1

BUSINESS ICT MANAGEMENT STUDIES

FACTSHEET HBO-OPLEIDING:
BACHELOR BUSINESS MANAGEMENT & ICT (BMI)

DÉ VERBINDING TUSSEN BUSINESS PROCESSEN EN ICT
Op 28 oktober 2013 zal de praktijkgerichte HBO-opleiding voor ICT-professionals van start gaan: BACHELOR BUSINESS MANAGEMENT & ICT (BMI). Deze opleiding wordt aangeboden door IMIT (Institute of Management & Information Technology) gevestigd aan de Zinniastraat 18 (1e verdieping Liberty gebouw), Paramaribo.

BMI is één van de IMIT Business ICT Management Studies
Organisaties worden in hun bedrijfsvoering en het realiseren van hun doelstellingen steeds afhankelijker van het goed functioneren van hun informatiesystemen. Bij de bedrijfskundige informatica-opleiding Business Management & ICT (BMI) staat de koppeling tussen het managen van bedrijfsprocessen (‘business’) en ICT (informatie- en communicatie technologie) centraal. In dat verband spreken we vaak over business & ICT alignment: het adequaat afstemmen van ICT op de business zodat ICT, in de zin van toepassing van technische hulpmiddelen, het realiseren van bedrijfsdoelstellingen optimaal faciliteert. De opleiding Business Management & ICT stelt u in staat om bedrijfsdoelstellingen, bedrijfsprocessen en ICT naadloos aan elkaar te verbinden. Deze bedrijfskundige informatica-opleiding BMI biedt ICT’ers die een stap hogerop willen uitstekende carrièrekansen. Het intensieve programma biedt namelijk diepgaand inzicht in business vraagstukken op het gebied van management, procesbesturing en financiën in relatie tot ICT. Na het afronden van deze bacheloropleiding bent u uitstekend toegerust om dit type vraagstukken succesvol op te lossen. Een ander resultaat van deze opleiding is dat u als adviseur en/of projectmanager in staat bent (grootschalige) veranderingen binnen de organisatie (zoals de invoering van een nieuw geautomatiseerd systeem) adequaat te managen. U kunt leiding geven aan deze innovatieprocessen en weet de business doelstellingen optimaal te vertalen naar de inzet van de juiste ICT-instrumenten.

Kortom, BMI is een Bachelor-opleiding die direct in staat stelt aan de slag te gaan met de kern van management, bedrijfskunde en ICT.
Deze praktijkgerichte bedrijfskundige informatica-opleiding BMI is ontwikkeld voor professionals en managers in een management- of technische omgeving. Er is veel vraag naar bedrijfskundigen die management- en adviesvaardigheden, kennis van bedrijfsprocessen en ICT kunnen beoordelen en kunnen implementeren. Met deze specialisatie zal ook ruimschoots aandacht worden geschonken aan thema's die relevant en actueel zijn voor uw werkterrein.

2
Onze conceptuele invulling bij de HBO-opleiding Bachelor Business Management & ICT is uniek voor Suriname. De opleiding verschilt sterk van vergelijkbare opleidingen op dit gebied. Het gaat namelijk niet om een theoretische opleiding, maar om een mix van 27 vakken op technisch, bedrijfskundig en management niveau. Hiermee speelt deze opleiding in op de vraag naar specialisten en biedt zij tevens mogelijkheden voor een volwaardige carrière in een sterk in ontwikkeling zijnde vakgebied. Bijzonder is ook dat de studenten gedurende de gehele opleiding intensief worden begeleid en ondersteund op het gebied van onderzoeks-, presentatie- en adviesvaardigheden en loopbaanbegeleiding. U kunt deze opleiding ook volgen als u geen geschikte werkomgeving heeft of (tijdelijk) niet werkt. U volgt dan de variant, waarin u de praktijkopdrachten toepast op actuele cases en algemene praktijksituaties. Daarnaast volgt u een stage van een halfjaar om uw specifieke beroepscompetenties te ontwikkelen. Deze bachelor-opleiding is afgestemd op- en kan als basis dienen voor de academische vervolgstudie op Master-niveau.

Voor wie bestemd?
Deze opleiding is bestemd voor:  Studenten op VWO/ HAVO- en MBO-niveau en hoger die een volwaardige, praktijkgerichte HBO ICTManagement opleiding willen volgen;  ICT-professionals (systeem-/netwerkbeheerders, DBA’s, ontwikkelaars) die verdere carrière willen maken in hun vakgebied en hun operationele skills verkregen door een vrij technisch opleidingspakket wensen aan te vullen met skills op het gebied van Algemeen Management en Informatie Management;  Ambitieuze werknemers in het bedrijfsleven en bij de overheid die belangstelling hebben voor bedrijfskunde, management en ICT en die opgeleid willen worden tot volledig Bachelor.

Ervaren professionals op het gebied van management, bedrijfskunde en ICT, die verder carrière willen maken en op strategisch niveau werkzaam willen zijn in een management- of adviesfunctie.

Docenten uit het vakgebied
Het docentenkorps voor deze opleiding bestaat uit een keur van ervaren docenten, die hun sporen hebben verdiend op het gebied van Bedrijfskunde, ICT en Management en allen in het dagelijks leven werkzaam zijn op hun specifieke vakgebieden. Enkele van de docenten zijn:          Ton Pijpers MBA, B Ec (docent/coördinator ICT Management vakkenpakket) Ing. Urwin W. Staphorst Mct (docent/ coördinator technisch vakkenpakket) Yuro Dipotaroeno MSc (Onderwijskundige en Coördinator Methoden & Technieken) Drs. Vanessa Yngard (Arbeids & Organisatie Psycholoog) Drs. Marino Starke (Econoom) Malvin Renfrum Mcse Mcitp (Database specialist), Jules J. De Rijp MPA BA ( ICT Strateeg en E-Governance Expert ) Ir. Ariënne van der Hilst (Specialist Innovation Management) Drs. Arienne Ortet, MA (Organisatie Specialist)

3

Vakken
Zoals al aangegeven bestaat deze opleiding uit een mix van 27 vakken op bedrijfskundig, organisatorisch, management en technische niveau. Naast de puur technische ICT vakken doorloopt u in het 1e jaar een modulair programma, waarin u aan de slag gaat met de kernvakken van de opleiding: bedrijfskunde, business processen, information management. In het 2e studiejaar volgt u een verdiepingsprogramma op het gebied van management en bedrijfseconomische aspecten. Het 3e studiejaar vormt het sluitstuk van de opleiding. In deze fase wordt diepgaand aandacht besteed aan uw professionele communicatie- en adviesvaardigheden. Dit zijn essentiële vaardigheden voor een bedrijfskundig specialist of (ICT-)manager of -adviseur. De opleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht waarmee verworven kennis en vaardigheden moeten worden toegepast in de praktijk. Alle vakken zijn in onderstaand schema opgesomd. De vakken worden onderwezen gedurende 3 tot 5 (avond) lessen per week (3 uur per les) gedurende c.a. 46 weken per studiejaar.
1e Studiejaar-Technology 2e Studiejaar-Business 3e studiejaar- Management

Trends in Business & IT PRINCE2 Rapportage & Presentatie Technieken ITIL Computer Network Infrastructure-1

Business Proces Management Innovation Management BISL Bedrijfseconomie ASL International Business Management

eMarketing & Communicatie Verandermanagement ICT Security Management Infrastructure (ITP3) Logistiek Management

Bedrijfskundige Algemeen Implementatie ICT Project (ITP1, 2) Bedrijfsinformatiesystemen IT Migratie Computer Network Infrastructure-2 Database Management LINUX Fundamentals

Informatiserings Economie Bedrijfsinformatiesystemen E-Government & E-Business essentials Microsoft Sharepoint Server

Onderzoekskunde Implementatie ICT Project -

Loopbaanbegeleiding Werkervaring/Stage

Wijziging voorbehouden

Vrijstellingen
Voor deelnemers die reeds in het bezit zijn van diploma’s/certificaten / getuigschriften voor de vakken op technisch/bedrijfskundig/management en operationeel niveau bestaat de mogelijkheid tot vrijstelling.

Afstudeeropdracht
Eindopdracht: In de eindopdracht voor de bachelor-titel wordt zoveel mogelijk input uit alle bestuurskundige, technische en management-vakken gebruikt om het theoretisch en praktisch kader zoals aangereikt tijdens de vakken, te vertalen naar de eigen werksituatie. Dit integraal werkstuk/scriptie is gericht op integratie van business en ICT (‘alignment’) ofwel business information management en omvat minimaal 35 A4 -tjes.

4

Resultaatgericht en interactief onderwijs
De didactische werkmethode is niet gericht op het eindeloos absorberen van theoretische kennis (wat nog vaak gebeurt), maar vooral op het toepassen van kennis, resultaatgericht onderwijs. Elke les start met een probleem. De studenten worden gestimuleerd om dit probleem zelf te analyseren en op te lossen. De lesstof van deze HBOopleiding wordt zoveel mogelijk op interactieve wijze op de studenten overgebracht. De studenten werken veelal in groepen. Hierdoor zijn zij uitstekend in staat via voorbeelden en cases de stof concreet te maken. Daarnaast wordt uiteraard gebruik gemaakt van de praktijk van de studenten zelf. Elk vak wordt afgesloten met een paper, tentamen en/of presentatie door de student voor de groep van medestudenten. In de paper en/of presentatie dient de lesstof te worden vertaald naar de dagelijkse praktijk.

Kwaliteitseisen
Door specifieke maatregelen kunnen wij garanderen dat deze HBO-opleiding aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet. Zoals reeds aangegeven maken wij gebruik van zeer ervaren en gediplomeerde docenten die hun sporen op ICT-gebied hebben verdiend. Door elk vak af te sluiten met een paper/presentatie wordt de verworven kennis en vaardigheden getoetst. Deze opleiding gemonitord door het Ministerie van Onderwijs. Verder maken wij gebruik van internationale standaards, bijvoorbeeld ECTS voor de studielastberekening. Zoals elk ander opleidingsinstituut in Suriname heeft ook IMIT de accreditatieprocedure bij het Nationaal Orgaan Voor Accreditatie (NOVA) ingezet. Inmiddels is er een NOVA commissie c.q. Raad aangesteld die de audits gaan doen binnen de instituten en IMIT is één daarvan. Alle procedures en protocollen met betrekking tot het onderwijsproces zijn reeds omschreven. De omschrijving en vastlegging van onderwijsprocessen zorgt voor de nodige transparantie binnen het instituut, zodat studenten weten waar ze aan toe zijn. Ook het begeleiden van studenten tijdens de collegeperiode is een prioriteit van IMIT waarbij Quality Assurance hoog in het vaandel staat. Het gaat hierbij vooral om coaching en studieloopbaanbegeleiding van de student.

Belangrijkste competenties
Kunnen verbinden en innoveren. U moet de missie, visie en strategische doelstellingen van organisaties kunnen begrijpen en deze kunnen vertalen naar de inrichting én besturing van bedrijfsprocessen - zowel de primaire processen als de ondersteunende (waaronder ICT-)processen - en uiteindelijk naar de geautomatiseerde ondersteuning van die processen. U moet de bedrijfsvoering van een onderneming kunnen analyseren en nieuwe bedrijfsstrategieën met behulp van innovatieve technieken (helpen) ontwikkelen. Daarnaast heeft u zonodig ook de rol van change manager: door uw kennis van veranderingsprocessen bent u in staat te luisteren naar de betrokken personen, draagvlak te creëren voor de verandering en alle stakeholders mee te nemen met de noodzakelijke verandering. U moet uitleg kunnen geven over verschillende organisatievraagstukken en knelpunten in bedrijfsprocessen. In heldere presentaties verpakt u adviezen aan het management. U moet dan ook beschikken over goede mondelinge presentatie- en communicatievaardigheden, maar daarnaast moet u ook kunnen analyseren en duidelijk en overzichtelijk schriftelijk kunnen rapporteren. U moet het management niet alleen kunnen adviseren over bedrijfskundig-technische zaken, maar ook wat betreft e-marketing en informatie technologie. Als (change) manager moet u ook kunnen plannen, organiseren en delegeren.

5

Collegeruimten
IMIT beschikt over multifunctionele trainings- en studiecentra waar docenten gebruik kunnen maken van de meest recente multimedia technieken terwijl studenten de beschikking hebben over een volledig geoutilleerde computernetwerk infrastructuur met onbeperkt toegang tot internet. Het centrum beschikt ook over compleet virtueel netwerk . Met name de eerste jaars studenten zullen daar veelvuldig gebruik van maken.

Toelating
Met elke belangstellende voor deze opleiding wordt een intakegesprek gevoerd. Studenten die over het vereiste opleidingsniveau beschikken kunnen direct worden toegelaten. Met diegenen die niet over het vereiste opleidingsniveau beschikken, wordt bekeken of het werk- en denkniveau op het juiste niveau is voor deze HBOopleiding. Een instaptoets kan deel zijn van de eisen.

Investering
Het collegegeld voor de driejarige opleiding bedraagt USD 3.000,- per studiejaar (inclusief studiemateriaal ). De kosten van het verkort traject voor ICT Professionals is maximaal 10 % van de totale studiekosten. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig USD 150. IMIT kan ondersteunend zijn bij een aanvraag voor financiering van deze opleiding. Betaling in SRD is toegestaan.

Contactadres: IMIT, Zinniastraat 18 (2e verdieping Liberty gebouw) Paramaribo IMIT Secretariaat: (Tel. 597 434697, 8950460, 8553202, 8732390) Email: info@imitsuriname.com / secretariaat@imitsuriname.com Website: www.imitsuriname.com Facebook: https://www.facebook.com/imitsuriname

Paramaribo, 2 juli 2013
Institute of Management & Information Technology

Studiecoördinator Ing Urwin W. Staphorst

Wijziging voorbehouden

Collegeruimten

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful