ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ªI TURISMULUI ADMINISTRAÞIA NAÞIONALÃ A DRUMURILOR

CAIETE DE SARCINI GENERALE COMUNE LUCRÃRILOR DE DRUMURI

RECICLAREA LA RECE A ÎMBRÃCÃMINÞILOR RUTIERE BITUMINOASE

SC IPTANA-SA

2

MARTIE 2004

3

CAIET DE SARCINI GENERALE

RECICLAREA LA RECE A ÎMBRÃCÃMINÞILOR RUTIERE BITUMINOASE

CUPRINS pag. GENERALITÃÞI ART.1. OBIECT, DEFINIÞII ART.2. DOMENIU DE APLICARE ART.3. PREVEDERI GENERALE CAP.I. NATURA ªI CALITATEA MATERIALELOR ART.4. MATERIALE ART.5. CONTROLUL CALITÃÞII MATERIALELOR ÎNAINTE DE RECICLARE (AMESTECARE) CAP.II. MODUL DE PREPARARE A MIXTURII ASFALTICE RECICLATE ART.6. TEHNOLOGIA DE RECICLARE LA RECE ART.7. UTILAJE NECESARE 8 CAP.III. EXECUÞIA ÎMBRÃCÃMINTEI RUTIERE BITUMINOASE RECICLATÃ LA RECE ART.8. LUCRÃRI PREGÃTITOARE ART.9. LUCRÃRI DE RECICLARE LA RECE ART.10. EXECUÞIA ÎMBRÃCÃMINTEI RECICLATE 13 ART.11. CONTROLUL PUNERII ÎN OPERÃ 14 4 4 4 4 5 5 6

8 8

9 9 13

14. CONDIÞII TEHNICE DE CALITATE A ÎMBRÃCÃMINTEI BITUMINOASE RECICLATÃ LA RECE ART.V. VERIFICAREA ÎMBRÃCÃMINTEI RECICLATE ART.13.12. RECEPÞIA LUCRÃRILOR ART. CAP. RECEPÞIA PRELIMINARÃ ART.REFERINÞE NORMATIVE 15 15 15 17 17 17 18 . RECEPÞIA FINALÃ ANEXÃ .4 pag.IV. ELEMENTE GEOMETRICE ªI ABATERI LIMITÃ CAP.15.

Antreprenorul este obligat sã efectueze la cererea Inginerului verificãri suplimentare faþã de prevederile prezentului caiet de sarcini. aºternerea ºi compactarea mixturii reciclate rezultate. 3. ART. DEFINIÞII 1.1.2. cu adaos de lianþi bituminoºi (emulsie bituminoasã) ºi lianþi hidraulici (ciment). Antreprenorul este obligat sã asigure mãsurile organizatorice ºi tehnologice corespunzãtoare pentru respectarea strictã a prevederilor prezentului caiet de sarcini. degradate. Prezentul caiet de sarcini conþine condiþiile de executare ºi recepþie a îmbrãcãminþilor rutiere bituminoase reciclate la rece. 1. OBIECT.5 GENERALITÃÞI ART. . 3.3. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat. efectuarea tuturor încercãrilor ºi determinãrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. completarea cu agregate naturale ºi lianþi de aport.1.3. ART. cu ajutorul unor utilaje speciale.1. cu sau fãrã adaos de agregate naturale. Reciclarea la rece constã în utilizarea integralã a materialului rezultat din frezarea îmbrãcãmintei rutiere bituminoase existente. prevãzute în Normativul AND 532-1997.2. întreþinerii ºi consolidãrii structurilor rutiere cu o stare tehnicã corespunzãtoare ºi se aplicã pe drumuri de clasa tehnicã II-V ºi pe strãzi de categoria tehnicã II-IV cu îmbrãcãminte bituminoasã. DOMENIU DE APLICARE Reciclarea la rece este destinatã ranforsãrii. PREVEDERI GENERALE 3. omogenizarea.2.

6 3. . Inginerul va dispune întreruperea execuþiei lucrãrilor ºi luarea mãsurilor care se impun. În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini.4.

nisip natural. MATERIALE La reciclarea la rece a îmbrãcãminþilor rutiere bituminoase se folosesc urmãtoarele materiale: 4. Reciclarea la rece a îmbrãcãmintei rutiere se executã în perioada 15 aprilie .straturi rutiere bituminoase foarte subþiri.bitumul existent în îmbrãcãmintea rutierã. conform SR 667. 4.6. sort 0-4. în funcþie de volumul traficului: .1. . . Lianþi . . nou-stabilite prin calculul de dimensionare.ciment. sort 0-4.2.tratament biruminos. cu condiþia ca temperatura atmosfericã sã fie de minimum 5oC. b) cele rezultate din frezarea îmbrãcãmintei rutiere degradate. conform SR 667. Agregatele naturale care se utilizeazã sunt: a) cele adãugate. conform SR 662. executate la rece (slurry-seal).covor asfaltic. sort 4-8.cribluri. care sunt: . conform SR 388:1995.5.30 septembie. . 8-16 ºi 16-25.straturi bituminoase în funcþie de capacitatea portantã necesarã a structurii rutiere. .nisip de concasaj.4. . Îmbrãcãmintea rutierã reciclatã la rece se va acoperi printr-unul dintre procedeele urmãtoare. CAPITOLUL I NATURA ªI CALITATEA MATERIALELOR ART.7 3. 3. .

preparatã cu bitum pur. în cazuri justificate din punct de vedere tehnic ºi economic. sau cu bitum modificat cu polimeri de tip elastomeri termoplastici liniari.emulsia bituminoasã cationicã.8 . .

Caracteristici crt. Verificarea agregatelor 5. conform STAS 1342-91. % 4 Adezivitate.1. Apa. Verificarea agregatelor rezultate din frezarea îmbrãcãmintei: a) umiditatea (STAS 1913/1).63 mm). % 2 Omogenitate (rest pe sita de 0. 1 Conþinut de bitum. b) granulozitatea (STAS 4606).1. dupã 7 zile (rest pe sita de 0.2.1. Tabel 1 Nr. % 5 Timpul de rupere *) Condiþii tehnice 60-65 maximum 0.3.5. astfel încât ruperea ei sã se producã dupã terminarea compactãrii 4.9 Condiþiile tehnice pe care trebuie sã le îndeplineascã emulsia bituminoasã sunt prezentate în tabelul 1. ART. c) conþinutul de bitum (STAS 1338/2). 5. % 3 Stabilitate la stocare.5 maximum 0.5 minimum 90 *) Metoda de determinare STAS 8877 STAS 8877 STAS 8877 STAS 10969/3 Se va folosi un tip de emulsie bituminoasã. Verificãrile ºi determinãrile se executã de laboratorul ºantierului ºi constau în urmãtoarele: 5.63 mm). CONTROLUL CALITÃÞII MATERIALELOR ÎNAINTE DE RECICLARE (AMESTECARE) Materialele destinate reciclãrii la rece a îmbrãcãminþilor rutiere bituminoase se verificã în conformitate cu prescripþiile din standardele respective ºi condiþiile arãtate la articolul 4 din prezentul caiet de sarcini. Verificarea calitãþii agregatelor adãugate se face în conformitate cu prescripþiile din standardele ºi reglementãrile .1.

dupã cum urmeazã: .10 specifice. menþionate la art. 5 pe fiecare lot aprovizionat.

Bitumul existent: penetraþia (STAS 42). argila (STAS 4606).11 a) Nisip (de concasaj si natural): natura mineralogicã (examinare vizualã). timpul de prizã (SR EN 196-3:1995/AC:1997). rezistenþa la îngheþ-dezgheþ (STAS 730).1 mm (STAS 730). conþinutul de fracþiuni sub 0.2.1. uzura cu maºina “Los Angeles” (STAS 730). b) Criblurã: 5. coeficientul de formã (STAS 730). 5.2.3. conþinutul de impuritãþi. granulozitatea (STAS 4606).2.2.2. conþinutul de impuritãþi (STAS 4606). fineþea (SR 227-2:1994). adezivitatea (STAS 10969/3). Ciment: . ductilitatea (SR 61:1997). granulozitatea (STAS 4606). conþinutul de bitum (STAS 8877). corpuri strãine (STAS 4606). Verificarea calitãþii lianþilor 5. coeficientul de activitate (STAS 730). timpul de rupere. Emulsia bituminoasã cationicã: 5. stabilitatea la stocare ºi transport (STAS 8877). natura mineralogicã (STAS 4606). omogenitatea (STAS 8877).

