ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΜΕΧΡΙ 31-12-2010

ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Άνδρες και γυναίκες

24 έτη και 6 μήνες
συντάξιμη υπηρεσία από
την οποία 15ετή
πραγματική

Γυναίκες οι οποίες έχουν τρία
τουλάχιστον παιδιά και άνδρες οι οποίοι
έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά και είναι
χήροι ή διαζευγμένοι και έχουν με
δικαστική απόφαση την επιμέλεια των
ανήλικων ή ανίκανων παιδιών (πρώτη
ασφάλιση έως την 31-12-1992)

20ετή πλήρη
πραγματική συντάξιμη
υπηρεσία

Γυναίκες οι οποίες έχουν ανήλικα ή
ενήλικα αλλά ανίκανα για κάθε
βιοποριστική εργασία παιδιά ή τρία
τουλάχιστον παιδιά (πρώτη ασφάλιση
μετά την 1-1-1993)
Γυναίκες έγγαμες ή χήρες με άγαμα
παιδιά ή διαζευγμένες με άγαμα παιδιά
ή άγαμες μητέρες με άγαμα παιδιά που
έχουν κατάταξη μέχρι 31-12-1982
Άνδρες με τη συμπλήρωση του 65ου
έτους και γυναίκες με τη συμπλήρωση
του 65ου έτους
Άνδρες και γυναίκες

ΑΚΟΥΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ

Άνδρες και γυναίκες

ΣΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Άνδρες και γυναίκες

ΛΟΓΩ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Άνδρες και γυναίκες (πρώτη ασφάλιση
μετά την 1-1-1993)

ΣΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΤΥΦΛΟΙ,
ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ Ή
ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ, ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ Β ΟΜΟΖΥΓΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Ή
ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ Ή
ΑΠΟ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Ή
ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ
ΝΕΦΡΟΥ, ΕΦΟΣΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67%

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

Άνδρες και γυναίκες

Άνδρες και γυναίκες

20ετή πλήρη πραγματική
συντάξιμη υπηρεσία
17 έτη 6
και μήνες πραγματική
συντάξιμη υπηρεσία
15ετή πλήρη πραγματική
συντάξιμη υπηρεσία
14 έτη και 6 μήνες
συντάξιμη υπηρεσία από
την οποία πλήρη 10ετή
πραγματική στρατιωτική
14 έτη και 6 μήνες
συντάξιμη υπηρεσία από
την οποία πλήρη 10ετή
πραγματική
4 έτη και 6 μήνες
πραγματική συντάξιμη
υπηρεσία
2 έτη και 3 μήνες
πραγματική συντάξιμη
υπηρεσία
Δεν απαιτείται η
συμπλήρωση ελάχιστου
χρόνου

15ετή πλήρη πραγματική
συντάξιμη υπηρεσία

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΑΠΟ 1-1-2011 ΜΕΧΡΙ 31-12-2014
ΑΙΤΙΑ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Άνδρες-γυναίκες

ΕΤΟΣ
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
(Συμπλήρωση των
24 ½ χρόνιων)
2011
2012
2013
2014

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΧΡΟΝΟΣ
1 ½ χρόνια
3 χρόνια
4 ½ χρόνια
6 χρόνια

ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΡΙΑ (3) ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ
ΑΙΤΙΑ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Άνδρες-γυναίκες
τρίτεκνοι-ες

Έτος
συμπλήρωσης
20ετίας
2011
2012
2012

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΧΡΟΝΟΣ
1 χρόνο
3 χρόνια
5 χρόνια

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ
ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Έτος συμπλήρωσης 18ετίας
2011
2012
2013
2014
Μετά το 2015

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΟΣ
1 ½ χρόνια
3 χρόνια
4 ½ χρόνια
6 χρόνια
25ετή πραγματική στρατιωτική
υπηρεσία

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ,
ΠΤΩΤΙΚΩΝ, ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΩΝ,
ΕΚΑΜ, ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Έτος συμπλήρωσης 20ετίας
2011
2012
2013
2014
Μετά το 2015

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΟΣ
1 χρόνο
2 χρόνια
3 χρόνια
4 χρόνια
25ετή πραγματική στρατιωτική
υπηρεσία