Soborul celor 12 Apostoli ai Domnului nostru Iisus Hristos

(30 iunie)

Sfinţii Apostoli şi-au împlinit misiunea în lume cu toată râvna şi au împodobit-o cu mucenicia,
urmând exemplul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Astfel, Petru şi Andrei au fost răstigniţi, Petru
la Roma, iar Andrei în Ahaia. De asemenea, Filip a fost răstignit pe cruce în Frigia, precum şi
Bartolomeu în Armenia, Iuda Tadeu la baza Muntelui Ararat şi Simon Zelotul în Persia. Toma a fost
străpuns cu suliţele în India, Iacov "fratele Domnului", a fost aruncat de pe platforma templului din
Ierusalim, iar Matia a fost omorât cu pietre în Etiopia. Doar Sfântul Ioan Evanghelistul a trecut la
Domnul cu pace în oraşul Efes.
Index

Canon de rugăciune la Soborul Sfinţilor 12 Apostoli...........................................3
Paraclisul Sfinţilor Apostoli..................................................................................10
Rugăciune către Sfinţii Apostoli........................................................................27
Vieţile Sfinţilor - Soborul Sfinţilor, slăviţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli. .29
Sinaxar - Soborul Sfinţilor, Slăviţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli celor doisprezece, cu
arătare, cum şi unde fiecare dintr-înşii a propovăduit şi unde s-a săvârşit.....37
Proloagele - Soborul Sfinţilor, slăviţilor şi întru-tot lăudaţilor Apostoli..........42
Sfântul Nicolae Velimirovici - Proloagele de la Ohrida - Soborul Sfinţilor, slăviţilor şi întru tot
lăudaţilor Apostoli.................................................................................................46
Mitropolitul Augustin de Florina - Predică la pomenirea celor doisprezece Apostoli 51
Orthodoxwiki – Apostol........................................................................................54
Traian Dorz - Dincoace şi dincolo........................................................................66
Traian Dorz - Apostoli binecuvântaţi...............................................................70
Georgiana Ionela Tofoleanu - Sfinţii apostoli, vestitorii cereştilor învăţături. 71
Icoane......................................................................................................................76

Canon de rugăciune la Soborul Sfinţilor 12 Apostoli

Troparul Sfinţilor 12 Apostoli, glasul al 4-lea: Cei ce sunteţi între apostoli mai întâi pe scaun
şezători şi lumii învăţători, Stăpânului tuturor rugaţi-vă să dăruiască pace lumii şi sufletelor noastre
mare milă.
Cântarea 1
Irmos: Adâncul Mării Roşii, cu picioare neudate, pedestru trecându-l Israel cel de demult, cu
mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea lui Amalec în pustie a biruit.
Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Ceata Apostolilor dorind eu să o laud, Hristoase, cu rugăciunile lor ca un Dumnezeu, raza
Preasfântului Duh, dăruieşte-mi şi lumina înţelepciunii Tale.
Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Întărindu-se cu puterea şi cu harul Tău, Hristoase, puterea potrivnicilor vrăjmaşi au zdrobit cinstiţii
Tăi Apostoli, de Dumnezeu văzători făcându-se, cu privirile neslăbite spre Tine.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Slăviţii Apostoli ai lui Hristos, cereasca înţelepciune învăţându-se, toată multa grăire a înţelepţilor
cea nefolositoare, nebună a fi o au arătat prin tăria propovăduirii.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Tămăduiri săvârşind, Stăpâne, cu numele Tău, adunările păgânilor cu cunoştinţa Ta le-au vânat
măriţii Apostoli şi cu lumina Ta le-au luminat.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Pe unul din Dumnezeiasca Treime, Preacurată, L-ai născut, pe Cel Ce S-a arătat din tine luând trup
pentru noi, cu bunăvoinţa Tatălui şi cu lucrarea Preasfântului Duh, Maică, Fecioară.
Cântarea a 3-a
Irmos: Se veseleşte de Tine Biserica Ta, Hristoase, strigând: Tu eşti Puterea mea, Doamne şi
Scăparea şi Întărirea.
Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Cereşti şi cinstite învăţături cu limbi de foc vestind, aţi aşezat pe pământ de Dumnezeu grăind, ai lui
Hristos propovăduitori.
Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Arătat-ai ceruri cuvântătoare pe ucenicii Tăi, Stăpâne, cei ce au spus slava Ta tuturor marginilor.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Cei ce sunteţi scrişi în ceruri şi v-aţi arătat împreună locuitori cu Hristos, pe cei ce vă cinstesc cu
osârdie acum pe voi, preaînţelepţilor, păziţi-i.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Sălăşluitu-S-a întru noi Cel Ce locuieşte întru cele de sus, Preacurată, că fără de sămânţă trup din
tine luând, S-a arătat.
Cântarea a 4-a
Irmos: Ridicat pe Cruce văzându-Te Biserica pe Tine, Soarele dreptăţii, a stat întru a sa rânduială,
precum se cuvine, grăind: Slavă puteri Tale, Doamne.
Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Vestirea dumnezeieştilor cuvinte a Apostolilor în chipul focului a străbătut toată lumea, uscăciunea
înşelăciunii arzând şi luminând cu harul adunările credincioşilor.
Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Lumea cea negrăită cu întunericul necredinţei în Dumnezeu, luminătorii cei de Dumnezeu luminaţi
arătându-se ucenici, o au luminat cu razele harului şi cu strălucirile propovăduirii.
Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Cu preasfinţite strălucirile Soarelui Celui Înţelegător fiind luminaţi, ca nişte stele lumea o luminaţi
cu lumina Dumnezeirii, preafericiţilor, întunericul înşelăciunii alungând.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Singuri văzătorii Tăi, Cuvinte, toiag de putere având crucea Ta, au tăiat marea cea sărată a acestei
vieţi, ca nişte cai tulburând valurile mulţimii zeilor.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Împodobit fiind cu felurite vărsări de lumină, Cerul cel însufleţit al Tău, Împărate al împăraţilor
Hristoase, Preacurata Fecioară, acum ca o Născătoare de Dumnezeu se slăveşte.
Cântarea a 5-a
Irmos: Tu, Doamne, Lumina mea în lume ai venit, Lumina cea Sfântă, Care întorci dintru
întunericul necunoştinţei pe cei ce Te laudă pe Tine cu credinţă.
Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Pe dumnezeieştii şi preaînţelepţii Tăi slujitori, Hristoase, lumină i-ai arătat în lume, care Te-au vestit
tuturor pe Tine, Lumina cea Neapusă.
Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Cei ce toată fapta bună lămurit aţi dobândit, Apostolilor, aţi dezlegat tot felul de răutate demonică şi
de curse.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Arătatu-ne-au nouă a Treimii Strălucire întru Unimea Dumnezeirii, Apostolii cei ce au vestit cu
limbi de foc.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine, armă nebiruită asupra vrăjmaşilor te punem, pe tine întărire şi nădejde mântuirii noastre team agonisit, Dumnezeiască Mireasă.
Cântarea a 6-a
Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas de laudă, Doamne, Biserica strigă către Tine, de sângele demonilor
curăţindu-se, cu sângele cel curs prin milostivire din coasta Ta.
Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Întărind pe ucenici cu înţelepciunea şi cu harul, mai puternici i-ai făcut, Mântuitorule, decât bârfirea
elinească şi învăţăturile lor cele înşelătoare le-ai stricat.
Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Dumnezeieştile râuri ale înţelepciunii au umplut toate văile Bisericii, de ape de mântuire, cu curgeri
din izvoarele mântuirii îmbogăţindu-le.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Arătându-vă ca nişte stele vii, prea lăudaţilor, aţi risipit toată înşelăciunea cea întunecată, cu
luminate străluciri, lumina cunoştinţei de Dumnezeu arătând.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Pe tine toată de aproape şi bună şi fără prihană şi crin curat şi floare din văi aflându-te, Mirele cel
Înţelegător întru tine S-a sălăşluit.
Condac, glasul al 2-lea. Podobie: Pe propovăduitorii cei tari şi de Dumnezeu vestitori, căpetenia
ucenicilor Tăi, Doamne, i-ai primit întru desfătarea bunătăţilor Tale şi în odihnă; că chinurile acelora
şi moartea ai primit, mai vârtos decât roada, Unule, Cel ce ştii cele din inimă.
Piatra Hristos, pe piatra credinţei preamăreşte luminat, pe cel mai ales decât ucenicii şi împreună cu
Apostolul Pavel toată adunarea celor doisprezece la pomenire astăzi; a căror pomenire săvârşind cu
credinţă, pe Cel Ce i-a preamărit pe ei Îl preaslăvim.
Cântarea a 7-a
Irmos: În cuptorul persan, tinerii lui Avraam, fiind aprinşi mai vârtos cu dorirea dreptei credinţe
decât cu văpaia focului, au cântat: Binecuvântat eşti, în Biserica slavei Tale, Doamne.
Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Fii făcând pe ucenicii Tăi, Cel Ce mai înainte eşti din fire Fiu, cu aşezământul moştenitori i-ai arătat
părinteştii moşteniri, Preabunule şi a umbla cu Tine ca un Dumnezeu şi Stăpân şi Domn ai binevoit.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Vărsare de înţelepciune, lărgime inimii şi limbă binegrăitoare, Cuvinte, dând dumnezeieştilor Tăi
ucenici, i-ai trimis să propovăduiască Evanghelia Împărăţiei tuturor neamurilor.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Arătându-se ca nişte nori plini de dumnezeiască lumină, Apostolii tuturor varsă apă de viaţă
făcătoare, strigând: Bine eşti cuvântat în Biserica slavei Tale, Doamne.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Împodobită cu Dumnezeiasca slavă numai tu, Preacurată, te-ai arătat. Pe Cuvântul Cel din veac al
Tatălui zămislind, Maică Fecioară; Binecuvântată eşti tu între femei, ceea ce eşti cu totul fără
prihană, Stăpână.
Cântarea a 8-a
Irmos: Mâinile întinzându-şi Daniel, gurile leilor cele deschise, în groapă, le-a încuiat; şi puterea
focului au stins, cu buna faptă încingându-se, tinerii cei iubitori de dreaptă credinţă, cântând:
Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.
Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Dumnezeiască şi preaînţeleaptă ceată a Apostolilor lui Hristos, cu focul Duhului ca nişte uscăciune,
lesne a ars capiştile demonice şi inimile credincioşilor le-a luminat, ale celor ce strigă: toate
lucrurile binecuvântaţi pe Domnul, şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.
Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Cu un glas pe dumnezeieştii ucenici şi Apostolii lui Hristos, care ne-au tunat nouă cereştile
învăţături, grădinile credinţei, pe făcătorii de bine cei de obşte ai omenirii şi mântuitorii şi slujitorii
Cuvântului, să-i lăudăm.
Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.
Vasele cele preacinstite, în care au încăput virtuţile, roadele cele dintâi ale oamenilor, trâmbiţele
propovăduirii, râurile vieţii celei nestricăcioase, fulgerele cele de Dumnezeu purtătoare, izvoarele
tămăduirilor, picioarele cele înţelegătoare ale buneivestiri, să le mărim.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Cel deplin s-a deşertat pentru noi, ca să ne împărtăşim de plinirea Lui; că în preacurat pântecele tău
intrând Cel necuprins şi de Părinteştile Sânuri nedepărtându-Se, S-a Întrupat. Pentru aceasta pe tine
toţi te binecuvântăm, Marie, Dumnezeiască Mireasă.
Cântarea a 9-a

Irmos: Hristos, piatra cea netăiată de mână, cea din capul unghiului, din tine, muntele cel netăiat,
Fecioară, S-a tăiat, adunând firile cele osebite. Pentru aceasta, veselindu-ne, pe tine, Născătoare de
Dumnezeu, te slăvim.
Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
A dezlega legăturile greşelilor, putere luând de la Stăpânul, de Dumnezeu văzători, curăţiţi cu
milostivire păcatele celor ce vă laudă pe voi şi de mântuire îi învredniciţi.
Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Toată raza Duhului, ceea ce s-a arătat vouă înfiinţat, toţi o aţi luat înţelepţilor, în foişor în taină
învâţându-vă învăţăturile cele înalte şi acum după vrednicie sunteţi fericiţi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Vouă prietenilor Săi, după ce aţi răposat, v-a dăruit Hristos cununi neveştejite şi v-a umplut de
dumnezeiască vedenie; pe Acela acum rugaţi-L să mântuiască Biserica.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Cu trup a venit voind Cuvântul, Cel ce a împodobit toate, întru tine S-a sălăşluit, pe tine una mai
sfântă decât toate aflându-te şi Născătoare de Dumnezeu după adevăr te-a arătat, Dumnezeiască
Mireasă.
Sedelna, glasul al 4-lea. Podobie: Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui
nou, numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu puterea
Ta pe binecredincioşii creştini, dăruindu-le lor biruinţă asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău
armă de pace, nebiruită biruinţă.
Sălăşluindu-vă în lumina cea neapropiată, ca cei ce sunteţi locaşuri de lumină, sfântă casa voastră o
luminaţi pururea cu dumnezeieştile propovăduiri. Pentru aceasta cu credinţă strigăm: mântuiţi-ne pe
noi de întuneric, de toate primejdiile şi de năvălirile cumpliţilor păgâni, rugându-vă Făcătorului,
Sfinţilor Apostoli.
Sedelna Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Cel ce Te-ai înălţat pe
Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou, numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i,
Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu puterea Ta pe binecredincioşii creştini, dăruindu-le lor biruinţă
asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruinţă.
Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, a spune puterile tale noi nevrednicii, că de nu ai fi stat tu
înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi; sau cine ne-ar fi păzit până acum
slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu mântuieşti pe robii tăi pururea din toate
nevoile.

Paraclisul Sfinţilor Apostoli

Rugăciunile începătoare
În numele Tatălui, şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea eşti, şi toate le implineşti,
Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi
de toată intinăciunea, şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi;
Doamne, curăţeşte păcatele noastre;
Stăpâne, iartă fărădelegile noastre;
Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne, miluieşte !
Doamne, miluieşte !
Doamne, miluieşte !
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta
precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă
nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne
izbăveşte de cel rău.
Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns,
această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi, păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni
fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că
Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău
chemăm.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Uşa milostivirii deschide-o nouă,binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce
nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului
creştinesc.
Crezul
Cred Într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atoţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor
văzute şi nevăzute.

Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut,
mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,
Născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire.S-a pogorât din ceruri Şi S-a întrupat de la
Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara Şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, Şi a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a
treia zi după Scripturi .
Şi S-a suit la ceruri şi Şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi
morţii, A cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede,
Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru-una Sfântă Sobornicească şi apostolească Biserică,
Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor,
Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !
Doamne miluieşte! (de 12 ori)
Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos Împăratul şi Dumnezeul nostru!
Psalmul celor 12 Sfinţi Apostoli

Domnul Iisus Hristos v-a ales din lume pe voi, cei 12 Apostoli, v-a făcut ucenicii Lui şi v-a
descoperit învăţăturile Sfintei Evanghelii.
Numele voastre sunt: Andrei, Petru, Ioan, Iacov, Toma, Filip, Matei, Bartolomeu, Iacov al lui Alfeu,
Simon Zilotul, Iuda al lui Iacob, şi Iuda Iscarioteanul, vânzătorul Domnului.

Aţi auzit vestea cea bună şi minunile Domnului le-aţi văzut! Domnul Iisus de la înec v-a salvat, iar
furtuna şi valurile pentru voi le-a potolit!
La Cina cea de Taină împreună cu Domnul Iisus aţi fost şi El picioarele la toţi vi le-a spălat!
Iuda, cel iubitor de arginţi, de la Cină a plecat şi pentru 30 de arginţi pe Domnul Iisus L-a trădat! În
grădina Ghetsimani v-aţi oprit, iar Domnul cu lacrimi de sânge S-a rugat! Trădătorul, în fruntea unei
cete înarmate, a venit, pe Mântuitorul L-a sărutat, zicându-I: Bucură-Te Învăţătorule! Când s-au
apropiat de Domnul Iisus să-L lege, cei ce veniseră au căzut la pământ! Petru a tras sabia şi a tăiat
urechea unuia dintre cei care voiau să-L lege pe Domnul Iisus, dar Domnul i-a spus: Bagă sabia la
loc în teacă, căci cel ce dă cu sabia, de sabie va pieri!
Apoi L-au legat pe Domnul şi la judecată nedreaptă L-au dus! Ana şi Caiafa L-au condamnat, Irod
Agripa minuni I-a cerut să facă, iar Pilat ar fi vrut să-L elibereze.
De frică Apostolii au fugit, Petru de trei ori s-a lepădat de Domnul, iar Ioan, în ascuns, toate
Patimile Domnului le-a văzut!
Domnul Iisus Hristos a fost batjocorit, scuipat, legat la stâlp şi bătut crunt, şi purtat cu crucea în
spate pe drumul Golgotei.
Cu banii aruncaţi de Iuda în templu, a fost cumpărată Ţarina Olarului, unde se îngroapă străinii.
Iuda s-a spânzurat, iar sufletul lui în iad s-a dus.
Când Domnul Iisus a fost răstignit pe cruce, cerul s-a întunecat, catapeteasma templului în două s-a
despicat, iar pământul s-a cutremurat! Pe Domnul Iisus Hristos, un ostaş cu o suliţă L-a împuns în
coastă.
De pe cruce Domnul a fost coborât, cu giulgiu a fost înfăşurat şi în mormânt nou a fost îngropat.
A treia zi după Scripturi Domnul a Înviat, Îngerii cu bucurie au anunţat, mironosiţele s-au bucurat,
iar Sfinţii Apostoli s-au mirat.
Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele
Domnului! (de 3 ori)
Tropar
Către cei 12 Sfinţi Apostoli şi Soborul lor, să alergăm noi păcătoşii şi smeriţii şi să ne rugăm, cu
lacrimi de pocăinţă, zicând: Sfinţilor Apostoli, rugaţi pe Milostivul Dumnezeu să nu-Şi întoarcă
faţa de la noi, ci mai mult să ne miluiască şi să ne ocrotească!
Către Sfântul Apostol Pavel, care a fost chemat de Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului, să
ne rugăm zicând: Sfinte Apostol al Lui Dumnezeu, roagă-te şi pentru noi, ca să ne întoarcă
Domnul Dumnezeu de la cele rele la cele folositoare şi mântuitoare!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Noi, creştinii ortodocşi, nu vom tăcea şi vom spune toate minunile şi toate Faptele Sfinţilor
Apostoli, slăvind pe Domnul Iisus Hristos şi pe toţi ucenicii Lui întru toţi vecii.
Psalmul minunilor Sfinţilor Apostoli

Domnul Iisus Hristos v-a ales, v-a chemat, v-a învăţat şi putere sfântă v-a dat, să dezlegaţi orice
boală şi orice neputinţă din popor. Doi câte doi aţi plecat, bolile le-aţi curăţat, duhurile rele le-aţi
alungat şi în sinea voastră v-aţi bucurat. La întoarcere, Domnul Iisus v-a spus: Nu vă bucuraţi că
duhurile se pleacă înaintea voastră, ci bucuraţi-vă că numele voastre sunt înscrise în Ceruri!
Pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan, Domnul i-a luat pe muntele Tabor şi între Moise şi Ilie, care s-au arătat
în vedenie, S-a Schimbat la Faţă. Sfinţii Apostoli nu au putut suporta strălucirea Slavei
Dumnezeieşti şi au căzut cu faţa la pământ.
După ce Domnul Iisus Hristos Şi-a dat Duhul pe cruce, a coborât în iad, a rupt porţile iadului, şi i-a
eliberat pe Adam şi pe Eva şi pe toţi cei ţinuţi la întuneric. Mulţi dintre cei eliberaţi s-au arătat
urmaşilor lor în cetatea Ierusalimului. A treia zi după Scripturi, vestea cea mare, de la Sfinţii Îngeri
s-a auzit, că Domnul a Înviat!
Sfintelor Femei Mironosiţe li S-a arătat Domnul zicându-le: Bucuraţi-vă! Spuneţi ucenicilor şi lui
Petru că voi fi mai înainte de ei în Galileea! Domnul Iisus Hristos a intrat prin uşile încuiate şi S-a
arătat Sfinţilor Apostoli, şi le-a zis: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu
pe voi! Apoi suflând spre ei le-a spus: Luaţi Duh Sfânt! Cel căruia îi veţi ierta păcatele, iertate vor
fi, iar cel căruia îi veţi ţine, ţinute vor fi!

Auzind de Învierea Domnului Apostolul Toma a spus: Nu voi crede până nu voi pipăi rănile Lui, şi
nu voi pune mâna mea în coasta Lui! Arătându-se în duminica următoare, Domnul i-a spus:
Apropie-te şi pune mâna ta în coasta Mea şi fii credincios şi nu necredincios! Toma a spus cu
umilinţă: Domnul meu şi Dumnezeul meu!
După Sfânta Înviere Domnul a mai stat pe Pământ patruzeci de zile, apoi S-a Înălţat la Ceruri de pe
muntele Eleonului. Peste zece zile Duhul Sfânt S-a pogorât peste Sfinţii Apostoli şi ucenici, peste
Maica Domnului şi Femeile Mironosiţe şi toţi au început să propovăduiască!
La predica Sfântului Petru, mulţime mare, ca la 3000 de suflete, s-au botezat. Atunci, întru Numele
Domnului Iisus Hristos, s-a format prima Biserică Apostolică, în care se proslăveau faptele şi
cuvintele Domnului.
Petru şi Ioan urcându-se la templu spre a se ruga, au vindecat un olog, care, sănătos făcându-se,
slăvea pe Dumnezeu. Irod Agripa l-a prins pe Sfântul Petru şi l-a pus în lanţuri, dar un Sfânt Înger al
Lui Dumnezeu l-a dezlegat şi l-a scos afară din închisoare.
În Numele Domnului, Sfântul Apostol Petru a înviat-o pe Tavita, iar pe sutaşul roman Corneliu l-a
întors la credinţa în Domnul Iisus Hristos.
Prigoana s-a pornit împotriva creştinilor. Iacov a fost tăiat cu sabia de Irod. Sfântul Ştefan, ucis cu
pietre, căzând sub ploaia de lovituri, a zis: Doamne, nu le socoti păcatul acesta!
Saul a pornit prigoana împotriva creştinilor şi mergând în drum spre Damasc, o lumină orbitoare l-a
trântit la pământ, zicându-i: Saule, Saule de ce Mă prigoneşti? Uimit Saul a întrebat: Cine eşti,
Doamne? I s-a răspuns: Eu sunt Iisus, pe care tu Îl prigoneşti, dar greu îţi este să loveşti cu
piciorul în ţepuşă.
La Damasc Anania l-a tămăduit pe Saul, care s-a botezat şi a devenit creştin cu numele Pavel. Trei
ani a stat Sfântul Apostol Pavel într-o peşteră din pustiul Arabiei şi acolo Domnul Iisus, în taină, la învăţat Evanghelia. Propovăduind, Pavel a făcut minuni, duhurile rele le-a alungat, de muşcarea
viperei a scăpat, în mare 15 zile a stat, dar nu s-a înecat.
Sfântul Apostol Andrei, fratele Sfântului Petru, în Dobrogea a venit şi Episcopie creştină a făcut, pe
mulţi i-a tămăduit, în peşteră a stat, izvor a făcut să curgă, gurile lupilor le-a legat, ca să nu mai
muşte oamenii şi vitele, iar numele lui şi al tuturor Apostolilor este preamărit.
Canonul celor 12 Sfinţi Apostoli

Cântarea I-a
De primejdia înecării au scăpat, la limanul cel sfânt au ajuns, smerenie au avut şi de Domnul Iisus
Hristos întru totul au ascultat Sfinţii Apostoli, pe care îi lăudăm şi îi preamărim acum şi în toţi vecii!
Sfinţilor Apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi!
Noi păcătoşii şi smeriţii să alergăm către Sfinţii Apostoli, aşa cum alergau cei din primul veac
creştin şi să cerem tămăduire de bolile sufleteşti şi trupeşti.
Sfinţilor Apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi!
Fiind ucenicii aleşi ai Domnului Iisus Hristos, în lume aţi predicat, pe oameni i-aţi luminat şi la
calea cea dreaptă i-aţi îndreptat, pe cei bolnavi i-aţi vindecat, iar noi vă rugăm să ne scăpaţi de
neputinţe, de boli, de patimi şi de tot ce vine de la rău.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!
Spre Slava Lui Dumnezeu şi mântuirea lumii aţi lucrat Sfinţilor Apostoli, căci râuri de apă vie
revărsând, pe mulţi i-aţi umplut cu Harul Sfânt.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
La Pogorârea Duhului Sfânt, în foişorul din Ierusalim era şi Preasfânta Născătoare de Dumnezeu,
Care, împreună cu Sfintele Femei, a primit de Sus darul apostoliei şi al înţelepciunii sfinte.
Cântarea a III-a
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu şi Cel mai mare Apostol al lumii, luminează-ne şi
întăreşte-ne pe noi în credinţă şi în lucrarea celor bune şi mântuitoare.
Sfinţilor Apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi!
Darul Lui Dumnezeu v-a făcut pe voi oameni cu virtuţi sfinte şi minunate, şi de aceea aţi făcut
minuni despre care se va vorbi întru toţi vecii.
Sfinţilor Apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi!

Cu puterea sfinţeniei voastre ne puteţi vindeca de tot răul şi pe noi, cei care acum, cu smerenie şi cu
credinţă, vă cerem ajutorul.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!
Spre Slava Lui Dumnezeu aţi făcut vindecări multe şi aţi înviat morţii. Acum vă rugăm să-i
vindecaţi pe cei bolnavi, robi ai Lui Dumnezeu, care din cauza păcatelor suferă dureri şi chinuri.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Prealuminaţi fiind, Duhul Sfânt v-a adus din toate părţile lumii la Adormirea Maicii Domnului. Pe
norii cerului aţi venit şi cântare sfântă aţi cântat, Preabinecuvântaţilor Apostoli ai Lui Dumnezeu.
Ectenia milei
Cu pace Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte!
Pentru Pacea de Sus şi pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Doamne
miluieşte!
Pentru întreaga Biserică Creştină şi pentru poporul nostru, Domnului să ne rugăm! Doamne
miluieşte!
Pentru ţara noastră România şi pentru poporul român de pretutindeni, Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte!
Pentru toţi cei care se roagă şi pentru cei care sunt de faţă (nume) pentru sănătatea lor, Domnului să
ne rugăm! Doamne miluieşte!
Pentru întoarcerea la Dreapta Credinţă Ortodoxă a tuturor oamenilor, Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte!
Pe Preasfânta, Preacurata, Preabinecuvântata Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria cu
toţi Sfinţii să O lăudăm! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!
Pe noi înşine şi unii pe alţii, şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm!
Ţie, Doamne!
Că milostiv şi iubitor de oameni eşti Doamne Dumnezeule şi Ţie slavă-Ţi înălţăm, Tatălui, Fiului
şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Cei ce aţi fost chemaţi la slujire sfântă de către Fiul Lui Dumnezeu şi Mântuitorul lumii, ajutaţi-ne,
miluiţi-ne, întăriţi-ne şi ne tămăduiţi pe noi păcătoşii!
Cântarea a IV-a
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, Care ai venit să mântuieşti lumea noastră cea
păcătoasă, miluieşte-ne, tămăduieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi!
Sfinţilor Apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi!

Cu sfinţenia voastră cea minunată, pe care o aveţi de la Dumnezeu, vă rugăm să-i sfinţiţi, să-i
tămăduiţi şi să-i întăriţi pe cei care cer al vostru ajutor!
Sfinţilor Apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi!
Dar din darurile date vouă de Dumnezeu daţi-ne şi nouă, Preaminunaţilor Apostoli, căci cu dragoste
creştinească vom spune în lume toată lucrarea şi jertfelnicia voastră!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!
Înţelepţiţi fiind cu toţii, la Pogorârea Sfântului Duh aţi luat daruri, putere şi curaj, cu care
necontenit aţi lucrat.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria a propovăduit în Grecia, la Muntele
Athos, întemeindu-se acolo un leagăn al credinţei noastre creştineşti.
Cântarea a V-a
Doamne Iisuse Hristoase, Care ai fost cu ucenicii Tăi în toate veacurile, fii şi cu noi acum, în acest
veac!
Sfinţilor Apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi!
Aşa cum l-ai chemat pe Pavel în drumul spre Damasc, aşa cheamă-ne şi pe noi, care suntem pe
drumul păcatelor, că şi noi suntem oameni, Doamne, aşa cum au fost şi Sfinţii Apostoli la începutul
creştinismului!
Sfinţilor Apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi!
Pe toţi cei care au venit către Tine, i-ai primit după cuvântul Tău, că ai zis: Cei însetaţi să vină la
mine şi să bea! Şi aşa cum ai primit pe femeia păcătoasă, care Ţi-a uns picioarele cu mir, le-a şters
şi le-a sărutat înaintea ucenicilor Tăi, aşa primeşte-ne şi pe noi, Doamne.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!
Cei ce au auzit glasul Tatălui Ceresc au zis că a fost tunet. Noi cei de acum cu multă smerenie ne
rugăm pentru curăţirea noastră de patimi, de tot ce vine de la rău şi pentru tămăduirea sufletelor şi
trupurilor noastre.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Sfânta Lumină a Înţelepciunii Divine venind de Sus, a luminat pe Sfinţii Apostoli, pe Maica
Domnului, pe Femeile Mironosiţe. Doamne, şi noi Te rugăm să ne luminezi, să ne smereşti şi să ne
întăreşti întru dragostea Ta cea sfântă.
Cântarea a VI-a

Doamne, Te rugăm coboară Lumina şi Puterea Ta cea Sfântă, peste noi, robii Tăi din acest veac şi
îndură-Te de noi, Cela ce eşti Îndelung-Răbdător şi Multmilostiv!
Sfinţilor Apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi!
Aţi propovăduit Sfânta Evanghelie în poporul evreu şi în toată lumea, aţi încreştinat neamuri, aţi
întărit credinţa şi aţi vindecat neputinţele oamenilor.
Sfinţilor Apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi!
Exemplul vostru cel minunat a fost urmat de Sfinţii: Părinţi, Ierarhi, Mucenici, Cuvioşi şi Cuvioase,
de pustnici, dar şi de către cei din popor.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!
Lucrarea voastră nu aţi oprit-o după ce aţi trecut la cele veşnice, ci multora v-aţi arătat în vis sau în
vedenii, povăţuind cu sfinte învăţături cereşti.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Trupurile voastre s-au făcut Moaşte Sfinte făcătoare de minuni, doar Maica Domnului a fost luată la
Ceruri, trupul Ei preasfânt nerămânând pe Pământ.
Ectenia salvărilor sfinte
Miluieşte-ne pe noi, Doamne Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne
miluieşte! Doamne miluieşte!
Pentru întreaga Biserică Creştină Ortodoxă şi pentru unirea bisericilor creştine într-una sfântă,
sobornicească şi apostolească Biserică, Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte!
Pentru poporul român, pentru românii de pretutindeni, pentru sănătatea şi mântuirea lor, Domnului
să ne rugăm! Doamne miluieşte!
Pentru toţi fraţii noştri, pentru toţi cucernicii şi drept slăvitorii creştini, pentru cei de faţă (nume),
pentru sănătatea şi mântuirea lor, Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte!
Pe Preasfânta, Preacurata, Preabinecuvântata Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria cu
toţi Sfinţii să O lăudăm! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!
Pe noi înşine şi unii pe alţii, şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm!
Ţie, Doamne!
Că milostiv şi iubitor de oameni eşti Doamne Dumnezeule şi Ţie slavă-Ţi înălţăm, Tatălui, Fiului
şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Ascultă, Doamne, şi auzi pe poporul nostru cel deznădăjduit! Feţei Tale se vor ruga mai marii
popoarelor!

Apostolul
Înţelepciune! Din Faptele Sfinţilor Apostoli, citire: (Faptele I 12-14)
Fraţilor! După Înălţarea Domnului Iisus la Ceruri, Apostolii s-au întors la Ierusalim de la
muntele ce se cheamă al Măslinilor, care este aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă. Şi când sau întors, s-au suit în încăperea cea de sus, unde se adunau de obicei: Petru şi Ioan, Iacov şi
Andrei, Filip şi Toma, Bartolomeu şi Matei, Iacov al lui Alfeu, Simon Zilotul şi Iuda al lui Iacov.
Toţi aceştia într-un cuget stăruiau în rugăciune, împreună cu femeile şi cu Maria, Mama Lui
Iisus, şi cu fraţii Lui.
Pace ţie cititorule! Şi duhului tău! Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Toţi aleşii Tăi, Doamne, Te vor binecuvânta! Şi iată de acum Te vor ferici toate neamurile!
Evanghelia
Înţelepciune drepţi! Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire (Matei 10; 1- 8)
În vremea aceea Iisus, chemând la Sine pe cei 12 ucenici ai Săi, le-a dat putere asupra duhurilor
necurate, ca să le scoată şi să tămăduiască orice boală şi orice neputinţă. Numele celor 12
Apostoli sunt acestea: întâi Simon, cel numit Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacov al lui Zevedeu şi
Ioan, fratele lui; Filip şi Bartolomeu, Toma şi Matei vameşul, Iacov al lui Alfeu şi Levi, ce se zice
Tadeu, Simon Cananeul şi Iuda iscarioteanul, cel care L-a vândut. Pe aceşti 12 i-a trimis Iisus,
poruncindu-le şi zicând lor: În calea păgânilor să nu mergeţi şi în vreo cetate de samarineni să
nu intraţi. Ci mai degrabă mergeţi către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Şi mergând
propovăduiţi zicând: S-a apropiat Împărăţia Cerurilor! Tămăduiţi pe cei neputincioşi, înviaţi pe
cei morţi, curăţiţi pe cei leproşi, pe demoni scoateţi-i; în dar aţi luat, în dar să daţi….
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!
Părinte, Cuvinte şi Duhule Sfânt, Treime Sfântă, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre!
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Pentru rugăciunile celor 12 Sfinţi Apostoli, ale tuturor Sfinţilor, ale Maicii Domnului şi ale
tuturor Cereştilor Puteri, curăţeşte Doamne mulţimea păcatelor noastre!
Miluieşte-ne, Doamne Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge
fărădelegile noastre!
Cântarea a VII-a
Te rugăm, Doamne Iisuse Hristose, Mântuitorul nostru, îndură-Te de noi, nevrednicii şi păcătoşii şi
nu ne lăsa pe căi rătăcite!
Sfinţilor Apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi!

Sfinţilor Apostoli ajutaţi-ne să ne vindecăm de patimi, de boli şi de toată lucrarea celui rău! Pe toţi
cei care s-au botezat şi s-au încreştinat, cu dragoste i-aţi primit văzând râvna lor cea multă.
Sfinţilor Apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi!
Sfântul Apostol Pavel, văzând-o pe slujnica cu duh rău, că striga în urma lui, a izgonit duhul răutăţii,
vindecând-o complet.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!
Spre Slava Lui Dumnezeu au propovăduit Sfinţii Apostoli pe trei continente, făcând minuni şi
semne mari în popor, luminând oamenii, vindecând bolile, alungând duhurile rele.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Darul facerii de minuni I-a fost dat şi Preacuratei Maici a Domnului Iisus Hristos, după ce a ajuns în
Sfânta Împărăţie a Cerurilor, că în numele Ei mulţi s-au vindecat.
Cântarea a VIII-a
Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului şi Dumnezeului nostru Iisus Hristos,
cântându-L, slăvindu-L şi preamărindu-L pe Dânsul întru toţi vecii!
Sfinţilor Apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi!
Cu multă strădanie aţi înfiinţat Biserici Creştine în toată lumea, Sfinţilor Apostoli, de aceea îi ajutaţi
şi acum pe cei din Biserica vie, dreptmăritoare.
Sfinţilor Apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi!
Numele voastre s-au auzit peste tot pământul şi de aceea noi, care suntem urmaşii lucrului vostru
întru Domnul, vă vom lăuda întru toţi vecii.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!
Comoară duhovnicească de nepreţuit este lucrarea voastră, Sfinţilor Apostoli, de aceea toţi cei care
v-au cunoscut, întotdeauna v-au lăudat.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Pe Născătoarea de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria să O lăudăm ca pe Maica Sfântă a
Domnului Iisus Hristos, dar şi ca pe o Apostoliţă, căci cu vrednicie a propovăduit Sfânta Evanghelie
a Fiului Său.
Cântarea a IX-a

Luminează-ne pe noi, Doamne, întăreşte-ne şi însoţeşte-ne pe noi la lucrarea Ta cea Sfântă, aşa cum
ai făcut cu Sfinţii Apostoli şi cu toţi cei care Te-au urmat în toate veacurile.
Sfinţilor Apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi!
Pe urmaşii voştri i-aţi ajutat în duh, după ce aţi trecut la cele veşnice; şi aşa vă rugăm să ne ajutaţi şi
pe noi, Binecuvântaţilor Apostoli!
Sfinţilor Apostoli ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne şi rugaţi-vă pentru noi!
Pe cei bolnavi din zilele noastre ajutaţi-i să se vindece, Sfinţilor Apostoli, ca sculându-se din boală
să aducă mulţumire şi slavă Lui Dumnezeu..
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!
Cu dragoste sfântă alergăm către voi, noi iubitorii de Dumnezeu, rugându-vă să ne faceţi şi nouă
binele pe care l-aţi făcut altădată celor de pe Pământ.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu şi Maica Domnului Iisus Hristos curăţeşte-ne cugetele şi
vindecă-ne pe noi sufleteşte şi trupeşte, aşa cum pe mulţi i-ai vindecat de-a lungul veacurilor, căci
mila Ta este nemărginită.
Laudele Sfinţilor Apostoli
1. Să-i lăudăm, bine să-i cuvântăm pe cei 12 Sfinţi Apostoli ai Domnului Iisus, care L-au urmat pe
Pământ pe Fiul Lui Dumnezeu. Laudă şi cinstire vi se cuvine Sfinţilor Apostoli, ca aleşi ai Domnului
Dumnezeu! (de 2 ori)
2. Să-i lăudăm pe aleşii Domnului şi întemeietorii Bisericii Creştine, că mari minuni s-au făcut la
Pogorârea Sfântului Duh. Laudă şi cinstire vi se cuvine Sfinţilor Apostoli, că mari minuni aţi făcut
pe Pământ! (de 2 ori)
3. Să-i lăudăm pe Sfinţii Apostoli ai Domnului şi Dumnezeului nostru Iisus Hristos, care s-au
îmbrăcat cu putere de Sus. Laudă şi cinstire vi se cuvine Sfinţilor Apostoli, că multe Haruri şi Daruri
Sfinte aţi câştigat!
4. Să-i lăudăm pe cei care de-a lungul veacurilor, în vedenie, s-au arătat multora din poporul român.
Laudă şi cinstire vi se cuvine Sfinţilor Apostoli, că arătându-vă în vedenie pe mulţi Sfinţi i-aţi întărit
în credinţă.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum, pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Veniţi toţi pământenii să-i lăudăm pe aleşii Lui Dumnezeu, care au propovăduit în lume Sfânta
Evanghelie şi au împărţit Cuvântul Domnului cu mare sârguinţă!
Doxologia
Slavă Ţie, Celui ce ne-ai arătat nouă Lumina!
Slavă întru cei de Sus, Lui Dumnezeu şi pe Pământ pace, între oameni bunăvoire!
Lăudămu-Te, bine Te cuvântăm, închinămu-ne Ţie, slăvimu-Te, mulţumim Ţie pentru Slava Ta cea
Mare.
Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte Atotţiitorule, Doamne Fiule Unule-Născut, Iisuse
Hristoase şi Doamne Duhule Sfânt.
Doamne Dumnezeule, Mieluşelul Lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel care ridici păcatul lumii
miluieşte-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii!
Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui şi ne miluieşte pe noi! Că Tu eşti Unul
Sfânt! Tu eşti Domnul nostru Iisus Hristos, întru Slava Lui Dumnezeu Tatăl. Amin!
În toate zilele bine Te vom cuvânta şi vom lăuda Numele Tău, în veac şi în veacul veacului.
Învredniceşte-ne Doamne în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim noi.
Bine eşti cuvântat Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi Preaslăvit este Numele Tău în
veci! Amin!
Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am nădăjduit şi noi întru Tine!
Bine eşti cuvântat Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale! (de 3 ori)
Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam şi în neam. Eu am zis: Doamne miluieşte-mă! Vindecă
sufletul meu, că am greşit Ţie! Doamne la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti
Dumnezeul meu! Că la Tine este Izvorul Vieţii, întru Lumina Ta vom vedea lumina! Tinde,
Doamne, mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi! (de 3 ori)
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!
Sfinţilor Apostoli rugaţi pe Milostivul Dumnezeu să dea iertare de păcate sufletelor noastre!
Rugăciune către Sfinţii Apostoli

O, Preluminaţilor, Preaînţelepţilor Apostoli, care aţi ajuns în Sfânta Împărăţie a Cerurilor, uitaţivă şi la noi, creştinii de astăzi, că Biserica noastră este rodul propovăduirii voastre.
Sfinţilor Apostoli ai Domnului Iisus Hristos, care aţi propovăduit în toată lumea Sfânta
Evanghelie, cu rugăciunile voastre ajutaţi-ne şi pe noi nevrednicii şi păcătoşii din acest veac!
Pe Domnul Milei şi Tatăl Fiului Ceresc, rugaţi-L să nu-şi întoarcă privirea de la noi, ci mai
vârtos să ne călăuzească pe calea cea bună a mântuirii sufleteşti.
Sfinte Apostol Andrei, care ai călcat pe pământul strămoşilor noştri, împreună cu toţi Sfinţii
Apostoli, cu Maica Domnului, cu Sfintele Femei Mironosiţe şi cu toţi Sfinţii, ajutaţi poporul
român pentru a se sfinţi şi pentru a scăpa din toate nevoile şi necazurile!
Sfinţilor Apostoli şi Marilor Evanghelişti, care aţi predicat Sfânta Evanghelie a Domnului Iisus
Hristos în toată lumea, care aţi încreştinat popoare şi aţi făcut minuni, aţi vindecat tot felul de
neputinţe şi de boli, vă rugăm, vindecaţi acum neputinţele şi bolile noastre sufleteşti şi trupeşti,
mentale şi spirituale, ca mulţumire, laudă, slavă şi preamărire să aducem Tatălui şi Fiului şi
Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor!
Amin!

Vieţile Sfinţilor - Soborul Sfinţilor, slăviţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli

1.Sfântul Apostol Petru, cel fierbinte râvnitor după Domnul şi slăvitul mărturisitor al numelui Său
cel Sfânt, care a zis: Tu eşti Hristos, Fiul Dumnezeului cel viu..., a fost frate cu Andrei cel întâi
chemat, din Betsaida Galileei, fiul lui Iona, din seminţia lui Simeon. El, fiind chemat de Domnul
nostru Iisus Hristos de la mrejele pescăreşti la apostolie şi de la vânarea peştilor la vânarea
oamenilor, a câştigat Biserica în loc de corabie, iar în loc de vâslă, cheile Împărăţiei Cerului. Sfântul
Apostol Petru a propovăduit Evanghelia mai întâi în Iudeea; apoi în Antiohia, în Pont, în Galatia, în
Capadochia, în Asia, în Bitinia şi în Iliric. S-a pogorât până la Roma şi a binevestit Cuvântul lui
Dumnezeu în toată Italia. Pe Simon vrăjitorul l-a biruit în mijlocul cetăţii Romei, cu puterea lui
Hristos, surpându-l jos din înălţimea văzduhului. Iar mai pe urmă, Petru a fost spânzurat pe cruce cu
capul în jos de împăratul Nero.

2.Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. El a mers în
urma Mielului lui Dumnezeu, Care ridică păcatele lumii, fiind frate al Sfântului Apostol Petru, pe
care l-a şi adus la Hristos. Andrei, după primirea Sfântului Duh, a propovăduit pe Hristos în Bitinia
şi în toate părţile de pe lângă Marea Neagră, în Herson şi în Rusia. Ajungând aici, cu rânduiala lui
Dumnezeu, a înfipt Crucea pe dealurile Kievului, vestind înainte încredinţarea neamului aceluia din
scaunul său cel apostolesc din Vizantia. Apoi, propovăduind în Sciţia cea Mare, Sciţia Mică
(Dobrogea), în Sinopi şi în Miotia, s-a întors în Tracia şi s-a pogorât în Elada şi în Pelopones, unde a
fost răstignit de antipatul Egheat în cetatea Patras din Ahaia (Grecia).

3. Sfântul Apostol Iacov, fiul lui Zevedeu, cel numit de Domnul "fiul tunetului", era fratele
Sfântului Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu, care a văzut slava Schimbării la Faţă a Domnului în
Muntele Tabor. După Înălţarea Domnului, a tunat ca un tunet până la marginile pământului; pentru
că a propovăduit Cuvântul lui Dumnezeu, mai întâi la toată Iudeea şi, după aceea, în Spania. Apoi,
întorcându-se iarăşi la Ierusalim, cu glas de tunet mustra pe necredincioşii evrei, arătându-le din
dumnezeiasca Scriptură că Iisus Hristos este adevăratul Mesia. Acest lucru nesuferindu-l evreii, au
întărâtat contra lui pe împăratul Irod, care se numea Agripa. Sfântul Apostol Iacov a băut paharul
pătimirii pentru Hristos, pe care a făgăduit să-l bea, fiind ucis de Irod cu sabia.

4. Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, Cuvântătorul de Dumnezeu, a fost apostolul cel iubit
Domnului, care s-a rezemat pe pieptul Lui şi a stat lângă Sfânta Cruce cu Preasfânta Născătoare de
Dumnezeu. El s-a învrednicit a se numi fiu al ei, iar în vremea cinstitei adormiri a Maicii Domnului,
Sfântul Apostol Ioan a dus stâlparea cea din Rai, dată de îngerul Gavriil, înaintea patului ei. El a
propovăduit Evanghelia lui Hristos în Efes şi în toată Asia. Deci, fiind în insula ce se numeşte
Patmos, s-a învrednicit de negrăite descoperiri care sunt scrise în Sfânta Scriptură. Întorcându-se în
Efes şi aducând la Hristos multe popoare din părţile Asiei, s-a odihnit în pace, fiind îngropat de viu.

5. Sfântul Apostol Filip era din aceeaşi cetate cu Petru şi cu Andrei. El era ştiutor iscusit al cărţilor
prooroceşti şi al Legii celei vechi. Tot el a adus la Hristos pe Natanail, zicând: Am aflat pe Hristos,
despre care au scris în Lege, Moise şi proorocii. Vino şi vezi. Sfântul Apostol Filip a propovăduit
pe Hristos în părţile Asiei, împreună cu Sfântul Apostol Vartolomeu şi cu Maria, sora sa. El a fost
ucis de păgâni în Erapole, din Frigia, fiind răstignit cu capul în jos.

6.Sfântul Apostol Vartolomeu, era de neam din Galaad. El mai întâi a propovăduit Evanghelia în
Siria şi în Asia de sus, uneori împreună cu Sfântul Filip, iar alteori, singur, ajutându-le lor câteodată
şi Sfântul Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu. După sfârşitul lui Filip, s-a dus în India, care se numeşte
binenorocită, petrecând acolo multă vreme în bunăvestire, întorcând pe mulţi la Hristos şi tălmăcind
Evanghelia scrisă de Sfântul Evanghelist Matei, în limba indiană. De acolo s-a dus în Armenia cea
Mare şi în Alvan, cetatea Armeniei. Acolo a fost răstignit pe cruce cu capul în jos, iar pielea trupului
său a fost jupuită şi tăindu-i-se capul, s-a încununat. Trupul lui, punându-se în raclă de plumb şi
aruncându-se în mare, a plutit uşor pe apă ca o luntre, până a sosit la insula ce se numeşte Lipar.

7. Sfântul Apostol Toma, care s-a numit şi "geamăn", era din Paneida, cetatea Galileei. El a fost
acela, care a pipăit rănile Domnului după învierea Lui. A propovăduit pe Hristos partenilor,
midenilor, perşilor, ircanilor, bactrilor şi brahmanilor, până la cele de pe urmă părţi ale Indiei. Iar în
părţile Calamidului, împungându-se cu suliţele, a murit pentru Hristos.

8. Sfântul Apostol Matei, fratele lui Iacov al lui Alfeu, a fost chemat la apostolie de la vamă. A fost
întâiul scriitor al vieţii lui Hristos, scriind Sfânta Evanghelie în limba evreiască. El a propovăduit pe
Hristos în toată Etiopia şi în părţile mâncătorilor de oameni, de unde, în cetatea ce se numea
Mirmeni, a trecut muceniceşte din viaţa aceasta.

9.Sfântul Iacov al lui Alfeu, Apostolul lui Hristos şi fratele Evanghelistului Matei, a propovăduit
cuvântul lui Dumnezeu în diferite ţări şi la diferite popoare închinătoare de idoli. Deci, aducând la
Hristos multe popoare, s-a făcut asemenea dascălului său, căci şi-a săvârşit pătimirea fiind răstignit
pe cruce.

10. Sfântul Apostol Iuda, fiul Sfântului Iosif din Nazaret, este numit de Luca fratele lui Iacov,
întâiul episcop al Ierusalimului, şi fratele Domnului. Iar de Matei şi de Marcu a fost numit Levi şi
Tadeu. El a propovăduit pe Hristos în Iudeea, în Galileea, în Samaria, în Idumeea, în Arabia, în Siria
şi în Mesopotamia. Iar în părţile Araratului el a fost spânzurat pe o cruce de lemn, de către
închinătorii de idoli şi, fiind lovit cu săgeţi, şi-a dat sufletul său pentru Domnul.

11. Sfântul Apostol Simon, cel din Cana Galileei, la a cărui nuntă Iisus Hristos a prefăcut apa în
vin, s-a numit Zilot, pentru râvna sa pentru Hristos Dumnezeul şi a binevestit cuvântul lui
Dumnezeu în Mauritania şi în Africa. În Britania a fost răstignit de necredincioşi şi astfel şi-a dat
duhul său în mâinile lui Dumnezeu.

12. Sfântul Matia, care s-a numărat în rândul Sfinţilor Apostoli, în locul lui Iuda vânzătorul, a
propovăduit pe Hristos în Etiopia cea de afară, şi acolo suferind multe patimi, s-a sfârşit
muceniceşte.

13. Sfântul şi Marele Apostol Pavel, care, mai târziu decât toţi, a fost chemat de Domnul la
apostolie, arătându-se vas ales al numelui lui Hristos, L-a propovăduit pe El înaintea neamurilor şi
împăraţilor, începând de la Ierusalim până la Roma, fiind învăţător la multe popoare. El a fost ucis
cu sabia de către împăratul Nero, şi astfel şi-a sfârşit nevoinţa alergării sale. Acest sfânt Apostol,
împreună cu Sfântul Apostol Petru, se cinstesc de Biserică ca cei care s-au ostenit mai mult decât
alţii, pentru bunavestire a lui Hristos.

Sinaxar - Soborul Sfinţilor, Slăviţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli celor doisprezece, cu
arătare, cum şi unde fiecare dintr-înşii a propovăduit şi unde s-a săvârşit

În această lună (iunie), în ziua a treizecea, soborul Sfinţilor, Slăviţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli
celor doisprezece, cu arătare, cum şi unde fiecare dintr-înşii a propovăduit şi unde s-a săvârşit.
Petru

Petru apostolul şi întâiul ucenicilor, propovăduind întâi Evanghelia în Iudeea şi în Antiohia, după
aceea în Pont, Galaţia, Capadocia, Asia şi în Bitinia, s-a pogorât până la Roma. Şi biruind cu
minunile pe Simon vrăjitorul, a fost răstignit de Nero cu capul în jos şi aşa şi-a primit sfârşitul.
Pavel
Pavel apostolul şi corifeul apostolilor, întrecând pe toţi apostolii cu dumnezeiască râvnă şi cu
credinţă în Hristos, propovăduind pe Hristos din Ierusalim până la Iliric, şi mergând la cetatea
Romei, i s-a tăiat capul de către Nero.
Andrei
Andrei apostolul, cel întâi-chemat şi fratele lui Petru, propovăduind pe Hristos în toată marginea
Mării din Bitinia, a Pontului şi a Armeniei, şi întorcându-se prin Pont şi Bizanţ, s-a pogorât până la
Elada, şi fiind răstignit de Egeat la Patarele Ahaiei, şi-a primit sfârşitul.
Iacov
Iacov apostolul şi fiul lui Zevedei propovăduind pe Hristos în toată Iudeea, a fost omorât de Irod
Agripa cu sabia, pentru buna sa îndrăzneală.
Ioan
Ioan evanghelistul şi cuvântătorul de Dumnezeu şi fratele lui Iacov, cel ce s-a rezemat de pieptul lui
Hristos, propovăduind pe Hristos în Asia, şi fiind izgonit de Domiţian la Patmos şi trăgând multă
mulţime de popor către Hristos, s-a întors la Efes şi s-a odihnit cu pace, plin fiind de zile.
Filip
Filip cel din Betsaida Galileii, împreună-cetăţean fiind cu Andrei şi cu Petru propovăduind şi el pe
Hristos în Asia şi în Ierapoli cu Mariamni, sora sa şi cu Vartolomeu, pe urmă fiind răstignit de către
elini în Ierapole, şi-a primit sfârşitul.
Toma
Toma, care şi Geamăn se zice, propovăduind Evanghelia lui Hristos la parţi, mideni, perşi şi indieni,
cei ce se zic bogaţi, s-a săvârşit fiind pătruns de dânşii cu suliţe.
Bartolomeu
Bartolomeu apostolul propovăduind Evanghelia lui Hristos la indienii ce se zic bogaţi, a fost
răstignit în Urvanupoli, de şi-a primit sfârşitul într-însa, iar sfintele lui moaşte punându-le într-o
raclă de fier, le-au aruncat în mare.
Matei
Matei, care şi Levi se zice, fratele lui Iacov Alfeu, vameşul şi evanghelistul, care şi ospăţ mare a
făcut lui Iisus, propovăduind pe Hristos, şi fiind împroşcat cu pietre, a răposat în Ierapoli Asiriei,
primindu-şi sfârşitul prin foc.
Iacov Alfeu
Iacov Alfeu şi fratele lui Matei, căci amândoi aveau tată pe Alfeu, fiind spânzurat pe cruce de cei
necredincioşi, şi-a primit sfârşitul.

Simon Zilotul
Simon Zilotul cel din Cana-Galileei, care şi Natanail este numit în Evanghelia după Ioan, trecând
prin toată Mauritania şi prin Africa, propovăduind pe Hristos, şi fiind răstignit de dânşii, s-a săvârşit.
Tadeu
Iuda al lui Iacov, care de Luca şi în Evanghelie şi în Fapte este numit Iuda, iar de Matei şi de Marcu
este numit Tadeu şi Liveu, frate fiind după trup Domnului nostru Iisus Hristos, propovăduind
Evanghelia în Mesopotamia, apoi a răposat în cetatea Ararat, fiind spânzurat şi săgetat de
necredincioşi.
Matia
Matia care în locul vânzătorului a fost pus în număr cu apostolii, propovăduind pe Hristos în
Etiopia, şi chinuit fiind de dânşii cu multe chinuri, şi-a dat sufletul la Dumnezeu.
Iacov, ruda Domnului
Iacov, ruda Domnului, şi fecior lui Iosif logodnicul, fiind întâiul episcop al Ierusalimului, fiind
aruncat jos de pe aripa templului şi lovit în cap cu un mai de cele de la nălbitori, şi-a primit sfârşitul.
Simon
Simon care şi Simeon şi Cleopa se cheamă, feciorul lui Iosif şi fratele lui Iacov, al doilea episcop al
Ierusalimului. Acesta a trăit o sută douăzeci de ani, căci era rudenie Domnului, şi din neamul lui
Iuda; fiind osândit şi silit de Domiţian, împăratul Romei, să bea otravă ce era scoasă din târâtoare
veninoase, din şerpi, scorpii şi din păianjeni, n-a păţit nici o stricăciune; apoi fiind răstignit de
Traian împăratul, s-a săvârşit.
Varnava (Barnaba):
Varnava, care şi Iosif se zice, de care se aminteşte în Faptele Apostolilor, a scris Evanghelia după
Matei cu mâna sa, şi s-a săvârşit ucis cu pietre în Cipru.
Marcu
Marcu evanghelistul, care era ucenic şi fiu duhovnicesc lui Petru, corifeul apostolilor, şi a scris de la
dânsul Evanghelia, a propovăduit Evanghelia în Alexandria şi prin ţinuturile ei până la Pentapoli.
După aceea, fiind tras în Alexandria Egiptului şi fiind ars, a mărturisit şi l-au îngropat acolo.
Luca
Luca evanghelistul şi doctorul (şi cu Pavel dimpreună călătorul) a scris Evanghelia după
propovăduirea fericitului Pavel, încă şi Faptele Apostolilor; după ce s-a dus de la Roma, lăsând
acolo pe Pavel, a învăţat prin toată Grecia precum se spune, şi s-a săvârşit cu pace la Teba Beoţiei,
fiind de 80 de ani. Şi se spune că el cel dintâi a zugrăvit icoana Domnului Dumnezeului nostru Iisus
Hristos şi a pururea Fecioarei Maria, ceea ce L-a născut pe Dânsul, şi a corifeilor apostolilor, şi de
acolo a ieşit în toată lumea acest binecredincios şi a tot cinstit lucru.
Filip
Filip, care este pomenit în Fapte, cel ce este din Cezareea Palestinei, care a fost însurat şi a avut
patru fiice proorociţe, a fost făcut de apostoli diacon, şi a botezat pe Simon, ce se făţărnicise, şi a

luminat de asemenea pe etiopianul famen. Acesta propovăduind în Trala Asiei, a murit acolo cu
toate cele patru fiice ale sale.
Anania
Anania apostolul şi episcopul Damascului, care prin descoperire dumnezeiască a botezat pe Pavel,
făcând multe tămăduiri în Damasc şi în Elefterupoli, a fost bătut cu vine de bou de guvernatorul
Lupian, şi zgâriat pe coaste şi ars cu făclii, apoi ucis cu pietre afară din cetate.
Just
Iosif, care şi Just şi Varsava este numit, a fost la un gând cu cei 70 de ucenici, fiind unul dintre ei.
Ştefan
Ştefan, întâiul mucenic, unul din cei şapte diaconi şi din cei 70 de ucenici, este pomenit în Faptele
Apostolilor. El a fost omorât cu pietre de iudei, fiind îndemnător şi Pavel la moartea lui. După aceea
în zilele marelui Constantin, au fost aduse moaştele lui în Constantinopol şi aşezate în Costanziani.
Prohor
Prohor, şi acesta din cei şapte diaconi şi din cei 70 de ucenici, care a fost episcop al Nicomidiei din
eparhia Bitiniei, cu pace s-a săvârşit.
Nicanor
Nicanor unul fiind din cei şapte diaconi şi din cei 70 de ucenici, care a fost episcop al Bostrilor
Arabiei, de elini prin foc a fost ucis.
Parmena
Parmena, unul din cei şapte diaconi şi din cei 70 de ucenici, în vederea apostolilor, cu pace s-a
săvârşit în slujba sa.

Proloagele - Soborul Sfinţilor, slăviţilor şi întru-tot lăudaţilor Apostoli

Luna iunie în 30 de zile: Soborul Sfinţilor, slăviţilor şi întru-tot lăudaţilor Apostoli
Sfânta noastră Biserică prăznuieşte, astăzi pe toţi cei doisprezece Apostoli ai Domnului nostru
Iisus Hristos, ca pe unii, care s-au nevoit a răspândi, până la marginile lumii, dreapta credinţă
creştină şi a vesti tuturor marginilor pământului pe Hristos Dumnezeu, chemând toate neamurile
la mântuire.

Ei au fost chemaţi la apostolie chiar de Domnul Însuşi, şi au fost martorii propovăduirii patimilor şi
Învierii Sale, ca să-L mărturisească, apoi, printre oameni. Astfel, Sfântul Apostol Petru, întâiul între
egali, se numea Simon, mai înainte de a fi chemat de Domnul. El a propovăduit Evanghelia, mai
întâi, în Iudeia, apoi în Antiohia, în Pont, Capadochia, în Asia, Bitinia, Galatia, şi după tradiţia
Bisericii, a mers şi la Roma. În cele de pe urmă, fiind răstignit de Nero împăratul, cu capul în jos, sa dus la cele cereşti.
Sfântul Apostol Andrei, "cel întâi chemat", era fratele Sfântului Petru. După tradiţie, el a
propovăduit credinţa lui Hristos în toate ţările de pe lângă Marea Neagră şi în Dobrogea, după care,
s-a întors în Tracia şi s-a dus în Grecia, iar la Patras, a fost răstignit pe o cruce în forma literei X,
"Crucea Sfântului Andrei".
Sfântul Apostol Iacob, fiul lui Zevedeu, a fost numit de Domnul, "fiul tunetului", ca şi fratele său,
Sfântul Ioan Evanghelistul. Împreună cu acesta, şi cu Petru, a văzut Schimbarea la Faţă a Domnului
pe Tabor. După Înălţarea la cer a Domnului, el a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în Ierusalim şi
în Iudeea şi a fost ucis de Irod Agripa, cu sabia.
Sfântul Apostol Ioan Evanghelistul, numit şi Teologul, adică, cuvântătorul de Dumnezeu, era
ucenicul iubit, care, la Cină şi-a rezemat capul pe pieptul lui Hristos, iar, lângă Cruce, a stat cu
Preacurata Fecioară şi s-a învrednicit a se numi fiu al ei. Acesta a propovăduit Evanghelia în Efes şi
în toată Asia şi a scris Evanghelia a patra, Apocalipsa şi cele trei Epistole din Noul Testament. El a
adormit, în Domnul, la Efes, bătrân fiind cu anii.
Sfântul Apostol Filip era din Betsaida Galileii, cetatea lui Petru şi Andrei. Acesta a adus la Hristos
pe Natanail şi a propovăduit pe Hristos, în părţile Asiei, cu sora sa Mariam, a avut sfârşit
mucenicesc, în Ieropole, din Frigia.
Sfântul Apostol Bartolomeu, a propovăduit pe Hristos, o vreme, împreună cu Apostolul Filip, în
Asia, iar, după moartea acestuia, a mers până în India, şi a tâlcuit, pentru indieni Evanghelia scrisă
de Sfântul Matei. S-a dus, apoi, de acolo, în Armenia cea Mare şi în Albania a primit moarte de
mucenic.
Sfântul Apostol Toma este cel căruia i se mai spunea şi "Geamănul" şi care a pipăit rănile
Mântuitorului, după Învierea Lui. A purtat lumina Evangheliei până în părţile Indiei şi a murit
străpuns de săgeţi, pentru Hristos.
Sfântul Apostol Matei, care pe când era vameş, se numea Levi, lăsând toate, n-a pregetat să meargă
după Hristos. Şi, fiind scriitor, a scris cel dintâi, Evanghelia Domnului, în limba ebraică, şi, apoi,
aceeaşi Evanghelie, în greceşte. El a propovăduit pe Hristos în toată Etiopia şi, tradiţia spune că
Apostolul a primit moarte de mucenic, fiind ars pe rug, în Etiopia.
Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu, a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în multe ţări din răsărit,
închinătoare la idoli. Deci, nenumărate neamuri aducând la Hristos, a primit moarte de mucenic, iar,
cei ce s-au întors la credinţă, l-au numit "sămânţă dumnezeiască."

Sfântul Apostol Iuda Tadeul, este acela care a propovăduit pe Hristos în Iudea, în Galileea şi în
Samaria, în Arabia, în Siria şi în Mesopotamia. Şi, fiind spânzurat de un lemn, de slujitorii idolilor,
din părţile Araratului, şi-a pus sufletul pentru Domnul său.
Sfântul Apostol Simon Zilotul era din Cana Galileii. A propovăduit cu mult zel, cuvântul mântuirii
în Mauritania şi, din Africa, până în Britania. Şi, răstignit fiind de cei necredincioşi, şi-a dat lui
Dumnezeu duhul său.
Sfântul Apostol Matia a fost ales în locul lui Iuda, vânzătorul, numărându-se cu cei unsprezece
Apostoli. El a propovăduit pe Hristos în Capadochia şi în Etiopia. Şi acolo, multe pătimind, cu
moarte năpraznică s-a săvârşit.
Sfântul mare Apostol Pavel, care în urma tuturor, a fost chemat de Sus, de la Domnul, la apostolie,
s-a arătat vas ales al lui Hristos, că L-a purtat pe Domnul neamurilor şi împăraţilor de la Ierusalim şi
până la Roma. Deci, şi-a săvârşit nevoinţa alergării sale, fiind ucis de Nero, cu sabia. Drept aceea,
acest Sfânt Apostol se prăznuieşte, de către Biserică, împreună cu Sfântul Petru, ca unul ce, mai
mult decât alţi Apostoli, s-a ostenit, cu bunăvestirea lui Hristos.
Dumnezeului nostru slavă !

Sfântul Nicolae Velimirovici - Proloagele de la Ohrida - Soborul Sfinţilor, slăviţilor şi întru tot
lăudaţilor Apostoli

Deşi fiecare dintre cei doisprezece mari Apostoli ai lui Dumnezeu au zilele lor aparte de prăznuire
de-a lungul anului bisericesc, Biserica a rânduit anume această
sfântă zi ca împreună prăznuire a Sinaxei lor, sau a sfântului lor Sobor, între care se numără şi
Sfântul Pavel.
Iată numele şi zilele aparte de prăznuire a fiecăruia dintre cei Doisprezece Apostoli:
– Petru - 29 iunie şi 16 ianuarie
– Andrei - 30 noiembrie
– Iacov, fiul lui Zevedeu - 30 aprilie
– Ioan Teologul - 26 septembrie şi 8 mai
– Filip - 14 noiembrie
– Vartolomeu - 11 iunie şi 25 august
– Toma - 6 octombrie
– Matei Evanghelistul - 16 noiembrie
– Iacov, fiul lui Alfeu - 9 octombrie
– Tadeu sau Iuda, fratele lui Iacov - 19 iunie
– Simon Zilotul - 10 mai
– Matiaş - 9 august
– Pavel - 29 iunie
Să ne aducem acum aminte şi de cum şi-a încheiat viaţa lui pe pământ fiecare dintre aceşti bărbaţi
preasfinţi şi luminători ai lumii de care lumea nu a fost vrednică:
– Petru a fost răstignit cu capul în jos.
– Andrei a fost răstignit pe crucea în formă de X.
– Iacov, fiul lui Zevedeu a fost decapitat.
– Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu s-a odihnit în chip tainic (trupul lui nu s-a mai găsit în
mormântul în care fusese pus).
– Filip a fost răstignit.
– Vartolomeu a fost răstignit, biciuit şi decapitat.
– Toma a fost străpuns de cinci săgeţi.
– Matei Evanghelistul a fost ars de viu.
– Iacov, fiul lui Alfeu a fost răstignit.
– Tadeu sau Iuda, Fratele lui Iacov a fost răstignit.

– Simon Zilotul a fost răstignit.
– Matiaş a fost bătut cu pietre şi la urmă, mort fiind, i s-a tăiat capul.
– Pavel a fost decapitat.
Cântare de laudă la Sfinţii Apostoli

Lumea întreagă ca o pustie era,
Străbătută de-a curmezişul
De carul de foc al Duhului.
Chipuri de foc sunt Sfinţii Apostoli.
Prin ei Duhul Sfânt zidirea
O a înnoit.
Pustia cea moartă la viaţă s-a întors
Străbătută fiind de-a curmezişul
De nuri repezi de minunat har.
Apostolii cei minunaţi, nouri de apă vie purtători,
Ei cei simpli, ce înţelepţi, pescari şi viteji!
Ei torţa credinţei au purtat
De la Gangele indian
Şi până-n Tamisa engleză.
Ei sfinţenia vestit-au din Nil şi până în Pont,
Din Pers la neamuri şi până în Galia cea de bronz,
Pretutindeni unde treceau picioare omeneşti

Sau corăbii pânzele îşi umflau.
Pretutindeni ei vesteau minunea
Lui Dumnezeu cel întrupat
Pretutindeni ei vesteau minunea
Lui Dumnezeu Cel înviat,
Fără să se plângă, fără să se teamă,
Fără şovăire.
În calea lor mările adânci
Sau munţii cei înalţi
Nicicum nu au putut să stea.
Sabia nu i-a înfricoşat, nici prigonirea.
Nici flăcările iadului toate
Pornite împotriva lor
Nu i-au putut opri.
Căci pe ei îi călăuzea Adevărul,
Iar nu neputincioasele basme.
Hristos ne este nouă viaţă, iar moartea un câştig Aşa grăiau.
Pe astfel de viteji, ce putea să-i rănească?
Nici răstignirea, nici biciuirea,
Pe care lumea asupra lor
Zadarnic le-au adus.
Ei împărăţesc pe vecie,
căci aşa binevoit-a Dumnezeu.
Cugetare
Neîncetată îngrijire de binele oamenilor! Această grijă a înălţat spiritele şi inimile
nobile ale sfinţilor apostoli. Scriind despre Sfântul Apostol Pavel, Sfântul Ioan
Gură de Aur îl numeşte „tatăl a toată lumea". „Ca şi când el ar fi dat naştere cu
dureri, întregii lumi," scrie Sfântul Ioan Gură de Aur, „el a lucrat cu înfrigurare zi
şi noapte ca să-i aducă pre toţi în împărăţie."
Cu adevărat, înalt este numele de „tată al întregii lumi", iar dacă se cuvine ca cineva dintre oameni în afară de Dumnezeu - să poarte acest nume, atunci cu siguranţă că el se cuvine Apostolilor lui
Hristos. Prin îngrijirea lor paternă faţă de întreaga lume, ei au fost cu adevărat „taţi ai întregii lumi."
Sunt multe mame pe lume cărora le pasă de copiii lor mult mai puţin decât le-a păsat apostolilor de
binele persecutorilor şi ucigaşilor lor.
Sfântul apostol Petru 1-a mântuit de două ori de la moarte pe cel mai înverşunat
duşman al lui, Simon Magul: odată când îl înşfăcase poporul ca să îl ardă de viu şi

altă dată când era să fie mâncat de un câine.
Gândiţi-vă numai cum a răsplătit lumea acestor binefăcători ai ei! Ea le-a răsplătit ca şi când Sfinţii
Apostoli ar fi fost cei mai mari criminali şi tâlhari.
O cât de adevărate sunt cuvintele Sfântului Chiril, care zice: „Câtă vreme suntem în trup, noi
creştinii parcă am fi la fel precum păgânii; diferenţa între noi stă doar în duh."
Luare aminte
Să luăm aminte la minunata pocăinţă a tâlharului de pe cruce, cel de la dreapta Domnului (Luca 23:
40):
La cum acest tâlhar înţelept a simţit apropierea lui Dumnezeu şi suferinţa Lui, s-a pocăit şi s-a rugat
Lui pentru mântuire, câtă vreme suferinţa tâlharului celui nebun
nu a făcut decât să-1 împingă pe acesta la hulă împotriva lui Dumnezeu;
La cum şi eu, care sunt tâlhar din pricina păcatelor mele, ar trebui să urmez tâlharului celui bun, a
cărui suferinţă de moarte nu 1-a înstrăinat de Dumnezeu, ci
dimpotrivă, 1-a adus mai aproape de El - de El şi de propria lui mântuire.
Predică despre puterea şi eficacitatea faptelor bune
Căci aşa este voia lui Dumnezeu, ca voi, prin faptele voastre cele bune, să închideţi
gura oamenilor fără minte şi fără cunoştinţă (I Petru 2: 15).
Fraţilor, greu este să susţii o polemică cu omul ateu; greu este să stai de vorbă cu un nebun, şi greu
să convingi de adevărul faptelor pe cel care nu vrea să audă.
Greu este să învingi ateul, nebunul şi răutăciosul care nu vrea să audă. Dar pe toţi trei îi poţi
convinge totuşi cu fapa, renunţând la cuvinte. Cu uşurinţă îi vei putea convinge cu faptele cele bune
pe care [văzându-le], [Îl vor] preamări pe Dumnezeu, în ziua în care îi va cerceta (I Petru 2: 12).
Celor care vor să se certe cu tine fă-le bine, şi vei avea avea izbândă fără să lupţi.
O singură faptă de milostivire îl va aduce pe cel nebun în simţiri şi îl va împăca pe cel otrăvit de
supărare mai repede decât multe ore de lămuriri. Dacă ateismul, nebunia şi amărăciunea izvorăsc
din ignoranţă, acea ignoranţă este ca o furie care se potoleşte repede la vederea faptelor celor bune.

 Dacă te vei certa cu un ateu în maniera lui de câine turbat, nu vei face altceva decât să
sporeşti turbarea lui atee.
 Dacă încerci să discuţi raţional cu nebunul, luându-1 prin aceasta în batjocură, nu faci
altceva decât să sporeşti întunericul nebuniei lui.
 Dacă socoteşti că vei putea să îmbunezi pe cel otrăvit de furie, nu vei face decât să-1
înrăieşti şi mai mult în amărăciunea lui.
Fapta bună şi blândă este ca apa care stinge focul. Să ne amintim întotdeauna de sfinţii apostoli şi de
metodele lor atât de strălucite de a se comporta cu oamenii.