CAPITOLUL II MODUL DE PREPARARE A MIXTURII ASFALTICE RECICLATE ART. TEHNOLOGIA DE RECICLARE LA RECE Tehnologia de reciclare la rece a îmbrãcãmintei rutiere bituminoase cuprinde urmãtoarele faze: . 5. 7. Operaþiunile de frezare ºi reciclare a îmbrãcãmintei rutiere bituminoase se realizeazã cu maºina de reciclare.1.3.2.frezarea îmbrãcãmintei.2.3. .2.6.reciclarea îmbrãcãmintei.adãugarea agregatelor naturale/cimentului.. . 7.7. 5.2. maºina are în componenþã: .4.compactarea. trebuie sã aibã certificate de conformitate a calitãþii. . Materialele de la pct.aºternerea amestecului rezultat.mãrunþirea ºi amestecarea materialului rezultat din frezare. ºi 5. Pentru realizarea operaþiunilor de frezare ºi reciclare.3.adãugarea emulsiei ºi a apei. . . . Pentru adãugarea ºi rãspândirea agregatelor naturale este necesar un rãspânditor mecanic.12 5. UTILAJE NECESARE 7. 5. ART. Verificarea calitãþii apei conþinutul de impuritãþi organice ºi minerale (STAS 1342). .2.tambur de frezare cu sistem electronic de control al adâncimii de frezare.1.

C A P I T O L U L III EXECUÞIA ÎMBRÃCÃMINTEI RUTIERE BITUMINOASE RECICLATÃ LA RECE ART.malaxor. grosimea ºi numãrul straturilor bituminoase. .echipament automat pentru dozarea ºi pulverizarea emulsiei bituminoase ºi a apei. Înainte de începerea lucrãrilor propriu-zise de reciclare a îmbrãcãminþii bituminoase se vor efectua urmãtoarele determinãri preliminare: a) efectuarea de sondaje (minimum 4/km). grosimea stratului de bazã ºi de fundaþie.grinda repartizoare-finisoare. în punctele arãtate în figura 1 din Anexa la Normativul AND 532-1997. Datele de la punctele a2 ºi a3 sunt necesare pentru stabilirea adâncimii de frezare. minimum 3 la fiecare 500 m de drum. b) prelevarea probelor de frezare. cantitatea de material prelevat pentru fiecare probã fiind de 10-15 kg. LUCRÃRI PREGÃTITOARE 8. .1. ºi pe o lungime de aproximativ 2 m. aceste probe sunt necesare pentru determinarea granulozitãþii materialului frezat.13 . .8. pe baza cãreia se va stabili tipul ºi cantitatea (în procente) a agregatelor naturale ºi a conþinutului de liant care trebuie adãugat. alternativ (pe ambele benzi de circulaþie) care vor furniza urmãtoarele date: a1) a2) a3) dimensiunea maximã a granulei de agregate din straturile bituminoase ºi din stratul de bazã/fundaþie.

2.14 8. Stabilirea compoziþiei amestecului complex de reciclare se va efectua pe baza determinãrilor de laborator prevãzute în anexele Normativului AND 532-1997 care constau în: . .uscarea materialului frezat în etuvã la temperatura de 5060oC.

8. etc.1.15 . în funcþie de conþinutul de bitum gãsit). ciurului sau sitei. . 3. . tip bitum. din anexã).determinarea granulometriei materialului frezat.stabilirea vizualã a compoziþiei materialului frezat (tip agregat.stabilirea caracteristicilor de compactare.3. . are granulozitatea indicatã în tabel 2 ºi respectiv în figura 1. . Curba granulometricã a amestecului de agregate trebuie sã corespundã cu cea a unui strat de legaturã. care conform SR 174-1:2002.determinarea conþinutului de bitum. . Tabel 2 Marimea ochiului. .4. pentru mixturi asfaltice tip BAD25 BADPC25 BADPS25 90…100 73…90 42…61 28…45 20…35 14…32 .stabilirea miscibilitãþii emulsiei bituminoase cu suspensia apã-ciment (pct.stabilirea compoziþiei amestecului de agregate ºi liant (cantitatea de emulsie bituminoasã necesarã. La stabilirea compoziþiei amestecului de materiale se va þine seama de urmãtoarele: 8.).stabilirea granulozitãþii ºi a proporþiei de agregate care trebuie adãugate pentru obþinerea unei granulometrii a amestecului de agregate. .determinarea punctului de înmuiere a bitumului recuperat.3. conform SR EN 933-2 (mm) 25 16 8 4 2 1 Treceri prin ciur sau sitã în %.

63 0.1 10…30 5…20 2…7 .16 0.2 0.

17 .

2.4. Se vor realiza câte 4 corpuri de probã pentru fiecare dozaj stabilit.5.1. 8. 8.4. Dozajul de apã (inclusiv cea conþinutã de materialul frezat ºi cel adãugat. Conþinutul de emulsie bituminoasã este de 2.3.3. din care nisipul natural este în proporþie de maximum 50%.1. la care toleranþa este +5%. Proporþia de agregate naturale care trebuie adãugate pentru realizarea amestecului de agregate. 8.2.4. BADPC25 ºi BADPS25 se foloseºte nisip de concasare sau un amestec de nisip de concasaj cu nisip natural. Dozajul de ciment utilizat la reciclarea îmbrãcãmintei rutiere bituminoase este de 3.3. Se vor elabora 3 dozaje pentru confecþionarea corpurilor de probã. în conformitate cu pct.1.3.1. care dupã compactare vor fi supuse urmãtoarelor determinãri fizico-mecanice (care se vor face conform Anexei la Normativul AND 532-1997): . . La aceste betoane asfaltice trebuie sã se adauge minimum 2% filer.5%. se stabileºte în funcþie de granulozitatea agregatelor naturale frezate ºi cea a agregatelor naturale de adaos. 8.2. 8. variind procentul de emulsie bituminoasã.1. Stabilirea dozajelor de emulsie bituminoasã. 8.18 La betoanele asfaltice pentru stratul de legaturã. 8. Confecþionarea corpurilor de probã 8.4.5-4. tip BAD25. 8.1. apã ºi ciment se va realiza prin încercãri pe corpuri de probã.4.4.3.4. 8.5-5% (chiar dacã materialul frezat conþine o anumitã cantitate de bitum).3. apã ºi ciment. Prepararea amestecului de materiale pentru corpurile de probã se va face într-un malaxor. stabilitã prin determinarea umiditãþii în laborator) se stabileºte astfel încât raportul apã/ciment sã fie de 0.volumul de goluri.

cu urmãtoarele valori minime admisibile: • la 7 zile: 0.rezistenþa la întindere prin despicare.6 N/mm2 .19 . 0.4 N/mm2 • la 28 zile: .modulul de elasticitate.

cât ºi în cel al operaþiunilor ulterioare.2. se face cu snecul din faþa grinzii repartizoare-finisoare.3. 10.1.1. din saci distribuiþi peste agregatele naturale rãspândite pe suprafeþe bine delimitate. 9.10.2.20 ART.4. se fac atât în procesul de frezare propriu-zis. 9.9.3. amestecarea Mãrunþirea cu materialului materiale rezultat din cu frezare. . Frezarea îmbrãcãmintei rutiere bituminoase se realizeazã cu tamburul de frezare al maºinii de reciclare.2. pozat prin mãsurãtori topometrice. Repartizarea amestecului rezultat din malaxor. Reciclarea 9.1. Aºternerea ºi precompactarea amestecului de materiale la profilul stabilit se realizeazã cu grinda repartizoare-finisoare. ART. Frezarea 9. EXECUÞIA ÎMBRÃCÃMINTEI RECICLATE 10. Adâncimea de frezare este controlatã de un sistem electronic.4. 9.2.3. 8. astfel încât sã se respecte dozajul stabilit prin încercãrile de laborator. Adãugarea emulsiei bituminoase ºi a apei se face cu echipamentul automat de dozare ºi pulverizare al maºinii. pânã la aºternere. Adãugarea agregatelor naturale Cantitatea de agregate naturale adãugate este cea stabilitã prin determinãrile de laborator menþionate la pct. LUCRÃRI DE RECICLARE LA RECE 9.1. Adãugarea cimentului Adãugarea cimentului se face manual.4.2. 9. bituminoºi ºi/sau cu ciment. Se recomandã utilizarea palpatorului pe cablu. 9. lianþii agregatele adãugate.

3.21 10. Compactarea .

10. Compactoarele trebuie sã lucreze fãrã ºocuri pentru a se evita vãlurirea îmbrãcãmintei. . ..1. . iar în cazul în care se constatã la o probã cã granulozitatea nu corespunde cu cea stabilitã prin încercãrile de laborator fãcute pentru stabilirea compoziþiei amestecului de agregate.2. .3. Amestecarea materialelor ºi repartizarea amestecului: .verificarea rãspândirii agregatelor naturale de adaos.omogenitatea emulsiei bituminoase (la fiecare lot). CONTROLUL PUNERII ÎN OPERÃ În timpul reciclãrii îmbrãcãmintei rutiere bituminoase se vor efectua urmãtoarele verificãri: 11. 11. 10. ART.verificarea dozajului emulsiei bituminoase. conform pct.4.granulozitatea amestecului (o probã la 1. Operaþiunea de compactare se executã în lungul drumului.3. Viteza de lucru a compactorului este de 5-8 km/h.000 m 2.22 10.3. 8.compactor cu rulouri vibrator. Alegerea productivitãþii compactoarelor este determinatã de suprafaþa de compactare.5. Frezarea: . .11. 10.3.compactor pe pneuri cu sarcina pe roatã de minimum 5 t. .3. Compactarea va fi efectuatã cu: .1. determinarea se va face pe o probã la 500 m2).granulozitatea agregatelor naturale adãugate. astfel încât numãrul de treceri sã asigure gradul de compactare prescris. 10.3.umiditatea agregatelor naturale adãugate. . de la margine spre ax.dozajul de ciment.2.3.

12.23 . CAPITOLUL IV CONDIÞII TEHNICE DE CALITATE A ÎMBRÃCÃMINTEI RUTIERE BITUMINOASE RECICLATÃ LA RECE ART. Verificarea planeitãþii. conform pct.1. se va face o determinare la fiecare 500 m2.volumul de goluri ºi densitatea pe corpurile de probã. . Verificarea modulului de elasticitate. 12. VERIFICAREA ÎMBRÃCÃMINTEI RECICLATE La îmbrãcãmintea verificãri: 12.rezistenþa la întindere prin despicare (7 ºi 28 de zile) ºi modulul de elasticitate dinamic pe corpurile de probã. 3 determinãri pe zi. gradul de compactare este de minimum 95%. gradul de compactare este de 100%.1. .3. II1 din Anexa la Normativul AND 532-1997. Verificarea grosimii îmbrãcãmintei reciclate. Compactarea: verificarea modului de compactare.13. pentru cel puþin 95% din determinãrile efectuate.conþinutul de bitum (o probã la 500 m2).densitatea în stare uscatã a amestecului.3.4. Verificarea gradului de compactare. Mixtura asfalticã reciclatã se considerã compactatã dacã. iar pentru restul de 5%. . 11. se efectueazã cu dreptarul de 4 m lungime sau cu analizatorul de profil în lung (APL). ELEMENTE GEOMETRICE ªI ABATERI LIMITÃ 13.2. 12. 12. constã în efectuarea de sondaje (in situ). ART. Elemente geometrice reciclatã se vor efectua urmãtoarele .

24 13. Adâncimea pânã la care se frezeazã îmbrãcãmintea rutierã este limitatã de alcãtuirea sistemului rutier ºi de capacitatea maºinii de reciclare.1. .1.

.2. pentru apa utilizatã în procesul de reciclare sã poatã fi drenatã. .1.grad de compactare: 2% în maximum 10% din determinãri.2.1. .3. Abateri limitã 13. 13.conþinut de goluri: + 5%. 13. adâncimea pânã la care se face frezarea se stabileºte astfel încât sub stratul reciclat sã rãmânã material necoroziv. Lãþimea îmbrãcãmintei rutiere dupã reciclare se menþine de regulã cu cea a îmbrãcãminþii existente înainte de reciclare ºi trebuie sã corespundã prevederilor STAS 2900. în funcþie de tipul mixturii asfaltice. 13. 13.25 În funcþie de alcãtuirea sistemului rutier.2. Profilul longitudinal Declivitãþile maxime admise sunt conform SR 174/1.1. . Pe corpuri de probã: .2.20%.grosime: 10%.rezistenþa la întindere prin despicare la 7 ºi 28 de zile: . La îmbrãcãmintea reciclatã: . . profilul transversal se executã în conformitate cu STAS 863/1.planeitate: 1 cm/4 m.2. 13. Profilul transversal În aliniament profilul transversal se executã cu o singurã pantã.cota în profil transversal: + 2 cm. În curbe ºi în zonele aferente de amenajare.4.1.

Verificarea cotelor profilului longitudinal se face în axa drumului. RECEPÞIA FINALÃ Receptia finalã se face conform Regulamentului aprobat cu HGR 273/94. Verificarea grosimii se face conform pct.3. 14. RECEPÞIA PRELIMINARÃ 14. 5. 14. Recepþia preliminarã a lucrãrilor se va face la o lunã de la executarea lucrãrilor ºi se va efectua conform Regulamentului de recepþie a lucrãrilor de construcþii ºi instalaþii aferente acestora aprobat cu HG 273/94. 14. ºi pe probe ce se iau pentru verificarea calitãþii îmbrãcãmintei. în punctele de schimbare a declivitãþilor.15. 11. Evidenþa tuturor verificãrilor menþionate la art. pe toatã lungimea traseului.7.26 CAPITOLUL V RECEPÞIA LUCRÃRILOR ART. Perioada de verificare a comportãrii în exploatare a lucrãrilor definitive va fi de minimum 24 de luni de la data recepþiei preliminare. 14. .1.5. ART. iar cotele rigolelor.4.2.3. 14. La strãzi cota în ax se verifica în proportie de 20% din lungimea traseului. 12. 12 ºi 13 face parte din documentaþia de control al recepþiei preliminare. Verificarea uniformitãþii suprafeþei de rulare se face conform pct.4. Comisia de recepþie examineazã lucrãrile executate conform documentaþiei tehnice aprobate ºi documentaþiei de control întocmite în timpul executãrii.6. pe minimum 10% din lungimea traseului. 14. 12.14.

27 .

411/1112/2000 .Norme de prevenire ºi stingere a incendiilor ºi dotarea cu mijloace tehnice de stingere. . 775/1998 . .28 ANEXÃ CAIET DE SARCINI GENERALE RECICLAREA LA RECE A ÎMBRÃCÃMINÞILOR RUTIERE BITUMINOASE REFERINÞE NORMATIVE I.Norme generale de protecþia muncii. Ordinul MT nr.Norme metodologice privind condiþiile de publicat în MO 397/24. construirea ºi modernizarea drumurilor. 79/1998 Ordin MI nr. 43/1998 .Norme privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes naþional.2000 închidere a circulaþiei ºi de instruire a restricþiilor de circulaþie în vederea executãrii de lucrãri în zona drumului public ºi/sau pentru protejarea drumului. ACTE NORMATIVE Ordinul MT nr.08.Instrucþiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrãri de Ordin AND nr.Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice. .Norme tehnice privind proiectarea. 46/1998 Ordinul MT/MI nr.Norme privind exploatarea ºi întreþinerea drumurilor ºi podurilor. 45/1998 Ordinul MT nr. . NGPM/1996 NSPM nr. 116/1999 . .

reparare ºi exploatare a drumurilor ºi podurilor. .29 întreþinere.

Normativ privind reciclarea la rece a îmbrãcãminþilor rutiere. . Determinarea finaþii de mãcinare prin cernere pe proba de 100 g. Metode de încercare.Ciment Portland.Agregate naturale ºi piatrã prelucratã pentru lucrãri de drumuri. Condiþii tehnice de calitate. furnal SR EN 196-3:1995 + + SR EN 196-3:1995/AC:1997 SR 227-2:1994 SR 388:1995 SR 648:1996 SR 662:2002 . Condiþii tehnice de calitate. NORMATIVE TEHNICE AND 532-97 . Determinarea Determinarea -Lucrãri de drumuri.Cimenturi. .Zgurã granulatã de pentru industria cimentului.Lucrãri de drumuri. ductilitãþii. . Agregate naturale de balastierã. Îmbrãcãminþi bituminoase cilindrate executate la cald. Condiþii tehnice de calitate.Agregate naturale pentru lucrãri de cãi ferate ºi drumuri. SR 667:2001 STAS 730-89 . . III. penetraþiei. STANDARDE STAS 42-68 SR 61:1997 SR 174-1:2002 . .Bitumuri. Încercãri fizice. .Bitumuri. . Partea 3: Determinarea timpului de prizã ºi a stabilitãþii.Metode de încercãri ale cimenturilor.30 II.

Încercãri pe betoane. Încercãri pe betonul întãrit. Determinarea rezistenþelor mecanice.31 STAS 1275-88 . .

.Lucrãri de drumuri. Mixturi asfaltice ºi îmbrãcãminþi bituminoase executate la cald. Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la agregatele naturale. .32 STAS 1338/2-87 .Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidã pentru lucrãrile de drumuri. . Determinarea umiditãþii. Metoda de determinare cantitativã. Metode de încercare. Metode de determinare ºi încercare.Apã potabilã.Teren de fundare. .Lucrãri de drumuri. .Agregate naturale grele pentru mortare ºi betoane cu lianþi minerali. STAS 1342-91 STAS 1913/1-82 STAS 4606-80 STAS 8877-72 STAS 10.969/3-83 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful