You are on page 1of 2

ÂAÛI HOÜC TÁY NGUYÃN CÄÜNG HOÌA XAÎ HÄÜI CHUÍ NGHÉA VIÃÛT NAM

Âäüc láûp - Tæû do - Haûnh phuïc


KHOA KINH TÃÚ
THÅÌI KHOÏA BIÃØU HOÜC KYÌ 2 NÀM HOÜC 2008-2009
TUÁÖN THÆÏ 40 TÆÌ 11/05/2009 ÂÃÚN 17/05/2009 5/8/2009 8:45:07 AM
LÅÏP THÆÏ 2 THÆÏ 3 THÆÏ 4 THÆÏ 5 THÆÏ 6 THÆÏ 7 CHUÍ NHÁÛT
Ktãú NL 07 - - - - - - - - - - (5t)
P9.17 Saïng
QTKD 07 Lëch sæí Âaíng CSVN (5t) Lëch sæí Âaíng CSVN (5t) Lëch sæí Âaíng CSVN (5t)
P9.19 Chiãöu (GV:Ténh 30/60) (GV:Ténh 35/60) (GV:Ténh 40/60)

Kãú toaïn 07 Tin hoüc æïng duûng (5t) Tin hoüc æïng duûng (5t) Tin hoüc æïng duûng (5t)
P2.3 Chiãöu (GV:Thêch 20/30 TH PVTKT) (GV:Thêch 25/30 TH PVTKT) (GV:Thêch 30/30 TH PVTKT)

TC - NH 07A Taìi chênh tiãön tãû (5t) Taìi chênh tiãön tãû (5t) Taìi chênh tiãön tãû (5t) Taìi chênh tiãön tãû (5t) Taìi chênh tiãön tãû (5t)
P9.16 Chiãöu (GV:Yãún 25/60 PGÂ 200) (GV:Yãún 30/60 PGÂ 200) (GV:Yãún 40/60 PGÂ 200) (GV:Yãún 50/60 PGÂ 200) (GV:Yãún 60/60 PGÂ 200)

GD thãø cháút 4 (3t) Taìi chênh tiãön tãû (5t) Taìi chênh tiãön tãû (5t) Taìi chênh tiãön tãû (5t)
Saïng (GV:Thán 23/60TH) (GV:Yãún 40/60 PGÂ 200) (GV:Yãún 50/60 PGÂ 200) (GV:Yãún 60/60 PGÂ 200)

TC - NH 07B Tiãön tãû ngán haìng (5t) Tin hoüc æïng duûng (5t) Truìng phoìng 074061 (5t) Truìng phoìng 074061 (5t) Truìng phoìng 074061 (5t)
P2.20 Saïng (GV:Hàòng 60/60) (GV:Thêch 25/30 TH PVTKT) Hoüc våïi: TC - NH 07A Hoüc våïi: TC - NH 07A Hoüc våïi: TC - NH 07A

Truìng phoìng 074061 (5t) Truìng phoìng 074061 (5t) Truìng phoìng 074061 (5t) Truìng phoìng 074061 (5t) Truìng phoìng 074061 (5t)
Chiãöu Hoüc våïi: TC - NH 07A Hoüc våïi: TC - NH 07A Hoüc våïi: TC - NH 07A Hoüc våïi: TC - NH 07A Hoüc våïi: TC - NH 07A

Kinh tãú NL K2008 Kinh tãú vi mä 1 (5t) Xaïc suáút &TK toaïn (5t) Ngoaûi ngæî 2 (5t) Xaïc suáút &TK toaïn (5t) Xaïc suáút &TK toaïn (5t)
P2.11 Saïng (GV:Hoìa 40/60) (GV:Tuìng 15/60) (GV:Tënh 35/45) (GV:Tuìng 20/60) (GV:Tuìng 25/60)

Quaín trë KD K2008 Lëch sæí caïc HTKT (5t) Lëch sæí caïc HTKT (5t) Xaïc suáút &TK toaïn (5t) Lëch sæí caïc HTKT (5t) ------------------ (1t) Lëch sæí caïc HTKT (5t) Lëch sæí caïc HTKT (5t)
P2.18 Chiãöu (GV:Anh 25/60) (GV:Anh 30/60) (GV:Bäöng 35/60) (GV:Anh 35/60) (GV:Anh 45/60 P9.2) (GV:Anh 55/60 P9.2)

Lëch sæí caïc HTKT (5t) Lëch sæí caïc HTKT (5t)
Saïng (GV:Anh 45/60 P9.2) (GV:Anh 55/60 P9.2)

Kãú toaïn K2008 Xaïc suáút &TK toaïn (5t) Xaïc suáút &TK toaïn (5t)
P2.10 Chiãöu (GV:Bäöng 55/60) (GV:Bäöng 60/60)

TC- Ngán haìng K08 GD quäúc phoìng (5t) GD quäúc phoìng (5t) GD quäúc phoìng (5t) GD quäúc phoìng (5t) GD quäúc phoìng (5t)
P Saïng ( 110/180TH) ( 120/180TH) ( 130/180TH) ( 140/180TH) ( 150/180TH)

GD quäúc phoìng (5t) GD quäúc phoìng (5t) GD quäúc phoìng (5t) GD quäúc phoìng (5t) GD quäúc phoìng (5t)
Chiãöu ( 110/180TH) ( 120/180TH) ( 130/180TH) ( 140/180TH) ( 150/180TH)

Quaín Trë KDTM K08 Giaïo duûc QP (5t) Giaïo duûc QP (5t) Giaïo duûc QP (5t) Giaïo duûc QP (5t) Giaïo duûc QP (5t)
P Chiãöu ( 110/180TH) ( 120/180TH) ( 130/180TH) ( 140/180TH) ( 150/180TH)

Giaïo duûc QP (5t) Giaïo duûc QP (5t) Giaïo duûc QP (5t) Giaïo duûc QP (5t) Giaïo duûc QP (5t)
Saïng ( 110/180TH) ( 120/180TH) ( 130/180TH) ( 140/180TH) ( 150/180TH)

Luáût KD K08 Giaïo duûc QP (5t) Giaïo duûc QP (5t) Giaïo duûc QP (5t) Giaïo duûc QP (5t) Giaïo duûc QP (5t)
P Saïng ( 110/180TH) ( 120/180TH) ( 130/180TH) ( 140/180TH) ( 150/180TH)

Giaïo duûc QP (5t) Giaïo duûc QP (5t) Giaïo duûc QP (5t) Giaïo duûc QP (5t) Giaïo duûc QP (5t)
Chiãöu ( 110/180TH) ( 120/180TH) ( 130/180TH) ( 140/180TH) ( 150/180TH)

KTNL K2006 Quaín trë DN LN (5t) Quaín trë DN LN (5t) Quaín trë DN LN (5t)
P2.4 Chiãöu (GV:Ninh 5/45) (GV:Ninh 10/45) (GV:Ninh 15/45)
LÅÏP THÆÏ 2 THÆÏ 3 THÆÏ 4 THÆÏ 5 THÆÏ 6 THÆÏ 7 CHUÍ NHÁÛT
Quaín trë KD K2006 Quaín trë DN NN (5t) Quaín trë DN NN (5t) Phán têch HÂ KD (5t) Láûp vaì PT DA ÂT (5t) Láûp vaì PT DA ÂT (5t)
P2.6 Saïng (GV:Sàõc 55/60) (GV:Sàõc 60/60) (GV:Tçnh 45/45) (GV:Kham 50/60) (GV:Kham 55/60)

Kãúú toaïn K06 Láûp vaì PT DA ÂT (5t) Láûp vaì PT DA ÂT (5t) Kãú toaïn maïy (5t) Kãú toaïn maïy (5t) Kãú toaïn maïy (5t)
P2.3 Saïng (GV:Kham 35/45) (GV:Kham 40/45) (GV:Truïc 20/30) (GV:Truïc 25/30) (GV:Truïc 30/30)

T.chênh -NH K06A Chåì thènh giaíng (5t)


P2.9 Chiãöu
T.chênh -NH K06B Chåì thènh giaíng (5t)
P2.9 Saïng
Ngæåìi in: CN. Phan Thanh Chung

Related Interests