UNIT 1

FALSAFAH DAN SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM (1 KREDIT)

TAJUK 1: PENGENALAN DAN SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM 1.1 KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENGIKUT AL-QURAN DAN AL-SUNNAH.

Pendidikan dalam Islam mempunyai kedudukan yang suci dan penting sekali. Ia menjadi bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari Islam dan merupakan satu ibadat yang besar. Kedudukan dan kepentingan pendidikan itu amat jelas apabila kita meneliti ayat alQuran yang pertama diturunkan . Ia tidak dimulai dengan perintah yang berhubung perkara lain seperti ibadat, tetapi dimulakan degan perintah yang berhubung dengan pendidikan. Firman Allah s.w.t. pada ayat 1 – 5 surah al-Alaq: . ‫علم السنسن مسالم يعلم‬ . ‫ الذى علم بسالقلم‬. ‫ اقرأ وربك الذى الركرم‬. ‫ خلق السنسن من علق‬. ‫ك الذى خلق‬ َ‫ب ْأ‬ ِّ‫رك‬ َ‫م ْأ‬ ِ ‫س ر‬ ْ ‫بسا ب‬ ِ ‫أ ر‬ ْ ‫ر ب‬ َ‫ق ْأ‬ ْ ‫ا ب‬ 5 - 1 : ‫سورة العلق‬

“Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk), Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku; bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya”. (Tafsir Pimpinan al-Rahman Kepada Pengertian al-Quran) Islam tidak melihat pendidikan dari skop yang sempit. Ia tidak terbatas pada pendidikan duniawi semata-mata, tetapi meliputi dua lapangan iaitu dunia dan akhirat. Dalam hubungan ini, Abud (1985) menyatakan bahawa Islam telah membahagikan ilmu kepada dua kumpulan yang besar. Pertama ialah fardu ain yang dituntut ke atas setiap orang supaya mengetahui dan mempelajarinya dalam melaksanakan suruhan agama. Kedua, ilmu fardu kifayah iaitu ilmu yang mesti kepada individu tertentu seperti ilmu pertukangan, kemahiran, perniagaan, kedoktoran, ekoonomi, kimia, fizik, pembuatan senjata dan sebagainya. Walaubagaimanapun, ilmu yang kedua ini menjadi fardu ain apabila tiada seorang pun muslim dalam masyarakat itu yang mempelajarinya. Untuk menggambarkan pengertian Pendidikan Islam, dikemukakan beberapa definisi oleh para sarjana Islam. Antaranya adalah seperti berikut: 1. Khurshid Ahmad (1973) mendefinisikan pendidikan Islam sebagai satu latihan aqliah, jasmaniah dan ruhiyah bertujuan melahirkan manusia; laki-laki dan wanita. 2. Miqdad Yalchin (1977) mendefinisikan pendidikan Islam sebagai proses melaksanakan falsafah pendidikan Islam dan merealisasikan hasilnya dalam bidang pembinaan, pembentukan dan pemasyarakatan seseorang selaras dengan keperibadian yang digariskan oleh falsafah supaya sahsiah Islamiah dapat terbentuk dalam setiap tindak tanduk, tingkah laku dan sikap seseorang muslim, walau bila dan di mana sahaja berada.

1

3. Hassan Langgulung 1979 menegaskan, pendidikan dalam erti yang luas membawa erti merubah dan memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada setiap individu dalam masyarakat melalui berbagai-bagai proses. Proses pemindahan tersebut ialah pengajaran, latihan dan indoktrinasi. Pemindahan nilai-nilai melalui pengajaran ialah memindahkan pengetahuan dari seorang ke seorang dan latihan ialah membiasakan diri melakukan sesuatu pekerjaan bagi memperoleh kemahiran sementara proses indoktrinasi pula menjadikan seseorang dapat meniru apa yang dilakukan oleh orang lain. Ketiga-tiga proses tersebut berjalan serentak sama ada dalam masyarakat primitif atau moden. Matlamat Pendidikan Islam mengikut al Quran dan al Sunnah Setiap sistem pendidikan mempunyai matlamatnya. Sistem pendidikan bukan Islam menjurus kepada melahirkan warganegara yang baik, untuk mencapai matlamat tersebut adalah berbeza antara sesebuah negara dari segi falsafah dan kreteria tersendiri berasaskan latar belakang sejarah masyarakat, kebudayaan dan sempadan negara. Sejak akhir-akhir ini muncul pelbagai usaha daripada para penyelidik untuk menentukan matlamat am pendidikan sesuai dengan makna yang difahami daripada nas-nas al-Quran dan hadith dan daripada sejarah pemikiran dan pendidikan Islam. Matlamat pendidikan Islam adalah lebih luas dan syumul, ia bertujuan mewujudkan warganegara yang baik dan melahirkan insan saleh yang tidak mengenal batas masa, negeri, bangsa sebaliknya menuju kepada Allah dan alam akhirat. Bagi mencapai kepada insan saleh mestilah mempunyai sifat taqwa; firman Allah s.w.t. pada ayat 13 surah al-Hujurat: ‫إن أركرمكم عند ال أتقكم‬ “Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang lebih bertaqwa.” Manusia yang bertaqwa ialah orang yang sebenarnya mengabdikan diri kepada Allah s.w.t. seperti firman Allah s.w.t. pada ayat 56, surah al-Dhariyyat; ‫وما خلقت الجن والسنس إل ليعبدون‬ "Sesungguhnya tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadat kepada Ku" Ibadat yang dimaksudkan di sini ialah merangkumi setiap perbuatan, pemikiran dan perasaan yang pada keseluruhannya ditujukan untuk mencapai keredhaan Allah s.w.t. dengan menjaga sempadan yang diredhaiNya dan menjauhkan diri dari segala yang dimurkaiNya. Objek pendidikan ialah manusia. Ia merupakan makhluk yang mempunyai tiga unsur utama yang saling berkait antara satu dengan lain iaitu jasad, akal dan roh. Rajah berikut menunjukkan hubungkait di antara ketiga-tiga unsur tersebut;

2

Akal

Ruh

Jasad Rajah 1: Hubungan di antara jasad, ruh dan akal. Untuk menjaga kepentingan ketiga-tiga unsur tersebut, perlu diwujudkan aktiviti pendidikan. Tujuannya ialah untuk memberi kemahiran-kemahiran asas kepada individu sama ada lelaki atau pun perempuan. Oleh itu, segala usaha untuk membentuk watak manusia sebagai khalifah di bumi dianggap pendidikan menurut pandangan Islam. Kelayakan manusia sehingga dilantik menjadi khalifah adalah kerana ia mempunyai beberapa ciri istimewa seperti: i. ii. iii. iv. Fitrah : hakikat semula jadi manusia yang baik, bersih dari dosa. Roh: Unsur yang membezakannya dengan makhluk lain. Kebebasan kemahuan: dapat menerima dengan kemahuannya sendiri akan amanah yang tidak dapat dilaksanakan oleh makhluk-makhluk lain. Akal: Membolehkannya membuat pilihan betul atau salah.

. Prof. Dr. A. Athiyah al-Abrasyi menjelaskan matlamat pendidikan Islam seperti berikut: “Pendidikan hendaklah menyediakan seseorang itu sehingga ia dapat hidup dengan sempurna, bahagia, cintakan negara, kuat jasmaninya sempurna akhlaknya, teratur pendidikannya, halus dan murni perasaannya, cekap dalam kerjanya, bekerjasama dengan orang lain, baik bahasanya, tulisannya dan lisannya serta tangannya dapat membuat sesuatu pekerjaan itu dengan baik.’. Berdasarkan ungkapan di atas dapatlah disenaraikan matlamat pendidikan seperti berikut: i. ii. iii. iv. v. vi. Mempersiapkan warganegara yang baik. Membentuk manusia memiliki keperibadian yang unggul Membekalkan anak didik dengan ilmu pengetahuan Mendidik manusia ke arah kecemerlangan rohani dan jasmani Membentuk akhlak yang sempurna sebagai manusia yang ideal Kebolehan dan kecekapan dalam kerja supaya dapat hidup bahagia

Al-Imam al-Ghazali seorang ahli tasawuf menjelaskan matlamat pendidikan: “Untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan untuk memperolehi kedudukan, bermegah-megah dan berlumba-lumba.” Beliau menekankan matlamat pendidikan Islam yang paling utama ialah untuk membuang segala kejahilan diri sehingga individu tersebut dapat mengenali Pencipta dan matlamat ilmu yang sebenar membolehkan individu dapat bertaqarrub kepada Allah. Jadi, tujuan pendidikan yang selain daripada taqarrub ilallah adalah tidak tergolong ke dalam objektif pendidikan Islam.

3

Ibn Khaldun pula menekankan tujuan keilmuan Islam sebagai tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Katanya ada dua tujuan iaitu: i. Tujuan Keagamaan. Pendidikan mestilah membawa individu tersebut kepada mengenal Tuhannya, dapat beramal untuk akhirat dan dapat menunaikan hak-hak Allah yang menjadi kewajipan kepadanya. Tujuan Keilmuan. Iaitu membawa seseorang kepada kemahiran yang membolehkan individu tersebut untuk menghadapi kehidupan dunianya.

ii.

Apabila kita lihat keterangan di atas, jelas menunjukkan bahawa Ibnu Khaldun menjelaskan matlamat pendidikan adalah untuk menjaga kepentingan hidup di dunia dan di akhirat, dapat mengimbangkan kedua-duanya sebagai satu panduan hidup manusia. Ahmad Saleh Jamja'an dalam Naquib al-Attas (1984) mengungkapkan matlamat pendidikan Islam sebagai: “ The aim of Muslim education is the creation of the good and righteous man who worships Allah in the true sense of the term, builds up the structure of his earthly life “ Kita harus ingat bahawa Islam sebagai al-din yang merangkumi segala aspek penghidupan, kerana itu matlamat pendidikannya juga tentulah suatu yang ideal, iaitu untuk memperbaiki hidup di dunia mengikut tujuan hukum syarak. Ini kerana Islam itu sendiri bertujuan untuk menuju kepada kesempurnaan hidup. Mengikut Dr. Muhammad Fadhil al-Jamaly (1966) merumuskan matlamat pendidikan Islam seperti berikut: i. ii. iii. Memperkenalkan kepada manusia statusnya dikalangan makhluk dan tanggungjawab masing-masing dalam hidup mereka di dunia. Memperkenalkan kepada manusia tentang interaksinya dalam masyarakat dan tanggungjawab mereka d tengah-tengah sistem masyarakat manusia. Memperkenalkan manusia dengan makhluk (alam semester) dan membimbingnya untuk mencapai hikmah Allah dalam penciptaan alam semesta dan memungkinkan manusia menggunakannya. Mengajak manusia mengenali Tuhan pencipta alam dan mendorong untuk beribadah kepadanya.

iv.

Seorang sarjana pendidikan Islam Al-Butee menyenaraikan matlamat pendidikan Islam secara umumnya kepada tujuh matlamat berikut; i. Mendapat keredaan Allah dengan menjauhi kemurkaan dan siksaan Nya serta mengabdikan diri dengan keikhlasan keranaNya. Tujuan ini dianggap induk

4

daripada semua tujuan pendidikan Islam. Seperti firman Allah s.w.t. pada ayat 104 surah Al- Imran: ii. .‫ة يدعون الى الخير ويأمرون بسالمعروف وينهون عن المنكر‬ ٌ ‫ولتكن منكم أم‬ .‫وأولئك هم المفلحون‬ 104 : ‫سورة ال عمران‬ “dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, sesungguhnya merekalah orang-orang yang berjaya.” (Tafsir Pimpinan al-Rahman Kepada Pengertian al-Quran) ii. iii. iv. Meningkatkan taraf akhlak masyarakat berdasarkan agama yang diturunkan oleh Allah untuk membimbing manusia ke arah yang diredai olehNya. Memupuk rasa cinta kepada tanahair, diri sendiri dan masyarakat berdasarkan agama Islam untuk membimbing masyarakat ke arah yang diredai olehNya. Memupuk rasa cinta kepada tanahair, diri sendiri dan masyarakat berdasarkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. dan mengajar manusia akan nilai-nilai dan akhlak yang mulia, seperti firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 21: .‫لقد ركسان لكم فى رسول ال أسوة حسنة لمن ركسان يرجواال واليوم الخر وذركر ال ركثيرا‬ 21 :‫سورة الزحزاب‬ “ Demi sesungguhnya, adalah Rasulullah s.a.w. itu menjadi ikutan yang sebaikbaiknya, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik di hari akhirat, serta mengingati Allah di masa senang dan susah." v. vi. Mewujudkan ketenangan jiwa di samping memiliki aqidah yang teguh, penyerahan dan kepatuhan yang ikhlas semata-mata kepada Allah s.w.t. Memelihara bahasa Arab sebagai bahasa al-Quran dan sebagai wadah kebudayaan dan unsur-unsur kebudayaan Islam yang paling menonjol. Menyebarkan kesedaran agama yang sebenar dan menunjukkan hakikat Islam sebagai agama yang suci dan agong. Meneguhkan perpaduan rakyat untuk keamanan tanahair dengan menyatupadukan mereka dalam satu barisan melalui usaha-usaha menghapuskan perselisihan, bergabung dan bekerjasama dalam melaksanakan prinsip-prinsip dan kepercayaan Islam yang terkandung dalam al-Quran dan alSunnah. Seperti firman Allah s.w.t. pada ayat 13 surah al-Hujarat: ,‫يآيهسا النساس إسنسا خلقنكم من ذركر وأسنثى وجعلنكم شعوبسا وقبسائل لتعسارفوا‬ . ‫إن أركرمكم عند ال أتقكم إن ال عليم خبير‬ 13 :‫سورة الحزاب‬ “Wahai manusia sesungguhnya kami ciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbagai bangsa dan berpuak-puak supaya kamu

vii.

5

Seorang lelaki adalah pemimpin. Sila rujuk ayat 97 surah al. dalam hadith yang bermaksud: “Setiap seorang daripada kamu adalah pemimpin.t. sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah s. Orang yang beriman dan beramal soleh telah dijanjikan oleh Allah s. matlamat pendidikan Islam mempunyai empat halatuju iaitu: i. iv. Melahirkan anggota masyarakat dan warganegara yang sempurna. negara dan agama kerana Allah s. Mengembangkan bakat intelektual secara bebas dan demokrasi kepada kadar yang paling maksimum.Nahl. kemakmuran dan kesejahteraan manusia sejagat. Melahirkan insan kamil yang beriman. ialah orang yang lebih bertaqwa. keluarga.w.a. orang yang lebih dewasa dan menjamin kebebasan beragama dikalangan orang yang bukan Islam. maka ia adalah bertanggungjawab terhadap harta tersebut. Manakala seorang perempuan itu pula adalah pemimpin dan ia bertanggungjawab terhadap ahli rumahnya.w. Manakala Langgulung: Hassan (1986) menyatakan tujuan pendidikan Islam yang telah disenaraikan sama ada pada peringkat matlamat akhir. ibu bapa. Ini semua berdasarkan bimbingan wahyu untuk mencetuskan manusia dan menguasai alam ini untuk kebahagian.t. Gemar kepada amal ibadat khusus yang berpusat di masjid." iii. maka ia bertanggungjawab ke atas rakyat. masyarakat. Menanamkan semangat cintakan Allah agar dapat melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan segala laranganNya. anda akan dapati dalam konteks terkini. Tiaptiap orang daripada kamu adalah pemimpin dan bertanggungjawab terhadap pimpinannya.berkenalan antara satu dengan lain. Menghormati ulamak.w. berakhlak mulia dan bertanggung jawab kepada diri.t.t. dengan kejayaan di dunia dan di akhirat. telah diungkapkan ke dalam bahasa dan istilah moden dan dapat dilaksanakan dalam bilik darjah dan konteks persekolahan. bertaqwa dan beramal soleh. Sesungguhnya Allah amat mengetahui lagi amat mendalam pengetahuanNya” (Tafsir Pimpinan al-Rahman Kepada Pengertian al-Quran) Setelah anda meneliti matlamat pendidikan Islam seperti yang dibincangkan di atas. 6 . Patuh serta menyerah diri kepada Allah s.w. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah s. suaminya dan anaknya. ii. Orang gaji adalah penjaga harta bendanya. matlamat am atau matlamat khas. Pemerintah adalah pemimpin.w. Tiap-tiap kamu bertanggungjawab ke atas pimpinannya. maka ia bertanggungjawab terhadap ahli keluarganya.

jasmani dan rohani. keturunan dan kebudayaan sesuatu bangsa. Selain itu. berbeza dengan bahan-bahan yang diberikan dalam pendidikan lain yang menjurus untuk peningkatan aqal dan fizikal semata-mata. 7 . pendidikan Islam juga membina dan melatih diri dengan disiplin-disiplin yang bersumberkan al-Quran dan al-Sunnah. ia mengatasi batas-batas sempadan negara. namun pendidikan Islam melatih dan mendidik manusia mengikut hatinya kepada yang Maha Kuasa. Kedua-dua sumber asasi ini menjamin untuk peningkatan aqal.Rumusan Dari penjelasan yang diberikan jelas menunjukkan bahawa Pendidikan Islam meletakkan matlamatnya kepada “syumul” kesempurnaan kemanusiaan yang sebenar.

nilai dan cita-cita yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh falsafah hidup Islam dan dilaksanakan dalam proses pendidikan. falsafah bererti menyintai atau pengetahuan atau hikmah. Dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah dan Menengah (KBSR dan KBSM) Falsafah Pendidikan Islam telah dinyataan seperti berikut: "Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu. Perkataan Sophia pula bererti bijaksana atau hikmah. Oleh itu. Falsafah Pendidikan Islam menentukan keseluruhan tujuan akhir kehidupan dunia akhirat tercapai dengan jayanya. masyarakat.1. objektif. bagi membentuk sikap. Manakala al-Syaibani (1979) menjelaskan bahawa Falsafah Pendidikan Islam ialah falsafah yang merancangkan dengan hikmah untuk menjadikan proses pendidikan dan usaha pendidikan bagi suatu bangsa.t. Al Farabi menyatakan Falsafah merupakan ilmu tentang alam yang maujud yang bertujuan untuk menyelidiki hakikatnya yang sebenar. falsafah merupakan operasi akal secara beradab dan bersistem untuk mencari kebenaran. Falsafah Pendidikan Islam ialah falsafah yang bersumberkan falsafah hidup Islam kerana menggunakan prinsip Islam dalam bidang pendidikan. sebelum seorang memperoleh keyakinan.w. Menyerupai pengetahuan kerana merupakan suatu hasil operasi akal fikiran manusia. maksud. 8 . berusaha menanam keimanan manusia kepada Allah s. Menyerupai agama kerana mengandungi perkara yang tidak dapat diketahui dan difahami. Pendidikan juga menyiapkan generasi muda dan warganegara umumnya supaya beriman kepada Allah dan kepada apa yang diwahyukan oleh Nya. kemahiran keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri. Hasan Langgulung (1986) menyatakan pendapatnya berdasarkan falsafah Islam yang telah meletakkan seluruh prinsip dan norma yang meliputi keseluruhan skop pendidikan. Kesimpulannya.2 FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM MENGIKUT AL-QURAN DAN AL-SUNNAH DAN FALSAF AH PENDIDIKAN ISLAM KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH. Oleh itu pendidikan ini merupakan satu aliran falsafah yang berbentuk keagamaan. Ringkasnya. Falsafah Pendidikan Islam menegaskan bahawa manusia ialah makhluk Allah dan manusia mempunyai batasan dalam tindakannya. Banyak persoalan yang tidak dapat dijawab dengan ilmu akal tetapi dapat diterima dan dirasakan oleh manusia. dalam usaha membangunkan manusia sebagai insan ciptaan Allah dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi dalam keadaan tunduk dan patuh kepadanya. Dari segi istilah falsafah terletak antara agama dengan pengetahuan. Pengertian Falsafah Falsafah berasal daripada dua perkataan Yunani iaitu phylos atau phillien yang berarti menyintai. Falsafah Pendidikan Islam Sarjana Pendidikan Islam mentafsirkan falsafah Pendidikan Islam ialah falsafah yang menentukan tujuan akhir. kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah.

h. c. 9 . e. qiyas dan ijtihad tidak hanya berdasarkan akal semata-mata. b. Ilmu dan pengetahuan Kemahiran atau amalan Menghayati Islam Membentuk sikap Membentuk pandangan hidup atau pemikiran Islam Tanggungjawab membangun diri. Falsafah Pendidikan Islam merupakan satu-satunya falsafah yang mampu memenuhi keperluan pendidikan yang berusaha mencari kebenaran dan juga mampu melahirkan insan kamil.t. melalui al-Quran dan al-sunnah dan diikuti oleh ijma' ." Kementerian Pendidikan Malaysia Penyataan falsafah ini menegaskan bahawa pengajaran dan pembelajaran di dalam mata pelajaran pendidikan Islam memberi penekanan kepada : a. alam sekitar dan Negara Mewujudkan kebaikan di dunia Mencapai kesejahteraan abadi di akhirat. Ini disebabkan falsafah pendidikan Islam mempunyai sumber rujukan yang berasaskan wahyu yang diturunkan oleh Allah s. masyarakat. f.alam sekitar dan Negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat.w. d. Rumusan . g.

wmemperlihatkan tahap-tahap kemajuan. sehinggalah kedatangan Islam. pandangan hidup dan perlakuan manusia. Perbincangan mengenai pendidikan Islam pada peringkat ini.a. SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM Zaman Rasulullah s. Situasi demikian adalah menurut inspirasi al-Quran sebagai wahyu Allah yang mula-mula kepada RasulNya.A. Bagi menyelaras dan memantapkan penyibaran Islam yang berasaskan aqidah. Menerusi pembacaan atau berilmu merupakan alat yang unik bagi mencapai tahap iman yang sebenar yang boleh mendorong kepada melaksanakan tanggungjawab untuk mencapai kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat. Menerusi pembacaan atau pemilikan ilmu manusia dapat melibatkan diri dengan pelbagai proses kemajuan dan kematangan seperti proses pengenalan (cognition) ingatan (memory) pengamatan (perception) pengucapan (verbalization) pemikiran (reasoning) daya kreatif (creatibity) dan sebagainya untuk mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan. adalah berkisar di sekitar pembentukan individu mukmin dalam rangka pembentukan masyarakat Islam dan bukan seperti pemikiran pendidikan yang berlangsung dalam falsafah pendidikan moden yang ada sekarang. Semenjak dari itulah tersibarnya kemahiran tulis menulis dan membaca di Semenanjung Tanah Arab. pemikiran yang berubah sikap. Perintah membaca seperti dalam wahyu pertama ‫ اقراء‬perintah Allah supaya menulis dan membaca adalah untuk melepaskan diri mereka daripada kongkongan kejahilan dan kemunduran dalam semua bentuk kehidupan. hanya sebilangan kecil sahaja di antara mereka yang tahu membaca dan menulis. Ia telah berusaha memberi pelajaran kepada beberapa orang penduduk negeri itu.3 SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM ZAMAN RASULULLAH S.a. Menurut sejarah orang yang mulamula mengajar menulis dan membaca sebagai satu mata pencarian di Tanah Arab ialah seorang yang berasal dari Wadi al-Qura. dapat mengenali dan menginsafi diri sendiri. Menurutnya orang yang belajar menulis di Hirah ialah Sufyan bin Umaiyyah dan mempelajarinya dari Aslam bin Sidrah. Berkeyakinan terhadap tuhan yang Maha Esa Pencipta Alam.RASYIDIN SERTA PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA HINGGA MASA KINI. syariah dan akhlak rasulullah s. Ibn Khaldun meriwayatkan sebelum kedatangan Islam penduduk Semananjung Tanah Arab adalah buta huruf. merangkumi skop perkembangan Pendidikan Islam pada period Makkiyah berlaku secara rahsia dan period Madiniyyah iaitu pada tahap terbuka. yang sentiasa menghalang manusia bagi mengenal Tuhan yang sebenar.1. Kedatangan agama Islam membawa perubahan besar terhadap bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan terutama mengenai pelajaran tulis menulis dan membaca. bagaimanapun proses perkembangan tersebut berlaku secara lambat. Dengan membaca manusia sudah didorong kepada rasa ingin tahu atau ingin memahami hakikat kejadian yang sebenar. Pendidikan tersebut memperlihatkan satu garis pemisah antara natijah pendidikan Islam yang berteraskan tauhid dengan pendidikan jahiliah Arab yang berasaskan pemikiran logik dan matlamat keduniaan semata-mata. Pembacaan juga dapat menyingkap tabir kejahilan.w.a. 10 .a. Pendidikan Islam pada zaman Rasulullah s. Bagaimanapun pemikiran pendidikan yang berlangsung pada zaman Rasulullah s.w.W DAN KHULAFA AR.w.

Said bin Zaid alAdawi dan lain-lain. seperti firman Allah s. memerintahkan Rasulullah s.t. Tahap pendidikan di peringkat awal kebangkitan berlaku semasa di Mekah bermula dengan pengajaran al-Quran khusus kepada kaum keluarga baginda.w. ialah saidina Abu Bakar al-Siddiq. Al-Quran sebagai sumber pertama dikuatkan lagi dengan penafsiran yang dilakukan sendiri oleh baginda Rasulullah s. Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Harithah telah memeluk agama Islam dan meyakini ketauhidan Allah.w.w.a.w. Islam mula berkembang dengan penerimaan aqidah tauhid oleh Uthman bin Affan. Abu Ubaidah bin Jarrah. Pertambahan penganut Islam telah mewujudkan suatu bentuk pendidikan yang mula tersusun. peribadi dan tingkahlaku dengan memperlihatkan contohcontoh dan tauladan yang dilakukan nya sendiri. ‫يأيهسا الرسول بلغ مسا أسنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فمسا بلغت رسسالته‬ “Wahai rasul. Sebagai langkah pertama baginda memperkenalkan pembacaan al-Quran dan asas-asas di samping pelajaran tulis menulis dan membaca sebagai alat utama bagi mencapai ilmu pengetahuan. bermula dari sini pendidikan Islam dilakukan secara umum kepada seluruh lapisan masyarakat.a. Zubair bin alAwwam. Pada tahap ini juga perkembangan pendidikan Islam tersebar ke Habsyah. Melalui perantaraan Abu Bakar. Hasil daripada usaha ini Khadijah binti Khuwailid. Abdul Rahman bin Auf. Rumah baginda menjadi pusat pendidikan pertama dan selepas itu rumah Arqam bin Abi Arqam. kepercayaan dan cara beribadat kaum jahiliah yang mensyirikkan Allah s. Sebagai seorang rasul dan guru . Jaafar bin Abi talib menerangkan kepada Raja Habsyah iaitu Najasyi berkaitan dengan Islam dan membaca al-Quran di hadapannya. Rasulullah menyampaikan setiap wahyu yang diterimanya kepada para sahabat dan kaum muslimin tanpa disembunyikan. 11 . perbuatan dan pengakuan. kiranya engkau tidak melakukan demikian.a. maka tidaklah engkau menyampaikan risalahNya”. kerana itu isi pelajaran yang disampai oleh baginda tertumpu kepada penolakan adat istidat. sampaikanlah apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada engkau daripada Tuhan engkau. Ayat surah al-Hijr (rujuk ayat 94). Fatimah binti al-Khattab. Strategi pembelajaran yang dilakukan ketika itu dengan mendengar kuliah daripada Rasulullah s. melatih dan memandu pengikut-pengikutnya dengan penuh mesra dan perasaan kasih sayang. Pembelajaran berlaku secara hafazan iatu menghafaz ayat-ayat al-Quran yang dibacakan dan melalui tunjuk cara. Talhah bin Ubaidullah. kawasan perumahan dan disekitar Kaabah. pasar. Di kalangan sahabat baginda yang menerima terus pengajaran daripada baginda Rasulullah s. sendiri secara talaqqi dan musyafahah. pada ayat 67 surah al-Maidah.a.w. menyebarkan Islam secara terang-terangan. baginda telah mendidik.dipertanggungjawab untuk menyampaikan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam kepada umatnya. Saad bin Abi Waqqas.w.t. Pusat pendidikan Islam terbuka luas meliputi lorong-lorong. yang berupa percakapan. mengamal dan menghayati isi pelajaran tersebut. Beliau mendidik dan memandu mereka bukan sahaja dari segi pengetahuan (kognitif) malah dari segi sikap. Kurikulum pendidikan pada tahap ini lebih tertumpu kepada pembentukan aqidah tauhid. Baginda bertanggungjawab menyampaikan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam kepada umatnya. Seterusnya baginda menyuruh umat Islam atau para sahabat mempraktik. Arqam bin Abi al-Arqam.

Situasi masjid lebih bebas dan sesuai sebagai tempat belajar.a. ii. Institusi pendidikan Islam memilih masjid sebagai tempat menyampai ilmu. Abu Bakar 12 . syariah. sistem halaqah bermula di masjid dan dilaksanakan oleh Rasulullah s. Pendidikan umum: dijalankan oleh Rasulullah s. khususnya dalam hal-hal yang berhubung dengan aktiviti ibadat. Kurikulum yang diberi merangkumi pendidikan rohani dan jasmani yang menjadi keperluan kepada individu dan masyarakat.a.a. muamalat dan lain-lain. Fungsi masjid mengikut terminologi Islam adalah sebagai markas bagi segala aktiviti agama dan masyarakat. berenang. akhlak) khat.w. atau para sahabat daripada khulafa al-Rashidun. bermain pedang. ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Kurikulum pendidikan peringkat ini bertukar kepada memenuhi tuntutan perundangan dan perhubungan antarabangsa.w. sejarah dan bahasa. asas agama (Aqidah.w. alsuffah merupakan sebuah sekolah yang membimbing pelajarnya dengan lebih sistematik.w.a.w. Struktur pendidikan Islam telah disusun oleh Rasulullah dalam beberapa bentuk : Struktur Pendidikan Islam di Madinah Pendidikan Umum Pendidikan Khusus Pendidikan Institusi Rajah 2: Struktur Pendidikan Islam di Madinah i. Rasulullah s.a.(a) Pendidikan Islam di Madinah Perpindahan Rasulullah s. dikenali sebagai al-suffah. Kurikulum nya merangkumi bidang aqidah. menjadikan masjid Nabawi sebagai tempat belajar mengenai urusan dunia dan agama di samping beribadat. membawa perubahan dan pengertian yang besar terhadap penyibaran dan kestabilan agama Islam. Sahabat-sahabat baginda seperti Ali bin Abi Talib. Perlaksanaannya dilakukan dengan penyampaian pidato selepas sembahyang fardu atu selepas sembahyang jumaat. Pendidikan khusus: pengajaran yang berbentuk khusus ialah pengajaran yang diberikan oleh baginda kepada orang-orang yang tertentu tanpa mengira tempat atau masa. syariat. Matapelajarannya termasuklah al-Quran. bergusti dan lumba lari. pelajaran dan pendidikan. Al-Abrasyi menyatakan Rasulullah s. Bidang lain seperti menunggang kuda. telah mendirikan sebuah surau yang bersambung dengan masjid .

Manakala khalifah Umar al.a. Ahli-ahli sejarah menyatakan. Sebagai contoh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufiyan sentiasa mengundang para ulama’ dan cendiakawan ke istananya untuk perbincangan ilmu antaranya ialah sejarah bangsa Arab. Pendidikan Islam pada zaman kerajaan Bani Umaiyyah bermula pada 40H/660M hingga 130H/750M. Khalifah Abu Bakar al-Siddiq (11H – 13H) pula ditugaskan memelihara keutuhan negara daripada berlakunya kehancuran. anataranya dengan menyebut: “ Ajarlah anak-anak kamu berenang. Peringkat Pendidikan Islam Di Zaman Khulafa Al-Rasyidin Dan Umaiyah. kuttab. 13 .Khattab memberi perhatian yang sama terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam.w. Begitu juga berlaku pada masa khalifah Uthman Ibn Affan. Farsi. beliau menegaskan mengenai pembukuan al-Quran dan penulisanNya. Pada peringkat ini para sahabat dan tabi’in berlumba-lumba mewujudkan institusi pengajian Islam di masjid-masjid. akibat tindakan liar orang-orang munafik dan musuh-musuh Islam. seluruh Semenanjung Tanah Arab. menunggang kuda dan memanah. sejarah peperangan dan sejarah raja-raja Farsi. iii. bertindak sebagai Uli al-Amr memelihara kesetabilan dan keselamatan negara bahkan memberi penekanan yang begitu intensif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam. di samping menekankan ilmu pengetahuan yang berbentuk fizikal atau jasmani seperti berenang. ianya dapat menyelamatkan pembacaan al-Quran mengikut Rasm Uthmani. Sham dan Mesir menjadi wilayah kerajaan Islam pada masa pemerintahannya. Pendidikan bentuk ini banyak melahirkan cendiakawan Islam pada masa selanjutnya. Pendidikan Institusi: Merupakan intisari Pendidikan Islam pada peringkat Madinah. Dengan usaha beliau itu. beliau amat memberi perhatian berat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Beliau bukan sahaja menggalakkan umat Islam supaya mempelajari dan menghayati al-Quran dan al-Sunnah bahkan bertindak mengumpul dan menulis semula ayat-ayat al-Quran di dalam sebuah Mashaf. sistem pemerintahan dan pentadbiran raja-raja berkaitan. menunggang kuda dan riwayat-riwayat yang baik dan syair-syair yang indah “. Galakan tersebut dapat dilihat melalui perutusannya kepada gabenor-gabenor wilayah. Beliau memberi penekanan yang serius terhadap ilmu pengetahuan yang bersifat spiritual atau rohani kepada seluruh rakyat. Abu Hurairah dan lain-lain adalah di antar orang yang sering mendapat pendidikan khusus berupa tunjuk ajar secara langsung. (b) Zaman Khulafa Ar-Rasyidin dan Zaman Umaiyah Modul ini akan membincangkan sejarah pendidikan Islam pada zaman pemerintahan Khulafa al-Rashidin (11H/623M – 40H/661M) yang diperintah oleh empat orang sahabat Rasulullah s. Dikatakan tidak terdapat sebuah desa pun yang tidak didirikan masjid dan surau sebagai tempat ibadat di samping menjadi pusat pelajaran dan pendidikan Islam. istana dan rumah.as-Siddiq. beliau telah melantik sahabat-sahabat untuk menulis dan membukakan al-Quran.

Pusat Pengajian Yang Lebih Moden Dan Lengkap Didirikan Di Seluruh Negara Terutama Di Kota Baghdad. Majid. Pendididikan Islam di Zaman Abbasiyyah Zaman Kerajaan Bani Abbasiyah (132 -656H/750-1258 M ). Masjid biasanya dijadikan pusat pengajian bagi orang-orang dewasa. Menengah Tinggi Al-Quran Tafsir Hadith Fiqh Kurikulum 14 . Surau. Kufah. Terutamanya Semasa Pemerintahan Khalifah Harun Al Rashid Dan Khalifah Al Makmun Merupakan Zaman Kemajuan Dan Kegemilangan Ilmu Pengetahuan Dan Pendidikan Islam. Madinah. Kuttab. sementara kuttab pula untuk kanak-kanak. Pengajaran dan pembelajaran bagi orang dewasa disampaikan dalam bentuk kuliah atau syarahan. Di Samping Institusi Tersebut. Istana Dan Lain-Lain Dijadikan Pusat Pembangunan Ilmu Pengetahuan Dan Pendidikan.Khalifah al-Walid bin Abd. Malik (86H/705M – 96H/715M) berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan dan menghapuskan buta huruf di kalangan umat Islam dengan mendirikan di seluruh wilayah Islam Masjid-masjid dan kuttab-kuttab dijadikan sebagai pusat ilmu pengetahuan dan pendidikan di samping pusat ibadat. Formal Informal Menengah Formal Rendah Kuliah Menengah Tinggi Informal Tempat Awam Rumah Sahabat Masjid Kurikulum Menengah Rendah Kuliah Membaca Tempat Rumah Masjid Menulis Awam Sahabat Membaca al-Quran Hafazan Aqidah Fardu Ain Akhlak Sastera Syariat Sukan Rajah 3: Peringkat Pendidikan Islam di zaman khulafa al-Rasyidin dan Umaiyah.

Ia Mencakupi Kurikulum Pelajarannya Termasuklah Akidah Dan Syariah. Tajuk ini memberi penekanan kepada Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia yang merangkumi perkembangan Pendidikan Islam di Zaman Kerajaan Melayu Melaka. Al Nawawi dan lain-lain terkenal dalam bidang Hadis. Falsafah Kemanusiaan. Ibnu Rusd. Mereka Belajar Membaca Al Quran. Kaedah Ini Menolong Pelajar Menambahkan Kemahiran Menulis. Ibnu sina. Kursus Pengajian Dibahagikan Kepada Tiga Peringkat. Al Bukhari. Zaman Kerajaan Melayu Melaka Kedatangan Islam ke Alam Melayu berlaku di sekitar tahun 630 Masehi.Qahirah. iaitu di Zaman hayat Rasulullah SAW atau dipertengahan abad ke 7 Masehi yang dibawa oleh saudagarsaudagar Arab dengan alasan bahawa hubungan perdagangan antara saudagar-saudagar Arab dengan Nusantara telah pun berlaku sebelum daripada itu. Balkh Dan Lain-Lain. Al farabi. Kimia. Musli. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI MALAYSIA Pelajar-pelajar yang dikasihi! Cuba anda cari satu sudut yang selesa untuk anda berinteraksi dengan tajuk ini. Shafei dan Ahmad Ibnu hanbal dalam bidang Perundangan Islam. al Ghazali. Menengah Dan Tinggi. Semuanya Dikenali Sebagai Madrasah. Iaitu Permulaan. Pengajian Peringkat Rendah. Menulis Dan Mempelajari Asas-Asas Agama. Menengah Dan Pakar. Sejarah. Ibnu Majah dan Ibn hazm dan lain-lain dalam bidang falsafah dan perubatan. Hasilnya lahirlah para ilmuan Islam seperti Abu hanifah. Al Khalil Abd Qahir alJurjani dan Al jahiz dalam bidang bahasa dan Kesusasteraan Arab. Mantik. ibnu Khaldun. Astronomi. Ilmu Hisab. Bukan hanya Fardhu Ainn yang berjaya dikembangkan keseluruh wilayah Islam bahkan juga Ilmu fardhu Kifayah yang berhubung dengan kehidupan dan kemasyarakatan umum. Dengan semangat dakwah Islamiah yang membara dan memikul tanggungjawab sebagai 15 . Seni Muzik Dan Seni Binaan. Malik. Bahasa Dan Ilmu Hisab . Membaca Dan Menghafal Zaman Abbaasiyah adalah zaman kemuncak kegemilangan ilmu pengetahuan. Kanak-Kanak Memulakan Pengajian Di Kuttab. Zaman Penjajahan dan Zaman Selepas Merdeka Zaman Sebelum Merdeka I. Apabila Berjaya Mereka Diajar Pula Menulis Beberapa Potongan Ayat Kemudian Disuruh Menghafalnya.

Jika ditinjau sejarah kedatangan Islam ke Nusantara amnya dan ke Tanah Melayu khususnya ahli sejarah berselisih pendapat tentang tarikh yang tepat kedatangannya.umat Islam. Kedatangan penjajah (Belanda . Perkembangan Pendidikan Islam di Melaka bolehlah dilihat dari carta berikut Golongan Istana Golongan Pembesar Istana Rakyat (masyarakat) Haron Din dan Sobri Salamon (1988) menyatakan bahawa secara kasarnya perkembangan Pendidikan Agama Islam di Semenanjung Tanah Melayu mengalami empat tahap. Begitu juga dengan daerah di Tanah Melayu yang mula-mula didatangi atau menerima Agama Islam Dalam konteks Pendidikan Islam di Tanah Melayu ia telah bermula sejak terdirinya Kerajaan Melayu Melaka pada abad ke 15 Masehi. utusan raja dan para tentera keturunan sayid dan sheikh. Termasuklah para guru dan pelajar. Sekali pun Tulisan Jawi menjadi dasar dan bahasa pengantar. Portugis. Penampilan pendidikan sekular Barat dan Jepun telah memaksa masyarakat Melayu khususnya Pendidikan Islam menerima pengaruh-pengaruh luar yang tidak selaras dengan akidah dan keimanan Islam 16 . India Jawa dan Parsi. Kehadiran mereka ini telah membantu golongan istana dan penduduk tempatan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Agama Islam khasnya dalam Hukum Fiqh dan Pengajaran al Quran Pendidikan Islam di negara ini bermula dari rumah imam atau guru kemudian berkembang ke pondok-pondok selepas itu menjadi madrasah dan akhirnya menjadi sekolah-sekolah agama. Cina. Mereka datang dari serata pelusuk seperti Mesir. pengembara. saudagar-saudagar tersebut tidak ketinggalan memperkenalkan Islam di rantau ini. Kedatangan mereka ke Tanah Melayu untuk singgah atau berdagang. i Institusi Rumah Imam / Guru ii Institusi Pondok iii Institusi Madrasah iv Sistem sekular Sistem Pendidikan Islam di zaman ini telah mantap dari segi sifatnya. iaitu. Inggeris. sukatan pelajarannya dan institusinya. iaitu dari Zaman Kesultanan Melaka di mana tenaga pengajar terdiri daripada guru-guru agama dari golongan pedagang. pendakwah. Jepun) telah menganggu corak Pendidikan Islam.

Sekolah-sekolah Inggeris samada oleh kerajaan atau mubaligh telah membuka pintu seluas-luasnya kepada anak-anak Melayu khususnya anak-anak orang berada di bandarbandar. Pertelagahan ini timbul dalam masalah menyediakan tenaga profesional. teknokrat dan ulama sehingga mewujudkan satu pertembungan dualisme pendidikan antara agama dan dunia. Sepanjang zaman penjajah . Kewujudan Sekolah Inggeris kurang dirasakan oleh orang-orang Islam kerana Pendidikan Madrasah atau Sekolah Arab masih kuat pengaruhnya. Dalam situasi kemajuan sekolah sekular. Sekolah Melayu diproduk oleh British berpandukan kepada Sistem Grama yang telah diubahsuai.II Zaman Penjajahan Penghakisan Pendidikan Islam oleh penjajah khususnya di Tanah Melayu di buat secara halus melalui pengenalan Pendidikan Sekular bermula sejak tahun 1816 dengan penubuhan Penang Free School. Sekolah Inggeris yang ditadbirkan oleh mubaligh Kristian. Pihak penjajah dengan taktik ‘ hal-hal agama adalah hak Raja-raja Negeri’ telah melupakan samasekali kewujudan sekolah-sekolah agama atau Arab. 17 . sekolah-sekolah agama terbiar. Maka wujudlah jurang pemisah antara golongan moden dengan golongan tradisional.biasiswa tidak diberikan dan kurikulum berbeza. Pada masa yang sama juga wujud sekolah pondok yang bertujuan untuk melahirkan imam-imam dan ulama-ulama . Setelah terdapat banyak peningkatan pelajar maka tempat pengajiannya dipindahkan ke masjid atau pun surau. sistem Pendidikan Islam di Tanah Melayu sentiasa mengalami konflik dengan pendidikan missionary. Pengiktirafan sijil juga berbeza. . Berbagai isu kontroversi dan prejudis sentiasa memecahkan masyarakat Melayu dalam hal-hal yang berkaitan akidah dan budaya hidup yang tulin. Sekolah Melayu yang ditaja oleh missionary bermatlamatkan sekular menghasilkan petani dan nelayan yang boleh mengenal angka dan huruf. Golongan moden berpengaruh dan berkuasa sementara golongan tradisional sebaliknya. Proses pensekularisasi pendidikan anak-anak Melayu terus berlaku dengan pesat dan radikal. III Sistem Pendidikan Pondok Institusi pengajian pondok asalnya dimulai oleh sistem pengajian di rumah tok guru yang kebanyakkanya tamat pengajian agama di Mekah. Peperiksaan dikendalikan secara persendirian. Akibatnya kemudahan belajar terhad . Pengajian Agama Islam dan al Quran di Sekolah Melayu telah diketepikan dari jadual rasmi sekolah dan diarah supaya diajar pada waktu petang. Sekolah-sekolah ini bergantung kepada pembiayaan Majlis atau Jabatan-Jabatan Agama Islam negeri masing-masing.

18 . Impliikasi dari itu lahirlah Pendidikan Islam dalam Dasar Pendidikan Negara. Para pelajar lepasan Sekolah Menengah Agama Arab. Akta Pelajaran (1961). Maka Resolusi Pendidikan telah dibentuk. Universiti Islam hendaklah diwujudkan dan mata pelajaran Agama Islam wajib diambil dalam peperiksaan awam Jika Akhir tahun 1980 an merupakan tahun-tahun reformasi dan penjelmaan kembali Pendidikan Islam dalam sistem Pendidikan Negara. Hasilnya penubuhan satu Sistem Pendidikan Kebangsaan. Pelajar-pelajar yang tamat pengajiannya melalui sistem pondok telah melanjutkan pelajarannya ke negara-negara Timur Tengah dan apabila balik menubuhkan pondok-pondok dan kemudiannya menjadi sebagai sekolah Agama Arab atau Madrasah. Ordinan. Falsafah Pendidikan Negara dengan berani telah menjadikan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan sebagai teras dan dasar penjurusan segala aktiviti pendidikan. Malah tidak keterlaluan dikatakan Falasah Pendidikan Negara telah mendukung cita-cita dan hasrat falsafah Pendidikann Islam. Maahad Mahmud di Kedah asalnya Madrasah Al-Hamidiah (1936). Hasil daripada Pendidikan Islam (Pengetahuan Agama Islam) dalam dasar pendidikan negara telah mewujudkan satu golongan pelajar yang kemudiannya mendesak supaya matapelajaran agama ditambah dan diajar di maktab-maktab perguruan. Terdapat juga yang masih meneruskan sistem pondok dan enggan menukar namanya sebagai Sekolah Agama Arab . pondok dan madrasah boleh menyambung pelajarannya ke peringkat yang lebih tinggi dalam dan luar negeri . di Kota Baharu telah berkembang menjadi Ma’ahad al-Muhamadi (1915). Sekolah Menengah Agama Arab Sungai Bakap.Sistem Pendidikan Islam dari Mesir. Madinah serta negara-negara Arab lainnya dijadikan model dalam sistem Pendidikan Islam di Tanah Melayu. Pendidikan Islam telah dibicarakan untuk diletakkan bersama di dalam sistem Pendidikan Kebangsaan. Pelajaran Agama Islam / Tamadun Islam juga perlu diajar di pusat-pusat pengajian tinggi. Bertolak dari Falsafah Pendidikan Negara. yang kemudian lahirlah pelbagai bentuk Laporan. yang dahulunya Sekolah Pondok. Malah dari segi pendekatan pengajarannya. Akta dan Jawatankuasa Pelajaran untuk memenuhi tujuan tersebut. Contohnya Pengajian Pondok di Masjid al-Muhammadi. Pendidikan Islam telah berjalan di zaman penjajahan selama lebih 400 tahun sehinggalah wujudnya Penyata Razak (1956) dan Penyata Rahman Talib (1960). PENDIDIKAN ISLAM SELEPAS MERDEKA Selepas merdeka kerajaan Tanah Melayu telah merancang untuk membina kembali corak pendidikan Negara yang telah diruntuhkan oleh penjajah. telah memasukkan matapelajaran Agama Islam di dalam jadual waktu. Penyata. Dalam kedua-dua penyata tersebut. keseluruhan struktur kurikulum Pendidikan Kebangsaan telah diubah suai agar setiap mata pelajaran sama-sama mendokong cita-cita FPN dengan menerapkan nilai-nilai murni sejagat ( yang mana keseluruhan nilai-nilai tersebut adalah nilai atau ajaran Islam).

kewangan. Keputusan-keputusan utama dan dasar-dasar dibuat oleh kementerian. 19 . Manankala pengetua sekolah-sekolah tersebut juga diberi latihan bukan sahaja dalam bidang pengajaran dan pembelajaran tetapi juga dalam bidang pentadbiran dan pengurusan. terletak di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan. melaporkan bahawa pada keseluruhannya Sekolah Agama di negara ini terletak di bawah tanggungjawab pihak–pihak berkuasa yang berlainan. sukatan pelajaran dan lain-lain. sekarang masa anda untuk menyambung kepada tajuk seterusnya Institusi Pendidikan Islam di Malaysia Selepas Merdeka Satu kajian yang dibuat oleh Lembaga Penasihat Penyelarasan Pembelajaran dan Pendidikan Islam (LEPAI). pengurusan.terdapat beberapa matapelajaran (Sains dan Geografi umpamanya) telah diterapkan dengan Akidah dan Syariat Islamiah ) Syabas anda boleh rehat! Masa untuk minum … Sebelum anda menyambung kepada tajuk seterusnya Ok pelajar-pelajar . Sekolah Agama di Malaysia selepas merdeka terbahagi kepada tiga jenis iaitu : • Sekolah Agama Kementerian Pendidikan (SMKA) • Sekolah Agama Kerajaan Negeri (SAN) • Sekolah Agama Rakyat (SAR) SMKA. Sekolah Menengah Agama Kementerian Pendidikan (SMKA) SMKA terletak di bawah pengawasan dan kelolaan Kementerian Pendidikan. SAN terletak di bawah penguasaan dan kelolaan Majlis atau Jabatan Agama Islam Negeri manakala SAR dikendalikan oleh rakyat dari segi pentadbiran. Semua urusan dan keperluan SMKA ditadbirkan mengikut susunan tertentu melalui Pejabat Pendidikan dari peringkat daerah hingga ke peringkat negeri dan pusat. Sekolah-sekolah ini hanya bermula di peringkat menengah sahaja iaitu mulai dari tingkatan satu. Di samping itu terdapat pegawai-pegawai yang terlatih dan berpengalaman dalam bidang-bidang tertentu telah dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan sekolah-sekolah ini. Dari segi pentadbiran.

Ada juga di bawah kelolaan badan-badan tertentu seperti Lembaga Pendidikan Islam Melaka dan Yayasan Islam Kelantan Sekolah-sekolah ini ditadbir oleh Kerajaan Negeri . kerana anda telah berjaya menamatkan pembelajaran unit ini dengan jayanya! . Ini dilakukan kerana sijil yang dikeluarkan oleh sekolah berkenaan telah diiktiraf oleh beberapa buah institusi pengajian agama dari dalam dan luar negeri Tahniah. kewangan. pengurusan. Tidak ada sebuah badan berkuasa yang mewakili kerajaan menjalankan peranan sebagai penentu dan mengawal perjalanan sekolah-sekolah tersebut. Walau bagaimanapun ada beberapa buah negeri yang menyerapkan kurikulum pelajran agama dari negeri lain.Sekolah Agama Kerajaan Negeri (SAN) SAN terletak di bawah pengawasan dan kelolaan Majlis atau Jabatan Agama Islam Negeri. sukatan pelajaran dan lain-lain. dan seterusnya Tingkatan Enam Aliran Agama (1968) untuk memasukki Fakulti Pengajian Islam di UKM Sekolah Agama Rakyat (SAR) SAR dikendalikan oleh rakyat dari segi pentadbiran. Pendaftaran ini bertujuan memudahkan pihak kerajaan ( negeri dan pusat) menyalurkan apa-apa bantuan dan nasihat. Sejak tahun 1963 SAN telah menerima Sukatan Pelajaran Kementerian Pendidikan dengan mengadakan peperiksaan SRP (1963) dan SPM (1965). Oleh itu SAR digalakkan supaya mendaftar dengan Majlis atau Jabatan Agma Islam Negeri . Pentadbirannya di bawah kelolaan Lembaga atau Jawatankuasa sekolah masing-masing . Oleh yang demikian terdapat perbezaan di antara sekolah-sekolah tersebut . SAR tertakluk kepada undang-undang pentadbiran Agama Islam Majlis atau Jabatan Agama Islam Negeri. TUGASAN TUTORIAL i ii Bandingbezakan Sistem Pendidikan Islam di Malaysia sebelum dan selepas merdeka Bincang kesan kemerdekaan terhadap perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia 20 .

Guru adalah golongan yang ditugaskan untuk menyemaikan semangat keislaman yang tulen ke dalam jiwa murid-murid. Tugas menyampaikan ilmu Allah kepada seluruh masyarakat.w. Guru juga mesti membuat berbagai-bagai penyelidikan untuk mendapatkan maklumat-maklumat baru supaya dengan mudah dapat mencapai matlamat pengajarannya dengan lebih sempurna dan berkesan.w.4 (a) SAHSIAH DAN PERANAN GURU PENDIDIKAN ISLAM Sifat Guru Pendidikan Islam Guru sebagai pendidik dan pemimpin masyarakat tentulah mempunyai tugas yang banyak serta memegang peranan yang penting di dalam masyarakat. mesti membetulkan kerja-kerja murid dan mesti membuat persediaan untuk peperiksaan. Untuk melaksanakan segala tugas tersebut. Orang yang berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya. bagaikan sebuah daftar yang berguna kepada orang lain. Nabi Muhammad s. Mereka diharapkan memimpin generasi muda ke arah kehidupan yang selamat dan sejahtera. guru mestilah membuat persediaan mengajar.w. malah guru juga ditugaskan untuk memberi pendidikan yang berkesan kepada generasi muda. Profesyen perguruan merupakan tugas yang paling utama dan quddus di antara tugastugas duniawi lain. Tugas guru bukan sahaja mengajar atau memberi ilmu pengetahuan kepada murid-murid. tabiat atau perangai. sebagaimana firman Allah s.t. samada dalam bentuk fardu ain atau fardu kifayah untuk keperluan individu serta masyarakat merupakan tugas utama para ulama dan ilmuan Islam.a. Kerana itu kita perlu mencapai prestasi yang tinggi. Orangorang yang memiliki ilmu pengetahuan berkewajipan menyampaikan ilmu kepada orang yang memerlukannya. ia memberi cahaya selalu.t. mesti membaca. sedang ia sendiri tetap tumpul. Penglibatan diri secara ikhlas dan jujur dalam bidang tersebut demi kepentingan agama merupakan suatu ibadah dan jihad yang paling agong di sisi Allah s. diutuskan untuk menyebarkan agama dengan mengajar ilmu pengetahuan serta mendidik manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah s.a. merupakan satu jihad yang tertinggi di mata Islam. Dalam erti kata lain. kita adalah terlibat secara langsung di dalam pendidikan Islam di sekolah-sekolah. bila orang menyalakannya.t. Belajar dan mengajar adalah tanggungjawab yang difardukan ke atas umat Islam.w. pemimpin masyarakat pembimbing dan pengajar. ia laksana sumbu lampu. Bagi mencapai tahap kejayaan yang maksimum kita haruslah mengatur strategi pengajaran yang rapi serta mengambil kira segala keperluan semasa supaya apa yang kita sampaikan itu dapat menyaingi segala teknik-teknik baru yang diaplikasikan oleh orang lain.w. Guru berperanan sebagai pendidik.t. tetapi ia sendiri kosong daripada ilmu. (b) Sahsiah dan Peranan Guru Pendidikan Islam Syakhsiah bermaksud keperibadian (Kamus Dewan) ia juga bermaksud tingkah laku. atau bagaikan batu asahan yang dapat menajamkan besi.w.1. Syakhsiah dalam Islam lebih merujuk kepada akhlak Islamiah yang berpaksikan keperibadian dan amalan Rasulullah s. tetapi hangus membakar dirinya. Menyampaikan ilmu secara sukarela dan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah s. dalam surah al-Ahzab: 21 ‫لقد ركسان لكم فى رسول ال أسوة حسنة‬ 21 .

Ini menunjukkan guru perlu memiliki sifat-sifat yang terpuji sesuai dengan sifatnya yang paling mulia di sisi agama Islam. Ianya didaulatkan ke tahap yang paling tinggi di antara semua urusan hidup manusia. status. Sebaliknya orang yang mempunyai ciri-ciri itu tidak pula seharusnya dia merasa puas dengan apa yang dicapainya. Ia tidak dinilai dari segi keturunan. Iaitu mardatillah (keredaan Allah). Seorang muslim dinilai dari segi ilmu. Jika kita melihat tugas dan peranan guru yang sebenar. Oleh yang demikian seseorang itu tidaklah seharusnya menerima jolokan sebagai guru sekiranya dia tidak mempunyai ciri-ciri yang telah disebutkan di atas tadi. Di tangan merekalah terletaknya kemajuan dan memunduran ummah. Ilmu pengetahuan juga merupakan alat untuk mencapai tahap keimanan yang kamil dan pengukur ketakwaan seseorang terhadap Tuhannya. kita tentu dapat menerima pendapat yang mengatakan guru ialah pendidik generasi.w. bangsa. Peranan guru tidak lagi sekadar menghuraikan buku teks tertentu atau mengulang-ulang ungkapan bahkan peranan gurulebih kompleks dari itu. tahap pencapaian akal mereka. ilmu pengetahuan juga merupakan suatu kriteria yang nyata bagi mengkategorikan antara individu dan masyarakat dengan masyarakat yang lain. ciri. segala kegiatan tersebut akan menempah kegagalan dan tidak akan sampai kepada matlamat yang sebenar. Sifat-sifat tersebut adalah saling melengkapi. Al-Quran menjelaskan pada ayat 39 surah: ‫ل يستوى الذين يعلمون والذين ل يعلمون‬ “ katakanlah adakah sama orang yang berilmu pengetahuan dengan orang. Allah telah meletakkan orang- 22 . sosial dan keperluan-keperluan secara khusus. Tanpa ilmu pengetahuan.a. Para sarjana pendidikan Islam telah mengemukakan berbagai-bagai sifat yang perlu dimiliki oleh guru pendidikan Islam khususnya dan kepada guru-guru amnya. Menurut persfektif Islam.“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah s. rupa dan warna kulit. guru muslim juga mestilah menghias dirinya dengan akhlak yang tinggi dan sifat-sifat yang mahmudah. bagi mencapai kebahagian hidup di dunia dan kebahagian yang kekal abdi di akhirat nanti. keperluan kejiwaan. Ciri-ciri guru yang baik dalam konteks profesionalnya sebagai seorang guru muslim adalah tidak terlepas daripada ibadat. kecenderungan. kekayaan. contoh teladan yang baik bagimu”. iman serta amalannya bagi mengukur ketakwaannya kepada Allah. Oleh itu disamping mempunyai ciri-ciri di atas tadi. seperti berikut: • Berilmu • Beramal • Hikmah • ‘Iffah • syaja’ah • iltizam • ikhlas Ilmu pengetahuan menjadi alat terpenting yang amat berkesan dalam kehidupan manusia. Proses pengajaran memerlukan kefahaman watak murid. Tiada seorang pun yang dapat berbuat demikian kecuali jika dia beriman dengan janji-janji Allah terhadap guru. Guru adalah faktor yang terpenting dan berpengaruh dalam kejayaan proses pembealajaran murid. Akan tetapi sebaliknya dia haruslah terus berusaha mempertingkatkan usaha ke arah pencapaian yang lebih tinggi.orang yang tidak berilmu pengetahuan” .

keikhlisan yang unggul.a. dan kewajipannya terhadap ahli-ahli keluarganya iaitu orang-orang yang di bawah pimpinannya.t. Iaitu : a. Pengukuhan iman dan penyucian jiwa Peningkatan dan penguasaan ilmu Pengamalan ilmu Keikhlasan amal. ( b ) Peranan dan tanggungjawab guru Pendidikan Islam mengikut Al-Quran dan As-Sunnah Marilah sama-sama kita membaca dan merenungkan maksud hadith yang diriwayatkan oleh al-Turmizi dan Muslim. tanggungjawabnya terhadap dirinya sendiri. mengumpul hingga tidak perlu untuk bertanya c. ia dianggap sebagai orang besar di alam ini. disamping bertanggungjawab kepada masyarakat juga kepada Allah s. sedangkan ia semerbak pula harumnya. Meneliti iaitu menggunakan ilmu yang telah dikumpul serta memanfaatkannya.” Al-Imam al-Ghazali menyatakan. c. ia bagaikan kasturi yang membaeri haruman kapada yang lain. dan mempunyai semangat yang cekal untuk memajukan prestasi pendidikan. Inilah yang termulia kerana orang yang berilmu dan beramal. dan mursyid Untuk melengkapkan diri sebagai seorang guru yang berkesan perlulah memiliki kriteria yang cukup seperti asas pengetahuan yang luas.w. muaddib. seperti firman Allah pada ayat 58 surah: ‫يرفع ال الذين ءامنوا منكم والذين أوتوا العلم درجت‬ "Allah meninggikan orang-orang yang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa darjat. Hak dan kewajipan guru pendidikan Islam membawa maksud kewajipan yang perlu dituntut dan dilaksanakan oleh setiap guru pendidikan Islam. kemudian mengajar. malah seorang pendidik Islam perlulah mempunyai kesediaan dalam perkara berikut: a.w. e. Abu a’la al- 23 . Bukan sekadar itu sahaja. bersabda: ‫ان لربك عليك حقسا ولنفسك عليك حقسا ولهلك عليك حقسا فساعط ركل ذى حق حقه‬ Berdasarkan maksud hadith tersebut. d.orang yang beriman dan berilmu pengetahuan ke tahap yang paling tinggi. b. Rasululluah s. Beramal mulia Pengisian dalaman dan kebersihan jiwa adalah kekuatan utama yang perlu dimiliki oleh guru pendidikan Islam dalam melaksanakan amanah dan tugas yang berat. jelas menunjukkan untuk menjadi seorang guru pendidikan Islam yang berkesan perlulah menunaikan hak dan kewajipannya terhadap Tuhannya. murabbi. kemahiran yang tinggi. d. berusaha melengkapkan diri sebagai seorang muallim. mencari dan mengusaha b. Mengajar ilmu kepada orang lain. peringkat mencari ilmu adalah sama dengan orang yang mencari harta.

pembimbing murid-murid dari tidak tahu membaca hingga murid-murid dapat membaca. dewasa ini ramai orang yang berilmu dan memiliki sijil tetapi kurang beramal dengan ilmunya. sedangkan kamu lupa kepada diri kamu sendiri” Seorang guru pendidikan Islam sangat perlu menampilkan diri dengan akhlak yang mulia dalam usaha menyediakan diri mereka sebagai guru yang berkesan. sebaliknya pengaruhilah mereka dengan wajah yang manis dan budi pekerti yang mulia”. emosi dan rohani. Sebagai seorang guru pendidikan Islam wajib menambahkan ilmu dan mengamalkan segala yang dimilikinya supaya ilmu yang disampaikanya itu menjadi berkat dan berkesan kepada anak didiknya. samada dari buku-buku. malah guru berperanan memperkenalkan tugas dan tanggungjawab manusia sebagi khalifah yang membangunkan kehidupan di dunia dan di akhirat.w. guru juga berperanan sebagai penggerak untuk mempertingkatkan potensi individu baik dari segi akal. penyampai ilmu.a. fizikal. Untuk meningkatkan penguasaan ilmu guru-guru pendidikan Islam perlulah melengkapkan diri dengan menambahkan bahan-bahan bacaan ilmiah.w. Allah s.w.w.t. 24 . pada ayat 44 surah al-Baqarah: ‫أتأمرون النساس بسالبر وتنسون أسنفسكم‬ “Adakah kamu menyuruh manusia berbuat baik. perbahasanperbahasan ilmiah. pembina masyarakat. Akhlak mulia merupakan perbuatan-perbuatan yang baik lagi terpuji oleh akal dan syar’ie. bahawa guru juga mempunyai peranan sebagai pewaris nabi. sebaliknya pendidik muslim juga perlu menguasai seberapa banyak maklumat berhubung dengan subjek yang diajar bagi memantapkan pengajaran dan pembelajaran. internet atau melibatkan diri dan mengikuti kursus-kursus dan seminar-seminar. Pelajar-pelajar selalulah ingat. Marilah kita sama-sama merenung sabda Rasulullah s. berusaha mempermudahkan penyampaian ilmu kepada anak didik. boleh dicapai melalui ketaatan dan ibadah kepadaNya. Tanpa penguasaan ilmu yang mantap seseorang guru tidak mungkin dapat mengajar dengan berkesan seperti kata pepatah Arab: ‫فساقد الشيء ل يعطى‬ “Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak dapat sesuatu” Pelajar-pelajar sekalian.t. Dalam hal ini. Guru juga perlu mengetahui dengan jelas pelajaran yang diajar kepada anak didik.t. Sebenarnya tidak cukup setakat itu sahaja. berikut: ‫إسنكم لن تمحوا النساس بأموالكم فمحوهم ببسط الوجه وحسن الخلق‬ “Sesungguhnya kamu tidak akan dapat mempengaruhi manusia dengan harta kamu. sentiasa memperingati manusia supaya menjadi seorang pendidik yang bertanggungjawab.Maudidi (1985:57) menerangkan bahawa kecintaan dan taqarrub kepada Allah s. firman Allah s.

Pastikan anda telah mencatat isi penting topik di atas. TUNGGU !!! Jangan terus ke topik di bawah.. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PENDIDIK MUSLIM Mudarris Muallim Mursyid Muaddib Murabbi Rajah 7 : Peranan dan tanggungjawab Pendidik Muslim.. 25 ..

Kewajipan mengajar ilmu sepanjang hayat ke atas setiap orang Islam.‫ عمل به او لم يعلم به‬.. bukan hanya terbatas kepada masa yang tertentu sahaja. sama ada diamalkan atau tidak. Kewajipan menuntut ilmu sepanjang hayat ke atas setiap Muslim Di dalam menuntut ilmu. adalah lebih baik dari kamu sembahyang (sunat) seribu rakaat.5 PRINSIP ASAS PENGAJARAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam mempunyai kedudukan yang penting yang dapat dilihat dengan jelas dan Sunnah Rasulullah s. (a) Kewajipan belajar ke atas setiap Muslim Setiap individu muslim wajib belajar apa juga yang benar yang dia tidak tahu daripada orang yang lebih mengetahui darinya. (c) (d) Selepas mebaca tajuk ini .” (Riwayat Ibn Majah) ‫اطلبوا العلم ولو بسالصين‬ “Tuntutlah ilmu sekalipun sampai ke negeri Cina”. malah ia berlaku secara berterusan sepanjang hayat selagi hayat dikandung badan. Seseorang yang mempunyai ilmu wajib disampaikan kepada orang lain selagi mana terdaya dan termampu olehnya berbuat demikian dan selagi diperlukan.1. seperti berikut: ‫طلب العلم فريضة على ركل مسلم‬ “Menuntut ilmu adalah fardu ke atas setiap muslim.semak sekali lagi catatan penting anda…adakah ia sudah lengkap ? 26 . malah merupakan fardhu kepada bidang-bidang ilmu tertentu. (b) ilmu Kewajipan mengajar ke atas setiap Muslim Apabila seseorang itu mempunyai ilmu maka wajib pula disampaikan ilmu tersebut kepada orang lain berdasarkan kepada hadith Rasulullah yang bermaksud ‘sampaikanlah walaupun satu ayat’. ‫لن تغدو فتعلم بسابسا من العلم‬ “Bahawa kamu keluar bagi mempelajari satu bab dari ilmu.” (Riwayat al-Baihaqi) ‫ خير لك من أن تصلى ألف رركعة‬.a. sila buat rujukan di perpustakaan supaya anda lebih memahami tajuk ini dengan mendalam… Sebelum menyempurnakan tugasan anda.w.

Selamat Maju Jaya 27 . Itu sahaja tugasan anda… Simpan nota ringkas anda untuk rujukan masa depan. huraikan ciri-ciri penting yang perlu ada pada seorang guru yang cemerlang. matlamat dan falsafah Pendidikan Islam dan jelaskan realiti yang berlaku pada diri anda sendiri. 2. Dengan merujuk kepada tokoh-tokoh Pendidikan Islam.TUTORIAL 1. Dengan menggunakan grafik banding beza . Sejauhmanakah anda memahami konsep. Dengan membuat rujukan dari pelbagai sumber huraikan dengan jelas prinsipprinsip asas pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. jelaskan perbezaan antara sejarah perkembangan pendidikan Islam zaman Rasulullah dan zaman Khulafa’ Ar Rashidin Huraikan kesan perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia sebelum dan selepas merdeka dengan perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia masa kini. 3. 4.. 5.

Sebelum anda mendalami keseluruhan isi kandungan unit 1. Anda merupakan tempat rujukan utama di sekolah di dalam segala aspek berkaitan dengan j-QAF. Setiap satu model perlu anda kuasai dan fahami dengan mendalam kerana ini merupakan tugas dan tanggungjawab anda sebagai guru j-QAF. bahasa Arab dan Jawi. termasuk model-model yang diguna pakai dalam bidang Fardhu Ain. eloklah anda melihat dahulu rajah ringkasan isi kandungan unit ini secara sepintas lalu: PENGENALAN PENGENALAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN ISLAM ISLAM SEJARAH DAN KURIKULUM j-QAF j-jQAF QAF MODEL-MODEL j-QAF 28 .TAJUK 2: PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM j-QAF Para pelajar sekalian… Di dalam unit ini anda akan didedahkan dengan konsep j-QAF .2 ini. Al-Quran.

Tidak semua murid berpeluang mempelajarinya Kepentingan Fardhu Ain Ibu bapa masih belum berpuas hati dengan pencapaian dan penguasaan anakanak mereka dalam Fardhu Ain terutama hal ibadah mendirikan solat.1: SEJARAH DAN KURIKULUM j-QAF Mukadimah Pada 24 Disember 2003. Konsep j-Qaf j-Qaf adalah satu projek memperkasakan Pendidikan Islam (PI) melalui penekanan khusus dalam pengajaran jawi. ii. Namun tidak menekankan pembelajaran sehingga khatam al-Qudan. Bahasa Arab dan Fardhu Ain. bahasa Arab dan Fardhu Ain (j-Qaf) pada 3 hinga 5 Mac 2004. Kepentingan Bahasa Arab Status Bahasa Arab Sekolah Rendah pada masa ini sebagai mata pelajaran bahasa tambahaan. Beliau mencadangkan supaya perkara tersebut dilaksanakan seeberapa segera yang boleh. Objektif j-Qaf Setelah projek ini dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan diharapkan semua murid yang menganut agama Islam. al-Quran. mewajibkan pembelajaran bahasa Arab dan menghayati amalan fardhu ain. Ia hanya mengutamakan kebolehan membaca sahaja. semasa di sekolah rendah dapat i menguasai bacaan dan tulisan jawi ii khatam al-Quran iii mempelajari bahasa Arab dan iv mantap dan menghayati fardhu ain Kepentingan j-Qaf i. iv 29 . Hasrat itu diulangi sekali lagi semasa lawatan beliau ke Kementerian Pendidikan Malaysia pada 30 Disember 2003. Ia diajar di sekolah-sekolah rendah secara berpilih dan terhad. Kepentingan Jawi Jawi telah diajar sebagai komponen Pendidikan Islam dan mula dilaksanakan pada tahun 2003 dengan pendekatan pengajaran 6 bulan pertama di tahun 1. Laporan pemantauan mendapati penguasaan bacaan Jawi dalam pendidikan Islam sematamata masih belum mencukupi dan berkesan Kepentingan al-Quran Al-Quran telah diajar sebagai sebahagian Pendidikan Islam dalam bidang Asuhan tilawah al-Quran pada masa ini. al-Quran.2. iii. Semiman ini telah bersetuju menerima beberapa model untuk dilaksanakan sebagai projek rintis pada April 2004 sebelum pelaksanaan sebenar pada tahun 2005 secara berperingkat-peringkat. antara lain ada menyebut tentang khatam al-Quran. Projek ini dilaksanakan diperingkat persekolahan rendah. Kementerian pendidikan Malaysia telah mengambil tindakan dengan mengadakan beberapa mesyuarat dan bengkel. semasa YAB Perdana menteru menyampaikan ucapan pada perjumpaan dengan ulama dan pegawai-pegawai agama sempena Majlis Tilawah alQuran Peringkat Antarabangsa Keli ke 45 di Kuala Lumpur. dan akhirnya mengadakan seminar Jawi.

Ini menyukarkan pelaksanaan Bahasa Arab di semua sekolah sekiranya guru Bahasa Arab yang hakiki tidak diwujudkan.sekolah diajar oleh guru Pendidikan Islam sedia ada. Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia telah memberi maklumat yang lebih lengkap mengenai cara pelaksanaan model-model yang terpilih serta persiapan-persiapan khusus bagi pelaksanaan 2005. Panduan modul yang terkandung di dalam buku ini adalah maklumat awal yang berguna untuk persiapan kearah pelaksanaan sebenar. Ia tidak menggambarkan keadaan sebenar pelakasanaan j-Qaf melainkan pihak Kementerian Pelajaran Malaysia mengambil keputusan mengekalkan panduan dan modul yang terkandung dalam buku ini. pemulihan dan pengukuhan Jawi dan latihan amali Fardhu Ain yang mencukupi di laksanakan di sekolah-sekolah. Manakala Bahasa Arab di sekolah. dengan menggunakan grafik buatkan banding beza antara Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pendidikan Islam dengan Kurikulum j-Qaf. Peruntukan waktu ini tidak membolehkan aktiviti-aktiviti khatam al-Quran. Setalah membaca topik ini.2 : PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN KEN BESTARI SOLAT 30 . 2.V Kepentingan Projek j-Qaf pada keseluruhan Masa pengajaran PI Sekolah Rendah pada masa ini ialah 6 waktu. Pelaksanaan j-Qaf j-Qaf telah dilaksanakan mulai tahun 2005 secara berperingkat-peringkat. 5 waktu di SJKT dan 4 waktu di SJKC.

Tahukah pelajar apakah maksud ‘Kem Bestari Solat’? Kem Bestari Solat ialah aktiviti perkhemahan yang dilaksanakan untuk memastikan murid boleh menunaikan solat dengan sempurna dari segi bacaan dan perbuatan. Bahasa Arab dan Fardu Ain ( j-QAF ) Peringkat Kebangsaan anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia yang telah berlangsung pada 3 hingga 5 Mac 2004 telah memutuskan supaya Model Bestari Solat dilaksanakan secara rintis bersama model-model projek j-QAF yang lain bagi menguji sejauhmana kelemahan dan kekuatannya. Program Kem Bestari Solat perlu dilaksanakan oleh pihak sekolah bagi memastikan kejayaan Program j-QAF. Aktiviti ini dilaksanakan secara intensif di satu tempat khas mengikut kesesuaian sesebuah sekolah. Pelajar sekelian. Apakah objektif Kem Bestari Solat diadakan ? Kem Bestari Solat diadakan bertujuan untuk memastikan murid dapat: • • • • • mengetahui kepentingan solat berwuduk dengan sempurna mengetahui bilangan rakaat solat-solat fardu melaksanakan semua perbuatan dalam solat dengan betul menguasai bacaan dan mengaplikasikannya dalam solat dengan betul dan lancar Siapakah yang diwajibkan mengikuti Kem Bestari Solat ? Murid Tahun 2 di sekolah Projek Rintis dan Semua murid Islam sekolah rendah. Kerjasama dan hubungan yang erat antara pihak sekolah dan ibu bapa amat penting bagi mempastikan hasrat murni dapat direalisasikan. Sekiranya anda ditugaskan untuk melaksanakan Kem Bestari Solat di sekolah anda.Pelajar sekelian. beberapa langkah perlu diambil: 31 . Seminar Jawi. apakah langkah-langkah yang perlu dibuat anda ambil ? Bagi memastikan Kem Bestari Solat berjalan dengan lancar . Al-Quran.

Program ini dilaksanakan dua kali dalam tempoh setahun. ( Seperti di lampiran 3a dan 3b ). Penaung 2. Penasihat 3.1. pertandingan bacaan dan amali solat. Instrumen penilaian perlu disediakan bagi menentukan tahap kebolehan murid dalam mendirikan solat ( seperti di lampiran 1 ) 7. ( seperti di lampiran 4 ) • Borang Catatan Pelaksanaan Solat diedarkan kepada ibu bapa dan penjaga. Panitia Pendidikan Islam hendaklah menyediakan kertas kerja dan dibentangkan dalam mesyuarat bagi memutuskan perkara-perkara berikut: • Membentuk Jawatankuasa Pelaksana peringkat sekolah • Menetapkan tempat dan masa untuk mengadakan Kem Bestari Solat • Menentukan guru layak untuk menjadi fasilitator • Menyediakan jadual pelaksanaan aktiviti Kem Bestari Solat • Mengagihkan murid-murid yang akan mengikuti Kem Bestari Solat mengikut kumpulan yang ditentukan. ujian penilaian pra dan pasca program.(seperti Cadangan Panduan Tugas di lampiran 5 ). Menyusun pengisian aktiviti kem ( seperti cadangan Jadual Aktiviti Kem Bestari Solat di lampiran 2 ) 8. penjaga. 12. 11. Borang Catatan Pelaksanaan Solat. 10. Kem Bestari Solat Kedua dilaksanakan setelah mengenalpasti kekuatan dan kelemahan Kem Bestari Solat Pertama. sebuah jawatankuasa pelaksana perlulah ditubuhkan. • Ibu bapa / penjaga hendaklah mencatat pelaksanaan amalan solat murid di rumah selama dua bulan • Borang yang telah lengkap hendaklah dikembalikan kepada pihak sekolah untuk dianalisa. ketua panitia dan guru besar. 5. Melaporkan rekod pencapaian murid kepada guru yang mengajar. amali solat. • Pihak sekolah akan menyediakan laporan untuk pelaksanaan Kem Kedua. Membuat penilaian dan merekodkan pencapaian murid setiap kali aktiviti dilaksanakan. Setiap kem peringkat sekolah tidak melebihi 60 orang murid dan setiap kumpulan tidak melebihi 10 orang. Sebelum melaksanakan Kem Bestari Solat. 4. Jawatankuasa Pelaksana terdiri daripada : 1. solat berjemaah. Antara pengisian aktiviti Kem Bestari Solat ini ialah latihan amali wuduk. riadah. Aktiviti ini dilaksanakan dalam bentuk kursus intensif di luar waktu P & P sama ada di dalam atau di luar kawasan sekolah. Para pelajar sekelian. • Memberi taklimat kepada fasilitator sebagai panduan tenaga pengajar dalam Kem Bestari Solat. 3. • 2. Pengerusi 32 . Mengumpul maklumat murid yang tidak tahu solat selepas tamat Kem Bestari Solat 9. ibu bapa. 6.

2 Perbelanjan Runcit 7.2. Keselamatan / Kebajikan / Disiplin v.5 9. Guru Pendidikan Islam ( Dalaman / Luaran ) Guru-Guru Akademik yang berkebolehan Ibubapa / Penjaga yang berkebolehan Guru-Guru KAFA Pihak lain yang berkelayakan dan dipersetujui oleh pihak pengurusan Sekolah.1. Setiausaha 5. Makanan dan Minuman iv.2. Siaraya ix.1.1 Peruntukan kewangan khusus 7.4 8. Fasilitator 8.3 Sumbangan swasta dan lain-lain 7. Kem Komandan viii. 7. Bendahari 6. Fail ) 7.t. Urusetia ii. Ahli Jawatankuasa : i.2.3 8. Teknik & Peralatan xi.2 Perbelanjaan ( seperti lampiran 6 ) 7.2. 33 .1 8. Dokumentasi / Penilaian vi. Bagi mencapai hasrat murni ini.1 Penyediaan Bahan ( Kertas Kerja.2 Sumbangan PIBG 7.4 Hadiah galakan 8.4. Mudah-mudahan ia menambah rasa tanggungjawab dan minat murid terhadap perintah Allah s. Pendaftaran dan Penginapan iii.3 Perbelanjaan makan dan minum 7.1 Sumber 7. Riadhah vii. kerjasama dan hubungan erat pihak sekolah dan ibu bapa amat penting.1.2 8. Warden x.w. Penutup Program Kem Bestari Solat perlu dilaksanakan oleh pihak sekolah bagi memastikan kejayaan Program j-QAF. Kewangan 7. Sijil dan Hadiah. kertas Edaran.

Saya tidak dapat menghabiskan bacaan Tahiyyat Akhir. Saya dapat membaca niat solat lima waktu dengan betul. TAHUN : ……………………………………………… TANDAKAN Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 √ PADA RUANGAN BERKENAAN Soalan Saya selalu menunaikan solat fardu. Ibu bapa saya tidak pernah menyuruh saya solat. Saya dapat menghafaz doa iftitah dengan betul. Saya dapat membaca tasbih ketika sujud dengan tertib. Saya menunaikan solat tanpa membaca surah pendek. Bacaan doa ketika duduk antara dua sujud dapat saya baca. Ya Tidak 34 .. Ibu bapa saya tidak pernah memarahi jika saya tidak menunaikan solat fardu.LAMPIRAN 1 (a) SOALAN UJIAN PENILAIAN PRA KEM BESTARI SOLAT NAMA : ……………………………………………. Saya menunaikan solat jika diarahkan oleh ibu bapa. Saya membaca tasbih 3 kali ketika rukuk. Saya dapat membaca doa Qunut dengan bacaan yang baik. Bacaan al-Fatihah saya sangat baik.. Bacaan Tahiyyat Awal saya betul. Saya hanya solat pada waktu tertentu sahaja.

. 7.… 35 .. 6. Sila sebut bacaan ketika rukuk... Solat Subuh Solat Zuhur. Sila baca surah al-Fatihah... Solat Isyak. SKOR : …………. TAHUN : ………………………………………. a) b) c) d) e) 3. Solat Asar... Sila sebut bacaan Tahiyyat awal dan akhir.. Solat Maghrib. Beri erti lafaz-lafaz solat di atas.. Sila sebut lafaz niat solat fardu berikut: Solat Subuh Solat Zuhur. Solat Asar... Sila sebut bacaan ketika duduk antara dua sujud... 4. 8. a) b) c) d) e) 2. Sila baca doa iftitah.. Sila sebut bacaan ketika sujud... Solat Isyak.. 9.. 5. Solat Maghrib. Sila sebut bacaan ketika iktidal...LAMPIRAN 1 (b) UJIAN LISAN PASCA KEM BESTARI SOLAT NAMA : ……………………….. 1...

30 7.30 2.00 9.00 JUMAAT Pendaftaran & pembahagia n kumpulan Kemas diri & Solat Subuh Kuliah Subuh Sarapan Makan & solat taklimat Solat & kuliah Maghrib 1 Kemas diri dan makan LDK 1 Solat dan minum Minum & Tidur SABTU LDK 2 LDK 3 LDK 4 Riadah Solat & kuliah Maghrib 2 LDK 5 Solat dan minum AHAD LDK 6 Ujian & Penilaian (Amali Solat) Majlis Perasmian Penutup (12.15 6.00 10.Amali Wudhu .30 6.00 8.00 9.Lampiran 2 CADANGAN JADUAL AKTIVITI BESTARI SOLAT MASA HARI 5.Amali Solat Fardhu Zuhur .15 5.00 10.30 10.Amali Solat Fardhu Subuh .00 10.30 4.Amali Solat Fardhu Asar .30— 1.00 7.30 5.30 4.Amali Solat Maghrib * Setiap aktiviti amali wudhu’ dan solat hendaklah dijalankan dalam kumpulan beredasarkan borang senarai semak 36 .00 7.00 10.00 6.30 12.Amali Solat Solat Fardhu Isya .30 12.00 8.00 10.30 7.15) LDK LDK LDK LDK LDK LDK 1 2 3 4 5 6 .30 2.

LAMPIRAN 4 REKOD CATATAN PELAKSANAAN SOLAT FARDU NAMA : ………………………………………………… TAHUN : ………………………………………………… BULAN : ………………………………………………… H/B SUBUH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pengesahan Guru Pendidikan Islam. …………………………………………… ( ) Tarikh: ……………… ZUHUR WAKTU ‘ASAR MAGHRIB ISYAK PENGESAH AN IBU / BAPA 37 .

Mendapatkan anggaran perbelanjaan daripada jawatankuasa. mencatat dan menyedia minit / keputusan Mesyuarat. URUSETIA      Menentukan perkataan ‘ Backdrop ‘. BENDAHARI     Menyedia anggaran perbelanjaan. 3. SETIAUSAHA       Menguruskan surat – menyurat. Menyedia borang-borang. Menyelaras dan menyelia pelaksanaan program. Mengeluarkan surat kebenaran ibu bapa. Menyediakan laporan kewangan. PENGERUSI   Membentuk Jawatankuasa Pelaksana. Mengagihkan kumpulan peserta. 4. 2. Membentuk Jawatankuasa Kecil. Mempengerusi dan mengendali mesyuarat pelaksanaan. Menentukan pengerusi majlis. 5. Mengurus / menyelia perolehan dan perbelanjaan. PENDAFTARAN  Menyediakan keperluan pendaftaran o o o Meja Tempat Senarai nama peserta  o Fail Mengedarkan buku program 38 . Menentukan fasilitator bertugas pada setiap aktiviti. Menyelaras dan menyelia persiapan Jawatankuasa Program.LAMPIRAN 5 PANDUAN TUGAS JAWATANKUASA KEM BESTARI SOLAT 1.

Membimbing dan memudah cara peserta melaksana aktiviti dan Latihan Dalam Kumpulan ( LDK ). fasilitator serta tetamu Memberi taklimat penginapan kepada peserta dan semua Jawatankuasa 7. PELAPORAN. Memastikan bekalan makanan dan minuman mencukupi sepanjang program. RIADHAH 39 . masa dan bentuk jamuan. MAKAN DAN MINUM       8. FASILTATOR DAN PENCERAMAH    Menyedia bahan dan tajuk ceramah yang sesuai. Menyedia senarai barangan keperluan peserta.6. Menyedia peralatan dan bantuan kecemasan. 9. Menyedia dan menerbitkan laporan penuh aktiviti. Mengurus bil pembayaran tempahan makan dan minum melalui Bendahari. Menyelaras agenda post-mortem program 11. KESELAMATAN. KEBAJIKAN DAN DISIPLIN    Memberi taklimat kepada peserta sebelum aktiviti bermula. Menyedia anggaran perbelanjaan makan dan minum. DOKUMENTASI DAN PENILAIAN    Mengurus fotografi dan rakaman audio-video. 10. fasilitator dan tetamu. PENGINAPAN   Menyedia dan menyelia hal-ehwal penginapan peserta. Menentu tempat. Membentuk Jawatankuasa Kecil Menyedia menu kepada peserta.

KEM KOMANDEN Menyelaras dan mengelolakan setiap arahan kepada peserta. SIARAYA DAN PUBLISITI   Menyediakan keperluan dan alatan siaraya untuk semua slot. BUKU PROGRAM      Membentuk Jawatankuasa Kecil Menentukan isi kandungan. Memastikan program berjalan menepati masa dan jadual. 12.  Menyedia tenaga pembimbing riadhah dan sukan. 40 .   13. Mendapatkan senarai nama Jawatankuasa Kerja. 15. bentuk dan saiz. Menyediakan banner dan sepanduk publisisti. Menyediakan alternatif tempat. TEKNIK DAN PERALATAN    Menyediakan dan menyusun tempat aktiviti. Memastikan buku program diterbitkan dan diedarkan dengan lancar. Mendapatkan senarai nama fasilitator dan penceramah. Menyelaras aktiviti bersenam dan permainan. 14. alatan dan bahan jika ada gangguan. Memastikan kebersihan dan kekemasan tempat aktiviti.

Alatan dan Bahan Cetak RM4.00 RM420.00 RM240. Hadiah dan Cenderamata RM7.760.00 x 2 hari x 60 orang RM3.336.600.00 RM5.Lampiran 6 CADANGAN PERBELANJAAN KEM BESTARI SOLAT 1.00 RM5.00 x 60 orang 4. Perbelanjaan Runcit ( 10% ) JUMLAH KESELURUHAN RM600.400.00 41 . Penginapan dan Makan Urusetia dan Fasilitator RM30.00 RM576.00 x 2 buah bas Jumlah kecil 5.00 RM900.00 RM6.00 x 60 orang 3. Pengangkutan RM300.00 x 2 hari x 15 orang Peserta RM30.00 2.

 Kasut. PAKAIAN  Uniform Sekolah.Lampiran 7 SENARAI ALATAN YANG PERLU DIBAWA OLEH PESERTA KEM BESTARI SOLAT 1.  Pakaian Harian.  Pakaian Sukan / Riadah. ALATAN SOLAT  Pakaian yang sesuai  Songkok ( L )  Sejadah  Telekong 3. ALATAN MANDI  Tuala  Kain Basahan  Sabun  Berus Gigi dan Ubat Gigi 4. 2. ALATAN TIDUR  Bantal  Selimut  Tikar / Alas Tidur yang sesuai 5. KEPERLUAN HARIAN  Minyak Rambut 42 .

 Sikat  Bedak  Selipar  Ubat ( jika perlu ) LAMPIRAN 8 BORANG MAKLUMAT PESERTA KEM BESTARI SOLAT PERINGKAT SEKOLAH 2004 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nama Peserta Tahun Alamat No Telefon 43 .

T.T.... ( ) Guru Besar. Guru Besar / Cop Sekolah …………………………………... Tarikh …………………. 44 .. TAHUN : …………………………………………………………. LAMPIRAN 9(a) REKOD PENCAPAIAN MURID KEM BESTARI SOLAT NAMA : …………………………………………………………. ……………………………………………. TAJUK : WUDUK BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PERKARA BACAAN BASMALAH (S) MEMBASUH DUA TANGAN (S) BERKUMUR (S) MEMASUKKAN AIR KE HIDUNG (S) NIAT WUDUK (R) MEMBASUH MUKA (R) BASUH DUA TANGAN HINGGA KE SIKU (R) MENYAPU AIR KE KEPALA (R) MENYAPU KEDUA-DUA BELAH TELINGA (S) MEMBASUH KEDUA-DUA BELAH KAKI (R) BACAAN DOA LEPAS WUDUK (S) (S=Sunat) TAHAP PENCAPAIAN MENGUASAI BELUM MENGUASAI (R=Rukun) Disahkan oleh.

. ( ) 45 . ……………………………………………..LAMPIRAN 9(b) REKOD PENCAPAIAN MURID KEM BESTARI SOLAT NAMA : …………………………………………………………. TAHUN : …………………………………………………………. TAJUK : SOLAT BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PERKARA NIAT SOLAT SUBUH NIAT SOLAT ZUHUR NIAT SOLAT ‘ASAR NIAT SOLAT MAGHRIB NIAT SOLAT SUBUH TAKBIRATUL IHRAM (R) MEMBACA DOA IFTITAH (S) MEMBACA SURAH AL-FATIHAH (R) MEMBACA DUA SURAH (S) BACAAN RUKUK (S) BACAAN IKTIDAL (S) BACAAN SUJUD (S) BACAAN DUDUK ANTARA DUA SUJUD (S) BACAAN TAHIYYAT AWAL (S) BACAAN TAHIYYAT AKHIR (R) SALAM PERTAMA (R) SALAM KEDUA (S) BACAAN DOA QUNUT (S) PERGERAKAN (S=Sunat) TAHAP PENCAPAIAN MENGUASAI BELUM MENGUASAI (R=Rukun) Disahkan oleh..

LAMPIRAN 10 ANALISA CATATAN PELAKSANAAN SOLAT KEM BESTARI SOLAT BULAN : …………………………… TARIKH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 SUBUH BILANGAN MURID : ………….Guru Besar. 46 . CATATA N JUMLAH MURID YANG SOLAT ZUHUR ‘ASAR MAGHRIB ISYAK Disediakan oleh.

Jumlah murid bagi satu kelas pemulihan hendaaklah di antara 6 hingga 10 orang. TAKRIF Kelas Pemulihan Jawi ialah pengajaran yang dilaksanakan oleh guru pemulihan untuk memulihkan murid keciciran dalam jawi.……………………………………………………. 4.3 Melaksanakan Kelas pemulihan Jawi mengikut agihan kemahiran dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang telah ditentukan.4 Proses pengajaran dan pembelajaran akan menekankan kaedah permainan dan nyanyian yang menyeronokan. Mengenalpasti murid-murid yang keciciran melalui ujian khas atau maklumat daripada guru yang mengajar. ( ) Ketua Panitia. b. 2. 3. 5. 5. c. KUMPULAN SASAR Kumpulan sasar kelas ini ialah murid-murid yang tidak dapat melepasi ujian khas iaitu tidak dapat mengenal huruf tunggal atau sukukata terbuka. Kelas ini dijalankan serentak dengan jadual waktu persekolahan sedia ada. 5. Penyediaan bahan bantu mengajar. sukukata terbuka. 2. sukukata tertutup dan perkataan-perkataan mudah yang dibina daripada sukukata terbuka dan sukukata tertutup. menyebut dan menulis huruf-huruf tunggal.3 MODEL KELAS PEMULIHAN JAWI 1.5 Membuat penilaian dan merekodkan pencapaian murid setiap kali kelas dilaksanakan. 6. PENDAHULUAN Buku ini bertujuan menjelaskan tentang pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi.2 Jawatankuasa Pelaksana bermesyuarat bagi memutuskan perkara tersebut: a.1 Menubuhkan jawatankuasa pelaksana peringkat sekolah yang dipengerusikan oleh Guru Besar. 5. STRATEGI PELAKSANAAN 5. Pendidikan Islam. 5. PENJADUALAN 47 . OBJEKTIF Murid yang keciciran dalam jawi akan dipulihkan dengan sekurang-kurangnya dapat mengenal. Penyediaan tempat bagi pelaksanaan kelas pemulihan.

melaksanakan kelas pemulihan jawi mengikut agihan kemahiran dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang telah ditetapkan. c. memantau pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 6.Kelas pemulihan jawi dijalankan serentak dengan waktu pengajaran jawi biasa. Merekodkan hasil penilaian yang dilakukan selepas proses pengajaran dan pembelajaran c. b.4 Guru Pemulihan bertanggungjawab: a.2 Ketua Panitia Pendidikan Islam bertanggungjawab: a. c.3 Guru Mata Pelajaran bertanggungjawab: a. mengadakan mesyuarat penyelarasan pelaksanakan Kelas Pemulihan jawi. membuat ujian khas untuk memilih pelajar yang akan mengikuti Kelas Pemulihan Jawi.1 Guru besar bertanggungjawab. 6. d. bertindak sebagai setiausaha jawatankuasa pelaksana peringkat sekolah. Meneruskan pengajaran mengikut jadualk persekolahan biasa. Menyemak laporan yang dibuat oleh guru mata pelajaran dan guru pemulihan 6. AGIHAN TUGAS 6. memastikan Kelas pemulihan jawi ini dapat dilaksanakan dengan sempurna. menubuhkan Jawatankuasa pelaksana peringkat sekolah. 6 hingga 10 orang sahaja murid yang dikenal pasti layak untuk dipulihkan akan dimasukkan ke kelas khas dan diajar oleh seorang guru j-qaf bagi setiap kelas pemulihan 7. b. b. b. Bekerjasama dengan guru pemulihan dan guru-guru Pendidikan Islam menyediakan keperluan pelaksanaan Kelas Pemulihan Jawi. a. Melaporkan perjalanan kelas dan hasil penilaian kepada Ketua Panitia 48 .

3 Nyanyian: a. Rasa Sayang Jawi b. Berikut dikemukakan contoh agihan kemahiran untuk dua belas waktu pengajaran: Waktu Waktu 1 Waktu 2 Waktu 3 Waktu 4 Waktu 5 Waktu 6 Waktu 7 Waktu 8 Waktu 9 Waktu 10 Waktu 11 Waktu 12 10. Main kad d. Pancing ikan 8. guru dicadangkan banyak menggunakan kaedah permainan dan nyanyian semasa melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Permainan dan nyanyian yang dicadangkan ialah: 8. Tenteng c.2 Permainan Bagi Kemahiran Sukukata: a. Vokal dan Sukukata 49 . Kereta api 8.8. Sahibba b. Boling b. Eja dan Baca c. Kemahiran Memperkenalkan huruf tunggal ‫ا ب ت ث ج ح‬ Memperkenalkan huruf tunggal ‫خ خ د ذ ر ز‬ Memperkenalkan huruf tunggal ‫س ش ص ض ط ظ‬ Memperkenalkan huruf tunggal ‫ع غ غ ف ف ق‬ Memperkenalkan huruf tunggal ‫ك ض ل م ن و‬ Memperkenalkan huruf tunggal ‫ؤ ه ل ء ي ث‬ Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf Membaca dab menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ‫ابت‬ ‫جخد‬ ‫رسغ‬ ‫فكض‬ ‫لمن‬ ‫هث‬ Bagi memastikan keberkesanan Kelas Pemulihan Jawi dan bersesuaian dengan kemampuan murid. AGIHAN KEMAHIRAN Murid yang hendak dipulihkan diberi kemahiran-kemahiran seperti yang terdapat di dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam KBSR.1 Permainan Bagi Kemahiran Huruf Tunggal: a.

50 . PENILAIAN Guru hendaklah melaksanakan penilaian setiap kali kelas dijalankan. Ia dilaksanakan di luar jadual waktu sekolah.10. Penilaian hendaklah menguji kemahiran membaca dan menulis huruf-huruf dan sukukatasukukata yang dipelajari. Guru boleh terdiri daripada ibu bapa murid atau guru-guru al-Quran yang dilantik oleh pihak sekolah. Murid akan belajar dan membaca al-Quran dengan guru-guru al-Quran di sekolah atau luar sekolah. 2. Guru boleh terdiri daripada ibu bapa murid atau guru-guru al-Quran yang dilantik oleh pihak sekolah.5 MODEL 6 BULAN KHATAM AL QURAN Model 6 bulan menumpukan kepada penguasaan kemahiran membaca al-Quran pada 6 bulan pertama tahun satu dan aspek khatam al-Quran pada 6 bulan pertama pada tahun dua hingga tahun lima. Ia dilaksanakan dalam 4 waktu (120 minit) mata pelajaran Pendidikan Islam selama enam bulan pertama setiap tahun. Model ini dilaksanakan selama dua waktu iaitu 30 minit satu waktu dalam jadual waktu rasmi persekolahan. Model ini dilaksanakan selama dua waktu iaitu 30 minit satu waktu dalam jadual waktu rasmi persekolahan. Murid akan belajar dan membaca al-Quran dengan guruguru al-Quran di sekolah atau luar sekolah.6 MODEL PERLUASAN PELAKSANAAN BAK Perluasan Pelaksanaan Bahasa Arab Komunikasi bermaksud pelaksanaan mata pelajaran Bahasa Arab Komunikasi diperluaskan kepada semua murid beragama Islam. 2.4 MODEL TASMIK KHATAM AL-QURAN Model Tasmik ialah satu program merekodkan perkembangan bacaan murid-murid secara individu berdasarkan program yang diatur bagi membolehkan murid khatam alQuran. 2. Perluasan Pelaksanaan Bahasa Arab Komunikasi bermaksud pelaksanaan mata pelajaran Bahasa Arab Komunikasi diperluaskan kepada semua murid beragama Islam. Hasil penilaian hendaklah direkodkan ke dalam Borang Kelompok Penilaian Jawi. Sila ambil perhatian….

Untuk model Perluasan Bahasa Arab. Bincang konsep j-QAF Bincangkan dalam kumpulan bagaimana anda merancang pelaksanaan program j-Qaf seperti berikut: i. Kelas Pemulihan Jawi 3. Soalan-soalan berikut memerlukan anda memahami dengan mendalam tajuk yang dibincangkan…. 51 . 8.. nyatakan juga masalah-masalah yang anda hadapi serta langkah mengatasi masalah tersebut. Bincangkan bersama rakan anda tentang Kepentingan Kem Bestari Solat dalam melahirkan insan yang bertaqwa. Bincangkan kesan program pemulihan jawi yang telah anda rancang. Anda telah pun memahami tentang program Kem Bestari Solat yang dihasratkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Kem Bestari Solat ii. sediakan nota ringkas sebagai bantuan ! Perbincangan dalam Tutorial 1. Sila buat rujukan untuk mendapatkan kefahaman yang mendalam dan juga sebagai panduan dalam pelaksanaan program. 2. . Model 6 Bulan Khatam Quran dan Tasmik Sila Rujuk Buku Panduan Pelaksanaan Model Dan Modul Pengajaran & Pembelajaran keluaran Jabatan Pendidikan Islam Dan Moral.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful