Nr. înregistrare : ……………… Data: …………………………….

DOMNULE RECTOR, Subsemnatul ………………………………, având CNP …………......, născut în anul …….., luna …………………, ziua ………., în localitatea ………………, Judeţul ……………., în calitate de absolvent al Universităţii Spiru Haret din Bucureşti, Facultatea de …………………………, specializarea ………………………… – forma ID, posesor al adeverinţei nr. ……/……………, înţeleg să formulez prin prezenta, CERERE DE ELIBERARE A DIPLOMEI DE LICENŢĂ Conform EXAMENULUI DE LICENŢĂ susţinut şi promovat în condiţiile impuse de Universitatea Spiru Haret, în sesiunea iunie 2009, obţinând la proba Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate media ………. (……………), dobândind Titlul de Licenţiat în …………………….... Regulamentul privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior, aprobat prin Ordinul nr.2287/2007- Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 716 din 23/10/2007 prevede la Capitolul IV – Eliberarea actelor de studii Art. 20 (1) Titularii sau împuterniciţii acestora au dreptul să solicite eliberarea actelor completate, după termenul aprobat de senatul instituţiei, care poate fi cel mult 12 luni de la finalizarea studiilor. Capitolul VI – Dispoziţii finale Art. 38 După finalizarea complete a studiilor, la cerere, absolvenţilor li se eliberează Adeverinţa de absolvire a studiilor, al cărei termen de valabilitate este maximum 12 luni, iar Metodologia Universităţii Spiru Haret nr. 1405/21.05.2009, de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor, prevede la Cap. VII- Dispoziţii finale: „Universitatea Spiru Haret, ca instituţie organizatoare a examenelor de licenţă, eliberează diploma de licenţă însoţite de Suplimentul de Diplomă, după cel mult 12 luni de la încheierea examenului de licenţă. Având în vedere legile şi regulamentul în vigoare, Metodologia Universităţii Spiru Haret şi implicit faptul că termenul de eliberare a diplomei este depăşit din punct de vedere legal, vă solicit eliberarea DIPLOMEI DE LICENŢĂ ŞI A SUPLIMENTULUI LA DIPLOMĂ. Menţionez faptul că diploma de licenţă îmi este urgent necesară pentru a o prezenta la Departamentul resurse umane, în instituţia unde lucrez, pentru completarea dosarului personal care este necesar la promovarea/selecţia mea în diferite situaţii şi împrejurări(în cazul restructurărilor, ş.a.). Neprezentarea diplomei mă poate afecta în acest sens(desfacerea contractului sau restructurarea postului în urma unor evaluări, pentru fals în acte şi alte elemente de natura juridica care mi-ar putea aduce atingere în relaţia mea cu un alt angajator din cadrul instituţiilor de stat). Rog să fiu înştiinţat în scris în termen de 30 de zile (de la data înregistrării prezentei cereri, din momentul semnării primirii prin poştă sau prin fax a acestei cereri) asupra soluţionării prezentei cereri. Vă mulţumesc. Data: ___.___.2010 Semnătura: ………………………………

Adresa de corespondenta: ………………………………………, domiciliat in …………, str. …………........ nr……, Bl………, Sc….., Ap……., cod postal …………; judeţul ……………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful