¢ù«ªÿG

Ω2013 ƒ«dƒj 4 ≥aGƒŸG `g 1434 ¿ÉÑ©°T øe 25
(1043) Oó©dG
Thursday 4 - July 2013

issue No (1044)

ájDhQ .. IÉ«◊G

áæ£∏°ùdG »`a ä’É°üJ’G ó¡`°ûe ≈∏Y IójóL ᪰üH ™°Vh ¤EG ≈©°ùf :z¢SQƒædG{`d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

04 ..........................................................

áëØ°U 24

:»`fhÎ``μd’G ó``jÈ`dG

‫ ﺑﻴﺴﺔ‬٢٠٠

info@alroya.info

www.alroya.info

ôjôëàdG ¢ù«FQ ΩÉ©dG ôjóŸG

»FÉ£dG ”ÉM

ô°ûædGh áaÉë°ü∏d ÉjDhôdG á°ù°SDƒe øY Qó°üJ á∏eÉ°T ájOÉ°üàbG á«eƒj

»μjôeC’G¢ù«FôdGÅæ¡j¿É£∏°ùdG ádÓL
á«fɪ©dG - §≤°ùe
ˆG ¬¶ØM- º¶©ŸG ó«©°S ø``H ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á``dÓ``÷G ÖMÉ°U Iô°†M å©H
IóëàŸG äÉ``j’ƒ``dG ¢ù«FQ É``eÉ``HhCG ∑GQÉ``H ¢ù«FôdG á`eÉ`îa ≈`dEG á`Äæ¡J á`«bôH ` gÉ``YQh
Ö«WCG º¶©ŸG ¿É£∏°ùdG ádÓL É¡æªs °V ..√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæà ;á«μjôeC’G
»μjôeC’G Ö©°û∏dh IOÉ``©`°`ù`dGh áë°üdG ô``aGƒ``H ¬àeÉîØd ¬JÉ«æ“ ¥ó``°` UCGh ,¬«fÉ¡J
.»bôdGh Ωó≤àdG øe ójõŸG ≥jó°üdG

ájõgÉL ≈∏Y ∞≤j áMÉ«°ùdG ôjRh
∞`jô`ÿG QGhR ∫É``Ñ≤à°S’ QÉ``ØX
á«fɪ©dG - ádÓ°U
™jQÉ°ûŸGh ™``bGƒ``ŸG ,¢``ù` eCG ,áMÉ«°ùdG ô``jRh …Rô``ë` ŸG ô°UÉf ø``H ó``ª`MCG ‹É``©`e ó≤ØJ
.. QÉØX á¶aÉëà á«MÉ«°ùdGh á«eóÿG ™bGƒŸG Ú°ù–h IAÉØc ™aQ áæé∏d á«MÉ«°ùdG
´ÓW’Gh ,ôjôªM á≤£æà ôaÉ°ùŸG áMGh äGõ«¡Œ ≈∏Y ±ƒbƒdG äGQÉjõdG ∫ÓN ”h
QGR ɪc .È``dG ≥``jô``W ø``Y Ú``eOÉ``≤`dG ìÉ«°ù∏d äÉeƒ∏©eh äÉ``eó``N ø``e áeó≤J É``e ≈∏Y
ºFÉ≤dG á©°SƒàdGh á«MÉ«°ùdG ≥aGôŸG äÉæ«°ù– ∫ɪYCG ≈∏Y ±ƒbƒ∏d õjRôL ÚY ¬«dÉ©e
á≤£æà ôjƒ£àdGh áfÉ«°üdG ∫ɪYCG áæjÉ©Ã ¬«dÉ©e ΩÉ«b ¤EG áaÉ°VEG ,É«k dÉM Égò«ØæJ
å«M ;ÚJBG π¡°ùH »¡«aÎdG ájó∏ÑdG õcôà ,¢ùeCG ,¬JGQÉjR ¬«dÉ©e ºààNGh ..π«°ù¨ŸG
≥aGôe øY ìô°T ¤EG ™ªà°SG ɪc ,¿ÉLô¡ŸG Iô``FGO ÉgòØæJ »àdG äGõ«¡éàdG ≈∏Y ™∏WG
.ΩÉ©dG Gòg »MÉ«°ùdG ádÓ°U ¿ÉLô¡e ∫ÓN øe É¡eó≤j »àdG èeGÈdGh õcôŸG

IôμÑe äÉHÉîàfGh .. áàbDƒe áeƒμMh.. ójóL ¢ù«FQ :ô°üe

z…ô``μ°ùY ÜÓ``≤fG{ ò``«ØæàH á````ë∏°ùŸG äGƒ``≤dG º````¡àj »```°Sôe
ÜÉîàfG Ú``◊ á«dÉ≤àf’G á``∏`Mô``ŸG ∫Ó``N
ájQƒà°SódG áªμëŸG ¢ù«Fôdh ,ójóL ¢ù«FQ
ájQƒà°SO äÉ``fÓ``YEG QGó``°` UEG á£∏°S É«∏©dG
¿É«ÑdG ≈°†bh .á«dÉ≤àf’G á∏MôŸG ∫ÓN
ájƒb á``«`æ`Wh äGAÉ``Ø` c á``eƒ``μ`M π``«`μ`°`û`à`H
IQGOE’ äÉ«MÓ°üdG ™«ªéH ™àªàJ IQOÉbh
áaÉc º°†J áæ÷ π«μ°ûJh ,á«dÉ◊G á∏MôŸG
äÓjó©àdG á©LGôŸ äGÈ``ÿGh ±É``«`WC’G
iòdG Qƒà°SódG ≈∏Y áMÎ≤ŸG ájQƒà°SódG
áªμëŸG Ió``°` TÉ``æ` eh ,kÉ` à` bDƒ` e ¬``∏`«`£`©`J ”
´hô°ûe QGô``bEG áYô°S É«∏©dG ájQƒà°SódG
‘ AóÑdGh ÜGƒædG ¢ù∏› äÉHÉîàfG ¿ƒfÉb
.á«fÉŸÈdG äÉHÉîàfÓd OGóYE’G äGAGôLEG
±ô°T ¥É``ã` «` e ™``°` Vh ≈``∏` Y ¿É``«` Ñ` dG ó`` `cCGh
≥≤ëjh ΩÓ`` ` YE’G á``jô``M π``Ø`μ`j »``eÓ``YEG
Ió«◊Gh á``«`bGó``°`ü`ŸGh á``«`æ`¡`ŸG ó``YGƒ``≤` dG
PÉîJGh ,øWƒ∏d É«∏©dG áë∏°üŸG AÓ``YEGh
è``eOh Ú``μ`ª`à`d á``jò``«`Ø`æ`à`dG äGAGô`` ` ` `LE’G
¿ƒμ«d á`` dhó`` dG äÉ``°` ù` °` SDƒ` e ‘ ÜÉ``Ñ` °` û` dG
AGQRƒ∏d ø``jó``YÉ``°`ù`ª`c QGô``≤` dG ‘ kÉ`μ`jô``°`T
ájò«ØæàdG á£∏°ùdG ™bGƒeh Ú¶aÉëŸGh
.áØ∏àîŸG
14

ä’ÉcƒdG -IôgÉ≤dG
ìÉàØdG óÑY …ô°üŸG ´ÉaódG ôjRh ø∏YCG
¢ùeCG ¿ƒjõØ«∏àdG È``Y ¿É«H ‘ »°ù«°ùdG
∞«∏μJh Éàk bDƒe Qƒà°SódÉH πª©dG 𫣩J
¿hDƒ°T IQGOEÉ` H ájQƒà°SódG áªμëŸG ¢ù«FQ
â©aO á«°SÉ«°S á``eRCG øe êhôî∏d OÓÑdG
¢ù«FôdG ≈∏Y Újô°üŸG ÚéàëŸG ÚjÓÃ
.´QGƒ°ûdG ¤EG »°Sôe óªfi »``eÓ``°`SE’G
IOÉ≤d ´ÉªàLG ó©H ¿É«H ‘ »°ù«°ùdG ∫Ébh
á°VQÉ©eh á«æjO äÉ«°üî°T ™``e ¢û«÷G
𪩫°S ≥jôW áWQÉN ≈∏Y ¥ÉØJq ’G ” ¬fq EG
kGó`` MCG »``°`ü`≤`J ’ É``gò``«`Ø`æ`J ≈``∏`Y ¢``û`«`÷G
¿CG ±É``°` VCGh .¬``JGQÉ``«`Jh ™ªàéŸG AÉ``æ`HCG ø``e
k G øª°†àJ á``WQÉ``ÿG
áeƒμM π«μ°ûJ É°†jC
±É`` «` `WC’G á`` aÉ`` c º``°` †` J á`` æ` ÷h äGAÉ`` Ø` `c
Ö°ùëHh .ájQƒà°SódG äÓjó©àdG á©LGôŸ
ájQƒà°SódG áªμëŸG ¢ù«FQ …ODƒ`j ,¿É«ÑdG
áeÉ©dG á``«` ©` ª` ÷G ΩÉ`` ` eCG Ú``ª` «` dG É``«` ∏` ©` dG
á«°SÉFQ äÉHÉîàfG AGô``LEG ºàjh ,áªμëª∏d
áªμëŸG ¢``ù` «` FQ ¤ƒ``à` j ¿CG ≈``∏` Y Iô``μ` Ñ` e
OÓÑdG ¿hDƒ` °` T IQGOEG É``«`∏`©`dG á``jQƒ``à`°`Só``dG

áØ«¶f á«q °SɪîH á«fÉŸC’G äÉæ«cÉŸG π£©j …ôμ°ù©dG ÉæÑîàæe á«dÉYá«æeCGäɪ°ùHäÉeƒ∏©ª∏d´Oƒà°ùehá«fhÎμdEGá¶Øfi..Iójó÷Gá«fóŸGábÉ£ÑdG
¢ûjhQO ᩪLh äƒμàc óªM óªfih ™«HQ ø°ùM ÚÑYÓdG AÉ°†eEÉH
»°Tƒ∏ÑdG ∫OÉY (ájDhôdG óaƒe) -¿Éé«HQPCG
…ôμ°ù©dG ÉæÑîàæe í‚h .‹ÉÑ≤ŸG õjõ©dG óÑYh äƒμàc óªM óªfih
¤EG ∫ƒ°UƒdG øe ´É£à°SG ¿CG ó©H ∫hC’G •ƒ°ûdG ‘ ¬à«∏°†aCG ¢Vôa øe ÊÉ`` ŸC’G Ö``î`à`æ`ŸG √Ò``¶`f Ωó``≤` dG Iô``μ`d …ô``μ`°`ù`©`dG ÉæÑîàæe í``°`ù`à`cG
»àdG äɪé¡dG ∫Ó``N øe ¿ÉeôgƒH ¢SÉeƒJ ÊÉ``ŸC’G ¢``SQÉ``◊G ≈eôe ,áØ«¶f á«°SɪîH ÊÉ``ŸC’G ÖîàæŸG √Ò¶f ≈∏Y RƒØdG ‘ í‚ ¿CG ó©H
É¡∏¨°ûj ¿É``c »àdG ≈檫dG á¡Ñ÷Gh ™«HQ ø°ùMh ídÉ°U º°TÉg É``gOÉ``b äÉjQÉÑe øª°V ÉaÉ°T OÉà°SÉH ¢ùeCG AÉ°ùe Ú≤jôØdG AÉ≤d ∫ÓN ∂``dPh
.¢ûjhQO ᩪL …ôμ°ù©dG ÉæÑîàæe ±GógCG äAÉLh .äÉYƒªéŸG QhO øe ¤hC’G ádƒ÷G
23

õjõ©J ∫ÓN øe ;ÊhÎμdE’G ≥jó°üàdG ¢VGôZC’ á«còdG ábÉ£ÑdG áÄ«¡J
á«eƒàμŸG øjQóe - ájDhôdG
.äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J áÄ«g ™e ≥«°ùæàdÉH á«æeC’G í«JÉت∏d á«°SÉ°SE’G á«æÑdG
É¡àî°ùf ‘ á«fóŸG ábÉ£ÑdG ,¢``ù`eCG ,á«fÉ£∏°ùdG ¿ÉªoY áWô°T âæ°TO
ÌcCG äÉeóN ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G É¡∏eÉ◊ Iójó÷G á«fóŸG ábÉ£ÑdG í«àà°Sh
É¡æe
;ábÉ£Ñ∏d äÉ``ã`jó``– á``aÉ``°`VEG ”h .Ú``ª`«`≤`ŸGh ÚæWGƒª∏d á«fÉãdG
¢üFÉ°üN Ió©H õ«ªàJ É¡fCG ɪc ,É¡«a äÉfÉ«ÑdG áeÓ°Sh ájô°S ¿Éª°V ™e
á¶Øfi{
á«dÉŸG äÓeÉ©ŸG á«∏ªY ‘ É¡eGóîà°SG á«fÉμeEGh ,IôcGòdG IOÉjR
øY É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G äGAGôLEG ∞∏àîJ ’h ,É¡à≤HÉ°S øe ÌcCG á«æeCGh á«æa

ɪc
.πÑ≤à°ùŸG
‘ á«ë°üdG ábÉ£ÑdG ∫É``NOE’ É¡à«∏HÉbh zá``«`fhÎ``μ`dEG
.á«°üî°ûdG ábÉ£ÑdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d kÉ«dÉM á©ÑàŸG äGAGôLE’G
17

Ωƒ«dG ájDhôdG

Ω2013 ƒ«dƒj 4 ≥aGƒŸG `g 1434 ¿ÉÑ©°T øe 25 ¢ù«ªÿG

2

áeÉ©dG á«YƒàdG èeGôH ∫ƒM πªY á≤∏M ≈Yôj ΩÓYE’G ôjRh »é«∏ÿG »FÉ°üME’G õcôŸG ΩÉ¡e ≈∏Y ™∏£j á«fóŸG áeóÿG ôjRh
áeƒμ◊G ió``d ∫ƒ``Ñ` ≤` dGh É``°`Vô``dG ø``e
¤EG É``°` †` jCG ±ó``¡` J É``ª` c .Ú`` æ` `WGƒ`` ŸGh
≈∏Y á``«`æ`Wh á``«q `ë`°`ù`e á``°` SGQO AGô`` ` LEG
É¡JòØf »àdG ;á``eÉ``©`dG á«YƒàdG Oƒ¡L
∞∏àfl ‘ á«eƒμ◊G äÉ¡÷G ∞∏àfl
,á«°VÉŸG äGƒ``æ` °` ù` dG ∫Ó`` N ä’É`` é` `ŸG
äÓHÉ≤ŸG AGô``LEGh É¡æe êPɉ π«∏–h
è`` eGÈ`` H Ú`` «` `æ` ©` `ŸG ™`` `e äGAÉ`` ` ≤` ` `∏` ` `dGh
èFÉàædG ¢``UÓ``î` à` °` SG º`` K ,á``«` Yƒ``à` dG
‘ á``«`∏`ª`©`dG ¥ô``£` dG π``°` †` aCG ó``jó``ë`à`d
ÓÑ≤à°ùe á«YƒàdG èeGôH ò«ØæJ ∫É›
‘ ¬JÉ©∏£Jh ™ªàéŸG äÉLÉ«àMG »Ñ∏J
.ÉjÉ°†≤dG ∞∏àfl
º««≤Jh π«∏– á``°`SGQó``dG øª°†àJh
ɪc ,á``≤`HÉ``°`ù`dG á``«`Yƒ``à`dG è``eGô``H ¢†©H
øY Qƒ``¡`ª`÷G AGQBG ¢ü«î∏àH Ωƒ``≤`à`°`S
.èeGÈdG ∂∏J
á°SGQódG √ò``g q¿CG ô``cò``dÉ``H ô``jó``÷G
áæ£∏°ùdG ‘ É``¡`Yƒ``f ø``e ¤hC’G ó``©`J
á«YƒàdG ∫É› äÉÑ∏£àe º««≤J ±ó¡H
.ä’ÉéŸG áaÉc ‘ áeÉ©dG

»æ°ù◊G º©æŸGóÑY .O •
§£ÿG ≈∏Y õ«cÎdÉH á≤∏©àŸG AGƒ°S
hCG á``Ø` ∏` à` î` ŸG á``«q ` eƒ``μ` ◊G è`` `eGÈ`` `dGh
ÚæWGƒŸG äÉ``LÉ``«`à`MÉ``H á``≤`∏`©`à`ŸG ∂``∏`J
,á«q ∏Ñ≤à°ùŸGh á``«q ` dÉ``◊G º``¡` JÉ``©` bƒ``Jh
ÉÃ É¡©e »``HÉ``é`jE’G πYÉØàdG á«Ø«ch
∂∏J Ú``H ΩÉ``é`°`ù`f’Gh º``gÉ``Ø`à`dG ≥≤ëj
¢SÉ«bh ,ò``«`Ø`æ`à`dG äÉ``«` dBGh äÉ``°`SÉ``«`°`ù`dG
º«ª©J ±ó``¡` H É``¡`æ`Y Ú``æ` WGƒ``ŸG AGQBG
á«dÉY áLQO ≥«≤–h áeÉ©dG áë∏°üŸG

ájDhôdG– §≤°ùe

ájDhôdG – §≤°ùe

øH º©æŸG óÑY QƒàcódG ¤É©e ≈Yôj
Ωƒ«dG ,ΩÓ``YE’G ôjRh ≈æ°ù◊G Qƒ°üæe
á°SGQódG ∫ƒ``M πªY á≤∏M ,¢ù«ªÿG
,áæ£∏°ùdG äÉ``LÉ``«`à`M’ á``jQÉ``°`û`à`°`S’G
á«YƒàdG ∫É``› ‘ É¡JÉÑ∏£àe º««≤Jh
Ωƒ∏©dGh ÜGOB’G á«q ∏μH ∂``dPh ;á``eÉ``©`dG
¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉéH á«YɪàL’G
á«YƒàdG è`` eGô`` H ‹hDƒ` °` ù` e Qƒ``°` †` ë` H
äÉ°ù°SDƒŸGh äÉÄ«¡dGh äGQGRƒdG ∞∏àîÃ
øª°V πª©dG á≤∏M »JCÉJh .á«eƒμ◊G
»àdG á``jQÉ``°`û`à`°`S’G á``°` SGQó``dG ´hô``°`û`e
™e ¿hÉ``©`à`dÉ``H ΩÓ`` YE’G IQGRh É``gò``Ø`æ`J
äÉLÉ«àM’ ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL
∫É› ‘ É¡JÉÑ∏£àe º««≤Jh áæ£∏°ùdG
ô¡°T òæe äCGóH »àdGh áeÉ©dG á«YƒàdG
.ΩÉY IóŸ ôªà°ùJh »°VÉŸG πjôHCG
áaô©e ¤EG á`` `°` ` SGQó`` `dG ±ó`` `¡` ` Jh
º««≤Jh ,á`` æ` `£` `∏` `°` `ù` `dG äÉ`` `LÉ`` `«` ` à` ` MG
;áeÉ©dG á«YƒàdG ∫É› ‘ É¡JÉÑ∏£àe

ôªY øH ódÉN ï«°ûdG ‹É©e πÑ≤à°SG
á«fóŸG áeóÿG ôjRh ¿ƒgôŸG ó«©°S øH
»Hô◊G ó«©°S øH ôHÉ°U ,¢ùeCG ¬Ñàμe ‘
»é«∏ÿG »``FÉ``°`ü`ME’G õ``cô``ŸG ΩÉ``Y ô``jó``e
AÉ≤∏dG ájGóH ‘h ,¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hód
kÉ«æªàe ,∞«°†dÉH ï«°ûdG ‹É``©`e Ö``MQ
q
kÉæªãeh ,¬``∏` ª` Y ΩÉ``¡` e ‘ ≥``«` aƒ``à` dG ¬`` d
õcôª∏d ô≤ªc áæ£∏°ùdG QÉ«àNG ¬«dÉ©e
AÉL …ò`` ` ` dGh ,»``é` «` ∏` ÿG »`` FÉ`` °` `ü` `ME’G
ƒª°ùdGh ádÓ÷G ÜÉë°UCG øe ácQÉÑÃ
á«é«∏ÿG á``ª`≤`dG ‘ ¢ù∏éŸG ∫hO IOÉ`` b
äÉ«∏ª©∏d É``©k ` Lô``e ¿ƒ``μ` «` d ,á``eÉ``æ` ŸG ‘
GQk ó°üeh ¢``ù`∏`é`ŸG ∫hO ‘ á``«`FÉ``°`ü`ME’G
ÖfGƒ÷G ‘ äÉfÉ«Ñ∏d AÉ``°`†`YC’G ∫hó``∏`d
á«YɪàL’Gh á``jOÉ``°`ü`à`b’Gh á``jƒ``ª`æ`à`dG
q h ,á«fÉμ°ùdGh
¢VGô©à°SG AÉ≤∏dG ∫ÓN ”
,AÉ°üME’G ä’É``é`à á≤∏©àŸG ™``«`°`VGƒ``ŸG
…ò``dG Qhó`` ` dG ø``Y Iò``Ñ` f ¬``«` dÉ``©` e Ωqó` ` `bh
‘ á∏㇠á«fóŸG áeóÿG IQGRh ¬H Ωƒ≤J

q¿CGh ,»``FÉ``°` ü` ME’G π``ª`©`dG Ωó``≤` J ¢``ù`μ`©`J
Iƒ£N õ``cô``ŸG π``ª`©`d »``∏`©`Ø`dG Ú``°`Tó``à`dG
ó©jh ,»é«∏ÿG πª©dG QÉ°ùe ‘ áªq ¡e
äGAÉ°üME’G º``«`Yó``J ‘ á``«q ` Yƒ``f Iƒ``£` N
∫hó`` ` ` dG ‘ á`` `«q ` ` æ` ` Wƒ`` `dGh á`` «q ` `é` `«` `∏` `ÿG
.AÉ°†YC’G

§£N AÉæH ‘ áªgÉ°ùŸG É¡fCÉ°T øe »àdG
Ωóîj É`` à õ`` cô`` ŸG äÉ``¡` Lƒ``Jh è`` eGô`` Hh
.»FÉ°üME’G πª©dG äÉÑ∏£àeh äÉjƒdhCG
õcôŸG ΩÉ``Y ô``jó``e í``°`VhCG ¬ÑfÉL ø``e
¢ù∏› ∫hó`` `d »``é` «` ∏` ÿG »``FÉ``°` ü` ME’G
á«q Yƒf Iƒ``£` N ó``©`j õ``cô``ŸG q¿CG ¿hÉ``©` à` dG

AÉ°üME’Gh äÉeƒ∏©ª∏d áeÉ©dG ájôjóŸG
´É£≤d á``«`FÉ``°`ü`ME’G äÉ``fÉ``«`Ñ`dG Ò``aƒ``J ‘
,ájô°ûÑdG OQGƒ`` `ŸG ø``Y á``«` fó``ŸG á``eó``ÿG
áeóÿG IQGRh OGó©à°SG ¬«dÉ©e kGó``cDƒ`e
√ójhõJh õ``cô``ŸG ™``e ¿hÉ``©` à` ∏` d á``«q ` fó``ŸG
äÉMÎ≤ŸGh QÉ``μ` aC’G ∫OÉ``Ñ` Jh äÉ``fÉ``«`Ñ`dÉ``H

áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d á«Ñ£dG äÉeóÿG á°SQóà äGQhódG øe OóY èjôîJ
ájDhôdG – §≤°ùe

QÉÑc ø``e OóYh áë∏°ùŸG äGƒ``≤`∏`d á``«q `Ñ`£`dG º«∏°ùàH á«Ñ£dG ¿hDƒ°û∏d á«Ñ£dG äÉeóÿG
.Úéjôî∏d äGOÉ¡°ûdG
∞°üdG •É`` Ñ` `°` `Vh •É`` Ñ` `°` `†` `dGh •É``Ñ` °` †` dG
äGƒ≤∏d á``«` Ñ` £` dG äÉ`` ` eó`` ` ÿÉ`` ` H OGô`` ` aC’Gh ⁄É°S ø``cô``dG ó``«`ª`©`dG á``Ñ`°`SÉ``æ`ŸG ô``°`†`M
.áë∏°ùŸG äÉ`` eó`` ÿG ¢`` ù` `«` `FQ »`` ŸÉ`` °` `ù` `dG ô`` °` `UÉ`` f ø`` `H

äÉeóÿG á°SQóà ¢``ù`eCG ìÉÑ°U πØàMG
OóY è``jô``î` à` H á``MÉ``°` ù` ŸG äGƒ``≤` ∏` d á``«q ` Ñ` £` dG
AGƒ∏dG á``jÉ``YQ â``– ,á``«`Ñ`£`dG äGQhó`` `dG ø``e
óFÉb »``°` Tƒ``∏` Ñ` dG ⁄É`` °` `S ø`` H ô£e øcôdG
πØ◊G CGó`` H .ÊÉ``ª` ©` dG ÊÉ£∏°ùdG ¢û«÷G
,º«μ◊G ô``cò``dG ø``e Iô``£` Y äÉ`` `jBG IhÓ``à` H
á«Ñ£dG äÉ``eó``ÿG á°SQóe ô``eBG ≈``≤` dCG ºq ` K
QhO É¡dÓN í``°`VhCG áª∏c áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d
äGóMƒdG óaQ ‘ á«Ñ£dG äÉeóÿG á°SQóe
,á∏gDƒŸG QOGƒμdÉH áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d á«Ñ£dG
øe GQk É``Ñ`à`YG CGó``Ñ`J ±ƒ``°`S á``°`SQó``ŸG q¿EG ∫É`` `bh
èeÉfôH ¢ùjQóJ ‘ ΩOÉ``≤`dG ¢ù£°ùZCG ô¡°T
¢†jôªàdG ‘ Ωƒ`` ∏` `HO iƒ``à` °` ù` à »``eó``≤` J
ÚªFÉ≤dG É``¡`«`a ô``μ`°`T ¬``FÓ``eR ø``Y á``HÉ``«` f óFÉb ø`` `cô`` `dG AGƒ`` `∏` ` dG ΩÉ`` ` b ∂`` ` dP ó`` ©` H
¿ód øe á«eÉ°ùdG á``cQÉ``Ñ`ŸG ó©H …ôμ°ù©dG
äÉeƒ∏©e øe º¡d √ƒeób ÉŸ ÖjQóàdG ≈∏Y áÑ°SÉæŸG »``YGQ Êɪ©dG ÊÉ£∏°ùdG ¢û«÷G ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M Éf’ƒe
øe ójó©dG º¡HÉ°ùcEGh º¡FGôKEG ‘ ⪡°SCG ,äGQhó`` ` dG π`` ` FGhCG ≈∏Y õFGƒ÷G º«∏°ùàH ≈∏YC’G ó``FÉ``≤`dG º``¶`©`ŸG ó«©°S ø``H ¢``Sƒ``HÉ``b
¢ù«FQ óYÉ°ùe ΩÉb Égó©H ,áaô©ŸGh äGQÉ¡ŸG áª∏c ÚéjôÿG áÑ∏£dG ó``MCG ≈≤dCG Égó©H
.-√ÉYQh ˆG ¬¶ØM - áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d

á````«fÉŸC’G Å```fGƒŸG øe GOk ó````Y Qhõ````J z¿É````ªY ÜÉ```Ñ°T{
ájDhôdG – §≤°ùe

≈∏Y Ió``ª` ©` dG ¬`` `eÉ`` `bCG AGó`` `Z π``Ø` M
√ô°†Mh áæ«Ø°ùdG º``bÉ``W ±ô``°` T
Újôμ°ù©dG øjƒYóŸG QÉÑc øe OóY
ƒ°SôJ É``ª`æ`jCG É``¡`JOÉ``©`ch ,Ú``«` fó``ŸGh
‘ á«dÉ◊G É¡à∏MQ ∫Ó``N áæ«Ø°ùdG
¢†©H áæ«Ø°ùdG º``bÉ``W Ωó``b É`` HhQhCG
»àdGh á«fɪ©dG á``«`KGÎ``dG ¿ƒ``æ`Ø`dG
É¡©e πYÉØJh Qƒ¡ª÷G É¡æ°ùëà°SG
áæ«Ø°ùdG äÉ``«` dÉ``©` a â``«` ¶` M É``ª` c
áaÉë°üdG ø`` e á``∏` eÉ``°` T á``«` £` ¨` à` H
áYƒª°ùŸGh IAhô`` ` ≤` ` `ŸG á`` `«` ` fÉ`` `ŸC’G
É¡JQÉjR AÉ``¡` à` fG ó`` ©` `Hh ,á`` «` `Fô`` ŸGh
ÜÉÑ°T” áæ«Ø°ùdG â¡LƒJ É«fÉŸC’
(¢`` `Sƒ`` ` gQG) AÉ`` æ` «` e ¤EG ” ¿É`` ª` `Y
ió`` MEG ø``e É``bk Ó``£` fG ∑QÉ``‰ó``dÉ``H
,(π«μH) á«fÉŸC’G ájôëÑdG óYGƒ≤dG
øØ°ùdG ¥ÉÑ°S ‘ ácQÉ°ûª∏d ∂``dPh
≥∏£æ«°S …òdG á∏jƒ£dG á«YGô°ûdG
øe ™``°`SÉ``à`dG ‘ ≥«£∏ÑdG ô``ë`H ø``e
.…QÉ÷G ô¡°ûdG

á`` jô`` ë` ` Ñ` ` dG á`` æ` `«` `Ø` `°` `S â`` ` `eÉ`` ` `b
ÜÉÑ°T “á«fɪ©dG á``«` fÉ``£` ∏` °` ù` dG
ÅfGƒŸG ø`` e Oó`` Y IQÉjõH “¿ÉªY
AÉæ«e ‘ Gôk NDƒe â°SQ å«M ,á«fÉŸC’G
óbh ,Ò¡°ûdG ÊÉŸC’G (êQƒ``Ñ`eÉ``g)
¿hÉ©àdÉH á«q fɪ©dG IQÉØ°ùdG äóq ` YCG
É›ÉfôH
á«fÉŸC’G á``jô``ë` Ñ` dG ™`` e
k
√òg »``JCÉ` Jh .IQÉ``jõ``dG √ò``¡`H Ó``aÉ``M
áëLÉædG É``¡`à`cQÉ``°`û`e ó``©`H IQÉ``jõ``dG
¿GhQ” ÊÉLô¡e ‘ Iõ`` «q ` `ª` `à` `ŸGh
“h É°ùfôa
ájQƒ¡ªéH “GOÉeQCG
óbh .Gó``æ` dƒ``g áμ∏ªÃ “Qó∏¡æjO
É¡ªbÉWh áæ«Ø°ùdG ∫ÉÑ≤à°SG ‘ ¿Éc
ô`` ` `ª` ` ` YÉ`` ` `H ó`` ` ` ` ` dÉ`` ` ` ` ` N IOÉ`` ` ` ` `©` ` ` ` ` °` ` ` ` ` S
i ód óªà©Ÿ G áæ£∏°ùd G ÒØ°S
ɪc ,á`` jOÉ`` –’G É``«` fÉ``ŸCG á``jQƒ``¡`ª`L
πØM êQƒÑeÉg á``æ`jó``e Ió``ª`Y ΩÉ`` bCG
√ÓJ ,á``æ` «` Ø` °` ù` dG ó``FÉ``≤` d ∫É``Ñ` ≤` à` °` SG

áHôŒ ≈∏Y ™∏£j »æÁ óah
Òé°ûàdG ‘ §≤°ùe ájó∏H
≥FGó◊G º«¶æJh

ájDhôdG – §≤°ùe
áfÉeCG π``«`ch á``°`SÉ``Fô``H AÉ©æ°U á«æª«dG ᪰UÉ©dG á``fÉ``eCG ø``e ó``ah ΩÉ``b
¬≤aGôj §≤°ùe ájq ó∏H IQÉjõH ¢ùeCG ,áÄ«ÑdGh äÉjó∏ÑdG ´É£≤d ᪰UÉ©dG
∫ÉÑ≤à°SG ‘ ¿É`` ch .AÉ``©`æ`°`U á``ª`°`UÉ``©`dG á``fÉ``eCG ‹hDƒ` °` ù` e QÉ``Ñ` c ø``e Oó`` Y
´ÓW’G ±ó¡H IQÉjõdG √òg »JCÉJh ,§≤°ùe ájó∏H ¢ù«FQ óYÉ°ùe óaƒdG
É¡ª«¶æJh ,´QGƒ°ûdG Òé°ûJ ∫ƒM §≤°ùe ájó∏H áHôŒ øe IOÉØà°S’Gh
»æª«dG óaƒ∏d âë«JG óbh ,äÉgõæàŸGh áeÉ©dG ≥FGó◊G π«ªŒh ôjƒ£Jh
,Òé°ûàdG ∫É› ‘ IòØq æŸG Oƒ¡÷G ≈∏Y Öãc øY ´ÓW’G IQÉjõdG AÉæKCG
ájó∏H ‹hDƒ°ùe øe ±Gh ìô°T ¤EG ´Éªà°S’Gh §≤°ùe áæjóe ‘ π«ªéàdGh
π«ªéàdGh ôjƒ£àdG ‘ ájó∏ÑdG Égóªà©J »àdG äÉ«é«JGΰSÓd §≤°ùe
É¡dòÑJ …òdG Oƒ¡÷ÉH »æª«dG óaƒdG OÉ°TCGh .§≤°ùe áæjóe øe ΩÉY πμ°ûH
≥≤– ÉÃh äÉeóÿG ôjƒ£Jh πª©dG áeƒ¶æà AÉ≤JQ’G ‘ §≤°ùe ájó∏H
.᪰UÉ©dG π«ªŒh Òé°ûàdGh ≥FGó◊G ∫É› ‘ èFÉàf øe

¥É£f ™«°SƒJ AóH
»YGPE’G åÑdG
á«fɪ©dG – §≤°ùe
¿ƒjõØ∏àdGh á``YGPEÓ` d á``eÉ``©`dG áÄ«¡dG äCGó`` H
¤EG π``°`ü`«`d »`` ` ` YGPE’G å``Ñ` dG ¥É``£` f ™``«` °` Sƒ``J ‘
áμ∏ªŸG ∫É``ª` °` Th É``«` ≤` jô``aEG ¥ô``°` T ‘ Ú``©`ª`à`°`ù`ŸG
ΩÉ°ûdG OÓ``H ∫hOh ¥Gô``©` dGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
,ÉHhQhCGh §°SƒàŸG ¢†«HC’G ôëÑdG ¢VƒM ¿Gó∏Hh
áYGPEÓd á``eÉ``©`dG á``Ä`«`¡`dG »``©`°`S QÉ`` WEG ‘ ∂`` dPh
Ú©ªà°ùŸG ΩÉ``eCG ∫ÉéŸG áMÉJEG ¤EG ¿ƒjõØ«∏àdGh
´Éªà°S’G øμÁh .¿ÉªoY áæ£∏°S á``YGPEG èeGÈd
É«≤jôaEG ¥ô°T ‘ ¿ÉªoY áæ£∏°S áYGPEG èeGôH ¤EG
13600 OOÎ`` ` dG È`` Y IÒ``°` ü` ≤` dG á`` Lƒ`` ŸG ≈``∏` Y
kÉMÉÑ°U á°SOÉ°ùdG áYÉ°ùdG øe ∂dPh ,õJôgƒ∏«c
OOÎdG È``Yh kÉ`MÉ``Ñ`°`U á``æ`eÉ``ã`dG á``YÉ``°`ù`dG ≈``à`Mh
kÉMÉÑ°U áæeÉãdG áYÉ°ùdG ø``e õJôgƒ∏«c 9540
ɪc .áæ£∏°ùdG â``«`bƒ``à`H kGô``¡` X á``«`fÉ``ã`dG ≈``à`Mh
á«Hô©dG á``μ`∏`ª`ŸG ∫É``ª`°`T ‘ Ú©ªà°ùª∏d ø``μ`Á
¿Gó∏Hh ΩÉ``°`û`dG OÓ``H ∫hOh ¥Gô``©` dGh á``jOƒ``©`°`ù`dG
¿Gó∏H º¶©eh §°SƒàŸG ¢†«HC’G ôëÑdG ¢VƒM
áYGPEG è``eGô``H ¤EG ´É``ª`à`°`S’G á`` «` HhQhC’G IQÉ``≤` dG
OOÎdG ≈∏Y IÒ°ü≤dG áLƒŸG ÈY ¿ÉªoY áæ£∏°S
Ak É°ùe á°SOÉ°ùdG áYÉ°ùdG øe õJôgƒ∏«c 15140
OOÎdG ≈``∏`Yh ,kÉ`MÉ``Ñ`°`U á«fÉãdG áYÉ°ùdG ≈``à`Mh
kÉMÉÑ°U á«fÉãdG áYÉ°ùdG ø``e õJôgƒ∏«c 15355
OOÎdG ≈``∏`Yh ,kÉMÉÑ°U á``©`HGô``dG áYÉ°ùdG ≈``à`Mh
kÉMÉÑ°U á``©`HGô``dG áYÉ°ùdG ø``e õJôgƒ∏«c 9760
â«bƒàH kÉ` MÉ``Ñ` °` U á``°` SOÉ``°` ù` dG á``YÉ``°` ù` dG ≈``à` Mh
.Ωƒj πc øe áæ£∏°ùdG

¬``````jƒ````æJ
AÉ©HQC’G ¢ùeCG OóY ‘ ájDhôdG äô°ûf
øe É`` `fk Ó`` `YEG ,Ω2013-7-3 ≥`` aGƒ`` ŸG
øY ¿É£∏°ùdG •ÓÑdG ¿hDƒ`°`T ¿Gƒ``jO
äGóMƒH IôZÉ°ûdG ∞FÉXƒdG øe OóY
,ádÓ°üH ÊÉ£∏°ùdG •ÓÑdG ¿hDƒ`°`T
ø∏©ŸG ∞FÉXƒdG õ«eôJ Ωó©d Gôk ¶fh
iô`` NCG Iô`` e ¿Ó`` ` YE’G º``à`«`°`S ,É``¡` æ` Y
πÑ≤ŸG ´ƒ``Ñ` °` SC’G ∞``FÉ``Xƒ``dG √ò``g ø``Y
Ëó≤J IÎ``a ójó–h Égõ«eôJ ó©H
.äÉÑ∏£dG
¬jƒæàdG Ωõd Gòd

3

QÉÑNCG

Ω2013 ƒ«dƒj 4 ≥aGƒŸG `g1434 ¿ÉÑ©°T øe 25 ¢ù«ªÿG

OÉ°üàb’Gh ∫ɪYCÓd …óæ¡dG §«ëŸG ≈∏Y á∏£ŸG ∫hódG á£HGQ ô“Dƒe »`a ∑QÉ°ûJ áæ£∏°ùdG
..Gòg .äÉYÉ£≤dG ∞∏àîà ájQɪãà°S’Gh ájQÉéàdG
ó≤©æ«°S øjò∏dG Úeƒ«dG ∫Ó``N ô``“Dƒ`ŸG πª°û«°Sh
áLQóŸG äÉYƒ°VƒŸG ø``e Oó``Y ∫ƒ``M ¢TÉ≤ædG ɪ¡«a
ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG ‘ õcÎjh πª©dG èeÉfôH ‘
¿hÉ©àdG º«¶©àd ÈcCG ¿CÉ°T É¡d ¿ƒμj ¿CG ™bƒàj »àdG
»àdG äÉ``YÉ``£`≤`dG ø``eh IQƒ``cò``ŸG á``£`HGô``dG ∫hO Ú``H
π≤ædG ´É``£`bh »MÉ«°ùdG ´É£≤dG ô``“Dƒ`ŸG É¡∏ª°û«°S
,á«μª°ùdGh á`` «` `YGQõ`` dG IhÌ`` ` dG ´É`` £` `bh …ô``ë` Ñ` dG
É›ÉfôH
ÊÉãdG ¬eƒj ‘ ô“DƒŸG èeÉfôH øª°†à«°Sh
k
∫ɪYC’G äÉÑMÉ°Uh ÜÉë°UCG ÚH á«FÉæãdG äGAÉ≤∏d
ɪ«a ¿hÉ``©`à`dG á«bôJ ±ó``¡`H ;á``cQÉ``°`û`ŸG ∫hó`` dG ø``e
,ájQɪãà°S’Gh á``jQÉ``é`à`dG í``dÉ``°`ü`ŸG ∫OÉ``Ñ` Jh º¡æ«H
¿hÉ©J äÉ``«`bÉ``Ø`JG ™``«`bƒ``Jh äÉ``cGô``°` T á``eÉ``bEG ∂``dò``ch
.ácΰûe
á∏£ŸG ∫hó``dG á£HGôd áeÉ©dG á``fÉ``eC’G ¿CÉ` H ɪk ∏Y
πÑb ô“DƒŸG Gò¡d äô°†M ób …óæ¡dG §«ëŸG ≈∏Y
πª©dÉH AÉ≤JQÓd Oƒ¡÷G â©£b å«M ;≥HÉ°S âbh
äGƒ£N √Ó`` `YCG IQƒ`` cò`` ŸG äÉ``YÉ``£` ≤` dG ‘ ∑Î``°` û` ŸG
ÌcCG É¡∏©Lh ,á``£`HGô``dG QhO π«©ØJ ƒëf áeó≤àe
AÉ°†YC’G ¿Gó∏ÑdG OÉ°üàbEGh ܃©°T áLÉ◊ á°ùeÓe
.á£HGôdG ‘

áÄ«¡dÉH á«dB’G äÉeóÿGh äÉ°SGQódGh çƒëÑdG ôjóe
,äGQOÉ°üdG á``«` ª` æ` Jh QÉ``ª` ã` à` °` S’G è``jhÎ``d á``eÉ``©` dG
Ò«°ùàH ∞∏μŸG QƒμH â«H Qƒ°TÉY ΩOÉ``N øH óªfih
äÉYƒª›h á``jOÉ``°`ü`à`b’G äÉ©ªéàdG Iô`` FGO ∫É``ª` YCG
.á«LQÉÿG IQGRƒH QGƒ◊G
ô“Dƒe ‘ ¿ÉªYo áYÉæ°Uh IQÉŒ áaôZ ∑QÉ°ûJ ɪc
á∏£ŸG ∫hódG á£HGQ ¬ª¶æJ …òdG ∫ɪYC’Gh OÉ°üàb’G
ájQƒ¡ªL ‘ »ª«∏bE’G ¿hÉ©à∏d …óæ¡dG §«ëŸG ≈∏Y
¬°SCGÎj …ò`` dG á``aô``¨`dG ó``ah º``°`†`jh .¢``Sƒ``«`°`û`jQƒ``e
¢ù∏› ƒ°†Y º«gGôHEG ∫BG …ƒ∏Y øH ∞°Sƒj øH ÜÉ¡°T
ÜÉë°UCG QÉÑc øe GOk óYh ,(ô°ùdG ÚeCG) áaô¨dG IQGOEG
ᣰûfCGh äÉYÉ£b IóY ¿ƒ∏ãÁ Ú«fɪ©dG ∫ɪYC’G
äÉeóÿGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdÉc áØ∏àfl ájOÉ°üàbG
ä’hÉ≤ŸGh áMÉ«°ùdGh ájQÉ≤©dG ᣰûfC’Gh á«ë°üdG
Qób ≈``°`ü`bCG ≥«≤– ¤EG ó``aƒ``dG ≈©°ùjh .º``«`∏`©`à`dGh
AÉ°†YC’G ∫hódÉH º¡FGô¶f øe IOÉØà°S’G øe øμ‡
ôjƒ£J ó«ØJ á°Sƒª∏e èFÉàæH êhô``ÿGh á£HGôdG ‘
,ô°üe ,Ú°üdG :»``g ;QGƒ``M AÉcô°T ∫hO ¢ùªN ¤EG ,É«æ«c ,¿Gô`` ` ` jEG ,É``«` °` ù` fhó``fEG ,ó``æ` ¡` dG ,¢``û` jOÓ``é` æ` H äÉjƒà°ùe ¤EG áæ£∏°ùdG OÉ°üàbÉH ≈``bô``Jh ∫É``ª`YC’G
√òg Ö∏ZCG πã“h ..IóëàŸG áμ∏ªŸGh ,¿ÉHÉ«dG ,É°ùfôa ,¿ÉªYo ,≥«ÑeRƒe ,¢Sƒ«°ûjQƒe ,Éjõ«dÉe ,ô≤°ûZóe
?πªLCGh ≈∏YCG
áæ£∏°ùH É``¡`£`Hô``Jh iÈ``c á``jOÉ``°`ü`à`bG iƒ``b ∫hó`` dG ,É«fGõæJ ,É``μ`fÓ``jô``°`S ,É``«` ≤` jô``aEG ܃``æ` L ,IQƒ``aÉ``¨`æ`°`S ‘ AÉ``°` †` YC’G ∫hó`` `dG Oó`` Y ¿CG ô``cò``dÉ``H ô``jó``÷Gh
äÉjƒà°ùŸG ‘ IQƒ``£`à`e á``jOÉ``°`ü`à`bG äÉ``bÓ``Y ¿É``ª` Yo áaÉ°VEG ..øª«dGh ,IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,óæ∏jÉJ ,É«dGΰSG :»``g ;á`` dhO (19) É``«`dÉ``M ≠∏ÑJ á``£`HGô``dG

ájDhôdG - §≤°ùe
»∏Y QƒàcódG ‹É©e ,¢ùeCG ìÉÑ°U ,áæ£∏°ùdG QOÉZ
;áYÉæ°üdGh IQÉ``é` à` dG ô`` jRh …ó``«`æ`°`ù`dG Oƒ``©`°`ù`e ø``H
óah ¢``SDhÎ``d ¢Sƒ«°ûjQƒe ájQƒ¡ªL ¤EG É¡k Lƒàe
ô“Dƒe äÉ``YÉ``ª` à` LG ‘ ∑QÉ``°`û`«`°`S …ò`` dG á``æ`£`∏`°`ù`dG
á∏£ŸG ∫hódG á£HGôd OÉ°üàb’Gh ∫ɪYCÓd á£HGôdG
IÎØdG ∫Ó``N √ó≤Y Qô``≤`ŸGh ,…óæ¡dG §«ëŸG ≈∏Y
.¢Sƒ«°ûjQƒe ájQƒ¡ªL ‘ Ω2013 ƒ«dƒj 5-4 ø``e
QhÉëŸG øe ójó©dG ô“DƒŸG ¢Vô©à°ùj ¿CG Qô≤ŸG øeh
§«ëŸG ≈∏Y á∏£ŸG ∫hó`` dG º¡J »``à`dG á``jOÉ``°`ü`à`b’G
¢Uôa õ``jõ``©` J :QhÉ`` ë` `ŸG √ò`` g Ú``H ø`` eh ;…ó``æ` ¡` dG
,AÉ°†Y’G ∫hó`` dG ‘ ¢``UÉ``ÿG ´É``£`≤`dG Ú``H ¿hÉ``©`à`dG
õjõ©Jh ,»YÉæ°üdG ´É£≤dG ƒ``‰ Òî°ùJ á°ûbÉæeh
.…óæ¡dG §«ëŸG á≤£æe ‘ Qɪãà°S’G
óªfi â`` æ` `H ∫É`` æ` `e :ø`` ` e Ó`v ` ` c ó`` `aƒ`` `dG º`` °` `†` `jh
§«£îà∏d áeÉ©dG ájôjóŸG ΩÉ``Y ôjóe á«fGhóÑ©dG
ΩÉY ô``jó``e ‹ƒ``©` ŸG ∫Ó`` g ø``H ìÓ``°` Uh ,á``©` HÉ``à` ŸGh
IÒ¨°üdG äÉ``°` ù` °` SDƒ` ŸG á``«`ª`æ`à`d á``eÉ``©` dG á`` jô`` jó`` ŸG
äÉ°ù°SDƒŸG á``«`ª`æ`à`d á``eÉ``©` dG á``Ä`«`¡`dÉ``H á``£` °` Sƒ``à` ŸGh
…ó«©°SƒÑdG º°SÉb øH ¿GõYh ,ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG

ihõæH ºcÉëŸG ™ª› ó≤Øàj AÉ°†≤∏d ájQGOE’G ¿hDƒ°ûdG ¢ù∏éŸ ΩÉ©dG ÚeC’G ∫ÉjQ ∞dCG 660 øe ÌcCÉH IójóL äÉYhô°ûe óæ°ùJ z¿Éμ°SE’G{
ájDhôdG - §≤°ùe

ájDhôdG - §≤°ùe

óªfi ø``H á``Ø`«`∏`N ï``«`°`û`dG á``∏`«`°`†`a ΩÉ`` b
,É«∏©dG á``ª`μ`ë`ŸG ¢``ù` «` FQ Ö``FÉ``f »``eô``°` †` ◊G
á`` ` ` jQGOE’G ¿hDƒ` `°` `û` `dG ¢``ù` ∏` é` Ÿ ΩÉ`` ©` `dG Ú`` ` `eC’G
á¶aÉëŸ IQÉjõH AÉ©HQC’G ¢ùeCG ìÉÑ°U AÉ°†≤∏d
™ªéà πª©dG Ò°S ≈∏Y ±ƒbƒ∏d á«∏NGódG
,±ÉæÄà°S’G h á``«` FGó``à` H’G ,ihõ``æ` H º``cÉ``ë`ŸG
áªμëà πª©dG Ò°S ≈∏Y ¬à∏«°†a ™∏WG ɪc
≈≤àdG á``dƒ``÷G ΩÉ``à`N ‘h .á``«`FGó``à`H’G »`` cREG
¤EG º¡æe ™ªà°SG å``«`M Ú``Ø`Xƒ``ŸG ¬à∏«°†a
πª©dG Ò°S ¬LGƒJ »àdG π«bGô©dGh äÉHƒ©°üdG
áaÉc PÉîJG IQhô°†H ¬à∏«°†a ¬Lhh ,ºcÉëŸÉH
º¡°ùj Éà äÉHƒ©°üdG ∂∏J π«dòàd äGAGôLE’G
∂dPh ,ºcÉëŸG ‘ πª©dG iƒà°ùà AÉ≤JQ’G ‘
øe Ée πc π«dòJ ≈∏Y ¢ù∏éŸG ¢UôM QÉWEG ‘
áæ£∏°ùdG ºcÉfi ‘ πª©dG Ò°S ábÉYEG ¬fCÉ°T
ï«°ûdG á∏«°†a ≥``aGQ ó``bh .É¡JÉÄa ∞∏àîÃ
á`` jQGOE’G ¿hDƒ`°`û`dG ΩÉ``Y ô``jó``e ,ΩÉ``©` dG Ú`` eC’G
¢ù∏éà Ú``dhDƒ` °` ù` ŸG ø`` e Oó`` ` Yh ,á`` «` `dÉ`` ŸGh
. AÉ°†≤∏d ájQGOE’G ¿hDƒ°ûdG

ôeÉY ø``H ∞``«`°`S ¢``Só``æ`¡`ŸG IOÉ``©` °` S ¢``SCGô``J
´ÉªàL’G ,¿É``μ` °` SE’G IQGRh π``«`ch »°ü≤°ûdG
äÉ°übÉæŸG á``æ` é` ∏` d »`` Yƒ`` Ñ` `°` `SC’G …Qhó`` ` ` `dG
ÚdhDƒ°ùŸG ø`` e Oó`` Y Qƒ``°` †` ë` H ,á``«` ∏` NGó``dG
IójóL äÉYhô°ûe OÉæ°SEG ” å«M ;IQGRƒdÉH
”h .É``«v ` fÉ``ª` Yo ’É`k ` jQ 992h É``Øk ` dCG 661 ᪫≤H
AÉ°ûfE’ äÉ``°`ü`bÉ``æ`e OÉ``æ` °` SEG ´É``ª` à` LC’G ∫Ó``N
á¶aÉëà ֫°ùdG á``j’ƒ``H á«æμ°S Ió``Mh 19
k 722h É``Øk `dCG 516 √Qó``bh ≠∏Ñà §≤°ùe
’ÉjQ
áj’ƒH Úà«æμ°S Ú``Jó``Mh AÉ``°` û` fEGh É``«v `fÉ``ª`Yo
68 √Qóbh ≠∏Ñà §≤°ùe á¶aÉëà äGôeÉ©dG
k 650h ÉkØdCG
á«æμ°S IóMh AÉ°ûfEGh ,É«v fɪoY ’ÉjQ
§≤°ùe á``¶`aÉ``ë`à äÉ``jô``b á``j’ƒ``H Ió`` ` MGh
áaÉ°VEG ,ÊÉ``ª`Yo ∫É``jQ ∞``dCG 45 √Qó``bh ≠∏ÑÃ
πjƒ– ´hô°ûà á°UÉÿG á°übÉæŸG OÉæ°SEG ¤EG
ºë°U á``j’ƒ``H ¢``VQCG á©£≤H AÉHô¡μdG π``HÉ``c
.áæWÉÑdG ∫ɪ°T á¶aÉëÃ
…Ò«¨J ôeCG QGó°UEG ´ÉªàL’G ∫ÓN ” ɪc
äÉ`` eó`` ÿG Ëó``≤` à` H á`` °` UÉ`` ÿG á``°` ü` bÉ``æ` ª` ∏` d

IóMGh á«æμ°S IóMh AÉ°ûfEGh ,á«bô°ûdG ܃æL
Ëó≤Jh ,§``≤`°`ù`e á``¶`aÉ``ë`Ã ô``°`Tƒ``H á``j’ƒ``H
OGóYEGh í°ùe ´hô°ûŸ ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG
»°VGQC’G ä’É``ª`©`à`°`SG ó``jó``– ™``e §``£`fl
.§≤°ùe á¶aÉëà ֫°ùdG áj’ƒH

á«æμ°S IóMh 300 AÉ°ûfEG ´hô°ûŸ ájQÉ°ûà°S’G
∞jQɶe í``à`ah á«bô°ûdG ܃``æ`L á¶aÉëÃ
á«æμ°S IóMh 18 AÉ°ûfEÉH á°UÉÿG äÉ°übÉæŸG
4 AÉ°ûfEGh ,§≤°ùe á¶aÉëà ֫°ùdG áj’ƒH
á¶aÉëà IÒ``°`ü`e á``j’ƒ``H á«æμ°S äGó`` Mh

AGOC’G ôjƒ£àd πªY á≤∏M òØæJ √É«ŸGh AÉHô¡μ∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG
ájDhôdG - §≤°ùe

…òdGh ,AÓ``ª`©`dG á``eó``î`H á``°`UÉ``ÿG äÉ``eƒ``∏`©`ŸGh
º«∏°ùJ ” å«M ;áeóÿG IOƒL ™aQ ¤EG ±ó¡j
≈∏Y ΩÉ``¶`æ`dG ≥«Ñ£J É``«k `dÉ``M º``à`jh ,´hô``°`û`ŸG Gò``g
.áÄ«¡dG ´hôa ™«ªL
ôjóe …ó`` æ` `μ` `dG í`` dÉ`` °` `U ¢`` Só`` æ` `¡` `ŸG Ωó`` ` ` bh
∫ƒM ábQh ,áæWÉÑdG ܃æL á¶aÉëÃ π«¨°ûàdG
åjó◊G É``¡`«`a ∫hÉ``æ` J ;á``fÉ``«`°`ü`dG á``«`é`«`JGÎ``°`SG
≥«Ñ£Jh á``≤` aGƒ``ŸGh OGó`` `YE’G á``«`é`«`JGÎ``°`SG ø``Y
¢VôY ¤EG áaÉ°VEG ,Iôªà°ùŸG IÉ«◊G á«é«JGΰSG
Ωsób ,∂dP ó©Hh .áfÉ«°ü∏d áYƒæàe ᣰûfCG IóY
k …ó¡ØdG ∞«°S ¢Sóæ¡ŸG
√É«ŸG óbÉa ∫ƒM É°VôY
,¬HÉÑ°SCG º``gCGh √É«ŸG óbÉØH ∞jô©àdG ¬«a ∫hÉæJ
áaô©Ÿ áeóîà°ùŸG Iõ``¡`LC’G ¢VôY ¤EG áaÉ°VEG
.√É«ŸG óbÉa øY ∞°ûμdG
á«°TÉ≤f á≤∏M ó≤©H πª©dG á≤∏M ΩÉààNG ”h
” ;äÉ``Yƒ``ª`› ≈∏Y Ú``cQÉ``°`û`ŸG ™``jRƒ``J É¡«a ”
ô°ûY »``æ`K’G äÉ«é«JGΰS’G á°ûbÉæe É¡dÓN
ÚH á«≤«≤◊G ácGô°ûdG õjõ©àd ∂dPh ;Iôªà°ùŸG
QGƒ◊G äÉ``«`dB’ Gô``jƒ``£`Jh áÄ«¡dG »ØXƒe á``aÉ``c
á°SÓ°S ¿Éª°V É¡dÓN øe πeDƒj …òdG ±OÉ¡dG
≥«Ñ£J ø``e π``eDƒ` ŸG Ò¨àdG á``eGó``à`°`SGh ò«ØæàdG
.äÉ«é«JGΰS’G √òg

á∏μ«¡dG IOÉYEGh ,¢ü«°üîàdG IôFGóH ™jQÉ°ûe ∫hCG
∫ÓN IQGOE’G ó≤Y äGRÉ‚EG ¢VGô©à°SG ɪ¡«a ”
:É¡ªgCG øe »àdGh ,ΩÉ©dG Gòg øe ∫hC’G ∞°üædG
¬MÉààaG ” …òdG ô°TƒH áj’ƒH GOÉμ°S ≈æÑe ò«ØæJ
‘ ∫É°üJ’G õcôe ºbQ ¿ÓYEG ¤EG áaÉ°VEG ,Gôk NDƒe
äGAGôLEG á°SGQOh »ÁÈdGh IôgɶdG »à¶aÉfi
IQGOEG ôjóe ¿É«à°SÉÑ«°S Ωób ɪ«a .ÒJGƒØdG ™aO
äGƒ£ÿG ø``Y É¡«a çó``– π``ª`Y á``bQh IOƒ`` ÷G
;AGOC’G ¢ù«jÉ≤e ∫É``› ‘ Gôk `NDƒ`e äòîJG »àdG
,Üô°ûdG √É«e áeóN ÒaƒJ ájQGôªà°SG :É¡æeh
IAÉØc Ú°ù–h ,áfÉ«°üdGh 𫨰ûàdG Ú°ù–h
᪶fCÉH ΩGõàd’G ¤EG áaÉ°VEG ,äGOGô``jE’G π«°ü–
»ŸÉ°ùdG Ò``gR ¢Vô©à°SGh .á``eÓ``°`ù`dGh áë°üdG
πªY ábQh »Ø«XƒdG ôjƒ£àdGh ÖjQóàdG ôjóe
…òdGh ,ájô°ûÑdG OQGƒ`` ŸG ôjƒ£J á£N â``dhÉ``æ`J
≈∏Y …ƒàëj å«M ;äGƒ``æ`°`S ¢ùªN Ió``Ÿ ôªà°ùj
á£ÿG OGó``YEG ºàj ô¡°TCG áà°S πc ÖjQóJ á£N
πc ™e ≥«°ùæàdÉHh áÄ«¡dG äÉLÉ«àMG ≈∏Y AÉæH
ºYódG ôjóe »MGhôdG ô°SÉj çó– ɪc .ájôjóe
‘ ÚcΰûŸG äÉeóÿ áeÉ©dG ájôjóŸÉH …QGOE’G
,ÚcΰûŸG äÉeóN IQGOEG èeÉfôH øY ¬∏ªY ábQh
äÓeÉ©ŸG ø``e ÒãμdG IQGOEG ¤EG ±ó``¡`j …ò`` dGh

√É`` «` ŸGh AÉ``Hô``¡` μ` ∏` d á``eÉ``©` dG á``Ä` «` ¡` dG â``ª` ¶` f
äÉ°SGQódGh äÉ°SÉ«°ù∏d áeÉ©dG ájôjóŸÉH á∏ã‡∫ƒM πªY á≤∏M ,¢``ù`eCG ìÉÑ°U -á«é«JGΰS’G
,§≤°ùe ¿É``à`°`ù`Ñ`dG ô``°`ü`b ¥ó``æ`Ø` H IQGOE’G ó``≤`Y
øH ∂``∏`ŸGó``Ñ`Y ï«°ûdG Qƒ``à`có``dG IOÉ``©`°`S Qƒ°†ëH
áÄ«¡dG IQGOEG ¢``ù`∏`› ¢``ù`«`FQ »``FÉ``æ`¡`dG ˆGó``Ñ` Y
øH ó``ª`fi IOÉ``©` °` Sh ,√É`` «` ŸGh AÉ``Hô``¡`μ`∏`d á``eÉ``©` dG
AÉHô¡μ∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG ¢ù«FQ »bhôëŸG ˆGóÑY
∞∏àfl ø``e áÄ«¡dG »ØXƒe ø``e Oó``Yh ,√É``«`ŸGh
≈≤dCG ,á``≤`∏`◊G á``jGó``H ‘h .ô``FGhó``dGh äÉ``jô``jó``ŸG
øY É``¡`«`a çó`` – á``ª`∏`c á``Ä`«`¡`dG ¢``ù` «` FQ IOÉ``©` °` S
√É«ŸG ÚeCÉJ π«Ñ°S ‘ áÄ«¡dG ¬dòÑJ …òdG ó¡÷G
AÉëfCG áaÉc ‘ áeGóà°ùŸGh á«dÉ©dG IOƒ``÷G äGP
øe ójó©dG ò«Øæàd É¡«©°S ∫ÓN øe ;áæ£∏°ùdG
᫪gCG ¤EG ¬JOÉ©°S QÉ``°`TCG ɪc .á``«`FÉ``ŸG ™jQÉ°ûŸG
.øjôNB’G ÜQÉŒ øe IOÉØà°S’Gh äGÈÿG ∫OÉÑJ
¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d ¬≤«≤– ¤EG áÄ«¡dG íª£J Ée Gògh
GócDƒe .á``eó``ÿG Ëó``≤`J ‘ π``°` †` aC’G iƒ``à`°`ù`ŸG
á«°ù°SDƒe IóYÉb AÉæH √ÉŒ å«ã◊G áÄ«¡dG »©°S
óYÉ°ùJ ÉgQhóH »àdGh ,¿hÉ©àdGh áØdC’G ÉgOƒ°ùJ
.Qƒ£àdGh Ωó≤àdG ≈∏Y
»fiôdG í``dÉ``°`U ¢``Só``æ`¡`ŸG Ωsó` `b ,∂`` dP ó``©` Hh
äÉ°SÉ«°ùdGh äÉ°SGQó∏d áeÉ©dG ájôjóŸG ΩÉY ôjóe
•hô°ûH É``«v ` Ø` jô``©` J É`` °``k Vô`` Y ,á``«` é` «` JGÎ``°` S’G
É«dƒ«a ácô°T ™e IQGOE’G ó≤Y ±GógCGh äÉeGõàdGh
±ó¡j …òdGh ,√É«ŸG ´É£≤d ácΰûŸG IQGOEÓd ôJGh
‘ ácô°ûdG äGÈN øe IOÉØà°S’G ¤EG ¢SÉ°SC’G ‘
áÄ«¡dG ∫ɪYC’ á«°ù«FôdG ᣰûf’G IQGOEG ∫É›
IRÉà‡ á``eó``N Ò``aƒ``Jh √É``«` ŸG ´É``£` b ô``jƒ``£` Jh
᪶fC’G π``°`†`aCG ≥«Ñ£J ∫Ó``N ø``e ;AÓ``ª`©`∏`d
ä’É› ‘ á``Ä`«`¡`dG ≥``aGô``e IQGOEG ≈``∏`Y π``ª`©`dGh
á£N ™``°`Vh ¤EG á``aÉ``°` VEG ,á``fÉ``«`°`ü`dGh 𫨰ûàdG
Ö°SÉæàj Éà ɡ∏«gCÉJh ájô°ûÑdG OQGƒ``ŸG ôjƒ£àd
Ëó≤J ∂dP Ö≤YCG .á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG äÉÑ∏£àe ™e
»ª∏°ùŸG ÖdÉZ ¢Sóæ¡ŸG :ø``e πx μd πªY »``à`bQh
IOÉYEGh ¢ü«°üîàdG IôFGóH ™jQÉ°ûe ∫hCG ¢Sóæ¡e
¢Sóæ¡e »ë∏°üŸG ¥É``ë`°`SEG ¢Sóæ¡ŸGh ,á∏μ«¡dG

á¶aÉëŸÉH á«©ªé∏d ´ôa ìÉààaG QÉØX »`a Ú«eÓYE’G ™e ¢ûbÉæJ zá«fɪ©dG Ú«Øë°üdG{
Égõjõ©Jh ÖfGƒ÷G √òg πãe ᫪gCÉH É¡æe kÉfÉÁEG
.áeOÉ≤dG á∏MôŸG ‘
á«©ªé∏d ´ô`` a í``à`a ¿CG ¤EG ô``jƒ``bÉ``H QÉ`` °` `TCGh
»àdG äÉ`` `jƒ`` `dhC’G ø``e ó``©` jo QÉ``Ø` X á``¶` aÉ``fi ‘
;±GógC’G øe ójó©∏d á«©ª÷G É¡«∏Y ¢Uô–
Ú«Øë°üdG ø``e Ò``Ñ`c Oó``Y Oƒ`` Lh :É``¡`ª`gCG ø``e
πFÉ°Sh ‘ Gƒ``∏`ª`©`j á``¶`aÉ``ë`ŸG ‘ Ú``«` eÓ``YE’Gh
¿CG ᫪gC’G øeh ,á¶aÉëŸG ‘ áØ∏àîŸG ΩÓYE’G
ÉkYôa íàØjh á«©ªé∏d ¿ƒ«eÓYE’G A’Dƒg º°†æj
øe ójó©dG á°SQɇh º¡àeóÿ á¶aÉëŸG ‘ É¡d
Qƒ£J ¿CG É¡fCÉ°T øe »àdG ᣰûfC’Gh äÉ«dÉ©ØdG
äÉeóN ø``e IOÉ``Ø`à`°`S’Gh º``¡`JGQÉ``¡`eh º``¡`JGQó``b
.IOó©àŸG á«©ª÷G

᫪æàdG IQGRƒ`` H á«æ¡ŸG äÉ«©ª÷G ΩÉ``¶`f Ö°ùM
.á«YɪàL’G
l AÉ≤∏dG π∏îJ ɪc
á«©ª÷G øY »Fôe
¢VôY
w
´hô°ûe øY »Fôe ¢VôYh ɡࣰûfCGh É¡aGógCGh
‘ Ú«eÓYE’G ´ÓWEG ±ó¡H Ú«Øë°üdG ÖjQóJ
ióMEÉc É``gQhOh á«©ª÷G •É°ûf ≈∏Y á¶aÉëŸG
OÓÑdG ‘ á``∏`YÉ``Ø`dG Êó`` ŸG ™``ª`à`é`ŸG äÉ``°`ù`°`SDƒ`e
≥ah É``¡` JÉ``eó``Nh É``¡` Yhô``a ™``«`°`Sƒ``à`d IQhô`` °` `Vh
.á©ÑàŸG ᪶fC’G
á«©ªL ¢ù«FQ ôjƒbÉH ó«©°S øH ¢VƒY ∫Ébh
IógÉL ≈©°ùJ á«©ª÷G ¿EG :á«fɪ©dG Ú«Øë°üdG
πª°ûàd ɡࣰûfCG IôFGO ™«°SƒJh É¡∏ªY ôjƒ£àd
;áæ£∏°ùdG ‘ »eÓYE’G π≤◊ÉH Ú∏eÉ©dG áaÉc

á«fɪ©dG - ádÓ°U
á«©ªL IQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCG øe Ol ó``Y ≈≤àdG
¥óæØH ,¢`` ù` `eCG AÉ``°` ù` e ,á``«` fÉ``ª` ©` dG Ú``«`Ø`ë`°`ü`dG
Ú«eÓYE’Gh Ú«Øë°üdG ™``e ,ádÓ°U ¿ƒà∏«g
ìÉààaG á«fÉμeEG ∫ƒ``M QhÉ°ûà∏d QÉØX á¶aÉëÃ
™«°Sƒàd ÉgOƒ¡L QÉ``WEG ‘ ;á¶aÉëŸÉH É¡d ´ô``a
»Øë°üdG Ö``fÉ``÷É``H Ú∏¨à°ûŸG áaÉμd É¡JÉeóN
.º¡JGQób ôjƒ£Jh áæ£∏°ùdG ‘ »eÓYE’G
ÉMô°T
k IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG øe Ol óY Ωsó`bh
´ôa ∫hCG í``à`a É``¡`fCÉ`°`T ø``e »``à` dG ±Gó`` ` gC’G ø``Y
íàØd É``gô``aGƒ``J ΩRÓ`` ` dG •hô`` °` û` dGh á``«`©`ª`é`∏`d
áæ£∏°ùdG äɶaÉfi ‘ á«æ¡ŸG äÉ«©ªé∏d ´hôØdG

ájDhôdG ¿ƒdÉ°U

Ω2013 ƒ«dƒj 4 ≥aGƒŸG `g1434 ¿ÉÑ©°T øe 25 ¢ù«ªÿG

4

âbƒdG ¢ùØf »`a ¬àjGƒg √Èà©jh ¬∏ª©H GkÒãc ™àªà°ùj ¬fEG ∫Éb

:z¢SQƒædG{`d …ò`«ØæàdG ¢ù```«FôdG
≈∏Y IójóL ᪰üH ™°Vh ¤EG ≈©°ùf
áæ£∏°ùdG »`a ä’É``°üJ’G ó¡````°ûe
∂∏àÁh ,ä’É°üJ’Gh á«æ≤àdG ⁄ÉY ‘ ábƒe
ábƒeôe á«°üî°T ,(¢SQƒædG) ä’É°üJÓd ájô£≤dG á«fɪ©dG ácô°û∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ,∑ÉeQƒc ¢ShQ
áØ∏àfl ä’É°üJG äÉcô°T ™HQCG ‘ πª©dG IOÉ«≤H É¡dÓN ΩÉb ,ä’É°üJ’G ∫É› ‘ πª©j ÉeÉY
k 25 òæeh ƒ¡a ,∫ÉéŸG ‘ á©°SGh äGÈN
≥°ûY .É«°SBGh §°ShC’G ¥ô°ûdGh ÉHhQhCG ‘ ácô°T 16 ‘ ÚªgÉ°ùŸG ¿hDƒ°T äQGOCGh äÉcô°T â°S IQGOEG ¢ù∏› ájƒ°†Y π¨°Th
á∏MôŸG ∂∏J ‘ ƒgh áMôØdG ¬©°ùJ ⁄h ,ä’É°üJ’G äGó©eh Iõ¡LCÉH Ö©∏dG ÖMCGh ,¬àdƒØW òæe É«LƒdƒæμàdG ¢ShQ
±É°†à°SGG ““ájD
á hôdG” ¿ƒdÉ°U .¬«HCG øY É¡KQh »àdG ä’É°üJ’G Iõ¡LCG ¢†©H √ódGh √GógCG ÉeóæY ,√ôªY øe IôμÑŸG
¬JOÉb »àdG áá«æ¡ŸG ¬JÉMÉ‚h ,É«fÉ£jôH ‘ ¤hC’G ¬JCÉ°ûfh ¬àdƒØW ÚH åjó◊G ‘ ÉæH π≤æJ …òdG ,∑ÉeQƒc ¢ShQ
.ä’É°üJ’G ´É£b ‘ á«ŸÉY äÉcô°T ¢SDhôJ ¤EG

á«fÉÑ∏μdG º∏jƒ°S IõjÉa – ô°ûæ∏d ¬JóYCG

ÉæFÓªY AÉ°VQEG πLCG øe zÜBG ¢ùJGh{ ™e á«bÉØJG ó≤Y ¤EG Éæ«©°S
ä’É°üJ’G äÉeóîH á«ØjôdG iô≤dG á«£¨J »`a ∑QÉ°ûfh ..ájô°üÑdG ±É«dC’G ´hô°ûe øe AõL ¢SQƒædG
k É¡©«°SƒJ ºàjh á«dÉ©dG á«fÉμ°ùdG áaÉãμdG äGP ≥WÉæŸG ¤EG π°üJ ™HGôdG π«÷G äÉeóN
AÓª©dG äÉÑ∏£àŸ É≤ah
á«ë°üdGh á«aÉ≤ãdGh á«°VÉjôdG ä’ÉéŸG øe ójó©dG »```a ™ªàéŸG ºYófh á«YɪàL’G á«dhDƒ°ùŸG á«q ªgCÉH øeDƒf
AÓª©dG áHôŒ AGôKEG πLCG øe ¢SQƒædÉH ¿ƒ∏ª©j ∞Xƒe 1000
øe ¤hC’G á∏MôŸG ∫ɪcEG πLCG øe ÉfOƒ¡L ÉædòH ó≤d :∑ÉeQƒc πÑbh .IQÉàîŸG ≥WÉæŸG øe OóY ‘ áq«°SÉ°SC’G á«æÑdG √òg ∫ÓN ‘ ÒÑc Ωqó≤J ≥«≤– øe ¿B’G ≈àM Éæμq “ å«M ,áμÑ°ûdG Iƒb
q Ωƒ«dGh ,áμÑ°ûdG Iƒb ójhõJ ´hô°ûe ≈∏Y â``HÉ``ã`dG ∞``JÉ``¡`dG äÉ``eó``N Ò``aƒ``J ø``e ¢``SQƒ``æ`dG øμªàJ ¿CG É¡∏ª°T »àdG ≥WÉæŸG ‘ ™jô°ùdG âfÎfEÓd AÓª©dG áHôŒ AGôKEG
ådÉãdG π«÷G áμÑ°T »£¨J
á«fÉμ°ùdG áaÉãμdG øe %95 ¬àÑ°ùf Ée Ék«dÉM ¢SQƒædG øe IRõq ©ŸG º«¶æJ áÄ«g ¿q EÉa á«°SÉ°SC’G á«æÑdG √òg ΩGóîà°SÉH ™°ShCG ¥É£f áμÑ°ûdG å``jó``– â∏ª°T »``à` dGh ,¤hC’G ¬``à`∏`Mô``e ‘ ´hô``°` û` ŸG
áYô°ùdG á∏FÉg ™HGôdG π«÷G äÉeóN ÉqeCG ,§≤°ùe á¶aÉfi ‘ ‘ πãªàJ »àdGh IÒNC’G äÉ°ùª∏dG ™°Vh ¤EG áLÉëH ä’É°üJ’G äÉeóN á``aÉ``°`VEGh ,ájóYÉ≤dG äÉ``£`q `ë`ŸG Oó``Y IOÉ``jRh á«°SÉ°SC’G
É≤k ah É¡©«°SƒJ ºàjh ,á«fÉμ°S áaÉãc ÌcC’G ≥WÉæŸG ¤EG π°üàa ‘ áÄ«¡dG É¡æe »¡àæJ ¿CG ¤EG ™∏£àf »àdGh ,᫪«¶æàdG äÉMƒ∏dG øe GAó``H ∂``dPh ÊÉ``ã`dG π``«`÷G äÉ``£`fi πq ` c ‘ å``dÉ``ã`dG π``«`÷G
.á©æ°üŸG áj’h ≈àMh ¿Éà°ùÑdG á≤£æe
.AÓª©dG äÉÑ∏£àŸ √òg ΩGóîà°SG øe ¢SQƒædG øμªàà°S ÉgóæYh ,Öjô≤dG πÑ≤à°ùŸG
áØYÉ°†Ÿ
ÊÉ`
`
ã
`
d
G
π`
`
b
É`
`
æ
`
d
G â«ÑãJ ”q ó``≤`d :Ó``FÉ``b »``°`†`Áh
.™°ShC
G
πμ°ûH
ájô°üÑdG
±É«dC

G
á«ØjôdG iô≤dG á«£¨J
πbÉædG Gôk ` `NDƒ` `e É``æ`°`TO É``ª`c ,á``Yô``°` ù` dG ä’ó``©` eh ÜÉ``©`«`à`°`S’G
“¢ùcÉe …GƒdG” Qƒ£J
á«ØjôdG iô``≤` dG á«£¨J ´hô``°`û`e ‘ ¢``SQƒ``æ`dG QhO ∫ƒ`` Mh
900 …OOÎdG ¥É£ædG ≈∏Y +3G ådÉãdG π«÷G áμÑ°ûd ådÉãdG
º«¶æJ áÄ«g ô``μ`°`TCG ¿CG Êô°ùj :∫ƒ``≤`j ,ä’É``°`ü`J’G äÉ``eó``î`H âHÉãdG ∞JÉ¡dG áeóN É¡d â©°†N »àdG äGQƒ£àdG ≈∏Y É≤k «∏©Jh
ÊÉÑŸG π``NGO áμÑ°ûdG Iƒ``b õ``jõ``©`J ‘ º``gÉ``°`S É``‡ ,õ``Jô``gÉ``é`«`e
250 á«£¨àd äAÉL »àdGh áÑq«£dG IQOÉÑŸG √òg ≈∏Y ä’É°üJ’G áaÉ°VEÉH ≥∏©àj Ée ‘ á°UÉN ..Ω2010 ƒjÉe ‘ ¢SQƒædG É¡à≤∏WCG »àdG ´ô°SCG äÉeóNh π°†aCG á«£¨àH ´Éàªà°S’G øe AÓª©dG øμq eh
ä’É°üJ’G äÉeóN É¡H Ωó©æJ »àdG á«ØjôdG iô≤dG øe ájôb âfÎf’Gh ,äÉ``cô``°`û`∏`d ¢``†`jô``©`dG ¥É``£`æ`∏`d z¢``ù`cÉ``e …Gh{ á«æ≤J πc ¤EG áaÉ°VE’ÉHh ,äÉØ∏ŸG πjõæJh 𫪖h âfÎfE’G íØ°üàd
ºgOƒ¡L Éæà∏FÉY OGôaCG ∫òÑjh ,áæ£∏°ùdG äɶaÉfi ∞∏àfl ‘ ¢SQƒædG øe ¢ùcÉe …GƒdG áeóN ¿q CG ∑ÉeQƒc ¢ShQ iôj ,ÉgÒZh øe ÉfDhÓªY øμªà«d ™HGôdG π«÷G äÉeóN Ú°TóàH Éæªb ∂dP
Ée AÉæH Éæ«∏Y ºàëj …òdGh ,øμ‡ âbh ´ô°SCG ‘ πª©dG ΩÉ“’ ójõŸG ™àªà°ùj Ωƒ«dGh ,GkÒãc äQƒ£J 2010 ΩÉY ‘ É¡bÓWEG òæe
.áYô°ùdG πFÉg âfÎfE’G äÉeóîH ´Éàªà°S’G
.á£fi 100 ÜQÉ≤j ¢SQƒædG ø``e ¢``ù`cÉ``e …Gƒ`` `dG á``eó``î`H Ú``jQÉ``é` à` dG AÓ``ª` ©` dG ø``e
âfÎfE’G äÉYô°S IOÉjR
äÉeóN Ohõ``e ¢``SQƒ``æ`dG ó``©`J å``«`M ,áæ£∏°ùdG AÉ`` LQCG ∞∏àfl ‘
á«YɪàL’G á«dhDƒ°ùŸG
AÓª©∏d ¢``ù`cÉ``e …Gƒ`` dG á``eó``N ô``aƒ``j …ò``dG ó``«`Mƒ``dG ä’É``°`ü`J’G á∏MôŸG ≈∏Y πª©dG AóH øY GôNDƒe Éæ∏YCG :∑ÉeQƒc ∫ƒ≤jh
á«dhDƒ°ùŸG ‘ ¢``SQƒ``æ` dG QhO ø``Y ∑É`` eQƒ`` e ∫ƒ``≤` jh
áeóÿG √ò``g õ«ªàJh .áæ£∏°ùdG ‘ á«£¨J ™``°`ShCÉ`Hh ÚjQÉéàdG ,äÉjôb øe äCGóH »àdGh ,áμÑ°ûdG Iƒb ójhõJ ´hô°ûe øe á«fÉãdG
:Oó°üdG Gò``g ‘ ÉgòØæJ »``à`dG ™``jQÉ``°`û`ŸGh ..á``«`YÉ``ª`à`L’G äÉbhC’ QÉ``¶`à`f’G ¤EG á``LÉ``◊G ¿hO â``fÎ``f’É``H ∫É``°`ü`J’G áYô°ùH äÉYô°S ‘ G kÒ``Ñ` c É``æk ` q°``ù` –h É``bk ô``a AÓ``ª` ©` dG ß``MÓ``«`°`S å``«`M
ɪFGO É``fô``°`ù`jh ,á``«`YÉ``ª`à`L’G á``«`dhDƒ`°`ù`ŸG á``«q `ª`gCÉ`H ø``eDƒ` f »àdGh á«dÉ©dG äÉYô°ùdG ¢ùcÉe …Gƒ``dG áeóN ºYóJ ɪc .á∏jƒW ‘h .äBÉ°ûæŸGh ÊÉÑŸG πNGO ÈcCG á«£¨J ¤EG áaÉ°VEG âfÎfE’G
ä’ÉéŸG ø``e ó``jó``©` dG ‘ ÊÉ``ª` ©` dG ™``ª` à` é` ŸG º``Yó``f ¿CG
.¢ùcÉØdGh äÉŸÉμŸG äÉeóNh á«fÉãdG ‘ âjÉHÉé«e 4 ¤EG π°üJ äÉj’h øe GkOóY ´hô°ûŸG πª°û«d πª©dG CGóÑ«°S πÑ≤ŸG ȪàÑ°S
πª©dÉH ôîaCGh .ÉgÒZh á«ë°üdGh á«aÉ≤ãdGh á«°VÉjôdÉc
≈¶ë«°S ɪc ,¢UÉæ°T ≈àMh ≥jƒ°ùdG øe GkAóH áæWÉÑdG πMÉ°S
ÜCG ¢ùJGƒdG
á∏aÉb ìÉ``‚E’ ¢``SQƒ``æ`dG á∏FÉY OGô`` aCG ¬dòÑj …ò``dG OÉ``÷G
áHÉéà°SG áYô°S ‘ IOÉjõH É¡°ùØf IÎØdG ∫ÓN Oƒ¡a ‘ AÓª©dG
¥Ó£fÓd É¡JOGó©à°SG É«dÉM ºàJ »àdGh ájÒÿG ¢SQƒædG ¢ùJGƒdÉc á``«` fÉ``é` ŸG ä’É`` °` ü` J’G äÉ`` eó`` N Ò`` KCÉ` J ∫ƒ`` `Mh
.É¡FGOCG ‘ ®ƒë∏e ´ÉØJQGh áμÑ°ûdG
ºYódG Ëó≤àd ΩOÉ≤dG ¿É°†eQ ∫ÓN á©°SÉàdG É¡à∏MQ ‘ ¢SQƒædG Ëó``≤` J á``Hô``Œ º``«`«`≤`Jh á``cô``°` û` dG ≈``∏` Y È``jÉ``ah ÜCG äÉ£fi
q á``aÉ``c á``«`bô``J ≈``∏`Y É``«`dÉ``M π``ª`©`dG …ô``é`j :™``HÉ``à`jh
∞∏àfl ‘ á«fɪ©o dG ICGôŸG äÉ«©ª÷ ájÒÿG äGóYÉ°ùŸGh áeóN π``LCG øe Éæg øëf :∫ƒ≤j ,πHÉ≤ŸÉH zÜCG ¢``ù`JGh{ áeóN ™«°Sƒàdh É¡HÉ©«à°SG áØYÉ°†Ÿ ádÓ°U áæjóe ‘ áμÑ°ûdG á«£¨J
ájÒÿG äÉ°ù°SDƒª∏d º``Yó``dG Ωó``≤`à`d ;áæ£∏°ùdG AÉ`` LQCG º¡FGQB’ äÉ°üf’G ¤EG ɪFGO ≈©°ùfh ,¬Lh π°†aCG ≈∏Y ÉæFÓªY π«÷G äÉeóN π«©ØJ É°†jC
k G ºàj ɪc ,ådÉãdG π«÷G áμÑ°T ¥É£f
ɪc ,á«∏YÉØH É¡JÉeóN Ëó≤J øe øμªàJ ≈àM á«∏gC’Gh Iõ«ªŸG äÉéàæŸGh äÉeóÿG º¡d Ωó≤f ¿CG πLCG øe º¡JÉLÉ«àMGh ¥Ó£f’ GkOGó``©`à`°`SG ádÓ°U áæjóe ‘ áYô°ùdG á∏FÉg ™``HGô``dG
äÉÑ∏q £àŸGh äÉ``LÉ``«`à`M’G ™ªàéŸG í``FGô``°`T ∞∏àîŸ Ωó``≤`J .IOóéàŸG º¡JÉÑ∏£àeh º¡JÉLÉ«àMG ™e Ö°SÉæàj Éà IôμàÑŸGh GkÒaƒJh ,πÑ≤ŸG ¢ù£°ùZCG ‘ ádÓ°U ∞jôN ¿ÉLô¡e äÉ«dÉ©a
º¡JÉ«M ä’É``› ≈à°T ‘ É¡fƒLÉàëj »``à`dG á``jQhô``°`†`dG OóY ™``Ø` JQGh ÜBG ¢``ù`JGƒ``dG è``eÉ``fô``H Gƒ``Ñ` MCG É``fDhÓ``ª`Y :∞``«`°`†`jh .ÚëFÉ°ùdGh ¿É``Lô``¡`ŸG QGqhõ`` d íØq °üàdG ‘ á≤FÉØdG äÉYô°ù∏d
.á«eƒ«dG ™e á«bÉØJG ó≤©d ÉfOƒ¡L ÉædòHh Ωƒ``j ó©H Ékeƒj ¬«eóîà°ùe ¢SQƒædG èeÉfôH øª°V QÉ``Ø`X á¶aÉëŸ á∏eÉ°T á£N ó``Lƒ``Jh
.ÉæFÓªY AÉ°VQEG πLCG øe ÜBG ¢ùJGh ácô°T ájÉ¡æH ÒÑc Ωqó≤J ≥«≤– ™bq ƒàŸG ø``eh ,áμÑ°ûdG Iƒ``b ójhõàd
¤hC’G ∞«XƒàdG á¡Lh
áq«°üædG π``FÉ``°`Sô``dG äGOGô`` `jEG ‘ É°VÉØîfG Éæ∏é°S π``©`Ø`dÉ``Hh
.πÑ≤ŸG ΩÉ©dG
É¡ÑjQóJh á«fɪ©dG QOGƒ``μ`dG ∞«XƒJ ‘ ácô°ûdG QhO ø``Yh
äÉbÉH Ò``aƒ``J ≈``∏`Y Éæ∏ªY ø``μ`dh á``«q `∏`ë`ŸG äÉ``ŸÉ``μ` ŸGh IÒ``°`ü`≤`dG
á«dɪ°SCGôdG äÉ≤ØædG πjƒ“
¢SQƒædG ≈©°ùJ :∑É``eQƒ``c ∫ƒ≤j ,á«æØdG ä’ÉéŸG ‘ É¡∏«gCÉJh AÓª©dG äÉLÉ«àMG ∞∏àfl ™``e Ö°SÉæàJ ™jô°ùdG â``fÎ``fEÓ`d
áæ£∏°ùdG ‘ ¤hC’G ∞«XƒàdG á``¡`Lh ¿ƒ``μ`J ¿C’ ΩGhó`` dG ≈∏Y ≥FÉa ∫É``≤` æ` dG â`` fÎ`` f’G á``eó``î` H ´É``à` ª` à` °` S’G ø``e Gƒ``æ`μ`ª`à`«`d ∑ƒæH øe ¢VGÎb’G ¤EG GôNDƒe ¢SQƒædG ácô°T Aƒ÷ ∫ƒMh
250 ÚØXƒŸG Oó``Y ¿É``c áæ£∏°ùdG ‘ ¢SQƒædG âæ°TO ÉeóæYh
.áYô°ùdG ä’ÉéŸGh ..á«∏Ñ≤à°ùŸG É¡©jQÉ°ûe ‘ ™°SƒàdG ±ó¡H á«é«∏N
ä’É°üJG ácô°T ‘ πª©dG º¡æe 235``d ≥Ñ°ùj ⁄ §≤a ÉØk Xƒe
Éæ©bh :∑É``eQƒ``c ¢``ShQ ∫ƒ≤j ,¢``Vô``≤`dG É¡«a Ωóîà°ù«°S »àdG
“™HGôdG π«÷G” ‘ ™°SƒàdG
q
1000 ø``Y ¢``SQƒ``æ`dG á∏FÉY OGô`` aCG Oó``Y ó``jõ``j Ωƒ``«` dGh ,π``Ñ`b ø``e
¿ƒ«∏e 70) »μjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 182 ᪫≤H πjƒ“ á«bÉØJG
.AÓª©dG áHôŒ AGôKEG πLCG øe óéH ¿ƒ∏ª©j ∞Xƒe ∫ƒ≤j ,™HGôdG π«÷G äÉeóN ‘ ™°Sƒà∏d ácô°ûdG èeGôH øYh
,äGƒæ°S ¢ùªN IóŸ á«dɪ°SCGôdG äÉ≤ØædG πjƒªàd (ÊɪY ∫ÉjQ
É¡Yhô°ûe ‘ πª©dG äCGó``H ¢``SQƒ``æ`dG ¿q CG ôcòdÉH ô``jó``÷G ø``eh
¥É£f ™«°SƒJh áYô°S IOÉjR ±ó¡H áμÑ°ûdG Iƒb ójhõàd 샪£dG
øe äÉfÉ«ÑdG π≤æd É¡HÉ©«à°SG IOÉ``jRh ,áμÑ°ûdG IQó``bh á«£¨J
á«bôJ ≈∏Y ´hô°ûŸG πª©j å«M .AÓª©dG áHôŒ AGô``KEG π``LCG
4G ™HGôdG π«÷G äÉeóN ¥ÓWEGh +3G ådÉãdG π«÷G áμÑ°T
ä’É°üJ’G ó¡°ûe ‘ Ió``jó``L ᪰üH ∂``dò``H º``°`SÎ``d LTE
´hô°ûŸG Gòg ºYO ‘ á«bÉØJ’G √òg º¡°ùà°Sh Gòg ,áæ£∏°ùdÉH
äÓ«¡°ùàd Ú``à`«`FÉ``æ`K Ú``à`«`bÉ``Ø`JG ™``«`bƒ``à`H É``æ`ª`b É``ª`c .É``«`Fõ``L
äÉ≤ØædG πjƒªàd ÊɪY ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 20 ᪫≤H IójóL á«fɪàFG
.äGƒæ°S çÓK IóŸ á«∏«¨°ûàdGh á«dɪ°SCGôdG

ájô°üÑdG ±É«dC’G
ájô°üÑdG ±É«dC’G äGójó“ ´hô°ûà ¢SQƒædG ábÓY øYh
»ë°üdG ±ô``°`ü`dG ´hô``°`û`e ™``e ø``eGõ``à`dÉ``H É«dÉM …ô``é`j …ò``dG
Gòg øe ácô°ûdG IOÉØà°SG á«dBGh ..§≤°ùe ≥WÉæe øe OóY ‘
,´hô°ûŸG Gòg øe AõL ¢SQƒædG ¿q EG :∑ÉeQƒc ¢ShQ ∫ƒ≤j ,´hô°ûŸG
øe IôμàÑŸGh Iõ«ªŸG äÉeóÿG ¢†©H 𫨰ûJ ”q ó≤a π©ØdÉHh

.∫É≤q ædG ∞JÉ¡dG ÈY á≤FÉa áYô°ùH âfÎfE’G íØq °üàd á∏YÉa É«fÉ£jôH ‘ äô``Yô``Jh äCÉ°ûf :¬àdƒØW øY ∑É``eQƒ``c ∫ƒ≤j
øe ÒãμdG »°†bCG âæc »àdƒØW ‘h ,äGƒNC’G øe ¿ÉàæKG q…ódh
ÖcGƒæd ™``HGô``dG π«÷G äÉeóN Ú°TóàH Gô``NDq ƒ`e Éæªb ó``bh
≈∏Y á«æ≤àdG √ò``g ¤EG ábÉqÑ°ùdGh Ió``FGô``dG ∫hó``dG ø``e ÒãμdG ™àªà°ùf Éæch ,á«FGƒ¡dG äÉLGQódG IOÉ«b ‘ »FÉbó°UCG ™e âbƒdG
πÑb øe ™jô°ùdG âfÎfE’G ≈∏Y Ö∏£dG OGOõjh .⁄É©dG iƒà°ùe á°SQɪà â©àªà°SG É``ª`c .∂``dP ‘ ∫Gƒ``£` dG äÉ``YÉ``°`ù`dG AÉ°†≤H
AõL ¬fq C’ Gôk ¶f ᣠq°SƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸGh ∫ɪYC’G ´É£b »ÑLôdGh âμjôμdÉc …ô¨°U ‘ áØ∏àîŸG äÉ°VÉjôdG øe ÒãμdG
.áMÉÑ°ùdGh Ωó≤dG Iôch ¢ùæàdG Iôch
äÓeÉ©ŸG AGô``LEG ‘ ¬àYô°ùdh π°UGƒàdG á«∏ªY øe CGõq éàj ’
∫É◊G á©«Ñ£H äqOCG π``eGƒ``Y »``gh ,á``«`ë`jQCGh ádƒ¡°ùH á«dhódG …ô¨°U òæe É«LƒdƒæμàdÉH ÉkÑé©e âæc ÉŸÉ£d :Oô£à°ùjh
íØq °üàdG äÉfÉ«H ≈∏Y Ö∏£dG IOÉ``jRh ,AÓª©dG IóYÉb ƒ‰ ¤EG É kMôa âæc º``ch ,ä’É°üJ’G äGó``©`eh Iõ¡LCÉH Ö©∏dG âÑÑMCGh
QGóe ≈∏Y ∫É°üJG ≈∏Y AÉ≤Ñ∏d øjÒãμdG ™«é°ûJ ¤EG áaÉ°VEG øY É``¡`KQh »àdG ä’É``°`ü`J’G Iõ``¡`LCG ¢†©H »``HCG ÊGó``gCG ÉeóæY
»YɪàL’G π``°`UGƒ``à`dG π``FÉ``°`Sh ‘ ƒ``ª`æ`dG º``àq `M ó``≤`dh .á``YÉ``°`ù`dG äÉŸÉμŸG øe ójó©dG ≈≤∏àJ âfÉc »qeCG ¿q CG ôcPCG âdR ’ ɪc .…óL
§FÉ°SƒdG IOó``©`à`e äÉ``eó``ÿG ≈∏Y â``∏`NOCG »``à`dG äÉæ«°ùëàdGh Ωƒ«dGh ÉgÒZh ¥qƒ°ùàdGh π«°ù¨dG òNCG øe â«ÑdG QƒeCG AÉ¡fE’
.âfÎf’G ᣰSGƒH Gòg πc AÉ¡fEG ÉææμÁ
™e ∂``dP øeGõJ å«M ,âfÎfE’ÉH …ƒ``b ∫É°üJG Oƒ``Lh IQhô°V
√òg á«Ñ∏àd øjógÉL Éæ«©°S óbh ,AÓª©dG äÉÑ∏q £àe ‘ ójGõJ »JOÉ¡°T ≈∏Y π°UÉM ÉfCÉa ,á°SGQódÉH ≥∏©àj Ée ‘ :∞«°†jh
ÒNh ,ΩGóîà°S’G •É``‰CG ‘ äGÒ¨àdGh
IOóéàŸG äÉLÉ«àM’G »°Sóæ¡dG êÉ``à` fE’G ‘ É``ª`gGó``MEG ±ô``°`û`dG á``Ñ`Jô``à ¢``Sƒ``jQƒ``dÉ``μ`H
q
Iƒb ójhõJ ´hô°ûe ‘ Oƒ¡÷G øe ¬dòÑf Ée Éæ«©°S≈∏Y ∫Éãe áμ∏ªŸG) ΩÉ``¡`¨`æ`«`eÒ``H á``©` eÉ``L ø``e OÉ``°` ü` à` b’G ‘ iô`` ` `NC’Gh
.(IóëàŸG
.áμÑ°ûdG

π°UGƒà∏d ¤hC’G á∏«°SƒdG

á∏aÉM á«∏ªY IÒ°S

»àdG ¤hC’G á``∏`«`°`Sƒ``dG â``fÎ``fE’G í``Ñ`°`UCG ó``≤`d :Oô``£`à`°`ù`jh
ΩÉY ò``æ`e π``ª` YCG ,á``«`∏`ª`©`dG IÒ``°`ù`ŸG ø``Yh :Ó``FÉ``b »``°`†`Áh
äGÈÿGh áaô©ŸG ácQÉ°ûŸh π°UGƒàdG ‘ ¢SÉædG É¡eóîà°ùj ójõJ IÈ``N q…ó``dh ,¢``SQƒ``æ`dG ácô°ûd …ò«ØæJ ¢ù«Fôc Ω2004
øe ójó©dG AÉ¡fEGh äÉeƒ∏©ŸG øY åëÑdGh ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ πªY IOÉ«≤H É¡dÓN âªb ,ä’É°üJ’G ∫É› ‘ kÉeÉY 25 `dG ≈∏Y
á°ùÑμH Éæμ‡ íÑ°UCG Gòg πc ,ájQÉéàdG º¡dɪYCG á∏°UGƒeh ΩÉ¡ŸG IQGOEG ¢ù∏› ájƒ°†Y â∏¨°Th áØ∏àfl ä’É°üJG äÉcô°T ™``HQCG
GkQó°üe â``fÎ``fE’G Èà©jh ,á«æeR Ohó``M ∑Éæg óLƒJ ’h QR ÉHhQhCG ‘ ácô°T 16 ‘ ÚªgÉ°ùŸG ¿hDƒ`°`T äQGOCGh äÉcô°T â°S
.Ék«ŸÉYh ÉkjQƒa kGôNDƒe á«∏ª©dG »``JÈ``N â檰†Jh .É``«`°`SBGh §``°`ShC’G ¥ô``°`û`dGh
øe ⁄É©dG √ó¡°ûj Ée çóMCG ¿B’G ™jô°ùdG âfÎfE’G óq ©j ɪc
ácô°T ‘ á«μ∏°SÓdG ä’É°üJ’G º°ù≤d …ò«ØæJ ôjóªc πª©dG
√òg Ò¨àJ å«M ,É«LƒdƒæμàdGh ä’É°üJ’G »YÉ£b ‘ äGQqƒ£J ¢ù°SDƒeh …ò«ØæJ ¢ù«Fôch ,(É≤k HÉ°S πJƒ«c) Ooredoo
ÉkªFGO πª©f ¢SQƒædG ‘ øëfh ,´QÉ°ùàe πμ°ûHh ÉkªFGO áYÉæ°üdG ‘ Üóàæe ƒ°†Yh IQƒaɨæ°S ‘ É«°SBG πjÉHƒe øLÒa ácô°ûd
¢üîj Ée ‘ ⁄É©dG ‘ áeóîà°ùŸG äÉ«æ≤àdG çóMCG ÒaƒJ ≈∏Y
.∫EG ¢SEG »°S ≠fƒc ≠fƒg ácô°T
Iõ«côdG ºg øjòdGh AÓª©dG áHôŒ AGôKEG πLCG øe ä’É°üJ’G GkÒãc ™àªà°SCG ,á``jô``°`SC’G IÉ``«`◊G ó«©°U ≈∏Y É``eq CG :™``HÉ``à`jh
.É¡∏LCG øe πª©f »àdG áq«°SÉ°SC’G ¢ùMCGh ,Ú``à`æ`K’G »``JÉ``æ`Hh á``©` HQC’G »``FÉ``æ`HCG ™``e â``bƒ``dG AÉ°†≤H
ìôØdG º¡àcQÉ°ûe óæYh AGó©°S º¡àjDhQ óæY Êôª¨J IOÉ©°ùdÉH
Ωƒj πc AÓª©dG áHôŒ ¢ûjÉ©f
.ôØ°ùdG Ö`` MCGh »``YÉ``ª`à`LG ʃ``c ¿CG Ö`` MCG É``ª`c .º``¡` JGRÉ``‚EÉ` H
,É¡FÓª©d ¬Áó≤J ¢SQƒædG ácô°T Ωõà©J …òdG ójó÷G øYh
.¬JGP âbƒdG ‘ »àjGƒg √ÈàYCG …òdGh »∏ª©H GkÒãc ™àªà°SCGh
πc AÓª©dG áHôŒ ¢ûjÉ©f ¢SQƒædG ‘ øëf :∑É``eQƒ``c ∫ƒ≤j
á«ŸÉ©dG äGQƒ£àdG áÑcGƒe
´Éªà°S’G ¤EG ÉkªFGO ≈©°ùfh ,áæ£∏°ùdG AÉ``LQCG ∞∏àfl ‘h Ωƒj
äÉeóN π°†aCG ÒaƒJ π``LCG øe ÉæFÓªY AGQBGh äÉMÎ≤e ¤EG äGQƒ£à∏d áæ£∏°ùdG ‘ ä’É°üJ’G ´É£b Qƒ£J áÑcGƒe ∫ƒMh
º¡JÉLÉ«àMGh º``¡`JÉ``Ñ`∏`£`à`e ™``e Ö``°`SÉ``æ`à`J »``à` dG ä’É``°` ü` J’G âfÎfEÓd íÑ°UCG :∑ÉeQƒc ∫ƒ``≤` j ,∫É``é` ŸG Gò`` g ‘ á``«`ŸÉ``©`dG
πLCG øe äÉ«æ≤àdG çó``MCG ΩGóîà°SG ≈∏Y πª©f ɪc ,IOóéàŸG ܃∏°SCÉH ô°TÉÑŸG ¬WÉÑJQ’ á«eƒ«dG ÉæJÉ«M ‘ ÒÑc QhO ™jô°ùdG
ójhõJ ´hô°ûe AÉL Éæg øeh ,IôμàÑeh Iõ«‡ äÉeóN ÒaƒJ á∏«°Sh ¬fq CG ɪc ,™ªàéŸG íFGô°T ∞∏àflh OGôaC’G ÚH π°UGƒàdG

5

OÉ°üàbG

Ω2013 ƒ«dƒj 4 ≥aGƒŸG `g 1434 ¿ÉÑ©°T øe 25 ¢ù«ªÿG

äÉ©HÉàe

zhÉØdG{ AGÈN Qƒ°†ëH »YGQõdG ´É£≤∏d áeGóà°ùŸG ᫪æàdG á«é«JGΰSG ´hô°ûe ¢VGô©à°SG
äÉ°SQɪŸG π``°`†`aCGh á``«q `ŸÉ``©`dG á``«q `é`¡`æ`ŸG äÉ``jƒ``à`°`ù`Ã
ájƒªæàdG ô``WC’Gh äÉ«é«JGΰSE’G OGó``YE’ á«dhódG
.2005 ΩÉ©d ¢ùjQÉH äÉë«°VƒJ hCG ¿ÓYE’ kÉ≤ah
»FôŸG ¬°VôY ‘ ‹ÉLOõdG ódÉN QƒàcódG ∫Ébh
QhO á``«`ª`gCG QÉ``¡` XEG ≈``∏`Y õ``cô``J á``«`é`«`JGÎ``°`SE’G ¿q EG
ÒjÉ©ŸG ºgCG ¿CG ɪc »YɪàL’EGh …ƒªæàdG áYGQõdG
»g É¡≤«≤ëàd á«é«JGΰSE’G ≈©°ùJ »àdG áeÉ©dG
ò«ØæJ π``MGô``e ∫Ó`` N á``«` LÉ``à` fE’Gh êÉ`` à` fE’G IOÉ`` `jR
ºà«°S »àdG ™jQÉ°ûŸGh èeGÈdG ≥ah á«é«JGΰS’G
áªgÉ°ùŸGh É¡d §£îŸG »æeõdG ∫hó÷Gh ÉgOɪàYG
™∏°ùdG á``Yƒ``ª`é`Ÿ »`` JGò`` dG AÉ``Ø` à` c’G Ö``°`ù`f ™`` aQ ‘
…ƒæ°ùdG ƒªædG ∫ó``©`e IOÉ`` jRh á«°SÉ°SC’G á«FGò¨dG
‹ÉªLEG ‘ ¬àªgÉ°ùe áÑ°ùf ™``aQh »YGQõdG ´É£≤∏d
IójóL ádɪY ∞«XƒJh ÜÉ©«à°SGh ,»∏ëŸG œÉædG
øe Êɪ©dG »ØjôdG ™ªàéŸG QGô≤à°SGh Ú°ù–h
.ájOÉ°üàb’Gh á«YɪàL’G »MGƒædG

´É£≤dÉH ¢Vƒ¡æ∏d »©Lôe QÉWEG á«é«JGΰS’G : ‹ÉLOõdG ódÉN

áeOÉ≤dG ∫É«LCÓd á«Ä«ÑdGh á«©«Ñ£dG OQGƒŸG áfÉ«°U
áæ£∏°ùdÉH »NÉæŸGh »Ä«ÑdG ´ƒæàdG øe IOÉØà°S’Gh
äɶaÉëŸG ÚH ɪ«a …ƒªæàdG ¿RGƒàdÉH Ωɪàg’Gh
πbC’G äɶaÉëª∏d ájƒªæJ á©aO AÉ£YEG ™e áØ∏àîŸG
á«é«JGΰSE’G OGó`` YEG ‘ OÉ``ª`à` Y’Gh OQGƒ`` eh Gkƒ` ‰
≈∏Y ¢ù°SDƒŸG IQGOE’G è¡æe ≈∏Y áeGóà°ùŸG áq«YGQõdG
‘ áãjó◊G äGQqƒ£àdG QÉÑàY’G ‘ ò``NC’Gh ,èFÉàædG
äÉeGõàdGh ∫É``ŸG ¥Gƒ``°` SCGh AGò``¨`∏`d á«ŸÉ©dG ¥Gƒ``°` SC’G
áYGQõdG ´É£b ΩGõàdGh ᫪«∏bE’Gh á«dhódG áæ£∏°ùdG
áæ£∏°ùdG ±Gó`` `gCG ≥``«`≤`– ‘ á``dÉ``©q `Ø`dG á``ª`gÉ``°`ù`ŸÉ``H
ájDhôdG É``¡` Jôq ` bCG É``ª`c á``«` YÉ``ª` à` L’Gh á``jOÉ``°` ü` à` b’G
¿ƒμJ ¿CGh Ω2020 ÊÉ``ª`©`dG OÉ°üàbÓd áq«∏Ñ≤à°ùŸG
äÉ«é«JGΰS’G áaÉμd ÉkeÉY GkQÉ``WEG áq«é«JGΰSE’G
≈∏Y ó«cCÉà∏d ∂``dPh ,IQGRƒ``dÉ``H áq«YÉ£≤dG iDhô`` dGh
¤EG á``aÉ``°`VEG É°†©H É¡°†©H ™``e É¡∏eÉμJh É¡ªZÉæJ Ωƒ¡Øe ™e áq«∏Ñ≤à°ùŸG áq«YGQõdG ᫪æàdG äÉ¡LƒàH áãdÉãdG á∏MôŸG »JCÉJh áæ£∏°ùdG ‘ »YGQõdG ´É£≤dG
ΩGõàd’Gh Ióq«÷G hCG ᪫∏°ùdG áYGQõdG ¢ù°SCÉH ΩGõàd’G ≈∏Y á``¶` aÉ``ë` ŸGh á``eGó``à` °` ù` ŸG á`` «` YGQõ`` dG á``«`ª`æ`à`dG OɪàYG ó©H ô¡°TCG áà°S IóŸ á«é«JGΰSE’G áZÉ«°üd
á°TQh á``eÉ``bEG É¡eÉ¡e ø``eh ø``gGô``dG ™°VƒdG π«∏–
™°Vhh ´É£≤dG øe ábÓ©dG …hP øjó«Øà°ùª∏d πªY
Ëó≤Jh ,áaó¡à°ùŸG äÉ``Ä`Ø`dGh èFÉàædGh äÉ``jƒ``dhC’G
.ÉgOɪàYGh á«é«JGΰSEÓd áq«dhC’G IOƒ°ùŸG
™°Vh ºà«a IÒ`` NC’G »``gh á``©`HGô``dG á``∏`Mô``ŸG É``eq CG
ºàJh ,ájò«ØæàdG á``£`ÿGh …Qɪãà°S’G è``eÉ``fÈ``dG
ábÓ©dG …hP øjó«Øà°ùª∏d πªY ¢TQh áeÉbEG É¡«a
èeÉfÈdGh äÉ`` `jƒ`` `dhC’G ó``jó``– á``«`Ø`«`μ`H ¢``ü`à`î`J
¤hCG á∏Môªc »£¨J »àdGh ™jQÉ°ûª∏d …Qɪãà°S’G
OɪàYGh Ω202 ≈àMh Ω2016 ø``e á«æeõdG IÎ``Ø`dG
.»FÉ¡ædG É¡∏μ°ûH ™jQÉ°ûŸGh …Qɪãà°S’G èeÉfÈdG
¢Vô©dG ‘ ‹É`` LOõ`` dG ó``dÉ``N Qƒ``à` có``dG ∫hÉ``æ` Jh
᫪æàdG á«é«JGΰSE’ ìÎ≤ŸG ΩÉ©dG QÉ``WE’G »FôŸG
á«ØjôdG á``«`ª`æ`à`dGh »`` YGQõ`` dG ´É``£`≤`∏`d á``eGó``à`°`ù`ŸG
QÉWEG” »g á«YGQõdG á«é«JGΰSE’G ¿q EG å«M Ω2040
ájDhQ πª°ûJh “»YGQõdG ´É£≤dÉH ¢Vƒ¡æ∏d »©Lôe
á£jôNh πÑ≤à°ùŸG ‘ á``YGQõ``dG ¬«∏Y ¿ƒμà°S É``ªq `Y
Ωƒ≤jh ,á``jDhô``dG √ò``g ≥«≤– á«Ø«c ¢ùμ©J ≥``jô``W
¢ù°SC’G øe Oó``Y ≈∏Y á«é«JGΰSE’G OGó``YEG è¡æe
ôjƒ£àd á``LÉ``◊G QÉ``Ñ` à` Y’G ‘ ò`` NC’É`` c á``«`é`¡`æ`ŸG
¿CG á``«`ª`gCGh á``YGQõ``dG ´É``£`b ‘ á``«`FÉ``ŸG OQGƒ`` ŸG IQGOEG
áÄ«Ñ∏d á``≤`jó``°`U{ á``«` YGQõ``dG á``«`é`«`JGÎ``°`SE’G ¿ƒ``μ`J
ڪࡪ∏d á``«`∏`©`Ø`dG á``cQÉ``°`û`ŸÉ``H ΩGõ`` à` `d’Gh z√É``«` ŸGh
á«ØjôdGh á``«` YGQõ``dG á``«`ª`æ`à`dG ¿CÉ` °` û` H Ú``dhDƒ` °` ù` ŸGh
OGó`` YEG ‘ ¿É`` μ` `eE’G Qó``≤` H (AÉ``cô``°` û` dG) á``æ`£`∏`°`ù`dÉ``H
øeC’G Ωƒ¡Øà ΩGõàd’Gh á«∏Ñ≤à°ùŸG á«é«JGΰSE’G
´É£≤dG IQGOE’ »``°`SÉ``°`SCG Qƒëªc ΩGó``à`°`ù`ŸG »``FGò``¨`dG
∞∏àîj …ò`` `dGh á``«`∏`Ñ`≤`à`°`ù`ŸG ¬``JÉ``¡` Lƒ``Jh »`` YGQõ`` dG
QÉÑàY’G ‘ ò`` NC’Gh »``JGò``dG AÉ``Ø`à`c’G Ωƒ``¡`Ø`e ø``Y
»YGQõdG ´É£≤∏d á«∏Ñ≤à°ùŸGh á«dÉ◊G äÉ¡LƒàdG
IôKDƒŸG äÉ¡÷G ™«ªL øe ájQGRƒdG äGQGô≤dG ºgCGh
ΩGõàd’G É°†jCG á«é¡æŸG ¢``ù`°`SC’G ø``eh . ∂``dP ≈∏Y

IÎØdG ∫Ó``N ,É``ehô``H ᪶æª∏d »``°`ù`«`Fô``dG ô``≤`ŸÉ``H
IQGRh ¤EG á«°SÉ«°ùdGh áq«æØdG IQƒ°ûŸG âeób á«°VÉŸG
âHòL IójóY ä’É› ‘ á«μª°ùdG IhÌdGh áYGQõdG
QƒàcódG QÉ``°` TCGh .á``«` ª` «` ∏` bE’Gh á``«` dhó``dG äGÈ`` ÿG
´hô°ûe ò``«`Ø`æ`J π``MGô``e ¿q CG ¤EG ‹É`` LOõ`` dG ó``dÉ``N
á∏MôŸG »Øa ,πMGôe ™HQCG ¤EG º°ù≤fG á«é«JGΰSE’G
É¡«a äõ``‚G ó``bh á«°ù«°SCÉàdG á∏MôŸG »``gh ¤hC’G
≥jó°U º``«`gGô``HEG QƒàcódG QÉ«àNÉc ΩÉ``¡`ŸG ø``e Oó``Y
OGóYEGh ‹hó``dG ≥jôØ∏d É°ù«FQ (á«°ùæ÷G …ô°üe)
OGóYEG ≈∏Y ±Gô°TEÓd á°ü°üîàŸG ¿Éé∏dG äÉaƒ°ûc
OGóYE’ á«°ù«FôdG áæé∏dG :πª°ûJh á«é«JGΰS’G
ôjRƒdG Qƒ``à` có``dG ‹É``©` e á``°`SÉ``Fô``H á``«`é`«`JGÎ``°`SE’G
¢†©Ñd Ú∏ã‡h IQGRƒ`` dG ø``e Ú°üàfl ájƒ°†Yh
≥jôØdG ≈∏Y IhÓ``Y (AÉcô°ûdG) á«eƒμ◊G äÉ¡÷G
ä’É› ‘ á°ü°üîàe QOGƒc πª°ûj …òdGh ,»æWƒdG
,‹hódG ≥jôØdGh IQGRƒdG êQÉNh πNGO øe áØ∏àfl
q É``ª`c
™«bƒJh (UTF) ´hô``°`û`ŸG ≥``FÉ``Kh OGó`` YEG ”
øe á«é«JGΰSE’G OGóYEG á«Ø«c ≈∏Y ¥ÉØJ’Gh ó≤©dG
±ó¡H ájQGOE’Gh á«dÉŸGh áq«fƒfÉ≤dGh áq«æØdG »MGƒædG
¢Vƒ¡ædG øeDƒJ ≥«Ñ£àdG á∏¡°S á«é«JGΰSG RÉ‚EG
≥≤–h á∏eÉ°T IQƒ°üH ÊGƒ«◊Gh »JÉÑædG ´É£≤dÉH
.Ω2040 ΩÉY ájɨdh É¡æe IƒLôŸG ±GógC’G
‹É◊G ™°VƒdG π«∏– »¡a á«fÉãdG á∏MôŸG É``eq CG
äOóM ó``bh »``YGQõ``dG ´É£≤∏d á«Ñ°ùædG ó``FGƒ``Ø` dGh
´ÓWE’G ‘ πãªàJ ÉgRÉ‚EG ܃∏£ŸG ΩÉ¡ŸG øe GkOóY
π«∏– AGô`` LEGh ,á≤HÉ°ùdG ô``jQÉ``≤`à`dGh ™``LGô``ŸG ≈∏Y
…ƒfÉKh »``°`ù`«`FQ ´É``£`b π``c Qƒ``£`à`d »``Yƒ``f º``«`«`≤`Jh
´É£≤∏d »``YÉ``Hô``dG π``«` ∏` ë` à` dGh π``≤` à` °` ù` eh ,π``eÉ``°` T
¢UôØdGh ∞©°†dGh Iƒ≤dG øWGƒe ójóëàH »YGQõdG
»°ù«FQ ´É``£` b π``μ` d (SWOT) äGó``jó``¡` à` dGh
πªY ¢``TQh º«¶æJ É``°``k†`jCG É¡eÉ¡e ø``eh …ƒ``fÉ``K hCG
»YGQõdG ´É£≤dÉH ábÓ©dG …hP øjó«Øà°ùŸG ™«ª÷
á«∏ª©dG §£ÿGh áÑ°SÉæŸG ∫ƒ∏◊G ™°Vhh (AÉcô°ûdG)
¬LGƒJ »àdG á«°ù«FôdG äÉjóëàdG á÷É©Ÿ èeGÈdGh

‘ôéŸG ô°UÉf - §≤°ùe
AÉ≤d ¢ùeCG á«μª°ùdG IhÌdGh áYGQõdG IQGRƒH ó≤Y
IhÌdGh á``YGQõ``dG IQGRƒ`` H Ú°üàîŸG Ú``H ∑Î``°`û`e
·CÓd áYGQõdGh ájòZC’G ᪶æe AGÈNh á«μª°ùdG
ÜÉë°UCGh Ú`` YQGõ`` ŸG ¢``†`©`H ™``e (hÉ`` Ø` dG) Ió``ë` à` ŸG
™ªàéŸG äɪ¶æe »∏ã‡h QƒªàdG ™fÉ°üeh äÉcô°ûdG
á°ûbÉæe ±ó¡H ∂dPh (á«YGQõdG äÉq«©ª÷G ) ÊóŸG
´É£≤∏d áeGóà°ùŸG ᫪æàdG á«é«JGΰSEG ´hô``°`û`e
Qƒ°üæe øH ódÉN QƒàcódG Ωqób óbh .Ω2040 »YGQõdG
ÜóædÉH ôjƒ£àdGh §«£îàdG ΩÉY ôjóe ‹ÉLOõdG
k á«μª°ùdG IhÌdGh áYGQõdG IQGRƒH
Ωób Ék«Fôe É°VôY
áeGóà°ùŸG ᫪æàdG á«é«JGΰS’ ≥jôW áWQÉN ¬«a
QÉ°TCGh ,Ω2040 á«ØjôdG ᫪æàdGh »``YGQõ``dG ´É£≤∏d
á«é«JGΰSE’G ´hô``°` û` e OGó`` ` YEG ±Gó`` ` gCG ¿q CG ¤EG
᫪æà∏d á``∏` eÉ``°` T á``«` é` «` JGÎ``°` SG OGó`` ` ` YEG Ö``∏` £` à` j
Ω2040 ájɨd á«ØjôdG ᫪æàdGh áeGóà°ùŸG áq«YGQõdG
ájƒdhC’G äGP è``eGÈ``dG øª°†àJ (Ió``MGh á≤«Kƒc)
OGóYEGh ,Égò«Øæàd áÑ°SÉæŸG äÉ``«` dB’Gh äÉ°SÉ«°ùdGh
¤EG á``aÉ``°` VEG ,è`` eGÈ`` dG √ò`` g º``«`«`≤`Jh á``©`HÉ``à`Ÿ º``¶`f
ájQɪãà°S’G ™jQÉ°ûª∏d »∏«°üØàdG èeÉfÈdG OGóYEG
.(Ω2020-2016) á``eOÉ``≤`dG á£î∏d á``jq ƒ``dhC’G äGP
á«é«JGΰS’G ´hô``°` û` e ò``«`Ø`æ`J äGQÈ`` ` e ∫ƒ`` `Mh
OƒLh ¤EG áLÉ◊G ‹ÉLOõdG ódÉN QƒàcódG í°VhCG
äÉ«é«JGΰS’Gh §``£`ÿG ™``ª`Œ Ió``Mƒ``e á``≤`«`Kh
ájô°û©dG á£ÿG :É¡ªgCG øeh É¡ãjó–h á«∏«°üØàdG
IhÌdG á«é«JGΰSGh Ω1990 ΩÉY ‘ Ió©ŸG ´É£≤∏d
á∏μ°ûe á÷É©Ÿ áq«æWƒdG á«é«JGΰS’Gh á«fGƒ«◊G
»FGò¨dG ø``eC’G áq«é«JGΰSG ≈∏Y IhÓ``Y ,áMƒ∏ŸG
,ôªàdG π«îæH ¢Vƒ¡æ∏d á«æWƒdG á«é«JGΰS’Gh
¢Vƒ¡ædG á«é«JGΰSG ¤EG áaÉ°VEG ájò«ØæàdG ¬à£Nh
πFɪ°S »Jhóf äÉ«°UƒàH òNC’Gh á«©«Ñ£dG »YGôŸÉH
ôμÑŸG Ò``°`†`ë`à`dG É``°``k †` jCG äGQÈ`` ` ŸG ø`` eh ,…È`` ` Yh
(2020-2016) á©°SÉàdG á«°ùªÿG á£ÿG OGó``YE’
ájDhôdG ≥«≤ëàd á«°ùªÿG §£ÿG ôNBG Èà©J »àdGh
ájQDhQ OGóYEG áq«ªgCG ¤EG áaÉ°VE’ÉH Ω2020 á«∏Ñ≤à°ùŸG
QÉ«àNG äGQÈe øYh .Ω2040 ≈àM ´É£≤∏d á«∏Ñ≤à°ùe
áYGQõdGh á``jò``ZC’G ᪶æe :∫É``b FAO ᪶æe
‹ÉàdÉHh ∫ÉéŸG Gòg ‘ Ék«ŸÉY ∫hC’G IÈÿG â«H »g
¤EG ᪫b ∞«°†j ±ƒ``°`S ᪶æŸG √ò``¡`H áfÉ©à°S’G
á«μª°ùdG IhÌ``dGh á``YGQõ``dG IQGRh Égóªà©J á≤«Kh
´É£≤∏d áeGóà°ùŸG ᫪æà∏d á∏eÉ°T á«é«JGΰSÉc
¤EG áaÉ°VEG Ω2040 ≈àM á«ØjôdG ᫪æàdGh »YGQõdG
ºàj …òdGh áæ£∏°ùdÉH ᪶æª∏d …ô£b Öàμe OƒLh
»ª«∏bE’G ¬Ñ°T ÖàμŸG ∫Ó``N øe ¬d ºYódG Ëó≤J
√ô≤eh ø``ª`«`dGh »é«∏ÿG ¿hÉ``©`à`dG ¢ù∏› ∫hó`` H
¥ô°ûdÉH »ª«∏bE’G ÖàμŸG ¤EG áaÉ°VE’ÉH »ÑX ƒ``HCG
áq«æØdG äGó``Mƒ``dG ™«ªLh Iô``gÉ``≤`dG √ôq ` ≤` eh ≈`` fOC’G

OÉ°üàbG

Ω2013 ƒ«dƒj 4 ≥aGƒŸG `g 1434 ¿ÉÑ©°T øe 25 ¢ù«ªÿG

6

äÉ©HÉàe

z2012 ∞JÉμJ OGhQ{ èeÉfôH ‘ ÚbƒØàŸG ÜÓ£∏d á«dhódG á«°SGQódG íæŸG Ëó≤àH ∫ÉØàM’G
᫪æàdG ‘ ¢UÉÿG ´É£≤dG ∑Gô°TEG ƒëf ójGõàe ¬LƒJ :ÊÉ£∏°ùdG •ÓÑdG ¿GƒjóH çƒëÑdG QÉ°ûà°ùe
‘ º``¡`à`cQÉ``°`û`e π``«`Ñ`b ∂`` dPh ´ƒ``Ñ` °` SC’G Gò`` g ∫Ó`` N
.ΩOÉ≤dG ¢ù£°ùZCG ô¡°T ‘ »Ø«°üdG èeÉfÈdG
OGhQ è``eÉ``fô``H ¬Ñ©∏j …ò``dG Qhó`` dG ≈``∏`Y kGó``«` jCÉ` Jh
,»ª°û÷G ódÉN ∫Éb ,ÖgGƒŸG √òg ôjƒ£J ‘ ∞JÉμJ
Éfó©°ùj” :(∞JÉμJ) ájô°ûÑdG OQGƒ``ŸG Ió``Mh ¢ù«FQ
á«°SGQódG í`` æ` `ŸG OGó`` ` ` YCG á``Ø` YÉ``°` †` e ô``î` a π`` μ` `Hh
á«°SGQO áëæe 20 ¤EG 10 ø``e ΩÉ``©`dG Gò¡d á«dhódG
q ó≤a .§≤a Ió``MGh áæ°S ∫Ó``N ∂``dPh
áaÉ°VEG â``“
ácô°T øe áeó≤e á«°SGQO íæe Iô°ûY ¢ü«°üîJh
á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©dG §ØædG
“.(∂HQhCG)
,»ª°TÉ¡dG ∞``«`°`S ø``H ó«©°S Üô`` YCG ,¬``Ñ`fÉ``L ø``e
¬JOÉ©°S ø``Y ∂``HQhCG ácô°ûH Ö``jQó``à`dG õcôe ôjóe
á«FÉæãà°SG á``°`Uô``a ∂`` `HQhCG á``cô``°`T Ωó≤J” :Ó`k `FÉ``b
∫ɪ°T á¶aÉfi ‘ ÚbƒØàŸG äÉ``Ñ`dÉ``£`dGh áÑ∏£∏d
èeÉfÈdG ‘ ádÉ©ØdG º¡àcQÉ°ûe ∫ÓN øe áæWÉÑdG
º`` gOGó`` YEGh º``¡`Ñ`jQó``J ‘ º``gÉ``°`ù`«`°`S √Qhó`` `H …ò`` `dGh
Ók Ñ≤à°ùe ájQGOE’G Ö°UÉæŸG AÓàYG ≈∏Y º¡©«é°ûJh
hCG á«eƒμ◊G hCG ájQÉéàdG hCG á«YÉæ°üdG ä’ÉéŸG ‘
√òg ¿EG” :»ª°TÉ¡dG ±É°VCGh “.ä’ÉéŸG øe ÉgÒZ
ácô°ûdG ¢UôM ¤EG Ò°ûJ ∂HQhCG ácô°T øe IQOÉÑdG
πX ‘ á°Sôªàeh á«æ¡e á«fɪY QOGƒ``c OGó``YEG ≈∏Y
᫪æàdG á``Ñ`cGƒ``eh á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉ``jó``ë`à`dG IGQÉ`` ›
.“á«fɪ©dG ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤∏d áeGóà°ùŸG

πX ‘ ájô°ûÑdG OQGƒ``ŸG äÉ«é«JGΰSEGh äÉÑ∏£àe
OÉ°üàbÓd áeGóà°ùŸG ᫪æàdG ≥«≤– ‘ áªgÉ°ùŸG
“.»æWƒdG
ób ∞``JÉ``μ` J OGhQ è``eÉ``fô``H ¿q CG ô``cò``dÉ``H ô``jó``÷G
kÉÑdÉW 57 ácQÉ°ûà Ωô°üæŸG ΩÉ``©`dG ‘ ¬æ«°TóJ ”
ÚH øeh .áæ£∏°ùdG äɶaÉfi ∞∏àfl øe áÑdÉWh
‘ »Ø«°üdG èeÉfÈdG GƒcQÉ°T øjòdG áÑ∏£dG A’Dƒg
øe kÉcQÉ°ûe 31 øμ“ ,»°VÉŸG ΩÉ©dG øe ƒ«dƒj ô¡°T
áæ°ùd ∞JÉμJ OGhQ º¡à«ª°ùJh ìÉéæH èeÉfÈdG RÉ‚EG
πÑb Ée” πªY á°TQh ‘ OGhô``dG ∑QÉ°T å«M .2012
‘ ¢üî∏àJ »àdGh §≤°ùe ‘ “á«©eÉ÷G á°SQGódG
ºgOGóYE’ áÄ«¡ŸGh á«ÑjQóàdG äGQhódG øe áYƒª›
.á«∏Ñ≤à°ùŸG º¡JÉ°SGQO ∫ɪμà°S’
øY πØ◊G ‘ ∞JÉμJ âæ∏YCG ,∂dP ¤EG áaÉ°VE’ÉH
OGhQ è``eÉ``fÈ``H ¿ƒ≤ëà∏«°S ø``jò``dG áÑ∏£dG AÉ``ª`°`SCG
.∂HQhCG ácô°T OGhQ èeÉfôH ÖfÉL ¤EG ,Ω2013 ∞JÉμJ
ºgRÉ«àLG ó©H áÑdÉWh kÉÑdÉW 60 Ëó≤J ” å«M
.èeÉfÈdG ‘ ºgóYÉ≤e õéMh ∫ƒÑ≤dG äGQÉÑàN’
øY áæ°ùdG √òg ájGóH ™e ¿ÓYE’G ” ób ¬fq CÉH kɪ∏Y
èeÉfôH øY IQÉÑY ƒ``gh ∂``HQhCG ácô°T OGhQ èeÉfôH
,Ω2013 ∞JÉμJ OGhQ èeÉfôH á∏¶e â– ™≤j »ª«∏bEG
áÑ∏£∏d á«dhO á«°SGQO íæe 10 Ëó≤àH ≈æ©j …òdGh
ácô°T OGhQh áÑ∏£dG A’Dƒg ™°†î«°S ɪc .øjó«éŸG
§≤°ùe ‘ ºgóLGƒJ AÉæKCG »¡«LƒJ èeÉfÈd ∂HQhCG

zájô°ûÑdG OQGƒª∏d á«fɪ©dG{
ádÓ°üH Ihóf º¶æJ

áØ∏àfl ¢`` SQGó`` e 4 ‘ äGƒ``æ` °` S 4 Ió`` Ÿ á``«` ©` eÉ``÷G
Ωƒ°ùHEG á«∏ch ¿ƒ``à`jGô``H á«∏c »``gh ’CG É«fÉ£jôH ‘
.¿ƒà°ùfhOQƒLh ó∏«Ø∏«eh
øH óªMCG ∫Éb ,èeÉfÈdG äGRÉ``‚EG ≈∏Y kÉ≤«∏©Jh
§ØædG ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ,»Ñ«gƒdG ⁄É°S
áÑ∏£dG Ëó``≤` à` H á``cô``°` û` dG ôîàØJ” :á``«` fÉ``ª` ©` dG
OGhQ ø``e ¤hC’G á``©` aó``dG ø``e Iô``°`û`©`dG Ú``bƒ``Ø`à`ŸG
êQÉN º¡JÉ°SGQO ∫ɪμà°SÉH ¿ƒeƒ≤«°S øjòdG ∞JÉμJ
𪩫°S ɪc .ábƒeôe ᫪«∏©J õcGôe ‘ áæ£∏°ùdG
á«Ñ∏àd ∞JÉμJ ±Gó`` gCG ≥«≤– ≈∏Y áÑ∏£dG A’Dƒ` g

Ωó©d Gôk ¶f ∂``dPh iƒà°ùŸG á«dÉY Iõ«ªàŸG á«ŸÉ©dG
,äÉ©eÉ÷G √ò``g πãà ¥ÉëàdÓd º¡d áÄ«¡J Oƒ``Lh
øe áÑîf ≈``∏`Y ±ô``©`à`∏`d è``eÉ``fÈ``dG AÉ``L É``æ`g ø``eh
AGƒ°S á``æ`£`∏`°`ù`dG ¢``SQGó``e ‘ äÉ``Ñ` dÉ``£` dGh á``Ñ`∏`£`dG
iƒà°ùŸGh á«∏HÉ≤dG º¡jód øjòdG á°UÉN hCG á«eƒμM
√ò¡H ¥ÉëàdÓd Ú∏gDƒe Gƒfƒμj ¿CG º¡æμÁ …ò``dG
äGQÉÑàNG ÈY áÑ∏£dG QÉ«àNG ó©H ºàjh ,äÉ©eÉ÷G
áã©H ¤EG áÑ∏£dG A’Dƒg çÉ©àHG ºàj ᫪∏Y äGAÉ≤dh
´GƒfCG π°†aCÉH ºgOhõJ ∞«dÉμàdG áYƒaóe êQÉÿG ‘
.⁄É©dG ‘ ᫪«∏©àdG õcGôŸG π°†aCG ‘ º«∏©àdG
AÉ¡àfG Ö≤Y áã©H πª°ûj è``eÉ``fÈ``dG ¿CG í``°` VhCGh
ôªà°ùJ ájƒfÉãdG á``°`SGQó``dG ø``e äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG
äÉ©eÉ÷ÉH ¥ÉëàdÓd ¿ƒeó≤àj ºK øeh Úàæ°S IóŸ
áÑ∏£dG ™e Ú°ùaÉæàªc ⁄É©dG ‘ π°†aC’G ô°û©dG
¢UÉÿG ´É£≤dG øY Ú∏ã‡h á«eƒμ◊G äÉ¡÷G øe ¿q EÉa äÉ©eÉ÷G ∂∏àH πÑ≤j ø``eh ⁄É©dG AÉ``ë`fCG øe
ó¡°T ɪc .§≤°ùà õfõ«°S »à«°S ¥ó``æ`a ‘ ∂``dPh ΩÉ“EG ≈àM ¬àã©H áØ∏μJ πª– ‘ ôªà°ùJ ácô°ûdG
èeÉfôH GhRÉàLG øjòdG øe kÉÑdÉW 31 ËôμJ πØ◊G
.πeÉμdÉH ¬à°SGQO
Aɪ°SCG øY ¿ÓYE’G ¤EG áaÉ°VE’ÉH 2012 ∞JÉμJ OGhQ á©HÉàdG (∞``JÉ``μ`J) ájô°ûÑdG OQGƒ`` ŸG Ió``Mh â``fÉ``c
.ΩÉ©dG Gò¡d èeÉfÈ∏d ÚdƒÑ≤ŸG áÑ∏£dG íæŸG Ëó``≤`à`H â``∏`Ø`à`MG á``«`fÉ``ª`©`dG §``Ø`æ`dG á``cô``°`û`d
ÜÓW á``°`ù`ª`N ICÉ` aÉ``μ` e π``Ø` ◊G ø``ª`°`†`J å``«` M
‘ ÚbƒØàŸG Iô°û©dG É¡HÓ£d á«dhódG á«°SGQódG
∞JÉμJ íæà 2012 ∞JÉμJ OGhQ øe äÉÑdÉW á°ùªNh
.2012 ∞JÉμJ OGhQ èeÉfôH
.ìÉéæH èeÉfÈdG RÉ«àLG ‘ º¡bƒØàd ∂dPh á«dhódG øH º°SÉb øH »∏Y /QƒàcódG IOÉ©°S πØ◊G ≈YQ
Úàæ°S ióe ≈∏Y á«°SGQO á£N íæŸG √òg πª°ûJ PEG ¿GƒjóH çƒëÑdGh äÉ°SGQódG QÉ°ûà°ùe ,»JGƒ∏dG OGƒL
á°SQGódG á``∏`Mô``e É¡«∏J á``«`ŸÉ``©`dG ¢``SQGó``ŸG ≈`` bQCG ‘ ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc øe OóY Qƒ°†ëH ÊÉ£∏°ùdG •ÓÑdG

∫É©dGóÑY AÓ‚ – ájDhôdG
…óæμdG ó°TGQ /ôjƒ°üJ
OGƒL ø``H º``°`SÉ``b ø``H »``∏`Y Qƒ``à` có``dG IOÉ``©`°`S ó`` cCG
¿GƒjóH çƒ``ë` Ñ` dGh äÉ``°` SGQó``dG QÉ``°`û`à`°`ù`e ,»``JGƒ``∏` dG
kÉ¡LƒJ ∑É``æ`g ¿CG “ájDhôdG“`d ÊÉ£∏°ùdG •Ó``Ñ`dG
áeƒμ◊G ™e ¢UÉÿG ´É£≤dG ∑Gô°TEG ƒëf kGójGõàe
iƒà°ùŸG ™aQ É¡æ«H øeh É¡dÉμ°TCG áaÉμH ᫪æàdG ‘
èeGôH ∑É``æ`g ¿CG kGó``cDƒ` e ,¿É``ª` Y AÉ``æ` HC’ »ª«∏©àdG
¢ûeÉg ≈∏Y ∂``dP AÉ``L .∫É``é`ŸG Gò``g ‘ ºàJ IOó©àe
ájô°ûÑdG OQGƒ`` ` ` ŸG Ió`` ` Mh π``Ø` ◊ ¬``JOÉ``©` °` S á`` jÉ`` YQ
Ëó≤àH á«fɪ©dG §ØædG ácô°ûd á©HÉàdG (∞JÉμJ)
ÚbƒØàŸG Iô°û©dG É¡HÓ£d á«dhódG á«°SGQódG íæŸG
¿CG ¬JOÉ©°S ±É``°`VCGh ,2012 ∞JÉμJ OGhQ èeÉfôH ‘
»àdG ácGô°ûdGh ¿hÉ©àdG ≈∏Y Ék«M ’k Éãe ó©j πØ◊G
¢UÉÿG ´É£≤dG Ö©∏j ¿C’ kGõØfi ¿ƒμJ ¿CG É¡fCÉ°T øe
.áæ£∏°ùdG ‘ ájOÉ°üàb’G ᫪æàdG ‘ ÈcCG kGQhO
øH ô°UÉf ¢Sóæ¡ŸG IOÉ©°S ∫Éb èeÉfÈdG ∫ƒ``Mh
íjô°üJ ‘ RɨdGh §ØædG IQGRh π«ch »ª°û÷G ¢ù«ªN
èeGÈdG øe ∞JÉμJ OGhQ èeÉfôH ¿EG ájDhô∏d ¢UÉN
á«fɪ©dG §ØædG ácô°T É¡H âªgÉ°S »àdG áãjó◊G
kÉØ«°†e ,…ô``°`û`Ñ`dG ô°üæ©dG ‘ kGQÉ``ª`ã`à`°`SG √QÉ``Ñ`à`YÉ``H
¿CG äô``¡`XCG èeÉfÈdG πÑb äó``YCG »àdG á°SGQódG ¿CG
äÉ©eÉ÷G ‘ •ôîæj ¿ÉªY AÉ``æ`HCG øe Ók «∏b kGOó``Y

ájOÉjôdGäGQÉ¡ŸG᫪æJèeÉfôH‘ÚcQÉ°ûŸGÚØXƒŸGΩôμJzᣰSƒàŸGhIÒ¨°üdGäÉ°ù°SDƒŸG᫪æJ{
±ô©àdGh ,äÉjóëàdG √òg ™e πeÉ©àdÉH ¢UÉÿG
É¡≤«Ñ£Jh á``jOÉ``jô``dG á``jOô``Ø` dG á``«`dhDƒ`°`ù`ŸG ≈``∏`Y
äÉjóëàdÉH áªFÉb ™°Vhh É¡æe IOÉØà°S’G á«Ø«ch
É¡à¡LGƒe ‘ Iƒ``£` N ∫hCG ìGÎ`` ` `bGh á``«` dÉ``◊G
.»°ù°SDƒŸG πª©dG ‘ ´GóHE’Gh IQOÉÑŸGh
kGò«ØæJ AÉL èeÉfÈdG Gòg ¿CG ôcòdÉH ôjó÷G
ÖjQóàd èeÉfôH ò«ØæJh OɪàYÉH ¢UÉÿG QGô≤∏d
ábÓ©dG …hP ø``e ,»``eƒ``μ`◊G ´É``£`≤`dG »``Ø`Xƒ``e
õjõ©àd ,¢``UÉ``ÿG ´É£≤dG ™``e ô°TÉÑŸG πeÉ©àdGh
º¡∏eÉ©J Ú°ùëàdh º¡jód ∫É``ª`YC’G IOÉ``jQ ôμa
äÉ°ù°SDƒŸÉH á≤∏©àŸG äGAGôLE’G ôjƒ£Jh π«¡°ùJh
π°†aCG Ëó≤J ≥≤ëj É``à ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG
ÉgQhO AGOCG øe äÉ°ù°SDƒŸG √òg Úμªàd äÉeóÿG
äGQGô`` b ø``ª`°`V ø``e √QGô`` ` bEG ” …ò`` dG …ƒ``ª`æ`à`dG
»àdG ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸG ᫪æJ Ihóf
.Ó¡H áj’h ‘ äÉflÉ°ûdG í«°ùH äó≤Y

á«fɪ©dG- ádÓ°U
OQGƒ`` ŸG IQGOE’ á``«`fÉ``ª`©`dG á``«`©`ª`÷G â``æ`°`TO
AÉæ«e Ö``jQó``J õ``cô``e ô``≤` Ã ¢``ù` eCG á``jô``°`û`Ñ`dG
‹hDƒ°ùe QhO “:¿Gƒæ©H É¡JÉ«dÉ©a ¤hCG ádÓ°U
±ó¡Jh “»HÉ≤ædG πª©dG ‘ ájô°ûÑdG OQGƒ`` ŸG
AÉæ«e øe ájÉYôH ⪫bCG »àdG á«dÉ©ØdG √ò``g
OQGƒŸÉH Ú°üàîŸG øe OóY Égô°†Mh ádÓ°U
‘ ájô°ûÑdG OQGƒŸG ôjƒ£Jh AÉæH ¤EG ,ájô°ûÑdG
…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG OQƒa ΫH ∫Ébh .áæ£∏°ùdG
áaÉ°†à°SG ¿É``μ`à á``«`ª`gC’G ø``e ádÓ°U AÉæ«Ÿ
..ájô°ûÑdG OQGƒ`` ŸG IQGOE’ á«fɪ©dG á«©ª÷G
‘ ájô°ûÑdG OQGƒŸG ´É£b ºYO ‘ ºgQhO kÉæªãe
Ö∏≤dG »g ájô°ûÑdG OQGƒŸG ¿CG kÉØ«°†e áæ£∏°ùdG
. á°ù°SDƒe …C’ ¢†HÉædG

ácQÉ°ûà ∂dPh º¡jód ájOÉjôdG äGQó≤dG ᫪æJh
IQGRhh á``Ä` «` ¡` dG »``Ø` Xƒ``e ø`` e kÉ` cQÉ``°` û` e Ú``à` °` S
,á∏eÉ©dG iƒ``≤` dG IQGRhh á``YÉ``æ` °` ü` dGh IQÉ``é` à` dG
óFGƒa Ió``©`H è``eÉ``fÈ``dG ‘ ¿ƒ``cQÉ``°`û`ŸG êô``N ó``bh
≥jôØàdGh ±Gó`` `gC’G ™``°`Vh á``«`ª`gCG õ««“ É¡æe
á«°ù°SDƒŸG ±Gó`` ` `gC’Gh á``°` UÉ``ÿG ±Gó`` ` gC’G Ú``H
»°ù°SDƒŸG ´Gó`` HE’Gh ΩÉ``©`dG ´Gó`` HE’G Ú``H õ««ªàdGh
¤EG áaÉ°VE’ÉH »°ù°SDƒŸG ôjƒ£àdG ‘ ¬Ø«XƒJh
äÉLÉ«àM’G ójó–h »ægòdG ∞°ü©dG á°SQɇ
∫ƒ∏M ìGÎ``bGh É¡H á°UÉÿG OQGƒ`` ŸGh á«°ù°SDƒŸG
äÉjóëàdG RhÉ``Œh Égôjƒ£àd á°ù°SDƒŸÉH á°UÉN
‘ á``jƒ``£`æ`ŸG äÉ``jó``ë`à`dG õ``«`«`“h É``¡`¡`LGƒ``J »``à`dG
,á«dhDƒ°ùŸG π``ª` –h äÉ``°`ù`°`SDƒ`ŸG π`` NGO Ò``«`¨`à`dG
¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdG ´GƒfCG ¢†©H ójó– ∂dòc
™e ±Gó`` `gC’G §`` HQh ,äÉ``°`ù`°`SDƒ`ŸG π`` NGO OGô`` `aC’G
…OÉjôdG ∑ƒ∏°ùdG á°SQɇh ,á¡LGƒŸG äÉjóëàdG

á«fÉÑ∏μdG IõjÉa -ájDhôdG
…óæμdG ó°TGQ /ôjƒ°üJ
äÉ°ù°SDƒŸG á``«`ª`æ`à`d á``eÉ``©` dG á``Ä`«`¡`dG â``eôq ` c
,AÉ`` ©` `HQC’G ¢``ù` eCG AÉ``°` ù` e á``£` °` Sƒ``à` ŸGh IÒ``¨` °` ü` dG
äGQÉ¡ŸG ᫪æJ èeÉfôH ‘ ÚcQÉ°ûŸG ÚØXƒŸG
IÒ¨°üdG äÉ``°` ù` °` SDƒ` ŸG ™``e π``eÉ``©`à`∏`d á``jOÉ``jô``dG
¿Éª«∏°S øH ∫ÓW IOÉ©°S ájÉYQ ■ᣰSƒàŸGh
≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d ΩÉ``©` dG Ú`` eC’G Ö``FÉ``f »``Ñ`Mô``dG
áÄ«¡dG IQGOEG ¢``ù`∏`› ¢``ù`«`FQ Ö``FÉ``f §«£îà∏d
.ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸG ᫪æàd áeÉ©dG
øe IÎØdG ‘ º¶f …òdG èeÉfÈdG ±ó¡j å«M
»ØXƒe äGQób õjõ©J ¤EG Ω2013ƒ«fƒj27 ¤EG 23
™e ô°TÉÑe πμ°ûH ¿ƒ∏eÉ©àj ø‡ ΩÉ©dG ´É£≤dG
πeÉ©à∏d ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉë°UCG
É¡JÉLÉ«àMG º`` YOh á«Ñ∏Jh äÉ``°`ù`°`SDƒ`ŸG ∂``∏`J ™``e

zIQhÉéŸG¥ƒ≤◊Gh∞dDƒŸG≥M{á«æWƒdGIhóædG∫ɪYCGπ°UGƒJ áæ£∏°ùdG™eáMƒàØŸGAGƒLC’Gá°SÉ«°Sá«bÉØJGøYø∏©Já«μjôeC’GIQÉØ°ùdG..Ωƒ«dG

ô°ûædG ¢Uôah äÉjó– IhóædG â°ûbÉf ɪc ,É¡HÉ°ùàcGh
ÚH áfRGƒŸGh áaô©ŸG ¤EG PÉØædGh ∞dDƒŸG ≥Mh ,»ªbôdG
.áeÉ©dG ídÉ°üŸGh ájɪ◊G
¢ù«FQh PÉà°SCG ,ΩÉ°ùM óªfi .O ô°VÉëŸG ¥ô£àJ ɪc
¬àbQh Qƒ``fi ‘ ¥ƒ``≤`◊G á«∏μH Êó``ŸG ¿ƒ``fÉ``≤`dG º°ùb
»àdG (WCT) ∞``dDƒ` ŸG ≥``M á``«`bÉ``Ø`JG ¤EG Ihó``æ` dÉ``H
íæ“ äÉ``«`bÉ``Ø`JG ‘ ∫ƒ``Nó``dG AÉ``°` †` YC’G ∫hó``∏` d äRÉ`` LCG
øe GkOóY Qƒ°†◊G ¢ûbÉf ɪc .™°ShCG kÉbƒ≤M ÚØdDƒª∏d
∫Éμ°TCGh á``jOÉ``ŸGh á``«`HOC’G ¥ƒ``≤`◊Gh ∞``dDƒ`ŸG ≥M ÉjÉ°†b
.äÉYRÉæŸG ¢†a äÉ«dBGh AGóàY’G

ájDhôdG – §≤°ùe
∞dDƒŸG ≥M ∫ƒM á«æWƒdG IhóædG äÉ«dÉ©a π°UGƒàJ
IQÉéàdG IQGRh É``¡`ª`¶`æ`J »``à` dGh IQhÉ`` é` `ŸG ¥ƒ`` ≤` `◊Gh
á«μ∏ª∏d á``«`ŸÉ``©`dG á``ª`¶`æ`ŸG ™``e ¿hÉ``©` à` dÉ``H á``YÉ``æ`°`ü`dGh
áYÉæ°üdGh IQÉ``é`à`dG IQGRh ≈æÑà (ƒ``Ñ`jƒ``dG) ájôμØdG
.…hôH
øe GkOó`` Y ÊÉ``ã` dG Ωƒ``«` dG ‘ ¢``ù` eCG Ihó``æ` dG â``°`û`bÉ``fh
»≤«°SƒŸG ´É``£`≤`dGh ∞``dDƒ` ŸG ≥``M ,É``¡`ª`gCG πª©dG ¥GQhCG
åÑdG äÉÄ«g ¥ƒ≤M IQGOEG á«Ø«ch ÜÉàq μ∏d á«∏ªY íFÉ°üfh

øe πc ‘ ÅfGƒŸG â©°†Nh .Ók Ñ≤à°ùe á«ŸÉ©dG äÉ«à°ùLƒ∏dGh
õcGôªc πª©àd áªî°V äGÒ«¨J ¤EG ádÓ°Uh ºbódGh QÉë°U
äÉjhɪ«chÎÑdG ,§ØædG ôjôμJh øjõîJh ∑ɪ°SCÓd ᫪«∏bEG
á≤£æe πc â∏©Lh .…ô``NC’G áaÉ°†ŸG ᪫≤dG äGP äÉéàæŸGh
á«ÑæLC’G IQÉéàdGh Qɪãà°S’G ∫ƒNO π¡°ùdG øe AÉæ«e πμd IôM
á«μjôeC’G ájQÉéàdG ∫ɪYC’G âë‚ óbh .¿ÉªY áæ£∏°S ¤EG
êÉàfEGh §Øæ∏d Rõ``©` ŸG ¢``UÓ``î`à`°`S’G ä’É``› ‘ È``cCG πμ°ûH
ΩGóîà°S’ á«fɪ©dG ¿OÉ``©`ŸG á÷É©eh §ØædG ∫ƒ≤M äGó``©`e
IóëàŸG äÉj’ƒdG Ωó≤Jh .»ª«∏bE’G ôjó°üàdGh á«∏ëŸG ™fÉ°üŸG
»àdG á«fɪ©dG ájQÉéàdG ∫ɪYCÓd IRÉà‡ kÉ°Uôa á«μjôeC’G
ó©jh .É¡JÉeóNh É¡JÉéàæe èjhôJh ¥ƒ°ùdG á©°SƒJ ‘ ÖZôJ
™°SÉ°ûdG ¬ªéëH á«μjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdÉH »∏ëŸG ¥ƒ°ùdG
.…OÉ°üàb’G ƒªæ∏d É¡d π«ãe ’ á°Uôa á«°ùaÉæàdGh ¬YƒæJh
∫ɪYCÓd RÉ``à` ª` ŸG Qó``°` ü` ŸG »``g á``«` μ` jô``eC’G IQÉ``é` à` dG IQGRhh
Ók ãªa .¥Gƒ°SC’G ‘ ™°SƒàdG ¤EG ™∏£àJ »àdG á«fɪ©dG ájQÉéàdG
¿ƒ©æ°üŸGh §ØædG äÉeóN ƒeó≤e ,á«fɪ©dG ájòZC’G »©æ°üe
á«μjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ º¡JÉ«∏ªY á©°SƒJ ‘ ¿hô¶æj
.§«°ùHh ™jô°S AGôLEÉc º¡d ™HÉJ hCG ´ôa ¢ù«°SCÉJ å«M øe
IóëàŸG äÉ``j’ƒ``dG Ú``H Iô``◊G IQÉéàdG á«bÉØJG äRõ``Y ó``bh
IQÉéàdG äOGRh á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ¿ÉªY áæ£∏°Sh á«μjôeC’G
ÉæbGƒ°SCG ´ƒæJ ácΰûŸG á©ØæŸG á«bÉØJG â∏¡°Sh .øjó∏ÑdG ÚH
πeCÉJh .ó``jó``L QÉ``ª`ã`à`°`SG Üò``L ≈``∏`Y ó``∏`H π``c IQó``≤` e äRõ`` Yh
¥ƒ°ùdG ôªà°ùJ ¿CG ‘ á``«`μ`jô``eC’G Ió``ë`à`ŸG äÉ``j’ƒ``dG á``eƒ``μ`M
á«fɪ©dG äÉcô°ûdG øe ójõŸG ôªà°ùj ¿CGh ™°SƒàdG ‘ á«FÉæãdG
IQÉéàdG á«bÉØJG ÉjGõe øe Ió«Øà°ùe ¢ù∏°S πμ°ûH á«μjôeC’Gh
.Iô◊G

Úeó≤àŸG øe GOóY »≤à∏J IôgɶdÉH zóæ°S{ äÓHÉ≤e áæ÷

É¡jôéj »àdG ájOÉ°üàb’G ihó``÷G äÉ``°`SGQO ÖfÉL ¤EG ájOÉ°üàbG ihó``L
Ωóbh πjƒ“ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G äÉÑ∏£d áeó≤ŸG ™jQÉ°ûŸG ≈∏Y èeÉfÈdG ƒØXƒe
í°üædG º¡ÑfÉL øe …È©H Êɪ©dG ᫪æàdG ∂æH πã‡h èeÉfÈdG ƒØXƒe
»àdG ihó``÷G äÉ``°`SGQO ≈∏Y äÉ``¶`MÓ``ŸG ¢†©H ∫ƒ``M Úeó≤àª∏d OÉ``°` TQE’Gh
â°UhCGh ™jQÉ°ûŸG ‘ É¡JGQGôb áæé∏dG äòîJG äÓHÉ≤ŸG AÉ¡àfG ó©H h ,Égƒeób
äGP á≤jô£H ™jQÉ°ûŸG ò«ØæàH º¡¡«LƒJh äÓjó©àdG ¢†©H AGôLEÉH É¡HÉë°UCG
ÜòLh ≈∏YCG IAÉØμH ¥ƒ°ùdG ∫ƒ``NO Gƒ©«£à°ùj ≈àM È``cCG ájOÉ°üàbG ihó``L
.áæμ‡ á«æeR IÎa ô°übCG ‘ øFÉHõdG øe OóY ÈcCG
Ühóæeh á≤£æŸÉH èeÉfÈdG »ØXƒe øe ¿ƒμàJ áæé∏dG ¿CG ôcòdÉH ôjó÷G
k èeÉfÈdG Ωó≤jh …ÈY ´ôa Êɪ©dG ᫪æàdG ∂æH
Ú°ùªN ¤EG π°üJ É°Vhôb
¢ù«°SCÉà∏d ¤hC’G Úà©aO ≈∏Y ¢``Vô``≤`dG ≠∏Ñe ±ô``°`ü`jh ÊÉ``ª`Y ∫É``jQ ∞``dCG
Êɪ©dG ᫪æàdG ∂æH ≥jôW øY ±ô°üdG ºàjh áYÉ°†Ñ∏d á«fÉãdGh QƒμjódGh
™jQÉ°ûª∏d á``jQhO äÉ©HÉàà º¡ÑfÉL ø``e è``eÉ``fÈ``dG ƒØXƒe Ωƒ``≤`jh …È``©`H
πëŸG ™°Vh áaô©Ÿ äGOGôjE’Gh äÉahô°üŸG äÓé°S ≈∏Y ´ÓW’Gh Ió«Øà°ùŸG
.É¡d ¢Vô©àj ób äÓμ°ûe …CG á¶MÓeh ¥ƒ°ùdG ‘

ÊÉÑ∏μdG ó°TGQ øH ódÉN - …ÈY
ájôjóŸG ≈æÑà IôgɶdG á¶aÉëà óæ°S èeÉfôH äÓHÉ≤e áæ÷ äó≤Y
Úeó≤àŸG á∏HÉ≤Ÿ ΩÉ``©`dG Gò``¡`d ¢``SOÉ``°`ù`dG É¡YɪàLG á∏eÉ©dG iƒ≤∏d á``eÉ``©`dG
¢UÉî°TCG áKÓK áæé∏dG â∏HÉb å«M ,èeÉfÈdG øe ¢Vhôb ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d
ôjƒ£Jh äÉÑ°SÉæŸGh ìGô`` aC’G ÚJÉ°ùa Ò``LCÉ`Jh ™«H Ú``H º¡©jQÉ°ûe âYƒæJ
¢ùHÓŸG ™«Ñd ô``NBGh á«°VÉjôdG ¢ùHÓŸG ™«Ñd πfi øY IQÉÑY ºFÉb ´hô°ûe
»JGòdG 𫨰ûàdG á°Uôa »£©j ¬fEG å«M áfhôŸÉH ™àªàj èeÉfÈdGh ,IõgÉ÷G
áæé∏dG â∏HÉb óbh ,ôjƒ£àdG ≈àM h AGô°ûdG hCG ¢ù«°SCÉàdÉH ÖZôj øŸ ™«ªé∏d
∂æ°Vh π``≤`æ`jh …È``Y Iô``gÉ``¶`dG á``¶`aÉ``fi äÉ`` j’h ∞∏àfl ø``e Ú``eó``≤`à`ŸG
∑Óàe’ º¡àjóLh º``gOGó``©`à`°`SG ió``e á``aô``©`eh º¡©jQÉ°ûe ‘ º¡à°ûbÉæŸ
íHôdG äÉ©bƒJh á°ùaÉæŸG å«M ø``e ¥ƒ°ù∏d º``¡` cGQOEGh ™jQÉ°ûŸG √ò``g IQGOEGh
¤EG áaÉ°VEG ¥ƒ°ùdÉH ´hô°ûŸG ≥jƒ°ùàd É¡fƒ©Ñàj ±ƒ°S »àdG ¥ô£dGh IQÉ°ùÿGh
,º¡©jQÉ°ûe øY Égƒeób »àdG ájOÉ°üàb’G ihó``÷G äÉ°SGQO ‘ º¡à°ûbÉæe
á°SGQO Ωó≤j ¿CG óæ°S èeÉfôH øe ¢Vôb ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d Ωó≤àŸG ≈∏Y ¬fq EG å«M

™«bƒàHh .á«FÉæãdG IQÉéàdG á©°SƒJh Ú°ù– π``LCG øe ∂``dPh
á«μjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdGh ¿ÉªY øe πc âëæe á«bÉØJ’G
Ωƒ°SôdG ∫hóL ‘ kÉÑjô≤J äÉéàæŸG ™«ªL ≈∏Y kÉ«côªL Ak ÉØYEG
Ωƒ°SôdG øe »éjQóàdG ¢ü∏îàdG ≈∏Y ¥ÉØJ’G ”h á«côª÷G
äGƒæ°S ô°û©dG ¿ƒ°†Z ‘ äÉéàæŸG øe »≤ÑàŸG ≈∏Y á«côª÷G
IQÉéàdG á«bÉØJG á«°Sóbh ìhQ ≈∏Y ®ÉØ◊G πLCG øeh .á∏Ñ≤ŸG
IQÉéà∏d IOô``Ø` à` ŸG É``¡` JGRÉ``«` à` eG ≈``∏`Y AÉ`` ≤` `HE’G ∂``dò``ch Iô`` ◊G
≈∏Y Iô◊G IQÉéàdG á«bÉØJG â°üf ó≤a ,AGƒ°S óM ≈∏Y OGôaC’Gh
hCG á«μjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ §≤a CÉ°ûæJ »àdG äÉéàæŸG ¿CG
∫ÓN áaÉ°†ŸG ᪫≤∏d %35 áÑ°ùæH â©°†N »àdG ∂∏J hCG ¿ÉªY
íª°ùJh .á«∏«°†ØJ á«côªL á∏eÉ©e É¡jód ¿ƒμj ¿CG ,É¡©«æ°üJ
¿CÉH á«μjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG øe øjôªãà°ùª∏d á«bÉØJ’G
ºZôdÉH »∏fi π«Øc ¤EG áLÉ◊G ¿hO º¡JÉcô°T º¡jód ¿ƒμJ
äÉcô°ûdG øe Ak Écô°T GhQÉàNG øjôªãà°ùŸG øe ójó©dG ¿q CG øe
π«¡°ùàdh á``«`∏`ë`ŸG IÈ`` ÿG ø``e IOÉ``Ø`à`°`SÓ``d ∂`` dPh á``«`fÉ``ª`©`dG
¥Gƒ°SC’G Iô``◊G IQÉéàdG á«bÉØJq G ™é°ûJh .ájQÉéàdG ∫ɪYC’G
™«é°ûJh πª©dG ¢Uôa ≥∏N ¤EG ±ó¡Jh á«°ùaÉæàdGh áMƒàØŸG
á«μjôeC’Gh á«fɪ©dG äÉcô°û∏d ádOÉÑàŸG ájQÉéàdG ¢UôØdG
á«Ø©ŸG ™FÉ°†ÑdGh ô°TÉÑŸG ¥ƒ°ùdG á°Uôa âMÉJCGh .º¡fGó∏H ‘
OóY ¤EG á«fɪ©dG äÉéàæŸGh äÉeóÿG ∫ƒ°Uh ∑Qɪ÷G øe
Iô◊G IQÉéàdG á«bÉØJq Gh .á«°ùaÉæJ QÉ©°SCÉHh ¥Gƒ°SC’G øe ÈcCG
™bƒŸÉH á«μjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ¿ÉÁE’ ¢SÉμ©fG »g 2009
áÄ«Hh á«dÉãŸG á«àëàdG á«æÑdGh ¿ÉªY áæ£∏°ùd »é«JGΰSE’G
¿ÉªY áæ£∏°S âdòH ó``bh .É¡«a Qɪãà°SÓd Iôªãe Iô≤à°ùe
∂dPh á«àëàdG á«æÑdG ‘ Qɪãà°S’G πª°ûJ IÒÑc äGOƒ``¡`›
øë°ûdÉH ≥``∏q `©`à`j É``ª`«`a ¬``æ`Y ≈``æ`Z ’ kÉ` fÉ``μ` e á``æ`£`∏`°`ù`dG π``©`÷

ájDhôdG – §≤°ùe
∫Ó≤à°SG ó``«` ©` H §``≤`°`ù`à á``«` μ` jô``eC’G IQÉ``Ø` °` ù` dG π``Ø` à` –
ºà«°S ɪc ,Ωƒ«dG AÉ°ùe ,237 ` dG á«μjôeC’G IóëàŸG äÉ``j’ƒ``dG
,áæ£∏°ùdG ™e áMƒàØŸG AGƒ``LC’G á°SÉ«°S á«bÉØJG øY ¿Ó``YE’G
äÉeóN º«¶æJ ¤EG á«bÉØJ’G ±ó¡Jh .§≤°ùe ,GRÓH ¿Ghôc ‘
äGQÉ£e ‘ ájƒ÷G ácô◊G IOÉ``jR ‘ º¡°ùj Éà …ƒ÷G π≤ædG
á«μjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdGh ¿ÉªY áæ£∏°S ßaÉ–h .øjó∏ÑdG
Égõjõ©J ” á«eÉæàeh á≤«Kh ájOÉ°üàbGh ájQÉŒ äÉbÓY ≈∏Y
ΩÉY ‘ øjó∏ÑdG ÚH Iô◊G IQÉéàdG á«bÉØJG ™«bƒJ ∫ÓN øe
äGQOÉ°üdG äOGR Iô◊G IQÉéàdG á«bÉØJG ò«ØæJ AóH òæeh .2009
äOGRh %60 áÑ°ùæH á«μjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ¤EG á«fɪ©dG
á©HQCG â∏é°S óbh . %26 áÑ°ùæH ¿ÉªY ¤EG á«μjôeC’G äGQOÉ°üdG
…CG 2009 ΩÉY òæe ¿ÉªY ‘ IójóL á«μjôeCG ácô°T ¿ƒKÓKh
á∏é°ùŸG á«μjôeC’G äÉcô°ûdG OóY ‹ÉªLEG øe %50 ÜQÉ≤j Ée
øjôªãà°ùª∏d ô°TÉÑŸG »ÑæLC’G Qɪãà°S’G OGRh .1982 ΩÉY òæe
%12 áÑ°ùæH ¿ÉªY áæ£∏°S ‘ á«μjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG øe
,kÉ«ŸÉY OÉ``◊G …OÉ°üàb’G Oƒ``cô``dG øe ºZôdÉH 2009 ΩÉ``Y òæe
IóëàŸG äÉj’ƒdGh ¿ÉªY ÚH IQÉéàdG äOGORG ób ∫ɪLE’G ‘h
‘ Iô◊G IQÉéàdG á«bÉØJG âë‚ óbh .%50 áÑ°ùæH á«μjôeC’G
ádGREG ÚM ¤EG á«côªL ÓdGh á«côª÷G õLGƒ◊G Ö∏ZCG π«∏≤J
™FÉ°†ÑdG ácôM ‘ π«é©àdGh 2018 ΩÉY ∫ƒ∏ëH É¡æe »≤ÑàŸG
ájɪ◊G á«bÉØJ’G äRõ``Yh .øjó∏ÑdG Ú``H äÉ``eó``ÿG Ëó``≤`Jh
ájôμØdG á«μ∏ŸG ájɪMh Ú«μjôeC’Gh Ú«fɪ©dG øjôªãà°ùª∏d
…QÉéàdG ´Gõ``æ` dG ‘ º«μ– äGAGô`` `LEG ≈``∏`Y ∫ƒ``°`ü`◊G â``æ` eCGh
á«Ä«ÑdGh á``«`dÉ``ª`©`dG ¢``ù`«`jÉ``≤`ŸG iƒ``à`°`ù`e ø``e â``©` aQh ‹hó`` dG

á«YɪàL’Gá«dhDƒ°ùŸG∫É›‘ácô°Tπ°†aCGIõFÉLó°ü– zπàfɪY{
‘ ìÉ``à` Ø` f’Gh á``«`aÉ``Ø`°`û`dG ø``e Gkó` jõ`` e ≥``≤`ë`«`d
±Gô`` WC’G ∞``∏`à`flh Ú``ª`gÉ``°`ù`ŸG ™``e π``°`UGƒ``à`dG
á≤K õ``jõ``©`J ‘ º``gÉ``°`ù`j É``e ƒ`` gh á``bÓ``©` dG äGP
.“ácô°ûdG ∫É``ª`YCGh äÉ«∏ªY ‘ ±Gô``WC’G √ò``g
¢SGhôdG ¢VƒY ø``H ôeÉY Qƒ``à`có``dG π°üM ɪc
π°†aCG IõFÉL ≈∏Y πàfɪ©d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
¬JOÉjôd Gôk `jó``≤`J äÉ``cô``°`û`∏`d á``jOÉ``«`b á«°üî°T
â– ácô°ûdG É¡àé¡àfG á«é«JGΰSEG äGQOÉÑŸh
≈∏Y äÉ``MÉ``‚ É``¡` dÓ``N ø``e â``≤` ≤` Mh ¬``JOÉ``«` b
áHôŒ Ú``°`ù`– ‘ â``∏`ã`“ Ió``©` °` UC’G ∞``∏`à`fl
ójó©dG È``Y Ú``Ø` Xƒ``ŸG ∑Gô`` °` `TEGh Ú``cÎ``°`û`ŸG
IôªK IõFÉ÷G √òg kÉ°†jCG »JCÉJh ,äGQOÉ``Ñ`ŸG øe
™aO ‘ º¡JɪgÉ°ùeh ácô°ûdG »ØXƒe Oƒ¡÷
ƒëf É``¡`∏`≤`f ‘ º`` ` gQhOh π``à` fÉ``ª` Y ƒ`` ‰ á``∏`é`Y
´É£b ‘ É¡JOÉjQ ≈∏Y á¶aÉëª∏d Ö``MQCG ¥É``aBG
.ä’É°üJ’G
‘ â``∏` °` ü` M π``à` fÉ``ª` Y ¿CG ô``cò``dÉ``H ô`` jó`` ÷G
IOƒé∏d á«æ«JÓÑdG IõFÉ÷G ≈∏Y »°VÉŸG πjôHCG
πÑb ø``e âëæe »àdG á``jQÉ``Œ áeÓY π``°`†`aCGh
Oƒ¡é∏d Gôk jó≤J á«HhQhC’G OtherWays
É¡JÉeóN IOƒL ôjƒ£àd πàfɪY É¡H âeÉb »àdG
.∑ΰûŸG áHôŒ Ú°ù–h

OGôaCG áaÉc º¡J »àdG ájƒ«◊G äÉYÉ£≤dG ºYO
á°VÉjôdGh á``aÉ``≤` ã` dGh º``«`∏`©`à`dG π``ã`e ™``ª`à`é`ŸG
á«YɪàL’G á«dhDƒ°ùŸG äGQOÉÑe ÈY á«æ≤àdGh
É¡à«é«JGΰSEG ø``ª`°`V á``cô``°`û`dG É¡àæÑJ »``à` dG
Oƒ¡é∏d ɪk YOh ™ªàéŸG ƒëf áeGóà°S’G ≥«≤ëàd
ÉæàcGô°T äGQOÉ``Ñ` ŸG ∂∏J Rô``HCG ø``eh ,á«eƒμ◊G
IQOÉÑŸG ò«ØæJ ‘ äÉ``eƒ``∏`©`ŸG á«æ≤J á``Ä`«`g ™``e
äôªà°SG »àdG »°üî°ûdG ܃°SÉë∏d á«æWƒdG
ºYO ¤EG É``¡` dÓ``N ø`` e â``©` °` S äGƒ``æ` °` S çÓ`` `K
Êɪ©dG ™ªàéŸG πjƒëàd á«eƒμ◊G Oƒ``¡`÷G
á«fÉ°†eôdG πàfɪY á∏ªMh ,‘ô©e ™ªà› ¤EG
QGOh á«YɪàL’G ᫪æàdG IQGRh ™``e ¿hÉ©àdÉH
IOÉLEÓd π``à`fÉ``ª`Y õ``FGƒ``L Ú``°` Tó``Jh ,AÉ``£` ©` dG
AÉØàMÓd á``£`°`Sƒ``à`ŸGh IÒ``¨`°`ü`dG äÉ°ù°SDƒª∏d
≥«≤– ‘ ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸG QhóH
“.áæ£∏°ù∏d …OÉ°üàb’G ƒªædG
ΩGõ`` à` `d’ kGó«°ùŒh“:¢SGhôdG ±É`` `°` ` VCGh
‘ á``ª`gÉ``°`ù`ŸGh á``Ä`«`Ñ`dGh ™``ª`à`é`ŸG ƒ``ë`f π``à`fÉ``ª`Y
»°VÉŸG ô¡°ûdG äQó°UCG ,»æWƒdG OÉ°üàb’G ƒ‰
∫hC’G Èà©j …òdG áeGóà°SÓd É¡d ôjô≤J ∫hCG
áæ£∏°ùdG ‘ ä’É``°` ü` J’G ´É``£` b ‘ ¬``Yƒ``f ø``e
3^1áî°ùædG - »ŸÉ©dG ÆÓHE’G IQOÉÑe QÉWEG ≥ah

ájDhôdG – §≤°ùe

Ëó≤J ‘ IóFGôdG ácô°ûdG – πàfɪY â∏°üM
áæ£∏°ùdG ‘ á``∏` eÉ``μ` à` ŸG ä’É``°` ü` J’G äÉ``eó``N
,ΩÉ©∏d á«YɪàL’G á«dhDƒ°ùŸG Iõ``FÉ``L ≈∏Y–
ôeÉY QƒàcódG …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG π°üM ɪc
á«°üî°T π°†aCG IõFÉL ≈∏Y ¢SGhôdG ¢VƒY øH
…òdG π``Ø`◊G øª°V ∂``dPh ,äÉcô°û∏d á``jOÉ``«`b
π°†aC’ ∫ɪYC’Gh OÉ°üàb’G ⁄ÉY á∏› ¬àª¶f
IOÉLEG RGôHEGh , 2102 ΩÉ©d Ak GOCG á«fɪ©dG äÉcô°ûdG
πª©dG OGhQh ,Êɪ©dG ¥ƒ°ùdG ‘ äÉcô°ûdG AGOCG
.¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ áæ£∏°ùdG ‘ …OÉ``°`ü`à`b’G
ÚJõFÉ÷G ≈∏Y ácô°ûdG ∫ƒ°üM ≈∏Y kÉ≤«∏©Jh
¢ù«FôdG ¢SGhôdG ¢VƒY øH ôeÉY QƒàcódG ∫Éb
á∏› πÑb øe ÉæÁôμJ “: πàfɪ©d …ò«ØæàdG
OÉ°üàb’G ⁄É`` Y á``∏` › π``ã` e Ió`` ` FGQ á``«` fÉ``ª` Y
Éædƒ°ü◊ RGõàY’Gh ôîØdÉH Éfô©°ûj ∫ɪYC’Gh
äÉcô°ûdG iÈc ÚH ábƒeôŸG áfÉμŸG √òg ≈∏Y
∫òÑd ΩÉ`` eC’G ¤EG Éæ©aój Éæd õ``aÉ``Mh ,á«∏ëŸG
≥∏Yh “.øWƒdG á``eó``N ‘ Oƒ``¡`÷G ø``e ó``jõ``ŸG
k FÉb IõFÉ÷G ≈∏Y …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG QƒàcódG
Ó
‘ ÉæJɪgÉ°ùŸ è``jƒ``à`J ƒ``g Iõ``FÉ``÷É``H ÉfRƒa“:

7

OÉ°üàbG

Ω2013 ƒ«dƒj 4 ≥aGƒŸG `g1434 ¿ÉÑ©°T øe 25 ¢ù«ªÿG

≥«≤–

QÉ©°SC’G ™aQ ‘ áÑ°SÉæŸG ∫Ó¨à°SG Ωó©d ¥ƒ°ùàdG õcGôe ≈∏Y IOó°ûe áHÉbQ

..á«éjhÎdG ¢Vhô©dG ≈∏Y ∫ÉÑbEÓd Úμ∏¡à°ùŸG ™aój ¿É°†eQ
äÉjΰûŸG ‘ ±Gô°SE’G ÖæéàH í°üæJ z∂∏``¡à°ùŸG á``jɪM{h
OGƒeh ™∏°S øe ¬fƒLÉàëj Ée AGô°ûd ô°SC’G øe ≈©°ùe ‘ ,¿É°†eQ ô¡°T ∫ƒ∏M Üôb ™e ΩÉY πc ájQÉéàdG õcGôŸGh ¥Gƒ°SC’G ≈∏Y ∫ÉÑbE’G ójGõàj
¢VhôY ìôW ‘ ájQÉéàdG õcGôŸG ≥HÉ°ùàJ ,IÎØdG √òg ‘ áØ∏àîŸG äÉéàæŸG ≈∏Y Ö∏£dG »eÉæJ πX ‘h ,π«°†ØdG ô¡°ûdG ™e øeGõàJ á«FGòZ
áeÉ©dG áÄ«¡dG øe ÚdhDƒ°ùe ¿CG ÒZ ..™∏°ùdG ¢†©H QÉ©°SCG ™aQ ‘ áÑ°SÉæŸG ∫Ó¨à°SG øe ¢†©ÑdG ≈°ûîj ɪ«a ,Úμ∏¡à°ùŸG øe ójõe Üò÷ á«éjhôJ
øFÉHõdG ¤EG í°üædG Ú¡Lƒe ,QÉ©°SC’G ‘ äGOÉjõdG ™æŸ ¥Gƒ°SC’G ≈∏Y IOó°ûe á«HÉbQ äÓªM òØæJ áÄ«¡dG ¿CG “ájDhôdG“`d GhócCG ,∂∏¡à°ùŸG ájɪ◊
.ôjòÑJ ¿hO §≤a º¡eõ∏j Ée ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh ,¬fƒLÉàëj Ée AGô°T ‘ ±Gô°SE’G Ωó©H
ÖfÉéH ,¿É°†eQ ™e øeGõàJ IOófi ᫪°Sƒe ±Éæ°UCG ≈∏Y ¿ƒ∏Ñ≤j øFÉHõdG Ö∏ZCG ¿EG GƒdÉb ,ájQÉéàdG ¥Gƒ°SC’Gh ¥ƒ°ùàdG õcGôe ‘ ¿ƒ∏eÉ©dG
¿hô£°†j ∂dP øe ºZôdG ≈∏Y º¡æμd ,ËôμdG ô¡°ûdG ‘ ¥ÉØfEÓd á«dÉe á£N ¿ƒ©°†j º¡fCG GhócCG ó≤a ¿ƒμ∏¡à°ùŸG ÉeCG .IOÉà©ŸG ájô¡°ûdG äÉjΰûŸG
.á«dÉŸG §£ÿG √òg RhÉŒ ¤EG ¿É«MC’G øe Òãc ‘

á«eô°†◊G ÉjôK -ájDhôdG
øY ∞∏àîJh ™ØJôJ QÉ©°SC’G ¿CG iô``Jh ,Ωƒë∏dGh ∂ª°ùdGh
Gòg ∫Ó``N É¡fƒaô°üj »àdG á«fGõ«ŸGh ,ÒãμH ΩÉ``jC’G »bÉH
â©°Vh É¡fCG ¤EG IÒ°ûe ,ÊɪY ∫ÉjQ 200 ¤EG π°üJ ô¡°ûdG
¿EG »°û«bôdG ó«©°S ∫É``bh .ô``¡`°`û`dG Gò``¡`d É``«v `dÉ``e kÉ£«£îJ
ÉcÓ¡à°SG ™∏°ùdG ÌcCGh ,∫ÉjQ 300 ≠∏ÑJ ô¡°ûdG Gòg á«fGõ«e
áaÉ°VEG ,á°SƒÑª°ùdÉc âjõdÉH áNƒÑ£ŸG á°UÉN äÉæé©ŸG »g
π«∏≤àdG ∫hÉëf ô¡°ûdG Gòg ‘h ,¬cGƒØdGh äGhGô°†ÿG ¤EG
âë°VhCGh .ä’ƒ``cCÉ`ŸG OGó``YEG ‘ ÒÑc πμ°ûH ±Gô``°`SE’G Ωó``Yh
IÌμH ∫É``Ñ` bE’G ¿ƒ``μ`j ô¡°ûdG Gò``g ∫Ó``N ¬``fCG ó«©°S ᫪°S
;äÉæé©ŸGh ¬cGƒØdGh äGhGô°†ÿGh äGô°ùμŸGh ΰSÉμdG ≈∏Y
¿CG â``¶`M’ É``¡`fCG ¤EG IÒ``°`û`e ..IÌ``μ` H É¡cÓ¡à°S’ ∂``dPh
âfÉc ó≤a ,ájOÉ©dG ΩÉjC’ÉH áfQÉ≤e á©ØJôe äGô°ùμŸG QÉ©°SCG
øe ∞∏àîJ É¡fEÉa ,á«fGõ«ª∏d áÑ°ùædÉH ÉeCG .∫ƒ≤©ŸG OhóM ‘
á°UÉN á«fGõ«e ™°Vƒd §£îJ ô°SC’G ¢†©Hh ,iôNC’ Iô°SCG
¿ƒμJ ó«cCÉàdÉH øμdh ,™°†j ’ ô``NC’G ¢†©ÑdGh ô¡°ûdG Gò¡d
IÓ°U ƒg ô¡°ûdG Gòg õu«Á Ée ¿CG äócCGh .∞©°†dÉH á«fGõ«ŸG
ΩÉ©£dG ±Éæ°UCG Oó©J ¤EG áaÉ°VEG ,ÜQÉ``bC’G IQÉ``jRh íjhGÎdG
¢Vô©J »àdG á«fƒjõØ«∏àdG äÓ°ù∏°ùŸGh èeGÈdGh ,É¡JÌch
πÑ≤J É¡Jô°SCG ¿CG ájôeÉ©dG á°ûFÉY ócDƒJ ɪ«a .ô¡°ûdG Gò``g
,á°SƒÑª°ùdÉc äÉæé©ŸGh ,Ö«∏◊Gh Úë£dG πãe ™∏°S ≈∏Y
∞∏àîJ ÉgQÉ©°SCG ¿CG áë°Vƒe ..áLRÉ£dG Ωƒë∏dG ¤EG áaÉ°VEG
™°†ÑàdÉH Ωƒ≤f É¡æμd ,Gkô©°S ≈∏ZCG ¿ƒμJ å«M ;¿É°†eQ ‘
»bÉH ø``Y ∞∏àîJ ’ É¡°ùØf á``«`fGõ``«`ŸGh ,ô¡°ûdG á``jGó``H πÑb
∫ó©e ¢``VÉ``Ø`î`f’ Gô``¶` f Ò``aƒ``à` dG ≈``∏`Y π``ª`©`Jh ,Qƒ``¡` °` û` dG
.á«eƒ«dG äÉÑLƒdG

¿ƒμj õ«cÎdG Ì``cCG øμdh ,¿É°†eQ ô¡°T ‘ É¡«∏Y ∫É``Ñ`bE’G
,¬cGƒØdGh äGhGô``°` †` ÿGh ¿É``Ñ` dC’Gh äƒ``jõ``dGh Ωƒ``ë`∏`dG ≈``∏`Y
ô¡°T ‘ ™∏°ùdG πμd áàHÉK â°ù«d »¡a QÉ©°SCÓd áÑ°ùædÉHh
√ô©°S ™``Ø`Jô``j É¡°†©Ña ;Qƒ``¡`°`û`dG á``«`≤`H ‘ É``¡`æ`Y ¿É``°`†`eQ
¿ÉÑLC’G πãe ™∏°S Oƒ``Lh ßMÓf ɪc ,ïÑ£ŸG äGhOCG πãe
¿ƒμJ ó``bh ,Iôªà°ùe äÉ°†«ØîJ É¡«∏Y ¿ƒ``μ`J äÉ``jƒ``∏`◊Gh
¿CÉH ±É``°`VCGh .“™«ÑdG äÓ``fi Ú``H á«°ùaÉæJ äÉ°SÉ«°S ∂∏J
ÖÑ°ùH áæ°S πc ‘ ∞∏àîJ ô¡°ûdG Gò¡d á°ü°üîŸG á«fGõ«ŸG
ÉgDhGô°T ºàj »àdG äÉ«LÉ◊G ióe ∂dòch ,QÉ©°SC’G ähÉØJ
øY ¿É°†eQ ô¡°T ‘ áYƒaóŸG á«fGõ«ŸG ójõJ Ée ÉÑdÉZ øμdh
∞∏àîj ô¡°ûdG Gòg ¿CG ócCGh .ÉÑjô≤J %15 ¬Ñ°ùæH ô¡°TC’G á«≤H
,É°†jCG ∞∏àîj ‹ÉŸG §«£îàdG ¿EÉa ∂dòd ;Qƒ¡°ûdG »bÉH øY
IÉYGôe ø``e ó``H’ ø``μ`dh ,É¡JÉ«ªch ™∏°ùdG ´Gƒ`` fCG ±Ó``à`N’
.±Gô°SEG ¿hO ±ô°üdG ‘ áfRGƒŸGh …ô°SC’G OÉ°üàb’G
¿É°†eQ ‘ ¥ƒ°ùàdG ¿CG á«aƒ©dG Aɪ°SCG âë°VhCG ɪæ«H
QÉ«àNGh AGô``°` û` dG á``«`∏`ª`Y å``«`M ø``e ,á``°`UÉ``N á``¡`μ`æ`H õ``«`ª`à`j
¿CG É``ª`c ,á``jOÉ``©` dG ΩÉ`` `jC’G ‘ IÌ``μ` H ô``aƒ``à`J ’ »``à` dG ™``∏`°`ù`dG
ÜQÉ`` `bC’Gh π`` `gC’G ™``e â``bƒ``dG AÉ``°`†`≤`H õ``«`ª`à`j ô``¡`°`û`dG Gò`` g
.∞∏àfl º©W ¬d QÉ£aE’G ≈∏Y É©e ´ÉªàL’Gh ,AÉbó°UC’Gh
™°†J ¿CG ≈∏Y ô¡°ûdG Gò``g ‘ ¢Uô– É``¡`fEG á«aƒ©dG â``dÉ``bh
,Égó«ØJ ø``d äÉ«LÉM AGô``°`T ‘ ±ô°ùJ ’ »μd á«dÉe á£N
äGhGô°†ÿG AGô``°`T ø``e ô¡°ûdG Gò``g ‘ ÌμJ É¡fCÉH áØ«°†e
iôNC’G ™∏°ùdG ÉeCG .QƒªàdGh ¿ÉÑdC’G ¤EG áaÉ°VEG ,¬cGƒØdGh
AÉeõY âdÉbh .ájOÉ©dG ΩÉjC’G øY ∞∏àîj ’ É¡d ÉæcÓ¡à°SÉa
êÉLódGh RQC’G »``g kÉcÓ¡à°SG ™∏°ùdG Ì``cCG ¿EG á«eô°†◊G

áHÉbQ :z∂∏¡à°ùŸG ájɪM{
≈∏Y Iôªà°ùeh ájQhO
≈∏Y …Qƒa OQh ..¥Gƒ°SC’G
ihÉμ°ûdGh äÉZÓÑdG
¢Vhô©dG ≈∏Y ∫ÉÑbEG
¿ÉÑdC’Gh ..á«éjhÎdG
äÉjΰûŸG áeó≤e ‘ ܃Ñ◊Gh
¢SÉædG §Hôj Ée GkÒãc øμd ,IOÉÑ©dG ‘ á«fÉMhôdG AGƒ``LC’G
π°üj ób …òdG ∑Ó¡à°S’Gh äGQÉjõdGh ä’ƒcCÉŸG ô¡°ûdG Gòg
¿BGô≤dG ‘ AÉL óbh ,¬«a ܃Zôe ÒZ ôeCG ƒgh ,±Gô°SEÓd
.“Úaô°ùŸG Öëj ’ ˆG ¿EG :ËôμdG
ºàj »àdG ™∏°ùdG ∞∏àîJ” :…ó©°ùdG ídÉ°U ó°Tôe ∫Ébh

øFÉHõdG Ö``∏`ZCG ¿EG å«M ;¿É``°`†`eQ ô¡°T ÜGÎ``bG ™``e ∂``dPh
πãe ,ô``¡`°`û`dG Gò``¡`H á``°`UÉ``N É``°`VGô``ZCG ¿hÎ``°`û`jh ¿ƒ©°†Ñàj
á°SƒÑª°ùdÉc äÉæé©ŸGh ¿ÉÑdC’Gh ƒàª«ØdGh »∏«÷Gh ΰSÉμdG
É«eƒj É¡cÓ¡à°SG ºàj »àdG ¢VGôZCÓd áaÉ°VEG ,äɪ«≤∏dGh
âdÉ≤a ,™``∏`°`ù`dG QÉ``©` °` SC’ á``Ñ`°`ù`æ`dÉ``H É`` eCG .á``jOÉ``©` dG ΩÉ`` `jC’G ‘
ô©°S Óãªa ,á∏«∏b Ö°ùæH ∞∏àîJ QÉ``©`°`SC’G ¿EG á«°ùjƒ©dG
Üôb ™``eh á°ù«H 400 ÉÑjô≤J ájOÉ©dG ΩÉ``jC’G ‘ á°SƒÑª°ùdG
ºàj ¿B’G øμd ,á°ù«H 500 ÉÑjô≤J Égô©°S ¿ƒμj ¿É°†eQ ô¡°T
É¡æμdh ,∞°üfh ∫É``jQ ᪫≤H äGƒ``Ñ`Y çÓ``K ¢``Vhô``Y Ëó≤J
∫ƒMh .ÉgOôØà ᩣb πc AGô°T óæY Égô©°S ‘ ∞∏àîJ ’
:âdÉb ,áÑ°SÉæŸG √òg ∫ÉÑ≤à°S’ ájQÉéàdG äÓëŸG OGó©à°SG
»àdGh ¿É°†eQ ô¡°T äÉeõ∏à°ùe πc ÒaƒJ ºàj ájGóÑdG ‘”
Égõ«¡Œ ºàj å«M ;ô¡°ûdG Gòg ‘ §≤a øFÉHõdG É¡«∏Y OÉàYG
∞∏àîà ™∏°ùdG ´Gƒ``fCG ™«ªL ™°Vh ºàjh ,á∏ªL hCG áFõŒ
™∏°ùd á°UÉN ¢VhôY õ«¡Œ ¤EG áaÉ°VEG ,ájQÉéàdG É¡JÉeÓY
πÑb ¢``Vô``©`dG á``ª`FÉ``b QGó``°` UEG π``Ñ`b Égõ«¡Œ º``à`jh ,IOó`` fi
™jRƒJ ºàj ∂dP ó©Hh ,¿É°†eQ ô¡°T CGóH øe ™«HÉ°SCG áKÓK
≈∏Y …ƒà– áØ∏àfl øcÉeCG ‘ øFÉHõdG ≈∏Y ¢Vhô©dG ºFGƒb
∫ÓN ø``eh ;É¡æY Iôμa øFÉHõdG AÉ£YE’ ÉgQÉ©°SCGh ™∏°ùdG
Oóëj ‹ÉàdÉHh ,QÉ©°SC’G πc ∂∏¡à°ùŸG ±ô©j ºFGƒ≤dG √òg
ácQÉŸG á``jQÉ``Œ á``eÓ``Y …CG ø``eh É``gó``jô``j »``à`dG äÉ``«`LÉ``◊G
∫ÉÑ≤à°SG ádhDƒ°ùe óªfi áfõe âdÉbh .“¬°VGôZCG …ΰûj
ô¡°ûdG Gò``¡`d ÉfGOGó©à°SG” :â``cQÉ``e È``jÉ``g ƒ``dƒ``∏`dG õ``cô``Ã
¿Éμe ‘ ¿É°†eQ ô¡°ûH á°UÉÿG ¢``VGô``ZC’G ™°Vh ‘ πãªàj
π«¡°ùà∏d ∂dPh ;á«fÉ°†eôdG ™∏°ù∏d §≤a ¢ü°üflh óMGh
,™∏°ùdG QÉ©°SC’ áÑ°ùædÉHh .“É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G øFÉHõdG ≈∏Y
QÉ©°SC’G ‘ IÒ``Ñ` c IOÉ`` `jR Oƒ`` Lh Ωó`` Y äó`` `cCG
óM ≈``∏`Y ,“∫ƒ≤©ŸG Ohó`` M ‘” »``g É`` ‰EGh
’ÉÑbEG ™∏°ùdG ÌcCG ¿CG óªfi iôJh .É¡dƒb
¢VGôZC’Gh Ö«∏◊Gh äƒjõdGh Úë£dG »g
á∏°ùdG ‘ πãªàJ »¡a ¢Vhô©dG ÉeCG .IOÉà©ŸG
™∏°ùdG ™«ªL ≈∏Y …ƒà– »àdG á«fÉ°†eôdG
RQC’Gh ôμ°ùdGh Úë£dG πãe á«fÉ°†eôdG
Ée Égô©°Sh ,™∏°ùdG øe ÉgÒZh ΰSÉμdGh
.∫ÉjQ 9^5 -9 ÚH

á¡cÉØdGh äGhGô°†ÿG
á©FÉH) á«HGó¡dG ¿ÉªãY á«ëàa â``dÉ``bh
äGhGô°†ÿG ≈``∏` Y ∫É`` Ñ` `bE’G ¿EG :(QÉ``°` †` N
ɇ ;GkÒÑc ¿ƒμj ¿É°†eQ ô¡°T ‘ ¬cGƒØdGh
¤EG IÒ°ûe ,øFÉHõdG øe ΩÉ``MORG ‘ ÖÑ°ùàj
äÓëŸG ‘ øFÉHõdG óLGƒàj ¿É°†eQ ‘ ¬fCG
¿CG ¤EG …ODƒ` ` j Gò`` gh ,É``¡`ë`à`a ó``Yƒ``e π``Ñ` b
πÑb óØæJ äGhGô``°`†`ÿG ø``e ´Gƒ`` fC’G ¢†©H
QɨdG ¥GQhh ¿Óé∏÷G πãe øë°ûdG óYƒe
äÓfi ió``MEÉ` H π``eÉ``Y ∫É`` bh .Ò``Lô``÷Gh
ácôM ó¡°ûf ¿É``°`†`eQ ô¡°T ‘” :á``dÉ``≤`Ñ`dG
πÑb øe ’ÉÑbEG ™∏°ùdG Ì``cCG ¿ƒμJh ,ᣰûf
¬cGƒØdGh äGhGô°†ÿGh ¿ÉÑdC’G »g ¢SÉædG
¥ƒ°ùàJ ¢``SÉ``æ`dG Ö``∏`ZCGh ,Ωƒ``ë`∏`dGh äƒ``jõ``dGh
ájQÉéàdG õ``cGô``ŸG ¤EG Ö``gò``Jh ô¡°ûdG πÑb
:»°ùÑ◊G ∫Ó`` g ∫É`` bh .“∂dP π`` LCG ø``e
äGhGô°†ÿG AGô°T ¿É°†eQ ô¡°T ‘ Ìμj”
¤EG á``aÉ``°` VEG ;É`` ¡` `YGƒ`` fCG ≈``à`°`û`H ¬`` cGƒ`` Ø` dGh
™eh ,Ωƒë∏dG AGô°T ≈∏Y ó``jGõ``à`ŸG ∫É``Ñ` bE’G
‘ ÉkYÉØJQG ∂dÉæg ¿CG ßMÓf ∫É``Ñ`bE’G Gò``g
¢üàîJ áÄ«g Oƒ``Lh ø``e º``Zô``dÉ``H QÉ``©`°`SC’G
Gòd ;QÉ``é`à`dG ™°ûL ø``e ∂∏¡à°ùŸG ájɪëH
ájɪM π``Ñ` b ø``e Iô``ª`à`°`ù`ŸG á``Ñ` bGô``ŸG ¿EÉ` `a
Òãoj Éeh ,Ihô°V äÉéàæŸG QÉ©°SC’ ∂∏¡à°ùŸG
QÉ©°SC’G ‘ GkÒÑc ÉJk hÉØJ ∂dÉæg ¿CG á°ûgódG
»°ùÑ◊G QÉ°TCGh .“ËôμdG ô¡°ûdG AÉæKCGh πÑb
ó≤àØj π«°†ØdG ô¡°ûdG Gò``g ∫Ó``N ¬``fCG ¤EG
óLƒJ ’ å«M ;‹ÉŸG §«£îàdG ¤EG ¿ƒHõdG
√OÉjR ∂dÉæg ¿ƒμJh ;IOófi á«fGõ«e ¬jód
ºgCG øe ól `MGh §«£îàdGh ,∑Ó¡à°S’G ‘
:ÓFÉb ™``HÉ``Jh .¢üî°T …CG IÉ``«`M ‘ Qƒ`` eC’G
QÉéàdG ∫hÉ``ë`j á«éjhôJ ¢``Vhô``Y ∑Éæg”
;É¡FGô°ûd ∂``∏`¡`à`°`ù`ŸG Üò`` L É``¡` dÓ``N ø`` e
äÉéàæŸG ¢†©Ñd ¬LÉ«àMG ΩóY øe ºZôdÉH
ɪ«a áaô©e øe óHÓa Gò``d ;á«cÓ¡à°S’G
™e äÉéàæŸG √ò``g AGô``°`û`d ¬LÉëH øëf GPEG
äÉéàæŸG AGô``°`T IQhô``°`V QÉ``Ñ`à`YE’G ‘ ò``NC’G
¬«fÓ≤©H ¬dƒ«eh ¬àÑZQ Ö°ùM ájQhô°†dG
≥ØàJh .“»ØWÉ©dG AGô``°` û` dG ø``Y Gó``«` ©` Hh
:á∏FÉb ,≥``Ñ` °` S É``e ™``e á``«` °` UGô``◊G á``ª`«`©`f
™∏°ùdG √ò``g ¿É``°`†`eQ ô¡°T ‘ ∂∏¡à°ùf”
,ºë∏dGh ,êÉ`` Ló`` dGh ,RQC’G :»`` gh ;IÌ``μ` H
.¿ÉÑLC’Gh ,Ú``ë`£`dGh ,â``jõ``dGh ,Ö``«`∏`◊Gh
å«M §«£îJ ¿hóH ¿ƒμj ∑Ó¡à°S’G Gògh
∫ÉjQ 200 ¢``VGô``ZC’G AGô``°` T á``«`fGõ``«`e ≠``∏`Ñ`J
øe Ò``ã`μ`dG …Î``°`û`f Éæ∏©éj É``‡ ;ÊÉ``ª` Y
áLÉëH Éæ°ùd ¿ƒμf »àdG ™∏°ùdGh ¢``VGô``ZC’G
ô¡°T ‘ IÌμH ôaƒàJ ™∏°ùdG √ò``g ¿C’ ;É¡d
ô¡°TC’G ‘ É``gOƒ``Lh Qó``æ`j Ú``M ‘ ¿É``°`†`eQ
ƒg ô``¡`°`û`dG Gòg” :â`` aÉ`` °` VCGh .“ájOÉ©dG
√òg ¿É°ùfE’G π¨à°ùj ¿CG óH ’h IOÉÑY ô¡°T

áaÉ°VEG ,Ú°ûàت∏d »eƒ«dG á©HÉàŸG ∫hóL ≥ah …QhO πμ°ûH
Úμ∏¡à°ùŸG øe ihÉμ°Th äÉZÓH øe áÄ«¡dG äGQGOE’ Oôj ÉŸ
π°UGƒàdG áμÑ°T hCG á``Ä`«`¡`dG ™``bƒ``e hCG ∂∏¡à°ùŸG §``N È``Y
™ªL ∫É``ª`YCG ¿CÉ` H ™``HÉ``Jh .∑ƒÑ°ù«ah Î``jƒ``J ‘ »``YÉ``ª`à`LE’G
ájGóH πÑb ¢û«àØàdG ¥ôa É¡H Ωƒ≤j »àdG ∫’óà°SE’Gh äÉfÉ«ÑdG
áë°U ióeh äÉZÓH øe OQh ɇ ócCÉà∏d π°UGƒàJ äÓª◊G
Qƒ°†M Ö∏W hCG Oôj ɇ ≥≤ëàdG ºàj å«M ;äÉZÓÑdG ∂∏J
∑Éæg” :∫ƒ``≤` j ≈``°`†`eh .√Gƒ``μ` °` T ¢``Vô``©`d áÄ«¡∏d »``cÉ``°`û`dG
∞ë°üdG ió`` MEG È``Y É``jv ô``¡`°`T √ô``°`û`f º``à`j ∂∏¡à°ùe π``«` dO
™∏°ùdG QÉ©°SCG áaÉc É¡H áÄ«¡dG ™bƒe ∑Éæg É°†jCGh ᫪°SôdG
á«còdG ∞``JGƒ``¡`dÉ``H Oƒ``Lƒ``e ≥«Ñ£àd á``aÉ``°`VEG ,á«cÓ¡à°S’G
π°†aCGh á«°SÉ°SC’G ™∏°ùdG QÉ©°SCG áaô©e ∂∏¡à°ùŸG ™«£à°ùj
Oó°Th .“Ö°SÉæŸG ô©°ùdÉH AGô°û∏d ¬«dEG ¬éàj ¿CG øμÁ ™bƒe
≥«°ùæàdÉH ΩGƒ``YC’G πc πãe Ωƒ≤J áÄ«¡dG ¿CG ≈∏Y »ª°†¡÷G
ƒëf á«dBG OÉéjE’ áæ£∏°ùdG ´ôaCG áaÉμH ájQÉéàdG õcGôŸG ™e
,ádƒÑ≤e QÉ©°SCÉH ¿É°†eQ ô¡°T ‘ ô°SC’G É¡LÉà– ™∏°S ÒaƒJ
™e ¥ÉØJ’G äɶaÉëŸÉH É¡JGQGOEG ÈYh áÄ«¡dG âYÉ£à°SG óbh
áæ«©e ™∏°S õ«¡Œ ≈∏Y πª©∏d ¥ƒ°ùàdG õcGôe øe OóY ÈcCG
¤EG π°üJ ™∏°S É¡Hh ,Év«fɪY ’É`k `jQ 11``dG RhÉéàJ ’ QÉ©°SEÉHh
âdÉb ɪ«a .∂∏¡à°ùŸG äÉLÉ«àMÉH »ØJ á©∏°S πch á©∏°S 19
ƒdƒ∏dG õ``cô``à Ú``aGô``°`U ádhDƒ°ùe á«°ùjƒ©dG ô``WÉ``N ¿É``ÁEG
º¡jójCG ‘h ¿ƒ``bƒ``°`ù`à`j ø``FÉ``Hõ``dG Ö``∏`ZG ¿EG ,â``cQÉ``e È``jÉ``g
GOk Éà©e ¿ƒμ«a ôNB’G ¢†©ÑdG ÉeCG .áHƒ∏£ŸG äÉLÉë∏d áªFÉb
Oô›h ,Égójôj »àdG ¢VGôZC’ÉH º∏Y ≈∏Y ƒgh ¥ƒ°ùàdG ≈∏Y
√òg ¿CG ¤EG äQÉ``°`TCGh .Égôcòàj ƒ¡a ™FÉ°†ÑdG ≈∏Y ôÁ ¿CG
,ᣰûf á``cô``M á``jQÉ``é`à`dG õ``cô``ŸG ó¡°ûJ ΩÉ``©` dG ø``e IÎ``Ø` dG

ôjóe óYÉ°ùe ‹É£¡dG ⁄É°S øH ôeÉY øH Oƒªfi ócCGh
á«fÉ°†eôdG ™∏°ùdG ¿CG ,áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRƒH IQÉéàdG ΩÉY
»FGò¨dG ™``°`Vƒ``dGh ,≥``WÉ``æ`ŸG ∞∏àîà ¥Gƒ``°` SC’G ‘ Iô``aƒ``à`e
⁄ ¥ƒ°ù∏d IQGRƒdG á©HÉàe ∫ÓN øe ¬fCG ¤EG GÒ°ûe ..»©«ÑW
ôaƒàH ≥∏©àj ɪ«a ¬fEG ∫Ébh ..∂dP ¢ùμY äGô°TDƒe ájCG ô¡¶j
áæ£∏°ùdÉH á∏eÉ©dG ¿ÉÑd’G ™fÉ°üe ¿EÉa ,É¡JÉ≤à°ûeh ¿ÉÑdC’G
ô¡°ûdG Gò``g ∫Ó``N á«∏ëŸG ¥ƒ°ùdG áLÉM ÉgQÉÑàYG ‘ äò``NCG
,äÉéàæŸG √òg ≈∏Y Ö∏£dG IOÉjR áÑcGƒe ∫ÓN øe π«°†ØdG
OGÒà°SÉH íª°ùJ É¡JÉ°UÉ°üàNG øª°V ø``eh IQGRƒ``dG ¿CG ɪc
á«°ù«FôdG äÉéàæŸGh ™∏°ùdG Iôah πØμj Éà êQÉÿG øe ™∏°ùdG
∫ÓN øe ÉgQÉ©°SCG QGô≤à°SGh É¡JOƒLh á«∏ëŸG ¥Gƒ``°`SC’G ‘
.¥Gƒ°SC’G ‘ QGô≤à°S’G ø``e ójõe ≥«≤–h πFGóÑdG ÒaƒJ
∂∏¡à°ùŸG ≈∏Y” :ÓFÉb Úμ∏¡à°ùª∏d áë«°üf ‹É£¡dG ¬Lhh
º¡JÉjΰûe ‘ á¨dÉÑŸG Ωó``Yh á«cÓ¡à°S’G áaÉ≤ãdG IÉYGôe
™e π``eÉ``©`à`dGh π``«`°`†`Ø`dG ô``¡`°`û`dG Gò`` g ∫Ó`` N á``«`cÓ``¡`à`°`S’G
ájQhô°†dG º¡JÉLÉ«àM’ É≤ah »©«ÑW πμ°ûH º¡JÉLÉ«àMG
Ωƒ≤J …ò``dG Qhó``dG ∫ƒ``Mh .iô``NC’G áæ°ùdG Qƒ¡°T QGô``Z ≈∏Y
»ª°†¡÷G π°ü«a øH ôªY ∫É``b ,∂∏¡à°ùŸG ájɪM áÄ«g ¬H
áÄ«¡dG ¿EG :¥Gƒ°SC’G áÑbGôeh Úμ∏¡à°ùŸG äÉeóN ΩÉY ôjóe
øjOQƒŸG ™``e äÉ``YÉ``ª`à`LG ó``≤`©`H ô``¡`°`T ø``e Ì`` cCG ò``æ`e â``eÉ``b
ÒaƒàH º¡eÉ«b øe ócCÉà∏d ∂dPh ;¥ƒ°ùàdG õcGôe ÜÉë°UCGh
,¿É°†eQ ô¡°T ∫Ó``N ô°SC’G É¡LÉà– »àdG á«FGò¨dG ™∏°ùdG
á«fÉ°†eôdG ™∏°ùdG ÒaƒàH ∫ÉëŸG ∂∏J ≈∏Y ó«cCÉàdG ” ɪc
.áÑ°SÉæª∏d ∫Ó¨à°SG ¿hO É¡H πeÉ©àdG …QÉ÷G ÉgQÉ©°SCÉHh

IOó°ûe áHÉbQ
ºàJ ¥Gƒ``°` SC’G ≈∏Y á``HÉ``bô``dG ∫É``ª`YCG ¿CG »ª°†¡÷G ó``cCGh

äÉcöT

Ω2013 ƒ«dƒj 4 ≥aGƒŸG `g1434 ¿ÉÑ©°T øe 25 ¢ù«ªÿG

¢VôY ø°Tój »Hô©dG ¿Éª oY ∂æH
á«fɪàF’G äÉbÉ£ÑdG á∏ª◊ ∞«°üdG 
ŗƄƋ¯Ɔ©œƆÂŮŤ¨®ƒ°żœƒ¦±Ɔ 
¦±ƒż©œſœ¶ŕŴƆ¨°ƒśƆ±ő¦ÂŞÂ
Ƒŕ°Ŷƃ¦ÀœƆŵ½ƈŕÀƆŗƒƈœƆřőƗ¦

ÐÎÏѱŗƈśŗŬÏÎƑśţÐÎÏÑÃƔƊÃƔÏÏÁƈ±žÃśƈ¶±Ÿƅ§ÀŕƄţƗ§Ã·Ã±Ůƅ§½ŗ·ś

½ŕƄ¶¿®ſ
ÀƓ¦

Ä®ƀƈŸƄŕƆŠŕ°¦Â¸°ÒÍŸƄŕƆŕ½řſœ¶ŕ¿®ŤřŪ¦¢ŗſœ¶ŕƏƄŵ¾ÂŮšƃ¦§Ƅ¶¿®ſ

*

Šŕ°Ƅƃ½Ů°ż»ŵœŰÂŗƈ¶ƄŪƃ¦«°œŤ¸°ÒÍŸƄŕƆŕ½řſœ¶ŕ¿®ŤřŪ¦

* 

Áŕƈŷ¾ƊŗÁƈřƔƊŕƈśœƙ§ªŕƁŕ·ŗƆƅ¾ƈ§¯ŦśŬ§¯ƊŷřƆƍ°ƈªŕƈÃŰŦŗÀŬÃƈƅ§§°ƍŶśƈś 
±ŝƄ£¾śƁŕ·ŗªƈ¯ŦśŬ§ŕƈƆƄ ťƅ¥½¯ƊžÀŸ·ƈ±Šśƈ ¾±ŕŮƈÏÎÎÁƈ±ŝƄ£ƓžƓŗ±Ÿƅ§ 
ªŕŗÃţŬƅ§Ɠž ¹±ÑÎÎŢŗ±ƅŕŲƔ£ř۱ſƅ§¾Ɣ¯ƅ¨Ŭţž¾ƅ°³Ɣƅ±ŗƄ£¾±ƔžÃśÁŕƄŕƈƆƄ
ÓνſƊ£ŕƔ±ƎŮ ¹±ÓΪƂſƊ§ã©¯Ɣ¯ŠřƁŕ·ŗƑƆŷ¿ÃŰţƆƅ ¾ŗƆ·ªƈ¯Ɓ§°¥řƔ±ƎŮƅ§ 
Ţŗ±Ɔƅ¾Ű±ž¼ŷŕŲÃřƊ·ƆŬƅ§¬±ŕŦƓž¹± 
Áƈ ¯Ɣ²ƈƅ .ÏÍÎÐ °ŕƆřŕŪ ÎÍ Əřš ÏÍÎÐ ƒƈƒ ÎÎ ÀƆ °żÂřƆ µ°Ŷƃ¦ ¸°Ū¢  
²Ƅ±ƈ Ŷƈ ¿Ű§Ãś ã Ɠŗ±Ÿƅ§ Áŕƈŷ ¾Ɗŗ ¹Ã±ž Áƈ ¹±ž ¨±Ɓ£ ©±ŕƔ²ŗ ¿Ųſś ªŕƈÃƆŸƈƅ§ 
ƓƊñśƄƅƙ§ ŶƁÃƈƅ§ ©±ŕƔ²ŗ ¿Ųſś ã ÏÑÔÒÑÑÑÑ ÀƁ±ƅ§ ƑƆŷ ùřƈ¯Ŧƅ§ Ɠžú ªƛŕŰśƙ§
ZZZRPDQDUDEEDQNFRP

øe á«fɪàF’G Gõ«a äÉbÉ£H ¿CG ôcòdÉH ôjó÷Gh
á«FÉæãà°SG äÉeóN iƒà°ùe ôaƒJ »Hô©dG ¿ÉªY ∂æH
øe ÚjÓŸG ‘ πÑ≤J É¡fEG å«M ,É¡«∏eÉ◊ á«bGQ
™aódG ‘ á``MGQh ádƒ¡°S ôaƒJh á«ŸÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸG
óLGƒàJ .⁄É``©` dG ∫ƒ``M ¿É``μ`e …CG ‘h â``bh …CG ‘
≈∏Y ®ÉØë∏d IQƒ£àe áëjô°T ábÉ£ÑdG ‘ É°†jCG
QÉ«àNG AÓª©∏d øμÁh .É¡∏eÉM äÉeƒ∏©e ájô°S
äÉbÉ£ÑdG á``Yƒ``ª`› ø``e º``¡`d á``Ñ`°`SÉ``æ`ŸG á``bÉ``£`Ñ`dG
äÉbÉ£ÑdG ,â``«` æ` «` Ø` æ` jG äÉ``bÉ``£` H »`` gh Iô``aƒ``à` ŸG
.á«μ«°SÓμdGh ,á«ÑgòdG ,á«æ«JÓÑdG

ájDhôdG - §≤°ùe
¢VôY »``Hô``©` dG ¿É``ª` Y ∂``æ` H ,Gô`` NDƒ` ` e ,ø`` °` `TO
¿ÉªY ∂æH øe á«fɪàF’G Gõ«a äÉbÉ£H ™e ∞«°üdG
á«fɪàF’G äÉbÉ£ÑdG á∏ª◊ øμÁ å«M ;»Hô©dG
IÒãe õFGƒLh á∏gòe äÉeƒ°üîH ´Éàªà°S’G ¿B’G
ôaƒàJh .á``«`fÉ``ª`à`F’G º``¡`JÉ``bÉ``£`H ΩGó``î` à` °` SG ó``æ`Y
¿ÉªY ∂æH øe á«fɪàF’G Gõ«a äÉbÉ£H äÉeƒ°üN
äÓfi øe ∑QÉ°ûe òØæe 100 øe ÌcCG ‘ »Hô©dG
.ácQÉ°ûŸG òaÉæŸG ø``e É``gÒ``Zh..¥OÉ``æ`ah ºYÉ£eh
òaÉæŸG ™«ªL Aɪ°SCG áªFÉb ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øμÁh
www.) :∂æÑ∏d ÊhÎμd’G ™bƒŸG ‘ ácQÉ°ûŸG
¤EG áaÉ°VEGh ,(oman-arabbank.com
øe á«fɪàF’G Gõ«a äÉbÉ£H á∏ª◊ øμÁ ,∂``dP
íHôd ¢``Uô``a ≈``∏`Y ∫ƒ``°`ü`◊G »``Hô``©`dG ¿É``ª` Y ∂``æ`H
∫ÉjQ 300 √Qó`` bh ≠∏Ñe ø``Y IQÉ``Ñ` Y á``«`dÉ``e õ``FGƒ``L
Ö∏W Ëó≤J ≥jôW øY ∂dPh ,IõFÉL πμd ÊɪY
ΩGóîà°SG hCG IójóL á«fɪàFG ábÉ£H ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
k 50 ≠∏Ñà á«dÉ◊G º¡JÉbÉ£H
‘ §≤a Év«fɪY ’ÉjQ
≥jôW ø``Y Rƒ``Ø`dG ¢Uôa áØYÉ°†e øμÁ .ô¡°ûdG
Év«fɪY ’É`k `jQ 50 ≠∏Ñà É``¡`JGP ábÉ£ÑdG ΩGóîà°SG
‘ ΩÉ``©`£`dG ∫hÉ``æ`à`H â``Ñ`ZQ ɪ∏ch .áæ£∏°ùdG êQÉ``N
,ÒJGƒØdG ™aO hCG ¥ƒ°ùàdG hCG ,ácQÉ°ûŸG ºYÉ£ŸG óMCG
¿ÉªY ∂æH øe á«fɪàF’G ∂àbÉ£H ΩGóîà°SÉH ºb
äOGR ,Ì`` cCG ∂``à`bÉ``£`H â``eó``î`à`°`SG É``ª`∏`c .»``Hô``©`dG
øjõFÉa á©HQCG ∑Éæg ¿ƒμj ±ƒ°S .RƒØ∏d ∂à°Uôa
Öë°S ≥jôW ø``Y ºgQÉ«àNG ºàj ±ƒ``°`Sh ,Évjô¡°T
.§≤a ô¡°TCG áKÓK IóŸ Qm É°S ¢Vô©dG .…ô¡°T

≈°ù«Y Ωôμj Êɪ©dG »æWƒdG ∂æÑdG
ΩÉ°ùLC’G AÉæÑd ‹hódG π£ÑdG »æ°ù◊G

AGƒ°S ,ÚHƒgƒŸG ™«é°ûJh ºYóH ,á«YɪàL’G
∂dPh ,º``gÒ``Z hCG ∂``æ`Ñ`dG »``Ø`Xƒ``e ø``e Gƒ``fÉ``c
π£ÑdG Ëô``μ`J É``eh ,π``Ñ`°`ù`dG á``aÉ``c ΩGó``î`à`°`SÉ``H
™«é°ûàH ∂``æ` Ñ` dG ΩGõ`` à` `d’ ó``«` cCÉ` J ’EG ≈``°`ù`«`Y
óbh .á°VÉjôdG Ühô°V ∞∏àfl ‘ ÚHƒgƒŸG
∫ÉØàMÓd »Øë°üdG ô``“Dƒ` ŸG Gò``g º«¶æJ ”
.∂æÑdÉH ä’É°üJ’G õcôà ∂``dPh ;»æ°ù◊ÉH
∞∏àfl »∏㇠ø``e ÒÑc Oó``Y ô``“Dƒ`ŸG ô°†M
ájò«ØæàdG IQGOE’Gh ,á«∏ëŸG ΩÓ`` YE’G π``FÉ``°`Sh
ÖFÉf ó``ª`MCG QOÉ``≤`dG óÑY º``¡`°`SCGQ ≈∏Yh ∂æÑ∏d
á«aô°üŸG äÉ`` eó`` ÿG ¢``ù` «` FQh ΩÉ`` ©` `dG ô`` jó`` ŸG
.∂æÑdG »ØXƒe ÖfÉL ¤EG ,OGôaCÓd ájQÉéàdG
πFÉ°Sh »∏㪟 ó``ª`MCG QOÉ``≤`dG óÑY çó``– ó``bh
∂æÑdG ¿EG{ :Ó`k ` FÉ`` b á``Ñ`°`SÉ``æ`ŸG √ò``¡` H ΩÓ`` ` YE’G
,ÖgGƒŸG áaÉc ºYóH Ωõà∏e Êɪ©dG »æWƒdG
ºgÒ¨d êPÉ``‰ ¿ƒ∏ãÁ ø``jò``dG ∂``Ä`dhCG á°UÉN
ôîa Qó``°`ü`e ¿hÈ``à`©`j ø``jò``dGh ,ÜÉ``Ñ`°`û`dG ø``e
¿ƒeõà∏e ÉæfEG .»ŸÉ©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y º¡æWƒd
AGó©°S ó«cCÉàdÉH ÉæfCG ɪc Éæ«ØXƒe ºYóH kÉ≤M
»æWƒdG ∂``æ`Ñ`dG Iô``°` SCG OGô`` `aCG ó`` MCG iô`` f ¿CÉ` `H
.áæ£∏°ù∏d ô°üædG Gò``g π``ã`e …ó``¡`j ÊÉ``ª`©`dG
á∏°UGƒŸ »°ù«©d πeÉμdG ¬ªYO ∂æÑdG Ωó≤«°Sh
.zìÉéædGh ¥ƒ``Ø`à`dG ÜQO ‘ π``jƒ``£`dG √QGƒ``°`û`e
»æ°ù◊G ≈°ù«Y π£ÑdG çó– ,iôNCG á¡L øeh
k FÉb
Ωó≤JCG »μd á°UôØdG √òg ºæàZCG ¿CG OhCG{ :Ó
»æWƒdG ∂æÑdG IQGOE’ …ôjó≤Jh …ôμ°T πjõéH
º¡ªYO ≈∏Y ∂æÑdG »ØXƒe »FÓeRh Êɪ©dG
¬d ¿É``c …ò``dG ô``eC’G ,‹ ôªà°ùŸG º¡©«é°ûJh
.èFÉàædG √òg ≥«≤– øe »æ«μ“ ‘ ôKC’G ÈcCG
‘h áæμªŸG Oƒ``¡`÷G ≈°übCG ∫ò``H ‘ ôªà°SCÉ°Sh
RGõàY’Gh ôîØdG π``c ≥«≤ëàd äÉ`` bhC’G á``aÉ``c
.z∂æÑ∏dh »æWƒd

ájDhôdG - §≤°ùe
kGô`` “Dƒ` `e ÊÉ``ª` ©` dG »``æ` Wƒ``dG ∂``æ` Ñ` dG ó``≤` Y
ΩÉ°ùLC’G AÉ``æ` H π``£` H ¬``dÓ``N Ωôq ` ` `c kÉ` «` Ø` ë` °` U
≈°ù«Y ∂``æ` Ñ` dG ∞`` Xƒ`` eh ,‹hó`` ` ` dG ÊÉ``ª` ©` dG
á«dGó«ŸG ≈∏Y kGôNDƒe π°üM …ò``dGh ,»æ°ù◊G
ádƒ£Ñd ¢ùμjôH ófGôL äÉ°ùaÉæe ‘ á«ÑgòdG
ájôéŸG ᪰UÉ©dÉH äôL ” »àdG ΩÉ°ùLC’G AÉæH
kÉ°ùaÉæàe 117 ≈∏Y √Rƒa ó©H ∂dPh ;â°ùHGOƒH
‘ kÉ°†jCG ∑QÉ°T ób »æ°ù◊G ¿Éch .ádhO 15 øe
∫É£HCG ÚH ⩪L »àdG ∫É£HC’G π£H á≤HÉ°ùe
õcôŸG ≥«≤– øe øμ“ å«M ;¿GRhC’G ™«ªL
á«dGó«ŸG ≈∏Y ∫ƒ``°`ü`◊Gh ádƒ£ÑdG ‘ ÊÉ``ã`dG
.á«°†ØdG
IôŸG »g â°ù«d √òg ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G QóŒh
»æ°ù◊G ≈°ù«Y π£ÑdG É¡«a ≥≤ëj »àdG ¤hC’G
‘ ∫hC’G õ``cô``ŸG ≥≤M ó≤a .RÉ`` ‚E’G Gò``g πãe
§°ShC’G ¥ô°û∏d á``©`HGô``dG ¢ùμJQƒÑ°S á``dƒ``£`H
∫hC’G õcôŸGh ,2009 ΩÉY ‘ ∂dPh ºéc 85 ¿Rƒd
2010 ΩÉY ‘ Ú©HQC’Gh á©HGôdG É«°SBG ádƒ£H ‘
É«°SBG ádƒ£H ‘ ∫hC’G õ``cô``ŸGh ,ºéc 85 ¿Rƒ``d
¿Rƒd §≤°ùe 2010 á«ÄWÉ°ûdG ÜÉ©dCÓd á«fÉãdG
áeó≤àŸG õcGôŸG øe ójó©dG ÖfÉL ¤EG ºéc 85
∂æÑdÉH kÉØXƒe ≈æ°ù◊G ≈°ù«Y πª©jh .iôNC’G
.1980 ΩÉ©dG ó«dGƒe øe ƒgh ,Êɪ©dG »æWƒdG
AÉæH á°VÉjQ ä’ƒ``£`H ‘ ¬àcQÉ°ûe äCGó``H ó``bh
π°†ØH ´É£à°SG óbh ,Oƒ≤Y IóY òæe ΩÉ°ùLC’G
Újƒ≤dG √QGô°UEGh ¬àÁõYh π°UGƒàŸG ¬ÑjQóJ
áæ£∏°ù∏d ÒØ°S π°†aCG ¿ƒμj ¿CG ‘ ìÉéædG ≈∏Y
᫪«∏bE’G π``aÉ``ë` ŸG ‘ á``«` °` VÉ``jô``dG √ò`` `g ‘
Êɪ©dG »``æ`Wƒ``dG ∂``æ`Ñ`dG Ωƒ``≤` jh .á``«` dhó``dGh
¬à«dƒÄ°ùà ¬eGõàdG ø``e kÉbÓ£fG ,QGôªà°SÉH

õFGƒéH øjõFÉØdÉH »Øàëj §≤°ùe ∂æH
2013 ΩÉ©d ájƒ```æ°S ™``HôdG áfƒ```jõŸG

8

áÑàμe
¢Sóæ°S
܃°ûc ó«©°S øH óªMCG

ájDhôdG - §≤°ùe

‘ Ò``aƒ``à` dGh QÉ`` ` NO’G Ωƒ``¡` Ø` e õ``jõ``©` J ‘ º``gÉ``°` ù` J
∂æH áfƒHR ⁄É°S âæH Ëôe âdÉbh .Êɪ©dG ™ªàéŸG
Ió«©°S :§≤°ùe á¶aÉëà äGôeÉ©dG ´ô``a §≤°ùe
∂æH π``NOG ó``≤`dh á``fƒ``jõ``ŸG è``eÉ``fô``H ™``e Rƒ``Ø`dG Gò``¡`H
;»à∏FÉY √ƒLhh ܃∏b ¤EG ìôØdGh IOÉ©°ùdG §≤°ùe
π°†aCÓd ÉæJÉ«M Ò«¨J ‘ ≠∏ÑŸG Gòg ºgÉ°ù«°S å«M
ôμ°T ∞dCÉa øjôNB’G IóYÉ°ùŸ á°UôØdG »æ«£©«°Sh
RƒØJ »àdG á«fÉãdG IôŸG É¡fCÉH áØ«°†e ..§≤°ùe ∂æÑd
IócDƒe..áfƒjõŸG èeÉfôH ™eh §≤°ùe ∂æH ™e É¡«a
á∏jƒW äGƒ``æ`°`ù`d ∂``æ`Ñ`dG ™``e É¡∏eÉ©àH Ió«©°S É``¡`fCG
‘ Iõ«ªàŸGh IóFGôdG á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸG øe ó©j å«M
.á≤ãdÉH ≈¶–h áæ£∏°ùdG
“áfƒjõŸG” èeÉfôH ™e IQÉKE’G π°UGƒàà°Sh ;Gòg
áMÉàe á``°`Uô``Ø`dG ∫Gõ`` `J’ å``«`M §``≤`°`ù`e ∂``æ`H ø``e
ájô¡°ûdGh á``«`Yƒ``Ñ`°`SC’G õ``FGƒ``÷É``H Rƒ``Ø`∏`d ™«ªé∏d
ÚjÓe 7 §≤°ùe ∂æH ¢ü°üN ó≤a ájƒæ°S ™HôdGh
;ΩÉ©dG ∫GƒW ∂æÑdG øFÉHR ≈∏Y É¡©jRƒJ ºà«°S ∫ÉjQ
ÈcCG õ``FGƒ``Lh Ì`` cCG ø``jõ``FÉ``a ∑É``æ` g ¿CG »``æ`©`j É``‡
∞∏àfl ‘ ∂``æ`Ñ`dG ø``FÉ``Hõ``d §``≤`°`ù`e ∂``æ`H É``¡`eó``≤`j
QÉNO’G OGR ɪ∏μa ,áæ£∏°ùdG äÉ`` j’hh äÉ``¶`aÉ``fi
RƒØ∏d È``cCG á°UôØdG â``fÉ``c ,ÜÉ``°`ù`◊G ‘ Ò``aƒ``à`dGh
.᪫≤dG áfƒjõŸG õFGƒéH
§≤°ùe ∂``æ`H ø``e á``fƒ``jõ``ŸG è``eÉ``fô``H ¿CG ô``cò``jh
π°üàd õFGƒ÷G ᪫b IOÉjõH 2013 ΩÉ©dG Gòg õ«ªàj
õFGƒL È``cCG ó©J »àdGh ÊɪY ∫É``jQ ÚjÓe 7 ¤EG
»æ©j Gò``gh .áæ£∏°ùdG ‘ Òaƒà∏d èeÉfôH É¡eó≤j
ÈcCG Oó©d á°UôØdG ≈£©«°S ójó÷G èeÉfÈdG ¿CG
≠∏Ñà CGóÑJ »àdGh ᪫≤dG õFGƒ÷ÉH øjõFÉØdG øe
ájÉ¡f ‘ ∫ÉjQ ∞dCG 100 ¤EG ´ƒÑ°SC’G ‘ ∫ÉjQ 1000
™HQh ájô¡°Th á«YƒÑ°SG ᪶àæe äÉHƒë°S ™e ΩÉ©dG
Ëó≤J øe “áfƒjõŸG” èeÉfôH π°UGƒ«°S ɪc ájƒæ°S
äÉHÉ°ùMh “áæjR” AÉ°ùædG äÉHÉ°ù◊ ᪫b õ``FGƒ``L
»HÉÑ°T ” äÉHÉ°ùM ≈∏Y á°UÉN äÉHƒë°Sh ∫ÉØWC’G
õFGƒ÷G πª°ûJ å«ëH Ú°UÉÿG ∂æÑdG øFÉHõdh ”
“áfƒjõŸG” ô°ûæJh Êɪ©dG ™ªàéŸG íFGô°T áaÉc
.™«ª÷G √ƒLhh ܃∏b ‘ IOÉ©°ùdGh ìôØdG

™e π°UGƒàà°S IQÉ`` KE’G ¿CG Gó``cDƒ`e ..ájƒæ°S ™``Hô``dGh
Ò«¨J ‘h ¢``SÉ``æ`dG ΩÓ`` MCG ≥«≤– ‘ “áfƒjõŸG”
èeÉfôH ¿CG »``YGó``Ñ`dG í``°` VhCGh .π``°`†`aCÓ`d º``¡`JÉ``«`M
õjõ©J ¤EG ±ó¡J »àdG èeGÈdG ºgCG øe ó©j áfƒjõŸG
;™ªàéŸG í``FGô``°`Th äÉ``Ä`a á``aÉ``c Ú``H QÉ`` NO’G áaÉ≤K
õaGƒ◊G ø`` e ó``jó``©` dG Ëó``≤` J ∫Ó`` N ø`` e ∂`` ` dPh
Gòg øeh .CGóÑŸG Gòg ï«°SÎd á«©«é°ûàdG èeGÈdGh
2013 ΩÉ©dG Gòg áfƒjõŸG èeÉfôH Ú°TóJ ” ≥∏£æŸG
¢ü«°üîJ ‘ Qƒ``ë`ª`à`J Ió``jó``L á``Ø`°`ù`∏`ah Ωƒ``¡`Ø`Ã
ɇ ∫ÉjQ ÚjÓe 7 ¤EG π°üJ õFGƒé∏d IÒÑc ≠dÉÑe
»àdG õFGƒ÷G √ò¡H øFÉHõdG øe ÈcCG OóY Rƒa »æ©j
å«ëH áæ£∏°ùdG äɶaÉfi áaÉc ≈∏Y É¡©jRƒJ ºà«°S
π°üJ »``à`dG õ``FGƒ``÷É``H Rƒ``Ø` dG á``¶`aÉ``fi π``c øª°†J
ƒg É檡j …òdÉa ;á¶aÉfi πμd ∫ÉjQ ∞dCG 500 ¤EG
,Ògɪ÷G ܃∏bh ¢SƒØf ¤EG IOÉ©°ùdGh ìôØdG ∫ÉNOEG
å«M ;øjÒãμdG ΩÓMCG ≥«≤– ‘ É°†jCG áªgÉ°ùŸGh
RôHCG øe ó©oj …òdGh ,QÉNOÓd áfƒjõŸG èeÉfôH í‚
IÉ«M Ò«¨J ‘ ,áæ£∏°ùdG ‘ QÉ`` NO’G è``eGô``H º``gCGh
.º¡eÓMCG ≥«≤–h ¢SÉædG
õFGƒéH ø``jõ``FÉ``Ø`dG ø``e Oó``Y Üô`` YCG ó``bh ..Gò`` g
IõFÉéH RƒØdÉH º¡JOÉ©°S øY ájƒæ°S ™HôdG áfƒjõŸG
¿CG ø``jó``cDƒ` e ..á``fƒ``jõ``ŸG ™``e ÊÉ``ª`Y ∫É`` jQ ∞`` dCG 50
‘ Ió``FGô``dG á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸG øe ó©oj §≤°ùe ∂æH
∞∏àfl Ëó``≤`J ‘ ó``FGô``dG ∂``æ`Ñ`dG ƒ``gh ,áæ£∏°ùdG
»Ñ∏J »`` à` dG á``«` aô``°` ü` ŸG äÉ`` `eó`` `ÿGh äÓ``«` ¡` °` ù` à` dG
.IOó©àŸG äGQÉ«ÿG º¡d Ωó≤Jh øFÉHõdG äÉLÉ«àMG
´ôa §≤°ùe ∂æH ¿ƒ``HR Oƒ``ª`M ø``H ó«©°S Ωó``bh
IõFÉéH õFÉØdGh áæWÉÑdG ∫ɪ°T á¶aÉëà ájGóÑdG
™HôdG á``fƒ``jõ``ŸG õ``FGƒ``L øª°V ÊɪY ∫É``jQ ∞``dG 50
Gòg º``«`¶`æ`J ≈``∏` Y §``≤`°`ù`e ∂``æ`Ñ`d ô``μ`°`û`dG ,á``jƒ``æ` °` S
‹hDƒ°ùà AÉ≤àdÓd á°Uôa É``¡`fCG GÈà©e ..π``Ø`◊G
∫Ébh .ä’É``é`ŸG ∞∏àfl ‘ º¡©e å``jó``◊Gh ∂æÑdG
ó«©°Sh É``eÉ``Y 25 ø``e Ì``cG ò``æ`e ∂``æ`Ñ`dG ¿ƒ`` HR ¬`` fEG
É¡eó≤j »``à`dG äÉ``é`à`æ`ŸGh äÓ«¡°ùàdGh äÉ``eó``ÿÉ``H
¿CG ¤EG GkÒ`°`û`e ..ÜÉ``é` Y’É``H ≈``¶`– »``à` dGh ∂``æ`Ñ`dG
»àdGh áëLÉædG èeGÈdG øe ó©oj áfƒjõŸG èeÉfôH

IóFGôdG á``«`dÉ``ŸG á``°`ù`°`SDƒ`ŸG- §≤°ùe ∂``æ`H º``¶`f
∂æÑ∏d »``°`ù`«`Fô``dG ô``≤`ŸÉ``H á``«`dÉ``Ø`à`MG -á``æ`£`∏`°`ù`dG ‘
õFGƒL øjõFÉØdG º«∏°ùJh Ëôμàd QÉ£ŸG äÉ©ØJôÃ
Qƒ°†ëH ∂``dPh ;2013 ΩÉ©d ájƒæ°S ™``Hô``dG áfƒjõŸG
å«M ;§≤°ùe ∂æH ‹hDƒ`°`ù`eh øjõFÉØdG ø``e Oó``Y
∂æÑdG øFÉHõd ôjó≤àdGh ôμ°ûdG Ëó≤àH πØ◊G CGóH
∂æH É¡eó≤j »àdG äÉéàæŸGh äÉeóÿÉH º¡à≤K ≈∏Y
äÉ«dÉ©ØdG á``aÉ``c ‘ á``ª`FGó``dG º¡àcQÉ°ûÃh §≤°ùe
πØ◊G ∫Ó`` Nh ,∂``æ`Ñ`dG É¡ª¶æj »``à` dG á``£` °` û` fC’Gh
õFGƒéH Qƒ``°` †` ◊G ∞``jô``©`à`H Ú``dhDƒ` °` ù` ŸG ó`` MCG ΩÉ`` b
7 ¤EG ɡફb π°üJ »àdGh 2013 ΩÉ©dG Gò¡d áfƒjõŸG
äɶaÉfi ∞∏àfl ≈∏Y áYRƒe ÊɪY ∫ÉjQ ÚjÓe
™jRƒJ π``Ø` ◊G ∫Ó`` N ” É``ª`c ,á``æ`£`∏`°`ù`dG äÉ`` `j’hh
ºgOóYh ß`` ◊G AGó``©` °` S ø``jõ``FÉ``Ø` dG ≈``∏`Y õ``FGƒ``÷G
∞dCG 50 ɡફb IõFÉéH RÉ``a º¡æe ó``MGh πc Iô°ûY
™HôdG õFGƒ÷G ‹ÉªLEG π°Uh å«ëH ;ÊɪY ∫É``jQ
≈∏Y áYRƒe ∫ÉjQ ∞dG 500 ¤EG áfƒjõŸG øe ájƒæ°S
á°Uôa AÉ≤∏dG πμ°Th Gòg .áæ£∏°ùdG äɶaÉfi áaÉc
∂æÑdG øFÉHõH AÉ≤àdÓd §≤°ùe ∂æH ‹hDƒ°ùŸ á©FGQ
º¡jCGQh º¡JɶMÓe ≈∏Y ±ô©àdGh º¡©e çóëàdGh
øFÉHõ∏d ∂æÑdG É¡eó≤j »àdG äÉeóÿGh äÉéàæŸG ‘
..á«∏Ñ≤à°ùŸG º¡JÉLÉ«àMG »Ñ∏àd Égôjƒ£J ±ó¡H
ɡફbh ájƒæ°S ™``Hô``dG á``fƒ``jõ``ŸG õ``FGƒ``é`H RÉ``a ó``bh
¢ù«ªN ø``H ôeÉY ø``H áØ«∏N ø``e π`w `c ∫É``jQ ∞``dCG 50
øH ó``LÉ``eh ,»∏Y ƒ``H »æH ¿Ó©L ´ô``a ø``e »``Hô``◊G
¿É£∏°ùdG á©eÉL ´ô``a ø``e »ª«≤ŸG »∏Y ø``H ìɪ°S
øe ¿ƒgôe ídÉ°Uh ⁄É°S Ëô``e ÜÉ°ùMh ,¢SƒHÉb
,ôjƒÿG ´ôa øe ∂ghQÉc ¢ùjhôHh ,äGôeÉ©dG ´ôa
w RÉa ɪc ,ájGóÑdG ´ôa øe ¿.ì.¢S º°SÉH ÜÉ°ùMh
πc
´ôa ø``e …ó©°ùdG Oƒ©°S ø``H ó``°`TGQ ø``H áØ«∏N ø``e
øe …QÉ«ÿG ¢ù«ªN øH ˆGóÑY øH ó«©°Sh óeÌdG
…ôëÑdG ∞«°S øH ¿É£∏°S øH ∫Ógh ,AGôª◊G ´ôa
øe »``Ñ`«`æ`÷G ó``«`Ñ`Y ø``H ΩRÉ`` `Mh õ`` jQó`` dG ´ô`` a ø``e
óeÉM ø``H ¢ù«ªN ø``H óeÉM RÉ``a ɪc ,∫ƒ``eô``e ´ô``a
èeÉfôH ºgÉ°ùoj ∂dòHh ,Iôî°T’G ´ôa øe …ôØ©÷G
‘ IOÉ©°ùdGh ìôØdG ô°ûf ‘ §≤°ùe ∂æH øe áfƒjõŸG
.áæ£∏°ùdG äɶaÉfi áaÉc
»YGóÑdG óªMG ø``H ó«©°S Ωsó` b ,áÑ°SÉæŸG √ò``¡`Hh
áÄæ¡àdG §``≤`°`ù`e ∂``æ`Ñ`H ´hô``Ø` dG ΩÉ`` Y ô``jó``e Ö``FÉ``f
™HôdG á``fƒ``jõ``ŸG õFGƒéH øjõFÉØdG áaÉμd ábOÉ°üdG
ôμ°ûdÉH Ωó≤J ɪc ∫É``jQ ∞``dG 500 ɡફbh ájƒæ°S
,πØ◊G Gòg ‘ ÉfƒcQÉ°T øjòdG ∂æÑdG øFÉHR áaÉμd
§≤°ùe ∂æH äGQOÉÑe øe IójóL IQOÉÑe ó©oj …òdGh
GócDƒe ∂æÑdG øFÉHõH AÉ≤àd’Gh π°UGƒàdG õjõ©J ‘
ºgÉ°S á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG ∫GƒWh áfƒjõŸG èeÉfôH ¿G
ô°ûfh Ò``gÉ``ª`÷G ΩÓ`` MG ≥``«`≤`– ‘ Ò``Ñ`c π``μ`°`û`Hh
RÉa å«M ¢SÉædG øe ójó©dG ܃∏b ‘ Qhô°ùdGh ìôØdG
ájô¡°ûdGh á«YƒÑ°S’G õFGƒ÷ÉH øFÉHõdG øe Oó``Y

IÉàa 20`d »ÑjQóJ èeÉfôH πjƒ“ á«bÉØJG ™bƒJ z∫É°ùŸG »©«Ñ£dG Rɨ∏d á«fɪ©dG{
ájDhôdG - §≤°ùe

ácô°ûdÉH áHÉfE’ÉH á«LQÉÿG äÉbÓ©dG ΩÉY ôjóe …óæμdG ó«©°S øH ô°UÉfh ,áj’ƒdÉH
øH Éæ¡e ï«°ûdG IOÉ©°S øsªKh .äGôeÉ©dG ‹Gh Öàμà ∫É°ùŸG »©«Ñ£dG Rɨ∏d á«fɪ©dG
áj’ƒdG äÉ«àa ¿É¡àeG{ ¿CG ¤EG GkÒ°ûe ..IQOÉÑŸG √òg -äGôeÉ©dG ‹Gh- ‹ƒ©ŸG ∞«°S
ø¡JGÒ¶f äÉjôNC’G äÉ«àØdG óéà°Sh á«Yƒf á∏≤f πμ°ûj ±ƒ°S õjô£àdGh áWÉ«ÿG øa
,ôNBG ÖfÉL ø``eh .zäÉÑ°SÉæŸG äÉ``bhCG ‘ ¢ùHÓŸG õjô£Jh áWÉ«N ‘ ø¡©e πeÉ©à∏d
π°UGƒJ ∫É°ùŸG »©«Ñ£dG Rɨ∏d á«fɪ©dG ácô°ûdG ¿CG{ …óæμdG ó«©°S øH ô°UÉf í°VhCG
áHƒ∏£ŸG äGÈÿGh äGQÉ¡ŸÉH º¡HÉ°ùcEGh á«æWƒdG QOGƒμdG π«gCÉJh ÖjQóJ ‘ É¡eɪàgG
»©«Ñ£dG Rɨ∏d á«fɪ©dG ácô°ûdG ËôμJ ” ób ¬fCG ôcòdÉH ójó÷Gh .“πª©dG ¥ƒ°S ‘
¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hóH á«YɪàL’G ¿hDƒ°ûdG AGQRh ¢ù∏› πÑb øe 2010 ΩÉY ‘ ∫É°ùŸG
øe ºYóH ,ËôμàdG Gòg »JCÉjh .áæ£∏°ùdÉH á«YɪàL’G ájÉYô∏d á°ù°SDƒe π°†aCG IõFÉéH
»©«Ñ£dG Rɨ∏d á«fɪ©dG ácô°ûdG äɪgÉ°ùe ≈∏Y GócDƒe ..á«YɪàL’G ᫪æàdG IQGRh
»àdG á«HÉéj’G èFÉàædGh áæ£∏°ùdG ´ƒHQ ‘ á«YɪàL’G á«dhDƒ°ùŸG èeGôH ô°ûf ‘ ∫É°ùŸG
»g ∫É°ùŸG »©«Ñ£dG Rɨ∏d á«fɪ©dG ácô°ûdG .. .èeGÈdG √òg øe øWƒdG AÉæHCG É¡°ùŸ
,%30 ‘ »H RÉZ π°T ácô°Th ,%51 ¿ÉªY áæ£∏°S áeƒμM ÚH ácΰûe áªgÉ°ùe ácô°T
,%2^77 …ƒ°ùà«e ,%2^77 »°û«Hƒ°ùà«e ,%5 ∫É°ùŸG »©«Ñ£dG Rɨ∏d ÉjQƒc ,%5^54 ∫ÉJƒJ
.%0^92 ƒ°ûJƒàjG ácô°Th %2 ¢ùμJQÉH

»ÑjQóJ èeÉfôH πjƒ“ á«bÉØJG ∫É°ùŸG »©«Ñ£dG Rɨ∏d á«fɪ©dG ácô°ûdG â©bh
äÉ«àØdG øe OóY π«gCÉJh ÖjQóàd äGôeÉ©dG áj’ƒH á«YɪàL’G ᫪æàdG áæ÷ ™e
πjƒªàH ∫É°ùŸG »©«Ñ£dG Rɨ∏d á«fɪ©dG ácô°ûdG Ωƒ≤J å«M .‹B’G õjô£àdG ∫É› ‘
¿ƒKÓKh áà°S â¨∏H á«dɪLEG áØ∏μàH ,»YɪàL’G ¿Éª°†dG áÄa øe IÉàa 20 ÖjQóJ
.ÊɪY ∫ÉjQ ∞dCG
á«ÑjQóJ IQhóH ¥Éëàd’G øe äÉÑ°ùàæŸG ™«ªL øμªàJ ±ƒ°ùa ,á«bÉØJ’G Aƒ°V ≈∏Yh
ºà«°S å«M .‹B’G õjô£àdG ‘ áHƒ∏£ŸG äGQÉ¡ŸÉH ø¡ÑgGƒe π≤°üd ∂dPh ;ô¡°TCG 6 IóŸ
Ωƒ≤«°S √QhóH …òdGh ,äGôeÉ©dG áj’h ‘ ‘ô◊G ÖjQóà∏d AÉ¡ÑdG ó¡©e ‘ ø¡ÑjQóJ
øe »∏ª©dG ÖfÉ÷G õjõ©àd ∂dPh ;ÖjQóà∏d áHƒ∏£ŸG äGhOC’Gh äGó©ŸG ™«ªL ÒaƒàH
á≤∏©àŸG á«°SÉ°SE’G OGƒŸG øe ójó©dG º∏q ©J á«ÑjQóàdG IQhódG πª°ûJ ɪc .áaô◊G √òg
,èeÉfÈdG øe Aõéch .áØ∏àîŸG É¡YGƒfCÉH á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG õjô£Jh π«°üØJh áWÉ«îH
»JCÉJh .ÖjQóàdG IÎa ∫ÓN äÉHQóàŸG ™«ª÷ ájô¡°T áëæe ¢ü«°üîJ ºàj ±ƒ°ùa
Rɨ∏d á«fɪ©dG ácô°û∏d ™HÉàdG ájô°ûÑdG OQGƒŸG ᫪æJ ¥hóæ°U øe ºYóH èeGÈdG √òg
áHƒ∏£ŸG á«Ø«XƒdG äGQÉ¡ŸÉH »æWƒdG QOÉμdG ᫪æJ ¤EG ±ó¡j …òdGh ∫É°ùŸG »©«Ñ£dG
É k›ÉfôH 50 πjƒªàH ácô°ûdG âeÉb å«M .,º¡d á«Ø«Xh ¢Uôa ≥∏Nh πª©dG ¥ƒ°S ‘
»£¨jh .á«°VÉŸG äGƒæ°S ô°û©dG ∫ÓN áæWGƒeh øWGƒe 1^500 øe ÌcCG πª°T Ék«ÑjQóJ
-∫É°ùŸG »©«Ñ£dG Rɨ∏d á«fɪ©dG ácô°û∏d ™``HÉ``à`dG- »YɪàL’G Qɪãà°S’G èeÉfôH
≥jOÉæ°U 3 ¤EG èeÉfÈdG º°ù≤æj å«M ;áæ£∏°ùdG ‘ ájƒªæàdG ä’ÉéŸG øe ójó©dG
å«M Qƒ°U áj’ƒH á≤∏©àŸG äGQOÉÑŸG ºYóH ≥∏©àj …òdGh ™ªàéŸG ºYO ¥hóæ°U ;á«°ù«FQ
GkÒÑc GkAõ``L »£¨j …ò``dG »æWƒdG ºYódG ¥hóæ°Uh ,äÉ¡∏≤H ácô°ûdG ™æ°üe óLGƒàj
™jQÉ°ûŸGh ,äÉYÈàdÉc áæ£∏°ùdG ≥WÉæe ∞∏àfl ‘ á«YɪàL’G ᫪æàdG èeGôH øe
…òdG »WÉ«àM’G ¥hóæ°Uh ,»æWƒdG QOÉμ∏d ájô°ûÑdG OQGƒŸG ᫪æJ èeGôHh ,á«æWƒdG
á«bÉØJ’G ™bhh .πÑ≤à°ùŸG ‘ ácô°û∏d »YɪàL’G Qɪãà°S’G èeÉfôH ájQGôªà°SG øª°†j
á«YɪàL’G ᫪æàdG áæ÷ ¢ù«FQ äGôeÉ©dG ‹Gh ‹ƒ©ŸG ∞«°S øH Éæ¡e ï«°ûdG IOÉ©°S

ÖæŒ IQGOEG ÜÉàc øe
äÉcô°ûdG QÉ«¡fG
ÇOÉÑŸG ø``e ¢``SOÉ``°` ù` dG CGó`` Ñ` `ŸG å``ë`Ñ`f
ÖæŒh äÉ`` cô`` °` `û` `dG êÉ`` ë` `æ` `d á``©` °` ù` à` dG
iód ΩGõàd’G Iôμa ¢SôZ ƒgh ÉgQÉ«¡fG
.ôªà°ùe πμ°ûH ºgõ«Ø–h ÚØXƒŸG
¿hO º«¶Y RÉ``‚EG …CG ≥«≤– ºàj ⁄
ø°SÒeCG * ¢SɪM OƒLh
QÉ`` WEG ø`` e ¢``SOÉ``°` ù` dG CGó``Ñ` ŸÉ``H ó``°`ü`≤`j
äÉcô°ûdG QÉ«¡fG ÖæéàH ¢UÉÿG πª©dG
ácô°ûdÉH áeÉ©dG iƒ≤dG ¿CG øe ócCÉàdG
ácô°ûdG ±Gó``gCG ≥«≤– √É``ŒG ‘ Ò°ùJ
≈∏Y πª©dG á«é«JGΰSEG ò«ØæàH Ωƒ≤Jh
πª©dG §``ª`æ`H Ωõ``à` ∏` Jh π`` ª` `cC’G ¬``Lƒ``dG
πc ø``e á``Áõ``©` dGh ¢``SÉ``ª` ◊G Ö``°`ù`à`μ`Jh
CGóÑŸG ¿CG QÉ``Ñ`à`YG øμÁ . π``eGƒ``©`dG √ò``g
πMGôe ¤EG ∫É≤àf’G ájGóH ó©j ¢SOÉ°ùdG
øe ≥``ã`Ñ`æ`J »``à` dG ≥``«` Ñ` £` à` dGh ò``«` Ø` æ` à` dG
Iƒ£ÿG q¿EG . ¤hC’G á``°`ù`ª`ÿG ÇOÉ``Ñ` ŸG
»g É¡H ΩÉ«≤dG ºàj ¿CG Öéj »àdG ¤hC’G
ácô°ûdG π``NGO ÚØXƒŸG QÉ``Ñ`NEG ºàj ¿CG
ºK ¤hC’G á°ùªÿG ÇOÉÑŸG ≥«Ñ£J èFÉàæH
ΩÉ«≤dG á«∏ªY ≥jôW ‘ á«dÉàdG Iƒ£ÿG
ÚØXƒŸG ió`` d ΩGõ`` à` `d’G Iô``μ` a ¢``Sô``¨`H
≈∏Y õ«cÎdG »g º¡d ôªà°ùŸG õ«ØëàdGh
ᣫ°ùÑdG äÉ«∏ª©dGh á«LÉàfE’G πcÉ«¡dG
øμÁ º¡ØdG á∏¡°S ᣫ°ùH º¶f ™°Vhh
ÚØXƒª∏d äBÉ` aÉ``μ` ŸG í``æ`e É``¡`dÓ``N ø``e
áaÉ°VE’ÉH Gòg .í°VGh πμ°ûH ºgôjó≤Jh
ÒjÉ©e ΩGó``î` à` °` SG ≈``∏` Y õ``«` cÎ``dG ¤EG
AGOC’G º``«` «` ≤` à` d Iô`` °` `TÉ`` Ñ` `eh á``£` «` °` ù` H
≈∏Y Ió``«`L ájOÉ«b äÉ°SQɪà ΩÉ``«`≤`dGh
πª©dÉH ΩÉ``à` dG ΩGõ``à` d’Gh äÉ``jƒ``à`°`ù`ŸG π``c
. Ió«L èFÉàf ≥«≤–h
∂àcô°T ‘ »≤«≤◊G ìÉéædG ≥≤– »μd
≈∏Y hCG »ª«¶æàdG iƒà°ùŸG ≈∏Y AGƒ°S –
áLÉëH â°ùd ∂``fq EÉ` a -¥ƒ``°` ù` dG iƒ``à`°`ù`e
Úeõà∏e ∂àcô°T ƒØXƒe ¿ƒμj ¿CG ¤EG
∂fEG πH ,Ö°ùëa ácô°ûdG ±GógCG ≥«≤ëàH
πμ°ûH Ú°ùªëàe Gƒfƒμj ¿C’ kÉ°†jCG êÉà–
»°SÉ°SC’G ¥ô``Ø`dG ƒ``g Gògh.πª©∏d º``FGO
º¡∏ª©H ∂àcô°T ƒØXƒe Ωƒ``≤`j ¿CG Ú``H
¿CGh Ö°ùëa äɪ«∏©àdG ∫ÉãàeG ÜÉH øe
ΩGõàd’ÉH Qƒ©°ûdG ™aGóH º¡∏ª©H Gƒeƒ≤j
äÉcô°ûdG Ωƒ≤J .πª©∏d ¢UÓNE’Gh ΩÉàdG
Ö◊G á``bÉ``W ≈``∏`Y OÉ``ª`à`Y’É``H á``ë`LÉ``æ`dG
å«M ∂`` dP .É``¡`«`Ø`Xƒ``e ió`` d IOƒ`` Lƒ`` ŸG
܃∏b á``Ñ`WÉ``î`à äÉ``cô``°`û`dG √ò``g Ωƒ``≤` J
¤EG …ODƒ`j ɇ ,º¡dƒ≤Y πÑb É¡«ØXƒe
ΩGõàd’G äÉLQO ≈∏YC’ ÚØXƒŸG ∫ƒ°Uh
Ö◊ÉH »°üî°ûdG ºgQƒ©°T øe ™HÉædG
. ácô°ûdG ±GógCG √ÉŒ ∞¨°ûdGh
iôJ ¿CG -ácô°T ÖMÉ°üc – ∂æμÁ
∂àcô°T ∞Xƒe ¢UÓNEGh ΩGõàdG ióe
»àdG ó``°`ù`÷G á``¨`d ∫Ó`` N ø``e ¬``∏`ª`Y ‘
,¬«Yh .¬``æ` e ó``°`ü`b ¿hO ∂``«` dEG É``¡`∏`≤`æ`j
ΩGõàdG ∂``à`cô``°`T ∞``Xƒ``e ió`` d ¿É`` c GPEG
,πª©dG √ÉŒ á°SɪMh ¢UÓNEGh í°VGh
å«M , kÉ` «` ∏` L ¬``«` ∏` Y ∂`` `dP í``°` †` à` «` °` ù` a
IóYÉ°ùÃ ΩÉ``«`≤`∏`d á``°`Uô``a á`` jCG õ¡àæ«°S
≈àM , AÓª©dG äÓμ°ûe π``Mh ¬FÓeR
º«ª°U ø``e ∂``dò``H ΩÉ``«`≤`dG ø``μ`j ⁄ ¿EGh
ÚØXƒŸG q¿CG É`` ª` `c .¬`` à` `Ø` `«` `Xh ΩÉ`` ¡` `e
√ÉŒ Ú°ùªëàŸGh Ú°ü∏îŸGh Úeõà∏ŸG
ádÉM ‘ ¿ƒfƒμj πªY øe ¬H ¿ƒeƒ≤j Ée
¬H Ωƒ``≤` J É``à ¿ƒ``ª` à` ¡` jh á``ª` FGO IOÉ``©` °` S
ô°VÉ◊G âbƒdG ‘ ∫ɪYCG øe º¡àcô°T
Gògh. πÑ≤à°ùŸG ‘ ¬H ΩÉ«≤dG …ƒæJ ÉÃh
ÚØXƒŸG A’Dƒ` g πãe ¿CG ¤EG áaÉ°VE’ÉH
ácô°û∏d øμÁ Éà ∑QÉÑNEG ¿ƒ©«£à°ùj
πÑ≤à°ùe ≥«≤– π``LCG ø``e ¬``H Ωƒ``≤`J ¿CG
øe ™ª∏J º¡æ«YCGh– º¡°ùØfCÉH π``°`†`aCG
.-á°Sɪ◊G •ôa
Sandas~book@yahoo.com

z2013 AÓª©dG áeóN »`a õ«ªàdG{ IõFÉéH RƒØJ z¢SQƒædG{ áj’h 37 »```a ≥WÉæe πª°ûàd ™HGôdG π«÷G áμÑ°T á«£¨J Rõ©J zπàfɪY{o
É¡«dƒJh É¡àdhCG »àdG Oƒ¡÷G ºéM ¿CG øYh ,AÓª©dG É°VQ ≈∏Y õμJôŸG ¢SQƒædG
äôªKCG ó``b á«ŸÉ©dG ÒjÉ©ŸG OɪàY’ É¡«©°Sh á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG ∫Ó``N ácô°ûdG
äÉÄŸG ∞«°†à°SG óbh .á«∏ëŸG ¥ƒ°ùdG iƒà°ùe ≈∏Y ™bGƒdG ¢``VQCG ≈∏Y â°ùμ©fGh
øe AÓª©dG »£©oj ɇ á∏ q°üØe á«°TÉ≤f äÉ°ù∏L ‘ ácQÉ°ûª∏d ¢SQƒædG AÓªY øe
Ak ÉæHh .äÉeóÿG øY º¡JÉYÉÑ£fG øY åjóë∏d á°Uôa áæ£∏°ùdG AÉ``LQCG ∞∏àfl
»JÉeóN áªFÉb çGóëà°SG ” AGQB’G ´Ó£à°SE’ â°ü°üN »àdG äÉ°ù∏÷G √òg ≈∏Y
äÉeóÿG ø``e Òãμ∏d AÓª©dG ∫ƒ``°`Uh ¿Éª°†d ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡∏d (USSD)
á¡ qLƒŸG á«eƒ«dG äÉŸÉμŸG OóY ¢†ØN ¤EG äqOCG Iƒ£N »gh ,áeÉJ ádƒ¡°Sh á«ëjQCÉH
OóY ¿CG øe ºZôdÉH ,≥Ñ°S …òdG ΩÉ©dÉH áfQÉ≤e %10 áÑ°ùæH AÓª©dG áeóN õcôŸ
áYô°ùH É°†jCG º«μëàdG áæ÷ äOÉ°TCGh .É¡°ùØf IÎØdG ‘ %12 áÑ°ùæH OGR AÓª©dG
≈£îJ å«M ,á«YɪàL’G π°UGƒàdG äÉμÑ°T ‘ ®ƒë∏ŸG É¡WÉ°ûfh ¢SQƒædG ∫ƒNO
ÌcC’G áëØ°üdG ∂dòH ¿ƒμàd ™HÉàe ±’BG 110 ∑ƒÑ°ù«ØdG áëØ°U »©HÉàe OóY
∞dCG 15 ¤EG ÎjƒJ ≈∏Y Ú©HÉàŸG OóY π°Uh ɪæ«H ,áæ£∏°ùdG iƒà°ùe ≈∏Y á«Ñ©°T
¿CG ó©H »JCÉj IõFÉ÷G √òg ≈∏Y ¢SQƒædG ∫ƒ°üM ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G QóŒh .ÉÑjô≤J
¢SQƒædG ¬«dƒJ …òdG ÒÑμdG Ωɪàg’G ¢ùμ©j ɇ ,»°VÉŸG ΩÉ©dG ‘ É¡«∏Y â∏°üM
‘ AÓª©dG áHôŒ AGô``KEG π``LCG øe QÉμàH’G ¤EG ¢SQƒædG ≈©°ùJh .∫ÉéŸG Gò``g ‘
äÉLÉ«àMG ™e Ö°SÉæàJ »àdG äÉeóÿGh äÉéàæŸG π°†aCG ÒaƒJ ∫ÓN øe áæ£∏°ùdG
.IOóéàŸG AÓª©dG äÉÑ∏£àeh

ájDhôdG - §≤°ùe
IõFÉL ≈∏Y ácô°ûdG ∫ƒ°üëH IôeɨdG º¡JOÉ©°S øY ¢SQƒædG á∏FÉY OGôaCG ÜôYCG
º«μëàdG áæ÷ πÑb øe áë°TôŸGh ä’É°üJ’G ´É£b ‘ AÓª©dG áeóN ‘ õ«ªàdG
ájÉYQ â– kGôNDƒe º«bCG …òdG AÓª©dG áeóN ‘ õq«ªà∏d ¿ÉªoY õFGƒL πØM ∫ÓN
»àdG Oƒ¡é∏d áé«àf ìÉéædG Gòg »JCÉjh .áMÉ«°ùdG IQGRhh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh
AÉ≤JQ’Gh ôjƒ£à∏d ºFGódG É¡«©°Sh ,AÓªY áeóN π°†aCG Ëó≤àd ¢SQƒædG É¡dòÑJ
.∫ÉéŸG Gò¡H
AÓª©dG á``eó``N Ió``Mƒ``d …ò«ØæàdG ¢``ù`«`Fô``dG QGô``Ø`°`U ó``ª`MCG ø``H ó«©°S ∫É``bh
πc ‘ ájõ› AÓªY áeóN ÒaƒJ ¤EG ɪFGO ≈©°ùf ¢SQƒædG ‘ ÉæfEG{ :¢SQƒædÉH
Ωɪàg’Gh ájÉYôdG Ëó≤J ‘ ¬©Ñàf …ò``dG è¡ædG ≥∏£æe ø``eh .πª©dG ä’É``›
IõFÉ÷G óq ©Jh .É¡∏¡°SCGh ä’É°üJ’G äÉeóN π°†aCG QÉμàHG ¤EG ≈©°ùf ÉæFÓª©H
Oq hCGh .∫ÉéŸG Gòg ‘ É¡dòÑf »àdG Oƒ¡÷G Qóbh √Éæ≤≤q M …òdG iƒà°ùŸG ≈∏Y Ó«dO
≈∏Yh óMGƒdG ≥jôØdG ìhôH º¡∏ªY ≈∏Y ¢SQƒædG á∏FÉY OGô``aCG áaÉc ôμ°TCG ¿CG Éæg
≈∏Y AÓª©dG É°†jCG ôμ°ûf ɪc ,±ó¡dG Gòg ≥«≤– πLCG øe ÉgƒdòÑj »àdG Oƒ¡÷G
ä’É°üJ’G ∫É› ‘ IóFGQ ájQÉŒ áeÓ©c ¢SQƒædÉH áªFGódG º¡à≤Kh ºgQÉ«àNG
∫É› ‘ Ú°ü°üîàe ÚjQÉ°ûà°SG á©HQCG øe º«μëàdG áæ÷ ¿ƒμàJh .záæ£∏°ùdG ‘
è¡æe ìÉ``‚ ¤EG GhQÉ``°` TCG å«M ,⁄É``©`dG ø``e áØ∏àfl AÉ`` LQCG ø``e AÓ``ª`©`dG á``eó``N

á«bô°ûdG ܃``æ`Lh ∫É``ª`°`Th á``«`∏`NGó``dGh Iô``gÉ``¶`dGh »``ÁÈ``dGh Ωóæ°ùeh áæWÉÑdG
OóY 𫨰ûàH Éæªb ó≤a ,ádÓ°U ‘ ∞jôÿG º°SƒŸ GOGó©à°SGh .QÉØXh ≈£°SƒdGh
á«FÉæãà°SG áHôŒ Ëó≤J π``LCG øe ádÓ°U ‘ ™``HGô``dG π«÷G äÉ£fi øe ÒÑc
.zQGhõdGh Úª«≤ª∏d
;™«ª÷G ∫hÉæàe ‘ ™HGôdG π«÷G á«æ≤J π©L πLCG øe ÉgOƒ¡L πàfɪY ∫òÑJh
á«æ≤J Ëó≤J ‘ ¿B’G ≈àM áæ£∏°ùdG ‘ ó«MƒdGh ∫hC’G π¨°ûŸG πàfɪY Èà©J å«M
ÚH π≤æàdG ‘ á°ù∏°S áHôŒ Ωó≤J »``gh ,ádƒªëŸG ∞JGƒ¡dG ≈∏Y ™HGôdG π«÷G
ɪc .á«Jƒ°üdG äÉŸÉμŸG ∂dP ‘ Éà ,∞°üædGh ådÉãdG π«÷Gh ™HGôdG π«÷G äÉμÑ°T
∫ÉéŸG áMÉJEG πLCG øe ™HGôdG π«é∏d IOhó``fi’ äÉYô°S Ëó≤àH πàfɪY OôØæJ
âæ∏YCG ɪc .á«æ≤àdG √òg É¡ë«àJ »àdG á«dÉ©dG äÉYô°ùdÉH ´Éàªà°SÓd É¡«cΰûŸ
áªYGódG ∞JGƒ¡dG øe á∏«μ°ûJ ≈∏Y á°†Øfl IójóL QÉ©°SCG øY ,GôNDƒe ,πàfɪY
Iõ¡LC’G øe áYƒª› ¤EG áaÉ°VEG ,§≤a ’ÉjQ 99 øe CGóÑJ ™HGôdG π«÷G áμÑ°ûd
‘ Iõ¡LCG IóY ™e ¬eGóîà°SG øμÁ …òdG (MiFi) ΩOƒªc áØ∏àîŸG á«aô£dG
.âbƒdG ¢ùØf
;ádƒ¡°Sh áYô°ùH ™HGôdG π«÷G áμÑ°T ‘ ∑GΰT’G πàfɪY »cΰûŸ øμÁh
91221 º``bô``dG ¤EG IÒ``°`ü`b á«°üf á``dÉ``°`SQ È``Y 4G ∫É``°` SQEG ≥``jô``W ø``Y ∂`` dPh
AÉæàb’ á``LÉ``◊G ¿hO ,á``«`dÉ``◊G SIM »°üî°ûdG ∞jô©àdG ábÉ£H ΩGóîà°SÉH
.IójóL ábÉ£H

ájDhôdG - §≤°ùe
…òdGh áæ£∏°ùdG ‘ ™HGôdG π«÷G áμÑ°T ¥ÓWEG ≈∏Y ΩÉY Qhôà ɡdÉØàMG π«Ñb
âfÎfEÓd á``Hô``Œ π``°`†`aCG Ëó``≤`à`H É``¡`eGõ``à`dG ø``e Aõ``é`ch ,»``°`VÉ``ŸG ƒ``«`dƒ``j ‘ ”
,IOƒ÷G äÉjƒà°ùe ≈∏YCÉHh á«£¨J È``cCGh äGQÉ«ÿG ™°ShCG ™e ¢†jô©dG ¥É£ædÉH
ó©H É«dÉM »£¨àd ™``HGô``dG π«é∏d É¡àμÑ°T á«£¨J ¥É£f á©°SƒJ πàfɪY âæ∏YCG
á«ÑdɨdG ∂``dP ‘ Éà ,áæ£∏°ùdG äɶaÉfi áaÉc ‘ áYRƒàe á``j’h 37 á©°SƒàdG
.§≤°ùe á¶aÉfi ‘ ádƒgCÉŸG ≥WÉæŸG øe ≈ª¶©dG
Iõ¡LCÓd »μ∏°SÓdG ∫É°üJ’G äÉ«æ≤J ´ô°SCGh çóMCG ™HGôdG π«÷G á«æ≤J Èà©Jh
º«ª°üJ ” óbh ,á«fÉãdG ‘ âHÉé«e 100 ¤EG π°üJ äÉYô°S Ωó≤J »àdGh ,ádÉ≤ædG
…C’ ∫É≤ædG ¢†jô©dG ¥É£ædG âfÎfE’ á«dÉY äÉYô°S ÒaƒJ πLCG øe á«æ≤àdG √òg
.™HGôdG π«÷G á«æ≤àd ºYGO RÉ¡L
..πàfɪ©H äÉμÑ°ûdG §«£îJ ΩÉY ôjóe ôeÉ¡dG ˆG óÑY çó– ,áÑ°SÉæŸG √ò¡Hh
¢†jô©dG ¥É``£`æ`dG â``fÎ``fÓ``d á``Hô``Œ π``°`†`aCG Ëó``≤`à`H ¿ƒ``eõ``à`∏`e ø``ë`f{ :Ó``FÉ``b
¥É£æ∏d ÉæJÉμÑ°T AÉ``æ`Ñ`H É``æ`eGõ``à`dG ø``Y »``°`VÉ``ŸG π``jô``HCG ‘ É``æ`∏`YCG ó``bh .Éæ«cΰûŸ
øe AõL áªLôJ â“ óbh .¿Éμ°ùdÉH ádƒgCÉŸG ≥WÉæŸG øe %95 »£¨àd ¢†jô©dG
∞∏àfl ‘ ™``HGô``dG π``«`÷G áμÑ°ûd á£fi 400 ø``e Ì``cCG 𫨰ûàH ΩGõ``à` d’G ∂``dP
܃æLh ∫ɪ°Th §≤°ùe äɶaÉfi ‘ ≥WÉæe ∂dòH á«£¨e ,áæ£∏°ùdG äɶaÉfi

9

OÉ°üàbG

Ω2013 ƒ«dƒj 4 ≥aGƒŸG `g 1434 ¿ÉÑ©°T øe 25 ¢ù«ªÿG

∫ÉŸG ¥ƒ°S

´ÉØJQ’G π°UGƒjh ∞dÉîj z»Yô°ûdG{

∫hGóàdG º«b ‘ OÉM •ƒÑgh ..á£≤f 6449 iƒà°ùe ¤EG %0.4 ™LGÎj §≤°ùe ¥ƒ°S
∫É©dG óÑY AÓ‚ - ájDhôdG

k
èFÉàædG ¿ÓYEG ó©H ÉYÉØJQG
ÌcC’G z¿É› á«∏c{
∫hGóàdG º«b ≈∏Y PGƒëà°S’G ‘ z§≤°ùe ∂æH{ »∏j zihõf ∂æH{

ä’ɪàM’G πc »£©àd á«dÉŸG ¥GQhCÓd §≤°ùe ¥ƒ°S å«M z…hQ{ øe áeOÉ≤dG äGô°TDƒŸG âHQÉ°†J
ΩÉ©dG ô°TDƒŸG ó≤a á«MÉf øªa ,ËôμdG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ƒ∏M πÑb á«≤ÑàŸG ΩÉjC’G ∫ÓN ä’hGóàdG AGOC’
∂dP ™eh %0^35 ™LGôJ áÑ°ùæH á£≤f 6449 iƒà°ùe óæY kÉ°†Øîæe ≥∏¨«d á£≤f 22 §≤°ùe ¥ƒ°ùd
∑Îj ¿CG ‘ ɪFÉb πeC’G π¶jh »°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN Égó¡°T »àdG Ió◊G ∂∏J ™LGÎ∏d øμj º∏a
øe ÌcC’ πã“ âfÉc »àdG 6408 iƒà°ùe ó≤Øj ’CG ôjó≤J πbCG ≈∏Y hCG á£≤f 6450 ¥ƒa ´ƒÑ°SC’G
.Iôe øe ÌcC’ OÉ◊G •ƒ≤°ùdG øe ɪk YOh Gkóæ°S πã“ kÉ°†jCG âfÉch ¬bÓ£fG ΩÉeCG áÑ≤Y Iôe
»∏îàdG GhQôb øjôªãà°ùŸG ¿CG hóÑ«a ä’ÉjôdG á¨d øY ÉeCG ,Ió≤©ŸG É¡JÉHÉ°ùMh •É≤ædG øY Gòg
√ôah …òdG õØëŸG ÜÉ«¨d GƒHÉéà°SGh ,∑QÉÑŸG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ƒ∏M πÑb AGô°T ¢Uôa ¢UÉæàbG øY
í°T ‘ ¢ùμ©fG Ée ƒgh ,´ƒÑ°SC’G øe ¤hC’G áKÓãdG ΩÉjC’G ∫ÓN √É«ŸG á«∏ëàd á«bô°ûdG º¡°S êGQOEG
‹ÉªLE’G øY %39 πbCÉH ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 4^2 óæY á°ù∏÷G ∫ÓN ∫hGóàdG º«b ‹ÉªLEG ∞bhh ádƒ«°ù∏d
á¨d ‘ iôNC’G áé¡∏dG ÉeCG ,∫ÉjQ ÚjÓe 7 ≈∏Y ‹ÉªLE’G É¡«a ±QÉ°T »àdGh á≤HÉ°ùdG á°ù∏÷G ‘
∫ÓN ∫É``jQ ¿ƒ«∏e 25 äô°ùN »àdGh äÉcô°û∏d á«bƒ°ùdG º«≤∏d âfÉμa §≤°ùe ¥ƒ°S ‘ ä’ÉjôdG
á°ù∏÷G ‘ â∏°Uh ¿CG ó©H ∫É``jQ QÉ«∏e 12^940 iƒà°ùe ¤EG ™LGÎàd çÓ``ã`dG ∫hGó``à` dG äÉYÉ°S
øe ∫ÉjQ QÉ«∏e 13 RÉ«àLG ¤EG Oƒ©J ¿CG ¤EG ∫ÉeB’G ∞≤°ùH ™aO Ée ∫ÉjQ QÉ«∏e 12^965 ¤G á≤HÉ°ùdG
.kÉæμ‡ kÉ«dÉM hóÑj ’ Gòg øμd ,ójóL
•É≤f ‘ ™LGÎdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH -á«bƒ°ùdG hCG ∫hGóàdG AGƒ°S º«≤dG ‘ ™LGÎdG äÉjƒà°ùe §°Shh
ÜòŒ É¡Fƒ°V ∞©°V ≈∏Y ΩÓ¶dG §°Sh ᩪ°ûc »Yô°ûdG §≤°ùe ô°TDƒe AÉL á«YÉ£≤dG äGô°TDƒŸG
É¡ªcGQh É¡©ªL »àdG ™°ùàdG •É≤ædÉH Ωɪàg’G Üòéj ¿CG ó«dƒdG ô°TDƒŸG ´É£à°SG ∂dòch √ÉÑàf’G
‘ ó«MƒdG ô°†NC’G ó©≤ŸG õéëjh á£≤f 1021 iƒà°ùe ¤EG π°ü«d ≥HÉ°ùdG ¬bÓZEG iƒà°ùe ≈∏Y
.äGô°TDƒŸG á°TÉ°T

»ªbôdG π«∏ëàdG
᪫≤dG
᫪°SE’G
0^100
0^100
1^000
0^100
1^000
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100

á«bƒ°ùdG ᪫≤dG

¢VôY ôNCG

Ö∏W ôNCG

106,000,000^000
37,208,470^910
51,362,724^000
42,902,062^632
141,450,000^000
106,966,051^920
167,649,300^000
302,490,825^000
393,400,000^000
80,390,516^400
46,854,720^000
13,375,000^000
252,778,030^000
35,595,918^600
30,000,000^000
23,897,500^000
27,541,922^850
1,145,250,000^000
172,641,805^848
83,160,000^000
25,680,000^000
218,900,000^000
376,058,804^520
54,600,000^000
1,267,015,351^730
328,726,836^150
3,507,000^000
17,787,000^000
64,860,295^500
10,373,578^050
24,100,000^000
137,452,370^000
9,709,130^805
10,298,750^000
15,876,000^000
21,571,875^000
15,417,640^000

0^535
0^159
2^325
0^156
20^600
0^453
1^875
0^273
1^970
0^000
0^507
0^107
0^200
0^284
0^148
0^399
0^452
1^530
0^614
0^363
0^212
0^199
0^189
0^272
0^590
0^509
0^169
0^240
0^375
0^310
0^240
0^450
0^166
0^153
0^189
0^177
0^208

0^532
0^158
2^320
0^154
19^500
0^449
1^842
0^271
1^957
0^335
0^494
0^106
0^198
0^282
0^146
0^395
0^450
1^525
0^610
0^360
0^210
0^198
0^188
0^271
0^585
0^506
0^167
0^236
0^372
0^304
0^238
0^445
0^164
0^152
0^187
0^176
0^200

ôNGô©°S
á≤Ø°U
0^532
0^158
2^320
0^156
20^500
0^453
1^840
0^273
1^970
0^360
0^493
0^105
0^198
0^284
0^146
0^395
0^450
1^530
0^614
0^360
0^210
0^199
0^188
0^272
0^590
0^506
0^168
0^235
0^372
0^308
0^239
0^445
0^164
0^153
0^189
0^177
0^200

Ò¨àdG áÑ°ùf
%
2^119
1^290
1^000
0^645
0^475
0^442
0^376
0^368
0^357
0^279
0^203
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^2220^2610^6490^8260^9260^9951^0531^0871^1731^1741^1831^2821^5791^5921^6331^7511^7861^9112^5772^7473^756-

2013/07/03 ïjQCÉàH á«dÉŸG ¥GQhCÓd §≤°ùe ¥ƒ°S ‘ á«eƒ«dG ∫hGóàdG ácôM
á«eɶædG ¥ƒ°ùdG
Ò¨àdG
≥HÉ°ùdG ¥ÓZE’G
¥ÓZE’G ô©°S
≈fOCG
´.Q
0^011
0^519
0^530
0^524
0^002
0^155
0^157
0^156
0^023
2^301
2^324
2^320
0^001
0^155
0^156
0^155
0^097
20^403
20^500
20^500
0^002
0^453
0^455
0^453
0^007
1^862
1^869
1^840
0^001
0^272
0^273
0^273
0^007
1^960
1^967
1^960
0^001
0^359
0^360
0^359
0^001
0^492
0^493
0^493
0^000
0^107
0^107
0^105
0^000
0^200
0^200
0^198
0^000
0^285
0^285
0^284
0^000
0^150
0^150
0^146
0^000
0^395
0^395
0^394
0^0010^451
0^450
0^450
0^0041^531
1^527
1^525
0^0040^616
0^612
0^610
0^0030^363
0^360
0^360
0^0020^216
0^214
0^210
0^0020^201
0^199
0^199
0^0020^190
0^188
0^188
0^0030^276
0^273
0^271
0^0070^597
0^590
0^585
0^0060^511
0^505
0^502
0^0020^169
0^167
0^167
0^0030^234
0^231
0^230
0^0060^380
0^374
0^372
0^0050^314
0^309
0^308
0^0040^245
0^241
0^239
0^0080^457
0^449
0^445
0^0030^168
0^165
0^164
0^0030^157
0^154
0^153
0^0050^194
0^189
0^187
0^0050^182
0^177
0^177
0^0080^213
0^205
0^200

ôNGô©°S
á≤Ø°U
0^375
0^116
3^375
0^115
2^000
0^110
0^107
0^373
0^851
2^200
0^078
0^108

Ò¨àdG áÑ°ùf
%
2^235
1^739
1^534
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
1^2502^679-

Ò¨àdG
´.Q
0^008
0^002
0^051
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^0010^003-

≈∏YCG

äÉ≤Ø°üdG

᪫≤dG

Oó©dG

á«dÉŸG ábQƒdG

0^532
0^158
2^325
0^156
20^500
0^455
1^884
0^273
1^971
0^360
0^493
0^105
0^200
0^285
0^151
0^395
0^452
1^530
0^616
0^361
0^216
0^199
0^189
0^279
0^591
0^506
0^169
0^235
0^375
0^310
0^245
0^451
0^168
0^156
0^193
0^180
0^210

29
5
14
7
21
6
9
3
45
8
3
2
4
3
16
19
17
37
31
16
43
6
7
95
260
19
24
4
7
9
15
52
38
131
15
28
18
1,066

125,646
2,946
12,934
10,121
44,034
113,650
46,071
2,730
230,699
119,244
2,958
420
12,228
2,855
29,422
12,463
91,696
174,712
159,925
15,162
115,208
44,775
19,741
195,234
938,630
115,208
39,086
6,026
13,527
26,295
41,124
119,166
81,149
277,722
29,812
46,422
43,515
3,362,554

236,967
18,733
5,565
65,000
2,148
250,000
24,655
10,000
117,263
331,248
6,000
4,000
61,249
10,023
196,754
31,553
203,764
114,430
261,159
42,113
537,878
225,000
105,000
714,362
1,591,734
228,250
233,606
26,087
36,140
85,000
170,800
265,600
491,950
1,800,537
157,463
261,899
212,670
9,136,600
37

Qɪãà°S’Gh ᫪æà∏d á«dhódGQÉØX
πjƒªà∏d ÒLCÉJ
ábÉ£∏d QÉë°U
πjƒªà∏d IóëàŸG
á«£ØædG äÉéàæŸG ≥jƒ°ùàd É¡ŸG
∂«eGÒ`°ùdG •Ó`Ñd QGƒf’G
á«fɪ©dG äÓHÉμdG áYÉæ°U
Êɪ©dG »æWƒdG ∂æÑdG
â檰SCÓd 䃰ùjQ
πjƒªàdG äÉeóÿ á«fɪ©dG
A≈fGƒŸG äÉeóN á°ù°SDƒe
á«fɪ©dG ∑ɪ°S’G
»∏gC’G ∂æÑdG
ájójó◊G äÉéàæª∏d Iôjõ÷G
á«dÉŸG äGQɪãà°SEÓd á«dhódG
ábÉ£∏d ÖeÉàdƒa
äÉeóî∏d Iôjõ÷G
ä’É°üJEÓd á«fɪ©dG
äÉeóî∏d á°†¡ædG
ä’hÉ≤ŸGh á°Sóæ¡∏d QÉØ∏L
á°†HÉ≤dG QGƒfC’G
QÉë°U ∂æH
¿ÉªY »°S »H ¢SG ¢ûJG ∂æH
πjƒªàdGh äGQɪãà°SEÓd ¿ÉªY
§≤°ùe ∂æH
¢SQƒædG
äÉjhɪ«μ∏d á`«dhódG è«∏`ÿG
QÉØX ±ÓYG
á°†HÉ≤dG ∂fhG
Ωƒ«æŸC’G äÉéàæŸ ¬«æWƒdG
ÚeCÉà∏d IóëàŸG á«fɪ©dG
â°ù«ØæehG
Qɪãà°SE’G äÉeóÿ á«é«∏ÿG
¬°†HÉ≤dG Qɪãà°SEÓd è«∏`ÿG ÈY
á°†HÉ≤dG Qɪãà°SEÓd á«bô°ûdG
á°†HÉ≤dG äGQÉeC’Gh ¿ÉªY
á«`°Sóæ¡dG ø°ù◊G
‹ÉªLE’G
ádhGóàŸG

ájRGƒŸG ¥ƒ°ùdG
᪫≤dG
᫪°SE’G
0^100
0^100
1^000
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
1^000
0^100
0^100
0^100

á«bƒ°ùdG ᪫≤dG

¢VôY ôNCG

Ö∏W ôNCG

10,980,000^000
175,500,000^000
22,012,006^144
7,475,000^000
122,121,075^000
5,000,000^000
108,000,000^000
451,377,789^133
11,900,000^000
212,325,000^000
6,715,000^000
3,270,000^000

0^390
0^117
3^374
0^116
2^050
0^000
0^108
0^373
0^935
2^260
0^078
0^110

0^370
0^116
3^361
0^115
1^990
0^000
0^107
0^371
0^856
2^200
0^077
0^108

≥HÉ°ùdG ¥ÓZE’G

¥ÓZE’G ô©°S

≈fOCG

≈∏YCG

äÉ≤Ø°üdG

᪫≤dG

Oó©dG

á«dÉŸG ábQƒdG

0^358
0^115
3^325
0^115
1^993
0^100
0^108
0^373
0^850
2^235
0^080
0^112

0^366
0^117
3^376
0^115
1^993
0^100
0^108
0^373
0^850
2^235
0^079
0^109

0^347
0^115
3^325
0^114
1^993
0^110
0^107
0^373
0^851
2^200
0^078
0^108

0^375
0^120
3^395
0^116
2^000
0^110
0^109
0^373
0^851
2^200
0^079
0^114

6
196
107
15
3
1
46
4
1
1
35
9
424

2,786
352,531
202,968
39,630
67,524
173
56,319
82,358
43
418
73,789
2,972
881,511

7,612
3,021,095
60,114
345,735
33,877
1,574
520,142
220,800
50
190
936,645
27,189
5,175,023
12

¿Éé`e á«∏c
ihõf ∂æH
√É«ŸG á«∏ëàd á«bô°ûdG
á«dÉŸG äÉeóÿG
≥jƒ°ùà∏d á«fɪ©dG §ØædG
á«FGhódG äÉYÉæ°ü∏d á«æWƒdG
»eÓ°SE’G õ©dG ∂æH
QÉØX ∂æH
QÉØX á©eÉL
≥`jƒ`°ùà∏d á«fÉ`ª©`dG π°T
AÉæÑdG OGƒe áYÉæ°U
Qɪãà°SE’Gh ᫪æà∏d áæWÉÑdG
‹ÉªLE’G
ádhGóàŸG

≈∏Y ΩÉ©dG ô°TDƒŸG ≥∏ZCG ó≤a AÉ``©`HQC’G á°ù∏L ‘ ä’hGó``à`dG AGOC’ »Ñ°ùædGh »ªbôdG π«∏ëàdÉHh
‹ÉŸG ´É£≤dG ô°TDƒe ™LGôJ IOƒ≤ØŸG •É≤ædG OóY ¢ùØæHh á£≤f 22 ¢VÉØîfÉH á£≤f 6449 iƒà°ùe
¬ª¡°SC’ πé°S ¬æμd ≥HÉ°ùdG √Gƒà°ùe øY %0^27 ¢VÉØîfG áÑ°ùæH á£≤f 7851 iƒà°ùe ¤EG ™LGΫd
øe ÌcCG …CG ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 2^3 ´É£≤dG º¡°SCG ≈∏Y ä’hGóàdG ‘ πNO å«M øjôªãà°ùŸG óæY Iƒ¶◊G
15 GkóbÉa á£≤f 9270 óæY áYÉæ°üdG ô°TDƒe ≥∏ZCG ɪ«a ,É¡∏c á°ù∏÷G ‘ ádhGóàŸG ∫Gƒ``eC’G ∞°üf
iƒà°ùŸ ¬à∏°UhCG •É≤f 7 äÉeóÿG ´É£b ô°TDƒe ó≤ah ,¥ÓZEG ôNBG øY %0^16 ™LGôJ áÑ°ùæH á£≤f
.%0^21 ™LGôJ áÑ°ùæH á£≤f 3357 ¥ÓZEG
Êɪ©dG Qɪãà°S’G Iô£«°S â– IOÉ©dÉc ä’hGóàdG âfÉc ó≤a ¢ùeCG ÚdhGóàŸG äÉ«°ùæL øY ÉeCG
k «e ÌcCG ¬LƒJ äGP âfÉch »°ù°SDƒeh …Oôa
¬LƒJ ¿Éc å«M ,¢SÉ°SC’ÉH É¡ª«b ∞©°V ≈∏Y ™«Ñ∏d Ó
≥jOÉæ°üdG äÉ≤Ø°U ‘ %4 ƒëfh OGôaC’G äÉ≤Ø°U ‘ %1 áÑ°ùæH É«©«H äÉ°ù°SDƒŸGh OGôaC’G øjôªãà°ùŸG
OGôaC’G øe ’k hGóJ ÌcCG »°ù°SDƒŸG Qɪãà°S’G ‹ÉªLE’G ∞«æ°üàdG ‘ ¿Éch ,ájQɪãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸGh
Qɪãà°S’G øe »FGô°T ¬LƒJ πHÉ≤e »Hô©dG ÒZh Êɪ©dG »°ù°SDƒŸG Qɪãà°S’G øe »©«H ¬LƒJ ™e
»HÉéjEG ô°TDƒÃ á°ù∏÷G â¡àfGh ,ΩÉ``Y πμ°ûH ä’hGó``à`dG ᪫b ájOhófi ≈∏Y »é«∏ÿG »°ù°SDƒŸG
¿ƒ«∏e 1^336 Ú«fɪ©dG ÒZ AGô°T ᪫b â¨∏H å«M Êɪ©dG ÒZ Qɪãà°SÓd ä’hGóàdG á∏«°ü◊
±’BG 210 ≠∏Ñà AGô°ûdG ‘É°U ¿ƒμ«d ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 1^156 º¡©«H ᪫bh áFÉŸG ‘ 32^19 áÑ°ùæH ∫ÉjQ
.áFÉŸG ‘ 4^96 áÑ°ùæH ∫ÉjQ
¢†ØîfGh ,á«dÉe ábQh 14 ¥ÓZEG ô©°S ™ØJQG ¢ùeCG É¡«∏Y ∫hGóàdG ” á«dÉe ábQh 51 ÚH øeh
∫ÓN ”h ,á≤HÉ°ùdG É¡JÉjƒà°ùe ¢ùØf óæY ádhGóàŸG á«dÉŸG ¥GQhC’G á«≤H â∏Xh ,á``bQh 23 ô©°S
ô¨°U ¤EG Ò°ûj Éà á«dÉe á``bQh ¿ƒ«∏e 14^31 ƒëf ∫hGó``J ÉgÈY ” á≤Ø°U 1492 ó≤Y á°ù∏÷G
º¡°S ∞dCG 345 É¡ªéM ≠∏Hh §≤°ùe ∂æH º¡°S ≈∏Y ᪫b äÉ≤Ø°üdG ÈcCG âfÉch ,äÉ≤Ø°üdG ºéM
∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 2^88 ƒëf Êɪ©dG Qɪãà°S’G äÉjΰûe ᪫b ‹ÉªLEG ¿Éch .∫É``jQ ∞dCG 206 ᪫≤H
,‹ÉªLE’G øe áFÉŸG ‘ 73 áÑ°ùæH ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 3^1 ¬JÉ©«Ñe ᪫b âfÉc ɪ«a ,áFÉŸG ‘ 68 áÑ°ùæH
âfÉc ɪ«a áFÉŸG ‘ 14 áÑ°ùæH ∫É``jQ ∞``dCG 597 º¡JÉjΰûe ᪫b âfÉμa Üô©dG ÒZ ÖfÉLC’G É``eCG
ÉgGΰTG »àdG ¥GQhC’G ᪫b âfÉch ,‹ÉªLE’G øe áFÉŸG ‘ 21 áÑ°ùæH ∫ÉjQ ∞dCG 895 äÉ©«ÑŸG ᪫b
∫ÉjQ ∞``dCG 114 äÉ©«ÑŸG ᪫b âfÉc ɪ«a áFÉŸG ‘ 14 áÑ°ùæH ∫É``jQ ∞``dCG 592 »é«∏ÿG Qɪãà°S’G
.∫hGóàdG º«b ‹ÉªLEG øe áFÉŸG ‘ 2^7 áÑ°ùæH

º¡°SC’G ºFGƒb
áHÉéà°SG ‘ ¿É``› á«∏c º¡°S ô©°ùdG ‘ Ò«¨àdG áÑ°ùæH É``ë`k `HQ Ì``cC’G áªFÉb ¢``SCGQ ≈∏Y AÉ``L
ÈYh ,πÑ≤ŸG ȪàÑ°S ájÉ¡æH »¡àæj …òdG ‹ÉŸG É¡eÉ©d ådÉãdG ™Hô∏d á«dÉŸG É¡éFÉàf øY É¡fÓYE’
≈∏Y äÉ°ù«H 8 IOÉjõH ∫ÉjQ 0^366 óæY ¥Ó``ZE’G ô©°S ≈¡àfG kɪ¡°S 7612 â∏ª°T ∫hGó``J äÉ≤Ø°U 6
Qɪãà°S’Gh ᫪æà∏d á«dhódG QÉØX º¡°S Ö«JÎdG ‘ √ÓJh ,%2^23 áÑ°ùf â∏ãe ≥HÉ°ùdG ¥Ó``ZE’G
AÉL ådÉãdG õcôŸG ‘h ,áFÉŸG ‘ 2^12 IOÉjR áÑ°ùæH ∫ÉjQ 0^530 ¥ÓZEG ô©°S ¤EG ä’hGóàdG ¬H â¡àfGh
¥ƒ°ùdG ô°TDƒe ∂dòch ΩÉ©dG ô°TDƒŸG áæ«Y ¤EG ¬dƒNO òæe GQk ƒ¡Xh Iƒb OGORG …òdG ihõf ∂æH º¡°S
,áFÉŸG ‘ 1^74 ´ÉØJQG áÑ°ùæH ∫ÉjQ 0^115 ô©°S øe GkOƒ©°U ∫ÉjQ 0^117 ô©°S ≈∏Y ≥∏ZCGh »Yô°ûdG
º¡°S ≥∏ZCG ɪ«a ,áFÉŸG ‘ 1^53 ¬àÑ°ùf ´ÉØJQÉH ∫ÉjQ 3^376 ≈∏Y √É«ŸG á«∏ëàd á«bô°ûdG º¡°S ≥∏ZCGh
IOÉjR áÑ°ùæH á≤HÉ°ùdG á°ù∏÷G ‘ ∫ÉjQ 0^155 øe ÉkYÉØJQG ∫ÉjQ 0^157 iƒà°ùe óæY πjƒªà∏d ÒLCÉJ
.áFÉŸG ‘ 1^29
»æL äÉ«∏ªY ‘ á«°Sóæ¡dG ø°ù◊G º¡°S IQGó°üH á°†ØîæŸG º¡°SC’G áªFÉb äAÉ``L πHÉ≤ŸG ‘h
k é°ùe áë°VGh ìÉ``HQCG
º¡°S É«k fÉK AÉLh ,áFÉŸG ‘ 3^76 ¢VÉØîfG áÑ°ùæH ∫ÉjQ 0^205 ¥Ó``ZEG ô©°S Ó
º¡°S ¬©ÑJ ,á``FÉ``ŸG ‘ 2^75 ¢VÉØîfG áÑ°ùæH ∫É``jQ 0^177 óæY ≥``∏`ZCGh á°†HÉ≤dG äGQÉ`` eE’Gh ¿ÉªY
¢†ØîfGh ,áFÉŸG ‘ 2^68 ¢VÉØîfG áÑ°ùæHh ∫ÉjQ 0^109 óæY ¥ÓZEÉH Qɪãà°S’Gh ᫪æà∏d áæWÉÑdG
áÑ°ùæH ≥HÉ°ùdG ¥Ó``ZE’G ‘ 0^194 øe ∫É``jQ 0^189 ¤EG á°†HÉ≤dG Qɪãà°SÓd á«bô°ûdG º¡°S ô©°S
™LGÎH ∫ÉjQ 0^154 ≈∏Y á°†HÉ≤dG Qɪãà°SÓd è«∏ÿG ÈY º¡°S ≥∏ZCG ɪ«a ,áFÉŸG ‘ 2^58 ™LGôJ
.áFÉŸG ‘ 1^91 ¬àÑ°ùf
∂æH º¡°S É¡àeó≤e ‘ ¿Éμa á°ù∏÷G ∫ÓN á∏«∏≤dG ä’hGóàdG º«b ≈∏Y kGPGƒëà°SG Ì``cC’G ÉeCG
º¡°S Iô°TÉÑe √ÓJh ,‹ÉªLE’G øe áFÉŸG ‘ 22^11 áÑ°ùæH ∫ÉjQ ∞dCG 939 ᪫≤H ä’hGóàH §≤°ùe
ºK ,áFÉŸG ‘ 8^31 áÑ°ùæH ä’hGóàdG º«b ‹ÉªLEG øe ∫É``jQ ∞``dCG 326 ≈∏Y √PGƒëà°SÉH ihõ``f ∂æH
øe áFÉŸG ‘ 6^54 áÑ°ùæH ∫ÉjQ ∞dCG 278 ɡફb ä’hGóàH á°†HÉ≤dG Qɪãà°SÓd è«∏ÿG ÈY º¡°S
øe áFÉŸG ‘ 5^44 áÑ°ùf É¡«∏Y ádhGóàŸG ≠dÉÑŸG â∏ãªa â檰SCÓd 䃰ùjQ º¡°SCG É``eCG ,‹É``ª`LE’G
áÑ°ùæH ∫ÉjQ ±’BG 203 ¢SQƒædG º¡°S ‘ ä’hGóà∏d âÑgP ɪ«a ,∫ÉjQ ∞dCG 231 ä’hGóàH ‹ÉªLE’G
.áFÉŸG ‘ 4^78

»Yô°ûdG ¥ƒ°ùdG ô°TDƒe
INDEX VALUE : 1021.330
CHANGE : 0.05%

áãdÉãdG ¥ƒ°ùdG
᪫≤dG
᫪°SE’G
1^000

á«bƒ°ùdG ᪫≤dG

¢VôY ôNCG

Ö∏W ôNCG

946,098^000

0^500

0^490

ôNGô©°S
á≤Ø°U
0^500

Ò¨àdG áÑ°ùf
%
0^000

Ò¨àdG
´.Q
0^000

≥HÉ°ùdG ¥ÓZE’G

¥ÓZE’G ô©°S

≈fOCG

≈∏YCG

äÉ≤Ø°üdG

᪫≤dG

Oó©dG

á«dÉŸG ábQƒdG

0^500

0^500

0^500

0^500

1
1

250
250

500
500
1

¿ÉªY ±õN
‹ÉªLE’G
ádhGóàŸG

äGóæ°ùdG ¥ƒ°S
᪫≤dG
᫪°SE’G
1^000

á«bƒ°ùdG ᪫≤dG
18,338,201^810

¢VôY ôNCG
1^160

Ö∏W ôNCG
1^135

ôNGô©°S
á≤Ø°U
1^135

Ò¨àdG áÑ°ùf
%
0^000

Ò¨àdG
´.Q
0^000

≥HÉ°ùdG ¥ÓZE’G
1^135

‹ÉªLE’G
51

¥ÓZE’G ô©°S
1^135

≈fOCG
1^135

≈∏YCG
1^135

äÉ≤Ø°üdG

᪫≤dG

Oó©dG

1

12

11

1

12

11
1

á«bƒ°ùdG ᪫≤dG
12,940,168,123

∫hGóàdG ᪫b
4,244,327

Iô≤à°ùe
14

á°†Øîæe
23

á©ØJôe
14

äÉ≤Ø°üdG
1,492

Ò¨àdG áÑ°ùf
0^350^160^270^210^05

Ò¨àdG
22^4215^0121^597^040^52

≥HÉ°ùdG ô°TDƒŸG
6,471^87
9,269^60
7,872^71
3,364^09
1,020^81

‹É◊G ô°TDƒŸG
6,449^45
9,254^59
7,851^12
3,357^05
1,021^33

™«ÑdG áÑ°ùf
(᪫b)
72^76 %
2^69 %
3^47 %
21^08 %

™«ÑdG áÑ°ùf
(OóY)
80^69 %
1^18 %
6^03 %
12^10 %

≈fOC’G
6,449^36
9,254^59
7,851^12
3,356^49
1,019^16
äÉ«°ùæ÷G ∫hGóJ
AGô°ûdG áÑ°ùf
(᪫b)
67^81 %
13^96 %
4^17 %
14^07 %

≈∏YC’G
6,471^47
9,274^59
7,890^55
3,365^71
1,021^94
AGô°ûdG áÑ°ùf
(OóY)
79^99 %
8^72 %
2^96 %
8^34 %

á«dÉŸG ábQƒdG
á∏HÉb §≤°ùe ∂æH äGóæ°S
7 πjƒëà∏d
‹ÉªLE’G
ádhGóàŸG
∫hGóàdG ácôM ‹ÉªLEG
ádhGóàŸG á«dÉŸG ¥GQhC’G
14,312,134
äGô°TDƒŸG
ô°TDƒŸG
30 §≤°ùe ¥ƒ°S ô°TDƒe
áYÉæ°üdG ô°TDƒe
‹ÉŸG ´É£≤dG ô°TDƒe
äÉeóÿG ô°TDƒe
»Yô°ûdG ¥ƒ°ùdG ô°TDƒe
á«°ùæ÷G
ګfɪY
Ú«é«∏N
ÜôY
iôNCG

Closing
Price
0^505
0^739
1^527
2^235
1^967
2^200
0^117
0^455
20^500
0^108
1^993
0^650
0^493
0^629
0^847

Weight

ácô°ûdG º°SEG

10^238
10^048
10^032
9^965
9^895
6^634
6^245
5^388
5^299
3^959
3^642
3^159
2^506
2^254
2^070

¢SQƒædG
¿ÉªY â檰SG
ä’É°üJEÓd á«fɪ©dG
≥`jƒ`°ùà∏d á«fÉ`ª©`dG π°T
â檰SCÓd 䃰ùjQ
äÉÑWôª∏d ¿ÉªY
ihõf ∂æH
∂«eGÒ`°ùdG •Ó`Ñd QGƒf’G
á«£ØædG äÉéàæŸG ≥jƒ°ùàd É¡ŸG
»eÓ°SE’G õ©dG ∂æH
≥jƒ°ùà∏d á«fɪ©dG §ØædG
á`«fɪ©dG øMÉ£ŸG
A≈fGƒŸG äÉeóN á°ù°SDƒe
ø`jQƒ``∏c ¿É``ª` Y
ájòZCÓd AÉØ°üdG

OÉ°üàbG

Ω2013 ƒ«dƒj 4 ≥aGƒŸG `g 1434 ¿ÉÑ©°T øe 25 ¢ù«ªÿG

10

»`` ` ` dhO+ ¥ƒ°S

Q’hódG ΩÉeCG ™LGÎdG π°UGƒj ¬«æ÷G

∞æ©dG á«°ûN Gôk μÑe ≥∏¨J ∑ƒæHh ..…ô°üŸG ‘ô°üŸG ´É£≤dG ≈∏Y º«îj ôJƒàdG
¿hôNBG 200 Ö«°UCGh Gƒ∏àb É°üî°T 16 ¿EG áë°üdG
á∏«∏dG â©dófG IôgÉ≤dG á©eÉL óæY äÉcÉÑà°TG ‘
øjójDƒe Úª°üà©e ¢Vô©J ó©H á«°VÉŸG πÑb
‘ Qó°üŸG ∫É``bh .á``jQÉ``f áë∏°SCÉH Ωƒé¡d »°SôŸ
øe πbCG ´Gó``jE’Gh Öë°ùdG ácôM ¿EG ô°üe ∂æH
:±É°VCGh .´ƒ``Ñ` °` SC’G Gò``g á«©«Ñ£dG É``¡`J’ó``©`e
.zá«©«ÑW IQƒ°üH ∑ƒæÑdG ≈∏Y OOÎJ ’ ¢SÉædG{
πc πª°ûJ ÇQGƒ``W á£N ™°Vh ∂æÑdG ¿EG ∫É``bh
äGAGôLEG PÉîJG iôLh ´hôØdGh ∂æÑdG äÉeóN
”{ :±É``°` VCGh .‹B’G ±ô``°`ü`dG Iõ``¡` LCG Ú``eCÉ`à`d
çGóMCÓd ÉÑ°ù– Öë°ù∏d ≈°übC’G ó◊G ¢†ØN
‘ ÚæWGƒŸG øe ÈcCG Oó©d áæ«cÉŸG »ØμJ ≈àM
.zˆG Qób ’ ÇQÉW …CG ádÉM

.¥ÓZE’G ó«YGƒÃ …õ``cô``ŸG ∂æÑdG ø``e á«eƒj
OÉà©ŸG ø``e π`` bCG ∂``æ`Ñ`dG ‘ á``cô``◊G{ :±É`` °` `VCGh
óæY Ö``bô``J á``dÉ``M ∑É``æ`g .¢``ù`«`Fô``dG ÜÉ``£`N ó``©`H
±É°VCGh .z´Gó`` `jE’G hCG Öë°ùdG ‘ AGƒ``°`S ¢``SÉ``æ`dG
≈∏Y á«æeC’G á°SGô◊G ΩÉY πμ°ûH RõY ∂æÑdG ¿CÉH
‘ Iõ¡LC’G ájò¨J â“h ‹B’G ±ô°üdG Iõ¡LCG
ô¶àæjh .IÒ¨°U ≠dÉÑà äÉ``HGô``£`°`V’G ø``cÉ``eCG
∫ƒ∏ëH »``°`Sô``e ¢``û`«`÷G ∫õ``©` j ¿CG ¿ƒ``°` VQÉ``©` ŸG
ΩÉY πÑb ÖîàfG …òdG ¢ù«FôdG øμd á∏¡ŸG AÉ¡àfG
ô°üe Égó¡°ûJ Iô``M á«°SÉFQ äÉHÉîàfG ∫hCG ‘
¿ƒjõØ∏àdG ÈY Ö©°ûdG ¤EG É¡¡Lh áª∏c ‘ ∫Éb
¬JÉ«ëH á«ë°†à∏d ó©à°ùe ¬`` fEG AÉ``KÓ``ã` dG π``«`d
IQGRh º°SÉH çóëàe ∫É``bh .á«Yô°û∏d ájɪ◊

RÎjhQ - IôgÉ≤dG
∂æÑdG ø``e äÉ``ª`«`∏`©`J á``jô``°`ü`e ∑ƒ``æ` H â``≤`∏`J
πÑb ∂`` dPh ;¢``ù` eCG ,Gô``μ`Ñ`e ¥Ó``ZE’É``H …õ``cô``ŸG
áë∏°ùŸG äGƒ≤dG É¡àæ∏YCG á∏¡e AÉ¡àfG øe äÉYÉ°S
.á£∏°ùdG ≈∏Y ¢û«÷G Iô£«°ùd …ODƒJ ób
óªfi …ô``°` ü` ŸG ¢``ù` «` Fô``dG ¢``û` «` ÷G π`` ¡` `eCGh
∞°ü©J á«°SÉ«°S á``eRCG π◊ ¬«°VQÉ©eh »°Sôe
πÑ≤à°ùª∏d ≥``jô``W á``WQÉ``N ™``°`Vh ’EGh ,OÓ``Ñ`dÉ``H
áMÉWE’G òæe »æeCGh …OÉ°üàbG QƒgóJh á«°SÉ«°S ∂æÑdG øe äɪ«∏©J â∏°Uh ¬fCG óëàŸG ±ô°üŸÉH Öîàæe ¢``ù`«`FQ ∫hCG ø``μ`d .¬``aGô``°` TEG â``– òØæJ
á°VÉØàfG ‘ ∑QÉ``Ñ`e »æ°ùM ≥``HÉ``°`ù`dG ¢ù«FôdÉH IóMGƒdG á``YÉ``°`ù`dG ‘ ∂``æ`Ñ`dG ¥Ó``ZEÉ` H …õ``cô``ŸG ô°üe ∂æH ‘ Qó°üe ∫É``bh .á∏¡ŸG ¢†aQ ô°üŸ
óëàŸG ±ô°üŸG Qó°üe ∫Ébh .2011 ΩÉY á«Ñ©°T á∏FÉb »°Sôe »ëæàH á°VQÉ©ŸG ÖdÉ£Jh .É°†jCG IóMGƒdG ¥Ó`` ZE’É`` H QÉ``£` NEG É``fAÉ``L{ RÎ``jhô``d
äɪ«∏©J ´ƒ``Ñ`°`SC’G á``jGó``H òæe ≈≤∏àj ∂æÑdG ¿EG äÉHGô£°VÉH ô“ »àdG OÓÑdG IQGOEG ‘ π°ûa ¬fEG Qó°üe ôcPh .z(¢ûàæjôL â«bƒàH 11:00) Gô¡X

¢Vhô©ŸG ¢ü≤f ¿CÉ°ûH ±hÉîŸG ójGõJ ™e §ØædG QÉ©°SCG ´ÉØJQG

çGóMC’G óYÉ°üJ ™e ™LGÎJ ô°üe á°UQƒHh ..§°ShC’G ¥ô°ûdG ¥Gƒ°SCG º¶©e •ƒÑg

™LGôJ QGôªà°SG
åëÑdG á```fÉYEG äÉÑ∏W
á«μjôeC’G πªY øY
Ú`` «` `μ` `jô`` eC’G OGó`` ` ` ` YCG â``°` †` Ø` î` fG
∫ƒ°üë∏d IójóL äÉÑ∏£H Úeó≤àŸG
≈∏Y ÊÉãdG ´ƒÑ°SCÓd ádÉ£H áfÉYEG ≈∏Y
Ò°ûjo É``‡ ,»``°`VÉ``ŸG ´ƒ``Ñ`°`SC’G ‹Gƒ``à`dG
.∞FÉXƒdG ≥∏N ‘ IOô£e IOÉjR ¤EG
,á«μjôeC’G π``ª` ©` dG IQGRh â``dÉ``bh
â©LGôJ Iójó÷G äÉÑ∏£dG ¿EG ,¢ùeCG
343 ¤EG Ö``∏`W ±’BG á°ùªN QGó``≤` Ã
´ƒÑ°SC’G IAGô``b IQGRƒ``dG âdóYh .É``Ø`dCG
.Ö∏W ÉØdCG ÉgQób IOÉjõH ≥HÉ°ùdG
â©∏£à°SG ¿ƒ``jOÉ``°` ü` à` bG ™`` bƒ`` Jh
äÉÑ∏£dG ™`` LGô`` J º`` ` ` ` gAGQBG RÎ`` ` `jhQ
´ƒÑ°SC’G ÉØdCG 345 ¤EG Ó«∏b Iójó÷G
™«HÉ°SCG á©HQCG §°Sƒàe ™LGôJh .»°VÉŸG
¥ƒ°S ´É``°`VhC’ ¥OCG É°SÉ«≤e ó©j …ò``dG
.500h ÉØdCG 345 ¤EG ÉÑ∏W 750 πª©dG

äGQOÉ°U •ƒÑg
á«bGô©dG §ØædG

¿GÈN ɪ¡fEG ..Ió``ë`à`ŸG äÉ``j’ƒ``dG ‘ ¢Vhô©ŸG í°T ÖfÉL
RÎjhQ - IQƒaɨæ°S
Q’hO 1^75 »μjôeC’G ΩÉÿG ô©°S ™ØJQGh .zΩÉî∏d ¿É«HÉéjEG
102^18 ¤EG ó©°U ¿CG ó``©`H ,π``«`eÈ``∏`d Q’hO 101^35 ¤EG π«eÈ∏d Q’hO 100 øe Ì``cC’ »μjôeC’G ΩÉ``ÿG ™ØJQG
¤EG Éàæ°S 81 âfôH OGRh .á°ù∏÷G øe ≥HÉ°S âbh ‘ Q’hO áægGôe ™``e ,¢``ù` eCG ,Gô``¡`°`T 14 ‘ iƒà°ùe ≈``∏`YCG Óé°ùe
≈∏Y ådÉãdG Ωƒ«∏d ¿É``eÉ``ÿG ™ØJôj Gò¡Hh .Q’hO 104^81 äÉj’ƒdÉH §ØædG äÉfhõfl ‘ OÉM ¢VÉØîfG ≈∏Y Ú∏eÉ©àŸG
™LGôJh .á«°SÉ«°Sƒ«÷G äGôJƒàdG øe øjó«Øà°ùe ‹GƒàdG äóªà°SG ÚM ‘ ,⁄É©dG ‘ ¬d ∂∏¡à°ùe ó∏H ÈcCG IóëàŸG
¿ƒéàfi ≥∏ZCG ¿CG ó©H å∏ãdG QGó≤à »Ñ«∏dG §ØædG êÉàfEG .§°ShC’G ¥ô°ûdG ‘ äGô``Jƒ``à`dG ø``e É«aÉ°VEG ɪYO QÉ``©`°`SC’G
‘ §ØædG π∏fi ÉLQÉa ¢SÉeÉJ ∫É``bh .á«£Øf ∫ƒ≤M Ió``Y ‘ πbÓ≤dG …ODƒ` J ¿CG ø``e ≥∏b å``YGƒ``H ø``e âfôH OÉØà°SGh
øY ±ô``£`dG ¥ƒ°ùdG ¢†¨J{ :¢ûà«°Tƒ°SCG π``jhCG ΩEG.±EG.»`` `H §°ShC’G ¥ô°ûdÉH QGô≤à°S’G áYõYR øe ójõe ¤EG ô°üe
ÖÑ°ùH Q’hódG Iƒbh º¡°S’G ¥Gƒ°SCG ‘ ∞«Ø£dG ¢VÉØîf’G ‘ iƒà°ùe ≈∏YC’ ΩÉÿG ™ØJÒd §ØædG äGOGó``eEG 𫣩Jh
πeÉ©àdG »¨Ñæjh Oƒ©°ü∏d ¬©aóJ §ØædÉH á£ÑJôe πeGƒY ƒd øH ∫Ébh .π«eÈ∏d Q’hO 105^61 óæY ´ƒÑ°SCG øe ÌcCG
™LGôJh ô``°`ü`e ‘ á`` ` eRC’G ∂`` dP π``ª`°`û`j{ :™``HÉ``Jh .zÉ``¡` ©` e :Êó«°S ‘ ¢SÈ°ùcG õæ°ûHhCG ió``d ¥Gƒ``°`SC’G π∏fi ¿hô``H
.z»μjôeC’G ¿hõîŸG ¤EG Gò``g É``ª`FGO QÉ``©`°`SC’G º``Yó``J §``°` ShC’G ¥ô``°`û`dG äGô``Jƒ``J{

600 …ΰûJ ¿óY ‘É°üe
Rɨ````dG â```jR øe øW ∞dCG
RÎjhQ - IQƒaɨæ°S
‘É°üe ácô°T ¿EG ,¢ùeCG ,§ØædG ´É£b ‘ QOÉ°üe âdÉb
…òdG RɨdG âjR øe øW ∞``dCG 600 äΰTG á«æª«dG ¿óY
IÎØdG ‘ º«∏°ùà∏d âjÈμdG øe á«dÉY áÑ°ùf ≈∏Y …ƒàëj
å∏ãdG ƒëf ΩÉéM’G √ò``g π≤Jh ,ȪàÑ°S ¤EG ƒ«dƒj øe
.ƒ«fƒj ¤EG ¢SQÉe øe IÎØdG ‘ OQƒà°ùŸG øY
60 É¡æe π``c äÉæë°T ô°ûY ô``jô``μ`à`dG á``cô``°`T äÎ``°` TGh
âjÈc áÑ°ùf ≈∏Y …ƒàëj …òdG RɨdG âjR øe øW ∞dCG
âjƒμdG ‘ á∏≤à°ùŸG á«dhÎÑdG áYƒªéŸG ø``e áÄŸÉH 0^5
.»LôfEG ¿hõjGQƒgh ÚLÒfGh ∫ƒà«ah GQƒé«aGôJh
á«dhÎÑdG á``Yƒ``ª` é` ŸG äÉ``æ` ë` °` T ¿EG :Qó``°` ü` e ∫É`` ` bh
‘ ∫ƒ``à` «` ah ¿hõ`` `jGQƒ`` ` gh ƒ``«` dƒ``j ‘ π``°`ü`à`°`S Ú`` Lô`` fGh
.ȪàÑ°S ‘ ¿hõ``jGQƒ``gh ∫ƒà«ah GQGƒé«aGôJh ¢ù£°ùZCG
OƒbƒdG ¢ùØf ø``e ø``W ∞``dCG 960 äÎ``°`TG á``cô``°`û`dG â``fÉ``c
GQƒé«aGôJh ∫ƒà«a øe ƒ«fƒj ¤EG ¢SQÉe øe IÎØdG ‘
.á«dhÎÑdG áYƒªéŸGh
äGQOÉ°üdG ¢†ØN ¤EG Ö«HÉfCG §N ≈∏Y äɪég äOCGh
2012 ø``e ∫hC’G ™``Hô``dG ‘ π``«`eô``H ¿ƒ``«`∏`e 5^69 ƒ``ë`æ`d
øe IÎØdG ¢ùØf ‘ ¿ƒ«∏e 6^4 øe áÄŸÉH 11 ¢VÉØîfÉH
6^48 ¤EG á``Ä`ŸÉ``H 14 äGQOÉ``°` ü` dG â``aÉ``©`Jh .≥``HÉ``°`ù`dG ΩÉ``©` dG
.2013 øe ∫hC’G ™HôdG ‘ π«eôH ¿ƒ«∏e

ó≤ædG ¥hó``æ`°`U ø``e Q’hO QÉ``«`∏`e 4^8 ᪫≤H ¢``Vô``b ≈``∏`Y ∫ƒ°üë∏d
âæjÉÑJh .OÓÑ∏d á«dÉŸG ´É°VhC’G ΩÉ``eCG äÉHƒ©°üdG øe ójõeh ‹hó``dG
¥ƒ°ù∏d »°ù«FôdG ô°TDƒŸG ô°ùNh áØ«©°V äÓeÉ©J ‘ è«∏ÿG äÉ°UQƒH
™«HÉ°SCG áKÓK ‘ ¬d iƒà°ùe ≈∏YCG øe É©LGÎe áÄŸG ‘ 0^5 ájOƒ©°ùdG
∑ƒæÑdG ´É£b ô°TDƒe ¢†ØîfGh .ìÉ``HQC’G »æL äÉ«∏ªY ¢†©H πX ‘
ºéM §Ñgh .áÄŸG ‘ 0^3 äÉjhɪ«chÎÑdG ´É£b ô°TDƒeh áÄŸG ‘ 0^4
∫hGóJ ºéM ÈcCG å∏K πμ°ûj Ée ƒgh º¡°S ¿ƒ«∏e 146^3 ¤EG ∫hGóàdG
ôjƒ£J ôjóe ¢û«©j ¢SGôa ∫Ébh .ƒ«fƒj 15 ‘ ΩÉ©dG Gòg ¥ƒ°ùdG ¬à∏é°S
¥ÉgQE’G É¡HÉ°UCG ¥Gƒ°SC’G ≈àM{ :âcQÉe ∫É°ûææjÉa ¿h iód ∫ɪYC’G
Üôbh ∞«°üdG ‘ ádƒ«°ùdG í°T πμ°ûj ÉÃQ .»°SÉ«°ùdG ÜGô£°V’G øe
™bƒàŸG øeh .zIOÉ``M äÉ°VÉØîfG ¿hO ∫ƒëj Gó«L Gô``eCG ¿É°†eQ ô¡°T
øe ÊÉãdG ™HôdG èFÉàf ‘ ¥ƒ°ù∏d ‹ÉàdG »°ù«FôdG õØëŸG πãªàj ¿CG
™bƒàj ’h .ΩOÉ≤dG ´ƒÑ°SC’G øe GQÉÑàYG É¡fÓYEG ô¶àæŸG øe »àdG ΩÉ©dG
á«dÉŸG ¢VÉjôdG ácô°T ™bƒàJ PEG ∑ƒæÑdG ´É£b ‘ äBÉLÉØe ¿ƒ∏∏ëŸG
¿EG âdÉb É``¡`fCG Ò``Z .´É£≤dG í``HQ ‘É°U ‘ áÄŸG ‘ á°ùªN √Qó``b Gƒ``‰
Oƒ©°üdG øe ójõe ¤EG …ODƒj ¿CG øμÁ IóFÉØdG ¢ûeGƒg ‘É°U ‘ Éæ°ù–
.º¡°SC’G QÉ©°SCG ‘
Ò¨J ¿hO »HO ¥ƒ°S ô°TDƒe ≥∏ZCG ,IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉe’G ádhO ‘h
É°ü∏≤e áÄŸG ‘ 0^5 »ÑXƒHCG ¥ƒ°ùd ΩÉ©dG ô°TDƒŸG ™LGôJ ɪæ«H ôcòj
‘ 0^7 âjƒμdG ¥ƒ°S ô°TDƒe OGRh .áÄŸG ‘ 35^5 ¤EG 2013 ‘ ¬Ñ°SÉμe
.ôcòj Ò¨J ¿hO ô£b ô°TDƒe ≥∏ZCGh ,áÄŸG

ä’ÉcƒdG - º°UGƒY
,§`` °` ShC’G ¥ô``°` û` dG á``≤`£`æ`e ‘ º``¡` °` SC’G ¥Gƒ`` °` `SCG º``¶`©`e â``©` LGô``J
á«°SÉ«°ùdG äGôJƒàdG â©aO ɪæ«H ,áØ«©°V á«Ø«°U äÓeÉ©J ‘ ,¢ùeCG
á∏¡ŸG AÉ¡àfG π«Ñb ájô°üŸG á°UQƒÑdG ‘ ™«Ñ∏d ÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸG
ô°TDƒŸG ô``°`ù`Nh .OÓ``Ñ` dG ‘ á`` eRC’G π«àa ´õ``æ`d ¢``û`«`÷G É``gOó``M »``à`dG
iƒà°ùe ≈∏YCG øe Ék©LGÎe áÄŸG ‘ 0^3 ájô°üŸG á°UQƒÑ∏d »°ù«FôdG
.áÄŸG ‘ á©°ùJ ΩÉ``©`dG á``jGó``H òæe √ôFÉ°ùN ≠∏Ñàd ™«HÉ°SCG áKÓK ‘ ¬``d
ɪæ«H ,Ú©FÉH GƒfÉc ÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸG ¿CG á°UQƒÑdG äÉfÉ«H äô¡XCGh
πNóJ »¡æj ¿CG ‘ ÓeCG GƒYÉH ɇ ÌcCG ¿ƒjô°üŸG ¿hôªãà°ùŸG iΰTG
∫Éb »°Sôe óªfi ¢ù«FôdG øμd .»``eÓ``°`SE’G ¢ù«FôdG ºμM ¢û«÷G
á«WGô≤ÁO á≤jô£H ÖîàfG ¬``fEGh √OÓ``H π«Ñ°S ‘ 䃪∏d ó©à°ùe ¬``fEG
‘ á°†HÉ≤dG ¢``ShQÉ``a âdÉbh .Qƒà°Só∏d É``eGÎ``MG ¬Ñ°üæe ‘ ≈≤Ñ«°Sh
»°Sôe ¢ù«FôdG ÜÉ£N ó©H ™∏¡dÉH ¿hôªãà°ùŸG Ö«°UCG{ :á«ãëH Iôcòe
‘ ºgÉ°S á``eRC’G πM ‘ π``eC’G ¿EÉ`a ∂``dP º``ZQh ...ádÉ≤à°S’G ¬°†aQh
‘ áÄŸG ‘ 1^7 …ô°üŸG ô°TDƒŸG §Ñgh .zøjôªãà°ùŸG ±hÉ``fl áFó¡J
≠∏H …òdG AÉKÓãdG ¢ùeCG ∫hCG ô°TDƒŸG Oƒ©°U Aƒ°V ‘h .äÓeÉ©àdG πFGhCG
á«°SÉ«°ùdG äÓμ°ûŸG πëH ΩÉY πμ°ûH ’DhÉØJ ∑Éæg ¿CG hóÑj áÄŸG ‘ 1^4
»≤∏J ∫GõJ ’ ájOÉ°üàb’G ±hÉîŸG ¿CG ÒZ .¢û«÷G IóYÉ°ùà ô°üe ‘
ÜÓ≤fG …ODƒj ¿CG øμÁh .ó«©ÑdG óeC’G ≈∏Y øjôªãà°ùŸG ≈∏Y É¡dÓ¶H
áeRÓdG ájOÉ°üàb’G äÉMÓ°U’G ‘ ôNCÉàdG øe ójõe ¤EG …ôμ°ùY

ô```«éØJ ó©H øª«dG ‘ »``°ù«FôdG §`ØædG Ö«HÉfCG §N ìÓ```°UEG
ìÓ°UEG ∫ɪYCG á«°Sóæ¡dG ¥ôØdG â``“CG{ :»£ØædG Qó°üŸG ∫É``bh
RÎjhQ - AÉ©æ°U
(¢ùeCG) ìÉ``Ñ`°`U ‘h AÉ``KÓ``ã` dG (¢``ù` eCG ∫hG) AÉ``°`ù`e Ö``«` HÉ``fC’G §``N
.zAÉæ«ŸG ¤EG §ØædG ï°V ∞fDƒà°SG AÉ©HQC’G
” ¬fEG ,¢ùeCG ,øª«dG ‘ §ØædG ´É£≤Hh ¿ƒ«æeCG ¿ƒdhDƒ°ùe ócCG
70 πjƒ“ ‘ ΩÉÿG äGQOÉ°U ≈∏Y óªà©j …òdG øª«dG ¢Vô©àjh
¤EG §ØædG ï°V ¿CGh ,OÓÑdG ‘ »°ù«FôdG ΩÉÿG Ö«HÉfCG §N ìÓ°UEG
Ö«HÉfC’G §N ±ó¡à°ùJ IQôμàe äGÒéØàd ΩÉ©dG ¥ÉØfE’G øe áÄŸÉH
∫ÉLQ ôéa ¿CG ó©H ∞fDƒà°SG ób ôªMC’G ôëÑdG ≈∏Y ôjó°üàdG AÉæ«e
.2011 ΩÉY ‘ á«Ñ©°T á°VÉØàfG òæe OÓÑdG §°SƒH ÜQCÉe á¶aÉfi ‘
.»°VÉŸG óMC’G Ωƒj §ÿG øe GAõL πFÉÑb
πbCG ≈∏Y ᪰ùf ¿ƒ«∏e 25 ºgOóY ≠dÉÑdG øª«dG ¿Éμ°S å∏K ¢û«©jh
Qó°üe ≈∏Y äɪég á∏°ù∏°S øª°V çó``MC’G ƒg óMC’G ÒéØJh
ÚH É¡àÑ°ùfh áÄŸÉH 35 ƒëæH ádÉ£ÑdG Qó≤Jh Ωƒ«dG ‘ øjQ’hO øe ΩGƒYC’G ióe ≈∏Y Ö«HÉfC’G §N ìÓ°UEG ‘ IÒÑc IÈN GƒÑ°ùàcG ™bƒàŸG ø``e ¿É``ch .á«æª«dG áeƒμë∏d »°ù«FôdG áÑ©°üdG á∏ª©dG
.áÄŸÉH 60 ¿ÉÑ°ûdG
.áYô°ùH ᪡ŸG Gƒ“CGh á«°VÉŸG á∏«∏≤dG Ú°Sóæ¡ŸG øμd ´ƒ``Ñ`°`SCG ¤EG π°üJ IÎ``a äÉ``MÓ``°`UE’G ¥ô¨à°ùJ ¿CG

z»°S.»H.¢SEG.¢ûJEG{ ó°V ∫GƒeCG π°ùZ äÉeÉ¡J’ Q’hO QÉ«∏e 1^9`H ájƒ°ùJ ô≤J á«μjôeCG áªμfi
∂dP ‘ Éà íFGƒ∏dG ≥«Ñ£J ‘ √Ò°ü≤àH ∂æÑdG ±ÎYGh
ò«ØæJh ∫Gƒ`` eC’G π°ùZ áëaÉμŸ ∫É©a èeÉfôH áZÉ«°U Ωó``Y
É«Ñ«dh ¿Gô`` jEGh É``Hƒ``ch É``eQƒ``H ‘ AÓªY ø``Y áHÉ«f äÓeÉ©e
.á«μjôeCG äÉHƒ≤©d ™°†îJ ∫hO É¡©«ªLh ¿GOƒ°ùdGh
»àdG ÈcC’G »g »°S.»H.¢SEG.¢ûJEG ÉgOó°ùj »àdG áeGô¨dGh
áeGô¨dG ≠∏Ñe ¥ƒØJh IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ ∂æH ≈∏Y ¢VôØJ
â¨∏Hh 2009 ΩÉY ‘ …ô°ùjƒ°ùdG ¢SEG.»H.ƒj ∂æH √Oó°S …òdG
.Q’hO ¿ƒ«∏e 780
äGƒ£N »æÑJ ∂``æ`Ñ`dG ¿EG ¿É``eÒ``°`T ÜhQ çó``ë`à`ŸG ∫É`` bh
..á«dÉŸG º``FGô``÷G •É``Ñ`MEG ‘ áªgÉ°ùª∏d 2011 òæe áØãμe
.zójõŸG ∫òÑd êÉàëf øμd ÉÑ«W Éeó≤J ÉfRôMCG{ :±É°VCGh

RÎjhQ - ø£æ°TGh
.¢ûJEG É¡ÑLƒÃ Oó°ùj á«°SÉ«b ájƒ°ùJ »μjôeCG ¢VÉb ôbCG
ájƒ°ùàd Q’hO QÉ``«`∏`e 1^92 ¤EG π°üj kÉ`¨`∏`Ñ`e »``°` S.»``H.¢``SEG
∫GƒeC’G π°ùZ ™æŸ ±ó¡J íFGƒd áØdÉîà ¬d ¬LƒŸG äÉeÉ¡J’G
.á«μjôeCG äÉHƒ≤©d ™°†îJ ∫hO ™e äÓeÉ©e ∞bhh
.ä’hGóŸG øe ô¡°TCG áà°S ó©H ºμ◊G …OÉ–G ¢VÉb Qó°UCGh
.2012 Ȫ°ùjO 11 ‘ ájƒ°ùàdG øY ø∏YG ób ¿Éch
á°ù°SDƒŸG{ ¤EG ∫ƒ– ¬fCÉH ∂æÑ∏d äÉeÉ¡JÉH ájƒ°ùàdG ≥∏©àJh
∂«°ùμŸG ‘ äGQó``î` ŸG Ö``jô``¡`J äÉ``HÉ``°`ü`©`d zá``∏`°`†`Ø`ŸG á``«`dÉ``ŸG
øe É``gÒ``Zh ∫Gƒ`` ` eC’G π``°`ù`Z ≈``∏`Y Ú``ª` FÉ``≤` dGh É``«`Ñ`eƒ``dƒ``ch
.á«fƒfÉ≤dG äÉØdÉîŸG

¥ÉØfE’G ¢†Ø`N ÉgOÉ≤à``f’ Iô``jRh π«````≤j »°ù```fôØdG ¢ù```«FôdG
.Ú∏Ñ≤ŸG ÚeÉ©dG
»æfEG ...áÄ«°S á``fRGƒ``e É``¡`fEG{ :ƒ``JÉ``H â≤∏Yh
øe{ :â`` aÉ`` °` `VCGh ..zá``≤` «` ≤` ◊G ∫ƒ`` `b π``°` †` aCG
≥«Ñ£Jh á``«`fGõ``«`ŸG ¢ü«∏≤J ºàj ¿CG »©«Ñ£dG
iôNCG πÑ°S ∑Éæg øμdh ,ΩGõ``◊G ó°T á°SÉ«°S
ÜÉ£≤à°SGh á``«` Ä` «` H Ö`` FGô`` °` `V ¢`` Vô`` a π`` ã` e
»°ùfôØdG ¢ù«FôdG Ö∏W ó``bh .zäGQɪãà°S’G
É¡æμdh É¡JÉëjô°üJ øY ™LGÎdG IôjRƒdG øe
¢ù«FQ Öàμe ¤EG É``gDhÉ``Yó``à`°`SG ºà«d ,â``°`†`aQ
.É¡àdÉbEG QGô≤H ≠∏ÑJh AGQRƒdG
…òdG ô``°`†`ÿG Üõ``M QGô``≤` dG Ö``°`†`ZCG ó``bh
áeƒμ◊G AÉ`` °` †` YCG ø`` e ¿É`` æ` `KG ¬`` «` `dEG »``ª` à` æ` j
¿ÉL Üõ``◊G øY ÊÉŸÈdG ó≤àfGh ,á«°ùfôØdG
,zÒjÉ©ŸG á«LGhORG{ √ɪ°SCG Ée ¢UÓH âæ°ùfÉa
º¡Ñ°UÉæe ‘ Gƒ∏X øjôNBG AGQRh ¿CG Éë°Vƒe
ájôM πμH ¿ƒKóëàj º``¡`fCG º``ZQ GƒÑbÉ©j ⁄h
.êQƒÑàfƒe ƒfQCG áYÉæ°üdG ôjRh πãe
øà ګ°ùfôØdG AGQRƒ`` dG ø``e Oó``©`d ≥Ñ°Sh
…QÉ°ù«dG ¬``Lƒ``à`dG …P á``YÉ``æ`°`ü`dG ô`` jRh º``¡`«`a
»cGΰT’G Üõ``◊G ‹hDƒ`°`ù`e QÉ``Ñ`c ø``e Oó``Yh
É¡Ø°Uh É``e »æ∏Y πμ°ûH Ghó``≤`à`fG ó``b º``cÉ``◊G
á«HhQhC’G á«°VƒØŸG É¡°VôØJ ∞°û≤J äGAGôLEÉH
.¢ùjQÉH ≈∏Y

ä’ÉcƒdG - ¢ùjQÉH
óf’ƒg Gƒ°ùfGôa »°ùfôØdG ¢ù«FôdG ∫É``bCG
ÖÑ°ùH ƒ``JÉ``H Ú``Ø`∏`jO á``Ä`«`Ñ`dGh á``bÉ``£`dG Iô`` jRh
,É¡JQGRh á``«`fGõ``«`e ¢``†`Ø`ÿ »``æ`∏`©`dG É``gOÉ``≤`à`fG
¬à£∏°S ¢VôØd ó``f’ƒ``g ø``e ≈©°ùe ‘ ∂``dPh
äÉ°SÉ«°S ò«ØæJ ¢üîj ɪ«a á``eƒ``μ`◊G ≈``∏`Y
õéY ¢ü«∏≤J π``LCG ø``e ΩÉ``©`dG ¥É``Ø`fE’G ¢†ØN
±ô©Jh ,2015 ΩÉ``©`dG ∫ƒ∏ëH %3 ¤EG á``fRGƒ``ŸG
´ÉØJQG π©ØH ÉWƒÑg »°ùfôØdG ¢ù«FôdG á«Ñ©°T
.…OÉ°üàb’G ƒªædG ™LGôJh ádÉ£ÑdG áÑ°ùf
ɪ«a á«fƒjõØ«∏J äÉëjô°üJ ‘ óf’ƒg ∫Ébh
á«°ùfôØdG áeƒμ◊G AÉ°†YC’ ôjòëàdG ¬Ñ°ûj
πNGO ΩÉé°ùf’ÉH ≥∏©àj í°VGh πμ°ûe ∑Éæg{
≥Ñ£æj ƒJÉH ÚØ∏jO ≈∏Y ≥Ñ£æj Éeh ,áeƒμ◊G
.zøjôNB’G ≈∏Y
â«Yóà°SG ób áÄ«ÑdGh ábÉ£dG IôjRh âfÉch
∑QÉe ¿ÉL »°ùfôØdG AGQRƒdG ¢ù«FQ Öàμe ¤EG
AÉKÓãdG á«aÉë°U íjô°üJ ó©H äÉYÉ°S âdhôjCG
á«fGõ«e ¢†ØN á£N ≈∏Y á≤aGƒe ÒZ É¡fCÉH
≈©°ùJh ,%7 á``Ñ`°`ù`æ`H π``Ñ` ≤` ŸG ΩÉ``©` ∏` d É`` ¡` `JQGRh
ΩÉ©dG ¥É``Ø` fE’G ¢ü«∏≤àd á«°ùfôØdG á``eƒ``μ`◊G
‘ (Q’hO QÉ«∏e 18^2) hQƒ``j QÉ«∏e 14 ƒëæH

§ØædG ≥``jƒ``°` ù` J á`` cô`` °` `T â`` æ` `∏` `YCG
äGQOÉ°U ¿CG ,¢ùeCG ,(ƒeƒ°S) á«bGô©dG
2^328 ¤EG â©LGôJ ΩÉÿG øe ¥Gô©dG
øe ƒ``«` fƒ``j ‘ É``«` eƒ``j π``«` eô``H ¿ƒ``«` ∏` e
;ƒjÉe ‘ É«eƒj π«eôH ¿ƒ«∏e 2^484
ôKEG ∑ƒ``cô``c äÉ``æ`ë`°`T Dƒ` WÉ``Ñ` J Ö``Ñ`°`ù`H
Ö«HÉfC’G §îH IQôμàe Üô°ùJ çOGƒM
π£©J ‘ Ö`` Ñ` `°` `ù` `J A»`` `°` ` S ¢`` ù` `≤` `Wh
.܃æ÷G øe äGQOÉ°üdG
ójÈdÉH ¿É`` «` H ‘ ƒ``eƒ``°` S â`` dÉ`` bh
¥Gô`` ©` `dG ¿EG RÎ`` `jhô`` `d ÊhÎ`` ` μ` ` `dE’G
øe É«eƒj π«eôH ¿ƒ«∏e 2^135 øë°T
܃æéH §ØædG áYÉæ°U õcôe Iô°üÑdG
øe É``«`eƒ``j π``«`eô``H ∞``dCG 193h OÓ``Ñ` dG
É¡æe ∑ƒcôc ∫ƒM á«dɪ°ûdG ∫ƒ≤◊G
¤EG äÉæMÉ°ûdÉH â∏≤f π«eôH ∞``dCG 14
.¿OQC’G

ƒ‰ ™LGôJ :Ú°üdG
≈fOC’ äÉeóÿG ´É£b
ô¡°TCG 9 ‘ iƒà°ùe
´É£b ¿CG ,¢`` `ù` ` eCG ,í`` °` `ù` `e ô`` `¡` ` XCG
ƒ«fƒj ‘ É`` ‰ Ú``°` ü` dG ‘ äÉ`` eó`` ÿG
áeÓY ‘ ô¡°TCG á©°ùJ ‘ IÒJh CÉ£HCÉH
‘ ô°ûàæj Éjv OÉ°üàbG GkDƒ`WÉ``Ñ`J ¿CG ≈∏Y
.OÓÑdG AÉLQCG
äGAÉ°üMEÓd »æWƒdG ÖàμŸG ∫É``bh
äÉjΰûŸG …ôjóŸ »ª°SôdG ô°TDƒŸG ¿EG
™LGôJ Ú``°`ü`dG ‘ äÉ``eó``ÿG ´É``£`≤`H
iƒà°ùeh .ƒjÉe ‘ 54^3 øe 53^9 ‹EG
ƒªædG Ú`` H π``°` UÉ``Ø` dG ƒ`` g á``£` ≤` f 50
»JCÉjh .äÉcô°ûdG •É°ûæd ¢Tɪμf’Gh
ó©H äÉjΰûŸG …ôjóe ô°TDƒe ôjô≤J
ƒ‰ ™LGôJ Gô¡XCG Ú∏°üØæe Úë°ùe
≈fOCG ‹G Ú°üdG ‘ »YÉæ°üdG ´É£≤dG
‘ QÉ°ùëfG ™e ô¡°TG IóY ‘ ¬JÉjƒà°ùe
.»∏ëŸGh »LQÉÿG Ö∏£dG
Ú°üdG ‘ äÉ``eó``ÿG ´É``£`b π``μ`°`Th
‹GƒM -ɡ૪gCG ójGõàJ áYÉæ°U ƒgh»°VÉŸG ΩÉ``©` dG OÓ``Ñ` dG OÉ``°`ü`à`bG ∞``°`ü`f
ÈcCÉc »``YÉ``æ` °` ü` dG ´É``£` ≤` dG ≈``£` î` Jh
‘ OÓ``Ñ` dG ‘ ∞``FÉ``Xƒ``dG ≥``∏`ÿ ´É``£` b
.2011
¿EG ¿hÒ`` ` ã` ` c ¿ƒ`` ∏` `∏` `fi ó`` ≤` `à` `©` `jh
DƒWÉÑJ ¤EG Qóëæj »æ«°üdG OÉ°üàb’G
iƒ°S ô``ª`à`°`ù`j ⁄ ¢``TÉ``©`à`fG ó``©`H ô`` NBG
¿CG π``ª`à`ë`ŸG ø``e ¿CGh ,á``KÓ``K ‹Gƒ`` M
…òdG ƒªædG iƒà°ùe ≥«≤– ‘ ≥Øîj
≠dÉÑdGh ΩÉ©dG Gòg áeƒμ◊G ±ó¡à°ùJ
.áÄŸÉH 7^5

óæ¡dÉH Q’hO QÉ«∏e 50 Qɪãà°S’ §£îJ äGQÉeE’G
ä’ÉcƒdG - »HO
äóYh »ÑX ƒ``HCG ¿EG ¬dƒb …óæg »eƒμM ∫hDƒ°ùe øY ¢ùjÈ°ùcEG ¿É``jó``fEG áØ«ë°U â∏≤f
ÈcCG ådÉK ¬«a ÊÉ©j âbh ‘ ∂dPh ,óæ¡∏d á«àëàdG á«æÑdG ‘ Q’hO QÉ«∏e Ú°ùªN Qɪãà°SÉH
.…OÉ°üàb’G Égƒªæd ÒÑc ™LGôJ øe É«°SBG äGOÉ°üàbG
kÉÑÑ°S ¿É``c »``JGQÉ``eE’G ó¡©àdG ¿CG -¬ª°SG ô°ûf Ωó``Y Ö∏W …ò``dG- …óæ¡dG ∫hDƒ°ùŸG ±É``°`VCGh
ó©H äGQƒ£àdG √òg »JCÉJh .ɪ¡æ«H ájƒ÷G äÓMôdG IOÉjõd ÉbÉØJG øjó∏ÑdG ™«bƒJ ‘ kÉ«°SÉ°SCG
ôjƒ£àd äGQɪãà°SG É¡î°V Ωó©d »¡dOƒ«f áeƒμ◊ ‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°U OÉ≤àfG øe ô¡°TCG
ÜQÉ≤J IÒÑc ƒ‰ ä’ó©e OÓÑdG É¡«a πé°ùJ âfÉc »àdG äGƒæ°ùdG ‘ áFΡŸG á«àëàdG É¡à«æH
.%5^4 ¤EG 2013-2012 IÎa ‘ óæ¡dG ƒ‰ ™LGÎj ¿CG ¥hóæ°üdG ™bƒJh %10`dG
ácô°T ¬H âeó≤J ¢Vô©H ɪ¡æ«H äÓMôdG IOÉjõd óæ¡dGh äGQÉ``eE’G ÚH ¥ÉØJ’G §ÑJôjh
20^5 ᪫≤H ájóæ¡dG õjhôjEG â«L ácô°T øe %24 á°üM AGô°ûd á«JGQÉeE’G OÉ``–’G ¿GÒW
Qɪãà°S’G ∫É``› ‘ È``cC’G ƒ``gh- ¢Vô©dG Gò``g ¿CG Ò``Z .(Q’hO ¿ƒ«∏e 342) á``«`HhQ QÉ«∏e
ájóæg äGQGRh Ió``Y ¿ó``d ø``e ᫪«¶æJ äÉÑ≤Y ¬``LGƒ``j -…óæ¡dG ¿GÒ``£`dG ´É£≤H »ÑæLC’G
á«∏ªY ó©H õjhôjEG â«L IQGOEG πÑ≤à°ùe ´ƒ°Vƒe ≈∏Yh äÓMôdG IOÉjR ≈∏Y É¡°VGÎYG …óÑJ
»ÑX ƒ``HCGh »¡dOƒ«f ÚH äÓMôdG IOÉ``jR ≈∏Y ¥ÉØJ’G ¿CG ájóæ¡dG á°VQÉ©ŸG iô``Jh .AGô°ûdG
ôjEG ácô°T •É°ûf ¢ü«∏≤J É¡æY èàæ«°S »àdGh ,õjhôjEG â«÷ OÉ–’G AGô°T á≤Ø°U ΩÉ“E’ »eôj
πjôHCG ‘ ¢Vô©dÉH âeó≤J ób á«JGQÉeE’G ácô°ûdG âfÉch .ájóæ¡dG áeƒμë∏d ácƒ∏ªŸG ÉjófCG
á«ÑæLC’G äÉcô°û∏d íª°ùj Éà Oƒ«≤dG ¢†©H »¡dOƒ«f áeƒμM ∞«ØîJ Ö≤Y AÉL óbh »°VÉŸG
.á«∏ëŸG ¿GÒ£dG äÉcô°T ‘ %49 õgÉæJ ób á°üM ∂∏ªàH
QÉKCG »``JGQÉ``eE’G ¢Vô©dG ¢ûbÉæJ ¿CÉ`H ÚæK’G …óæ¡dG AGQRƒ``dG ¢ù«FQ Öàμe Ö∏W ¿CG ÒZ
Ö∏£dG Ö≤Y á°UQƒÑdG ‘ õjhôjEG â«L ácô°T ô©°S iƒg óbh á≤Ø°üdG πÑ≤à°ùe ¿CÉ°ûH ±hÉfl
.%6 ƒëæH

11

äGQÉ«°S

Ω2013 ƒ«dƒj 4 ≥aGƒŸG `g1434 ¿ÉÑ©°T øe 25 ¢ù«ªÿG

ájOÉ°üàbG ÌcCG Iƒ≤Hh á«HÉ«°ùfG ÌcCG πμ°ûH

∫É`````«ÿG »cÉ````ëj ´Gó````HEG zÉ````ª«àdCG ¿É````°ù«f{
ójó÷G ∑ô``ë` ŸG º«ª°üJ) ¬``©`HGƒ``Jh ∑ô``ë` ŸG ø``e »``JCÉ` J »``à`dG áæ«HÉμdG
áÄaóàdG ΩÉ``¶`f áHÓ°U IOÉ`` jR) AGƒ``¡` dG ∞««μJ ΩÉ``¶`fh ,(ΩOÉ``©` dG á``©` aGQh
áfQÉ≤ŸÉH IRõ©ŸG πμ«¡dG áHÓ°Uh HVAC AGƒ¡dG ∞««μJh ájƒ¡àdGh
¢UÉ°üàe’ IójóL OGƒ``e âeóîà°SG ɪc .≥HÉ°ùdG RGô£dG º«ª°üJ ™e
™e áfQÉ≤ŸÉH) ¢UÉ°üàe’G IQób ‘ áFÉŸG ‘ 30 áÑ°ùæH IOÉjR ™e è«é°†dG
äGƒ°ûM ∂dP ‘ Éà á«∏NGódG IQƒ°ü≤ŸG AÉëfCG áaÉc ‘ (á≤HÉ°ùdG ɪ«àdG
.äÉ«°VQC’G OÉé°Sh äGó©ŸG áMƒdh ∞≤°ùdG

§FÉ°SƒdG áeõM
ƒjOGQ º«ª°üJ kÉ«∏c Iójó÷G 2013 ɪ«àdG ‘ »Jƒ°üdG ΩɶædG πª°ûj
äÉØ∏e π``¨`°`û`eh (RDS) ™``e á``›ó``ŸG ¢`` UGô`` bC’Gh AM/FM
»Jƒ°üdG RƒH Ωɶf ôaƒàj ɪc ,äÉYɪ°S â°Sh (aux-in)h (MP3)
(IÒ¨°üdG äÉ``YÉ``ª`°`ù`dG πª°ûJ) äÉ``YÉ``ª`°`S ™°ùàH (BOSE) ô``NÉ``Ø`dG
IQÉ«°ùdG ô``jƒ``£`J á``∏`Mô``e ∫Ó``N Rƒ``H »°Sóæ¡e ™``e ¿hÉ``©`à`dÉ``H ⪪°U
.á«æZ á«Jƒ°U áÄ«H Òaƒàd
iPODh USB ¢ùÑ≤e πª°ûJ ÜÉ``cô``∏`d ¢ùHÉ≤e á``KÓ``K ô``aƒ``à`Jh
ÈY ≈≤«°SƒŸG á«æ≤J ™e aux-in ¢ùÑ≤eh É¡©e á≤aGƒàŸG Iõ¡LC’Gh
á«fÉμeEGh (Bluetooth Streaming Audio) çƒJƒ∏ÑdG
.…ójC’G ΩGóîà°SG ¿hóH ∞JÉ¡∏d ∫É°üJ’G
ΩɶædG õ«ªàj å«M ÉjGõŸG øe á«æZ áYƒªéà áMÓŸG Ωɶf õ¡Lo ɪc
πª©J á°UƒH 7^0 ¢SÉ«b á°TÉ°T ∫ÓN øe ΩGóîà°S’G ‘ áë°VGh ádƒ¡°ùH
䃰üdG ≈∏Y ±ôq ©àdG Iõ«eh OÉ©HC’G á«KÓK §FGôÿG IógÉ°ûeh ¢ùª∏dÉH
q »àdGh ±É£©fGh áØd πμd á«∏«°üØàdG áMÓŸGh
á«dBG ¢Vô©«a É¡›O ”
.IOÉ«≤∏d áeó≤àŸG IóYÉ°ùŸG

záeÓ°ùdG ´QO{ äÉ«æ≤J
k ≤à°ùe kɪ«ª°üJ
¿ÉÑ°†b Ωóîà°ùJ ɪæ«H ,á``«q `eÉ``eC’G áeÉYó∏d Ó
IQÉ«°S ‘ Iô``e ∫hC’h Ωóîà°SG ɪc .∞``∏`ÿGh ΩÉ``eC’G ‘ â«ÑãàdG
ºμëàdG Ωɶf äGQÉ«°ùdG øe áÄØdG √ò``g ‘h ¿É°ù«f äGQÉ«°S øe
»còdG º``μ`ë`à`dG Ωó``î`à`°`ù`j ó``jó``L ΩÉ``¶` f ƒ`` gh ô``KC’É``H §``«`°`û`æ`dG
øe á∏eôØdG á«∏ªY ≥«≤ëàd áHÉéà°S’G á«dÉY πeGôØdG äÓ¨°ûeh
(áLÉ◊G Ö°ùM) ±É£©f’G ∫ÓN Úà«eÉeC’G Úà∏é©dG π``NGO
»μ«eÉæjódG ºμëàdG Ωɶf ΩGóîà°SÉHh .z±Gôëf’G á¶◊{ IOÉjõd
¢SÉ°SCÉc (TCS) Öë°ùdÉH ºμëàdG Ωɶf / (VDC) IQÉ«°ùdÉH
ÉeóæY §«°ûædG ô``KC’É``H ºμëàdG ΩɶæH ô©°ûJ OÉ``μ`J’ ,¬∏«¨°ûàd
¢ù«dh »eƒ«dG 𫨰ûà∏d kÉ°SÉ°SCG ΩɶædG Gòg ºª°U .πª©dÉH CGóÑj
.áFQÉ£dG ä’É◊G ‘ áZhGôŸG äGQhÉæŸ

…òdG äÓ°UƒdG Oó©àe »Ø∏ÿG ≥«∏©àdG 2013 ɪ«àdG ôaƒJ ,õ«ªàŸG
πª°ûjh .IóFGôdG á«HhQhC’G ¿Gó«°ùdG äGQÉ«q °S ™e áfQÉ≤ŸÉH QƒW
áæ°ùfi Iô``£`«`°`Sh »``Ñ`fÉ``÷G ≥«∏©à∏d á``«`dÉ``Y á``HÓ``°`U º«ª°üàdG
ºμ–h (Ió``jó``L π``°`Uh äÉ``fÉ``£`H á``aÉ``°`VEG ™``e) ≈∏Ø°ùdG á``jhGõ``∏`d
ójGõàe ∫É°üJG Òaƒàd) ∫É``ª`MC’G â– áHó◊G ájhGõH ø°ùfi
RGô£dÉH áfQÉ≤e (±É£©f’ÉH ΩÉ«≤dG óæY ≥jô£dG ™e QÉ``WEÓ`d
º«ª°üJ ø``e ≥«∏©àdG ΩÉ``¶`f ó«Øà°ùj É``ª`c .É``ª`«`à`dG ø``e ≥``HÉ``°`ù`dG
ΩɶæH ¬«Ñ°T ƒgh (ZF SACHS) ¬JQƒW äGóîª∏d ójóL
IRÉà‡ Iô£«°S ≥«≤ëàd ,IôNÉØdG ¿Gó«°ùdG äGQÉ«q °S ‘ Ωóîà°ùj
.ájɨ∏d áëjôe IOÉ«b ‹ÉàdÉHh ,á«dÉãe áHÉéà°SGh πμ«¡dG ≈∏Y
kÉ«∏c Iójó÷G 2013 ɪ«àdG ‘ »eÉeC’G ≥«∏©àdG Ωɶf Ωóîà°ùjh

Ωɶf §``HQ ø``μ`Á ,iô`` ` NC’G ∞``FÉ``Xƒ``dG ø``e Ò``ã`μ`dG ¤EG á``aÉ``°` VE’É``H
IójóL äGõ`` «` `e çÓ``ã` H (Advanced Drive-Assist)
(BSW) AÉ«ª©dG ≥WÉæŸG ‘ ôjòëàdG Ωɶf :»gh áeÓ°ù∏d Iôaƒàeh
∞°ûc ΩÉ``¶` fh (LDW) Ò``°`ù`dG IQÉ`` M IQOÉ``¨` e ™``æ`eh ô``jò``– ΩÉ``¶` fh
äGQÉ«°ùdG ‘ IOÉY ᪶fC’G √òg ôaƒàJh ,(MOD) ácôëàŸG ΩÉ°ùLC’G
á«Ø∏ÿG á``jDhô``dG GÒeÉμd ᪶fC’G ΩGóîà°SG π°†ØHh .áeÉîa Ì``cC’G
(BSW) AÉ«ª©dG ≥WÉæŸG ‘ ôjòëàdG ᪶fCG âëÑ°UCG ,ΩOÉ≤dG π«é∏d
ácôëàŸG ΩÉ°ùLC’G ∞°ûch (LDW) Ò°ùdG IQÉM IQOɨe ™æeh ôjò–h
.á«°SóMh á›óe (MOD)

á«μ«eÉæjódG IOÉ«≤dG AGOCG
»μ«eÉæjódG AGOC’G Ëó≤J ‘ Iõ«ªàŸG ɪ«àdG ᩪ°ùd kGQGôªà°SG

ìÓ°U ∞jô°T – ájDhôdG
‘ ójó÷G QÉ«©ŸG kÉ«∏c Iójó÷G ɪ«àdG ¿É°ù«f íÑ°üJ ¿CG ™bƒàŸG øe
.äÉÑcôŸG øe áÄØdG √òg
ÉgôgƒL ≈∏Y â¶aÉMh kÉ`MÉ``‚ É``¡`JGRGô``W Ì``cCG ó``MCG ¿É°ù«f äò``NCG
IOÉ«≤dG á``Hô``Œh »``Fô``ŸG ∫É``ª`÷G – kÉÑjô≤J A»°T π``c äÒ`q `Zh »°SÉ°SC’G
áHGò÷G äGQÉ``«`°`ù`dG Ì``cCG kÉ«∏c Ió``jó``÷G ɪ«àdG .É«LƒdƒæμàdG kÉ`©`Ñ`Wh
âÑÑMCG GPEGh ,É¡àÄa ‘ á``bÉ``°`Tô``dGh á``bÉ``£`dGh á``aOÉ``¡`dG É``jGõ``ŸÉ``H ᪩؟Gh
.ÌcCGh ÌcCG IQÉ«°ùdG √òg Öëà°S ∂fEÉa ,ɪ«àdG øe ≥HÉ°ùdG RGô£dG

™FGQ óLGƒJ
RÈJ »àdGh kÉ«∏c Iójó÷G ɪ«àdG ‘ Iójó©dGh Iójó÷G ÉjGõŸG ÚH øeh
.áÄØdG ¢ùØf ‘ É¡JÉ°ùaÉæe ≈∏Y ¥ƒq Øàj …òdG ™FGôdG πμ°ûdG »∏L πμ°ûH
»LQÉÿG º°ùé∏d ¤hC’G á°ùª∏dGh ¤hC’G Iô¶ædG øe Iõ«ŸG ∂∏J ô¡¶Jh
‘ kÉ«∏c ójó÷G »LQÉÿG º«ª°üàdG CGóÑj .á«∏NGódG IQƒ°ü≤ŸG äÉjƒàfih
øeh .ÒãŸG É¡Hƒ∏°SCGh á«μ«JÉeGQódG É¡àeó≤eh áÄjô÷G É¡àØbƒH ɪ«àdG
,ɪ«àdG øe ≥HÉ°ùdG π«÷G ‘ äóLh »àdG äÓé©dG IóYÉb ¢ùØf ∫ÓN
(º∏e 35 +) ¢``Vô``YCG »Ø∏N QÉ°ùeh áeó≤à Ió``jó``÷G IQÉ«°ùdG õ«ªàJ
™e ô°UÉæ©dG √ò``g èeóæJh ,(Ö``fÉ``L π``c ø``e º∏e 20+) ≥``ª`YCG ¢``SGƒ``bCGh
IAÉ°VE’G ܃∏°SCÉH á«°ù«FQ AGƒ°VCGh π«ªL ó°üeh õ«‡ »eÉeCG º«ª°üJ
.ábÉfC’Gh ∫ɪ÷G ájÉZ ‘h A…ôL ô¡¶e π«μ°ûàd á°†jô©dG
IOÉà©ŸG Ö«dÉ°SC’G kÉ«∏c Iójó÷G ɪ«àdG ‘ á«∏NGódG IQƒ°ü≤ŸG ióëàJh
¿Gó«°ùdG äGQÉ``«`°`ù`dG ¢``ù`aÉ``æ`Jh º``é`◊G ᣰSƒàe ¿Gó``«`°`ù`dG äGQÉ``«q `°`S ‘
IQƒ°ü≤ŸG õ«ªàJ ,»``LQÉ``ÿG πμ°ûdG πãeh .É¡eó≤Jh É¡àYhôH IôNÉØdG
ÖcGôdG ¿Éμeh ≥FÉ°ùdG ±ôW øe – ¢SÉ°ùME’Gh ¢ùª∏ŸG ¢ùØæH á«∏NGódG
áªYÉfh IôNÉØdG OGƒª∏d ™°SGh ΩGóîà°SG ™e ,á«q Ø∏ÿG óYÉ≤ŸGh »eÉeC’G
.™«æ°üàdG á«∏ªY ∫ÓN π«°UÉØàdÉH ≥«bódG Ωɪàg’Gh ¢ùª∏ŸG

ÒjÉ©ŸG π°†aCG
âªàgG ,á``∏`jƒ``£`dG äÓ``Mô``dG ∫Ó``N Ö``©`à`dG π«∏≤àd É``gOƒ``¡`L øª°V
óYÉ≤e çÉ``ë` HCG ≈∏Y Ak É``æ`H ¢``Sƒ``∏`÷G á«©°Vhh ó``YÉ``≤`ŸG º«ª°üàH ¿É°ù«f
ÜôbCG ¿ƒμJ »àdG ∂∏J GkOÉ¡LG πbC’G óYÉ≤ŸG Èà©J å«M á«HPÉ÷G ΩGó©fG
Ωó©æj º°ù÷G ÉgòNCÉj áMÉJôe á«©°Vh …CG - IójÉëŸG ¢Sƒ∏÷G á«©°Vƒd
IAGôH ≈∏Y á∏°UÉ◊G ¬àÑ«côJh ó©≤ŸG ô¡X πμ°T ôaƒjh .¿Rƒ``dG É¡«a
§°Sh á≤£æeh á«æ£≤dG Iô≤Ø∏d ºYódG øe áØ∏àfl äÉjƒà°ùe ´GÎNG
.¬fÉμe ≈∏Y …ô≤ØdG Oƒª©dG óæà°ùj »μd ∞àμdGh ô¡¶dG
Ahó¡dG kÉ«∏c Ió``jó``÷G ɪ«àdG ô``aƒ``J ,ó``YÉ``≤`ŸG á``MGQ ¤EG á``aÉ``°`VE’É``Hh
AÉ°Vƒ°V π«∏≤àd ádhòÑŸG Oƒ¡÷G ∫ÓN øe á«q ∏NGódG IQƒ°ü≤ŸG ‘ πeÉμdG

ΩEG »H{ ø````e á```°SOÉ°ùdG á````ÄØdG ¬```«Hƒc ¿Gô```Z 185 AÉYó``à°SG ø∏©J zÉJƒjƒ`J{
áªYÉf äÉ````Ø°UGƒÃ ájQƒ```£°SCG IQÉ«°S ..zƒ``«∏HO ⁄É©dG AÉëfCG »`a IQÉ```«°S ∞```dCG
,≥«fC’G º«ª°üàdGh ,á«°VÉjôdG IOÉ«≤dG á©àe Ú``H
,áq«∏ª©dGh ,áMGôdGh ,…ô°ü◊G »∏NGódG º«ª°üàdGh
á«bGôdG ¬«HƒμdG äGQÉq«°S ‘ Égó‚ ’ äÉØ°U »gh
.É¡d á°ùaÉæŸG á©HQC’G ÜGƒHC’G äGP
BMW äRõq Y ,ΩÉ©dG Gòg øe ≥HÉ°S âbh ‘h
¬«Hƒc ¿Gô`` ` Z á``°` SOÉ``°` ù` dG á``Ä` Ø` dG RGô`` ` W á`` «q ` HPÉ`` L
ÉjGõà Iõq¡éŸG áî°ùædG ìô``W ∫Ó``N øe ,ójó÷G
,¬«Hƒc ¿GôZ BMW M6 »gh M-Power
≥«∏©àdGh ,á``YQÉ``Ñ` dG äÉ``côq ` ë` ŸG Ú``H ™``ª` Œ »``à` dG
,á«FÉæãà°S’G É``«`Lƒ``dƒ``æ`μ`à`dGh ,∫qó` ©` ŸG »``°`VÉ``jô``dG
π¡°ùj IQÉ``«` °` S »`` gh .á``à` Ø` ∏` ŸG á``«` dÉ``ª` ÷G É`` jGõ`` ŸGh
áÄØdG äGQÉ``«q ` °` S ió`` MEG É``¡` fq CG ≈``∏`Y É``¡`«`∏`Y ±ôq ` ©` à` dG
º«eÉ°üJ ™``e øμd ,á«°VÉjôdGh á``≤`«`fC’G á°SOÉ°ùdG
kÉ«°VÉjQ kÉ©HÉW IQÉ«°ùdG √òg Ö°ùàμJ áæ q°ùfi M
ƒHQƒàH ∑ôq ëŸG Iqƒb ≠∏ÑJh .Iqƒ≤dG øe ójõà º°ùàq j
4^4 á©°ùH V πμ°T ≈∏Y äÉfGƒ£°SC’G ÊɪKh »FÉæK
¤EG ôØ°U øe IQÉ«°ùdG ´QÉ°ùàJh kÉfÉ°üM 560 Ϋd âjƒμdG É¡«∏J ,É¡æe IQÉq«°S 300 âYÉH ¿CG ó©H (%49) äÉWÉ°ûædG IQÉ``«q ` °` Sh ,X5 á``«`°`VÉ``jô``dG äÉ``WÉ``°`û`æ`dG
’h . m¿Gƒ``K 4^2 ¿ƒ°†Z ‘ áYÉ°ùdG ‘ Îeƒ∏«c 100 áμ∏ªŸGh ,äÉ``©`«`Ñ`ŸG ø``e %19 áÑ°ùæH (IQÉ``«q `°`S 116) áÄØdGh á©HÉ°ùdG áÄØdGh ,X6 ¬«HƒμdG á«°VÉjôdG
.%17 áÑ°ùæH (äGQÉq«°S 106) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
.áãdÉãdG áÄØdGh á°ùeÉÿG
q
»Ø°†J ¿CG øe óq H ’ áëLÉf ᨫ°U Gòg É¡fq CG ‘ ∂°T
¥ƒ°ùdG IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉ`` eE’G á``dhO â``fÉ``ch
áÄØdG BMW IQÉq«°S äÉMÉ‚ ¤EG kGójóL kÉMÉ‚ BMW IQÉq«°S ìÉ‚ øe ÈcC’G Aõ÷G iõ©ojh
.¬«Hƒc ¿GôZ á°SOÉ°ùdG Ée ™``ª`Œ É``¡` fq CG ¤EG ¬``«`Hƒ``c ¿Gô``Z á``°`SOÉ``°`ù`dG á``Ä`Ø`dG äÉ©«ÑŸG ∞°üf ƒëæH äôKCÉà°SG PEG ,á≤£æŸG ‘ ÈcC’G

∫hC’G ΩÉ©dG Qhôà BMW áYƒª› πØà–
¿GôZ á°SOÉ°ùdG áÄØdG BMW IQÉq«°S ¥ÓWEG ≈∏Y
ïjQÉJ ‘ ÜGƒHCG á©HQCG äGP ¬«Hƒc IQÉq«°S ∫hCG ,¬«Hƒc
kÉMÉ‚ É¡JÉ©«Ñe â≤≤M »àdGh ,BMW áeÓY
‘ ¬àq«ªgCGh ¬MÉ‚ ócq Dƒj ɇ ácô°ûdG äÉ©bq ƒJ ¥Éa
.É¡«dEG »ªàæj »àdG á«bGôdG äGQÉ«°ùdG áÄa
√òg ìÉéædG IÒ°ùe π°UGƒàJ ,»ŸÉY ¥É£f ≈∏Yh
áªgÉ°ùŸG πeGƒ©dG øe Ók eÉY âëÑ°UCG »àdG IQÉq«°ùdG
á°SOÉ°ùdG áÄØdG äGRGôW É¡à∏ qé°S »àdG äGRÉ‚E’G ‘
.äÉ©«ÑŸG ‘
á°üb âdGR ɪa ,§°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe ‘ ÉqeCG
áÄØdG BMW IQÉq«°S πãq “ PEG ,Iôq ªà°ùe ìÉéædG
»àdG äGQÉq«°ùdG í‚CG ióMEG ¬«Hƒc ¿GôZ á°SOÉ°ùdG
§°ShC’G ¥ô``°` û` dG BMW á``Yƒ``ª` › É``¡`à`Mô``W
øe ¤hC’G áKÓãdG ô¡°TC’G ∫Óîa .É¡àÄa øª°V
¬«Hƒc ¿Gô`` Z á``°`SOÉ``°`ù`dG á``Ä`Ø`dG â``≤`≤q `M ,2013 ΩÉ``Y
»ªàæJ »àdG á«bGôdG äGQÉ«°ùdG áÄa ‘ kÉjOÉjQ kÉ©bƒe
’ É``¡`fq CG ¤EG kGô``¶`f Ók `gò``e kGRÉ`` ‚EG Èà©j É``e ,É``¡`«`dEG
IQÉq«°S 1200 ™``«`Ñ`e ™`` eh .∫q hC’G É``¡`eÉ``Y ‘ ∫Gõ`` J
øe IQÉq«°ùdG √òg Èà©Jo ,kGô¡°T 12 ¿ƒ°†Z ‘ É¡æe
IQÉq«°S ÖfÉL ¤EG ,kÉ©«Ñe Ì``cC’G ácô°ûdG äGQÉ``«q `°`S

IOƒ```÷G IõFÉ``éH Rƒ```ØJ z¢ù«°ù```«æL …Gófƒ```«g{
ºé◊G á```£°Sƒ```àe á```«bGôdG äGQÉq`````«°ùdG ´É£b »```a
á©FGôdG IQÉfE’ÉH á°UÉÿG
äÉ°ùª∏dG É¡∏ªq μJ áªYÉf AÉ°ù∏e
q
á`` LhOõ`` ŸG ΩOÉ`` ©` `dG Ö`` «` `HÉ`` fCG ±Gô`` ` ` WCGh LED ´ƒ`` `f ø`` e
πªà°ûJh .»``Ø`∏`ÿG ó°üŸG øª°V á``›ó``ŸG á∏KɪàeÓdGh
á©bq ƒàŸG ¢üFÉ°üÿGh ÉjGõŸG áaÉc ≈∏Y á«∏NGódG IQƒ°ü≤ŸG
ó©≤e ,ájó∏÷G óYÉ≤ŸG Gòg øª°V øeh ,á«bGQ IQÉ«°S ‘
äGõ«¡éàc ôaƒàJ É¡∏q ch ,ôNÉØdG OÉé°ùdGh

q
q `ŸG ≥FÉ°ùdG
.á«°SÉ«b
ÚH QÉ«àN’G á°UôØH §°ShC’G ¥ô°ûdG AÓªY ≈¶ëjh
Iƒq b ó``dq ƒ``j Ϋd 3^8 á©°S V6 ´ƒ``f ø``e ∫hC’G ,Ú``côq `fi
3^8 á©°S ∑ôq ëŸ áãjó◊G áaÉ°VE’G ÖfÉL ¤EG ,kÉfÉ°üM 290
èàæjh GDI ´ƒf øe ô°TÉÑŸG ï°†dG á«q æ≤àH õ«q ªàj Ϋd
óæY Î``e -≠``∏`c 40^3 √Qó``b ≈``°`ü`bCG kÉ` eõ``Yh kÉ`fÉ``°`ü`M 338
.á≤«bódÉH IQhO 5,100
ɡ檰V øe ,äÉ«æ≤àdG øe á«æZ ábÉH z¢ù«°ù«æL{ Ωóq ≤J
…òdGh z…Gófƒ«g{ øe (DIS) ≥FÉ°ùdG äÉeƒ∏©e Ωɶf
íæ“h .á``≤` £` æ` ŸG ø``e IQÉ``à` î` ŸG ∫hó`` `dG ¢``†`©`H ‘ ô``aƒ``à` j
Iõ«q e ™e ÌcCG á«¡jóH ΩGóîà°SG áHôŒ Iójó÷G á°TÉ°ûdG
IQÉ«°ùdG »JCÉJ ɪc .á›óe ∂jô– IGOCG πμ°T ≈∏Y 𫨰ûàdG
8 ¢SÉ«b á°TÉ°T ≈∏Y Qƒ°üdG ¢ùμ©J á«Ø∏N ájDhQ GÒeÉc ™e
ÊhÎμdEG íÑμeh áMÓŸÉH ºqμëà∏d kÉ«cP kÉeɶfh ,äÉ°ûfEG
.IQÉ«°ù∏d »μ«JÉeƒJhC’G â«ÑãàdG Iõ«q e ™e øcô∏d
IQÉ«°S É¡«∏Y π°ü– »àdG ¤hC’G IõFÉ÷G â°ù«d √ògh
âÑ°ùc ,2009 »Øa .ºé◊G ᣰSƒàe
á«bGôdG z…Gófƒ«g{
q
zá«dɪ°ûdG É``μ`jô``eCG ‘ ΩÉ``©`dG IQÉ``«`°`S{ Iõ``FÉ``L z¢ù«°ù«æL{
ᣰSƒàe
á«bGQ IQÉ«°S ÌcCG{ Ö≤d kGôNDƒe É¡ëæe ” ɪæ«H
q
äÉjƒà°ùe á`` °` `SGQO ‘ zÉ``¡` «` ∏` Y OÉ``ª` à` Y’G ø``μ` Á º``é` ◊G
áæ°S ‘ zºgÉcô°Th QhÉH …O …ÉL{ É¡JôLCG »àdG ájOɪàY’G
.2012

áeÓ©dG ¬LƒJ
q ™e kÉ«°TÉ“ IOƒ``÷G á«dÉY äÉéàæe êÉàfEÉH
z.zájô°ü©dG áeÉîØdG{ ¿GƒæY â– ájQÉéàdG
äGQÉ«°S á``Yƒ``ª`› øª°V ¿Gó``«`°`S z¢ù«°ù«æL{ êQó``æ` J
,§`` `°` ` ShC’G ¥ô`` °` `û` `dG á``≤` £` æ` e ‘ á`` «` `bGô`` dG z…Gó`` `fƒ`` `«` ` g{
Genesis) z¬``«`Hƒ``c ¢ù«°ù«æL{ kÉ`°`†`jCG πª°ûJ »``à` dGh
(Centennial) z∫É«æ«àæ°S{ RGô``Wh (Coupe
√òg ô``aƒ``Jh .á``bÓ``ª` ©` dG á``jQƒ``μ` dG á``cô``°`û`dG ø``e ≈`` ` bQC’G
≈∏YCÉH ™qàªàJ »gh á∏eÉμàe á«bGQ ábÉH Úμdɪ∏d äGRGô£dG
.Qƒq £àdGh äÉ«æ≤àdGh áMGôdG á«MÉf øe äÉØ°UGƒŸG
•ƒ£N ™e ≥«fCG …ô°üY º«ª°üàH z¢ù«°ù«æL{ ™qàªàJ

øe RôHC’G IQÉ«°ùdG ,(Genesis) z¢ù«°ù«æL{ â∏q àMG
,ºé◊G ᣰSƒàe
á«bGôdG äGQÉ«°ùdG áÄa ‘ z…Gófƒ«g{
q
á«dhq CG IOƒL ≈∏YCG{ ¿É«Ñà°SG ‘ É¡àÄa øª°V IQGó°üdG õcôe
zºgDhÉcô°Th QhÉ``H …O …É``L{ ¬H âeÉb …ò``dG z2013 áæ°ùd
RôHCG ó``MCG ,(J.D. Power and associates)
ÌcCG Rqõ©J »àdG áé«àædG √ògh .äGQÉ«°ùdG ⁄ÉY ‘ AGÈÿG
,IOƒ÷G ÒjÉ©e ≈∏YCÉH äGQÉ«q °S êÉàfEG ‘ z…Gófƒ«g{ ᩪ°S
øe áYƒª› øY Ωóq ≤àe ¿Éμe ‘ z¢ù«°ù«æL{ â©°Vh ób
Audi) z6…CG …OhCG{ É¡æ«H øe IRQÉÑdG á°ùaÉæŸG äGQÉ«°ùdG
,(Series 5 BMW) z5 áÄØdG ƒ«∏HO ΩEG »H{ ,(A6
áÄØdG ¢Só«°Sôezh (Jaguar FX) z¢ùcEG ±EG QGƒZÉL{
.(Mercedes E-Class) z…EG
ΩÉ«≤dG ºàj »àdGh kGó``L ábƒeôŸG á°SGQódG √òg πqμ°ûJh
äÉÑcôŸG IOƒ`` L º««≤àd kÉ` «` dhO kGQÉ``«`©`e áæ°S 27 ò``æ`e É``¡`H
ÜÉë°UCG ΩÉ``b ,kÉ`eƒ``j 90 Ióq ` Ÿ á«μ∏e IÎ``a ó©Hh .Ió``jó``÷G
ÜÉë°UCG øe πbCG πcÉ°ûe øY ÆÓHE’ÉH z¢ù«°ù«æL{ äGQÉ«°S
QhÉH …O …ÉL{ óq ©oJh .É¡JGP áÄØdG øª°V iôNCG IQÉ«°S …CG
äÉeóN ∫É``› ‘ á``≤`jô``Y á``«`μ`jô``eCG á``cô``°`T zº``gDhÉ``cô``°` Th
á°ü°üîàe
äÉ``°` SGQO …ô``Œ »``gh á«≤jƒ°ùàdG äÉ``eƒ``∏`©`ŸG
q
¢üNC

ÉHh
,¥Gƒ°SC
’G øe áYƒª› ‘ AÓª©dG É°VQ ∫ƒM
q
.äGQÉ«°ùdG ´É£b ‘
,‹ Ωƒ``J ∫É``b ,áeÉ¡dG
IõFÉ÷G
√ò¡H
RįdG
≈∏Y kÉ≤«∏©J
q
z…Gófƒ«g{ ácô°ûd »ª«∏bE’G ÖàμŸG ôjóeh ¢ù«FôdG ÖFÉf
kGóL í°VGh πμ°ûH èFÉàædG √òg ÚÑJ{
q :§°ShC’G ¥ô°ûdG ‘
á«bGôdG äGQÉ«°ùdG áÄa øª°V z…Gófƒ«g{ ¬eóq ≤J Ée Iõ«q e
É¡JÉ°ùaÉæe ≈∏Y Ωóq `≤`à`dG ∫Ó``N ø``eh .º``é`◊G ᣰSƒàe
q
‘ á``eÉ`
q `¡` dG äGQÉ``«` °` ù` dG ™``«`æ`°`ü`J äÉ``cô``°` T Rô`` `HCG ¢``†`©`H ø``e
z…Gófƒ«g{ ΩGõ``à`dG ≈∏Y Ì``cCG z¢ù«°ù«æL{ äó``cq CG ,⁄É``©`dG

»∏FÉ©dG RGô£dG É¡æe ⁄É©dG AÉëfCG ‘ IQÉ«°S ∞``dCG 185 ‹Gƒ``M AÉYóà°SG QƒJƒe ÉJƒjƒJ âæ∏YCG
.¬«LƒàdG Ωɶæd »FÉHô¡μdG õjõ©àdG ‘ Ö«Y ÖÑ°ùH ∂dPh ¢ùjQÉj Ò¨°üdG
Ȫaƒf ÚH á©æ°üŸG - õà«a º°SÉH ¿ÉHÉ«dG ‘ áahô©ŸG - ¢ùjQÉj IQÉ«°ùdG äÉÄa AÉYóà°S’G πª°ûjh
k G πª°ûj AÉYóà°S’G q¿EG ÉJƒjƒJ âdÉbh .2012 ¢SQÉeh 2010
‘ áahô©ŸG ¢SG-ƒ°SÒa IQÉ«q °ùdG É°†jC
.2011 ¢ù£°ùZCG ¤EG 2010 ¢ù£°ùZCG øe á©æ°üŸG äÉÄØ∏d ∂dPh ¢ù«àcGQ º°SÉH ¿ÉHÉ«dG
¿ÉHÉ«dG ‘ IQÉ«°S ∞dCG 130 ƒëf äÉ©«ÑŸG å«M øe ⁄É©dG ‘ äGQÉ«°S ácô°T ÈcCG »Yóà°ùà°Sh
.iôNCG ∫hO IóY ÖfÉL ¤EG É°ùfôa ‘ ±’BG á©Ñ°Sh É«fÉŸCG ‘ IQÉ«°S 7050 ‹GƒMh
Gòg ÖÑ°ùH çOGƒ``M øY ôjQÉ≤J óLƒJ ’ ¬``fq EG ÉJƒjƒJ º°SÉH çóëàŸG ƒJƒª«°TÉg …Qƒ«°T ∫É``bh
.π∏ÿG

¢üëa ¢VôY ìô```£J zGORÉe{
Éfk É````é````e AGƒ`````¡````dG ∞«q ```μe
äGQÉq«°S »μdÉe øe IÒÑc OGóYCG Ék«dÉM ≥aóàJ
äGQÉ«°ù∏d ∫hÉ``J õ``cô``e á``eó``N õ``cGô``e ¤EG GORÉ``e
¢VôY øe IOÉØà°SÓd áæ£∏°ùdG AÉ``LQCG áaÉc ‘
Ωɶfh IQÉq«°ùdG ∞««μJ Iõ¡LC’ ÊÉéŸG ¢üëØdG
≈∏Y ™FGôdG ¢Vô©dG Gòg πªà°ûj .∑ôëŸG ójÈJ
äGQÉq«°S ‘ AGƒ¡dG ∞««μJ Ωɶæd ÊÉ› ¢üëa
,IQÉ`` jR π``c ‘ IQÉ``«q `°`ù`∏`d ÊÉ`` › π``«`°`ù`Zh GORÉ`` e
áaÉ°VE’ÉH Éfk É› ójÈàdG RÉZ øë°T øY Ó°†a
QÉ«Z ™£b ≈∏Y á``HGò``L QÉ``©`°`SCGh äÉeƒ°üN ¤EG
º°SÉH çóëàŸG ∫É``bh .áfÉ«°üdGh áq«∏°UC’G GORÉ``e
∞«°üdG IQGôM áLQO ∫ƒ°Uh ™e{ ,¿ÉªY áæ£∏°S ‘ GORÉe äÓjOƒe áaÉμd ó«MƒdG ´RƒŸG ,äGQÉ«°ù∏d ∫hÉJ õcôe
.iƒà°ùe ≈∏YCG ¤EG º¡JGQÉq«°S AGƒg äÉØ«μe AGOCG Ú°ù– ¿hOƒj GORÉe AÓªY ¿q CG ócDƒŸG øe äÉH ,É¡JhQP ¤EG
k G ócDƒŸG øeh
ájGóH ºμJGQÉq«°ùd »£©à°S äGQÉq«°ù∏d ∫hÉ``J õcôe øe áeó≤ŸG ÊÉéŸG ¢üëØdG áeõM ¿q CG É°†jC
≈∏Y áMGôdGh á©àŸG øe ójõŸG »Ø°†j ɇ ádƒ¡°ùH á«°SÉ≤dG ƒ÷G ±hôX á¡LGƒŸ IõgÉL ¿ƒμJ »μd IójóL
∑ÓàeG áHôŒ å«M øe ÉæFÓª©d ᪫b π°†aCG Ëó≤J ≈∏Y ÉæeõY ‘ ¿ƒbOÉ°U GORÉe ‘ øëfh .IOÉ«≤dG áHôŒ
AÓª©∏d øμÁh ,GORÉ``e äÓ``jOƒ``e áaÉc ≈∏Y ƒ«dƒj 31 ≈àM ¢Vô©dG Gò``g …ô°ùj z.É¡JOÉ«b á©àeh IQÉq«°ùdG
,ihõf ,…ÈY ,GôHEG ,Qƒ°U ,ºbódG ,»∏YƒH , AÉcôH ,ÓZ ,ÒÑμdG …OGƒdG ‘ GORÉe áeóN õcGôe ‘ ¬«∏Y ∫ƒ°ü◊G
™£b ™«Ñd õcGôe Iô°ûYh áeóN õcôe 16 º°†J á∏eÉμàe áμÑ°T äGQÉq«°ù∏d ∫hÉJ õcôe ∂∏àÁ .QÉë°Uh ádÓ°U
…òdG ⁄É©dG ‘ GORÉe äÓjOƒŸ ó«MƒdG ´RƒŸG ∂dòH ∫hÉJ õcôe íÑ°ü«d ,áæ£∏°ùdG AÉëfCG áaÉc ‘ ô°ûàæJ QÉ«¨dG
á©jô°S äÉeóN äGQÉq«°ù∏d ∫hÉ``J õcôe Ωó≤jh .á«dÉààe äGƒæ°S ¢ùªÿ AÓª©dG áeóÿ GORÉ``e IõFÉéH RƒØj
ÜQóe ºbÉW ≈∏Y ôaƒàj ¬fCG øY Ó°†a ,GORÉe äÓjOƒe ™«ª÷ á«∏°UC’G QÉ«¨dG ™£b øe %98^2 ôaƒjh ádÉ©ah
.iƒà°ùe ≈∏YCG ≈∏Y áeóN Ëó≤àH ôîØj

…CGôdG

Ω2013 ƒ«dƒj 4 ≥aGƒŸG `g 1434 ¿ÉÑ©°T øe 25 ¢ù«ªÿG

12

!äGôJÉ¡ŸG øe ÈcCG á«fɪ©dG Ú«Øë°üdG á«©ªL
»æYÉ£ŸG ó°TGQ øH »∏Y
GAk õL ó©j …òdG π«gCÉàdGh ÖjQóàdG ∫É› ‘ ∫ɪYC’G √òg πãe ô°ü◊
äÉ¡L É¡H ¢†¡æJ ’ ∫É``ª`YC’G √ò``gh ,á«q eÓYE’G äGQó``≤`dG ôjƒ£J øe
á«æ¡e á«©ªL É¡H Ωƒ≤Jh ,IÒÑc äÉfÉμeEGh äÉfRGƒe É¡dh á«q æ©e á«q eƒμM
ó¡°ûŸG ôjƒ£J ≈∏Y πª©J ’ É¡fq EG :âfCG ∫ƒ≤J ,∂dP πc ºZQh ,á«Yƒ£J
.!»Øë°üdG
‘ πNGO á«q ©ª÷G ¬àª¶f …òdG ∫hC’G Ú∏°SGôŸG ≈≤à∏e q¿CÉH ∫ƒ≤dG Éeq CG
ÖfGƒ÷G √òg øe ÈcCG ¢ù∏éŸG AÉ°†YCGh ,ºgh Gò¡a ,»°SGôμdG ´Gô°U
Ghôéj ≈àM ’ÉØWCG Gƒ°ù«d Ú∏°SGôŸGh Ú«Øë°üdG q¿CG ɪc ,á«q 룰ùdG
Ée ∂d Gƒdƒ≤j »μd Ú∏°SGôŸG ∫CÉ°ùJ ¿CG iQCÉa ∂dP ™eh ,º¡Ñ«HÓL øe
áæ£∏°ùdG ‘ Iôe ∫hC’ Ók °SGôe 75 ™ªL …òdG ≈≤à∏ŸG Gòg ‘ º¡d ≥≤–
n ⁄ ≈≤à∏ŸG q¿CG ÖFGô¨dG øeh ,ºé◊G Gò¡H
á«q eÓYE’G á«£¨àdÉH ßëj
Ú∏°SGôŸG øe πFÉ¡dG ºμdG Gòg ácQÉ°ûe ºZQ ¬à«q ªgCG ™e Ö°SÉæàJ »àdG
™ª°ûdÉc Ú«Øë°üdG ∫ÉM Gò``gh Ú«Øë°üdGh Ú``«`YGPE’Gh Ú«Øë°üdG
≈≤à∏ŸG Gòg èFÉàf q¿CG ∑ô°ûÑf ∂dP ™eh ,øjôNBÓd ≥jô£dG ¿ƒÄ«°†j
.ΩÓYE’G ôjRh ádhÉW ≈∏Y ¬JÉ«°UƒJh
‘ ó≤Y …ò``dG »ŸÉ©dG áaÉë°üdG ô“Dƒe ‘ á«q ©ª÷G ácQÉ°ûe q¿EG
iôJ q¿CG »Øμj º¡ŸG ,‹hódG πØëŸG Gòg ‘ áæ£∏°ù∏d ∞jô°ûJ ƒg ø∏HO
iôJ ¿CG ìôØJ ¿CG ∂«∏Y Öéjh äÉ«≤à∏ŸG √òg πãe ‘ Ú«fɪ©dG ∑AÓeR
™«ªŒ Éeq CGh ,ádhO »àFÉe øe ÌcCG ÚH ∑Éæg á∏㇠á«fɪ©dG áaÉë°üdG
¢ùμ©J IÒÑc á£dɨe ¬«Øa ô¡°T òæe Ió``MGh Iôe ô°ûæJ ⁄ äÉ«bÉØJG
Ò°V ’h á∏«°Sh …CG ‘ πÑb øe ô°ûæJ ⁄ ,QÉÑNC’G √ò¡a á≤«°†dG ∂àjDhQ
ºàgG »àdG äÉ«dÉ©ØdG ióMEÉc á«∏ëŸG ∞ë°üdG ‘ á«©ª÷G Égô°ûæJ ¿CG
á«©ª÷G q¿CG ≈∏Y π«dO Gò¡a ∑Gò``fBG Égô°ûf ΩóY É``eq CG ,¿ƒcQÉ°ûŸG É¡H
’h ó≤à©J Ée Ö°ùM É¡H IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCGh É¡°ùØf ™«ª∏àH ºà¡J ’
É«k ∏NGO ÉgQhOh É¡WÉ°ûf ≈∏Y ºμ◊G øjôNBÓd ácQÉJ GÒk ãc ô°ûædÉH ºà¡J
.É«k LQÉNh
…ôjóe hCG Ú«Øë°U Gƒ°ù«d IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG øY åjó◊G q¿EG
áÑîf ¿ƒ∏ãÁ A’ƒ¡a ,Gk ó«L Ú«Øë°üdG ïjQÉJ CGô≤J ¿CG Öé«a áeÉY äÉbÓY
áaÉë°üdG ïjQÉJ CGô≤jo ødh ÉæØë°U ‘ IóªYC’G ÜÉàch Ú«Øë°üdG øe
øY ∫ƒ≤J ¿CG øμÁ GPɪa ,º``gQGhOC’ IOÉ°TE’ÉH º¡d ¥ô£àjh ’EG á«fɪ©dG
.!¿GòÄà°SG ¿hóH »Øë°üdG π≤◊G âªëàbG á«HôJ èjôN âfCGh ∂°ùØf
OÉ–G ‘ á«©ª÷G ∞bƒe ∫ƒM ∂JÉeƒ∏©e òNCÉJ ø``jCG øe ±ô©f ’
ºZQ á«©ª÷Éa ,OÉ`` –’G äÉHÉîàfG ‘ QGO É``eh Üô``©`dG Ú«Øë°üdG
ÚJÎa ∫Óîa ,á≤HÉ°S áHÉ≤f ájCG É¡∏à– ⁄ áfÉμe â∏àMG ó≤a É¡àKGóM
OÉ–’G á°ù°SDƒe ‘ ¢ùaÉæJ ¿CG øμÁ GPɪa OÉ–’G áfÉeCG ‘ ƒl °†Y É¡jód
‘ QƒeC’G ∑É– ∞«c ±ô©J ¿CG âÑZQ GPEG ájƒ°†©dG ∫ÉæJ ¿CG øe ÌcCG
øμÁ ’ åjóM ∑Gò``a Ö°UÉæŸG ≈∏Y ≥HÉ°ùàdG øe πaÉëŸG √ò``g πãe
¿CÉH ¤ƒŸG óªëf øμdh ,¬H iQOCG øëæa ,ÉæeÓYEG πFÉ°Sh ‘ √ô°ûæf ¿CG
á«æ°†e mOƒ¡L ÈY ɉEq Gh á¨FÉ°S áª≤∏c päCÉj ⁄ OÉ–’G ‘ Éæeób ï«°SôJ
.É¡«∏Y ôμ°ûf ¿CG Öéj
‘ É¡d âbô£J »àdG •É≤ædG π``c ø``Y å``jó``◊G Oó°üH Éæ°ùd øëf
»∏L πμ°ûH ∞bƒŸG í°Vƒf ¿CG Öéj øμdh ,øŒh
m äÉ£dɨe øe ∂dÉ≤e
,¢†©ÑdG ≈∏Y ô£«°ùj …òdG º¡ØdG Aƒ°Sh ¢SÉÑàdÓd É©k æe øjôNBÓdh ∂d
¿hô¶æj ’h º¡FÓeõd ¿hôØëjh øjôNB’G äGÌY øY ¿ƒãëÑj øjòdG hCG
á≤«≤◊G øY º¡æ«YCG ¿ƒ°†ª¨j hCG ,¢SCÉμdG øe ÆQÉØdG Aõé∏d ’EG ¤EG
™ªàéŸG äÉ«q ©ªL áeƒ¶æe ‘ áÄ«°†e áeÓY á«q ©ª÷Éa ,¿É«©∏d á©WÉ°ùdG
Éeq CG ,¿ƒ«Øë°üdG É¡H A»°†à°ùj IQÉæe ≈≤Ñà°Sh áæ£∏°ùdG ‘ Êó``ŸG
.º¡«∏Y OôdÉH π«Øc ƒ¡a øeõ∏d º¡cÎæa ¢†©ÑdG
ali.matani2@gmail.com

áfÉeC’Gh É¡à«dhDƒ°ùeh ÉgQhO øe Ébk Ó£fG ∂dP πch ,É¡H AÉ°†YCG Gƒ°ù«d
Ú«Øë°üdG ÖdÉ£e ™``aQ ‘ GÒk ãc âªgÉ°S á«q ©ª÷Éa ,É¡∏ª– »àdG
.¢UÉ°üàN’G äÉ¡L ¤EG º¡¡LGƒJ »àdG äÉjóëàdGh
Éfk É«H Qó``°`UCG AGQRƒ`` dG ¢ù∏› q¿CG Gk ó«L º°UÉY π«eõdG ¬«©j É``‡h
™e AGQRƒ``dG ¢ù∏› ¿hDƒ°ûd AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ÖFÉf ´ÉªàLG Ö≤Y É«k Øë°U
á«©ªL É¡H âeó≤J »àdG ÖdÉ£ŸG á°SGQóH ó«Øj IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG
øe Ωɪàg’G Gò¡H ≈¶– á«æ¡e á«©ªL ∫hCÉ` c á«fɪ©dG Ú«Øë°üdG
√òg ≥«≤– AGQRƒdG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áfÉeC’G ™e ™HÉàJ á«©ª÷Gh ,áeƒμ◊G
πμ°ûH »Øë°üdG ó¡°ûŸG øe Ò¨J ¿CG ¤EG É©«ªL ™∏£àf »àdG ÖdÉ£ŸG
¬∏ª– Éeh ∂ª∏b ¬μ«ëj Ée ≈∏Y Oô∏d É«aÉc ¢ù«d ∂dP π¡a ,»HÉéjEG
,»Øë°üdG ó¡°ûŸG ôjƒ£àd πª©J ’ á«©ª÷G ¿CÉH ΩÉ``ghCG øe ∂ægP ‘
ó¡°ûŸG ôjƒ£J ‘ á«©ª÷G ¬H ™∏£°†J …òdG »æ¡ŸG πª©dG øe ∂dP ¢ù«dCG
ÈY ÖdÉ£ŸG øe ÒãμdG á«©ª÷G â©aQ ɪc ,√ó°ûæJ …òdG »Øë°üdG
∂dòch ,É``gÒ``Zh Êó``ŸG ™ªàéŸG äÉ«q ©ªL ÖdÉ£ªc iQƒ°ûdG ¢ù∏›
á«q ©ªL ¢ûbÉæJ ¿CG Ò°V ’h äÉYƒÑ£ŸG ¿ƒfÉb á©LGôe ‘ É¡àcQÉ°ûe
Ö«dCÉàdGh áfQÉ≤ŸG øe ´ƒæc ôcòJ Ée ≈∏Y Ihóf ‘ ¿ƒfÉ≤dG Gòg ÜÉàμdG
IóMGh Im Éμ°ûe øe êôîf
o ÜÉàμdG á«©ªLh øëæa ,Ú«Øë°üdG á«©ªL ≈∏Y
.áà∏ØæŸG â°ù«d h ádhDƒ°ùŸG ájô◊G »gh ’CG ,ácΰûe ÉæaGógCGh
Ú«Øë°ü∏d í«àJ »àdG ÖfGƒ÷G πc á÷É©Ÿ IógÉL ≈©°ùJ á«©ª÷G
¿ƒHÉ°üj ¢†©ÑdG q¿CG ’EG ,äÉ°ü¨æe ¿hO øeh ìÉ«JQÉH áæ¡ŸG á°SQɇ
’h á«fɪ©dG Ú«Øë°üdG á«q ©ªL äGRÉ``‚EG øY åjó◊G óæY ≈ª©dÉH
IGOÉ©ŸG øe í°VGh Gò¡a äõ‚CG hCG â∏ªY á«©ª÷G q¿EG ∫É≤j ¿CG ¿ƒ°Vôj
,᫪°SôdG Iójô÷G ‘ á«q ©ª÷G QÉÑNCG ≈∏Y ôé◊Gh ô°ûædG ¤EG óà“ »àdG
øY çóëàJ ∫ɪYC’G ´ófh ΩɪàgG …CG ÉgÒ©f ’ øμd IÒãc á∏ãeCG ∑Éægh
,øWƒdG Gòg AÉæHCG øe øjó¡àéŸG ∞°üæj ïjQÉàdGh AÓ≤©dG πq ©d É¡°ùØf
Ée πc ∞°ùæJh ádhódG á«q ©ª÷G ¢†gÉæJ ¿CG Oƒj ôNB’G ¢†©ÑdG ™Ñ£dÉH
OÓÑdG ‘ »æWh ƒg Ée πc ∞°ùæJ áÄa AÉ°VQE’ Oƒ¡Lh ᫪æJ øe ≥≤–
äó≤àfGh ,á«°VÉŸG IÎØdG ‘ á°ùFÉj ä’hÉfi áªq Kh ,≥≤– Éà ±Î©J ’h
∂dP Éæ°†aQh ,áéFÉ¡dG ¿GÒãdÉc ÚdhDƒ°ùŸG ≈∏Y ÌJ ⁄ GPÉŸ á«©ª÷G
äÓμ°ûŸG q¿CG ÚcQóe ,ÉæJÉ«bÓNCG øe ¢ù«dh ,ÉæJÉ«cƒ∏°S øe ¢ù«d ¬fƒμd
äÉ뫪∏àdGh äÉ°SQɪŸG øe ÒãμdG ÉgÒZh ,áéFÉ¡dG ¥ô£dG √ò¡H π– ’
¿É«MC’G øe ÒãμdG ‘ øëfh ,É¡«dEG á«©ª÷G ôL ‘ ¢†©ÑdG ÖZôj
√òg øe Ék fCÉ°T ™aQCGh ádhDƒ°ùe á«©ª÷G q¿CG A’Dƒ¡d ∫ƒ≤f ,⪰üdG Ωõà∏f
hCG âfCG É¡æY ≈°VôJ »μd ≥dGõŸG √òg πãe ‘ ≥dõæJ ødh ;äÉ룰ûdG
Éeh ¢Sój Ée ¿ƒaô©j AÓ≤Y IQGOE’G ¢ù∏› ‘ q¿CÉH ˆG óªëfh ,∑ÒZ
k G ¢Vƒaôe ƒg Éeh ,É«k æWh á«©ª÷G øe ܃∏£ŸG
.É«k æWh É°†jC
ó©Jh ,ÖjQóà∏d G kó``FGQ ÉYhô°ûe
á«©ª÷G òØæJ ôNB’G ÖfÉ÷G ≈∏Yh
k
⁄É©ŸG í°VGh ÖjQóJ ´hô°ûe É¡d »àdG äÉ«©ª÷G ÚH Ió«MƒdG á«©ª÷G
Éck QGOEG á«©ª÷G É¡H ™àªàJ ióŸG á∏jƒW ájDhôd áé«àf äGƒæ°S ¢ùªÿ óàÁ
ÖjQóàdÉa ,OÓÑdG ‘ »Øë°üdG ó¡°ûŸG ôjƒ£J ‘ ÖjQóàdG ᫪gC’ É¡æe
ÖjQóJ èeGôH ¬H ´hô°ûŸGh ,»Øë°üdG πª©dÉH ¢Vƒ¡æ∏d ¢SÉ°SC’G ƒg
á°ü°üîàŸG äGQhó``dGh á°ü°üîàŸG äÉ°SGQódGh ájõ«∏‚E’G á¨∏dG ‘
IóŸ É«k Øë°U 15 øe ÌcCG âHQO á«©ª÷G q¿CG »Øμjh ,É«k LQÉNh É«k ∏NGO
á¨∏dG á°SGQód Ék «Øë°U 15 å©àÑJ ±ƒ°S ¿B’Gh ,ájõ«∏‚E’G á¨∏dG ‘ ΩÉY
ΩOÉ≤dG ȪàÑ°S ‘h ,GóædRƒ«fh É«fÉ£jôHh ÉμjôeCG øe πc ‘ ájõ«∏‚E’G
ájõ«∏‚E’G á¨∏dG É«k Øë°U 30 ¢SQó«°S É¡Yƒf øe ¤hC’G »g IQOÉH ‘
¿ƒ«Øë°U AÓeR ∑Éægh ,ô¡°TCG 8 ¤EG ô¡°TCG 6 ÚH Ée ìGhÎJ IóŸ É°†jCG
á°UÉÿG äÉ«∏μdG ‘ OÉ°üàb’Gh ΩÓYE’G ∫É› ‘ ¢ùjQƒdÉμÑdG ¿ƒ°SQój
™°ùàj ’ ∫ÉéŸGh ,¿ƒ«Øë°üdG ∑DhÓeR É¡æe OÉØà°SG á«LQÉN äGQhOh

ÜGƒHC’G πch á°†¡ædG äÉjGóH ™e GhCGóH ºg ,ó«©H øeR òæe á°UÉN ∫GƒeCGh
‘ ᫪æàdG GƒÑcGhh áª∏μdG áeóN GhôKBG º¡æq μd ,º¡eÉeCG ák Yô°ûe âfÉc
øe ¿ƒμ∏àÁ Ée πμH Gƒë°Vh
ºgQÉμaCG Ghô°üYh É¡JÉjGóH òæe OÓÑdG
q
.á∏KÉe º¡°Uƒî°Th IOƒLƒe ógGƒ°ûdG πch º¡àæ¡eh ºgOÓH πLCG
¬«a ôeC’G Gò¡a »°SGôμdÉH ¿ƒμ°ùªàe ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG q¿EG ∫ƒ≤dG Éeq CG
ºFÉæ¨dG Ö∏L É¡æe ±ó¡dG ¢ù«d á«q ©ª÷G »°SGôμa ,IÒÑc á£dɨe
√ò¡a ,É¡FÉ°†YCGh á«©ª÷G áeóÿ ¬jõf πªY É``‰EGh ,ºgƒàJ ɪѰùM
n
¬Ñ∏b ΩO É¡«a ƒ°†©dG ™aój ±É£ŸG ájÉ¡f ‘ »Yƒ£J É¡«a πª©dG
ál «©ªL
hCG ,á«°üî°ûdG ∞jQÉ°üŸG h ∞JGƒ¡dG ÒJGƒa AGƒ°S ;¬dÉe øe ÒãμdGh
∫Gƒ£dG äÉYÉ°ùdG »°†Á å«M ¬àbh øe §«°ùH
ÒZ GAk õ``L ¢ü°üîj
m
áeÉbE’ Ö«JÎdGh ≥«°ùæà∏d ó¡÷G øe ÒãμdG ¿ƒdòÑjh ,á«©ª÷G ‘ πª©∏d
‘ ,IÒãc ÚjÉMCG ‘ É¡æe OôØdG ¢SCGQ Ö«°ûj ób áÑ°SÉæe hCG á«dÉ©a ájq CG
,√ÒZ hCG √ÉL hCG ºFÉæZ á«q ©ªL á«©ª÷G q¿CÉH ¢†©ÑdGh âfCG ó≤à©J ÚM
l
ôîJh ¬æe ô£ØàJ äGƒª°ùdG OÉμJ ¢†fi ¢VGÎaGh
πWÉH Ωl É¡JG Gògh
»àdG ábódG iôëàJ ¿CG -»Øë°üdG …õjõY– Éj ∂«∏Y ¿Éc ,Góq g ∫ÉÑ÷G
á«q ©ª÷G ¤EG ÖgòJ ¿CGh áaÉë°üdG ¢ù°SCGh ÇOÉÑeh äÉjƒdhCG øe »g
,∞Œôe ¢†«ØN 䃰üH
mó«©H øe Qò¡J ¿CG πÑb πª©dG á«Ø«c ≈∏Y ±ô©ààd
m
πª©dG QɪZ ¢VƒNh ,¬«∏Y ∞≤J π«dO …CG ¿hO øe ∂FÓeR ‘ ìôq Œh
q ÜGƒHCÉa ,¬eó≤J ¿CG øμÁ Ée iÔd »Yƒ£àdGh »æ¡ŸG
äÉHÉîàfÓd í°TÎdG
IQGRh »g ádhDƒ°ùe á¡L É¡«∏Y ±ô°ûJh ágGõædÉH É¡d Oƒ¡°ûeh áMƒàØe
∑ó©≤j Ée ∑Éæg ¢ù«∏a ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ«q ©ªLh á«q YɪàL’G ᫪æàdG
Éæ«∏Yh ,™«ªé∏d ìÉàe ¢ùaÉæàdGh ,ÖfÉ÷G Gòg ‘ •Gôîf’G øY ∑ÒZh
πÑb Ú«Øë°üdG πãÁ øe AÉ°†YC’G øe Öîàæfh á«q ©ª÷G øe ÜÎ≤f ¿CG
.ôμ©dG AÉŸG ‘ ó«°üàf ¿CG
¢SQÉÁh πª©j ¿CG ∫hÉëj ’h ó«©H øe »eôj ¢†©ÑdG ójó°ûdG ∞°SCÓd
¤EG áaÉc AÓeõdG ƒYóf øëf ,¬JÉ«q dÉμ°TEGh ¬JÉjó–h »Yƒ£àdG πª©dG
±É£ŸG ájÉ¡f ‘ ºμëj ¥hóæ°üdG π©‚h á∏YÉØdG ácQÉ°ûŸGh ¢ùaÉæàdG
¿CG ™«£à°ùf Óa ,∂∏J hCG á«©ª÷G √òg IQGOEG ¢ù∏éà Gƒ°†Y ¿ƒμj øª«a
q øY ¢üî°T …CG íª‚
øe AGƒ°S •hô°ûdG ¬«∏Y ≥Ñ£æJ âeGO Ée í°TÎdG
k G IÈÿGh ójóéàdGh ájq ƒ°†©dG å«M
äÉWGΰT’G øe ∂dP ÒZ ¤EG É°†jC
.IOƒLƒŸG íFGƒ∏dGh º¶ædG ºμëH áHƒ∏£ŸG
Ò«¨J ‘ á«fɪ©dG Ú«Øë°üdG á«©ª÷ »≤«≤M Qm hO øY åjó◊G Éeq CG
ôl Yhh ∂FÉ°Th πjƒW É¡æY åjó◊G ádCÉ°ùe √ò¡a ,»Øë°üdG ó¡°ûŸG
k G
ôμ°ûJ ¿CG Öéj πH ,áehÉ°ùe πfi ¢ù«d á«q ©ª÷G ¬H Ωƒ≤J ɪa ,É°†jC
äÉeóÿG √òg Ék≤M ±ô©J âfCGh ,º¡eóîJh É¡àjƒ°†Y ™e ∞≤J »¡a ¬«∏Y
É¡«a â©bh á∏μ°ûe AÉ¡fEG ‘ É¡JóYÉ°ùe ÉÑk dÉW á«©ªé∏d äCÉ÷ ÉeóæY
É¡d â¡Lh áæ«©e á¡éH ≥∏©àj ´ƒ°VƒŸ ∂dhÉæJ ‘ á«q æ¡ŸG ¢ù°SC’G ÜÉ«¨d
,óMGh mπLQ áØbh É¡FÉ°†YCG πμH ∂©e á«q ©ª÷G âØbhh .π«dO ¿hóH ɪ¡J
Ωƒ«dG »JCÉJ ∂``fCG Öjô¨dGh ,áªcÉëª∏d ∂Áó≤J øY á¡÷G ∂∏J ≈àM
.! »æ¡ŸG á«q ©ª÷G QhO ƒg Ée ∫ƒ≤àd
»àdG Ió«MƒdG á«©ª÷G »g á«fɪ©dG Ú«Øë°üdG á«©ªL q¿EÉa ∂dòc
hCG óYÉ≤à∏d ¿ÉªY IójôL øe É«k Øë°U 45 ádÉMEÉH áeƒμ◊G QGôb âØbhCG
.iôNC’G á«q eƒμ◊G äÉ¡÷G ¤EG ∫É≤àf’G
á«æ¡e äGQhô``°`†`d ójó°T ⪰üH
á«q ©ª÷G É¡jODƒJ QGhOCG ∑É``æ`gh
m
QƒeC’G øe ÒãμdG øY çóëàJ ¿CG á«©ª÷G ¢†aôJh πH ,á«q °üî°Th
á«q ©ª÷Éa ,óMCG ≈∏Y ák æe ¢ù«dh ÉgQhO º«ª°U øe ∂dP q¿CÉH iôJ »àdG
‘ á«Øë°U á«q °†b óŒ ¿CG ∫ÉëŸG øªa ,É¡dɪYCG øY GÒk ãc çóëàJ ’
hCG Ú∏°SGôŸGh Ú«Øë°üdG ¬LGƒJ äÉ«dÉμ°TEG ájq EG hCG ºcÉëŸG hCG AÉ°†≤dG
ôNB’G ¢†©ÑdGh É¡ª∏Y ¿hóH É¡°†©H ;á«©ª÷G É¡©e âØbhh ’EG ∞ë°üdG

…ój ¬d oäOóe …òdG »NCG ôëf ¤EG »ª¡°S ¬LhCG ¿CG ≥FÓdG ÒZ øe
»ÑæàŸG iôjh ,¬°TCÉL áWÉHQ AôŸG ó≤Øj ¿É«MC’G ¢†©H ‘ øμd ;Ók jƒW
™°Vƒc ôl °†e ..Ó©dÉH ∞«°ùdG ™p °Vƒe ‘ ióædG ™°Vhh) :¬p dp ƒ≤o en ‘ Ék ≤fi
.(ióædG ™°Vƒe ‘ ∞«°ùdG
,á«fɪ©dG Ú«Øë°üdG á«©ªL IQGOEG ¢ù∏› ƒ°†©c »ÑLGh øe ¿EG
ìÉ°†jEG ’EG πÑ≤j ’ ô`m `M Ö`m `JÉ``μ`ch ,Ók ` jƒ``W áæ¡ŸG ¢``SQÉ``e »Øë°üch
»æ°†ŸG πª©dGh ∫hòÑŸG ó¡÷ÉH ¢SÉ°ùŸGhCG áehÉ°ùŸG ΩóYh á«≤«≤◊G
Ék «aÉN ¢ù«dh .íaÉæjo h ¬æY ™aGójo h ∞°üæjh RÈj ¿CG ∫ó©dG øe …òdG
πH ,á«q ©ª÷G •É°ûf ‘ ø©£dÉH áμ«côdG ΩÓbC’G ¢†©H ΩÉ«b óMCG ≈∏Y
É¡°Uƒî°T ‘ ø©£dG ‘ Ék fƒfÉbh Ék aôYh Ék Yô°T Rƒéj ’ ɪ«a …OɪàdGh
IóªYCG ¬∏q fi ¢ù«d Gògh ,º¡bÓNCGh ºgôFɪ°Vh ºgÉjGƒf ‘h Ú∏eÉ©dG
ɉEq Gh ,ø°SÓàdGh ÜÉÑ°ùdGh ø©£dG πLC’ ¢ü°üîJ ⁄ »¡a ,∞ë°üdG
á°ûbÉæeh πcÉ°ûª∏d á©LÉædG ∫ƒ∏◊G Ëó≤Jh ÜQÉéàdG á°UÓN ìÉ°†jE’
â©bh …òdG πgÉ°ùàdG ¤EG ∂dP πc ™LQCG »æq μd ,á«q fÉ°ùfE’Gh øWƒdG Ωƒªg
¿ƒμj ¿C’ hm Égh mÇóàÑe πμd ≥jô£dG äó¡e ɪæ«M á«q ∏ëŸG ÉæàaÉë°U ¬«a
ÖJÉμdG øμ“ ’ ⁄É©dG ¿Gó∏H Ö∏ZCG q¿EÉa ÚM ‘ ,áØ«ë°üdÉH OƒªY ¬d
πª©dG ‘ Ék eÉY øjô°û©dG RhÉŒ GPEG ’EG ¬d »Øë°U mOƒªY ¢ü«°üîJ øe
.πbC’G ≈∏Y »Øë°üdG
o
Ωƒ°SƒŸG …ó«°ûdG º°UÉY π«eõdG OƒªY äCGôb ɪæ«M …Ò¨c oäCÉLÉØJ
¿ÉªY IójôL ‘ Qƒ°ûæŸG zÚ«Øë°üdG á«©ªL ’ äÉYGô°üdG á«©ªL{ ` H
¬o æe ¬≤aCG ⁄ m¥ó°U πμHh ,Ω2013 ƒ«fƒj ô¡°T øe ÚKÓãdG óMC’G Ωƒj
,Gk Ò°ùØJ É¡d óLCG ⁄ áæ«©e ám «LƒdƒjójCG øe ÊÉ©j ¬ÑJÉc ¿CG iƒ°S ,Ék Ä«°T
ÒZ Ék æ°SBG ¬∏©L ɇ ,≈à°T äÉ¡μæe
¬d ∞«°†jh AÉŸÉH πÿG §∏îj ¬fq CÉch
m
.ÆÉ°ùà°ùe
ɇ ÒãμdG q¿CG º°UÉY π«eõ∏d ám fCɪW á«bôH å©HCG ¿CG OhCG ájGóÑdG ‘
¢ù∏› AÉ°†YCG ÚH ´Gô°U
áªK ¢ù«∏a ,¬à∏«fl ‘ ’EG ¬d OƒLh ’ ¬H AÉL
m
A’Dƒ¡a ,ôcP ɪѰùM äÉÑ°SÉæŸG ‘ Qƒ¡¶dG ≈∏Y Ú«Øë°üdG á«©ªL IQGOEG
º¡d ;áaÉë°üdG ‘ ÉeÉY
k øjô°û©dG õgÉæJ º¡JGÈN ¿ƒ«eÓYEG IòJÉ°SCG
Gƒ°ù°SCq Gh º¡eÓbCÉH π≤◊G ‘ GƒKôMh ,»Øë°üdGh »eÓYE’G ºgQƒ°†M
á«bÉH »Øë°üdG πª©dG ‘ º¡Jɪ°üH π¶à°Sh ,OÓÑdG ‘ »Øë°üdG πª©dG
Qƒ¡Xh ,≈HCG ΩCG ºl °UÉY AÉ°T á«fɪ©dG áaÉë°üdG ïjQÉJ ‘ IRQÉH áeÓ©c
ÌcCG ÉÄ«°T º¡d ∞«°†j ’ á«q eÓYE’G §°TÉæŸG ‘ Iõ«ªŸG áÑîædG A’Dƒg
᪫b ¿ƒëæÁ ºg πH ,á«∏YÉah Iƒb äÉ«dÉ©ØdG √ò¡d ¿ƒØ«°†j º¡fq CG øe
áaÉc iód áYƒª°ùe áª∏c º¡∏a ,É¡«a πª©dG AGƒd º¡∏ªëH á«©ªé∏d IÒÑc
º¡d á«dhódG πaÉëŸG ‘h ,áæ£∏°ùdG πNGO É¡«dhDƒ°ùeh ádhódG äGOÉ«b
∂JÉ°†Ø°†ah ∂J’É≤e ‘ º¡H QóæàJ øjòdG A’ƒgh ,ÒÑc ¿Rhh 䃰U
á«dhódG äɪ¶æŸG ¤EG á«©ª÷G Gƒ∏°UhCG øe ºg ∑Éægh Éæg á°ùFÉÑdG
áHÉàc πLCG øe ¢ù«ØædGh ‹É¨dG GƒdòHh º¡J’É°üJGh º¡JÉbÓ©H GhógÉLh
,á«dhódGh ᫪«∏bE’G á«Øë°üdG äÉ«q ©ª÷Gh äɪ¶æŸG ‘ áæ£∏°ùdG º°SG
.?QƒeC’G √òg øe âfCG øjCÉa
,»eÓYE’G πª©∏d ≥jô£dG ∂d GhQÉfCG øe ºg á«eÓYE’G äÉeÉ≤dG √ò¡a
∑QGƒ°ûe ∫ÓN º¡HQO ≈∏Y â«°ûeh ºgQhOh º¡JÉeÉ¡°SEG øY ⩪°Sh
hCG áaÉë°ü∏d Éæ¡à‡ ¢ù«dh hm É¡c ¬«∏Y äõØb …òdG Ò°ü≤dG »Øë°üdG
.¬JÉ«bÓNCGh ∫ÉéŸG Gò¡d É°SQGO
ΩÓ``YE’Gh áaÉë°üdG ´ƒÑ°SCG ìÉààaG πØM Qƒ°üH ∑OÉ¡°ûà°SG É``eCG
øe ≥HÉ°ùJ ¬fq CÉH ø¶J hCG ∂d π«q îj ɪѰùM áÑJôe øμJ ⁄ √ò¡a Êɪ©dG
è∏àîj ɇ ÈcCG º¡a ,Qƒ¡¶∏d IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ∂FÓeR ÖfÉL
,∞°SCÓd ∞°üJ ɪc ±ÉØ£°U’G øe º¶YCGh Aƒ°ùdG øX øe ∂°ùØf ‘
√ÉL ÜÉë°UCGh ∫ɪYCG ä’ÉLQ GƒëÑ°UC’ ±GógC’G √òg º¡jód âfÉc ƒ∏a

ájôμØdG á«∏YÉaÓdGh á«LÉ©dG êGôHC’G ÚH ÖîædG á≤«≤M
ÊGóª◊G ¢ù«ªN øH ∑QÉÑe
Ò¨àJh ,∫OÉÑàdGh …ôμØdG êÉàfE’G ᪶fCGh,ôjó≤àdGh ÒμØàdG ¥ôWh
πYÉØàdG ä’É``› ™«°SƒJ È``Y Iƒ``≤`dG äÉ``bÓ``Y ∂``dò``c ¬Fƒ°V ≈∏Y
√òg ¿Gó≤a q¿EG ,áaô©ŸG πFÉ°Sh ôjƒ£Jh ™ªàéŸG ™bGƒH ∑ÉμàM’Gh
Iô¶ædG ≥«ª©J ¤EG OÉb ÉeƒªY
…ôμØdG π≤◊G ‘ ájôμØdG á°SÉ◊G
k
∂∏J ™e ≈àM πeÉ©àdG ™£à°ùj ⁄ ¬fƒc ∫ÓN øe ∞≤ãª∏d á«dƒª°ûdG
IÉgɪŸGh ´ƒ°†ÿG ≥£æà ’EG É¡Mô£j »àdG äGQÉ©°ûdGh º«gÉØŸG
¿CG Gƒ©«£à°ùj ⁄ Égƒμμah Éghó≤f øjòdG ≈àM ,É¡bÉ«°S ‘ ¿ÉHhòdGh
QÉ°üàNÉH ,É¡d …RGƒ``ŸGh ≥ªYC’G πjóÑdG OÉéjEG ‘ º¡àª°üH Gƒ©°†j
äÉfÉμeEG É¡Ø°UƒH ™FÉbƒdGh AÉ«°TC’G ™e πeÉ©àj ⁄ »Hô©dG ôμØŸG q¿EÉa
hCG É¡MGÎLG ø°ùëj ⁄h Ωó¡dGh ∂«μØà∏d á∏HÉb äGAÉæHh ä’ƒ``–h
á≤∏¨e áÑ∏°U πàch áæeRCG É¡fCG ≈∏Y É¡©e πeÉ©J Ée Qó≤H ÉgQɪãà°SG
..áfƒ°üe äÉÑ°ùàμeh äÉjƒgh á°Só≤e äÉKGôJh
CÉé∏ŸG »gh GQk Gô``e É¡ãYGƒH øY âKó– óbh :áãdÉãdG á°UÉgQE’G
…QÉ°†◊Gh …ôμØdG RÉ‚E’G IƒØ°U ¬fq CG Üô©dG ¿hôμØŸG ø¶j …òdG
¥É«°S ‘ ≠dÉH ô≤¡≤Jh õéY ᪰Uh iƒ°S √GQCG ’ ɪæ«H º¡«dEG áÑ°ùædÉH
É¡é¡f »àdG QÉ``μ`aC’G ¢ù«æŒ á«∏ªY »``gh ’CG á«YɪàL’G ¬à«∏YÉa
Ée ≈∏Y É¡«a º¡JÉ«M GƒæaCGh ájôμØdG º¡©jQÉ°ûe ÉghóYh ¿hÒãμdG
»Hô©dG ôμØdG ójóéàH á∏FÉ≤dG ™jQÉ°ûŸGh ÖàμdG øjhÉæY ∂dòH ÉæÄÑæJ
º∏Y ¢ù«°SCÉJ ¤EG á«eGôdG hCG ,(»Hô¨dG hCG) »eÓ°SE’G π≤©dG ó≤æH hCG
ÉæÄL ƒd ,»Ø°ù∏ØdG ∫Ó≤à°SÓd ≥jôW øY áãMÉÑdG hCG »HôY ´ÉªàLG
¬Ø∏N øe ™aGhódG ¿CG óéæ°S QÉμaC’G √òg ƒëf πeÉ◊G CGóÑŸG π«∏ëàd
™e áeAGƒŸG ÒjÉ©Ã §ÑJôJ á«æjOh á«eƒbh á«LƒdƒjójEG ä’ƒªfi
πgDƒŸG øe ¬MôWCG ÉŸÉ£d …ò``dG ∫GDƒ°ùdG øμdh á«YɪàL’G áaÉ≤ãdG
QGôªà°SG ióe Éeh á©LÉf ájQÉ°†M Iƒ£N »g πgh ,∂dòH ΩÉ«≤∏d
¥É«°ùdG ‘ É¡Hô≤à°S »àdG ájQÉ°†◊G äGƒéØdG QGó≤e ºch ?É¡à«∏YÉa
Ωó≤àdGh ¢Vƒ¡ædG ájhGR ¤EG É¡≤Ñ°S øeh á«Hô©dG ∫hódG ÚH …QÉ°†◊G
…IÒãc ∂dP ≈∏Y á∏Ä°SC’Gh ?
¿hó∏N øHG AGQh Ée ¤EG Éfó«©j »HôY ´ÉªàLG º∏Y ‘ ÒμØàdG q¿EG
‘ ÒμØàdGh ,ÊÉ°ùfE’G ´ÉªàL’Gh …ô°ûÑdG ¿Gôª©dG ‘ åëH …òdG
∂∏J ,á«fÉØdG ó°TQ ø``HG äÉÑàY ¤EG Éfó«©j á«Ø°ù∏ØdG á«dÓ≤à°S’G
âæ°ùMCGh IQÉ°†◊G É¡àØ≤∏àa ÉgQɪãà°SG ø°ùëf ⁄ á«aô©e ¥ƒ≤°T
ƒg ∂dPh áæ≤àe á«aô©eh ájôμa á°SQɇh π©a ᣰSGƒH É¡àZÉ«°U
!..»≤«≤◊G ¿ÉgôdG
ájÉ¡ædG ‘ ܃∏£ŸG ¿EG ¥É«°ùdG äGP ‘ ∫ƒ≤dG ¤EG ¢ü∏îf ¬«∏Yh
ÜQÉéàdG âfÉc Ék jCG ,¬àª¶fCGh ¬JGhOCG hCG ¬dƒ≤Mh ôμØdG á∏Ä°SCG ójóŒ
ƒg ܃∏£ŸG .äGAɪàf’Gh äÉ«°Uƒ°üÿG âfÉc Ék jCGh ,äÉ«£©ŸGh
¿CG hCG ,çó◊G iƒà°ùe ≈∏Y ¿ƒμJ ⁄É©∏d IAGôb ÉfóMCG Ωó≤j ¿CG
,√OƒLh ôeCG ¬≤∏≤j øe πc ΩɪàgÉH ôKCÉà°ùJ ájOƒLh á∏μ°ûe Òãj
OƒLƒdG á°SQɇ í«àJ á≤«≤◊G ™e IójóL ábÓY Å°ûæjo ¿CG hCG
ƒg ∂dP !.. ¿ÉgôdG ƒg ∂dP ..QÉgOR’Gh ¥É≤ëà°S’G π«Ñ°S ≈∏Y
.!..¿ÉgôdG
Mu720@gmail.com

..“…ÉjDhôdG” ’ “ájDhôdG ÖMÉ°U” áYÉé°ûHh
á«ægòdG ∂∏J q¿EG ¤hC’G á°UÉgQE’G ¥É«°S ‘ ∫ƒ≤dG ÉææμÁ ¬«∏Yh
óH’ ¿Éc »àdG á«°SÉ°SC’G ÖfGƒ÷G øe á∏K ÉæJó≤aCG á∏YÉaÓdG á«dÉ°†ædG
•ƒ£ÿG É¡Ø°UƒH É¡©°Vh Üô©dG øe …ôμØdG π≤◊G ‘ Ú∏¨à°ûª∏d
:É¡æeh …ôμØdG º¡dɨà°TGh º¡∏ª©d á°†jô©dG
…ôμØdG ∑Gôë∏d á°ù°SDƒŸGh áÑ°üÿG QÉμaC’G QÉμàHG ‘ π°ûØdG .∫É©ØdG
hCG ájƒ¨∏dG õLGƒë∏d ábQÉN á«eƒ¡Øe äGhOCG QÉμàHG ‘ π°ûØdG ..á«aGô¨÷G hCG á«eƒ≤dG
¿C’ á«°ûeÉ¡dGh á``dõ``©`dG ¤EG É``eƒ`
k `ª`Y ájôμØdG ™jQÉ°ûŸG â``dBG É¡JGÌYh É¡JÉeRCG øe ¬«dEG íæŒ Ék æeBG É©k Jôe É¡«a óŒ ⁄ äÉ©ªàéŸG
™bGƒdG IQƒ°U äGòH É¡≤aGôj É¡JQƒ°U πªëj …òdG É¡∏X äóLh ɉEGh
..á«FÉHƒW ájÒ¶æJ ôWCG ‘
á«ægòdG ø``e QGó``ë``f’Gh á«dƒª°ûdG á«∏≤Y ó©H ɪ«a â``dƒ``– çóëj ÉŸ Ék eÉ“ Ók Kɇ ∫ƒëàdG Gògh ájÉ°UƒdG á«∏≤Y ¤EG á«°ùcQÉŸG
…ôμØdG π≤◊G ‘ Ú∏¨à°ûŸG ¢†©H Ö°üf å«M ájôHÈdG äÉ©ªàéŸG ‘
ó°ùéàa ácΰûŸGh áeÉ©dG º«≤dGh ájô◊G ≈∏Y ÉjÉ°UhCG º¡°ùØfCG
IƒÑædÉH √QhO Qƒ°üJ ¤EG º¡°†©H π°Uh ¿CG ¤EG ᪶©dG ¿ƒæL º¡jód
..ádÉ°SôdGh
á≤∏©àŸG á«ægòdG ÖfGƒ÷G ¤EG Éæbô£J ¿CG ó©H :á«fÉãdG á°UÉgQE’G
¤EG ¥ô£àf …ôμØdG π``≤`◊G ‘ Ú∏¨à°ûŸG ió``d QÉ``μ` aC’G ΩÉ°ùJQÉH
∫ɨà°T’Gh ájôμØdG á°SQɪŸG äGP ‘ øeÉμdG π∏ÿG IQƒ°U ìÉ°†jEG
∫ɪYCG ¥É«°S ‘ “á«∏YÉaÓdG” øjƒμJ ¤EG ∫BG …òdGh …ôμØdG êÉàfE’ÉH
á«ë°V ¬fq CÉH »Hô©dG ôμØŸG ±Î©«d” ∫ƒ``bCG Éægh ,Üô©dG øjôμØŸG
,“¢TÉ©ŸG …QÉ°†◊Gh »YɪàL’G ¬©bGh á«ë°V ¿ƒμj ¿CG πÑb √QÉμaCG
äGõéæŸGh äÉÑ°ùμàŸGh »ª«gÉØŸGh …ôμØdG êÉàædG ∫ƒëàj ɪæ«ëa
…ôμØdG ≈ª©dGh ∞∏îàdG êÉàfE’ ä’BG ¤EG á≤«à©dGh áÁó≤dG ájôμØdG
äGQÉ©°ûdG ºLÎJ áNQÉ°U á«LGhORG ‘ ¢û«©fh »LƒdƒjójE’G Oƒª÷Gh
êÉàfE’G áaO óæY Éæg ∞≤f ¿CG óH’ ÉæfEÉa ,ÉgOGó°VCÉH É¡«a øjhÉæ©dGh
Iƒ¡dG ô¨K ∞°ûàμæd ’k hCG º«gÉØŸG ∂∏J ™``e πYÉØàJh ∫hGó``à`J »àdG
áZôØe áàHÉK á«μ«°SÓc øjhÉæY,ÖYôŸG ∫ƒëàdG ∂dP ‘ á∏°UÉØdG
ájôM,á«WGô≤ÁódG,ájô◊G” É¡JGQÉ©°Th É¡ª«gÉØe ∂«μØJ øe
(ïdEG..,ÊóŸG ™ªàéŸG,»WGô≤ÁódG ∫ƒëàdG,áHhô©dG,ÒÑ©àdGh …CGôdG
É¡dhGóJ øe »HôY ∞≤ãe …CG äÉMhôWCG ƒ∏îJ ’ OÉμJ áàHÉK øjhÉæY
á≤∏©àŸG º«gÉØŸG áZÉ«°U IOÉYE’ ádhÉfi ≈fOCG Qƒ¡X ¿hO É¡MôWh
q¿EG ,»``FÉ``‰E’Gh …ƒ°†¡ædG ≈àM hCG »°SÉ«°ùdGh »YɪàL’G Ò«¨àdÉH
áeƒ¶æe ‘ ôªà°ùe OGô£°VÉH Ò¨àJ É¡JÉμÑ°ûH ÉeƒªY
äÉ©ªàéŸG
k
Ú«YɪàL’G Ú∏YÉØdG QGhOCG äÉYôØJh ,É¡JGAÉæH ,É¡JÉbÓY,É¡bÉ°ùfCG
≈∏Y ájô¶ædG ¢ù°SC’Gh ájôμØdG iDhôdG âÑ∏°üJ ¢ùμ©dG ≈∏Yh ,É¡«a
á«μ«JÉà°SEG ó≤fCG ɪæ«M »æfEG ,»Hô©dG …ôμØdG É¡bÉ«°S ‘ ∫ƒ≤©ŸG ÒZ
ióMEÉc º«gÉØŸGh äGQÉ©°ûdG ¿CG ø≤«àe »æfC’ äGQÉ©°ûdGh º«gÉØŸG
É¡fƒc ¿Éμà ᫪gC’G øe …ôμØdG π≤◊G ‘ ájôμØdG á°SQɪŸG IóªYCG
,º««≤àdGh ájDhôdG •É``‰CG ∫óÑàJ ¬dÓN øe …ò``dG »°SÉ°SC’G πNóŸG

¬«LƒJ ¥É«°S ‘ É«k ∏L ∂``dP ¢ûbÉæædh »Hô©dG ∞≤ãª∏d »≤«≤◊G
:á«dÉàdG äÉ°UÉgQE’G
á«ægòdG” ∂«μØJ ¤EG Ögòf ¤hC’G ÉæàdhÉfi ‘ :¤hC’G á°UÉgQE’G
…ôμØdG π≤◊G ‘ Ék eƒªY Ú∏¨à°ûŸGh Üô©dG øjôμØŸG iód “IóFÉ°ùdG
’EG »g Ée »àdG ájôμØdG á«ægòdG ¢ù°SCG ‘ ≠«∏H ¬HÉ°ûJ áªK ∑Éæ¡a
™ªàéŸG ‘ IóFÉ°ùdG á«YɪàL’G á«ægòdG øY IQƒ£àe ádÉM hCG ¢SÉμ©fG
¬æY çóëàj ɪc“»∏Ñ≤dG ôμØdG á«dƒª°T” É¡ª°üj »àdGh »Hô©dG
á«Lƒdƒ«°Sƒ°S IAGôb:“á«WGôbhóÑdG” ¬HÉàc ‘ ódÉÿG ¿É°ùZ QƒàcódG
‘ IóFÉ°ùdG á«ægòdG ¬«a π∏ëj …òdGh “á«Hô©dG äÉ«WGô≤ÁódG ‘
Éjk Qƒ©°T Ò°ùe »∏Ñ≤dG ™ªàéŸG ‘ OôØdG q¿EG“:∫ƒ≤dÉH »Hô©dG ™ªàéŸG
q¿C’ ∑QÉ°ûj ¿CG ¬«∏Y,áYɪ÷G ÇOÉÑŸ ácQóeh á«YGh ájƒØY IQƒ°üHh
ôNBG ™°Vƒe ‘h “á«Yɪ÷G äGQƒ°üà∏d ójó¡J ƒg ácQÉ°ûŸG ΩóY
É«k YɪàLG áØ«μe äÉ©ªàéŸG √òg ‘ OôØ∏d á«ægòdG IÉ«◊G” :∫ƒ≤j
≥HÉ°ùdG ≈£©ŸG ¤EG Ék °SÉ«b π«∏ëàdG ÉææμÁ Éæg øe ,“GóL
k …ƒb πμ°ûH
¬à«∏YÉa ≥«≤– ¿CG ºgh øe ≥∏£æJ »Hô©dG ôμØŸG á«ægP q¿EG ∫ƒ≤dÉH
∫ƒª°ûdG √QÉμaCÉH ≈YGóJ GPEG ’EG ≥≤ëàj ’ »YɪàL’G ¥É«°ùdG ‘
Ò«¨àdG π«Ñ°S ‘ á¨dÉH Iƒ£N Ωóbh á¡L øe á«°ü°üîJÓdGh Oó©àdGh
q¿EÉa Éæg øe ,iô``NCG á¡L øe ƒg ∫hC’G ÉgóFGQ ¿ƒμj »YɪàL’G
ΩÉ©dG ¿CÉ°ûdÉH Ék «dƒª°T Ék ªà¡e ¬°ùØf Ö°üf …òdG »Hô©dG ôμØŸG IQƒ°U
∫É°†ædG ⁄É©e ≈∏Y É«k ægP â°ù°SCÉJ áeÉ©dG º«≤dG øY É«k dhCG Ék ©aGóeh
á«°SÉ°SC’G ¬eÉ¡e øY É¡H π¨°ûfGh è«LCÉàdGh ¢û««éàdGh ôjôëàdGh
QÉμaC’G ≥∏Nh AÉæÑdGh IAGô≤dG IOÉYEGh Ò°ùØàdGh º¡ØdG ≈∏Y áªFÉ≤dG
»àdG á«≤«≤◊G äÉ°û©æŸG √ó°ùL ‘ ódƒJh ™ªàéŸG ¬ÑæJ »àdG áÑ°üÿG
É¡°ù°SCG ≈∏Y »àdG QÉμaCÓd πYÉØdG êÉàfE’Gh …ôμØdG ∑Gôë∏d ¬©aóJ
Ò«¨àdGh ∫É°†ædG ΩÉ¡e √óæY âÑ∏qn ¨J ób ,√QOGƒHh Ò«¨àdG íª∏e º°ùJôj
ôμØŸG IQƒ°U »g øjCG ∫AÉ°ùJCG Éægh ,Ò°ùØàdGh º¡ØdG πZÉ°ûe ≈∏Y
AÉæHh ¥ƒ≤◊Gh äÉjô◊G øY ´ÉaódG ä’hÉfi π°ûa ó©H Ωƒ«dG »Hô©dG
πKÉ“ â°ù«dCG…»WGôbƒÁódG Ò«¨àdG çGó``MEG hCG Êó``ŸG ™ªàéŸG
!…ájQɪ©à°S’G äÉcô◊G ¿ÉHEG π°TÉØdG π°VÉæŸG IQƒ°U
IôμØH Ók ãe Üô°†fh ¥É«°ùdG Gòg ‘ áÑ°üÿG QÉμaC’G øY çóëàf
ÉæaÓàNG hCG ÉæbÉØJG øY ô¶ædG ¢†¨H äGQÉ≤dG âMÎLGh ïjQÉàdG äÈY
“ïjQÉàdG ájÉ¡f” Iôμa »gh ÉgQƒ°üJ IQhÒ°S hCG É¡FÉæHh É¡FOÉÑe ™e
á∏«NódG IôμØdÉH É¡ª°Uh Üô``©` dG øjôμØŸG ø``e º``c,É``eÉ``jƒ``cƒ``Ø`d
∫ƒ≤©dG øe ºc Ωƒ«dG ∫AÉ°ùJCGh ,á«aGôÿGh ádÉ©ØdG ÒZh á«≤£æeÓdGh
º¡àYóa øjôμØŸGh ÜÉàμdG øe â∏¨°TCG ºc,?IôμØdG ∂∏J âMÎLG ób
ájôμØdG äÉLÉàædG øe ºc.?É¡à°ûbÉæeh É¡«∏Y Ö«≤©àdGh É¡∏«∏– ¤EG
.?ÉgÒ°ùØJh Égó≤f Aƒ°V ≈∏Y hCG É¡Fƒ°V ≈∏Y â°ù°SCÉJ
¤EG áLÉëH Éææμdh “á«HôY ïjQÉJ ájÉ¡f” ¤EG áLÉëH øëf ∫ƒbCG ’
É¡LÉàëf !..ïjQÉàdG ájÉ¡æH ∫ƒ≤dÉH ÉeÉjƒcƒa É¡∏ªM »àdG ICGô÷G ∂∏J
“áeÉY OGôaC’G ∫ƒ≤Y” ∫ƒ≤©dG ∑ôëj »Ñ∏°S √ÉŒGq ‘ óMGh ¢Vô¨d
IôXÉæŸGh π«∏ëàdGh IAGô≤dG IOÉ``YEGh º¡ØdGh Ò°ùØàdG ƒëf º¡©aój
IOÉYE’ QÉ°ùe Gƒª°SÒdh ájôμØdG ºgOóY GhOóé«dh º¡JGhP Gƒª¡Ø«d
áë°VGh ájDhôH ïjQÉàdG äGQÉ°ùe Gƒé¡àæ«dh º¡dƒM øe çGóMC’G AÉæH

êGôHC’G” ‘ Úμ°ùàdG ÚHh “áÑîædG ΩÉghCG“`H º°UÉ≤dG ∞°UƒdG ÚH
ìÉæL ™``bGh ™e ¬YGô°U ‘ »Hô©dG ôμØŸG IQƒ°U §ÑîàJ “á«LÉ©dG
IQƒ°üdG ∂∏J ,á«Hô©dG äÉ©ªàéŸG ¥É«°S ‘ »YɪàL’G ∫ƒÑ≤dG
ÒKCÉàdG ºéM ƒg É¡«a º««≤à∏d ó``MhC’G QÉ«©ŸG ¿Éc »àdG á«HÉÑ°†dG
¬μjô–h ≠«∏ÑdG √ó≤fh ≥«ª©dG ¬MÉ◊EG ¥É«°S ‘ ôμØŸG ¬cÎj …òdG
¬JÉMhôWCÉH á«°SÉ«°ùdG á£∏°ùdG ±óg ƒëf Öjƒ°üàdG äGQÉ°ùŸ ÜhDhódG
øY ó©ÑdG πc Gó«©Hh
Ék ≤«ªY Ék ª««≤J ∫GõJ ’h âfÉc ,¬JÉ«HOCGh √QÉμaCGh
k
á«∏YÉaÓdG“`H ¬à«ª°ùJ iƒgCG Ée hCG “áÑîæ∏d” »≤«≤◊G Ωƒ¡ØŸG ∂«μØJ
¬≤ªY â°ûÑf »àdG ádƒéÿG ä’hÉëŸG ¢†©H ó‚ …ò``dG “ájôμØdG
¥É«°ùdG ‘ ᨫ∏H É¡fCG ÒãμdG øX ä’hÉfi â«≤H ɪæ«H ,√OÉ©HCG â∏∏Mh
ºμ◊G π«Ñ°S ‘ …óéŸG ÒZh óMhC’G QÉ«©ŸG äGP ‘ á©HÉb â∏X ¬JGP
.™ªàéŸG ábÉ«°S ‘ ¬eóY øe ôμØŸG á«∏YÉa ≈∏Y
…ò``dGh “áÑîædG” Ωƒ¡Øe ∂«μØàd √ò``g á©°VGƒàŸG »``à`dhÉ``fi
q¿CG ≈∏Y á``d’O “ájôμØdG á«∏YÉaÓdG” Ωƒ¡Øà Ék `ehO ¬æY ¢†«©à°SCG
ɉEq Gh ¬à≤«≤M QÉ°ùe ‘ êGôHC’G hCG äÉeÉ≤dÉH ±Î©j ’ …ôμØdG π≤◊G
≥«Ñ£àdG ‘ É¡àZÓHh É¡àeƒÁOh É¡à«LÉàfEG ≥ªYh QÉμaC’G IhGô°†H
»JCÉJ ,á«YɪàL’G áaÉ≤ãdG äGôØ°T ™e áeAGƒª∏d áã«ã◊G É¡à«fÉμeEGh
™bGh ∫ƒM åjóë∏d É¡à°ü°üN á≤HÉ°S ä’É≤Ÿ GOGóàeG ádhÉëŸG √òg
äÉ°VÉflh »LƒdƒjójE’G ¬JÉÑ°S åYGƒH ÚH ô°UÉ©ŸG »Hô©dG ôμØdG
óæY ±ƒbƒ∏d Ωƒ``«`dG π``°`UC’G É¡°Vƒÿ CÉ«¡àj ¿CG ó``H’ »àdG Ò«¨àdG
á«dÉàdG OÉ``©`HC’G å«M øe ¬«a Ú∏¨à°ûŸGh Ú∏eÉ©∏d »æ¡ŸG øjƒμàdG
,á«∏«∏ëàdG ºgQƒ°Uh ájôμØdG º¡LPɉ ,º¡©jQÉ°ûeh ºgQÉμaCG):
áHhDhódG º¡àYÉæ°U ,ºgOÉ«Mh º¡à«Yƒ°Vƒe,º¡à«∏YÉah º¡à«bGó°üe
OGôaCG äGQƒ°üJ ≈∏Y ÒKCÉàdG ‘ ≠dÉÑdG Qhó``dGh »YɪàL’G ÒKCÉà∏d
.(¬JÉbÉ«°Sh ™ªàéŸG
≈∏Y πª©f »àdG ,ájôμØdG á«°üî°û∏d á∏eÉμàŸG á«æÑdG »g ∂∏J
π«YÉØe øe Ó©Øe É¡«a ô°üæY πc πãÁ á«°SÉ°SCG ô°UÉæY ¤EG É¡μ«μØJ
…òdG ¥É«°ù∏dh ¬ÑMÉ°üd ájôμØdG á«∏YÉØdG ºéM Oóëj …òdG ó≤ædG
á«aô©ŸG IóMƒdG ΩÉ°üØfEG ¬LGƒj Ωƒ«dG »Hô©dG ôμØdÉa ,¬«a §°ûæj
¢ù«d ∂dPh ¬cÎj …òdG ÒKCÉàdG ºéM ¤EG Ék °SÉ«b É¡«∏Y Ωƒ≤j »àdG
≈∏Y á«dÉ°†ædG á«∏≤©dG á檫g ‘ ¢üî∏àj »eƒªY ôKDƒŸ áé«àf iƒ°S
.áaô©ŸGh ôμØdG ¿hDƒ°ûH Ú«æ©ŸG ≈∏Yh á«aÉ≤ãdG äÉMÉ°ùdG
™bGƒdG IAGôb ‘ Ióªà©ŸG á∏eÉ°ûdG äÉjô¶ædG ´ó°üJ
ô°ùØj øªa
q
.!»Hô©dG
áZÉ«°U ≈∏Y ICGô÷G …ôμØdG π≤◊G ‘ Ú∏¨à°ûŸG ¿Gó≤a ô°ùØj øeh
,!»YɪàL’Gh …ôμØdG Ö°üÿG äÉbhCG ‘ iDhôdGh äÉjô¶ædG
Aƒ°V ‘ á«°SÉ«°ùdGh á«LƒdƒjójE’G ™jQÉ°ûŸG QÉ«¡fG ô°ùØj ø``eh
.!∑ôëàŸG ™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y áYQÉ°ùàŸG ä’ƒëàdG
¤EG ‘É≤ãdG ÜÉ£ÿG ‘ ádhGóàŸG äGQÉ©°ûdG ∫ƒ``– ô°ùØj ø``eh
,!É¡JÉ«ª°ùe ÒZ ≈∏Y Aɪ°SCG
áØdÉ°ùdG ó≤ædG äÓYÉØe áYƒª› óæY ∞≤f Éæ∏©éj ∂``dP πc
™bGƒdG IAGô``bh IQƒ°üdG ≠«∏ÑJ ‘ Üô``bC’G »ª««≤àdG QÉ«©ŸG É¡Ø°UƒH

13

iDhQ

Ω2013 ƒ«dƒj 4 ≥aGƒŸG `g 1434 ¿ÉÑ©°T øe 25 ¢ù«ªÿG

ájDhQ

ΩGóà°ùe QGô≤à°S’ ájó«¡“ á∏Môe

á∏eÉ°T ájOÉ°üàbG á«eƒj
ô°ûædGh áaÉë°ü∏d ÉjDhôdG á°ù°SDƒe ÉgQó°üJ

¢ùeCG …ô°üŸG ¢û«÷G ÉgòîJG »àdG äGAGôLE’G πμ°ûJ ¿CG ¤EG ¬∏c ⁄É©dG ™∏£àj
áªμëŸG ¢ù«FQ ∞«∏μJh ,ÉàbDƒe Qƒà°SódÉH πª©dG 𫣩àH á«°VÉ≤dGh ;AÉ©HQC’G
∞°ü©J »àdG á«°SÉ«°ùdG áeRC’G øe ÉLôfl
,OÓÑdG ¿hDƒ°T IQGOEÉH ájQƒà°SódG
k
ójDƒeh ¢VQÉ©e ÚH Ée ´QGƒ°ûdG ¤EG Újô°üŸG ÚjÓe êhôN ¤EG äOCGh ,ô°üÃ
.»°Sôe z∫hõ©ŸG ¢ù«Fôdz`d
ø∏YCG »àdG ¢û«÷G ≥jôW áWQÉN …ODƒJ ¿CG øe ¬©ªLCÉH ⁄É©dG ±ƒq îàj ɪc
,´Gô°U áaÉM ¤EG ¬àeôH ó∏ÑdG ôLh πH ,Ì``cCG ™°VƒdG ËRCÉ`J ¤EG ,¢ùeCG É¡æY
.É¡æe ¬LhôN Ö©°üj »∏NGO ∫ÉààbG áeGhOh
,äÉ櫪£àdG øe Qób ÈcCG πªëj ¿CG ∫hÉM …ô°üŸG ¢û«÷G ¿É«H q¿CG ∂°T’h
ôμ°ù©dG πNóJ Oƒ¡Y ¤EG IOƒY ¢ù«d çóëj Ée q¿CG ∫ƒM ,É©e êQÉî∏dh πNGó∏d
¤EG ≈©°S πH ,áÑîàæŸG á«fóŸG á£∏°ùdG ≈∏Y …ôμ°ùY ÜÓ≤fG hCG ,á°SÉ«°ùdG ‘
∫ɪàcG Ö≤Y ÉgóeCG AÉ°†≤fGh á«FÉæãà°S’G äGAGôLE’G √òg á«q ∏Môe ≈∏Y ó«cCÉàdG
á«°SÉFQ äÉHÉîàfG É¡«∏J á«dÉ≤àfG á∏Môe øª°†àJ »àdGh ,áæ∏©ŸG ≥jô£dG áWQÉN
øe óMCG …CG AÉ°übEG hCG ∫õY ΩóY ájôμ°ù©dG á°ù°SDƒŸG øª°†J ¿CG ≈∏Y ,á«fÉŸôHh
á∏MôŸG ‘ á°UÉN ,á«°SÉ«°ùdG á«q ∏ª©dG ‘ ácQÉ°ûŸG øe ¬JGQÉ«q Jh ™ªàéŸG AÉæHCG
áaÉc º°†J áæ÷h äGAÉØc áeƒμM π«μ°ûJ øª°†àJ »àdG áægGôdG á«dÉ≤àf’G
.á«fÉŸôHh á«°SÉFQ äÉHÉîàf’ áÄWƒJ ,ájQƒà°SódG äÓjó©àdG á©LGôŸ ±É«WC’G
»°SÉ«°ùdG πÑ≤à°ùŸG ôjô≤J á¡÷ ᪰SÉM ¿ƒμà°S á«dÉ≤àf’G á∏MôŸG q¿CG ∂°T’h
q GPEÉa ,ô°üŸ
ájODƒŸG äÉjÉ¡ædG ¤EG É¡H ∫ƒ°UƒdGh ´É°VhC’G ÜÉÑàà°SG É¡dÓN ”
Êóe ºμM ¤EG …ODƒ«°S ∂dP q¿EÉa ;á«fÉŸÈdGh á«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G ¥hóæ°U ¤EG
ìÉéædG Öàμj ⁄ ƒd ɪ«a ∂dP ¢ùμY ∫É◊G ¿ƒμ«°Sh ,¿É``cQC’G ó«Wh ,ï°SGQ
ÜÉÑdG íàØ«°S ∂dP q¿EG å«M ,áeƒ°SôŸG ±GógC’G ≥«≤– ‘ á«dÉ≤àf’G IÎØ∏d
ÊóŸGh ºμ◊Gh á«WGô≤ÁódG ¿ƒμà°Sh ,á«KQÉc ä’ɪàM’ ¬«YGô°üe ≈∏Y
.ÉgÉjÉë°V ∫hCG É«k ª∏°S á£∏°ùdG ∫hGóJh

IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ
ôjôëàdG ¢ù``«FQ

»`` FÉ£dG óªM øH º``JÉM
ôjôëàdG

24479885 :∞JÉg
info@alroya.info

OÉ°üàb’G
230 , 208 :∫ƒfi

businessdesk@alroya.info

äÉ«∏ëŸG
244 , 242 :∫ƒfi

localdesk@alroya.info

á°VÉjôdG
239 :∫ƒfi

sportdesk@alroya.info

ádÓ°U Öàμe
23295546 ¢ùcÉah ∞JÉg
salalah@alroya.net

äÉfÓY’G
24479888 :∞JÉg
ads@alroya.info

äÉcGΰT’Gh ™jRƒàdG
24479886 :∞JÉg
24479889 :¢ùcÉa
™``jRƒàdGh á`YÉÑ£dG

É¡«ÑJÉc ô¶f á¡Lh øY ɉGh Iójô÷G …CGQ øY IQhô°†dÉH È©J ’ IQƒ°ûæŸG AGQB’G

á«eƒμ◊G äÉ°ù°SDƒŸG ‘ ΩÓYE’G äGQGOEG ∞©°V

!áæàØdG QGô°T ∫hCG »ØFÉ£dG πë°ùdG ...ô°üe

»©°û©°ûdG ó«©°S øH óªfi .O
Iójô÷ÉH á«∏ëŸG QÉÑNC’G áëØ°U ‘ Égô°ûæd á«∏ëŸG
¿CGh ,á«còdG áeƒμ◊G ô°üY ™e Ö°SÉæàj ’ Gòg q¿EÉa
‘ ΩÓ``YE’G äGQGOEG »ØXƒe ™«ªL Oƒ¡L ô°üà≤J
q¿C’ iÈμdG áeÉ£dG ∂∏àa º¡JGQGRh QÉÑNCG á«£¨J
∂dP øe π≤KCG πª◊Gh ÒãμH ∂dP øe ÈcCG ô``eC’G
.¿ÉæWC’G ÚjÓÃ
√òg ∑Qó``J ¿CGh QRBÉ```ŸG ó°ûJ ¿CG Öéj Éæg ø``e
ô£ÿG áYɶa ΩÉY πμ°ûH äÉ°ù°SDƒŸG hCG äGQGRƒ``dG
á«é«JGΰSEG ¿ƒμJ ¿CG Öéj Gò¡d É¡«dEG ¬LƒŸG ºgGódG
áeÉ©dG äÉbÓ©dGh ΩÓ``YE’G äGQGOEG πª©d IójóL
á°SÉ«°S äGóMƒdG √ò¡H ΩÓYE’G »ØXƒŸ ™°VƒJ ¿CGh
á«Ø«c ≈``∏``Y A’Dƒ```g ÜQó```j ¿CGh Ió``jó``L á``«``eÓ``YEG
¿CGh AÉ°†«ÑdG ≥FÉ≤◊ÉH AGOƒ°ùdG äÉ©FÉ°ûdG á¡LGƒe
õ«ØëàdGh π«gCÉàdGh ÖjQóàdG ∫ÓN øe ∂dP ¿ƒμj
√QhóH ΩÉ«≤dG ™«ª÷G ™«£à°ùj ≈àM …ƒæ©ŸGh …OÉŸG
øŸ OÉ°UôŸÉH Gƒfƒμj ¿CGh ¬Lh πªcCG ≈∏Y ¬H •ƒæŸG
k «∏°†J hCG GAk ƒ°S äGQGRƒdG √ò¡H OGQCG
hCG IQGRh πμa Ó
Öàμj Ée øY ádhDƒ°ùe á°UÉN hCG á«eƒμM á°ù°SDƒe
q¿EÉa äÉ£dɨŸG hCG ÖjPÉcC’G πμH â«°VQ q¿EÉa É¡æY
…ODƒj º«°ùL CÉ£N ∂dPh á∏H Ú£dG ójõj ±ƒ°S ∂dP
™«ªé∏d ∫ÉéŸG íàØjh á«Ñ∏°S á«ægP IQƒ°U ¤EG É¡H
π∏°†j √Qhó``H Gò``gh É¡«a øe ≈∏Yh É¡«∏Y Öjòμà∏d
™≤J Éægh áHôîŸGh IôeóŸG QÉμaC’G èLDƒjh ™ªàéŸG
øe â∏©Lh OôdG â∏ØZCG »àdG á¡÷G ≈∏Y á«dhDƒ°ùŸG
≈∏Y »æ¨jh ¬FGƒg ≈∏Y iOɪàj iOɪàj ¿CG ójôj
. √Ó«d
≈∏Y Öéj IQÉKE’Gh áæàØdGh π«∏°†àdG ÜÉH ¥ÓZE’h
á£dɨe πc ≈∏Y OôdG IóMh πc ‘ ΩÓYE’G äGQGOEG
’h É¡«dEG IAÉ°SEÓd ±ó¡J á°Tƒ°ûe ≥FÉ≤M hCG áHòc hCG
.ÜQɨdG ≈∏Y πÑ◊G ∑ÎJ
á«eƒμ◊G äÉ°ù°SDƒŸGh äGóMƒdG ÖdÉ£f GÒ
k `NCG
∂∏J ‘ É``¡``«``dEG Ö°ùæJ äÉ``£``dÉ``¨``e …CG ≈``∏``Y Oô``dÉ``H
∂dòd ô°TÉædG ÊhÎ``μ``dE’G ™bƒŸG ∂dP hCG á∏«°SƒdG
âcÉ°ùdÉa ≥◊G øY äƒμ°ùdG ΩóYh ÜPÉμdG ÈÿG
Ò«¨J ᫪gCG ºàëj ɇ ¢SôNCG ¿É£«°T ≥◊G øY
Éà áeÉ©dG äÉ``bÓ``©``dGh ΩÓ```YE’G äGQGOEG á«°SÉ«°S
π°UGƒàdG äGƒ``æ``bh á``«``cò``dG á``eƒ``μ``◊G ™``e ≥``aGƒ``à``j
.»YɪàL’G
Salalah9@yahoo.co.uk

a.alrahbi@ymail.com

¿ƒ«ÿG ó«°TQ

ÒÑμdG QhódGh ΩÓYE’G ᫪gCG ≈∏Y ¿ÉæKG ∞∏àîj ’
..áeÉ©dGh á°UÉÿG IÉ«◊G ‘ ¬Ñ©∏j …òdG …ƒ«◊Gh
áé«àf ⁄É©dG √ó¡°ûj …òdG πFÉ¡dG Qƒ£àdG π°†ØHh
â∏©L »àdG á«còdG á«æ≤àdGh áãjó◊G É«LƒdƒæμàdG
GôKD
k ¿ƒμj ᣫ°ùÑdG ≈∏Y ¢û«©j øe πc
k ƒeh ɪ¡e
.IÉ«◊G √òg ‘ ’k É©ah
∫ÓN ø``eh »∏ëŸG Éæ©ªà› ‘ ÒãμdG ≈©°ùjh
ô°ûÑdG ™e π°UGƒàj ¬à∏©L »àdG áãjó◊G á«æ≤àdG Gòg
ÒZ ‘ É¡eGóîà°SG ∫hÉëj ,OÓÑdG êQÉ``Nh π``NGO
åH hCG áæàØdG hCG IQÉ``KE’G ó°ü≤H í«ë°üdG ÉgÉæ©e
¬ªg ¿C’ ™ªàéŸG •É°ShCG ÚH ¥É≤°ûdGh ±ÓÿG ìhQ
IQÉàa Ée áHòμd ÉLhôe
hCG GÒ
k
k ãe ¿ƒμj ¿CG »°SÉ°SC’G
hCG ôjRh ≈∏Y Iôeh áæ«©e IQGRh ≈∏Y ¬aò≤H »eôj
hCG IQÉKE’G hCG Ò¡°ûàdG ó°ü≤H Ée ¢üî°T hCG ∫hDƒ°ùe
á«Hƒ≤©«dG äÉLÉ◊G ÌcCG Éeh ܃≤©j ¢ùØf ‘ áLÉ◊
√òg »YɪàL’G π°UGƒàdG §FÉ°Sh ‘ ÉgógÉ°ûf »àdG
IAÉ°SE’G hCG QÉμaC’G è«LCÉJh AÉ°†¨ÑdG É¡aóg ΩÉjC’G
ójó°ûdG ∞°SCÓd ...í∏°üªàdG hCG áë∏°üŸG ó°ü≤H
™ª°ùf ≈àM Éqæc Éeh ÉgÉæØdCG Ée áeGó¡dG QÉμaC’G Gòg
Ò¨j …òdG ¿ÉëÑ°S øμd ..π«°UC’G Éæ©ªà› ‘ É¡H
.Ò¨àj
q ’h
™bGƒe ∫Ó``N øe ßMÓf ÉæfCG ôeC’ÉH ¬«æYCG Ée
∑Éæg ¿CG á«fhÎμdE’G áμÑ°ûdÉH »YɪàL’G π°UGƒàdG
äÉ°ù°SDƒŸG hCG äGQGRƒ````dG ø``e ÒãμdG ¤EG IAÉ``°``SEG
GQk ÉμaCG ∑Éæg ¿EGh áeÉ©dG á«∏gC’G ≈àMh á«eƒμ◊G
√òg ó°V ™bGƒŸG √ò``g ‘ ¿hó``J äÉ£dɨeh ìô£J
Ò¡°ûàdG ºàjh ÚdhDƒ°ùŸG hCG äÉ°ù°SDƒŸG hCG äGQGRƒdG
∂∏J QGhR OóY ójõjh ôeC’G iOɪàjh É¡«a øÃh É¡H
™°VƒdG ôªà°ùjh áÄ«°ùŸG ¬àª∏c »eôj ôFGR πch ™bGƒŸG
.ÉkæcÉ°S äGQGRƒdG ∂∏J ∑ô– ¿CG ¿hO GQk ƒ¡°Th Ék eÉjCG
äGQGOEG QhO ƒ``g É``e Ék «æ¡e ’k DhÉ``°``ù``J ìô``£``j É``‡
¿Éc GPEG ?á«eƒμ◊G äÉ°ù°SDƒŸG ∂∏J ‘ ΩÓ```YE’G
≈àMh ΩÓ````YE’G äGQGOEG ≈``∏``Y Ú``ª``FÉ``≤``dG OÉ``≤``à``YG
QÉÑNCG RGôHEG ≈∏Y Ék ªFÉb IQGRƒdÉH áeÉ©dG äÉbÓ©dG
á«fÉ©Ÿ á«fGó«ŸG äGQÉjõdGh ä’ÉÑ≤à°S’Gh IQGRƒ``dG
.™bGƒŸG
»àdG áMƒª£dG äÉ«ŒGΰSE’Gh §£ÿG RGô``HEGh
RÉ```‚EGh É``¡``JGRÉ``‚EG í``«``°``Vƒ``Jh IQGRƒ````dG É¡é¡àæJ
áaÉë°üdG ¤EG QÉÑNC’G √òg ∫É°SQEGh É¡«∏Y ÚªFÉ≤dG

á©«Ñ£dGh ¢SÉædÉH ±ƒØfi øWh øY È©j
q ÜOCG »g ɉEG ,¿ÉjOƒdGh QÉé°TC’Gh
øWh ∫É«M π«°UCG ÜOCG ƒgh ¥ôW øe IÉ«ë∏d Ée Qó≤H ¬≤FGôW ¬d ÜOCG ,IÉ«◊Gh
.πjõL
ÜhÉéàjh) á«°ü°ü≤dG »MRGôdG áYƒª› ‘ ÉYÉÑ£fG ∑ôJ Ée ÌcCG ¿EG
᪰S É¡«∏Y ™∏Nh á¨∏dG ∂∏J ¬H â©à“ Ée ÌcCGh .á¨∏dG ƒg (∫É≤ŸG Gòg Iôμa ™e
.ájôM ÓH ÜOCG Óa .ájô◊G ƒg ÜOC’G
ÖJÉμdG AÉ``eO ‘ …ôŒ »àdG ájô◊Éa ,¢üædG ó°ùL á¨∏dG ¿EG Éæ∏b ¿EGh
¤EG ÖJÉμdG øe Üô°ùàJ É¡fEG .ÉgGhó©H ¢üædG Ö«°üJ ,√QÉ``μ`aCG É¡H π°ùà¨Jh
.IÉ«◊ÉH ¬ëfGƒL Å°†àa ¢üædG
,¬àaÉ≤Kh çGÎ``dG ≈∏Y AÉî°ùH OóªàJ .á«M á¨d GPEG »¡a .IôM á¨d É¡fEG
á«ÑbCG ‘ ´É«°†dG øe ´Qh ¿hO ,á≤«à©dG ¬μdÉ°ùe ‘ Ò°ùJh ¬JGOôØe ™e QhÉëàJ
¬«WÉ©Jh ,ô°VÉ◊G IQDƒH ‘ ∞≤j ÖJÉμdÉa .áæ°SB’G ¬gÉ«e ‘ ¥ô¨dGh »°VÉŸG
áHÉàμdG êGõe ¬H ºμëàjh ô°VÉ◊G äÉ«æØd ï°Vôj ,¬Ñjôbh √ó«©H ,çGÎdG ™e
.áãjó◊G
™«£e ójR ÖjOCÓd áæ«gôdG ájGhQ ¤EG AÉ°†«ÑdG Iô≤ÑdG ¢ü°üb »æJOÉb
òæeh ,øª«dG ™e ÜOC’G Iô°UBG iƒ≤Jh áãjó◊G á«æª«dG QÉKB’G É¡©e OGOõàd êÉeO
á«JB’G äÉjGhôdGh ¢ü°ü≤dG øjhÉæY âYƒæJh AÉHOC’G Aɪ°SCG âdGƒJ Ú◊G ∂dP
.åjó◊G »Hô©dG ÜOC’G áÑàμe ‘ Oóéàeh ™jóH ±Q Éæjód πμ°ûàa ,øª«dG øe

¿ÓYE’Gh ô°ûædGh áaÉë°ü∏d ¿ÉªY á°ù°SDƒe

¬«∏Y ¿hOôj øjòdGh áJÉë°T ÜÉ£îH ÉfòNCG GPEGh .øjó°TGôdG AÉØ∏ÿG ó«é“ ‘
∞∏N IÓ°üdG øY ,áæ°ùdG π``gCG ïjÉ°ûe øe ºgh ,π°üe ±’BG Iô°ûY ™æàe’
¬æe Ö∏W ÉeóæY ,(1954 ä) AÉ£¨dG ∞°TÉc Ú°ùM óªfi »ØéædG ΩÉ``eE’G
Gòg áeÉeE’ Ωó≤àdG (1974 ä) »æ«°ù◊G ÚeCG óªfi ï«°ûdG ¢Só≤dG »àØe
-1930 ¢Só≤dÉH »eÓ°SE’G ô“DƒŸG äÉ«Ø∏N ,»ÑdÉ©ãdG :ô¶fG) ¢Só≤dÉHh ™ª÷G
º¡æe óMCG ôμØj ’h ,IòaÉf AÓ≤©dG áª∏c âfÉc ÉeóæY Gòg π°üM .(1931
.á«°SÉ«°S ¢VGôZC’h ,ôNB’G Ögòe ¥GÎNÉH
Ö°ùdG
qn ¿C’ ,áæàØdG ∞«°S ¥É°ûàeG ’EG ó°ü≤j Óa ,Gòg ÒZ ∫ƒ≤dG ójôj øen
∫ƒëàdÉa ,QƒÑãqo dGh πjƒdÉH á≤£æŸG ܃©°T ≈∏Y »JCÉ«°S ,¢ùμ©dÉH hCG ,ÒØμàdG πHÉ≤e
ôJh ≈∏Y »ØFÉ£dG ÜPÉéàdG ¢û«©f øëfh ,¬JQƒ£N ¬d ô``NBG ¤EG Ögòe øe
¢Uƒ°üÿG ¬Lh ≈∏Yh ,¬«dEG áÑ°ùædÉH á«ØFÉ£dG Èà©J …òdG ,»°SÉ«°ùdG ΩÓ°SE’G
qo ,Ék «Ñgòe á£∏àîŸG ¿Gó∏ÑdG ‘
.á£∏°ùdG Ö°ùμd áÑ°üÿG áHÎdG
’ ,¬àé¡d äóà°TG ɪ¡e ±ÓÿGh ,¬JÈf äóYÉ°üJ ɪ¡e ÜÉ£ÿG ¿CG ÒZ
ôHÉæŸG ≈∏Y ,ÚjÒØμàdGh ÚHu É°ùdG øe ,áæàØdG AÉ¡≤a õaÉ≤J ’ƒdh ,áÁô÷G QÈj
ÉeóæY »ØFÉ£dG Ö°†¨dG óYÉ°üàj ,º©f .ó◊G Gòg ¤EG iOÎj ôeC’G ¿Éc Ée
ÚØdÉîŸG øe ¢ü∏îàdÉH ,¬æe ™ª°ùeh iCGôe ≈∏Yh ,ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ ÖWÉîjo
¬H ÖWÉN Ée Gòg !¢ù«FôdG ÉjÉYQ øe GhCÉ£NCG hCG GƒHÉ°UCG ¿EG ºgh ,ÖgòŸÉH
!¢VΩj ⁄ ƒgh ,ÊGƒNE’G ¢ù«FôdG ¿ƒ«Ø∏°S ñƒ«°T
»¡àæJ ’ ÉgQÉØXCG âÑ°ûfCGh É¡HÉ«fCG øY á«ØFÉ£dG áæàØdG äô°ûc GPEG :∫ƒbCG
πë°ùdGh
qn ΩnO øY ΩódG ôØ°ù«°S ɉEG ,¿É``WhC’G øY ìhõæH ’h ,Ú∏«àb hCG π«à≤H
¤EG ¿ƒdƒëàj ,IQÉãà°ùŸG ºgõFGôZh ΩGƒ©dG ¤EG ∫õæj ô``eC’G ¿C’ ,πë°S √ó©H
Qƒ°U …òdG ܃«Jƒ«dG ™£≤e ógÉ°T øeh
n .Qƒ©°ùŸG ÜÉ£ÿG º¡é«¡j ,ô°SGƒc
A’Dƒg ¿CG ó≤à©j πg ,á©HQC’G á©«°û∏d πà≤dGh πë°ùdG áÁôL ÜÉμJQG äɶ◊
?¬àYɪLh áJÉë°T ™e IÒLh Iô°ûY øe º¡d Éeh ,áŸÉ°ùŸG ájhGõdG ∂∏J AÉæHCG
¢Só≤e ÖLGƒH ¿ƒeƒ≤j º¡fCG ¿hQƒ°üàe ,ïjQÉàdG º≤ªb øep GƒLôN º¡fCG ΩCG
!ˆG óæY ádõæe º¡©aôj
qn πë°Sh πàb ¿EG
»Ñgòe ÖÑ°ùH º¡«æWGƒe πÑb øep áKÓãdGh áJÉë°T ï«°ûdG
k
™ª°ùfh iôf Ée Ö°ùMh ;CGó``H ób áæWGƒŸG ádhód É«YɪàLG Ék μμØJ ¿CÉH ∑DƒÑæj
,ÒØμJ hCG Ö°ùH
m º¡d ¿CÉ°T ’ AÉjôHCG É¡H iPDƒ«°S á«ØFÉW äGQÉãd OGóYE’G ∑Éæg
¿É°ùd ≈∏Yh ¬≤jôW òNCG è««¡àdG ɉEG OÓH hCG á«MÉæH Égô°üM áHƒ©°üdG
qo øeh
∑Éægh !¿ÉWhC’G ÈY “ÖgòŸG ó«¡°T” áJÉë°T QÉ°U ó≤a ,äɪ¶æeh ÜGõMCG
!Qƒ¨ãqo dG ‘ §HGôe ¬fCÉc ,“ô°üe ó°SCG” ¬«∏Y ≥∏WCG øen
,É¡«a ÒØμàdGh Ö°ùdG
qn QhO ∫ÉØZEG ΩóY Éæ«∏Y øμd ,Ió°ûH áÁô÷G áfGOEG ™eh
,á«ØFÉ£dÉH Ú≤dõæŸG ó°übCGh ,»©«°ûdG ÖfÉ÷G ≈∏©a .Ö°ûîàŸG ÜÉ£ÿGh
,áJÉë°T πàb ó°V ô``gRC’G ñƒ«°Th Újô°üŸG ÚØ≤ãŸG äÉLÉéàMG Gƒ©dÉ£j ¿CG
äòNoCG GPEÉ`a .á«°†≤dG ¿ƒdhój ’ ,ôn °üe OhóëH ôn °üà çóM Ée GƒcÎj ¿CGh
∫hO ÚH äÉYGõf É¡fCG ≈∏Y ,É¡HôZh á≤£æŸG ¥ô°T øe ,á«ØFÉ£dG äÉYGõædG
.É¡fƒJCG ‘ á≤£æŸG âbÎM’h ,á«dhO äÉ¡LGƒe ¤EG âdƒëàd ܃©°Th

¿GƒæY â∏ªM á«°ü°üb áYƒª› øe AGóàHGh øμdh ,ïjQÉàdG ∂dP πÑb »æª«dG
ÉjôgƒL GôeCG ¿EÉa ,»MRGôdG ËôμdG óÑY »æª«dG ÖJÉμ∏d “AÉ°†«ÑdG Iô≤ÑdG”
.øª«dG √ÉŒ ¢ùØædG ‘ ô≤à°SG
’EG É``gô``cPCG ø``dh ,“AÉ°†«ÑdG Iô≤ÑdG” áYƒª› ≈∏Y »ãjóM õμJôj ’
Ée ó∏H ™e Iójôa Iô°UBG º«≤j AôŸG π©L ≈∏Y QOÉ≤dG ÜOC’G ≈∏Y ’Éãe É¡àØ°üH
.¬æa øe π«°UCG A»°ûd ¬àjDhQ hCG ¬HOCG øe ™jóH ÜÉàc IAGôb OôéÃ
øe AGƒ¡dG º°ùæàj ,»©ªàéŸG ìhô``dG ‘ π«°UCG ô°üæY ƒ``gh) ÜOC’G ¿EG
êGõeh á©«ÑW ∫õàîj ô¡¶e ƒgh ,¬fGQóZ øe OGQhC’G »≤°ùjh øWƒdG IÉ«M
á«aÉ°Uh á≤«ªY IQƒ°U Éæëæe ≈∏Y IQó≤ŸG ¬d (Ö©°û∏d á°TÉ©ŸG á«æeõdG á¶ë∏dG
∞≤j ádOÉ©ŸG øe ôNB’G ±ô£dG ≈∏Yh .∑GP hCG øWƒdG Gòg ‘ ≈≤◊G IÉ«ë∏d
πH ,IQó≤ŸG ¬d …òdG (¬p રùHr òNCGh øWƒdG áHôJ ¬JRôaCG øWGƒe ƒgh) ÖjOC’G
hóÑj ádOÉ©ŸG √òg ‘h .∑GP hCG ó∏ÑdG Gò¡d ≈≤◊G IQƒ°üdG ¢ùjôμJ ,¬«∏Y Ql ó≤q eh
Gògh ™«aôdG ÜOC’G ∑GP OƒLƒHh øμdh ,á°û¡dGh ∞©°VC’G á≤∏◊G ƒg øWƒdG
...IÒÑc π«°UÉØJh ΩGƒbh ≈æ©e øWƒ∏d íÑ°üjh ádOÉ©ŸG º¶àæJ ,≥«ª©dG ÖjOC’G
,É≤«ªY É``HOCG èàæj ’ ó∏Ñd »≤«≤M √ÉaQ ’ ÚM ‘ .QÉÑc ÚëaÉæe ¬d íÑ°üjh
øWƒdG Gòg í°ù“ ɪ¡eh .᪫≤Y AGó«H ‘ º¡gƒLh ≈∏Y ¿ƒªFÉg √DhÉ``HOCGh
.á«HÉc ¬àHGDhPh ɪFGO á∏HGP ¬MhQ ¿CG ’EG ,áKGó◊Gh á«fóŸG ìÉ°TƒH
øÁ ¤EG äÉæ«©°ùàdG ∞°üàæe ‘ ‹ äCÉehCG »àdG á«°ü°ü≤dG áYƒªéŸG ¿EG
∫ÉÑ÷G ÚH á©bGƒdG áKGó◊G ∂∏J ,á«©«ÑW áKGóM ¬à∏«NO ‘ …ƒ£j øÁ ,ôNBG

‘ Iõ«÷G á¶aÉëà ¢SôªædG ƒ``HCG õcôŸ á©HÉàdG ,º«∏°S ƒ``HCG á``jhGR âeób
πë°ùH ,ΩÉ≤àf’G øe (2013 ƒ«fƒj 23 óMC’G) Ék Yhôe Ék LPƒ‰ ⁄É©∏d ,ô°üe
áJÉë°T IÒ°S Ö°ùMh .áJÉë°T ø°ùM ï«°ûdG º¡æ«H Újô°üŸG á©«°ûdG øe á©HQCG
.(1996) Ék Ñgòe ™«°ûqàn dG ó≤àYGh ,Ék «æ°So Ék jôgRCG ¿Éc ¬fEÉa (2013-1946)
IôaGƒàe »gh ,√ó©Hh ¬©«°ûJ πÑb Ée ¬JÓ«é°ùJ ⩪°ùa ¬àaÉ≤ãH ΩÉŸE’G âdhÉM
ô¡X ¬æμd ,á«ÑgòŸG á«MÉædG øe ,∫É◊G á©«Ñ£H ,¬HÉ£N ∞∏àNG .(܃«Jƒ«dG)
±ôYo …òdG ∫GóàY’G RhÉŒ èæ°ûàe ÜÉ£îH ójó÷G Aɪàf’G ó«cCÉJ ójôj ¬fCÉch
™LGôe QÉÑc ájƒ°S ¬°SQÉe …òdG ∫GóàY’G Gòg ÖÑ°ùÑa .á©«°ûdG Aɪ∏Y QÉÑc ¬H
qn á∏㇠ôgRC’G á«î°ûeh (1961 ä) …OQƒLÈdG Ú°ùM ó«°ùdÉc á©«°ûdG
ï«°ûdÉH
AÉL .»©«°ûdG ÖgòŸÉH óÑ©qàn dG RGƒéH ÒNC’G ≈àaCG ,(1963 ä) äƒà∏°T Oƒªfi
ÜÉLCÉa ?»eÉeE’G …ôØ©÷G ÖgòŸÉH óÑ©àdG Rƒéj πg :AÉàØà°SG ≈∏Y Ék HGƒL ∂dP
,Ú©e Ögòe ´ÉÑJG ¬YÉÑJCG øe óMCG ≈∏Y ÖLƒj ’ ΩÓ°SE’G ¿EG” :¬°üf Ée ï«°ûdG
røŸn h ,á°UÉÿG É¡Ñàc ‘ É¡eÉμMCG áfhóŸGh ,Ék ë«ë°U Ók ≤f ádƒ≤æŸG ÖgGòŸG øe
øe A»°T ‘ ¬«∏Y êôM ’h ,√ÒZ ¤EG π≤àæj ¿CG ÖgGòŸG √òg øe Ék Ñgòe ó∏b
ájô°ûY »æKE’G á«eÉeE’G á©«°ûdG Ögòà ±hô©ŸG ,ájôØ©÷G Ögòe ¿EG ...∂dP
≈∏Y ´ÓWEÓd) “áæqn °ùdG
qo πgCG ÖgGòe ôFÉ°ùc ,Ék Yô°T ¬H óÑ©àdG Rƒéj Ögòe
qn …CGQh iƒàØdG IQƒ°U
,…óªMCG :™``LGQ ádCÉ°ùŸG √ò``g ‘ Ók eÉc äƒà∏°T ï«°ûdG
.(πNGódG øe ¿GôjEG ,…ójƒgh ,á«eÓ°SE’G IóMƒdG
qp ÖgòŸÉH óÑ©àdG RGƒ``L »æ©j ’ øμd
Ögòª∏d á``HGô``◊G á``jGQ ™``aQ »©«°ûdG
áHGô◊G ™aQh ,»°SÉ«°ùdG ’ …OÉÑ©dG ∫ƒëàdG iƒàØdG √òg â°üN óbh ,≥HÉ°ùdG
!áfÉjódG ’ á°SÉ«°ùdG ≥£æà …ôéj ∂°T ÓH
¢üîj Ée ‘ …ƒ∏©dG ™«°ûàdG âHGƒK RhÉ``Œ ób áJÉë°T ï«°ûdG ÜÉ£N óéæa
GƒÑLGh ºgQÉ«NCGh ºgDhÉë∏°Uh º¡dhóY{ :Ék °üf AÉL ;»ÑædG äÉLhRh ÜÉë°UC’G
º¡àÑë°U hCG º¡æjO πLC’ º¡«a ìó≤dGh º¡æe π«æqn dGh º¡JhGóYh ΩGÎM’Gh ôjó≤àdG
¬YƒLôd ΩÓ°SE’G øY êhôNh ,∫Ó°Vh ôØc (º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U) ˆG ∫ƒ°Sôd
¿ÉæKG ¬«a ∞∏àîj ’ Ée Gògh ,¬°†¨Hh (º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U) »ÑædG IhGóY ¤EG
¿BGô≤dG ‘ ¬«∏Y ¢ü«°üæàdG AÉL ɪc ,ÚæeDƒŸG äÉ¡eoCG ø¡a »Ñæqn dG AÉ°ùf ÉeCG .º¡æe
,»æjhõ≤dG) zÉk bÓWEG øeDƒe ’h ,º∏°ùà ¢ù«∏a ˆG ΩôM Ée ø¡æe
qn πëà°SG øªn a
qp
¿ƒdɨŸG ¬H »àØj Éà ºgóMCG Éæ«∏Y OÒ°S ÉÃQqn .(º¡eÉμMCGh ºgóFÉ≤Y ‘ á©«°ûdG
Gòg :∫ƒ≤jh Oôj øen ∂dòc !¬fƒdƒ≤j Éà π≤Y ’h IÈY ’ A’Dƒ¡a ,á«gGôμdG ƒKÉHh
¿Éª∏°Sh ,(`g37 πàb) ô°SÉj øH Qɪ©c ÖdÉW »HCG øH »∏Y á°UÉN ó°ü≤j ¢üædG
‘ áJÉë°T ø°ùM ±ô£àdG á«ë°V Ö£N óMCG ‘ AÉL ɪ∏ãe ,(`g35 ä) »°SQÉØdG
qp óæY ¿hôbƒe A’Dƒ¡a Ék °†jCG ¬H IÈY ’ ∂dòa ,áæ÷ÉH øjô°ûÑŸG øY ¬ãjóM
á©«°ûdG
‘ Ö°ùdG
n áHÉë°üdG øe øjôNB’G ó°üb ¢üædG ɉEG ,AÉàaEG ÓH
qn ¤EG Gƒ°Vô©J ø‡
.Ωƒ∏©e »°SÉ«°S ¢Vô¨d …ƒØ°üdG ó¡©dG
É¡dƒbCG ¿CG ójQCG” :¬Jƒ°üH √É橪°Sh ∫Éb (1980 ΩóYoCG) Qó°üdG ôbÉH óªfih
á©«°ûdG ÚH â°ù«d ácô©ŸG ¿EG ,ôªYh ôμH »HCG AÉæHCG Éj Ú°ù◊Gh »∏Y AÉæHCG Éj ºμd
∞«°ùdG Ék «∏Y πªM ,¿hó°TGôdG AÉØ∏ÿG ¬∏ãe …òdG ºμ◊G ¿EG ,»æ°ùdG ºμ◊Gh
Gk Òãc Ék eÓc ∫Ébh .(܃«Jƒj) “ôμH »HCG ∫hC’G áØ«∏ÿG ájGQ â– ...¬æY ´Éaó∏d

ó¡°ûŸG Éæ«∏Y π£j ,Ωƒ«dG »æª«dG ™bGƒdG É¡H ó°ûàëj »àdG Qƒ°üdG ÚH øe
ºZôHh ,øª«dG ¿CG ÉæfÉgPCG ‘ âÑãq «d ,¬æe »FGhôdG ÖfÉ÷G ɪ«°S’ ,»``HOC’G
¬JOQhCG ¿CG ’EG ,¬H áª∏ŸG áÑ©°üdG ±hô¶dGh ,É¡°û«©j »àdG IÒ°ù©dG äÉ°VÉîŸG
¿EÉa ,∂dòc ∫É``◊Gh .áYó°üàe ÒZ IÉaÉ©e ¬«a ìhô``dGh ,IÉ«◊ÉH ádƒ°Uƒe
ÜOC’G ¿CG »g ¤hC’G :ΩÓμdG Gòg øe ¿Éë°TΰS ôjó≤J πbCÉH ¿ÉàæKG ¿Éàdƒ≤e
ÖjOC’G ¿CG »g á«fÉãdGh ,´ôØJh ɉh Qòéàa ,øª«dG ‘ á«JGƒe áÄ«H óLh åjó◊G
.¬JGôeɨeh ´GóHE’G ¥ÉaBG ≈∏Y ±ƒ°ûμe ñÉæe ‘ ¢û«©j »æª«dG
äÉØ∏e ¬∏gÉc ≥gôJ ,á«eÉædG ¿Gó∏ÑdG øe ÒãμdG ∫Éëc ¬dÉM ,øª«dG
áHÉéà°S’G ¿hO ÓFÉM ∞≤j Ée ,Ió``jó``Y á«YɪàLGh á«°SÉ«°Sh ájOÉ°üàbG
,äÉØ∏ŸG ∂∏J ¬H »MƒJ »àdG áμdÉ◊G IQƒ°üdG ºZôHh ,∂dP ™e .¬FÉæHCG äÉ©∏£àd
É¡fCG å«M ,∫GƒMC’G Ò¨àJ ÉŸÉM ∫óÑà∏d á∏HÉb äÉØ∏e ,±É£ŸG ájÉ¡f ‘h ,É¡fCG ’EG
hCG âfÉc á«∏fi ,IÒ¨àe πeGƒ©H áæ¡Jôeh á«æeR ±hô¶H á£ÑJôe (äÉØ∏ŸG)
.ájôgƒL â°ù«dh ájƒfÉK πeGƒY »¡a ‹ÉàdÉHh ,á«ŸÉY
á«∏Ñ≤à°ùe IQƒ°U AÉ£YEGh øª«∏d á«é«JGΰSG á``jDhQ ìôW Oó°üH â°ùd
»æμdh ,É¡HÉë°UCG iDhô``dG ∂∏à∏a ,…ô°ûÑdG ¿Gó``Lƒ``dG ‘ ≥«ª©dG ó∏ÑdG Gò¡d
»æª«dG ÜOC’G É¡ª°SG á∏«°UCG á«fÉÁ IôgƒL øe - Ó«∏b ƒdh - ÜGÎb’G äOQCG
.åjó◊G
øe ÜÉàc ∫hCG …ój ÚH ™bh ÚM äÉæ«©°ùàdG ∞°üàæe ¤EG IôcGòdÉH OƒYCG
ÜOC’G øe äÉbôØàe äCGôb ób âæc ÉÃô∏a ,±ôYCG ’ .åjó◊G »æª«dG ÜOC’G

»æª«dG ÜOC’G ™e Iô°UBG

»ÑMôdG óªfi óªMCG

⁄É©dG

Ω2013 ƒ«dƒj 4 ≥aGƒŸG `g 1434 ¿ÉÑ©°T øe 25 ¢ù«ªÿG

zøWƒdG AÉæHCG AÉeO ‘ •QƒàdG{ øe Qòëjh z…ôμ°ùY ÜÓ≤fG{ ò«ØæàH áë∏°ùŸG äGƒ≤dG º¡àjq z∫hõ©ŸG ¢ù«FôdG{

IôμÑe äÉHÉîàfGh Qƒà°SódG 𫣩Jh ..»°Sôe zAÉ°übEG{ ó©H ójóL âbDƒe ¢ù«FQ :ô°üe
..Qƒ°üæe ‹óY
ô°üŸ âbDƒŸG ¢ù«FôdG
Qƒ°üæe Oƒªfi ‹óY QÉ°ûà°ùŸG ódh
≈∏Y RÉ``Mh ,Iô``gÉ``≤`dÉ``H 1945/12/23 ‘
ΩÉY IôgÉ≤dG á©eÉL øe ¥ƒ≤◊G IOÉ¡°T
.1967
É«∏©dG äÉ``°`SGQó``dG Ωƒ``∏`HO ≈∏Y π°üM
á©eÉL øe 1969 áæ°S ΩÉ©dG ¿ƒfÉ≤dG ‘
.kÉ°†jCG IôgÉ≤dG
É«∏©dG äÉ°SGQódG Ωƒ∏HO ≈∏Y π°üMh
á«∏c øe 1970 áæ°S á`` jQGOE’G Ωƒ∏©dG ‘
,1970 ΩÉY ‘h IôgÉ≤dG á©eÉéH ¥ƒ≤◊G
,ádhódG ¢ù∏éà óYÉ°ùe Ühó``æ`e Ú``Y
¢ù∏éà kÉHhóæe ÚY ‹ÉàdG ΩÉ©dG ‘ ºK
.ádhódG
áªμëŸÉH kGƒ°†Y ÚY Ω1992 ΩÉY ‘h
.É«∏©dG ájQƒà°SódG
k «°üØJh á∏ªL
Oó°ûj{ :áØë°üdG âaÉ°VCGh .Ó
óFÉ≤dGh ájQƒ¡ªé∏d kÉ°ù«FQ ¬àØ°üH ¢ù«FôdG
ÚæWGƒŸG ™«ªL ≈∏Y áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G
áHÉéà°S’G Ωó`` Y ... Ú``jô``μ`°`ù`Yh Ú``«` fó``e
AGQƒdG ¤EG ô°üe ó«©j …òdG ÜÓ≤f’G Gò¡d
•QƒàdG ÖæŒh AGOC’G ᫪∏°S ≈∏Y ®ÉØ◊Gh
.zøWƒdG AÉæHCG AÉeO ‘

ÖîædG ™«ªL iód ∫ƒÑbh á«bGó°üà ™àªàJ
.äÉ¡LƒàdG ∞∏àfl πã“h á«æWƒdG
¢ù«Fô∏d ᫪°SôdG áØë°üdG â``dÉ``b ɪ«a
»°Sôe q¿EG z∑ƒ``Ñ`°`ù`«`a{ ≈``∏`Y »``°`Sô``e ó``ª`fi
IOÉ«≤dG É¡àæ∏YCG »``à`dG äGAGô`` `LE’G ¿CG ó``cDƒ`j
kÉHÓ≤fG{ π``ã` “ á``ë` ∏` °` ù` ŸG äGƒ``≤` ∏` d á``eÉ``©` dG
¬°†aQ kGó``cDƒ` e ,¿É`` ` cQC’G πªàμe zkÉ`jô``μ`°`ù`Y

Ió`` «` `◊Gh á``«` bGó``°` ü` ŸGh á``«` æ` ¡` ŸG ó`` YGƒ`` ≤` `dG
PÉîJGh ,ø``Wƒ``∏` d É``«`∏`©`dG á``ë`∏`°`ü`ŸG AÓ`` ` YEGh
ÜÉÑ°ûdG èeOh Úμªàd ájò«ØæàdG äGAGô``LE’G
QGô≤dG ‘ kÉμjô°T ¿ƒμ«d ádhódG äÉ°ù°SDƒe ‘
™bGƒeh Ú``¶`aÉ``ë`ŸGh AGQRƒ``∏` d ø``jó``YÉ``°`ù`ª`c
áæ÷ π«μ°ûJh ,áØ∏àîŸG ájò«ØæàdG á£∏°ùdG
äÉ«°üî°T ø``e á``«`æ`Wƒ``dG á``◊É``°`ü`ª`∏`d É``«`∏`Y

áMÎ≤ŸG á``jQƒ``à`°`Só``dG äÓ``jó``©`à`dG á``©`LGô``Ÿ
,kÉàbDƒe ¬``∏`«`£`©`J ” iò`` `dG Qƒ``à` °` Só``dG ≈``∏` Y
áYô°S É«∏©dG ájQƒà°SódG áªμëŸG Ió°TÉæeh
ÜGƒædG ¢ù∏› äÉHÉîàfG ¿ƒfÉb ´hô°ûe QGôbEG
äÉHÉîàfÓd OGó`` ` YE’G äGAGô`` ` LEG ‘ Aó``Ñ` dGh
¥Éã«e ™``°`Vh ≈``∏`Y ¿É``«`Ñ`dG ó`` cCGh .á``«`fÉ``ŸÈ``dG
≥≤ëjh ΩÓ``YE’G ájôM πØμj »eÓYEG ±ô°T

ä’ÉcƒdG -IôgÉ≤dG
ìÉàØdG ó``Ñ`Y …ô``°`ü`ŸG ´É``aó``dG ô``jRh ø``∏` YCG
¢ùeCG ¿ƒ``jõ``Ø`«`∏`à`dG È``Y ¿É``«` H ‘ »``°`ù`«`°`ù`dG
∞«∏μJh É``àk ` bDƒ` e Qƒ``à`°`Só``dÉ``H π``ª`©`dG π``«`£`©`J
¿hDƒ°T IQGOEÉ` ` `H á``jQƒ``à`°`Só``dG á``ª`μ`ë`ŸG ¢``ù`«`FQ
â©aO á``«`°`SÉ``«`°`S á`` `eRCG ø``e êhô``î` ∏` d OÓ``Ñ` dG
¢ù«FôdG ≈∏Y Újô°üŸG ÚéàëŸG ÚjÓÃ
.´QGƒ°ûdG ¤EG »°Sôe óªfi »eÓ°SE’G
IOÉ≤d ´ÉªàLG ó©H ¿É«H ‘ »°ù«°ùdG ∫Ébh
á°VQÉ©eh á``«` æ` jO äÉ``«`°`ü`î`°`T ™``e ¢``û` «` ÷G
𪩫°S ≥jôW á``WQÉ``N ≈∏Y ¥É``Ø`Jq ’G ” ¬``fq EG
øe kGó`` MCG »°ü≤J ’ Égò«ØæJ ≈``∏`Y ¢``û`«`÷G
áWQÉÿG ¿CG ±É°VCGh .¬JGQÉ«Jh ™ªàéŸG AÉæHCG
k G øª°†àJ
áæ÷h äGAÉØc áeƒμM π«μ°ûJ É°†jC
äÓjó©àdG á``©` LGô``Ÿ ±É`` «` WC’G á``aÉ``c º``°`†`J
.ájQƒà°SódG
áªμëŸG ¢``ù`«`FQ …ODƒ` ` j ,¿É``«` Ñ` dG Ö``°`ù`ë`Hh
á«©ª÷G ΩÉ`` `eCG Ú``ª`«`dG É``«`∏`©`dG á``jQƒ``à`°`Só``dG
äÉHÉîàfG AGô`` `LEG º``à` jh ,á``ª`μ`ë`ª`∏`d á``eÉ``©` dG
áªμëŸG ¢ù«FQ ¤ƒàj ¿CG ≈∏Y IôμÑe á«°SÉFQ
∫ÓN OÓÑdG ¿hDƒ°T IQGOEG É«∏©dG ájQƒà°SódG
¢ù«FQ ÜÉ``î` à` fG Ú``◊ á``«` dÉ``≤` à` f’G á``∏` Mô``ŸG
É«∏©dG ájQƒà°SódG áªμëŸG ¢ù«Fôdh ,ójóL
∫ÓN á``jQƒ``à` °` SO äÉ`` fÓ`` YEG QGó`` °` `UEG á``£`∏`°`S
π«μ°ûàH ¿É«ÑdG ≈°†bh .á«dÉ≤àf’G á∏MôŸG
™àªàJ IQOÉ``bh ájƒb á«æWh äGAÉ``Ø`c áeƒμM
,á«dÉ◊G á∏MôŸG IQGOE’ äÉ«MÓ°üdG ™«ªéH
äGÈÿGh ±É«WC’G áaÉc º°†J áæ÷ π«μ°ûJh

zOô````“{ ¿ƒ≤````∏£j ¿ƒ«```°ùfƒJ AÉ``£°ûf
á````jô```°üŸG ácô```◊G ≈````£N ≈```∏Y Gkô```«°S

..zÉëÑk °V äÉjOÉ©dG{ øe á°ùeÉÿG á∏MôŸG CGóÑj zô◊G ¢û«÷G{
ÉjQƒ°ùH zá«é«JGΰSEG ±GógCG{ `d »©°ùdG »ØæJ É«°ShQh

ácôM Oƒ``≤` Jh .ÜÉ``î` à` f’G ≥``jOÉ``æ`°`U ∫Ó`` N ø``e
ó©H á``«`°`ù`fƒ``à`dG á``eƒ``μ`◊G á``«`eÓ``°`SE’G á°†¡ædG
¬LGƒJh .2011 ‘ äôL äÉHÉîàfG ∫hCG ‘ ÉgRƒa
ádhódG ≈∏Y Iô£«°ùdÉH á©°SGh äGOÉ≤àfG á°†¡ædG
É¡eƒ°üN AÉ°VQE’ ä’RÉæJ IóY âeób É¡qfCG ºZQ
∫Ébh .Ú∏≤à°ùŸ IOÉ«°ùdG äGQGRh π``c íæe É¡æe
‘ äCGó``H á``cô``◊G q¿EG ¢ùfƒJ Oô``“ á``cô``M ≥°ùæe
áHGôb ¤EG ∫ƒ``°`Uƒ``dG ‘ âë‚h äÉ©«bƒJ ™ªL
¢ùfƒàd Oó`` `÷G ΩÉ``μ` ◊G ó``°` V ™``«` bƒ``J ∞`` `dCG 200
äÉcô–h äÉ``LÉ``é`à`MG º«¶æJ ºà«°S ¬``fEG Ó``FÉ``b
¢ù«FQ ó``©` Ñ` à` °` SGh .±ó`` `¡` ` dG ≥``«` ≤` ë` à` d á``«` Ñ` ©` °` T
ÚæKE’G Ωƒ``j ¢``†`jô``©`dG »``∏`Y »``°`ù`fƒ``à`dG AGQRƒ`` `dG
¿CÉH √OÉ≤àY’ ¢ùfƒJ ‘ …ô°üŸG ƒjQÉæ«°ùdG QôμJ
¿Éch .È``cCG πμ°ûH ≥aGƒà∏d ¿ƒ¡éàj Ú«°ùfƒàdG
ób ¢ùfƒJ ¿CG ø``e GhQò``M ó``b Ú«°SÉ«°ùdG ¢†©H
»æ°ùM ΩÉ°ûg ∫É``bh .ô°üe çGó``MCG ¢ùØf ó¡°ûJ
ΩÉeCG ¬fEG »°ù«°SCÉàdG ¢ù∏éŸG ‘ ¢VQÉ©e ÖFÉf ƒgh
ádhódG π°UÉØe π``c ≈∏Y Ú``«`eÓ``°`SE’G Iô£«°S
QòMh .ó«©H ÒZ …ô°üŸG ƒjQÉæ«°ùdG iôj ¬fEÉa
á°VQÉ©ŸG áÑëŸG QÉ«J º«YR …óeÉ◊G »°ûeÉ¡dG
.¢ùfƒJ ‘ áªcÉ◊G á°†¡ædG ácôM

.‹hódG ≥jô£dG ™£bh ≥°ûeO Ö∏M ≥jôW ≈∏Y øjó°TGôdG
¿É°üî°T º¡æ«H øe É¡ØjQh ≥°ûeO ‘ ¢UÉî°TCG á°ùªN πàbh
≈∏Y á«eɶædG äGƒ``≤`dG πÑb ø``e ¿hÉ``¡`dÉ``H ∞°üb AGô``L É£≤°S
øjôNBG áà°S øe ÌcCG ìôL ¤EG É°†jCG iqOCG ,áë«∏ŸG Ió∏H ±GôWCG
.Ió∏Ñ∏d »∏ëŸG ¢ù∏éª∏d »eÓYE’G ÖàμŸG Ö°ùëH
q¿CG ±hôa’ »ZÒ°S »°ShôdG á«LQÉÿG ôjRh ø∏YCG ,AÉæKC’G ‘
´QÉ°üàJ ’h ÉjQƒ°S ‘ á«é«JGΰSEG ±GógCG É¡jód â°ù«d √OÓH
»°SÉ«°S π◊ ≈©°ùJ É``‰Eq Gh ,∑Éæg iô``NC’G iÈμdG iƒ≤dG ™e
.áYQÉ°üàŸG ájQƒ°ùdG ±GôWC’G ™«ªL »°Vôj »ª∏°S
ájôFGõ÷G ÈÿG áØ«ë°U ¬Jô°ûf åjóM ‘ ±hô``a’ ∫É``bh
á«é«JGΰSEG ±GógCG Éæjód â°ù«d OÉ≤àY’G ¢ùμY ≈∏Y{ ¬fEG ¢ùeCG
øe QÉà°ùdG AGQh øe π¶dG ≈``eO ∑ôëf ’ ÉæfCG ɪc ,ÉjQƒ°S ‘
¿ƒjQƒ°ùdG øμªàj ¿CG ƒg ¬«dEG ±ó¡f Ée πc ,ÉæJOGQEG ¢Vôa πLCG
.zº¡JOÉ«°S πeÉμHh »WGô≤ÁO πμ°ûH º¡∏Ñ≤à°ùe ôjô≤J ø``e
…Qƒ°ùdG ´Gõ``æ`dG ‘ πNóàf ’ øëf ,≥∏£æŸG Gò``g ø``e{ í``°`VhCGh
Éæ©Ñàj ø``e ,¿Éª°ùb º``¡`fq CG ≈∏Y ÚjQƒ°ù∏d ô¶æf ’h »``∏`NGó``dG
πc •hô°ûe Ò``Zh íjô°U πμ°ûH øjóf πHÉ≤ŸG ‘ ,¿hô`` NB’Gh
±ó¡à°ùJ »àdG ∞æ©dG ∫É``ª`YCGh áaô£àŸGh á``«`HÉ``gQE’G ∫É``ª`YC’G
hCG á«æjódG á«gGôμdG ™aGóH áÑμJôŸG ºFGô÷G á°UÉN ,Ú«fóŸG
.zá«ØFÉ£dG

RÎjhQ -¢ùfƒJ
ácôM ¥Ó`` WEG ¢``ù`eCG ¢ùfƒJ ‘ AÉ£°ûf ø``∏`YCG
±ó¡J zOô`` ` “{ º``°` SG É``¡`«`∏`Y Gƒ``≤` ∏` WCG á``°` VQÉ``©` e
Qƒà°SódG Öàμj …òdG »°ù«°SCÉàdG ¢ù∏éŸG •É≤°SE’
‘ ¿ƒ«eÓ°SE’G ¬«∏Y ô£«°ùjh ¢ùfƒàd ójó÷G
.ájô°üŸG Oô“ ácôëH á¡«Ñ°T Iƒ£N
‘ ¢ùfƒJ Oô“ ácôM ≥°ùæe QƒæH óªfi ∫Ébh
≈£N ≈∏Y Ò°ùj ¢ùfƒJ ÜÉÑ°T q¿CG »Øë°U ô“Dƒe
‘ …ôéj ɪq Y ¢``VGQ ÒZ ƒgh ,…ô°üŸG ÜÉÑ°ûdG
…OÉ°üàbG ™°Vhh äÉjô◊G ≈∏Y AGóàYG øe OÓÑdG
Oô“ ácôM Éæ≤∏WCG{ ±É``°`VCGh .A»°S »YɪàLGh
…òdG »°ù«°SCÉàdG ¢ù∏éŸÉH áMÉWE’G ±ó¡H ¢ùfƒJ
ádhO á``eÉ``bE’ ±ó``¡`j Qƒ``à`°`SO áZÉ«°U Oó°üH ƒ``g
ácôM äó``°` û` M ô``°`ü`e ‘h .zá``«` WGô``≤` ÁO Ò``Z
´GQƒ°ûdG ¤EG Újô°üŸG ÚjÓe á°VQÉ©ŸG Oô``“
óªfi »eÓ°SE’G ¢ù«FôdG ádÉ≤à°SÉH áÑdÉ£ª∏d
¿ƒ«∏e 22 øe ÌcCG ™«bƒJ ⩪L ¿CG ó©H »°Sôe
…ô°üŸG ¢ù«Fô∏d á∏¡e ¢û«÷G ≈£YCGh .…ô°üe
»°Sôe øμd AÉ©HQC’G Ωƒj »¡àæJ á£∏°ùdG ΩÉ°ùàb’
á°SÉFôdG ¤EG ¬H âJCG »àdG á«Yô°ûdÉH ¬μ°ù“ ócCG

ä’ÉcƒdG -º°UGƒY
31πà≤e ¢``ù` eCG ¿É``°` ù` fE’G ¥ƒ``≤`◊ á``jQƒ``°`ù`dG áμÑ°ûdG â``≤` Kq h
IɪMh Ö∏M ‘ º¡ª¶©e áØ∏àfl ájQƒ°S äɶaÉfi ‘ É°üî°T
k
¢û«÷G q¿EG …Qƒ°ùdG »eÓYE’G õcôŸG ∫Éb ɪ«a ,É¡ØjQ ≥°ûeOh
äÉjOÉ©dG{ ácô©e Égɪ°S ɇ á°ùeÉÿG á∏MôŸG AóH ø∏YCG ô◊G
.»Hô¨dG ÖfÉ÷G øe Ö∏M ÜGƒHCG íàØd zÉëÑ°V
º¡æ«H øe É°üî°T
31 q¿EG ¿É«H ‘ ájQƒ°ùdG áμÑ°ûdG âdÉbh
k
§≤°S É``ª`«`a ,º``¡`Yô``°`ü`e Gƒ``≤` d ô``◊G ¢``û`«`÷G ø``e É``ë`k `∏`°`ù`e 11
…Qƒ°ùdG »eÓYE’G õcôŸG ∫Ébh .Öjò©àdG â– ¢UÉî°TCG á©HQCG
‘ ˆG Üõ``M »∏JÉ≤eh ΩɶædG OƒæL øe GkOó``Y πàb zô``◊G{ q¿EG
ácô©e QÉWEG ‘ äÉHÉHO çÓK ôeO ɪc ,Ö∏M ∞jôH π°ù©dG ¿ÉN
¢û«÷G q¿EG ΩÉ°T áμÑ°T âdÉb â∏≤f ,ÉgQhóH .zÉëÑ°V äÉjOÉ©dG{
Ö∏M áæjóà á«Hƒæ÷G øjó°TGôdG á«MÉ°V ≈∏Y ô£«°S ô``◊G
q¿CG ¿ƒ``£`°`TÉ``f OÉ`` aCGh .É¡«∏Y Iô£«°ùdG ¿É``aô``£`dG ´RÉ``æ`à`j »``à`dG
∂Ñà°ûjh Üô¨dG øe Ö∏M áæjóe √ÉŒÉH Ωó≤àj ô``◊G ¢û«÷G
âdÉb ,É¡à¡L ø``e .π``°`ù`©`dG ¿É``î`H …Qƒ``°`ù`dG ΩÉ``¶`æ`dG äGƒ`` b ™``e
¿hÉ¡dG ∞FGò≤H ±ó¡à°SG ô◊G ¢û«÷G q¿EG ô°TÉÑe ÉjQƒ°S áμÑ°T
,Ö∏M áæjóe »HôZ á«fGóª◊G Ö©∏e ‘ ΩɶædG ¢û«÷ äÉ©ªŒ
á«MÉ°V ≈∏Y ô``◊G ¢û«÷G Iô£«°S ø``Y áμÑ°ûdG â``Kó``– ɪc

¢ù«dGQƒe IôFÉW ¢û«àØJ ó©H áÑ°VÉZ RÉH’h ..É°ùªædGh É«Ø«dƒH ÚH ÉaÓN π©°ûj ¿Oƒæ°S
RÎjhQ -Éæ««a
ƒØjG ¢ù«FôdG IôFÉW ¢û«àØàH É¡JOÉ«°S ≈∏Y ¿Ghó©dÉH É°ùªædG É«Ø«dƒH ⪡JG
‘ •ƒÑ¡dG ≈∏Y IôFÉ£dG QÉÑLEG ‘ ø£æ°TGh ≈∏Y Ωƒ∏dÉH â≤dCGh ,¢ùeCG ¢ù«dGQƒe
á«μjôeC’G »eƒ≤dG ø``eC’G ádÉch ™e ≥HÉ°ùdG óbÉ©àŸG π≤J É¡fq CG ‘ √ÉÑà°TÓd Éæ««a
.É«dÉM ÜQÉ¡dG ¿Oƒæ°S OQGhOEG
∫ɨJÈdG â¨dG ¿CG ó©H äÉYÉ°S IóY Éæ««a QÉ£e ‘ ¢ù«dGQƒe IôFÉW â∏£©Jh
É¡à∏MQ âØfCÉà°SG É¡æμd Újƒ÷G ɪ¡«dÉ› ‘ ¿GÒ£dG íjQÉ°üJ ICÉéa É°ùfôah
OÉ–’G ∫Ébh .ƒμ°Sƒe ‘ ábÉ£∏d ÉYɪàLG ¢ù«FôdG ô°†M ¿CG ó©H É«Ø«dƒH ¤EG IóFÉY
…ƒ÷G É¡dÉ› ¤EG ∫ƒNódG ¢†aQ OÉ–’G ∫hO ≥M øe ¿q EG AÉ©HQC’G Ωƒj »HhQhC’G
IôFÉ£dG QÉÑLEG ¿q EG ÉμfGƒ¡jƒcƒ°ûJ ó«ØjO É«Ø«dƒH á«LQÉN ô``jRh ∫É``bh .áÑbGôª∏d »àdG IôFÉ£∏d ¿GÒ£dG íjQÉ°üJ ∫ɨJÈdGh É°ùfôa â¨dCG GPÉ``Ÿ Éë°VGh
¢ù«d øμd
k
‘ ¿Éc ¿Oƒæ°S ó«°ùdG ¿q CÉ`H É¡d ¢SÉ°SCG ’ ∑ƒμ°T{ ¤EG ™Lôj Éæ««a ‘ ∞bƒàdG ≈∏Y Iƒ£ÿG øY á«HhQhC’G á«°VƒØŸG º°SÉH áKóëàe âdÉbh .É«Ø«dƒH ¢ù«FQ π≤J âfÉc
øY ÒÑ©àdG ójôf ...áHòμdG √òg ´ÎNG øe º∏©f ’{ RÉH ’ ‘ ±É°VCGh .zIôFÉ£dG çóM GPÉe ÉkeÉ“ Éë°VGh ¢ù«d ‹É◊G âbƒdG ‘{ ∫ɨJÈdGh É°ùfôa É¡JòîJG »àdG
·C’G ‘ É«Ø«dƒH Ühóæe ∫É``bh .zô£î∏∏°ù«FôdG IÉ«M ¢VôY Gò``g ¿q C’ ÉæFÉ«à°SG Ì©J ⁄h .zIôFÉ£dG QÉ°ùe Ò«¨J ¿ƒ«dɨJÈdGh ¿ƒ«°ùfôØdG Qôb GPÉŸh ìÉÑ°üdG Gòg
∑É¡àfGh ¿Ghó``Y IôFÉ£dG ¢û«àØJ É°ùªædG QGô``b ¿q EG ∞«æL ‘ Ú«Øë°ü∏d IóëàŸG ‘ ∫GRÉ``e ¬``fq CG ó≤à©jh .»Ø«dƒÑdG ¢ù«FôdG IôFÉW Ïe ≈∏Y ¿Oƒæ°S ≈∏Y É°ùªædG
‘ ∂°T ¬jód ¢ù«d ¬``fCG õ«dƒ°S »àæjQƒd É°TÉ°S ÜhóæŸG ±É``°`VCGh .‹hó``dG ¿ƒfÉ≤∏d ádhO ≈∏Y Qƒã©dG ƒ«fƒj 23 òæe ∫hÉëj å«M ƒμ°Sƒe Qɣà âjõfGÎdG á≤£æe
πμjÉe ócCGh .IóëàŸG äÉj’ƒdG øe äAÉL ¢ù«dGQƒe IôFÉW QÉ°ùe Ò«¨J ôeGhCG ¿q CG IôFÉW QÉ°ùe Ò«¨J ¿Éch .¢ù°ùéàdG ᪡àH IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ áªcÉëŸG øe ¬«ª–
¬æq μd ¢ù«dGQƒe IôFÉW ‘ øμj ⁄ ¿Oƒæ°S ¿CG …hÉ°ùªædG QÉ°ûà°ùŸG ÖFÉf ôé«∏jóæ«Ñ°T á°†Ñb øe QGôØdG (ÉeÉY 30) ¿Oƒæ°S ádhÉfi ‘ π°üa çóMCG É¡°û«àØJh ¢ù«dGQƒe
.IôFÉ£dG ¢û«àØàH íª°S »Ø«dƒÑdG ¢ù«FôdG ¿q CG ¤EG QÉ°TCG »μjôeC’G »eƒμ◊G (Ωõ``jô``H) èeÉfôH π«°UÉØJ ∞°ûc ¿CG òæe IóëàŸG äÉ``j’ƒ``dG

14

ÉμjôeCG ™``e åë``ÑJ óæ`¡dG
¢ù°ùéàdG ø```Y ôjQÉ≤`J
É``¡JQÉ``Ø°S ≈``∏Y
Òãà°S óæ¡dG q¿EG ¢ùeCG á«LQÉÿG IQGRh âdÉb
¿CÉ°ûH IÒ£N ºYGõà ¬àØ°Uh Ée ø£æ°TGh ™e
ájóæ¡dG IQÉØ°ùdG ≈∏Y IóëàŸG äÉj’ƒdG â°üæJ
.∑Éæg
äÉ`` j’ƒ`` dG q¿EG ¿É`` `jOQÉ`` `÷G á``Ø`«`ë`°` U â`` dÉ`` bh
øe á«°SÉeƒ∏HO áã©H 38 ≈∏Y â°ù°ùŒ IóëàŸG
¿ÉHÉ«dGh ó``æ`¡`dG π``ã`e áØ«∏M ∫hO äÉ``ã`©`H É¡æ«H
áaÉ°VE’ÉH É«côJh á«Hƒæ÷G É``jQƒ``ch ∂«°ùμŸGh
ó«°S ∫É`` `bh .¿É``fƒ``«` dGh É``«` dÉ``£` jEGh É``°`ù`fô``a ¤G
á«LQÉÿG IQGRh º``°`SÉ``H çó``ë` à` ŸG ø``jó``dG È`` cCG
¤EG Ò°ûJ á``«`eÓ``YEG ô``jQÉ``≤`à`H É``æ`ª`∏`Y{ á``jó``æ`¡`dG
øe áªFÉb Ú``H â``fÉ``c ø£æ°TGh ‘ ÉæJQÉØ°S q¿CG
áÑbGôŸ â``©`°`†`N »``à` dG á``«`°`SÉ``eƒ``∏`Hó``dG äÉ``ã`©`Ñ`dG
±É°VCGh .zá«μjôeC’G ä’ÉcƒdG ÖfÉL øe IôaÉ°S
á≤∏≤ŸG ôjQÉ≤àdG √òg AGREG ≥∏≤dÉH ô©°ûf ™Ñ£dÉH{
√òg á«μjôeC’G äÉ£∏°ùdG ™e Òãæ°S ó«cCÉàdÉHh
.zIÒ£ÿG ºYGõŸG

≥∏¨J áë∏°ùe áYƒª›
É«Ñ«d ‘ á«∏NGódG IQGRh
â≤∏ZCG áë∏°ùe áYƒª› q¿EG áWô°ûdG âdÉb
â∏NCGh á``«`Ñ`«`∏`dG á``ª`°`UÉ``©`dG ‘ á``«`∏`NGó``dG IQGRh
.¿ÉμŸG QOɨJ ¿CG πÑb ÚdhDƒ°ùŸG øe ≈æÑŸG
áYƒªéŸG q¿EG á«∏NGódG IQGRƒ``H Qó°üe ∫É``bh
áeƒμ◊G OɪàY’ á«∏NGódG ôjRh ádÉ≤à°SG âÑdÉW
Qó°üj ⁄h .øeC’G ßØM ‘ äÉ«°û∏«ŸG ¢†©H ≈∏Y
§HÉ°V ∫Ébh .IQGRƒdG øe »ª°SQ ¿É«H ¿B’G ≈àM
Éjk R …óJôJ ádƒ¡› áYƒª› â∏°Uh{ áWô°T
.zá«∏NGódG IQGRh ¥Ó``ZEG Éæe âÑ∏Wh Éjôμ°ùY
ójôJ É¡fEG âdÉb áë∏°ùŸG áYƒªéŸG ¿CG ±É``°`VCGh
á«dhDƒ°ùŸÉH ´Ó``£`°`V’G ¢û«÷Gh áWô°ûdG ø``e
…òdG á«∏NGódG IQGRƒH Qó°üŸG ∫Ébh .øeC’G øY
¿EG ô`` eC’G ≈∏Y ™∏£e ¬æμd ™``bƒ``ŸG ø``e øμj ⁄
¿Éc É``eó``æ` Y AÉ``°` ù` e ™`` bh AÉ``KÓ``ã` dG Ωƒ`` j çOÉ`` `M
⁄{ ÓFÉb ±É°VGh .≈æÑŸG πNGO πFÓb ¢UÉî°TG
â≤∏ZG Gòd πNGódÉH ¿hÒãc ¢SGôM ∑Éæg øμj
øY ¬``dGDƒ`°`ù`Hh .zäÉ``cÉ``Ñ`à`°`TG …CG …OÉ``Ø`à`d IQGRƒ`` dG
GƒÑdÉW{ Qó°üŸG ∫Éb áë∏°ùŸG áYƒªéŸG Ö∏£e
±ô©J Iƒ``b z≈``∏` Y √OÉ``ª` à` Y’ ô``jRƒ``dG á``dÉ``≤`à`°`SÉ``H
áæé∏dG â∏μ°ûJh .É«∏©dG á«æe’G áæé∏dG º°SÉH
á«∏NGódG IQGRh ™e É¡∏ªY ≥°ùæJ É¡fG ∫ƒ≤J »àdG
ôª©Ã âMÉWCG »àdGh É«Ñ«d ‘ 2011 ÜôM ó©H
ºg äÉ«°û∏«e ∫ÉLQ øe áæé∏dG ∞dCÉàJh .‘Gò≤dG
.áWô°ûdG øe GPƒØfh Éë«∏°ùJ π°†aG ÖdɨdG ‘
áYƒªéŸG ¿EG áWô°ûdG øe ¢SGôM á©°†H ∫É``bh
áæé∏dG øe OGôaCG π°Uh ÉeóæY âÑë°ùfG áë∏°ùŸG
•ÉÑ°V ó``MCG ∫É``bh .™``bƒ``ŸG ¤EG É«∏©dG á``«`æ`e’G
AGƒ¡dG øe ájQÉf IÒYCG ¿ÉÑfÉ÷G ≥∏WG{ áWô°ûdG
RÎjhQ ø``e »Øë°U ógÉ°Th .zÜÉ``ë`°`ù`f’G πÑb
ó©H ™ªéŸG ¢Sô– §≤a áWô°ûdG ™bƒŸG ‘ ¿Éc
ΩÉeCG ∫ÉeôdG øe IÒÑc ΩGƒcCG â©°Vhh .¬bÓZG
»JCÉjh .¢``ù`∏`HGô``W ‘ ≈æѪ∏d »``eÉ``eC’G π``Nó``ŸG
äÉ«°û∏«e ÚH äÉcÉÑà°TG ≈∏Y ´ƒÑ°SCG ó©H çOÉ◊G
Ö«°UCGh ¢``UÉ``î`°`TCG Iô``°`û`Y É¡«a π``à`b á``æ`jó``ŸG ‘
.áÄe øe ÌcCG

∞bƒJ á«côJ áªμfi
zº«°ù≤J{ ôjƒ£J ´hô°ûe
áªμfi q¿CG »FÉ°†b ºμM øe áî°ùf äô¡XCG
¿Gó«e ôjƒ£J IOÉ`` YE’ ÉYk hô°ûe â``Ø`bhCG á«côJ
øe áLƒe QÉKCG ób ¿Éc ∫ƒÑ棰SG §°SƒH º«°ù≤J
∫ɪYCG É¡àHÉ°T áeƒμë∏d á°†gÉæŸG äÉLÉéàM’G
.∞æY
áªμëŸG ¿EG iƒYódG »eó≤e øY ΩÉfi ∫Ébh
…òdG ô¡°ûdG ƒgh -ƒ«fƒj π``FGhCG â°†b á``jQGOE’G
IOÉ`` `YEG á``£` N ¿CÉ` ` H -äÉ`` HGô`` £` °` V’G IhQP ó``¡`°`T
≈∏Y ®É``Ø` ◊G ó``YGƒ``b ∂¡àæJ ¿Gó``«` ŸG §«£îJ
¿Gó«ŸG á``jƒ``g ≈``∏` Y …ó``à` ©` Jh á``ª` ¡` ŸG ø`` cÉ`` eC’G
¢Vô©j ¿CG øμÁ ºμ◊Gh .iôNCG íFGƒd ∞dÉîJh
ÖfÉL ø``e á``dhÉ``fi ¿hÒ``ã` c √Gô`` j É``e ô``£`î`∏`d
∫É`` NOE’ ¿É`` ` ZhOQCG Ö``«`W Ö`` LQ AGQRƒ`` ` dG ¢``ù`«`FQ
á°VQÉ©ŸG ¢†aQ ºZQ º«°ù≤J ¿Gó«e ‘ äGÒ«¨J
¬qfEG âdÉb Ée ≈∏Y Ió°TÉM äÉLÉéàMG äOÉb »àdG
.ºμ◊G ‘ …OGóÑà°SG è¡f

15

áWô`°T Éæ∏c

Ω2013 ƒ«dƒj 4 ≥aGƒŸG `g 1434 ¿ÉÑ©°T øe 25 ¢ù«ªÿG

¥QÉ°ùH áMÉWE’G
hÉæ°S ‘ äGôgƒ›

IõFÉØdG äÉj’ƒdG äÉcQÉ°ûe º««≤J á«dBG ¢ûbÉæJ ájQhôŸG áeÓ°ùdG á≤HÉ°ùŸ á«°ù«FôdG áæé∏dG
ájDhôdG - §≤°ùe

¢†Ñ≤dG á``«`fÉ``£`∏`°`ù`dG ¿É``ª` Y á``Wô``°`T â``≤` dCG
ábô°ùH ΩÉ``b á``jƒ``«`°`SBG á«°ùæL ø``e ó`` aGh ≈``∏`Y
áj’ƒH Ú``æ`WGƒ``ŸG ó``MCG ∫õ``æ`e ø``e äGô``gƒ``›
äÉjôëàdG IQGOEÉH ∫hDƒ°ùe Qó°üe OÉaCGh .hÉæ°S
hÉæ°S á``Wô``°`T õ``cô``à á``«`FÉ``æ`÷G äÉ≤«≤ëàdGh
ábô°ù∏d ¬``«`∏`Y »``æ` é` ŸG ∫õ``æ` e ¢``Vô``©` J ¬`` fCÉ` H
øe ø``μ` “ å``«` M ∫ƒ``¡` › ¢``ü`î`°`T π``Ñ` b ø``e
±’BG á°ùªîH ɡફb Qó≤J äGôgƒ› ábô°S
™ªLh ∫õæŸG ¤EG ∫É≤àf’G ºàa ,ÊɪY ∫É``jQ
»≤dCG …ô`` ë` à` dGh å``ë` Ñ` dÉ``Hh ,ä’’ó`` `à` `°` ` S’G
äGôgƒéŸG ≈``∏`Y Ì`` Yo h º``¡`à`ŸG ≈``∏`Y ¢``†`Ñ`≤`dG
q ó``bh ,¬àeÉbEG ¿Éμe ‘ ábhô°ùŸG
¬àdÉMEG â``“
¤EG ¬Áó≤Jh ¬©e ≥«≤ëà∏d ΩÉ©dG AÉYO’G ¤EG
.á°üàîŸG áªμëŸG

Ö©∏H Úª¡àe ≈∏Y ¢†Ñ≤dG
»Ñ«°†ŸÉH Ú∏∏°ùàeh Qɪ≤dG
äÉYÉ°ùdG ‘ á«fÉ£∏°ùdG ¿ÉªY áWô°T âªgGO
GkOóY AÉKÓãdG ∫hC’G ¢ùeCG ìÉÑ°U øe ¤hC’G
∫ɪ°T á¶aÉëà »Ñ«°†ŸG áj’ƒH ™bGƒŸG øe
áKÓK ≈``∏` Y ¢``†` Ñ` ≤` dG É``¡` dÓ``N ” á``«` bô``°` û` dG
øjôNBG Iô``°`û`Yh QÉ``ª`≤`dG Ö©d ᪡àH ø``jó``aGh
.ÚæKG Ú∏∏°ùàeh πª©dG ¿ƒfÉ≤d ÚØdÉfl
á¶aÉfi á``Wô``°` T IOÉ``«` ≤` H Qó``°` ü` e QÉ`` °` `TCGh
q ¬qfCG ¤EG á«bô°ûdG ∫ɪ°T
á«∏ª©dG √òg ò«ØæJ ”
á°UÉÿG ΩÉ``¡` ŸG á``Wô``°`T IOÉ``«` b ø``e Ió``fÉ``°`ù`Ã
∂dPh ,∑ΰûŸG ¢û«àØàdG ≥jôa ™e ¿hÉ©àdÉH
øe áYƒª› Oƒ``Lh ø``Y äÉeƒ∏©e OhQh ó©H
áeÉbEGh πª©dG ¿ƒ``fÉ``≤`d ÚØdÉîŸG ø``jó``aGƒ``dG
º¡°†©H ΩÉ``«` bh »``Ñ`«`°`†`ŸG á`` j’h ‘ Ö``fÉ``LC’G
ΩÉ©dG AÉ``YO’G ™e ≥«°ùæàdG ºàa Qɪ≤dG Ö©∏H
.áªgGóŸG á«∏ªY ò«Øæàd
á«fÉ£∏°ùdG ¿ÉªY áWô°T ¿CG Qó°üŸG ó``cCGh
äÉ«∏ªY ò«ØæJh ÚØdÉîŸG á≤MÓe ‘ ôªà°ùà°S
º¡«∏Y ¢†Ñ≤∏d ô`` NB’Gh Ú``◊G Ú``H á``ª`gGó``e
Èà©J ɪc ,º¡∏«¨°ûJh º``¡`FGƒ``jEÉ`H Ωƒ``≤`j ø``eh
á≤HÉ°ùdG äÉ«∏ª©∏d ’k É``ª`μ`à`°`SG á«∏ª©dG √ò``g
∫ÓN á«fÉ£∏°ùdG ¿ÉªY áWô°T É¡H âeÉb »àdG
§Ñ°V ø``Y äô``Ø` °` SCG »``à` dGh á``«` °` VÉ``ŸG IÎ``Ø` dG
.ÚØdÉîŸG øe ójó©dG
ÜÉë°UCG á«fÉ£∏°ùdG ¿É``ª`Y áWô°T â``YOh
ÚfGƒ≤dÉH ΩGõ`` à` `d’G IQhô`` °` `V ¤EG ∫É`` ª` `YC’G
𫨰ûJ ¿CÉ°ûH á°üàîŸG äÉ¡÷G øe IQOÉ°üdG
Ωƒ≤j …òdG ôªà°ùŸG ¿hÉ©àdG øªãJ ɪc ,ádɪ©dG
áWô°ûdG ∫É``LQ ™``e ¿ƒ``ª`«`≤`ŸGh ¿ƒ``æ`WGƒ``ŸG ¬``H
≈∏Y πª©dG ¿ƒfÉ≤d äÉØdÉfl …CG øY ÆÓHE’Gh
.(9999) ÇQGƒ£dG ∞JÉg

‘ ábhô°ùe áÑcôe §Ñ°V
≈£°SƒdG á¶aÉfi
øe á``«` fÉ``£` ∏` °` ù` dG ¿É`` ª` `Y á``Wô``°` T â``æ` μ` “
É¡≤FÉ°S ≈∏Y ¢†Ñ≤dGh ábhô°ùe áÑcôe §Ñ°V
.≈£°SƒdG á¶aÉëà Aɪ«g áj’h ‘ ¬≤aGôeh
áWô°T IOÉ``«` ≤` H ∫hDƒ` °` ù` e Qó``°` ü` e í`` °` `VhCGh
q áÑcôŸG q¿CG ≈£°SƒdG á¶aÉfi
É¡àbô°S â``“
áæWÉÑdG ∫ɪ°T á¶aÉëà IQƒHÉÿG áj’h øe
á¶aÉfi ¤EG É``ª`¡`≤`jô``W ‘ ¿É``ª` ¡` à` ŸG ¿É`` `ch
…ƒæj ¿Éc ¢UÉî°TC’G óMC’ áÑcôŸG ™«Ñd QÉØX
∫ÉLQ »≤∏J Qƒah ,áæ£∏°ùdG êQÉN ¤EG É¡Ñjô¡J
äÉeƒ∏©e ≈``£`°`Sƒ``dG á``¶`aÉ``fi á``Wô``°`T IOÉ``«` b
q `H áÑcôŸG Ωhó``b øY
PÉîJq G ” á¶aÉëŸG √É``ŒÉ`
áÑcôŸG ™``Ñ`à`Jh ó``°`Uô``d á``eRÓ``dG äGAGô`` ` `LE’G
§Ñ°V ø``Y Oƒ``¡`÷G ∂∏J äô``Ø`°`SCGh ,á``bhô``°`ù`ŸG
áeP ≈``∏`Y ɪ¡°ùÑM ”h ,Ú``ª` ¡` à` ŸGh á``Ñ` cô``ŸG
.≥«≤ëàdG
Úª«≤ŸGh ÚæWGƒŸG ™«ªL Qó°üŸG í°üfh
º¡JÉÑcôe ∑ôfi AÉØWEG øe ócCÉàdG IQhô°†H
É¡æe ∫hõ``æ`dG AÉ``æ`KCG É¡«a í«JÉØŸG ∑ô``J Ωó``Yh
k Ñ≤à°ùe º``FGô``÷G √ò``g π``ã`e ´ƒ``bƒ``d kÉ`jOÉ``Ø`J
Ó
‘ á∏jƒW äGÎØd áÑcôŸG ±É≤jEG ΩóY ∂dòch
≠dÉÑŸG ∑ôJ Ωó``Yh ,QÉ``¶`fC’G øY Ió«©H øcÉeCG
ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dÉc á櫪ãdG AÉ``«`°`TC’Gh á«dÉŸG
hCG áÑcôŸÉH ôgÉX ¿Éμe ‘ Oƒ≤ædG ß``aÉ``fih
,á∏jƒW äGÎØd ôØ°ùdG AÉæKCG ∫õæŸG ‘ É¡côJ
kGQƒa äÉbô°ùdG √òg πãe øY ÆÓ``HE’G º¡«∏Yh
¢†Ñ≤dG ‘ ºgÉ°ùJ á≤«bO äÉeƒ∏©Ã A’OE’Gh
.Úª¡àŸG ≈∏Y

ôNBG ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G QóŒ .QhôŸG çOGƒM øe ó◊G ‘ OGôaC’G
.Ω2013/7/30 ≈àM ácQÉ°ûŸG äÉÑ∏W º«∏°ùàd óYƒe

IOÉ«≤dG ‘ äÉ``YÉ``ª`à`L’G áYÉ≤H AÉ``©` HQC’G ¢``ù`eCG ìÉÑ°U ó≤Y
á«°ù«FôdG áæé∏d ÊÉ``ã`dG ´É``ª`à`L’G Ωô``≤`dÉ``H áWô°û∏d á``eÉ``©`dG
øH óªM AGƒ∏dG ´ÉªàL’G ¢``SCGô``Jh .á``jQhô``ŸG áeÓ°ùdG á≤HÉ°ùŸ
∑Qɪ÷Gh áWô°û∏d ΩÉ``©`dG ¢ûàØŸG óYÉ°ùe »``“É``◊G ¿Éª«∏°S
ájQhôŸG áeÓ°ùdG á≤HÉ°ùŸ á«°ù«FôdG áæé∏dG ¢ù«FQ äÉ«∏ª©∏d
.AÉ°†YC’G Qƒ°†ëH
IõFÉØdG äÉ``j’ƒ``dG äÉcQÉ°ûe º««≤J á``«`dBG ´É``ª`à`L’G ¢ûbÉfh
Ée ∫ƒM º««≤àdG ¥ôa AÉ°SDhQ ôjQÉ≤Jh äɶaÉëŸG iƒà°ùe ≈∏Y
ájQhôŸG áeÓ°ùdG ´QO º«ª°üJh ¥ôØdG AÉ°†YCG ™e ¬«dEG Gƒ∏°UƒJ
. á≤HÉ°ùŸG õFGƒLh ôjó≤àdG äGOÉ¡°Th
πÑ°S õ``jõ``©`J ¤EG ±ó``¡`J á≤HÉ°ùŸG √ò``g q¿CG ô``cò``dÉ``H ô``jó``÷G
äÉ¡÷G ∑Gô``°`TEGh ,Qhô``ŸG çOGƒ``M øe óë∏d á``jQhô``ŸG áeÓ°ùdG
ô°ûf ≈∏Y πª©dGh ¿hÉ©à∏d ™ªàéŸG OGôaCGh á°UÉÿGh á«eƒμ◊G
ádhòÑŸG Oƒ¡÷G RGôHEG ∂dòch á«YƒàdG èeGôHh ájQhôŸG áeÓ°ùdG ≈∏Y ¢UÉÿG ´É£≤dGh á«∏gC’G äÉ°ù°SDƒŸG åMh ,…QhôŸG »YƒdG
QhOh á°UÉÿGh á«∏gC’G äÉ°ù°SDƒŸGh á«eƒμ◊G äÉ¡÷G πÑb øe ΩóîJ äÉYhô°ûe ò«ØæJh ≥jô£dG »eóîà°ùe π«gCÉJh ÖjQóJ

äGQófl á«°†b ‘ Újƒ«°SBG Úª¡àe ≈∏Y ¢†Ñ≤dG
ájDhôdG - §≤°ùe

´ÉªàLG ‘ ∑QÉ°ûJ áæ£∏°ùdG
á«∏NGódG äGQGRh AÓch
¢VÉjôdG ‘ z¿hÉ©àdG ∫hO{`H
ájDhôdG – §≤°ùe
AÉ©HQC’G ¢``ù`eCG AÉ°ùe OÓ``Ñ`dG QOÉ``Z
»“É◊G ¿É``ª`«`∏`°`S ø``H ó``ª` M AGƒ`` ∏` `dG
áWô°û∏d ΩÉ`` `©` ` dG ¢``û` à` Ø` ŸG ó``YÉ``°` ù` e
óah ¢``SCGQ ≈∏Y äÉ«∏ª©∏d ∑QÉ``ª`÷Gh
AÓch ´ÉªàLG ‘ ácQÉ°ûª∏d áæ£∏°ùdG
¢ù∏› ∫hó`` ` `H á`` «` `∏` `NGó`` dG äGQGRh
Qô≤ŸG á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG
.¢VÉjôdG ‘ ¢ù«ªÿG Ωƒ«dG √ó≤Y
äÉYƒ°VƒŸG ´É``ª`à`L’G ¢ûbÉæ«°Sh
øe ∫É`` ª` `YC’G ∫hó`` `L ≈``∏` Y á`` LQó`` ŸG
≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG õjõ©J πÑ°S É¡æ«H
á«æeC’G É``ª`«`°`S ’ ¢``ù`∏`é`ŸG ∫hO Ú``H
.É¡æe

§≤°ùeá¶aÉfiáWô°ûHzá«FÉæ÷GäÉ≤«≤ëàdG{OGôaCGh•ÉÑ°VøeOóYËôμJ
ájDhôdG – §≤°ùe

¢†Ñ≤dG á«fÉ£∏°ùdG ¿É``ª`Y á``Wô``°`T â``≤`dCG
᪡àH ájƒ«°SB’G á«°ùæ÷G øe Ú°üî°T ≈∏Y
.IQóîŸG OGƒŸG IRÉ«Mh Öjô¡J
áeÉ©dG IQGOE’É`` H ∫hDƒ`°`ù`e Qó°üe í``°` VhCGh
¬fCG á``«`∏`≤`©`dG äGô`` KDƒ` `ŸGh äGQó`` î` ŸG á``ë`aÉ``μ`Ÿ
q
AÉcôH á`` j’h ‘ Ú``ª`¡`à`ŸG ≈``∏`Y ¢``†`Ñ`≤`dG ”
ɪ¡JRƒëH Ì``Yh áæWÉÑdG ܃æL á¶aÉëÃ
ÉfÉc ø``jhÒ``¡` dG Qó`` fl á``dƒ``°`ù`Ñ`c (44)≈`` ∏` `Y
.äGQóîŸG »WÉ©àe ÚH É¡éjhÎd ¿É££îj
á©ÑàŸG á``«`fƒ``fÉ``≤`dG äGAGô`` ` LE’G äò``î` JG ó``bh
AÉYO’G ¤EG ɪ¡àdÉMEG â``“h Úª¡àŸG ∫É«M
ɪ¡Áó≤àd kGó``«`¡`“ ɪ¡©e ≥«≤ëà∏d ΩÉ``©`dG
á«fÉ£∏°ùdG ¿ÉªY áWô°T âYOh .áªμëŸG ¤EG
∫É°üJ’G ≥``jô``W ø`` Y á``«` ∏` ≤` ©` dG äGô`` `KDƒ` ` ŸGh ¿hÉ©àdG øe ójõŸG ¤EG Úª«≤ŸGh ÚæWGƒŸG
§ÿG ≈∏Y hCG (9999) ÇQGƒ``£`dG ∞JÉg ≈∏Y áWô°ûdG ∫ÉLQ ÆÓHEGh äGQóîŸG áaBG áëaÉμŸ
.(1444) øNÉ°ùdG äGQóîŸG ƒ``Lhô``e É¡H Ωƒ``≤`j ∫É``ª` YCG á``jCG ø``Y

ôjóe …OÉ``Ñ`dG ⁄É°S ø``H ó``°`TGQ 󫪩dG ΩÉ``b
∞∏μŸG á«FÉæ÷G äÉ≤«≤ëàdGh äÉjôëàdG ΩÉ``Y
§≤°ùe á¶aÉfi áWô°T IOÉ«b ∫ɪYCG Ò«°ùàH
∞°üdG •É``Ñ`°`Vh •É``Ñ`°`†`dG ø``e Oó``Y Ëô``μ`à`H
äÉ≤«≤ëàdGh äÉ``jô``ë`à`dG IQGOEG ø``e OGô`` `aC’Gh
§≤°ùe á``¶`aÉ``fi á``Wô``°`T IOÉ``«` ≤` H á``«`FÉ``æ`÷G
∞°ûc ‘ º``gQhOh á°ü∏îŸG ºgOƒ¡÷ kGôjó≤J
»àdG iÈ``μ` dG á``«` FÉ``æ` ÷G É``jÉ``°`†`≤`dG ¢``Vƒ``ª` Z
…OÉÑdG ó``°`TGQ 󫪩dG Ωó``≤`Jh .kGô``NDƒ` e â©bh
øe ójõŸG ∫òH ≈∏Y º¡ãMh Úeôμª∏d ôμ°ûdÉH
»JCÉj ËôμàdG Gòg ¿CG kGócDƒe ,AÉ£©dGh ó¡÷G
áWô°û∏d á``eÉ``©`dG IOÉ``«`≤`dG äÉ¡«LƒJ QÉ`` WEG ‘
ó¡÷G á∏°UGƒŸ ™«ªé∏d kGõaÉMh kÉ©aGO ¿ƒμ«d
ø`` `e’C G á``∏` ¶` e AÉ`` `°` ` SQEG ¤EG kÉ` «` ©` °` S AÉ`` £` ©` dGh
.Úª«≤ŸGh ÚæWGƒª∏d

q
AÉ°ûfE’G ó«b ÊÉÑŸG ¢Uƒ°üdh ÚdÉàëŸGh Ú∏∏°ùàŸG øe äQòM

É¡H ºFGôL ÜÉμJQGh É¡àbô°S ≈∏Y IÉæ÷G óYÉ°ùj 𫨰ûàdG ™°Vh ‘ áÑcôŸG ∑ôJ :áWô°ûdG
¤EG áaÉ°VE’ÉH áYhô°ûe ÒZ á≤jô£H äÉÑcôŸG
.IPƒ©°ûdG ÈY ∫É«àMG ºFGôL ´ƒbh
»NƒJ IQhô``°`V Úª«≤ŸGh ÚæWGƒŸG ≈∏Y Gò``d
™bGƒe á°UÉNh ™bGƒŸG ∂∏J øe ≥≤ëàdGh Qò◊G
äÉfÓYEG ô°ûf ¤EG º¡°†©H CÉ÷ å«M ,äÉÑcôŸG ™«H
±ó¡H á``©`°`VGƒ``à`e QÉ``©`°`SCÉ`H á``gQÉ``a äÉ``Ñ`cô``e ™``«`H
Ωƒ≤j É``gó``©`Hh ¬à≤aGƒe AGó`` HE’ á«ë°†dG ´É``æ` bEG
≈∏Y á``Ñ`cô``ŸG ᪫b ø``e È`` cC’G Aõ`` ÷G πjƒëàH
.ájQÉéàdG ∑ƒæÑdG ÈY ¢UÉî°TCG äÉHÉ°ùM ΩÉbQCG

.¤hC’G Iôª∏d áæ£∏°ùdG
á«FÉæL º``FGô``L ‘ ≥«≤ëàdG ø``e í°†JG ó``bh
ºFGôL Gƒ``Ñ` μ` JQG Ú``∏`∏`°`ù`à`ŸG ¢``†` ©` H ¿CG á``≤` HÉ``°` S
äGô`` KDƒ` ` ŸGh äGQó`` î` ` ŸG è`` jhô`` J É``¡` æ` e ,á``Ø` ∏` à` fl
™«H) ä’É`` °` `ü` `J’G ¿ƒ`` fÉ`` b á``Ø` dÉ``flh á``«` ∏` ≤` ©` dG
(¿ƒfÉ≤∏d á``Ø`dÉ``fl á≤jô£H á«ØJÉ¡dG äÉ``ŸÉ``μ`ŸG
ÜÉμJQG ¤EG áaÉ°VE’ÉH á«dƒëμdG äÉHhô°ûŸG ™«Hh
ájQÉéàdG äÓëŸGh ∫RÉæŸG øe äÉbô°ùdG ºFGôL
.AÉ°ûfE’G ó«b ÊÉÑŸGh

AÉ°ûfE’G ó«b ÊÉÑŸG ábô°S

∫É«àM’G ºFGôL

ó«b ÊÉ``Ñ` e ø``e á``bô``°`S º``FGô``L â``∏`é`°`S É``ª`c
AÉæÑdG äGhOCGh äGó``©` e á``bô``°`ù`H ∂`` dPh AÉ``°` û` fE’G
™«ªL øe Ö∏£àj Gòd ,øjôNBG ¢UÉî°TC’ É¡©«Hh
ÚeCÉJ »`` `fÉ``Ñ`ŸG ∂``∏`J ÜÉ``ë` °` UCGh AÉ``æ`Ñ`dG ‹hÉ``≤` e
‘ É¡côJ Ωó`Yh ø``eBG ¿Éμe ‘ É¡¶ØMh º`¡JGhOCG
.á`ÑbGôe ¿hO É¡©bGƒe

â∏ã“ äô¡X iôNCG á«dÉ«àMG ºFGôL ∑Éægh
¥GQhC’G πjƒ– ≈∏Y º¡JQó≤e ¢UÉî°TCG AÉYOG ‘
â``fÎ``fE’G È``Y ¿Ó`` ` `YE’Gh á``jó``≤` f ∫Gƒ`` ` eCG ¤EG
∂dòch É¡©«H ‘ ¿ƒ``Ñ`Zô``j äÉ``Ñ`cô``e º``¡`jó``d ¿CG
±ó¡H Úª«≤eh ÚæWGƒe øe äÉÑcôe QÉéÄà°SG
∂∏J ‘ ±ô°üàdG ºàj Égó©Hh äÉcô°T ‘ É¡∏«¨°ûJ

äÉØdÉflh á«FÉæL º``FGô``L ÜÉ``μ`JQG ‘ ábhô°ùŸG
ájDhôdG – §≤°ùe
äGôKDƒŸGh äGQó``î`ŸG è``jhô``Jh äÉbô°ùdG ºFGôéc
.äÉ«cƒ∏°ùdGh ºFGô÷G øe ÉgÒZh á«∏≤©dG OôJ ¬``fCG á«fÉ£∏°ùdG ¿É``ª`Y á``Wô``°`T â``ë`°`VhCG
Ú∏∏°ùàŸG ºFGôL
äÉÑcôe á``bô``°`S ∫ƒ`` M á``Ø`∏`à`fl äÉ``ZÓ``H É``¡` «` dEG
áÑcôe øe ábô°ùdG
™e ≥«°ùæàdÉH á«fÉ£∏°ùdG ¿ÉªY áWô°T âeÉb
áeÉY ø``cÉ``eCG ΩÉ`` eCG 𫨰ûJ á``dÉ``M ‘ É``¡`cô``J ó``©`H
∂dP ôØ°SCGh π∏°ùàdG áëaÉμà á°üàîŸG äÉ¡÷G áØbƒàŸG äÉÑcôŸG øe ábô°ùdG ºFGôL ™≤J ɪc
AÉ°†≤d ∑ƒæÑdGh ájQÉéàdG äÓ``ë`ŸGh óLÉ°ùŸÉc
º¡fCÉ°ûH äòîJGh º¡æe ójó©dG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG øY ¥QÉ°ùdG óª©j å«M á°UÉÿGh áeÉ©dG øcÉeC’G ‘
.Ú©e ¢VôZ
ɪc .áæ£∏°ùdG ‘ á©ÑàŸG á«fƒfÉ≤dG äGAGô`` LE’G ájó≤f ≠``dÉ``Ñ`ª`c É``¡`æ`e á櫪K äGhOCG á``bô``°`S ¤EG Ée IOÉ`` Y á``Áô``÷G √ò``g ¿CG á``Wô``°`û`dG â``æ`«`Hh
¤EG Ú∏∏°ùàŸG ∫ƒNO π«¡°ùàH ÚØdÉîŸG ¢†©H ΩÉb »àdGh ‹BG Ö``°` SÉ``M Iõ`` ¡` ` LCGh á``dÉ``≤` f ∞`` JGƒ`` gh ¿ƒØbƒj øjòdG ¢UÉî°TCÓd IÉæ÷G ™ÑàJ ó©H ™≤J
º¡d á``jQhô``°`†`dG äÉeõ∏à°ùŸG Ò``aƒ``Jh áæ£∏°ùdG .RQÉH ¿É``μ`e ‘ äÉ``Ñ`cô``ŸG ∂``∏`J ÜÉ``ë`°`UCG É``¡`©`°`Vh AÉ°†≤d É¡æY ∫hõædGh 𫨰ûJ ádÉM ‘ º¡JÉÑcôe
.É¡H ∫ƒª©ŸG ÚfGƒ≤dG ™e ≈aÉæàj Gògh øμ°ùdÉc òNCGh áÑcôŸG òaGƒf êÉ``LR ô°ùμd ÊÉ``÷G Ωó≤Jh ájQÉéàdG äÓ``ë` ŸG ‘ ∫ƒ``Nó``dÉ``c Ú``©`e ¢``Vô``Z
™°VƒdG ≈∏Y kGô°TÉÑe kGÒKCÉJ Ú∏∏°ùàª∏d ¿EG å«M ÒZ á¡L ¤EG Üô¡dGh É¡∏NGóH OƒLƒŸG äÉ«æà≤ŸG ¥Gƒ°SC’G ‘ hCG OƒbƒdG áÄÑ©J äÉ£fi ‘ áæFÉμdG
‘ »``æ`eC’Gh …OÉ°üàb’Gh »YɪàL’Gh »ë°üdG
.áahô©e áÑcôŸG É``¡`«`∏`Y »``à` dG á``dÉ``◊G IÉ``æ` ÷G π``¨`à`°`ù`«`a
á«fƒfÉb äGóæà°ùe ≈∏Y º¡dƒ°üM Ωó©d áæ£∏°ùdG IQhô°V Úª«≤ŸGh ÚæWGƒŸG øe Ö∏£àj Gòd
Éægh .á``ahô``©` e Ò``Z á``¡`L ¤EG É``¡`H ∑ô``ë` à` dGh
º¡fCG ɪc ,äÉfÉ«H IóYÉb á``jCG º¡fCÉ°ûH óLƒJ ’h RQÉ`` H ¿É``μ` e ‘ á``æ`«`ª`K äÉ``«`æ`à`≤`e ™``°` Vh …OÉ`` Ø` J ¬fƒc áÁô÷G ´ƒbh ‘ kÉÑÑ°S ¬«∏Y »æéŸG ¿ƒμj
‘ á``≤`Ñ`£`ŸG á``«`Ñ`£`dG äÉ``°`Uƒ``ë`Ø`∏`d ¿ƒ©°†îj ’ ºFGô÷G √ò``g π㟠¢Vô©àdG ádÉM ‘h áÑcôŸÉH É¡°Vô©j ɇ 𫨰ûJ ádÉM ‘ ¬àÑcôe ∑ÎH ΩÉb
¿ƒ∏Nój øjòdG ¢UÉî°TC’G ™«ªL ≈∏Y áæ£∏°ùdG ÆÓHEGh áÁô÷G ìô°ùe ‘ åÑ©dG …OÉØJ º¡«∏Y äÉÑcôŸG ∫Ó¨à°SG ¤EG IÉæ÷G óª©jh .ábô°ù∏d
áÁô÷G ™e πeÉ©à∏d QƒØdG ≈∏Y áWô°ûdG ∫ÉLQ
.á©bGƒdG

º¡MÉ«JQG ¿hóÑj ¿ƒæWGƒŸGh .. Qɪ≤dG Ö©∏H ɪ¡àe 17 ≈∏Y ¢†Ñ≤Jh Ωô≤dG äÉ©ØJôà ágƒÑ°ûe á≤°T ºgGóJ áWô°ûdG
.á«°†≤dG áeP ≈∏Y õé◊G º¡YGójEG ”h Úª¡àŸG A’Dƒg
.≥«≤ëà∏d ΩÉ©dG AÉYO’G ¤EG á«°†≤dG ∞∏e π«MCG óbh
áYƒªéŸG √ò``g ≈∏Y ¢†Ñ≤dG Qƒ``a ¬``fCG Qó°üŸG í``°`VhCGh
áé«àf kGÒ`` Ñ` c kÉ` MÉ`` «` JQG á``≤` £` æ` ŸG ‘ ¿ƒ``æ` WÉ``≤` dG ió`` ` HCG
…òdG ôªà°ùŸG êÉYR’Gh çó– »àdG áaôëæŸG äÉ«cƒ∏°ù∏d
¢UÉî°TC’G øe Òãc OOôJ ∂dòch º¡d A’Dƒg ¬∏μ°ûj ¿Éc
.áÁô÷G á°SQɪŸ Ωóîà°ùj …òdG ™bƒŸG ¤EG
ÜÉë°UCG ≈``∏` Y á``«`fÉ``£`∏`°`ù`dG ¿É``ª` Y á``Wô``°` T äOó`` °` `Th
Ωó©d º¡d á©HÉàdG ÊÉ``Ñ`ŸG ø``e ócCÉàdG IQhô``°`V äGQÉ``≤`©`dG
ƒYóJ É``ª` c .á``Yhô``°` û` e Ò`` Z Ö``«` dÉ``°` SCG ‘ É``¡` eGó``î` à` °` SG
á«©ªàéŸG ácGô°ûdG π«©ØJ ¤EG ÚæWGƒŸG ™«ªL áWô°ûdG
äÉeƒ∏©e ¤EG π°UƒàdG ádÉM ‘ É¡©e ºFGódG π°UGƒàdGh
º¡«∏Yh .kGQƒ`` a É¡©e πeÉ©à∏d äÉ``Ø`dÉ``î`ŸG √ò``g πãe ø``Y
¬d Úª«≤ŸGh ÚæWGƒŸG øe ôªà°ùŸG π°UGƒàdG ¿CÉH ócCÉàdG
.á«eô÷G äÉØdÉîŸGh äÉ«cƒ∏°ùdG ™æŸ IÒÑc èFÉàf

ájDhôdG – §≤°ùe

á©HÉàà áWô°ûdG ∫ÉLQ ΩÉb QƒØdG ≈∏Yh .áYhô°ûe ÒZ
≈∏Y ¢†Ñ≤dG øY áªgGóŸG ∂∏J äôØ°SCGh äÉeƒ∏©ŸG ∂∏J

IOÉ«≤H »``FÉ``æ`÷G ≥«≤ëàdGh äÉ``jô``ë`à`dG IQGOEG âæμ“
kɪ¡àe (17) ≈∏Y ¢†Ñ≤dG øe §≤°ùe á¶aÉfi áWô°T
á¶aÉfi Ωô``≤` dG äÉ``©`Ø`Jô``à ICGô`` eG Iô``°`û`Y ¢ùªN º¡æe
âMhGôJ Ió``MGh ájƒ«°SBG á«°ùæL ø``e º¡©«ªL §≤°ùe
Ö©d á``°` SQÉ``‡ á``ª`¡`à`H kÉ` eÉ`` Y (62h35) Ú`` H º`` gQÉ`` ª` YCG
.Qɪ≤dG
kÉ≤jôa ¿CG §≤°ùe äÉjô– IQGOEÉH ∫hDƒ°ùe Qó°üe ócCGh
™«ªL §Ñ°V É¡æY ôØ°SCGh á≤°T áªgGóà ΩÉb IQGOE’G øe
∂dòch QÉ``ª`≤`dG Ö``©`d ¿ƒ``°` SQÉ``Á Gƒ``fÉ``c ø``jò``dG Ú``ª`¡`à`ŸG
ä’hÉW â``°`S §Ñ°V ” É``ª`c .¥Ó``NCÓ` d á«aÉæe ∫É``ª` YCG
á«dƒëμdG äÉHhô°ûŸG øe ᫪ch Qɪ≤dG Ö©∏d Ωóîà°ùJ
AÉ°ùf ΩÉ«b øY …ôëàdGh åëÑdG ∫ÉLQ ¤EG äOQh äÉeƒ∏©e
.Ö©∏dG ‘ Ωóîà°ùJ á«dÉe ≠dÉÑeh
äÉ«cƒ∏°S ‘ á°UÉÿG øcÉeC’G ¢†©H ΩGóîà°SÉH äÉ«ÑæLCG áé«àf â`` `JCG á``ª` gGó``ŸG √ò`` g ¿CG ¤EG Qó``°` ü` ŸG QÉ`` °` `TCGh

QÉØX ‘ z§«ëØàdG{ ≈∏Y AÉ°†≤∏d á∏ªM ‘ áÑcôe 26 §Ñ°V π≤æjáj’ƒH ÉØdÉfl77≈∏Y¢†Ñ≤dG
äÉ«∏ªY ‘ äÉÑcôŸG √òg ΩGóîà°SG óæY ∂«gÉf
.¢VGô©à°S’Gh §``«ëØàdG
óª©àH á``Ñ` cô``ŸG ∫É``ª`©`à`°`SG IAÉ`` °` `SEG È``à` ©` Jh
,√ÉÑàf’G â``Ø`∏`d É``¡` JGQÉ``WEG ø``e äƒ``°`U QGó``°` UEG
∫hóL ø``e áæeÉãdG Iô≤ØdG ÖLƒÃ á``eôq `›
n o
ájò«ØæàdG áëFÓdÉH ≥ë∏ŸG IOÉ«≤dG äÉØdÉfl
áæ°ùd (23) ºbQ QGô≤dÉH IQOÉ°üdG QhôŸG ¿ƒfÉ≤d
kÉãÑY Iô``gÉ``¶` dG √ò``g È``à`©`J å``«`M ,Ω (1998)
»eóîà°ùe áeÓ°ùHh áeÉ©dG ÜGOB’ÉH ’k ÓNEGh
.≥jô£dG
™«ªL á``«`fÉ``£`∏`°`ù`dG ¿É``ª` Y á``Wô``°` T â`` `YOh
∞∏àfl ™e π°UGƒàdGh ¿hÉ©àdG ¤EG ÚæWGƒŸG
√òg ≈``∏` Y AÉ``°` †` ≤` dG ±ó``¡` H á``Wô``°` û` dG õ``cGô``e
¢†©H ´ƒ`` bh ‘ kÉ`Ñ`Ñ`°`S È``à`©`J »``à` dG Iô``gÉ``¶` dG
Gôk ¶f ¿Éμ°ùdG êÉYREGh á૪ŸG ájQhôŸG çOGƒ◊G
.áeÓ°ùdG äÉØ°UGƒŸ ÉgQÉ≤àa’

ájDhôdG – §≤°ùe
QÉØX á``¶` aÉ``fi á``Wô``°` T IOÉ`` «` `b â`` ª` `gGO
GkOóY á°UÉÿG ΩÉ¡ŸG áWô°T IOÉ«b IófÉ°ùÃ
âfÉc óbƒ©H á«YÉæ°üdG á≤£æŸG ‘ ¢TQƒdG øe
äÓjó©J AGô`` ` LEGh äÉ``aÉ``°` VEG Ö``«`cÎ``H Ωƒ``≤` J
ºà«d äÉ``Ñ`cô``ŸG ‘ Ió``ª`à`©`ŸG äÉ``Ø`°`UGƒ``ŸG ≈``∏`Y
ábÉ«°ùdGh §«ëØàdG äÉ«∏ªY ‘ É¡eGóîà°SG
.áÑcôe 26 õéëH âeÉbh á«fƒæ÷G áYô°ùdÉH
¿ÉªY á``Wô``°` û` H ∫hDƒ` °` ù` e Qó``°` ü` e í`` `°` ` VhCGh
QÉWEG ‘ »``JCÉ`J á«∏ª©dG √ò``g ¿CG á«fÉ£∏°ùdG
äÉ«cƒ∏°ùdGh ôgGƒ¶dG ¢†©Ñd …ó°üàdG á∏ªM
Ögòj áે çOGƒ``M ´ƒ``bh ‘ ÖÑ°ùàJ »àdG
¢†©H q¿CG í``°` †` JG ó`` bh .AÉ`` jô`` HCG É``gÉ``jÉ``ë`°`V
‘ ∂``dPh ΩGóîà°SÓd á◊É°U ÒZ äÉÑcôŸG
áeÉ©dG áeÓ°ùdG ≈∏Y IQƒ£N πμ°ûj ¬JGP óM

ájDhôdG – §≤°ùe

¢ùeCG ìÉÑ°U øe ¤hC’G äÉYÉ°ùdG ‘ á«fÉ£∏°ùdG ¿ÉªY áWô°T âeÉb
É¡dÓN ” IôgɶdG á¶aÉëà π≤æj áj’h ‘ áªgGóe á∏ªëH AÉ©HQC’G
¿ƒfÉ≤d ÚØdÉfl (74) º¡æe áØ∏àfl äÉ«°ùæL øe (77) ≈∏Y ¢†Ñ≤dG
º«¶æJ ¿ƒfÉ≤d óMGhh ájQGOE’G ᪶fC’G ¿ƒfÉ≤d ÚØdÉfl (2) h πª©dG
.ä’É°üJ’G
” ¬``fCG IôgɶdG á¶aÉfi áWô°T IOÉ«≤H ∫hDƒ°ùe §HÉ°V í``°`VhCGh
≥jôah á°UÉÿG ΩÉ¡ŸG áWô°T IOÉ«b øe IófÉ°ùà á«∏ª©dG √òg ò«ØæJ
øe áYƒª› OƒLh øY äÉeƒ∏©e OhQh ó©H ∂dPh ,∑ΰûŸG ¢û«àØàdG
¿ƒfÉbh ájQGOE’G ᪶fC’G ¿ƒfÉbh πª©dG ¿ƒfÉ≤d ÚØdÉîŸG øjóaGƒdG
ΩÉ©dG AÉ`` YO’G ™``e ≥«°ùæàdG ºàa ,π≤æj á``j’h ‘ ä’É``°`ü`J’G º«¶æJ
ÚfGƒ≤dÉH ΩGõàd’G IQhô°V ≈∏Y Qó°üŸG Oó°Th .áªgGóŸG á«∏ªY ò«Øæàd
øªK ɪc ,¢UÉî°TC’G 𫨰ûJ ¿CÉ°ûH á°üàîŸG äÉ``¡`÷G ø``e IQOÉ``°`ü`dG
øY ÆÓHE’Gh á«fÉ£∏°ùdG ¿ÉªY áWô°T ™e Úª«≤ŸGh ÚæWGƒŸG ¿hÉ©J
k ªY (9999) ÇQGƒ£dG ∞JÉg ≈∏Y πª©dG ¿ƒfÉ≤d äÉØdÉfl …CG
QÉ©°ûH Ó
.(áWô°T Éæ∏c)

äÉ©HÉàe

Ω2013 ƒ«dƒj 4 ≥aGƒŸG `g1434 ¿ÉÑ©°T øe 25 ¢ù«ªÿG

z2050»ë°üdGΩɶæ∏dá«∏Ñ≤à°ùŸGIô¶ædG{øª°Vá«ãdÉãdGhájƒfÉãdGájÉYôdG∫ƒMπªYá≤∏Mº¶æJzáë°üdG{

16

ᣰûfCGh äGô°VÉfi
»HÉÑ°T{‘ á«©ªà›
ábÉW áj’ƒH z2013

ájDhôdG - ábÉW

≈àMh ¿B’G øe ójóL ≈Ø°ûà°ùe πμd ójó÷G
äÉ«FôŸGh äÉjóëàdGh äÉLÉ«àMÓd kÉ≤ah 2050
.á«∏Ñ≤à°ùŸG á«dÉ◊G
…QÉ°üfE’G ∫OÉ``Y Qƒ``à`có``dG ≈``≤`dCG ∂``dP ô``KEG
¥ô£J Iô``°`VÉ``fi äÉ«Ø°ûà°ùŸG ¿hDƒ` °` T ô``jó``e
Iô¶æ∏d á«q °SÉ°SC’G ÇOÉ``Ñ`ŸGh íeÓŸG ¤EG É¡«a
ôjƒ£Jh ,2050 ≈àM äÉ«Ø°ûà°ùª∏d á«∏Ñ≤à°ùŸG
äÉ«Ø°ûà°ùª∏d ∫ƒ°UƒdG πÑb á«Ñ£dG äÉeóÿG
Ée äÉ``eó``ÿG ô``jƒ``£` Jh ÇQGƒ`` £` `dG äÉ``eó``î` c
äÉeóN Ëó≤àc ≈Ø°ûà°ùŸG øe êhô``ÿG ó©H
πªY ø``e ó``cCÉ`à`∏`d ∂`` dPh ,á``«` dõ``æ` ŸG á``jÉ``Yô``dG
.á«q ∏eÉμJ IQƒ°üH á«q ë°üdG áeƒ¶æŸG
ó«©°S Qƒàcó∏d Iô°VÉëà á≤∏◊G âªààNGh
¢†jôªà∏d ¿É``ª` Y ó``¡`©`à ¢``SQó``e »``ª`«`æ`¨`dG
»∏Ñ≤à°ùŸG »ë°üdG º«∏©à∏d ΩÉ©dG QÉWE’G ∫ƒM
,IóYÉ°ùŸG á«Ñ£dG äÉ``Ä`Ø`dGh á«Ñ£dG QOGƒ``μ`∏`d
ÖfÉ÷G Gò``g ‘ ≥jô£dG á``WQÉ``N ¤EG áaÉ°VEG
Iô¶ædG øª°V Ióªà©e á°SÉ«°ùc ¿ƒμ«°S …òdGh
ájô°ûÑdG OQGƒ`` ŸG ᫪æJ äÉ``fƒq `μ`Ÿ á«q ∏Ñ≤à°ùŸG
q É¡àjÉ¡f ‘h ,»``ë`°`ü`dG º``«`∏`©`à`dGh
º«°ù≤J ”
äÉYƒª› ¤EG á``≤`∏`◊É``H Ú``cQÉ``°` û` ŸG ™``«`ª`L
.πªY

»Ñ«gƒ`dG ˆGóÑ`Y `` §≤°ùe
…ó`«©°ùdG ¢ù«ªN /ôjƒ°üJ

q
á«dÉ◊G á«∏©ØdG á``LÉ``◊G Ö°ùM É¡©°Vh ”
á∏éY ™`` aO π`` LCG ø``e á``«`∏`Ñ`≤`à`°`ù`ŸG á`` LÉ`` ◊Gh
á«ë°üdG äÉeóÿG Ëó≤J å«M øe Qƒ£àdG
»ª°SÉ≤dG ó``ª`MCG QƒàcódG ≈``≤`dCG Égó©H .É¡«a
É¡«a õ`` cQ Iô``°` VÉ``fi §``«`£`î`à`dG ΩÉ`` Y ô``jó``e
á«q Yƒfh É¡JÉfƒμeh äÉ«Ø°ûà°ùŸG ∞«æ°üJ ≈∏Y
Qƒ¶æŸG Ö°ùM ∂``dPh ,Ωó``≤`J »``à`dG äÉ``eó``ÿG

á«q Ñ£dG áæjóŸG AÉæH øe ±ó¡dG ¤EG ¬JOÉ©°S
á«q ë°üdG äÉ`` eó`` ÿG IOƒ`` `L iƒ``à` °` ù` e ™``aô``d
á«Ñ£dG QOGƒμdG ᫪æàdh á«°ü°üîàdG á«q ŸÉ©dG
IOÉ©°S QÉ``°`TCG ɪc ,IóYÉ°ùŸG á«Ñ£dG äÉ``Ä`Ø`dGh
§«£îàdG ¿hDƒ`°`û`∏`d áë°üdG π``«`ch Qƒ``à`có``dG
øe á«Ñ£dG áæjóª∏d á«°ù«FôdG äÉfƒμŸG ≈∏Y
»àdGh ,É¡«a áØ∏àîŸG äÉ°ü°üîàdG ôaGƒJ å«M

á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒŸG á∏μ«g å«M øe á«ãdÉãdGh
Qƒ¶æŸG ≈∏Y áeó≤ŸG äÉ``eó``ÿGh É¡JÉfƒμeh
.É¡d »∏Ñ≤à°ùŸGh ‹É◊G êÉ«àM’Gh
ÖdÉW ø``H »``∏` Y Qƒ``à` có``dG IOÉ``©` °` S ≈`` ≤` `dCGh
¿hDƒ` `°` `û` `d á``ë` °` ü` dG IQGRh π`` «` `ch »`` FÉ`` æ` `¡` `dG
çó– πª©dG á≤∏M ‘ Iô°VÉfi §«£îàdG
¥ôq £J å«M ,á«Ñ£dG áæjóŸG ´hô°ûe øY É¡«a

ájôjóŸG ‘ á∏㇠áë°üdG IQGRh ⪶f
¥óæa ‘ AÉ``©` HQC’G ¢``ù` eCG §«£îà∏d á``eÉ``©`dG
á«ë°üdG ájÉYôdG ∫ƒM πªY á≤∏M Ωƒ«æ«JÓH
É¡££N ø``ª`°`V ∂`` dPh ,á``«`ã`dÉ``ã`dGh á``jƒ``fÉ``ã`dG
»ë°üdG Ωɶæ∏d á«∏Ñ≤à°ùŸG Iô¶æ∏d á«dÉ◊G
øH »``∏` Y Qƒ`` à` `có`` dG IOÉ``©` °` S Qƒ``°` †` ë` H 2050
¿hDƒ°û∏d áë°üdG IQGRh π«ch »FÉæ¡dG ÖdÉW
óªfi ø`` H ó`` ª` `MCG Qƒ`` à` `có`` dGh ,§``«` £` î` à` dG
øe Oó`` Yh §``«`£`î`à`dG ΩÉ``Y ô``jó``e »``ª`°`SÉ``≤`dG
Éck QÉ°ûe 40 Égô°†M ɪc ,IQGRƒdÉH ÚdhDƒ°ùŸG
áeÉ©dG äÉ``jô``jó``ŸG ‘ Ωƒ``ª` ©` dG …ô``jó``e ø``e
äɶaÉfi ∞``∏` à` î` Ÿ á``«` ë` °` ü` dG äÉ``eó``î` ∏` d
äÉ«Ø°ûà°ùŸÉH Újò«ØæàdG øjôjóŸGh áæ£∏°ùdG
QOGƒμdG ø``e Oó``Y Égô°†M ɪc ,É``«k `JGP IQGó``ŸG
≈Ø°ûà°ùeh ÊÉ``£`∏`°`ù`dG ≈Ø°ûà°ùŸÉH á``«`Ñ`£`dG
§«£îàdÉH Ú``«`æ`©`ª`∏`d á``aÉ``°` VE’É``H ,á`` dƒ`` N
íeÓŸG á°ûbÉæe ¤EG á≤∏◊G âaógh .»ë°üdG
Iô¶ædÉH ≥∏©àJ »``à`dG á``«`°`SÉ``°`SC’Gh á«°ù«FôdG
ájƒfÉãdG á``«` ë` °` ü` dG á``jÉ``Yô``∏` d á``«`∏`Ñ`≤`à`°`ù`ŸG

π«îædG¢SÉHhOIô°ûMèeÉfÈdäÉfÉ«ÑdGIóYÉbò«ØæJhº«ª°üJπMGôe¢Vô©à°ùj»ª∏©dGåëÑdG¢ù∏›
äÉfÉ«ÑdG ™ª÷ »ª∏Y è¡æe ™°Vh ƒg äÉfÉ«ÑdG IóYÉ≤d »°SÉ°SC’G ±ó¡dG Èà©jh
∫ÓN øe ∂dPh áæ£∏°ùdÉH π«îædG ¢SÉHhO Iô°ûM áëaÉμeh IQGOEÉH ábÓ©dG äGP
É¡æeh ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G ‘ IOƒLƒŸG ∂∏J É¡«a Éà äÉfÉ«ÑdG óYGƒb ôjƒ£J
•ÓÑdG ¿hDƒ`°`Th ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉLh á«μª°ùdG IhÌ``dGh á``YGQõ``dG IQGRh
»àdG äÉfÉ«ÑdG øe áÑ∏°U IóYÉb OÉéjEG ¤EG äÉfÉ«ÑdG IóYÉb ±ó¡J ɪc .ÊÉ£∏°ùdG
k Ñ≤à°ùe É¡«∏Y OɪàY’G øμÁ
¢SÉHhO Iô°ûM áëaÉμŸ ádÉ©q a èeGôH ™°Vh ‘ Ó
™°Vh ∫ƒ``M äÉeƒ∏©e ≈∏Y äÉfÉ«ÑdG Ió``YÉ``b …ƒàëà°Sh .áæ£∏°ùdG ‘ π«îædG
»àdG QGƒWC’G å«M øe áæ£∏°ùdG äɶaÉfi ™«ªL ‘ Iô°û◊ÉH áHÉ°UE’G áaÉãch
»àdG ´QGõ``ŸGh áHÉ°UE’ÉH IôKCÉàŸG ´QGõ``ŸG áMÉ°ùe ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,Iô°û◊G É¡H ô“
IóYÉb ∫ÓN øe ºà«°S ɪc .á«°VÉŸG ΩGƒYC’G ∫ÓN Iô°û◊G áëaÉμe É¡«a â“
Égò«ØæJ ºà«°S »àdG á«ãëÑdG äÉ°SGQódG ™«ªL èFÉàf ∫É``NOEGh π«∏– äÉfÉ«ÑdG
hCG áæ£∏°ùdG π``NGO AGƒ°S á«ãëÑdG äÉ°ù°SDƒŸG ™e ¿hÉ©àdÉH èeÉfÈdG ∫ÓN øe
.É¡LQÉN

ájDhôdG - §≤°ùe
∫ƒM πªY á≤∏M AÉ©HQC’G ¢ùeCG áÑjò©dÉH √ô≤à »ª∏©dG åëÑdG ¢ù∏› ó≤Y
¢SÉHhO Iô°û◊ á∏eÉμàŸG IQGOEÓ` `d »ãëÑdG èeÉfÈ∏d äÉfÉ«ÑdG Ió``YÉ``b ´hô°ûe
,¢ù∏éŸÉH Ú°üàîŸGh èeÉfÈ∏d á«¡«LƒàdG áæé∏dG AÉ°†YCG ácQÉ°ûà π«îædG
»JCÉjh .ábÓ©dG äGP á«q eƒμ◊G äÉ¡÷G øe Ú«æØdGh ÚãMÉÑdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH
q á≤HÉ°S πªY äÉ≤∏◊ ’k ɪμà°SG πª©dG á≤∏M ó≤Y
áæé∏dG πÑb øe Égò«ØæJ ”
AGÈN Ωƒ≤«°S å«M ,äÉfÉ«ÑdG IóYÉb ò«ØæJh º«ª°üJ ∫ƒM èeÉfÈ∏d á«¡«LƒàdG
q »àdG èFÉàædGh ÉgRÉ‚EG ”
q »àdG πMGôŸG ¢VGô©à°SÉH ´hô°ûª∏d IòØæŸG ácô°ûdG

.¿B’G ≈àM É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G
á∏eÉμàŸG IQGOEÓ` d »ãëÑdG èeÉfÈ∏d á«¡«LƒàdG áæé∏dG q¿CG ôcòdÉH ôjó÷G
OGóYE’ á«q ∏ëŸG äÉcô°ûdG ióMEG ¤EG πª©dG OÉæ°SEG äôq bCG π«îædG ¢SÉHhO Iô°û◊
.èeÉfÈdG ò«ØæJ ¬«∏Y Ωƒ≤j kÉ«°SÉ°SCG kGõμJôe ¿ƒμJ å«ëH èeÉfÈ∏d äÉfÉ«H IóYÉb

á«¡«aôJ á∏MQ ‘ É«dÉ£jEGh É°ùfôah ¢ùfƒJh É«fÉÑ°SEG ¿hQhõj ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL ƒØXƒe
øe »ª°TÉ¡dG ∞«°S øH ∑QÉÑe QƒàcódG ∫Éb ¬ÑfÉL øe
É¡ÑLGƒH á©eÉ÷G ‘ áeÉ©dG äÉbÓ©dG âeÉb :á«HÎdG á«∏c
‘ GƒfÉch ôcGòàdGh äGÒ°TCÉàdG äGAGô``LEG π«¡°ùJ å«M øe
∑QÉ°ûŸG óæY πμ°ûj ∂dP πch QÉ£ŸG ‘ øjôaÉ°ùŸG ∫ÉÑ≤à°SG
¿Éc ¬≤«aƒJh ¤É©J ˆG óªëHh ,á∏MôdG √ò¡d áÑ«W ájGóH
.¬d OóM ɪch ¬àbh ‘ A»°T πc ºàj
ôjƒ£J õ``cô``e ø``e …ô``HÉ``÷G ó``ª`fi ø``H ¢ù«ªN ∫É``bh
:á©eÉéH Ú∏eÉ©dG
ïjQÉJh äGOÉY ≈∏Y ±ô©àdG øe á∏MôdG √òg »æàæμe ó≤d
±ô©àdGh ábÓ©dG ≥«KƒJ ‘ QhO É¡d ¿Éc ɪc ܃©°ûdG äÉaÉ≤Kh
á∏MôdG √òg :…ôHÉ÷G ±É°VCGh .áYƒªéŸG OGôaCG ™«ªL ÚH
ájõgÉ÷G É``æ`fÉ``gPCG ‘ âî°SQ É``¡` fq EG å«M ÒãμdG ‹ »æ©J
πãe ájQGôªà°SG ≈æªàfh .âbƒdG IQGOEG á«Ø«ch OGó©à°S’Gh
‘ º¡JÓFÉYh á©eÉ÷G OGôaCG ÚH äGAÉ≤∏dGh äÓMôdG √òg
q …ò``dG Oƒ¡éŸG QGó≤e
¤EG IOƒ©dÉH IQÉjõdG ºààîJh .¤É©J ˆG AÉ°T ¿EG áeOÉb ΩÉjCG ìÉéædG á«KÓK á©eÉ÷G â≤≤M :…OGƒ``©`dG ≈æe IQƒàcódG πμd á©àŸGh áMGôdG Òaƒàd ¬dòH ”
å«M ,ó``jQó``e á«fÉÑ°SE’G ᪰UÉ©dG ¤EG ºq `K ø``eh áfƒ∏°TôH ,õ«ªàŸG ≥«aôdGh á∏MGôdGh ¿ÉeõdGh ¿ÉμŸG á∏MôdG √òg ‘ ¥ƒa QÉ``«`à`N’G AÉ``L á``∏`Mô``dG √ò``g ‘h ,á``∏`Mô``dG ‘ ∑QÉ``°`û`e
…OÉædG É¡°SCGQ ≈∏Y ,∑Éæg á«MÉ«°S ⁄É©e Ió``Y ¿hQhõ«°S ≈∏Yh á©eÉ÷ÉH Ú∏eÉ©dG øe IƒNE’Gh áØdC’ÉH ô©°ûf å«M É«dÉ£jEGh É°ùfôah É«fÉÑ°SEG ÚH ™ªéj …òdG ¿Éμª∏d RÉટG
. GóHCG º¡«∏Y Éæaô©J ÉŸ äÓMôdG √òg ’ƒdh ,ºgô°SCG äôcPh .øØdGh IQÉ°†◊Gh ïjQÉàdG á«KÓK ™ªŒ ¿Gó∏H »gh
.ójQóe ∫ÉjQ …OÉf ,»μ∏ŸG

á«fɪ©dG ICGôŸG á«©ªL
∞«°üdG{ ºààîJ Qƒ°üH
zÒZ ÉfóæY

…QÉ«ÿG »∏Y -¢ùjQÉH
á∏MôdG ΩÓ`` ` ` YE’Gh á``eÉ``©` dG äÉ`` bÓ`` ©` dG Iô`` ` FGO â``ª` ¶` f
º°ùb ‘ á``∏`ã`‡ º``¡` ∏` FGƒ``Yh á``©` eÉ``÷G »``Ø` Xƒ``Ÿ á``«` ¡` aÎ``dG
ôªà°ùJ »àdGh É«fÉÑ°SEG ¤EG á«YɪàL’Gh á«aÉ≤ãdG ᣰûfC’G
É°ùfôah ¢``ù`fƒ``J ¤EG ô``ë`Ñ`dG È``Y π``≤`æ`à`dGh Ú``Yƒ``Ñ`°`SCG Ió``Ÿ
áæjóe IQÉ`` jR ≈``∏`Y á``∏`Mô``dG è``eÉ``fô``H π``ª`à`°`û`jh .É``«` dÉ``£` jEGh
áæjóŸG »gh ,É«fÉÑ°SEG ‘ ¿óŸG ºgCG ióMEG ó©J »àdG áfƒ∏°TôH
ájôëH á∏MQh ,É«fÉÑ°SEG ‘ ¤hC’G ájOÉ°üàb’Gh á«MÉ«°ùdG
å«M ,∫ƒ°Uƒ∏d ‹ÉàdG Ωƒ«dG ‘ áfƒ∏°TôH AÉæ«e øe CGóÑJ
¿óe Ió``Y ¤EG IQÉ``jõ``H á∏MôdG √ò``g ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG ™àªà«°S
á«°ùfôØdG É«∏«°SQÉeh ¢ùfƒJh á«fÉÑ°SE’G É«°ùædÉa »g ∫hOh
MSC Cruises áæ«Ø°ùdG Ïe ≈∏Y á«dÉ£jE’G ÉehQh
.ábÓª©dG øØ°ùdG øe ó©J »àdG Splendida
,∂dòH º¡JOÉ©°S øY á∏MôdG ‘ ÚcQÉ°ûŸG øe OóY ÈYh
q
:á«HÎdG á«∏c ø``e …OGƒ``©` dG ó``jÉ``Y ≈æe IQƒ``à`có``dG â``dÉ``bh
º«¶æàdG ≈∏Y É¡JÓMQ ‘ ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL ÉæJOƒY
≈∏Y ∫ój Gò``gh ,¿É``eõ``dGh ¿Éμª∏d ™FGôdG QÉ«àN’Gh ó«÷G

á``«bô``°ûdG ∫ɪ``°ûH zπ``aÉ``μJ{ ΩÉ``¶`æd É`«ÑjQó`J É`›É`fô`H ò``Ø`æ`J zá``«YÉ``ª`à`L’G á`«`ª`æ`àdG{
äÉfÉ«ÑdG IóYÉb OƒLƒd áaÉ°VE’ÉH ,»μ∏°SÓdGh
É«fGó«e Ωóîà°ùJ »àdG ádƒªëŸG Iõ``¡`LC’G ‘
óªà©jh ,â``fÎ``fE’G áeóN ôaGƒJ ΩóY ∫ÉM ‘
ádÉM π``μ` d Êó`` `ŸG º``bô``dG ≈``∏` Y π``aÉ``μ` J ΩÉ``¶` f
IQGRƒ`` dG Ú``H ÊhÎ``μ` dE’G ÖWÉîàdG π«¡°ùàd
ΩɶædG q¿EG å«M ,iôNC’G á«eƒμ◊G äÉ°ù°SDƒŸGh
iƒ≤dG IQGRƒ`` `c á``«q `eƒ``μ`M äÉ``¡` L ™``e •ƒ``Hô``e
áÄ«¡dGh á∏eÉ©dG iƒ≤dG πé°S áÄ«gh á∏eÉ©dG
∫ƒÑ≤dG õcôeh á«q YɪàL’G äÉæ«eCÉà∏d áeÉ©dG
»ØXƒe ó``YÉ``≤`J ¥hó``æ` °` U Ö``fÉ``L ¤EG ó``Mƒ``ŸG
Ωɶf q¿CG ô``cò``dÉ``H ô``jó``÷G .á``«` fó``ŸG á``eó``ÿG
ø°TO »YɪàL’G ¿Éª°†∏d ÊhÎμdE’G πaÉμJ
¬H πª©dG CGó``Hh ,»°VÉŸG ΩÉ©dG øe Ȫ°ùjO ‘
IQGRƒ∏d á©HÉàdG ôFGhódGh äÉjôjóŸG ‘ Iô°TÉÑe
™°†N ¿CG ó©H áæ£∏°ùdG äɶaÉfi ∞∏àîÃ
äÉfÉ«ÑdG »``©`eÉ``Lh ¿ƒ``«`YÉ``ª`à`L’G ¿ƒ``ã`MÉ``Ñ`dG
¤hC’G á``∏` Mô``ŸG ‘ ΩÉ``¶` æ` dG ≈``∏` Y Ö``jQó``à` ∏` d
π°UGƒà«°Sh Gò`` g .»``Ñ` jQó``à` dG è``eÉ``fÈ``dG ø``e
áÄØdG Ö``jQó``à` H á``«`fÉ``ã`dG ¬``à`∏`Mô``à è``eÉ``fÈ``dG
‘ á``«`YÉ``ª`à`L’G á``«`ª`æ`à`dG ô``FGhó``H á``aó``¡`à`°`ù`ŸG
™HÉ°ùdG »eƒj á«bô°ûdG ܃æL á¶aÉfi äÉj’h
.…QÉ÷G ƒ«dƒj øe øeÉãdGh

á`` ` «` ` `aÉ`` ` ≤` ` `ã` ` `dG ¿É`` ` `à` ` ` æ` ` ` é` ` ` ∏` ` ` dG â`` ` ª` ` ` ¶` ` ` f
»`` Ø` `«` `°` `ü` `dG è`` ` eÉ`` ` fÈ`` ` dÉ`` ` H á`` ` «` ` `°` ` `VÉ`` ` jô`` ` dGh
¿hÉ©àdÉHh ábÉW á`` `j’ƒ`` H 2013 »``HÉ``Ñ` °` T
Ú£M á`` ` °` ` `SQó`` ` e »`` Ø` ` «` ` °` ` U õ`` ` `cô`` ` `e ™`` ` ` e
á«Ø«≤ãJ äGô°VÉfi ,12 -5 »°SÉ°SC’G º«∏©à∏d
ácQÉ°ûÃh Ú«°VÉŸG Úeƒ«dG ∫Ó``N ᫪∏Y
ÚªFÉ≤dG »©°S QÉ`` WEG ‘ ∂``dPh ,Ö``dÉ``W 100
¤EG ábÉW áj’ƒH 2013 »HÉÑ°T èeÉfôH ≈∏Y
∫ÓN á`` j’ƒ`` dG AÉ`` æ` HC’ ™``aÉ``f ƒ``g É``e Ëó``≤` J
Ωƒ`` «` `dG ‘ Ωó`` `b å``«` M .á``«` Ø` «` °` ü` dG IRÉ`` ` ` `LE’G
»YɪàL’G π°UGƒàdG ¿Gƒæ©H Iô°VÉfi ∫hC’G
øH ó«©°S É¡eób »àdG ,∫ƒ``eCÉ`ŸGh ™bGƒdG ÚH
á°SQóà AÉ``«`MC’G IOÉ``e PÉà°SCG »æ°û©ŸG OÉ``fi
QhÉfi Ió``Y Iô°VÉëŸG âdhÉæJ å«M Ú£M
π°UGƒàdGh , ¬YGƒfCGh π°UGƒàdG á«q ªgCG :É¡ªgCG
Iô°SC’Éc á``Ø`∏`à`î`ŸG ¬``JÉ``°`ù`°`SDƒ`eh ™``ª`à`é`ŸG ‘
. ∫É«LC’G ÚH π°UGƒàdGh á°SQóŸG ‘h ,πª©dGh
q ÊÉ`` ã` `dG Ωƒ`` «` `dG ‘h
ÚJô°VÉfi Ëó``≤` J ”
iôNCG Iô``°`VÉ``fih á``«`°`VÉ``jô``dG äÉ``HÉ``°` UE’G ‘
á«°VÉjôdG á«HÎdG ‘ IQGOE’Gh º«¶æàdG ∫ƒM
º«∏°S â`` «` `H ¢`` Vƒ`` Y ø`` `H ∞`` °` `Sƒ`` j É`` ¡` `eó`` b
,QÉØX ᫪«∏©àH »``°`VÉ``jQ •É``°`û`f »``FÉ``°`ü`NCG
∞jô©J É¡æe ÖfGƒL IóY Iô°VÉëŸG âdhÉæJh
óë∏d á«FÉbƒdG ¢ù°SC’Gh É¡Ø«°üæJh äÉHÉ°UE’G
,äÉHÉ°UEÓd áÑÑ°ùŸG πeGƒ©dGh äÉHÉ°UE’G øe
áØ∏àîŸG äÉ`` ` HÉ`` ` °` ` `UE’G ±É`` `©` ` °` ` SEG ∂`` ` dò`` ` ch
¥õªàdGh »∏°†©dG ¢ü∏≤àdGh AGƒàd’G πãe
âdhÉæJ ó≤a á«fÉãdG Iô°VÉëŸG É`` qeCG. »∏°†©dG
§«£îàdG ∞jô©J É¡æe ™«°VGƒŸG øe ójó©dG
º«¶æJ ¥ôWh »°VÉjôdG ∫É``é`ŸG ‘ IQGOE’Gh
á©ÑàŸG ¢ù°SC’G ∂dòch ,á«°VÉjôdG äÉ≤HÉ°ùŸG
‘h. á«°VÉjôdG äÉ≤HÉ°ùŸG IQGOEGh º«¶æJ ‘
§°TÉæà á«æ©ŸG áæé∏dG ⪶f ô``NBG Ö``fÉ``L
á«Yƒ£J á∏ªM á``bÉ``W á``j’ƒ``H 2013 »HÉÑ°T
´QÉ°ûdG â``∏` ª` °` T á`` j’ƒ`` dG Å``WÉ``°` T ∞``«`¶`æ`à`d
øjOÉ«°üdG áMGΰSGh (¢û«fQƒμdG ) …ôëÑdG
ÅWÉ°ûdG ∫É``eQ ø``e ó«°üdG äÉØ∏fl á`` dGREGh
∞bƒàJ ∞``jô``ÿG º``°`Sƒ``e IÎ`` a ¿CGh á``°`UÉ``N
ÉkeƒªY á``¶` aÉ``ë` ŸG ô``KCÉ` à` d ó``«` °` ü` dG á``cô``M
.ôëÑdG êƒe ´ÉØJQGh ájôëÑdG äGQÉ«àdÉH

øe á«q ∏ª©dG ÖfGƒ÷G ≥«Ñ£J ÊÉãdG Ωƒ«dG ‘
ä’É◊G á°SGQOh äÉfÉ«ÑdG ™ªLh AÉØà°SG ∫ÓN
≥«Ñ£J ∂`` dò`` ch ΩÉ``¶` æ` dG È`` Y á``«` YÉ``ª` à` L’G
É¡à°SGQOh É``¡`¶`Ø`Mh äÉ``fÉ``«`Ñ`dG ∫É``°` SQEG á«∏ªY
á∏≤f πaÉμJ ΩÉ``¶`f ó``©`jh .á``dÉ``◊G OÉ``ª`à`YG πÑb
ƒëf á``«` YÉ``ª` à` L’G á``«` ª` æ` à` dG IQGRƒ`` ` `d á``«` Yƒ``f
IQGRƒdG ꃰ†f kÉÑcGƒe á«fhÎμdE’G áeƒμ◊G
¿ÉªY á«é«JGΰSEG ™``e kÉ«°Tɪàeh É«fhÎμdEG
IójóY É``jGõ``e ΩÉ``¶`æ`dG ∂``∏`Á å``«`M ,á``«`ª`bô``dG
¿Éμe …CG øe Ωɶæ∏d ∫ƒ°UƒdG á«fÉμeEG ÉgRôHCG
áHƒ∏£ŸG äGó``æ` à` °` ù` ŸG ø``jõ``î` Jh â`` bh …CG ‘h
á«q cP äÉ≤«Ñ£J ∞«XƒJh äÉfÉ«ÑdG Ió``YÉ``b ‘
∫ÓN øe É«fhÎμdEG ÖJGhôdG ÜÉ°ùàMÉH Ωƒ≤J
∂dòHh ,áeóÿG øe øjó«Øà°ùŸG ™e π°UGƒàdG
á≤«bOh á∏eÉ°T äGô°TDƒeh äÉfÉ«H ΩɶædG ôaƒj
ΩGóîà°SG ¿É``μ` eE’É``Hh ,á«fɪ°†dG ô``°` SC’G ø``Y
áμÑ°ûH ô°TÉÑŸG §HôdG ≥jôW øY πaÉμJ Ωɶf
≥jôW ø``Y §``Hô``dGh ( MPLS ) IQGRƒ`` ` dG
äÉfÉ«ÑdG Ió``YÉ``b q¿CG ɪc »μ∏°SÓdG â``fÎ``f’G
ÊÉÑe êQÉ``N Ωóîà°ùJ á``dƒ``ª`ë`ŸG Iõ``¡` LC’G ‘
É¡d á``©`HÉ``à`dG ô`` FGhó`` dGh É``¡`JÉ``jô``jó``eh IQGRƒ`` ` dG
»μ∏°ùdG â``fÎ``fE’G áeóN ô``aGƒ``J Ωó``Y ∫É``M ‘

»°ùÑ◊G QóH - á«bô°ûdG ∫ɪ°T
‘ á∏㇠á«YɪàL’G ᫪æàdG IQGRh äCGó``H
á«fÉãdG á∏MôŸG ò«ØæàH äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J IôFGO
ÚãMÉÑdÉH ¢`` UÉ`` ÿG Ö``jQó``à` dG è``eÉ``fô``H ø`` e
πaÉμJ Ωɶf ≈∏Y äÉfÉ«ÑdG »©eÉLh Ú«YɪàL’G
äÉjôjóà »YɪàL’G ¿Éª°†∏d ÊhÎ``μ` dE’G
äɶaÉëà á``«` YÉ``ª` à` L’G á``«` ª` æ` à` dG ô`` ` `FGhOh
èeÉfôH ó``≤` Y ∫Ó`` N ø`` e ∂`` `dPh ,á``æ` £` ∏` °` ù` dG
™eÉLh É«k YɪàLG ÉãMÉH (24) ±ó¡à°SG »ÑjQóJ
äÉj’ƒH á«YɪàL’G ᫪æàdG ôFGhO øe äÉfÉ«H
äƒfi »`` à` j’hh á``«`bô``°`û`dG ∫É``ª` °` T á``¶` aÉ``fi
≈Ø°ûà°ùà äÉÑ°SÉæŸG áYÉ≤H ∂``dPh IÒ``°`ü`eh
ôªà°ùj …ò`` dGh ,AGô`` HEG á``j’ƒ``H »``©`Lô``ŸG AGô`` HEG
π∏fi ƒª°T ó«ª◊G óÑY ¬dÓN Ωó``b Úeƒj
᫪æàdG IQGRƒ``H äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J Iô``FGó``H º¶f
øe ±ô©J ,Ωɶæ∏d ÓeÉ°T ÉMô°T
k á«YɪàL’G
ÉjGõŸGh ΩɶædG øY IòÑf ≈∏Y ¿ƒHQóàŸG ¬dÓN
πeÉ©àdGh ±ô©àdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ¬«a IôaƒàŸG
äÉfƒq μe ≈∏Y ±ô``©`à`dGh ΩGó``î`à`°`S’G áÄ«H ™``e
á©LGôeh äGóæà°ùŸG øjõîJh äÉfÉ«ÑdG IóYÉb
»ÑjQóàdG èeÉfÈdG πªà°û«°Sh ,äÉ«FÉ°üME’G

…ƒ∏©dG ídÉ°U øH óªM - Qƒ°U
ᣰûfC’Gh è``eGÈ``dG ¢ùeCG ìÉÑ°U âªààNG
á«fɪ©dG ICGô`` ` ` ` ŸG á``«` ©` ª` L É``¡` à` ª` ¶` f »`` à` `dG
ï«°ûdG ájÉYôH ,{ ÒZ ÉfóæY ∞«°üdGzQƒ°üH
‹Gh Ö``FÉ``f …ó``«`©`°`Sƒ``Ñ`dG ¿É``£`∏`°`S ø``H ó``ª`M
ôjóe …È©dG óªM øH ∫Óg Qƒ°†ëHh Qƒ°U
á«YɪàL’G ᫪æà∏d á``eÉ``©`dG á``jô``jó``ŸG ΩÉ``Y
OóYh á«bô°ûdG ∫É``ª`°`Th ܃``æ`L »à¶aÉëÃ
á°UÉÿGh á``«q `eƒ``μ`◊G ô``FGhó``dG …ô``jó``e ø``e
â∏ªà°TGh . qø``¡` JÉ``¡` eCGh äÉ``cQÉ``°`û`ŸG äÉ``«`à`Ø`dGh
GkAóH äGô``≤`Ø`dG ø``e Oó``Y ≈∏Y ΩÉ``à`ÿG á«q dÉ©a
âæH ÖæjR É¡à≤dCG »àdGh ,á«q ©ª÷G áª∏c øe
á«fɪ©dG ICGôŸG á«©ªL á°ù«FQ á«aÒ¨ŸG º∏°ùe
äÉ«dÉ©a q¿CG É``¡`«`a â``ë` °` VhCG »``à` dGh ,Qƒ``°` ü` H
≈∏Y â∏ªà°TG Qƒ°üH á«fɪ©dG ICGô``ŸG á«q ©ªL
äÉ«àØ∏d äGQhó`` ` ` dGh è`` eGÈ`` dG ø``e ó``jó``©` dG
áë°VGh á«é«JGΰSEG Ö°ùM â©°Vh AÉ°ùædGh
äÉÄØdGh ∫ƒ«ŸGh äÉÑZôdG »YGôJ áÑbÉK iDhQh
âbƒd ’Ó``¨` à` °` SG ,è``eÉ``fô``H π``c ‘ á``jô``ª` ©` dG
äGQÉ¡e ᫪æJh π°†aC’G ∫Ó¨à°S’G ÆGô``Ø`dG
iód áØ∏àfl äGQÉ¡e Ö°ùch ÖgGƒŸG π≤°Uh
.™ªàéŸG ‘ É¡ÑgGƒeh É``gQhO RÈàd äÉÄØdG
äGƒ°†©∏d ôμ°ûdÉH É¡àª∏c á«aÒ¨ŸG âªààNGh
»≤à∏ŸG äÉ``«`dÉ``©`a ≈``∏`Y äÉ``ª`FÉ``≤`dG äÉ`` HQó`` ŸGh
ácô°ûdG É¡æeh á«YGôdG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°û∏dh
ácô°ûdGh ∫É``°`ù`ŸG »©«Ñ£dG RÉ``¨`∏`d á``«`fÉ``ª`©`dG
´Gó`` HE’G ó``¡`©`eh Oɪ°ù∏d á``jó``æ`¡`dG á``«`fÉ``ª`©`dG
º«∏°ùàH áÑ°SÉæŸG »``YGQ ΩÉ``b É``gó``©`H .‘ô`` ◊G
º¶f ø``e π``μ` dh äÉ``«`à`Ø`∏`d á``cQÉ``°`û`ŸG äGOÉ``¡` °` T
,á«YGôdG äÉcô°û∏dh ≈≤à∏ŸG äÉ«dÉ©a ò``Ø`fh
øe á``eó``≤`e á``jQÉ``cò``J á``jó``g º∏°ùJ ºq ` K ø``eh
∫ƒŒ Égó©H Qƒ°üH á«fɪ©dG ICGô``ŸG á«q ©ªL
ÖFÉf …ó«©°SƒÑdG ¿É£∏°S ø``H óªM ï«°ûdG
.ÖMÉ°üŸG ¢Vô©ŸG ‘ Qƒ°†◊Gh Qƒ°U ‹Gh

17

äÉ©HÉàe

Ω2013 ƒ«dƒj 4 ≥aGƒŸG `g1434 ¿ÉÑ©°T øe 25 ¢ù«ªÿG

»`a QÉë°U áj’h πgCÉJ
ájQhôŸG áeÓ°ùdG á≤HÉ°ùe
ájDhôdG - QÉë°U
»μª∏dG ⁄É``°` S ø``H ∞``«`°`S ø``H É``æ`¡`e ï``«`°`û`dG IOÉ``©`°`S ¢``SCGô``J
ájQhôŸG á``eÓ``°`ù`dG á``æ`÷ ¢``ù`«`FQ á``æ`WÉ``Ñ`dG ∫É``ª`°`T ß``aÉ``fi
øe ≈≤àdG å«M ;áæé∏dG ´ÉªàLG ,áæWÉÑdG ∫ɪ°T á¶aÉëÃ
ó©H ∂``dPh ;QÉ``ë`°`U á``j’ƒ``H á``jQhô``ŸG áeÓ°ùdG áæ÷ ¬``dÓ``N
á≤HÉ°ùe ‘ á``¶`aÉ``ë`ŸG π«ãªàd QÉ``ë`°`U á``j’h π``gCÉ`J ø``∏`YCG ¿CG
»∏Y øH ∫Óg ï«°ûdG IOÉ©°S ¢Vô©à°SG óbh ,ájQhôŸG áeÓ°ùdG
±GógC’G ,áj’ƒdG áæ÷ ¢ù«FQ QÉë°U ‹Gh »°ùÑ◊G Oƒ©°S øH
.RÉ‚E’G Gò¡d áj’ƒdG â∏gCG »àdG

ÚcQÉ°ûŸG ΩôμJ z…ÈY á«≤«Ñ£J{
™ªàéŸG áeóN äGQhO »`a
ájDhôdG - …ÈY
Ëôμàd Ó`k `Ø` M …È``©` H á``«`≤`«`Ñ`£`à`dG Ωƒ``∏`©`dG á``«`∏`c â``eÉ``bCG
Gò¡d ™``ª`à`é`ŸG á``eó``N ¢`` TQhh è``eGô``Hh äGQhO ‘ Ú``cQÉ``°`û`ŸG
ÖFÉf »ª«©ædG »∏Y øH ó«©°S ï«°ûdG ájÉYQ â– ∂dPh ;ΩÉ©dG
á°UôØdG á``MÉ``JEG ¤EG è``eGÈ``dG √ò``g ±ó¡J å«M ;…È``Y ‹Gh
IôgɶdG á¶aÉëà ¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG øe ÚØXƒª∏d
‘ π``ª` ©`dG ¢`` `TQhh äGQhó`` ` dG ø``e ó``jó``©` dG Ò``aƒ``J ∫Ó`` N ø``e
.πª©dG ä’É› ‘ º¡JGÈN ᫪æàd áØ∏àfl ä’É›
󫪩dG óYÉ°ùe »FÉ«ë«dG »∏Y øH ⁄É°S QƒàcódG í°VhCGh
â≤ãÑfG ™ªàéŸG áeóN áæ÷ ¿EG ,IófÉ°ùŸG á«ÁOÉcC’G ¿hDƒ°û∏d
≈àdGh á«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©dG äÉ«∏c É¡«∏Y Ò°ùJ ≈àdG iDhôdG øe
á«Ñ∏J ≈∏Y áæé∏dG πª©J å«M ;»∏ëŸG ™ªàéŸG áeóN øª°†àJ
≥∏©àj ɪ«a IôgɶdG á¶aÉfi ™ªàéŸ IOó©àŸG äÉLÉ«àM’G
ôjƒ£Jh ,äGQó``≤` dGh äGQÉ``¡` ŸG õjõ©àd ¢ü°üîàŸG ÖjQóàdÉH
óbh .áØ∏àîŸG äÉ``eó``ÿG Ëó``≤`Jh πcÉ°ûŸG ∫hÉ``æ` Jh ™ªàéŸG
OGóYEG ¿EG ∫Éb å«M ;èeGÈdG OGóYEG á«Ø«c ¤EG ¬àª∏c ‘ QÉ°TCG
ΩGóîà°SG ∫Ó``N ø``e ájÉæ©H Égôjƒ£Jh á«ÑjQóàdG è``eGÈ``dG
™ªàéŸG äÉ``LÉ``«`à`MG Ö``°`SÉ``æ`à`d á``ª` ¶` fC’Gh äÉ``«`é`¡`æ`ŸG çó`` MCG
¿CÉH ±É``°`VCGh .áeóîà°ùŸG É«LƒdƒæμàdGh iƒàëŸG å«M ø``e
πªà°ûj 2013 ΩÉ©∏d á«fÉãdG ¬``JQhO ‘ ™ªàéŸG áeóN èeÉfôH
πª©dG ¢TQhh äGQhódG ÚH Ée É k›ÉfôH ÚKÓKh á°ùªN ≈∏Y
∫ɪYC’G IQGOEGh ájóæ¡dG á¨∏dG º«∏©J ‘ πãªàJ äGô°VÉëŸGh
IQÉéàdGh ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤Jh º«ª°üàdGh áMÉ«°ùdGh
øjô°ûYh á©°ùJ ò«ØæJ ” å``«`M ;äGò`` dG IQGOGh OÉ``°`ü`à`b’Gh
èeGÈdG √ò``g õ``«`Áo É``e ¤EG ¬àª∏c ‘ ¥ô``£`J º``K .É`` k›É``fô``H
èeGÈdG √òg ò«ØæJ ‘ äÉ°ù°SDƒŸG ¢†©Ñd ácQÉ°ûŸG å«M øe
äÉXƒØëŸGh ≥FÉKƒdG áÄ«g :É¡æe ;á°ü°üîàe äGQhO Ëó≤àH
ÉYO ó`` bh ,…QGOE’G Ö``jQó``à`∏`d Iô``gÉ``¶` dG ó``¡`©`eh ,á``«` æ` Wƒ``dG
IQó≤dG º¡jód øjòdG ,™ªàéŸG áeóîH ڪ࡟Gh Ú«°üàîŸG
™e π``°`UGƒ``à`dGh ,äÉ``MÎ``≤`e hCG ¢`` TQh hCG äGQhO Ëó``≤`J ≈``∏`Y
º¡FGQBÉH áæé∏dG πªY óaQ πLCG øe ¿hÉ©àdGh É¡ªYód áæé∏dG
…È©dG óªMCG ≈≤dCG ɪc .ΩÉ©dG ídÉ°ü∏d áeóN º¡JÉMGÎbGh
âdòH á«∏μdÉH áæé∏dG ¿CG É¡«a ó``cCG »``à`dGh ;Ú``cQÉ``°`û`ŸG áª∏c
IóFÉØdG ≥«≤–h èeÉfÈdG ìÉ‚EG πLC’ áã«ãMh IÒÑc GkOƒ¡L
QƒàcódG ôμ°T ,¬àª∏c ΩÉàN ‘h ..ÚcQÉ°ûŸG øëf Ék©«ªL Éæd
…È©H á«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©dG á«∏c ó«ªY »eÉjôdG ᩪL øH óªMCG
áeóN πLCG øe ºgOƒ¡L ≈∏Y á«∏μdÉH ™ªàéŸG áeóN áæ÷h
zπ«îædG á∏«JôJ{ ¿ƒæ©H ájô©°T ó«°üb πØ◊ÉH ¿Éch .™ªàéŸG
øe ájOÉÑdG á°üM IôYÉ°ûdG É¡àeób ;øWƒdG ÖMh ¿ÉªoY øY
ájQÉcòàdG ÉjGó¡dG ™jRƒJ ” ,∂dP ó©Hh .áeÉ©dG äÉÑ∏£àŸG º°ùb
áÄ«g AÉ°†YCG øe ,™ªàéŸG áeóN èeGôH ò«ØæJ ‘ ÚcQÉ°ûª∏d
.èeGÈdG ò«ØæJ ‘ ácQÉ°ûŸG äÉ¡÷Gh øjô°VÉëŸGh ¢ùjQóàdG
èeGÈdÉH ÚcQÉ°ûª∏d äGOÉ¡°ûdG πØ◊G »``YGQ Ωsó`b ,Égó©Hh
á«eƒμ◊G äÉ¡÷G ∞∏àfl øe ∑QÉ°ûe 500 ºgOóY ≠∏H …òdGh
.IôgɶdG á¶aÉëà á°UÉÿGh

á«fÉ````ãdG á```î°ùædG ø°Tó````J á«fÉ£∏°ùdG ¿ÉªYo áWô°T
º«≤ŸG ábÉ£Hh á«°üî°ûdG ábÉ````£ÑdG ΩÉ````¶æd IQƒ````£ŸG
á«fóŸG ábÉ£ÑdG »`a IOƒLƒŸG äÉfÉ«ÑdG ΩGóîà°S’ áWô°ûdGh §«£îà∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ÚH ≥«°ùæJ :zájDhôdG{`d »ÑMôdG
á«dÉŸG äÓeÉ©ŸG »`a ΩGóîà°S’G á«fÉμeEGh IôcGòdG IOÉjR øª°†àJ á«°üî°ûdG ábÉ£ÑdG »`a áaÉ°†ŸG äÉãjóëàdG :»KQÉ◊G AGƒ∏dG
ÈcCG É°VQh á«LÉàfEG ≥«≤ëàd ,á°UÉÿGh á«eƒμ◊G äÉ¡÷G iód
.õ«ªàdGh IOƒ`` ÷G º«gÉØe ≥«≤– ∫Ó``N ø``e á``eó``ÿG »ÑdÉ£d
Éeh ,Ió``jó``÷G É¡à∏ëH á``«`cò``dG á``bÉ``£`Ñ`dG ¿CG »``Yƒ``Hô``ŸG í``°` VhCGh
¤EG ±É°†oj ,á«æeCG äÉØ°UGƒeh á«fhÎμdEG äÉ≤«Ñ£J øe ¬H ™àªàJ
»bô∏d kÉehO ™∏£àJ »àdG á«fóŸG ∫GƒMCÓd áeÉ©dG IQGOE’G äGRÉ‚EG
πμd ÒÑc ™aGód ∫ÉéŸG Gò¡H Égõ«“ ¿EGh ,É¡eó≤J »àdG äÉeóÿÉH
ƒg ÉŸ É¡æ«°ù–h É¡JÉeóN ôjƒ£àd ÈcCG πμ°ûH ¢Vƒ¡æ∏d Ú∏eÉ©dG
.¤É©J ˆG áÄ«°ûà ∂dP øe π°†aCG

á«eƒàμŸG øjQóe - ájDhôdG

Qƒ£àdG πMGôe
;á«fóŸG ¬bÉ£ÑdG Qƒ``£`J π``MGô``e ø``Y º∏«a ¢``Vô``Y ∂``dP Ó``J
ájGóH òæe π``MGô``ŸG ø``e ójó©dÉH á``«`fó``ŸG ábÉ£ÑdG äô``e å«M
∫hC’G ™``Hô``dG ‘ ábÉ£H ∫hCG äQó``°`ü`a ,á``cQÉ``Ñ`ŸG á°†¡ædG ô°üY
ÉgQGó°UEÉH ∂dPh Ω1989 ΩÉY É¡ãjó– ” ¿CG ¤EG Ω1987 ΩÉY øe
âfÉch .É¡à≤HÉ°S ø``Y ô``jhõ``à`dG ø``e kÉ` æ` eCG Ì`` cCGh ô``¨`°`UCG ºéëH
ÉeÉY 16 ≈``∏` Y ¬``æ`°`S ó``jõ``J ø``Ÿ ±ô``°` ü` J á``«`°`ü`î`°`û`dG á``bÉ``£` Ñ` dG
âfÉc ó≤a ¿ƒª«≤ŸG ÉeCG .(çÉfEÓd ájQÉ«àNGh Qƒcò∏d á«eGõdEG)
Ú∏eÉ©dG ÒZ øμj ⁄ ɪæ«H ,πªY ábÉ£H º¡æe Ú∏eÉ©∏d Qó°üJ
ÉgQGó°UEG ¿EÉ` a ‹É``à`dÉ``Hh ,º¡àjƒ¡H ±ô©J ábÉ£H á``jCG ¿ƒ∏ªëj
™°SƒJ ™eh .º¡bƒ≤M ßØMh äÉeóÿG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G º¡d π¡°S
∫GƒMC’G Ωɶf ≈``JCG áØ∏àîŸG äÓeÉ©àdG ‘ á«Hƒ°SÉ◊G á«æ≤àdG
Ée »``gh ,á``«`fó``ŸG ábÉ£ÑdG ¤EG ±É°†J Ió``jó``L á«æ≤àH á``«`fó``ŸG
äÉfÉ«Ñd kÉ` fõ``fl ó``©`J »``à` dGh ,á``«` fhÎ``μ` dE’G áë«Ø°üdÉH ±ô``©`J
,ábÉ£ÑdG π``eÉ``M º¡J »``à`dG äÉfÉ«ÑdG ÖYƒà°ùJ å«ëH ,Ió``jó``Y
äGóæà°ùŸGh ≥FÉKƒdG ™«ª÷ ¢UÉÿG ∞∏ŸG áHÉãà âëÑ°UCG »àdGh
áeÉbE’G á``bÉ``£`Hh á«°üî°ûdG á``bÉ``£`Ñ`dG Qó``°`ü`Jh ,¬``H á``≤`∏`©`à`ŸG
øŸh ôª©dG øe Iô°ûY á°ùeÉÿG πªcCG øŸ á«dÉ◊G á«fhÎμdE’G
»g πMGôà ¿ÉàbÉ£ÑdG äôeh .ôeC’G ‹h á≤aGƒÃ ∂dP ¿hO ºg
ájGóHh §≤°ùà á«fóŸG ∫GƒMCÓd IQGOEG ∫hCG ìÉààaG ” 2004 ¬fCG
CGóHh .Iójó÷G á«fhÎμdE’G á«°üî°ûdG ábÉ£ÑdG QGó°UEÉH πª©dG
OGôaCGh ΩÉ©dG ´É£≤dG ‘ Ú∏eÉ©∏d áeÉbE’G ábÉ£H QGó°UEG ∂dòH
áeÉbE’G ábÉ£H QGó``°`UEG CGó``H É``°``k†`jCG ¬°ùØf ΩÉ``©`dG ‘h .º¡JÓFÉY
,Iójó÷G äÉÑ∏£∏d º¡JÓFÉY OGôaCGh ¢UÉÿG ´É£≤dÉH Ú∏eÉ©∏d
ΩÉ©dG ‘h .á«fóŸG ábÉ£ÑdG ‘ IOÉ«≤dG á°üNQ äÉfÉ«H èeO CGóH ɪc
¢UÉÿG ´É£≤dÉH Ú∏eÉ©∏d á``eÉ``bE’G ábÉ£H QGó``°`UEG CGó``H 2005
.º¡d Ú≤aGôŸG º¡JÓFÉY OGô``aC’h º¡∏ªY äÉbÉ£ÑH á«¡àæŸGh
ÒãμdG Úª«≤ŸGh ÚæWGƒª∏d ¿ÉàbÉ£ÑdG â∏¡°S ó≤a ∂``dò``Hh
Èà©Jh ,äÉ``eó``ÿG ø``e Ò``ã`μ`dG º``¡`d â``eó``bh ,äGAGô`` ` LE’G ø``e
,¢üî°ûdG ájƒg øY ∞jô©J ábÉ£Ñc É¡«YƒæH á«fóŸG äÉbÉ£ÑdG
¤EG á``aÉ``°`VEG ,É¡∏eÉ◊ á«°SÉ°SC’G äÉfÉ«ÑdG ≈∏Y …ƒ``à`– É¡fƒc
ÊhÎμdE’G ™«bƒàdGh ,᫪bôdG IQƒ°üdG ¬d ájƒ«◊G äÉ≤«Ñ£àdG
äÉfÉ«ÑdG ≈∏Y á«fhÎμdE’G á«ëØ°üdG …ƒà–h ,™Ñ°UE’G ᪰üHh
.iôNCG äÉfÉ«H ¤EG áaÉ°VEG ,ábÉ£ÑdG ≈∏Y É¡°ùØf IôgɶdG

ôjQÉ≤Jh äÉ``«`FÉ``°`ü`MEG ¤EG óæà°ùJ »``à` dG á«∏Ñ≤à°ùŸG á``«`eƒ``μ`◊G
áeÉ©dG IOÉ``«` ≤` dG äÉ``¡`«`Lƒ``J â``fÉ``c :±É`` °` `VCGh .á`` jQƒ`` ah á``Kó``fi
πé°ùdG Ωɶf CÉ«s ¡j ¿CÉH ájGóÑdG òæe IôbƒŸG ∑Qɪ÷Gh áWô°û∏d
¢ù«jÉ≤e øª°V IQƒ£àŸG Iõ¡LC’Gh á«æØdG äÉ«æ≤àdG çóMCÉH ÊóŸG
äÉeóÿG ᪫b øe Rõ©J »àdGh ábódGh IOƒ``÷G á«dÉY ÒjÉ©eh
,ÈcCG πμ°ûH á``«`fhÎ``μ`dE’G á``eƒ``μ`◊G π«©ØJ ø``e Rõ``©`Jh á``eó``≤`o ŸG
‘ ºgÉ°ùà°S É¡fEÉa áãjóM äÉ«æ≤Jh QÉ``μ`aCGh º«gÉØe ∫É``NOEG ™``eh
ÖÑ°ùH áeó≤oŸG áeóÿG IAÉØch πª©dG äGAGô``LEG ôjƒ£Jh Ú°ù–
áé«àæch ,áeóîà°ùoŸG áãjó◊G äÉ«æ≤à∏d á©jô°ùdG áHÉéà°S’G
≈∏Y IQó`` `bh á``«` LÉ``à` fEG Ì`` cCG á``jô``°`û`Ñ`dG iƒ``≤` dG â``ë`Ñ`°`UCG ∂``dò``d
IQGOE’G √òg É¡eó≤J »àdG äÉeóÿG øe øjó«Øà°ùŸG É°VQ ≥«≤–
kGÒÑc kÉWƒ°T á«fóŸG ∫GƒMCÓd áeÉ©dG IQGOE’G â©£b ó≤dh .áeÉ©dG
∫ÓN øe AÉL …òdGh ,É¡eó≤J »àdG äÉeóÿG »bQ ≈∏Y πª©dÉH
»àdGh ,á«fóŸG ∫Gƒ``MC’G Ωɶæd á«°ù«FôdG äÉfÉ«Ñ∏d IóYÉb AÉ°ûfEG
™e §``Hô``dG äÉ«∏ª©d É¡æe IOÉØà°SÓd Iõ``gÉ``Lh ICÉ`«s `¡`e âëÑ°UCG
ôjƒ£àHh ,É¡∏ªY äÉ°UÉ°üàNG ¥É£f øª°V ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G
»°üî°T ∞∏à kÉfƒª°†eh Ók μ°T º«≤ŸG ábÉ£Hh á°üî°ûdG ábÉ£ÑdG
äÉØ∏ŸG øY Ók jóH ¿ƒμ«d ;á«fhÎμdE’G áë«Ø°üdG πNGO ÊhÎμdEG
äÉHÉîàfE’ ÖNÉædG πé°Sh á«fhÎμdE’G á¶ØëŸG áaÉ°VEGh ,á«bQƒdG
ájó∏ÑdG ¢ùdÉéŸGh á©HÉ°ùdGh á°SOÉ°ùdG ÚJÎØ∏d iQƒ°ûdG ¢ù∏›
¤EG áaÉ°VEG ,É¡JÉ≤«Ñ£J øª°V kGôNDƒe Ω2012 ΩÉ©d ¤hC’G IÎØ∏d
ÊhÎμdE’G ≥jó°üàdG ¢VGôZC’ É¡àÄ«¡J ” á«còdG ábÉ£ÑdG ¿CG
(PKI) á``«`æ`eC’G í«JÉت∏d á«àëàdG á«æÑdG õjõ©J ∫Ó``N ø``e
á«còdG ábÉ£ÑdG »``g É¡a ,äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J áÄ«g ™``e ≥«°ùæàdÉH
äÉ≤«Ñ£Jh äÉØ°UGƒÃ ó``jó``÷G É¡∏μ°ûHh É¡à∏ëH ø°TóJo Ωƒ``«`dG
äÓeÉ©ŸG AÉ¡fEG π«¡°ùJ ‘ ÒÑc πμ°ûH ºgÉ°ùàd IójóL á«fhÎμdEG

πª©dGh ,É¡«a ´Gô°SE’Gh ™jQÉ°ûŸG RÉ‚E’ á«eƒμ◊G äÉ¡÷G áaÉc
‘ IOƒ°UôŸG ™jQÉ°ûŸG ™«ªL ¿ƒμJ ¿CG ≈æªàfh ,∂``dP ‘ ôªà°ùe
‘ QGô``ª`à`°`S’Gh ,É¡æe IÒ``Ñ`c ¬Ñ°ùf RÉ``‚EG ºà«°Sh á``£`ÿG √ò``g
.™jQÉ°ûŸG á«≤H õjõ©J

äÉãjó–h ôjƒ£J
óYÉ°ùe »KQÉ◊G óªfi øH ¿Éª«∏°S AGƒ∏dG ócCG ,¬ÑfÉL øeh
á«dÉŸGh á`` `jQGOE’G ¿hDƒ`°`û`∏`d ∑QÉ``ª` ÷Gh áWô°û∏d ΩÉ``©`dG ¢ûàØŸG
,á«°üî°ûdG ábÉ£ÑdG ‘ áaÉ°†ŸG äÉãjóëàdG ¿EG :“ájDhôdG“`d
äÉeƒ∏©Ÿ ɡ櫪°†J á«fÉμeEG πª°ûJ å«ëH IôcGòdG IOÉjR øsª°†àJ
∫ÉNOEG á«fÉμeEGh ,á«dÉŸG äÓeÉ©ŸG á«∏ªY ‘ Ωóîà°ùJh ,á«aÉ°VG
∑Éægh ,πÑ≤à°ùŸG ‘ Ió``jó``÷G ábÉ£ÑdG ‘ á«ë°üdG ábÉ£ÑdG
..πÑ≤à°ùŸG ‘ É¡≤«Ñ£J øμÁ »àdG Iójó÷G èeGÈdG øe ÒãμdG
áÁób ábÉ£ÑdG äÉc AGƒ°S áæeBG ábÉ£ÑdÉa ;»æe’G ÖfÉ÷G øeh
.áãjóM hCG

á∏eÉμàe ábÉ£H
∫Gƒ`` MC’G ΩÉ``Y ô``jó``e »``Yƒ``Hô``ŸG ∞``«`°`S ø``H »``∏`Y Ωó``≤` ŸG ¿É`` ch
√òg â``Ä`°`û`fCG ó``≤`d :É``¡`«`a ∫É``b ;á``ª`∏`c ≈``≤`dCG ó``b á``dÉ``cƒ``dÉ``H á``«`fó``ŸG
Ω1999 ΩÉ©d 66 º``bQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃ áeÉ©dG IQGOE’G
᫪æàdG π«Ñ°S ‘ á«fóŸG ™FÉbƒdG äÉfÉ«Ñd kÉ«æWh kÉ©Lôe ¿ƒμàd
AÉ°ûfEG ∫Ó``N ø``e ∂`` dPh ;á``Ñ`«`£`dG ¢`` `VQC’G √ò``g ≈``∏`Y á``∏`eÉ``°`û`dG
á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG áaÉc ¬«a πé°ùJo ÊóŸG πé°ù∏d πeÉμàe Ωɶf
QGó°UEGh ,AGƒ°S óM ≈∏Y Úª«≤ŸGh ÚæWGƒª∏d á«fóŸG ™FÉbƒdÉH
kGó``aGQ Êó``ŸG π``é`°`ù`dG ∂``dò``H íÑ°ü«d º``¡`d á«°üî°ûdG ≥``FÉ``Kƒ``dG
á«YɪàLE’G ä’É``◊G á°SGQO ¢``VGô``ZCG ‘ É¡æe OÉØà°ùŸG äÉfÉ«Ñ∏d
™jQÉ°ûŸG É¡Ñ∏£àJ »àdG äÉ°SGQódGh §«£îàdG äÉ«∏ªYh á«ë°üdGh

çOGƒ◊G äÉÑÑ°ùŸ ∫ƒ∏◊G ™°Vhh á°SGQóH »°UƒJ »ÁÈdÉH ájQhôŸG áeÓ°ùdG Ihóf
…ôª©ŸG ∞«°S - »ÁÈdG

»∏ª«◊G …OGƒH áaɶf á∏ªM
»ª«∏°ùdG ó«dh - ¥Éà°SôdG
¿hÉ©àdÉH ,»∏ª«◊G …OGƒH á«∏gC’G Iƒ£ÿG á«©ªL ⪶f
¢üî°T 100 ácQÉ°ûà ¬eÉY áaɶf á∏ªM ,¥Éà°SôdG ájó∏H ™e
∞«¶æJ ¤EG á∏ª◊G √ò``g ±ó``¡`J ;»∏ª«◊G á``jô``b AÉ``æ`HCG ø``e
” É``¡`d á``jODƒ` ŸG ¥ô``£` dGh »``∏`ª`«`◊G …OGƒ`` H ô``gÉ``¶` dG á``≤`£`æ`e
QÉé°TC’G äÉØ∏fl π≤f »HÉÑ°ûdG »Yɪ÷G πª©dG ∫Ó``N øe
™«æ°üJh Ú``bƒ``◊É``H ájó∏ÑdG ΩOô``e ‹EG áeɪ≤dG äÉ``©`ª`›h
≈∏Y äÓª¡e äÓ°S 7 Oó``Yh áeɪb ™ª› 2 Oó``Y Ö«côJh
‘ ÚcQÉ°ûŸG ≈∏Y áeɪb ¢SÉ«cCG ™jRƒJ ” ɪc ,á≤£æŸG ¥ôW
,∂dP ó©Hh .ÉgÒZh..äÉØ∏îŸG øe á≤£æŸG ∞«¶æàd á∏ª◊G
Ωɪàg’G ≈∏Y º¡ãMh ∫RÉæŸG ≈∏Y áeɪ≤dG ¢SÉ«cCG ™jRƒJ ”
á°ü°üîŸG ø``cÉ``eC’G ‘ á``eÉ``ª`≤`dG ™``°` Vhh á``eÉ``©`dG á``aÉ``¶`æ`dÉ``H
äGQÉ«°S øe Oó©H Úbƒ◊G áHÉ«f ´ôØH ájó∏ÑdG âcQÉ°T É¡d
á∏ª◊G ±ó¡Jh .á©HÉàe äGQÉ«°S ÒaƒJ ™e ∫ɪYh áaɶædG
Iô°TÉÑŸG á«YƒàdG ∫ÓN øe ™ªàéŸG OGôaCG ÚH »YƒdG ô°ûf ¤EG
äÉ¡÷G ≈``∏`Y Qhó`` `dG ô``°`ü`à`≤`j ’ å``«`M ;äÉ``YÉ``ª` ÷Gh Oô``Ø`∏`d
™ªàéŸG OGô`` aCG á«dhDƒ°ùe ¤EG ∂``dP isó©àj É``‰EGh .á°üàîŸG
u äÉÑ«àch äÉjƒ£e ™``jRƒ``J ” á∏ª◊G ø``e AÉ¡àf’G ó©H
ÚÑJ
øe ÉæH ᣫëŸG áÄ«ÑdG ≈∏Y á¶aÉëŸG ‘ áë«ë°üdG á≤jô£dG
.É¡d á°ü°üîŸG øcÉeC’G ‘ É¡«eQh äÉØ∏îŸG π≤f

‘ á«fóŸG ábÉ£ÑdG ,¢``ù`eCG ,á«fÉ£∏°ùdG ¿ÉªoY áWô°T âæ°TO
ábÉ£Hh á«°üî°ûdG ábÉ£ÑdG Ωɶæd IQƒ``£`ŸG á«fÉãdG É¡àî°ùf
»ÑMôdG ¿Éª«∏°S ø``H ∫Ó``W IOÉ``©`°`S á``jÉ``YQ â``– ∂``dPh ;º``«`≤`ŸG
AGƒ∏dG Qƒ°†ëHh ,§«£îà∏d ≈``∏`YC’G ¢ù∏éŸG ΩÉ``Y Ú``eCG Ö``FÉ``f
áWô°û∏d ΩÉ``©`dG ¢ûàØŸG óYÉ°ùe »``KQÉ``◊G ó``ª`fi ø``H ¿Éª«∏°S
•ÉÑ°V QÉ``Ñ`c ø``e Oó``Yh ,á``«`dÉ``ŸGh á`` jQGOE’G ¿hDƒ°û∏d ∑QÉ``ª` ÷Gh
á«fóŸG ∫GƒMCÓd áeÉ©dG IQGOE’G ô≤à ,á«fÉ£∏°ùdG ¿ÉªoY áWô°T
.QÉ£ŸG äÉ©ØJôÃ
ΩÉY Ú``eCG ÖFÉf »ÑMôdG ¿Éª«∏°S ø``H ∫Ó``W IOÉ©°S È``à`YGh
≈∏Y …ƒàëjh ,Gõk «‡ Gkó¡L ´hô°ûŸG ,§«£îà∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG
ΩGóîà°S’G ádƒ¡°S í«àoj ɇ ;áãjó◊G äGRÉ«àe’G øe ójó©dG
.RÉ‚E’G Gò¡H á«fÉ£∏°ùdG ¿ÉªoY áWô°T ÉÄæ¡e ,ábÉ£Ñ∏d
äGõ«ªŸG øe ójó©dG ábÉ£ÑdG ôaƒJ :zájDhôdGz`d ¬JOÉ©°S ∫Ébh
,äÉHÉîàf’G ‘ âjƒ°üàdG ‘h ,QÉ£ŸG áHGƒH ‘ É¡eGóîà°SG É¡æe
ΩGóîà°SGh ,á``«`fhÎ``μ`dE’G á¶ØëŸG øª°†àJ ∂``dP ¤EG á``aÉ``°`VEG
≈∏Y É``°``k†`jCG …ƒàëà°Sh ,Ωƒ``°`Sô``dG ™``aO ‘ á«°üî°ûdG á``bÉ``£`Ñ`dG
¿EG :¬JOÉ©°S ±É°VCGh .ÓÑ≤à°ùe º«≤ŸGh øWGƒª∏d »ë°üdG ∞∏ŸG
áæ£∏°ùdG õ«Áo Gògh ,á∏eÉ°T äÉfÉ«H IóYÉb ≈∏Y á«æÑe ábÉ£ÑdG
IóMƒe äÉfÉ«H IóYÉb É¡jód »àdG πFÓ≤dG ∫hódG øe É¡fEG å«M
øY á``∏`eÉ``°`T äÉ``fÉ``«`H ô``aƒ``J »``gh ,Ú``ª`«`≤`ŸGh Ú``æ` WGƒ``ŸG ™``«`ª`÷
É¡eGóîà°SG øμÁo »àdG á«°SÉ°SC’G äÉeƒ∏©ŸG ,º«≤ŸGh ø``WGƒ``ŸG
§£ÿG :ɡ檰V øeh ;ÉjÉ°†≤dGh iDhôdG øe ójó©dG π«∏– ‘
º¡JÉ«°ùæLh ,ø``jó``aGƒ``dG á«Yƒfh ÊÉμ°ùdG ™``jRƒ``à`dGh á«°ùªÿG
≈∏Y ó``YÉ``°`ù`J »``à` dG É``jÉ``°`†`≤`dG ø``e Ò``ã`μ`dGh π``ª`©`dG äÉ``jƒ``à`°`ù`eh
ÚH Gôk ªà°ùe É≤k «°ùæJ ∑Éæg ¿CG ¤EG GÒ°ûe ..π«∏ëàdGh §«£îàdG
¿ƒμ«°Sh ,á«fÉ£∏°ùdG ¿ÉªoY áWô°Th §«£îà∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG
IOƒLƒŸG äÉfÉ«ÑdG ΩGóîà°SÉH Ωƒ≤f å«ëH ô°TÉÑe §``HQ ∑Éæg
≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ‘ äÉfÉ«ÑdG IóYÉ≤H É¡£HQh á«fóŸG ábÉ£ÑdG ‘
.™bGƒdG IAGôbh π«∏ëàdG á«∏ªY π¡°ùoj ɇ ;§«£îà∏d
¿ÓYE’G ” §«£îà∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d áÑ°ùædÉH ¬fCÉH ™HÉJh
,2040 á«∏Ñ≤à°ùŸG ájDhô∏d Ò°†ëàdG ÉÑjôb CGóÑ«°S ¢ù∏éŸG ¿CG
á£î∏d OGó`` ` YE’G ‘ Aó``Ñ` dG º``à`«`°`S á``∏`Ñ`≤`ŸG á``∏` Mô``ŸG ‘ ∂``dò``ch
á£ÿG á``©`LGô``e á``∏`Mô``e ‘ ø``ë`f ¿B’Gh ,á``eOÉ``≤` dG á``«`°`ù`ª`ÿG
RÉ‚EG ‘ GÒÑc ÉWƒ°T áeƒμ◊G â©£b óbh ,á«dÉ◊G á«°ùªÿG
øe ójó©dG ‘ á£ÿG √ò``g ‘ áeƒ°SôŸG ±Gó``gC’G øe ójó©dG
RÉ‚EG ‘ ´QÉ°ùàdG ≈æªàf ˆG ¿PEÉ`Hh ,É``gRÉ``‚EG ” »àdG ™jQÉ°ûŸG
∫Ébh ..á``«`dÉ``◊G á«°ùªÿG á``£`ÿG ‘ Ióªà©ŸG ™``jQÉ``°`û`ŸG »``bÉ``H
¿CG ºZQh ,IÌ©àŸG hCG á∏£©àŸG ™jQÉ°ûŸG ™HÉàj ¢ù∏éŸG ¿EG :¬JOÉ©°S
¿CG ’EG ,É¡©jQÉ°ûe RÉ‚EG ‘ ábÉsÑ°S âfÉc á«eƒμ◊G äÉ¡÷G ¢†©H
¥É£f øY áLQÉÿG äÉjóëàdG øe ójó©dG ¬LGƒj ôNB’G ¢†©ÑdG
øe IófÉ°ùŸG ∑Éæg ¿ƒμJ ¿CG »Yóà°ùJ ádÉM …CG ‘h .¬Jô£«°S

Ωõà∏j ¿CG Öéj ¬``fEÉ`a ¬«∏Yh ,™ªàéŸG ≥∏≤j …ò``dG ô``eC’G
≈∏Y á¶aÉëŸG øe »eÓ°SE’G øjódG ¬H ô``eCG Éà º∏°ùŸG
≈∏Y Ò°ùdG ‘ IOóëŸG º¶ædGh íFGƒ∏dÉH ΩGõàd’Gh ,¢ùØædG
.ôFÉ°ùî∏d ÉÑæŒh ìGhQC’G ≈∏Y ÉXÉØM äÉbô£dG

ˆG ôμ°ûjh ,IOóëŸG º¶ædGh ™FGô°ûdG ≥ah ¬d ˆG √ôî°S
≥Mh IÉ«◊G É¡H º«≤à°ùJ º©f øe ¬Ñgh Ée ≈∏Y ¤É©J
,øeDƒŸG IÉ``«`M ‘ á``jó``≤`©`dG áeƒ¶æŸÉH §``Ñ`Jô``e ≥``jô``£`dG
âYóà°SG »àdG áëjôŸG á«Ø«μdG √ò¡H äó¡e ¥ô£dG ¿CGh
¿É°ùfE’G á`` MGQE’ Égó«Ñ©Jh É¡≤°ûd Oƒ``¡`÷G ø``e ÒãμdG
ΩGÎMÉH »``JCÉ`j ∂``dP á``ª`Lô``Jh ,ôμ°ûdG ÖLƒà°ùJ »``à`dGh
Gòg ‘ ÚfGƒ≤dGh íFGƒ∏dÉH ΩGõàdÓd â©°Vh »àdG º¶ædG
¿É°ùfE’G ≈∏Yh ,¤É©J ˆG øe ᪩f áÑcôŸG ¿EGh ∫ÉéŸG
â≤∏N É``Ÿ ÉgÒî°ùJ ≥``jô``W ø``Y ∂``dPh ,É¡«∏Y ˆG ôμ°T
Öéj á«cR Úª∏°ùŸG AÉeO ¿EGh §jôØJ hCG •GôaEG ¿hO ¬d
ójGõJ πX ‘ ,∂dP ≈∏Y ∞«æ◊G øjódG ¢üf ɪc É¡æ≤M
Qƒ¡àdG ø``Y œÉ`` f É``¡`°`†`©`H ¿CGh á``°` UÉ``N ,çOGƒ`` ` ◊G Oó`` Y
,¢VQC’G ‘ OÉ°ùaE’G øeh ,øjôNB’G IÉ«ëH QÉà¡à°SG ƒgh

»YóŸG óYÉ°ùe ÊÉÑ∏μdG óªfi ø``H ó«©°S É¡«a çó``–
≈æY »ÁÈdG á¶aÉëà ΩÉ©dG AÉYO’G ΩÉY ôjóeh ΩÉ©dG
ΩÉ©dG AÉ`` YO’G Égòîàj »``à`dG á«fƒfÉ≤dG §HGƒ°†dG Rô``HCG
¿ƒWôØj …ò`` dGh á``jQhô``ŸG çOGƒ`` `◊G ‘ ÚÑÑ°ùàŸG ó``°`V
ájQhôŸG ó``YGƒ``≤`dÉ``H º``¡`J’É``Ñ`e Ωó`` Yh É``¡`«`a Ö``Ñ`°`ù`à`dG ‘
.IóFGõdG áfƒYôdGh
»Ñ«©°ûdG »∏Y øH óªMCG ΩÉb ,πª©dG ¥GQhCG ∫hÉæJ ó©Hh
Qƒ°†◊G Ú``H á°ûbÉæŸG ÜÉ``H íàØH -Ihó``æ`dG QGOCG …ò``dGh…ójõdG ó«©°S øH Ò°ûH ΩÉb ºK øeh ,πª©dG ¥GQhCG Ωó≤eh
áZÉ«°üdG á``æ`÷ Gƒ``°`†`Y …ô``≤`°`ü`dG Qƒ``°`ü`æ`e ø``H ∫Ó`` Wh
Ihóæ∏d á``«`eÉ``à`ÿG äÉ``«`°`Uƒ``à`dG IAGô`` `bh OGó``YEÉ` H Ihó``æ`dÉ``H
ôHóàjh πeCÉàj ¿CG Öéj ¿É°ùfE’G ¿CG ‘ â°üî∏J »àdGh
Ée Ωóîà°ùjh É¡«a ôμØàjh É¡∏ãªàjh ,á«fƒμdG QGô°SC’G ‘

º«gGôHEG ø``H ó«©°S ø``H º``«`gGô``HEG ó«°ùdG IOÉ©°S ≈``YQ
Ihóf ,¢`` ù` `eCG ìÉ``Ñ` °` U ,»`` ÁÈ`` dG ß``aÉ``fi …ó``«` ©` °` Sƒ``Ñ` dG
,(ájQhôŸG çOGƒ``◊G ø``e óë∏d É``©k `e) á``jQhô``ŸG áeÓ°ùdG
ôFGhódG …ôjóeh á¶aÉëŸG I’h IOÉ©°ùdG ÜÉë°UCG Qƒ°†ëH
á«HÎ∏d áeÉ©dG ájôjóŸÉH ìô°ùà á¶aÉëŸÉH á«eƒμ◊G
¥GQhCG 3 IhóædG â°ûbÉf ó``bh .»ÁÈdG áj’ƒH º«∏©àdGh
…È©dG ˆGóÑY øH ôgGR ï«°ûdG ΩôμŸG Ωsób å«M ;πªY
:¿Gƒæ©H äAÉL »àdGh ¤hC’G ábQƒdG ádhódG ¢ù∏› ƒ°†Y
¢üÿ É¡«ah ,á``jQhô``ŸG çOGƒ``◊G √É``ŒG á«æjódG Iô¶ædG
IQhô°Vh É¡«a Ò``°`ù`dGh äÉbô£∏d á«Yô°ûdG §``HGƒ``°`†`dG
áYô°ùdÉH º¡FGòjEG Ωó``Yh Ò°ùdG AÉ``æ`KCG ø``jô``NB’G IÉ``YGô``e
áë«ë°üdG ájQhôŸG óYGƒ≤dÉH ΩGõàd’G IQhô°Vh áWôØŸG
.ájQhôŸG çOGƒ◊G ‘ ÖÑ°ùàdG Öæéàd
øH ˆGóÑY Ωó≤ŸG çó– ó≤a ,á«fÉãdG ábQƒdG ‘ É``eCG
áeÉ©dG IQGOE’É`` `H çOGƒ`` ◊G º°ùb ¢ù«FQ »æ°Sƒ◊G óªM
çOGƒ`` `◊G ‘ ≥``«`≤`ë`à`∏`d á``«`æ`Ø`dG ó``YGƒ``≤` dG ø``Y Qhô``ª` ∏` d
á«æØdG äGAGô`` LE’G ¤EG ¥ô£J É¡«ah ᪫°ù÷G á``jQhô``ŸG
RôHCG ¬``à`bQh ‘ ¢VGô©à°SGh çOGƒ`` ◊G §«£îàd á©ÑàŸG
áæ£∏°ùdG äÉ``¶`aÉ``fi ø``e Oó``Y ‘ â``©`bh »``à`dG çOGƒ`` ◊G
áaÉ°VEG ,çOÉM πc ‘ 10`dG äRhÉŒ äÉ«ah É¡æY èàf »àdGh
∂∏J øe ôNB’G ¢†©ÑdG ‘ ᨫ∏H äÉHÉ°UCG 8 øe ÌcCG ¤EG
äÉ«FÉ°üME’G Rô``HCG ø``Y »æ°Sƒ◊G çó``– ɪc çOGƒ`` ◊G
äÉHÉ°UE’Gh äÉ«aƒdGh áæ£∏°ùdG ‘ ájQhôŸG çOGƒ◊G ∂∏àd
.É¡æY áŒÉædG QGô°VC’Gh
¿ƒfÉ≤dG QhO” ¿Gƒæ©H äAÉL »àdGh ,áãdÉãdG ábQƒdG ‘h
,“ájQhôŸG á``eÓ``°`ù`∏`d É``≤`«`≤`– çOGƒ`` ` ◊G ø``e ó`` ◊G ‘

º«∏©J

Ω2013 ƒ«dƒj 4 ≥aGƒŸG `g1434 ¿ÉÑ©°T øe 25 ¢ù«ªÿG

18

á«Hô©dG á«Ø°ûμdG ᪶æŸGh á«fɪ©dG äGó°TôŸGh áaÉ°ûμdG É¡ª¶æJ

äGOÉ«≤dG ᫪æàd á«ŸÉ©dG á°SÉ«°ùdG ò«ØæJ øY πFGhC’G ÚdhDƒ°ùª∏d á«Hô©dG á«Ø°ûμdG IhóædG ∫ɪYCG ìÉààaG
Ú°ù–h º``¡`Áƒ``≤`Jh º¡à«ªæJh º``¡`∏`«`gCÉ`Jh º``¡`ª`YOh á``ë`LÉ``æ`dG á``HÉ``°`û`dG
≥«≤–h ÜÉÑ°ûdGh á«àØdG äÉ©∏£Jh äÉLÉ«àMG á«Ñ∏J ‘ GƒªgÉ°ù«d ;º¡FGOCG
±ó¡à°ùJ å«M ,á«Ø°ûμdG á``cô``◊G á``dÉ``°`SQh ᪡eh á``jƒ``HÎ``dG ±Gó`` gC’G
äÉYƒªéŸG IOÉ``bh ,º¡jóYÉ°ùeh á«Ø°ûμdG ¥ôØdG IOÉ``b ÖjQóàdG á°SÉ«°S
äÉbÓ©dGh ÖjQóàdGh ™ªàéŸG ᫪æJh πMGôŸG »°VƒØeh ,º¡jóYÉ°ùeh
(ÚHQóŸG) º¡jóYÉ°ùeh ÖjQóàdG IOÉbh ájƒ°†©dGh §«£îàdGh ΩÓYE’Gh
.πª©dG äÉYƒª›h ¿Éé`∏dG AÉ°†YCGh
â©aQ É¡eó≤j ábQƒH ≥∏£æ«°S …òdG IQhódG èeÉfôH ¢VôY ∂dP ó©H
∫hÉæàJ á«Hô©dG á«Ø°ûμdG ᪶æŸÉH äGOÉ«≤dG ᫪æJ IQGOEG ôjóe »YÉÑ°ùdG
Ωó≤à°S á«FÉ°ùŸG IÎ``Ø`dG ‘h , á«Ø°ûμdG ‘ äGOÉ«≤∏d á«ŸÉ©dG á°SÉ«°ùdG
Ωƒ«dG ‘h äGOÉ``«` ≤` dG á``«`ª`æ`J ∫É``› ‘ É``¡` JGRÉ``‚EGh É``¡`HQÉ``Œ äÉ``«`©`ª`÷G
∞«°UƒàdG) áØ∏àîŸG ΩÉ¡ŸG »∏ZÉ°T èeOh ÒaƒJh ÜòL á≤∏M ΩÉ≤J ÊÉãdG
ôjóe …OÉ©dG ódÉN Ωó≤jh ,»YÉÑ°ùdG â©aQ Égôjój (á«dÉãŸG äÉØ°üdGh
ådÉãdG Ωƒ«dG ‘h áãjó◊G ÖjQóàdG ¥ôW øY πªY ábQh áaÉ°ûμdG IôFGO
á«Hô©dG á«Ø°ûμdG ᪶æŸG ΩÉ``Y Ú``eCG ó«éŸG óÑY ∞WÉY QƒàcódG Ωó≤j
(äÉjóëàdG ,ÇOÉÑŸG , Ωƒ¡ØŸG)á«Ø°ûμdG ácô◊G ‘ ´ƒ£àdG ¿Gƒæ©H ábQh
ÖjQóJh IóYÉ°ùeh º``YO á°ù∏L »YÉÑ°ùdG â©aQ ôjój ™``HGô``dG Ωƒ``«`dG ‘h
,(»ÑjQóàdG èeÉfÈdG º«ª°üJ) áØ∏àîŸG á«Ø°ûμdG ΩÉ¡ŸG »∏ZÉ°T øe IOÉ≤dG
,IOÉ≤dG ™«é°ûJh õ«Ø– ¿Gƒæ©H á°ù∏L »Ñ°SGôdG ¢ù«ªN Ωó≤«°S ɪ«a
ΩÉ¡ŸG »∏ZÉ°T AGOCG ˃≤Jh á©HÉàe πªY á≤∏M ¢ùeÉÿG Ωƒ«dG ‘ ΩÉ≤Jh
ɪc ,(á``ª`¡`ŸG AÉ``¡`fEG ,iô`` NCG ᪡Ÿ π≤ædG ,ójóéàdG).áØ∏àîŸG á«Ø°ûμdG
á°ù∏L ÜÉÑ°û∏d á«æWƒdG áæé∏dG ¢ù«FQ …ô``aÉ``¨`dG óªM Qƒ``à`có``dG Ωó``≤`j
ΩÉàÿG ‘ ó≤©à°S ɪ«a ,á«°üî°ûdG ᫪æà∏d §«£îàdG ¿Gƒæ©H á«ÑjQóJ
IhóædG è``eÉ``fô``H ¿CG kÉØ«°†e ,äÉ``«`°`Uƒ``à`dG ¢``Vô``Yh º««≤à∏d á``eÉ``Y á°ù∏L á©HÉàeh ºYódG hCG ÖjQóàdG øe AGƒ°S Iójó÷G äÉLÉ«àM’G ójó– ≈∏Y
⁄É©ŸG ºgCG ≈∏Y ´ÓWEÓd á«∏NGódG á¶aÉfi ¤EG IQÉjR áeÉbEG øª°†à«°S ᪡ŸG ójóŒ :èFÉàf çÓ``K ¤EG Oƒ≤J ¿CG øμÁh πª©dG IÎ``a ájÉ¡f ‘
´ÓWE’Gh á¶aÉëŸG ‘ ácQÉÑŸG á°†¡ædG äGõéæeh ájQÉ°†◊Gh á«îjQÉàdG øe iôNCG IÎØd iôNCG ᪡à ∞«∏μàdGh ᪡ŸG Ò«¨Jh ,∫OÉÑàe ¥ÉØJq ÉH
IQÉjõdG πª°ûà°S å«M á¶aÉëª∏d á«MÉ«°ùdGh á«©«Ñ£dG äÉeƒ≤ŸG ≈∏Y
.᪡ŸG AÉ¡fEG hCG ,âbƒdG
ô°†NC’G πÑ÷G IQÉjR ÖfÉL ¤G ¢SQGO è∏ah …ôKC’G É¡bƒ°Sh ihõf á©∏b
»Yƒfh »ªq c Qƒ£J
ÒaƒJ ‹ÉàdÉHh RÉà‡ ñÉæeh ,IôMÉ°S á©«ÑW øe ¬H õ«ªàj Éà ´Éàªà°SÓd
q Égó©H
äÉJÉÑfh ¬cGƒa øe πÑ÷G É¡H ô¡à°ûj »àdG π«°UÉëŸG ºgCG IógÉ°ûŸ ¢Uôa á«Ø°ûμdG ácô◊G Qƒ£J ∫hÉæJ »∏«é°ùJ »≤FÉKh º∏«a ¢VôY ”
G̪μdGh ìÉØàdGh Öæ©dGh ÚàdGh ñƒÿGh ¢ûª°ûŸGh ¿ÉeôdG) πãe iôNCG áæ£∏°ùdÉH ácôë∏d ¤hC’G äÉjGóÑdG ó°ùL å«M áæ£∏°ùdÉH ájOÉ°TQE’Gh
᫪æJ IQGOEG ôjóe »YÉÑ°ùdG â©aQ Ωó``b ∂``dP ó©H .(¿Gô``Ø`Yõ``dGh Rƒ``÷Gh Éf’ƒŸ »eÉ°ùdG ºYódG πX ‘ É¡d ≥≤– …òdG »YƒædGh »ªμdG Qƒ£àdGh
á«ŸÉ©dG á°SÉ«°ùdG âdhÉæJ πªY ábQh á«Hô©dG á«Ø°ûμdG ᪶æŸÉH äGOÉ«≤dG ¬¶ØM – º¶©ŸG ó«©°S ø``H ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á``dÓ``÷G ÖMÉ°U Iô°†M
. É¡«∏Y πªà°ûJ »àdG ô°UÉæ©dGh É¡∏«©ØJ äÉ«dBGh á«Ø°ûμdG äGOÉ«≤∏d øe kÉÑfÉL º∏«ØdG ¢Vô©à°SG ɪc ,áæ£∏°ù∏d º¶YC’G ±É°ûμdG – √ÉYQh ˆG
á«àØdG ÖjQóJ ä’É› ‘ áØ∏àîŸG äGó°TôŸGh áaÉ°ûμdG èeGôHh ᣰûfCG
¢UôØdG ÒaƒJ
.äGóFÉ≤dGh IOÉ≤dG π«gCÉJh äÉ«àØdGh
‹Gh »MGhôdG ≈«ëj øH º«gGôHEG ï«°ûdG IOÉ©°S ócCG πØ◊G ΩÉàN Ö≤Yh
k áaÉ°ûμdG IôFGO ôjóe …OÉ©dG »∏Y øH ódÉN Ωóq b Égó©H
±GógC’ É°VôY
á«Hô©dG á«Ø°ûμdG IhóædG ∫ɪYC’ áæ£∏°ùdG áaÉ°†à°SG ᫪gCG ≈∏Y ô°TƒH èeGôH ôjƒ£àd ¢SÉ°SC’G ôéM Ihó``æ`dG Èà©J ¬«a ∫É``b IQhó``dG èeÉfôHh
á«Ø°ûμdG äGOÉ«≤dG ᫪æàd á«ŸÉ©dG á°SÉ«°ùdG ò«ØæJ øY πFGhC’G ÚdhDƒ°ùª∏d óYÉ°ùJ »àdG äÉ«dB’G OÉéjE’ Ió«L áÄ«Hh »Hô©dG øWƒdG ‘ äGOÉ«≤dG ᫪æJ
á«fɪ©dG äGó``°` Tô``ŸGh á``aÉ``°`û`μ`dG IQOÉ``Ñ` e ¿EG ∫É`` bh á``«`Hô``©`dG äÉ``«`©`ª`÷É``H á«ŸÉ©dG á°SÉ«°ùdG q¿CG GkócDƒe äGOÉ«≤dG ᫪æJ á°SÉ«°S ô°UÉæY ≥«Ñ£J ≈∏Y
äÉbÓ©dG õjõ©àd ¢UôØdG ÒaƒJ QÉ``WEG ‘ »JCÉJ IhóædG √ò``g áaÉ°†à°S’ IQGOE’ kÉeÉY kÉ«é«JGΰSEG kÉ¡LƒJh á∏eÉμàe áeƒ¶æe ó©J äGOÉ«≤dG ᫪æàd
≥«Ñ£àd äÉ«dBG OÉéjEG πLCG øe kÉ©e πª©dGh ,»Hô©dG ÜÉÑ°ûdG ÚH ájƒNC’G ≈©°ùJh IOÉ≤dG πμd πãeC’G ΩGóîà°S’Gh ÒaƒàdG øª°†j Éà IOÉ≤dG ¿hDƒ°T
á°UôØdG á``MÉ``JEGh ,á«Ø°ûμdG äGOÉ``«`≤`dG ᫪æàd á«ŸÉ©dG á°SÉ«°ùdG ô°UÉæY ,᪡ŸG á«dhDƒ°ùe ‹ƒàd IOÉ≤dG Ωɪ°†f’ ΩGõàdG ¢ù«°SCÉJ :¤EG á°SÉ«°ùdG √òg
¤EG ∫ƒ°UƒdGh ,»Ø°ûμdG ÖjQóàdG ∫É``› ‘ ÜQÉéàdGh äGÈ``ÿG ∫OÉÑàd ±hô¶dG ÒaƒJ ∫ÓN øe ;ÚdhDƒ°ùŸGh IOÉ≤∏d »°ùØædG ó©ÑdG IÉYGôeh
äÉ©∏£Jh ÖcGƒàj Éà »Hô©dG »Ø°ûμdG πª©dG ôjƒ£àd áÑ°SÉæŸG áÄ«ÑdG π©Lh ,É«k °üî°Th É«k æah Éjk ƒæ©e º¡ªYO ≈∏Y ó«cCÉàdGh º¡LÉeóf’ áÑ°SÉæŸG
¢ùμ©æà°S »àdGh á«ÑjQóàdG ä’ÉéŸG ‘ º¡JÉLÉ«àMG »Ñ∏J ‹ÉàdÉHh ÜÉÑ°ûdG ÖjQóàdG É¡«a Éà áKÓãdG ô°UÉæ©∏d á«μ«eÉæjO á«∏ªY äGOÉ«≤dG ᫪æJ
øWƒdG ‘ …OÉ``°` TQE’Gh »Ø°ûμdG π≤◊G ‘ äÉ«àØdGh á«àØdG ≈∏Y kÉ`HÉ``é`jEG ÖjQóàdG ÒaƒJh ,á«μ«eÉæjódG √òg øª°V ’k É©ah Éjk ƒ«M kÉfƒμe √QÉÑàYÉH
.»Hô©dG ,á≤HÉ°ùdG º¡JGÈN IÉYGôe ™e ÚdhDƒ°ùŸGh IOÉ≤∏d ôªà°ùŸG π«gCÉàdGh ¿ôŸG
ÜÉÑ°ûdG ±ô©àd á°Uôa ó©J Ihóæ∏d áæ£∏°ùdG áaÉ°†à°SG ¿CG ±É``°`VCGh
º¡¡«Lƒàd ;ÚdhDƒ°ùŸGh IOÉ``≤`dG IÉ«M IQhó``d ôªà°ùŸG º««≤àdGh ™ÑààdGh
øe ¬H ™àªàJ Éeh áæ£∏°ù∏d á«îjQÉàdGh ájQÉ°†◊G äGõéæŸG ≈∏Y »Hô©dG ±hôX ±Ó``à`NG IÉ``YGô``eh ,º¡JÓgDƒÃ ±GÎ`` Y’Gh ,ºgõØMh º¡ªYOh
‘ á«MÉ«°ùdG ä’ƒ÷G øe GOóY øª°†àJ IhóædG ¿EG å«M á«©«ÑW äÉeƒ≤e π°†aCG á``«`Ø`°`û`c ≥``«`≤`–h á``«`∏`ë`ŸGh á``«`æ`Wƒ``dG É``¡`JÉ``LÉ``«`à`MGh äÉ``«`©`ª`÷G
IQÉjõd á°Uôa »¡a ‹ÉàdÉHh á«∏NGódG á¶aÉfi ∂dòch §≤°ùe á¶aÉfi »Ø«XƒdG ≈°VôdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ÚdhDƒ°ùŸGh IOÉ≤∏d ÈcCG QhOh ,ÜÉÑ°û∏d
ihõf á©∏b IQÉjõc áj’ƒdG ‘ á«îjQÉàdG ⁄É©ŸG ¢†©Hh ô°†NC’G πÑ÷G äGOÉ«≤dG ᫪æJ ¿CG ±É°VCGh .ácô◊G áeóN ∫ÓN øe »°üî°ûdG ƒªædGh
.á¶aÉëŸÉH êÓaC’G ¢†©Hh …ó«∏≤àdG É¡bƒ°Sh äGOÉ«≤dG ÒaƒJh IOÉ≤dG øe IOÉØà°S’G øe äÉ«©ª÷G Úμ“ ¤EG ±ó¡J

ájDhôdG– §≤°ùe
≈«ëj ø``H º``«`gGô``HEG ï«°ûdG IOÉ``©`°`S á``jÉ``YQ â``– ¢``ù`eCG ìÉÑ°U âëààaG
πFGhC’G ÚdhDƒ°ùª∏d á«Hô©dG á«Ø°ûμdG IhóædG ∫ɪYCG ô°TƒH ‹Gh »MGhôdG
á«Hô©dG äÉ«©ª÷ÉH á«Ø°ûμdG äGOÉ«≤dG ᫪æàd á«ŸÉ©dG á°SÉ«°ùdG ò«ØæJ øY
äGó°TôŸGh áaÉ°ûμ∏d áeÉ©dG ájôjóŸG ‘ á∏㇠áæ£∏°ùdG É¡ª¶æJ »àdG
,…QÉ÷G ƒ«dƒj ô¡°T øe 7 ≈àM ôªà°ùJ »àdGh á«Hô©dG á«Ø°ûμdG ᪶æŸGh
ájôjóŸG ΩÉY ¿GƒjO ≈æÑà ÖjQóàdG áYÉ≤H ∂dPh ,á«HôY ádhO 12 ácQÉ°ûÃ
…ó∏ÑdG ¢ù∏éŸG AÉ``°`†`YCG ø``e Oó``Yh ô°TƒH ‹Gh ÖFÉf Qƒ°†ëH ,IÈ``¨`dÉ``H
á«Ø°ûμdG äGOÉ«≤dG ᫪æàd á«ŸÉ©dG á°SÉ«°ùdG ò«ØæJ øY πFGhC’G ÚdhDƒ°ùŸGh
ΩÉ°ùbC’G AÉ°SDhQh º¡HGƒfh ôFGhódG …ôjóeh á«Hô©dG á«Ø°ûμdG äÉ«©ª÷G ‘
.IhóædÉH Ú«æ©ŸGh
ájôjóŸG ΩÉY ôjóe »Ñ°SGôdG ⁄É°S øH ¢ù«ªN ÉgÉ≤dCG áª∏μH πØ◊G CGóH
Ö«
o p£nj É¡«a ∫É≤a Qƒ°†◊ÉH É¡∏¡à°ùe ‘ ÖMQ äGó°TôŸGh áaÉ°ûμ∏d áeÉ©dG
o
‘ ÚcQÉ°ûŸÉHh πØ◊G »YGôH ÖMQCG ¿CG ,¿ÉªY äGó°Tôeh
áo aÉ°ûc º°SÉp
p H‹
á«ŸÉ©dG á°SÉ«°ùdG ò«ØæJ øY πFGhC’G ÚdhDƒ°ùª∏d á«Hô©dG á«Ø°ûμdG IhóædG
8 ¤EG 2 øe IÎØdG ∫ÓN á«Hô©dG äÉ«©ª÷ÉH á«Ø°ûμdG äGOÉ«≤dG ᫪æàd
äGOÉ«≤dÉH AÉ≤JQÓd á«Hô©dG á«Ø°ûμdG ᪶æŸG É¡ª¶æJ »àdGh 2013 ƒ«dƒj
¤EG Ihó``æ`dG √ò``g ±ó``¡`J å«M ,á«Hô©dG á«Ø°ûμdG äÉ«©ª÷ÉH á«Ø°ûμdG
á∏ãªàŸGh äGOÉ«≤dG ᫪æàd á«ŸÉ©dG á°SÉ«°ùdG ô°UÉæY ≥«Ñ£J ióe ˃≤J
AGOC’G ˃≤J á©HÉàeh ,π«gCÉàdGh IófÉ°ùŸGh ,ºYódGh Ú«©àdGh Üò÷G ‘
.»æWƒdG iƒà°ùŸG ≈∏Y á«Ø°ûμdG ΩÉ¡ŸG ™«ªL »∏ZÉ°ûd
ô°UÉæ©H AÉ≤JQ’G ‘ ÉgQhOh IhóædG ᫪gCG ≈∏Y »Ñ°SGôdG ¢ù«ªN ócCGh
ô°UÉæY º``gCG ø``e á«Ø°ûμdG äGOÉ``«`≤`dG ᫪æJ ó©J ∫É``≤`a äGOÉ``«`≤`dG ᫪æJ
É¡eɪàgG πL á«Hô©dG á«Ø°ûμdG ᪶æŸG É¡«dƒJ »àdG á«Ø°ûμdG áeƒ¶æŸG
äGóMƒdG iƒà°ùe ≈∏Y »Ø°ûμdG πª©dÉH AÉ≤JQ’G ‘ πYÉa QhO øe É¡d ÉŸ
᫪æàd πeÉμàe ´hô°ûe Éæjód óª◊G ˆh áæ£∏°ùdG ‘ øëfh á«Ø°ûμdG
»©«ÑW
mπ``Nó``ª`cn ´hô``°`û`ŸG Gò``g È`p `àn `©`fn h ,á``jOÉ``°` TQE’Gh á«Ø°ûμdG äGOÉ``«`≤`dG
m
᫪∏Y ¢ù°SCG ≈∏Y »pw æÑne ƒ``gh ,á``jOÉ``°`TQE’Gh á«Ø°ûμdG áp cô◊ÉH ¢Vƒ¡æ∏d
p
äÉ¡LƒàdGh á«Hô©dGh á«ŸÉ©dG ájOÉ°TQE’Gh á«Ø°ûμdG •ƒ£ÿG øe òîàj
QÉWE’G ‘h ,¬≤«≤– ¤EG ≈©°ùj ÉŸ Éé¡æe
k ,¿ÉªY äGó°Tôeh áaÉ°ûμd áeÉ©dG
á«Ø°ûμdG äɪ«îŸG áeƒ¶æe ôjƒ£àH ¿ÉªY äGó°Tôeh áaÉ°ûc â«æY ¬JGP
ájÉæ©dGh áæ£∏°ùdG AÉëfCG áaÉc ‘ ÖjQóàdG õcGôeh áªFGódG ájOÉ°TQE’Gh
äGOÉ«≤dG OGóYE’ Éfk Gó«eh π°†aCG πμ°ûH ¿ƒμàd É¡JÉeóN åjó–h É¡àfÉ«°üH
á«fɪ©dG äGó°TôŸGh áaÉ°ûμdG ≈©°ùJ ôNBG ÖfÉL øeh ,ájOÉ°TQE’Gh á«Ø°ûμdG
k °†a Gòg ä’ÉéŸG áaÉc ‘ ᫪«¶æàdGh á«æØdG ÉgQOGƒc õjõ©J ¤EG kÉ«dÉM
Ó
ájOÉ°TQE’Gh á«Ø°ûμdG äɪ¶æŸG ™e ábÓ©dG ᫪æàd áMƒª£dG É¡à£N øY
∫OÉÑJ Ωó``î`j É``à á``«`ŸÉ``©`dGh á«Hô©dG á``jOÉ``°` TQE’Gh á«Ø°ûμdG äÉ``«`©`ª`÷Gh
.áæ£∏°ùdG ‘ ÉgQƒ£Jh ácô◊G ᫪æJ ≈∏Y óYÉ°ùjh ÜQÉéàdGh äGÈÿG
»Ø°ûμdG πª©dÉH AÉ``≤`JQÓ``d á``«`Hô``©`dG á«Ø°ûμdG ᪶æŸG Oƒ``¡`L ø``ª`Kh
É¡dòÑJ »``à`dG Oƒ``¡`÷G øªãJ ¿É``ª`Y äGó``°`Tô``eh áaÉ°ûc q¿EG ∫É``≤`a »``Hô``©`dG
ÚeC’G ó«éŸGóÑY ∞WÉY QƒàcódG É¡°SCGQ ≈∏Yh á«Hô©dG á«Ø°ûμdG ᪶æŸG
AÉ≤JQ’G ‘ IQó≤ŸGh IÒÑμdG √Oƒ¡L ≈∏Y á«Hô©dG á«Ø°ûμdG ᪶æª∏d ΩÉ©dG
á«Ø°ûμdG ᪶æŸG ‘ ¬jód Ú∏eÉ©dG ™«ªL ¤EGh á«Hô©dG á«Ø°ûμdG ácô◊ÉH
¿hÉ©àdG QɪK ≈∏Y π«dO Òÿ áæ£∏°ùdG ‘ IhóædG √òg áeÉbEG ¿EGh ,á«Hô©dG
√ò¡d kÉ«æªàe á«Hô©dG á«Ø°ûμdG äÉ«©ª÷Gh ᪶æŸG √ò``g ™e ≥«°ùæàdGh
,»Hô©dG »Ø°ûμdG Éæ∏ª©d áeóN AÉ£©dGh QGôªà°S’G øe kGójõe ábÓ©dG
á«Hô©dG á«Ø°ûμdG äÉ«©ª÷G øe ÚcQÉ°ûŸG ™«ª÷ πjõ÷G ôμ°ûdÉH ¬Lƒ`Jh
Iõ«ªàŸG ºgOƒ¡L ≈∏Y πª©dG ¥ôa ™«ªLh IhóædG √ò¡d ᪶æŸG áæé∏dGh
πc º¡d kÉ«æªàe IhóædG √ò¡d º«¶æàdGh OGó``YE’Gh §«£îàdG ‘ IQó≤ŸGh
.ìÉéædGh ≥«aƒàdG

áæ£∏°ùdG Oƒ¡éH É¡«a OÉ``°`TCG ᪶æŸG áª∏c á«Hô©dG á«Ø°ûμdG ᪶æŸÉH
á∏㇠áæ£∏°ù∏d »àª∏c ájGóH ‘ ¬LƒJCG ∫Ébh IhóædG áaÉ°†à°S’ IÒÑμdG
áaÉ°†à°S’ IÒÑμdG ÉgOƒ¡L ≈∏Y äGó°TôŸGh áaÉ°ûμ∏d áeÉ©dG ájôjóŸG ‘
áaÉ°ûμdG á``eÉ``©` dG á``jô``jó``ŸG π``°`†`Ø`Jh Ihó``æ` ∏` d ó``«` ÷G OGó`` ` `YE’Gh Ihó``æ` dG
øe º``YOh ™«é°ûàc ∑GÎ``°`T’G Ωƒ``°`SQ ø``e ÚcQÉ°ûŸG AÉØYEÉH äGó``°`Tô``ŸGh
.á«Hô©dG á«Ø°ûμdG äGOÉ«≤∏d áæ£∏°ùdG
᫪gCG ≈∏Y á«Hô©dG á«Ø°ûμdG ᪶æŸÉH äGOÉ«≤dG ᫪æJ IQGOEG ôjóe ócCGh
ôFGõ÷ÉH 27 »Hô©dG »Ø°ûμdG ô“DƒŸG ΩÉàN ó©H äAÉL É¡fq EG ∫Ébh IhóædG
QÉWEG OÉéjEG ᫪gCG ≈∏Y äócCG »àdG äÉ«°UƒàdG øe áYƒªéà êôN …òdG
q¿EÉa ‹ÉàdÉHh á«ŸÉ©dG á«Ø°ûμdG äGOÉ«≤dG ᫪æJ ô°UÉæY ≥«Ñ£àd »HôY
πc ó≤©J »àdG IhóædG ∞°ûμà°S ɪc ,ÖfÉ÷G Gò``g Rõ©«°S IhóædG OÉ≤©fG
≥«Ñ£J ∫É``› ‘ á«Hô©dG á«Ø°ûμdG äÉ«©ª÷G äGRÉ`` ‚EG äGƒ``æ`°`S çÓ``K
ô°UÉæ©dG ≥«Ñ£àd äÉ«dBG øY åëÑdÉH ºà¡J »àdG äGOÉ«≤dG ᫪æJ á°SÉ«°S
ô°üæ©dG ¢üàîj å«M á«ŸÉ©dG á«Ø°ûμdG ᪶æŸG É¡JOóM »àdG áKÓãdG
ÚdhDƒ°ùŸGh IOÉ≤dG ÒaƒJ ≈∏Y Ωƒ≤jh Ú«©àdGh QÉ«àN’Gh ÒaƒàdÉH ∫hC’G
ƒgh :äÉLÉ«àM’G ôjó≤J ô°üæ©dG Gòg øª°†àjh ;á«©ª÷ÉH ΩÉ¡ŸG ™«ª÷
ôjó≤àd ;π``ª`à`ë`ŸG ƒ``ª`æ`dGh äÓ``≤`æ`à`dGh Iô``ZÉ``°`û`dG ΩÉ``¡`ª`∏`d ≥``«`bO ó``jó``–
∞«°UƒJ ∫Ó``N ø``e ºàjh :IOÉ≤dG QÉ«àNGh Ò``aƒ``Jh ,ájOÉ«≤dG äÉÑ∏£àŸG
êÉeóf’ÉH ¢üàî«a ÊÉãdG ô°üæ©dG ÉeCG ,á«dÉãŸG äÉØ°üdG ójó–h ΩÉ¡ŸG
ôªà°ùŸG ºYódGh π«gCÉàdG ᪶fCG ∫ɪμà°SG ≈∏Y Ωƒ≤jh ÖjQóàdGh ºYódGh
Gòg πª°ûjh áfhôŸG CGóÑe ≥ah ;ÚdhDƒ°ùŸGh IOÉ≤∏d á«°üî°ûdG ᫪æàdGh
᪡ª∏d ó«÷G Ëó≤àdG ≥jôW øY ᪡ŸG ‘ êÉeóf’G äÉ«∏ªY ô°üæ©dG
ôjó≤àdG ∫Ó``N øe ᪡ŸG á``°`SQÉ``‡h ,êÉ``eó``fÓ``d Ö°SÉæŸG ñÉ``æ`ŸG Ò``aƒ``Jh
IQó≤dGh á«dhDƒ°ùŸÉH Qƒ©°ûdG Rõ©j …òdG ≥jôØdG Ωɶfh ¿ÉeC’ÉH Qƒ©°ûdGh
Ö«dÉ°SC’ÉH OGó`` ` eE’G ∫Ó``N øe :ÖjQóàdGh äÉ``jó``ë`à`dG á``¡`LGƒ``e ≈``∏`Y
á«°üî°ûdG ᫪æàdG äÉLÉ«àMG »``YGô``J »àdG á``fô``ŸGh ádÉ©ØdG á«ÑjQóàdG
IóYÉ°ùŸG ÒaƒJ ≥jôW øY :ºYódGh ,á«©ª÷G ÖdÉ£eh ÚdhDƒ°ùŸGh IOÉ≤∏d
øY IhóædG åëÑà°Sh ,ó«÷G êÉeóf’Gh íLÉædG πª©dG ¿Éª°†d áeRÓdG
á«ŸÉ©dG äGOÉ«≤dG ᫪æJ á°SÉ«°ùd ådÉãdG ô°üæ©dG ≥«Ñ£àd áÑ°SÉæŸG ¥ô£dG
äGOÉ«≤dG ᫪æJ
ióeh ᪡ŸG ˃≤J ≈∏Y Ωƒ≤jh AGOC’G º««≤Jh á©HÉàŸÉH ¢üàîj …ò``dGh
óYÉ°ùà°S á«∏Môe á©HÉàe øª°†àjh É¡∏jó©J ¤EG áLÉ◊Gh ±GógC’G ≥«≤– äGOÉ«≤dG á``«`ª`æ`J IQGOEG ô``jó``e »``YÉ``Ñ`°`ù`dG ó``ª`fi â``©` aQ ≈``≤` dCG É``gó``©`H

¿OQC’ÉH IOÉ«≤dGh É«Lƒdƒæμà∏d »Hô©dG »HÉÑ°ûdG º«îŸG »`a º¡àcQÉ°ûe ¿ƒ∏°UGƒj ¿ƒ«fɪ©dG áÑ∏£dG

≈≤«°SƒŸGh á«≤«Ñ£àdG É«LƒdƒæμàdG ä’É› ‘ ,»ŸÉ©dGh ,»ª«∏bE’Gh ,»∏ëŸG
.á«∏«μ°ûàdG ¿ƒæØdGh á°VÉjôdGh

¿CG Öéj »àdG πª©dG äÉ«cƒ∏°Sh äÉ«°SÉ°SCGh ÇOÉÑe á«gÉe :ø``Y åjó◊ÉH
≥«≤ëàd ;ó``MGƒ``dG ≥jôØdG ìhô``H ܃∏£ŸG πª©dG RÉ``‚E’ Oô``a π``c É¡μ∏àÁ
å«M,(¿hÉ©àdGh ,ΩGÎM’Gh,Ò«¨àdGh ,á«HÉéjE’G ):»gh ,IƒLôŸG ±GógC’G
äGô°VÉëŸG ¢Vô©d á«æ«JhôdG á≤jô£dG øY Iôjɨe á≤jô£H É¡°VôY ”
Ö«côJh ,»``æ`gò``dG ∞°ü©dÉc ᣰûfC’G ø``e ójó©dG É¡∏∏îJ å«M ᫪∏©dG
.äɪ∏μdG
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh á«WGô≤ÁódG{ :¿Gƒæ©H á«fÉãdG Iô°VÉëŸG âfÉc ɪæ«H
…hÉ棰T »côJ óªfi Qƒàcó∏d{ øgGôdG »Hô©dG ™«HôdGh »HÉÑ°ûdG ∑Gô◊Gh
É¡«a ¥ô£J »àdGh ,áμ∏ªŸÉH á«ŸÉ©dG á«eÓ°SE’G á«Hô©dG Ωƒ∏©dG á©eÉL øe
Ωƒ¡ØŸG øe É¡YGƒfCGh ,»HôZ Ωƒ¡Øªc á«WGô≤ÁódG Ωƒ¡Øe øY åjó◊G ¤EG
∫ÓN øe ∂dPh ,∞«æ◊G »eÓ°SE’G ÉææjO ‘ É¡eƒ¡Øà ɡàfQÉ≤eh »Hô¨dG
,»©°Vh »HôZ è¡æe á«Hô¨dG á«WGô≤ÁódG ¿EG å«M ,iQƒ°ûdG CGóÑe ≥«Ñ£J
øjó°TGôdG AÉØ∏ÿG ‹ƒJ á«Ø«ch ÊÉHQ è¡æe á«eÓ°SE’G á«WGô≤ÁódG ɪæ«H
,AÉæÑdG OÉ≤àf’Gh á«HÉéjE’G á°VQÉ©ª∏d º¡JƒYOh ,á«eÓ°SE’G ádhódG áaÓÿ
øY åjó◊G ¤EG É¡«a ¥ô£J ɪc ,ÒÑ©àdGh ôμØdGh …CGôdG ájôM ÖfÉL ¤EG
kÉæ«æL ¬fƒc òæe ¬bƒ≤◊ »eÓ°SE’G øjódG IÉYGôe ióeh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
QƒàcódG ¬LƒJ Iô°VÉëŸG ájÉ¡f ‘h...¥ƒ``≤` ◊G ø``e É``gÒ``Zh ,¬``eCG º``MQ ‘
¬æjóH õà©j ¿CG ¿É°ùfE’G ≈∏Y »``gh ,ÚcQÉ°ûŸG áÑ∏£∏d íFÉ°üædG øe Oó©H
z∫É©ØdG ∫É°üJ’G äGQÉ``¡`e z:Iô°VÉfi ¤EG áaÉ°VE’ÉH .¬ª«bh ¬JQÉ°†Mh
᫪∏©dG á«∏μdG ¢SQGóŸÉH ájƒfÉK á°SQóe Iôjóe Ö``jOCG ≈¡°S É¡àeób »àdG
∫É©ØdG ∫É°üJ’G ∞jô©J É¡«a âdhÉæJ »àdGh ,á«fOQC’G áμ∏ªŸÉH á«eÓ°SE’G
,íLÉædG óFÉ≤dG äÉØ°Uh ,IOÉ``«`≤`dG ´Gƒ`` fCGh ,√ô°UÉæYh ¬dÉμ°TCGh ,¬Ñ«dÉ°SCGh
¿ÉªY ᪰UÉ©dG É¡H ôNõJ »àdG á«MÉ«°ùdG ⁄É©ŸGh á«Ñ©°ûdG ¥Gƒ°SCÓd áYƒæe íLÉædG ∫É°üJ’G ôKCG ¤EG áaÉ°VE’ÉHh ,…QGOE’G hCG ôjóŸG ÚHh ¬æ«H ¥ôØdGh
iƒà°ùŸG ≈∏Y º¡JÉcQÉ°ûe RôHCGh ,áÑ∏£dG ÖgGƒŸ ¢VôY ÖfÉL ¤EG ,áμ∏ªŸÉH äGQÉjR á«FÉ°ùŸG äGÎØdG ‘ º«îŸG äÉ«dÉ©a â檰†J ɪæ«H .óFÉ≤dG IÉ«M ≈∏Y

á«HÉ«°ùdG É«e - z¿OQ’G{¿ÉªY
¿ÉªY áæ£∏°S ÒØ°S »ªYÈdG â«îH øH º∏°ùe ï«°ûdG IOÉ``©`°`S ÖMQ
AÉKÓãdG ∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe á≤«≤°ûdG ᫪°TÉ¡dG á``«`fOQC’G áμ∏ªŸÉH óªà©ŸG
É«Lƒdƒæμà∏d »Hô©dG »HÉÑ°ûdG º«îŸÉH ∑QÉ°ûŸG Êɪ©dG »HÓ£dG óaƒdÉH
IOÉ©°S åMh. ¿ÉªY á«fOQC’G ᪰UÉ©dÉH ¬JÉ«dÉ©a π°UGƒàJ …òdGh ,IOÉ«≤dGh
º¡d kGõaÉM ¿ƒμàd ;¢UôØdG √òg πãe ΩÉæàZG ≈∏Y ÚcQÉ°ûŸG áÑ∏£dG ÒØ°ùdG
É«LƒdƒæμàdGh äÉ«æ≤àdG ∫É› ‘ º¡JÉYGóHEGh º¡JGQÉ¡eh º¡JQGób RGôHE’
äɪ«îŸGh äÉfÉLô¡ŸGh πaÉëŸG ∞∏àfl ‘ áæ£∏°ùdG π«ã“h ,á«≤«Ñ£àdG
hCG ,»``Hô``©`dG hCG ,»``ª`«`∏`bE’G ó«©°üdG ≈∏Y ΩÉ``≤`J »``à`dG ᫪«∏©àdGh á``jƒ``HÎ``dG
øH ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M óFÉ≤dG ÜC’G πX ‘ »ŸÉ©dG
≈¶– ¿CGh áëLÉf ácQÉ°ûe º¡d ≈æ“h ` ` √ÉYQh ˆG ¬¶ØM ` ` º¶©ŸG ó«©°S
º«îŸG äÉ«dÉ©a ¿q CG ôcòdÉH ôjó÷G.º«îŸG ΩÉàN ‘ ¤hC’G õcGôŸÉH º¡©jQÉ°ûe
.…QÉ÷G ô¡°ûdG øe πÑ≤ŸG (óMC’G) Ωƒj ≈àM ôªà°ùJ
áeÉ©dG ájôjóŸÉH ᫪«∏©J èeGôH Ió©e á«dÉ£¡dG ≈«ëj âæH πeCG âdÉbh
ÉfQô°S{ :óaƒ∏d á≤aGôŸG áaô°ûŸGh á«∏NGódG á¶aÉëà º«∏©àdGh á«HÎ∏d
¬dõæe ‘ Éæd ¬àaÉ°†à°SÉH Éæaô°ûJh ,ÒØ°ùdG ï«°ûdG IOÉ©°ùd ájƒHC’G IQOÉÑŸÉH
AÉæHCG ácQÉ°ûe ᫪gCÉH ¬æe É``fk É``ÁEG ,á``Ñ`ë`ŸGh á``Ø` dC’G √Oƒ``°`ù`J …ô``°` SCG ƒ``L ‘
á«aÉ≤ãdG äɪ«îŸGh äÉ«dÉ©ØdGh πaÉëŸG øe ÒãμdG ‘ É¡∏«ã“h áæ£∏°ùdG
.á«ŸÉ©dGh á«Hô©dGh á«∏ëŸG á«LƒdƒæμàdGh
ÖfÉL ∫Ó¨à°S’ áÑ°SÉæe ájƒHôJ áÄ«H º«îŸG Gòg ó©j :á«dÉ£¡dG â©HÉJh
º¡JGÈNh º¡aQÉ©e ᫪æJh áÑ∏£dG ÖgGƒe AGôKE’ ;á«Ø«°üdG á∏£©dG øe
èeGôHh ,á«¡«aôJh á«aÉ≤Kh ᫪«∏©J äÉ«dÉ©ah §°TÉæeh AGƒLCG ‘ ,ºgQÉμaCGh
.äGòdG ᫪æJh ájOÉ«≤dG á«HÎdG ‘ áYƒæe
èeGÈdG øe GkOóY â檰†J »àdGh á«Hô©dG º«îŸG äÉ«dÉ©a â∏°UGƒJ ɪ«a
á«MÉÑ°üdG äGÎØdG »Øa ,á«FÉ°ùŸGh á«MÉÑ°üdG ÚJÎØdG ‘ áYƒæŸG §°TÉæŸGh
3ds Max Autdesk èeÉfôH ≈∏Y ÚcQÉ°ûŸG áÑ∏£dG ÖjQóJ ôªà°SG
,»°Sóæ¡dG º«ª°üàdG ‘ Ωóîà°ùj å«M ,OÉ``©`HC’G »KÓK èeÉfôH ƒgh 2013
,á«fhÎμdE’G ÜÉ©dC’Gh äGQƒμjó∏d »∏NGódG º«ª°üàdGh ,…Qɪ©ŸG QÉ¡XE’Gh
,á›ÈdG äɨd øe ÒãμdG ºYój …òdG (unity)èeÉfôH ≈∏Y º¡ÑjQóJh
ÜÉ©dC’Gh OÉ``©` HC’G á``«`KÓ``K ∂«aGô÷G º«eÉ°üJ á``›È``d Ωóîà°ùj å``«`M
k G á«fhÎμdE’G
.É°†jC
q ɪc
ájOÉ«≤dG äGò`` ` dG »``ª`æ`J »``à` dG äGô``°` VÉ``ë` ŸG ø`` e Oó`` Y º``«`¶`æ`J ”
z»Yɪ÷G πª©dG äGQÉ``¡` e{ :¿Gƒ``æ`©`H Iô``°`VÉ``fi :É¡æ«H ø``e ,áÑ∏£dG ió``d
OÉ°TQE’G Ió``Mh ádhDƒ°ùeh ¢ùjQóJ áÄ«g Iƒ°†Y Qƒªc ¢Sɪ«e IQƒàcó∏d
É¡«a âbô£J »``à`dGh ,¿OQC’É`` H áMƒàØŸG ¿ÉªY á©eÉéH »ØWÉ©dG »°ùØædG

19

áaÉ≤K

Ω2013 ƒ«dƒj 4 ≥aGƒŸG `g 1434 ¿ÉÑ©°T øe 25 ¢ù«ªÿG

ÅaGôe
* óªMCG É°TQ

¿É```«ÑdG ô``«eCG .. »``∏«∏ÿG ˆGó```ÑY
IóªYCG º``gCG ó``MCG πãÁ ¬``fq C’ ôYÉ°ûdG QÉ``©`°`TCG ¬Øbƒà°ùJ ¿CG
√Gôj ø``e Üô¨à°ùj Ó``a .á«fɪ©dG áq«μ«°SÓμdG Ió«°ü≤dG
äÉ«HCG áHÉàμd ΩÉ``b ¬`` fq CG ∂``°`T Ó``a ΩÉ``©`£`dG ø``Y ICÉ` é` a Ωƒ``≤`j
;ºFÉf ƒgh ¬«JCÉj ób ô©°ûdG ¿q CG ɪc ,¬«∏Y É¡à¶◊ äô£N
Ée Ö``à`μ`«`d º``∏` bh á`` bQh ø``Y å``ë`Ñ`«`d ¬``eƒ``f ø``e ¢``†`¡`æ`«`a
ábQƒdG áÑMÉ°üe ≈∏Y ¿ÉμeE’G Qób ¢Uôëj ¿Éμa ,√ôcòJ
óbh ,á¶◊ …CG ‘ ¬HÉH ¥ô£j ób ô©°ûdG »Mƒa ;º∏≤dGh
,áãjó◊Gh É``¡`æ`e á``Áó``≤` dG ô``©`°`û`dG ÜGƒ`` ` HCG º``¶`©`e ¥ô`` W
`H ájô≤Ñ©dG »Mh ¬æjhGhO ‘ á«μ«°SÓμdG ¬àYõf äó°ùŒh
ôNGõdG ∫É«ÿGh OÉ°†dG ¢SQÉa ¿GƒjOh ÉkÑjô≤J áëØ°U 500
.ábôØàŸG óFÉ°ü≤dG øe ÉgÒZh
QÉμaC’G áYÉb øe ¬«YqOh
QÉcòàdG Iƒ°ù≤d ¬«YOh
∫ƒgP ‘ ¬fEÉa ¬«YOh
QÉ°üHE’G óbÉØc ihÉ¡àj
ó°TôdG ™Lΰùj √É°ùY ¬«YOh
.QÉμaC’G OQÉ°T ¿Éc ¿EGh
ôKCÉàdGh á«æjódG áYõædÉH ÉfôYÉ°T ôKCG ¬«a ∂°T’ ɇh
á°ü≤dG QOÉ°üe á©«∏W ‘ AÉL ¿BGô≤dG ¿q CG ‘ á«æjódG ¬JCÉ°ûæH
GkQƒà°SO á«°Sób øe ¬«a Éà ÜÉàμdG Gòg πμ°ûj PEG ;√ô©°T ‘
¢ü°ü≤dG ∞Xƒj »∏«∏ÿG π©L ɇ ¬æY ó«ëj ¿CG øμÁ ’
.™bGƒdÉH áLhõ‡ á°ü≤dG ™æ°üjh ,áé◊G º«≤«d ÊBGô≤dG
Qp É≤HC’G øe ÉkHƒ∏M ¬d …ô°†M
ÉgBGôe ™l bÉa AGôØ°U
áp aƒ°Uƒe øe ´n hrQCG øjôXÉædG èo ¡ÑJ
ÉgÉæ©e √óæY ¢üædG
u
∫Éb) :Iô≤ÑdG IQƒ°S ‘ á°ü≤∏d ¬FÉYóà°SG ∫ÓN øeh
(øjôXÉædG ô°ùJ É¡fƒd ™bÉa AGôØ°U Iô≤H É¡fEG ∫ƒ≤j ¬fq EG
äÉeÉ≤ŸG ∫É``› ‘ Ö``à`c π``H ,ô``©`°`û`dG ≈``∏`Y ô°üà≤j ⁄
¬«a ™ªL ÜOC’G äÓé°S •ƒ£fl ¬dh ,IÒ°ü≤dG á°ü≤dGh
:IÒ°ü≤dG ¢ü°ü≤dGh äÉeÉ≤ŸG
,ájƒ¨∏dGh ,á«dDhÉ°ùàdGh ,ájhõædG :É¡æeh :äÉeÉ≤ŸG .1
øH ≈°ù«Y ¿Éc ɪch ,ájóª°ùdGh ,á«∏Fɪ°ùdGh ,á«fÓ©÷Gh
óæY Ωɪg øH çQÉ◊Gh ,ÊGòª¡dG äÉeÉ≤e ‘ ÉkjhGQ ΩÉ°ûg
hm Gôc ¿É£ëb øH …QÉ°ûdG »∏«∏ÿG QÉàNG ó≤a ,…ôjô◊G
»æKóM{ :ájhõædG ¬àeÉ≤e ™∏£e ‘ AÉL ∫Éãªch ,¬JÉeÉ≤Ÿ
∫ƒ°ù©e É``gk ƒq `Ø`e ¿É`` ch ,¿É``£`ë`b ø``H …QÉ``°`û`dG â``∏`°`ü`dGƒ``HCG
™£bCG ,QÉ``¡`æ`dG Iƒë°V πFɪ°S ø``e â``Lô``N :∫É``b ,¿É°ù∏dG
áæ«àe ,ô¡¶ŸG á≤«fCG »àHƒcQ âfÉch ,QÉØ≤dG ܃LCGh ¥ô£dG
.zÒ°ùdG øe πμJ ’h Ò£dG ≥Ñ°ùJ ,ÈîŸG
∫ɪ÷G ,Ö`` ◊G äÉ``°`ù`ª`g :É``¡`æ`e ô``cò``f :¢``ü`°`ü`≤`dG .2
ΩôZCGh ,áMOÉμdG Iô``°`SC’G ≈YóJ á∏jƒW á°üb ¬``dh ∫OÉ©àŸG
ô°ûY óMCG º¶æa äÉë°TƒŸÉH »°ùdófC’G ô©°ûdG ‘ »∏«∏ÿG
í°Tƒe »∏«∏ÿG ÉfôYÉ°T äÉë°Tƒe êPÉ``‰ ø``eh ,É kë°Tƒe
.(∫ɪ÷G ôFÉW ) ¿Gƒæ©H
ó°V ÉÑ q°ü©àe Ëó≤dG ô©°ûdG ¢VGôZC’ ¬bôW π©éj ⁄
Gkó«≤àe ô``◊G ô©°ûdG ¿É``c GPEGz:¬``æ`Y ∫É``b ó≤a ô``◊G ô©°ûdG
¿Éch ,z¬H ¢SCÉH ’ …óæ©a ..á∏«©ØàdÉH Gkó«≤àeh ,á«aÉ≤dÉH
,ô©°ûdG øe ´ƒædG Gòg ≈∏Y ájô≤Ñ©dG »MƒH ±hô©ŸG ¬fGƒjO
ô◊G ô©°ûdG ‘ √óFÉ°üb øeh
:…ôeÉ©dG óªfi øH ∫Óg ôYÉ°ûdG ¬æY ∫Éb
á`` «` HOC’Gh á``jô``μ` Ø` dG »``∏`«`∏`ÿG ï``«`°`û`dG á``«`©`Lô``e â``fÉ``c
IQÉeEG √Gƒ°S ¿hO ¬d πé°S …òdG ïjQCÉà∏d IôcGP á«YɪàL’Gh
…QÉÑ∏d á°ü∏îŸG á«aƒ°üdG IOÉ``«`bh ÜOC’G á``eÉ``YRh ô©°ûdG
IÒNC’G ¬°Uƒ°üf ‘ É kë°VGh ≈∏Œ ɪc ¤É``©`Jh ¬fÉëÑ°S
≈àM IQÉeE’G ¬©jÉÑJ ¿CG Ωõ©dG ÚYóÑŸG ¢Uƒ°üf äó≤Y Gòd
.¬Jƒe ó©H
:ÓFÉb …óæμdG óªMCG øH º«gGôHEG QƒàcódG √ÉKQ
∞∏î∏d â«≤HCG Ée OÉ°†dG ¢SQÉa Éj
∞∏°ùdG øe ÉbÉÑ°S ∑hCÉ°T õY ºc
≈∏Y »∏°üŸG πãe ≈ë°V ¥ÉÑ°ùdG ¿Gó«Ã »∏éŸG ¢ù«d
±ô¨dG ‘ OÉé°ùdG
É£Ñà¨e AGQhõdÉH πM øe ∂jóØj
±ô°ûdG ájÉZ ÉMhQ ÚÑëŸG Góa
»HÉ«°ùdG ⁄É°S øH ∫Óg ï«°ûdG ôYÉ°ûdG É°†jCG √ÉKQh
øe ‘Gƒ``≤` dG ∞``«`°`Sh É``«`cÉ``H ∂``«` KQCG ∞``«`c ‘Gƒ``≤` dG ÒeCG
º£fi ∑É°SCG
É¡æØL É¡æe ìôq ` `bh â``μ`H ƒ``dh ∂«ØJ ¿CG ‘Gƒ``≤`∏`d πgh
ΩQƒàŸG
‘ É``e º¶YÉa ≈``°` SC’Gh ¿õ``◊Gh Ö``£`ÿG π``L ∂`o `j ¿Éa
.º¶YCG ∂fCG Ö£ÿG
πeÉM IÒÑμdG ájô©°ûdG áeÉ≤dG ¿É«ÑdG ÒeCG ˆG ºMQ
¤EG á``«`YGó``dG á``«`bÓ``NC’G áØ°ù∏ØdG äGOô``Ø`à ô©°ûdG AGƒ``d
.ô°ûdG òÑfh ÒÿG
IôYÉ°T *
rasha.4476@yahoo.com

ähÒH hCG IôgÉ≤dG hCG ≥°ûeO ‘ A’Dƒ`g ∫ÉãeCG ô¡X ƒd)
‘Gô¨÷G õ``«` ◊G ø`q `μ` d ...á``«` Hô``©` dG É``«` fó``dG Aπ`` e Gƒ``fÉ``μ` d
óªMCG ÖjOC’G (Gƒaô©j ¿CG øe A’Dƒg ¢SO
q …òdG ƒg Êɪ©dG
..»MÓØdG
ÉfO â∏b ɪ∏c ÉkÑ«ÑM Éj
ôª≤dG ≥°ûfGh áYÉ°ùdG âfO
ó©àHG â∏b hCG äóYÉH GPEGh
ôªà°ùe ôë°S π«b ,»∏«Ñ°S øY
»≤àj Ée »æJQòfCG ºμdh
QòædG ø¨J ⁄h ,â«eÉ©àa
ôLGR øe π¡a ,Ö◊G Gòμg
.ôLOõe øe πgh ,Ö∏≤dG ´ó°üj
øe ôYÉ°T ≈∏Y ºμH π£J ..iƒ¡dG á«fɪY Ωƒ«∏d ÅaGôe
`d Io òaÉædG √p ò``g .å``jó``◊G ô°ü©dG ‘ ¿ÉªY AGô©°T π°†aCG
n mäÉYô oL Éæ«≤°ùr Jn »p∏«∏ÿG ˆGoóÑY ¿É«ÑdG Ò
p∫Éμ°TCG øe
p `eCG
..√ô©°T QGƒZCG È°ùfh ¬©e ôëÑæ°S Gòd ÜOC’G
ÒNC’G ∞``°`ü`æ`dG ∫Ó``N á``«`fÉ``ª`©`dG Ió``«`°`ü`≤`dG ï``«`°`T ƒ``g
,AGô``WEG ’h á¨dÉÑe ∂``dP ‘ ¢ù«∏a øjô°û©dG ¿ô``≤`dG ø``e
É¡«fÉ©Ã á«ZÓÑdG ∞FÉ£∏dG øe Òãμ∏d á©eÉL ¬Jó«°üb
øe ƒg .…ƒ¨d OGôØfG øe ¬H RÉà“ Ée ÖfÉL ¤EG ,É¡fÉ«Hh
áÑàμŸG iô``KCG ,¿ÉªY áæ£∏°S ‘ ÜOC’Gh ôμØdG ∫É``LQ QÉÑc
√ô©°T ‘ ƒgh ,»HOC’Gh …ôμØdG êÉàædG øe ÒãμdÉH á«fɪ©dG
,≈eGó≤dG ø``e ΩÉ``“ »`` HCGh »ÑæàŸG á``°`SQó``à Ghô``KCÉ` J ø``‡
ô°üY AGô©°T øe ÊÓ¡ÑdG º∏°ùe »HCGh ÊhQÉÑdGh »bƒ°Th
.á°†¡ædG
ôjƒ°üJh ®É``Ø`dC’G ∂Ñ°S ‘ øμ“ ø``Y ºæj √ô©°T ¿É``c
’h AGô`` ` WEG ’h ,¿É``«` Ñ` dG Ò``eCÉ` H »``ª`°`S ¬`` `fq CG ≈``à`M ,ÊÉ``©` ŸG
ΩÉeCG áq«∏L á≤«≤M ÉgGÒ°S √ô©°ûd ™ÑààŸÉa ∂dP ‘ á∏eÉ›
Öàc ó≤a ¬d ó«MƒdG »HOC’G êÉàædG ô©°ûdG ¢ù«dh ,¬jôXÉf
q ¢ü°übh äÉeÉ≤e
É¡«dEG π°Uh »àdG áeó≤àŸG á≤Ñ£dG ÚÑJ
.ôjõ¨dG »HOC’G √DhÉ£Y
áaÉ≤ãdG ⁄É``©` e ø``e kÉ`ª`∏`©`e »``∏`«`∏`ÿG ˆG ó``Ñ`Y ó``©` jh
‘ …ó«∏≤àdG …ô©°ûdG çhQƒ``ŸG ¬Ø«Xƒàd ô¶ædÉH á«fɪ©dG
IQÉ°TE’G ™e √óFÉ°üb ‘ ôYÉ°ûdG É¡÷ÉY »àdG äÉYƒ°VƒŸG
øe á«μ«°SÓμdG Ió«°ü≤dÉH §«ëj Ée πc ºZôH ¬fƒc ¤EG
IôjÉ°ùeh á∏«©ØàdG Ió«°üb áHÉàc ¤EG íæL ó≤a áeGô°U
ájô©°T äGAÉ``°` †` a ≥``∏` ÿ á``dhÉ``ë` ª` c á``jô``©`°`û`dG á`` KGó`` ◊G
ɇh .¬``à`aÉ``≤`Kh √Qó``°` Uh ¬∏≤Y á©°S ≈``∏`Y π``dó``J áëàØæe
ió©J »``∏`«`∏`ÿG ió``d »``æ`Wƒ``dG AÉ``ª` à` f’G ¿q CG ¬``«`a ∂``°`T ’
á«Hô©dG ¬à«eƒ≤d ÉgGó©àa ,¿É``ª`Yo Ò¨°üdG ¬æWh Ohó``M
ÉjÉ°†b ∫hÉ``æ`J ó≤a ,á``«`fÉ``°`ù`fE’Gh á``«q `eÓ``°`SE’G Ú``Jô``FGó``∏`dh
äGQƒãdG É¡æeh Ú£°ù∏a á«°†b É¡æeh »Hô©dG º¡dG πª–
∫Ó≤à°SGh ,á``«` bGô``©` dGh á``«`æ`ª`«`dGh á``jô``FGõ``÷Gh á``jô``°`ü`ŸG
.ô°üe ≈∏Y »KÓãdG ¿Ghó©dG ,É«Ñ«dh ¢ùfƒJ ∫É°†fh ,Üô¨ŸG
‘ ¬àYGôHh á«îjQÉàdGh ájƒ¨∏dG ¬àYƒ°Sƒe ¤EG áaÉ°VE’ÉH
Ωƒ∏Yh ÜGô``YC’G ‘ áYGôH ™``eh ¿BGô``≤`dG ßØM ó≤a ô©°ûdG
kÉ©Lôe íÑ°UCGh É¡«a OÉ``LCG »àdG á«æjódG Ωƒ∏©dGh á«Hô©dG
.É¡d
Öàc ó``≤`a ¬``d ó``«` Mƒ``dG »`` ` HOC’G êÉ``à` æ` dG ô``©`°`û`dG ¢``ù`«`dh
É¡«dEG π°Uh »àdG áeó≤àŸG á≤Ñ£dG ÚÑJ É°ü°übh äÉeÉ≤e
.ôjõ¨dG »HOC’G √DhÉ£Y
¿ÉØ∏N ø``H ó«©°S ø``H ˆGó``Ñ`Y ø``H »∏Y ø``H ˆGó``Ñ`Y ƒ``g
ˆGóÑY ï«°ûdG ódh ,»∏«∏ÿG óªMCG øH ídÉ°U øH óªMG øH
á«∏NGódG á≤£æŸÉH πFɪ°S á``j’h ø``e ¢``SÉ``Ñ`◊G IQÉ``M ‘
â«ÑdG ‘ ∑Éæg ´ôYôJh ,Ω1922 ΩÉY øe ¢ù£°ùZCG 29 Ωƒj
πFɪ°S ‘ ôμÑŸG ¬ª«∏©J CGóH óbh ,ás« përÑ o°ùdG â«ÑH ±hô©ŸG
¬°SCGQ §≤°ùe ÚH π≤æJ ó``bh ,Ëô``μ`dG ¿BGô``≤`dG ¢``SQO å«M
øjódG ¢üîj É``e »≤∏àd á≤jô©dG ihõ``f áæjóeh πFɪ°S
¿BGô≤dG ßØM πªcCG ¬``fq CG ≈àM ,á«Hô©dG á¨∏dGh »eÓ°SE’G
óªfi ΩÉeE’G ¬qªY øe º∏©dG ≈≤à°SG ¬fq CG ÖfÉéHh ,ËôμdG
IòHÉ¡L øe GkÒÑc GkOóY ¢ùdÉL ó≤a ,»∏«∏ÿG ˆGóÑY øH
,»HÉ«°ùdG π«ªL ø``H ¿ÉØ∏N ïFÉ°ûŸG º¡æeh ¿É``ª`Yo Aɪ∏Y
,»Ø°Sƒ«dG ∞°Sƒj øH ¿GóªMh ,»ª«∏°ùdG ó«ÑY øH ó«ªMh
òª∏àJh »HÉ«°ùdG OƒªM øH ⁄É°S ÒÑμdG ï«°ûdG ¢ùdÉL óbh
ΩÉY ˆGó``Ñ`Y ø``H »∏Y ï«°ûdG √ó``dGh ø``e Ö∏£H ¬jój ≈∏Y
≥aGôe ‘ òNCG ¬fq EG { :∫É≤a ó©H ɪ«a ¬d ó¡°T óbh ,Ω1931
,{ ¬«∏Y Ωqó≤àoj ⁄ É ké¡æe è¡fh ,¬«dEG ≥Ñ°ùoj ⁄ GòNCÉe √ô©°T
¢SôZ ‘ π°†ØdG É¡d Oƒ©j πFɪ°S ¬°SCGQ §≤°ùe ¿q CG ∂°T’h
¿Éc ó≤a ,IóbƒàŸG ¬àÑgƒe ìóbh ,¬jód ájô©°ûdG á≤«∏°ùdG
áaÉ°VEG ,»``HOC’G ∫ó``÷G É¡«a ∫hGó``à`j á°ù∏L É¡«a ô°†ëj
⪡°SCG á``«q ` HOC’G á``Ä`«`Ñ`dG √ò``g ,á``jô``©`°`û`dG äÉ``MQÉ``£` ŸG ¤EG
¬«∏Y ßMƒd ó``bh ,ájô©°ûdG ¬à≤FGòH »bô∏d ÒÑc πμ°ûH
ádGõéH ÉfôYÉ°T RÉàÁ .»``HOC’G ÖfÉé∏d π«ŸG ¬àdƒØW òæe
√ô©°T øe á°TÉ«÷G áØWÉ©dG ≥aóJh ÊÉ©ŸG ≥ªYh ®ÉØdC’G
áØ°SÓØdG ¤EG ÜôbCG ¬fq CG √QÉ©°TC’ ÇQÉ≤dG ¬©e ¢ùëj É≤k aóJ
ôîØdÉc ¢`` `VGô`` `ZCG ‘ çó``ë` à` j Ú`` M ∂`` ` dPh AÉ`` ª` μ` ◊Gh
¬XÉØdCG áHhòY ô¡¶J ɪæ«H áªμ◊Gh ±qƒ°üàdGh á°Sɪ◊Gh
.AÉæZ á≤jóM ¬Ñ°ûJ »àdG ∫õ¨dGh ∞°UƒdG QÉ©°TCG ‘
óH ’ ¿ÉªoY áæ£∏°S ‘ ÜOC’Gh ô©°ûdG ácô◊ ™ÑààŸGh

»``Yƒ£àdG º``°SôdG ´hô`°ûe ΩÉ``ààNG
¢Sƒ`HÉb ¿É``£∏°ùdG á``©eÉL ÜÓ``£d
ájDhôdG - §≤°ùe
ábÉYE’G …hòd ¿ÉeC’G QGO ¿GQóL ≈∏Y »Yƒ£àdG º°SôdG ´hô°ûe äÉ«dÉ©a AÉ©HQC’G ¢ùeCG âªààNG
q …òdGh ,¢VƒÿÉH Iójó°ûdG
á«HÎdG á«∏μH …ƒHÎdG ´ƒ£àdG ´hô°ûe øª°V á«HÎdG áYɪL ¬àª¶f
´É£≤dG É¡«a ¿hÉ©J á«HÉÑ°T IQOÉÑe »gh .ΩÉjCG áKÓK IóŸ äôªà°SG »àdGh ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL ‘
.á«fɪ©dG §ØædG ácô°ûH Ó㇠¢UÉÿG ´É£≤dGh á«YɪàL’G ᫪æàdG IQGRƒ``H π㇠»eƒμ◊G
º°SôdG øªq °†J óbh .É¡LQÉNh á©eÉ÷G πNGO øe ÉkeÉ°SQ 65 »Yƒ£àdG πª©dG Gòg ‘ ∑QÉ°T óbh
ΩÉ©dG ™HÉ£dG ¿Éch .᫪«∏©àdG ±ô¨dG ¢†©Hh ,áMÉ°ùdGh äGôªŸGh á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G …hP ±ôZ
q GPEG ájôª©dG áÄØdGh ábÉYE’G ´ƒf ≈∏Y óªà©j äÉeƒ°Sô∏d
´ƒLôdÉH ¿Gƒ``dC’Gh äÉeƒ°SôdG QÉ«àNG ”
π≤f πLCG øe ´hô°ûŸG Gòg Iôμa »JCÉJh .ádÉM πc ™e Ö°SÉæààd õcôŸÉH øjOƒLƒŸG Ú«FÉ°üNC’G ¤EG
ÒaƒJ ¤EG πª©dG Gòg ±ó¡j PEG .™ªàéŸG øe áÄØdG √òg áeóN á«Ø«ch »Yƒ£àdG ≥jôØdG ádÉ°SQ
,ájôé◊G á°ûFÉY äô``cPh .á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G …hò``d áÑ°SÉæe ᫪«∏©J ájƒHôJ á«°û«©e áÄ«H
»Ñ°ùàæŸ á«ª«∏©Jh á«dɪL á°ùŸ õcôŸG ≈∏Y ±É°VCG πª©dG Gòg q¿EG ¢VƒÿÉH ¿ÉeC’G QGO õcôe Iôjóe
≈∏Y Ωƒ≤J å«M ájôKh á∏«ªL áHôŒ ó©jh ,ÜÉÑ°ûdG ºªg ºYój ´hô°ûŸG Gòg q¿CG iôJ ɪc ,QGó``dG
.™ªàéŸG äÉÄa ∞∏àfl øe ÜÉÑ°ûdG ÚH ¿hÉ©àdG CGóÑe

á°†¡ædG Ωƒj áÑ°SÉæà ôjƒ°üàdG á≤HÉ°ùe ‘ ∫hC’G õcôŸG ó°üëj »∏«©°ûdG
:±É°VCGh .»``æ`≤`Jh »``æ`a ´Gó``HEÉ` H É``¡`WÉ``≤`à`dGh
Ωó≤àf ¿CG Éæaô°ûj á«æWƒdG áÑ°SÉæŸG √ò¡H”
¿É£∏°ùdG ádÓ÷ »eÉ°ùdG ΩÉ≤ª∏d áÄæ¡àdÉH
AÉ°ûfEÉH á``Áô``μ` dG ¬``à`à`Ø`d Ú``æ`ª`ã`e ,º``¶` ©` ŸG
Qó°üe ¿ƒμàd »Fƒ°†dG ôjƒ°üàdG á«©ªL
π≤æf á«fɪ©dG É«aGôZƒJƒØ∏d »æa ´É``©`°`TEG
∫ɪL øe áæ£∏°ùdG ¬H ôNõJ Ée É¡dÓN øe
™«ªL Åæ¡f ɪc ¿É°ùfE’G IQÉ°†Mh á©«Ñ£dG
ÚcQÉ°ûŸGh øjõFÉØdG Ú«Fƒ°†dG øjQƒ°üŸG
.“á≤HÉ°ùŸG √òg ‘
Qƒ°†◊G π°UGƒJ ™``e ¬``fCG ôcòdÉH ôjóL
ôjƒ°üàdG ÊÉæØd π°UGƒàŸG »ŸÉ©dGh ‹hódG
øe áYƒª› â∏°üM ,Ú«fɪ©dG »Fƒ°†dG
≈∏Y »``Fƒ``°`†`dG ô``jƒ``°`ü`à`dG á``«`©`ª`L AÉ``°` †` YCG
øØd ‹hó`` dG OÉ`` –’G ø``e áØ∏àfl á``ª`°`ShCG
É¡ëæÁ »àdGh (ÜÉ«ØdG) »Fƒ°†dG ôjƒ°üàdG
iƒà°ùe ≈``∏` Y kÉ` °` SÉ``«` b Ú``fÉ``æ` Ø` ∏` d OÉ`` ` –’G
¬°VQÉ©e ∞∏àfl ‘ ºgõ«“h º¡JÉcQÉ°ûe
≈∏Y Gƒ¶M øjòdG É¡FÉ°†YCG øeh ,¬à£°ûfCGh
óªfi øH ˆGóÑY øH óªMCG ᪰ShC’G ∂∏J
á«©ª÷G ∫ɪYCG Ò«°ùàH ∞∏μŸG …ó«©°SƒÑdG
,…õfhÈdG ÜÉ``«`Ø`dG ΩÉ``°`Sh ≈∏Y π°üM ó``bh
…òdG …ó«©°SƒÑdG ∞«°S øH óªMCG øH ôªYh
πc ∫É``fh ,ÜÉ``«`Ø`dG ó«› ΩÉ``°`Sh ≈∏Y π°üM
AGQƒ`` Mh »``≤` jRô``dG ó«©°S ø``H ˆG ó``Ñ`Y ø``e
¢ù«ªN ø``H ¿Éª«∏°Sh á``jó``¡`Ø`dG ⁄É``°`S â``æ`H
ø°ùM ø``H ó``ª` fih …ó``jó``÷G ¢``û` jhQO ø``H
.ÜÉ«ØdG ¿Éæa ΩÉ°Sh ≈∏Y …ôeÉ©dG

…Qƒ¡÷G óªMCG -ájDhôdG
…óæμdG ó°TGQ /ôjƒ°üJ

¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG õ``cô``Ÿ á``©`HÉ``à`dG »``Fƒ``°`†`dG
øe á«eÉ°S áeôμªc Ωƒ∏©dGh áaÉ≤ã∏d ‹É©dG
IGƒ¡d ó«©°S ø``H ¢``Sƒ``HÉ``b ¿É£∏°ùdG á``dÓ``L
ôîØf »àdGh áæ£∏°ùdG ‘ »Fƒ°†dG ôjƒ°üàdG
∞∏àfl ‘ É``¡` FÉ``°` †` YCG äGRÉ`` ‚EÉ` `H ô``NÉ``Ø` fh
.á«dhódG πaÉëŸG
GQk ƒ°üe 42 ΩÉ©dG Gòg á≤HÉ°ùe ‘ ∑QÉ°Th
º«μëàdG á``æ` ÷ äQÉ`` à` ` NGh ,IQƒ`` °` `U 133`` ` `H
á≤HÉ°ùŸG â∏ªMh ;GQk ƒ``°`ü`e 29`` d IQƒ``°`U 50
Éeh ,“á«fɪ©dG ájó«∏≤àdG ¿ƒæØdG” Qƒfi
…OÉY Ò``Z çGô``Jh »æa Qƒ∏μ∏a ø``e ¬jƒ–
ó«dÉ≤àdGh äGOÉ`` ©` dG ø``e ¬``à` dÉ``°` UCG Ö``°`ù`à`μ`j
Aƒ°†dG ¥É``°` û` ©` d ∫É`` é` ŸG ∑Î``à` d á``≤` jô``©` dG
ôjƒ°üàdG ä’BG ∫ÓN øe ¿ƒæØdG √òg π≤æH

,¿hQƒ°üŸG É¡eób »àdG á«HÉÑ°ûdG ∫É``ª`YC’G
¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,á``«`dhO ᪰ShCG äRÉ``M »àdGh
óYÉ°üJ ‘ ø``Ø`dG Gò``g ¿CG ≈∏Y ø``gÈ``j Gò``g
.πÑ≤à°ùŸG ‘ Iƒ``≤` H ΩOÉ`` `b ¬`` ` fEGh ,ô``°` û` Ñ` eh
OƒLh Êó©°SCGh »gÉÑàfG âØd Ée” :±É°VCGh
…òdGh á``æ`°`S 17 ¿hO º``gQÉ``ª` YCG Ú``cQÉ``°`û`e
òæe º¡jód OƒLƒe ôμØdG ¿CG ¬æe ∞°ûà°ùf
.“øØdG Gò¡d ≥«ª©dG º¡ÑMh ô¨°üdG
…ó«©°SƒÑdG ˆG óÑY ø``H ó``ª`MCG ≈``≤` dCGh
ôjƒ°üàdG á``«`©`ª`L ∫É``ª` YCG Ò«°ùàH ∞``∏`μ`ŸG
á≤HÉ°ùŸG ¿Eq G É``¡` «` a ∫É`` b ,á``ª` ∏` c »``Fƒ``°` †` dG
áÑ°SÉæà »JCÉJ »Fƒ°†dG ôjƒ°üà∏d áæeÉãdG
∫ÉØàM’G ™e øeGõàJh ácQÉÑŸG á°†¡ædG Ωƒj
ôjƒ°üàdG á«©ªL AÉ``°` û` fEG ≈``∏`Y ΩÉ``Y Qhô`` Ã

á≤HÉ°ùŸG ¢``Vô``©` e ¢`` ù` eCG AÉ``°` ù` e í``à` à` aG
Ωƒj áÑ°SÉæà »Fƒ°†dG ôjƒ°üà∏d áæeÉãdG
IOÉ©°S ájÉYQ â– ∂``dPh ,ácQÉÑŸG á°†¡ædG
‹Gh »``°` UGô``◊G ô``°`UÉ``f ø``H ≈``«`ë`j ï``«`°`û`dG
.ìô£e
Qƒfi ΩÉ`` ©` ` dG Gò`` ` g á``≤` HÉ``°` ù` ŸG â``∏` ª` Mh
¬H ôNõJ É``eh ,á«fɪ©dG ájó«∏≤àdG ¿ƒæØdG
óà‡ …OÉ`` e Ò``Z çGô`` Jh »``æ`a Qƒ``∏`μ`∏`a ø``e
ó«dÉ≤àdGh äGOÉ``©` dG ø``eh »``°`VÉ``ŸG ≥``Ñ`Y ø``e
.á∏«°UC’G á«fɪ©dG
äGOÉ¡°ûdG ™``jRƒ``à` H π``Ø` ◊G »`` YGQ ΩÉ`` bh
‘ ¤hC’G õcGôŸÉH øjõFÉØdG ≈∏Y õFGƒ÷Gh
øH ó«©°S IQƒ``°` U â∏°üM å``«`M ;á``≤`HÉ``°`ù`ŸG
âdÉfh ,∫hC’G õ``cô``ŸG ≈∏Y »∏«©°ûdG ô°UÉf
≈∏Y »``∏`«`μ`°`û`dG ˆG ó``Ñ`Y ø``H ó``ª` MCG IQƒ``°` U
õcôŸÉH IõFÉØdG IQƒ°üdG É``eCG ,ÊÉãdG õcôŸG
ΩÓ°S ó``ª` M Ö``«` °` ü` f ø`` e â``fÉ``μ` a å``dÉ``ã` dG
.»ª«∏°ùdG
ô°UÉf ø``H ≈``«`ë`j ï``«`°`û`dG IOÉ``©` °` S ∫É`` bh
âaô°ûJ” :ájDhô∏d ìô£e ‹Gh »°UGô◊G
√òg π``ã` e å``«` M ;¢`` Vô`` ©` ŸG Gò`` `g ìÉ``à` à` aÉ``H
øa ∫É› ‘ IójóL áaÉ°VEG Èà©J ¢VQÉ©ŸG
…ÌJ É¡fCG ɪc ,É¡d ºYOh »Fƒ°†dG ôjƒ°üàdG
.“áãjóM hCG á≤HÉ°S ∫ɪYCÉH ÜÉÑ°ûdG ∫ɪYCG
øe √ógÉ°T ÉÃ ¬JOÉ©°S øY »°UGô◊G ÈYh

(23) ËôμdG ¿BGô≤∏d ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á≤HÉ°ùŸ »ÑjQóàdG èeÉfÈdG ΩÉààNG
¿BGô≤∏d ¢``Sƒ``HÉ``b ¿É£∏°ùdG á≤HÉ°ùe ‘ CGô``W
á°ùªN ≈∏Y èeÉfÈdG πªà°TGh Gò``g Ëô``μ`dG
IQGOEG Ωƒ¡Øe ∫hC’G QƒëŸG ¿Éc å«M ,QhÉ``fi
äÉeƒ≤e ÊÉãdG QƒëŸGh ,õFGƒ÷Gh äÉ«dÉ©ØdG
ådÉãdG QƒëŸG ≥∏©Jh ,äÉ«dÉ©ØdG IQGOEG ìÉ``‚
áeÉ©dG äÉbÓ©dGh á«eÓYE’G ᣰûfC’G IQGOEÉH
IQGOEG ∫hÉæJ ó≤a ™HôdG QƒëŸG ÉqeCG ,äÉ«dÉ©Ø∏d
,äÉ«dÉ©Ø∏d ᫪«¶æàdGh á`` jQGOE’G ᣰûfC’G
Aƒ°†dG §``∏` °` ù` «` d ¢`` ù` eÉ`` ÿG Qƒ`` ë` `ŸG AÉ`` ` Lh
Qƒ¡ªL ™``e π``eÉ``©`à`dGh ∫É``°`ü`J’G ¿ƒ``æ`a ≈``∏`Y
¢SOÉ°ùdG Qƒ``ë`ŸG ¿É``ch ,õ``FGƒ``÷Gh äÉ«dÉ©ØdG
¿É£∏°ùdG á``≤`HÉ``°`ù`e ‘ π``ª`©`dG á``«q ` dBG Ò`` NC’G
.øjô°û©dGh áãdÉãdG ËôμdG ¿BGô≤∏d ¢SƒHÉb

ájDhôdG – §≤°ùe

∂dòch .É¡H ÚcQÉ°ûŸG øe áØ∏àîŸG •É‰C’G
‘ É¡JÉ≤«Ñ£Jh á``jQGOE’G Ö«dÉ°SC’Gh äGQÉ¡ŸG
Iõ«ªàeh áëLÉf IQGOEG ƒëf …QGOE’G πª©dG
ɪc ,á``≤` HÉ``°` ù` ŸG √ò`` g ≈``∏` Y É``¡`≤`«`Ñ`£`J ø``μ` Á
q
…òdG ô``jƒ``£`à`dG ≈``∏`Y Ú``cQÉ``°` û` ŸG ´Ó`` WG ”

á«Øë°üdG äGô`` “Dƒ` ` ŸG ø``e É``¡`Ñ`MÉ``°`ü`j É`` eh
q h ,á`` «` `dhó`` dGh á``«` ∏` ë` ŸG
ÚHQóàŸG ó``jhõ``J ”
√ò¡d ó``«q `÷G §«£îàdGh OGó`` YE’G äGQÉ``¡` Ã
º««≤Jh É``¡`JQGOEGh É¡ª«¶æJ ¥ô``Wh äÉ«dÉ©ØdG
™e π``eÉ``©`à`dG Ö``«`dÉ``°`SCGh ,É``¡`é`FÉ``à`fh É``¡`dÉ``ª`YCG

äGô°VÉëŸG áYÉ≤H AÉ``©` HQC’G ¢``ù`eCG ºààNG
èeÉfÈdG È``cC’G ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG ™eÉL ‘
¿BGô≤∏d ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á≤HÉ°ùŸ »ÑjQóàdG
¬ª¶æj …ò`` dG »``Ñ`jQó``à`dG è``eÉ``fÈ``dG Ëô``μ` dG
øe Ú`` ` ` jQGOE’G AÉ``°` †` YCÓ` d á``≤`HÉ``°`ù`ŸG Ö``à`μ`e
≈∏Y á``YRƒ``ŸGh ô°ûY á©°ùàdG á≤HÉ°ùŸG õcGôe
∂dòch ,á``æ` £` ∏` °` ù` dG äÉ`` ` ` j’hh äÉ`` ¶` aÉ`` fi
,á«FÉ¡ædGh á``«`dhC’G º«μëàdG ¿Éæ÷ AÉ°†YCG
ÚcQÉ°ûŸG ∞jô©J ¤EG èeÉfÈdG ¥ô£J å«M
»àdGh õ``FGƒ``÷Gh äÉ``«q `dÉ``©`Ø`dG IQGOEG á``«q `ª`gCÉ`H
á«dhódG πaÉëŸGh ¢VQÉ©ŸGh äÉ≤HÉ°ùŸG πª°ûJ

≥jƒ°ùdG áj’ƒH ájôª≤dG á«fɪ©dG á«aÉ≤ãdG ¬eÉjCG ó«©à°ùj zá«Hô©dG äÉ°SGQó∏d …ó«gGôØdG{
ÒãμdG ¤EG áë∏e áLÉëH ôª≤dG QõL ‘ º«∏©àdÉH Ωɪàg’G ∂dP ¿CG
∫É› øe Ì``cCGh iƒà°ùe øe Ì``cCG ‘ Ú°ùëàdGh ôjƒ£àdG øe
IOhófi ádhO ôª≤dG Qõéa ;܃∏£ŸG πμ°ûdÉH √QɪK »JDƒj ≈àM
,AÉbó°UC’Gh IƒNE’G øe áªYGódG ∞bGƒŸG ¤EG áLÉëH »gh ,OQGƒŸG
äÉbÓY ø``e ¿É``ª`©`H Ú``jô``ª`≤`dG §``Hô``j É``Ÿ Ú``«`fÉ``ª`©`dG á``°` UÉ``Nh
º¡°ùØfCG ºg ,áæ«àeh ájƒb Iô°UÉ©e á«°SÉeƒ∏HO §HGhQh á«îjQÉJ
øY ‹ÉgC’Gh ¿ƒjôª≤dG ¿ƒdhDƒ°ùŸG Éæd ÜôYCG óbh .É¡H ¿hQƒîa
»∏gC’Gh »eƒμ◊G ºYódG øe ójõŸG Ghôj ¿CG ‘ º¡©∏£Jh º¡àÑZQ
᫪«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸG ¤EG ÉÑ©°Th áeƒμM ¿ÉªY áæ£∏°S øe Ωó≤ŸG
.ôª≤dG QõL ‘ á«∏gC’Gh á«eƒμ◊G
Ò°ûj ô``ª`≤`dG Qõ``L ‘ º«∏©à∏d ÊÉ``ª`©`dG º``Yó``dG ¢``Uô``a ø``Yh
∫ÓN ø``e ¿É``ª`Y áæ£∏°S ó``YÉ``°`ù`J ¿CG ø``μ`Á ¬`` fCG ¤EG »æ«°ù◊G
º«∏©àdG ‘ á°UÉN á«°SGQódG ègÉæŸG ∫É› ‘ á∏jƒ£dG É¡JGÈN
,áahô©ŸG á«fÉ°ùfE’Gh á«°SÉeƒ∏HódG äGƒæ≤dG ∫Ó``N ø``eh ,ΩÉ``©`dG
.á«°SGQódG º¡Ñàch º¡égÉæe ôjƒ£J ‘ ôª≤dG QõL ‘ AÉ≤°TC’G
á«∏gC’Gh á«eƒμ◊G äÉ°ù°SDƒŸG ΩÉ``eCG áMÉàe á°Uôa ∑Éæg ¿CG ɪc
hCG ôª≤dG QõéH ¢SQGóŸG øe OóY AÉæH ‘ áªgÉ°ùª∏d áæ£∏°ùdG ‘
êÉà– Éà ÉgOGóeEGh áªFÉ≤dG ¢SQGóŸG ¢†©H á©°SƒJ ‘ IóYÉ°ùŸG
‘ áªgÉ°ùŸG øμ“ Éªc .ä’BGh äGhOCGh Iõ``¡` LCGh Öàc ø``e ¬``«`dEG
º«∏©àdG hCG ΩÉ©dG º«∏©àdG ‘ πeÉ©dG AGƒ°S »°ùjQóàdG QOÉμdG π«gCÉJ
¤EG ¿Éª«∏°S Qƒ``à`có``dG É`` YOh .ô``ª`≤`dG Qõ``é`H »``æ`¡`ŸG hCG »``©`eÉ``÷G
.á≤«≤°ûdG OÓÑdG ∂∏J ‘ ÒÿG ô°ûf ≈∏Y ¢ùaÉæàdGh áYQÉ°ùŸG
ÖjOC’G PÉà°SCÓd á©JÉe á«HOCG IAGôb á«aÉ≤ãdG á«°ùeC’G äó¡°Th
óMCGh ,¢``UÉ``bh »``eÓ``YEG – …ô``ª`©`ŸG »``∏`Y ø``H ¿Éª«∏°S ¢``UÉ``≤`dGh
QõL ‘ ÊɪY äÉ«eƒjz`d -ôª≤dG QõL ¤EG Êɪ©dG óaƒdG AÉ°†YCG
É¡dÓN øe GƒaÉWh ,Qƒ°†◊G Üò©dG ÉgGó°U ™e πYÉØJ ;zôª≤dG
≈∏Y É¡dÓN øe Gƒaô©Jh ,ÉgGôbh É¡fGó∏Hh ájôª≤dG Qõ÷G ∫ƒM
¬JGOÉ©H ¬μ°ù“h …ôª≤dG ¿É``°`ù`fE’G ô°Sh ájôª≤dG Qõ``÷G ôë°S
á«fɪ©dG áaÉ≤ãdGh IQÉ°†◊ÉH ójó°ûdG √ôKCÉJ ÖfÉL ¤EG ,√ó«dÉ≤Jh
.Ëób ô°üY òæe …ôª≤dG ó¡°ûŸG ‘ Iô°VÉM âfÉc »àdG
äGQÉ°ùØà°S’Gh á∏Ä°SC’G ÜÉH íàØH á«aÉ≤ãdG á«°ùeC’G âªàNh
Égó©H ΩÉ``bh ,á≤FÉ°ûdG á∏MôdG √ò``g ™``e πYÉØJ …ò``dG Qƒ°†ë∏d
PÉà°SC’G ,≥jƒ°ùdÉH á«æjódG ¿hDƒ°ûdGh ±Ébh’G IQGRh Öàμe ¢ù«FQ
,á«°ùeC’G ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG ËôμàH ,‹ƒ©ŸG ∞«°S øH ó«©°S øH QóH
≈∏Y ≥jƒ°ùdÉH ±É`` bhC’G ÖàμŸ ihõ``f á©eÉL Ëô``μ`J Ö``fÉ``L ¤EG
.á«dÉ©ØdG √òg áeÉbEG

QõL çÓK ‘ äÉ«dÉ©ØdG ∂∏J ⪫bCG å«M ,ôª≤dG QõL ‘ Êɪ©dG
øY »bhôëŸG ∞°ûch .»∏«gƒeh ,¿Gƒ‚CGh ,᪰UÉ©dG ÊhQƒe »g
º¡JGOÉY ‘ Êɪ©dG ¿É°ùfE’G ¤EG ÜôbCG ¿hOÉμj Újôª≤dG ¿CG á≤«≤M
¿ƒ°ùÑ∏j å«M ,äGOÉÑ©dGh ¢SGôYC’Gh º¡°SÉÑd ‘ ≈àM ºgó«dÉ≤Jh
∫ÉÑ≤à°S’G øYh .ÉgÒZh Êɪ©dG ôéæÿGh á«fɪ©dG á°TGó°TódG
IhÉØëH »¶M Êɪ©dG óaƒdG ¿EG :»bhôëŸG ∫ƒ≤«a ôª≤dG QõL ‘
¤EG á``jQƒ``¡`ª`÷G ¢``ù`«`FQ iƒ``à`°`ù`e ≈``∏`Y Ò``Ñ`c »``ª`°`SQ ∫É``Ñ`≤`à`°`SGh
äÉ°übôdGh ä’ÉØàM’G º«≤J âμØfG Ée »àdG á«Ñ©°ûdG Ògɪ÷G
ΩÉàN ‘h .ájôª≤dG á«fɪ©dG ΩÉjC’ÉH ÉLÉ¡àHG ó«°TÉfC’Gh á«Ñ©°ûdG
»àdG Qõ÷G ∂∏J ¤EG QɶfC’G ¬«LƒJ ¤EG »bhôëŸG ≈YO ¬ãjóM
á«fɪ©dG áeƒμ◊G ¿CG ócCGh ,Êɪ©dG ïjQÉàdG øe GAõL Éeƒj âfÉc
⁄h ,ájôª≤dG äÉ°ù°SDƒŸGh …ôª≤dG Ö©°ûdG ºYO ‘ Gó¡L ƒdCÉJ ’
øe ºYóJ ¿CG ó``H ’ »àdG äÉ``fƒ``©`ŸGh äGóYÉ°ùŸG ø``Y Égój ™£≤J
¤EG Êɪ©dG Qɪãà°S’G ¥Ó£fGh É¡©e »Ñ©°ûdG ºMÓàdG ∫ÓN
É檫b Éæ«∏Y É¡°VôØJ …òdG ÖLGƒdG πbC’ AGOCG ∂dP ‘ π©d ,∑Éæg
.∞«æ◊G ÉææjOh ÉæFOÉÑeh
øH ¿Éª«∏°S QƒàcódG çó``– á«°ùeC’G øe ÊÉãdG QƒëŸG ‘h
óMCG ,ihõ``f á©eÉL ‘ ¢ù«°SCÉàdG ó¡©e ôjóe– »æ«°ù◊G ⁄É°S
᫪«∏©àdG ´É°VhC’G øY -ôª≤dG QõL ¤EG Êɪ©dG óaƒdG AÉ°†YCG
ó°T ó≤d :∫É``b å«M ,É¡d Êɪ©dG ºYódG ¢Uôah ôª≤dG QõL ‘
≥jôØdG AÉ°†YCG »FÓeR ™e É¡H âªb »àdG äGQÉjõdG ∫ÓN »gÉÑàfG
∫ÓN øeh ,çÓãdG Qõ÷G ‘ ᫪«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸG ¤EG Êɪ©dG
,ÜÓ£dG ¢†©Hh Ú``°`SQó``ŸGh Újôª≤dG ÚdhDƒ°ùŸG ™``e å``jó``◊G
GQÉ°ûàfG ÉfóLh å«M .ôª≤dG QõL ‘ º«∏©àdÉH ΩɪàgG óLƒj ¬fCG
å«M øe Gò``ch ,á«∏gC’G ¢``SQGó``ŸGh á«eƒμ◊G áeÉ©dG ¢SQGóª∏d
´hôa É¡d óLƒj ôª≤dG Qõ``L á©eÉL ¿EÉ`a ‹É©dG º«∏©àdG ÖfÉL
∑Éæg ¿CG »gÉÑàfG âØd É``‡h .çÓ``ã`dG Qõ``÷G ø``e Iô``jõ``L π``c ‘
;¬≤ØdGh ËôμdG ¿BGô≤dGh á«Hô©dG á¨∏dG ¢ùjQóàH ɨdÉH ÉeɪàgG
ʃμjEG áæjóà zíàØdG á°SQóez`c É¡JQR »àdG á«∏gC’G ¢SQGóŸÉa
¤EG ¬≤ØdGh ¿BGô≤dGh á«Hô©dG á¨∏dG ¢SQóJ iÈμdG ôª≤dG IôjõéH
.á«°ùfôØdG á¨∏dGh äÉ«°VÉjôdÉc iôNC’G OGƒŸG ÖfÉL
á¨∏dGh ΩÓ``°`SE’G ¤EG ¿hô¶æj ¿ƒjôª≤dG :»æ«°ù◊G ±É``°`VCGh
ºgh ,º¡àaÉ≤Kh º¡îjQÉàd …QÉ°†M OGóàeG ɪ¡fCG ≈∏Y á«Hô©dG
¿ƒdhÉëjh ,»îjQÉàdGh ‘É≤ãdGh …QÉ°†◊G Aɪàf’G Gò¡H ¿hQƒîa
º¡«Yhh áÄ°TÉædG ܃∏b ‘ É«M √AÉ≤HEGh ¬«∏Y á¶aÉëŸG øjógÉL
’EG ;á«fóŸGh á«eƒμ◊G äÉ°ù°SDƒŸG ‘ É«ª°SQ ¬î«°SôJ ÖfÉL ¤EG

ájDhôdG – §≤°ùe
¢ùeCG ≥jƒ°ùdG áj’ƒH á«æjódG ¿hDƒ°ûdGh ±ÉbhC’G Öàμe º¶f
øH π«∏ÿG õcôe É¡dÓN ø``e ±É``°`VCG á«aÉ≤K á«°ùeCG Ú``æ`KE’G
ÚcQÉ°ûŸGh ihõf á©eÉéH á«Hô©dG äÉ°SGQó∏d …ó«gGôØdG óªMCG
»°VÉŸG ô¡°ûdG ⪫bCG »àdG ájôª≤dG á«fɪ©dG á«aÉ≤ãdG ΩÉjC’G ‘
¿GƒæY á``«`°`ù`eC’G â``∏`ª`Mh ,Ió``ë` à` ŸG ô``ª`≤`dG Qõ``L á``jQƒ``¡`ª`L ‘
â∏ª°Th .ziDhôdGh OÉ©HC’G ..ájôª≤dG á«fɪ©dG á«aÉ≤ãdG ΩÉjC’G{
‘ ∞Xƒe – …ó©°ùdG ó°TGQ øH Éæ¡e PÉà°SC’G √GQOCG É«aÉ≤K GQGƒM
QGƒ◊G ¿Éc å«M -≥jƒ°ùdÉH á«æjódG ¿hDƒ°ûdGh ±É``bhC’G Öàμe
øH ó``ª`fi Qƒ``à`có``dG ¬``eó``b ∫hC’G Qƒ``ë`ŸG ;QhÉ`` fi á``KÓ``K ≈``∏`Y
…ó«gGôØdG óªMCG øH π«∏ÿG õcôe ôjóe – »bhôëŸG ô°UÉf
‘ ÊÉ``ª`©`dG ó``aƒ``dG ¢ù«FQ ,ihõ``f á©eÉéH á«Hô©dG äÉ``°`SGQó``∏`d
ΩÉjC’G ø``Y Gõ``Lƒ``e Gô``jô``≤`J ¬``dÓ``N ø``e ¢``Vô``Yh ,-ô``ª`≤`dG Qõ``L
äÉ«dÉ©Ø∏d Qƒ°üe ¢VôY ÖfÉL ¤EG ,ájôª≤dG á«fɪ©dG á«aÉ≤ãdG
ájDhôH ¬ãjóM »bhôëŸG π¡à°SGh .ΩÉjC’G ∂∏J AÉæKCG ⪫bCG »àdG
ºgQÉ«àNG ÜÉ``Ñ`°`SCGh ôª≤dG Qõ``L ‘ á«aÉ≤ãdG ΩÉ``jCÓ`d Úª¶æŸG
äÉ«dÉ©ØdG √ò``g π``ã`e á``eÉ``bE’ Ió``ë`à`ŸG ô``ª`≤`dG Qõ``L á``jQƒ``¡`ª`÷
∂∏J ™e ábhÉ°ùàe »JCÉJ ΩÉ``jC’G √òg ¿EG :∫É``bh ,᪡ŸG á«aÉ≤ãdG
áæ£∏°ùdG É¡ª«≤J »àdG á«aÉ≤ãdG ᣰûfC’Gh äÉ«dÉ©ØdGh ΩÉ``jC’G
ô°üeh ¢ùfƒJh É«fÉŸCGh Góædƒg πãªc ,⁄É©dG AÉ``LQCG ∞∏àfl ‘
.á«fɪY á«aÉ≤K äÉ«dÉ©a áeÉbEG äó¡°T »àdG ∫hódG øe ÉgÒZh
øe ƒg ÉfÉμe É¡d ÉfÎNG ÉæfCG √òg ÉæeÉjCG õ«Á Ée ¿CG ’EG :∞«°†jh
QõL ¿CG PEG ;É¡JQÉ°†◊ GOGóàeG ó©jh ,≥jô©dG ¿ÉªY ïjQÉJ Ö∏°U
øëæa .ÉÁób á«fɪ©dG ájQƒWGÈeE’G ºμM â– âfÉc ôª≤dG
É¡æY πبj »àdG Ú«fɪ©dG øëf ÉæJGP ∞°ûàμf QÉ«àN’G Gò¡H
á«îjQÉàdG äÉbÓ©dG ≈°ùæf ’ ÉæfCG ɪc ,ô°UÉ©ŸG π«÷G øe Òãc
.Iƒ≤H ¿B’G ¤EG Ióà‡ â``dGR Ée »àdGh ,ôª≤dG Qõ``Lh ¿ÉªY ÚH
‘ á∏Zƒe ájôª≤dG á«fɪ©dG ábÓ©dG ¿CG ¤EG »bhôëŸG QÉ``°`TCGh
Oƒ©J äÉbÓ©dG ∂∏J ¿CG ôcòJ ïjQÉàdG Öàc ¢†©H ¿CG PEG ;Ωó≤dG
á«fɪ©dG äGôé¡dG ≥jôW øY ∂dPh ;…OÓ«ŸG ∫hC’G ¿ô≤dG ¤EG
ΩÉjC’G √òg ¿CG ócCGh ,»≤jôaC’G ¥ô°ûdGh ôª≤dG QõL ¤EG áÁó≤dG
åM …òdG ºMôdG á∏°U ÖLGh AGOCG QÉWEG ‘ »JCÉJ -É°†jCG- »g ɉEG
.∞«æ◊G ÉææjO ¬«∏Y
á∏MQ ¤EG Qƒ°†◊G »bhôëŸG óªfi QƒàcódG ò``NCG ∂dP ó©H
óaƒdG É¡eÉbCG »àdG §°TÉæŸGh á«aÉ≤ãdG ΩÉjC’G èeÉfôH ±É°ûμà°S’

É°ùfôØH »ŸÉY ô“DƒÃ á«ãëH ábQh π°†aCG IõFÉL ó°ü– ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL
π°UGƒàdG äÉ``μ`Ñ`°`T ΩGó``î` à` °` SG á``dÉ``M á``°` SGQO
‹É©dG º«∏©àdG áÑ∏W πÑb ø``e »YɪàL’G
»∏Y QƒàcódG ¢SCGôJ ɪc .” ¿ÉªY áæ£∏°S ‘
‘ á``jRGƒ``à`ŸG QGƒ``◊G äÉ°ù∏L ió``MEG …OÉ``Ñ`dG
øëf :∫ƒ``≤`j ácQÉ°ûŸG √ò``g ∫ƒ``Mh .ô``“Dƒ`ŸG
OÉ°üàb’G á``«`∏`c ‘ äÉ``eƒ``∏` ©` ŸG º``¶`f º``°`ù`≤`H
äGRÉ`` ‚EÉ` `H ¿hQƒ`` î` `a á``«`°`SÉ``«`°`ù`dG Ωƒ``∏` ©` dGh
¿ƒeó≤j º``¡`a IÒ``Ñ`μ`dG º``gOƒ``¡`Lh É``æ`HÓ``W
πª©dGh Iô``HÉ``ã`ŸG ‘ ¬``H iòàëj ’É``ã`e ’É``ã`e
πLCG øe äÉÑ≤©dG ™«ªL ≈∏Y Ö∏¨àdGh OÉ÷G
∫ój RÉ‚E’G Gògh .á∏«ÑædG ±GógC’G ≥«≤–
Aɪ∏©dG Gƒ°ùaÉæj ¿CG øμÁ ÉæHÓW q¿CG ≈∏Y
⁄É©dG AÉ`` `ë` ` fCG ∞``∏` à` fl ‘ Ú``°` ü` °` ü` î` à` ŸG
ôμ°ûdÉH Ωó≤àj ¬qfCÉH ¬JGP Oó°üdG ‘ ±É°VCGh
IófÉ°ùŸGh ºYódG Ωób øe ™«ª÷ ôjó≤àdGh
AÓeR ™``«`ª`Lh á``©`eÉ``÷G IQGOEG ¢``ü` N’C É``Hh
.Êɪ©dG ¿GÒ£dGh πàfɪY ácô°Th º°ù≤dG

ájDhôdG - §≤°ùe
º°ùb äÉ``Ñ` dÉ``W ø`` e á``Yƒ``ª` › â``cQÉ``°` T
Ωƒ∏©dGh OÉ``°`ü`à`b’G á``«`∏`μ`H äÉ``eƒ``∏`©`ŸG º``¶`f
¢SƒHÉb ¿É``£` ∏` °` ù` dG á``©` eÉ``é` H á``«` °` SÉ``«` °` ù` dG
»ÁOÉcC’G äƒ∏c ó¡©e ô“Dƒe” ‘ ácQÉ°ûŸÉH
»∏Y Qƒ``à`có``dG ±Gô``°` TEÉ` H .É``°`ù`fô``Ø`H “»ŸÉ©dG
äÉÑdÉ£dGh .º°ù≤dG ¢ù«FQ …OÉÑdG óªM øH
á«°Vƒ«≤dG AÉ`` ` `ah ,á``«` æ` «` î` ŸG ΩÉ`` `¡` ` dEG ø`` g
q h .á«°UGô◊G ÒÑYh
¥GQhCG á°ùªN ô°ûf ”
π°UGƒàdG äÉμÑ°T Ò``KCÉ`J ∫ƒ``M Qhó``J á«q ãëH
.IÉ«◊G øe áØ∏àfl ÖfGƒL ≈∏Y »YɪàL’G
ΩÉb »àdGh á«ãëÑdG ¥GQhC’G ióMEG â∏°üMh
¿hÉ©àdÉH …OÉ``Ñ` dG »``∏`Y Qƒ``à` có``dG É``gOGó``YEÉ` H
IõFÉL ≈``∏` Y AÉ`` `ahh ΩÉ``¡` dEG Ú``à`Ñ`dÉ``£`dG ™``e
ΩGóîà°SG” É``¡`fGƒ``æ`Yh á«ãëH á``bQh π``°`†`aCG
:º«∏©àdG ‘ »``YÉ``ª`à`L’G π``°`UGƒ``à`dG äÉμÑ°T

¿ƒjõ`Ø«∏Jh áYGPEG

Ω2013 ƒ«dƒj 4 ≥aGƒŸG `g1434 ¿ÉÑ©°T øe 25 ¢ù«ªÿG

20

´Ó£à°SG

áÑ°SÉæe äÉbhCG »`a IOófi èeGôH áYGPEÉH IƒYO

..á«æØdG áª`«≤dG ∫ƒM ∫ó÷G ÒãJ á«fÉ°†eôdG ∫ɪYC’G
zájó«∏≤àdG QÉμaC’G{ øY »∏îàdÉH ¿ƒ```ÑdÉ£j ¿hógÉ°ûeh
‘ ¢Vô©oj …òdGh ,zº«b{ èeÉfÈd ∫É◊G »g ɪc
:…ó¡ØdG ∫É``bh .í``jhGÎ``dG hCG Üô¨ŸG IÓ°U â``bh
√òg ‘ áeó≤ŸG IOÉŸG »g ¬«dEG IQÉ°TE’G »¨Ñæj ɇ{
øe ó``jó``©`dG …ƒ``– »``à`dGh äÓ°ù∏°ùŸGh è``eGÈ``dG
∂°T ’ ¿É°†eQ QÉ¡f ∫Ó``N äógƒ°T GPEG ógÉ°ûŸG
ób ógÉ°ûe øe ¬jƒà– ÉŸ ,ΩÉ«°üdG π£Ñà°S É¡fCG
∂∏J ¤EG ó≤àØf á≤«≤◊G ‘h ,ÚªFÉ°üdG ÏØJ
πãe kÉ≤HÉ°S Ωó≤J âfÉc »àdG á«JÉeƒ∏©ŸG èeGÈdG
.zIô°TÉÑŸG äÉ≤HÉ°ùŸG èeGôH
ó¡°ûJ ¿ÉªoY IÉæb ¿EG :»°ü≤°ûdG ±ô``°`TCG ∫É``bh
;áeó≤ŸG è``eGÈ``dÉ``H ≥``∏`©`à`j É``ª`«`a G kÒ``Ñ` c É``Yk ƒ``æ` J
äGP á«îjQÉàdG äÓ°ù∏°ùŸG π°†Øj ¬fCG ¤EG GÒ°ûe
,π«ãªàdGh πª©dG IOƒ``Lh õ«ªàŸG »æØdG ™``HÉ``£`dG
»Fôeh »``æ`a π``ª`Y π``c ‘ π``eGƒ``©`dG √ò``g ô``aƒ``à`Hh
±É°VCGh .Qƒ¡ª÷G ≈∏Y GÒKCÉJ iƒbCGh ó°TCG ¿ƒμà°S
ô¡°ûdG ‘ á«æjódG èeGÈdG øe QÉãcE’G Öéj ¬fCÉH
±ó¡dG ¤EG ¢SÉædG ¬Lƒàj ¿CG »¨Ñæjh ,π«°†ØdG
áYÉWh IOÉÑ©dG ƒgh ’CG ¬æY Ghó©àÑj ’h ≈ª°SC’G
ôLC’G ∞YÉ°†àj π«°†ØdG ô¡°ûdG Gò``g »Øa ,ˆG
»eó≤e Ö``jQó``J ¤EG »``°`ü`≤`°`û`dG É`` YOh .ÜGƒ`` ã` dGh
´ƒf Ú∏㪟G ‘ ô¡¶j ÉŸ ¿É≤JEÉH ∫É``Ø`WC’G èeGôH
ºàj ¿CG ‘ ¬∏eCG øY ÉHô©e ,∞∏μàdGh ™æ°üàdG øe
‘ áæ≤àŸGh áHGò÷G á«YGóHE’G äÉ«dɪ÷G áaÉ°VEG
.á°TÉ°ûdG ¢VôY

‹É£¡dG óLÉe - ájDhôdG

k G ∑Éæg ¿CG
‘ ¢Vô©∏d »≤JôJ ’ á«fƒjõØ«∏J ’ɪYC
±GógCG ¿hó``H É¡ª¶©e ¿C’ Gô¶f ;¿É°†eQ ô¡°T
øe π«ãªàdG ‘ í°VGƒdG ∞∏μà∏d áaÉ°VEG ,áë°VGh
ßMÓoj Ée ¿EG :…ó¡ØdG Oƒªfi ∫Ébh .Ú∏㪟G πÑb
Gò¡d á«FÉ°†ØdG äGƒæ≤dG OGó©à°SG ¿É°†eQ ô¡°T ‘
äÓ°ù∏°ùŸGh è``eGÈ``dG Ëó``≤`à`H π«°†ØdG ô¡°ûdG
¿ƒjõØ«∏J ¿CG ɪc ,áYƒæàŸG á«fÉ°†eôdG äGô≤ØdGh
√ò¡d √OGó``©` à` °` SG ¿ƒ``μ` j É``e kÉ`Ñ`dÉ``Z ¿É``ª` Y áæ£∏°S
QÉμaC’Gh IQôμŸGh IOÉà©ŸG èeGÈdG Ö°ùM èeGÈdG
ºàj õ``«`‡ è``eÉ``fô``H ∑É``æ` g ¿É``c GPEGh ,á``jó``«`∏`≤`à`dG
,áÑ°SÉæe ÒZ äÉbhCG ‘ RÉØ∏àdG á°TÉ°T ≈∏Y ¬°VôY

áæ£∏°S ¿ƒ``jõ``Ø`«`∏`à`d ™Ñààe ¬``æ`μ`dh ,ô``¡` °` TC’G ø``e …óëà∏d ¢``Vô``©`e hCG »``cÓ``¡`à`°`SG ¢``Vô``©`e ¬``fCÉ` ch
¿CÉH ÉØ«°†e ,Qƒ£àdG ÖcGƒj ¬``fCG ó``cCG …ò``dG ¿ÉªY ógÉ°ûŸG É«YGO ,á«fƒjõØ«∏àdG äGƒæ≤dG ∞∏àfl ÚH
∫GDƒ°S :É¡æe ;Iõ«ªàŸG èeGÈdG øe ójó©dG ∑Éæg ™e ≥aGƒàj É``eh è``eGÈ``dG øe ¬Ñ°SÉæj Ée AÉ≤àf’
èeÉfÈ∏d á``aÉ``°`VEG ,ÉæHÉ«°T è``eÉ``fô``Hh `ô`cò``dG π``gCG ôcò∏d èeGôH ™HÉàj øe ∑Éæg ¿CG í°VhCGh .¬dƒ«e
.zΩƒjh Ωƒj{ ʃJôμdG ógÉ°ûj ø``e º¡æeh ,»``æ`jó``dG OÉ``°` TQE’Gh IhÓ``à` dGh
áYƒªéŸG √òg ¤EG áaÉ°VEG ¬fCG :»eóμŸG ™HÉJh
,á«¡«aôJh á``«` eGQO äÓ``°`ù`∏`°`ù`eh ïÑ£∏d è``eGô``H
ÉæfƒæØH ≥∏©àj èeÉfôH ∑Éæg ,Ió«÷G èeGÈdG øe èeGÈdG ¢†©H iƒàfi øY É°VQ ΩóY ióHCG ¬æμd
á©«ÑW ¿CG iô`` j ¬`` `fCG Ò`` Z ,á``∏` «` ª` ÷G á``«`Ñ`©`°`û`dG »àdG ¢ü°ü≤dGh QÉμaC’G äGòd QôμJ É¡fCG ócCG »àdGh
QÉ°TCGh .Ëô``μ`dG ô¡°ûdG ™``e Ö°SÉæàJ ’ èeÉfÈdG
.»°VÉŸG ΩÉ©dG É¡Áó≤J ”
πFÉ°SôdG ø``e GkOó``Y πªëj zº``«`b{ èeÉfôH ¿CG ¤EG Üòéæj ’ ¬fEG »eóμŸG ¿Éª«∏°S øH óªfi ∫Ébh
¤EG Éàa’ ,É°†jCG Ö°SÉæe ÒZ ¬à«bƒJ øμd ,Iõ«ªàŸG √ÒZ hCG ¿É°†eQ ‘ AGƒ°S GkÒãc RÉØ∏àdG äÉ°TÉ°ûd

iQÉÑàJ ,∑QÉÑŸG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ƒ∏M Üôb ™e
∫ɪYC’G º`` gCG ¢``Vô``Y ‘ á«fƒjõØ«∏àdG äGƒ``æ`≤`dG
hCG á``Yƒ``æ` e è`` eGô`` H â``fÉ``c AGƒ`` °` `S ;á``«` fÉ``°` †` eô``dG
Ö°ùëHh è`` eGÈ`` dG ¢``†`©`H ¿CG Ò``Z ,äÓ``°`ù`∏`°`ù`e
áé«àf ,á``«` YGó``HE’G QÉ``μ` aCÓ` d ó``≤`à`Ø`J ø``jó``gÉ``°`û`e
.É¡LÉàfEG ‘ ó«∏≤àdGh á«£ªædG
äÓ°ù∏°ùŸGh è`` eGÈ`` dG ¿CG ¿hó``gÉ``°` û` e ó`` `cCGh
á«fɪ©dGh ΩÉ`` Y π``μ`°`û`H á``«` Hô``©` dG á``«`fƒ``jõ``Ø`«`∏`à`dG
á«æjódG Ú``H ,GÒ``Ñ` c É``Yƒ``æ`J ó¡°ûJ ¢``UÉ``N πμ°ûH
¿É°†eQ ô¡°T ¿CG ¤EG Úàa’ ,ÉeGQódGh á«¡«aÎdGh
á«fƒjõØ«∏àdG äGƒæ≤dG ÚH Éeóàfi É°ùaÉæJ ó¡°ûj
Ió«÷G èeGÈdG ¢†©H ¿CG ≈∏Y Gƒ©ªLCGh .áØ∏àîŸG
º¡Ñ∏ZCG π°†Øjh ,áÑ°SÉæe Ò``Z äÉ``bhCG ‘ ¢Vô©J
.á«îjQÉàdGh á«æjódG èeGÈdG
á«Hô©dG äGƒ``æ`≤`dG ¿EG :»æ«°ù¨dG ó«©°S ∫É``bh
¬«a …ò`` `dG- ∑QÉ`` Ñ` ŸG ¿É``°` †` eQ ô``¡`°`T ‘ ≥``HÉ``°`ù`à`J
èeGôH Ëó≤àd -º«¶©dG ô``LC’Gh ÒãμdG π°†ØdG
≈∏Y Ö°üàd É¡›GôH ´ƒæààa ,ä’É``é`ŸG ≈à°T ‘
á«æjO èeGôH ÚH áØ∏àfl ÖdGƒb »≤∏àŸG Qƒ¡ª÷G
±É°VCGh .᫪«∏©J iô`` NCGh á``«`aÉ``≤`Kh á``«`¡`«`aô``Jh
á°Uôa ƒg …òdG ¿É°†eQ ô¡°T íÑ°üj ∂dòH ¬fCÉH
,ÜGƒãdGh ô`` LC’G Ö``°`ù`ch ¤É``©`J ˆG ø``e Üô≤à∏d

ÈN

QGƒM

z∂Ñ«ÑW{ ¿Gƒæ©H Iô≤a Ωó≤j zAÉ°ùeh ìÉÑ°U{

áÄ«∏e êGôNE’G á```æ¡e :z {`d »```eôëŸG ¢ùjQOEG
ìÉé```ædG ≥«≤ëàd ó«MƒdG π«`Ñ°ùdG IôHÉãŸGh ..äÉjóëàdÉH

…ó«©°ùdG óªMCG - ájDhôdG

óMC’G øe åÑj èeÉfÈdG ¿CG ôcòdÉH ôjóLh
Ωó≤jh ,kAÉ``°`ù`e áæeÉãdG áYÉ°ùdG ‘ ¢ù«ªÿG ¤EG
»àdG Éæeƒ∏Y Iô``≤`a πãe É``«v `eƒ``j áYƒæàe äGô``≤`a
‘ ΩÉ``≤`J »``à`dG á``£`°`û`fC’Gh äÉ«dÉ©ØdG Rô``HCG »£¨J
,êQÉÿG ‘ áæ£∏°ùdG É¡H ∑QÉ°ûJ hCG áæ£∏°ùdG ¢VQCG
¢UÉî°TCG á``aÉ``°`†`à`°`SÉ``H ∂``dò``c è``eÉ``fÈ``dG Ωƒ``≤` jh
áaÉc øe É¡à«£¨Jh áæ«©e á«dÉ©a øY åjóë∏d
.É¡ÑfGƒL

¬°VôY Qô≤ŸGh ,zAÉ°ùeh ìÉÑ°U{ èeÉfôH Ωó≤j
,z∂Ñ«ÑW{ ¿Gƒæ©H á«YƒÑ°SCG Iô≤a ,¢ù«ªÿG Ωƒ«dG
Ú©e »ÑW ´ƒ°Vƒe ∫hÉæJ Iô≤ØdG ∫ÓN ºà«°Sh
.´ƒÑ°SCG πc
QƒàcódG Iô``≤`Ø`dG ‘ è``eÉ``fÈ``dG ∞«°†à°ù«°Sh
¿PC’Gh ∞``fC’G ¢``VGô``eCG Ö«ÑW IQò``Y »∏Y π°SÉH
∞fC’G ∞jõf øY åjóë∏d ,É¡àMGôLh Iôéæ◊Gh
.¬æe ájÉbƒdGh êÓ©dG ¥ôWh ¬HÉÑ°SCG (±ÉYôdG)
,…QƒØdG ∞«°S »``eÓ``YE’G è``eÉ``fÈ``dG Ωó``≤` jh
∫hDƒ°ùŸG »FÉæ¡dG áØ«∏N øH ídÉ°U ¬«a ∞«°†à°ùjh
óªMh ,PÉØædG í°ùŸ IòØæŸG ácô°ûdG øe ÊGó«ŸG
á«æ≤J áÄ«g ‘ AÉ°üMEG …ò«ØæJ »∏«μ°ûdG ô°UÉf øH
PÉØædG í``°`ù`e ∫ƒ``M å``jó``ë`∏`d ∂`` dPh ,äÉ``eƒ``∏` ©` ŸG
ô°SCÓd ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J ΩGóîà°SGh
,√QhÉ`` fih ,í``°`ù`ŸÉ``H ∞``jô``©`à`dG ∂``dò``ch ,OGô`` `aC’Gh
™e ,í°ùŸG É¡∏ª°ûj »àdG äÉæ«©dGh ,¬æe ±ó¡dGh
.í°ùŸG IóFÉØH ∞jô©àdG

èeÉfôH

z±ÉbhC’G{ øe ójóL èeÉfôH ..z»JÉcR{
øe ƒ`` `gh ,»``ª` °` SÉ``≤` dG í``dÉ``°` U Qƒ``à` có``dG
ájDhôdG - §≤°ùe
,‘ô°ûŸG ódÉN QƒàcódG ±Gô``°`TEGh OGó``YEG
QóH êÉ``à` fE’Gh ≥«°ùæàdG IQGOEG ÖfÉL ¤EG á«æjódG ¿hDƒ°ûdGh ±ÉbhC’G IQGRh âeÉb
ióŸG á``cô``°`û`d »``æ`Ø`dG êÉ`` à` `fE’Gh …OÉ``¡` dG ÊÉ°†eQ ʃ``jõ``Ø`«`∏`J è``eÉ``fô``H êÉ``à` fEÉ` H
,»Hƒæ≤dG Ö``dÉ``£`d ó``«`°`û`æ`dGh ¿Ó``YEÓ` d åÑj ¿CG Qô``≤`ŸG ø``eh ..z»``JÉ``cR{ ¿Gƒ``æ`©`H
≈Ø£°üe êGô``NEG øe ¬∏ª› ‘ πª©dGh ¤h’G á«FÉ°†ØdG á«fɪ©dG IÉæ≤dG ≈∏Y
.π«°†ØdG ¿É°†eQ ô¡°T ΩÉjG á∏«W
.…ƒ∏©dG
Ióe á≤∏M 30 øe èeÉfÈdG ¿ƒμàjh
ÒÑ°ùμ°T ≈¡≤à èeÉfÈdG ôjƒ°üJ ”h
IÉcõdG èeÉfÈdG ¢ûbÉæjh ,§≤°ùe ꃟÉH É¡«a ∞``«`°`†`à`°`ù`j ,≥`` FÉ`` bO 5 á``≤` ∏` M π`` c
á«Yô°T ΩÉ``μ` MCG ø``e É``¡`H ≥∏©àj É``e π``ch øjódG Aɪ∏Yh øjôμØŸG øe 10 èeÉfÈdG
,ÉgQGó≤eh É``¡`«`≤`ë`à`°`ù`eh á``«`YÉ``ª`à`LGh ”h ,Ió``MGƒ``dG á``≤`∏`◊G ‘ çÓ``K ™``bGƒ``H
»Yƒæàe Éak ƒ«°V èeÉfÈdG ∞«°†à°ùjh ,áãjóM á«æa äÉ«æ≤àH èeÉfÈdG êGô``NGE
Ú«æjOh Ú``«` YÉ``ª` à` LG ;äÉ``°` ü` °` ü` î` à` dG ‘ äÉ``«`æ`≤`à`dG çó`` `MCG ¬``«`a â``eó``î`à`°`SGh
.ÚjƒHôJh πª©dG ≈∏Y ±ô°ûjh .êÉàfƒŸGh ôjƒ°üàdG

»HGó¡dG ∂dÉe - ájDhôdG

ɪ«a ÉeCG .á«eGQódG ∫ɪYC’G ∂dòch Iô°TÉÑŸG
»eôëŸG iÒ``a ,äÉ``gƒ``jOƒ``à`°`S’G á``∏`b ¢üîj
k É``f ¿ƒ``μ`j É``ÃQ ∂``dP ¿CG
QÉ©°SCG ´É``Ø` JQG ø``Y É``Œ
á∏bh äÉ``gƒ``jOƒ``à` °` SÓ``d á``Ñ` MÉ``°` ü` ŸG Iõ`` ¡` `LC’G
¤EG CÉ` é` ∏` j ¢``†` ©` Ñ` dG ¿CG É``ë` °` Vƒ``e ..QOÉ`` ` μ` ` dG
¿ÉμŸG Oƒ``Lh áHƒ©°üd á«dõæŸG äÉgƒjOƒà°S’G
.á©ØJôŸG ∞«dÉμàdGh
ΩÉ©dG ∑QÉ``°` T ¬``fCG í``°` VhCG ,¬``JÉ``cQÉ``°`û`e ø``Yh
ΩÉ©d á``«`eÓ``YE’G IOÉ`` LE’G á≤HÉ°ùe ‘ »``°`VÉ``ŸG
É¡«a π°üMh .¤hC’G ácQÉ°ûŸG â``fÉ``ch ,2011
,áYsƒæŸG èeGÈdG êGô``NEG ‘ ÊÉãdG õcôŸG ≈∏Y
GÈà©e ,zΩEG.±EG 10{ áYGPEG ‘ áHôŒ ¬d âfÉch
É¡fC’ Gô``¶`f ,Iõ«ªàeh Ió``jó``L áHôéàdG √ò``g
∞JGƒ¡dGh âfÎfE’G ÈY åÑJ á«fhÎμdEG áYGPEG
.É kLôflh Gôk jóe É¡«a πªYh ,ádÉ≤ædG
É›ÉfôH êô`` î` `jo ¬`` ` fCG »``eô``ë` ŸG í`` `°` ` VhCGh
á«Hô©dG IôμdG èeÉfôHh ,zá«aÉc IQƒc{ ¿Gƒæ©H
á°VÉjôdG ¢û«Y è``eÉ``fô``Hh ,AÉ``KÓ``Kh âÑ°S π``c
πc á«ŸÉ©dG ¢ùæàdG Iô``c èeÉfôHh ,¢ù«ªN πc
¤EG zΩEG.±EG 10{ áYGPEÉH π°üj ¿CG πeCÉjh ,ᩪL
‘ á°ü°üîàe áYGPG »gh ,á«aGÎM’G á∏Môe
.á«°VÉjôdG èeGÈdG

Ú«°ùØædG ≈°VôŸG ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ùjo zπ«∏dG ‹GƒJ{
‹GƒJ{ π°ù∏°ùe çGó`` MCG Qhó`` J
ÜÉ°üe ø°ùe πLQ á°üb øY zπ«∏dG
øe ¬dÓ¨à°SG ºàj »°ùØf ¢VôÃ
¤EG ¬©aój ɇ ¬Jô°SCG OGô``aCG πÑb
.ádõ©dG
≈∏Y Aƒ``°` †` dG π``ª` ©` dG §``∏` °` ù` jh
π`` `LCG ø`` `e Ió`` ` gÉ`` ` ÷G ¬`` ` J’hÉ`` ` fi
ÒãμdG GRk hÉ``é` à` e IÉ``«`ë`∏`d IOƒ``©` dG
≈àdG äÉ``°` SQÉ``ª` ŸGh ±hô`` ¶` `dG ø`` e
∫hÉëjh ,¬Jô°SCG OGôaCG øe ¬¡LGƒJ
øe ¬¡LGƒj Ée πc ºZQ QGôªà°S’G
.äÉÑ£e
º°SÉL ∞`` «` `dCÉ` `J ø`` `e π`` ª` `©` `dGh
,»∏©dG »``∏` Y êGô`` ` `NEGh ,»``∏` «` £` ÷G
,êô`` Ø` `dG ó``©` °` S ø`` e π`` c á`` dƒ`` £` `Hh
,Oƒª°Uh ,…hÉ`` °` ù` ◊G º``«` gGô``HEGh
,ÊÉæμ°TG ó``ª` Mh ,á`` jQó`` dG á``Ñ` gh
ˆGóÑYh ,Qƒ`` fh ,ÊÉ``ª` ©` dG ó``ª`Mh
πª©dGh ,…óæ÷G ÒÑYh √hQGô£dG
.…CGôdG IÉæb ≈∏Y ¬°VôY ºà«°S

,Gõt«“ Ì`` cC’G ƒ``g ìÉ``Ñ`°`ù`dG ˆGó``Ñ` Y ™``jò``ª`∏`d
º∏°ùà°ùj ’ øe ƒg íLÉædG êôîŸG ¿CG ¤EG Éàa’
.äÉHƒ©°ü∏d ¿Éc ɪ¡e

Êɪ©dG ΩÓYE’G
πcÉ°ûeh äÉjó– ∑Éæg ¿CG »eôëŸG ó``cCGh
å«M ,Ú«fɪ©dG ÚLôîŸG ¢†©H ΩÉ``eCG ∞≤J
∞©°V ø``e ΩÉ``Y πμ°ûH Êɪ©dG êô``î`ŸG ÊÉ©j
hCG á∏é°ùŸG AGƒ``°` S ,è``eGÈ``dG á``aÉ``c ‘ Qƒ`` LC’G

áæ¡e ¿CG »``eô``ë` ŸG ¢`` ù` `jQOEG êô`` î` ŸG ó`` `cCG
,äÉjóëàdGh äÉ``Hƒ``©` °` ü` dÉ``H á``Ä`«`∏`e êGô`` ` `NE’G
π«Ñ°ùdG ƒ``g ΩÓ``°`ù`à`°`S’G Ωó``Y ¿CG ¤EG GÒ``°`û`e
»eôëŸG ∫É`` bh ..ìÉ``é` æ` dG ≥``«`≤`ë`à`d ó``«` Mƒ``dG
á°UÉÿGh á«eƒμ◊G äÉ``YGPE’G ¿EG :zájDhôdGz`d
¤EG É``«k `YGO ,Iõ«ªàŸG á«fɪ©dG ÖgGƒŸÉH ôNõJ
Gòg ‘ á«fɪ©dG QOGƒμdÉH Ωɪàg’G øe ójõe
.∫ÉéŸG
‘ »``à`Hô``Œ ¿CG iQCG{ :»``eô``ë` ŸG ±É`` °` VCGh
áHÉãà »``gh ,¢``ù`jÉ``≤`ŸG π``μ`H á``ë`LÉ``f êGô`` `NE’G
â«£YCGh â©£à°SG É``e É``¡`æ`e äò`` NCG á``°`SQó``e
Ú©ªà°ùŸG ÜhÉŒ ∫ÓN øe â©£à°SG Ée É¡æe
Éeh »∏ªY øY ΩÉàdG É°VôdÉH ô©°TCGh ,º``¡`FGQBGh
»eôëŸG ±É°VCGh .zójõŸG Ëó≤J ‘ íªWCG âdR
≥«°V ’EG ô``cò``J äÉ``Hƒ``©`°`U …CG ¬``LGƒ``j ’ ¬``fCÉ` H
.èeGÈ∏d OGó©à°SÓd ¿É«MC’G ¢†©H ‘ âbƒdG
‘ É``gQÉ``μ`fEG øμÁ ’ Ak É``ª`°`SCG ∑Éæg ¿CG í``°`VhCGh
è«∏ÿG iƒà°ùe ≈∏Y â©£°S ,êGô``NE’G ∫É›
ÚLôfl ∑Éæg ¿CG Gó``cDƒ`e ,»Hô©dG ø``Wƒ``dGh
êGôNE’G ¿CG ¤EG Éàa’ ,܃∏£ŸG iƒà°ùŸG ¿hO
¤hC’G á``Ñ`Jô``ŸG ‘ »``æ`Ø`dG ¢``ù`◊G ≈``∏`Y óªà©j
êôNCG ¬``fCÉ` H »``eô``ë`ŸG ™``HÉ``Jh .º``∏`©`à`dG É``gó``©`Hh
ÖdÉW ¿ÉæØdG ™``e òØæe êôîªc »``eGQO πªY
…òdGh Ö◊G ìÉjQ »YGPE’G π°ù∏°ùŸG ‘ óªfi
‘ ∑QÉ``°` T É``ª`c ,ΩÉ``©` dG è``eÉ``fÈ``dG ≈``∏`Y ¢``Vô``©`j
èeÉfÈd ™HÉàdG ÜÉÑ°ûdG ᪫N èeÉfôH êGô``NEG
ºYÉ£e á``Yƒ``ª`› ø``e å``Ñ`jo …ò`` dGh ,ÜÉ``Ñ`°`û`dG
¢†©H ‘ ∑QÉ`` `°` ` Th ,Ωô`` `≤` ` dG Å``WÉ``°` û` H Ò`` `e’
.á«YGPE’G äÉeó≤ŸG
∫Éb ,á``∏`Ñ`≤`ŸG á``«`fÉ``°`†`eô``dG ∫É`` ª` YC’G ø`` Yh
ócCGh .ÜÉÑ°ûdG ᪫N èeÉfôH ‘ ∑QÉ°û«°S ¬fEG
,É¡LôNCG »àdG èeGÈdG πμH √RGõàYG »eôëŸG
Ú©jòŸG øe ójó©dG Ëó≤àH √ôîa øY ÉkHô©e
zá∏«d »``©`e ô``¡`°`SG{ è``eÉ``fô``H ¿É``ch ,è``eGÈ``dÉ``H

á«eƒàμŸG øjQóe

πgÉéàdG øa
É¡°û«©f »àdG á«eƒ«dG IÉ«◊G ‘ óLƒj
¿CG Ö`` é` `j »`` à` `dG AÉ`` `«` ` °` ` TC’G ø`` `e Ò`` ã` `μ` `dG
ôμ©f ’ ≈``à` M É``¡`æ`Y ó``©`à`Ñ`fh ,É``¡`∏`gÉ``é`à`f
hCG â«ÑdÉH á≤∏©àe âfÉc AGƒ°S ,Éæeƒj ƒØ°U
ø≤àf ¿CG Éæ«∏Y ..AÉbó°UC’G ≈àM hCG πª©dG
∂dP ;zπgÉéàdG ø``a{ ≈ª°ùjo Ée ¢``SQÉ``‰h
,¢SÉædG øe ÒãμdG ¬∏¡éj ób …òdG øØdG
.¬°û«©f …ò`` dG á``Yô``°`ù`dG ⁄É``Y ‘ á``°`UÉ``N
È°U ¤EG Éæe êÉàëj IÉ``«`◊G ‘ A»``°`T π``c
πÑ≤àd πjƒW ∫ÉH ¤EG êÉàëjh ,πª– Iƒbh
¿CG Éæ«∏Y .ÉgÒ«¨J øμÁ ’ »àdG Qƒ``eC’G
πc πÑ≤Jh á«HÉéjE’G ¤EG Éæ°ùØfCÉH ™aóf
,Éæ«∏Y É°VhôØe
Gôk eCG ¿Éc ¿EGh ≈àM ,A»°T
k
Éæ°ùØfCG ô``°`ù`î`f ’ ≈``à`M ø``μ` dh A»``°`û`d ’
;á«∏NGódG É``æ`à` bÉ``Wh É`` æ` JGhP º``£`ë`f ’h
á«°ùØædG ¢VGôeC’ÉH ÜÉ°üf ájÉ¡ædG »Øa
.IQôμàŸG Ö°†¨dG äÉHƒfh ™jô°ùdG ôJƒàdGh
¢ü∏îàJ ∞`` «` `c{ ÜÉ`` à` `c ‘ AÉ`` `L É`` ª` `ch
πjO ÖJÉμ∏d z?∂``JÉ``«`M CGó``Ñ` Jh ≥``∏`≤`dG ø``e
∂JÉ«M ‘ ô``μ`Ø`J ¿CG ∑ó`` ` `jQCG{ :»`` ‚QÉ`` c
Éak ’BG ∑Éæg ¿CG º∏©J ∂``fEG .á«∏eQ áYÉ°ùc
É¡∏ch ,á``YÉ``°`ù`dG áªb ‘ π``eô``dG äGQP ø``e
≥«°†dG ≥æ©dG ∫Ó``N ΩɶàfGh A§ÑH ô``“
hCG »``æ`æ`μ`Á A»``°` T ’ ,§``°` Sƒ``dÉ``H Oƒ`` Lƒ`` ŸG
IQP ø``e Ì`` cCG π©éæd ¬``H ΩÉ``«`≤`dG ∂``æ`μ`Á
≥æ©dG Gò`` g ∫Ó`` N ø``e ô``“ Ió`` `MGh π`` eQ
ÉfCG ,á«∏eôdG áYÉ°ùdG ±Ó``JEG ¿hO ≥«°†dG
√òg πãe IÉ«◊G √òg ‘ ¿É°ùfEG πch âfCGh
ìÉÑ°üdG ‘ CGó``Ñ`f ÉeóæY á«∏eôdG áYÉ°ùdG
Öéj »``à` dG ΩÉ``¡` ŸG äÉ``Ä` e ∑É``æ` g ¿CG ô©°ûf
⁄ Ée Éææμd ,Ωƒ«dG ∫ÓN É¡H ΩÉ«≤dG Éæ«∏Y
ºàJh ,í«ë°üdG ÉgQÉ°ùe ‘ Ò°ùàd É¡cÎf
ÉæfEÉa ,Ωƒ«dG ∫ÓN É¡d Ö°SÉæŸG â«bƒàdG ‘
ÊóÑdG ÉæFÉæH Ωó``¡`d øjô£°†e ¿ƒμæ°S
.z»ægòdGh
øjógÉL ≈©°ùf ¿CG Éæe Ö∏£àj Gòg πch
Ée πc ≈∏Y ±ô©àdGh ’hCG Éæ°ùØfCG ±É°ûàc’
™«£à°ùf ≈àM ,êÉYõf’Gh iPC’G Éæd ÖÑ°ùj
Éææ«H áªFÉ≤dG Ohó``◊G RhÉéàf ¿CG π©ØdÉH
¿CG ™«£à°ùf ≈àM ∂dPh ,’hCG Éæ∏NGhO ÚHh
É¡fCÉ°T øe »àdG AÉ«°TC’G ∂∏J πc ≈£îàf
IÉ«◊G ‘ ÉæJÉ«HÉéjEG Ö∏≤Jh Éæeƒj ôμ©J ¿CG
áÑ©d ¢SQɉ ¿CG Éæ«∏Y ..áªcGÎe äÉ«Ñ∏°ùd
≈àM ôªà°ùe πμ°ûH Éæ°ùØfCG ™e záMGô°üdG{
Öéj ,ô`` `NB’G ™``e É``¡`à`°`SQÉ``‡ ≈``∏`Y OÉ``à`©`f
ô“ »àdG øFɨ°üdG ∂∏J π``c πgÉéàf ¿CG
≈àM á≤«bódGh áYÉ°ùdGh Ωƒ``«`dG ‘ Éæ«∏Y
çGÎc’G ¿hO äɶë∏dG ∂∏J ∫ɪL ¢û«©f
,áÑdÉ°S äÉ``æ` ë` °` T ø`` e É``¡` Hƒ``°` û` j É`` e π``μ` H
ÉæeɪàgG ‘ øªμJ á«°SÉ°SC’G Éæà∏μ°ûªa
òNCÉJ ¿CG Öéj ’ »àdG IÒ¨°üdG AÉ«°TC’ÉH
Éæ«∏Y ,É``¡`«`a ÒμØà∏d Ió`` MGh á``≤`«`bO É``æ`e
™e OÉ``à`©`f ≈``à`M ´É``£`à`°`ù`ŸG Qó``b π``gÉ``é`à`dG
π©ØdÉH íÑ°üæa ,∂dP ≈∏Y ΩÉ``jC’Gh âbƒdG
õLGƒ◊Gh äÉÑ≤©dG πc RhÉŒ ≈∏Y øjQOÉb
øe ¢``SQÉ``“ »àdG á«°ùØædG äÉWƒ¨°†dGh
ób É``æ` fC’ ;ø``ë` f É``¡`∏`ª`ë`à`fh ,ô`` `NB’G π``Ñ`b
áμÑ◊Gh ¿É``eõ``dGh ¿É``μ`ŸG ø``e GAk õ``L ¿ƒμf
øª°†f »c É©«ªL Éæ«∏Y ∂dòd ;á°ü≤dGh
k
¿CG á©FGQ äÉYÉ°Sh Ó«ªL
ÉeOÉb
Éæ°ùØfC’
k
≥ëà°ùJ ’ »``à`dG IÒ¨°üdG Qƒ`` eC’G ≈°ùæf
π©‚h ,É``¡`H ÒμØàdGh ô¶ædG Oô``› Éæe
π©ØdÉH É``æ`e êÉ``à`ë`j É``à É``æ`JÉ``eÉ``ª`à`gG sπ``L
É«∏©a Éæ«∏Y ,Ió`` `MGh á``≤`«`bó``H á«ë°†à∏d
™«£à°ùf ≈àM zπ``gÉ``é`à`dG{ ø``a º∏©àf ¿CG
’CGh ,IÉ``«` ◊É``H É``fOƒ``Lh á``«` ª` gCG ∑Qó`` f ¿CG
Éæcôëjh CÉ°ûj ɪc ,±ô°üàj ô``NB’G π©‚
¿ƒμf ’CG É``æ`«`∏`Y ,ó``jô``j »``à` dG á``≤`jô``£`dÉ``H
≈∏Y GQk OÉ`` b ô`` NB’G π©éj …ò``dG ∞©°†dÉH
ÉæLÉYREG Ö«dÉ°SCG ΩGóîà°SG ‘ Øàj ¿CG
.Éæeƒj ƒØ°Uh IOÉ©°S ±ÓJE’
madreen@alroya.info

ziƒ¡dG ô°S{ »````a á```©eÉ÷G QGƒ``°SCG ∞∏N Ö◊G
ziƒ¡dG ô``°` S{ π``°`ù`∏`°`ù`e õ``«`ª`à`j
á«YɪàL’G É`` ` eGQó`` `dG ø`` e ¬`` fCÉ` `H
çGó`` ` ` MCG Qhó`` ` ` `Jh ,á`` «` `°` `ù` `fÉ`` ehô`` dG
πª©J áŸÉM áFOÉg IÉàa øY π°ù∏°ùŸG
á°üb ‘ π``Nó``J ,¢``SGô``YCG ᪪°üe
á©eÉ÷G ‘ É¡∏«eR ™e IÒÑc ÖM
∫ɪμà°SG ¿hO ÓFÉM QGóbC’G ∞≤Jh
Ò°üe Ö∏≤J áÁôL ÖÑ°ùH É¡ª∏M
.Ö≤Y ≈∏Y É°SCGQ äÉ«°üî°ûdG
™aóJ »``à` dG çGó`` ` MC’G ¤Gƒ`` à` Jh
¥ƒ`` °` û` dGh á`` ©` HÉ`` à` ŸG ¤EG ó`` gÉ`` °` û` ŸG
øe π`` ª` `©` `dGh .çGó`` ` ` ` ` MC’G á``aô``©` Ÿ
êGô`` NGh ,¿É``£`∏`°`ù`dG ¿É`` `ÁEG ∞``«` dCÉ` J
ádƒ£Hh ,…ô``ª` °` û` dG ΩÉ`` `MO ó``ª` fi
IôgRh ,π≤©dG øªMôdGóÑY øe πc
,ˆGóÑY ΩÉ`` eE’Gó`` Ñ` `Yh ,»`` Lô`` ÿG
óªfih ,á«Ø°üdG áªWÉah ,¿ƒé°Th
≈∏«dh ,ó`` `jõ`` `dG ˆGó`` `Ñ` ` Yh ,ô``Ø` °` U
πª©dGh ,¿Gô`` ª` Y π``«` °` SCGh ˆGó``Ñ` Y
.»HOh øWƒdG IÉæb ≈∏Y ¢Vô©«°S

21

á°VÉjQ

Ω2013 ƒ«dƒj 4 ≥aGƒŸG `g1434 ¿ÉÑ©°T øe 25 ¢ù«ªÿG

áMÉÑ°ùdG ∫GõàYG ≈∏Y â«μjôJ ÈŒ áHÉ°UE’G

¢†©ÑH É`` ehO ô``©`°`TCÉ`°`S{ :¿É``«` H ‘ â``«`μ`jô``J â``dÉ``bh
äÉjôcòdG øμd É¡ÑMG »àdG á°VÉjôdG »cÎd ¿õ``◊G
∂dP π``c ¢Vƒ©à°S É¡μ∏eG »``à`dG á∏«ª÷G ÜQÉ``é`à`dGh
øY É°VôdÉH ô©°TG{ :â«μjôJ âaÉ°VGh .zπÑ≤à°ùŸG ‘
á«dÉàdG áHôéàdG ¤G ™∏£JG »æfG ƒg ºgG ôe’Gh QGô≤dG
2009 ‘ áMÉÑ°ùdG âdõàYG â«μjôJ âfÉch .z»JÉ«M ‘
IQhó∏d πgCÉàdG ‘ âë‚h ‹ÉàdG ΩÉ©dG ‘ äOÉY É¡fG ’G
¤G â«μjôJ ∫ƒëàà°Sh .2012 ¿óæd áãdÉãdG á«ÑŸh’G
.á«dGΰS’G øJ áμÑ°T ™e ΩÓY’G ∫É› ‘ πª©dG

⁄É©dG ¢SCÉμH ácQÉ°ûª∏d á°Uôa ójQóe ∫Éjôd »eɪ°†fG :ƒμ°ùjEG
§°SƒdG Ö``Y’ Ò``à`NGh .É«dÉ£jEG ≈∏Y 2-4
ÊÉÑ°S’G …QhódG »HQóe πÑb øe ܃gƒŸG
á≤HÉ°ùŸG ‘ zóYÉ°üdG ÖYÓdG{ IõFÉL π«æd
z»ÑgòdG ≈àØdG{ Iõ``FÉ``L ∫É``fh Ú``eÉ``Y πÑb
21 â``– É`` HhQhG ‘ Ö``Y’ π°†aG √QÉ``Ñ`à`YÉ``H
™e Iô``e ∫h’ Ö``YÓ``dG ô``¡`Xh .2012 ΩÉ``Y
ájOh IGQÉÑe ‘ ÊÉÑ°S’G ÖîàæŸG á∏«μ°ûJ
ƒgh »``°` VÉ``ŸG ô``jGÈ``a ‘ …Gƒ`` ` `LhQhG ΩÉ`` eG
∫ƒNó∏d á``ë`Lô``ŸG äGQÉ``«` à` N’G ø``e ó`` MGh
»μ°SƒH π``jO »àæ°ù«a ÜQó`` ŸG á∏«μ°ûJ ¤G
¢SCÉc »``FÉ``¡` f ‘ ≥`` jô`` Ø` `dG á`` Áõ`` g Ö``≤` Y
´ƒÑ°S’G ™``∏`£`e π`` jRGÈ`` dG ΩÉ`` `eG äGQÉ`` ≤` `dG
»à«°S ΰù°ûfÉŸ Éaóg ƒμ°ùjG ¿Éch .‹É◊G
…òdG »æjôé«∏H πjƒfÉe ójó÷G ¬``HQó``eh
.Ú≤HÉ°ùdG Úª°SƒŸG ‘ á≤∏e ‘ ¬©e πªY
‘ ÖÑ°ùdG øY πÄ°S ÉeóæY ƒμ°ùjG ±É°VGh
»à«°S ¤G ¬eɪ°†fG ΩóYh √ÒμØàd √Ò«¨J
øe ¢VhôY …ód ¿É``c{ :∫Éjôd Ωɪ°†f’Gh
¿G π«ëà°ùŸG øe øμd ÉHhQhG ‘ iôNG ¥ôa
øμÁ ’{ ™``HÉ``Jh .zó``jQó``e ∫É``jô``d ’ ∫ƒ``bG
≈∏Y Ú©à«°Sh .z»æe â∏ØJ á°UôØdG ´OG ¿G
á∏«μ°ûàdG ‘ ¿Éμe πLG øe πJÉ≤j ¿G ƒμ°ùjG
.≥∏b …CÉH ô©°ûj ’ ¬fG ’G ∫Éjôd á«°SÉ°S’G
»©°SƒH ¿É``H á≤ãdG ø``e ÒãμdG …ó``d{ ∫É``bh
óMG »æëæÁ ød .Éæg ¿Éμe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
Êhóëj πe’G ¿G ’G ájó¡c Ö©∏dG á°Uôa
»°ùØæd π©LG ¿G OÉ``÷G πª©dG ∫Ó``N ø``eh
.zÉ≤F’ É©°Vh

RÎjhQ - Êó«°S
¿EG ,¢`` ù` `eCG ,á``MÉ``Ñ` °` ù` ∏` d ‹GÎ`` °` ` S’G OÉ`` ` –’G ∫É`` b
äQôb â«μjôJ »Ñ«d IÒ¡°ûdG á«dGΰS’G áMÉÑ°ùdG
.≠°SôdG ‘ áHÉ°UEG ÖÑ°ùH áMÉÑ°ùdG äÉ°ùaÉæe ∫GõàYG
‹GΰS’G ≥jôØdG øª°V (ÉeÉY 28) â«μjôJ âfÉch
‘ IôM Îe 100 ‘ á©HQCG ™HÉààdG ¥ÉÑ°S á«ÑgòH õFÉØdG
¤G IOƒ©∏d IógÉL â©°Sh »°VÉŸG ΩÉ©dG ‘ ¿óæd OÉ«ÑŸhG
.ô¡°TG á«fɪK πÑb áHÉ°UÓd É¡°Vô©J ó©H ¢VGƒM’G

äGAGôLEG ∞bƒj »JGQÉeE’G ¢SÉj »æH
Éμ«eQƒa »æ``«àæLQC’G ™```e óbÉ```©àdG
äQôb ∂dòd{ :±É°VCGh ..πÑ≤à°ùŸG ‘ ÉgQGôμJ πªàëŸG
á°UÉN ,Ö``YÓ``dG ó«b ‘ IôWÉîŸG Ωó``Y …OÉ``æ`dG IQGOEG
≈∏Y á°ùaÉæŸG ƒg ΩOÉ≤dG º°SƒŸG ‘ …OÉædG ±ó``g ¿CGh
IõgÉL ô°UÉæY ¤EG áLÉëH ≥jôØdGh ä’ƒ£ÑdG Rô``HCG
.záÄŸÉH 100 áÑ°ùæH
IQGOEG ¢ù∏› ƒ°†Y …Ò``ã`μ`dG π«¡°S º∏°ùe ∫É``bh
øe ójó©dG ∑É``æ`g{ ¿EG ,Ωó``≤`dG Iôμd ¢SÉj »æH ácô°T
.zá«æØdG áæé∏dG ádhÉW ≈∏Y äGQÉ«ÿG

RÎjhQ - »HO
∫ɪμà°SEG ΩóY ,¢ùeCG ,»JGQÉe’G ¢SÉj »æH …OÉf Qôb
ÖY’ Éμ«eQƒa hQhÉe »æ«àæLQC’G ™e óbÉ©àdG äGAGôLG
Ωó≤dG Iôμd …õ«∏‚’G RôahQ ¿ÒÑcÓH ≥jôa §°Sh
.á«Ñ£dG ¢UƒëØdG É¡Jô¡XG áÁób áHÉ°UG ÖÑ°ùH
‘ á``«`Ñ`£`dG á``æ`é`∏`dG ¿EG :¿É``«` H ‘ ¢``SÉ``j »``æ`H ∫É`` bh
øe á``Áó``b á``HÉ``°` UG ¬``jó``d Ö``YÓ``dG ¿CG äCGQ …OÉ`` æ` dG

á°ùeÉÿG á∏MôŸG π£H ..¢ûjóæaÉc
äÉLGQó∏d É°ùfôa ¥É````Ñ°S »````a

RÎjhQ - ójQóe
‘ ójQóe ∫ÉjQ äÉ≤Ø°U ∫hG ƒμ°ùjG ∫Éb
¬fEG ,»Jƒ∏«°ûfG ƒdQÉc ójó÷G ÜQó``ŸG ó¡Y
ÉHhQhG π£Ñd ¬eɪ°†fG Rõ``©`j ¿G ‘ π``eCÉ`j
á∏«μ°ûàH ¥Éë∏dG ‘ ¬°Uôa øe äGô``e ™°ùJ
Iôμd ⁄É``©` dG ¢``SCÉ` c äÉ``«`FÉ``¡`f π``Ñ`b É``«`fÉ``Ñ`°`SG
.πÑ≤ŸG ΩÉ©dG ‘ πjRGÈdG ‘ IQô≤ŸG Ωó≤dG
21 â– É«fÉÑ°SEG Öîàæe Ö``Y’ RÉàLGh
30 π``HÉ``≤`e á``≤`∏`e ø``e º``°`†`fG …ò`` dGh É``eÉ``Y
≈∏Y ™`` bhh »``Ñ`£`dG ¢``ü`ë`Ø`dG hQƒ`` j ¿ƒ``«`∏`e
¬Áó≤J ºàj ¿G πÑb äGƒæ°S ¢ùªN IóŸ ó≤Y
Ò`` gÉ`` ª` ÷Gh ΩÓ`` ` ` Y’G π`` FÉ`` °` Sƒ`` d É``«` ª` °` SQ
OÉà°SG ‘ ™``é`°`û`e ±’G á``°`ù`ª`N ƒ``ë`f ΩÉ`` eG
…òdG ƒ``μ`°`ù`jG ∫É`` bh .ƒ``«`HÉ``fÒ``H ƒ``LÉ``«`à`fÉ``°`S
á°Uôa É``¡`fG{ :23 º``bQ ¢ü«ª≤dG …óJÒ°S
Ée GPGh ,É`` ª` `FGO ∂``à`∏`«`fl ‘ Qhó`` `J IÒ``Ñ` c
á°UôØdG ‹ íæ°ùà°S Éæg ó«L πμ°ûH â``jOCG
21) ƒ``μ`°`ù`jG ó``YÉ``°`Sh .zπ`` jRGÈ`` dG ‘ Ö``©`∏`d
™HGôdG õ``cô``ŸG ∫Ó``à` MG ≈``∏`Y á``≤`∏`e (É``eÉ``Y
Iôμd ÊÉ``Ñ` °` S’G ¤h’G á``LQó``dG …QhO ‘
á«fɪãdG Qhód √OÉb ɪc ÚeÉY πÑb Ωó≤dG
‘ »°VÉŸG º°SƒŸG ‘ É``HhQhG ∫É£HG …Qhó``H
ÖYÓdG ÜòLh .ádƒ£ÑdG ‘ ¬d Qƒ¡X ∫hG
á©FGôdG ¢Vhô©dG øe á∏°ù∏°S ÈY Qɶf’G
π«FGô°SG ‘ ÉeÉY 21 â– ÉHhQhG ádƒ£H ‘
AGõL á∏cQ πé°S å«M ;»°VÉŸG ô¡°ûdG ‘
É«fÉÑ°SG É¡H äRÉ``a »àdG á«FÉ¡ædG IGQÉÑŸG ‘

π`jOh ¢ûà«aƒ```cƒjO Oƒ```©°U
z¿hó`∏ÑÁh{ »FÉ¡f πÑ≤d hôJƒH

.3-6h 4-6h 6-7 áé«àæH
RÎjhQ - ¿óæd
∞æ°üŸG hôJƒH πjO øJQÉe ¿GƒN »æ«àæLQC’G øª°Vh
»FÉ¡ædG πÑb QhódG »JGQÉÑe ióMEG ‘ Qƒ¡¶dG øeÉãdG ∫hC’G ∞æ°üŸG ¢ûà«aƒcƒjO ∑Éaƒf »Hô°üdG ó©°U
™HGôdG ∞æ°üŸG ôjÒa ó«ØjO ÊÉÑ°SE’G ≈∏Y √Rƒa ó©H ‘ ∫ÉLôdG …Oôa äÉ°ùaÉæe ‘ »FÉ¡ædG πÑb QhódG ¤EG
.¢ùeCG ,¢ùæà∏d ¿hó∏ÑÁh ádƒ£H
.6-7h 4-6h 2-6
iÈμdG ™HQC’G ä’ƒ£ÑdG ådÉãd á«fɪãdG QhO »Øa
πgCÉàdG ábÉ£H ¢ûà«aƒfÉj …Rô``j …óædƒÑdG ´õàfGh
äƒHƒc ¢SÉcƒd ¬æWGƒe ≈∏Y √RƒØH »ÑgòdG ™Hôª∏d ¢SÉeƒJ »μ«°ûàdG ≈∏Y ¢ûà«aƒcƒjO RÉ``a ,º°SƒŸG Gò``g
.4-6h 4-6h 5-7 á«dÉààe äÉYƒª› çÓãH ™HÉ°ùdG ∞æ°üŸG ¢ûàjOôH

RÎjhQ - (É°ùfôa) É«∏«°Sôe
ÉeQÉa Éé«ehCG ≥jôa øe ƒgh- ¢ûjóæaÉc ∑QÉe ÊÉ£jÈdG RÉa
äÉLGQó∏d É°ùfôa ¥ÉÑ°S ‘ á°ùeÉÿG á∏MôŸÉH -Ö«à°S ∂``jƒ``c
»éjhÔdG AÉ``Lh .¢``ù` eCG ,Îeƒ∏«c 228^5 áaÉ°ùŸ äó``à`eG »``à`dG
πàMGh ÊÉãdG õcôŸG ‘ …Éμ°S ≥jôa øe øLÉg ¿ƒ°SGƒH ódÉaOEG
õcôŸG πjófƒfÉc ≥jôa ¤EG »ªàæj …òdG ¿ÉLÉ°S ΫH »cÉaƒ∏°ùdG
É°ùfôa ¥É``Ñ`°`S ‘ ¢ûjóæaÉμd 24 º``bQ Rƒ``Ø` dG ƒ``g Gò`` gh .å``dÉ``ã`dG
ºbôdG øY äGQÉ°üàfG Iô°ûY ¥QÉØH ∞∏îàj ∂dòH ƒgh ,äÉLGQó∏d
Iôe 34 RƒØdG ≥≤M …òdG ¢ùcÒe …ójG º°SÉH πé°ùŸG »°SÉ«≤dG
≈¡àæe ‘ É``fCG{ Rƒ``Ø`dG ó©H ¢ûjóæaÉc ∫É``bh .Ò¡°ûdG ¥ÉÑ°ùdG ‘
QƒeC’G ¿ƒμJ ¿CG πeBGh ,»∏gÉc øY •ƒ¨°†dG âØN ¿B’G ..IOÉ©°ùdG
.z»©«ÑW πμ°ûH Ò°ùdG ‘ äCGóH
øe õ``fGÒ``L ¿ƒÁÉ°S ‹GÎ``°` S’G ßØàMG iô``NCG á¡L ø``eh
øª°V á∏MôŸG ≈¡fG ¿G ó©H ¥ÉÑ°ù∏d áeÉ©dG IQGó°üdÉH ÉμjQhG ≥jôa
øe ƒgh »ÑeG πjQGO πàëjh .Ú°ùaÉæàŸG øe á«°ù«FôdG áYƒªéŸG
‘ ¬∏«eR ¬«∏j ΩÉ``©`dG Ö«JÎdG ‘ ÊÉ``ã`dG õ``cô``ŸG É«≤jôaEG ܃``æ`L
.»æ«°SÉÑdG πμjÉe …ô°ùjƒ°ùdG ÉμjQhG ≥jôa

∫Éæ°SQBG øe ʃfÉe ≈eôŸG ¢SQÉM º°†j óf’Qóæ°S
RÎjhQ - ¿óæd
,ʃfÉe ƒà«a ‹É``£`jE’G ≈eôŸG ¢SQÉM óf’Qóæ°S …OÉ``f º°V
¿CG ¿hO ,Ωó≤dG Iôμd RÉટG GÎ∏‚EG …QhO ‘ ¬°ùaÉæe ∫Éæ°SQBG øe
.¢ùeCG ,á≤Ø°üdG ᪫b øY ∞°ûμj
óf’Qóæ°S ¤EG -ÉeÉY
k 25 ôª©dG øe ≠dÉÑdG- ʃfÉe π≤àæ«°Sh
¤EG º°†fG …òdG ¬«dƒ«æ«e ¿ƒª«°S ‹hódG »μ«é∏ÑdG πfi πë«d
∫ÓN §≤a IGQÉÑe 23 ‘ ʃfÉe ∑QÉ°Th .»°VÉŸG ô¡°ûdG ∫ƒHôØ«d
øe äÉ``jQÉ``Ñ`e ÊÉ``ª`K ‘ ∑QÉ``°`T ¬æμd ,∫É``æ`°`SQBG ™``e ΩGƒ`` YCG á«fɪK
äÉjQÉÑe ™HQCG ¤EG áaÉ°VEG ,»°VÉŸG º°SƒŸG ‘ ≥jôØdG ™e É¡àjGóH
.ÉHhQhG ∫É£HCG …QhO ‘
äÉ«fÉμeG{ :â``fÎ``fE’G ≈``∏`Y ó``f’Qó``æ`°`S ™``bƒ``Ÿ ʃ``fÉ``e ∫É`` bh
Ωɪ°†f’G á°Uôa ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ÓjƒW äô¶àfG .á∏FÉg …OÉædG
.z‹ á``Ñ` °` ù` æ` dÉ``H á`` ©` `FGQ á``°` Uô``a »`` `gh ó``f’Qó``æ` °` S π``ã` e ≥``jô``Ø` d
á∏«μ°ûàdG ‘ ≈``eô``ŸG ¢``SQÉ``M õ``cô``e ≈``∏`Y ʃ``fÉ``e ¢``ù`aÉ``æ`à`«`°`Sh
.Ohƒà°Sh øjÒc ‹hó``dG …óædôj’G ™e óf’Qóæ°ùd á«°SÉ°SC’G
™HÉ°ùdG õ``cô``ŸG ‘ …õ``«`∏`‚’G …Qhó`` dG º°Sƒe óf’Qóæ°S ≈``¡`fGh
.•ƒÑ¡dG á≤£æe ≈∏Y •É≤f çÓãH Éeó≤àe ô°ûY

¢UôØ∏d á°VQÉ©dG äÉcô°ûdGh ¢UÉÿG ´É£≤dG »`a 𫨰ûàdG õcGôà äÓHÉ≤ª∏d ÚHƒ∏£ŸG πªY øY ÚãMÉÑdG Aɪ°SCG
.á«fóŸG ∫GƒM’G ábÉ£H π°UCG QÉ°†MG IQhô°V ✍
.á«JGòdG IÒ°ùdG øe ï°ùf (3) QÉ°†MG IQhô°V ✍
.ÉMÉÑ°U áæeÉãdG áYÉ°ùdG ‘ 𫨰ûàdG õcôe ≈dEG Qƒ°†◊G ≈Lôj ✍
¿ÓY’G ‘ º¡ª°SG Oôj ⁄ øjòdG ∫ÉÑ≤à°SG ºàj ød ¬fCG ɪ∏Y
325

350

350

êÉàfEG §N ÖbGôe
≠jôØJh øë°T πeÉY
ΩÉY /…QGOEG ÖJÉc
™FÉH
∞«ØN ≥FÉ°S
»μ«fÉμ«e óYÉ°ùe
øeBG ¢SQÉM
∞«ØN ≥FÉ°S

–¦H*ρ}G*K…Ìf˜G4*¤I&³*

2

700
600

á«æHCG/Êóe ¢Sóæ¡e
á«æ¡e áë°Uh áeÓ°S ¢Sóæ¡e
(á«æHCG ÖbGôe)á«æHCG »æa
äGójó“/»FÉHô¡c »æa
ΩÉY Ö°SÉfi
IOƒL áÑbGôe ¢Sóæ¡e
áeÉY áfÉ«°U/»μ«fÉμ«e ¢Sóæ¡e
áeÉY áfÉ«°U/»μ«fÉμ«e »æa
äÉ©«Ñe Ühóæe …QÉŒ êhôe
ΩÉY Ö°SÉfi

450
¿Gƒ¡H Oƒ©°S áYƒª›

á«©«Ñ£dG √É«ª∏d …OGƒdG ™æ°üe

3

4

600
650
500

(QÉë°U) áæWÉÑdG ∫ɪ°T á¶aÉëÃ π«¨°ûàdG õcôe
áæ¡ŸG

330
400
325
325
350
360
350
380
350
325
325

á«æjƒ“ OGƒe ™FÉH
±Gô°U
áfÉ«°U »μ«fÉμ«e óYÉ°ùe
ΩÉY / »FÉHô¡c óYÉ°ùe
¿õfl ÚeCG óYÉ°ùe
á«æ¡e áeÓ°Sh áë°U òØæe
π«≤K ≥FÉ°S
…QÉŒ êhôe
±Gô°U
á«æjƒ“ OGƒe ™FÉH
á«fhÎμdEG OGƒe ™FÉH

…OÉ`` ` Ñ` ` `dG ⁄É`` ` °` ` `S ¿É`` `Ø` ` ∏` ` N ⁄É`` ` °` ` `S
»`` MÉ`` °` `Tƒ`` dG »`` ∏` ` Y ⁄É`` `°` ` S ó`` «` `©` `°` `S
…hó`` ©` `dG ¬``∏` dGó``Ñ` Y ¿É``ª` «` ∏` °` S ó``«` ©` °` S
…ô`` ª` `©` `ŸG ¢`` ù` `«` `ª` `N »`` `∏` ` Y ó`` «` `©` `°` `S
»æjô≤dG ¬``∏` dGó``Ñ` Y í``Ñ` °` ü` e ó``«` ©` °` S
»`` °` `ù` `jô`` dG ⁄É`` ` °` ` `S á`` ©` `ª` `L ∞`` «` `°` `S
…ó`` `eÉ`` `◊G Ú`` ŸÉ`` °` `S ó`` ` °` ` `TGQ ∞`` «` `°` `S
»`` ã` `«` `¨` `dG ó`` «` `©` `°` `S ô`` ` eÉ`` ` Y ∞`` «` `°` `S
»`` °` `ù` `jô`` dG ó`` «` `©` `°` `S »`` `∏` ` Y ∞`` «` `°` `S
»°Tƒ∏ÑdG ó`` ª` `MG »``∏` Y Ò`` e’Gó`` Ñ` `Y
»`` FÉ`` æ` ¡` dG É`` æ` `¡` `e ⁄É`` `°` ` S ¬`` ∏` `dGó`` Ñ` `Y
…OÉ`` `Ñ` ` dG ó`` «` `Ñ` `Y ó``«` ©` °` S ¬`` ∏` `dGó`` Ñ` `Y
…ô``ª` ©` ŸG ó`` ª` `fi ó``«` ©` °` S ¬`` ∏` `dGó`` Ñ` `Y
…ô``ª` ©` ŸG ¿É`` æ` `°` `S ó`` ª` `fi ¬`` ∏` `dGó`` Ñ` `Y
»`` ∏` `«` `î` `æ` `dG »`` `∏` ` Y á`` Ø` `«` `∏` `N »`` `∏` ` Y
»`` `°` ` ù` ` jô`` `dG »`` ` ∏` ` `Y ∞`` `«` ` °` ` S »`` ` ∏` ` `Y
‹É`` Ñ` `≤` `ŸG ó`` `ª` ` fi ¢`` ù` `eÉ`` °` `T »`` `∏` ` Y
»`` Ñ` `©` `μ` `dG ∞`` `«` ` °` ` S ¢`` `û` ` HÉ`` `Z »`` `∏` ` Y
»`` ∏` `aƒ`` æ` `dG ó`` ` ` ` jGR ø`` °` `ù` `M ≈`` °` `ù` `«` `Y
»æ£«∏°ùdG ó``«` Ñ` Y ¢``ù` «` ª` N π``°` ü` «` a
…ô`` `ª` ` ©` ` dG ⁄É`` ` °` ` `S ó`` ` ª` ` `MG ó`` `ª` ` fi
»`` `HÉ`` `Yõ`` `dG ó`` ` LÉ`` ` e ó`` ` ª` ` `MG ó`` `ª` ` fi
…ó`` ` `jõ`` ` `dG ⁄É`` ` `°` ` ` S ó`` ` ª` ` `M ó`` ` ª` ` `fi
»`` `HÉ`` `Yõ`` `dG ™`` ` «` ` `HQ ó`` ` ` ` `jhR ó`` `ª` ` fi
…ô`` ª` `©` `ŸG ó`` ª` `fi ¬`` ∏` `dGó`` Ñ` `Y ó`` ª` `fi
…ô`` ª` ` ©` ` ŸG ¿É`` `Ø` ` ∏` ` N »`` `∏` ` Y ó`` `ª` ` fi
»°Tƒ∏ÑdG ¬``∏` dGó``Ñ` Y ó``«` ©` °` S Ωƒ``à` μ` e
…QGõ`` ` ` Ø` ` ` `dG ó`` `ª` ` fi »`` `∏` ` Y ´Gõ`` ` ` ` ` g
…ó`` ` ` jõ`` ` ` dG ⁄É`` ` ` °` ` ` `S ó`` ` ª` ` `M ∫Ó`` ` ` ` ` g
»`` MÉ`` °` Tƒ`` dG ó`` ª` `fi ¿Gó`` `ª` ` M ∫Ó`` ` `g

ácô°ûdG º°SG

11868945
11843691
11857875
11823184
11951742
11883916
11956105
11965261
11814511
11844641
11932078
11893436
11844528
11958344
11934513
11812357
11793182
11885555
11939369
11813026
11868907
11880962
11838412
11961032
11777147
11883016
11776567
11814436
11838483
11767735

á«æWƒdG ¥Gƒ°SC’G

ÊóŸG ºbôdG
06414541
06525233
06728322
06217206
06712279
06599185
06316318
06655233
06898356
06838237
07176125
06564138
06655833
06445762
06464976
06860814
07154233
06587089
06842668
06514303
06523473
06347839
06440615
06889008
06316056
06748379
06878276
07096279
06627694
06448468
06360417
06447714
06597584
07175404
07029586
06580768
06524475
07053891
06958582
06729151
07052579
06410167
06699514
06208286
06545046
06818054
06541085
07077487
06829321
07085443

325

IQÉéà∏d IóëàŸG á«æWƒdG ácô°ûdG

3

ÊóŸG ºbôdG
08807903
08189036
07834215
07756401
09033258
08490986
07323404
08301222
08419168
08725912

325
325

Ω Ω ¢T §≤°ùe ¿ôb

âæjƒH Îæ°S

4
325

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Ω
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Ω
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

…ô`` é` `Ø` `dG ⁄É`` `°` ` S ∞`` «` `°` `S ¬`` ∏` `dGó`` Ñ` `Y
»`` HÉ`` Yõ`` dG ¿É``ª` «` ∏` °` S ó`` ª` `fi ó``«` Ñ` Y
»``°` Tƒ``∏` Ñ` dG »`` ∏` `Y ¿É`` ª` `«` `∏` `°` `S »`` ∏` `Y
…OÉ`` `Ñ` ` dG ó`` `ª` ` fi ¿Gó`` ` jƒ`` ` °` ` `S »`` `∏` ` Y
‹É`` Ñ` `≤` `ŸG ó`` ` °` ` `TGQ í`` Ñ` `°` `ü` `e QÉ`` `ª` ` Y
…ô`` `HÉ`` `÷G ⁄É`` `°` ` S ¿É`` £` `∏` `°` `S ô`` `ª` ` Y
»``°` Tƒ``∏` Ñ` dG ó`` ª` `fi ≈`` °` `Sƒ`` e ô`` ª` `Y
…ô`` `ª` ` ©` ` dG ∞`` `«` ` °` ` S ô`` `°` ` UÉ`` `f ô`` `ª` ` Y
ÊGô`` ª` `©` `dG ó`` ª` `fi ó`` `ª` ` MG ¿Gô`` ` ª` ` `Y
…ô``ª` î` ŸG ó``«` ©` °` S ¬`` ∏` `dGó`` Ñ` `Y ¿RÉ`` ` ` e
»``°` SQÉ``Ø` dG ó``ª` fi º`` «` `gGô`` HG ó``ª` fi
ʃ`` ¨` `∏` `Ñ` `dG ó`` `ª` ` fi ó`` ` ª` ` MG ó`` `ª` ` fi
…ô``ª` ©` ŸG ¿ƒ`` °` `†` `eQ ¢``ù` «` ª` N ó``ª` fi
…QÉ`` °` `ü` `f’G ¿É`` Ø` `∏` `N ⁄É`` `°` ` S ô``°` ü` f
ÊÉ``°` ù` «` ©` dG ⁄É`` `°` ` S ¬`` ©` `ª` `L ´Gõ`` ` ` `g
…ô``ª` ©` ŸG ¿ƒ`` °` `†` `eQ ¢``ù` «` ª` N π`` ` `FGh
…Qƒ``°` †` ÿG ó``ª` fi ¬``©` ª` L ∞``°` Sƒ``j
»ª∏°ùŸG º``«` ∏` °` S ¢``ù` «` ª` N ∞`` °` Sƒ`` j
»``æ` °` Sƒ``◊G ⁄É`` °` `S ¬``Ø` «` ∏` N ¢`` ù` `fƒ`` j

11573567
11592912
11552906
11557504
11614893
11479231
11478121
11560844
11507295
11584361
11511017
11554442
11523005
11592964
11547511
11522988
11581167
11497246
11479034

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

2013 ƒ«dƒj 9 AÉKÓãdG
( QÉë°U ) áæWÉÑdG ∫ɪ°T 𫨰ûJ õcôe
ΩÉ©dG º«∏©àdG Ωƒ∏HO : πgDƒŸG
º`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` °` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `S’G
»`` HÉ`` Yõ`` dG ¢``ù` «` ª` N »`` ∏` `Y º`` «` `gGô`` HG
…OÉ`` ` Ñ` ` `dG ¢`` ù` `«` `ª` `N ó`` «` `ª` `M ó`` ` ª` ` `MG
»``°` ù` jô``dG ó``«` ©` °` S ¬`` ∏` `dGó`` Ñ` `Y ó`` ª` `MG
»`` °` `ù` `jô`` dG ó`` «` `©` `°` `S ⁄É`` `°` ` S ó`` ` ª` ` `MCG
‹É``Ñ` ≤` ŸG ô`` £` `jƒ`` N ô`` °` `UÉ`` f ó`` `ª` ` MCG
»°Tƒ∏ÑdG ∞``°` Sƒ``j ¢`` û` `jhQO ∫É``ª` L
»``Ñ` ©` μ` dG Ú`` °` `ù` `M ó`` «` `©` `°` `S ø`` °` `ù` `M
»``Hƒ``Wô``≤` dG ø``°` ù` M Ú``æ` °` T ø``°` ù` M
»°Tƒ∏ÑdG º``«` gGô``HG ¬``∏` dGó``Ñ` Y ø``°`ù`M
»``°` Tƒ``∏` Ñ` dG ó`` ª` `fi ó`` `ª` ` MG Ú`` °` `ù` `M
»`` ¡` `°` `ù` `dG ó`` `ª` ` fi ó`` ` `ª` ` ` MCG Oƒ`` ` ª` ` `M
…ô`` ª` `©` `ŸG ó`` «` `ª` `M Ò`` °` `û` `H ó`` «` `ª` `M
…OÉ`` ` Ñ` ` `dG ó`` «` `ª` `M ó`` ` `°` ` ` TGQ ó`` «` `ª` `M
»``°` Tƒ``∏` Ñ` dG ¬`` ∏` `dGó`` Ñ` `Y ó``«` ª` M ó`` dÉ`` N
…OÉ`` ` Ñ` ` dG ¢`` ù` `«` `ª` `N ó`` «` `©` `°` `S ó`` ` dÉ`` ` N
»``FÉ``«` ë` «` dG ⁄É`` `°` ` S ô`` °` `UÉ`` f ó`` `dÉ`` `N
»``ª` ∏` °` ù` ŸG ó`` ` ` ` jGR ó`` ` °` ` `TGQ ¬`` Ø` `«` `∏` `N
»``HÉ``«` °` ù` dG ⁄É`` `°` ` S ¿É``ª` «` ∏` °` S OhGO
…ó`` ` dGƒ`` ` ÿG ô`` °` `UÉ`` f Ò`` °` `û` `H ó`` ` ` `FGQ
»``¡` °` ù` dG ó`` «` `©` `°` `S ∑QÉ`` ` `Ñ` ` ` e ⁄É`` ` °` ` `S
…ó``«` °` û` dG ⁄É`` `°` ` S ó``«` ©` °` S Ú`` ŸÉ`` °` `S
»`` °` `ù` `jô`` dG ó`` «` `©` `°` `S »`` `∏` ` Y ó`` «` `©` `°` `S
…OÉ`` `Ñ` ` dG ¢``ù` «` ª` N ⁄É`` `°` ` S ¿É`` £` `∏` `°` `S
‹É`` Ñ` `≤` `ŸG »`` `∏` ` Y ⁄É`` ` °` ` `S ¿É`` £` `∏` `°` `S
»`` °` `SÉ`` «` `ŸG ø`` °` `ù` `M »`` ∏` `Y ¿É`` £` `∏` `°` `S
…ô`` ª` `©` `ŸG ⁄É`` `°` ` S Ò`` ª` `M ¿É`` ª` «` ∏` °` S
»`` ` YQó`` ` dG ó`` «` `Ñ` `Y ∑QÉ`` ` Ñ` ` ` e ìÓ`` ` °` ` `U
…È©dG º«MôdGóÑY óªMG º«MôdGóÑY
…QÉ°üf’G ó``«`©`°`S ó``dÉ``N õ``jõ``©`dGó``Ñ`Y
…È©dG º``«` Mô``dGó``Ñ` Y ó``ª` MG ¬``∏` dGó``Ñ` Y
»`` °` `SQÉ`` Ø` `dG ó`` ª` `fi »`` ∏` `Y ¬`` ∏` `dGó`` Ñ` `Y
»``μ` jÈ``dG ¬``∏` dGó``Ñ` Y ó``ª` fi ¬``∏` dGó``Ñ` Y
»`` ©` `fÉ`` ŸG º`` °` `TÉ`` Z ó`` ª` `fi ¬`` ∏` `dGó`` Ñ` `Y
»``ª` é` ©` dG ¢`` ù` `«` `ª` `N ø`` °` `ù` `M »`` `∏` ` Y
…ó`` ©` `°` `ù` `dG ó`` «` `©` `°` `S ¬`` Ø` `«` `∏` `N »`` `∏` ` Y
…ó`` ` jÉ`` ` ≤` ` `dG ó`` `«` ` Ñ` ` Y ó`` ` ª` ` `fi »`` ` ∏` ` `Y
‹É`` Ñ` `≤` `ŸG ó`` ` `°` ` ` TGQ í`` Ñ` `°` `ü` `e ô`` `ª` ` Y
…ó``«` °` û` dG »`` ∏` `Y ¿É``ª` «` ∏` °` S ≈``°` ù` «` Y
…Ò`` ª` `©` `dG ¿ƒ`` ` gô`` ` e ó`` «` `©` `°` `S ó`` ¡` ` a
…OÉ``«` °` û` dG ô``°` UÉ``f ¿É``ª` «` ∏` °` S ó`` LÉ`` e
»``Ñ` ©` μ` dG ¢`` ù` `«` `ª` `N ó`` ` °` ` `TGQ ó`` ª` `fi
»``FÉ``æ` ¡` dG ¬`` ∏` `dGó`` Ñ` `Y ⁄É`` `°` ` S ó`` ª` `fi
»``Ñ` ©` μ` dG Ú`` °` `ù` `M ó`` «` `©` `°` `S ó`` `ª` ` fi
»``°` SQÉ``Ø` dG ⁄É`` °` `S ¿É``ª` «` ∏` °` S ó`` ª` `fi
»``°` Tƒ``∏` Ñ` dG ø`` °` ù` M OGô`` ` ` `e ¿Ghô`` ` ` ` e
»ªé©dG È``ª` b ¢`` `û` ` jhQO Qƒ``¡` °` û` e
»¡°ùdG ó``«` ©` °` S ∑QÉ`` `Ñ` ` e ≈``Ø` £` °` ü` e
ÊÉ``Ñ` ∏` μ` dG »`` ∏` `Y ¿É`` £` `∏` `°` `S ô`` °` `UÉ`` f
…È``©` dG π``«` YÉ``ª` °` SEG ¢``ù`«`ª`N Ö``«` gh
»``æ` °` Sƒ``◊G ô`` °` `UÉ`` f »`` ∏` `Y ∞`` °` `Sƒ`` j

ÊóŸG ºbôdG
11730193
11760758
11698931
11713175
11681534
11687148
11660906
11718795
11644244
11703552
11728211
11631981
11686451
11637627
11760585
11649742
11745224
11617814
11654607
11712895
11751818
11644399
11758317
11747299
11740045
11627597
11649859
11724137
11638578
11724259
11627648
11636255
11729232
11690244
11746259
11759362
11614911
11683857
11733358
11668656
11758547
11650013
11660925
11745984
11695648
11736622
11712913
11742757
11730882
11653779

Ω
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

2013 ƒ«dƒj 10 AÉ©HQ’G
( QÉë°U ) áæWÉÑdG ∫ɪ°T 𫨰ûJ õcôe
ΩÉ©dG º«∏©àdG Ωƒ∏HO : πgDƒŸG
º`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` °` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `S’G
»°SQÉØdG ó``ª` fi ¬``∏` dGó``Ñ` Y º``«` gGô``HG
»eƒàμŸG ¿É``ª` «` ∏` °` S ¢``ù` «` ª` N ó`` ª` MG
ΩÓ°ùdGóÑY ∫G ó«©°S ¬``∏`dGó``Ñ`Y ó``ª` MG
»``°` Tƒ``∏` Ñ` dG ó`` ª` `fi ¬`` ∏` `dGó`` Ñ` `Y ó`` ª` `MG
»°SQÉØdG ⁄É``°` S ¬``∏` dGó``Ñ` Y π``«`YÉ``ª`°`SG
»°Tƒ∏ÑdG ø``°` ù` M »``∏` Y π``«` YÉ``ª` °` SG
π«Yɪ°SG ∫BG ¬∏dGóÑY ¢``û` jhQO Qó``Ñ` dG
»``°` Tƒ``∏` Ñ` dG ¿Gó`` `ª` ` M ¿É`` `fó`` `Y º``°` SÉ``H
»``æ` °` Sƒ``◊G ¿É``ª` «` ∏` °` S ó``«` ª` M Qó`` ` H
»``MÉ``°` Tƒ``dGG ¬``∏` dGó``Ñ` Y ¿É``Ø` ∏` N ó``ª` M
…OÉ`` ` `Ñ` ` ` dG ∞`` `«` ` °` ` S ó`` «` `©` `°` `S ó`` ` ª` ` `M
ʃ`` æ` `©` `≤` `dG ó`` ` °` ` ` TGQ »`` `∏` ` Y ó`` «` `ª` `M
»``°` ü` ≤` °` û` dG ó`` ` °` ` `TGQ ó``«` ©` °` S ó`` `dÉ`` `N
»`` Ñ` `≤` `æ` `dG ó`` ` ` °` ` ` `TGQ »`` ` ∏` ` `Y ó`` ` `dÉ`` ` `N
…OÉ`` Ñ` `dG ó``«` ©` °` S ¿É``ª` «` ∏` °` S ¬``Ø` «` ∏` N
»°Tƒ∏ÑdG ó``ª` fi º`` «` `gGô`` HG π``«` ∏` N
»°ù«FôdG ¢``ù` «` ª` N ó``«` ª` M ¢``ù` «` ª` N
»`` ∏` Ñ` °` û` dG ó`` `ª` ` M ⁄É`` ` °` ` `S OhhGO
…ó``°` TGô``ª` ◊G ó`` °` `TGQ ⁄É`` °` `S ó`` °` `TGQ
…ô``Ø` «` °` û` ŸG ⁄É`` `°` ` S Oƒ`` `ª` ` M ⁄É`` `°` ` S

ÚØXƒe ¿ƒÄ°T ÖJÉc
äÉHÉ°ùM ÖJÉc
¿õfl ÚeCG
±Gô°U
á∏ª©à°ùe äÉÑcôe ™FÉH
äÉÑcôª∏d IójóL QÉ«Z ™£b ™FÉH
∞««μJ ΩRGƒd ™FÉH
á«FGƒg äÉLGQO ™FÉH
IójóL äÉÑcôe ™FÉH
äÉ©«Ñe Ühóæe …QÉŒ êhôe
á«dõæe á«FÉHô¡c Iõ¡LCG ™FÉH
≥°ùæe
äÉ©«Ñe Ühóæe …QÉŒ êhôe
áeÉY äÉbÓY ÖJÉc
ΩÉY ´ÉÑW

3

399
õ«°SôahG §≤°ùe ácô°T

4

IôZÉ°ûdG á°UôØdG º°SG
äGQÉ«°S ™FÉH
QÉ«Z ™£b ™FÉH
äGQÉ«°ùdG π«°ùZ πeÉY
äÉÑcôŸG ΩƒªY ≥FÉ°S
á«YÉæ°U äGójó“ »FÉHô¡c
äÉÑcôŸG ΩƒªY ≥FÉ°S
áæMÉ°T ≥FÉ°S
¢SQÉM

ácô°ûdG º°SG

Ω

äGQÉ«°ù∏d ∫hÉJ õcôe

1

ΩÉNô∏d á«ŸÉ©dG ácô°ûdG

2

Ω Ω ¢T √O’hGh óªMG øH ódÉN ácô°T

3

(ihõf) á«∏NGódG á¶aÉëÃ π«¨°ûàdG õcôe
ÖJGôdG

2013 ƒ«dƒj 8 ÚæKC’G
( …ÈY) IôgɶdG 𫨰ûJ õcôe
ΩÉ©dG º«∏©àdG ¿hO : πgDƒŸG
º`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` °` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `S’G
»Ñjô¨dG ¬``∏` dGó``Ñ` Y ó`` °` `TGQ º`` «` gGô`` HG
‹É`` Ñ` `≤` `ŸG ó`` «` `©` `°` `S ô`` `°` ` SÉ`` `j Qƒ`` ` ` ` `fG
»``Hƒ``≤` ©` «` dG ⁄É`` `°` ` S ó``«` ©` °` S ó`` ©` `°` `SCG
…ô`` ª` `©` `ŸG ó`` ` ` ` jGR ¿Gó`` ` `ª` ` ` M ø`` ` ` ` ÁCG
»`` ©` æ` ŸG ÜQÉ`` ` ` ` M ¿Gó`` ` jƒ`` ` °` ` `S Qó`` ` ` H
»∏«μ°ûdG ¬``Ø` «` ∏` N ó``«` ©` °` S Ú``°` ù` M
»`` ª` `«` `©` `æ` `dG »`` `∏` ` Y ¿É`` `Ø` ` ∏` ` N ó`` `ª` ` M
…ó``«` ©` °` ù` dG í``Ñ` °` ü` e ¿É``ª` ∏` °` S ó`` ª` `M
…ô`` `aÉ`` `¨` ` dG ⁄É`` ` °` ` `S í`` `dÉ`` `°` ` U ó`` `ª` ` M
»`` °` `Tƒ`` ∏` `Ñ` `dG ó`` `ª` ` fi π`` ` jó`` ` Y ó`` `ª` ` M

1
2

2013 ƒ«dƒj 7 óM’G
( …ÈY ) IôgɶdG 𫨰ûJ õcôe
ΩÉ©dG Ωƒ∏HódG ¿hO : πgDƒŸG
º`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` °` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `S’G
»`` YQó`` dG ó``«` Ñ` Y ø`` jƒ`` °` `T º`` `«` ` gGô`` `HG
»``Hƒ``≤` ©` «` dG º``«` ∏` °` S ¢``ù` «` ª` N ó`` ª` `MG
…È`` `©` ` dG ø`` °` `ù` `M ó`` «` `©` `°` `S ó`` ` ª` ` `MG
»`` “É`` ◊G ¬`` ∏` `dGó`` Ñ` `Y ∞`` ∏` `N ó`` ` ª` ` `MCG
…ô`` WÉ`` ÿG Oƒ``©` °` ù` e ⁄É`` °` `S ó`` `ª` ` MCG
»`` FÉ`` æ` `¡` `dG ó`` «` `ª` `M ô`` ` eÉ`` ` Y ó`` ` `ª` ` ` MCG
…ó``«` ©` °` ù` dG ó``«` ©` °` S ∞``«` °` S ó`` ©` `°` `SCG
…ƒ`` `∏` ` ©` ` dG ó`` ` ` `°` ` ` ` TGQ »`` ` ∏` ` `Y Qó`` ` ` ` ` H
…OÉ`` `Ñ` ` dG í``Ñ` °` ü` e Oƒ`` ©` `°` `ù` `e ”É`` ` `M
»``∏` «` ∏` ÿG ø`` °` `ù` `fi Ö`` ` dÉ`` ` W ó`` ` dÉ`` ` N
…ƒ∏©dG ¢``ù` «` ª` N ¬``∏` dGó``Ñ` Y ¢``ù` «` ª` N
»∏«μ°ûdG ó`` `°` ` TGQ Ú`` ŸÉ`` °` `S ó`` `°` ` TGQ
…ó``YÉ``°` ù` dG ó``«` ©` °` S í``Ñ` °` ü` e ó`` `°` ` TGQ
»``eƒ``¡` °` û` dG ó`` ª` `fi ⁄É`` `°` ` S ´É`` Ñ` `°` `S
»Hƒ≤©«dG Ö``«` °` ü` f ÜQÉ`` ` `M Oƒ``©` °` S
»``eƒ``¡` °` û` dG ó``«` ª` M ó`` `°` ` TGQ ó``«` ©` °` S
…ô``ª` ©` ŸG ±ƒ``«` ©` e á``Ø` «` ∏` N ¿É``£` ∏` °` S
…ƒ`` ∏` `©` `dG »`` ∏` `Y ¢``ù` «` ª` N ¿É`` £` `∏` `°` `S
»`` `“É`` `◊G ó`` `ª` ` fi ó`` ` ` ` ` jGR ∞`` `«` ` °` ` S
…ô`` `aÉ`` `¨` ` dG ó`` `ª` ` fi ó`` `ª` ` M ÜÉ`` `¡` ` °` ` T
…ô``ª` ©` ŸG ¿ƒ`` `gô`` `e ó``«` ©` °` S ΩGó`` `°` ` U
…ô`` aÉ`` ¨` `dG ó`` «` `ª` `M ¿É`` Ø` `∏` `N ô`` `gÉ`` `W
‹É`` Ñ` `≤` `ŸG ó`` «` `ª` `M ¬`` ∏` `dGó`` Ñ` `Y ô`` `gÉ`` `W
…OÉ`` ` `Ñ` ` ` dG ó`` ` ª` ` fi ó`` «` `©` `°` `S ∫Ó`` ` ` ` W
…È`` ©` `dG ó`` «` `Ñ` `Y ó`` ` °` ` `TGQ ¬`` ∏` `dGó`` Ñ` `Y
»°ûMƒdG ¬``∏` dGó``Ñ` Y ¢``Vƒ``Y ¬``∏` dGó``Ñ` Y
»Ñ«LôdG ¿É``Ø`∏`N ¬``∏`dGó``Ñ`Y ó«éŸGóÑY
…OÉ`` ` Ñ` ` `dG ô`` `£` ` e »`` `MÉ`` `°` ` V ¿É`` `ª` ` ã` ` Y
»``Hƒ``≤` ©` «` dG ¬`` ∏` `dGó`` Ñ` `Y Ö`` dÉ`` W »`` ∏` `Y
»`` °` `SQÉ`` Ø` `dG Oƒ`` ©` `°` `ù` `e »`` `∏` ` Y ô`` `ª` ` Y
…ô`` μ` `°` `û` `dG ¢`` û` `«` `fi ó`` `ª` ` fi ô`` `ª` ` Y
ÊÉ``Ñ` ∏` μ` dG ¿É`` Ø` `∏` `N π`` °` û` jƒ`` g ô`` ª` `Y
ÊÉ`` Ñ` ∏` μ` dG ¿ƒ`` ` gô`` ` e ¬`` Ø` «` ∏` N ó`` ¡` `a
‹É`` `Ñ` ` ≤` ` ŸG ó`` `«` ` ª` ` M ⁄É`` ` °` ` `S ó`` ` LÉ`` ` e
…ƒ`` ∏` `©` `dG ¿ƒ`` ` `gô`` ` `e »`` `∏` ` Y ó`` ` LÉ`` ` e
…Ohó``æ` °` û` dG ∑QÉ`` `Ñ` ` e ó`` `°` ` TGQ ¿RÉ`` ` `e
»``FÉ``«` ë` «` dG ó`` «` ©` °` S ⁄É`` `°` ` S ™`` `fÉ`` `e
…ô`` °` `UÉ`` æ` `dG ó`` «` `©` `°` `S ó`` ª` `M ó`` ª` `fi
…ƒ`` ∏` `©` `dG ¿É`` ` Ñ` ` `jP ¢``ù` «` ª` N ó`` ª` `fi
…ô`` °` `UÉ`` æ` `dG º``«` ∏` °` S ó`` ` °` ` `TGQ ó`` ª` `fi
»``°` Tƒ``∏` Ñ` dG á``Ø` «` ∏` N ⁄É`` `°` ` S ó`` ª` `fi
…È`` `©` ` dG ó`` «` `©` `°` `S ⁄É`` ` °` ` `S ó`` `ª` ` fi
ÊÉ``Ñ` ∏` μ` dG ¬`` ∏` `dGó`` Ñ` `Y ó``«` ©` °` S ó`` ª` `fi
ÊÉ`` Ñ` `∏` `μ` `dG ⁄É`` ` °` ` `S ó`` `ª` ` M Oƒ`` ` ª` ` `fi
»``Hƒ``≤` ©` «` dG ⁄É`` °` ` S ó``«` ª` M Oƒ`` ª` ` fi
…Ohó`` æ` `°` `û` `dG ó`` `°` ` TGQ »`` ∏` `Y º``∏` °` ù` e
‹É`` Ñ` `≤` `ŸG »`` `∏` ` Y ó`` ` `°` ` ` TGQ Ωƒ`` `à` ` μ` ` e
»`` æ` `YÉ`` ¶` `dG ó`` ª` `fi í`` Ñ` `°` `ü` `e QOÉ`` ` ` ` f
»``eƒ``¡` °` û` dG ó`` ª` `fi ¬``Ø` «` ∏` N ¿É`` ¡` `Ñ` `f
»`` °` ` Tô`` ≤` ` ŸG »`` ` ∏` ` `Y ⁄É`` ` `°` ` ` S ó`` ` `«` ` ` dh

ÖJGôdG
325

QÉëÑdG AGQh ÉŸ á°†¡ædG ácô°T

425
375
350

(…ÈY) IôgɶdG á¶aÉëÃ π«¨°ûàdG õcôe

Ω
ÖJGôdG

iƒ≤dG πé°ùd áeÉ©dG áÄ«¡dG ‘ Ú∏é°ùŸGh πªY øY ÚãMÉÑdG ÚæWGƒŸG ∫ÉÑ≤à°SG
‘ º¡∏«¨°ûàd ∂dPh áæ£∏°ùdG äɶaÉfi ‘ IQGRƒ∏d á©HÉàdG 𫨰ûàdG õcGôà á∏eÉ©dG
, √ÉfOCG áë°VƒŸG õcGôŸG ™bGƒeh ïjQGƒàdGh ó«YGƒª∏d Ék ≤ah ¢UÉÿG ´É£≤dG äBÉ°ûæe
:¢UôØ∏d á°VQÉ©dG äÉcô°ûdÉH ∞°ûc ∂dòch

ÊóŸG ºbôdG
11874114
11946201
11781048
11850921
11865367
11811828
11895656
11874555
11881045
11831135
11913726
11871539
11886843
11872335
11921626
11811106
11831421
11777058
11880113
11892856

Ω
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

áæ¡ŸG
±Gô°U
∞«∏¨Jh áÄÑ©J πeÉY
»ª°TÉ¡dG ó``ª`fi ø``H ô``°`UÉ``f ø``H Ö``dÉ``Z
»ª°UÉ©dG Oƒ``ª` M ø``H ⁄É``°` S ø``H ó``jô``a
…Qƒ°†ÿG »∏Y ø``H ∞«°S ø``H π°ü«a
…ƒ∏©dG ™Ñ°ùdG ø``H ¿É``Ø`∏`N ø``H ó``ª`fi
»MGhôdG Oƒ©°S ø``H óªM ø``H Oƒ``ª`fi
…ôª©ŸG ó«©°S ø``H ô``°`SÉ``j ø``H ¿Ghô`` e
»eÉëª◊G ô°UÉf øH ¢ùeÉ°T øH ô°üf
‹ƒ``©` ŸG Oƒ``©` °` S ø`` H ó``dÉ``N ø`` H º``ã` «` g
»Wƒ°ùdG ó«©°S ø``H ∞«°S ø``H ¢ùfƒj

ácô°ûdG º°SG

Ω

™jô°ùdG ≥jƒ°ùà∏d §≤°ùe ƒdƒd

1

18108974
6367919
21574718
13739053
18059242
5171372
21028294
13767385
18086731

26
27
28
29
30
31
32
33
34

2013 ƒ«dƒj 7 óM’G
( QÉë°U ) áæWÉÑdG ∫ɪ°T 𫨰ûJ õcôe
ΩÉ©dG º«∏©àdG Ωƒ∏HO : πgDƒŸG
º`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` °` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `S’G
…ó``«` ©` °` ù` dG ó`` ª` `fi Ö``«` °` ü` N ó`` ª` `MG
»`` °` Tƒ`` ∏` Ñ` dG ó`` `ª` ` MG ⁄É`` `°` ` S ó`` `ª` ` MG
»``°` ù` jô``dG ¬`` ∏` `dGó`` Ñ` `Y ó`` ª` `fi ó`` `ª` ` MG
»`` æ` `jõ`` ŸG »`` `∏` ` Y ¿ƒ`` ` `gô`` ` `e ó`` ` ª` ` `MG
‘ƒ`` ©` `dG ó`` `ª` ` MG Oƒ`` ©` `°` `ù` `e ó`` `ª` ` MG
»°Tƒ∏ÑdG ¬∏dGóÑY ∫ƒ°SQ ΩÓZ º«gGôHEG
»``°` Tƒ``∏` Ñ` dG ≈``°` ù` «` Y ó`` ª` `fi ó`` `ª` ` MCG
»``MÉ``°` Tƒ``dG â``«` Ñ` °` S ¥hRô`` ` `e ó`` ª` `MCG
…ó`` ©` `°` `ù` `dG ∫Ó`` ` ` H ¿ƒ`` ` gô`` ` e ø`` ` ` ` ÁCG
‘É`` `ë` ` ÷G ⁄É`` ` `°` ` ` S ó`` `ª` ` fi ÊÉ`` ` ` ` K
…OÉ«°ûdG ó``ª` MG º``∏`°`ù`e ø``jó``dG ∫Ó`` L
»`` HÉ`` Yõ`` dG ó`` ª` `fi ¬`` ∏` `dGó`` Ñ` `Y ó`` `eÉ`` `M
…ô`` `ª` ` ©` ` ŸG »`` ` ∏` ` `Y ó`` `«` ` Ñ` ` Y ó`` ` `dÉ`` ` `N
…ô``ª` î` ŸG í`` dÉ`` °` U ¢``ù` «` ª` N ¿É`` Ø` ∏` N
»°Tƒ∏ÑdG √É``ª` à` «` H º`` «` `gGô`` HG π``«` ∏` N
…ó«©°SƒÑdG ¢ù«ªN ¿É``Ø`∏`N ¢ù«ªN
»``FÉ``æ` ¡` dG ¿É`` ª` `«` `∏` `°` `S »`` ∏` `Y ó`` ` °` ` `TGQ
»`` μ` `jÈ`` dG ó`` `ª` ` fi ∞`` «` `°` `S ⁄É`` ` °` ` `S
…ó`` ©` `°` `ù` `dG Oƒ`` `ª` ` M π`` °` `TÉ`` g ⁄É`` `°` ` S
»``Hƒ``Wô``≤` dG ∑QÉ`` `Ñ` ` e ™`` «` `HQ Oƒ`` ©` `°` `S
…OÉ`` Ñ` `dG ¿Gó`` `jƒ`` `°` ` S ó`` `°` ` TGQ ó``«` ©` °` S
…ô`` ª` `©` `ŸG »`` ∏` `Y ¬`` ∏` `dGó`` Ñ` `Y ó``«` ©` °` S
»`` `HÉ`` `Yõ`` `dG »`` `∏` ` Y ó`` «` ` Ñ` ` Y ó`` «` `©` `°` `S
…OÉ`` ` Ñ` ` `dG ó`` ` `°` ` ` TGQ ¿É`` `Ø` ` ∏` ` N ∞`` «` `°` `S
»°Tƒ∏ÑdG ø``ª`Mô``dGó``Ñ`Y ø°ùM í``dÉ``°`U
»``Hƒ``Wô``≤` dG ó`` jƒ`` °` `S ó`` `°` ` TGQ ∫OÉ`` ` ` Y
»°Tƒ∏ÑdG ø°ùM Ö«ÑM ø``ª`Mô``dGó``Ñ`Y
ΩÓ°ùdGóÑY ∫G ¬∏dGóÑY óªfi ΩÓ°ùdGóÑY
»``μ` eQó``dG ∞``«` °` S ¢``ù` «` ª` N ¬``∏` dGó``Ñ` Y
»``°` Tƒ``∏` Ñ` dG ó`` ª` `MG ⁄É`` °` `S ¬`` ∏` `dGó`` Ñ` `Y
…È``©` dG ¿É``ª` «` ∏` °` S ó``ª` fi ¬``∏` dGó``Ñ` Y
»``FÉ``°` ù` «` ©` dG Oƒ``©` °` ù` e ∞``«` °` S »`` ∏` `Y
…ó``©` °` ù` dG ¬``∏` dGó``Ñ` Y ó``ª` fi ≈``°` ù` «` Y
…OÉ`` «` `°` `û` `dG ó`` `ª` ` MG º``∏` °` ù` e ¢`` ` SGô`` ` a
ÊGó`` ` ¨` ` `dG ¢`` ù` `«` `ª` `N π`` `°` ` VÉ`` `a ó`` `¡` ` a
…ó``©` °` ù` dG ô`` °` `UÉ`` f ¬`` ©` ª` L π``°` ü` «` a
…ô`` ª` `©` `ŸG ∞`` «` `°` `S ó`` ` °` ` ` TGQ Ö`` ©` `à` `e
…ƒ``∏` ©` dG º`` `«` ` gGô`` `HCG ó`` `ª` ` MCG ó`` ª` `fi
…ó`` ©` `°` `ù` `dG ô`` °` `UÉ`` f ¬`` ©` `ª` `L ó`` ª` `fi
»`` μ` `jÈ`` dG äÉ`` ` «` ` `H ó`` «` `ª` `M ó`` `ª` ` fi
…ô`` ª` `©` `ŸG í`` `dÉ`` `°` ` U ó`` ` dÉ`` ` N ó`` `ª` ` fi
»``ª` é` ©` dG »`` `∏` ` Y Ö`` ` dÉ`` ` W Oƒ`` ` ª` ` `fi
…ôØ«°ûŸG ó``Ñ` ©` dG ¢`` Vƒ`` Y Oƒ`` ª` `fi
»``°` ù` «` Fô``dG ¿É`` Ø` `∏` `N ⁄É`` °` `S ¿Ghô`` ` ` `e
»`` `YhQõ`` `ŸG ®ƒ`` Ø` `fi ó`` ª` `fi õ``à` ©` e
…ôª©ŸG ó``ª` fi ø``ª` Mô``dGó``Ñ` Y π``«` Ñ` f
»`` `∏` ` gò`` `dG ó`` ` ª` ` `M ó`` «` `©` `°` `S π`` ` ` ` ` FGh
»`` `YhQõ`` `ŸG í`` dÉ`` °` U í``Ñ` °` ü` e ô`` °` SÉ`` j
»``°` ù` «` £` Ø` dG »`` `∏` ` Y ó`` ` ª` ` `MG ó`` ` jõ`` ` j
…ô`` `HÉ`` `÷G ó`` ª` `fi ø`` °` ù` M ∞`` °` `Sƒ`` j

ÊóŸG ºbôdG
11411147
11384423
11474666
11407279
11447303
11450619
11369447
11373672
11386151
11468601
11444077
11362034
11378021
11404108
11365804
11405172
11350998
11391105
11425974
11442298
11474703
11432394
11350908
11442335
11471022
11407246
11433114
11428582
11457494
11384437
11450427
11391902
11459919
11443553
11424629
11460482
11391021
11378457
11422799
11475049
11383416
11447228
11363444
11377806
11417328
11379904
11458828
11446334
11472273
11351067

Ω
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

2013 ƒ«dƒj 8 ÚæK’G
( QÉë°U ) áæWÉÑdG ∫ɪ°T 𫨰ûJ õcôe
ΩÉ©dG º«∏©àdG Ωƒ∏HO : πgDƒŸG
º`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` °` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `S’G
»°Tƒ∏ÑdG º``«` gGô``HG ó``ª` MG º``«` gGô``HG
»``ª` °` SÉ``≤` dG ó`` «` `ª` `M ó`` YÉ`` °` `S ó`` ` ` ›G
»``∏` aƒ``æ` dG ¬`` ∏` `dGó`` Ñ` `Y ¬``©` ª` L ó`` `ª` ` MCG
…ó``«` ©` °` ù` dG ó`` ª` `M ¿É``ª` «` ∏` °` S ó`` `ª` ` MCG
…È`` `©` ` dG ó`` `«` ` Ñ` ` Y ó`` `ª` ` fi º`` `°` ` SÉ`` `L
»`` `YhQõ`` `ŸG í``dÉ``°` U í``Ñ` °` ü` e ¬``©` ª` L
»`` ` YhQõ`` ` ŸG ⁄É`` `°` ` S ó`` `ª` ` MG Ú`` °` `ù` `M
»`` HGó`` ¡` `dG ¬`` ∏` `dGó`` Ñ` `Y »`` ∏` `Y Ú`` °` `ù` `M
»``°` Sƒ``ª` °` û` dG ⁄É`` °` `S ó`` ª` `fi Ú``°` ù` M
»``°` Thô``£` ŸG ó``ª` fi ∞``°` Sƒ``j Ú``°` ù` M
»``MÉ``°` Tƒ``dG ∑QÉ`` Ñ` ` e ¬``∏` dGó``Ñ` Y ó``ª` M
…ô`` ` HÉ`` ` ÷G ó`` «` `©` `°` `S ó`` `ª` ` fi ó`` `ª` ` M
»`` `YhQõ`` `ŸG í`` dÉ`` °` `U í``Ñ` °` ü` e ó`` ª` `M
»`` Ñ` `©` `μ` `dG ó`` `ª` ` fi ó`` «` `©` `°` `S ó`` ` dÉ`` ` N
»``∏` Ñ` °` û` dG ¬`` `∏` ` dGó`` `Ñ` ` Y »`` `∏` ` Y ó`` ` dÉ`` ` N
…ô`` HÉ`` ÷G ó``«` Ñ` Y Ωƒ`` à` `μ` `e ¢``ù` «` ª` N
…ô`` ª` `©` `ŸG ó`` ` °` ` `TGQ ó`` «` `©` `°` `S ó`` ` °` ` `TGQ
…ôª©ŸG ¿ƒ``°` †` eQ ¢``ù`«`ª`N ¿É``°` †` eQ
…ó`` «` `°` `Tô`` dG ∞`` «` `°` `S ó``«` ©` °` S ⁄É`` `°` ` S
»``°` Tƒ``∏` Ñ` dG »`` ∏` Y º`` «` `gGô`` HG »`` eÉ`` °` S
…OÉ`` `Ñ` ` dG ∞`` «` °` S ¬`` ∏` `dGó`` Ñ` `Y Oƒ`` ©` `°` `S
…ô``ª` ©` ŸG ¿É``ª` «` ∏` °` S »``∏` Y ¿É``ª` «` ∏` °` S
…ô`` ª` `©` `ŸG ∞`` «` `°` `S ó`` «` `©` `°` `S ∞`` «` `°` `S
»°Tƒ∏ÑdG ø°ùM ø``ª`Mô``dGó``Ñ`Y ìÓ``°`U
»`` `JGƒ`` `∏` ` dG ó`` ` `°` ` ` TGQ »`` `∏` ` Y ¥QÉ`` ` ` ` `W
»``°` Tƒ``∏` Ñ` dG ø`` °` `ù` `M ¬`` ©` `ª` `L ∫OÉ`` ` ` `Y
…ô``ª` ©` ŸG ¬`` ∏` `dGó`` Ñ` `Y Qhô`` `°` ` S ∫OÉ`` ` ` Y
…ô`` ª` `î` `ŸG ô`` `°` ` UÉ`` `f ∫Ó`` ` ` `g ô`` ` eÉ`` ` Y
…ôª©ŸG ¢ù«ªN ó``ª`fi ø``ª`Mô``dGó``Ñ`Y
»°SGóæ¡dG íÑ°üe π«ªL õjõ©dGóÑY
»``HÉ``Yõ``dG ¬``∏` dGó``Ñ` Y ó`` ª` `MG ¬``∏` dGó``Ñ` Y

ÊóŸG ºbôdG
11564805
11535097
11569806
11497738
11480219
11605391
11542219
11606903
11601143
11483605
11507857
11546978
11605507
11479648
11478192
11597224
11527994
11481901
11581453
11526054
11576086
11519953
11507608
11499447
11606317
11567057
11563339
11597651
11497208
11511088
11504279

Ω
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

400
350
350

ÚæWGƒŸG ÜÉ©«à°S’ á«æWƒdG á£ÿG ò«ØæàH á«eÉ°ùdG äÉ¡«LƒàdG ≈∏Y Ak ÉæH
á°Uôa ∞dCG 56 ÒaƒJ É¡æ«H øe »àdGh ¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dÉH πªY øY ÚãMÉÑdG
.¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ ÉØdCG 20h(…ôμ°ù©dGh ÊóŸG) ΩÉ©dG ´É£≤dG ‘ ÉØdCG36 É¡æe πªY
øY á∏eÉ©dG iƒ≤dG πé°ùd áeÉ©dG áÄ«¡dG ™e ≥«°ùæàdÉH á∏eÉ©dG iƒ≤dG IQGRh ø∏©J

¿ÉªY è«°ùf ácô°T

ÖJGôdG
325
400
400
äÉeóÿGh ≥jƒ°ùà∏d ¿ÉªY ácô°T

9
350

äGó©ª∏d ≥jÈdG ácô°T
IOhóëŸG ™jQÉ°ûª∏d º«æ°ùàdG

10
11

Ö«°ùdG -»æ¡ŸG ÖjQóàdG õcôe 2 ºbQ §≤°ùe 𫨰ûJ õcôe
ÖJGôdG
600
450
450
450
450
450
600
450
450

áæ¡ŸG º°SG
äÉfÉ«H πNóe
‹BG Ö°SÉM èeÈe
äÉHÉ°ùM ≥bóe
∫GõàNG »æa
äÉ©«Ñe Ühóæe …QÉŒ êhôe
äÉjΰûe Ühóæe
™jQÉ°ûe ±ô°ûe
§Øf »æa
ΩÉY Ö°SÉfi

»£∏°ùdG ⁄É``°` S ø``H ó``ª`fi â``æ`H √Qƒ`` f 4345956
‹É£¡dG ó«©°S ø``H Ö``jô``Z ø``H π``°`TÉ``g 20121641
»≤jƒÑdG ¬``©`ª`L ø``H ⁄É``°` S ø``H ´Gõ`` `g 9768048
…ô°û©ŸG ó``ª`M ø``H Oƒ``©`°`S ø``H ΩÉ``°`û`g 20681509
»°TÉ£ÑdG ⁄É``°`S ø``H Oƒ``ª`M âæH AÉ`` ah 7501783

77
78
79
80
81

2013 ƒ«dƒj 8 ÚæKC’G
( Ö«°ùdÉH »æ¡ŸG ÖjQóàdG õcôe ) 2 §≤°ùe 𫨰ûJ õcôe
º`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` °` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `S’G
»YQódG ó``ª`M ø``H ó``«`ª`M ø``H º``«` gGô``HG
…ô¶æŸG óªM ø``H ¢VƒY ø``H º°üà©ŸG
»JGƒ∏dG Ú°ùM øH É°VQ óªfi øH º°SÉL
…ƒæ°ûdG ó«©°S ø``H ó``ª`fi ø``H Ö«ÑM
ÊGóæ∏÷G ó``ª`M ø``H ∑QÉ``Ñ` e ø``H ⁄É``°`S
»YhQõŸG ó«©°S ø``H ô``°`UÉ``f ø``H ⁄É``°`S
»°UhôÿG ¿Éª«∏°S øH ó«©°S øH ¿É£∏°S
»°UhôÿG óªfi ø``H óªMG ø``H ∞«°S
…ó¡ØdG ó``ª` fi ø`` H »``∏` Y ø`` H í``dÉ``°` U
»∏gòdG ⁄É``°` S ø``H ø``°`ù`fi ø``H ΩGó``°` U
»MGhôdG º∏°ùe øH ¿Éª«∏°S øH §∏°U
»Øjó¡dG »``∏` Y ø`` H ¿É``Ø` ∏` N ø`` H ∫Ó`` W
ÊÉÑ«°ûdG ô°UÉf øH »∏Y øH õjõ©dGóÑY
»ÑYÉædG ¬∏dGóÑY øH ⁄É°S øH ¬∏dGóÑY
»°Tƒ∏ÑdG »∏Y ø``H ≈°Sƒe ø``H ΩÉ°üY
»ª«∏°ùdG Qƒ°üæe ø``H óªfi ø``H »∏Y
»°Tƒ∏ÑdG ¬∏dGóÑY øH ídÉ°U øH ≈°ù«Y
»eÉjôdG ¬``Ø`«`∏`N ø``H »``∏`Y ø``H π``°`ü`«`a
…Qƒ¡÷G ∑QÉ``Ñ`e ø``H ó``°`TGQ ø``H ∑QÉ``Ñ`e
»FÉæ¡dG ó``ª`MG ø``H º``«`gGô``HG ø``H óªfi
»∏«©°ûdG ¿Éª«∏°S ø``H ⁄É°S ø``H óªfi
…ôHÉ÷G óªfi ø``H ¬∏dGóÑY ø``H óªfi
»°Tƒ∏ÑdG ¬©ªL øH ¢ù«ªN øH Oƒªfi
…ƒæ¡dG Ò°ûH ø``H ô°UÉf ø``H Oƒ©°ùe
…Ohóæ°ûdG »``£`H ø``H ó``ª`M ø``H ∞``jÉ``f

ÊóŸG ºbôdG
20103373
15685216
7138611
20533016
13440224
3305031
22231908
15333181
4635588
8602754
5239197
10450558
8750806
11812624
11320005
14754897
18354733
9456684
8747612
8500078
20051628
14870801
3701024
20456307
4480601

Ω
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2013 ƒ«dƒj 9 AÉKÓãdG
( Ö«°ùdÉH »æ¡ŸG ÖjQóàdG õcôe ) 2 §≤°ùe 𫨰ûJ õcôe
º`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` °` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `S’G
…hó©dG ô``°`UÉ``f ø``H Oƒ``ª` M ø``H ó``ª` MG
»°ü≤°ûdG ¿ÉØ∏N ø``H ¬Ø«∏N ø``H ó``ª`MG
…ôª©ŸG ⁄É``°` S ø`` H ó`` ` jGR ø`` H ó``ª` MG
»Hô©«dG ΩÓ``°`S ø``H ¬``∏`dGó``Ñ`Y ø``H ó``›G
…ôª©ŸG π``°`VÉ``a ø``H Üô`` M ø``H ó``ª` MCG
»°UGô◊G óªfi øH ¬∏dGóÑY øH óªMCG
…ó«æ°ùdG ó``ª` fi ø``H ô``°` UÉ``f ø``H Qó`` H
»ŸÉ°ùdG ó``ª`M ø``H º``«`gGô``HG ø``H ß``aÉ``M
»ª°SÉ≤dG ó``ª` M ø`` H Oƒ``ª` M ø`` H ó``ª` M
»Ñ«LôdG ó«©°S ø``H ó``ª`fi ø``H ó``dÉ``N
»∏«μ°ûdG ó``«`ª`M ø``H ™``«` HQ ø``H ó«©°S
…Qõ©dG ó``«`©`°`S ø``H ó``ª`fi ø``H ó``«`©`°`S
»°Tƒ∏ÑdG ¢ù«ªN øH ó«©°S øH ¿É£∏°S
»eô°†◊G ∞∏N øH óªfi øH ¿Éª«∏°S
…ôØ«°ûŸG »``∏`Y ø``H ¬``©`ª`L ø``H ∞``«`°`S
»æ°Sƒ◊G ó«©°S ø``H ó``ª`M ø``H ∞«°S
»bhôëŸG »``∏` Y ø``H ⁄É``°` S ø``H ∞``«`°`S
»ëÑ°üdG Ò°üf øH óªfi øH ¢ùeÉ°T
»bhôëŸG ô°UÉf øH ¬∏dGóÑY øH ídÉ°U
…ôeÉ©dG óªfi ø``H ¬∏dGóÑY ø``H ∫OÉ``Y
»FÉæ¡dG ⁄É°S øH π°TÉg øH øªMôdGóÑY
»°ùjƒ©dG íÑ°üe øH ó«©°S øH ∞«£∏dGóÑY
…ôeÉ©dG ó``ª`M ø``H ó``ª`MG ø``H ¬``∏`dGó``Ñ`Y
…ôeÉ©dG ∞``«`°`S ø``H ó``«`Y ø``H ¬``∏`dGó``Ñ`Y
»ª°UÉ©dG ¿Éª«∏°S ø``H º∏°ùe ø``H »∏Y
…Qò`` æ` `ŸG ó``ª` M ø`` H ó``«` ©` °` S ø`` H ô``ª` Y
»∏aƒædG ∞«°S ø``H ¬∏dGóÑY ø``H óªfi
…È``Z’G óªfi ø``H ¬∏dGóÑY ø``H óªfi
»°ùë«ÑŸG óÑ©dG øH óªfi øH Oƒªfi
»Hƒ≤©«dG áØ«∏N øH ¢VƒY øH ¿Ghô``e
»◊É°üdG ó«ªM øH ídÉ°U øH Qƒ°üæe
…È©dG ó``ª`fi ø``H ¿ƒ``gô``e ø``H Ò``æ`e
‹ÉÑ≤ŸG º``«`∏`°`S ø``H ∑QÉ``Ñ` e ø``H º``ã`«`g
»MÉÑ°üdG ∞«°S øH ¿Éª«∏°S øH ܃≤©j

ÊóŸG ºbôdG
18840693
12870852
13091088
16373824
11263325
21583888
4175797
4703024
4560565
16247383
11639622
20506113
20709108
12571005
20512548
8530264
633117
2570192
9266322
13866726
6144474
8256666
18805158
3293893
3768823
14954478
12255538
6698091
14132161
4347238
21027727
17941663
5215188
7621658

Ω
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

2013 ƒ«dƒj 10 AÉ©HQC’G
( Ö«°ùdÉH »æ¡ŸG ÖjQóàdG õcôe ) 2 §≤°ùe 𫨰ûJ õcôe
º`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` °` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `S’G
»MÉÑ°üdG ∞∏N ø``H ¿ÉØ∏N ø``H ó``ª`MG
Êɪ«∏°ùdG »``∏`Y ø``H ⁄É``°` S ø``H ó``ª` MG
»bhôëŸG ô°UÉf ø``H óªfi ø``H ó``ª`MG
…ôضdG ¿Éª«∏°S øH ¢ù«ªN øH ܃``jG
…ôëÑdG ô°UÉf ø``H óªfi ø``H º``«`gGô``HEG
‹ÉÑ≤ŸG ¬∏dGóÑY ø``H ¿ÉØ∏N ø``H ó``ª`MCG
…ó«°TôdG ó``ª`M ø``H ó«©°S ø``H ó``ª` MCG
…ó°TGôdG ¿Éª«∏°S øH ∞«°S øH º°SÉH
»FÉæ¡dG ó``ª` M ø`` H ∞``«` °` S ø`` H ó``ª` M
»°Tƒ∏ÑdG ⁄É``°` S ø``H ó``ª` fi ø``H ó``ª` M
»°UGô◊G ó``«`ª`M ø``H ó``ª`M ø``H ó``«`ª`M
ÊGô£ÑdG Oƒ``ª` M ø``H ó``ª` M ø``H ó``dÉ``N
»eÓ°ùdG ∞``∏` N ø`` H ó``ª` M ø`` H ó``dÉ``N
»∏Ñ°ûdG ô``°` UÉ``f ø``H ó``«`©`°`S ø``H ó``dÉ``N
»eÉjôdG ⁄É``°` S ø``H ó``«`©`°`S ø``H ó``°` TGQ
…ôμ°ùŸG π«°†a ø``H ⁄É``°`S ø``H »``eÉ``°`S
»``MGhô``dG ™``«` HQ ø``H ⁄É``°` S ø``H ó``«`©`°`S
»``MGhô``dG ó``ª`M ø``H ô``°`UÉ``f ø``H ó«©°S
»eô°†◊G ÜQÉM øH ¬∏dGóÑY øH ¿É£∏°S
…ó«©°SƒÑdG ¬∏dGóÑY øH óªM øH ∞«°S
»eÉjôdG ídÉ°U øH ¬∏dGóÑY øH õjõ©dGóÑY
»ª°TÉ¡dG »``≤` f ø`` H ó``«` ª` M ø`` H »``∏` Y
…ôμ°ùŸG π``«`°`†`a ø``H ⁄É``°` S ø``H »``∏` Y
»°Tƒ∏ÑdG Ú``gÉ``°`T ø``H π«Ñ°S ø``H »``∏`Y
»°ùÑ◊G ó«©°S ø``H ∞«°S ø``H ≈°ù«Y

ÊóŸG ºbôdG
12748737
12748737
3250702
4682805
10835692
6242776
10682315
20073211
13351584
4385305
14333593
3472846
15580964
18592555
21219765
21073887
21518833
10948725
20641035
11194695
5450988
14541885
15430992
7335271
20084971

Ω
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

(…hQ)1 ºbQ §≤°ùe 𫨰ûJ õcôe

8

ácô°ûdG º°SG

Ω

ºgÉcô°Th ΩCG ∑ ácô°T

1

AGQh ÉŸ ™jQÉ°ûŸGh äGó©ŸG ácô°T
QÉëÑdG

…ô`` HÉ`` ÷G Oƒ``©` °` ù` e ⁄É`` °` `S Ú``°` ù` M
»``æ` °` ù` ◊G ó`` «` `Ñ` `Y Ö`` ` dÉ`` ` W Ú`` °` `ù` `M
»`` Ñ` `Mô`` dG ¿É`` Ø` ` ∏` ` N ô`` `eÉ`` `Y Ú`` °` `ù` `M
»ª°SÉ≤dG ó``ª` fi ¬``∏` dGó``Ñ` Y Ú``°` ù` M
»ªé©dG ¿É``ª`∏`°`S …ó``¡` ŸGó``Ñ` Y Ú``°`ù`M
»``°` ù` Ñ` ◊G Ö``«` °` ü` N »`` ∏` `Y Ú`` °` `ù` `M
…QÉ`` `ª` ` ¨` ` dG ó`` «` `©` `°` `S »`` `∏` ` Y Ú`` °` `ù` `M
…ó``«` ª` ◊G ¬`` ∏` `dGó`` Ñ` `Y »`` ∏` `Y Ú``°` ù` M
…OÉ`` ` bô`` ` dG ¬`` ∏` `dGó`` Ñ` `Y »`` ∏` `Y Ú`` °` `ù` `M
»`` `HÉ`` `gƒ`` `dG ó`` `ª` ` fi »`` `∏` ` Y Ú`` °` `ù` `M
»``°` Tƒ``∏` Ñ` dG ¬`` ©` ª` L ó`` ª` `fi Ú`` °` ù` M
…Qƒ`` Ø` ` dG ∑QÉ`` `Ñ` ` e ∞`` °` `Sƒ`` j Ú``°` ù` M
π`` °` `VÉ`` a ó`` «` `©` `°` `S ó`` ` `dÉ`` ` `N ß`` `«` ` Ø` ` M
»``°` ù` eÉ``°` û` dG ó`` ª` `M º`` `«` ` gGô`` `HG ó`` ª` `M
»°Tƒ∏ÑdG Oƒ``ª` fi π``«` YÉ``ª` °` SG ó``ª` M
»`` ` `MGhô`` ` `dG ó`` `ª` ` M Oƒ`` ` ª` ` `M ó`` `ª` ` M
»``æ` °` ù` ◊G ó`` «` `©` `°` `S ó`` ` `°` ` ` TGQ ó`` `ª` ` M
»`` ` `KQÉ`` ` `◊G ó`` ` ª` ` `M ⁄É`` ` `°` ` ` S ó`` ` ª` ` `M
»`` æ` `°` `ù` `◊G ó`` `ª` ` fi ó`` «` `©` `°` `S ó`` `ª` ` M
…QÉ`` `ª` ` ¨` ` dG Ö`` ` jó`` ` g ó`` «` `©` `°` `S ó`` `ª` ` M

14634079
13122345
04079171
10871848
18178026
08391203
05467485
11768934
20135258
20704037
03840226
11704057
06086538
10863601
08904252
13967936
10727443
12547962
11365401
06988585

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

2013 ƒ«dƒj 7 óMC’G
( Ö«°ùdÉH »æ¡ŸG ÖjQóàdG õcôe ) 2 §≤°ùe 𫨰ûJ õcôe
º`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` °` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `S’G
á«°Tƒ∏ÑdG ¢ûîHGóN øH ¢ûîH Ëôc âæH ΩÉ°ùàHG
…Qõ©dG ⁄É``°` S ø``H ó``ª`fi â``æ`H ΩÓ`` MG
»ª°TÉ¡dG º«∏°S ø``H ¬``©`ª`L ø``H ó``ª` MG
»MÉÑ°üdG ∞∏N ø``H ¿ÉØ∏N ø``H ó``ª`MG
Êɪ«∏°ùdG »``∏`Y ø``H ⁄É``°` S ø``H ó``ª` MG
…ôjõÿG óªfi øH ¿ÉØ∏N âæH á∏«°UG
…È©dG ó«©°S ø``H ô``°`UÉ``f â``æ`H ìGô`` aG
»FÉæ¡dG º«gGôHG øH óªMG âæH IÒ``eG
»æ°ù◊G ¿Éª«∏°S øH óªMG âæH ¿É``ÁG
»ª°TÉ¡dG ⁄É``°` S ø``H ó`` jGR â``æ`H ¿É`` ÁG
»FÉæ¡dG ó``«` Ñ` Y ø`` H ⁄É``°` S ø`` H ó`` ª` `MCG
‹ƒ©ŸG ∞∏N ø``H ¬∏dGóÑY âæH ∫Ó``WCG
á«ÑgƒdG ¿Éª«∏°S ø``H »∏Y âæH ᪫eCG
»°Tƒ∏ÑdG π``«`Ñ`°`S ø``H ø`` ÁCG ø``H Ú`` eCG
…ô≤°ùŸG ô``°`UÉ``f ø``H »``∏`Y â``æ`H ¬``æ`«`eCG
…ó°TGôdG ¿Éª«∏°S øH ∞«°S øH º°SÉH
»°SQÉØdG ¿GóªM øH Oƒªfi âæH iô°ûH
á«∏jõ¨dG ó«©°S ø``H ô°UÉf âæH AÉ``jô``K
á«FÉ«ë«dG »∏Y øH π°VÉa âæH á∏«ªL
»æ«îŸG º«∏°S øH â«Ñ°S âæH √ôgƒL
»HƒàdG ¿Éª«∏°S ø``H ∞``∏`N ø``H ΩÉ``°`ù`M
…ôHÉ÷G ∫Ó``g ø``H ô°UÉf âæH ¬æ°ùM
…Ò¶ædG ó``«`ª`M ø`` H ⁄É``°` S ø`` H ó``ª` M
»FÉæ¡dG ó``ª` M ø`` H ∞``«` °` S ø`` H ó``ª` M
»°Tƒ∏ÑdG ⁄É``°` S ø``H ó``ª` fi ø``H ó``ª` M
»FÉæ¡dG ó«©°S ø``H ¬∏dGóÑY ø``H ¿Gó``ª`M
»°Tƒ∏ÑdG »``∏` Y ø``H ⁄É``°` S ø``H Oƒ``ª` M
»∏«μ°ûdG ⁄É``°` S ø`` H »``∏` Y ø`` H ó``«`ª`M
»eÓ°ùdG ∞``∏` N ø`` H ó``ª` M ø`` H ó``dÉ``N
…ôeÉ©dG ⁄É``°`S ø``H ¿Éª«∏°S ø``H ó``dÉ``N
‹ÉÑ≤ŸG ß``aÉ``M ø``H ó«©°S ø``H ¿É``Ø`∏`N
á«ŸÉ°ùdG ¿ÉØ∏N øH ¬∏dGóÑY âæH Oƒ∏N
᫪°TÉ¡dG ó«©°S ø``H ó«ÑY â``æ`H ∫’O
»eÉjôdG ⁄É``°` S ø``H ó``«`©`°`S ø``H ó``°` TGQ
á«KQÉ◊G ¬∏dGóÑY øH ó«©°S âæH ¬ª«MQ
á«ehÈdG ⁄É°S øH ¬∏dGóÑY âæH ¬ª«MQ
…ô°û©ŸG ¬∏dGóÑY ø``H ô°UÉf âæH ËQ
…È©dG ¿Éª«∏°S ø``H OƒªM âæH ¬«cR
»ªé©dG ó``ª`fi ø``H ó``ª` MCG â``æ`H Ö``æ`jR
á«dÉ£¡dG óªfi øH ¢ûjhQO âæH OÉ©°S
»``MGhô``dG ™``«` HQ ø``H ⁄É``°` S ø``H ó``«`©`°`S
…Qɪ¨dG ó``«`©`°`S ø``H »``∏` Y ø``H ó``«`©`°`S
»“É◊G ó°TGQ øH ¬∏dGóÑY øH ¿É£∏°S
»MÉÑ°üdG ∞«°S øH ¿Éª«∏°S âæH ¬«ª°S
ájôjõÿG ô``°`UÉ``f ø``H ⁄É``°`S â``æ`H Éæ°S
‹ÉLOõdG óªfi ø``H »∏Y âæH áØjô°T
‹É£¡dG ∑QÉÑe øH ¿Éª«∏°S âæH Aɪ«°T
»Ñ«gƒdG OƒªM øH ¬∏dGóÑY âæH Aɪ«°T
‘Éë÷G ó``ª` M ø``H ô``eÉ``Y ø``H í``dÉ``°` U
»°ùÑ◊G ¿ÉØ∏N ø``H óªfi ø``H ídÉ°U
»Ñ°SÉμdG »``∏`Y ø``H ó``ª`M â``æ`H ¬``«`Ø`°`U
»°TÉ£ÑdG …ó``Y øH óªfi âæH √ôgÉW
…ôaɨdG ¿ÉØ∏N øH ó«©°S øH øªMôdGóÑY
»æ°Sƒ◊G ¬∏dGóÑY øH ¢ù«ªN øH ¬∏dGóÑY
»bhôëŸG ô°UÉf øH ∞«°S øH ¬∏dGóÑY
»LôØŸG »``∏` Y ø`` H ø``°` ù` fi ø`` H »``∏` Y
Êɪμ◊G ∞«°S ø``H óªfi âæH ¬«æZ
ájôeÉ©dG ó``ª`M ø``H Oƒ``ª`M â``æ`H AÉ``ã`«`Z
¬«dÉ£¡dG ó«q ©°S ø``H ó«©°S âæH ¬ªWÉa
‹ƒ©ŸG ¿Éî«°T øH óªfi âæH ¬ªWÉa
…ôª©ŸG ó``°`TGQ ø``H ¢ù«ªN âæH ≈∏«d
»°UhôÿG ∫Ó``g øH ¬∏dGóÑY øH óLÉe
»FÉæ¡dG ∞``«` °` S ø`` H »``∏` Y ø`` H ¿RÉ`` ` e
»Ñ«gƒdG ∞``«`∏`N ø``H ó``ª`fi ø``H ô``gÉ``e
»°SGóæ¡dG ¢ù«ªN øH ¬Ø«∏N øH Ö©àe
…óYÉ°ùdG ¢ù«ªN øH ¬©ªL øH óªfi
ÊÉ¡ÑædG ó«©°S ø``H ¿Gô`` gR ø``H óªfi
»°SQÉØdG ó``ª` MG ø``H »``∏`Y ø``H Oƒ``ª` fi
»FÉæ¡dG ó``ª`M ø``H ó``ª`fi â``æ`H √hô`` `e
‘ôéŸG ô``°`UÉ``f ø``H »``∏`Y ø``H Oƒ``©`°`ù`e
»FÉæ¡dG ⁄É``°` S ø``H ¿É``Ø`∏`N ø``H π©°ûe
»bhôëŸG ¿ÉØ∏N øH óªM øH º°üà©e
ÊGOô``÷G ¿ÉØ∏N ø``H Ö«©J âæH ió``f
»Ñ«Ñ°ûdG óªfi øH óªMCG âæH øjô°ùf
»Ñ«gƒdG ⁄É``°`S ø``H »∏Y âæH AGô``°`ü`f
…ôaɨdG »∏Y ø``H ¿Éª«∏°S âæH ¬ª«©f

ÊóŸG ºbôdG
3362959
22336222
12828419
6505331
12748737
15764942
11221053
21805862
9830888
14366944
12024333
17180757
6898853
5088561
15107815
20073211
6085541
11703617
13077072
4535717
20628879
8041753
20094191
13351584
4385305
3808345
14601524
7703227
15580964
6850324
12205863
14742698
9380719
21219765
10089803
10634977
10242617
14946531
5452218
20207153
21518833
18220791
4534026
20108285
8214853
21537785
10017026
5262119
11031132
18132552
15140488
7621288
11464392
4168711
22106544
5419687
2455064
21762092
9365129
17098086
12860849
14710831
12067945
20696513
10387513
15381906
3847269
11910945
3322944
18256478
4319277
8455386
12197997
9739136
19119979
11201892

Ω
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

2

400
350
350
350
350
400
350
350
350
350
400
350
400
400
350

áæ¡ŸG º°SG
á«æjƒ“ OGƒe ™FÉH
áeÉY äÉbÓY ÖJÉc
∫ɪY ÖbGôe
ΩÉ©W äÉeóN ±ô°ûe
äÉ©«Ñe Ühóæe …QÉŒ êhôe
¿õfl ÚeCG
¿õfl ÚeCG
…QGOEG ÖJÉc
ÚØXƒe ¿hDƒ°T ÖJÉc
áeÉY äÉbÓY Ühóæe
∫ÉÑ≤à°SG ÖJÉc
¿õfl ÚeCG
…QGOEG ÖJÉc
ÚØXƒe ¿hDƒ°T ÖJÉc
áeÉY äÉbÓY Ühóæe
∫ÉÑ≤à°SG ÖJÉc
¿õfl ÚeCG
á«FÉHô¡c äGójó“ »FÉHô¡c
(á«æHCG ÖbGôe)á«æHCG »æa
¿õfl ÚeCG
äÉHÉ°ùM ÖJÉc
≥°ùæe
±ôZ äÉeóN ±ô°ûe

»`` `Ñ` ` Mô`` `dG Oƒ`` ` `ª` ` ` M ó`` ` ª` ` fi Ò`` ` ` ` eG
…ô`` ` HÉ`` ` ÷G ó`` «` `©` `°` `S ó`` ` ª` ` `MG Ú`` ` ` `eG
»æ°ù◊G ¢``ù` «` ª` N ®ƒ`` Ø` `fi Ú`` ` eG
»`` Ñ` `«` `gƒ`` dG ¿É`` Ø` ` ∏` ` N ⁄É`` `°` ` S Qƒ`` ` ` ` fG
…Oƒ`` ª` `ë` `ŸG ∫Ó`` ` g º`` `«` ` gGô`` `HG ø`` ` ÁG
»``Ñ` «` °` ü` ÿG ∑hÈ`` ` ` `e π`` «` ∏` N ø`` ` `ÁG
…ô`` `HÉ`` `÷G Oƒ`` ©` `°` `ù` `e ⁄É`` `°` ` S ø`` ` `ÁG
»``Ñ` «` gƒ``dG »`` ∏` `Y ¿É`` ª` `«` `∏` `°` `S ø`` ` ` ÁG
»``Ñ` «` gƒ``dG »`` ∏` `Y ¿É`` ª` `«` `∏` `°` `S ø`` ` ` ÁG
…ƒ``∏` ©` dG ∑QÉ`` `Ñ` ` e ó`` `°` ` TGQ ¢`` ` ù` ` `jQOEG

19856769
04026029
03446078
17325155
10766615
11072276
10999872
0682476
06824761
14066241

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

2013 ƒ«dƒj 9 AÉKÓãdG
( …hQ ) 1 §≤°ùe 𫨰ûJ õcôe
ΩÉ©dG º«∏©àdG Ωƒ∏HO : πgDƒŸG
º`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` °` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `S’G
»`` ≤` `jRô`` dG Oƒ`` ª` ` M ⁄É`` °` ` S ¢`` ` `ù` ` ` jQOEG
‹É``LOõ``dG º``«`Mô``dGó``Ñ`Y ¬``©`ª`L ó``ª` MCG
»``°` Tƒ``∏` Ñ` dG ó`` ª` `fi ¬`` ©` `ª` `L ó`` ` ª` ` `MCG
»``°` TÉ``£` Ñ` dG ô`` °` `UÉ`` f Oƒ`` `ª` ` M ó`` `ª` ` MCG
»`` °` `UGô`` ◊G ó`` ª` `fi ∞`` ∏` `N ó`` ` ª` ` `MCG
»°Tƒ∏ÑdG ó``ª` fi ó``ª` fi QO ó`` ª` `MCG
»``Ñ` «` gƒ``dG ó`` ª` `fi Oƒ`` ©` `°` `S ó`` ` ª` ` `MCG
»``ª` °` TÉ``¡` dG ó`` «` `ª` `M ó``«` ©` °` S ó`` ` ª` ` `MCG
»``Ñ` «` gƒ``dG ó`` «` `ª` `M ó``«` ©` °` S ó`` ` ª` ` `MCG
‘É``°` Uƒ``Ñ` dG ô`` eÉ`` Y ó``«` ©` °` S ó`` `ª` ` MCG
»`` ` MGhô`` ` dG ó`` ª` `M ¿É`` £` `∏` `°` `S ó`` ` ª` ` MCG
»`` Ñ` Mô`` dG ⁄É`` `°` ` S ¿É``ª` «` ∏` °` S ó`` `ª` ` MCG
»eÉëª◊G ó``ª` fi ¬``∏` dGó``Ñ` Y ó`` ª` `MCG
»ªàªàdG º`` LÉ`` f ¬`` ∏` `dGó`` Ñ` `Y ó`` `ª` ` MCG
»``Jƒ``¡` dG ¢``û` î` H QOÉ`` ` `b ΩÓ`` ` Z ó`` ª` `MCG
…ô`` `HÉ`` `÷G ô`` `eÉ`` `Y ¿ƒ`` ` gô`` ` e ó`` ` ª` ` `MCG
…ó`` «` `ª` `◊G ó`` ª` `fi ô`` °` `UÉ`` f ó`` ` ª` ` `MCG
…ô`` eÉ`` ©` `dG ¿É``î` «` °` T »`` ∏` `Y á`` `eÉ`` `°` ` SCG
ÊGOô`` ` ` `÷G ó`` «` ©` °` S ó`` ª` `M ó`` `©` ` °` ` SCG
ÊÉ`` ` ` ` KO’hG ó``«` ©` °` S ™`` `«` ` HQ ó`` ©` `°` `SCG
…Qƒ`` ` Ø` ` `dG ÊÉ`` ` ` `K Ö`` ` dÉ`` ` W ó`` ` ©` ` `°` ` `SCG
…ô``eÉ``©` dG ¬``©` ª` L ¬``∏` dGó``Ñ` Y ó`` ©` `°` `SCG
»``FÉ``æ` ¡` dG ¢``ù` «` ª` N ó`` ª` `fi ó`` ©` ` °` ` SCG
»``FÉ``æ` ¡` dG ó``«` ©` °` S Oƒ``©` °` ù` e ó`` ©` `°` `SCG
»°ù«FôdG ∫ƒ°SôdGóÑY ¢ùfƒj ±ô``°`TCG
»`` Ñ` `«` `gƒ`` dG ∫Ó`` ` ` g ¬`` Ø` `«` `∏` `N Qƒ`` ` ` ` ` fCG
»``∏` ¶` æ` ◊G ô`` ` eÉ`` ` Y ó`` ` `°` ` ` TGQ ø`` ` ` ` ÁCG
…ô`` eÉ`` ©` `dG ¬`` ∏` `dGó`` Ñ` `Y ó``«` ©` °` S ø`` ` ` ÁCG
…OÉ`` `¡` ` dG ô`` °` `UÉ`` f ¿É`` ª` «` ∏` °` S ø`` ` ` `ÁCG
…ô`` eÉ`` ©` `dG ¢``ù` «` ª` N ∑QÉ`` `Ñ` ` e ø`` ` ` ÁCG
»``JGƒ``∏` dG Ö``«` Ñ` M ô``bÉ``H ó``ª` fi ø`` ` ÁCG
»`` HGó`` ¡` `dG í`` dÉ`` °` `U ¬``«` é` æ` L º`` °` `SÉ`` H
…ô``°` û` ©` ŸG ø``°` ù` M ¬`` ∏` `dGó`` Ñ` `Y º`` °` `SÉ`` H
…ô`` HÉ`` ÷G ó`` ª` `fi Qƒ``°` ü` æ` e º`` °` `SÉ`` H
»``°` Tƒ``∏` Ñ` dG Oƒ`` `ª` ` fi Oƒ`` `ª` ` M Qó`` ` ` H
»`` Ñ` `«` `gƒ`` dG ó`` `ª` ` fi ¿É`` `Ø` ` ∏` ` N Qó`` ` ` `H
»`` ` KQÉ`` ` ◊G »`` `∏` ` Y ¬`` `∏` ` dGó`` `Ñ` ` Y Qó`` ` ` `H
‘É``°` Uƒ``Ñ` dG ó`` ª` `fi ¬`` ∏` `dGó`` Ñ` `Y Qó`` ` H
…ô``≤` °` ü` dG ¿É``ª` «` ∏` °` S »``°` ù` «` Y Qó`` ` H
…ô`` ` eÉ`` ` ©` ` `dG ô`` ` ª` ` `Y ó`` ` ª` ` `fi Qó`` ` ` ` `H
ÊÓ`` `¡` ` Ñ` ` dG ô`` ` eÉ`` ` Y ô`` `°` ` UÉ`` `f Qó`` ` ` ` H
»`` °` `TÉ`` £` `Ñ` `dG ∂`` ` dÉ`` ` e ô`` `°` ` UÉ`` `f Qó`` ` ` `H
»`` NÉ`` ª` `°` `û` `dG ∂`` ` dÉ`` ` e ô`` `°` ` UÉ`` `f Qó`` ` ` `H
»°Tƒ∏ÑdG ≥``◊Gó``Ñ` Y ¿É`` fó`` Y ΩÉ``°` ù` H
ó`` ª` `fi ¿É`` ` ` ` ` `L Ö`` ` `«` ` ` ‚ QÉ`` ` `°` ` ` û` ` ` H
»`` °` `Tƒ`` ∏` `Ñ` `dG Ò`` ` ≤` ` `a ƒ`` ` `HÉ`` ` `H êÉ`` ` ` ` J
ô`` ` `°` ` ` UÉ`` ` `f ó`` ` ` ` ` `LÉ`` ` ` ` ` `e â`` ` ` ` ` `HÉ`` ` ` ` ` `K
»`` `FÉ`` `æ` ` ¡` ` dG ÊÉ`` ` ` ` ` K Ú`` ` ` ` ` eG ÊÉ`` ` ` ` ` K
»``ª` °` SÉ``≤` dG ó`` `ª` ` MG ó`` ª` `fi º`` °` `SÉ`` L
»``Ø` °` Sƒ``«` dG ó``«` ©` °` S ó`` ª` `fi º`` °` `SÉ`` L

ÊóŸG ºbôdG
06258725
08490653
17879615
12920578
09407302
11934508
08155737
13553071
09363458
18274479
10289793
08421098
20495241
20340825
09482655
08888364
20674743
21604758
13130761
08308987
14383821
18099046
10431471
15183429
05490178
15023853
20693802
14480605
07915429
10032232
07148567
11964779
14602545
14374788
11489402
04970958
12903649
16951192
09777128
03218732
15585702
14701821
14852228
18465111
12740547
61806492
15059507
13517678
12762158
17155117

Ω
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

2013 ƒ«dƒj 10 AÉ©HQ’G
( …hQ ) 1 §≤°ùe 𫨰ûJ õcôe
ΩÉ©dG º«∏©àdG Ωƒ∏HO : πgDƒŸG
º`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` °` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `S’G
»`` ` KQÉ`` ` ◊G ó`` `ª` ` M ô`` `°` ` UÉ`` `f ó`` æ` `∏` `L
»`` `bhô`` `ë` ` ŸG ó`` `ª` ` fi ó`` `ª` ` M ∫É`` ` ª` ` `L
»`` YGƒ`` °` `ü` `dG »`` ∏` `Y ∑QÉ`` ` Ñ` ` `e ∫É`` `ª` ` L
ÊÉ``æ` °` ù` dG ¢``ù` «` ª` N ô`` °` `UÉ`` f ∫É`` ª` `L
ÊÉ`` ` ` `KO’hCG π``°` VÉ``a ¢``ù` «` ª` N ¬``©` ª` L
…ô`` eÉ`` ©` `dG ¢``ù` «` ª` N ó``«` ©` °` S ¬``©` ª` L
‘É``°` Uƒ``Ñ` dG ¬``©` ª` L ó`` ª` `fi ¬``©` ª` L
»``°` TÉ``£` Ñ` dG í`` dÉ`` °` `U ó`` ª` `fi OÉ`` `¡` ` L
»`` eô`` ë` `ŸG ó`` ` ` ` jGR ∞`` `°` ` Sƒ`` `j OÉ`` ` ¡` ` L
»`` Ñ` ` Mô`` dG ⁄É`` ` °` ` `S ∞`` «` ` °` ` S ô`` Ø` ` «` ` L
»æ«éŸG ¬`` ∏` `dGó`` Ñ` `Y í`` dÉ`` °` `U ô``Ø` «` L
ÊÉ``¡` Ñ` æ` dG ⁄É`` `°` ` S ¿É``ª` «` ∏` °` S ”É`` ` `M
»`` °` `UGô`` ◊G »`` ∏` `Y ¿É``ª` «` ∏` °` S ”É`` ` `M
»``Ñ` YÉ``æ` dG ®ƒ`` `Ø` ` fi ó`` ª` `fi çQÉ`` ` ` M
»°Tƒ∏ÑdG º`` «` `gGô`` HG ó`` ª` ` MCG ΩRÉ`` ` `M
»`` ∏` gò`` dG ∞`` «` °` S ¿É``ª` «` ∏` °` S ß`` `aÉ`` `M
»æ°ù◊G ¬`` ∏` `dGó`` Ñ` `Y »``«` ë` j ó`` eÉ`` M
»``°` Tƒ``∏` Ñ` dG ó`` ª` `fi ∑hQGO Ö``«` Ñ` M
»``°` TÉ``£` Ñ` dG ó`` ª` `M ó`` `dÉ`` `N ¬`` Ø` `jò`` M
…ô`` HÉ`` ÷G ¢``ù` eÉ``°` T ó`` `ª` ` MCG ΩÉ`` °` `ù` `M
ÊÉæ°ùdG ¬``∏` dGó``Ñ` Y ¢``ù`«`ª`N ΩÉ``°` ù` M
…Qƒ`` `Ø` ` dG ¢``ù` «` ª` N ó``«` ©` °` S ΩÉ`` °` `ù` `M
»``ª` °` SÉ``≤` dG ó`` ª` `fi Ö`` `dÉ`` `W ΩÉ`` °` `ù` `M
»`` Ñ` `YÉ`` æ` `dG ó`` «` `©` `°` `S ó`` `ª` ` M ø`` °` `ù` `M
»``Ñ` «` gƒ``dG ¿ƒ`` ` gô`` ` e »`` ∏` `Y ø`` °` `ù` `M
…ô`` eÉ`` ©` `dG ô`` `eÉ`` `Y ¿ƒ`` ` gô`` ` e ø`` °` ù` M
»``°` ù` Ñ` ◊G ∞`` «` `°` `S ∞`` °` `Sƒ`` j ø`` °` `ù` `M
»`` Ñ` `Mô`` dG ó`` «` `©` `°` `S ó`` ` ª` ` `MCG Ú`` °` `ù` `M
…ô`` `HÉ`` `÷G ó`` «` `©` `°` `S ÊÉ`` ` ` K Ú`` °` `ù` `M
»`` HGó`` ¡` `dG ó`` ª` `fi ¿É`` Ø` `∏` `N Ú`` °` `ù` `M

ÊóŸG ºbôdG
14211352
08827749
12482027
11047663
20430754
11277317
23595685
18648753
11348787
15038988
11817171
19574686
11549834
08101411
08718803
13845503
14337432
09143286
07117468
18810844
21570195
04850591
18133535
21606153
12297989
15598509
12258554
07525946
15469305
05399964

Ω
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ácô°ûdG º°SG
ìô£e äGOGôH

Ω
1

Òª©àdGh á°Sóæ¡∏d ¿hõe

2

ÚæK’G ácô°T

3

äGAÉ°ûfEÓd IóëàŸG á«ÑgòdG ácô°ûdG

4

á«æØdG äÉeóî∏d ô≤°üdG
á°Sóæ¡∏d á«fɪ©dG á°ù°SDƒŸG
ä’hÉ≤ŸGh
äÉeóî∏d Iôjõ÷G ácô°T

5
6
7

2013 ƒ«dƒj 7 óM’G
( …hQ ) 1 §≤°ùe 𫨰ûJ õcôe
ΩÉ©dG º«∏©àdG Ωƒ∏HO : πgDƒŸG
º`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` °` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `S’G
»Ñ«gƒdG ¢``ù`«`ª`N ¬``©` ª` L º`` «` `gGô`` HG
…OÉ`` ¡` `dG ∞``°` Sƒ``j ¿É``Ø` ∏` N º`` «` `gGô`` HG
…ô``ª` ©` ŸG ó``ª` fi ¢``ù` «` ª` N º`` «` `gGô`` HG
ÊÉ`` ` `KO’hG Oƒ``©` °` S ô`` ` gGR º`` «` `gGô`` HG
»``eGõ``∏` dG ¬``∏` dGó``Ñ` Y ⁄É`` °` `S º`` «` `gGô`` HG
»`` `eõ`` `N’G Ëó`` ` `Y ⁄É`` `°` ` S º`` `«` ` gGô`` `HG
ÊGOô`` ` ÷G ∑QÉ`` Ñ` `e ⁄É`` °` `S º`` «` `gGô`` HG
»æ°ù◊G º``∏` °` ù` e ó``«` ©` °` S º`` «` `gGô`` HG
ÊÉjô°ûdG ∞``«`°`S ¿É``î`«`°`T º``«` gGô``HG
‹ÉLOõdG ¿Éª«∏°S ¬``∏`dGó``Ñ`Y º``«`gGô``HG
…Rô`` ë` `ŸG ô`` °` UÉ`` f ó`` ª` fi º`` «` `gGô`` HG
»``°` Tƒ``∏` Ñ` dG »`` ∏` `Y √É`` `«` ` e º`` `«` ` gGô`` `HG
»``°` UGô``◊G ô``eÉ``Y ܃``≤` ©` j º``«` gGô``HG
»``ª` °` TÉ``¡` dG ó`` ª` `M º`` `«` ` gGô`` `HG ó`` ª` `MG
»°Tƒ∏ÑdG »``Ñ` æ` dGó``Ñ` Y Ú``°` ù` M ó``ª` MG
»`` bhô`` ë` `ŸG Oƒ`` ª` `M ¿Gó`` `ª` ` M ó`` ª` `MG
ôªYÉH ΩÉ`` gô`` H ó``ª` fi ó`` dÉ`` N ó`` ª` `MG
»``°` Tƒ``∏` Ñ` dG ó`` «` `Ñ` `Y ¿É`` Ø` `∏` `N ó`` `ª` ` MG
ÊÉ`` æ` °` ù` dG ó`` «` ©` °` S ó`` ` °` ` `TGQ ó`` `ª` ` MG
»``Ñ` «` °` ü` ÿG ó`` «` `ª` `M ⁄É`` `°` ` S ó`` `ª` ` MG
ÊGOô`` ` ` `÷G ¿É`` Ø` `∏` `N ⁄É`` `°` ` S ó`` `ª` ` MG
…ô`` ` HÉ`` ` ÷G ó`` «` `©` `°` `S ⁄É`` ` °` ` `S ó`` ` ª` ` `MG
ÊÉ`` K O’hG ó``«` ©` °` S ⁄É`` `°` ` S ó`` `ª` ` MG
…OÉ`` ` `©` ` ` dG ∞`` `«` ` °` ` S ⁄É`` ` `°` ` ` S ó`` ` `ª` ` ` MG
»`` Ñ` `«` `gƒ`` dG ó`` `ª` ` fi ⁄É`` ` °` ` `S ó`` ` ª` ` `MG
»`` Ñ` `Mô`` dG ó`` `eÉ`` `M ¿É`` `Mô`` `°` ` S ó`` `ª` ` MG
…ô`` eÉ`` ©` `dG ó`` ` °` ` `TGQ ó`` «` ©` °` S ó`` `ª` ` MG
»`` `eõ`` `N’G ∞`` «` `°` `S ó`` «` `©` `°` `S ó`` `ª` ` MG
ÊGOô`` ` ` `÷G ó`` ª` `fi ó`` «` ©` °` S ó`` `ª` ` MG
»``ª` °` TÉ``¡` dG ó`` ª` `fi ó``«` ©` °` S ó`` `ª` ` MG
»``eÉ``ë` ª` ◊G ô`` °` `UÉ`` f ó``«` ©` °` S ó`` ª` `MG
…OÉ`` ` ©` ` `dG ô`` `°` ` UÉ`` `f ó`` «` `©` `°` `S ó`` ` ª` ` `MG
»``°` ù` Ñ` ◊G ¿É`` Ø` `∏` `N ∞`` «` `°` `S ó`` `ª` ` MG
‹É`` £` `¡` `dG ¢`` û` `«` `Ñ` `Z ∞`` «` `°` `S ó`` `ª` ` MG
…ó«æ°ùdG ó`` `°` ` TGQ ¬``∏` dGó``Ñ` Y ó`` ª` `MG
…OÉ`` `¡` ` dG º``«` ∏` °` S ¬`` ∏` `dGó`` Ñ` `Y ó`` `ª` ` MG
»°Tƒ∏ÑdG OGô``e ¢ûîH ≈dƒe ≈∏Y óªMG
»`` ŸÉ`` °` ù` dG ¿É`` ª` `«` `∏` `°` `S »`` ∏` `Y ó`` `ª` ` MG
…ô`` ` HÉ`` ` ÷G ∞`` `«` ` °` ` S »`` `∏` ` Y ó`` ` ª` ` `MG
»``°` Tƒ``∏` Ñ` dG ó`` `°` ` TGQ ∑QÉ`` `Ñ` ` e ó`` `ª` ` MG
‹Gõ`` `¨` ` dG ó`` «` `©` `°` `S ∑QÉ`` ` Ñ` ` `e ó`` `ª` ` MG
…ô`` `eÉ`` `©` ` dG »`` `æ` ` K ø`` °` `ù` `fi ó`` ` ª` ` `MG
»`` °` `Tƒ`` ∏` `Ñ` `dG OhGO ó`` `ª` ` fi ó`` ` ª` ` `MG
»`` Ñ` `«` `gƒ`` dG ⁄É`` ` °` ` `S ó`` `ª` ` fi ó`` ` ª` ` `MG
»``Ñ` «` gƒ``dG ¬`` ∏` `dGó`` Ñ` `Y ó`` ª` `fi ó`` ª` `MG
»`` æ` `°` `ù` `◊G »`` ` ∏` ` Y ó`` ` ª` ` fi ó`` ` `ª` ` ` MG
»`` ©` `aÉ`` «` `dG ¢`` ` Vƒ`` ` Y ó`` `ª` ` fi ó`` ` ª` ` `MG
…QGõ`` `Ø` ` dG ¿É`` Ø` `∏` `N ¿ƒ`` `gô`` `e ó`` ª` `MG
…ô`` HÉ`` ÷G ó`` ª` `fi Qƒ``°` ü` æ` e ó`` ª` ` MG
»`` Ñ` `«` `gƒ`` dG ó`` ª` `fi ô`` °` `UÉ`` f ó`` `ª` ` MG

ÊóŸG ºbôdG
19756617
14007987
19620225
06871969
12636092
09598761
14035072
21791214
18224344
06839385
14127094
10794225
06813137
04627266
11704924
04527503
04669102
11854194
14150616
12367275
04382965
21587962
11953816
12525892
10915603
20912386
04028516
20686089
06141547
18034123
12254663
20699651
10633164
15611335
11363571
19577204
61713209
13505657
17080854
10346219
17823984
04343333
10091611
05882626
17235991
19574826
07638633
07385508
14374811
21453288

Ω
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

2013 ƒ«dƒj 8 ÚæK’G
( …hQ ) 1 §≤°ùe 𫨰ûJ õcôe
ΩÉ©dG º«∏©àdG Ωƒ∏HO : πgDƒŸG
º`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` °` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `S’G
…ó`` æ` `μ` `dG ó`` `ª` ` fi ∞`` `°` ` Sƒ`` `j ó`` ` ª` ` `MG
»æ°ù◊G ¿ƒ`` gô`` e ¬``Ø` «` ∏` N ¢`` `ù` ` jQOG
…ó«©°SƒÑdG ⁄É``°` S Oƒ``ª` fi ¢`` ù` jQOG
ÊÉ`` ` KO’hG π``°`û`jƒ``g ô``°` UÉ``f ¢`` ù` `jQOG
»`` Ñ` `«` `gƒ`` dG ∞`` «` `°` `S ⁄É`` ` °` ` `S º`` ` ` ` `gOG
…ô`` ` HÉ`` ` ÷G ¿É`` `Ø` ` ∏` ` N ∫Ó`` ` ` g ô`` ` ` ` gRG
…ó`` °` ` TGô`` dG ó`` ª` `fi ⁄É`` `°` ` S ¬`` eÉ`` °` ` SG
»°Tƒ∏ÑdG º«MQóªfi ™«aQóªfi ¬eÉ°SG
»`` bhô`` ë` `ŸG ó`` ª` `fi ó`` ª` `M ¥É`` ë` `°` `SG
»``Ñ` «` gƒ``dG ⁄É`` °` `S Oƒ`` ª` `M ¥É`` ë` `°` `SG
…ôéjƒàdG ¿Éª«∏°S ¬∏dGóÑY ¥É``ë`°`SG
»°Tƒ∏ÑdG ø°ùM ¢ûîHÒØd ¥É``ë`°`SG
…ô``°` û` ©` ŸG Oƒ``©` °` S ó``ª` fi ¥É`` ë` `°` `SG
…ô`` HÉ`` ÷G ¿É``ª` «` ∏` °` S ⁄É`` °` `S ó`` ©` `°` `SG
»``æ` °` ù` ◊G Oƒ`` ©` `°` `S ó``«` ©` °` S ó`` ©` `°` `SG
»``Ñ` «` gƒ``dG ¬``∏` dGó``Ñ` Y ó``«` ©` °` S ó``©` °` SG
ÊGOô`` ` ` `÷G ⁄É`` `°` ` S ∞`` «` `°` `S ó`` ©` `°` `SG
»``°` Tƒ``∏` Ñ` dG ¬`` ©` `ª` `L Ö`` `dÉ`` `W ó`` ©` `°` `SG
»Ñ«gƒdG ¿É``Ø` ∏` N ¬``∏` dGó``Ñ` Y ó``©` °` SG
»`` Ñ` `«` `gƒ`` dG ô`` `°` ` UÉ`` `f »`` `∏` ` Y ó`` `©` ` °` ` SG
ÊÉ`` ` ` ` ` ` KO’hG ó`` `ª` ` M ó`` `«` ` Y ó`` `©` ` °` ` SG
…ó`` jó`` ◊G ¢``ù` «` ª` N ô`` °` `UÉ`` f ó`` ©` `°` `SG
»``£` ∏` °` ü` dG ⁄É`` `°` ` S ô`` °` `UÉ`` f ó`` ©` `°` `SG
»ÑYÉædG ¢``ù`eÉ``°`T ¿É``Ø` ∏` N π``«`YÉ``ª`°`SG
»``Hô``◊G ≈``«` ë` j ∞``°` Sƒ``j π``«` YÉ``ª` °` SG
»°TÉ£ÑdG ⁄É`` °` `S ¬``∏` dGó``Ñ` Y ±ô`` °` `TG
…ô`` HÉ`` ÷G ó``ª` fi Qƒ``°` ü` æ` e ±ô`` °` `TG
»``°` Tƒ``∏` Ñ` dG ¬``©` ª` L Ò``ª` °` S π`` «` `°` `UG
ÊGOô`` ` `÷G ¬``∏` dGó``Ñ` Y ¿É``Ø` ∏` N Ωô`` ` `cG
»`` FÉ`` æ` `¡` `dG ∞`` «` `°` `S Ö`` `dÉ`` `W ô`` ` ` ` `gR’G
»FÉæ¡dG ∞``«` °` S ¿É``ª` «` ∏` °` S ∞`` «` `g’G
»à∏°üdG Qƒ``°` ü` æ` e ∞``«` °` S â``∏` °` ü` dG
»``Ñ` YÉ``æ` dG ¿É``Ø` ∏` N ⁄É`` °` `S …ô``°` ü` ©` dG
»æ°ù◊G ô`` °` `UÉ`` f ó`` ª` `fi º`` °` `SÉ`` ≤` `dG
»`` °` SQÉ`` Ø` dG ó``«` ©` °` S ó`` `ª` ` MCG Ö`` ∏` `¡` `ŸG
…QÉ`` ª` `¨` `dG ∞`` «` °` S ó`` ` °` ` TGQ ó`` «` ` dƒ`` dG
»``ª` °` SÉ``≤` dG ø``°` ù` M »`` ∏` `Y ¿É`` ¶` `≤` `«` `dG
»°Tƒ∏ÑdG â°Shó¡°T èæ∏e ¬``∏`dG ¿É``eG
…ó`` ` `jõ`` ` `dG ô`` ` `eÉ`` ` `Y ó`` ` `ª` ` ` MG Ò`` ` ` ` `eG
»``Ø` °` Sƒ``«` dG ó`` «` ©` °` S ¬`` ©` `ª` `L Ò`` ` ` eG

ÊóŸG ºbôdG
06874347
11963528
10394111
07078329
09260685
15558321
13995373
62558097
09357759
10162776
12065922
15533292
20588781
18783501
12049639
13637774
19894625
07382624
12968722
09197157
15017305
11102048
10666497
10687284
10212258
10367414
14374825
11707795
13815144
10640854
08077426
06579967
06900444
14703914
14651823
20493546
21695287
62551087
05924392
05438568

Ω
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

23

á°VÉjQ

Ω2013 ƒ«dƒj 4 ≥aGƒŸG `g 1434 ¿ÉÑ©°T øe 25 ¢ù«ªÿG

Ωó≤dG Iôμd …ôμ°ù©dG ⁄É©dG ¢SCÉc ìÉààaG ‘ è«¡H …Qƒ∏μ∏a πØM

IôM áHöV
¿É«∏©dG óªfi

zΩõ«°ùdG{ äGAÉ≤d ¤hCÉH áØ«¶f á«°SɪîH á«fÉŸC’G äÉæ«cÉŸG 𫣩J ‘ íéæj …ôμ°ù©dG ÉæÑîàæe

?ÖîàæŸG ¥ÉØNEG øY ∫hDƒ°ùŸG øe
ΩóYh ¢VÉ©àe’G øe ádÉMh »°VÉjôdG §°SƒdGh ´QÉ°ûdG øe ájƒb π©a IOQ
á«FÉ¡ædG äÉ«Ø°üàdG øe ¬LhôNh »æWƒdG ÉæÑîàæe ¥ÉØNEÉH πeCG áÑ«Nh ,É°VôdG
™«ª÷G ≥M øeh Ω2014 ΩOÉ≤dG ∞«°üdG ‘ πjRGÈdÉH ⁄É©dG ¢SCÉc ádƒ£Ñd á∏gDƒŸG
∫ƒ°Uƒ∏d º∏◊G »°TÓJ ≈∏Y Gƒ∏Yõjh Gƒeƒ∏j ¿CG ,¬«a ∫Gó``L’ »©«ÑW ≥M ƒgh
áeó°üdG å«M ,äÉjQÉÑŸGh QGƒ°ûŸG ôNBG ‘h ÚY á°†ªZ ‘ ´É°V ¿CG ó©H ∫Éjófƒª∏d
âfÉc IGQÉÑe ‘h ?IÒNC’GQÉàeC’G ‘h â«bƒàdG Gòg πãe ‘ á°UÉN IÒÑc âfÉc
hCG RƒØdG Èà©jh á«fɪ©dG √ôμ∏d »îjQÉJ ∞£©æe ɡ૪gCG ‘ »gh ïjQÉà∏d Ö©∏J
π°UGƒj ÉæÑîàæe ∫GRÉe å«M ?᫪«∏bEG ádƒ£H RGôMEG øe π°†aCG ∫OÉ©àdG ≥«≤–
᪰üH ™°Vh ≈àM hCG ä’ƒ£ÑdG øY á°ùaÉæŸG øY OÉ©àH’Gh §jôØàdG π°ù∏°ùe
»é«∏îH RƒØdG RÉ‚EG ó©H á°UÉN ,√OƒLh ≈∏Y á¶aÉëŸGh á°ùaÉæŸG ‘ QGôªà°SÓd
ä’ƒ£H ó°ü◊ RÉ`` ‚E’G Gò``g á«fɪ©dG Iô``μ`dGh ÖîàæŸG ôªãà°ùj ⁄ å«M 19
ä’ƒ£ÑdG ‘ ÖîàæŸG á°ùaÉæeh ó``LGƒ``J ≈∏Y á¶aÉëŸG ≈``à`MhCG iô``NCG Ió``jó``L
äÉ«Ø°üàc É¡d πgCÉàdGh ä’ƒ£ÑdG √òg äÉ«FÉ¡æd ∫ƒ°UƒdG hCG RÉ``‚E’G â∏J »àdG
áμ∏ªÃ 21h øª«dÉH 20 »é«∏N »àdƒ£Hh Ω2011 É«°SBG ¢SCÉch Ω2010 ⁄É©dG ¢SCÉc
äÉ«Ñ∏°ùdG Ω2014 ⁄É©dG ¢SCÉc äÉ«Ø°üJ øe ‹É``◊Gh Ò``NC’G ¬``YGOhh ,øjôëÑdG
≈∏Y äÉ«HÉéjEG ∑Éæg ¿q CG ôμæf ’h ∂dP ∫ƒ≤J ΩÉbQC’G á¨dh ,äÉ«HÉéj’G øe ÌcCG
∂dP øe IôμdG OÉ``–G ≥M º°†¡f ’ ∂dòch ÉgÒZh á``jQGOEG É¡æe Ió©°UCG Ió``Y
Üô¨à°ùŸG A»°ûdÉa ?ó«°ü≤dG â«H ƒg »æWƒdG ÉæÑîàæe ™°Vh øμdh äÉ«HÉéjE’G
á∏eÉ°T á÷É©e ¿hO ΩGôμdG Qhôe ô“ á«dÉààŸG äÉbÉØNE’Gh èFÉàædG ∂∏J ¿CG ¬æe
øe ÖîàæŸG âÑMÉ°U »àdG äÉbÉØNE’G √òg ‘ ôKDƒŸGh ô°TÉÑŸG ÖÑ°ùdG áaô©e hCG
QÉ«¡f’G Gò``g ÜÉ``Ñ`°`SCG ó«æØJ ‘ á``«`©`bGh Ì``cCG ¿ƒ``μ`f ¿CG Éæ«∏Y ?ádƒ£Ñd ádƒ£H
¿ƒÑÑ°ùàŸG ºg øe hCG ÜÉÑ°SC’G »g Ée hCG øe 19 »é«∏îH RƒØdG ó©H òæe Öîàæª∏d
?óMCG øe á«aÉ°T áHÉLEG óŒ ’h ≥``aC’G ‘ Qhó``J á∏Ä°SCG É¡∏c πeGƒ©dG »gÉe hCG
√ójôj Ée ∑Qój ™«ª÷G πg ?øe Ö°SÉëj øe ¬°ùØf ìô£j …òdG Éæg ∫GDƒ°ùdGh
≈∏Y ¿hQOÉ`` b øëf ΩCG ójóéàdG ó``jô``f π``g É¡H ô``Á á∏Môe π``c ‘ ÖîàæŸG ø``e
øe ÈcCG ÉæeÓMCGh ÉæJÉ«æeCG å«ëH QÉq«àdG ¢ùμY Ò°ùf ÉæfCG ΩCG Iô°TÉÑe á°ùaÉæŸG
â°ù«d á«≤«≤◊G IQƒ°üdG ?Éæ©bGh ƒg Gòg ΩCG Éæ©bGh ƒg Éeh A»°T πc ‘ ÉæJÉ«fÉμeEG
ΩCG ájOÉe Éæà∏μ°ûe πg ,∫hC’G Öîàæª∏d ⁄É©ŸG á«HÉÑ°†dG øe ´ƒf É¡«ah áë°VGh
IôμdG OÉ–G ΩCG á«°VÉjôdG ¿hDƒ°ûdG IQGRh πg øªμJ øe ‘ á∏μ°ûŸGh ,á«æa ΩCG ájQGOEG
§°SƒdG ΩCG ájófC’G ΩCG »°VÉjôdG ΩÓYE’G ΩCG Öîàæª∏d …QGOE’Gh »æq ØdG RÉ¡÷G hCG
ìô£J ¿CG óH’ ?º¡°ùØfCG ÚÑYÓdG ‘ hCG ¢UÉÿG ´É£≤dG ≈àM hCG ¬∏c »°VÉjôdG
‘ hCG CÉ£ÿG ™≤j áeƒ¶æe …CG ‘ Qƒ°ü≤dG ¬``LhCG êÓ``Y ºàj »μd ?¬∏Ä°SC’G √ò``g
¢ù«dh ¬©bGh ≈∏Y ó¡°ûŸG CGô≤fh ôYÉ°ûŸG πc øe Oqôéàf ¿CG óH’ ?áeƒ¶æŸG πc
óŒ ⁄ á∏Ä°SCG ™°Vhh ÒãμdG ∞°ûc ÖîàæŸG ¥ÉØNEG ÉæeÓMCÉHh ÉæHƒ∏≤Hh ÉæØWGƒ©H
á«fɪ©dG IôμdG ájÉ¡ædG ‘h á«fɪ©dG IôμdG ¢üîJ QƒeCG IóY ‘ É¡d á«aÉ°T áHÉLEG
»æWƒdG ÉæÑîàæe Éfó≤àfG ɪ¡ªa ?∫hC’G »æWƒdG ÉæÑîàæe á°UÉNh øªãdG ™aóJ
Éæ©«ªL øμdh ;≥Øàf ÉÃQh ∞∏àîf ,ÉæJÒZ øe ƒ¡a É¡àeƒ¶æeh á«fɪ©dG IôμdGh
¢ü«î°ûJh Ió``MGh ádhÉW ≈∏Y ¢Sƒ∏÷G Öéj ?øWƒdG Öîàæe ÖM ≈∏Y ≥Øàf
á«fh Òª°Vh á«aÉØ°T πμHh É¡FGƒàMGh äÉ«Ñ∏°ùdG á÷É©eh á«fɪ©dG IôμdG ∫ÉM
?äÓeÉ› ¿hóHh πª©dG ‘ ¬bOÉ°U
.¤hC’G áLQódG øe CGóÑj ¿CG ¬«∏Y º∏°ùdG Oƒ©°U OGQCG øe :áHô°V ôNBG
mohdaloliyan@yahoo.com

ôjóe …Qƒ``¡` ÷G óªM ø``cô``dG ó«≤©dG ,áæ£∏°ùdG
OóYh ,áæ£∏°ùdG áã©H ¢ù«FQh ájôμ°ù©dG á°VÉjôdG
º∏Y π``ª`M É``ª`«`a ,á``«`ª`°`Sô``dG á``ã`©`Ñ`dG AÉ``°` †` YCG ø``e
¥ôØdG Qhôe Iô≤a AÉæKCG »HÉYõdG Qƒ°üæe áæ£∏°ùdG
Ωó≤Jh á«°ù«FôdG á°üæŸG ΩÉ``eCG ádƒ£ÑdÉH ácQÉ°ûŸG
ÖîàæŸG ô``jó``e ÊÉ``ª` μ` ◊G ó``°` TGQ ΩRÓ`` `ŸG Ò``°`ù`ŸG
»°SQÉØdG Oƒ``©` °` S Ö``YÓ``dG ó``LGƒ``à` Hh ,…ô``μ` °` ù` ©` dG
.…ôμ°ù©dG ÉæÑîàæe »ÑY’ øY Óã‡
±ô°ûŸG …ôHÉ÷G »∏Y øH ódÉN Ωó≤ŸG çó–h
:∫Éb å«M ,ìÉààa’G πØM ∫ƒM ÖîàæŸG ≈∏Y ΩÉ©dG
¿Éc ¬qfCÉH ìÉààa’G πØM õ«“h ,Gó«L ¿Éc º«¶æàdG{
k
äGô≤ØdG º¶©e äƒàMGh ,¬JGô≤a Ö∏ZCG ‘ É£°ùÑe
,ÊÉ`` é` `«` `HQPC’G çGÎ`` dÉ`` H ¢`` UÉ`` ÿG QÉ`` ` `WE’G ≈``∏` Y
áeÉY Iò``Ñ` f ≈``£` YCGh ó``«`L ƒ``g π``Ø`ë`∏`d »``ª`«`«`≤`Jh
É¡¡LGƒj »àdG äÉHƒ©°üdG RôHCG øY ÉeCq G ,zádƒ£Ñ∏d
±ô°ûŸG Ωó``≤`ŸG ÜÉ``LCÉ`a ,…ôμ°ù©dG ÉæÑîàæe áã©H
‘ äÉHƒ©°üdG ¢üî∏àJ z:∫Ébh ÖîàæŸG ≈∏Y ΩÉ©dG
π°UGƒàdG ‘ ÊÉ©fh ,á¨∏dGh π°UGƒàdG ɪg øjôeCG
¢†©ÑdG çó``ë`à`j ’ å``«`M ,¿É``é` ∏` dG ∞``∏`à`fl ™``e
Òãc ‘ ÉæμHôj Gò``gh ,Gkó` «` L á``jõ``«`∏`‚E’G á¨∏dÉH
,¿B’G ¤EG ≥FGƒ©dG ÈcCG óMCG √ÈàYGh ,¿É«MC’G øe
¬«∏Y Ö∏¨àf ¿CÉ` H â``bƒ``dG ¢ùØf ‘ ∫hÉ``ë`f Éææμdh
.zá°UÉÿG ÉæÑ«dÉ°SCÉHh ÚªLΟG ᣰSGƒH
ádƒ£ÑH ∫hC’G √Rƒ``a ¿Éé«HQPCG Öîàæe ≥≤Mh
√Ò¶f ≈∏Y ¬bƒØJ Ö≤Y …ôμ°ù©dG Ωõ«°ùdG ¢SCÉc
á«YÉHôH á``«` MÉ``à` à` a’G IGQÉ`` Ñ` `ŸG ‘ ‹É`` e Ö``î`à`æ`e
¤hC’G á``dƒ``÷G äÉ``jQÉ``Ñ` e ø``ª`°`V ∂`` dPh ,á``Ø`«`¶`f
»Ñîàæe É``°``k†`jCG º°†J »``à` dGh ¤hC’G áYƒªéª∏d
AÉ°ùe ɪ¡JGQÉÑe É°VÉN ó``b »``à`dGh Gó``æ`ch ¥Gô``©`dG
.ôNCÉàe âbh ‘ ¢ùeCG

Éek ó≤e ,Qƒ``°`†`◊É``H √Qhó`` H Ö``MQ å«M zΩõ``«`°`ù`dG{
¿É``é` «` HQPCG á``jQƒ``¡` ª` L ¢``ù` «` Fô``d π`` jõ`` ÷G √ô``μ` °` T
‘ IÒÑμdG ÉgOƒ¡L øY ádƒ£Ñ∏d ᪶æŸG áæé∏dGh
‘ ≥«aƒàdG º¡d É«k æªàeh ,»ŸÉ©dG çó◊G áaÉ°†à°SG
¬°ùØf âbƒdG ‘ Gkó«°ûe ,ìÉ‚ πμHh ádƒ£ÑdG IQGOEG
áaÉ°†à°SG ‘ í‚ ób …òdGh ¿Éé«HQPCG ájQƒ¡ªéH
,á«°VÉŸG á∏«∏≤dG äGƒæ°ùdG ∫Ó``N á«ŸÉY ä’ƒ``£`H
áª∏c ÊÉ`` é` `«` `HQP’G ´É`` aó`` dG ô`` `jRh ≈``≤` dCG É``gó``©` H
CGóH å«M ,ádƒ£Ñ∏d ᪶æŸG áæé∏dG øY áHÉ«ædÉH
É©«ªL ºμH ÖMôf z:∫Éb å«M ,Ö«MÎdÉH ¬àª∏c
á«fÉé«HQP’G áeƒμ◊G â∏ªYh ,ƒcÉH ᪰UÉ©dG ‘
áaÉ°†à°S’G ≥`` M É``¡` d äó``æ` °` SCG ¿CG ò``æ` e Ió`` gÉ`` L
áaÉc AGôLEÉH ¿Éé∏dG ™«ªL â``HCGO å«M ,ádƒ£Ñ∏d
¥OÉæØdGh á«°VÉjôdG ÖYÓŸG á«MÉf øe äÉÑ«JÎdG
™«ªL π``∏`μ`J ¿CÉ` ` H ≈``æ` ª` à` fh ,Ö``jQó``à` dG Ö``YÓ``eh
ɪc áaô°ûŸG IQƒ°üdÉH êôîf ¿CGh ìÉéædÉH Oƒ¡÷G
ÉæàaÉ°†à°SG ∫ÓN øe ¿Éé«HQPCG ‘ ɪk FGO ÉgÉfó¡Y
IÎØdG ‘ á«dhódGh ᫪«∏bE’G ä’ƒ£ÑdG øe Oó©d
.zá«°VÉŸG
º∏Yh Ωõ``«`°`ù`dG º``∏`Y ™``aQ º``°`SGô``e äCGó`` H É``gó``©`H
á«æa ¢VhôY Ió``Y É¡Ñ≤©«d ,¿É``é`«`HQPCG ájQƒ¡ªL
≈≤«°SƒŸÉH É``Hk ƒ``ë`°`ü`e ÊÉ``é` «` HQPC’G çGÎ`` dG ø``e
Ú«fóŸG ø``e Ò``gÉ``ª` ÷G â``∏` YÉ``Ø` Jh ,á``jô``μ` °` ù` ©` dG
q »àdG ¢Vhô©dÉH Újôμ°ù©dGh
∫ÓN É¡Áó≤J ”
π㇠∫ƒ`` `NO AÉ`` æ` `KCG É``°` Uƒ``°` ü` N ,ìÉ`` à` `à` `a’G π``Ø` M
,z¿Éé«HQPCG{ ºgOÓH Öîàæe Gójó–h äÉÑîàæŸG
øjòdGh Ú«fÉé«HQP’G Ú«fÉæØdG ™e Gƒ∏YÉØJ ɪc
øY á``«`æ`Wƒ``dG á``«`FÉ``æ`¨`dG äÓ``°`Uƒ``dG ¢†©H Gƒ``eó``b
.¿Éé«HQPCG
áã©H Ö``fÉ``L ø`` e ìÉ``à` à` a’G π``Ø` M ô``°` †` M ó`` bh

»FÉ«ë«dG ¿ÉØ∏N êq R ,IÒNC’G ≥FÉbódG ‘h .ó«©°S
ÓjóH ó``jó``M ó``ª` MCG Ö``YÓ``dÉ``H É``æ`Ñ`î`à`æ`e ÜQó`` e
É¡°SÉØfCG IGQÉ``Ñ`ŸG ßØ∏J ¿CG πÑbh ,¢``û`jhQO ᩪ÷
äƒμàc ó``ª`M ó``ª`fi Ö``YÓ``dG ´É``£`à`°`SG ,IÒ`` `NC’G
IôμdG Ö©d ¿CG ó©H ÉæÑîàæŸ ™HGôdG ±ó¡dG áaÉ°VEG
k
Égó©Hh ,ÊÉ``ŸC’G ¢``SQÉ``◊G Ωó≤J Ó¨à°ùe É£bÉ°S
≈¡æj ¿CG ’EG ‹ÉÑ≤ŸG õjõ©dGóÑY ≈``HCG ,Úà≤«bóH
OôØfG ¿CG ó©H ¢ùeÉÿG ±ó¡dG πé°ùe ƒgh IGQÉÑŸG
õjÉa ≥dCÉJ ɪc .¢SQÉ◊G ÚÁ ≈∏Y ájƒb Iôc Oó°Sh
Iô£ÿG äGôμdG øe áYƒª› OÉ©HEG ‘ …ó«°TôdG
¢ü«∏≤J Gkó`gÉ``L ∫hÉ``M …ò``dGh ÊÉ`` ŸC’G Öîàæª∏d
‘ …ó«°TôdG ≥dCÉJ º¡Jɪég ™«ªL q¿CG ’EG ,¥QÉØdG
.ÉgOÉ©HEG
ìÉààa’G π``Ø` M zÉ`` æ` `jQG É`` ` ÷GO{ OÉ``à` °` SG ó``¡` °` Th
»àdGh …ôμ°ù©dG Ωõ«°ùdG ¢SCÉc ádƒ£Ñd »ª°SôdG
ô¡°ûdG øe ô°ûY ™HGôdG ájɨd ¿Éé«HQPCG É¡Ø«°†à°ùJ
´ÉaódG ôjRh Qƒ°†ëH ,∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe ,…QÉ``÷G
äÉ«°üî°ûdG øe OóYh ,∞««HCG ôØ°S ÊÉé«HQPC’G
.ácQÉ°ûŸG ∫hódG »∏ã‡h á«°VÉjôdG
äGô≤ØdG øe GOk óY ìÉààa’G πØM øª°†J å«Mh
É¡Ñ≤YCG ,¿Éé«HQPC’ »æWƒdG ΩÓ°ùdÉH äCGóH »àdGh
ácQÉ°ûŸG ¥ô``Ø` dG ºq ` `K ø`` eh ΩÉ``μ` ◊G á``æ` ÷ ∫ƒ`` `NO
ôFGõ÷G Öîàæe ∫ƒNóH äCGó``H »àdGh ,ádƒ£ÑdÉH
ɪ«a ,á``«`°`VÉ``ŸG áî°ùæ∏d Ö``≤`∏`dG π``eÉ``M ¬`` fq CG ¿ƒ``c
ƒg …ôμ°ù©dG ÉæÑîàæe áã©H ∫ƒ``NO Ö``«`Jô``J ¿É``c
∫ƒNóH Iô≤ØdG ºààî«d ô°û©dG ådÉãdG Ö«JÎdG
§°Sh á``dƒ``£`Ñ`dG ∞«°†à°ùe ¿É``é` «` HQPCG Ö``î`à`æ`e
Égó©Hh ,ô°VÉ◊G Qƒ¡ª÷G πÑb øe QÉM ≥«Ø°üJ
‹hódG OÉ``–’G ¢ù«FQ ƒÑdÉe ÉHÉμdÉc óªM ≈≤dCG
ájôμ°ù©dG á°VÉjô∏d ‹hódG ¢ù∏éŸG áª∏c Ωõ«°ù∏d

»°Tƒ∏ÑdG ∫OÉY (ájDhôdG óaƒe) -¿Éé«HQPCG
ÊÉÑ∏μdG ó«©°S /ôjƒ°üJ
√Ò¶f Ωó≤dG Iôμd …ôμ°ù©dG ÉæÑîàæe í°ùàcG
√Ò¶f ≈∏Y RƒØdG ‘ í‚ ¿CG ó©H ÊÉŸC’G ÖîàæŸG
∫ÓN ∂``dPh ,áØ«¶f á«°SɪîH ÊÉ``ŸC’G ÖîàæŸG
øª°V ÉaÉ°T OÉà°SÉH ¢``ù`eCG AÉ°ùe Ú≤jôØdG AÉ``≤`d
.äÉYƒªéŸG QhO øe ¤hC’G ádƒ÷G äÉjQÉÑe
AÉ°†eEÉH …ô``μ`°`ù`©`dG ÉæÑîàæe ±Gó`` `gCG äAÉ`` Lh
ᩪLh äƒμàc óªM óªfih ™«HQ ø°ùM ÚÑYÓdG
.‹ÉÑ≤ŸG õjõ©dG óÑYh äƒμàc óªM óªfih ¢ûjhQO
¬à«∏°†aCG ¢``Vô``a ø``e …ôμ°ù©dG ÉæÑîàæe í``‚h
∫ƒ°UƒdG ø``e ´É``£`à`°`SG ¿CG ó``©`H ∫hC’G •ƒ``°`û`dG ‘
¿ÉeôgƒH ¢``SÉ``eƒ``J ÊÉ`` `ŸC’G ¢``SQÉ``◊G ≈``eô``e ¤EG
ídÉ°U º``°`TÉ``g É``gOÉ``b »``à` dG äÉ``ª`é`¡`dG ∫Ó`` N ø``e
É¡∏¨°ûj ¿É``c »àdG ≈檫dG á¡Ñ÷Gh ™«HQ ø°ùMh
,ÚKÓãdGh á°ùeÉÿG á≤«bódG ‘h .¢ûjhQO ᩪL
ÉæÑîàæe á«∏°†aCG áªLôJ øe ™«HQ ø°ùM ´É£à°SG
º∏°ùJ ¿CG ó©H ∫hC’G ±ó¡∏d ¬∏«é°ùàH …ôμ°ù©dG
™«HQ É¡∏ªμ«d ídÉ°U º°TÉg ¬∏«eR øe á«°VôY Iôc
‘h .…ôμ°ù©dG ÉæÑîàæŸ ∫hC’G ±ó¡dG GkRôfi ¬°SCGôH
…ôμ°ù©dG ÉæÑîàæe ƒÑY’ ßaÉM ,ÊÉãdG •ƒ°ûdG
ºLôJh ,Ö``©` ∏` ŸG ‘ º``gQÉ``°` û` à` fGh º``¡`à`«`∏`°`†`aCG ø``e
…ôμ°ù©dG ÉæÑîàæe ¥ƒ``Ø` J äƒ``μ`à`c ó``ª`M ó``ª`fi
ɪc ,Ú°ùªÿGh á``©`HGô``dG á≤«bódG ‘ ¿É``K ±ó¡H
øjÒ«¨J »FÉ«ë«dG ¿ÉØ∏N ÉæÑîàæe ÜQóe iôLCG
ídÉ°U øªMôdGóÑYh ‹ÉÑ≤ŸG õjõ©dGóÑY ∫ƒNóH
,‹GƒàdG ≈∏Y »°ùjƒ©dG ôHÉLh ídÉ°U º°TÉ¡d ÓjóH
ådÉãdG ±ó``¡` dG á``aÉ``°`VEG ‘ ¢``û` jhQO ᩪL í``‚h
º°SÉb ¬∏«eR øe á«æ«H Iôc º∏°ùJ ¿CG ó©H ÉæÑîàæŸ

ƒjó«ØdG ÈY êÓ©dÉH AÉÑWC’G ¢ü≤f ¬LGƒJ É«fÉ£jôH
äÉ«Ø°ûà°ùŸÉH πª©dG ô°üà≤j Ú``M ,´ƒ``Ñ`°`SC’G ájÉ¡f π£Y
…ÉZ ≈Ø°ûà°ùe ≥Ñ£«°Sh .ÚFóàÑŸG AÉÑWC’G ≈∏Y á«eƒμ◊G
øjòdG- ≈°VôŸG áÑbGôe á«æ≤J ¿óæd §°Sh ¢SÉeƒJ âfÉ°Sh
øY Ö«Ñ£àdG” º°SÉH áahô©ŸG -Iô£N ä’ÉM øe ¿ƒfÉ©j
AÉÑWC’G Úμªàd 샰VƒdG Iójó°T äGÒeÉc ΩGóîà°SÉH “ó©H
,ájõcôe º``μ`– á``aô``Z ø``e º¡àæjÉ©e ø``e Ú``jQÉ``°`û`à`°`S’G
»àdG πcÉ°ûŸG ¿CÉ`°`û`H Ú``÷É``©`ŸG AÉ``Ñ`WCÓ`d IQƒ``°`û`ŸG Ëó``≤`Jh
‘ Gò``g ≈°VôŸG áÑbGôe Ωɶf Ωóîà°ùj É«dÉMh .¢üî°ûJ
.IóëàŸG äÉj’ƒdÉH ≈Ø°ûà°ùe 300 øe ÌcCG

ä’ÉcƒdG -¿óæd
ÚHÉ°üŸG ≈°VôŸG áÑbGôà ɫfÉ£jôH ‘ AÉÑWC’G Ωƒ≤«°S
øe ƒ``jó``«` a á``∏` °` Uh È``Y º``¡`à`÷É``©`eh ,á``Lô``M ¢``VGô``YCÉ` H
∂dPh ,¢†jôŸG ™bƒe øY ∞∏àfl ¿Éμeh ô``NBG ≈Ø°ûà°ùe
äÉeóÿG áÄ«¡H Ú∏eÉ©dG Ú°ü°üîàŸG AÉÑWC’G ¢ü≤f ÖÑ°ùH
∫hCG ¿óæd äÉ«Ø°ûà°ùe ó``MCG …ôé«°Sh .á«æWƒdG á«ë°üdG
±ó¡H ,É«LƒdƒæμàdG √ò¡d É«fÉ£jôH ‘ É¡Yƒf øe áHôŒ
AÉæKCGh π``«`∏`dG äGÎ``a ‘ á«q ë°üdG á``jÉ``Yô``dG iƒà°ùe ™``aQ
info@alroya.info

IAÉ°VG
á«fÉÑ∏μdG º∏jƒ°S IõjÉa

ºYódG ºμ∏jÉL .. ∫ɪYC’G OGhQ
á©HÉàŸ âª«bCG »àdG πª©dG á≤∏M ≈∏Y ∫hC’G ¢ùeCG IógÉ°T âæc
∂dPh ,ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸG ᫪æJ Ihó``f äGQGô``b ò«ØæJ
ôjRh ,…ó«æ°ùdG »∏Y øH Oƒ©°ùe øH »∏Y QƒàcódG ‹É©e ájÉYôH
᫪æàd áeÉ©dG áÄ«¡dG IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ -áYÉæ°üdGh IQÉ``é`à`dG
‹É©ŸG ÜÉë°UCG øe OóY Qƒ°†ëHh ,ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸG
ò«ØæJ á©HÉàà ګ機Gh Ωƒª©dG …ôjóeh AÓcƒdG IOÉ©°ùdGh AGQRƒdG
AÉ°SDhôdGh ∫É``ª`YC’G OGhQh Ú«eÓYE’G øe ™ªLh ,Ihó``æ`dG äGQGô``b
AGƒLCG »JôcGòd OÉ``YCG ó¡°ûŸG Gò``g ..äÉcô°ûdG ¢†©Ñd Újò«ØæàdG
,»°VÉŸG ôjÉæj ô¡°T ‘ äÉflÉ°ûdG í«°ùH ⪫bCG »àdG IhóædG OÉ≤©fG
∫ɪYC’G OGhQh …OÉ©dG øWGƒŸGh ∞XƒŸGh ∫hDƒ°ùŸG É¡«a ≈≤àdG å«M
º©Øe ƒL ‘ ,§FÉ°Sh hCG õLGƒM ≈``fOCG ¿hO ,ó``MGh ¿Éμe ÜÉ``MQ ‘
»àdG πª©dG ¥GQhCG Éeh ,øWƒdG OÉ°üàbG √ÉŒ á«dhDƒ°ùŸGh •É°ûædÉH
q
¤EG áaÉ°VEG äÉ``¡`÷G ∞∏àfl Ú``Hh ø``e É¡°VGô©à°SGh É¡Áó≤J ”
øjô°VÉ◊G q¿CG ≈∏Y π«dO ’EG IóટGh áMƒàØŸG á«°TÉ≤ædG äÉ°ù∏÷G
.º¡ŸG …OÉ°üàb’G ´É£≤dG Gòg á«bôJ ≈∏Y ÚHOÉM GƒfÉc Ú©HÉàŸGh
Aƒ°†dG §«∏°ùàd äAÉL √Ó``YCG ÉgôcP âØ∏°SCG »àdG á≤∏◊G qøμdh
±ƒbƒdG ∫ÓN øe ∂``dPh ;á∏Ñ≤ŸG á∏Môª∏d OGó©à°S’G QOGƒ``H ≈∏Y
q Ée ≈∏Y
Ihóf äGQGô``b øe á«°VÉŸG ô¡°TCG á°ùªÿG ∫ÓN √RÉ``‚EG ”
q¿C
É¡æe AÉ¡àf’G ¢VÎØoj äGQGôb ∑Éæg G π«ª÷Gh .äÉflÉ°ûdG í«°S
q óbh ,ΩÉ©dG ájÉ¡f πÑb
Qô≤ŸG øeh ,ÉgóYƒe πÑb É¡æe %25 RÉ‚EG ”
.ô¡°TCG 6 πc πMGôŸG á©LGôe iôŒ ¿CG
OGhQ ΩÉ``eCG áMÉàŸG á«aÉØ°ûdG ∂∏J »gÉÑàfG óq °T Ée Ì``cCG ¿CG ÒZ
ºgÉjÉ°†b ìôW ‘ ÉaGó¡à°SG ÌcC’G áÄØdG ºgh ¿ƒæWGƒŸGh ∫ɪYC’G
ìô£dG øjÉÑàa ,Qƒ``°`†`◊G ΩÉ`` eCG º``¡`HQÉ``Œ á``cQÉ``°`û`eh º``¡`JÉ``jó``–h
QOÉÑàj Ée ìô£j πμdG ,Ö«›h πFÉ°S ÚH QGƒ``◊Gh ¢TÉ≤ædG óàeGh
‘h .Qó``°` U á``HÉ``MQh ,á``jq ô``M π``μ`H äÉ``°`TÉ``≤`fh á``∏`Ä`°`SCG ø``e ¬``æ` gP ¤EG
øH »∏Y /QƒàcódG ‹É©Ÿ áª∏c ™e óYƒe ≈∏Y ™«ª÷G ¿Éc ΩÉàÿG
¢ù∏› ¢ù«FQ -áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ôjRh ,…ó«æ°ùdG »∏Y øH Oƒ©°ùe
»YGQ ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸG ᫪æàd áeÉ©dG áÄ«¡dG IQGOEG
í°UÉædGh ó°TôŸG …õ«ØëàdG ¬Hƒ∏°SCÉH ¬JOÉ©c ÉgÉ≤dCG »àdGh ,áÑ°SÉæŸG
k
øe ójõŸG ƒëf Éek ób »°†ª∏d á«dÉ©dG º¡ªªg É°†¡æà°ùe
¬FÉæHC’
™«ª÷G πÑb øe ácQÉ°ûŸGh ,õ«q ªàdGh äGòdG ™æ°üd IôHÉãŸGh …óëàdG
πª©f Éæg øëf ...GQk GôμJ É¡dÉb ɪμa ,á«fɪ©dG ᫪æàdG IÒ°ùe ‘
ó÷G É¡°SÉ°SCG ,π``°`†`aCG á``Áô``c IÉ``«`Mh ¿É``ª`Y π``LCG ø``e Iô``°`SCÉ`c Éæ∏c
‹É©e ܃©°ûdG ≈æÑJ π©ØdÉH Gòμ¡a .IOGQE’Gh Ωõ``©`dGh ,OÉ¡àL’Gh
.QƒàcódG
äÉ°ù°SDƒŸG ™«ªL É¡dòÑJ »àdG Oƒ``¡`÷G ∂∏J ¢ùª∏f Éæ∏c Ωƒ``«`dGh
í«°ùH ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸG ᫪æJ Ihóf äGQGô``b ò«Øæàd
èeGôHh ádÓ°Uh §≤°ùe ‘ ∫ɪYCÓd õcGôe AÉ°ûfEÉc ,äÉflÉ°ûdG
Ö©∏j ¢UÉÿG ´É£≤dG q¿CG ÖfÉL ¤EG Gòg ,äÉéàæŸG ôjƒ£àH á°UÉN
ƒ‰h ,ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉYhô°ûŸG äGQOÉÑe ºYO ‘ GRk QÉ``H GQk hO
ÜÉÑ°ûdG ¢†©H q¿CG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ..∫É``ª`YC’G IOÉ``jQ áaÉ≤K ‘ í°VGh
ÖfÉL ¤EG Gò``g ,¢``UÉ``ÿG ¬Yhô°ûe ¬``jó``d íÑ°ü«d èFÉàædG πé©àj
äÉ°ù°SDƒe AÉ°ûfE’ áeƒμ◊G »ØXƒe Æôq ØàH á°UÉÿG §HGƒ°†dG OGóYEG
øe ≈¡àfG ób äÉ°übÉæŸG ¢ù∏› q¿CG π«ª÷Gh .ᣰSƒàeh IÒ¨°U
% 10`` dG áÑ°ùf ¢ü«°üîJ §HGƒ°Vh äÉ``«`dBG OɪàYGh §HGƒ°V ™°Vh
á°ù°SDƒe 40 ∑Éæg q¿EG å«M ,á«eƒμ◊G äÉjΰûŸGh äÉ°übÉæŸG øe
.áeó≤ŸG »æq ØdG ºYódG äÉeóN øe Ió«Øà°ùe ᣰSƒàeh IÒ¨°U
ɪ«°S’h ájò«ØæàdG äÉ«∏ª©dG AóÑd ÖbôJ ‘ ™«ª÷G ∫GR Ée øμdh
.ˆG ¿PEÉH πªLCG ΩOÉ≤dG q¿CÉH á≤K Éæ∏ch ..óaôdG ¥hóæ°U
...zøjôHÉãŸG ¿ÉªY OGhQ { ```d á°ùªg
QGƒ°ûe ∞°üàæe ‘ ÉædR É``e Éææμdh ...á``dhò``Ñ`ŸG ºcOƒ¡÷ á«q –
ìÉéædG
...ájÉ¡f ’ Ée ¤EG Iôªà°ùe ìÉéædG á∏MQ q¿CÉH á≤K Éæ∏c
...Ö°†æJ ød á∏°ù∏°S ...∫ɪYC’G OGhQ ìÉ‚ ¢ü°übh
faiza@alroya.info

!ÚNóàdG ™æŸ á≤WÉf ôFÉé°S
äÓcƒdG -¿óæd
∂dPh ,á≤WÉf ôFÉé°S Ö∏Y ôjƒ£J ≈∏Y ¿ƒ«fÉ£jôH ¿ƒãMÉH ∞μ©j
øY ´ÓbE’ÉH º¡YÉæbEGh ÚæNóŸG Ö«gÎd IôFGódG á∏ª◊G ‘ É¡cGô°TE’
á©eÉéH ¿ƒãMÉÑdG ≈Mƒà°SGh .á«ë°üdG ÉgôWÉfl ÖÑ°ùH IOÉ``©`dG √ò``g
Ö∏Y â∏©L »``à`dG ≠``Ñ`à`dG äÉ``cô``°`T ø``e Iô``μ`Ø`dG á``jó``æ`∏`à`μ`°`SC’G ≠æ«dÒà°S
Ée áaô©e ¿hó``jô``j º¡fEÉa ∂dòd .Úμ∏¡à°ùª∏d á«HPÉL Ì``cCG ôFÉé°ùdG
äÉcô°ûdG ó°V É¡dƒ©Øe …ODƒJ ¿CG øμÁ á¡HÉ°ûe äÉμ«àμJ ∫É``NOEG ¿Éc GPEG
‘ QGô``ª`à`°`S’G ø``e ’ó``H ,Ú``Nó``à`dG ø``Y ´Ó`` bE’G ≈∏Y Ú``æ`Nó``ŸG ™é°ûJh
≠ÑàdG áëaÉμe çÉëHCG õcôe ‘ ¿ƒãMÉÑdG ™æ°Uhh .ôFÉé°ùdG Ö∏Y AGô°T
πFÉ°SQ ≈∏Y ɪ¡æe IóMGh πc …ƒà– Úà≤WÉf ôFÉé°S »àÑ∏Y á©eÉ÷ÉH
øe ájôª©dG áÄØdÉH äÉHÉ°T ≈∏Y ɪgQÉÑàNÉH GƒeÉb ºK .á∏é°ùe ôjò–
.ÉeÉY 24 ≈àMh 16

www.alroya.info

Ω2013 ƒ«dƒj 4 ≥aGƒŸG `g 1434 ¿ÉÑ©°T øe 25 ¢ù«ªÿG
ô°ûædGh áaÉë°ü∏d ÉjDhôdG á°ù°SDƒe øY Qó°üJ
118 :…ójÈdG õeôdG - 343 Ü.¢U :äÓ°SGôŸG
¿ÉªY áæ£∏°S - §≤°ùe
24479889
:¢ùcÉa
24479888 :∞JÉg
ÊhÎμd’G ójÈdG

¿É````°†eQ ∫Gƒ``W ô```éØdG ¿GPBG ™```jòj »``fÉ£jÈdG ¿ƒ```jõØ«∏àdG
OÉ°TCGh .“Éfó∏Ñd ÒãμdG »£©J »``à`dG áª∏°ùŸG äÉ©ªàéª∏dh ¿ƒ«fÉ£jôH ¿ƒª∏°ùe ¢Vô©Jh .“çó◊G Gò``g á¶MÓe ¤EG
ÚjÓe áKÓK ‹GƒM πãÁ …òdG -É«fÉ£jôH »ª∏°ùe ¢ù∏› ÊÉ£jÈdG …ó``æ`÷G ¿Ó``LQ πàb ¿CG òæe á«eÉ≤àfG ∫É``ª`YC’
Gòg” Ók `FÉ``b á©HGôdG IÉæ≤dG É¡àæ∏YCG »àdG Iƒ£ÿÉH -º∏°ùe ‘ ¿Éà°ùfɨaCG Üô``M ‘ ∑QÉ``°`T …ò``dG (É``ek É``Y 25) »ÑéjQ ‹
¢ù«d á«°ù«FQ IÉæb ≈∏Y √ôjó≤Jh Úª∏°ùŸG ió``d ójôa ô¡°T .»°VÉŸG ƒjÉe ‘ ¿óæd ‘ ¢ûàjƒdhh áæμK êQÉ``N QÉ¡ædG í°Vh
πeCÉf øμd øeÉ°†àdGh Aɪàf’G ø``Y È©j É``jk õ``eQ kÉÄ«°T §≤a ΩÓ°SE’ÉH ójóæà∏d äGôgɶe á∏°ù∏°S â©bh Ú◊G ∂dP òæeh
.“Úª∏°ùŸGh ΩÓ°SEÓd á«©bGh ÌcCG IQƒ°U º°SQ ‘ óYÉ°ùj ¿CG ±ƒÿG IôgɶH ±ô©j Ée ™aGóH äɪé¡dG ‘ IOÉ``jR âKóMh
π°UGƒà∏d ÎjƒJ ™bƒe ≈∏Y äGójô¨J ¢UÉî°TC’G äÉÄe ô°ûfh ‘ ó``ª`©`à`e ¬``fCÉ` H ¬``Ñ`à`°`û`j ≥``jô``M ∂`` dP ‘ É``à ΩÓ`` °` `SE’G ø``e
Iƒ£ÿG √ò``g º¡°†©H ó``jCGh º``¡`FGQBG øY ÒÑ©à∏d »YɪàL’G ÊÉ£jÈdG AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ∞°Uhh .¿óæd ‘ »eÓ°SEG õcôe
.“IóëàŸG áμ∏ªŸG áª∏°SCG” √hÈàYG Ée GƒªLÉg øjôNBG øμd ΩÓ°SEÓd áfÉ«N” ¬fCÉH »ÑéjQ ≈∏Y Ωƒé¡dG ¿hÒeÉc ó«ØjO

Òcòàd ¿É°†eQ ‘ Ωƒj ∫hCG ‘ äGôe ™HQCG É¡›GôH -äÉ«∏bC’G
áaƒdCÉe IOÉe á«ë«°ùŸG èeGÈdGh .¿GPB’ÉH Úª∏°ùŸG øjógÉ°ûŸG
¿CG º``ZQ á«fÉ£jÈdG áeÉ©dG ¿ƒjõØ«∏àdG äGƒ``æ`bh á``YGPE’G ‘
‘ á«©FÉbƒdG èeGÈdG ôjóe ‹ ∞dGQ ∫Ébh .™LGÎj ÉgQƒ¡ªL
õ«cÎd OÉ≤àfÓd ¢Vô©àà°S IÉæ≤dG ¿CG ™bƒàj ¬fq EG á©HGôdG IÉæ≤dG
AÉ£YEG π``eCÉ`j ¬``fq CG ±É``°`VCG ¬æμd .á«∏bCÓd á``fÉ``jO ≈∏Y √É``Ñ`à`f’G
.¿ƒfÉ≤dÉH ¿ƒ``eõ``à`∏`j ø``‡ áª∏°ùŸG á``«`∏`bC’G Qƒ``¡`ª`÷ äƒ``°`U
Ahóg äɶ◊ ¤EG Úª∏°ùŸG ™aój IÓ°üdG ¿GPBG” ¿É«H ‘ ∫Ébh
k G âØ∏j ¿CG πeCÉf øμd IOÉÑ©∏d
øjôNB’G øjógÉ°ûŸG √ÉÑàfG É°†jC

RÎjhQ -¿óæd
∫GƒW ôéØdG ¿GPBG á«fÉ£jôH á«fƒjõØ«∏J á£fi ™jòà°S
â¡LGh »àdG áª∏°ùŸG á«∏bCÓd 䃰U AÉ``£`YE’ ¿É°†eQ ô¡°T
.¿óæd ´QGƒ°T óMCG ‘ …óæL πà≤e òæe áÑ°VÉZ π©a OhOQ
‘ á«°ù«FQ IÉæb ∫hCG ¿ƒμà°S É``¡`fq CG á©HGôdG IÉæ≤dG âæ∏YCGh
AGóàHG Ωƒ``j π``c ìÉÑ°U ø``e áãdÉãdG ‘ ¿GPB’G ™jòJ É«fÉ£jôH
™£≤à°Sh .¿É°†eQ ô¡°T ió``e ≈∏Yh ƒ«dƒj øe ™°SÉàdG øe
Qƒ¡ªL ΩɪàgG Üò÷ âÄ°ûfCG áeÉY IÉæb »gh -á©HGôdG IÉæ≤dG

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful