You are on page 1of 3

LITIE

c Regiopolitie Drenthe e Bureau Integriteit Zorg

PV van verhoor aangever


Proces-verbaalnummer Documentcode Onderzoek Betreft: Parketnummer RC-nummer Verbalisanten BIZ 2012-04 [ ]

Verhoor aangever J. van Woudenberg [ ]

[ 1
Karel Christiaan Martin Charles van Dijk en Wilt Edze Bijker, beiden inspecteur van regiopolitie Drenthe.

PROCES - VERBAAL
Wij verbalisanten werkzaam bij het Bureau !nlichtingen en Veiligheid, Bureau Integriteit Zorg van reqlopolttle Drenthe, verklaren het volgende: Op vrijdag 17 februari 2012, omstreeks 09.50 uur, hoorden wij in het bureau van politie aan de Balkengracht te Assen, als aangever de persoon van: Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteland Woonadres Postcode Woonplaats Geslacht Nationaliteit Van Woudenberg Jacobus ftoktober. Blsward Nederland 9891 BB 3 3 Ezinge Man Nederlandse

'*'

De aangever verklaarde: "Vanaf het jaar 2000 heb ik een ernstig arbeidsconflict gekregen met mijn voormalige werkgever, de regio politie Drenthe. Dit heeft er toe geleid dat ik voor het einde van de contractperiode bij de politie ben weggegaan. Ik wil nadrukkelijk stellen dat er bij mij geen enkele wrok of haat is achtergebleven ten aanzien van de politieorganisatie of de daar werkende ex-collega's. Ik heb echter wel het vermoeden, dat gezien de vele incidenten die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, dat mijn leven na 2000 een opeenstapeling is geworden van dit soort voorvallen. In de jaren erna heb ik diverse procedures gevoerd, zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk, die er nooit toe hebben geleid dat er wederhoor heeft plaatsgevonden. Naar mijn mening kan heel objectief gesteld worden dat er een stapeling is van incidenten heeft plaatsgevonden waarbij ik als burger buiten het recht ben gezet, mijn rechten worden mij

onthouden.
BIN 000353 Versie 1.00 Pagina 1 van 3

Ik wens aangifte te doen van valsheid in geschrifte gepleegd door twee politieambtenaren van de regiopolitie Drenthe, genaamd Tiemens en Damhuis. De valsheid in geschrifte betreft het opgemaakte proces-verbaal, waar een aantal pertinente onjuistheden en/of onvolkomenheden in staan vermeld in het door hen opgemaakte proces-verbaal. Ik verwijs voor de inhoudelijke gebeurtenis naar mijn document wat ik naar aanleiding hiervan heb opgemaakt. U kunt dit document als bijlage bij deze aangifte voegen. Het betreft mijn bezwaarschrift met CJIB-nummer 155071687. Puntsgewijs wil ik het volgende ten aanzien van de valsheid in geschrifte benoemen: Ik heb op 12 augustus 2011 omstreeks 14.41 uur, op de A28 geen 156 kilometer per uur gereden, zoals in het proces-verbaal is vermeld. Ik kan mij nog herinneren dat ik achter een camper heb gereden. Ik heb deze camper niet ingehaald voor het moment dat mijn snelheid werd gemeten. Daaruit concludeer mede ik dat ik nooit een dergelijke snelheid kan hebben gereden. Ik heb dit nader toegelicht in mijn bijgevoegde brief. De lasermeting heeft plaats gevonden vanaf het viaduct, zoals mij door de verbalisanten is verteld. Dit betekend dat de meting onder een hoek heeft plaatsgevonden. Aangezien er voor een juiste snelheidsbepaling twee metingen plaatsvinden, in dit geval onder een schuine hoek, is er hier sprake van een onjuiste meting. Overigens wil ik opmerken dat er ook geen andere gelegenheid ter plaatse was voor een meting. Gelet op de aanwezigheid van een vangrail ter plaatse zou ik dan de politieauto veel eerder hebben kunnen zien. Zoals in het proces-verbaal is gesteld dat het de mij bereden personenauto door de verbalisanten niet uit het oog is verloren. Dit is gezien de wegsituatie onmogelijk. Ik heb dit nader toegelicht in mijn bijgevoegde brief. Er is namelijk een bocht in de weg ter plaatse van de meting die een meting over de vermelde afstand eveneens onmogelijk maakt. In de Aankondiging van Beschikking, zoals die mij is verstrekt door de verbalisanten, en die bij deze aangifte is gevoegd, staan onder colom 'snelheid' de door de verbalisanten ingevulde meetgegevens van de lasergun. Er is namelijk onder een hoek van boven gemeten en er is onder een hoek van de zijlijn gemeten. Ik kan dus onmogelijk controleren of deze gegevens juist zijn opgenomen en juist vermeld. Ik verwijs daarbij naar een bijgevoegde schets waarin mijn bewering ten aanzien van de mogelijke onnauwkeurigheid wordt gestaafd. Aanvullend wil ik opmerken dat van genoemde Aankondiging van Beschikking niet beide zijden door de verbalisanten zijn ondertekend. Hierdoor is het voor mij niet met zekerheid vast te stellen of ik de juiste gekoppelde documenten heb ontvangen. De kopie die ik heb ontvangen bestaat namelijk uit twee kopien, n van de voorzijde en n van de achterzijde van de Aankondiging van Beschikking. Tevens overhandig ik u twee kopien van certificaten van de politiemedewerkers Tiemens en Damhuis. Zoals uit deze kopien blijkt is '.. dit document niet ondertekend door de betreffende politieambtenaar, .:hetgeen dus dit certificaat ongeldig maakt. Deze documenten zijn dus kennelijk digitaal bewerkt, hetgeen niet is toegestaan, en dat onderbouwt deze aangifte."

ada aangever zijn verklaring had doorgelezen, verklaarde hij daarin te volharden en ondertekende deze. weigerde hij de verklaring te ondertekenen. [geef toelichting]

BIN 000353 Versie 1.00

Pagina 2 van 3

Het verhoor werd op vrijdag 17 februari 2012, omstreeks 11.15 uur, beindigd.

o o

Ik onderbrak het verhoor tussen [tijd] en [tijd] uur voor [vul hier de redenen in voor de onderbreking]. [Voeg hier eventuele vrije tekst in ]"

Indien voor een zinsnede een 0 staat, is deze zinsnede slechts van toepassing wanneer hierin een kruis is geplaatst. Waarvan door ons op ambtsbelofte respectievelijk ambtseed is opgemaakt dit proces-verbaal, dat wij sloten en ondertekenden op 17 februari 2012 te Assen .. De verbalisanten,

BIN 000353 Versie 1.00

Pagina 3 van 3