You are on page 1of 4
Ἡ Θεία Λεηηοσργία : Ἐλ ἐθθιεζίαης εὐιογεῖηε ηόλ Θεόλ (κέρος β’) Π

Ἡ Θεία Λεηηοσργία : Ἐλ ἐθθιεζίαης εὐιογεῖηε ηόλ Θεόλ (κέρος β’)

Πξνρσξψληαο ζηήλ ἐμήγεζε ηῆο ζείαο Λεηηνπξγίαο ἀπφ ηφ «Δὐινγεκέλε ἟ Βαζηιεία ηνῦ Παηξφο… Ἀκήλ», πνχ ἀλαθέξακε ζηφ πξνεγνχκελν ηεῦρνο ὡο δνμνινγία ζηφλ Τξηζππφζηαην Θεφ, ἀθνινπζεῖ εἴδνο Παξάθιεζεο πξφο Αὐηφλ ἐθ ηνῦ ἱεξέσο «἖λ εἰξήλε ηνῦ Κπξίνπ δεεζῶκελ». Γειαδή ἄο παξαθαιέζνπκε ηφλ Κχξηνλ. Μᾶο πξνηξέπεη ὁ ἱεξέαο ὅινη καδί λά παξαθαιέζνπκε ηφλ Κχξην, θαί ἐκεῖο ζά πξέπεη λά ηφλ ἀθνχζνπκε λά ἐλεξγνπνηεζνχκε. Γέλ ζά πξέπεη ἁπιά λά εἴκαζηε ζεαηέο, ἥ ἀθξναηέο. Πξέπεη λά ζπκκεηάζρνπκε θαί λά ζπκκεηάζρνπκε ἐλεξγά, γηαηί ἟ Θεία Λεηηνπξγία εἶλαη ζπκπξνζεπρή. Γέλ πξέπεη ὅκσο λά μερλάκε ηά ὄξηα καο ἤ λά ηνῦ ἀπεπζπλφκαζηε ὅπσο-ὅπσο, ἐπεηδή ὁ Κχξηνο θαί Θεφο καο ζπγθαηαβαίλεη θαί δέρεηαη ηίο δεήζεηο καο. Γηα λά εἶλαη ἟ δέεζηο καο εὐπξφζδεθηε ζά πξέπεη λά γίλεη κέ ὁξηζκέλε ςπρηθή δηάζεζε. Πνηά ;; «἖λ εἰξήλε», κέ εἰξήλε. Γειαδή κέ ςπρή ἐιεχζεξε ἀπφ κίζνο θαί ἐρζξφηεηεο θαί ἀθφκε κέ ςπρή ἐιεχζεξε ἀπφ θξνληίδεο θαί κέξηκλεο πνχ εἶλαη γεκάηεο ἄγρνο θαί ηαξαρή. Ἔηζη δείρλνπκε ηήλ ἀγάπε πξφο ηνχο ζπλαλζξψπνπο καο κέ ηφ πξῶην θαί κέ ηφ δεχηεξν ηήλ ἀγάπε θαί ἀπφιπηε ἐκπηζηνζχλε πξφο ηφλ Θεφ. Καί αὐηή εἶλαη ἟ πξψηε ἐληνιή «Ἀγαπήζεηο Κχξηνλ ηφλ Θεφλ ζνπ…θαί ηφλ πιεζίνλ ζνπ ὡο ἑαπηφλ». Καί εἶλαη αὐηφ ηφ πάλ. Γηφηη ἐλ ηαχηαηο ηαῖο δπζίλ ἐληνιαῖο ὅινο ὁ λφκνο θαί νἱ πξνθῆηαη θξέκαληαη. Μέ δχν ιέμεηο δειαδή ὁ ιεηηνπξγφο ηά εἶπε ὅια. Καί εἶλαη ἟ ζεηξά ηνῦ ἱεξνςάιηε πνχ ἐθθσλεῖ ἐθ κέξνπο ηνῦ ιανῦ ηαπεηλά : «Κχξηε ἐιέεζνλ». Δἶλαη θαί αὐηφ κία δέεζε πνχ ἰζρχεη γηα ὅια. Τφ λά δεηάεη θαλείο ηφ ἔιενο ηνῦ Θενῦ ζεκαίλεη ὅηη δεηάεη ηήλ βαζηιεία ηνῦ Θενῦ. Καί ὁ Φξηζηφο ὑπνζρέζεθε ὅηη ζέ ὅζνπο δεηνῦλ ηήλ βαζηιεία ηνῦ Θενῦ ζά πξνζζέζεη θαί ὅζα ἄιια ηνχο ρξεηάδνληαη. «Εεηεῖηε ηήλ βαζηιεία ηνῦ Θενῦ θαί πάληα ηαῦηα πξνζηεζήζεηε ἟κῖλ» (Μαηζ. 5, 33). Πνηά εἶλαη ινηπφλ αὐηά πνχ ρξεηαδφκαζηε ;; Αἴηεκα πξῶην. «Ὑπέρ ηῆς ἄλφζελ εἰρήλες θαί ηῆς ζφηερίας ηῶλ υστῶλ ἡκῶλ ηοῦ Κσρίοσ δεεζώκελ». Καί πάιη ἟ ἀλαθνξά ζηήλ εἰξήλε. «Δἰξήλε»… Τφ γιπθχ ὄλνκα θαί ἟ ἔλλνηα πνχ ὅινη ἀλαδεηνῦκε θαί πνζνῦκε. Ἀιιά ζά δψζνπκε κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηήλ ιέμε «ἄλσζελ». Εεηάκε δειαδή ὄρη ηήλ ὁπνηαλδήπνηε εἰξήλε, ἀιιά αὐηή πνχ ἔξρεηαη «ἀπφ πάλσ» ἄλσζελ, ἀπφ ηφλ νὐξαλφ, ἀπφ ηφλ Θεφ. Τήλ εἰξήλε πνχ ραξίδεηαη ἀπφ ηφλ Λπηξσηή Κχξην, θαί κᾶο ἀπαιιάζζεη ἀπφ θάζε θφβν, ηχςε, κᾶο ἀπνδπλακψλεη ἀπφ ηήλ ἁκαξηία, θαί ἀλνίγεη δξφκνπο ἀγάπεο πξφο ηφλ Θεφ θαί ηνχο ἀλζξψπνπο.

θαί ἀλνίγεη δξφκνπο ἀγάπεο πξφο ηφλ Θεφ θαί ηνχο ἀλζξψπνπο. 1

1

Ἡ ζεηξά αὐηή κέ ηήλ εθθψλεζε ηνῦ ἱεξέσο «Δὐινγεκέλε…» ιέγνληαη «Δἰξεληθά». Ἤδε ζά ἔρνπκε θαηαιάβεη ηφ γηαηί. Γηφηη μεθηλνχκε κέ ηφ «἖λ εἰξήλε ηνῦ Κπξίνπ δεεζψκελ» θαί ἤδε, δχν θνξέο κέρξη ηψξα ἀλαθεξζήθακε ζ’αὐηήλ ηήλ εἰξήλε, πνπ ἀλνίγεη δξφκνπο γηα ηήλ ζσηεξίαλ καο. Ὅκσο ἀκέζσο κεηά θαί Τξίηε ἀλαθνξά ηνῦ ἱεξέσο. «Ὑπέρ ηῆς εἰρήλες ηοῦ ζύκπαληος θόζκοσ, εὐζηαζίας ηοῦ Θεοῦ ἐθθιεζηῶλ θαί ηῆς ηῶλ πάληφλ ἑλώζεφς ηοῦ Κσρίοσ δεεζώκελ». Τφ ἀγαζφ δειαδή ηῆο εἰξήλεο, κέ ηήλ ἔλλνηα πιένλ ηῆο εἰξεληθῆο ζπλππάξμεσο λά γίλεη ἀπφθηεκα ὅινπ ηνῦ θφζκνπ, ρσξίο θακία ἐμαίξεζε. Νά ιείςνπλ, θαί λά πάςνπλ νἱ δηαθνξέο, νἱ πφιεκνη, νἱ κάρεο. Νά ἐπηθξαηήζεη πλεῦκα ἀκνηβαίαο θαηαλνήζεσο, θαί ἀγάπεο ὥζηε νἱ ἖θθιεζίεο ζηαζεξά θαί ζζελαξά λά ἀγσλίδνληαη ηφλ θαιφλ ἀγῶλα …πνηφλ ;; …λα ἑλσζνχκε ὅινη ζε κία πνίκλε, κέ ἕλαλ ἀξρεγφ ηφλ Κχξηνλ ἟κῶλ Ἰεζνῦ Φξηζηφ. «Ὑπέρ ηοῦ ἁγίοσ οἴθοσ ηούηοσ θαί ηῶλ κεηά πίζηεφς θαί εὐιαβείας θαί θόβοσ Θεοῦ εἰζηόληφλ ἐλ αὐηῷ ηοῦ Κσρίοσ δεεζώκελ». Ἄο παξαθαιέζνπκε ηφλ Κχξηνλ καο γηά ηφλ Οἶθνλ αὐηνῦ ηφλ ἅγηνλ, ηφλ λαφ κέζα ζηφλ ὁπνῖν βξηζθφκαζηε, θαί γη’ αὐηνχο πνχ κπαίλνπλ (ηῶλ εἰζηφλησλ) κέζα ζ’ αὐηφλ κέ πίζηε, κέ εὐιάβεηα, θαί κέ θφβν Θενῦ. Ἄλ ἕλαο Μσυζήο ἔβγαιε ηά ὑπνδήκαηά ηνπ γηά λά πιεζηάζεη ζηήλ βάην «ηήλ θιεγφκελελ θαί κή θαηφκελελ» πφζν ζά πξέπεη ἐκεῖο κπαίλνληαο ζηφ «ζπίηη» ηνῦ Παληνθξάηνξνο Θενῦ, λά κᾶο θαηαιακβάλεη δένο. Καηά ηήλ εἴζνδφ καο λά θάλνπκε εὐιαβηθά ηφλ ζηαπξφ καο, λά ἀλάβνπκε ηαπεηλά ηφ θεξί καο, λά ἀζπαδφκαζηε ἞ζχρσο ηίο ἅγηεο εἰθφλεο θαί λά ἀπνηξαβηψκαζηε ζέ κηά κεξηά γηά λά ἀθνχζνπκε κέ εξεκία ηφλ ιφγν ηνῦ Θενῦ. «Ὑπέρ ηοῦ Ἀρτηεπηζθόποσ ἡκῶλ (ἀλαθέρεηαη ηό ὄλοκα ηοῦ Μεηροποιίηοσ ηῆς περηοτῆς ὅποσ βρίζθεηαη ἡ Ἐθθιεζία) ηοῦ ηηκίοσ πρεζβσηερίοσ, ηῆς ἐλ Χρηζηῷ δηαθολίας, παληός ηοῦ θιήροσ θαί ηοῦ ιαοῦ». Ἄλ δέλ ὑπῆξραλ νἱ ἱεξεῖο δέλ ζά γηλφηαλ Θεία Λεηηνπξγία. Μεγάιε ὑςίζηε ηηκή λά δηαθνλνῦλ ηφλ Θεφ θαί λά ζπλεξγάδνληαη καδί Τνπ, ζηφ ὑςειφ ἔξγν ηῆο ζσηεξίαο ηνῦ ἀλζξψπνπ. Τφζν κεγάιε ηηκή πνχ ὁ Ἅγηνο Κνζκᾶο ὁ Αἰησιφο ἔιεγε ραξαθηεξηζηηθά : «ἄλ ηχρεη ἔλαο ἱεξέαο θαί ἕλαο ἄγγεινο, ηφλ ἱεξέα λά πξνηηκήζεηο γηαηί εἶλαη ἀλψηεξνο ἀπ’ ηνχο ἀγγέινπο». Αὐηή ἟ δέεζε δειψλεη ἕλα ἐιάρηζην ρξένο εὐγλσκνζχλεο ζηνχο πλεπκαηηθνχο καο Παηέξεο, θαί ἱεξαξρηθῶο πξῶηα ζηφλ Σεβ/ην Μεηξνπνιίηε ὡο θεθαιή ηῆο ηνπηθῆο ἖θθιεζίαο πνχ πεγάδεη πάζα ἐθθιεζηαζηηθή δηθανδνζία, κεηά ηνχο πξεζβχηεξνπο-ἱεξεῖο ὅπνπ ιεηηνπξγνῦλ ζηνχο ἱεξνχο Νανχο ὑπφ ηφλ αὐηφλ ἖πίζθνπνλ, ὅζνπο δηαθνλνχλ ἐλ Φξηζηῷ, θαί ὅινλ γεληθά ηφλ θιήξν (δηάθνλνη, ὑπνδηάθνλνη, ἱεξνςάιηαη, κνλαρνί-έο) θαί ὅινλ ηφλ ιαφ ηνῦ Θενῦ. Σηήλ ζπλέρεηα ἟ ἖θθιεζία καο ζά κᾶο ὑπνδείμεη θαί ἕλα ἄιιν ρξένο. Τφ θαζήθνλ λά παξαθαιέζνπκε ηφλ Κχξηνλ :

«Ὑπέρ ηοῦ εὐζεβοῦς ἡκῶλ ἔζλοσς θαί ηοῦ θηιοτρίζηοσ ζηραηοῦ». Γηά ηφ ἔζλνο καο πνχ πξέπεη λά ηφ δηαθξίλεη ἟ εὐζέβεηα, θαί γηά ηφλ ζηξαηφ ηφλ θηιφρξηζην, πνχ πξέπεη λά ἀγξππλᾶ ζηίο ἐπάιμεηο ὑπεξαζπίδνληαο ηά ἱεξά θαί ὅζηα ηνῦ ρξηζηεπψλπκνπ πιεξψκαηνο ἟ ἖θθιεζία ηνῦ Θενῦ ἀπαγγέιεη αἴηεζε ὥζηε ἟ Φάξηο ηνῦ Θενῦ θαί ἟ ζπλεξγεία ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο θσηίδεη θαί θαζνδεγεῖ ἀξρνκέλνπο θαί ἄξρνληαο εἰο ὀδφλ Ἀιεζείαο. Ἀκήλ. Γέλνηην.

εἰο ὀδφλ Ἀιεζείαο. Ἀκήλ. Γέλνηην. Μέ ἀγάπε π.Μελᾶο Ἀιεμηάδεο 2

Μέ ἀγάπε

π.Μελᾶο Ἀιεμηάδεο

2

«Ἡ πλοή ηοῦ Ἁγίοσ Πλεύκαηος»

α'. Τί εἶλαη ηὸ Ἅγην Πλεῦκα θαὶ ηί δίλεη ζηὸλ ἄλζξσπν.

Τὸ Ἅγην Πλεῦκα εἶλαη ὁ Θεφο, ηὸ ηξίην πξφζσπν ηῆο Ἁγίαο Τξηάδνο, παληνδχλακν ὅπσο ὁ Παηέξαο θαὶ ὁ Υἱφο. Τὸ Ἅγην Πλεῦκα δσνγνλεῖ, ἐκςπρψλεη θαὶ ἐλδπλακψλεη ηὰ πιάζκαηα. Αὐηὸ δίλεη ζηὰ δῶα ηὴ δσή, ζηνὺο ἀλζξψπνπο ηὸ λνῦ θαὶ ζηνὺο ρξηζηηαλνὺο ηὴλ ἀλψηεξε δσή, ηὴλ πλεπκαηηθή. Αὐηὸ θσηίδεη ηὸλ ἄλζξσπν θαὶ ηὸλ βνεζάεη λὰ κπεῖ ζηὴ βαζηιεία ηῶλ νὐξαλῶλ. Τὸ Ἅγην Πλεῦκα δίλεηαη ζηὸλ θαζέλα καο ὄρη ζχκθσλα κὲ ηὴλ ἀμία ηῶλ θαιῶλ ἔξγσλ ηνπ, ἀιιὰ δσξεάλ, ζχκθσλα κὲ ηὸ ἔιενο ηνῦ Θενῦ, γηὰ ηὴ ζσηεξία ηνπ.

Tί ραξίδεη ζηὸλ ἄλζξσπν ηὸ Ἅγην Πλεῦκα.

1 . Ὅ ηαλ

δ ί λ ε η π ί ζ η ε θ α ὶ θ φ η η ζ κ ό . Φσξὶο Αὐηφ,

δσληαλὴ πίζηε. Φσξὶο ηὸ θσηηζκφ Τνπ, θαὶ ὁ πηὸ ζνθὸο θαὶ κνξθσκέλνο ἄλζξσπνο εἶλαη ὁιφηεια ηπθιὸο ὡο πξὸο ηὰ ἔξγα ηνῦ Θενῦ θαὶ ηὴλ θηίζε Τνπ. Ἀπελαληίαο, ηὸ Ἅγην Πλεῦκα

κπνξεῖ λὰ θσηίζεη ἐζσηεξηθὰ θαὶ ηὸλ πηὸ ἀκφξθσην θαὶ ἁπιντθὸ ἄλζξσπν, λὰ ηνῦ ἀπνθαιχςεη ἄκεζα ηὰ ἔξγα ηνῦ Θενῦ θαὶ λὰ ηνῦ πξνζθέξεη ηὴ γιπθεηὰ γεχζε ηῆο βαζηιείαο Τνπ. Ὁ ἄλζξσπνο πνὺ ἔρεη κέζα ηνπ ηὸ Ἅγην Πλεῦκα, αἰζζάλεηαη ζηὴλ ςπρή ηνπ ἕλα ἀζπλήζηζην θῶο, πνὺ ηνῦ ἦηαλ ὁιφηεια ἄγλσζην κέρξη ηφηε.

2 . Τὸ

ἀ ι ε ζ η λ ὴ ἀ γ ά π ε . Ἡ ἀιεζηλὴ ἀγάπε εἶλαη ζὰλ κία θαζαξὴ θσηηά, κία πεγὴ ζεξκφηεηαο, πνὺ δεζηαίλεη ηὴλ θαξδηά. Δἶλαη κία ξίδα, πνὺ βιαζηάλεη κέζα ζηὴλ θαξδηὰ ὅια ηὰ θαιὰ ἔξγα.

Γηὰ ηὸλ ἄλζξσπν πνὺ ἔρεη δσνγνλεζεῖ ἀπὸ ηὴλ ἀιεζηλὴ ἀγάπε, ηίπνηα δὲλ εἶλαη δχζθνιν, θνβεξὸ ἠ ἀδχλαην. Γη' αὐηὸλ θαλέλαο λφκνο δὲλ εἶλαη βαξχο, θακηὰ ἐληνιὴ δὲλ εἶλαη ἀλεθάξκνζηε. Ὅια ηνπ εἶλαη εὔθνια. Ἡ πίζηε θαὶ ἟ ἀγάπε, πνὺ ραξίδεη ζηὸλ ἄλζξσπν ηὸ Ἅγην Πλεῦκα, εἶλαη ηφζν κεγάια θαὶ δπλαηὰ

ὄπια ζηὰ ρέξηα ηνπ, πνχ, ἂλ ηὰ ἔρεη, κπνξεῖ εὔθνια, ἄλεηα, κὲ ραξὰ θαὶ γαιήλε λὰ βαδίζεη ηὸ δξφκν πνὺ βάδηζε ὁ Φξηζηφο.

3 . Τὸ

ἄλζρφ πο δύ λακε, γη ὰ λ ’ ἀληηζηέθεηαη ζ η ο ὺ ς π ε η ρ α ζ κ ο ὺ ς η ο ῦ θ ό ζ κ ο σ . Ἔηζη, ρξεζηκνπνηεῖ βέβαηα ηὰ ἐπίγεηα ἀγαζά, ἀιιὰ ζὰλ πεξαζηηθὸο ηαμηδηψηεο, ρσξὶο λὰ θνιιάεη ζ' αὐηὰ ηὴλ θαξδηά ηνπ. Ἀληίζεηα, ὁ ἄλζξσπνο πνὺ δὲλ ἔρεη κέζα ηνπ ηὸ Ἅγην Πλεῦκα, ὅζν κνξθσκέλνο θαὶ ἔμππλνο θη ἂλ εἶλαη, κέλεη

πάληα δνῦινο θαὶ αἰρκάισηνο ηνῦ θφζκνπ.

4 . Τὸ

θ α ὶ ζ ο θ ί α . Αὐηὸ ηὸ βιέπνπκε θαηεμνρὴλ ζηνὺο ἁγίνπο ἀπνζηφινπο, πνχ, πξὶλ ιάβνπλ ηὸ Ἅγην Πλεῦκα, ἦηαλ

ἀγξάκκαηνη θαὶ ἁπιντθνὶ ἄλζξσπνη, ὕζηεξα ὅκσο θαλεὶο δὲλ κπνξνῦζε λ' ἀληηζηαζεῖ ζηὴ ζνθία θαὶ ηὴ δχλακε ηνῦ ιφγνπ ηνπο. Τὸ Ἅγην Πλεῦκα ραξίδεη ζνθία ὄρη κφλν ζηὰ ιφγηα ηνῦ ἀλζξψπνπ, ἀιιὰ θαὶ ζηὶο πξάμεηο ηνπ. Ἔηζη, ι.ρ., ἐθεῖλνο πνὺ ἔρεη κέζα ηνπ ηὸ Πλεῦκα, πάληα ζὰ βξεῖ ηὸ ρξφλν θαὶ ηὸλ ηξφπν λὰ θξνληίζεη γηὰ ηὴ ζσηεξία ηνπ, ἀθφκα θαὶ κέζα ζηὸ ζφξπβν ηνῦ θφζκνπ.

5 . Τὸ

ἔρεη κέζα ηνπ ηὸ Ἅγην

ε ὐ η σ τ ί α θ α ὶ η ὴ λ ἀ ζ ά ι ε σ η ε ε ἰ ρ ή λ ε . Ὁ ἄλζξσπνο πνὺ δὲλ

Πλεῦκα, πνηὲ δὲλ κπνξεῖ λὰ ραξεῖ ἀιεζηλά, λὰ εὐραξηζηεζεῖ θαζαξά, λὰ ληψζεη ηὴλ εἰξήλε πνὺ γιπθαίλεη ηὴλ ςπρή. Δἶλαη ἀιήζεηα ὅηη θάπνπ θάπνπ ραίξεηαη. Μὰ ἟ ραξά ηνπ εἶλαη ζηηγκηαία θαὶ

θαηοηθήζεη

κέζα

ζηὸλ

ἄλζρφ πο

ηὸ

Ἅγη ο

Πλεῦκα,

ηοῦ

θαλεὶο δὲλ κπνξεῖ λὰ ἔρεη ἀιεζηλὴ θαὶ

Ἅγη ο

Πλεῦ κα

γελλάεη

ζηὴλ θαρδηὰ ηοῦ ἀλζρώ ποσ ηὴλ

ζηὴλ θαρδηὰ ηοῦ ἀλζρώ ποσ ηὴλ Ἅγη ο Πλεῦκα δί λεη ἀθόκα ζηὸλ

Ἅγη ο

Πλεῦκα

δί λεη

ἀθόκα

ζηὸλ

Ἅγη ο

Πλεῦκα

δί λεη

ζηὸλ ἄλζρφ πο

Ἅγη ο

Πλεῦκα

ταρί δεη

ηὴλ

ἀιεζη λὴ

ταρά,

ηὴλ

θαρδηαθὴ

3

ὄρη θαζαξή. Κάπνπ-θάπνπ δηαζθεδάδεη. Μὰ νἱ δηαζθεδάζεηο ηνπ εἶλαη πάληα θελέο, ἀλνχζηεο, θαὶ κεηὰ ἀπ' αὐηὲο ηὸλ θπξηεχεη κία ἀθφκα κεγαιχηεξε ζηελνρψξηα. Κάπνπ-θάπνπ εἶλαη ἤξεκνο. Μὰ ἟ ἞ξεκία ηνπ δὲλ εἶλαη ἟ πλεπκαηηθὴ εἰξήλε, εἶλαη λάξθε ηῆο ςπρῆο. Καὶ ἀιίκνλν ζ' ἐθεῖλνλ πνὺ δὲλ πξνζπαζεῖ θαὶ δὲλ ζέιεη λὰ μππλήζεη ἀπ' αὐηὴ ηὴ λάξθε!

6 . Τ ὸ Ἅ γ η ο Π λ ε ῦ κ α δ ί λ ε η θ α ὶ η ὴ λ ἀ ι ε ζ η λ ὴ η α π ε ί λ φ ζ ε . Ὁ ἄλζξσπνο,

ἀθφκα θαὶ ὁ πηὸ γλσζηηθφο, δὲλ κπνξεῖ λὰ γλσξίζεη ηὸλ ἑαπηφ ηνπ ὅζν πξέπεη, ἂλ δὲλ ἔρεη κέζα ηνπ ηὸ Ἅγην Πλεῦκα. Γηαηί ρσξὶο ηὴ ζεία βνήζεηα, δὲλ κπνξεῖ λὰ δεῖ ηὴλ πξαγκαηηθὴ θαηάζηαζε ηῆο ςπρῆο ηνπ. Ἂλ εἶλαη ηίκηνο θαὶ θάλεη θαλέλα θαιὸ ζηνὺο ζπλαλζξψπνπο ηνπ, λνκίδεη πῶο εἶλαη δίθαηνο ἠ θαί, ζὲ ζχγθξηζε κὲ ηνὺο ἄιινπο, ηέιεηνο θαὶ πῶο δὲλ ηνῦ ρξεηάδεηαη ηίπνη' ἄιιν! Τὸ Ἅγην Πλεῦκα, ὅηαλ θαηνηθήζεη κέζα καο, κᾶο ἀπνθαιχπηεη ὅιε ηὴλ ἐζσηεξηθή καο θηψρηα θαὶ ἀδπλακία. Καὶ ἀλάκεζα ζηὶο ἀξεηέο καο, πξνβάιιεη ὅιεο ηὶο ἁκαξηίεο καο, ηὴλ ἀκέιεηά καο, ηὴλ ἀδηαθνξία καο γηὰ ηὴ ζσηεξία ηῶλ ἄιισλ, ηὴλ ἰδηνηέιεηά καο ἀθφκα θαὶ ἐθεῖ πνὺ θαηλφκαζηε κεγαιφςπρνη, ηὴλ παρπιὴ θηιαπηία καο ἀθφκα θαὶ ἐθεῖ πνὺ πνηὲ δὲλ ηὴλ ὑπνπηεπφκαζηαλ. Κνληνινγίο, ηὸ Ἅγην Πλεῦκα καο ηὰ δείρλεη ὅια, ὅπσο πξαγκαηηθὰ εἶλαη. Καὶ ηφηε ἀξρίδνπκε λ' ἀπνθηᾶκε ηὴλ ἀιεζηλὴ ηαπείλσζε. Τφηε ἀξρίδνπκε λὰ ράλνπκε ηὴλ

ἐκπηζηνζχλε καο ζηὶο δηθέο καο δπλάκεηο θαὶ ἀξεηέο. Τφηε ἀξρίδνπκε λὰ ζεσξνῦκε ηὸλ ἑαπηφ καο ρεηξφηεξν ἀπὸ ηνὺο ἄιινπο ἀλζξψπνπο. Καὶ ηαπεηλσκέλνη κπξνζηὰ ζηὸλ Ἰεζνῦ Φξηζηφ, ἀξρίδνπκε λὰ κεηαλννῦκε εἰιηθξηλὰ θαὶ λὰ ἐιπίδνπκε κφλν ζ' ἖θεῖλνλ.

7 . Τὸ Ἅγη ο Πλεῦκα κᾶς δη δάζθεη , ηέιος, ηὴλ ἀιεζη λὴ

π ρ ο ζ ε σ τ ή . Καλέλαο δὲλ κπνξεῖ λὰ θάλεη πξνζεπρὴ πξαγκαηηθὰ εὐάξεζηε ζηὸ Θεφ, πξὶλ ιάβεη ηὸ Ἅγην Πλεῦκα. Γηαηί ἂλ ἀξρίζεη λὰ πξνζεχρεηαη, ρσξὶο λὰ ἔρεη κέζα ηνπ ηὸ Ἅγην Πλεῦκα, ζὰ δεῖ ηὸ λνῦ ηνπ λὰ κὴλ κπνξεῖ λὰ ζπγθεληξσζεῖ. ἖πηπιένλ, δὲλ γλσξίδεη, ὅπσο πξέπεη, νὔηε ηὸλ ἑαπηφ ηνπ νὔηε ηὶο ἀλάγθεο ηνπ νὔηε ηί λὰ δεηήζεη νὔηε πῶο λὰ ηὸ δεηήζεη ἀπὸ ηὸ Θεφ. Καιὰ-θαιὰ δὲλ μέξεη νὔηε ηί εἶλαη ὁ Θεφο. Ὅπνηνο, ὅκσο, ἔρεη κέζα ηνπ ηὸ Ἅγην Πλεῦκα, γλσξίδεη ηὸ Θεφ, βιέπεη ὅηη Αὐηὸο εἶλαη ὁ Παηέξαο ηνπ θαὶ μέξεη πῶο λὰ Τὸλ πιεζηάζεη, πῶο λὰ Τὸλ παξαθαιέζεη θαὶ ηί λὰ Τνῦ δεηήζεη. Οἱ ζθέςεηο ηνπ ζηὴλ πξνζεπρὴ εἶλαη εὔηαθηεο, θαζαξέο, πξνζεισκέλεο κφλν ζηὸλ Κχξην. Ἕλαο ηέηνηνο ἄλζξσπνο κπνξεῖ κὲ ηὴλ πξνζεπρή ηνπ λὰ πεηχρεη ηὰ πάληα, ἀθφκα θαὶ βνπλὰ λὰ κεηαθηλήζεη.Νά, ινηπφλ, ηί ραξίδεη ηὸ Ἅγην Πλεῦκα ζ' ἐθεῖλνλ πνὺ Τὸ ἔρεη ιάβεη. Βιέπεηε ὅηη, ρσξὶο ηὴ βνήζεηα θαὶ ηὴ ζπλέξγεηα ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο, εἶλαη ἀδχλαηνλ ὄρη κφλν λὰ κπνῦκε ζηὴλ νὐξάληα βαζηιεία, ἀιιὰ θη ἕλα βῆκα λὰ θάλνπκε ζηὸ δξφκν πνὺ ὁδεγεῖ ἐθεῖ. Γη' αὐηὸ εἶλαη ἀπαξαίηεην λὰ πνζνῦκε θαὶ λὰ δεηᾶκε ηὸ Ἅγην Πλεῦκα εἶλαη ἀπαξαίηεην λὰ Τὸ ἀπνθηήζνπκε θαὶ λὰ Τὸ ἔρνπκε πάληα κέζα καο, ὅπσο Τὸ εἶραλ νἱ ἅγηνη ἀπφζηνινη.

(Ἁγίνπ Ἰλλνθεληίνπ Μφζραο)

ὅπσο Τὸ εἶραλ νἱ ἅγηνη ἀπφζηνινη. ( Ἁγίνπ Ἰλλνθεληίνπ Μφζραο ) 4

4