Dacă te provoacă vreun ateu, nu omul te provoacă, ci diavolul din el; căci din firea lui omul este
credincios în Dumnezeu. Dacă cel înnebunit de răutatea amărăciunii se porneşte împotriva ta, nu el
o face, ci diavolul care locuieşte în el; căci omul este prin firea lui blând şi iertător. Diavolul te
provoacă la dezbateri lungi şi deşarte, dar de faptele cele bune fuge ca de foc. Fă bine în Numele lui
Hristos, şi diavolul va fugi. De abia atunci vei putea vorbi liniştit şi cu oamenii astfel eliberaţi, care
devin astfel şi oameni adevăraţi: credincioşi, raţionali şi buni. Prin urmare, orice întreprinzi, fă toate
întru Numele Domnului.
O Atotbune Stăpâne, ajută-ne nouă să lucrăm binele şi prin bine să învingem în numele Tău, căci
Ţie se cuvine toată slava şi mulţumita în veci, Amin.

Orthodoxwiki – Apostol

Chemarea celor 12 Apostoli
Apostolul este trimisul lui Iisus Hristos pentru a propovădui Evanghelia şi adevărul despre Mesia,
cel răstignit pentru mântuirea noastră.

Cuvântul apostol provine din cuvântul grec αποστολος, însemnând "acela care este trimis". La
origine este un termen militar, însemnând un atac produs de o forţă militară, de obicei formată din
câţiva soldaţi, împotriva unui inamic. În contextul creştin, apostolul se referă la ucenicii care
răspândesc Evanghelia lui Iisus Hristos.
Cei 12 Apostoli

Soborul Sfinţilor 12 Apostoli
La început, Dumnezeu a chemat 12 ucenici în obştea Bisericii, dându-le misiunea de a propovădui
adevărul. Potrivit Evangheliei, Iuda Iscarioteanul a fost unul dintre primii apostoli, dar odată cu
lepădarea sa de credinţă şi moartea lui, a fost înlocuit de Apostolul Matia. Soborul Sfinţilor 12
Apostoli este la 30 iunie. Numele apostolilor sunt enumerate la Matei 10,2, Marcu 3,14, Luca
6,12, Faptele Apostolilor 1;13, 26.
După înlocuirea lui Iuda Iscarioteanul, lista celor 12 Apostoli este următoarea:
 Simon, zis Petru - (29 iunie şi 16 ianuarie) răstignit pe cruce;
 Andrei cel Întâi chemat - (30 noiembrie) fratele lui Petru; răstignit pe cruce;
 Iacov (fiul lui Zevedei) - (30 aprilie) zis cel Mare; decapitat;
 Ioan Teologul - (26 septembrie şi 8 mai) fratele lui Iacov (fiul lui Zevedei);
 Filip - (14 noiembrie) răstignit pe cruce;
 Bartolomeu - (11 iunie şi 25 august) zis şi Natanail; răstignit, jupuit şi decapitat
 Toma - (6 octombrie) s-a săvârşit fiind pătruns cu cinci suliţe;
 Matei - (16 noiembrie) zis şi Levi, fratele lui Iacov; ars de viu;
 Iacov (fiul lui Alfeu) - (9 octombrie) răstignit pe cruce;
 Iuda - (19 iunie) numit şi Levi, supranumit Tadeu, fratele lui Iacov, fratele Domnului; răstignit
pe cruce;
 Simon Zilotul - (10 mai) zis şi Canaanitul; răstignit pe cruce;
 Matia - (9 august) în locul lui Iuda Iscarioteanul; omorât cu pietre şi decapitat.
Cântări ale celor 12 Apostoli
Troparul
Sfinţilor Apostoli, rugaţi pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de păcate sufletelor noastre.

Condacul
Astăzi Hristos-Piatra cu bucurie proslăveşte piatra credinţei, pe ucenicul cel ales, dimpreună cu
Pavel şi toţi cei doisprezece. Prăznuind pomenirea lor, slăvim pe Cel ce pe ei i-a proslăvit!
Cei 70 de Apostoli
Cei şaptezeci de apostoli sunt ucenicii aleşi de Dumnezeu (descriere în Luca 10,1-16) alături de cei
doisprezece şi trimişi să predice.
După o vreme, cei doisprezece Apostoli au mai adăugat câţiva celor şaptezeci pentru a predica
Evanghelia. Deşi în cele din urmă numărul lor a depăşit şaptezeci, toţi vor fi pomeniţi ca "cei
şaptezeci de Apostoli". Aceşti şaptezeci de apostoli, fiind aleşi de puterea dumnezeiască, au fost
trimişi în toată lumea ca să smulgă pe oameni din înşelăciunea şi nebunia idolească şi să-i
întoarcă la cunoştinţa cinstirii de Dumnezeu. Pentru aceasta, toţi s-au nevoit în multe feluri şi
chipuri pentru adevăr şi s-au mutat la Domnul aşa cum se arată la pomenirea fiecăruia.
Soborul Sfinţilor măriţilor Apostoli, cei şaptezeci la număr este la 4 ianuarie.
Obştea Apostolilor
Este dificil de întocmit o listă completă şi exactă a celor şaptezeci Apostoli. Vom aminti aici câteva
nume:
Listă a celor 70 de Apostoli, după data de prăznuire
 22 noiembrie : Filimon, Arhip, Onisim şi Apfia - Aceştia au fost pe vremea împărăţiei lui
Nero, fiind ucenici Sfântului Pavel, şi au mărturisit la Colose, oraşul Frigiei, aproape de
Laodiceea.
Făcând păgânii praznic Artemidei, în capiştea (templul) lor din Colose, sfinţii, cu alţi creştini
dimpreună, lăudau pe Dumnezeu în sfânta biserică. Retrăgându-se ceilalţi, când au năvălit idolatrii,
au rămas numai ei singuri cu Apfia, credincioasă fiind şi ea, dorind de mărturisirea lui Hristos. Deci,
prinzându-i, i-au adus la Androcleu, mai-marele Efesului, şi au fost bătuţi de el, dar nesupunându-se
a face jertfă la idolul ce se chema de dânşii Mina, i-au îngropat până la brâu şi aşa i-au ucis cu
pietre, săgetaţi fiind întâi de copii mici cu săgeţile.
 5 noiembrie : Ermeu, Lin, Gaie, Filolog şi Patrova - Aceştia toţi erau din cei şaptezeci de
ucenici ai lui Hristos.
Şi Patrova, de care aminteşte şi dumnezeiescul Apostol Pavel în Epistola sa către Romani, a fost
făcut episcop la Potiola, pe mulţi a botezat şi i-a adus la Hristos. Iar Ermeu, de care aminteşte, de
asemenea, Sfântul Pavel în Epistola către Romani, a fost făcut episcop filipenilor. Iar Lin, după cum
spune Apostolul Petru, a ajuns episcop al Romei celei mari. Iar Gaie, de care iarăşi aminteşte
Apostolul, a fost episcop Efesului, după Preasfântul Timotei. Iar Filolog (şi de acesta aminteste
Apostolul) a fost aşezat episcop la Sinope de Andrei cel Întâi chemat. Aceştia fiind episcopi în
cetăţile arătate şi multe încercări şi necazuri suferind pentru cuvântul dreptei credinţe si pe mulţi
învăţând şi lui Hristos aducându-i, s-au săvârşit în Domnul.
 10 noiembrie : Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast şi Cvart - Aceştia au fost din cei şaptezeci.
Olimp şi Rodion, urmând Sfântului Apostol Petru, amândurora li s-au tăiat capetele, în cetatea
Romei, de către Nero. Iar Sosipatru, de care pomeneşte Sfântul Pavel în Epistola către Romani, fiind

episcop la Iconiu, cu pace s-a săvârşit. Şi poate fiecine să afle că Apostolul Pavel pomeneşte de
dânsul în multe locuri în Epistolele sale. Asemenea şi Erast, de care pomeneşte în Epistolă fericitul
Pavel, fiind iconom al Bisericii din Ierusalim şi apoi episcop al Paneadei, cu pace s-a săvârşit. Iar
Cvart, fiind episcop al Beritului şi multe pătimind pentru dreapta credinţă şi pe mulţi elini spre
Domnul întorcându-i, s-a săvârşit şi el cu pace.
 8 decembrie: Sosten, Apolo, Chifa, Tihic, Epafrodit, Cezar şi Onisifor –
Sosten, despre care pomeneşte Sfântul Apostol Pavel, a fost episcopul Colofonei. Apolo, despre care
pomeneşte acelaşi apostol, a fost al doilea episcop al Colofonei, după Sosten. Epafrodit, despre care
pomeneşte tot apostolul, a fost episcop al Colonei. Onisifor a fost episcop al Cezareii. Toţi aceştia au
vieţuit bine şi au păstorit cu cuvioşie poporul şi Bisericile încredinţate lor. Îndurând multe încercări
pentru Hristos, au fost ucişi de închinătorii la idoli şi şi-au dat Domnului sufletele lor.
 8 aprilie : Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit şi Ermis –
Dintre aceşti sfinţi apostoli, Irodion, de care pomeneşte marele apostol Pavel, a slujit tuturor
sfinţilor Apostoli. După acestea a fost hirotonit de dânşii preot, apoi episcop al cetăţii Nea Patron, şi
învăţând pe mulţi păgâni şi întorcându-i la credinţa lui Hristos, fiind zavistuit de iudei, a pătimit
multe. Că mergând la dânsul închinătorii la idoli, întâi l-au bătut foarte rău, şi i-au zdrobit gura cu
pietre, apoi zdrobindu-i capul cu lemne, pe urmă l-au junghiat cu cuţitul. Iar Agav, care a luat brâul
sfântului Pavel, şi şi-a legat mâinile şi picioarele, atunci aşa a proorocit, zicând: acestea zice Duhul
cel Sfânt: "Pe omul al cărui brâu este acesta, aşa îl vor lega în Ierusalim iudeii, şi-l vor bate cu răni,
ceea ce s-a şi întâmplat, că nu numai l-au legat, ci au ispitit a-l şi omorî. Şi după aceea acest Agav a
propovăduit în partea lumii ce i-a venit. Iar Ruf, de care pomeneşte şi apostolul în Epistola către
Romani, a fost făcut episcop cetăţii Tebei, care este în Grecia. Asemenea Flegon şi ceilalţi
propovăduiau pretutindenea în lume Evanghelia şi întorceau pe necredincioşi la credinţa cea
adevărată. Aceştia dar fiind pedepsiţi în multe feluri, toţi întru o zi omorâţi de iudei şi de păgâni,
întru Domnul s-au săvârşit.
 31 octombrie : Stahie, Amplie, Urban, Narcis şi Apeles –
Dintre aceşti cinci Sfinţi Apostoli Stahie a fost pus episcop al Vizantiei de către Apostolul Andrei, şi
a zidit şi biserica în Arghiropol, la care se aduna nenumărată mulţime de creştini şi-i învăţa. Şi aşa
vieţuind şaisprezece ani, cu pace a răposat. Iar Sfântul Apeles ajungând episcop al Iracliei şi pe
mulţi aducând la credinţa lui Hristos, a luat fericitul sfârşit. Iar Sfinţii Amplie şi Urban, fiind făcuţi
şi ei episcopi, tot de acelaşi Apostol Andrei: Amplie cetăţii Odisopoleos, iar Urban Machedoniei, şi
pentru mărturisirea în Hristos şi a idolilor surpare omorâţi fiind de iudei şi de elini şi-au dat
fericitele lor suflete lui Dumnezeu. Iar Narcis fiind făcut episcop al atenienilor şi în multe feluri
fiind chinuit, şi-a dat şi el sufletul lui Dumnezeu, pentru Care şi-a vărsat şi sângele cu osârdie. Iar
Aristobul, a fost hirotonit şi acesta păstor al oilor celor cuvântătoare şi pe Hristos tuturor
propovăduindu-L, a luat fericitul sfârsit al ostenelilor sale celor multe.
 28 aprilie: Iason şi Sosipatru - [1]
 30 iunie: sinaxarul face menţiune şi de alţii decât cei 12 - [2]
 11 iunie: Barnaba - [3]
 28 iulie: Apostoli şi diaconi: Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena - [4]
 30 iulie: Sila, Silvan, Criscent, Epenetos şi Andronic –
Sila a mers la propovăduirea Evangheliei împreună cu Fericitul Pavel şi nu după multă vreme a fost
făcut episcop al Corintului. Acolo, mult ostenindu-se şi pe toţi întărindu-i în credinţa în Hristos, s-a
mutat către Domnul. Iar Silvan a fost făcut episcop al Tesalonicului; şi acesta, bine nevoindu-se,
către Domnul s-a mutat; iar ceilalţi, propovăduind în Carhidonia şi în Italia şi învăţând de faţă în

toată lumea cuvântul credinţei în Hristos, şi întorcând şi botezând pe mulţi dintre păgâni, cu pace şiau dat sufletele lui Dumnezeu.
 27 septembrie: Marcu, Aristarh şi Zinon –
Marcu Apostolul, care şi Ioan se cheamă (de care pomeneşte Evanghelistul Luca în cartea Faptelor
Apostolilor), hirotonindu-se de apostoli episcop Bivlei, s-a dovedit isteţ la lucrul evanghelicesc, şi
aşa era de lipit şi iubit la Dumnezeu, încât de umbra lui se depărtau bolile. Însă s-a aflat şi alt
Apostol Aristarh între cei 70, de care a pomenit Apostolul în Epistola către Romani şi a fost episcop
la Apamia Siriei. Alt Ioan "Acridomelitrofos" (adică se hrănea cu muguri şi cu miere) îmbrăcat cu
cojoc, acela a fost Zinon legiuitorul, de care pomeneşte Fericitul Pavel în Epistola către Romani, şi
acesta a fost episcop în Diospol, care făcându-se locaş al Sfântului Duh şi propovăduind Evanghelia,
a trecut către Domnul.
 10 septembrie: Apelie (Apelles), Luca (Luciu sau Luchie) şi Climent (Clement) –
Alt Apelie a fost acesta, şi altul a fost cel ce a fost episcop la Iraclia Traciei. De acesta pomeneşte
Pavel Apostolul la Epistola către Romani (16, 10) că s-a făcut luminător Smirnei, şi fiind episcop al
acestei cetăţi şi slujind lui Dumnezeu cu cuviinţă, către Dânsul a călătorit. De asemenea şi acest
Luca, n-a fost evanghelistul, ci acela de care mărturiseşte Fericitul Pavel în Epistola către Timotei că
a fost arhiepiscop în Laodiceea Siriei şi, bine păstorind-o, s-a mutat către Domnul. Iar unii zic că
acesta este unul şi acelasi cu Luciu, pe care Apostolul Pavel îl pomeneste în aceeasi epistolă către
Romani (16, 21). Iar Climent (Clement) acesta este cel de care pomeneşte Apostolul Pavel în
Epistola către Filipeni (4, 3) ca fiind "împreună-lucrător cu el". Sfântul Apostol Climent a fost făcut
episcop al Sardiei (sau Sardica, în Asia Mică) şi, purtând rănile lui Hristos pe trupul său, către
Domnul a răposat.
 7 septembrie: Evod şi Onisifor - [5]
 30 octombrie : Tertie, Marcu, Iust, care se cheama şi Isus, şi Artema
Aceşti Sfinţi Apostoli sunt din cei şaptezeci, luminaţi fiind în credinţa către Dumnezeu. Deci Terţie
a fost al doilea episcop de Iconiu după Sosipatru şi a împlinit propovăduirea acestuia şi a înnoit pe
toţi cei rămaşi cu sfântul Botez (adică cei ce rămăseseră de la Sosipatru nebotezaţi), făcându-se
făcător de minuni, a scris şi Epistola Sfântului Pavel către Romani. Iar Marcu, nepotul de frate al lui
Varnava de care pomeneşte Apostolul Pavel în Epistolă, şi acesta a fost hirotonit episcop al
Apoloniadei, risipind cu propovăduirea adevărului închinarea la idoli. Iar Iust, căruia şi Isus îi zic, a
fost episcop în Elefterupolis, atrăgând pe toţi la cunostinţa adevărului cu cuvântul învăţăturii sale.
Iar Artema a fost episcop în Listra, împrăştiind toate vicleniile demonilor, ca un slujitor desăvârşit al
lui Hristos. Deci aşa nevoindu-se aceşti patru Apostoli pentru dreapta credinţă şi căzând întru mari şi
grele bântuieli, cu pace şi-au dat sufletele către Domnul.
 4 ianuarie : Maxim - este pomenit ca fiind unul din cei 70 în viaţa Sfintei Maria Magdalena.
Lista alfabetică a celor 70 de apostoli

Soborul Sfinţilor 70 de Apostoli - Icoană sec. XX, Mănăstirea Panahrantou, Megara (Grecia) Colecţia Sinaxar la Sfinţii zilei (icoanele litografiate se găsesc la Catedrala Mitropolitană din
Iaşi)


Acvila (13 februarie),
Agav (8 aprilie),
Ahaic, Alfeu, Amplia (31 octombrie),
Anania (care l-a botezat pe Pavel), Andronic (30 iulie),
Apelie (10 septembrie),
Apfia (19 februarie),
Apollo, Arhip (22 noiembrie),
Aristarh (27 septembrie),
Aristobul, Artema (30 octombrie),
Asincrit (8 aprilie),
Barnaba (căpetenia celor şaptezeci şi tovarăş al lui Pavel), Carp, Chesarie, Chifa, Clement (10
septembrie),

Cleopa (care l-a întovărăşit pe Domnul către Emmaus), Crescent (30 iulie),
Crisp, Cvadrat (21 septembrie),
Cvart (10 noiembrie),
Epafrodit, Epenet (30 iulie),
Erast (10 noiembrie),
Ermie, Ermis (episcop al Dalmaţiei) (8 aprilie),
Evod (7 septembrie),
Filimon (22 noiembrie),
Filip (unul din primii şapte diaconi), Filolog, Flegon, Fortunat, Gaie, Iacov (Fratele
Domnului), Iason, Irodian (8 aprilie),
Iunia, Iust (fratele Domnului) (30 octombrie),
Lin, Luca Evanghelistul (tovarăş al lui Pavel şi autor al Evangheliei care îi poartă numele) (10
septembrie),
Luchie, Marcu Evanghelistul (tovarăş al lui Pavel şi autor al Evangheliei care îi poartă
numele) (30 octombrie),
Narcis (31 octombrie),
Natanail, Nicanor (unul din primii şapte diaconi) (28 iulie),
Olimp (10 noiembrie),
Onisifor (7 septembrie),
Onisim (22 noiembrie),
Parmena (unul din primii şapte diaconi) (28 iulie),
Patrova, Priscila, Prohor (unul din primii şapte diaconi), Pudens, Rodion (10 noiembrie),
Ruf (8 aprilie),
Sila (tovarăş al lui Pavel) (30 iulie),
Silvan (30 iulie),
Simeon (27 aprilie),
Sosipatru (10 noiembrie),
Sostene, Stahie (31 octombrie),
Ştefan Întâiul-mucenic (unul din primii şapte diaconi), Tadeu (confundat uneori cu Iuda dintre
cei doisprezece), Terpne, Tertie (30 octombrie),
Tihic, Timon (unul din primii şapte diaconi) (28 iulie),
Timotei (tovarăş al lui Pavel) (22 ianuarie),
Tit, Trofim, Urban (31 octombrie), Zaheu şi Zina.
Cântările celor 70 Apostoli

Tropar
Sfinţilor şaptezeci de Apostoli, rugaţi pe milostivul Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli
sufletelor noastre.
Condac
Să lăudăm astăzi dumnezeieşte şi să prăznuim, credincioşilor, ceata celor şaptezeci de ucenici ai lui
Hristos, că printr-înşii toţi ne-am învăţat a cinsti Treimea cea nedespărţită; că ei sunt luminători ai
dumnezeieştii credinţe.
Alţi Apostoli
Pavel
Apostolul Pavel (29 iunie) este numit şi el apostol, deşi nu a făcut parte dintre cei doisprezece sau
cei şaptezeci. El se numeşte pe sine apostol pentru viziunea care a avut-o pe drumul Damascului, şi
a fost cu timpul recunoscut ca atare de ceilalţi Apostoli.
Sfântul Pavel împarte ziua de prăznuire obştească cu cei doisprezece mari Apostoli. El a fost
decapitat la Roma, în vremea domniei Împăratului Neron (Nero).
Întocmai cu apostolii

Unii sfinţi poartă epitetul de „întocmai cu Apostolii” (în greacă, Ισαποστολος), de obicei pentru
însemnata lor lucrare de zidire a Bisericii, adică pentru a fi făcut o lucrare comparabilă cu cea a
Apostolilor, mai mult decât într-un singur neam / popor.
Astfel, Sfânta Maria Magdalena (22 iulie) este socotită „întocmai cu apostolii”. La fel, Sfânta Mare
Muceniţă Tecla, precum şi Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena.
Apostoli ai unui neam
Şi alţi sfinţi misionari sunt numiţi apostoli, deşi nu ca titlu, ci mai curând ca epitet, de ex. "Apostol
al Miazănopţii". Însă unii socotesc acest obicei ca nefiind tradiţional ortodox. Mai justificate sunt
numirile de apostoli ai diferitelor "neamuri":
Apostol al Abissiniei: Sfântul Frumenţie
Apostol al Ardennilor: Sfântul Ubert, 656 – 727
Apostol al armenilor: Sfântul Grigorie Luminătorul, 256 – 331
Apostol al englezilor: Sfântul Augustin, adormit 604
Apostol al francilor: Sfântul Denis, secolul al 3-lea
Apostol al francilor: Sfântul Remigiu, cca. 437 – 533
Apostol al frisianilor: Sfântul Willibrord, 657 – 738
Apostol al galilor: Sfântul Irineu, 130 – 200
Apostol al galilor: Sfântul Martin de Tours, 338 – 401
Apostol al germanilor: Sfântul Bonifatie, 680 – 755
Apostol al goţilor: Episcopul Ulfila
Apostol al Indiei: Sfântul Toma
Apostol al Irlandei: Sfântul Patrichie, 373 – 463
Apostol în Karantania: Episcopul Virghilie al Salzburgului, 745 – 784
Apostol al neamurilor: Sfântul Pavel
Apostol al Noricumului: Sfântul Severin
Apostol al Miazănopţii: Sfântul Ansgar, 801 – 864
Apostol al parţilor: Sfântul Toma
Apostol al picţilor: Sfântul Ninian, secolul al 5-lea
Apostol al României: Sfântul Andrei
Apostol al scoţilor: Sfântul Columba, 521 – 597
Apostol al slavilor: Sfântul Chiril, cca. 820 – 869
Apostol al slavilor: Sfântul Metodie
Apostol al Spaniei: Sfântul Iacov cel Mare, m. 44
Apostol al Ungariei: Sfântul Anastasie, 954 - 1044

Traian Dorz - Dincoace şi dincolo

1. Când credincioşii Domnului care sunt dincoace de hotarul veşniciei sunt cu adevărat într-o stare
după voia lui Dumnezeu, ei sunt în Hristos cu tot felul lor de gândire, de simţire şi de umblare.
Fiindcă ei sunt plini atunci de Duhul Sfânt care este sfinţirea lor.

2. Credincioşii de dincoace sunt un singur trup cu credincioşii Domnului care sunt dincolo de
hotarul timpului, în veşnicie. După cum mădularele inferioare ale trupului sunt unite cu mădularele
superioare ale aceluiaşi trup, prin aceeaşi inimă, prin acelaşi sânge, prin aceiaşi nervi. Duhul Sfânt
face legătura între noi, cei de jos, şi cei de sus, după cum sângele unui trup întreţine şi îndrumarea
tuturor.
3. Evanghelia nu ne mai spune despre alţii, care ar mai fi fost chemaţi în acelaşi timp la slujba
apostoliei, decât despre cei doisprezece. Dar se poate presupune că Mântuitorul, căutând, îi va mai fi
chemat şi pe alţii până ce s-a întregit numărul. Însă alţii n-au primit chemarea acestei apostolii, decât
ei. După ce s-a împlinit numărul, poate că ar mai fi venit şi alţii, dar acum numărul se umpluse.
4. Spune Evanghelia că Domnul i-a chemat mereu şi pe alţii la felurite slujbe pentru care i-ar fi
pregătit. Dar unul ar fi dorit să-i dea loc să se odihnească…
Altul, să-şi vadă şi de treburile pământeşti. Iar altul nu se putea despărţi de ai lui (Lc 9, 57-62). Şi
pentru că I-au pus condiţii lui Dumnezeu, El s-a lipsit de toţi aceştia.
5. Când te cheamă Domnul, nu-I pune nici o condiţie lui Dumnezeu. Nu spune: Te voi urma,
Doamne, dar numai dacă îmi faci cutare avantaj. Sau: dacă îmi dai cutare şi cutare lucru. Cine Îi
pune astfel de condiţii lui Dumnezeu, la acela El renunţă, fiindcă inima unui astfel de om nu va fi
niciodată în întregime predată Domnului, iar în partea de inimă nepredată lui Dumnezeu, satana va
aşeza totdeauna un păcat sau mai multe. Iar omul acela va face numai rău.
6. Nu-I pune Domnului condiţii nici după ce ai venit la El. Nu te târgui cu Domnul ca să-ţi mai lase
un pahar, sau o ţigară, sau un alt idolaş la care ţineai înainte şi care ţi se pare ţie că n-ar fi o piedică
pentru tine să-L slujeşti pe Hristos. Orice lucru căruia îi mai facem loc în inimă lângă Domnul ni-L
va scoate pe El afară din ea.
7. Domnul vrea inima noastră cu gelozie numai pentru El. Fii şi tu cu gelozie ataşat total de voia Sa
şi de lucrarea în care te-a chemat şi te-a aşezat Dumnezeu. Nu pune nici o condiţie predării tale şi nu
te târgui pentru nici un lucru care trebuie să-l laşi. Primeşte chemarea Domnului şi predă-te total ei.
Aceasta va fi cea mai strălucită dovadă că ai meritat-o.
8. Nu există nicăieri un sfârşit pentru nimic; există numai o trecere de la o stare la alta, dintr-un loc
în altul, dintr-o vreme în alta. Nici timpul nu se sfârşeşte, ci numai trece dintr-un an în altul, dintr-un
secol în altul, dintr-un mileniu în altul,
dintr-o eră în alta.
9. Nici omul nu se sfârşeşte, ci numai trece dintr-o existenţă în alta. Nici istoria nu se sfârşeşte. Nici
lumea nu se sfârşeşte. Nimic nu se sfârşeşte, ci numai toate trec dintr-un fel în altul, într-o eternă
continuitate şi aşezare a tuturor, la locul pentru care fiecare se pregăteşte şi la răsplata pentru care
fiecare a lucrat.
10. Iată, a trecut, pentru noi, încă un an. A trecut măsura de timp pe care noi o numim an, pentru ca
să ştim cum să ne socotim scurtimea existenţei noastre din lumea asta. A trecut această bucată din
trăirea noastră, pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o pentru ca în ea să împlinim faptele bune pentru care
am fost chemaţi şi zidiţi în Hristos (Ef 2, 10).

11. Cele trei sute şaizeci şi cinci de zile şi nopţi au trecut în veşnicie şi le vom mai întâlni o singură
dată, în marea Zi a Judecăţii şi Răsplătirii lui Hristos, când vom sta în faţa Lui şi în faţa zilelor trăite
de noi, spre a da seama de tot ce am făcut – sau nu am făcut în ele.
12. Ziua aceea mare şi strălucită este aproape. Zorii ei au şi răsărit chiar. Semnele ei se văd tot mai
lămurit. Domnul nostru, Judecătorul şi Răscumpărătorul nostru e apropie. Este chiar la uşi – după
cum este scris. Şi lumea este împărţită între două feluri de oameni: cei credincioşi – şi cei
necredincioşi. Şi Biserica lui Hristos este împărţită între două feluri de fecioare: cele înţelepte şi cele
nebune. Şi răsplata care vine cu El este de două feluri: ori slava veşnică, ori ocara şi ruşinea veşnică
(Mt 25, 31-46).
13. Sufletul meu şi fiul meu iubit – pregăteşte-te şi tu tot mai frumos şi mai înţelept pentru marea Zi
şi pentru marea Întâlnire a Domnului tău. Toarnă mereu untdelemnul faptelor bune în candela vieţii
şi a zilelor tale. Înnoieşte-ţi mereu veşmântul sincerităţii şi al smereniei, în care să te îmbraci tot mai
frumos pentru marea zi şi pentru ospăţul veşniciei care vine.
14. Împlineşte-ţi tot mai frumos şi tot mai veghetor binecuvântata datorie, care este pentru tine cel
mai mare har şi cea mai sfântă ocazie pe care ţi le-a dăruit Dumnezeu spre a te face vrednic de El.
Fii gata în orice clipă din orice zi şi noapte a vieţii tale, ca să-L poţi întâmpina pe Domnul tău Iisus
Hristos cu faţa şi inima pline de lumină şi bucurie. Iar El pe tine, la fel.
15. Când dulcele Iisus spune: „Eu vin curând”, spune şi tu, cu tot sufletul pregătit pentru
îmbrăţişarea Lui: „Amin, vino, Doamne Iisuse”. Atunci eşti şi vei fi cu adevărat fericit şi aici şi-n
veşnicie.
16. Oricât de lung ar fi triumful răului, sfârşitul lui va fi totdeauna ruşinos, nimicitor şi mizerabil.
Oricât de sus s-ar înălţa nelegiuirea şi violenţa ori minciuna şi nedreptatea, nu-i mult până ce
prăbuşirea va veni şi osânda le va paşte pe neaşteptate. Numai orbii şi nebunii care fac răul nu văd
asta.
17. Chiar şi faptul că Dumnezeu îi îngăduie celui rău o izbândă trecătoare, pe care el o caută şi prin
care se încurajează şi mai mult în rău, chiar şi aceasta este tot o pedeapsă a lui Dumnezeu pentru cel
nelegiuit. Căci pus în acel loc alunecos, cel rău încă îşi mai măreşte răul prin toate pornirile sale. Îşi
măreşte trufia, încăpăţânarea, lăcomia, prigonirea celor nevinovaţi, nepăsător şi îndrăzneţ. Mai
batjocoritor şi mai încrezut. Până când vine peste el palma şi bătaia lui Dumnezeu.
18. Fiecare suflet rău şi fiecare lucrare rea îşi are neapărat o urmă şi o plată de la Dumnezeu. Fiecare
neam rău, fiecare generaţie, fiecare naţiune rea îşi are o plată dreaptă a ei de la Dumnezeu – după
felul cum s-a comportat în răstimpul mai scurt sau mai lung al istoriei sale faţă de alte neamuri, faţă
de alte naţiuni. Poporul care a nimicit alte popoare a fost nimicit, până la urmă şi el. Naţiunea care a
asuprit alte naţiuni va sfârşi în asuprire. Fiecare îşi are, până la urmă, soarta pe care a creat-o şi ea
altora.
19. Nu privi la trufia celui rău din vremea puterii lui decât cu milă, căci foarte curând îi vine vremea
prăbuşirii. Până astăzi încă nimeni n-a scăpat de judecata lui Dumnezeu, de judecata dreptăţii, de

judecata istoriei. Vinovatele lui bucurii scurte vor fi urmate neapărat de lungile tânguiri, de amarele
ispăşiri, de veşnicele pedepse pe care singur şi le-a pregătit prin nebunia trufiei sale. Deasupra
oricărui tiran atârnă sabia mâniei lui Dumnezeu de un fir de păr slab şi scurt. Care se poate rupe din
clipă în clipă.
20. Stricăciunea oamenilor din vremile din urmă va creşte nespus de mult – iar răutatea şi
îngâmfarea vor creşte şi mai repede, potrivit cu îndrăzneala tot mai mare cu care Îl vor înfrunta pe
Dumnezeu. Pe măsură ce cunoştinţa lor cea dezordonată va creşte, se vor înmulţi mijloacele lor de
destrăbălare şi metodele lor de nimicire a curăţiei, a credinţei şi a omeniei. Îndobitocindu-se cu
totul, omul va deveni alt om, un dobitoc şi o fiară. Ura îi va nimici orice chip uman şi va deveni, om
pentru om, un demon. Pierzând chipul şi paternitatea lui Dumnezeu, omul se va preface, prin voinţa
şi cunoştinţa sa, după chipul lui satan, devenind un fiu şi un părtaş cu el la păcat şi la osândă.
Dumnezeule al Milei, pune o frână puternică acestei prăbuşiri şi întoarce totul salvator spre
mântuire, cât mai curând şi cât mai total.
Amin.
Traian Dorz, Săgeţile biruitoare

Traian Dorz - Apostoli binecuvântaţi

Ce sfântă e chemarea voastră,
apostoli binecuvântaţi,
ce-n lutul slăbiciunii voastre

comoara Harului purtaţi!
Ce sfânt e rostul zbuciumatei
şi răbdătoarei voastre vieţi –
dispreţuirea voastră-ascunde
comori de-atât de mare preţ.
Ce-adâncă, ce sublimă-i taina
ce-n sufletele voastre-a pus
lumina cerului şi slujba
mărturisirii lui Iisus!
Sunteţi puţini şi slabi, şi umili,
şi-n lumea-ntreagă risipiţi,
dar adevărul şi iubirea
vă dau puteri să biruiţi.
Chemaţi popoarele la viaţă
şi pe Hristos li-L arătaţi,
jertfiţi-vă, se cere jertfă,
apostoli binecuvântaţi!

Georgiana Ionela Tofoleanu - Sfinţii apostoli, vestitorii cereştilor învăţături

Sfânta noastră Biserica prăznuieşte, astăzi pe toţi cei doiseprezece Apostoli ai Domnului nostru Iisus
Hristos, ca pe unii, care s-au nevoit a răspândi, până la marginile lumii, dreapta credinţă creştină şi a
vesti tuturor marginilor pământului pe Hristos Dumnezeu, chemând toate neamurile la mântuire.
Numărul 12 are o semnificaţie tradiţională simbolică, fiind similar cu numărul triburilor israelite din
Pentateuch. Ei au fost chemaţi la apostolie chiar de Domnul Însuşi, şi au fost martorii propovăduirii
patimilor şi Învierii Sale, ca să-L mărturisească, apoi, printre oameni.

Astfel, Sfântul Apostol Petru se numea Simon, mai înainte de a fi chemat de Domnul. El a
propovăduit Evanghelia, mai întâi, în Iudeia, apoi în Antiohia, în Pont, Capadochia, în Asia, Bitinia,
Galatia, şi după tradiţia Bisericii, a mers şi la Roma. În cele de pe urmă, fiind răstignit de Nero
împăratul, cu capul în jos, s-a dus la cele cereşti.
Am auzit cu toţii despre ucenicii sau despre apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Pe ei
Mântuitorul i-a ales dintre cei de atunci şi au avut misiunea de a duce învăţăturile Fiului lui
Dumnezeu în toată lumea şi la toată făptura.
Capitolul al X-lea al Evangheliei Sfântului Apostol şi Evanghelist Matei este dedicat unui moment
deosebit din viaţa Sfinţilor Apostoli. Ei primesc sfaturi şi îndemnuri din partea Învăţătorului de a
merge în toată lumea pentru a propovădui cuvintele lui Dumnezeu, pentru a boteza pe noii urmaşi ai
lui Hristos şi pentru a-i învăţa poruncile divine. Acest demers al ucenicilor nu va fi uşor, ci,
dimpotrivă, unul presărat cu multe încercări.
În pasajul biblic de astăzi Apostolii sunt atenţionaţi asupra împotrivirilor, prigonirilor şi ofenselor la
care vor fi expuşi. Dacă a fost prigonit Domnul Hristos, şi ucenicii Săi vor trebui să fie pregătiţi
pentru vremurile de prigoană. Ce înţelegem din aceste cuvinte? Noi, creştinii, cei botezaţi în
numele Sfintei Treimi, trebuie să fim urmaşi ai Domnului Hristos prin viaţa şi credinţa noastră.
La aceasta adăugăm şi răbdarea. Aşa ne încurajează Mântuitorul: doar cel ce va răbda până la
sfârşit, acela se va mântui! Deci există o strânsă legătură între răbdare şi mântuire, între roadele
răbdării şi nădejdea mântuirii. Cei ce au trecut prin viaţă cu încredere în Dumnezeu pot mărturisi
că, uneori, o clipă de răbdare aduce o viaţă de fericire.
În trei ani şi jumătate, Domnul i-a învăţat toate minunile cele mari pe Apostoli, pe care le-a făcut în
faţa lor. Pe urmă, la înălţarea Lui la cer, le-a poruncit: Voi staţi în Ierusalim până vă veţi îmbrăca
cu putere de sus. N-a fost de ajuns numai că au văzut Apostolii minunile Lui, nu numai că le-a
deschis mintea să înţeleagă Scripturile, ci le-a zis: Staţi ca vă îmbrac cu altă putere, adică cu Duhul
Sfânt; că mai de folos este să Mă duc Eu, că dacă nu Mă duc Eu, nu vine la voi Mângâietorul, Duhul
Adevărului, care de la Tatăl purcede. Şi a trimis în chip de limbi de foc pe Duhul Sfânt: când va
veni Acela, va mărturisi despre mine toate, şi vă va spune toate.
Apostolii aveau să uite învăţăturile Mântuitorului, de nu venea Duhul Sfânt peste ei. Dar le-a trimis
pe Duhul Sfânt. Iar după ce i-a îmbrăcat cu putere de sus, le-a spus : Mergând, învăţaţi toate
popoarele. Propovăduiţi Evanghelia la toată zidirea, botezându-i pe ei în numele Tatălui, al
Fiului şi al Duhului Sfânt. Şi pe urmă le spune: " Întru numele Meu draci veţi scoate, în limbi noi
veţi vorbi, de veţi bea ceva de moarte nu vă va vătăma, veţi sta cu aspide, cu scorpii şi balauri şi nu
vă vor vătăma; morţi veţi învia ... "
L-a dat putere întreită de-a face minuni, de-a boteza şi de-a predica. Astfel, pe cei aleşi i-a îmbrăcat
cu puterile necesare de a duce cuvântul lui Dumnezeu în toată lumea. Dar nu pe toţi i-a îmbrăcat,
nici pe toţi i-a ales. Că dacă i-ar fi ales pe toţi, unde mai era alegerea cea dintâi? A ales numai pe cei
doisprezece Apostoli, şi a mai trimis încă şaptezeci de ucenici, câte doi înaintea feţei Sale, de ajutor
celor doisprezece. Vezi că Apostolul Petru l-a pus pe Filolog, pe Matia, pe Cleopa, l-a pus pe
Timotei şi pe Hermes. Cei doisprezece Apostoli pe toţi cei şaptezeci i-au făcut episcopi şi i-au trimis

în diferite părţi să vestească Evanghelia mântuirii. Până aveau să se facă alţi ucenici, i-a pus pe cei
şaptezeci de Apostoli să păstorească Biserica lui Hristos.
Iată, pe Timotei l-a pus Sfântul Pavel episcop în Efes şi pe Tit l-a pus în Creta. Aceştia n-au fost din
numărul celor 12, ci au fost din cei 70, ca să arate că ierarhia Bisericii începe din cei doisprezece şi
se continuă cu cei şaptezeci de Apostoli. Cei doisprezece Apostoli au lăsat în locul lor pe episcopii
de astăzi, iar cei şaptezeci au fost urmaţi de preoţi. Aşa arată Sfântul Vasile: " Preoţii ţin locul
celor şaptezeci de Apostoli, iar episcopii ţin locul celor doisprezece Apostoli, până la sfârşitul
lumii, aşa cum Hristos a pus ierarhia de la început ".
Sfântul Apostol Andrei, "cel întâi chemat", era fratele Sfântului Petru. După tradiţie, el a
propovăduit credinţa lui Hristos în toate ţările de pe lângă Marea Neagră şi în Dobrogea, după care,
s-a întors în Tracia şi s-a dus în Grecia, iar la Patras, a fost răstignit pe o cruce în forma literei X,
"Crucea Sfântului Andrei".
Sfântul Apostol Iacob, fiul lui Zevedeu, a fost numit de Domnul, "fiul tunetului", ca şi fratele său,
Sfântul Ioan Evanghelistul. Împreună cu acesta, şi cu Petru, a văzut Schimbarea la Faţă a Domnului
pe Tabor. După Înălţarea la cer a Domnului, el a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în Ierusalim şi
în Iudeea şi a fost ucis de Irod Agripa, cu sabia.
Sfântul Apostol Ioan Evanghelistul, numit şi Teologul, adică, cuvântătorul de Dumnezeu, era
ucenicul iubit, care, la Cină şi-a rezemat capul pe pieptul lui Hristos, iar, lângă Cruce, a stat cu
Preacurata Fecioară şi s-a învrednicit a se numi fiu al ei. Acesta a propovăduit Evanghelia în Efes şi
în toată Asia şi a scris Evanghelia a patra, Apocalipsa şi cele trei Epistole din Noul Testament. El a
adormit, în Domnul, la Efes, bătrân fiind cu anii.
Sfântul Apostol Filip era din Betsaida Galileii, cetatea lui Petru şi Andrei. Acesta a adus la Hristos
pe Natanail şi a propovăduit pe Hristos, în părţile Asiei, cu sora sa Mariam, a avut sfârşit
mucenicesc, în Ieropole, din Frigia.
Sfântul Apostol Bartolomeu, a propovăduit pe Hristos, o vreme, împreună cu Apostolul Filip, în
Asia, iar, după moartea acestuia, a mers până în India, şi a tâlcuit, pentru indieni Evanghelia scrisă
de Sfântul Matei. S-a dus, apoi, de acolo, în Armenia cea Mare şi în Albana a primit moarte de
mucenic.
Sfântul Apostol Toma este cel căruia i se mai spunea şi "Geamănul" şi care a pipăit rănile
Mântuitorului, după Învierea Lui. A purtat lumina Evangheliei până în părţile Indiei şi a murit
străpuns de săgeţi, pentru Hristos.
Sfântul Apostol Matei, care pe când era vameş, se numea Levi, lăsând toate, n-a pregetat să meargă
după Hristos. Şi, fiind scriitor, a scris cel dintâi, Evanghelia Domnului, în limba ebraică, şi, apoi,
aceeaşi Evanghelie, în greceşte. El a propovăduit pe Hristos în toată Etiopia şi, tradiţia spune,
Apostolul a primit moarte de mucenic, fiind ars pe rug, în Etiopia.
Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu, a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în multe ţări din răsărit,
închinătoare la idoli. Deci, nenumărate neamuri aducând la Hristos, a primit moarte de mucenic, iar,
cei ce s-au întors la credinţă, l-au numit "sămânţă dumnezeiască."

Sfântul Apostol Iuda Tadeul, este acela care a propovăduit pe Hristos în Iudea, în Galileea şi în
Samaria, în Arabia, în Siria şi în Mesopotamia. Şi, fiind spânzurat de un lemn, de slujitorii idolilor,
din părţile Araratului, şi-a pus sufletul pentru Domnul său.
Sfântul Apostol Simon Zilotul era din Cana Galileii. A propovăduit cu mult zel, cuvântul mântuirii
în Mauritania şi din Africa, până în Britania. Şi răstignit fiind de cei necredincioşi, şi-a dat lui
Dumnezeu duhul său.
Sfântul Apostol Matia a fost ales în locul lui Iuda, vânzătorul, numărându-se cu cei unsprezece
Apostoli. El a propovăduit pe Hristos în Capadochia şi în Etiopia. Şi acolo, multe pătimind, cu
moarte năpraznică s-a săvârşit.
Sfântul mare Apostol Pavel, care în urma tuturor, a fost chemat de Sus, de la Domnul, la apostolie,
s-a arătat vas ales al lui Hristos, că L-a purtat pe Domnul neamurilor şi a împăraţilor de la Ierusalim
şi până la Roma. Deci, şi-a săvârşit nevoinţa alergării sale, fiind ucis de Nero, cu sabia. Drept aceea,
acest Sfânt Apostol se prăznuieşte, de către Biserică, împreună cu Sfântul Petru, ca unul ce, mai
mult decât alţi Apostoli, s-a ostenit, cu bunavestirea lui Hristos Dumnezeului nostru slavă!

Icoane

The Synaxis of the Twelve Apostles. Russian, 14th century, Moscow Museum

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Apostoli, ucenici ai Domnului, aleşi ai Cerului şi propovăduitori ai
Împărăţiei Cerurilor!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful