Kmo n c]" Sv/tIv;n( pVy; rqSy jnNt .Um 2
ye k vo a/ tnWU u v;xIme/R ; vn; n ,vNt ?v;R )
yu m>y' k mt" suj;t;Stuivu ;so /nyNte ai{m( 3
ah;in gO/;[ " py;R v a;gu rm;' /y' v;k;y ;| c dev Im( )
b[ <vNto gotm;so ak ?v| nun {u Ts/' ipb?yw 4
Ett( Ty yojnmceit sSvhR yNmto gotmo v" )
pXyn( ihr<yc;nyod' ;^ n( v/;vto vr;n( 5
EW; Sy; vo mtonu.] IR p[it o.it v;`to n v;,I )
aSto.yd( vOq;s;mnu Sv/;' g.STyo" 6
63

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

89 Ekonnvittm' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy r;g,o gotm AiW" ) ive dev; devt;" )
1-5 7 p[qm;idpc;| sMy; jgtI 6 W; ivr;$(Sq;n; 8-10
aMy;idtOcSy c i]up( zNd;'s

a; no .{;" tvo yNtu vto dB/;so aprIt;s d" )


dev ; no yq; sdmd( vO/ e asp[;y vu o r=t;ro idvie dve 1
dev ;n;' .{; sum i tAj yU t ;' dev ;n;' r;itr. no invttR ;m( )
dev ;n;' s:ymup seidm; vy' dev ; n a;yu" p[ itrNtu jIvse 2
t;n( pUvyR ; inivd; mhe vy' .g' m]midit' d=m /m( )
aymR ,' v,' somm n; srSvtI n" su. g; mySkrt( 3
to v;to myo.u v;tu .eWj ' tNm;t; pO qvI tt( ipt; *" )
td( g[;v;," somstu o myo.vu Stdn; ,ut' /<y; yuv m( 4
tmIx;n' jgtStSquWS pit' /y'jNvmvse mhe vym( )
pUW ; no yq; veds ;msd( vO/ e r=t; p;yru dB/" SvStye 5
SvSt n N{o vO
v;" SvSt n" pUW ; vved ;" )
SvSt nSt;+yoR arnem" SvSt no bOhS pitd/R ;tu 6
pOWd ; mt" pOXnm;tr" xu.y' ;v;no vdqeW u jGmy" )
aj; mnv" sUrc =so ive no dev ; avs; gmh 7
.{' k,eR ." ,uy;m dev; .{' pXyem;=.yjR ];" )
Sqrrw " Stuv ;'sS tnU .Vyx
R me dev iht' yd;yu" 8
xtmu xrdo aNt dev; y]; n; jrs' tnnU ;m( )
pu] ;so y] iptro .vNt m; no m?y; rIrWt;yug NR to" 9
aidit*RriditrNtr= miditm;t ; s ipt; s pu] " )
ive dev ; aidit" p jn; aiditj;t miditjiR nTvm( 10
90 nvittm' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy r;g,o gotm AiW" ) ive dev; devt;" ) 18 p[qm;c;| g;y]I 9 nvMy;;nupu ( zNdsI

Ajnu ItI no v,o m]o nytu v;n( ) aymR ; dev "w sjoW;" 1
64

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

te ih vSvo vsv;n;Ste ap[m rU ; mho." ) v[t ; r=Nte v;h; 2


te aSm>y' xmR y'smtO ; mTye>R y" ) b;/m;n; ap iW" 3
iv n" pq" su vt;y cyNTvN{o mt" ) pUW ; .go vN;s" 4
t no /yo goag;[ " pUWn ( iv,vve y ;v" ) kt; n" SvStmt" 5
m/u v;t; At;yte m/u =rNt sN/v" ) m;?vIn"R sNTvoW/I" 6
m/u n_mtu oWso m/um t ( p;qvR ' rj" ) m/u *rStu n" ipt; 7
m/um ;o vnSpitmR/mu ;\ aStu sUy"R ) m;?vIg;Rvo .vNtu n" 8
x' no m]" x' v," x' no .vTvymR ; )
x' n N{o bOhS pit" x' no iv,u m" 9
91 Eknvittm' sU_m(
1-23 ]yov'xTyOcSy;Sy sU_Sy r;g,o gotm AiW" ) somo devt; )
1-4 18-23 p[qm;idctuAc ;m;dXy;idW<,; i]up( 5-16
pMy;id;dx;n;' g;y]I 17 sdXy;oi,k zNd;'s

Tv' som p[ cikto mnIW; Tv' rjm nu neiW pNq;m( )


tv p[,ItI iptro n Ndo dev We u rm.jNt /Ir;" 1
Tv' som tu ." su
tu. RU STv' d=w" sud =o vved ;" )
Tv' vOW; vOWT ve.miR hTv; u e .uR .vo nOc =;" 2
r;Do nu te v,Sy v[t ;in bOh d( g.Ir' tv som /;m )
xucms ip[y o n m]o d=;Yyo aymR ve ;s som 3
y; te /;m;in idiv y; pO qVy;' y; pvtR e voW/IvPsu )
te.noR ivw" sum n; ahe
n ( r;jNTsom p[it hVy; gO. ;y 4
Tv' som;s sTpitSTv' r;jot vO] h ; ) Tv' .{o as tu" 5
Tv' c som no vxo jIv;tu' n mr;mhe ) ip[y Sto]o vnSpit" 6
Tv' som mhe .g' Tv' yUn At;yte ) d=' d/;s jIvse 7
Tv' n" som vto r=; r;j`;yt" ) n ryet ( Tv;vt" s%; 8
som y;Ste myo.vu ty" sNt d;xWu e ) t;.noR vt; .v 9
m' yDmd' vco jujWu ;, p;gih ) som Tv' no vO/ e .v 10
som gI.R; vy' v/yR ;mo vcoivd" ) sum
O ko n a; vx 11
gyS f;no amIvh; vsiu vt( pui v/nR " ) su m]" som no .v 12
65

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

som r;rN/ no id g;vo n yvse v; ) myR v Sv aoKye 13


y" som s:ye tv r;r,d( dev mTy"R ) t' d=" scte kv" 14
y; ,o a.xSte" som in p;h' s " ) s%; sux
ve E/ n" 15
a; Py;ySv smet u te vt" som vO<ym( ) .v; v;jSy s'gq e 16
a; Py;ySv midNtm som ive .r'x
u ." )
.v; n" su vStm" s%; vO/ e 17
s' te py;' s smu yNtu v;j;" s' vO<y;Ny.m;itW;h" )
a;Py;ym;no amtO ;y som idiv v;'S yum ;in /v 18
y; te /;m;in hivW; yjNt t; te iv; pr.rU S tu yDm( )
gyS f;n" p[t r," suv Iro vIrh; p[ cr; som duy;n ( 19
somo /en 'u somo avNR tm;x' somo vIr' km<R y' dd;it )
s;dN y' ivdQy' s.ye ' iptO v,' yo dd;xdSmw 20
aW;h
( ' yuT su pOtn ;su pip[' SvW;RmP s;' vOj nSy gop;m( )
.rWe ju ;' su =it' su vs' jyNt' Tv;mnu mdem som 21
Tvmm; aoW/I" som iv;STvmpo ajnySTv' g;" )
Tvm; ttNqov1R N tr=' Tv' JyoitW; iv tmo vvqR 22
dev ne no mns; dev som r;yo .;g' shs;v. yu? y )
m; Tv; tnd IxWe vIySR yo.ye> y" p[ cikTs; gv* 23
92 invittm' sU_m(
1-18 a;dxcRSy;Sy sU_Sy r;g,o gotm AiW" ) 1-15
p[qm;idpdxc;RmWu ;" 13-18 Wo@Xy;idtOcSy c;n* devt;" ) 1-4
p[qm;idctuAc ;' jgtI 5-12 pMy;;n;' i]up( 13-18
]yodXy;idW<,;oi,k zNd;'s

Et; Ty; Ws" kt mu


t pUvRe a/eR rjso .;nmu te )
in<v;n; a;yu/ ;nIv /O ,v" p[it g;voWIyRNt m;tr" 1
dp,; .;nvo vOq; Sv;yju o aWIg;R ay=u t )
aWu ;so vynu ;in pUv qR ; xNt' .;nmu WIrxyu" 2
acR Nt n;rIrp so n vi." sm;nne yojnne ; pr;vt" )
W' vhNtI" su
te sud ;nve ivedh yjm;n;y suNvte 3
66

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

a/ pex;' s vpte nOt U rv;po,tRu e v= ve bjhR m( )


JyoitivRS mw .uvn ;y <vtI g;vo n v[j ' Vyu1W ; a;vt mR " 4
p[TycIR xdSy; adxR iv itte b;/te ,m>vm( )
Sv n pexo vdqe v( c]' idvo dui ht; .;nmu te ( 5
at;rm tmsSp;rmSyoW; CzNtI vynu ; ,oit )
ye zNdo n Smyte iv.;tI sup t[ Ik; s*mns;y;jIg" 6
.;SvtI ne] I sUn tO ;n;' idv" Stve duiht; gotme ." )
p[j ;vto nOv to ab?u y;nuWo goag;[ \ p m;s v;j;n( 7
WStmXy;' yxs' suv Ir' d;sp[v g| rymb?u ym( )
sud s' s ; vs; y; v.;s v;jps[ tU ; su.ge bOh Ntm( 8
iv;in dev I .uvn ;.c+y; p[tIcI c=u vyR ; iv .;it )
iv' jIv' crse bo/yNtI ivSy v;cmivdNmn;yo" 9
pun" punj ;Rym ;n; pur;,I sm;n' v,mR . xuM.m;n; )
Iv iu vRj a;mn;n; mtSR y dev I jryNTy;yu" 10
VyU< vRt I idvo aNt;\ abo?yp Svs;r' snut yuyR oit )
p[ mnt I mnu y; yug ;in yoW; j;rSy c=s; iv .;it 11
pxU c]; su. g; p[q;n; sN/un R =od vyR ; Vytw ( )
amntI dwVy;in v[t ;in sUySR y ceit rXm.x
;n; 12
WSt]m; .r;Sm>y' v;jnIvit )
yen tok c tny' c /;mhe 13
Wo ahe gom Ty;vit iv.;vr )
rev dSme VyuC z sUntO ;vit 14
yu+ v; ih v;jnIvTy;\ a;,;\ W" )
aq; no iv; s*.g;Ny; vh 15
an; vitRrS md; gomd( d; ihr<yvt( )
av;Rgq[ ' smns; in yCztm( 16
y;vTq; Xlokm; idvo JyoitjnR ;y cqu" )
a; n j| vhtmn; yuv m( 17
Eh dev ; myo.vu ; d; ihr<yvtRnI )
Wb /Ru o vhNtu sompItye 18
67

[Rik Veda]

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

93 i]nvittm' sU_m(
1-12 ;dxcRSy;Sy sU_Sy r;g,o gotm AiW" ) aIWom* devte )
1-3 p[qm;idtOcSy;nupu ( 4-7 12 ctuQy;RidctsO,;' ;dXy; i]up(
8 aMy; jgtI i]ub( v; 9-11 nvMy;idtOcSy c g;y]I zNd;'s

aIWom;vm' su me ,ut ' vOW ,; hvm( )


p[it sU _;in hyRt' .vt' d;xWu e my" 1
aIWom; yo a v;md' vc" spyiR t )
tSmw /' suv Iy| gv;' poW' Svm( 2
aIWom; y a;it' yo v;' d;x;i vitm( )
s p[j y; suv Iy| ivm;yuV yXR nvt( 3
aIWom; ceit ty| v;' ydmu ,Itmvs' p,' g;" )
av;itrt' bOsy Sy xeWo vNdt' Jyoitrk
e b>y" 4
yuv met ;in idiv rocn ;Ny som stU a/m( )
yuv ' sN/Ur\ .xSterv;dIWom;vmu t' gO.It;n( 5
a;Ny' idvo m;t r; j.;r;mQn;dNy' pr Xyen o a{e" )
aIWom; b[, ; v;vO/;no yD;y cqu lokm( 6
aIWom; hivW" p[SqtSy vIt' hytR ' vOW,; juW qe ;m( )
sux
m;, ; Svvs; ih .Ut mq; /' yjm;n;y x' yo" 7
yo aIWom; hivW; spy;Rd( dev { Ic; mns; yo `Ot ne )
tSy v[t ' r=t' p;tm'hs o vxe jn;y mih xmR yCztm( 8
aIWom; sved s; stI vnt' gr" ) s' dev ] ; b.vU qu" 9
aIWom;vnne v;' yo v;' `Ot ne d;xit ) tSmw dIdyt' bOh t( 10
aIWom;vm;in no yuv ' hVy; juj oWtm( ) a; y;tm pu n" sc; 11
aIWom; ippOt mvtR o n a; Py;yNt;mu y; hVysdU " )
aSme bl;in m`vTsu /' ,ut ' no a?vr' ui mNtm( 12
pdxonuv;k" 15 sU0 94-105
94 ctunvR ittm' sU_m(
1-16 Wo@xcRSy;Sy sU_Sy;irs" kTs AiW" ) 1-16
68

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

p[qm;idWo@xc;Rmj;Rtved;" t];ip 8 aMy;" p;d]ySy dev;" 16


Wo@Xy; r;/RSy m]v,;iditsN/upO qvI;vo v; devt;" ) 1-14
p[qm;idctudx
R c;| jgtI 15-16 pdxIWo@Xyo i]up( zNdsI

m' StommhtR e j;tved se rqmv s' mhme ; mnIWy; )


.{; ih n" p[mi trSy s's e s:ye m; rW;m; vy' tv 1
ySmw Tvm;yjse s s;/Tynv;R =ei t d/te suv IymR ( )
s tUt ;v nwnm XnoTy'hi tre s:ye m; rW;m; vy' tv 2
xkm Tv; sm/' s;/y; /ySTve dev ; hivrdN Ty;tm( )
Tvm;idTy;\ a; vh t;n( u1X mSye s:ye m; rW;m; vy' tv 3
.r;m?e m' ,v;m; hvI'iW te ctyNt" pv,R ;pvR,; vym( )
jIv;tve p[tr ' s;/y; /yo e s:ye m; rW;m; vy' tv 4
vx;' gop; aSy crNt jNtvo ip ydut ctu pd_." )
c]" p[k
t Wso mh;\ aSye s:ye m; rW;m; vy' tv 5
Tvm?vyRu t hot;s pUV yR" p[x
;St; pot; jnWu ; pur oiht" )
iv; v;\ a;TvJR y; /Ir puySye s:ye m; rW;m; vy' tv 6
yo vt" sup t[ Ik" ss dUr e ct( sNtidv;it rocse )
r;}y;dN/o ait dev pXySye s:ye m; rW;m; vy' tv 7
pUvoR dev; .vtu suNvto rqo Sm;k x'so a>yStu dU! " )
td; j;nItot pu yt; vco e s:ye m; rW;m; vy' tv 8
v/dw "Ru x's;\ ap dU! o jih dUr e v; ye aNt v; k cdi ]," )
aq; yD;y gO,t e sug ' ?ye s:ye m; rW;m; vy' tv 9
ydyuK q; aW; roiht; rqe v;tjtU ; vOW. Syev te rv" )
a;idNvs vinno /Um kt nu ; e s:ye m; rW;m; vy' tv 10
a/ Svn;dut b>yu" pti],o {Ps; yt( te yvs;do VySqrn( )
sug ' tt( te t;vk> yo rqe> yo e s:ye m; rW;m; vy' tv 11
ay' m]Sy v,Sy /;yse vy;t;' mt;' heo at " )
mO
; su no .UTveW ;' mn" pun re s:ye m; rW;m; vy' tv 12
dev o dev ;n;ms m]o at o vsuv sR nU ;ms c;r?vre )
xmNR Ts(y;m tv spq[ S tme e s:ye m; rW;m; vy' tv 13
tt( te .{' yTsm" Sve dme som;to jrse mOy m" )
69

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

d/;s r' {v,' c d;xWu e e s:ye m; rW;m; vy' tv 14


ySmw Tv' su{ iv,o dd;xo n;g;STvmidte svtR ;t; )
y' .{,e xvs; cody;s p[j ;vt; r;/s; te Sy;m 15
s Tvme s*.gTvSy v;nSm;km;yu" p[ itrhe dev )
to m]o v,o m;mhNt;midit" sN/u" pOqvI t *" 16
smo?y;y" 7 v0 1-32
95 pnvittm' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy;irs" kTs AiW" ) ar*Wsov;R
devt; ) i]up( zNd"

ivpe crt" SvqeR aNy;Ny; vTsmup /;pyete )


hrrN ySy;' .vit Sv/;v;( z
o aNySy;' dxe suv c;" 1
dxem ' Tvj nR yNt g.R mtN{;so yuvt yo iv.O] m( )
itGm;nIk Svyxs' jneW u vrocm;n' pr WI' nyNt 2
]I, j;n; pr .UWNTySy smu{ Ek idVyekm P su )
pUv;m nu p[ idx' p;qvR ;n;mOt nU ( p[x
;sd( iv d/;vnu 3
k m' vo in<ym; ckt vTso m;tj nR yt Sv/;." )
bIn;' g.oR aps;mpu Sq;Nmh;n( kivinRr it Sv/;v;n( 4
a;ivo v/Rte c;r;su j;n;m?U vR" Svyx; pSqe )
.e Tv bR>ytuj ;Rym ;n;t( p[tIcI s'h ' p[it joWyete 5
.e .{e joWyete n mene g;vo n v;; p tSqur ve "w )
s d=;,;' d=pitbR.vU ;Nt y' d=,to hiv."R 6
d( y'y mIit svtve b; .e sc* ytte .Im An( )
Cz
mTkmjte smSm;v; m;t>O yo vsn; jh;it 7
TveW ' p' ,tu r' yt( s'p O ;n" sdne go.r " )
kivbuR ' pr mmOJR yte /I" s; dev t;t; smitbR.vU 8
te j[y" pyeiR t bu ' vrocm;n' mihWSy /;m )
ive .re Svyxo.ro dB/e." p;yu ." p;Sm;n( 9
/NvNTs(rot" ,ute g;tmu U m| x

mR.r . n=it =;m( )
iv; sn;in j#reW u /e NtnRv;su crit p[s WU u 10
70

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

Ev; no ae sm/; vO/;no rev t( p;vk vse iv .;ih )


to m]o v,o m;mhNt;midit" sN/u" pOqvI t *" 11
96 W<,vittm' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy;irs" kTs AiW" ) a{Riv,od; av;R devt;
) i]up( zNd"

s p[ q; shs; j;ym;n" s" k;Vy;in b/ iv; )


a;p m]' /W,; c s;/n( dev ; a' /;ryn( {iv,od;m( 1
s pUvyR ; inivd; kVyt;yorm;" p[j ; ajnyNmnUn ;m( )
vvSvt; c=s; ;mp dev ; a' /;ryn( {iv,od;m( 2
tmIt p[qm ' yDs ;/' ivx a;rIr;tmOs;nm( )
j"R pu] ' .rt ' sOp d[ ;n'u dev ; a' /;ryn( {iv,od;m( 3
s m;t r; puv ;rpiu vdR d( g;t'u tny;y SvivRt( )
vx;' gop; jint; rodSyodevR ; a' /;ryn( {iv,od;m( 4
n_oW;s; v,mR ;mMe y;ne /;pyet e xxm k
e smIcI )
;v;=;m; Kmo aNtivR .;it dev ; a' /;ryn( {iv,od;m( 5
r;yo bu " s'g mno vsUn ;' yDSy kt mu NR ms;/no ve" )
amtO T v' r=m;,;s En' dev ; a' /;ryn( {iv,od;m( 6
nU c pur ; c sdn' ryI,;' j;tSy c j;ym;nSy c =;m( )
st gop;' .vt .Ure devR ; a' /;ryn( {iv,od;m( 7
{v,od; {v,sStur Sy {iv,od;" snrSy p[ y's t( )
{v,od; vIrvtImW' no {iv,od; r;ste dI`mR ;yu" 8
Ev; no ae sm/; vO/;no rev t( p;vk vse iv .;ih )
to m]o v,o m;mhNt;midit" sN/u" pOqvI t *" 9
97 snvittm' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy;irs" kTs AiW" ) a" xucrv;R devt; )
g;y]I zNd"

ap n" xoxc d`me xuxG ?y; rym( ) ap n" xoxc d`m( 1


su= ie ]y; sug ;tuy ; vsyU ; c yj;mhe ) ap n" xoxc d`m( 2
71

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

p[ yd( .Nd EW;' p[;Sm;k;s sUr y" ) ap n" xoxc d`m( 3


p[ yt( te ae sUr yo j;yem ih p[ te vym( ) ap n" xoxc d`m( 4
p[ yd"e shSvto vto yNt .;nv" ) ap n" xoxc d`m( 5
Tv' ih vtomu% vt" pr.rU s ) ap n" xoxc d`m( 6
iWo no ivtomu%
;it n;vve p;ry ) ap n" xoxc d`m( 7
s n" sN/u mv n;vy;it pW;R SvStye ) ap n" xoxc d`m( 8
98 anvittm' sU_m(
1-3 tOcSy;Sy sU_Sy;irs" kTs AiW" ) avwR ;nrov;R devt; )
i]up( zNd"

vw ;nr Sy sumt * Sy;m r;j; ih k .uvn ;n;m.I" )


to j;to ivmd' iv ce vw;nro ytte sUy,Re 1
pO o idiv pO o a" pO qVy;' pO o iv; aoW/Ir; vvx
e )
vw ;nr " shs; pO o a" s no idv; s rW" p;tu n_m( 2
vw;nr tv tt( sTymSTvSm;n( r;yo m`v;n" scNt;m( )
to m]o v,o m;mhNt;midit" sN/u" pOqvI t *" 3
99 nvnvittm' sU_m(
1 EkcRSy;Sy sU_Sy m;rIc" kXyp AiW" ) aj;Rtved; av;R devt;
) i]up( zNd"

j;tved se sunv;m sommr;tIyto in dh;it ved" )


s n" pWdR it dug ;R, iv; n;vve sN/u' durt;Ty" 1
100 xttm' sU_m(
1-19 Ekonv'xTyOcSy;Sy sU_Sy c;W;Rgr; Aj[;;MbrIW-shdev.ym;n-sur;/s AWy" ) N{o devt; ) i]up( zNd"

s yo vOW; vO<ye ." smok; mho idv" pO qVy; sm;[ $( )


stInsTv; hVyo .reW u mTv;n( no .vTvN{ tI 1
ySy;n;" sUySR yev y;mo .re. re vO]h ; xumo aSt )
vOWN tm" s%." Sve.rve w mR Tv;n( no .vTvN{ tI 2
72

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

idvo n ySy rets o du`;n;" pNq;so yNt xvs;prIt;" )


trd(W ;" s;sih" p*'Sye .mR Tv;n( no .vTvN{ tI 3
so airo.rirStmo .Ud ( vOW; vOW ." s%." s%; sn( )
AGm.AG mI g;tu .JyRe o mTv;n( no .vTvN{ tI 4
s sUn u .nR {e .A> v; nOW ; s;s;\ am];n( )
snI ." vSy;in tUvnR ( mTv;n( no .vTvN{ tI 5
s mNyum I" smdnSy kt;R Sm;k .nRO ." sUy| snt( )
aSmhNTsTpit" puto mTv;n( no .vTvN{ tI 6
tmUt yo r,yHzrs ;t* t' =emS y =ty" <vt ];m( )
s ivSy k,Syex Eko mTv;n( no .vTvN{ tI 7
tmPsNt xvs TsvWe u nro nrmvse t' /n;y )
so aN/e ct( tms JyoitivRdn( mTv;n( no .vTvN{ tI 8
s sVyen ymit v[;/tt( s d=,e s'g.O It; t;in )
s kr,; ct( sint; /n;in mTv;n( no .vTvN{ tI 9
s g[;me ." sint; s rqe .vdR e iv;." i.NvR1 )
s p*'Sye .r..rU xStImR Tv;n( no .vTvN{ tI 10
s j;m.ytR ( smj;it mIh
( j;m.v;R put Evw" )
ap;' tokSy tnySy jeW e mTv;n( no .vTvN{ tI 11
s vj.[ dO ( dSyuh ; .Im g"[ shcte ;" xtnIq A>v; )
cmI[ W o n xvs; p;jNyo mTv;n( no .vTvN{ tI 12
tSy vj[" Ndit Smt( SvW;R idvo n TveW o rvq" xmIv;n( )
t' scNte snySt' /n;in mTv;n( no .vTvN{ tI 13
ySy;j' xvs; m;nmKu q' pr.uj d( rodsI vt" sIm( )
s p;rWt( tu .mRNds;no mTv;n( no .vTvN{ tI 14
n ySy dev ; dev t; n mt; a;pn xvso aNtm;p"u )
s p[ rKv; Tv=s; +mo idv mTv;n( no .vTvN{ tI 15
roihCz;v; sum d'x
l
u l
R ;mIu=R ; r;y Aj;[ Sy )
vOW< vNt' b.[t I /UW Ru rq' mN{; ckt n;WIWu v=u 16
Ett( Tyt( t N{ vO, Kq' v;W;Rgr; a. gO, Nt r;/" )
Aj;[ " p[i.rMbrIW" shdev o .ym;n" sur ;/;" 17
73

[Rik Veda]

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

dSyU HzMyU\ put Evw hTR v; pO qVy;' xv; in bhIRt( )


snt( =e]' s%." e." snt( sUy| sndp " suv j[" 18
v;heN{o a/v_; no aSTvprt;" snuy;m v;jm( )
to m]o v,o m;mhNt;midit" sN/u" pOqvI t *" 19
101 Ekorxttm' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy;irs" kTs AiW" ) N{o devt; ) 17 p[qm;idsc;| jgtI 8-11 aMy;idctsO,; i]up( zNdsI

p[ mNdne iptum dctR ; vco y" ,g.;R inrhO jn; )


avS yvo vOW, ' vj[d =,' mTvNt' s:y;y hv;mhe 1
yo Vy's ' j;W;,ne mNyun; y" xMbr' yo ahn( ipp[mu v[t m( )
N{o y" xu,mx
Wu ' Ny;vO, mTvNt' s:y;y hv;mhe 2
ySy ;v;pO qvI p*'Sy' mhd( ySy v[t e v,o ySy sUy"R )
ySyeN{Sy sN/v" sit v[t ' mTvNt' s:y;y hv;mhe 3
yo a;n;' yo gv;' gopitvx
R I y a;rt" kmR ,kmR, Sqr" )
vIoidN{o yo asuN vto v/o mTvNt' s:y;y hv;mhe 4
yo ivSy jgt" p[;,tSpityoR b[ ,e p[qm o g; avNdt( )
N{o yo dSyUr\ /r;\ av;itrn( mTvNt' s:y;y hv;mhe 5
y" xUre .hVR yo y .I.yoR /;vyR te y jGyu." )
N{' y' iv; .uvn ;. s'd / u mR TvNt' s:y;y hv;mhe 6
{;,;mie t p[i dx; ivc=,o {e .yoRW; tnute pOq u j[y" )
N{' mnIW; a>yciR t ut ' mTvNt' s:y;y hv;mhe 7
yd( v; mTv" prme s/Sqe yd( v;vm e vOj ne m;dy;se )
at a; y;?vr' no aCz; Tv;y; hivm; sTyr;/" 8
Tv;yNe { som' suWmu ; sud= Tv;y; hivm; b[v;h" )
a/; inyuTv" sg,o mrSmn( yDe bihRiW m;dySv 9
m;dySv hr.yRe t N{ iv ySv xp[e iv sOj Sv /ene )
a; Tv; suxp[ hryo vhNtU xn( hVy;in p[it no juWSv 10
mTSto]Sy vOj nSy gop; vymN{e, snuy;m v;jm( )
to m]o v,o m;mhNt;midit" sN/u" pOqvI t *" 11
74

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

102 urxttm' sU_m(


1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy;irs" kTs AiW" ) N{o devt; ) 110 p[qm;iddxc;| jgtI 11 Ek;dXy; i]up( zNdsI

m;' te /y' p[ .re mho mhImSy Sto]e /W,; yt( t a;nje )


tmuT sve c p[sv e c s;sihmN{' dev ;s" xvs;mdnu 1
aSy vo n" s b.i[ t ;v;=;m; pOqvI dxtR ' vpu" )
aSme sUy ;RcN{ms;.c=e e kmN{ crto ivtturR m( 2
t' Sm; rq' m`vn( p[;v s;tye jw]' y' te anum d;m s'gm e )
a;j; n N{ mns; put Tv;yd(>yo m`vHzmR yCz n" 3
vy' jyme Tvy; yuj ; vOt mSm;kmx
' m du v ; .re. re )
aSm>ymN{ vrv" sug ' / p[ x]U, ;' m`vn( vO<y; j 4
n;n; ih Tv; hvm;n; jn; me /n;n;' /trR vs; ivpNyv" )
aSm;k Sm; rqm; it s;tye jw]' hIN{ in.Ot ' mnStv 5
gojt; b; amttu" sm" kmNR kmRHztmUi t" %j'kr " )
akL p N{" p[itm;nmojs;q; jn; iv yNte sW;sv" 6
t( te xt;Nm`vu .Uys t( sh;d( rrce iWu v" )
am;]' Tv; /W,; itTvWe m/; vO] ;, jse purd' r 7
i]vi/;tu p[itm;nmojsSto .UmInpRO te ]I, rocn; )
atId' iv' .uvn ' vv=q;x]u rN{ jnWu ; sn;ds 8
Tv;' dev We u p[qm ' hv;mhe Tv' b.qU pOtn ;su s;sih" )
sem' n" k;mup mNyumu dmN{" ,otu p[sv e rq' pur " 9
Tv' jgqe n /n; ro/q;.eR v;j; m`vn( mhTsu c )
Tv;mug m[ vse s' xxImSyq; n N{ hvnWe u cody 10
v;heN{o a/v_; no aSTvprt;" snuy;m v;jm( )
to m]o v,o m;mhNt;midit" sN/u" pOqvI t *" 11
103 }yurxttm' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy;irs" kTs AiW" ) N{o devt; ) i]up( zNd"
75

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

tt( t N{y' prm ' pr;cw r/;ryNt kvy" pur de m ( )


=mde mNyd( idVy1N ydSy smI pOCyte smnve kt "u 1
s /;ryt( pOqvI' ppq[ vj[,e hTv; inrp" ssjR )
ahihm.n{*ih,' Vyhn( Vy's ' m`v; xcI." 2
s j;t.U m ;R /;n aoj" puro iv.Ndcrd( iv d;sI" )
v;n( vj[n ( dSyve hei tmSy;y| sho v/Ry; u mN{ 3
tdUc Wu e m;nuW me ; yug ;in ktNRe y' m`v; n;m b.[t ( )
pp y[ n( dSyuh Ty;y vjI[ y sUn "u vse n;m d/e 4
tdSyed ' pXyt; .Ur pu ' idN{Sy /n vIy;y )
s g; aivNdt( so aivNdd;n( Ts aoW/I" so ap" s vn;in 5
.UrkmR,e vOW. ;y vO,e sTyx m;y sunv;m somm( )
y a;Ty; prpNqIv xUro yJvno v.jie t ved" 6
tidN{ p[ve vIy| ckqR yt( ssNt' vj[,e ;bo/y oihm( )
anu Tv; pIi Wt' vy ive dev ;so amdnu Tv; 7
xu,' ipp['u kyv ' vO] mN{ yd;v/IivR pur" xMbrSy )
to m]o v,o m;mhNt;midit" sN/u" pOqvI t *" 8
104 cturxttm' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy;irs" kTs AiW" ) N{o devt; ) i]up( zNd"

yoin N{ inWde ak;r tm; in WId Sv;no n;v; )


vmCu y; vyovs;y;;n( doW; vStovhR Iys" p[ipTve 1
ao Tye nr N{mtU ye gu nRU ct( t;n( Tso a?vno jgMy;t( )
dev ;so mNyu' d;sSy n( te n a; v=n( Tsuvt;y v,mR ( 2
av Tmn; .rte ktv de ; av Tmn; .rte fnm du n( )
=Ir,e ;t" kyv Sy yoWe hte te Sy;t;' p[v, e xf;y;" 3
yuy op n;.prSy;yo" p[ pUv; .Strte r;i xUr" )
as I k lxI vIrpI pyo ihNv;n; d..rR Nte 4
p[it yt( Sy; nIq;dxR dSyoroko n;Cz; sdn' j;ntI g;t( )
a/ Sm; no m`vt ;idNm; no m`ve inWpI pr; d;" 5
s Tv' n N{ sUyRe so aPSvn;g;STv a; .j jIvx's e )
76

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

m;Ntr;' .ujm ; rIrWo n" t' te mht N{y;y 6


a/; mNye t( te aSm; a/;y vOW; codSv mhte /n;y )
m; no ate put yon;ivN{ =u?yd>( yo vy a;sui t' d;" 7
m; no v/IrN{ m; pr; d; m; n" ip[y ; .ojn;in p[ moWI" )
a;<@; m; no m`vHz in.eR Nm; n" p;]; .et( shj;nWu ;, 8
av;Ri h somk;m' Tv;ry' sut StSy ipb; md;y )
V yc; j#r a; vOW Sv iptve n" ,uih ym;n" 9
105 porxttm' sU_m(
1-19 Ekonv'xTyOcSy;Sy sU_Sy;S]t a;irs" kTso v; AiW" )
ive dev; devt;" ) 1-7 9-18 p[qm;idsc;| nvMy;iddx;n; p"
8 aMy; yvm?y; mh;bOhtI 19 Ekonv'Xy; i]up( zNd;'s

cN{m; aPSv1N tr; sup , oR /;vte idiv )


n vo ihr<ynemy" pd' vNdNt ivuto v' me aSy rodsI 1
aqR md( v; aqRn a; j;y; yuv te pitm( )
tu ;te vO<y' py" prd;y rs' duhe v' me aSy rodsI 2
mo Wu dev ; ad" Sv1 rv p;id idvSpr )
m; soMySy x'. vu " xUne .Um kd; cn v' me aSy rodsI 3
yD' pOC z;Myvm' s td( dUt o iv vocit )
Kv At' pUV y| gt' kStd( b.itR nUtn o v' me aSy rodsI 4
amI ye dev ; Sqn i]v; rocn e idv" )
kd( v At' kdnOt ' Kv p[ ; v a;itvR ' me aSy rodsI 5
kd( v AtSy /,R s kd( v,Sy c=,m( )
kdyMR ,o mhSpq;it ;mem dU! o v' me aSy rodsI 6
ah' so aSm y" pur ; sut e vd;m k;in ct( )
t' m; VyNTy;?yo3 vOko n tO ,j' mOg ' v' me aSy rodsI 7
s' m; tpNTy.t" spIrv pxvR " )
mUWo n xXn; VydNt m;?y" Stot;r' te xtto v' me aSy rodsI
8
amI ye s rXmySt]; me n;.r;tt; )
77

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

i]tStd( ved ;" s j;mTv;y re.it v' me aSy rodsI 9


amI ye po=,o m?ye tSqumhR o idv" )
dev ] ; nu p[v ;Cy' s/[IcIn; in v;vtO u vR ' me aSy rodsI 10
sup , ;R Et a;ste m?y a;ro/ne idv" )
te se/ Nt pqo vOk trNt' ytIrp o v' me aSy rodsI 11
nVy' tduK Qy' iht' dev;s" supv[ ;cnm( )
AtmWR Nt sN/v" sTy' t;t;n sUyoR v' me aSy rodsI 12
ae tv TyduK Qy' dev e vSTy;Pym( )
s n" so mnu vd; dev ;n( y= vdu r o v' me aSy rodsI 13
so hot; mnu vd; dev ;\ aCz; vdu r " )
ahVR y; suW dU it dev o dev We u me/ro v' me aSy rodsI 14
b[; ,oit v,o g;tui vd' tmImhe )
VyU, oRit d; mit' nVyo j;yt;mOt ' v' me aSy rodsI 15
as* y" pNq; a;idTyo idiv p[v ;Cy' t" )
n s dev ; aitme t' mt;Rso n pXyq v' me aSy rodsI 16
i]t" kpe vihto dev ;n( hvt tye )
tCz ;v bOhS pit" <v' r,;du v' me aSy rodsI 17
a, o m; sd( vOk" pq; yNt' ddxR ih )
hIte inc;Yy; tev pO;myI v' me aSy rodsI 18
En;W ,e vymN{vNto . y;m vOj ne svvR Ir;" )
to m]o v,o m;mhNt;midit" sN/u" pOqvI t *" 19
Wo@xonuv;k" 16 sU0 106-115
106 W@rxttm' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy;irs" kTs AiW" ) ive dev; devt;" ) 16 p[qm;idW@c;' jgtI 7 sMy; i]up( zNdsI

N{' m]' v,mmUt ye m;t' x/oR aidit' hv;mhe )


rq' n dug ;Rd( vsv" sud;nvo ivSm;o a'hs o inpptRn 1
t a;idTy; a; gt; svtR ;tye .Ut dev ; vO]t yU WRe u x'. vu " )
rq' n dug ;Rd( vsv" sud;nvo ivSm;o a'hs o inpptRn 2
78

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

[Rik Veda]

Ak ved

avNtu n" iptr" supv[ ;cn; t dev I dev pu] e At;v/O ; )


rq' n dug ;Rd( vsv" sud;nvo ivSm;o a'hs o inpptRn
nr;xs' ' v;jn' v;jyh =yr' pUW ,' su rw Imhe )
rq' n dug ;Rd( vsv" sud;nvo ivSm;o a'hs o inpptRn
bOhS pte sdm" sug ' / x' yoyRt( te mnui hRt' tdImhe )
rq' n dug ;Rd( vsv" sud;nvo ivSm;o a'hs o inpptRn
N{' kTso vO]h ,' xcIpit' k;$e inb;h
( AiWrdUt ye )
rq' n dug ;Rd( vsv" sud;nvo ivSm;o a'hs o inpptRn
dev nw oR deV yiditinR p;tu dev S];t; ];yt;mp[y Cu zn( )
to m]o v,o m;mhNt;midit" sN/u" pOqvI t *"

3
4
5
6
7

107 sorxttm' sU_m(


1-3 tOcSy;Sy sU_Sy;irs" kTs AiW" ) ive dev; devt;" )
i]up( zNd"

yDo dev ;n;' p[Tyei t su m;idTy;so .vt; mOy Nt" )


a; vo v;RcI sumi tvvR TO y;d'h o; vrvoivr;st( 1
p no dev ; avs; gm NTvirs;' s;m." StUy m;n;" )
N{ N{ymw R to mr;idTywnoR aidit" xmR y'st( 2
t N{Std( v,S tdStdymR ; tt( svt; cno /;t( )
to m]o v,o m;mhNt;midit" sN/u" pOqvI t *" 3
108 aorxttm' sU_m(
1-13 ]yodxcRSy;Sy sU_Sy;irs" kTs AiW" ) N{;I devte )
i]up( zNd"

y N{;I c]tmo rqo v;m. iv;in .uvn ;in ce )


ten; y;t' srq' tSqv;'s; q; somSy ipbt' sut Sy 1
y;vidd' .uvn ' ivmSTyu V yc; vrmt; g.Irm( )
t;v;\ ay' p;tve somo aSTvrmN{;I mnse yuv >y;m( 2
c;qe ih s?r1 n ;m .{' s/I[ cIn; vO] h,; t Sq" )
t;vN{;I s?r; inW; vO," somSy vOW, ; vOW qe ;m( 3
79

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

sme vv;nj;n; ytuc ; bihR itStr;,; )


tIv"w[ somw" priW_.rv;RgeN{;I s*mns;y y;tm( 4
y;nIN{;I cquv IyR ; , y;in p;<yut vO<y;in )
y; v;' p[ ;in s:y; xv;in te." somSy ipbt' sut Sy 5
ydb[v ' p[qm ' v;' vO,;no3 y' somo asur nw oR vhVy" )
t;' sTy;' ;m>y; ih y;tmq; somSy ipbt' sut Sy 6
yidN{;I mdq" Sve dur o,e yd( b[ , r;jin v; yj]; )
at" pr vOW,;v; ih y;tmq; somSy ipbt' sut Sy 7
yidN{;I yduW u tuv x
R We u yd( &u vnuW u pU Wu Sq" )
at" pr vOW,;v; ih y;tmq; somSy ipbt' sut Sy 8
yidN{;I avmSy;' pOqVy;' m?ymSy;' prmSy;mtu Sq" )
at" pr vOW,;v; ih y;tmq; somSy ipbt' sut Sy 9
yidN{;I prmSy;' pOqVy;' m?ymSy;mvmSy;mtu Sq" )
at" pr vOW,;v; ih y;tmq; somSy ipbt' sut Sy 10
yidN{;I idiv o yt( pO qVy;' yt( pvtR e voW/IvPsu )
at" pr vOW,;v; ih y;tmq; somSy ipbt' sut Sy 11
yidN{;I idt; sUySR y m?ye idv" Sv/y; m;dyeq e )
at" pr vOW, ;v; ih y;tmq; somSy ipbt' sut Sy 12
EvNe {;I pipv;'s; sut Sy iv;Sm>y' s' jyt' /n;in )
to m]o v,o m;mhNt;midit" sN/u" pOqvI t *" 13
109 nvorxttm' sU_m(
1-8 a;cRSy;Sy sU_Sy;irs" kTs AiW" ) N{;I devte )
i]up( zNd"

iv :y' mns; vSy CzN{;I D;s t v; sj;t;n( )


n;Ny; yuv t( p[mi trSt m' s v;' /y' v;jyNtImt=m( 1
av' ih .U rd;vr; v;' ivj;m;tut v; `; Sy;l;t( )
aq; somSy p[yt I yuv >y;mN{;I Stom' jny;m nVym( 2
m; Cz rXmI\rit n;/m;n;" iptcf!, ;' x_Irnyu Czm;n;" )
N{;>y;' k vOW, o mdNt t; {I /W,;y; pSqe 3
80

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

yuv ;>y;' dev I /W,; md;ye N{;I sommx


u t I sun oit )
t;vn; .{hSt; sup;,I a; /;vt' m/un ; pO _mPsu 4
yuv ;mN{;I vsun o iv.;ge tvStm; xuv vO]h Tye )
t;v;s; bihRiW yDe aSmn( p[ cW,R I m;dyeq;' sut Sy 5
p[ cWR ,>y" pOtn;hveW u p[ pO qVy; rrc;qe idv )
p[ sN/u> y" p[ gr>yo mihTv; p[Ne {;I iv; .uvn ;TyNy; 6
a; .rt' x=t' vj[b; aSm;\ N{;I avt' xcI." )
me nu te rXmy" sUySR y ye." sipTv' pt ro n a;sn( 7
purd' r; x=t' vj[hSt;Sm;\ N{;I avt' .reW u )
to m]o v,o m;mhNt;midit" sN/u" pOqvI t *" 8
110 dxorxttm' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy;irs" kTs AiW" ) A.vo devt;" ) 1-4
6-8 p[qm;idctuAc ;' W;idtOcSy c jgtI
5 9 pmInvMyo i]up( zNdsI

tt' me apStdu t;yte pun" Sv;id; /Iitcq;y xSyte )


ay' sm{u h vdeV y" Sv;h;tSy smu tOp,( tu A.v" 1
a;.ogy' p[ yidCzNt Eetn ;p;k;" p[;o mm k cd;py" )
s*/Nvn;srtSy .Um n;gCzt svtdu ;x
Wu o gOh m( 2
tt( svt; vomOtT vm;suv dgo' yCzcf!^v yNt Eetn )
Ty' cmsmsur Sy .=, mek sNtm,ut; ctuv yR m( 3
v xmI tr,Tven v;`to mt;s " sNto amOtT vm;nx" )
s*/N vn; A.v" sUrc =s" s'vTsre smpCO yNt /Iit." 4
=e] mv iv mmSu tejn ne \ Ek p;]m.O vo jehm ;nm( )
pStut; pm' n;/m;n; amTyeWR u v Czm;n;" 5
a; mnIW;mNtr=Sy nO>y" uc ve `Ot ' juh v;m vn; )
tr ,Tv; ye iptru S y sr A.vo v;jmhn( idvo rj" 6
A.nu R N{" xvs; nvIy;nO. vu ;Rje .vsR u .vsR du iR d" )
yu m;k dev; avs;hin ip[y 3e . itm pOTsut IrsuN vt;m( 7
inm,R A.vo g;mip'xt s' vTsen;sjO t; m;tr' pun" )
81

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

s*/Nvn;s" SvpSyy; nro jv[I yuv;n; iptr;,otn 8


v;je .noR v;js;t;viv(yO .um ;\ N{ c]m;diWR r;/" )
to m]o v,o m;mhNt;midit" sN/u" pOqvI t *" 9
111 Ek;dxorxttm' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy;irs" kTs AiW" ) A.vo devt;" ) 1-4
p[qm;idctuAc ;' jgtI 5 pMy; i]up( zNdsI

t=n( rq' suv tO ' ivn;ps St=n( hrI N{v;h; vOW< vsU )
t=n( ipt>O y;m.O vo yuvd ( vySt=n( vTs;y m;tr' sc;.vu m ( 1
a; no yD;y t=t A.um y" Tve d=;y supj[ ;vtImWm( )
yq; =y;m svvR Iry; vx; t" x/;y /;sq; SvN{ym( 2
a; t=t s;itmSm>ym.O v" s;it' rq;y s;itmvtR e nr" )
s;it' no jw]I' s' mhte vh; j;mmj;m' pOtn ;su s=,m( 3
A.=u ,mN{m; v ty A.nU ( v;j;n( mt" sompItye )
.; m];v,; nUn mn; te no ihNvNtu s;tye /ye jWe 4
A..u rR ;y s' xx;tu s;it' smyR j;jo aSm;\ aiv )
to m]o v,o m;mhNt;midit" sN/u" pOqvI t *" 5
112 ;dxorxttm' sU_m(
1-25 pv'xTyOcSy;Sy sU_Sy;irs" kTs AiW" ) 1 p[qmcR"
p[qmp;dSy ;v;pOqVy* itIyp;dSy;r;/RSy 2-25 itIy;idctuv|xtIn;;n* devt;" ) 1-23 p[qm;id]yov'xtIn;' jgtI 24-25
ctuv|xIpv'Xyo i]up( zNdsI

1 r;/RSy an* 2-25 an* ) jgtI 24-25 i]p( )


;v;pO qvI pUv R cye ' `m| su c' y;mye )
y;..rR e k;rm'x;y jNvq St;. Wu it.rn; gtm( 1
yuv od;n ;y su. r; asto rqm; tSquvcR s ' n mNtve )
y;./Ryovq" kmR ye t;. Wu it.rn; gtm( 2
yuv ' t;s;' idVySy p[x
;sne vx;' =yqo amtO S y mJmn; )
y;./nRe mu S v'1 p Nvqo nr; t;. Wu it.rn; gtm( 3
82

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

y;." prJm; tnySy mJmn; im;t; tUW Ru tr,v.R WU i t )


y;.S]mNtur .vd( ivc=,St;. Wu it.rn; gtm( 4
y;.I re. ' invOt ' stmd>( y d( vNdnm rw y t' Svx
e )
y;." k<v' p[ sW;sNtm;vt' t;. Wu it.rn; gtm( 5
y;.rNtk jsm;nm;r,e .uJ yu' y;.rVyq.jRjNvqu" )
y;." kkN /u' vYy' c jNvq St;. Wu it.rn; gtm( 6
y;." xuc Nt' /ns ;' suW s' d' t' `mmR oMy;vNtm]ye )
y;." pOXng'u puk
T sm;vt' t;. Wu it.rn; gtm( 7
y;." xcI.vWRO , ; pr;vjO ' p[;N/' o,' c=s Etve q" )
y;.viR tk
R ;' g[st;mmu t' t;. Wu it.rn; gtm( 8
y;." sN/u' m/um Ntmst' vs' y;.rjr;vjNvtm( )
y;." kTs' ut y| nymR ;vt' t;. Wu it.rn; gtm( 9
y;.vx
R p( l;' /ns;mqV y| shmIh( a;j;vjNvtm( )
y;.vx
R m ' p[e ,m;vt' t;. Wu it.rn; gtm( 10
y;." sud;nU a*xj;y v,je dI`R v se m/u koxo a=rt( )
k=IvNt' Stot;r' y;.r;vt' t;. Wu it.rn; gtm( 11
y;.I rs;' =odso" ipipNvqu rn' y;.I rqm;vt' jWe )
y;.S]xok y; d;jt t;. Wu it.rn; gtm( 12
y;." sUy| pry;q" pr;vit mN/;t;r' =w]p Tye v;vtm( )
y;.ivRp'[ p[ .r;jm ;vt' t;. Wu it.rn; gtm( 13
y;.mhR ;mitqGv' kxojvu ' idvod;s' xMbrhTy a;vtm( )
y;." pU .Re ]sdSyum ;vt' t;. Wu it.rn; gtm( 14
y;.vmR '[ vipp;nmup Stut ' kl' y;.vR j;in' duvS yq" )
y;.VyR mut pOqm;vt' t;. Wu it.rn; gtm( 15
y;.nrR ; xyve y;.r]ye y;." pur ; mnve g;tmu IWqu" )
y;." x;rIr;jt' SyUmr Xmye t;. Wu it.rn; gtm( 16
y;." p#v; j#rSy mJmn;n;RdIde t o aJm; )
y;." xy;t m vqo mh;/ne t;. Wu it.rn; gtm( 17
y;.riro mns; inr<yqo g[' gCzqo ivvre goa,sR " )
y;.mnR 'u xUr mW; sm;vt' t;. Wu it.rn; gtm( 18
83

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;." pIivRmd ;y NyUh qu r; ` v; y;.r,Irx=tm( )


y;." sud ;s hqu" sudVe y'1 t;. Wu it.rn; gtm( 19
y;." x't;tI .vqo dd;xWu e .uJ yu' y;.rvqo y;.r/[g mu ( )
aoMy;vtI' su. r;mtO S tu.' t;. Wu it.rn; gtm( 20
y;." x;num sne duvS yqo jve y;.ynRU o avNR tm;vtm( )
m/u ip[y ' .rqo yt( sr@>ySt;. Wu it.rn; gtm( 21
y;.nrR ' goWuy /u ' nOW ; =e]S y s;t; tnySy jNvq" )
y;.I rq;\ avqo y;.rvtR St;. Wu it.rn; gtm( 22
y;." kTsm;junR ye ' xttU p[ tuv IRit' p[ c d.Iitm;vtm( )
y;.?vsR Nt' puW Ntm;vt' t;. Wu it.rn; gtm( 23
aSvtImn; v;cmS me t' no d; vOW, ; mnIW;m( )
aTU yevse in ye v;' vO/ e c no .vt' v;js;t* 24
u.r _." pr p;tmSm;nre .rn; s*.ge ." )
to m]o v,o m;mhNt;midit" sN/u" pOqvI t *" 25
amo?y;y" 18 v0 1-26
113 ]yodxorxttm' sU_m(
1-20 v'xTyOcSy;Sy sU_Sy;irs" kTs AiW" ) 1 2-20 p[qmcR"
pUv;R/SR y itIy;ekonv'xtIn; W;" 1 p[qm;y; r;/RSy c r;i]devR te
) i]up( zNd"

d' e' JyoitW;' Jyoitr;g;]" p[k


t o ajin iv>v; )
yq; p[stU ; svt"u sv;y\ Ev; r;}yuW se yoinm;rwk 1
xTs; xtI eT y;g;d;rwg u ,; sdn;NySy;" )
sm;nbN/U amtO e anUc I ;v; v,| crt a;mn;ne 2
sm;no a?v; SvornNtStmNy;Ny; crto dev xe )
n meq te e n tSqtu" sum k
e n_oW;s; smns; ivpe 3
.;SvtI ne] I sUn tO ;n;mcei t c]; iv duro n a;v" )
p[;pRy( ; jgu no r;yo a:yduW ; ajIg.vRu n ;in iv; 4
jX ye3 crtve m`oNy;.ogy ye r;y Tvm( )
d.'[ pXyd>( y vyR ; vc= W; ajIg.vRu n ;in iv; 5
84

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

=];y Tv' vse Tv' mhIy; ye TvmqR mv TvmTyw )


ivsx; jIvt;.pc[ = W; ajIg.vRu n ;in iv; 6
EW; idvo dui ht; p[TydxR VyuC zNtI yuvi t" x
v;s;" )
ivSyex;n; p;qvR Sy vSv Wo ahe su. ge VyuC z 7
pr;yt In;mNvei t p;q a;ytIn;' p[q m ; xtIn;m( )
VyuC zNtI jIvmud IryNTyuW ; mOt ' k cn bo/yNtI 8
Wo yd' sm/e ckqR iv yd;v=s; sUySR y )
yNm;nuW ;n( y+ym;,;\ ajIg Std( dev We u cWe .{m" 9
iky;Ty; yt( smy; .v;it y; VyUW yu ;R nUn ' VyuC z;n( )
anu pUv;" pte v;vx;n; p[d I?y;n; joWmN y;.rie t 10
yu e ye pUvtR r;mpXyn( VyuC zNtImWu s' mTy;s " )
aSm;. nu p[i tc+y;.U do te yNt ye apr IWu pXy;n( 11
y;vy d( W ; Atp; Atje ;" su ;vrI sUn tO ; ryNtI )
sum l
IbR.t[ I dev vIitmh;oW" et m; VyuC z 12
xt( pur oW; Vyuv ;s deV yqo ade ' Vy;vo m`onI )
aqo VyuC z;du r ;\ anu Unjr;mtO ; crit Sv/;." 13
Vy1 .idvR a;t;Sv*dp ,;' in,Rj' deV y;v" )
p[b o/yNTy,e .rw roW; y;it suy ju ; rqen 14
a;vhNtI poy; v;y; , c]' kt 'u ,tu e ceikt;n; )
yWu I,;mupm ; xtIn;' iv.;tIn;' p[q m oW; Vytw ( 15
dI?v| jIvo asun R a;g;dp p[;g;t( tm a; Jyoitrie t )
a;rwk
pNq;' y;tve sUy;y ;gNm y] p[itrNt a;yu" 16
SyUmn ; v;c idyitR vi" Stv;no re. Wso iv.;tI" )
a; tduC z gO,t e m`o NySme a;yui nR iddIih p[j ;vt( 17
y; gomtIWs" svvR Ir; VyuC zNt d;xWu e mTy;y )
v;yorv sUn tO ;n;mudk
t; ad ; aXnvt( somsTu v; 18
m;t; dev ;n;midtre nIk yDSy kt bu hRO t I iv .;ih )
p[x
Std( b[, e no Vyu1C z; no jne jny ivv;re 19
y]m Wso vhNtIj;n;y xxm;n;y .{m( )
to m]o v,o m;mhNt;midit" sN/u" pOqvI t *" 20
85

[Rik Veda]

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

114 ctudx
R orxttm' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy;irs" kTs AiW" ) {o devt; ) 1-9
p[qm;idnvc;| jgtI 10-11 dxMyek;dXyo i]up( zNdsI

m; {;y tvse kpidRne =yr;y p[ .r;mhe mtI" )


yq; xms( ipde ctu pde iv' pu ' g[;me aSmn;tur m( 1
mO
; no {ot no myS/ =yr;y nms; iv/em te )
yCz c yo mnur ;ye je ipt; tdXy;m tv { p[,IitWu 2
aXy;m te sumi t' dev yJyy; =yrSy tv { mI!(v" )
su ;yd( ivxo aSm;km; cr;rvIr; juhv;m te hv" 3
TveW ' vy' {' yDs ;/' vk
kivmvse in y;mhe )
a;re aSmd( dwVy' heo aSytu sumi tmd( vymSy; vO, Imhe 4
idvo vr;hmW ' kpi dRn' TveW ' p' nms; in y;mhe )
hSte b.[d ( .eWj ; v;y; , xmR vmR CzidRrS m>y' y'st( 5
d' p] e mt;mCu yte vc" Sv;do" Sv;dIyo {;y v/nR m( )
r;Sv; c no amOt mt.R ojn' Tmne tok;y tny;y mO 6
m; no mh;Ntmtu m; no a.k
R m; n =Ntmut m; n =tm( )
m; no v/I" iptr' mot m;tr' m; n" ip[y ;StNvo { rIrW" 7
m; nStok tnye m; n a;y* m; no goWu m; no aeW u rIrW" )
vIr;n( m; no { .;mto v/IhiR vmNt" sdmv; hv;mhe 8
p te Stom;n( pxp ; v;kr' r;Sv; iptmRt;' su mSme )
.{; ih te sumi tmO
R y m;q; vymv t( te vO,Imhe 9
a;re te gomut pU W' =yr su mSme te aStu )
mO
; c no a/ c b[iU h dev ;/; c n" xmR yCz ibh;" 10
avoc;m nmo aSm; avSyv" ,otu no hv' {o mTv;n( )
to m]o v,o m;mhNt;midit" sN/u" pOqvI t *" 11
115 pdxorxttm' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy;irs" kTs AiW" ) sUyoR devt; ) i]up( zNd"

c]' dev ;n;mdu g ;dnIk c=u m]R Sy v,Sy;"e )


86

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

a;p[; ;v;pO qvI aNtr=' sUyR a;Tm; jgtStSquW 1


sUyoR dev ImuW s' rocm;n;' myoR n yoW;m> yei t p;t( )
y]; nro devy Nto yug ;in ivtNvte p[it .{;y .{m( 2
.{; a; hrt" sUySR y c]; EtGv; anum ;;s" )
nmS yNto idv a; pO mSqu" pr ;v;pO qvI yNt s" 3
tTsUySR y devT v' tNmihTv' m?y; ktoiR vRtt ' s' j.;r )
ydde yu _ hrt" s/Sq;d;{;]I v;sStnute smSmw 4
tNm]Sy v,Sy;.c=e sUyoR p' ,tu e opSqe )
anN tmNyd( xdSy p;j" ,mNyrt" s' .rNt 5
a; dev ; idt; sUySR y inr'hs " ippOt ; inrv ;t( )
to m]o v,o m;mhNt;midit" sN/u" pOqvI t *" 6
sdxonuv;k" 17 sU0 116-120
116 Wo@xorxttm' sU_m(
1-25 pv'xTyOcSy;Sy sU_Sy*xjo dw`tR ms" k=Iv;n( AiW" )
an* devte ) i]up( zNd"

n;sTy;>y;' bihRrv p[ vO e Stom;\ yMyR .[yve v;t" )


y;v.gR ;y ivmd;y j;y;' sen ;jvu ; NyUh tU rqen 1
vIp Tm.r;xh me .v;R dev ;n;' v; jUi t." x;xd;n; )
td( r;s.o n;sTy; shm;j; ymSy p[/ ne jg;y 2
tugo[ h .uJ yum nodme` e ry' n kNmmOv ;\ av;h;" )
tmUh qun*R .r;TmNvtI.rNtr=pu[ rpodk;." 3
it" =pS]rh;itvj[ n;RsT y; .uJ yumhU qu" pt" )
sm{u Sy /Nv;{SR y p;re i].I rqw" xtp" W"w 4
an;rM .,e tdvIryeq;mn;Sq;ne ag.[ , e sm{u e )
ydn; hqu. JRu yumSt' xt;r];' n;vm;tSqv;'sm ( 5
ymn; ddqu" et mm`;;y xidt( SvSt )
td( v;' d;]' mih ktNRe y' .Ut( pw o v;jI sdmVyo ay"R 6
yuv ' nr; Stuvt e pj[y ;y k=Ivte ardt' pur' /m( )
k;rotr ;Czf;dSy vO," xt' kM .;\ ast' sur;y;" 7
87

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ihmne ;' `[s' mv;ryeq;' ptum tImjU mR Sm; a/m( )


AbIse ai]mn;vnItmuNyqu" svgR ,' SvSt 8
pr;vt ' n;sTy;nudqe ;mu ;bu ' cqujR b;rm( )
=r;po n p;yn;y r;ye sh;y tOyte gotmSy 9
juj u Wo n;sTyot vv[' p[;mu t' {;ipmv Cyv;n;t( )
p[;itrt' jihtSy;yud
R ;idt( pitm,ut' knIn;m( 10
td( v;' nr; x'Sy' r;?y' c;.im;sTy; vqm( )
yd( v;'s; in/mv;pghU
( mud( dxtR ;dUp quv NR dn;y 11
t;' nr; snye d's g[ m;iv,om tNytnu R vOi m( )
d?y h yNm?v;qv,R o v;mSy xI,;R p[ ydImvu ;c 12
ajohvI;sTy; kr; v;' mhe y;mn( pu.uj; pur' /" )
ut ' tCz;su rv v/[mT y; ihr<yhStmn;vdm( 13
a;o vOkS y vitk
R ;m.Ik yuv ' nr; n;sTy;mumu _m( )
to kv' pu .uj; yuv ' h pm;,m,ut' vc=e 14
cr]' ih verv;Czi d p,R m;j; %el
Sy prtKMy;y;m( )
so j;m;ysI' vxp( l;yw /ne ihte stvR e p[Ty/m( 15
xt' meW ;n( vOK ye c=d;nmOj ;[ ' t' pt ;N/' ck;r )
tSm; a=I n;sTy; vc= a;/' d; .Wj;vnvnR ( 16
a; v;' rq' duiht; sUySR y k;mevR ;itdvtR ; jyNtI )
ive dev ; aNvmNyNt " smu y; n;sTy; sceqe 17
ydy;t' idvod;s;y vitR.rR ;j;y;n; hyNt; )
rev duv ;h scno rqo v;' vOW. x'xm ;r yu _; 18
ry' su= ] ' SvpT ym;yu" suv Iy| n;sTy; vhNt; )
a; j;vI' smns op v;jw S]ro .;g' d/tImy;tm( 19
priv' j;W' vt" sI' sug e .nR _mhU qU rjo." )
v.Ndun; n;sTy; rqen iv pvtR ;\ ajryU ay;tm( 20
EkSy; vStor;vt' r,;y vxmn; snye sh; )
inrht' duC zn; N{vNt; pOqu vso vOW, ;vr;tI" 21
xrSy cd;cTR kSy;vt ;d; nIc;du ; cqu" p;tve v;" )
xyve c;sTy; xcI.jRsru ye Sty| pPyqug ;Rm( 22
88

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

avS yte Stuv t e ,y;y AjUyt e n;sTy; xcI." )


px' n nmv dxnR ;y iv,;Pv' ddqui vRk
;y 23
dx r;]Irxvne ; nv Unvn' XnqtmPSv1N t" )
ivp[tu ' re. mud in p[vO _muNyqu" sommv uv ,e 24
p[ v;' d's;'S yn;vvocmSy pit" Sy;' sug v" suv Ir" )
t pXyXnuv n( dI`mR ;yu rStmve rm;,' jgMy;m( 25
117 sdxorxttm' sU_m(
1-25 pv'xTyOcSy;Sy sU_Sy*xjo dw`tR ms" k=Iv;n( AiW" )
an* devte ) i]up( zNd"

m?v" somSy;n; md;y p[ o hot; vv;ste v;m( )


bihRmtI r;itivRt; gIrW; y;t' n;sTyop v;jw" 1
yo v;mn; mnso jvIy;n( rq" Svo ivx a;jg;it )
yen gCzq" su
to duro,' ten nr; vitRrS m>y' y;tm( 2
AiW' nr;vh' s " p;jNymOb Is;di]' muqo g,ne )
mnNt; dSyorxvSy m;y; anpu vU | vOW ,; codyNt; 3
a' n gUh
( mn; dur ve w AiW' nr; vOW,; re. mPsu )
s' t' r,Iqo ivp[tu ' d'so.nR v;' jUyR Nt pUV y;R t;in 4
suW Pu v;'s' n inAt e p Sqe sUy| n d; tms =yNtm( )
x. e Km' n dxtR ' in%;t mudpU qurn; vNdn;y 5
td( v;' nr; x'Sy' pj[y ,e k=Ivt; n;sTy; prJmn( )
xf;dSy v;jno jn;y xt' kM .;\ ast' m/Un ;m( 6
yuv ' nr; Stuvt e ,y;y iv,;Pv' ddqui vRk
;y )
`oW;yw ct( iptOW de duro,e pit' jUyNR Ty; an;vdm( 7
yuv ' Xy;v;y xtImd' mh" =o,Sy;n; k<v;y )
p[v ;Cy' td( vOW ,; t' v;' y;WdR ;y vo a?y/m( 8
pu
vp;|S yn; d/;n; in ped v hqur;xmu m( )
sh
s ;' v;jnmp[t Itmihhn' vSy'1 t]m( 9
Et;in v;' vSy; sud;nU b[;W ' sdn' rodSyo" )
yd( v;' pj;[ so an; hvNte y;tmW; c vdWu e c v;jm( 10
89

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

sUn om;Rnne ;n; gO,;n; v;j' ivp[;y .ur,; rdNt; )


agSTye b[, ; v;vO/;n; s' vxp( l;' n;sTy;r,Itm( 11
kh y;Nt; sui t' k;VySy idvo np;t; vOW,; xyu] ; )
ihr<ySyev klx' in%;t mudpU qudx
R m e an;hn( 12
yuv ' Cyv;nmn; jrNt' puny vRu ;n' cqu" xcI." )
yuv o rq' duiht; sUySR y sh y; n;sTy;vO,It 13
yuv ' tug;[ y pUV yRe .rve "w punmNR y;v.vt' yuv;n; )
yuv ' .uJ yum,sR o in" sm{u ;d( iv.hquAj e[ .rw" 14
ajohvIdn; t*Gro v;' p[oh(" smu{ mVyqjgR N v;n( )
inmUh qu" suy ju ; rqen mnojvs; vOW,; SvSt 15
ajohvIdn; vitk
R ; v;m;o yt( sImmu t' vOkS y )
iv jyWu ; yyqu" s;Nv{ej ;t ' vv;co aht' vW,e 16
xt' meW ;n( vOK ye m;mh;n' tm" p[,Itm xvne ip]; )
a;=I Aj;[ e an;v/' JyoitrN /;y cquvcR =e 17
xn mN/;y .rmyt( s; vOk
rn; vOW,; nreit )
j;r" knIn v c=d;n Aj;[ " xtmek c meW ;n( 18
mhI v;miU trn; myo.U t ;m' /<y; s' r,Iq" )
aq; yuv ;mdyt( pur' /r;gCzt' sI' vOW,;vvo." 19
a/en 'u d; Sty1| ivW_;mipNvt' xyve an; g;m( )
yuv ' xcI.ivRmd ;y j;y;' NyUh qu" pum]Sy yoW;m( 20
yv' vOk, ;n; vpNteW' duh Nt; mnuW ;y d; )
a. dSyu' bkr ,e ; /mNto Jyoitqur ;y;Ry 21
a;qv ,R ;y;n; d/Ice ' xr" p[Tywr ytm( )
s v;' m/u p[ voct;yn( Tv;'^ yd( d;vipk+y' v;m( 22
sd; kvI sumi tm; ck v;' iv; /yo an; p[;vt' me )
aSme ry' n;sTy; bOh NtmpTys;c' uTy' rr;q;m( 23
ihr<yhStmn; rr;,; pu] ' nr; v/[mT y; adm( )
i]/; h Xy;vmn; ivkStmuIvs Eeryt' sud;nU 24
Et;in v;mn; vIy; , p[ pUV y;R<y;yvo vocn( )
b[ <vNto vOW,; yuv >y;' suv Ir;so vdqm; vdme 25
90

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

118 a;dxorxttm' sU_m(


1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy*xjo dw`tR ms" k=Iv;n( AiW" ) an*
devte ) i]up( zNd"

a; v;' rqo an; Xyen pTv; sum


O k" Svv;\ y;Tvv;R )
yo mTySR y mnso jvIy;n( i]vN/ur o vOW ,; v;trh' ;" 1
i]vN /ur ,e i]vtO ; rqen i]c, suv tO ; y;tmv;Rk )
ipNvt' g; jNvtm vtR o no v/yR t mn; vIrmSme 2
p[v ;mn; suv tO ; rqen d;vm' ,tu ' Xlokm{e" )
ikm v;' p[Tyvit| gm;ivRp;[ s o an; pur;j;" 3
a; v;' Xyen ;so a; vhNtu rqe yu _;s a;xv" ptg ;" )
ye aru o idVy;so n gO/;[ a. p[yo n;sTy; vhNt 4
a; v;' rq' yuvi tStd ] ju nr; duiht; sUySR y )
pr v;m; vpuW " pt; vyo vhNTvW; a.Ik 5
d( vNdnmwrt' d's n;.{e. ' d; vOW,; xcI." )
in*Gr' p;ryq" smu{ ;t( pun v;n' cquy vRu ;nm( 6
yuv m]ye vnIt;y tmUjmR om;nmn;v/m( )
yuv ' k<v;y;ipr;y c=u" p[Ty/' sui t' juj Wu ;,; 7
yuv ' /en 'u xyve n;/t;y;ipNvtmn; pUV y;Ry )
amu t' vitk
R ;mh' s o in" p[it j;' vxp( l;y; a/m( 8
yuv ' et ' ped v N{jtU mihhnmn;dmm( )
jo]my oR a..Ui tmug '[ shs;' vOW, ' vI@v m( 9
t; v;' nr; Svvse suj;t; hv;mhe an; n;/m;n;" )
a; n p vsum t; rqen gro juW;,; su vt;y y;tm( 10
a; Xyen Sy jvs; nUtn ne ;Sme y;t' n;sTy; sjoW;" )
hve ih v;mn; r;thVy" xm;y; Wso Vyu * 11
119 Ekonv'xTyurxttm' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy*xjo dw`tR ms" k=Iv;n( AiW" ) an* devte
) jgtI zNd"
91

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

a; v;' rq' pum;y' mnojvu ' jIr;' yDy' jIvse ve )


shkt 'u vinn' xts'u uIv;n' vrvo/;m. p[y" 1
?v;R /Iit" p[TySy p[y;m Ny/;y xSmNTsmyNt a; idx" )
Svd;m `m| p[it yNTyUt y a; v;mjU ;RnI rqmn;ht( 2
s' yNmq" pSpO/;n;so aGmt x. e m%; amt; j;yvo r,e )
yuv orh p[v, e cei kte rqo ydn; vhq" sU rm; vrm( 3
yuv ' .uJ yu' .ur m;,' iv.gtR ' Svyu _.invR hNt; ipt>O y a; )
y;s' vitRvWRO , ; ivjeN y'1 idvod;s;y mih ceit v;mv" 4
yuv orn; vpuW e yuv;yju ' rq' v;,I yemturSy x?ymR ( )
a; v;' pitTv' s:y;y jGmuWI yoW;v,O It jeNy; yuv ;' ptI 5
yuv ' re. ' prWtU e yqo ihmne `m| prtm]ye )
yuv ' xyorvs ' pP yqug R v p[ dI`,Re vNdnSt;y;RyWu ; 6
yuv ' vNdn' inAt ' jr<yy; rq' n d; kr,; smNvq" )
=e];d; ivp[' jnqo ivpNyy; p[ v;m] iv/te d's n; .uvt( 7
agCzt' pm;,' pr;vit ipt"u SvSy Tyjs; inb;/tm( )
SvvtR Irt tIyuvR orh c]; a.Ik a.v.y" 8
t Sy; v;' m/um N m=k;rpNmde somSy*xjo vNyit )
yuv ' d/Ico mn a; vv;sqo q; xr" p[it v;m' vdt( 9
yuv ' ped ve puv ;rmn; SpO/ ;' et ' tt ;r' duvSyq" )
xywrR .u' pOtn ;su du r' cT ymN{mv cWR,Ishm( 10
120 v'xTyurxttm' sU_m(
1-12 ;dxcRSy;Sy sU_Sy*xjo dw`tR ms" k=Iv;n( AiW" ) an*
devte ) 1 10-12 p[qmcR" dxMy;idtOcSy c g;y]I 2 itIy;y;"
kkp( 3 tOtIy;y;" k;ivr;$( 4 ctuQy;R npI 5 pMy;Stnuxr;
6 W; i,k 7 sMy; iv;rbOhtI 8 aMy;" it" 9
nvMy; ivr;$( zNd;'s

k; r;/
o];n; v;' ko v;' joW .yo" ) kq; v/;Typ[c te ;" 1
v;'s;ivd( dur" pOCz dv;inTq;pro acet ;" ) nU cu mteR a* 2
t; v;'s; hv;mhe v;' t; no v;'s; mNm vocetm )
92

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

p[;cdR ( dym;no yuv ;k" 3


iv pOC z;m p;Ky;3 n dev ;n( vW$
( tSy;t Sy d; )
p;t' c sso yuv ' c r>yso n" 4
p[ y; `oWe .Ogv ;,e n xo.e yy; v;c; yjit pj[y o v;m( ) p[Ww y nu R
v;n( 5
ut ' g;y] ' tkv;nSy;h' c rr.e ;n; v;m( ) a;=I x. SptI dn(
6
yuv ' ;St' mho rn( yuv ' v; yrtts' tm( )
t; no vsU sugop; Sy;t' p;t' no vOk;d`;yo" 7
m; kSmw /;tm>ymi],e no m;k]; no gOh >e yo /en vo gu" )
Stn;.ju o axI" 8
duh Iyn( m]/tye yuv ;k r;ye c no mmIt' v;jvTyw )
We c no mmIt' /enmu Tyw 9
anorsn' rqmn' v;jnIvto" ) ten;h' .Ur c;kn 10
ay' smh m; tnU ;te jn;\ anu ) somp ye ' su%
o rq" 11
a/ SvSy invdR e .u t rev t" ) .; t; b nXyt" 12
a;dxonuv;k" 18 sU0 121-126
121 Ekv'xTyurxttm' sU_m(
1-15 pdxcRSy;Sy sU_Sy*xjo dw`tR ms" k=Iv;n( AiW" ) N{o ive
dev; v; devt;" ) i]up( zNd"

kidTq; n"\ p;]' devyt;' vd( gro airs;' tur< yn( )


p[ yd;n@vx a; hMyRSyo s te a?vre yj]" 1
St'.I ;' s /,' p[Wu ;y.vu ;Rj;y {v,' nro go" )
anu Svj;' mihW=t v[;' men;mSy pr m;tr' go" 2
n=vm,I" pUV y| r;$( tur o vx;mirs;mnu Un( )
t=d( vj[' inyut ' tStM.d( d;' ctu pde ny;y ip;de 3
aSy mde Svy| d; At;y;pIvtO mu y;,;mnIkm( )
y p[s geR i]kk vtR dp &ho m;nuW Sy duro v" 4
tu>y' pyo yt( iptr;vnIt;' r;/" sur te S tur ,e .ur< yU )
93

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

xuc yt( te reK, a;yjNt sbd`Ru ;y;" py y;y;" 5


a/ p[ jDe tr,mmR u p[ roCySy; Wso n sUr" )
Nduy Re .r; Svedhu Vyw" uv ,e sr,;. /;m 6
Sv?m; yd( vn/itrpSy;t( sUro a?vre pr ro/n; go" )
y p[. ;s TVy;\ anu UnnivRxe pWe tur ;y 7
a; mho idv a;do hrI h u ;s;hm . yo/;n Tsm( )
hr' yt( te mNdn' du= n( vO/ e gor.smi{.v;t ;Pym( 8
Tvm;ys ' p[it vtRyo goidvR o aXm;nm pu n Itm>O v; )
kTs;y y] put vNvHz,mnNtw" pry;s v/"w 9
pur ; yt( sUrS tmso apIte Stmi{v" flg' hei tmSy )
xu,Sy ct( priht' ydojo idvSpr sug[ qt' td;d" 10
anu Tv; mhI p;jsI ac ;v;=;m; mdt;mN{ kmnR ( )
Tv' vO] m;xy;n' sr;su mho vj[,e svpo vr;m( 11
TvmN{ nyoR y;\ avo nn( it; v;tSy suy ju o vih;n( )
y' te k;Vy xn; mNdn' d;d( vO] h ,' p;y| tt= vj[m ( 12
Tv' sUro hrto r;myo nn( .r
metx
o n;ymN{ )
p[;Sy p;r' nvi t' n;Vy;n;mip ktmR v tyR oyJyUn( 13
Tv' no aSy; N{ duh ,R ;y;" p;ih vj[vo durt;d.Ik )
p[ no v;j;n( rQyo3 ab?u y;inWe yN/ vse sUn tO ;yw 14
m; s; te aSmt( sum i tivR dsd ( v;jpm[ h" smWo vrNt )
a; no .j m`vn( govyoR m'ih;Ste s/m;d" Sy;m 15
it p[qmok" 1

94

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

p[qmo?y;y" 1 v0 1-26
122 ;v'xTyurxttm' sU_m(
1-15 pdxcRSy;Sy sU_Sy*xjo dw`tR ms" k=Iv;n( AiW" ) ive dev;
devt;" ) 1-4 7-15 p[qm;idctuAc ;' sMy;idnv;n; i]up( 5-6
pmIWo ivr;@p; zNdsI

p[ v" p;Nt' r`umNyvoN/o yD' {;y mIh


( Wu e .r?vm( )
idvo aStoysur Sy vIrw rW?u yev mto rodSyo" 1
pIv pUv R i t' v;vO/ ?y; W;s;n_; pu/ ; ivd;ne )
StrIn;RTk Vyut ' vs;n; sUySR y y; su xI ihr<yw" 2
mmu n" prJm; vsh;R mmu v;to ap;' vOW< v;n( )
xxItmN{;pvRt; yuv ' nSto ive vrvSyNtu dev ;" 3
t Ty; me yxs; etn ;yw VyNt; p;Nt*xjo v?yw )
p[ vo np;tmp;' ,?u v' p[ m;tr; r;SpnSy;yo" 4
a; vo v<yum*xjo v?yw `oWev x'sm junR Sy n'xe )
p[ v" pU ,e d;vn a;\ aCz; vocey vstu ;itm"e 5
ut ' me m];v,; hvem ot ut ' sdne vt" sIm( )
otu n" otur ;it" su otu" su= ]e ; sN/ur " 6
StuW e s; v;' v, m] r;itgRv;' xt; pO= y;mWe u pje[ )
ut rqe ip[y rqe d/;n;" s" pui ' inN/;n;so aGmn( 7
aSy StuW e mihm`Sy r;/" sc; snem nW" suv Ir;" )
jno y" pj>e[ yo v;jnIv;n;vto rqno m' sU r" 8
jno yo m];v,;v./u[ gpo n v;' sun oTy+,y;/k
u[ )
Svy' s y+m' dye in / a;p ydI' ho];.At ;v; 9
s v[;/to nWo d'sju tU " x/SR tro nr;' gUt R v ;" )
ivsO r;ity;Rit b;h(s TO v; iv;su pOT su sdmCzr" 10
a/ GmNt; nWo hv' sUr "e ot; r;j;no amtO S y mN{;" )
n.ojvu o yrv Sy r;/" p[xS tye mihn; rqvte 11
Et' x/| /;m ySy sUr e rTyvocn( dxtySy n'xe )
u ;in yeWu vstu ;tI r;rn( ive sNvNtu p[.qO We u v;jm( 12
95

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mNd;mhe dxtySy /;se iytR ( p b.[t o yNTy; )


ikm; rXmret x;n;sStW Ate nn( 13
ihr<yk,| m,g[Ivm,R Sto ive vrvSyNtu dev ;" )
ayoR gr" s a; jGmuWIro;;kNtU. ye vSme 14
cTv;ro m; mxx;RrS y xS]yo r;D a;yvsSy j,o" )
rqo v;' m];v,; dI`;RPs;" SyUmg .St" sUro n;*t( 15
123 ]yov'xTyurxttm' sU_m(
1-13 ]yodxcRSy;Sy sU_Sy a*xjo dw`tR ms" k=Iv;n( AiW" ) W;
devt; ) i]up( zNd"

pOq U rqo d=,;y; ayoJywn' dev ;so amtO ;so aSqu" )


,;dudS q;dy;3 ivh;y; ikTsNtI m;nuW ;y =y;y 1
pUv; ivSm;d( .uvn ;dbo/ jyNtI v;j' bOht I snu] I )
; Vy:yd( yuvi t" pun . RU roW; agn( p[qm ; pUv R t * 2
yd .;g' v.j;s nO>y Wo deiv mTy]R ; suj ;te )
dev o no a] svt; dmUn ; an;gso vocit sUy;y 3
gOh g' hO mhn; y;TyCz; idvie dve a/ n;m; d/;n; )
sW;sNtI otn; xd;g;dg[m g[ md( .jte vsUn ;m( 4
.gSy Svs; v,Sy j;mW" sUntO e p[qm ; jrSv )
p; s d~y; yo a`Sy /;t; jyem t' d=,y; rqen 5
dIrt;' sUn tO ; t( purN /Idy" xuxcu ;n;so aSqu" )
Sp;h;R vsUi n tms;pghU ; iv<vNTyuW so iv.;tI" 6
ap;NydeTy>y1N ydei t ivWu
pe ahnI s' crte e )
pr=toStmo aNy; guh;k r*dWu ;" xoxc t; rqen 7
sxIr sxIrdu o dI`| scNte v,Sy /;m )
anv ;S]'x
t' yojn;Nyekk
; tu' pr yNt s" 8
j;nT y" p[qm Sy n;m x
; ,;djin tIcI )
AtSy yoW; n mn;it /;m;hrhinRtm;crNtI 9
kNyev tNv;3 x;xd;n;\ EiW deiv dev my=m;,m( )
s'S mym;n; yuvi t" pur St;d;ivvR=;' s ,uWe iv.;tI 10
96

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

sus k
' ;x; m;tmO O ve yoW;ivStNv' ,uWe xe km( )
.{; TvmuW o ivtr' VyuC z n tt( te aNy; Wso nxNt 11
a;vtIgoRmt IvR v;r; ytm;n; rXm." sUySR y )
pr; c yNt punr ; c yNt .{; n;m vhm;n; W;s" 12
AtSy rXmmnyu Czm;n; .{.' { ' tum S m;su /eih )
Wo no a suh v; VyuC z;Sm;su r;yo m`vTsu c Syu" 13
124 ctuv|xTyurxttm' sU_m(
1-13 ]yodxcRSy;Sy sU_Sy*xjo dw`tR ms" k=Iv;n( AiW" ) W;
devt; ) i]up( zNd"

W; CzNtI sm/;ne a; NsUyR vyR ; Jyoitret( )


dev o no a] svt; Nvq| p[;s;vId( ipt( p[ ctu pidTyw 1
amntI dwVy;in v[t ;in p[mntI mnu y; yug ;in )
yWu I,;mupm ; xtIn;m;ytIn;' p[q m oW; Vy*t( 2
EW; idvo dui ht; p[TydxR JyoitvsR ;n; smn; pur St;t( )
AtSy pNq;mNvei t s;/u p[j ;ntIv n idxo mn;it 3
po adxR xN ?yuvo n v=o no/; v;ivrt ip[y ;, )
as sst o bo/yNtI xm;g;t( punr ye Wu I,;m( 4
pUvRe a/eR rjso aSy gv;' jin}yt p[ kt mu ( )
Vyu p[qte ivtr' vrIy ao.; pO, NtI ip]opSq; 5
Evde We ; pu t m; xe k n;j;m' n pr vO,_ j;mm( )
arpe s; tNv;3 x;xd;n; n;.;d IWte n mho v.;tI 6
a.;[ t ve pus' Eit p[tIcI gt; gv snye /n;n;m( )
j;yve pTy xtI suv ;s; W; hve in r,Ite aPs" 7
Svs; Sve Jy;ySyw yoinm;rw gpwT ySy;" p[itc+yev )
VyuC zNtI rXm." sUySR y; _ smng; v v[;" 8
a;s;' pUv;s ;mhsu Svs, ;mpr; pUv;m > yei t p;t( )
t;" p[ v VysInRnU mSme rev duC zNtu sui dn; W;s" 9
p[ bo/yoW" pO,t o m`oNybu? ym;n;" p,y" ssNtu )
rev duC z m`vd>( yo m`oin rev t( Sto]e sUn tO e j;ryNtI 10
97

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

avey mdw ( yuvi t" pur St;d( yu _ gv;m,;n;mnIkm( )


iv nUn muC z;dsit p[ kt u gOhR g' hO m pu it;te a" 11
t( te vyd( vstre p n( nr ye ipt.u ;jo Vyu * )
am; ste vhs .Ur v;mmuWo deiv d;xWu e mTy;y 12
aSto!v( ' StoMy; b[, ; me vIv/O ?vmuxt IW;s" )
yu m;k devIrvs; snem sh,' c xitn' c v;jm( 13
125 pv'xTyurxttm' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy*xjo dw`tR ms" k=Iv;n( AiW" ) SvnyMy
d;nStuitdevR t; ) 1-3 6-7 p[qmtOcSy WIsMyoAco i]up( 4-5
ctuqIRpMyo jgtI zNdsI

p[;t ; r' p[;trTv; d/;it t' cikTv;n( p[i tgO ; in /e )


ten p[j ;' v/yR m ;n a;yU r;ySpoWe, scte suv Ir" 1
sug ru s t( suihr<y" Svo bOh dSmw vy N{o d/;it )
ySTv;yNt' vsun ; p[;trTvo mu= Ijyve pidmu Tsn;it 2
a;ym su
t' p[;t rCz"e pu] ' vsum t; rqen )
a'x
o" sut ' p;yy mTsrSy =yr' v/Ry sUn tO ;." 3
p =rNt sN/vo myo.vu j;n' c y+ym;,' c /en v" )
pO, Nt' c ppu r' c vSyvo `Ot Sy /;r; p yNt vt" 4
n;kSy pO a/ itit to y" pO, ;it s h dev We u gCzit )
tSm; a;po `Ot mWR Nt sN/v StSm; y' d=,; ipNvte sd; 5
d=,;vt;midm;in c]; d=,;vt;' idiv sUy;s " )
d=,;vNto amtO ' .jNte d=,;vNt" p[ itrNt a;yu" 6
m; pO, Nto durtm ne a;rn( m; j;rWu" sUr y" suvt[ ;s" )
aNySteW;' pr/rStu kdpO, Ntm. s' yNtu xok;" 7
126 Wi@vx
' Tyurxttm' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy 1-5 p[qm;idpc;Rm*xjo dw`tR ms"
k=Iv;n( 6 W;" Svnyo .;vyVy AWI 7 sMy; romx; AiWk;
) 1-5 7 p[qm;idpc;| sMy; Svnyo .;vyVy" 6 W; romx;
98

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

devte ) 1-5 p[qm;idpc;| i]up( 6 7 WIsMyo;nupu ( zNdsI

amNd;n( TStom;n( p[ .re mnIW; sN/;v/ =yto .;VySy )


yo me shmmmIt sv;nttU oR r;j; v Czm;n" 1
xt' r;Do n;/m;nSy ink;( ztm;n( p[yt ;n( Ts a;dm( )
xt' k=Iv;\ asur Sy gon;' idiv vo jrm; tt;n 2
p m; Xy;v;" Svnyen d; v/mU N to dx rq;so aSqu" )
Wi" shmnu gVym;g;t( snt( k=Iv;\ a.ipTve a;m( 3
cTv;r'x
d( dxrqSy xo,;" shSy;g[e e,' nyNt )
mdC yut" xn;vto aTy;n( k=IvNt dm=O Nt pj;[ " 4
pUv;m nu p[yi tm; dde vS]In( yu _;\ a;vr/;yso g;" )
sub N/vo ye vXy; v v[; anSvNt" v EeWN t pj;[ " 5
a;g/t; prg/t; y; kxIkv jhe )
dd;it m' y; dur I y;xUn ;' .oJy; xt; 6
pop me pr; mOx m; me d.;[ , mNyq;" )
sv;h mSm romx; gN/;rI,;mv;vk; 7
Ekonv'xonuv;k" 19 sU0 127-133
127 sv'xTyurxttm' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy dwvod;s" pCzp AiW" ) adevR t; )
1-5 7-11 p[qm;idpc;| sMy;idp;n;;Tyi" 6
W;;/OitXzNdsI

a' hot;r' mNye d;SvNt' vsu' sUn 'u shso j;tved s' ivp[' n j;tved sm(
)
y ?vRy; Sv?vro dev o dev ;Cy; p; )
`Ot Sy iv.[;i mnu vi xocW;ju;nSy sipRW" 1
yj' Tv; yjm;n; vem Jyem irs;' ivp[ mNm.ivRpe[ ." xu
mNm." )
prJm;nmv ;' hot;r' cWR,In;m( )
xockx
' vOW, ' ymm; ivx" p[;vNtu jUt ye ivx" 2
s ih pu
cdojs; vKmt; dI;no .vit &h'tr " prx
nu R &ht' r " )
99

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

vI cd( ySy smOt * uvd ( vnev yt( Sqrm( )


inWhm;,o ymte n;yte /Nv;sh; n;yte 3
h; cdSm; anu duy qR ; vde tej;.rr,.d; vse ye
d;vse )
p[ y" pu
, g;hte t=d( vnev xocW; )
Sqr; cd; in r,;Tyojs; in Sqr;, cdojs; 4
tmSy pO= mupr ;su /Imih n_' y" sud xtR ro idv;tr;dp[;y Wu e idv;tr;t( )
a;dSy;yug .R[ , vd( vI xmR n sUn ve )
._m._mvo VyNto ajr; ayo VyNto ajr;" 5
s ih x/oR n m;t' tuvv,rSvtIWUv rR ;Svinr;tnR ;Svin" )
a;dV y;Ny;di dyDR Sy kt ru h ,R ; )
a/ Sm;Sy hWtR o WIvto ive juWNt pNq;' nr" x. e n pNq;m( 6
it; ydI' kSt;so a.vo nmSyNt pvocNt .Ogv o mQnNto d;x;
.Ogv " )
arIxe vsUn ;' xucyoR /,RrWe ;m( )
ip[y ;\ aip/I\viR nWI me/r a; vinWI me/r" 7
iv;s;' Tv; vx;' pit' hv;mhe sv;s ;' sm;n' d'pi t' .uj e sTygv;Rhs'
.uj e )
aitq' m;nuW ;,;' pt nu R ySy;sy ; )
amI c ive amtO ;s a; vyo hVy; dev e v; vy" 8
Tvme shs; shNtm" x mNtmo j;yse dev t;tye rynR dev t;tye )
x mNtmo ih te mdo u Ntm t tu" )
a/ Sm; te pr crNTyjr uIv;no n;jr 9
p[ vo mhe shs; shSvt Wb/Ru e pxW e n;ye Stomo b.UTvye )
p[it ydI' hivm;n( iv;su =;su joguv e )
ag[e re. o n jrt AWU, ;' jU,hR oRt AWU, ;m( 10
s no neid' dx;n a; .r;e dev e ." scn;" sucte nu ; mho r;y"
suc te nu ; )
mih xiv nS/ s'c =e .uj e aSyw )
mih Stot>O yo m`vn( Tsuv Iy| mqIg o[ n xvs; 11
100

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

128 a;v'xTyurxttm' sU_m(


1-8 acRSy;Sy sU_Sy dwvod;is" pCzp AiW" ) adevR t; )
aTyiXzNd"

ay' j;yt mnuW o /rIm, hot; yj xj;mnu v[t m" Svmnu


v[t m( )
vui " s%Iyte ryrv vSyte )
adB/o hot; in WdidSpde prvIt Spde 1
t' yDs ;/mip v;ty;mSyOt Sy pq; nms; hivmt; dev t;t;
hivmt; )
s n j;Rmpu ;.O Tyy; p; n jUy iR t )
y' m;t r; mnve pr;vto dev ' .;" pr;vt" 2
Even s" pyeiR t p;qvR ' mug IR reto vOW. " kindd( d/d( ret"
kindt( )
xt' c=;,o a=.devR o vneW u tuv R ," )
sdo d/;n prWe u s;nu v" preW u s;nuW u 3
s su
tu" pur oihto dmed me yDR Sy;?vrSy cetit Tv; yDSy cetit
)
Tv; ve/ ; WyU t e iv; j;t;in pSpxe )
yto `Ot Iritqrj;yt viv/Re ; aj;yt 4
Tv; ydSy tvWIWu pO te erve, mt;' n .oJye iWr;y n .oJy; )
s ih m; d;nmNvit vsUn ;' c mJmn; )
s nS];ste durt;d.tu " x's;d` ;d.tu " 5
ivo ivh;y; aritvRsdu /R e hSte d=,e tr,nR xqCz^vS yy; n
xqt( )
ivSm; idW?u yte dev ] ; hVymoihWe )
ivSm; t( su
te v;rm<O vTy;Rr; VyO< vit 6
s m;nuW e vOj ne x'tm o ihto3 yDR We u jeNyo n vxp( it" ip[y o yDWe u
vxp( it" )
s hVy; m;nuW ;,;m; t;in pTyte )
s nS];ste v,Sy /Ut Re mhR o dev Sy /Ut "Re 7
101

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

a' hot;rmIte vsu /it' py[ ' ceitmrit' Nye rre hVyv;h' Nye rre )
v;yu' vved s' hot;r' yjt' kivm( )
dev ;so r<vmvse vsUy vo gI.IR r<v' vsyU v" 8
129 Ekoni]'xdurxttm' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy dwvod;s" pCzp AiW" ) 1-5 7-11
p[qm;idpc;| sMy;idp;n;eN{" 6 W;eNdudvRe te ) 1-7 10
p[qm;ids;n;' dxMy;;Tyi" 8-9 amInvMyoritxKvrI 11
Ek;dXy;;iXzNd;'s

y' Tv' rqmN{ me/ s;tye p;k; sNtmiWr p[, ys p[;nv nys )
sm.ye kro vx v;jnm( )
s;Sm;kmnv tUtju ;n ve/ s;mm;' v;c' n ve/ s;m( 1
s u / y" Sm; pOtn ;su k;su cd( d=;Yy N{ .rtye nO.rs p[ttU yR e
nO." )
y" xUr"w Sv1" sint; yo ivp[vw ;Rj' tt; )
tmIx;n;s r/Nt v;jn' pO= mTy' n v;jnm( 2
dSmo ih m; vOW, pNvs Tvc' k cd( y;vIrr xUr mTy| prvO, =
mTymR ( )
N{ot tu>y' td( idve td( {;y Svyxse )
m];y voc' v,;y spq[ " sum
O k;y spq[ " 3
aSm;k v N{mXu msIye s%;y' v;yu' p[;s h' yuj' v;jeW u p[;s h'
yujm ( )
aSm;k b[otye v; pOT suWu k;su ct( )
nih Tv; x]u" Strte StO, oiW y' iv' x]u' StO, oiW ym( 4
in WU nm;itmit' kySy ct( tej;.rr,.noRit.g;[ .g[oi t."
)
neiW ,o yq; pur ;nen ;" xUr mNyse )
iv;in pUr orp piWR vir;s; vinoR aCz 5
p[ td( vocye ' .Vy;yNe dve hVyo n y Wv;n( mNm reji t r=oh; mNm
reji t )
102

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

Svy' so aSmd; indo v/rw j te dumiR tm( )


av ved` x's ovtrmv =u{ mv vet( 6
vnme to]y; ctNTy; vnme ry' ryv" suv Iy| r<v' sNt' suv IymR ( )
dum NR m;n' sum Ntu .remW; pOc Imih )
a; sTy;.rN{' u it.yRj] ' u it." 7
p[p;[ vo aSme Svyxo.tI prvgR N{o dumtR In;' drImn( dumtR In;m( )
Svy' s; rWy ?yw y; n peW e a]"w )
htme s v=it =; jU ,RnR v=it 8
Tv' n N{ r;y; prI,s; y;ih pq;\ anhe s; pur o y;r=s; )
scSv n" pr;k a; scSv;StmIk a; )
p;ih no dUr ;d;r;d.i." sd; p;.i." 9
Tv' n N{ r;y; tWsog[' ct( Tv; mihm; s=d vse mhe m]' n;vse
)
aoj ];trvt; rq' k cdmTyR )
aNymSmd( rrWe" k cdi{vo rr=Nt' cdi{v" 10
p;ih n N{ sut /o vy;t; sdmd( dum tR In;' dev " sn( dum tR In;m(
)
hNt; p;pSy r=sS];t; ivp[S y m;vt" )
a/; ih Tv; jint; jIjnd( vso r=oh,' Tv; jIjnd( vso 11
130 i]'xdurxttm' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy dwvod;s" pCzp AiW" ) N{o devt; ) 19 p[qm;idnvc;RmTyi" 10 dxMy; i]up( zNdsI

EN{ y;pu n" pr;vto n;ymCz; vdq;nIv sTpitrSt' r;jev


sTpit" )
hv;mhe Tv; vy' p[yS vNt" sut e sc; )
pu] ;so n iptr' v;js;tye m'ih' v;js;tye 1
ipb; sommN{ suv;nmi{." koxen s_mvt ' n v'sg St;tOW;,o n
v'sg " )
md;y hytR ;y te tui vm;y /;yse )
103

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

a; Tv; yCzNtu hrto n sUyR mh; ivev sUymR ( 2


avNdd( idvo iniht' guh; in/' venR g.| prvItmXmNynNte
aNtrXmin )
v[j ' vjI[ gv;mv sW;s irStm" )
ap;v,O oidW N{" prIvtO ; ;r W" prIvtO ;" 3
d;h ;,o vj[ mN{o g.STyo" =ev itGmmsn;y s' XydihhTy;y s'
Xyt( )
s' vVy;n aojs; xvo.rN{ mJmn; )
tev vO= ' vinno in vO s prve in vO s 4
Tv' vOq; n N{ stvR e Cz; smu{ msjO o rq;\ v v;jyto rq;\ v )
t tIryu t sm;nmqmR =tm( )
/en U rv mnve vdohso jn;y vdohs" 5
m;' te v;c' vsUy Nt a;yvo rq' n /Ir" Svp; at=Wu" su ;y
Tv;mt=Wu" )
xM .Nto jeNy' yq; v;jeW u ivp[ v;jnm( )
aTymv xvse s;tye /n; iv; /n;in s;tye 6
.nt( puro nvitmN{ pUr ve idvod;s;y mih d;xWu e nOto vj[,e d;xWu e
nOto )
aitqGv;y xMbr' gre g o[ av;.rt( )
mho /n;in dym;n aojs; iv; /n;Nyojs; 7
N{" smTsu yjm;nm;y| p[;vd( iveW u xtmUi tr;jWu SvmIRh
( v;jWu
)
mnve x;sdv[t ;n( Tvc' ,;mrN/yt( )
d= iv' ttOW;,moWit NyxsR ;nmoWit 8
sUr
p[ vOh ;t aojs; p[ipTve v;cm,o muW ;ytIx;n a;
muW ;yit )
xn; yt( pr;vto jgUt ye kve )
su ;in iv; mnuW ve tuv R ,rh; ivev tuv R ," 9
s no nVye .vOWR kmRKu qw" pur;' dtR" p;yu ." p;ih xGmw" )
idvod;se .rN{ Stv;no v;vO/Iq; aho.rv *" 10
104

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

131 Eki]'xdurxttm' sU_m(


1-7 scRSy;Sy sU_Sy dwvod;s" pCzp AiW" ) N{o devt; )
aTyiXzNd"

N{;y ih *rsur o ant e N{;y mhI pO qvI vrIm.uR s;t;


vrIm." )
N{' ive sjoWso dev ;so d/re pur " )
N{;y iv; svn;in m;nuW ; r;t;in sNtu m;nuW ; 1
iveW u ih Tv; svnWe u tu te sm;nmek vOWm <yv" pOqk
Sv" sinyv"
pOqk
)
t' Tv; n;v' n pWR ,' xUW Sy /u r /Imih )
N{' n yDw tyNt a;yv" Stome .rN{m;yv" 2
iv Tv; tte mqun ; avS yvo v[j Sy s;t; gVySy in"sOj" s=Nt
N{ in"sOj" )
yd( gVyNt; ; jn; Sv1y NR t; smhU s )
a;ivkrd ( vOW, ' sc;.vu ' vj[ mN{ sc;.vu m ( 3
vdu e aSy vIySR y pUr v" puro yidN{ x;rdIrv;itr" s;sh;no
av;itr" )
x;sStmN{ mTyR myJyu' xvsSpte )
mhImmu ,;" pOqvImm; apo mNds;n m; ap" 4
a;idt( te aSy vIySR y cikrn ( mdeW u vOWu xjo yd;vq s%Iyto
yd;vq )
ckqR k;rme> y" pOtn ;su p[vN tve )
te aNy;mNy;' n' sin,t vSyNt" sin,t 5
to no aSy; Wso juW te 1 kSy bo/ hivWo hvIm." SvW;Rt;
hvIm." )
yidN{ hNtve mO/o vOW; vj[ kt s )
a; me aSy ve/ so nvIyso mNm u/ nvIys" 6
Tv' tmN{ v;vO/;no aSmyu rm]yNt' tuivj;t mTy| vj[,e xUr mTymR (
)
105

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

jih yo no a`;yit ,u v su vStm" )


r' n y;mp .Utu dumiR tivR;p .Utu dumiR t" 7
132 ;i]'xdurxttm' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy dwvod;s" pCzp AiW" ) 1-5 6
p[qm;idpc;| W; r;/RcSR y ceN{" 6 W;" pUv;R/cR MR yeN{;pvRt* devt;"
) aTyiXzNd"

Tvy; vy' m`vn( pUVyRe /n N{Tvot;" s;s;m pOtNyto vnyu ;m


vnuyt" )
neid aSmhNy/ voc; nu suN vte )
aSmn( yDe iv cyme ; .re t' v;jy Nto .re tm( 1
SvjWRe e .r a;pS[ y vKmNyuWb /Ru " SvSms ;,Sy SvSms
)
ahN{o yq; vde xI,;RxI,oRpv ;Cy" )
aSm]; te s?rk sNtu r;tyo .{; .{Sy r;ty" 2
tt( tu p[y" p[ q; te xuxKu vn' ySmn( yDe v;rm<vt =y mOt Sy
v;rs =ym( )
iv td( vocre / it;Nt" pXyNt rXm." )
s `; ivde aNvN{o gvWe , o bN/u =d(>yo gvWe , " 3
nU Tq; te pUv qR ; c p[v ;Cy' ydiro>yovO, orp v[j mN{ x=p
v[j m( )
Ee>y" sm;Ny; idx; Sm>y' jeiW yoTs c )
suN vd(>yo rN/y; k cdv[t ' ,;yNt' cdv[t m( 4
s' yn;n( tu ." xUr =yne ihte tWNt vSyv" p[ y=Nt
vSyv" )
tSm; a;yu" p[j ;vidd( v;/e acNR Tyojs; )
N{ aoKy' id/WNt /Ityo dev ;\ aCz; n /Ity" 5
yuv ' tmN{;pvRt; puroy/u ; yo n" pOtN y;dp t't mt' vj[,e t't mtm(
)
dUr e c;y CzNTsd( ghn' yidn=t( )
106

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

aSm;k x]Un ( pr xUr vto dm;R dWIR vt" 6


133 ]yiS]'xdurxttm' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy dwvod;s" pCzp AiW" ) N{o devt; ) 1
p[qmcRS]up( 2-4 itIy;idtOcSy;nupu ( 5 pMy; g;y]I 6 W;
/Oit" 7 sMy;;iXzNd;'s

.e pun ;m rodsI Atne &ho dh;m s' mhIrinN{;" )


a.VlGy y] ht; am]; vwlSq;n' pr tOh
( ; axer n( 1
a.VlGy; cdi{v" xIW;R y;tmu tIn;m( )
zN/ v$U r,; pd; mh;v$U r,; pd; 2
av;s;' m`vih x/oR y;tum tIn;m( )
vwl
S q;nk
amk
R mh;vwl
Sqe amk
R 3
y;s;' it" p;xto .Vlr p ;vp" )
tt( su te mn;yit tkt( su te mn;yit 4
ipx.iO mM.O, ' px
;cmN{ s' mO, ) sv| r=o in bhyR 5
avmhR N{ d;ih u/ I n" xx
oc ih *" =; n .IW;\ ai{vo `O, ;
.IW;\ ai{v" )
x mNtmo ih x m.v/R w g e[ .rIyse )
apU Wo ap[tIt xUr sTv.S]s"w xUr sTv." 6
vnoit ih suN vn( =y' prI,s" suNv;no ih m; yjTyv iWo dev ;n;mv
iW" )
suN v;n t( sW;sit sh; v;JyvOt " )
suN v;n;yeN{o dd;Ty;.vu ' ry' dd;Ty;.vu m ( 7
v'xonuv;k" 20 sU0 134-139
134 ctuiS]'xdurxttm' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy dwvod;s" pCzp AiW" ) v;yudvRe t; ) 1-5
p[qm;idpc;RmTyi" 6 W;;iXzNdsI

a; Tv; juvo r;rh;,; a. p[yo v;yo vhNTvh pUv pR Itye somSy


pUv pR Itye )
107

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

?v;R te anu sUn tO ; mnSttu j;ntI )


inyTu vt; rqen ; y;ih d;vne v;yo m%Sy d;vne 1
mNdNtu Tv; mNdno v;yivNdvo Smt( ;,;s"
sut ; a.vo go." ;,; a.v" )
y ;,; r?yw d=' scNt ty" )
s/I[ c In; inytu o d;vne /y p b[vu t ' /y" 2
v;yyu Ru _e roiht; v;yru , ; v;yU rqe ajr; /u r voh(v e vih; /u r
voh(v e )
p[ bo/y; pur' /' j;r a; sst Imv )
p[ c=y rodsI v;syoWs" vse v;syoWs" 3
tu>ymWu ;s" xucy " pr;vit .{; vS]; tNvte d'su rXmWu c]; nVyeW u
rXmWu )
tu>y' /en "u sbd `Ru ; iv; vsUi n dohte )
ajnyo mto v=,;>yo idv a; v=,;>y" 4
tu>y' x
;s" xucy Stur< yvo mdeW gU ;[ W,Nt .uv <R yp;mWNt .uv R , )
Tv;' Ts;rI dsm;no .gmI tKvvIye )
Tv' ivSm;d( .uvn ;Tp;s /m,R ;suy ;t ( p;s /m,R ; 5
Tv' no v;yveW;mpUV y"R som;n;' p[qm " pIitmhR s sut ;n;' pIitmhR s )
to vTmtIn;' vx;' vvj WRu I,;m( )
iv; t( te /en vo du a;xr' `Ot ' du t a;xrm( 6
135 pi]'xdurxttm' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy dwvod;s" pCzp AiW" ) 1-3 9
p[qm;idtOcSy nvMyOc v;yu" 4-8 ctuQy;Ridp;n;eN{v;yU devt;" )
1-6 9 p[qm;idW@c;' nvMy;;Tyi" 7-8 sMyMyo;iXzNdsI

StI,| bihRp no y;ih vItye she, inytu ; inyuTvte


xitnI.inRyTu vte )
tu>y' ih pUv pR Itye dev ; dev ;y yemre )
p[ te sut ;so m/um Nto aSqrn( md;y Tve aSqrn( 1
tu>y;y' som" prptU o ai{." Sp;h;R vs;n" pr koxmWRit x
;
108

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

vs;no aWRit ) tv;y' .;g a;yWu u somo dev We u yte )


vh v;yo inytu o y;Smyu juWR ;,o y;Smy"u 2
a; no inyu " xitnI.r?vr' sh ,I.p y;ih vItye v;yo
hVy;in vItye )
tv;y' .;g ATvy" srXm" sUyRe sc; )
a?vyRu ..rR m ;,; ay'st v;yo x
; ays' t 3
a; v;' rqo inyTu v;n( v=dvse . p[y;' s su/t;in vItye v;yo
hVy;in vItye )
ipbt' m?vo aN/s" pUvpR ye ' ih v;' ihtm( )
v;yv; cN{e, r;/s; gt mN{ r;/s; gtm( 4
a; v;' /yo vvOTyur?vr;\ pe mmNdu' mmOjR Nt v;jnm;xmu Ty' n
v;jnm( )
teW;' pbtmSmyU a; no gNtmhoTy; )
N{v;yU sut ;n;mi{.yuvR ' md;y v;jd; yuv m( 5
me v;' som; aPSv; sut ; h; ?vyRu ..rR m ;,; ay'st v;yo x
;
ays' t )
Ete v;m> ys=O t itr" piv]m;xv" )
yuv ;yvoit rom;<yVyy; som;so aTyVyy; 6
ait v;yo ssto y;ih xto y] g[;v; vdit t] gCzt' gOh mN{
gCztm( )
iv sUn tO ; dxe rIyte `Ot m; pU, yR ; inytu ; y;qo a?vrmN{ y;qo
a?vrm( 7
a];h td( vhqe e m?v a;it' ymT qmup i tNt j;yvo Sme te sNtu
j;yv" )
s;k g;v" suvt e pCyte yvo n te v;y p dSyNt /en vo n;p dSyNt
/en v" 8
me ye te su v;yo b;ojso NtndR I te ptyNTyu= ,o mih v[;/Nt =,"
)
/Nvd( ye an;xvo jIr;dgr*ks" )
sUySR yev rXmyo duinyR Ntvo hStyoduiR nyR Ntv" 9
109

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

136 W$(]x
' durxttm' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy dwvod;s" pCzp AiW" ) 1-5
p[qm;idpc;| m];v,* 6-7 WIsMyo lo_; devt;" ) 1-6
p[qm;idW@c;mTyi" 7 sMy; i]up( zNdsI

p[ su Jye' incr;>y;' bOh mo hVy' mit' .rt; mOy d(>y;' Sv;id'


mOy d(>y;m( )
t; sm;[ j; `Ot ;sut I yDye D pStut; )
aqwn o" =]' n kt n ;/OWe devT v' nU cd;/WO e 1
adxR g;tu r ve vrIysI pNq; AtSy smyS' t rXm.=u. gR S y
rXm." )
u= ' m]Sy s;dnmyMR ,o v,Sy c )
aq; d/;te bOh duK Qy'1 vy pStuTy' bOh d( vy" 2
JyoitmtImidit' /;ryT=it' SvvtR Im; scte e idvie dve j;gOv ;'s;
idvie dve )
Jyoitmt( =]m;x;te a;idTy; d;nun S ptI )
m]StyovR , o y;tyno ymR ; y;ty n" 3
ay' m];y v,;y x'tm " somo .UTvvp;ne v;.go dev o dev e v;.g" )
t' dev ;so juWre t ive a sjoWs" )
tq; r;j;n; krqo ydImh At;v;n; ydImhe 4
yo m];y v,;y;v/ no nv;R,' t' pr p;to a'hs o d;;'s'
mtmR h' s " ) tmymR ;. r=TyOjyU Ntmnu v[t m( )
KqwyR Eno" pr.WU i t v[t ' Stomwr ;.WU i t v[t m( 5
nmo idve bOh t e rodsI>y;' m] ;y voc' v,;y mIh
( Wu e sum
O k;y
mIh
( Wu e )
N{m mup Stuih u= mymR ,' .gm( )
JyoGjIvNt" p[j y; scemih somSyotI scme ih 6
tI dev ;n;' vymN{vNto m'sImih Svyxso m" )
am]R o v," xmR y'sn ( tdXy;m m`v;no vy' c 7
itIyo?y;y" 2 vg;" 1-127
110

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

137 si]'xdurxttm' sUkm(


1-3 tOcSy;Sy sU_Sy dwvod;s" pCzp AiW" ) m];v,* devte )
aitxKvrI zNd"

suW mu ; y;tm i{.goRIt; mTsr; me som;so mTsr; me )


a; r;j;n; idivSpOx; Sm]; gNtmpu n" )
me v;' m];v,; gv;xr" som;" x
; gv;xr" 1
m a; y;t mNdv" som;so d?y;xr" sut ;so d?y;xr" )
t v;mWu so bu / s;k sUySR y rXm." )
sut o m];y v,;y pItye c;t ;y pItye 2
t;' v;' /en 'u n v;sr Im'x
' duh N Tyi{." som' duhN Tyi{." )
aSm]; gNtmpu no v;R; sompItye )
ay' v;' m];v,; nO." sut " som a; pItye sut " 3
138 a;i]'xdurxttm' sU_m(
1-4 ctuAc Sy;Sy sU_Sy dwvod;s" pCzp AiW" ) pUW; devt; )
aTyiXzNd"

p[p[ pU ,Stui vj;tSy xSyte mihTvmSy tvso n tNdte Sto]mSy n


tNdte )
ac; m suy hmNTyUi t' myo.vu m ( )
ivSy yo mn a;yuyvu e m%o dev a;yyu vu e m%" 1
p[ ih Tv; pUWjr' n y;min Stome ." <v A,vo yq; mO/ ^o n
pIpro mO/" )
ve yt( Tv; myo.vu ' dev ' s:y;y mTy"R )
aSm;km;gWU ;n( u nS/ v;jeW u u nS/ 2
ySy te pUWn( Ts:ye vpN yv" Tv; ct( sNtovs; bu.u j[r it
Tv; bu.u j[r e )
t;mnu Tv; nvIysI' inytu ' r;y mhe )
ahe
m;n x's srI .v v;jev ;je srI .v 3
aSy; Wu , p s;tye .uv o he
m;no rrv;\ aj; vSyt;mj;
111

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

)
ao Wu Tv; vvOtImih Stome .dRSm s;/u ." )
nih Tv; pUWitmNy a;`O,e n te s:ympv e 4
139 EkoncTv;r'xdurxttm' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy dwvod;s" pCzp AiW" ) 1 11
p[qmcR Ek;dXy; ive dev;" 2 itIy;y; m];v,* 3-5
tOtIy;idtOcSy;n* 6 W; N{" 7 sMy; a" 8 aMy;
mt" 9 nvMy; N{;I 10 dxMy; bOhSpitdevR t;" ) 1-4 6-10
p[qm;idctuAc ;' W;idp;n;;Tyi" 5 pMy; bOhtI 11
Ek;dXy; i]up( zNd;'s

aStu *W$( pur o a' /y; d/ a; nu tCz/oR idVy' vO, Imh N{v;yU
vO, Imhe )
y ;,; vvSvit n;.; s'd ;y nVysI )
a/ p[ sU n p yNtu /Ityo dev ;\ aCz; n /Ity" 1
y TyNm];v,;vOt ;d?y;dd ;qe anOt ' Sven mNyun; d=Sy Sven
mNyun; )
yuv orTq;/ sSvpXy;m ihr<yym( )
/I.n mns; Sve.r= ." somSy Sve.r= ." 2
yuv ;' Stome .devR y Nto an; ;vyNt v Xlokm;yvo yuv ;'
hVy;>y;3y v" )
yuv oivR; a/ y" pO= ivveds; )
p[Wu ;yNte v;' pvyo ihr<yye rqe d; ihr<yye 3
acei t d; Vyu1 n;km<O vqo yu te v;' rqyju o idviv?vSm;no
idviWu )
a/ v;' Sq;m vN/ure rqe d; ihr<yye )
pqve yNt;vnux
;st; rjo s; x;st; rj" 4
xcI.nR" xcIvsU idv; n_' dxSytm( )
m; v;' r;itp dst( kd; cn;Smd( r;it" kd; cn 5
vOW N{ vOWp ;,;s Ndv me sut ; ai{Wtu ;s d-Stu>y' sut ;s
112

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

d" )
te Tv; mNdNtu d;vne mhe c];y r;/se )
gI.RgvR ;Rh" Stvm;n a; gih sum
O ko n a; gih 6
ao WU ,o ae ,uih TvmIto dev >e yo b[vs yDye> yo r;j>yo
yDye> y" )
y Ty;miro>yo /en 'u dev ; adn )
iv t;' du aymR ; ktrR I sc;\ EW t;' ved me sc; 7
mo Wu vo aSmd. t;in p*'Sy; sn; .Uvn( u ;in mot j;rWurSmt(
pur ot j;rWu" )
yd( v]' yug ye gu e nVy' `oW;dmTyRm( )
aSm;su tNmto y du r' id/Ot ; y du rm( 8
d?y h me jnWu ' pUvoR air;" ip[y me/ " k<vo ai]mnR iu vRdu Ste me pUvRe
mnui vRd"u )
teW;' dev e v;yitrSm;k teWu n;.y" )
teW;' pdne m; nme gre N{;I a; nme gr; 9
hot; y=d( vinno vNt v;y| bOhS pityjR it ven =."
puv ;re .=." )
jg>O m; dUr a;idx' Xlokm{er / Tmn; )
a/;rydrrNd;in su
tu" pu
s;in su
tu" 10
ye dev ;so idVyek;dx Sq pO qVy;m?yek;dx Sq )
aPsu =to mihnk
w ;dx Sq te dev ;so yDmm' juW ?vm( 11
Ekv'xonuv;k" 21 sU0 140-156
140 cTv;r'xdurxttm' sU_m(
1-13 ]yodxcRSy;Sy sU_Sy*cQyo dI`Rtm; AiW" ) adevR t; ) 19 11 p[qm;idnvc;Rmk
e ;dXy; jgtI 10 dxMy; jgtI i]ub( v;
12-13 ;dxI]yodXyo i]up( zNdsI

vei dWde ip[y /;m;y su tu e /;smv p[ .r; yoinm ye )


vS]e, ve v;sy; mNmn; xuc' JyotIrq' x
v,| tmohnm( 1
a. ijNm; i]vdO mJO yte s'vTsre v;v/O e jG/mI pun" )
113

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

aNySy;s; jy; jeNyo vOW; Ny1N yen vinno mO v;r," 2


,ptu[ * vevje aSy s=t; .; trte e a. m;tr; xxm ( )
p[;c ;j ?vsyNt' tOWCu yut m; s;Cy' kpy ' v/nR ' pt "u 3
mum +u vo3 mnve m;nvSyte r`&u v" ,sIt;s juv" )
asm n ; ajr;so r`u ydo v;tjtU ; p yuJyNt a;xv" 4
a;dSy te ?vsyNto vOqre te ,m>v' mih vp"R krt" )
yt( sI' mhImvin' p[;. mmOx
R d.sn( TStnyie t n;ndt( 5
.UWn ( n yo/ b.WU[ u nte vOWve pIr> yei t rovt( )
aoj;ym;nStNv xuM.te .Imo n ; div/;v dug RO ." 6
s s' Stro vir" s' gO. ;yit j;nev j;nt IinRTy a; xye )
punv /R NR te aip yNt deV ymNyd( vp"R ip]o" <vte sc; 7
tmgvu[ " k xnI" s' ih re .r ?v;RStSqummR Wu[ I" p[;yve pun" )
t;s;' jr;' p[m u ei t n;nd dsu' pr' jnyIvmStOt m( 8
a/Iv;s' pr m;tU rhh tuvge[ ." sTv.y;Rit iv j[y" )
vyo d/t( pte rerht ( sd;nu XyenI scte vtnR Irh 9
aSm;kme m`vTsu dIid/ sIv;n( vOW. o dmUn ;" )
av;Sy; xxm tIrdIde vRmvRe yuT su prj.urR ;," 10
dme su/t' du/tR ;d/ ip[y ;du cNmNmn" p[ye o aStu te )
yt( te x
tNvo3 rocte xuc ten;Sm>y' vnse rm; Tvm( 11
rq;y n;vmtu no gOh ;y inTy;r];' ptI' r;Sye )
aSm;k vIr;\ t no m`ono jn;\ y; p;ry;CzmR y; c 12
a.I no a Kqmug yu ; ;v;=;m; sN/v SvgUt ;R" )
gVy' yVy' yNto dI`;Rhe W' vrm<yo vrNt 13
141 EkcTv;r'xdurxttm' sU_m(
1-13 ]yodxcRSy;Sy sU_Sy*cQyo dI`Rtm; AiW" ) adevR t; ) 111 p[qm;ek;dxc;| jgtI 12-13 ;dxI]yodXyo i]up( zNdsI

bTq; tt( vpuW e /;y dxtR ' dev Sy .g"R shso yto jin )
ydImpu rte s;/te mitAt Sy /en; anyNt stu " 1
pO= o vpu" iptum ;n( inTy a; xye itIym; sxv;su m;tWO u )
114

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

tOt IymSy vOW. Sy dohse dxpm[ it' jnyNt yoW," 2


inyRdI' bu ;NmihWSy vpsR x;n;s" xvs; Nt sUr y" )
ydImnu p[i dvo m?v a;/ve guh; sNt' m;tr; mq;yit 3
p[ yt( ipt"u prm ;Iyte py;R pO= /u o vI/o d'su rohit )
.; ydSy jnWu ' yidNvt a;idd( yvo a.vd( `O, ; xuc" 4
a;idNm;tr ;vxd ( y;Sv; xucrih'S ym;n vyR ; iv v;v/O e )
anu yt( pUv; aht( sn;jvu o in nVysIvvr;su /;vte 5
a;idot;r' vO,te idviWu .gmv ppOc;n;s Ate )
dev ;n( yt( Tv; mJmn; put o mt| x's' v/; veit /;yse 6
iv ydSq;d( yjto v;tcoidto ;ro n vKv; jr,; an;t" )
tSy pTmn( d=Wu " ,j'h s" xucjNmno rj a; Vy?vn" 7
rqo n y;t" xKv." to ;m .rWe .rIyte )
a;dSy te ,;so d= sUr y" xUrS yev TveW q;dIWte vy" 8
Tvy; e v,o /Ot v[t o m]" x;x{ e aymR ; sud ;nv" )
yt( sImnu tun ; vq; v.u rr; ne m" pr.rU j;yq;" 9
Tvme xxm;n;y suNvte r' yiv dev t;itmNvs )
t' Tv; nu nVy' shso yuvn( vy' .g' n k;re mihr /Imih 10
aSme ry' n Svq| dmUn s' .g' d=' n ppcO ;s /,R sm( )
rXmI\rv yo ymit jNmnI .e dev ;n;' x'sm tO a; c su
tu" 11
t n" su oTm; jIr;o hot; mN{" ,vN{rq" )
s no neW We t mwr mUr o v;m ' su vt' vSyo aCz 12
aSt;Vy" xmIvrk" s;m[;J y;y p[tr ' d/;n" )
amI c ye m`v;no vy' c mh' n sUro ait intNyu" 13
142 icTv;r'xdurxttm' sU_m(
1-13 ]yodxcRSy;Sy sU_Sy*cQyo dw`tR m; AiW" ) 1 p[qmcR ?m"
smo v;" 2 itIy;y;StnUnp;t( 3 tOtIy;y; nr;x's" 4
ctuQy;R " 5 pMy; bihR" 6 W; devI;Rr" 7 sMy;
W;s;n_; 8 aMy; dwVy* hotr* p[cte s* 9 nvMy;iSto deVy"
srSvtI;.;rTy" 10 dxMy;STv;
115

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

11 Ek;dXy; vnSpit" 12 ;dXy;" Sv;h;ty" 13 ]yodXy;eN{o


devt;" ) anupu ( zNd"

smo a a; vh dev ;\ a ytuc e )


tNtu' tnuv pUV y| sut som;y d;xWu e 1
`Ot vNtmpu m;s m/um Nt' tnUnp;t( )
yD' ivp[S y m;vt" xxm;nSy d;xWu " 2
xuc" p;vko at o m?v; yD' m m=it )
nr;xs' S]r; idvo dev o dev We u yDy" 3
to a a; vhe N{' c]mh ip[y m( )
y' ih Tv; mitmRm;Cz; suj vCyte 4
StO, ;n;so ytuc o bihRyDR e Sv?vre )
vO e dev VycStmmN{;y xmR spq[ " 5
iv yNt;mOt;v/O " p[y w dev >e yo mhI" )
p;vk
;s" puS pOho ;ro dev Irs t" 6
a; .Ndm;ne p;k n_oW;s; sup x
e s ; )
yI AtSy m;tr; sIdt;' bihRr; sum t( 7
mN{j; jugvu ,R I hot;r; dwVy; kvI )
yD' no y=t;mm' s/m[ idvSpOxm ( 8
xucdvRe e viptR ; ho]; mTsu .;rtI )
; srSvtI mhI bihR" sIdNtu yDy;" 9
tStur Ipmt ' pu v;r' pu Tmn; )
Tv; poW;y iv ytu r;ye n;.; no aSmy"u 10
avs jO up Tmn; dev ;n( y= vnSpte )
ahVR y; suW dU it dev o dev We u me/r" 11
pUW < vte mTvte vdev ;y v;yve )
Sv;h; g;y]vep se hVymN{;y ktRn 12
Sv;h;t;Ny; g up hVy;in vItye )
N{; gih u/ I hv' Tv;' hvNte a?vre 13
143 i]cTv;r'xdurxttm' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy*cQyo dI`Rtm; AiW" ) adevR t; ) 1-7
116

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

p[qm;idsc;| jgtI 8 aMy; i]up( zNdsI

p[ tVysI' nVysI' /Iitmye v;co mit' shs" sUn ve .re )


ap;' np;d( yo vsu ." sh ip[y o hot; pOqVy;' NysIdTvy" 1
s j;ym;n" prme VyomNy;ivrr.vNm;trne )
aSy Tv; sm/;nSy mJmn; p[ ;v; xoc" pO qvI arocyt( 2
aSy TveW ; ajr; aSy .;nv" sus' x" sup t[ IkSy su tu " )
.;Tv=so aTy_nR sN/vo e rej Nte assNto ajr;" 3
yme rre .Ogv o vved s' n;.; pOqVy; .uvn Sy mJmn; )
a' t' gI.RihnR iu h Sv a; dme y Eko vSvo v,o n r;jit 4
n yo vr;y mt;mv Svn" senve sO ; idVy; yq;xin" )
ajRM.w Stgtrw .viR t yo/o n x]Un ( Ts vn; NyO te 5
ki vo acqSy vIrsd( vsu ki vd( vsu ." k;mm;vrt( )
cod" ki vt( tut Ju y;t( s;tye /y" xucpt[ Ik tmy; /y; gO, e 6
`Op t[ Ik v AtSy /UW dR m' m] ' n sm/;n Ate )
N/;no ao vdqeW u dICz
v,;m du u no y'ste /ym( 7
ap[y Cu zp[y Cu zre xve .n"R p;yu ." p;ih xGmw" )
adB/e.ripte.re inmW" pr p;ih no j;" 8
144 ctuTv;r'xdurxttm' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy*cQyo dI`Rtm; AiW" ) adevR t; )
jgtI zNd"

Eit p[ hot; v[t mSy m;yyo?v;| d/;n" xucpx


e s' /ym( )
a. uc" mte d=,;vtO o y; aSy /;m p[qm ' h in'st e 1
a.ImOt Sy dohn; anUWt yon* dev Sy sdne prIvtO ;" )
ap;mup Sqe iv.Ot o yd;vs d/ Sv/; a/yd( y;.rIyte 2
yuyWU t" svys; tidd( vpu" sm;nmq| vtr]t; mq" )
a;dI .go n hVy" smSmd; voh(nu R rXmIn( TsmyS' t s;rq" 3
ymI' ; svys; spytR " sm;ne yon; mqun ; smoks; )
idv; n n_' plto yuv;jin pu
crj ro m;nuW ; yug ; 4
tmI' ihNvNt /Ityo dx v[xo dev ' mt;s tye hv;mhe )
117

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

/nor/ p[v t a; s A<vTy.vj[ vyR nu ; nv;/t 5


Tv' e idVySy r;js Tv' p;qvR Sy pxp ; v Tmn; )
EnI t Ete bOh t I a.y; ihr<yyI vKvrI bihRr;x;te 6
ae juW Sv p[it hyR td( vco mN{ Sv/;v Atj;t sut o )
yo vt" p[Tys dxtR o r<v" s' * iptum ;\ v =y" 7
145 pcTv;r'xdurxttm' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy*cQyo dI`Rtm; AiW" ) adevR t; ) 1-4
p[qm;idctuAc ;' jgtI 5 pMy; i]up( zNdsI

t' pOC zt; s jg;m; s ved s cikTv;\ yte s; NvIyte )


tSmn( TsNt p[ xWStSmy" s v;jSy xvs" x m,Spit" 1
tmt( pOC zNt n smo iv pOC zit Svenve /Iro mns; ydg[. It( )
n mO yte p[qm ' n;pr' vco Sy Tv; scte ap[ ipt" 2
tmd( gCzNt ju 1S tmvtR IivR;Nyek" ,vd( vc;' s me )
pu p Ww[ Sttu ryRDs ;/no Cz{oit" xxr ;d s' r." 3
pS q;y' crit yt( sm;rt so j;tStTs;r yuJye ." )
a. ;Nt' mOx
te n;Ne mud e ydI' gCzNTyuxt Iriptm( 4
s ' mOg o aPyo vngRu p TvCyup m Sy;' in /;y )
Vybv[ Id( vynu ; mTye>R yo vR ;\ At c sTy" 5
146 W$(cTv;r'xdurxttm' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy*cQyo dI`Rtm; AiW" ) adevR t; ) i]up( zNd"

i]m/U ;Rn' srXm' gO,IWe nUn m' p] opSqe )


inW mSy crto /[vu Sy iv; idvo rocn ;pip[v ;'sm ( 1
=; mh;\ a. vv= Ene ajrStSq;vtitA v" )
Vy;" pdo in d/;it s;n* rhNTyU/o aW;so aSy 2
sm;n' vTsm. s'c rNtI ivvG/en U iv crt" sum k
e )
anp v JO y;\ a?vno mm;ne iv;n( kt;\ a/ mho d/;ne 3
/Ir;s" pd' kvyo nyNt n;n; d; r=m;,; ajuy mR ( )
sW;sNt" pypR XyNt sN/u m;ivre> yo a.vt( sUyoR nn( 4
118

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

id= <e y" pr k;;su jeNy N yo mho a.;y jIvse )


pu ] ; yd.vt ( sUrhw> yo g.e>R yo m`v; vdxtR " 5
147 scTv;r'xdurxttm' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy*cQyo dI`Rtm; AiW" ) adevR t; ) i]up( zNd"

kq; te ae xc yNt a;yoddR ;xvu ;Rje .r;xuW;,;" )


.e yt( tok tnye d/;n; AtSy s;mn( r,yNt dev ;" 1
bo/; me aSy vcso yiv m'ihSy p[.tO Sy Sv/;v" )
pIyit Tvo anu Tvo gO,;it vNd;Ste tNv' vNde ae 2
ye p;yvo m;mtey ' te ae pXyNto aN/' du rt;dr=n( )
rr= t;n( Tsu
to vved ; idPsNt d( rpvo n;h de."u 3
yo no ae arrv;\ a`;yu rr;tIv; mcyR i t yne )
mN]o gu " punr Stu so aSm; anu mO=I tNv' du _" 4
t v; y" shSy p[v;n( mtoR mt| mcyR i t yne )
at" p;ih Stvm;n Stuv Ntme m;iknoR durt;y /;yI" 5
148 acTv;r'xdurxttm' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy*cQyo dI`Rtm; AiW" ) adevR t; ) i]up( zNd"

mqId( ydI' vo m;t r; hot;r' v;Psu' vdeV ym( )


in y' d/mu nR u y;su v=u Sv1, R c]' vpuW e v.;vm( 1
dd;nm dd.Nt mNm;vR q' mm tSy c;kn( )
juW Nt iv;NySy kmoRpStuit' .rm;,Sy k;ro" 2
inTye cu y' sdne jgO. e[ p[x St.dR/re yDy;s" )
p[ sU nyNt gO. yNt ;v;so n rQyo r;rh;,;" 3
pu
, dSmo in r,;it jM.w r;d( rocte vn a; v.;v; )
a;dSy v;to anu v;it xocrStun R xy;m sn;mnu Un( 4
n y' rpvo n rW< yvo g.eR sNt' reW, ; reW yNt )
aN/; apX y; n d..:y; inTy;s ' p[te ;ro ar=n( 5
149 Ekonp;xdurxttm' sU_m(
119

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

1-5 pcRSy;Sy sU_Sy*cQyo dI`Rtm; AiW" ) adevR t; )


ivr;$( zNd"

mh" s r;y EWte pitdR n nSy vsun " pd a; )


p /[jN tm{yo v/t( 1
s yo vOW; nr;' n rodSyo" vo.rSt jIvpItsgR" )
p[ y" s;," xIt yon* 2
a; y" pur' n;m,R ImdIde dTy" kivn.R N yo3 n;v; )
sUro n K v;Hzt;Tm; 3
a. ijNm; ]I rocn ;in iv; rj;' s xuxcu ;no aSq;t( )
hot; yjo ap;' s/Sqe 4
ay' s hot; yo ijNm; iv; d/e v;y; , vSy; )
mtoR yo aSmw sut k
u o dd;x 5
150 p;xdurxttm' sU_m(
1-3 tOcSy;Sy sU_Sy*cQyo dI`Rtm; AiW" ) adevR t; ) i,k zNd"

pu Tv; d;;n( voce rre tv Svd; ) todSyev xr, a; mhSy 1


VyinnSy /inn" p[hoWe cdrW" ) kd; cn p[ jgto adev yo" 2
s cN{o vp[ mTyoR mho v[;/Ntmo idiv ) p[pte[ ( te ae vnWu " Sy;m 3
151 Ekp;xdurxttm' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy*cQyo dI`Rtm; AiW" ) 1 p[qmcoR m]" 29 itIy;;n; m];v,* devt;" ) jgtI zNd"

m]' n y' xMy; goWu gVyv" Sv;?yo vdqe aPsu jIjnn( )


arej te ;' rodsI p;js; gr; p[it ip[y ' yjt ' jnWu ;mv" 1
y Tyd( v;' pumIh
( Sy somn" p[ m];so n d/re Sv;.vu " )
a/ tu' ivdt' g;tmu ctR t ut ' vOW,; pSTy;vt" 2
a; v;' .UWn( =tyo jNm rodSyo" p[v ;Cy' vOW,; d=se mhe )
ydImtO ;y .rqo ydvtR e p[ ho]y; xMy; vIqo a?vrm( 3
p[ s; =itrsru y; mih ip[y At;v;n;vOt m; `oWqo bOh t( )
yuv ' idvo bOh t o d=m;.vu ' g;' n /uy pRu yu;qe ap" 4
120

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

mhI a] mihn; v;rm<O vqo re, vStuj a; sn( /en v" )


SvrNt t; pr t;it sUyR m; inmcu[ WsStKvvIrv 5
a; v;mtO ;y k xnIrnUWt m] y] v, g;tmu cqR " )
av Tmn; sOj t' pNvt' /yo yuv ' ivp[S y mNmn;mrJyq" 6
yo v;' yD"w xxm;no h d;xit kivhoRt; yjit mNms;/n" )
p;h t' gCzqo vIqo a?vrmCz; gr" sumi t' gNtmSmyU 7
yuv ;' yD"w p[q m ; go.rt At;v;n; mnso n p[yu _Wu )
.rNt v;' mNmn; s'y t; gro Pyt; mns; rev d;x;qe 8
rev d( vyo d/;qe rev d;x;qe nr; m;y;.rtit m;ihnm( )
n v;' ;voh.noRt sN/vo n dev T v' p,yo n;nxmu `R m( 9
152 ip;xdurxttm' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy*cQyo dI`Rtm; AiW" ) m];v,* devte )
i]up( zNd"

yuv ' vS];, pIvs; vs;qe yuv orCz{; mNtvo h sg;" )


av;itrtmnOt ;in iv Atne m];v,; sceqe 1
Etn Tvo iv ckt deW;' sTyo mN]" kivxSt A`;v;n( )
i]r' hNt ctur go[ dev i ndo h p[qm ; ajyU nR ( 2
ap;dei t p[qm ; ptIn;' kStd( v;' m];v,; ckt )
g.oR .;r' .rT y; cdSy At' ippTyRntO ' in t;rIt( 3
p[y Ntmt( pr j;r' knIn;' pXy;ms nopinpm;nm( )
anvpOg,( ; ivtt; vs;n' ip[y ' m]Sy v,Sy /;m 4
an o j;to an.Ixru v; kindt( ptydU? vRs;n"u )
ac' b[ jujWu yu vRu ;n" p[ m]e /;m v,e gO, Nt" 5
a; /en vo m;mtey mvNtIb[R i p[y' pIpyn( TsSm/U n ( )
ipTvo .=te vynu ;in v;n;s;ivv;s iditmuyet( 6
a; v;' m];v,; hVyjui ' nms; dev;vvs; vvOTy;m( )
aSm;k b[ pOtn ;su s; aSm;k vOi idVR y; sup ;r; 7
153 i]p;xdurxttm' sU_m(
121

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

1-4 ctuAc Sy;Sy sU_Sy*cQyo dI`Rtm; AiW" ) m];v,* devte )


i]up( zNd"

yj;mhe v;' mh" sjoW; hVye.mR];v,; nmo." )


`Ot `w tRO U a/ yd( v;mS me a?vyvR o n /Iit..rR Nt 1
p[Stui tv;| /;m n p[yu _ry;m m];v,; suvO _" )
an_ yd( v;' vdqeW u hot; su ' v;' sU rvOWR ,;ivy=n( 2
pIp;y /en ru iditAt ;y jn;y m];v,; hvdRe )
ihnoit yd( v;' vdqe spynR ( Ts r;thVyo m;nuW o n hot; 3
t v;' v=u m;SvN/o g;v a;p pIpyNt dev I" )
to no aSy pUV yR" pitdnR ( vIt' p;t' pys y;y;" 4
154 ctup;xdurxttm' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy*cQyo dI`Rtm; AiW" ) iv,udvRe t; )
i]up( zNd"

iv,onRu k vIy; , p[ voc' y" p;qvR ;in ivmme rj;' s )


yo aSk.;ydu r ' s/Sq' ivcm;,S]e/ og;y" 1
p[ td( iv,u" Stvte vIy,Re mOg o n .Im" kc r o gr;" )
ySyoWu i]Wu vm,e v/=yNt .uvn ;in iv; 2
p[ iv,ve xUW met u mNm gr=t g;y;y vO,e )
y d' dI`| p[yt ' s/Sqmeko ivmme i].rt( pde ." 3
ySy ]I pU, ;R m/un ; pd;Ny=Iym;,; Sv/y; mdNt )
y i]/;tu pOqvImut ; meko d;/;r .uvn ;in iv; 4
tdSy ip[y m. p;qo aXy;' nro y] devy vo mdNt )

m Sy s ih bN/u rTq; iv,o" pde prm e m?v Ts" 5


t; v;' v;StUN yuXms gm?yw y] g;vo .Ur; ay;s" )
a];h tdu g;ySy vO," prm' pdmv .;it .Ur 6
155 pp;xdurxttm' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy*cQyo dI`Rtm; AiW" ) 1-3
p[qmtOcSyeN{;iv,U 4-6 itIytOcSy c iv,udvRe t;" ) jgtI zNd"
122

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

p[ v" p;NtmN/so /y;yte mhe xUr;y iv,ve c;cRt )


y; s;nui n pvtR ;n;md;>y; mhStSqtur vtR ve s;/nu ; 1
TveW mTq; smr,' xmIvtorN{;iv,U sutp ; v;mu yit )
y; mTy;y p[it/Iym;n mt( x;norStur sn;mu yq" 2
t; ' v/RNt mSy p*'Sy' in m;tr; nyit rets e .uj e )
d/;it pu] ovr' pr' iptu n;Rm tOt Iym/ rocne idv" 3
tidtiddSy p*'Sy' gO,ImsInSy ];tru v k
O Sy mIW" )
y" p;qvR ;in i].rd( ivg;m. mog;y;y jIvse 4
dSy m,e Svx
o .:y;y mTyoR .ur<yit )
tOt IymSy nikr; d/WRit vyn ptyNt" pti]," 5
ctu ."R s;k nvi t' c n;m. n vO ' VytI\r vIivpt( )
bOh CzrIro vmm;n AKv.yuvR ;km ;r" p[TyeT y;hvm( 6
156 W$(p;xdurxttm' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy*cQyo dI`Rtm; AiW" ) iv,udvRe t; )
jgtI zNd"

.v; m]o n xeVyo `Ot ;sui tivR.tU u Evy; spq[ ;" )


a/; te iv,o vdWu ; cd?y"R Stomo yD r;?yo hivmt; 1
y" pUV y;Ry ve/ se nvIyse sum ;nye iv,ve dd;xit )
yo j;tmSy mhto mih b[vt ( sedu vo.yJRu y' cd>yst( 2
tmu Stot;r" pUV y| yq; vd AtSy g.| jnWu ; ipptRn )
a;Sy j;nNto n;m cd( ivv_n mhSte iv,o sumi t' .j;mhe 3
tmSy r;j; v,S tmn; tu' scNt m;tSy ve/ s" )
d;/;r d=mu m mhi vRd' v[j ' c iv,u" s%v;\ apo,utR e 4
a; yo vv;y scq;y dwVy N{;y iv,u" su
te su
r" )
ve/ ; ajNvt( i]W/Sq a;yR mOt Sy .;ge yjm;nm;.jt( 5
;v'xonuv;k" 22 sU0 157-164
157 sp;xdurxttm' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy*cQyo dI`Rtm; AiW" ) an* devte ) 1-4
123

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

p[qm;idctuAc ;' jgtI 5-6 pmIWo i]up( zNdsI

abo?yJmR dei t sUyoR Vyu1W ;N{; m;vo acRW; )


a;yu= ;t;mn; y;tve rq' p[;s;vId( dev " svt; jgt( pOqk
1
yd( yu ;qe vOW, mn; rq' `Ot ne no m/un ; =]mu= tm( )
aSm;k b[ pOtn ;su jNvt' vy' /n; xUrs ;t; .jemih 2
av;R i]c
o m/vu ;hno rqo jIr;o anoy;Rtu sut " )
i]vN /ur o m`v; vs*.g" x' n a; v=d( ipde ctu pde 3
a; n j| vhtmn; yuv ' m/um Ty; n" kxy; mm=tm( )
p[;yuS t;r' nI rp;' s mO=t' se/t ' Wo .vt' sc;.vu ; 4
yuv ' h g.| jgtIWu /Tqo yuv ' iveW u .uvn e vt" )
yuv m' c vOW,;vp vnSptI\r n;vrw y qe ;m( 5
yuv ' h Sqo .Wj; .eWj e .rqo h Sqo rQy;3 r;Qye ." )
aqo h =]m/ /Tq g[; yo v;' hivm;n( mns; dd;x 6
tOtIyo?y;y" 3 v0 1-26
158 ap;xdurxttm' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy*cQyo dI`Rtm; AiW" ) an* devte ) 1-5
p[qm;idpc;| i]up( 6 W;;nupu ( zNdsI

vsU {; pu m NtU vO/ Nt; dxSyt' no vOW,;v.* )


d; h yd( reK, a*cQyo v;' p[ yt( s;qe akv;.tI 1
ko v;' d;xt( sumt ye cdSyw vsU yd( /eqe nms; pde go" )
jgtO mSme rev tI" pur/' I" k;mp,e[ ve mns; crNt; 2
yu _o h yd( v;' t*Gr;y pe ivR m?ye a,sR o /;y pj"[ )
p v;mv" xr,' gmye ' xUro n;Jm ptyrve "w 3
pStuitr*cQymu ye Nm; m;mme pti ],I iv duG /;m( )
m; m;me/o dxtyto /;k p[ yd( v;' bSt(min %;dit =;m( 4
n m; grn( no m;ttO m ; d;s; ydI' susm Bu /mv;/u" )
xro ydSy ]wtn o vt=t( Svy' d;s ro a's;vip G/ 5
dI`tR m ; m;mtey o juj vu ;Rn( dxm e yug e )
ap;mq| ytIn;' b[ ; .vit s;rq" 6
124

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

159 EkonWurxttm' sU_m(


1-5 pcRSy;Sy sU_Sy*cQyo dI`Rtm; AiW" ) ;v;pOqVy* devte )
jgtI zNd"

p[ ;v; yD"w pO qvI At;v/O ; mhI StuW e vdqeW u p[cte s; )


dev e .yRe dev pu] e sud s' s e Tq; /y; v;y; , p[. WU t " 1
t mNye iptru & ho mno m;tmu iR h SvtvS tvIm." )
sur te s ; iptr; .Um ctu p[j ;y; amtO ' vrIm." 2
te sUn v" Svps" sud s' s o mhI jDmu ;t r; pUv R cye )
Sq;tu sTy' jgt /mR , pu] Sy p;q" pdmy;ivn" 3
te m;yno mmre sup c[ te so j;mI syonI mqun ; smoks; )
nVy'n Vy' tNtum ; tNvte idiv sm{u e aNt" kvy" sudIty" 4
td( r;/o a svtvu rR <e y' vy' dev Sy p[sv e mn;mhe )
aSm>y' ;v;pOqvI sucte nu ; ry' /' vsum Nt' xtGvnm( 5
160 Wurxttm' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy*cQyo dI`Rtm; AiW" ) ;v;pOqVy* devte )
jgtI zNd"

te ih ;v;pO qvI vx'. vu At;vrI rjso /;ryTkvI )


suj NmnI /W,e aNtrIyte dev o dev I /m,R ; sUy"R xuc" 1
V ycs; mihnI ast; ipt; m;t; c .uvn ;in r=t" )
su/ O m e vpu ye3 n rodsI ipt; yt( sIm . prw v;syt( 2
s vi" pu] " ip]o" piv]v;n( pun ;it /Iro .uvn ;in m;yy; )
/en 'u c pOXn' vOW. ' sur te s ' v;h; x
pyo aSy du=t 3
ay' dev ;n;mp s;mp Stmo yo jj;n rodsI vx'. vu ; )
iv yo mme rjsI sutUy y; jre . SkM.ne ." sm;ncO e 4
te no gO,;ne mihnI mih v" =]' ;v;pOqvI /;sqo bOh t( )
yen;. ISttn;m vh; pn;Yymojo aSme smNvtm( 5
161 EkWurxttm' sU_m(
125

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

1-14 ctudx
R cRSy;Sy sU_Sy*cQyo dI`Rtm; AiW" ) A.vo devt;" )
1-13 p[qm;id]yodxc;| jgtI 14 ctudXR y; i]up( zNdsI

ikmu e" ik yvo n a;jgn ( ikmIyte dUT y'1 kd( ydU cm )


n inNdm cms' yo mh;kl
o e .[;t&, d( .Ui tmUi dm 1
Ek cms' ctru " ,otn td( vo dev ; abvu[ n ( td( v a;gmm( )
s*/Nvn; yev ; kryq s;k dev yw R Dy;so .ivyq 2
a' dUt ' p[it ydb[v Itn;" kTvoR rq the kTv"R )
/en "u kTv; yuvx
; kTv; ; t;in .[;trnu v" TVyem s 3
cv ;'s A.vStdpCO zt Kved. dU ( y" Sy dUt o n a;jgn( )
yd;v;:yms;tru " t;n;idt( Tv; ;SvNtNyR;n je 4
hn;mnw ;\ it Tv; ydb[v Ims' ye dev p ;nminNdWu" )
aNy; n;m;in <vte sut e sc;\ aNywrne ;n( kNy;3 n;m. Sprt( 5
N{o hrI yuyju e an; rq' bOhS pitvR p;mpu ;jt )
A.iu vR>v; v;jo dev ;\ agCzt Svpso yDy' .;gmwt n 6
inm,R o g;mr,It /Iit.y;R jrNt; yuvx
; t;,otn )
s*/Nvn; a;dmt=t yuK Tv; rqmpu dev ;\ ay;tn 7
dmud k
ipbt Te ybv[ Itne d' v; `; ipbt; mun je n m( )
s*/Nvn; yid tev hyqR tOt Iye `; svne m;dy;?vw 8
a;po .Uy; Tyeko ab[vId.UR y TyNyo abv[ It( )
v/y NR tI' b>y" p[k
w o ab[vIt; vdNtms;\ aip'xt 9
o,;mek dk g;mv;jit m;'s mek" ip'xit sUn y;.Ot m( )
a; inmcu[ " xdk
e o ap;.rt( ik Svt( pu] >e y" iptr; p;vtu" 10
TSvSm; a,otn; tO,' invTSvp" SvpS yy; nr" )
agoSy ydsStn; gOh e tdde mO. vo n;nu gCzq 11
s'm ILy yd( .uvn ; pysR p tR Kv Svt( t;Ty; iptr; v a;stu" )
axpt y" kr' v a;dde y" p[;b[v It( p[o tSm; ab[vItn 12
suW Pu v;'s A.vStdpCO zt;go k d' no abUb/u t( )
;n' bSto bo/yt;rmb[vIt( s'vTsr dm; Vy:yt 13
idv; y;Nt mto .UMy;ry' v;to aNtr=,e y;it )
ay;i t v," smu{ w yuR m;\ CzNt" xvso np;t" 14
126

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

162 iWurxttm' sU_m(


1-22 ;v'xTyOcSy;Sy sU_Sy*cQyo dI`Rtm; AiW" ) ao devt; )
1-2 4-5 7-22 p[qm;itIyyotuqIRpMyoSsMy;idWo@xc;R i]up(
3 6 tOtIy;Wo jgtI zNdsI

m; no m]o v,o aymR ;yurN{ A.u= ; mt" pr :yn( )


yd( v;jno dev j;tSy se" p[v+ y;mo vdqe vIy; , 1
y,Rj; reK,s; p[;vOt Sy r;it' gO. It;' mu%
t o nyNt )
sup;[ j o meMyd( vp N{;pU ,o" ip[y mPyei t p;q" 2
EW Cz;g" pur o aen v;jn; pU ,o .;go nIyte vdeV y" )
a.ip[y' yt( pur o;xmvtR ; Tvedne ' s*vs;y jNvit 3
yvymtO x
u o dev y ;n' i]m;RnWu ;" pyR' nyNt )
a]; pU ," p[q m o .;g Eit yD' dev >e y" p[itved yj " 4
hot;?vyrRu ;vy; amN/o g[;v g[;. t x'St; suvp"[ )
ten yDne Svr
' ten Svne v=,; a; pO, ?vm( 5
yUp v S[ k; t ye yUp v;h;W;l' ye ayUp ;y t=it )
ye c;vtR e pcn' s'. rNTyut o teW;m .gUi tRnR Nvtu 6
p p[;g;t( sum Nme /;y mNm dev ;n;m;x; p vItpO " )
aNven ' ivp[; AWyo mdNt dev ;n;' pu e cm; sub N/um ( 7
yd( v;jno d;m s'd ;nmvtR o y; xIW<R y; rxn; rur Sy )
yd( v; `;Sy p[.tO m;Sye3 tO,' sv; t; te aip dev e vStu 8
ydSy ivWo m=k;x yd( v; Svr* Sv/t* rmSt )
yStyo" xmtyu R %
We u sv; t; te aip dev e vStu 9
ydUv? ymud rSy;pv;it y a;mSy ivWo gN/o aSt )
su
t ; tCzmt;r" <vNtU t me/' tp;k pcNtu 10
yt( te g;];d n; pCym;n;d. xUl' inhtSy;v/;vit )
m; td( .UMy;m; WN m; tO,We u dev >e yStdux
o r;tmStu 11
ye v;jn' prpXyNt pKv' y m;" sur .inRhrR ie t )
ye c;vtR o m;'s.=;mup ;st to teW;m .gUi tRnR Nvtu 12
yI=,' m;'S pcNy; %;y; y; p;];, yU , a;sce n ;in )
127

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

m<y;ip/;n; c,;m;" sUn ;" pr .UWN Tym( 13


inm,' inWdn' vvtnR ' y p@bIxm vtR " )
y pp* y `;s' j`;s sv; t; te aip dev e vStu 14
m; Tv;?vnR yId( /Um gN/moR%; .[;jNTy. v_ j`[" )
' vItm.gUt | vW$
( t' t' dev ;s" p[it gO>,NTym( 15
yd;y v;s pStO, NTy/Iv;s' y; ihr<y;NySmw )
s'd ;nmvNR t' p@bIx' ip[y ; dev e v; y;myNt 16
yt( te s;de mhs; xUt Sy p;<y; v; kxy; v; tut od )
uc ve t; hivWo a?vrWe u sv; t; te b[, ; sUdy;m 17
ctu S]'xd( v;jno dev bN/ovR
rSy Sv/it" smei t )
aCz{; g;]; vynu ; ,ot pprnu` u y; iv xSt 18
EkSTvr Sy; ivxSt; ; yNt;r; .vtStq At"u )
y; te g;];,;mOtqu ; ,om t;t; ip<@;n;' p[ juh oMy* 19
m; Tv; tpt( ip[y a;Tm;ipyNt' m; Sv/itStNv1 a; itipt( te )
m; te gO ru i vxSt;ith;y z{; g;];<ysn; mqU k" 20
n v; EtNm[y se n rys dev ;\ dei W pq." sug e ." )
hrI te yu; pOWt I a.Ut;mup;Sq;d( v;jI /u r r;s.Sy 21
sug Vy' no v;jI Sv' pus' " pu] ;\ t v;pWu ' rym( )
an;g;STv' no aidit" ,otu =]' no ao vnt;' hivm;n( 22
163 i]Wurxttm' sU_m(
1-13 ]yodxcRSy;Sy sU_Sy*cQyo dI`Rtm; AiW" ) ao devt; )
i]up( zNd"

ydNd" p[qm ' j;ym;n n( Tsm{u ;dut v; purIW;t( )


Xyen Sy p=; hr,Sy b; pS tuTy' mih j;t' te avRn( 1
ymne d' i]t Enm;yun gN{ E,' p[qm o a?yitt( )
gN/voR aSy rxn;mg>O ,;t( sUr;d' vsvo inrt 2
as ymo aSy;idTyo avR s i]to gun v[t ne )
as somen smy; ivpO _ a;Ste ]I, idiv bN/n;in 3
]I, t a;idiR v bN/n;in ]I<yPsu ]I<yNt" sm{u e )
128

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

tve me v,XzNTs(yvnR ( y]; t a;" prm ' jin]m( 4


m; te v;jvm;jnR ;nIm; xf;n;' sintiu n/R ;n; )
a]; te .{; rxn ; apXymOt Sy y; a.r=Nt gop;" 5
a;Tm;n' te mns;r;dj;n;mvo idv; ptyNt' ptg m( )
xro apXy' pq." sug e .rre, u .jhRe m ;n' pti] 6
a]; te pmu m mpXy' jgIWm;,mW a; pde go" )
yd; te mtoR anu .ogm;n;idd( g[s aoW/IrjIg" 7
anu Tv; rqo anu myoR avR nu g;vonu .g" knIn;m( )
anu v[;t;sS tv s:ymIyu rnu dev ; mmre vIy| te 8
ihr<yo yo aSy p;d; mnojv; avr N{ a;sIt( )
dev ; dSy hvrm;yn( yo avNR t' p[qm o a?yitt( 9
m;RNt;s" slkm?ym;s" s' xUr, ;so idVy;so aTy;" )
h's ; v e,xo ytNte yd;=Wiu dVR ymJmm;" 10
tv xrIr' pty<vvnR ( tv c' v;t v /[jIm;n( )
tv ;, ivt; pu] ;r<yeWu j.urR ;,; crNt 11
p p[;g;Czsn' v;Jyv; dev{ Ic; mns; dI?y;n" )
aj" pur o nIyte n;.rS y;nu p;t( kvyo yNt re. ;" 12
p p[;g;t( prm' yt( s/Sqmv;\ aCz; iptr' m;tr' c )
a; dev ;ut mo ih gMy; aq; x;Ste d;xWu e v;y; , 13
164 ctu"Wurxttm' sU_m(
1-52 ip;xcSy;Sy sU_Sy*cQyo dI`Rtm; AiW" ) 1-41
p[qm;ekcTv;r'xc;' ive dev;" 42 icTv;r'Xy;" pUv;R/SR y v;k
r;/RSy c;p" 43 i]cTv;r'Xy;" pUv;R/SR y xk/Um" r;/RSy c som"
44 ctuTv;r'Xy;" kxn" a" sUyoR v;yu 45 pcTv;r'Xy;
v;k 46-47 W$(cTv;r'xIscTv;r'Xyo" sUy"R 48 acTv;r'Xy;"
s'vTsrk;lcm( 49 Ekonp;Xy;" srSvtI 50 p;Xy;" s;?y;" )
51 Ekp;Xy;" sUy"R pjRNy;I v; 52 ip;Xy; srSv;n( sUyoR v;
devt;" ) 1-11 13-14 16-22 24-28 30-35 37-40 43-50 52
p[qm;ek;dxc;| ]yodxIctudXR yo" Wo@Xy;ids;n;' ctuv|Xy;idp;n;'
i]'Xy;idW<,;' si]'Xy;idctsO,;' i]cTv;r'Xy;;n;' ip;Xy; i]up(
129

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

12 15 23 29 36 41
;dxIpdxI]yov'Xyekoni]'xIW$(]X' yekcTv;r'xIn;' jgtI 42
icTv;r'Xy;" p[St;rp" 51 Ekp;Xy;;nupu ( zNd;'s

aSy v;mSy pltSy hotu StSy .[;t; m?ymo aSTyXn" )


tOt Iyo .[;t; `Ot pO o aSy;];pXy' vxp( it' spu] m( 1
s yu Nt rqmk
e c meko ao vhit sn;m; )
i]n;. cmjrmnv| y]em ; iv; .uvn ;/ tSqu" 2
m' rqm/ ye s tSqu" sc s vhN Ty;" )
s Svs;ro a. s' nvNte y] gv;' iniht; s n;m 3
ko ddxR p[qm ' j;ym;nmSqNvNt' ydnS q; b.itR )
.UMy; asur sOg ;Tm; Kv Svt( ko v;'sm pu g;t( p[m te t( 4
p;k" pOCz;m mns;vj;nn( dev ;n;mne ; iniht; pd;in )
vTse bkye/ s tNtUn ( iv tire kvy aotv; 5
acikTv;iktWu d] kvIn( pOC z;m vne n v;n( )
iv yStStM. Wm; rj;' SyjSy pe ikmip Svdk
e m ( 6
h b[v Itu y m ved;Sy v;mSy iniht' pd' ve" )
xI,R" =Ir' du te g;vo aSy vv[' vs;n; dk pd;pu" 7
m;t; iptrmtO a; b.;j /ITyg[e mns; s' ih jGme )
s; bI.T sug.R rR s; inv; nmSvNt dup v;kmIy"u 8
yu _; m;t;sId( /u r d=,;y; aitd ( g.oR vOjn IvNt" )
amImde ( vTso anu g;mpXyd( ivPy' i]Wu yojnWe u 9
ito m;tS ]In( iptn ( b.[d k
e ?vRStSq* nemv Gl;pyNt )
mN]yNte idvo amu y pO vi vd' v;cmvmNv;m( 10
;dx;r' nih tr;y vviR tR c pr ;mOt Sy )
a; pu] ; ae mqun ;so a] s xt;in v'xi t tSqu" 11
pp;d' iptr' ;dx;it' idv a;" pre a/eR purIiW,m( )
aqem e aNy pre ivc=,' sc Wr a;riptR m( 12
p;re c prvtmR ;ne tSm; tSqu. vRu n ;in iv; )
tSy n;=StPyte .Ur.;r" sn;dev n xIytR e sn;." 13
sne m cmjr' iv v;vtO ;n;y;' dx yu _; vhNt )
130

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

sUySR y c=U rjsTw y;vOt ' tSm;iptR ; .uvn ;in iv; 14


s;kj ;n;' sqm;rekj ' Wd( ym; AWyo devj ; it )
teW;m;in iviht;in /;mx" Sq;]e rej Nte ivt;in px" 15
S]y" stISt;\ me pus' a;" pXyd=<v; iv cet dN/" )
kivyR" pu] " s m; ckt ySt; vj;n;t( s iptu pt;st( 16
av" pre, pr En;vr,e pd; vTs' b.[t I g*dSq;t( )
s; k{IcI k Svd/| pr;g;t( Kv Svt( sUte nih yUq e aNt" 17
av" pre, iptr' yo aSy;nuv de pr En;vr,e )
kvIym;n" k h p[ vocd( dev ' mn" kto a/ p[j;tm( 18
ye av;RS t;\ pr;c a;yeR pr;S t;\ av;Rc a;" )
N{ y; cqu" som t;in /ur ; n yu _; rjso vhNt 19
; sup , ;R syju ; s%;y; sm;n' vO= ' pr WSvj;te )
tyorN y" ipPpl' Sv;ynXnNyo a. c;kxIit 20
y]; sup, ;R amtO S y .;gminmWe ' vdq;.SvrNt )
no ivSy .uvn Sy gop;" s m; /Ir" p;km]; vvx
e 21
ySmn( vO= e m?vd" sup, ;R invxNte suvt e c;/ ive )
tSyed;" ipPpl' Sv;g[e tox " iptr' n ved 22
yd( g;y] e a/ g;y]m;iht' ]w. ;d( v; ]w. ' inrt=t )
yd( v; jggTy;iht' pd' y t( td( vdSu te amtO T vm;nx" 23
g;y] ,e p[it mmIte ak mk, s;m ]w. ne v;km( )
v;kn v;k ipd; ctu pd; =re, mmte s v;,I" 24
jgt; sN/u' idVySt.;yd( rqNtre sUy| pypR Xyt( )
g;y] Sy sm/St a; Stto m; p[ rrce mihTv; 25
p ye sud `u ;' /en mu te ;' suh Sto go/gu tu dohden;m( )
e' sv' svt; s;ivWo .Io `mSR tdu Wu p[ vocm( 26
ih< vtI vspu I vsUn ;' vTsmCzNtI mns;>y;g;t( )
duh ;m>y;' pyo aey' s; v/tR ;' mhte s*.g;y 27
g*rmImed nu vTs' mWNt' mU/ ;Rn' ih
,oNm;tv; )
sOKv;,' `mmR . v;vx;n; mm;it m;y'u pyte pyo." 28
ay' s x _e yen g*r.IvOt ; mm;it m;y'u ?vsn;v/ t; )
131

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

s; c.inR ih ck;r mTy| vdu ( .vNtI p[it vv[m*ht 29


anCzye tur g;tu jIvmejd ( /[vu ' m?y a; pSTy;n;m( )
jIvo mOt Sy crit Sv/;.rmTyoR mTyenR ; syoin" 30
apXy' gop;minpm;nm; c pr; c pq.rNtm( )
s s/I[ cI" s ivWUc IvsR ;n a; vrIvitR .uvn e vNt" 31
y ' ck;r n so aSy ved y ' ddxR ihgu tSm;t( )
s m;tyu oRn; prvIto aNtbR p[j ; inAi tm; vvx
e 32
*meR ipt; jint; n;.r] bN/um Re m;t; pO qvI mhIym( )
;nyoM vo3y oRinrN tr]; ipt; dui htgu .R mR ;/;t( 33
pOC z;m Tv; prmNt' pOqVy;" pOC z;m y] .uvn Sy n;." )
pOC z;m Tv; vO,o aSy ret" pOC z;m v;c" prm ' Vyom 34
y' veid" pro aNt" pOqVy; ay' yDo .uvn Sy n;." )
ay' somo vO,o aSy reto b[ ;y' v;c" prm ' Vyom 35
s;/gR . ;R .uvn Sy reto iv,oStNt p[i dx; iv/mR , )
te /Iit.mnR s ; te vp t" pr.vu " pr .vNt vt" 36
n iv j;n;m yidvde mSm in<y" s'n
o mns; cr;m )
yd; m;gn( p[qmj; AtSy;idd( v;co aXnuve .;gmSy;" 37
ap; p[;i t Sv/y; gO.Ito mTyoR mTyenR ; syoin" )
t; xNt; ivWUc In; vyNt; Ny1N y' cKyunR in cKyurN ym( 38
Aco a=re prme Vyomn ( ySmn( dev ; a/ ive inWed "u )
ySt ved ikmOc ; kryit y t( td( vdSu t me sm;ste 39
sUy v s ;d( .gvtI ih .Uy ; aqo vy' .gvNt" Sy;m )
a tO,m e ivd;nI' ipb x
mud k
m;crNtI 40
g*rImmR ;y sll;in t=Tyekp dI ipdI s; ctu pdI )
a;pdI nvpdI b.Uv Wu I sh;=r; prme Vyomn( 41
tSy;" smu{ ; a/ iv =rNt ten jIvNt p[i dxt" )
tt" =rTy=r' td( ivmpu jIvit 42
xkm y' /Um m;r;dpXy' ivWUv t; pr En;vr,e )
=;,' pOXnmpcNt vIr;St;in /m; , p[qm ;Ny;sn( 43
]y" k xn Atuq ; iv c=te s'vTsre vpt Ek EW;m( )
132

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

ivmk
e o a. ce xcI./[;R jrk
e S y dxe n pm( 44
cTv;r v;k prmt; pd;in t;in ivdub;[ R , ; ye mnIiW," )
guh; ]I, iniht; ney Nt tur Iy' v;co mnu y; vdNt 45
N{' m]' v,mm; rqo idVy" s sup , oR gTm;n( )
Ek sd( ivp[; b/; vdNTy' ym' m;t r;nm;" 46
,' iny;n' hry" sup, ;R apo vs;n; idvmTu ptNt )
t a;vv]O n ( Tsdn;tSy;idd( `Ot ne pOqvI Vyu te 47
;dx p[/ y
mek ]I, n>y;in k tkt )
tSmn( Ts;k i]xt ; n xvo iptR ;" WinR cl;cl;s" 48
ySte Stn" xxyo yo myo.U yenR iv; puys v;y; , )
yo r/ ; vsiu vd( y" sud ]" srSvit tmh /;tve k" 49
yDne yDmyjNt dev ;St;in /m; , p[qm ;Ny;sn( )
te h n;k mihm;n" scNt y] pUvRe s;?y;" sNt dev ;" 50
sm;nmet dud k
muTw yv c;h." )
.Um' pjNR y; jNvNt idv' jNvNTyy" 51
idVy' sup , | v;ys ' bOh Ntmp;' g.| dxtR moW/In;m( )
a.Ipt o vOi .StpyR N t' srSvNtmvse johvIm 52
]yov'xonuv;k" 23 sU0 165-179
165 pWurxttm' sU_m(
1-15 pdxcRSy;Sy sU_Sy 1-2 4 6 8 10-12
p[qm;itIyyoAcotuqIRWmIn;' dxMy;idtOcSy;Sy ceN{" 3 5 7 9
tOtIy;pmIsmInvmIn;' mt" 13-15 ]yodXy;idtOcSy c
mw];v,rgSTy AWy" ) mTv;inN{o devt; ) i]up( zNd"

ky; x. ; svys" snI;" sm;Ny; mt" s' mm=u" )


ky; mtI kt Et;s Ete cR Nt xum' vOW, o vsUy ; 1
kSy b[;, jujWu yu vRu ;n" ko a?vre mt a; vvtR )
Xyen ;\ v /[jt o aNtr=e kn mh; mns; rIrm;m 2
ktS TvmN{ m;ihn" seko y;s sTpte ik t Tq; )
s' pOC zse smr;," x. ;nw vocR Se to hrvo yt( te aSme 3
133

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[;, me mty" x' sut ;s" xum yitR p[.tO o me ai{" )


a; x;ste p[it hyRNTyuK qem; hrI vhtSt; no aCz 4
ato vymNtme .yjRu ;n;" Sv=]e .StNv1" xuM.m;n;" )
mho.rte ;\ p yuJmhe NvN{ Sv/;mnu ih no b.qU 5
Kv1 Sy; vo mt" Sv/;sId( yNm;mek sm/;ihhTye )
ah' u1g S[ tvWStuvm;n( ivSy x]ornm' v/"w 6
.Ur ckqR yuJye .rSme sm;ne .vWRO . p*'Sye ." )
.UrI, ih ,v;m; xv N{ Tv; mto yd( vx;m 7
v/I' vO] ' mt N{y,e Sven .;men tvWo b.vU ;n( )
ahmet ; mnve vN{;" sug ; apkr vj[b ;" 8
anu m ; te m`viknRu n Tv;v;\ aSt dev t; ivd;n" )
n j;ym;no nxte n j;to y;in kry; ,iu h p[v
O 9
EkSy cNme v>v1S Tvojo y; nu d/O v;n( ,vw mnIW; )
ah' u1g o[ mto ivd;no y;in CyvmN{ dIx EW;m( 10
amNdNm; mt" Stomo a] yNme nr" uTy' b[ c )
N{;y vO,e sum%
;y m' s:ye s%;yStNve tnU ." 11
Evde te e p[it m; rocm;n; ane " v EWo d/;n;" )
s'c +y; mtN{v,; aCz;Nt me zdy;q; c nUn m( 12
ko Nv] mto m;mhe v" p[ y;tn s%I\r Cz; s%;y" )
mNm;in c]; aipv;tyNt EW;' .Ut nved ; m At;n;m( 13
a; yd( duv S y;d( duv se n k;rSm; m;NySy me/ ; )
ao Wu vR mto ivp[m Cz m; b[;, jrt; vo acRt( 14
EW v" Stomo mt y' gIm;N d;ySR y m;NySy k;ro" )
EW; y;sI tNve vy;' v;meW ' vOj n' jIrd;nmu ( 15
ctuqoR?y;y" 4 v0 1-29
166 W$(Wurxttm' sU_m(
1-15 pdxRSy;Sy sU_Sy mw];v,rgSTy AiW" ) mto devt;" ) 113 p[qm;id]yodxc;| jgtI 14-15 ctudx
R IpdXyo i]up( zNdsI

tu voc;m r.s;y jNmne pUv| mihTv' vOW . Sy kt ve )


134

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

Ee/ ve y;mn( mtStuivv,o yu/ ve x;StvW;, ktRn 1


inTy' n sUn 'u m/u b.[t p Nt ; vdqeW u `Ovy" )
n=Nt {; avs; nmSvn' n m/R Nt Svtvso hvtm( 2
ySm; m;so amtO ; ar;st r;ySpoW' c hivW; dd;xWu e )
=NTySmw mto iht; v pu
rj;' s pys; myo.vu " 3
a; ye rj;' s tvWI.rVyt p[ v Ev;s" Svyt;so a/[jn( )
.yNte iv; .uvn ;in hmy(R ; c]o vo y;m" p[yt ;SvOi Wu 4
yt( TveW y;m; ndyNt pvtR ;n( idvo v; pO ' ny; acuC yvu" )
ivo vo aJmn( .yte vnSptI rqIyNtIv p[ jhIt aoW/" 5
yUy ' n g[; mt" sucte nu ; rg[;m;" sumi t' ipptRn )
y]; vo iddu ( rdit ivdtR I r,;it p" su/tve bh,R ; 6
p[ Sk. de ,; anv.r[ ;/so l;tO, ;so vdqeW u sut ;" )
acNR Tyk| midrSy pItye vdvu IrR Sy p[qm ;in p*'Sy; 7
xt.u j.Stm.ut re ` ;t( pU. IR r=t; mto ym;vt )
jn' ymug ;[ Stvso ivrp(xn" p;qn; x's;t( tnySy pui Wu 8
iv;in .{; mto rqeW u vo mqSpO?yev tvW;<y;iht; )
a'se v; v" p[pq We u %;dyo =o v; smy; iv v;vtO e 9
.UrI, .{; nyeWR u b;Wu v="su Km; r.s ;so ay" )
a'se vet;" pivWu =ur ; a/ vyo n p=;n( Vynu yo /re 10
mh;Nto m; v>vo3 iv.Ut yo dUre xo ye idVy; v StO." )
mN{;" su j;" Svrt;r a;s." s'mXl; N{e mt" pr. " 11
td( v" suj;t; mto mihTvn' dI`| vo d;]midte rv v[t m( )
N{n Tyjs; iv u, ;it tn;y ySmw su
te ar;?vm( 12
td( vo j;mTv' mt" pre yug e pu
yCzsm mOt;s a;vt )
ay; /y; mnve ui m;Vy; s;k nro d's nwr ; ciki]re 13
yen dI`| mt" xUx
v;m yu m;kn prI,s; tur;s" )
a; yt( ttnn( vOj ne jn;s E.yDR e .Std.IimXy;m( 14
EW v" Stomo mt y' gIm;N d;ySR y m;NySy k;ro" )
EW; y;sI tNve vy;' v;meW ' vOj n' jIrd;nmu ( 15
135

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

167 sWurxttm' sU_m(


1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy mw];v,rgSTy AiW" ) 1 p[qmcR N{"
2-11 itIy;iddx;n; mto devt;" ) i]up( zNd"

sh' t N{otyo n" shmWo hrvo gUt tR m ;" )


sh' r;yo m;dy?yw sh, p no yNtu v;j;" 1
a; novo.mR to y;NTvCz; Jye .v;R bOh d( idv"w sum;y;" )
a/ ydeW ;' inytu " prm;" sm{u Sy cd( /nyNt p;re 2
mMy= yeWu su/t; `Ot ;cI ihr<yin,gR pu r ; n Ai" )
guh; crNtI mnuW o n yoW; s.;vtI ivdQyev s' v;k 3
pr; x. ;[ ay;so yVy; s;/;r<yev mto mm=u" )
n rods I ap nudNt `or; juW Nt vO/' s:y;y dev ;" 4
joWd( ydImsuy ; sc?yw iviWtStuk; rodsI nOm ,;" )
a; sUy vRe iv/to rq' g;t( TveW p[t Ik; n.so neTy; 5
a;Sq;pyNt yuvi t' yuv;n" x. e inmXl;' vdqeW u pj;[ m( )
akoR yd( vo mto hivm;n( g;yd( g;q' sut somo duvS yn( 6
p[ t' vvKm vKMyo y EW;' mt;' mihm; sTyo aSt )
sc; ydI' vOWm ,; ah'y "u Sqr; cnIvhR t e su.;g;" 7
p;Nt m];v,;vv;yt mymR o ap[x
St;n( )
t CyvNte aCyut ; /[vu ;, v;vO/ ' mto d;itv;r" 8
nhI nu vo mto aNTySme a;r;;Czvso aNtm;p"u )
te /O ,un; xvs; xUxv ;'so ,oR n Wo /OWt ; pr " 9
vymNe {Sy p[e ; vy' o vocme ih smyRe )
vy' pur ; mih c no anu Un( t A.u= ; nr;mnu y;t( 10
EW v" Stomo mt y' gIm;N d;ySR y m;NySy k;ro" )
EW; y;sI tNve vy;' v;meW ' vOj n' jIrd;nmu ( 11
168 aWurxttm' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy mw];v,rgSTy AiW" ) mto devt;" ) 17 p[qm;idsc;| jgtI 8-10 aMy;idtOcSy c i]up( zNdsI

yD;yD; v" smn; tut vu R ,/Ry' /y' vo devy ; d/?ve )


136

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

a; vov;Rc" suvt;y rodSyomhR e vvTO y;mvse suvO _." 1


vv;[ so n ye Svj;" Svtvs W' Svr.j;yNt /Uty " )
sh y;so ap;' nomRy a;s; g;vo vN;so no=," 2
som;so n ye sut ;StO ;'xv o Tsu pIt;so duv so n;ste )
EeW;ms' We u rM.,Iv r;r.e hSteW u %;id it s' d/e 3
av Svyu _; idv a; vOq; yyu rmTy;" kxy; codt Tmn; )
ar,e vStuivj;t; acCu yvu h;in cNmto .[;jy" 4
ko vo NtmR t Aiivuto reji t Tmn; hNvev jy; )
/NvCyut W;' n y;min pup Ww[ ; ahNyo3 nwtx
" 5
Kv SvdSy rjso mhSpr' Kv;vr' mto ySm;yy )
y;vyq ivqur ve s'iht' Vyi{,; ptq TveW m,vR m( 6
s;itnR vomvtI SvvtR I TveW ; ivp;k; mt" ipipvtI )
.{; vo r;it" pO, t o n d=,; pOqju y[ I asuy vRe jtI 7
p[it o.Nt sN/v" piv>yo yd.[y;' v;cmdu IryNt )
av SmyNt vtu " pOqVy;' ydI `Ot ' mt" p[u ,uv Nt 8
asUt pOXnmhR t e r,;y TveW my;s;' mt;mnIkm( )
te sPsr;so jnyNt;>vm;idt( Sv/;miWr;' pypR Xyn( 9
EW v" Stomo mt y' gIm;N d;ySR y m;NySy k;ro" )
EW; y;sI tNve vy;' v;meW ' vOj n' jIrd;nmu ( 10
169 EkonWurxttm' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy mw];v,rgSTy AiW" ) N{o devt; ) 1 38 p[qmcR" tOtIy;idW<,; i]up( 2 itIy;y; ctupd; ivr;$( zNdsI

mht( TvmN{ yt Et;n( mhds Tyjso vt; )


s no ve/o mt;' cikTv;n( Tsu ; vnu v tv ih p[e ; 1
ayuj N[ t N{ vIivRd;n;so inW/o mTy]R ; )
mt;' pOTsui th;Rsm ;n; SvmIRhSy p[/ nSy s;t* 2
aMyk s; t N{ AirSme sneM y>v' mto junNt )
a m;ts e xx
K v;n;po n p' d/it p[y;' s 3
Tv' tU n N{ t' ry' d; aojy; d=,yev r;itm( )
137

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Stut y;Ste cknNt v;yo" Stn' n m?v" pIpyNt v;jw" 4


Tve r;y N{ toxtm;" p[,te ;r" kSy ct;yo" )
te Wu ,o mto mOyNtu ye Sm; pur ; g;tyU NtIv dev ;" 5
p[it p[ y;hIN{ mIWo nn( mh" p;qvR e sdne ytSv )
a/ ydeW ;' pOqbu u ;s Et;StIqRe n;yR" p*'Sy;in tSqu" 6
p[it `or;,;mte ;n;my;s;' mt;' <v a;yt;mup Bd" )
ye mTy| pOtn;yNtmmU w A,;v;n' n ptyNt sgw"R 7
Tv' m;ne> y N{ vjNy; rd; m" x /o goag;[ " )
Stv;ne ." Stvse dev dev w vR ;meW ' vOj n' jIrd;nmu ( 8
170 sTyurxttm' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy 1 3 4 p[qm;tOtIy;ctuqIRn;mOc;mN{tuQy;R
agSTyo v; 2 5 itIy;pMyo mw];v,rgSTy AWI ) N{o devt; )
1 p[qmcoR bOhtI 2-4 itIy;idtOcSy;nupu (
5 pMy; i]up( zNd;'s

n nUn mSt no " kStd( ved ydt m( )


aNySy cm. s'c r <e ymut ;/It' iv nXyit 1
ik n N{ j`;'ss .[;tro mtStv )
te." kLpSv s;/uy ; m; n" smr,e v/I" 2
ik no .[;trgSTy s%; sit mNyse )
v; ih te yq; mno Sm>ym idTss 3
ar' <vNtu veid' smmN/t;' pur " )
t];mtO S y cetn ' yD' te tnv;vhw 4
TvmIxWe vsupte vsUn ;' Tv' m];,;' m]pte /e" )
N{ Tv' m" s' vdS v;/ p[;x;n Atuq ; hvI'iW 5
171 EksTyurxttm' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy mw];v,rgSTy AiW" ) 1-2
p[qm;itIyyoAcomRt" 3-6 tOtIy;idctsO,; mTv;inN{o devt;" )
i]upu ( zNd"
138

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

p[it v En; nms;hme m sU _n .=e sumi t' tur ;,;m( )


rr;,t; mto ve ;.inR heo / iv muc ?vm;n( 1
EW v" Stomo mto nmSv;n( d; to mns; /;y dev;" )
pem ; y;t mns; juW;,; yUy ' ih ; nms d( vO/ ;s" 2
Stut ;so no mto mOyNtU t Stut o m`v; x'.i v" )
?v;R n" sNtu koMy; vn;Nyh;in iv; mto jgIW; 3
aSm;dh' tvW;dIWm;, N{;d( .y; mto rejm ;n" )
yu m>y' hVy; inxt;Ny;sn( t;Ny;re cm; mO
t; n" 4
yen m;n;styNt ; Vyui Wu xvs; xtIn;m( )
s no mvWRO . vo /; g[ ge[ ." Sqvr" shod;" 5
Tv' p;hIN{ shIyso nn( .v; mrvy;the;" )
sup k
[ t e ." s;sihdR/;no v;meW ' vOj n' jIrd;nmu ( 6
172 isTyurxttm' sU_m(
1-3 tOcSy;Sy sU_Sy mw];v,rgSTy AiW" ) mto devt;" )
g;y]I zNd"

c]o voStu y;m] tI sud ;nv" ) mto aih.;nv" 1


a;re s; v" sud;nvo mt AtI x" ) a;re aXm; ymSyq 2
tO, S kNdSy nu ivx" pr vO _ sud;nv" ) ?v;Rn( n" ktR jIvse 3
173 i]sTyurxttm' sU_m(
1-13 ]yodxcRSy;Sy sU_Sy mw];v,rgSTy AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

g;yt( s;m n.Ny'1 yq; verc;m td( v;v/O ;n' SvvtR ( )


g;vo /en vo bihRydB/; a; yt( s;n' idVy' ivv;s;n( 1
acdR ( vOW; vOW ." Svedhu VywmOgR o n;Xno ait yug yu ;Rt( )
p[ mNdymu nR ;' gUt R hot; .rte myoR mqun ; yj]" 2
n=ot; pr s mt; yn( .rd( g.mR ; xrd" pOqVy;" )
Nddo nym;no vd( g*rNtdUtR o n rodsI crd( v;k 3
t; km;RWt r;Smw p[ Cy*;in devy Nto .rNte )
139

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

jujoWi dN{o dSmvc; n;sTyev suGMyo rqe ;" 4


tmu h IN{' yo h sTv; y" xUro m`v; yo rqe ;" )
p[t Icd( yo/Iy;n( vOW< v;n( vvvWu[ mso ivhNt; 5
p[ yidTq; mihn; nO>yo aSTyr' rodsI k+ye3 n;Smw )
s' vVy N{o vOj n' n .Um; .itR Sv/;v;\ aopxmv ;m( 6
smTsu Tv; xUr st;mur ;,' p[p qNtm' prt'sy ?yw )
sjoWs N{' mde =o,I" sU r' cd( ye anmu dNt v;jw" 7
Ev; ih te x' svn; smu{ a;po yt( t a;su mdNt dev I" )
iv; te anu joy; .Ud ( g*" sUr I\d( yid /W; veiW jn;n( 8
as;m yq; suW%
;y En Sv.yo nr;' n x's"w )
asd( yq; n N{o vNdne ;Stur o n kmR nym;n Kq; 9
ivp/sR o nr;' n x'sw rSm;k;si dN{o vj[h St" )
m];yvu o n pUpiR t' sux* m?y;yvu p x=Nt yD"w 10
yDo ih meN{' kN /u r;,Nmns; pryn( )
tIqRe n;Cz; t;tOW;,moko dI`oR n s/m[ ; ,oTy?v; 11
mo WU , N{;] pOT su dev w rSt ih m; te xumvy;" )
mhd( ySy mIWo yVy; hivmto mto vNdte gI" 12
EW Stom N{ tu>ymS me Etne g;t'u hrvo ivdo n" )
a; no vvOTy;" suvt;y dev v;meW ' vOj n' jIrd;nmu ( 13
174 ctu"sTyurxttm' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy mw];v,rgSTy AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

Tv' r;jeN { ye c dev ; r=; nn( p;s ru TvmSm;n( )


Tv' sTpitm`R v; nSt] STv' sTyo vsv;n" shod;" 1
dno ivx N{ mO/ v[ ;c" s yt( pur" xmR x;rdIdtR (R )
A,orpo anv;,; yUne vO] ' pu k
T s;y rN/I" 2
aj; vOt N{ xUrp I;| c ye." put nUn m( )
r=o amxWu ' tUvyR ;,' s'h o n dme ap;' s vSto" 3
xeWn ( nu t N{ sSmn( yon* p[xS tye pvIrvSy m; )
140

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

sOj d,;|S yv yd( yu/ ; g;StrI /OWt ; mO v;j;n( 4


vh kTsmN{ ySm;kn( TSyUm N yU Aj;[ v;tSy;; )
p[ sUr
vOh t;d.Ik . SpO/o y;sWd( vj[b ;" 5
j`N v;\ N{ m]
e odp[v
O o hrvo ad;xnU ( )
p[ ye pXyymR ,' sc;yoSTvy; xUt ;R vhm;n; apTym( 6
rpt( kivrN{;ks ;t* =;' d;s;yopb h,R I' k" )
krt( ito m`v; d;nu c]; in duy o,R e kyv ;c' mO / et ( 7
sn; t; t N{ nVy; a;gu" sho n.ovr,;y pUv IR" )
.nt( puro n .do adev I nnR mo v/rdev Sy pIyo" 8
Tv' /uinrN{ /uinmtIA, orp" sIr; n vNtI" )
p[ yt( sm{u mit xUr piWR p;ry; tuv x
R ' ydu' SvSt 9
TvmSm;kmN{ v/ Sy; avOk
tmo nr;' nOp ;t; )
s no iv;s;' SpO/ ;' shod; v;meW ' vOj n' jIrd;nmu ( 10
175 psTyurxttm' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy mw];v,rgSTy AiW" ) N{o devt; ) 1
p[qmcR" SkN/og[IvI bOhtI 2-5 itIy;idctsO,;mnupu ( 6 W;
i]up( zNd;'s

mTSyp;y te mh" p;]Syev hrvo mTsro md" )


vOW; te vO, Ndu v;j I shs;tm" 1
a; nSte gNtu mTsro vOW; mdo vre< y" )
sh;v;\ N{ s;ns" pOt n;W;mTyR" 2
Tv' ih xUr" sint; codyo mnuW o rqm( )
sh;v;n( dSyum v[t moW" p;]' n xocW; 3
muW ;y sUy| kve cmIx;n aojs; )
vh xu,;y v/' kTs' v;tSy;w" 4
x mNtmo ih te mdo u Ntm t tu" )
vO] ; vrvoivd; m'sI; as ;tm" 5
yq; pUv>Re yo jrt>O y N{ my v;po n tOyte b.qU )
t;mnu Tv; inivd' johvIm v;meW ' vOj n' jIrd;nmu ( 6
141

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

176 W$(sTyurxttm' sU_m(


1-6 W@cSy;Sy sU_Sy mw];v,rgSTy AiW" ) N{o devt; ) 1-5
p[qm;idpc;Rmnupu ( 6 W; i]up( zNdsI

mTs no vSy y N{mNdo vOW; vx )


A`;ym;, Nvs x]um Nt n vNds 1
tSm; vex
y; gro y EkWR,In;m( )
anu Sv/; ymuP yte yv' n cW d ( vOW; 2
ySy iv;in hStyo" p =tIn;' vsu )
Sp;xySv yo aSm/u[ GdVyev;xinjiR h 3
asuN vNt' sm' jih dU, ;x' yo n te my" )
aSm>ymSy vedn ' d sU rdohte 4
a;vo ySy ibhsR o kW u s;nuW gst( )
a;j;ivN{SyeNdo p[;vo v;jeW u v;jnm( 5
yq; pUv>Re yo jrt>O y N{ my v;po n tOyte b.qU )
t;mnu Tv; inivd' johvIm v;meW ' vOj n' jIrd;nmu ( 6
177 ssTyurxttm' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy mw];v,rgSTy AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

a; cWR ,p;[ vOW . o jn;n;' r;j; In;' pu t N{" )


Stut " vS yvsop mi{GyuK Tv; hrI vOW, ; y;v ;R 1
ye te vOW, o vOW. ;s N{ b[y ju o vOWr q;so aTy;" )
t;\ a; it te.r; y;v ;R hv;mhe Tv; sut N{ some 2
a; it rq' vOW, ' vOW; te sut " som" priW_; m/Ui n )
yuK Tv; vOW> y;' vOW. =tIn;' hr>y;' y;ih p[v top mi{k 3
ay' yDo dev y ; ay' my/e m; b[;<yymN{ som" )
StI,| bihRr; tu x p[ y;ih ipb; inW iv muc ; hrI h 4
ao sut N{ y;v;Rp b[;, m;NySy k;ro" )
v;m vStorvs; gO, Nto v;meW ' vOj n' jIrd;nmu ( 5
142

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

178 asTyurxttm' sU_m(


1-5 pcRSy;Sy sU_Sy mw];v,rgSTy AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

y Sy; t N{ ui rSt yy; b.qU jrt>O y tI )


m; n" k;m' mhyNtm; /Gv; te aXy;' py;Rp a;yo" 1
n `; r;jeN{ a; d.o y; nu Svs;r; ,vNt yon* )
a;pdSmw sut k
u ; aveWn ( gm N{" s:y; vy 2
jet; nO.rN{" pOT su xUr" ot; hv' n;/m;nSy k;ro" )
p[.t ; rq' d;xWu p;k Nt; gro yid c Tmn; .Ut( 3
Ev; nO.rN{" suvSy; p[%
;d" pO= o a. mi],o .Ut( )
smy R W" Stvte ivv;c s];kro yjm;nSy x's" 4
Tvy; vy' m`vN{ x]U n. y;m mhto mNym;n;n( )
Tv' ];t; Tvmu no vO/ e .U vR ;meW ' vOj n' jIrd;nmu ( 5
179 Ekon;xITyurxttm' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy 1-2 p[qm;itIyyoAcoloRp;mu{; AiWk;
3-4 tOtIy;ctuQyoRm]Rw ;v,rgSTy" 5-6 pmIWo;gSTy;Ntev;sI
b[c;rI AWI ) ritdevR t; ) 1-4 6 p[qm;idctuAc ;' W; i]up(
5 pMy; bOhtI zNdsI

pUv IRrh ' xrd" xm;,; doW; vStoW so jryNtI" )


mn;it y' jrm; tnnU ;mPyU nu pIvWRO , o jgMyu" 1
ye c pUvR Ats;p a;sn( Ts;k dev e .rvdOt ;in )
te cdv;snu R Ntm;p"u smU nu pIvWRO .jRgMyu" 2
n mOW; ;Nt' ydvNt dev ; iv; t( SpO/o a>yXnv;v )
jy;vde ] xtnIqm;j' yt( sMy; mqun ;v>yj;v 3
ndSy m; /t" k;m a;gt a;j;to amtu " kt t( )
lop;m{u ; vOW, ' nI r,;it /Irm/Ir; /yit sNtm( 4
m' nu sommNtto Tsu pItmup b[vu e )
yt( sIm;gm; tt( su mO
tu pulk
u ;mo ih mTy"R 5
143

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

agSTy" %nm;n" %in]w" p[j ;mpTy' blmCzm;n" )


.* v,;v iO Wg "[ pup oW sTy; dev e v;xWo jg;m 6
ctuv|xonuv;k"
sU0 180-191
180 axITyurxttm' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy mw];v,rgSTy AiW" ) an* devte )
i]up( zNd"

yuv o rj;' s suy m;so a; rqo yd( v;' pyR,;| s dIyt( )


ihr< yy; v;' pvy" p[Wu ;yn( m?v" ipbNt; Ws" sceqe 1
yuv mTySy;v n=qo yd( ivpTmno nySR y p[yJ yo" )
Svs; yd( v;' ivgUtIR .r;it v;j;ye m/up;vWe c 2
yuv ' py y;y;m/' pKvm;m;y;mv pUVy| go" )
aNtyRd( vinno v;mOtPsU ;ro n xucyjR t e hivm;n( 3
yuv ' h `m| m/um Ntm]ye po n =odovO,ItmeW e )
td( v;' nr;vn; pI rQyev c; p[it yNt m?v" 4
a; v;' d;n;y vvOtIy d; gorohe, t*Gro n jv[" )
ap" =o,I scte m;ihn; v;' jU, oR v;m=ur h' s o yj]; 5
in yd( yuv qe e inytu " sud;nU p Sv/;." sOjq" pur' /m( )
p[We d ( veWd ( v;to n sU rr; mhe dde suvt[ o n v;jm( 6
vy' c v;' jrt;r" sTy; vpN y;mhe iv p,ihtR ;v;n( )
a/; c m;n;vinN; p;qo ih m; vOW,;vNtdve m( 7
yuv ;' c m;n;vnu Un( iv{Sy p[
v,Sy s;t* )
agSTyo nr;' nOWu p[xS t" k;r;/nu Iv ctyt( shw" 8
p[ yd( vheq e mihn; rqSy p[ SpN{; y;qo mnuW o n hot; )
/' sU r>y t v; Sv' n;sTy; ryW;c" Sy;m 9
t' v;' rq' vym; vme Stomwr n; suvt;y nVym( )
arnem' pr ;my;n' v;meW ' vOj n' jIrd;nmu ( 10
181
144

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

Ek;xITyurxttm' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy mw];v,rgSTy AiW" ) an* devte )
i]up( zNd"

kdu p[e ;vW;' ryI,;m?vyNR t; ydu nIqo ap;m( )


ay' v;' yDo at p[x St' vsu /tI avt;r; jn;n;m( 1
a; v;m;s" xucy " pySp; v;trh' so idVy;so aTy;" )
mnojvu o vOW, o vItpO ; Eh Svr;jo an; vhNtu 2
a; v;' rqovinnR p[v Tv;n( TsOp v[ N /ur" suvt;y gMy;" )
vO," Sq;t;r; mnso jvIy;nh'pvU oR yjt o /<y; y" 3
hhe j;t; smv;vxIt;mrep s; tNv;3 n;m." Svw" )
j,uv;m N y" sum%
Sy sU ridvR o aNy" su. g" pu] he 4
p[ v;' ince " kkh o vx;\ anu ipxp" sdn;in gMy;" )
hrI aNySy pIpyNt v;jw mqR ;[ rj;'S yn; iv `oWw" 5
p[ v;' xr;n( vOW. o n inW;$( pUv IRrWrit m?v ,n( )
Evwr N ySy pIpyNt v;jwv WRe N tI?v;R no n a;gu" 6
asjR v;' Sqvr; ve/s; gIb; he an; ]e/ ; =rNtI )
pStut;vvt' n;/m;n' y;my;mHz,tu ' hv' me 7
t Sy; v;' xto vPsso gIS]bi hRiW sds ipNvte nn( )
vOW; v;' me` o vOW ,; pIp;y gonR sek mnuW o dxSyn( 8
yuv ;' pUW ve ;n; pur' /rmuW ;' n jrte hivm;n( )
ve yd( vo' vrvSy; gO, ;no v;meW ' vOj n' jIrd;nmu ( 9
182 xITyurxttm' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy mw];v,rgSTy AiW" ) an* devte ) 15 7 p[qm;idpc;| sMy; jgtI 6 8 WMyo i]up( zNdsI

a.Ui dd' vynu m o Wu .UW t; rqo vOW< v;n( mdt; mnIiW," )


/y' jNv; /<y; vxp( l;vsU idvo np;t; su
te xucvt[ ; 1
N{tm; ih /<y; mm; d; d's; rQy; rqItm; )
pU, | rq' vheqe m?v a;ct' ten d;;'sm pu y;qo an; 2
ikm] d; ,uq" ikm;s;qe jno y" kdhivmRhIyte )
145

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ait m' jur t' p,re su' JyoitivRp;[ y ,ut' vcSyve 3


jM.ytm.to r;yt" xuno ht' mO/o vdquS t;Nyn; )
v;c'v ;c' jrtU rinI' tmu. ; x's' n;sTy;vt' mm 4
yuv met ' cqu" sN/uW u Plvm;TmNvNt' p=,' t*Gr;y km( )
yen dev] ; mns; inhqu" supnI pet qu" =odso mh" 5
aviv' t*GrmPSv1N trn;rM.,e tms p[vm( )
cto n;vo j#lSy ju; d>y;miWt;" p;ryNt 6
k" Svd( vO= o into m?ye a,sR o y' t*Gro n;/t" pyWR S vjt( )
p,;R mOg Sy ptrorv;r. dn; hqu" omt;y km( 7
td( v;' nr; n;sTy;vnu y;d( yd( v;' m;n;s cqmvocn( )
aSm;d sds" soMy;d; v;meW ' vOj n' jIrd;nmu ( 8
183 }yxITyurxttm' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy mw];v,rgSTy AiW" ) an* devte )
i]up( zNd"

t' yu ;q;' mnso yo jvIy;n( i]vN/ur o vOW ,; yS]c


")
yenopy;q" su
to duro,' i]/;tun ; ptqo ivnR p,"Rw 1
suv dO ( rqo vtRte y. =;' yt( itq" tum N t;nu pO= e )
vpuv pR u y; sct;my' gIidvR o dui h]oWs; sceqe 2
a; itt' suv tO ' yo rqo v;mnu v[t ;in vttR e hivm;n( )
yen nr; n;sTyeWy ?yw vitRy;q Stny;y Tmne c 3
m; v;' vOko m; vOk
r; d/WIR Nm; pr vkt mut m;it /_m( )
ay' v;' .;go iniht y' gIdR;vme v;' in/yo m/Un ;m( 4
yuv ;' gotm" pumIho ai]dR; hvte vse hivm;n( )
idx' n id;mOj yU ve yNt; me hv' n;sTyop y;tm( 5
at;rm tmsSp;rmSy p[it v;' Stomo an;v/;y )
Eh y;t' pq.dvRe y ;nw vR ;meW ' vOj n' jIrd;nmu ( 6
pmo?y;y" v0 1-31
146

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

184 cturxITyurxttm' sU_m(


1-6 W@cSy;Sy sU_Sy mw];v,rgSTy AiW" ) an* devte )
i]up( zNd"

t; v;m t;vpr ' vme oCzNTy;mWu s viK qw" )


n;sTy; kh ct( sNt;vy oR idvo np;t; sud ;Str;y 1
aSme Wu vOW ,; m;dyeq;mut( p,I\htR mUm y(R ; mdNt; )
ut ' me aCzo_.mRtIn;me; nr; incet ;r; c k,w"R 2
ye pUW Wu
tev dev ; n;sTy; vht'u sUy ;Ry;" )
vCyNte v;' kkh ; aPsu j;t; yug ; jU, veR v,Sy .Ur"e 3
aSme s; v;' m;?vI r;itrStu Stom' ihnot' m;NySy k;ro" )
anu yd( v;' vSy; sud;nU suv Iy;y cW,R yo mdNt 4
EW v;' Stomo an;vk;r m;ne .mR`v;n; suvO _ )
y;t' vitRStny;y Tmne c; gSTye n;sTy; mdNt; 5
at;rm tmsSp;rmSy p[it v;' Stomo an;v/;y )
Eh y;t' pq.dvRe y ;nw vR ;meW ' vOj n' jIrd;nmu ( 6
185 p;xITyurxttm' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy mw];v,rgSTy AiW" ) ;v;pOqVy* devte
) i]up( zNd"

ktr ; pUv; ktr;pr;yo" kq; j;te kvy" ko iv ved )


iv' Tmn; b.Oto y n;m iv vttRe e ahnI ciyev 1
.Ur' acrNtI crNt' pNt' g.mR p dI d/;te )
inTy' n sUn 'u ip]opSqe ;v; r=t' pOqvI no a>v;t( 2
anhe o d;]midtre nv| ve SvvdR v/' nmSvt( )
td( rodsI jnyt' jr]e ;v; r=t' pOqvI no a>v;t( 3
atPym;ne avs;vNtI anu y;m rodsI dev pu] e )
.e dev ;n;m.u ye .r;' ;v; r=t' pOqvI no a>v;t( 4
s'g Czm;ne yuvt I smNte Svs;r; j;mI ip]opSqe )
a.j`[N tI .uvn Sy n;.' ;v; r=t' pOqvI no a>v;t( 5
vIR snI bOht I Atne ve dev ;n;mvs; jin]I )
147

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

d/;te ye amtO ' sup t[ Ik ;v; r=t' pOqvI no a>v;t( 6


vIR pOQ vI bl
e dUr ae N te p b[vu e nms; yDe aSmn( )
d/;te ye su. ge sup t[ tU IR ;v; r=t' pOqvI no a>v;t( 7
dev ;n( v; ym ; kd;g" s%;y' v; sdm;Spit' v; )
y' /I.UyR ; avy;nmWe ;' ;v; r=t' pOqvI no a>v;t( 8
.; x's; ny; m;miv;mu. e m;mUt I avs; scet;m( )
.Ur cdy"R sud ;Str;ye W; mdNt Wyem dev;" 9
At' idve tdvoc' pOqVy; a.;v;y p[qm ' sum /e ;" )
p;t;mv ;d( du rt;d.Ik ipt; m;t; c r=t;mvo." 10
d' ;v;pOqvI sTymStu iptm;Rty iR dhopbvu[ e v;m( )
.Ut ' dev ;n;mvme avo.vR ;meW ' vOj n' jIrd;nmu ( 11
186 W@xITyurxttm' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy mw];v,rgSTy AiW" ) ive dev; devt;"
) i]up( zNd"

a; n ;.vdR qe sux St v;nr" svt; dev Etu )


aip yq; yuv;no mTsq; no iv' jgd.ipTve mnIW; 1
a; no iv a;S; gmNtu dev ; m]o aymR ; v," sjoW;" )
.uvn ( yq; no ive vO/ ;s" krNTsuW ;h; ivqur ' n xv" 2
p[e ' vo aitq' gO,IWe ' xSt.Stuv R ," sjoW;" )
asd( yq; no v," sukitRrW pWRdrgUt "R sU r" 3
p v EWe nms; jgIWoW;s;n_; sud `u ve /en "u )
sm;ne ahn( vmm;no ak| ivWu
pe pys sSm/U n ( 4
t no ihbRu yo3 mySk" xx' n ipPyuWIv veit sN/u" )
yen np;tmp;' jun ;m mnojvu o vOW, o y' vhNt 5
t n ' Tv; gNTvCz; Smt( sU r.r.ipTve sjoW;" )
a; vO] h Ne {WR,p;[ Stui vmo nr;' n h gMy;" 6
t n ' mtyo yog;" xx' n g;vSt,' rhNt )
tmI' gro jnyo n pI" sur .m' nr;' nsNt 7
t n ' mto vO
sen ;" Smd( rodsI smns" sdNtu )
148

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

pOWd ;sovnyo n rq; rx;dso m]yju o n dev ;" 8


p[ nu ydeW ;' mihn; cik]e p[ yu te p[y ju S te suv O _ )
a/ ydeW ;' sui dne n xivRm e r,' p[Wu ;yNt sen;" 9
p[o an;vve ,u?v' p[ pUW ,' Svtvso ih sNt )
aW o iv,uv ;Rt A.u= ; aCz; su ;y vvOtIy dev ;n( 10
y' s; vo aSme dI/ityRj]; aipp;[ ,I c sdnI c .Uy;" )
in y; dev We u ytte vsUy u vR ;meW ' vOj n' jIrd;nmu ( 11
187 s;xITyurxttm' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy mw];v,rgSTy AiW" ) a' devt; ) 1
p[qmcoRnuBu g.oRi,k 3 5-7 11 tOtIy;y;"
pMy;idtOcSywk;dXy;;nupu ( 11 Ek;dXy; bOhtI v; 2 4 8-10
itIy;ctuQyoRrMy;idtOcSy c g;y]I zNd;'s

ipt'u nu StoW' mho /m;R,' tvWIm( )


ySy i]to Vyojs; vO] ' ivpvmR d yR t ( 1
Sv;do ipto m/o ipto vy' Tv; vvOmhe ) aSm;kmvt; .v 2
p n" iptv; cr xv" xv;.i t." )
myo.ru i We< y" s%; sux
ve o ay;" 3
tv Tye ipto rs; rj;'S ynu ivt;" )
idiv v;t; v t;" 4
tv Tye ipto ddt Stv Sv;id te ipto )
p[ Sv;;no rs;n;' tuvgI[ v; verte 5
Tve ipto mh;n;' dev ;n;' mno ihtm( )
ak;r c; kt nu ; tv;ihmvs;v/It( 6
yddo ipto ajgn( vvSv pvtR ;n;m( )
a]; co m/o ipto r' .=;y gMy;" 7
ydp;moW/In;' pr'x
m;rx;mhe ) v;t;pe pIv d( .v 8
yt( te som gv;xro yv;xro .j;mhe ) v;t;pe pIv d( .v 9
krM . aoW/e .v pIvo vO
d;rq" ) v;t;pe pIv d( .v 10
t' Tv; vy' ipto vco.g;Rvo n hVy; suW iU dm )
149

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

dev >e ySTv; s/m;dmSm>y' Tv; s/m;dm( 11


188 a;xITyurxttm' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy mw];v,rgSTy AiW" ) 1 p[qmcR ?m"
smo v;" 2 itIy;y;StnUnp;t( 3 tOtIy;y; " 4 ctuQy;R
bihR" 5 pMy; devI;Rr" 6 W; W;s;n_; 7 sMy; dwVy*
hot;r* p[cte s* 8 aMy;iSto deVy" srSvtI;.;rTy" 9
nvMy;STv; 10 dxMy; vnSpit" 11 Ek;dXy; Sv;h;tyo devt;"
) g;y]I zNd"

smo a r;js dev o dev "w shjt( ) dUt o hVy; kivvhR 1


tnUn p;t' yte m?v; yD" smJyte ) d/t( sh,IrW" 2
a;ju ;no n @o dev ;\ a; v= yDy;n( ) ae shs; as 3
p[;c In' bihRrojs; shvIrmStO,n( ) y];idTy; vr;jq 4
vr;$( sm;[ @v> vI" p[> vIbR I .Uys I y;" ) duro `Ot ;Ny=rn( 5
su K me ih sup x
e s ; / y; vr;jt" ) W;s;vhe sIdt;m( 6
p[q m ; ih suv ;cs; hot;r; dwVy; kvI ) yD' no y=t;mmm( 7
.;rtI srSvit y; v" sv; pb[vu e ) t; nodyt ye 8
Tv; p;, ih p[. "u pxnU ( iv;n( Tsm;nje ) teW;' n" Sf;itm; yj
9
p TmNy; vnSpte p;qo dev >e y" sOj ) ahVR y;in svdt( 10
pur og; adevR ;n;' g;y],e smJyte ) Sv;h;tIWu rocte 11
189 EkonnvTyurxttm' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy mw];v,rgSTy AiW" ) adevR t; )
i]up( zNd"

ae ny sup q; r;ye aSm;n( iv;in dev vynu ;in v;n( )


yuy o?y1S mu r;,meno .Uy;' te nm_' iv/em 1
ae Tv' p;ry; nVyo aSm;n( TSvSt.rit dug ;R, iv; )
pU pOQ vI bl
; n vIR .v; tok;y tny;y x' yo" 2
ae TvmSmd( yuy o?ymIv; an]; a>ymNt I" )
150

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

punr S m>y' suvt;y dev =;' ive .rmtO e .yRj] 3


p;ih no ae p;yu .rjw t ip[y e sdn a; xx
K v;n( )
m; te .y' jrt;r' yiv nUn ' vdN m;pr' shSv" 4
m; no ae v sOjo a`;y; vyve rpve duC zn;yw )
m; dTvte dxte m;dte no m; rIWte shs;vn( pr; d;" 5
iv ` Tv;v;\ Atj;t y'sd( gO,;no ae tNve3 vqm( )
iv;d( rr=ot v; ininTsor.tu ;ms ih dev vp$( 6
Tv' t;\ a .y;n( iv v;n( veiW p[ipTve mnuW o yj] )
a.ipTve mnve x;Syo .UmRmjRO Ne y xG.n;R" 7
avoc;m invcn;NySmn( m;nSy sUn "u shs;ne a* )
vy' shmiO W." snem v;meW ' vOj n' jIrd;nmu ( 8
190 nvTyurxttm' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy mw];v,rgSTy AiW" ) bOhSpitdevR t; )
i]up( zNd"

anv ;R,' vOW. ' mN{j bOhS pit' v/Ry; nVymk


" )
g;q;Ny" su co ySy dev ; a;< vNt nvm;nSy mt;" 1
tmO Tvy; p v;c" scNte sgoR n yo dev yt;msjR )
bOhS pit" s o vr;' s iv>v;.vt ( smOt e m;t r; 2
pStuit' nms it' c Xlok y'st( svtve p[ b; )
aSy Tv;hN yo3 yo aSt mOg o n .Imo ar= sStuvm;n( 3
aSy Xloko idvIyte pOqVy;mTyo n y's d( y=.dO ( ivcet ;" )
mOg ;,;' n het yo yNt cem ; bOhS pter ihm;y;\ a. Un( 4
ye Tv; devok mNym;n;" p;p; .{mup j IvNt pj;[ " )
n dU! e3 anu dd;s v;m' bOhS pte cys t( ipy;m( 5
sup tw[ "u sUy vso n pNq; duinyR Ntu" prpI[ to n m]" )
anv ;R,o a. ye c=te no pIvtO ; apo,uvR Nto aSqu" 6
s' y' Stu.ovnyo n yNt smu{ ' n vto ro/c;" )
s v;\ .y' ce aNtbOhR S pitStr a;p gO/"[ 7
Ev; mhStui vj;tStuvm;n( bOhS pitvWRO . o /;y dev " )
151

[Rik Veda]

m<@l 1

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

s n" Stut o vIrvd( /;tu gomd( v;meW ' vOj n' jIrd;nmu ( 8
191 EknvTyurxttm' sU_m(
1-16 Wo@xcRSy;Sy sU_Sy mw];v,rgSTy AiW" ) aO,sUy;R devt;" )
1-9 14-16 p[qm;idnvc;| ctudXR y;idtOcSy c;nupu ( 10-12
dxMy;idtOcSy mh;p" 13 ]yodXy; mh;bOhtI zNd;'s

kto n kto qo stInkt" )


;ivit PluWI it Ny1 ; alPst 1
a;n( hNTy;yTyqo hNt pr;ytI )
aqo avtI hNTyqo ipni ip'Wt I 2
xr;s" kxr ;so d.;Rs" swy ;R t )
m*; a; bwr,;" sveR s;k NylPst 3
in g;vo go asdn( in mOg ;so aiv=t )
in kt vo jn;n;' Ny1 ; alPst 4
Et Tye p[Tyn( p[doW' tSkr; v )
a; iv;" p[itb
u ; a.Utn 5
*v"R ipt; pO qvI m;t; somo .[;t;idit" Svs; )
a; iv;Sttl
e yt; su km( 6
ye a'Sy; ye a;" sUc Ik; ye p[k
t;" )
a;" ik cnhe v" sveR s;k in jSyt 7
t( pur St;t( sUyR Eit vo ah; )
a;n( Tsv; M .yn( Tsv; y;tu/;Ny" 8
dpds* sUy"R pu iv;in jUvnR ( )
a;idTy" pvtR >e yo vo ah; 9
sUyRe vWm; sj;m it' sur;vto gOh e )
so cu n mr;it no vy' mr;m;re aSy yojn' hr; m/u Tv; m/ul
;
ck;r 10
y k; xk Ntk; sk; j`;s te vWm( )
so cu n mr;it no vy' mr;m;re aSy yojn' hr; m/u Tv; m/ul
;
ck;r 11
152

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

i]" s vpulk; vWSy pupm=n( )


t;u n mrNt no vy' mr;m;re aSy yojn' hr; m/u Tv; m/ul
;
ck;r 12
nv;n;' nvtIn;' vWSy ropuW I,;m( )
sv;s ;mg[.' n;m;re aSy yojn' hr; m/u Tv; m/ul
; ck;r 13
i]" s myyU "R s Svs;ro agvu[ " )
t;Ste vW' iv j.[r dk k M.nIrv 14
y k
" kW Mu .kStk .n d M( yXmn; )
tto vW' p[ v;vtO e pr;cIrnu s'v t" 15
kW Mu .kStdbv[ Id( gr"e p[v tRm;nk" )
vOkSy;rs' vWmrs ' vO k te vWm( 16
it p[qm' m<@l' sm;m(

153

[Rik Veda]

m<@l 2

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

aq itIy' m<@lm( )
p[qmonuv;k" ) sU0 1-11
1 p[qm' sU_m(
1-16 Wo@xcRSy;Sy sU_Sy x*nko gOTsmd AiW" ) adevR t; )
jgtI zNd"

Tvme u.STvm;xx
u = ,STvmSTvmXmnS pr )
Tv' vne> ySTvmoW/I>ySTv' nO, ;' nOp te j;yse xuc" 1
tv;e ho]' tv po]mO Tvy' tv ne c f!^ Tvmt;yt" )
tv p[x
;S]' Tvm?vrIys b[ ; c;s gOh pit no dme 2
Tvm N{o vOW. " st;ms Tv' iv,u g;yo nmS y" )
Tv' b[ ; ryivd( b[ ,Spte Tv' v/tR" scse purN ?y; 3
Tvme r;j; v,o /Ot v[t STv' m]o .vs dSm @" )
TvmymR ; sTpitySR y s'. ju ' Tvm'xo vdqe dev .;jy"u 4
Tvme Tv; iv/te suv Iy| tv ;vo m]mh" sj;Tym( )
Tvm;xh me ; rrWe Sv' Tv' nr;' x/oR as puv su" 5
Tvme {o asur o mho idvSTv' x/oR m;t' pO= xWe )
Tv' v;twr ,yw ; s x'gy STv' pUW ; v/t " p;s nu Tmn; 6
Tvme {iv,od; ar
' te Tv' dev " svt; r/ ; as )
Tv' .go nOpte vSv xWe Tv' p;ydu mR e yStev/t( 7
Tv;me dm a; vxp( it' ivxSTv;' r;j;n' suvd]mO te )
Tv' iv;in SvnIk pTyse Tv' sh;, xt; dx p[it 8
Tv;me iptrmi.nrR STv;' .[;] ;y xMy; tnU cm( )
Tv'p]u o .vs yStev/t ( Tv' s%; sux
ve " p;Sy;/WO " 9
Tvm A.ru ;k nmS y1 STv' v;jSy =um to r;y xWe )
Tv' iv .;Synu d= d;vne Tv' vx=ur s yDm;tin" 10
Tvme aiditdevR d;xWu e Tv' ho]; .;rtI v/Rse gr; )
Tvm; xtihm;s d=se Tv' vO] h ; vspu te srSvtI 11
Tvme su.tO m' vyStv Sp;hRe v,R a; s' x y" )
Tv' v;j" p[t r,o bOh s Tv' rybR l
o vtSpOq "u 12
154

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

Tv;m a;idTy;s a;Sy'1 Tv;' j;' xucy ire kve )


Tv;' r;itW;co a?vrWe u sre Tve dev ; hivrdN Ty;tm( 13
Tve ae ive amtO ;so a&h a;s; dev ; hivrdN Ty;tm( )
Tvy; mt;s " SvdNt a;sui t' Tv' g.oR vI/;' jDWe xuc" 14
Tv' t;n( Ts' c p[it c;s mJmn;e suj;t p[ c dev rCyse )
pO= o yd] mihn; iv te .uv dnu ;v;pO qvI rodsI .e 15
ye Stot>O yo goag;[ m px
e sme r;itmup sOj Nt sUr y" )
aSm; t;' p[ ih neiW vSy a; bOh d( vdme vdqe suv Ir;" 16
2 itIy' sU_m(
1-13 ]yodxcRSy;Sy sU_Sy x*nko gOTsmd AiW" ) adevR t; )
jgtI zNd"

yDne v/Rt j;tved sm' yj?v' hivW; tn; gr; )


sm/;n' sup y[ s' Sv,rR ' u= ' hot;r' vOj neW u /UW dR m ( 1
a. Tv; n_IW so vv;xre e vTs' n SvsrWe u /en v" )
idv vde r i tm;RnWu ; yug ; =po .;s puv;r s'y t" 2
t' dev ; bu e rjs" sud s' s ' idvSpO qVyorri t' Nye rre )
rqmv ve' x
xocWm' m]' n =itWu p[x
S' ym( 3
tmu= m;,' rjs Sv a; dme cN{mv su c' ;r a; d/"u )
pOXNy;" ptr' ctyNtm=." p;qo n p;y'u jnsI .e anu 4
s hot; iv' pr .UTv?vr' tmu hVywmnR Wu Ate gr; )
ihrxpo[ vO/ s;n;su j.urR d ( *nR StO.tyd( rodsI anu 5
s no rev t( sm/;n" SvStye s'ddSv;n( rymSm;su dIidih )
a; n" ,uv suvt;y rodsI ae hVy; mnuW o dev vItye 6
d; no ae bOht o d;" sh ,o dur o n v;j' uTy; ap; vO/ )
p[;cI ;v;pO qvI b[, ; / Sv1, R x
muW so iv idtu "u 7
s /;n Wso r;My; anu Sv1, R dIdde W,e .;nnu ; )
ho];.rmRnWu " Sv?vro r;j; vx;mitq;r;yve 8
Ev; no ae amtO We u pUVyR /IpIp;y bOh d( idvWe u m;nuW ; )
duh;n; /en vu jRO neW u k;rve Tmn; xitn' pu
pmW, 9
155

[Rik Veda]

m<@l 2

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

vyme avtR ; v; suv Iy| b[, ; v; ctyem; jn;\ ait )


aSm;k u m/ p iWU ; Sv1, R xx
cu It du rm( 10
s no bo/ shSy p[x
S' yo ySmn( Tsuj;t; WyNt sUr y" )
yme yDmup y Nt v;jno inTye tok dIidv;'s' Sve dme 11
.y;so j;tved" Sy;m te Stot;ro ae sUr y xmR , )
vSvo r;y" pu N{Sy .Uys " p[j ;vt" SvpTySy xG/ n" 12
ye Stot>O yo goag;[ m px
e sme r;itmup sOj Nt sUr y" )
aSm; t;' p[ ih neiW vSy a; bOh d( vdme vdqe suv Ir;" 13
3 tOtIy' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy x*nko gOTsmd AiW" ) 1 p[qmcR ?m"
smo v;" 2 itIy;y; nr;x's" 3 tOtIy;y; " 4 ctuQy;R
bihR" 5 pMy; devI;Rr" 6 W; W;s;n_; 7 sMy; dwVy*
hot;r* p[cte s* 8 aMy;iSto deVy" srSvtI;.;rTy" 9
nvMy;STv; 10 dxMy; vnSpit" 11 Ek;dXy; Sv;h;tyo devt;"
) 1-6 8-11 p[qm;idtOcySy aMy;idctuAc ; i]up( 7 sMy;
jgtI zNdsI

smo ainRiht" pOqVy;' p[T y iv;in .uvn ;NySq;t( )


hot; p;vk" p[i dv" sum/e ; dev o dev ;n( yjTvrhnR ( 1
nr;xs' " p[it /;m;Nyn( ito idv" p[it m; SvcR" )
`Ot p Wu[ ; mns; hVymuN dn( mU/ nR ( yDSy smn_ dev ;n( 2
to ae mns; no ahnR ( dev ;n( y= m;nuW ;t( pUvoR a )
s a; vh mt;' x/oR aCyut mN{' nro bihWR d' yj?vm( 3
dev bihvR /R mR ;n' suv Ir' StI,| r;ye su. r' veS y;m( )
`Ot ne ;_' vsv" sIdted ' ive dev; a;idTy; yDy;s" 4
iv yNt;muvyR ; ym;n; ;ro dev I" sup ;[ y,; nmo." )
VycSvtIivR p[q Nt;mjuy ;R v,| pun;n; yxs' suv Irm( 5
s;?vp;' s snt; n =te W;s;n_; vYyev r<vte )
tNtu' tt' s'v yNtI smIcI yDSy pex" sud `u e pySvtI 6
dwVy; hot;r; p[qm ; vdu r Aju y=t" smOc ; vpu r ; )
156

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

dev ;n( yjNt;vOtqu ; smto n;.; pOqVy; a/ s;nuW u i]Wu 7


srSvtI s;/yNtI /y' n ; dev I .;rtI vtUi tR" )
ito dev I" Sv/y; bihRrde mCz{' p;Ntu xr,' inW 8
ipxp" su. ro vyo/;" u I vIro j;yte dev k;m" )
p[j ;' Tv; iv ytu n;.mS me aq; dev ;n;mPyet u p;q" 9
vnSpitrvsOj up Sq;dhR v" sUd y;it p[ /I." )
i]/; sm_' nytu p[j;nn( dev >e yo dwVy" xmtop hVym( 10
`Ot ' mm=e `Ot mSy yoin`OtR e to `Ot MvSy /;m )
anu v/m; vh m;dySv Sv;h;t' vOW. v= hVym( 11
4 ctuq| sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy .;gRv" som;itAiW" ) adevR t; )
i]up( zNd"

ve v" su oTm;n' suvO _' vx;mmitq' supy[ sm( )


m] v yo id/W;Yyo .Ud( dev a;dev e jne j;tved ;" 1
m' v/Nto ap;' s/Sqe it;d/.u gRO v o v+v;3y o" )
EW iv;Ny>yStu .Um; dev ;n;m rri tjIrR ;" 2
a' dev ;so m;nuW IWu v=u ip[y ' /u" =e yNto n m]m( )
s dIdyduxt ImRy( ; a; d=;Yyo yo d;Svte dm a; 3
aSy r<v; SvSyev pui " s'i rSy ihy;nSy d=o" )
iv yo .r.d[ oW/IWu j;mTyo n rQyo do/vIit v;r;n( 4
a; yNme a>v' vnd" pnNtoxG>yo n;mmIt v,mR ( )
s c],e cikte r'su .;s; juj vu ;\ yo mur ; yuv; .Ut( 5
a; yo vn; t;tOW;,o n .;it v;,R pq; rQyev Sv;nIt( )
,;?v; tpU r<vkt *rv Smym;no n.o." 6
s yo VySq;d . d=dvu I| pxnu iRw t Svyru gop;" )
a" xocm;\ ats;Nyu ,n( ,VyqrSvdy .Um 7
nU te pUvSR y;vso a/It* tOt Iye vdqe mNm x's )
aSme ae s'y r' bOh Nt' =um Nt' v;j' SvpTy' ry' d;" 8
Tvy; yq; gOTsmd;so ae guh; vNvNt pr;\ a. yu" )
157

[Rik Veda]

m<@l 2

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

suv Ir;so a.m;itW;h" Smt( sU r>yo gO,t e td( vyo /;" 9


5 pm' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy .;gRv" som;itAiW" ) adevR t; )
anupu ( zNd"

hot;jin cetn " ipt; ipt>O y tye )


p[y =Ne y' vsu xkm v;jno ymm( 1
a; ySmn( Ts rXmyStt; yDSy net r )
mnu vd( dwVymm' pot; iv' tidNvit 2
d/N ve v; ydImnu vocd( b[;, ve tt( )
pr iv;in k;Vy; ne mmv;.vt( 3
s;k ih xucn; xuc" p[x;St; tun ;jin )
v;\ aSy v[t ; /[vu ; vy; v;nu rohte 4
t; aSy v,mR ;yvu o ne" scNt /en v" )
ki vt( its>O y a; vr' Svs;ro y; d' yy"u 5
ydI m;tu p Svs; `Ot ' .rNTySqt )
t;s;m?vyrRu ;gt* yvo vO Iv modte 6
Sv" Sv;y /;yse ,ut ;mO TvgO Tvjm( )
Stom' yD' c;dr' vnme ; rrm; vym( 7
yq; v;\ ar' krd( ive> yo yjt>e y" )
ayme Tve aip y' yD' cm ; vym( 8
6 W' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy .;gRv" som;itAiW" ) adevR t; )
g;y]I zNd"

m;' me ae sm/mm;mup s d' vne" ) m; Wu u/ I gr" 1


ay; te ae iv/em ojoR np;dme ) En; sU _n suj;t 2
t' Tv; gI.RgRv,R s' {iv,Syu' {iv,od" ) spy mRe spyvR " 3
s bo/ sU rm`R v; vsup te vsud ;vn( ) yuy o?y1S md( W;' s 4
s no vOi ' idvSpr s no v;jmnv;R,m ( ) s n" sh,IrW" 5
158

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

;n;y;vSyve yv dUt no gr; ) yj hotr; gih 6


aNtR yse v;n( jNmo.y; kve ) dUt o jNyev m}y" 7
s v;\ a; c ipp[yo y= cikTv a;nuW k )
a; c;Smn( TsTs bihRiW 8
7 sm' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy .;gRv" som;itAiW"
) adevR t; ) g;y]I zNd"

e' yiv .;rt;e um Ntm; .r ) vso puS pOh' rym( 1


m; no ar;itrIxt dev Sy mTySR y c ) piWR tSy; t iW" 2
iv; t Tvy; vy' /;r; dNy; v ) ait g;hemih iW" 3
xuc" p;vk vNo e bOh d( iv rocse ) Tv' `Ot e .r;t" 4
Tv' no as .;rt;e vx;.= ." ) a;pdI.r;t" 5
{(v " sipRr;siu t" p[ o hot; vre< y" ) shsSpu] o at " 6
8 am' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy x*nko gOTsmd AiW" ) adevR t; ) 1-5
p[qm;idpc;| g;y]I 6 W;;nupu ( zNdsI

v;jy v nU rq;n( yog;\ ae p Stuih ) yxStmSy mIW" 1


y" sun Iqo dd;xWu e juy oR jry r' ) c;pt[ Ik a;t" 2
y y; dme v; doWoWs p[xS yte ) ySy v[t ' n mIyte 3
a; y" Sv1, R .;nnu ; c]o v.;TycRW; ) a;no ajrwr . 4
ai]mnu Svr;JymmuK q;in v;vO/"u ) iv; a/ yo d/e 5
ae rN{Sy somSy dev ;n;miU t.vyR m( ) aryNt" scem. y;m
pOtNyt" 6
Wo?y;y"
) v0 13 2
9 nvm' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy x*nko gOTsmd AiW" ) adevR t; )
159

[Rik Veda]

m<@l 2

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

i]up( zNd"

in hot; hotOW dne ivd;nSTveW o dIidv;\ asdt( sud =" )


adB/v[tp[mitvR s" sh'.r " xucjo a" 1
Tv' dUt STvmu n" prSp;STv' vSy a; vOW . p[,te ; )
ae tokSy nStne tnnU ;mp[y Cu zn( dId( bo/ gop;" 2
v/me te prme jNme v/me Stomwr vre s/Sqe )
ySm;d( yone d ;rq; yje t' p[ Tve hvI'iW jure sme 3
ae yjSv hivW; yjIy;Hz I de ,m. gO, Iih r;/" )
Tv' s ryptI ryI,;' Tv' x
Sy vcso mnot; 4
.y' te n =Iyte vsVy' idvie dve j;ym;nSy dSm )
/ =um Nt' jrt;rme / pit' SvpTySy r;y" 5
swn;nIkn suvd]o aSme y; dev ;\ a;yj" SvSt )
adB/o gop; t n" prSp; ae um dut rev d( iddIih 6
10 dxm' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy x*nko gOTsmd AiW" ) adevR t; )
i]up( zNd"

jo]o a" p[q m " iptve e Spde mnuW ; yt( sm" )


y' vs;no amtO o ivcet ; mmOjR Ne y" vSy1" s v;jI 1
Uy ; a].;nhu vR ' me iv;.gIR .Rrm tO o ivcet ;" )
Xy;v; rq' vhto roiht; vot;W;h c iv.O] " 2
;n;y;mjnyn( TsuWtU ' .uvd " pu p x
e ;su g."R )
xr,;y;' cd_n; mho.rprIvOto vsit p[cte ;" 3
j`MyR ' hivW; `Ot ne p[it=yNt' .uvn ;in iv; )
pOq 'u itr ; vys; bOh Nt' Vycm w r.s' x;nm( 4
a; vt" p[T y' j`MyRr=s; mns; tuW te )
myR I" SpOhy ,oR an;R.mx
O e tNv;3 j.urR ;," 5
Dey ; .;g' shs;no vre, Tv;dUt ;so mnuv d( vdme )
anUn m' ju ; vcSy; m/pu cO ' /ns; johvIm 6
160

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

11 Ek;dx' sU_m(
1-21 Ekv'xTyOcSy;Sy sU_Sy x*nko gOTsmd AiW" ) N{o devt; )
1-20 p[qm;idv'xTyOc;' ivr;$(Sq;n; 21 Ekv'Xy; i]up( zNdsI

u/ I hvmN{ m; rW<y" Sy;m te d;vne vsUn ;m( )


m; ih Tv;mUjoR v/yR Nt vsUy v" sN/vo n =rNt" 1
sOj o mhIrN{ y; aipNv" prit; aihn; xUr pUv IR" )
amTy| cd( d;s' mNym;nmv;.nduK qwv;v /O ;n" 2
Kqevu xUr yeWu c;kn( TStome vN{ i{yeW u c )
tu>yedte ; y;su mNds;n" p[ v;yve ste n x. ;[ " 3
x. '[ nu te xum' v/yR N t" x. '[ vj[' b;odR/;n;" )
x. S[ TvmN{ v;vO/;no aSme d;sIivRx" sUy,Re s;" 4
guh; iht' gu' gU hmPSvpIvtO ' m;yn' =yNtm( )
to apo ;' tSt>v;'s mhih' xUr vIy,Re 5
Stv; nu t N{ pUV y;R mh;Nyut Stv;m nUtn ; t;in )
Stv; vj[' b;oxNt' Stv; hrI sUySR y kt U 6
hrI nu t N{ v;jyNt; `Ot tu ' Sv;rmSv;;Rm( )
iv smn ; .Umrp[q;r'S t pvtR t( sryn( 7
in pvtR " s;p[yCu zn( Ts' m;tO .v;Rvx;no a;n( )
dUr e p;re v;,I' v/yR N t N{ei Wt;' /min' pp[qn ( in 8
N{o mh;' sN/um ;xy;n' m;y;ivn' vO] mSfr " )
arej te ;' rodsI .y;ne kindto vO,o aSy vj[;t ( 9
arorvId( vO,o aSy vj[o m;nWu ' yNm;nuW o injvU ;t ( )
in m;yno d;nvSy m;y; ap;dyt( pipv;n( Tsut Sy 10
ipb;ipbie dN{ xUr som' mNdNtu Tv; mNdn" sut ;s" )
pO, NtSte k= I v/yR NTvTq; sut " p*r N{m;v 11
Tve N{;Py.mU ivp[; /y' vnem Aty; spNt" )
avS yvo /Imih p[x St' sSte r;yo d;vne Sy;m 12
Sy;m te t N{ ye t tI avS yv j| v/yR N t" )
x mNtm' y' c;kn;m dev;Sme ry' r;s vIrvNtm( 13
r;s =y' r;s m]mSme r;s x/R N{ m;t' n" )
161

[Rik Veda]

m<@l 2

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

sjoWso ye c mNds;n;" p[ v;yv" p;NTyg[, Iitm( 14


VyNTvu yeWu mNds;nStOp t( som' p;ih {idN{ )
aSm;n( Tsu pOT Sv; t] ;v/yR o ;' bOh rk
" 15
bOh Nt u ye te t]oKqe.v;R su m;ivv;s;n( )
StO, ;n;so bihR" pSTy;vt ( Tvot; idN{ v;jmGmn( 16
ge[ vu xUr mNds;nS]k&kWu p;ih sommN{ )
p[d o/uv C zmuW u p[I,;no y;ih hr>y;' sut Sy pIitm( 17
/v; xv" xUr yen vO] mv;.nd ( d;num *,Rv;.m( )
ap;v,O oJyoRitr;y;y in sVyt" s;id dSyu rN{ 18
snem ye t it.StrNto iv;" SpO/ a;ye,R dSyUn ( )
aSm>y' tt( Tv;'^ vp mrN/y" s;:ySy i]t;y 19
aSy suv ;nSy mNdnS]tSy NybudR ' v;vO/;no aSt" )
avtyR t ( sUyoR n c .nd( vlmN{o airSv;n( 20
nUn ' s; te p[it vr' jr]e duh IyidN{ d=,; m`onI )
x=; Stot>O yo m;it /G.go no bOh d( vdme vdqe suv Ir;" 21
itIyonuv;k"
) v0 1222
12 ;dx' sU_m(
1-15 pdxcRSy;Sy sU_Sy x*nko gOTsmd AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

yo j;t Ev p[q m o mnSv;n( dev o dev ;n( tun ; py.R WU t( )


ySy xum;d( rodsI a>yste ;' nOM ,Sy m; s jn;s N{" 1
y" pO qvI' Vyqm;n;m'h d ( y" pvtR ;n( p[ki pt;\ arM,;t( )
yo aNtr=' ivmme vrIyo yo ;mSt>n;t( s jn;s N{" 2
yo hTv;ihmr,;t( s sN/Un ( yo g; d;jdp/; vlSy )
yo aXmnorNtr' jj;n s'v k
O smTsu s jn;s N{" 3
yenme ; iv; Cyvn; t;in yo d;s' v,mR /r' guh;k" )
Iv yo jgIv;\ l=m;ddy"R pu ;in s jn;s N{" 4
y' Sm; pOC zNt kh seit `ormut me ;n WRw o aStITyen m( )
162

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

so ay"R pu IivRj v; mn;it dSmw / s jn;s N{" 5


yo r/S[ y coidt; y" xSy yo b[ ,o n;/m;nSy kr"e )
yu _g[;V ,o yo vt; su xp"[ sut somSy s jn;s N{" 6
ySy;;s" p[i dx ySy g;vo ySy g[;m; ySy ive rq;s" )
y" sUy| y Ws' jj;n yo ap;' net ; s jn;s N{" 7
y' NdsI s'yt I vyet e prevr .y; am];" )
sm;n' cd( rqm;tSqv;'s; n;n; hvete s jn;s N{" 8
ySm; Ate vjyNte jn;so y' yu?ym;n; avse hvNte )
yo ivSy p[itm;n' b.vU yo aCyutC yut( s jn;s N{" 9
y" xto mno d/;n;nmNym;n;Hzv; j`;n )
y" x/tR e n;nud d;it ?y;' yo dSyohNR t; s jn;s N{" 10
y" xMbr' pvtR We u =yNt' cTv;r'X y;' xrNvvNdt( )
aoj;ym;n' yo aih' j`;n d;nu' xy;n' s jn;s N{" 11
y" srXmvOWR . Stuvm;nv;sOj t ( stvR e s sN/Un ( )
yo r*ih,mSfr d ( vj[b ;;Rm;rohNt' s jn;s N{" 12
;v; cdSmw pOqvI nmte e xum;dSy pvtR ; .yNte )
y" somp ; incto vj[b ;yoR vj[h St" s jn;s N{" 13
y" suN vNtmvit y" pcNt' y" x'sN t' y" xxm;nmUt I )
ySy b[ v/nR ' ySy somo ySyed ' r;/" s jn;s N{" 14
y" suN vte pcte du/ [ a; cd( v;j' ddiR WR s ikl;s sTy" )
vy' t N{ vh ip[y ;s" suv Ir;so vdqm; vdme 15
13 ]yodx' sU_m(
1-13 ]yodxcRSy;Sy sU_Sy x*nko gOTsmd AiW" ) N{o devt; ) 112 p[qm;id;dxc;| jgtI 13 ]yodXy; i]up( zNdsI

Atju iR n]I tSy; apSpr m=U j;t a;vxd ( y;su v/tR e )


td;hn ; a.vt( ipPyuWI pyo' xo" pIyWU ' p[qm ' tduK Qym( 1
s/I[ m; yNt pr b.[t I" pyovPs(Ny;y p[ .rNt .ojnm( )
sm;no a?v; p[v t;mnu yde ySt;,o" p[qm ' s;SyuK Qy" 2
aNveko vdit yd( dd;it td( p; mnNtdp; Ek yte )
163

[Rik Veda]

m<@l 2

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

iv; EkSy vndu Stit=te ySt;,o" p[qm ' s;SyuK Qy" 3


p[j ;>y" pui ' v.jNt a;ste rymv pO ' p[. vNtm;yte )
asNvn( d'"w^ iptru .ojn' ySt;,o" p[qm ' s;SyuK Qy" 4
a/;,o" pOqvI' s' xe idve yo /*tIn;mihh;r,k pq" )
t' Tv; Stome .d.nR v;jn' dev ' dev ; ajnn( Ts;SyuK Qy" 5
yo .ojn' c dyse c v/nR m;{;Rd; xuk m/um d( dud oihq )
s xev /' in d/We vvSvit ivSywk xWe s;SyuK Qy" 6
y" pu p,I p[S v /m,R ; / d;ne Vy1v nIr/;ry" )
y;sm; ajno idtu o idv v;\ a.t" s;SyuK Qy" 7
yo n;mrR ' shvs'u inhNtve pO= ;y c d;svex
;y c;vh" )
jyR N Ty; aprivm;Symut vw ; pu t( s;SyuK Qy" 8
xt' v; ySy dx s;km; EkSy u * y codm;vq )
ar * dSyUn ( Tsmun Bd.Itye sup;[ V yo a.v" s;SyuK Qy" 9
ivednu ro/n; aSy p*'Sy' ddru S mw d/re ve /nm( )
WSt>n; vir" p s' x" pr pro a.v" s;SyuK Qy" 10
sup v[ ;cn ' tv vIr vIy1| ydekn tun ; vNdse vsu )
j;tU rSy p[ vy" shSvto y; ckqR seN{ iv;SyuK Qy" 11
army" srpsStr;y k tuv IRty e c vYy;y c ui tm( )
nIc; sNtmdu n y" pr;vjO ' p[;N/' o,' vyn( Ts;SyuK Qy" 12
aSm>y' td( vso d;n;y r;/" smqyR Sv b te vsVym( )
N{ y]' vS y; anu Un( bOh d( vdme vdqe suv Ir;" 13
14 ctudx
R ' sU_m(
1-12 ;dxcRSy;Sy sU_Sy x*nko gOTsmd AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

a?vyvR o .rtNe {;y somm;m]e ." st; mmN/" )


k;mI ih vIr" sdmSy pIit' juh ot vO,e tiddex
vi 1
a?vyvR o yo apo vv[v ;'s' vO] ' j`;n;xNyev vO= m( )
tSm; Et' .rt tx;y\ EW N{o ahRit pIitmSy 2
a?vyvR o yo .Ik j`;n yo g; d;jdp ih vl' v" )
164

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

tSm; EtmNtr=e n v;tmN{' somwr o,utR jUnR vS]w" 3


a?vyvR o y r,' j`;n nv c:v;'s' nvit' c b;n( )
yo abudR m v nIc; bb;/e tmN{' somSy .Oq e ihnot 4
a?vyvR o y" SvXn' j`;n y" xu,mx
Wu ' yo Vy's m( )
y" ipp['u nmu c' yo /;' tSm; N{;y;N/so juhot 5
a?vyvR o y" xt' xMbrSy puro b.de ;Xmnve pUv IR" )
yo vcRn" xtmN{" shmp;vpd ( .rt; sommSmw 6
a?vyvR o y" xtm; sh' .UMy; pSqevp`Nv;n( )
kTsSy;yoritqGvSy vIr;n( Ny;vO, g ( .rt; sommSmw 7
a?vyvR o yr" k;my;?ve u I vhNto nxq; tidN{e )
g.StpUt' .rt ut ;yeN{;y som' yJyvo juhot 8
a?vyvR " ktnR ; ui mSmw vne inpUt ' vn y?vm( )
juW ;,o hSTym . v;vxe v N{;y som' midr' juh ot 9
a?vyvR " pyso/yqR ; go" some .rI' pO,t; .ojmN{m( )
ved;hmSy in.Ot ' m Etd( idTsNt' .Uyo yjtkt 10
a?vyvR o yo idVySy vSvo y" p;qvR Sy =MySy r;j; )
tmUdrR ' n pO, t; yven e N{' some .Stdpo vo aStu 11
aSm>y' td( vso d;n;y r;/" smqyR Sv b te vsVym( )
N{ y]' vS y; anu Un( bOh d( vdme vdqe suv Ir;" 12
15 pdx' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy x*nko gOTsmd AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

p[ `; NvSy mhto mh;in sTy; sTySy kr,;in vocm( )


i]k&kvipbt( sut Sy;Sy mde aihmN{o j`;n 1
avx
' e ;mSt.y;d( bOh Ntm; rodsI apO,dNtr=m( )
s /;ryt( pOqvI' ppq[ somSy t; md N{k;r 2
sev p[;co iv mm;y m;nw vRj,e[ %;Nyt,O dIn;m( )
vOq;sjO t( pq.dIR`yR ;q"w somSy t; md N{k;r 3
s p[v ohcf!n( prgTy; d.Ite ivRm /;g;yu/ me a* )
165

[Rik Veda]

m<@l 2

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

s' go.rwr sOjd ( rqe ." somSy t; md N{k;r 4


s ' mhI' /uinmte orrM,;t( so a;tn p ;ryt( SvSt )
t T;y rym. p[ tSqu" somSy t; md N{k;r 5
sod' sN/um r,;NmihTv; vj[,e ;n Ws" s' pp We )
ajv so jivnI.ivRvO n( TsomSy t; md N{k;r 6
s v;\ apgoh' knIn;m;iv.Rv du i tt( pr;vk
O )
p[it o," Sq;d( Vyy1n gc somSy t; md N{k;r 7
.nd( vlmiro.gO,R ;no iv pvtR Sy 'iht;Nywr t( )
r,g[o/;' s i]m;<yeW;' somSy t; md N{k;r 8
Sven ;>yuPy; cumu r' /uin' c j`Nq dSyu' p[ d.Iitm;v" )
rM.I cd] ivivde ihr<y' somSy t; md N{k;r 9
nUn ' s; te p[it vr' jr]e duh IyidN{ d=,; m`onI )
x=; Stot>O yo m;it /G.go no bOh d( vdme vdqe suv Ir;" 10
16 Wo@x' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy x*nko gOTsmd AiW" ) N{o devt; ) 1-8
p[qm;c;| jgtI 9 nvMy; i]up( zNdsI

p[ v" st;' Jyet m;y sui tm;vv sm/;ne hiv.rR e )


N{mjuy | jryNtmu=t' sn;d( yuv;nm vse hv;mhe 1
ySm;idN{;d( bOht " ik cnme tO e iv;NySmn( Ts'.tO ;/ vIy; )
j#re som' tNvI3 sho mho hSte vj[' .rit xIWR , tum ( 2
n =o,I>y;' pr>ve t N{y' n sm{u "w pvtR w rN{ te rq" )
n te vj[m NvXnoit kn yd;xu ." pts yojn; pu 3
ive Smw yjt;y /O ,ve tu' .rNt vOW. ;y ste )
vOW; yjSv hivW; vdu r " ipbeN { som' vOW. ,e .;nnu ; 4
vO," kox" pvte m?v mRvOWR . ;;y vOW. ;y p;tve )
vOW, ;?vyRU vOW . ;so a{yo vOW, ' som' vOW. ;y suvit 5
vOW; te vj[ t te vOW; rqo vOW, ; hrI vOW. ;<y;yu/ ; )
vO,o mdSy vOW. TvmIxW N{ somSy vOW. Sy tOp,( iu h 6
p[ te n;v' n smne vcSyuv' b[, ; y;m svnWe u d;/Oi W" )
166

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

ki vo aSy vcso inbo/W idN{mTu s' n vsun " sc;mhe 7


pur ; s'b ;/;d>y; vvTO Sv no /en nu R vTs' yvsSy ipPyuWI )
sTsu te sumi t." xtto s' pI.nR vOW, o nsImih 8
nUn ' s; te p[it vr' jr]e duh IyidN{ d=,; m`onI )
x=; Stot>O yo m;it /G.go no bOh d( vdme vdqe suv Ir;" 9
17 sdx' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy x*nko gOTsmd AiW" ) N{o devt; ) 1-7
p[qm;idsc;| jgtI 8-9 amInvMyo i]up( zNdsI

tdSmw nVymirSvdctR xum; ydSy p[ qodIrte )


iv; yd( go]; shs; prIvtO ; mde somSy 'iht;Nywry t( 1
s .Ut u yo h p[qm ;y /;ys aojo mm;no mihm;nm;itrt( )
xUro yo yuT su tNv' prVyt xIWR , ;' mihn; p[Tymu t 2
a/;,o" p[qm ' vIy| mhd( ydSy;g[e b[, ; xummrw y " )
rqe n hyR ne ivCyut ;" p[ jIry" ste s?r1k
pOqk
3
a/; yo iv; .uvn ;. mJmne x;nt( p[vy ; a>yv/tR )
a;d( rodsI JyoitW; vir;tnot( sIVyn( tm;' s du/t; smVyyt( 4
s p[;c In;n( pvtR ;n( 'hd ojs; /r;cInm,odp;mp" )
a/;ryt( pOqvI' v/;ysmSt>n;Nm;yy; ;mv
s" 5
s;Sm; ar' b;>y;' y' ipt;,od( ivSm;d; jnWu o veds S pr )
yen; pOqVy;' in iv' xy?yw vj[,e hTVyvO, k tuvv," 6
am;jU rv ip]o" sc; stI sm;n;d; sdsS Tv;mye .gm( )
/ p[k
t mup m;Sy; .r d .;g' tNvo3 yen m;mh" 7
.oj' Tv;mN{ vy' vme didmN{;p;' s v;j;n( )
avN{ c]y; n tI / vOW N{ vSyso n" 8
nUn ' s; te p[it vr' jr]e duh IyidN{ d=,; m`onI )
x=; Stot>O yo m;it /G.go no bOh d( vdme vdqe suv Ir;" 9
18 a;dx' sU_m(
167

[Rik Veda]

m<@l 2

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy x*nko gOTsmd AiW" ) N{o devt; )


i]up( zNd"

p[;t ; rqo nvo yoj stuy gRu S]kx" srXm" )


dx;r]o mnu y" SvW;R" s i.miR t.I r'o .Ut( 1
s;Sm; ar' p[qm ' s itIymut o tOt Iy' mnuW " s hot; )
aNySy; g.mR N y jnNt so aNye." scte jeNyo vOW; 2
hrI nu k rq N{Sy yojm;yw sU _n vcs; nven )
mo Wu Tv;m] bhvo ih ivp[; in rIrmn( yjm;n;so aNye 3
a; ;>y;' hr>y;mN{ y;; ctu .rR ; W@.yR m;n" )
a;;.dx
R ." sompye my' sut " sum % m; mO/S k" 4
a; v'x
T y; i]'x
t; y;v;R; cTv;r'x
t; hr.yujR ;n" )
a; p;xt; sur qe .rN{; W; sT y; somp ye m ( 5
a;xITy; nvT y; y;v ;R; xtne hr.m;n" )
ay' ih te xn ho]We u som N{ Tv;y; priW_o md;y 6
mm b[Ne { y;Cz; iv; hrI /u r /v; rqSy )
pu ] ; ih vhVyo b.qU ;SmHzr svne m;dySv 7
n m N{e, s:y' iv yoWdSm>ymSy d=,; duhIt )
p Jye vqe g.St* p[;y pe ;[ y e jgIv;'s" Sy;m 8
nUn ' s; te p[it vr' jr]e duh IyidN{ d=,; m`onI )
x=; Stot>O yo m;it /G.go no bOh d( vdme vdqe suv Ir;" 9
19 Ekonv'x' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy x*nko gOTsmd AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

ap;YySy;N/so md;y mnIiW," suv;nSy p[ys " )


ySmN{" p[i dv v;vO/;n aoko d/e b[ < yNt nr" 1
aSy mNd;no m?vo vj[h S to ihmN{o a,ovR tO ' iv vO t( )
p[ yd( vyo n Svsr;<yCz; p[y;' s c ndIn;' cmNt 2
s m;ihn N{o a,oR ap;' pwry dihh;Cz; smu{ m( )
ajnyt( sUy| vdd( g; a_n;;' vynu ;in s;/t( 3
168

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

so apt[ Iin mnve pu


,IN{o d;xd( d;xWu e hNt vO] m( )
so yo nO>yo ats;Yyo .Ut( pSpO/;n>e y" sUySR y s;t* 4
s suN vt N{" sUymR ; dev o r, m Ty;y Stv;n( )
a; yd( ry' guh dvmSmw .rdx
' ' nwtx
o dxSyn( 5
s rN/yt( sidv" s;rqye xu,mx
Wu ' kyv ' kTs;y )
idvod;s;y nvit' c nveN{" puro Vywr C zMbrSy 6
Ev; t N{ocqmhem vSy; n Tmn; v;jyNt" )
aXy;m tt( s;m;xuW;,; nnmo v/rdev Sy pIyo" 7
Ev; te gOTsmd;" xUr mNm;vSyvo n vynu ;in t=u" )
b[ < yNt N{ te nvIy WmjU | su=it' su mXyu" 8
nUn ' s; te p[it vr' jr]e duh IyidN{ d=,; m`onI )
x=; Stot>O yo m;it /G.go no bOh d( vdme vdqe suv Ir;" 9
20 v'x' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy x*nko gOTsmd AiW" ) N{o devt; ) 1-2
4-9 p[qm;itIyyoAcotuQy;RidtOcySy c i]up( 3 tOtIy;y;
ivr;@p; zNdsI

vy' te vy N{ v Wu ," p[ .r;mhe v;jynu R rqm( )


vpN yvo dI?yto mnIW; su my=NtSTv;vto nn( 1
Tv' n N{ Tv;.t I Tv;yt o a.ip;s jn;n( )
Tvmno d;xWu o vte Tq;/Ir . yo n=it Tv; 2
s no yuvNe {o jo]" s%; xvo nr;mStu p;t; )
y" x'sN t' y" xxm;nmUt I pcNt' c Stuv Nt' c p[, We t ( 3
tmu StuW N{' t' gO, IWe ySmn( pur ; v;v/O "u x;xd u )
s vSv" k;m' pIpridy;no b[ <yto nUtn Sy;yo" 4
so airs;muc q; juju v;n( b[; tUtoidN{o g;tu m,n( )
mu ,uW s" sUy,Re Stv;nXnSy cCzXnqt( pUV y;R, 5
s h ut N{o n;m dev ?voR .uv N mnuW e dSmtm" )
av ip[y mxsR ;nSy s;;Hzro .rd( d;sSy Sv/;v;n( 6
s vO] h Ne {" ,yonI" purd' r o d;sIrrw yd( iv )
169

[Rik Veda]

m<@l 2

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ajnyn( mnve =;mp s]; x's' yjm;nSy tUtot( 7


tSmw tvSy1m nu d;y s]Ne {;y dev e .r,sR ;t* )
p[it ydSy vj[' b;o/Ru hTR vI dSyUn ( pur a;ysIinR t;rIt( 8
nUn ' s; te p[it vr' jr]e duh IyidN{ d=,; m`onI )
x=; Stot>O yo m;it /G.go no bOh d( vdme vdqe suv Ir;" 9
21 Ekv'x' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy x*nko gOTsmd AiW" ) N{o devt; ) 1-5
p[qm;idpc;| jgtI 6 W; i]up( zNdsI

v jte /njte SvjRte s];jte nO jt vRr;jte )


a jte gojte aBjte .re N{;y som' yjt;y hytR m( 1
a..vu e ..;y vNvte W;h;y shm;n;y ve/ se )
tu vgy[ e vye du rItve s];s;he nm N{;y voct 2
s];s;ho jn.=o jns' h vno yu? mo anu joWmu =t" )
vOt c' y " srv+R v;rt N{Sy voc' p[ t;in vIy; 3
an;ndu o vOW . o do/to v/o gM.Ir Avo asmk;Vy" )
r/c[ od" Xnqno vItSpOq u rN{" suyD Ws" SvjnR t( 4
yDne g;tmu ru o ivivi{re /yo ihNv;n; xjo mnIiW," )
a.Svr; inWd; g; avS yv N{e ihNv;n; {v,;Ny;xt 5
N{ e;in {v,;in /eih c' d=Sy su.gTvmSme )
poW' ryI,;mri' tnnU ;' Sv;;n' v;c" sui dnTvm;m( 6
22 ;iv'x' sU_m(
1-4 ctuAc Sy;Sy sU_Sy x*nko gOTsmd AiW" ) N{o devt; ) 1
p[qmcR ai" 2-4 itIy;idtOcSy c;itxKvrI
4 ctuQy;R aiv;R zNdsI

i]k&kWu mihWo yv;xr' tuvxu mStOp t( sommipbd( iv,un ; sut '


yq;vxt( )
s ' mm;d mih kmR ktvR e mh;mu swn' sd( dev o dev ' sTymN{' sTy
Ndu" 1
170

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

a/ TvWIm;\ a>yojs; iv' yu/ ;.v d; rodsI apO,dSy mJmn; p[


v;v/O e )
a/;Ny' j#re p[me rCyt swn' sd( dev o dev ' sTymN{' sTy Ndu" 2
s;k j;t" tun ; s;kmojs; vv=q s;k vO
o vIy"Rw s;sihmO/R o
ivcWR ," )
d;t; r;/" Stuvt e k;My' vsu swn' sd( dev o dev ' sTymN{' sTy Ndu"
3
tv Tyy| nOt op N{ p[qm ' pUV y| idiv p[v ;Cy' tm( )
yd( dev Sy xvs; p[;r,; asu' r,p" )
.uvd ( ivm> y;dev m ojs; vd;dUj| xttu vdR ;idWm( 4
tOtIyonuv;k"
sU0 2332
23 ]yov'x' sU_m(
1-19 Ekonv'xTyOcSy;Sy sU_Sy x*nko gOTsmd AiW" ) 1 5 9
11 17 19 p[qm;pmInvMyek;dxIsdXyekonv'XyOc;' b[,Spit" 24 6-8 10 12-16 18 itIy;idW;idtOcyodRxMy;
;dXy;idp;n;m;dXy; bOhSpitdevR te ) 1-14 16-18
p[qm;idctudx
R c;| Wo@Xy;idtOcSy c jgtI 15 19 pdXyekonv'Xyo
i]up( zNdsI

g,;n;' Tv; g,pit' hv;mhe kv' kvIn;mup m vStmm( )


Jye r ;j' b[, ;' b[,Spt a; n" <vUi t." sId s;dnm( 1
dev ;t( te asuyR p[cte so bOhS pte yDy' .;gm;nx" )
; v sUyoR JyoitW; mho iveW ;mint; b[, ;ms 2
a; vb;?y; prr;pStm;' s c JyoitmNt' rqmtO Sy its )
bOhS pte .Immm]dM.n' r=oh,' go].d' SvivRdm ( 3
sun Iit.nyR s ];yse jn' yStu>y' d;x; tm'ho aXnvt( )
b[ i WStpno mNyum Irs bOhS pte mih tt( te mihTvnm( 4
n tm'ho n du rt' kt n n;r;tyStitnR y;ivn" )
iv; dSm;d( ?vrso iv b;/se y' sug op; r=s b[,Spte 5
171

[Rik Veda]

m<@l 2

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Tv' no gop;" pqd( vc=,Stv v[t ;y mit.jrR ;mhe )


bOhS pte yo no a. ro d/e Sv; t' mmtR Ru duC zn; hrSvtI 6
t v; yo no mcyR ;dn;gso r;tIv; mt"R s;nuk
o vOk" )
bOhS pte ap t' vtyR ; pq" sug ' no aSyw dev vItye / 7
];t;r' Tv; tnnU ;' hv;mhe vSptRr/v_;rmSmymu ( )
bOhS pte devi ndo in bhyR m; dur ve ; r' su mux
n( 8
Tvy; vy' suv /O ; b[,Spte Sp;h;R vsu mnu y; ddImih )
y; no dUr e tto y; ar;tyo . sNt jM.y; t; an s" 9
Tvy; vymu m ' /Imhe vyo bOhS pte pip[, ; sn; yuj ; )
m; no du" x'so a.idPsurIxt p[ sux
s' ; mit.St;rWImih 10
an;ndu o vOW . o jGmr;hv' in; x]u' pOtn ;su s;sih" )
as sTy A,y ; b[ ,Spt gS[ y cd( dmt; vIh i WR," 11
adev ne mns; yo rW< yit x;s;mug o[ mNym;no j`;'s it )
bOhS pte m; p[,k
tSy no v/o in kmR mNyu' dur ve S y x/tR " 12
.reW u hVyo nmsopso gNt; v;jeW u sint; /n'/ nm( )
iv; dyoR a.idPSvo3 mO/o bOhS pitivR vvh; rq;\ v 13
tejy; tpnI r=sStp ye Tv; inde d/re vIymR ( )
a;ivStt( v ydst( t KQy'1 bOhS pte iv prr;po adRy 14
bOhS pte ait ydyoR ah;d ( um d( v.;it tum neW u )
yd( dIdyCzvs Atp[j;t tdSm;su {v,' /eih c]m( 15
m; n" Sten >e yo ye a. &hSpde inr;m,o rpvoeW u j;gO/ "u )
a; dev ;n;mohte iv v[yo id bOhS pte n pr" s;o ivdu" 16
ive> yo ih Tv; .uvn >e ySpr Tv;jnt ( s;"s;" kv" )
s A, c,y ; b[, S pit&h o hNt; mh AtSy /tR r 17
tv ye VyjhIt pvtR o gv;' go]mud sOj o ydir" )
N{e, yuj ; tms; prIvtO ' bOhS pte inrp;m*Bjo a,vR m( 18
b[, Spte TvmSy yNt; sU _Sy bo/ tny' c jNv )
iv' td( .{' ydvNt dev ; bOh d( vdme vdqe suv Ir;" 19
it itIyok Wo?y;y"
smo?y;y"
172

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

) v0 125
24 ctuv|x' sU_m(
1-16 Wo@xcRSy;Sy sU_Sy x*nko gOTsmd AiW" ) 1 10 p[qmcoR
dxMy; bOhSpit" 2-9 11 13-16
itIy;;n;mek;dXy;S]yodXy;idctsO,; b[,Spit" 12
;dXy;eN{;b[,SptI devt;" ) 1-11 13-15 p[qm;ek;dxc;|
]yodXy;idtOcSy c jgtI 12 16 ;dxIWo@Xyo i]up( zNdsI

sem;mivi p[.iO t' y xWe y; v/me nvy; mh; gr; )


yq; no mI!v( ;n( TStvte s%; tv bOhS pte sIW/" sot no mitm( 1
yo nNTv;Nynm ojsot;ddmR NR yun; xMbr;, iv )
p[;Cy;vydCyut ; b[, S pitr; c;vxd ( vsum Nt' iv pvtR m( 2
td( dev ;n;' dev tm;y kTvR mQnn( h;v[d Nt vIt; )
d( g; a;jd .nd ( b[, ; vlmgUh t ( tmo Vyc=yt( Sv" 3
aXm;Symvt' b[, S pitmR//u ;rm. ymojs;tO, t( )
tmev ive pipre Svx
o b s;k sscu Tsmiu {,m( 4
sn; t; k; cd( .uv n; .vITv; m;" xrdrRu o vrNt v" )
aytNt; crto aNydNyidd( y; ck;r vynu ; b[, S pit" 5
a.n=Nto a. ye tm;nx
u inR /' p,In;' prm ' guh; ihtm( )
te v;'s" p[itc+y;nOt ; pun yRt a;yn( tdudIyru ;ivxm( 6
At;v;n" p[itc+y;nOt ; pun r;t a; tSqu" kvyo mhSpq" )
te b;>y;' /mtmmXmin nik" Wo aSTyr,o jihR tm( 7
AtJyen =p,e[ b[, S pity]R vi p[ tdXnoit /Nvn; )
tSy s;?vIrWvo y;.rSyit nOc =so xye k,yR ony" 8
s s'n y " s vny " pur oiht" s sut " s yu / b[, S pit" )
c;+mo yd( v;j' .rte mtI /n; idt( sUySR tpit tPytvu qRO ; 9
v.u p[. u p[q m ' meh n;vto bOhS pte" suvd];, r;?y; )
m; s;t;in veN ySy v;jno yen jn; .ye .ut e ivx" 10
yovre vOj ne vq; v.u mhR ;mu r<v" xvs; vv=q )
s dev o dev ;n( p[it pp[qe pOq u ivedu t; pr.bU R[ , S pit" 11
173

[Rik Veda]

m<@l 2

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

iv' sTy' m`v;n; yuv ord;pn p[ mnNt v[t ' v;m( )


aCzN {;b[,SptI hivnoR ' yujve v;jn; jg;tm( 12
t;x; anu <vNt vy" s.ye o ivp[o .rte mtI /n; )
vI W ; anu vx A,m;di d" s h v;jI smqe b[, S pit" 13
b[, S pter .vd( yq;vx' sTyo mNyumiR h km; kryt" )
yo g; d;jt( s idve iv c;.jn( mhIv rIit" xvs;srt( pOqk
14
b[, Spte suy mSy vh; r;y" Sy;m rQyo3 vySvt" )
vIrWe u vIr;\ p pO / nSTv' ydIx;no b[, ; veiW me hvm( 15
b[, Spte TvmSy yNt; sU _Sy bo/ tny' c jNv )
iv' td( .{' ydvNt dev ; bOh d( vdme vdqe suv Ir;" 16
25 pv'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy x*nko gOTsmd AiW" ) b[,SpitdevR t; )
jgtI zNd"

N/;no a' vnvd( vnuyt" tb[ ; xUxvu d( r;thVy t( )


j;tne j;tmit s p[ sstRO e y'y' yuj' ,ut e b[, S pit" 1
vIre .vIrR ;n( vnvd( vnuyto go.I ry' ppq[ d ( bo/it Tmn; )
tok c tSy tny' c v/Rte y'y' yuj' ,ut e b[, S pit" 2
sN/un R =od" xmIv;\ A`;yto vOWve v/[Ir\ . vojs; )
ae rv p[sitn;Rh vtvR e y'y' yuj' ,ut e b[, S pit" 3
tSm; aWRNt idVy; as t" s sTv." p[qm o goWu gCzit )
ain.O tiviWhNR Tyojs; y'y' yuj' ,ut e b[, S pit" 4
tSm; d( ive /unyNt sN/vo Cz{; xmR d/re pu
, )
dev ;n;' su e su. g" s E/te y'y' yuj' ,ut e b[, S pit" 5
26 Wi@vx
' ' sU_m(
1-4 ctuAc Sy;Sy sU_Sy x*nko gOTsmd AiW" ) b[,SpitdevR t; )
jgtI zNd"

Aju rCzso vnvd( vnuyto dev y ddev yNtm>yst( )


sup ;[ v Ird( vnvt( pOT su du r' yJvedyJyoivR .j;it .ojnm( 1
174

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

yjSv vIr p[ vih mn;yto .{' mn" ,uv vO]t yU Re )


hiv,u v su. go yq;ss b[, S pter v a; vO, Imhe 2
s nen s vx; s jNmn; s pu] vw ;Rj' .rte /n; nO." )
dev ;n;' y" iptrm;ivv;sit ;mn; hivW; b[, S pitm( 3
yo aSmw hVyw`tRO vrv/t ( p[ t' p[;c ; nyit b[, S pit" )
ytImh' s o r=tI rWo'3 hodSm; cirt " 4
27 sv'x' sU_m(
1-17 sdxcRSy;Sy sU_Sy gOTsmdo g;TsRmd" kmoR v; AiW" )
a;idTy; devt;" ) i]up( zNd"

m; gr a;idTye>yo `Ot U" sn;d( r;j>yo ju ; juhom )


,otu m]o aymR ; .go nStuivj;to v,o d=o a'x" 1
m' Stom' stvo me a m]o aymR ; v,o juWNt )
a;idTy;s" xucy o /;rptU ; avO jn; anv; ar;" 2
t a;idTy;s rvo g.Ir; adB/;so idPsNto .Uy=R ;" )
aNt" pXyNt vOjnot s;/u sv| r;j>y" prm; cdNt 3
/;ryNt a;idTy;so jgt( Sq; dev ; ivSy .uvn Sy gop;" )
dI`;R/yo r=m;,; asuy R mOt ;v;n ym;n; A,;in 4
v;m;idTy; avso vo aSy ydymR n( .y a; cNmyo.u )
yu m;k m];v,; p[,It* pr .[ve durt;in vOJy;m( 5
sug o ih vo ayRmn( m] pNq; anO=r o v, s;/ru St )
ten;idTy; a/ voct; no yCzt; no duprhNtu xmR 6
ipptRu no aidtI r;jp]u ; it W;'S yymR ; sug e ." )
bOh Nm]Sy v,Sy xmoRp Sy;m puv Ir; ar;" 7
ito .UmI/;Rryn( ]I\t Un( ]I, v[t ; vdqe aNtreW ;m( )
Atne ;idTy; mih vo mihTv' tdymR n( v, m] c; 8
]I rocn ; idVy; /;ryNt ihr<yy;" xucy o /;rptU ;" )
aSvjo ainmW; adB/; xs' ; Ajve mTy;y 9
Tv' iveW ;' v,;s r;j; ye c dev ; asru ye c mt;" )
xt' no r;Sv xrdo vc=e Xy;m;yUi' W su/t;in pUv; 10
175

[Rik Veda]

m<@l 2

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

n d=,; iv cikte n sVy; n p[;c Inm;idTy; not p; )


p;Ky; cd( vsvo /Iy; cd( yu m;nIto a.y' JyoitrXy;m( 11
yo r;j>y Atin>yo dd;x y' v/yR Nt pu y inTy;" )
s rev ;n( y;it p[qm o rqen vsud ;v; vdqeW u p[xS t" 12
xucrp " sUy vs; adB/ p =eit vO
vy;" suv Ir" )
nik' NTyNtto n dUr ;d( y a;idTy;n;' .vit p[,It* 13
aidte m] v,ot mO
yd( vo vy' cm ; kd;g" )
vXR y;m.y' JyoitrN{ m; no dI`;R a. nxN tm;" 14
.e aSmw pIpyt" smIcI idvo vOi ' su. go n;m puyn( )
.; =y;v;jyn( y;it pOT sU.;v/*R .vt" s;/U aSmw 15
y; vo m;y; a.&he yj];" p;x; a;idTy; rpve ivcO ;" )
aIv t;\ ait yeW' rqen ;r; r;v; xmnR ( TSy;m 16
m;h' m`ono v, ip[y Sy .Urd;Vn a; vd' xUnm ;p"e )
m; r;yo r;jn( Tsuy m;dv Sq;' bOh d( vdme vdqe suv Ir;" 17
28 a;v'x' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy gOTsmdo g;TsRmd" kmoR v; AiW" ) v,o
devt; ) i]up( zNd"

d' kvre ;idTySy Svr;jo iv;in s;NTy>yStu m; )


ait yo mN{o yjq;y dev " suk
it| .=e v,Sy .Ur"e 1
tv v[t e su. g;s" Sy;m Sv;?yo v, tuv ;'s" )
p;yn Ws;' gomtIn;myo n jrm;,; anu Un( 2
tv Sy;m puv IrSy xmR u xs' S y v, p[,te " )
yUy ' n" pu]; aidterdB/; a. =m?v' yuJy;y dev;" 3
p[ sIm;idTyo asjO d( iv/t;\ At' sN/vo v,Sy yNt )
n ;MyNt n iv muc NTyet e vyo n pU r`uy ; prJmn( 4
iv mCz^q ;y rxn;mv;g A?y;m te v, %;mOt Sy )
m; tNtuX zid vyto /y' me m; m;]; x;ypR s" pur Ato" 5
apo su My= v, .ys' mt( sm[;
t ;vonu m; gO.;y )
d;mev vTs;d( iv mum Gu ?y'ho nih Tvd;re inmWn x
e e 6
176

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

m; no v/vw R , ye t ;ven" <vNtmsur .[I, Nt )


m; JyoitW" p[vsq;in gNm iv WU mO/" xqo jIvse n" 7
nm" pur ; te v,ot nUn mut ;pr' tui vj;t b[v;m )
Tve ih k pvtR e n t;Nyp[C yut;in dU. v[t ;in 8
pr A,; s;vIr/ mTt;in m;h' r;jNytne .ojm( )
aVyu ; u .Uys IW;s a; no jIv;n( v, t;su x;/ 9
yo me r;jn( yuJyo v; s%; v; Sve .y' .Irve mm;h )
Sten o v; yo idPsit no vOko v; Tv' tSm;d( v, p;Sm;n( 10
m;h' m`ono v, ip[y Sy .Urd;Vn a; vd' xUnm ;p"e )
m; r;yo r;jn( Tsuy m;dv Sq;' bOh d( vdme vdqe suv Ir;" 11
29 Ekoni]'x' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy gOTsmdo g;TsRmd" kmoR v; AiW" ) ive dev;
devt;" ) i]up( zNd"

/Otv t[ ; a;idTy; iWr; a;re mt( ktR rhsU rv;g" )


<vto vo v, m] dev; .{Sy v;\ avse ve v" 1
yUy ' dev ;" p[mi tyUyR mojo yUy ' W;' s snut yuyR ot )
a.= ;ro a. c =m?vm; c no mO
yt;pr' c 2
ikmU nu v" ,v;m;pr,e ik snen vsv a;Pyen )
yUy ' no m];v,;idte c SvStmN{;mto d/;t 3
hye dev ; yUy md;py" Sq te mO
t n;/m;n;y mm( )
m; vo rqo m?ymv;t e .U Nm; yu m;vTSv;ipWu mm 4
p[ v Eko mmy .Uy;Rgo yNm; iptve iktv' xx;s )
a;re p;x; a;re a`;in dev; m; m;/ pu] e ivmv g[.I 5
av;Ro a; .vt; yj]; a; vo h;idR .ym;no Vyyeym( )
];?v' no dev; injru o vOkS y ];?v' kt;Rdv p do yj];" 6
m;h' m`ono v, ip[y Sy .Urd;Vn a; vd' xUnm ;p"e )
m; r;yo r;jn( Tsuy m;dv Sq;' bOh d( vdme vdqe suv Ir;" 7
30 i]'x' sU_m(
177

[Rik Veda]

m<@l 2

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy x*nko gOTsmd AiW" ) 1-5 7 8 10


p[qm;idpc;| sMy; aMy; r;/RcSR y dxMy;eN{" 6 W; N{;som*
8 aMy; pUv;R/cR SR y srSvtI 9 nvMy; bOhSpit" 11 Ek;dXy;
mto devt;" ) 1-10 p[qm;iddxc;| i]up( 11 Ek;dXy; jgtI
zNdsI

At' dev ;y <vte sv] N{;y;ihe n rmNt a;p" )


ahrhy;RTy_rp ;' iky;Ty; p[q m " sgR a;s;m( 1
yo vO] ;y snm];.ryt( p[ t' jin]I vdWu v;c )
pqo rdNtIrnu joWmSmw idvie dve /uny o yNTyqmR ( 2
?voR Sq;d?yNtr=e /; vO] ;y p[ v/' j.;r )
mh' vs;n p hImdu{ ot( itGm;yu/ o ajyCz]u mN{" 3
bOhS pte tpuW ;Xnev iv?y vOk rso asur Sy vIr;n( )
yq; j`Nq /OWt ; pur ; cdev ; jih x]um S m;kmN{ 4
av =p idvo aXm;nmu ; yen x]u' mNds;no injvU ;" )
tokSy s;t* tnySy .Ure rSm;\ a/| ,tu ;idN{ gon;m( 5
p[ ih tu' vOh qo y' vnqu o r/S[ y Sqo yjm;nSy cod* )
N{;som; yuv mSm;\ aivmSmn( .ySqe ,utmu lokm( 6
n m; tm m ot tN{ voc;m m; sun otie t somm( )
yo me pO, ;d( yo ddd( yo inbo/;d( yo m; suN vNtmpu go.r;yt( 7
srSvit TvmSm;\ aivi mTvtI /OWt I jei W x]Un ( )
Ty' cCz/NR t' tivWIym;, mN{o hNt vOW. ' x<@k;n;m( 8
yo n" snuT y t v; j`ru .:y;y t' itgtne iv?y )
bOhS pt a;yu/ jw iRe W x]Un ( &he rIWNt' pr /eih r;jn( 9
aSm;k ." sTv." xUr xUrw vIyR ; / y;in te kTv;i n )
Jyog.vU nu/ iU pt;so hTvI teW;m; .r; no vsUi n 10
t' v" x/| m;t' suy u grR op b[vu e nms; dwVy' jnm( )
yq; ry' svvR Ir' nx;mh; apTys;c' uTy' idvie dve 11
31 Eki]'x' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy x*nko gOTsmd AiW" ) ive dev; devt;" )
178

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

1-6 p[qm;idW@c;' jgtI 7 sMy; i]up( zNdsI

aSm;k m];v,;vt' rqm;idTyw {vw sR u ." sc;.vu ; )


p[ yd( vyo n pNvSmnS pr vSyvo WIvNto vnWdR " 1
a/ Sm; n dvt; sjoWso rq' dev;so a. v=u v;jy mu ( )
yd;xv" p;.St]to rj" pOqVy;" s;n* jnNt p;,." 2
t Sy n N{o vcWR ,idvR " x/enR m;tne su
tu" )
anu nu Sq;TyvOk
;.i t.I rq' mhe snye v;js;tye 3
t Sy dev o .uvn Sy s=,STv; ;." sjoW; jUjvu d ( rqm( )
; .go bOhivot rodsI pUW ; pur' /rn;v/; ptI 4
t Tye dev I su. ge mqU xoW;s;n_; jgt;mpIjvu ; )
StuW e yd( v;' pOqv nVys; vc" Sq;tu vyS]vy; pStre 5
t v" x'sm u xj;mv XmSyihbRu yo3 j Ekp;dut )
i]t A.=u ;" svt; cno d/e p;' np;d;xh me ; /y; xm 6
Et; vo vXm(yu t ; yj]; at=;yvo nVyse sm( )
vS yvo v;j' ck;n;" sinR rQyo ah /IitmXy;" 7
32 ;i]'x' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy x*nko gOTsmd AiW" ) 1 p[qmcoR
;v;pOqVy* 2-3 itIy;tOtIyyorN{STv; v; 4-5 ctuqIRpMyo
r;k; 6-7 WIsMyo" snIv;lI 8 aMy; lo_; devt;" )
1-5 p[qm;idpc;| jgtI 6-8 W;idtOcSy c;nupu ( zNdsI

aSy me ;v;pOqvI At;yto .Ut mv]I vcs" sW;st" )


yyor;yu" p[tr ' te d' pur pStute vsUy vu ;| mho d/e 1
m; no gu; rp a;yorhn( d.n( m; n a;>yo rIr/o duC zn;>y" )
m; no iv y*" s:y; v tSy n" su;yt; mns; tt( Tvem he 2
ahe
t; mns; ui m; vh duh;n;' /en 'u ipPyuWImstm( )
p;.r;x' vcs; c v;jn' Tv;' ihnom put vh; 3
r;k;mh' suh v;' sut I ve ,otu n" su. g; bo/tu Tmn; )
sIVyTvp" sUC y;Czm;ny; dd;tu vIr' xtd;ymuK Qym( 4
y;Ste r;k sumt y" sup x
e s o y;.ddR ;s d;xWu e vsUi n )
179

[Rik Veda]

m<@l 2

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

t;.noR a sum n; p;gih shpoW' su. ge rr;,; 5


snIv;l pOqu k
y; dev ;n;ms Svs; )
juW Sv hVym;t' p[j ;' dei v ididi n" 6
y; sub ;" Svg u r" suW mU ; bsvU r I )
tSyw vxp( w hv" snIv;Lyw juh otn 7
y; gu y ;R snIv;lI y; r;k; y; srSvtI )
N{;,Im tye v,;nI' SvStye 8
ctuqoRnuv;k"
) sU0 33-43
33 ]yiS]'x' sU_m(
1-15 pdxcRSy;Sy sU_Sy x*nko gOTsmd AiW" ) {o devt; )
i]up( zNd"

a; te iptmRt;' su met u m; n" sUySR y s' xo yuyoq;" )


a. no vIro aviR t =met p[ j;yme ih { p[j ;." 1
Tv;d.e I { x'tm e ." xt' ihm; axIy .eWj e ." )
Vy1S md( Wo ivtr' Vy'ho VymIv;;tySv; ivWUc I" 2
eo j;tSy { y;s tvStmStvs;' vj[b;ho )
piWR ," p;rm'hs " SvSt iv; a.ItI rpso yuyo/ 3
m; Tv; { cu/ ;m; nmo.m;R dut I vOW. m; stI )
o vIr;\ apyR .eWj e ..WR _m' Tv; .Wj;' ,om 4
hvIm.hvR t e yo hiv.R rv Stome. I {' idWIy )
AddU r" suh vo m; no aSyw b."u[ su xp[o rIr/Nmn;yw 5
Nm; mmNd vOW. o mTv;n( Tv=Iys; vys; n;/m;nm( )
`O,Iv z;y;mrp ; axIy; vv;sey' {Sy su m( 6
Kv1 Sy te { mOy ;k hRSto yo aSt .eWj o jl;W" )
ap. t ;R rpso dwVySy;.I nu m; vOW. c=mIq;" 7
p[ b.v[ e vOW. ;y tIce mho mhI' su i tmIry;m )
nmS y; kLmlIikn' nmo.gO,R Ims TveW ' {Sy n;m 8
Sqre .r" pu
p go[ b."u[ x
." ipipxe ihr<yw" )
180

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

x;n;dSy .uvn Sy .Ure nR v; yoWd( {;dsyu mR ( 9


ahnR ( b.iWR s;yk;in /Nv;hnR ( ink yjt ' vpm( )
ahR d' dyse ivm>v' n v; aojIyo { TvdSt 10
Stui h ut ' gtsR d' yuv;n' mOg ' n .Immup hmu gu m[ ( )
mO
; jr]e { Stv;no Ny' te aSm vpNtu sen;" 11
km ;rt( iptr' vNdm;n' p[it n;n;m {opyNtm( )
.Urde ;t ;r' sTpit' gO,IWe Stut STv' .eW j ; r;SySme 12
y; vo .eWj ; mt" xucIin y; x'tm ; vOW, o y; myo.u )
y;in mnur vO, It; ipt; nSt; x' c yo {Sy vXm 13
pr ,o het I {Sy vOJy;" pr TveW Sy dumiR tmhR I g;t( )
av Sqr; m`vd>( yStnuv mI!(vS tok;y tny;y mO 14
Ev; b.o[ vOW. ceikt;n yq; dev n ,IWe n h's )
hvn u o {eh bo/ bOh d( vdme vdqe suv Ir;" 15
34 ctuiS]'x' sU_m(
1-15 pdxcRSy;Sy sU_Sy x*nko gOTsmd AiW" ) mto devt;" )
1-14 p[qm;idctudx
R c;| jgtI 15 pdXy; i]up( zNdsI

/;r;vr ; mto /O <vojso mOg ; n .Im;StvWI.rcRn" )


ayo n xx
cu ;n; AjIiW,o .Om' /mNto ap g; av<O vt 1
;vo n StO.tyNt %;idno Vy1 .[y; n ut yNt vO y" )
{o yd( vo mto Kmv=so vOW;jin pOXNy;" x
/in 2
=Nte a;\ aTy;\ v;jWu ndSy k,wSR turyNt a;xu ." )
ihr<yxp[; mto dv?vt" pO= ' y;q pOWt I." smNyv" 3
pO= e t; iv; .uvn ; vv=re m];y v; sdm; jIrd;nv" )
pOWd ;so anv.r[ ;/s AjPy;so n vynu We u /UW dR " 4
N/Nv./enR .u I rpx
( dU/ .r?vSm." pq..;[ jR y" )
a; h's ;so n Svsr;, gNtn m/omdR ;y mt" smNyv" 5
a; no b[;, mt" smNyvo nr;' n x's" svn;in gNtn )
a;mv ipPyt /en mu /U i n kt; /y' jr]e v;jpx
e sm( 6
t' no d;t mto v;jn' rq a;p;n' b[ ctyd( idvie dve )
181

[Rik Veda]

m<@l 2

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

W' Stot>O yo vOj neW u k;rve sin' me/ ;mr' du r' sh" 7
yd( yu te mto Kmv=s o ;n( rqeW u .g a; sud ;nv" )
/en nu R xe SvsrWe u ipNvte jn;y r;thivWe mhImWm( 8
yo no mto vOk
t;it mTyoR rpdu /R e vsvo r=t; rW" )
vtyR t tpuW ; ciy;. tmv {; axso hNtn; v/" 9
c]' td( vo mto y;m ceikte pOXNy; ydU/r Py;pyo du " )
yd( v; inde nvm;nSy i{y;S]t' jr;y jurt ;md;>y;" 10
t;n( vo mho mt Evy;Vno iv,orWe Sy p[.qO e hv;mhe )
ihr<yv,;Rn( kkh ;n( ytuc o b[< yNt" x'Sy' r;/ mhe 11
te dxGv;" p[qm ; yDmUi hre te no ihNvNtUW so Vyui Wu )
W; n r;mIr, rw po,tRu e mho JyoitW; xuct ; goa,sR ; 12
te =o,I.r,e .n;R.I {; AtSy sdnWe u v;vO/"u )
inm`e m ;n; aTyen p;js; suN {' v,| d/re sup x
e s m( 13
t;\ y;no mih vqmUt y p `edne ; nms; gO,Ims )
i]to n y;n( p hotn .y a;vvtdR vr;iy;vse 14
yy; r/'[ p;ryq;Ty'ho yy; indo mu q vNdt;rm( )
av;RcI s; mto y; v itro Wu v;ve sumi tjgR ;tu 15
35 pi]'x' sU_m(
1-15 pdxcRSy;Sy sU_Sy x*nko gOTsmd AiW" ) ap;' np;t( devt; )
i]up( zNd"

pem sO= v;jyvu cR S y;' cno d/It n;o gro me )


ap;' np;d;xh me ; ki vt( s sup x
e s Skrit joiWW 1
m' SvSmw d a; sut ' mN]' vocem ki vdSy vedt ( )
ap;' np;dsuy SR y m; iv;NyyoR .uvn ; jj;n 2
smNy; yNTyup yNTyNy;" sm;nmUv | n" pO,Nt )
tmU xuc' xucy o dIidv;'s mp;' np;t' pr tSqur ;p" 3
tmSmer ; yuvt yo yuv;n' mmOJR ym;n;" pr yNTy;p" )
s x
." xKv.I rev dSme dId;y;in?mo `Ot in,RgP su 4
182

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

aSmw ito aVyQy;y n;rIdvRe ;y dev IidR /WNTym( )


t; vop ih p[s
eR aPsu s pIyWU ' /yit pUvsR nU ;m( 5
aSy;] jinm;Sy c Sv' &h o rW" s'p cO " p;ih sUr In( )
a;m;su pUW Ru pro apm[ O y' n;r;tyo iv nx ;nOt ;in 6
Sv a; dme sud `u ; ySy /en "u Sv/;' pIp;y su> vm )
so ap;' np;djU yR P Sv1N tvsR du ye ;y iv/te iv .;it 7
yo aPSv; xucn; dwVyen At;v;j vyR ; v.;it )
vy; dNy; .uvn ;NySy p[ j;yNte vI/ p[j ;." 8
ap;' np;d; Sq;dpu Sq' j;n;m?U voR vtu ' vs;n" )
tSy Jye' mihm;n' vhNtIihRr< yv,;" pr yNt yI" 9
ihr<yp" s ihr<ys'gp;' np;t( sedu ihr<yv,R" )
ihr< yy;t( pr yonei nWR ; ihr<yd; ddT ymSmw 10
tdSy;nIkmut c; n;m;pICy' v/Rte nur p ;m( )
ymN/te yuvt y" smTq; ihr<yv,| `Ot mmSy 11
aSmw bn ;mvm ;y s:ye yDw v/R me nms; hiv."R )
s' s;nu m;JmR id/W;m bLmw dR/;Myw" pr vNd AG." 12
s ' vOW;jnyt( t;su g.| s ' xx/ yR it t' rhNt )
so ap;' np;dn.Ml;tv,oR NySyev he tNv; ivveW 13
aSmn( pde prm e tSqv;'s m?vSm.vR h; dIidv;'sm ( )
a;po nP]e `Ot m' vhNtI" SvymTk" pr dIyNt yI" 14
ay;'s me su=it' jn;y;y;'s mu m`vd>( y" suvO _m( )
iv' td( .{' ydvNt dev ; bOh d( vdme vdqe suv Ir;" 15
36 W$(]x
' ' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy x*nko gOTsmd AiW" ) 1 p[qmcR N{o m/u
2 itIy;y; mto m;/v 3 tOtIy;y;STv; xu 4 ctuQy;R
a" xuc 5 pMy; N{o n. 6 W; m];v,* n.Sy devt;"
) jgtI zNd"

tu>y' ihNv;no vs g; apo /u= n( TsImv.ri{.nrR " )


ipbeN { Sv;h; p[t ' vW$
( t' ho];d; som' p[qm o y xWe 1
183

[Rik Veda]

m<@l 2

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

yD"w s'mXl;" pOWt I.Ai .y;RmH z. ;[ so aWu ip[y ; t )


a;s; bihR.rR tSy sUnv" po];d; som' ipbt; idvo nr" 2
amve n" suhv; a; ih gNtn in bihRiW sdtn; r,n )
aq; mNdSv jujWu ;,o aN/sS TvdvRe e .jiR n." sum ," 3
a; v= dev ;\ h vp[ y= coxn( hoti nR Wd; yoinWu i]Wu )
p[it vIih p[Sqt' soMy' m/u ipb;I/;[ t ( tv .;gSy tOp,( iu h 4
EW Sy te tNvo nOM,v/nR " sh aoj" p[i dv b;oihtR " )
tu>y' sut o m`vn( tu>ym;.Ot STvmSy b[;,;d; tOp t( ipb 5
juW qe ;' yD' bo/t' hvSy me so hot; inivd" pUV y;R anu )
aCz; r;j;n; nm ETy;vtO ' p[x;S];d; ipbt' soMy' m/u 6
amo?y;y"
) v0 127
37 s]'x' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy x*nko gOTsmd AiW" ) 1-4
p[qm;idctuAc ;' {iv,od;" 5 pMy; an* 6 W;;devR t;" )
jgtI zNd"

mNdSv ho];dnu joWmN/so ?vyvR " s pU, ;| v;scm( )


tSm; Et' .rt txo didho]R ;t( som' {iv,od" ipb Atu ." 1
ymu pUvmR ve tmd' ve sedu hVyo didyoR n;m pTyte )
a?vyRu ." p[Sqt' soMy' m/u po];t( som' {iv,od" ipb Atu ." 2
meN tu te vyo ye.rIyse rW<yn( vIySv; vnSpte )
a;yyU ; /O,o a.gyU ; Tv' ne ;^ t( som' {iv,od" ipb Atu ." 3
ap;o];dut po];dmot ne ;^ djWu t p[yo ihtm( )
tur Iy' p;]mmO _mmTy| {iv,od;" ipbtu {;iv,ods" 4
av;Rm yYy' nOv ;h,' rq' yu;q;mh v;' vmocnm( )
pO _' hvI'iW m/un ; ih k gtmq; som' ipbt' v;jnIvsU 5
joye sm/' joy;it' joiW b[ jNy' joiW sui tm( )
ive .ivR;\ Atnu ; vso mh xn( dev ;\ xt " p;yy; hv" 6
184

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

38 a;i]'x' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy x*nko gOTsmd AiW" ) sivt; devt; )
i]up( zNd"

du y dev " svt; sv;y xm' tdp; virSq;t( )


nUn ' dev >e yo iv ih /;it rmq;.jd( vIitho]' SvSt* 1
ivSy ih u ye dev ?vR" p[ b;hv; pOq pu ;," ssitR )
a;pdSy v[t a; inmOg ;[ ay' cd( v;to rmte prJmn( 2
a;xu .;n( iv muc ;it nUn mrIrmdtm;n' cdte o" )
aWR,U ;' cy;\ avy;mnu v[t ' svtmu oRKy;g;t( 3
pun" smVyd( ivtt' vyNtI m?y; ktoNR y/R ;CzKm /Ir" )
t( s'h ;y;Sq;d( VyO1t r\U d /Rr rmit" svt; dev a;g;t( 4
n;n*k;' s duyoR ivm;yu ivR itte p[.v " xoko a"e )
Jye' m;t; sUn ve .;gm;/;dNvSy kt miWt' sv]; 5
sm;vvitR ivto jgIWu ivRWe ;' k;mrt;mm;.Ut ( )
x;\ apo ivt' ihTVy;g;dnu v[t ' svtdu VRw ySy 6
Tvy; ihtmPymP su .;g' /Nv;Nv; mOg y so iv tSqu" )
vn;in iv>yo nikrSy t;in v[t ; dev Sy svtu mnR Nt 7
y;{;?y'1 v,o yoinmPyminxt' inmiW j.urR ;," )
ivo m;t;< @o v[j m; pxgu ;t ( Sqxo jNm;in svt; Vy;k" 8
n ySyeN{o v,o n m]o v[t mymR ; n mnNt {" )
n;r;tyStmd' SvSt ve dev ' svt;r' nmo." 9
.g' /y' v;jyNt" pur' N/' nr;xs' o ;SpitnoR aVy;" )
a;ye v;mSy s'gq e ryI,;' ip[y ; dev Sy svt"u Sy;m 10
aSm>y' td( idvo ad>( y" pO qVy;STvy; d' k;My' r;/ a; g;t( )
x' yt( Stot>O y a;pye .v;Tyux
s' ;y sivtjRr]e 11
39 EkoncTv;r'x' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy x*nko gOTsmd AiW" ) an* devte )
i]up( zNd"
185

[Rik Veda]

m<@l 2

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

g[;v;,ve tiddq| jreqe gO/ve[ vO= ' in/mNtmCz )


b[ ;,ev vdq Kqx;s; dUt ve hVy; jNy; pu] ; 1
p[;t y ;Rv;,; rQyev vIr; jev ym; vrm; scqe e )
mene v tNv;3 xuM.m;ne d'pt Iv tui vd; jneW u 2
v n" p[qm ; gNtmv;Rk zf;vv j.urR ;,; tro." )
cv ;kv p[it vSto; v;R; y;t' rQyev x; 3
n;vve n" p;ryt' yug ve n>yev n p/Iv p[/ Iv )
;nev no arW<y; tnnU ;' %Ogl
ve vs" p;tmSm;n( 4
v;tev ;juy ;R nve rIitr=I v c=uW ; y;tmv;Rk )
hSt;ivv tNve3 x'.i v; p;dev no nyt' vSyo aCz 5
ao;ivv m?v;e vdNt; Stn;ivv ipPyt' jIvse n" )
n;sev nStNvo r=t;r; k,;i vv su tu ; .UtmSme 6
hStev x_m. s'd d I n" =;mev n" smjt' rj;' s )
m; gro an; yumyNtI" +,o]e, ve Sv/it' s' xxItm( 7
Et;in v;mn; v/nR ;in b[ Stom' gOTsmd;so an( )
t;in nr; jujWu ;,op y;t' bOh d( vdme vdqe suv Ir;" 8
40 cTv;r'x' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy x*nko gOTsmd AiW" ) 1-5 6
p[qm;idpc;| W;" pUv;R/SR y c som;pUW,* 6 W; r;/RSy
c;iditdevR t;" ) i]up( zNd"

som;pWU ,; jnn; ryI,;' jnn; idvo jnn; pOqVy;" )


j;t* ivSy .uvn Sy gop* dev ; a<vmtO S y n;.m( 1
m* dev * j;ym;n* juWNte m* tm;' s gUht;mju ; )
a;>y;mN{" pKvm;m;SvNt" som;pUW >y;' jndu y;su 2
som;pWU ,; rjso vm;n' sc rqmvmNvm( )
vWvU tO ' mns; yuJ ym;n' t' jNvqo vOW,; prXmm( 3
idVy1N y" sdn' c ; pO qVy;mNyo a?yNtr=e )
t;vSm>y' puv ;r' pu= 'u r;ySpoW' iv yt;' n;.mS me 4
iv;NyNyo .uvn ; jj;n ivmN yo a.c=;, Eit )
186

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

som;pWU ,;vvt' /y' me yuv ;>y;' iv;" pOtn ; jyem 5


/y' pUW ; jNvtu ivmNvo ry' somo rypitd/R ;tu )
avtu deV yiditrnv;R bOh d( vdme vdqe suv Ir;" 6
41 EkcTv;r'x' sU_m(
1-21 Ekv'xTyOcSy;Sy sU_Sy x*nko gOTsmd AiW" ) 1-2
p[qm;itIyyoAcov;Ry"u 3 tOtIy;y; N{v;yU 4-6 ctuQy;RidtOcSy
m];v,* 7-9 sMy;idtOcSy;n* 10-12 dxMy;idtOcSyeN{"
13-15 ]yodXy;idtOcSy ive dev;" 16-18 Wo@Xy;idtOcSy srSvtI
19-21 Ekonv'Xy;idtOcSy ;v;pOqVy* hiv/;Rne v; 19
Ekonv'Xy;StOtIyp;dSy c;v;R devt;" ) 1-15 19-21
p[qm;idpdxc;Rmk
e onv'Xy;idtOcSy c g;y]I 16-17
Wo@xIsdXyornupu ( 18 a;dXy; bOhtI zNd;'s

v;yo ye te sh,o rq;sS te.r; gih ) inyTu v;NsompItye 1


inyTu v;n( v;yv; g y' x
o ay;m te ) gNt;s suNvto gOh m( 2
x
Sy; gv;xr N{v;yU inyTu vt" ) a; y;t' ipbt' nr; 3
ay' v;' m];v,; sut " som At;vO/; ) mmeidh ut ' hvm( 4
r;j;n;vn.&h; /[vu e sdSyum e ) shSqU, a;s;te 5
t; sm;[ j; `Ot ;sut I a;idTy; d;nun S ptI ) scet e anvrm( 6
gomdU Wu n;sT y; ;vd( y;tmn; ) vtIR {; nOp ;Yym( 7
n yt( pro n;Ntr a;d/WdR ( vOW<vsU ) du" x'so mTyoR rp"u 8
t; n a; vohmn; ry' ipxs' xm( ) /<y; vrvoivdm( 9
N{o a mhd( .ym.I Wdp cuCyvt( ) s ih Sqro ivcWR ," 10
N{ mO
y;it no n n" p;d`' nxt( ) .{' .v;it n" pur " 11
N{ a;x;>ySpr sv;> yo a.y' krt( ) jet; x]Un ( ivcWR ," 12
ive dev;s a; gt ,ut ; m m' hvm( ) Ed' bihRinR WIdt 13
tIvo[ vo m/um ;\ ay' xn ho]We u mTsr" ) Et' ipbt k;Mym( 14
N{Jye; m,; dev;s" pUWr ;ty" ) ive mm ut; hvm( 15
aMbtme ndItme devtme srSvit )
apx
[ S t; v Sms p[x StmMb nS/ 16
187

[Rik Veda]

m<@l 2

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Tve iv; srSvit t;yUi' W deV y;m( )


xn ho]We u mTSv p[j ;' dei v ididi n" 17
m; b[ srSvit juW Sv v;jnIvit )
y; te mNm gOTsmd; At;vr ip[y ; dev We u jui t 18
p[te ;' yDSy x'. vu ; yuv ;md; vO, Imhe ) a' c hVyv;hnm( 19
;v; n" pOqvI m' s/m[ idvSpOxm ( ) yD' dev We u yCzt;m( 20
a; v;mpu Sqm&h; dev ;" sIdNtu yDy;" ) h; sompItye 21
42 icTv;r'x' sU_m(
1-3 tOcSy;Sy sU_Sy x*nko gOTsmd AiW" ) xkNto kiplpIN{"
devt; ) i]up( zNd"

kindnWu ' p[bvu[ ;, yitR v;cmrtve n;vm( )


sum l xkne .v;s m; Tv; k; cd..; iv; ivdt( 1
m; Tv; Xyen d( v/INm; sup , oR m; Tv; ivdidWum ;n( vIro aSt; )
ip}y;mnu p[i dx' kindt( sum lo .{v;dI vdhe 2
av Nd d=,to gOh ;,;' sum lo .{v;dI xkN te )
m; n" Sten xt m;`x's o bOh d( vdme vdqe suv Ir;" 3
43 i]cTv;r'x' sU_m(
1-3 tOcSy;Sy sU_Sy x*nko gOTsmd AiW" ) xkNto kiplpIN{"
devt; ) 1 3 p[qm;tOtIyyoAcojRgtI
2 itIy;y;;itxKvyRiv;R zNdsI

xkNt" kiplpIN{" ) jgtI 2 aitxKvrI aiv;R )


p[d =,d. gO, Nt k;rvo vyo vdNt Atuq ; xkN ty" )
.e v;c* vdit s;mg; v g;y]' c ]w. ' c;nu r;jit 1
;tve xkne s;m g;ys b[pu] v svnWe u x'ss )
vOWve v;jI xxm tIrpITy; svtR o n" xkne .{m; vdvto n"
xkne pu<ym; vd 2
a;vd'S Tv' xkn e .{m; vd tU ,Im;sIn" sumi t' cik n" )
yduT ptn( vds kk ryqR ; bOh d( vdme vdqe suv Ir;" 3
188

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

it itIy' m<@l' sm;m( 2


m']s':y;
p[qmm<@lSy mN]s:y; 2006
itIym<@lSy mN]s:y; 429
svRyog" 2435

189

[Rik Veda]

[Rik Veda]

m<@l 3

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

aq tOtIy' m<@l'
p[qmonuv;k"
) sU0 1 )12
1 p[qm' sU_m(
1-23 ]yov'xTyOcSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) adevR t; )
i]up( zNd"

somSy m; tvs' v+ye vi' ckqR vdqe yj?yw )


dev ;\ aCz; dId( yu e ai{' xm;ye ae tNv' juWSv 1
p[;' yD' cm v/tR ;' gI" smr ' nms; duvSyn( )
idv" xx;suvdR q; kvIn;' gOTs;y ct( tvse g;tmu IW"u 2
myo d/e me/r" pUt d=o idv" sub N/uj nR Wu ; pOqVy;" )
avNdu dxtR mPSv1N tdevR ;so amps Svscf!, ;m( 3
av/yR n( Tsu. g' s yI" et ' jD;nmW ' mihTv; )
xx' n j;tm>y;r ; dev ;so a' jinmn( vpuyn( 4
x
.r rj a;ttNv;n( tu' pun;n" kiv." piv]w" )
xocvRs;n" py;Ryru p ;' yo mmIte bOht IrnUn ;" 5
vv;[ j; sImndtIrdB/; idvo yIrvs;n; an;" )
sn; a] yuvt y" syonIrek g.| d/re s v;,I" 6
StI,;R aSy s'h to vp; `Ot Sy yon* vqe m/Un ;m( )
aSqur ] /en v" ipNvm;n; mhI dSmSy m;tr; smIcI 7
b.;[ , " sUn o shso Vy*d( d/;n" x
; r.s ; vpUi' W )
otNt /;r; m/un o `Ot Sy vOW; y] v;vO/ e k;Vyen 8
iptu d/U j nR Wu ; ivved VySy /;r; asOjd ( iv /en;" )
guh; crNt' s%." xve .idvR o yI.nR guh; b.Uv 9
iptu g.| jintu b.[e pUv IRrk
e o a/yt( pIPy;n;" )
vO,e spI xucy e sbN/U .e aSmw mnu ye3 in p;ih 10
r* mh;\ ainb;/e vv/ ;Rpo a' yxs" s' ih pUv IR" )
AtSy yon;vxyd( dmUn ; j;mIn;mrps Svs, ;m( 11
ao n b.[" smqe mhIn;' id=ye " sUn ve .;AjIk" )
du y; jint; yo jj;n;p;' g.oR nOtm o yo a" 12
190

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

ap;' g.| dxtR moW/In;' vn; jj;n su. g; ivpm( )


dev ;sNmns; s' ih jGmu" pin' j;t' tvs' duvSyn( 13
bOh Nt d( .;nvo .;AjIkm' scNt vtu o n x
;" )
guhve vO
' sds Sve aNtrp;r vRe amtO ' duh;n;" 14
c Tv; yjm;no hiv.R rI s%Tv' sum i t' ink;m" )
dev rw vo mmIih s' jr]e r=; c no dMye .rnIk" 15
p= te ;rStv sup,[ Ite e iv;in /Ny; d/;n;" )
sur te s ; vs; tum ;n; a. y;m pOtn; yUr\ dev ;n( 16
a; dev ;n;m.v" kt ru e mN{o iv;in k;Vy;in v;n( )
p[it mt;\ av;syo dmUn ; anu dev ;n( rqro y;s s;/n( 17
in dur o,e amtO o mTy;n ;' r;j; ss;d vdq;in s;/n( )
`Ot p[t Ik vyR ; Vy*divR;in k;Vy;in v;n( 18
a; no gih s:ye." xve .mhR ;n( mhI.i t." sr<yn( )
aSme ry' bl
' s't ]' suv ;c' .;g' yxs' /I n" 19
Et; te ae jinm; sn;in p[ pUV y;Ry nUtn ;in vocm( )
mh;Nt vO,e svn; tme ; jNmnj( Nmn( inihto j;tved ;" 20
jNmnj( Nmn( inihto j;tved ; v;m]e .r?yte aj" )
tSy vy' sum t * yDySy;ip .{e s*mnse Sy;m 21
m' yD' shs;vn( Tv' no dev] ; /ei h suto rr;," )
p[ y' s hotbOhR t IrWo no e mih {v,m ; yjSv 22
;me pud s' ' sin' go" xm' hvm;n;y s;/ )
Sy;" sUn Su tnyo vj;v; e s; te sumi t.UTR vSme 23
2 itIy' sU_m(
1-15 pdxcRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) vw;nrodevR t;
) jgtI zNd"

vw ;nr ;y /W,;mtO ;v/O e `Ot ' n pUt mye jn;ms )


it; hot;r' mnuW v;`to /y; rq' n klx" smO< vit 1
s rocynWu ; rodsI .e s m;]or.vt( pu] @" )
hVyv;rjrnoihto dU
.o vx;mitqv.R ;vs"u 2
191

[Rik Veda]

m<@l 3

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Tv; d=Sy tWo iv/mR , dev ;so a' jnyNt c." )


c ;n' .;nnu ; JyoitW; mh;mTy' n v;j' sinyup b[vu e 3
a; mN{Sy sinyNto vre< y' vO,Imhe ay' v;jmO Gmym( )
r;it' .Og,U ;mu xj' kivtu m' r;jNt' idVyen xocW; 4
a' su ;y d/re pur o jn; v;jvsmh vO _bihRW" )
ytuc " su c' vdeV y' {' yD;n;' s;/idimps;m( 5
p;vkxoce tv ih =y' pr hotyDR We u vO _bihRWo nr" )
ae duv Czm;n;s a;Pymup;ste {v,' /eih te>y" 6
a; rodsI apO,d ; SvmhR ;t' yden mpso a/;ryn( )
so a?vr;y pr ,Iyte kivrTyo n v;js;tye cnoiht" 7
nmS yt hVyd;it' Sv?vr' duv S yt dMy' j;tved sm( )
rqIAt Sy bOht o ivcWR ,rdevR ;n;m.vt( pur oiht" 8
ito ySy sm/" prJmno erp nu u xjo amOT yv" )
t;s;mk
e ;md/mu TR yeR .uj mu lokmu p j;mmIytu" 9
vx;' kv' vxp( it' m;nuW IrW" s' sIm<vn( TSv/it' n tejs e )
s to invto y;it vevWt ( s g.mR We u .uvn We u dI/rt( 10
s jNvte j#reW u p[jDv;nvOW; c]We u n;nd s'h " )
vw ;nr " pOq pu ;j; amTyoR vsu r; dym;no iv d;xWu e 11
vw ;nr " p[ q; n;km;hd( idvSpO ' .Ndm;n" sum Nm." )
s pUv vR nyN tve /n' sm;nmJm' pyeiR t j;gO v" 12
At;v;n' yDy' ivp[m Ku Qy1 m; y' d/e m;t r; idiv =ym( )
t' c]y;mh' rkx
mImhe sudIitm' su vt;y nVyse 13
xuc' n y;miWr' Svx
' kt 'u idvo rocnSq;muW b /Ru m ( )
a' mU/ ;Rn' idvo ap[i tkt' tmImhe nms; v;jn' bOh t( 14
mN{' hot;r' xucmy;ivn' dmUn smuK Qy' vcWR ,m( )
rq' n c]' vpuW ;y dxtR ' mnui hRt' sdmd( r;y mhe 15
3 tOtIy' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) vw;nrodevR t;
) jgtI zNd"
192

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

vw ;nr ;y pOqpu ;jse ivpo r; iv/Nt /,eW u g;tve )


aihR dev ;\ amtO o duvS yTyq; /m; , snt; n dUd Wu t( 1
aNtdUtR o rodsI dSm yte hot; inWo mnuW " pur oiht" )
=y' bOh Nt' pr .UWit u. devR e .r riWto /y;vs"u 2
kt 'u yD;n;' vdqSy s;/n' ivp[;s o a' mhyNt c." )
ap;' s ySm/ s'd/ u gRr StSmnT( su ;in yjm;n a; ck 3
ipt; yD;n;msur o ivpt;' vm;nm vyR nu ' c v;`t;m( )
a; vvx
e rodsI .UrvpRs; puip[y o .Ndte /;m." kv" 4
cN{m' cN{rq' hrvt[ ' vw;nrmPsuW d' SvivRdm ( )
vg;h' tU,| tvWI.r;vOt ' .U,| dev ;s h su y' d/u" 5
adevR e .mnR Wu jNtu.StNv;no yD' pu p x
e s ' /y; )
rqIrNtrIyte s;/idi.jIrR o dmUn ; a.xStc;tn" 6
ae jrSv SvpTy a;yu nyUj ;R ipNvSv smWo iddIih n" )
vy;' s jNv bOht j;gOv xGdev ;n;ms su
tu vpR ;m( 7
vxp( it' ymitq' nr" sd; yNt;r' /In;mu xj' c v;`t;m( )
a?vr;,;' cetn ' j;tved s' p[ x's Nt nms; jUi t.v/RO e 8
v.;v; dev " sur ," pr =tIrb.R vU xvs; sum {q" )
tSy v[t ;in .UrpoiW,o vymup .UWme dm a; suv O _." 9
vw;nr tv /;m;ny; ck ye." SvivRd.vo ivc=, )
j;t a;pO, o .uvn ;in rodsI ae t; iv; pr.rU s Tmn; 10
vw ;nr Sy d's n;>yo bOh dr,;dk
e " SvpSyy; kv" )
.; iptr; mhyj;yt;;Rv;pO qvI .Urrte s; 11
4 ctuq| sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) 1 p[qmcR
?m" smo v;" 2 itIy;y;StnUnp;t( 3 tOtIy;y; " 4
ctuQy;R bihR" 5 pMy; devI;Rr" 6 W; W;s;n_; 7 sMy;
dwVy* hot;r* p[cte s* 8 aMy;iSto deVy" srSvtI;.;rTy" 9
nvMy;STv; 10 dxMy; vnSpit" 11 Ek;dXy; Sv;h;tyo devt;"
) i]up( zNd"
193

[Rik Veda]

m<@l 3

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

smTsmt( sum n; bo?ySme xc ;xc ; sumi t' r;s vSv" )


a; dev dev ;n( yq;y v= s%; s%In( Tsum n; y+ye 1
y' dev ;sS]rh;yjNte idvie dve v,o m]o a" )
sem' yD' m/um Nt' /I nStnUn p;d( `Ot yoin' v/Ntm( 2
p[ dI/itvR v;r; jg;it hot;rm" p[q m ' yj?yw )
aCz; nmo.vOWR . ' vNd?yw s dev ;n( y=idiWto yjIy;n( 3
?voR v;' g;tru ? vre ak;yU?R v;R xocI'iW p[Sqt; rj;' s )
idvo v; n;.; nys;id hot; StO,Imih dev Vyc; iv bihR" 4
s ho];, mns; vO,;n; NvNto iv' p[it yOt ne )
nOp x
e s o vdqeW u p[ j;t; a.I3m ' yD' iv crNt pUv IR" 5
a; .Ndm;ne Ws; p;k t Smyte e tNv;3 ivpe )
yq; no m]o v,o jujoW idN{o mTv;\ t v; mho." 6
dwVy; hot;r; p[qm ; nyO e s pO= ;s" Sv/y; mdNt )
At' x'sN t Atmt( t a; rnu v[t ' v[t p ; dI?y;n;" 7
a; .;rtI .;rtI." sjoW; ; dev mw nR u ye .r" )
srSvtI s;rSvte .rv ;Rk ito dev IbiR hRrde ' sdNtu 8
tStur Ipm/ poWyu dev TvivR rr;," SySv )
yto vIr" km<R y" sud =o yu _g[;v ; j;yte dev k;m" 9
vnSpte v sOj op dev ;nhR v" xmt; sUd y;it )
sedu hot; sTytro yj;it yq; dev ;n;' jinm;in ved 10
a; y;e sm/;no av;RN{e, dev "w srq' tur e ." )
bihRnR a;St;midit" sup]u ; Sv;h; dev ; amtO ; m;dyNt;m( 11
5 pm' sU_m(
11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) adevR t; )
i]up( zNd"

p[TyWsie kt;no bo/ ivp[" pdvI" kvIn;m( )


pOq pu ;j; devy " smo p ;r; tmso vir;v" 1
p[e v;v /O e Stome .gIR .R" Stot, ;' nmS y Kqw" )
pUv IRAt Sy s' xk;n" s' dUt o a*duW so ivrok 2
194

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

a/;Yym;RnWu IWu v+v1 p;' g.oR m] Atne s;/n( )


a; hytR o yjt " s;NvSq;d.Ud u ivp[o hVyo mtIn;m( 3
m]o a.vR it yt( smo m]o hot; v,o j;tved ;" )
m]o a?vyRu riWro dmUn ; m]" sN/Un ;mut pvtR ;n;m( 4
p;it ip[y ' rpo ag[' pd' ve" p;it yr,' sUySR y )
p;it n;.; sxIW;R,m" p;it dev ;n;mpu m ;dmO v" 5
A.u
@' c; n;m iv;in dev o vynu ;in v;n( )
ssSy cmR `Ot vt( pd' veStiddI r=T yp[y Cu zn( 6
a; yoinm `OtR vNtmSq;t( pOq pu g[ ;,mux
Ntmx
u ;n" )
dI;n" xucA v" p;vk
" pun" punm;t r; nVysI k" 7
so j;t aoW/I.vRv=e ydI v/R Nt p[S vo `Ot ne )
a;p v p[v t; xuM.m;n; yd" ip]opSqe 8
du t " sm/; yo a*d( vmnR ( idvo a/ n;.; pOqVy;" )
m]o arI@o m;tr; dUt o v=d( yjq;y dev ;n( 9
dStM.It( sm/; n;kmO vo3 .Rv u m o rocn ;n;m( )
ydI .Og>u y" pr m;tr; guh; sNt' hVyv;h' smI/e 10
;me pud s' ' sin' go" xm' hvm;n;y s;/ )
Sy;" sUn Su tnyo vj;v; e s; te sumi t.UTR vSme 11
6 W' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) adevR t; )
i]up( zNd"

p[ k;rvo mnn; vCym;n; dev{ IcI' nyt devy Nt" )


d=,;v;@ v;jnI p[;Cyei t hiv.Rrn Tyye `Ot ;cI 1
a; rodsI apO,; j;ym;n t p[ rKq; a/ nu p[y Jyo )
idvde mihn; pO qVy; vCyNt;' te vy" sj;" 2
* Tv; pOqvI yDy;so in hot;r' s;dyNte dm;y )
ydI ivxo m;nuW IdevR y NtI" p[yS vtIrIte x
mcR" 3
mh;n( Ts/Sqe /[vu a; inWo Nt;Rv; m;ihne hymR ;," )
a;S spI ajre amO _ sbd`Ru e g;ySy /en U 4
195

[Rik Veda]

m<@l 3

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

v[t ; te ae mhto mh;in tv Tv; rodsI a; ttnq )


Tv' dUt o a.vo j;ym;nSTv' net ; vOW . cWR,In;m( 5
AtSy v; k xn; yoGy;.`OtR
vu ; roiht; /u r /v )
aq; vh dev ;n( dev iv;n( TSv?vr; ,iu h j;tved" 6
idvd; te cyNt rok; Wo v.;tIrnu .;s pUv IR" )
apo yd x/GvneW u hotum NR {Sy pnyNt dev ;" 7
r* v; ye aNtr=e mdNt idvo v; ye rocn e sNt dev ;" )
m; v; ye suh v;so yj]; a;yemre rQyo ae a;" 8
Ee.re srq' y;v;R n;n;rq' v; v.vo ;" )
pIvtS]'x
t' ]I' dev ;nnu v/m; vh m;dySv 9
s hot; ySy rodsI cduv IR yDy' D m. vO/ e gO, It" )
p[;cI a?vrve tSqtu" sum k
e At;vrI Atj;tSy sTye 10
;me pud s' ' sin' go" xm' hvm;n;y s;/ )
Sy;" sUn Su tnyo vj;v; e s; te sumi t.UTR vSme 11
it itIyok"
aq tOtIyok"
7 sm' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) adevR t; )
i]up( zNd"

p[ y a;" xitpO Sy /;se r; m;tr; ivivx" s v;,I" )


pr=t; iptr; s' crte e p[ s;Rte dI`mR ;yu" p[y =e 1
idv=so /en vo vO,o a; dev Ir; tSq* m/um d ( vhNtI" )
AtSy Tv; sds =emy Nt' pyek
R ; crit vtiR n' g*" 2
a; sImroht( suy m; .vNtI" pitikTv;n( ryivd( ryI,;m( )
p[ nIlpO o atsSy /;se St; av;syt( pu/ p[t Ik" 3
mih Tv;c f!^mjU yR N tIrjuy | St.yU m;n' vhto vhNt )
Vy .idRtu ;n" s/Sq Ek;mv rodsI a; vvx
e 4
j;nNt vO,o aWSy xev mut b[ Sy x;sne r,Nt )
idvoc" su co rocm;n; ; yeW;' g<y; m;ihn; gI" 5
196

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

to ipt>O y;' p[i vd;nu `oW' mho mhd(>y;mnyNt xUW m( )


=; h y] pr /;nm _ornu Sv' /;m jrtvu vR = 6
a?vyRu ." p." s ivp[;" ip[y ' r=Nte iniht' pd' ve" )
p[;o mdnTyu= ,o ajuy ;R dev ; dev ;n;mnu ih v[t ; gu" 7
dwVy; hot;r; p[qm ; nyO e s pO= ;s" Sv/y; mdNt )
At' x'sN t Atmt( t a; rnu v[t ' v[t p ; dI?y;n;" 8
vOW ;yNte mhe aTy;y pUv IRvOR ,e c];y rXmy" suy;m;" )
dev hotmNR {trikTv;n( mho dev ;n( rodsI Eh v= 9
pO= p[y jo {iv," suv ;c" sukt v Wso rev dUW "u )
to cde mihn; pO qVy;" t' cdne " s' mhe dxSy 10
;me pud s' ' sin' go" xm' hvm;n;y s;/ )
Sy;" sUn Su tnyo vj;v; e s; te sumi t.UTR vSme 11
8 am' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) 1-5
p[qm;idpc;| yUp" 6-10 W;idp;n;' yUp;" 8 aMy; ive dev; v;
11 Ek;dXy; v[no devt;" ) 1-2 4-6 8-11
p[qm;itIyyoAcotuQy;RidtOcSy;My;idctsO,; i]up( 3 7
tOtIy;sMyo;nupu ( zNdsI

aNt Tv;m?vre dev y Nto vnSpte m/un ; dwVyen )


ydU? vRSt; {v,he /;d( yd( v; =yo m;tru S y; pSqe 1
smSy ym;," pur St;d( b[ vNv;no ajr' suv Irm( )
a;re aSmdmit' b;/m;n Cz^y Sv mhte s*.g;y 2
Cz^y Sv vnSpte vmnR ( pOqVy; a/ )
sumtI mIym;no vcoR /; yDv;hse 3
yuv; suv ;s;" prvIt a;g;t( s ey;n( .vit j;ym;n" )
t' /Ir;s" kvy yNt Sv;?yo3 mns; devy Nt" 4
j;to j;yte suidnTve a;' smyR a; vdqe v/mR ;n" )
pun Nt /Ir; apso mnIW; dev y ; ivp[ idyitR v;cm( 5
y;n( vo nro devy Nto inmMyuvRnS pte Sv/itv;R tt= )
197

[Rik Veda]

m<@l 3

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

te dev ;s" SvrvStSqv;'s" p[j ;vdS me id/WNtu rm( 6


ye vOK ,;so a/ =m inmt;so ytuc " )
te no VyNtu v;y| dev] ; =e] s ;/s" 7
a;idTy; {; vsv" sunIq; ;v;=;m; pOqvI aNtr=m( )
sjoWso yDmvNtu dev ; ?v| <vnTv?vrSy kt mu ( 8
h's ; v e,xo yt;n;" x
; vs;n;" Svrvo n a;gu" )
Iym;n;" kiv." pur St;d( dev ; dev ;n;mip yNt p;q" 9
;,IvCe zi ,;' s' de cW;lvNt" Svrv" pOqVy;m( )
v;`v;R ivhve oWm;,; aSm;\ avNtu pOtn ;JyeW u 10
vnSpte xtvLxo iv roh shvLx; iv vy' hme )
y' Tv;my' Sv/itStejm ;n" p[,n;y mhte s*.g;y 11
9 nvm' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) adevR t; ) 1-8
p[qm;c;| bOhtI 9 nvMy; i]up( zNdsI

s%;ySTv; vvOmhe dev ' mt;s tye )


ap;' np;t' su. g' sud Iidit' sup t[ iU tRmneh sm( 1
k;ym;no vn; Tv' yNm;tr jgp" )
n tt( te ae p[m WO e invtnR ' yd( dUr e sh;.v" 2
ait tO ' vv=q;qwv sum n; as )
p[p;[ n ye yNt pynR y a;ste yeW;' s:ye as t" 3
yv;'sm it /" xtIrit st" )
aNvImivNdn( incr;so a&ho Psu s'h mv tm( 4
ssvO ;'s mv Tmn; mTq; itroihtm( )
Een' nyNm;tr; pr;vto dev >e yo mqt' pr 5
t' Tv; mt; agO>,t dev >e yo hVyv;hn )
iv;n( yd( yD;\ a.p;s m;nuW tv Tv; yiv 6
td( .{' tv d's n; p;k;y cCzdyit )
Tv;' yde pxv" sm;ste smmipxvrR e 7
a; juh ot; Sv?vr' xIr' p;vk
xocWm( )
198

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

a;x' dUt mjr' p[ mI@' u I dev ' spyRt 8


]I, xt; ]I sh;<y' i]'x
dev ; nv c;spyRn( )
a*=n( `Ot rw StO, n( bihRrS m; a;idot;r' nys;dyNt 9
10 dxm' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) adevR t; )
i,k zNd"

Tv;me mnIiW," sm;[ j' cWR,In;m( ) dev ' mt;s n/te sm?vre 1
Tv;' yDe vO Tvjme hot;rmIte ) gop; AtSy dIidih Sve dme 2
s `; ySte dd;xit sm/; j;tved se ) so ae /e suv Iy| s pu yit
3
s kt ru ? vr;,;mdevR e .r; gmt( ) a;n" s hotO .hiR vmte 4
p[ ho]e pUV y| vco ye .rt; bOh t( ) vp;' JyotI'i W b.[t e n ve/ se 5
a' v/NR tu no gro yto j;yt KQy" ) mhe v;j;y {v,;y dxtR "
6
ae yjo a?vre dev ;n( dev yte yj ) hot; mN{o iv r;jS yit /"
7
s n" p;vk dIidih um dSme suv IymR ( ) .v; Stot>O yo aNtm" SvStye
8
t' Tv; ivp[; ivpnyvo j;gOv ;'s" smn/te ) hVyv;hmmTy| shov/O m (
9
11 Ek;dx' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) adevR t; )
g;y]I zNd"

ahoRt; pur oihto ?vrSy ivcWR ," ) s ved yDm;nWu k 1


s hVyv;mTyR xGdUt noiht" ) a/yR ; smO< vit 2
a/yR ; s cet it kt yu DR Sy pUV yR" ) aq| Sy tr, 3
a' sUn 'u sntu ' shso j;tved sm( ) vi' dev ; a<vt 4
ad;>y" purEt; vx;mm;RnWu I,;m( ) tU,IR rq" sd; nv" 5
199

[Rik Veda]

m<@l 3

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;;n( iv; a.yju " tud vRe ;n;mmO _" ) aStui vvStm" 6
a. p[y;' s v;hs; d;;\ aXnoit mTy"R ) =y' p;vkxocW" 7
pr iv;in su/t; erX y;m mNm." ) ivp[;s o j;tved s" 8
ae iv;in v;y; v;jeW u sinW;mhe ) Tve dev ;s Erre 9
12 ;dx' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) N{;I devte )
g;y]I zNd"

N{;I a; gt' sut ' gI.Rn.R o vre< ym( ) aSy p;t' /yie Wt; 1
N{;I jrt"u sc; yDo jg;it cetn " ) ay; p;tmm' sut m( 2
N{m ' kvCzd; yDSy jUT y; vO, e ) t; somSyeh tOM pt;m( 3
tox; vO] h ,; ve sjTv;n;pr;jt; ) N{;I v;js ;tm; 4
p[ v;mcRnTyu Kqno nIq;ivdo jrt;r" ) N{;I W a; vO, e 5
N{;I nvit' puro d;spIr/Untu m( ) s;kmekn km,R ; 6
N{;I apsS pyuR p p[ yNt /Ity" ) AtSy pQy;3 anu 7
N{;I tvW;, v;' s/Sq;in p[y;' s c ) yuv oryU | ihtm( 8
N{;I rocn; idv" pr v;jeW u .UWq" ) td( v;' ceit p[ vIymR ( 9
itIyonuv;k"
) sU0 1329
13 ]yodx' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy vw;m] AW. AiW" ) adevR t; )
anupu ( zNd"

p[ vo dev ;y;ye bihR mc;RSmw )


gmd( dev e .r; s no yjo bihRr; sdt( 1
At;v; ySy rodsI d=' scNt ty" )
hivmNtStmIte t' sinyNtovse 2
s yNt; ivp[ EW;' s yD;n;mq; ih W" )
a' t' vo duvSyt d;t; yo vint; m`m( 3
s n" xm; , vItye yCR ztu x'tm ; )
200

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

yto n" p[u ,vd( vsu idiv =it>yo aPSv; 4


dIidv;'sm pUV y| vSvI.rSy /Iit." )
AKv;,o amn/te hot;r' vxp( it' vx;m( 5
t no b[ ivW KqeWu dev tm" )
x' n" xoc; m/ o e shs;tm" 6
nU no r;Sv shvt( tokvt( puimd( vsu )
um de suv Iy| viWR m nup =tm( 7
14 ctudx
R ' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy vw;m] AW. AiW" ) adevR t; )
i]up( zNd"

a; hot; mN{o vdq;nySq;t( sTyo yJv; kivtm" s ve/ ;" )


v{u q " shsSpu] o a" xockx
" pOqVy;' p;jo aet( 1
ay;m te nm_' juWSv At;vS tu>y' cett e shSv" )
v;\ a; v= vdWu o in WTs m?y a; bihRt ye yj] 2
{vt;' t Ws; v;jyNtI ae v;tSy pQy;.rCz )
yt( sIm Nt pUV y| hiv.R r; vn/urve tSqtudrRu o,e 3
m] tu>y' v," shSvo e ive mt" su mcnR ( )
yCzocW; shsSpu] it; a. =tI" p[q yn( TsUyoR nn( 4
vy' te a rrm; ih k;mmu;nhSt; nmsops )
yjn mns; y= dev ;ne/ t; mNmn; ivp[o ae 5
Tv pu] shso iv pUv IRdevR Sy ynTyUt yo iv v;j;" )
Tv' dei h sh,' ry' no {o`,e vcs; sTyme 6
tu>y' d= kivto y;nIm; dev mt;s o a?vre akmR )
Tv' ivSy sur qSy bo/ sv| tde amOt Svdeh 7
15 pdx' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy k;Ty Tkl AiW" ) adevR t; ) i]up( zNd"

iv p;js; pOq nu ; xoxc ;no b;/Sv iWo r=so amIv;" )


sux
m,R o bOht " xmR , Sy;mre h ' suh vSy p[,It* 1
201

[Rik Veda]

m<@l 3

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Tv' no aSy; Wso Vyu * Tv' sUr idte bo/ gop;" )


jNmev inTy' tny' juWSv Stom' me ae tNv; suj;t 2
Tv' nOc =; vOW. ;nu pUv IR" ,;Sve aWo iv .;ih )
vso neiW c piWR c;Ty'h" /I no r;y xjo yiv 3
aW;ho ae vOW. o iddIih puro iv;" s*.g; s'jgIv;n( )
yDSy net ; p[q m Sy p;yoj;Rtv de o bOht " sup ,[ Ite 4
aCz{; xmR jrt" pu
, dev ;\ aCz; dI;n" sum/e ;" )
rqo n sr . v= v;jme Tv' rodsI n" sum k
e 5
p[ pIpy vOW. jNv v;j;ne Tv' rodsI n" sud o`e )
dev e .dvRe su c; c;no m; no mtSR y dumiR t" pr ;t( 6
;me pud s' ' sin' go" xm' hvm;n;y s;/ )
Sy;" sUn Su tnyo vj;v; e s; te sumi t.UTR vSme 7
16 Wo@x' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy k;Ty Tkl AiW" ) adevR t; ) p[g;q"
ivWmc;| bOhtI smc;| stobOhtI zNd"

aym" suv IySR yexe mh" s*.gSy )


r;y xe SvpTySy gomt xe vO]h q;n;m( 1
m' nro mt" st; vO/' ySmn( r;y" xev/O ;s" )
a. ye sNt pOtn ;su dU! o v;h; x]um ;d."u 2
s Tv' no r;y" xxIih mI!(vo ae suv IySR y )
tuvu viWR Sy p[j ;vto nmIvSy x m," 3
ciyoR iv; .uvn ;. s;si hidvRe e v; duv" )
a; dev We u ytt a; suv IyR a; x's t nO, ;m( 4
m; no ae mtye m;vIrt;yw rIr/" )
m;got;yw shsSpu] m; inde p W;'S y; / 5
xG/ v;jSy su.g p[j ;vto e bOht o a?vre )
s' r;y; .Uys ; sOj myo.nu ; tuvu yxSvt; 6
17 sdx' sU_m(
202

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

1-5 pcRSy;Sy sU_Sy vw;m]" kt AiW" ) adevR t; ) i]up( zNd"

sm?ym;n" p[qm ;nu /m; sm_.rJyte vv;r" )


xockxo `Ot in,Rk p;vk" suy D o ayjR q;y dev ;n( 1
yq;yjo ho]me pOqVy; yq; idvo j;tvedikTv;n( )
Ev;nen hivW; y= dev ;n( mnu vd( yD' p[ itrme m 2
]I<y;yUi' W tv j;tvedSt a;j;nIW sSte ae )
t;.dvRe ;n;mvo y= v;nq; .v yjm;n;y x' yo" 3
a' sud Iit' su x' gO, Nto nmSy;mSTve@' j;tved" )
Tv;' dUt mri t' hVyv;h' dev ; a<vmtO S y n;.m( 4
ySTvot; pUvoR ae yjIy;n( it; c s; Sv/y; c x'. "u )
tSy;nu /mR p[ yj; cikTvo q; no /; a?vr' dev vIt* 5
18 a;dx' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy vw;m]" kt AiW" ) adevR t; ) i]up( zNd"

.v; no ae sum n; pet * s%ev s:ye iptrev s;/"u )


pu & ho ih =tyo jn;n;' p[it p[tIcIdhR t;dr;tI" 1
tpo ve aNtr;\ am];n( tp; x'sm rW" prSy )
tpo vso cikt;no ac;n( iv te itNt;mjr; ay;s" 2
?men; Czm;no `Ot ne juh om hVy' trse bl;y )
y;vdIxe b[, ; vNdm;n m;' /y' xtsye ;y dev Im( 3
CzocW; shsSpu] Stut o bOh d( vy" xxm;nWe u /eih )
rev de v;m]We u x' yommR JRO m; te tNv'1. U r Tv" 4
/ r' susint/nR ;n;' s `ed e .vs yt( sm" )
Stotdu rRu o,e su. gSy rev t( sOp ;[ kr; d/We vpUi' W 5
19 Ekonv'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy k*xko g;qI AiW" ) adevR t; ) i]up( zNd"

a' hot;r' p[ vO, e my/e e gOTs' kv' vi vdmmUr m( )


s no y=d( dev t;t; yjIy;n( r;ye v;j;y vnte m`;in 1
p[ te ae hivmtImyMyRCz; suu ;' r;itnI' `Ot ;cIm( )
203

[Rik Veda]

m<@l 3

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

p[d =,d( dev t;itmur;," s' r;it.vsR u .yDR mte ( 2


s tejIys; mns; Tvot t x= SvpTySy x=o" )
ae r;yo nOtm Sy p[.tU * .Uy ;m te sut y vSv" 3
.UrI, ih Tve d/re anIk; e dev Sy yJyvo jn;s" )
s a; vh dev t;it' yiv x/oR yd idVy' yj;s 4
yt( Tv; hot;rmnjn( my/e e inW;dyNto yjq;y dev ;" )
s Tv' no aevthe bo?y/ v;' s /eih nStnWU u 5
20 v'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy k*xko g;qI AiW" ) 1 5
p[qm;pMyoAcoivRe dev;" 2-4 itIy;idtOcSy c;devR t;" )
i]up( zNd"

amuW sm n; d/;' Vyui Wu hvte viK qw" )


suJ yoitWo n" <vNtu dev ;" sjoWso a?vr' v;vx;n;" 1
ae ]I te v;jn; ]I W/Sq; itSte j; Atj;t pUv IR" )
it te tNvo dev v;t;St;.n"R p;ih gro ap[y Cu zn( 2
ae .UrI, tv j;tvedo dev Sv/;vomOtS y n;m )
y; m;y; m;yn;' ivmNv Tve pUv IR" s'd / "u pO bn/o 3
anetR ; .g v =tIn;' dwvIn;' dev Atpu ; At;v; )
s vO] h ; snyo vved ;" pWdR ( iv;it durt; gO, Ntm( 4
d/;mmuW s' c dev I' bOhS pit' svt;r' c dev m( )
an; m];v,; .g' c vsUn ( {;\ a;idTy;\ h ve 5
21 Ekv'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy k*xko g;qI AiW" ) adevR t; ) 1
p[qmcRS]up( 2-3 itIy;tOtIyyornupu ( 4 ctuQy;R ivr;@p; 5
pMy; stobOhtI zNd;'s

m' no yDmmtO We u /ehIm; hVy; j;tvedo juWSv )


Stok;n;me meds o `Ot Sy hot" p[;x;n p[qm o inW 1
`Ot vNt" p;vk te Stok;" otNt meds " )
204

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

Sv/mnR ( dev vItye e' no /eih v;ymR ( 2


tu>y' Stok; `Ot tu o e ivp[;y snTy )
AiW" e" sm?yse yDSy p[;vt; .v 3
tu>y' otnTy/[go xcIv" Stok;so ae meds o `Ot Sy )
kvxS to bOh t ; .;nnu ;g; hVy; juW Sv me/r 4
aoj' te m?yto med t ' p[ te vy' dd;mhe )
otNt te vso Stok; a/ Tvc p[it t;n( dev x
o vih 5
22 ;v'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy k*xko g;qI AiW" ) 1-3 5
p[qm;idtOcSy pMy; Ac;" 4 ctuQy;R purIy; ayo devt;" ) 13 5 p[qm;idtOcSy pMy; Ac i]up( 4 ctuQy;R;nupu ( zNdsI

ay' so ayRSmn( TsommN{" sut ' d/e j#re v;vx;n" )


sh ,' v;jmTy' n si' ssv;n( Tsn( TStUy se j;tved" 1
ae yt( te idiv vc"R pOqVy;' ydoW/IvPSv; yj] )
yen;Ntr=muv ;t t nq TveW " s .;nru , vR o nOc =;" 2
ae idvo a,mR Cz; jg;SyCz; dev ;\ cWe /<y; ye )
y; rocn e prSt;t( sUySR y y;;vSt;dpu i tNt a;p" 3
pur Iy;so ay" p[;v,e ." sjoWs" )
juW Nt;' yDm&ho nmIv; Wo mhI" 4
;me pud s' ' sin' go" xm' hvm;n;y s;/ )
Sy;" sUn Su tnyo vj;v; e s; te sumi t.UTR vSme 5
23 ]yov'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy .;rt* devvodevv;t;vOWI ) adevR t; ) 12 4-5 p[qm;itIyyoAcotuqIRpMyo i]up(
3 tOtIy;y; stobOhtI zNdsI

inmR qt" su/t a; s/Sqe yuv; kivr?vrSy p[,te ; )


jUyTR Svrjro vne v]; d/e amtO ' j;tved ;" 1
amNq;' .;rt; rev d' dev v; dev v;t" sud =m( )
205

[Rik Veda]

m<@l 3

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ae iv pXy bOht ;. r;ye W;' no net ; .vt;dnu Un( 2


dx =p" pUV y| sImjIjnn( Tsuj;t' m;tWO u ip[y m( )
a' Stui h dwvv;t' dev vo yo jn;n;msd( vxI 3
in Tv; d/e vr a; pO qVy; ;y;Spde sui dnTve a;m( )
WTy;' m;nuW a;py;y;' srSvTy;' rev de iddIih 4
;me pud s' ' sin' go" xm' hvm;n;y s;/ )
Sy;" sUn Su tnyo vj;v; e s; te sumi t.UTR vSme 5
24 ctuv|x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) adevR t; ) 1
p[qmcoRnupu ( 2-5 itIy;idctsO,; g;y]I zNdsI

ae shSv pOtn ; a.m;tIrp;Sy ) du rStrr;tIvRcoR /; yDv;hse


1
a ; sm?yse vIitho]o amTyR" ) juW Sv sU no a?vrm( 2
ae u ne j;gOve shs" sUnv;t ) Ed' bihR" sdo mm 3
ae ive .r.dvRe e .mRhy; gr" ) yDWe u y c;yv" 4
ae d; d;xWu e ry' vIrvNt' prI,sm( ) xxIih n" sUnmu t" 5
25 pv'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) 1-3 5
p[qm;idtOcSy pMy; Ac;" 4 ctuQy;RNe {;I devte ) ivr;$( zNd"

ae idv" sUn ru s p[cte ;Stn; pOqVy; t vved ;" )


A/Gdev ;\ h yj; cikTv" 1
a" snoit vIy; , v;n( Tsnoit v;jmm tO ;y .UWn ( )
s no dev ;\ Eh vh; pu=o 2
a;Rv;pO qvI vjnye a; .;it dev I amtO e amUr " )
=yn( v;jw" puN{o nmo." 3
a N{ d;xWu o duro,e sut ;vto yDmhop y;tm( )
am/NR t; sompye ;y dev; 4
ae ap;' sm?yse duro,e inTy" sUno shso j;tved" )
206

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

s/Sq;in mhym;n tI 5
26 Wi@vx
' ' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy 1-6 8-9 p[qmtOcySy;mInvMyoAco
g;qno iv;m]" 7 sMy; b[ AWI ) 1-3 p[qm;idtOcSy
vw;nro" 4-6 ctuQy;RidtOcSy m;to" 7-8
sMyMyoAcor" pr' b[ v; 9 nvMy; iv;m]op;?y;yo devt;" )
1-6 p[qmtOcySy jgtI 7-9 tOtIytOcSy c i]up( zNdsI

vw ;nr ' mns;' inc;Yy; hivmNto anuWT y' SvivRdm ( )


sud ;nu' dev ' rqr' vsyU vo gI.IR r<v' k xk;so hv;mhe 1
t' x. m[ mvse hv;mhe vw;nr' m;t r;nmuK Qym( )
bOhS pit' mnuW o dev t;tye ivp[' ot;rm itq' r`u ydm( 2
ao n Ndin." sm?yte vw;nr" k xk .ygRu ye gu e )
s no a" suv Iy| Sv' d/;tu rmm tO We u j;gO v" 3
p[ yNtu v;j;StvWI.ry" x. e s'm X l;" pOWt Iryu=t )
bOh d =u o mto vved s" p[ vep yNt pvtR ;\ ad;>y;" 4
ayo mto vy a; TveW mug m[ v mhe vym( )
te Sv;inno i{y; vWiR n,Rj" s'h ; n heW tv" sud ;nv" 5
v[;t'v ;[ t' g,g' , ' sux St.r.e ;Rm' mt;moj mhe )
pOWd ;so anv.r[ ;/so gNt;ro yD' vdqeW u /Ir;" 6
arSm jNmn; j;tved ; `Ot ' me c=ur m tO ' m a;sn( )
ak S]/;tU rjso vm;no jo `moR hivrSm n;m 7
i]." piv]wr pup o1k
| d; mit' Jyoitrnu p[j;nn( )
viWR ' rmt Sv/;.r;idd( ;v;pO qvI pypR Xyt( 8
xt/;rm Tu sm=Iym;,' ivpt' pt r' vKTv;n;m( )
me mdNt' ip]opSqe t' rodsI ippOt' sTyv;cm( 9
27 sv'x' sU_m(
1-15 pdxcRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) 1-15
pdxc;Rm" 1 p[qm;y; Atvo v; devt;" ) g;y]I zNd"
207

[Rik Veda]

m<@l 3

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

p[ vo v;j; a.vo hivmNto `Ot ;Cy; ) dev ;g;it suy "u 1


a' vp t' gr; yDSy s;/nm( ) u Iv;n' /t;v;nm( 2
ae xkm te vy' ym' dev Sy v;jn" ) ait W;' s trem 3
sm?ym;no a?vr3e " p;vk
@" ) xockx
S tmImhe 4
pOq pu ;j; amTyoR `Ot in,k
R Sv;t" ) ayDR Sy hVyv;$( 5
t' sb;/o ytuc Tq; /y; yDvNt" ) a; cr mUt ye 6
hot; dev o amTyR" pur St;die t m;yy; ) vdq;in p[codyn( 7
v;jI v;jeW u /Iyte ?vrWe u p[ ,Iyte ) ivp[o yDSy s;/n" 8
/y; c vre< yo .Ut ;n;' g.mR ; d/e ) d=Sy iptr' tn; 9
in Tv; d/e vre< y' d=Sye
; shSt ) ae sudIitmu xjm( 10
a' yNturm ru mOt Sy yoge vnWu " ) ivp[; v;jw" smn/te 11
joR np;tm?vre dIidv;'sm pu v ) amI kivtmu ( 12
n yo nmSyStrStm;' s dxtR " ) smr?yte vOW; 13
vOWo a" sm?yte o n dev v ;hn" ) t' hivmNt te 14
vOW, ' Tv; vy' vOW n ( vOW, " sm/Imih ) ae dIt' bOh t( 15
28 a;v'x' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) adevR t; ) 1-2
6 p[qm;itIyyoAco" W; g;y]I 3 tOtIy;y; i,k 4
ctuQy;RS]up( 5 pMy; jgtI zNd;'s

ae juW Sv no hv" pur o;x' j;tved" ) p[;t " s;ve /y;vso 1


pur o; ae pctStu>y' v; `; prt" ) t' juW Sv yiv 2
ae vIih pur o;xm;t' itroam( ) shs" sUn ru S y?vre iht" 3
m;?y'i dne svne j;tved" puro;xmh kve juWSv )
ae ySy tv .;g/ye ' n p[ mnNt vdqeW u /Ir;" 4
ae tOt Iye svne ih k;inW" puro;x' shs" sUnv ;tm( )
aq; dev e v?vr' vpn yy; /; rvNtmmtO We u j;gOi vm( 5
ae vO/;n a;it' puro;x' j;tved" ) juW Sv itroa@n ym( 6
29 Ekon]'x' sU_m(
208

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

1-16 Wo@xcRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) 1-4 6-16


p[qm;idctuAc ;' W;ek;dx;n;;" 5 pMy; aAiTvjo v; devt;"
) 1 4 10 12 p[qm;ctuqIRdxmI;dxIn;mnupu ( 2 3 5 7-9 13
16 itIy;tOtIyyo" pMy;" sMy;idtOcSy ]yodxIWo@Xyo i]up( 6 11
14 15 Wek;dxIctudx
R IpdxIn; jgtI zNd;'is

aStIdm/mnqn mSt p[j nn' tm( )


Et;' vxp( Im; .r;' mnq;m pUv qR ; 1
ar<yoinRihto j;tved ; g.R v su/to g.R,IWu )
idvie dv @o j;gOv hiR vmmRnu ye .r" 2
;n;y;mv .r; cikTv;n( Ts" p[vIt; vOW, ' jj;n )
aW StUp o xdSy p;j ;y;Spu] o vynu e jin 3
;y;STv; pde vy' n;.; pOqVy; a/ )
j;tvde o in /Im e hVy;y vohve 4
mnqt; nr" kivmyNt' p[cte smmtO ' sup t[ Ikm( )
yDSy kt 'u p[q m ' pur St;d' nro jnyt; sux
ve m ( 5
ydI mnqNt b;.ivR roct e o n v;JyW o vne v; )
c]o n y;m norinvtO " pr vO,K TyXmnS tO,; dhn( 6
j;to aI rocte ceikt;no v;jI ivp[" kivxSt" sud ;nu" )
y' dev ;s @' ivivd' hVyv;hmd/ru ?vrWe u 7
sId hot" Sv lok cikTv;n( Ts;dy; yD' su
t Sy yon* )
dev ;vIdevR ;n( hivW; yj;Sye bOh d( yjm;ne vyo /;" 8
,ot /Um ' vOW, ' s%;yo e/ Nt tn v;jmCz )
aym" pOt n;W;$( suv Iro yen dev ;so ashNt dSyUn ( 9
ay' te yoinA Tvyo yto j;to arocq;" )
t' j;n a; sId;q; no v/Ry; gr" 10
tnUn p;dCu yte g.R a;sur o nr;xs' o .vit yd( vj;yte )
m;t r; ydmmIt m;tr v;tSy sgoR a.vt( srIm, 11
sui nmqR ; inmR qt" suin/; iniht" kv" )
ae Sv?vr; ,u dev ;n( dev yte yj 12
ajIjnmtO ' mTy;s o em ;,' tr,' vIj M .m( )
209

[Rik Veda]

m<@l 3

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

dx Svs;ro agvu[ " smIcI" pum;'s ' j;tm. s' r.Nte 13


p[ shot; snk;droct m;tu p Sqe ydxocd /U i n )
n in mWit sur ,o idvie dve ydsur Sy j#r;dj;yt 14
am];y/u o mt;mv p[y ;" p[q mj; b[, o ivmd( vd"u )
u vd( b[ kxk;s Err EkEko dme a' smI/re 15
yd Tv; p[yi t yDe aSmn( hotikTvovO, ImhIh )
/[vu my; /[vu mut ;xm;" p[j;nn( v;\ p y;ih somm( 16
itIyo?y;y"
v0 1-26
tOtIyonuv;k"
sU0 30-38
30 i]'x' sU_m(
1-22 ;v'xTyOcSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

CzNt Tv; soMy;s" s%;y" suN vNt som' d/it p[y;' s )


itit=Nte a.xSt' jn;n;mN{ Tvd; kn ih p[k
t " 1
n te dUr e prm ; cd( rj;' Sy; tu p[ y;ih hrvo hr>y;m( )
Sqr;y vO,e svn; tme ; yu _; g[;v;," sm/;ne a* 2
N{" su xp[o m`v; t]o mh;v[;t Stuivk mRA` ;v;n( )
ydug o[ /; b;/to mTyeWR u Kv1 Ty; te vOW. vIy; , 3
Tv' ih m; Cy;vyCyut ;nyeko vO] ; crs jm;n" )
tv ;v;pO qvI pvtR ;so nu v[t ;y inmtve tSqu" 4
t;.ye put vo.rk
e o hmvdo vO]h ; sn( )
me cidN{ rodsI ap;re yt( s'g >O ,; m`vn( k;xre 5
p[ sU t N{ p[v t; hr>y;' p[ te vj[" p[m,O et u x]Un ( )
jih p[t Ico ancU " pr;co iv' sTy' ,iu h vmStu 6
ySmw /;yur d/; mTy;y ;._' cd( .jte ge 1' s" )
.{; t N{ sumi t`OtR ;cI shd;n; put r;it" 7
shd;n'u put =yNtmhStmN{ s' p, k
k,;m( )
210

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

a. vO] ' v/mR ;n' ipy;mp;dmN{ tvs; j`nq 8


in s;mn ;miWr;mN{ .Um' mhImp;r;' sdne ssTq )
aSt>n;d( ;' vOW . o aNtr= mWnR Tv;pSTvyeh p[stU ;" 9
al;t,O o vl N{ v[j o go" pur ; hNto.yR m ;no Vy;r )
sug ;n( pqo a,orje g;" p[;vn( v;,I" put' /mNtI" 10
Eko vsum tI smIcI N{ a; pp*[ pOqvImut ;m( )
t;Ntr=;d. n" smIk Wo rqI" syju " xUr v;j;n( 11
idx" sUyoR n mn;it p[id; idvie dve hyR p[stU ;" )
s' yd;n?vn a;iddw vmR ocn' ,ute tt( TvSy 12
id=Nt Wso y;m _ovvR SvTy; mih c]mnIkm( )
ive j;nNt mihn; yd;g;idN{Sy kmR sut ; pu
, 13
mih JyoitinRiht' v=,;Sv;m; pKv' crit b.[t I g*" )
iv' Sv; s'.tO mu y;y;' yt( sImN{o ad/;d( .ojn;y 14
N{ y;mkox; a.vU n( yD;y x= gO,t e s%>y" )
dum ;y vo dur ve ; mTy;s o inWi,o rpvo hnTv;s" 15
s' `oW" <vevmrw m]w jhR I nye vxin' tip;m( )
vO me / St;d( iv j; shSv jih r=o m`vn( rn/ySv 16
d( bOh r=" shmUl
mN{ vO ; m?y' p[Tyg[' ,Iih )
a; kvt" sllk
U ckqR b[i We tpui W' hei tmSy 17
SvStye v;j. p[,te " s' yNmhIrW a;sTs pUv IR" )
r;yo vNt;ro bOht " Sy;m;Sme aStu .g N{ p[j ;v;n( 18
a; no .r .gmN{ um Nt' in te de ,Sy /Imih p[rk
e )
vR v pp[qe k;mo aSme tm; pO, vsupte vsUn ;m( 19
m' k;m' mNdy; go.rw N{vt; r;/s; ppq[ )
SvyvR o mit.Stu>y' ivp[; N{;y v;h" kxk;so an( 20
a; no go]; di h gopte g;" smSm>y' snyo yNtu v;j;" )
idv=; as vOW. sTyx mo Sm>y' su m`vn( bo/ god;" 21
xn ' vme m`v;n mN{mSmn( .re nOtm ' v;js;t* )
<vNtmgu m[ tU ye smTsu Nt' vO] ;, s' jt' /n;n;m( 22
211

[Rik Veda]

m<@l 3

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

31 Eki]'x' sU_m(
1-22 ;v'xTyOcSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] EeWIrq" kxko v;
AiW" ) N{o devt; ) i]up( zNd"

x;sd( vidiRu htnu R ' g;d( v;\ AtSy dI/it' spynR ( )


ipt; y] duiht"u sekm O n( Ts' xGMyen mns; d/Nve 1
n j;mye t;Nvo rKqm;rk
w ck;r g.| sintiu n/R ;nm( )
ydI m;tro jnyNt vimny" kt;R su
torn y An/n( 2
ajDR e ju ;3 rejm ;no mhSpu] ;\ aW Sy p[y =e )
mh;n( g.oR m; j;tmeW ;' mhI p[v
O yR Sy yD"w 3
a. jw]IrscNt SpO/;n' mih JyoitStmso inrj;nn( )
t' j;nt I" p[Tyud;yuW ;s" pitgvR ;m.vdk
e N{" 4
vI* stIr. /Ir; atONdn( p[;c ;ihNvn( mns; s ivp[;" )
iv;mivNdn( pQy;mtO Sy p[j;n; nms; vvx
e 5
vdd( ydI srm; g,( m{e mRih p;q" pUV y| s?r" )
ag[' nyt( sup =r;,;mCz; rv' p[qm ; j;nt I g;t( 6
agCzdu ivp[t m" s%IysUd yt( su
te g.mR i{" )
ss;n myoR yuv .mR%S yq;.vdir;" so acnR ( 7
st"st" p[itm;n' puro.UivR; ved jinm; hNt xu,m( )
p[ ,o idv" pdv IgVR yurcnR ( Ts%; s%I\r mu rv ;t( 8
in gVyt; mns; sedru k
" <v;n;so amOtT v;y g;tmu ( )
d' cu sdn' .UyWRe ;' yen m;s;\ asW;sOt ne 9
s'p Xym;n; amd. Sv' py" p[ Sy rets o du`;n;" )
iv rodsI atpd( `oW EW;' j;te in";md/gu oRWu vIr;n( 10
s j;te .v]RO h ; sedu hVywdu y; asOji dN{o ak" )
C ySmw `Ot vd( .rNtI m/u Sv; dudhu e jeNy; g*" 11
ip]e c" sdn' smSmw mih TvWImt( su
to iv ih :yn( )
vk>nNt" SkM.nne ; jin]I a;sIn; ?v| r.s ' iv mNvn( 12
mhI yid /W,; xXnqe /;t( sov/O ' v>v'1 rodSyo" )
gro ySmnv;" smIcIivR; N{;y tvWIrnu ;" 13
212

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

m; te s:y' vXm x_Ir; vO] e inytu o yNt pUv IR" )


mih Sto]mv a;gNm sUr re S m;k su m`vn( bo/ gop;" 14
mih =e]' pu N{' vv;n;idt( s%>yrq' smwr t( )
N{o nO.rjnd( dI;n" s;k sUymR Wu s' g;tmu m( 15
apdWe v>vo3 dmUn ;" p[ s/I[ cIrsOjd( vN{;" )
m?v" pun;n;" kiv." piv]w uR .ihRNvnTy_./nR ]u I" 16
anu ,e vsu /tI jh;te .e sUySR y m'h n; yj]e )
pr yt( te mihm;n' vOj ?yw s%;y N{ k;My; AjPy;" 17
pit.vR vO]hn( TsUn tO ;n;' gr;' v;yuv WRO . o vyo/;" )
a; no gih s:ye." xve .mhR ;n( mhI.i t." sr<yn( 18
tmirSvms; spynR ( nVy' ,om snyse pur;j;m( )
&ho iv y;ih bl; adev I" Sv no m`vn( Ts;tye /;" 19
mh" p;vk;" p[tt ; a.Uvn( TSvSt n" ippOih p;rm;s;m( )
N{ Tv' rqr" p;ih no rWo m=mU = U ,uih gojto n" 20
adei d vO]h ; gopitg;R aNt" ,;\ aW /w ;Rm .g;Rt( )
p[ sUn tO ; idxm;n Atne dur iv; avO,odp Sv;" 21
xn ' vme m`v;n mN{mSmn( .re nOtm ' v;js;t* )
<vNtmgu m[ tU ye smTsu Nt' vO] ;, s' jt' /n;n;m( 22
32 ;i]'x' sU_m(
1-17 sdxcRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

N{ som' sompte ipbem ' m;?y'i dn' svn' c; yt( te )


p[p Qu[ y; xp[e m`vOjIiWn( vmCu y; hrI h m;dySv 1
gv;xr' mNqnmN{ x
pb; som' rrm; te md;y )
b[
t; m;tne ; g,ne sjoW; {Sw tOp d; vOW Sv 2
ye te xum' ye tvWImv/R cNR t N{ mtSt aoj" )
m;?y'i dne svne vj[hSt ipb; {e ." sg," suxp[ 3
t NNvSy m/um d( ivivp[ N{Sy x/oR mto y a;sn( )
ye.v]RO Syei Wto vvde ;mm,R o mnym;nSy mmR 4
213

[Rik Veda]

m<@l 3

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnu vidN{ svn' juW;," ipb; som' xte vIy;y )


s a; vvTO Sv hyR yD"w sr< yu.rp o a,; ssiWR 5
Tvmpo y vO] ' j`N v;\ aTy;\ v p[;sOj " stvR ;j* )
xy;nmN{ crt; v/ne vv[v ;'s' pr dev Irdev m( 6
yj;m ms; vO
mN{' bOh NtmO vmjr' yuv;nm( )
ySy ip[y e mmtuy R DySy n rodsI mihm;n' mm;te 7
N{Sy kmR sut ; pu
, v[t ;in dev ; n mnNt ive )
d;/;r y" pO qvI' ;mut me ;' jj;n sUymR Wu s' sud s' ;" 8
a{o` sTy' tv tNmihTv' so y;to aipbo h somm( )
n ;v N{ tvsSt aojo n;h; n m;s;" xrdo vrNt 9
Tv' so aipbo j;t N{ md;y som' prme Vyomn( )
y ;v;pO qvI a;vvx
e Irq;.v" pUV yR" k;/;y;" 10
ahih' prxy;nm ,R aoj;ym;n' tuivj;t tVy;n( )
n te mihTvmnu .Ud / *yRdn yy; SfGy;3 =;mvSq;" 11
yDo ih t N{ v/nR o .Udut ip[y " sut somo my/e " )
yDne yDmv yDy" sn( yDSte vj[m ihhTy a;vt( 12
yDne Ne {mvs; c av;Rgwn' su ;y nVyse vvOTy;m( )
y" Stome .v;Rv/O e pUV yeR .yoR m?yme .t nUtn e ." 13
vvWe yNm; /W,; jj;n Stvw pur ; p;y;i dN{m" )
a'hs o y] pIprd( yq; no n;vve y;Ntm.u ye hvNte 14
a;pU, oR aSy klx" Sv;h; se_ev kox' ssce ipb?yw )
smu ip[y ; a;vv]O n ( md;y p[d=,d. som;s N{m( 15
n Tv; g.Ir" pu t sn/u n;R{y " pr WNto vrNt )
Tq; s%>y iWto yidN{;h' cdjo gVymvU mR ( 16
xn ' vme m`v;n mN{mSmn( .re nOtm ' v;js;t* )
<vNtmgu m[ tU ye smTsu Nt' vO] ;, s' jt' /n;n;m( 17
33 ]yiS]'x' sU_m(
1-13 ]yodxcRSy;Sy sU_Sy 1-3 5 7 9 11-13 p[qm;idtOcSy
214

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

pmIsmInvMyOc;mek;dXy;idtOcSy c g;qno iv;m] AiW" 4 6 8


10 ctuqIRWmIdxmIn; n AiWk;" ) 1-3 5 9 11-13
p[qm;idtOcSy pmInvMyoAcorek;dXy;idtOcSy c n" 4 8 10
ctuQyRmIdxmIn;' iv;m]" 6 7 WIsMyoeN{o devt;" ) 1-12
p[qm;id;dxc;| i]up( 13 ]yodXy;;nupu ( zNdsI

p[ pvtR ;n;muxt I pSq;de v iviWte h;sm;ne )


g;vev x. e[ m;tr; rh;,e ivp;$z( t {u I pys; jvete 1
N{ei Wte p[sv ' .=m;,e aCz; smu{ ' rQyev y;q" )
sm;r;,e mR." ipNvm;ne any; v;mn y;mPyei t xu.e[ 2
aCz; sn/u' m;ttO m ;my;s' ivp;xmuv I| su. g;mgNm )
vTsmv m;tr; s'rh;,e sm;n' yoinmnu s'c rNtI 3
En vy' pys; ipNvm;n; anu yoin' dev t' crNtI" )
n vtvR e p[sv " sgtR _" iky iu vRpo[ no johvIit 4
rm?v' me vcse soMy;y At;vrIp mut mR ve "w )
p[ sn/um Cz; bOht I mnIW; vSyur kxkSy sUn "u 5
N{o aSm;\ ardd( vj[b ;rp;hn( vO] ' pr/' ndIn;m( )
dev onyt( svt; sup ;,StSy vy' p[s v e y;m vIR" 6
p[v ;Cy' x/; vIy1| tidN{Sy kmR ydih' ivvO t( )
iv vj[,e prWdo j`;n;y;poynmCzm;n;" 7
Etd( vco jrtm;Rip mO; a; yt( te `oW;nu r ; yug ;in )
KqeWu k;ro p[it no juWSv m; no in k" puW]; nmSte 8
ao Wu Svs;r" k;rve ,ot yy* vo dUr ;dns; rqen )
in WU nm?v' .vt; sup;r; a/oa=;" sn/v" oTy;." 9
a; te k;ro ,v;m; vc;' s yy;q dUr ;dns; rqen )
in te n'sw pIPy;nve yoW; my;y ve kny; xcw te 10
yd Tv; .rt;" s't rey u gVR yn( g[;m iWt N{jtU " )
aW;d h p[sv " sgtR _ a; vo vO,e sumi t' yDy;n;m( 11
at;rWu.rR t ; gVyv" sm._ ivp[" sumi t' ndIn;m( )
p[ ipNv?vmWyNtI" sur ;/; a; v=,;" pO, ?v' y;t xI.m( 12
d( v mR" xMy; hnTv;po yoK];, mut )
215

[Rik Veda]

m<@l 3

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

m;du t* Vyen s; * xUnm ;rt;m( 13


34 ctuiS]'x' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

N{" pU .Rd;itrd ( d;smk


vdR d( vsdu yR m ;no iv x]Un ( )
b[j tU StNv; v;vO/;no .Urd;] a;pO, d ( rodsI .e 1
m%Sy te tvWSy p[ jUi tmymR v;cmm tO ;y .UWn ( )
N{ =tIn;ms m;nuW I,;' vx;' dwvIn;mut pUv yR ;v; 2
N{o vO] mv,O oCz/nR Iit" p[ m;yn;mmn;d( vp,R Iit" )
ahn( Vy's mux
/Gvne v;iv/enR ; a,od( r;My;,;m( 3
N{" SvW;R jnyh;in jg;yoxG." pOtn ; a.i" )
p[;rocyNmnve kt mu ;mvNdoitbhRO t e r,;y 4
N{Stujo bh,R ; a; vvx
e nOv d( d/;no ny; pu
, )
acet yd( /y m; jr]e p[me ' v,mR itrCz
m;s;m( 4
mho mh;in pnynTySyeN{Sy kmR sut ; pu
, )
vOj nen vOjn;n( Ts' pp We m;y;.dSR yUr\ ..UT yoj;" 6
yu/ Ne {o m; vrvk;r dev >e y" sTpitWR,p;[ " )
vvSvt" sdne aSy t;in ivp[; Kqe." kvyo gO,Nt 7
s];s;h' vre< y' shod;' ssv ;'s' Svrp dev I" )
ss;n y" pO qvI' ;mut me ;mN{' mdnTynu /Ir,;s" 8
ss;n;Ty;\ t sUy| ss;nNe {" ss;n pu. ojs' g;m( )
ihr< yymtu .og' ss;n hTvI dSyUn ( p[;y| v,mR ;vt( 9
N{ aoW/Irsnodh;in vnSptI\r snodNtr=m( )
b.de vl' nun du e ivv;co q;.vd( dmt;.tnU ;m( 10
xn ' vme m`v;n mN{mSmn( .re nOtm ' v;js;t* )
<vNtmgu m[ tU ye smTsu Nt' vO] ;, s' jt' /n;n;m( 11
35 pi]'x' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) N{o devt; )
216

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

i]up( zNd"

it; hrI rq a; yuJ ym;n; y;ih v;ynu R inytu o no aCz )


ipb;Syn/o a.sO o aSme N{ Sv;h; rrm; te md;y 1
p;jr; pu t;y sI hrI rqSy /U v;R yun Jm )
{vd( yq; s'.tO ' vtdupme ' yDm; vh;t N{m( 2
po nySv vOW, ; tpu potemv Tv' vOW . Sv/;v" )
g[ste ;m; iv muc he xo,; idvie dve sxIr /;n;" 3
b[, ; te b[y ju ; yunJm hrI s%;y; s/m;d a;xU )
Sqr' rq' su%
mN{;/itn( p[j;nn( v;\ p y;ih somm( 4
m; te hrI vOW, ; vItpO ; in rIrmn( yjm;n;so anye )
aTy;y;ih xto vy' te r' sut e ." ,v;m somw" 5
tv;y' somSTvmev ;R xm' sum n; aSy p;ih )
aSmn( yDe bihRy; inW; d/vem' j#r Ndu mN{ 6
StI,| te bihR" sut N{ som" t; /;n; ave te hr>y;m( )
tdokse pux
;k;y vO,e mTvte tu>y' r;t; hvI'iW 7
m' nr" pvtR ;Stu>ym;p" smN{ go.m/R mu Ntmn( )
tSy;gTy; sum n; Av p;ih p[j;nn( v;n( pQy;3 anu Sv;" 8
y;\ a;.jo mt N{ some ye Tv;mv/R .vn( g,Ste )
te.rte ' sjoW; v;vx;no3 e" ipb jy; sommN{ 9
N{ ipb Sv/y; ct( sut Sy;ev; p;ih jy; yj] )
a?vyoRv; p[yt ' x hSt;otuv ;R yD' hivWo juWSv 10
xn ' vme m`v;n mN{mSmn( .re nOtm ' v;js;t* )
<vNtmgu m[ tU ye smTsu Nt' vO] ;, s' jt' /n;n;m( 11
36 W$(]x
' ' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy 1-9 11 p[qm;idnvc;Rmk
e ;dXy;
g;qno iv;m]" 10 dxMy;;irso `or AWI ) N{o devt; )
i]up( zNd"

m;mU Wu p[.iO t' s;tye /;" xCzdUi t.y;Rdm ;n" )


sut se tu e v;vO/e v/nR e .yR" kmR .mhR " sutu o .Ut( 1
217

[Rik Veda]

m<@l 3

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

N{;y som;" p[i dvo ivd;n; A.yu Re .vWRO p v; ivh;y;" )


p[y M ym;n;n( p[it WU gO. ;ye N{ ipb vOW/ tU Sy vO," 2
ipb; v/SR v tv `; sut ;s N{ som;s" p[qm ; tme e )
yq;ipb" pUV y;\ N{ som;\ Ev; p;ih pnyo a; nvIy;n( 3
mh;\ am]o vOj ne ivrpX( yu1 g[' xv" pTyte /O <voj" )
n;h ivVy;c pOqvI cnnw ' yt( som;so hyR m mNdn( 4
mh;\ go[ v;v/O e vIy;y sm;c vOW. " k;Vyen )
N{o .go v;jd; aSy g;v" p[ j;yNte d=,; aSy pUv IR" 5
p[ yt( sn/v" p[sv ' yq;y;p" smu{ ' rQyev jGmu" )
atidN{" sdso vrIy;n( ydI' som" pO, it duG /o a'x
" 6
sm{u ,e sn/vo y;dm;n; N{;y som' suWtu ' .rNt" )
a'x
' duh Nt hStno .r]w mR?v" punNt /;ry; piv]w" 7
d; v k= y" som/;n;" smI ivVy;c svn; pu
, )
a; yidN{" p[qm ; Vy;x vO] ' j`N v;\ av,O It somm( 8
a; tU .r m;ikrte t( pr ;d( v; ih Tv; vsup it' vsUn ;m( )
N{ yt( te m;ihn' d]mSTySm>y' tyR p[ yN/ 9
aSme p[ yN/ m`vOjIiWN{ r;yo vv;rSy .Ur"e )
aSme xt' xrdo jIvse /; aSme vIr;Hzt N{ xip[n( 10
xn ' vme m`v;n mN{mSmn( .re nOtm ' v;js;t* )
<vNtmgu m[ tU ye smTsu Nt' vO] ;, s' jt' /n;n;m( 11
37 si]'x' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) N{o devt; )
1-10 p[qm;iddxc;| g;y]I 11 Ek;dXy;;nupu ( zNdsI

v;]hR Ty;y xvse pOtn;W;;y c ) N{ Tv; vtyR ;ms 1


av;c In' su te mn t c=u" xtto ) N{ <vNtu v;`t" 2
n;m;in te xtto iv;.gIR .RrImhe ) N{;.m;itW; 3
pu t Sy /;m." xtne mhy;ms ) N{Sy cWR,I/tO " 4
N{' vO] ;y hNtve putmup b[vu e ) .reW u v;js;tye 5
v;jeW u s;sih.vR Tv;mImhe xtto ) N{ vO] ;y hNtve 6
218

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

u We u pOtn ;Jye pOTsut WU Ru v"su c ) N{ s;+v;.m;itWu 7


x mNtm' n tye u n' p;ih j;gOi vm( ) N{ som' xtto 8
N{y;, xtto y; te jneW u psu ) N{ t;in t a; vO, e 9
agN{ vo bOh d( u ' d/v du rm( ) e xum' itr;ms 10
av;v to n a; gqo x pr;vt" )
loko ySte ai{v N{eh tt a; gih 11
38 a;i]'x' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy vw;m]o v;Cyo v; p[j;pit" t;vu.* v; g;qno
iv;m]o v; AiW" ) N{o devt; ) i]up( zNd"

a. tev dI/y; mnIW;mTyo n v;jI su/ ru o jh;n" )


a. ip[y ;, mmOx
R t ( pr;, kvI\rCz;m s' xe sum/e ;" 1
not pOC z jinm; kvIn;' mno/tO " su
tSt=t ;m( )
m; te p[< yo3 v/mR ;n; mnov;t; a/ nu /mR , Gmn( 2
in WImd] gu; d/;n; t =];y rodsI smn( )
s' m;];.mRmre yem u v IR aNtmhR I smOt e /;yse /u" 3
a;itNt' pr ive a.UW Hzryo vs;nrit Svroc" )
mht( td( vO,o asur Sy n;m; vpo amtO ;in tSq* 4
asUt pUvoR vOW. o Jy;y;inm; aSy x /" sNt pUv IR" )
idvo np;t; vdqSy /I." =]' r;j;n; p[i dvo d/;qe 5
]I, r;j;n; vdqe pu
, pr iv;in .UWq" sd;' s )
apXym] mns; jgNv;n( v[t e gn/v;\ aip v;yk
u x
;n( 6
tidNNvSy vOW. Sy /en or; n;m.mRmre sKMy' go" )
anydnydsuy 1| vs;n; in m;yno mmre pmSmn( 7
tidNNvSy svtnu iR kmRe ihr<yyImm it' y;mxte ( )
a; su t I rodsI ivmNve apIv yoW; jinm;in vv[e 8
yuv ' p[ Sy s;/qo mho yd( dwvI SvSt" pr ," Sy;tm( )
gop;jSy tSquWo ivp; ive pXyNt m;yn" t;in 9
xn ' vme m`v;n mN{mSmn( .re nOtm ' v;js;t* )
<vNtmgu m[ tU ye smTsu Nt' vO] ;, s' jt' /n;n;m( 10
219

[Rik Veda]

m<@l 3

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ctuqoRnuv;k"
sU0 3953
39 EkoncTv;r'x' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

N{' mitd a; vCym;n; Cz; pit' Stomt; jg;it )


y; j;gOi vvdR qe xSym;ne N{ ye j;yte v tSy 1
idvd; pUV y;R j;ym;n; iv j;gOi vvdR qe xSym;n; )
.{; vS];<yjunR ; vs;n; seymSme snj ; ip}y; /I" 2
ym; cd] ymsrU s tU j;y; ag[' ptd; Sq;t( )
vpUi' W j;t; mqnu ; scte e tmohn; tpuW o bu Et; 3
nikrWe ;' inNdt; mTyeWR u ye aSm;k pt ro goWu yo/;" )
N{ EW;' 'iht; m;ihn;v;nud( go];, ssOje d's n;v;n( 4
s%; h y] s%.nvR G vwr.JHv; sTv.g;R anGu mn( )
sTy' tidN{o dx.dx
R G vw" sUy| ivved tms =yNtm( 5
N{o m/u s'.tO mu y;y;' pd( vvde xfvme go" )
guh; iht' gu' gU
hmPsu hSte d/e d=,e d=,;v;n( 6
Jyoitv,RO It tmso ivj;n;re Sy;m durt;d.Ik )
m; gr" somp;" somvO juW SveN { put mSy k;ro" 7
JyoityDR ;y rodsI anu y;d;re Sy;m durtSy .Ur"e )
.Ur c tuj t o mTySR y sup;r;so vsvo bh,R ;vt( 8
xn ' vme m`v;n mN{mSmn( .re nOtm ' v;js;t* )
<vNtmgu m[ tU ye smTsu Nt' vO] ;, s' jt' /n;n;m( 9
tOtIyo?y;y"
v0 131
220

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

40 cTv;r'x' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) N{o devt; )
g;y]I zNd"

N{ Tv; vOW. ' vy' sut e some hv;mhe ) s p;ih m?vo an/s" 1
N{ tui vd' sut ' som' hyR put ) ipb; vOW Sv t;tOi pm( 2
N{ p[ ,o /t;v;n' yD' ive .devR e ." ) itr Stv;n ivx(pte 3
N{ som;" sut ; me tv p[ yNt sTpte ) =y' cN{;s Ndv" 4
d/v; j#re sut ' sommN{ vre< ym( ) tv u= ;s Ndv" 5
gv,R " p;ih n" sut ' m/o/;Rr;.rJyse ) N{ Tv;d;t md( yx" 6
a. u ;in vinn N{' scNte a=t; ) pITvI somSy v;vO/e 7
av;v to n a; gih pr;vt vO]hn( ) m; juW Sv no gr" 8
ydNtr; pr;vtmv;v t' c yse ) N{eh tt a; gih 9
41 EkcTv;r'x' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) N{o devt; )
g;y]I zNd"

a; tU n N{ m{G`uv;n" sompItye ) hr>y;' y;i{v" 1


so hot; n ATvyStStre bihRr;nWu k ) ayuj n[ ( p[;t r{y" 2
m; b[ b[v;h" iyNt a; bihR" sId ) vIih xUr puro;xm( 3
r;r N/ svnWe u , EWu StomeW u vO]hn( ) KqevN{ gvR," 4
mty" somp;mu rhNt xvsS pitm( ) N{' vTs' n m;tr" 5
s mNdSv; n/so r;/se tNv; mhe ) n Stot;r' inde kr" 6
vymN{ Tv;yvo hivmNto jr;mhe ) t TvmSmyvu sR o 7
m;re aSmd( iv mum cu o hrip[y;v;R y;ih ) N{ Sv/;vo mTSveh 8
av;R' Tv; su%
e rqe vht;mN{ k xn; ) `Ot U bihRr;sde 9
42 icTv;r'x' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) N{o devt; )
g;y]I zNd"

p n" sut m; gih sommN{ gv;xrm( ) hr>y;' ySte aSmy"u 1


221

[Rik Veda]

m<@l 3

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

tmN{ mdm; gih bihR ;' g[;v." sut m( ) ki vNNvSy tOp ,( v" 2
N{mTq; gro mm;Cz;gu riWt; t" ) a;vtO e sompItye 3
N{' somSy pItye Stomw rh hv;mhe ) Kqe." ki vd;gmt( 4
N{ som;" sut ; me t;n( d/v xtto ) j#re v;jnIvso 5
v; ih Tv; /n'jy ' v;jeW u d/OW ' kve ) a/; te su mImhe 6
mmN{ gv;xr' yv;xr' c n" ipb ) a;gTy; vOW ." sut m( 7
tu>yeidN{ Sv aoKye3 som' cod;m pItye ) EW r;rNtu te id 8
Tv;' sut Sy pItye p[ mN{ hv;mhe ) k xk;so avSyv" 9
43 i]cTv;r'x' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

a; y;v ;Rp vn/ure ;Stvednu p[i dv" sompye m ( )


ip[y ; s%;y; iv muc op bihRSTv;mme hVyv;ho hvNte 1
a; y;ih pUv IRrit cW,R Ir;\ ayR a;xW p no hr>y;m( )
m; ih Tv; mty" Stomt; N{ hvNte s:y' juW ;,;" 2
a; no yD' nmov/O ' sjoW; N{ dev hr.y;Rih tUym ( )
ah' ih Tv; mit.joRhv Im `Ot p[y ;" s/m;de m/Un ;m( 3
a; c Tv;met ; vOW, ; vh;to hrI s%;y; su/ ru ; Sv; )
/;n;vidN{" svn' juW;," s%; s:yu" ,vd( vNdn;in 4
ki vNm; gop;' krse jnSy ki vd( r;j;n' m`vOjIiWn( )
ki vNm AiW' pipv;'s' sut Sy ki vNme vSvo amtO S y x=;" 5
a; Tv; bOh Nto hryo yuj;n; av;RgN{ s/m;do vhNtu )
p[ ye it; idv AnTy;t;" susm' O ;so vOW. Sy mUr ;" 6
N{ ipb vOW/ tU Sy vO, a; y' te Xyen xt e j.;r )
ySy mde Cy;vys p[ IyRSy mde ap go]; vvqR 7
xn ' vme m`v;n mN{mSmn( .re nOtm ' v;js;t* )
<vNtmgu m[ tU ye smTsu Nt' vO] ;, s' jt' /n;n;m( 8
222

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

44 ctuTv;r'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) N{o devt; )
bOhtI zNd"

ay' te aStu hytR " som a; hr." sut " )


juW ;, N{ hr.nR a; g; it hrt' rqm( 1
hyR Wu smcRy" sUy| hyR r ocy" )
v;'ikTv;n( hyR v/Rs N{ iv; a. y" 2
;mN{o hr/;ys' pOqvI' hrvpRsm( )
a/;ryrto.RU r .ojn' yyorN thRrrt( 3
jD;no hrto vOW; ivm; .;it rocnm( )
hyR o hrt' / a;yu/ m; vj[' b;ohRrm( 4
N{o hyNR tmjunR ' vj[' x
r . IvOt m( )
ap;v,O or.ri{." sut mud( g; hr.r;jt 5
45 pcTv;r'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) N{o devt; )
bOhtI zNd"

a; mN{wrN{ hr.y;i h myrU r om." )


m; Tv; k c ym Nv' n; p;xno it /Nvev t;\ ih 1
vO] %
;do vl' j " pur ;' dmoR ap;mj" )
Sq;t; rqSy hyorR .Svr N{o h; cd;j" 2
gM.Ir;\ d/ I\rv tu' puys g; v )
p[ sug op; yvs' /en vo yq; d' kL y; v;xt 3
a; nStuj' ry' .r;'x' n p[i tj;nte )
vO= ' pKv' flm v /Unhu IN{ s'p ;r,' vsu 4
Svyu rN{ Svr;s Smii" SvyxStr" )
s v;v/O ;n aojs; put .v; n" su vStm" 5
46 W$(cTv;r'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) N{o devt; )
223

[Rik Veda]

m<@l 3

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

i]up( zNd"

yu? mSy te vOW. Sy Svr;j gS[ y yUn" SqvrSy `Ove" )


ajUy tR o vj[,o vIy;3 , IN{ ut Sy mhto mh;in 1
mh;\ as mihW vO<ye ./RnS pOdgu [ shm;no any;n( )
Eko ivSy .uvn Sy r;j; s yo/y; c =yy; c jn;n( 2
p[ m;];.I rrce rocm;n" p[ dev e .vR to ap[t It" )
p[ mJmn; idv N{" pOqVy;" p[oromhR o aNtr=;jIWI 3
g.Ir' jnWu ;>yu1g '[ vVycsmvt' mtIn;m( )
N{' som;" p[i dv sut ;s" smu{ ' n vt a; vxNt 4
y' sommN{ pOqvI;v; g.| n m;t; b.tO STv;y; )
t' te ihNvNt tmu te mOjnTy?vyvR o vOW. p;tv; 5
47 scTv;r'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

mTv;\ N{ vOW. o r,;y ipb; sommnuv/' md;y )


a; sSv j#re m?v m| Tv' r;j;s p[i dv" sut ;n;m( 1
sjoW; N{ sg,o m" som' pb vO]h ; xUr v;n( )
jih x]Ur\ p mO/o nudS v;q;.y' ,uih vto n" 2
t Atu .At pu ;" p;ih sommN{ dev e ." s%." sut ' n" )
y;\ a;.jo mto ye Tv; Nvhn( vO] md/Su tu>ymoj" 3
ye Tv;ihhTye m`vv/nR ( ye x;Mbre hrvo ye gv* )
ye Tv; nUn mnmu dNt ivp[;" ipbeN { som' sg,o m" 4
mTvNt' vOW. ' v;v/O ;nmkv;r' idVy' x;smN{m( )
v;s;hmvse nUtn ;yog[' shod;mh t' vme 5
48 acTv;r'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

so h j;to vOW . " knIn" p[.t mRu ;vdn/s" sut Sy )


224

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

s;/o" ipb p[itk;m' yq; te rs;xr" p[qm ' soMySy 1


y;yq;StdhrSy k;me' xo" pIyWU m ipbo gr;m( )
t' te m;t; pr yoW; jin]I mh" iptdu mR a;sd g[e 2
pS q;y m;trmmw itGmmpXyd. somm/U " )
p[y ;vycrd( gOTso any;n( mh;in c pu/ p[t Ik" 3
gS[ tur ;W;..UT yoj; yq;vx' tNv' c EW" )
Tv;r mN{o jnWu ;..yU ;muy; sommipbmWU u 4
xn ' vme m`v;n mN{mSmn( .re nOtm ' v;js;t* )
<vNtmgu m[ tU ye smTsu Nt' vO] ;, s' jt' /n;n;m( 5
49 Ekonp;x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

x's; mh;mN{' ySmn( iv; a; y" somp;" k;mmVyn( )


y' su
tu' /W,e iv>vt' `n' vO] ;,;' jnyNt dev ;" 1
y' nu nik" pOtn ;su Svr;j' it; trit nOtm ' hr;m( )
ntm" sTv.yoR h xUW "w pOq ju y[ ; amn;d;yud SR yo" 2
sh;v; pOT su tr,n;Rv; Vy;nxI rodsI meh n;v;n( )
.go n k;re hVyo mtIn;' pt ve c;" suh vo vyo/;" 3
/t;R idvo rjsSpO ?voR rqo n v;yvu sR u .inyR Tu v;n( )
=p;' vSt; jint; sUySR y iv._; .;g' /W,ev v;jm( 4
xn ' vme m`v;n mN{mSmn( .re nOtm ' v;js;t* )
<vNtmgu m[ tU ye smTsu Nt' vO] ;, s' jt' /n;n;m( 5
50 p;x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

N{" Sv;h; ipbtu ySy som a;gTy; tumo[ vOW. o mTv;n( )


aoVyc;" pO,t;me .rw r;Sy hivStNv1" k;mm?O y;" 1
a; te spyRU jvse yunJm yyornu p[i dv" ui m;v" )
225

[Rik Veda]

m<@l 3

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h Tv; /eyhu rR y " suxp[ ipb; Tv1S y suWtu Sy c;ro" 2


go.mRm='u d/re sup;rmN{' Jyw;y /;yse gO,;n;" )
mNd;n" som' pipv;\ AjIiWn( TsmSm>y' pu/ ; g; W<y 3
m' k;m' mNdy; go.rw N{vt; r;/s; ppq[ )
SvyvR o mit.Stu>y' ivp[; N{;y v;h" kxk;so an( 4
xn ' vme m`v;n mN{mSmn( .re nOtm ' v;js;t* )
<vNtmgu m[ tU ye smTsu Nt' vO] ;, s' jt' /n;n;m( 5
51 Ekp;x' sU_m(
1-12 ;dxcRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) N{o devt; )
1-3 p[qm;idtOcSy jgtI 4-9 ctuQy;RidtOcySy i]up( 10-12
dxMy;idtOcSy c g;y]I zNd;'s

cW,R I/tO ' m`v;nmuK Qy1 mN{' gro bOht Ir>ynWU t )


v;v/O ;n' pu t' suv O _.rmTy| jrm;,' idvie dve 1
xttmu ,vR ' x;ikn' nr' gro m N{mpu yNt vt" )
v;js in' pU .Rd' tU,Rm ru ' /;ms;cm.W;c' SvivRdm ( 2
a;kr e vsojR rt; pnSyte neh s" Stu. N{o duvSyit )
vvSvt" sdn a; ih ipip[y e s];s;hm.m;ithn' Stuih 3
nO, ;mu Tv; nOtm ' gI.RK qwr. p[ vIrmctR ; sb;/" )
s' shse pum;yo jhIte nmo aSy p[i dv Ek xe 4
pUv IRrS y inW/o mTyeWR u pu
vsUi n pOqvI b.itR )
N{;y ;v aoW/It;po ry' r=Nt jIryo vn;in 5
tu>y' b[;, gr N{ tu>y' s]; d/re hrvo juW Sv )
bo?y;3i prvso nUtn Sy s%e vso jrt>O yo vyo /;" 6
N{ mTv h p;ih som' yq; x;y;t e aipb" sut Sy )
tv p[,ItI tv xUr xmR ; vv;sNt kvy" suyD ;" 7
s v;vx;n h p;ih som' mrN{ s%." sut ' n" )
j;t' yt( Tv; pr dev ; a.UW n( mhe .r;y put ive 8
ayU Re mt a;ipreW o mNdN{mnu d;itv;r;" )
te." s;k pb tu vO]%;d" sut ' som' d;xWu " Sve s/Sqe 9
226

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

d' Nvojs; sut ' r;/;n;' pte ) ipb; Tv1S y gv,R " 10
ySte anu Sv/;mst( sut e in yCz tNvm( ) s Tv; mmu soMym( 11
p[ te aXnotu k+ yo" p[Ne { b[, ; xr" ) p[ b; xUr r;/se 12
52 ip;x' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) N{o devt; ) 1-4
p[qm;idctuAc ;' g;y]I 5 7-8 pMy;" sMyMyo i]up( 6
W; jgtI zNd;'s

/;n;vNt' krM.,mpUp vNtmu Kqnm( ) N{ p[;t juWR Sv n" 1


pur o;x' pcTy' juW SveN {; gur Sv c ) tu>y' hVy;in ste 2
pur o;x' c no `so joWy;se gr n" ) v/yU u rv yoW,;m( 3
pur o;x' snut p[;t"s;ve juW Sv n" ) N{ tui hR te bOh n( 4
m;?y' NdnSy svnSy /;n;" pur o;xmN{ veh c;m( )
p[ yt( Stot; jrt; tU<yqR oR vOW;ym;, p gI.RrI 5
tOt Iye /;n;" svne put puro;xm;t' m;mhSv n" )
A.mu Nt' v;jvNt' Tv; kve p[yS vNt p x=em /Iit." 6
pUW < vte te cm; krM.' hrvte hyR ;y /;n;" )
appU m sg,o m" som' ipb vO]h ; xUr v;n( 7
p[it /;n; .rt tUym Smw puro;x' vIrtm;y nO, ;m( )
idvie dve sxIrN{ tu>y' v/NR tu Tv; sompye ;y /O,o 8
53 i]p;x' sU_m(
1-24 ctuv|xTyOcSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) 1 p[qmcR
N{;pvRt* 2-14 itIy;id]yodx;n;mN{" 15-16 pdxIWo@Xyo"
sspRrI v;k 17-20 sdXy;idctsO,;' rq;;in 21-24
Ekv'Xy;idctsO,;;.x;po devt;" ) 1-9 11 14-15 17 19 21
23-24
p[qm;idnvc;Rmk
e ;dxIctudx
R IpdxIsdXyekonv'Xyekv'xI]yov'xIctuv|
xIn; i]up( 10 16 dxmIWo@XyojRgtI 12 20 22
;dxIv'xI;v'xIn;mnupu ( 13 ]yodXy; g;y]I 18 a;dXy;
bOhtI zNd;'s
227

[Rik Veda]

m<@l 3

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

N{;pvRt; bOht ; rqen v;mIrW a; vht' suv Ir;" )


vIt' hVy;ny?vrWe u dev; v/eqR ;' gI.IRry; mdNt; 1
it; su k m`vn( m; pr; g;" somSy nu Tv; suWtu Sy y= )
iptnu R pu] " scm; r.e t N{ Sv;idy; gr; xcIv" 2
x's;v;?vyoR p[it me gO,IhIN{;y v;h" ,v;v jum ( )
Ed' bihRyjR m ;nSy sId;q; c .UdKu qmN{;y xStm( 3
j;yde St' m`vn( Tsedu yoinStidt( Tv; yu _; hryo vhNtu )
yd; kd; c sun v;m somm; dUt o /Nv;TyCz 4
pr; y;ih m`v; c y;hIN{ .[;t.y]; te aqmR ( )
y]; rqSy bOht o in/;n' vmocn' v;jno r;s.Sy 5
ap;" sommStmN{ p[ y;ih kLy;,Ij;y ; sur ,' gOh e te )
y]; rqSy bOht o in/;n' vmocn' v;jno d=,;vt( 6
me .oj; airso ivp; idvSpu] ;so asur Sy vIr;" )
v;m];y ddto m`;in shs;ve p[ itrNt a;yu" 7
p
' p ' m`v; bo.vIit m;y;" <v;nStNv'1p r Sv;m( )
i]yRd( idv" pr mut mR ;g;t( SvwmnR ]wr nOt pu ; At;v; 8
mh;\ AiWdvRe j ; dev jUt o St>n;t( sN/um ,vR ' nOc =;" )
v;m]o ydvht( sud ;smip[y ;yt kxk .rN{" 9
h's ; v ,uq Xlokmi{.mRdN to gI.Rr? vre sut e sc; )
dev e .ivRp;[ AWyo nOc=so iv ipb?v' kxk;" soMy' m/u 10
p p[te kxk;et y?vm' r;ye p[ mu t; sud ;s" )
r;j; vO] ' jnt( p[;gp;gdu gq; yj;te vr a; pO qVy;" 11
y me rodsI .e ahmN{mtu vm( )
v;m]Sy r=it b[de ' .;rt' jnm( 12
v;m]; ar;st b[Ne {;y vj[,e ) krid" sur ;/s" 13
ik te <vNt kk$We u g;vo n;xr' du n tpNt `mmR ( )
a; no .r p[mg NdSy vedo nwc;x;%' m`vn( rn/y; n" 14
ssp rR Irmit' b;/m;n; bOh Nmm;y jmdd; )
a; sUySR y duiht; tt;n vo dev e vmtO m juy mR ( 15
ssp rR Ir.rt( tUym >e yo / v" p;jny;su iWu )
228

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

s; p+y;3 nVym;yud /R ;n; y;' me plStjmdyo dd"u 16


Sqr* g;v* .vt;' vIr =o meW; iv vihR m; yug ' iv x;r )
N{" p;tLye ddt;' xrItorrneme a. n" scSv 17
bl' /eih tnWU u no blmN{;nT su n" )
bl' tok;y tny;y jIvse Tv' ih bld ; as 18
a. VyySv %idrSy s;rmojo /eih SpNdne x'x
p;y;m( )
a= vIo vIt vIySv m; y;m;dS m;dv jIihpo n" 19
aymSm;n( vnSpitm;R c h; m; c rIrWt( )
SvSTy; gOh >e y a;vs; a; vmocn;t( 20
N{oit.bR l
;.noR a y;Cz ;.m`R vHzr jNv )
yo no /r" sSpdI ymu imStmu p[;, o jh;tu 21
prx
' cd( iv tpit xMbl' cd( iv vO it )
%; cidN{ yeWN tI p[yS t; fnm Syit 22
n s;ykSy cikte jn;so lo/' nyNt px mnym;n;" )
n;v;jn' v;jn; h;syNt n gd.R ' pur o a;yNt 23
m N{ .rtSy pu] ; apipTv' ciktun R p[i pTvm( )
ihNvnTymr,' n inTy' Jy;v;j' pr ,ynTy;j* 24
pmonuv;k"
sU0 5462
54 ctup;x' sU_m(
1-22 ;v'xTyOcSy;Sy sU_Sy vw;m]o v;Cyo v; p[j;pitAiW" ) ive
dev; devt;" ) i]up( zNd"

m' mhe vdQ y;y xUW ' xt( Tv @;y p[ j."u[ )


,otu no dMye .rnIk" ,oTvidVR ywrj" 1
mih mhe idve ac;R pOqVyw k;mo m Czrit p[j;nn( )
yyohR Stome vdqeW u dev ;" spy vR o m;dyNte sc;yo" 2
yuv oAt ' rodsI sTymStu mhe Wu ," suvt;y p[ .Ut m( )
d' idve nmo ae pOqVyw spy ;Rm p[ys ; y;m rm( 3
to ih v;' pUV y;R a;ivv{ At;vrI rodsI sTyv;c" )
229

[Rik Veda]

m<@l 3

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

nrd( v;' smqe xUrs ;t* vvNdre pO qv vevd;n;" 4


ko a; ved k h p[ vocd( dev ;\ aCz; pQy;3 k; smei t )
d EW;mvm; sd;' s preW u y; guW u v[t We u 5
kivnOcR =; a. WImc AtSy yon; iv`Ot e mdNtI )
n;n; c;te sdn' yq; ve" sm;nne tun ; s'ivd;ne 6
sm;ny; ivyut e dUr ae N te /[vu e pde tSqtuj;Rg
k )
t Svs;r; yuvt I .vNtI a;du b[vu ;te mqun ;in n;m 7
ivedte e jinm; s' viv_o mho dev ;n( b.[t I n Vyqte e )
Ejd( /[vu ' pTyte ivmk
e crt( pti] ivWu, ' iv j;tm( 8
sn; pur;,m?yeM y;r;Nmh" iptju iR ntju ; m t" )
dev ;so y] pint;r Evw r* pq Vyut e tSqurN t" 9
m' Stom' rodsI p[ b[v ImyOddU r;" ,vj;" )
m]" sm;[ jo v,o yuv;n a;idTy;s" kvy" pp[q;n;" 10
ihr<yp;," svt; su jS]r; idvo vdqe pTym;n" )
dev We u c sivt" Xlokme r;dSm>ym; suv svtR ;itm( 11
su
t( sup ;," Svv;\ At;v; dev STv;vse t;in no /;t( )
pUW < vNt A.vo m;dy?vmU? vRg;[ v ;,o a?vrmt 12
v{u q ; mt AimNto idvo my; Atj;t; ay;s" )
srSvtI ,vn( yDy;so /;t; ry' shvIr' tur;s" 13
iv,u' Stom;s" pudSmmk; .gSyev k;r,o y;min Gmn( )

m " kkh o ySy pUv IRnR m/R Nt yuvt yo jin]I" 14


N{o ivwv IyR 3Rw " pTym;n .e a; pp*[ rodsI mihTv; )
pur d' r o vO] h ; /O ,uW,e " s'g >O y; n a; .r; .Ur p" 15
n;sTy; me iptr; bn/up CO z; sj;Tym no; n;m )
yuv ' ih Sqo ryd* no ryI,;' d;]' r=qe e akvrw dB/; 16
mht( td( v" kvy; n;m y dev; .vq iv N{e )
s% A.u ." put ip[y e .rm;' /y' s;tye t=t; n" 17
aymR ; ,o aidityR Dy;so dB/;in v,Sy v[t ;in )
yuy ot no anpTy;in gNto" p[j ;v;n( n" pxm ;\ aStu g;t"u 18
dev ;n;' dUt " pu / p[stU o n;g;n( no voctu svtR ;t; )
230

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

,otu n" pOqvI *t;p" sUyoR n=]w v 1R N tr=m( 19


<vNtu no vOW, " pvtR ;so /[vu =em ;s y; mdNt" )
a;idTywnoR aidit" ,otu yCzNtu no mt" xmR .{m( 20
sd; sug " iptmu ;\ aStu pnq; m?v; dev; aoW/I" s' ippO _ )
.go me ae s:ye n mO? y; d( r;yo aXy;' sdn' pu= o" 21
SvdSv hVy; smWo iddISm{1k
s' mmIih v;' s )
iv;\ ae pOT su t;ei W x]U\ nh; iv; sum n; dIidhI n" 22
55 pp;x' sU_m(
1-22 ;v'xTyOcSy;Sy sU_Sy vw;m]o v;Cyo v; p[j;pitAiW" ) ive
dev; devt;" ) i]up( zNd"

Ws" pUv; a/ yd( VyUW u mhR d( iv jDe a=r' pde go" )


v[t ; dev ;n;mpu nu p[. WU n ( mhd( dev ;n;msurT vmekm ( 1
mo WU ,o a] jurNt dev ; m; pUvRe ae iptr" pdD;" )
pur ;<yo" sno" kt ru N tmhR d( dev ;n;msurT vmekm ( 2
iv me pu] ; ptyNt k;m;" xMyCz; dIe pUV y;R, )
sme a;vOt md( vdme mhd( dev ;n;msurT vmekm ( 3
sm;no r;j; iv.Ot " pu] ; xye xy;su p[ytu o vn;nu )
any; vTs' .rit =eit m;t; mhd( dev ;n;msurT vmekm ( 4
a;=t( pUv;S vpr; anU t( so j;t;su t,IvNt" )
aNtvtR I" suvte ap[v It; mhd( dev ;n;msurT vmekm ( 5
xy"u prSt;d/ nu im;t;bn/nrit vTs Ek" )
m]Sy t; v,Sy v[t ;in mhd( dev ;n;msurT vmekm ( 6
im;t; hot; vdqeW u sm;[ Nvg[' crit =eit bu " )
p[ r<y;in r<yv;co .rNte mhd( dev ;n;msurT vmekm ( 7
xUrS yev yu?yto aNtmSy p[tIcIn' dxe ivm;yt( )
aNtmiR trit inW/' gomhR d( dev ;n;msurT vmekm ( 8
in vev ie t plto dUt a;SvNtmhR ;'r it rocnne )
vpUi' W b.[d . no iv ce mhd( dev ;n;msurT vmekm ( 9
iv,ug opR ;" prm ' p;it p;q" ip[y ; /;m;nymtO ; d/;n" )
231

[Rik Veda]

m<@l 3

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

a; iv; .uvn ;in ved mhd( dev ;n;msurT vmekm ( 10


n;n; c;te yMy;3 vpUi' W tyorn yd( rocte ,mnyt( )
Xy;vI c ydWI c Svs;r* mhd( dev ;n;msurT vmekm ( 11
m;t; c y] duiht; c /en U sbd `Ru e /;pyet e smIcI )
AtSy te sdsI aNtmhR d( dev ;n;msurT vmekm ( 12
anySy; vTs' rht I mm;y ky; .uv ; in d/e /en
u /" )
AtSy s; pys;ipNvt
e ; mhd( dev ;n;msurT vmekm ( 13
p; vSte pu
p; vpU' yU? v;R tSq* }yv' rerh;,; )
AtSy s iv cr;m v;n( mhd( dev ;n;msurT vmekm ( 14
pde v inihte dSme aNtStyorn yd( gum ;ivrnyt( )
s/I[ c In; pQy;3 s; ivWUc I mhd( dev ;n;msurT vmekm ( 15
a; /en vo /unyNt;mxI" sbd`Ru ;" xxy; ap[d Gu /;" )
nVy;nVy; yuvt yo .vNtImhR d( dev ;n;msurT vmekm ( 16
ydny;su vOW. o rorvIit so anySmn( yUq e in d/;it ret" )
s ih =p;v;n( Ts .g" s r;j; mhd( dev ;n;msurT vmekm ( 17
vIrSy nu Sv' jn;s" p[ nu voc;m vdru S y dev ;" )
Woh; yu _;" pp ; vhNt mhd( dev ;n;msurT vmekm ( 18
dev STv; svt; vp" pup oW p[j ;" pu / ; jj;n )
m; c iv; .uvn ;nySy mhd( dev ;n;msurT vmekm ( 19
mhI smwr mv; smIcI .e te aSy vsun ; nyO e )
<ve vIro vNdm;no vsUi n mhd( dev ;n;sru T vmekm ( 20
m;' c n" pOqvI' v/;y; p =eit ihtm]o n r;j; )
pur " sd" xmsR do n vIr; mhd( dev ;n;msurT vmekm ( 21
inW?vrISt aoW/It;po ry' t N{ pOqvI b.itR )
s%;ySte v;m.;j" Sy;m mhd( dev ;n;msurT vmekm ( 22
ctuqoR?y;y"
v0 125
56 W$(p;x' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy vw;m]o v;Cyo v; p[j;pitAiW" ) ive dev;
232

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

devt;" ) i]up( zNd"

n t; mnNt m;yno n /Ir; v[t ; dev ;n;' p[qm ; /[vu ;, )


n rodsI a&h; ve ;.nR pvtR ; innme tSqv;'s" 1
W@ .;r;\ Eko acrn( b.TyOtR ' viWR m pu g;v a;gu" )
ito mhIpr;StSqur Ty; guh; inihte dXyek
R ; 2
i]p;jS yo vOW . o vp t }yu/ ; pu / p[j ;v;n( )
}ynIk" pTyte m;ihn;v;n( Ts ret o/; vOW . " xtIn;m( 3
a.Ik a;s;' pdvIrbo?y;idTy;n;m c; n;m )
a;pdSm; armNt dev I" pOqg ( v[jN tI" pr WImvOn( 4
]I W/Sq; sn/vS]" kvIn;mut i]m;t; vdqeW u sm;[ $( )
At;vrIyoRW, ;Sto aPy;S]r; idvo vdqe pTym;n;" 5
i]r; idv" sivtv;Ry; , idvie dv a; suv i]noR a" )
i]/;tu r;y a; suv ; vsUi n .g ];t/RW,e s;tye /;" 6
i]r; idv" svt; soWvIit r;j;n; m];v,; sup;,I )
a;pdSy rodsI cduv IR r' .=Nt svt"u sv;y 7
i]m ; dU, x; rocn;in ]yo r;jnTysur Sy vIr;" )
At;v;n iWr; dU
.;s S]r; idvo vdqe sNtu dev ;" 8
57 sp;x' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) ive dev; devt;" )
i]up( zNd"

p[ me ivvKv;\ aivdNmnIW;' /en 'u crNtI' p[ytu ;mgop;m( )


sd( y; dud hu e .Ur /;se rN{Std" pint;ro aSy;" 1
N{" su pUW ; vOW, ; suh St; idvo n p[It ;" xxy ' dud u )
ive ydSy;' r,yNt dev ;" p[ vo] vsv" su mXy;m( 2
y; j;myo vO, CzNt x_' nmS yNtIj;Rnte g.mR Smn( )
aCz; pu] ' /en vo v;vx;n; mhrNt b.[t ' vpUi' W 3
aCz; ivvKm rodsI sum k
e g[;V,o yuj;no a?vre mnIW; )
m; te mnve .Urv;r; ?v;R .vNt dxtR ; yj];" 4
y; te j; m/um tI sum/e ; ae dev We CU yt cI )
233

[Rik Veda]

m<@l 3

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

tyeh iv;\ avse yj];n; s;dy p;yy; c; m/Ui n 5


y; te ae pvtR Syev /;r;sNtI pIpyd( dev c]; )
t;mSm>y' p[mi t' j;tvedo vso r;Sv sumi t' vjny;m( 6
58 ap;x' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) an* devte )
i]up( zNd"

/en "u p[ Sy k;My' duh;n;Nt" pu] rit d=,;y;" )


a; oti n' vhit x. y[ ;moWs" Stomo an;vjIg" 1
suy gu ( vhNt p[it v;mOt ne o?v;R .vNt iptrev me/;" )
jreq ;mSmd( iv p,me nR IW;' yuv orvm; y;tmv;Rk 2
suy u G.rw" suv tO ; rqen d;vm' ,tu ' Xlokm{e" )
ikm v;' p[Tyvit| gm; ivRp;[ s o an; pur;j;" 3
a; mnyeq;m; gt' kdve w ivRe jn;so an; hvNte )
m; ih v;' goAjIk; m/Ui n p[ m];so n ddu
o ag[e 4
itr" pu
cdn; rj;' Sy;W o v;' m`v;n; jneW u )
Eh y;t' pq.dvRe y ;nw dR;vme v;' in/yo m/Un ;m( 5
pur ;,mok" s:y' xv' v;' yuv onrR ; {v,' j;Vy;m( )
pun" <v;n;" s:y; xv;in m?v; mdem sh nU sm;n;" 6
an; v;ynu ; yuv ' sud =; inyu sjoWs; yuv;n; )
n;sTy; itroa' juW;,; som' ipbtm/; sud;nU 7
an; pr v;mW" puc IrIygu IR .RytR m ;n; amO/ ;[ " )
rqo h v;mOtj ; ai{jtU " pr ;v;pO qvI y;it s" 8
an; m/uW u m o yuv ;k" somSt' p;tm ; gt' duro,e )
rqo h v;' .Ur vp"R krt( sut ;vto intm;gm" 9
59 EkonWitm' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) m]o devt; ) 1-5
p[qm;idpc;| i]up( 6-9 W;idctsO,; g;y]I zNdsI

m]o jn;n( y;tyit b[vu ;,o m]o d;/;r pOqvImut ;m( )


234

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

m]" IrinmW;. ce m];y hVy' `Ot vhu ot 1


p[ s m] mtoR aStu p[yS v;n( ySt a;idTy x=it v[t ne )
n hnyte n jIyte Tvoto nwnm h' o aXnoTyNtto n dUr ;t( 2
anm Iv;s y; mdNto mtDvo vrm ; pO qVy;" )
a;idTySy v[t mup =yNto vy' m]Sy sumt * Sy;m 3
ay' m]o nmS y" sux
ve o r;j; su=] o ajin ve/ ;" )
tSy vy' sum t * yDySy;ip .{e s*mnse Sy;m 4
mh;\ a;idTyo nmsopso y;tyno gO,t e sux
ve " )
tSm; Ett( pnytm;y ju m* m];y hivr; juh ot 5
m]Sy cWR,I/tO o vo dev Sy s;ns ) u ' c]vStmm( 6
a. yo mihn; idv' m]o b.vU spq[ ;" ) a. vo." pOqvIm( 7
m];y p yemre jn; a.ixvse ) s dev ;n( iv;n( b.itR 8
m]o dev e v;yWu u jn;y vO _bihRWe ) W v[t ; ak" 9
60 Witm' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) 1-4
p[qm;idctuAc ;mO.v" 5-7 pMy;idtOcSy c A.v N{ devt;" )
jgtI zNd"

hhe vo mns; bn/ut; nr xjo jGmur . t;in veds ; )


y;.m;y ;." p[itjiU tvpRs" s*/Nvn; yDy' .;gm;nx
1
y;." xcI.ms;\ aip'x
t yy; /y; g;mr,It cm,R " )
yen hrI mns; inrt=t ten devT vmO. v" sm;nx 2
N{Sy s:ymO. v" sm;nx mRnonpR ;to apso d/Nvre )
s*/N vn;so amOtT vmerre v xmI." su
t" suT yy; 3
N{e, y;q srq' sut e sc;\ aqo vx;n;' .vq; sh y; )
n v" p[itmw su
t ;in v;`t" s*/Nvn; A.vo vIy; , c 4
N{ A.u .v;Rjv " smu =t' sut ' somm; vOW Sv; g.STyo" )
/yie Wto m`vn( d;xWu o gOh e s*/Nvne ." sh mTSv; nO." 5
N{ A.um ;n( v;jv;n( mTSveh no Smn( Tsvne xCy; put )
m;in tu>y' Svsr;, yemre v[t ; dev ;n;' mnuW /mR ." 6
235

[Rik Veda]

m<@l 3

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

N{ A.u .v; j.v;j yh Stom' jrtu p y;ih yDym( )


xt' kte .riWre .r;yve sh,Iqo a?vrSy homin 7
61 EkWitm' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m] AiW" ) W; devt; )
i]up( zNd"

Wo v;jen v;jin p[cte ;" Stom' juWSv gO,t o m`oin )


pur ;,I dei v yuvi t" pur' /rnu v[t ' crs ivv;re 1
Wo deV ymTy; iv .;ih cN{rq; sUn tO ; ryNtI )
a; Tv; vhNtu suy m;so a; ihr<yv,;| pOqpu ;jso ye 2
W" p[tIcI .uvn ;in ivov;R itSymtO S y kt "u )
sm;nmq| cr,Iym;n; cmv nVySy; vvTO Sv 3
av SyUmve cNvtI m`onyuW ; y;it SvsrSy pI )
Sv1j nR N tI su. g; sud s' ; a;Nt;d( idv" ppq[ a; pO qVy;" 4
aCz; vo dev ImuW s' iv.;tI' p[ vo .r?v' nms; suvO _m( )
?v| m//u ; idiv p;jo aet ( p[ rocn ; ce r<vs'k 5
At;vrI idvo akr b o?y; rev tI rodsI c]mSq;t( )
a;yt Im Ws' iv.;tI' v;mmei W {v,' .=m;," 6
AtSy bu Ws;mW<yn( vOW; mhI rodsI a; vvx
e )
mhI m]Sy v,Sy m;y; cN{ev .;n'u iv d/e pu] ; 7
62 iWitm' sU_m(
1-18 a;dxcRSy;Sy sU_Sy g;qno iv;m]" 16-18
Wo@Xy;idtOcSy c jmdv;R AiW" ) 1-3 p[qm;idtOcSyeN{;v,* 46 ctuQy;RidtOcSy bOhSpit" 7-9 sMy;idtOcSy pUW; 10-12
dxMy;idtOcSy sivt; 13-15 ]yodXy;idtOcSy som" 16-18
Wo@Xy;idtOcSy c m];v,* devt;" ) 1-3 p[qmtOcSy i]up( 4-18
ctuQy;Ridpdxc;R g;y]I zNdsI

m; v;' .Om yo mnym;n; yuv ;vte n tuJy; a.Uvn( )


Kv1 TyidN{;v,; yxo v;' yen Sm; sn' .rq" s%>y" 1
236

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

aymu v;' put mo ryIyHzmmvse johvIit )


sjoW;ivN{;v,; midvR ; pO qVy; ,tu ' hv' me 2
aSme tidN{;v,; vsu y;dSme rymR t" svvR Ir" )
aSm;n( v]I" xr,rw v nTvSm;n( ho]; .;rtI d=,;." 3
bOhS pte juW Sv no hVy;in ivdeVy ) r;Sv r;in d;xWu e 4
xucmk
b hRO S pitm?vrWe u nmSyt ) an;Myoj a; ck 5
vOW . ' cW,R In;' vpm d;>ym( ) bOhS pit' vre< ym( 6
y' te pUW;`O,e sui tdevR nVysI ) aSm;.Stu>y' xSyte 7
t;' juW Sv gr' mm v;jyNtImv; /ym( ) v/yU u rv yoW,;m( 8
yo iv;. vpXyit .uvn ; s' c pXyit ) s n" pUW ;vt; .uv t( 9
tt( svtvu rR <e y' .go| dev Sy /Imih ) /yo yo n" p[cody;t( 10
dev Sy svtvu yR ' v;jy Nt" pur?' y; ) .gSy r;itmImhe 11
dev ' nr" svt;r' ivp[; yD"w suv O _." ) nmS yNt /yie Wt;" 12
somo jg;it g;tui vd( dev ;n;mie t intm( ) AtSy yoinm;sdm( 13
somo aSm>y' ipde ctu pde c pxve ) anm Iv; WSkrt( 14
aSm;km;yuv /R yR .m;tI" shm;n" ) som" s/Sqm;sdt( 15
a; no m];v,; `Ot gw VR yUi tmu=tm( ) m?v; rj;' s sutU 16
x
s' ; nmov/O ; m; d=Sy r;jq" ) {;`;." xucv[t; 17
gO, ;n; jmdn; yon;vtO Sy sIdtm( ) p;t' sommtO ;vO/; 18
it tOtIy' m<@l' sm;m(
mn]s':y;
itIym<@lSy;NtpyRNt' 2435
tOtIy m<@lSy
617
svRyog"
3052

237

[Rik Veda]

m<@l 4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

aq ctuq| m<@lm( )
p[qmonuv;k"
sU0 1 )10
1 p[qm' sU_m(
1-20 v'xTyOcSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) 1 6-20
p[qmcR" W;idpdx;n;;" 2-5 itIy;idctsO,;;vR,o v;
devt; ) 1 p[qmcR ai" 2 itIy;y; aitjgtI 3 tOtIy;y; /Oit"
4-20 ctuQy;Ridsdx;n; i]up( zNd;'s

Tv;' e sdmt( smN yvo dev ;so dev mri t' Nye rr it Tv; Nyerre )
amTy| yjt mTyeR v; dev m;dev ' jnt p[cte s' ivm;dev ' jnt p[cte sm(
1
s .[;tr' v,m a; vvTO Sv dev ;\ aCz; sumt I yDvns' Jye'
yDvnsm( ) At;v;nm;idTy' cW,R I/tO ' r;j;n' cWR,I/tO m ( 2
s%e s%;ym>y; vvTO Sv;x' n c rQyev r';Sm>y' dSm r'; )
ae mOk v,e sc; ivdo mTsu v.;nWu u )
tok;y tuj e xx
cu ;n x' ?ySm>y' dSm x' / 3
Tv' no ae v,Sy v;n( dev Sy heov y;ssI;" )
yjo vitm" xoxc ;no iv; W;' s p[ mum Gu ?ySmt( 4
s Tv' no aevmo .votI neido aSy; Wso Vyu * )
av y+v no v,' rr;,o vIih mO
k suh vo n E/ 5
aSy e; su. gSy s' g( dev Sy c]tm; mTyeWR u )
xuc `Ot ' n tm;y;" Sp;h;R dev Sy m'h nev /en o" 6
i]rSy t; prm ; sNt sTy; Sp;h;R dev Sy jinm;Ny"e )
anN te aNt" prvIt a;g;Czc" x
o ayoR roc;n" 7
s dUt o ived . vi s; hot; ihr<yrqo r'su j" )
roihdo vpu yo v.;v; sd; r<v" iptmu tIv s's t( 8
s cet yNmnuW o yDbN/u" p[ t' m; rxn y; nyNt )
s =eT ySy duy;s u s;/n( dev o mtSR y s/inTvm;p 9
s tU no anyR tu p[j;nCz; r' dev ._' ydSy )
/y; yd( ive amtO ; a<vn( *pt; jint; sTymu= n( 10
238

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

s j;yt p[qm " pSTy;su mho bu e rjso aSy yon* )


ap;dxIW;R guh m;no aNt; yoyuv ;no vOW. Sy nI 11
p[ x/R a;tR p[qm ' vpN y;\ AtSy yon; vOW. Sy nI )
Sp;hoR yuv; vpu yo v.;v; s ip[y ;sojnyNt vO,e 12
aSm;km] iptro mnu y; a. p[ sed A
u t m;xWu ;,;" )
aXmvj[ ;" sud `u ; vve[ aNtdu
; a;juW so v;n;" 13
te mmjRO t dv;'so ai{' tdeW ;mNye a.to iv vocn( )
pyN];so a. k;rmcnR ( vdNt JyoitpNt /I." 14
te gVyt; mns; /m[ Bu /' g; yem ;n' pr WNtmi{m( )
h' nro vcs; dwVyen v[j ' gomNtmu xjo iv vv"u[ 15
te mNvt p[qm ' n;m /en oS]" s m;t"u prm ;, ivNdn( )
t;nt Ir>ynWU t v[; a;iv.uvR d,Iyx
R s; go" 16
next ( tmo du/t' roct *d( deV y; Wso .;nru t R )
a; sUyoR bOht Std j[;\ Aju mteWR u vOjn; c pXyn( 17
a;idt( p; bub /u ;n; Vy:y;idd( r' /;ryNt u. _m( )
ive iv;su duy;s u dev ; m] /ye v, sTymStu 18
aCz; vocey xuxcu ;nm' hot;r' v.rs' yjm( )
xuCyU/o atO, gv;mN/o n pUt ' priW_m'x
o" 19
iveW ;midityR Dy;n;' iveW ;mitqm;RnWu ;,;m( )
adevR ;n;mv a;vO,;n" sum
O ko .vtu j;tved ;" 20
2 itIy' sU_m(
1-20 v'xTyOcSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) adevR t; )
i]up( zNd"

yo mTyeR vmtO At;v; dev o dev e vri tin/R ;y )


hot; yjo m; xc ?yw hVywr mRnWu ry?yw 1
h Tv' sUn o shso no a j;to j;t;\ .y;\ aNtre )
dUt yse yuyju ;n Av Ajumu k;n( vOW, " x
;' 2
aTy; vO/
U roiht; `Ot U AtSy mNye mns; jv; )
aNtrIyse aW; yuj ;no yu m;' dev ;n( ivx a; c mt;n ( 3
239

[Rik Veda]

m<@l 4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

aymR ,' v,' m]meW ;mN{;iv,U mto anot )


Svo ae sur q" sur ;/; Edu vh suhi vWe jn;y 4
gom;\ ae vm;\ aI yDo nOv Ts%; sdmdpm[ O y" )
;v;\ EWo asru p[j ;v;n( dI`oR ry" pOq bu u " s.;v;n( 5
ySt ?m' j.rt( svd;no mU/ ;Rn' v; ttpte Tv;y; )
.uvS tSy Svtv;\" p;yru e ivSm;t( sIm`;yt y 6
ySte .r;dyte cd' inxWNmN{mitqmud Irt( )
a; dev y u rn/te duro,e tSmn( ry/[vRu o aStu d;Sv;n( 7
ySTv; doW; y Ws p[x
s' ;t( ip[y ' v; Tv; ,vte hivm;n( )
ao n Sve dm a; heM y;v;n( tm'hs " pIpro d;;'sm ( 8
yStu>yme amtO ;y d;xd( duvS Tve ,vte ytuk
)
n s r;y; xxm;no iv yoW wnm h' " pr vrd`;yo" 9
ySy Tvme a?vr' jujoWo dev o mtSR y su/t' rr;," )
p[It de s
o]; s; yv;s;m ySy iv/to vO/ ;s" 10
cmc' cnvd( iv v;n( pO v vIt; vO jn; c mt;n ( )
r;ye c n" SvpTy;y dev idit' c r;Sv;iditmuy 11
kv' xx;su" kvyodB/; in/;ryNto duy;S v;yo" )
atSTv' Xy;\ a Et;n( p@." pXyer t ;\ ayR Evw" 12
Tvme v;`te sup ,[ Iit" sut som;y iv/te yiv )
r' .r xxm;n;y `Ove pOq u N{mvse cWR,p;[ " 13
a/; h yd( vyme Tv;y; p@.hRSte .m; tnU ." )
rq' n Nto aps; .u rjoAt ' yem "u su? y a;xuW;,;" 14
a/; m;tu W s" s ivp[; j;yem ih p[qm ; ve/ so ncf!n( )
idvSpu] ; airso .vem ;i{' jem /inn' xc Nt" 15
a/; yq; n" iptr" pr;s" p[ ;so a Atm;xWu ;,;" )
xucIdyn ( dI/itmuKqx;s" =;m; .NdNto a,Irp v[n( 16
suk
m;, " su co devy Nto yo n dev ; jinm; /mNt" )
xc Nto a' vv/O Nt N{mUv | gVy' prWdNto aGmn( 17
a; yUq ve =um it po a:yd( dev ;n;' yinm;NTyug [ )
mt;n ;' cduv x
R Irp[n( vO/ e cdy R prSy;yo" 18
240

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

akmR te Svpso a.Um AtmvuW so iv.;tI" )


anUn m' pu / ; su N {' dev Sy mmOjR t; c=u" 19
Et; te a cq;in ve/ o voc;m kvye t; juW Sv )
CzocSv ,ui h vSyso no mho r;y" pu v;r p[ yN/ 20
3 tOtIy' sU_m(
1-16 Wo@xcRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) 1 p[qmcoRI {o
v; 2-16 itIy;idpdx;n;;devR t; ) i]up( zNd"

a; vo r;j;nm?vrSy {' hot;r' sTyyj' rodSyo" )


a' pur ; tnyorc;r<ypmvse ,u?vm( 1
ay' yoinm; y' vy' te j;yve pTy xtI suv ;s;" )
av;c In" prvIto in WIdme ; te Svp;k p[tIcI" 2
a;< vte aipt;y mNm nOc =se sum
O k;y ve/" )
dev ;y xStmmtO ;y x's g[;vev sot; m/uW du ( ymI 3
Tv' c" xMy; ae aSy; AtSy bo?yOtct( Sv;/I" )
kd; t Kq; s/m ;;in kd; .vNt s:y; gOh e te 4
kq; h td( v,;y Tvme kq; idve ghsR e k a;g" )
kq; m];y mIWe pOqVyw b[v" kdyMR ,e kd( .g;y 5
kd( /<y;su vO/s;no ae kd( v;t;y p[tv se xu.y' e )
prJmne n;sTy;y =e b[v" kde {;y nO e 6
kq; mhe pui '.r ;y pU ,e kd( {;y sum%
;y hvdRe )
kd( iv,v g;y;y reto b[v" kde xrve bOhT yw 7
kq; x/;y mt;mtO ;y kq; sUr e bOh t e pOC zy(m;n" )
p[it b[v oidtye tur ;y s;/; idvo j;tvedikTv;n( 8
Atne At' inytmI a; gor;m; sc; m/um t( pKvme )
,; stI xt; /;snwW ; j;my,Re pys; pIp;y 9
Atne ih m; vOW. d _" pum;\ a" pys; pO en )
aSpNdm;no acrd( vyo/; vOW; x
dud hu e pOXn/" 10
Atne ;i{' Vysn( .dNt" smirso nvNt go." )
xn ' nr" pr WduW ;sm;v" Svr.v;te a* 11
241

[Rik Veda]

m<@l 4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Atne dev IrmtO ; amO _; a,oR .r;po m/um re )


v;jI n sgeWR u p[Stu.;n" p[ sdmt( vtve d/Nyu" 12
m; kSy y=' sdmr o g; m; vex
Sy p[mnto m;pe" )
m; .[;tur e anOj oA, ' ve m;R s:yud =R ' rpo.ujR me 13
r=; ,o ae tv r=,.e I r;r=;," sum % p[I,;n" )
p[it fr iv j vI@v h' o jih r=o mih cd( v;vO/;nm( 14
E..vR sum n; ae ak rm;n( TSpOx
mNm." xUr v;j;n( )
t b[;<yiro juWSv s' te xStdevR v;t; jret 15
Et; iv; vdWu e tu>y' ve/o nIq;Nye in<y; vc;' s )
invcn; kvye k;Vy;Nyx' sW' mit.ivRp[ Kqw" 16
4 ctuq| sU_m(
1-15 pdxcRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) r=oh;devR t; )
i]up( zNd"

,u v p;j" p[sit' n pOQ vI' y;ih r;jev ;mv;\ .en )


tO vImnu p[sit' {U,;no St;s iv?y r=sStip" 1
tv .[m ;s a;xy ; pt NTynu SpOx /OWt ; xoxc ;n" )
tpU' ye ju ; pt;ns'i dto iv sOj ivvgLu k;" 2
p[it Spxo iv sOj tU,tR mo .v; p;yu vx
R o aSy; adB/" )
yo no dUr e a`x's o yo aNTye m;ike Vyqr; d/WIRt( 3
de it p[Ty; tnu v Ny1 m];\ aoWt;t( itGmhete )
yo no ar;it' sm/;n c nIc; t' /+yts' n xukm( 4
?voR .v p[it v?y;?ySmd;iv,u v dwVy;Nye )
av Sqr; tniu h y;tuj nU ;' j;mmj;m' p[ mO, Iih x]Un ( 5
s te j;n;it sumi t' yiv y vte b[, e g;tmu rw t ( )
iv;NySmw sui dn;in r;yo u ;NyyoR iv duro a. *t( 6
sed e aStu su. g" sud ;nu yRSTv; inTyen hivW; y Kqw" )
ipp[IW it Sv a;yui W duro,e ivedS mw sui dn; s;sidi" 7
ac; m te sumi t' `oyv;Rk s' te v;v;t; jrt;my' gI" )
Sv;STv; sur q; mjRyme ;Sme =];, /;ryer nu Un( 8
242

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

h Tv; .Uy;R crde pu Tmn( doW;vStdIRidv;'sm nu Un( )


NtSTv; sum ns" spem;. u ; tSqv;'so jn;n;m( 9
ySTv; Sv" suihr<yo a py;it vsum t; rqen )
tSy ];t; .vs tSy s%; ySt a;itQym;nWu g( jujoWt( 10
mho j;m bN/ut; vco.StNm; iptgu oRtm ;dNvy;y )
Tv' no aSy vcsik hotyiR v suto dmUn ;" 11
aSvjStr,y" sux
ve ; atN{;sovOk
; am;" )
te p;yv" s?ro inW;e tv n" p;NTvmUr 12
ye p;yvo m;mtey ' te ae pXyNto aN/' du rt;dr=n( )
rr= t;n( Tsu
to vved ; idPsNt d( rpvo n;h de."u 13
Tvy; vy' s/N y1S Tvot;Stv p[,ITyXy;m v;j;n( )
.; x's; sUdy sTyt;te nuy ; ,u y;, 14
ay; te ae sm/; iv/em p[it Stom' xSym;n' gO.;y )
dh;xso r=s" p;1S m;n( &ho indo m]mho av;t( 15
pmo?y;y"
v0 1 )26
5 pm' sU_m(
1-15 pdxcRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) vw;nrodevR t; )
i]up( zNd"

vw ;nr ;y mIWe sjoW;" kq; d;xme ;ye bOh d( .;" )


anUn ne bOht ; v=qen op St.;ydup m ro/" 1
m; inNdt y m;' m' r;it' dev o dd* mTy;y Sv/;v;n( )
p;k;y gOTso amtO o ivcet ; vw;nro nOtm o yo a" 2
s;m ibh; mih itGm.Oi " shrte ; vOW. Stuvm;n( )
pd' n gorpgU h' ivv;nmR' p[de u vocNmnIW;m( 3
p[ t;\ ab.R st( itGmjM.Stipn xocW; y" sur ;/;" )
p[ ye mnNt v,Sy /;m ip[y ; m]Sy cett o /[vu ;, 4
a.;[ t ro n yoW,o VyNt" pitrpo n jnyo dur ve ;" )
p;p;s" sNto anOt ; asT y; d' pdmjnt; g.Irm( 5
243

[Rik Veda]

m<@l 4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

d' me ae ikyte p;vk;mnte gu .;r' n mNm )


bOh d( d/;q /OWt ; g.Ir' y pO ' p[ys ; s/;tu 6
tmNNve3 v smn ; sm;nm. Tv; punt I /IitrXy;" )
ssSy cmR / c; pOXne rg[e p a;ipt' jb; 7
p[v ;Cy' vcs" ik me aSy guh; ihtmup in,GvdNt )
ydu y;,;mp v;rv v[n( p;it ip[y ' po ag[' pd' ve" 8
dmu TyNmih mh;mnIk ydu y; sct pUV y| g*" )
AtSy pde a/ dI;n' guh; r`u yd( r`yu d( vvde 9
a/ ut;n" ip]o" sc;s; mntu gu' c; pOXne" )
m;tu pde prm e aNt Wd( govOR ," xocW" p[yt Sy j; 10
At' voce nms; pOC zm;n Stv;xs; j;tvedo ydIdm( )
TvmSy =ys y iv' idiv ydu {v,' yt( pO qVy;m( 11
ik no aSy {v,' k r' iv no voco j;tvedikTv;n( )
guh;?vn" prm' yo aSy rek pd' n ind;n; agNm 12
k; my;Rd; vynu ; k v;mmCz; gmem r`vo n v;jm( )
kd; no dev IrmtO S y pI" sUro v,enR ttnuW ;s" 13
ainr,e vcs; fLGven p[t ITyen /nu ;tpO ;s" )
a/; te ae ikmh; vdNTyn;yu/ ;s a;st; scNt;m( 14
aSy ye sm/;nSy vO,o vsornIk dm a; roc )
xd( vs;n" su xIkp" =itnR r;y; pu v ;ro a*t( 15
6 W' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) adevR t; )
i]up( zNd"

?vR Wu ,o a?vrSy hote it dev t;t; yjIy;n( )


Tv' ih ivm> ys mNm p[ ve/ st( itrs mnIW;m( 1
amUr o hot; Nys;id v+v1 mNR {o vdqeW u p[cte ;" )
?v| .;n'u svtve ;e Nmetve /Um ' St.;ydpu ;m( 2
yt; suj ,U IR r;itnI `Ot ;cI p[d=,d( dev t;itmur;," )
du SvnvR j ; n;" po an su/t" sum k
e " 3
244

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

StI,eR bihRiW sm/;ne a; ?voR a?vyjRu jRu Wu ;,o aSq;t( )


pyR " pxp ; n hot; i]vei t p[i dv r;," 4
pr Tmn; mt&rie t hot; mNR {o m/uv c; At;v; )
{vNTySy v;jno n xok; .yNte iv; .uvn ; yd.[;$ ( 5
.{; te ae SvnIk s' g( `orSy sto ivWu, Sy c;" )
n yt( te xocStms; vrNt n ?vSm;nStNvI3 rep a; /u" 6
n ySy s;tuj iR ntorv;r n m;tr;iptr; nU cid* )
a/; m]o n su/t" p;vko3 dIdR ;y m;nuW IWu iv=u 7
iy| p jIjnn( Ts'v s;n;" Svs;ro a' m;nuW IWu v=u )
Wb /Ru m qyo3R n dNt' x
Sv;s' prx' n itGmm( 8
tv Tye ae hrto `Ot
; roiht;s AJv" Sv" )
aW ;so vOW, Ajumu k; a; dev t;itmNt dSm;" 9
ye h Tye te shm;n; ay;sSTveW ;so ae acyR rNt )
Xyen ;so n duv sn;so aq| tuivv,so m;t' n x/"R 10
ak;r b[ sm/;n tu>y' x's;TyuK q' yjte VyU /;" )
hot;rm' mnuW o in Wed u nRmS yNt xj" x'sm ;yo" 11
7 sm' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) adevR t; ) 1
p[qmcoR jgtI 2-6 itIy;idp;n;mnupu ( 7-11 sMy;idp;n;
i]up( zNd;'s

aymh p[q m o /;y /;tO .hoRt; yjo a?vre vI@" )


ymv;no .Ogv o ivcu vRnWe u c]' v>v' vxe vxe 1
ae kd; t a;nuW g( .uvd ( dev Sy cetn m( )
a/; ih Tv; jgO.[r e mt;s o v+vI@m( 2
At;v;n' ivcet s' pXyNto ;mv StO." )
iveW ;m?vr;,;' hSkt;Rr' dmed me 3
a;x' dUt ' vvSvto iv; yW,R Ir. )
a; j."u[ kt mu ;yvo .Ogv ;,' vxe vxe 4
tmI' hot;rm;nuW k cikTv;'s' in Wei dre )
245

[Rik Veda]

m<@l 4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

r<v' p;vk
xocW' yj' s /;m." 5
t' xtIWu m;tWO u vn a; vItmtm( )
c]' sNt' guh; iht' suv de ' kcdqRnm ( 6
ssSy yd( ivyut ; sSm/U Ot Sy /;mn( r,yNt dev ;" )
mh;\ anRms ; r;thVyo ver? vr;y sdmt;v; 7
ver? vrSy dUT y;in v;nu. e aNt; rodsI s'cikTv;n( )
dUt yse p[i dv r;,o vdu r o idv a;ro/n;in 8
,' t Em xt" pur o .;r<v1 cRvpR Wu ;mdekm ( )
ydp[v It; d/te h g.| s;to .vsIdu dUt " 9
so j;tSy dx;nmojo ydSy v;to anuv ;it xoc" )
vO, _ itGm;mts We u j;' Sqr; cd; dyte iv jM.w" 10
tOW u yd; tOW ,u ; vv= tOW 'u dUt ' ,tu e yo a" )
v;tSy me scte injvU R ;x' n v;jyte ihNve av; 11
8 am' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) adevR t; )
g;y]I zNd"

dUt ' vo vved s' hVyv;hmmTyRm( ) yjmOse gr; 1


s ih ved; vsu /it' mh;\ a;ro/n' idv" ) s dev ;\ Eh v=it 2
s ved dev a;nm' dev ;\ At;yte dme ) d;it ip[y ;, cd( vsu 3
s hot; sedu dUT y' cikTv;\ aNtrIyte ) v;\ a;ro/n' idv" 4
te Sy;m ye aye dd;xhu VR yd;it." ) y ' puyNt N/te 5
te r;y; te suv Iyw"R ssv;'so iv <vre ) ye a; d/re duv" 6
aSme r;yo idvie dve s' crNtu puS pOh" ) aSme v;j;s rt;m( 7
s ivp[ WR,In;' xvs; m;nuW ;,;m( ) ait =pve[ iv?yit 8
9 nvm' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) adevR t; )
g;y]I zNd"

ae mO
mh;\ as y m; dev y 'u jnm( ) yqe bihRr;sdm( 1
246

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

s m;nuW IWu dU
.o v=u p[;v IrmTyR" ) dUt o iveW ;' .uvt( 2
s s pr ,Iyte hot; mN{o idviWu ) t pot; in WIdit 3
t ; ar?vr to gOh pitdmR e ) t b[ ; in WIdit 4
veiW ?vrIyt;mup v_; jn;n;m( ) hVy; c m;nuW ;,;m( 5
veWISy dUT y'1 ySy jujoWo a?vrm( ) hVy' mtSR y vohve 6
aSm;k joy?vrmSm;k yDmir" ) aSm;k ,u/I hvm( 7
pr te dU
.o rqo Sm;\ aXnotu vt" ) yen r=s d;xWu " 8
10 dxm' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) adevR t; ) 1-3
p[qmtOcSy pdp" 4 6 7 ctuqIRWIsmIn;mOc;' pdpi,Gv; 5
pMy; mh;pdp" 8 aMy;oi,k zNd;'s

ae tm;' n Stomw" tu' n .{' idSpOxm ( ) A?y;m; t aohw" 1


a/; e to.{R Sy d=Sy s;/o" ) rqIAt Sy bOht o b.qU 2
E.noR ak .Rv; no av;R Sv1, R Jyoit" ) ae ive ." sum n;
anIk" 3
a;.e a gI.Rg,RO Nto e d;xem ) p[ te idvo n StnyNt xum;" 4
tv Sv;id; e s'i rd; cd d; cd _o" ) ye Kmo n roct
p;k 5
`Ot ' n pUt ' tnrU r pe ;" xuc ihr<ym( ) tt( te Kmo n roct Sv/;v" 6
t' c m; sne m Wo noiW mt;t ( ) Tq; yjm;n;t;v" 7
xv; n" s:y; sNtu .[;] ; e dev We u yu me ) s; no n;." sdne
sSm/U n ( 8
itIyonuv;k"
sU0 1121
11 Ek;dx' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) adevR t; ) i]up( zNd"

.{' te ae shsnIkmup;k a; rocte sUySR y )


xd( xe dxe n_y; cd=t' x a; pe am( 1
247

[Rik Veda]

m<@l 4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

iv W;e gO,t e mnIW;' %' veps ; tuivj;t Stv;n" )


ive .ydR ( v;vn" xu dev w Sto r;Sv sumho .Ur mNm 2
Tvde k;Vy; TvNmnIW;STvduK q; j;yNte r;?y;in )
Tvdei t {v,' vIrpex
; Tq;/ye d;xWu e mTy;y 3
Tvd( v;jI v;j.' r o ivh;y; a.i;yte sTyx m" )
Tvd( rydevR jUt o myo.uSTvd;xju jRU vu ;\ ae av; 4
Tv;me p[qm ' dev y Nto dev ' mt; amOt mN{jm( )
W oytu m ; vv;sNt /I.dRmnU s' gOh pitmmUr m( 5
a;re aSmdmitm;re a'h a;re iv;' dumiR t' yp;s )
doW; xv" shs" sUno ae y' dev a; ct( scse SvSt 6
12 ;dx' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) adevR t; ) i]up( zNd"

ySTv;m n/te ytuk


i]Ste a' ,vt( sSmhn( )
s su u rw > yStu p[s =t( tv Tv; j;tvedikTv;n( 1
?m' ySte j.rCzm;,o mho ae anIkm ; spy nR ( )
s /;n" p[it doW;muW ;s' puyn( ry' scte m];n( 2
arIxe bOht " =i]ySy;v;RjS y prmSy r;y" )
d/;it r' iv/te yvo Vy;nWu Ty;y Sv/;v;n( 3
y te puW]; yv;c.m; kd;g" )
/I v1S m;\ aidtre n;g;n( Vyen;' s xqo ivvge 4
mhd Enso a.Ik v;Rd( dev ;n;mtu mTy;n ;m( )
m; te s%;y" sdmd( rW;m yCz; tok;y tny;y x' yo" 5
yq; h Tyd( vsvo g*y| ct( pid iWt;mmu t; yj];" )
Evo v1S mNmu t; Vy'h" p[ t;yR e p[tr ' n a;yu" 6
13 ]yodx' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) alRo_; v; devt;"
) i]up( zNd"

p[TyWs;mg[m :yd( iv.;tIn;' sum n; r/ye m ( )


248

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

y;tmn; su
to duro,mut( sUyoR JyoitW; dev Eit 1
?v| .;n'u svt; dev o ade ( {Ps' dv?vd( gvWo n sTv; )
anu v[t ' v,o yNt m]o yt( sUy| idVy;rohyNt 2
y' sIm<vn( tmse vpcO e /[vu =em ; anvSyNto aqmR ( )
t' sUy| hrt" s yI" Spx' ivSy jgto vhNt 3
vih .vhR rNy;s tNtu mvVyyst' dev vSm )
dv?vto rXmy" sUySR y cmevR ;v;/Su tmo aPSv1N t" 4
an;yto ainb" kq;y' Ny ;nov pte n )
ky; y;it Sv/y; ko ddxR idv SkM." smOt " p;it n;km( 5
14 ctudx
R ' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) alRo_; v; devt;" )
i]up( zNd"

p[TyWso j;tved ; a:yd( dev o rocm;n; mho." )


a; n;sTyog;y; rqen e m' yDmup no y;tmCz 1
?v| kt 'u svt; dev o ae oitivRS mw .uvn ;y <vn( )
a;p[; ;v;pO qvI aNtr=' iv sUyoR rXm.ie kt;n" 2
a;vhNTy,IJyoRitW;g;NmhI c]; rXm.ie kt;n; )
p[b o/yNtI suvt;y deV yu1 W; yte suy ju ; rqen 3
a; v;' vih; h te vhNtu rq; a;s Wso Vyu * )
me ih v;' m/up ye ;y som; aSmn( yDe vOW ,; m;dyeq;m( 4
an;yto ainb" kq;y' Ny ;nov pte n )
ky; y;it Sv/y; ko ddxR idv" SkM." smOt " p;it n;km( 5
15 pdx' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) 1-6
p[qm;idW@c;m" 7-8 sMyMyo" s;hdeVy" somk" 9-10
nvmIdxMyo;n* devt;" ) g;y]I zNd"

ahoRt; no a?vre v;jI sn( pr ,Iyte ) dev o dev We u yDy" 1


pr i]v?vr' y;TyI rqIrv ) a; dev We u p[yo d/t( 2
249

[Rik Veda]

m<@l 4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

pr v;jpit" kivrhVR y;NymIt( ) d/d( r;in d;xWu e 3


ay' y" sOy e pur o dwv v;te sm?yte ) um ;\ am]dM.n" 4
aSy `; vIr vto erIxIt mTyR" ) itGmjM.Sy mIW" 5
tmvNR t' n s;n smW ' n idv" xxm ( ) mmJRO yNte idvie dve 6
bo/Nm; hr>y;' km;r" s;hdeV y" ) aCz; n t drm( 7
t Ty; yjt ; hrI km;r;t( s;hdeV y;t( ) p[yt ; s a; dde 8
EW v;' dev;vn; km;r" s;hdeV y" ) dI`;Ryru Stu somk" 9
t' yuv ' dev ;vn; km;r' s;hdeV ym( ) dI`;RyWu ' ,otn 10
16 Wo@x' sU_m(
1-21 Ekv'xTyOcSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

a; sTyo y;tu m`v;\ AjIWI {vNTvSy hry p n" )


tSm; dN/" suWmu ; sud =mh;.ipTv' krte gO,;n" 1
av Sy xUr ;?vno n;Nte Smn( no a svne mNd?yw )
x's;TyuK qmux
nev ve/ ;iktWu e asuy ;y mNm 2
kivnR in<y' vdq;in s;/n( vOW; yt( sek ivivp;no ac;t ( )
idv Tq; jIjnt( s k;n; cvyR nu ; gO, Nt" 3
Sv1y dR ( veid su xIkmk mRih JyotI cuy
R vSto" )
aN/; tm;' s du/t; vc=e nO>yk;r nOtm o a.* 4
vv= N{o amtmOjIyu1. e a; pp*[ rodsI mihTv; )
atdSy mihm; iv re Cy. yo iv; .uvn ; b.vU 5
iv;in xo ny; , v;npo rrce s%.inRk;m"w )
aXm;n' cd( ye b.dvu cR o.vjR ' gomNtmu xjo iv vv"u[ 6
apo vO] ' vv[v ;'s' pr;hn ( p[;vt( te vj[' pOqvI scet ;" )
p[;,;| s smui {y;<ywno" pit.vR H zvs; xUr /O,o 7
apo ydi{' put ddR r;iv.uvR t( srm; pUV y| te )
s no net ; v;jm; diWR .Ur' go]; jiro.gO,R ;n" 8
aCz; kv' nOm ,o g; a.* SvW;Rt; m`v;/m;nm( )
it.StmW,o u t* in m;y;v;nb[ ; dSyur tR 9
250

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

a; dSyu ; mns; y;St' .uvt ( te kTs" s:ye ink;m" )


Sve yon* in Wdt' sp; iv v;' cikTstc n;rI 10
y;s kTsen srqmvSyuStodo v;tSy hyorR Ix;n" )
Aj;[ v;j' n g?y' yuyWU n( kivyRdhn( p;y;y .UW;t( 11
kTs;y xu,mx
Wu ' in bhIR" p[ipTve a" kyv ' sh; )
so dSyUn ( p[ mO, kT Syen p[ sUr
vOh t;d.Ik 12
Tv' pp['u mOgy ' xUxv ;'s mO jne vwdqn;y rN/I" )
p;xt( ,; in vp" sh; Tk n puro jrm; iv dd"R 13
sUr p;k tNv'1 d/;no iv yt( te ceTymtO S y vp"R )
mOg o n hStI tvWImuW;," s'h o n .Im a;yu/ ;in b.[t ( 14
N{' k;m; vsUy Nto aGmn( TSvmIRhe n svne ck;n;" )
vS yv" xxm;n;s Kqwroko n r<v; su xIv pui " 15
tmd( v N{' suh v' vem ySt; ck;r ny; pu
, )
yo m;vte jr]e g?y' cNm=U v;j' .rit Sp;hrR ;/;" 16
itGm; ydNtrxin" pt;it kSmCzr muk
jn;n;m( )
`or; ydyR smOi t.vR ;Ty/ Sm; nStNvo bo/ gop;" 17
.uvovt; v;mdev Sy /In;' .uv" s%;vk
O o v;js;t* )
Tv;mnu p[mi tm; jgNmoxs' o jr]e v/ Sy;" 18
E.nOR .rN{ Tv;yu .; m`vmR`vn( iv a;j* )
;vo n u rw . sNto ay"R =po mdme xrd pUv IR" 19
Evie dN{;y vOW. ;y vO,e b[;kmR .Ogv o n rqm( )
nU cd( yq; n" s:y; vyoWds go[ vt; tnpU ;" 20
nU t N{ nU gO, ;n W' jr]e no3 n pIp"e )
ak;r te hrvo b[ nVy' /y; Sy;m rQy" sd;s;" 21
17 sdx' sU_m(
1-21 Ekv'xTyOcSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) N{o devt; )
1-14 16-21 p[qm;idctudx
R c;| Wo@Xy;idW<,; i]up( 15
pdXy;wkpd; ivr;$( zNdsI
251

[Rik Veda]

m<@l 4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Tv' mh;\ N{ tu>y' h =; anu =]' m'h n; mNyt *" )


Tv' vO] ' xvs; j`Nv;n( TsOj " sN/Ur\ ihn; jg[s;n;n( 1
tv TvWo jinmn( rejt * rejd ( .Um.yR s; SvSy mNyo" )
A`;yNt su> v1" pvtR ;s a;dnR ( /Nv;in sryNt a;p" 2
.nd( gr' xvs; vj[ m,;iv<v;n" shs;n aoj" )
v/Id( vO] ' vj[,e mNds;n" sr;po jvs; htvO ,I" 3
suv IrSte jint; mNyt *rN{Sy kt;R SvpStmo .Ut( )
y ' jj;n Svy| suv j[ mnpCyut' sdso n .Um 4
y Ek ;vyit p[ .Um; r;j; In;' pu t N{" )
sTymen m nu ive mdNt r;it' dev Sy gO,t o m`on" 5
s]; som; a.vSy ive s]; md;so bOht o mid;" )
s];.vo vsup itvsR nU ;' d]e iv; a/q; N{ I" 6
Tvm/ p[qm ' j;ym;no me iv; a/q; N{ I" )
Tv' p[it p[v t a;xy;nm ih' vj[,e m`vn( iv vO " 7
s];h,' d;/Oi W' tum[ mN{' mh;mp;r' vOW . ' suv j[m ( )
hNt; yo vO] ' sintot v;j' d;t; m`;in m`v; sur ;/;" 8
ay' vOt ;tyte smIcIyR a;jWu m`v; <v Ek" )
ay' v;j' .rit y' snoTySy ip[y ;s" s:ye Sy;m 9
ay' <ve a/ jytu ymut p[ ,tu e yu/ ; g;" )
yd; sTy' ,tu e mNyumN{o iv' h' .yt EjdSm;t( 10
smN{o g; ajyt( s' ihr<y; smy; m`v; yo h pUv IR" )
E.nOR .ntRO m o aSy x;k r;yo v. _; s'. r vSv" 11
ikyt( SvidN{o a?yei t m;t"u ikyt( iptju iR ntyu oR jj;n )
yo aSy xum' muk
ryitR v;to n jUt " Stnyr."w[ 12
=yNt' Tvm=yNt' ,otIyitR re, 'u m`v; smohm( )
v. n ru x
inm;\ v *t Stot;r' m`v; vs* /;t( 13
ay' cmW,t( sUySR y Nyetx
' rIrmt( ssOm;,m( )
a; , ' jur;,o j`itR Tvco bu e rjso aSy yon* 14
asKNy;' yjm;no n hot; 15
gVyNt N{' s:y;y ivp[; a;yNto vOW, ' v;jyNt" )
252

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

jnIyNto jind;m=toitm; Cy;vy;movte n koxm( 16


];t; no bo/ dx;n a;ipr.:y;t; m@Rt ; soMy;n;m( )
s%; ipt; ipttO m " ipt, ;' ktemR u lokmux
t e vyo/;" 17
s%Iyt ;mvt; bo/ s%; gO,;n N{ Stuvt e vyo /;" )
vy' ; te cm; sb;/ a;." xmI.mhR yNt N{ 18
Stut N{o m`v; y vO] ; .UrI<yeko ap[t Iin hNt )
aSy ip[y o jrt; ySy xmR ikdvRe ; v;ryNte n mt;" 19
Ev; n N{o m`v; ivrpx
( I krt( sTy; cW,R I/dO n v ;R )
Tv' r;j; jnWu ;' /eS me a/ vo m;ihn' yr]e 20
nU t N{ nU gO, ;n W' jr]e no3 n pIp"e )
ak;r te hrvo b[ nVy' /y; Sy;m rQy" sd;s;" 21
18 a;dx' sU_m(
1-13 ]yodxcRSy;Sy sU_Sy 1 p[qmcR N{" 2-3 4 8-13
itIy;tOtIyyoRtQu y;" pUv;R/SR y;My;idW<,; g*tmo v;mdev AWI 4 57 ctuQy;R r;/RSy pMy;idtOcSy c;iditAiWk; ) 1 4 5-7
p[qmcRtuQy;R r;/RSy pMy;idtOcSy c v;mdev" 2-3 4 8-13
itIy;tOtIyyotuQy;" pUv;R/SR y;My;idW<,;eN{o devte ) i]up( zNd"

ay' pNq; anui v" pur;,o yto dev ; dj;yNt ive )


atd; jinWI p[v
O o m; m;trmmuy ; pve k" 1
n;hmto inry; dug hR tw t( itr t; p;;RgmR ;, )
bin me at; kTv;i n yu?yw Tven s' Tven pOCz 2
pr;yt I' m;trmNvc n n;nu g;Nynu nU gm;in )
Tvg hRO e aipbt( sommN{" xt/Ny' cMvo" sut Sy 3
ik s A/k ,vd( y' sh' m;so j.;r xrd pUv IR" )
nhI NvSy p[itm;nmSTyNtj;t We tU ye jinTv;" 4
av mv mNym;n; guh;k rN{' m;t; vIy,Re ; NyO m( )
aqodSq;t( SvymTk vs;n a; rodsI apO,;;ym;n" 5
Et; aWNR Tyll;.vNtIAt ;vrIrv s'
oxm;n;" )
Et; iv pOC z ikmd' .nNt km;po ai{' pr/' jNt 6
253

[Rik Veda]

m<@l 4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ikmu vdSmw inivdo .nNteN{Sy;v' id/WNt a;p" )


mmwt ;n( pu] o mht ; v/ne vO] ' j`N v;\ asjO d ( iv sN/Un ( 7
mmn Tv; yuvi t" pr;s mmn Tv; kW v; jg;r )
mmd;p" xxve mmO@u mRm idN{" shsoditt( 8
mmn te m`vn( Vy's o inivv?v;\ ap hnU j`;n )
a/; inv ro b.Uv ;Hzro d;sSy s' p, Gv/ne 9
gOi " ssvU Sqvr' tv;g;mn;/O y' vOW . ' tum[ mN{m( )
arIh' vTs' crq;y m;t; Svy' g;t'u tNv Czm;nm( 10
t m;t; mihWmNvvne dmI Tv; jhit pu] dev ;" )
aq;bv[ Id( vO] mN{o hinyn( Ts%e iv,o ivtr' iv mSv 11
kSte m;tr' v/v;mcCzy'u kSTv;mj`;'s rNtm( )
kSte dev o a/ m;@k
R a;sId( yt( p[;=,;" iptr' p;dgO 12
avTy; xun a;N];, pece n dev We u ivivde m@Rt ;rm( )
apXy' j;y;mmhIym;n;m/; me Xyen o m?v; j.;r 13
Wo?y;y"
v0 130
19 Ekonv'x' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

Ev; Tv;mN{ vj[ ] ive dev ;s" suh v;s m;" )


mh;mu. e rodsI vO
mO v' inrek md( vO, te vO]h Tye 1
av;sjO Nt jv[y o n dev ; .uv" sm;[ N{ sTyyoin" )
ahih' prxy;nm ,"R p[ vtnR Irrdo iv/en ;" 2
atOp ,( vu Nt' ivytmbu ?ymbu? ym;n' suWpu ;,mN{ )
s p[it p[v t a;xy;n mih' vj[,e iv r,; apvnR ( 3
a=odyCzvs; =;m bu ' v;,R v;tStvWI.rN{" )
h;Ny*>n;dux
m;n aojo v;.nt( kk. " pvtR ;n;m( 4
a. p[ d&j nR y o n g.| rq; v p[ yy"u s;km{y" )
atpyR o vstO Bj mIRn( Tv' vOt ;\ ar,; N{ sN/Un ( 5
254

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

Tv' mhImvin' v/en ;' tuv IRty e vYy;y =rNtIm( )


armyo nmsjw d ,"R sutr,;\ a,orN{ sN/Un ( 6
p[;g[vu o n.Nvo3 n vKv; ?v; aipNvd( yuvt IAt D ;" )
/Nv;Nyj[;\ apO,k tOW;,;\ a/ogN{" Styo3R d'spu I" 7
pUv IRW s" xrd gUt ;R vO] ' j`N v;\ asjO d ( iv sN/Un ( )
prit; atO,d( b/;n;" sIr; N{" vtve pOqVy; 8
vmI[ ." pu] mgvu[ o ad;n' invx
e n ;rv a; j.qR )
Vy1N /o a:ydihm;dd;no in.UdR %
u Czt( smrNt pvR 9
p[ te pUv; , kr,;in ivp[;v;\ a;h vdWu e kr;' s )
yq;yq; vO<y;in SvgUt ;R p;' s r;jn( ny;RvvWe I" 10
nU t N{ nU gO, ;n W' jr]e no3 n pIp"e )
ak;r te hrvo b[ nVy' /y; Sy;m rQy" sd;s;" 11
20 v'x' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

a; n N{o dUr ;d; n a;s;d.idvse y;sdug "[ )


aoj .nOpR itvjR b[ ;" s'g e smTsu tuv R ," pOtN yUn( 1
a; n N{o hr.y;T vCz;v;RcInovse r;/se c )
it;it vjI[ m`v; ivrpx
( Im' yDmnu no v;js;t* 2
m' yD' TvmSm;kmN{ pur o d/t( sinys tu' n" )
Iv vj[n( Tsnye /n;n;' Tvy; vymyR a;j' jyme 3
xu Wu ," sum n; p;k somSy nu suWtu Sy Sv/;v" )
p; N{ p[it.tO Sy m?v" smN/s; mmd" pO en 4
iv yo rrp x
( AiW.nvR e .vO=R o n pKv" sO<yo n jet; )
myoR n yoW;m . mNym;no Cz; ivvKm putmN{m( 5
grnR y" Svtv;\ Av N{" sn;dev shse j;t g"[ )
a;dt; vj[' Sqvr' n .Im dn( ve kox' vsun ; NyO m( 6
n ySy vt;R jnWu ; NvSt n r;/s a;mrIt; m`Sy )
;vWO ;,StivWIv g[; Sm>y' d put r;y" 7
255

[Rik Veda]

m<@l 4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

=e r;y" =ySy cWR,In;mut v[j mpvt;Rs gon;m( )


x=;nr " smqWe u p[h ;v;n( vSvo r;xm.net ;s .Urm( 8
ky; tCz< ve xCy; xco yy; ,oit mu k; c v" )
pu d;xWu e ivcyo a'ho q; d/;it {v,' jr]e 9
m; no m/IrR ; .r; d t" p[ d;xWu e d;tve .Ur yt( te )
nVye de ,e xSte aSmn( t Kqe p[ b[v ;m vymN{ Stuv Nt" 10
nU t N{ nU gO, ;n W' jr]e no3 n pIp"e )
ak;r te hrvo b[ nVy' /y; Sy;m rQy" sd;s;" 11
21 Ekv'x' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

a; y;TvN{ovs p n h Stut " s/m ;dStu xUr" )


v;v/O ;nStvWIySR y pUv IR*RnR =]m..Ui t puy;t( 1
tSyeidh Stvq vO<y;in tuivu Sy tuvr;/so nn( )
ySy tui vRdQ yo3 n sm;[ $( s;;n( t]o a>ySt I" 2
a; y;TvN{o idv a; pO qVy; m=U sm{u ;dut v; purIW;t( )
Sv,rR ;dvse no mTv;n( pr;vto v; sdn;tSy 3
SqUr Sy r;yo bOh t o y xe tmu v;m vdqe vN{m( )
yo v;ynu ; jyit gomtIWu p[ /O ,uy ; nyit vSyo aCz 4
p yo nmo nms St.;yyitR v;c' jnyn( yj?yw )
As ;n" pu v ;r KqwreN{' <vIt sdnWe u hot; 5
/W; yid /W<yNt" sr<y;n( TsdNto ai{m*xjSy gohe )
a; dur oW;" p;STySy hot; yo no mh;n( Ts'v r,We u vi" 6
s]; ydI' .;vrR Sy vO," sW_ xum" Stuvt e .r;y )
guh; ydIm*xjSy gohe p[ yd( /ye p[;yse md;y 7
iv yd( vr;' s pvtR Sy vO< ve pyo.jNR ve ap;' jv;' s )
vdd( g*rSy gvySy gohe ydI v;j;y su? yo3 vhNt 8
.{; te hSt; sut ot p;,I p[y N t;r; Stuvt e r;/ N{ )
k; te inW" ikmu no mmTs ik nodud u hWRse d;tv; 9
256

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

Ev; vSv N{" sTy" sm;[ Nt; vO] ' vrv" pUr ve k" )
pu t Tv; n" xG/ r;yo .=Iy tevso dwVySy 10
nU t N{ nU gO, ;n W' jr]e no3 n pIp"e )
ak;r te hrvo b[ nVy' /y; Sy;m rQy" sd;s;" 11
tOtIyonuv;k"
v0 2232
22 ;v'x' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

y N{o jujWu e y vi to mh;n( krit x My; ct( )


b[ Stom' m`v; sommKu q; yo aXm;n' xvs; b.[d ie t 1
vOW; vOW N/' ctur mSyug o[ b;>y;' nOtm " xcIv;n( )
ye p,ImuW m;, ,;| ySy;" pv; , s:y;y vVye 2
yo dev o dev tmo j;ym;no mho v;je .mhR xumw" )
d/;no vj[' b;oxNt' ;mmen rejyt( p[ .Um 3
iv; ro/;' s p[v t pUv IR*RA v;inmn( rejt =;" )
a; m;tr; .rit x My; gonOvR t( prJmn( nonuvNt v;t;" 4
t; tU t N{ mhto mh;in ive vt( svnWe u p[v ;Cy; )
yCzr /O,o /OWt ; d/O v;nih' vj[,e xvs;vvWe I" 5
t; tU te sTy; tui vnOM, iv; p[ /en v" ste vO, " )
a/; h Tvd( vOW m,o .y;n;" p[ sN/vo jvs; cmNt 6
a];h te hrvSt; dev Irvo.rN{ StvNt Svs;r" )
yt( sImnu p[ muc o b/;n; dI`;Rmnu p[sit' SyNdy?yw 7
ippI a'x
mu R o n sN/u r; Tv; xmI xxm;nSy x_" )
aSm{k xuxcu ;nSy yMy; a;xnu R rXm' tuV yojs' go" 8
aSme viWR ; ,uih Jye; nOM ,;in s]; sre sh;' s )
aSm>y' vO] ; suh n;in rN/ jih v/vnR Wu o mTySR y 9
aSm;kmt( su ,iu h TvmN{;Sm>y' c];\ p m;ih v;j;n( )
aSm>y' iv; W," pur/' IrSm;k su m`vn( bo/ god;" 10
257

[Rik Veda]

m<@l 4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

nU t N{ nU gO, ;n W' jr]e no3 n pIp"e )


ak;r te hrvo b[ nVy' /y; Sy;m rQy" sd;s;" 11
23 ]yov'x' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) 1-7 11
p[qm;idsc;Rmk
e ;dXy;eN{" 8-10 aMy;idtOcSyeN{ At' v; devt; )
i]up( zNd"

kq; mh;mv/O t ( kSy hotu yDR ' juW ;,o a. somm/U " )
ipbx
u ;no juW m;,o aN/o vv= Av" xc t e /n;y 1
ko aSy vIr" s/m ;dm;p sm;nx
' sumi t." ko aSy )
kdSy c]' cikte kdUt I vO/ e .uv Czxm;nSy yJyo" 2
kq; ,oit ym;n mN{" kq; <vvs;mSy ved )
k; aSy pUv IRpm;tyo h kqnw m ;" ppu r' jr]e 3
kq; sb;/" xxm;no aSy nxd . {v,' dI?y;n" )
dev o .uv ved ; m At;n;' nmo jgO> v;\ a. yujoWt( 4
kq; kdSy; Wso Vyu * dev o mtSR y s:y' juj oW )
kq; kdSy s:y' s%>yo ye aSmn( k;m' suy ju ' tte 5
ikm;dm]' s:y' s%>y" kd; nu te .[;] ' p[ b[v ;m )
ye su xo vpur Sy sg;" Sv1, R c]tmmW a; go" 6
&h' j`;'s n( ?vrsminN{;' teit_ itGm; tuj se anIk; )
A,; cd( y] A,y; n go[ dUr e aD;t; Wso bb;/e 7
AtSy ih x /" sNt pUv IRAt Sy /IitvOR jn;in hNt )
AtSy Xloko b/r; ttdR k,; bu/;n" xc m;n a;yo" 8
AtSy h; /,;in sNt pu
, cN{; vpuW e vpUi' W )
Atne dI`R mW,Nt pO= Atne g;v Atm; vvx
e " 9
At' yem ;n Atmd( vnoTyO tSy xumStury ; gVyu" )
At;y pOQ vI bl
e g.Ire At;y /en U prm e duh ;te 10
nU t N{ nU gO, ;n W' jr]e no3 n pIp"e )
ak;r te hrvo b[ nVy' /y; Sy;m rQy" sd;s;" 11
258

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

24 ctuv|x' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) N{o devt; ) 19 11 p[qm;idnvc;Rmk
e ;dXy; i]up( 10 dxMy;;nupu ( zNdsI

k; su i t" xvs" sUn u mN{mv;RcIn' r;/s a; vvtRt( )


didihR vIro gO, t e vsUi n s gopitinR W/;' no jn;s" 1
s vO] h Tye hVy" s @" s sut N{" sTyr;/;" )
s y;m; m`v; mTy;y b[<yte suvye vrvo /;t( 2
tmro iv yNte smIk rrKv;'sS tNv" <vt ];m( )
mqo yt( Ty;gmu. y;so aGmn( nrStokSy tnySy s;t* 3
tyU Nt =tyo yog g[;xuW;,;so mqo a,sR ;t* )
s' yd( ivxovv]O Nt yu? m; a;idem N{yNte a.Ik 4
a;id nem N{y' yjNt a;idt( p_" pur o;x' rrCy;t( )
a;idt( somo iv ppCO y;dsu vIn;iduj oW vOW. ' yj?yw 5
,oTySmw vrvo y TqeN{;y sommx
u t e sun oit )
s/I[ c Inen mns;vvne n ( tmt( s%;y' ,ute smTsu 6
y N{;y sun vt( somm pc;t( p_It .O ;it /;n;" )
p[it mn;yocq;in hynR ( tSmn( d/d( vOW, ' xummN{" 7
yd; smy | Vyce `;v; dI`| yd;jm>y:ydy "R )
acdd( vOW, ' pCz; duro, a; inxt' somsu " 8
.Uys ; vmcrt( knIyo vto ak;inW' puny nR ( )
s .Uys ; knIyo n;rrce Id( dIn; d=; iv duh Nt p[ v;,m( 9
k m' dx.mmR e N{' ,;it /en u ." )
yd; vO] ;, jn dqwn ' me pund dR t( 10
nU t N{ nU gO, ;n W' jr]e no3 n pIp"e )
ak;r te hrvo b[ nVy' /y; Sy;m rQy" sd;s;" 11
25 pv'x' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

ko a nyoR dev k;m xN{Sy s:y' juj oW )


259

[Rik Veda]

m<@l 4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ko v; mhe vse p;y;y sme a* sut som 1


ko n;n;m vcs; soMy;y mn;yvu ; .vit vSt ;" )
k N{Sy yuJy' k" s%Tv' ko .[;] ' vi kvye k tI 2
ko dev ;n;mvo a; vO, Ite k a;idTy;\ aidit' JyoitrI )
kSy; n;ivN{o a" sut Sy;' xo" ipbNt mns;vvne m( 3
tSm; a.;Rrt " xmR y's ok pXy;t( sUymR u rNtm( )
y N{;y sun v;mTe y;h nre ny;y nOtm ;y nO, ;m( 4
n t' jnNt bhvo n d.;[ vSR m; aidit" xmR y'st( )
ip[y " su
t( ip[y N{e mn;y"u ip[y " sup ;[ v I" ip[y o aSy somI 5
sup ;[ V y" p[;xW ;W vIr" suve" p_' ,tu e kvl
Ne {" )
n;su ver;ipnR s%; n j;mduR p[;V yovhNtedv;c" 6
n rev t; p,n; s:ymN{o suN vt; sutp ;" s' gO, Ite )
a;Sy ved" %dit hNt n' iv suvye p_ye kvl
o .Ut( 7
N{' prevre m?ym;s N{' y;Nto vst;s N{m( )
N{' =yNt t yu?ym;n; N{' nro v;jyNto hvNte 8
26 Wi@vx
' ' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy 1-3 p[qm;idtOcSy g*tmo v;mdev N{o v;
4-7 ctuQy;RidctsO,; g*tmo v;mdev AiW" ) 1-3 p[qm;idtOcSyeN{
a;Tm; v; 4-7 ctuQy;RidctsO,; Xyeno devte ) i]up( zNd"

ah' mnur .v' sUyR ;h' k=Iv;\ AiWrSm ivp[" )


ah' kTsm;junR ye ' NyO e h' kivxn; pXyt; m; 1
ah' .Ummdd;m;y;y ;h' vOi ' d;xWu e mTy;y )
ahmpo any' v;vx;n; mm dev ;so anu ktm ;yn( 2
ah' puro mNds;no Vywr ' nv s;k nvt I" xMbrSy )
xtt m ' veX y' svtR ;t; idvod;smitqGv' yd;vm( 3
p[ su W iv>yo mto ivrStu p[ Xyen " Xyen >e y a;xp Tv; )
ac
y; yt( Sv/y; sup, oR hVy' .rNmnve dev ju m( 4
.rd( yid ivrto vevj;n" pqo,; mnojv; asjR )
tUy' yy* m/un ; soMyenot vo ivivde Xyen o a] 5
260

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

AjIpI Xyen o ddm;no a'x


' pr;vt" xkn o mN{' mdm( )
som' .rd( d;h;,o dev ;v;n( idvo amu m;du r ;d;d;y 6
a;d;y Xyen o a.rt( som' sh' sv;\ aytu ' c s;km( )
a]; pur' /rjh;dr;tImRde somSy mUr ; amUr " 7
27 sv'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) 1-4 p[qm;idctuAc ;'
Xyen" 5 pMy; Xyen N{o v; devt; ) 1-4 p[qm;idctuAc ;' i]up(
5 pMy; xKvrI zNdsI

g.eR nu sNveW ;mvedmh' dev ;n;' jinm;in iv; )


xt' m; pur a;ysIrr=/ Xyen o jvs; inrdIym( 1
n `; s m;mp joW' j.;r;.Im;s Tv=s; vIy,Re )
m;R pur' /rjh;dr;tIt v;t;\ atrCzxv ;n" 2
av yCzen o aSvnId/ oivR yd( yid v;t " pur' /m( )
sOj d( ydSm; av h =p;' x;nur St; mns; .ur< yn( 3
AjPy mN{;vto n .uJ yu' Xyen o j.;r bOht o a/ ,o" )
aNt" ptt( pt}ySy p,R m/ y;min p[stSy td( ve" 4
a/ et ' klx' go.r _m;ipPy;n' m`v; x
mN/" )
a?vyRu ." p[yt ' m?vo ag[ mN{o md;y p[it /t( ipb?yw xUro md;y
p[it /t( ipb?yw 5
28 a;v'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) N{ N{;som* v; devte )
i]up( zNd"

Tv; yuj ; tv tt( som s:y N{o apo mnve stu S k" )
ahihmr,;t( s sN/U np;v,O odipihtev %;in 1
Tv; yuj ; in %dt ( sUySR yeN{
shs; s Ndo )
a/ ,un; bOht ; vtmR ;n' mho &ho ap v;yu /;y 2
ahN{o adhdrNdo pur ; dSyUn ( m?y'idn;d.Ik )
dug Re dur o,e Tv; n y;t;' pu
sh; xv; in bhIRt( 3
261

[Rik Veda]

m<@l 4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ivSm;t( sIm/m;\ N{ dSyUn ( ivxo d;sIr,orp[xS t;" )


ab;/qe ;mmO, t' in x]U nvNdeq;mpcit' v/]"w 4
Ev; sTy' m`v;n; yuv ' tidN{ somovmR ' go" )
a;dt m ipiht;NyXn; rrcqu" =;t( ttOd;n; 5
29 Ekoni]'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

a; n" Stut p v;je .tI N{ y;ih hr.mRNds;n" )


itrdy "R svn; pu
<y;W e .g,RO ;n" sTyr;/;" 1
a; ih m; y;it nyR ikTv;n( ym;n" sotO .p yDm( )
Svo yo a.Im NR ym;n" suv;,e .mdR i t s' h vIr"w 2
;vyedS y k,; v;jy?yw ju;mnu p[ idx' mNdy?yw )
;vWO ;,o r;/se tuvm;n( kr N{" sutIq;R.y ' c 3
aCz; yo gNt; n;/m;nmUt I Tq; ivp[' hvm;n' gO, Ntm( )
p Tmin d/;no /uy ;3 x
nU ( Tsh;, xt;in vj[b ;" 4
Tvot;so m`vN{ ivp[; vy' te Sy;m sUr yo gO, Nt" )
.ej ;n;so bOh ivSy r;y a;k;YySy d;vne pu= o" 5
30 i]'x' sU_m(
1-24 ctuv|xTyOcSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) 1-8 12-24
p[qm;c;| ;dXy;id]yodx;n;eN{" 9-11 nvMy;idtOcSy ceN{oWs* devte
) 1-7 9-23 p[qm;idsc;| nvMy;idpdx;n; g;y]I 8 24
amIctuv|Xyo;nupu ( zNdsI

nikrN{ Tvdur o n Jy;y;\ aSt vO]hn( ) nikrve ; yq; Tvm( 1


s]; te anu yo iv; cv v;vOt"u ) s]; mh;\ as ut " 2
ive cnde n ; Tv; dev ;s N{ yuy/u "u ) ydh; n_m;itr" 3
y]ot b;/t>e y kTs;y yu?yte ) muW ;y N{ sUymR ( 4
y] dev ;\ A`;yto iv;\ ayu? y Ek t( ) TvmN{ vnr\U hn( 5
y]ot mTy;y kmr,; N{ sUymR ( ) p[;v" xcI.rte x
m( 6
262

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

ikm;dut ;s vO]hn( m`vn( mNyum m" ) a];h d;num ;itr" 7


Etd( `edtu vIy1R mN{ ckqR p*'Sym( ) S]y' yd( duh ,R ;yvu ' v/IdiRu htr'
idv" 8
idvd( `; duihtr' mh;n( mhIym;n;m( ) W;smN{ s' p, k 9
apoW; ans" srt( s'p ;dh b>yuWI ) in yt( sI' xXnqd( vOW; 10
EtdSy; an" xye sus' p ' ivp;Xy; ) ss;r sI' pr;vt" 11
t sN/u' ivb;Ly' ivtSq;n;m/ =m ) pr ; N{ m;yy; 12
t xu,Sy /O,uy ; p[ mO= o a. vedn m( ) puro ydSy s' p, k 13
t d;s' k*ltr' bOh t " pvtR ;d/ ) av;hN{ xMbrm( 14
t d;sSy vcRn" sh;, xt;v/I" ) a/ p p[/ I\rv 15
t Ty' pu] mgvu[ " pr;vO _' xtt"u ) KqevN{ a;.jt( 16
t Ty; tuv x
R ;ydU a;t;r; xcIpit" ) N{o v;\ ap;ryt( 17
t Ty; s a;y; sryorN{ p;rt" ) a,; c]rq;v/I" 18
anu ; jiht; nyo N/' o,' c vO]hn( ) n tt( te su mve 19
xtmXmNmyIn;' pur ;mN{o Vy;Syt( ) idvod;s;y d;xWu e 20
aSv;pyd( d.Itye sh; i]'x
t' hqw" ) d;s;n;mN{o m;yy; 21
s `edtu ;s vO]hn( Tsm;n N{ gopit" ) ySt; iv;in cCyuW e 22
t nUn ' yidN{y' kry; N{ p*'Sym( ) a; nikd; mnt( 23
v;mv' ;m' t a;dure dev o dd;TvymR ; ) v;m' pUW ; v;m' .go v;m' dev "
ktI 24
31 Eki]'x' sU_m(
1-15 pdxcRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) N{o devt; ) 12 4-15 p[qm;itIyyoAcotuQy;Rid;dx;n; g;y]I 3 tOtIy;y;
p;dincOCzNdsI

ky; n] a; .uv dUt I sd;vO/ " s%; ) ky; xcy; vOt ; 1


kSTv; sTyo md;n;' m'iho mTsdN/s" ) h; cd;je vsu 2
a.I Wu ," s%In;mvt; jrt, ;m( ) xt' .v;SyUi t." 3
a.I n a; vvTO Sv c n vO mvtR " ) inyu WR,In;m( 4
p[v t; ih tUn ;m; h; pdve gCzs ) a.= sUyRe sc; 5
263

[Rik Veda]

m<@l 4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

s' yt( t N{ mNyv" s' c;, d/Nvre ) a/ Tve a/ sUyRe 6


t Sm; ih Tv;m;rNm`v;n' xcIpte ) d;t;rm vdI/yum( 7
t Sm; s t( pr xxm;n;y suNvte ) pu
cNm'hse vsu 8
nih m; te xt' cn r;/o vrNt a;mru " ) n Cy*;in kryt" 9
aSm;\ avNtu te xtmSm;n( TshmtU y" ) aSm;n( iv; a.y" 10
aSm;\ h; vO, Iv s:y;y SvStye ) mho r;ye idivTmte 11
aSm;\ aivi vheN{ r;y; prI,s; ) aSm;n( iv;.it." 12
aSm>y' t;\ ap; vO/ v[j ;\ aStev gomt" ) nv;.rN{oit." 13
aSm;k /O,uy ; rqo um ;\ N{;npCyut" ) gVyur y ru Iyte 14
aSm;kmu m ' / vo dev We u sUyR ) viWR ' ;mvopr 15
32 ;]'x' sU_m(
1-24 ctuv|xTyOcSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) 1-22
p[qm;id;v'xTyOc;mN{" 23-24 ]yov'xIctuv|XyoeN{Sy;* devt;" )
g;y]I zNd"

a; tU n N{ vO]hSm;km/ mR ; gih ) mh;n( mhI.i t." 1


.Omd( `;s tUtu jr; c] ci],Iv; ) c]' ,oyUt ye 2
d.e[ .CzxIy;'s' h's v[;/Ntmojs; ) s%.yRe Tve sc; 3
vymN{ Tve sc; vy' Tv;. nonmu " ) aSm;\aS m;\ dudv 4
s n];.ri{vo nv;.i t." ) an;/O ;.r; gih 5
.Uy ;mo Wu Tv;vt" s%;y N{ gomt" ) yujo v;j;y `Ovye 6
Tv' k xW N{ v;jSy gomt" ) s no yN/ mhImWm( 7
n Tv; vrNte aNyq; yd( idTss Stut o m`m( ) Stot>O y N{ gvR," 8
a. Tv; gotm; gr;nUW t p[ d;vne ) N{ v;j;y `Ovye 9
p[ te voc;m vIy;3 y; mNds;n a;j" ) puro d;sIr. ITy 10
t; te gO,Nt ve/ so y;in ckqR p*'Sy; ) sut e vN{ gvR," 11
avIv/O Nt gotm; N{ Tve Stomv;hs" ) EeWu /; vIrvd( yx" 12
y xt;msIN{ s;/;r,STvm( ) t' Tv; vy' hv;mhe 13
av;c Ino vso .v;Sme su mTSv;N/s" ) som;n;mN{ somp;" 14
aSm;k Tv; mtIn;m; Stom N{ yCztu ) av;Rg; vtyR ; hrI 15
264

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

pur o;x' c no `so joWy;se gr n" ) v/yU u rv yoW,;m( 16


sh' VytIn;' yu _;n;mN{mImhe ) xt' somSy %;y"R 17
sh; te xt; vy' gv;m; Cy;vy;ms ) aSm]; r;/ Etu te 18
dx te klx;n;' ihr<y;n;m/Imih ) .U rd; as vO]hn( 19
.Urd; .Ur deih no m; d.'[ .Uy;R .r ) .Ur `eidN{ idTss 20
.U rd; s ut " pu ] ; xUr vO]hn( ) a; no .jSv r;/s 21
p[ te b.U[ vc=, x's;m goW,o np;t( ) m;>y;' g; anu xq" 22
knInk
v iv{/e nve &pde a.k
R ) b.U[ y;meW u xo.ete 23
ar' m y;M,e rmnu
y;M,e ) b.U[ y;me v/; 24
v0 127
3345
ctuqoRnuv;k"
33 ]yiS]'x' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) A.vo devt;" )
i]up( zNd"

p[ A.>u yo dUt mv v;cmy pStre wtr I' /en mu I )


ye v;tjtU ;Str,.rve "w pr ;' so apso b.Uv "u 1
yd;rm.O v" ipt>O y;' privI veW ,; d's n;." )
a;idd( dev ;n;mpu s:ym;yn ( /Ir;s" pui mvhn( mn;yw 2
puny Re c" iptr; yuv;n; sn; yUpve jr,; xy;n; )
te v;jo iv>v;\ A.u rN{vNto m/uP srso novNtu yDm( 3
yt( s'v Tsm.O vo g;mr=n ( yt( s'v Tsm.O vo m; aip'x
n( )
yt( s'v Tsm.rn ( .;so aSy;St;." xmI.rmOtT vm;x" 4
Jye a;h cms; ; krie t knIy;n( ]In( ,v;mTe y;h )
kin a;h ctru S krie t Tv A.vStt( pnyd( vco v" 5
sTymUc nu rR Ev; ih c rnu Sv/;mO. vo jGmurte ;m( )
v.;[ jm;n;'ms;\ ahev ;ven t ( Tv; ctru o d;n( 6
;dx Un( ydgoSy;itQye r,.O v" ssNt" )
su= ]e ;<vnyNt sN/Un ( /Nv;it oW/IinR m;p" 7
265

[Rik Veda]

m<@l 4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

rq' ye c" suv tO ' nre ;' ye /en 'u vj vu ' vp;m( )
t a; t=NTvO. vo ry' n" Svvs" Svps" suh St;" 8
apo W ;mjuW Nt dev ; a. Tv; mns; dI?y;n;" )
v;jo dev ;n;m.vt( suk
meR N{Sy A.u= ; v,Sy iv>v; 9
ye hrI me/ yoKq; mdNt N{;y c" suy ju ; ye a; )
te r;ySpoW' {v,;NySme / A.v" =emy Nto n m]m( 10
d;" pIitmut vo md' /u nR Ate ;NtSy s:y;y dev ;" )
te nUn mSme A.vo vsUi n tOt Iye aSmn( Tsvne d/;t 11
34 ctuiS]'x' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) A.vo devt;" )
i]up( zNd"

A.iu vR>v; v;j N{o no aCz m' yD' r/ ye op y;t )


d; ih vo /W,; deV y;m/;t( pIit' s' md; aGmt; v" 1
vd;n;so jNmno v;jr; t Atu .A. vo m;dy?vm( )
s' vo md; aGmt s' pur' /" suv Ir;mS me rymery ?vm( 2
ay' vo yD A.vok;r ym; mnu vt( p[i dvo d/?ve )
p[ voCz; jujWu ;,;so aSqu r.Ut ive ag[y ot v;j;" 3
a.Ud u vo iv/te r/ ye md; nro d;xWu e mTy;y )
ipbt v;j; A.vo dde vo mih tOt Iy' svn' md;y 4
a; v;j; y;top n A.u=; mho nro {v,so gO,;n;" )
a; v" pItyo.ipTve a;mm; aSt' nvSv v Gmn( 5
a; np;t" xvso y;tnope m' yD' nms; ym;n;" )
sjoWs" sUryo ySy c Sq m?v" p;t r/; N{vNt" 6
sjoW; N{ v,ne som' sjoW;" p;ih gvR,o m" )
agpe[ ;.At pu ;." sjoW; ;SpI.I r/;." sjoW;" 7
sjoWs a;idTywm;d y?v' sjoWs A.v" pvtR e ." )
sjoWso dwVyen ; sv]; sjoWs" sN/u. I r/e ." 8
ye an; ye iptr; y tI /en 'u tt= A
u . vo ye a; )
ye a's] ; y A/go[ dsI ye iv>vo nr" SvpTy;in c" 9
266

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

ye gomNt' v;jvNt' suv Ir' ry' /Tq vsum Nt' pu= mu ( )


te agpe[ ; A.vo mNds;n; aSme / ye c r;it' gO, Nt 10
n;p;.tU n votItOW;m;in"xSt; A.vo yDe aSmn( )
smN{e, mdq s' m" s' r;j.I r/ye ;y dev;" 11
35 pi]'x' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) A.vo devt;" )
i]up( zNd"

hop y;t xvso np;t" s*/Nvn; A.vo m;p .Ut )


aSmn( ih v" svne r/ye ' gmNTvN{mnu vo md;s" 1
a;g.O ,U ;mh r/ ye m .Ut ( somSy suWtu Sy pIit" )
su
T yy; yt( SvpS yy; c\ Ek ivc cms ' ct/u ;R 2
Vy,ot cms' ct/u ;R s%e iv x=Te ybv[ It )
aqwt v;j; amtO S y pNq;' g,' dev ;n;m.O v" suhSt;" 3
ikm y" Svms EW a;s y' k;Vyen ctru o ivc )
aq; sun?u v' svn' md;y p;t A.vo m/un " soMySy 4
xCy;ktR iptr; yuv;n; xCy;ktR cms' dev p ;nm( )
xCy; hrI /nut r;vteN{v;h;v.O vo v;jr;" 5
yo v" sun oTy.ipTve a;' tIv'[ v;j;s" svn' md;y )
tSmw rymO. v" svvR Irm; t=t vOW,o mNds;n;" 6
p[;t " sut mipbo hyR m;?y'i dn' svn' kvl
' te )
smO. u ." ipbSv r/e ." s%I\y ;\ N{ cWe su
T y; 7
ye dev ;so a.vt; suT y; Xyen ; vde / idiv inWde )
te r' /;t xvso np;t" s*/Nvn; a.vt;mtO ;s" 8
yt( tOt Iy' svn' r/ye m,?u v' SvpSy; suh St;" )
t.v" priW_' v Ett( s' mde .rN{ye ." ipb?vm( 9
36 W$(]x
' ' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) A.vo devt;" ) 1-8
p[qm;c;| jgtI 9 nvMy; i]up( zNdsI
267

[Rik Veda]

m<@l 4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

an o j;to an.Ixu K Qyo3 rqS]c" pr vtRte rj" )


mht( td( vo deV ySy p[v ;cn' ;mO. v" pOqvI' y puyq 1
rq' ye c" suv tO ' suc te s o vrNt' mnsS pr ?yy; )
t;\ Nv1S y svnSy pIty a; vo v;j; A.vo vedy;ms 2
td( vo v;j; A.v" supv[ ;cn' dev We u iv>vo a.vNmihTvnm( )
jv[I yt( sNt; iptr; sn;jru ; puny vRu ;n; crq;y t=q 3
Ek iv c cms' ctuv yR ' inm,R o g;mr,It /Iit." )
aq; dev e vmtO T vm;nx u I v;j; A.vStd( v KQym( 4
A.tu o ry" p[q m vStmo v;jtu ;so ymjIjnn( nr" )
v>vt o vdqeW u p[v ;Cyo y' dev ;sovq; s ivcWR ," 5
s v;Jyv; s AiWvcR S yy; s xUro aSt; pOtn ;su du r" )
s r;ySpoW' s suv Iy| d/e y' v;jo iv>v;\ A.vo ym;vW"u 6
e' v" pexo a/ /;y dxtR ' Stomo v;j; A.vSt' juj u n )
/Ir;so ih ; kvyo ivptSt;n( v En; b[, ; ved y;ms 7
yUy mSm>y' /W,;>ySpr v;'so iv; ny; , .ojn; )
um Nt' v;j' vOWx
u mmum m; no rymO. vSt=t; vy" 8
h p[j ;mh ry' rr;,; h vo vIrvt( t=t; n" )
yen vy' ctyem ;TyNy;n( t' v;j' c]mO. vo dd; n" 9
37 si]'x' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) A.vo devt;" ) 1-4
p[qm;idctuAc ;' i]up( 5-8 pMy;idctsO,;;nupu ( zNdsI

p no v;j; a?vrmO. =u ; dev; y;t pq.dvRe y ;nw" )


yq; yD' mnuW o v+v;3s u d/?ve r<v;" sui dne v;m( 1
te vo de mnse sNtu yD; ju;so a `Ot in,Rjo gu" )
p[ v" sut ;so hryNt pU, ;R" Tve d=;y hWRyNt pIt;" 2
}yud ;y' dev iht' yq; v" Stomo v;j; A.u=,o dde v" )
ju mnu vdupr ;su v=u yu me sc; bOh ivWe u somm( 3
pIvoa;" xc {q; ih .Ut ;y"xp[; v;jn" suink;" )
268

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

N{Sy sUno xvso np;to nu veTyg[y ' md;y 4


A.mu .O =u ,o ry' v;je v;jNtm' yujm ( )
N{SvNt' hv;mhe sd;s;tmmnm( 5
se. vo ymvq yUy mN{ mTymR ( )
s /I.rStu sint; me/ s;t; so avtR ; 6
iv no v;j; A.u=," pqtn yve )
aSm>y' sUry" Stut ; iv; a;x;StrIW, 7
t' no v;j; A.u=, N{ n;sTy; rym( )
sm' cWR ,>y a; pu xSt m`ye 8
38 a;i]'x' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) 1 p[qmcoR
;v;pOqVy* 2-10 itIy;idnv;n; d/; devt;" ) i]up( zNd"

to ih v;' d;]; sNt pUv; y; pU >yS]sdSyuinRtoxe )


=e] ;s;' ddquvRr;s;' `n' dSyu> yo a..Ui tmug m[ ( 1
t v;jn' puinW?v;n' d/;mu ddquvR im( )
AjPy' Xyen ' p[iu WtPsum ;x' cT ymy oR nOp it' n xUrm ( 2
y' sImnu p[v tev {vNt' iv" pU mRdi t hWmR ;," )
p@.gO?R yNt' me/y 'u n xUr' rqtru ' v;tmv /[jN tm( 3
y" Sm;N/;no g?y; smTsu snut rrit goWu gCzn( )
a;ivAj Iko vdq; incKyt( itro ari t' py;Rp a;yo" 4
t Smwn ' vS]mq' n t;yu mnu oxNt =tyo .reW u )
nIc;ym;n' jsu r' n Xyen ' v;Cz; pxm yUq m( 5
t Sm;su p[qm " sryn( in vev ie t e,.I rq;n;m( )
j' <v;no jNyo n xu>v; re, 'u rerht( ikr,' dd;n( 6
t Sy v;jI srAt ;v; xuWU m;,StNv; smyRe )
tur' ytIWu tur yO jPyo / .[vu o" ikrte re, mu O n( 7
t Sm;Sy tNytorv oA` ;yto a.yju o .yNte )
yd; shm . WImyo/Id( duv tR "Ru Sm; .vit .Im An( 8
t Sm;Sy pnyNt jn; jUi t' ipo[ a..Ui tm;xo" )
269

[Rik Veda]

m<@l 4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

tnw m ;" smqe vyNt" pr; d/; asrt( shw" 9


a; d/;" xvs; p I" sUyR v JyoitW;pStt;n )
sh
s ;" xts ; v;Jyv; pO, _u m?v; smm; vc;' s 10
39 EkoncTv;r'x' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) d/; devt; ) 1-5
p[qm;idpc;| i]up( 6 W;;nupu ( zNdsI

a;x' d/;' tmu nu v;m idvSpO qVy; t cikr;m )


CzNtIm;RmWu s" sUdyNTvit iv;in durt;in pWRn( 1
mhkM yRvtR " tup ;[ d/;V," puv ;rSy vO," )
y' pU >yo dIidv;'s' n;' ddqu mR];v,; ttu rm( 2
yo aSy d/;V,o ak;rIt( sme a; Wso Vyu * )
an;gs' tmidit" ,otu s m],e v,ne ; sjoW;" 3
d/;V, W joR mho ydmNmih mt;' n;m .{m( )
SvStye v,' m] m' hv;mh N{' vj[b ;m( 4
N{mvde .u ye iv yNt dIr;,; yDmup p[y Nt" )
d/;mu sUdn ' mTy;y ddqu mR];v,; no am( 5
d/;V,o ak;rW' j,orSy v;jn" )
sur . no mu%; krt( p[ , a;yUi' W t;rWt( 6
40 cTv;r'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) 1-4 p[qm;idctuAc ;'
d/;" 5 pMy; sUyoR devte ) 1 p[qmcRS]up( 2-5
itIy;idctsO,; jgtI zNdsI

d/;V, du nu cikr;m iv; Nm;muW s" sUdyNtu )


ap;me W s" sUySR y bOhS pter ;irsSy j,o" 1
sTv; .rWo gvWo duv NysCzcf!^v S y;idW WsStur<yst( )
sTyo {vo {vr " ptgr o d/;veWm jU | SvjnR t( 2
t Sm;Sy {vtStur<yt" p,| n vernu v;it p[g /Rn" )
Xyen Syev /[jt o as' pr d/;V," shoj;R tr]t" 3
270

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

t Sy v;jI =p ,' tur <yit g[Iv ;y;' bo aipk= a;sin )


tu' d/; anu s't vITvt( pq;m;'S yNv;pnIf,t( 4
h's " x cWd( vsur Ntr=sot; veidWditqdurR o,st( )
nOW d( vrs ts d( Vyoms dBj; goj; Atj ; ai{j; Atm( 5
41 EkcTv;r'x' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) N{;v,* devte )
i]up( zNd"

N{; ko v;' v,; su m;p Stomo hivm;\ amtO o n hot; )


yo v;' id tum ;\ aSmdu _" pSpxiR dN{;v,; nmSv;n( 1
N{; h yo v,; c a;pI dev * mt"R s:y;y p[yS v;n( )
s hNt vO] ; smqWe u x]U nvo.v;R mh" s p[ <ve 2
N{; h r' v,; /e Tq; nO>y" xxm;n>e ySt; )
ydI s%;y; s:y;y somw" sut e ." supy[ s; m;dywt e 3
N{; yuv ' v,; idmu Smojmug;[ in v/' vj[m ( )
yo no dur ve o vOk
itd.R IitStSmn( mm;q;m..UT yoj" 4
N{; yuv ' v,; .Ut mSy; /y" p[te ;r; vOW. ve /en o" )
s; no duhIyd( yvsve gTvI sh/;r; pys; mhI g*" 5
tok ihte tny vrR ;su sUro xIk vOW, p*'Sye )
N{; no a] v,; Sy;t;mvo.dSR m; prtKMy;y;m( 6
yuv ;mvse pUV y;Ry pr p[.tU I givW" Sv;pI )
vO, Imhe s:y;y ip[y ;y xUr; m'ih; iptrev x'. U 7
t; v;' /yovse v;jyNtIr;j' n jGmuyvRu y "U sud ;nU )
ye n g;v p sommSqu rN{' gro v,' me mnIW;" 8
m; N{' v,' me mnIW; aGmpu {v,mCzm;n;" )
pem SqujoR ;r v vSvo r~vIrv vso .=m;,;" 9
aSy Tmn; rQySy pu e inRTySy r;y" pty" Sy;m )
t; c;,; it.nVR ysI.rSm]; r;yo inytu " scNt;m( 10
a; no bOhNt; bOht I.t I N{ y;t' v, v;js;t* )
yd( idv" pOtn ;su p[
;n( tSy v;' Sy;m sint;r a;j"e 11
271

[Rik Veda]

m<@l 4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

42 icTv;r'x' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy p*kTSyS]sdSyuAi W" ) 1-6
p[qm;idW@c;m;Tm; 7-10 sMy;idctsO,;eN{;v,* devt;" )
i]up( zNd"

mm it; r;'^ =i]ySy v;yoivRe amtO ; yq; n" )


tu' scNte v,Sy dev ; r;j;m e p m Sy vv"e[ 1
ah' r;j; v,o m' t;Nysyu ; , p[qm ; /;ryNt )
tu' scNte v,Sy dev ; r;j;m e p m Sy vv"e[ 2
ahmN{o v,S te mihTvovIR g.Ire rjsI sum k
e )
Tvev iv; .uvn ;in v;n( Tsmwr y' rodsI /;ry' c 3
ahmpo aipNvmu= m;,; /;ry' idv' sdn AtSy )
Atne pu] o aidtA
e t ;vot i]/;tu p[qyd( iv .Um 4
m;' nr" Sv; v;jyNto m;' vOt ;" smr,e hvNte )
,oMy;j' m`v;hmN{ ymR re, mu ..UT yoj;" 5
ah' t; iv; ckr' nikm; dwVy' sho vrte ap[t Itm( )
yNm; som;so mmdNyduK qo.e .yte e rjsI ap;re 6
vdu e iv; .uvn ;in tSy t; p[ b[v IiW v,;y ve/" )
Tv' vO] ;, <vWe j`Nv;n( Tv' vOt ;\ ar,; N{ sN/Un ( 7
aSm;km] iptrSt a;sn( Ts AWyo d*ghR e b?ym;ne )
t a;yjNt ]sdSyumSy; N{' n vO] t ru m /Rdve m( 8
pu k
T s;nI ih v;md;xVye.rN{;v,; nmo." )
aq; r;j;n' ]sdSyumSy; vO]h ,' ddqur/Rdve m( 9
r;y; vy' ssv ;'so mdem hVyen dev ; yvsne g;v" )
t;' /en u mN{;v,; yuv ' no v;h; /mnpSfrNtIm( 10
43 i]cTv;r'x' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy s*ho]* pumIh;jmIh;vOWI ) an* devte )
i]up( zNd"

k vt( ktmo yDy;n;' vNd; dev " ktm o juW ;te )


272

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

kSyem ;' dev ImmtO We u p[e ;' id eW ;m sui t' suh V y;m( 1
ko mO
;it ktm a;gmo dev ;n;mu ktm" x'.i v" )
rq' km;{vR dm;x' y' sUySR y duiht;vO, It 2
m=U ih m; gCzq vto UinN{o n x_' prtKMy;y;m( )
idv a;j;t; idVy; sup , ;R ky; xcIn;' .vq" xc; 3
k; v;' .Ud pu m ;it" ky; n a;n; gmqo ym;n; )
ko v;' mht( Tyjso a.Ik yt' m;?vI d; n tI 4
v;' rq" pr n=it ;m; yt( sm{u ;d. vttR e v;m( )
m?v; m;?vI m/u v;' p[Wu ;yn( yt( sI' v;' pO=o .ur jNt pKv;" 5
sN/uh R v;' rsy; sd;n( `O, ; vyoW;s" pr Gmn( )
tdU Wu v;mjr' cei t y;n' yen ptI .vq" sUy ;Ry;" 6
hhe yd( v;' smn; pp=O e seymSme sum i tv;j r; )
yt' jrt;r' yuv ' h t" k;mo n;sTy; yuvi {k 7
44 ctuTv;r'x' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy s*ho]* pumIh;jmIh;vOWI ) an* devte )
i]up( zNd"

t' v;' rq' vym; vme pOqju y[ m n; s'gi t' go" )


y" sUy ;| vhit vN/ur;yu gRv;h s' put m' vsUy mu ( 1
yuv ' ymn; dev t; t;' idvo np;t; vnq" xcI." )
yuv ovRpru . pO=" scNte vhNt yt( kkh ;so rqe v;m( 2
ko v;m ; krte r;thVy tye v; sutp ye ;y v;k" )
AtSy v; vnWu e pUV y;Ry nmo yem;no an; vvtRt( 3
ihr< yyen pu.U rqen e m' yD' n;sT yop y;tm( )
ipb;q Nm/un " soMySy d/qo r' iv/te jn;y 4
a; no y;t' idvo aCz; pOqVy; ihr< yyen suv tO ; rqen )
m; v;mN ye in ymn( devy Nt" s' yd( dde n;." pUV y;R v;m( 5
nU no ry' pu v Ir' bOh Nt' d; mm;q;mu. ye vSme )
nro yd( v;mn; Stomm;vn( Ts/Stui tm;jmIh;so aGmn( 6
273

[Rik Veda]

m<@l 4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

hhe yd( v;' smn; pp=O e seymSme sum i tv;j r; )


yt' jrt;r' yuv ' h t" k;mo n;sTy; yuvi {k 7
45 pcTv;r'x' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) an* devte ) 1-6
p[qm;idW@c;' jgtI 7 sMy; i]up( zNdsI

EW Sy .;nu idyitR yuJ yte rq" prJm; idvo aSy s;niv )


pO= ;so aSmn( mqun ; a/ ]yo itStur Iyo m/un o iv rpx
( te 1
d( v;' pO= ;so m/um Nt rte rq; a;s Wso Vyui Wu )
apo,vRu NtStm a; prIvtO ' Sv1, R x
tNvNt a; rj" 2
m?v" ipbt' m/up e .r;s.t ip[y ' m/un e yu;q;' rqm( )
a; vtiR n' m/un ; jNvqSpqo it' vheqe m/um Ntmn; 3
h's ;so ye v;' m/um Nto a/o ihr<yp,;R v Wb/Ru " )
dp tu[ o mNdno mNdinSpOxo m?vo n m=" svn;in gCzq" 4
Sv?vr;so m/um Nto ay ; jrNte p[it vStor n; )
y_hStStr,ivRc=," som' suW ;v m/um Ntmi{." 5
a;ki np;so ah.dR v?vt" Sv1, R x
tNvNt a; rj" )
sUr d;n( yuyju ;n yte iv;\ anu Sv/y; cetqSpq" 6
p[ v;mvocmn; /y'/ ; rq" Svo ajro yo aSt )
yen s" pr rj;' s y;qo hivmNt' tr,' .ojmCz 7
pmonuv;k"
sU0 4658
46 W$(cTv;r'x' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) 1 p[qmcoR v;yu"
2-7 itIy;idW<,;eN{v;yU devte ) g;y]I zNd"

ag[' pb; m/Un ;' sut ' v;yo idviWu ) Tv' ih pUv pR ; as 1
xtne ; no a.i.inyR Tu v;\ N{s;rq" ) v;yo sut Sy tOMptm( 2
a; v;' sh' hry N{v;yU a. p[y" ) vhNtu sompItye 3
rq' ihr<yvN/ur mN{v;yU Sv?vrm( ) a; ih Sq;qo idvSpOxm ( 4
274

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

rqen pOqpu ;js; d;;'sm pu gCztm( ) N{v;yU h; gtm( 5


N{v;yU ay' sut St' dev e ." sjoWs; ) ipbt' d;xWu o gOh e 6
h p[y ;,mStu v;mN{v;yU vmocnm( ) h v;' sompItye 7
47 scTv;r'x' sU_m(
1-4 ctuAc Sy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) 1 p[qmcoR v;yu"
2-4 itIy;idtOcSy ceN{v;yU devte ) anupu ( zNd"

v;yo x
o ay;m te m?vo ag[' idviWu )
a; y;ih sompItye Sp;hoR dev inyTu vt; 1
N{ v;yveW;' som;n;' pIitmhqR " )
yuv ;' ih yNtINdvo inm;po n s?rk 2
v;yivN{ x m,; srq' xvsSptI )
inyTu vNt; n ty a; y;t' sompItye 3
y; v;' sNt puS pOho inytu o d;xWu e nr; )
aSme t; yDv;hse N{v;yU in yCztm( 4
48 acTv;r'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) v;yudvRe t; )
anupu ( zNd"

vih ho]; avIt; ivpo n r;yo ay"R )


v;yv; cN{e, rqen y;ih sut Sy pItye 1
inyvRu ;,o axStIinyR Tu v;\ N{s;rq" )
v;yv; cN{e, rqen y;ih sut Sy pItye 2
anu ,e vsu /tI yem ;te vpex
s; )
v;yv; cN{e, rqen y;ih sut Sy pItye 3
vhNtu Tv; mnoyju o yu _;so nvitnRv )
v;yv; cN{e, rqen y;ih sut Sy pItye 4
v;yo xt' hrI,;' yuv Sv poy;,;m( )
t v; te sh,o rq a; y;tu p;js; 5
275

[Rik Veda]

m<@l 4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

49 Ekonp;x' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) N{;bOhSptI devte )
g;y]I zNd"

d' v;m;Sye hv" ip[y mN{;bOhSptI ) Kq' md xSyte 1


ay' v;' pr iWCyte som N{;bOhSptI ) c;mdR ;y pItye 2
a; n N{;bOhSptI gOh mN{ gCztm( ) somp ; sompItye 3
aSme N{;bOhSptI ry' /' xtGvnm( ) a;vNt' sh,m( 4
N{;bhO S ptI vy' sut e gI.RhvR ;mhe ) aSy somSy pItye 5
sommN{;bOhSptI ipbt' d;xWu o gOh e ) m;dyeq ;' tdoks; 6
50 p;x' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) 1-9
p[qm;idnvc;| bOhSpit" 10-11 dxMyek;dXyoeN{;bOhSptI devte ) 1-9
11 p[qm;idnvc;Rmk
e ;dXy; i]up( 10 dxMy; jgtI zNdsI

yStStM. shs; iv Jmo aNt;n( bOhS pitS]W/Sqo rve, )


t' p[ ;s AWyo dI?y;n;" pur o ivp[; d/re mN{jm( 1
/un te y " supk
[ t ' mdNto bOhS pte a. ye nStte )
pOWN t' sOp m[ dB/mUv | bOhS pte r=t;dSy yoinm( 2
bOhS pte y; prm ; pr;vdt a; t AtSpOxo in Wed "u )
tu>y' %;t; avt ; ai{dGu /; m?v" otNTy.to ivrpx
( m( 3
bOhS pit" p[qm ' j;ym;no mho JyoitW" prme Vyomn( )
s;SyStuivj;to rve, iv srXmr/mt( tm;' s 4
s su . ; s AKvt; g,ne vl' roj flg' rve, )
bOhS pit y; hVysdU " kindd( v;vxtId;jt( 5
Ev; ip]e vdev ;y vO,e yDw v/R me nms; hiv."R )
bOhS pte supj[ ; vIrvNto vy' Sy;m ptyo ryI,;m( 6
s d( r;j; p[itjNy;in iv; xume, tSq;v. vIy,Re )
bOhS pit' y" su.tO ' b. itR vLgUy it vNdte pUv.R ;jm( 7
s t( =ei t su/t aoks Sve tSm; ; ipNvte ivd;nIm( )
tSmw ivx" Svymev ; nmNte ySmn( b[ ; r;jin pUvR Eit 8
276

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

ap[t Ito jyit s' /n;in p[itjNy;Nyut y; sjNy; )


avS yve yo vrv" ,oit b[ ,e r;j; tmvNt dev ;" 9
N{ som' pbt' bOhSpte Smn( yDe mNds;n; vOW <vsU )
a; v;' ivxNTvNdv" Sv;.vu o Sme ry' svvR Ir' in yCztm( 10
bOhS pt N{ v/tR ' n" sc; s; v;' sumi t.UTR vSme )
av' /yo jgOt ' pur/' IjRjS tmyoR vnWu ;mr;tI" 11
aq;mo?y;y"
) v0 126
51 Ekp;x' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) W; devt; )
i]up( zNd"

dmu Tyt( pu t m' pur St;oitStmso vynu ;vdSq;t( )


nUn ' idvo dui htro iv.;tIg;t 'u ,vuW so jn;y 1
aSqu c]; Ws" pur St;Nmt; v Svrvo?vrWe u )
VyU v[j Sy tmso ;roCzNtIrv[H zcy " p;vk;" 2
CzNtIr ctyNt .oj;n( r;/odye ;yoWso m`onI" )
ac]e aNt" p,y" ssNTvbu? ym;n;Stmso ivm?ye 3
ki vt( s dev I" snyo nvo v; y;mo b.Uy ;duW so vo a )
yen; nvGve aire dxGve s;Sye revtI rev dUW 4
yUy ' ih dev IAty u G.rw" prp[y;q .uvn ;in s" )
p[b o/yNtIWs" ssNt' ip;tu p;rq;y jIvm( 5
Kv Svd;s;' ktm; pur ;,I yy; v/;n; ivd/A
u . ,U ;m( )
xu.' yCz. ;[ WsrNt n iv D;yNte sxIrjuy ;" 6
t; `; t; .{; Ws" pur ;su r.iu ; Atj;tsTy;" )
y;SvIj;n" xxm;n Kqw" Stuv Hzsn ( {v,' s a;p 7
t; a; crNt smn; pur St;t( sm;nt" smn; ppq[ ;n;" )
AtSy dev I" sdso bu/;n; gv;' n sg; Wso jrNte 8
t; NNve3 v smn ; sm;nIrmItv,;R WsrNt )
gUhN tIr>vmst' x" x
;StnU ." xucy o c;n;" 9
277

[Rik Veda]

m<@l 4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ry' idvo duihtro iv.;tI" p[j ;vNt' yCzt;Sm;su devI" )


Syon;d; v" p[itb?u ym;n;" suv IySR y pty" Sy;m 10
td( vo idvo duihtro iv.;tIp b[vu Wso yDkt "u )
vy' Sy;m yxso jneW u td( * /;' pO qvI c dev I 11
52 ip;x' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) W; devt; )
g;y]I zNd"

p[it y; sUn rI jnI VyuC zNtI pr Svsu" ) idvo adxR duiht; 1


aev c];WI m;t; gv;mtO ;vrI ) s%;.dU noW ;" 2
t s%;Synot m;t; gv;ms ) toWo vSv xWe 3
y;vy d(W s' Tv; cikTvt( sUn tO ;vr ) p[it Stomwr .uTSmih 4
p[it .{; a=t gv;' sg; n rXmy" ) aoW; ap;[ j[y" 5
a;pp Wu[ I iv.;vr Vy;vJ yoRitW; tm" ) Wo anu Sv/;mv 6
a; ;' tnoiW rXm.r;Ntr=mu ip[y m( ) W" x
, xocW; 7
53 i]p;x' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) sivt; devt; )
jgtI zNd"

td( dev Sy svtvu ;Ry| mhd( vO, Imhe asur Sy p[cte s" )
zidRynRe d;xWu e yCzit Tmn; to mh;\ dy;n( dev o a_." 1
idvo /t;R .uvn Sy p[j ;pit" ipx {;ip' p[it mute kv" )
vc= , " p[q y;pO, uv R jIjnt( svt; su muK Qym( 2
a;p[; rj;' s idVy;in p;qvR ; Xlok dev " ,tu e Sv;y /m,R e )
p[ b; a;k svt; svImin invex
yn( p[svu _.jgR t ( 3
ad;>yo .uvn ;in p[c ;kxd( v[t ;in dev " svt;. r=te )
p[;;Gb; .uvn Sy p[j ;>yo /Ot v[t o mho aJmSy r;jit 4
i]rNtr=' svt; mihTvn; ]I rj;' s pr.SU ]I, rocn; )
ito idv" pOqvISt Nvit i].v[tR rw . no r=it Tmn; 5
bOh Tsu " p[svIt; invx
e n o jgt" Sq;tu . ySy yo vxI )
278

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

s no dev " svt; xmR yCzTvSme =y;y i]vqm h' s " 6


a;gn( dev Atu .v/R tR u =y' d/;tu n" svt; sup j[ ;mWm( )
s n" =p;.rh. jNvtu p[j ;vNt' rymSme smNvtu 7
54 ctup;x' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) sivt; devt; ) 1-5
p[qm;idpc;| jgtI 6 W; i]up( zNdsI

a.Ud ( dev " svt; vNo nu n d;nIm pv;Cyo nO." )


iv yo r; .jit m;nv>e y" e' no a] {v,' yq; d/t( 1
dev >e yo ih p[q m ' yDye> yo mOtT v' suv s .;gmu m m( )
a;idd( d;m;n' sivtVyU,R WRu e nUcIn; jIvt; m;nuW >e y" 2
acI ym ; dwVye jne dIndw =R "w p[.tU I pUWTvt; )
dev We u c sivtm;RnWu We u c Tv' no a] suvt;dn;gs" 3
n p[ mye svtdu VRw ySy td( yq; iv' .uvn ' /;ryyit )
yt( pO qVy; vrm ; Svg u rvRmnR ( idv" suv it sTymSy tt( 4
N{Jye;n( bOh d(>y" pvtR >e y" =y;\ E>y" suvs pSTy;vt" )
yq;yq; ptyNto ivyemr Evvw tSqu" sivt" sv;y te 5
ye te i]rhn( Tsivt" sv;so idvie dve s*.gm;suv Nt )
N{o ;v;pO qvI sN/ur r;idTywnoR aidit" xmR y'st( 6
55 pp;x' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) ive dev; devt;" )
1-7 p[qm;idsc;| i]up( 8-10 aMy;idtOcSy c g;y]I zNdsI

ko vS];t; vsv" ko vt ; ;v;.mU I aidte ];sIq;' n" )


shIyso v, m] mt;t ( ko vo?vre vrvo /;it dev;" 1
p[ ye /;m;in pUV y;R<yc;n ( iv yduC z;n( vyot;ro amUr ;" )
v/;t;ro iv te d/ru j; At/Ityo cNt dSm;" 2
p[ pSTy;3m idit' sN/um k
" SvStmI s:y;y dev Im( )
.e yq; no ahnI inp;t W;s;n_; krt;mdB/e 3
VyymR ; v,eit pNq;mWSpit" suvt' g;tmu " )
279

[Rik Veda]

m<@l 4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

N{;iv,U nOv du Wu Stv;n; xmR no yNtmmvd ( vqm( 4


a; pvtR Sy mt;mv;' s dev Sy ];tru v[ .gSy )
p;t( pitjNR y;dh' s o no m]o mi]y;dtu n yet( 5
nU rodsI aihn; bu yen StuvIt dev I aPye .r"w )
sm{u ' n s'c r,e sinyvo `mSR vrso no3 ap v[n( 6
dev nw oR deV yiditinR p;tu dev S];t; ];yt;mp[y Cu zn( )
nih m]Sy v,Sy /;smh;m s p[ my' s;Nv"e 7
arIxe vsVySy;mhR " s*.gSy ) t;NySm>y' r;ste 8
Wo m`oNy; vh sUntO e v;y; pu ) aSm>y' v;jnIvit 9
tt( su n" svt; .go v,o m]o aymR ; ) N{o no r;/s; gmt( 10
56 W$(p;x' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) ;v;pOqVy* devte )
1-4 p[qm;idctuAc ;' i]up( 5-7 pMy;idtOcSy c g;y]I zNdsI

mhI ;v;pO qvI h Jye c; .vt;' xc yrk" )


yt( sI' vr bOht I vmNvn( vo=; ppq[ ;ne .rve "w 1
dev I dev e .yjR t e yj]w rmntI tSqtu= m;,e )
At;vrI a&h; dev pu] e yDSy ne] I xc yrk" 2
s t( Svp; .uvn e v;s y me ;v;pO qvI jj;n )
vIR g.Ire rjsI sum k
e av'x
e /Ir" xCy; smwr t( 3
nU rodsI bOh noR vq"w pIvrWyNtI sjoW;" )
c I ive yjte in p;t' /y; Sy;m rQy" sd;s;" 4
p[ v;' mih vI a>yupStuit' .r;mhe ) xucI p p[xS tye 5
pun ;ne tNv; mq" Sven d=e, r;jq" ) ;qe sn;tm( 6
mhI m]Sy s;/qStrNtI ipp[t I Atm( ) pr yD' in Wed qu" 7
57 sp;x' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) 1-3 p[qm;idtOcSy
=e]pit" 4 ctuQy;R Ac" xun" 5 8 pMyMyo" xun;sIr* 6-7
WIsMyo sIt; devt;" ) 1 4 6-7
280

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

p[qm;ctuqIRWIsmIn;mOc;mnupu ( 2-3 8 itIy;tOtIy;mIn;' i]up(


5 pMy; pur i,k zNd;'s

=e]S y pitn; vy' ihtne ve jy;ms )


g;m' poWyTNv; s no mO;tIxe 1
=e]S y pte m/um NtmU m| /en u rv pyo aSm;su /u+v )
m/u tu ' `Ot mv suptU mOt Sy n" ptyo mOyNtu 2
m/um tIroW/I;Rv a;po m/um o .vTvNtr=m( )
=e]S y pitm/R mu ;n( no aSTvryNto aNven ' crem 3
xn ' v;h;" xn ' nr" xn ' Wtu l;lm( )
xn ' vr] ; b?yNt;' xn m^;m iu dy 4
xun;sIr;vm;' v;c' juWqe ;' yd( idiv cqu" py" )
tenme ;mup stm( 5
av;RcI su.ge .v sIte vNd;mhe Tv; )
yq; n" su. g;ss yq; n" suf
l;ss 6
N{" sIt;' in gO ;tu t;' pUW ;nu yCztu )
s; n" pySvtI duh;mur ;mur;' sm;m( 7
xn ' n" f;l; iv WNtu .Um' xn ' kn;x; a. yNtu v;h"w )
xn ' pjNR yo m/un ; pyo." xun;sIr; xn mSm;su /m( 8
58 ap;x' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy g*tmo v;mdev AiW" ) a" sUyoR v;po
v; g;vo v; `Ot' v; devt; ) 1-10 p[qm;iddxc;| i]up( 11
Ek;dXy; jgtI zNdsI

sm{u ;dU mRm/R mu ;\ d;r dup;'x


nu ; smmtO T vm;n$( )
`Ot Sy n;m gu' ydSt j; dev ;n;mm tO S y n;." 1
vy' n;m p[ b[v ;m; `Ot Sy;Smn( yDe /;ry;m; nmo." )
p b[ ; ,vCzSym;n' ctu" ovmId( g*r Ett( 2
cTv;r ; ]yo aSy p;d; xIWRe s hSt;so aSy )
i]/; bo vOW . o rorvIit mho dev o mTy;\ a; vvx
e 3
i]/; iht' p,.gRu m;n' gv dev ;so `Ot mNvivNdn( )
281

[Rik Veda]

m<@l 4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

N{ Ek sUyR Ek jj;n ven ;dek Sv/y; int=u" 4


Et; aWR Nt ;t( smu{ ;Cztv[j ; rp,u ; n;vc=e )
`Ot Sy /;r; a. c;kxIm ihr<yyo vets o m?y a;s;m( 5
sMyk vNt srto n /en; aNtd ; mns; pUy m;n;" )
Ete aWNR TyUm yR o `Ot Sy mOg ; v =p,orIWm;,;" 6
sN/orv p[;?vne xU` n ;so v;tp[ my" ptyNt y;" )
`Ot Sy /;r; aWo n v;jI k;; .NdU mR." ipNvm;n" 7
a. p[v Nt smnve yoW;" kLy;<y1" Smym;n;so am( )
`Ot Sy /;r;" sm/o nsNt t; juW ;,o hyiR t j;tved ;" 8
kNy; v vhtmu te v ; a;n; a. c;kxIm )
y] som" sUy te y] yDo `Ot Sy /;r; a. tt( pvNte 9
a>yWtR sui t' gVym;jmSm;su .{; {v,;in / )
m' yD' nyt dev t; no `Ot Sy /;r; m/um t( pvNte 10
/;mn( te iv' .uvn m / tmNt" sm{u e 1N tr;yui W )
ap;mnIk smqe y a;.Ot StmXy;m m/um Nt' t mRm( 11
it ctuq| m<@l' sm;m(
m'] s':y; tOtIym'@lSy;NtpyRNt' 3052
ctuqmR @' lSy 589
svRyog"
3641

282

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

aq pm' m<@lm( )
p[qmonuv;k"
1 p[qm' sU_m(
1-12 ;dxcRSy;Sy sU_Sy;]ey* bu/givir;vOWI )
adevR t; ) i]up( zNd"

abo?y" sm/; jn;n;' p[it /en u mv;ytImuW ;sm( )


y; v p[ vy;mu h;n;" p[ .;nv" ste n;kmCz 1
abo/ hot; yjq;y dev ;nU? voR a" sum n;" p[;t rSq;t( )
smSy xddxR p;jo mh;n( dev Stmso inrmoc 2
ydI' g,Sy rxn;mjIg" xucr xuc.goR.r " )
a;d( d=,; yuJyte v;jyNTyu ;n;mU? voR a/yu ." 3
amCz; devyt;' mn;' s c=UW' Iv sUyRe s' crNt )
ydI' suv;te Ws; ivpe et o v;jI j;yte ag[e a;m( 4
jin ih jeNyo ag[e a;' ihto ihte vW o vneW u )
dmed me s r; d/;no hoRt; in Ws;d; yjIy;n( 5
ahoRt; NysIdd( yjIy;nup Sqe m;t"u sur . ; lok )
yuv; kv" pu in" At;v; /t;R In;mut m?y " 6
p[ ,u Ty' ivp[m ?vrWe u s;/u m' hot;rmIte nmo." )
a; yStt;n rodsI Atne inTy' mOjNt v;jn' `Ot ne 7
m;j;L yo mOJyte Sve dmUn ;" kivp[xS to aitq" xvo n" )
sho vOW. Stdoj; iv;\ ae shs; p[;SyNy;n( 8
p[ so ae aTye yNy;n;ivyRSmw c;tmo b.qU )
N yo vpu yo v.;v; ip[y o vx;mitqm;RnWu I,;m( 9
tu>y' .rNt =tyo yiv blme aNtt aot dUr ;t( )
a; .NdSy sumi t' cik bOh t( te ae mih xmR .{m( 10
a; rq' .;numo .;num Ntme it yjte ." smNtm( )
v;n( pqIn;muv 1R N tr= meh dev ;n( hvr;y v= 11
avoc;m kvye me?y;y vco vNd; vOW. ;y vO,e )
gviro nms; Stomm * idvIv Kmmu V ymet( 12
283

[Rik Veda]

[Rik Veda]

m<@l 5

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

2 itIy' sU_m(
1-12 ;dxcRSy;Sy sU_Sy 1 3-8 10-12 p[qmcRStOtIy;idW<,;'
dxMy;idtOcSy c;]ey" km;ro j;no vOxo v; .* v; 2 9
itIy;nvMyo j;no vOx AiW" ) adevR t; ) 1-11 p[qm;ek;dxc;|
i]up( 12 ;dXy; xKvrI zNdsI

km ;r' m;t; yuv i t" smuB /' guh; b.itR n dd;it ip]e )
anIkmSy n mnn;s" pur " pXyNt inihtmrt* 1
kmet ' Tv' yuv te km;r' peWI b.iWR mihWI jj;n )
pUv IRihR g."R xrdo vv/;RpXy' j;t' ydsUt m;t; 2
ihr<ydNt' xucv,Rm;r;t( =e];dpXym;yu/ ; mm;nm( )
dd;no aSm; amtO ' vpKO vt( ikm;minN{;" ,vnuK q;" 3
=e];dpXy' snut rNt' sum d( yUq ' n pu xo.m;nm( )
n t; ag.O [ jin ih W" plKnIrd( yuv t yo .vNt 4
k me myk
R iv yvNt go.nR yeW;' gop; ar,d;s )
y ' jgO. ru v te sOj n(Tv;j;it p p nikTv;n( 5
vs;' r;j;n' vsit' jn;n;mr;tyo in d/mu TR yeWR u )
b[;<y]er v t' sOj Ntu inNdt;ro inN;so .vNtu 6
xun Czp' inidt' sh;d( yUp;dmuo axm ih W" )
Ev;Smde iv mum u G/ p;x;n( hotikTv h tU inW 7
,Iym;no ap ih mdwy"e p[ me dev ;n;' v[tp ; v;c )
N{o v;\ anu ih Tv; cc= ten;hme anu x a;g;m( 8
iv JyoitW; bOht ; .;Tyr;ivivR;in ,ute mihTv; )
p[;dev Im;y ;" shte dur ve ;" xxIte r=se vin=e 9
t Sv;n;so idiv WNTve StGm;yu/ ; r=se hNtv; )
mde cdSy p[ jNt .;m; n vrNte prb;/o adev I" 10
Et' te Stom' tuivj;t ivp[o rq' n /Ir" Svp; at=m( )
ydIde p[it Tv' dev hy;" SvvtR Irp En; jyem 11
tu vgI[ vo vOW. o v;v/O ;no x}v1y "R smj;it ved" )
tImmmmtO ; avocn( bihRmte mnve xmR
y'sivmte mnve xmR y'st( 12
284

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

3 tOtIy' sU_m(
1-12 ;dxcRSy;Sy sU_Sy;]eyo vsutu AiW" ) 1-2 4-12
p[qm;itIyyoAcotuQy;Ridnv;n;;" 3 tOtIy;y; m&{iv,vo
devt;" ) 1 p[qmcoR ivr;$( 2-12 itIy;ek;dx;n; i]up( zNdsI

Tvme v,o j;yse yt( Tv' m] o .vs yt( sm" )


Tve ive shsSpu] dev ;STvmN{o d;xWu e mTy;y 1
TvmymR ; .vs yt( knIn;' n;m Sv/;vn( gu' b.iWR )
aNt m]' su/t' n go.yRd( d'pt I smns; ,oiW 2
tv ye mto mjRyNt { yt( te jinm c; c]m( )
pd' yd( iv,opm' in/;y ten p;s gu' n;m gon;m( 3
tv y; su xo dev dev ;" pu
d/;n; amtO ' spNt )
hot;rm' mnuW o in Wed u dRxS yNt xj" x'sm ;yo" 4
n Tvot; pUvoR ae yjIy;n( n k;Vyw" pro aSt Sv/;v" )
vx ySy; aitq.vR ;s s yDne vnvd( dev mt;n ( 5
vyme vnuy;m Tvot; vsUy vo hivW; bu?ym;n;" )
vy' smy Re vdqe v;' vy' r;y; shsSpu] mt;n ( 6
yo n a;go a>yeno .r;Ty/Id`m`x's e d/;t )
jhI cikTvo a.xStmet ;me yo no mcyR i t yne 7
Tv;mSy; VyuiW dev pUvRe dUt ' <v;n; ayjNt hVyw" )
s'S qe yd yse ryI,;' dev o mtwvR sR u .r?ym;n" 8
av SpO/ iptr' yo/ v;n( pu] o ySte shs" sUn he )
kd; cikTvo a. c=se no e kd;\ At cd( y;ty;se 9
.Ur n;m vNdm;no d/;it ipt; vso yid toWy;se )
ki vd( dev Sy shs; ck;n" su mvnR te v;vO/;n" 10
Tvm jrt;r' yiv iv;Nye durt;it piWR )
Sten ; an( rpvo jn;so D;tkt; vOjn; a.vU n( 11
me y;m;sSTvi{g.vU n ( vsve v; tidd;go av;c )
n;h;ymr.xStye no n rIWte v;vO/;n" pr; d;t( 12
285

[Rik Veda]

m<@l 5

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

4 ctuq| sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy;]eyo vsutu AiW" ) adevR t; )
i]up( zNd"

Tv;me vsup it' vsUn ;m. p[ mNde a?vrWe u r;jn( )


Tvy; v;j' v;jyNto jyem;. y;m pOTsut ImRTy;n ;m( 1
hVyv;rjr" ipt; no v.u v.R ;v; su xIko aSme )
sug ;hpR T y;" smWo iddISm{1k
s' mmIih v;' s 2
vx;' kv' vxp( it' m;nuW I,;' xuc' p;vk `Ot pO mm( )
in hot;r' ivivd' d/?ve s dev We u vnte v;y; , 3
juW Sv; y; sjoW; ytm;no rXm." sUySR y )
juW Sv n" sm/' j;tved a; c dev ;n( hvr;y v= 4
juo dmUn ; aitqdurR o, m' no yDmup y;ih v;n( )
iv; ae a.yju o vhTy; x]Uyt ;m; .r; .ojn;in 5
v/ne dSyu' p[ ih c;tySv vy" <v;nStNve3 Sv;yw )
ippiWR yt( shsSpu] dev ;n( Tso ae p;ih nOtm v;je aSm;n( 6
vy' te a Kqwv/R me vy' hVyw" p;vk .{xoce )
aSme ry' vv;r' smNv;Sme iv;in {v,;in /eih 7
aSm;kme a?vr' juW Sv shs" sUno i]W/Sq hVym( )
vy' dev We u su
t" Sy;m xm,R ; nS]vqne p;ih 8
iv;in no dug hR ; j;tved" sN/u' n n;v; du rt;it piWR )
ae ai]vms; gO,;no3 Sm;k bo?yvt; tnnU ;m( 9
ySTv; d; kr,; mNym;no mTy| mTyoR johvIm )
j;tvde o yxo aSm;su /eih p[j ;.re amOtT vmXy;m( 10
ySmw Tv' su
te j;tved lokme ,v" Syonm( )
an' s pui ],' vIrvNt' gomNt' ry' nxte SvSt 11
5 pm' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy;]eyo vsutu AiW" ) 1 p[qmcR ?m"
smo v;" 2 itIy;y; nr;x's" 3 tOtIy;y; " 4 ctuQy;R
286

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

bihR" 5 pMy; devI;Rr" 6 W; W;s;n_; 7 sMy; dwVy*


hot;r* p[cte s* 8 aMy;iSto deVy" srSvtI;.;rTy" 9
nvMy;STv; 10 dxMy; vnSpit" 11 Ek;dXy; Sv;h;tyo
devt;" ) g;y]I zNd"

sus m;y xocWe `Ot ' tIv'[ juh otn ) aye j;tved se 1
nr;xs' " suWdU tIm' yDmd;>y" ) kivihR m/uh STy" 2
to a a; vhe N{' c]mh ip[y m( ) su%
w rqe .tye 3
,mR d[ ; iv p[q Sv;>y1k
; anWU t ) .v; n" xu.[ s;tye 4
devI;Rro iv y?v' sup;[ y,; n tye ) p[p[ yD' pO, Itn 5
sup t[ Ik vyov/O ; yI AtSy m;tr; ) doW;muW ;smImhe 6
v;tSy pTmIt; dwVy; hot;r; mnuW " ) m' no yDm; gtm( 7
; srSvtI mhI ito dev ImyR o.vu " ) bihR" sIdNTv/" 8
xvSTvrh; gih v."u poW t Tmn; ) yDye D e n dv 9
y] veTq vnSpte dev ;n;' gu; n;m;in ) t] hVy;in g;my 10
Sv;h;ye v,;y Sv;heN{;y md(>y" ) Sv;h; dev >e yo hv" 11
6 W' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy;]eyo vsutu AiW" ) adevR t; ) pXzNd"

a' t' mNye yo vsu rSt' y' yNt /en v" )


aStmvRNt a;xvo St' inTy;so v;jn W' Stot>O y a; .r 1
so ayoR vsug ,RO e s' ym;yNt /en v" )
smvNR to r`u& v" s' suj ;t;s" sUr y W' Stot>O y a; .r 2
aihR v;jn' vxe dd;it vcWR ," )
aI r;ye Sv;.vu ' s p[It o y;it v;yR mW' Stot>O y a; .r 3
a; te a /Imih um Nt' dev;jrm( )
y Sy; te pnIysI smd( dIdyit vIW' Stot>O y a; .r 4
a; te a Ac; hv" xuS y xocWSpte )
suN { dSm ivx(pt e hVyv;$( tu>y' yt W' Stot>O y a; .r 5
p[o Tye ayoWu iv' puyNt v;ymR ( )
te ihNvre t Nvre t W<yNTy;nuW gW' Stot>O y a; .r 6
287

[Rik Veda]

m<@l 5

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

tv Tye ae acyR o mih v[;/Nt v;jn" )


ye pTv." xf;n;' v[j ; .ur Nt gon;mW' Stot>O y a; .r 7
nv; no a a; .r Stot>O y" su=tIrW" )
te Sy;m y a;ncO u STv;dUt ;so dmed m W' Stot>O y a; .r 8
.e su N{ sipRWo dvIR I,IW a;sin )
to n t( pup yU ;R KqeWu xvsSpt W' Stot>O y a; .r 9
Ev;\ amjyu mR u gIR .RyDR e .r;nuW k )
d/dS me suv IymR tu Tyd;mW' Stot>O y a; .r 10
7 sm' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy;]ey W AiW" ) adevR t; ) 1-9
p[qm;idnvc;Rmnupu ( 10 dxMy; pXzNdsI

s%;y" s' v" sMymW' Stom' c;ye )


viWR ;y =tIn;mUj oR nP]e shSvte 1
k]; cd( ySy smOt * r<v; nro nOW dne )
ahNR td( ymN/te s'j n yNt jNtv" 2
s" yidWo vn;mhe s' hVy; m;nuW ;,;m( )
t u Sy xvs AtSy rXmm; dde 3
s Sm; ,oit kt mu ; n_' cr a; ste )
p;vk
o yd( vnSptIn( p[ Sm; mn;Tyjr" 4
av Sm ySy veW, e Sved' pqWu jui t )
a.Imh SvjeN y' .Um; pO v " 5
y' mTy"R puS pOh' vdd( ivSy /;yse )
p[ Sv;dn' ptUn ;mStt;it' cd;yve 6
s ih m; /Nv;=t' d;t; n d;Ty; px" )
ihrXmu" xucdO. ru in.O tiviW" 7
xuc" m ySm; ai]vt( p[ Sv/tIv rIyte )
suW rU s tU m;t; ;,; yd;nx
e .gm( 8
a; ySte sipRr;sut e e xmSt /;yse )
EeWu u mut v a; c' mTyeWR u /;" 9
288

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

it cNmNyum /[j STv;d;tm ; px' dde )


a;de apO, t o i]" s;s;d( dSyU inW" s;s;c f!n( 10
8 am' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy;]ey W AiW" ) adevR t; ) jgtI zNd"

Tv;m At;yv" smI/re p[ ' p[ ;s tye shSt )


pu N {' yjt ' v/;ys' dmUn s' gOh pit' vre< ym( 1
Tv;me aitq' pUV y| ivx" xockx
' gOh pit' in Wei dre )
bOh Tkt 'u pu
p' /nSpOt' sux
m;, ' Svvs' jriWm( 2
Tv;me m;nuW IrIte ivxo ho];ivd' ivvc' r/;tmm( )
guh; sNt' su.g vdxtR ' tuivv,s' suy j' `Ot ym( 3
Tv;me /,R s' v/; vy' gI.Rg,RO Nto nmsop seidm )
s no juWSv sm/;no airo dev o mtSR y yxs; sudIit." 4
Tvme pu
po vxe vxe vyo d/;s p[ q; put )
pu
<y; shs; iv r;js TviW" s; te itTvW;,Sy n;/OWe 5
Tv;me sm/;n' yiv dev ; dUt ' cire hVyv;hnm( )
j y[ s ' `Ot yoinm;t' TveW ' c=ud R /re codyNmit 6
Tv;me p[i dv a;t' `Ot "w su ;yv" suW m/; smI/re )
s v;v/O ;n aoW/I.=to3 . j[y;' s p;qvR ; iv itse 7
it tOtIyok"
aq ctuqoRk" )
p[qmo?y;y"
) v0 1 )13
9 nvm' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy;]eyo gy AiW" ) adevR t; ) 1-4 6
p[qm;idctuAc ;' W;;nupu ( 5 7 pmIsMyo pXzNdsI

Tv;me hivmNto dev ' mt;Rs te )


mNye Tv; j;tved s' s hVy; v+y;nuW k 1
289

[Rik Veda]

m<@l 5

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ahoRt; d;Svt" =ySy vO _bihRW" )


s' yD;srNt y' s' v;j;s" vSyv" 2
t Sm y' xx' yq; nv' jin;r,I )
/t;Rr' m;nuW I,;' vx;m' Sv?vrm( 3
t Sm dug.RO Iyse pu] o n ;y;R,;m( )
pu
yo dG/;s vn; e pxnu R yvse 4
a/ Sm ySy;cyR " sMyk s'y Nt /U mn" )
ydImh i]to idVyup ?m;tev /mit xxIte ?m;trI yq; 5
tv;hm it.m]R Sy c p[x St." )
W oytu o n du rt; tuy ;Rm mTy;n ;m( 6
t' no ae a.I nro ry' shSv a; .r )
s =ep yt( s poWyd( .uvd ( v;jSy s;ty tw / pOT su no vO/ e 7
10 dxm' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy;]eyo gy AiW" ) adevR t; ) 1-3 5-6
p[qm;idtOcSy pmIWoAco;nupu ( 4 7 ctuqIRsMyo pXzNdsI

a aojm ; .r u mSm>ym/[go )
p[ no r;y; prI,s; rTs v;j;y pNq;m( 1
Tv' no ae at Tv; d=Sy m'h n; )
Tve asyu 1R m ;ht( ;,; m]o n yDy" 2
Tv' no a EW;' gy' pui ' c v/Ry )
ye Stome ." p[ sUr yo nro m`;Ny;nx
" 3
ye ae cN{ te gr" xM .NTyr;/s" )
xume ." x m,o nro idvd( yeW;' bOh t( suk
itRboR/i t Tmn; 4
tv Tye ae acyR o .[;jNto yNt /O,uy ; )
prJm;no n vtu " Sv;no rqo n v;jy "u 5
nU no a tye sb;/s r;tye )
aSm;k;s sUr yo iv; a;x;StrIW, 6
Tv' no ae air" Stut " Stv;n a; .r )
hotivR>v;sh' ry' Stot>O y" Stvse c n tw / pOT su no vO/ e 7
290

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

11 Ek;dx' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy;]ey" sutM.r AiW" ) adevR t; ) jgtI zNd"

jnSy gop; ajin j;gOi vr" sud =" suvt;y nVyse )


`Ot p[t Iko bOht ; idvSpOx; um d( iv .;it .rt>e y" xuc" 1
yDSy kt 'u p[q m ' pur oihtm' nrS]W/Sqe smI/re )
N{e, dev "w srq' s bihRiW sId hot; yjq;y su
tu" 2
as'm O o j;yse m;]o" xucmNR {" kivdito vvSvt" )
`Ot ne Tv;v/Ry a;t /Um Ste kt ru . vd( idiv t" 3
anoR yDmup vetu s;/uy ; ' nro iv .rNte gOh ge hO e )
adUtR o a.vVyv;hno ' vO, ;n; vO, te kivtmu ( 4
tu>yed me mdum m' vcStu>y' mnIW; ymStu x' de )
Tv;' gr" sN/u mv;vnImhR Ir; pO, Nt xvs; v/yR Nt c 5
Tv;me airso guh; ihtmNvivNdHzy;,' vnev ne )
s j;yse mQym;n" sho mht( Tv;m;" shsSpu] mir" 6
12 ;dx' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy;]ey" sutM.r AiW" ) adevR t; ) i]up( zNd"

p[;ye bOht e yDy;y AtSy vO,e asur ;y mNm )


`Ot ' n yD a;Sye3 suptU ' gr' .re vOW. ;y p[tIcIm( 1
At' cikTv AtmikO tSy /;r; anu tON/ pUv IR" )
n;h' y;t'u shs; n yne At' sp;MyWSy vO," 2
ky; no a AtytO ne .uvo nved ; cqSy nVy" )
ved; me dev Atpu ; AtnU ;' n;h' pit' sintru S y r;y" 3
k te ae rpve bN/n;s" k p;yv" sinWNt um Nt" )
k /;sme anOt Sy p;Nt k a;sto vcs" sNt gop;" 4
s%;ySte ivWu, ; a Ete xv;s" sNto axv; a.Uvn( )
a/UW tR Svymet e vco.AjyU t e vO jn;in b[vu Nt" 5
ySte ae nms; yDmI At' s p;TyWSy vO," )
tSy =y" pOq ru ; s;/ru te u p[s ;R, Sy nWSy xeW" 6
291

[Rik Veda]

m<@l 5

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

13 ]yodx' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy;]ey" sutM.r AiW" ) adevR t; ) g;y]I zNd"

acNR tSTv; hv;mhe cNR t" sm/Imih ) ae acNR t tye 1


a"e Stom' mn;mhe s/m[ idvSpOx" ) dev Sy {iv,Syv" 2
ajuWR t no gro hot; yo m;nuW e v; ) s y=d ( dwVy' jnm( 3
Tvme spq[ ; as juo hot; vre< y" ) Tvy; yD' iv tNvte 4
Tv;me v;js;tm' ivp[; v/RNt sut m( ) s no r;Sv suv IymR ( 5
ae ne mrr;\ v dev ;\STv' pr.rU s ) a; r;/]mO se 6
14 ctudx
R ' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy;]ey" sutM.r AiW" ) adevR t; ) g;y]I zNd

a' Stomen bo/y sm/;no amTyRm( ) hVy; dev We u no d/t( 1


tm?vre vIte dev ' mt; amTyRm( ) yj' m;nuW e jne 2
t' ih xNt te uc ; dev ' `Ot tu ; ) a' hVy;y vohve 3
aj;t o aroct n( dSyU oitW; tm" ) avNdd( g; ap" Sv" 4
amIN y' kv' `Ot pO ' spyRt ) vetu me ,vvm( 5
a' `Ot ne v;vO/"u Stome .vR cWR ,m( ) Sv;/I.vcR S yu." 6
itIyonuv;k"
) sU0 15 )32
15 pdx' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy;irso /, AiW" ) adevR t; )
i]up( zNd"
p[ ve/ se kvye ve;y gr' .re yxse pUV y;Ry )
`Ot p[s o asur " sux
ve o r;yo /t;R /,o vSvo a" 1
Atne At' /,' /;ryNt yDSy x;k prm e Vyomn( )
idvo /mnR ( /,e sed Wu o n;trw j;t;\ a. ye nn= "u 2
a'h oyvu S tNvStNvte iv vyo mhd( du r' pUV y;Ry )
s s'v to nvj;tStutyu ;Rt( s'h ' n
m.t" pr " 3
m;tve yd( .rse pp[q;no jn'j n' /;yse c=se c )
292

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

vyovyo jrse yd( d/;n" pr Tmn; ivWu


po jg;s 4
v;jo nu te xvsSp;TvNtmu do`' /,' dev r;y" )
pd' n t;ygu hRu ; d/;no mho r;ye ctyi]mSp" 5
16 Wo@x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy;]ey" pUAiW" ) adevR t; ) 1-4
p[qm;idctuAc ;mnupu ( 5 pMy; pXzNdsI
bOh d( vyo ih .;nve c; dev ;y;ye )
y' m] ' n p[x St.mRt;s o d/re pur " 1
s ih u.jnR ;n;' hot; d=Sy b;o" )
iv hVymr;nWu G.go n v;rm<O vit 2
aSy Stome m`on" s:ye vO
xocW" )
iv; ySmn( tuvv, smyRe xumm;d/"u 3
a/; EW;' suv IySR y m'h n; )
tmd( y n rodsI pr vo b.Uvtu" 4
nU n Eih v;yR me gO,;n a; .r )
ye vy' ye c sUr y" SvSt /;mhe scotw/ pOT su no vO/ e 5
17 sdx' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy;]ey" pUAiW" ) adevR t; ) 1-4
p[qm;idctuAc ;mnupu ( 5 pMy; pXzNdsI
a; yDdw vRe mTyR Tq; tVy;'s mUt ye )
a' te Sv?vre pU rIt;vse 1
aSy ih SvyxStr a;s; v/mnR ( mNyse )
t' n;k c]xocW' mN{' pro mnIWy; 2
aSy v;s; acRW; y a;yu _ tuj ; gr; )
idvo n ySy rets ; bOh CzocNTycyR " 3
aSy Tv; ivcet so dSmSy vsu rq a; )
a/; iv;su hVyo v=R u p[ xSyte 4
nU n v;yR m;s; scNt sUr y" )
293

[Rik Veda]

m<@l 5

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

joR np;d.ye p;ih xG/ SvSty tw / pOT su no vO/ e 5


18 a;dx' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy mO_v;h; a;]eyo it AiW" ) adevR t;
) 1-4 p[qm;idctuAc ;mnupu ( 5 pMy; pXzNdsI
p[;t r" pu ip[y o vx" Stvte ;itq" )
iv;in yo amTyoR hVy; mteWR u r<yit 1
it;y mO _v;hse SvSy d=Sy m'h n; )
Ndu' s / a;nuW k Stot; ct( te amTyR 2
t' vo dI`;Ryx
u ocW' gr; ve m`on;m( )
aro yeW;' rqo Vyd;vIyte 3
c]; v; yeWu dI/itr;suK q; p;Nt ye )
StI,| bihR" Sv,rR e v;' s d/re pr 4
ye me p;xt' ddu r;n;' s/Stui t )
um de mih vo bOh t( / m`on;' nOv dmtO nO, ;m( 5
19 Ekonv'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy;]eyo vv[Ai W" ) adevR t; ) 1-2
p[qm;itIyyoAcog;Ry]I 3-4 tOtIy;ctuQyoRrnupu ( 5 pMy; ivr;@p; zNd;'s

a>yvS q;" p[ j;yNte p[ vvve[ R v[kt ) pSqe m;tiu vR ce 1


ju r e iv ctyNto inmW' nOM ,' p;Nt ) a; h;' pur' ivivx" 2
a; w] ye Sy jNtvo um d( v/NR t y" )
inkg[Iv o bOh duK q En; m?v; n v;jy "u 3
ip[y ' duG /' n k;Mymj;m j;Myo" sc; )
`moR n v;jj#ro dB/" xto d." 4
n( no rXm a; .uv " s' .Smn; v;ynu ; vevd;n" )
t; aSy sn( /OW jo n itGm;" sus' xt; v+yo v=,eS q;" 5
20 v'x' sU_m(
294

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

1-4 ctuAc Sy;Sy sU_Sy;]ey;" p[ySvNt AWy" ) adevR t; ) 1-3


p[qm;idtOcSy;nupu ( 4 ctuQy;R Ac pXzNdsI

yme v;js;tm Tv' cn( mNyse rym( )


t' no gI.R" v;Yy' dev] ; pny; yujm ( 1
ye ae neryNt te vO
; gS[ y xvs" )
ap Wo ap ro Nyv[t Sy sre 2
hot;r' Tv; vO,Imhe e d=Sy s;/nm( )
yDWe u pUV y| gr; p[yS vNto hv;mhe 3
Tq; yq; t tye shs;vn( idvie dve )
r;y At;y suto go." y;ms/m;do vIr"w Sy;m s/m;d" 4
21 Ekv'x' sU_m(
1-4 ctuAc Sy;Sy sU_Sy;]ey" ss AiW" ) adevR t; ) 1-3
p[qm;idtOcSy;nupu ( 4 ctuQy;R Ac pXzNdsI

mnu vt( Tv; in /Imih mnu vt( sm/Imih )


ae mnu vdiro dev ;n( dev yte yj 1
Tv' ih m;nuW e jne e supI[ t ?yse )
ucS Tv; yNTy;nuW k suj;t siprR ;sute 2
Tv;' ive sjoWso dev ;so dUt mt )
spy NR tSTv; kve yDWe u dev mIte 3
dev ' vo devyJyy; mIt mTy"R )
sm" xu dIidO tSy yoinm;sd" ssSy yoinm;sd" 4
22 ;v'x' sU_m(
1-4 ctuAc Sy;Sy sU_Sy;]eyo ivs;m; AiW" ) adevR t; ) 1-3
p[qm;idtOcSy;nupu ( 4 ctuQy;R Ac pXzNdsI

p[ vs;mi]vdc; p;vkxocWe )
yo a?vre vI@o hot; mN{tmo vx 1
Ny1 ' j;tved s' d/;t; dev mO Tvjm( )
p[ yD ETv;nuW g; dev VycStm" 2
295

[Rik Veda]

m<@l 5

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

cikTvNmns' Tv; dev ' mt;s tye )


vre< ySy tevs y;n;so amNmih 3
ae cik1S y n d' vc" shSy )
t' Tv; suxp[ d'pte Stomwv /R NR Ty]yo gI.R" xM .NTy]y" 4
23 ]yov'x' sU_m(
1-4 ctuAc Sy;Sy sU_Sy;]eyo ivcRWR ,uR AiW" ) adevR t; ) 13 p[qm;idtOcSy;nupu ( 4 ctuQy;R Ac pXzNdsI

ae shNtm; .r u Sy p[;s h; rym( )


iv; yW,R Ir>y;3 s; v;jeW u s;sht( 1
tme pOtn;Wh' ry' shSv a; .r )
Tv' ih sTyo at o d;t; v;jSy gomt" 2
ive ih Tv; sjoWso jn;so vO _bihRW" )
hot;r' ssu ip[y ' VyNt v;y; pu 3
s ih m; vcWR ,r.m;it sho d/e )
a EWu =ye v; rev " xu dIidih um t( p;vk dIidih 4
24 ctuv|x' sU_m(
1-4 ctuAc Sy;Sy sU_Sy bN/u" subN/u" utbN/uivRpb[ N/u g*p;yn;
l*p;yn; v; me,WRy" ) adevR t; ) ipd; ivr;$( zNd"

ae Tv' no aNtm t ];t; xvo .v; vQy" 1


vsur vRsu v; aCz; n= um m' ry' d;" 1 2
s no bo/ u/ I hvmu y; ,o a`;yt" smSm;t( 3
t' Tv; xoc dIidv" su ;y nUn mImhe s%>y" 2 4
25 pv'x' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy;]ey; vsUyv AWy" ) adevR t; ) anupu ( zNd"

aCz; vo amvse dev ' g;s s no vsu" )


r;st( pu] AW,U ;mOt ;v; pWRit iW" 1
s ih sTyo y' pUvRe cd( dev ;sd( ymI/re )
296

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

hot;r' mN{j mt( sud Iit.v.R ;vsmu ( 2


s no /ItI vry; ey ; c sumT y; )
ae r;yo iddIih n" suvO _.vrR <e y 3
adevR We u r;jTymRtRe v;vxn( )
anoR hVyv;hno ' /I." spyRt 4
aStui vvStm' tui vb[ ;,mum m( )
attU | ;vyTpit' pu] ' dd;it d;xWu e 5
addR ;it sTpit' s;s;h yo yu/ ; nO." )
arTy' r`u yd' jet;rm pr;jtm( 6
yd( v;ih' tdye bOh dcR iv.;vso )
mihWIv Tvd( rySTvd( v;j; dIrte 7
tv um Nto acyR o g[;vev oCyte bOh t( )
to te tNytyu qR ; Sv;no atR Tmn; idv" 8
Ev;\ a' vsyU v" shs;n' vvNdm )
s no iv; ait iW" pWR ;vve su
tu" 9
26 Wi@vx
' ' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy;]ey; vsUyv AWy" ) 1-8 p[qm;c;Rm"
9 nvMy; lo_; devt;" ) g;y]I zNd"

ae p;vk rocW; mN{y; dev jy; ) a; dev ;n( v= y= c 1


t' Tv; `OtvImhe c].;no Svx
m ( ) dev ;\ a; vItye vh 2
vIitho]' Tv; kve um Nt' sm/Imih ) ae bOh Ntm?vre 3
ae ive .r; gih dev e .hVR yd;tye ) hot;r' Tv; vO,Imhe 4
yjm;n;y suNvt a;e suv Iy| vh ) dev rw ; sTs bihRiW 5
sm/;n" shjde /m; , puys ) dev ;n;' dUt KQy" 6
Ny1 ' j;tved s' ho]v;h' yvm( ) d/;t; dev mO Tvjm( 7
p[ yD ETv;nuW g; dev VycStm" ) StO, It bihRr;sde 8
Ed' mto an; m]" sIdNtu v," ) dev ;s" svyR ; vx; 9
27 sv'x' sU_m(
297

[Rik Veda]

m<@l 5

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

1-6 W@cSy;Sy sU_Sy ]wvO ,S}y," p*kTSyS]sdSyu.;Rrtome/


r;j;no .om*i]v;R AiW" ) 1-5 p[qm;idpc;Rm" 6 W;eN{;I
devte ) 1-3 p[qmtOcSy i]up( 4-6 itIytOcSy c;nupu ( zNdsI

anSvNt; sTpitm;Rmhe me g;v; ceito asur o m`on" )


]wv O ,o ae dx." shw vwR ;nr }y,kt 1
yo me xt; c v'xi t' c gon;' hrI c yu _; su/ ru ; dd;it )
vw;nr sut o v;vO/;no e yCz }y,;y xmR 2
Ev; te ae sumi t' ck;no nv;y nvm' ]sdSyu" )
yo me grStuivj;tSy pUv IRyuR _n;. }y,o gO, ;it 3
yo m it p[v ocTym/e ;y sUr ye )
ddc ; sin' yte ddNme/ ;mOt ;yte 4
ySy m; pW;" xtmu
W yR N Tyu= ," )
am/e Sy d;n;" som; v }y;xr" 5
N{;I xtd;Vn(ym/e e suv IymR ( )
=]' /;ryt' bOh d( idiv sUyR mv;jrm( 6
28 a;v'x' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy;]eyI ivv;r; AiWk; ) adevR t; ) 1 3
p[qmcRStOtIy;y; i]up( 2 itIy;y; jgtI 4 ctuQy;R anupu (
5-6 pmIWo g;y]I zNd;'s

smo aidiR v xocrte ( p[T yW su vyR ; iv .;it )


Eit p[;cI vv;r; nmo.devR ;\ ;n; hivW; `Ot ;cI 1
sm?ym;no amtO S y r;js hiv<vNt' scse SvStye )
iv' s /e {v,' ymNvSy;itQyme in c / t( pur " 2
ae x/R mhte s*.g;y tv u ;Nyu m ;in sNtu )
s' j;SpTy' suy mm; ,u v x]Uyt ;m. it; mh;' s 3
smSy p[mh s o e vNde tv ym( )
vOW . o u v;\ as sm?vre v?yse 4
smo a a;t dev ;n( y= Sv?vr ) Tv' ih hVyv;s 5
a; juh ot; duvS yt;' p[y T y?vre ) vO, I?v' hVyv;hnm( 6
298

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

29 Ekoni]'x' sU_m(
1-15 pdxcRSy;Sy sU_Sy x;KTyo g*rvIitAiW" ) N{o devt;
t];ip 9 nvMy; Ac" p[qmp;dSyoxn; v; devt; ) i]up( zNd"

}yymR ; mnuW o dev t;t; ]I rocn ; idVy; /;ryNt )


acR Nt Tv; mt" pUt d=;STvmeW ;miO WrN{;s /Ir" 1
anu ydI' mto mNds;nm;cR N{' pipv;'s' sut Sy )
a;d vj[m . ydih' hpo yIrsjO t ( stvR ; 2
t b[ ;,o mto me aSyeN{" somSy suWtu Sy pey;" )
t hVy' mnuW e g; avNddhih' pipv;\ N{o aSy 3
a;d( rodsI ivtr' iv k.;yt( s'ivVy;nd( .yse mOg ' k" )
jgitR mN{o apjgurR ;," p[it sNtmv d;nv' hn( 4
a/ Tv; m`vn( tu>y' dev ; anu ive addu" sompye m ( )
yt( sUySR y hrt" ptNtI" pur " stIpr; Etxe k" 5
nv ydSy nvit' c .og;n( Ts;k vj[,e m`v; ivvO t( )
acNR tIN{' mt" s/Sqe ]w. ne vcs; b;/t ;m( 6
s%; s:ye apct( tUym rSy Tv; mihW; ]I xt;in )
]I s;kmN{o mnuW " sr;' s sut ' pb d( vO]h Ty;y somm( 7
]I yCzt; mihW;,;m`o m;S]I sr;' s m`v; soMy;p;" )
k;r' n ive aNt dev ; .rmN{;y ydih' j`;n 8
xn; yt( shS yw3 r y;t' gOh mN{ jUjvu ;ne .rw" )
vNv;no a] srq' yy;q kTsen dev rw vnohR xu,m( 9
p[;NymvhO " sUySR y kTs;y;Nyd( vrvo y;tve k" )
an;so dSyUr\ mO,o v/ne in duy o,R a;v,O mO/v[ ;c" 10
Stom;sSTv; g*rvIterv/R rN/yo vwdqn;y ipp[mu ( )
a; Tv;mO j; s:y;y c pcn( p_Iripb" sommSy 11
nvGv;s" sut som;s N{' dxGv;so a>ycNR Tyk" )
gVy' cdUv mR i p/;nvNt' t' cr" xxm;n; ap v[n( 12
kqo nu te pr cr;, v;n( vIy; m`vn( y; ckqR )
y; co nu nVy; ,v" xiv p[de u t; te vdqeW u b[v;m 13
299

[Rik Veda]

m<@l 5

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Et; iv; cv;\ N{ .UyR prIto jnWu ; vIy,Re )


y; cu vj[n( ,vo d/O v;n( n te vt;R tvy; aSt tSy;" 14
N{ b[ iym;,; juWSv y; te xiv nVy; akmR )
vS]ev .{; sut ; vsUy U rq' n /Ir" Svp; at=m( 15
30 i]'x' sU_m(
1-15 pdxcRSy;Sy sU_Sy;]eyo v.uAi W" ) 1-11
p[qm;ek;dxc;RmN{" 12-15 ;dXy;idctsO,; A,yeN{* devte )
i]up( zNd"

Kv1S y vIr" ko apXyidN{' su%


rqm Iym;n' hr>y;m( )
yo r;y; vjI[ sut sommCzn( tdoko gNt; put tI 1
av;cc=' pdmSy sSvg'[ in/;tru Nv;ymCzn( )
apOC zmNy;\ t te m a;rN{' nro bub/u ;n; axme 2
p[ nu vy' sut e y; te t;nIN{ b[v;m y;in no jujoW" )
vedd v;Hz, v v;n( vhte y' m`v; svsR ne " 3
Sqr' mnWe j;t N{ veWIdeko yu/ ye .Uys t( )
aXm;n' cCzvs; iduto iv vdo gv;mvU mR u y;,;m( 4
pro yt( Tv' prm a;jin;" pr;vit uTy' n;m b.[t ( )
atidN{;d.yNt dev ; iv; apo ajyd( d;spI" 5
tu>yedte e mt" sux
ve ; acNR Tyk| suN vNTyN/" )
aihmoh;nmp a;xy;n' p[ m;y;.m; yn' s=idN{" 6
iv WU mO/o jnWu ; d;nmNvhn( gv; m`vn( Ts'ck;n" )
a]; d;sSy nmuc "e xro ydvtyR o mnve g;tu mCzn( 7
yuj' ih m;mq; a;ididN{ xro d;sSy nmuc me qR ;yn( )
aXm;n' ct( Svy1| vtmR ;n' p[ ciyev rodsI md(>y" 8
S]yo ih d;s a;yu/ ;in c ik m; krbl; aSy sen;" )
aNtR:yd.u e aSy /ene aqop p[dw ( yu/ ye dSyu mN{" 9
sm] g;vo.tonvNte heh vTswivRytu ; yd;sn( )
s' t; N{o asOjdSy x;k yRdI' som;s" suWtu ; amNdn( 10
ydI' som; b./u[ tU ; amNdrorvId( vOW. " s;dnWe u )
300

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

pur d' r " pipv;\ N{o aSy pung vR ;mdd;du y;,;m( 11


.{md' xm; ae an( gv;' cTv;r ddt" sh; )
A,c' y Sy p[yt ; m`;in p[Tyg.[ Im nOtm Sy nO, ;m( 12
sup x
e s ' m;v sOjN TySt' gv;' shw xm;so ae )
tIv;[ N{mmmNdu" sut ;so _oVyuR * prtKMy;y;" 13
a*Czt( s; r;]I prtKMy; y;\ A,c' y e r;jin xm;n;m( )
aTyo n v;jI r`ru J ym;no b.u[ T v;ysR nt( sh; 14
ctu" sh' gVySy p" p[Tyg.[ Im xme ve )
`mR t( t" p[v jO e y a;sIdySmyStMv;d;m ivp[;" 15
31 Eki]'x' sU_m(
1-13 ]yodxcRSy;Sy sU_Sy;]ey avSyuAi W" ) 1-7 8 10-13
p[qm;idsc;RmMy;" p[qmitIyp;dyodRxMy;idctsO,;eN{" 8
aMy;StOtIyp;dSyeN{" kTso v; ctuqpR ;dSyeN{ xn; v; 9
nvMy;eN{;kTs* devt;" ) i]up( zNd"

N{o rq;y p[v t' ,oit ym?ySq;Nm`v; v;jyNtm( )


yUq ve po Vyun oit gop; aro y;it p[qm " sW;sn( 1
a; p[ {v hrvo m; iv ven " ipxr;te a. n" scSv )
nih TvidN{ vSyo aNydSTymen ;\invtkqR 2
t( sh" shs a;jin deid N{ N{y;, iv; )
p[;codyt( sud `u ; vve[ aNtivR JyoitW; s'vvOT vt( tmov" 3
anvSte rqm;y t=n( Tv; vj[' put um Ntm( )
b[ ;, N{' mhyNto ak rv/yR hye hNtv; 4
vO,e yt( te vOW, o akm c; inN{ g[;v;,o aidit" sjoW;" )
an ;so ye pvyorq; N{ei Wt; a>yvtNR t dSyUn ( 5
p[ te pUv; , kr,;in voc' p[ nUtn ; m`vn( y; ckqR )
x_Ivo yd( v.r; rodsI .e jyp o mnve d;nu c];" 6
tidu te kr,' dSm vp;[ ih' yd( ojo a];mmIq;" )
xu,Sy ct( pr m;y; ag>O ,;" p[ipTv' yp dSyUr\ se/" 7
301

[Rik Veda]

m<@l 5

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Tvmpo ydve tuv x


R ;y;rmy" sud `u ;" p;r N{ )
gm[ y ;tmvho h kTs' s' h yd( v;mx
u n;rNt dev ;" 8
N{;kT s; vhm;n; rqen ; v;mTy; aip k,eR vhNtu )
in" WIm o /mqo in" W/Sq;n( m`ono do vrqStm;' s 9
v;tSy yu _;n( Tsuy ju d;n( kivdWe o ajgvSyu" )
ive te a] mt" s%;y N{ b[;, tvWImv/Rn( 10
sUr d( rq' prtKMy;y;' pUv| krdpu r ' jUjvu ;'sm ( )
.r
metx
" s' r,;it pur o d/t( sinyit tu' n" 11
a;y' jn; a.c=e jg;me N{" s%;y' sut sommCzn( )
vdn( g[;v;v veid' .y[ ;te ySy jIrm?vyvR rNt 12
ye c;knNt c;knNt nU te mt; amOt mo te a'h a;rn( )
v;v N/ yJyU\ t teWu /e ojo jneW u yeWu te Sy;m 13
32 ;i]'x' sU_m(
1-12 ;dxcRSy;Sy sU_Sy;]eyo g;tuAi W" ) N{o devt; ) i]up( zNd"

addR TsmsOj o iv %;in Tvm,vR ;n( b/;n;\ arM,;" )


mh;NtmN{ pvtR ' iv yd( v" sOjo iv /;r; av d;nv' hn( 1
TvmuTs;\ Atu .bR /;n;\ ar'h /" pvtR Sy vj[n( )
aih' cdug[ p[ytu ' xy;n' j`Nv;\ N{ tvWIm/Tq;" 2
TySy cNmhto inmOgR Sy v/j`R ;n tvWI.rN{" )
y Ek dpi[ tmRNym;n a;dSm;dNyo ajin tVy;n( 3
Ty' cdWe ;' Sv/y; mdNt' mh o np;t' suv /O ' tmog;m( )
vOWp .[ m;R d;nvSy .;m' vj[,e vjI[ in j`;n xu,m( 4
Ty' cdSy tu .inRW mmm,R o vdiddSy mmR )
ydI' su=] p[.tO ; mdSy yuyTu sNt' tms hMyeR /;" 5
Ty' cidTq; kTpy' xy;nmsUy Re tms v;vO/;nm( )
t' cNmNd;no vOW . " sut SyowrN{o apgyU ; j`;n 6
d( yidN{o mhte d;nv ;y v/yR m sho ap[t Itm( )
ydI' vj[S y p[.tO * dd;. ivSy jNtor/m ' ck;r 7
Ty' cd,| m/up ' xy;nmsNv' vv'[ m;ddgu "[ )
302

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

ap;dm] ' mht ; v/ne in duy o,R a;v,O mO/v[ ;cm( 8


ko aSy xum' tvWI' vr;t Eko /n; .rte ap[t It" )
me cdSy j[ys o nu dev I N{Sy*jso .ys; jh;te 9
NySmw dev I Sv/itjRhIt N{;y g;tu x
t Iv yeme )
s' ydojo yuv te ivm;.rnu Sv/;Vne =tyo nmNt 10
Ek nu Tv; sTpit' p;jNy' j;t' ,om yxs' jneW u )
t' me jgO.[ a;xso nv' doW; vStohvR m ;n;s N{m( 11
Ev; ih Tv;mOt qu ; y;tyNt' m`; ivp[>e yo ddt' ,om )
ik te b[ ;,o gOhte s%;yo ye Tv;y; ind/ "u k;mmN{ 12
itIyo?y;y" )
) v0 1 )28
tOtIyonuv;k"
) sU0 3344
33 ]yiS]'x' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy p[;j;pTy" s'vr, AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

mih mhe tvse dI?ye ninN{;yTe q; tvse atVy;n( )


yo aSmw sumi t' v;js;t* Stut o jne smyR kt 1
s Tv' n N{ /ys;no ak hRrI,;' vOWn ( yoK]me" )
y; Tq; m`vnu joW' v=o a. p[;yR" s= jn;n( 2
n te t N{;>y1S mv;yu _;so ab[ t; ydsn( )
it; rqm/ t' vjh[ S t; rXm' dev ymse Sv" 3
pu
yt( t N{ sNTyuK q; gve ckqovR rR ;su yu?yn( )
tt= e sUy;y cdoks Sve vOW; smTsu d;sSy n;m ct( 4
vy' te t N{ ye c nr" x/oR jD;n; y;t; rq;" )
a;Sm;gMy;dihxum sTv; .go n hVy" p[.qO We u c;" 5
pp=O <e ymN{ Tve ojo nOM ,;in c nOt m;no amt"R )
s n EnI' vsv;no ry' d;" p[;yR" StuW e tuivm`Sy d;nm( 6
Ev; n N{oit.rv p;ih gO, t " xUr k;n( )
303

[Rik Veda]

m<@l 5

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

t Tvc' ddto v;js;t* ipp[Ii h m?v" suWtu Sy c;ro" 7


t Tye m; p*kT SySy sUr e S]sdSyoihRr ,no rr;,;" )
vhNtu m; dx Xyet;so aSy gwr=tSy tu .nRu se 8
t Tye m; m;t;Sy xo,;" Tv;m`;so vdqSy r;t* )
sh; me Cyvt;no dd;n a;nUk
myoR vpuW e n;ctR ( 9
t Tye m; ?vNySy ju; l+m<ySy su co yt;n;" )
m; r;y" s'v r,Sy AWe v[jR ' n g;v" p[yt ; aip Gmn( 10
34 ctuiS]'x' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy p[;j;pTy" s'vr, AiW" ) N{o devt; ) 1-8
p[qm;c;| jgtI 9 nvMy; i]up( zNdsI

aj;tx]umj r; SvvR Tynu Sv/;mt; dSmmIyte )


sun otn pct b[v ;hse put ;y p[tr ' d/;tn 1
a; y" somen j#rmippt[ ;mNdt m`v; m?vo aN/s" )
ydI' mOg ;y hNtve mh;v/" sh.iO mux
n; v/' ymt( 2
yo aSmw `[s' t v; y /in som' sun oit .vit um ;\ ah )
ap;p xSttn iu mhU it tnx
U . '[ m`v; y" kv;s%" 3
ySy;v/It( iptr' ySy m;tr' ySy xo .[;tr' n;t Wte )
vetISy p[yt ; yt'kr o n ikLbW;dIWte vSv a;kr" 4
n p.dx
R .vR ;r.' n;suN vt; scte puyt; cn )
jn;it vedm yu ; hNt v; /uinr; dev y 'u .jit gomit v[j e 5
vTv=," smOt * cm;sjo suN vto ivWu, " suNvto vO/ " )
N{o ivSy dmt; v.IW,o yq;vx' nyit d;sm;y"R 6
smI' p,re j it .ojn' muW e iv d;xWu e .jit sUn r' vsu )
dug Re cn /[y te iv a; pu jno yo aSy tvWImcu
/ t( 7
s' yn* su/ n* vx/sR ;vvei dN{o m`v; goWu x .[Wu )
yuj' 1N ymt p[vpe NyudI' gVy' sOjte sTv./iuR n" 8
sh
s ;m;ve x' gO,IWe xi]m pm;' kt mu y "R )
tSm; a;p" s'y t" pIpyNt tSmn( =]mmvt( TveW mStu 9
35 pi]'x' sU_m(
304

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

1-8 acRSy;Sy sU_Sy;irs" p[.vU suAi W" ) N{o devt; ) 1-7


p[qm;idsc;Rmnupu ( 8 aMy; pXzNdsI

ySte s;/ovs N{ tu m; .r )
aSm>y' cWR,Ish' s' v;jeW u du rm( 1
yidN{ te cto yCzr sNt it" )
yd( v; p =tIn;mvStt( su n a; .r 2
a; tevo vre< y' vOWN tmSy mhe )
vOWj iU tihR jDW a;.U .rN{ tuv R ," 3
vOW; s r;/se jDWe vO, te xv" )
Sv=]' te /OW Nmn" s];hmN{ p*'Sym( 4
Tv' tmN{ mTyR mm]yNtmi{v" )
svrR q ; xtto in y;ih xvsSpte 5
Tv;md( vO] hNtm jn;so vO _bihRW" )
g'[ pUv IRWu pUV y| hvNte v;js;tye 6
aSm;kmN{ du r' puroy;v;nm;jWu )
sy;v;n' /ne/ ne v;jyNtmv; rqm( 7
aSm;kmN{eih no rqmv; pur?' y; )
vy' xiv v;y| idiv vo d/Imih idiv Stom' mn;mhe 8
36 W$(]x
' ' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy;irs" p[.vU suAi W" ) N{o devt; ) 1-2 46 p[qm;itIyyoAcotuQy;RidtOcSy c i]up(
3 tOtIy;y; jgtI zNdsI

s a; gmi dN{o yo vsUn ;' ckt d ( d;tu' d;mno ryI,;m( )


/Nvcr o n v'sg StOW;,km;n" ipbtu duG /m'x
mu ( 1
a; te hnU hrv" xUr xp[e ht( somo n pvtR Sy pO )
anu Tv; r;jvtR o n ihNvn( gI.RmdR me put ive 2
c n vO ' pu t vepte mno .y; me amte rdi{v" )
rq;d/ Tv; jrt; sd;vO/ ki vu StoWNm`vn( puv su" 3
EW g[;vev jrt; t N{eyitR v;c' bOh d;xWu ;," )
305

[Rik Veda]

m<@l 5

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

p[ sVyen m`vn( y's r;y" p[ d=,rvo m; iv ven " 4


vOW; Tv; vOW, ' v/Rtu *vOWR ; vOW> y;' vhse hr>y;m( )
s no vOW; vOWr q" suxp[ vOW
to vOW; vj[n ( .re /;" 5
yo roiht* v;jn* v;jnIv;n( i]." xt"w scm;n;vid )
yUne smSmw =tyo nmNt;' ut rq;y mto duvoy; 6
37 si]'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy .*moi]AiW" ) N{o devt; ) i]up( zNd"

s' .;nnu ; ytte sUySR y;ju;no `Ot pO " Sv;" )


tSm; amO/ ;[ Wso VyuC z;n( y N{;y sun v;mTe y;h 1
sm;vRnvt( StI,bR i hRyuR _g[;v ; sut somo jr;te )
g[;v;,o ySyei Wr' vdNTyyd?vyhRu iR vW;v sN/um ( 2
v/U ry' pitmCzNTyei t y ' vh;te mihWImiWr;m( )
a;Sy vSy;d( rq a; c `oW;t( pu
sh; pr vtRy;te 3
n s r;j; Vyqte ySmN{StIv'[ som' pbit gos%;ym( )
a; sTvnrw jit hNt vO] ' =eit =tI" su. go n;m puyn( 4
puy;t( =eme a. yoge .v;Tyu. e vOt* s'yt I s' jy;it )
ip[y " sUyRe ip[y o a; .v;it y N{;y sut somo dd;xt( 5
38 a;i]'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy .*moi]AiW" ) N{o devt; ) anupu ( zNd"

ro N{ r;/so v>vI r;it" xtto )


a/; no ivcWR,e u ; su= ] m'hy 1
ydImN{ v;YymW' xiv d/We )
ppq[ e dI`R u m ' ihr<yv,R du rm( 2
xum;so ye te ai{vo meh n; kts ;p" )
.; dev ;v.ye idv Gm r;jq" 3
to no aSy kSy cd( d=Sy tv vO]hn( )
aSm>y' nOM ,m; .r;Sm>y' nOm,Syse 4
nU t a;.r.i.Stv xmHR ztto )
306

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

N{ Sy;m sugop;" xUr Sy;m sugop;" 5


39 EkoncTv;r'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy .*moi]AiW" ) N{o devt; ) 1-4
p[qm;idctuAc ;mnupu ( 5 pMy; pXzNdsI

yidN{ c] meh n; St Tv;d;tmi{v" )


r;/Sto ivds .y;hSTy; .r 1
yNmNyse vre< ymN{ u= ' td; .r )
v;m tSy te vymkp ;rSy d;vne 2
yt( te idTsu p[r ;?y' mno aSt ut ' bOh t( )
ten h; cdi{v a; v;j' diWR s;tye 3
m'ih' vo m`on;' r;j;n' cWR,In;m( )
N{mpu p[xS tye pUv IR.jjRu Wu e gr" 4
aSm; t( k;Vy' vc KqmN{;y x'Sym( )
tSm; b[v ;hse gro v/NR Ty]yo gr" xuM.NTy]y" 5
40 cTv;r'x' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy .*moi]AiW" ) 1-4 p[qm;idctuAc ;mN{"
5 pMy;" sUy"R 6-9 W;idctsO,;;i]devR t;" ) 1-3
p[qm;idtOcSyoi,k 4 6-8 ctuQy;" W;idtOcSy c i]up( 5 9
pmInvMyo;nupu ( zNd;'s

a; y;i{." sut ' som' sompte ipb ) vOW N{ vOW .vO]R hNtm 1
vOW; g[;v; vOW; mdo vOW; somo ay' sut " ) vOW N{ vOW .vO]R hNtm 2
vOW; Tv; vOW, ' ve vj[ ];.i t." ) vOW N{ vOW .vO]R hNtm 3
AjIWI vjI[ vOW . Stur ;W;$(z mI r;j; vO]h ; somp ;v; )
yuK Tv; hr>y;mpu y;sdv;R m;?y' Ndne svne mTsidN{" 4
yt( Tv; sUyR Sv.;Rnu Stms;v?yd;sur " )
a=e] vd( yq; muG /o .uvn ;NydI/yu" 5
Sv.;Rnor/ yidN{ m;y; avo idvo vtmR ;n; av;hn( )
gU
h' sUy| tms;pvt[ ne tur Iye, b[, ;ivNddi]" 6
307

[Rik Veda]

m<@l 5

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

m; m;mm' tv sNtm] rSy; &G/o .ys; in g;rIt( )


Tv' m] o as sTyr;/;St* meh ;vt' v, r;j; 7
g[;V,o b[ ; yuy ju ;n" spy nR ( kr,; dev ;n( nmsopx=n( )
ai]" sUySR y idiv c=ur ;/;t( Sv.;Rnorp m;y; a`=u t( 8
y' vw sUy| Sv.;Rnu Stms;v?yd;sur " )
a]yS tmNvivNdn( n1N ye axKnuvn( 9
41 EkcTv;r'x' sU_m(
1-20 v'xTyOcSy;Sy sU_Sy .*moi]AiW" ) ive dev; devt;" ) 115 18-19 p[qm;idpdxc;Rm;dXyekonv'Xyo i]up( 16-17
Wo@xIsdXyoritjgtI 20 v'Xy;wkpd; ivr;$( zNd;'s

ko nu v;' m];v,;vOt;yn( idvo v; mh" p;qvR Sy v; de )


AtSy v; sds ];sIq;' no yD;yte v; pxW o n v;j;n( 1
te no m]o v,o aymR ;yurN{ A.u= ; mto juWNt )
nmo.v; ye d/te suvO _' Stom' {;y mIWe sjoW;" 2
a; v;' ye;n; v?yw v;tSy pTmn( rQySy pu * )
t v; idvo asur ;y mNm p[;N/;'s Iv yJyve .r?vm( 3
p[ s=,o idVy" k<vhot; i]to idv" sjoW; v;to a" )
pUW ; .g" p[.qO e v.oj; a;j' n jGmur; tm;" 4
p[ vo ry' yu _;' .r?v' r;y EWevse d/It /I" )
sux
ve Evwr *xjSy hot; ye v Ev; mtStur ;,;m( 5
p[ vo v;y'u rqy ju ' ,u?v' p[ dev ' ivp[' pint;rmk
" )
W?u yv Ats;p" pur/' IvRSvInoR a] pIr; /ye /u" 6
p v EWe vNe ." xUW "w p[ yI idvtyrk" )
W;s;n_; vdWu Iv ivm; h; vhto mTy;y yDm( 7
a. vo aceR poy;vto nn( v;Stopit' Tv;r' rr;," )
/Ny; sjoW; /W,; nmo.vRnS ptI\r oW/I r;y EWe 8
tuj e nStne pvtR ;" sNtu Svwtv o ye vsvo n vIr;" )
pint a;o yjt " sd; no v/; " x's' nyoR a.* 9
vO,o aStoiW .UM ySy g.| i]to np;tmp;' suv O _ )
308

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

gO, Ite aret rI n xUW "w xockx


o in r,;it vn; 10
kq; mhe i{y;y b[v;m kd( r;ye ciktWu e .g;y )
a;p aoW/It novNtu *vRn; gryo vO= kx
;" 11
,otu n j;| pitgRr" s n.StrIy;\ iWr" prJm; )
<vNTv;p" puro n x. ;[ " pr uco bbOh;,Sy;{e" 12
vd; cu mh;Nto ye v Ev; b[v;m dSm; v;y| d/;n;" )
vyn su> v1 a;v yNt =u. ; mtmR nuy t' v/"w 13
a; dwVy;in p;qvR ;in jNm;p;Cz; sum%
;y vocm( )
v/NR t;' ;vo grN {;g[; d; v/NR t;m.W;t; a,;" 14
pdpe d e me jrm; in /;y v]I v; x; y; p;yu . )
sW_ m;t; mhI rs; n" Smt( sU r.Aj hu St Ajuv in" 15
kq; d;xme nms; sud ;nU nevy ; mto aCzo_* p[v so mto
aCzo_* )
m; noihbRu yo rWe /;dSm;k .Udpu m;itvin" 16
it cu p[j ;yw pxm Tyw dev;so vnte mTyoR v a; dev ;so vnte mTyoR
v" )
a]; xv;' tNvo /;smSy; jr;' cNme inAi tjRgs[ It 17
t;' vo dev;" sumi tmUj yR N tImWmXy;m vsv" xs; go" )
s; n" sud ;num
RO yNtI dev I p[it {vNtI suvt;y gMy;" 18
a. n ; yUq Sy m;t; SmdI.v x
R I v; gO,;tu )
vx
R I v; bOhiv; gO, ;n;>yU< v;nR ; p[. qO Sy;yo" 19
sW_ n jVR ySy pu "e 20
42 icTv;r'x' sU_m(
1-18 a;dxcRSy;Sy sU_Sy .*moi]AiW" ) 1-10 12-18
p[qm;iddxc;| ;dXy;ids;n; ive dev;" 11 Ek;dXy; {o devt;" )
1-16 18 p[qm;idWo@xc;Rm;dXy; i]up(
17 sdXy;wkpd; ivr;$( zNdsI

p[ x'tm ; v,' dI/tI gIm]R ' .gmidit' nUn mXy;" )


pOW oin" phot; ,oTvtUt pR Nq; asur o myo."u 1
309

[Rik Veda]

m<@l 5

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

p[it me StommiditjRg>O y;t( sUn 'u n m;t; ' sux


ve m ( )
b[ ip[y ' dev iht' ydSTyh' m] e v,e yNmyo.u 2
dIry kivtm' kvIn;mun wn m. m?v; `Ot ne )
s no vsUi n p[yt ; iht;in cN{;, dev " svt; suv ;it 3
smN{ ,o mns; neiW go." s' sU r.hR rv" s' SvSt )
s' b[, ; dev iht' ydSt s' dev ;n;' sumT y; yDy;n;m( 4
dev o .g" svt; r;yo a'x N{o vO] Sy s' jto /n;n;m( )
A.=u ; v;j t v; pur' /rvNtu no amtO ;sStur ;s" 5
mTvto ap[t ItSy j,orjUy tR " p[ b[v ;m; t;in )
n te pUvRe m`vn( n;pr;so n vIy1| nUtn " kn;p 6
p Stuih p[qm ' r/ ye ' bOhS pit' sint;r' /n;n;m( )
y" x'st e Stuvt e x'.i v" puv sur ;gmov;nm( 7
tvoit." scm;n; ar; bOhS pte m`v;n" suv Ir;" )
ye ad ; t v; sNt god; ye vS]d;" su. g;SteWu r;y" 8
vsm ;R,' ,uih vmeW ;' ye .u te apO, Nto n Kqw" )
apvt[ ;n( p[sv e v;v/O ;n;n( b[ i W" sUy;d ( y;vySv 9
y aohte r=so dev vIt;vc .St' mto in y;t )
yo v" xmI' xxm;nSy inNd;t( tuC z;n( k;m;n( krte svd;n" 10
tmu ih y" SvW"u su/ Nv; yo ivSy =yit .eWj Sy )
y+v; mhe s*mns;y {' nmo.devR msur ' duvSy 11
dmUn so apso ye suh St; vO," pInR o iv>vt;" )
srSvtI bOhivot r;k; dxS yNtIvR rvSyNtu x. ;[ " 12
p[ sU mhe sux
r,;y me/ ;' gr' .re nVysI' j;ym;n;m( )
y a;hn ; dui htvu =R ,;su p; mn;no a,oidd' n" 13
p[ su i t" StnyNt' vNtmSpit' jrtnUnR mXy;" )
yo aBdm;\ dinm;\ yitR p[ vtu ; rodsI =m;," 14
EW" Stomo m;t' x/oR aCz; {Sy sUn y\U vRu N yU\ dXy;" )
k;mo r;ye hvte m; SvSTyup Stuih pOWd ;\ ay;s" 15
p[Ww " Stom" pOqvImNtr=' vnSptI\r oW/I r;ye aXy;" )
dev odev " suh vo .Utu m' m; no m;t; pO qvI dum tR * /;t( 16
310

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

r* dev ; ainb;/e Sy;m 17


smnorvs; nUtn ne myo.vu ; sup ,[ ItI gmem )
a; no ry' vhtmot vIr;n; iv;NymOt; s*.g;in 18
43 i]cTv;r'x' sU_m(
1-17 sdxcRSy;Sy sU_Sy .*moi]AiW" ) ive dev; devt;" ) 115 17 p[qm;idpdxc;| sdXy; i]up(
16 Wo@Xy;wkpd; ivr;$( zNdsI

a; /en v" pys; tU<yqR ; am/NR tIp no yNtu m?v; )


mho r;ye bOh t I" s ivp[o myo.vu o jrt; johvIit 1
a; su t I nms; vtyR ?yw ;v; v;j;y pOqvI amO/ e[ )
ipt; m;t; m/uv c;" suh St; .re. re no yxs;viv;m( 2
a?vyvR v;'so m/Ui n p[ v;yve .rt c; x
m( )
hotev n" p[qm " p;S y dev m?vo rrm; te md;y 3
dx =po yute b; ai{' somSy y; xmt;r; suh St; )
m?vo rs' sug .StgRr;' cindd( dudhu e x
m'x
" 4
as;iv te jujWu ;,;y som" Tve d=;y bOht e md;y )
hrI rqe su/ ru ; yoge av;RgN{ ip[y ; ,iu h ym;n" 5
a; no mhImrmit' sjoW; ;' dev I' nms; r;thVy;m( )
m/omdR ;y bOht ImOt D ;m;e vh pq.dvRe y ;nw" 6
aNt y' p[q yNto n ivp[; vp;vNt' n;n; tpNt" )
iptnu R pu] ps p[e a; `moR amOt ys;id 7
aCz; mhI bOh t I x'tm ; gIdUtR o n gNTvn; v?yw )
myo.vu ; srq; y;tmv;RGgNt' in/' /urm ;,nR n;.m( 8
p[ tVyso nm_' tur Sy;h' pU , t v;yorid= )
y; r;/s; coidt;r; mtIn;' y; v;jSy {iv,od; t Tmn( 9
a; n;m.mR to v= iv;n; pe .j;Rtvedo v;n" )
yD' gro jrt"u su i t' c ive gNt mto iv tI 10
a; no idvo bOh t " pvtR ;d; srSvtI yjt; gNtu yDm( )
hv' dev I juj Wu ;,; `Ot ;cI xGm;' no v;cmx
u t I ,otu 11
311

[Rik Veda]

m<@l 5

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

a; ve/ s' nIlpO ' bOh Nt' bOhS pit' sdne s;dy?vm( )
s;doin' dm a; ididv;'s' ihr<yv,RmW' spme 12
a; /,R sbOhR ivo rr;,o ive .gNR Tvom.Rv;n" )
; vs;n aoW/IrmO/ [ S]/;tu o vOW. o vyo/;" 13
m;tu pde prm e x
a;yovpR N yvo r;Spr;so aGmn( )
sux
Ve y' nms; r;thVy;" xx' mOjNTy;yvo n v;se 14
bOh d( vyo bOht e tu>yme /y;jru o mqun ;s" scNt )
dev odev " suh vo .Utu m' m; no m;t; pO qvI dum tR * /;t( 15
r* dev ; ainb;/e Sy;m 16
smnorvs; nUtn ne myo.vu ; sup ,[ ItI gmem )
a; no ry' vhtmot vIr;n; iv;NymOt; s*.g;in 17
44 ctuTv;r'x' sU_m(
1-15 pdxcRSy;Sy sU_Sy k;XypovTs;ro lo_; AWy" ) ive
dev; devt;" ) 1-13 p[qm;id]yodxc;| jgtI 14-15
ctudx
R IpdXyo i]up( zNdsI

t' p[ q; pUv qR ; vqem q; Jye t;it' bihWR d' SvivRdm ( )


p[t IcIn' vOj n' dohse gr; x' jyNtmnu y;su v/sR e 1
ye su xIprSy y;" SvvrR ocm;n" kk. ;mcodte )
sug op; as n d.;y suto pro m;y;.At a;s n;m te 2
aTy' hv" scte s /;tu c;rg;tu" s hot; sho.r" )
p[s ;,R o anu bihRvWRO ; xx mR?ye yuv;jro vhu ; iht" 3
p[ v Ete suy ju o y;mye nIcIrm u mw yMy At;v/O " )
suy Ntu ." svRx;srw . Ix ." ivn;Rm;in p[v, e muW ;yit 4
s'j .urR ;,St." sutge .O ' vy;ikn' cg.;Rsu suS v" )
/;rv ;k vOj gu ;q xo.se v/SR v pIr . jIvo a?vre 5
y;gev dxe t;guC yte s' z;yy; d/re s/y[ ;PSv; )
mhImSm>ymu W ;mu j[yo bOh t( suv IrmnpCyut' sh" 6
veTyg[ju iR nv;n( v; ait SpO/" smytR ; mns; sUy"R kv" )
`[s' ' r=Nt' pr vto gymSm;k xmR vnvt( Sv;vs"u 7
312

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

Jy;y;'s mSy ytnu S y kt nu AiWSvr' crit y;su n;m te )


y;Xmn( /;y tmpS yy; ivdd( y Svy' vhte so ar' krt( 8
sm{u m;s;mv tSqe ag[m ; n ryit svn' ySm;yt; )
a]; n h;idR v,Sy rejte y]; mitvR te pUtb N/nI 9
s ih =]Sy mnsSy c.rev;vdSy yjtSy s/["e )
avT s;rSy SpO,v;m r<v."xv' v;j' vdWu ; cd?ymR ( 10
Xyen a;s;midit" k+yo3 mdo vv;rSy yjtSy m;yn" )
smNymNymqRyN Tyetv e vdu vWR ;,' prp;nmNt te 11
sd;p,O o yjt o iv iWo v/Id( b;vO _" ut i vt( tyoR v" sc; )
.; s vr; p[Tyei t .;it c ydI' g,' .jte supy[ ;v." 12
sut .' r o yjm;nSy sTpitivR;s;m/U " s /y;mud n" )
.rd( /en U rsvCzye pyo nubvu[ ;,o a?yei t n Svpn( 13
yo j;g;r tmOc" k;myNte yo j;g;r tmu s;m;in yNt )
yo j;g;r tmy' som a;h tv;hmSm s:ye Nyok;" 14
aj;g ;r tmOc" k;myNte j;g ;r tmu s;m;in yNt )
aj;g ;r tmy' som a;h tv;hmSm s:ye Nyok;" 15
ctuqoRnuv;k"
45 )56
45 pcTv;r'x' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy;]ey" sd;pO, AiW" ) ive dev; devt;" )
i]up( zNd"

vd; idvo vyi{mKu qwr;yT y; Wso acRno gu" )


ap;vtO v[ jnIt( Svg;d ( iv duro m;nuW IdevR a;v" 1
iv sUyoR amit' n y' s;dov;Rd( gv;' m;t; j;nt I g;t( )
/Nv,sR o n1 47-" %;doa,;" SqU,ve sumt; 'ht *" 2
aSm; Kq;y pvtR Sy g.oR mhIn;' jnWu e pUV y;Ry )
iv pvtR o jhIt s;/t *r;ivv;sNto dsyNt .Um 3
sU _.voR vco.devR ju w rN{; Nv1 I avse v?yw )
Kqe.ihR m; kvy" suyD ; a;ivv;sNto mto yjNt 4
313

[Rik Veda]

m<@l 5

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Eto Nv1 su? yo3 .v;m p[ duC zn; mnv;m; vrIy" )


a;re W;' s snut d/R ;m;y;m p[;o yjm;nmCz 5
Et; /y' ,v;m; s%;yo p y; m;t;\ A,tu v[j ' go" )
yy; mnui vRxxp'[ jg;y yy; v,Gvr;p; purIWm( 6
anUn od] hStyto ai{r;cnR ( yen dx m;so nvGv;" )
At' ytI srm; g; aivNdd( iv;in sTy;ir;k;r 7
ive aSy; VyuiW m;ihn;y;" s' yd( go.rirso nvNt )
Ts a;s;' prme s/Sq AtSy pq; srm; ivdd( g;" 8
a; sUyoR y;tu s;" =e]' ydSyovyR ; dI`yR ;qe )
r`"u Xyen " ptydN/o aCz; yuv; kivdIRdyd( goWu gCzn( 9
a; sUyoR ahCz
m,oR yu _ yrto vItpO ;" )
dn( ; n n;vmnyNt /Ir; a;<vtIr;po av;Rgi tn( 10
/y' vo aPsu d/We SvW;| yy;trn ( dx m;so nvGv;" )
ay; /y; Sy;m dev gop; ay; /y; tut yu ;m ;Ty'h" 11
46 W$(cTv;r'x' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy;]ey" p[it=] AiW" ) 1-6 p[qm;idW@c;' ive
dev;" 7-8 sMyMyo devpo devt;" ) 1 3-7
p[qmcRStOtIy;idp;n; jgtI 2 8 itIy;Myo i]up( zNdsI

hyo n v;\ ayu j Svy' /u r t;' vh;m p[t r,ImvSyuvm ( )


n;Sy; vXm vmcu ' n;vOt' pun vR ;n( pq" pur Et Aju neW it 1
a N{ v, m] dev;" x/"R p[ yNt m;tot v,o )
.; n;sTy; {o a/ ;" pUW ; .g" srSvtI juWNt 2
N{;I m];v,;idit' Sv" pOqvI' ;' mt" pvtR ;\ ap" )
ve iv,u' pUW ,' b[, S pit' .g' nu x's' svt;rmtU ye 3
t no iv,u t v;to a/o {iv,od; t somo mySkrt( )
t A.v t r;ye no anotTvot iv>v;nu m'ste 4
t Tyo m;t' x/R a; gmd( idiv=y' yjt ' bihRr;sde )
bOhS pit" xmR pUW ot no ymd( vQy'1 v,o m]o aymR ; 5
t Tye n" pvtR ;s" suxS ty" sudItyo n1S ];m,e .uvn( )
314

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

.go iv._; xvs;vs; gmduV yc; aidit" otu me hvm( 6


dev ;n;' pIxtIrvNtu n" p[;vNtu nStuj ye v;js;tye )
y;" p;qvR ;so y; ap;mip v[t e t; no devI" suhv;" xmR yCzt 7
t ; VyNtu dev pIrN{;<y1 ;YynI r;$( )
a; rodsI v,;nI ,otu VyNtu dev IyR Atju nR In;m( 8
tOtIyo?y;y"
v0 1 )31
47 scTv;r'x' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy;]ey" p[itrq AiW" ) ive dev; devt;" )
i]up( zNd"

p[y u t I idv Eit b[vu ;,; mhI m;t; dui htbu o/R yNtI )
a;ivv;sNtI yuvi tmnR IW; ipt>O y a; sdne jov;n; 1
ajr;sStdp ym;n; a;tSqv;'so amtO S y n;.m( )
anN t;s rvo vt" sI' pr ;v;pO qvI yNt pNq;" 2
=; sm{u o aW " sup , "R pUvSR y yoin pt ru ; vvx
e )
m?ye idvo iniht" pOXnrXm; iv cme rjsSp;TyNt* 3
cTv;r ' b.[it =emy Nto dx g.| crse /;pyNte )
i]/;tv" prm; aSy g;vo idvrNt pr so aNt;n( 4
d' vpui nvR cn' jn;srNt yS tSqur;p" )
ydI' b.Ot o m;tru N ye hhe j;te yMy;3 sbN/U 5
iv tNvte /yo aSm; ap;' s vS]; pu] ;y m;tro vyNt )
pp =[ e vOW, o modm;n; idvSpq; v?vo yNTyCz 6
tdStu m];v,; tde x' yorSm>ymdmStu xStm( )
axImih g;/mut p[i t;' nmo idve bOh t e s;dn;y 7
48 acTv;r'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy;]ey" p[it.;nuAi W" ) ive dev; devt;" )
jgtI zNd"

kdu ip[y ;y /;e mn;mhe Sv=];y Svyxse mhe vym( )


315

[Rik Veda]

m<@l 5

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;mNe ySy rjso yd.[ a;\ apo vO, ;n; vtn oit m;ynI 1
t; at vynu ' vIrv=,' sm;Ny; vOt y; ivm; rj" )
apo ap;cIrpr; apej te p[ pUv; .Strte devy ju nR " 2
a; g[;v.rhNye .r_.vR r' vj[m ; j`itR m;yin )
xt' v; ySy p[c rn( TSve dme s'vt yR N to iv c vtRy h; 3
t;mSy rIit' prx
orv p[TynIkm:y' .uj e aSy vpsR " )
sc; yid iptum Ntmv =y' r' d/;it .rtye vxe 4
s jy; ctur nIk Ate c; vs;no v,o yt rm( )
n tSy iv puWTvt; vy' yto .g" svt; d;it v;ymR ( 5
49 Ekonp;x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy;]ey" p[itp[. AiW" ) ive dev; devt;" )
i]up( zNd"

dev ' vo a svt;rmWe e .g' c r' v.jNtm;yo" )


a; v;' nr; pu.uj; vvOTy;' idvie dve cdn; s%Iyn( 1
p[it p[y ;,msur Sy v;n( TsU _dvRe ' svt;r' duvSy )
p b[vu It nms; ivj;ne' c r' v.jNtm;yo" 2
ad] y ; dyte v;y; , pUW ; .go aiditvSR t " )
N{o iv,uv R , o m]o arh;in .{; jnyNt dSm;" 3
to anv;R svt; vq' tt( sN/v WyNto anu Gmn( )
p yd( voce a?vrSy hot; r;y" Sy;m ptyo v;jr;" 4
p[ ye vsu> y vd; nmo duyeR m]e v,e sU _v;c" )
avwT v>v' ,ut ; vrIyo idvSpO qVyorvs; mdem 5
50 p;x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy;]ey" SvSTy;]ey AiW" ) ive dev;
devt;" ) 1-4 p[qm;idctuAc ;mnupu ( 5 pMy;
pXzNdsI
ivo dev Sy net u mRtoR vurIt s:ym( )
ivo r;y W?u yit u ' vO, It pu yse 1
316

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

te te dev net yeR cem ;\ anx


u se )
te r;y; te ;3p cO e scem ih scQyw" 2
ato n a; nnitqInt" pIdx
R Syt )
a;re iv' pqe ;' iWo yuy otu yUyu v" 3
y] vir .ihto du{ vd( {o<y" px" )
nOm ,; vIrpSTyo ,; /Irev sint; 4
EW te dev net; rqSpit" x' ry" )
x' r;ye x' SvSty W" Stuto mn;mhe devS tuto mn;mhe 5
51 Ekp;x' sU_m(
1-15 pdxcRSy;Sy sU_Sy;]ey" SvSTy;]ey AiW" ) 1-3 8-15
p[qm;idtOcSy;My;c;R ive dev;" 4 6-7 ctuQy;"
WIsMyoeN{v;yU 5 pMy; v;yudvRe t;" ) 1-4 p[qm;idctuAc ;'
g;y]I 5-10 pMy;idW<,;mui,k 11-13 Ek;dXy;idtOcSy jgtI
i]ub( v; 14-15 ctudx
R IpdXyo;nupu ( zNd;'s

ae sut Sy pItye ivw


me .r; gih ) dev e .hVR yd;tye 1
At/Ity a; gt sTy/m;R,o a?vrm( ) a"e ipbt jy; 2
ivp[e .ivRp[ sNTy p[;ty;Rv .r; gih ) dev e ." sompItye 3
ay' somm U sut o m]e pr iWCyte ) ip[y N{;y v;yve 4
v;yv; y;ih vItye juW;,o hVyd;tye )
ipb; sut Sy;N/so a. p[y" 5
N{ v;yveW;' sut ;n;' pIitmhqR " ) t;uW qe ;mrep s;v . p[y" 6
sut ; N{;y v;yve som;so d?y;xr" )
in' n yNt sN/vo. p[y" 7
sjiU vRe .devR e .r >y;mWu s; sj"U ) a; y;e ai]vt( sut e r, 8
sjU m]R ;v,;>y;' sj"U somen iv,un ; ) a; y;e ai]vt( sut e r, 9
sjrU ;idTywvsR u ." sjU rN{e, v;ynu ; ) a; y;e ai]vt( sut e r, 10
SvSt no mmIt;mn; .g" SvSt deV yiditrnv,R " )
SvSt pUW ; asur o d/;tu n" SvSt ;v;pO qvI suc te nu ; 11
SvStye v;ymu pu b[v;mhw som' SvSt .uvn Sy ySpit" )
317

[Rik Veda]

m<@l 5

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhS pit' svgR ,' SvStye SvSty a;idTy;so .vNtu n" 12


ive dev ; no a; SvStye vw;nro vsur " SvStye )
dev ; avNTvO. v" SvStye SvSt no {" p;Tv'hs " 13
SvSt m];v,; SvSt pQye revit )
SvSt n N{; SvSt no aidte / 14
SvSt pNq;mnu crem sUy;RcN{ms;ivv )
pund dR t ;t; j;nt; s' gmme ih 15
52 ip;x' sU_m(
1-17 sdxcRSy;Sy sU_Sy;]ey" Xy;v; AiW" ) mto devt;" ) 15 7-15 p[qm;idpc;| sMy;idnv;n;;nupu ( 6 16-17 W;"
Wo@xIsdXyo pXzNdsI

p[ Xy;v; /O,uy ; c; mAK v." )


ye a{o`mnu v/' vo mdNt yDy;" 1
te ih SqrSy xvs" s%;y" sNt /O,uy ; )
te y;m; /OW i nSt(mn; p;Nt xt" 2
te SpN{;so no=,o it kNdNt xvrR I" )
mt;m/; mho idiv =m; c mNmhe 3
mTsu vo d/Imih Stom' yD' c /O,uy ; )
ive ye m;nuW ; yug ; p;Nt mTy| rW" 4
ahNR to ye sud ;nvo nro as;mxvs" )
p[ yD' yDye> yo idvo ac;R md(>y" 5
a; Kmwr; yu/ ; nr Av; AIrs=O t )
aNven ;\ ah vtu o mto jJZtIrv .;nru t R Tmn; idv" 6
ye v;v/O Nt p;qvR ; y r;vNtr= a; )
vOj ne v; ndIn;' s/Sqe v; mho idv" 7
x/oR m;tm Cu zs sTyxvsm>O vsm( )
t Sm te x. e nr" p[ SpN{; yuj t Tmn; 8
t Sm te p<y;mU,; vst xN ?yv" )
t pVy; rq;n;mi{' .NdNTyojs; 9
318

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

a;pqyo ivpqy o NtSpq; anup q;" )


Ete .mR ' n;m.yDR ' v;r aohte 10
a/; nro Nyoht e /; inytu aohte )
a/; p;r;vt; it c]; p;, dXy;R 11
zNd"Stu." k.N yv Tsm; kr,o nOt"u )
te me k c t;yv m; a;sn( x TvWe 12
y Av; Aivtu " kvy" sNt ve/ s" )
tmOW e m;t' g,' nmS y; rmy; gr; 13
aCz AWe m;t' g,' d;n; m]' n yoW,; )
idvo v; /O,v aojs; Stut ; /I.rW<yt 14
nU mNv;n EW;' dev ;\ aCz; n v=,; )
d;n; scte sU r.y;Rm tu e .r." 15
p[ ye me bN?veW e g;' vocNt sUr y" pOXn' vocNt m;trm( )
a/; iptrmm,' {' vocNt xKvs" 16
s me s x;ikn Ekmk
e ; xt; dd"u )
ymnu ;y;m/ ut mud( r;/o gVy' mOje in r;/o a' mOje 17
53 i]p;x' sU_m(
1-16 Wo@xcRSy;Sy sU_Sy;]ey" Xy;v; AiW" ) mto devt;" ) 1
5 10-11 15 p[qm;pmIdxMyek;dxIpdxIn;mOc;' kk.( 2
itIy;y; bOhtI 3 tOtIy;y; anupu ( 4 ctuQy;R" pur i,k 6-7
9 13-14 16 WIsmInvmI]yodxIctudx
R IWo@xIn;' stobOhit 8
12 amI;dXyo g;y]I zNd;'s

ko ved j;nmWe ;' ko v; pur ; su e v;s mt;m( )


yd( yuy ju e[ ikl;Sy" 1
Eet;n( rqeW u tSquW" k" x ;v kq; yy"u )
kSmw su" sud ;se aNv;py ;.vOR y" sh 2
te m a;yR a;yy u p u.ivR.mdR e )
nro my; arep s m;n( pXyit ih 3
319

[Rik Veda]

m<@l 5

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ye aWu ye v;xIWu Sv.;nv" =u KmeWu %;idWu )


;y; rqeW u /Nvsu 4
yu m;k Sm; rq;\ anu mud e d/e mto jIrd;nv" )
vO I ;vo ytIrv 5
a; y' nr" sud ;nvo dd;xWu e idv" koxmcuC yvu" )
iv pjNR y' sOjNt rodsI anu /Nvn; yNt vO y" 6
ttdO ;n;" sN/v" =ods; rj" p[ s/u nRe vo yq; )
Sy; a; v; ?vno vmocne iv yd( vtNR t ENy" 7
a; y;t mto idv a;Ntr=;dm;dut )
m;v Sq;t pr;vt" 8
m; vo rs;int.; k.; mu m;R v" sN/ui nR rIrmt( )
m; v" pr ;t( sryu" purIiW<ySme t( su mStu v" 9
t' v" x/| rq;n;' TveW ' g,' m;t' nVysIn;m( )
anu p[ yNt vO y" 10
x/|x
/| v EW;' v[;t'v ;[ t' g,g' , ' sux St." )
anu ;mem /Iit." 11
kSm; a suj;t;y r;thVy;y p[ yy"u )
En; y;men mt" 12
yen tok;y tny;y /;Ny'1 bIj' vh?ve a=tm( )
aSm>y' td( /n yd( v mhe r;/o v;yu s*.gm( 13
atIy;m indStr" SvSt.ihTR v;vmr;tI" )
vO x' yor;p .eW j ' Sy;m mt" sh 14
sud ve " smh;sit suv Iro nro mt" s mTy"R )
y' ];y?ve Sy;m te 15
Stui h .oj;n( TStuv t o aSy y;min r,n( g;vo n yvse )
yt" pUv;\ v s%I\r nu y gr; gO, Iih k;mn" 16
54 ctup;x' sU_m(
1-15 pdxcRSy;Sy sU_Sy;]ey" Xy;v; AiW" ) mto devt;" ) 113 15 p[qm;id]yodxc;| pdXy; jgtI
320

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

14 ctudXR y; i]up( zNdsI

p[ x/;y m;t;y Sv.;nv m;' v;cmnj; pvRtC yute )


`mSR tu.e idv a; pO y Jvne u vse mih nOM ,mctR 1
p[ vo mtStvW; dN yvo vyov/O o ayju " prjy[ " )
s' vtu ; d/it v;xit i]t" SvrNTy;povn; prjy[ " 2
vNu mhso nro aXmidvo v;tTvWo mt" pvRtC yut" )
aBdy; cNmur ; ;dnu IvtO " Stnydm; r.s; dojs" 3
Vy1 _Un( {; Vyh;in xKvso Vy1N tr=' iv rj;' s /Uty" )
iv ydj[;\ ajq n;v ' yq; iv dug ;R, mto n;h ryq 4
td( vIy| vo mto mihTvn' dI`| tt;n sUyoR n yojnm( )
Et; n y;me agO. ItxocWo nd;' yy;tn; grm( 5
a.[; j x/oR mto yd,sR ' moWq; vO= ' kpn ve ve/s" )
a/ Sm; no armit' sjoWs=u rv yNtmnu neWq; sug m( 6
n s jIyte mto n hNyte n e/ it n Vyqte n ryit ) n;Sy r;y
p dSyNt noty AiW' v; y' r;j;n' v; suWdU q 7
inyTu vNto g[;mjto yq; nro ymR ,o n mt" kbN/n" )
ipNvNTyuTs' yidn;so aSvrn ( VyuN dNt pOqvI' m?vo aN/s; 8
p[v TvtIy' pO qvI md(>y" p[v TvtI *.vR it p[y d(>y" )
p[v TvtI" pQy; aNtr+y;" p[v TvNt" pvtR ; jIrd;nv" 9
yNmt" s.rs" Sv,Rr" sUyR idte mdq; idvo nr" )
n vo;" qyNt;h st" so aSy;?vn" p;rmXnuq 10
a'sWe u v Ay" pTsu %;dyo v="su Km; mto rqe xu." )
a.[;j so vtu o g.STyo" xp[;" xIWsR u ivtt; ihr<yyI" 11
t' n;kmy oR agO. ItxocW' xt( ipPpl' mto iv /Un qu )
smCyNt vOj n;itTvWNt yt( SvrNt `oW' ivttmOt;yv" 12
yu m;dSy mto ivcetso r;y" Sy;m rQyo3 vySvt" )
n yo yuCzit ityo3 yq; idvo3 Sme r;rNt mt" sh,m( 13
yUy ' ry' mt" Sp;hvR Ir' yUy mOiWmvq s;mivp[m( )
yUy mvNR t' .rt;y v;j' yUy ' /Tq r;j;n' uimNtm( 14
td( vo y;m {v,' styo yen; Sv1, R ttn;m nr\ . )
321

[Rik Veda]

m<@l 5

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

d' su me mto hyRt; vco ySy trem trs; xt' ihm;" 15


55 pp;x' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy;]ey" Xy;v; AiW" ) mto devt;" ) 1-9
p[qm;idnvc;| jgtI 10 dxMy; i]up( zNdsI

p[yJ yvo mto .[;jyo bOh d( vyo d/re Kmv=s" )


yNte aw" suy me .r;xu ." xu.' y;t;mnu rq; avOTst 1
Svy' d/?ve tvWI' yq; vd bOh Nmh;Nt vyR ; iv r;jq )
t;Ntr=' mmre Vyojs; xu.' y;t;mnu rq; avOTst 2
s;k j;t;" su> v" s;kmu =t;" ye cd; p[t r ' v;v/O nu rR " )
vroik," sUySR yev rXmy" xu.' y;t;mnu rq; avOTst 3
a;.WU <e y' vo mto mihTvn' id= <e y' sUySR yev c=,m( )
to aSm;\ amtO T ve d/;tn xu.' y;t;mnu rq; avOTst 4
dIryq; mt" smu{t o yUy ' vOi ' vWyR q; purIiW," )
n vo d; p dSyNt /en v" xu.' y;t;mnu rq; avOTst 5
yd;n( /UW Ru pOWt IryuG ?v' ihr<yy;n( p[TyTk;\ amuG ?vm( )
iv; t( SpO/o mto VySyq xu.' y;t;mnu rq; avOTst 6
n pvtR ; n no vrNt vo y];c?v' mto gCzqde u tt( )
t ;v;pO qvI y;qn; pr xu.' y;t;mnu rq; avOTst 7
yt( pUV y| mto y nUtn ' ydu te vsvo y xSyte )
ivSy tSy .vq; nved s" xu.' y;t;mnu rq; avOTst 8
mO
t no mto m; v/n;Sm>y' xmR bl' iv yNtn )
a/ Sto]Sy s:ySy g;tn xu.' y;t;mnu rq; avOTst 9
yUy mSm;n( nyt vSyo aCz; inr'h i t>yo mto gO,;n;" )
juW ?v' no hVyd;it' yj]; vy' Sy;m ptyo ryI,;m( 10
56 W$(p;x' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy;]ey" Xy;v; AiW" ) mto devt;" ) 1-2
4-6 8-9 p[qm;itIyyoAcotuQy;RidtOcSy;mInvMyo bOhtI 3 7
322

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

tOtIy;sMyo stobOhtI zNdsI

ae x/NR tm; g,' p ' Kme.r ." )


ivxo a mt;mv ye idvd( rocn;d/ 1
yq; cNmNyse d; tidNme jGmur;xs" )
ye te neid' hvn;Ny;gmn( t;n( v/R .Ims' x" 2
mImtIv pOqvI pr;ht; mdNTyeTySmd; )
A=o n vo mt" xmIv;\ amo du/ o[ g*rv .Imy"u 3
in ye r,NTyojs; vOq; g;vo n du/ ruR " )
aXm;'n ct( Svy1| pvtR ' gr' p[ Cy;vyNt y;m." 4
t( it nUn meW ;' Stomw" smu =t;n;m( )
mt;' put mmpUV y| gv;' sgR mv ye 5
yu G ?v' WI rqe yu G ?v' rqeW u roiht" )
yu G ?v' hrI ajr; /u r vohve vih; /u r vohve 6
t Sy v;JyW Stu vv,rh Sm /;y dxtR " )
m; vo y;meW u mtr' krt ( p[ t' rqeW u codt 7
rq' nu m;t' vy' vS yum; v;mhe )
a; ySmn( tSq* sur ,;in b.[t I sc; mTsu rodsI 8
t' v" x/| rqex
.u ' TveW ' pnS yum; ve )
ySmn( Tsuj;t; su. g; mhIyte sc; mTsu mIWI 9
pmonuv;k"
v0 57 )72
57 sp;x' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy;]ey" Xy;v; AiW" ) mto devt;" ) 1-6
p[qm;idW@c;' jgtI 7-8 sMyMyo i]up( zNdsI

a; {;s N{vNt" sjoWso ihr<yrq;" suvt;y gNtn )


y' vo aSmt( p[it hyRte mitStO ,je n idv Ts; dNyve 1
v;xImNt AimNto mnIiW," su/ Nv;n Wum Nto inWi," )
Sv;" Sq sur q;" pOXnm;tr" Sv;yu/ ; mto y;qn; xu.m ( 2
/Un qu ;' pvtR ;n( d;xWu e vsu in vo vn; jhte y;mno .y; )
323

[Rik Veda]

m<@l 5

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

kopyq pOqvI' pO Xnm;tr" x. e ydug ;[ " pOWt IryuG ?vm( 3


v;tTvWo mto vWiR n,Rjo ym; v sus x" sup x
e s " )
ipx;; a,;; arep s" p[Tv=so mihn; *rvorv" 4
pu { P s; amNt" sud ;nvSTveW s' xo anv.r[ ;/s" )
suj ;t;so jnWu ; Kmv=so idvo ak; amtO ' n;m .ejre 5
Ayo vo mto a'sy or/ sh aojo b;ovoR bl' ihtm( )
nOM ,; xIWSR v;yu/ ; rqeW u vo iv; v" Ir/ tnWU u ipipxe 6
gomd;vd ( rqvt( suv Ir' cN{vd( r;/o mto dd; n" )
p[x St' n" ,ut i{y;so .=Iy vovso dwVySy 7
hye nro mto mO
t; nStuvIm`;so amOt ; AtD;" )
sTytu " kvyo yuv;no bOhi ryo bOh du= m;,;" 8
58 ap;x' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy;]ey" Xy;v; AiW" ) mto devt;" )
i]up( zNd"

tmu nUn ' tvWImNtmeW;' StuW e g,' m;'t ' nVysIn;m( )


y a; ; amvd ( vhNt te xre amtO S y Svr;j" 1
TveW ' g,' tvs' %;idhSt' /uinvt[ ' m;yn' d;itv;rm( )
myo.vu o ye amt; mihTv; vNdSv ivp[ tuvr;/so nn( 2
a; vo yNtUdv;h;so a vOi ' ye ive mto jun Nt )
ay' yo amR t" sm Et' juW ?v' kvyo yuv;n" 3
yUy ' r;j;n my| jn;y iv>vt' jnyq; yj];" )
yu mdei t muih; b;jUt o yu mt( sdo mt" suv Ir" 4
ar; vde crm; ahev p[p[ j;yNte akv; mho." )
pOXne" pu] ; pm ;so r.;" Svy; mTy; mt" s' mm=u" 5
yt( p[;y;s pOWt I.rw vIRp i v.mR to rqe ." )
=odNt a;po r,te vn;Nyvoyo vOW. " Ndtu *" 6
p[q y;mn( pOqvI cdWe ;' .tevR g.| SvmCzvo /u" )
v;t;n( ;n( /uy ;y yu ju e[ vW| Sved' cire i{y;s" 7
hye nro mto mO
t; nStuvIm`;so amOt ; AtD;" )
324

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

sTytu " kvyo yuv;no bOhi ryo bOh du= m;,;" 8


59 EkonWitm' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy;]ey" Xy;v; AiW" ) mto devt;" ) 1-7
p[qm;idsc;| jgtI 8 aMy; i]up( zNdsI

p[ v" Spn( Tsuvt;y d;vne c; idve p[ pO qVy; At' .re )


=Nte a;n( tWNt a; rjo nu Sv' .;n'u qyNte a,vR "w 1
am;dWe ;' .y s; .Umrje it n*nR pU, ;R =rit VyqytR I )
dUr e xo ye ctyNt Em.rNtmhR e vdqe yeitre nr" 2
gv;mv yse mu m ' sUyoR n c=U rjso vsjnR e )
aTy; v su> v1 ;rv" Sqn my; v yse cetq; nr" 3
ko vo mh;Nt mht;mudX nvt( kSk;Vy; mt" ko h p*'Sy; )
yUy ' h .Um' ikr,' n rej q p[ yd( .r?ve suvt;y d;vne 4
a; vde W ;s" sbN/v" xUr; v p[y /u " p[ot yuy /u "u )
my; v suv /O o v;vO/nu rR " sUySR y c=u" p[ mnNt vOi ." 5
te aJye ; akin;s do m?ym;so mhs; iv v;v/O "u )
suj ;t;so jnWu ; pOXnm;tro idvo my; a; no aCz; jg;tn 6
vyo n ye e,I" pru ojs; Nt;n( idvo bOh t " s;nun S pr )
a;s EW;mu. ye yq; vd"u p[ pvtR Sy n.nr\U c Cu yvu" 7
mm;tu *riditvItR ye n" s' d;nu c]; Wso ytNt;m( )
a;cuC yvuidVR y' koxmte AWe {Sy mto gO,;n;" 8
60 Witm' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy;]ey" Xy;v; AiW" ) mto;mt* v; devte )
1-6 p[qm;idtOcySy i]up( 7-8 sMyMyoAco jgtI zNdsI

a' Svvs' nmo.rh p[s o iv cyt( t' n" )


rqw rv p[ .re v;jy" p[d=,Nmt;' Stomm?O y;m( 1
a; ye tSqu" pOWt IWu ut ;su su%
We u {; mto rqeW u )
vn; cdug;[ jhte in vo .y; pO qvI cd( rejte pvtR t( 2
pvtR Nmih vO
o b.;y idvt( s;nu rejt Svne v" )
325

[Rik Veda]

m<@l 5

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

yt( q mt AimNt a;p v s?ro /v?ve 3


vr; vde ( rwv t ;so ihr<ywr. Sv/;.StNv" ipipe )
ye ey;'s Stvso rqeW u s]; mh;' s cire tnWU u 4
aJye ;so akin;s Ete s' .[;tro v;vO/"u s*.g;y )
yuv; ipt; Svp; { EW;' sud `u ; pOXn" sui dn; md(>y" 5
ydu m e mto m?yme v; yd( v;vm e su. g;so idiv )
ato no {; t v; Nv1S y;e v;ivWo yd( yj;m 6
a yNmto ivvedso idvo vh?v r;d/ ,u." )
te mNds;n; /uny o rx;dso v;m' / yjm;n;y suNvte 7
ae m" x. yAK v." som' pb mNds;no g, ." )
p;vk
.ivRmNve.r;yu .vRw ;nr p[i dv; kt nu ; sj"U 8
61 EkWitm' sU_m(
1-19 Ekonv'xTyOcSy;Sy sU_Sy;]ey" Xy;v; AiW" ) 1-4 11-16
p[qm;idctuAc ;mek;dXy;idW<,; mt" 5-8 pMy;idctsO,;'
trNtmihWI xxIysI 9 nvMy; vwdd" pumIh" 10 dxMy;
vwddStrNt" 17-19 stdXy;idtOcSy c d;>yoR rqvIitdevR t;" ) 14 6-8 10-11 p[qm;idctuAc ;' W;idtOcSy dxMy;id;dx;n; g;y]I
5 pMy; anupu ( 9 nvMy; stobOhtI zNd;'s

k ; nr" et m; y EkEk a;yy ) prm Sy;" pr;vt" 1


Kv1 vo;" Kv;3. Ixv" kq' xek
kq; yy ) pO sdo nsoyRm" 2
j`ne cod EW;' iv sKq;in nro ymu" ) pu]
q e n jny" 3
pr; vIr;s Etn my;s o .{j;ny" ) atpo yq;sq 4
snt( s;' pxu mut gVy' xt;vym( )
Xy;v;Stut;y y; dovIrR ;yopb bOhR t( 5
t Tv; S]I xxIysI pus' o .vit vSysI ) adev ];dr;/s" 6
iv y; j;n;it jsu r' iv tOyNt' iv k;mnm( ) dev ] ; ,tu e mn" 7
t `; nemo aStut " pum;\ it b[vu e p," ) s vwrd ye t( sm" 8
t me rpd( yuvi tmmR N duWI p[it Xy;v;y vtiR nm( )
iv roiht; pumIh;y yemtu ivRp;[ y dI`yR x
se 9
326

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

yo me /ennU ;' xt' vwdd yqR ; ddt( ) trN t v m'h n; 10


y ' vhNt a;xu ." ipbNto midr' m/u ) a] v;' s d/re 11
yeW;' y ;/ rodsI v.;[ jNte rqe v; ) idiv Km vopr 12
yuv; s m;to g,STveW rqo ane " ) x. y' ;v;p[i tkt" 13
ko ved nUn meW ;' y]; mdNt /Uty " ) Atj;t; arep s" 14
yUy ' mt| ivpNyv" p[,te ;r Tq; /y; ) ot;ro y;mitWu 15
te no vsUi n k;My; puN{; rx;ds" ) a; yDy;so vvOn 16
Et' me StommMU yeR d;>y;Ry pr; vh ) gro deiv rqIrv 17
t me voct;idit sut some rqvIt* ) n k;mo ap veit me 18
EW =ei t rqvIitm`R v; gomtIrnu ) pvtR e vpt" 19
62 iWitm' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy;]ey" utiviW" ) m];v,* devte )
i]up( zNd"

Atne Atmipiht' /[vu ' v;' sUySR y y] ivmuc NTy;n( )


dx xt; sh tSquS tdek dev ;n;' e' vpuW ;mpXym( 1
tt( su v;' m];v,; mihTvmIm;R tSquWIrh.dudR u )
iv;" ipNvq" SvsrSy /en; anu v;mk
e " pivr; vvtR 2
a/;ryt' pOqvImut ;' m]r;j;n; v,; mho." )
v/yR t m oW/I" ipNvt' g; av vOi ' sOj t' jIrd;nU 3
a; v;m;s" suy ju o vhNtu ytrXmy p yNTvv;Rk )
`Ot Sy in,Rgnu vtRte v;mup sN/v" p[i dv =rNt 4
anu ut ;mmit' v/dR vu I| bihRrv yjuW ; r=m;,; )
nmSvNt; /Otd=;/ gteR m];s;qe v,
e ;SvNt" 5
aivhSt; su
te prSp; y' ];s;qe v,
e ;SvNt" )
r;j;n; =]m,Iym;n; shSqU,' b.Oq" sh * 6
ihr<yin,gR yo aSy SqU,; iv .[;j te idVy1 ;jnIv )
.{e =e]e inmt; itLvle v; snme m?vo a/gTyRSy 7
ihr<ypmuW so Vyu ;vy"SqU,m iu dt; sUySR y )
a; rohqo v, m] gtR mt=;qe aidit' idit' c 8
327

[Rik Veda]

m<@l 5

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

yd( b'ih' n;itiv/e sud;nU aCz{' xmR .uvnSy gop; )


ten no m];v,;viv' sW;sNto jgIv;'s" Sy;m 9
ctuqoR?y;y"
v0 1 )36
63 i]Witm' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy;]eyocRn;n; AiW" ) m];v,* devte )
jgtI zNd"

AtSy gop;v/ itqo rq' sTy/m;R,; prme Vyomin )


ym] m];v,;vqo yuv ' tSmw vOi mR/mu t( ipNvte idv" 1
sm;[ j;vS y .uvn Sy r;jqo m];v,; vdqe Svx
; )
vOi ' v;' r;/o amOtT vmImhe ;v;pO qvI iv crNt tNyv" 2
sm;[ j; g;[ vOW . ; idvSptI pOqVy; m];v,; ivcW,R I )
c]e .r. w[ p itqo rv' ;' vWyR qo asur Sy m;yy; 3
m;y; v;' m];v,; idiv t; sUyoR Jyoitrit c]m;yu/ m( )
tm.,e[ vO ; gUh qo idiv pjNR y {Ps; m/um Nt rte 4
rq' yute mt" x. e su%
' xUro n m];v,; gviWu )
rj;' s c]; iv crNt tNyvo idv" sm;[ j; pys; n =tm( 5
v;c' su m];v,;ivr;vtI' pjNR y];' vdit TvWImtIm( )
a.;[ vst mt" su m;yy; ;' vWyR tm,;mrep sm( 6
/m,R ; m];v,; ivpt; v[t ; r=qe e asur Sy m;yy; )
Atne iv' .uvn ' iv r;jq" sUymR ; /Tqo idiv c}y' rqm( 7
64 ctu"Witm' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy;]eyocRn;n; AiW" ) m];v,* devte ) 1-6
p[qm;idW@c;mnupu ( 7 sMy; pXzNdsI

v,' vo rx;dsmOc ; m]' hv;mhe )


pr v[j ve b;ojgR N v;'s; Sv,rR m( 1
t; b;hv; sucte nu ; p[ yNtmSm; actR e )
xev' ih j;y| v;' iv;su =;su joguv e 2
328

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

yUn mXy;' git' m]Sy y;y;' pq; )


aSy ip[y Sy xm<R yih's ;nSy sre 3
yuv ;>y;' m];v,opm' /ey ;mOc ; )
y =ye m`on;' Stot, ;' c SpU/ sR e 4
a; no m] sudIit.vR , s/Sq a; )
Sve =ye m`on;' s%In;' c vO/ se 5
yuv ' no yeWu v, =]' bOh b.Oq " )
,o v;js;tye t' r;ye SvStye 6
CzNTy;' me yjt; dev =]e xiv )
sut ' som' n hSt.r; p@./;v t' nr; b.[t ;vcnR ;nsm( 7
65 pWitm' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy;]eyo r;thVy AiW" ) m];v,* devte ) 1-5
p[qm;idpc;Rmnupu ( 6 W; pXzNdsI

ykt s su
tu devR ] ; s b[v Itu n" )
v,o ySy dxtR o m]o v; vnte gr" 1
t; ih ev cRs; r;j;n; dI`R u m ; )
t; sTptI At;v/O At;v;n; jnej ne 2
t; v;my;novse pUv; p b[vu e sc; )
Sv;s" su cet nu ; v;j;\ a. p[ d;vne 3
m]o a'h od;du =y;y g;t'u vnte )
m]Sy ih p[t vU tR " sumi trSt iv/t" 4
vy' m]Sy;vs Sy;m spq[ S tme )
anhe sSTvoty" s]; v,xeWs" 5
yuv ' m] me ' jn' ytq" s' c nyq" )
m; m`on" pr :yt' mo aSm;kmWO I,; gopIqe n ytm( 6
66 W$(Witm' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy;]eyo r;thVy AiW" ) m];v,* devte )
anupu ( zNd"
329

[Rik Veda]

m<@l 5

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

a; cikt;n su
tU dev * mtR rx;ds; )
v,;y Atpex
se d/It p[ys e mhe 1
t; ih =]mvtu ' sMygsyu 1R m ;x;te )
a/ v[t ve m;nuW ' Sv1, R /;y dxtR m( 2
t; v;mWe e rq;n;muv I| gVyUi tmeW;m( )
r;thVySy sui t' d/k
O Stomwm nR ;mhe 3
a/; ih k;Vy; yuv ' d=Sy pU .Rr
t ; )
in kt nu ; jn;n;' ckq e pUtd=s; 4
tt' pO qiv bOh Czcf!^v EW AWI,;m( )
j[y s ;n;vr' pOQ vit =rNt y;m." 5
a; yd( v;mIyc=s; m] vy' c sUr y" )
Vyc bp;Yye ytem ih Svr;Jye 6
67 sWitm' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy;]eyo yjt AiW" ) m];v,* devte )
anupu ( zNd"

bTq; dev intm;idTy; yjt' bOh t( )


v, m];ymR n ( viWR ' =]m;x;qe 1
a; yd( yoin' ihr<yy' v, m] sdq" )
/t;Rr; cWR,In;' yNt' su ' rx;ds; 2
ive ih vved so v,o m]o aymR ; )
v[t ; pdve sre p;Nt mTy| rW" 3
te ih sTy; AtS pOx At;v;no jnej ne )
sun Iq;s" sud ;nvohodu c y" 4
ko nu v;' m] ;Stut o v,o v; tnnU ;m( )
tt( su v;mWe t e mitri]>y EWte mit" 5
68 aWitm' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy;]eyo yjt AiW" ) m];v,* devte )
g;y]I zNd"
330

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

p[ vo m];y g;yt v,;y vp; gr; ) mih=];vOt ' bOh t( 1


sm;[ j; y; `Ot yonI m]o.; v, ) dev ; dev We u p[xS t; 2
t; n" x_' p;qvR Sy mho r;yo idVySy ) mih v;' =]' dev We u 3
AtmOt ne spNteiWr' d=m;x;te ) a&h; dev * v/tRe e 4
vOi ;v; rITy;pe WSptI d;num Ty;" ) bOh Nt' gtmR ;x;te 5
69 Ekonsittm' sU_m(
1-4 ctuAc Sy;Sy sU_Sy;]ey ciAiW" ) m];v,* devte )
i]up( zNd"

]I rocn ; v, ]I\t Un( ]I, m] /;ryqo rj;' s )


v;v/O ;n;vmit' =i]ySy;nu v[t ' r=m;,;vjuy mR ( 1
r;vtIvR, /en vo v;' m/um d( v;' sN/vo m] du )
]yStSquvWRO . ;sSts, ;' /W,;n;' reto/; iv um Nt" 2
p[;t devR Imidit' johvIm m?y'idn idt; sUySR y )
r;ye m];v,; svtR ;te tok;y tny;y x' yo" 3
y; /t;Rr; rjso rocnSyot;idTy; idVy; p;qvR Sy )
n v;' dev ; amtO ; a; mnNt v[t ;in m];v,; /[vu ;, 4
70 sittm' sU_m(
1-4 ctuAc Sy;Sy sU_Sy;]ey ciAiW" ) m];v,* devte )
g;y]I zNd"

pu
,; cSTyvo nUn ' v;' v, ) m] v's v;' sumi tm( 1
t; v;' sMyg&;,e WmXy;m /;yse ) vy' te {; Sy;m 2
p;t' no {; p;yu .t ];yqe ;' su];]; ) tuy ;Rm dSyUn ( tnU ." 3
m; kSy;t tU y=' .uj me ; tnU ." ) m; xeWs ; m; tns; 4
71 Eksittm' sU_m(
1-3 tOcSy;Sy sU_Sy;]eyo b;vO_ AiW" ) m];v,* devte )
g;y]I zNd"

a; no gNt' rx;ds; v, m] bh,R ; ) pem ' c;m?vrm( 1


331

[Rik Veda]

m<@l 5

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ivSy ih p[c te s; v, m] r;jq" ) x;n; ipPyt' /y" 2


p n" sut m; gt' v, m] d;xWu " ) aSy somSy pItye 3
72 isittm' sU_m(
1-3 tOcSy;Sy sU_Sy;]eyo b;vO_ AiW" )
m];v,* devte ) i,k zNd"

a; m]e v,e vy' gI.RjRu mo ai]vt( ) in bihRiW sdt' sompItye 1


v[t ne Sqo /[vu =em ; /m,R ; y;tyn; ) in bihRiW sdt' sompItye 2
m] no v, juW te ;' yDmye ) in bihRiW sdt;' sompItye 3
Wonuv;k"
sU0 73 )87
73 i]sittm' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy;]ey" p*r AiW" ) an* devte ) anupu ( zNd

yd Sq" pr;vit ydv;v Tyn; ) yd( v; pu


pu .uj; ydNtr= a;
gtm( 1
h Ty; pu . tU m ; pu
d's;' s b.[t ; ) vrS y; y;My/[g U ve tui vm;
.uj e 2
m;RNyd( vpuW e vpu rqSy yemqu" ) pyNR y; n;W; yug ; m; rj;' s
dIyq" 3
tdU Wu v;mne ; t' iv; yd( v;mnu ve ) n;n; j;t;vrpe s; smSme
bN/um ye q "u 4
a; yd( v;' sUy ;R rq' itd( r`u yd' sd; ) pr v;mW; vyo `O, ; vrNt
a;p" 5
yuv ori]ktit nr; su ne cets ; ) `m| yd( v;mrep s' n;sTy;;
.ur < yit 6
go[ v;' kkh o yy" <ve y;meW u s'ti n" ) yd( v;'
d'so.rn;i]nrR ;vvtiR t 7
m?v Wu m/yU vu ; {; sW_ ipPyuWI ) yt( sm{u ;it pWqR " pKv;"
332

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

pO=o .rNt v;m( 8


sTymd( v; an; yuv ;m;mRyo.vu ; ) t; y;mn( y;mtm; y;m;
mO
y m; 9
m; b[;, v/nR ; >y;' sNtu x'tm ; ) y; t=;m rq;\ v;voc;m
bOh m" 10
74 ctu"sittm' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy;]ey" p*r AiW" ) an* devte ) anupu ( zNd"

ko dev;vn; ; idvo mn;vsU ) tCz^v qo vOW<vsU ai]v;m ;


vv;sit 1
kh Ty; kh nu ut ; idiv dev ; n;sTy; ) kSm; ytqo jne ko v;'
ndIn;' sc; 2
k y;q" k h gCzq" kmCz; yu;qe rqm( ) kSy b[;, r<yqo vy'
v;mXu msIye 3
p*r' cud p tu[ ' p*r p*r;y jNvq" ) ydI' gO.Itt;tye s'h mv &hSpde
4
p[ Cyv;n;uju Wo vv[mTk n mu q" ) yuv; ydI q" pun r;
k;mm<O ve v?v" 5
aSt ih v;mh Stot; Sms v;' s' x ye ) nU ut ' m a;
gt mvo.v;RjnIvsU 6
ko v;m pu
, ;m; vVne mTy;n ;m( ) ko ivp[o ivp[v;hs; ko
yDvw ; jnIvsU 7
a; v;' rqo rq;n;' yeo y;Tvn; ) pu
cdSmyu Str a;W o mTyeR v;
8
xmU Wu v;' m/Uyvu ; Sm;kmStu ci t" ) av;c In; vcte s; iv."
Xyen ve dIytm( 9
an; y kihR cCzyU ;tmm' hvm( ) vSvI Wu v;' .uj" pO Nt
su v;' pOc" 10
75 psittm' sU_m(
333

[Rik Veda]

m<@l 5

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy;]eyovSyuAi W" ) an* devte ) pXzNd"

p[it ip[y tm' rq' vOW, ' vsuv ;hnm( )


Stot; v;mn;viO W" Stomen p[it .UWit m;?vI mm ut' hvm( 1
aTy;y;tmn; itro iv; ah' sn; )
d; ihr<yvtRnI suWu ; sN/uv ;hs; m;?vI mm ut' hvm( 2
a; no r;in b.[ t;vn; gCzt' yuv m( )
{; ihr<yvtRnI juW;,; v;jnIvsU m;?vI mm ut' hvm( 3
su . o v;' vOW<vsU rqe v;,ICy;iht; )
t v;' kkh o mOg " pO=" ,oit v;puW o m;?vI mm ut' hvm( 4
bo/Nmns; rQye iWr; hvntu ; )
iv.v;nmn; in y;qo ay;ivn' m;?vI mm ut' hvm( 5
a; v;' nr; mnoyju o ;s" p[iu WtPsv" )
vyo vhNtu pItye sh su e .rn; m;?vI mm ut' hv( 6
an;vhe gCzt' n;sTy; m; iv ven tm( )
itrdyyR ; pr vitRy;t md;>y; m;?vI mm ut' hvm( 7
aSmn( yDe ad;>y; jrt;r' xu.SptI )
avS yum n; yuv ' gO, Ntmpu .UWqo m;?vI mm ut' hvm( 8
a.Ud Wu ; xTpx r;r/;YyO Tvy" )
ayoj v;' vOW<vsU rqo d;vmTyoR m;?vI mm ut' hvm( 9
76 W$(sittm' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy .*moi]AiW" ) an* devte ) i]up( zNd"

a; .;TyWs;mnIk mud( ivp[;, ;' devy ; v;co aSqu" )


av;R; nUn ' rQyeh y;t' pIipv;'sm n; `mmR Cz 1
n s'S t' p[ mmIto gm; Nt nUn mnopStuthe )
idv;.ipTvevs;gm; p[Tyvit| d;xWu e x'.i v; 2
t; y;t' s'gv e p[;t ro m?yNdn idt; sUySR y )
idv; n_mvs; x'tm ne ned;nI' pIitrn; tt;n 3
d' ih v;' p[i dv Sq;nmok me gOh ; aned ' dur o,m( )
334

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

a; no idvo bOh t " pvtR ;d; o y;t mWmjU | vhNt; 4


smnorvs; nUtn ne myo.vu ; sup ,[ ItI gmem )
a; no ry' vhtmot vIr;n; iv;NymOt; s*.g;in 5
77 ssittm' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy .*moi]AiW" ) an* devte ) i]up( zNd"

p[;t y ;Rv;,; p[qm ; yj?v' pur ; gO/;[ d rW" ipb;t" )


p[;t ihR yDmn; d/;te p[ x's Nt kvy" pUv.R ;j" 1
p[;t yjR ?vmn; ihnot n s;ymSt devy ; aju m( )
t;Nyo aSmd( yjte iv c;v" pUv"R pUvoR yjm;no vnIy;n( 2
ihr<yTvm /uv ,oR `Ot u" pO=o vh; rqo vtRte v;m( )
mnojv; an; v;trh' ; yen;ity;qo du rt;in iv; 3
yo .Uy' n;sTy;>y;' vvWe cin' pT vo rrte iv.;ge )
s tokmSy pIprCzmI.rnU? vR.;s" sdmt( tut yu ;Rt( 4
smnorvs; nUtn ne myo.vu ; sup ,[ ItI gmem )
a; no ry' vhtmot vIr;n; iv;NymOt; s*.g;in 5
78 asittm' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy;]ey" sv/[Ai W" ) an* devte ) 1-3
p[qm;idtOcSyoi,k 4 ctuQy;R AcS]up( 5-9
pMy;idp;n;;nupu ( zNd;'s

an;vhe gCzt' n;sTy; m; iv ven tm( ) h's ;vv pttm; sut ;\ p


1
an; hr,;vv g*r;vv;nu yvsm( ) h's ;vv pttm; sut ;\ p 2
an; v;jnIvsU juW qe ;' yDmye ) h's ;vv pttm; sut ;\ p 3
ai]ydR ( v;mvrohbO IsmjohvI;/m;nev yoW; )
Xyen Sy cvs; nUtn ne ; gCztmn; x'tm ne 4
iv jhIv vnSpte yoin" sUyNTy; v )
ut ' me an; hv' sv/[' c mutm( 5
.It;y n;/m;n;y AWye sv/y[ e )
335

[Rik Veda]

m<@l 5

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

m;y;.rn; yuv ' vO= ' s' c iv c;cq" 6


yq; v;t" pukr,I' smyit svtR " )
Ev; te g.R Ejtu inrtw u dxm;Sy" 7
yq; v;to yq; vn' yq; smu{ Ejit )
Ev; Tv' dxm;Sy sh;vei h jr;yu, ; 8
dx m;s;Hzxy;n" km ;ro a/ m;tr )
inrtw u jIvo a=to jIvo jIvNTy; a/ 9
79 Ekon;xIittm' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy;]ey" sTyv; AiW" ) W; devt; ) pXzNd"

mhe no a bo/y oWo r;ye idivTmtI )


yq; co abo/y" sTyvs v;Yye suj;te asnU tO e 1
y; sun Iqe x*c{qe Vy*Czo duihtidRv" )
s; VyuC z shIys sTyvs v;Yye suj;te asnU tO e 2
s; no a;.rsu VyuCR z; duihtidRv" )
yo Vy*Cz" shIys sTyvs v;Yye suj;te asnU tO e 3
a. ye Tv; iv.;vr Stomwg ,RO Nt vy" )
m`mw `R oin su yo d;mNvNt" sur;ty" suj;te asnU tO e 4
y te g,; me zdyNt m`ye )
pr cd( vyo d/u dRdt o r;/o ay' suj;te asnU tO e 5
EeWu /; vIrvd( yx Wo m`oin sU rWu )
ye no r;/;'S yy; m`v;no ar;st suj;te asnU tO e 6
te>yo u ' bOh d( yx Wo m`oNy; vh )
ye no r;/;'S y; gVy; .jNt sUr y" suj;te asnU tO e 7
t no gomtIrW a; vh; duihtidRv" )
s;k sUySR y rXm." x
" xocrcR." suj;te asnU tO e 8
VyuC z; duihtidRvo m; cr' tnqu ; ap" )
net( Tv; Sten ' yq; rp'u tp;it sUro acRW; suj;te asnU tO e 9
Et;vd( vedWu S Tv' .Uyo v; d;tum hRs )
y; Stot>O yo iv.;vyuR CzNtI n p[m Iyse suj;te asnU tO e 10
336

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

80 axIittm' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy;]ey" sTyv; AiW" ) W; devt; ) i]up( zNd"

ut ;m;n' bOht ImOt ne At;vrIm,Psu' iv.;tIm( )


dev ImuW s' Svr;vhNtI' p[it ivp[;s o mit.jrR Nte 1
EW; jn' dxtR ; bo/yNtI sug ;n( pq" <vtI y;Tyg[e )
bOh { q ; bOh t I vmNvoW; JyoityCR zTyg[e a;m( 2
EW; go.r,e .yjRu ;n; e/ NtI rymp[;y u c )
pqo rdNtI suvt;y dev I pu t ; vv;r; iv .;it 3
EW; Vyen I .vit ibh; a;iv<v;n; tNv' pur St;t( )
AtSy pNq;mNvei t s;/u p[j ;ntIv n idxo mn;it 4
EW; x. ;[ n tNvo ivd;no?vevR ;tI xye no aSq;t( )
ap Wo b;/m;n; tm;'S yu W; idvo dui ht; JyoitW;g;t( 5
EW; p[t IcI dui ht; idvo nn( yoWev .{; in r,Ite aPs" )
VyU< vtR I d;xWu e v;y; , punJ yoRityvRu i t" pUv qR ;k" 6
81 Ek;xIittm' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy;]ey" Xy;v; AiW" ) sivt; devt; )
jgtI zNd"

yu te mn t yu te /yo ivp[; ivp[S y bOht o vp t" )


iv ho]; d/e vyun;ivdek NmhI dev Sy svt"u pri t" 1
iv; p;, p[it mute kv" p[;s;vId( .{' ipde ctu pde )
iv n;km:yt( svt; vre< yo nu p[y ;,mWu so iv r;jit 2
ySy p[y ;,mNvNy d( yyu devR ; dev Sy mihm;nmojs; )
y" p;qvR ;in ivmme s Etxo rj;' s dev " svt; mihTvn; 3
t y;s sivtS]I, rocnot sUySR y rXm." smuC ys )
t r;]Im.u y t" prIys t m]o .vs dev /mR ." 4
te xWe p[sv Sy Tvmek dut pUW ; .vs dev y;m." )
tde ' iv' .uvn ' iv r;js Xy;v;Ste sivt Stomm;nxe 4
337

[Rik Veda]

m<@l 5

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

82 xIittm' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy;]ey" Xy;v; AiW" ) sivt; devt; ) 1
p[qmcoRnupu ( 2-9 itIy;;n; g;y]I zNdsI

tt( svtvu ,RO Imhe vy' dev Sy .ojnm( ) e' sv/R ;tm' tur' .gSy
/Imih 1
aSy ih SvyxStr' svt"u kn ip[y m( ) n mnNt Svr;Jym( 2
s ih r;in d;xWu e suv ;it svt; .g" ) t' .;g' c]mImhe 3
a; no dev sivt" p[j ;vt( s;vI" s*.gm( ) pr; du" v' suv 4
iv;in dev sivtduR rt;in pr; suv ) yd( .{' t a; suv 5
an;gso aidtye dev Sy svt"u sve ) iv; v;m;in /Imih 6
a; vdev ' sTpit' sU _r ; vO, Imhe ) sTysv' svt;rm( 7
y me .e ahnI pur ETyp[y Cu zn( ) Sv;/IdevR " svt; 8
y m; iv; j;t;Ny;;vyit Xlokn ) p[ c suv ;it svt; 9
83 }yxIittm' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy .*moi]AiW" ) pjRNyo devt; ) 1 5-8
10 p[qmcR" pMy;idctsO,;' dxMy; i]up( 2-4 itIy;idtOcSy
jgtI 9 nvMy;;nupu ( zNd;'s

aCz; vd tvs' gI.Rr;." Stui h pjNR y' nms; vv;s )


kindd( vOW. o jIrd;nU reto d/;TyoW/IWu g.mR ( 1
iv vO= ;n( hNTyut hNt r=so iv' b.;y .uvn ' mh;v/;t( )
t;n;g; Wte vO<y;vto yt( pjNR y" Stnyn( hNt du t" 2
rqIv kxy;;\ a.=p;ivdUtR ;n( ,tu e vy;\3 ah )
dUr ;t( s'h Sy Stnq; dIrte yt( pjNR y" ,ut e vy|1 n." 3
p[ v;t; v;Nt ptyNt vtu doW/IjRht e ipNvte Sv" )
; ivSmw .uvn ;y j;yte yt( pjNR y" pOqvI' rets ;vit 4
ySy v[t e pO qvI n'nm Iit ySy v[t e xfv.urR Iit )
ySy v[t aoW/IvR p;" s n" pjRNy mih xmR yCz 5
idvo no vOi ' mto rrI?v' p[ ipNvt vO,o aSy /;r;" )
av;Rt ne Stnynu e po iniWsur " ipt; n" 6
338

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

a. Nd Stny g.mR ; /; dNvt; pr dIy; rqen )


it' su kWR iviWt' Ny' sm; .vNtU to inp;d;" 7
mh;Nt' koxmdu c ; in iW SyNdNt;' kL y; iviWt;" pur St;t( )
`Ot ne ;v;pO qvI Vyu N/ supp[ ;,' .vTv;>y" 8
yt( pjNR y kindt( Stnyn( h's du t" )
p[tId' iv' modte yt( ik c pOqVy;m/ 9
avWIRvWR mR du u WU gO. ;y;k/NR v;NyTyet v ; )
ajIjn aoW/I.oRjn ;y kmut p[j ;>yoivdo mnIW;m( 10
84 cturxIittm' sU_m(
1-3 tOcSy;Sy sU_Sy .*moi]AiW" ) pOqvI devt; ) anupu ( zNd"

bTq; pvtR ;n;' %{' b. iWR pOqiv )


p[ y; .Um' p[vTvit m; jnoiW mihin 1
Stom;sSTv; ivc;r, p[it o.NTy_." )
p[ y; v;j' n heWN t' pe mSySyjuiR n 2
h; cd( y; vnSptIn( +my; d/R yoRjs ; )
yt( te a.S[ y vtu o idvo vWR Nt vO y" 3
85 p;xIittm' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy .*moi]AiW" ) v,o devt; ) i]up( zNd"

p[ sm;[ je bOh dc;R g.Ir' b[ ip[y ' v,;y ut ;y )


iv yo j`;n xmtve cmopR Stre pOqvI' sUy;y 1
vneW u Vy1N tr=' tt;n v;jmvTR su py y;su )
Tsu tu' v,o aPSv1 ' idiv sUymR d/;t( somm{* 2
nIcInb;r' v," kvN/' p[ ssjR rodsI aNtr=m( )
ten ivSy .uvn Sy r;j; yv' n vOi VyunR .Um 3
n .Um' pOqvImut ;' yd; duG /' v,o v;idt( )
sm.,e[ vst pvtR ;sStivWIyNt" qyNt vIr;" 4
m;mU v;sru Sy ut Sy mhI' m;y;' v,Sy p[ vocm( )
m;nen ve tSqv;\ aNtr=e iv yo mme pO qvI' sUy,Re 5
339

[Rik Veda]

m<@l 5

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

m;mU nu kivtmSy m;y;' mhI' dev Sy nikr; d/WR )


Ek ydud n( ; n pO, NTyenIr;sNtIrv ny" smu{ m( 6
ayMR y' v, m}y' v; s%;y' v; sdmd(.;[ tr' v; )
vex
' v; inTy' v,;r,' v; yt( sIm;gm; xqStt( 7
iktv ;so yd( rrpnu R dIiv yd( v; `; sTymut y v )
sv; t; iv y xqrve dev ;/; te Sy;m v, ip[y ;s" 8
86 W@xIittm' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy .*moi]AiW" ) N{;I devte ) 1-5
p[qm;idpc;Rmnupu ( 6 W; ivr;$(pvU ;R zNdsI

N{;I ymvq .; v;jeW u mTymR ( )


h; ct( s p[ .ed it u ; v;,Irv i]t" 1
y; pOtn ;su du r; y; v;jeW u v;Yy; )
y; p cW,R Ir.IN{;I t; hv;mhe 2
tyordmvC zvStGm; idNu m`ono" )
p[it &,; g.STyogRv;' vO] EWte 3
t; v;mWe e rq;n;mN{;I hv;mhe )
ptI tur Sy r;/so v;'s; gv,R Stm; 4
t; vO/ Nt;vnu Un( mt;y dev ;vd.; )
ahNR t; ct( pur o d/'e xev dev ;vvtR e 5
EvNe {;>y;mh;iv hVy' xU y' `Ot ' n pUt mi{." )
t; sU rWu vo bOh d( ry' gO, Tsu id/Ot mW' gO, Tsu id/Otm( 6
87 s;xIittm' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy;]ey Evy;miW" ) mto devt;" )
aitjgtI zNd"

p[ vo mhe mtyo yNtu iv,ve mTvte grj; Evy ;mt( )


p[ x/;y p[yJ yve su%;dye tvse .Ndidye /uinvt[ ;y xvse 1
p[ ye j;t; mihn; ye c nu Svy' p[ vn; b[vu t Evy;mt( )
Tv; td( vo mto n;/OWe xvo d;n; m; tdeW ;m/O ;so n;{y" 2
340

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

p[ ye idvo bOh t " <vre gr; sux


Ku v;n" su> v Evy;mt( )
n yeW;mrI s/Sq a;\ ayo n Svvtu " p[ SpN{;so /unIn;m( 3
s cme mhto inm" sm;nSm;t( sds Evy;mt( )
yd;yu _ Tmn; Sv;d/ ,u.ivRp/sR o ivmhso jg;it xev/O o nO."
4
Svno n vomv;n( rejyd( vOW; TveW o yyStvW Evy ;mt( )
yen; shNt At SvrocW" Sq;rXm;no ihr<yy;" Sv;yu/ ;s m,"
5
ap;ro vo mihm; vO
xvsSTveW ' xvovTvevy ;mt( )
Sq;t;ro ih p[st* s' x Sqn te n yt; ind" xx
K v;'so n;y"
6
te {;s" sum%
; ayo yq; tuivu ; avNTvevy ;mt( )
dI`| pOq u ppq[ e s p;qvR ' yeW;mJme v; mh" x/;|S yt nw s;m( 7
aW o no mto g;tmu te n ot; hv' jrtru ve y ;mt( )
iv,omhR " smNyvo yuyotn Smd( rQyo3 n d's n; p W;' s snut " 8
gNt; no yD' yDy;" sux
m ot; hvmr= Evy ;mt( )
Jye;so n pvtR ;so Vyomin yUy ' tSy p[cte s" Sy;t du/ tR vR o ind" 9
sm;m(
m']-s':y;
ctuqR m<@lSy;NtpyRNt' )3641
pmm<@lSy
727
)
svRyog"
4368

341

[Rik Veda]

m<@l 6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

aq W' m<@lm(
p[qmonuv;k"
sU0 1-15
1 p[qm' sU_m(
1-13 ]yodxcRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) adevR t; )
i]up( zNd"

Tv' e p[qm o mnot; Sy; /yo a.vo dSm hot; )


Tv' sI' vOW,oduR rItu sho ivSmw shse sh?yw 1
a/; hot; NysIdo yjIy;inSpd WyI@" sn( )
t' Tv; nr" p[qm ' dev y Nto mho r;ye ctyNto anu Gmn( 2
vOt ve yNt' b.vsR V yw3 STve ry' j;gvO ;'so anu Gmn( )
xNtm' dxtR ' bOh Nt' vp;vNt' vh; dIidv;'sm ( 3
pd' dev Sy nms; VyNt" vSyv" v a;pmO _m( )
n;m;in cd( d/re yDy;in .{;y;' te r,yNt s' * 4
Tv;' v/R Nt =ty" pOqVy;' Tv;' r;y .y;so jn;n;m( )
Tv' ];t; tr,e ceTyo .U" ipt; m;t; sdmNm;nuW ;,;m( 5
spy <Re y" s ip[y o v+v1 hoRt; mN{o in Ws;d; yjIy;n( )
t' Tv; vy' dm a; dIidv;'s mup Dub ;/o nms; sdem 6
t' Tv; vy' su? yo3 nVyme su;yv mhe devy Nt" )
Tv' ivxo anyo dI;no idvo ae bOht ; rocn ne 7
vx;' kv' vxp( it' xtIn;' intoxn' vOW. ' cW,R In;m( )
p[te IW,mWyNt' p;vk r;jNtm' yjt ' ryI,;m( 8
so a je xxme c mtoR ySt a;n$( sm/; hVyd;itm( )
y a;it' pr ved; nmo.ivRte ( s v;m; d/te Tvot" 9
aSm; te mih mhe v/me nmo.re sm/ot hVyw" )
vedI sUno shso gI.RK qwr; te .{;y;' sumt * ytme 10
a; ySttNq rodsI iv .;s; vo. vSy1S t]" )
bOh v;Rj"w Sqvre .rSme rev re ivtr' iv .;ih 11
nOv d( vso sdme S me .Ur tok;y tny;y p" )
342

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

pUv IRrWo bOht Ir;rae ` ; aSme .{; s*vs;in sNtu 12


pu
<ye pu/ ; Tv;y; vsUi n r;jn( vstu ; te aXy;m( )
pu
, ih Tve pu v;r sNTye vsu iv/te r;jin Tve 13
pmo?y;y"
v0 1-30
2 itIy' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) adevR t; )
1-10 p[qm;iddxc;Rmnupu ( 11 Ek;dXy; xKvrI zNdsI

Tv' ih =wtv d ( yxo e m]o n pTyse )


Tv' vcWR,e vo vso pui ' n pu ys 1
Tv;' ih m; cW,R yo yDe .gIR .RrIte )
Tv;' v;jI y;TyvOk
o rjS tUvR cWR ," 2
sjoWSTv; idvo nro yDSy kt u mN/te )
y Sy m;nuW o jn" su;yju Ru a?vre 3
A/d( ySte sud ;nve /y; mt"R xxmte )
tI W bOh t o idvo iWo a'ho n trit 4
sm/; ySt a;it' inxit' mTyoR nxt( )
vy;vNt' s pu yit =yme xt;yuW m( 5
TveW Ste /Um A<vit idiv WHz
a;tt" )
sUro n ih ut ; Tv' p; p;vk rocse 6
a/; ih v+vI@o s ip[y o no aitq" )
r<v" pur Iv jUy"R sUn nu R ]yy ;Yy" 7
Tv; ih {o,e aJyse e v;jI n TVy" )
prJmev Sv/; gyo Tyo n ;y"R xx" 8
Tv' Ty; cdCyut ; e pxnu R yvse )
/;m; h yt( te ajr vn; vO Nt xKvs" 9
veiW ?vrIyt;me hot; dme vx;' )
sm/O o ivx(pte ,u juW Sv hVymir" 10
aCz; no m]mho dev dev ;ne voc" sumi t' rodSyo" )
343

[Rik Veda]

m<@l 6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

vIih SvSt' su =it' idvo ncf!n( iWo a'h;' s


durt; trme t; trme tv;vs; trem 11
3 tOtIy' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) adevR t; )
i]up( zNd"

ae s =eW tp; Atje ; Jyoitnx


R te devy u e )
y' Tv' m],e v," sjoW; dev p;s Tyjs; mtmR h' " 1
je yDe ." xxme xmI.A/ ;r;y;ye dd;x )
Ev; cn t' yxs;mjui n;|ho mt| nxte n p[i " 2
sUro n ySy xitrrpe ; .Im; ydeit xuct St a; /I" )
heWS vt" x /o n;ym_o" k]; cd( r<vo vsi tvnR je ;" 3
itGm' cdme mih vpoR aSy .sdo n yms;n a;s; )
vjhe m ;n" prxnu R j;' {ivnR {;vyit d; /=t( 4
s dStev p[it /;dsyHzxIt tejoyso n /;r;m( )
c]/[j itrrityoR a_ovenR R &W; r`up Tmjh' ;" 5
s ' re. o n p[it vSt ;" xocW; r;rpIit m]mh;" )
n_' y mWo yo idv; nnmTyoR aWo yo idv; nn( 6
idvo n ySy iv/to nvInod( vOW; = aoW/IWu nUnot( )
`O,; n yo /[js ; pTmn; y; rodsI vsun ; d' sup I 7
/;yo.v; yo yuJye .rk vR u divot( Sve." xumw" )
x/oR v; yo mt;' tt= A.nu R TveW o r.s;no a*t( 8
4 ctuq| sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) adevR t; )
i]up( zNd"

yq; hotmnR Wu o dev t;t; yDe ." sUno shso yj;s )


Ev; no a smn ; sm;n;nux
xto y= dev ;n( 1
s no v.;v; c=,nR vStorvNR d; ve no /;t( )
v;yuy oR amtO o mTyeWR U W.dRu ( .Uditqj;t ved ;" 2
344

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

;vo n ySy pnyNTy>v' .;s;' s vSte sUyoR n x


")
iv y noTyjr" p;vko XnSy cCzXnqt( pUV y;R, 3
v; ih sUn o aSys ; c ajnR Wu ;Jm;m( )
s Tv' n jRsn j| /; r;jev jervOk
=e yNt" 4
init_ yo v;r, mm v;ynu R r;cf!^TyeT y_Un( )
tuy ;Rm ySt a;idx;mr;tIrTyo n ut" ptt" prtu ( 5
a; sUyoR n .;nmu rk
re ttNq rodsI iv .;s; )
c]o nyt ( pr tm;'S y_" xocW; pTm*xjo n dIyn( 6
Tv;' ih mN{tmmkxokv vR mO he mih n" oye )
N{' n Tv; xvs; dev t; v;y'u pO, Nt r;/s; nOtm ;" 7
nU no aevOk
." SvSt veiW r;y" pq." py|h" )
t; sU r>yo gO,t e r;s su ' mdem xtihm;" suv Ir;" 8
5 pm' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) adevR t; )
i]up( zNd"

ve v" sUn 'u shso yuv;n m{o`v;c' mit.yR vm( )


y Nvit {v,;in p[cte ; vv;r;, puv ;ro a/k
u[ 1
Tve vsUi n puv,R Ik hotdoWR ; vStore rre yDy;s" )
=;mev iv; .uvn ;in ySmn( Ts' s*.g;in d/re p;vk
2
Tv' v=u p[i dv" sId a;su Tv; rqIr.vo v;y;, ;m( )
at noiW iv/te cikTvo Vy;nWu Gj;tvedo vsUi n 3
yo n" snuT yo a.d;sde yo aNtro m]mho vnu y;t( )
tmjre .vWRO .Stv SvwStp; tip tps; tpSv;n( 4
ySte yDne sm/; y Kqwrk ." sUno shso dd;xt( )
s mTyeR vmOt p[cte ; r;y; u ne vs; iv .;it 5
s tt( /IiWtStUym e SpO/o b;/Sv shs; shSv;n( )
yCzSyse u.r _o vco.StuW Sv jrt`u oRiW mNm 6
aXy;m t' k;mme tvotI aXy;m ry' ryv" suv Irm( )
aXy;m v;jm . v;jyNto Xy;m u mjr;jr' te 7
345

[Rik Veda]

m<@l 6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

6 W' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) adevR t; )
i]up( zNd"

p[ nVys; shs" sUn mu Cz; yDne g;tmu v Czm;n" )


vO n' ,y;m' xNt' vItI hot;r' idVy' jg;it 1
s t;nStNytU rocnSq; ajre .n;Rnd yR v" )
y" p;vk
" pu t m" pu
, pOq NU yrnyu ;it .vnR ( 2
iv te ivvGv;tjtU ;so ae .;m;s" xuce xucy rNt )
tu vm=[ ;so idVy; nvGv; vn; vnNt /OWt ; jNt" 3
ye te x
;s" xucy " xucm" =;' vpNt iviWt;so a;" )
a/ .[m St vyR ; iv .;it y;tym;no a/ s;nu pOXne" 4
a/ j; p;ptIit p[ vO,o goWuy /u o n;xin" sOj;n; )
xUrS yev p[sit" =;itre duvR tR .Ru ImR o dyte vn;in 5
a; .;nnu ; p;qvR ;in j[y;' s mhStodSy /OWt ; ttNq )
s b;/S v;p .y; sho." SpO/o vnu yn( vnWu o in jUv R 6
s c] c]' ctyNtmSme c]=] c]tm' vyo/;m( )
cN{' ry' pu v Ir' bOh Nt' cN{ cN{;.g,RO t e yuv Sv 7
7 sm' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) vw;nrodevR t; )
1-5 p[qm;idpc;| i]up( 6-7 WIsMyo jgtI zNdsI

mU/ ;Rn' idvo ari t' pO qVy; vw ;nrmOt a; j;tmm( )


kv' sm;[ jmitq' jn;n;m;s; p;]' jnyNt dev ;" 1
n;.' yD;n;' sdn' ryI,;' mh;m;h;vm. s' nvNt )
vw ;nr ' rQym?vr;,;' yDSy kt 'u jnyNt dev ;" 2
Tvd( ivp[o j;yte v;Jy'g e Tvd( vIr;so a.m;itW;h" )
vw;nr TvmSm;su /eih vsUi n r;jn( TSpOhy ;Yy;, 3
Tv;' ive amOt j;ym;n' xx' n dev ; a. s' nvNte )
tv tu .rmOtT vm;yn ( vw;nr yt( ip]ordId"e 4
346

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

vw;nr tv t;in v[t ;in mh;Nye nikr; d/WR )


y;ym;n" ip]opSqe vNd" kt 'u vynu e v;m( 5
vw ;nr Sy ivmt;in c=s; s;nUi n idvo amtO S y kt nu ; )
tSyedu iv; .uvn ;/ mU/ iR n vy; v " s vhu " 6
iv yo rj;'S ymmIt su
tu vwR ;nro iv idvo rocn ; kv" )
pr yo iv; .uvn ;in pp[q e dB/o gop; amtO S y r=t; 7
8 am' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) vw;nrodevR t; )
1-6 p[qm;idtOcySy jgtI 7 sMy; Ac i]up( zNdsI

pO= Sy vO,o aWSy nU sh" p[ nu voc' vdq; j;tved s" )


vw ;nr ;y mitnRVysI xuc" som v pvte c;r ye 1
s j;ym;n" prme Vyomin v[t ;Nyv[tR p ; ar=t )
Vy1N tr=mmmIt su
tu vwR ;nro mihn; n;kmSpOxt( 2
VySt>n;d( rodsI m]o at o Ntv;Rvd ,ooitW; tm" )
iv cm,R Iv /W,e avtRyd( vw;nro ivm/ vO<ym( 3
ap;mup Sqe mihW; ag>O ,t ivxo r;j;nm pu tSquA Gmym( )
a; dUt o am.rd( vvSvto vw;nr' m;t r; pr;vt" 4
yug ye gu e ivdQy' gO, o e ry' yxs' /eih nVysIm( )
pVyev r;j`x's mjr nIc; in vO vinn' n tejs ; 5
aSm;kme m`vTsu /;ry;n;m =]mjr' suv IymR ( )
vy' jyme xitn' sh,' vw;nr v;jme tvoit." 6
adB/e.Stv gop;.re Sm;k p;ih i]W/Sq sUr In( )
r=; c no ddWu ;' x/oR ae vw;nr p[ c t;rI" Stv;n" 7
9 nvm' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) vw;nrodevR t; )
i]up( zNd"

ah ,mhrjunR ' c iv vttRe e rjsI ve ;." )


vw ;nr o j;ym;no n r;j; v;itroitW;Stm;' s 1
347

[Rik Veda]

m<@l 6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

n;h' tNtu' n iv j;n;Myotu' n y' vyNt smre tm;n;" )


kSy Svt( pu] h vKTv;in pro vd;Tyvr,e ip]; 2
s t( tNtu' s iv j;n;Tyotu' s vKTv;NyOtqu ; vd;it )
y ' ckt dmtO S y gop; avrn( pro aNyen pXyn( 3
ay' hot; p[qm " pXytme md' Jyoitrm tO ' mTyeWR u )
ay' s jDe /[vu a; inWo mTyRStNv;3 v/mR ;n" 4
/[vu ' JyoitinRiht' xye k mno jv' ptyTSvNt" )
ive dev ;" smns" skt ; Ek tum . iv yNt s;/u 5
iv me k,; ptyto iv c=u vI3R d ' Jyoitd y a;iht' yt( )
iv me mnrit dUr a;/I" ik Svd( v+y;m ikmu nU minye 6
ive dev ; anmSyn( .y;n;STv;me tms tSqv;'sm ( )
vw ;nr ovtUt ye no mTyoRvtUt ye n" 7
10 dxm' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) adevR t; ) 1-6
p[qm;idtOcySy i]up( 7 sMy; Ac ipd; ivr;$( zNdsI

pur o vo mN{' idVy' suv O _' p[y i t yDe am?vre d/?vm( )


pur Kqe." s ih no v.;v; Sv?vr; krit j;tved ;" 1
tmu um" puv,R Ik hotre a.mnR Wu /;n" )
Stom' ymSmw mmtev xUW ' `Ot ' n xuc mty" pvNte 2
pIp;y s vs; mTyeWR u yo aye dd;x ivp[ Kqw" )
c];.StmUi t.]xocv[jR Sy s;t; gomto d/;it 3
a; y" pp*[ j;ym;n vIR dUr e x; .;s; ,;?v; )
a/ b ct( tm mRy( ;y;Str" xocW; dxe p;vk" 4
nU n]' pu v ;j;.tI ae ry' m`v /eih )
ye r;/s; vs; c;TyNy;n( Tsuv IyeR .;. sNt jn;n( 5
m' yD' cno /; a xn( y' t a;s;no ju t e hivm;n( )
.r;jWe u d/We suvO _mvIv;RjS y g?ySy s;t* 6
iv W;'s Inui h v/yR
e ;' mdem xtihm;" suv Ir;" 7
348

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

11 Ek;dx' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) adevR t; )
i]up( zNd"

yjSv hotriWto yjIy;ne b;/o mt;' n p[yu _ )


a; no m];v,; n;sTy; ;v; ho];y pOqvI vvTO y;" 1
Tv' hot; mN{tmo no a/u[ gNtdevR o vdq; mTyeWR u )
p;vk
y; ju ;3 vir;s; e yjSv tNv'1 tv Sv;m( 2
/Ny; c Tve /W,; vi p[ dev ;Nm gO,t e yj?yw )
veipo airs;' y ivp[o m/u CzNdo .nit re * 3
aidtu t ( Svp;ko v.;v; e yjSv rodsI cI )
a;y'u n y' nms; r;thVy; aNt supy[ s' p jn;" 4
vO e h yms; bihRr ;vy;m uG`Ot vtI suvO _" )
aMy= s sdne pOqVy; a;y yD" sUyRe n c=u" 5
dxS y; n" puv,R Ik hotdevR e .re a.r/;n" )
r;y" sUn o shso v;vs;n; ait sem vOj n' n;'h" 6
12 ;dx' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) adevR t; )
i]up( zNd"

m?ye hot; duro,e bihRWo r;StodSy rodsI yj?yw )


ay' s sUn "u shs At;v; dUr ;t( sUyoR n xocW; tt;n 1
a; ySmn( Tve Svp;k yj] y=d( r;jn( TsvtR ;tve nu *" )
i]W/ SqSttWo n j'ho hVy; m`;in m;nuW ; yj?yw 2
tej; ySy;ri tvnR re ;$( todo a?vn( n vO/ s;no a*t( )
a{o`o n {vt; cet it TmmTyoRv]R aoW/IWu 3
s;Sm;k .ret rI n xUW w r" ve dm a; j;tved ;" )
{vo vNvn( Tv; n;voR " iptve j;ry;y yD"w 4
a/ Sm;Sy pnyNt .;so vOq; yt( t=dnuy ;it pOQ vIm( )
so y" SpN{o iviWto /vIy;nO, o n t;yru it /Nv; r;$( 5
s Tv' no avnR ( ind;y; ive .re a.r/;n" )
349

[Rik Veda]

m<@l 6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

veiW r;yo iv y;s duC zn; mdem xtihm;" suv Ir;" 6


13 ]yodx' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) adevR t; )
i]up( zNd"

Tvd( iv; su.g s*.g;Nye iv yNt vinno n vy;" )


u I ryv;Rjo vO]t yU Re idvo vOi rI@o rIitrp;m( 1
Tv' .go n a; ih rmWe prJmev =ys dSmvc;" )
ae m]o n bOh t AtSy;s =; v;mSy dev .Ur"e 2
s sTpit" xvs; hNt vO] me ivp[o iv p,.e iR tR v;jm( )
y' Tv' p[c te Atj;t r;y; sjoW; nP];p;' ihnoiW 3
ySte sUno shso gI.RK qwyDR mw tR oR inxit' ve ;n$( )
iv' s dev p[it v;rme /e /;Ny'1 pTyte vsVyw" 4
t; nO>y a; s*vs; suv Ir; e sUno shs" pu yse /;" )
,oiW yCzvs; .Ur po vyo vOk;y;rye jsur ye 5
v; sUn o shso no ivh;y; ae tok tny' v;j no d;" )
iv;.gIR .Rr . pUi tRmX y;' mdem xtihm;" suv Ir;" 6
14 ctudx
R ' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) adevR t; ) 1-5
p[qm;idpc;Rmnupu ( 6 W; Ac xKvrI zNdsI

a; yo mTyoR duvo /y' juj oW /Iit." )


.su W p[ pUV yR W' vurIt;vse 1
ar p[cte ; ave/R Stm AiW" )
a' hot;rmIte yDWe u mnuW o ivx" 2
n;n; 1 e vse Sp/NR te r;yo ay"R )
tUvNR to dSyum ;yvo v[t "w sI=Nto av[t m( 3
arPs;mOt IWh' vIr' dd;it sTpitm( )
ySy ]sNt xvs" s'c = x]vo .y; 4
aihR vn; indo dev o mtmR u yit )
350

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

sh;v; ySy;vOt o ryv;Rje vvOt " 5


aCz; no m]mho dev dev ;ne voc" sumi t' rodSyo" )
vIih SvSt' su =it' idvo nn(
iWo a'h;' s durt; trme t; trme tv;vs; trem 6
15 pdx' sU_m(
1-19 Ekonv'xTyOcSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j a;irso vIthVyo
v; AiW" ) adevR t; ) 1-2 4-5 7-9
p[qm;itIyyoAcotuqIRpMyo" smInvMyo jgtI 3 15
tOtIy;pdXyo" xKvrI 6 W; aitxKvrI 10-14 16 19
dxMy;idp;n;' Wo@Xy; Ekonv'Xy; i]up( 17 sdXy; anupu ( 18
a;dXy; bOhtI zNd;'s

mmU Wu vo aitqmuWb /Ru ' iv;s;' vx;' pitmO se gr; )


vetId( idvo jnWu ; kd; xucJyoRk cd g.oR ydCyut m( 1
m]' n y' su/t' .Ogv o d/u vRnS pt;vI@m?U vRxocWm( )
s Tv' supI[ t o vIthVye at p[x St.mRhyse idvie dve 2
s Tv' d=Sy;vOk
o vO/ o .U ry"R prSy;NtrSy tW" )
r;y" sUn o shso mTyeR v; zidRyCR z vIthVy;y spq[ o .r;j;y spq[ "
3
ut ;n' vo aitq' Sv,rR m' hot;r' mnuW " Sv?vrm( )
ivp[' n u= vcs' suvO _.hRVyv;hmrit' dev mO se 4
p;vk
y; ytyNTy; p; =;mn( c Wso n .;nnu ; )
tUvnR ( n y;mte x
Sy nU r, a; yo `O, e n ttWO ;,o ajr" 5
am' v" sm/; duvSyt ip[y ' p y[ ' vo aitq' gO,IW, )
p vo gI.Rrm tO ' ivv;st dev o dev We u vnte ih v;y| dev o dev We u vnte ih
no duv" 6
smm' sm/; gr; gO, e xuc' p;vk pur o a?vre /[vu m( )
ivp[' hot;r' puv ;rm& h' kv' su rw Imhe j;tved sm( 7
Tv;' dUt me amtO ' yug ye gu e hVyv;h' d/re p;ymu I@m( )
dev ;s mt;s j;gO v' v.'u vxp( it' nms; in Wei dre 8
351

[Rik Veda]

m<@l 6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

v.WU .y;\ anu v[t ; dUt o dev ;n;' rjsI smIyse )


yt( te /Iit' sum i tm;v,O Imhe / Sm; nS]vq" xvo .v 9
t' sup t[ Ik su x' Svmv;'so vdu r ' spem )
s y=d ( iv; vynu ;in v;n( p[ hVymrmtO We u voct( 10
tme p;Syut t' ippiWR ySt a;n$( kvye xUr /Iitm( )
yDSy v; inxit' voidit' v; tmt( pO, = xvsot r;y; 11
Tvme vnuyto in p;ih Tvmu n" shs;vv;t( )
s' Tv; ?vSmNvd>yet u p;q" s' ry" SpOh y ;Yy" shI 12
ahoRt; gOh pit" s r;j; iv; ved jinm; j;tved ;" )
dev ;n;mtu yo mTy;n ;' yj" s p[ yjt;mOt ;v; 13
ae yd vxo a?vrSy hot" p;vkxoce ve ih yJv; )
At; yj;s mihn; iv yd( .UhVR y; vh yiv y; te a 14
a. p[y;' s su/t;in ih :yo in Tv; d/It rodsI yj?yw )
av; no m`vn( v;js;t;ve iv;in durt; trme t; trme tv;vs;
trem 15
ae ive ." SvnIk dev w ,;v Nt' p[qm " sId yoinm( )
kl
;yn' `Ot vNt' sv]e yD' ny yjm;n;y s;/u 16
mmu TymqvvR d' mNqNt ve/ s" ) ymy Ntm;ny mUr '
Xy;Vy;>y" 17
jinv; dev vItye svtR ;t; SvStye )
a; dev ;n( v+ymtO ;\ At;v/O o yD' dev We u ipSpOx" 18
vymu Tv; gOhpte jn;n;me akmR sm/; bOh Ntm( )
aSqU r no g;hpR Ty;in sNtu itGmen nStejs ; s' xx;/ 19
itIyonuv;k"
sU0 16 )23
16 Wo@x' sU_m(
1-48 acTv;r'xcSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) adevR t;
) 1 6 p[qm;WoAcovR/mR ;n; 2-5 7-26 28-45
itIy;idctsO,;' sMy;idv'xter;v'Xy;;dx;n; g;y]I 27 47352

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

48 sv'Xy;" scTv;r'XycTv;r'Xyo;nupu ( 46 W$(cTv;r'Xy;


i]up( zNd;'s

Tvme yD;n;' hot; iveW ;' iht" ) dev e .m;RnWu e jne 1


s no mN{;.r?vre j;.yjR ; mh" ) a; dev ;n( v= y= c 2
veTq; ih ve/ o a?vn" pq dev ;s; ) ae yDWe u suto 3
Tv;mI a/ it; .rt o v;j." xn m( ) je yDWe u yDym( 4
Tvmm; v;y; pu idvod;s;y suNvte ) .r;j;y d;xWu e 5
Tv' dUt o amTyR a; vh; dwVy' jnm( ) <vn( ivp[S y sui tm( 6
Tv;me Sv;?yo3 mt;s o dev vItye ) yDWe u dev mIte 7
tv p[ y= s' xmut tu' sud ;nv" ) ive juWNt k;mn" 8
Tv' hot; mnui hRto vir;s; vdu r " ) ae y= idvo ivx" 9
a a; y;ih vItye gO,;no hVyd;tye ) in hot; sTs bihRiW 10
t' Tv; smriro `Ot ne v/Ry;ms ) bOh Czoc; yiv 11
s n" pOq u v;YymCz; dev ivv;ss ) bOh de suv IymR ( 12
Tv;me pukr;d?yqv; inrmNqt ) mU oR ivSy v;`t" 13
tmu Tv; d?yi W" pu] /e aqv,R " ) vO] h ,' purd' r m( 14
tmu Tv; p;Qyo vOW; smI/e dSyuh Ntmm( ) /nj' y ' r,er ,e 15
EU Wu b[v;, te Tqetr ; gr" ) E.v/R ;Rs Ndu ." 16
y] Kv c te mno d=' d/s rm( ) t]; sd" ,vse 17
nih te pUt mR =pd( .uv me ;n;' vso ) aq; duvo vnvse 18
a;rg;m .;rto vO]h ; pu c te n " ) idvod;sSy sTpit" 19
s ih iv;it p;qvR ; ry' d;xNmihTvn; ) vNvv;to aStOt " 20
s p[ v vIys ; e u ne s'y t; ) bOh t( ttNq .;nnu ; 21
p[ v" s%;yo aye Stom' yD' c /O,uy ; ) acR g;y c ve/ se 22
s ih yo m;nuW ; yug ; sIdot; kivt"u ) dUt hVyv;hn" 23
t; r;j;n; xucvt[ ; idTy;n( m;t' g,m( ) vso y=Ih rodsI 24
vSvI te ae s'i rWyte mTy;y ) joR np;dmtO S y 25
Tv; d; aStu eo Tv; vNvn( Tsur Ke ,;" ) mtR a;n;x suvO _m(
26
te te ae Tvot; WyNto ivm;yu" ) trNto ayoR ar;tIvNR vNto ayoR
353

[Rik Veda]

m<@l 6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ar;tI" 27
aStGmen xocW; y;sd( iv' Ny1i ],m( ) anoR vnte rym( 28
suv Ir' rym; .r j;tvde o ivcW,R e ) jih r=;' s suto 29
Tv' n" p;h' s o j;tvde o a`;yt" ) r=; ,o b[,Skve 30
yo no ae dur ve a; mtoR v/;y d;xit ) tSm;" p;h' s " 31
Tv' t' dev jy; pr b;/Sv du tm( ) mtoR yo no j`;'s it 32
.r;j;y spq[ " xmR yCz shNTy ) ae vre< y' vsu 33
avO]R ;, jnd( {iv,SyuvpR N yy; ) sm" x
a;t" 34
g.eR m;t"u iptu pt; vidut;no a=re ) sIdtO Sy yoinm; 35
b[ p[j ;vd; .r j;tvde o ivcW,R e ) ae yd( dIdyd( idiv 36
p Tv; r<vs' x' p[yS vNt" shSt ) ae ssOJ mhe gr" 37
p Cz;y;mv `O,e rgNm xmR te vym( ) ae ihr<ys'x" 38
y g[ v xyhR ; itGmo n v'sg " ) ae puro rojq 39
a; y' hSte n %;idn' xx' j;t' n b.[i t ) vx;m' Sv?vrm( 40
p[ dev ' dev vItye .rt; vsui vmm( ) a; Sve yon* in WIdtu 41
a; j;t' j;tved s ip[y ' xxIt;itqm( ) Syon a; gOh pitm( 42
ae yu+ v; ih ye tv;;so dev s;/v" ) ar' vhNt mNyve 43
aCz; no y;; vh;. p[y;' s vItye ) a; dev ;n( TsompItye 44
de .;rt um dj,e dvtu t( ) xoc; iv .;jr 45
vItI yo dev ' mtoR duvS yedmIt;?vre hivm;n( )
hot;r' sTyyj' rodSyo;nhSto nms; vv;set( 46
a; te a Ac; hivd ; t' .r;ms )
te te .vNtU= , AW.;so vx; t 47
a' dev ;so ag[ ymN/te vO]h Ntmm( )
yen; vsUN y;.Ot ; tO
h; r=;' s v;jn; 48
Wo?y;y"
v0 1-25
17 sdx' sU_m(
354

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

1-15 pdxcRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) N{o devt; )


1-14 p[qm;idctudx
R c;| i]up( 15 pdXy; ipd; i]up( zNdsI

ipb; somm . ymug [ tdR v| gVy' mih gO,;n N{ )


iv yo /O ,o v/Wo vj[hSt iv; vO] mmi]y; xvo." 1
s ' p;ih y AjIWI t]o y" xp[v ;n( vOW. o yo mtIn;m( )
yo go] .d( vj.[ dO ( yo hr;" s N{ c];\ a. tO N/ v;j;n( 2
Ev; p;ih p[ q; mNdtu Tv; u / b[ v;vO/ Svot gI.R" )
a;v" sUy| ,ui h pIiphIWo jih x]Ur\ . g; N{ tON/ 3
te Tv; md; bOh idN{ Sv/;v me pIt; =yNt um Ntm( )
mh;mnUn ' tvs' iv.Ui t' mTsr;so jWNt p[s ;hm( 4
ye." sUymR Wu s' mNds;no v;sy op h;in d{tR ( )
mh;mi{' pr g; N{ sNt' nuT q; aCyut ' sdsS pr Sv;t( 5
tv Tv; tv td( d's n;.r;m;su pKv' xCy; in dI/" )
a*,odR rRu y;>yo iv hodUv ;Rd( g; asjO o airSv;n( 6
pp;[ q =;' mih d'so Vyu1v IRmup ;mO vo bOh idN{ St.;y" )
a/;ryo rodsI dev pu] e p[ e m;tr; yI AtSy 7
a/ Tv; ive pur N{ dev ; Ek tvs' d/re .r;y )
adev o yd>y*ih dev ;n( TSvW;Rt; vO,t N{m] 8
a/ *t( te ap s; nu vj[;d ( it;nmd( .ys; SvSy mNyo" )
aih' yidN{o a>yohs;n' in cd( v;yu" xyqe j`;n 9
a/ Tv; te mh g[ vj[' sh.iO ' vvOtCzt;m( )
ink;mmrm,s' yen nvNtmih' s' ip,gOjIiWn( 10
v/;n ( y' ive mt" sjoW;" pcCzt' mihW;\ N{ tu>ym( )
pUW ; iv,uS ]I, sr;' s /;vn( vO]h ,' midrm'x
mu S mw 11
a; =odo mih vOt ' ndIn;' pritmsOj mRmp ;m( )
t;s;mnu p[v t N{ pNq;' p[;dyR o nIcIrp s" smu{ m( 12
Ev; t; iv; cv;'s mN{' mh;mug m[ j yu | shod;m( )
suv Ir' Tv; Sv;yu/ ' suv j[ m; b[ nVymvse vvOTy;t( 13
s no v;j;y vs We c r;ye /ei h um t N{ ivp[;n ( )
.r;je nOv t N{ sUr In( idiv c Smw/ p;yeR n N{ 14
355

[Rik Veda]

m<@l 6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ay; v;j' dev iht' snem mdem xtihm;" suv Ir;" 15


18 a;dx' sU_m(
1-15 pdxcRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

tmu ih yo a..UT yoj; vNvv;t" put N{" )


aW;hmug '[ shm;nm;.gIR .Rv/R R vOW. ' cW,R In;m( 1
s yu? m" sTv; %jt( sm; tuivm[= o ndnum ;\ AjIWI )
bOh {e, u vno m;nuW I,;mek" In;m.vt( sh;v; 2
Tv' h nu Tyddm;yo dSyU\ rek" Irvnor;y;y )
aSt Svu vIy1| tt( t N{ n SvdSt ttqu ; iv voc" 3
sid te tuivj;tSy mNye sh" sih turt Stur Sy )
gm[ gu S[ y tvsStvIyo r/S[ y r/[t ru o b.Uv 4
t" p[ ' s:ymStu yu me Tq; vdvl
R miro." )
hCyutCyud( dSmeW yNtmO, o" puro iv duro aSy iv;" 5
s ih /I.hRVyo aSTyug [ x;nNmhi t vO] t yU Re )
s toks;t; tnye s vjI[ vtNts;Yyo a.vt( smTsu 6
s mJmn; jinm m;nuW ;,;mmTyenR n;;it p[ seR )
s u ne s xvsot r;y; s vIy,Re nOtm " smok;" 7
s yo n muh e n mqU jno .Ut( sum Ntun ;m; cumu r' /uin' c )
vO, k ipp['u xMbr' xu,mN{" pur ;' Cy*;y xyq;y nU ct( 8
d;vt; Tv=s; pNys; c vO]h Ty;y rqmN{ it )
/v vj[' hSt a; d=,]; . p[ mNd pud] m;y;" 9
anR xuk vnmN{ het I r=o in /+yxinnR .Im; )
gM.Iry Avy; yo roj;?v;nyd( durt; dM.y 10
a; sh' pq.rN{ r;y; tuvu tuvv;je .rv;Rk )
y;ih sUn o shso ySy nU cddev xe put yoto" 11
p[ tui vu Sy SqvrSy `Ove idvR o rrp(xe mihm; pO qVy;" )
n;Sy x]un R p[i tm;nmSt n p[i t" pu m;ySy so" 12
p[ tt( te a; kr,' t' .Ut ( kTs' yd;ymu i tqGvmSmw )
356

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

pu
sh; in xx; a. =;mut( tUvyR ;,' /OWt ; innqe 13
anu Tv;ihe a/ dev dev ; mdn( ive kivtm' kvIn;m( )
kro y] vrvo b;/t;y idve jn;y tNve gO,;n" 14
anu ;v;pO qvI tt( t aojo mTy;R jht N{ dev ;" )
v; o at' yt( te aSTyu Kq' nvIyo jnySv yD"w 15
19 Ekonv'x' sU_m(
1-13 ]yodxcRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

mh;\ N{o nOv d; cWR ,p;[ t ibh; amn" sho." )


aSm{Gv;vO/e vIy;y o" pOq "u sut " ktRO ..tRU ( 1
N{mve /W,; s;tye /;d( bOh NtmO vmjr' yuv;nm( )
aW;hen xvs; xUxv ;'s' sd( yo v;v/O e as;m 2
pOq U kr; bl; g.StI aSm{1k
s' mmIih v;' s )
yUq ve p" pxp ; dmUn ; aSm;\ N{;>y; vvTO Sv;j* 3
t' v N{' citnmSy x;k rh nUn ' v;jy Nto vem )
yq; ct( pUvRe jrt;r a;su rne ; anv; ar;" 4
/Ot v[t o /nd;" somv
O " s ih v;mSy vsun " pu= "u )
s' jGmre pQy;3 r;yo aSmn( Tsmu{ e n sN/vo y;dm;n;" 5
xv' n a; .r xUr xv aojm ojo a..Ut gm[ ( )
iv; u ; vO<y; m;nuW ;,;mSm>y' d; hrvo m;dy?yw 6
ySte md" pOt,;W;mO/ [ N{ t' n a; .r xUxv ;'sm ( )
yen tokSy tnySy s;t* m's Imih jgIv;'sS Tvot;" 7
a; no .r vOW, ' xummN{ /nSpOt' xUxv ;'s' sud =m( )
yen v's;m pOtn ;su x]Un ( tvoit.t j;mI\rj;mIn( 8
a; te xumo vOW. Etu p;dor;d/r ;d; pur St;t( )
a; vto a. smeT vv;RN{ u ' Svv
R e S me 9
nOv t( t N{ nOtm ;.tI v's Imih v;m' omte ." )
=e ih vSv .ySy r;jn( /; r' mih SqUr ' bOh Ntm( 10
mTvNt' vOW. ' v;v/O ;nmkv;r' idVy' x;smN{m( )
357

[Rik Veda]

m<@l 6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

v;s;hmvse nUtn ;yog[' shod;mh t' vme 11


jn' vj[n ( mih cNmNym;nme> yo nO>yo rN/y; yevSm )
a/; ih Tv; pOqVy;' xUrs ;t* hv;mhe tnye govPsu 12
vy' t E." pu t s:yw" x]o"x]or t( Sy;m )
Nto vO] ;<yu. y;in xUr r;y; mdme bOht ; Tvot;" 13
20 v'x' sU_m(
1-13 ]yodxcRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) N{o devt; )
1-6 8-13 p[qm;idtOcySy;My;idtOcySy c i]up( 7 sMy;
ivr;$( zNdsI

*nR y N{;. .Um;yR StSq* ry" xvs; pOT su jn;n( )


t' n" sh.rmuvrR ;s;' d sUn o shso vO]t ru m ( 1
idvo n tu>ymNvN{ s]; suy | dev e ./;Ry ivm( )
aih' yd( vO] mpo vv[v ;'s' hOj IiWn( iv,un ; sc;n" 2
tUvR ojIy;n( tvsStvIy;n( tb[ Ne {o vO
mh;" )
r;j;.vNm/un " soMySy iv;s;' yt( pur ;' dmRu ;vt( 3
xtrw p {n( p,y N{;] dxo,ye kvye ks;t* )
v/"w xu,Sy;xWu S y m;y;" ipTvo n;rrce It( ik cn p[ 4
mho &ho ap v;yu /;y vj[S y yt( ptne p;id xu," )
W srq' s;rqye krN{" kTs;y sUySR y s;t* 5
p[ Xyen o n midrm'x
mu S mw xro d;sSy nmuc me qR ;yn( )
p[;vmI' s;Py' ssNt' pO, g[;y ; smW; s' SvSt 6
iv ipp[or ihm;ySy h;" puro vj[H zvs; n dd"R )
sud;mn ( td( reK,o ap[mO ymO jne d;]' d;xWu e d;" 7
s vet s 'u dxm;y' dxo,' tUtu jmN{" Sv.isu " )
a; tug'[ xid.' otn;y m;tnu R sImpu sOj; y?yw 8
s ' SpO/o vnte ap[t Ito b.[d ( vj[' vO]h ,' g.St* )
itrI a?yStev gteR vcoyju ; vht N{mO vm( 9
snme tevs; nVy N{ p[ pUr v" StvNt En; yD"w )
s yt( pur" xmR x;rdIdR Rn( d;sI" puk
T s;y x=n( 10
358

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

Tv' vO/ N{ pUV yoR .U vRrvSyux


ne k;Vy;y )
pr; nvv;STvmnud ye ' mhe ip]e dd;q Sv' np;tm( 11
Tv' /uinrN{ /uinmtIA, orp" sIr; n vNtI" )
p[ yt( sm{u mit xUr piWR p;ry; tuv x
R ' ydu' SvSt 12
tv h TyidN{ ivm;j* sSto /unIcmu ru I y; h svp( )
dIdyidt( tu>y' some ." suN vn( d.Iitr?m.Oi t" pKQy1k
" 13
21 Ekv'x' sU_m(
1-12 ;dxcRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) 1-8 10 12
p[qm;c;| dxmI;dXyoeN{" 9 11 nvMyek;dXyo ive dev; devt;" )
i]up( zNd"

m; Tv; put mSy k;rohRVy' vIr hVy; hvNte )


/yo rqe ;mjr' nvIyo ryivR.iU trIyte vcSy; 1
tmu StuW N{' yo ivd;no gv;h s' gI.RyDR vO
m( )
ySy idvmit m; pO qVy;" pu m;ySy rrce mihTvm( 2
s t( tmovyun ' ttN vt( sUy,Re vynu v k;r )
kd; te mt; amtO S y /;mey=Nto n mnNt Sv/;v" 3
ySt; ck;r s kh SvidN{" km; jn' crit k;su v=u )
kSte yDo mnse x' vr;y ko ak N{ ktm" s hot; 4
d; ih te vevWt" pur;j;" p[ ;s a;s"u pu t( s%;y" )
ye m?ym;s t nUtn ;s t;vmSy put bo/ 5
t' pOC zNtovr;s" pr;, p[ ; t N{ uTy;nu yem"u )
ac;m s vIr b[v;ho y;dev v t;t( Tv; mh;Ntm( 6
a. Tv; p;jo r=so iv tSqe mih jD;nm. tTsu it )
tv p[ ne yuJyen s:y; vj[,e /O,o ap t; nud Sv 7
s tu u/ IN{ nUtn Sy b[<yto vIr k;/;y" )
Tv' ;3i p" p[i dv ipt, ;' xd( b.qU suh v E* 8
p[otye v,' m]mN{' mt" v;vse no a )
p[ pUW ,' iv,um ' pur' /' svt;rmoW/I" pvtR ;' 9
m Tv; pux;k p[yJyo jrt;ro a>ycNR Tyk" )
359

[Rik Veda]

m<@l 6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

u/ I hvm; vt o v;no n Tv;v;\ aNyo amtO TvdSt 10


nU m a; v;cmpu y;ih v;n( ive ." sUno shso yj]"w )
ye aj; Ats ;p a;su yeR mnu' c pr' ds;y 11
s no bo/ purEt; sug We U t dug WRe u pqd( ivd;n" )
ye am;s rvo vih;Ste.nR N{;. v= v;jm( 12
22 ;v'x' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

y Ek VyWR,In;mN{' t' gI.Rr> ycR a;." )


y" pTyte vOW. o vO<y;v;n( TsTy" sTv; pum;y" shSv;n( 1
tmu n" pUvRe iptro nvGv;" s ivp[;s o a. v;jyNt" )
n= ;.' ttu r' pvRte ;m{o`v;c' mit." xvm( 2
tmImh N{mSy r;y" pu v IrSy nOv t" pu= o" )
yo aS/oyurj r" Svv;n ( tm; .r hrvo m;dy?yw 3
to iv voco yid te pur ; crt;r a;nx" su mN{ )
kSte .;g" ik vyo du/[ %" pu t puvsosur " 4
t' pOC zNtI vj[h St' rqe ;mN{' vepI vKvrI ySy nU gI" )
tu vg;[ . ' tui vk m| r.od;' g;tu mWe n=te tumm[ Cz 5
ay; h Ty' m;yy; v;vO/;n' mnojvu ; Svtv" pvtR ne )
aCyut ; cd( vIt; Svojo jo iv h; /OW t ; vrp(xn( 6
t' vo /y; nVySy; xv' p[ ' p[ v t( prt'sy ?yw )
s no v=dinm;n" suv e{o iv;Nyit dug hR ;, 7
a; jn;y &,e p;qvR ;in idVy;in dIpyoNtr=; )
tp; vOWn( vt" xocW; t;n( b[ i We xocy =;mp 8
.uvo jnSy idVySy r;j; p;qvR Sy jgtSTveWs'k )
/v vj[' d=, N{ hSte iv; ajuyR dyse iv m;y;" 9
a; s'y tmN{ ," SvSt' x]tu yU ;y bOht ImmO/ ;[ m( )
yy; d;s;Ny;y; , vO] ; kro vj[n( sut k
u ; n;W;, 10
s no inyu " put ve/o vv;r;.r; gih p[yJyo )
360

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

n y; adev o vrte n dev a;.y;Rih tUym ; m{i{k 11


23 ]yov'x' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

sut t( Tv' inmXl N{ some Stome b[ , xSym;n Kqe )


yd( v; yu _;>y;' m`vn( hr>y;' b.[d ( vj[' b;orN{ y;s 1
yd( v; idiv p;yeR suvmN{ vO]h Tyevs xUrs ;t* )
yd v; d=Sy b>yuWo ab>ydrN/y" x/tR N{ dSyUn ( 2
p;t; sut mN{o aStu som' p[,ne Igo[ jrt;rmtU I )
kt;R vIr;y suvy lok d;t; vsu Stuvt e krye ct( 3
gNtey;Nt svn; hr>y;' b.[vjR '[ pip" som' didg;" )
kt; vIr' ny| svvR Ir' ot; hv' gO,t " Stomv;h;" 4
aSmw vy' yd( v;v;n td( vivm N{;y yo n" p[i dvo apSk" )
sut e some Stum s x'sd Ku qeN{;y b[ v/nR ' yq;st( 5
b[;, ih cW e v/nR ;in t;vt( t N{ mit.ivRivm" )
sut e some sutp;" x'tm ;in r;N{(y; iy;Sm v=,;in yD"w 6
s no bo/ puro;x' rr;," ipb; tu som' goAjIkmN{ )
Ed' bihRyjR m ;nSy sIdo / Tv;yt lokm( 7
s mNdSv; nu joWmgu [ p[ Tv; yD;s me aXnuvNtu )
p[me e hv;s" putmSme a; Tvey ' /Irvs N{ yMy;" 8
t' v" s%;y" s' yq; sut We u some .rI'pO,t; .ojmN{m( )
ki vt( tSm; asit no .r;y n suvmN{ovse mO/;it 9
Evie dN{" sut e aSt;v some .r;jWe u =yidNm`on" )
asd( yq; jr] t sU rrN{o r;yo vv;rSy d;t; 10
tOtIyonuv;k"
sU0 24 )43
24 ctuv|x' sU_m(
361

[Rik Veda]

m<@l 6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) N{o devt; )


i]up( zNd"

vOW; md N{e Xlok Kq; sc; someW u sutp ; AjIWI )


ac}R yo m`v; nO>y Kqwu=R o r;j; gr;m=toit" 1
ttu rvIrR o nyoR ivcet ;" ot; hv' gO,t VyUiR t" )
vsu" x'so nr;' k;/;y; v;jI Stut o vdqe d;it v;jm( 2
a=o n co" xUr bOh n( p[ te m; rrce rodSyo" )
vO= Sy nu te put vy; VyU3 t yo rN{ pUv IR" 3
xcIvtSte pux;k x;k; gv;mv ut y" s'c r,I" )
vTs;n;' n tNtySt N{ d;mNvNto ad;m;n" sud;mn( 4
aNyd kvrR mNydu o s sNmur ;cirN{" )
m]o no a] v, pUW ;yoR vxSy pyetR ;St 5
iv Tvd;po n pvtR Sy pO ;duK qe.rN{;nyNt yD"w )
t' Tv;." su i t.v;j yNt a;j' n jGmugRv;Rho a;" 6
n y' jrNt xrdo n m;s; n ;v N{mvkxyR Nt )
vO
Sy cd( v/Rt;mSy tn"U Stome .Kqw xSym;n; 7
n vIve nmte n Sqr;y n x/tR e dSyuj tU ;y Stv;n( )
aj[; N{Sy gryv; gM.Ire cd( .vit g;/mSmw 8
gM.Ir,e n ,;mi]n( p[We o yN/ sutp;vn( v;j;n( )
Sq; Wu ?vR tI arW<y_oVyuR * prtKMy;y;m( 9
scSv n;ymvse a.Ik to v; tmN{ p;ih rW" )
am; cwn m r<ye p;ih rWo mdem xtihm;" suv Ir;" 10
25 pv'x' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) N{o devt; ) i]up(
zNd"

y; t itrvm ; y; prm ; y; m?ymNe { xumSt )


t;. Wu vO] h Tye vInR E. v;jwm hR ;n( n g[ 1
a;." SpO/o mqtIrrW<ym]Sy Vyqy; mNyumN{ )
a;.ivR; a.yju o ivWUc Ir;y;y ivxov t;rId;RsI" 2
362

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

N{ j;my t yej;myo v;RcIn;so vnWu o yuyju e[ )


TvmeW ;' ivqur ; xv;' s jih vO<y;in ,uh I pr;c" 3
xUro v; xUr' vnte xrIrw StnU c; tiW yt( <vwte )
tok v; goWu tnye ydPsu iv NdsI vrR ;su b[vtw e 4
nih Tv; xUro n tur o n /O ,unR Tv; yo/o mNym;no yuy o/ )
N{ nik; p[TySTyeW;' iv; j;t;Ny>ys t;in 5
s pTyt .yonMRO ,myoyRdI ve/ s" smqe hvNte )
vO] e v; mho nOv it =ye v; VycSvNt; yid ivtNtstw e 6
a/ Sm; te cW,R yo ydej;inN{ ];tot .v; vt; )
aSm;k;so ye nOtm ;so ayR N{ sUr yo d/re pur o n" 7
anu te d;y mh N{y;y s]; te ivmnu vO]h Tye )
anu =]mnu sho yj]e N{ dev e .rnu te nOW 8
Ev; n" SpO/" smj; smTSvN{ r;rN/ mqt Irdev I" )
v;m vStorvs; gO, Nto .r;j; t t N{ nUn m( 9
26 Wi@vx
' ' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

u/ I n N{ y;ms Tv; mho v;jSy s;t* v;vWO ;,;" )


s' yd( ivxoyNt xUrs ;t; g'[ no v" p;yeR ahn( d;" 1
Tv;' v;jI hvte v;jney o mho v;jSy g?ySy s;t* )
Tv;' vO] e vN{ sTpit' t]' Tv;' ce muih; goWu yu?yn( 2
Tv' kv' codyoks;t* Tv' kTs;y xu,' d;xWu e vk )
Tv' xro amm,R " pr;hitqGv;y x'Sy' kryn( 3
Tv' rq' p[ .ro yo/mO vm;vo yu?yNt' vOW. ' dxmu ( )
Tv' tug'[ vets ve sc;hn ( Tv' tuj' gO, NtmN{ tUto" 4
Tv' tduK qmN{ bh,R ; k" p[ yCzt; sh; xUr diWR )
av grde ;Rs' xMbr' hn( p[;vo idvod;s' c];.t I 5
Tv' ;.mNR ds;n" somw d.R Itye cumu rmN{ svp( )
Tv' rj' ip#nse dxSyn( Wi' sh; xCy; sc;hn( 6
363

[Rik Veda]

m<@l 6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ah' cn tt( sU r.r;nXy;' tv Jy;y N{ su moj" )


Tvy; yt( StvNte s/vIr vIr;S]vqne nW; xiv 7
vy' te aSy;mN{ u t* s%;y" Sy;m mihn p[e ;" )
p[;tdiR n" =]IrStu eo `ne vO] ;,;' snye /n;n;m( 8
27 sv'x' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) 1-7
p[qm;idsc;RmN{" 8 aMy; c;ym;nSy;>y;vitRno d;n' devte )
i]up( zNd"

ikmSy mde ikMvSy pIt;ivN{" ikmSy s:ye ck;r )


r,; v; ye inWid ik te aSy pur ; viv{e ikmu nUtn ;s" 1
sdSy mde sSy pIt;ivN{" sdSy s:ye ck;r )
r,; v; ye inWid st( te aSy pur ; viv{e sdu nUtn ;s" 2
nih nu te mihmn" smSy n m`vn( m`vvSy v )
n r;/sor;/so nUtn S yeN{ nikdR x N{y' te 3
Ett( Tyt( t N{ymcie t yen;v/IvrR x%Sy xeW" )
vj[S y yt( te inhtSy xum;t( Svn;idN{ prmo dd;r 4
v/IidN{o vrx%Sy xeWo >y;vitRne c;ym;n;y x=n( )
vOc Ivto yryUp Iy;y;' hn( pUvRe a/eR .ys;pro dtR( 5
i]'x
Czt' vmR, N{ s;k yVy;vTy;' put vSy; )
vOc IvNt" xrve pTym;n;" p;]; .Nd;n; Nyq;RNy;yn( 6
ySy g;v;vW; sUy vSyU aNt Wu crto rerh;,; )
s sOy ;y tuv x
R ' pr;d;d( vOc Ivto dwvv;t;y x=n( 7
y;\ ae rqno v'xi t' g; v/mU t o m`v; m' sm;[ $( )
a>y;vt IR c;ym;no dd;it dU, ;xey ' d=,; p;qvR ;n;m( 8
28 a;v'x' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) 1 3-7
p[qmcRStOtIy;idp;n; g;v" 2 8 itIy;MyorN{o g;vo v; devt;" )
1 5-7 p[qmcR" pMy;idtOcSy c i]up( 2-4 itIy;idtOcSy
364

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

jgtI 8 aMy;;nupu ( zNd;'s

a; g;vo aGmut .{mn ( TsIdNtu go r,yNTvSme )


p[j ;vtI" pu
p; h Syu rN{;y pUv IRW so duh;n;" 1
N{o yJvne pO,t e c x=Tyupde ( dd;it n Sv' muW ;yit )
.Uyo.yU o rymdSy v/yR .e %Lye in d/;it devy mu ( 2
n t; nxNt n d.;it tSkro n;s;m;m]o Vyqr; d/WRit )
dev ;\ y;.yjR t e dd;it c Jyogt( t;." scte gopit" sh 3
n t; av; re, k
u k
;$o aXnute n s'S t]mup yNt t; a. )
g ;ym.y' tSy t; anu g;vo mtSR y iv crNt yJvn" 4
g;vo .go g;v N{o me aCz;n( g;v" somSy p[qm Sy .=" )
m; y; g;v" s jn;s N{ Cz;mId ; mns; cidN{m( 5
yUy ' g;vo medyq; x' cdIr' ct( ,uq; sup t[ Ikm( )
.{' gOh ' ,qu .{v;co bOh d( vo vy Cyte s.;su 6
p[j ;vtI" sUy vs' rxNtI" x
; ap" sup p[ ;,e ipbNtI" )
m; v Sten xt m;`x's " pr vo het I {Sy vOJy;" 7
ped mup p cnR m;su goWUp pOCyt;m( )
p AW.Sy ret SyupNe { tv vIyRe 8
smo?y;y"
v0 1-35
29 Ekon]'x' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

N{' vo nr" s:y;y sepu mhR o yNt" sumt ye ck;n;" )


mho ih d;t; vj[h Sto aSt mh;mu r<vmvse yj?vm( 1
a; ySmn( hSte ny; mm=u r; rqe ihr<yye rqe ;" )
a; rXmyo g.STyo" SqUr yor;?v;so vOW, o yuj;n;" 2
ye te p;d; duv a; mm=u/OR ,uvjR I[ xvs; d=,;v;n( )
vs;no aTk sur .' xe k Sv1, R nOt iviWro b.qU 3
s som a;mXltm" sut o .Ud ( ySmn( p_" pCyte sNt /;n;" )
365

[Rik Veda]

m<@l 6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

N{' nr" Stuv Nto b[k;r; Kq; x'sN to dev v;ttm;" 4


n te aNt" xvso /;YySy iv tu b;b/e rodsI mihTv; )
a; t; sU r" pO, it tUtju ;no yUq ve ;Psu smIjm;n tI 5
Evie dN{" suh v Avo aStU tI anUt I ihrxp"[ sTv; )
Ev; ih j;to asm;Tyoj;" pu
c vO] ; hnit in dSyUn ( 6
30 i]'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

.Uy d( v;v/O e vIy;y \ Eko ajuy oR dyte vsUi n )


p[ rrce idv N{" pOqVy; a/R mdSy p[it rodsI .e 1
a/; mNye bOh dsyu mR Sy y;in d;/;r nikr; mn;it )
idvie dve sUyoR dxtR o .Ud ( iv s;NyuvyR ; su
tu/ ;Rt( 2
a; cU ct( tdpo ndIn;' yd;>yo ardo g;tu mN{ )
in pvtR ; asdo n sed u STvy; h;in suto rj;' s 3
sTymt( t Tv;v;\ aNyo aStIN{ dev o n mTyoR Jy;y;n( )
ahih' prxy;nm ,oR v;sjO o apo aCz; smu{ m( 4
Tvmpo iv duro ivWUc IrN{ hmj" pvtR Sy )
r;j;.vo jgtWR,In;' s;k sUy| jnyn( ;muW ;sm( 5
31 Eki]'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy .;r;j" suho] AiW" ) N{o devt; ) 1-3
5 p[qm;idtOcSy pMy; Ac i]up( 4 ctuQy;R xKvrI zNdsI

a.Ur k
e o rypte ryI,;m; hStyor/q; N{ I" )
iv tok aPsu tnye c sUre vocNt cW,R yo ivv;c" 1
Tvd( .yNe { p;qvR ;in iv; Cyut ; c;vyNte rj;' s )
;v;=;m; pvtR ;so vn;in iv' h' .yte aJm; te 2
Tv' kTsen ;. xu,mN{;xuW' yu?y kyv ' gv* )
dx p[ipTve a/ sUySR y muW;ymvve rp;' s 3
Tv' xt;Nyv xMbrSy puro j`Nq;p[t Iin dSyo" )
366

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

ax=o y] xCy; xcIvo idvod;s;y suNvte sut .r;j;y gO,t e


vsUi n 4
s sTysTvn( mhte r,;y rqm; it tuivnOM, .Imm( )
y;ih p[p qvsop mi{k p[ c ut ;vy cWR ,>y" 5
32 ;i]'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy .;r;j" suho] AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

apUV y;R put m;NySmw mhe vIr;y tvse tur ;y )


vrp ( xne vj[,e x'tm ;in vc;'S y;s; Sqvr;y t=m( 1
s m;tr; sUy,Re ; kvIn;mv;syd( jdi{' gO,;n" )
Sv;/I.AK v.v;Rvx;n du y;,;msOjd;nm( 2
s vi.AK v.goRWu xn( mtDu ." pu
Tv; jg;y )
pur" puroh; s%." s%Iyn( h; roj kiv." kv" sn( 3
s nIVy;.jRrt;rmCz; mho v;je .mhR xumw" )
pu v Ir;.vOWR . =tIn;m; gv,R " suvt;y p[ y;ih 4
s sge,R xvs; t_o aTyw rp N{o d=,tStur ;W;$( )
Tq; sOj ;n; anp;vOd q| idvie dve ivivWurp[mO ym( 5
33 ]yiS]'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy .;r;j" xunho] AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

y aoj N{ t' su no d; mdo vOWn( TSv.id;RSv;n( )


s*v' yo vnvt( Svo vO] ; smTsu s;shd m];n( 1
Tv;' hI3N {;vse ivv;co hvNte cW,R y" xUrs ;t* )
Tv' ivp[e .ivR p,I\rx
;ySTvot t( sint; v;jmv; 2
Tv' t;\ N{o.y;\ am];n( d;s; vO] ;<y;y; c xUr )
v/IvnR ve su/te .rTk r; pOT su diWR nO, ;' nOt m 3
s Tv' n N{;kv;.tI s%; v;yur vt; vO/ e .U" )
SvW;Rt; yd(?vy;ms Tv; yu?yNto nem /t; pOT su xUr 4
367

[Rik Veda]

m<@l 6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

nUn ' n N{;pr;y c Sy; .v; mOk t no a.* )


Tq; gO, Nto mihnSy xmnR ( idiv y;m p;yeR goWtm;" 5
34 ctuiS]'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy .;r;j" xunho] AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

s' c Tve jGmugRr N{ pUv IRivR c Tvd( yNt v>vo mnIW;" )


pur ; nUn ' c Stut y AWI,;' pSpO/ [ N{e a?yuK q;k; 1
pu t o y" pu gUt R A>v;\ Ek" pup[xS to aSt yD"w )
rqo n mhe xvse yuj;no3 Sm;.rN{o anum ;o .Ut( 2
n y' ih's Nt /Ityo n v;,IrN{' n=NtId. v/yR N tI" )
yid Stot;r" xt' yt( sh' gO, Nt gv,R s' x' tdSmw 3
aSm; Etd( idVy1c vRe m;s; mm= N{e Nyy;m som" )
jn' n /Nv . s' yd;p" s]; v;v/O hu vR n ;in yD"w 4
aSm; EtNm;W mSm; N{;y Sto]' mit.rv;c )
asd( yq; mhit vO] t yU R N{o v;yur vt; vO/ 5
35 pi]'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy .;r;jo nr AiW" ) N{o devt; ) i]up( zNd"

kd; .uv n ( rq=y;, b[ kd; Sto]e shpoy' d;" )


kd; Stom' v;syoSy r;y; kd; /y" krs v;jr;" 1
kihR Svt( tidN{ yO.nnR ( vIrvw IrR ;n( nIy;se jy;jIn( )
i]/;tu g; a/ jy;s govN{ u ' SvvdR ( /eS me 2
kihR Svt( tidN{ yr]e vPsu b[ ,v" xiv )
kd; /yo n inytu o yuv;se kd; gom`; hvn;in gCz;" 3
s gom`; jr]e aN{; v;jvso a/ /eih pO=" )
pIiphIW" sud `u ;mN{ /en 'u .r;jWe u su co Cy;" 4
tm; nUn ' vOj nmN yq; cCzro yCz iv duro gO,IWe )
m; inrr' xud `u S y /en or;irs;n( b[, ; ivp[ jNv 5
368

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

36 W$(]x
' ' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy .;r;jo nr AiW" ) N{o devt; ) i]up( zNd"

s]; md;sS tv vjNy;" s]; r;yo/ ye p;qvR ;s" )


s]; v;j;n;m.vo iv._; yd( dev We u /;ryq; asuy mR ( 1
anu p[ yej e jn aojo aSy s]; d/re anu vIy;y )
SyUm g .O e du/y e vtR e c tu' vON Tyip vO]h Tye 2
t' s/I[ cIt yo vO<y;in p*'Sy;in inytu " su rN{m( )
sm{u ' n sN/v Kqx m; Vycs' gr a; vxNt 3
s r;yS%;mup sOj; gO,;n" pu N{Sy TvmN{ vSv" )
pitb.R qU ;smo jn;n;meko ivSy .uvn Sy r;j; 4
s tu u / uTy; yo duv oyu *RnR .Um;. r;yo ay"R )
aso yq; n" xvs; ck;no yug ye gu e vys; ceikt;n" 5
37 si]'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

av;Rgq[ ' vv;r' t ge[ N{ yu _;so hryo vhNtu )


kr Tv; hvte Svv;RnO /Imih s/m;dSte a 1
p[o {o,e hry" km;G mn( pun;n;s AJyNto a.Uvn( )
N{o no aSy pUV yR" ppIy;d( u= o mdSy soMySy r;j; 2
a;s
;,;s" xvs;nmCzN{' suc
rQy;so a;" )
a. v AJyNto vheyu nRU cu v;yormtO ' iv dSyet( 3
vro aSy d=,;mytIRN{o m`on;' tuivk mRtm " )
yy; vj[v" pry;Sy'ho m`; c /O,o dyse iv sUr In( 4
N{o v;jSy SqvrSy d;te {o gI.Rv/R tR ;' vO
mh;" )
N{o vO] ' hino aStu sTv;t; sU r" pO, it tUtju ;n" 5
38 a;i]'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"
369

[Rik Veda]

m<@l 6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ap;idt du n]tmo mhI' .WdR ( um tImN{itm( )


pNysI' /Iit' dwVySy y;mnSy r;it' vnte sud ;nu" 1
dUr ;d; vsto aSy k,; `oW;idN{Sy tNyit b[vu ;," )
Eymen ' dev itvRvTO y;Nm{1 gN{mymOC ym;n; 2
t' vo /y; prm y; pur;j;mjrmN{m> ynU yk" )
b[; c gro d/re smSmn( mh;\ Stomo a/ v/iR dN{e 3
v/;d ( y' yD t som N{' v/;d ( b[ gr Kq; c mNm )
v/;Rhnw muW so y;m _ovR/;n ( m;s;" xrdo ;v N{m( 4
Ev; jD;n' shse as;m v;vO/;n' r;/se c ut ;y )
mh;mug m[ vse ivp[ nUn m; vv;sem vO]t yU WRe u 5
39 EkoncTv;r'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

mN{Sy kvie dVR ySy ve ivRpm[ Nmno vcnSy m?v" )


ap; nStSy scnSy dev e Wo yuvSv gO,t e goag;[ " 1
aymux
;n" pyRi{m
u ; At/Iit.Aty Gu yuj ;n" )
jdg,( ' iv vlSy s;nu' p,I\vcR o.r. yo/i dN{" 2
ay' otydtu o Vy1 _Un( doW; vSto" xrd Ndu rN{ )
m' kt mu d /un RU cd;' xucjNmn Wsk;r 3
ay' rocydco c;no3 y' v;syd( VyO1t ne pUv IR" )
aymIyt Atyu G.rw" SvivRd; n;.n; cWR,p;[ " 4
nU gO, ;no gO, t e p[ r;jW" ipNv vsud ye ;y pUv IR" )
ap aoW/IrvW; vn;in g; avtR o nncO se rrIih 5
40 cTv;r'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

N{ ipb tu>y' sut o md;y;v Sy hrI iv muc ; s%;y; )


370

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

t p[ g;y g, a; inW;q; yD;y gO,t e vyo /;" 1


aSy ipb ySy jD;n N{ md;y Tve aipbo ivrp(xn( )
tmu te g;vo nr a;po ai{rNdu' smn( pItye smSmw 2
sme a* sut N{ som a; Tv; vhNtu hryo vih;" )
Tv;yt ; mns; johvImIN{; y;ih suvt;y mhe n" 3
a; y;ih xdx
u t ; yy;qe N{ mh; mns; sompye m ( )
p b[;, ,v m; no q; te yDStNve3 vyo /;t( 4
yidN{ idiv p;yeR y/Gyd( v; Sve sdne y] v;s )
ato no yDmvse inyTu v;n( TsjoW;" p;ih gvR,o m" 5
41 EkcTv;r'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

ahe
m;n p y;ih yD' tu>y' pvNt Ndv" sut ;s" )
g;vo n vj[n ( TSvmoko aCzN{; gih p[qm o yDy;n;m( 1
y; te k;kt ( sut ; y; vr; yy; xt( ipbs m?v mRm( )
ty; p;ih p[ te a?vyrRu S q;t( s' te vj[o vtRt;mN{ gVyu" 2
EW {Pso vOW . o vp N{;y vO,e smk;r som" )
Et' ipb hrv" Sq;tg[ ySyexWe p[i dv ySte am( 3
sut " somo asut ;idN{ vSy;ny' ey;iktWu e r,;y )
Et' ititvR p y;ih yD' ten iv;StvWIr; pO, Sv 4
y;ms TveN{ y;v;Rr' te somStNve .v;it )
xtto m;dySv; sut We u p[;Sm;\ av pOtn ;su p[ v=u 5
42 icTv;r'x' sU_m(
1-4 ctuAc Sy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) N{o devt; ) 13 p[qm;idtOcSy;nupu ( 4 ctuQy;R Ac bOhtI zNdsI

p[TySmw ippIWte iv;in vdWu e .r )


arg' m ;y jGmye p;~vne nre 1
Emen ' p[T yetn some ." somp;tmm( )
371

[Rik Veda]

m<@l 6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

am]e .AjIiW,mN{' sut e .rNdu ." 2


ydI sut e .rNdu ." some ." p[it.WU q )
ved; ivSy me/ro /OW t( t't mdeWt e 3
aSm;aSm; dN/so ?vyoR p[ .r; sut m( )
ki vt( smSy jeNySy x/tR o .xStervSprt( 4
43 i]cTv;r'x' sU_m(
1-4 ctuAc Sy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) N{o devt; )
i,k zNd"

ySy TyCzMbr' mde idvod;s;y rN/y" )


ay' s som N{ te sut " ipb 1
ySy tIv[s tu ' md' m?ymNt' c r=se )
ay' s som N{ te sut " ipb 2
ySy g; aNtrXmno mde h; av;sOj " )
ay' s som N{ te sut " ipb 3
ySy mNd;no aN/so m;`on' d/We xv" )
ay' s som N{ te sut " ipb 4
ctuqoRnuv;k"
sU0 44 )49
44 ctuTv;r'x' sU_m(
1-24 ctuv|xTyOcSy;Sy sU_Sy b;hRSpTy" x'yA
u i W" ) N{o devt; )
1-6 p[qm;idtOcySy;nupu ( 7 9-24 sMy; nvMy;idWo@xc;R
i]up( 8 aMy; ivr;$( zNd;'s

yo ryvo ry'tm o yo u w Ru vm" )


som" sut " s N{ te St Sv/;pte md" 1
y" xGmStui vxGm te r;yo d;m; mtIn;m( )
som" sut " s N{ te St Sv/;pte md" 2
yen vO
o n xvs; tur o n Sv;.i t." )
som" sut " s N{ te St Sv/;pte md" 3
372

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

Tymu vo ap[h ,' gO,IWe xvsS pitm( )


N{' iv;s;h' nr' m'ih' vcWR ,m( 4
y' v/yR N tId( gr" pit' tur Sy r;/s" )
tmNNvSy rodsI dev I xum' spyRt" 5
td( v KqSy bh,R e N{;yopStO,IW, )
ivpo n ySyotyo iv yd( rohNt s=t" 6
avdd ( d=' m]o nvIy;n( pp;no dev >e yo vSyo acwt( )
ssv ;n( TSt*l;./*tR rI.y; p;yru . vt( s%>y" 7
AtSy pq ve/ ; ap;y ye mn;' s dev ;so an( )
d/;no n;m mho vco.vRpu x
ye veN yo Vy;v" 8
um m' d=' /eS me se/; jn;n;' pUv IRrr;tI" )
vWIyR o vy" ,uih xcI./nR S y s;t;vSm;\ aivi 9
N{ tu>ymNm`v.Um vy' d;]e hrvo m; iv ven " )
nikr;ipdR xe mTy]R ; ikm r/c[ odn' Tv;" 10
m; jSvne vOW. no rrIq; m; te rev t" s:ye rW;m )
pUv IR N{ inW/o jneW u jsu vIn( p[ vOh ;pO, t" 11
d.;[ ,Iv StnyytIRN{o r;/;'S y;in gVy; )
Tvms p[i dv" k;/;y; m; Tv;d;m;n a; d.n( m`on" 12
a?vyoR vIr p[ mhe sut ;n;mN{;y .r s Sy r;j; )
y" pUV y;R.t nUtn ;.gIR .Rv;v /O e gO, t ;mOWI,;m( 13
aSy mde pu vp;| s v;inN{o vO] ;<ypt[ I j`;n )
tmu p[ hoiW m/um NtmSmw som' vIr;y xip[,e ipb?yw 14
p;t; sut mN{o aStu som' hNt; vO] ' vj[,e mNds;n" )
gNt; yD' pr;vtdCz; vsu/ InR ;mvt; k;/;y;" 15
d' Tyt( p;]mN{p;nmN{Sy ip[y mmtO m p;y )
mTsd( yq; s*mns;y dev ' Vy1S md( Wo yuy vd( By'h" 16
En; mNd;no jih xUr x]U ;mmj;m' m`vm];n( )
a.W,e ;\ a>y;3d ie dx;n;n( pr;c N{ p[ mO, ; jhI c 17
a;su m; ,o m`vN{ pO TSv1S m>y' mih vrv" sug ' k" )
ap;' tokSy tnySy jeW N{ sUr In( ,iu h Sm; no a/mR ( 18
373

[Rik Veda]

[Rik Veda]

m<@l 6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

a; Tv; hryo vOW, o yuj;n; vOWr q;so vOWr XmyoTy;" )


aSm];o vOW, o vj[v ;ho vO,e md;y suy ju o vhNtu 19
a; te vOWn ( vOW, o {o,mSqu`OtR p Wu[ o nomRyo mdNt" )
N{ p[ tu>y' vOW ." sut ;n;' vO,e .rNt vOW. ;y somm( 20
vOW;s idvo vOW . " pO qVy; vOW; sN/Un ;' vOW. " Sty;n;m( )
vO,e t Nduv WRO . pIp;y Sv;dU rso m/up ye o vr;y 21
ay' dev " shs; j;ym;n N{e, yuj ; p,mSt.;yt( )
ay' SvSy iptru ;yu/ ;nINdur mu,;dxvSy m;y;" 22
aym,oduW s" sup Iry' sUyRe ad/;oitrN t" )
ay' i]/;tu idiv rocn We u i]tWe u ivNddmtO ' ingU
hm( 23
ay' ;v;pO qvI iv k.;ydy' rqmyunk srXmm( )
ay' goWu xCy; pKvmNt" somo d;/;r dxyN]mTu sm( 24
45 pcTv;r'x' sU_m(
1-33 ]yiS]'xcSy;Sy sU_Sy b;hRSpTy" x'yA
u i W" ) 1-30
p[qm;idi]'xc;mN{" 31-33 Eki]'Xy;idtOcSy c bObSu t=;devte )
1-28 30-32 p[qm;;v'xTyOc;' i]'Xy;idtOcSy c g;y]I 29
Ekoni]'Xy; aitincOt( 33 ]yiS]'Xy;;nupu ( zNd;'s

y a;nyt( pr;vt" sunItI tuv x


R ' ydum ( ) N{" s no yuv; s%; 1
avpe[ cd( vyo d/dn;xnu ; cdvtR ; ) N{o jet; iht' /nm( 2
mhIrSy p[,Ity" pUv IRt p[xS ty" ) n;Sy =IyNt ty" 3
s%;yo b[v ;hse ctR p[ c g;yt ) s ih n" p[mi tmhR I 4
TvmekS y vO]hvt; yors ) te xe yq; vym( 5
nysIit iW" ,oyuK qx' sn" ) nO." suv Ir Cyse 6
b[ ;,' b[v ;hs' gI.R" s%;ymO Gmym( ) g;' n dohse ve 7
ySy iv;in hStyocvu sR iU n in it; ) vIrSy pOtn;Wh" 8
iv h;in cdi{vo jn;n;' xcIpte ) vOh m;y; an;nt 9
tmu Tv; sTy somp; N{ v;j;n;' pte ) amih vSyv" 10
tmu Tv; y" pur ;sq yo v; nUn ' ihte /ne ) hVy" s u/ I hvm( 11
/I.rvR rvtR o v;j;\ N{ v;Yy;n( ) Tvy; jem iht' /nm( 12
374

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

a.U vIr gvR,o mh;\ N{ /ne ihte ) .re ivtNts;Yy" 13


y; t itrm]hn( m=jU v Stm;sit ) ty; no ihnuhI rqm( 14
s rqen rqItmo Sm;kn ;.yGu vn; ) jeiW j,o iht' /nm( 15
y Ek t( tmu ih In;' ivcWR ," ) pitjDR e vOW
tu" 16
yo gO, t ;md;sq;iptI xv" s%; ) s Tv' n N{ mOy 17
/v vj[' g.STyo r=ohTy;y vj[v" ) s;sh I; a. SpO/" 18
p[ ' ryI,;' yuj' s%;y' krcodnm( ) b[v ;hStm' ve 19
s ih iv;in p;qvR ;\ Eko vsUi n pTyte ) gv,R Stmo a/[g "u 20
s no inyu r; pO, k;m' v;je .r." ) gomgoRpte /OW t( 21
td( vo g;y sut e sc; put;y sTvne ) x' yd( gve n x;ikne 22
n `; vsui nR ymte d;n' v;jSy gomt" ) yt( sImpu vd( gr" 23
ki vTsSy p[ ih v[j ' gomNt' dSyuh ; gmt( ) xcI.rp no vrt( 24
m; Tv; xtto . p[ ,onvu u gRr" ) N{ vTs' n m;tr" 25
dU, ;x' s:y' tv g*rs vIr gVyte ) ao a;yte .v 26
s mNdSv; N/so r;/se tNv; mhe ) n Stot;r' inde kr" 27
m; Tv; sut se tu e n=Nte gvR,o gr" ) vTs' g;vo n /en v" 28
pu
t m' pu, ;' Stot, ;' ivv;c ) v;je .v;Rjyt;m( 29
aSm;kmN{ .Utu te Stomo v;iho aNtm" ) aSm;n( r;ye mhe ihnu 30
a/ bOb "u p,In;' viWR mU/ R S q;t( ) " k=o n g;" 31
ySy v;yorv {vd( .{; r;it" sh ,I ) so d;n;y m'ht e 32
tt( su no ive ayR a; sd; gO,Nt k;rv" )
bOb 'u shd;tm' sU r' shs;tmm( 33
46 W$(cTv;r'x' sU_m(
1-14 ctudx
R cRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTy" x'yA
u i W" ) N{o devt; )
p[g;q" ivWmc;| bOhtI smc;| stobOhtI zNd"

Tv;m hv;mhe s;t; v;jSy k;rv" )


Tv;' vO] e vN{ sTpit' nrSTv;' k;;SvvtR " 1
s Tv' n] vj[hSt /O,uy ; mh" Stv;no ai{v" )
375

[Rik Veda]

m<@l 6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

g;m' rQymN{ s' ikr s]; v;j' n jGyuWe 2


y" s];h; ivcWR ,rN{' t' mhe vym( )
shmuk tuvnMO , sTpte .v; smTsu no vO/ e 3
b;/se jn;n( vOW. ve mNyun; `OW* mIh AcIWm )
aSm;k bo?yvt; mh;/ne tnU vPsu sUyRe 4
N{ Jye' n a; .r\ aoj' ppu r v" )
yenme e c] vj[hSt rodsI ao.e su xp[ p[;" 5
Tv;mug m[ vse cWR,Ish' r;jn( dev We u mhe )
iv; su no ivqur ; ipBdn; vso m];n( TsuW h;n( / 6
yidN{ n;WIv;\ aojo nOM ,' c iWu )
yd( v; p =tIn;' u m; .r s]; iv;in p*'Sy; 7
yd( v; tO= * m`vn( &;v; jne yt( pUr * k vO<ym( )
aSm>y' td( rrIih s' nOW ; m];n( pOT su tuv ,R e 8
N{ i]/;tu xr,' i]vq' SvStmt( )
zidRyCR z m`v m' c y;vy; idmu >e y" 9
ye gVyt; mns; x]um ;d.u r.p[ Nt /O,uy ; )
a/ Sm; no m`vN{ gvR,StnUp ; aNtmo .v 10
a/ Sm; no vO/ e .ve N{ n;ymv; yu / )
ydNtr=e ptyNt p,Rno idvStGmmU/ ;Rn" 11
y] xUr;sStNvo ivtNvte ip[y ; xmR ipt, ;m( )
a/ Sm; yCz tNve3 tne c zidRrc' y;vy W" 12
yidN{ sgeR avtR ody;se mh;/ne )
asm n e a?vin vOjne pq Xyen ;\ v vSyt" 13
sN/U\ rv p[v, a;xy ; yto yid Kloxmnu v, )
a; ye vyo n vvOtR T y;miW gO.It; b;ogRv 14
47 scTv;r'x' sU_m(
1-31 Eki]'xcSy;Sy sU_Sy .;r;jo ggR AiW" ) 1-5
p[qm;idpc;| som" 6-19 21 W;idctudx
R ;n;mekv'Xy;eN{" 20
v'Xy;" p[qmp;dSy dev;" itIyp;dSy .Um" tOtIyp;dSy bOhSpit"
376

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

ctuqpR ;dSy ceN{" 22-25 ;v'Xy;idctsO,;' s;RySy p[StokSy


d;nStuit" 26-28 Wi@vX' y;idtOcSy rq" 29-31
Ekoni]'Xy;idtOcSy duNdu." 31 Eki]'Xy; r;/RSy c N{o devt;" )
1-18 20-22 26 28-31 p[qm;;dxc;| v'Xy;idtOcSy Wi@vX' y;
a;v'Xy;idctsO,; i]up( 19 Ekonv'Xy; bOhtI 23 ]yov'Xy;
anupu ( 24 ctuv|Xy; g;y]I 25 pv'Xy; ipd; i]up( 27
sv'Xy; jgtI zNd;'s

Sv;du kl;y' m/um ;\ t;y' tIv"[ ikl;y' rsv;\ t;ym( )


to Nv1S y pipv;'s mN{' n kn sht a;hvWe u 1
ay' Sv;du rh mid a;s ySyeN{o vO]h Tye mm;d )
pu
, y*; xMbrSy iv nvi t' nv c de o3 hn( 2
ay' me pIt idyitR v;cmy' mnIW;mux
t ImjIg" )
ay' Wv IRr mmIt /Iro n y;>yo .uvn ' kn;re 3
ay' s yo vrm;,' pOqVy; vm;R,' idvo a,ody' s" )
ay' pIyWU ' itsWO u p[v Tsu somo d;/;rov1R N tr=m( 4
ay' vd]xIkm ,"R x
sn;muW s;mnIk )
ay' mh;n( mht ; Sk.n e nod( ;mSt>n;d( vOW. o mTv;n( 5
/OW t( ipb klxe sommN{ vO]h ; xUr smre vsUn ;m( )
m;?yNdne svn a; vOW Sv rySq;no rymSm;su /eih 6
N{ p[ ," purEtve pXy p[ no ny p[tr ' vSyo aCz )
.v; sup;ro aitp;ryo no .v; sunIitt v;mnIit" 7
no lokmnu neiW v;n( TSvvR oitr.y' SvSt )
Av; t N{ SqvrSy b; p Sqey;m xr,; bOh Nt; 8
vr n N{ vN/ure /; vihyo" xt;vyor; )
Wm; v=IW;' viWR ;' m; nSt;rINm`vn( r;yo ay"R 9
N{ mO
m' jIv;tu mCz cody /ymyso n /;r;m( )
yt( ik c;h' Tv;yu rd' vd;m tuW Sv / m; dev vNtm( 10
];t;rmN{mvt;rmN{' hveh ve suh v' xUr mN{m( )
y;m x pu tmN{' SvSt no m`v; /;TvN{" 11
N{" su] ;m; Svv;\ avo." sum
O ko .vtu vved ;" )
377

[Rik Veda]

m<@l 6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

b;/t;' Wo a.y' ,otu suv IySR y pty" Sy;m 12


tSy vy' sum t * yDySy;ip .{e s*mnse Sy;m )
s su] ;m; Svv;\ N{o aSme a;r;d( W" snut yuyR otu 13
av Tve N{ p[v to nomRgRro b[;, inytu o /vNte )
n r;/" svn; pu
<ypo g; vj[n( yuvse smNdUn ( 14
k ' Stvt( k" pO, ;t( ko yj;te ydug [ mNm`v; vh;vet ( )
p;d;ivv p[h rN ymNy' ,oit pUvmR pr' xcI." 15
<ve vIr gm[ gu '[ dm;yNymNymitnenIym;n" )
E/m ;ni . ySy r;j; coky te ivx N{o mnu y;n( 16
pr; pUvWRe ;' s:y; vO, _ vtturR ;,o apre .reit )
an;n.u tU Irv/UNv;n" pUv IRrN{" xrdSttRrIit 17
p
' p ' p[itpo b.Uv tdSy p' p[i tc=,;y )
N{o m;y;." pu
p yte yu _; Sy hry" xt; dx 18
yuj ;no hrt; rqe .Ur Tveh r;jit )
ko v;h; iWt" p= a;st t;sInWe u sU rWu 19
agV yUi t =e]m ;gNm dev; vIR stI .Umr' r,;.Ut ( )
bOhS pte p[ cikTs; gv;vTq; ste jr] N{ pNq;m( 20
idvie dve sxIrN ym/| ,; as/e d p sno j;" )
ahn( d;s; vOW . o vy Ntodv[j e vcRn' xMbr' c 21
p[S tok u r;/sSt N{ dx koxyIdx
R v;jnod;t( )
idvod;s;ditqGvSy r;/" x;Mbr' vsu p[Tyg.[ Im 22
dx;;n( dx kox;n( dx vS];/.ojn; )
dxo ihr<yip<@;n( idvod;s;ds;inWm( 23
dx rq;n( p[imt" xt' g; aqv>R y" )
aq " p;yve d;t( 24
mih r;/o vjNy' d/;n;n( .r;j;n( Ts;yR o a>yy 25
vnSpte vI@v o ih .Uy ; aSmTs%; p[t r," suv Ir" )
go." so as vIySv;Sq;t; te jytu jeTv;in 26
idvSpO qVy;" pyoRj t ' vnSpit>y" py;R.tO ' sh" )
ap;moJm;n' pr go.r;vOt mN{Sy vj[' hivW; rq' yj 27
378

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

N{Sy vj[o mt;mnIk m]Sy g.oR v,Sy n;." )


sem;' no hVyd;it' juW;,o dev rq p[it hVy; gO. ;y 28
p ;sy pOqvImut ;' pu ] ; te mnut;' ivt' jgt( )
s duN du.e sjU rN{e, dev w dUrR ;d( dvIyo ap se/ x]Un ( 29
a; Ndy blmojo n a; /; in" inih durt; b;/m;n" )
ap p[oq duNdu.e duC zn; t N{Sy mui rs vIySv 30
a;mUrj p[T y;vtyR me ;" kt mu d( duN du .v;v dIit )
smp,; rNt no nro Sm;kmN{ rqno jyNtu 31
aq;mo?y;y"
v0 1 )32
48 acTv;r'x' sU_m(
1-22 ;v'xTyOcSy;Sy sU_Sy b;hRSpTy" x'yA
u i W" ) 1-10
p[qm;iddxc;Rm" 11-15 20-21 Ek;dXy;idp;n;' v'Xyekv'Xyo
mt" 13-15 ]yodXy;idtOcSy lo_; v; 13-19
Wo@Xy;idctsO,;' pUW; 22 ;v'Xy; ;v;.UmI v; pOiXnv;R devt;" )
1-12 p[qm;id;dxc;| p[g;q" 1 3 5 9 p[qm;tOtIy;pmInvmIn;'
bOhtI 2 4 10 12 itIy;ctuqIRdxmI;dxIn;' stobOhtI 6 8
WMyomRh;stobOhtI 7 sMy; mh;bOhtI 11 Ek;dXy; kkp(
13 18 ]yodXy;dXyo" pur i,k 14 19-20
ctudXR yekonv'xIv'xIn;' bOhtI 15 pdXy; aitjgtI 16 Wo@Xy;"
kkp( 17 sdXy;" stobOhtI 21 Ekv'Xy; yvm?y; mh;bOhtI
22 ;v'Xy;;nupu ( zNd;'s

yD;yD; vo aye gr;gr; c d=se )


p[p[ vymmtO ' j;tved s' ip[y ' m]' n x' sWm( 1
joR np;t' s ihn;ymSmyu d;Rxme hVyd;tye )
.uvd ( v;je vvt; .uvd ( vO/ t ];t; tnnU ;m( 2
vOW; e ajro mh;n( v.;SycRW; )
aj,e xocW; xoxc Czce sudIit." su dIidih 3
mho dev ;n( yjs y+y;nWu k tv Tvot d's n; )
av;Rc" sI' ,u e vse r;Sv v;jot v'S v 4
379

[Rik Veda]

m<@l 6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ym;po a{yo vn; g.mR tO Sy ipp[i t )


shs; yo mqto j;yte nO." pOqVy; a/ s;niv 5
a; y" pp*[ .;nnu ; rodsI .e /Um ne /;vte idiv )
itrStmo dx mRy( ;Sv; Xy;v;SvW o vOW; Xy;v; aW o vOW; 6
bOh re acR." x
, dev xocW; )
.r;je sm/;no yiv rev " xu dIidih um t( p;vk dIidih 7
iv;s;' gOh pitvx
R ;ms Tvme m;nuW I,;m( )
xt' pU .RyiR v p;h' s " sme
;r' xt' ihm; Stot>O yo ye c ddit 8
Tv' n] Ty; vso r;/;' s cody )
aSy r;ySTvme rqIrs vd; g;/' tuc e tu n" 9
piWR tok tny' ptRO .mdB/wr p[y Tu v." )
ae he;' s dwVy; yuyo/ no dev ;in r;' s c 10
a; s%;y" sbd`Ru ;' /en mu j ?vmpu nVys; vc" ) sOj ?vmnpSfr;m(
11
y; x/;y m;t;y Sv.;nve vomOT yu /u=t )
y; mO
k mt;' tur ;,;' y; su rw ve y ;vrI 12
.r;j;y;v /u=t it; )
/en 'u c vdohsmW' c v.ojsm( 13
t' v N{' n su
tu' v,mv m;ynm( )
aymR ,' n mN{' sOp .[ ojs' iv,u' n StuW a;idxe 14
TveW ' x/oR n m;t' tuvv<ynv ;R,' pUW ,' s' yq; xt; )
s' sh; k;rWWR ,>y a;\ a;ivgU
R h; vsU krt( suv de ; no vsU
krt( 15
a; m; pUW pu {v x'sW' nu te aipk,R a;`,O e )
a`; ayoR ar;ty" 16
m; k;kM bIrmdu ( vOh o vnSpitmxStIivR ih nInx" )
mot sUro ah Ev; cn g[Iv ; a;d/te ve" 17
te rv tevOk
mStu s:ym( )
aCz{Sy d/Nvt" sup,U SR y d/Nvt" 18
pro ih mTyRrw s smo dev w t y; )
380

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

a. :y" pUWn ( pOtn ;su nSTvmv; nUn ' yq; pur ; 19


v;mI v;mSy /Uty" p[,IitrStu sUn tO ; )
dev Sy v; mto mTySR y vej;nSy p[yJyv" 20
sd( ySy ci t" pr ;' dev o nwit sUy"R )
TveW ' xvo d/re n;m yDy' mto vO]h ' xvo Jye' vO]h ' xv" 21
s *rj;yt sd( .Umrj;yt )
pOXNy; duG /' st( pyStdNyo n;nu j;yte 22
49 Ekonp;x' sU_m(
1-15 pdxcRSy;Sy sU_Sy .;r;j Aj; AiW" ) ive dev; devt;" )
1-14 p[qm;idctudx
R c;| i]up( 15 pdXy; xKvrI zNdsI

StuW e jn' suvt[ ' nVysI.gIR .Rm]R ;v,; suy Nt; )


t a; gmNtu t h uv Ntu su=] ;so v,o m]o a" 1
vxovx @m?vre vtumrit' yuv T yo" )
idv" xx' shs" sUn mu ' yDSy kt mu W ' yj?yw 2
aW Sy duihtr; ivpe StO.rN y; ipipxe sUro aNy; )
mqS tur; vcrNtI p;vk mNm ut ' n=t ACym;ne 3
p[ v;ymu Cz; bOht I mnIW; bOh {y' vv;r' rqp;[ m( )
ut ;m; inytu " pTym;n" kv" kivmy=s p[yJyo 4
s me vpuX zdydnoyoR rqo vKm;n( mns; yuj;n" )
yen nr; n;sTyeWy ?yw vitRy;q Stny;y Tmne c 5
pjNR yv;t; vOW.; pOqVy;" purIW;, jNvtmPy;in )
sTytu " kvyo ySy gI.RjRgt " Sq;tjgR d ; ,?u vm( 6
p;vIrvI kNy; c];yu" srSvtI vIrpI /y' /;t( )
;.rCz{' xr,' sjoW; dur;/W| gO,t e xmR y'st( 7
pqSpq" prpit' vcSy; k;men to a>y;nkm ( )
s no r;sCz /N {;g[; /y' /y' sIW/;it p[ pUW ; 8
p[q m . ;j' yxs' vyo/;' sup ;,' dev ' sug .Stm>O vm( )
hot; y=d( yjt' pSTy;n;mSTv;r' suh v' v.;v; 9
.uvn Sy iptr' gI.Rr;.I {' idv; v/yR ; {m_* )
381

[Rik Veda]

m<@l 6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOh NtmO vmjr' suWu mO/G `uvme kivnei Wt;s" 10


a; yuv ;n" kvyo yDy;so mto gNt gO, t o vrS y;m( )
ac]' c jNvq; vO/ Nt Tq; n=Nto nro airSvt( 11
p[ vIr;y p[ tvse tur ;y;j; yUq ve pxr =rStm( )
s ipSpOxit tNv ut Sy StO.nR n;k vcnSy ivp" 12
yo rj;' s ivmme p;qvR ;in i]d( iv,um nR v e b;/t;y )
tSy te xmR pu dm;ne r;y; mdme tNv;3 tn; c 13
toihbRu yo ark Stt( pvtR S tt( svt; cno /;t( )
tdoW/I.r. r;itW;co .g" pur' /jRNvtu p[ r;ye 14
nu no ry' rQy' cWR,p;[ ' pu v Ir' mh AtSy gop;m( )
=y' d;t;jr' yen jn;n( TSpO/o adev Ir. c m;m ivx
a;dev Ir>y1X nv;m 15
pmonuv;k"
sU0 50 ) 61
50 p;x' sU_m(
1-15 pdxcRSy;Sy sU_Sy .;r;j Aj; AiW" ) ive dev; devt;" )
i]up( zNd"

ve vo dev Imidit' nmo.mO


R k;y v,' m]mm( )
a.=d ;mymR ,' sux
ve ' ];tn ( dev ;n( Tsvt;r' .g' c 1
suJ yoitW" sUyR d=iptnn;g;STve sum ho vIih dev ;n( )
ijNm;no y Ats ;p" sTy;" SvvNR to yjt; aj;" 2
t ;v;pOqvI =]mu bOh d( rodsI xr,' suW u e )
mhSkrqo vrvo yq; no Sme =y;y /W,e aneh " 3
a; no {Sy sUn vo nmNt;m; t;so vsvo/O ;" )
ydIm.eR mhit v; iht;so b;/e mto a;m dev ;n( 4
mMy= yeWu rodsI nu dev I sW_ pUW ; a>y/yR Jv; )
uT v; hv' mto y y;q .Um; rejNte a?vin p[v_ 5
a. Ty' vIr' gv,R smcRe N{' b[, ; jrtnvR ne )
vidvmpu c Stv;no r;sd( v;j;\ p mho gO, ;n" 6
382

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

aom;nm;po m;nuWIrmO _' /;t tok;y tny;y x' yo" )


yUy ' ih ; .Wjo m;ttO m ; ivSy Sq;tju gR t o jin]I" 7
a; no dev " svt; ];ym;,o ihr<yp;,yRjt o jgMy;t( )
yo d]v;\ Wso n p[tIk VyU,tRu e d;xWu e v;y; , 8
t Tv' sUn o shso no a; dev ;\ aSm?vre vvTO y;" )
Sy;mh' te sdmd( r;t* tv Sy;me vs; suv Ir" 9
t Ty; me hvm; jGMy;t' n;sTy; /I.yuvR m vp;[ )
ai]' n mhStmsomumu _' tUvtR ' nr; durt;d.Ik 10
te no r;yo um to v;jvto d;t;ro .Ut nOv t" pu= o" )
dxS yNto idVy;" p;qvR ;so goj;t; aPy; mO
t; c dev;" 11
te no {" srSvtI sjoW; mImNto iv,um
RO Ntu v;y"u )
A.=u ; v;jo dwVyo iv/;t; pjNR y;v;t; ipPyt;mW' n" 12
t Sy dev " svt; .go no p;' np;dvtu d;nu pip[" )
Tv; dev e .jiR n." sjoW; *devR e ." pOqvI sm{u "w 13
t noihbRu y" ,oTvj Ekp;t( pOqvI sm{u " )
ive dev ; At;v/O o v;n;" Stut ; mN];" kivxSt; avNtu 14
Ev; np;to mm tSy /I..rR ;j; a>ycNR Tyk" )
; t;so vsvo/O ; ive Stut ;so .Ut; yj];" 15
51 Ekp;x' sU_m(
1-16 Wo@xcRSy;Sy sU_Sy .;r;j Aj; AiW" ) ive dev; devt;" )
1-12 p[qm;id;dxc;| i]up( 13-15 ]yodXy;idtOcSyoi,k 16
Wo@Xy;;nupu ( zNd;'s

du Ty=um iR h m]yor;\ Eit ip[y ' v,yordB/m( )


AtSy xuc dxtR mnIk Kmo n idv idt; Vy*t( 1
ved yS]I, vdq;NyeW;' dev ;n;' jNm snut r; c ivp[" )
Aju mteWR u vOjn; c pXy. ce sUro ayR Ev;n( 2
StuW vo mh AtSy gop;nidit' m]' v,' suj;t;n( )
aymR ,' .gmdB//ItInCz; voce s/Ny" p;vk;n( 3
rx;ds" sTptI\r dB/;n( mho r;D" suvsnSy d;tn ( )
383

[Rik Veda]

m<@l 6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

yUn" su=] ;n( =yto idvo nn;idTy;n( y;Myidit' duvoyu 4


*3 pt" pOqv m;tr/[u ge .[;tvRsvo mO
t; n" )
iv a;idTy; aidte sjoW; aSm>y' xmR bl' iv yNt 5
m; no vOk;y vOK ye smSm; a`;yte rIr/t; yj];" )
yUy ' ih ; rQyo nStnnU ;' yUy ' d=Sy vcso b.Uv 6
m; v Eno aNyt' .ujme m; tt( kmR vsvo yy?ve )
ivSy ih =yq ivdev;" Svy' rpSu tNv' rIrWI 7
nm dug '[ nm a; vv;se nmo d;/;r pOqvImut ;m( )
nmo dev >e yo nm x EW;' t' cdne o nms; vv;se 8
AtSy vo rQy" pUt d=;nOt Sy pSTysdo adB/;n( )
t;\ a; nmo.c=so nn( iv;Nv a; nme mho yj];" 9
te ih ev cRsS t nStro iv;in durt; nyNt )
su= ] ;so v,o m]o aAt /Ityo vKmr;jsTy;" 10
te n N{" pOqvI =;m v/Rn( pUW ; .go aidit" p jn;" )
sux
m;, " Svvs" sunIq; .vNtu n" su];];s" sugop;" 11
nU s;n' idVy' n'x dev; .;r;j" sumi t' y;it hot; )
a;s;ne .yjR m ;no my/e w devR ;n;' jNm vsUy vu vR Nd 12
ap Ty' vO jn' rp'u Sten me dur;?ym( )
dvmSy sTpte /I sug m( 13
g[;v;," som no ih k s%Tvn;y v;vx" )
jhI Ny1i ],' p,' vOko ih W" 14
yUy ' ih ; sud ;nv N{Jye; a.v" )
kt; no a?v; sug ' gop; am; 15
aip pNq;mgNmih SvStg;mnhe sm( )
yen iv;" pr iWo vO, _ vNdte vsu 16
52 ip;x' sU_m(
1-17 sdxcRSy;Sy sU_Sy .;r;j Aj; AiW" ) ive dev; devt;"
) 1-6 13 15-17 p[qm;idtOcySy ]yodXy; Ac" pdXy;idtOcSy c
i]up( 7-12 sMy;idtOcySy g;y]I 14 ctudXR y;
384

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

jgtI zNd;'s

n td( idv; n pO qVy;nu mNye n yDne not xmI.r;." )


BjNtu t' su> v1" pvtR ;so in hIyt;mity;jSy y; 1
ait v; yo mto mNyte no b[ v; y" iym;,' ininTs;t( )
tpUi' W tSmw vOjn;in sNtu b[i Wm . t' xoctu *" 2
ikm Tv; b[, " som gop;' ikm Tv;r.xStp;' n" )
ikm n" pXys inm;n;n( b[i We tpui W' hei tmSy 3
avNtu m;muW so j;ym;n; avNtu m; sN/v" ipNvm;n;" )
avNtu m; pvtR ;so /[vu ;so vNtu m; iptro dev t* 4
vd ;nI' sum ns" Sy;m pXyem nu sUymR u rNtm( )
tq; krd( vsup itvsR nU ;' dev ;\ aoh;novs;gm" 5
N{o neidm vs;gm" srSvtI sN/u ." ipNvm;n; )
pjNR yo n aoW/I.mRyo.u r" sux
s' " suh v" iptve 6
ive dev;s a; gt ,ut ; m m' hvm( ) Ed' bihRinR WIdt 7
yo vo dev; `Ot un ; hVyen p[it.WU i t ) t' iv p gCzq 8
p n" sUn vo gr" <vNTvmtO S y ye ) sum
O k; .vNtu n" 9
ive dev ; At;v/O Atu .hvR ntu " ) juW Nt;' yuJy' py" 10
Sto]mN{o m,v STvm ;n( m]o aymR ; ) m; hVy; juW Nt n" 11
m' no ae a?vr' hotvyR nu x
o yj ) cikTv;n( dwVy' jnm( 12
ive dev;" ,ut me ' hv' me ye aNtr=e y p v )
ye aj; t v; yj]; a;s;Smn( bihRiW m;dy?vm( 13
ive dev ; mm <vNtu yDy; .e rodsI ap;' np; mNm )
m; vo vc;' s prc+y;, voc' su e vd( vo aNtm; mdem 14
ye k c Jm; mihno aihm;y; idvo jDre ap;' s/Sqe )
te aSm>ymWye ivm;yu" =p ; vrvSyNtu dev ;" 15
aIpjRNy;vvt' /y' me Smn( hve suhv; sui t' n" )
;mN yo jnyd( g.mR N y" p[j ;vtIrW a; /mSme 16
StI,eR bihRiW sm/;ne a* sU _n mh; nms; vv;se )
aSmn( no a vdqe yj]; ive dev; hiviW m;dy?vm( 17
385

[Rik Veda]

m<@l 6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

53 i]p;x' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) pUW; devt; ) 17 9-10 p[qm;idsc;| nvmIdxMyo g;y]I 8 aMy;;nupu ( zNdsI

vymu Tv; pqSpte rq' n v;js;tye ) /ye pUW yuJmih 1


a. no ny| vsu vIr' p[yt d=,m( ) v;m' gOh pit' ny 2
aidTsNt' cd;`O,e pUWn ( d;n;y cody ) p,e d( iv m[d ; mn" 3
iv pqo v;js;tye cnui h iv mO/o jih ) s;/Nt;mug[ no /y" 4
pr tON/ p,In;m;ry; dy; kve ) aqem S m>y' rN/y 5
iv pUW ;ry; tud p,e rCz id ip[y m( ) aqem S m>y' rN/y 6
a; r% ikikr; ,u p,In;' dy; kve ) aqem S m>y' rN/y 7
y;' pUW n( b[c odnIm;r;' b.y;R`,O e )
ty; smSy dy m; r% ikikr; ,u 8
y; te a^; goaopx
; `O, e pxs ;/nI ) tSy;Ste su mImhe 9
t no goW,' /yms;' v;js ;mut ) nOv t( ,iu h vItye 10
54 ctup;x' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) pUW; devt; )
g;y]I zNd"

s' pUW n( vdWu ; ny yo as;nux


;sit ) y Evde mit b[vt ( 1
smu pU ,; gmme ih yo gOh ;\ a.x;sit ) m Evie t c b[vt ( 2
pU , n ryit n koxov pte ) no aSy Vyqte pv" 3
yo aSmw hivW;v/ t' pUW ;ip mOyte ) p[q m o vNdte vsu 4
pUW ; g; aNvet u n" pUW ; r=T vvRt" ) pUW ; v;j' snotu n" 5
pUW nu p[ g; ih yjm;nSy suNvt" ) aSm;k Stuvt ;mut 6
m;iknx
Re N m;k' rWNm;k' s' x;r kv$ e ) aq;r;.r; gih 7
<vNt' pUW ,' vymymR nvedsm( ) x;n' r;y mhe 8
pUWN tv v[t e vy' n ryem kd; cn ) Stot;rSt h Sms 9
pr pUW ; prSt;St' d/;tu d=,m( ) punn oR nm;jtu 10
55 pp;x' sU_m(
386

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

1-6 W@cSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) pUW; devt; )


g;y]I zNd"

Eih v;' vmcu o np;d;`O, e s' sc;vhw ) rqIAt Sy no .v 1


rqItm' kpidRn mIx;n' r;/so mh" ) r;y" s%;ymImhe 2
r;yo /;r;Sy;`O,e vso r;xrj; ) /Ivto/Ivt" s%; 3
pUW ,' Nv1j ;mup StoW;m v;jnm( ) Svsuy oR j;r Cyte 4
m;tiu dR /Wmu b v[ ' Svsuj ;r " ,otu n" ) .[;teN{Sy s%; mm 5
a;j;s" pUW ,' rqe inM.;Ste jn ym( ) dev ' vhNtu b.[t " 6
56 W$(p;x' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) pUW; devt; ) 1-5
p[qm;idpc;| g;y]I 6 W;;nupu ( zNdsI

y Enm;iddex
it krM.;idit pUW ,m( ) n ten dev a;idxe 1
t `; s rqItm" s:y; sTpityujR ; ) N{o vO] ;, jte 2
t;d" pW e gv sUr
ihr< yym( ) Nywr yd( rqItm" 3
yd Tv; put b[v;m d mNtum" ) tt( su no mNm s;/y 4
m' c no gvWe , ' s;tye sIW/o g,m( ) a;r;t( pUW s ut " 5
a; te SvStmImh a;rae ` ;mpu ;vsum( ) a; c svtR ;tye
svtR ;tye 6
57 sp;x' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) N{;pUW,* devte )
g;y]I zNd"

N{; nu pUW ,; vy' s:y;y SvStye ) vme v;js;tye 1


sommN y p;sdt( p;tve cMvo" sut m( ) krM .mNy Czit 2
aj; aNySy vyo hrI aNySy s'.tO ; ) t;>y;' vO] ;, jte 3
yidN{o anyd ( rto mhIrpo vOWN tm" ) t] pUW ;.vt ( sc; 4
t;' pU ," sum i t' vy' vO= Sy p[ vy;mv ) N{Sy c; r.;mhe 5
t( pUW ,' yuv;mhe .IxU\ rv s;rq" ) m; N{' SvStye 6
387

[Rik Veda]

m<@l 6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

58 ap;x' sU_m(
1-4 ctuAc Sy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) pUW; devt; ) 1
3-4 p[qmcRStOtIy;ctuQyoR i]up( 2 itIy;y; jgtI zNdsI

x
te aNyd( yjt ' te aNyd( ivWu
pe ahnI *rv;s )
iv; ih m;y; avs Sv/;vo .{; te pUWh r;itrStu 1
aj;" pxp ; v;jpSTyo /y'jNvo .uvn e ive aiptR " )
a^;' pUW ; xqr;mu rIvjO t( s'c =;,o .uvn ; dev yte 2
y;Ste pUW ;vo aNt" sm{u e ihr< yyIrN tr=e crNt )
t;.y;Rs dUT y;' sUySR y k;men t v Czm;n" 3
pUW ; sub N/ui dvR a; pO qVy; Spitm`R v; dSmvc;" )
y' dev ;so add"u sUy ;Ryw k;men t' tvs' Svm( 4
59 EkonWitm' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) N{;I devte ) 16 p[qm;idtOcySy bOhtI 7-10 sMy;idctuAc ;;nupu ( zNdsI

p[ nu voc; sut We u v;' vIy;3 y;in cqu" )


ht;so v;' iptro dev x]v N{;I jIvqo yuv m( 1
bTq; mihm;v;mN{;I pin a; )
sm;no v;' jint; .[;tr; yuv ' ym;vhhe m ;tr; 2
aoikv;'s; sut e sc;\ a; sI v;dne )
N{; Nv1 I avshe vj[,; vy' dev ; hv;mhe 3
y N{;I sut We u v;' Stvt( tevOt ;vO/; )
joWv ;k vdt" pj[hoiW,; n dev ; .sqn 4
N{;I ko aSy v;' dev* mtR ktit )
ivWUc o a;n( yuyju ;n yt Ek" sm;n a; rqe 5
N{;I ap;idy' pUv;Rg;t( ptI>y" )
ihTvI xro jy; v;vd rt( i]'x
t( pd; NymIt( 6
N{;I a; ih tNvte nro /Nv;in b;o" )
m; no aSmn( mh;/ne pr; vkt ' gviWu 7
N{;I tpNt m;`; ayoR ar;ty" )
388

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

ap W;'S y; t' yuytu ' sUy;d / 8


N{;I yuv orip vsu idVy;in p;qvR ; )
a; n h p[ yCzt' ry' v;yup oWsm( 9
N{;I Kqv;hs; Stome .hRvnut; )
iv;.gIR .Rr; gtmSy somSy pItye 10
60 Witm' sU_m(
1-15 pdxcRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) N{;I devte )
1-3 13 p[qm;idtOcSy ]yodXy; Ac i]up( 4-12 ctuQy;Ridnv;n;'
g;y]I 14 ctudXR y; bOhtI 15 pdXy;;nupu ( zNd;'s

Xnqd( vO] mut snoit v;jmN{; yo aI srI spy;Rt( )


rJ yNt; vsVySy .Ur"e shStm; shs; v;jyNt; 1
t; yo/m. g; N{ nUn mp" SvW so a h;" )
idx" SvW s N{ c]; apo g; ae yuvse inyTu v;n( 2
a; vO] h,; vO]h ." xumw rN{ y;t' nmo.re av;Rk )
yuv ' r;/o.rkve .rN{;e aSme .vtmum e ." 3
t; ve yyord' pe iv' pur ; tm( ) N{;I n m/tR " 4
g;[ v`i nn; mO/ N{;I hv;mhe ) t; no mO;t xe 5
hto vO] ;<y;y;R hto d;s;in sTptI ) hto iv; ap iW" 6
N{;I yuv ;mm3e . Stom; anUWt ) ipbt' x'.vu ; sut m( 7
y; v;' sNt puS pOho inytu o d;xWu e nr; ) N{;I t;.r; gtm( 8
t;.r; gCzt' nroped ' svn' sut m( ) N{;I sompItye 9
tmIv yo acRW; vn; iv; prvjt( ) ,; ,oit jy; 10
y a;ivv;sit su mN{Sy mTy"R ) u ;y sut r; ap" 11
t; no v;jvtIrW a;xnU ( ipptO m vtR " ) N{m ' c vohve 12
.; v;mN{;I a;v?y; .; r;/s" sh m;dy ?yw )
.; d;t;r;vW;' ryI,;mu. ; v;jSy s;tye ve v;m( 13
a; no gVye .rw vRsV yw3 p gCztm( )
s%;y* dev * s:y;y x'. vu e N{;I t; hv;mhe 14
N{;I ,ut ' hv' yjm;nSy suNvt" )
389

[Rik Veda]

m<@l 6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

vIt' hVy;Ny; gt' ipbt' soMy' m/u 15


61 EkWitm' sU_m(
1-14 ctudx
R cRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) srSvtI devt; )
1-3 13 p[qm;idtOcSy ]yodXy; Ac jgtI 4-12 ctuQy;Ridnv;n;'
g;y]I 14 ctudXR y; i]up( zNd;'s

ymdd;d( r.smO, C yut' idvod;s' v?r;y d;xWu e )


y; xNtm;c%;d;vs ' p,' t; te d;];, tvW; srSvit 1
y' xume .bRs%
; v;jt( s;nu grI,;' tvWe . mR." )
p;r;vt Imvse suvO _." srSvtIm; vv;sem /Iit." 2
srSvit devi ndo in bhyR p[j ;' ivSy bOsy Sy m;yn" )
t =it>yovnIrivNdo vWme> yo avo v;jnIvit 3
p[ ,o dev I srSvtI v;je .v; jnIvtI ) /In;mv}yvtu 4
ySTv; deiv srSvTyupb[tU e /ne ihte ) N{' n vO] t yU Re 5
Tv' dei v srSvTyv; v;jeW u v;jin ) rd; pUW ve n" sinm( 6
t Sy; n" srSvtI `or; ihr<yvtRin" ) vO] I vi sui tm( 7
ySy; anNto aut STveW r,ur, vR " ) amrit rovt( 8
s; no iv; ait iW" Svsr N y; At;vrI ) athev sUy"R 9
t n" ip[y ; ip[y ;su sSvs; suju ; ) srSvtI StoMy; .Ut( 10
a;pp Wu[ I p;qvR ;Nyu rjo aNtr=m( ) srSvtI indSp;tu 11
i]W/ Sq; s/;t"u p j;t; v/yR N tI ) v;jev ;je hVy; .Ut( 12
p[ y; mih; mihn;su ceikte u e .rN y; aps;mp Stm; )
rq v bOht I v>vne topStuTy; ciktWu ; srSvtI 13
srSvTy. no neiW vSyo m;p SfrI" pys; m; n a; /k )
juW Sv n" s:y; veX y; c m; Tvt( =e];<yr,;in gNm 14
it ctuqoRk"
Wonuv;k" ) sU0 62-75
p[qmo?y;y" v0 1 )27
62 iWitm' sU_m(
390

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) an* devte )


i]up( zNd"

StuW e nr; idvo aSy p[s Nt; n; ve jrm;,o ak" )


y; s ; VyuiW Jmo aNt;n( yuyWU t" pyu
R vr;' s 1
t; yDm; xuc.m;,; rqSy .;n'u cU rjo." )
pu
vr;'S ymt; mm;n; po /Nv;Nyit y;qo aj[;n ( 2
t; h Tyd( vitRydR r/m[ gu e[ Tq; /y hqu" xdw" )
mnojve.riWr"w xy?yw pr Vyqd;x
Wu o mTySR y 3
t; nVyso jrm;,Sy mNmop .UWto yuyju ;nsI )
xu.' pO= mWmjU | vhNt; hot; y=t( p[ o a/Gu[ yuv;n; 4
t; vLgU d; pu x
;ktm; p[ ; nVys; vcs; vv;se )
y; x'st e Stuvt e x'.i v; b.Uv tug ,RO t e c]r;tI 5
t; .uJ yu' iv.r " sm{u ;t( tgSy sUn mu hU qU rjo." )
ar,e u .yoRjn e ..ujR Nt; pti].r,sR o inpSq;t( 6
iv jyWu ; rQy; y;tmi{' ut ' hv' vOW,; v/[mT y;" )
dxS yNt; xyve ipPyqug ;Rmit Cyv;n; sumi t' .ur <yU 7
yd( rodsI p[i dvo aSt .Um; heo dev ;n;mtu mTy]R ; )
td;idTy; vsvo i{y;so r=oyju e tpur ` ' d/;t 8
y ' r;j;n;vOtqu ; vd/d( rjso m]o v, kt t( )
gM.Ir;y r=se hei tmSy {o`;y cd( vcs a;nv;y 9
aNtrw
S tny;y vitRRmu t; y;t' nOv t; rqen )
snuT yen Tyjs; mTySR y vnuyt;mip xIW;R vvO _m( 10
a; prm ;.t m?ym;.inyR u y;Rtmvm;.rv ;Rk )
hSy cd( gomto iv v[j Sy duro vt| gO,t e c]r;tI 11
63 i]Witm' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) an* devte )
1-10 p[qm;iddxc;| i]up( 11 Ek;dXy;wkpd; i]up( zNdsI

Kv1 Ty; vLgU pu t; dUt o n StomoivdmSv;n( )


a; yo av;Rn ;sTy; vvtR p[e ; sqo aSy mNmn( 1
391

[Rik Veda]

m<@l 6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ar' me gNt' hvn;y;Smw gO, ;n; yq; ipb;qo aN/" )


pr h Tyd( vitRy;q o rWo n yt( pro n;NtrStutyu ;Rt( 2
ak;r v;mN/so vrIm St;r bihR" sup ;[ y,tmm( )
;nhSto yuvy vu vR N d; v;' n=Nto a{y a;n( 3
?voR v;m r?vre vSq;t( p[ r;itrei t jU ,RnI `Ot ;cI )
p[ hot; gUt mR n ; r;,o yu _ yo n;sTy; hvImn( 4
a/ ye dui ht; sUySR y rq' tSq* pu.uj; xtoitm( )
p[ m;y;.m;Ryn; .Utm ] nr; nOtU jinmn( yDy;n;m( 5
yuv ' I.dx
R tR ;.r;." x. e pui mUh qu" sUy ;Ry;" )
p[ v;' vyo vpuW e nu pn( n=d( v;,I sut ; /<y; v;m( 6
a; v;' vyo;so vih; a. p[yo n;sTy; vhNtu )
p[ v;' rqo mnojv; asjIR W" pO= iW/o anu pUv IR" 7
pu ih v;' pu.uj; de ,' /en 'u n W' ipNvtms;m( )
Stut v;' m;?vI sui trs; ye v;mnu r;itmGmn( 8
t m Aje[ pury Sy r~vI sum Ihe xt' pe k
c pKv; )
x;<@o d;r,n" SmiIn( dx vx;so a.W;c Av;n( 9
s' v;' xt; n;sTy; sh; ;n;' pup Nq; gre d;t( )
.r;j;y vIr nU gre d;t; r=;' s pud'ss; Syu" 10
a; v;' su e vrmNTsU r." y;m( 11
64 ctu"Witm' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) W; devt; )
i]up( zNd"

du y Wso rocm;n; aSqur p ;' nomRyo xNt" )


,oit iv; sup q; sug ;Ny.Ud u vSvI d=,; m`onI 1
.{; d= vyR ; iv .;Syut( te xoc.;n vo ;mpn( )
a;ivvR=" ,uWe xM .m;noWo dev rocm;n; mho." 2
vhNt sIm,;so xNto g;v" su. g;mu vyR ; p[q ;n;m( )
apej te xUro aStev x]Un ( b;/te tmo ajro n voh; 3
sug ot te sup q; pvtR e vv;te apStrs Sv.;no )
392

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

s; n a; vh pOqyu ;mOve ry' idvo duihtrWy?yw 4


s; vh yo=.rv;toWo vr' vhs joWmnu )
Tv' idvo duihty;R h dev I pUv R t * m'h n; dxtR ; .U" 5
t( te vyd( vstre p n( nr ye ipt.u ;jo Vyu * )
am; ste vhs .Ur v;mmuWo deiv d;xWu e mTy;y 6
65 pWitm' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) W; devt; )
i]up( zNd"

EW; Sy; no duiht; idvoj;" =tICzNtI m;nuW IrjIg" )


y; .;nnu ; xt; r;My;SvD;y itrStmsd_Un( 1
iv td( yyru ,yu G.rw ]' .;NTyuW sN {rq;" )
ag[' yDSy bOht o nyNtIivR t; b;/Nte tm mRy( ;y;" 2
vo v;jmWmjU | vhNtIinR d;xWu Wso mTy;y )
m`onIvIrR vt( pTym;n; avo /;t iv/te rm 3
d; ih vo iv/te rmStId; vIr;y d;xWu W;s" )
d; ivp[;y jrte yduK q; in m m;vte vhq; pur ; ct( 4
d; ih t Wo ai{s;no go]; gv;mirso gO, Nt )
Vy1k
, b.dub R[ , ; c sTy; nO, ;m.vd( dev it" 5
Cz; idvo duiht" p[v o .r;jvd( v/t e m`oin )
suv Ir' ry' gO, t e rrIug;ym/ /eih vo n" 6
66 W$(Witm' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) mto devt;" )
i]up( zNd"

vpun Ru tiktWu e cdStu sm;n' n;m /en u pTym;nm( )


mteR vNyd( dohse pIp;y sCz
dud hu e pOXn/" 1
ye ayo n xoxc /;n; iyRt( i]mR to v;vO/ Nt )
ar,e vo ihr<yy;s EW;' s;k nOM ,w" p*'Sye . .Uvn( 2
{Syye mIW" sNt pu] ; y;'o nu d;/O v.rR ? yw )
393

[Rik Veda]

m<@l 6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

vde ih m;t; mho mhI W; set( pOXn" su> ve3 g.mR ;/;t( 3
n y WNte jnWu oy; Nv1 Nt" sNtov;in pun;n;" )
inyRd( du xucy onu joWmnu y; tNvm=u m;,;" 4
m=U n yeWu dohse cdy; a; n;m /O ,u m;t' d/;n;" )
n ye St*n; ay;so m; nU ct( sud ;nur v y;sdug ;[ n( 5
t dug ;[ " xvs; /O ,uW,e ; .e yuj Nt rodsI sum k
e )
a/ SmwWu rodsI Svxocr;mvTsu tSq* n rok" 6
anne o vo mto y;mo aSTvnd( ymjTyrqI" )
anv s o an.IxU rjS tUivR rodsI pQy; y;it s;/n( 7
n;Sy vt;R n tt ; NvSt mto ymvq v;js;t* )
tok v; goWu tnye ymPsu s v[j ' dt; p;yeR a/ o" 8
p[ c]mk| gO, t e tur ;y m;t;y Svtvse .r?vm( )
ye sh;' s shs; shNte rejt e ae pOqvI m%>e y" 9
TvWImNto a?vrSyev idtu ( tOW Cu yvso ju o3 n;e" )
ac]R y o /uny o n vIr; .[;jNm;no mto a/O ;" 10
t' vO/ Nt' m;t' .[;ji' {Sy sUn 'u hvs; vv;se )
idv" x/;y xucy o mnIW; gryo n;p g;[ aSpO/n[ ( 11
67 sWitm' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) m];v,* devte
) i]up( zNd"

iveW ;' v" st;' Jyet m; gI.Rm]R ;v,; v;vO/ ?yw )


s' y; rXmev ymtuy R m; ; jn;\ asm; b;." Svw" 1
y' md( v;' p[ StO, Ite mnIWop ip[y ; nms; bihRrCz )
yNt' no m];v,;v/O ' zidRydR ( v;' vQy' sud;nU 2
a; y;t' m];v,; suxS Tyup ip[y ; nms; ym;n; )
s' y;v" Sqo apsev jn;Hz/Iytd( ytqo mihTv; 3
a; n y; v;jn; pUt bN/U At; yd( g.mR idit.rR ? yw )
p[ y; mih mh;Nt; j;ym;n; `or; mt;y rpve in dI/" 4
394

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

ive yd( v;' m'h n; mNdm;n;" =]' dev ;so ad/"u sjoW;" )
pr yd( .Uq o rodsI cduv IR sNt Spxo adB/;so amUr ;" 5
t; ih =]' /;ryeq e anu Un( 'h qe e s;num pu m ;idv o" )
ho n=] t vdev o .Umm;t;n( ;' /;sn;yo" 6
t; vg'[ /wq e j#r' pO, ?y; a; yt( s s.Ot y" pO, Nt )
n mO yNte yuvt yov;t; iv yt( pyo ivjNv; .rNte 7
t; jy; sdmde ' sum /e ; a; yd( v;' sTyo ari tAt e .Ut( )
td( v;' mihTv' `Ot ;;vStu yuv ' d;xWu e iv cymh' " 8
p[ yd( v;' m];v,; SpU/ nR ( ip[y ; /;m yuv /t; mnNt )
n ye dev ;s aohs; n mt; ayDs;co aPyo n pu] ;" 9
iv yd( v;c' kSt;so .rNte x's Nt k civdo mn;n;" )
a;d( v;' b[v;m sTy;NyuK q; nikdvRe e .ytR qo mihTv; 10
avorTq; v;' zidRWo a.* yuv om]R ;v,;vS/oyu )
anu yd( g;v" Sfr ;nO jPy' /O ,u' yd( r,e vOW, ' yun jn( 11
68 aWitm' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) N{;v,* devte
) 1-8 11 p[qm;c;Rmk
e ;dXy; i]up(
9-10 nvmIdxMyo jgtI zNdsI

u I v;' yD t" sjoW; mnu vd( vO _bihRWo yj?yw )


a; y N{;v,;vWe a mhe su ;y mh a;vv ttR ( 1
t; ih e; dev t;t; tuj ; xUr;,;' xv; t; ih .Ut m( )
m`on;' m'ih; tuvxu m Atne vO]t ru ; svsR ne ; 2
t; gO, Iih nmSye ." xUW "w su e .rN{;v,; ck;n; )
vj[,e ;Ny" xvs; hNt vO] ' sWKTyNyo vOj neW u ivp[" 3
; yr v;vO/ Nt ive dev ;so nr;' SvgUt ;R" )
p[>w y N{;v,; mihTv; * pOqiv .Utmuv IR 4
s t( sud ;nu" Svv;\ At;veN{; yo v;' v, d;xit Tmn( )
W; s iWStrde ( d;Sv;n( v'sd ( ry' ryvt jn;n( 5
y' yuv ' d;? vr;y dev; ry' /Tqo vsum Nt' pu= mu ( )
395

[Rik Veda]

m<@l 6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

aSme s N{;v,;vip y;t( p[ yo .n_ vnWu ;mxStI" 6


t n" su];]o dev gop;" sU r>y N{;v,; ry" y;t( )
yeW;' xum" pOtn ;su s;;n( p[ so u ; itrte ttu r" 7
nU n N{;v,; gO,;n; pO ry' s*vs;y dev; )
Tq; gO, Nto mihnSy x/oR po n n;v; du rt; trme 8
p[ sm;[ je bOht e mNm nu ip[y mcR dev ;y v,;y spq[ " )
ay' y vIR mihn; mihvt[ " Tv; v.;Tyjro n xocW; 9
N{;v,; sutp;vm' sut ' som' ipbt' m' /Otv[t; )
yuv o rqo a?vr' dev vItye p[it Svsrm pu y;it pItye 10
N{;v,; m/um mSy vO," somSy vOW, ; vOW qe ;m( )
d' v;mN/" priW_mSme a;s;Smn( bihRiW m;dyeq;m( 11
69 Ekonsittm' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) N{;iv,U devte )
i]up( zNd"

s' v;' km,R ; smW; ihnomIN{;iv,U apsSp;re aSy )


juW qe ;' yD' {v,' c /mrnw "R pq." p;ryNt; 1
y; iv;s;' jint;r; mtIn;mN{;iv,U klx; som/;n; )
p[ v;' gr" xSym;n; avNtu p[ Stom;so gIym;n;so ak" 2
N{;iv,U mdptI md;n;m; som' y;t' {v,o d/;n; )
s' v;mNTv_.mtR In;' s' Stom;s" xSym;n;s Kqw" 3
a; v;m;so a.m;itW;h N{;iv,U s/m;do vhNtu )
juW qe ;' iv; hvn; mtIn;mup b[;, ,ut' gro me 4
N{;iv,U tt( pny ;Yy' v;' somSy md cm;qe )
a,tu mNtr=' vrIyo p[q t' jIvse no rj;' s 5
N{;iv,U hivW; v;vO/;n; g[; ;n; nms; r;thVy; )
`Ot;stu I {v,' /mSme sm{u " Sq" klx" som/;n" 6
N{;iv,U ipbt' m?vo aSy somSy d; j#r' pO,qe ;m( )
a; v;mN/;' s midr;<yGmup b[;, ,ut' hv' me 7
.; jGyqun R pr; jyeqe n pr; jGye ktrnnw o" )
396

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

N{ iv,o ydpSpO/qe ;' ]e/ ; sh' iv tdwr yeq;m( 8


70 sittm' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) ;v;pOqVy* devte )
jgtI zNd"

`Ot vtI .uvn ;n;m.yovIR pOQ vI m/du `u e sup x


e s ; )
;v;pO qvI v,Sy /m,R ; ivk.te ajre .Urrte s; 1
asNtI .Ur/;re pySvtI `Ot ' duh ;te su
te xucvt[ e )
r;jNtI aSy .uvn Sy rodsI aSme ret" st' yNmnui hRtm( 2
yo v;mjO ve m,;y rodsI mtoR dd;x /W,e s s;/it )
p[ p[j ;.j;Ryte /m,R S pr yuv o" s_; ivWu
p;, sv[t ; 3
`Ot ne ;v;pO qvI a.IvOt e `Ot y; `Otp cO ; `Ot;v/O ; )
vIR pOQ vI hotvO yU Re pur oihte te d( ivp[; te su mye 4
m/u no ;v;pO qvI mm=t;' m/u tu ; m/ud `u e m/uv t[ e )
d/;ne yD' {v,' c dev t; mih vo v;jmS me suv IymR ( 5
j| no * pOqvI c ipNvt;' ipt; m;t; vi vd; sud s' s ; )
s'r r ;,e rodsI vxM.uv; sin' v;j' rymSme smNvt;m( 6
71 Eksittm' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) sivt; devt; ) 13 p[qmtOcSy jgtI 4-6 itIytOcSy c i]up( zNdsI

du y dev " svt; ihr< yy; b; ayS' t svn;y su


tu" )
`Ot ne p;,I a. p[u ,ute m%o yuv; sud =o rjso iv/mR , 1
dev Sy vy' svt"u svImin e Sy;m vsun d;vne )
yo ivSy ipdo ytu pdo invx
e n e p[sv e c;s .Umn " 2
adB/e." sivt" p;yu . xve .r pr p;ih no gym( )
ihr<yj" suvt;y nVyse r=; m;iknoR a`x's xt 3
du y dev " svt; dmUn ; ihr<yp;," p[itdoWmSq;t( )
ayohnuyjR t o mN{j a; d;xWu e suvit .Ur v;mm( 4
dU ay;\ pv_v b; ihr< yy; svt; sup t[ Ik; )
397

[Rik Veda]

m<@l 6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

idvo roh;'S yht( pOqVy; arIrmt( ptyt( kd>vm( 5


v;mm sivtv;m mu o idvie dve v;mmSm>y' s;vI" )
v;mSy ih =ySy dev .Ure ry; /y; v;m. ;j" Sy;m 6
72 isittm' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) N{;som* devte )
i]up( zNd"

N{;som; mih td( v;' mihTv' yuv ' mh;in p[qm ;in cqu" )
yuv ' sUy| ivvdquy vRu ' Sv1 ivR; tm;'S yht' ind 1
N{;som; v;syq W;smut( sUy| nyqo JyoitW; sh )
p ;' SkM.qu" SkM.nne ;p[q t' pOqvI' m;tr' iv 2
N{;som;vihmp " pr;' hqo vO] mnu v;' *rmNyt )
p[;,;|S ywryt' ndIn;m; sm{u ;, pp[q"u pu
, 3
N{;som; pKvm;m;SvNtinR gv;md( d/quv=R ,;su )
jg.O qur nipnm;su x];su jgtIvNt" 4
N{;som; yuv m t]mpTys;c' uTy' rr;qe )
yuv ' xum' ny| cWR ,>y" s' vVyqu" pOtn;W;hmgu ;[ 5
73 i]sittm' sU_m(
1-3 tOcSy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) bOhSpitdevR t; )
i]up( zNd"

yo ai{.t( p[q mj; At;v; bOhS pitr;irso hivm;n( )


ibhJR m; p[;`msR t( ipt; n a; rodsI vOW. o rorvIit 1
jn;y cd( y vt lok bOhS pitdvRe t* ck;r )
n( vO] ;, iv puro ddRrIit jyHz]Ur\ m];n( pOT su s;hn( 2
bOhS pit" smjyd( vsUi n mho v[j ;n( gomto dev EW" )
ap" sW;sn ( TSv1r p[t Ito bOhS pithNR Tym]mk
" 3
74 ctu"sittm' sU_m(
1-4 ctuAc Sy;Sy sU_Sy b;hRSpTyo .r;j AiW" ) som;{* devte )
398

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

i]up( zNd"

som;{; /;ryeq ;msuy 1| p[ v;myormXnuvNtu )


dmed me s r; d/;n; x' no .Ut' ipde x' ctu pde 1
som;{; iv vOh t' ivWUc ImmIv; y; no gym;vvx
e )
a;re b;/qe ;' inAi t' pr;cw rSme .{; s*vs;in sNtu 2
som;{; yuv met ;NySme iv; tnWU u .eWj ;in /m( )
av Syt' mu t' yo aSt tnWU u b' tmeno aSmt( 3
itGm;yu/ * itGmhet I sux
ve * som;{;vh su mO
t' n" )
p[ no mut' v,Sy p;x;d( gop;yt' n" sumnSym;n; 4
75 psittm' sU_m(
1-19 Ekonv'XyTyOcSy;Sy sU_Sy .;r;j" p;yuAi W" ) 1 p[qmcoR
vmR 2 itIy;y; /nu" 3 tOtIy;y; Jy; 4 ctuQy;R a;IR 5
pMy; Wu/" 6 W;" pUv;R/SR y s;rqr;/RSy c rXmy" 7
sMy; a;" 8 aMy; rq" 9 nvMy; rqgop;" 10 dxMy;
b[;,iptOsom;v;pOqvIpUW;," 11-12 15-16
Ek;dxI;dxIpdxIWo@xIn;mWv" 13 ]yodXy;" p[tod" 14
ctudXR y; hSt" 17 sdXy; yu.Umkvcb[,SpTy;dy" 18
a;dXy; vmRsomv,;" 19 Ekonv'Xy; dev; b[ c devt;" ) 1-5
7-9 11 14 18 p[qm;idpc;| sMy;idtOcSywk;dxIctudXR y;dxIn;
i]up( 6 10 WIdxMyojRgtI 12-13 15-16 19
;dxI]yodxIpdxIWo@Xyekonv'xIn;mnupu ( 17 sdXy;
pXzNd;'s

jImtU S yev .vit p[tIk yd( vmIR y;it smd;mpu Sqe )


an;ivy; tNv; jy Tv' s Tv; vm,R o mihm; ipptuR 1
/Nvn; g; /Nvn;j' jyme /Nvn; tIv;[ " smdo jyem )
/nu" x]orpk;m' ,oit /Nvn; sv;" p[i dxo jyem 2
v+yNtIvde ; gnIgNt k,| ip[y ' s%;y' prWSvj;n; )
yoWev x ivtt;/ /Nv; y' smne p;ryNtI 3
te a;crNtI smnve yoW; m;tve pu] ' b.tO ;mup Sqe )
ap x]Un ( iv?yt;' s'ivd;ne a;IR me vfr NtI am];n( 4
399

[Rik Veda]

m<@l 6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

bIn;' ipt; brSy pu] ; ,oit smn;vgTy )


Wu /" s;" pOtn ; sv;" pO inno jyit p[stU " 5
rqe itn( nyit v;jn" pur o y]y] k;myte suW;rq" )
a.IxUn ;'m ihm;n' pn;yt mn" p;dnu yCzNt rXmy" 6
tIv;[ n( `oW;n( <vte vOWp ;,yo ; rqe ." sh v;jyNt" )
av
;mNt" p[pd rw m];n( =,Nt x]Ur\ npVyyNt" 7
rqv ;hn' hivrSy n;m y];yu/ ' inihtmSy vmR )
t]; rqmpu xGm' sdme v;h; vy' sum nSym;n;" 8
Sv;dWu s' d" iptro vyo/;" Cz^e t" x_IvNto g.Ir;" )
c]sen ; Wub l; amO/ ;[ " stovIr; rvo v[;ts;h;" 9
b[;,;s" iptr" soMy;s" xve no ;v;pO qvI anhe s; )
pUW ; n" p;tu durt;t;vO/o r=; m;iknoR a`x's xt 10
sup , | vSte mOg o aSy; dNto go." s'n
; ptit p[stU ; )
y]; nr" s' c iv c {vNt t];Sm>ymWv" xmR y'sn( 11
AjIte pr vO / no Xm; .vtu nStn"U )
somo a/ b[vItu no idit" xmR yCztu 12
a; jNt s;NveW ;' j`n;\ p jte )
a;jin p[cte s o ;n( TsmTsu cody 13
aihrv .og"w pyeiR t b;' Jy;y; hei t' prb;/m;n" )
hSto iv; vynu ;in v;n( pum;n( pum;'s ' pr p;tu vt" 14
a;l;_; y; xI<yRqo ySy; ayo mu%m ( )
d' pjNR yrte s vw deV yw bOh m" 15
avsO ; pr; pt xrVye b[s ' xte )
gCz;m];n( p[ pSv m;mIW;' k cnoCzW" 16
y] b;,;" s'p tNt km;r; vx%; v )
t]; no b[, S pitridit" xmR yCztu v;h; xmR yCztu 17
mm; , te vm,R ; z;dy;m somSTv; r;j;mtO ne ;nu vSt;m(
rovRrIyo v,Ste ,otu jyNt' Tv;nu dev ; mdNtu 18
yo n" Svo ar,o y ino j`;'s it )
dev ;St' sveR /UvNR tu b[ vmR mm;Ntrm( 19
400

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

it W' m<@l' sm;m(


mN]s;
pm<@lSy;NtpyRNt' 4368
Wm<@lSy 765
svRyog"- 5133

401

[Rik Veda]

[Rik Veda]

m<@l 7

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

aq sm' m<@lm( )
p[qmonuv;k" ) sU0 1-17
1 p[qm' sU_m(
1-25 pv'xTyOcSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) adevR t; )
1-18 p[qm;;dxc;| ivr;$(
19-25 Ekonv'Xy;ids;n; i]up( zNdsI

a' nro dI/it.rr<yohRStCyutI jnyNt p[xS tm( ) dUr e x'


gOh pitmqymRu ( 1
tmmSte vsvo NyO< vn( Tsupi[ tc=mvse kt t( ) d=;Yyo yo dm
a;s inTy" 2
p[
e o ae dIidih pur o no jy; sUm y(R ; yiv ) Tv;' xNt p yNt
v;j;" 3
p[ te ayo>yo vr' in" suv Ir;s" xoxucNt um Nt" ) y]; nr"
sm;ste suj;t;" 4
d; no ae /y; ry' suv Ir' SvpTy' shSy p[xS tm( ) n y' y;v; trit
y;tum ;v;n( 5
p ymeit yuvi t" sud =' doW; vStohiR vmtI `Ot ;cI ) p
Svwnm r mitvRsyU "u 6
iv; ae p dh;r;tIyeR .Stpo.rdho jqm( ) p[ inSvr'
c;tySv;mIv;m( 7
a; ySte a /te anIk vs xu dIidv" p;vk ) to n E."
Stvqw rh Sy;" 8
iv ye te ae .ejre anIk mt; nr" ip}y;s" pu] ; ) to n E."
sum n; h Sy;" 9
me nro vO]h TyeW u xUr; iv; adev Ir. sNtu m;y;" ) ye me /y' pnyNt
p[xS t;m( 10
m; xUne ae in Wd;m nO, ;' m;xeWs ovIrt; pr Tv; ) p[j ;vtIWu duy;s u
duyR 11
ymI inTympu y ;it yD' p[j ;vNt' SvpTy' =y' n" ) SvjNmn; xeWs ;
402

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

v;vO/;nm( 12
p;ih no ae r=so aju ;t( p;ih /Ut rRe rWo a`;yo" ) Tv; yuj ;
pOt n;yr\U . y;m( 13
sed rI\rTySTvNy;n( y] v;jI tnyo vIp ;," ) shp;q; a=r;
smie t 14
sed yoR vnu yto inp;it sme
;rmh' s y;t( ) suj ;t;s" pr
crNt vIr;" 15
ay' so ar;t" pu] ; ymIx;n" smidN/e hivm;n( ) pr
ymeTy?vrWe u hot; 16
Tve a a;hvn;in .UrIx;n;s a; ju y;m inTy; ) .; <vNto
vhtU my/e e 17
mo ae vIttm;in hVy; jo v= dev t;itmCz ) p[it n '
sur. I, VyNtu 18
m; no ae vIrte pr; d; duv ;Rss e mtye m; no aSyw )
m; n" =u/ e m; r=s At;vo m; no dme m; vn a; ju q;R" 19
nU me b[;<y Czx;/ Tv' dev m`v" suWdU " )
r;t* Sy;mo.y;s a; te yUy ' p;t SvSt." sd; n" 20
Tvme suh vo r<vs' k sudItI sUn o shso iddIih )
m; Tve sc; tnye inTy a; /; vIro aSmyoR iv d;sIt( 21
m; no ae du.tRO ye scwW u dev
e e vWu p[ voc" )
m; te aSm;n( dum tR yo .Om ;d( dev Sy sUno shso nxNt 22
s mtoR ae SvnIk rev ;nmTyeR y a;jhu oit hVym( )
s dev t; vsuv in' d/;it y' sU rrqIR pOC zm;n Eit 23
mho no ae suvtSy v;n( ry' sU r>y a; vh; bOh Ntm( )
yen vy' shs;vn( mdem ;v=t;s a;yuW ; suv Ir;" 24
nU me b[;<y Czx;/ Tv' dev m`v" suWdU " )
r;t* Sy;mo.y;s a; te yUy ' p;t SvSt." sd; n" 25
itIyo?y;y" ) v0 1-30
403

[Rik Veda]

m<@l 7

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

2 itIy' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) 1 p[qmcR ?m"
smo v;" 2 itIy;y; nr;x's" 3 tOtIy;y; " 4 ctuQy;R
bihR" 5 pMy; devI;Rr" 6 W; W;s;n_; 7 sMy; dwVy*
hot;r* p[cte s* 8 aMy;iSto deVy" srSvtI;.;rTy" 9
nvMy;STv; 10 dxMy; vnSpit" 11 Ek;dXy; Sv;h;tyo
devt;" ) i]up( zNd"

juW Sv n" sm/me a xoc; bOh d( yjt ' /Um mO< vn( )
p SpOx idVy' s;nu StUp"w s' rXm.Sttn" sUySR y 1
nr;xs' S y mihm;nmWe ;mup StoW;m yjtSy yD"w )
ye su
tv" xucy o /y/;" SvdNt dev ; .y;in hVy; 2
N y' vo asur ' sud =mNtdUtR ' rodsI sTyv;cm( )
mnu vd' mnun ; sm' sm?vr;y sdmNmhme 3
spy vR o .rm;,; a.Du p[ vO te nms; bihRr * )
a;ju ;n; `Ot pO ' pOW d?vyvR o hivW; mjRy?vm( 4
Sv;?yo3 iv duro devy Nto xyU rqydu vRe t;t; )
pUv IR xx' n m;tr; rh;,e smgvu[ o n smne vn( 5
t yoW,e idVye mhI n W;s;n_; sud `u ve /en "u )
bihWR d; pute m`onI a; yDye suvt;y yet;m( 6
ivp[; yDWe u m;nuW We u k; mNye v;' j;tved s; yj?yw )
?v| no a?vr' t' hveW u t; dev We u vnqo v;y; , 7
a; .;rtI .;rtI." sjoW; ; dev mw nR u ye .r" )
srSvtI s;rSvte .rv ;Rk ito dev IbiR hR red' sdNtu 8
tStur Ipm/ poWyu dev TvivR rr;," SySv )
yto vIr" km<R y" sud =o yu _g[;v ; j;yte dev k;m" 9
vnSpte v sOj op dev ;nhR v" xmt; sUd y;it )
sedu hot; sTytro yj;it yq; dev ;n;' jinm;in ved 10
a; y;e sm/;no av;RN{e, dev "w srq' tur e ." )
bihRnR a;St;midit" sup]u ; Sv;h; dev ; amtO ; m;dyNt;m( 11
404

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

3 tOtIy' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) adevR t; )
i]up( zNd"

a' vo dev m." sjoW; yj' dUt m?vre ,?u vm( )


yo mTyeWR u in/[iu vAt ;v; tpum /RU ;R `Ot ;" p;vk" 1
p[oqdo n yvse vyn( yd; mh" s'v r,;d( VySq;t( )
a;dSy v;to anu v;it xocr/ Sm te v[jn ' ,mSt 2
d( ySy te nvj;tSy vO,o e crNTyjr; /;n;" )
aCz; ;mW o /Um Eit s' dUt o a yse ih dev ;n( 3
iv ySy te pOqVy;' p;jo aet ( tOW u yd; smvO _ jM.w" )
senve sO ; p[sit Eit yv' n dSm ju ; ivve= 4
tmd( doW; tmuW s yv;mmTy' n mjyR Nt nr" )
inxx;n; aitqmSy yon* dId;y xocr;tSy vO," 5
sus ' k te SvnIk p[tIk iv yd( Kmo n rocs p;k )
idvo n te tNytru ie t xum]o n sUr" p[it c= .;nmu ( 6
yq; v" Sv;h;ye d;xem prI;.`OtR v hVyw" )
te.noR ae amtmw hR o." xt' pU .Rr;ysI.inR p;ih 7
y; v; te sNt d;xWu e a/O ; gro v; y;.nvRO tIy;" )
t;.n"R sUno shso in p;ih Smt( sUr Irtc f!;tved" 8
inyRt( pUt ve Sv/it" xucg;Rt( Svy; p; tNv;3 rocm;n" )
a; yo m;]oxNe yo jin devy Jy;y su
tu" p;vk" 9
Et; no ae s*.g; iddIip tu' suc te s ' vtem )
iv; Stot>O yo gO,t e c sNtu yUy ' p;t SvSt." sd; n" 10
4 ctuq| sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) adevR t; )
i]up( zNd"

p[ v" x
;y .;nve .r?v' hVy' mit' c;ye suptU m( )
yo dwVy;in m;nuW ; jn'U yNtivR;in vn; jg;it 1
s gOTso aSt,dStu yto yvo ajin m;t"u )
405

[Rik Veda]

m<@l 7

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

s' yo vn; yuv te xucdn ( .Ur cd; smd s" 2


aSy dev Sy s's nIk y' mt;s " Xyet ' jg.O e[ )
in yo gO.' p*Wye Imuv oc dur okm r;yve xuxoc 3
ay' kivrkivWu p[cte ; mteR vrmtO o in /;y )
s m; no a] jur" shSv" sd; Tve sum ns" Sy;m 4
a; yo yoin' dev t' ss;d Tv; 1 rmtO ;\ at;rIt( )
tmoW/I vinn g.| .Um v/;ys' b.itR 5
xe 1 rmtO S y .Ure rIxe r;y" suv IySR y d;to" )
m; Tv; vy' shs;vvIr; m;Psv" pr Wd;m m;duv " 6
prW' r,Sy reK,o inTySy r;y" pty" Sy;m )
n xeWo ae aNyj;tmSTycet ;nSy m; pqo iv du= " 7
nih g[.;y;r," sux
ve o NyodyoR mns; mNtv; )
a/; cdok" pun rt( s ETy; no v;Jy.IW;t u nVy" 8
Tvme vnuyto in p;ih Tvmu n" shs;vv;t( )
s' Tv; ?vSmNvd>yet u p;q" s' ry" SpOh y ;Yy" shI 9
Et; no ae s*.g; iddIip tu' suc te s ' vtem )
iv; Stot>O yo gO,t e c sNtu yUy ' p;t SvSt." sd; n" 10
5 pm' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) vw;nrodevR t; )
i]up( zNd"

p[;ye tvse .r?v' gr' idvo art ye pOqVy;" )


yo iveW ;mmtO ;n;mup Sqe vw;nro v;v/O e j;gvO " 1
pO o idiv /;Yy" pO qVy;' net ; sN/Un ;' vOW. " Sty;n;m( )
s m;nuW Ir. ivxo iv .;it vw;nro v;v/O ;no vre, 2
Tvd( .y; ivx a;ysKnIrsmn; jhtI.oRjn ;in )
vw;nr pUr ve xoxc ;n" puro yde drydId"e 3
tv i]/;tu pOqvI t *vwR ;nr v[t me scNt )
Tv' .;s; rodsI a; ttN q;j,e xocW; xoxc ;n" 4
Tv;me hrto v;vx;n; gr" scNte /uny o `Ot ;cI" )
406

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

pit' In;' rQy' ryI,;' vw ;nrmuW s;' kt mu ;m( 5


Tve asyu 1| vsvo NyO< vn( tu' ih te m]mho juW Nt )
Tv' dSyUr\ okso a a;j JyoitjnR y;y;y 6
s j;ym;n" prme Vyomn( v;ynu R p;q" pr p;s s" )
Tv' .uvn ; jny . pTy;y j;tvedo dxSyn( 7
t;me aSme Wmre y Sv vw;nr um tI' j;tved" )
yy; r;/" ipNvs ivv;r pOq u vo d;xWu e mTy;y 8
t' no ae m`v" pu= 'u ry' in v;j' uTy' yuvSv )
vw;nr mih n" xmR yCz {e .re vsu ." sjoW;" 9
6 W' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) vw;nrodevR t; )
i]up( zNd"

p[ sm;[ jo asur Sy p[x St' pus' " In;mnmu ;Sy )


N{Syev p[ tvsSt;in vNde d; vNdm;no ivvKm 1
kv' kt 'u /;s' .;nmu {e ihNR vNt x' r;Jy' rodSyo" )
pur d' r Sy gI.Rr; vv;se evtR[ ;in pUV y;R mh;in 2
Nyt nU ( g[ qno mO/ v[ ;c" p,I\r
;\ av/O ;\ ayD ;n( )
p[p[ t;n( dSyUr\ vvR ;y pUvR k;r;pr;\ ayJyUn( 3
yo ap;cIne tms mdNtI" p[;cIk
;r nOtm " xcI." )
tmIx;n' vSvo a' gO, IWe n;nt' dmyNt' pOtN yUn( 4
yo de o3 anmyd( v/w yoR aypR IWsk
;r )
s in?y; nWo yo aivRx blt" sho." 5
ySy xmR pu ive jn;s EvwS tSqu" sum i t' .=m;,;" )
vw ;nr o vrm; rodSyor;" ss;d ip]opSqm( 6
a; dev o dde bu y;3 vsUi n vw;nr idt; sUySR y )
a; sm{u ;dvr;d; prSm;d;ddR e idv a; pO qVy;" 7
7 sm' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) adevR t; ) i]up(
407

[Rik Veda]

m<@l 7

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

zNd"

p[ vo dev ' ct( shs;nmm' n v;jn' ihWe nmo." )


.v; no dUt o a?vrSy v;n( Tmn; dev We u ivivde mt&" 1
a; y;e pQy;3 anu Sv; mN{o dev ;n;' s:y' juW ;," )
a; s;nu xumwn dR yn( pOqVy; jM.e .ivRm x
u /Gvn;in 2
p[;c Ino yD" su/t' ih bihR" p[I, Ite arIto n hot; )
a; m;tr; vv;re v;no yto yiv jDWe sux
ve " 3
so a?vre rqr' jnNt m;nuW ;so ivcet so y EW;m( )
vx;m/;y vxp( itdrRu o,3e mNR {o m/uv c; At;v; 4
as;id vOt o vir;jgNv;nb[R ; nOW dne iv/t;R )
* y' pO qvI v;v/O ;te a; y' hot; yjit vv;rm( 5
Ete u e .ivRm ;itrNt mN]' ye v;r' ny; at=n( )
p[ ye ivxStrNt oWm;,; a; ye me aSy dI/yOt Sy 6
nU Tv;m mhe vs; x;n' sUn o shso vsUn ;m( )
W' Stot>O yo m`v a;n@ yUy ' p;t SvSt." sd; n" 7
8 am' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) adevR t; )
i]up( zNd"

N/e r;j; smyoR nmo.yRSy p[tIkm ;t' `Ot ne )


nro hVye.rIte sb;/ a;rg[ Ws;mxoc 1
aymu y sumh ;\ aveid hot; mN{o mnuW o yo a" )
iv .; ak" ssOj;n" pO qVy;' ,pvroW/I.vRv=e 2
ky; no ae iv vs" suvO _' k;mu Sv/;mO, v" xSym;n" )
kd; .vme pty" sud] r;yo vNt;ro du rSy s;/o" 3
p[p;[ y m.rR t Sy <ve iv yt( sUyoR n rocte bOh d( .;" )
a. y" pU pOtn ;su tSq* ut ;no dwVyo aitq" xuxoc 4
ast( Tve a;hvn;in .Ur .uvo ive ." sum n; anIk" )
Stut de <vWe gO,;n" Svy' v/SR v tNv' suj;t 5
d' vc" xts;" s'sh mud ye jinWI ibh;" )
408

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

x' yt( Stot>O y a;pye .v;it um dmIvc;tn' r=oh; 6


nU Tv;m mhe vs; x;n' sUn o shso vsUn ;m( )
W' Stot>O yo m`v a;n@ yUy ' p;t SvSt." sd; n" 7
9 nvm' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) adevR t; )
i]up( zNd"

abo/ j;r Ws;mpu Sq;ot; mN{" kivtm" p;vk" )


d/;it kt mu .u ySy jNtohVR y; dev We u {v,' su
Tsu 1
s su
tuy oR iv dur" p,In;' pun ;no ak| pu . ojs' n" )
hot; mN{o vx;' dmUn ;StrStmo dxe r;My;,;m( 2
amUr " kivriditvvR Sv;n( Tsuss' Nm]o aitq" xvo n" )
c].;nu W s;' .;Tyg[e p;' g."R p[S v1 a; vvx
e 3
N yo vo mnuW o yug We u smng; axcu ;tved ;" )
sus ' x; .;nnu ; yo v.;it p[it g;v" sm/;n' bu/ Nt 4
ae y;ih dUT y'1 m; rW<yo dev ;\ aCz; b[
t; g,ne )
srSvtI' mto an;po y= dev ;n( r/ ye ;y iv;n( 5
Tv;me sm/;no vso jq' hn( y= r;ye pur' /m( )
pu , Iq; j;tvedo jrSv yUy ' p;t SvSt." sd; n" 6
10 dxm' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) adevR t; )
i]up( zNd"

Wo n j;r" pOq u p;jo aed ( dvtu d ( dICzoxc ;n" )


vOW; hr" xucr; .;it .;s; /yo ihNv;n xt IrjIg" 1
Sv1, R vStoW s;mroc yD' tNv;n; xjo n mNm )
ajRNm;in dev a; iv v;n( {vd( dUt o dev y ;v; vin" 2
aCz; gro mtyo devy NtIr' yNt {v,' .=m;,;" )
sus ' x' sup t[ Ik Sv' hVyv;hmrit' m;nuW ;,;m( 3
N{' no ae vsu ." sjoW; {' {e .r; vh; bOh Ntm( )
409

[Rik Veda]

m<@l 7

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;idTye.ridit' vjNy;' bOhS pitmKO v.vR v;rm( 4


mN{' hot;rmu xjo yvm' ivx te a?vrWe u )
s ih =p;v;\ a.vd( ryI,;mtN{o dUt o yjq;y dev ;n( 5
11 Ek;dx' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) adevR t; ) i]up(
zNd" mh;\ aSy?vrSy p[kt o n Ate TvdmtO ; m;dyNte )

a; ive ." srq' y;ih dev w NyR e hot; p[qm " sdhe 1
Tv;mIte ajr' dUT y;y hivmNt" sdmNm;nuW ;s" )
ySy dev rw ;sdo bihRr e h;NySmw sui dn; .vNt 2
i]d _o" p[ ciktuv sR iU n Tve aNtd;x
Wu e mTy;y )
mnu vd h y= dev ;n( .v; no dUt o a.xStp;v; 3
arIxe bOht o a?vrSy; ivRS y hivW" tSy )
tu' Sy vsvo juW Nt;q; dev ; d/re hVyv;hm( 4
a;e vh hvr;y dev ;inN{Jye;s h m;dyNt;m( )
m' yD' idiv dev We u /eih yUy ' p;t SvSt." sd; n" 5
12 ;dx' sU_m(
1-3 tOcSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) adevR t; ) i]up( zNd"

agNm mh; nms; yv' yo dId;y sm" Sve dur o,e )


c].;n'u rodsI aNtvIR Sv;t' vt" p[T ym( 1
s m; iv; durt;in s;;n" ve dm a; j;tved ;" )
s no r=Wd( durt;dv ;dSm;n( gO, t t no m`on" 2
Tv' v, t m]o ae Tv;' v/R Nt mit.vR s;" )
Tve vsu suW,n;in sNtu yUy ' p;t SvSt." sd; n" 3
13 ]yodx' sU_m(
1-3 tOcSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) vw;nrodevR t; )
i]up( zNd"

p[;ye ivxcu e /y'/ e sur e mNm /Iit' .r?vm( )


410

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

.re hivnR bihRiW p[I,;no vw ;nr;y ytye mtIn;m( 1


Tvme xocW; xoxc ;n a; rodsI apO,; j;ym;n" )
Tv' dev ;\ a.xStermuo vw;nr j;tvedo mihTv; 2
j;to yde .uvn ; Vy:y" pxnU ( n gop; y"R prJm; )
vw;nr b[, e ivNd g;t'u yUy ' p;t SvSt." sd; n" 3
14 ctudx
R ' sU_m(
1-3 tOcSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) adevR t; ) 1
p[qmcoR bOhtI 2-3 itIy;tOtIyyo i]up( zNdsI

sm/; j;tved se dev ;y dev it." )


hiv."R x
xocWe nmSvno vy' d;xme ;ye 1
vy' te ae sm/; iv/em vy' d;xme sut I yj] )
vy' `Ot ne ;?vrSy hotvyR ' dev hivW; .{xoce 2
a; no dev e .p dev itme y;ih vW$
( it' juW;," )
tu>y' dev ;y d;xt" Sy;m yUy ' p;t SvSt." sd; n" 3
15 pdx' sU_m(
1-15 pdxcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) adevR t; )
g;y]I zNd"

ps ;y mIW a;Sye jut; hv" ) yo no neidm ;Pym( 1


y" p cW,R Ir. inWs ;d dmed me ) kivgOhR pityvRu ; 2
s no vedo am;TymI r=tu vt" ) t;Sm;n( p;Tv'hs " 3
nv' nu Stomm ye idv" Xyen ;y jIjnm( ) vSv" ki vd( vn;it n" 4
Sp;h;R ySy yo xe ryvIrR vto yq; ) ag[e yDSy xoct" 5
sem;' vet u vW$
( itmjuWR t no gr" ) yjo hVyv;hn" 6
in Tv; n+y ivx(pte um Nt' dev /Imih ) suv Irm a;t 7
=p dIidih SvySTvy; vym( ) suv IrSTvmSmy"u 8
p Tv; s;tye nro ivp[;s o yNt /Iit." ) p;=r; sh,I 9
aI r=;' s se/it x
xocrmTyR" ) xuc" p;vk @" 10
s no r;/;'S y; .re x;n" shso yho ) .g d;tu v;ymR ( 11
411

[Rik Veda]

m<@l 7

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Tvme vIrvd( yxo dev svt; .g" ) idit d;it v;ymR ( 12


ae r=; ,o a'hs " p[it m dev rIWt" ) tipr j ro dh 13
a/; mhI n a;ySyn;/O o nOpItye ) pU.vR ; xt.u j" 14
Tv' n" p;h' s o doW;vStr`;yt" ) idv; n_md;>y 15
16 Wo@x' sU_m(
1-12 ;dxcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) adevR t; )
p[g;q" ivWmc;| bOhtI smc;| stobOhtI zNd"

En; vo a' nmsojoR np;tm ; ve )


ip[y ' ceitmrit' Sv?vr' ivSy dUt mmtO m ( 1
s yojte aW; v.ojs; s du{ vt( Sv;t" )
sub [ ; yD" sux
mI vsUn ;' dev ' r;/o jn;n;m( 2
dSy xocrSq;d;ju ;nSy mIW" )
d( /Um ;so aW;so idvSpOx" smmN/te nr" 3
t' Tv; dUt ' <mhe yxStm' dev ;\ a; vItye vh )
iv; sUno shso mt.R ojn; r;Sv td( yt( Tvemh e 4
Tvme gOh pitSTv' hot; no a?vre )
Tv' pot; ivv;r p[cte ; y= veiW c v;ymR ( 5
/ r' yjm;n;y suto Tv' ih r/ ; as )
a; n Ate xxIih ivmO Tvj' sux
s' o y d=te 6
Tve ae Sv;t ip[y ;s" sNtu sUr y" )
yNt;ro ye m`v;no jn;n;mUv ;Rn( dyNt gon;m( 7
yeW;m; `Ot hSt; duro, a;\ aip p[;t ; inWIdit )
t;\S];ySv shSy &ho indo yCz; n" xmR dI`R tu ( 8
s mN{y; c jy; vir;s; vdu r " )
ae ry' m`vo n a; vh hVyd;it' c sUdy 9
ye r;/;' s ddTy; m`; k;men vso mh" )
t;\ a'hs " ippOih ptRO . xt' pU .RyiR v 10
dev o vo {iv,od;" pU, ;| vv;scm( )
d( v; s?vmpu v; pO,?vm;idd( vo dev aohte 11
412

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

t' hot;rm?vrSy p[cte s' vi' dev ; a<vt )


d/;it r' iv/te suv IyR mjRn;y d;xWu e 12
17 sdx' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) adevR t; ) ipd;
i]up( zNd"

ae .v suW m/; sm t bihR vyR ; iv StO, It;m( 1


t ;r xtIivR yNt;mut dev ;\ xt a; vhhe 1 2
ae vIih hivW; y= dev ;n( TSv?vr; ,iu h j;tved" 3
Sv?vr; krit j;tved ; y=d( dev ;\ amtO ;n( ippy[ 2 4
v'Sv iv; v;y; , p[cte " sTy; .vNTv;xWo no a 5
Tv;mu te d/re hVyv;h' dev ;so a jR a; np;tm( 3 6
te te dev ;y d;xt" Sy;m mho no r; iv d/ y;n" 4 7
itIyonuv;k" ) sU0 18-33
18 a;dx' sU_m(
1-25 pv'xTyOcSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) 1-21
p[qm;ekv'xTyOc;mN{" 22-25 ;v'Xy;idctsO,; pwjvnSy sud;so
d;nStuitdevR te ) i]up( zNd"

Tve h yt( iptr N{ iv; v;m; jrt;ro asNvn( )


Tve g;v" sud `u ;STve ;STv' vsu devyte vin" 1
r;jev ih jin." =eyev ;v u.r . vdu kv" sn( )
ipx; gro m`vn( go.rw STv;yt" xxIih r;ye aSm;n( 2
m; Tv; pSpO/;n;so a] mN{; gro devy NtIp Squ" )
av;RcI te pQy; r;y Etu Sy;m te sumt ;vN{ xmnR ( 3
/en 'u n Tv; sUy vse dud=u up b[;, ssOje vs" )
Tv;mNme gopit' iv a;h; n N{" sumi t' gNTvCz 4
a,;| s ct( pp[q;n; sud ;s N{o g;/;Ny,ot( sup;r; )
x/NR t' xMyumcu qSy nVy" x;p' sN/Un ;m,odxStI" 5
413

[Rik Veda]

m<@l 7

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

pur o; t( tuv x
R o y=ur ;sId( r;ye mTSy;so inxt; apIv )
ui ' c. gRO v o &v s%; s%;ymtrd( ivWUc o" 6
a; pKq;so .l;nso .nNt; ln;so ivW;,n" xv;s" )
a; yonyt( s/m; a;ySR y gVy; tOTsu> yo ajgn( yu/ ; nn( 7
dur ;?yo3 aidit' ev yNto cet so iv jg.O e[ p,Im( )
m;vVyk pOqvI' pTym;n" pxu kivrxy;ym;n" 8
yru q| n Nyq| p,Im;xu n de .ipTv' jg;m )
sud ;s N{" sut k
u ;\ am];nrN/yNm;nuW e v/[v ;c" 9
ygu ;Rvo n yvs;dgop; yq;tm. m]' ct;s" )
pOXng;v" pOXninp[ie Wt;s" ui ' ci nyR tu o rNty 10
Ek c yo v'x
i t' c vSy; vwk
, yR ojnR ;n( r;j; NySt" )
dSmo n sn( in xx;it bihR" xUr" sgmR ,oidN{ EW;m( 11
a/ ut ' kvW' vO
mPSvnu &'u in vO, G vj[b ;" )
vO, ;n; a] s:y;y s:y' Tv;yNto ye amd nu Tv; 12
iv so iv; 'iht;NyeW ;mN{" pur" shs; s dd"R )
Vy;nvSy tOTsve gy' .;Gjem pU vdqe mO/ v[ ;cm( 13
in gVyvonvo &v Wi" xt; suW pu "u W$( sh; )
WivIrR ;so a/ W@ duv oyu iveidN{Sy vIy; t;in 14
N{e, tw e tOTsvo vevW;,; a;po n sO ; a/vNt nIcI" )
du m]R ;s" p[klivNmm;n; jivR;in .ojn; sud ;se 15
a/| vIrSy tp;minN{' pr; x/NR t' nundu e a. =;m( )
N{o mNyu' mNyuM yo mm;y .ej e pqo vtiR n' pTym;n" 16
a;/,e[ ct( tk ck;r s' ' ct( peTven ; j`;n )
av _IveXR y;vO i dN{" p[;yCzd( iv; .ojn; sud ;se 17
xNto ih x]vo r;r/u e .ed Sy cCz/tR o ivNd rN/m( )
mt;\ En" Stuvt o y" ,oit itGm' tSmn( in jih vj[ mN{ 18
a;vidN{' ymnu ; tOTsv p[;] .ed ' svtR ;t; muW;yt( )
aj;s xg[v o y=v bl' xIW;R, j.[ru ;in 19
n t N{ sumt yo n r;y" s'c =e pUv; Wso n nU;" )
devk
cNm;Nym;n' j`N q;v Tmn; bOht " xMbr' .et( 20
414

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

p[ ye gOh ;dmmduSTv;y; pr;xr" xty;tvu R s" )


n te .ojSy s:y' mOW N t;/; sU r>y" sui dn; VyuC z;n( 21
nud vRe vt" xte go;R rq; v/mU N t; sud ;s" )
ahR e pwjvnSy d;n' hotev s pyeR m re.n ( 22
cTv;ro m; pwjvnSy d;n;" Smiy" xinno inrek
)
Aj;[ so m; pOqv;" sud ;sStok tok;y vse vhNt 23
ySy vo rodsI aNtvIR xI,ex
R I,eR ivb.;j; iv._; )
sie dN{' n vto gO,Nt in yu? y;m/mxx;d.Ik 24
m' nro mt" st;nu idvod;s' n iptr' sud ;s" )
avn; pwjvnSy kt' dU, ;x' =]mjr' duvoyu 25
19 Ekonv'x' sU_m(
1-11 Ek;dxcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

yStGmo vOW. o n .Im Ek" I;vyit p[ iv;" )


y" xto ad;xWu o gySy p[yN t;s suvtr;y ved" 1
Tv' h TyidN{ kTsm;v" xuWU m;,StNv; smyRe )
d;s' yCz,' kyv ' NySm; arN/y a;junR ye ;y x=n( 2
Tv' /O ,o /OWt ; vIthVy' p[;vo iv;.it." sud ;sm( )
p[ p*k Ts' ]sdSyum;v" =e]s ;t; vO]h TyeW u pU m( 3
Tv' nO.nmRO ,o dev vIt* .UrI, vO] ; hyR h's )
Tv' in dSyu' cumu r' /uin' c;Sv;pyo d.Itye suh Ntu 4
tv Cy*;in vj[hSt t;in nv yt( puro nvit' c s" )
invx
e n e xttm;vvWe Irh vO] ' nmu cmut ;hn( 5
sn; t; t N{ .ojn;in r;thVy;y d;xWu e sud ;se )
vO,e te hrI vOW, ; yunJm VyNtu b[;, pux;k v;jm( 6
m; te aSy;' shs;vn( pr;v`;y .Um hrv" pr;dw )
];ySv novOk
.v
R q w Stv ip[y ;s" sU rWu Sy;m 7
ip[y ;s t( te m`v.* nro mdem xr,e s%;y" )
in tuv x
R ' in y; xxIitqGv;y x'Sy' kryn( 8
415

[Rik Veda]

m<@l 7

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

su te m`v.* nr" x'sNTyuKqx;s Kq; )


ye te hve .ivR p,I\rd;xSm;n( vO, Iv yuJy;y tSmw 9
Ete Stom; nr;' nOt m tu>ymSm{o ddto m`;in )
teW;mN{ vO]h Tye xvo .U" s%; c xUrovt; c nO, ;m( 10
nU N{ xUr Stvm;n tI b[j tU StNv; v;vO/Sv )
p no v;j;n( mmIpu StIn( yUy ' p;t SvSt." sd; n" 11
tOtIyo?y;y" ) v0 1-30
20 v'x' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

go[ jDe vIy;y Sv/;v;irpo nyoR yt( kryn( )


jGmyvRu ; nOW dnm vo.S];t; n N{ Enso mht( 1
hNt; vO] mN{" xUxv ;n" p[;vIu vIro jrt;rmtU I )
kt; sud ;se ah v; lok d;t; vsu mur ; d;xWu e .Ut( 2
yu? mo anv ;R %j
t( sm; xUr" s];W;@ jnWu me W;h" )
Vy;s N{" pOtn ;" Svoj; a/; iv' x]Uy Nt' j`;n 3
.e cidN{ rodsI mihTv; pp;[ q tvWI.Stuivm" )
in vj[ mN{o hrv;n( mm=n ( TsmN/s; mdeW u v; voc 4
vOW; jj;n vOW, ' r,;y tmu c;rI ny| ssUv )
p[ y" sen ;nIr/ nO>yo aStIn" sTv; gvWe , " s /O ,u" 5
nU ct( s .[We te jno n reW n ( mno yo aSy `orm;ivv;s;t( )
yDyw R N{e d/te duv;' s =yt( s r;y Atp ; Atje ;" 6
yidN{ pUvoR apr;y x=y;y;n( knIyso de ,m( )
amtO t( py;s It dUr m; c] c}y' .r; ry' n" 7
ySt N{ ip[y o jno dd;x dsrek
ai{v" s%; te )
vy' te aSy;' sum t * cin;" Sy;m vqe ato nOpIt* 8
EW Stomo acdd( vOW; t t St;mmu `R vip )
r;ySk;mo jrt;r' t a;gn( Tvm x vSv a; xko n" 9
s n N{ Tvyt;y; We /;St(mn; c ye m`v;no jun Nt )
416

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

vSvI Wu te jr]e aStu x_yUyR ' p;t SvSt." sd; n" 10


21 Ekv'x' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

as;iv dev ' goAjIkmN/o NySmN{o jnWu me vu oc )


bo/;ms Tv; hyR yDw boR/; n" StommN/so mdeW u 1
p[ yNt yD' vpyNt bihR" somm ;do vdqe du/ v[ ;c" )
Nyu .[yNte yxso gO. ;d; dUr pBdo vOW, o nOW ;c" 2
TvmN{ vtv ; apSk" prit; aihn; xUr pUv IR" )
Tvd( v;v rQyo3 n /en; rejN te iv; i]m;, .IW; 3
.Imo vvWe ;yu/ e .reW;mp;' s iv; ny; , v;n( )
N{" puro jW ;,o iv dU/ ot( iv vj[h Sto mihn; j`;n 4
n y;tv N{ jUjvu nu oR n vNdn; xiv ve ;." )
s x/dR y oR ivWu, Sy jNtom;R xXndev ; aip guAt ' n" 5
a. TveN { .Ur / Jmn( n te ivVy mihm;n' rj;' s ); ih vO] ' xvs;
j`Nq n x]ur Nt' ivivdd( yu/ ; te 6
dev ;t( te asuy ;y pUvRe nu =];y mmre sh;' s )
N{o m`;in dyte vWN{' v;jSy jovNt s;t* 7
kr Tv;mvse juh ;vex;nmN{ s*.gSy .Ur"e )
avo b.Uq xtmUte aSme a.=Su Tv;vto vt; 8
s%;ySt N{ vh Sy;m nmovO/ ;so mihn; t] )
vNvNtu Sm; tevs; smIk3 .IitmyoR vnWu ;' xv;' s 9
s n N{ Tvyt;y; We /;St(mn; c ye m`v;no jun Nt )
vSvI Wu te jr]e aStu x_yUyR ' p;t SvSt." sd; n" 10
22 ;v'x' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) N{o devt; ) 1-8
p[qm;c;| ivr;$( 9 nvMy; i]up( zNdsI

ipb; sommN{ mNdtu Tv; y' te suW ;v hyR ;i{" )


417

[Rik Veda]

m<@l 7

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

sotbu ; >y;' suyt o n;v; 1


ySte mdo yuJy;rSt yen vO] ;, hyR h's )
s Tv;mN{ p[.vU so mmu 2
bo/; su me m`vn( v;cmme ;' y;' te vso aciR t p[x Stm( )
m; b[ s/m;de juWSv 3
u/ I hv' ivipp;nSy;{e boR/; ivp[S y;ctR o mnIW;m( )
v; duv;'S yNtm; scem ; 4
n te gro aip mOye tur Sy n su i tmsyu SR y v;n( )
sd; te n;m Svyxo ivvKm 5
.Ur ih te svn; m;nuW We u .Ur mnIWI hvte Tv;mt( )
m;re aSmNm`vok k" 6
tu>yeidm; svn; xUr iv; tu>y' b[;, v/nR ; ,om )
Tv' nO.hVR yo v/;s 7
nU cu te mNym;nSy dSmodXnuvNt mihm;nmgu [ )
n vIyR mN{ te n r;/" 8
ye c pUvR AWyo ye c nU; N{ b[;, jnyNt ivp[;" )
aSme te sNtu s:y; xv;in yUy ' p;t SvSt." sd; n" 9
23 ]yov'x' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

du b[;<ywrt vSyeN{' smyRe mhy; vs )


a; yo iv;in xvs; tt;nopot; m vto vc;' s 1
ay;m `oW N{ dev j;mrrJyNt yCz /o ivv;c )
nih Svm;yu ikte jneW u t;nId'h;'S yit pySR m;n( 2
yuj e rq' gvWe , ' hr>y;mup b[;, jujWu ;,mSqu" )
iv b;/ Sy rodsI mihTveN{o vO] ;<ypt[ I j`N v;n( 3
a;pt( ipPyu" StyoR3 n g;vo n=tO ' jrt;rSt N{ )
y;ih v;ynu R inytu o no aCz; Tv' ih /I.dRys e iv v;j;n( 4
te Tv; md; N{ m;dyNtu x m,' tuvr;/s' jr]e )
418

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

Eko dev] ; dyse ih mt; nSmHzr svne m;dySv 5


Evie dN{' vOW, ' vj[b ;' vs;so a>ycNR Tyk" )
s n" Stut o vIrvd( /;tu gomd( yUy ' p;t SvSt." sd; n" 6
24 ctuv|x' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

yoin N{ sdne ak;r tm; nO." put p[ y;ih )


aso yq; novt; vO/ e c ddo vsUi n mmd somw" 1
gO. It' te mn N{ ibh;" sut " som" priW_; m/Ui n )
ivsO /en; .rte suvO _rymN{' jovtI mnIW; 2
a; no idv a; pO qVy; AjIiWd' bihR" somp ye ;y y;ih )
vhNtu Tv; hryo m{m;W mCz; tvs' md;y 3
a; no iv;.it." sjoW; b[ juW;,o hyR y;ih )
vrIvjO t ( Sqvre ." suxp[; Sme d/d( vOW, ' xummN{ 4
EW Stomo mh g;[ y v;he /ur I3v ;Tyo n v;jy/;y )
N{ Tv;ymk vsUn ;' idvIv ;m/ n" omt' /;" 5
Ev; n N{ v;ySR y pU/R p[ te mhI' sum i t' vei vd;m )
W' pNv m`v" suv Ir;' yUy ' p;t SvSt." sd; n" 6
25 pv'x' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

a; te mh N{oTyug [ smNyvo yt( smrNt sen;" )


pt;it idu ySR y b;om;R te mno ivv{1 Gv c;rIt( 1
in dug R N{ Xnqm];n. ye no mt;s o amNt )
a;re t' x's' ,uih ininTsor; no .r s'. r,' vsUn ;m( 2
xt' te xip[tU y" sud ;se sh' x's; t r;itrStu )
jih v/vnR Wu o mTySR y;Sme u m/ r' c /eih 3
Tv;vto hIN{ Tve aSm Tv;vtovt"u xUr r;t* )
419

[Rik Veda]

m<@l 7

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ivedh;in tivWIv g[\ aok" ,uv hrvo n m/IR" 4


kTs; Ete hyR ;y xUW mN{e sho dev jUt my;n;" )
s]; / suh n; xUr vO] ; vy' t];" snuy;m v;jm( 5
Ev; n N{ v;ySR y pU/R p[ te mhI' sum i t' vei vd;m )
W' pNv m`v" suv Ir;' yUy ' p;t SvSt." sd; n" 6
26 Wi@vx
' ' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

n som N{msut o mm;d n;b[ ;,o m`v;n' sut ;s" )


tSm; Kq' jnye yujoWOv vIy" ,vd( yq; n" 1
KqKqes om N{' mm;d nIqne Iqe m`v;n' sut ;s" )
ydI' sb;/" iptr' n pu] ;" sm;nd=; avse hvNte 2
ck;r t; ,vnU mNy; y;in b[vu Nt ve/ s" sut We u )
jnIrv pitrk
e " sm;no in m;mjO e pur N{" su sv;" 3
Ev; tm;t <v N{ Eko iv._; tr,m`R ;n;m( )
mqS tur tyo ySy pUv IRrSme .{;, st ip[y ;, 4
Ev; vs N{mtU ye nn( In;' vOW . ' sut e gO, ;it )
sh , p no m;ih v;j;n( yUy ' p;t SvSt." sd; n" 5
27 sv'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

N{' nro nem /t; hvNte yt( p;y; yun jte /ySt;" )
xUro nOW;t; xvsk;n a; gomit v[j e .j; Tv' n" 1
y N{ xumo m`vn( te aSt x=; s%>y" put nO>y" )
Tv' ih h; m`vn( ivcet ; ap; vO/ prvtO ' n r;/" 2
N{o r;j; jgtWR,In;m/ =m ivWu
p' ydSt )
tto dd;it d;xWu e vsUi n codd( r;/ pStutdv;Rk 3
nU c N{o m`v; stI d;no v;j' in ymte n tI )
420

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

anUn ; ySy d=,; pIp;y v;m' nO>yo a.vIt; s%>y" 4


nU N{ r;ye vrvS/I n a; te mno vvOTy;m m`;y )
gomd;vd ( rqvd ( VyNto yUy ' p;t SvSt." sd; n" 5
28 a;v'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

b[; , N{op y;ih v;nv;RS te hry" sNtu yu _;" )


ive c Tv; vhvNt mt; aSm;kmCz, iu h ivmNv 1
hv' t N{ mihm; Vy;n@ b[ yt( p;s xvsWO I,;m( )
a; yd( vj[' d/We hSt g[ `or" sn( Tv; jin; aW;h" 2
tv p[,ItIN{ jov;n;n( Ts' yn( n rodsI innqe )
mhe =];y xvse ih jDe tUt u j' ct( tUtu jrxXnt( 3
E.nR N{;h.dRxSy dum]R ;so ih =ty" pvNte )
p[it ye anOt mnen ; av it; v,o m;yI n" s;t( 4
vocme ie dN{' m`v;nmen' mho r;yo r;/so yd( dd" )
yo actR o b[
itmvo yUy ' p;t SvSt." sd; n" 5
29 Ekoni]'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

ay' som N{ tu>y' suNv a; tu p[ y;ih hrvStdok;" )


ipb; Tv1S y suWtu Sy c;rodRdo m`;in m`vy;n" 1
b[n ( vIr b[
it' juW;,o v;RcIno hr.y;Rih tUym ( )
aSmU Wu svne m;dySvop b[;, ,v m; n" 2
k; te aSTyr'
it" sU _" kd; nUn ' te m`vn( d;xem )
iv; mtIr; ttne Tv;y; /; m N{ ,vo hvem ; 3
to `; te pu y;3 d;sn ( yeW;' pUvWRe ;m,oAW I,;m( )
a/;h' Tv; m`vohvIm Tv' n N{;s p[mi t" iptve 4
vocme ie dN{' m`v;nmen' mho r;yo r;/so yd( dd" )
421

[Rik Veda]

m<@l 7

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

yo actR o b[
itmvo yUy ' p;t SvSt." sd; n" 5
30 i]'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) N{o devt; )
i]up( zNd"

a; no dev xvs; y;ih xumn( .v; vO/ N{ r;yo aSy )


mhe nOM ,;y nOpte suvj[ mih =];y p*'Sy;y xUr 1
hvNt Tv; hVy' ivv;c tnWU u xUr;" sUySR y s;t* )
Tv' iveW u seNyo jneW u Tv' vO] ;, rN/y; suh Ntu 2
ah; yidN{ sui dn; VyuC z;n( d/o yt( kt mu pu m ' smTsu )
Ny1 " sIdd sur o n hot; v;no a] su. g;y dev ;n( 3
vy' te t N{ ye c dev StvNt xUr ddto m`;in )
yCz; sU r>y pm' vq' Sv;.vu o jr,;mXnvNt 4
vocme ie dn({' m`v;nmen' mho r;yo r;/so yd( dd" )
yo actR o b[
itmvo yUy ' p;t SvSt." sd; n" 5
31 Eki]'x' sU_m(
1-12 ;dxcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) N{o devt; ) 19 p[qm;idnvc;| g;y]I 10-12 dxMy;idtOcSy c ivr;$( zNdsI

p[ v N{;y m;dn' hyR ;y g;yt ) s%;y" somp;Vne 1


x'sde Ku q' sud ;nv t u= ' yq; nr" ) cm ; sTyr;/se 2
Tv' n N{ v;jyu STv' gVyu" xtto ) Tv' ihr<yyvu sR o 3
vymN{ Tv;yvo . p[ ,onmu o vOWn( ) vI Tv1S y no vso 4
m; no inde c v_ve yoR rN/Irr;V,e ) Tve aip tum mR 5
Tv' vm; s spq[ " puroyo/ vO]hn( ) Tvy; p[it b[vu e yuj ; 6
mh;\ t;s ySy te nu Sv/;vrI sh" ) m;te N{ rodsI 7
t' Tv; mTvtI pr .uvd ( v;,I sy;vrI ) n=m;,; sh u." 8
?v;RsS Tv;NvNdvo .uvn ( dSmmup v ) s' te nmNt y" 9
p[ vo mhe mihv/O e .r?v' p[cte se p[ sum i t' ,?u vm( ) ivx" pUv IR" p[
cr; cWR,p;[ " 10
422

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

V ycse mihne suvO _mN{;y b[ jnyNt ivp[;" ) tSy v[t ;in n


mnNt /Ir;" 11
{' v;,Irnu mNyumve s]; r;j;n' d/re sh?yw ) hyR ;y bhRy;
sm;pIn( 12
32 ;i]'x' sU_m(
1-27 sv'xTyOcSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs" 26 Wi@vX' y;
Ac" pUv;R/SR y v;s" x_v;R AiW" ) N{o devt; ) 1-2 4-27
p[qm;itIyyoAcotuQy;Ridctuv|xte p[g;q" ivWmc;| bOhtI smc;|
stobOhtI 3 tOtIy;y; ipd; ivr;$( zNdsI

mo Wu Tv; v;`tn ;re aSm rIrmn( )


a;r;;t( s/m;d' n a; ghIh v; sup u/ 1
me ih te b[
t" sut e sc; m/* n m= a;ste )
N{e k;m' jrt;ro vsUy vo rqe n p;dm; d/"u 2
r;ySk;mo vj[h St' sud =,' pu] o n iptr' ve 3
m N{;y suNvre som;so d?y;xr" )
t;\ a; md;y vj[hSt pItye hr>y;' y;ok a; 4
vCTk,R yte vsUn ;' nU co m/RWd ( gr" )
sd( y" sh;, xt; ddikidRTsNtm; mnt( 5
s vIro ap[i tkt N{e, xUxvu e nO." )
ySte g.Ir; svn;in vO]hn( Tsun oTy; c /;vit 6
.v; vq' m`vn( m`on;' yt( smj;s x/tR " )
iv Tv;htSy vedn ' .jem ; dU, ;xo .r; gym( 7
sun ot; somp;Vne sommN{;y vj[,e )
pct; p_Irvse ,u? vmt( pO, t( pO, t e my" 8
m; e/ t somno d=t; mhe ,?u v' r;y a;tju e )
tr,ryit =eit puyit n dev ;s" kvve 9
nik" sud ;so rq' py;s n rIrmt( )
N{o ySy;vt; ySy mto gmt( s gomit v[j e 10
gmd( v;j' v;jyN{ mTyoR ySy Tvmvt; .uv" )
423

[Rik Veda]

m<@l 7

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

aSm;k bo?yvt; rq;n;mSm;k xUr nO, ;m( 11


idNNvSy rCyt'e xo /n' n jGyuW" )
y N{o hrv;n( n d.Nt t' rpo d=' d/;it somin 12
mN]m%v| su/t' sup x
e s ' d/;t yDye v; )
pUv IRn p[styStrNt t' y N{e km,R ; .uvt ( 13
kStmN{ Tv;vsu m; mTyoR d/WRit )
; t( te m`vn( p;yeR idiv v;jI v;j' sW;sit 14
m`on" Sm vO]h TyeW u cody ye ddit ip[y ; vsu )
tv p[,ItI hyR sU r.ivR; trem durt; 15
tveidN{;vm' vsu Tv' pu ys m?ymm( )
s]; ivSy prmSy r;js nik; goWu vO<vte 16
Tv' ivSy /nd; as ut o y ' .vNTy;jy" )
tv;y' iv" put p;qvR o vSyun;Rm .=te 17
yidN{ y;vtS Tvmet ;vdh mIxIy )
Stot;rmd( id/Wey rd;vso n p;pT v;y r;sIy 18
x=ey mNmhyte idvie dve r;y a; kh cide )
nih TvdNyNm`vn( n a;Py' vSyo aSt ipt; cn 19
tr,rt( sW;sit v;j' pur?' y; yuj ; )
a; v N{' put' nme gr; ne m' tev su{ v( m ( 20
n du t I mTyoR ivNdte vsu n e/N t' rynx
R t( )
sux
_rNm`vn( tu>y' m;vte de ,' yt( p;yeR idiv 21
a. Tv; xUr nonum o duG /; v /en v" )
x;nmSy jgt" Svx
mIx;nmN{ tSquW" 22
n Tv;v;\ aNyo idVyo n p;qvR o n j;to n jinyte )
a;yNto m`vN{ v;jno gVyNtSTv; hv;mhe 23
a.I WtStd; .re N{ Jy;y" knIys" )
pu
v sui hR m`vn( Tsn;ds .re. re c hVy" 24
pr; ,udSv m`vm];n( Tsuv de ; no vsU / )
aSm;k bo?yvt; mh;/ne .v; vO/ " s%In;m( 25
N{ tu' n a; .r ipt; pu] >e yo yq; )
424

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

x=; ,o aSmn( pu t y;min jIv; JyoitrxImih 26


m; no aD;t; vOj n; dur;?yo3 m;xv;so av mu" )
Tvy; vy' p[v t" xtIrpo it xUr tr;ms 27
33 ]yiS]'x' sU_m(
1-14 ctudx
R cRSy;Sy sU_Sy 1-9 p[qm;idnvc;| mw];v,vRs"
10-14 dxMy;idp;n; vspu]; N{o v; AWy" ) 1-9
p[qm;idnvc;| vspu];" 10-14 dxMy;idp;n; vso devt;" )
i]up( zNd"

Tyo m; d=,tSkpd;R /y'jNv;so a. ih p[m N du" )


n( voce pr bihRWo nn( n me dUr ;dvtve vs;" 1
dUr ;idN{mny; sut ne itro vwx
N tm;te p;Ntmgu m[ ( )
p;xu Sy v;ytSy som;t( sut ;idN{ovO,It; vs;n( 2
Eve u k sN/um e .Stt;re veu k .ed me .jR`;n )
Eve u k d;xr;De sud ;s' p[;vidN{o b[, ; vo vs;" 3
juI nro b[, ; v" ipt, ;m=mVyy' n ikl; rW;q )
yCzKvrIWu bOht ; rve, e N{e xummd/;t; vs;" 4
d( ;mvte ( tO ,jo n;qt;so dI/yud;Rxr;De vOt ;s" )
vsSy Stuvt N{o aodu tOTsu> yo a,odu lokm( 5
d<@; vde ( goajn;s a;sn( prCz; .rt; a.k
R ;s" )
a.v purEt; vs a;idt( tOTsUn ;' ivxo ap[qNt 6
]y" <vNt .uvn We u ret St" p[j ; a;y; Jyoitrg[;" )
]yo `m;Rs Ws' scNte sv;\ t( t;\ anu ivduv R s;" 7
sUySR yev v=qo JyoitrWe ;' smu{ Syev mihm; g.Ir" )
v;tSyev p[jv o n;Nyen Stomo vs; aNvet ve v" 8
t <y' dySy p[kt "w shvLxm. s' crNt )
ymne tt' pr/' vyNto Psrs p sedvu R s;" 9
vtu o Jyoit" pr s' jh;n' m] ;v,; ydpXyt;' Tv; )
tt( te jNmotk
w vs;gSTyo yt( Tv; vx a;j. ;r 10
t;s mw];v,o vsovRXy; b[n ( mnso/ j;t" )
425

[Rik Veda]

m<@l 7

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

{Ps' Sk' b[, ; dwVyen ive dev ;" pukre Tv;ddNt 11


s p[k
t .ySy p[v;n( Tshd;n t v; sd;n" )
ymne tt' pr/' vyyPsrs" pr jDe vs" 12
s]e h j;t;viWt; nmo." kM .e ret" siWctu" sm;nm( )
tto h m;n idy;y m?y;t( tto j;tmOiWm;vR sm( 13
Kq.tO ' s;m.tO ' b.itR g[;v;,' b.[t ( p[ vd;Tyg[e )
pwn m;?v' sumnSym;n; a; vo gCz;it p[tdO o vs" 14
tOtIyonuv;k" ) sU0 34-55
34 ctuiS]'x' sU_m(
1-25 pv'xTyOcSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) 1-15 1825 p[qm;idpdxc;Rm;dXy;;n; ive dev;" 16 Wo@Xy; aih"
17 sdXy;;ihbuR yo devt;" ) 1-21 p[qm;ekv'xTyOc;' ipd;
ivr;$( 22-25 ;v'Xy;idctsO,; i]up( zNdsI

p[ x
t u dev I mnIW; aSmt( sut o rqo n v;jI 1
vd"u pO qVy; idvo jin]' <vNTy;po a/ =rNtI" 2
a;pdSmw ipNvNt pOQ vIvO]R We u xUr; m'sN t g;[ " 3
a; /U vSR mw d/;t;;inN{o n vjI[ ihr<yb;" 4
a. p[ Sq;t;hev yD' y;tev pTmn( Tmn; ihnot 5
Tmn; smTsu ihnot yD' d/;t kt 'u jn;y vIrm( 6
dSy xum;d( .;nnu ;RtR b.itR .;r' pO qvI n .Um 7
y;m dev ;\ ay;tru e s;/tO ne /y' d/;m 8
a. vo dev I' /y' d/?v' p[ vo dev] ; v;c' ,u?vm( 9
a; c a;s;' p;qo ndIn;' v, g"[ shc=;" 10
r;j; r;c f!^;n;' pexo ndIn;mnu mSmw =]' v;yu 11
avo aSm;n( iv;su v+vu' ,ot x's' ininTso" 12
Vyet u iddu ( iW;mxev ; yuy ot ivvgp[ S tnnU ;m( 13
avIo ahVR y;mo." p[e o aSm; a/;y Stom" 14
sjdU vRe e .rp ;' np;t' s%;y' ?v' xvo no aStu 15
aBj;muK qwrih' gO,IWe bu e ndIn;' rj"su WIdn( 16
426

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

m; noihbRu yo rWe /;Nm; yDo aSy /t;yo" 17


t n EWu nOWu vo /u" p[ r;ye yNtu x/NR to ay"R 18
tpNt x]u' Sv1, R .Um; mh;sen ;so ame .reW;m( 19
a; y" pIgmR N TyCz; Tv; sup;,dR/;tu vIr;n( 20
p[it n" Stom' Tv; juWte Sy;dSme armitvRsyU "u 21
t; no r;sn( r;itW;co vsU Ny; rodsI v,;nI ,otu )
v]I." suxr,o no aStu Tv; sud ]o iv d/;tu r;y" 22
to r;y" pvtR ;St a;pStd( r;itW;c aoW/It *" )
vnSpit." pOqvI sjoW; .e rodsI pr p;sto n" 23
anu tduv IR rodsI jh;t;mnu u= o v, N{s%; )
anu ive mto ye sh;so r;y" Sy;m /,' /y?yw 24
t N{o v,o m]o ar;p aoW/IviR nno juWNt )
xmnR ( TSy;m mt;mpu Sqe yUy ' p;t SvSt." sd; n" 25
35 pi]'x' sU_m(
1-15 pdxcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) ive dev; devt; )
i]up( zNd"

x' n N{;I .vt;mvo." x' n N{;v,; r;thVy; )


xmN{;som; suvt;y x' yo" x' n N{;pWU ,; v;js;t* 1
x' no .g" xmu n" x'so aStu x' n" pur N/" xmu sNtu r;y" )
x' n" sTySy suy mSy x's" x' no aymR ; pu j;to aStu 2
x' no /;t; xmu /t;R no aStu x' n cI .vtu Sv/;." )
x' rodsI bOht I x' no ai{" x' no dev ;n;' suh v;in sNtu 3
x' no aJyoRitrnIko aStu x' no m];v,;vn; xm( )
x' n" su
t;' sut ;in sNtu x' n iWro a. v;tu v;t" 4
x' no ;v;pO qvI pUv R t * xmNtr=' xye no aStu )
x' n aoW/IviR nno .vNtu x' no rjsS pitrStu j,u" 5
x' n N{o vsu .devR o aStu xm;idTye.vR , " sux
s' " )
x' no {o {e .jl
R ;W" x' nSTv; ;.rh ,otu 6
x' n" somo .vtu b[ x' n" x' no g[;v;," xmu sNtu yD;" )
427

[Rik Veda]

m<@l 7

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

x' n" Sv,;' mtyo .vNtu x' n" p[S v1" xMvStu veid" 7
x' n" sUyR c=; det u x' nt" p[i dxo .vNtu )
x' n" pvtR ; /[vu yo .vNtu x' n" sN/v" xmu sNTv;p" 8
x' no aidit.Rvtu v[t e ." x' no .vNtu mt" Svk;" )
x' no iv,u" xmu pUW ; no aStu x' no .iv]' xMvStu v;y"u 9
x' no dev " svt; ];ym;," x' no .vNtUW so iv.;tI" )
x' n" pjNR yo .vtu p[j ;>y" x' n" =e]S y pitrStu x'. "u 10
x' no dev ; vdev ; .vNtu x' srSvtI sh /I.rStu )
xm.W;c" xmu r;itW;c" x' no idVy;" p;qvR ;" x' no aPy;" 11
x' n" sTySy ptyo .vNtu x' no avNR t" xmu sNtu g;v" )
x' n A.v" su
t" suh St;" x' no .vNtu iptro hveW u 12
x' no aj Ekp;d( dev o aStu x' noihbRu y1" x' sm{u " )
x' no ap;' np;t( pe rStu x' n" pOXn.vR tu dev gop; 13
a;idTy; {; vsvo juWNte d' b[ iym;,' nvIy" )
<vNtu no idVy;" p;qvR ;so goj;t; t ye yDy;s" 14
ye dev ;n;' yDy; yDy;n;' mnoyjR ] ; amtO ; AtD;" )
te no r;sNt;mug;ym yUy ' p;t SvSt." sd; n" 15 ctuqoR?y;y"
) v0 1-30
36 W$(]x
' ' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) ive dev; devt;" )
i]up( zNd"

p[ b[tw u sdn;tSy iv rXm." ssOje sUyoR g;" )


iv s;nun ; pOqvI s vIR pOq u p[tIkm ?ye/e a" 1
m;' v;' m];v,; suvO _mW' n <ve asur; nvIy" )
no v;mN y" pdv IrdB/o jn' c m]o ytit b[vu ;," 2
a; v;tSy /[jt o rNt Ty; apIpyNt /en vo n sUd;" )
mho idv" sdne j;ym;no cdd( vOW. " sSm/U n ( 3
gr; y Et; yun jrI t N{ ip[y ; sur q; xUr /;yU )
p[ yo mNyu' rr=to mn;Ty; su
tum ymR ,' vvOTy;m( 4
428

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

yjNte aSy s:y' vy nmSvn" Sv AtSy /;mn( )


iv pO=o b;b/e nO." Stv;n d' nmo {;y p[e m ( 5
a; yt( s;k yxso v;vx;n;" srSvtI sqI sN/um ;t; )
y;" su vyNt sud `u ;" su/;r; a. Sven pys; pIPy;n;" 6
t Tye no mto mNds;n; /y' tok c v;jnovNtu )
m; n" pr :yd=r; crNTyvIv/O n ( yuJy' te ry' n" 7
p[ vo mhImrmit' ,u?v' p[ pUW ,' ivdQy'1 n vIrm( )
.g' /yovt;r' no aSy;" s;t* v;j' r;itW;c' pur' /m( 8
aCz;y' vo mt" Xlok ETvCz; iv,u' iniW_p;mvo." )
t p[j ;yw gO,t e vyo /uyUyR ' p;t SvSt." sd; n" 9
37 si]'x' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) ive dev; devt;" )
i]up( zNd"

a; vo v;iho vhtu Stv?yw rqo v;j; A.u=,o amO _" )


a. i]pO " svnWe u somw mRde suxp[; mh." pO,?vm( 1
yUy ' h r' m`vTsu /Tq Svx
A.u=,o amO _m( )
s' yDWe u Sv/;vNt" ipb?v' iv no r;/;' s mit.dyR ?vm( 2
vocq ih m`vn( de ,' mho a.SR y vsun o iv.;ge )
.; te pU, ;R vsun ; g.StI n sUn tO ; in ymte vsVy; 3
TvmN{ Svyx; A.u= ; v;jo n s;/ru Stme yOKv; )
vy' nu te d;;'s" Sy;m b[ <vNto hrvo vs;" 4
sint;s p[v to d;xWu e cd( y;.ivRvWe o hyR /I." )
vvN m; nu te yuJy;.tI kd; n N{ r;y a; dxSye" 5
v;sysIv ve/ sSTv' n" kd; n N{ vcso bubo/" )
aSt' t;Ty; /y; ry' suv Ir' pO= o no av; Nyuh It v;jI 6
a. y' dev I inAi tdIxe n=Nt N{' xrd" sup =O " )
p i]bN/ujrR dime TySvvx
e ' y' ,vNt mt;" 7
a; no r;/;' s sivt Stv?y; a; r;yo yNtu pvtR Sy r;t* )
sd; no idVy" p;y"u sW_ yUy ' p;t SvSt." sd; n" 8
429

[Rik Veda]

m<@l 7

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

38 a;i]'x' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) 1-6 p[qm;idW@c;'
sivt; 6 W; r;/RSy .go v; 7-8 sMyMyo v;jno
devt;" ) i]up( zNd"

du y dev " svt; yy;m ihr<yyImm it' y;mxte ( )


nUn ' .go hVyo m;nuW e .ivR yo r; puv sud /R ;it 1
du it sivt" u? y1S y ihr<yp;,e p[.tO ;vOt Sy )
Vyu1v I| pOQ vImmit' sOj;n a; nO>yo mt.R ojn' suv;n" 2
aip t " svt; dev o aStu ym; cd( ive vsvo gO, Nt )
s n" Stom;n( nmSy1 no /;d( ive ." p;tu p;yu .inR sUr In( 3
a. y' deV yiditgO,R ;it sv' dev Sy svtju WRu ;,; )
a. sm;[ jo v,o gO,NTy. m];so aymR ; sjoW;" 4
a. ye mqo vnWu " spNte r;it' idvo r;itW;c" pOqVy;" )
aihbRu y t n" ,otu v}yek/ ne u .inR p;tu 5
anu to j;Spitms| I r' dev Sy svtu ry;n" )
.gmgu o[ vse johvIit .gmnug o[ a/ y;it rm( 6
x' no .vNtu v;jno hveW u dev t;t; mt{v" Svk;" )
jM.yNtoih' vOk r=;' s sneM ySmd( yuy vmIv;" 7
v;jev ;jevt v;jno no /neW u ivp[; amOt; AtD;" )
aSy m?v" ipbt m;dy?v' tO ; y;t pq.dvRe y ;nw" 8
39 EkoncTv;r'x' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) ive dev; devt;" )
i]up( zNd"

?voR a" sum i t' vSvo aet( p[tIcI jU ,RdvRe t;itmeit )


.ej ;te a{I rQyev pNq;mOt ' hot; n iWto yj;it 1
p[ v;vjO e supy[ ; bihRrWe ;m; vxp( tIv bIr$ y;te )
vx;m_oWs" pUv R t * v;y"u pUW ; SvStye inyTu v;n( 2
Jmy; a] vsvo rNt dev ; r;vNtr=e mjRyNt x. ;[ " )
430

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

av;Rk pq j[y" ,u?v' ot; dUt Sy jGmuWo no aSy 3


te ih yDWe u yDy;s m;" s/Sq' ive a. sNt dev ;" )
t;\ a?vr xt o y+ye u I .g' n;sTy; pur' /m( 4
a;e gro idv a; pO qVy; m]' vh v, mN{m m( )
a;ymR ,midit' iv,um We ;' srSvtI mto m;dyNt;m( 5
rre hVy' mit.yR Dy;n;' n=t( k;m' mTy;n ;msNvn( )
/;t; rymivdSy' sd;s;' s=Imih yuJye .nRu dev "w 6
nU rodsI a.t e vs At ;v;no v,o m]o a" )
yCzNtu cN{; pm ' no ak| yUy ' p;t SvSt." sd; n" 7
40 cTv;r'x' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) ive dev; devt;" )
i]up( zNd"

ao ui vdQ y;3 smet u p[it Stom' d/Imih tur ;,;m( )


yd dev " svt; suv ;it Sy;m;Sy rino iv.;ge 1
m]Sto v,o rodsI c u. _mN{o aymR ; dd;tu )
idde deV yidtI reK,o v;yu yyvu tw e .g 2
sedgu o[ aStu mt" s x mI y' mTy| pOWd; av;q )
tme " srSvtI jun Nt n tSy r;y" pytRe ;St 3
ay' ih net ; v, AtSy m]o r;j;no aymR ;po /u" )
suh v; deV yiditrnv;R te no a'ho ait pWR r;n( 4
aSy dev Sy mIWo vy; iv,o reW Sy p[.qO e hiv."R )
vde ih {o i{y' mihTv' y;s' vitRr n;ivr;vt( 5
m;] pUW;`O, rSyo v]I yd( r;itW;c r;sn( )
myo.vu o no avNR to in p;Ntu vOi ' prJm; v;to dd;tu 6
nU rodsI a.t e vs At ;v;no v,o m]o a" )
yCzNtu cN{; pm ' no ak| yUy ' p;t SvSt." sd; n" 7
41 EkcTv;r'x' sU_m(
431

[Rik Veda]

m<@l 7

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

1-7 scRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) 1


p[qmcoRIN{m];v,;.gpUWb[,Spitsom{;" 2-6 itIy;idp;n;'
.g" 7 sMy;oWso devt;" ) 1 p[qmcoR jgtI 2-7
itIy;idW<,; i]up( zNdsI

p[;t r' p[;t rN{' hv;mhe p[;t m]R ;v,; p[;t rn; )
p[;t .Rg' pUW ,' b[, S pit' p[;t " sommtu {' vme 1
p[;t jRt' .gmgu '[ vme vy' pu] midtye oR v/t ;R )
a;/[ d( y' mNym;nStur d( r;j; cd( y' .g' .=ITy;h 2
.g p[,te . gR sTyr;/o .gem ;' /ymdu v ; dd" )
.g p[ ,o jny go.rw .Rg p[ nO.nvRO Nt" Sy;m 3
tde ;nI' .gvNt" Sy;mot p[i pTv t m?ye a;m( )
toidt; m`vn( TsUySR y vy' dev ;n;' sumt * Sy;m 4
.g Ev .gv;\ aStu dev;Sten vy' .gvNt" Sy;m )
t' Tv; .g svR ohvIit s no .g purEt; .vhe 5
sm?vr;yoWso nmNt d/;vev xucy e pd;y )
av;c In' vsiu vd' .g' no rqmv;; v;jn a; vhNtu 6
a;vtIgoRmt InR W;so vIrvtI" sdmCu zNtu .{;" )
`Ot ' duh;n; vt" p[pIt; yUy ' p;t SvSt." sd; n" 7
42 icTv;r'x' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) ive dev; devt;" )
i]up( zNd"

p[ b[ ;,o airso n=Nt p[ Ndnnu .R N ySy vetu )


p[ /en v dptu[ o nvNt yuJ y;t;m{I a?vrSy pex" 1
sug Ste ae snivo a?v; yu+ v; sut e hrto roiht )
ye v; sW; vIrv ;ho ve dev ;n;' jinm;in s" 2
smu vo yD' mhyn( nmo." p[ hot; mN{o rrc p;k )
yjSv su puv ,R Ik dev ;n; yDy;mr mit' vvOTy;" 3
yd; vIrSy rev to duro,e Syonx
Iritqr;ckt t( )
supI[ t o a" su/to dm a; s vxe d;it v;yR myTyw 4
432

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

m' no ae a?vr' juW Sv mTSvN{e yxs' /I n" )


a; n_; bihR" sdt;muW ;soxNt; m];v,; yjeh 5
Ev;' shS y'1 vso r;ySk;mo vPs(NySy St*t( )
W' ry' ppq[ d ( v;jmS me yUy ' p;t SvSt." sd; n" 6
43 i]cTv;r'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) ive dev; devt;" )
i]up( zNd"

p[ vo yDWe u devy Nto acnR ( ;v; nmo." pOqvI W?yw )


yeW;' b[;<ysm;in ivp[; ivvGvyNt vinno n x;%;" 1
p[ yD Etu heTvo n siCz?v' smnso `Ot ;cI" )
StO, It bihRr? vr;y s;/?U v;R xocI'iW devy NU ySqu" 2
a; pu] ;so n m;tr' iv.O] ;" s;n* dev ;so bihRW" sdNtu )
a; v;cI ivdQy;mnKTve m; no dev t;t; mO/S k" 3
te sIWpNt joWm; yj]; AtSy /;r;" sud `u ; duh;n;" )
Jye' vo a mh a; vsUn ;m; gNtn smnso yit 4
Ev; no ae v+v; dxSy Tvy; vy' shs;v;S;" )
r;y; yuj ; s/m ;do ar; yUy ' p;t SvSt." sd; n" 5
44 ctuTv;r'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) 1 p[qmcoR
d/;XVyuWo.geN{iv,upWU b[,SpTy;idTy;v;pOqVy;p" 2-5
itIy;idctsO,; d/; devt;" ) 1 p[qmcoR jgtI 2-5
itIy;idctsO,; i]up( zNdsI

d/;' v" p[qm mnoWsm' sm' .gmtU ye ve )


N{' iv,u' pUW ,' b[, S pitm;idTy;n( ;v;pO qvI ap" Sv" 1
d/;mu nms; bo/yNt dIr;,; yDmup p[y Nt" )
;' dev I' bihRiW s;dyNto n; ivp[; suh v; vem 2
d/;v;,' bub/u ;no amup b[vu Ws' sUy| g;m( )
b[ ' m' t ovR, Sy b.'u[ te iv;Smd( du rt; y;vyNtu 3
433

[Rik Veda]

m<@l 7

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

d/;v; p[qm o v;Jyv;R g[e rq;n;' .vit p[j;nn( )


s' vd;n Ws; sUy,Re ;idTye.vsR u .riro." 4
a; no d/;" pQy;mnKTvO tSy pNq;mNvet v ; )
,otu no dwVy' x/oR a" <vNtu ive mihW; amUr ;" 5
45 pcTv;r'x' sU_m(
1-4 ctuAc Sy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) sivt; devt; )
i]up( zNd"

a; dev o y;tu svt; sur oNtr=p;[ vhm;no aw" )


hSte d/;no ny; pu
, invex
y p[svu .Um 1
dSy b; xqr; bOh Nt; ihr<yy; idvo aNt;\ an;m( )
nUn ' so aSy mihm; pin sUr dSm; anu d;dpSy;m( 2
s `; no dev " svt; sh;v; s;ivWd( vsup itvsR iU n )
vym;,o amitm
u c I' mt.R ojnm / r;ste n" 3
m; gr" svt;r' suj pU, gR . StmIte sup;,m( )
c]' vyo bOh dSme d/;tu yUy ' p;t SvSt." sd; n" 4
46 W$(cTv;r'x' sU_m(
1-4 ctuAc Sy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) {o devt; ) 1-3
p[qm;idtOcSy jgtI 4 ctuQy;R Ac i]up( zNdsI

m; {;y Sqr/Nvne gr" =pWe[ v e dev ;y Sv/;Vne )


aW;h;y shm;n;y ve/ se itGm;yu/ ;y .rt; ,otu n" 1
s ih =ye, =MySy jNmn" s;m[;J yen idVySy ceti t )
avvNtIp no dur r;nmIvo { j;su no .v 2
y; te iddu vsO ; idvSpr +my; crit pr s; vO, _ n" )
sh' te Svipv;t .eWj ; m; nStokW u tnyWe u rIrW" 3
m; no v/I { m; pr; d; m; te .Um p[st* hItSy )
a; no .j bihRiW jIvx's e yUy ' p;t SvSt." sd; n" 4
47 scTv;r'x' sU_m(
434

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

1-4 ctuAc Sy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) a;po devt;" )


i]up( zNd"

a;po y' v" p[qm ' dev y Nt N{p;nmU mRm<vte


")
t' vo vy' xucmrpm[ `Ot p Wu[ ' m/um Nt' vnem 1
tmU mRm;po m/um m' vo p;' np;dvTv;xh me ; )
ySmN{o vsu .m;d y;te tmXy;m devy Nto vo a 2
xtpiv];" Sv/y; mdNtIdevR IdevR ;n;mip yNt p;q" )
t; N{Sy n mnNt v[t ;in sN/u> yo hVy' `Ot vhu ot 3
y;" sUyoR rXm.r;tt;n y;>y N{o ardd( g;tmu U mRm( )
te sN/vo vrvo /;tn; no yUy ' p;t SvSt." sd; n" 4
48 acTv;r'x' sU_m(
1-4 ctuAc Sy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) 1-3
p[qm;idtOcSy A.v" 4 ctuQy;R Ac A.vo ive dev; v; devt;" )
i]up( zNd"

A.u= ,o v;j; m;dy?vmSme nro m`v;n" sut Sy )


a; vov;Rc" tvo n y;t;' iv>vo rq' ny| vtRyNtu 1
A.A
u . u .r . v" Sy;m iv>vo v.u ." xvs; xv;' s )
v;jo aSm;\ avtu v;js;t;ivN{e, yuj ; tWem vO] m( 2
te c pUv IRr . sNt x;s; iv;\ ayR pr t;it vNvn( )
N{o iv>v;\ A.u= ; v;jo ay"R x]omRqT y; ,vn( iv nOM ,m( 3
nU dev ;so vrv" ktRn; no .Ut no ivevse sjoW;" )
smSme W' vsvo ddIrn( yUy ' p;t SvSt." sd; n" 4
49 Ekonp;x' sU_m(
1-4 ctuAc Sy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) a;po devt;" )
i]up( zNd"

sm{u Jye ;" sllSy m?y;t( pun;n; yNTyinivxm;n;" )


N{o y; vjI[ vOW . o rr;d t; a;po dev Irh m;mvNtu 1
y; a;po idVy; t v; vNt %ini]m; t v; y;" Svyj' ;" )
435

[Rik Veda]

m<@l 7

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

sm{u ;q; y;" xucy " p;vk;St; a;po dev Irh m;mvNtu 2
y;s;' r;j; v,o y;it m?ye sTy;nOt e avp Xyn;n;m( )
m/u tu " xucy o y;" p;vk
;St; a;po dev Irh m;mvNtu 3
y;su r;j; v,o y;su somo ive dev ; y;sUj| mdNt )
vw ;nr o y;Sv" p[v St; a;po dev Irh m;mvNtu 4
50 p;x' sU_m(
1-4 ctuAc Sy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) 1 p[qmcoR
m];v,* 2 itIy;y; a" 3 tOtIy;y; ive dev;" 4
ctuQy;R no devt;" ) 1-3 p[qm;idtOcSy jgtI 4 ctuQy;R
Ac;itjgtI xKvrI v; zNdsI

a; m;' m] ;v,eh r=t' kl;yyd( vyNm; n a; gn( )


ajk
;v' du x
Ik itro d/e m; m;' pen rps; ivdt( Ts" 1
yd( vj;mn( piW vNdn' .uv dIvNt* pr kL f* c deht ( )
aCzocp b;/t;mto m; m;' pen rps; ivdt( Ts" 2
yCzLml* .vit ydIWu ydoW/I>y" pr j;yte vWm( )
ive dev ; inrtStt( suv Ntu m; m;' pen rps; ivdt( Ts" 3
y;" p[v to invt t dNvtIrnudk
; y;" )
t; aSm>y' pys; ipNvm;n;" xv; dev Irxpd; .vNtu sv; no
axmd; .vNtu 4
51 Ekp;x' sU_m(
1-3 tOcSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) a;idTy; devt;" )
i]up( zNd"

a;idTy;n;mvs; nUtn ne s=Imih xm,R ; x'tm ne )


an;g;STve aiditTve tur ;s m' yD' d/tu oWm;,;" 1
a;idTy;so aiditm;RdyNt;' m] o aymR ; v,o rj;" )
aSm;k sNtu .uvn Sy gop;" ipbNtu sommvse no a 2
a;idTy; ive mt ive dev ; iv A.v ive )
N{o arn; tuv ;n; yUy ' p;t SvSt." sd; n" 3
436

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

52 ip;x' sU_m(
1-3 tOcSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) a;idTyo devt;" )
i]up( zNd"

a;idTy;so aidty" Sy;m pUdvRe ] ; vsvo mTy]R ; )


snem m];v,; snNto .vem ;v;pOqvI .vNt" 1
m]Sto v,o m;mhNt xmR tok;y tny;y gop;" )
m; vo .ujme ;Nyj;tm ne o m; tt( kmR vsvo yy?ve 2
tur < yvoirso n=Nt r' dev Sy svtu ry;n;" )
ipt; c to mh;n( yj]o ive dev ;" smnso juWNt 3
53 i]p;x' sU_m(
1-3 tOcSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) ;v;pOqVy* devte )
i]up( zNd"

p[ ;v; yD"w pO qvI nmo." sb;/ bOht I yj]e )


te c pUvRe kvyo gO, Nt" pur o mhI d/re dev pu] e 1
p[ pUv jR e iptr; nVysI.gIR .R" ,?u v' sdne AtSy )
a; no ;v;pOqvI dwVyen jnen y;t' mih v;' vqm( 2
to ih v;' r/ye ;in sNt pu
, ;v;pOqvI sud ;se )
aSme /' ydsdS/oyu yUy ' p;t SvSt." sd; n" 3
54 ctup;x' sU_m(
1-3 tOcSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) v;StopitdevR t; )
i]up( zNd"

v;Stopte p[it j;nISm;n( TSv;vx


e o anmIvo .v; n" )
yt( Tvemh e p[it to juWSv x' no .v ipde x' ctu pde 1
v;Stopte p[t r,o n E/ gySf;no go.re .rNdo )
ajr;sSte s:ye Sy;m iptve pu] ;n( p[it no juWSv 2
v;Stopte xGmy; s's d; te s=Imih r<vy; g;tum Ty; )
p;ih =em t yoge vr' no yUy ' p;t SvSt." sd; n" 3
437

[Rik Veda]

m<@l 7

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

55 pp;x' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) 1 p[qmcoR
v;Stopit" 2-8 itIy;ids;n;eN{o devte ) 1 p[qmcoR g;y]I
2-4 itIy;idtOcSyopr;OhtI
5-8 pMy;idctsO,;;nupu ( zNd;'s

amIvh ; v;Stopte iv; p;<y;vxn( ) s%; sux


ve E/ n" 1
ydjnRu s;rmey dt" ipx yCzse )
vIv .[;jNt Ay p KveW u bPsto in Wu Svp 2
Sten ' r;y s;rmey tSkr' v; pun"sr )
Stoti nN{Sy r;ys ikmSm;n( duC zn;yse in Wu Svp 3
Tv' sUk
r Sy dih tv ddRtRu sUkr " )
Stoti nN{Sy r;ys ikmSm;n( duC zn;yse in Wu Svp 4
sStu m;t; sStu ipt; sStu ; sStu vxp( it" )
ssNtu sveR D;ty" sSTvym.to jn" 5
y a;Ste y crit y pXyit no jn" )
teW;' s' hNmo a=;, yqed ' hMy| tq; 6
sho vOW. o y" sm{u ;dud ;crt( )
ten; shSyen ; vy' in jn;n( TSv;py;ms 7
p[o x
y ; vx
y ; n;rIy;RStLpxIvrI" )
S]yo y;" pu<ygN/;St;" sv;" Sv;py;ms 8
ctuqoRnuv;k" ) sU0 56-70
56 W$(p;x' sU_m(
1-25 pv'xTyOcSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) mto devt;" )
1-11 p[qm;ek;dxc;| ipd; ivr;$( 12-25 ;dXy;idctudx
R ;n;
i]up( zNdsI

k ' Vy_; nr" snI; {Sy my; a/; Sv;" 1


nikWR ;' jni'U W ved te a v{e mqo jin]m( 1 2
a. SvpU .mqR o vpNt v;tSvns" Xyen ; aSpO/n[ ( 3
438

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

Et;in /Iro in<y; ckt pOXnydR /U o mhI j.;r 2 4


s; iv$( suv Ir; mrStu sn;t( shNtI puyNtI nOM ,m( 5
y;m' ye;" x. ; xo.;" y; s'mXl; aojo.g;[ " 3 6
g'[ v aoj" Sqr; xv;'S y/; mg,R Stuvm;n( 7
x. o[ v" xum" ?mI mn;' s /uinmiuR nrv x/SR y /O ,o" 4 8
sneM ySmd( yuy ot id'u m; vo dumiR trh p[, n " 9
ip[y ; vo n;m ve tur ;,;m; yt( tOp Nmto v;vx;n;" 5 10
Sv;y/u ;s m," suink; t Svy' tNv1" xuM.m;n;" 6 11
xucI vo hVy; mt" xucIn;' xuc' ihnoMy?vr' xuc>y" )
Atne sTymOt s ;p a;yHzcjNm;n" xucy " p;vk;" 12
a'se v; mt" %;dyo vo v="su Km; pxy;,;" )
iv vtu o n vOi .I c;n; anu Sv/;m;yu/ yw CR zm;n;" 13
p[ bu y; v rte mh;' s p[ n;m;in p[yJyvStr?vm( )
sh y' dMy' .;gmet ' gOh me/ Iy' mto juW?vm( 14
yid Stut Sy mto a/Iqe Tq; ivp[S y v;jno hvImn( )
m=U r;y" suv IySR y d;t nU cd( ymNy a;d.dr;v; 15
aTy;so n ye mt" Svo y=xo n x. yNt my;" )
te hMyeR ;" xxvo n x. ;[ vTs;so n p[
n" pyo/;" 16
dxS yNto no mto mONtu vrvSyNto rodsI sum k
e )
a;re goh; nOh ; v/o vo aStu su e .rS me vsvo nm?vm( 17
a; vo hot; johvIit s" s];cI' r;it' mto gO,;n" )
y vto vOW,o aSt gop;" so ay;vI hvte v Kqw" 18
me tur ' mto r;myNtIme sh" shs a; nmNt )
me x's' vnuyto in p;Nt gu Wo arWe d/Nt 19
me r/'[ cNmto junNt .Om' cd( yq; vsvo juW Nt )
ap b;/?v' vOW,Stm;' s / iv' tny' tokmSme 20
m; vo d;];Nmto inrr;m m; p;d( d?m rQyo iv.;ge )
a; n" Sp;hRe .jtn; vsVye3 ydI' suj;t' vOW ,o vo aSt 21
s' ynNt mNyu.jnR ;s" xUr; yIvoW/IWu v=u )
a/ Sm; no mto i{y;sS];t;ro .Ut pOtn ;Svy"R 22
439

[Rik Veda]

[Rik Veda]

m<@l 7

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

.Ur c mt" ip}y;<yu Kq;in y; v" xSyNte pur ; ct( )


mg "[ pOtn ;su s;h; mrt( sint; v;jmv; 23
aSme vIro mt" x MyStu jn;n;' yo asur o iv/t;R )
apo yen su=tye trem ;/ Svmoko a. v" Sy;m 24
t N{o v,o m]o ar;p aoW/IviR nno juWNt )
xmnR ( TSy;m mt;mpu Sqe yUy ' p;t SvSt." sd; n" 25
57 sp;x' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) mto devt;" )
i]up( zNd"

m?vo vo n;m m;t' yj];" p[ yDWe u xvs; mdNt )


ye rej yNt rodsI cduv IR ipNvNTyuTs' ydy;su g ;[ " 1
incte ;ro ih mto gO, Nt' p[,te ;ro yjm;nSy mNm )
aSm;km vdqeW u bihRr; vItye sdt ipip[y;,;" 2
nwt;vdN ye mto yqem e .[;jNte Kmwr;yu/ Sw tnU ." )
a; rodsI ivipx" ipx;n;" sm;nmte x. e km( 3
A/k s; vo mto iddu S tu yd( v a;g" puW t; kr;m )
m; vStSy;mip .Um; yj]; aSme vo aStu sumi tin; 4
te cd] mto r,Nt;nv;s" xucy " p;vk;" )
p[ ,ovt sumi t.yjR ];" p[ v;je .Strt pu yse n" 5
t Stut ;so mto VyNtu ive .n;Rm .nrR o hvI'iW )
dd;t no amtO S y p[j ;yw jgOt r;y" sUn tO ; m`;in 6
a; Stut ;so mto iv tI aCz; sUr INTsvtR ;t; jg;t )
ye nSt(mn; xitno v/yR Nt yUy ' p;t SvSt." sd; n" 7
58 ap;x' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) mto devt;" )
i]up( zNd"

p[ s;km =u e acRt; g,;y yo dwVySy /;Stuvm;n( )


t =odNt rodsI mihTv; n=Nte n;k inAt re v'x
;t( 1
440

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

jnU d( vo mtSTve ye, .Im;sS tuvmNyvoy;s" )


p[ ye mho.rojsot sNt ivo vo y;mn( .yte Svk
2
bOh d( vyo m`vo d/;t jujoW Nmt" sui t' n" )
gto n;?v; iv itr;it jNtu' p[ ," Sp;h;R.i t.Stret 3
yu moto ivp[o mt" xtSvI yu moto av; sr" shI )
yu mot" sm;[ t hNt vO] ' p[ td( vo aStu /Utyo de ,m( 4
t;\ a; {Sy mIWo ivv;se ki v'sN te mt" punn "R )
yt( sSvt; jhIre yd;ivrv tden mhe tur ;,;m( 5
p[ s; v;c sui tm`R on;md' sU _' mto juWNt )
a;r;d( Wo vOW,o yuyot yUy ' p;t SvSt." sd; n" 6
59 EkonWitm' sU_m(
1-12 ;dxcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) 1-11
p[qm;ek;dxc;| mt" 12 ;dXy; {o devt;" ) 1-6
p[qm;idtOcySy p[g;q" ivWmc;| bOhtI smc;| stobOhtI 7-8
sMyMyoAcoS]up( 9-11 nvMy;idtOcSy g;y]I 12
;dXy;;nupu ( zNd;'s

y' ];y?v dmd' dev;so y' c nyq )


tSm; ae v, m];ymR n ( mt" xmR yCzt 1
yu m;k dev; avs;hin ip[y j;nStrit iW" )
p[ s =y' itrte iv mhIrWo yo vo vr;y d;xit 2
nih vrm' cn vs" prms' t e )
aSm;km mt" sut e sc; ive ipbt k;mn" 3
nih v it" pOtn ;su m/iR t ySm; ar;?v' nr" )
a. v a;vtR( sumi tnRvIysI tUy' y;t ippIWv" 4
ao Wu `O vr;/so y;tn;N/;' s pItye )
m; vo hVy; mto rre ih k mo v1N y] gNtn 5
a; c no bihR" sdt;vt; c n" Sp;h;R, d;tve vsu )
ae/ Nto mt" soMye m/* Sv;heh m;dy;?vw 6
sSv tNv1" xuM.m;n; a; h's ;so nIlpO ; apn( )
441

[Rik Veda]

m<@l 7

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

iv' x/oR a.to m; in Wed nro n r<v;" svne mdNt" 7


yo no mto a. du , ;yu Str;in vsvo j`;'s it )
&h" p;x;n( p[it s muc I tipn hNmn; hNtn; tm( 8
s;'tp n; d' hivmRt S tuj u n ) yu m;kotI rx;ds" 9
gOhm /e ;s a; gt mto m;p .Utn ) yu m;kotI sud ;nv" 10
hhe v" Svtvs" kvy" sUyTR vc" ) yD' mt a; vO, e 11
}yMbk yj;mhe sug N/' puiv/nR m( )
v; k
mv bN/n;NmOT yomu=R Iy m;mOt;t( 12
pmo?y;y" ) v0 1-27
60 Witm' sU_m(
1-12 ;dxcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) 1 p[qmcR" sUy"R
2-12 itIy;ek;dx;n; m];v,* devt;" ) i]up( zNd"

yd sUy R b[von;g; n( m];y v,;y sTym( )


vy' dev ] ;idte Sy;m tv ip[y ;so ayRmn( gO, Nt" 1
EW Sy m];v,; nOc =; .e dei t sUyoR a. Jmn( )
ivSy Sq;tju gR t gop; Aju mteWR u vOjn; c pXyn( 2
ayu _ s hrt" s/Sq;d( y; ' vhNt sUy| `Ot ;cI" )
/;m;in m];v,; yuv ;k" s' yo yUq ve jinm;in ce 3
d( v;' pO= ;so m/um Nto aSqu r; sUyoR ahCz
m,"R )
ySm; a;idTy; a?vno rdNt m]o aymR ; v," sjoW;" 4
me cet ;ro anOt Sy .Ure m]R o aymR ; v,o ih sNt )
m AtSy v;vO/du rRu o,e xGm;s" pu] ; aidtre dB/;" 5
me m]o v,o dU
.;so cet s' ctyNt d=w" )
aip tu' suc te s ' vtNtStrdh' " sup q; nyNt 6
me idvo ainmW; pOqVy;ikTv;'so acet s' nyNt )
p[v ;[ j e c o g;/mSt p;r' no aSy vptSy pWRn( 7
yd( gop;vdidit" xmR .{' m] o yCzNt v," sud ;se )
tSm; tok tny' d/;n; m; kmR devh
e n ' tur;s" 8
av veid' ho];.yRjte rp" k;d( v,/tu[ " s" )
442

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

pr Wo.rymR ; vO, _U sud ;se vOW,; lokm( 9


sSv smOi tSTve yeW ;mpICyen shs; shNte )
yu md( .y; vOW ,o rejm ;n; d=Sy cNmihn; mO
t; n" 10
yo b[, e sumi tm;yj;te v;jSy s;t* prm Sy r;y" )
sI=Nt mNyu' m`v;no ayR =y;y cire su/ ;tu 11
y' dev pur oihityuvR >y;' yDWe u m];v,;vk;r )
iv;in dug ;R ipptO ' itro no yUy ' p;t SvSt." sd; n" 12
61 EkWitm' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) m];v,* devte )
i]up( zNd"

d( v;' c=uv R , sup t[ Ik dev yorie t sUySR ttNv;n( )


a. yo iv; .uvn ;in ce s mNyu' mTyeR v; ckt 1
p[ v;' s m];v,;vOt ;v; ivp[o mNm;in dI`R iu dyitR )
ySy b[;, sutU av;q a; yt( Tv; n xrd" pO, qw e 2
p[orom]R ;v,; pOqVy;" p[ idv Av;d( bOh t " sud ;nU )
Spxo d/;qe aoW/IWu v+vO/Gyto ainmW' r=m;,; 3
x's; m]Sy v,Sy /;m xumo rodsI b/e mihTv; )
ayn( m;s; ayJvn;mvIr;" p[ yDmNm; vOj n' itr;te 4
amUr ; iv; vOW,;vm; v;' n y;su c]' dxe n y=m( )
&h" scNte anOt ; jn;n;' n v;' in<y;Nycte a.Uvn( 5
smu v;' yD' mhy' nmo.v e v;' m];v,; sb;/" )
p[ v;' mNm;NyOc se nv;in t;in b[ jujWu m;in 6
y' dev pur oihityuvR >y;' yDWe u m];v,;vk;r )
iv;in dug ;R ipptO ' itro no yUy ' p;t SvSt." sd; n" 7
62 iWitm' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) 1-3 p[qmtOcSy
sUy"R 4-6 itIytOcSy c m];v,* devt;" ) i]up( zNd"

t( sUyoR bOh dcI|yte ( pu iv; jinm m;nuW ;,;m( )


443

[Rik Veda]

m<@l 7

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

smo idv; dxe rocm;n" Tv; t" sut " ktRO ..tRU ( 1
s sUy R p[it pur o n d( g; E." Stome .retx
e .rve "w )
p[ no m];y v,;y voco n;gso ayMR ,e aye c 2
iv n" sh' x /o rdNTvOt ;v;no v,o m]o a" )
yCzNtu cN{; pm ' no ak m; n" k;m' pUpru Ntu Stv;n;" 3
;v;.mU I aidte ];sIq;' no ye v;' jD"u suj inm;n Ave )
m; he .Um v,Sy v;yom;R m]Sy ip[y tmSy nO, ;m( 4
p[ b;hv; ssOt' jIvse n a; no gVyUi tmu=t' `Ot ne )
a; no jne vyt' yuv;n; ut ' me m];v,; hvem ; 5
nU m]o v,o aymR ; nSt(mne tok;y vrvo d/Ntu )
sug ; no iv; sup q;in sNtu yUy ' p;t SvSt." sd; n" 6
63 i]Witm' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) 1-4 5
p[qm;idctuAc ;' pMy;" pUv;R/SR y c sUy"R 5-6 pMy; r;/RSy W;
m];v,* devt;" ) i]up( zNd"

i t su. go vc=;" s;/;r," sUyoR m;nuW ;,;m( )


c=u m]R Sy v,Sy dev mevR y" smvVyk tm;' s 1
i t p[svIt; jn;n;' mh;n( kt ru , vR " sUySR y )
sm;n' c py;i vvOT sn( ydet x
o vhit /UW Ru yu _" 2
v.;[ jm;n Ws;mpu Sq;d( re. w deT ynum m;n" )
EW me dev " svt; cCzNd y" sm;n' n p[ mn;it /;m 3
idvo Km c =; dei t dUr ae q SR tr,.;[ jR m ;n" )
nUn ' jn;" sUy,Re p[stU ; ayq;i n ,vp;' s 4
y]; cr m tO ; g;tmu S mw Xyen o n dIyNvei t p;q" )
p[it v;' sUr idte iv/em nmo.mR];v,ot hVyw" 5
nU m]o v,o aymR ; nSt(mne tok;y vrvo d/Ntu )
sug ; no iv; sup q;in sNtu yUy ' p;t SvSt." sd; n" 6
64 ctu"Witm' sU_m(
444

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

1-5 pcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) m];v,* devte )


i]up( zNd"

idiv =yNt; rjs" pOqVy;' p[ v;' `Ot Sy in,Rjo ddIrn( )


hVy' no m]o aymR ; suj;to r;j; su=] o v,o juWNt 1
a; r;j;n; mh AtSy gop; sN/up tI =i]y; y;tmv;Rk )
;' no m];v,ot vOi mv idv Nvt' jIrd;nU 2
m]Sto v,o dev o ay"R p[ s;/ ." pq.nyR Ntu )
b[vd ( yq; n a;dr" sud ;s W; mdme sh dev gop;" 3
yo v;' gt| mns; t=dte mU? v;| /Iit' ,vd( /;ry )
=qe ;' m];v,; `Ot ne t; r;j;n; su=tIStpyR qe ;m( 4
EW Stomo v, m] tu>y' som" x
o n v;yve y;m )
av' /yo jgOt ' pur/' IyUyR ' p;t SvSt." sd; n" 5
65 pWitm' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) m];v,* devte )
i]up( zNd"

p[it v;' sUr idte sU _m]R ' ve v,' pUt d=m( )


yyorsuy 1R m =t' Jye' ivSy y;m;ct; jgu 1
t; ih dev ;n;msur ; t;vy;R t; n" =tI" krtmUj yR N tI" )
aXy;m m];v,; vy' v;' ;v; c y] pIpyh; c 2
t; .Urp;x;vnOt Sy setU durT yetU rpve mTy;y )
AtSy m];v,; pq; v;mpo n n;v; du rt; trme 3
a; no m];v,; hVyjui ' `Ot gw VR yUi tmu=tm;." )
p[it v;m] vrm; jn;y pO,Itmud n( o idVySy c;ro" 4
EW Stomo v, m] tu>y' som" x
o n v;yve y;m )
av' /yo jgOt ' purN /IyUyR ' p;t SvSt." sd; n" 5
66 W$(Witm' sU_m(
1-19 Ekonv'xTyOcSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) 1-3 1719 p[qm;idtOcSy sdXy;idtOcSy c m];v,* 4-13
445

[Rik Veda]

m<@l 7

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ctuQy;Riddxc;Rm;idTy;" 14-16 ctudXR y;idtOcSy c sUyoR devt;" ) 19 17-19 p[qm;idnvc;| sdXy;idtOcSy c g;y]I 10-15
dxMy;idtOcySy p[g;q" ivWmc;| bOhtI smc;| stobOhtI 16
Wo@Xy; pur i,k zNd;'s

p[ m]yovR , yo Stomo n Etu xU y" ) nmSv;n( tuivj;tyo" 1


y; /;ryNt dev ;" sud =; d=iptr; ) asyu ;y p[mh s; 2
t; n Stp; tnpU ; v, jrt, ;m( ) m] s;/yt' /y" 3
yd sUr idte n;g; m]o aymR ; ) suv ;it svt; .g" 4
sup ;[ v IrStu s =y" p[ nu y;mn( Tsud;nv" ) ye no a'hoitipp[i t 5
t Svr;jo aiditrdB/Sy v[t Sy ye ) mho r;j;n xte 6
p[it v;' sUr idte m]' gO, IWe v,m( ) aymR ,' rx;dsm( 7
r;y; ihr<yy; mitrymvk
O ;y xvse ) y' ivp[; me/ s;tye 8
te Sy;m dev v, te m] sU r." sh ) W' Sv /Imih 9
bhv" sUrc =so j; At;v/O " )
]I, ye yem u vdR q;in /Iit.ivR;in pr.iU t." 10
iv ye d/"u xrd' m;sm;dhyDR m_' c;cm( )
an;Py' v,o m]o aymR ; =]' r;j;n a;xt 11
td( vo a mn;mhe sU _" sUr idte )
ydohte v,o m]o aymR ; yUy mOt Sy rQy" 12
At;v;n Atj;t; At;v/O o `or;so anOti W" )
teW;' v" su e suC zidRm e nr" Sy;m ye c sUr y" 13
du Tyd( dxtR ' vpu idvR Eit p[itre )
ydIm;xvu hR i t dev Etxo ivSmw c=se arm( 14
xI,R"xI,oR jgtStSquWS pit' smy; ivm; rj" )
s Svs;r" suvt;y sUy| vhNt hrto rqe 15
t=ud vRe iht' x
mu rt( ) pXyem xrd" xt' jIvem xrd" xtm( 16
k;Vye .rd;>y; y;t' v, um t( ) m] sompItye 17
idvo /;m.vR, m]; y;tm&h; ) ipbt' somm;tuj I 18
a; y;t' m];v,; juW;,;v;it' nr; ) p;t' sommtO ;vO/; 19
446

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

67 sWitm' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) an* devte )
i]up( zNd"

p[it v;' rq' nOptI jr?yw hivmt; mns; yDyen )


yo v;' dUt o n /<y;vjIg rCz; sUn nu R iptr; ivvKm 1
axoCy" sm/;no aSme po an( tmsdNt;" )
acei t kt u W s" pur St;Cz^y e idvo dui htju ;Rym ;n" 2
a. v;' nUn mn; suhot; Stomw" sW_ n;sTy; ivvKv;n( )
pUv IR.y;Rt' pQy;.rv;Rk SvivRd; vsum t; rqen 3
avov;| nUn mn; yuv ;k v e yd( v;' sut e m;?vI vsUy "u )
a; v;' vhNtu Sqvr;so a;" ipb;qo aSme suWtu ; m/Ui n 4
p[;cImu dev;n; /y' me mO/ ;[ ' s;tye t' vsUy mu ( )
iv; aiv' v;j a; purN /ISt; n" x_' xcIptI xcI." 5
av' /Ivn; n a;su p[j ;vd( reto ay' no aStu )
a; v;' tok tnye tUtju ;n;" sur ;so dev vIit' gmem 6
EW Sy v;' pUvgR Tvev s:ye in/ihtR o m;?vI r;to aSme )
ahe
t; mns; y;tmv;RgXnNt; hVy' m;nuW IWu v=u 7
EkSmn( yoge .ur,; sm;ne pr v;' s vto rqo g;t( )
n v;yNt su> vo dev yu _; ye v;' /UW Ru tr,yo vhNt 8
as t; m`vd>( yo ih .Ut ' ye r;y; m`d ye ' jun Nt )
p[ ye bN/u' sUn tO ;.StrNte gVy; pO Nto a; m`;in 9
nU me hvm; ,tu ' yuv;n; y;s' vitRr n;ivr;vt( )
/' r;in jrt' c sUr In( yUy ' p;t SvSt." sd; n" 10
68 aWitm' sU_m(
1-9 nvcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) an* devte ) 1-7
p[qm;idsc;| ivr;$( 8-9 amInvMyo i]up( zNdsI

a; x. ;[ y;tmn; Sv; gro d; jujWu ;,; yuv ;ko" )


hVy;in c p[it.tO ; vIt' n" 1
p[ v;mN/;' s m;NySqu rr' gNt' hivWo vItye me )
447

[Rik Veda]

m<@l 7

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

itro ayoR hvn;in ut ' n" 2


p[ v;' rqo mnojv; yitR itro rj;'S yn; xtoit" )
aSm>y' sUy;RvsU y;n" 3
ay' h yd( v;' devy ; ai{? voR ivv_ somsdu ( yuv >y;m( )
a; vLgU ivp[o vvOtIt hVyw" 4
c]' h yd( v;' .ojn' NvSt Ny]ye mihvNt' yuyotm( )
yo v;mom;n' d/te ip[y " sn( 5
t Tyd( v;' jurt e an; .U v;n;y p[t ITy' hvdRe )
a/ yd( vpR tit /Tq" 6
t Ty' .uJ yum n; s%;yo m?ye jdurR ve ;s" smu{ e )
inrI' pWdR r;v; yo yuv ;k" 7
vOk;y csm;n;y x_mut ut ' xyve ym;n; )
y;v;mipNvtmpo n Sty| cCzKTyn; xcI." 8
EW Sy k;jrR te sU _rg[e bu/;n Ws;' sum Nm; )
W; t' v/dR ; pyo.yUyR ' p;t SvSt." sd; n" 9
69 Ekonsittm' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) an* devte )
i]up( zNd"

a; v;' rqo rodsI b/;no ihr< yyo vOW .y;T vw" )


`Ot vtiR n" piv.I c;n W;' voh; nOp itv; jnIv;n( 1
s ppq[ ;no a. p .Um; i]vN/ur o mns; y;tu yu _" )
ivxo yen gCzqo devy NtI" k]; cd( y;mmn; d/;n; 2
Sv; yxs; y;tmv;Rg( d; in/' m/um Nt' ipb;q" )
iv v;' rqo v?v;3 y;dm;no Nt;n( idvo b;/te vtiR n>y;m( 3
yuv o" y' pr yoW;v,O It sUro duiht; prtKMy;y;m( )
yd( dev y Ntmvq" xcI." pr `[s' momn; v;' vyo g;t( 4
yo h Sy v;' rqr; vSt ; rqo yuj;n" pry;it vitR" )
ten n" x' yoWso Vyu * Nyn; vht' yDe aSmn( 5
nr; g*rve vtu ' tOW;,; Sm;km svnop y;tm( )
448

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

pu ] ; ih v;' mit.hvR N te m; v;mN ye in ymn( devy Nt" 6


yuv ' .uJ yumviv' smu{ dUh qur ,sR o a/;nw" )
pti ].rmrw V yq.d|s n;.rn; p;ryNt; 7
nU me hvm; ,tu ' yuv;n; y;s' vitRr n;ivr;vt( )
/' r;in jrt' c sUr In( yUy ' p;t SvSt." sd; n" 8
70 sittm' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) an* devte )
i]up( zNd"

a; vv;r;n; gt' n" p[ tt( Sq;nmv;c v;' pOqVy;m( )


ao n v;jI xn pO o aSq;d; yt( sed qu/ vRu[ se n yoinm( 1
sW_ s; v;' sumi tin; t;ip `moR mnuW o duro,e )
yo v;' smu{ ;n( Tsrt" ippTyeR tGv; c suy ju ; yuj;n" 2
y;in Sq;n;Nyn; d/;qe idvo yIvoW/IWu v=u )
in pvtR Sy mU/ iR n sdNteW' jn;y d;xWu e vhNt; 3
cin' dev ; aoW/IvPsu yd( yoGy; aXnvwq e AWI,;m( )
pu
, r; d/t* Ny1S me anu pUv; , c:yquygRu ;in 4
x vu ;'s; cdn; pu
<y. b[;, c=;qe AWI,;m( )
p[it p[ y;t' vrm; jn;y;Sme v;mStu sumi tin; 5
yo v;' yDo n;sTy; hivm;n( tb[ ; smyo3R .v;it )
p p[ y;t' vrm; vsmm; b[;<yOCyNte yuv >y;m( 6
y' mnIW; ymn; gIrm;' suv O _' vOW ,; juWqe ;m( )
m; b[;, yuvy NU yGmn( yUy ' p;t SvSt." sd; n" 7
pmonuv;k" ) sU0 7-89
71 Eksittm' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) an* devte )
i]up( zNd"

ap Svsu W so nGjhIte r,_ ,IrW ;y pNq;m( )


a;m`; gom`; v;' vem idv; n_' xmS md( yuy otm( 1
449

[Rik Veda]

m<@l 7

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

p;y;t' d;xWu e mTy;y rqen v;mmn; vhNt; )


yuy tu mSmdinr;mmIv;' idv; n_' m;?vI ];sIq;' n" 2
a; v;' rqmvmSy;' Vyu * su;yvo vOW, o vtRyNtu )
SyUmg .StmOty u G.rw r;n; vsum Nt' vheq;m( 3
yo v;' rqo nOptI aSt voh; i]vN/ur o vsum ;\ y;m; )
a; n En; n;sT yop y;tm. yd v;' vPs(Nyo jg;it 4
yuv ' Cyv;n' jrsomumu _' in ped v hqur;xmu m( )
inr'hs S tms" SptmR i]' in j;W ' xqre /;tmNt" 5
y' mnIW; ymn; gIrm;' suv O _' vOW ,; juWqe ;m( )
m; b[;, yuvy NU yGmn( yUy ' p;t SvSt." sd; n" 6
72 isittm' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) an* devte )
i]up( zNd"

a; gomt; n;sTy; rqen ;;vt; puN{e, y;tm( )


a. v;' iv; inytu " scNte Sp;hyR ; y; tNv; xu.;n; 1
a; no dev e .p y;tmv;Rk sjoWs; n;sTy; rqen )
yuv oihR n" s:y; ip}y;, sm;no bN/u t tSy ivm( 2
du Stom;so anorbu/[ ;m b[;<yuW s dev I" )
a;ivv;sn ( rodsI /<yem e aCz; ivp[o n;sTy; ivv_ 3
iv cedCu zNTyn; W;s" p[ v;' b[;, k;rvo .rNte )
?v| .;n'u svt; dev o ade ( bOh dy" sm/; jrNte 4
a; p;t;;sTy; pur St;d;n; y;tm/r;dud _;t( )
a; vt" p;jNyen r;y; yUy ' p;t SvSt." sd; n" 5
73 i]sittm' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) an* devte )
i]up( zNd"

at;rm tmsSp;rmSy p[it Stom' devy Nto d/;n;" )


pu d s' ; put m; pur;j; mTy;R hvte an; gI" 1
450

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

Nyu ip[y o mnuW " s;id hot; n;sTy; yo yjte vNdte c )


aXnIt' m?vo an; p;k a; v;' voce vdqeW u p[yS v;n( 2
ahem yD' pq;mur ;,; m;' suv O _' vOW ,; juWqe ;m( )
u Ivve p[ie Wto v;mbo/ p[it Stomwj rR m ;,o vs" 3
p Ty; vI gmto ivx' no r=oh,; s'.tO ; vIp ;,I )
smN/;'S yGmt mTsr;, m; no m/Rm ; gt' xvne 4
a; p;t;;sTy; pur St;d;n; y;tm/r;dud _;t( )
a; vt" p;jNyen r;y; yUy ' p;t SvSt." sd; n" 5
74 ctu"sittm' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) an* devte ) p[g;q"
ivWmc;| bOhtI smc;| stobOhtI zNd"

m; v;' idvy ; hvNte an; )


ay' v;m vse xcIvsU ivx'i vx' ih gCzq" 1
yuv ' c]' ddqu. oRjn ' nr; codeq ;' sUn tO ;vte )
av;Rgq[ ' smns; in yCzt' ipbt' soMy' m/u 2
a; y;tm pu .UWt' m?v" ipbtmn; )
duG /' pyo vOW,; jeNy;vsU m; no m/Rm ; gtm( 3
a;so ye v;mpu d;xWu o gOh ' yuv ;' dIyNt b.[t " )
m=yU u .nrR ; hye .rn; dev ; y;tmSmyU 4
a/; h yNto an; pO=" scNt sUr y" )
t; y's to m`vo /[vu ' yxXzidRrS m>y' n;sTy; 5
p[ ye yyru v k
O ;so rq; v nOp;t;ro jn;n;m( )
t Sven xvs; xUxvu nu rR t =yNt su=itm( 6
75 psittm' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) Wso devt;" )
i]up( zNd"

Vyu1W ; a;vo idvj; Atne ;iv<v;n; mihm;nm;g;t( )


ap &hStm a;vrju mirStm; pQy; ajIg" 1
451

[Rik Veda]

m<@l 7

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mhe no a su vt;y bo?yuWo mhe s*.g;y p[ yN/ )


c]' ry' yxs' /eS me dev mteWR u m;nuiW vSyum( 2
Ete Tye .;nvo dxtR ;y;]; Wso amtO ;s a;gu" )
jnyNto dwVy;in v[t ;Ny;pO, Nto aNtr=; VySqu" 3
EW; Sy; yuj ;n; pr;k;t( p =tI" pr so jg;it )
a.pXyNtI vynu ; jn;n;' idvo dui ht; .uvn Sy pI 4
v;jnIvtI sUySR y yoW; c];m`; r;y xe vsUn ;m( )
AiWt ; jryNtI m`oNyuW ; Czit vi.gO,R ;n; 5
p[it ut;n;mW ;so a;]; auW s' vhNt" )
y;it x. ;[ vi px; rqen d/;it r' iv/te jn;y 6
sTy; sTye.mhR t I mhdevR I dev e .yjR t ; yj]"w )
jd( h;in dddu y;,;' p[it g;v Ws' v;vxNt 7
nU no gomd( vIrvd( /eih rmuWo a;vt( pu. ojo aSme )
m; no bihR" pu W t; inde kyUyR ' p;t SvSt." sd; n" 8
76 W$(sittm' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) Wso devt;" )
i]up( zNd"

du Jyoitrm tO ' vjNy' v;nr" svt; dev o ate ( )


Tv; dev ;n;mjin c=u r;ivrk. vRu n ' ivmWu ;" 1
p[ me pNq; devy ;n; am/NR to vsu .rt;s" )
a.Ud u kt u W s" pur St;t( p[tICy;g;d/ hMye>R y" 2
t;nIdh;in bl;Ny;sn ( y; p[;c Inmiu dt; sUySR y )
yt" pr j;r v;crNTyuWo d=e n puny tR Iv 3
t d( dev ;n;' s/m;d a;sOt ;v;n" kvy" pUV y;Rs" )
gU
h' Jyoit" iptro aNvivNdn( TsTymN]; ajnyuW ;sm( 4
sm;n vRe a/ s'gt ;s" s' j;nte n ytNte mqSte )
te dev ;n;' n mnNt v[t ;Nym/NR to vsu .y;Rdm ;n;" 5
p[it Tv; Stomwr Ite vs; Wb/Ru " su.ge tuv ;'s" )
gv;' ne] I v;jpI n CzoW" suj;te p[qm ; jrSv 6
452

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

EW; ne] I r;/s" sUn tO ;n;muW ; CzNtI r>yte vs" )


dI`R tu ' rymSme d/;n; yUy ' p;t SvSt." sd; n" 7
77 ssittm' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) Wso devt;" )
i]up( zNd"

po ce yuvi tnR yoW; iv' jIv' p[s vu NtI cr;yw )


a.Ud " sm/e m;nuW ;,;mkJyoRitb;R/m ;n; tm;' s 1
iv' p[tIcI spq[ ; dSq;d( xd( v;so b.[t I x
mtw ( )
ihr<yv,;R su xIks'g ( gv;' m;t; ne} y;mroc 2
dev ;n;' c=u" su. g; vhNtI et ' nyNtI su xIkm m( )
W; adxR rXm.VyR _; c];m`; ivmnu p[.tU ; 3
aNtv;m; dUr e am]mCu zovI| gVyUi tm.y' /I n" )
y;vy W a; .r; vsUi n cody r;/o gO,t e m`oin 4
aSme e ..;n u .ivR .;u Wo deiv p[itrNtI n a;yu" )
W' c no d/tI ivv;re gomd;vd ( rqv r;/" 5
y;' Tv; idvo duihtv/R yR NTyuW" suj;te mit.vR s;" )
s;Sm;su /; rymO v' bOh Nt' yUy ' p;t SvSt." sd; n" 6
78 asittm' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) Wso devt;" )
i]up( zNd"

p[it kt v" p[qm ; aU? v;R aSy; ayo iv yNte )


Wo av;Rc; bOht ; rqen Jyoitmt; v;mmSm>y' v= 1
p[it WImjrR te sm" p[it ivp[;s o mit.g,RO Nt" )
W; y;it JyoitW; b;/m;n; iv; tm;' s durt;p dev I 2
Et; Ty;" p[Tyn( pur St;oityCR zNtIWso iv.;tI" )
ajIjnn( TsUy| yDmmp;cIn' tmo ag;dju m( 3
acei t idvo dui ht; m`onI ive pXyNTyuW s' iv.;tIm( )
a;Sq;d( rq' Sv/y; yuJ ym;n m; ym;s" suy ju o vhNt 4
453

[Rik Veda]

m<@l 7

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

p[it Tv; sum nso bu/Nt;Sm;k;so m`v;no vy' c )


itLvl;y?vmWu so iv.;tIyUyR ' p;t SvSt." sd; n" 5
79 Ekon;xIittm' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) Wso devt;" )
i]up( zNd"

Vyu1W ; a;v" pQy;3 jn;n;' p =tIm;RnWu Ibo/R yNtI )


sus ' G.= ..;n mu de ( iv sUyoR rodsI c=s;v" 1
Vyte idvo aNte v_Un( ivxo n yu _; Wso ytNte )
s' te g;vStm a; vtyR Nt JyoityCR zNt svtve b; 2
a.Ud Wu ; N{tm; m`oNyjIjnt( suvt;y v;' s )
iv idvo dev I dui ht; d/;TyirStm; su
te vsUi n 3
t;vdWu o r;/o aSm>y' r;Sv y;vt( Stot>O yo ardo gO,;n; )
y;' Tv; jDvu WRO . Sy; rve, iv hSy duro a{er *,oR" 4
dev d' ve ' r;/se codyNTySm{k sUn tO ; ryNtI )
VyuC zNtI n" snye /yo /; yUy ' p;t SvSt." sd; n" 5
80 axIittm' sU_m(
1-3 tOcSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) Wso devt;" )
i]up( zNd"

p[it Stome .Ws' vs; gI.RivRp;[ s " p[qm ; ab/u n[ ( )


vvt yR N tI' rjsI smNte a;iv<vtI' .uvn ;in iv; 1
EW; Sy; nVym;yud /R ;n; gU! v( I tmo JyoitWoW; abo/ )
ag[ Eit yuvi try;,; p[;ciktt( sUy| yDmm( 2
a;vtIgoRmt InR W;so vIrvtI" sdmCu zNtu .{;" )
`Ot ' duh;n; vt" p[pIt; yUy ' p;t SvSt." sd; n" 3
Wo?y;y" ) v0 1-25
81 Ek;xIittm' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) Wso devt;" ) p[g;q"
454

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

ivWmc;| bOhtI smc;| stobOhtI zNd"

p[Tyu adXy;RyT yu1 CzNtI duiht; idv" )


apo mih Vyyit c=se tmo Jyoit,oit sUn rI 1
du y;" sOjte sUy"R sc;\ =]mcvR t( )
tvedWu o VyuiW sUySR y c s' ._n gmemih 2
p[it Tv; duihtidRv Wo jIr; a.Tu Smih )
y; vhs pu Sp;h| vnNvit r' n d;xWu e my" 3
CzNtI y; ,oiW m'h n; mih p[: yw de v Svx
e )
tSy;Ste r.;j mhe vy' Sy;m m;tnu R sUn v" 4
t]' r;/ a; .roWo yd( dI`R u m m( )
yt( te idvo duihtmRt.R ojn' td( r;Sv .un j;mhw 5
v" sU r>yo amtO ' vsuTvn' v;j;\ aSm>y' gomt" )
cod y]I m`on" sUn tO ;vTyu W; Czdp /" 6
82 xIittm' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) N{;v,* devte )
jgtI zNd"

N{;v,; yuv m?vr;y no vxe jn;y mih xmR yCztm( )


dI`pR y[ Jyum it yo vnu yit vy' jyme pOtn ;su dU! " 1
sm;[ Ny" Svr;Ny Cyte v;' mh;Nt;ivN{;v,; mh;vsU )
ive dev ;s" prme Vyomin s' v;mojo vOW,; s' bl' d/u" 2
aNvp;' %;NytNO tmojs; sUymR rw yt' idiv p[. mu ( )
N{;v,; mde aSy m;yno ipNvtmipt" ipNvt' /y" 3
yuv ;md( yuT su pOtn ;su vyo yuv ;' =emS y p[sv e mtDv" )
x;n; vSv .ySy k;rv N{;v,; suh v; hv;mhe 4
N{;v,; yidm;in cqu ivR; j;t;in .uvn Sy mJmn; )
=em,e m]o v,' duvS yit mg "[ xu.m N y yte 5
mhe xL k;y v,Sy nu TvW aojo mm;te /[vu mSy yt( Svm( )
aj;mmNy" XnqyNtm;itrd( d.e[ .rN y" p[ vO, oit .Uys " 6
n tm'ho n du rt;in mTyR mN{;v,; n tp" kt n )
455

[Rik Veda]

m<@l 7

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ySy dev; gCzqo vIqo a?vr' n t' mtSR y nxte pri t" 7
av;Rn r ; dwVyen ;vs; gt' ,ut ' hv' yid me jujoWq" )
yuv oihR s:ymut v; yd;Py' m;@Rk
mN{;v,; in yCztm( 8
aSm;kmN{;v,; .re. re puroyo/; .vt' ojs; )
yd( v;' hvNt .ye a/ SpO / nrStokSy tnySy s;itWu 9
aSme N{o v,o m]o aymR ; u ' yCzNtu mih xmR spq[ " )
av/ '[ JyoitridtA
e t ;v/O o dev Sy Xlok svtmu nR ;mhe 10
83 }yxIittm' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) N{;v,* devte )
jgtI zNd"

yuv ;' nr; pXym;n;s a;Py' p[;c ; gVyNt" pOqpu xvR o yyu" )
d;s; c vO] ; htm;y; , c sud ;smN{;v,;vs;vtm( 1
y]; nr" smyNte t?vjo ySm;j; .vit ik cn ip[y m( )
y]; .yNte .uvn ; Svx
St]; n N{;v,;/ voctm( 2
s' .UMy; aNt; ?vsr; a=te N{;v,; idiv `oW a;ht( )
aSquj nR ;n;mpu m;mr;tyo v;Rgvs; hvnut ; gtm( 3
N{;v,; v/n;.rp[i t .ed ' vNvNt; p[ sud ;sm;vtm( )
b[;<yeW;' ,ut' hvImin sTy; tOTsUn ;m.vt( pur oihit" 4
N{;v,;v>y; tpNt m;`;NyyoR vnWu ;mr;ty" )
yuv ' ih vSv .ySy r;jqo / Sm; novt' p;yeR idiv 5
yuv ;' hvNt .y;s a;jvN{' c vSvo v,' c s;tye )
y] r;j.dx
R .inRb;/t' p[ sud ;sm;vt' tOTsu ." sh 6
dx r;j;n" smt; ayJyv" sud ;smN{;v,; n yuy /u "u )
sTy; nO, ;ms d;mpu S tuitdevR ; EW;m.vn( dev itWu 7
d;xr ;De pry;y vt" sud ;s N{;v,;vx=tm( )
Tyo y] nms; kpidRno /y; /IvNto aspNt tOTsv" 8
vO] ;<yNy" smqWe u jte v[t ;NyNyo a. r=te sd; )
hv;mhe v;' vOW,; suvO _.rSme N{;v,; xmR yCztm( 9
aSme N{o v,o m]o aymR ; u ' yCzNtu mih xmR spq[ " )
456

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

av/ '[ JyoitridtA


e t ;v/O o dev Sy Xlok svtmu nR mhe 10
84 cturxIittm' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) N{;v,* devte )
i]up( zNd"

a; v;' r;j;n;v?vre vvTO y;' hVye.rN{;v,; nmo." )


p[ v;' `Ot ;cI b;odR/;n; pr Tmn; ivWu
p; jg;it 1
yuv o r;'^ bOh idNvit *y*R set O .rru ." snIq" )
pr no heo v,Sy vOJy; n N{" ,vdulokm( 2
t' no yD' vdqeW u c; t' b[;, sU rWu p[xS t; )
po rydevR jUt o n Etu p[ ," Sp;h;R.i t.Stretm( 3
aSme N{;v,; vv;r' ry' /' vsum Nt' pu= mu ( )
p[ y a;idTyo anOt ; mn;Tymt; xUro dyte vsUi n 4
ymN{' v,m me gI" p[;vt( tok tnye tUtju ;n; )
sur ;so dev vIit' gmem yUy ' p;t SvSt." sd; n" 5
85 p;xIittm' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) v,o devt; )
i]up( zNd"

pun IWe v;mr=s' mnIW;' sommN{;y v,;y jut ( )


`Ot p[t Ik;muW s' n dev I' t; no y;mu yt;m.Ik 1
Sp/NR te v; dev ye a] yeWu ?vjWe u idv" ptNt )
yuv ' t;\ N{;v,;vm];n( ht' pr;c" xv; ivWUc " 2
a;p Svyxs" sd"su dev IrN{' v,' dev t; /u" )
IrNyo /;ryit p[v_; vO] ;<yNyo apt[ Iin hNt 3
s su
tuA
t cdStu hot; y a;idTy xvs; v;' nmSv;n( )
a;vv tdR vse v;' hivm;nsidt( s su vt;y p[yS v;n( 4
ymN{' v,m me gI" p[;vt( tok tnye tUtju ;n; )
sur ;so dev vIit' gmem yUy ' p;t SvSt." sd; n" 5
457

[Rik Veda]

m<@l 7

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

86 W@xIittm' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) v,o devt; )
i]up( zNd"

/Ir; TvSy mihn; jni'U W iv yStStM. rodsI cduv IR )


p[ n;kmO v' nun du e bOh Nt' it; n=]' ppq[ .Um 1
t Svy; tNv;3 s' vde tt( kd; Nv1N tvR, e .uv;in )
ik me hVym,;no juWte kd; mO
k sum n; a. :ym( 2
pOC z tdeno v, id=Upo Em ciktWu o vpCO zm( )
sm;nmNme kvyd;ry' h tu>y' v,o ,Ite 3
ikm;g a;s v, Jye' yt( Stot;r' j`;'s s s%;ym( )
p[ tNme voco dU. Sv/;vov Tv;nen ; nms; tur y;m( 4
av &G/;in ip}y; sOj; no v y; vy' cm ; tnU ." )
av r;jn( pxt pO ' n t;y'u sOj ; vTs' n d;o vsm( 5
n s Svo d=o v, /[iu t" s; sur; mNyuv.R Idko ac" )
aSt Jy;y;n( knIys p;re Svn de nOt Sy p[yot; 6
ar' d;so n mIWe kr;<yh' dev ;y .U,yR e n;g;" )
acet ydcto dev o ayoR gOTs' r;ye kivtro jun;it 7
ay' su tu>y' v, Sv/;vo id Stom ptdStu )
x' n" =eme xmu yoge no aStu yUy ' p;t SvSt." sd; n" 8
87 s;xIittm' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) v,o devt; )
i]up( zNd"

rdt( pqo v," sUy;y p[;,;| s smui {y; ndIn;m( )


sgoR n sO o avtR IAt;yk;r mhIrvnIrh>y" 1
a;Tm; te v;to rj a; nvInot( pxnu R .U,yR vR s e ssv;n( )
aNtmhR I bOh t I rodsIme iv; te /;m v, ip[y ;, 2
pr Spxo v,Sy Smid; .e pXyNt rodsI sum k
e )
At;v;n" kvyo yD/Ir;" p[cte so y WyNt mNm 3
v;c me v,o me/r;y i]" s n;m;; b.itR )
458

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

v;n( pdSy gu; n vocd( yug ;y ivp[ pr;y x=n( 4


ito ;vo iniht; aNtrSmn( ito .UmIpr;" W@v/ ;n;" )
gOTso r;j; v, Et' idiv p[e ihr< yy' x. e km( 5
av sN/u' v,o *rv Sq;d( {Pso n et o mOg Stuvm;n( )
gM.Irx's o rjso vm;n" sup;r=]" sto aSy r;j; 6
yo mO
y;it cW e cd;go vy' Sy;m v,e an;g;" )
anu v[t ;NyidtA
e / Nto yUy ' p;t SvSt." sd; n" 7
88 a;xIittm' sU_m(
1-7 acRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) v,o devt; )
i]up( zNd"

p[ xN ?yuv' v,;y p[e ;' mit' vs mIWe .rSv )


y mv ;R' krte yj]' sh;m`' vOW, ' bOh Ntm( 1
a/; NvSy s' x' jgNv;nre nIk v,Sy m's )
Sv1y dR Xm/p; aN/o . m; vpu x
ye innIy;t( 2
a; yd( h;v v, n;v' p[ yt( sm{u mIry;v m?ym( )
a/ ydp;' u.r;v p[ p[e y;vhw x. e km( 3
vs' h v,o n;Vy;/;iW' ck;r Svp; mho." )
Stot;r' ivp[" suidnTve a;' y;u ;vSttnn( y;duW ;s" 4
Kv1 Ty;in n* s:y; b.vU "u sc;vhe ydvk
O pur ; ct( )
bOh Nt' m;n' v, Sv/;v" sh;r' jgm; gOh ' te 5
y a;ipinRTyo v, ip[y " sn( Tv;m;g;' s ,vt( s%; te )
m; t EnSvNto y=n( .ujme yN/ m; ivp[" Stuvt e vqm( 6
/[vu ;su Tv;su =itWu =yNto Vy1S mt( p;x' v,o mumoct( )
avo vNv;n; aidte p Sq;d( yUy ' p;t SvSt." sd; n" 7
89 Ekonnvittm' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) v,o devt; ) 1-4
p[qm;idctuAc ;' g;y]I 5 pMy; jgtI zNdsI

mo Wu v, mON my' gOh ' r;jh' gmm( ) mO


; su= ] mO
y 1
459

[Rik Veda]

m<@l 7

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ydem p[Sfr v itnR ?m;to ai{v" ) mO


; su= ] mO
y 2
Tv" smh dInt; p[tIp' jgm; xuce ) mO
; su= ] mO
y 3
ap;' m?ye tSqv;'s' tO,;ivdrt;rm( ) mO
; su= ] mO
y 4
yt( ik ced ' v, dwVye jne .{oh' mnu y;3 r;ms )
acI yt( tv /m; yuyoipm m; nStSm;dne s o dev rIrW" 5
90 nvittm' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) 1-4
p[qm;idctuAc ;' v;yu" 5-7 pMy;idtOcSy ceN{v;yU devte ) i]up( zNd"

p[ vIry ; xucy o di{re v;m?vyRu .m/R mu Nt" sut ;s" )


vh v;yo inytu o y;Cz; ipb; sut Sy;N/so md;y 1
x;n;y p[i t' ySt a;n$( xuc' som' xucp;Stu>y' v;yo )
,oiW t' mTyeWR u p[xS t' j;toj;to j;yte v;JySy 2
r;ye nu y' jDtU rodsIme r;ye dev I /W,; /;it dev m( )
a/ v;y'u inytu " st Sv; t et ' vsu /it' inrek
3
CzuW s" sui dn; arp;[ JyoitivRivdud IR?y;n;" )
gVy' cdUv mR u xjo iv vvu[ SteW;mnu p[i dv" sur ;p" 4
te sTyen mns; dI?y;n;" Sven yu _;s" tun ; vhNt )
N{v;yU vIrv;h' rq' v;mIx;nyor . pO=" scNte 5
x;n;so ye d/te Sv,oR go.re .vsR u .ihRr< yw" )
N{v;yU sUr yo ivm;yu rvR vIrR "w pOtn ;su su" 6
avNR to n vso .=m;,; N{v;yU su i t.vR s;" )
v;jy Nt" Svvse vem yUy ' p;t SvSt." sd; n" 7
91 Eknvittm' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) 1 3
p[qm;tOtIyyoAcov;Ry"u 2 4-7 itIy;y;tuQy;RidctsO,;eN{v;yU devte
) i]up( zNd"

ki vd nms; ye vO/ ;s" pur ; dev ; anv;s a;sn( )


te v;yve mnve b;/t;y;v;syuW s' sUy,Re 1
460

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

xNt; dUt ; n d.;y gop; m;s p;q" xrd pUv IR" )


N{v;yU sui tv; my;n; m;@k
R mI suvt' c nVym( 2
pIvoa;\ ryv/O " sum/e ;" et " sW_ inytu ;m.I" )
te v;yve smnso iv tSqu ivRe r" SvpTy;in c" 3
y;vt( trStNvo3 y;vdojo y;vr=s; dI?y;n;" )
xuc' som' xucp; p;tmSme N{v;yU sdt' bihRrde m ( 4
inyvu ;n; inytu " Sp;hvR Ir; N{v;yU srq' y;tmv;Rk )
d' ih v;' p[.tO ' m?vo ag[ m/ p[I,;n; iv mum u _mSme 5
y; v;' xt' inytu o y;" shmN{v;yU vv;r;" scNte )
a;.y;Rt' suvd];.rv;Rk p;t' nr; p[it.tO Sy m?v" 6
avNR to n vso .=m;,; N{v;yU su i t.vR s;" )
v;jy Nt" Svvse vem yUy ' p;t SvSt." sd; n" 7
92 invittm' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) 1 3 5
p[qm;tOtIy;pmIn;mOc;' v;yu" 2 4 itIy;ctuQyoRNe {v;yU devte )
i]up( zNd"

a; v;yo .UW xucp; p n" sh' te inytu o ivv;r )


po te aN/o mmy;m ySy dev d/We pUv pR ye m ( 1
p[ sot; jIro a?vre vSq;t( sommN{;y v;yve ipb?yw )
p[ yd( v;' m?vo ag[y ' .rNTy?vyvR o devy Nt" xcI." 2
p[ y;.y;Rs d;;'sm Cz; inyu v;Ryvye duro,e )
in no ry' su. ojs' yuvSv in vIr' gVym' c r;/" 3
ye v;yv N{m;dn;s a;dev ;so intoxn;so ay"R )
Nto vO] ;, sU r." y;m s;s;'so yu/ ; nO.r m];n( 4
a; no inyu " xitnI.r?vr' sh ,I.p y;ih yDm( )
v;yo aSmn( Tsvne m;dySv yUy ' p;t SvSt." sd; n" 5
93 i]nvittm' sU_m(
1-8 acRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) N{;I devte )
461

[Rik Veda]

m<@l 7

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

i]up( zNd"

xuc' nu Stom' nvj;tmNe {;I vO]h,; juW qe ;m( )


.; ih v;' suh v; johvIm t; v;j' s xt e /e; 1
t; s;ns I xvs;n; ih .Ut ' s;kv /O ; xvs; xUxv ;'s; )
=yNt* r;yo yvsSy .Ur"e pO _' v;jSy SqvrSy `Ove" 2
po h yd( vdq' v;jno gu/IR .ivRp;[ " p[mi tmCzm;n;" )
avNR to n k;;' n=m;,; N{;I jovto nrSte 3
gI.RivRp"[ p[mi tmCzm;n ry' yxs' pUv.R ;jm( )
N{;I vO]h,; suvj[; p[ no nVye .Strt' de ,w" 4
s' yNmhI mqt I Sp/mR ;ne tnU c; xUrs ;t; ytwt e )
adev yu' vdqe devy u ." s]; ht' somstu ; jnen 5
m;mu Wu somsiu tmpu n EN{;I s*mns;y y;tm( )
nU c prm;qe aSm;n; v;' xvRvtO Iy v;jw" 6
so a En; nms; smo Cz; m]' v, mN{' voce" )
yt( sIm;gm; tt( su mO
tdymR ;idit" xqNtu 7
Et; a a;xuW;,;s IyuvR o" sc;>yXy;m v;j;n( )
meN{o no iv,um R t" pr :yn( yUy ' p;t SvSt." sd; n" 8
94 ctunvR ittm' sU_m(
1-12 ;dxcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) N{;I devte )
1-11 p[qm;ek;dxc;| g;y]I 12 ;dXy;;nupu ( zNdsI

y' v;mS y mNmn N{;I pUV yRStui t" ) a.;[ d( vOi rv;jin 1
,tu ' jrthu vR mN{;I vnt' gr" ) x;n; ipPyt' /y" 2
m; p;pT v;y no nre N{;I m;.xStye ) m; no rIr/t' inde 3
N{e a; nmo bOh t( suv O _mery ;mhe ) /y; /en; avSyv" 4
t; ih xNt t Tq; ivp[;s tye ) sb;/o v;js;tye 5
t; v;' gI.RvpR N yv" p[yS vNto hv;mhe ) me/ s;t; sinyv" 6
N{;I avs; gtmSm>y' cWR,Ish; ) m; no du" x's xt 7
m; kSy no arWo /Ui tR" p[, TySR y ) N{;I xmR yCztm( 8
gomr<yvd( vsu yd( v;m;vd Imhe ) N{;I td( vnme ih 9
462

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

yt( som a; sut e nr N{;I ajohvu" ) sIvNt; spyvR " 10


Kqe.v]RO h Ntm; y; mNd;n; cd; gr; ) a;g WU rw ;ivv;st" 11
t;ivd( du" x's' mTy| duvR ;'s' r=Svnm( )
a;.og' hNmn; htmud /' hNmn; htm( 12
95 pnvittm' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) 1-2 4-6
p[qm;itIyyoAcotuQy;RidtOcSy c srSvtI 3 tOtIy;y; srSv;n(
devte ) i]up( zNd"

p[ =ods; /;ys; s EW; srSvtI /,m;ysI pU" )


p[b ;b/;n; rQyev y;it iv; apo mihn; sN/ur N y;" 1
Ek;cte t ( srSvtI ndIn;' xucytR I gr>y a; sm{u ;t( )
r;yetN tI .uvn Sy .Ure `OtR ' pyo dudhu e n;W;y 2
s v;v/O e nyoR yoW,;su vOW; xxv WRO . o yDy;su )
s v;jn' m`vo d/;it iv s;tye tNv' m;mOjIt 3
t Sy; n" srSvtI juW;,op vt( su. g; yDe aSmn( )
mtDu .nRmS yw ry;n; r;y; yuj ; cdu r ; s%>y" 4
m; ju;n; yu md; nmo." p[it Stom' srSvit juWSv )
tv xmnR ( ip[y tme d/;n; p Sqey;m xr,' n vO= m( 5
aymu te srSvit vso ;r;vtO Sy su.ge Vy;v" )
v/R xu.e[ Stuvt e r;s v;j;n( yUy ' p;t SvSt." sd; n" 6
96 W<,vittm' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) 1-3 p[qmtOcSy
srSvtI 4-6 itIytOcSy c srSv;n( devte ) 1-2
p[qm;itIyyoAco" p[g;q" p[qm;y; bOhtI itIy;y;" stobOhtI 3
tOtIy;y;" p[St;rp" 4-6 ctuQy;RidtOcSy c g;y]I zNd;'s

bOh du g;yWe vco suy ; ndIn;m( )


srSvtImNmhy; suvO _." Stomwv R s rodsI 1
.e yt( te mihn; x. e[ aN/sI a/=yNt pUr v" )
463

[Rik Veda]

m<@l 7

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

s; no bo?yv]I mTs%; cod r;/o m`on;m( 2


.{md( .{; ,vt( srSvTykv;rI cetit v;jnIvtI )
gO, ;n; jmdvt( Stuv ;n; c vsvt( 3
jnIyNto Nvg[v " pu]IyNt" sud ;nv" ) srSvNt' hv;mhe 4
ye te srSv myR o m/um Nto `Ot tu " ) te.noRvt; .v 5
pIipv;'s' srSvt" Stn' yo dxtR " ) .=Imih p[j ;mWm( 6
97 snvittm' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) 1 p[qmcR N{"
2 4-8 itIy;y;tuQy;Ridp;n; bOhSpit" 3 9
tOtIy;nvMyorN{;b[,SptI 10 dxMy;eN{;bOhSptI devt;" )
i]up( zNd"

yDe idvo nOW dne pOqVy; nro y] devy vo mdNt )


N{;y y] svn;in suN ve gmNmd;y p[qm ' vy 1
a; dwVy; vO,Imhe v;' s bOhS pitnoR mh a; s%;y" )
yq; .vem mIWe an;g; yo no d;t; pr;vt" iptve 2
tmu Jye' nms; hiv."R sux
ve ' b[, S pit' gO,IWe )
N{' Xloko mih dwVy" sW_u yo b[, o dev tSy r;j; 3
s a; no yoin' sdtu p[e o bOhS pitvR v;ro yo aSt )
k;mo r;y" suv IySR y t' d;t( pWR o ait sto ar;n( 4
tm; no akm m tO ;y ju mme /;sru m tO ;s" pur;j;" )
xucNd' yjt' pSTy;n;' bOhS pitmnv;R,' vem 5
t' xGm;so aW;so a; bOhS pit' shv;ho vhNt )
shd( ySy nIlvt( s/Sq' n.o n pmW ' vs;n;" 6
s ih xuc" xtp]" s xN ?yuihRr< yv;xIriWr" SvW;R" )
bOhS pit" s Sv;vx
e Av" pu
s%>y a;sui t' kr" 7
dev I dev Sy rodsI jin]I bOhS pit' v;vO/tumiR hTv; )
d=;Yy;y d=t; s%;y" krd( b[, e sut r; sug;/; 8
y' v;' b[,Spte suvO _b[R Ne {;y vj[,e ak;r )
av' /yo jgOt ' pur/' IjRjS tmyoR vnWu ;mr;tI" 9
464

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

bOhS pte yuv mN{ vSvo idVySyex


;qe t p;qvR Sy )
/' ry' Stuv t e krye cd( yUy ' p;t SvSt." sd; n" 10
98 anvittm' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) 1-6
p[qm;idW@c;mN{" 7 sMy;eN{;bOhSptI devte ) i]up( zNd"

a?vyvR o,' duG /m'x


' juh otn vOW. ;y =tIn;m( )
g*r;d( vedIy;\ avp;nmN{o v;hed( y;it sut sommCzn( 1
yd( d/We p[i dv c;vR' idvie dve pIitmdSy v= )
t dot mns; juW;, xN{ p[Sqt;n( p;ih som;n( 2
jD;n" som' shse pp;q p[ te m;t; mihm;nmvu ;c )
EN{ pp[;qov1R N tr=' yu/ ; dev >e yo vrvkqR 3
yd( yo/y; mhto mNym;n;n( Ts;=;m t;n( b;." x;xd;n;n( )
yd( v; nO.vtRO N{;.y?u y;St' Tvy;j' s*vs' jyme 4
p[Ne {Sy voc' p[qm ; t;in p[ nUtn ; m`v; y; ck;r )
ydde dev Irsih m;y; aq;.vt( kvl
" somo aSy 5
tved ' ivm .t" pxVy'1 yt( pXys c=s; sUySR y )
gv;ms gopitrk
e N{ .=Imih te p[yt Sy vSv" 6
bOhS pte yuv mN{ vSvo idVySyex
;qe t p;qvR Sy )
/' ry' Stuv t e krye cd( yUy ' p;t SvSt." sd; n" 7
99 nvnvittm' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) 1-3 7
p[qm;idtOcSy sMy; Ac iv,u" 4-6 ctuQy;RidtOcSy ceN{;iv,U devte
) i]up( zNd"

pro m;]y; tNv; vO/;n n te mihTvmNvXnuvNt )


.e te iv rjsI pOqVy; iv,o dev Tv' prm Sy ivTse 1
n te iv,o j;ym;no n j;to dev mih" prmNtm;p )
dSt>n; n;kmO v' bOh Nt' d;/qR p[;cI' kk. ' pOqVy;" 2
r;vtI /enmu tI ih .Ut ' sUy vsnI mnuW e dxSy; )
465

[Rik Veda]

m<@l 7

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

VySt>n; rodsI iv,vet e d;/qR pOqvIm.to my%


U "w 3
yD;y cqu lok jnyNt; sUymR Wu ;sm m( )
d;sSy cd( vOWxpS[ y m;y; jqun rR ; pOtn ;JyeW u 4
N{;iv,U 'iht;" xMbrSy nv puro nvit' c Xnqm( )
xt' vcRn" sh' c s;k hqo apT[ ysur Sy vIr;n( 5
y' mnIW; bOh t I bOh Ntom; tvs; v/yR N tI )
rre v;' Stom' vdqeW u iv,o ipNvt mWo vOj ne vN{ 6
vW$t( e iv,v;s a; ,om tNme juWSv xipiv hVym( )
v/NR tu Tv; sut yo gro me yUy ' p;t SvSt." sd; n" 7
100 xttm' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) iv,udvRe t; )
i]up( zNd"

nU mtoR dyte sinyn( yo iv,v g;y;y d;xt( )


p[ y" s];c; mns; yj;t Et;vNt' nymR ;ivv;s;t( 1
Tv' v,o sumi t' vjNy;mp[y tu ;mevy;vo mit' d;" )
pcoR yq; n" suvtSy .Ure r;vt" puN{Sy r;y" 2
i]devR " pO qvImeW Et;' iv cme xtcsR ' mihTv; )
p[ iv,ur Stu tvsStvIy;NTveW ' Sy SqvrSy n;m 3
iv cme pOqvImeW Et;' =e];y iv,um nR Wu e dxSyn( )
/[vu ;so aSy kryo jn;s =it' suj inm; ck;r 4
p[ tt( te a xipiv n;m;yR" x's ;m vynu ;in v;n( )
t' Tv; gO,;m tvsmtVy;n( =yNt mSy rjs" pr;k 5
ikmt( te iv,o prc+y' .Ut ( p[ yd( vv= e xipvo aSm )
m; vpoR aSmdp gUh Etd( ydNyp" smqe b.qU 6
vW$( te iv,v;s a; ,om tNme juWSv xipiv hVym( )
v/NR tu Tv; sut yo gro me yUy ' p;t SvSt." sd; n" 7
smo?y;y" ) v0 1-33
101 Ekorxttm' sU_m(
466

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

1-6 W@cSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs a;ey" km;ro v; AiW" )


pjRNyo devt; ) i]up( zNd"

ito v;c" p[ vd Jyoitrg[; y; Etd( du m/du o`mU/" )


s vTs' <vn( g.mR oW/In;' so j;to vOW . o rorvIit 1
yo v/nR aoW/In;' yo ap;' yo ivSy jgto dev xe )
s i]/;tu xr,' xmR y'st( i]vtuR Jyoit" Sv.1S me 2
StrI Tvd( .vit sUt Tvd( yq;vx' tNv' c EW" )
ipt"u py" p[it gO>,;it m;t; ten ipt; v/tR e ten pu] " 3
ySmn( iv;in .uvn ;in tSquSto ;vS]e/ ; sru ;p" )
]y" kox;s psce n ;so m?v" otNTy.to ivrpx
( m( 4
d' vc" pjNR y;y Svr;je do aSTvNtr' tuj oWt( )
myo.vu o vO y" sNTvSme sui pPpl; aoW/IdevR gop;" 5
s ret o/; vOW . " xtIn;' tSm;Tm; jgtStSquW )
tNm At' p;tu xtx;rd;y yUy ' p;t SvSt." sd; n" 6
102 urxttm' sU_m(
1-3 tOcSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs a;ey" km;ro v; AiW" ) pjRNyo
devt; ) g;y]I zNd"

pjNR y;y p[ g;yt idvSpu] ;y mIWe ) s no yvsmCztu 1


yo g.mR oW/In;' gv;' ,oTyvtR ;m( ) pjNR y" puW I,;m( 2
tSm; d;Sye hivjuhR ot; m/um mm( ) ;' n" s'y t' krt( 3
103 }yurxttm' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) m<@k; devt;" )
1 p[qmcoRnupu ( 2-10 itIy;idnv;n; i]up( zNdsI

s'v T sr' xxy;n; b[; , ; v[t c;r," )


v;c' pjNR yjNvt;' p[ m<@k; av;idWu" 1
idVy; a;po a. yden m ;yn( it' n xuk srsI xy;nm( )
gv;mh n m;yvu R TsnIn;' m<@k;n;' vru ]; smei t 2
ydImne ;\ xto a>yvWIRt( tO y;vt" p[;v O y;gt;y;m( )
467

[Rik Veda]

m<@l 7

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

aK%lITy; iptr' n pu] o aNyo aNymup vdNtmeit 3


aNyo aNymnu gO>,;Tyenorp;' p[s g Re ydmNdW;t;m( )
m<@ko yd.vO " kinkn( pOXn" s'pO _ hrtne v;cm( 4
ydeW ;mNyo aNySy v;c' x;_Syev vdit x=m;," )
sv| tdeW ;' sm/O ve pvR yt( suv ;co vdqn ;?yPsu 5
gom;yru k
e o ajm;yru k
e " pOXnrk
e o hrt Ek EW;m( )
sm;n' n;m b.[t o ivp;" pu] ; v;c' ipipxv dR N t" 6
b[; , ;so aitr;]e n some sro n pU, mR .to vdNt" )
s'v T srSy tdh" pr yNm<@k;" p[;vOW I,' b.vU 7
b[; , ;s" somno v;cmt b[ <vNt" prvTsrI,m( )
a?vyvR o `mR," svd;n; a;iv.vR Nt gu; n k ct( 8
dev ihit' jugpu u ;Rdx
Sy At'u nro n p[ mnNTyet e )
s'v T sre p[;v O y;gt;y;' t; `m;R aXnuvte ivsgmR ( 9
gom;yru d;djm;yru d;t( pOXnrd;rto no vsUi n )
gv;' m<@k; ddt" xt;in shs;ve p[ itrNt a;yu" 10
104 cturxttm' sU_m(
1-25 pv'xTyOcSy;Sy sU_Sy mw];v,vRs AiW" ) 1-7 15
24-25 p[qm;idsc;| pdXy;tuv|xIpv'XyoeN{;som* 8 16 1922 amIWo@Xyorekonv'Xy;idctsO,;eN{" 9 12-13
nvmI;dxI]yodxIn;' som" 10 14 dxmIctudXR yor" 11
Ek;dXy; dev;" 17 sdXy; g[;v;," 18 a;dXy; mt" 23
]yov'Xy; pUv;R/SR y vs;xIr;/RSy c pOqVyNtr=e devt;" ) 1-6
18 21 23 p[qm;idW@c;m;dXyekv'xI]yov'xIn; jgtI 7
sMy; jgtI i]uBv; 8-17 19-20 22 24
aMy;iddx;n;mekonv'xIv'xI;v'xIctuv|xIn; i]up( 25
pv'Xy;;nupu ( zNd;'s

N{;som; tpt' r= Bjt' NypyR t' vOW,; tmov/O " )


pr; ,Itmcto NyoWt' ht' nud qe ;' in xxItmi]," 1
N{;som; sm`x's m>y1` ' tpuy yR Stu crv;\ v )
b[ i We Vy;de `orc=se Wo /mnv;y' ikmIidne 2
468

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

N{;som; du to vve[ aNtrn;rM.,e tms p[ v?ytm( )


yq; n;t" punr k
e n odyt( td( v;mStu shse mNyum Czv" 3
N{;som; vtyR t ' idvo v/' s' pO qVy; a`x's ;y th,R m( )
t( t=t' Svy3| p vtR >e yo yen r=o v;vO/;n' injvU qR " 4
N{;som; vtyR t ' idvSpyR te .yvRu mXmhNm." )
tpuv /R e .rjre .ri],o in px;n e iv?yt' yNtu inSvrm( 5
N{;som; pr v;' .Utu vt y' mit" k+y;ev v;jn; )
y;' v;' ho];' prihnom me/ ye m; b[;, nOp tIv jNvtm( 6
p[it Smreq;' tuj yrve w htR ' &ho r=so .gru ;vt" )
N{;som; du te m; sug ' .Ud ( yo n" kd; cd.d;sit &h; 7
yo m; p;kn mns; crNtm.ce anOt e .vcR o." )
a;p v k;xn; s'g.O It; asS Tv;st N{ v_; 8
ye p;kx's ' vhrNt Evw yeR v; .{' dUW yNt Sv/;." )
ahye v; t;n( p[d d;tu som a; v; d/;tu inAt e p Sqe 9
yo no rs' idPsit ipTvo ae yo a;n;' yo gv;' yStnnU ;m( )
rp"u Sten " Stey
d( d.m[ te u in W hIyt;' tNv;3 tn; c 10
pr" so aStu tNv;3 tn; c it" pO qvIr/o aStu iv;" )
p[it xuytu yxo aSy dev; yo no idv; idPsit y n_m( 11
su vD;n' ciktWu e jn;y s;s vcsI pSpO/;te )
tyoytR ( sTy' ytr jIy Stidt( somovit hNTy;st( 12
n v; somo vOjn' ihnoit n =i]y' mquy ; /;ryNtm( )
hNt r=o hNTy;sd( vdNtmu. ;ivN{Sy p[st* xy;te 13
yid v;hmnOt dev a;s mo`' v; dev ;\ aPyUh e ae )
ikmSm>y' j;tvedo ,IWe {o`v;cSte inAq ' scNt;m( 14
a; mur Iy yid y;tu/ ;no aSm yid v;yuS ttp pUW Sy )
a/; s vIrdw x
R .ivR yUy ; yo m; mo`' y;tu/ ;nTe y;h 15
yo m;y;t'u y;tu/ ;nTe y;h yo v; r=;" xucrS mITy;h )
N{St' hNtu mht; v/ne ivSy jNtor/m SpdI 16
p[ y; jg;it %gl
R ve n_mp &h; tNv'1 gUhm ;n; )
vv;[ \ anN t;\ av s; pdI g[;v;,o Ntu r=s pBdw" 17
469

[Rik Veda]

[Rik Veda]

m<@l 7

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

iv it?v' mto v+v1C zt gO.;yt r=s" s' ipnn )


vyo ye .UT vI ptyNt n_.yeR v; rpo d/re dev e a?vre 18
p[ vtyR idvo aXm;nmN{ somxt' m`vn( Ts' xx;/ )
p[;_;dp;_;d/r;dud _;d. jih r=s" pvtR ne 19
Et Tye ptyNt y;tv N{' idPsNt idPsvod;>ym( )
xxIte x" ipxn >e yo v/' nUn ' sOj dxin' y;tum " 20
N{o y;tUn ;m.vt( pr;xro hvmqR In;m>y;3i vv;st;m( )
a.Idu x" prx
yu qR ; vn' p;]ev .Ndn( Tst Eit r=s" 21
lUk
y;tu' xuxl
k
U y ;tu' jih y;tmu tu koky;tum( )
sup , yR ;tmu tu gO/y[ ;tu' Wdev p[ mO, r= N{ 22
m; no r=o a. n@;tum ;vt;mpoCztu mqun ; y; ikmIidn; )
pO qvI n" p;qvR ;t( p;Tv'hs o Ntr=' idVy;t( p;TvSm;n( 23
N{ jih pum;'s ' y;tu/ ;nmut S]y' m;yy; x;xd;n;m( )
ivg[Iv ;so mUrd ve ; AdNtu m; te xn ( TsUymR u rNtm( 24
p[it c+v iv c+veN{ som j;gOtm( )
r=o>yo v/mSytmxin' y;tum " 25
it sm' m<@l' sm;m(
mN]s;
Wm<@lSy;NtpyRNt' 5133
smm<@lSy 841
svRyog" )5974

470

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

aq;m' m<@lm( )
1 p[qm' sU_m(
1-34 ctuiS]'xcSy;Sy sU_Sy 1-2 p[qm;itIyyoAco`*Rr" k;<v"
p[g;q" 3-29 tOtIy;idsiv'xte" k;<v* me/;itqme?y;itqI 30-33
i]'Xy;idctsO,;' Pl;yogr;s AWy" 34 ctuiS]'Xy;;irsI xtI
AiWk; ) 1-29 p[qm;ekoni]'xc;mN{" 30-34
i]'Xy;idp;n;;so devte ) 1-4 p[qm;idctuAc ;' p[g;q" ivWmc;|
bOhtI smc;| stobOhtI 5-32 pMy;;v'xtebhRO tI 33-34
]yiS]'xIctuiS]'Xyo i]up( zNd;'s

m; cdN yd( iv x's t s%;yo m; rW<yt )


N{mt( Stot; vOW, ' sc; sut e mu K q; c x'st 1
av
=,' vOW. ' yq;jru ' g;' n cW,R Ishm( )
vW , ' s'v nno.y'kr ' m'ihmu.y;ivnm( 2
y Tv; jn; me n;n; hvNt tye )
aSm;k b[de mN{ .Utu te h; iv; c v/nR m( 3
iv ttyRU NR te m`vn( ivpte yoR ivpo jn;n;m( )
p mSv pu
pm; .r v;j' neidmUt ye 4
mhe cn Tv;mi{v" pr; xL k;y dey;m( )
n sh;y n;yut;y vj[vo n xt;y xt;m` 5
vSy;\ N{;s me iptu t .[;tur .u t" )
m;t; c me zdyq" sm; vso vsuTvn;y r;/se 6
Kvey q Kved s pu] ; c te mn" )
aliWR yu?m %jt( purNdr p[ g;y] ; ag;sWu" 7
p[;Smw g;y]mctR v;v;tuy "R pur d' r " )
y;." k;<vSyop bihRr;sd' y;sd( vjI[ .nt( pur" 8
ye te sNt dxGvn" xitno ye sh ," )
a;so ye te vOW, o r`u& vSte.nSR tUym ; gih 9
a; Tv1 sbd `Ru ;' ve g;y] vep sm( )
N{' /en 'u sud `u ;mNy;mWmu /;r;mr'
tm( 10
471

[Rik Veda]

m<@l 8

yt( tud TsUr Etx' v v;tSy p,Rn; )


vht( kTsm;junR ye ' xtt"u Tsrd( gN/vmR StOt m( 11
y Ate cd.W" pur ; j]>u y a;tdO " )
s'/;t; s' /' m`v; puv su rkt; ivut ' pun" 12
m; .Um in; ve N{ Tvdr,; v )
vn;in n p[j iht;Nyi{vo dur oW;so amNmih 13
amNmhIdn;xvo nug ;[ s vO]hn( )
st( su te mht; xUr r;/s; nu Stom' mudImih 14
yid Stom' mm vdSm;kmN{mNdv" )
itr" piv]' ssOv ;'s a;xvo mNdNtu tuGr;v/O " 15
a; Tv1 s/Stui t' v;v;tu" s:yur ; gih )
pStuitm`R on;' p[ Tv;v Tv/; te vXm sui tm( 16
sot; ih sommi{.remne mPsu /;vt )
gVy; vS]ev v;syNt ro in/u=R n( v=,;>y" 17
a/ Jmo a/ v; idvo bOh t o rocn ;d/ )
ay; v/SR v tNv; gr; mm; j;t; su
to pO, 18
N{;y su midNtm' som' sot; vre< ym( )
x E,' pIpyd( ivy; /y; ihNv;n' n v;jy mu ( 19
m; Tv; somSy gLdy; sd; y;ch ' gr; )
.U,| mOg ' n svnWe u cu/ ' k x;n' n y;cWt( 20
mden ie Wt' mdmug m[ gu ,e[ xvs; )
iveW ;' tt;r' mdCyut' mde ih m; dd;it n" 21
xev; re v;y; pu dev o mt;y d;xWu e )
s suN vte c Stuvt e c r;ste vgUt oR art " 22
EN{ y;ih mTSv c],e dev r;/s; )
sro n p[;S yud r' spIit.r; some . Sfrm( 23
a; Tv; shm; xt' yu _; rqe ihr<yye )
b[ y ju o hry N{ k xno vhNtu sompItye 24
a; Tv; rqe ihr<yye hrI myrU x
Pe y; )
xitpO ; vht;' m?vo aN/so vv=,Sy pItye 25
472

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

ipb; Tv1S y gv,R " sut Sy pUvpR ; v )


prtSy rsn ym;siu t;mdR ;y pTyte 26
y Eko aSt d's n; mh;\ go[ a. v[t "w )
gmt( s xpI[ n s yoWd ; gm v' n pr vjRit 27
Tv' pur' cr<v' v/"w xu,Sy s' ip,k )
Tv' .; anu cro a/ it; yidN{ hVyo .uv" 28
mm Tv; sUr idte mm m?y'idne idv" )
mm p[ipTve aipxvrR e vs v; Stom;so avOTst 29
Stui h Stuh Idet e `; te m'ih;so m`on;m( )
inNdt;" p[pq I prmJy; m`Sy me?y;itqe 30
a; yd;n( vnNvt" y;h' rqe hm( )
t v;mSy vsun ktit yo aSt y;" px" 31
y Aj;[ m' m;mhe sh Tvc; ihr< yy; )
EW iv;Ny>yStu s*.g; sSy Svn{q" 32
a/ Pl;yogrit d;sdNy;n;s o ae dx." shw" )
a/o=,o dx m' xNto n; v srso inritn( 33
aNvSy SqUr ' dxe pur St;dnSq rvr Mbm;," )
xtI n;yR .c+y;h su.{ myR .ojn' b.iWR 34
2 itIy' sU_m(
1-42 icTv;r'xcSy;Sy sU_Sy 1-40 p[qm;idcTv;r'xc;'
k;<vo me/;itqr;irs" ip[yme/ 41-42 EkcTv;r'xIicTv;r'Xyo
k;<vo me/;itqAWI ) 1-40 p[qm;idcTv;r'xc;mN{" 41-42
EkcTv;r'xIicTv;r'Xyo iv.Ndod;RnStuitdevR te ) 1-27 29-42
p[qm;idsv'xTyOc;mekoni]'Xy;idctudx
R ;n; g;y]I 28
a;v'Xy;;nupu ( zNdsI

d' vso sut mN/" ipb; sup,U mR du rm( ) an;.yn( rrm; te 1


nO./tRU " sut o aXnw rVyo v;rw" prptU " ) ao n in_o ndIWu 2
t' te yv' yq; go." Sv;dmu k
mR I,Nt" ) N{ Tv;Smn( Ts/m ;de 3
N{ t( somp ; Ek N{" sutp ; v;yu" ) aNtdevR ;n( mt;| 4
473

[Rik Veda]

m<@l 8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

n y' x
o n dur;xInR tOp ;[ V ycsm( ) apS pO< vte suh ;dmR ( 5
go.ydR ImN ye aSmn( mOg ' n v[; mOg yNte ) a.TsrNt /en u ." 6
]y N{Sy som;" sut ;s" sNtu dev Sy ) Sve =ye sutp ;Vn" 7
]y" kox;s" otNt itMv1" sup,U ;R" ) sm;ne a/ .;mnR ( 8
xucrs puin";" =Irmw ?R yt a;xIt"R ) d; mNd" xUrS y 9
me t N{ som;StIv;[ aSme sut ;s" ) x
; a;xr' y;cNte 10
t;\ a;xr' puro;xmN{em ' som' I,Iih ) rev Nt' ih Tv; ,om 11
Tsu pIt;so yu?yNte dum dR ;so n sur;y;m( ) /nR n; jrNte 12
rev ;\ d( rev t" Stot; Sy;t( Tv;vto m`on" ) p[de u hrv" ut Sy 13
Kq' cn xSym;n mgor rr; ckt ) n g;y] ' gIym;n' 14
m; n N{ pIyve m; x/tR e pr; d;" ) x=; xcIv" xcI." 15
vymu Tv; tiddq; N{ Tv;yNt" s%;y" ) k<v; Kqe.jrR Nte 16
n `em N yd; ppn vj[ p so nv* ) tvedu Stom' ckt 17
CzNt dev ;" suN vNt' n Sv;y SpOhyNt ) yNt p[m ;dmtN{;" 18
ao Wu p[ y;ih v;je .m;R ,Iq; a>y1S m;n( ) mh;\ v yuvj ;in" 19
mo v1 duh ,R ;v;n( Ts;y' krd;re aSmt( ) aIr v j;m;t; 20
v; Sy vIrSy .Urd;vrI' sumi tm( ) i]Wu j;tSy mn;' s 21
a; tU iW k<vmNt' n `; iv xvs;n;t( ) yxStr' xtmUt "e 22
Jyene sotrN{;y som' vIr;y x;y ) .r; ipby;y 23
yo veido aVyqv;vNt' jrt>O y" ) v;j' Stot>O yo gomNtm( 24
pNy'p Nymt( sot;r a; /;vt m;y ) som' vIr;y xUr;y 25
p;t; vO]h ; sut m; `; gm;re aSmt( ) in ymte xtmUi t" 26
Eh hrI b[y ju ; xGm; v=t" s%;ym( ) gI.R" ut ' gv,R sm( 27
Sv;dv" som; a; y;ih It;" som; a; y;ih )
xip[ WO Iv" xcIvo n;ymCz; s/m;dm( 28
Stut y;STv; v/RNt mhe r;/se nOM ,;y ) N{ k;r,' vO/ Nt" 29
gr y;Ste gv;Rh Kq; c tu>y' t;in ) s]; d/re xv;' s 30
Evde We tui vk mRv;Rj;\ Eko vj[h St" ) sn;dmO _o dyte 31
hNt; vO] ' d=,ne e N{" pu
pu t" ) mh;n( mhI." xcI." 32
ySmn( iv;W,R y t Cy*; j[y;' s c ) anu `eNmNdI m`on" 32
474

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

EW Et;in ck;re N{o iv; yoit <ve ) v;jd ;v; m`on;m( 34


p[.t ; rq' gVyNtmp;kd( ymvit ) no vsu s ih voh; 35
sint; ivp[o avR hRNt; vO] ' nO." xUr" ) sTyovt; v/Ntm( 36
yj?vwn' ip[yme/; N{' s];c; mns; ) yo .Ut( somw" sTym; 37
g;qvs' sTpit' vSk;m' puT m;nm( ) k<v;so g;t v;jnm( 38
y Ate cd( g;Spd>e yo d;t( s%; nO>y" xcIv;n( ) ye aSmn(
k;mmyn( 39
Tq;/IvNtmi{v" k;<v' me?y;itqm( ) meW o .Ut o3 . yy" 40
x=; iv.Ndo aSmw cTv;yyR tu ; ddt( ) a; pr" sh; 41
t su Tye pyov/O ; m;k r,Sy n; ) jinTvn;y m;mhe 42
3 tOtIy' sU_m(
1-24 ctuv|xTyOcSy;Sy sU_Sy k;<vo me?y;itqAiW" ) 1-20
p[qm;idv'xTyOc;mN{" 21-24 Ekv'Xy;idctsO,; k*ry;,Sy
p;kSq;o d;nStuitRdvRe te ) 1-20 p[qm;idv'xTyOc;' p[g;q" ivWmc;|
bOhtI smc;| stobOhtI 21 Ekv'Xy; anupu ( 22-23
;v'xI]yov'Xyog;Ry]I 24 ctuv|Xy; bOhtI zNd;'s

ipb; sut Sy rsno mTSv; n N{ gomt" )


a;ipneR bo/ s/m;o vO/ 3e Sm;\ avNtu te /y" 1
.Uy ;m te sumt * v;jno vy' m; n" Str.m;tye )
aSm;];.rvt;d.i.r; n" su We u y;my 2
m; Tv; puvso gro v/RNtu y; mm )
p;vk
v,;" xucy o ivpto . Stomwr nUWt 3
ay' shmiO W." shSt" smu{ v pp[qe )
sTy" so aSy mihm; gO, e xvo yDWe u ivp[r ;Jye 4
N{md( dev t;ty N{' p[yT y?vre )
N{' smIk vinno hv;mh N{' /nSy s;tye 5
N{o m; rodsI pp[qC zv N{" sUymR rocyt( )
N{e h iv; .uvn ;in yemr N{e suv;n;s Ndv" 6
a. Tv; pUv pR Ity N{ Stome .r;yv" )
475

[Rik Veda]

m<@l 8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

smIcIn;s A.v" smSvrn( {; gO, Nt pUVymR ( 7


aSyeidN{o v;vO/e vO<y' xvo mde sut Sy iv,iv )
a; tmSy mihm;nm;yvo nu vNt pUv qR ; 8
tt( Tv; y;m suv Iy| td( b[ pUv R cye )
yen; yit>yo .Ogv e /ne ihte yen p[Sk<vm;vq 9
yen; smu{ msOj o mhIrpStidN{ vO, te xv" )
s" so aSy mihm; n s'n xe y' =o,Irncu de 10
xG/I n N{ yt( Tv; ry' y;m suv IymR ( )
xG/ v;j;y p[qm ' sW;ste xG/ Stom;y pUVyR 11
xG/I no aSy y p*rm;vq /y N{ sW;st" )
xG/ yq; xm' Xy;vk pmN{ p[;v" Sv,rR m( 12
kVyo atsIn;' tur o gO, It mTy"R )
nhI NvSy mihm;nmN{y' Svg,RO Nt a;nx" 13
kdu Stuv Nt AtyNt dev t AiW" ko ivp[ aohte )
kd; hv' m`vN{ suNvt" kdu Stuvt a; gm" 14
du Tye m/um m; gr" Stom;s rte )
s];jto /ns; a=totyo v;jyNto rq; v 15
k<v; v .Ogv " sUy; v ivmd( /Itm;nx" )
N{' Stome .mhR yNt a;yv" ip[y me/ ;so aSvrn( 16
yu+ v; ih vO] hNtm hrI N{ pr;vt" )
av;c Ino m`vn( TsompIty g[ Ave.r; gih 17
me ih te k;rvo v;vxu /yR ; ivp[;s o me/ s;tye )
s Tv' no m`vN{ gvR,o ven o n ,/u I hvm( 18
inrN{ bOht I>yo vO] ' /nu> yo aSfr" )
inrbudR Sy mOgy Sy m;yno in" pvtR Sy g; a;j" 19
inryo cui nR sUyoR in" som N{yo rs" )
inrNtr=;d/mo mh;mih' We tidN{ p*'Sym( 20
y' me durN{o mt" p;kSq;m; k*ry;," )
iveW ;' Tmn; xo. mupve idiv /;vm;nm( 21
roiht' me p;kSq;m; su/ ru ' k+yp;[ m( )
476

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

ad;d( r;yo vbo/nm( 22


ySm; aNye dx p[it /ur' vhNt vy" )
aSt' vyo n tuGrm( 23
a;Tm; iptSu tnvU ;Rs aojod; a>ynm( )
tur Iymd( roihtSy p;kSq;m;n' .oj' d;t;rmb[vm( 24
4 ctuq| sU_m(
1-21 Ekv'xTyOcSy;Sy sU_Sy k;<vo dev;itqAiW" ) 1-14
p[qm;idctudx
R c;RmN{" 15-18 pdXy;idctsO,;mN{" pUW; v; 1921 Ekonv'Xy;idtOcSy c kSy d;nStuitdevR t;" ) 1-20
p[qm;idv'xTyOc;' p[g;q" ivWmc;| bOhtI smc;| stobOhtI 21
Ekv'Xy; pur i,k zNdsI

yidN{ p[;gp;gdu NyGv; yse nO." )


sm; pu
nOWtU o aSy;nve s p[x/R tuv x
R e 1
yd( v; me xme Xy;vk p N{ m;dyse sc; )
k<v;sSTv; b[ ." Stomv;hs N{; yCzNTy; gih 2
yq; g*ro ap; t' tOyTe yver,m( )
a;ipTve n" p[ipTve tUym ; gih k<veW u su sc; ipb 3
mNdNtu Tv; m`vN{eNdvo r;/odye ;y suNvte )
a;mu y; sommipbmU sut ' Jye' td( d/We sh" 4
p[ c shs; sho b. mNyumojs; )
ive t N{ pOtn;yvo yho in vO= ; v yemre 5
she, ve scte yvIy/u ; ySt a;np S tuitm( )
pu] ' p[;v g | ,tu e suv IyeR d;Xnoit nm_." 6
m; .em m; mmog[Sy s:ye tv )
mht( te vO,o a.c+y' t' pXyem tuv x
R ' ydum ( 7
sVy;mnu SfGy' v;vse vOW; n d;no aSy roWit )
m?v; s'pO _;" s;r`,e /en vStUym ie h {v; ipb 8
aI rqI su
p d( gom;\ idN{ te s%; )
;]. ;j; vys; scte sd; cN{o y;it s.;mup 9
477

[Rik Veda]

m<@l 8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

AXyo n tOyvp;nm; gih ipb; som' vx;\ anu )


inm`e m ;no m`vn( idvie dv aoj' d/We sh" 10
a?vyoR {;vy; Tv' sommN{" ipp;sit )
p nUn ' yuy ju e vOW, ; hrI a; c jg;m vO]h ; 11
Svy' ct( s mNyte d;x rjnR o y]; somSy tOM ps )
d' te a' yuJy' smu =t' tSyeih p[ {v; ipb 12
rqe ;y;?vyRv" sommN{;y sotn )
a/ b[ Sy;{yo iv c=te suN vNto d;? vrm( 13
p b[ ' v;v;t; vOW, ; hrI N{mp su v=t" )
av;R' Tv; syo?vryo vhNtu svnde pu 14
p[ pUW ,' vO,Imhe yuJy;y puv sum ( )
s x x= put no /y; tuje r;ye vmocn 15
s' n" xxIih .u rjorv =ur ' r;Sv r;yo vmocn )
Tve t" suv de m u y' vsu y' Tv' ihnoiW mTymR ( 16
vem Tv; pUWO se vem Stotv a;`O,e )
n tSy veM yr,' ih td( vso StuW e pj;[ y s;e 17
pr; g;vo yvs' kd;`O,e inTy' reK,o amTyR )
aSm;k pUWvt; xvo .v m'iho v;js;tye 18
SqUr ' r;/" xt;' k Sy idviWu )
r;DSTveW Sy su. gSy r;itWu tuv x
R e vmNmih 19
/I." s;t;in k;<vSy v;jn" ip[y me/ rw .u ." )
Wi' sh;nu inmjR ;mje inyUqR ;in gv;miO W" 20
vO= ;Nme a.ipTve ar;r,u" )
g;' .jNt meh n; ' .jNt meh n; 21
aq;mo?y;y" ) c0 1-36
5 pm' sU_m(
1-39 EkoncTv;r'xcSy;Sy sU_Sy k;<vo b[;itqAiW" ) 1-36
37 p[qm;idW$(]x
' c;' si]'Xy;" pUv;R/SR y c;n* 37 38-39
si]'Xy; r;/RSy;;i]'XyekoncTv;r'Xyo cwSy kxod;RnStuitdevR t;" )
478

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

1-36 p[qm;idW$(]x
' c;' g;y]I 37-38 si]'Xy;i]'XyobOhR tI
39 EkoncTv;r'Xy;;nupu ( zNd;'s

dUr ;idhve yt( sTy, Psur xtt( ) iv .;n'u v/;tnt( 1


nOv d( d; mnoyju ; rqen pOqpu ;js; ) sceq e anoWsm( 2
yuv ;>y;' v;jnIvsU p[it Stom; a=t ) v;c' dUt o yqoihWe 3
pu i p[y ; , tye pumN{; pu
v sU ) StuW e k<v;so an; 4
m'ih; v;js;tme WyNt; x. SptI ) gNt;r; d;xWu o gOh m( 5
t; sud ve ;y d;xWu e sum/e ;mvt;r,Im( ) `Ot gw VR yUi tmu=tm( 6
a; n" Stommpu {vt( tUy' Xyen e .r;xu ." ) y;tme .rn; 7
ye.St" pr;vto idvo iv;in rocn; ) ]I\r _Un( prdIyq" 8
t no gomtIrW t s;tIrhivRd; ) iv pq" s;tye stm( 9
a; no gomNtmn; suv Ir' sur q' rym( ) vohm;vtIrW" 10
v;v/O ;n; x. SptI d; ihr<yvtRnI ) ipbt' soMy' m/u 11
aSm>y' v;jnIvsU m`v spq[ " ) zidRyNR tmd;>ym( 12
in Wu b[ jn;n;' y;v' tUym ; gtm( ) mo v1N y;\ p;rtm( 13
aSy ipbtmn; yuv ' mdSy c;," ) m?vo r;tSy /<y; 14
aSme a; vht' ry' xtvNt' sh,m( ) pu = 'u v/;ysm( 15
pu ] ; c v;' nr; vyNte mnIiW," ) v;`rn; gtm( 16
jn;so vO _bihRWo hivmNto ar'
t" ) yuv ;' hvNte an; 17
aSm;km v;my ' Stomo v;iho aNtm" ) yuv ;>y;' .UTvn; 18
yo h v;' m/un o itr;ihto rqcW,R e ) tt" ipbtmn; 19
ten no v;jnIvsU pe tok;y x' gve ) vht' pIvrIrW" 20
t no idVy; W t sN/Ur\ hivRd; ) ap ;rev vWRq" 21
kd; v;' t*Gro v/t( smu{ e jihto nr; ) yd( v;' rqo iv.pt;t( 22
yuv ' k<v;y n;sTy;ipr;y hMyeR ) xdtU Idx
R Syq" 23
t;.r; y;tmUi t.nRVysI." sux St." ) yd( v;' vOW<vsU ve 24
yq; ct( k<vm;vt' ip[y me/ mupStut m( ) ai]' x;rmn; 25
yqot TVye /ne' x' govgSTym( ) yq; v;jeW u so.rm( 26
Et;vd( v;' vOW<vsU ato v; .Uyo an; ) gO, Nt" su mImhe 27
rq' ihr<yvN/ur' ihr<y;.Ixumn; ) a; ih Sq;qo idvSpOxm ( 28
479

[Rik Veda]

m<@l 8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ihr< yyI v;' r.rIW; a=o ihr<yy" ) .; c; ihr< yy; 29


ten no v;jnIvsU pr;vtd; gtm( ) pem ;' su i t' mm 30
a; vhqe e pr;k;t( pUv IRrX nNt;vn; ) Wo d;sIrmTy;R 31
a; no u rw ; vo.r; r;y; y;tmn; ) pu N{; n;sTy; 32
Eh v;' p[iu WtPsvo vyo vhNtu p,Rn" ) aCz; Sv?vr' jnm( 33
rq' v;mnug ;ys' y W; vttR e sh ) n cm. b;/te 34
ihr< yyen rqen {vTp;,.rw" ) /Ijvn; n;sTy; 35
yuv ' mOg ' j;gvO ;'s' Svdqo v; vOW<vsU ) t; n" pO _mW; rym( 36
t; me an; snIn;' v;t' nv;n;m( )
yq; cw " kx" xtmuc f!^;n ;' ddt( sh; dx gon;m( 37
yo me ihr<ys'xo dx r;Do am'h t )
a/S pd; w Sy ymR ; a.to jn;" 38
m;ikrne ; pq; g;d( yenme e yNt ced y" )
aNyo net( sU rrohte .Urd;vro jn" 39
itIyonuv;k" ) sU0 6-12
6 W' sU_m(
1-48 acTv;r'xcSy;Sy sU_Sy k;<vo vTs AiW" ) 1-45
p[qm;idpcTv;r'xc;mN{" 46-48 W$(cTv;r'Xy;idtOcSy c
p;rxVySy itrNdrSy d;nStuitdevR te ) g;y]I zNd"

mh;\ N{o y aojs; pjNR yo vOim;\ v ) Stomwv TR sSy v;vO/e 1


p[j ;mOt Sy ipp[t " p[ yd( .rNt vy" ) ivp[; AtSy v;hs; 2
k<v; N{' ydt Stomwy DR Sy s;/nm( ) j;m b[vu t a;yu/ m( 3
smSy mNyve ivxo iv; nmNt y" ) sm{u ;yev sN/v" 4
aojStdSy itTvW .e yt( smvtyR t( ) N{mevR rodsI 5
iv cd( vO] Sy do/to vj[,e xtpv,R ; ) xro b.ed vO ,n; 6
m; a. p[ ,onmu o vp;mg[We u /Ity" ) a"e xocnR idtu " 7
guh; stIp Tmn; p[ yCzocNt /Ity" ) k<v; AtSy /;ry; 8
p[ tmN{ nxImih ry' gomNtmnm( ) p[ b[ pUv R cye 9
ahm iptu pr me/ ;mOt Sy jg.[ ) ah' sUyR v;jin 10
480

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

ah' p[ ne mNmn; gr" xuM.;m k<vvt( ) yenNe {" xummd( d/e 11


ye Tv;mN{ n tu v u AWy o ye c tuv "u ) mmed( v/SR v sut " 12
ydSy mNyur?vnId( iv vO] ' pvx
R o jn( ) ap" sm{u mwry t( 13
in xu, N{ /,R s' vj[' j`Nq dSyiv ) vOW; ug [ <vWe 14
n ;v N{moj; n;Ntr=;, vj[,m ( ) n vVycNt .Umy " 15
ySt N{ mhIrp" St.yU m;n a;xyt( ) in t' p;su xXnq" 16
y me rodsI mhI smIcI smjg.[ It( ) tmo.rN{ t' guh " 17
y N{ ytySTv; .Ogv o ye c tuv "u ) mmedgu [ u/I hvm( 18
m;St N{ pOXnyo `Ot ' duh t a;xrm( ) En;mOt Sy ipPyuWI" 19
y; N{ p[S vSTv; s; g.mR cirn( ) pr /mevR sUymR ( 20
Tv;mCzvsSpte k<v; Kqen v;vO/"u ) Tv;' sut ;s Ndv" 21
tveidN{ p[,IitWU t p[x Stri{v" ) yDo vtNts;Yy" 22
a; n N{ mhImW' pur' n diWR gomtIm( ) t p[j ;' suv IymR ( 23
t Tyd;' yidN{ n;WIv; ) ag[e v=u p[d Idyt( 24
a. v[j ' n tiWe sUr p;kc=sm( ) yidN{ mO
y;s n" 25
yd tivWIys N{ p[r ;js =tI" ) mh;\ ap;r aojs; 26
t' Tv; hivmtIivRx p b[vu t tye ) j y[ s mNdu ." 27
p r e grI,;' s'g q e c ndIn;m( ) /y; ivp[o aj;yt 28
at" smu{ mu tikTv;\ av pXyit ) yto ivp;n Ejit 29
a;idt( p[ Sy rets o JyoitpXyNt v;srm( ) pro yid?yte idv; 30
k<v;s N{ te mit' ive v/RNt p*'Sym( ) to xiv vO<ym( 31
m;' m N{ sui t' juW Sv p[ su m;mv ) t p[ v/yR ; mitm( 32
t b[ < y; vy' tu>y' p[v
O vj[v" ) ivp[; at+m jIvse 33
a. k<v; anUWt ;po n p[v t; ytI" ) N{' vnNvtI mit" 34
N{mKu q;in v;vO/"u smu{ mv sN/v" ) anu mNyumj rm( 35
a; no y;ih pr;vto hr>y;' hytR ;>y;m( ) mmN{ sut ' ipb 36
Tv;md( vO] hNtm jn;so vO _bihRW" ) hvNte v;js;tye 37
anu Tv; rodsI .e c n vTyetR x
m( ) anu suv;n;s Ndv" 38
mNdSv; su Sv,rR tNe { xy,R ;vit ) mTSv; ivvSvto mtI 39
v;v/O ;n p v vOW; vJrrorvIt( ) vO] h ; somp ;tm" 40
481

[Rik Veda]

m<@l 8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

AiWihR pUv jR ; aSyek x;n aojs; ) N{ coky se vsu 41


aSm;k Tv; sut ;\ p vItpO ; a. p[y" ) xt' vhNtu hry" 42
m;' su pUV y;| /y' m/o`tRO Sy ipPyuWIm( ) k<v; Kqen v;vO/"u 43
N{md( ivmhIn;' me/e vO,It mTy"R ) N{' sinyut ye 44
av;R' Tv; put ip[y me/ Stut; hrI ) somp ye ;y v=t" 45
xtmh' itrNdre sh' px;v ; dde ) r;/;' s y;;n;m( 46
]I, xt;NyvtR ;' sh; dx gon;m( ) ddu pj;[ y s;e 47
d;n$( kkh o idvmu;^ tuy jRu o ddt( ) vs; y; jnm( 48
7 sm' sU_m(
1-36 W$(]x
' cSy;Sy sU_Sy k;<v" punvRTs AiW" ) mto devt;" )
g;y]I zNd"

p[ yd( vS]. mW' mto ivp[o a=rt( ) iv pvtR We u r;jq 1


yd tivWIyvo y;m' xu.;[ ac?vm( ) in pvtR ; ah;st 2
dIryNt v;yu .v; ;s" pOXnm;tr" ) /u= Nt ipPyuWImWm( 3
vpNt mto mh' p[ vep yNt pvtR ;n( ) yd( y;m' y;Nt v;yu ." 4
in yd( y;m;y vo grinR sN/vo iv/m,R e ) mhe xum;y yemre 5
yu m;\ n_mtU ye yu m;n( idv; hv;mhe ) yu m;n( p[y T y?vre 6
du Tye a, Psv]; y;me .rIrte ) v;; a/ ,un; idv" 7
sOj Nt rXmmojs; pNq;' sUy;y y;tve ) te .;nu .ivR tSqre 8
m;' me mto grmm' Stomm.O =u ," ) m' me vnt; hvm( 9
]I, sr;' s pOXnyo dudu vj[,e m/u ) Ts' kvN/mui {,m( 10
mto y vo idv" su ;yNto hv;mhe ) a; tU n p gNtn 11
yUy ' ih ; sud ;nvo {; A.u=,o dme ) t p[cte so mde 12
a; no ry' mdC yut' pu= 'u v/;ysm( ) yt;R mto idv" 13
a/Iv yd( grI,;' y;m' xu.;[ ac?vm( ) suv ;nmw NR d?v Ndu ." 14
Et;vtdeW;' su ' .=te mTy"R ) ad;>ySy mNm." 15
ye {Ps; v rodsI /mNTynu vOi ." ) Ts' duh Nto a=tm( 16
du Sv;ne .rIrt d( rqw du v;yu ." ) t( Stomw" pOXnm;tr" 17
yen;v tuv x
R ' ydu' yen k<v' /nSpOtm ( ) r;ye su tSy /Imih 18
482

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

m; v" sud;nvo `Ot ' n ipPyuWIrW" ) v/;n ( k;<vSy mNm." 19


Kv nUn ' sud ;nvo mdq; vO_bihRW" ) b[ ; ko v" spyRit 20
nih m y v" pur ; Stome .vOR _bihRW" ) x/;\ AtSy jNvq 21
smu Tye mht Irp" s' =o,I smu sUymR ( ) s' vj[' pvx
R o d/"u 22
iv vO] ' pvx
R o yyu ivR pvtR ;\ ar;jn" ) c;,; vO, p*'Sym( 23
anu i]tSy yu?yt" xumm;vut tum ( ) aNvN{' vO]t yU Re 24
v
u S t; a.v" xp[;" xIWnR ( ihr< yyI" ) x. ;[ Vyt ye 25
xn; yt( pr;vt +,o rN/[m y;tn ) *nR cdd( .y; 26
a; no m%Sy d;vne wi hRr< yp;,." ) dev;s p gNtn 27
ydeW ;' pOWt I rqe p[ivhR i t roiht" ) y;Nt x. ;[ r,p" 28
suW ome xy,R ;vTy;jIk
R pSTy;vit ) yyiu nRc
y; nr" 29
kd; gCz;q mt Tq; ivp[' hvm;nm( ) m;@Rk
.n;R/m ;nm( 30
k nUn ' k/ip[yo yidN{mjh;tn ) ko v" s%Tv aohte 31
sho Wu ,o vj[h Stw" k<v;so a' m" ) StuW e ihr<yv;xI." 32
ao Wu vO," p[yJ yU n; nVyse suvt;y ) vvTO y;' c]v;j;n( 33
gry jhte px;n ;so mNym;n;" ) pvtR ; ye mre 34
a;+,y;v;no vhNTyNtr=,e ptt" ) /;t;r" Stuvt e vy" 35
aihR j;in pUV yRXzNdo n sUro acRW; ) te .;nu .ivR tSqre 36
8 am' sU_m(
1-23 ]yov'xTyOcSy;Sy sU_Sy k;<v" s?v's AiW" ) an* devte )
anupu ( zNd"

a; no iv;.it.rn; gCzt' yuv m( )


d; ihr<yvtRnI ipbt' soMy' m/u 1
a; nUn ' y;tmn; rqen sUyTR vc; )
.ujI ihr<ypexs; kvI gM.Ircets; 2
a; y;t' nWS py;R Ntr=;t( suvO _." )
ipb;qo an; m/u k<v;n;' svne sut m( 3
a; no y;t' idvSpy;R Ntr=;d/ip[y; )
pu] " k<vSy v;mh suW ;v soMy' m/u 4
483

[Rik Veda]

m<@l 8

a; no y;tmpu u Tyn; sompItye )


Sv;h; StomSy v/Rn; p[ kvI /Iit.nrR ; 5
y v;' pur AWyo jur e vse nr; )
a; y;tmn; gt mupme ;' su i t' mm 6
idvd( rocn;d?y; no gNt' SvivRd; )
/I.vTR sp[cte s; Stome .hRvnut; 7
ikmNye py;s te Smt( Stome .rn; )
pu] " k<vSy v;miO WgIR .RvTR so avIvO/t( 8
a; v;' ivp[ h;vse t( Stome .rn; )
arp;[ vO]h Ntm; t; no .Ut' myo.vu ; 9
a; yd( v;' yoW,; rqmitd( v;jnIvsU )
iv;Nyn; yuv ' p[ /It;NygCztm( 10
at" shin,Rj; rqen ; y;tmn; )
vTso v;' m/um d ( vco x's It( k;Vy" kv" 11
pu m N {; pu
v sU mnotr; ryI,;m( )
Stom' me an;vmm. vI anUW;t;m( 12
a; no iv;Nyn; /' r;/;'S yy; )
t' n ATvy;vto m; no rIr/t' inde 13
y;sTy; pr;vit yd( v; Sqo a?yMbre )
at" shin,Rj; rqen ; y;tmn; 14
yo v;' n;sTy;viO WgIR .RvTR so avIv/O t( )
tSmw shin,Rj mW' /' `Ot tu m ( 15
p[;Sm; j| `Ot tu mn; yCzt' yuv m( )
yo v;' su ;y tu vd( vsUy ;d( d;nnu SptI 16
a; no gNt' rx;dse m' Stom' pu.uj; )
t' n" su yo nre m; d;tm.ye 17
a; v;' iv;.it." ip[y me/ ; aWt )
r;jNt;v?vr;,;mn; y;mitWu 18
a; no gNt' myo.vu ; n; x'. vu ; yuv m( )
yo v;' ivpNyU /Iit.gIR .RvTR so avIv/O t( 19
484

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

y;." k<v' me/;itq' y;.vx


R ' dxvj[ m( )
y;.goRxy mR ;vt' t;.noRvt' nr; 20
y;.nrR ; ]sdSyu m;vt' TVye /ne )
t;." v1S m;\ an; p[;vt' v;js;tye 21
p[ v;' Stom;" suvO _yo gro v/RNTvn; )
pu] ; vO]h Ntm; t; no .Ut' puS pOh; 22
]I, pd;Nynor;v" s;Nt guh; pr" )
kvI AtSy pTm.rv;RGjIv>e ySpr 23
9 nvm' sU_m(
1-21 Ekv'xTyOcSy;Sy sU_Sy k;<v" xxk,R AiW" ) an* devte )
1 4 6 14-15 p[qm;ctuqIRWIctudx
R IpdxIn;mOc;' bOhtI 2-3
20-21 itIy;tOtIy;v'Xyekv'xIn;' g;y]I 5 pMy;" kkp( 7-9
13 16-19 sMy;idtOcSy ]yodXy; Wo@Xy;idctsO,;;nupu ( 10
dxMy;S]up( 11 Ek;dXy; ivr;$( 12 ;dXy; jgtI zNd;'s

a; nUn mn; yuv ' vTsSy gNtmvse )


p[;Smw yCztmvOk
pOq u zidRyuyR tu ' y; ar;ty" 1
ydNtr=e yd( idiv yt( p m;nuW ;\ anu )
nOM ,' ttd( /mn; 2
ye v;' d's;'S yn; ivp[;s " prm;mOx
" )
Evte ( k;<vSy bo/tm( 3
ay' v;' `moR an; Stomen pr iWCyte )
ay' somo m/um ;n( v;jnIvsU yen vO] ' ckt q" 4
ydPsu yd( vnSpt* ydoW/IWu pud'ss; tm( )
ten m;ivmn; 5
y;sTy; .ur< yqo yd( v; dev .WJyq" )
ay' v;' vTso mit.nR vN/te hivmNt' ih gCzq" 6
a; nUn mnoAi W" Stom' ckt v;my; )
a; som' m/um m' `m| s;dqvR , 7
a; nUn ' r`vu t iR n' rq' it;qo an; )
485

[Rik Veda]

m<@l 8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

a; v;' Stom; me mm n.o n cuC yvIrt 8


yd v;' n;sTyoKqwr;cCu yuvImih )
yd( v; v;,I.rne vet( k;<vSy bo/tm( 9
yd( v;' k=Iv;\ t yd( Vy AiWydR ( v;' dI`tR m ; juh ;v )
pOqI yd( v;' vwN y" s;dne ve vedto an; cetyeq;m( 10
y;t' zidR p; t n" prSp; .Ut ' jgT p; t nStnUp ; )
vitRStok;y tny;y y;tm( 11
yidN{e, srq' y;qo an; yd( v; v;ynu ; .vq" smoks; )
yd;idTye.A. u ." sjoWs; yd( v; iv,ov
R m,We u itq" 12
yd;n;vh ' vye v;js;tye )
yt( pOT su tuv ,R e shStCz^ m norv" 13
a; nUn ' y;tmne m; hVy;in v;' iht; )
me som;so a/ tuv x
R e yd;vme k<veW u v;mq 14
y;sTy; pr;k av;k
aSt .eWj m( )
ten nUn ' vmd ;y p[cte s; zidRvTR s;y yCztm( 15
a.uT Syu p[ deV y; s;k v;c;hmno" )
Vy;vdeVR y; mit' iv r;it' mTye>R y" 16
p[ bo/yoWo an; p[ dei v sUntO e mih )
p[ yDhotr;nuW k p[ md;y vo bOh t( 17
yduW o y;s .;nnu ; s' sUy,Re rocse )
a; h;ymno rqo vitRy;i t nOp ;Yym( 18
yd;pIt;so a'x
vo g;vo n du /." )
yd( v; v;,IrnUW t p[ dev y Nto an; 19
p[ u ;y p[ xvse p[ nOW ;;y xme,R e )
p[ d=;y p[cte s; 20
yUn ' /I.rn; iptyu oRn; inWIdq" )
yd( v; su e .KQy; 21
10 dxm' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy `*r" p[g;q AiW" ) an* devte ) 1
486

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

p[qmc;| bOhtI 2 itIy;y; m?yeJyoitS]up( 3 tOtIy;y; anupu (


4 ctuQy;R a;St;rp" 5-6 pmIWo p[g;q" pMy; bOhtI
W;" stobOhtI zNd;'s

yt( Sqo dI`pR s[ in yd( v;do rocn e idv" )


yd( v; smu{ e a?y;te gOh e t a; y;tmn; 1
yd( v; yD' mnve s'mm=qur ve te ( k;<vSy bo/tm( )
bOhS pit' iv;n( dev ;\ ah' v N{;iv,U an;v;xh We s ; 2
Ty; Nv1 n; ve sud s' s ; gO. e t; )
yyorSt p[ ," s:y' dev e v?y;Pym( 3
yyor/ p[ yD; asrU e sNt sUr y" )
t; yDSy;?vrSy p[cte s; Sv/;.y;R ipbt" soMy' m/u 4
yd;n;vp;g( yt( p[;k Sqo v;jnIvsU )
yd( &Vyniv tuv x
R e yd* ve v;mq m; gtm( 5
ydNtr=e ptq" pu.uj; yd( vem e rodsI anu )
yd( v; Sv/;.r/itqo rqmt a; y;tmn; 6
11 Ek;dx' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy k;<vo vTs AiW" ) adevR t; ) 1
p[qmcR" p[it; g;y]I 2 itIy;y; v/Rm;n; g;y]I 3-9
tOtIy;ids;n;' g;y]I 10 dxMy; i]up( zNd;'s

Tvme v[tp ; as dev a; mTyeR v; ) Tv' yDe vI@" 1


Tvms p[x
Syo vdqeW u shNTy ) ae rqIr?vr;,;m( 2
s TvmSmdp iWo yuyo/ j;tved" ) adev Ire ar;tI" 3
aNt ct( sNtmh yD' mtSR y rpo" ) nop veiW j;tved" 4
mt; amTyRSy te .Ur n;m mn;mhe ) ivp[;s o j;tved s" 5
ivp[' ivp[;s ovse dev ' mt;s tye ) a' gI.RhvR ;mhe 6
a; te vTso mno ymt( prm;t( s/Sq;t( ) ae Tv;'k;my; gr; 7
pu ] ; ih ss ivxo iv; anu p[. "u ) smTsu Tv; hv;mhe 8
smTSvmvse v;jyNto hv;mhe ) v;jeW u c]r;/sm( 9
p[ o ih kmI@o a?vrWe u sn; hot; nVy sTs )
487

[Rik Veda]

m<@l 8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Sv;' c;e tNv' ippy[ S v;Sm>y' c s*.gm ; yjSv 10


it pmok"
aqWok" ) v0 1-40
p[qmo?y;y"
12 ;dx' sU_m(
1-33 ]yiS]'xcSy;Sy sU_Sy k;<v" pvRt AiW" ) N{o devt; )
i,k zNd"

y N{ somp;tmo md" xiv ceti t ) yen; h's Ny1i ],' tmImhe 1


yen; dxGvm/[g 'u vep yNt' Sv,rR m( ) yen; smu{ m;vq; tmImhe 2
yen sN/u' mhIrpo rq;\ v p[cody" ) pNq;mtO Sy y;tve tmImhe 3
m' Stomm .ye `Ot ' n pUt mi{v" ) yen; nu s aojs; vv=q 4
m' juW Sv gvR," smu{ v ipNvte ) N{ iv;.it.vvR =q 5
yo no dev " pr;vt" s%Tvn;y m;mhe ) idvo n vOi ' p[q yNvv=q
6
vv= ru S y kt v t vj[o g.STyo" ) yt( sUyoR n rodsI av/yR t( 7
yid p[v
O sTpte sh' mihW;\ a`" ) a;idt( t N{y' mih p[ v;v/O e
8
N{" sUySR y rXm.Nyx
R sR ;nmoWit ) avRnve s;sih" p[ v;v/O e 9
y' t ATvy;vtI /Iitrei t nvIysI ) spy NR tI puip[y ; mmIt t(
10
g.oR yDSy devy "u tu' punIt a;nuW k ) Stomw rN{Sy v;vO/e mmIt t(
11
sinm]R Sy pp[q N{" somSy pItye ) p[;cI v;xIv suNvte mmIt t(
12
y' ivp[; Kqv;hso .p[mN dur;yv" ) `Ot ' n ipPy a;sNyOt Sy yt( 13
t Svr;je aidit" StommN{;y jIjnt( ) pu p x
[ S tmUt y AtSy yt(
14
a. vy tye nUW t p[xS tye ) n dev ivv[t ; hrI AtSy yt( 15
488

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

yt( sommN{ iv,v yd( v; ` i]t a;PTye ) yd( v; mTsu mNdse


smNdu ." 16
yd( v; x pr;vit smu{ e a/ mNdse ) aSm;kmt( sut e r,;
smNdu ." 17
yd( v;s suNvto vO/ o yjm;nSy sTpte ) Kqe v; ySy r<ys
smNdu ." 18
dev d' ve ' vovs N{mN{' gO,IW, ) a/; yD;y tuv ,R e Vy;nx" 19
yDe .yDR v;hs' some ." somp;tmm( ) ho];.rN{' v;vO/Vu y;n x" 20
mhIrSy p[,Ity" pUv IRt p[xS ty" ) iv; vsUi n d;xWu e Vy;nx" 21
N{' vO] ;y hNtve dev ;so d/re pur " ) N{' v;,IrnUWt; smojse 22
mh;Nt' mihn; vy' Stome .hRvntu m ( ) akr . p[ ,onmu " smojse 23
n y' vv_o rodsI n;Ntr=;, vj[,m ( ) am;iddSy itTvWe
smojs" 24
yidN{ pOtn ;Jye dev ;STv; d/re pur " ) a;idt( te hytR ; hrI vv=tu"
25
yd; vO] ' ndIvtO ' xvs; vj[ v/I" ) a;idt( te hytR ; hrI vv=tu"
26
yd; te iv,ur ojs; ]I, pd; vcme ) a;idt( te hytR ; hrI vv=tu"
27
yd; te hytR ; hrI v;vO/ ;te idvie dve ) a;idt( te iv; .uvn ;in yemre
28
yd; te m;tIivRx Stu>ymN{ inyemre ) a;idt( te iv; .uvn ;in
yemre 29
yd; sUymR m 'u idiv x
Jyoitr/;ry" ) a;idt( te iv; .uvn ;in yemre
30
m;' t N{ sui t' ivp[ yitR /Iit." ) j;m' pdve ipp[t I' p[;?vre 31
ydSy /;min ip[y e smIcIn;so aSvrn( ) n;.; yDSy dohn; p[;?vre
32
suv Iy| Sv' sug VymN{ d n" ) hotev pUv R cye p[;?vre 33
tOtIyonuv;dk" ) sU0 13-20
489

[Rik Veda]

m<@l 8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

13 ]yodx' sU_m(
1-33 ]yiS]'xcSy;Sy sU_Sy k;<vo n;rd AiW" ) N{o devt; )
i,k zNd"

N{" sut We u someW u tu' punIt KQym( ) vde vO/ Sy d=so mh;n( ih W"
1
s p[q m e Vyomin dev ;n;' sdne vO/ " ) sup ;r" su vStm" smPsu jt( 2
tm v;js;ty N{' .r;y x m,m( ) .v; n" su e aNtm" s%; vO/ e
3
y' t N{ gvR,o r;it" =rit suNvt" ) mNd;no aSy bihRWo iv r;js
4
nUn ' tidN{ d no yt( Tv; suN vNt mhe ) ry' n]m; .r; SvivRdm (
5
Stot; yt( te ivcWR ,ritp[x/ yR d ( gr" ) vy; v;nu rohte juW Nt yt(
6
p[ v ny; gr" ,u/ I jrthu vR m ( ) mdem de vv=q; su
Tvne 7
NTySy sUn tO ; a;po n p[v t; ytI" ) ay; /y; y Cyte pitidvR "
8
to pityR Cyte In;mek d( vxI ) nmov/O rw v S yu." sut e r, 9
Stui h ut ' vp t' hrI ySy p[s =,; ) gNt;r; d;xWu o gOh ' nm Svn"
10
tUt ju ;no mhme t e e ." p[iu WtPsu ." ) a; y;ih yDm;xu ." xm te
11
N{ xiv sTpte ry' gO, Tsu /;ry ) v" sU r>yo amtO ' vsuTvnm(
12
hve Tv; sUr idte hve m?y'idne idv" ) juW ;, N{ si.nR a; gih
13
a; tU gih p[ tu {v mTSv; sut Sy gomt" ) tNtu' tnuv pUV y| yq; vde
14
yCz;s pr;vit ydv;v it vO]hn( ) yd( v; smu{ e aN/sovtde s
490

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

15
N{' v/RNtu no gr N{' sut ;s Ndv" ) N{e hivmtIivRxo ar;,Wu"
16
tmd( ivp[; avSyv" p[v TvtI.it." ) N{' =o,Irv/Ryn( vy; v
17
i]k&kWu cetn ' dev ;so yDmt ) tmd( v/NR tu no gr" sd;vO/ m( 18
Stot; yt( te anuv t[ Kq;NyOt qu ; d/e ) xuc" p;vk Cyte so at "
19
tidd( {Sy cetit y p[ We u /;msu ) mno y]; iv td( d/iu vRcte s"
20
yid me s:ym;vr mSy p;N/s" ) yen iv; ait iWo at;rm
21
kd; t N{ gvR," Stot; .v;it x'tm " ) kd; no gVye ae vs*
d/" 22
t te sut ; hrI vOW, ; vhto rqm( ) ajyu SR y midNtm' ymImhe 23
tmImhe put ' y p[ ;.i t." ) in bihRiW ip[y e sdd / it; 24
v/SR v; su pu t AiWt ;.it." ) /u= Sv ipPyuWImWmv; c n"
25
N{ Tvmvtde s ITq; Stuv t o ai{v" ) At;idymR te /y' mnoyju m (
26
h Ty; s/m ;; yuj;n" sompItye ) hrI N{ p[t sU a. Svr 27
a. SvrNtu ye tv {;s" s=t ym( ) to mTvtIivRxo a. p[y"
28
m; aSy p[ttU yR " pd' juW Nt yd( idiv ) n;.; yDSy s' d/yu qR ; vde
29
ay' dI`;Ry c=se p[;c p[yT y?vre ) mmIte yDm;nWu Gvc+y 30
vOW;ymN{ te rq to te vOW, ; hrI ) vOW; Tv' xtto vOW; hv" 31
vOW; g[;v; vOW; mdo vOW; somo ay' sut " ) vOW; yDo ymNvs vOW;
hv" 32
vOW; Tv; vOW, ' ve vj[ ];.i t." ) v;vNq ih p[iti t' vOW; hv"
491

[Rik Veda]

m<@l 8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

33
14 ctudx
R ' sU_m(
1-15 pdxcRSy;Sy sU_Sy k;<v;yn* goWUKTysU_n;vOWI ) N{o
devt; ) g;y]I zNd"

yidN{;h' yq; TvmIxIy vSv Ek t( ) Stot; me goW%; Sy;t( 1


x=ey mSmw idTsey ' xcIpte mnIiW,e ) ydh' gopit" Sy;m( 2
/en u N{ sUn tO ; yjm;n;y suNvte ) g;m' ipPyuWI duhe 3
n te vt;RSt r;/s N{ dev o n mTy"R ) yd( idTss Stut o m`m( 4
yD N{mv/Ryd ( yd( .Um' VyvtyR t( ) c;, aopx
' idiv 5
v;v/O ;nSy te vy' iv; /n;in jGyuW" ) itmN{; vO, Imhe 6
Vy1N tr=mitrNmde somSy rocn; ) N{o yd.nd( vlm( 7
d( g; a;jd iro>y a;iv<vn( guh; stI" ) av;R' nundu e vlm( 8
N{e, rocn; idvo h;in 'iht;in c ) Sqr;, n pr;,du e 9
ap;mU mRmdR v Stom N{;jr;yte ) iv te md; ar;jWu" 10
Tv' ih Stomv /nR N{;SyuK qv/nR " ) Stotc f!, ;mut .{
t( 11
N{mt( k xn; hrI sompye ;y v=t" ) p yD' sur ;/sm( 12
ap;' fnne nmuc "e xr N{odvtRy" ) iv; ydjy" SpO/" 13
m;y;. TssOP st N{ ;m;=t" ) av dSyUr\ /Unqu ;" 14
asNu v;mN{ s's d' ivWUc I' Vyn;xy" ) somp ; ro .vn( 15
15 pdx' sU_m(
1-13 ]yodxcRSy;Sy sU_Sy k;<v;yn* goWUKTysU_n;vOWI ) N{o
devt; ) i,k zNd"

tMv. p[ g;yt put' pu t ' ) N{' gI.RStvWm; vv;st 1


ySy ibhsR o bOh t( sho d;/;r rodsI ) grI\rj[;\ ap" SvvWRO Tvn; 2
s r;js put\ Eko vO] ;, jse ) N{ jw]; vSy; c yNtve 3
t' te md' gO,Ims vOW, ' pOT su s;si hm( ) lok
mu i {vo hrym(
4
yen JyotI' y;yve mnve c vvie dq ) mNd;no aSy bihRWo iv r;js
492

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

5
td; ct( t qno nu vNt pUv qR ; ) vOWp Irpo jy; idvie dve 6
tv TyidN{y' bOh t( tv xummtu tum ( ) vj[' xx;it /W,; vre< ym(
7
tv *rN{ p*'Sy' pOqvI v/iR t v" ) Tv;m;p" pvtR ;s ihNvre 8
Tv;' iv,ub hRO n( =yo m]o gO, ;it v," ) Tv;' x/eR mdTynu m;tm( 9
Tv' vOW; jn;n;' m'ih N{ jDWe ) s]; iv; SvpTy;in d/We 10
s]; Tv' pu t\ Eko vO] ;, toxse ) n;Ny N{;t( kr,' .Uy Nvit 11
yidN{ mNmxSTv; n;n; hv't tye ) aSmk .nRO .r]; SvjyR 12
ar' =y;y no mhe iv; p;<y;vxn( ) N{' jw];y hWRy; xcIpitm(
13
16 Wo@x' sU_m(
1-12 ;dxcRSy;Sy sU_Sy k;<v rMbi#AiW" ) N{o devt; )
g;y]I zNd"

p[ sm;[ j' cWR,In;mN{' Stot; nVy' gI.R" ) nr' nOW ;h' m'ihm( 1
ySmKu q;in r<yNt iv;in c vSy; ) ap;mvo n sm{u e 2
t' su T y; vv;se Jyer ;j' .re mu ( ) mho v;jn' sin>y" 3
ySy;nUn ; g.Ir; md; rvSt];" ) hWmRu Nt" xUrs ;t* 4
tmd( /neW u ihte v/v;k;y hvNte ) yeW;mN{Ste jyNt 5
tm*rw ;yR Nt t' te .W,R y" ) EW N{o vrvSt( 6
N{o b[ Ne { AiWrN{" pu
pu t" ) mh;n( mhI." xcI." 7
s" StoMy" s hVy" sTy" sTv; tuivk mR" ) Ekt( s..Ui t" 8
tmk .St' s;m.St' g;y] w W ,R y" ) N{' v/RNt =ty" 9
p[, te ;r' vSyo aCz; kt;r ' Jyoit" smTsu ) s;s ;'s' yu/ ;m];n( 10
s n" pip[" p;ry;it SvSt n;v; pu t" ) N{o iv; ait iW" 11
s Tv' n N{ v;je .dRxS y; c g;tuy ; c ) aCz; c n" su ' nei W 12
17 sdx' sU_m(
1-15 pdxcRSy;Sy sU_Sy k;<v rMbi#AiW" ) 1-13 15
493

[Rik Veda]

m<@l 8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

p[qm;id]yodxc;| pdXy;eN{" 14 ctudXR y;eN{o v;Stopitv;R devt; )


1-13 p[qm;id]yodxc;| g;y]I 14-15 ctudx
R IpdXyo p[g;q"
ctudXR y; bOhtI pdXy;" stobOhtI zNdsI

a; y;ih suWmu ; ih t N{ som' ipb; mm( ) Ed' bihR" sdo mm 1


a; Tv; b[y ju ; hrI vht;mN{ k xn; ) p b[;, n" ,u 2
b[ ;,STv; vy' yuj ; somp ;mN{ somn" ) sut ;vNto hv;mhe 3
a; no y;ih sut ;vto Sm;k sut Ip ) ipb; su xip[ N/s" 4
a; te s;m k+ yornu g;]; iv /;vtu ) gO. ;y jy; m/u 5
Sv;du e aStu s's du e m/um ;n( tNve3 tv ) som" xmStu te de 6
aymu Tv; ivcWR,e jnIrv;. s'vtO " ) p[ som N{ spRtu 7
tu vgI[ vo vpodr" sub;rN/so mde ) N{o vO] ;, jte 8
N{ p[ie h pur STv' ivSyex;n aojs; ) vO] ;, vO]hih 9
dI`SR te aSTvxo yen; vsu p[y Czs ) yjm;n;y suNvte 10
ay' t N{ somo inpUt o a/ bihRiW ) EhImS y {v; ipb 11
x;cgo x;cpjU n;y' r,;y te sut " ) a;%<@l p[ yse 12
ySte vOWo np;t( p[,p ;t( k<@p;Yy" ) NySmn( d/[ a; mn" 13
v;Stopte /[vu ; SqU,;'s]' soMy;n;m( )
{Pso .e ; pur ;' xtIn;mN{o munIn;' s%; 14
pOd;ks ;nuyjR t o gvWe , Ek" s. .Uys " )
.U,mR ' nyt( tuj ; pur o gO. e N{' somSy pItye 15
18 a;dx' sU_m(
1-22 ;v'xTyOcSy;Sy sU_Sy k;<v rMbi#AiW" ) 1-3 5 1022 p[qm;idtOcSy pMy; Aco dxMy;id]yodx;n;;idTy;" 4 6-7
ctuqIRWIsmIn;midit" 8 aMy; an* 9 nvMy;;sUy;Rinl;
devt;" ) i,k zNd"

d' h nUn meW ;' su ' .=te mTy"R ) a;idTy;n;mpUV y| svImin 1


anv ;R,o W ;' pNq; a;idTy;n;m( ) adB/;" sNt p;yv" sugve /O " 2
tt( su n" svt; .go v,o m]o aymR ; ) xmR yCzNtu spq[ o ydImhe
3
494

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

dev e .dVRe yidte r.mR ; gih ) Smt( sU r." puip[ye sux


mR ." 4
te ih pu] ;so aidte vdR u WR ;' s yotve ) a'h odu c yoneh s" 5
aiditnoR idv; pxu miditnR _my;" ) aidit" p;Tv'hs " sd;vO/ ; 6
t Sy; no idv; mitriditTy; gmt( ) s; x't;it mySkrdp
/" 7
t Ty; dwVy; .Wj; x' n" krto an; ) yuy yu ;t;mto rpo ap
/" 8
xmr." krCz nStptu sUy"R ) x' v;to v;Tvrp; ap /" 9
ap;mIv;mp /mp se/t dumiR tm( ) a;idTy;so yuy otn; no a'hs "
10
yuy ot; xmS md;\ a;idTy;s t;mitm( ) A/Gd(vWe " ,ut ivveds"
11
tt( su n" xmR yCzt;idTy; yNmumocit ) EnSvNt' cdne s "
sud;nv" 12
yo n" kd( rr=it r=STven mTy"R ) Svw" W Evw rrWI yujnR " 13
smt( tm`mXnvd( du" x's' mTy| rpmu ( ) yo aSm]; duh ,R ;v;\ p y"u
14
p;k] ; Sqn dev; Tsu j;nIq mTymR ( ) p y'u c;y'u c vsv" 15
a; xmR pvtR ;n;mot;p;' vO, Imhe ) ;v;=;m;re aSmd( rpStm( 16
te no .{,e xm,R ; yu m;k n;v; vsv" ) ait iv;in durt; ipptRn
17
tuc e tn;y tt( su no {;`Iy a;yuj IvR se ) a;idTy;s" sumhs" ,otn
18
yDo hIo vo aNtr a;idTy; aSt mO
t ) yu me d( vo aip ms
sj;Tye 19
bOh d( vq' mt;' dev ' ];t;r n; ) m]mImhe v,' SvStye 20
anhe o m];yRmn( nOv d( v, x'Sym( ) i]vq' mto yNt nXzidR" 21
ye c mOT yubN /v a;idTy; mnv" Sms ) p[ sU n a;yuj IvR se itretn
22
495

[Rik Veda]

m<@l 8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

19 Ekonv'x' sU_m(
1-37 si]'xcSy;Sy sU_Sy k;<v" so.rAiW" ) 1-33
p[qm;id]yiS]'xc;m" 34-35 ctuiS]'xIpi]'Xyor;idTy;" 3637 W$(]x
' Isi]'Xyo p*TSySy ]sdSyod;RnStuitdevR t;" ) 1-26
28-33 p[qm;idWi@vx
' TyOc;m;v'Xy;idW<,; p[g;q" ivWmc;| kkp(
smc;| stobOhtI 27 sv'Xy; ipd; ivr;$( 34 ctuiS]'Xy;
i,k 35 pi]'Xy;" stobOhtI 36 W$(]X' y;" kkp( 37
si]'Xy; pXzNd;'s

t' gU/ yR ; Sv,rR ' dev ;so dev mri t' d/Nvre ) dev ] ; hVymoih re 1
iv.Ut r;it' ivp[ c]xocWmmIv yNturm ( )
aSy me/S y soMySy so.re p[me ? vr;y pUVymR ( 2
yj' Tv; vvOmhe dev ' dev ] ; hot;rm mTyRm( ) aSy yDSy su
tum ( 3
joR np;t' su. g' sud Iiditm' ex
ocWm( )
s no m]Sy v,Sy so ap;m; su ' y=te idiv 4
y" sm/; y a;tI yo vedne dd;x mteR aye )
yo nms; Sv?vr" 5
tSyedvNR to r'hyNt a;xvStSy u tm' yx" )
n tm'ho dev t' kt n n mTy
R t' nxt( 6
Svyo vo a." Sy;m sUno shs j;| pte ) suv IrSTvmSmy"u 7
p[x
s' m ;no aitqnR mi]yo I rqo n ve" )
Tve =em;so aip sNt s;/vSTv' r;j; ryI,;m( 8
so a; d;? vro e mt"R su.g s p[x
S' y" ) s /I.rStu sint; 9
ySy TvmU? voR a?vr;y its =yr" s s;/te )
so avR " sint; s vpN yu." s xUr"w sint; tm( 10
ySy;vRpgu hRO e Stom' cno d/It vv;y"R ) hVy; v; vevWd ( ivW"
11
ivp[S y v; Stuvt " shso yho m=tU m Sy r;itWu )
avodev mup rmTy| / vso ivvdWu o vc" 12
yo a' hVyd;it.nRmo.v;R sud =m;ivv;sit ) gr;
v;jrxocWm( 13
496

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

sm/; yo inxtI d;xdidit' /;m.rSy mTy"R )


ivet( s /I." su. go jn;\ ait u w d n( v t;rWt( 14
tde u m; .r yt( s;sht( sdne k cdi ],m( ) mNyu' jnSy dU! "
15
yen ce v,o m]o aymR ; yen n;sTy; .g" )
vy' tt( te xvs; g;tui vm; N{Tvot; iv/emih 16
te `ed e Sv;?yo3 ye Tv; ivp[ ind/re nOc =sm( ) ivp[;s o dev su
tum (
17
t d( veid' su.g t a;it' te sotu' cire idiv )
t d( v;je .jRGyumhR d( /n' ye Tve k;m' Nyerre 18
.{o no ar;to .{; r;it" su. g .{o a?vr" ) .{; t p[xS ty"
19
.{' mn" ,uv vO]t yU Re yen; smTsu s;sh" )
av Sqr; tniu h .Ur x/Rt;' vnme ; te a.i." 20
gr; mnui hRt' y' dev ; dUt mri t' Nye rre ) yj' hVyv;hnm( 21
itGmjM.;y t,;y r;jte p[yo g;ySyye )
y" ip'x
te sUn tO ;." suv IyR m`OtR e .r;t" 22
ydI `Ot e .r;to v;xIm .Rrt ;v c ) asur v in,Rjm ( 23
yo hVy;Nywry t; mnui hRto dev a;s; sug N/n; )
ivv;ste v;y; , Sv?vro hot; dev o amTyR" 24
yde mTySR Tv' Sy;mh' m]mho amTyR" ) shs" sUnv;t 25
n Tv; r;sIy;.xStye vso n p;pT v;y sNTy )
n me Stot;mtIv; n duihtR " Sy;de n p;py; 26
iptnu R pu] " su.tO o duro, a; dev ;\ Etu p[ ,o hv" 27
tv;hm it.neiR d;." scey joWm; vso ) sd; dev Sy mTy"R
28
tv Tv; sney' tv r;it.re tv p[x St." )
Tv;md;" p[mi t' vso mm;e hWSR v d;tve 29
p[ so ae tvoit." suv Ir;.Strte v;j.mR." ) ySy Tv'
s:ym;vr" 30
497

[Rik Veda]

m<@l 8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

tv {Pso nIlv;n( v;x ATvy N/;n" s,v; dde )


Tv' mhIn;muW s;ms ip[y " =po vStuW u r;js 31
tm;gNm so.ry" shmu k Sv.imvse ) sm;[ j' ];sdSyvm( 32
ySy te ae aNye ay p=to vy; v )
ivpo n u ; in yuv e jn;n;' tv =];, v/yR n ( 33
ym;idTy;so a&h" p;r' nyq mTymR ( ) m`on;' iveW ;' sud;nv" 34
yUy ' r;j;n" k cWR,Ish" =yNt' m;nuW ;\ anu )
vy' te vo v, m];ymR n ( TSy;met Sy rQy" 35
ad;Nme p*kT Sy" p;xt' ]sdSyuv/R nU ;m( ) m'iho ay"R sTpit" 36
t me p[ yyovR yyo" suv ;STv; a/ tuGvin )
its, ;' stIn;' Xy;v" p[, te ; .uv d ( vsui dRy;n;' pit" 37
20 v'x' sU_m(
1-26 Wi@vx
' TyOcSy;Sy sU_Sy k;<v" so.rAiW" ) mto devt;" )
p[g;q" ivWmc;| kkp( smc;| stobOhtI zNd"

a; g'Nt; m; rW<yt p[Sqlv;no m;p Sq;t; smNyv" )Sqr;


cmy,v" 1 vIp i v.mR t A.u=, a; {;s" sudIit." )
W; no a; gt; puSpOho yDm; so.rIyv" 2
v; ih i{y;,;' xummgu '[ mt;' xmIvt;m( ) iv,orWe Sy mIW;m(
3
iv p;in p;ptn ( itd( duC zno.e yuj Nt rodsI )
p[ /Nv;Nywrt xu.%
[ ;dyo ydejq Sv.;nv" 4
aCyut ; cd( vo aJm; n;ndit pvtR ;so vnSpit" ) .Umy;RmWe u rejte
5
am;y vo mto y;tve *jRhIt r; bOh t( )
y]; nro deidxte tnU v; Tv=;' s b;ojs" 6
Sv/;mnu y' nro mih TveW ; amvNto vOWP sv" ) vhNte aut Psv"
7
go.v;, o aJyte so.rI,;' rqe koxe ihr<yye )
gobN/v" suj;t;s We .uj e mh;Nto n" Sprse nu 8
498

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

p[it vo vOWdyo vO,e x/;y m;t;y .r?vm( ) hVy; vOWp y[ ;V,e 9


vOW , ne mto vOWP sun; rqen vOWn ;.n; )
a; Xyen ;so n p=,o vOq; nro hVy; no vItye gt 10
sm;nmeW ;' iv .[;j Nte Km;so a/ b;Wu )dvtu TyO y" 11
t g;[ so vOW, gb[ ;hvo nikn WU u yeitre )
Sqr; /Nv;Ny;yu/ ; rqeW u vo nIk v/ y" 12
yeW;m,oR n spq[ o n;m TveW ' xt;mk
e md( .uj e ) vyo n ip}y' sh"
13
t;n( vNdSv mtSt;\ p Stuih teW;' ih /unIn;m( )
ar;,;' n crm StdeW ;' d;n; m; tdeW ;m( 14
su. g" s v itv;s pUv;s u mto Vyui Wu ) yo v; nUn mut ;sit 15
ySy v; yUy ' p[it v;jno nr a; hVy; vItye gq )
a. W u w t v;js;it." su ; vo /Utyo nxt( 16
yq; {Sy sUn vo idvo vxNTysur Sy ve/ s" ) yuv;nS tqeds t( 17
ye c;hR Nt mt" sud ;nv" SmNmIWrNt ye )
atd; n p vSys; d; yuv;n a; vv?O vm( 18
yUn Wu nvy; vO," p;vk;\ a. so.re gr; ) g;y g; v cW t(
19
s;h; ye sNt muihve hVyo iv;su pOT su hotOW u )
vO,N {; su vStm;n( gr; vNdSv mto ah 20
g;vd( `; smNyv" sj;Tyen mt" sbN/v" ) rht e kk. o mq"
21
mtR d( vo nOtvo Kmv=s p .[;tOT vm;yit )
a/ no g;t mt" sd; ih v a;ipTvmSt in/[iu v 22
mto m;tSy n a; .eW j Sy vht; sud;nv" ) yUy ' s%;y" sy"
23
y;." sN/um vq y;.StUvqR y;.dx
R S yq; ivm( )
myo no .Utoit.myR o.uv" xv;.rsciW" 24
yTsN/* ydsKNy;' yt( sm{u We u mt" subihRW" ) yt( pvtR We u .eWj m(
25
499

[Rik Veda]

m<@l 8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

iv' pXyNto b.Oq; tnU v; ten; no a/ voct )


=m; rpo mt a;tur Sy n kt; ivut ' pun" 26
itIyo?y;y" ) v0 1-40
ctuqoRnuv;k" ) sU0 2130
21 Ekv'x' sU_m(
1-18 a;dxcRSy;Sy sU_Sy k;<v" so.rAiW" ) 1-16
p[qm;idWo@xc;RmN{" 17-18 sdXy;dXyo c]Sy d;nStuitdevR te )
p[g;q" ivWmc;| kkp( smc;| stobOhtI zNd"

vymu Tv;mpVU yR SqUr ' n kd( .rNtovSyv" ) v;je c]' hv;mhe 1


p Tv; kmR tU ye s no yuvog[
;m yo /OW t( )
Tv;mvt;r' vvOm he s%;y N{ s;nsm( 2
a; y;hIm Ndvo pte gopt vrR ;pte ) som' sompte ipb 3
vy' ih Tv; bN/um NtmbN/vo ivp[;s N{ yemm )
y; te /;m;in vOW. te.r; gih ive ." sompItye 4
sIdNtSte vyo yq; goIte m/* midre vv=,e ) a. Tv;mN{ nonum"
5
aCz; c Tvwn ; nms; vd;ms ik mu d( iv dI/y" )
sNt k;m;so hrvo did Smo vy' sNt no /y" 6
nU; idN{ te vymUt I a.mU nih nU te ai{v" ) v; pur ; prI,s" 7
v; s%Tvmut xUr .oJy1 m; te t; vj[Imhe )
to smSm; xxIih no vso v;je suxp[ gomit 8
yo n dmd' pur ; p[ vSy a;inn;y tmu v" StuWe ) s%;y N{mtU ye 9
hyR ' sTpit' cWR,Ish' s ih m; yo amNdt )
a; tu n" s vyit gVym' Stot>O yo m`v; xtm( 10
Tvy; h Svd( yuj ; vy' p[it sNt' vOW. b[vu Imih ) s'S qe jnSy
gomt" 11 jyem k;re pu t k;r,o . itm dU! " )
nO.v]RO ' hNy;m xUxy ;m c;ve rN{ p[ ,o /y" 12
a.;[ t VO yo an; Tvmn;iprN{ jnWu ; sn;ds ) yu/ de ;ipTvmCzse
13
500

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

nk rev Nt' s:y;y ivNdse pIyNt te sur;" )


yd; ,oiW ndn'u smUh S y;idt( iptve yse 14
m; te am;jru o yq; mUr ;s N{ s:ye Tv;vt" ) in Wd;m sc; sut e 15
m; te god] inrr;m r;/s N{ m; te gOh;mih )
h; cdy "R p[ mOx
;>y; .r n te d;m;n a;d.e 16
N{o v; `eidyNm`' srSvtI v; su. g; didvRsu ) Tv' v; c] d;xWu e
17
c] d( r;j; r;jk; dNyk yk srSvtImnu )
pjNR y v ttn vO ; shmy tu ; ddt( 18
22 ;v'x' sU_m(
1-18 a;dxcRSy;Sy sU_Sy k;<v" so.rAiW" ) an* devte ) 16 p[qm;idW@c;' p[g;q" ivWmc;| bOhtI smc;| stobOhtI 7 sMy;
bOhtI 8 aMy; anupu ( 9-10 13-18
nvmIdxMyoS]yodXy;idW<,; k;k." p[g;q" ivWmc;| kkp( smc;|
stobOhtI 11 Ek;dXy;" kkp( 12 ;dXy; m?yeJyoitS]up(
zNd;'s

ao Tym a; rqm; d'smUt ye )


ymn; suhv; {vtRnI a; sUy ;Ryw tSqqu" 1
pUv ;p Wu ' suh v' puS pOh' .uJ yu' v;jeW u pUVymR ( )
scn ;vNt' sumi t." so.re ivW smneh sm( 2
h Ty; pu . tU m ; dev ; nmo.rn; )
av;c In; Svvse kr;mhe gNt;r; d;xWu o gOh m( 3
yuv o rqSy pr cmIyt m;RNyd( v;mW<yit )
aSm;\ aCz; sumi tv;| xu.SptI a; /en u rv /;vtu 4
rqo yo v;' i]vN/ur o ihr<y;.Ixurn; )
pr ;v;pO qvI .UWi t ut Sten n;sTy; gtm( 5
dxS yNt; mnve pUV y| idiv yv' vOk, kWRq" )
t; v;m sum i t." xu.SptI an; p[ Stuv Imih 6
p no v;jnIvsU y;tmOt Sy pq." )
501

[Rik Veda]

m<@l 8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ye.StO =' vOW ,; ]sdSyv' mhe =];y jNvq" 7


ay' v;mi{." sut " somo nr; vOW<vsU )
a; y;t' sompItye ipbt' d;xWu o gOh e 8
a; ih htmn; rqe koxe ihr<yye vOW<vsU )
yu ;q;' pIvrIrW" 9
y;." pKqmvqo y;.r/[g 'u y;.b.R 'u[ ivjoWsm( )
t;.noR m=U tUym n; gt' .WJyt' yd;tur m( 10
yd/[g ;vo a/[g U d; cdo an; hv;mhe )
vy' gI.RvpR N yv" 11
t;.r; y;t' vOW, op me hv' vPsu' vv;ymR ( )
W; m'ih; pu. tU m ; nr; y;." iv' v;vO/ Su t;.r; gtm( 12
t;vd; cdh;n;' t;vn; vNdm;n p b[vu e ) t; nmo.rImhe 13
t;ivd( doW; t; Ws x. SptI t; y;mn( {vtnR I )
m; no mt;y rpve v;jnIvsU pro {;vit :ytm( 14
a; suGMy;y suGMy' p[;t ; rqen ;n; v; s=,I ) ve iptve so.rI 15
mnojvs; vOW,; mdCyut; m=ug' m ;.i t." )
a;r;;tmSme avse puv IR." pu.ojs; 16
a; no a;vdn; vitRy; s' m/up;tm; nr; ) gomd( d; ihr<yvt(
17
sup ;[ v g | suv Iy| su v;yR mn;/O ' r=Svn; )
aSm; v;m;y;ne v;jnIvsU iv; v;m;in /Imih 18
23 ]yov'x' sU_m(
1-30 i]'xcSy;Sy sU_Sy vwyo ivmn; AiW" ) adevR t; )
i,k zNd"

v; ih p[t IVy'1 yjSv j;tved sm( ) cr,u/mU m gO. ItxocWm( 1


d;m;n' ivcWR,e ' vmno gr; ) t StuW e ivp/sR o rq;n;m( 2
yeW;m;b;/ AGmy W" pO= ing.[ e ) pi vd; viivRNdte vsu 3
dSy xocrSq;d( dIidyWu o Vy1j rm( ) tpuj MR .Sy su tu o g,y" 4
du it Sv?vr Stv;no deV y; p; ) a.:y; .;s; bOh t ; xx
K vin"
502

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

5
ae y;ih sux
St.hVR y; ju;n a;nuW k ) yq; dUt o b.qU
hVyv;hn" 6
a' v" pUV y| ve hot;r' cWR,In;m( ) tmy; v;c; gO, e tmu v" StuWe 7
yDe .rt tu' y' p; sUd yNt t( ) m]' n jne su/tmOt ;vin 8
At;v;nmOt;yvo yDSy s;/n' gr; ) po En' jujWu nu mR s Spde 9
aCz; no airStm' yD;so yNtu s'y t" ) hot; yo aSt v+v;
yxStm" 10
ae tv Tye ajr e N/;n;so bOh d( .;" ) a; v vOW, StivWIyv" 11
s Tv' n j;| pte ry' r;Sv suv IymR ( ) p[;v nStok tnye smTSv; 12
yd( v; vxp( it" xt" supI[ t o mnuW o vx ) ived " p[it r=;' s
se/it 13
u e nvSy me StomSy vIr ivx(pte ) in m;ynStpuW ; r=so dh
14
n tSy m;yy; cn rpru IxIt mTy"R ) yo aye dd;x hVyd;it." 15
VySTv; vsui vdmu=< yurp I[ ,;iW" ) mho r;ye tmu Tv; sm/Imih
16
xn; k;VySTv; in hot;rms;dyt( ) a;y j' Tv; mnve j;tved sm(
17
ive ih Tv; sjoWso dev ;so dUt mt ) u I dev p[qm o yDyo .uv"
18
m' `; vIro amtO ' dUt ' <vIt mTy"R ) p;vk
,vtiR n' ivh;ysm(
19
t' vme ytuc " su. ;s' x
xocWm( ) vx;mmjr' p[ mI@m( 20
yo aSmw hVyd;it.r;it' mtoRv/t( ) .Ur poW' s /e vIrvd( yx"
21
p[q m ' j;tved sm' yDWe u pUV yRm( ) p[it ugie t nms; hivmtI 22
a;.ivR/me ;ye Jye;.VyRv t( ) m'ih;.miR t." x
xocWe 23
nUn mcR ivh;yse Stome ." SqUryUpv t( ) AWe vwy dMy;y;ye 24
aitq' m;nuW ;,;' sUn 'u vnSptIn;m( ) ivp[; amvse p[ mIte 25
503

[Rik Veda]

m<@l 8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mho iv;\ a. Wto3 . hVy;in m;nuW ; ) ae in WTs nms;/


bihRiW 26
v'Sv; no v;y; pu v'Sv r;y" pu S pOh" ) suv IySR y p[j ;vto yxSvt"
27
Tv' vro suW ;M,e e jn;y cody ) sd; vso r;it' yiv xte 28
Tv' ih sup t[ rU s Tv' no gomtIrW" ) mho r;y" s;itme ap; vO/ 29
ae Tv' yx; aSy; m];v,; vh ) At;v;n; sm;[ j; pUt d=s; 30
24 ctuv|x' sU_m(
1-30 i]'xcSy;Sy sU_Sy vwyo ivmn; AiW" ) 1-27
p[qm;idsv'xTyOc;mN{" 28-30 a;v'Xy;idtOcSy c s*W;M,Sy
vrod;RnStuitdevR te ) 1-29 p[qm;ekoni]'xc;mui,k 30
i]'Xy;;nupu ( zNdsI

s%;y a; xW;mih b[Ne {;y vj[,e ) StuW Wu vo nOtm ;y /O ,ve 1


xvs; s ut o vO] h Tyen vO]h ; ) m`mw `R ono ait xUr d;xs 2
s n" Stv;n a; .r ry' c]vStmm( ) inrk
e cd( yo hrvo
vsud iR d" 3
a; inrk
e mut ip[y mN{ diWR jn;n;m( ) /OW t ; /O ,o Stvm;n a; .r
4
n te sVy' n d=,' hSt' vrNt a;mru " ) n prb;/o hrvo gviWu 5
a; Tv; go.rv v[j ' gI.RA, oMyi{v" ) a; Sm; k;m' jrtru ; mn"
pO, 6
iv;in vmnso /y; no vO]hNtm ) g[ p[,te r / WU vso gih 7
vy' te aSy vO] hn( v;m xUr nVys" ) vso" Sp;hSR y put r;/s"
8
N{ yq; St te prIt' nOto xv" ) amO _; r;it" pu t d;xWu e 9
a; vOW Sv mh;mh mhe nOt m r;/se ) hd( m`vn( m`ye 10
nU aNy]; cdi{vSTvo jGmur;xs" ) m`vHzG/ tv t it."
11
n1 nOt o TvdNy' vNd;m r;/se ) r;ye u ;y xvse c gvR,"
504

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

12
ENdu mN{;y st ipb;it soMy' m/u ) p[ r;/s; cody;te mihTvn; 13
po hrI,;' pit' d=' pO Ntmb[vm( ) nUn ' u / Stuvt o aSy 14
n1 pur ; cn jDe vIrtrS Tvt( ) nk r;y; nwvq; n .Ndn; 15
Edu m?vo midNtr' s v;?vyoR aN/s" ) Ev; ih vIr" Stvte
sd;vO/ " 16
N{ Sq;thRrI,;' nike pUV yRStui tm( ) d;nx
' xvs; n .Ndn; 17
t' vo v;j;n;' pitmmih vSyv" ) ap[;y u .yDR e .v;Rv/O Ne ym( 18
Eto NvN{' Stv;m s%;y" StoMy' nrm( ) IyoR iv; a>ySTyek t(
19
ago/;y givWe u= ;y dSMy' vc" ) `Ot ;t( Sv;dIyo m/un voct
20
ySy;mt;in vIy;3 n r;/" pyetR ve ) JyoitnR ivm> ySt d=,; 21
Stuh IN{' VyvdnU m| v;jn' ymm( ) ayoR gy' m'hm ;n' iv d;xWu e 22
Ev; nUn mup Stuih vwy dxm' nvm( ) suv;'s' cT y' cr,In;m( 23
veTq; ih inAt In;' vj[h St prvjO m ( ) ahrh" xN ?yu" prpd;mv
24
tidN{;v a; .r yen; d's Tvne ) it; kTs;y xXnqo in cody
25
tmu Tv; nUn mImhe nVy' d's sNyse ) s Tv' no iv; a.m;tI"
s=," 26
y A=;dh' s o muc d( yo v;y;t ( s sN/uW u ) v/d;s Sy tuivnOM,
nInm" 27
yq; vro suW ;M,e sin>y a;vho rym( ) Vy>e y" su.ge v;jnIvit
28
a; n;ySR y d=,; Vy;\ Etu somn" ) SqUr ' c r;/" xtvt( shvt(
29
yt( Tv; pOC z;dIj;n" kh y ; kh y;te ) EWo apto vlo gomt Imv
itit 30
505

[Rik Veda]

m<@l 8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

25 pv'x' sU_m(
1-24 ctuv|xTyOcSy;Sy sU_Sy vwyo ivmn; AiW" ) 1-9 13-24
p[qm;idnvc;| ]yodXy;id;dx;n; m];v,* 10-12 dxMy;idtOcSy
c ive dev; devt;" ) 1-22 24 p[qm;id;v'xTyOc;' ctuv|Xy;oi,k
23 ]yov'Xy;oi,Gg.;R zNdsI

t; v;' ivSy gop; dev ; dev We u yDy; ) At;v;n; yjse pUt d=s; 1
m]; tn; n rQy;3 v,o y su
tu" ) sn;t( suj ;t; tny; /Ot v[t ;
2
t; m;t; vved s; suy ;y p[mh s; ) mhI jj;n;iditAt ;vrI 3
mh;Nt; m];v,; sm;[ j; dev ;vsur ; ) At;v;n;vOt m; `oWto bOh t( 4
np;t; xvso mh" sUn U d=Sy su
tU ) sOp d[ ;nU Wo v;STv/ =t" 5
s' y; d;nUi n yem qu idVR y;" p;qvR IrW" ) n.SvtIr; v;' crNtu vO y"
6
a/ y; bOh t o idvo3 . yUq ve pXyt" ) At;v;n; sm;[ j; nmse
iht; 7
At;v;n; in Wed tu" s;m[;J y;y su
tU ) /Ot v[t ; =i]y; =]m;xtu" 8
a+,d( g;tui vr; nuLb,ne c=s; ) in cNmWNt; incr; in
cKytu" 9
t no deV yidityt;' n;sTy; ) yNtu mto vO
xvs" 10
te no n;vmu yt idv; n_' sud;nv" ) aryNto in p;yu ." scemih
11
ate iv,ve vymryNt" sud ;nve ) u / Svy;vn( TsN/o
pUv R cye 12
td( v;y| vO,Imhe vr' gopyTym( ) m]o yt( p;Nt v,o ydymR ; 13
t n" sN/ur p ;' tNmtStdn; ) N{o iv,um I!R v( ;'s" sjoWs" 14
te ih m; vnWu o nro .m;it' kySy ct( ) itGm' n =od" p[itNt
.U,yR " 15
aymek Tq; pu
ce iv vxp( it" ) tSy v[t ;Nynu vr;ms 16
anu pUv;< yoKy; s;m[;J ySy sm ) m]Sy v[t ; v,Sy dI`R tu ( 17
pr yo rXmn; idvo Nt;n( mme pO qVy;" ) .e a; pp*[ rodsI mihTv;
506

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

18
du y xr, e idvo Jyoitry'St sUy"R ) anR x
" sm/;n a;t"
19
vco dI`pR s[ nIxe v;jSy gomt" ) xe ih ipTvovWSy d;vne
20
tt( sUy| rodsI .e doW; vStop b[vu e ) .oje vSm;\ a>yur ; sd; 21
Ajm[ =u < y;yne rjt' hry;,e ) rq' yu _msn;m suW ;m, 22
t; me a;n;' hrI,;' intoxn; ) to nu TVy;n;' nOv ;hs; 23
Smd.IxU kx;vNt; ivp[; nvy; mtI ) mho v;jn;vvNR t;
sc;snm( 24
26 Wi@vx
' ' sU_m(
1-25 pv'xTyOcSy;Sy sU_Sy vwyo ivmn; a;irso Vyo v; AiW"
) 1-19 p[qm;ekonv'xTyOc;mn* 20-25 v'Xy;idW<,;
v;yudvRe t;" ) 1-15 22-24 p[qm;idpdxc;| ;v'Xy;idtOcSy
coi,k 16-19 21 25 Wo@Xy;idctsO,;mekv'xIpv'Xyo g;y]I
20 v'Xy;;nupu ( zNd;'s

yuv o WU rq' ve s/StuT y;y sU rWu ) atUt dR =; vOW,; vOW<vsU 1


yuv ' vro suW ;M,e mhe tne n;sTy; ) avo.y;Rqo vOW,; vOW<vsU 2
t; v;m hv;mhe hVye.v;RjnIvsU ) pUv IRrW WyNt;vit =p" 3
a; v;' v;iho an; rqo y;tu ut o nr; ) p Stom;n( tur Sy dxRq"
ye 4
ju r ;,; cdn; mNyeq;' vOW<vsU ) yuv ' ih {; pWqR o ait iW"
5
d; ih ivm;nuW m=U ." prdIyq" ) /y' jNv; m/uv ,;R x. SptI
6
p no y;tmn; r;y; vp Wu ; sh ) m`v;n; suv Ir;vnpCyut; 7
a; me aSy p[t IVy1 mN{n;sTy; gtm( ) dev ; dev e .r scnStm; 8
vy' ih v;' hv;mh =<yNto Vyvt( ) sum i t.p ivp[;vh; gtm(
9
507

[Rik Veda]

m<@l 8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

an; SvOW e Stuih ki vt( te vto hvm( ) nedIys" ky;t" p,I\t


10
vwy Sy ut' nroto me aSy ved q" ) sjoWs; v,o m]o aymR ; 11
yuv ;dSy /<y; yuv ;nItSy sU r." ) ahrhvOWR ,; m' x=tm(
12
yo v;' yDe .r;vOt o /vS]; v/U rv ) spy NR t; x. e c;te an;
13
yo v;mu V ycStm' ckt it nOp ;Yym( ) vitRr n; pr y;tmSmyU 14
aSm>y' su vOW <vsU y;t' vitRnpRO ;Yym( ) vW&u hev yDmUh qugrR ; 15
v;iho v;' hv;n;' Stomo dUt o vr; ) yuv ;>y;' .UTvn; 16
yddo idvo a,vR Wo v; mdqo gOh e ) ut mNme amTy;R 17
t Sy; et y ;vrI v;ih; v;' ndIn;m( ) sN/ui hRr< yvtRin" 18
Smdet y; sukTy;R n; et y; /y; ) vheq e xu.y[ ;v;n; 19
yu+ v; ih Tv' rq;sh; yuv Sv poy; vso ) a;o v;yo m/u
ipb;Sm;k svn; gih 20
tv v;yvOtSpte Tvj ;Rm;trt ) av;'S y; vO, Imhe 21
Tvj ;Rm;tr' vymIx;n' r;y mhe ) sut ;vNto v;y'u u ; jn;s" 22
v;yo y;ih xv; idvo vhSv; su Svm( ) vhSv mh" pOq pu =s; rqe
23
Tv;' ih suP srStm' nOW dnWe u mhe ) g[;v;,' n;pO ' m'h n; 24
s Tv' no dev mns; v;yo mNd;no ag[y " ) / v;j;\ apo /y" 25
27 sv'x' sU_m(
1-22 ;v'xTyOcSy;Sy sU_Sy vwvSvto mnuAi W" ) ive dev; devt;" )
p[g;q" ivWmc;| bOhtI smc;| stobOhtI zNd"

aKqe pur oihto g[;v;,o bihRr? vre )


Ac; y;m mto b[, S pit' dev ;\ avo vre< ym( 1
a; px' g;s pOqvI' vnSptInuW ;s; n_moW/I" )
ive c no vsvo ivvedso /In;' .Ut p[;vt;r" 2
508

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

p[ sU n ETv?vro3 ; dev We u pUV yR" )


a;idTyeWu p[ v,e /Ot v[t e mTsu v.;nWu u 3
ive ih m; mnve vved so .uvn ( vO/ e rx;ds" )
are ." p;yu .ivRvedso yNt; novOk
zidR" 4
a; no a smnso gNt; ive sjoWs" )
Ac; gr; mto deVyidte sdne pSTye mih 5
a. ip[y ; mto y; vo a; hVy; m] p[y;qn )
a; bihRrN{o v,Stur ; nr a;idTy;s" sdNtu n" 6
vy' vo vO _bihRWo ihtp[y s a;nuW k )
sut som;so v, hv;mhe mnu vid;y" 7
a; p[ y;t mto iv,o an; pUWn ( m;kny; /y; )
N{ a; y;tu p[qm " sinyu.vOWR ; yo vO] h ; gO, e 8
iv no dev;so a&ho Cz{' xmR yCzt )
n yd( dUr ;d( vsvo nU cdNtto vqm;d/WiR t 9
aSt ih v" sj;Ty' rx;dso dev;so aSTy;Pym( )
p[ ," pUvSR mw suvt;y voct m=U su ;y nVyse 10
d; ih v pStuitmd; v;mSy ._ye )
p vo ivvedso nmSyur;\ asO+ yNy;mv 11
du y v" svt; sup ,[ Ityo Sq;d?U voR vre< y" )
in ip;dtu p;do aqRno vn( pty,v" 12
dev d' ve ' vovse dev d' ve m.ye )
dev d' ve ' vem v;js;tye gO, Nto deV y; /y; 13
dev ;so ih m; mnve smNyvo ive s;k sr;ty" )
te no a te apr ' tuc e tu no .vNtu vrvoivd" 14
p[ v" x's;My&h" s'S q pStutIn;m( )
n t' /Ui tRvR , m] mTy| yo vo /;m>yov/t( 15
p[ s =y' itrte iv mhIrWo yo vo vr;y d;xit )
p[ p[j ;.j;Ryte /m,R S pyRr" svR E/te 16
Ate s vNdte yu/ " sug e .y;T y?vn" )
aymR ; m]o v," sr;tyo y' ];yNte sjoWs" 17
509

[Rik Veda]

[Rik Veda]

m<@l 8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

aj[e cdSmw ,uq; Nyn' dug Re cd; sus r,m( )


EW; cdSm;dxin" pro nu s;e/ NtI iv nXytu 18
yd sUyR it ip[y= ]; At' d/ )
ymu[ c p[b u / ivvedso yd( v; m?y'idne idv" 19
yd( v;.ipTve asru ; At' yte zidRymRe iv d;xWu e )
vy' td( vo vsvo ivveds p Sqey;m m?y a; 20
yd sUr idte yNm?y'idn a;tu c )
v;m' /Tq mnve ivvedso ju;n;y p[cte se 21
vy' td( v" sm[;j a; vO, Imhe pu] o n bp ;Yym( )
aXy;m td;idTy; jut o hivyenR vSyonx;mhw 22
28 a;v'x' sU_m(
1-5 pcRSy;Sy sU_Sy vwvSvto mnuAi W" ) ive dev; devt;" ) 1-3
5 p[qm;idtOcSy pMy; Ac g;y]I 4 ctuQy;R pur i,k zNdsI

ye i]'x
it ]ySpro dev ;so bihRr;sdn( ) vdh it;snn( 1
v,o m]o aymR ; Sm{;itW;co ay" ) pIvNto vW$
( t;" 2
te no gop; ap;Cy;St d_ Tq; Nyk
) pur St;t( svyR ; vx; 3
yq; vxNt dev ;Stqeds t ( tdeW ;' nikr; mnt( ) ar;v; cn mTy"R 4
s;n;' s Ay" s u ;NyeW ;m( ) so a/ yo /re 5
29 Ekon]'x' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy vwvSvto mnumrR Ic" kXypo v; AiW" ) ive
dev; devt;" ) ipd; ivr;$( zNd"

b.ru[ k
e o ivWu, " sUn ro yuv; _ ihr<yym( 1
yoinmk
e a; ss;d otno NtdevR We u me/r" 1 2
v;xImk
e o b.itR hSt a;ysImNtdevR We u in/[u v" 3
vj[m k
e o b.itR hSt a;iht' ten vO] ;, jte 2 4
itGmmeko b.itR hSt a;yu/ ' xucg o[ jl;W.eWj" 5
pq Ek" pIp;y tSkro yq;\ EW ved in/In;m( 3 6
]I<yek g;yo iv cme y] dev ;so mdNt 7
510

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

iv.;R crt Eky; sh p[ p[v ;sve vst" 4 8


sdo ; c;te pm; idiv sm;[ j; sipRr;stu I 9
acNR t Ek mih s;m mNvt ten sUymR rocyn( 5 10
30 i]'x' sU_m(
1-4 ctuAc Sy;Sy sU_Sy vwvSvto mnuAi W" ) ive dev; devt;" ) 1
p[qmcoR g;y]I 2 itIy;y;" pur i,k 3 tOtIy;y; bOhtI 4
ctuQy;R;nupu ( zNd;'s

nih vo aSTy.k
R o dev;so n km ;rk" ) ive stomh;Nt t( 1
it Stut ;so asq; rx;dso ye Sq ]y i]'x
) mnodvRe ; yDy;s"
2
te nS];?v' te vt t no a/ voct )
m; n" pq" ip}y;Nm;nv;d/ dUr ' nw pr;vt" 3
ye dev ;s h Sqn ive vw;nr; t )
aSm>y' xmR spq[ o gve;y yCzt 4
pmonuv;k" ) 31-42
31 Eki]'x' sU_m(
1-18 a;dxcRSy;Sy sU_Sy vwvSvto mnuAi W" ) 1-4
p[qm;idctuAc ;' yDo yjm;n 5-9 pMy;idp;n;' dMptI 10-18
dxMy;idnv;n; dMpTy;xpo devt;" ) 1-8 11-13
p[qm;c;Rmk
e ;dXy;idtOcSy c g;y]I 9 14 nvmIctudXR yornupu (
10 dxMy;" p;dincOt( 15-18 pdXy;idctsO,; pXzNd;'s

yo yj;it yj;t t( sun v pc;it c ) b[ ie dN{Sy c;knt( 1


pur o;x' yo aSmw som' rrt a;xrm( ) p;idt( t' xo a'hs " 2
tSy um ;\ asd ( rqo dev jUt " s xUx
vu t( ) iv; vNvmi]y; 3
aSy p[j ;vtI gOh e sNtI idvie dve ) ; /enmu tI duhe 4
y; d'pt I smns; suntu a; c /;vt" ) dev;so inTyy;xr; 5
p[it p[;xVy;\ t" sMy; bihRr;x;te ) n t; v;jeW u v;yt" 6
n dev ;n;mip t" sumi t' n jug =u t" ) vo bOh d( vv;st" 7
511

[Rik Veda]

m<@l 8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

pui ],; t; km ;r,; ivm;yuV yXR nut" ) .; ihr<ypexs; 8


vIitho]; tsU dxSyNt;mtO ;y km( )
smU/o romx' hto dev We u ,uto duv" 9
a; xmR pvtR ;n;' vO,Imhe ndIn;m( ) a; iv,o" sc;.vu " 10
Eetu pUW ; ry.Rg" SvSt sv/R ;tm" ) r?v; SvStye 11
armitrnv,R o ivo dev Sy mns; ) a;idTy;n;mneh t( 12
yq; no m]o aymR ; v," sNt gop;" ) sug ; AtSy pNq;" 13
a' v" pUV y| gr; dev mI vsUn ;m( ) spy NR t" puip[y ' m]' n
=e] s ;/sm( 14
m=U dev vto rq" xUro v; pOT su k;su ct( ) dev ;n;' y Nmno yjm;n
y=Ty.IdyJvno .uvt( 15
n yjm;n rys n suN v;n n dev yo ) dev ;n;' y Nmno yjm;n
y=Ty.IdyJvno .uvt( 16
nik' km,R ; nx p[ yoW yoWit ) dev ;n;' y Nmno yjm;n
y=Ty.IdyJvno .uvt( 17
asd] suv IyR mut Tyd;m( ) dev ;n;' y Nmno yjm;n
y=Ty.IdyJvno .uvt( 18
tOtIyo?y;y" ) v0 1-49
32 ;i]'x' sU_m(
1-30 i]'xcSy;Sy sU_Sy k;<vo me/;itqAiW" ) N{o devt; )
g;y]I zNd"

p[ t;NyOj IiW," k<v; N{Sy g;qy; ) mde somSy voct 1


y" sObNdmnxiR n' ipp['u d;smhIxvu m ( ) v/Idgu o[ r,p" 2
NybudR Sy vp' vm;R,' bOht Str ) We tidN{ p*'Sym( 3
p[it ut ;y vo /OW t( tU,;x
' n grre / ) ve su xpm[ tU ye 4
s gorSy iv v[j ' mNd;n" soMye>y" ) pur' n xUr dWRs 5
yid me r;r," sut Kqe v; d/se cn" ) a;r;dup Sv/; gih 6
vy' `; te aip ms Stot;r N{ gvR," ) Tv' no jNv somp;" 7
t n" iptmu ; .r s'rr;,o av=tm( ) m`vn ( .Ur te vsu 8
512

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

t no gomtS/ ihr<yvto an" ) ;." s' r.me ih 9


bOb duK q' hv;mhe sOp k
[ r mUt ye ) s;/u <vNtmvse 10
y" s'S qe cCzttu r;dI' ,oit vO]h ; ) jrt>O y" puv su" 11
s n" xd; xkd ( d;nv;\ aNtr;.r" ) N{o iv;.it." 12
yo r;yo3 vinmhR ;n( Tsup ;r" suN vt" s%; ) tmN{m . g;yt 13
a;yN t;r' mih Sqr' pOtn ;su vojtm( ) .Urre Ix;nm ojs; 14
nikrSy xcIn;' inyNt; sUn tO ;n;m( ) nikvR _; n d;idit 15
n nUn ' b[ ,;m,O ' p[;x
nU ;mSt suNvt;m( ) n somo ap[t ; ppe 16
pNy dup g;yt pNy Kq;in x'st ) b[; ,ot pNy t( 17
pNy a; didRrCzt; sh; v;JyvOt " ) N{o yo yJvno vO/ " 18
iv WU cr Sv/; anu In;mNv;v" ) N{ ipb sut ;n;m( 19
ipb Sv/wn v;n;mut t yStuGre sc; ) t;ymN{ yStv 20
atIih mNyuW;iv,' suWvu ;'sm pu ;r,e ) m' r;t' sut ' ipb 21
ih it" pr;vt ih p jn;\ ait ) /en; N{;vc;kxt( 22
sUyoR rXm' yq; sOj ; Tv; yCzNtu me gr" ) inm;po n s?rk
23
a?vyvR ; tu ih iW som' vIr;y xip[,e ) .r; sut Sy pItye 24
y dn( " flg' .n1k
sN/Ur\ v ;sOj t( ) yo goWu pKv' /;ryt(
25
ahn( vO] mOcIWm a*,Rv;.mhIxvu m ( ) ihmne ;iv?ydbudR m( 26
p[ v g;[ y inr e W;h;y p[s =,e ) dev ' b[ g;yt 27
yo iv;Ny. v[t ; somSy mde aN/s" ) N{o dev We u ceti t 28
h Ty; s/m ;; hrI ihr<ykXy; ) voh;m. p[yo ihtm( 29
av;R' Tv; put ip[y me/ Stut; hrI ) somp ye ;y v=t" 30
33 ]yiS]'x' sU_m(
1-19 Ekonv'xTyOcSy;Sy sU_Sy k;<vo me?y;itqAiW" ) N{o devt;
) 1-15 p[qm;idpdxc;| bOhtI 13-18 Wo@Xy;idtOcSy g;y]I
19 Ekonv'Xy;;nupu ( zNd;'s

vy' ` Tv; sut ;vNt a;po n vO _bihRW" )


513

[Rik Veda]

m<@l 8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

piv]Sy p[
v,We u vO]hn( pr Stot;r a;ste 1
SvrNt Tv; sut e nro vso inrek
Kqn" )
kd; sut ' tOW ;, aok a; gm N{ SvBdIv v'sg " 2
k<ve ./OR ,v; /OW d( v;j' diWR sh,m( )
ipxp' m`vn( ivcWR,e m=U gomNtmImhe 3
p;ih g;y;N/so md N{;y me?y;itqe )
y" s'mXlo hyoyR "R sut e sc; vjI[ rqo ihr<yy" 4
y" suW V y" sud =, no y" su
tug ,RO e )
y a;kr " sh; y" xt;m` N{o y" pU .Rd;rt" 5
yo /Oi Wto yovOt o yo aSt XmuW u t" )
iv.Ut u vn" put " Tv; g*rv x;ikn" 6
k ' ved sut e sc; ipbNt' kd( vyo d/e )
ay' y" puro iv.nyojs; mNd;n" xPrN/s" 7
d;n; mOg o n v;r, " pu ] ; crq' d/e )
nik; in ymd ; sut e gmo mh;\r S yojs; 8
y g"[ sint Sqro r,;y s'St" )
yid Stotmu `R v; ,vv' neN{o yoWTy; gmt( 9
sTymTq; vOWde s vOWj iU tnoRvOt " )
vOW; ug [ <vWe pr;vit vOWo av;v it ut " 10
vOW, Ste a.Ixvo vOW; kx; ihr<yyI )
vOW; rqo m`vn( vOW, ; hrI vOW; Tv' xtto 11
vOW; sot; sunotu te vOW jO Iip; .r )
vOW; d/Nve vOW, ' ndIv; tu>y' Sq;thRrI,;m( 12
EN{ y;ih pItye m/u xiv soMym( )
n;ymCz; m`v; ,vd( gro b[oKq; c su
tu" 13
vhNtu Tv; rqe ;m; hryo rqyju " )
itrdy | svn;in vO]hNyeW;' y; xtto 14
aSm;km ;Ntm' Stom' /v mh;mh )
aSm;k te svn; sNtu x'tm ; md;y u= somp;" 15
nih WStv no mm x;S]e aNySy r<yit ) yo aSm;n( vIr a;nyt( 16
514

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

N{d( `; tdbv[ It( S]y; ax;Sy' mn" ) to ah tu' r`mu ( 17


sI cd( `; mdCyut; mqun ; vhto rqm( ) Evde ( /UvRO , r; 18
a/" pXySv mopr s'tr ;' p;dk
* hr ) m; te kxPlk* xn ( TS]I ih
b[ ; b.U vq 19
34 ctuiS]'x' sU_m(
1-18 a;dxcRSy;Sy sU_Sy 1-15 p[qm;idpdxc;| k;<vo
nIp;itq" 16-18 Wo@Xy;idtOcSy c;irs;" sh' vsurocW AWy" )
N{o devt; ) 1-15 p[qm;idpdxc;Rmnupu ( 16-18 Wo@Xy;idtOcSy
c g;y]I zNdsI

EN{ y;ih hr.p k<vSy sui tm( )


idvo amu y x;sto idv' yy idv;vso 1
a; Tv; g[;v; vdh somI `oWe, yCztu )
idvo amu y x;sto idv' yy idv;vso 2
a]; iv ne mreW ;mur;' n /Un tu e vOk" )
idvo amu y x;sto idv' yy idv;vso 3
a; Tv; k<v; h;vse hvNte v;js;tye )
idvo amu y x;sto idv' yy idv;vso 4
d/;m te sut ;n;' vO,e n pUv pR ;Yym( )
idvo amu y x;sto idv' yy idv;vso 5
SmTpur ' /nR a; gih vto/InR tye )
idvo amu y x;sto idv' yy idv;vso 6
a; no y;ih mhemte shote xt;m` )
idvo amu y x;sto idv' yy idv;vso 7
a; Tv; hot; mnui hRto dev] ; v=d I@" )
idvo amu y x;sto idv' yy idv;vso 8
a; Tv; mdCyut; hrI Xyen ' p=ve v=t" )
idvo amu y x;sto idv' yy idv;vso 9
a; y;y R a; pr Sv;h; somSy pItye )
idvo amu y x;sto idv' yy idv;vso 10
515

[Rik Veda]

m<@l 8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

a; no y;pu u TyuK qeWu r,y; h )


idvo amu y x;sto idv' yy idv;vso 11
sprw ; su no gih s'.tO "w s'.tO ;" )
idvo amu y x;sto idv' yy idv;vso 12
a; y;ih pvtR >e y" smu{ Sy;/ vp" )
idvo amu y x;sto idv' yy idv;vso 13
a; no gVy;Ny; sh; xUr dih )
idvo amu y x;sto idv' yy idv;vso 14
a; n" shxo .r;yut;in xt;in c )
idvo amu y x;sto idv' yy idv;vso 15
a; yidN{ dhe sh' vsur ocW" ) aojm ' pxmu ( 16
y Aj;[ v;trh' so W;so r`u yd" ) .[;jNte sUy; v 17
p;r;vtSy r;itWu {v v;xWu u ) it' vnSy m?y a; 18
35 pi]'x' sU_m(
1-24 ctuv|xTyOcSy;Sy sU_Sy;]ey" Xy;v; AiW" ) an* devte )
1-21 p[qm;ekv'xTyOc;mupr;oit" 22 24 ;v'xIctuv|Xyo"
p" 23 ]yov'Xy; mh;bOhtI zNd;'s

aneN{e, v,ne iv,un ; idTyw {vw sR u ." sc;.vu ; )


sjoWs; Ws; sUy,Re c som' ipbtmn; 1
iv;./IR ..uvR n ne v;jn; idv; pO qVy;i{." sc;.vu ; )
sjoWs; Ws; sUy,Re c som' ipbtmn; 2
ivwd vRe w S].rek
;dxw rh;mR .gRO u ." sc;.vu ; )
sjoWs; Ws; sUy,Re c som' ipbtmn; 3
juW qe ;' yD' bo/t' hvSy me iveh dev * svn;v gCztm( )
sjoWs; Ws; sUy,Re ceW' no vohmn; 4
Stom' juWqe ;' yuvx
ve kNyn;' iveh dev * svn;v gCztm( )
sjoWs; Ws; sUy,Re ceW' no vohmn; 5
gro juWqe ;m?vr' juW qe ;' iveh dev * svn;v gCztm( )
sjoWs; Ws; sUy,Re cW' no vohmn; 6
516

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

h;r{v ve ptqo vnedpu som' sut ' mihWve ;v gCzq" )


sjoWs; Ws; sUy,Re c i]viR tRy;t mn; 7
h's ;vv ptqo a?vg;vv som' sut ' mihWve ;v gCzq" )
sjoWs; Ws; sUy,Re c i]viR tRy;t mn; 8
Xyen ;vv ptqo hVyd;tye som' sut ' mihWve ;v gCzq" )
sjoWs; Ws; sUy,Re c i]viR tRy;t mn; 9
ipbt' c tOp,( tu ' c; c gCzt' p[j ;' c /' {v,' c /m( )
sjoWs; Ws; sUy,Re coj| no /mn; 10
jyt' c p[ Stut ' c p[ c;vt' p[j ;' c /' {v,' c /m( )
sjoWs; Ws; sUy,Re coj| no /mn; 11
ht' c x]Un ( ytt' c mi]," p[j ;' c /' {v,' c /m( )
sjoWs; Ws; sUy,Re coj| no /mn; 12
m];v,vNt; t /mvR Nt; mTvNt; jrtgu CR zqo hvm( )
sjoWs; Ws; sUy,Re c;idTywy;t mn; 13
airSvNt; t iv,uv Nt; mTvNt; jrtgu CR zqo hvm( )
sjoWs; Ws; sUy,Re c;idTywy;t mn; 14
A.mu Nt; vOW,; v;jvNt; mTvNt; jrtgu CR zqo hvm( )
sjoWs; Ws; sUy,Re c;idTywy;t mn; 15
b[ jNvtmut jNvt' /yo ht' r=;' s se/t m mIv;" )
sjoWs; Ws; sUy,Re c som' suNvto an; 16
=]' jNvtmut jNvt' nn( ht' r=;' s se/t m mIv;" )
sjoWs; Ws; sUy,Re c som' suNvto an; 17
/en U jNR vtmut jNvt' ivxo ht' r=;' s se/t m mIv;" )
sjoWs; Ws; sUy,Re c som' suNvto an; 18
a]e rv ,ut' pUV yRStui t' Xy;v;Sy suNvto mdCyut; )
sjoWs; Ws; sUy,Re c;n; itroam( 19
sg;\ v sOjt' sut Ip Xy;v;Sy suNvto mdCyut; )
sjoWs; Ws; sUy,Re c;n; itroam( 20
rXmI\rv yCztm?vr;\ p Xy;v;Sy suNvto mdCyut; )
sjoWs; Ws; sUy,Re c;n; itroam( 21
517

[Rik Veda]

[Rik Veda]

m<@l 8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

av;Rg( rq' in yCzt' ipbt' soMy' m/u


a; y;tmn; gtmvSyuv;m h ' ve /' r;in d;xWu e 22
nmov;k p[Sqte a?vre nr; vv=,Sy pItye
a; y;tmn; gtmvSyuv;m h ' ve /' r;in d;xWu e 23
Sv;h;tSy tOMpt' sut Sy dev;vN/s"
a; y;tmn; gtmvSyuv;m h ' ve /' r;in d;xWu e 24
36 W$(]x
' ' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy;]ey" Xy;v; AiW" ) N{o devt; ) 1-6
p[qm;idW@c;' xKvrI 7 sMy; mh;pXzNdsI

avt;s suNvto vO _bihRW" ipb; som' md;y k xtto )


y' te .;gm/;ryn( iv;" seh;n" pOtn ; j[y" smPsu jNmTv;\ N{
sTpte 1
p[;v Stot;r' m`vv Tv;' ipb; som' md;y k xtto )
y' te .;gm/;ryn( iv;" seh;n" pOtn ; j[y" smPsu jNmTv;\ N{
sTpte 2
j;R dev ;\ avSyojs; Tv;' ipb; som' md;y k xtto )
y' te .;gm/;ryn( iv;" seh;n" pOtn ; j[y" smPsu jNmTv;\ N{
sTpte 3
jint; idvo jint; pO qVy;" ipb; som' md;y k xtto )
y' te .;gm/;ryn( iv;" seh;n" pOtn ; j[y" smPsu jNmTv;\ N{
sTpte 4
jint;;n;' jint; gv;ms ipb; som' md;y k xtto )
y' te .;gm/;ryn( iv;" seh;n" pOtn ; j[y" smPsu jNmTv;\ N{
sTpte 5
a]I,;' Stommi{vo mhS/ ipb; som' md;y k xtto )
y' te .;gm/;ryn( iv;" seh;n" pOtn ; j[y" smPsu jNmTv;\ N{
sTpte 6
Xy;v;Sy suNvtStq; ,u yq;,or]e" km; , <vt" )
p[ ]sdSyum;ivq Tvmek OW ; N{ b[;, v/yR n ( 7
518

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

37 si]'x' sU_m(
1-7 scRSy;Sy sU_Sy;]ey" Xy;v; AiW" ) N{o devt; ) 1
p[qmcoRitjgtI 2-7 itIy;idW<,; mh;pXzNdsI

p[de ' b[ vO]t yU Re v;ivq p[ suN vt" xcIpt N{ iv;.it." )


m;?y'i dnSy svnSy vO]hne ipb; somSy vj[v" 1
seh ;n g[ pOtn ; a. &h" xcIpt N{ iv;.it." )
m;?y'i dnSy svnSy vO]hne ipb; somSy vj[v" 2
Ekr ;Sy .uvn Sy r;js xcIpt N{ iv;.it." )
m;?y'i dnSy svnSy vO]hne ipb; somSy vj[v" 3
sSq;v;n; yvys Tvmek CzcIpt N{ iv;.it." )
m;?y'i dnSy svnSy vO]hne ipb; somSy vj[v" 4
=emS y c p[y ju TvmIxWe xcIpt N{ iv;.it." )
m;?y'i dnSy svnSy vO]hne ipb; somSy vj[v" 5
=];y Tvmvs n Tvm;ivq xcIpt N{ iv;.it." )
m;?y'i dnSy svnSy vO]hne ipb; somSy vj[v" 6
Xy;v;Sy re.t S tq; ,u yq;,or]e" km; , <vt" )
p[ ]sdSyum;ivq Tvmek OW ; N{ =];, v/yR n ( 7
38 a;i]'x' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy;]ey" Xy;v; AiW" ) N{;I devte )
g;y]I zNd"

yDSy ih Sq ATvj; sI v;jeW u kmsR u ) N{;I tSy bo/tm( 1


tox;s; rqy;v;n; vO]h ,;pr;jt; ) N{;I tSy bo/tm( 2
d' v;' midr' m?v/u= i{.nrR " ) N{;I tSy bo/tm( 3
juW qe ;' yDmye sut ' som' s/StutI ) N{;I a; gt' nr; 4
m; juW qe ;' svn; ye.hVR y;NyUh qu" ) N{;I a; gt' nr; 5
m;' g;y] vtiR n' juW qe ;' sui t' mm ) N{;I a; gt' nr; 6
p[;t y ;Rv .r; gt' dev e .jNRe y;vsU ) N{;I sompItye 7
Xy;v;Sy suNvto ]I,;' ,ut' hvm( ) N{;I sompItye 8
519

[Rik Veda]

m<@l 8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ev; v;m tye yq;vNt me/r;" ) N{;I sompItye 9


a;h' srSvtIvtorN{;orvo vO,e ) y;>y;' g;y]mOC yte 10
39 EkoncTv;r'x' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy k;<vo n;.;k AiW" ) adevR t; )
mh;pXzNd"

amStoyO GmymmI; yj?yw )


adevR ;\ an_ n .e ih vdqe kivrNtrit dUT y'1 n.Nt;mNyk
sme 1
Nye nVys; vcStnWU u x'sm We ;m( )
Nyr;tI rr;V,;' iv; ayoR ar;tIrto yuC zNTv;mru o n.Nt;mNyk sme
2
ae mNm;in tu>y' k `Ot ' n ju a;sin )
s dev We u p[ cik Tv' s pUV yR" xvo dUt o vvSvto n.Nt;mNyk
sme 3)
td vRyo d/e yq;yq; p<yit )
j;Ri tvsR nU ;' x' c yo myo d/e ivSyw dev Tyw n.Nt;mNyk sme
4
s ckt shIys;],e km,R ; )
s hot; xtIn;' d=,;.r.IvOt noit c p[tIVy'1 n.Nt;mNyk sme
5
aj;t ; dev ;n;mvedR mt;n ;mpICym( )
a" s {iv,od; a;Rr; VyU, tRu e Sv;to nvIys; n.Nt;mNyk sme
6
adevR We u s'vsu" s v=u yDy;Sv; )
s mud ; k;Vy; pu iv' .Umve puyit dev o dev We u yDyo n.Nt;mNyk
sme 7
yo a" sm;nWu " to iveW u sN/uW u )
tm;gNm i]pSTy' mN/;tdu SR yuh Ntmm' yDWe u pUV y| n.Nt;mNyk sme
8
520

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

aS]I, i]/;tU Ny; =ei t vdq; kv" )


s ]I\rk
e ;dx;\ h y= ippy[ no ivp[o dUt " prto n.Nt;mNyk
sme 9
Tv' no a a;yWu u Tv' dev We u pUVyR vSv Ek rJys )
Tv;m;p" prtu " pr yNt Svset vo n.Nt;mNyk sme 10
40 cTv;r'x' sU_m(
1-12 ;dxcRSy;Sy sU_Sy k;<vo n;.;k AiW" ) N{;I devte ) 1
3-11 p[qmcRStOtIy;idnv;n; mh;p_" 2 itIy;y;" xKvrI 12
;dXy; i]up( zNd;'s

N{;gI yuv ' su n" shNt; d;sqo rym( )


yen h; smTSv; vI ct( s;ihWIm vRnve v;t .Nt;mNyk
sme 1
nih v;' vvy[ ;mh e qeN{md( yj;mhe xv' nO, ;' nrm( )
s n" kd; cdvtR ; gmd; v;js;tye gmd; me/ s;tye n.Nt;mNyk
sme 2
t; ih m?y' .r;,;mN{;I a/=t" )
t; kivTvn; kvI pOC zm;n; s%Iyte s' /ItmXnut' nr;
n.Nt;mNyk sme 3)
a>ycR n.;kvidN{;I yjs; gr; )
yyoivR md' jgidy' *" pO qvI mu1p Sqe b.Ot o vsu n.Nt;mNyk
sme 4
p[ b[;, n.;kvidN{;>y;mrJyt )
y; sbu m,vR ' jb;rmpo,utR N{ x;n aojs; n.Nt;mNyk sme
5
aip vO pur;,vd( v[t te rv guptmojo d;sSy dM.y )
vy' tdSy s'.tO ' vSvN{e, iv .jme ih n.Nt;mNyk sme 6
yidN{;I jn; me vyNte tn; gr; )
aSm;k .nRO .vyR ' s;s ;m pOtNyto vnyu ;m vnuyto n.Nt;mNyk
sme 7
521

[Rik Veda]

m<@l 8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y; nu et ;vvo idv r;t p u." )


N{;ornu v[t muh;n; yNt sN/vo y;n( TsI' bN/;dmu t;'
n.Nt;mNyk sme 8
pUv IR N{opm;ty" pUv IRt p[xS ty" sUno ihNvSy hrv" )
vSvo vIrSy;pcO o y; nu s;/Nt no /yo n.Nt;mNyk sme 9
t' xxIt; suvO _.STveW ' sTv;nmO Gmym( )
to nu cd( y aojs; xu,Sy;<@;in .edi t jeWt ( SvvtR Irpo
n.Nt;mNyk sme 10
t' xxIt; Sv?vr' sTy' sTv;nmO Tvym( )
to nu cd( y aoht a;<@; xu,Sy .ed Tyjw" SvvtR Irpo
n.Nt;mNyk sme 11
EvNe {;>y;' iptOv vIyo mN/;tOv dirSvdv;c )
i]/;tun ; xm,R ; p;tmSm;n( vy' Sy;m ptyo ryI,;m( 12
41 EkcTv;r'x' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy k;<vo n;.;k AiW" ) v,o devt; )
mh;pXzNd"

aSm; Wu p[.tU ye v,;y mo c; vdu r >e y" )


yo /It; m;nuW ;,;' po g; v r=it n.Nt;mNyk sme 1
tmU Wu smn ; gr; ipt, ;' c mNm." )
n;.;kSy p[x St.y"R sN/Un ;mpu ody e sSvs; s m?ymo
n.Nt;mNyk sme 2
s =p" pr WSvje Nyu1
o m;yy; d/e s iv' pr dxtR " )
tSy venIrnu v[t muW Sto av/Ryn ( n.Nt;mNyk sme 3
y" kk. o in/;ry" pO qVy;m/ dxtR " )
s m;t; pUV y| pd' td( v,Sy s' s ih gop; vye oR n.Nt;mNyk
sme 4
yo /t;R .uvn ;n;' y ;,;mpICy;3 ved n;m;in gu; )
s kv" k;Vy; pu p' *rv puyit n.Nt;mNyk sme 5
ySmn( iv;in k;Vy; c n;.rv t; )
522

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

i]t' jUt I spyRt v[j e g;vo n s'y ju e yuj e a;\ ayu=t n.Nt;mNyk
sme 6
y a;SvTk a;xye iv; j;t;NyeW ;m( )
pr /;m;in mmOx
R d ( v,Sy pur o gye ive dev ; anu v[t ' n.Nt;mNyk
sme 7
s sm{u o apICyStur o ;mv rohit in yd;su yjud /R e )
s m;y; acRn; pd; StO, ;;km;h .Nt;mNyk sme 8
ySy et ; vc=,; ito .UmIr/=t" )
i]r;, ppt[ u vR, Sy /[vu ' sd" s s;n;mrJyit n.Nt;mNyk
sme 9
y" et ;\ a/in,Rj ,;\ anu v[t ; )
s /;m pUV y| mme y" SkM.en iv rodsI ajo n ;m/;ry.Nt;mNyk
sme 10
42 icTv;r'x' sU_m(
1-6 W@cSy;Sy sU_Sy k;<vo n;.;k a;]eyocRn;n; v; AiW" ) 1-3
p[qmtOcSy v," 4-6 itIytOcSy c;n* devt;" ) 1-3
p[qmtOcSy i]up( 4-6 itIytOcSy c;nupu ( zNdsI

aSt>n;d( ;msur o vved ; ammIt vrm;,' pOqVy;" )


a;sIdd ( iv; .uvn ;in sm;[ @ ivet( t;in v,Sy v[t ;in 1
Ev; vNdSv v,' bOh Nt' nmSy; /Irmm tO S y gop;m( )
s n" xmR i]vq' iv y's t( p;t' no ;v;pOqvI pSqe 2
m;' /y' x=m;,Sy dev tu' d=' v, s' xx;/ )
yy;it iv; durt; trem sut m;, m / n;v' hem 3
a; v;' g[;v;,o an; /I.ivRp;[ acuCyvu" )
n;sTy; sompItye n.Nt;mNyk sme 4
yq; v;mi]rn; gI.RivRpo[ ajohvIt( )
n;sTy; sompItye n.Nt;mNyk sme 5
Ev; v;m tye yq;vNt me/r;" )
n;sTy; sompItye n.Nt;mNyk sme 6
523

[Rik Veda]

m<@l 8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Wonuv;k" ) sU0 43-48


43 i]cTv;r'x' sU_m(
1-33 ]yiS]'xcSy;Sy sU_Sy;irso ivp AiW" ) adevR t; )
g;y]I zNd"

me ivp[S y ve/ so erStOt yJvn" ) gr" Stom;s rte 1


aSmw te p[ithytR e j;tvde o ivcW,R e ) ae jn;m sui tm( 2
a;rok; v `edh itGm; ae tv TvW" ) dvRn;in bPsit 3
hryo /Um kt vo v;tjtU ; p v ) ytNte vOqg y" 4
Ete Tye vOqg y ;s" sm=t ) Ws;mv kt v" 5
,; rj;' s pTsut " p[y ;,e j;tved s" ) ayRd( ro/it =m 6
/;s' <v;n aoW/IbRPsd nR v;yit ) puny nR ( t,Irip 7
j;.rh nmdcRW; j,;.vn( ) avRnWe u rocte 8
aPSve s/v s*W/Irnu ?yse ) g.eR s;yse pun" 9
de tv td( `Ot ;dcIR roct a;tm( ) in's;n' ju o3 mu%e 10
=;;y vx;;y sompO ;y ve/ se ) Stomwi vR/me ;ye 11
t Tv; nms; vy' hotvrR <e yto ) ae smrImhe 12
t Tv; .Ogvu Czc e mnu vd a;t ) airS vv;mhe 13
Tv' e an; ivp[o ivp[,e sn( Tst; ) s%; s:y; sm?yse 14
s Tv' ivp[;y d;xWu e ry' dei h sh,m( ) ae vIrvtImWm( 15
ae .[;t" shSt roihd xucvt[ ) m' Stom' juWSv me 16
t Tv;e mm Stuto v;;y p[ithytR e ) go' g;v v;xt 17
tu>y' t; airStm iv;" su=ty" pOqk
) ae k;m;y yemre 18
a' /I.mnR IiW,o me/r;so ivpt" ) as ;y ihNvre 19
t' Tv;mJmeW u v;jn' tNv;n; ae a?vrm( ) vi' hot;rmIte 20
pu ] ; ih ss ivxo iv; anu p[. "u ) smTsu Tv; hv;mhe 21
tmIv y a;to v.R ;[ jte `Ot "w ) m' n" ,vvm( 22
t' Tv; vy' hv;mhe <vNt' j;tved sm( ) ae Ntmp iW" 23
vx;' r;j;nm t m?y=' /m,R ;mmm( ) amI s vt( 24
a' v;yuv pe s' my| n v;jn' ihtm( ) si' n v;jy;ms 25
524

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

n( mO/ ;[ <yp iWo dhn( r=;' s vh; ) ae itGmen dIidih 26


y' Tv; jn;s N/te mnu vdirStm ) ae s bo/ me vc" 27
yde idvj; aSyPsuj ; v; shSt ) t' Tv; gI.RhvR ;mhe 28
tu>y' `et( te jn; me iv;" su=ty" pOqk
) /;s' ihNvNTyve 29
te `ed e Sv;?yo h; iv; nOc =s" ) trNt" Sy;m dug hR ; 30
a' mN{' pu ip[y ' xIr' p;vk
xocWm( ) mNR {e.rImhe 31
s Tvme v.;vs"u sOj n( TsUyoR n rXm." ) x/nR ( tm;' s jse
32
tt( te shSv mhe d;]' yopdSyit ) Tvde v;y| vsu 33
44 ctuTv;r'x' sU_m(
1-30 i]'xcSy;Sy sU_Sy;irso ivp AiW" ) adevR t; )
g;y]I zNd"

sm/;' duv Syt `Ot bw o/R yt;itqm( ) a;Smn( hVy; juh otn 1
ae Stom' juWSv me v/SR v;nne mNmn; ) p[it sU _;in hyR n" 2
a' dUt ' pur o d/e hVyv;hmpu b[vu e ) dev ;\ a; s;dy;idh 3
t( te bOh Nto acyR " sm/;nSy dIidv" ) ae x
;s rte 4
p Tv; ju o3 mm `Ot ;cIyNR tu hyRt ) ae hVy; juW Sv n" 5
mN{' hot;rmO Tvj' c].;n'u v.;vsmu ( ) amI s vt( 6
p[ ' hot;rm I@' jum ' kivtmu ( ) a?vr;,;m.ym( 7
juW ;no airStme m; hVy;Ny;nWu k ) ae yD' ny Atuq ; 8
sm/;n sNTy xux
oc h; vh ) cikTv;n( dwVy' jnm( 9
ivp[' hot;rm&h' /Um kt 'u v.;vsmu ( ) yD;n;' kt mu Imhe 10
a in p;ih nSTv' p[it m dev rIWt" ) .N/ W" shSt 11
a" p[ ne mNmn; xuM.;nStNv'1 Sv;m( ) kivivRp,e[ v;vO/e 12
joR np;tm ; ve ' p;vk
xocWm( ) aSmn( yDe Sv?vre 13
s no m]mhSTvme x
, xocW; ) dev rw ; sTs bihRiW 14
yo a' tNvo3 dme dev ' mt"R spyiR t ) tSm; d( dIdyd( vsu 15
amU/R ;R idv" kkt ( pit" pOqVy; aym( ) ap;' ret;' s jNvit 16
de xucy S tv x
; .[;jNt rte ) tv JyotI' ycyR " 17
525

[Rik Veda]

m<@l 8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

xWe v;ySR y ih d;]Sy;e SvpiR t" ) Stot; Sy;' tv xmR , 18


Tv;me mnIiW,STv;' ihNvNt c." ) Tv;' v/NR tu no gr" 19
adB/Sy Sv/;vto dUt Sy re.t " sd; ) a"e s:y' vO, Imhe 20
a" xucvt[ tm" xucivRp"[ xuc" kv" ) xucI roct a;t" 21
t Tv; /Ityo mm gro v/RNtu vh; ) ae s:ySy bo/ n" 22
yde Sy;mh' Tv' Tv' v; `; Sy; ahm( ) Syue sTy; h;xW" 23
vsuv sR pu itihR kmSye v.;vs"u ) Sy;m te sumt ;vip 24
ae /Ot v[t ;y te smu{ ;yev sN/v" ) gro v;;s rte 25
yuv;n' vxp( it' kv' v;d' puv pe s m( ) a' xM .;m mNm." 26
yD;n;' rQye vy' itGmjM.;y vIve ) Stomw rWem;ye 27
ayme Tve aip jrt; .Ut u sNTy ) tSmw p;vk mOy 28
/Iro Sys d( ivp[o n j;gO v" sd; ) ae dIdys v 29
pur ;e durt>e y" pur ; mO/ >e[ y" kve ) p[ , a;yuv sR o itr 30
45 pcTv;r'x' sU_m(
1-42 icTv;r'xcSy;Sy sU_Sy k;<vS]xok AiW" ) 1
p[qmcoRIN{* 2-42 itIy;ekcTv;r'xc;eN{o devte ) g;y]I zNd"

a; `; ye amN/te StO, Nt bihRr;nWu k ) yeW;mN{o yuv; s%; 1


bOh id?m EW;' .Ur xSt' pOq "u Sv" ) yeW;mN{o yuv; s%; 2
ayu
d( yu/ ; vOt' xUr a;jit sTv." ) yeW;mN{o yuv; s%; 3
a; buN d' vO] h ; dde j;t" pOC zd( iv m;trm( ) k g;[ " k h <vre 4
p[it Tv; xvsI vdd( gr;vPso n yo/Wt( ) ySte x]uT vm;ck
5
t Tv' m`vHz,u ySte vi vv= tt( ) yd( vIy;s vI tt( 6
yd;j' y;Ty;jidN{" Svyu p ) rqItmo rqIn;m( 7
iv Wu iv; a.yju o vj[n ( ivvGyq; vOh ) .v; n" su vStm" 8
aSm;k su rq' pur N{" ,otu s;tye ) n y' /UvR Nt /Ut yR " 9
vOJ y;m te pr iWo r' te x d;vne ) gmme ie dN{ gomt" 10
xnw d( yNto ai{vo ;vNt" xtGvn" ) vv=,; aneh s" 11
?v;R ih te idvie dve sh; sUn tO ; xt; ) jrt>O yo vmh' t e 12
v; ih Tv; /n'jy mN{ h; cd;jm( ) a;d;r,' yq; gym(
526

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

13
kkh ' ct( Tv; kve mNdNtu /O,ivNdv" ) a; Tv; p,' ydImhe 14
ySte rev ;\ ad;xu r" p[mm WR m`ye ) tSy no ved a; .r 15
m Tv; iv c=te s%;y N{ somn" ) pu ;vNto yq; pxmu ( 16
t Tv;b/r' vy' uTk,| sNtmtU ye ) dUr ;idh hv;mhe 17
yCz yU ; m' hv' dum WR | ciy; t ) .ver ;ipnoR aNtm" 18
y te aip VyqjRgN v;'so amNmih ) god; idN{ bo/ n" 19
a; Tv; rM.' n jv[y o rr>m; xvsSpte ) Xms Tv; s/Sq a; 20
Sto]mN{;y g;yt punOM ,;y sTvne ) niky| vO< vte yu / 21
a. Tv; vOW.; sut e sut ' sOj ;m pItye ) tOM p; VyXnuhI mdm( 22
m; Tv; mUr ; avyvo mophSv;n a; d.n( ) m;k' b[i Wo vn" 23
h Tv; goprI,s; mhe mNdNtu r;/se ) sro g*ro yq; ipb 24
y; vO] h ; pr;vit sn; nv; c cuCyuv e ) t; s's Tsu p[ voct 25
aipbt( k&v" sut mN{" shb; ) a];die d p*'Sym( 26
sTy' tt( tuv x
R e yd* ivd;no av;Yym( ) Vy;n$( tuv ,R e xm 27
tr,' vo jn;n;' ]d' v;jSy gomt" ) sm;nmu p[ x' sWm( 28
A.=u ,' n vtvR KqeWu tuGr;v/O m ( ) N{' some sc; sut e 29
y" Ntidd( iv yoNy' i]xok;y gr' pOq mu ( ) go>yo g;t'u inret ve 30
yd( d/We mnS ys mNd;n" p[ie dy=s ) m; tt( krN{ mO
y 31
d.'[ c Tv;vt" t' <ve a/ =m ) jg;TvN{ te mn" 32
tvedu t;" suk
tyR o stu p[xS ty" ) yidN{ mO
y;s n" 33
m; n EkSm;gs m; yot i]Wu ) v/Im;R xUr .UrWu 34
b.y; ih Tv;vt g;[ d.p[.i ," ) dSm;dhmOt IWh" 35
m; s:yu" xUnm ; vde m; pu] Sy p[.vU so ) a;vTO vd( .Utu te mn" 36
ko nu my; amqt" s%; s%;ymb[vIt( ) jh; ko aSmdIWte 37
Ev;re vOW.; sut e sNvn( .Uy;v y" ) Iv invt; crn( 38
a; t Et; vcoyju ; hrI gO>,e sum {q; ) ydI' b[ >y d" 39
.N/ iv; ap iW" pr b;/o jhI mO/" ) vsuS p;h| td; .r 40
y;vN{ yt( Sqre yt( px;n e pr;.tO m( ) vsu Sp;h| td; .r 41
ySy te vm;nWu o .Urde R Sy vedi t ) vsu Sp;h| td; .r 42
527

[Rik Veda]

m<@l 8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ctuqoR?y;y" ) v0 1-54
46 W$(cTv;r'x' sU_m(
1-33 ]yiS]'xcSy;Sy sU_Sy;XVyo vx AiW" ) 1-10 29-31 33
p[qm;idv'xTyOc;mekon]'Xy;idtOcSy ]yiS]'Xy;eN{" 21-24
Ekv'Xy;idctsO,;' k;nItSy pOqu vso d;nStuit" 25-28 32
pv'Xy;idctsO,;' ;i]'Xy; v;yudvRe t;" ) 1 p[qmcR" p;dincOt( 24 6 10 23 29 33 itIy;idtOcSy
WIdxmI]yov'Xyekoni]'xI]yiS]'xIn; g;y]I 5 pMy;" kkp( 7
19 sMyekonv'XyobOhR tI 8 aMy; anupu ( 9 nvMy;" stobOhtI
11-12 Ek;dxI;dXyoivRprItor" p[g;q" Ek;dXy; bOhtI ;@Xy;
ivprIt; stobOhtI 13 ]yodXy; ipd; jgtI 14 ctudXR y;
ippIlkm?y; bOhtI 15 pdXy;" kkxr; 16 Wo@Xy;
ivr;$( 17 sdXy; jgtI 18 a;dXy; pr;OhtI 20
v'Xy; ivWmpd; bOhtI 21-22 24 32
Ekv'xI;v'xIctuv|xI;i]'xIn;' p" 25-28 pv'Xy;idctsO,;'
p[g;q" 25 27 pv'xIsv'XyobOhR tI 26 28 Wi@vX' y;v'Xyo"
stobOhtI 30 i]'Xy; ipd; ivr;$( 31 Eki]'Xy;oi,k zNd;'s

Tv;vt" puvso vymN{ p[,te " ) Sms Sq;thRrI,;m( 1


Tv;' ih sTymi{vo v d;t;rmW;m( ) v d;t;r' ryI,;m( 2
a; ySy te mihm;n' xtmtU e xtto ) gI.Rg,RO Nt k;rv" 3
sun Iqo `; s mTyoR y' mto ymymR ; ) m]" p;NTy&h" 4
d/;no gomdvt( suv IymR ;idTyjUt E/te ) sd; r;y; pu S pOh; 5
tmN{' d;nmImhe xvs;nm.IvmR ( ) x;n' r;y mhe 6
tSmn( ih sNTyUt yo iv; a.Irv" sc; )
tm; vhNtu sy" puv su' md;y hry" sut m( 7
ySte mdo vre< yo y N{ vO]h Ntm" )
y a;di d" Sv1n RO .yR" pOtn ;su du r" 8
yo du ro ivv;r v;Yyo v;je vSt tt; )
s n" xiv svn; vso gih gmme gomit v[j e 9
gVyo Wu ,o yq; pur ; yot rqy ; ) vrvS y mh;mh 10
528

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

nih te xUr r;/so Nt' vNd;m s]; )


dxS y; no m`vU cdi{vo /yo v;je .r;ivq 11
y Av" ;vy Ts%; ivet( s ved jinm; put " )
t' ive m;nuW ; yug e N{' hvNte tvW' ytuc " 12
s no v;je vvt; pu
v su" pur"Sq;t; m`v; vO]h ; .uv t( 13
a. vo vIrmN/so mdeW u g;y gr; mh; ivcet sm( )
N{' n;m uTy' x;ikn' vco yq; 14
ddI reK,StNve didvRsu didv;RjWe u put v;jnm( )
nUn mq 15
iveW ;mrJyNt' vsUn ;' s;s;'s' cdSy vpsR " )
py t o nUn mTyq 16
mh" su vo armWe Stv;mhe mIWe ar'gm ;y jGmye )
yDe .gIR .RvR mnWu ;' mt;my=s g;ye Tv; nms; gr; 17
ye p;tyNte aJm.gRrI,;' u.rWe ;m( )
yD' mihv,In;' su ' tu vv,In;' p[;?vre 18
p[. dum tR In;mN{ xv; .r )
rymSm>y' yuJy' codyNmte Jye' codyNmte 19
sint" susi ntg[ c] ceit sUntO )
p[;s h; sm[;$ ( sr' shNt' .uJ yu' v;jeW u pUVymR ( 20
a; s Etu y vd;\ adev " pUt mR ;dd e )
yq; cxo a" pOq u vs k;nIt3e Sy; Vyuy;dd e 21
Wi' sh;Sy;ytu ;snmu;^ n ;' v'xi t' xt; )
dx Xy;vIn;' xt; dx }yWI,;' dx gv;' sh; 22
dx Xy;v; A/{yo vItv;r;s a;xv" )
mq;[ ne m' in v;vtO "u 23
d;n;s" pOqu vs" k;nItSy sur ;/s" )
rq' ihr<yy' ddNm'ih" sU rr.U d( viWR mt v" 24
a; no v;yo mhe tne y;ih m%;y p;jse )
vy' ih te cm; .Ur d;vne sNmih d;vne 25
yo ae .vhR t e vSt ;S]" s stIn;m( )
529

[Rik Veda]

[Rik Veda]

m<@l 8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

E." some ." somsu " somp; d;n;y xupUtp;" 26


yo m m' cdu Tmn;mNd]' d;vne )
ar$ v( e a=e nWe su
Tvin su
r;y su
tu" 27
cQ ye3 vpui W y" Svr;t v;yo `Ot
;" )
aei Wt' rjei Wt' xunie Wt' p[;Jm tidd' nu tt( 28
a/ ip[y miWr;y Wi' sh;snm( )
a;n;m vO,;m( 29
g;vo n yUq mup yNt v/[y p m; yNt v/[y " 30
a/ y;rqe g,e xtmu;^ \ acdt( )
a/ eW u v'xi t' xt; 31
xt' d;se bLbUq e ivp[S t= a; dde )
te te v;yvme jn; mdNtIN{gop; mdNt dev gop;" 32
a/ Sy; yoW,; mhI p[t IcI vxm m( ) a/Km; iv nIyte 33
47 scTv;r'x' sU_m(
1-18 a;dxcRSy;Sy sU_Sy;S]t AiW" ) 1-13
p[qm;id]yodxc;Rm;idTy;" 14-18 ctudXR y;idp;n;;idTyoWso devt;"
) mh;pXzNd"

mih vo mht;mvo v, m] d;xWu e )


ym;idTy; a. &ho r=q; nem` ' nxdneh so v ty" sut yo v
ty" 1
vd; dev ; a`;n;m;idTy;so ap;itm( )
p=; vyo yqopr Vy1S me xmR yCzt;neh so v ty" sut yo v
ty" 2
Vy1S me a/ xmR tt( p=; vyo n yNtn )
iv;in ivvedso vQy; mn;mhe neh so v ty" sut yo v
ty" 3
ySm; ar;st =y' jIv;tu' c p[cte s" )
mnoivRS y `eidm a;idTy; r;y xte neh so v ty" sut yo v
ty" 4
530

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

pr ,o vO,j`; dug ;R, rQyo yq; )


Sy;meidN{Sy xmR <y;idTy;n;mtu ;vSyneh so v ty" sut yo v
ty" 5
prt de n ; jno yu m;dSy v;yit )
dev; ad.m[ ;x vo ym;idTy; ahet n;neh so v ty" sut yo v
ty" 6
n t' itGm' cn Tyjo n {;sd. t' gu )
ySm; xmR spq[ a;idTy;so ar;?vmneh so v ty" sut yo v
ty" 7
yu me dev ; aip ms yu?yNt v vmsR u )
yUy ' mho n Enso yUy m.;d u yt;neh so v ty" sut yo v ty"
8
aiditnR yTvidit" xmR yCztu )
m;t; m]Sy rev to yMR ,o v,Sy c;neh so v ty" sut yo v
ty" 9
yv ;" xmR xr,' y{' ydn;tur m( )
i]/;tu yQ y'1 tdSm;su iv yNtn;neh so v ty" sut yo v
ty" 10
a;idTy; av ih :yt;/ kl;idv Spx" )
sut IqmR vtR o yq;nu no neWq; sug mnhe so v ty" sut yo v ty"
11
neh .{' r= Svne n;vyw nopy; t )
gve c .{' /en ve vIr;y c vSyte neh so v ty" sut yo v
ty" 12
yd;ivyRdp ICy'1 dev;so aSt dutm( )
i]te tim; a;re aSmd( d/;tn;neh so v ty" sut yo v
ty" 13
y goWu du v' y;Sme dui htidRv" )
i]t;y ti.;vy; ;y pr; vh;neh so v ty" sut yo v ty"
14
531

[Rik Veda]

m<@l 8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ink v; `; ,vte j' v; duihtidRv" )


i]te du v' svmR ;PTye pr dSyneh so v ty" sut yo v ty"
15
td;y tdpse t' .;gmup sed Wu e )
i]t;y c it;y coWo du v' vh;neh so v ty" sut yo v
ty" 16
yq; kl;' yq; xf yq A,' s'n y;ms )
Ev; du v' svmR ;PTye s' ny;mSy neh so v ty" sut yo v ty"
17
ajw m;;sn;m c;.Um ;n;gso vym( )
Wo ySm;d( du v;d.w m;p tduC zTvneh so v ty" sut yo v
ty" 18
48 acTv;r'x' sU_m(
1-15 pdxcRSy;Sy sU_Sy `*r" k;<v" p[g;q AiW" ) somo devt; )
1-4 6-15 p[qm;idctuAc ;' W;iddx;n; i]up(
5 pMy; jgtI zNdsI

Sv;dor.= vys" sum/e ;" Sv;?yo vrvoivrSy )


ive y' dev ; t mTy;s o m/u b[vu Nto a. s'c rNt 1
aNt p[;g; aidit.Rv;Syvy;t; hrso dwVySy )
NdivN{Sy s:y' juW ;," *Iv /urm nu r;y A?y;" 2
ap;m sommm tO ; a.Um;gNm Jyoitrvd;m dev ;n( )
ik nUn mSm;n( ,vdr;it" ikmu /Ui tRrm tO mTySR y 3
x' no .v d a; pIt Ndo iptve som sUn ve sux
ve " )
s%ev s:y x's /Ir" p[ , a;yuj IvR se som t;rI" 4
me m; pIt; yxs yvo rq' n g;v" smn;h pvsR u )
te m; r=Ntu vs r];dut m; ;m;vyNTvNdv" 5
a' n m; mqt' s' iddIp" p[ c=y ,ui h vSyso n" )
aq; ih te md a; som mNye rev ;\ v p[ cr; pui mCz 6
iWr,e te mns; sut Sy .=Imih ip}ySyev r;y" )
532

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

som r;jn( p[ , a;yUi' W t;rIrh;nIv sUyoR v;sr;, 7


som r;jn( mO
y; n" SvSt tv Sms v[T y;3S tSy iv )
alitR d= t mNyurNdo m; no ayoR ank
u ;m' pr; d;" 8
Tv' ih nStNv" som gop; g;]eg ;]e inWsTq; nOc =;" )
yt( te vy' p[ mn;m v[t ;in s no mO suW%
; dev vSy" 9
AddU re, s:y; scey yo m; n rye
yR pIt" )
ay' y" somo Ny/;YySme tSm; N{' p[i trmMe y;yu" 10
ap Ty; aSqur inr; amIv; inr]sn( tmWIcIr.wW "u )
a; somo aSm;\ ahd( ivh;y; agNm y] p[itrNt a;yu" 11
yo n Ndu" iptro Tsu pIto mTyoR mTy;\ a;vvx
e )
tSmw som;y hivW; iv/em mOk aSy sumt * Sy;m 12
Tv' som iptO ." s'ivd;no nu ;v;pO qvI a; ttNq )
tSmw t Ndo hivW; iv/em vy' Sy;m ptyo ryI,;m( 13
];t;ro dev; a/ voct; no m; no in{; xt mot jLp" )
vy' somSy vh ip[y ;s" suv Ir;so vdqm; vdme 14
Tv' n" som vto vyo/;STv' SvivRd; vx; nOc =;" )
Tv' n Nd it." sjoW;" p;ih p;t;dtu v; pur St;t( 15
aq v;l%Lym( )
49 Ekonp;x' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy k;<v" p[Sk<v AiW" ) N{o devt; ) p[g;q"
ivWmc;| bOhtI smc;| stobOhtI zNd"

a. p[ v" sur ;/s mN{mcR yq; vde )


yo jrt>O yo m`v; puv su" she, ve x=it 1
xt;nIkv p[ jg;it /O,uy ; hNt vO] ;, d;xWu e )
gre rv p[ rs; aSy ipNvre d];, pu. ojs" 2
a; Tv; sut ;s Ndvo md; y N{ gvR," )
a;po n vj[ NvoKy'1 sr" pO, Nt xUr r;/se 3
anhe s' p[t r,' vv=,' m?v" Sv;idmI' ipb )
533

[Rik Veda]

m<@l 8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

a; yq; mNds;n" ikr;s n" p[ =u{ ve Tmn; /OW t( 4


a; n" Stommpu {vy;no ao n sotO ." )
y' te Sv/;vn( TSvdyNt /en v N{ k<veW u r;ty" 5
g'[ n vIr' nmsop seidm iv.Ui tm=t;vsum( )
{Iv vj[vto n st e =rNtIN{ /Ity" 6
y nUn ' y; yDe y; pOqVy;m/ )
ato no yDm;xu .mhR me t g[ ge[ .r; gih 7
ajr;so hryo ye t a;xvo v;t; v p[s =," )
ye.rpTy' mnuW " prIyse ye.ivR' Svx
e 8
Et;vtSt mh N{ su Sy gomt" )
yq; p[;vo m`vn( me?y;itq' yq; nIp;itq' /ne 9
yq; k<ve m`vn( ]sdSyv yq; pKqe dxvj[ e )
yq; goxyRe asnoA jnIN{ gomr<yvt( 10
50 p;x' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy k;<v" puiguAi W" ) N{o devt; ) p[g;q"
ivWmc;| bOhtI smc;| stobOhtI zNd"

p[ su ut ' sur ;/s mc; xm.ye )


y" suN vte Stuv t e k;My' vsu she, ve m'ht e 1
xt;nIk; het yo aSy du r; N{Sy smWo mhI" )
grnR .uJ m; m`vTsu ipNvte ydI' sut ; amNdWu" 2
ydI' sut ;s Ndvo . ip[y mmNdWu" )
a;po n /;y svn' m a; vso du`;v op d;xWu e 3
anhe s' vo hvm;nmUt ye m?v" =rNt /Ity" )
a; Tv; vso hvm;n;s Ndv p Sto]We u d/re 4
a; n" some Sv?vr y;no aTyo n toxte )
y' te Svd;vn( TSvdNt gUt yR " p*re zNdyse hvm( 5
p[ vIrmug '[ ivvc' /nSpOt' iv.Ui t' r;/so mh" )
{Iv vj[vto vsTu vn; sd; pIpeq d;xWu e 6
y nUn ' pr;vit yd( v; pOqVy;' idiv )
534

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ak ved

[Rik Veda]

yuj ;n N{ hr.mRhme t Av Ave.r; gih 7


rqr;so hryo ye te a/ aojo v;tSy ipp[i t )
ye.inR dSyu' mnuW o in`oWyo ye." Sv" prIyse 8
Et;vtSte vso v;m xUr nVys" )
yq; p[;v Etx' TVye /ne yq; vx' dxvj[ e 9
yq; k<ve m`vn( me/e a?vre dI`nR Iqe dmUn s )
yq; goxyRe asW;so ai{vo my go]' hrym( 10
51 Ekp;x' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy k;<v" uiguAi W" ) N{o devt; ) p[g;q"
ivWmc;| bOhtI smc;| stobOhtI zNd"

yq; mn* s;'vr ,* sommN{;ipb" sut m( )


nIp;itq* m`vn( me?y;itq* puig* uig* sc; 1
p;WR ;," p[Sk<v' sms;dyCzy;n' jv[m u tm( )
sh;<ysW;sd( gv;miO WSTvoto dSyve vOk" 2
y Kqe.nR vN/te cik AiWcodn" )
N{' tmCz; vd nVySy; mTyryNt' n .ojse 3
ySm; ak| sxIW;R,m;nOc u S]/;tum u m e pde )
s Tv1m ; iv; .uvn ;in cdd;idin p*'Sym( 4
yo no d;t; vsUn ;mN{' t' mhe vym( )
v; Sy sumi t' nvIysI' gmme gomit v[j e 5
ySmw Tv' vso d;n;y x=s s r;ySpoWmXnute )
t' Tv; vy' m`vN{ gvR," sut ;vNto hv;mhe 6
kd; cn StrIrs neN{ ss d;xWu e )
pope u m`vn( .Uy u te d;n' dev Sy pOCyte 7
p[ yo nn= e a>yojs; iv' v/"w xu,' in`oWyn( )
ydde StM.It( p[q ym 'U idvm;idin p;qvR " 8
ySy;y' iv a;yoR d;s" xev/p; ar" )
itrdy Re xme prIrv tu>yet( so aJyte ry" 9
tur < yvo m/um Nt' `Ot tu ' ivp[;s o akm ;ncO "u )Sme ry" ppq[ e vO<y'
535

[Rik Veda]

m<@l 8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

xvo Sme suv ;n;s Ndv" 10


52 ip;x' sU_m(
1-10 dxcRSy;Sy sU_Sy k;<v a;yuAi W" ) N{o devt; ) p[g;q"
ivWmc;| bOhtI smc;| stobOhtI zNd"

yq; mn* ivvSvit som' x;ipb" sut m( )


yq; i]te zNd N{ jujoWSy;y* m;dyse sc; 1
pOW/ e[ me?ye m;trnIN{ suv;ne amNdq;" )
yq; som' dxxp[e dxo<ye SyUmr Xm;vjO nU s 2
y Kq; kvl
; d/