‫האלף בית‬

/7 7 ‫׳‬n ‫׳‬

(1

)‫ הרפתקאות‬,‫א׳ מהפיניקית ועד הלטינית (עדה ירדני‬

Vowels

.‫הסימן □ מייצג עיצור‬

The symbol □ represents a consonant.

Vocabulary
‫•חידה‬
I fjBKB
r1
r

C

I

C
C
(I

‫מ יל ים‬

yayin

1"

IV

,ima

kn‫׳‬k

‫אימא‬

yam

P'

‫ים‬

’ani

•jk

‫אני‬
»‫״‬

ma

?TIN

?‫מה‬

’at

nk

‫את‬

mi

?'N

?‫מי‬

’ata

in k

‫אתה‬

mayim

P'N

‫מים‬

hay

!‫מ״‬

!‫היי‬

matana

VJPN

‫מתנה‬

hi

k‫׳‬v

‫היא‬

j= i

C
c

‫ת נ וע ות‬

M

‫‪.1‬‬

‫מ‬

‫‪11‬‬

‫‪.1‬‬

‫א)‬

‫ב)‬

‫נ « ת « מ « א « י « ה « ת « א « מ •‬

‫מתנין‬

‫• ה‬

‫י‬

‫• נ‬

‫‪(2‬‬

‫יה!‬
‫אה!‬
‫ינ אי‬

‫‪(3‬‬

‫•ח ידה‬

‫ע ב רי ת מן‬

‫‪.III‬‬

‫מ‬

‫ההתמלה‬

‫ת‬

‫‪It‬‬

‫א‬

‫ה‬

‫‪1c‬‬

‫מ‬
‫‪AI‬‬

‫ת‬

‫נ‬
‫י‬

‫‪Al‬‬

‫*‬

‫מ‬

‫נ‬

‫ת‬

‫א‬

‫‪J‬‬

‫מ‬

‫‪9‬‬

‫‪k‬‬

‫ת‬

‫•‬

/

—‫׳‬

n : Jn.‫רב‬
T )J ll< c
Z

? 7 )

N .

(4

.IV
‫יח ידה‬

________
M

‫־־‬

(5
□ 0

——

‫ם‬

cl
r

c
c

c
c
C
c
>
c

B

.3

,m & m

‫• ת‬

‫נ‬

• ‫מ‬

‫י‬

‫‪.4‬‬
‫את‪ 1> ,‬ת‬
‫היי! (ו״׳‬
‫אי!‬

‫‪.5‬‬

‫‪•k‬‬

‫ז‪m. .‬‬

‫נ‪f. .‬‬

‫אתה‬

‫את‬

‫קראו את השמות וכתבו אותם‪.‬‬
‫‪Read the names and write them.‬‬

‫<‪)j‬‬

‫מי ה‪ ,‬אנה‪ ,‬אי ה‪ ,‬אני ה‬
‫א׳רי‪,‬‬

‫‪cf‬‬
‫‪.6‬‬

‫מ תי א‪ ,‬ינ אי‪ ,‬מ תני ה‬

‫כתבו לפתות ‪ 5‬משפטים עם השמות מתרגיל ‪. 5‬‬
‫‪.V'N P k‬‬

‫‪Write at least 5 sentences with the names from‬‬
‫‪exercise 5.‬‬
‫‪. w jp m v p k‬‬
‫'‬

‫‪...p k‬‬

‫ירוידה‬
‫ג;‬
‫‪n‬‬

‫‪r‬‬

‫ש‬

‫ש‬
‫מ‬
‫מ‬
‫ש‬
‫‪c‬‬
‫מ‬

‫‪B‬‬

‫‪(6‬‬

‫‪.7‬‬
‫א)‬

‫ת • תי • מי •‬

‫מ •‬

‫ני •‬

‫נ‬

‫הי‬

‫יי‬

‫אי •‬

‫א‬

‫ת״‪ ,‬ת׳‬

‫ב)‬

‫‪$‬ני‪jk ,‬׳‬
‫ז‪.‬‬
‫‪m.‬‬

‫אי מ א‪kn‘k ,‬‬

‫ז‪ / .‬נ‪.‬‬
‫‪m. /f.‬‬

‫נ‪.‬‬
‫‪f.‬‬

‫הי א‪a ,‬״ ‪k‬‬
‫^ני‬

‫מי? ‪N‬״?‬
‫אתה‬

‫את‬
‫הי א‬

‫‪.8‬‬

‫קראו את השיתה וכתבו אותה‪.‬‬

‫‪Read the dialogue and write it.‬‬

‫‪ Q‬מי את ז‬
‫איה‪ :‬מי את?‬
‫תמי‪ :‬אני ת מי‪.‬‬
‫איה‪ :‬מי א תה?‬
‫מתי‪ :‬אני מ תי‪ .‬מי את?‬
‫איה‪ :‬מי‪ ,‬אני? אני?? מי אני???‬

‫■ח*ז־ה‬

‫‪9‬‬

‫‪.Q‬‬

‫‪I‬‬

‫מי אניז‬
‫ע ב רי ת מן‬

‫ מי אני? אני מינה‪.‬‬‫‪ -‬מי אני? אני מ תי‪.‬‬

‫‪ -‬מ ה אני? אני אי מ א‪.‬‬

‫הה תחלה‬

‫‪ -‬מי אני? אני אני ה‪.‬‬

‫‪5‬‬

. 9 ‫ היעזרו בתרגיל‬.‫אמרו מונולוגים לפי הציורים‬
Say monologues according to the illustrations. Use exercise 9 as your guideline.

. 10

(‫?־‬Alfiec

GaJilei

‫ז‬

.VI

‫ם‬

(mem sofit)

m

=

(nun sofit)

n

= 1

1

D

‫ם‬
.11

1‫אן • מן • תים • מין • אין • תם • מם • תן • הין • נים‬

)‫א‬

‫נתן‬
‫ים‬

)‫ב‬

‫יח ידה‬

2000 ‫תל אביב‬

‫הה תרולה‬

‫ע ב רי ת מן‬

I

6

.12

P ,

F

0 : P

' f ’l
I

.‫כתבו את ההשלמה המתאימה‬
Complete the following sentences using the correct word.

‫) אתה‬3

.‫נתן‬

. 13

(1
)‫ אני ה‬/ ‫ הי א‬/ ‫(אני‬

)‫ יין‬/ ‫ ינאי‬/ ‫(תמי‬

.‫אימא‬

I

(4
)‫ את‬/ ‫ מים‬/ ‫(אתה‬

‫אתל‬
/

(2

)‫ מי‬/ ‫ מתנה‬/ ‫(ים‬
/ » ‫ מ‬,‫ ה‬,/# ) * £/>

.‫בתרו מי אומד את ביטויי הסלנג וכתבו אותם ליד הציור המתאים‬
Match the following slang expressions with the illustrated characters, and write them beside the
illustrations.

!‫אי יי יי‬

• !‫ ימי‬,‫ ימי‬,‫ • אימא‬.‫יה! מיני! היא אין‬

Sum m ary of Topics

‫האוצו הלשוני‬
‫אוצר המילים‬

Vocabulary

‫שמות גוף‬

‫שמות עצם‬

Personal Pronouns

Nouns

I

).‫נ‬,.‫^ני (ז‬

you

).‫א ת (נ‬

you

).‫א ת ה (ז‬

she

).‫הי א (נ‬

mother

‫ אימהות‬,).‫אי מ א (נ‬

wine

‫ יינות‬,).‫יין (ז‬

sea

).‫י ם (ז‬

water

).‫ ר‬.‫מי ם (ז‬

gift / present

).‫מ תנ ה (נ‬

‫שונות‬

‫מילות שאלה‬

Miscellaneous

Question words

Hi!

!‫היי‬

Grammatical topics

what?

?‫מה‬

who?

?‫מי‬

;

Syntax:

.‫א‬

‫הנושאים הלשוניים‬
‫משפט שמני בחיווי ובשאלה‬

.‫ב‬

:‫תחביר‬

Declarative and interrogative nominal sentence

Grammatical notes
1)

. ... fj k

?,N ?‫מילות השאלה ־ א(י‬

‫הערות לשוניות‬

.‫ג‬

‫אופן הגיית העיצורים והתנועות מוצג בסימנים גרפיים ובאותיות לועזיות על פי התעתיק‬
.I.P.A ‫הפונטי הרשמי של‬

The manner of pronuciation of consonants and vowels is represented by graphic symbols
and Latin letters, according to the official IPA (International Phonetics Association)
transcription.
.‫ ה שאיננה נהגית נקראת הא שותקת‬.‫במילים רבות האות ה בסוף מילה איננה נהגית‬
The letter ‫ ה‬is not pronounced at the end of many words. It is called a silent he .

)2

‫•ח*דה‬

I
‫ע ב רי ת מן‬

Question words -

? T ) P k ,H

‫הה תרולה‬

*. Examples:

8

‫ א שאיננה נהגית‬.‫ באמצע מילה או בסוף מילה‬,‫האות א איננה נהגית כאשר היא חסרת תנועה‬
.‫נקראת אלף שותקת‬

)3

The letter ‫ א‬is not pronouced when it has no vowel, in the middle of a word or at the
end of it .
.‫משפטי שאלה שהתשובה עליהם היא כן או לא שונים ממשפטי חיווי רק באינטונציה‬
.‫ משפט שאלה‬- ‫ א ת ה ינאי ז‬.‫ משפט חיווי‬- .‫ א ת ה ינאי‬:‫דוגמה‬

)4

Interrogative sentences with Yes or No answers differ from declarative sentences only
in their intonation. Example: .‫ א ת ה ינאי‬- declarative sentence,
!‫ א ת ה ינאי‬- interrogative sentence,
‫ ביחידה זו אנו‬.‫ שווא נח ושווא נע‬:‫ יש שני סוגים של שווא בעברית‬.‫ מציין בעברית שווא‬D
.‫ בתעתיק הפונטי‬0 ‫ וסימנו‬,‫ שהוא חסר תנועה‬,‫לומדים שווא נח בלבד‬

)5

In Hebrew the symbol D indicates a shwa. There are two kinds of shwa: shwa mobile
and shwa quiescent. In this unit we will only be learning about shwa quiescent, which
does not have a vowel sound and is given the phonetic symbol of 0.
.‫ בדרך כלל בסוף מילה הוא לא מסומן‬.‫השווא הנח קיים באמצע מילה ובסופה‬

M

Shwa quiescent appears in the middle and in the end of words. Usually it is not visually
indicated at the end of a word.
.(i) ‫( והן כסימן לתנועה‬y) 6)
‫האות י משמשת הן כסימן לעיצור‬
The letter ‫ י‬is used to indicate both the consonant (y) and the vowel (i).

‫• חי ד ה‬

r1
r
C
c
(I
(I
G

c
>
c

I

‫מ‬ ‫ אישה‬..?/‫״‬ ‫ ילדה‬. ’isha ae‫׳‬k .‫ מ‬/ .. / me.‫ילד‬ talmida =nrnln ‫תלמיןה‬ mi..... ..‫ מ‬/ ..... yalda ‫?זן‬/' ..‫יחידה‬ ‫האלף בית‬ ‫עז ג‬ t M ‫י‬ ‫ט‬ ‫מילים‬ me’ayin I'kN ‫מאין‬ ’ish......e‫׳‬k margarina v)npn ‫מךגרינה‬ glida nrf} shir re ‫שיר‬ gam Pt ‫גם‬ she! te degel tp ‫דגל‬ sham pe ‫של‬ ‫שם‬ ha..‫ ה‬/ ...‫ה‬ shemesh em ‫שמש‬ hine ‫ה‬/‫ז׳‬7 ‫הינה‬ te ‫תיז‬ ‫תה‬ har ‫מר‬ ‫הר‬ talmid ‫א״ל‬/‫ת‬ ‫תלמיד‬ yeled.‫איש‬ ‫גליךה‬: V V ‫•ח ידת‬ II ‫ע ב רי ת מן‬ Vocabulary ‫הה תחלה‬ ‫רז‬ Consonants ‫עיצורים‬ 10 .N / .‫מ‬ .. .N ..

‫‪.‬אישה‬ ‫שם‬ ‫גם‬ ‫•ג‬ ‫• ש‬ ‫• שי•‬ ‫ל•‬ ‫ך•‬ ‫)פגי‬ ‫ל•‬ ‫ל י • די‬ ‫‪?VW‬‬ ‫שרה‬ ‫שרי‬ ‫יח ידה‬ ‫ג‬ ‫‪1‬ז‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪rz‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪rz‬‬ .1‬‬ ‫‪g‬‬ ‫)‪(gimel‬‬ ‫ד‬ ‫=‬ ‫‪d‬‬ ‫)‪(dalet‬‬ ‫ל‬ ‫=‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(lamed‬‬ ‫ר‬ ‫=‬ ‫‪r‬‬ ‫)‪(resh‬‬ ‫ש‬ ‫=‬ ‫‪sh‬‬ ‫)‪(shin‬‬ ‫ש'‬ ‫=‬ ‫‪s‬‬ ‫)‪(sin‬‬ ‫ג‬ ‫ו‪.‬‬ ‫א)‬ ‫ך • ש • ך • גי • ש' • ו • ל • שי ‪ .‬תלמיז־ה‬ ‫איש‪ .‬וי • ש • ש‬ ‫ל • שי‬ ‫ב)‬ ‫•ג‬ ‫תלמיד‪ .

‬‬ ‫יי ‪J‬‬ ‫‪7‬‬ ‫מ‬ ‫‪1‬‬ ‫־ — ^‪M‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪y e‬‬ .2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫גילה ‪/‬‬ ‫ניר‬ ‫דו‬ ‫מנייז‬ ‫שיר‬ ‫רינה‬ ‫מירה‬ ‫^ הילה‬ ‫לרה‬ ‫תמי‬ ‫רו‬ ‫שירה‬ ‫דינה‬ ‫רמי‬ ‫אניה‬ ‫נירה‬ ‫‪.‫ר‬ ‫קראו שם מטור ו ואמרו שם חורז מטור ‪.‬‬ ‫‪P‬‬ ‫?‬ ‫ג‬ ‫‪ri‬‬ ‫‪r‬‬ ‫&(‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫—‬ ‫ר ר‬ ‫ו‪­­/‬‬ ‫‪.II‬‬ ‫‪e‬‬ ‫ל‬ ‫‪f‬‬ ‫ש‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫? ‪.e‬‬ ‫‪IS .‬‬ ‫‪fl‬‬ ‫‪fl‬‬ ‫ה ר‬ ‫‪e‬‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫‪. 2‬‬ ‫‪Read a name in column 1 and say the matching rhyming name from column 2.3‬‬ ‫‪n jn p n‬‬ ‫• חיד ה‬ ‫?‪.

‬‬ ‫יח ידה‬ ‫גד ת מי ר‬ ‫ת מ ר דיין‬ ‫דנ ה גיל ת‬ ‫רן י מיני‬ ‫רם שירו‬ ‫גל שיריד‬ ‫‪ri‬‬ ‫‪r‬‬ ‫שירית מ אני‬ ‫גליה שריר‬ ‫אי רי ת ד ה אן‬ ‫‪G‬‬ ‫‪C‬‬ ‫מינ ה ר שיד‬ ‫דני גת‬ ‫גיל ת מ רי‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪■ T‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪T‬‬ ‫ג‬ ‫‪rz‬‬ ‫‪rz‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫‪rz‬‬ .‬‬ ‫‪The symbol I‬‬ ‫‪The symbol $‬‬ ‫קראו את השמות של התלמידים ושל התלמידות וכתבו אותם בשתי רשימות‪.‬‬ ‫‪Read the names of the male and female students.‬‬ ‫‪ !6‬מייצג אפס‪.‬‬ ‫תלמידה‬ ‫“‬ ‫‪:‬‬ ‫‪T‬‬ ‫*‬ ‫‪1‬ה‬ ‫‪T‬‬ ‫‪ E‬מייצג מילה‪.‫קראו את השמות של התלמידים והתלמידות וכתבו אותם בשתי רשימות‪.‬‬ ‫‪Read the names of the male and female students. and write them in two separate lists.‬‬ ‫תלמיד‬ ‫‪1‬‬ ‫הסימן‬ ‫הסימן‬ ‫\ ‪1 0‬‬ ‫?!‪:a p t‬‬ ‫ת ל מיד‬ ‫ת ל מי ד ה‬ ‫‪h‬‬ ‫תא׳‬ ‫נ‪f.‬‬ ‫אי ה‬ ‫ניר‬ ‫רו‬ ‫שירי‬ ‫ינ אי‬ ‫אנ ה‬ ‫דינ ה‬ ‫ר מי‬ ‫<>‬‫אני ה‬ ‫נתו‬ ‫גילה‬ ‫מינ ה‬ ‫דו‬ ‫מ אי ה‬ ‫ז‪111.‬‬ ‫‪represents a word. . .‬‬ ‫‪represents zero (o). and write them in two separate lists.

‬׳ ‪floe‬‬ ‫יח ידה‬ ‫‪II‬‬ ‫ג‬ ‫‪)I‬־‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫גל«דה‬ .‫‪.‬ה׳‪/‬ה‬ ‫.‬תה‬ ‫ך‪?.‬׳‪/‬ל‬ ‫הינה‪ . 0‬‬ ‫«לד‬ ‫ב)‬ ‫ני‬ ‫•‬ ‫מ‬ ‫דגל‬ ‫ילד‪ .‬׳? ‪a‬‬ ‫תה‪ . גליךה‪/j .‬‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫■‪.‬ל‪.‬‬ ‫ישיראל‪ .Ill‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪•5‬‬ ‫א)‬ ‫‪1‬‬ ‫• ש‬ ‫•‬ ‫וזי‬ ‫ך‬ ‫• קני •‬ ‫ל‬ ‫?‪.

‫( ) ‪.6‬‬ ‫א)‬ ‫אני מישראל‪.‬‬ ‫‪♦♦♦)3‬‬ ‫‪♦♦♦J3 /‬‬ ‫‪(2‬‬ .‬‬ ‫אתה מאירלנד‪.

‫א ת מ‬ c C .‫אני מ‬ ‫ש‬ c C ..‫אני מ‬ c America .... New York .Say sentences..‫אני מ‬ Mexico .‫אמרו משפט«ם‬ )‫ב‬ .‫א ת ה מ‬ Haiti ‫•ח ידה‬ ..‫מ תני ה מ‬ Peru ­ ‫אתה מ‬ .........‫א ת מ‬ II ‫ג‬ n r ‫ש‬ Finland Argentina .

.‬‬ ‫תמי‪:‬‬ ‫מא י ן המ ים?‬ ‫גל‪:‬‬ ‫המ ים? גם מ ישראל ‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫גל‪:‬‬ ‫מ אין היא?‬ ‫שירה‪ :‬הי א מדני ה‪.‫‪.‬מ אין א תז‬ ‫שירה‪ :‬אני מ‪ 3‬ן מ ני ה‪.nVm'n‬‬ ‫אמרו מה הדודה אומרת‪ :‬אה‪ .9‬‬ ‫א)‬ ‫היי!‬ ‫יח ידה‬ ‫גל‪:‬‬ ‫מ ישראל ‪.‬מ‪!.‬מ‪Say what the aunt is saying: !.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪r‬‬ ‫אה‪ .‬‬ ‫‪T‬‬ ‫^‬ ‫‪.* 0‬‬ ‫גל‪:‬‬ ‫הי!‬ ‫שירה‪ :‬הי! מ אין אתה?‬ ‫גל‪:‬‬ ‫אני מי שראל‪ ..‬‬ ‫) ה י א מ י ז י נה (‬ ‫\‬ ‫‪!.8‬‬ ‫)‪ | ’a7T‬וזי^?‪(..‬‬ ‫מא י ן ה י י ן?‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫תמי‪:‬‬ ‫מא י ן ה י י ן?‬ ‫‪II‬‬ ‫הה תחלה‬ ‫גל‪:‬‬ ‫ה י י! מ ים? יין?‬ ‫^‬ ‫מ אין גל?‬ ‫מ אין שירה?‬ ‫‪17‬‬ .7‬‬ ‫)ונע י?מע<‬ ‫‪3‬‬ ‫^? ‪(?...

say them..‫ב)‬ ‫קיאו‪ .‬גלידה‪ . ה י י ן מ‪.‬מים‪ .‬‬ ‫‪Read the sentences..‬תה‪ .‬‬ ‫גיל‪:‬‬ ‫ה יא תלמ ידה?‬ ‫רמי‪:‬‬ ‫ה יא ת למ י דה ש ל אל י דיין‪.‬‬ ‫? א‪/ 7‬מ .‬‬ ‫שאלו זה את זה על‪ :‬תה‪ ..‬גלידה‪ .‬מים ‪Ask each other questions about‬‬ ‫‪/‬‬ ‫• מא י ן התה ?‬ ‫• ה ת ה מא נ גל יה ‪.‬‬ ‫‪ )4‬ה י י ן מ‪.‬‬ ‫גיל‪:‬‬ ‫ה יא גם ה א יש ה ש ל‬ ‫רמי‪:‬‬ ‫אהה ‪... .‬אמרו משפטים ובתבו אותם‪.‬‬ ‫ג)‬ ‫‪ )3‬ה י י ן מ‪.‬מרגרינה‪ . .‬וענו‪.‬מרגרינה‪ ..‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ )2‬ה י י ן מ‪. and write them..‬‬ ‫*§*‬ ‫‪0‬‬ ‫אל י דיין•‬ ‫מ י ה א יש ה ש ל אל י דיין?‬ ‫אן ‪ nipNn‬ת‬ ‫לזאת' לקןךא אעזה כי מאיעז ללןחה־זיאת‪:‬‬ ‫(בראשית ב ‪(23‬‬ .‬‬ ‫‪ and answer them.‬‬ ‫מאין היין?‬ ‫‪ )1‬ה י י ן מ‪.10‬‬ ‫יח ידה‬ ‫ג‬ ‫דז‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪r:‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪18‬‬ ‫גילה!‬ ‫ד‬ ‫רמי‪:‬‬ ‫ה י נה ג ילה ‪..

‬מא י ן אתה ?‬ ‫דניאל‪:‬‬ ‫א נ י מא יךל נד ‪ .‬מא י ן את?‬ ‫ישראלה‪ :‬א נ י מ ישראל ‪ .‬‬ ‫רם‪:‬‬ ‫ה י י ‪ .‬‬ ‫•ח ידה‬ ‫‪II‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫הה תרולה‬ ‫‪19‬‬ .‫^ ^ ‪. 11‬‬ ‫התאימו את השיחות לאיורים‪.‬א נ י ה ילד ש ל א ימא ‪.‬א נ י תלמ ידה ‪.‬מא י ן את?‬ ‫השמש‪:‬‬ ‫א נ י הש מש ש ל ישראל ‪.‬‬ ‫ד)‬ ‫ה)‬ ‫רם‪:‬‬ ‫היי ‪ .‬‬ ‫רם‪:‬‬ ‫היי ‪ .‬א נ י ישר א ל ה ישראל י ‪.‬מא י ן את?‬ ‫מינה‪:‬‬ ‫א נ י מ גרמ נ יה ‪ .‬‬ ‫רם‪:‬‬ ‫מא י ן ה יא?‬ ‫דליה‪:‬‬ ‫ה יא מה ים ‪.‬‬ ‫‪Match the dialogues to the illustrations.‬‬ ‫מאץ!‬ ‫א)‬ ‫ב)‬ ‫ג)‬ ‫רם‪:‬‬ ‫היי ‪ .

‫‪. 12‬‬

‫‪Write the male or female forms as required.‬‬

‫כתבו את הזבו או את הנקבה‪.‬‬

‫ז‪.‬‬
‫‪m.‬‬

‫ז‪ / .‬נ‪.‬‬
‫‪m. /f.‬‬

‫נ‪.‬‬
‫‪f.‬‬

‫'‪/‬ל‬

‫ילדה‬

‫אתה‬
‫ת למ י דה‬
‫א יש‬
‫אני‬

‫‪ 3‬ו‪.‬‬

‫קדאו את השמות בטוד ו ומצאו את שם החיבה בטוד ‪. 2‬‬
‫‪Read the names in column 1 and find their corresponding nicknames in column 2.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫מת נ יה‬

‫שר י‬

‫רם‬

‫מת י‬

‫תמ ר‬

‫לאה לה‬

‫•ח ידה‬

‫ע ב רי ת מן‬
‫הה תחלה‬

‫‪20‬‬

‫גל‬

‫מ נש‬

‫מך ים‬

‫תמ י‬

‫לאה‬

‫גל י‬

‫מ נשה‬

‫מ יר י‬

‫‪- V‬‬

‫‪. 14‬‬

‫‪. 15‬‬

‫אמרו מה בתמונה‪.‬‬

‫א)‬

‫‪Say what you see in the picture.‬‬

‫בחרו שם מדינה מהרשימה‪ ,‬הצביעו על הדגל שלה ואמרו‪ :‬ה׳‪/‬ה הל(‪...Se /‬‬
‫(‪Choose a name of a country from the list, point at its flag and say: ...16 SfJ!) t))'t‬‬

‫ה« נה הד ג ל ש ל _‬

‫ירד ן • א נ גל יה • ו ‪# 4‬ו • גךמ נ יה • ישרא ל • ך נ יה • א יךל נד •‬

‫‪(fl'S-‬‬

‫&‬
‫ב)‬

‫ציירו ואמרו‪:‬‬

‫‪D‬‬
‫‪Draw and say.‬‬

‫ה י נה הד גל של‪. ..‬‬

‫‪. 16‬‬

‫כתבו את אותיות הכתב שאתם יודעים‪.‬‬

‫‪Write the cursive letters you have learnt.‬‬

‫אלף‪ , I___ I -‬בית‪ ,‬גימל‪ , I___ I -‬ז־לת‪ , I___ I -‬הא‪ , I----- 1-‬וו‪ ,‬זין‪ ,‬חית‪ ,‬טית‪ ,‬יוד‪ ,‬כף‪,‬‬

‫למד­‬

‫‪ ,‬מ ם­‬

‫תיו‪-‬‬

‫‪ , n f / k ‘ w‬מ״״‪/‬‬

‫יווידה‬

‫‪II‬‬
‫ע ב רי ת מן‬
‫הה תחלה‬

‫‪22‬‬

‫‪ ,‬ניו־‬

‫‪ ,‬סמך‪ ,‬עין‪ ,‬פא‪ ,‬צדי‪ ,‬קוף‪ ,‬ריש ­‬

‫‪ ,‬שיו־‬

‫האוצר הלשוני‬

Sum m ary of Topics
Vocabulary

‫מילות שאלה‬

‫מיליות‬

Question words

Particles

Where from?

?‫מא י ן‬

1
...‫ה‬

...‫ מ‬/ ...‫מ‬

of/belonging to

‫של‬

Nouns

man

‫ אנשים‬,).‫א יש (ז‬

woman / wife

‫ נשים‬,).‫א ישה (נ‬

ice-cream

).‫; גל י ןה (נ‬

flag

‫ ךגלים‬,).‫?ל (ז‬.‫ן‬

mountain

).‫הר (ז‬

‫שמות מקומות‬

boy

‫ ילדים‬,) ‫ילד (ז‬

Names of places

girl

‫ ילדות‬,).‫ילז־ה (נ‬

song / poem
‫ערים‬

‫מדינות‬

Cities

Countries

Nethania

‫נ תני ה‬

Ireland

student

England

‫אירלנד‬
‫אנגליה‬

Germany

‫ ך מני ה‬3

Denmark

‫ךניה‬

Jordan

‫?ו דו‬

/

‫י שראל‬

Yemen

‫מילים לועזיות‬
Foreign words

‫ג‬

rl
r

C

margarine

c
c

tea

‫מ‬
‫ש‬

c

!‫יי‬
c

).‫ש יר(ז‬
).‫ש מש (נ‬

sun

Israel

‫יח ידה‬

.‫א‬

. ‫שמות עצם‬

the
from

‫אוצר המילים‬

).‫מרגרינה מ‬
)0 .‫ ר‬.‫ת ה (ז‬

‫תי מן‬

).‫ תלמ י ז ־ה (נ‬,).‫ת למ י ד (ז‬

also

‫גם‬

there (“There is Ruth”...)

‫חינ ה‬

there (“Go over there”...)

‫שם‬

Grammatical topics

‫הנושאים הלשוניים‬

Morphology: Singular noun - masculine and feminine

‫ זכר ונקבה‬,‫ יחיד‬- ‫שם עצם‬

.‫ג‬

:‫צורות‬

Example: ;‫ א׳ ?ו‬/‫ א׳ ל׳ ת‬/‫ ת‬: ‫ל א א ה‬

Grammatical notes

‫הערות לשוניות‬

.‫ג‬

- ‫□ שווא נע נהגה בעברית ישראלית מודרנית באחד משני אופנים‬
- In contemporary Israeli Hebrew Q mobile shwa is pronounced in one of two ways
with a zero vowel: glida ‫ גלידה ־‬:‫א) כאפס תנועה‬
with a short e vowel: Nethania - ‫ נתניה‬:‫ קצרה‬e ‫ב) כתנועת‬

)1

.‫ מתימן‬:‫ למשל‬,‫ ודגש באות שאחריה‬...‫ מ‬- ‫ מנוקדת בדרך כלל בחיריק‬...‫מילית היחס מ‬

)2

The preposition particle ‫ מ‬is usually given a chirik vowel sign ‫ מ‬and the following
.)letter is stressed (Dagesh
For example: ‫מתימן‬
.‫ מאנגליה‬:‫ למשל‬,...‫ מ‬- ‫ ר) היא מנוקדת בצירה‬,‫ ע‬,‫ ח‬,‫ ה‬,‫לפני אותיות גרוניות (א‬
When it proceeds the guttural consonants - ‫ ר‬,‫ ע‬,‫ ח‬,‫ ה‬,‫ א‬it is given a tsere vowel sign
For example: ‫■מאנגליה‬
.‫ ה‬- ‫מטעמי פישוט מוצג ביחידה זו רק הניקוד הנפוץ ביותר של הא היידוע‬

)3

In order to simplify the subject of the definite article, only its most common
vocalization is presented here ‫ ה‬.

‫יח ידה‬

‫ג‬
n
r
G
C
c

c
G
C
J<‫־‬
‫מ‬

B

‫יחידה‬

‫האלף בית‬

‫ח‬

‫ז‬

‫ח‬

‫נו ר‬

Vocabulary

‫מ יל ים‬

M

yidish

& 7‫״‬

‫יידיש‬

,o

Ik

‫או‬

lo

kf

‫לא‬

,ele

vfk

‫אלה‬

lehitra’ot

nlknnvl

‫להתראות‬

,atem

pnk

‫אתם‬

lomed

‫ד‬Nlf

‫לומד‬

’aten

ink

‫אתן‬

lehem

pnf

‫לחט‬

’anglit

‫•ת‬Ink

‫אנגלית‬

limon

liH'l

‫לימון‬

gar

V

‫גר‬

more, mora

‫רה‬/‫ א‬,‫רה‬/‫א‬

‫ מורה‬,‫מורה‬

germanit

n'jmi

‫?רמנית‬.

mayonez

‫מיונז‬

hem

‫הס‬

‫הם‬

melah

yf‫״‬N
‫ח‬/‫א‬

‫מלח‬

hen

1‫רי‬

‫חו‬

menta

V6JM

‫מנטה‬

ve...

J

n
r

radio

!‫רדי‬

‫רדיו‬

vide’o

ikri

-‫ל‬
‫וידאו‬

‫ש‬

romanit

n'jNh

‫רומנית‬

zot

nk!,

‫זאת‬

shalom

pile

‫שלום‬

ze

‫לרי‬

‫זה‬

shar

1e

zo,ologia

Wlflkl!,

‫זואולוגיה‬

toda

‫?ה‬/‫ת‬

‫שי‬
‫תוךה‬

hala

‫ה‬/‫ח‬

‫חלה‬

televizia

WI116

‫טלוויזיה‬

‫יח ידה‬

‫ש‬
‫מ‬
‫מ‬
‫ש‬

c
C

‫ן‬

‫= ‪v‬‬

‫)‪(vav‬‬

‫ח‬

‫= ‪h‬‬

‫)‪(het‬‬

‫ז‬

‫= ‪z‬‬

‫)‪(zayin‬‬

‫ט‬

‫= ‪t‬‬

‫)‪(tet‬‬

‫‪.1‬‬

‫א)‬

‫ט » ט י » ט »ו י » חי « ס » ז » ח »ו » ט • ( •‬
‫ס•‬

‫יווידה‬

‫ט • זי•‬

‫ז•‬

‫ו•‬

‫ח•‬

‫ז•‬

‫ו י • ז • ח • ט • זי •‬

‫השלימו בעזרת הרשימה את השמות החסרים בהזמנות לחתונה‪.‬‬
‫‪Use the following names to complete the wedding invitations.‬‬

‫‪.2‬‬

‫י שראל •‬
‫חי •‬

‫דינ ה •‬

‫דני א ל ה •‬

‫‪r‬‬

‫ט לי ה •‬

‫זיו •‬

‫דוי ד ה •‬

‫ו‬

‫ז‬

‫ח‬

‫ט‬

‫‪r‬‬

‫צ‬

‫ח‬

‫‪6‬‬

‫ח‬
‫‪.3‬‬

‫יווידה‬

‫‪,/-‬‬

‫‪V‬‬

‫צ ‪,‬‬

‫‪/‬‬

‫‪,‬‬

‫צ‬

‫‪, J3‬‬

‫ח‪ ,‬ד‪ ,*1‬ח‬

‫‪n‬‬
‫‪r‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫מ‬
‫מ‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬

‫‪:‬‬

‫‪/‬‬

‫‪:‬‬

‫‪6‬‬

‫‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫מ‬

‫הסתכלו במפה וכתבו את שמות המקומות‪ .‬היעזרו במספרים‪.‬‬

‫‪ )1‬הר הזיתים‬

‫‪ )5‬ההרים של הגליל‬

‫‪ )8‬נחל שניר‬

‫‪ )2‬הר גריזים‬

‫‪ )6‬נחל ם‪ 1‬ךה‬

‫‪ )9‬נחל ז־ויד‬

‫‪ )3‬הר המשחה‬

‫‪ )7‬נחל התנינים‬

‫‪ )10‬נחל זוויתו‬

‫‪ )4‬ההרים של אילת‬
‫‪Look at the map, write the names of the places on the map‬‬
‫‪using the numbers by each name on the list.‬‬

‫[‪pn‬‬

‫‪O‬‬

‫‪nm pNTi /n‬‬

‫״המוציא לחם מן הארץ״‬
‫(מן הסידור)‬

‫יווידה‬

‫‪III‬‬
‫ע ב רי ת מן‬
‫הה תרולה‬

‫‪28‬‬

‫מרק שאגאל‬

‫ברכה על הלחם‬

‫‪.Ill‬‬

‫‪.4‬‬

‫א)‬

‫• דו • חו • אי • טו • יו • רו • רז • שו •‬

‫א ו • גו • נ'‬

‫ל' • תו • מ' • גי • ל ו • נ ו •‬

‫ה ו • מו • ר' • זו •‬

‫‪, Ik, }1‬‬

‫‪m‬‬
‫ב)‬

‫לא‪kf ,‬‬

‫לימון‪lin'1 ,‬‬

‫מיונז‪N ,‬״‪yf‬‬

‫מורה‪ ,‬א‪/‬רון‬

‫<‪'J‬׳ זה ׳‬
‫‪!pile‬‬
‫‪nlkm vf‬‬
‫‪! m ln‬‬
‫‪.5‬‬

‫הוסיפו שמות עצם‪.‬‬

‫ז‪111. .‬‬

‫נ‪f. .‬‬

‫זה‬

‫זאת‬

‫‪Add nouns.‬‬

‫אישה‬

‫איש‬

‫משה‬
‫יחידה‬

‫זאת‬
‫‪W ll!6‬‬

‫ע ב רי ת מן‬

‫מירה‬

‫זה‬

‫‪III‬‬

‫‪pnf‬‬

‫הה תרולה‬

‫וזאת התורה אעזר־שם מיעזה‬

‫(דברים ד ‪)44‬‬

‫‪29‬‬

‬לחם?‬ ‫‪ -‬לא‪ .‬זאת‪.‬‬ ‫מלון • מיונז • מורה • דינר • מנגו • _רךיו • חילה •‬ ‫לא‪ .‬‬ ‫זאת לא טחינה‪ .‬זה‪.‬‬ ‫‪Complete the sentences as shown in the example.‬‬ ‫‪ -‬זה דויד‬ .‬‬ ‫‪ -‬מי זה?‬ ‫־ מי זאת? ‪ -‬זאת המונליזה‪..‬‬‫‪ -‬זאת טלוויזיה‪.‬זה לא לחם‪ .‬זה‪..‬‬ ‫‪ )6‬לא‪ ..‬‬ ‫ד)‬ ‫א)‬ ‫ זה הדגל של ישראל?‬‫‪ -‬לא‪ .‬זאת מורה‪.‬‬ ‫זאת תלמידה?‬ ‫לא‪ ..‫‪.‬זאת חלה‪.‬‬ ‫לא‪.‬זה תלמיד‪.‬זה‪.‬‬ ‫ זה וידאו‪.‬‬ ‫זה לא לחם‪ .‬זה דינר‪.‬זאת לא וילה‪ .6‬‬ ‫זה מורה?‬ ‫א)‬ ‫ב)‬ ‫ זה מורה?‬‫‪ -‬לא‪ ..‬‬ ‫לא‪ .‬זה הדגל של ירדן‪.‬‬ ‫זה לא וידאו‪ .‬זה‪..‬‬ ‫לא‪..‬זה‪.‬זה לא לימון‪ .‬‬ ‫‪ )5‬לא‪ .‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫לא‪...‬זה לא מורה‪ .‬‬ ‫מה זה?‬ ‫ג)‬ ‫־ מה זה‪ ..‬‬ ‫לא‪.‬‬ ‫זה לא תלמיד‪ .‬זה לא דולר‪ ..‬זה יין‬ ‫א)‬ ‫ב)‬ ‫השלימו את המשפטים כמו בדוגמה‪..

.9‬‬ ‫י לדו ת‬ ‫ת ל מי די ם‬ ‫^ ת ל מי דו ת‬ ‫\‬ ‫אלה‬ ‫לי מוני ם‬ ‫חלו ת‬ ‫מו רי ם‬ ‫י‪.‬‬ ‫א ל ה לי מוני ם‪.‬‬ ‫ז‪m.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫י‬ . .‬‬ ‫הה תרולה‬ ‫א ל ה חלו ת‪.‬‬ ‫‪(7‬‬ ‫חלות‪.‬ט לוויזי ה‪ vfk . .12‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫ה מוך ה של רמי‪.‬‬ ‫‪m.‬‬ ‫זאת‬ ‫זה‬ ‫ד‪P1.‬‬ ‫ג ‪ /‬נ‪.‫)‬ ‫י לדי ם‬ ‫‪. / f. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪(8‬‬ ‫ויד או‪.‬‬ ‫א)‬ ‫מ ה זה?‬ ‫יח ידה‬ ‫‪III‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫‪.‬‬ ‫ר‪pi.‬‬ ‫אלה‬ ‫מי אלה?‬ ‫א)‬ ‫מי אלה?‬ ‫ב)‬ ‫ילדים‬ ‫‪ -‬מ ש ה ואהרן‪..‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫גלידה‪.‬ו א ל ה הי ל דו ת של זיו‪.‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫לי מוני ם‪.‬‬ ‫י‪..‬‬ ‫ת ל מי ד‬ ‫ת ל מי ד ה‬ ‫תלמידים‬ ‫תלמידות‬ ‫‪S.‬זה הי לד של הילה‪ .‬ה ת ל מי די ם של נתן‪.10‬‬ ‫ן‬ ‫ן ות‬ ‫מו רו ת‬ ‫ז‪m.‬‬ ‫לח ם‪ .‬ו ________ ח ל ה ‪.‬‬ ‫נ‪f.‬‬ ‫‪S.‬‬ ‫‪(9‬‬ ‫הי לדו ת של יישראלה‪. .‬‬ ‫|י ם‬ ‫‪I‬‬ ‫‪.‬‬ ‫נ‪f. 11‬‬ ‫השלימו ‪ -‬זה‪ .‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫ת ל מי ד ה‪.‬‬ ‫‪ T :‬־‬ ‫ מי אלה? א ל ה הי ל די ם של שושנה?‬‫‪ -‬לא‪ .‬‬ ‫‪(6‬‬ ‫מלח‪.‬זאת או אלה ‪Complete the sentence with the appropriate demonstrative pronoun -‬‬ ‫לה רדיו‪ nk !.

‫)‬ ‫כתבו את השאלה ‪ -‬מי זה? מי זאת? מי אלה? או מה זה? והשלימו את התשובה‪.‬מי זה? מי זאת? מי אלה? ‪ or‬מה זה? ‪Write the question‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ל א א ה ‪.‬‬ ‫ב)‬ ‫‪ and write the correct answer.‬־ >‬ ‫יח ידה‬ ‫‪III‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫הה תרולה‬ ‫‪32‬‬ ‫מי אלה?‬ .

. 14‬‬ ‫מי אתם?‬ ‫א)‬ ‫יח ידה‬ ‫‪III‬‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫‪c‬‬ ‫‪33‬‬ .‬‬ ‫י ‪S.‬‬ ‫ר‪pi.. 13‬‬ ‫כתבו את היחיד או את הרבים‪.‬‬ ‫תלמיד‬ ‫מורות‬ ‫תלמידה‬ ‫טלוויזיות‬ ‫מורה‬ ‫ילדים‬ ‫ילדה‬ ‫חלות‬ ‫לימון‬ ‫‪.‫‪.‬‬ ‫‪Write the singular or plural form.

change the personal pronouns.‫ את שמות האנשים והמדינות‬.‫המחיזו שיחות דומות.‫יח ידה‬ ‫ג‬ ri r ‫ש‬ 0 . החליפו את כינויי הגוף‬ Role play: Create similar dialogues. names of the people and countries. )‫ב‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ש‬ C ‫מ‬ .

‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪T‬‬ ‫שרה גרה שם?‬ ‫נ‪f..‬‬ ‫שם‪.‬׳‬ ‫טל‪:‬‬ ‫ש ש ש ש ש ש! הי א שרה!‬ ‫זיל‪.‬‬ ‫זיוו ה ‪6‬רזז שיר‪..‬‬ ‫‪ )1‬חנ ה‬ ‫‪ )2‬ט ל‬ ‫‪ )3‬זיו‬ ‫שם‪..‫‪.‬‬ ‫גר‬ ‫גרה‬ ‫□ם □ם י‬ ‫גם הגר גרה שם?‬ ‫טניה שרה‬ ‫ב)‬ ‫‪T T‬‬ ‫זיו‪:‬‬ ‫הוטניה‪.‬‬ ‫ל ל ל ל ל‪. 16‬‬ ‫א)‬ ‫ג‬ ‫‪(1‬‬ ‫בחרו את הפועל המתאים וקראו את המשפטים‪..‬‬ ‫מ ה הי א שרה?‬ ‫טל‪:‬‬ ‫ל ל ל ל ל ל ל ל‪. . 15‬‬ ‫מי גו שם?‬ ‫‪o‬‬ ‫א)‬ ‫מי גר שם?‬ ‫‪T‬‬ ‫ז‪m.‬‬ ‫יח ידה‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪Choose the correct verb and read the sentences.‬‬ ‫•‬ ‫גר ‪ /‬שרה‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫גרה ‪ /‬גר‬ ‫גר ‪ /‬שר‬ ‫•‬ ‫גר ‪ /‬שרה‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫‪1‬‬ .

‬‬ ‫דויד לא לומד‪.‬הילה‬ ‫א תה‬ ‫‪ .‬הוא _______‪ .‬ל ומדת‬ ‫ז‪m.‬הי א _‬ ‫את_‬ ‫אתה שר‪ .‬אני‬ ‫נתן _______‪ .‬‬ ‫לומךת‬ ‫לומד י‬ ‫□ים□‬ ‫דינה לומדת תורה‪.‬ישראלה‬ ‫היא‬ ‫את‬ ‫רמי‬ .‫ב)‬ ‫בחרו את צורת הפועל הנבונה וקראו את המשפטים‪.‬‬ ‫דויד‬ ‫‪h -‬׳‪.‬‬ ‫‪Choose the correct form of the verb and read the sentences.‬‬ ‫‪Choose the correct form of the verb and read the sentences. . 17‬‬ ‫א)‬ ‫אני_‬ ‫‪.‬‬ ‫יח ידה‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪36‬‬ ‫ב)‬ ‫בחרו לומד ‪ /‬לומדת וקראו את המשפטים‪.‬‬ ‫נ‪f.‬‬ ‫גר ‪ /‬גרה או שר ‪ /‬שרה‬ ‫אתה ‪v‬־‪ .‬‬ ‫היא^‬ ‫אתה‬ ‫אני_‬ ‫לומד‪ .‬‬ ‫□ו ס כו ת‬ ‫‪V‬‬ ‫רחל לא לומךת‪.‬הי א‬ ‫את‬ ‫^ ‪.1Nlf 7‬‬ ‫‪ . .

‬‬ ‫שלום‪ .‬‬ ‫‪B‬‬ .‬כתבו שמונה משפטים‪.‬אני לומד יידיש‪ .‬‬ ‫‪.‬אני אהרן גונן‪.‬להתראות‪.19‬‬ ‫א ‪ 6‬ה ‪ 7 n l f‬ת‪/‬רה‪.‬אני מטורונטו‪.‫‪ 8‬ו‪.‬דינה ‪ and‬שושנה ‪Role play: create a similar dialogue between‬‬ ‫‪III‬‬ ‫הה תרולה‬ ‫ב)‬ ‫‪ )3‬אהרן ודויד מורים?‬ ‫‪ )4‬מה לומד אהרן?‬ ‫יח ידה‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫שלום‬ ‫אהרן‪:‬‬ ‫דויד‪:‬‬ ‫אהרן‪:‬‬ ‫דויד‪:‬‬ ‫אהרן‪:‬‬ ‫דויד‪:‬‬ ‫אהרן‪:‬‬ ‫דויד‪:‬‬ ‫אהרן‪:‬‬ ‫דויד‪:‬‬ ‫שלום!‬ ‫שלום‪.‬אני מאנגליה‪ .‬‬ ‫אמרו משפטים רבים ברצונכם‪ .‬גם אתה מאנגליה?‬ ‫לא‪ .‬‬ ‫אתה לומד זואולוגיה?‬ ‫לא‪ .‬אתה אהרן לוי?‬ ‫לא‪ .‬מלונדון‪ .‬‬ ‫שלום שלום‪ .‬‬ ‫א)‬ ‫‪ )1‬מאין דויד?‬ ‫‪ )2‬מאין אהרן?‬ ‫המחיזו שיתה דומה בין שושנה לדינה‪.‬ואתה?‬ ‫אני מורה‪ .‬‬ ‫להתראות‪.‬‬ ‫‪Say as many sentences as you can.‬‬ ‫מי‬ ‫מה!‬ ‫אדם‬ ‫אנגלית‬ ‫אהרן‬ ‫תורה‬ ‫טליה‬ ‫לומד "י■"'‬ ‫יידיש‬ ‫מישה "‬ ‫לא לומד‬ ‫זואולוגיה‬ ‫שושנה‬ ‫לא לומדת‬ ‫רומנית‬ ‫אתה‬ ‫לומדת‬ ‫■?ךמני ת‬ ‫אני‬ ‫שירים‬ ‫‪: T ifJ b te‬‬ ‫‪.‬אתה מישראל?‬ ‫לא‪ . Write eight sentences.

.. 20 .‫אמרו לפי הציורים מה אדם לומד ומה חוה לומדת‬ According to the illustrations: say what ‫ אדם‬is learning and what ‫ חוה‬is learning.ivfyk p?Nlf nln : a p t l? .

___ -‬ךלת‪ .‬ס מ ך‪ . ____ -‬נון‪ .-‬‬ ‫חי ת‪-‬‬ ‫___ ‪ .‬‬ ‫‪Write the cursive letters you have learnt.‬עין‪ .‫‪.‬תיו ­‬ ‫‪1111‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫הה תרולה‬ ‫‪39‬‬ .‬‬ ‫אלף‪ . 1----. 1-----. ____ -‬בית‪ .‬גימל‪ . 19‬‬ ‫כתבו את אותיות הכתב שאתם מדעים‪.‬קוף‪ . ____ -‬יוד‪ .‬ל מד‪ . ___ -‬הא‪ .‬שיו‪-‬‬ ‫—‬ ‫_‬ ‫יח ידה‬ ‫‪ . ____ -‬כף‪ . 1____ -‬מ ם‪ .‬טי ת‪ .‬ריש־‬ ‫‪ .-‬וו ‪ .-‬זין‪.‬פ א‬ ‫‪.‬‬ ‫צדי‪ . 1-----.

‫א תן (נ‬ they ).‫ מו ך ה(נ‬.‫גך מנית <נ‬ and .‫רדיו (ז‬ ‫מ‬ C c c .‫ ר‬.‫ ר‬.‫ ר‬..‫ ר‬.‫ ר‬.‫ ר‬.‫ז ה (ז‬ this ).( learn challah bread ).Sum m ary of Topics ‫האוצר הלשוני‬ Vocabulary ‫שמות עצ ם‬ Nouns ‫אוצר המילים‬ ‫פעלים‬ Verbs ‫מיליו ת‬ Particles English (lang.‫ ר‬.» ‫מוך ה‬ salt Romanian (lang.‫אנגלי ת (נ‬ or ‫או‬ live German (lang.‫ז א ת (נ‬ these ).‫יידי ש (נ‬ bread ) ‫ל ח ם (ז‬ lemon ).‫ ר‬.‫א ל ה (ז‬ ‫• חי ד ה‬ ‫מי לי ם לועזיו ת‬ Foreign words ‫שונות‬ Miscellaneous mM mm III ‫ג‬ n video zoology )0 .‫מנ ט ה מ‬ radio )0 .) )0 .‫ ר‬.‫ ר‬.‫ ר‬.).) )0 .‫מל ח (ז‬ you )..) )0 .‫רו מני ת (נ‬ you ).‫ט לוויזי ה מ‬ hello / goodbuy ‫שלו ם מ״ק‬ mayonnaise )0 .‫ ר‬.‫ ר‬.‫זו או לוגי ה מ‬ no See you / Au revoir ‫להתו־אות! מ״ק‬ r E C (Z ‫לא‬ television ).) .‫א‬ ‫גר‬ ‫לו מד‬ sing ‫שר‬ )0 .‫ ר‬.‫וי ד או מ‬ )0 .‫הן (נ‬ ‫שמות מ קו מו ת‬ Names of places ‫ערים‬ ‫א ח רי ם‬ Others Cities Dimona ‫די מונ ה‬ Toronto ‫טו רונ טו‬ Jericho ‫יריחו‬ London ‫לונדון‬ the Golan the Dead Sea ‫כינויי רומז‬ Demonstrative Pronouns ‫הגולן‬ ‫ים המלח‬ this ).‫א ת ם (ז‬ )0 .‫מיונז (ז‬ Thank you ‫תו ך ה מ״ק‬ mint )0 .‫ ר‬.‫ה ם (ז‬ they ).‫ נ‬.‫חל ה מ‬ Yiddish (lang.‫לי מון (ז‬ teacher ‫כינויי גוף‬ Personal Pronouns ).

even if the answer is feminine or plural )2 Example: •PC 7 )1 } 7 ) 1 6 ?PC ‫׳‬N .. )1 .‫ זמן הווה‬.‫מטעמי פישוט מוצג כאן רק הניקוד הנפוץ ביותר של וו החיבור‬ To simplify the subject of Waw consecutive.)‫בניין קל (פעל‬ basic stem . . I .‫משפט פעלי בחיווי ובשלילה‬ .‫מילית החיבור‬ Demonstrative Pronouns .. weak verb type ‫ע׳׳ו‬.‫ מי‬.pa’al )‫ (פעל‬. singular ^ .‫״‬ .‫ גזרת ע״ו‬. 7(1.‫שם עצם‬ .‫ הפועל בדרך כלל ביחיד‬.‫ מי‬.‫שמות שפות‬ :‫שונות‬ :Miscellaneous Example: jv fy k : a p t !? m ‫׳‬n‫׳‬ ‫הה תחלה‬ ‫ע ב רי ת מן‬ III 41 Grammatical notes ‫הערות לשוניות‬ .)‫משפט שמני בחיווי ובשלילה (המשך‬ ).strong verb.pa’al )‫ (פעל‬conjugation.‫ גזרת השלמים‬.)‫ בניין קל (פעל‬:‫פועל‬ Verb: basic stem .conjugation .j k : a p t f t Waw consecutive .Grammatical topics Morphology: ‫הנושאים הלשוניים‬ Plural nouns: masculine and feminine .‫ ו‬..‫ רבים ורבות‬.‫ יחיד‬.‫ זמן הווה‬..&?•• m n lf (kf) n k .Declarative and negative nominal sentence (cont Example: Positive and negative verbal sentence :‫תחביר‬ . : ‫ מ‬/ 7‫? א‬ . ‫ מ‬/ 7‫? א‬ Syntax: . singular masculine and feminine .masculine and feminine Example: 7(1 { .‫ זכר ונקבה‬. r Example: n?Nlf . 1± .?Hlf (kf) .‫ג‬ .‫אחרי מילת השאלה‬ Following the question word .‫מ״‬/7£ /? .‫ יחיד‬...‫ זכר ונקבה‬.!iH'f (kf ( 7(1. .‫ג‬ :‫צורות‬ Example: n lv n fo .‫כינויי רומז‬ Names of languages .p ‫׳‬r n f n : ‫ מ‬/ 7‫? א‬ . present tense. the verb will usually be masculine and singular .?Hlf .*‫אמ‬£/? . .‫ גם אם התשובה היא בנקבה או ברבים‬. only its most common vocalization is presented in this unit.7)fk .P k ^ .present tense.

‫ל‬ n r ?!kf ?‫לאן‬ ‫ש‬ ?MG) ‫אה‬ ?‫מה נשמע‬ J ‘ose v e lx ‫עושה‬ Ma nishma ‘ose hayim P‫״‬n velx ‫עושה סיים‬ mits ‘ir 1'X ‫עיר‬ metsuyan I'llH ‫מצוין‬ ‘im pa ‫עם‬ m is‘ada ‫*?ה‬0‫א‬ ‫מסעךה‬ % ‫מיץ‬ ‫ש‬ C ‫מ‬ ‫ש‬ c ..eleqtronika vp'jhtpfk ‫אלקטרוניקה‬ studentit n 6 ‫׳‬j7l60 ‫קזטומטית‬ .anahnu Ijnjk ‫אנסנו‬ salat 610 ‫סלט‬ ’erets ehk ‫ךץ‬..‫א‬ sliha ‫׳חה‬/0 ‫טליחה‬ hu kin ‫הוא‬ seret 610 ‫סך ט‬ le..o qey ‫״‬P Ik ‫או קיי‬ p‫״‬sj ‫נעים מאוד‬ . ‫עוגה‬ le’an matematiqa na‘im me’od 7tkn ‘uga ‫יח ידה‬ ‫ג‬ .‫׳חידה‬ ‫האלף בית‬ 0 ‫צ‬ 3 ‫ד‬ ‫ח‬ Vocabulary ‫מילים‬ ‫אתא^׳קה‬ ‫מתמטיקה‬ .ulay •Ilk ‫אולי‬ student 6)1160 ‫סטוךנט‬ ..

‫ה או ת ע איננ ה נהגית‬ The letter ‫ ע‬is not pronounced and does not receive any vowel .‫ ו הי א ח ס ר ת תנועה‬a ‫ כ שלפניה יש תנועה‬.rusit jvoh ‫רוסית‬ qomuniqatsia Tl'lp'jlHlp ‫קומוניקציה‬ rotse v lh ‫רוצה‬ qontsert 611) tp ‫קונצךט‬ raq ‫רק‬ qoqa qola vflp vplp ‫קוקה קולה‬ raq rega ‫יק‬ ‫רק‬ ‫רק רגע‬ qyosq pot'p shoqolad 7ifple ‫שוקולד‬ qtsat nip ‫קיוסק‬ ‫קצת‬ shote !)T)\e ‫שותה‬ rega *P ‫רגע‬ .sign when it is preceded by an a vowel Example: ‫מ ה נ שמעי‬ * .1 (samek) S ( ‘ayin) 3 = ‫ס‬ = ‫ע‬ i (tsadi) ts (tsadi sofit) ts = ‫ץ‬ (q°f) q = ‫ק‬ 0 ‫ד‬ ‫צ‬ ‫ס‬ ‫ע‬ P ‫קו‬ ‫סי‬ v • ‫ק‬ •‫ע‬ • ‫צי‬ ‫• ס • ק • ס‬ • ‫סו • עי • צ • ק • ע‬ ‫עו • קי • ע • ס • צו • ץ‬ )‫ג‬ ‫יצחק‬ )‫ב‬ ‫יעל‬ ‫יוסי‬ ‫יח ידה‬ ‫ג‬ n r C C c c C c > c .

‬תוד ה‪.‬‬ ‫רוצה‬ ‫רוצה‬ ‫□י סי׳‬ ‫‪T‬‬ ‫□ י כו י׳‬ .‬אני רוצה קו ל ה ע ם לימון‪ .‬‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫ז‪m.‬תוד ה‪ .‬תוד ה‪. .‬א ת ה רוצה ק צ ת גלידה*‬‫‪ -‬או קיי‪ .‬‬‫יח ידה‬ ‫ י צ ח ק‪ .‬‬ ‫^ ‪.2‬‬ ‫קראו ואמרו‪ :‬ארץ או עיר‪.‬אני רוצה שוקולד‪.‬‬ ‫? ^‪ /‬מ.‬א ת ה רוצה מיץ לימון?‬‫ לא‪ . .‬א תה רוצה מיץ לימון?‬ ‫ ציון‪ .3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫א)‬ ‫אךלנד • אנגלי ה • ג ך מני ה • די מונ ה • ךני ה • טו קיו • טו רונ טו • יך ‪ 1‬ן • ?ריחו‪1‬‬ ‫י שראל • לונדון • מ צ רי ם • מ ק סי קו • נ תני ה • סין • עירק • קני ה • תי מן •‬ ‫מ צ רי ם ז א ת ארץ‪.‬‬ ‫נ‪f.‬‬‫ ציונה‪ .‫‪.‬ ‫יריחו ז א ת עיר‪.‬‬ ‫ציון‪ .‬א ת רוצה סלט?‬‫‪1‬‬ ‫‪T‬‬ ‫ לא‪ .

‬‬ ‫‪Create questions by matching the corresponding words in the two columns.‬‬ ‫־ — ‪V‬‬ ‫ג)‬ ‫שאלו זה את זה וענו‪.‬‬ ‫נעים מאוד ‪ /‬תודה ‪ ( /‬ק צ ת)‪ /‬סליחה‬ ‫‪ )3‬מה ‪ /‬רק ‪ /‬מאין ‪ /‬מי‬ ‫‪ )8‬אני ‪ /‬גם ‪ /‬אתה ‪ /‬היא‬ ‫‪ )4‬מיץ ‪ /‬סלט ‪ /‬קולה ‪ /‬מים‬ ‫‪ )9‬אלקטרוניקה ‪ /‬מתמטיקה ‪ /‬מרגרינה ‪ /‬זואולוגיה‬ ‫‪ )5‬יצחק ‪ /‬דויד ‪ /‬רגע ‪ /‬ציון‬ ‫‪ )10‬חלה ‪ /‬לחם ‪ /‬זה ‪ /‬יין‬ ‫הה תחלה‬ ‫‪ )2‬יידיש ‪ /‬עם ‪ /‬אנגלית ‪ /‬גרמנית‬ ‫‪ )7‬רוצה ‪ /‬לומד ‪ /‬מתנה ‪ /‬שותה‬ ‫‪IV‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫‪ )1‬טלוויזיה ‪ /‬רדיו ‪ /‬וידאו ‪ /‬שוקולד ‪ )6‬מסעדה ‪ /‬סוריה ‪ /‬ישראל ‪ /‬מצרים‬ ‫■‪n‬׳ ‪m‬‬ ‫‪45‬‬ .4‬‬ ‫אמרו כרצונכם שאלות מן המילים בטורים אלה‪.‬‬ ‫?‪:a p tf‬‬ ‫‪Circle the unrelated word.‬‬ ‫• מה אתה רוצה?‬ ‫• מה את שותה?‬ ‫‪.‬‬ ‫לחם • •‬ ‫עם‪.5‬‬ ‫א)‬ ‫‪Ask each other questions and answer them.‫א)‬ ‫‪.‬‬ ‫מה את רוצה?‬ ‫מה אתה שותה?‬ ‫סמנו בעיגול מה לא שייך‪.‬‬ ‫המםעךה של ציון‬ ‫מלח‬ ‫חלה‬ ‫גלידה‬ ‫— תה‬ ‫מים‬ ‫י • מרגרינה‬ ‫קוקה קולה‬ ‫מיץ ^‬ ‫את רוצה ‪ /‬אתה רוצה ‪^ 1111‬‬ ‫‪.‬‬ ‫שוקולד‬ ‫סלט‬ ‫ייו‬ ‫?! ‪: a p t‬‬ ‫‪ Ik % r t h nk‬תול?‬ ‫‪?ajnyiN P# pnf v3 h v n k -‬‬ ‫‪•ja o‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ב >‬ ‫‪ \niu/‬רק נגינד ‪^ 7‬‬ ‫ד‬ ‫)‪ jjk iJ‬ע‪1‬ו'ח_‪1‬ד‬ ‫ע ם ?‪*!‘1‬ון ‪{ .

3.3‬‬ ‫־*^‪ c‬־ ^ ‪f c‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪.‬‬ ‫מתמטיקה‪.‬‬ .‬שותה‪ .‬אק‪0‬׳ק‪1‬‬ ‫•ח ידה‬ ‫‪IV‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫ההחנחלה‬ ‫‪46‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪f‬‬ ‫א)‬ ‫‪.‬‬ ‫קוקה קולה‪.‬‬ ‫‪a‬‬ ‫ץ ‪T t‬‬ ‫‪*—w‬׳‬ ‫‪3 .‬־׳‪P‬‬ ‫מקסיקו‪ .‬‬ ‫בחרו את הפועל המתאים וכתבו משפטים‪.‬רוצה‪ .II‬‬ ‫לד‬ ‫‪.‬רוצה‪ . o‬‬ ‫‪o .‫‪.7‬‬ ‫‪Choose the correct verb and write sentences.‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫חוה‬ ‫משה‬ ‫דויד לא‬ ‫ישראלה‬ ‫יעל‬ ‫רק סלט‪.‬‬ ‫זואולוגיה‪.‬‬ ‫שוקולד‪. 4‬‬ ‫‪’V‬‬ ‫ב)‬ ‫־‪c ^ 1‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪ V‬י י‪/‬‬ ‫עיךק‪pyx .‬‬ ‫ש‪$11‬ה‪ .‬לומד או לומדת‪.‬‬ ‫? ‪/^ 7‬מ*‬ ‫יונתן ‪ 1>2‬תה מיץ‪.‬‬ ‫מצרים‪<2n .

m ‫׳‬n■ .

‬‬ ‫ב) שאלו זה את זה וענו‪..‬‬ ‫•‬ ‫ל אן אתה?‬ ‫•‬ ‫ו ל אן את?‬ ‫•‬ ‫לדיסנילנד?‬ ‫•‬ ‫לסיני?‬ ‫לסרט?‬ ‫או ל‪.‬‬ .‫י ח י דה‬ ‫אתם?‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫>‬ ‫‪C‬‬ ‫‪Ask each other questions and answer them.

‬‬‫‪ -‬א ה‪___ .‬‬ ‫ד)‬ ‫ הלו?‬‫ רחל?‬‫‪ -‬הי‪ .‬‬ ‫ג)‬ ‫‪ -‬הינ ה ה ס ל ט ו ה קו ל ה‪.9‬‬ ‫‪Create dialogues using the following words and phrases.‬‬ ‫ה)‬ ‫ הלו‪ .‬‬ ‫שבצו את הביטויים בשיחות‪.‬מ ה נשמע?‬ ‫‪49‬‬ .‬‬ ‫הה תחלה‬ ‫‪ -‬ל טו קיו‪ .‬‬ ‫יח ידה‬ ‫‪IV‬‬ ‫ או קיי‪ .‬לאן?‬‫‪ -‬ל איל ת‪.‬אי צי קז‬‫‪ -‬אני ל א אי צי ק‪.‬‬ ‫‪ -‬אוי‪_________ .‫‪.‬שלום צילה‪.‬‬ ‫‪ -‬או קיי‪.‬‬ ‫סליחה • תודה • נע*ם׳גןאוד • רק רגע •‬ ‫ב)‬ ‫מה נשמע • להתראות • שלום‬ ‫ מי שם?‬‫ אני‪.‬ול אן את?‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫ו)‬ ‫‪ -‬יעל‪ .

‬‬ ‫נ‪f. / f.III‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫א)‬ ‫שו • ג • עו • ר • קו • ה • הו • יו •‬ ‫או‬ ‫ב)‬ ‫• ד • וו‬ ‫ס •‬ ‫• ל • מ • נו •‬ ‫צו•‬ ‫נ • זו • ח • טו‬ ‫תו •‬ ‫ירו שלי ם‬ ‫עוגה‬ ‫ס טו דנ ט‬ ‫‪.‬‬ ‫אני‬ ‫את‬ ‫הי א‬ ‫אתה‬ ‫הוא‬ ‫אנ״חני■‬ ‫ד‪pi.‬‬ ‫י‪.‫‪.‬‬ ‫ז‪ / .‬‬ ‫‪S. . 11‬‬ ‫א)‬ ‫שמות הגוף‬ ‫‪Personal pronouns‬‬ ‫ז‪m..‬‬ ‫יח ידה‬ ‫‪IV‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫הה תחלה‬ ‫‪50‬‬ ‫אתם‬ ‫הם‬ ‫א תן‬ ‫הן‬ .‬‬ ‫‪m.‬נ‪. .

‬‬ ‫‪(10‬‬ ‫‪ -‬ס לי ח ה‪ ..‬‬ ‫ס טו דנ טי ם ?‬ ‫‪ -‬לא‪ .‬‬ ‫אני ויו סי מי שראל‪.‬‬ ‫‪(6‬‬ ‫‪ -‬מ ה א ת ה שותה?‬ ‫‪(7‬‬ ‫‪ -‬רחל‪ .‬‬ ‫שו ת ה מיץ‪.‬‬ ‫_________ ת ל מי די ם‪. .‬מ ה נשמע?‬ ‫•ח ידה‬ ‫יו סי‪ :‬או קיי‪ .‬‬ ‫נ‪f.‬אנ חנו לו מדי ם‪.‬‬ ‫לו מד אנגלית‪.‬‬ ‫גר‬ ‫גדים‬ ‫‪.‬מ אין _‬ ‫________ מי רו ש לי ם‪.‬‬ ‫ז‪m.‬‬ ‫ אני א לי דיין‪. .‬‬ ‫‪IV‬‬ ‫יל׳שי‪ :‬אני לו מד א ל ק ט רוני ק ה‪.‬מי ______‬ ‫ז‪m.‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫ציון ו חנ ה מ טו רונ טו‪_ .‬‬ ‫מי גר ש ם !‬ ‫גרה‬ ‫‪T‬‬ ‫□ □י ם‬ ‫□ □ו ת‬ ‫‪T‬‬ ‫ מי גר שם?‬‫ ציל ה לגילה גרות שם‪.‬תוד ה‪.‬מלונדון‪.‬‬ ‫ו ס מי לו מד מ ת מ טי ק ה‪.‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫דני לומד‪. .‬‬ ‫רינה ורחל מ מ ק סי קו‪.‬‬ ‫ר‪pi.‬‬ ‫לו מד‬ ‫לו מ ד ת‬ ‫לומךים‬ ‫לומדות‬ ‫□ * □ □י ם‬ ‫□ו ם‬ ‫‪0‬ת‬ ‫ציון‪ :‬שלו ם יו סי‪ .‬‬‫ ושם?‬‫ אנחנו‪.‬‬ ‫‪Complete the sentences using the correct personal pronoun..‬‬‫ב)‬ ‫מה א ת ם לומךים!‬ ‫י‪S.‬‬ ‫‪ . .‬‬‫י‪S.‬אנ חנו מורים‪.‬‬‫‪(8‬‬ ‫־ אורי וי צ ח ק‪.‬‬ ‫רוצו ת מיץ או קו ק ה קולה?‬ ‫‪ -‬תה‪ .‬‬ ‫_________ ת ל מי דו ת‪.‫ב)‬ ‫כתבו את שמות הגוף וקראו את המשפטים‪.‬‬ ‫נ‪f.‬‬ ‫ז‬ ‫ אני מ איל ת‪.‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫ציון‪ :‬מ ה א ת ם לומדי ם?‬ ‫‪51‬‬ .‬ה ם לו מ די ם זו או לוגי ה‪.‬‬ ‫‪(9‬‬ ‫‪ -‬יעל ורות‪_______ .12‬‬ ‫א)‬ ‫גרות‬ ‫‪• T‬‬ ‫ר‪pi. .‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫ז א ת אי שה‪. .‬‬ ‫ציון‪ :‬ג ם ד לי ד ויונ תן לו מ די ם מ ת מ טי ק ה ?‬ ‫?‬ ‫מי לו מד מה?‬ ‫ההתרולרז‬ ‫ילסי‪ :‬לא‪ .

13‬‬ ‫א)‬ ‫במקום‪:‬‬ ‫אמרו‪:‬‬ ‫במקום‪:‬‬ ‫אמרו‪:‬‬ ‫‪instead:‬‬ ‫ציון‪ .‬מ ת מ טי ק ה וזו או לוגי ה‬ ‫רו סי ת‪ .‬‬ ‫• חי ד ה‬ ‫ג‬ ‫‪r‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪n‬‬ ‫מ‬ ‫‪rz‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫במקום‪:‬‬ ‫סי מ ה‪ .‬‬ ‫‪ using different names and 12‬ב) ‪Role-play: Create dialogues similar to the ones in‬‬ ‫‪:words as shown below‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ציון‪ :‬מ ה א ת ם שרים?‬ ‫יו סי‪ :‬שירים‪.‬דוי ד ויונ תן‬ ‫‪instead:‬‬ ‫‪Say:‬‬ ‫ציון‪ :‬שלו ם יו סי‪ .‬‬ ‫‪Role-play: Create dialogues.‬ה ם לו מדי ם‪.‬גרמנית ויידי ש‪. using different names.‬‬ ‫המתיזו שיתה דומה‪.‬צילה‪ .‬צילה‪ .‬רותי‪ .‬ס מי‪ .‬אנ חנו שרים‪.‬‬ ‫מה ה ם שרים?‬ ‫יל׳שי‪ :‬מצוין‪ .‬דוי ד ויונ תן‬ ‫סי מ ה‪ .‬רותי‪ .‬ס מי‪ .‬‬ ‫ציון‪ :‬גם דוי ד ויונ תן שרים?‬ ‫יו סי‪ :‬לא‪ .‬יו סי‪ .‫ג)‬ ‫המתיזו שיתות דומות ל ‪2 -‬ר ב)‪.‬יעל ורחל‬ ‫אמרו‪:‬‬ ‫ציון‪ .‬יוסי‪ .‬מ ה נשמע?‬ ‫ב)‬ ‫‪Say:‬‬ ‫‪instead:‬‬ ‫‪Say:‬‬ .‬יעל ורחל‬ ‫א ל ק ט רוני ק ה‪ .

‬‬ ‫יעל‬ ‫של ‪ T‬״־‬ ‫המסעדה ‪V‬‬ ‫־ ״ ‪TT :‬‬ ‫נ‪f.iSlpie‬‬ ‫י חי ד ה‬ ‫־ אוז תן ? ‪nlnle‬‬ ‫ע ב רי ת ‪in‬‬ ‫־ ק‪/‬קוז ק‪//‬לז‪.‫‪.‬‬ ‫י‪S. ask each other questions and answer them. 14‬‬ ‫קראו בזוגות‪ .‬‬ ‫□! □י ם‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫□‬ ‫‪0‬ת‬ ‫מה א ת ם ‪ /‬הם רוצים?‬ ‫מה אתן ‪ /‬הן רוצות?‬ ‫•‬ ‫*‬ ‫מה א ת ם ‪ /‬הם שותיםל‬ ‫מה אתן ‪ /‬הן שותות*‬ ‫הקמסק של יצחק‬ ‫־ אוז ‪3h pnk‬׳ ‪?p‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪IV‬‬ ‫הה תחלה‬ ‫‪53‬‬ . .‬‬ ‫רוצה‬ ‫רוצה‬ ‫רוצים‬ ‫רוצות‬ ‫ו‪p i . . .‬‬ ‫‪Read the following exercise with a fellow student. .‬‬ ‫ז‪m.‬שאלו זה את זה וענו ברצונכם‪..

‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫רחל וי ע ל שו תו ת יין‪.‬‬ ‫‪Write:‬‬ ‫• או רוגוו אי • הונולולו • טוני ס‬ ‫• הו רי קן • טורנדו • צי ק לון‬ ‫• או ס לו • ניו יו ר ק • ירו שלי ם‬ ‫• מוז און • ת א ט רון • מוזי ק ה‬ ‫• יוני • יולי • או גו ס ט‬ ‫• גורילה • יגואר • ק רו קו די ל‬ ‫• קי לו מ ט ר • קילוגר ם • קי לוו א ט‬ ‫• ק רי מינו לוגי ה • קו מוני ק צי ה • סו ציו לוגי ה‬ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ב)‬ ‫מ ה א ת ם עושים? ‪ -‬אני לומד‪ .‬‬ ‫ג)‬ ‫מ ה ה ם עושים? ‪ -‬ה ם שו תי ם מיץ‪.‫‪.‬‬ ‫‪Complete the sentences with the following personal pronouns:‬‬ ‫אנחנו‪ .‬‬ ‫‪.‬ה ם או הן‬ ‫?‪: a p tl‬‬ ‫יח ידה‬ ‫‪IV‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫הה תרולה‬ ‫‪54‬‬ ‫ב)‬ ‫ס מי וניר לו מ די ם רוסי ת‪ .‬ו הו א ל א לומד‪. 16‬‬ ‫א)‬ ‫השלימו את המשפטים בעזרת שם הגוף המתאים‪.‬‬ ‫_______ ש רי ם שירי ם של ילדי ם‪.‬‬ ‫ילדי ם‪ .‬‬ ‫שו תו ת מיץ?‬ ‫ה ת ל מי די ם ו ה מו רי ם שרים‪. 15‬‬ ‫התאימו את המשפטים לאיורים‪.‬‬ ‫א)‬ ‫מ ה א תן עושות? ‪ -‬אנ חנו שרות‪.‬‬ ‫ד)‬ ‫מ ה הן עושות? ‪ -‬הן עו שות חיי ם‪.‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫יו סי‪ :‬ציון ו ת מי‪____ .‬שו תו ת יין מי שראל‪.‬‬ ‫‪Match the sentences with the illustrations.‬אתם‪ .‬אתן‪ .‬הק לו מ די ם ע ם יו סי ור מי‪.‬א ת ם לו מ די ם גרמנית?‬ ‫כתבו ו• או ו‬ ‫‪ -‬לא‬ ‫______ ל ו מ ד י ם רו סי ת‪.‬‬ ‫רו צי ם גלידה?‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫רחל‪ :‬ציל ה וגיל ה‪___ .

‬א ת‪ .‬ה ם‬ ‫לו מ די ם‬ ‫אנחנו‪ .‬‬ ‫הינ ה אורי‪.‬הן‬ ‫גר‬ ‫שרה‬ ‫ב)‬ ‫יח ידה‬ ‫אני‪ .‬א ת ה‪ .‬‬ ‫אורי‪:‬‬ ‫נעים מ אוד‪ .‬‬ ‫אורי‪:‬‬ ‫ל ה ת ר או ת‪.‬ר‪.‬א תן‪ .‬‬ ‫‪f.‬א ת‪ .‬הי א‬ ‫אנחנו‪ . pi.‬‬ ‫נ‪.‬‬ ‫‪m.‬הו א‬ ‫‪Complete the missing verbs.‬‬ ‫רותי‪:‬‬ ‫לא‪ .‬א תן‪ .‬אורי?‬ ‫אורי‪:‬‬ ‫אני שו ת ה תה‪ .‬ה ם‬ ‫נ‪ .‬‬ ‫יעל‪:‬‬ ‫אולי רק תה?‬ ‫רותי‪:‬‬ ‫ל א ת ה ול א עוגה‪ .‬הן‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫‪fl‬‬ .‬שלום‪.‬א ת ם‪ .‬א ת ה‪ .17‬‬ ‫עוגה וקומוניקציה‬ ‫‪o‬‬ ‫רותי‪:‬‬ ‫יעל‪:‬‬ ‫מי ז ה או ריז‬ ‫רלל^י ‪:‬‬ ‫אורי מ אי ל ת‪.‬‬ ‫א)‬ ‫אני‪ . pi.‬א ת ם‪ . .‬רותי ויעל‪What do you know about: 1‬‬ ‫רותי לומדת קומוניקציה‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ז‪111.‬הו א‬ ‫אני‪ . 18‬‬ ‫‪Example:‬‬ ‫כתבו את הפעלים התסרים‪.‬‬ ‫‪f.‬א ת ה‪ .‬א תן‪ .‬ז א ת יעל‪.‬אני לו מד ת‪.‬‬ ‫אנחנו‪ .‬‬ ‫יעל‪:‬‬ ‫הו א ס טודנ ט?‬ ‫רותי‪:‬‬ ‫לא‪ .‬הי א‬ ‫אנחנו‪ .‬הו א‬ ‫אני‪ .‬או לי א תן רו צו ת ת ה ע ם עוגה?‬ ‫יעל‪:‬‬ ‫או קיי‪.‬הו א ל א ס טו דנ ט‪.‬מ ה א תן עושות?‬ ‫רותי‪:‬‬ ‫אנ חנו לו מ דו ת קו מוני ק צי ה‪ .‬ר‪.‬הן‬ ‫שו תה‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫רוצי ם‬ ‫עו שות‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫ג)‬ ‫אני‪ .‬‬ ‫אני‪ .‬א ת ם‪ .‬שלו ם רותי‪ .‬‬ ‫אורי‪:‬‬ ‫הי‪ .‬‬ ‫אנחנו‪ .‫‪.‬ל א תוד ה‪ .‬הי א‬ ‫ז‪ .‬א ת‪ .‬ה ם‬ ‫אנחנו‪ .‬‬ ‫^ מ ה א ת ם יו ד עי ם על‪ :‬אורי‪ .‬ואתה? מ ה א ת ה עושה‪ .‬מ ה נשמע?‬ ‫רותי‪:‬‬ ‫מצוין‪ .

‬דווז‪! :‬מלונות‪!?.‬־ ‪n v w t f j n‬‬ ‫אנחגו ‪ Jiixn‬דמוקרטיה !‬ ‫י חי ד ה‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫לנגה ר‪7‬ן (*קע‪.‫‪ 9‬ו‪.‬‬ ‫‪Read the signs and write two more signs.‬ואנ ‪ un‬רק לח ‪j?d‬‬ ‫"שלום שלום ו א י ן שלום“ !‬ ‫אנתנו חציה ‪ 1v‬לוה!‬ ‫‪T‬‬ ‫י \‬ ‫א ע ז ע ל א ח ט ה ‪.‬‬ ‫קראו וכתבו עוד ‪ 2‬שלט«ם‪.‬‬ ‫הה תרולה‬ ‫‪56‬‬ ‫‪•4‬‬ ‫‪•4‬‬ ..‬‬ ‫אנחנו חצים מים ‪! D'xwn‬‬ ‫׳לו ‪ n x‬הוא קונה עוגוח‪.

‬עי ו ־‬ ‫‪ .‬‬ ‫כתבו את אותיות הכתב שאתם יודעים‪.-‬וו‪ . ____ -‬‬ ‫יח ידה‬ ‫‪ .‬יוד‪-‬‬ ‫« ?ר׳ ל‪9‬ד־‬ ‫‪ . -----.‬ריש־‬ ‫‪. -----.‬פא‪ .‬תיי‪-‬‬ ‫‪C‬‬ . 16‬‬ ‫‪Write the cursive letters you have learnt.‬גימל‪ .‫‪.-‬הא‪ . 1____ -‬זין‪. -----.‬קיף‪-‬‬ ‫‪ . ----.‬נון‪-‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪IV‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ס?חז־‬ ‫‪ .‬‬ ‫אק!ף‪ .1-‬בית‪ .‬טית־‬ ‫‪.‬מם־‬ ‫‪.‬צדי­‬ ‫‪G‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪ .-‬ז־לת‪ .‬שיו־‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫‪C‬‬ ‫שיו­‬ ‫‪ .

‫) ס טו ךנ טי ת (נ‬.‫ל‬ do / make ‫עו שה‬ with ‫עם‬ want ‫רו צה‬ drink ‫שו ת ה‬ (.‫ס ל ט (ז‬ communication )0 .Sum m ary of Topics ‫האוצו הלשוני‬ Vocabulary ‫מילי ם לועזיו ת‬ Foreign words electronics )0 ..‫א ל ק ט רוני ק ה מ‬ mathematics ‫אוצר המילים‬ ).‫שו קו לד (ז‬ o.‫קו מוני ק צי ה (נ‬ concert ‫שמות עצ ם‬ Nouns ).‫עיר (נ‬ movie Miscellaneous ‫ קירטים‬.‫הו א (ז‬ ‫מדינות‬ Countries Egypt ).) Mexico China p ( ‫רו סי ת‬ ‫כינויי גוף‬ Personal Pronouns we ).‫ ךץ (נ‬2^ juice ).‫קיו ס ק (ז‬ chocolate ).‫ ר‬.‫ נ‬.‫ ר‬.‫מ ת מ טי ק ה מ‬ student to / for .‫מיץ (ז‬ restaurant ).).‫רגע (ז‬ ‫מילו ת ש אלה‬ Question words where to? ‫לאח‬ ‫י חי ד ה‬ ‫ג‬ ‫שמות מ קו מו ת‬ Names of places ‫מצ רי ם‬ ‫ערים‬ Cities ‫מ ק סי קו‬ n r C C ‫א ח רי ם‬ Others c ‫סיו‬ Iraq ‫עיו ק‬ Tokyo Kenya ‫קנ?ה‬ Jerusalem ‫ירו שלי ם‬ ‫טו קיו‬ c C Disneyland ‫לי סני לנד‬ c Sinai c ‫סיני‬ i .‫קונ צ ך ט (ז‬ Coca-Cola )0 .‫ ר‬.).).‫ס טו לנ ט (ז‬ salad .k. ‫אי קיי‬ country ‫ ארצות‬.‫אנ חנו (ז‬ he ).‫ק ך ט (ז‬ moment maybe ‫או לי‬ what’s up? ?‫מה נשמע‬ wonderful / great ‫מ צוין ת״פ‬ pleasure to meet you ‫נעים מ או ד‬ excuse me / forgive me / sorry have fun ‫ס לי ח ה‬ ‫לע שות חיי ם‬ a little ‫קצת‬ only ‫רק‬ Russian (lang.‫א‬ ‫פעלים‬ Verbs ‫מיליו ת‬ Particles )0 .‫קו ק ה קו ל ה (נ‬ kiosk ).‫מקזעןה (נ‬ cake P ( ‫עוגה‬ city / town ‫שונות‬ ‫ ערים‬.‫ ר‬.‫ ר‬..

masculine and feminine. )1 .‫ ל‬. strong verb.‫בניין קל‬ Basic stem ‫ ־‬pa’al )‫ (פעל‬conjugation. weak verb type ‫ל״ה‬.pa’al )‫ (פעל‬conjugation..‫הנושאים הלשוניים‬ Grammatical topics Morphology: ‫ רבים ורבות‬.)‫ בניין קל (פעל‬:‫פועל‬ .‫מילת השאלה‬ Grammatical notes ‫■חידה‬ ‫הה תרולה‬ ‫ע ב רי ת מן‬ IV 59 ‫הערות לשוניות‬ ..present tense . present tense..‫ זמן הווה‬.‫ גזרת ל״ה‬.7)311 :T ifJ tft ..plural.‫מטעמי פישוט מוצג כאן רק הניקוד הנפוץ ביותר של מילית היחס‬ In order to simplify the subject of the preposition particle .‫ב‬ :‫צורות‬ Verb: basic stem .‫בניין קל‬ Basic stem .7)311 .. weak verb type ‫ע״ו‬.?fkf . plural. only its most common vocalizations are presented in this unit. . .‫ גזרת השלמים‬.). masculine and feminine Example: n h } . present tense Example: ‫ ת‬p '3 ll . .pX .‫ ל‬.‫ גזרת ע״ו‬.‫ג‬ .pa’al (‫ )פעל‬conjugation.‫מיליות היחס‬ :‫תחביר‬ Question word . p ‫׳‬a p t : } 1 !? ‫ זמן הווה‬. Example: ‫ רבים ורבות‬. 1311 Syntax: The Preposition particles ..‫ זמן הווה‬.

.‬‬ ‫סופךמןקט‬ ‫‪cpimolo‬‬ ‫‪supermarqet‬‬ ‫בית‬ ‫ק״ת‬ ‫‪bayit‬‬ ‫עולם‬ ‫‪pflx‬‬ ‫‪‘01am‬‬ ‫בננה‬ ‫בסדר‬ ‫‪?UP‬‬ ‫ק ‪?0‬ר‬ ‫‪banana‬‬ ‫‪beseder‬‬ ‫על‬ ‫פה‬ ‫‪Sx‬‬ ‫‪‘al‬‬ ‫עה‬ ‫‪po‬‬ ‫הךבה‬ ‫הרקה‬ ‫‪harbe‬‬ ‫פוליטיקה‬ ‫‪np'&flo‬‬ ‫‪politiqa‬‬ ‫יפנית‬ ‫<‪j3‬׳‪n‬‬ ‫‪yapanit‬‬ ‫פולנית‬ ‫פ‪()1‬ית‬ ‫‪polanit‬‬ ‫ב‪ / .‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫הה תחלה‬ ‫יש‬ ‫&‬ ‫‪yesh‬‬ ‫פוךטו‪?...‬הרפתקאות)‬ ‫^ מילים‬ ‫‪Vocabulary‬‬ ‫אבא‬ ‫‪kak‬‬ ‫‪...ein‬‬ ‫משפחה‬ ‫א?>קחה‬ ‫‪mishpaha‬‬ ‫‪n'fbek‬‬ ‫‪’eshkolit‬‬ ‫סוכר‬ ‫‪ 10‬כר‬ ‫‪sukar‬‬ ‫‪be.aba‬‬ ‫מדבר‬ ‫אלקר‬ ‫‪medaber‬‬ ‫אולפן‬ ‫‪loflk‬‬ ‫‪’ulpan‬‬ ‫מוזאון‬ ‫‪!Ik^lH‬‬ ‫‪muze’on‬‬ ‫איו‬ ‫אשכולית‬ ‫‪k‬׳‪l‬‬ ‫‪...‬זית‬ ‫‪n ie llo‬‬ ‫‪portugezit‬‬ ‫כן‬ ‫כיתה‬ ‫‪P‬‬ ‫כ׳תה‬ ‫‪ken‬‬ ‫תאטרון‬ ‫‪Ihckn‬‬ ‫‪te’atron‬‬ ‫‪kita‬‬ ‫תפוז‬ ‫ליד‬ ‫‪rf‬‬ ‫‪leyad‬‬ ‫‪tapuz‬‬ .‬ב‪. / ba..‫י חי ד ה‬ ‫‪5‬‬ ‫האלף בית‬ ‫בי מהפיניקית ועד הלטינית (עדה ירדני‪ .

1‬‬ ‫ע‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. /. /va/y‬אינ<א ‪(?715‬‬ ‫) נ ן ‪ .a !■#‬ג*‪.1‬‬ ‫א)‬ ‫פו‬ ‫• בי‬ ‫• כ * ב * פ * כ « פ « כ * בי « ב' •‬ ‫פו • כ • בו • כ •‬ ‫פ • בי‬ ‫כי•‬ ‫בו •‬ ‫•‬ ‫~ ‪■0‬‬ ‫ב)‬ ‫בית‬ ‫כיתה‬ ‫‪T‬‬ ‫אולפן‬ ‫סופךמךקט‬ ‫‪H B & .‫‪.‬ה יא ׳‪S^ a{J Ti5‬‬ ‫‪o‬‬ ‫ג)‬ ‫■רוידה‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫‪ .‬ה געו‪<4‬ע‪) ? 1‬‬ ‫הה תחלה‬ .

‬הן מדברות יפנית‪.‬‬ ‫לי ונויריקו מיפן‪ .‬‬ ‫ר‪pi.‬‬ ‫הוא מדבר על פוליטיקה ועל העולם‪.‬‬ ‫נ‪f.‬‬ ‫בני‪ :‬בסז־ר‪ . . .‬‬ ‫מדבר‬ ‫מדברת‬ ‫מ □ □ □‬ ‫?( □ □ □ ת‬ ‫‪D71‬־‬ ‫ז‪m.‫‪. .‬‬ ‫ז‪m. .‬‬ .‬‬ ‫פולה מפולין‪ .‬‬ ‫י‪S.‬‬ ‫הם מדברים על הפול‪.‬הוא מדבר אנגלית‪.3‬‬ ‫א)‬ ‫סט וד נט ים מכל הע ולם‬ ‫‪r‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫‪c‬‬ ‫פול מאנגליה‪ . .‬רק רגע‪.‬‬ ‫מדברים‬ ‫מדברות‬ ‫?( □ □ □י ם‬ ‫מ □ □ □ ות‬ ‫ודרגת ׳ ‪1/‬‬ ‫וא‪*7‬פ‪£‬־נ‪7‬ר »‪V'na‬‬ ‫■רוידה‬ ‫ג‬ ‫‪1‬ז‬ ‫‪.‬‬ ‫בני‪ :‬מי זה "אני"!‬ ‫פיני‪ :‬פיני‪.Q 2‬‬ ‫רק וגעי‬ ‫בני‪ :‬מי זה?‬ ‫פיני‪ :‬אני‪.‬‬ ‫היא מדברת על הבית ועל המשפחה‪.‬‬ ‫נ‪f.‬‬ ‫מריו ואלבסנךר מברזיל‪ .‬‬ ‫הן מדברות על האולפן ועל הכיתה‪. .‬הם מדברים פורטוגזית‪.‬היא מדברת פולנית‪.

‫אמרו משפטים דומים‬ )‫ב‬ .and the names of the languages Use the personal pronouns . 1 . Change the names of the countries . .2 . . P ‫־‬ J ‫כ_ ־‬ ‫«י‬ 1S T ‫ ל‬/ 2 _ ‫מ‬ 717J J P J l ' f l D e h .1 .‫־ כ‬ e t .‫ השתמשו בשמות הגוף‬.2.II ‫פ‬ ‫ב‬ ‫ב‬ ‫כ‬ ^ 0 ‫ב‬ 5 .4 P .‫ שנו את שמות הארצות ואת שמות השפות‬.‫ הן‬/ ‫ הם‬/ ‫ אתן‬/ ‫ א ת ם‬/ ‫ הי א‬/ ‫ הוא‬/ ‫ את‬/ ‫את ה‬ ‫פ‬ ‫ד‬M m ‫פ‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫כ‬ ‫כ‬ ‫פ‬ ‫כ‬ ‫ב‬ .Say sentences similar to the ones in (3 ‫א‬.

‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫ב)‬ ‫ענו על השאלות עם המילה "יש״‪.‬‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫?א‪/7‬מ.‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64‬‬ ‫ '‪ 6‬ק)קוז ק(‪/‬ה?‬‫כן‪ .‬יש" ‪Answer the questions with the word‬‬ .6‬‬ ‫‪".‬׳‪.

‫ חלות‬.‫ בננות‬. Say and write questions and answers similar to the ones in exercises 5. and 6 )‫ א‬using the following nouns: ‫ אשכוליות‬.6 :‫ א) עם שמות עצם אלה‬6 -‫ ו‬.‫ שוקולד‬.5 ‫אמרו וכתבו שאלות ותשובות כמו בתרגילים‬ )‫ב‬ Write the answers the vendors gave to the questions in exercise 5.‫מלח‬ . 5 ‫כתבו את תשובות המוכרים לשאלות שבתרגיל‬ )‫א‬ .‫ לימון‬..‫ תפוזים‬.

‫‪.7‬‬ ‫א)‬ ‫של ום פנינה! של ום ציפי!‬ .

‬ציפי ‪ and‬פנינה ‪Complete the table according to the postcards written by‬‬ ‫באילת‬ ‫בירושלים‬ ‫( ~) * ל < ‪ .‬‬ ‫‪ .‫ב)‬ ‫השלימו את הטבלה לפי הגלויות של פנינה ושל ציפי‪. T iflk‬מ״״‪/‬‬ ‫יש‬ ‫אין‬ ‫׳‪P‬‬ ‫‪I9llk‬‬ ‫‪I3flk‬‬ ‫׳‪p‬‬ .

7‬‬‫‪X‬‬ ‫‪Rearrange these sentences to create a dialogue.8‬‬ ‫‪Create sentences and say them.‬‬ ‫‪.‫אמרו משפטים‪.‬‬ ‫ביי‪ .‬פ(י((‪.‬‬ ‫‪I'plc‬‬ ‫ולשה‬ ‫ליסבון‬ ‫בוסטון‬ ‫טו קיו‬ ‫קופנהגן‬ ‫בואנוס איירס‬ ‫בריסל‬ ‫פרו‬ ‫‪t‬׳‪(130‬‬ ‫יפן‬ ‫ישראל‬ ‫ז־נמרק‬ ‫ארמטינה‬ ‫פולין‬ ‫ארצות הברית‬ ‫בלגיה‬ ‫פורטוגל‬ ‫‪IM 3 lp‬‬ ‫‪ n lh k‬זזכר׳ת‬ ‫סדרו את המשפטים לשיחה‪.‬ביי!‬ ‫■ווידה‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫הה תרולה‬ ‫‪68‬‬ ‫ (‪7‬״‪ •He .9‬‬ ‫היי!‪ .‬להתראות‬ ..‬‬ ‫‪.

‬‬ ‫‪Choose the crorrect city or country. 10‬‬ ‫בתרו את המקום המתאים וקואו את המשפטים‪.‬‬ ‫ניר יוךק ‪ /‬וושינגטון‬ ‫יריחו ‪ /‬ירושלים‬ ‫ירדן ‪ /‬כווית‬ ‫פ ‪\ ^. and read the sentences.‬ר־־יד‬ ‫■‪r‬‬ ‫•־‬ ‫וזוותיוךן‬ ‫??פ?[ ר '© י ‪1*7‬קי ( זי ‪3‬ך וב ‪Qi j‬‬ ‫תכויוג׳ל‬ ‫‪JTVJ 2>TI‬‬ ‫‪■iT'sxiis‬‬ ‫היאמ^״ר ‪v7’\?y‬‬ .‬‬ ‫תציה ‪ /‬רומא‪.‬‬ ‫וינה ‪ /‬פריז‪.‬‬ ‫ישראל ‪ /‬אנגליה‪.‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫‪(6‬‬ ‫‪(7‬‬ ‫האקרופוליס‬ ‫•‬ ‫הכנסת‬ ‫•‬ ‫הוותיקן‬ ‫מוזאון פומפידו‬ ‫האמפייר ס טיי ט בילדינג‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫הכותל‬ ‫פטרה‬ ‫ספךטה ‪ /‬אתונה‪.‫‪.

‬‬ ‫ה סלט =‬ ‫^יק^לט ‪ -‬בסלט‬ ..‬לא‪ .‬א ת ה לומד?‬ ‫דויד‪ :‬אני _____________ אנגלית‪.‬אני רוצה סלט‪.‬‬ ‫יש סוכר בסלט?‬ ‫כן‪ .‫‪ 1‬ד‪. it receives the vowel of the definite article.‬‬ ‫דויד‪:‬‬ ‫‪ 2‬ו‪.‬‬ ‫רינה ודויד‪.‬‬ ‫מה יש בסלט?‬ ‫יש תפוז ואשכולית‪.‬‬ ‫‪Complete the missing words.‬‬ ‫למשל‪:‬‬ ‫ב‪+ .‬ו _____________?‬ ‫דויד‪ :‬אנידליד‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ precedes the definite article.‬הינה הסלט‪.‬‬ ‫אשכולית?‬ ‫אה‪ ..‬‬ ‫יש הרבה סלט‪ .‬לא הרבה‪.‬ו _____________?‬ ‫רינה‪ :‬אני מטורונטו‪.‬‬ ‫נע ים מא וד‬ ‫רינה‪ :‬שלום‪..‬‬ ‫רינה‪ :‬להתראות‪.‬‬ ‫דויד‪.‬אין אשכולית‬ ‫בסלט‪ ..‬סליחה‪ ._____________ :‬‬ ‫רינה‪ :‬מאין אתה?‬ ‫דויד‪ :‬אני מיפן‪ .‬מקבלת את תנועת הא היידוע והא היידוע עצמה נשמטת‪..‬‬ ‫מה יש בסלט?‬ ‫א)‬ ‫דויד‪:‬‬ ‫אימא‪:‬‬ ‫דויד‪:‬‬ ‫אימא‪:‬‬ ‫דויד‪:‬‬ ‫אימא‪:‬‬ ‫דויד‪:‬‬ ‫אימא‪:‬‬ ‫אימא‪ .‬‬ ‫^ מה יש בסלט?‬ ‫יידוע שם עצם שלפניו מילית יחס‪ :‬ב‪ .‬‬ ‫השלימו את המילים החסרות‪.______________ :‬‬ ‫רינה‪ :‬אני רינה‪ .‬‬ ‫דויד‪ :‬את _____________ יפנית?‬ ‫רינה‪ :‬כן‪ _____________ .‬‬ ‫‪. and‬ג ‪When the preposition‬‬ ‫‪the definite article is dropped ..‬ויש קצת יין‪.‬יש בננה‪ .

‬‬ ‫‪Match the sentence to the place according to the map.‬‬ ‫'ז‪#Z‬‬ ‫יש שם שלג‪. 14‬‬ ‫התאימו את המשפט למקום לפי המפה‪.‬‬ ‫‪/‬‬ ‫הר החךמון‬ ‫‪/‬‬ ‫דימונה‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬ ‫ים המלח‬ ‫‪ /‬ראשון לציון‬ ‫הה תחלה‬ ‫יש שם תמךים‪.‬סיכ י ‪Use the words:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫יש‬ ‫אין‬ ‫ילדים‬ ‫במסעז־ה‬ ‫אנשים‬ ‫בבית‬ ‫תלמידים‬ ‫באולפן‬ ‫סטודנטי ם‬ ‫בכיתה‬ ‫מורים‬ ‫בסופרמרקט‬ ‫— ־‬ ‫‪T‬‬ ‫׳ ‪e jk e‬׳‪p 3‬א ‪ ? *0‬ה‪.‬‬ ‫ירושלים‬ ‫יש שם שמש ושמש ושמש‪.‬‬ ‫הגליל‬ ‫יש שם הרבה יין‪.‬‬ ‫‪ 12.‬כמו בשיחה בתרגיל ‪ 12‬א‪.‬‬ ‫אמרו משפטים כרצונכם מהטבלה‪.‬‬ ‫יש שם מלח ומינרלים‪. 13‬‬ ‫‪Create sentences using the words from the chart.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫אילת‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫יש שם הרים והרים והרים‪/ . and answer them in dialogue form as in exercise‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫מה יש בתה?‬ ‫מה אין בתה?‬ ‫השתמשו במילים‪ :‬לימון‪ .‬א ‪Ask each other questions.‬‬ ‫שמל‬ ‫מה יש ‪T‬‬ ‫‬‫יש שם גמלים‪.‫ב)‬ ‫שאלו זה את זה וענו‪ .‬‬ ‫יריחו‬ ‫______‬ ‫יש שם זיתים•‬ ‫יש שם הרבה סטודנטים‪.‬מלח‪ .‬‬ ‫הר הזיתים‬ ‫י חי ד ה‬ ‫‪71‬‬ .

‬‬ ‫אלף­‬ ‫‪ .|____ -‬פא‪____ -‬ן‪ .‬ל מ ד­‬ ‫הא־‬ ‫‪.‬בי ת־‬ ‫חית­‬ ‫‪ .‬ריש־[ ___ ‪ .‬אה? או‪ :‬אז יאללה ביי!‬ ‫‪Create endings for the following dialogues using the expressions above.‬וו־‬ ‫‪ .‬תיו‪-‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫הה תרולה‬ ‫א״ב של ילדים כגן (בני ‪)6-5‬‬ ‫‪Alef-Bet o f kinderdarden kids‬‬ ‫‪II‬‬ . ___ [-‬קוף־| ___ ‪ . 15‬‬ ‫‪Write the cursive letters you have learnt.‬טית ­‬ ‫‪.‬כף‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫כתבו את אותיות הכתב שאתם יודעים‪. ___ [-‬עין‪ .‬‬ ‫גימל־‬ ‫‪ .‬שיו‬ ‫‪1‬‬ ‫׳‪■<s‬‬ ‫‪B‬‬ ‫■חידה‬ ‫‪ .‬‬ ‫—‬ ‫‪ .‫כתבו את סופי השיתות והשתמשו ב‪ :‬אוי וי‪ .‬מ ם­‬ ‫— ‪.‬נון‪-‬‬ ‫סמך‪ .‬‬ ‫וי‪ /‬א ת‪ /‬נ<וז''( ‪f?wj‬‬ ‫‪ I‬י־‪------------------------—-------------‬י"‬ ‫‪.‬יוד‪-‬‬ ‫‪ .‬זיו־‬ ‫‪ .‬א ת ה עושה חיים‪ .‬דלת־‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬צדי‪ .

‫סי פ ך מן ק ט (ז‬ politics )0 .‫כל העולם ב‬ ‫כן‬ ‫פה ת״פ‬ .).A.‫תאטרון (ז‬ date (fruit. tree( ‫ ממרים‬.‫האוצו הלשוגי‬ Sum m ary of Topics ‫אוצר המילים‬ Vocabulary ‫שמות עצם‬ ‫פעלים‬ Nouns Verbs ‫)׳ אבות‬.‫משפחה (נ‬ ‫)ז עוזלמות‬.‫ ס‬.‫הךבה ש׳׳ת‬ there is (there are( ‫יש‬ yeh ! the whole world yes here .‫כיתה (נ‬ ).‫פורטוגזית (נ‬ ).) Portuguese (lang.‫בננה (נ‬ camel ‫ גמלים‬.‫גמל (ז‬ olive (fruit.‫בית (ז‬ house )0 .‫ ר‬. theatre ).‫יש! מ״ק‬ .‫עולם (ז‬ )0 .‫סוכר (ז‬ supermarket ).‫ ר‬.) orange ‫מיליות‬ Particles in .‫ ר‬.‫מוזאון (ז‬ sugar )0 .‫תמר (ז‬ banana ‫שמות מקומות‬ Names of places ‫מדינות‬ ‫ערים‬ alright Countries Cities everything ‫ארצות הברית‬ ‫בלגיה‬ Belgium ‫ברזיל‬ Brazil ‫ךנמךק‬ Denmark ‫יפן‬ Japan ‫פולין‬ Poland U.‫תפוז (ז‬ Japanese (lang.3: near / by ‫ליד‬ ‫על‬ on / about Foreign words ).‫זית (ז‬ museum )..).‫פוליטיקה (נ‬ theater.S.‫פולנית (נ‬ )0 .‫ ר‬.‫יפנית מ‬ ). tree) ‫ זיתים‬.‫ ר‬.) class / classroom family world Polish (lang.‫א‬ ‫מדבר‬ ).).‫אשכולית (נ‬ grapefruit ‫מילים לועזיות‬ ‫ בתים‬. Portugal Peru there isn’t (there aren’t( ‫פוךטוגל‬ ‫פרו‬ Buenos Aires ‫בואנוס איירס‬ Boston ‫בוסטון‬ Brussels £ ”‫י ס ל‬ Bat Yam ‫בת ים‬ ‫ורשה‬ ‫לימה‬ Warsaw Lima Lisbon Copenhagen ‫ליסבון‬ ‫קופנהגן‬ ‫אין‬ ‫ב ס ך ר ת״פ‬ ‫הכול‬ many / a lot ‫ ת׳׳פ‬.)..‫אולפן (ז‬ studio (Ulpan) ‫ אשכוליות‬.‫אבא (ז‬ father talk .).

a only its most common vocalizations are presented in this unit.P1P7H . p . for example: ‫ בית‬.‫ כיתה‬..shab(b)at . k.‫מיליות היחס‬ Preposition particle . mish-paha .? . .‫ כ‬.) .‫א‬ . k. and their :pronunciation is “hard”. only its most common vocalizations are presented in this unit. ‫ שבת‬.esh-kolit..‫ ב‬. i s .. plosive)..‫האותיות ב‬ po .‫ תפוז‬.medab(b)er.‫ הךבה‬:‫ למשל‬..mish-paha ..‫ סוכר‬.) f'k / Q Nominal sentence (cont.a preceding a definite noun.P'1P?N .‫ פ‬.‫ מדבר‬:‫למשל‬ The letters ‫ פ‬.. ‫ פיה‬.. p are with a dagesh (occlusive. ‫ אשכולית‬. b... for example: ‫ מלבר‬.‫מילית היחס‬ Example: lo flk a p ‫׳‬6 j7l60 ‫ ה ר ג ה‬e ‫׳‬ Grammatical notes ‫הערות לשוניות‬ .ip + definite article ‫ = (י‬3 = .‫ בראש הברה אחרי עיצור ללא תנועה‬.‫ בית‬:‫ למשל‬.‫ג‬ :‫ הן מופיעות‬.har-be .bayit. suk(k)ar .bayit .kita .1P7H s Yntax: 'Declarative and negative nominal sentence (cont.kita./foG 'P .po .. strong verb.‫ב‬ ‫ בניין‬:^‫פוע‬ :‫צו רו ת‬ I'k / G• ‫משפט שמני בחיווי ובשלילה (המשך) ־‬ :‫ת ח בי ר‬ Verb: pi’el )‫ (פיעל‬conjugation.‫ אשכולית‬. ‫ ־ משפחה‬.‫ב‬ )1 . ..har-be.7( . They appear a) At the beginning of a word.‫ הן דגושות והגייתן ״קשה״‬b.‫ פה‬. .sha(b)at.‫משפחה‬ ..Grammatical topics Morphology.’esh-kolit .tap(p)uz . ‫הנושאים הלשוניים‬ ‫גזרת הש ל מים׳ ןמ^ הןןה‬ ..‫ יידוע (ך‬+ . a ‫מ טע מי פי שוט מוצג כ אן רק הני קוד הנפוץ ביותר של מילי ת הי ח ס‬ ..medab(b)er .‫ שבת‬. ‫ כיתה‬.‫מקרים אחרים של הגייה ״קשה״ באותיות אלה משקפים הכפלת עיצור מסיבות לשוניות היסטוריות‬ .)‫משפט שמני(המשך‬ Preposition particles - r f .. ‫ סוכר‬.)Other cases of “hard” pronunciation indicate that the consonant is doubled (geminate for grammatical or historical reasons.. ‫מ ט ע מי פי שוט מוצג כ אן רק הני קוד הנפוץ ביותר של מילי ת הי ח ס‬ ‫חידה‬ )2 ‫ג‬ In order to simplify the subject of the preposition .‫ כ‬. n r )3 ‫ש‬ c . ‫ בבואה לפני שם‬.‫ בתחילת מילה‬.j k . present tense Example: PI1P?N .b) At the beginning of a syllable following a consonant without a vowel sound for example: ‫ הךבה‬.suk(k)ar a .‫עצם מיודע‬ In order to simplify the subject of the preposition .

‫ פ‬.‫ כ‬.‫ ה‬.‫יחידה‬ ‫האלף בית‬ ‫ב‬ Consonants ‫עיצורים‬ ‫כ‬ v .avoqado hplak ‫אבוקדו‬ ma shlomek? ?‫ק‬HlSe ‫אה‬ ?‫מה שלומך‬ .‫כ‬ f .‫ב‬ 1 ‫כ‬ ‫פ‬ k .internet 6p6j‫׳‬k ‫אינטךנט‬ mahshev 7>enn ‫ממשב‬ .‫פ‬ Vocabulary m e’od ‫מילים‬ 7lkn ‫מאוד‬ .H ‫מזל טוב‬ .ohev avlk ‫אוהב‬ muziqa ‫ל׳קרי‬/‫א‬ ‫מוזיקה‬ ’universita n & o iy j Ik ‫אוניבךסיטה‬ mazal-tov 7)16 ft.eifo vz'k ‫איפה‬ miktav ‫אכתק‬ ‫מכתב‬ ba la ‫בא‬ malon lib ‫מלון‬ bevaqasha sefer ‫פר‬0 ‫ספר‬ boqer tov M ipte ‫בוקר טוב‬ sfaradit ‫רדית‬30 ‫ספרדית‬ banq PP ‫בנק‬ ‘ivrit ‫קר״ת‬# baruk hashem ‘akshav t'GDX ‫עברית‬ ‫עכשיו‬ brukim haba’im ‫רק‬2 ‫עךב טוב‬ drishat shalom p//e p e n ? ‫ךרישת שלום‬ ‘aravit ‫רק׳ת‬# ‫עךבית‬ holek ?(In ‫הולך‬ falafel h k fo ‫פלאפל‬ halav ‫ק‬/‫ח‬ ‫י חי ד ה‬ C VI ‫כ‬ n r C c c n c c > ‫מ‬ k A erev tov 316 T -S T ‫בבקשה‬ ‫>ה‬2‫קקק‬ ‫ברוך השם‬ pen ‫ק‬/‫קר‬ p'kzn ‫כ׳ק‬/‫ברוכים הבאים! קר‬ - T‫־‬ : profesor ‫ר‬10‫פ‬1‫פר‬ ‫פרופסור‬ tov 316 ‫ לב‬0 ‫טוב‬ tsarfatit ‫רפתית‬1 ‫צךפתית‬ yofi ‫פי‬1‫י‬ !‫יופי‬ qore k ilp (ha)kneset nojo(n) ‫(ה)כנסת‬ qafe ‫קפה‬ ‫קורא‬ ‫קפה‬ shi ‘ur ‫ר‬1* ' 6 ‫שיעור‬ ‫—צ‬-J 75 kotev ‫תק‬/‫פ‬ ‫כותב‬ .aval hk ‫אבל‬ ma shlomka? ??Nile ‫אה‬ ?‫מה שלומך‬ .

‫כ‬ ‫‪.1‬‬ ‫ב‬ ‫טוב‬ ‫— מזל‬ ‫‪goooujck^ b‬‬ ‫‪.‬‬ ‫א)‬ ‫בבקשה‬ ‫יופי! תודה!‬ ‫מזל טוב‬ ‫ב)‬ ‫מחשב‬ ‫מכתב‬ ‫■‬ ‫‪T :‬‬ ‫ס?ר‬ ‫ק? ה‬ ‫‪o‬‬ ‫‪•2‬‬ ‫א)‬ ‫מה אתה א והב י מה את א והבת?‬ ‫אני אוהב מוזיקה‪.‬‬ ‫אני לא אוהבת אבוקדו‪.‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫אני אוהב שוקולד‬ .1‬‬ ‫ק‪ e‬ק‪ b‬א״ ג‪: .‬‬ ‫■ווידה‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫אני אוהב פלאפל‪.

‬היא שם‪ .‬ים‪Use these words: .‬מתנות‪ .‬‬ ‫דפנה‪:‬‬ ‫גם אבי פה?‬ ‫רפי‪:‬‬ ‫כן‪ .‬והוא פה‪.‬‬ ‫‪ a‬מה אתה לא אוהב?‬ ‫מה את לא א והבת?‬ ‫השתמשו נמילים‪ :‬גלידה‪ .‬‬ ‫^‬ ‫איפה אבי‪ ..‬עוגות‪ .‬תאטרון‪ . .‬הוא פה‪.‬‬ ‫‪Rearrange these sentences‬‬ ‫‪to create a dialogue..‬‬ ‫‪Match the sentences to the illustrations‬‬ ‫□‬ ‫מה אתה אוהב?‬ ‫מה את אוהבת?‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫^‬ ‫‪Ask each other the following questions and answer them.‬‬ ‫דפנה‪:‬‬ ‫ואיפה מיכל?‬ ‫רפי‪:‬‬ ‫היא לא פה‪.3‬‬ ‫א)‬ ‫אי פ הי‬ ‫דפנה‪:‬‬ ‫רפי‪:‬‬ ‫מי פה?‬ ‫אני פה‪.‬ואיפה מיכל?‬ ‫איפה היא לומדות)‬ ‫י חי ד ה‬ ‫ג‬ ‫‪rl‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ב)‬ ‫סדרו את המשפטים לשיחה‪.‬‬ ‫דפנה‪:‬‬ ‫אהה‪ .‬‬ ‫ג)‬ ‫שאלו זה את זה וענו‪.‫ב)‬ ‫התאימו את המשפטים לאיורים‪.‬סלט‪ .‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪f:‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫‪c‬‬ .

‬‬ ‫‪Rearrange the following words to create full sentences.‬‬ ‫‪Add punctuation marks:‬‬ ‫מדברת ‪ /‬הבית ‪ /‬על ‪ /‬מיכל ‪ /‬המ שפחה ‪ /‬ועל ‪/‬‬ ‫א׳כ‪ 1‬אלגרת ‪fa )27‬ית ‪.‬‬ ‫‪ )2‬משה אוהב שי רי ם ^‪/‬‬ ‫המורה לא בכיתה‪.‬‬ ‫‪ )5‬יעקב אוהב חלב‪.‬‬ ‫|‬ ‫א?ל‬ ‫‪ )1‬יש פה מחשב‪.‬‬ ‫הוא לא בסדר‪.‬‬ ‫‪ )4‬יוסי אוהב עוגות‪.‫חברו את שני החלקים למשפטים הג«ונ««ם‪. .‬‬ ‫‪ )3‬הם לומדים בירושלים‪.‬‬ ‫‪ )7‬התלמידים בכיתה‪.‬‬ ‫הם גרים בתל‪-‬אביב‪.‬‬ ‫‪:a p tn‬‬ ‫& ‪7)0‬‬ ‫סדרו את המילים למשפטים‪.noen7) hsl) 7‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫יש ‪ /‬העולם ‪ /‬מכל ‪ /‬בירושלים ‪ /‬אנשים ‪/‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫ליד ‪ /‬ורפי ‪ /‬הים ‪ /‬גרים ‪ /‬דפנה ‪/‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫וצרפתית ‪ /‬לומדות ‪ /‬ורותי ‪ /‬ספרדית ‪ /‬רחל ‪/‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫עוגה ‪ /‬רוצות ‪ /‬אולי ‪ /‬עם ‪ /‬אתן ‪ /‬תה ‪/‬‬ .‬‬ ‫‪Match the sentence parts on the right column to their corresponding parts on the left‬‬ ‫‪column to create a full sentence.‬‬ ‫הוסיפו סימני פיסוק‪:‬‬ ‫‪ k f kl7) h k‬ג ‪ 0‬דר‪.‬‬ ‫הוא לא אוהב קפה עם חלב‪.‬‬ ‫‪ )6‬הם אוהבים ים‪.‬‬ ‫הוא לא שר‪.‬‬ ‫הוא לא רוצה עכשיו עוגה‪.‬‬ ‫אבל‬ ‫אין ים בירושלים‪.

6‬‬ ‫א)‬ ‫מה של ומך? מה של ומך?‬ ‫ברוך ויוסף‪ .‬‬ ‫מ‬ .‬ברוכים הבאים!‬ ‫■חידה‬ ‫בסדר‪.‬‬ ‫‪r‬‬ ‫טוב מאוד‪.‬‬ ‫‪£‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫מה שלומך?‬ ‫תודה‪.‬‬ ‫מה‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫טוב‪.‫‪)5‬‬ ‫גרים ‪ /‬סליחה ‪ /‬את□ ‪ /‬איפה ‪/‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫פה ‪ /‬מה ‪ /‬עושה ‪ /‬את ה ‪/‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫אוהבים ‪ /‬לא ‪ /‬מחשבים ‪ /‬אנחנו ‪/‬‬ ‫‪)8‬‬ ‫מדברים ‪ /‬הם ‪ /‬לא ‪ /‬צרפתית ‪/‬‬ ‫‪)9‬‬ ‫סוכר ‪ /‬ועם ‪ /‬שותה ‪ /‬אבי ‪ /‬חלב ‪ /‬קפה ‪ /‬עם ‪/‬‬ ‫‪)10‬‬ ‫ס טודנ טי ת ‪ /‬היא ‪ /‬אבל ‪ /‬באוניברסיטה ‪ /‬לומדת ‪ /‬לא ‪ /‬היא ‪/‬‬ ‫‪)11‬‬ ‫דני ‪ /‬זה ‪ /‬דינה ‪ /‬וזאת ‪/‬‬ ‫‪.II‬‬ ‫‪t‬‬ ‫ן‬ ‫? ז ק י כ■‪.‬‬ ‫^ ‪.

‬‬ ‫רות קליין ממקסיקו‪.‬נתן וציפי‬ ‫ואיפה דויד ויונתן?‬ ‫יוסף‪:‬‬ ‫מיכל‪:‬‬ ‫כן‪ .‬‬ ‫מ‬ ‫‪80‬‬ ‫‪.‬מי זה?‬ ‫יוסף‪.‬‬ ‫אברהם ישראל מאתיופיה‪.7‬‬ ‫סמנו ✓ ליד המשפטים הנכונים לפי רשימת הסטודנטים בכיתה א׳‪.‬‬ ‫אתם? מי?‬ ‫אנחנו‪ :‬ברוך ואבי‪ .‬‬ ‫חנה רבינוביץ לא ממצרים‪.‬‬ ‫אהה! שלום יוסף‪ . and write your class’s student list.‬‬ ‫ברוכים הבאים!‬ ‫?‬ ‫מי בא מאמריקה?‬ .‫‪.‬דינה‪ .‬‬ ‫כ׳תה ‪k‬׳‬ ‫‪I‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫‪)8‬‬ ‫רינה כהן מארצות הברית‪.‬אנחנו בחיפה‪.‬רחל וגילה‪ .‬‬ ‫‪Ask fellow students .‬‬ ‫א)‬ ‫‪Put a check mark by the true sentences.‬‬ ‫מרים שטיין מאנגליה‪.8‬‬ ‫ברוב ים הבא ים‬ ‫יוסף‪:‬‬ ‫מיכל‪:‬‬ ‫יוסף‪:‬‬ ‫מיכל‪:‬‬ ‫יוסף‪:‬‬ ‫מיכל‪:‬‬ ‫יוסף‪:‬‬ ‫מיכל‪:‬‬ ‫יוסף‪:‬‬ ‫מיכל‪:‬‬ ‫יוסף‪:‬‬ ‫מיכל‪:‬‬ ‫הלו? מיכל? מיכל שמיר?‬ ‫כן‪ . according to the first grade student list.‬גם הם פה‪.‬‬ ‫ברוך לוי לא מרוסיה‪.‬‬ ‫ש‪0‬‬ ‫עיד‬ ‫גר‪ 1‬ץ ‪If‬׳‬ ‫א‪01‬ק ‪3‬ה‬ ‫ה כה|‬ ‫׳‪/‬‬ ‫ר‬ ‫‪!16013‬‬ ‫אר׳ס ?>‪6‬״ן‬ ‫‪Hvlf‬‬ ‫׳ת‬ ‫א‬ ‫׳‪#‬קג ‪0‬‬ ‫ח‪/‬הרק׳‪1/‬ק׳^‬ ‫‪p7160Hk‬‬ ‫‪!1V6‬‬ ‫‪ pm ak‬׳ ‪fk ie‬‬ ‫׳‪nppk-0‬‬ ‫‪?k‬‬ ‫׳‪jlNlfo <101‬‬ ‫‪k‬׳‪fhj60‬‬ ‫ר‪1‬ת ‪fp‬״‪l‬‬ ‫ב)‬ ‫‪I‬‬ ‫‪I‬‬ ‫׳‪pfaojvl‬‬ ‫שאלו את הסטודנטים בכיתה מאין הם וכתבו את יומן הכיתה שלכם‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫■וזידה‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪£‬‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫י‪!.where they come from.‬מה שלומך?‬ ‫ברוך השם!‬ ‫אתה בישראל?‬ ‫כן‪ .‬‬ ‫יוסף סלומון מספרד‪.‬‬ ‫יעקב ס מי ת מצרפת‪.‬‬ ‫יוסף?‬ ‫יוסף מזרחי מאמריקה‪.

See example.‬‬ ‫היעזרו בדוגמה‪. 10‬‬ ‫א)‬ ‫כתבו ‪ 3‬שיתות דומות בין שני אנשים במקומות שונים בירושלים לפי האיורים‪.‬‬ ‫‪Write a dialogue.‬‬ ‫מי?‬ ‫מה?‬ ‫אלברט איינשטיין‬ ‫ברוך שפינוזה‬ ‫יוהן ק ב ס טי אן באך‬ ‫כימאית‪:‬‬ ‫פוליטיקאי‬ ‫פילוסוף‬ ‫פוליטיקאי ת‬ ‫פיזיקאי‬ ‫מוזי ק אי‬ ‫מארי קירי‬ ‫אברהם לינקולן‬ ‫גולדה מאיר‬ ‫^‬ ‫‪ Q‬ב יר ושל ים‬ ‫‪. about other places you know.‬‬ ‫התאימו‪. similar to the ones above.‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ .‬‬ ‫?א^ ‪/‬מ ‪:‬‬ ‫בהר הצ ופ ים‬ ‫י חיד ה‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ב)‬ ‫כתבו שיתה דומה על מקומות אתרים שאתם מכירים‪.‫‪Match.‬‬ ‫‪Create 3 similar dialogues between two people in different places in Jerusalem‬‬ ‫‪according to the illustrations.

‬‬ ‫‪Write the name of the language at the end of the correct sentence according to the illustration.‬‬ ‫כתבו את שם השפה במשפט המתאים‪.‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫הוא כותב ״שלום״ ב __________‬ ‫היא כותבת ״שלום״ ב ________‬ ‫הוא כותב ״שלום״ ב __________‬ ‫הן כותבות ״שלום״ ב _________‬ ‫הם כותבים ״שלום״ ב ________‬ ‫הם כותבים ״שלום׳׳ ב ________‬ .‫ו ד‪.‬‬ ‫צרפתית • ערבית • עברית • קזפךךית • ‪ • T ytfK‬יפנית • הולנדית‬ ‫הוא כותב ״שלום״ ב ר‪0 /‬׳ת‪.

‬ואיפה יוסף?‬ ‫י חי ד ה‬ ‫‪VI‬‬ ‫מן‬ ‫ב)‬ ‫כתבו את הת שובה של יפ ה‪.‬‬ ‫בס ן פרנס יסק ו‬ ‫‬‫‬‫‬‫־‬ ‫יוסף‪ .)5‬‬ ‫‪83‬‬ .‬‬ ‫^‬ ‫‪--------------‬‬ ‫לשיעור‪. .‬אני כותבת מכתב ליוסף‪.‬‬ ‫לאן?‬ ‫להתראות‪ ...‬‬ ‫איפה היא?‬ ‫היא בתל־אביב‪.‬‬ ‫איפה יפה‪ .‬יפה ‪Write the answer‬‬ ‫ה ה ת חל ה‬ ‫‪ preceding definite nouns receive the vowel sound of‬ל‪ and .‬‬ ‫ל‪ + .‬‬ ‫ךרישת שלום למשפחה‪..‫‪ 2 0‬ו• א)‬ ‫‪)1‬‬ ‫מכתב ים‬ ‫אב יב‬ ‫בתל ‪• T -‬‬ ‫‪ I‬־'‬ ‫‬‫‬‫‬‫־‬ ‫‪)2‬‬ ‫יפה‪ .. . .‬‬ ‫איפה הוא?‬ ‫בסן פךנסיסקו‪..‬מה שלומך?‬ ‫אני באוניברסיטה‪ .‬אני הולך עכשיו לשיעור של פרופסור שך‪. and the definite article is dropped.‬מקבל ת את תנועת ה א היידוע‪ .‬‬ ‫ז‪m.‬הכיתה = ^ כ י ת ה ־ לכיתה‬ ‫ע ב רי ת‬ ‫יידוע שם עצם שלפניו מילי ת היחס‪ :‬ל‪ .....‬ב‪The preposition particles ..‬‬ ‫קורא‬ ‫קוראים‬ ‫ר‪pi.‬יוסף‪.‬‬ ‫‪the definite article.‬‬ ‫‪ gave.‬‬ ‫קוראת‬ ‫קוךאות‬ ‫‪T‬בא י נטר נט‬ ‫שלום יפה‪ .‬מה אתה עושה?‬ ‫אני קורא מכתב של יפה‪.‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫נ‪f.‬ו ה א היידוע עצמה נ שמטת‪.‬מה את עושה עכשיו‪ ..‬‬ ‫כמו מילי ת הי ח ס ב‪( .‬את לומדת?‬ ‫לא‪ .‬‬ ‫אוהב מאוד גם באינטרנט‪.‬ראו הערה בי חיד ה ‪.‬‬ ‫י‪S.

Answer the questions according to the illustrations. ?‫מא י ן אתם בא ים‬ )‫א‬ .‫ ו‬3 ^ 84 .‫ענו על השאלות לפי הציירים‬ )‫ב‬ .

‬‬ ‫מה הם עושים שם?‬ ‫?‪ /^ /‬מ‪:‬‬ ‫‪ 5‬ו‪.‬אבות ג׳ א׳)‬ ‫כתבו את המילים החסרות לפי האיורים‪.‬‬ ‫וזק ‪. and say them.‬‬ ‫‪Create sentences.‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫ב‬ ‫יש‬ ‫‪)3‬‬ ‫ב‬ ‫יש גם‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫וגם‬ ‫מ‬ .!3llkf‬‬ ‫זדגיי*‪-‬‬ ‫מ מכריי‬ ‫‪jsbmn‬‬ ‫)‪i 601‬׳‪p 7 ( 6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫•‬ ‫*־־‪.‫‪ 4‬ו‪.‬ברצזי‪0‬י<ז‬ ‫<׳‬ ‫‪£‬‬ ‫‪.o‬‬ ‫‪ ! n Q‬האקורות‬ ‫הח*ו\רץ‬ ‫‪/‬‬ ‫‪. ‪-.‬‬ ‫(‪ p'Dffa pCjifCoT‬א(יא ‪?#0‬וז ‪.0 s/‬‬ ‫‪O^£‬‬ ‫.‬‬ ‫ו‪ . according to the example.‬‬ ‫י חי ד ה‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫ירושל ים ‪ -‬תל אב יב ־ ח יפה‬ ‫‪)1‬‬ ‫ב‬ ‫יש הר״ס‪.‬‬ ‫הוסיפו עוד משפטים כרצונכם‪.!oflka p'?Nlf‬‬ ‫״ ד ע מאין באת ולאן אתה הול ך‬ ‫(נזיקין‪ .‬‬ ‫‪Complete the sentences according to the illustrations. /‬‬ ‫ר\צ!‬ ‫וזכייגיז‬ ‫‪Add more sentences.‬מ‪ 9‬יסי?גא‬ ‫‪f> V‬‬ ‫* ‪4‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪>^ C ^ 1*//‬‬ ‫^‬ ‫*‬ ‫‪/‬‬ ‫‪XV‬־^ ‪.‪ID11‬‬ ‫מפ«!ץן‬ ‫‪ju a a‬‬ ‫ב)‬ ‫האיגי‪. y‬‬ ‫‪0 /‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪/ X‬‬ ‫י ׳ י ^‬ ‫‪/‬‬ ‫\‬ ‫‪/‬‬ ‫‪]Sjimml‬‬ ‫\‬ ‫\‬ ‫‪ ffl j‬נס .‬‬ ‫^‪X .‬‬ ‫מא י ן ולאן?‬ ‫א)‬ ‫אמרו משפטים לפי הדוגמה‪.

‬נר וך ודשבך‪)7‬‬ ‫‪r= = ^ T‬‬ ‫‪. ___ -‬ךלת‪ ----. 16‬‬ ‫‪Write the cursive letters you have learnt. ____ -‬גימל‪ .‬גרמניה ‪1929‬‬ .‬כ ף­‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪o‬‬ ‫א ות י ות האלף ‪-‬ב ית‬ ‫אלף‪ .‬קוף־‬ ‫‪ .-‬״ הא‪ .‬‬ ‫כתבו את אותיות הכתב שאתם יודעים‪.‬צדי‪-‬‬ ‫‪ .-‬צדי סופית‪-‬‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪JimpNTl /N‬‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪86‬‬ ‫״סוף טוב הכול טוב׳‬ ‫(לפי מדרש לקח טוב בראשית קי״ג‪):‬‬ ‫זאב רבן‪ .‬נון־ נ­‬ ‫סמך­‬ ‫‪.‬פא סופית‪ . ___ -‬מם סופית­‬ ‫‪ .‬פא־‬ ‫‪ . n flk * *?k Q‬מ**‪/‬‬ ‫‪ 77*1‬ש‪! 7‬ו מך?)‬ ‫(^ ‪.‬שיו‬ ‫שיין‪ .‬טית־‬ ‫יוד­‬ ‫‪* .‬למד ­‬ ‫‪ . ____ -‬בית‪ .1----. ____ -‬תיו‪-‬‬ ‫י חי ד ה‬ ‫כף סופית‪ .-‬ץ־ ‪------‬‬ ‫חית־‬ ‫‪ .‫‪ .-‬וו‪! .‬‬ ‫‪ .‬ריש‬ ‫‪ .‬מם ­‬ ‫‪ .‬עיו‪-‬‬ ‫‪ . -----. -----..‬נון סופית­‬ ‫‪ .

‫מוזיקה (נ‬ falafel ).‫ספר (ז‬ )0 .‫ךךישת שלום ב‬ ‫י חי ד ה‬ ‫הה תחלה‬ ‫ע ב רי ת מן‬ VI 87 the Knesset ).‫בית מלון (ז‬ ‫ ספרים‬.‫אינטרנט (ז‬ internet please good morning Thank God ‫בבקשה‬ .‫הכנסת (נ‬ good / well ‫טוב ת״פ‬ great! good! ‫יופי! מ״ק‬ very ‫מאוד ת״פ‬ How are you? )..).‫ערב טוב! ב‬ good evening ‫מילות שאלה‬ ‫מיליות‬ Question words Particles where? ?‫איפה‬ but ‫^בל‬ .‫אבוקדו (ז‬ )0 .) .).‫ברוכים הבאי ם ב‬ welcome regards (Send regards to.) French (lang.‫ ר‬.‫בנק (ז‬ bank music )..‫ערבית (נ‬ )0 .‫ נ‬.‫ ר‬.).‫מה שלומך? (נ‬ How are you? ).‫ספרדית (נ‬ )0 .) Arabic (lang.).‫אוניברסיטה (נ‬ ‫ אבוקדים‬.‫ ר‬.‫פרופסור (ז‬ professor )0 .‫האוצד הלשוני‬ Sum m ary of Topics ‫אוצר המילים‬ Vocabulary ‫שמות עצם‬ ‫פעלים‬ Nouns Verbs )0 ‫ ר‬.‫קפה (ז‬ coffee 1 ‫שמות מקומות‬ Names of places j ‫ערים‬ 1 I Cities 1 Countries ‫אדי ס אבבה‬ ‫חיפה‬ Haifa ‫יפו‬ Jaffa San Francisco ‫סו פרנסיסקו‬ ‫אביב‬-‫תל‬ Tel Aviv Addis Ababa ‫מדינות‬ Ethiopia ‫אתיופיה‬ Spain ‫ספרד‬ France Russia ‫צרפת‬ ‫רוסיה‬ T : .‫פלאפל (ז‬ ).‫מה שלומך? (ז‬ ‫עכשיו ת״פ‬ now .‫צךפתית (נ‬ !‫שיעור (ז‬ ‫ איניגךסיטאות‬.‫חלב (ז‬ milk computer letter hotel book Spanish (lang.‫ ר‬.» ‫מלזשב‬ ).‫ברוך השם ב‬ .) lesson / class come read ‫קורא‬ ‫מילים לועזיות‬ Foreign words avocado Miscellaneous write ‫הילך‬ ‫כותב‬ walk / go university ‫שונות‬ ‫אוהב‬ ‫בא‬ love ).‫ ר‬.‫א‬ ).‫מכתב (ז‬ ‫ בתי מלון‬.‫בוקר טוב! ב‬ .

‫ פ‬. k.‫ כ‬.‫האותיות ב‬ )1 :‫הן מופיעות‬ .‫ אבל‬:‫ למשל‬..pa’al )‫ (פעל‬conjugation.Grammatical topics ‫הנושאים הלשוניים‬ Morphology: ‫ זמן הווה‬.ma shlomek?.5 ‫ ) יחידה‬1 ‫ ראה דוגמה בהערה‬. halav .‫ כ‬. k.‫ כ‬..‫מיליות היחס‬ + the definite article .‫ ל‬.‫ אבל‬.‫ספר‬ .‫ = (ז‬.‫באמצע מילה אחרי תנועה‬ )‫א‬ .‫ יידוע (י‬+ ...1fx ‫ ׳‬e[ ?fin ‫?׳‬/ j k : a p t The conjunction Question word - Grammatical notes hk .‫ כ‬.‫ חלב‬:‫ למשל‬. ‫ בבואה לפני שם‬.Yosef .‫ ל‬. sometimes the consonants ‫ פ‬..‫ גזרת ל״א‬.‫מילה אחרי תנועה‬ . n k i l p . present tense ? Example: n l k i l p . miktav .?‫ מה שלומך‬. ma shlomek? ..N / .‫לעולם בסוף מילה‬ )‫ב‬ ‫ פ דגושות גם באמצע‬. 1 unit 5 .‫ כ‬.‫ מכתב‬.‫)״‬ :‫תחביר‬ .‫ (ללא דגש) מסמנות את ההגייה הרפה של העיצורים ב‬v.‫ מכתב‬. for example halav .W o i a 'j I k v H ka ‫׳‬j k . :They appear :a) In the middle of a word following a vowel.‫במילים זרות נשמרת ההגייה הלועזית‬ The letters .‫ ב‬do appear with a dagesh in the middle of a word following a vowel (gemination). ‘ivrit .‫מילית הקישור‬ ?‫ (ר‬D'k .. miktav .‫ ארכיאולוגיה‬... p 'k i lp .‫ ב‬. ‘ivrit ..‫ פילוסופיה‬:‫ למשל‬.‫ ב‬v. sefer .‫ פ‬....‫ עברית‬.‫ כ‬.. sefer . f . See example in note no.‫ פ‬.‫מילת השאלה‬ ‫הערות לשוניות‬ .‫ב‬ :‫צורות‬ Verb: basic stem .‫ ייסף‬.‫ חלב‬.)‫ בניין קל(פעל‬:‫פועל‬ .‫ ספר‬.] «. For historical grammatical reasons. ‫ י ד ה‬1‫■ר‬ VI ‫ג‬ n r C C c c C c j*> c 88 . for example aval’ .?‫ מה שלומך‬.‫ ל‬:‫עצם מיודע‬ In order to simplify the subject of the preposition ..‫במקרים של הכפלת עיצור מסיבות לשוניות היסטוריות האותיות ב‬ .‫ יוסף‬.‫ עברית‬.’aval .‫מטעמי פישוט מוצג כאן רק הניקוד הנפוץ ביותר של מילית היחס‬ )2 .‫ ל‬joined to a definite noun. k l i p : a p t l Syntax: Preposition particles ‫־‬ . only its most common vocalizations are presented in this unit .‫ מיקרוסקופ‬..‫״‬N>2 = . Yosef .‫ג‬ . weak verb type ‫ל״א‬. f (with no dagesh) indicate the tenuis pronunciation of the consonants ‫ פ‬. :b) Always at the end of a word.

‫צ׳כיר‬ ‫י חי ד ה‬ V g ‫־‬ Z - f y v ’t S f c ch ‫גי ל ה‬ c^*c^lc - ‫ז׳‬ ‫צ׳‬ ‫דאז‬ viS Vocabulary ‫יווי ד ה‬ ‫ג׳‬ V ‫ מילי ם‬M chelo lf'3 ‫צ׳לי‬ ’az ik ‫אז‬ chembalo fhn'3 ‫צ׳מבלו‬ a’hat pnk ‫אסת‬ qoncherto I61'3jlp ‫קונצ׳ךטו‬ ’ahat esre m e x pnk ‫אחת עשרה‬ qetshop 3fe6p ‫קטשופ‬ e ’ize mazal !f$N v y k !‫איזה מזל‬ reva XD1 ‫רבע‬ ’arba x p ik sheva xze ‫שבע‬ hadashot p iew ‫ארבע‬ ‫חדשות‬ shalosh e lk ‫שלוש‬ hamesh eun ‫חמש‬ shmone njine hetsi >3n ‫סצי‬ yode‘a XlY ‫ג‬ n sha‘a nxe ‫שמונה‬ ‫ש.גה‬ r sha‘on \ixe ‫שעון‬ sonata 7)6)10 ‫סונטה‬ ‫ש‬ sheqet 6pe ‫שקט‬ sinit PfO ‫יידע‬ c ‫מ‬ c shesh ee ‫שש‬ sendvitch * i'117)0 ‫סינית‬ ‫סנדוויץ׳‬ shtayim p‫׳׳‬pe ‫שתיים‬ ‘eser ‫ ר‬ex ‫עשי‬ c shteim ‘esre m ex p‫׳‬pe ‫שתים עשרה‬ chips 03.r3 ‫מ‬ tesha xep ‫תשע‬ chekit p o ’3 ‫צ׳יפס‬ ‫צ׳כית‬ ‫ש‬ .‫האלף בית‬ t i n ‫ח נ צ ו‬ ‫ ר‬1‫ כ‬0 ‫ג ז ו ^ ׳‬ .

1‬‬ ‫כ‪.‫‪.‬‬ ‫מ י ה וא מי?‬ ‫יוויד ה‬ ‫‪VII‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫הה תחלה‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫רחל‬ ‫ג׳וש‬ ‫יינתן‬ ‫דבי‬ ‫יוסף‬ ‫ויי צ׳ ל‬ ‫?עקב‬ ‫אווה‬ ‫‪ V‬יי‬ ‫חוה‬ ‫אנה‬ .‬‬ ‫‪1‬׳‬ ‫‪T‬‬ ‫צ'‬ ‫ו‪.‬‬ ‫התאימו בין השמות בטור ו לשמות החיבה בטור ‪. 2‬‬ ‫‪Match the names in column 1 with the corresponding nicknames in column 2.

w o k a f k i e‬‬ ‫אמריקה‬ ‫אפריקה‬ ‫אוסטרליה‬ ‫י חי ד ה‬ ‫ג‬ ‫‪ri‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫‪c‬‬ .‬‬ ‫ב־‬ ‫אירופה‬ ‫א סי ה‬ ‫•‪Skie‬‬ ‫׳ ‪.‬‬ ‫ולא חוזר חלילה‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫א יפה זה?‬ ‫• • צ׳ילה • מנצ׳וךיה • צ׳ד • ריו ךה ז׳נרו • ביג׳ינג • מנצ׳סטר • אלג׳יךיה‬ ‫לוס אנג׳לס • צ׳כיה • • ‪• 1ytp^p.‫‪o‬‬ ‫מח ז ור הבנ ות בטבע ‪ /‬יורם טהר לב‬ ‫פסיה סו סי ה זו שקה מוניה‬ ‫ז׳ניה קניה קרינה ונתניה‬ ‫בריינה בריינךל שינךל בוניה‬ ‫דינקה מ ע ק ה רזיינקה ברוניה‬ ‫עפרה ךבוךקה רוחיק גילה‬ ‫ניו־ה יעל צביה צילה‬ ‫רותי ךבוךה ניצה הילה‬ ‫לאילנה וי ס ל ה‬ ‫ליחתה וכךמלה‬ ‫אורית שרית גלית ליאת‬ ‫פזית שמרית ךלית גילת‬ ‫שירי שיו־לי אוןלי גל‬ ‫יפעת עינת שרון סיגל לגילה‪.2‬‬ ‫אמרו באיזו יבשת כל מקום וכתבו בטבלה‪. and write them in the table.‬‬ ‫‪Say the names of the continents that the countries below belong to.

‬‬ ‫ב)‬ ‫שאלו זה את זה וענו‪.‬‬ ‫אתה יודע ספרדית?‬ ‫את יודעת רוסית?‬ ‫היא יודעת צ׳כית?‬ ‫אתם יודעים ערבית?‬ ‫הן יודעות יידיש?‬ ‫י חי ד ה‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫ז‪m. .‬‬ ‫יודעת‬ ‫יודעות‬ ‫‪Ask each other the following questions and answer them.‬‬ ‫היא מצ׳כיה‪.‬‬ ‫י‪S.‬‬ ‫ה וא מסין ‪ .‬‬ ‫‪{7‬א ■ודו! מ‪ 71‬אג! ל א ץ־ד־ע‪) .‬‬ ‫היא יידעת צ׳כית‪. .‬‬ ‫הם מצ׳ילה‪.‬‬ ..‬‬ ‫הם י ת עי ם ספרדית‪.‬‬ ‫י‬ ‫“‬ ‫‪■ I -‬‬ ‫‪T :‬‬ ‫הוא יודע סינית‪.‬‬ ‫א)‬ ‫הוא מסין‪.3‬‬ ‫אמדו זה לז ה‪ :‬מה יש ברדיו?‬ ‫‪Tell each other:‬‬ ‫ךבורז׳ק‬ ‫שוסטקוביץ׳‬ ‫מוצרט‬ ‫צ׳ייקובסקי‬ ‫קונצ׳ךטו לצ׳מבלי‬ ‫סונ ט ה לצ׳לו‬ ‫דון ג׳ובני‬ ‫רומאו וז׳ולייט‬ ‫? ‪? )e ih H 'lf I6 r3 jlp : a p t l‬ק‪/‬ר‪$‬׳ק‪.‬ה וא יודע סינית ‪.‬‬ ‫הן מאלג׳יריה‪. .‬‬ ‫הן יוךעות ערבית‪.‫‪.‬‬ ‫ד‪pi.‬‬ ‫יודע‬ ‫יודעים‬ ‫נ‪f.

n flk * i?K‬מ**‪/‬‬ ‫)^ צ ׳ץצ ׳ י ן וא נח ג ו• ‪j b ' H i‬‬ ‫‪.‬ב זיז ‪_2‬צ׳‪.‬לך ץ'‬ .‫‪ .‬בפ<ח^ ‪.

‬‬ ‫ד)‬ ‫‪0‬‬ ‫ אבא‪ .‬מה השעה?‬‫־ שתים עשרה‪..‬‬‫‪ -‬תודה‪.‬מה השעה?‬‫ שתיים‪.‬‬‫‪ -‬איזה מזל! השיעור בארבע‪.‬‬ ‫י חי ד ה‬ ‫‪94‬‬ ‫א)‬ ‫ סליחה‪ .‬‬ ‫ג)‬ ‫ ילד‪ .‬אה‪ .‬‬ ‫ מה השעה?‬‫ שלוש‪..5‬‬ ‫מה השעה? (‪)I‬‬ ‫‪Match the dialogues to the illustrations.‬את ה יודע מה השעה?‬‫‪ -‬אוי! שמונה‪.‫^ ‪.‬אולי את ה יודע מה השעה?‬‫‪ -‬לא‪.‬‬ ‫ה)‬ ‫ יוסי‪ .‬מה השעה?‬‫‪ -‬רגע‪ .‬השעון לא בסדר‪...‬‬ ‫התאימו את השיחות לאיורים‪.‬‬ ‫ב)‬ ‫ סליחה‪ .‬סליחה‪ .‬‬ .

‬‬ ‫י חי ד ה‬ ‫ג‬ ‫‪d‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫ג‬ ‫‪04:00‬‬ ‫‪Say the hours and write them (in words).12‬שתים עשרה‬ ‫‪ -‬ארבע וחצי‪.‫‪.‬‬ ‫‪ -‬סליחה‪ .‬‬ ‫‪ 0 : 1 5‬ו‪45:‬‬ ‫‪1:15‬‬ ‫‪11:30‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ .9‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫ סליחה‪ .6‬שש‬ ‫‪ J‬שבע‬ ‫‪ .10‬עשי‬ ‫‪ .8‬שמונה‬ ‫תשע‬ ‫‪.1‬נ‪).3‬שלוש‬ ‫‪ A‬אךבע‬ ‫חמש‬ ‫‪**T .‬‬ ‫ב)‬ ‫אמדו וכתבו מה השעה בכל שעון‪.‬‬ ‫ג)‬ ‫אמרו וכתבו את השעה‪.‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫ מה השעה?‬‫‪ -‬אחת ורבע‪.‬מה השעה?‬ ‫אחת‬ ‫ו‪.‬‬ ‫‪.11‬אחת עשוה‬ ‫‪ .‬רבע לחמש‪.2‬‬ ‫שתיים‬ ‫‪T .‬אולי אתה‬‫יודע מה השעה?‬ ‫‪ -‬כן‪ .6‬‬ ‫א)‬ ‫רבע‬ ‫‪O‬‬ ‫®‬ ‫חצי‬ ‫סל יחה ‪ .‬מה השעה?‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪( 12.‬‬ ‫‪Read the hours and write them (in words).5‬‬ ‫‪ .

‬‬ ‫ אה‪ ..‬אחת עשרה ורבע‪.‬שקט!‬ .‬אני יודע‪.‬כן‪ .‬‬‫‪ -‬טוב‪ ..‬‬‫ מה השעה?‬‫ רבע לשמונה‪.‬תודה‪ .‬‬ ‫נו‪.‬‬ ‫מה? שתים עשרה ורבע? אוי‪ .‬סליחה‪ .‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫ טוב‪ .‬אז להת׳‪.‬‬‫‪ -‬אז גם אני הולך‪.‬מה השעה?‬ ‫מהז‬ ‫א ת ה יודע מה השעה?‬ ‫כן‪ .‬לא‬ ‫רגע‪ .‬אז אני הולך‪..‬‬ ‫י חי ד ה‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫מה השעה?‬ ‫שש וחצי‪.‬איזה מזל!‬ ‫‪)2‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫דני‪ .‬‬ ‫יופי‪ .‫^ ‪.‬‬ ‫אז ששש‪ .‬כן‪..‬‬ ‫יש עכשיו םךשות בטלוויזיה‪.‬‬ ‫אה‪ .7‬‬ ‫א)‬ ‫אתה יודע מה השעה?‬ ‫‪)1‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫־‬ ‫אולי את ה יודע מה השעה?‬ ‫שתים עשרה ורבע‪.‬עשר וחצי‪.

n f lk‬״!‬ ‫דינה‪ .‬שנו את השעות כרצונכם‪.‬‬ ‫‪.‬מה השעה?‬ ‫רבע ל ­‬ ‫י חי ד ה‬ ‫דויד‪ .‬‬ ‫בישראל רבע לארבע‪.‬‬ ‫רק? אז זה בסדר‪. You may change the hours as you see fit.‬מה השעה?‬ ‫וחצי‪.‬א) ‪Dramatize the dialogues in exercise 7‬‬ ‫א ל * ‪ a .‬י*‬ ‫מה השעה עכשיו?‬ ‫איפה?‬ ‫בישראל‪.‬‬ ‫תודה רבה‪.‬‬ ‫ומה השעה באנגליה?‬ ‫רבע לשתיים‪.‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫־‬ ‫‪-‬‬ ‫ב)‬ ‫המתיזו את השימות בתרגיל ‪ 7‬א)‪ .‫‪.‬‬ ‫ג‬ ‫דו‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ .

‫צ׳לו (ז‬ cello ).Sum m ary of Topics ‫האוצר הלשוני‬ Vocabulary ‫שמות עצם‬ ‫פעלים‬ Nouns Verbs news ).‫סונט ה (נ‬ sonata )0 .) ).‫איזה מזל! ב‬ ?‫מה השעה‬ :‫ג‬ n r ‫ש‬ c c c ‫ש‬ c ‫מ‬ 95 I .‫א‬ ‫מילים לועזיות‬ Foreign words ).).‫שגגה(נ‬ ‫ שעתים‬.‫צ׳כית (נ‬ Czech (lang.‫קונצ׳ךטו (ז‬ concerto )0 .).‫חצי (ז‬ quarter ‫ ךבעים‬.‫צ׳יפס (ז‬ chips / fries Numbers (female) )0 .‫שקט (ז‬ .‫רבע (ז‬ hour clock / watch quiet ‫אוצר המילים‬ ‫יודע‬ know ).‫סינית (נ‬ Chinese (lang.) ‫אחת‬ ‫שתיים‬ ‫שלוש‬ ‫אךבע‬ ‫חמש‬ ‫שש‬ ‫שבע‬ ‫שמונה‬ ‫תשע‬ ‫עשיר‬ ‫אחת עשרה‬ ‫שתים עשרה‬ ).‫ ר‬.).‫ ר‬.‫קטשופ (ז‬ ketchup ‫שונות‬ ‫י חי ד ה‬ Miscellaneous then What luck! What is the time? E li■ ‫אז ת״פ‬ .‫צ׳מבלו (ז‬ harpsichord ).‫ ר‬.‫קנךוויץ׳ (ז‬ sandwich ‫מספרים בנקבה‬ one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve ).‫שעון (ז‬ )0 .‫ ר‬.‫חדשות (נ‬ half ‫ חצאים‬.‫ ר‬.

names of people.George ‫ ג׳ כמו בשם ג׳ורג׳ ־‬:‫ מקומות וכו׳‬.‫( ז׳‬as in Jacques) and ‫( צ׳‬as in Churchill) do not exist in ancient Hebrew. following the vowel e the ‫ ע‬is given a connective vowel sound . e.o.* ‫? א א ה‬ Miscellaneous: Grammatical notes 1) (I ( :‫שונות‬ ‫הערות לשוניות‬ . ‫ ח‬.‫יידע‬ ‫ ובין העיצורים הגרוניים‬.‫לועזיות‬ .‫ה‬.‫ בגלל העיצור הגרוני‬a ‫בפעלי ל״ע בצורת הווה יחידה יש שתי תנועות‬ In the present tense feminine singular form of the ‫ ל״ע‬guttural verb type.‫ג‬ ‫ סימנים אלה משמשים למילים‬.‫העיצורים ג׳‬ ‫ ז׳ כמו בשם‬. .‫ צ׳ כמו בשם צ׳רצ׳יל‬.‫ צ׳ אינם קיימים בעברית עתיקה‬.Grammatical topics ‫הנושאים הלשוניים‬ Morphology: :‫צורות‬ ‫ זמן הווה‬. guttural ‫ל״ע‬ and weak verb type ‫פ״י‬.‫ז׳ק‬ The consonants ‫( ג׳‬as in George). This vowel is called a “furtive patah” (patah gnuva).‫ לשמוע‬. no-ah. places.‫ ע‬following them. present tense Example: n lX ll' .‫ ה‬.‫ ע‬. ‫ מקשרת‬a ‫ מקבלת תוספת תנועת‬e 2) ‫ האות ע אחרי תנועת‬.‫ שמס‬. o.p'X?l• . between the vowels u.*?/' . shati-ah . In the present tense masculine form of the ‫( ל״ע‬guttural) verb type. J(*?/‫ ״‬.‫ ־ יודע‬yode‘a. .‫ גזרת ל״ע וגם גזרת פ״י‬. e. u ‫הפתח הגנובה קיימת בכל מילה בעברית בין תנועות‬ ‫ כאשר הם מופיעים בסוף מילה‬. yode‘a .)‫ בניין קל (פעל‬:‫פועל‬ Verb: basic stem . lishmo‘a . and the guttural consonants. Churchill . These letters are given an apostrophe and used for foreign words.‫ שמות אנשים‬. i.‫ ז׳‬.‫שטיח‬.Jacques . i.yoda‘at ‫ יודעת‬.yoda‘at. For example: same-ah .‫ ח‬. etc.‫בפעלי ל׳׳ע בצורת הווה זכר‬ ‫ תנועת זו נקראת פתח גנובה‬.‫ב‬ . Furtive patah appears at the end of all Hebrew words.‫נוח‬ :nfptf? ‫■ווידה‬ ‫הה תרולה‬ ‫ע ב רי ת מן‬ VII 99 .pa’al )‫ (פעל‬cojunction. there are two vowel sounds caused by the guttural consonant: ‫ יוךעת‬.

‬זאת המשנה‪ .‬יענקלה‪ .‬אני תלמיד כל החיים‪.‬‬ ‫אלה הספרים של הרמב״ס וזה המחשב‪. Use the following words:‬‬ ‫זה ‪ /‬זאת ‪ /‬אלה‬ ‫? א‪/7‬מ‪/>£ :‬ת הספר״ה ‪Jfa le‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫ו)‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪100‬‬ .‬‬ ‫^‬ ‫ב)‬ ‫מה הילל עושה?‬ ‫אמרו משפט מתאים לכל תמונה‪ .‬‬ ‫הילל‬ ‫מי אני? אני הילל‪ .‬לומד ולומד‪ .‬שירהלה ולאהלה‪.‬ואלה הילדים והילדות‪:‬‬ ‫אברימלה‪ .‬זה התנ״ך‪ .‬זאת האישה‪ .‬‬ ‫מה אני עושה? אני לומד‪ .‬רחל‪ .‫פ ס ק ז מן‬ ‫‪Q‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫זאת המשפחה‪ .‬איציק‪ .‬השתמשו במילים אלה‪:‬‬ ‫‪Say the appropriate sentence for each illustration.‬זה התלמוד‪.

‬‬ ‫בתל אביב יש אנשים מכל העולם‪ .3‬‬ ‫א)‬ ‫התאימו את שמות העצם לאיורים‪. יש מסעדות ויש קפטריות‪.‬באוניברסיטה יש ספרים מכל העולם וגם בסופרמרקט‬ ‫יש הכול מכל העולם‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫מה אני עושה? אני לא יודע מה אני עושה‪ .‬‬ ‫כ)‬ ‫אמרו וכתבו ‪ -‬זה או זאת‪ .‬אבל אין שקט‪ .‬‬ ‫בתל אביב יש הכול.‬אני לא אוהב שקט‪.‬אבל עכשיו אני גר‬ ‫בתל אביב‪.‬‬ ‫?‬ ‫מה יש בתל אביב?‬ ‫‪101‬‬ .‬יש קונצרטים ויש‬ ‫תאטרון‪ .‬אלה ‪ then say every sentence in the plural form and use -‬זה ‪ or‬זאת ‪Say and write -‬‬ ‫‪Match the noun with the illustrations.‬אני עושה חיים‪.‬‬ ‫יש מוזאונים ויש די סקו טקי ם‪ .‫‪.‬אני מקיבוץ ךגניה‪ .‬‬ ‫דן‬ ‫מי אני? אני דן‪ .‬אחר כך אמרו כל משפט ברגים והשתמשו ג ‪ -‬אלה‪.

‬ים‪ .‬‬ ‫_ הרים‪.‬‬ ..‬‬ ‫גם ים וגם הר‪..‬אין פה מלון‪.‬ו‬ ‫_‬ ‫ים‪.‬‬ ‫הרים‪.‬ו­‬ ‫י ם‪.‬‬ ‫‪Use the nouns in the illustration and add different ones at will.‬ו‬ ‫ים‪.‬ים‪ .‬‬ ‫זאת התחלת השיחה‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪fl‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪This is the beginning of the conversation:‬‬ ‫רובינזון‪ .‬‬ ‫‪ .‬הרים‪..‬ו‬ ‫‪(1‬‬ ‫בגליל‬ ‫‪(2‬‬ ‫באילת‬ ‫‪(3‬‬ ‫בתל‪-‬אביב‬ ‫‪(4‬‬ ‫בצפת‬ ‫‪(5‬‬ ‫בנתניה‬ ‫‪(6‬‬ ‫בבאר שבע‬ ‫‪(7‬‬ ‫באשקלון‬ ‫‪(8‬‬ ‫באשדוד‬ ‫‪(9‬‬ ‫בחיפה‬ ‫ב)‬ ‫כתבו את שיחת הטלפון בין רובינזון קדוזו ובין אימא שלו‪..‬רק שקט‪.‬אימא‪ .‬ו‬ ‫הרים‪ .‬ו‬ ‫הרים‪ ..‬‬ ‫ים‪...‬‬ ‫השתמשו בשמות העצם שבאיור והוסיפו שמות עצם כרצונכם‪.‬ו‬ ‫י ם‪..‬‬ ‫יש שם ‪.4‬‬ ‫א)‬ ‫יש ‪ /‬אין‬ ‫כתבו לפי המפה ‪-‬‬ ‫‪Write according to the map‬‬ ‫? ^ ‪ /‬מ ..‬‬ ‫הרים‪.‬‬ ‫‪Write the telephone conversation between Robinson Crusoe and his mother..‬‬ ‫הרים‪ . בירושלים >‪ 1‬׳ן ים‪ 6 • .‬ו‬ ‫__ ה רי ם‪..‫‪.‬אימא‪ .‬מה אתה עושה שם? יש שם מלון?‬ ‫לא‪ .‬ל‬ ‫‪This is the end of the conversation:‬‬ ‫וזה סוף השיחה‪:‬‬ ‫אז מה יש שם?‬ ‫יש פה שקט‪ .‬‬ ‫הרים‪ .‬‬ ‫גם ים‪..‬‬ ‫‪ .

‬אוהבת‪ .‬יוךעות‬ ‫| עושה‬ ‫עושה‬ ‫‪T‬‬ ‫עושים‬ ‫עושות‬ ‫וגם ‪ -‬רוצה‪ .‬בטיבט‪.‬ז שר‬ ‫‪t‬‬ ‫‪ 1‬מדבר‬ ‫‪t‬‬ ‫מדברת‬ ‫• ״•‬ ‫מדברים‬ ‫•‬ ‫מדברות‬ ‫*‬ ‫‪103‬‬ .‬י‪.‬‬ ‫על מה אני מדברת עם החברים? על החיים‪.‬‬ ‫ז‪ .‬‬ ‫נ‪ . בהודו‪ .‬משהו משהו!‬ ‫אני חברה גם של יעקב ורחל‪ .‬את יודעת מי את? ואתה יודע מי אתה?‬ ‫אני לא יודעת מי אני‪ .‬שותה‬ ‫‪ 1‬גי‬ ‫גרה‬ ‫‪TT‬‬ ‫‪T‬־גרים‬ ‫‪T‬גרות‬ ‫וגם ‪ -‬בא‪.‬ואת לא אני‪ .‬קור אים‪ .‬‬ ‫אני חברה של דני‪ .‬‬ ‫אבל אני חברה של כולם‪.‬קוראת‪ .‬מי אני? אני לא‬ ‫יודעת‪ .‬והו א יודע הכול‪.‫מי אני? אני לא את‪ .‬אנחנו עושות פי קני קי ם‪ .‬‬ ‫‪■V‬‬ ‫^‬ ‫‪.‬כותב‬ ‫כאשר אחד מעיצורי השורש הוא עיצור גרוני‪ .‬קוך אות ‪/‬‬ ‫יודע‪ .‬י‪.‬יוךעים‪ .‬הוא לומד ב אוניברסי טה‪ ..‬‬ ‫אני ‪ /‬אתה ‪ /‬הוא‬ ‫אני ‪ /‬את ‪ /‬היא‬ ‫אנחנו ‪ /‬אתם ‪ /‬הם‬ ‫אנחנו ‪ /‬אתן ‪ /‬הן‬ ‫לומד‬ ‫לומךת‬ ‫לומךים‬ ‫לומדות‬ ‫וגם‪ :‬הולך‪ .‬ר‪.‬הם בכל העולם.‬ו אני לא יודעת מה אני‪.‬יודעת‪ .‬אוהבות ‪ /‬קורא‪ .‬שם הם לומדים מי הם ומה הם‪..‬היא עושה מדיטציה ויוגה‪. some changes in pronunciation occur:‬‬ ‫אוהב‪ .‬‬ ‫אני חברה של יעל‪ .‬היא גרה ליד הים‪ .‬באנטארטיקה‪ .‬יש שינויים בהגייה‪:‬‬ ‫*‬ ‫‪When one of the consonants in a root is a guttural consonant.‬‬ ‫אני חברה של מיכל ותמר‪ .‬אוהבים‪ .‬איפה הם? הם לא פה עכשיו‪ .‬‬ ‫ב הונולולו‪ .6‬‬ ‫“ ‪T :‬‬ ‫‪T‬‬ ‫מה אתם יודעים על דינה?‬ ‫אמרו את הנטייה בהווה של הפעלים האלה‪:‬‬ ‫‪Say the conjugation of the following verbs and write down the conjugation of the‬‬ ‫‪additional verbs:‬‬ ‫ז‪ .‬בזנזיבר‪ .‬ר‪.‬‬ ‫נ‪ .

‬‬ ‫יוסי ודויד‪ _______ .‬גרמנית‪ .‬את‪ .‬ברוסית‬ ‫ואולי קצת בעברית‪.‬הוא‪ .‬ג רו ת פה‪.‬והם _ _______ ש ם פיקניק‪.‬הם __________ ע ם החברים באנגלית‪ .‬‬ ‫רחל ויעל‪ _______ .‬אני מדברת בטלפון‪.‬היא‪ .‬‬ ‫‪Complete the following sentences with the appropriate personal pronouns.‬הם ___________ מ כ ת בי ם למשפחה ברוסית וגם‬ ‫__________ ס פ רי ם ברוסית‪ .‬הן‪.‬אתם‪ .‬או ‪.‬אבל _______ מ ד ב רי ם אנגלית‪ . או יוגה‪ .‬‬ ‫א)‬ ‫‪Write the appropriate verbs.‬‬ ‫כתבו את הפעלים המתאימים‪.‬צרפתית‪ .‬או מדיטציה‪ .‬‬ ‫דויד וחנה‬ ‫כותבים ‪ /‬קוראים ‪/‬‬ ‫‪ /‬מדברים ‪ /‬באים ‪ /‬לומדים ‪/‬‬ ‫דויד וחנה מרוסיה‪ .‬‬ ‫? ‪:a p t f‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‪ -‬חנה‪ T)k .‬רוסית ויפנית‪.‬‬ ‫מה רינה ורחל עושות שם?‬ ‫מה _______ עושות? אני לא יודע.‬אתן‪ ..‬הם _ _ _ _____ ל או ל פן‬ ‫ו ____________ ש ם עברית‪ .‬לומדת עכשיו?‬ ‫ לא‪ .‬י י ן ומדברים‪ .‬מדברים‪.‬‬ .‬הם‪ .‬מדברים‪ .‬עכשיו הם ^ ׳ ‪ p‬בישראל‪ ..‬‬‫דני‪ .‬‬ ‫ב)‬ ‫שותים ‪ /‬אוהבת ‪ /‬הולכת ‪ /‬עושים ‪ /‬שרים ‪/‬‬ ‫רינה _________ י ם‪.‬לו מ ד מהחיים‪.‬‬ ‫שרה מורה או תלמידה?‬ ‫גם מורה וגם תלמידה‪.‬‬ ‫הילדים שותים יין?‬ ‫לא _______ שו תי ם רק מיץ‪.‫השלימו את שמות הגוף‪ :‬אני‪ .‬אתה‪ .‬מ ד ב רי ם עברית?‬ ‫לא‪ .‬‬ ‫דויד לומד באוניברסיטה?‬ ‫לא‪ _______ .‬ג רו ת בירושלים?‬ ‫כן‪ _______ .‬‬ ‫בשבת היא _________ ל י ם‬ ‫עם חברים‪ .‬מה _______ עו ש הל‬ ‫עושה חיים‪.‬‬ ‫בפיקניק הם _________ ״ ה נ ה מה טוב‬ ‫ומה נעים״‪ _________ .‬אנחנו‪ .

‬בבקשה‪.‬‬ ‫שקט ‪ /‬דני ‪ /‬לא אוהבת ‪ /‬ודינה ‪ /‬אוהב ‪ /‬שקט ‪/‬‬ ‫מכתבים ‪ /‬ובאוסטרליה ‪ /‬כותב ‪ /‬באמריקה ‪ /‬לחברים ‪ /‬יוסי ‪/‬‬ ‫אתם ‪ /‬ואיפה ‪ /‬גרות ‪ /‬אתן ‪ /‬איפה ‪ /‬גרים ‪ /‬ל‬ ‫לומד ‪ /‬הוא ‪ /‬באולפן ‪ /‬האוניברסיטה ‪ /‬של ‪ /‬העברית ‪/‬‬ ‫יודעות ‪ /‬ותמר ‪ /‬עברית ‪ /‬צרפתית ‪ /‬וגם ‪ /‬רחל ‪ /‬גם ‪/‬‬ ‫וקורא ‪ /‬רמי ‪ /‬בערבית ‪ /‬מדבר ‪ /‬ובספרדית ‪ /‬ספרים ‪/‬‬ ‫עושה ‪ /‬מה ‪ /‬בשבת ‪ /‬א ת ה ‪? /‬‬ ‫מהכנסת ‪ /‬הם ‪ /‬למוזאון ישראל ‪ /‬באים ‪ /‬והולכים ‪/‬‬ ‫כנסת‬ ‫מהאוז‬ ‫‪105‬‬ .‬חנה‪ .‬‬ ‫תמר‪:‬‬ ‫חנה‪:‬‬ ‫תמר‪:‬‬ ‫חנה‪:‬‬ ‫תמר‪:‬‬ ‫חנה‪:‬‬ ‫תמר‪:‬‬ ‫חנה‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫אז מה כן?‬ ‫אני לא‬ ‫סדרו את המילים למשפטים‪.‬גם את?‬ ‫קולה‪.‬תודה‪.‬‬ ‫אולי מיץ?‬ ‫לא‪.‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫‪)8‬‬ ‫‪Rearrange the words to form sentences.‬‬ ‫אני לא‬ ‫אז אולי קפה או תהל‬ ‫לא‪ .‫‪O‬‬ ‫ג)‬ ‫אן ‪nnipNn‬‬ ‫מה אתם שותים?‬ ‫יודעת ‪ /‬רוצים ‪ /‬אוהבת ‪/‬‬ ‫תמר‪ :‬יוסי‪ .9‬‬ ‫חנה‪ .‬מה א ת ם‬ ‫יוסי‪ :‬קולה‪ .

..‬‬ ‫איפה אני גר? פה‪.‬‬ ‫מאין אני? מהבית‪.‬‬ ‫מה רבקה עושה? מה היא לא עושה?‬ ‫וו‪.‬ס טודנ ט ______ צ ר פ ת‬ ‫מדבר ______ ח ב ר ______ ה ס פ רי ם של עגנון ושותה מיץ‪ .‬‬ ‫מה אני עושה? אני לא יודע‪.‬חנה‪ .‬יצחק‪ .‬‬ ‫על המשפחה ועל הבית‪.‬‬ ‫אני לא מדברת על פוליטיקה‪ .‬‬ ‫לאן אני הולך? לשם‪.‬‬ ‫רק יוסי לא שותה‪ .‬‬ ‫מתי אני הולך? עכשיו‪.‬מ‪ / .‬‬ ‫רבקה‬ ‫מי אני? אני רבקה‪ .‬סטודנטיו ת ______ רו סי ה‬ ‫קוראות מכתבים _____ מוס קוו ה ושותות מים‪ ..‬ס טודנ טי ם ______ א ר צו ת הברית‬ ‫כותבים ______ מ ח ש ב מכתבים ______ מ ש פ ח ה ושותים יין‪.‬‬ ‫כתבו בטקסט את מילות היחס המתאימות‪:‬‬ ‫‪Write the appropriate prepositions and preposition particles in the text.‬ג‪ / .‬ואני לא מדברת‬ ‫על פילוסופיה‪ .‬אני אוהבת טלוויזיה‬ ‫ואני מדברת בטלפון עם חברות‪.‬אני ילד‪ .‬‬ ‫הילדים זה החיים‪.‬אי מ א של אורי‪.‬עם‬ ‫בקפטריה באוניברסיטה‬ ‫סטודנטית ______ י פן קוראת ספר ______ סי ני ת ושותה קפה‪ .‬הוא הולך _____ שיעור‪....‬‬ ‫א)‬ ‫גל‬ ‫מי אני? אני גל‪ .‬אני מדברת רק על הילדים‪.‬‬ ‫מה אני אוהב? גלידה עם שוקולד‪..‬אני הילד של אבא ושל אימא‪..‬אברהם‪.‬‬ ‫?‬ ‫‪106‬‬ ‫מה א ת ם יודעים על גל?‬ .‬אני אי מ א של משה‪ .‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪2‬ו‪.‬‬ ‫של ‪ /‬על ‪ /‬ל‪ /.‬דני ואהה‪ .‬‬ ‫רותי‪ .‬‬ ‫מה אני עושה? אני בבית‪ .‫‪ 0‬ו‪.

‬‬ ‫?! ‪?/) I'kH : a p t‬‬ ‫ב)‬ ‫‪.‬דנה‪ .‬רבקה תל‪ .‬‬ ‫שתים עשרה וחצי‪.‬כתבו עכשיו קטע דומה על עצמכם‪.‬‬ ‫תשע ורבע‪.‬‬ ‫א) אמדו מה השעה בערים הגדולות בעולם‪.‬‬ ‫‪.‬גילה ‪Write a similar paragraph about‬‬ ‫כתבו קטע דומה על גילה‪.‬‬ ‫‪. 15‬‬ ‫מה השעה?‬ ‫השעה שמונה‪.‬‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ניו יורק‬ ‫‪5:00‬‬ ‫תל אביב‬ ‫‪2:00‬‬ ‫דבלין‬ ‫פריז‬ ‫רומא‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪11:00‬‬ ‫מוסקבה‬ ‫‪13:00‬‬ ‫טוקיו‬ ‫‪19:00‬‬ ‫סידני‬ ‫‪20:00‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪107‬‬ .‬סורא וכותב‪.‬דנה‪ .‫‪.‬גל ‪ and‬הלל‪ ..‬‬ ‫השעה רבע לאחת עשרה‪.‬הוא אוהב שוקולד‪ .‬הוא הולך לכיתה‪ .13‬‬ ‫‪.‬רבקה‪You have read about .‬גל ‪Circle the picture of‬‬ ‫ב)‬ ‫סמנו מי הוא גל?‬ ‫ג)‬ ‫שאלו את גל עוד שלוש שאלות‪.‬דן‪ .‬‬ ‫פםק‬ ‫ז מן‬ ‫‪Say the hours in the major cities of the world.‬‬ ‫‪ Write a similar paragraph about yourselves.‬גל ‪Ask‬‬ ‫‪Write questions referring to the underlined words using the following question words:‬‬ ‫איפה ‪ /‬לאן ‪ /‬מאין ‪ /‬מה ‪ /‬מי‬ ‫גל מישראל‪ .‬דן‪ .‬הוא מאילת‪ . 14‬‬ ‫קראתם על הילל‪ .‬‬ ‫השעה ‪.‬‬ ‫א)‬ ‫כתבו שאלות למילים המודגשות בקו והשתמשו במילות השאלה האלה‪:‬‬ ‫‪ three more questions..‬שם הוא‬ ‫לומד‪ .‬הוא גר ליד הים‪ .

‬‬ ‫‪.‬אני ______‬ ‫עברית בכיתה אלף‪.‬‬ ‫‪ -‬מה השעה? ‪12:00‬‬ ‫י‪I I‬‬ ‫ ילד‪ .‬מה השעה‪ .‬גם האוניברסיטה ______‪ .‬‬ ‫מכתבים‬ ‫ה סטודנטי ם בכיתה ______ ס פ ר בעברית‪.‬‬ ‫א)‬ ‫‪Complete the missing words.‬‬ ‫? אתה‬ ‫למשפחה‪. what is the hour in your city‬‬ ‫ג)‬ ‫אמרו וכתבו את השעה במילים‪.‬מה השעה?‬ ‫‪Say and write the hour in words.‬‬ ‫המורה מצוינת‪ .‬ספרדית ויידיש‪ .TiT‬‬ ‫־ רותי‪ .‬‬ ‫בעברית ______ שי רי ם בעברית‪ .‬‬ ‫עכשיו אני באולפן של האוניברסיטה‪ .‬‬ ‫‪ -‬סליחה‪ .‬איפה אתה? מה א ת ה‬ ‫עכשיו‪ .‬‬ ‫יוסי‬ ‫ב)‬ ‫‪108‬‬ ‫כתבו מכתב תשובה של דני ליוסי‪.‫ב)‬ ‫באשו בתל אגיב השעה ‪ 2:00‬ו‪ .‬מה השעה?‬‫® ‪dH HD‬‬ ‫‪t----------.‬היא מישראל ______ ה י א מדברת גם‬ ‫אנגלית‪ .‬יוסי ‪ wrote‬דני ‪Write the reply letter‬‬ .‬בחיפה‪ .‬רק אני לא יודע עברית‪.‬יש פה‬ ‫מסעדה וקפטריה ויש ______ מ כ ל העולם‪ .‬מה השעה בעיר שלד?‬ ‫?‪When it is 12:00 in Tel-Aviv.‬‬ ‫כתבו את המילים החסרות‪.‬‬ ‫שלום דני‪.‬ב בו ס ט ע או בניו‪-‬יורק?‬ ‫לומד או לא? איפה א ת ה‬ ‫דרישת‬ ‫להתראות‪.‬בבקשה?‬ ‫אוי! עכשיו ‪!23:15‬‬ ‫מה השעה?‬ ‫‪ 6‬ו‪.

‬חמודי?‬ ‫מה??‬ ‫ואימא‪ .‬מה הולך?‬‫‪ -‬פה‪ .‫‪7‬ו‪.‬ברוך השם!‬ ‫ מה נשמע?‬‫‪)3‬‬ ‫יהיה טוב‪.‬מילים‬ ‫‪Say:‬‬ ‫אמרו‪:‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪ 3‬מילים שמתחילות ב‪-‬ע‪.‬‬‫‪ -‬על הכיפק‪ .‬אני עושיה חיים‪ .‬‬ ‫(‪1/<:'//‬‬ ‫ איך הילדים?‬‫‪ -‬תודה‪ ...‬‬ ‫דוגמה‪p ile :‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪ 3‬מילים שיש בהן ‪ 5‬אותיות‪.‬‬ ‫‪109‬‬ .‬‬ ‫דוגמה‪ * :‬ק ד׳ ת‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪ 3‬שמות עצם עם ‪ 3‬אותיות‪.‬‬ ‫ היי‪ .‬מה נש‪?.‬כולם בסדר‪.‬שם‪.‬מה חדשי‬‫ ככה ככה‪ .‬ואבא?‬ ‫בסדר‪.‬‬ ‫מה שלומך‪ .‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫ אןזלן‪ .‬‬ ‫דוגמה‪ :‬ח ק ד‬ ‫התאימו את השיחות לאיורים‪.‬מה שלומך?‬ ‫ברוך השם!‬ ‫והאישה והילדים?‬ ‫ברוך השם‪ .‬‬ ‫מילים‪ .‬יאללה ביי!‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫שלום‪ .‬‬ ‫דוגמה‪:‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪ 3‬מילים שנגמרות ב‪-‬ם‪.‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪:‬ע ‪Three words beginning with the letter‬‬ ‫‪ :‬ם ‪Three words ending with‬‬ ‫‪Three five-letter words:‬‬ ‫‪Three three-letter word nouns:‬‬ ‫‪Match the dialogues to the illustrations.

‫די ס קו ט ק מ‬ ).‫מדיטציה (נ‬ philosophy ).‫פילוסופיה (נ‬ discotheque telephone yoga ‫מ קו מו ת אחרי ם‬ Other places ).‫יוגה (נ‬ ).‫תוךה‬ ‫ערים‬ Pentateuch.‫ ר‬.‫קיבוץ (ז‬ ).Writings Cities ‫אשדוד‬ ‫אשקלון‬ ‫באר שבע‬ ‫צפת‬ Ashdod Ashkelon Beer Sheba Saffed meditation ).‫טלפון מ‬ ).‫חבר (ז‬ Mishnah ).‫משנה (נ‬ kibbutz ).‫תלמוד (ז‬ Talmud ).Sum m ary of Topics ‫האוצר הלשוני‬ Vocabulary ‫אוצר המילים‬ ‫שמות מ קו מו ת‬ Names of places I ‫מדינו ת‬ friend / boy / girl friend Countries ‫הודו‬ ‫הונולולו‬ ‫זנזיבר‬ ‫טיבט‬ India Honolulu Zanzibar Tibet ‫) ש״ע‬.‫שבת (נ‬ Sabbath / Saturday ).).‫פיקניק (ז‬ ).‫ נביאים‬.‫תנ״ך (ז‬ the Bible ‫ כתובים‬.‫קפטךיה (נ‬ picnic Antarctica Galilee ‫אנט אך ק טי ק ה‬ ‫הגליל‬ cafeteria ‫שונות‬ Miscellaneous everybody ).‫ חברה (נ‬. Prophets.‫כולם (ז‬ 110 .

‬‬ ‫‪ and‬וינה ‪ and‬דינה ‪ . .‬אני רמי‪.‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪Role-play: Create a similar dialogue.‬במצרים‪ .‬‬ ‫רמי‪:‬‬ ‫דינה‪:‬‬ ‫רמי‪:‬‬ ‫דינה‪:‬‬ ‫רמי‪:‬‬ ‫דינה‬ ‫רמי‪:‬‬ ‫דינה‪:‬‬ ‫שלום‪ .into a dialogue between two young women 1:‬א) ‪Change dialogue‬‬ ‫‪dramatize it.‬אני דינה‪ .‬‬ ‫וואוי‬ ‫רמי‪:‬‬ ‫דינה‪:‬‬ ‫רמי‪:‬‬ ‫דינה‪:‬‬ ‫רמי‪:‬‬ ‫דינה‪:‬‬ ‫רמי‪:‬‬ ‫ומאין את? את לא מישראל‪ .‬‬ ‫מה אתה לומד?‬ ‫מחשבים ופילוסופיה‪.‬אני‪.‬‬ ‫נעים מאוד‪ .‬‬ ‫בישראל?‬ ‫כן‪ .‬אני מטורונטו‪ .‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫ג)‬ ‫מאין רמי?‬ ‫מאין דינה?‬ ‫איפה הם עכשיו?‬ ‫מה רמי לומד?‬ ‫מה דינה עושה?‬ ‫שיעור‬ ‫אמוו את השיחה ‪ .‬וגם בירדן‪ . Change details as you wish:‬‬ ‫ג‬ ‫‪ri‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪111‬‬ .‬‬ ‫יואר!‬ ‫ענו על השאלות‪Answer the following questions.‬אני מצרפת‪.‫שיעור ‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ומה את עושה בישראל?‬ ‫אני כותבת ספר על הפוליטיקה פה‪.‬אבל עכשיו אני גר בישראל‬ ‫ומה את ה עושה?‬ ‫אני לומד באוניברסיטה ועובד בספרייה‪.‬שנו פוטים בוצונפם‪.‬אתה מפה?‬ ‫לא‪ .‬נכון?‬ ‫לא‪ .‬בסוריה ובלבנון‪. 1‬א) בין שתי בחווות‪ :‬דינה ווינה‪.‬‬ ‫ד)‬ ‫המחיזו שיתה דומה‪ .1‬‬ ‫א)‬ ‫ב)‬ ‫שלום‪ .

‬‬ ‫‪f‬‬ ‫)^■‪.‬‬ ‫!‬ ‫אחת‬ ‫‪2‬‬ ‫שתיים‬ ‫‪3‬‬ ‫שלוש‬ ‫‪T‬‬ ‫ארבע‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫חמש‬ ‫‪"T‬‬ ‫שש‬ ‫‪7‬‬ ‫שבע‬ ‫‪8‬‬ ‫שמונה‬ ‫‪9‬‬ ‫תשע‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 10‬עשי‬ ‫א ת ת ‪ D '' .‬‬ ‫שיעור‬ ‫ג‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫"‪■T‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪2 /2‬‬ ‫א) ‪)1‬‬ ‫סליחה‬ ‫‪o‬‬ ‫הלו? ויליאם?‬ ‫לא‪ .3539175‬‬ ‫סליחה‪.‬‬ ‫‪fc/I P'X-i‬‬ ‫'‪'ik:.‬‬ .of‬‬ ‫^ז־נאדץ־‪^'. .. jBLn/iijpau)!$‬עו‪>1‬ר‪) .‬זה ‪.‬‬ ‫זה לא הבית של וויליאם שיקספיר? זה לא ‪?3549174‬‬ ‫לא‪ .w .U )> 3 n / i>3~)A</ u)1l7u ( . -‬־ ‪1 jB ).‬‬ ‫אין דבר‪.‬אין פה וויליאם‪.‫‪r‬‬ ‫מספרים מונים בנקבה ‪Cardinal Numbers-Feminine 10-1‬‬ ‫‪W‬־‪..‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ו ­ ‪ 0‬ו ( נ‪) .

‬בו־חוב דיזנגוף‪.00-1-55-12-648793 :‬‬ ‫שיעור‬ ‫ו‬ ‫‪I‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫איפה מירה?‬ ‫שרה‪ :‬שלום‪ .‬‬ ‫בבקשה‪.‬‬ ‫שירה‪ :‬אתה יודע איפה היא?‬ ‫דני‪ :‬אולי היא בבית של פנינה‪.‬‬ ‫שירה‪ :‬מירה בבית?‬ ‫דני‪ :‬רק רגע‪ .‬מירה?‬ ‫דני‪ :‬לא‪ .‫‪)2‬‬ ‫מודיעין ‪ 44‬ו‬ ‫מודיעין אחת ארבע ארבע שלום‪. 03-637958 :‬‬ ‫שירה‪ :‬תודה‪.‬‬ ‫הה תחלה‬ ‫‪113‬‬ .‬‬ ‫רק רגע! הינה המספר‪.‬‬ ‫שלום‪ .‬זה דני‪.03-9304185 :‬‬ ‫תודה‪.‬בבקשה‪.‬‬ ‫שירה‪ :‬מה המספר?‬ ‫ץ‬ ‫דני‪.‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫מודיעין ‪188‬‬ ‫מודיעין א ח ת שמונה שמונה שלום‪.‬‬ ‫שלום‪ .637958 :‬‬ ‫שירה‪?03 :‬‬ ‫דני‪p .‬את מספר הטלפון של ג׳וךג׳ וג׳ו ת׳ ט צ׳ריקובר בריו ךה ז׳נרו‪ ..‬מירה! אני מצטער‪ .‬‬ ‫שירה‪ :‬יש שם טלפון?‬ ‫דני‪ :‬כן‪.‬היא לא פה עכשיו‪..‬‬ ‫חנות ספרא?‬ ‫‪•P‬‬ ‫הינה המספר‪.‬מספר הטלפון של ספן־א בבקשה‬ ‫איפהל‬ ‫בתל אביב‪ .

‬שש‪ .‬שלוש‪ ..‬שש‪ .‬חמש‪ .‬שמונה‪ .‬תשע‪ .‬‬ ‫א)‬ ‫אני עובד בבוקר‪.‬שבע‪ .‬ארבע‪ .‬אחת ________‬ ‫‪)3‬‬ ‫אפס‪ .‬אחת‪ ..‬שלוש‪ .‬אחת‪ .‬שתיים‪ .‬אחת‪ .‬אחת‪ .‬חמש‪ .‬שלוש‪ .‬שבע‪ .‬ארבע‪ .‬‬ ‫‪Say the telephone numbers and write them down.‬חמש‪ .‬שלוש‪ .‬שבע ‪5903177 -‬‬ ‫ג)‬ ‫‪)1‬‬ ‫אפס‪ .‬שבע‪ .‬שמונה‪ .‬‬ ‫מתי? ב‪.‬‬ ‫בלילה אני בדיסקוטק‪.‬אחת‪ .‬‬ .‬‬ ‫בבוקר אני לומד‪.‬‬ ‫‪Say three telephone numbers of students in your class. and write them down.‬‬ ‫‪ = 0‬אפס‬ ‫חמש‪ .‬שתיים ‪-‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫ארבע‪ .‬‬ ‫בתשע בבוקר אני הולך‬ ‫לאוניברסיטה‪.‬שבע‪ .‬ארבע‪ .‬‬ ‫ב) אני עובד בעךב בשש אני הולך‬ ‫לעבודה‪.‬שלוש‪ .‬‬ ‫בצהריים אני בבית‪.‫ב)‬ ‫אמרו וכתבו את מספרי הטלפון‪.‬‬ ‫אני הולך לעבוז־ה בשבע‪.‬תשע‪ .‬ארבע‬ ‫אמרו וכתבו שלושה מספרי טלפון של סטודנטים בכיתה‪.‬שמונה‪ .‬אפס‪ .‬‬ ‫ג)‬ ‫אני עובד בערב‪.‬שלוש‪ .‬שתיים‪ .‬שש ‪-‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫אפס‪ .

‬אנגלית‪ .‬ספרדית ‪>3‬‬ ‫דוקטור ירדני‪ :‬שבת בירושלים‬ ‫שיעור בערבית‬ ‫‪115‬‬ .‬רוסית‪ .‫‪• < 0‬‬ ‫א)‬ ‫רדיו בישראל‬ ‫בוקר‬ ‫‪FM 95.5‬‬ ‫\ \ ‪/‬‬ ‫‪ 6:00‬חדשות‪ :‬עברית‪ .‬צרפתית‬ ‫‪ 7:00‬פרופסור כץ‪ :‬שיעור בהיסטוריה‬ ‫‪ 8:00‬בארץ ובעולם ‪)2‬‬ ‫‪ 9:00‬רק שירים‬ ‫‪ 10:30‬פרופסור לוין ־ הפילוסופיה של אריסטו‬ ‫‪ 11:30‬חדשות‬ ‫צהויים‬ ‫‪AM 576‬‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪13:00‬‬ ‫‪13:30‬‬ ‫‪14:00‬‬ ‫הארכיאולוג בן‪-‬יוסף‪ :‬בית בירושלים‬ ‫חדשות‪ :‬עברית‪ .

‬‬ ‫ב)‬ ‫־ מתי ברוך לומד ערביתז‬ ‫‬‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫‪)8‬‬ ‫ג)‬ ‫מתי ברוך שומע חדשות?‬ ‫מתי יפה שומעת סונטה של הנדל?‬ ‫מתי הילדות שומעות שירים על תל אביב?‬ ‫מתי הן שומעות רוק?‬ ‫מה ברוך שומע בשתים עשרה בצהריים?‬ ‫מה הילדות שומעות בתשע בערב?‬ ‫מתי יש שיעור בהיסטוריה?‬ ‫מתי פרופסור לוין מדברת ברדיו?‬ ‫שאלו זה את זה עוד שאלות על לוה המשדרים וענו עליהן‪.‬‬ ‫‪Answer the questions according to the radio-broadcast schedule. which follows the noun.‬‬ ‫? א א מ‪:‬‬ ‫שתיים ־ שתי משפחות‬ .‬‬ ‫^ מספרים מונים בנקבה‬ ‫שיעור‬ ‫ד‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫<י‪1‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪ r> e p‬״ ‪p‬‬ ‫‪10-1 5.‬‬ ‫משפחה אחת‬ ‫הספרה ‪ 2‬מתקצרת לפני שם העצם‪The number two is shortened when it precedes a noun.‬‬ ‫‪Feminine cardinal numbers‬‬ ‫תלמידה אחת‬ ‫שתי מתנות‬ ‫שלוש סטודנטיות‬ ‫ארבע חנויות‬ ‫חמש טלוויזיות‬ ‫שש מסעדות‬ ‫שבע משפחות‬ ‫שמונה מורות‬ ‫תשע ילדות‬ ‫עשר לחמניות‬ ‫שם המספר מופיע לפני שם העצם פרט לספרה ‪ .‫ענו לפי לוח המשדרים של ״רדיו בישראל״‪.‬‬ ‫‪Ask each other questions about the radio-broadcast schedule and answer them.‬‬ ‫*‬ ‫‪Numeral numbers precede regular nouns except for the number one. .1‬הספרה אחת מופיעה אחרי שם העצם‪.

‬‬ ‫‪n e‬׳ ‪. 10-1‬‬ ‫‪Choose a noun from the list.‬‬ ‫סימפוניה‪ .‬לחמנייה‪ .‬‬ ‫משפחה‪ . ask each other questions and answer them.‫‪.‬שאלו זה את זה וענו כרצונכם בעזרת המספד«ם ‪.‬אשכולית‪ .‬חלה‪. using numbers‬‬ ‫‪one to ten.‬‬ ‫־ כ א ה ‪? n l^ lx‬‬ ‫‪ 9‬א א מ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ג)‬ ‫עוגה‪ .‬‬ ‫אמרו וכתבו את המספרים‪.‬ספרייה‪.‬מורה‪ .nl±fx‬‬ ‫‪Say the numbers and write them down.6‬‬ ‫כמה?‬ ‫א)‬ ‫ב)‬ ‫בחרו שם עצם מהרשימה‪ .‬אישה‪ .‬חברה‪ .‬כיתה‪.‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫מה היא קונה?‬ ‫*־■‪/‬‬ ‫לחמנייה‬ ‫>‪ 1‬ח ת‬ ‫‪1‬‬ ‫בננות‬ ‫‪2‬‬ ‫חלות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עוגה‬ ‫שי עו ר‬ ‫‪)2‬‬ ‫מה הם קונים?‬ ‫‪)3‬‬ ‫ספדו זה לזה‪:‬‬ ‫‪I‬‬ ‫חלות‬ ‫‪4‬‬ ‫אשכוליות‬ ‫‪6‬‬ ‫עוגות‬ ‫‪5‬‬ ‫לחמניות‬ ‫‪9‬‬ ‫בננות‬ ‫‪8‬‬ ‫מה את ם קונים?‬ ‫‪Tell each other:‬‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪rz‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪117‬‬ .‬סונטה‪ .‬חנות‪ .‬תלמידה‪ .

‬‬ ‫בבקשה‪.‬‬ ‫טלפון ציבוך♦‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫ש י עו ר‬ ‫שירותים‬ ‫קונים‬ ‫מי קונה?‬ ‫את‪ ..‬איפה השירותים?‬ ‫שם‪.‬או הוא‪ .‬כולם‪.‬‬ ‫איפה החנות‪7‬‬ ‫ישר ושמאלה‪..‬או היא‪ .‬או א ת ם‬ ‫או ‪ .‬איפה קונים פה לחמניות?‬ ‫בחנות‪.‬או אנחנו‬‫או ‪ .‬או אתן‪.‬ואז שמאלה‪.‬‬‫או ‪ .‬יש פה טלפון ציבורי?‬ ‫כן‪ .‬או הם‪ .‬ליד הקפטריה‪.446‬‬ ‫איפה האוטובוס?‬ ‫ישר ימינה‪ .‬ישר‪.‬‬ ‫אידי‬ ‫ימינה = לימין‬ ‫הולכים‬ ‫ מי הולך?‬‫ אתה‪ ..‬כולם‪..‬‬ ‫תודה‪ .‫ו(‬ ‫‪•7‬‬ ‫‪a‬‬ ‫א)‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‪>2‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫ס תמי ‪Impersonal -‬‬ ‫סליחה‪ .‬‬ ‫חנות‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫סליחה‪ ..‬כולם‪.‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫<י‪1‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪118‬‬ ‫נוסעים‬ ‫ מי נוסע?‬‫ אני‪ ..‬‬ ‫איפה?‬ ‫ישר‪ .‬‬ ‫שמאלה = לשמאל‬ ‫&‬ ‫ג‬ ‫סליחה‪ .‬‬ .‬‬ ‫איך הולכים לשם י‬ ‫ישר וימינה‪.‬‬ ‫תודה‪.‬איך נוסעים לבאר שבע?‬ ‫באוטובוס ‪.‬‬ ‫אוטובוס‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫סליחה‪ .‬תודה‪.‬‬ ‫תודה רבה‪.

‬ב ע ‪ .‬א) ‪Create dialogues similar to the ones in exercise‬‬ ‫בשיחות ־‬ ‫אמרו ‪-‬‬ ‫במקומ ‪-‬‬ ‫בשיחה ־‬ ‫‪) 2 .‬״‬ ‫מה עושים בספרייה?‬ ‫מה עושים בכיתה?‬ ‫מה עושים בקפטריה?‬ ‫מה עושים באוטובוס?‬ ‫מה עושים בחנות?‬ ‫ש י עו ר‬ ‫ב)‬ ‫שאלו זה את זה וענו‪.)1‬‬ ‫‪In dialogues -‬‬ ‫בנק או מסעדה‬ ‫שירותים או טלפון ציבורי‬ ‫ ‪say‬‬‫‪instead of -‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪In dialogues -‬‬ ‫אמרו ‪ -‬חלות או בננות וסופרמרקט‬ ‫במקום ־ לחמניות ו‪-‬חנות‬ ‫בשיחה‬ ‫‪.‬‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫מה עושים באולפן?‬ ‫מה עושים ומה לא עושים בשבת?‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪119‬‬ .‬‬ ‫‪Ask each other and answer.‬‬ ‫הפעלים‪:‬‬ ‫שותים ‪ /‬קוראים ‪ /‬קונים ‪ /‬לומדים ‪ /‬נוסעים ‪verbs:‬‬ ‫׳ אי ך‬ ‫מה עושים בסופרמרקט?‬ ‫א ו ^ ר י כ ד ‪ .‬‬ ‫‪Answer the questions using the verbs from the list.‫ב)‬ ‫המחיזו וכתבו שיתות דומות לשיתות בתוגיל ‪ 7‬א)‪.‬‬ ‫‪ and write them down 7 .‬ב ר ‪: ^ '-‬‬ ‫*' ך *(נ < די ם ־ ‪ -‬ב ג ע ‪ -‬נ רי ת‪ ? .8‬‬ ‫‪instead of -‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫אמרו מקום אחר במקום ־‬ ‫א)‬ ‫‪say -‬‬ ‫ ‪In dialogues‬‬‫באר שבע ‪say a name of a place other than -‬‬ ‫ענו על השאלות כרצונכם והשתמשו בפעלים שברשימה‪.

‬‬ ‫את לומדת פה?‬ ‫לא‪ .‬אז את ה מירושלים או מתל אביב?‬ ‫גם וגם‪.‬גם אני‪..‬אתה יודע איפה הספרייה?‬ ‫כן‪ .‬זה שם‪.‬לא‪ .‬אני גרה בתל‪-‬אביב‪ .‬ואת? את בטח לא מירושלים‪.‬ה י נ ה המוזאון‪.‬‬ ‫אתה עובד?‬ ‫כן‪ .‬‬ ‫מה זאת אומרת? אני לא מבינה‪.‬‬ ‫נכון‪ .‬במוזאון תל אביב‪.‬‬ ..‬‬ ‫רגע‪ .‬את לא הולכת לספרייה? ‪-‬‬ ‫כן‪ ..‬אני באה לחברים‪ .‬‬ ‫*‬ ‫איפה?‬ ‫בתל אביב‪ .‬‬ ‫איך את ה גם מירושלים וגם מתל אביב?‬ ‫אה ‪ .‫‪I‬‬ ‫גם וגם‬ ‫‪.‬קצת‪ .‬ואתה‪ .‬‬ ‫רגע‪ .‬אני הולך לשם עכשיו‪.8‬‬ ‫‪o‬‬ ‫דינה‪:‬‬ ‫דן‪:‬‬ ‫דינה‪:‬‬ ‫דן‪:‬‬ ‫דינה‪:‬‬ ‫דן‪:‬‬ ‫דינה‪:‬‬ ‫דן‪:‬‬ ‫דינה‪:‬‬ ‫סליחה‪ ..‬‬ ‫ירושלים ‪ -‬ממוזאון ישראל לאוניברסיטה העברית בגבעת רם‬ ‫דינה‪:‬‬ ‫דן‪:‬‬ ‫דינה‪:‬‬ ‫דן‪:‬‬ ‫דינה‪:‬‬ ‫דן‪:‬‬ ‫דינה‪:‬‬ ‫דן‪:‬‬ ‫דינה‪:‬‬ ‫דן‪:‬‬ ‫דינה‪:‬‬ ‫דן‪:‬‬ ‫דינה‪:‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪£‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫<י‪1‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪/2 0‬‬ ‫דן‪:‬‬ ‫?‬ ‫את ה מירושלים?‬ ‫כן ולא‪ ..‬אבל אני נוסעת הרבה לירושלים‪.‬‬ ‫אתה מפה?‬ ‫כן‪.‬אה‪..‬א ת ה לומד באוניברסיטה?‬ ‫לא‪ .‬סוף מפתיע ­‬ ‫‪Create different endings for this dialogue: a romantic ending..‬‬ ‫אז אולי את ה יודע גם איך הולכים למוזאון ישראל‬ ‫כן‪ ..‬‬ ‫יופי‪ .‬עכשיו אני‬ ‫הולכת למוזאון‪. a surprise ending.‬‬ ‫\‬ ‫‪S‬‬ ‫מבין‬ ‫מבינה‬ ‫מבינים‬ ‫מבינות‬ ‫‪* :‬‬ ‫‪T‬‬ ‫סיימו את השיתה בדרבים שונות‪ :‬סוף רומנטי‪ .‬אני לא לומד‪.‬אבל לא בירושלים‪.

‫אל‬ ‫מ״״‪/‬‬ .

.‫לחמנייה (נ‬ roll ride / go ‫ לילות‬. / both to the right 1 ‫מילות שאלה‬ Questions how? ?‫איד‬ how many? (how much?) ?‫כמה‬ when? ?‫מתי‬ .‫רוק (ז‬ rock (music) hello ‫שונות‬ Miscellaneous never mind information / telephone directory ‫בטח‬ .‫בוקר (ז‬ understand shop ‫ מנויות‬.\ ‫האוצר הלשוני‬ Sum m ary of Topics Vocabulary ‫אוצר המילים‬ ‫שמות עצם‬ .).‫שירותים (ז‬ toilet / lavatory Adjectives ‫מילים לועזיות‬ ‫ ציבורית‬.‫מודיעין (ז‬ correct / right ‫ת׳׳פ‬ to the left ‫ת״פ‬ sure / of course ..).‫אפס (ז‬ say morning ‫)׳ בקרים‬.‫אוטובוס (ז‬ bus ‫הלו‬ archeologist ).‫ערב (ז‬ evening n ..‫אין לבר ב‬ straight two ‫שי עו ר‬ ‫ת״פ‬ ‫נכיו‬ ‫שמאלה‬ .).).‫עבוז־ה (נ‬ work ‫עךבים‬: .‫היסטוביה (נ‬ ).‫חנות (נ‬ sorry ).‫ ר‬.‫ציבורי‬ public Foreign words ).‫גם וגם ב‬ ‫ת״פ‬ ‫ימינה‬ ‫ת״פ‬ ‫ישר‬ ).‫דוקטור (ז‬ doctor history )0 .‫א‬ ‫פעלים‬ Nouns Verbs zero ‫ אפסים‬.).‫ אךכאולוגית (נ‬.‫שתי‬ ‫ג‬ n r k C c c G c c 122 ‫י‬j .‫ ר‬.‫ נ‬/.‫ ר‬.‫אךכאולוג(ז‬ )..‫צהריים (ז‬ afternoon ‫)׳ ךחובות‬.‫רחוב (ז‬ street ‫שמות תואר‬ ).‫מספר (ז‬ buy ).‫לללה (ז‬ night number library work ).‫סימפוניה (נ‬ symphony )0 .and also .‫ספרייה (נ‬ hear ‫אומר‬ ‫מביו‬ ‫מצטער‬ ‫נוסע‬ ‫עובד‬ ‫קתה‬ ‫שומע‬ ).

‫ יחיד‬.plural third person verbs without pronouns. n l j n : a p t f t Syntax: ‫ פועל בגוף שלישי רבים בלי שם הגוף‬. ‫שי עו ר‬ ‫ג‬ rt r C c c c.12-1 ‫במספרים‬ )3 The afternoon hours are usually written with numbers 13 to 24.‫ = בישראל‬in the country = ‫ בארץ‬..‫ג‬ . but are said with the numbers 1 to 12. :‫תחביר‬ Example: Question words: ? ‫את׳‬ Miscellaneous: Feminine cordinal numbers: ?‫'> ן? כאלי‬k 10-1 :‫מילות השאלה‬ :‫מספרים מונים בנקבה‬ :‫שונות‬ ‫העדות לשוניות‬ .)• Example: n l ' f j n . . Other cases will be learnt in the future.‫ מקרים אחרים יילמדו בהמשך‬..‫ ורבים‬.. c c .‫ ב‬.. ‫התשובה לשאלה מתי פותחת כמעט תמיד במילת היחס ב‬ )1 Grammatical notes The answer to the question ‫ מתי‬almost always opens with the pronoun .Grammatical topics Morphology: ‫הנושאים הלשוניים‬ ..‫ = ישראל‬the country = ‫הארץ‬ )2 ‫ אך נאמרות‬.24 ‫ עד‬13-‫שעות הצהריים ואילך נכתבות בדרך כלל במספרים מ‬ .‫ס תמי‬ The impersonal.‫ב‬ :‫צורות‬ )‫ (המשך‬.‫סיומות השם בנקבה‬ Singular and plural feminine (noun) suffixes (cont.

‬מטבח‪ .‬מקלחת ושירותים‪.‬‬ ‫דירה ‪ .‬דירה ברחוב בן גוריון‬ ‫דידה ברחוב בן גוויון ‪ 3‬בתל אביב‬ ‫חדר גדול‪ .re‬׳ ‪.‬‬ ‫טל‪03-5889412 .‫שיעור‬ ‫‪2‬‬ ‫^ !‪ .9‬תל אביב‬ ‫שיע‪11‬־‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫?! ‪:a p t‬‬ ‫|‬ ‫& ‪n l.2‬‬ ‫כתב ו בשרט וט ואמר ו מה יש בדירה ‪.‬‬ ‫‪Write the names of the different rooms on the apartment plan.‬‬ ‫יע קב ו מירה‬ ‫לוי‬ ‫יעקב או מיוה‬ ‫‪.p‬‬ .5‬רחוב בן יהודה ‪ .

‬ויש בדירה גם מקלחת עם שירותים‪.‬תודה‪ .‬ליד המטבח יש שירותים‬ ‫חדשים‪ .‬‬ ‫רגע‪ .‬‬ ‫טוב‪ .‬‬ ‫‪n m p N T i /n‬‬ ‫‪.‬יש מטבח קטן אבל חז־ש‪ .‬‬ ‫יש מטבח?‬ ‫גיטח‪ .‬זאת דירה חדשה או ישנה?‬ ‫זאת דירה לא חדשה ולא ישנה‪ .‬אבל יפה ומיוחדת‪.‬‬ ‫רגע‪ .‫‪.‬‬ ‫היא ליד האוניברסיטה?‬ ‫לא‪ .‬זאת דירה מצוינת‪.‬מ ודעה על הדירה ‪.‬‬ ‫כמה ךוךךים יש בדירה?‬ ‫יש סלון‪ .4‬‬ ‫ואין כל־חד־ש תחת השמש‪:‬‬ ‫התאמה בין שם עצם ובין שם ת ואר במין ובמספר‬ ‫(קהלת א ‪)9‬‬ ‫‪Accordance between nouns and adjectives‬‬ ‫‪in their grammatical gender and number‬‬ ‫'‪■17‬ד‪71‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪125‬‬ .‬‬ ‫כתב ו לפי הש יחה ‪ .‬תודה‪.‬חדר גדול וחדר קטן‪.‬‬ ‫‪Write an ad for the apartment according to the dialogue above.‬זה ‪?7425004‬‬ ‫‪•P‬‬ ‫זה בקשר לדירה‬ ‫כן‪ .‬אבל יש אוטובוס‪.3‬‬ ‫כ ן א ו לא ?‬ ‫יוסף‬ ‫אורי‬ ‫יוסף‬ ‫אורי‬ ‫יוסף‬ ‫אורי‬ ‫יוסף‬ ‫אורי‬ ‫יוסף‬ ‫אורי‬ ‫יוסף‬ ‫אורי‬ ‫יוסף‬ ‫אורי‬ ‫יוסף‬ ‫אורי‬ ‫יוסף‬ ‫?‬ ‫‪0‬‬ ‫הלו?‬ ‫שלום‪ .‬‬ ‫שלום‪.‬אז כן או לא?‬ ‫אני לא יודע‪ .‬שלום‪.

‬קטנות‬ ‫יפה‪ . .‬קטנה‪ . T‬‬ ‫‪S..‬גדולים‪: .‬‬ ‫ט וב‬ ‫ר ‪1‬‬ ‫ר‪1.‬יפות‬ ‫‪■■ T‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪TT‬‬ ‫׳ •י ‪-‬‬ ‫י‬ ‫‪T‬‬ ‫‪ h'Ujjn‬יפים‬ ‫איש >‪r‬־‪Vi‬‬ ‫ש י עו ר‬ ‫בחו‪-‬ר שגב‬ ‫‪2‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫ההתחלה‬ ‫‪126‬‬ ‫‪111.‬ישנות‬ ‫קטן‪ .‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ט ובה‬ ‫‪T‬‬ ‫‪ 1‬ה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪T‬‬ ‫ט וב ות‬ ‫ן‬ ‫‪ 1‬ים‬ ‫ו ות‬ ‫וגם‪ :‬גדול‪.‬גדולה‪.‬‬ ‫‪m.‬יפים‪ . .‬ישנים‪ .‫נ ‪£.‬ישנה‪ .‬ק‬ ‫ט וב ים‬ ‫י‪.‬יפה‪ .‬‬ ‫מ י וחד‬ ‫מ י וחדת‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 1‬ת‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪V‬‬ ‫מ י וחד ים‬ ‫מ י וחד ות‬ ‫וים‬ ‫וות‬ ‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪* T‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪T‬‬ .T‬‬ ‫נ ‪£.‬קטנים‪ ...‬גדולות‬ ‫ישן‪ .

‬‬ ‫‪Match the greetings with the illustrations.‬‬ ‫זה מטבח יפה‪.‬‬ ‫זאת דירה קטנה‪.‬‬ ‫עו־ב טוב!‬ ‫צהריים טובים!‬ ‫לילה טוב!‬ ‫בוקר טוב!‬ ‫‪* T: T‬־‬ ‫ש י עו ר‬ ‫א' \'‬ ‫‪5^1‬‬ ‫‪v‬‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ .‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫ב)‬ ‫׳ויב שר לנו■ ב שורות טובות״‬ ‫(ברכת המזון)‬ ‫‪Match the sentences with the illustrations.‬‬ ‫זאת מקלחת חדשה‪.‫‪n n ip N n‬‬ ‫א)‬ ‫התאימו את המשפטים לאיורים‪.‬‬ ‫אלה שירותים ישנים‪.‬‬ ‫התאימו את הברכות לאיורים‪.‬‬ ‫זה בית גדול‪.

‬‬ ‫‪Complete the sentences using the correct adjectives.‫\‬ ‫ג)‬ ‫השלימו את המשפטים בשמות התואר הנבונים‪.‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫יש פה רדיו ‪ 16‬ג ושתי טלוויזיות __________‬ ‫(נ^ב‪/‬טובה‪/‬טוביס‪/‬טובות)‬ ‫‪)2‬‬ ‫אני לא רוצה סנדוויץ׳ _______ וגם לא עוגה_‬ ‫(קטן‪/‬קטנה‪/‬קטנים‪/‬קטנות)‬ ‫‪)3‬‬ ‫בצפת יש הרבה בתים _______ וחנויות ____‬ ‫(ישן‪/‬ישנה‪/‬ישנים‪/‬ישנות)‬ ‫‪)4‬‬ ‫זאת לא דירה ______‬ ‫אבל יש פה מטבח_‬ ‫ומקלחת __________‪.‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫בחנות יש ספרים_‬ ‫נחדש‪/‬חדשה‪/‬חדשיס‪/‬חדשות) י‬ ‫וגם חנוכיות_‬ ‫נעתיק‪/‬עתיקה‪/‬עתיקים‪/‬עתיקות)‬ ‫חנוכייה מודרנית‬ ‫חנוכייה ישנה‬ ‫ש י עו ר‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫מנורה עתיקה‬ ‫‪128‬‬ ‫‪1‬‬ .

‬הבית של‬ ‫דוקטור אברהם ואנה טיכו‪.‬ליד הספרייה יש חנות קטנה ומסעדה נחמדה‪ .‬אלה בתים יפים של אנשים מיוחדים‪ . ציורים של ירושלים ‪ -‬של‬ ‫ההרים‪ .‬‬ ‫‪ t‬־‬ ‫<‬ ‫י‬ ‫‪:‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪r‬‬ ‫גם בירושלים יש בית‪-‬מוזאון‪ .‬למשל‪ :‬הבית של‬ ‫מרק טווין בארצות הברית‪ .‬של העצים ושל האנשים בירושלים‪.‬‬ ‫בחדר של דוקטור טיכו יש שולחן גדול‪ .6‬‬ ‫א>‬ ‫בית טיכו‬ ‫בתים‬ ‫בית ־ ‪ T‬־‬ ‫בכל העולם יש בתים‪-‬מוזאונים‪ .‬הבית של קלוד מונה בצרפת או הבית של חיים נחמן‬ ‫ביאליק בתל אביב‪.‬החנוכיות של דוקטור טיכו‪.‬במסעדה‬ ‫יש סלטים‪ .‬למסעדה‪.‬יש שם גם רונוכיות‬ ‫עתיקות מכל העולם‪ .‬בספרייה יש ספרים על ירושלים ועל ישראל‪ .‬‬ ‫בבית יש סלון גדול‪ .‬יש בספרייה‬ ‫ספרים ישנים וספרים חדשים‪ .‬הם באים למוזאון או לספרייה‪ .‬סנדוויצ׳ים ועוגות‪.‬לפגמים יש בגינה או בבית קונצרטים של‬ ‫(‬ ‫מוזיק ה קלסית־‬ ‫הרבה אנשים באים לבית טיכו‪ .‬‬ ‫יש בבית ספרייה קטנה‪ .‬‬ ‫לגינה או לקונצרטים‪.‫‪.‬‬ ‫ש י עו ר‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫בית טיכו‬ ‫מ‬ ‫‪129‬‬ .‬‬ ‫ליד הבית יש גינה יפה עם עצים גדולים‪ .‬בסלון יש ציורים יפים‬ ‫של אנה טיכו.‬השולחן של דוקטור טיכו‪ .‬לחנות‪ .

‬‬ ‫‪Write about a museum you know.‫ב)‬ ‫סלון‬ ‫כתבו מה יש בבית טיכו‪.‬‬ .‬‬ ‫טובות‬ ‫‪(5‬‬ ‫______ ק ט נ ה‬ ‫‪)9‬‬ ‫‪(6‬‬ ‫_ישנים וחדשים‬ ‫‪ )10‬גינה‬ ‫‪ )7‬חנות‬ ‫‪)8‬‬ ‫____‬ ‫)‬ ‫גדולים‬ ‫‪_____ ) 12‬‬ ‫קלסית‬ ‫‪11‬‬ ‫נחמדה‬ ‫אנה טיכו ‪ -‬ירושלים‬ ‫אנה טיכו ‪1980-1894‬‬ ‫ג)‬ ‫כתב ו על ב ית‪-‬מ ו זא ון שאתם מכ יר ים‪.‬‬ ‫)‪fl?} 1‬‬ ‫_ ציורים‬ ‫)‪2‬‬ ‫גדול‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫חנוכיות‬ ‫___‬ ‫‪Write a description of the contents of Ticho’s house.

‬רחוב ‪ -‬רחובות‪ .‬‬ ‫״ ‪ e‬ק ‪ 7‬׳דלז ‪ ! n ffe‬׳?‪.‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫ליד התאטרון בירושלים יש בתים יפים‪.h l 6 )73> /£‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫אלה רחובות עתיקים ויפים‪.‬שולחן ‪ -‬שולחנות‪.‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫הם גרים בארמונות קטנים‪.‬נשים יפות‬ ‫למשל‪:‬‬ ‫‪ tvtV‬לובה־‬ ‫עו‪-‬יור־ח־‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ Q .‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫אני קונה שלוש לחמניות טובות‪.‬‬ ‫יש בדירה שולחנות ישנים אבל טובים‪.‬‬ ‫מלונות גדולים‪ .‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫במוזאון יש ציור של נשים מיוחדות‪.8‬‬ ‫א)‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪For example:‬‬ ‫'‪V 7‬‬ ‫ס‪1‬ב‬ ‫'יושלינד‬ ‫כתב ו ביחיד ‪.‬עיר ־ ערים‬ ‫למשל‪:‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪•T‬‬ ‫•‬ ‫‪For example:‬‬ ‫שם התואר מותאם למינו של העצם בלי להתחשב בסיומת‪.‬‬ ‫למספר שמות עצם בנקבה יש בצורת הרבים סיומת של זכר ‪ □ -‬ים‪.‬‬ ‫‪Write in singular form.‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪131‬‬ .‬‬ ‫‪The adjective fits the noun’s gender and the suffix is not taken into consideration.‬ארמון ־ ארמונות‪ .‬‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪0‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫באוניברסיטה יש חנויות נחמדות‬ ‫ש‬ ‫‪)8‬‬ ‫בערים גדולות אין שקט‪.‫לשמות עצם רבים בזכר יש בצורת הרבים סיומת של נקבה‪ □ -‬ות‪:‬‬ ‫•‬ ‫‪Many masculine nouns in their plural form receive a feminine suffix‬‬ ‫*‬ ‫למשל‪:‬‬ ‫□‬ ‫•‬ ‫‪For example:‬‬ ‫מלון ‪ -‬מלונות‪ .‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫אנחנו לא אוהבים מלונות גדולים ומודרניים‪.‬ים ‪Some feminine nouns in their plural form receive a masculine suffix‬‬ ‫אישה ־ נשים‪ .

‬‬ .‬‬ ‫ איזה ספר אתה קורא?‬‫‪ -‬אני קורא ספר של טולסטוי‪.‬‬ ‫י‪S.‬‬ ‫ר‪pi.‬‬ ‫ אילו רחובות יש בעיר העתיקה?‬‫‪ -‬רחובות קטני ם ומיוחדים‪..‬‬ ‫‪111.‬‬ ‫נ‪. .‬‬ ‫‪f.‬נ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪!11.‫ב)‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪Add adjectives to the following nouns.‬‬ ‫איזו‬ ‫איזה‬ ‫אילו‬ ‫שי עו ר‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫ההתרולה‬ ‫איזו מוזיקה את אוהבת?‬ ‫מוזיק ה קלאסית‪.9‬‬ ‫‪7( 16‬י ‪0‬‬ ‫חדרים‬ ‫ספר‬ ‫‪(2‬‬ ‫בחורים‬ ‫ז‪.‬‬ ‫ילד‬ ‫מורה‬ ‫בחור‬ ‫תלמידה‬ ‫ילדה‬ ‫מורה‬ ‫בחורה‬ ‫תלמידים‬ ‫ילדים‬ ‫מורים‬ ‫תלמידות‬ ‫ילדות‬ ‫מורות‬ ‫חד ‪6‬‬ ‫תלמיד‬ ‫לחמנייה ‪T>j6p‬‬ ‫דירה‬ ‫מלון‬ ‫• ‪ 1[ 6‬ת‬ ‫‪ -‬נשים‬ ‫טלוויזיה‬ ‫ערים‬ ‫שולחנות‬ ‫‪O hL‬‬ ‫רחוב‬ ‫מטבח‬ ‫שירותים‬ ‫ארמונות‬ ‫•‪VP‬‬ ‫עיר‬ ‫בית‬ ‫מתנות‬ ‫איזה? איזו?‬ ‫•פ‪1‬ר‪3‬‬ ‫אישה‬ ‫משפחות‬ ‫א)‬ ‫בחורות‬ ‫מסעדה‬ ‫דירות‬ ‫‪.‬‬ ‫הוסיפו שמות תואר‪.‬‬ ‫ז‪ / . / f.

‬בתים יפים כמו ארמונות ומוזאון מיוחד עם ציורים‬ ‫מודרניים‪.‬שם יש רחובות‬ ‫גדולים‪ .‬‬ ‫‪(8‬‬ ‫‪ (4‬אני אוהב אנשים מיוחדים‪.‬‬ ‫באמפיתאטרון יש היום קונצרטים מיוחדים ולפעמים בלט או‬ ‫תאטרון מכל העולם‪.‬‬ ‫‪(7‬‬ ‫‪ (3‬אנחנו קונים דירה קטנה‪.‬‬ ‫קיסריה היא עיר עתיקה‪ . 10‬‬ ‫א)‬ ‫קיסליה‬ ‫שי עו ר‬ ‫קיסריה ‪ -‬עיר מיוחדת ליד הים על שם אוגוסטוס‪ .c1‬‬ ‫‪ (1‬בסלון יש שולחן גדול‬ ‫‪(6‬‬ ‫‪ (2‬במוזאון יש ציורים עתיקים‪.‬‬ ‫‪: ?a p l f‬‬ ‫‪Write questions according to the following sentences.‬קיסר רומא‪.‫ב)‬ ‫כתבו את השאלות‪.‬‬ ‫\י‬ ‫ה א מ פי ת א ט רון ב קי ס רי ה‬ ‫‪.‬‬ ‫ג‬ ‫‪1‬׳‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫ש‬ ‫ה קי ס ר או גו ס טו ס‬ ‫(‪63‬לפנהי׳ס‪ !^-‬לספירה)‬ ‫‪c‬‬ ‫‪S3‬‬ .‬‬ ‫‪ (5‬בספרייה יש ספרים ישנים‪.‬‬ ‫אני אוכל סנדוויץ׳ עם אבוקדו‪.‬‬ ‫ליד קיסריה העתיקה יש היום עיר חדשה‪ .‬‬ ‫‪ 11yjo v y k‬׳ ?‪b f k n n k .‬יש שם רחובות קטנים‪ .‬ארמון גדול של‬ ‫הורדוס ואמפיתאטרון רומי‪.

‫כתב ו לפי הטקסט מה יש בקיסריה‬ )‫ב‬ Create a list of all the things that exist in ancient and modern Caesarea. :a p tfl 1‫רא‬ ‫ן‬1 < ‫שי עו ר‬ 2 ‫ע ב רי ת מן‬ ------- ‫בעיר העתיקה‬ ‫ההתרולה‬ ‫בעיר החדשה‬ 134 .. according to the text.

.

‬אשכולית‪ .which is not a suffix but actually part of the word‬ת ‪Sometimes nouns end with a letter‬‬ ‫שם עצם זה יכול להיות זכר‪ .‬שאינה סיומת אלא חלק מהמילה‪.‬ספרייה‪ .‬שמש‬ ‫למשל‪:‬‬ ‫ב)‬ ‫שי עו ר‬ ‫‪2‬‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫סיומות השם בנקבה ־ רבים‬ ‫הסיומת ביחיד‬ ‫‪Singular suffixe‬‬ ‫‪Suffixes of feminine plural nouns‬‬ ‫הסיומת ברבים‬ ‫‪Plural suffixe‬‬ ‫□ ות‬ ‫□ה‬ ‫דוגמות‬ ‫‪Examples‬‬ ‫תלמידות‪ .‫‪Grammatical summary‬‬ ‫סיכום לשוני‬ ‫א)‬ ‫‪Suffixes of feminine singular nouns‬‬ ‫סיומות השם בנקבה ‪ -‬יחיד‬ ‫הסיומות‬ ‫‪Suffixes‬‬ ‫□ה‬ ‫ תלמידה‪ .‬טובה‬‫‪t‬‬ ‫‪T‬‬ ‫□ת‬ ‫דוגמות‬ ‫‪Examples‬‬ ‫‪□ v‬ת‬ ‫\ גי ם ת‬ ‫‪7‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪r‬‬ ‫מחברת‪ . .‬כנסת‪ . for example:‬‬ ‫‪or feminine.‬‬ ‫‪.‬למשל‪:‬‬ ‫‪This noun may be masculine.‬טובות‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫יי!‬ ‫מ‬ ‫\םת‬ ‫‪ A‬ביי‪1‬‬ ‫‪m‬‬ ‫ת < ר ־□‬ ‫‪□ y‬י ת‬ ‫׳ □ ות‬ ‫ □ו ת‬‫□ו ת‬ ‫ □יו ת ‪-‬‬‫□ ויות‬ ‫מחברות‪ .‬עיר ‪ .‬מיוחדת‬ ‫מקלחת‬ ‫■‬ ‫עברית‪ .There are feminine nouns that do not have a feminine suffix‬‬ ‫‪For example:‬‬ ‫ארץ ‪ . for example:‬‬ ‫יש שמות עצם בנקבה בלי סיומת מיוחדת לנקבה‪.‬למשל‪ :‬זית‬ ‫שבת‬ ‫או נקבה‪ .‬ציבורית‬ ‫חנות‬ ‫‪□ -" /‬י ח‬ ‫' □י ת‬ ‫לפעמים שם העצם מסתיים ב‪ -‬ת ‪ .‬מיוחדות‬ ‫מקלחות‬ ‫אשכוליות‪ .‬מתנה‪ .‬מתנות‪ .‬‬ ‫‪.‬ציבוריות‬ ‫חנויות‬ .‬ספריות‪ .

‫איזה? (ז‬ which? (.‫עתיק‬ ‫ קטנה‬.‫בקשר ל‬ ‫כמו‬ ‫למשל‬ like / as for example ‫ג‬ n r ‫ש‬ c c c ‫ש‬ c > c sometimes named after ).‫קטן‬ .‫אוזבה (נ‬ love ballet modern ‫אוצר המילים‬ ‫ל פ ג מי ם ת״פ‬ ' ‫על שם‬ big new good beautiful / pretty old / ancient special excellent nice ancient small Adjectives ‫ גדולה‬: .‫ קיסךית (נ‬.‫ציור (ז‬ painting / drawing ‫שונות‬ about the/in connection to .‫אךמון(ז‬ ).).‫גדול‬ ‫ חדשה‬.‫א‬ ).‫אמפיתאטרון (ז‬ amphitheater ).‫ ב‬.‫סלון (ז‬ young man emperor.).‫נחמד‬ ‫ עתיקה‬.‫ישן‬ t t r t ‫ מיוחדת‬.‫מיוחד‬ ‫ מצוינת‬.‫איזו? (נ‬ which? (.)•‫שולחן (ז‬ table ‫שמות תואר‬ Miscellaneous ‫שי עו ר‬ 1 .‫יפה‬ ‫ ישנה‬.‫חדש‬ ' ‫־בה‬1‫ ט‬.‫נ‬.‫דירה <נ‬ apartment ‫ םךוים‬.‫אילו? (ר‬ tree )•‫עץ(ז‬ ‫ שולחנות‬.‫האוצר הלשוני‬ Sum m ary of Topics Vocabulary I ‫מילים לועזיות‬ ‫שמות עצם‬ Foreign words Nouns ).‫מוךךני‬ ‫ קלסית ש״ת‬.‫קיסר (ז‬ ‫ מוךךנית ש״ת‬.‫מצוין‬ ‫ גךןמךה‬.).‫חנוכייה מ‬ ).‫בחור (ז‬ ).‫מךזבךת (נ‬ ).‫חךר (ז‬ room kitchen ).‫טוב‬ ‫ יפה‬. empress ).‫ז‬.‫קלסי‬ classical ‫ ארמונות‬-).‫מטבח (ז‬ shower a) ‫מקלחת‬ Chanukah lamp notebook ‫מילות שאלה‬ Questions which ?/what? (.‫גינה (נ‬ garden ).‫ בחורה (נ‬..‫בל ט(ז‬ castle living room / salon )..

‫ גם לנקבה וגס לרבים‬.‫במילים אלה מתקצרת התנועה הרחוקה מהטעם‬ In many words.‫ גדולים‬. p ‫׳‬ d ‫׳‬.‫יפה‬ Syntax: Accordance of nouns and adjectives in gender and number.‫ היא‬.‫ג‬ ‫ מתרחק הטעם‬.3. the stress moves to the last .. ‫שי עו ר‬ r~ .‫במשפטים שמניים‬ In nominal clauses.7( 16 .‫ אומרים איזה‬. For example: ‫נשוא‬ ‫אוגד‬ ‫ נושא‬.‫ה‬7( 1 6 .syllable.‫יפה‬.‫ הוא‬is always in accordance with the subject in gender and in number. on the street.Grammatical topics ‫הנושאים הלשוניים‬ ‫שם התואר‬ :‫צורות‬ ‫התאמה בין שם עצם ושם תואר במין ובמספר‬ :‫תחביר‬ Morphology: Adjective .‫ הם‬.‫ הם‬. and sometimes in books. there is a link word between the subject and the predicator. 16) 17' 7316 .1 . Interrogative sentences: ‫ ת‬1( 6‫ ת ׳‬It? e?n ?‫א״‬/‫ת‬ P‫׳‬ I6 p n l n) 7 ‫רהיפה‬1‫ח‬73 ?lf‫׳‬ l< ? ly k ? n y k Grammatical summary Suffixes of feminine singular nouns and plural nouns Grammatical notes ‫משפטי שאלה‬ ‫סיכום לשוני‬ ‫ יחיד ורבים‬.‫גדול‬ ‫למשל‬ .‫ בעיתון ולפעמים גם בספרים‬.gdoia.‫ היא‬. ‫ איזה‬is used for the feminine and plural forms (see examples above). .‫קיסריה היא עיר עתיקה‬ .. ‫ יש אוגד בין הנושא ובין הנשוא‬..2 ?‫ איזה עוגה אתה רוצה? איזה שירים את כותבת? איזה מסיבות יש באוניברסיטה‬:‫למשל‬ In contemporary Hebrew.‫ מותאם תמיד לנושא במין ובמספר‬.‫ עם חברים‬.‫ כאשר נוספת הברה לציון צורת הנקבה או צורת הרבים‬. when a syllable is added to indicate the plural form.‫למשל‬ predicator link subject .. among friends.‫ הן‬.‫ב‬ ‫ת‬p . gdolim.‫ הוא‬-‫האוגד‬ The link word .‫ כאשר הנשוא הוא שם עצם‬.‫ בעברית מודרנית‬. when the predicator is a noun.‫ גדולה‬. in newspapers.‫סיומות השם בנקבה‬ ‫ העדות לשוניות‬. the farthest vowel from the stress is shortened For example: gadol . 2 ‫ג‬ n r C C c c C c !‫יי‬ ‫מ‬ 135 I . In these words.‫ במילים רבות‬. gdoiot ‫ גדולות‬.‫ הן‬.‫ ברחוב‬.

‬שולחן‪ .‬‬ ‫יי!‬ ‫‪I‬‬ .‬הר‪ .‬לימון‪ .‬תפוז‪ .‬אבות א׳ א׳)‬ ‫שי עו ר‬ ‫‪.‬מחשב‪ .‬‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫?!‪6 1 0 <1‬‬ ‫‪ a p t :‬ח ד‪p ’J t N 'f .‬עץ‪.‬‬ ‫יהוד‪ 1.‬־־על ־ ־ ‪T‬‬ ‫העולם ־־‬ ‫דברים ‪T T‬‬ ‫שלושה ‪T‬־‬ ‫״על ‪T :‬‬ ‫־־‬ ‫־‬ ‫‪T‬‬ ‫‪5‬‬ ‫(נזיקין‪ .‫שיעור‬ ‫מספר ים מונים בזכר‬ ‫‪a‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אחד‬ ‫‪TV‬‬ ‫שניים‬ ‫שלושה‬ ‫‪T :‬‬ ‫ארבעה‬ ‫־‪TT 5‬‬ ‫חמישה‬ ‫‪:‬־* ‪T‬‬ ‫שישה‬ ‫‪T‬‬ ‫שבעה‬ ‫־ ‪T:‬‬ ‫שמונה‬ ‫‪T :‬‬ ‫תשעה‬ ‫‪T:‬‬ ‫עשרה‬ ‫‪ —.‬חדר‪ .:‬־«‬ ‫‪vJ‬‬ ‫‪n n ip N ri /n‬‬ ‫) דברים ו׳ ‪(4‬‬ ‫חסדים״‬ ‫גמילות ‪-T-:‬‬ ‫ועל ‪■ :‬‬ ‫העבודה ‪T :‬‬ ‫עומד‪ .‬סלט‪ .‬־י‪It‬‬ ‫אלהינו ‪/T :‬‬ ‫■־‬ ‫יהוה»*‬ ‫שךאל ‪ s‬ז.‬־על התורה‪ . then write the nouns using numbers I to 10 (as‬‬ ‫‪you wish) to determine singular or plural forms.1‬‬ ‫‪Masculine cardinal numbers‬‬ ‫שיעור אחד‬ ‫שני בתים‬ ‫שלושה סדרים‬ ‫ארבעה ספרים‬ ‫חמישה בחורים‬ ‫שישה חברים‬ ‫שבעה שקלים‬ ‫שמונה ציורים‬ ‫תשעה אנשים‬ ‫עשרה ילדים‬ ‫אחד י‪*.‬שיעור‪ .‬ספר‪ .‬‬ ‫איש‪ .‬ד ד‬ ‫‪10.‬‬ ‫‪Say the plural form of the following nouns.‬ ‫שמ‪ #‬יי ‪ t.J G .‬רחוב‪ .‬מטבח‪ .‬‬ ‫‪ss‬‬ ‫שקל‪ .‬מלון‪.‬בית‪ .1‬‬ ‫אמר ו וכתב ו את שמ ות העצם ברב ים והוסיפו מספר ים מ ‪ 1 -‬עד ‪ 10‬כרצ ונכם ‪.

‬‬ ‫‪3:55 -‬‬ ‫חמישה לארבע‪.‬‬‫ב)‬ ‫שאל ו זה את זה וענו‪.‬‬ ‫עשיר דקות לאחת‪.‬‬ ‫‪V (I‬‬ ‫כמה זה עולה?‬ ‫ יש מיץ תפוזים?‬‫ כן‪ .‬‬ ‫אולי אתה יודע מה השעה?‬ ‫^ אחת ועשרה‪.‬‬ ‫‪Read the numbers and say them.‬‬ ‫‪12:50 -‬‬ ‫עשירה לאחת‪.‬‬ ‫חמש דקות לארבע‪.‬‬ ‫‪1:10‬‬ ‫* אחת ועשיר דקות‪. 2 /‬‬ ‫א)‬ ‫קרא ו ואמר ו את המספר ים ‪.‬בבקשה‪.‬‬ ‫^ ארבע וחמש דקות‪.‬‬ ‫‪Ask each other the following question and answer it (according to the product). p * ip e 6 -‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫‪Q‬‬ ‫•‬ ‫שוקולד‬ ‫‪ 10‬שקלים‬ ‫•‬ ‫קו ק ה קולה‬ ‫‪ 6‬שקלים‬ ‫•‬ ‫סנדוויץ׳‬ ‫‪ 5‬שקלים‬ ‫•‬ ‫עוגה‬ ‫‪ 7‬שקלים‬ ‫•‬ ‫גלידה‬ ‫‪ 9‬שקלים‬ ‫מה השעה? (‪) 11‬‬ ‫א)‬ ‫סליחה‪ .‬מה השעה?‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪4:05 -‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫יי!‬ ‫מ‬ ‫^ ארבע וחמישה‪.‬תודה‪ .‫ץ~^ ‪.‬בבקשה‪.‬‬‫ כמה זה עולה?‬‫‪ 5 -‬שקלים‪.‬‬ ‫ פיתה עם חומוס‪ .‬‬ ‫‪ -‬ב א ה ‪!.‬‬ .‬כמה זה עולה?‬ ‫ ‪ 9‬שקלים‪.‬‬‫ עח* משהו?‬‫־ לא‪ .‬ה ‪? v f tx‬‬ ‫‪:n fJ tft‬‬ ‫‪.

‬‬ ‫ישראלי‪ .‬שני חדרים קטנים. then ask each other‬‬ ‫‪2:05‬‬ ‫‪2:10‬‬ ‫‪2:50‬‬ ‫‪2:55‬‬ ‫‪6:05‬‬ ‫‪7:50‬‬ ‫‪8:55‬‬ ‫‪9:10‬‬ ‫‪3:05‬‬ ‫‪4:55‬‬ ‫‪11:05‬‬ ‫‪5:50‬‬ ‫דירה בתל אביב ב־ ‪1950‬‬ ‫(אלף תשע מאות‪1‬‬ ‫זאת דירה ישראלית בתל אביב‪ .‬הרהיטים יפים אבל לא מודרניים‪.. and answer the question.‬שאל ו זה את זה ‪ -‬מה השעה? וענו ‪.‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫‪3‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫ההתחלה‬ ‫‪141‬‬ .‬‬ ‫‪Use the words above in your description.‬יש מטבח קטן‬ ‫ומקלחת עם שירותים‪ .‫ב)‬ ‫בתר ו שעה ‪ .‬‬ ‫‪Write about a villa in Caesarea according to the picture.‬מטבח מודרני‪ .‬מיטות ושולחן‬ ‫גדול‪ .‬אין הרבה רהיטים ‪ -‬שניים שלושה כי סאות ישנים‪ .‬רהיטים עתיקים‪.‬ישלאלית‬ ‫ב)‬ ‫כתב ו לפי התמ ו נה על וילה בק יסר יה ‪.‬‬ ‫בית בקיסריה ב־ ‪2009‬‬ ‫(אלפיי□ ותשע)‬ ‫השתמשו במילים‪ :‬חדרים גדולים‪ ..‬מה השעה? ־ ‪Choose an hour. סלון וחדר לילדים‪ .‬‬ ‫‪.

‬שבת כן‪ .‬‬ ‫כל בוקר אני שומע חדשות ברדיו‪.‬‬ ‫כל ערב אני לומד תלמוד‪.5‬‬ ‫א)‬ ‫‪ + a singular noun‬כל‬ ‫כל שבת‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫ביקר‬ ‫מה את ה עושה בשבת?‬ ‫אני מטייל עם המשפחה‪.‬‬ ‫( וז ?‪ ? ! !1‬א ח_י‪ 7‬ע‪ 1‬ונ<ע‪^?.‬‬ ‫כל שבת אני מטייל עם חברים‪.‬‬ ‫יום‬ ‫מילה‬ ‫אחד‬ ‫‪V /‬‬ ‫־ ־‬ ‫ילך כ ל נ‬ ‫תלמיד‬ ‫שבת‬ ‫עדב‬ ‫ספר‬ ‫כל בוקר‬ ‫כל בוקר אני הולך לבית הכנסת‪.‬‬ ‫\ \ (‪J*T p‬‬ ‫^■לידל)‬ .‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫יום־‬ ‫ג><עוו‪ 17‬ת־רש‪.‬‬ ‫כל ערב אני רואה טלוויזיה‪.‬‬ ‫כל שבת?‬ ‫לא כל שבת‪ .‬‬ ‫ש י עו ר‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪142‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪n m p N T i /N‬‬ ‫■ ע‪1‬ו‪/3‬ע‪.‬‬ ‫כל שבת אני קורא בתורה‪.‬‬ ‫‪.‫‪o‬‬ ‫‪T‬כל ‪ +‬שם עצם ב יח יד‬ ‫‪.‬שבת לא‪.

‬‬ ‫‪143‬‬ .‬שלום‪.‬‬ ‫תודה _רבה‪ .‬־ ‪/‬‬ ‫‪^ = F .n‬‬ ‫‪u‬‬ ‫א)‬ ‫^ כל ספר ‪ 2 -‬שקלים‬ ‫שלום‪ .‬‬ ‫דני‪:‬‬ ‫ב)‬ ‫כתב ו ש יחה ד ומה בח נ ות לד יסק ים מש ומש ים ‪.‬כמה זה עולה?‬ ‫דני‪:‬‬ ‫המוכר‪ :‬כל ספר ־ רק שני שקלים‪.t e — ^ — ^4‬‬ ‫^‬ ‫י‪1‬‬ ‫‪0 -‬‬‫‪" r ' .‬‬ ‫‪Write a similar dialogue taking place in a used CD store..‬כל יום‪ .‬‬ ‫באמת? אז אני רוצה חמישה‬ ‫דני‪:‬‬ ‫המוכר‪ :‬עשרה שקלים בבקשה‪.6‬‬ ‫—‬ ‫‪-----------‬ל‬‫‪ 7‬־ ^ ‪+ -J ...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ri‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪r. every day..‬‬ ‫כל א חד אוהב אח ליל השבת‬ ‫‪3‬‬ ‫—‬ ‫——‪h©— 1‬‬ ‫־‪y1‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪.‫ב)‬ ‫כתב ו מה אתם ע וש ים כל בוקר ‪ .‬כל שבת ‪..‬‬ ‫‪Write what you do every morning. eveiy Sabbath.

‬קפטריה הם שמות עצם בנקבה‪ .‬‬ ‫ואיפה אוכלים? יש פה קפטריה?‬ ‫דויד‪:‬‬ ‫יוסי‪:‬‬ ‫דויד‪:‬‬ ‫יוסי‪:‬‬ ‫דויד‪:‬‬ ‫יוסי‪:‬‬ ‫בטח! יש פה ‪ 2‬קפטריות‪ 1 :‬סלבית ו‪ 1-‬בשרית‪.‬קפטריה ‪Remember:‬‬ ‫‪dialogue are masculine.‬‬ ‫ולסטודנטים?‬ ‫לסטודנט ‪ 9‬שקלים‪ .‬‬ ‫אני קורא עברית‪ .7‬‬ ‫‪Complete the sentences using the‬‬ ‫‪appropriate words:‬‬ ‫בוקר ‪ /‬שבת ‪ /‬תלמיד ‪ /‬שנה ‪ /‬יום ‪ /‬מילה ‪/‬‬ ‫?‪:a p tl‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪ npi73 fo‬אני לומד באולפן‪.‬‬ ‫בסדר‪ .‬ולילד ‪ 8‬שקלים‪. .‬רק בשבת החדשות ב‪.‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫‪Read the dialogue and say the numbers.‬‬ ‫יופי‪ .‬כל יתר שמות העצם בשיחה הם בזכר‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪0‬‬ ‫ש י עו ר‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫ההתחלה‬ ‫‪144‬‬ ‫ץ‬ ‫באכסניה‬ ‫‪T‬‬ ‫־ ‪J‬‬ ‫‪T J-‬‬ ‫‪j‬‬ ‫יוסי‪:‬‬ ‫דויד‪:‬‬ ‫יוסי‪:‬‬ ‫דויד‪:‬‬ ‫יוסי‪:‬‬ ‫דויד‪:‬‬ ‫יוסי‪:‬‬ ‫דויד‪:‬‬ ‫יוסי‪:‬‬ ‫דויד‪:‬‬ ‫יוסי‪:‬‬ ‫בוקר טוב‪ . 1‬‬ ‫יש טלוויזיה בחדר?‬ ‫לא‪ .‬יש פה ‪ 2‬בתים‪ 5 .‬טלוויזיה‪ .‬שירותים ומטבח ‪.‬אנחנו רוצים ‪ 7‬מיטות.1‬‬ ‫יש מקלחת בכל חדר?‬ ‫לא‪ . ל‪ 4-‬סטודנטי ם ול‪ 3-‬ילדים‪.‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫_________ ב‪ 8:00-‬יש חדשות בטלוויזיה‪ .‬יש ‪ 2‬טלפונים ציבוריים בכל בית ליד השירותים‪.8‬‬ ‫זכרו‪ :‬מיטה‪ .‬השתמשו במילים‪:‬‬ ‫‪. All the other nouns in the‬מיטה‪ .‬יש טלוויזיה ‪ 1‬בכל בית ליד המטבח‪.‬יש מקו ם באכסניה?‬ ‫כן‪ .9:00-‬‬ ‫בישראל ___________ ל ו מ ד תנ״ך מכיתה ב׳‪.‬‬ ‫טוב מאוד‪ .‬אין טלוויזיה בחדר‪ .‬הוא נוסע לאירופה‪.‬אבל אני לא מבין‬ ‫‪(2‬‬ ‫_________ ‪ .‬‬ ‫‪ are feminine nouns.‫שבצו את הצירוף המתאים‪ .‬כמה זה עולה?‬ ‫‪ 10‬שקלים‪.‬‬ ‫קרא ו את הש יחה בק ול ואמר ו את המספר ים ‪.‬כי סאות ושולחן ‪.‬‬ ‫מה יש באכסניה?‬ .‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫אנחנו הולכים לבית כנסת וקוראים בתורה‪.‬כמה אתם?‬ ‫אנחנו ‪ 7‬אנשים‪.‬טלוויזיה‪ .‬אבל בכל בית יש ‪ 4‬מקלחות‪ 5 .‬חדרים בכל בית‪ .‬‬ ‫‪.‬באוגוסט‪ .‬בכל חדר יש ‪ 6‬מיטות‪ 6 .‬‬ ‫יש טלפון?‬ ‫כן‪ .

‬‬ ‫משוקולד‪.‬‬ ‫בעולם‪.‬‬ ‫הוא כותב על ‪ \ n h e 7 t‬ה ^ ד(‪.‫התאמה בין שם עצם ובין שם ת ואר ביידוע‬ ‫‪Nouns and adjectives must have corresponding definite articles.‬ו_‬ ‫מספרד‪.‬המסעדה הגדולה‬ ‫שיחה ‪:2‬‬ ‫קפטריה‪ ../‬‬ ‫________ ____________' לומדים עברית‪.‬‬ ‫‪ )6‬זה ספר על אנשים יפים‪.‬‬ ‫בבקשה‪.‬‬ ‫‪ )3‬זאת מי ט ה ישנה‪.‬‬ ‫הילד הקטן אוהב צ׳יפס‪.‬יש פה כספומט?‬ ‫כן‪ .‬הסופרמרקט החדש‬ ‫קרא ו את המשפט ים והוסיפו יידוע‪.‬‬ ‫‪ )2‬המורה קורא שיר מודרני‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫אני יושב על‬ ‫‪ )5‬אנחנו קונים רהיטים עתיקים‪.‬ליד הטלפון הציבורי‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ילד ק טן‪.‬‬ ‫כתב ו שת י ש ית ות ד ומ ות ‪.‬‬ ‫‪ )8‬יש בכיתה בחורות נחמדות‪.‬‬ ‫‪Read the following sentences.‬‬ ‫לסלון‪..‬‬ ‫השתמשו במילים אלה‪:‬‬ ‫שיחה ‪:1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫על אנשים בתל אביב‪.‬‬ ‫הילד הקטן ‪.‬‬ ‫בספר יש ציורים של‬ ‫‪ )9‬יש בדירה שני שולחנות‪ :‬צדול וקטן‪.‬‬ ‫‪ )1‬לומדים שם סטודנטי ם חדשים‪.‬‬ ‫‪: n fJ tft‬‬ ‫יש פה שולחן גדול‪.‬‬ ‫תודה‪.‬‬ ‫א)‬ ‫סלי ח ה‬ ‫סליחה‪ .‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫‪ )4‬זה כיסא מיוחד‪. 10‬‬ ‫‪Use these words:‬‬ ‫בנק‪ .‬‬ ‫יש פה ילד קטן‪.‬‬ ‫מדנמרק‪..‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ב)‬ ‫“ !‬ ‫‪T‬‬ ‫‪Write two similar dialogues..‬‬ ‫אני לומדת בבית עם‬ ‫מאיטליה‪ .‬‬ ‫ההתחלה‬ ‫‪ )7‬היא אוכלת עוגה טובה‪. then complete the new sentences using definite articles.‬‬ ‫ץ‬ ‫‪145‬‬ .

‫‪n n ip N T i /n‬‬ ‫‪O‬‬ ‫שולחן‬ ‫מיטה‬ ‫מנורה ‪.‬‬ .‬‬ ‫א)‬ ‫הכיסא הזה‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫הזה‬ ‫הזאת‬ ‫האלה‬ ‫של מי הכי סא הזה?‬ ‫של רינה‪.‬‬ ‫כיסא‬ ‫וידוי היום ויעבר‬ ‫אל ישע אל־ש ונם ‪ ben‬אשה גדולה ותחזמ־בו לאכל־לחם‬ ‫ויה^ מד י עכר־ו יסר שמה לאכל־לחם ‪ :‬ותאמר ' אל־אישדז‬ ‫הנה־נא ידעתי כי א יש אלז־זים קד וש הוא עבר עלינו תמ יד‪:‬‬ ‫נעשיה־נא עלירדקיר^ קט נה ונשים לו שם מטה ושלח ן לכסא‬ ‫ומנורה והיה בבא‪ 1‬אלינו יסור שמה ‪:‬‬ ‫‪JT‬‬ ‫י■' ־‬ ‫־‪ : 1‬־‬ ‫‪JT‬‬ ‫.T‬׳־ ‪v‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪V‬‬ ‫■־‬ ‫‪a‬‬ ‫‪T VSIV‬‬ ‫‪ W‬־‬ ‫‪V‬‬ ‫‪y‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫•»‬ ‫י •‪1‬‬ ‫י‬ ‫(מלכים ב׳ ד ‪)10-8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫וו‪.‬ ‫‪V‬‬ ‫* ־‪X‬‬ ‫‪AT‬‬ ‫”‬ ‫‪: T‬‬ ‫«״*‬ ‫‪X‬‬ ‫‪ T 2‬ד(■‬ ‫‪:‬‬ ‫‪J\ T‬‬ ‫*‪•0‬‬ ‫•‬ ‫\‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T \T‬‬ ‫'‪J‬‬ ‫‪J‬‬ ‫•‬ ‫־‪•■‘-‬‬ ‫!‪V‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪•IT‬‬ ‫‪T v: IV‬‬ ‫‪V‬‬ ‫•‬ ‫דו ‪V‬‬ ‫‪J\ T‬‬ ‫»‬ ‫**‬ ‫‪•: I -----..‬‬ ‫‪LX‬‬ ‫ש י עו ר‬ ‫ג‬ ‫ו־ו‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪146‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הדירה הזאת‬ ‫‪ -‬הדירה הזאת של רחל?‬ ‫ כן­‬‫­ וזאת?‬ ‫‪ -‬אני לא יודע‪.‬‬ ‫וזה?‬ ‫של יוסי‪..

‬־‪A‬‬ ‫?‪:a p tl‬‬ ‫־ של מי הספר הזה?‬ ‫ של דן כהן‪.‬‬ ‫‪k each other questions and answer them according to the example below.‫הציורים האלה‬ ‫ הציורים האלה‬‫של פי קא סוי‬ ‫־ כו ­‬ ‫של מי?‬ ‫ב)‬ ‫שאלו זה את זה וענו‪.‬‬‫‪)3‬‬ ‫ש י עו ר‬ ‫‪3‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫ההתחלה‬ ‫‪147‬‬ .

12‬‬ ‫א)‬ ‫מוזאון בנגב‬ ‫בנגב‪ .‬ליד רהט יש מוזאון מיוחד על החיים‬ ‫של הבדווים‪ .‬‬ ‫יש שם שטיחים גדולים ויפים‪ .‬‬ ‫‪(.‬‬ ‫ב)‬ ‫אמר ו וסמנ ו מה יש (‪ )V‬ומה אין (‪ )X‬בא והל בדווי‪.‬‬ ‫‪/‬‬ .‬ליד המוזאון יש קפטריה עם אוכל בדווי‪ .‬במוזאון יש אוהל גדול‪ .‬אנשים‬ ‫מכל העולם באים למוזאון ולומדים שם על הבדווים‪.‬‬ ‫‪.‬איזה‪. הגברים יושבים בחדר אחד והנשים יושבות עם הילדים בחדר‬ ‫אחר‪ .‬ליד באר שבע‪ .Ask each other questions about the text and answer them‬‬ ‫‪:a p t f‬‬ ‫‪ ? k -‬׳ ? ‪67m 7)D‬‬ ‫‬‫ד)‬ ‫‪X7)G n k a 7•f a y a 67m .‬יש עיר של בדווים ־ רהט‪ .‬איפה‪ .‬פיתות מיוחדות וקפה טוב‪ . איו מיטות ואין שולחנות‪.‬‬ ‫כתב ו ‪ 5‬שאל ות על הטקסט ‪ .‬השתמש ו במ יל ות השאלה ‪ :‬מי‪ .‬‬ ‫באוהל יש שני חדרים.‬הכיסאות והשולחנות‪.‬ה שטיחים הם המיטות‪ .‬באוהל אין רהיטים.‬‬ ‫‪Write five questions about the text using the question words above.‬מה‪ .‫‪.‬אין) ‪( and what they do not have‬יש) ‪Say and indicate what Bedouin tents have‬‬ ‫ג)‬ ‫שאל ו זה את זה שאל ות על הטקסט וענו עליהן ‪.‬כמה‪ .

-DTlSlMPlV^) U''S'llTJvlf)Ul i f‬‬ ‫‪ |g 7 1 /^ j‬אןנגרי^ שב ^טרהיצ‪-‬כן‬ ‫‪jJ& ib‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ז‬ ‫‪7‬‬ ‫‪\V‬‬ ‫‪1‬ע‪<1‬ד וב©וזי‬ ‫ש י עו ר‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪/4 P‬‬ . ‪ 0‬ד־^יד‪ 1/> .‫( ^)‬ ‫א ל • ‪ .‬ג « ‪ -‬י נ ן‬ ‫—‪?/‬‬ ‫‪jjv . n f lk‬מ״״‪/‬‬ ‫־ת! י‬ ‫שש שקל‬ ‫״ י _____________‬ ‫‪ j‬ד.‬‬ ‫__‬ ‫שישה־־ ע‪ 1‬י ךל'נ ד ^ ‪.-----------------‬‬ ‫‪H 'JJi‬‬ ‫וני ל־מוןל")‬ ‫!‪. u‬׳‬ ‫‪y‬‬ ‫)~נ»‪ jnnn/CL 11)* 7‬בויןר ז‬ ‫) ‪11 f. 1‬נ ק ־ ע‪1‬וד־! ‪T‬‬ ‫— ‪V __------------.

‬אקזלים‬ ‫‪sit‬‬ ‫אכסניה ע‪).‬מאות‬ ‫אלפיים‬ ‫‪one‬‬ ‫שונות‬ ‫‪two‬‬ ‫‪Miscellaneous‬‬ ‫‪three‬‬ ‫‪four‬‬ ‫כל‪-‬‬ ‫‪five‬‬ ‫מ ^ ה ו (ז‪(.).‬‬ ‫י"‬ ‫מספרים בזכר‬ ‫‪1‬‬ ‫‪bed‬‬ ‫מילה (נ‪ .‬‬ ‫ך‬ ‫‪T .‬מקומות‬ ‫‪place‬‬ ‫פיתה )‪U‬‬ ‫רהיט (ז‪).‬‬ ‫‪six‬‬ ‫‪seven‬‬ ‫‪all / every / each‬‬ ‫‪something‬‬ ‫עוד מ״ח‬ ‫‪more‬‬ ‫תודה רבה‬ ‫‪thank you very much‬‬ ‫‪eight‬‬ ‫‪nine‬‬ ‫מילים לועזיות‬ ‫‪ten‬‬ ‫‪Foreign words‬‬ ‫‪one thousand‬‬ ‫‪fifty‬‬ ‫‪one hundred‬‬ ‫‪two thousands‬‬ ‫חומוס‬ ‫‪I‬‬ ‫‪chick-peas / humus‬‬ ‫כספומט (ז‪).‬‬ ‫אחר‪ .‬חלבית‬ ‫ישראלי ישראלית‬ ‫■ ‪:‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪..‬אחךת‬ ‫בשרי‪ .‬מילים‬ ‫‪word‬‬ ‫מקו ם (ז )‪ .‬גברים‬ ‫‪manj‬‬ ‫לקה (נ‪ .‬דקות‬ ‫‪minute /‬‬ ‫‪day‬‬ ‫יום (ז‪ .‬שקלים‬ ‫)‪pita (kind of bread‬‬ ‫‪furniture‬‬ ‫‪carpet‬‬ ‫‪shekel‬‬ ‫'‬ ‫‪Masculine numbers‬‬ ‫ו‬ ‫‪1‬‬ ‫אחד‬ ‫שניים‪ .‬‬ ‫אוצר המילים‬ ‫אוכל‬ ‫יושב‬ ‫מטייל‬ ‫‪Vocabulary‬‬ ‫פעלים‬ ‫שמות עצם‬ ‫‪Verbs‬‬ ‫‪Nouns‬‬ ‫‪eat‬‬ ‫אוהל (ז‪ .).).).).).).‬מטיחים‬ ‫שקל (ז‪ .‬‬ ‫‪go for a walk / travel‬‬ ‫‪cost‬‬ ‫עולה‬ ‫־‪x‬‬ ‫‪tent‬‬ ‫‪hostel‬‬ ‫בית כנסת (ז‪ .‬בשרית‬ ‫‪another‬‬ ‫‪of meat‬‬ ‫‪dairy‬‬ ‫חלבי‪ ..).‬בתי כנסת‬ ‫‪synagogue‬‬ ‫גבר מ‪ .‬שני ‪-‬‬ ‫ש י עו ר‬ ‫‪3‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫ההתחלה‬ ‫‪150‬‬ ‫שלושה‬ ‫או־בעה‬ ‫חמישה‬ ‫שישה‬ ‫שבעה‬ ‫שמונה‬ ‫תשעה‬ ‫עשרי׳‬ ‫אלף (ז‪ .‬ימים‬ ‫שמות תואר‬ ‫כיסא (ז‪ ..‬כיקזאות‬ ‫‪Adjectives‬‬ ‫‪chair‬‬ ‫מיט ה מ‪).‬בז־ווית ש״ ת‬ ‫‪ATM machine‬‬ ‫‪Bedouin‬‬ .‬‬ ‫בז־ווי‪ .‬‬ ‫שטיח (ז•)‪ .).‬‬ ‫‪Israeli‬‬ ‫‪.‫‪Sum m ary of Topics‬‬ ‫האוצר הלשוני‬ ‫א‪.‬אלפים‬ ‫חמישים‬ ‫מ א ה (נ‪ )..

‫מודרני‬ ‫ש י עו ר‬ ‫ג‬ !‫ד‬ r C C ‫מ‬ ‫מ‬ c ‫מ‬ 151 ‫ כי במקרים רבים יש שינויים‬.‫ אמריקנים‬.‫ רוסי‬. because in many cases the original noun is changed • For example : ‫ איטלקי‬.‫ מודרניים‬.this suffix.‫שניים‬ The suffix ‫ □י‬is used as an adjective. }6pn ‫ ד‬fa ‫הק׳ת הלה‬ ‫ כל‬+ Singular nouns. .‫ ישראליים‬.‫ מופיעה אחרי שם העצם‬1 ‫ הספרה‬.‫אי אפשר לגזור שמות תואר אלה בדרך אוטומטית‬ .‫ אמריקה‬.‫ מודרנית‬.These adjectives can be used as nouns when they refer to people In their plural form.‫בבסיס השם הגזור‬ These adjectives cannot be created in an automatic manner by adding . :‫הסיומת □ י משמשת כשם תואר‬ • .10~1 . .1 As in the case of numbers in their feminine form.‫התאמה בין שם עצם ושם תואר ביידוע‬ .‫ איטלקים‬. and the number two is shortened: ‫ שני‬.‫בשמות העצם יש בצורת הריבוי רק יוד אחת‬ .‫במספרים בזכר כמו במספרים בנקבה‬ .‫ שם עצם ביחיד‬+ ‫כל‬ p/‫ ׳‬h :‫שונות‬ Miscellaneous: Masculine counting/cardinal numbers .2 .‫ רוסים‬.‫ מודרניות‬.‫ ישראליות‬.‫ רוסיה‬:‫למשל‬ . these nouns have only one yod )‫(י׳‬.‫שמות תואר אלה יכולים לשמש כשמות עצם כאשר הם מתייחסים לבני אדם‬ . in masculine form the number one appears after the noun.‫ אמריקני‬.Grammatical topics Syntax: ‫הנושאים הלשוניים‬ .‫ג‬ :‫ מתקצרת‬2 ‫ והספרה‬.‫ ישראלי‬:‫למשל‬ .‫ ישראלים‬:‫למשל‬ • .‫ איטלי ה‬.‫מספרים מונים בזכר‬ (11) ?nxen nn Grammatical notes ‫הערות לשוניות‬ .‫ב‬ :‫תחביר‬ Nouns and adjectives have a corresponding definite article.‫ ישראלית‬.

.‬‬ ‫בבקשה‪ ..‬‬ ‫אני רוצה את הספר הזה‪..‬‬ ..‬‬ ‫אז אולי אתה רוצה את הספר החדש של ‪.‬‬ ‫או אולי את הספר של ‪..‬תודה‪.)k .‬‬ ‫אה‪.‬אני רואה פה ספר חדש על עגנון‪.‬‬ ‫הוא אוהב את הספרים של ‪..‬‬ ‫אני קורא את הספר של עגנון‪.‬את ה רוצה עוד משהו?‬ ‫לא‪ .‫שיעור ‪4‬‬ ‫^ ^ ‪.Create a similar dialogue in a CD store‬‬ ‫‪.‬אני מחפשי מתנה לחבר‪.‬‬ ‫|‪.‬‬ ‫רגע‪ .‬‬ ‫מה אבי קונה לחבר?‬ ‫אמר ו וכתב ו ש יחה ד ומה בח נ ות מוזיקה ‪.pile‬׳‪nipnf njPN.‬‬ ‫‪..1‬‬ ‫בחנות ספרים‬ ‫א)‬ ‫אבי‪:‬‬ ‫מוכר‪:‬‬ ‫אבי‪:‬‬ ‫מוכר‪:‬‬ ‫אבי‪:‬‬ ‫מוכר‪:‬‬ ‫אבי‪:‬‬ ‫מוכר‪:‬‬ ‫אבי‪:‬‬ ‫מוכר‪:‬‬ ‫^‬ ‫ב)‬ ‫שלום‪ .‬‬ ‫ש י עו ר‬ ‫ג‬ ‫דו‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫אני קורא ספר טוב‪.‬‬ ‫כן‪ .say it and then write it down‬‬ ‫‪? ne9nn ..‬רגע‪ .‬הוא אוהב ומכיר את הספרים האלה‪.‬‬ ‫להתראות‪.po.

jk‬׳‪.‬‬ ‫‪jk‬׳ ‪pn fokfo pvlk ..‬נעים מאוד‪. nk avlk .‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫ההתחלה‬ ‫‪153‬‬ .p‬‬ ‫מפיר‬ ‫את‬ ‫רחל‪.‬‬ ‫‪jk‬׳ ‪vyn6l olnln anlk .‬‬ ‫אוהבים‬ ‫הם‬ ‫* מכירים‬ ‫את‬ ‫ירושלים‪...‫את מכירה את אבי?‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫א)‬ ‫ את מכירה את אבי?‬‫‪ -‬לא‪ ..‬‬ ‫‪/ QHG PT)lk .‬‬ ‫‪jk l‬׳ ‪njn .‬‬ ‫אוהב‬ ‫הוא‬ ‫^ ב)‬ ‫אני אוהב א ת‪.

‬‬ ‫אני אוהב את השירים של מתי כספי‪.‬‬ ‫אני אוהב את הסרטי ם של צ׳ךלי צ׳פלין‪.‬‬ ‫ואני אוהב את אילת‪.‬‬ ‫‪ when necessary .‬‬ ‫‪ __.‬‬ ‫‪Example:‬‬ . using the preposition‬‬ ‫הוא אוהב‬ ‫? ‪:P lp t t‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪.‬‬ ‫אני אוהב את הציורים של ואן גוך‪.‫‪.‬‬ ‫אני אוהב שוקולד‪ .‬אני אוהב יין‪.‬את‬ ‫‪Say the sentences b elow .4‬‬ ‫)‪. V O 't l T )k Z T t f k I<I7‬‬ ‫א) מה אתה אוהב?‬ ‫‪P=n/f< f<!7t‬‬ ‫‪Jllt f X‬‬ ‫דעי‪ .‬מיז ארעיז אוריב‪.‬ו א י ‪ /‬מ׳ א<‪ rvr‬אותב?‬ ‫שי עו ר‬ ‫ג‬ ‫‪ri‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪rz‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫י־!‬ ‫‪n‬‬ ‫‪154‬‬ ‫אני אוהב את המוזיקה של באך‪.3‬‬ ‫אמר ו משפט ים והוסיפו את אם צריך ‪.

..‬‬ ‫אני רואה בתים‪ .‬‬ ‫אני אוהב עוגות‪ .‬אבל אני לא אוהב ‪ ntfxn nk‬הזאת‪.‬‬ ‫היא אוהבת ___________ ש ל אי מ א ושל אבא בחיפה‪ ..‬‬ ‫מה אתה אוהב? מה את אוהבת?‬ ‫את ה אוהב את ה מוזי ק ה של ‪ ?.‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫‪(6‬‬ ‫‪(7‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫‪Dramatize in pairs talks in the cafeteria.‫ב)‬ ‫‪Ask each other the questions below and answer them.6‬ן‪m >j1( 2‬׳‪■"nk"!) nk i‬‬ ‫גם _____________ ש ל השיעור הזה‪.‬את אוהבת את הסרטי ם של ‪?.‬לפעמים הם שרים‬ ‫הישנים והטובים‪. Use the illustrations.‬‬ ‫כל שבוע אנחנו קונים דיסק‪ .‬‬ ‫את מי את ה אוהב? את מי את אוהבתי‬ ‫את ה אוהב את ‪ ?.‬את אוהבת את ‪? .‬‬ ‫שאל ו זה את זה וענו‪..‬א ת ם יודעים‬ ‫כ‪..‬אבל אני לא רואה ______________ ש ל רחל‪.‬‬ ‫את הספרים של ‪?.‬היעזרו בציורים ‪.‬היום אנחנו קונים ____‬ ‫החדש של ג׳ון לנון‪.‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫‪ -‬יופי‪ .‬‬ ‫גם‬ ‫ב)‬ ‫ש וחח ו ביניכם בקפטר יה ‪ .‬כי עכשיו היא לומדת שם באוניברסיטה‪.‬‬ ‫‪..J 6‬‬ ‫‪Write what you love:‬‬ ‫‪Complete the following sentences.‬אני רוצה את הסנדוויץ׳ הזה‪..‬‬ ‫הוא לא קורא הרבה ספרים‪ .‬הוא קורא רק __________ ש ל טולקין‪.‬אבל היא מחפשת דירה‬ ‫בבאר שבע‪ .‬‬ ‫אתם יודעים אלף מילים בעברית‪ .‬‬ ‫? ^‪ /‬מ‪:‬‬ ‫‪ nk pnlk •Jk‬זזא‪/‬ל׳קה ‪.‬אבל היא לא אוהבת‬ ‫החדש בתל אביב‪.‬הנה הסנדוויצ׳ים‪.‬‬ ‫הם שרים שירים מודרניים בעברית‪ .‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫רינה אוהבת מוזאונים‪ .‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪ -‬יש סנדוויצ׳ים?‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪ -‬כן‪ ..‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪155‬‬ ...5‬‬ ‫ג)‬ ‫כתב ו מה אתם א והב ים‪:‬‬ ‫א)‬ ‫השל ימ ו את המשפט ים ‪.

‬‬ ‫אני פוגש את המורה לעברית‬ ‫ואת ה סטודנטי ם‬ ‫מהאוניברסיטה‪...‬אני שומע את הילדים הקטני ם מדברים‬ ‫עברית‪.‬אוכל את הסלט‬ ‫הישראלי ושותה את המיץ הטוב מישראל ־‬ ‫מיץ תפוזים‪.‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫‪m‬‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫^‪75‬‬ ‫אני קורא את העיתון מישראל‪ .‬‬ ‫אני פוגש את ״כל העולם״‪:‬‬ ‫אני פוגש את רותי ואת דני‪.‫א)‬ ‫מניו ־ יורק לישראל ב״אל־ על״‬ ‫ב״אל‪-‬על״ בניו‪-‬יורק אני ״רואה״ את ישראל ו״שומע״ את הישראלים‪:‬‬ ‫ב״אל‪-‬על״ אני גם ״שומע״ וגם ״רואה״ את ישראל‪:‬‬ ‫אני רואה את הישראלים עם הרבה תיקים‪ .‬‬ .‬‬ ‫אני פוגש את החברה של הדודה‬ ‫של אברהם מתל אביב ואת‪.‬קונה עוד שעון‬ ‫טוב אבל בכסף ישראלי‪ .

‫ואז אני רואה את הים של תל אביב‪ ...‬ה וסיפ ו א ת וכתב ו את המשפט ים ‪.‬‬ ‫אני רואה את האוטובוסים‪ .7‬‬ ‫את מי הישראלי שומע?‬ ‫את מי הוא פוגשז‬ ‫את מי הוא רואה?‬ ‫‪Answer the following questions according to the text.y e n n k p'kifp nlkn p'rufnn‬‬ ‫‪ )1‬רואים ‪ /‬אנחנו ‪ /‬יוסי ‪ /‬ברחוב בן יהודה ‪/‬‬ ‫‪ )6‬קונים ‪ /‬העיתון ‪ /‬הם ‪ /‬של ‪ /‬יום שישי ‪/‬‬ ‫‪ )2‬לומדים ‪ /‬המילים ‪ /‬הסטודנטים ‪ /‬החדשות ‪ )7 /‬אוהב ‪ /‬אתה ‪ /‬הסלט ‪ /‬הזה ‪ /‬לא ‪/‬‬ ‫‪ )5‬כותבת ‪ /‬השם ‪ /‬של ‪ /‬החנות ‪ /‬היא ‪/‬‬ ‫‪ )10‬אוכל ‪ /‬הזאת ‪ /‬העוגה ‪ /‬הוא ‪/‬‬ ‫\‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫‪ )4‬רוצה ‪ /‬הספר ‪ /‬ט‪ 1‬לסטוי ‪ /‬של ‪ /‬אני ‪/‬‬ ‫‪ )9‬שומעים ‪ /‬הסטודנטים ‪ /‬לצ׳לו ‪ /‬הקונצרט ‪/‬‬ ‫ההתרולה‬ ‫‪ )3‬שותות ‪ /‬הילדות ‪ /‬הקפה ‪ /‬לא ‪ /‬למה ‪/‬‬ ‫‪ )8‬שרים ‪ /‬השיר ‪ /‬אנחנו ‪ /‬בעברית ‪/‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫‪157‬‬ .I V‬‬ ‫‪0‬‬ ‫—ך—‪-‬‬ ‫‪----‬‬ ‫ר"‬ ‫‪* -I J • 4‬‬ ‫>‬ ‫—‬ ‫‪c‬‬ ‫* •‬ ‫‪/‬‬ ‫׳ ׳ ^ ‪ v‬־‪L / 5‬‬ ‫‪f o o C -7 p _ J‬‬ ‫■ ‪t‬‬ ‫‪/ j‬‬ ‫"‪.‬וזהו ‪ -‬אני בישראל‪.pytx pile Ijkpv‬״‬ ‫ב)‬ ‫ענו לפי הטקסט ‪.‬אני שר עם כולם את השיר ״הבאנו שלום‬ ‫עליכם״‪ .‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫ג)‬ ‫‪.‬ואת העצים‪ .‬אני רואה את הבתי ם ואת הרחובות של תל אביב‪.‬‬ ‫האלה ‪ /‬קוראים ‪ /‬השיר ‪ /‬התלמידים‬ ‫‪.‬‬ ‫— ‪r‬‬ ‫‪H‬־ ‪. • ! 7‬‬ ‫‪1 ' ..‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫מה הוא קורא?‬ ‫מה הוא קונהל‬ ‫מה הוא אוכל?‬ ‫‪)7‬‬ ‫‪)8‬‬ ‫‪)9‬‬ ‫מה הוא שותה?‬ ‫מה הוא רואה?‬ ‫מה הוא שר?‬ ‫כתב ו‪ :‬מה אתם חושבים‪ :‬את מי הוא עוד פוגש? מה הוא עוד רואה?‬ ‫סדר ו את המ יל ים למשפט ים ‪ .‬‬ ‫‪Arrange the words into complete sentences adding the preposition JIN in the appropriate places.

‬‬ ‫דני‪ :‬לאן בעיר העתיקה?‬ ‫יוסי‪ :‬לכותל המערבי‪. and its adjective‬‬ ‫הבית הגדול‬ ‫בבית הגדול‬ ‫לדירה הגדולה‬ ‫מהבתים הגדולים‬ ‫א)‬ ‫‪(2‬‬ ‫לכותל המערבי‬ ‫דני‪ :‬יוסי‪ .‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪Say and then write down the question or the answer.‬‬ ‫‪)8‬‬ ‫מה הם אוכלים בשבת? ___________________________‬ ‫‪)9‬‬ ‫את מי את ם רואים שם? __________________________‬ ‫‪j‬‬ ‫אנ חנו קוראים עיתון ישראלי‪.‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫________________________‬ ‫‪)3‬‬ ‫את מי את פוגשת היום?‬ ‫‪)4-‬‬ ‫____________________________ א ת אי מ א ואת אבא‪.‫אמר ו וכתב ו את השאלה או את התש ובה ‪.‬‬ ‫הכותל המערבי בירושלים‬ ‫ג‬ .‬לאן א ת ה הולך?‬ ‫יוסי‪ :‬לעיר העתיקה‪.‬‬ ‫מה את ה אוכל?‬ ‫______________________________‬ ‫אני רואה את הים‪.‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫מה הן שותות?‬ ‫_______________________________‬ ‫‪)6‬‬ ‫את מי היא שומעת?‬ ‫‪)7‬‬ ‫ה ם מכירים את יוסי מחיפה‪.‬‬ ‫‪)10‬‬ ‫התאמה בין שם עצם ‪ +‬מ יל ית יחם ובין שם ת ואר‬ ‫‪Agreement of the noun + a preposition.

j i l t f x c‬‬ ..‬יש שם כיסאות‪ .‬‬ ‫בחנות ה ק טנ ה יש‪.‬בשוק הבדווי בבאר שבע‪ .‬שולחנות‪ .!p ’n 'c e e• 7>fl7‬‬ ‫(‪ ^ J6p7) T)1jn7‬׳ ‪.‬את יודעת איפה קונים רהיטים טובים וזולים?‬ ‫תמר‪ :‬בטח‪ .‬יש מטבח חדש‪ .‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫אמר ו לפי הצי ורים מה יש בכל חנות ‪.‬אבל אין רהיטים‪.‬גינה יפה‪ .‫ב)‬ ‫אהלן! מה חדש?‬ ‫תמר‪ :‬אהלן! מה חדש? איך בבית החדש?‬ ‫דויד‪ :‬מצוין‪ .‬‬ ‫ש י עו ר‬ ‫‪m m‬‬ ‫‪9‬אאמ ‪:‬‬ ‫קח ‪ 1/‬ת‬ ‫^‪.4‬‬ ‫נכון‬ ‫אין גינה‪.‬מה לא?‬ ‫ג)‬ ‫סמנו לפי השיחה נכון ‪ /‬לא נכון‪.‬חדרים גדולים‪ ..‬‬ ‫ליד הבית של יוסי יש שתי חנויות..‬נכון‬ ‫יש הרבה רהיטים‪ .‬נכון‬ ‫נכון‬ ‫אין מטבח‪.‬‬ ‫‪According to the illustrations say what every store has in it.‬‬ ‫יש חדרים גדולים‪ .‬‬ ‫בחנות הגדולה יש‪.‬‬ ‫תמר‪ :‬אז מה אתם עושים?‬ ‫דויד‪ :‬אני מחפש עכשיו רהיטים‪ . חנות גדולה וחנות קטנה‪.‬‬ ‫‪ )true/false) by the following‬נכון ‪ /‬לא נכון ‪According to the dialogue above write‬‬ ‫‪statements..‬‬ ‫בבית של דויד‪1 :‬‬ ‫‪.‬מיטות‪ .2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.

‬‬ ‫הפעל ים‬ ‫‪Verbs‬‬ ‫שמ ות עצם ‪ +‬שמ ות ת ואר‬ ‫‪Nouns + adjectives‬‬ ‫גינה קטנה‬ ‫ספרייה גדולה‬ ‫בית ישן‬ ‫מלון טוב‬ ‫חנות מיוחדת‬ ‫ארמון עתיק‬ ‫דירה יפה‬ ‫מוזאון חדש‬ ‫חדר נחמד‬ ‫עיר עתיקה‬ ‫מטבח מודרני‬ ‫מקו ם נכון‬ ‫‪•1 2 O‬‬ ‫שי עו ד‬ ‫‪m m‬‬ ‫ל!‬ ‫‪r‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫‪c‬‬ ‫‪160‬‬ ‫א)‬ ‫עובד‪.‬יידעו את‬ ‫הציר וף וכתב ו משפט ים (לפח ות עשרה משפט ים ) ‪.‬‬ ‫ביום שלישי הוא עובד‪.‬‬ ‫‪ njn‬ה‪] 1‬כת ‪e?nn 1lkt.‬‬ ‫בשבת הוא בבית‪.‬‬ ‫ביום שני הו א עובד‪.‬‬ ‫‪Choose a personal pronoun or private name.‬‬ ‫ביום חמישי הוא עובד‪.‬עובד‬ ‫ביום ראשון הוא עובד‪. add the definite article.‬‬ ‫ביום רביעי הו א עובד‪. then choose a verb and a combination of a noun‬‬ ‫‪+ an adjective.‬‬ ‫‪:a p tl‬‬ ‫‪ ?kp kin‬אהק׳ת ה&ן‪.‫‪in‬‬ ‫בחר ו שם גוף או שם פרט י כרצ ונכם ‪ . and write down at least ten sentences.‬‬ ‫ביום שישי הוא עובד רק בבוקר‪.lnl.‬עובד‪ .‬‬ ‫שב וע = שבעה ימ ים‬ ‫יום ךאשןן‬ ‫ע ם שני‬ ‫ע ם שלישי‬ ‫יום ךביעי‬ ‫ע ם חמישי‬ ‫יום שישי‬ ‫שבת‬ .‬בחר ו מהרש ימ ות פ ועל וצירוף שם עצם ‪ +‬שם ת ואר ‪ .

‬מחר שבת‪ .‬‬ ‫מחר‬ ‫היום ־ ‪T T‬‬ ‫היום יום ראשון‪ .‬‬ ‫מחר יום _______________‬ ‫‪ )2‬היום יום שלישי‪..‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫(שיר עממי)‬ ‫נ ז‪n u 1 j 1‬‬ ‫‪§ § 1‬‬ ‫ע בריר ב מן‬ ‫היום יום שישי‪ .‬‬ ‫מחר שבת‪ .‬יום פןנורוה‪.‬‬ ‫ביום שלישי הוא עושה ט אי צ׳י‪.‬‬ ‫‪ 3‬ו‪.‬‬ ‫ב)‬ ‫היום‬ ‫______________‬ ‫אמר ו ברצ ו נכם ע וד ‪ 5‬משפט ים במ ו בתרג יל א) ‪.‬‬ ‫ביום רביעי הוא לומד‪.‬‬ ‫ביום שני הוא עושה יוגה‪..‬מחר שבת‪.‬היום יום שישי‪.‬‬ ‫בשבת הוא בבית‪.‬‬ ‫‪ )4‬מחר שבת‪.‬א) ‪Create 5 more sentences similar to the ones in exercise‬‬ ‫היום יום שישי‪ .‬‬ ‫‪ .‬מחר יום שני ‪.‬‬ ‫ביום שישי הוא כותב שיר‪.‬‬ ‫מחר __________________‬ ‫‪ )3‬היום _____________‬ ‫מחר ____________ ח מי שי‪.‬‬ ‫‪■a‬‬ ‫ההרנרולה‬ ‫‪161‬‬ .‬‬ ‫ביום חמישי הוא יושב ליד הים‪.‬‬ ‫א)‬ ‫‪Read and complete the following sentences:‬‬ ‫קרא ו והשלימ ו‪:‬‬ ‫‪ )1‬היום יום שני‪.‫^ ב)‬ ‫עושה חיים‬ ‫ביום ראשון הוא עושה מדיטציה‪.

‬‬ ‫‪ p‬׳‪.‬‬ ‫אין אנשים ‪ -‬אין איש ואין אישה אין זכר ואין נקבה‪-‬‬ ‫יש רק ״תוהו ובוהו״‬ ‫■‪V‬‬ ‫יום ראשון ־ אור וחושך‬ ‫יום שני ‪ -‬שמים ואדמ ה‬ ‫‪£3.3‬‬ ‫יום שלישי ‪ -‬ים‪ .‬ךשא‪ .‬‬ ‫‪ 9‬א א מ‪:‬‬ ‫‪Say what God created on each day.‬אין שמש ואין כוכבים‪.‬ירח לכוכבים‬ ‫‪M /‬‬ ‫יום חמישי ‪ -‬בעלי חיים‬ ‫יום שישי ‪ -‬אנשים ־ זכר ונקבה‬ ‫‪6j‬‬ ‫שבת ‪ -‬מנוחה‬ ‫שי עו ר‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫ההתחלה‬ ‫‪162‬‬ ‫ב)‬ ‫אמר ו מה ברא אל וה ים בכל יום‪.‫אן‬ ‫‪nnipN Ti 0‬‬ ‫‪$‬ראש ית ברא אלד ‪.?elnn nkl ilk n n k fo p p'nlfk !leknn pf‬‬ .‬ים את השמ ים ואת הארץ ‪:‬‬ ‫א)‬ ‫(בראשית א ‪)1‬‬ ‫אין שמים ואיו אי ץ איו ירה‪ .‬עצים‬ ‫‪^£3‬‬ ‫יום רביעי ‪ -‬שמש‪ .‬‬ ‫‪.

‬זוז־ ל > *‬ ‫‪Grammatical summary‬‬ ‫‪The combination of a noun and preposition + adjective‬‬ ‫מיודע‬ ‫‪Definite‬‬ ‫מ‪ / ..‬שם תואר‬ ‫שי עו ר‬ ‫‪163‬‬ ..+ ..‬שם עצם ‪ +‬שם תואר‬ ‫ב‪ / ..‬ב‪ / .......‬‬ ‫‪ + adjective‬ה‪ + noun .‬שם תואר‬ ‫‪ + noun + adjective‬ל‪ /....‬ב‪ / ..‬ב‪ /.‬מה‪.‬‬ ‫ההתרולה‬ ‫מיפו העתיקה‬ ‫ביפו העתיקה‬ ‫ליפו העתיקה‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫מ‪ ! ...‬שם תואר‬ ‫‪ + adjective‬ה‪ + noun + ....‬ל‪ + .‬ב‪....‬ל ‪ + ...‬ל‪ + ...‬ל‪/.........‬‬ ‫מה‪ + .‬שם עצם ‪ +‬ה‪ + ....‬שם עצם פרטי(אד ם או‬ ‫מקום) ‪ +‬ה‪ + ...‬‬ ‫‪ + adjective‬ה‪+ ..tiJTk‬מ״״‪/‬‬ ‫סיכום לשוני‬ ‫צירופי שם עצם עם מילת יחס ‪ +‬שם תואר‬ ‫לא מיודע‬ ‫‪Indefinite‬‬ ‫אין‬ ‫י ‪ 1‬י ‪ ..‫‪ O‬אל*‪ ...‬‬ ‫מבית קטן‬ ‫בבית קטן‬ ‫לבית קטן‬ ‫מהבית הקטן‬ ‫בבית הקטן‬ ‫לבית הקטן‬ ‫( ‪ + proper name (person or place‬ל‪/.‬ב‪/......‬שם עצם ‪ +‬ה‪ + .‬מ‪.‬מ‪.

‫זול‬ ‫ נכונה‬.‫מוכר (ז‬ ). ‫מחר ת״פ‬ tomorrow ‫מילים לועזיות‬ Foreign words ‫ימי השבוע‬ days of the week )0 .).‫א‬ ‫מחפש‬ ‫מכיר‬ ‫פוגש‬ ‫רואה‬ ‫שמות תואר‬ Miscellaneous Adjectives ‫את מ״י‬ (word signifying a direct object) today ‫היום ת׳׳פ‬ cheap correct / right ‫ זולה‬.‫ךיוטי פו*י (ז‬ duty-free )0 .‫דוד (ז‬ uncle.‫ דודה (נ‬.‫פספורט ( ז‬ (.‫טחינה (נ‬ (.‫סיגריה (נ‬ cigarette ‫יום רביעי‬ ‫יום חמישי‬ ‫שי עו ד‬ wm ‫יום שישי‬ ‫ג‬ !‫ד‬ r ‫סלנג‬ ‫ש‬ 0 Slang Hi! !‫אךזלן‬ C C ‫ש‬ C > C 264 .‫נכון‬ (.).‫ מוכרת (נ‬.‫הכותל המערבי (ז‬ the Wailing Wall That‘s it ‫זהו‬.‫האוצר הלשוני‬ Sum m ary of Topics Vocabulary ‫אוצר המילים‬ ‫שמות עצם‬ ‫פעלים‬ Nouns Verbs ).»‫עיתון‬ ‫ שבועות‬.‫תיק (ז‬ week bag / file ‫שונות‬ 1 .‫ ר‬.).‫טאי צ׳י (ז‬ Tai Chi Sunday ‫יום ראשון‬ tahini Monday ‫יום שני‬ ‫יום שלישי‬ passport Tuesday Wednesday Thursday Friday (.‫שבוע(ז‬ ).).‫כסף (ז‬ ).‫ ר‬. aunt money sales person / clerk newspaper search know meet see ‫ כספים‬.

. ‫ מילת יחס‬+ ‫התאמת שם תואר לצירוף שם עצם‬ Agreement of the adjective and the noun + preposition e !‫ ׳‬n ‫קק׳ת‬ Miscellaneous: Days of the week Grammatical summary: :‫? א א מ‬ ‫ימי השבוע‬ :‫שונות‬ ‫ שם תואר‬+ ‫צירופי שם עצם עם מילת יחס‬ :‫סיכום לשוני‬ The combinations of a noun with a pronoun + an adjective Grammatical notes ‫הערות לשוניות‬ ..‫ג‬ ‫ ז‬...‫( את מי‬see example above).‫ במספר וביידוע‬.‫ מה‬:‫ שואלים‬. When asking about somebody.are added to the noun.‫כאשר שואלים על מישהו‬ ?‫ את מי הוא אוהב‬:‫?אאמ‬ When asking about something....‫ב‬ :‫תחביר‬ :a p tf nlln n k pnlk p?k .‫מילת היחס‬ . ‫ את מי‬:‫ שואלים‬. ‫ההתרולה‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫שי עו ר‬ 165 2) ‫ גם כאשר מצטרפות לשם העצם אותיות‬.... the question is: ‫ז‬.‫ ל‬.‫ השימוש‬...‫ מ‬....‫ ל‬.‫כאשר שואלים על משהו‬ )1 ?‫ מה את ה קורא‬:‫?אאמ‬ ?. who is the object of a sentence... .‫ ב‬.... which is the object of a sentence. number and their definite articles even when the service letters .‫ שהוא בתפקיד מושא במשפט‬... .? y e n n k k ilp kin ..‫ ב‬.‫שם התואר מותאם לשם העצם במין‬ ‫ מ‬..Agreement of adjectives and nouns in gender.‫ שהוא בתפקיד מושא במשפט‬. the question is: ‫ן‬.‫( מה‬see example above)..Grammatical topics ‫הנושאים הלשוניים‬ Syntax: The preposition - ‫ את‬.

‬‬ ‫ב)‬ ‫מה לאכול?‬ .‫שיעור‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫א)‬ ‫מה לקרוא?‬ ‫^‪ .‬זנ<ן ‪^7‬ץרוא ‪v‬יםו ‪19‬‬ ‫‪^ v s rv .^ |Ljvj‬בבוןשוו‪ !./^.

‬‬ ‫אין זמן __________ על אריסטו ועל ניטשה‪.‬‬ ‫אין זמן לחשוב מה‬ ‫‪ )1‬אנשים סוראים עיתון‪.‬‬ ‫אין זמן _________ ס ל ט ירקות‪.‬‬ ‫שבצו את שם הפועל‪.‬‬ ‫אנשים לובשים ג׳ינס‪.‬‬ ‫‪ )3‬אנשים לא לומדים פילוסופיה‪.‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫ג‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪r‬‬ ‫אריסטו‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫ניטשה‬ ‫‪c‬‬ ‫אן) ‪n m p N 7‬‬ ‫לכל זמן ועת לכל־וחפץ תחת השמ ים ‪:‬‬ ‫(קהלת פרק ג ‪)1‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪C‬‬ ‫>‬ ‫‪C‬‬ ‫‪167‬‬ .‬‬ ‫‪ )2‬אנשים כותבים אי מייל‪.‬‬ ‫אין זמן__________ ספ רי ם‪.infinitive form‬פעל‬ ‫ללמוד‬ ‫לכתוב‬ ‫לפגוש‬ ‫ללבוש‬ ‫לקווא‬ ‫לשמוע‬ ‫לנסוע‬ ‫לעבוד‬ ‫לחשוב‬ ‫לאכול‬ ‫ל כו סו □‬ ‫ל ח סו ם‬ ‫‪V‬ל‪v:‬א סו □‬ ‫לאהוב‬ ‫לומר‬ ‫‪Complete the sentences with the correct infinitive form.‬‬ ‫‪ )4‬אנשים אוכלים סנדוויץ׳ ברחוב‪.strong verb .‫בניין פעל ־ גזרת השלמים ־ שם פועל‬ ‫הווה‬ ‫שם פועל‬ ‫‪Infinitive form‬‬ ‫‪Present tense‬‬ ‫לו)מד‬ ‫כותב‬ ‫פוגש‬ ‫לובש‬ ‫קורא‬ ‫שומע‬ ‫נוסע‬ ‫עובד‬ ‫חושב‬ ‫אוכל‬ ‫אוהב‬ ‫אומר‬ ‫א)‬ ‫‪ conjugation .‬‬ ‫אין זמן__________ מכ ת בי ם‪.

‬‬ ‫שם פועל‬ ‫הווה‬ ‫י‪.‬‬ ‫‪ 16‬אנשים שומעים חדשות ברדיו‪.‬‬ ‫אין זמן‬ ‫קונצרט‪.‬‬ ‫אין זמן‬ ‫הרבה מילים‪.‬‬ ‫‪ )11‬אנשים עובדים‪ .‬עובדים ועובדים‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫נ‪.4‬‬ ‫‪Ask each other the following questions and answer them.‬‬ ‫באמריקה יש זמן לכתוב מכתב לחבר?‬ ‫באנגליה יש זמן לחשוב על אנשים ועל אהבה? י‬ ‫בצרפת יש זמן ללבוש בגדים יפים?‬ ‫ביפן יש זמן לקרוא ספרים?‬ ‫ב‪ .‬‬ ‫‪ 19‬אנשים אוהבי ם את הקריירה‪..‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫‪ )8‬אנשים חושבים על כסף‪.‬‬ ‫לומד‬ ‫כותבת‬ ‫פוגשים‬ ‫לובשות‬ ‫שי עו ד‬ ‫‪5‬‬ ‫לקרוא‬ ‫קוראת‬ ‫שומע‬ ‫ג‬ ‫ד!‬ ‫‪r‬‬ ‫נוסעת‬ ‫עובדים‬ ‫ש‬ ‫‪0‬‬ ‫חושבות‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪168‬‬ ‫לאכול‬ ‫אוהב‬ ‫לומר‬ .‬‬ ‫אין זמן‬ ‫את החיים‪.‬‬ ‫ו‪..‬יש זמן ל‪?.‫‪ )5‬אנשים לא פוגשים חברים‪.‬‬ ‫‪Complete the table.‬‬ ‫השלימו את הטבלה‪.‬‬ ‫יש זמן רק‬ ‫ב)‬ ‫שאלו זה את זה וענו‪.‬‬ ‫אין זמן‬ ‫למשפחה‪.‬‬ ‫‪ 17‬אנשים נוסעים לעבוד‪..‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ )10‬אנשים אומרים רק ״היי״ ורצים‪.‬‬ ‫נ‪..‬‬ ‫אין זמן‬ ‫חברים‪.‬‬ ‫אין זמן‬ ‫על אנשים‪ .‬על אהבה‪.

‬‬ ‫מה הם אוהבים?‬ ‫? ‪:a p t l‬‬ ‫את לא לומדת‪ .‬ואת לא אוהבת ללמוד‪.‬אני רוצה ללמוד‪. as shown in the example.‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫‪Say the sentences according to the illustrations.‬במו בדוגמה‪.‬‬ ‫א)‬ ‫אמרו לפי הציורים‪ .‬‬ ‫‪ri‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪169‬‬ .‬‬ ‫כן‪ .‬‬ ‫הם לומדים והם אוהבים ללמוד‪.‫רוצה ‪ +‬שם הפועל‬ ‫‪ + infinitive form‬רוצה ‪The verb‬‬ ‫אני רוצה ללמוד‬ ‫שלום‪:‬‬ ‫מירה‪:‬‬ ‫שלום‪:‬‬ ‫מירה‪:‬‬ ‫שלום‪:‬‬ ‫מירה‪:‬‬ ‫שלום‪:‬‬ ‫שלום‪ .‬זה בקשר לקורס יוגה‬ ‫כן‪ .‬אתה לומד בקורס?‬ ‫לא‪ .‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫ש מ י דינה ישראלי‪.‬הכול בסדר‪.‬אני לא לומדת ולא עובדת‪.‬אבל מה שמך?‬ ‫זה שמי ‪ -‬שלום שלום‪.‬‬ ‫כתבו את השאלות‪:‬‬ ‫מה שמך? ‪ /‬מה שלומך? ‪ /‬מה שמך? ‪ /‬מה שלומך? ‪/‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫ל א טוב‪ .‬‬ ‫בסדר‪ .‬מה שמך?‬ ‫שלום שלום‪.‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫י ע ק ב כהן‪.‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫מ צוין‪ .‬‬ ‫יו‬ ‫דינה‬ ‫רוצה‬ ‫— רוצה‬ ‫"׳׳׳ ללמוד‬ ‫הסטודנטי ם‬ ‫הסטודנטיו ת‬ ‫רוצים‬ ‫רוצות‬ ‫‪Complete the sentences with the correct questions.

..‫ע ב רי ת מן‬ ‫ההתחלה‬ ‫‪170‬‬ ‫‪ )9‬הם אוהבי ם והם ‪.‬‬ .

UfldJjpsj‬‬ ‫‪/St' *fif*yfttJ‬‬ ‫‪I y't'pi *iltltlii1tlJjii jlW‬‬ ‫‪23‬׳'‪pV/PW.‬בספרד‪ .‬‬ ‫‪.‬בעברית או ביידיש‪.‬בגניזה יש ספרים‬ ‫ישנים‪ :‬תורה‪ .‫ב)‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫או‪ :‬״הבעל לא רוצה לעבוד‪ .‬אני לא יודעת מה‬ ‫לחשוב‪.8‬‬ ‫א)‬ ‫שאלו זה את זה וענו‪.‬תלמוד ועוד‪ .‬‬ ‫‪2‬‬ ‫אני רוצה לשאול!‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫מה את אוהבת לקרוא?‬ ‫מה את רוצה ללמוד?‬ ‫מה את אוהבת לאכול?‬ ‫איפה את רוצה לעבוד?‬ ‫לאן הן רוצות לנסוע?‬ ‫מה אתן אוהבות ללמוד?‬ ‫הגניזה בלןהיר ( ‪ 900‬־ ‪) 1200‬‬ ‫בכל בית כנסת יש גניזה‪ . 1‬‬ ‫‪*n!sjij• tx‬‬ ‫•**‪.‬מה עושים?׳׳‬ ‫*‬ ‫]‬ ‫‪I‬‬ ‫'׳'?יי־‪J‬׳־ ‪J‬‬ ‫‪Js'rv‬׳‪.‬במרוקו‬ ‫וגם ברוסיה‪ :‬יהודים מכל הארצות האלה‬ ‫כותבים לרבנים בקהיר‪ .‬‬ ‫בגניזה הזאת יש הרבה מכתבים מהמכתבי ם‬ ‫האלה לומדים על החיים של היהודים‬ ‫במצרים‪ .‬ואני רוצה שם אחר‪ .‬‬ ‫ספר אלף בית לילדים ‪ -‬הגניזה בקהיר‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ .‬בישראל‪ .‬הם כותבים את‬ ‫המכתבים בערבית‪ .‬‬ ‫בגניזה יש גם מכתבים של נשים‪ .‬‬ ‫(‪i.‬הן שואלות‬ ‫את הרבנים שאלות על החיים‪ .■*■j Jahai‬‬ ‫■‪J.‬בסוריה‪ .‬״‬ ‫בגניזה יש ספר של האלף‪-‬בית בעברית‬ ‫לילדים‪ :‬הילדים במאה ה־‪ 11‬לומדים לקרוא‬ ‫ולכתוב עברית‪.‬בגניזות‬ ‫העתיקות יש גם מכתבים‪.‬למשל‪ :‬״הילד‬ ‫לא רוצה ללמוד‪ .‬‬ ‫בבית הכנסת בקהיר יש גניזה גדולה מאוד‪.‬‬ ‫מה את ה אוהב לקרוא?‬ ‫מה את ה רוצה ללמוד?‬ ‫מה את ה אוהב לאכול?‬ ‫איפה אתה רוצה לעבוד?‬ ‫לאן אתם רוצים לנסוע?‬ ‫מה את ם אוהבים ללמוד?‬ ‫‪Ask each other the following questions and answer them.‬משנה‪ .‬או‪:‬‬ ‫׳׳הבעל רוצה שתי נשים‪ .‬מה את ה חושב?״‬ ‫או‪ :‬״שמי שירה־לאה‪ .‬‬ ‫האנשים רוצים ללמוד והם שואלים את‬ ‫הרבנים שאלות‪ :‬מה לאכול בפסח? מה לקרוא‬ ‫עם הילדים בשבת? ועוד‪.

‬‬ ‫בגניזה אין מכתבים של נשים‪ .‬כתבו ליד כל שם פועל את צורת ההווה ביחיד‪.‬‬ ‫יש בגניזה מכתבים עם שאלות לרבנים‪.‬כי הן לא יודעות לקרוא ולכתוב‪.‬‬ ‫אין בגניזה מכתבים בעברית‪.‬‬ ‫‪ ?luff‬־ ‪?Hlf‬‬ ‫ד)‬ ‫כתבו מה אתם חושבים‪:‬‬ ‫‪Write down your opinion:‬‬ ‫'גניזה מודרנית״ (‪ 2000‬־ ‪) 3000‬‬ ‫• איזה שאלות יש בגניזה מודרנית?‬ ‫• מי כותב את המכתבים?‬ ‫• למי כותבים את המכתבים?‬ ‫שי עו ר‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪1‬‬ .‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫ג)‬ ‫‪.‬‬ ‫בגניזה יש מכתבים מהרבה ארצות‪.‬‬ ‫‪Underline all the infinitive verbs in the text and copy them down.‬‬ ‫סמנו את כל שמות הפועל בטקסט והעתיקו אותם‪ .‬‬ ‫בגניזה יש רק ספרים‪.‬לא נכון ‪ or‬נכון ‪Write down according to the text -‬‬ ‫אין בית כנסת בלי גניזה‪.‫ב)‬ ‫כתבו לפי הטקסט ־ נכון או לא נכון‪. Write the present‬‬ ‫‪singular form next to each infinitive verb.

‬מדברים‪ .73‬‬ .‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫היא יושבת ב שקט וקוראת‪ .‬עובדים‪ .‬‬ ‫מ‬ ‫‪1..‬הוא אוכל מהר ורץ‪.‬יו שבים ‪?.‫‪.‬אוכלים‪ .9‬‬ ‫‪Adverbs‬‬ ‫תאר י פ ועל‬ ‫( ^) א)‬ ‫איך הם רצים‪ ..

‬‬ ‫‪Say the correct adverb.‬הם נוסעים ________ א נ י עובדת _______ א ת ה קורא ‪-----------‬‬ ‫‪ )2‬הם סטודנטי ם מצוינים‪ .‬היא אוכלת אלזר‪ .‬הוא עובד _______ ה י א עובדת ‪-----------‬‬ ‫א)‬ ‫משהו ‪ /‬מישהו‬ ‫^‬ ‫מה הוא מחפשי?‬ .‬‬ ‫? ‪:a p t l‬‬ ‫אין זמן‪ .‬הם נוסעי□ אלזר‪.‬הוא מדבר אלזר‪ .‬היא קוראת _______ ה ו א כותב _______ ה ם מדברים‬ ‫‪ )3‬הם מוזיקליים מאוד‪ .‬‬ ‫‪ )1‬יש זמן‪ . and write down the complete sentences.‬היא שרה _______ ה ו א שר ‪-----------‬‬ ‫‪ )4‬הם קןייךי ס טי ם‪ .‫ב)‬ ‫אמדו את תואר הפועל המתאים וכתבו את המשפטים‪.

‬מישהו ‪ or‬משהו ‪Read the dialogues and complete the sentences with‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫‪/‬‬ ‫מיכל‪:‬‬ ‫דני‪ .‬‬ ‫דוי ד‪:‬‬ ‫אבל על מה?‬ ‫אי מ א‪:‬‬ ‫ז ה לא לי ל די ם‪.‬‬ ‫שיעור‬ ‫ג‬ ‫‪11‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫ב טלפון!‬ ‫‪c‬‬ ‫רוצה‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫יו סי‪:‬‬ ‫מי?‬ ‫א בי‪:‬‬ ‫אני לא יו ד ע‪.‬על מי אתה חו שב?‬ ‫דני‪:‬‬ ‫על ___________‪.‬משהו ‪ or‬מישהו ‪Draw a line from the words to‬‬ ‫דו ד‬ ‫ילד‬ ‫אבא‬ ‫תורה‬ ‫שטיח‬ ‫פ רופ סור‬ ‫תיי ר‬ ‫מישהו‬ ‫מי ט ה‬ ‫בחור‬ ‫משהו‬ ‫ב דווי‬ ‫יו ם‬ ‫כסף‬ ‫אי ש‬ ‫מוכר‬ ‫תי ק‬ ‫א רכ אולוג‬ ‫ג)‬ ‫קואו את השיחות ושבצו‪ :‬משהו או מישהו‪.‬‬ ‫מיכל‪:‬‬ ‫על מי?‬ ‫דני‪:‬‬ ‫אני לא או מ ר‪.‬‬ ‫‪.‫ב)‬ ‫סמנו בקו‪ :‬מישהו או משהו‪.‬‬ ‫דוי ד‪:‬‬ ‫א ב א‪ .‬על מה א ת ם מדברי ם?‬ ‫אב א‪:‬‬ ‫על ___________ ‪.‬טו ב?‬ ‫‪175‬‬ ‫‪X‬‬ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫א בי‪:‬‬ ‫יו סי‪______ .‬אי מ א‪ .

...1‬ב<־יזג^ן‬ ‫מ ר־(•‪-‬נגע‬ ‫סמנו קו בין המבעים בטור ‪ 1‬ובין המבעים המקבילים להם בסלנג בטור ‪.‬ביי!‬ . 2‬‬ ‫‪Draw a line between the expressions in column 1 and the corresponding slang expressions in‬‬ ‫‪column 2...‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שמי ‪.‬‬ ‫ לה תר או ת!‬‫‪-‬‬ ‫שיעור‬ ‫שלום!‬ ‫א הלן!‬ ‫קו ר אי ם לי ‪.‫ר‪.‬‬ ‫ת׳ רו א ה ת׳ חב ר ה מהכי תה?‬ ‫‪ -‬א תה רו א ה א ת ה חברי ם מהכי תה?‬ ‫אי ך קו ר אי ם לך?‬ ‫‪ -‬מה שמך?‬ ‫מ איפ ה אתה?‬ ‫‪-‬‬ ‫מ אין אתה?‬ ‫י אלל ה‪ .

).‬מוזיקלית(נ‪).‬‬ ‫אוצר המילים‬ ‫‪Sum m ary of Topics‬‬ ‫‪Vocabulary‬‬ ‫שמות עצם‬ ‫‪Nouns‬‬ ‫חו שב‪ .‬‬ ‫מה שמך?(ז‪).‬ר‪)0 .‬לח שוב‬ ‫לוב ש‪ .‬‬ ‫מאה (נ‪).‫האוצר הלשוני‬ ‫א‪.‬‬ ‫ק שה ת״פ‬ ‫מה שמך?(נ‪).‬הו דיי ה(נ‪).‬רבנים‬ ‫שם (ז‪ .‬בגךים ‪) clothes -‬‬ ‫‪garment‬‬ ‫ב ע ל (ז‪ .).‬ללבו ש‬ ‫ר ץ‪ .).‬שמות‬ ‫‪archives‬‬ ‫‪time‬‬ ‫‪Jew‬‬ ‫)”‪century (“one hundred‬‬ ‫‪rabbi‬‬ ‫‪name‬‬ ‫‪Miscellaneous‬‬ ‫מילים לועזיות‬ ‫‪Foreign words‬‬ ‫ב שקט ת״פ‬ ‫‪quietly‬‬ ‫ת״פ‬ ‫‪slow / slowly‬‬ ‫אי מייל (ז )‬ ‫‪fast / quickly‬‬ ‫מוזיקלי(ז‪ .).‬‬ ‫‪:‬ז מן (ז‪).‬‬ ‫לאט‬ ‫מהר ת״פ‬ ‫מי ש הו (ז‪).‬‬ ‫גניז ה (ג‪).).‬‬ ‫‪e-mail‬‬ ‫‪musical‬‬ ‫‪jeans‬‬ ‫" ‪"career oriented‬‬ ‫?‪What is your name‬‬ ‫קוךס ( ז )‬ ‫‪course‬‬ ‫?‪What is your name‬‬ ‫ק ן ייר ה (נ)‬ ‫‪career‬‬ ‫‪my name‬‬ ‫שיעוד‬ ‫‪5‬‬ ‫ע ב רי ת ‪!n‬‬ ‫הה תחלה‬ ‫‪177‬‬ .‬‬ ‫רב (ז‪ .‬ל שאול‬ ‫‪think‬‬ ‫אלף בי ת‬ ‫‪wear‬‬ ‫בג ד (ז )‪( .‬‬ ‫י הו די(ז‪ ? .‬ב^לים‬ ‫‪husband‬‬ ‫‪run‬‬ ‫‪ask‬‬ ‫שונות‬ ‫‪alphabet‬‬ ‫(ז‪ .‬לריץ‬ ‫שו אל‪ .‬‬ ‫שמי‬ ‫‪somebody‬‬ ‫‪hard‬‬ ‫ג׳ינס (ז )‬ ‫קרייריסט»■>» קרייריסטית (נ‪).

‫ גזרת השלמים‬. Adverbs . iv n ‫תארי פועל‬ :a p tft Grammatical notes ‫הערות לשוניות‬ .VO • .Grammatical topics ‫הנושאים הלשוניים‬ Morphology: ‫פ ועל‬ ‫ שם‬.Many adjectives are used both as adjectives and as adverbs For example: . infinitive form khpf.‫שמות תואר רבים משמשים הן כשם תואר והן כתואר הפועל‬ .‫ג‬ .f tl H .‫צירוף שם פועל‬ :‫תחביר‬ Infinitive verb combinations: ‫ רוצה‬+ an infinitive form Inff n l h 1? : a p t f t ?. strong verb.6 p e a .?iNff □ 1‫ל ם ם‬ :a p tft fb k f □ ‫לא □ ו‬ plenf □ ‫לח □ ו‬ ? h * □ ‫ל ע סו‬ f ‫ע‬1‫ל ם ם‬ xiH ef Syntax: ‫ שם פועל‬+ ‫ןךןך‬-‫ ן‬.?bMJ .)‫ בניין קל(פעל‬:‫פועל‬ .‫ב‬ :‫צורות‬ Verb: basic stem pa’al )‫ (פעל‬conjugation. 7116 :‫למשל‬ ‫שיעור‬ 5 ‫ג‬ n r C c c c C c c 178 I .

‬בסדר‪.‬‬ ‫לא רוצה לקום‬ ‫‪Q Q -‬‬ ‫לא רוצה לבוא‬ ‫יעל‪:‬‬ ‫אורי‪:‬‬ ‫יעל‪:‬‬ ‫אורי‪:‬‬ ‫יעל‪:‬‬ ‫אורי‪:‬‬ ‫יעל‪:‬‬ ‫אורי‪:‬‬ ‫הי‪ .‬‬ ‫^‬ ‫שיעור‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫לאן יעל הולכת‪ .‬מה נש‪?.‫שיעור‬ ‫בניין פעל ־ ג ז ות ע״ו ־ שם פועל‬ ‫‪o‬‬ ‫‪ verb type .‬אני הולך עכשיו ללמוד בספרייה‪.‬‬ ‫^ מתי רחל עובדת?‬ ‫‪Say a sim ilar dialogue according to the‬‬ ‫‪illustration.‬ולאן אורי הולך?‬ ‫‪(Z‬‬ ‫‪179‬‬ .‬אתה רוצה לבוא?‬ ‫לא‪ .‬אני באה‪.‬‬ ‫אני הולכת ליוסי‪ .‬‬ ‫רחל‪ :‬טוב‪ .‬בוקר טוב! את קמה?‬ ‫רחל‪ :‬לא‪ .infinitive form‬ע״ו ‪ conjugation -‬פעל‬ ‫־‬ ‫הווה‬ ‫שם פועל‬ ‫‪Infinitive form‬‬ ‫‪Present tense‬‬ ‫גר‬ ‫קם‬ ‫רץ‬ ‫שר‬ ‫בא‬ ‫‪o‬‬ ‫א)‬ ‫ל סו □‬ ‫לגור‬ ‫לקום‬ ‫‪9‬‬ ‫לרוץ‬ ‫דלשיר‬ ‫לבוא‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫ל סי □‬ ‫ד‬ ‫*‬ ‫‪T‬‬ ‫לקום‬ ‫לא רוצה ‪9‬‬ ‫ב)‬ ‫אמר ו ש יחה ד ומה לפי הציור‪:‬‬ ‫‪T‬‬ ‫אבי‪ :‬רחל‪ .‬‬ ‫אז מתי אתה כן רוצה לבוא?‬ ‫אולי מחר‪.‬‬ ‫מתי את ה חוזר?‬ ‫אני לא יודע‪.‬אני לא רוצה לקום עכשיו‪.‬אני עובדת רק בעךב‪.‬‬ ‫אבי‪ :‬אבל יש קפה טוב‪.‬‬ ‫אבי‪ :‬את לא הולכת לעבוד?‬ ‫רחל‪ :‬לא‪ .‬‬ ‫טוב‪ .

6:00-‬הוא לא אוהב __________ בבוקר‪.‬‬ ‫י‪.‬‬ ‫גר‬ ‫קמה‬ ‫רצים‬ ‫שרות‬ ‫לבוא‬ ‫ב)‬ ‫השל ימ ו את שמ ות הפועל ‪.‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫גם דינה רוצה __________ ב‪ .‬‬ .6:00-‬אבל היא ק מ ה ב‪.‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫דני קם כל בוקר ב‪ .‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫דינה גרה בתל‪-‬אביב‪ .‬‬ ‫שם פועל‬ ‫הווה‬ ‫ד‪.‬גם אני‪.‬היא לא אוהבת __________ ‪.‬הוא אוהב ‪-----------------‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫דינה לא רצה‪ .2‬‬ ‫א)‬ ‫רוצים לשיר‬ ‫המורה‪ :‬מי רוצה לשיר את השיר החדש?‬ ‫אני‪.‬אבל היא רוצה‬ ‫‪)2‬‬ ‫דני רץ כל יום חמישה קילומטרים‪ .‬‬ ‫נ‪.‬‬ ‫? ‪:a p tf‬‬ ‫‪Complete the sentences with the correct infinitive forms.‬‬ ‫דויד‪:‬‬ ‫המורה‪ :‬בבקשה‪.‬אבל הוא רוצה ‪ iltf‬בתל‪-‬אביב‪.‬‬ ‫נ‪.‬‬ ‫שיעור‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫הה תחלה‬ ‫‪180‬‬ ‫בפריז‪.10:00-‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫דני ודינה שרים הרבה שירים יפים‪ .‬הם אוהבי ם __________ ‪.‫‪o‬‬ ‫ד)‬ ‫‪.‬‬ ‫רותי‪:‬‬ ‫גם אני‪ .‬‬ ‫השל ימ ו את הטבלה ‪.‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫דני גר בפריז‪ .‬‬ ‫רותי ודויד‪:‬‬ ‫מי רוצה לשיר?‬ ‫‪Complete the table.

‬‬ ‫אני אוהב לשמוע רק רוק‪.‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫ למה הן רצות?‬‫־ כי המורה בכיתה‪.‬‬ ‫זה עולה הרבה כסף‪.‫‪ 0‬נ•‬ ‫א>‬ ‫למה‪.‬‬ ‫אני הולך לטייל‪.‬למה?‬ ‫‪)1‬‬ ‫ למה הוא רץ?‬‫‪ -‬כי האוטובוס בא‪.‬‬ ‫‪JL&1‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫ב)‬ ‫למה היא רצה?‬ ‫כי הילדים בבית‪ .‬‬ ‫התא ימ ו את התש וב ות לשאל ות‪.‬‬ ‫למה הם רצים?‬ ‫כי הם אוהבים לרוץ‪.Ope n lh <jk‬‬ ‫שיעור‬ ‫‪6‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫‪kf nk nnl -‬‬ ‫‪?r x z‬‬ ‫^ ‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫כי‬ ‫כי‬ ‫כי‬ ‫כי‬ ‫כי‬ ‫כי‬ ‫כי‬ ‫כי‬ ‫אני רוצה שקט‪.‬‬ ‫אני אוהבת שמש וים‪.‬‬ ‫הה תחלה‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫למה‬ ‫למה‬ ‫למה‬ ‫למה‬ ‫למה‬ ‫למה‬ ‫למה‬ ‫למה‬ ‫א ת ה לא אוכל?‬ ‫א ת לא באה לסרט?‬ ‫את לא גרה בעיר?‬ ‫את נוסעת לאילת?‬ ‫את שואלת?‬ ‫את ה לובש ג׳ינס?‬ ‫א ת ה לא קונה וידאו?‬ ‫את ה לא שומע מוזיק ה קלסית?‬ ‫‪Match the answers to the questions.‬‬ ‫‪181‬‬ .‬‬ ‫אני בדיאטה‪.‬‬ ‫אני לא מבינה‪.‬‬ ‫אני רוצה ללמוד‪.‬‬ ‫‪ -‬כ• ‪.‬למה‪.‬והם רוצים לאכול‪.

j k .‬‬ ‫לפעמים אוכלים יחד בעךב שבת‪.‬‬ ‫חקלאות בלי מכונות‬ ‫חקלאות מודרנית‬ ‫הילדים גרים בבית ילדים‪.‫אמ ו ו עוד שאלה לכל תש ובה שבתדג יל ‪ 3‬ב) ‪Ask one more question for each answer in exercise‬‬ ‫ג)‬ ‫‪: ?! T ip t‬‬ ‫־ ]אה >)ת ‪ 16‬ת ה קקה‪o •h 1‬כר?‬ ‫‪ -‬כ׳ ‪nckn7) .‬‬ ‫למה‬ ‫למה‬ ‫למה‬ ‫למה‬ ‫אתה רץ?‬ ‫אתה לומד?‬ ‫אתה (לא) עובד?‬ ‫אתה (לא) גר בעיר?‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫למה‬ ‫למה‬ ‫למה‬ ‫למה‬ ‫את‬ ‫את‬ ‫את‬ ‫את‬ ‫רצה?‬ ‫לומדת?‬ ‫(לא) עובדת?‬ ‫(לא) גרה בעיר?‬ ‫הקיבוץ‬ ‫‪1950-n‬‬ ‫המם‬ ‫כולם אוכלים יחד כל ארוחה‪.‬‬ ‫ד)‬ ‫שאל ו זה את זה וענו‪.4‬‬ ‫‪Ask each other the following questions and answer them.‬‬ ‫חיים כטבע‪.‬‬ .‬‬ ‫הילדים גרים בבית של ההורים‪.‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫יי!‬ ‫‪iz‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪.‬‬ ‫חיים בטבע‪.‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪o‬‬ ‫שיעור‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪£‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫.

‬יש קיבוץ קטן ומיוחד‪ .‬‬ ‫גיזר־וד‬ ‫^ ‪rax‬‬ ‫תיגיוד‬ ‫שיעור‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪£‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫ב)‬ ‫כתב ו פרס ומת לק יבוץ הרדוף ‪.‬הם מחפשים שקט ורוצים לגור במקום קטן‪.‬‬ ‫אנשים מהעיר באים לקיבוץ הרדוף‪ .‬‬ ‫כי הרבה אנשים רוצים לבוא ללמוד על הפילוסופיה ועל‬ ‫רודולף שטיינר‪ .‬הם‬ ‫לא רוצים מיקרוגל בבית‪ .‬קיבוץ הרדוף‪ .‬שרים‪ .‬כי יש שם מסעדה עם אוכל אורגני וחנות קטנה‪ .‬האנשים בקיבוץ לא רוצים לגור בעיר‬ ‫גדולה כמו תל אביב או חיפה‪ .‬‬ ‫החיים בקיבוץ הרדוף הם לפי האידאולוגיה האנתרופוסופית של רודולף שטיינר‪ .‬האנשים‬ ‫בקיבוץ אוהבים את הטבע ולא את המוךךנזציה‪ .‬בחנות יש‬ ‫תה‪ .‬הם לא רוצים טלוויזיה‪ .‬ומ שחקים גם בשיעורים וגם בהפסקות‪.‬וגם לא מחשב‪.‬עושים מדיטציה ויוגה‪ .‬‬ ‫הילדים בהרדוף לומדים בבית ספר מיוחד‪ .‫‪.‬‬ ‫החברים בקיבוץ עובדים בחקלאות אורגנית ‪ -‬חקלאות בלי כימיקלים‪.‬רוקדים ומדברים על הטבע ועל החיים‪.‬‬ ‫בערב הם יושבים ביחד‪ .‬‬ ‫לומדים לשיר ולרקוד‪ .‬ליד חיפה‪ .‬עובדים בחקלאות‪.‬חומוס‪ .‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪183‬‬ .‬‬ ‫יש בקיבוץ הרדוף קורסים על הפילוסופיה האנתרופוסופיה‪.‬‬ ‫‪Write an advertisement for Harduf kibbutz.5‬‬ ‫א)‬ ‫קיבוץ הךדוף‬ ‫בגליל‪ .‬הם מטיילים הרבה בטבע‪ .‬הם אוהבים את האז־ם ולא את המכונה‪ .‬לפגוש את האנשים בקיבוץ ולשמוע על החיי ם‬ ‫המיוחדים בקיבוץ הזה‪.‬תבלינים בלי כימיקלים ולחם מיוחד‪.

‬‬ ‫רואים טלוויזיה כל ערב‪.‬רוקדים ומשחקים‪.‬‬ ‫עובדים בחקלאות‪.‬‬ ‫במסעדה בהרדוף יש אוכל בלי כימיקלים‪.‬‬ ‫ג‪.n‬‬ .‬‬ ‫הילדים‬ ‫הילדים‬ ‫הילדים‬ ‫הילדים‬ ‫בהרדוף‬ ‫בהרדוף‬ ‫בהרדוף‬ ‫בהרדוף‬ ‫לא עובדים‪.‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫בלחם של קיבוץ הרדוף יש כימיקלים‪.‬‬ ‫קיבוץ הרדוף הוא קיבוץ גדול‪.‬‬ ‫ו‪. A second student asks him/her‬‬ ‫‪questions about the kibbutz.‬‬ ‫‪Dramatize in pairs: one student is a member of Harduf kibbutz.‬‬ ‫אוהבי ם את החיי ם בעיר‪.‬‬ ‫לא עובדים בחקלאות‪.‬‬ ‫יש שקט‪.‬‬ ‫קיבוץ הרדוף ליד תל‪-‬אביב‪.‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫לא לומדים בבית ספר‪.‬‬ ‫נוסעים לבית ספר בחיפה‪.‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫האנשים‬ ‫האנשים‬ ‫האנשים‬ ‫האנשים‬ ‫בהרדוף‬ ‫בהרדוף‬ ‫בהרדוף‬ ‫בהרדוף‬ ‫עושים מדיטציה‪.‬‬ ‫ליד חיפה אין קיבוצים‪.‬‬ ‫שרים‪ . .‬‬ ‫בחנות בהרדוף יש רק לחם ותה‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫בחנות בהרדוף אין תבלינים‪.‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫החברים‬ ‫החברים‬ ‫החברים‬ ‫החברים‬ ‫בקיבוץ‬ ‫בקיבוץ‬ ‫בקיבוץ‬ ‫בקיבוץ‬ ‫הרדוף‬ ‫הרדוף‬ ‫הרדוף‬ ‫הרדוף‬ ‫ד‪.‬‬ ‫קיבוץ הרדוף בגליל‪. and the first student answers.‬‬ ‫יש טלוויזיה בכל בית‪.‬‬ ‫עובדים בערב‪.‬‬ ‫אוהבים מכונות‪.‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫אין חנויות‪.‫ג)‬ ‫שיעור‬ ‫ג‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪184‬‬ ‫ד)‬ ‫סמנ ו את המשפט הנכון לפ< הטקסט ‪Underline the correct sentence according to the text.‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫בקיבוץ‬ ‫בקיבוץ‬ ‫בקיבוץ‬ ‫בקיבוץ‬ ‫הרדוף‬ ‫הרדוף‬ ‫הרדוף‬ ‫הרדוף‬ ‫אין אנתרופוסופים‪.‬‬ ‫המח י ז ו בזוגות‪ :‬תלמיד אחד הוא חבר בקיבוץ הרדוף‪ .‬‬ ‫?‪:aptl‬‬ ‫‪vnS‬‬ ‫‪V nnk‬‬ ‫‪?n!.‬‬ ‫עובדים בעיר‪.‬תלמיד שני שואל אותו עשר שאלות על הקיבוץ‬ ‫והוא עונה‪.

‬ו _____ עי תו ן‬ ‫בעברית קלה‪ .6‬‬ ‫השל ימ ו את הס יפ ור ואמרו את הפעל ים המתא ימ ים מהרש ימה לפי ההקשר בצ ורה הנבונה‪.‬‬ ‫‪.‬ואנחנו ______‬ ‫על פוליטיקה ועל החיים בקיבוץ‪.‬החיי ם בקיבוץ מעניינים‪ .‬שם אנחנו ______ ע ב רי ת‪ .‬את הארוחות בקיבוץ ואת‬ ‫האנשים בקיבוץ‪ .‬לא גדול ולא קטן‪ .‬הם אנשים נעימים ונחמדים‪ .‬‬ ‫הפעלים‪:‬‬ ‫שותה ‪ /‬מדבר ‪ /‬יודע ‪ /‬רץ ‪ /‬אוהב ‪ /‬מטייל ‪ /‬עובד ‪ /‬קורא ‪/‬‬ ‫קם ‪ / /‬לומד ‪ /‬רוצה ‪ /‬אוכל ‪ /‬שומע ‪ /‬גר ‪ /‬הולך ‪/‬‬ ‫מתנדב בקיבוץ‬ ‫אני‬ ‫‪ lo‬מהולנד‪ .‬בערב‬ ‫אני ______ מוזי ק ה‪ .‬ל ח מניי ה ו _____ לעבודה‪ .‬זה‬ ‫קיבוץ נחמד‪ .‬אני ______ א ת העבודה‪ .‬אני ______ ב ש ש‬ ‫אני‬ ‫בבוקר‪ ______ .‬בשבת אנחנו ______ ל י ד הקיבוץ‪ .‫‪.‬‬ ‫בחקלאות או בחנות של הקיבוץ‪ .‬או ______ ח מי ש ה קילומטרים מהקיבוץ‬ ‫לטבריה‪ .‬אבל אני לא‬ ‫_____ אי פ ה אני ______ לגור‪.‬‬ ‫‪Complete the story using the correct verbs from the list according to the context.7‬‬ ‫מספר ים‬ ‫‪100.‬עכשיו אני ______ ב קי בו ץ ליד טבךיה‪ .‬‬ ‫יש אולפן בקיבוץ‪ .20‬‬ ‫‪ 20‬ץשךים‬ ‫‪ 30‬שלושים‬ ‫‪ 40‬ארבעים‬ ‫‪ 50‬חמישים‬ ‫‪ 60‬שישים‬ ‫‪ 70‬שבעים‬ ‫‪ 80‬שמונים‬ ‫‪ 90‬תשעים‬ ‫‪ 100‬מאה‬ ‫*‬ ‫‪Numbers‬‬ ‫עשרים בחורות‬ ‫שלושים בחורים‬ ‫ארבעים בחורים ובחורות‬ ‫חמישים חברים‬ ‫שישים חברות‬ ‫שבעים חברים וחברות‬ ‫שמונים מורים‬ ‫תשעים מורות‬ ‫מאה אנשים‬ ‫עשרים ואחת ילדות‬ ‫עשרים ואחד ילדים‬ ‫עשרים ואחד ילדים וילדות‬ ‫שלוש ‪ -‬שלושים‬ ‫ארבע ‪ -‬ארבעים‬ ‫חמש ‪ -‬חמישים‬ ‫שיעור‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪n‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪185‬‬ .‬בגליל יש‬ ‫מקומות יפים מאוד‪ .‬ק פ ה‪ ______ .‬ויש פה אנשים מכל העולם‪.

‬בגינה של המסעדה יש עוד ‪ 60‬שולחנות‪.‬‬ ‫שיקגו ‪ -‬פיניקס‬ ‫מילנו ‪ -‬פריז‬ ‫מדריד ‪ -‬איסטנבול‬ ‫לוס אנג׳לס ‪ -‬בוסטון‬ ‫תל אביב ‪ -‬ירושלים‬ ‫הרצליה ‪ -‬חיפה‬ ‫אילת ‪ -‬צפת‬ ‫ב)‬ ‫‪Say the results of the games.66‬‬ ‫‪44 .‬‬ ‫‪Nn pn nnkl pelfe ?1x1 elfel pnex 23 + 31 = 54‬׳ ‪c‬׳‪.103‬‬ ‫‪76 .xaikl p‬‬ ‫‪52 + 46 = 98 (1‬‬ ‫‪9 + 64 = 73 (2‬‬ ‫‪5 + 97 = 102 (3‬‬ ‫‪88 .‫א)‬ ‫‪.91‬‬ ‫‪86 .120‬‬ ‫‪98 .31 = 168 (6‬‬ ‫א)‬ ‫‪O‬‬ ‫שיעור‬ ‫‪Q‬‬ ‫ג‬ ‫‪rl‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪186‬‬ ‫שאלות במתמטיקה‬ ‫ל ילד ים בכ יתה ב׳‬ ‫‪ )1‬שתי כיתות אלף בבית ספר בתל‪-‬אביב נוסעות לטיול בירושלים‪.89 = 46 (5‬‬ ‫‪199 .‬‬ ‫אמר ו וכתבו במילים ‪.26 = 62 (4‬‬ ‫‪135 .‬‬ ‫‪110 .‬‬ ‫כמה תלמידים נוסעים לטיול בירושלים?‬ ‫‪ )2‬במסעדה של איציק יש ‪ 50‬שולחנות‪ .92‬‬ ‫‪55 .87‬‬ ‫‪76 .‬‬ ‫כמה שולחנות יש במסעדה ובגינה?‬ .8‬‬ ‫אמרו את תוצאות המשחקים‪) 1 .‬‬ ‫בכיתה א‪ ( 1/‬א ל ף ‪ )1‬יש ‪ 37‬תלמידים ובכיתה א‪( 2/‬אלף ‪ )2‬יש ‪ 41‬תלמידים‪.53‬‬ ‫‪Say and then write down in words.

‬‬ ‫‪Choose an hour from the list below.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ סליחה‪ . and answer.‬‬ ‫‪12:40 -‬‬ ‫שיעור‬ ‫עשרים לאחת‪.‬‬ ‫כמה ספרים בעברית יש בספרייה?‬ ‫‪)4‬‬ ‫בכל שיעור עברית לומדים ‪ 20‬מילים חדשות‪ .‬מה השעה?‬‫שבע שלושים ושש‪. Write them down and ask‬‬ ‫‪your classmates.‬‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ב)‬ ‫בחר ו שעה ‪ . ask each other what time is it.‬בתב ו א ות ן ושאל ו תבר ים בב יתה ‪.‬כמה מילים בעברית לומדים בשבוע?‬ ‫תשב ו על ע וד שת י שאל ות במתמט יקה ל ילד ים בב יתה ב׳‪ .‬‬ ‫‪7:36 -‬‬ ‫עשרים וארבע דקות לשמונה‬ ‫ אולי אתה יודע מה השעה?‬‫שתים עשרה וארבעים‪.‬שאל ו זה את זה ‪ -‬מה השעה? וענו‪.‬מה השעה?‬‫‪— ■.‬‬ ‫ב)‬ ‫‪Think of two more math questions for second grade students. 5:20‬־י חמש ועשרים‪.‬‬ ‫‪13:40‬‬ ‫‪9:51‬‬ ‫‪4:50‬‬ ‫‪16:25‬‬ ‫‪3:28‬‬ ‫‪14:24‬‬ ‫‪20:34‬‬ ‫‪1:30‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪rz‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪£‬‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ .‫‪)3‬‬ ‫בספרייה של הכיתה יש ‪ 120‬ספרים בעברית ובאנגלית‪ 30 .‬‬ ‫ סליחה‪ .‬בכל שבוע יש ‪ 2‬שיעורים בעברית‬ ‫ושיעור אחד באנגלית‪ .‬ספרים באנגלית‪.

‫א ל • ‪ . n f f k‬מ״״‪/‬‬ ‫שיעור‬ ‫^ מה בא לכם עכשיו?‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫*‪JT‬‬ ‫‪C‬‬ ‫מה לא בא לכם?‬ .

‫מה נש‬ what's up? ).‫קילומטר <ז‬ kilometer ‫) בתי ילדים‬.).‫שאלה מ‬ ).‫חקלאות מ‬ agriculture 1 )0 .‫ ר‬.) ‫בית ספר (ז‬ get up ‫ לקום‬.‫ ר‬.‫דיאטה (נ‬ diet modernization microwave ‫שיעור‬ ‫ג‬ ri r C C rz ‫מ‬ G c jr^ c ‫בלי מ״י‬ together ‫(ב)יחד ת״פ‬ because ‫כי מ״ח‬ ‫לפי מ״ח‬ .‫משחק‬ go back play ‫ בתי קפר‬.‫ארוחה (נ‬ ‫אוצר המילים‬ .‫הפסקה (נ‬ school ‫שמות תואר‬ Adjectives 1 )0 .‫בית ילדים (ז‬ according to ).‫י ס‬.‫גל מ‬-‫מיקרו‬ Shabbath eve/eves (Friday night( ‫ עו־בי שבת‬.‫תבלין מ‬ machine volunteer question spice easy / light ‫שונות‬ Miscellaneous ”children’s home“ (in a kibbutz) ‫מילים לועזיות‬ Foreign words p) ‫אידאולוגיה‬ ideology ).‫מכונה מ‬ ).‫מה־תיזציה מ‬ ).‫כימיקלים נז‬ chemicals ‫ מעניינת‬.‫טבע (ז‬ nature interesting ).‫אורגני‬ organic anthroposophic ‫מילות שאלה‬ Questions why? without ).‫מענ?יו‬ ‫ נעימה‬.‫ ר‬..‫אוכל (ז‬ meal ).‫חוזר‬ ‫ לשחק‬.‫אךם (ז‬ food )0 .‫האוצר הלשוני‬ Sum m ary of Topics Vocabulary ‫שמות עצם‬ Nouns human / man )0 .‫נעים‬ ‫ קלה‬.‫ ר‬.‫ערב שבת (ז‬ ‫מספרים‬ Numbers ‫ או תני ת ש״ת‬.‫קל‬ ‫למהל‬ 20 twenty 30 thirty 40 forty 50 fifty 60 sixty 70 seventy (+ ) ‫ועוד‬ 80 eighty minus (‫)־‬ ‫פחות‬ 90 ninety equals / are.).‫(הורה) הורים מ‬ dance ‫רוק ד׳ לרקוד‬ recess (a ‫״‬break‫)״‬ ).(=) = ‫הם‬ 100 hundred .‫ ר‬.‫קם‬ (parent) parents )‫ ר‬..‫אנתרופוסופי‬ ‫אנתרופוסופית ש״ת‬ ‫מתמטיקה‬ Mathematics plus (+) ‫עשירים‬ ‫שלושים‬ ‫ארבעים‬ ‫חמישים‬ ‫שישים‬ ‫שבעים‬ ‫שמונים‬ ‫תשעים‬ ‫מאה‬ .‫מתנדב(ז‬ )..‫טיול מ‬ hike / (a) walk pleasant )..‫א‬ ‫פעלים‬ Verbs ‫ לחזור‬.‫ מתנדבת(נ‬.

‫מספרים‬ :‫שונות‬ ( i n ) ?nxen Grammatical notes vh ‫הערות לשוניות‬ .‫משפטי סיבה‬ :‫תחביר‬ 100-20 .‫ ע״ו‬verb type.)‫ בניין ק ל (פעל‬:‫פועל‬ .‫ הם תמיד בנקבה‬.nnf .‫ אחת ועוד אחת הם שתיים‬:‫למשל‬ . are always feminine.‫הנושאים הלשוניים‬ Grammatical topics Morphology: ‫ ש ם פו על‬. which do not precede a noun..‫ג‬ )1 . For example: .‫בעברית מספרים סתמיים‬ Neuter numbers in Hebrew.. :aptf? r e•IT □ ‫ל סי‬ □ ‫ל סי‬ khf Syntax: Miscellaneous: Causal clauses - Numbers ‫ ״‬/‫? כ‬.‫ הוא נוסע באוטובוס תשע‬.‫ ללא ציון שם העצם אחריהם‬.‫ גז ר ת ע״ו‬. infinitive form.‫ב‬ :‫צורות‬ Verbs: basic stem (‫ פעל‬conjugation).

‫פסק זמן‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Say and then write what does your apartment have.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫תברו בקו את ההפכ ים ‪.‬‬ ‫‪DD‬־‪I7‬‬ ‫זמ ן‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫הה תחלה‬ ‫‪191‬‬ .‬‬ ‫העבירו קו מהמ ילה לתמ ונה ‪.1‬‬ ‫א)‬ ‫ב‬ ‫מה בתמונה?‬ ‫‪Draw a line between the word and the picture.‬‬ ‫• שטיח‬ ‫ב)‬ ‫• שולחן‬ ‫•‬ ‫כיסא‬ ‫• מיטה‬ ‫•‬ ‫מחשב • ספרים‬ ‫אמר ו וכתבו מה יש בד ירה שלכם ‪.‬‬ ‫‪Draw a line between the opposites.

6pe pe‬‬ ‫‪ 1 v l h kf •jk‬ר‪ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫?אאמ‪/ n h lk k'v :‬חא‪7‬׳ה‪.‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫הוא יושב‪.‬‬ ‫התאימו את המשפטים לאיורים‪.‬‬ ‫‪(9‬‬ ‫הוא עולה‪.‬‬ ‫‪(7‬‬ ‫הם קונים‪.‬‬ ‫‪(6‬‬ ‫היא מחפשת‪.‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪Add one more word to each sentence.‬‬ ‫‪(10‬‬ ‫הן בונות‪.4‬‬ ‫בתב ו א יפה אתם רוצים או לא רוצים למר ולמה ‪.‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫הוא פוגש חבר‪.‬‬ ‫מה הם ע וש ים?‬ ‫‪(1‬‬ ‫היא אוכלת‪.‫א)‬ ‫‪Match the sentences with the illustrations.‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫הם הולכים‪. and explain why.‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫הן מדברות‪.!Iftw‬ב• ^ ‪ kf‬ק׳ת‪.‬‬ ‫‪(8‬‬ ‫היא שותה‪.‬‬ . nltf 62)27‬כ׳‬ ‫& ‪.‬‬ ‫‪Write where you want or do not want to live.‬‬ ‫ב)‬ ‫הוס יפו עוד מ ילה לבל משפט ‪.‬‬ ‫פםק‬ ‫‪1‬‬ ‫■‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫בית קטן‬ ‫ארמון‬ ‫דירה גדולה‬ ‫הרים‬ ‫ספרייה‬ ‫טבע‬ ‫מלון‬ ‫קיבוץ‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫‪c‬‬ ‫‪192‬‬ ‫אכסניה‬ ‫אוהל‬ ‫? ‪:a p tf‬‬ ‫‪ •jk‬ר‪ 31‬ה ‪ .

‬‬ ‫‪ according to the excerpt.‬‬ ‫אני לא שומע מה המורה אומר‪ .5‬‬ ‫א) ארוחה טובה בבוקר‬ ‫במלונות בישראל אוכלים בבוקר ארוחה‬ ‫גדולה וטובה ‪ -‬לחם או לחמנייה‪ .‬‬ .‬‬ ‫פרופסור גינדין מ״הדסה״ בירושלים אומר‪ :‬ארוחה נכונה בבוקר היא ארוחה עם סלט‬ ‫גדול‪ .‬‬ ‫מתי את קמ ה בבוקר?‬ ‫אני קמה בשש‪ .‬‬ ‫ושותים קפה‪ . and in the‬‬ ‫‪evening.‬בשבע אני אוכלת ארוחה גדולה עם הילדים ובשמונה אני‬ ‫הולכת לעבודה‪. in the afternoon.‬בלי האנרגיה‬ ‫הזאת אין חיים נוו־מליים‪.‬‬ ‫בוקר טוב! על השולחן יש גבינות‪ .‬סל ט ומיץ‪ .‬‬ ‫המורה‪ .‬גבינה והרבה מים‪ .‬אשכולית‪.‬אני חושב רק על הסנדוויץ׳ בהפסקה‪.‬אבל זאת לא הארוחה‬ ‫של הישראלים‪ .‬אין זמן‪.‬אנחנו באים‪.‬הם לא‬ ‫מבינים את השיעור‪ .‬‬ ‫ב)‬ ‫כתב ו ליד בל משפט ‪.‬‬ ‫ספרו זה לזה מה א וכל ים בבוקר ‪ .‬תודה‪ . or‬לאלי ‪Write next to every sentence‬‬ ‫‪jk .‬‬ ‫לא‪ .‬‬ ‫המורים אומרים‪ :‬הרבה ילדים לא לומדים טוב כי הם לא אוכלים בבוקר‪ .‬‬ ‫זאת ארוחה ישראלית‪ . in different countries.‬‬ ‫‪Tell each other what kind of meals are eaten in the morning.‬מתי יש הפסקה? אני רוצה לאכול משהו‪.‬הם הולכים לעבודה‬ ‫בלי לאכול ובלי לשתות‪.‬את ם באים לאכול?‬ ‫כן‪ .‬גם לא קפה‪ .‬לאל י אד א ידאל י לפי הקטע ‪.‬לא תה ולא מיץ‪ .‬‬ ‫סלט ישראלי גדול עם הרבה תבלינים‪.‬אידאלי ‪.‬הם לא שומעים מה המורה אומרת ‪ -‬הם חושבים רק על‬ ‫ההפסקה ועל האוכל‪.‬תה או מיץ תפוזים‪.‬‬ ‫הרבה ישראלים גם לא שותים בבוקר‪ :‬לא קפה‪ .kN'k‬׳ ‪*/? 610‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫ג)‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‪v lh‬‬ ‫‪ -‬אידאלי‬ ‫את ה לא שותה בבוקר?‬ ‫לא‪ .‬עכשיו שבע ואני רצה לעבודה‪.‬הישראלים לא אוכלים בבוקר‬ ‫כי אין זמן לאכול‪ :‬הילדים רצים לבית ספר ו אי מא ואבא רצים לעבודה‪.‬בצהר י ים ובע וב בא וצ ות שונות ‪.‫‪.‬הארוחה בבוקר היא אנרגיה להרבה שעות‪ .

:‬קפה‪ .‬אבל יש חיים בלי ____‬ ‫שמונה ________ שלו ש הם חמש‪.‬‬ ‫שש ________ ש תיי ם הם שמונה‪. .‬היא לא ________ ?‬‫ אולי היא בבית של דויד‪.‬בבקשה‪.‬‬ ‫־ הינה הקפה‪.‬‬‫ ו _______ ?‬‫־ גם היא בעבודה‪.‬ו ____‬ ‫ולבנק?‬ ‫ישר ו‬ ‫מלח ‪ /‬סוכר‬ ‫פחות ‪ /‬ועוד‬ ‫כי ‪ /‬למה‬ ‫נשים ‪ /‬גברים‬ ‫אי מא ‪ /‬אבא‬ ‫בבקשה ‪ /‬תודה‬ ‫ימינה ‪ /‬שמאלה‬ ‫פסק‬ ‫זמן‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫הה תחלה‬ ‫‪194‬‬ ‫‪)8‬‬ ‫‪)9‬‬ ‫כל סימסטר ה _______ מ ד ב ר עם אי מ א או עם אבא‬ ‫של ה _______‪.‬היא גם לא ________‪.‬‬‫‪ -‬לא‪ .‫‪.‬‬ ‫מורה ‪ /‬תלמיד‬ ‫שם ‪ /‬פה‬ .‬‬ ‫ אני לא רואה את חנה‪ .‬‬ ‫‬‫בבית כנסת ךפוךמי ה _______ יו ש בו ת עם ה_‬ ‫ הלו?! _______ בבית?‬‫ לא‪ .‬‬ ‫ _______ א ת ה לא לומד בספרייה?‬‫א נ י אוהב ללמוד בטבע‪.‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫איך הולכים לתאטרון?‬ ‫את ה הולך ישר‪ .‬הוא בעבודה‪.‬‬ ‫במסעדה‪ .6‬‬ ‫בחרו את המילה המתאימה וקראו את המשפטים‪Choose the appropriate word and read the sentence.‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫אין חיים בלי ________‪ .

‬היא סטודנטי ת ________‪.‬‬ ‫‪Write the appropriate masculine or feminine adjectives.‬ירושלים וחיפה‪.‬‬ ‫כתב ו את שמ ות הת ואר המתא ימ ים בזכר או בנקבה ‪.‬‬ ‫זה לא ________‪ .‬‬ ‫במוזאון ישראל בירושלים יש _______ ע תי קי ם וגם מודרניים‪.‬‬ ‫בצרפת אוכלים שלוש _____‬ ‫כל יום‪ :‬בבוקר‪.‬‬ ‫ספגייה ‪ /‬ציור ‪ /‬איש ‪ /‬ים ‪ /‬ארוחה ‪ /‬רוסית ‪ /‬עיר ‪ /‬שירותים ‪/‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫‪(6‬‬ ‫‪.1950-‬זה בית ________‪.‬‬ ‫תל‪-‬אביב וחיפה ליד ה ____ _‪ .‬‬ ‫אני לא רוצה לקרוא את הספר הזה‪ .‬אני מדבר מטלפון‬ ‫פסק‬ ‫זמן‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪G‬‬ ‫פ‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫‪195‬‬ .‬‬ ‫הוא גר בבית מ‪ .‬‬ ‫בישראל פוגשים ________ מ כ ל העולם‪.‬הוא מדבר‬ ‫וקצת עברית‪.‬אין מקום בחדר ‪ -‬לא לטלוויזיה ולא למחשב‪.‬‬ ‫זה חדר ________‪ .‬‬ ‫בישראל יש שלוש ________ גדולו ת‪ :‬תל אביב‪ . .‬דני? מה שלומך? סליחה‪ .‬‬ ‫_____‪ .‬‬ ‫בירושלים יש עיר ________ ו עי ר חדשה‪.‬אני אוהב רק מוזיקה א‪?/‬ת׳ת‪.‬הוא לא ________‪.8‬‬ ‫ק ‪ 3 0‬ר ״ ה מודרנית יש ספרים וגם מחשבים‪.‬אבל ירושלים ־ לא‪.‬‬ ‫בצהריים ובערב‪.‬‬ ‫עתיק ‪ /‬מעניין ‪ /‬מצוין ‪ /‬ציבורי ‪ /‬קטן ‪ /‬קשה ‪ /‬ישן ‪ /‬מו׳ו^מ ‪/‬‬ ‫? ‪:a p t l‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫אני לא אוהב מוזיקה עתיקה‪ .‬‬ ‫‪ -‬הלו‪ .‬אני לא בבית עכשיו‪ .‫‪.‬זה קל‪.‬‬ ‫דינה אוהבת ללמוד‪ .‬אנגלית‬ ‫הוא בא מרוסיה‪ .7‬‬ ‫כתבו את שמות העצם המתאימים ביחיד או ברבים‪Write the appropriate plural or singular nouns.

‬בדבלין‬ ‫ובמקומות אחרים בעולם יש ______‬ ‫מיוחדות‪ :‬בחנויות האלה יש ספרים וקפה‪.‬וה _______ קו ר אי ם ומשחקים‪.‬ה _______ שותים קפה‪ .‬‬ ‫‪Write the missing words.‬‬ ‫לפעמים הם באים לשם מהעבודה בשעה‬ ‫אחת ב _______ ‪ .‬בתל אביב‪ .‫‪.‬‬ ‫איפה גרים?‬ ‫מה אוכלים?‬ ‫‪fo lk‬‬ ‫‪n 'f lo e k‬‬ ‫מה שותים?‬ ‫‪r‬‬ ‫מה קוראים?‬ ‫אפתק‬ ‫רהיטים‬ ‫משפחה‬ ‫שפות‬ ‫מילות שאלה‬ ‫‪!h k‬‬ ‫‪k3k‬‬ ‫‪w ly k‬‬ ‫‪vyk‬‬ ‫המילים‪:‬‬ ‫‪ /‬א‪ 1‬ח < ‪/‬‬ ‫‪ /‬איך ‪ /‬אימא ‪ /‬איפה ‪ /‬אכסניה ‪ /‬א‪5‬גלית ‪/‬‬ ‫‪ /‬ארמון ‪ /‬א^וכ^ית ‪ /‬בית ‪ /‬בעל ‪ /‬גלידה ‪ /‬גרמנית ‪ /‬דוד ‪ /‬דודה ‪/‬‬ ‫דירה ‪ /‬הורים ‪ /‬חדר ‪ /‬חלה ‪ /‬יידיש ‪/‬‬ ‫יפנית ‪ /‬ירקות ‪ /‬חלב ‪ /‬כיסא ‪/‬‬ ‫כמה ‪ /‬לאן ‪ /‬לחם ‪ /‬לחמנייה ‪ /‬לימון ‪ /‬למה ‪ /‬מאין ‪ /‬מה ‪ /‬מי ‪ /‬מיטה ‪/‬‬ ‫מים ‪ /‬מיץ ‪^ /‬לכגגב ‪ /‬מלון ‪ /‬מלח ‪ /‬משנה ‪ /‬מתי ‪ /‬ספר ‪ /‬ספרדית ‪ /‬עברית ‪/‬‬ ‫ערבית ‪ /‬עוגה ‪ /‬עיתון ‪ /‬פולנית ‪ /‬פורטוגזית ‪ /‬פיתה ‪ /‬צרפתית ‪ /‬קיבוץ ‪/‬‬ ‫רומנית ‪ /‬שולחן ‪ /‬שוקולד ‪ /‬שטיח ‪ /‬שיר ‪ /‬תורה ‪ /‬תלמוד ‪ /‬תפוז ‪/‬‬ ‫‪0‬ו‪.‬‬ ‫מיינו את המילים ל‪ 8 -‬קטגוריות‪.‬מדברים‬ ‫עם חברים‪ .‬הם קוראים עיתון או‬ ‫ספר‪ .‬‬ ‫אנשים באים למקומות האלה לקרוא ספרים‬ ‫ולפעמים גם לאכול ________ ל שתות משהו‪.‬בפריז‪ .‬‬ ‫אנשים אחרים באים לחנויות האלה בבוקר‪ .‬יושבים שם כמה שעות כמו בספרייה‪.9‬‬ ‫‪Arrange the words below into eight categories.‬‬ ‫כתב ו את המ יל ים החסר ות ‪.‬אוכלים עוגה‪ .‬‬ ‫באים לשם גם הורים עם ילדים קטנים‪ .‬‬ .‬אוכלים משהו וחוזרים ל _______‪.‬‬ ‫קפה עם ספר‬ ‫>‪| 7DE‬‬ ‫זמ ן‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪196‬‬ ‫בירושלים‪ .

‬לאן‪ .‬‬ ‫‪)10‬‬ ‫טוב‪ .‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫הם רוקדים ביום שני בערב‪.‬לפעמים צר«ך להוסיף מילת יחס למילת השאלה‪ .‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫שמי חנה לוי‪.‬‬ ‫הה תחלה‬ ‫‪197‬‬ .‬ישר‪.‬‬ ‫‪)14‬‬ ‫רחל חושבת על החיי ם‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪)12‬‬ ‫אני נוסע עם המשפחה‪.11‬‬ ‫‪Use the question words above.‫אמרו וכתבו את השאלות לפ« התשובות‪Say and write the questions according to the answers.‬‬ ‫‪?p e l pofln p'k‬‬ ‫? ‪p o flv pn fkf‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫אנחנו מחפשים שטיח בדווי‪.‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫אני קונה כרטיסים לסרט‪.‬מי‪ .‬איך‬ ‫זכרו‪ .‬‬ ‫‪)8‬‬ ‫אני מאוסטרליה‪.‬למשל‪:‬‬ ‫‪Remember.‬ישר‪ .‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫הן רואות את רינה באוניברסיטה‪.‬‬ ‫‪)11‬‬ ‫הם רוצים לשתות‪.‬עם מי‪ .‬מאין‪ .‬תודה‪.‬‬ ‫הם הולכים לאכסניה‪.‬מה‪ .‬למה‪ . .‬‬ ‫‪170D‬‬ ‫‪ 7‬מן‬ ‫ב‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫‪)1‬‬ ‫דינה גרה בבאר שבע‪.‬כמה‪ .‬מתי‪ .‬‬ ‫‪)15‬‬ ‫אורי חושב על רחל‪.‬‬ ‫השתמשו במילות השאלה‪:‬‬ ‫איפה‪ .‬על מה?‬ ‫‪ : ?frfp tf‬ישר וימינה‪.‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫כי הוא לא אוכל עוגות‪.‬‬ ‫‪)13‬‬ ‫הדירה הזאת של דויד ושל מיכל‪. sometimes a preposition must be added to the question word:‬‬ ‫‪I‬‬ ‫את מי‪ .‬‬ ‫‪)9‬‬ ‫ישר‪ .

‫(נ‬ ‫ג‬ n ‫שמות תואר‬ Adjectives ideal normal actual / real reform (jewish) ‫םק‬3 1‫ מ‬7 r ‫ אידאלית‬.‫אידאלי‬ ‫ נולמלית‬. ‫ספד ו מה ע וש ים בשבע בערב בשל ושה מק ומ ות שונ ים בעולם‬ .‫סימסטר (ז‬ energy semester )..‫ראלי‬ ‫רפוךמית‬. .‫רפוךמי‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ש‬ c ‫מ‬ 198 .‫נורמלי‬ ‫ ראלית‬. 12 Say what is done at seven in the evening in three different places in the world? ‫האוצו הלשוני‬ Sum m ary of Topics ‫מילים לועזיות‬ Foreign words ‫שמות עצם‬ Nouns ‫אנרגיה‬ ).

‬בסינמטק?‬ ‫כן‪.‬מה הם עושים שם?‬ ‫?‪ are going to the Cinematheque.‬‬ ‫להת‪!.. What are they doing there‬אורי ‪ and‬עדנה‬ ‫‪.‬‬ ‫סרט וקפה‬ ‫אורי‪:‬‬ ‫עדנה‪:‬‬ ‫אורי‪:‬‬ ‫עדנה‪:‬‬ ‫אורי‪:‬‬ ‫עדנה‪:‬‬ ‫אורי‪:‬‬ ‫עדנה‪:‬‬ ‫אורי‪:‬‬ ‫עדנה‪:‬‬ ‫אורי‪:‬‬ ‫עדנה‪:‬‬ ‫^‬ ‫עדנה‪ .‬‬ ‫את רוצה לראות א ת הסרט החדש של וודי אלן?‬ ‫איפה‪ .‬אולי‪.‬שקספיר)‬ ‫‪c‬‬ ‫‪199‬‬ .‫שיעור ‪7‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫יופי‪ .‬מה את עושה עכשיו?‬ ‫שום דבר‪..‬‬ ‫אולי א ת רוצה גם לשתות קפה במסעדה של הסינמטק?‬ ‫למה לא?!‬ ‫אז להתראות בשבע ליד הסינמטק‪.‬‬ ‫עדנה ואורי הולכים לסינמטק‪ .infinitive form‬ל״י (ל״ה) ‪ conjugation -‬פעל‬ ‫שם הפועל‬ ‫‪Infinitive form‬‬ ‫שיעור‬ ‫לבנות‬ ‫לקנות‬ ‫לרצות‬ ‫‪1‬־ו‬ ‫לראות‬ ‫לשתות‬ ‫לעשות‬ ‫לעלות‬ ‫להיות‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫ל ס סו ת‬ ‫ג‬ ‫‪r‬‬ ‫ל ע םו ת ‪)1‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫״להיות או לא להיות״‬ ‫(המלט‪ .‬‬ ‫את רוצה לעשות משהו?‬ ‫כן‪ .‬אני רוצה גם לקנות שם כרטיסים לפסטיבל הסרטים‪.2‬‬ ‫במ י ן פעל ־ גזרת ל״י (ל״ה) ־ שם פועל‬ ‫הווה‬ ‫‪Present tense‬‬ ‫בונה‬ ‫קונה‬ ‫רוצה‬ ‫רואה‬ ‫שותה‬ ‫עושה‬ ‫עולה‬ ‫‪ verb type .

‬‬ ‫‪(10‬‬ ‫א ת ה בעבודה‪.‬גם דויד ר‪ 31‬ה ‪ nljpf‬כ׳ ‪* 1>0‬ת׳ק‪.....‬‬ ‫גם אני ‪.‬‬ ‫‪(9‬‬ ‫היא בבית‪...‬‬ .‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫אבי בונה בית על ההר‪.‬‬ ‫‪(6‬‬ ‫רחל קונה ספרים חדשים‪.‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫מיכל עולה למצז־ה‪.‬‬ ‫גם יוסי ‪nl'vf v l h‬‬ ‫‪(8‬‬ ‫יוסי רב בבית כנסת ספרדי‪..‬‬ ‫גם אבי ‪.‬‬ ‫גם רחל ‪.‬‬ ‫גם א ת ה ‪.‬רוצה ‪Write down sentences according to the example -‬‬ ‫? ‪:a p t t‬‬ ‫משה קונה כיסא עתיק‪ .‬‬ ‫גם דויד ‪.‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫אני שותה שוקו חם‪..‬‬ ‫גם רותי ‪....‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫דויד רואה במוזאון את הציורים של פיקאסו‪.‬‬ ‫גם אורי ‪...‬‬ ‫‪(7‬‬ ‫אורי פרופסור באוניברסיטה‪.‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫רותי עושה מסיב ה בכיתה‪.‫א)‬ ‫בתג ו לפי הד וגמה ‪ :‬ר וצה ‪ +‬שם פועל ‪.....‬‬ ‫גם מיכל ‪.‬‬ ‫‪ + an infinitive form..‬‬ ‫גם אלי ‪.

‬‬‫ את ה לא רוצה לעבוד‪ .‬נכון‪ .‬‬‫ את ה רוצה לכתוב ספרים מיוחדים‪.‬‬‫ את ה רוצה לעשות משהו מעניין בחיים‪.‬‬ ‫ז‪.‬לקנות ‪ .‬לאכול‪ .‬השתמש ו ב‪-‬ללמ וד ‪ ..‬‬ ‫השלימו את הטבלה‪.‫ג)‬ ‫‪Complete the table.‬‬ ‫ז‪..‬אמר ו לתלמ יד ים אתר ים בב יתה מה‬ ‫הם רוצים‪ .‬לקרוא ‪ ...‬‬ ‫נ‪..Tell other student in your class‬‬ ‫‪their fortunes..3‬‬ ‫א)‬ ‫אני ר ואה בקפה‬ ‫ אתה רוצה ללמוד פילוסופיה ומוזיקה‪.‬לגור‪ .‬לה י ות ‪.‬‬ ‫־ נכון‪ .‬‬‫ את ה רוצה לקנות בית ליד הים‪.‬אבל עכשיו אני רוצה לשתות קפה‪.‬לשת ות ‪ .‬‬ ‫נ‪.‬אתה רוצה רק לאהוב‪.‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫ב)‬ ‫גם אתם רוא ים בקפה או ק ורא ים את הה ור וסק ופ או‪ . Use the infinitive forms above...‬‬ ‫שם פועל‬ ‫הווה‬ ‫ו‪.‬לכתוב ‪ .‬‬ ‫הה תחלה‬ ‫‪You are also fortune tellers or horoscope readers or.‬‬ ‫שיעור‬ ‫‪201‬‬ .‬לעבוד ‪ .‬‬‫־ אתה רוצה להיות ‪.‬‬ ‫שותה‬ ‫קונה‬ ‫רוצים‬ ‫רואות‬ ‫לבנות‬ ‫עושה‬ ‫עולה‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.

‬שרים ורוקדים וביום הם עובדים ושותים מיץ תפוזים‪.‬ויש‬ ‫גם סרטים לילדים‪.4‬‬ ‫א)‬ ‫ה ישראל י בסרט ים ישראליים‬ ‫ישראלית יפה מהקיבוץ פוגשת את העולים החדשים ממרוקו או מעירק‪ .‬ציוניים או רומנטיים‪.‬גברים ונשים‪ .‬‬ .‬קיבוץ ועיר‪ .‬כובע ט מ ‪3‬ל וסנדלים‪ .‬הם לובשים כאפייה‪ .‬‬ ‫ישראלי נחמד עובד בחקלאות ואוהב א ת הטבע ואת הארץ‪.‬גם‬ ‫בסרטים האלה יש קונפליקטים‪ :‬הורים וילדים‪ .‬‬ ‫בסרטים של שנות התשעים ושל שנות האלפיים יש סיפורים קטני ם על היומיום בישראל‪ .‬אבל הם לא רוצים מלחמה‪.‬שלום ומלחמה‪ : .‬‬ ‫ישראלים ועולים חדשים בונים א ת הארץ‪ .‬בחור משוגע‪ .‬בשירים ובסלנג יש אופטימיות‪.‬בסרטים אחרים בשנות השמונים יש‬ ‫סיפורים מעניינים על ישראלים עם בעיות‪ :‬אהבה טראגית‪ .‫־‪SS‬‬ ‫חולה אהבה משיכון‬ ‫יי‪ .‬‬ ‫יש סלנג ישראלי והרבה שירים‪ .‬־‬ ‫‪.‬הם נוסעים לאמריקה‪.‬‬ ‫עובדים ביום ושותים בלילה‪ .)1959-1950‬בסרטים של שנות החמי שים יש‬ ‫סרטים דוקומנטריים‪ .‬‬ ‫הם רוצים להיות בבית עם המשפחה ועם החברים‪ .‬‬ ‫בסרטים של שנות השמונים הישראלים רוצים לראות את העולם הגדול‪ .‬הישראלים בסרטים האלה שואלים שאלות‬ ‫על החיים‪.‬ילדה מיוחדת‪ .‬‬ ‫אלה הישראלים בסרטים של שנות החמי שים (‪ .‬בסרטים האלה יש הומור‪.‬בהומור‪ .‬בסרטים האלה לומדים על הקונפליקטים של הישראלים‪ :‬אשכנזים‬ ‫וספרדים‪ .‬ועוד‪ .‬עךבים ויהודים‪ .‬בלילה‬ ‫הם מדברים‪ .‬‬ ‫בסרטים של שנות השישים והשבעים הישראלים הולכים לצבא‪ .‬מפולין או מרוסיה‪.

‬‬‫ הוא לא יודע איפה זה אנטארקטיקה‪.‬‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪203‬‬ .‬‬ ‫יש קונפליקטים‪.r‬‬ ‫הוא לא יודע איפה הוא‪.‬‬ ‫ מה הוא לא יודע?‬‫ הוא לא יודע למה יש בעולם הרבה בעיות‪.‬‬ ‫הישראלים רוצים להיות בבית‪.‬‬‫אני לא יודע למה אני פה‪..‬‬ ‫יש סיפורים קטנים על החיים‪.‬‬ ‫יש בעיות מיוחדות‪.5‬‬ ‫מה?‬ ‫הישראלים אוהבי ם את הארץ‪.‬‬ ‫יש סלנג‪.‫ב)‬ ‫התא ימ ו לפי הטקסט ואמד ו ‪ 6‬משפט ים מהטבלה ‪. then say six sentences from the table.‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫‪'.‬‬ ‫יש הומור‪. •.‬‬ ‫מתיל‬ ‫שנות החמי שים‬ ‫שנות השישים והשבעים‬ ‫שנות השמונים‬ ‫שנות התשעים ושנות האלפיים‬ ‫?! ‪: a p t‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Match according to the text.p‬‬ ‫לדעת ‪ +‬משפט שאלה‬ ‫א)‬ ‫‪ + a question‬לדעת‬ ‫יודע או לא יודע?‬ ‫הוא יודע מה הוא רוצה‪.‬׳ ‪.‬‬ ‫שיעור‬ ‫‪7K‬‬ ‫‪ri‬‬ ‫‪r‬‬ ‫אנחנו לא יודעי□ מי הם‪.‬‬ ‫יש סרטי ם לילדים‪.‬‬ ‫‪Hnn nlje fe pf6noa‬׳ ‪ e‬׳ ‪?p h l p n e p'flne'n p‬׳ ‪.‬‬ ‫יש סרטים דוקומנטריים‪.‬‬ ‫הוא יודע מאין הוא בא‬ ‫ולאן הוא הולך‪.‬‬ ‫הישראלים שרים ורוקדים‪.

‬‬ ‫הם רוקדים מהבוקר עד הערב‪.‬‬ ‫מאין ‪/‬‬ ‫המךריך רוצה לרקוד‪./‬‬ ‫איך‬ ‫‪ /‬הן מדברות‪.‬‬ ‫אתה‬ ‫את‬ ‫הוא‬ ‫היא‬ ‫אנחנו‬ ‫את ם‬ ‫אתן‬ ‫הם‬ ‫^ רוצה ‪/‬‬ ‫רוצה‬ ‫רוצים‬ ‫רוצות‬ ‫הו‬ ‫?! ‪: a p t‬‬ ‫‪'jk‬‬ ‫הי א לומדת‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫אמרו ‪ 10‬משפטים מהטבלה‪.X‬‬ ‫( מיךע‪1‬ג<.‬‬ ‫על מי‬ ‫‪ /‬אנחנו פוגשים את מירי‪.‬‬ ‫מינואר עד יוני הוא גר באילת‪ .‬עד‪..‬‬ ‫מי‬ ‫הם באים‪.‬נ י ^‬ ‫‪/O ..‬‬ ‫על מה‬ ‫‪ n a i f‬א ת׳ ‪ n k p'etfa Ijnjk‬א׳ר׳‪.‬‬ ‫‪/‬‬ ‫למה‬ ‫הולכים למוזאון‪.‬‬ ‫יוסי עובד חצי שנה באילת וחצי שנה בחיפה‪.ם־ וע_־ד־ (‪7‬־׳‬ ‫יולי‬ ‫אוגוסט‬ ‫ספטמבר‬ ‫אוקטובר‬ ‫נובמבר‬ ‫ךצמבר‬ ‫הם אוהבי ם לרקוד‪.‫ב)‬ ‫‪Say ten sentences from the table.‬עד‪.‬ומיוני‬ ‫עד דצמבר הוא גר בחיפה‪.‬‬ ‫י לדעת —— מ תי‪/‬‬ ‫אתן חושבות‪.‬‬ ‫אני ‪...‬‬ .‬‬ ‫איפה‬ ‫את ה נוסע ביום שישי‪.‬‬ ‫מה‬ ‫דויד עושה פה‪.‬‬ ‫א)‬ ‫מ‪ ..‬‬ ‫ינואר‬ ‫פברואר‬ ‫מךס‬ ‫אפריל‬ ‫מאי‬ ‫יוני‬ ‫*‪'Jf‬‬ ‫^ ו וד ‪.‬‬ ‫מ‪ .‬‬ ‫לאן‬ ‫עובד עם רחל‪.

12:00‬‬ ‫היסטוריה‬ ‫? א א ה‪:‬‬ ‫‪* 7Nlf Id!7 xenf m ex 1x njlnen‬קר״ת‪.‬‬ ‫ובערב?‬ ‫לומד לבחינה בגאוגרפיה‪.‬‬ ‫‪ e• m ext 1ex 1x 1exf pnexn‬לן ‪ 03‬ק‪7‬ן‪.8:00‬‬ ‫עברית‬ ‫‪9:40 .10:10‬‬ ‫תנ״ך‬ ‫‪11:50 .‬‬ ‫כל ‪ +‬שם עצם מ יודע ב יח יד‬ ‫‪T‬‬ ‫‪ + a definite singular noun‬כל‬ ‫ה וא ל ומד בל הזמן‬ ‫אורי‪:‬‬ ‫יורם‪:‬‬ ‫אורי‪:‬‬ ‫יורם‪:‬‬ ‫אורי‪:‬‬ ‫יורם‪:‬‬ ‫אורי‪:‬‬ ‫יורם‪:‬‬ ‫אורי‪:‬‬ ‫יורם‪ .‬‬ ‫ובצהריים?‬ ‫לומד לבחינה בהיסטוריה‪.‬אני לומד כל הזמן‪.‬‬ ‫די‪ .‬‬ ‫יום ראשוו‬ ‫‪8:50 .‬מספיק ללמוד!‬ ‫שיעור‬ ‫ג‬ ‫‪ri‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪205‬‬ .‬‬ ‫כל היום את ה לומד?‬ ‫כן‪ .8:50‬‬ ‫אנגלית‬ ‫‪10:10 . and then say what‬‬ ‫קרא ו ואמ ו ו מה דני ל ומד ומתי‪.‬‬ ‫ספר ו מה אתם ל ומד ים ומת י‬ ‫‪.‬הוא לומד שישה ימים בשבוע ‪ -‬מיום ראשון עד יום שישי‪.‬‬ ‫דני לומד בבית ספר‪ .0‬‬ ‫‪Tell a fellow student what you study and at what hours.‬דני ‪Read.9:40‬‬ ‫הפסקה‬ ‫‪11:00 .‫ב)‬ ‫‪ is studying and when.7‬‬ ‫‪.‬יש לי הרבה בחינות‪ .11:00‬‬ ‫מחשבים‬ ‫‪ 11:50‬־ ‪12:00‬‬ ‫הפסקה‬ ‫‪12:50 .‬מה א ת ה עושה עכשיו?‬ ‫אני לומד לבחינה בפילוסופיה‪.

n tth‬מ״״‪/‬‬ ‫‪j>c‬‬ .‬וגם בלילה‪ .‬ברוסיה‪ ..‬והעיקר לא לפחד ‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫—‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪T‬‬ ‫־‬ ‫‪*T‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫(שיר חסידי לפי ר׳ נחמן מברסלב)‬ ‫שיעור‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫הה תחלה‬ ‫‪206‬‬ ‫‪ f e i‬ז ‪ ^ yi 0 a‬־ ‪ n f \ u‬־ ‪t u Lf r 1u‬‬ ‫‪ Q‬א ל * ‪ .‬אנחנו מטיילים‬ ‫ב __________‪.‬ביום שני‪ .‬בצהריים‪.‫השלימו את המשפטים‪..‬בגליל‪ ..2000‬הם מטיילים __________‪.‬וגם בשבת‪.‬ביום שני‪ .‬״‬ ‫״בל העולם כולו גשר צר מאוד‪ .‬‬ ‫היא קוראת ביום ראשון‪ .‬גם הדודים והדודות של דני גרים שם‪_______ .‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫הם מטיילים מינואר ‪ 2000‬עד דצמבר ‪ .‬בהודו ובאנגליה‪ .‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫של דני גרה בארגנטינה‪ .‬‬ ‫?! ‪: a p t‬‬ ‫בערב‪ .‬‬ ‫השתמשו ב‪ -‬כל ‪ +‬השנה ‪ /‬הכיתה ‪ / jptfT /‬העולם ‪ /‬היום ‪ /‬הבוקר ‪/‬‬ ‫‪Use -‬‬ ‫השבוע ‪ /‬הארץ ‪ /‬המשפחה ‪/‬‬ ‫דויד אוהב לשיר‪ .‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫שולה עובדת בחנות משמונה בבוקר עד אח ת בצהריים‪ ..‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫רחל אוהבת לקרוא‪ .‬עשרים תלמידים בטיול במוזאון ורק עשרים לומדים‪.8‬‬ ‫‪Complete the following sentences.‬הוא שר ‪ ^ h‬אן‪ :‬הוא שר בבוקר‪ .‬ב‪ .‬אנחנו מטיילי ם בהרים וליד הים‪ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫אבא ואי מא של דני גרים בארגנטינה‪ .‬רק דני גר בישראל‪.‬בצהריים ובערב ‪ -‬היא קוראת __________‪.‬היא קוראת __________‬ ‫‪)4‬‬ ‫הן מכירות אנשים באמריקה‪ .‬הן מכירות אנשים ב _______‬ ‫‪)5‬‬ ‫אנחנו מטיילים בנגב‪ .‬הוא שר ביום ראשון‪ .‬בגולן‪ .‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אן ‪n m p N T i‬‬ ‫בלל‪.‬ביום שלישי ‪ .‬‬ ‫לא __________ לומדת היום‪ .‬היא קוראת בבוקר‪ .‬היא עובדת שם__________ ‪.‬עד שבת‪ .

‬‬ ‫שום דבר‬ ‫‪nothing‬‬ ‫שנות החמי שים‬ ‫‪The Fifties‬‬ ‫שנות השישים‬ ‫‪The Sixties‬‬ ‫‪T T‬‬ ‫אשכנזי‪ .‬משוגעת‬ ‫‪Spanish‬‬ ‫ספרדי‪ .‬שנים‬ ‫(ז‪).).‬מדריכה (נ‪).‬לבנות‬ ‫‪build‬‬ ‫‪to be‬‬ ‫‪rise/go up‬‬ ‫להיות‬ ‫עוליה‪ .‬‬ ‫מספיק ת״פ‬ ‫!‪enough‬‬ ‫עד מ״ח‬ ‫‪until / till / to‬‬ ‫עולה חךש (ז‪new immigrant (in Israel) (.‬‬ ‫בעיה מ‪).‬‬ ‫מלחמה (נ‪).‬ר‪)0 .).‬‬ ‫פסטיבל (ז‪).‬לעלות‬ ‫ש מו ת עצ ם‬ ‫‪Nouns‬‬ ‫‪exam‬‬ ‫‪problem‬‬ ‫‪hat‬‬ ‫‪ticket‬‬ ‫‪guide‬‬ ‫‪war‬‬ ‫‪story‬‬ ‫‪sandal‬‬ ‫‪army‬‬ ‫‪sky‬‬ ‫‪year‬‬ ‫בחינה (נ‪).‬‬ ‫הומור (ז‪ .‬‬ ‫דוקומנטרי‪ ..‬‬ ‫כובע <ז‪).‬טראגית ש״ת‬ ‫‪optimism‬‬ ‫‪humor‬‬ ‫‪cocoa‬‬ ‫‪kaffiyeh‬‬ ‫‪cinematheque‬‬ ‫‪slang‬‬ ‫‪festival‬‬ ‫‪conflict‬‬ ‫‪documentary‬‬ ‫‪tragic‬‬ ‫‪r‬‬ ‫חוד שי ה שנה‬ ‫‪Months of the year‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫פברואר‬ ‫מרס‬ ‫אפריל‬ ‫מאי‬ ‫יוני‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫ינואר‬ ‫‪January‬‬ ‫‪February‬‬ ‫‪March‬‬ ‫‪April‬‬ ‫‪May‬‬ ‫‪June‬‬ ‫‪July‬‬ ‫יולי‬ ‫‪August‬‬ ‫אוגוסט‬ ‫ספטמבר ‪September‬‬ ‫‪October‬‬ ‫אוקטובר‬ ‫נובמבי ‪November‬‬ ‫‪December‬‬ ‫ךצמבי‬ ‫הה תרולה‬ ‫!‪enough! / Stop it‬‬ ‫די ת״פ‬ ‫יומיום ת״פ‬ ‫‪daily life‬‬ ‫כובע טמבל ( ז‪s)hat (.‬‬ ‫סיפור‬ ‫סנדל (ז‪).‬‬ ‫כאפייה (‪U‬‬ ‫סינ מ ט ק(ז‪).‬‬ ‫שונות‬ ‫‪liscellaneous‬‬ ‫מי לי ם לועזיות‬ ‫‪Foreign words‬‬ ‫אופטימיות (נ‪ .‬ספרדייה‬ ‫‪Arab‬‬ ‫.‬דוקומנטרית ש״ת‬ ‫טראגי‪ .‬‬ ‫שנה (נ‪ .‬‬ ‫‪Sum m ary of Topics‬‬ ‫‪Vocabulary‬‬ ‫אוצר המילים‬ ‫ש מו ת תו א ר‬ ‫‪Adjectives‬‬ ‫פעלים‬ ‫‪Verbs‬‬ ‫בוגה‪ .‬צ ב או ת‬ ‫שמים (ז‪.‬‬ ‫כרטיס (ז‪).‬‬ ‫קונפליקט(ז‪).עךבי‪ : .).‬‬ ‫שוקו (נ‪ .‬ציונית‬ .‬ר‪).‫האוצר הלשוני‬ ‫א‪.‬ר‪)0 .‬ר‪)0 .‬׳‪ (=dummy‬״‪"Tembel‬‬ ‫כל ה ­‬ ‫‪all the.‬עךבייה‬ ‫‪Zionist‬‬ ‫ציוני‪ .‬‬ ‫סלנג <נ‪ .‬‬ ‫מדריך (ז‪ .‬ר‪)0 .‬‬ ‫צבא (ז‪ .‬אשכנזייה (‪Ashkenazi (Jewof European descent‬‬ ‫‪crazy‬‬ ‫משוגע‪ ..

example: .‫היא בפתח‬ As in strong verbs when ‫ פ הפועל‬is an ‫ ח‬. 208 .example: :‫תחביר‬ pl'7) [ j ‫משפטי מושא עם מילות שאלה‬ Object Clauses with questions .conjugated in all persons in past and future tenses future: .Grammatical topics Morphology: ‫הנושאים הלשוניים‬ _ ‫גז ר ת ע״ן׳ שם הפןע ל‬ ‫ בניי ן‬.‫ פרט לפועל להיות‬. and the prefix ‫ ל‬is vocalized with a patach .‫פןע ל‬ .a.‫ ע‬or ‫ ה‬it is vocalized with a chataf-patach .‫ אהיה פה‬:‫עתיד‬ past: .a . The verb is .‫ בעבר ובעתיד הפועל קיים בכל הגופים‬.‫ ח או ה היא מנוקדת בחטף פתח‬.a . n in e l : a p t! ? ‫לםםוית‬ n ietf Syntax: ‫ל^טייז‬ ‫ שם עצם מיודע ביחיד‬+ !‫כ‬ h + a definite singular noun .a . except for the verb ‫להיות‬ nlex[ : a p t n Conjugations of the verb ‫) להיות‬to be) are almost nonexistent in present tense.']I( '‫ א‬X?lf 'j k Grammatical notes ‫הערות לשוניות‬ .‫נטיית הפועל להיות כמעט ולא קיימת בהווה‬ ‫הה תחלה‬ .‫ כאשר פ הפועל היא ע‬.‫ הייתי פה‬:‫עבר‬ present: . an infinitive form.‫ ע״ו‬verb type.‫ג‬ ‫ והתחילית ל‬.‫ב‬ :‫צורות‬ Verbs: basic stem (‫ פעל‬conjugation) .‫כמו בגזרת השלמים‬ )1 .‫ אני פה‬:‫הווה‬ )2 ‫שיעור‬ ‫ע ב רי ת מן‬ .

r u n p‬‬ ‫חיפה‬ ‫‪p!6‬׳‪p'HHXCN p'f'pnnl p . n l k m n f‬׳‪01‬׳‪.‬‬ ‫כתב ו משפט ים ‪.nf‬הגיתה‪.‬‬ ‫הא ו נ יברס יטה גדולה ‪.‬שמתה יותר‪.‬‬ ‫שיעור‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫נחמדות‬ ‫הרחוב‬ ‫גדולה‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫■י!‬ ‫מ‬ ‫‪209‬‬ . V Plfe‬‬ ‫‪jk 7xnej nn‬׳ ‪p'pennf o ilp a .‬׳‪p'lunj kf p .‫שיעור‬ ‫משפט ים שמנ י ים‬ ‫‪Nominal clauses‬‬ ‫הש יע ור ים לןשים ‪. Q‬‬ ‫א>‬ ‫גלויה לדני‬ ‫‪.‬‬ ‫רח‪p'v 7)1‬‬ ‫‪ep pnt&en‬׳ ‪k f pnoon .‬‬ ‫נחמד ‪ /‬טוב ‪ /‬יפה ‪ /‬מיוחד ‪ /‬מצוין ‪/‬‬ ‫‪Use the words:‬‬ ‫‪Create sentences using the following words.‬‬ ‫הב יתה = לב ית‬ ‫‪ .nfl‬״‪p'j.‬‬ ‫הכ ית ות קטנ ות ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ •jk‬ר‪ 31‬ה ‪ 1lt.‬‬ ‫ב)‬ ‫בתב ו גלויה אח ות ‪ .‬‬ ‫‪ plpnn‬יפה‪1 I60t) h k ] 6 .‬‬ ‫השתמשו במילים‪:‬‬ ‫ג)‬ ‫‪Write a happier sounding postcard.‬‬ ‫‪JPP11.‬‬ ‫הכיתה { ? ‪[XM kf pnlsnl .‬‬ ‫הספר ישן‪.

‬‬ .‬הקיבוצים ________‬ ‫ה ________ יפים‪ .‬‬ ‫•‬ ‫כי יש פה מז־בר גדול ושקט‪.‬‬ ‫כתב ו מה ה יא א ומרת על ישראל ‪.‬או ב‪.‬‬ ‫•‬ ‫כי יש פה מסעדות כשרות‪..‬‬ ‫‪Write down four similar positive and negative sentences‬‬ ‫בישראל ‪ .‬‬ ‫?!‪)7‬‬ ‫‪a p t :‬׳ ‪nn fkne‬״ ‪PT'jXH kf p‬‬ ‫שיעור‬ ‫ג‬ ‫דו‬ ‫‪r‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪fl‬‬ ‫‪210‬‬ ‫ד)‬ ‫כתב ו עוד ‪ 4‬משפט ים ד ומ ים תיוביים ושליליים‪.‬‬ ‫‪Write down what she says about Israel.‬‬ ‫כתב ו מה ג׳ון א ומר על ישראל (לפי א ')‪.‬‬ ‫ג׳ינה לא רוצה לבוא לישראל‪.np \6‬האנשים ________‪ .‬‬ ‫•‬ ‫כי יש פה אנשים נחמדים‪.‬החיים ________‪.‬או באמריקה ‪ .‬‬ ‫•‬ ‫כי יש פה חיים מעניינים‪.‬‬ ‫ג)‬ ‫‪Gina does not want to come to Israel.‬‬ ‫•‬ ‫כי יש פה אוניברסיטאות מצוינות‪..‬‬ ‫•‬ ‫כי יש פה שמים יפים‪.2‬‬ ‫א)‬ ‫ב)‬ ‫למה ג׳ון בא ל ישראל?‬ ‫•‬ ‫כי יש פה שמש טובה‪.‬א׳ ‪)according to‬‬ ‫בישראל השמש ‪ .‬הפלאפל ________‪ ..‬ה ________‬ ‫עתיקים‪ .‬האוניברסיטאות ________‪ .‬המדבר ________‪ ..‬‬ ‫•‬ ‫כי יש פה קיבוצים מיוחדים‪.‬‬ ‫•‬ ‫כי יש פה פלאפל טוב‪.‬ה ________ כשרות‪ .‫(^ ) ‪.‬‬ ‫‪Write down what Jhon says about Israel‬‬ ‫‪(.‬‬ ‫•‬ ‫כי יש פה מקומות עתיקים‪...

‬יש רק שקט‪ .‬ליד יריחו אתה רואה אוהלים‬ ‫של בדווים‪ .‬לאן?‬ ‫למה באים התיירים למעיינות ליד ים המלח?‬ ‫שיעור‬ ‫‪8‬‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ים המלח ‪ -‬יהודית ילין‪-‬גינת‬ ‫‪G‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ .3 Q‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫א)‬ ‫מלונות ים־ המלח‬ ‫אתה נוסע בדרך מירושלים לסדום‪ .‬‬ ‫מה יש ליד האוהלים של הבדווים?‬ ‫בשורה ‪ 8‬כתוב‪ :‬״הם״‪ .‬מי?‬ ‫בשורה ‪ 10‬כתוב ״לשם״‪ .‬‬ ‫הם גרים במלונות ומשם הם רואים את ההרים‬ ‫המיוחדים‪ .‬כי בחורף יש‬ ‫במדבר שמש טובה‪.‬הם באים בחורף‪ .‬הרבה‬ ‫תיירים מהארץ ומחו״ל באים לשם‪ .‬את הים הכחול ואת השמים היפים‪.‬‬ ‫ואתה שואל‪ :‬מה הם ״עושים״ שם באמצע המדברי‬ ‫ליד ים המלח יש מעיינות של מים חמים‪ .‬‬ ‫פלזה‪.‬ועוד מלון‪ :‬הילטון‪ .‬כי יש במים‬ ‫הרבה מינךלים‪ ..‬אתה רואה מלונות גדולים ומודרניים.‬שרתון‪ .‬המדבר גדול‪ .‬ועוד מלון‪ .‬‬ ‫הם רואים את המדבר ושומעים את השקט‪.‬אין בתים‪ .‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫מלון רנסנס בים המלח‬ ‫‪Answer the following questions according to the text.‬‬ ‫ב)‬ ‫ענו על השאל ות לפי הטקסט ‪.‬והכול שקט‪..‬הדרך יפה‬ ‫ומיוחדת‪ .‫‪.‬אנשים חולים‬ ‫מכל העולם באים למעיינות האלה‪ .‬הייאט‪.‬אתה לא רואה‬ ‫אנשים‪ .‬‬ ‫פתאום‪ . מלון‬ ‫אחד‪ .

‬‬ ‫‪. according to the text.‫ג)‬ ‫השל ימ ו את שם הת ואר לפי הקטע ‪.‬לדעת‬ ‫הולך‬ ‫יורד‬ ‫יושב‬ ‫שיעור‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪C‬‬ ‫יי!‬ ‫‪c‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪ verb type .‬‬ ‫?‪:aptf‬‬ ‫המדבר ‪.‬‬ ‫‪Complete the sentences with the correct adjective.infinitive form‬פ״י ‪ conjugation -‬פעל‬ ‫שם פועל‬ ‫‪Infinitive form‬‬ ‫ללכת‬ ‫לרדת‬ ‫‪VVT‬‬ ‫לשבת‬ ‫ל □□ת‬ .‬‬ ‫‪Write a postcard to a friend from the Hotel by the Dead Sea.fh±‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫הדרך מירושלים לסדום‬ ‫‪(5‬‬ ‫ההרים‬ ‫?(‬ ‫המלונות‬ ‫‪(6‬‬ ‫הים‬ ‫‪(3‬‬ ‫המים במעיינות‬ ‫‪(7‬‬ ‫השמים‬ ‫‪(4‬‬ ‫השמש במדבר‬ ‫ד)‬ ‫כתב ו גלויה לתבר מהמל ו ן ליד ים המלת ‪.4‬‬ ‫בניין פעל ‪ -‬גזרת פ״י ־ שם הפ ועל‬ ‫הווה‬ ‫‪Present tense‬‬ ‫‪ 0‬לשבת ‪ .

‬אני רוצה לליכת‪.‬‬ ‫לאן? לאוניברסיטה?‬ ‫כן‪ .‬‬ ‫תודה‪ .‬תודה‪.‬‬ ‫שם פועל‬ ‫הווה‬ ‫י‪.‬‬ ‫אבל אני נוסע לשם עכשיו‪.‫^ ‪.‬‬ ‫השלימו את הטבלה‪.‬‬ ‫יום טוב!‬ ‫*§*‬ ‫ב)‬ ‫מי נוסע ומי הולך?‬ ‫‪Complete the table.‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫‪nrSin‬‬ ‫יושבים‬ ‫ירדנית‬ ‫יורדות‬ ‫א ל ׳ ‪ .‬אתה רוצה ק\ךמפ?‬ ‫לא‪ . tiJTk‬מ״״‪/‬‬ ‫‪D~rvT‬־‪ UT‬ד‪/‬מריץ ב [‬ ‫א)‬ ‫מה פתא ום?!‬ ‫פרעבונו‪7‬‬ ‫‪f‬‬ ‫) זוז ס־רג‪ • .‬אבל אני לא רוצה לנסוע‪.T^'o-H 1‬י‬ ‫‪A T‬׳ ‪| a‬‬ ‫‪ * .‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫אני אוהב ללכת‪ .‬‬ ‫נ‪.‬‬ ‫נ‪.‬ת ‪ -‬י‪7‬‬ ‫‪?■vrb‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪ ?•vrb‬ן< ‪bixltiT) 7 0‬‬ ‫‪?■v/•b‬‬ ‫שיעור‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ .5‬‬ ‫א)‬ ‫אני א והב ללכת‬ ‫אבי‪:‬‬ ‫דויד‪:‬‬ ‫אבי‪:‬‬ ‫דויד‪:‬‬ ‫אבי‪:‬‬ ‫דויד‪:‬‬ ‫‪rv.‬באמת‪ .

‬למשל במקום לומד‪ .‬אתה לא אוכל שום דבר?‬ ‫לא‪ .‬‬ ‫‪.‬מתי?‬‫‪ .‬‬ ‫אולי את ה רוצה ללכת לדוז־ה שושנה?‬ ‫אימא‪ . Use different verbs.‫א)‬ ‫מ י לא ר וצה ש ום דבר‬ ‫אימא‪:‬‬ ‫רני‪:‬‬ ‫אימא‪:‬‬ ‫רני‪:‬‬ ‫אימא‪:‬‬ ‫רני‪:‬‬ ‫אימא‪:‬‬ ‫רני‪:‬‬ ‫אימא‪:‬‬ ‫רני‪:‬‬ ‫אימא‪:‬‬ ‫רני‪:‬‬ ‫רני‪ .‬‬ ‫למה את ה לא קורא ספר?‬ ‫כי אני לא רוצה לקרוא‪. for example‬‬ ‫‪ etc.‬‬ ‫אתה רוצה לשתות משהו?‬ ‫לא‪ .‬שום דבר‪.‬‬‫‪ .‬לאי!‬ ‫אז מה את ה רוצה?‬ ‫שום דבר!‬ ‫^ מה רני רוצה?‬ ‫כתב ו על רני ‪ :‬ר(׳ ‪? p i e b l k k f‬קר ‪.‬קורא ־ רוקד‪ .‬‬ ‫‪Write down a similar dialogue between friends at a party.‬‬‫‪ .‬מדבר ‪instead of‬‬ ‫בחרו את הפ ועל המתא ים מהרש ימה ואמרו את המשפט ים‪.‬‬ ‫השתמשו בפעלים אחרים‪ .)2‬אתה רוצה ____________ ליד מיכל?‬ ‫ לא‪ .)1‬את רוצה_____________ לסרט?‬ ‫ כן‪ .)3‬אני רוצה לנסוע!‬ ‫ מצטער‪ .4‬־ את ם רוצים ____________ איפה יש מסעדה סינית בחיפה?‬ ‫‪ -‬כן‪ .‬מדבר וכר‪.‬אין מקום‪ .Use the correct verb from the list and say the sentences‬‬ ‫הפעלים• לשבת ‪ /‬ללכת ‪ /‬לדעת ‪ /‬לרלת ‪Verbs:‬‬ ‫‪ .‬איפה?‬ .‬בבקשה ____________‪.‬לומד‪ .‬‬ ‫ב)‬ ‫‪ :‬רני ‪Wri t e about‬‬ ‫כתב ו ש יחה ד ומה בין שנ י תבר ים או תבר ות במס יבה ‪.‬‬ ‫למה את ה לא לומד?‬ ‫כי אני לא רוצה ללמוד‪.‬קורא ‪ -‬רוקד‪ .‬אני לא רוצה לאכול‪. k f k i n ...‬אני יושב תמיד ליד תמר‪.

‬לכתוב‪ .‬לקנות‪ .‬לעלות‪ .‬לרקוד‪.‬לשמוע‪ .‬לשבת‪ .‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫ז‪.‬לפגוש‪ .‬לשיר‪ .‬‬ ‫|‬ ‫ז‪ .‬ללבוש‪ ..‬לנסוע‪.‬ר‪.‬לראות‪ .‬לרדת‪.‬לקום‪ .‬‬ ‫הפעלים‪:‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪Review of all the verbs that were learnt‬‬ ‫שרטט ו טבל ות במחברת ‪ . .‬‬ ‫נ‪ .‬‬ ‫ללמוד‬ ‫נ‪. tiJTk‬מ״״ ‪/‬‬ ‫לבךיאות!‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫<י‪1‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪215‬‬ .‬לחשוב‪ .‬לעשות‪ .‬שבצ ו את הפעל ים במק ום הנכון והשל ימ ו את צורות הפעל ים החסר ות ‪.‬‬ ‫לשאול‪ .‬ר‪.‬לרוץ‪ ..‬‬ ‫לומד‬ ‫לאהוב‬ ‫לשתות‬ ‫לבנות‬ ‫לגור‬ ‫לקום‬ ‫לדעת‬ ‫ללכת‬ ‫שיעור‬ ‫(^ )‬ ‫‪w‬‬ ‫ב)‬ ‫• ‪ .‬לחזור‪ .‬לומר‪ .‬‬ ‫לעבוד‪ .‬לרצות‪ .‬לבוא‪ .‫חזוה על כל הפעלים שנלמדו‬ ‫‪.‬לדעת‪ . Place the verbs in their correct place and complete the missing verb forms.‬לבנות‪ .‬‬ ‫‪Draw tables in your note book.‬לאכול‪ .‬‬ ‫לאהוב‪ .‬לקרוא‪ .

‬פה‪ .‬מלצר‪ .‬‬ ‫וואלה‪ .‬‬ ‫לאן א ת רוצה לנסוע?‬ ‫בוליביה‪ .‬תודה‪ .‬‬ ‫שרית‪:‬‬ ‫יורם‪:‬‬ ‫שרית‪:‬‬ ‫יורם‪:‬‬ ‫שרית‪:‬‬ ‫יורם‪:‬‬ ‫שרית‪:‬‬ ‫יורם‪:‬‬ ‫שרית‪:‬‬ ‫יורם‪:‬‬ ‫נו‪ .9‬‬ ‫א)‬ ‫ברח וב שינקין בתל ־ אב יב‬ ‫שרית‪:‬‬ ‫יורם‪:‬‬ ‫שירית‪:‬‬ ‫יורם‪:‬‬ ‫שרית‪:‬‬ ‫יורם‪:‬‬ ‫שרית‪:‬‬ ‫היי יורם‪ .‬מה שלומך?‬ ‫אחלה!‬ ‫אולי את רוצה לשתות קפה?‬ ‫סבבה!‬ ‫לאן את רוצה ללכת? אולי לקפה ירושלים?‬ ‫___‬ ‫על הכיפק!‬ ‫־‬ ‫־‬ ‫־‬ ‫‪F Q‬‬ ‫‪______ >S‬‬ ‫׳תה‪’?'ll?jo / oMn px 3‬׳‪/ p‬‬ ‫‪/ 610 / ncod /‬‬ ‫פ<’ ‪/ 0 7‬‬ ‫‪ / % / / afn px nop‬תמ‬ ‫)‪/‬״?ז? ‪/) / ?fipie‬״?זי (•‪nitfx / flu‬‬ ‫בקפה ירושלים‬ ‫שיעור‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫יי!‬ ‫‪C‬‬ ‫‪216‬‬ ‫יורם‪:‬‬ ‫שרית‪:‬‬ ‫מלצר‪:‬‬ ‫שרית‪:‬‬ ‫יורם‪:‬‬ ‫שרית‪:‬‬ ‫יש פה מקו ם נחמד ליד הסלון‪ .‬מה את לומדת?‬ ‫אני? ללמוד? מה פתאום? אני רוצה לטייל בעולם‪ .‬שם‪.‬לפגוש אנשים‪ .‬סשבון‪ .‬‬ ‫מתי את נוסעת?‬ ‫אני יודעת?! אני רוצה לנסוע עם חברים‪ .‫‪.‬יורם‪ .‬‬ ‫טוב‪ .‬‬ ‫וגם מים קרים עם לימון‪.‬לנסוע קצת‪.‬מה נש‪?.‬בבקשה!‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪1‬‬ .‬את רוצה לשבת שם?‬ ‫בכיף‪ .‬קניה‪ ..‬ואת‪ .‬מה הולך?‬ ‫סליחה‪ .‬מה א ת ה אומר?!‬ ‫ואת‪ ..‬א ת ם כבר יודעים מה את ם רוצים?‬ ‫פסטה פסטו וגם גלידה לימון‪.‬או ס ט רליה‪ .‬בבקשה‪..‬‬ ‫ואני רוצה פיצה וקפה עם הרבה חלב‪ .‬הודו‪ .‬את ה רוצה לבוא?‬ ‫אה‪ .‬אז תגיד‪ .‬אז מה העניינים?‬ ‫מה את רוצה לשמוע? אני לומד מ ת מ טי ק ה ופילוסופיה‪.

‬‬ ‫בת״א אנשים______ ע ב רי ת ויידיש‪ .‬מאמריקה‪ .k :‬אחר ‪l"fx-fk"2‬‬ ‫השל ימ ו את הפעל ים המתא ימ ים ‪ -‬צ ורת הווה או שם פועל‪.‬ומאפריקה‪ . There are different possibilities to end‬יורם ‪ and‬שרית ‪Continue the conversation between‬‬ ‫‪.‬מאמריקה‪ .‬‬ ‫בת״א אנשים אוהבי ם _____ מוזיקה‪ .‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫_רוצה מים‪.‬מ א סי ה ומאוסטרליה‪.‬ומי זאת שר ית?‬ ‫? יורם ‪ and who is‬שרית ‪Choose and indicate: who is‬‬ ‫ב)‬ ‫כתב ו על מי אפשר להג יד את המשפט ים האלה ‪ . 10‬‬ ‫א)‬ ‫שרית‪ p l k m n f f.‬יורם או שירית?‬ ‫‪ )2‬בחר ו וסמנו‪ :‬מ י זה יורם‪ .‬‬ ‫‪ present tense or infinitive.‬מיץ‪ .‬־ ‪Complete the sentences using the correct verbs‬‬ ‫א נש ים בתל אביב‬ ‫בת״א יש אנשים מכל העולם.‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫_רוצה לשתות קפה‪.‬‬ ‫בת״א אנשים אוהבי ם ‪ --------‬ברחובות‪ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Tell about people in a different city.‬או תה‪.‬ולפעמים הם‬ ‫בגדים אלגנטיים‪. מאירופה‪ .216 :‬‬ ‫או‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫שיעור‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪217‬‬ .‬בורקס‪ .‬‬ ‫ב)‬ ‫ספר ו על א נש ים בע יר אחרת ‪.‬הם ___ מוזיקה מודרנית או קלסית‪ .‬הם ______ ג ם שירים ישראליים‪.‬אנגלית ורוסית‪ .‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫_לא רוצה ללמוד‪.‬בארוחות הם ___ __‬ ‫יין‪ .nje ?1x 2 nlkinnf ? .‬פלאפל‪ .‬‬ ‫טלוויזיה‪ .‬ולפעמים גם‬ ‫שאלות וחושבים על החיים‪.‬‬ ‫‪ )1‬מי מדבר בסלנג‪ .‬פיצה‪ .‬יש אפשר ו י ות ש ונ ות לס י ים את הש יחה ‪.‫‪f‬‬ ‫? שירית ‪ or‬יורם ‪Who is talking in slang.‬מספרד או ממקו ם אחר‪ .‬קפה‪ .‬הם אוהבים‬ ‫שירים מרוסיה‪ .‬גרמנית ושפות אחרות‪.‬‬ ‫בבית הם ____ ספ רי ם‪_ .‬‬ ‫המש יכ ו את הש יחה בין שר ית ויורם‪ .the conversation‬‬ ‫למשל‪ :‬שרית‪l?foH Inen n l h nnk .‬‬ ‫בת״א אנשים אוהבי ם‪ ----------‬הכול‪ .‬על יורם או על שרית?‬ ‫? שרית ‪ or‬יורם ‪Write down which character these sentences refer to -‬‬ ‫ג)‬ ‫‪(1‬‬ ‫_ רוצה לנסוע עם חברים‪.‬או‬ ‫משהו אחר‪ .‬ב חנויו ת ו _______‬ ‫בבית קפה או במסעדה‪.‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫_רוצה לטייל בהודו‪.‬‬ ‫במסיבות בת״א אנשים אוהבים‬ ‫ג׳ינס וטי‪-‬שרט‪ .‬הם _______ חו מו ס‪ .‬הם ‪ ---------‬ברחובות‪ _____ .

‬‬ ‫(לא)‬ ‫מיוחד‪.‫סיכום לשוני‬ ‫‪Grammatical summary‬‬ ‫‪Nominal clause models‬‬ ‫דגמ י משפט ים שמ נ י ים‬ ‫א‪.‬‬ .‬‬ ‫שיעור‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪c‬‬ ‫יי!‬ ‫‪c‬‬ ‫‪2 / 5‬‬ ‫המסעדות‬ ‫דינה ורחל‬ ‫(לא) מיוחדות‪.‬‬ ‫שם עצם מיודע ‪ /‬שם עצם פרטי ‪ /‬שם גוף ‪ /‬כינוי רומז ‪ +‬שם תואר‬ ‫‪Definite nouns / proper nouns / personal pronouns / demonstrative pronouns + adjectives.‬‬ ‫שם עצם מיודע ‪ /‬שם עצם פרטי ‪ /‬שם גוף ‪ /‬כינוי רומז ‪ +‬שם עצם‬ ‫‪Definite nouns / proper nouns / personal pronouns / demonstrative pronouns + nouns‬‬ ‫הבחורים‬ ‫הבחורות‬ ‫יעקב ויוסי‬ ‫דינה ורחל‬ ‫(לא) סטודנטים‪.‬‬ ‫(לא) סטודנטיות‪.‬‬ ‫את ם‬ ‫אלה‬ ‫ב‪.

‬‬ ‫יעקב ‪ /‬דינה ‪ /‬יוסי ורחל‬ ‫ה וא ‪ /‬היא ‪ /‬הם ‪ /‬הן‬ ‫זה ‪ /‬זאת ‪ /‬אלה‬ ‫ד‪.p'inl'H p n k .‫ג‪.n rttfn nkf 160.‬‬ ‫יש ‪ /‬אין ‪ +‬שם עצם‬ ‫‪ + nouns‬יש ‪ /‬אין‬ ‫יש ‪ /‬אין‬ ‫*‬ ‫בדגמים א ‪ /‬ו‪-‬ב׳ יש התאמה בין הנושא ובין הנשוא‪:‬‬ ‫‪In model A and B the subject and the predicate agree:‬‬ ‫למשל‪ n jn .‬‬ ‫שם עצם מיודע ‪ /‬שם עצם פרטי ‪ /‬שם גוף ‪ /‬כינוי רומז ‪ +‬צירוף יחס‬ ‫‪Definite nouns / proper nouns / personal pronouns / demonstrative pronouns + prepositional phrases‬‬ ‫הבית ‪ /‬הבת ים ‪ /‬המסעדה ‪ /‬המסעד ות‬ ‫פריז ‪ /‬פריז ולונדון‬ ‫הבחור ‪ /‬הבח ורה ‪ /‬הבח ורים ‪ /‬הבח ור ות‬ ‫(לא) בישראל ‪.‬‬ ‫שיעור‬ ‫‪A‬‬ ‫‪ri‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫‪c‬‬ ‫‪219‬‬ .‬‬ ‫‪But in models C and D they do not agree. :‬ד[‪6‬ית ‪For example:‬‬ ‫ואילו בדגמים ג׳ ו‪-‬ד׳ אין התאמה ‪.

‬מ״ז‬ ‫! ‪with pleasure‬‬ ‫וואלה מ״ק‪ .‬‬ ‫‪m in eral‬‬ ‫פיצה ( ‪p‬‬ ‫פקזטה פקזטו (נ‪).‬רמפ (ז‪).‬קרה‬ ‫‪cold‬‬ ‫שפה (נ‪).‬‬ ‫!‪tell‬‬ ‫!‪tell‬‬ .).‬אלגנטית ש״ת‬ ‫‪tourist‬‬ ‫באמצע ת״פ‬ ‫בעוד מ״ח‬ ‫‪elegant‬‬ ‫)‪in the middle (of‬‬ ‫(‪in a. )..‬מךבו־יות‬ ‫‪desert‬‬ ‫מלצר (ז‪ .‬חמה‬ ‫כחול‪ .‬מ״ז ‪really!? / That's right.‬ר‪).).‬חשבונות‬ ‫חם‪ .‬‬ ‫‪postcard‬‬ ‫ז־רך (נ‪ .‬‬ ‫בוךקס (ז‪).‬‬ ‫!‪N o way‬‬ ‫פתאום ת״פ‬ ‫‪suddenly‬‬ ‫תמיד ת״פ‬ ‫‪always‬‬ ‫תגיד! (ז‪).‬לךךת‬ ‫בית קפה (ז‪ .‫האוצר הלשוני‬ ‫א‪.).(exp.‬‬ ‫שקט‪ .‬נ‪.).‬חולה ( ‪p‬‬ ‫שמות תואר‬ ‫‪Adjectives‬‬ ‫‪ill / sick‬‬ ‫חורף (ז‪).‬כשרה‬ ‫משעמם‪ .‬קשה‬ ‫‪hard‬‬ ‫תרגיל (ז‪)....‬‬ ‫‪Summary of Topics‬‬ ‫‪Vocabulary‬‬ ‫אוצר המילים‬ ‫שמות עצם‬ ‫‪Nouns‬‬ ‫פעלים‬ ‫‪Verbs‬‬ ‫‪descend / go down‬‬ ‫יורד‪ .‬‬ ‫‪(water) spring‬‬ ‫שונות ‪1‬‬ ‫‪fcviiscellaneous‬‬ ‫סלנג‬ ‫‪Slang‬‬ ‫אחלה מ״ק‪ .).‬מעיינות‬ ‫‪boring‬‬ ‫נוף (ז‪).‬מ״ז‬ ‫‪bill / check‬‬ ‫!‪Bless you‬‬ ‫מה פתאום?! ב‪.‬‬ ‫‪winter‬‬ ‫חלון (ז‪ .‬כחולה‬ ‫כשר‪ .‬ר‪)0 ..‬‬ ‫קשה‪ .‬‬ ‫!‪great‬‬ ‫בכיף מ״ק‪ .).‬‬ ‫‪hitchhike‬‬ ‫מינרל(ז‪).‬‬ ‫!‪tell‬‬ ‫תג יד י! ) ‪u‬‬ ‫תגידו! (ז‪.‬‬ ‫‪hot‬‬ ‫‪blue‬‬ ‫מךבר (ז‪ .‬‬ ‫‪pizza‬‬ ‫‪pesto pasta‬‬ ‫יי!‬ ‫‪C‬‬ ‫‪view‬‬ ‫‪language‬‬ ‫‪exercise‬‬ ‫אלגנטי‪ .‬‬ ‫‪abroad‬‬ ‫כבר ת״פ‬ ‫‪already‬‬ ‫לבריאות! ב‪.‬משעממת‬ ‫קר‪ .‬שקטה‬ ‫‪quiet‬‬ ‫תייר (ז‪ .‬דרכים‬ ‫‪way‬‬ ‫חולה (ז‪ .‬בתי קפה‬ ‫‪cafe‬‬ ‫גלויה (נ‪).‬‬ ‫‪waiter‬‬ ‫‪kosher‬‬ ‫מעיין (ז‪ .‬‬ ‫הביתה ת״פ‬ ‫‪homewards‬‬ ‫חו״ל = חוץ לארץ (ז‪ .‬מלצרית(נ‪). In a month!..‬חלונות‬ ‫‪window‬‬ ‫חשבון ( ז )‪ .‬‬ ‫שיעור‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫)‪burekas (kind of food‬‬ ‫ט‪.‬תיירת (נ‪).).

‫ת‬/‫הכ׳ת‬ Negative clauses + I P ? p ! 6 Grammatical summary: nominal clause models I P ? p l @ + ‫משפטי שלילה‬ ‫דגמי משפטים שמניים‬ Grammatical notes :‫סיכום לשוני‬ ‫הערות לשוניות‬ :‫ למשל‬. for example: .‫ בניין קל‬:‫פועל‬ Verbs: basic stem.‫ צירוף של שם עצם מיודע ושם תואר לא מיודע יוצר משפט בעברית‬.Grammatical topics ‫הנושאים הלשוניים‬ Morphology: ‫ שם הפועל‬.p‫׳‬je• p'loon nl)6p . Adjective noun Jl?1 ‫הק ׳ת‬ Note the agreement of nouns and adjective in gender and number. nfl. )‫ פ״י(פעל‬verb type. fl? l ‫ ׳ ת‬3 ‫(ז‬ . 1 ‫שם תואר‬ ‫שם עצם‬ .‫לא משתמשים בזמן הווה‬ The present tense of the verb ‫ להגיד‬is not in use. infinitive form npel :aptf? :‫צורות‬ ‫ ת‬1? ‫ל ם‬ tm l Syntax: .‫ גזרת פ״י‬.‫ב‬ ‫ ת‬1^ ‫התאמה במשפט שמני במין ובמספר‬ Gender and number agreement in nominal clauses ? !e p !!w e n : ‫תחב יר‬ : a p t >7. ‫בפועל להגיד‬ )2 .‫יש לשים לב להתאמה במין ובמספר בין שם העצם ובין שם התואר‬ ‫שיעו ר‬ ‫ג‬ ri r C C ‫מ‬ c C c ‫מ‬ 221 The combination of definite nouns and indefinite adjectives creates sentences in Hebrew. .?{ ‫הספר״ה‬ .‫ג‬ .

‫שיעור‬ ‫‪.‬‬ ‫־‬ .1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫בניין פ יעל ־ גזרת השלמ ים ־ שם הפ ועל‬ ‫ה ו וה‬ ‫‪Present tense‬‬ ‫מדבר‬ ‫מחפשי‬ ‫מטייל‬ ‫מקבל‬ ‫משלם‬ ‫משחק‬ ‫( ‪ ) 7‬אתה ר וצה לשלם בצ ׳קל‬ ‫‪ conjugation .infinitive form‬פיעל‬ ‫שם פועל‬ ‫‪Infinitive form‬‬ ‫לדבר‬ ‫לחפש‬ ‫לטייל‬ ‫ל□ □ □‬ ‫לקבל‬ ‫לשלם‬ ‫לשחק‬ ‫אח\.‬‬ ‫הוא אוהב לקבל מכתבים‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪222‬‬ ‫היא אוהבת‬ ‫לדבר בטלפון‪.strong verbs . רוצ!ה לשלג! בציק?‬ ‫\‬ ‫שיעור‬ ‫אורי אוהב לטייל במדבר‪.

‬‬ ‫אני יורד פה‪. Q‬‬ ‫א>‬ ‫בא וט וב וס מתל ‪-‬אב יב למודיעין‬ ‫רני‪:‬‬ ‫יוסף‪:‬‬ ‫רני‪:‬‬ ‫יוסף‪:‬‬ ‫רני‪:‬‬ ‫יוסף‪:‬‬ ‫רני‪:‬‬ ‫יוסף‪:‬‬ ‫רני‪:‬‬ ‫^‬ ‫ב)‬ ‫לאן א ת ה נוסע?‬ ‫למודיעין‪ .‬‬ ‫שי‬ ‫ההרנרולה‬ .‬אבל יש גם הרבה גננים‪ .‬לא חשוב‪ .‬יורם הוא מורה לאנגלית‪.‬‬ ‫יוסף ‪ and‬רני ‪Dramatize two dialogues similar to the one between‬‬ ‫‪ .‬ואולי אין‬ ‫שם הרבה גננים‪.‬‬ ‫בשיחה שנייה רני מדבר עם שרה‪ .‬‬ ‫‪ )2‬המח י ז ו שת י ש יח ות ד ומ ות לש יחה בין וני ויוסף‪.is an English teacher‬יורם ‪ .‬‬ ‫אולי את ה מכיר מישהו במודיעין?‬ ‫לא‪ .‬אני גנן‪ .‬שרה ‪.‬‬ ‫?רני ‪ to‬״בהצלחה׳׳‬ ‫‪Say / Write down the dialogue.‬יורם ‪ talks to‬רני ‪In the first dialogue‬‬ ‫‪ is a guitar teacher.‬בעיתון?‬ ‫לא‪ .‬אני לא מכיר‪.‬אני אוהב לטייל ברחובות ולדבר עם האנשים‪.‬הינה כבר מודיעין‪.‬נכון?‬ ‫אני לא יודע‪ .‬‬ ‫יוסף בא למודיעין‪ .‬‬ ‫איך א ת ה מחפש עבודה‪ .‬אבל אין גינות בתל‪-‬אביב?‬ ‫יש‪ .‬‬ ‫למה יוסף אומר לרני ״בהצלחה״?‬ ‫ו) אמר י ‪ /‬כתב ו את הש יחה ‪.‬מודיעין היא עיר חדשה‪ .‫‪.‬הוא רואה איש ליד בית עם גינה גדולה‪.‬ואני מחפשי‬ ‫עבודה‪ .‬במודיעין יש הרבה בתים עם גינות‪ .‬שרה ‪ talks to‬רני ‪In the second dialogue‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫בשיחה אחת רני מדבר עם יורם‪ .‬‬ ‫בהצלחה‪.‬אני עובד בגינות של אנשים‪ .‬שרה היא מורה לגיטרה‪.‬‬ ‫טוב‪ .

‬‬ ‫‪V‬‬ ‫שם פועל‬ ‫הווה‬ ‫ו‪.‬‬ ‫‪ )1‬אבי רוצה _________ עבודה‪ .‬היום אני רוצה __________ ‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫ן_‪ :‬כי אני אוהבת לדבר בטלפון‪.‬אבל הוא רוצה ‪ 1271‬רק עברית‪.‬‬ ‫^ כי אני לא רוצה לשלם הרבה כסף‪.‬‬ ‫‪ j‬אבל לא כותבים עברית‪.‬‬ ‫נ‪.‬‬ ‫סמנ ו את ההשלמה הנכונה‪.‬‬ ‫ז‪.j‬כי אני מחפשת מקומות שקטים‪.‬‬ ‫מדבר‬ ‫מטיילת‬ ‫מחפשים‬ ‫משלמות‬ ‫לקבל‬ ‫ב)‬ ‫השל ימ ו את שם הפועל ‪.3‬‬ ‫א)‬ ‫‪Complete the table.‫‪.‬‬ ‫שיעור‬ ‫‪9‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫הה תרולה‬ ‫‪224‬‬ ‫‪ )1‬את ם מדברים עברית‪.‬‬ ‫נ‪.‬‬ ‫השל ימ ו את הטגלה ‪.‬‬ ‫‪ u‬כי הוא מקבל עבודה חדשה‪.‬‬ ‫‪ _j‬אבל את ם ישראלים‪.‬‬ ‫‪ _j‬כי הוא מקבל דרישת שלום מהמשפחה‪.‬‬ ‫‪Complete the following sentences using infinitive forms.‬‬ ‫אני הולכת לשוק‪.‬כי את ה מחפש עבודה‪.‬הוא מחפש בעיתון‪.‬‬ ‫המורה מדבר עברית ואנגלית ‪ .‬‬ ‫‪ )3‬רינה אומרת לרני‪ :‬תמיד את ה משלם‪ .‬אני אוהבת __________ מ כ ת בי ם מאנשים בכל‬ ‫העולם‪.‬הוא אוהב _________ ב רחובו ת‬ ‫ו _________ ע ם אנשים‪.‬‬ .‬‬ ‫‪ )4‬אני מקבלת מכתבים באינטרנט‪ .‬‬ ‫‪ )2‬יוסף מטייל ברחובות ומדבר עם אנשים‪ .‬‬ ‫‪Check the correct completion of the sentences below.‬‬ ‫‪ j‬אבל את ם משלמים בבנק‪.‬‬ ‫‪ )2‬אתה אומר לדני ״בהצלחה״‪ j .

(Use the present tense‬‬ ‫‪rrjffc'vpia‬‬ ‫ה ‪ 3‬ת«מז_^‪ .‬‬ ‫‪ j‬כי הם לא אוהבים א ת הים‪. i‬זו ‪\ n r‬‬ ‫ל«ב‪1‬וד‪1‬ויל*ו‬ ‫‪P n T jjjD yjp3nn •T/jcnEPQjjT‬״‬ ‫וקל^שרו ‪*?:‬אור^ז״ול*‬ ‫‪ 7‬״גאול‪+‬ז‬ ‫♦י מא‪0‬ר‪^ 7‬יו‪..‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫‪)2‬‬ ‫פיעל ‪Underline all the verbs in the )1‬‬ ‫‪.‫‪ )3‬ל אן א ת‬ ‫ן_ מחפשת?‬ ‫?ן_ מטיילת‬ ‫‪? j‬משלמת‬ ‫‪ )4‬ה ם ב אי ם ל אי ל ת בינו א ר‪.‬‬ ‫‪ j‬כי אנחנו רוצות לחפש דירה‪.‬ה ל ל‬ ‫לשבח‪ .‬מהללים‪ .‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪n‬ן ‪n m pN T i‬‬ ‫׳״לפיכך אנחנו חייבים להודות‪ 1? .‬לדומם‪ . T O »3‬הלחי ‪♦ rr‬‬ ‫ב צ א ת ‪3 S S ?» * S E‬‬ ‫שיעור‬ ‫ההתמלה‬ .‬‬ ‫‪ )5‬אנחנו קונות עיתון‪.‬‬ ‫‪ j‬כי אנחנו רוצות לדבר עם דני‪.‬פרק י׳‪ .‬‬ ‫‪ ) 2‬אמר ו מה ע וש ים לפי הכת וב ‪ :‬מ וד ים לקד וש‬ ‫בתך הוא‪ .‬‬ ‫ן_ כי הם מחפשים שמש‪.‬ש ךה חך^ה הלי^ניז‬ ‫ה ל ל ו נהה ד ד ו^ ד י ^‬ ‫ו) סמ נ ו במש נה את כל הפעל ים בפיעל ‪.‬משנה ה׳)‬ ‫ק מ ־ ץ א עי ־ ^ ע מ מ ת׳זו♦‬ ‫ך•• &‪ u!1j‬ו‬ ‫א ל ה מ ‪7‬ןל^זקמי‬ ‫‪.‬להדר‪ .‬את הקדוש בתך הוא‪.conjugation in the Mishnah passage‬‬ ‫‪According to the passage.‬‬ ‫♦וד ^ם ^ &זי ך ^מז‬ ‫ה‬ ‫ו^ך'!*^♦פבזרח^םןןךנןםאו־ נג‬ ‫ך‪¥‬דנו‪-‬ר ^‪33‬יה>’ ‪r y q h‬‬ ‫ק ‪ 5‬ק)גדי^|ת^גדםמאדץ* ‪9‬רך‪5‬ר‬ ‫מתוך הגדה של פסח ‪ -‬פולין‪1719 .‬‬ ‫לעלה ולקלס למי ש^שה לאבותינו ולנו‬ ‫האלה״‬ ‫הגסים ‪V.‬לפאר‪ .‬‬ ‫ן_ כי אנחנו רוצות לקבל גלויה‪.‬לבדך‪.‬מסכ ת פסחים‪ .‬‬ ‫‪ j‬כי הם מטיילי ם ביפן‪. say what one‬‬ ‫(‪has to do.— .T‬‬ ‫את ‪T‬כל ‪ --‬י‬ ‫(סדר מועד‪ .

‬‬ ‫אבל הרבה אנשים אומרים‪ :‬אנחנו לא רוצים ללמוד ביום שישי‪ .‬לקנות ולקנות‪.‬הם קונים גם פרחים ועיתונים ‪ -‬עיתון אחד‪ .‬הם הולכים‪ .‬חומוס וקפה‬ ‫ב) עיתונים‪ .‬בקניון יש מסעדות‪ .‬‬ ‫בהרבה מקומו ת יש ביום שישי בבוקר סרטים‪ .‬בפרחים ובעיתונים‪.‬‬ ‫שיעור‬ ‫‪9‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫הה תרולה‬ ‫‪226‬‬ ‫הישראלים אומרים‪ :‬אנחנו מקבלים את השבת בשירים‪ .‬מוזיק ה עתיקה ופילוסופיה סינית‬ ‫ד) סרטים‪ .‬קונצרטים וטיולים‬ .‬קונצרטים וטיולים‪ .‬האנשים אוהבים לטייל בקניון‪ .‬לדבר עם חברים‬ ‫ולקנות אוכל‪ .‬הם קונים חומוס‬ ‫וטחינה‪ .‬שניים‬ ‫או שלושה‪.‬במוזאון ובמקומות אחרים יש קורסים מיוחדים של יום שישי בבוקר‪.‬קפה ותה‪ .‬‬ ‫^ מה אומרים ב ט ק ס ט על‪:‬‬ ‫א) עוגות‪ .‬הרבה ישראלים עובדים חמישה ימים בשבוע‬ ‫ולא עובדים ביום שישי‪ .‬בתי קפה‪.‬יידיש או ערבית‪ .‬לשוק אי לקניין‪ .‬‬ ‫ש וק מח נה יה ודה ב יר ושל ים ‪1999 .‬בשוק ובקניון רואים את הסרט של החיים‪.‬שירים ופרחים‬ ‫ג) יידיש‪ .‬מוזיקה עתיקה ועוד‪.‫‪.‬עוגות ושוקולד‪ .‬לפגוש אנשים‪ .5‬‬ ‫יום ש יש י ב ישראל‬ ‫בישראל סוף שבוע הוא יום שישי ושבת‪ .‬אבל‬ ‫לומדים על החיים‪ .‬באוניברסיטה‪.‬‬ ‫בקורסים האלה לומדים פילוסופיה סינית‪ .‬‬ ‫אולי גם הקניון הוא ״אוניברסיטה״? לא לומדים שם היסטוריה או מוזיקה‪ .‬לקנות‪ .‬אנחנו רוצים לראות‬ ‫חנויות יפות‪ .‬‬ ‫בסינמטק‪ .‬‬ ‫והרבה חנויות‪ .‬לשבת בבית קפה‪ .‬הם מחפשים חלות מתוקות לשבת או לחם טוב‪ .

‬האי שה של אחשוורוש‪ .‬תשעה עשיר זיתים יסלרי‪ .‬בסלט יש ‪ 11‬עגבניות‪ .‬‬ ‫אר וחה גדולה‬ ‫בבית של ושתי‪ .‬וכמה?‬ ‫‪What do you think? What else do the friends want to eat.‬לחמניות עם טונה‪ 18 .‫מספרים בנקבה‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪Feminine numbers‬‬ ‫וו‪20-‬‬ ‫אחת עשרה‬ ‫שתימעשרה‬ ‫שלוש עשרה‬ ‫ארבע עשרה‬ ‫חמש עשרה‬ ‫שש עשרה‬ ‫שבע עשרה‬ ‫שמונה עשרה‬ ‫תשע עשרה‬ ‫עשךים‬ ‫תלמידות‬ ‫מורות‬ ‫ילדות‬ ‫בחורות‬ ‫דודות‬ ‫חברות‬ ‫תיירות‬ ‫מוכרות‬ ‫סטודנטיות‬ ‫משפחות‬ ‫כל ה״עשרה״‬ ‫א)‬ ‫קראו ואמרו את המספרים‪.‬והיא עושה ארוחה גדולה‪.‬לחמניות עם גבינה ו‪ 12-‬חלות עם מרגרינה‪.‬פיצות עם זיתי ם ו־‪ 13‬פיצות עם‬ ‫עגבניות‪ 14 .‬יש היום מסיבה‪ 20 .‬היא שימה בסלט ‪ 17‬בננות והרבה תפוזים‪.‬היא עושה גם‬ ‫סלט פרות‪ .‬‬ ‫ושתי עושה סלט גדול‪ .‬‬ ‫?‪and how much‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ .‬חברות באות לדירה של‬ ‫ושתי‪ .‬‬ ‫‪Read the numbers and say them.‬‬ ‫היא שמה על השולחן ‪ 15‬פיתות עם פלאפל‪ 16 .‬‬ ‫ושתי חושבת‪ :‬מה החברות רוצות לאכול? מה אין על השולחן?‬ ‫שיעור‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫?‬ ‫מה את ם חושבים? מה עוד החברות רוצות לאכול‪ .

‫ב)‬ ‫פתרו את התרגילים ואמרו אותם‪.‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫‪(6‬‬ ‫־ ‪14+3-3‬‬ ‫= ‪18+0-1‬‬ ‫= ‪20-16+11‬‬ ‫(‪)1V‬‬ ‫ב ט לוויזי ה ־ ה כו ל ב ע ב רי ת‬ ‫‪13:17‬‬ ‫‪15:13‬‬ ‫‪16:30‬‬ ‫‪17:16‬‬ ‫‪.‬יוסי?‬‫‪ -‬אני בן שלוש עשרה‪.m ex x zik pn elfo ?1x1 m ex nnk 11+3 = 14‬‬ ‫= ‪19-7‬‬ ‫= ‪9+8-3‬‬ ‫= ‪10+9-6‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫? ‪:a p tf‬‬ ‫מה ה שעהל‬ ‫‪Solve the math problems and say them out loud.‬‬ ‫במה זהז‬ ‫‪.‬‬ ‫^ .9‬‬ ‫זמן לעברית‬ ‫שירים עבריים‬ ‫העברית של התנ״ך‬ ‫רגע של עברית‬ ‫‪V‬ן ־כ ‪T‬מ ה י‬ ‫‪9‬ב‬ ‫אופרה בעברית‬ ‫שיעור בעברית‬ ‫חדשות בעברית קלה‬ ‫‪19:18‬‬ ‫‪22:15‬‬ ‫‪23:46‬‬ ‫‪-‬ב ת ‪-‬כ‪T‬מ ה ?‬ ‫בת כמה את?‬ ‫אני בת עשרים וחמש‪.‬‬ ‫ בן כמה אתה‪ .‪p‬‬ ‫‪ -‬בת כמה נועה?‬ .‬‬ ‫שיעור‬ ‫ג‬ ‫‪l‬־‪r‬‬ ‫קראו והשלימו‪:‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪228‬‬ ‫‪Read and complete:‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪ -‬בן כמה הילד?‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ p kfa‬חא?>‪.

‬‬ ‫ושתי‪ .‬זה לא בריא‬ ‫אולי יש פיתה עם חומוס?‬ ‫אתה אוכל ‪ 11‬פיתות ביום‪ .‬ה׳‪ .‬‬ ‫ומה את א וכלת?‬ ‫אחשוורוש‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫^ ‪ )1‬מה ושתי אוכלת?‬ ‫‪ )2‬מה אחשוורוש אוכל?‬ ‫שיעו ר‬ ‫הה תחלה‬ ‫נשתי‪:‬‬ ‫אחשוורוש‪:‬‬ ‫ושתי‪:‬‬ ‫אחשוורוש‪:‬‬ ‫ושתי‪:‬‬ ‫אחשוורוש‪:‬‬ ‫ושתי‪:‬‬ ‫אחשוורוש‪:‬‬ ‫ושתי‪:‬‬ ‫אחשוורוש‪:‬‬ ‫ושתי‪:‬‬ ‫יש אוכל בבית?‬ ‫יש‪.‬‬ ‫ומה את אוכלת?‬ ‫היום אני אוכלת ‪ 13‬עגבניות‪.‬אחשוורוש‪ .‬אולי יש בבית קצת צ׳יפס?‬ ‫אחשוורושי!‬ ‫‪229‬‬ .‬‬ ‫בת כמה רחל?‬ ‫חמש שנים למקרא‬ ‫עשר למשנה‬ ‫שלוש עשרה למעוות‬ ‫חמש עשרה לגמרא‬ ‫שמונה עשרה לח<‪£‬ה‬ ‫‪T‬‬ ‫־*‬ ‫־‪ .‬‬ ‫אני לא אוהב סלט‪ .‬כ״ה)‬ ‫‪Read the numbers and say them .‫אברהם?‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪O‬‬ ‫אן ‪n n ip N ii‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫בן‬ ‫בן‬ ‫בן‬ ‫בז‬ ‫בן‬ ‫‪■ V‬‬ ‫‪.‬אחשוורוש‪ . 10‬‬ ‫קראו ואמרו את המספרים‪.‬‬ ‫מה יש?‬ ‫יש סלט ירקות וסלט פרות‪.‬זה לא טוב‪.‬־‪ :‬־ ־‬ ‫־ ‪:‬‬ ‫‪TX‬‬ ‫(אבות‪ .‬יש פיצה?‬ ‫אתה אוכל ‪ 14‬פיצות בשבוע‪ .

“} U d |1‬ב ‪ .‬נן אודד‪.‬‬ ‫‪ ^ 3‬ה כ ‪0‬מ״‪) 1‬‬ ‫» י ‪/‬־ ז*ד‬ ‫שיעור‬ ‫^ נ ‪y7? 71/‬־ ‪ .‬‬ ‫‪ ) .‬‬ ‫‪^ /‬ג־‬ ‫‪ TV33 a‬איגגז‬ ‫‪jD‬‬ ‫‪.‬נ מ מ ‪ #‬ג‪ 1‬ץ ה‬ ‫פ ירח י נ ז‬ ‫•ה י נ ד ! יז־ם־ מ ו י ג י ג ג י‬ .‬ג ח י ע ר‬ ‫ג‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪r.‬פ ל ר־ ‪3‬ברד !(‬ ‫‪v.‫) ( א ל *‪ #ny7>c‬מ**‪/‬‬ ‫»‪ 11‬ר נזיל־דינד ע‪ £1‬ך ( ‪( 7‬‬ ‫כ ל‬ ‫‪E r r‬־‬ ‫כנ<ו‪? 7‬‬ ‫)‬ ‫(‪1 12/‬ו‪ 1‬י< !‪.‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪230‬‬ ‫‪(7 TU‬‬ ‫‪ .33‬‬ ‫‪.

‫ילק (ז‬ vegetable ‫מילים לועזיות‬ opera ‫ זיתים‬.‫פרח (ז‬ ‫ פרות‬.‫פל*י (ז‬ fruit Foreign words )0 ...? ).‫גנן נז‬ gardener ‫ לקבל‬.‫אופרה(נ‬ tuna ‫ יךקות‬.‫ גזרת השלמים‬.‫קניון (ז‬ shopping mall ).)..‫שים‬ pay ).) ‫שוק (ז‬ market )..: not important( ‫לא חשוב‬ weekend ) ‫סוף שבוע ( ז‬ ‫הנושאים הלשוניים‬ ‫ שם הפועל‬.‫גבינה (נ‬ cheese ‫פעלים‬ Verbs ‫מספרים‬ numbers seventeen eighteen nineteen twenty ‫שבע עשירה‬ ‫שמונה עשרה‬ ‫תשע עשירה‬ ‫עשרים‬ ‫שיעור‬ ‫ג‬ Grammatical topics r Morphology: n C C c c G c C thirteen fourteen fifteen sixteen ‫שלוש עשרה‬ ‫אךבע עשרה‬ ‫רומש עשירה‬ ‫שש עשירה‬ Good luck ! .‫מסיבה (נ‬ party tomato ).‫בריא‬ ‫ מ תוקה‬. strong verbs.).‫ בנייו פיעל‬:‫פועל‬ Verbs: ‫ פיעל‬conjugation.‫בהצלחה! ת״פ‬ How old .? )•‫בן כמה?(ז‬ How old.‫מקבל‬ receive ).‫צ׳ק (ז‬ ‫ שווקים‬.‫ ר‬.‫ז?ת (ז‬ olive ‫ לשלם‬.‫א‬ Adjectives ‫שמות עצם‬ Nouns ‫ בריאה‬.‫ ב‬.‫בת כמה?(נ‬ Never mind (lit.‫טונה(נ‬ celery ).‫מתוק‬ healthy T sweet ‫י‬ ‫ ־‬: ‫ ־‬X put ).‫עגבנייה (נ‬ flower ‫ פרחים‬.).‫האוצר הלשוני‬ Summary of Topics Vocabulary ‫שמות תואר‬ ‫אוצר המילים‬ .).‫משלם‬ ‫ לשיים‬. infinitive form ‫ )?קד‬:‫אמ‬£/? Miscellaneous: :‫צורות‬ □□□‫ל‬ Feminine cardinal numbers 20-11 ‫מספרים מונים בנקבה‬ (iv) ?nxen ?‫אן‬ ?nHD ‫ קת‬/ ?‫ כאלז‬p :‫שונות‬ .‫סלרי (ז‬ check ).

‬כך אני מתחיל‪.‫שיעור‬ ‫‪.‬‬ ‫‪m.‬מצליס‪ .‬גם בקיץ וגם בחורף‪.‬‬ ‫ר•‪pi.strong verbs .‬אסרי שבוע אני רץ‬ ‫חמישה קילומטרים ומרגיש נהדר‪.‬‬ ‫איך הוא מצליח לעשות את זה?‬ ‫הוא מסביר‪ :‬״ביום ראשון אני רץ רק חצי קילומטר‪ .present tense‬הפעיל‬ ‫‪ Q‬מ ה קדה?‬ ‫י•‪s.‬מפסיק‪ .‬‬ .1‬‬ ‫בניין הפעיל ־ גזרת השלמים ־ זמן הווה‬ ‫‪ conjugation .‬מסביר‪ .‬מתחיל‬ ‫שיעור‬ ‫וגמג‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪0‬ייי‬ ‫יוסי רץ כל בוקר חמישה קילומטרים‪ .T‬‬ ‫נ‪£.‬‬ ‫מרגיש‬ ‫מ□□*□‬ ‫מרגישה‬ ‫־‪T * :‬‬ ‫־מ .‬‬ ‫גם את ם רוצים לרוץ? אני מזמין את כולם לרוץ מחר בשש בבוקר‪.‬‬ ‫ביום שני אני רץ קילומטר וחצי ומפסיק‪ . .□ □ ♦‪ □T‬ה‬ ‫מרגישים‬ ‫מרגישות‬ ‫מ ם םי םי ם‬ ‫מ ם ם י ם‪ 1‬ת‬ ‫וגם‪ :‬מזמין‪ .

?luff h n n‬‬ ‫‪( k‬׳ אתח׳‪/‬‬ ‫‪Jk‬׳ אתח״‪ ? 1 /‬גר ‪.‬‬ ‫יש היום מסיבה נהדרת‪ .‬‬ ‫‪Complete the sentences in several different ways.‫‪. and say them.‬‬ ‫‪ .‬היי‪ .‬‬ ‫הוא מתחיל‬ ‫היא מפסיקה‬ ‫הם מפסי קי ם‬ ‫אתה מזמין‬ ‫את מזמינה‬ ‫אנחנו מזמינים חברים‬ ‫אני מזמין את יוסי‬ ‫אתם מסבירים‬ ‫הן מסבירות את הדרך‬ ‫היא מסבירה‬ ‫אנחנו מרגישות‬ ‫הוא מרגיש‬ ‫אתה מצליח‬ ‫אתן מצליחות‬ ‫א>‬ ‫‪10‬‬ ‫ללמוד ‪ /‬לעבוד ‪ /‬לדבר ‪ /‬לחשוב ‪/‬‬ ‫•‬ ‫] *‪.‬את רוצה לבוא?‬ ‫אני לא יודעת‪ .‬מה נשמע?‬ ‫ככה ככה‪ .‬‬ ‫?‪ ^ /‬מ‪:‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫‪(6‬‬ ‫‪(7‬‬ ‫‪(8‬‬ ‫‪(9‬‬ ‫‪(10‬‬ ‫‪(11‬‬ ‫‪(12‬‬ ‫‪(13‬‬ ‫‪(14‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪•3‬‬ ‫אני מתחיל‬ ‫‪Jk‬׳ ‪.‬‬ ‫שיעור‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪233‬‬ .712‬‬ ‫את השיעור ‪ /‬את העבודה ‪ /‬את הטיול ‪ /‬את הדיאטה ‪/‬‬ ‫ז‬ ‫• לשאול ‪ /‬לשיר ‪ /‬לקרוא ‪ /‬לשתות ‪/‬‬ ‫• את הקונצרט ‪ /‬את הסרט ‪ /‬את הארוחה ‪ /‬את הקורס ‪/‬‬ ‫• את יוסי ‪ /‬את החברים ‪ /‬את כולם ‪ /‬את הרב ‪/‬‬ ‫• ספר בספרייה ‪ /‬קפה בקפטריה ‪ /‬מקום ב״אל‪-‬על״ ‪ /‬כרטיס לקונצרט ‪/‬‬ ‫• למסיבה ‪ /‬לטיול ‪ /‬לבית קפה ‪ /‬לסרט ‪/‬‬ ‫• לשתות קפה ‪ /‬לרקוד ‪ /‬לטייל בהרים ‪ /‬לאכול פיצה ‪/‬‬ ‫• את התרגיל ‪ /‬את השיר ‪ /‬את הבעיה ‪ /‬את השיעור ‪/‬‬ ‫• להורים ‪ /‬לחברים ‪ /‬לתלמידים ‪ /‬לתיירים ‪/‬‬ ‫• איך הולכים לסינמטק ‪ /‬מה קרה ‪ /‬למה הוא לא לומד ‪ /‬איך עושים עוגה ‪/‬‬ ‫• מצוין ‪ /‬ככה ככה ‪ /‬טוב מאוד ‪ /‬בסדר ‪/‬‬ ‫• כמו ילד ‪ /‬כמו גדול ‪ /‬כמו בבית ‪ /‬כמו בסרטים ‪/‬‬ ‫• באוניברסיטה ‪ /‬באולפן ‪ /‬בחיים ‪ /‬בקריירה ‪/‬‬ ‫• ללמוד עברית ‪ /‬לרוץ ‪ 5‬קילומטרים ‪ /‬לשבת בשקט ‪ /‬לעשות את התרגיל הזה‪.‬‬ ‫מה קרה?‬ ‫שום דבר‪.j k‬אתח״ז ‪plenf .‬‬ ‫איפה זה?‬ ‫את לא יודעת איפה דני גר? ליד התאטרון‪.‬‬ ‫מ סי ב ה‬ ‫חנה‪:‬‬ ‫יוסי‪:‬‬ ‫חנה‪:‬‬ ‫יוסי‪:‬‬ ‫חנה‪:‬‬ ‫יוסי‪:‬‬ ‫חנה‪:‬‬ ‫יוסי‪:‬‬ ‫חנה‪:‬‬ ‫יוסי‪:‬‬ ‫הלול!‬ ‫חנה‪ .2‬‬ ‫ש נ ו כל פעם את ההש למה ואמר ו את כל המשפט ‪.‬לא טוב‪.‬איפה?‬ ‫בבית של דני‪.

.‬‬ ‫) מתי את אתח״‪/‬לז ללמוד באוניברסיטה?‬ ‫‪ (1‬הן הולכות הביתה‪ .‬‬ ‫שורה ‪.‬‬ ‫שורה ‪..‫חנה‪ :‬מתי זה מתחיל?‬ ‫יוסי‪ :‬בעשר‪..‬‬ ‫‪Find the lines in the dialogue that correspond to these sentences.‬‬ ‫יוסי מזמין את חנה למסיבה‪..‬‬ ‫לעבוד בשש בבוקר‪ .‬את לא אוהבת ללמוד?‬ ‫• (להפסיק)‬ ‫‪ (3‬המורה‬ ‫את המילים‪ .‬להת‬ ‫ב)‬ ‫מצא ו בש יחה את הש ורה המתא ימה למשפט ואמר ו באיזו ש ורה א ומר יםש ‪:..‬‬ ‫לדבר‪ . .‬‬ ‫‪u‬‬ ‫שורה ‪.‬מישהו בפלאפון‪ .‬‬ ‫‪Complete the sentences using the correct form of the verb.‬הוא מדבר כבר שעה‪...‬‬ ‫• (להזמין)‬ ‫• (להרגיש)‬ ‫• (להפסיק)‬ ‫• (להתחיל)‬ ‫• (להזמין)‬ ‫• (להצליח)‬ .‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫חנה מרגישה לא טוב‪. and say the line number.‬‬ ‫שורה ‪..‬‬ ‫‪ (4‬חנה ורותי רוצות‬ ‫‪ (5‬אני רוצה לגור בטבע‪ .‬כי הן לא‬ ‫(להתחיל‬ ‫טוב‪..‬‬ ‫כתב ו את הפ ועל בצ ורה הנכ ונה‪.‬כי יש הרבה עבודה‪.‬חנה‪ .‬‬ ‫יוסי מפסיק לדבר עם חנה‪.‬‬ ‫חנה‪ :‬איך נוסעים ל ‪.‬סליחה‪ .‬‬ ‫יוסי‪ :‬אוי‪ .‬‬ ‫• (להסביר)‬ ‫את כל התלמידים למסעדה‪..‬‬ ‫שורה ‪.‬אבל אני לא מבין‪.‬‬ ‫את כל המשפחה לארוחה במסעדה?‬ ‫לעשות דיאטה‪..‬‬ ‫יוסי מסביר לחנה איפה דני גר‪.‬‬ ‫חנה מתחילה לשאול משהו‪.‬‬ ‫חנה‪ :‬מי בא?‬ ‫יוסי‪ :‬כולם‪.‬כי שם אני‬ ‫‪ (6‬הבחור הזה לא‬ ‫‪ (7‬מחר אנחנו‬ ‫‪ (8‬אתן‬ ‫‪ (9‬אני לא‬ ‫בריא‪.‬‬ ‫• (להרגיש)‬ ‫‪ (2‬למה את‬ ‫ללמוד‪ ...

.‫‪I‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪C‬‬ ‫מתחיל‬ ‫ב)‬ ‫שיעור‬ ‫כמו בבית‪ .‬אחרי כמה חודשים הישראלים כבר רוצים _____ א ת בוריס למסיבות‪ .‬בוריס לא יודע מה לעשות‪ :‬לדבר עם הילדים ברוסית או בעברית?‬ ‫מ‬ ‫ש וחח ו זה עם זה על הבע יה של ב ודים וכתב ו מה דעתכם ‪...‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪ is facing.6‬‬ ‫השל ימ ו את שמ ות הפ ועל‪:‬‬ ‫שם הפועל‬ ‫‪ infinitive form‬־ ‪ conjugation .‬אחרי שנה הוא כבר יודע ____ לישראלים את הפוליטיקה בישראל‪.‬הם רוצים לדבר רק‬ ‫‪2‬‬ ‫עברית‪ .‬בחוז־שים הראשונים בוריס פוגש רק חברים‬ ‫מרוסיה‪ .‬בוריס ‪Discuss the problem that‬‬ ‫‪235‬‬ . and write down your opinion.5‬‬ ‫בניין הפעיל ‪ -‬גזרת השלמים‬ ‫‪.‬‬ ‫הווה‬ ‫‪Present tense‬‬ ‫מזמין‬ ‫מסביר‬ ‫מפסיק‬ ‫מרגיש‬ ‫מתחיל‬ ‫שם פועל‬ ‫‪Infinitive form‬‬ ‫להזמין‬ ‫להסביר‬ ‫להפסיק‬ ‫להתיש‬ ‫להתחיל‬ ‫ל ה ם םי □‬ ‫‪Complete the sentences using the infinitive forms.‬הוא עובד‬ ‫והוא רוצה מ או ד____ בעבודה החדשה‪ .‬הוא רוצה ____ חיי ם חדשים בישראל‪ .‬ל ד ב ר רוסית‪ .strong verbs‬הפעיל‬ ‫‪.‬‬ ‫להרגיש ‪ /‬להפסיק ‪ /‬להתחיל ‪ /‬להצליח ‪ /‬להזמין ‪ /‬להסביר ‪/‬‬ ‫א)‬ ‫בורים ע ולה לארץ‬ ‫בוריס עולה לארץ עם האישה והילדים‪ .‬והוא‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪f‬‬ ‫אחרי שלוש שנים הילדים של בוריס רוצים‪ _____ .

‬הספרים‬ ‫לא מסבירים שום דבר‪.‬הפילוסוף היווני‪ .‬‬ ‫מדברים עם חברים‪ .‬והחיים בטבע הם חיים בלי ספרים‪.‬מורים‪.‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪236‬‬ ‫ב)‬ ‫את אוהבת לקרוא ספרים?‬ ‫איזה ספרים את אוהבת לקרוא?‬ ‫מתי את קוראת?‬ ‫איזה ספרים את קוראת?‬ ‫הח י ים גלי ספר ים‬ ‫הרבה אנשים בעולם המודרני מצליחים בחיים בלי לקרוא ספרים‪ .‬פילוסופים משובים כותבים על חיים אידאליי ם‬ ‫בטבע‪ .‬‬ ‫שם פועל‬ ‫הווה‬ ‫י‪.‬״אולי אנחנו באמת מתחילים להבין ולהרגיש את העולם כמו הפילוסופים‬ ‫הגדולים וכמו בעולם העתיק?״‬ .)347-427( .7‬‬ ‫‪Complete the table.‬‬ ‫יורם ברונובסקי‪ .‬כותב‪ :‬בזמן האחרון הורים‪ .‬‬ ‫ואינטלקטואלים לא יודעים מה לעשות‪ .‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫ז‪.‬הספרים הם דבר חדש בהיסטוריה‪.‬שומעים סיפורים‪.‬הם חושבים‪ :‬אין חיים בלי ספרים! אבל‪.‬הם רואים טלוויזיה הרבה‬ ‫שעות ביום ומ שחקים במחשב‪ .‬הם לא קוראים‬ ‫ספרים‪ .‬אומר‪ :‬אנשים מטיילים בטבע‪ .‬‬ ‫אומר יורם ברונובסקי‪ .‫‪.‬שרים ורוקדים‪ .‬יש חיים בלי ספרים‪ .‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫מזמין‬ ‫מסבירה‬ ‫מתחילים‬ ‫מרגישות‬ ‫א)‬ ‫‪.‬לא קונים ספרים‪ .‬‬ ‫״אולי באמת בעולם המודרני(והפוסט‪-‬מודרני) אין ^יתיד לספרים? ‪ -‬שואל יורם‬ ‫ברונובסקי‪ .‬הם ״קוראים״ רק באינטרנט‪.‬‬ ‫‪Ask each other the following questions.‬‬ ‫נ‪.‬‬ ‫העולם העתיק הוא עולם בלי ספרים‪ .‬עיתונאי ישראלי‪ .‬‬ ‫נ‪.‬‬ ‫אפלטון‪ .‬לא מזמינים ספרים בספרייה ולא יושבים עם ספר ‪ -‬לא‬ ‫בבית‪ .‬מרגישים את העולם ומבינים את החיים‪ .‬לא בגן ולא בבית קפה‪.8‬‬ ‫שאלו זה את זה‪.‬‬ ‫השלימו את הטבלה‪.‬‬ ‫אתה אוהב לקרוא ספרים?‬ ‫איזה ספרים א ת ה אוהב לקרוא?‬ ‫מתי את ה קורא?‬ ‫איזה ספרים את ה קורא לשיעורים באוניברסיטה?‬ ‫^‬ ‫שיעור‬ ‫ג‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫י‪!.‬‬ ‫גם הילדים בעולם המודרני לא קוראים הרבה ספרים‪ .

‬‬ ‫שיעור‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫אני מת ‪ /‬אני מתה על הספרים של ‪..‬י‬ ‫‪)3‬‬ ‫אני מכיר ‪ /‬מכירה את כל הספרים של ‪..‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫אני תמיד קורא את הספר האחרון של ‪.‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫לפעמים אני מתחיל ‪ /‬מתחילה לקרוא את הספר מהסוף‪. n f f K‬מ״‪/‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ )10‬אני קורא ‪ /‬קוראת רק עיתונים‪...‬‬ ‫‪ .‫ג)‬ ‫ענו לפי הטקסט‪.‬‬ ‫‪Say three more sentences about books to each other.‬‬ ‫‪Complete the sentences. or make a check mark by the sentences you agree with.‬‬ ‫‪)8‬‬ ‫‪ )9‬כל יום אני קורא ‪ /‬קוראת ספר‪.‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫לפעמים אני לא רוצה לדעת את הסוף‪.‬עושים לי משהו‪.‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫אני לא מפסיק ‪ /‬מפסיקה ספר באמצע‪..9‬‬ ‫א)‬ ‫השלימו את המשפטים או סמנו‬ ‫‪ 0‬ליד המשפטים שאתם מסכימים איתם‪.2‬מה חושבים הפילוסופים?‬ ‫ד)‬ ‫‪Discuss the topic in pairs:‬‬ ‫שוחחו בזוגות‪:‬‬ ‫עולם עם ספרים ועולם בלי ספרים?‬ ‫מה הוא העולם הטוב? למה?‬ ‫א ל • ‪ .‬‬ ‫‪237‬‬ .1‬מה חושבים ההורים והמורים?‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪Answer the following questions according to the text..... and then write them down.‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫הספרים של ‪ ..‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫אין כמו הספרים של ‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫הה תחלה‬ ‫ב)‬ ‫אמרו זה לזה עוד ‪ 3‬משפטים בנושא ספרים וכתבו אותם‪..

‬‬ ‫□ תיירים באים לישראל גם בקיץ וגם בחורף‪.‬‬ ‫□ כל שנה באי ם תיירים לישראל רק בקיץ‪.‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫י‪!. 10‬‬ ‫‪ + plural definite nouns‬כל‬ ‫כל ‪ +‬שם עצם מיודע ברבים‬ ‫‪.‬‬ .‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫בשבת כל הישראלים קוראים עיתונים‪.‬‬ ‫‪i‬‬ ‫□ הישראלים קוראים עיתונים כל יום‪.‬‬ ‫□ כל הישראלים הולכים ברחוב‪.‫‪.‬‬ ‫□ בקיץ ובחורף אין תיירים בישראל‪.‬‬ ‫ג‪:‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫לא כל יום בישראל יש שמש‪.‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫כל השנה באים תיירים לישראל‪.‬‬ ‫‪C‬‬ ‫□ הישראלים קוראים את כל העיתונים‪.‬‬ ‫□ אין בישראל ימים בלי שמש‪.‬‬ ‫□ הישראלים מכירים הרבה אנשים ברחוב‪.‬‬ ‫ישראלי הולך ברחוב ומכיר הרבה אנשים‪.‬‬ ‫א)‬ ‫קרא ו ובתר ו את המסק נה הנכ ונה‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪Read and choose the correct possibility.‬‬ ‫□ בישראל כל היום יש שמש‪.‬כל האנשים אוכלים פלאפל‪.‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫□‪ 3‬כל ישראלי קורא עיתונים בשבת‪.‬‬ ‫‪u‬‬ ‫(לא)<‬ ‫•כל אחד אוכל פלאפל‪.‬‬ ‫שיעור‬ ‫‪)3‬‬ ‫ם בישראל יש ימים בלי שמש‪.‬‬ ‫□ הישראלים מכירים א ת כל האנשים ברחוב‪.

‬כי בשוק משלמים רק ‪ 10‬שקלים ל־‪ 20‬פיתות‪.‬‬ ‫□ כל פיתה בשוק עולה חצי שקל‪.‬‬ ‫□ בישראל כל חצי שעה אומרים בחדשות מה השעה‪.‬‬ ‫‪)8‬‬ ‫הישראלים שומעים חדשות ברדיו כל חצי שעה‪.‬‬ ‫□ במאה שערים אין חלונות עם חנוכיות בחנוכה‪.‬‬ ‫□‪ .‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫בהרבה מקומות בישראל אין אוטובוסי ם בשבת‪.‬‬ ‫□ ברדיו בישראל יש חדשות של חצי שעה‪.‬‬ ‫□ כל הפיתות בשוק עולות ‪ 20‬שקל‪.‬‬ ‫□ על כל החלונות במאה שערים יש חנוכיות בחנוכה‪.‬‬ ‫□ בכל מקו ם בישראל אין אוטובוסים בשבת‪.‬‬ ‫□ כל ישראלי קונה ‪ 20‬פיתות בשוק‪.‬בכמה מקומו ת בישראל אין אוטובוסי ם בשבת‪.‬‬ ‫□ בישראל יש חדשות ברדיו בשבע וחצי וגם בשמונה‪.‬‬ ‫□ לא על כל החלונות במאה שערים יש חנוכיות בחנוכה‪.‫‪)5‬‬ ‫בחנוכה במאה שערים יש חנוכייה על כל חלון‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שיעור‬ ‫‪10‬‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫‪c‬‬ ‫‪239‬‬ .‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫הישראלים אוהבים ללכת לשוק‪ .‬‬ ‫□ בשבת יש אוטובוסי ם בכל מקו ם בישראל‪.

‬הוא‬ ‫מזמין תמיד את ______ ה בי ת ה‪ . 11‬‬ ‫קראו והשלימו‪:‬‬ ‫א)‬ ‫‪Read and complete the sentences:‬‬ ‫כל ‪ +‬האנשים • המסיבות • הסיפורים • החדשות • החברים • החברות •‬ ‫מי לא מכ יר את איתן?!‬ ‫כולם מכירים את איתן‪ .‬איתן ‪Choose the most fitting description of‬‬ ‫איתן הוא‪:‬‬ ‫בחור משעמם‬ ‫א‪.‬השתמש ו ב ‪ -‬כל ‪ +‬שמ ות עצם מ י ודע ים ברב ים ‪.‬הוא הולך לבית קפה ופוגש את‬ ‫______ החשובים‪ .‬איתן יודע תמיד איפה יש מסיבה‪.‬‬ ‫איש חשוב‬ ‫ג‪.‬והוא מספר לכולם את ______ האחרונות‪ .‬אבל מתי הוא בבית?‬ ‫בחר ו את ההש למה הכ י מתא ימה ‪:‬‬ ‫ב)‬ ‫‪.‬‬ ‫בחור פופולרי‬ ‫ב‪.‫‪.‬הוא בחור נהדר‪( h .‬‬ ‫והוא הולך ל _____ ‪ . Use‬איתן ‪Write a story about a young woman similar or not similar to‬‬ ‫‪nouns.‬‬ ‫בחור שקט‬ ‫ד‪.‬ר ‪ 2‬ח‪ 1‬ר‪ 1‬ת‬ ‫אוהבות את איתן‪ .‬‬ ‫ג)‬ ‫‪ + plural definite‬כל ‪.‬‬ ‫שיעור‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪O‬‬ ‫אן ‪n n ip N T i‬‬ .‬הוא שומע שם את _____ המעניינים‬ ‫בעיר‪ .‬‬ ‫כתב ו ס יפ ור על בח ורה ד ומה או לא ד ומה לאיתן ‪ .

‬‬ ‫שיעור‬ ‫ג‬ ‫‪ri‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫‪c‬‬ ‫‪241‬‬ .‬‬ ‫המשפחות באות‪.‬‬ ‫בחורה עובדת‪.‫‪Grammatical summary‬‬ ‫סיכום לשוני‬ ‫פל‬ ‫‪T‬‬ ‫כל ‪ +‬שם עצם ביחיד‬ ‫‪)1‬‬ ‫כל‬ ‫כל‬ ‫כל‬ ‫כל‬ ‫אחד‬ ‫ספר‬ ‫תלמידה‬ ‫שנה‬ ‫כל ‪ +‬שם עצם מיודע ביחיד‬ ‫‪)2‬‬ ‫כל‬ ‫כל‬ ‫כל‬ ‫כל‬ ‫כל‬ ‫כל‬ ‫כל‬ ‫כל‬ ‫‪ + singular definite noun‬כל‬ ‫היום‬ ‫העולם‬ ‫הכיתה‬ ‫הספר‬ ‫כל ‪ +‬שם עצם מיודע ברבים‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪+ Singular noun‬‬ ‫כל‬ ‫‪ + plural definite noun‬כל‬ ‫הספרים‬ ‫המורות‬ ‫החיים‬ ‫הבחורות‬ ‫הפ ועל מתא ים לשם העצם ‪:‬‬ ‫‪The verb agrees with the noun:‬‬ ‫*‬ ‫כל‬ ‫כל‬ ‫כל‬ ‫כל‬ ‫תלמיד מצליח‪.‬‬ ‫הילדים לומדים‪.

.‬‬ ‫‪Summary of Topics‬‬ ‫‪Vocabulary‬‬ ‫אוצר המילים‬ ‫פעלים‬ ‫שמות תואר‬ ‫‪Verbs‬‬ ‫‪Adjectives‬‬ ‫מבין‪ .‬‬ ‫פלאפון (ז‪).‬להךגיש‬ ‫מתחיל ‪ .‬להפסיק‬ ‫מצליח‪ ..‬להצליח (ב‪).. ).‬‬ ‫‪newspaper reporter‬‬ ‫‪future‬‬ ‫^תיד (ז‪ .‬חשובה‬ ‫יווני‪ .‬נהךךת‬ ‫‪last‬‬ ‫‪important‬‬ ‫‪Greek‬‬ ‫‪wonderful‬‬ ‫‪stop‬‬ ‫‪succeed‬‬ ‫שונות‬ ‫‪feel‬‬ ‫‪Im iiscellaneous‬‬ ‫‪start / begin‬‬ ‫אחרי מ״י‬ ‫שמות עצם‬ ‫‪Nouns‬‬ ‫גן (ז‪).‬להסביר‬ ‫‪understand‬‬ ‫‪invite‬‬ ‫‪explain‬‬ ‫מספר‪ .‬קייצים‬ ‫‪Slang‬‬ ‫‪summer‬‬ ‫ככה ככה ת״פ‬ ‫שיעור‬ ‫מילים לועזיות‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫‪n‬‬ ‫‪242‬‬ ‫‪Foreign words‬‬ ‫אינטלקטואל (ז‪ .‬להזמין‬ ‫מסביר‪ .).‬יוונית‬ ‫נהךר‪ .‬‬ ‫סלנג‬ ‫‪cellphone‬‬ ‫קיץ (ז‪ .‬פ‪1‬קזט מוךךנית ש״ת‬ ‫‪postmodern‬‬ ‫פילוסוף (ז‪ .‬‬ ‫‪philosopher‬‬ ‫פופולרי‪ ./ so‬‬ ‫מה קרה?‬ ‫?‪What happened‬‬ ‫‪garden / park‬‬ ‫חוךש (ז‪).‬פילוסופית (נ‪).‫האוצר הלשוני‬ ‫א‪.‬‬ ‫‪tell‬‬ ‫אסרון‪ .‬אחרונה‬ ‫חשוב‪ .‬פופולרית ש״ת‬ ‫‪ T‬י‬ ‫‪after‬‬ ‫'‬ ‫‪ T‬־‬ ‫‪popular‬‬ ‫‪so so‬‬ .‬‬ ‫כך ת״פ‬ ‫‪this is how.‬ר‪)0 .‬לספר‬ ‫מפסיק ‪ .‬ר‪)0 ...‬להתחיל (ב‪).).‬‬ ‫‪intellectual‬‬ ‫‪joggm g‬‬ ‫פוסט מוךךני‪ .‬‬ ‫‪month‬‬ ‫עיתונאי (ז‪ .‬אינטלקטואלית (נ‪)..‬להבין‬ ‫מזמין‪ .‬‬ ‫ג׳וגינג (ז‪ .‬‬ ‫מרגיש‪ .‬עיתונאית (נ‪).).

strong verb. present tense and infinitive form ? I'HW . )1 .‫ בניין הפעיל‬:‫פועל‬ Verb: ‫ הפעיל‬conjugation.‫הנושאים הלשוניים‬ Grammatical topics Morphology: ‫ זמן הווה ושם פועל‬.‫ג‬ . plural nouns are always definite.‫ב‬ :‫צורות‬ :a p tf nj'HbH m vf Syntax: {‫ כ‬+ plural definite noun ‫ שם עצם מיודע ברבים‬+ h ‫?׳ס‬/‫ ? וז׳‬h Grammatical summary: h + noun Grammatical notes :‫תחביר‬ :a p tf ‫ שם עצם‬+ h :‫סיכום לשוני‬ ‫הערות לשוניות‬ .‫ גזרת השלמים‬.‫שם עצם ברבים אחרי המילה כל מיודע תמיד‬ Following the word ‫כל‬.

‬טלפון סלילרי‬ ‫פקס‬ ‫□‬ ‫תיבת דואר‬ ‫?לויה‬ ‫ש יע ו ר‬ ‫‪11‬‬ ‫‪S‬־‬ ‫■‬ ‫? ו ‪ C‬־•‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫>‬ ‫‪C‬‬ ‫‪244‬‬ ‫חבילה‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪v‬‬ ‫מספר ים ב זכר ‪20-11‬‬ ‫אחד עשר‬ ‫שנים עשר‬ ‫שלושה עשר‬ ‫ארבעה עשר‬ ‫חמישה עשי‬ ‫־‬ ‫־‬ ‫‪T‬‬ ‫־־ ‪5‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪:‬‬ ‫־ ‪:‬‬ ‫‪ :‬־‬ ‫‪T‬‬ ‫־‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫בולים‬ ‫מכתבים‬ ‫פקסים‬ ‫טלפונים‬ ‫מברקים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫שישה עשר‬ ‫שבעה עשר‬ ‫שמונה עשר‬ ‫תשעה עשר‬ ‫עשרים‬ ‫‪T‬‬ ‫*‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫*‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪Masculine numbers‬‬ ‫כרטיסים‬ ‫פלאפונים‬ ‫שקלים‬ ‫צ׳קים‬ ‫פקידים‬ .‫שיעור‬ ‫‪o‬‬ ‫פלאפון‪ .

‫‪O‬‬ ‫אן) ‪n m pN T‬‬ ‫אחד מי ייודע?‬ ‫©•‬ ‫••‬ ‫פזמון‪ :‬אחד אני לדע‪ :‬אחד אלהינו• לבשמים ו‪-‬בארץ‪. T T‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪2‬זני לוחיות הגר ית‬ ‫«■ •• •‬ ‫•• • •‬ ‫‪$‬ל'ו‪£‬זזז א מ ת‬ ‫‪J‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫אך‪3‬ע אמה ות‬ ‫חמ‪£‬זה חמ^זי תיורה‬ ‫־‪• :‬‬ ‫•‬ ‫‪r‬‬ ‫‪t‬‬ ‫סדרי מ^גה‬ ‫•‬ ‫‪t‬‬ ‫ג‬ ‫•‬ ‫‪t‬‬ ‫‪ #‬בעה ימי ׳‪£‬זבתא‬ ‫למיונה ימי מ ילה‬ ‫* ‪T :‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ J‬״•‬ ‫“ ‪I‬‬ ‫״‬ ‫‪ J‬״״‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫תד זעה ירחי לדה‬ ‫*‬ ‫‪T S‬‬ ‫״‬ ‫־!‬ ‫‪f‬‬ ‫•• ‪T‬‬ ‫ע^ירה דברי‪-‬א (‬ ‫)אחד״־עעןר כוכבי‪-‬א(פ‪1‬נבים‬ ‫(ףבר‪ 1‬ת‬ ‫־־‪T T :‬‬ ‫־*‬ ‫־‬ ‫״‬ ‫שיעור‬ ‫‪T “ J‬‬ ‫!‬ ‫‪T T‬‬ ‫ג‬ ‫־‪T‬‬ ‫ר!‬ ‫‪r‬‬ ‫)*«<שמס־־ע^ר ‪#‬בטי״א‬ ‫‪#‬ל'ר‪6‬ה ע&ר מדי‪-‬א‬ ‫‪ S‬״״‬ ‫‪T T‬‬ ‫*‬ ‫‪:‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫‪G‬‬ ‫־‪T‬‬ ‫(מר‪ 1‬ת ה?ןן*ה(‬ ‫‪T T‬‬ ‫‪C‬‬ ‫(מתוך הגדה של פסח)‬ ‫‪C‬‬ ‫‪245‬‬ ...‬‬ ‫‪1‬‬ ‫' •‬ ‫‪V‬‬ ‫*‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T V‬‬ ‫״״ *־*‬ ‫״*‬ ‫!‪V‬‬ ‫‪ V‬־־ ‪T‬‬ ‫‪. T T‬‬ ‫* ״‬ ‫‪I‬‬ ‫אחד אליהינו• ‪ 2‬זב‪£‬זמים ובארץ‬ ‫‪v:‬‬ ‫‪T V‬‬ ‫‪ T “ V‬־־ ״‬ ‫••‬ ‫‪.

‬בבקשה‪.‫א)‬ ‫בד ואר ־ בולים ‪ ..‬‬ ‫אני רוצה גם שלוש גלויות יפות‪.‬‬ ‫שלום‪ .‬כמה זה עולה?‬ ‫שני שקלים‪.‬גלויות‪ .‬‬ ‫כמה רבקה משלמת בדואר?‬ ‫פקידה‪:‬‬ ‫רחל‪:‬‬ ‫פקידה‪:‬‬ ‫רחל‪:‬‬ ‫פקידה‪:‬‬ ‫רחל‪:‬‬ ‫פקידה‪:‬‬ ‫רחל‪:‬‬ ‫פקידה‪:‬‬ ‫?‪ paying at the post office‬רבקה ‪How much is‬‬ ‫שלום‪.‬כמה זה עולה?‬ ‫שלושה שקלים וחצי‪.‬וגם‬ ‫שלושה בולים למכתב בארץ‪.‬תן לי בול לגלויה‪ .‬‬ ‫בדואר יש רק גלויות פשוטות‪.‬‬ ‫טוב‪ .‬מכתב ים‬ ‫י ) נ'‬ ‫פקיד‪:‬‬ ‫רבקה‪:‬‬ ‫פקיד‪:‬‬ ‫רבקה‪:‬‬ ‫פקיד‪:‬‬ ‫רבקה‪:‬‬ ‫פקיד‪:‬‬ ‫רבקה‪:‬‬ ‫פקיד‪:‬‬ ‫?‬ ‫בוקר טוב‪.‬אז שלוש גלויות פשוטות‪ .‬‬ ‫אז כמה אני משלמת?‬ ‫שיעור‬ ‫‪£‬‬ ‫ג‬ ‫‪ri‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫‪n‬‬ ‫‪246‬‬ ‫כמה רחל משלמת בדואר?‬ ‫?‪ paying at the post office‬רחל ‪How much is‬‬ ..‬‬ ‫וכמה עולה מעטפה למכתב?‬ ‫עשר אגורות‪..‬כמה זה ביחד?‬ ‫‪.‬‬ ‫לאן את רוצה לשלוח את הגלויה?‬ ‫לברזיל‪ .‬‬ ‫כמה עולה בול?‬ ‫בול למכתב בארץ עולה שקל וחצי‪.‬‬ ‫תודה‪ .‬אני רוצה לשלוח ציור במעטפה‬ ‫גדולה לחיפה‪ .‬‬ ‫בוקר טוב‪ .

‬אני רוצה לשלוח שלושה מברקים‪.‬לזנזיבר ולאילת‪ .‬‬ ‫לאן?‬ ‫להונולולו‪ .‫‪0‬נ)‬ ‫בד ואר ־ מברק ים‬ ‫פקיד‪:‬‬ ‫בוקר טוב!‬ ‫יצחק‪:‬‬ ‫פקיד‪:‬‬ ‫יצחק‪:‬‬ ‫פקיד‪:‬‬ ‫בוקר טוב‪ .‬‬ ‫איזה מברקים אתה רוצה לשלוח?‬ ‫אני רוצה לשלוח מברק אחד של ״מזל טוב״ לילד‪ .‬יום טוב!‬ ‫יום נעים!‬ ‫יצחק‪:‬‬ ‫פקיד‪:‬‬ ‫יצחק‪:‬‬ ‫פקיד‪:‬‬ ‫?‬ ‫כמה יצחק משלם בדואר?‬ ‫?‪ paying at the post office‬יצחק ‪How much is‬‬ .‬כמה זה עולה?‬ ‫מברק לחו״ל עולה עשרה שקלים ובארץ שני שקלים‪.‬הינה הכסף‪ .‬מברק אחד‬ ‫של ״מזל טוב״ לילדה ומברק אחד של ״מזל טוב״ לילד ולילדה‬ ‫אז שניים לחוץ לארץ ואחד בארץ?‬ ‫כן‪ .‬תודה רבה‪ .

‬‬ ‫כמה חשבונות דינה משלמת?‬ ‫?‪ paying‬דינה ‪How many bills is‬‬ ‫המח י ז ו ע וד ש יחה בד ואר‪ :‬את ם רוצים לשלוח מכתב‪ .‬גם טלפון ואינטרנט‪.‬גז‪ .‬הינה ־ מים‪ .‬אני רוצה לשלוח חבילה לךנמרק‪.‬מברק או חבילה ולשלם חשבונות‪.‬‬ ‫• כמה זה עולה?‬ ‫• כמה זמן מפה לשם?‬ ‫• במה כותבים?‬ ‫• איך שולחים?‬ ‫‪Discuss: letters.. :‬שקלים בבקשה‪.‬חמישה בולים של שקל וחצי ועשרה בולים של עשר אגורות‪.‬‬ ‫שיעור‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪(Z‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪C‬‬ ‫>‬ ‫‪c‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪.‬‬ ‫זהו? זה לא הרבה‪.‬‬ ‫איך א ת משלמת?‬ ‫בצ׳קים‪..‬‬ ‫חנן‪:‬‬ ‫פקידה‪ :‬בדואר אוויר?‬ ‫כן‪.‬פקסים‪ .‬‬ ‫טוב‪ .‬רגע‪ .‬זה בסדר?‬ ‫אין בעיה‪.‬אוניברסיטה‪.‬‬ ‫רגע‪ .. faxes.‬‬ ‫חנן‪:‬‬ ‫פקידה‪ .‬‬ ‫‪Dramatize a similar dialogue in a post office: you want to send a letter.‬אני רוצה לשלם הרבה חשבונות‪ .‬אי‪-‬מיילים‪. e-mails:‬‬ .‫‪a‬‬ ‫ד>‬ ‫בד ואר ־ חב יל ות‬ ‫פקידה‪ :‬ערב טוב‪.‬‬ ‫ערב טוב‪ .4‬‬ ‫א)‬ ‫ש וחח ו זה עם זה על‪ :‬מכתבים‪ . a telegram.‬‬ ‫^ כמה חנן משלם בדואר?‬ ‫‪o‬‬ ‫ה>‬ ‫דינה‪:‬‬ ‫פקיד‪:‬‬ ‫דינה‪:‬‬ ‫פקיד‪:‬‬ ‫דינה‪:‬‬ ‫פקיד‪:‬‬ ‫דינה‪:‬‬ ‫פקיד‪:‬‬ ‫^‬ ‫ו)‬ ‫?‪ paying at the post office‬חנן ‪How much is‬‬ ‫בד ואר ־ חשב ו נ ות‬ ‫שלום‪ .‬‬ ‫תודה‪.‬‬ ‫‪or a package and pay your bills.‬‬ ‫או קיי‪.‬זה לא הכול‪ .‬‬ ‫חנן‪:‬‬ ‫פקידה‪ :‬הינה‪ .

‬אומרים‪ :‬לשלוח אי‪-‬מייל‪.‬‬ ‫אי‪-‬מיילים ופקסים שולחים גם לחנויות ‪ -‬קונים ומשלמים בפקס‪.‬לחברים‪ .‬פקם או אי־מייל?‬ ‫היום הרבה אנשים כבר לא שולחים מכתבים‪ .‬‬ ‫פקסים שולחים גם לעבודה‪ .‬אי מייל או מכתב בתון* מעטפה עם בול? למה?‬ ‫?‪Write: what do you like to write and receive? Faxes.‬‬ ‫ליד הכותל המערבי בעיר העתיקה בירושלים יש משירד מיוחד‪.‬למורים‪ .‬‬ ‫למשל = (‪ :‬אני שמח‪ ./‬‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫* לוון‬ ‫א ע רו^די‬ ‫ג ‪.‬לרדיו‬ ‫ולאלוהים‪.‬‬ ‫נועם חבקין‪ .‬לאי‪-‬מייל עוד אין‬ ‫פועל‪ .‬‬ ‫כותל ‪Write a fax to the‬‬ ‫מ‬ ‫‪249‬‬ .‬‬ ‫ו ‪ /‬י ז׳ י ״‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫כתב ו גם אתם פקם לכ ותל ‪.‬כותל ‪send faxes to the‬‬ ‫ג)‬ ‫כתב ו‪ :‬מה אתם א והב ים לכת וב ולקבל? פקם ‪ .‬נ‪7‬ן^ץ ד׳‬ ‫___‬ ‫ש‬ ‫‪.‬‬ ‫האי־מיילים לפעמים קצרים מאוד‪ .‬לתלמידים‪ .‬או )‪ = :‬אני ^צוב‪.‬כי הם כמו שיחות של חברים‪.‬או גלויות‪ .‬‬ ‫מכל העולם שולחים פ ק סי ם למשרד הזה‪ .‬בסלנג הישראלי‬ ‫כבר יש פועל חדש ־ לפקסס‪ :‬״רותי מפק ס ס ת לדני‪ . e-mail.‬עכשיו שולחים פקס או אי‪-‬מייל‬ ‫בדואר אלקטרוני‪ .‬לעשור‪.‬בן ‪8‬‬ ‫מכתב בכותל בירושלים‬ ‫^ מאין כותבים פקסים? מי מקבל פקסים?‬ ‫מה את ם חושבים‪ :‬למה לכותל שולחים פ ק סי ם ולא אי‪-‬מיילים?‬ ‫‪Where are the faxes sent from? Who receives them? What do you think: why do people‬‬ ‫‪ and not e-mail.‬הפקס והאי‪-‬מייל פופולריים מאוד בכל העולם וגם בישראל‪ .‬ומקבלים תשובות מהר מאוד‪.‬‬ ‫לפעמים יש באי‪-‬מיילים שיפה מיוחדת והומור מיוחד‪.CfOi^/Y‬‬ ‫‪vl/‬‬ ‫א כי ל ת לי לרייורע‬ ‫ח ג ר ת ם‪ 1‬ל ר׳־נרי‬ ‫ל‪(:‬־‪ .‬ודני מפ ק ס ס לרותי״‪ . or regular letters? Why‬‬ ‫ד)‬ ‫ו)‬ ‫שיעור‬ ‫מכתב י ילדים לאל וה ים‬ ‫‪.‬‬ ‫מה מיוחד בפקס או באי‪-‬מייל?‬ ‫אנשים שולחים את הפקס או את האי‪-‬מייל מהבית בלי לקום‬ ‫מהכיסא‪ .‫‪ 0‬״‬ ‫מכתב ‪ ..‬ומישהו מהמשרד שים‬ ‫את הפקסי ם בכותל‪.

‬‬ ‫‪b) Write: which greetings fit formal letters and which greetings fit personal letters..‬‬ ‫כתב ו אילו ביטויים מתא ימ ים למכתב ים פ ורמל י ים ואילו למכתב ים א יש י ים ‪. .‬‬ ‫‪T‬‬ ‫ב)‬ ‫התא ימ ו את הסמ יכ ו י ות בט ור ‪ 1‬לציר ופ ים בט ור ‪.‬עוגת תפוזים‬ ‫עץ ‪..‬היקר ‪ /‬היקרה‬ ‫ביי‬ ‫אוהב ‪ /‬אוהבת מ אוד מ אוד‬ ‫בברכה‬ ‫כל טוב‬ ‫סמודי‪. . 2‬‬ ‫‪Match the construct states in column 1 to the corresponding expressions in column 2.‬‬ ‫עץ‬ ‫עוגת ‪.‬‬ ‫שיעור‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫‪c‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עוגת פירות‬ ‫דירה של סטודנטי ם‬ ‫סלט טונה‬ ‫חבר קיבוץ‬ ‫דירת סטודנטי ם‬ ‫סיפור אהבה‬ ‫כרטיס אוטובוס‬ ‫עוגת שוקולד‬ ‫ארוחת בוקר‬ ‫עוגה עם שוקולד‬ ‫סיפור של אהבה‬ ‫סלט עם טונה‬ ‫ארוחה בבוקר‬ ‫חבר בקיבוץ‬ ‫עוגה עם פירות‬ ‫כרטיס לאוטובוס‬ .‬‬ ‫פת ית ות‬ ‫ס י ומ ים‬ ‫‪Openings‬‬ ‫‪Endings‬‬ ‫ל‪ .‬‬ ‫‪a) Match the opening greetings with the ending greetings in the letters below...‬עץ תפוזים‬ ‫נ‪ 1..‬‬ ‫עוגה‬ ‫כ ־ ח ה ‪ 1‬ות ‪. Tk / 71‬מ**‪/‬‬ ‫א)‬ ‫ב)‬ ‫התא ימ ו את ביטויי הפת יתה לביטויי הס י ום במכתב ים ‪.‬‬ ‫ל‪ .‬שלום רב‪. ..‬‬ ‫‪O‬‬ ‫סמ יכ ות יתיד‬ ‫א)‬ ‫‪Singular construct state‬‬ ‫ד)‬ ‫אומרים‪:‬‬ ‫שיעור בהיסטוריה או‬ ‫או‬ ‫שיר על אהבה‬ ‫או‬ ‫ספר לילדים‬ ‫או‬ ‫מיץ מתפוזים‬ ‫חבילה של מרגרינה או‬ ‫או‬ ‫בקבוק עם יין‬ ‫שיעור היסטוריה‬ ‫שיר אהב ה‬ ‫ספר ילדים‬ ‫מיץ תפוזים‬ ‫חבילת מרגרינה‬ ‫בקבוק יין‬ ‫ז‪ m..‫א ל ׳‪ ..‬‬ ‫היי‪... . .

‬‬ ‫ספר פיזיקה ‪-‬‬ ‫ספר‪n p y o .‬‬ ‫עצי תפוזים‬ ‫עוגות תפוזים‬ ‫א)‬ ‫עצי ‪.‬‬ ‫‪Write the plural form..‬‬ ‫עיתון ‪ /‬ערב ־ *׳ת‪/‬ן *רק‬ ‫? א ^‪ /‬מ‪:‬‬ ‫‪\ /‬‬ ‫‪0‬‬ ‫\ ‪/‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סלט ‪ /‬טחינה‬ ‫מספר ‪ /‬טלפון‬ ‫אוטובוס ‪ /‬תיירים‬ ‫פסטיבל ‪ /‬סרטי ם‬ ‫תיבה ‪ /‬דואר‬ ‫חנות ‪ /‬בגדים‬ ‫־־‬ ‫עוגה ‪ /‬גבינה‬ ‫שיעור ‪ /‬גיאוגרפיה‬ ‫חברה ‪ /‬קיבוץ‬ ‫ארוחה ‪ /‬צהריים‬ ‫מדבר ‪ /‬יהודה‬ ‫שיר ‪ /‬ילדים‬ ‫סמיכות רבים‬ ‫ז‪111. .‬‬ ‫אמרו וכתבו את הסמיכויות‪. .‬‬ ‫עצים‬ ‫=םים ‪----.‬‬ ‫מסיבת ס טודנ טי ם‬ ‫א ‪ 0‬׳ק‪/‬ת ‪p'CjilCo‬‬ ‫שיעור‬ ‫שיעור היסטוריה‬ ‫דירת ס טודנ טי ם‬ ‫טיול בוקר‬ ‫שיר אהבה‬ ‫כלב רחוב‬ ‫חברת כנסת‬ ‫בית חולים‬ ‫שיחת טלפון‬ ‫עיתון ערב‬ ‫חנות ספרים‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫יין‪.‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪251‬‬ .‫ג)‬ ‫‪Say the construct states and write them down.‬‬ ‫עוגות‬ ‫עוגות ‪..‬‬ ‫‪ 1‬םו ת‬ ‫פ ‪ 1‬םו ת‪..1‬וי ‪.‬‬ ‫כתבו ברבים‪..

‬‬ ‫^ צירופי סמ יכ ות‬ ‫‪252‬‬ ‫‪Read the following construct states.‬‬ ‫‪Read the text and underline the construct states.‬לפעמים עובר שם כלב רחוב‪.‬‬ ‫שי מ‬ ‫שרון גרה בדירת סטודנטים‪ .‬היא הולכת לגן ליד האוניברסיטה‪.‬‬ ‫אמבולנס לבית חולים או אוטובוס תיירים‪ .‬או סיפור אהבה‬ ‫ואולי שיר אהבה‪ .‬היא חושבת‬ ‫וחושבת וכותבת משהו‪ :‬ספר ילדים‪ .‬בדרך הביתה היא שמה את המעטפה‬ ‫בתיבת דואר ושולחת‪.‬‬ .‬‬ ‫*§*‬ ‫מה א ת ם חושבים‪ :‬מה שרון כותבת? למי היא כותבת?‬ ‫? ‪ writing? Who is she writing to‬שרון ‪What do you think: what is‬‬ ‫‪.‫ב)‬ ‫‪Q‬‬ ‫קראו וסמנו את הסמיכויות‪.7‬‬ ‫א)‬ ‫קרא ו את צירופי הסמ יכ ות ‪.‬כל יום היא קמ ה ועושה‬ ‫טיול בוקר‪ .‬היא כותבת ושמה במעטפה‪ .‬‬ ‫שקט בבוקר בגן‪ .‬היא‬ ‫יושבת בגן ורוצה לכתוב משהו‪ .

‬גלויות או‬ ‫חבילות מחו״ל אחרי שבוע‪ .‬יפה או נעים‪.‬‬ ‫אוכלים את זה וגם עושים מזה עוגה‪.‬‬ ‫מקבלים מהמורה בשיעור‪ .‬ביום חמישי ובשבת‪.‬‬ ‫קוראים שם בתורה ביום שני‪ .‬‬ ‫חם‪ .‬‬ ‫יש שם אנשים לא בריאים‪.8‬‬ ‫ביום הזה האנשים שמחים עושים מסיבה ומקבלים מתנות‪.‬‬ ‫ב)‬ ‫‪Read the following sentences and answer: what is it or where is it.‬‬ ‫א)‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫פסטיבל‬ ‫עוגות‬ ‫‪(3‬‬ ‫שיעור‬ ‫דואר‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫בתי‬ ‫אהבה‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫י־!‬ ‫‪c‬‬ ‫‪253‬‬ .‬‬ ‫יש שם תלמידים ומורים‪.‬ועושים את זה בבית‪.‬‬ ‫בית כנסת • בית ספר • שיעורי בית • יום הולדת • בית חולים •‬ ‫מזג אוויר • תפוח עץ • בית קפה • ת י ר‬ ‫בדואר הזה מקבלים מכתבים‪ .‬ד ‪r llk i k l‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫‪)8‬‬ ‫‪.‫קראך את המשפט ים ואמת ‪ :‬מה זה אז א יפה זה ‪.‬‬ ‫שותים שם ואולי גם אוכלים עוגה או סנדוויץ׳‪.‬קר‪ .

‬לא חם ולא קר‪.‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫מזל טוב! יש לך ________ היו ם‪ :‬נכון?‬ ‫‪)5‬‬ ‫בסרט הזה יש ________ ש ל בחורה ישראלית ובחור רוסי‪.‬‬ ‫‪Use the correct construct states given below to complete the sentences.‬תן לי בבקשה עוד קצת________ ‪.‬אבל אין מ ספיק מקו ם לכל החולים‪.‬‬ ‫מ‬ ‫‪254‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫לא‪ .‬‬ ‫‪ )2‬יש שם ________ נ ה ד ר‪ .‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫חנויות‬ ‫בגדי‬ ‫?ן■* ‪)4‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫בוקר‬ ‫ג)‬ ‫בתב ו במשפט ים את הסמ יכ ו י ות המתא ימ ות ‪.‫ב)‬ ‫‪Write down a few more construct states.‬‬ .‬תודה‪ .‬‬ ‫אלה הסמיכויות‪:‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫יום הולדת ‪ /‬מזג אוויר ‪ /‬סיפור אהבה ‪ /‬סלט טונה ‪ /‬בתי חולים ‪/‬‬ ‫דואר אוויר ‪ /‬בתי כנסת ‪ /‬עוגת גבינה ‪ /‬חבילות שוקולד ‪/‬‬ ‫הסלטי ם טובי ם מאוד‪ .‬‬ ‫בתבו עוד סמיכויות ברצונכם‪.‬‬ ‫שיעור‬ ‫ג‬ ‫‪d‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫יין‪.‬‬ ‫‪)8‬‬ ‫במאה שערים יש הרבה ________ ה ר ב ה אנשים באים לשם כל יום‪.‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫אני שולחת את המכתב לאוסטרליה ב _________‬ ‫‪)7‬‬ ‫בירושלים יש חמישה _______ גדולים‪ .‬‬ ‫‪)9‬‬ ‫אני קונה ארבע ________ ‪ .‬כי אני עושה שתי עוגות שוקולד‪.‬אני לא רוצה לאכול _______ אני בדיאטה‪.

‬‬ ‫‪answer‬‬ ‫מילים לועזיות‬ ‫שיעור‬ ‫‪11‬‬ ‫‪Foreign words‬‬ ‫‪gas‬‬ ‫פועל (ז‪ .‬ש״ת ‪electronic‬‬ ‫( ‪telecard (phone card‬‬ ‫טלכךט (ז‪).‬ז ‪■ :‬י‬ ‫קצר‪ .‬אלקטרונית (נ‪ ).‬כלבה (נ‪).).).).‬יקרה‬ ‫^יצוב‪ .‬תפוחי עץ‬ ‫תשובה (נ‪).‬‬ ‫‪clerk‬‬ ‫‪conversation‬‬ ‫שיחה (נ‪).‬‬ ‫תני לי! (נ‪).).‬‬ ‫אלוהים (ז ר‪).‬עצובה‬ ‫פשוטה‬ ‫‪t‬פשוט‪.‬‬ ‫!‪give me! / allow me‬‬ ‫)‪agora (1 /100 of a shekel‬‬ ‫אמך ה (נ‪(.‬‬ ‫‪telegram‬‬ ‫מזג אוויר (ז‪ .‬‬ ‫‪bottle‬‬ ‫‪mail / post‬‬ ‫דואר (ז‪ .‬‬ ‫יום הולדת (ז‪).‬קצרה‬ ‫שימח‪ .‬‬ ‫‪cell phone‬‬ ‫טלפון סלולרי‪ .).‬‬ ‫‪envelope‬‬ ‫‪office‬‬ ‫משרד <ז‪).‬‬ ‫מברק (ז‪).‬ר‪).‬לשלוח‬ ‫שמות תואר‬ ‫‪Adjectives‬‬ ‫ן‬ ‫‪1‬‬ ‫‪dear / expensive‬‬ ‫‪sad‬‬ ‫‪simple‬‬ ‫‪short‬‬ ‫‪happy‬‬ ‫יקר‪ .‬ר‪)0 .‬פעלים‬ ‫‪verb‬‬ ‫הה תחלה‬ ‫גז מ‪).‬ר ‪)0‬‬ ‫דואר אןויר (ז‪ .‬‬ ‫פקיד (ז‪ .‬‬ ‫‪mailbox‬‬ ‫תיבת דואר מ‪).‬‬ ‫‪god‬‬ ‫בול מ‪).‬בתי חולים‬ ‫‪hospital‬‬ ‫בקבוק (ז‪).‬שימחה‬ ‫שונות‬ ‫‪Miscellaneous‬‬ ‫תן לי! מ‪).‬‬ ‫‪Summary of Topics‬‬ ‫אוצר המילמז‬ ‫‪Vocabulary‬‬ ‫פעלים‬ ‫שמות עצם‬ ‫‪Verbs‬‬ ‫‪Nouns‬‬ ‫‪fax‬‬ ‫‪pass‬‬ ‫‪send‬‬ ‫מפקסס‪ .‬‬ ‫‪weather‬‬ ‫מעטפה (נ‪).‬פלאפון‬ ‫‪fax‬‬ ‫פקס (ז‪).‬‬ ‫‪apple‬‬ ‫תפוח עץ (ז‪ .‬לפקסס‬ ‫עובר‪ .‬‬ ‫אלקטרוני(ז‪ .‬‬ ‫‪birthday‬‬ ‫‪dog‬‬ ‫כלב (ז )‪ .‬‬ ‫‪air mail‬‬ ‫‪package‬‬ ‫סבילה (נ‪).‬לעבור‬ ‫שולח‪ .‬‬ ‫‪homework‬‬ ‫שיעורי בית (ז‪ .‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫דקדוק‬ ‫‪I Grammar‬‬ ‫‪255‬‬ .‫האוצר הלשוני‬ ‫א‪.‬ר‪)0 .‬‬ ‫‪stamp‬‬ ‫בית חולי ם (ז‪ .‬פקיךה (נ‪).

‫ב‬ :‫תחביר‬ :ap t 20-11 ‫מספרים מונים בזכר‬ :‫שונות‬ ‫הערות לשוניות‬ ‫ בין שני שמות‬.5 ‫ והקשר ביניהם יכול להיות מסוגים שונים (ראו תרגיל‬.‫סמיכות היא צירוף של שני שמות עצם (או שלושה) המביעים מושג אחד‬ .Gram m atical topics Syntax: ‫הנושאים הלשוניים‬ .7 ‫אינה חיבור המשמעויות של שמות העצם מהן היא מורכבת(ראו תרגיל‬ . The idiomatic construct states can be found in the dictionary under the first word. ! ! p'ftlon His p^lon ‫ת‬/^/*. No preposition is used between the nouns.‫הצירוף כולו במילון‬ .)‫ א‬.‫ יחיד ורבים‬.1 . Sometimes the construct state is an idiom and the meaning it conveys is not the combination of the separate meanings of the nouns comprising it (see exercise 7 ‫) א‬. . p^lop •33s Miscellaneous: Masculine cardinal numbers Grammatical notes .‫ג‬ . The meaning of the different nouns in the construct state is usually kept and therefore the construct state cannot always be found in the dictionary. and there may be different connections between them (see exercise 5 ‫)א‬.)‫את הסמיכויות האידיומטיות אפשר למצוא במילון לפי ערך המילה הראשונה(הנסמך‬ Construct state is a combination of two (or three) nouns comprising one expression.‫העצם אין מילת יחס‬ ‫בדרך כלל נשמרת משמעות שמות העצם בצירוף הסמיכות ולא תמיד אפשר למצוא את‬ ‫ אך יש שהסמיכות היא אידיומטית ומשמעות המושג שהיא מביעה‬.‫סמיכות לא מיודעת‬ Singular and plural indefinite construct state ‫ל׳ק‬/‫ תע‬.)‫ א‬.

.‬מתפלל‪ .‬‬ ‫שיעור‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫הם מתלבשים‪. present tense‬התפעל‬ ‫בניין התפעל ‪ -‬ג ז ות השלמ ים ‪ -‬זמן ה ו וה‬ ‫‪m.‬ק‬ ‫מתלבש‬ ‫מתלבשת‬ ‫«ת□□□‬ ‫מת□□□ ת‬ ‫מתלבשים‬ ‫מתלבשות‬ ‫מת □ ‪ p‬ם ים מ ת ם ס םו ת‬ ‫וגם‪ :‬מתחתן‪ .‬‬ ‫ר‪1.‬‬ ‫‪ conjugation. strong verbs.‬‬ ‫הוא מתפלל‪.‬מתךחץ‬ ‫‪0‬‬ ‫א)‬ ‫מה הם ע ושמ ז ז‬ ‫הם מתחתנים‪.‫שיעור‬ ‫־י‪4‬‬ ‫ו‪.‬מתרגש‪ .T‬‬ ‫י‪S.‬‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪257‬‬ .. .

.‬‬ ‫מי _______ ?‬ ‫החבר של הבעל של המורה של יוסי‪.‬‬ ‫אבל היום יש חתונה בכותל‪ .‬אבל אני _______ כ ל כך!‬ .‬‬ ‫אנחנו את‪/‬ק ‪/6‬ת אוזר‪...‬הם ‪..‬עכשיו אני הולכת הביתה‪.‬‬ ‫‪Complete the sentences using the correct form of the verbs..‬‬ ‫הוא ‪..‬את רוצה ללכת לסרטי‬ ‫לא תודה‪ .‫ב)‬ ‫השל ימ ו את הפעל ים בצ ורה הנכונה ‪..‬‬ ‫את ‪...‬‬ ‫‪ )1‬אני מתפלל בבית הכנסת‪ ..‬‬ ‫אנחנו ‪epfnn‬׳ ‪tin p !.‬ו ר צ ה לשם לחתונה‪...‬‬ ‫‪ )3‬היא לא מתרחצת עכשיו‪....‬‬ ‫חתונה בכותל‬ ‫שיעור‬ ‫רותי‪:‬‬ ‫חנה‪:‬‬ ‫רותי‪:‬‬ ‫חנה‪:‬‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫יין‪.‬‬ ‫את את‪/‬ק‪>2‬ת אוזר‪..‬‬ ‫אני ‪.‬‬ ‫אתם ‪..‬‬ ‫הי א ‪.‬‬ ‫‪ )2‬הוא מתחתן היום‪.‬‬ ‫אנחנו ‪.‬‬ ‫‪ )4‬את מתרגשת לפני בחינות‪ .‬‬ ‫ג)‬ ‫השל ימ ו את הפעל ים המתא ימ ים לפי ההקשר בצ ורה הנכונה ‪..‬‬ ‫רותי‪ :‬את הכלה?‬ ‫חנה‪ :‬לא‪ .‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪258‬‬ ‫רותי‪:‬‬ ‫חנה‪:‬‬ ‫רותי‪:‬‬ ‫חנה‪ .‬‬ ‫______ ‪ _______ ..‬‬ ‫אתן ‪..‬‬ ‫‪Complete the sentences using the correct verbs according to the context.‬‬ ‫הן ‪.‬‬ ‫למה את רצה? בכותל _______ כ ל היום וכל הלילה‪.‬‬ ‫אנחנו‬ ‫את ה ‪.‬אתה ‪. .‬‬ ‫את מכירה את החתן?‬ ‫חנה‪ :‬לא‪.‬אני רצה לכותל‪.‬‬ ‫‪: ?a p t t‬‬ ‫את ה מתלבש מהר‪..

strong verbs.‬מחר הבחינה הגדולה‪ .‬ענו על יה ושבצ ו את הביט ו י מה פתא ום ‪.‬‬ ‫את ם מתלבשים יפה?‬ ‫הה תרולה‬ ‫‪259‬‬ .‬את ה כבר בן ‪ !26‬מתי את ה מתחתן?‬ ‫דודה רחל‪ :‬היום יש מסיבת יום הולדת לדויד משה‪.‬את ה מתפלל?‬ ‫יוסי‪ :‬אה ‪[fonn( p lk n s ( 91‬׳ ק‪/ 77‬ה?‬ ‫‪t‬‬ ‫שיעור‬ ‫‪12‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫אימא‪ :‬שמוליק‪ . infinitive form‬התפעל‬ ‫שם פועל‬ ‫‪Infinitive form‬‬ ‫להתחתן‬ ‫להתלבש‬ ‫להתפלל‬ ‫להתרגש‬ ‫להתדיזץ‬ ‫להת□□□‬ ‫מה פתא ום?‬ ‫קרא ו את השאלה ‪ .‫בניין התפעל ־ גזרת השלמים ‪ -‬שם הפועל‬ ‫הווה‬ ‫‪Present tense‬‬ ‫מתחתן‬ ‫מתלבש‬ ‫מתפלל‬ ‫מתרגש‬ ‫מתרחץ‬ ‫א)‬ ‫‪2.‬מה פתאום ‪Read the questions and answer them using the expression‬‬ ‫? ‪:a p il‬‬ ‫אבא‪ :‬יוסי‪ .‬מחר החתונה‪ .‬‬ ‫‪ conjugation .‬מתי את ה קם? כבר שבע וחצי! א ת ה לא מתרחץ?‬ ‫רחל‪ :‬רני‪ .‬‬ ‫‪.‬אתה מתרגש?‬ ‫אבא‪ :‬דני‪ .

‬‬ ‫נ‪.‬התפעל ‪Use the correct infinitive verb in the‬‬ ‫אין מים חמים‪ .25‬ויש לה חבר כבר חמש שנים‪ .‬‬ ‫‪ conjugation.‬‬ ‫ אני מתרגש נורא‪ .‬‬ ‫יעלי רק בת עשר‪ .‬אני לא אוהב _________ ב מי ם קרים‪.‬תגיד‪ .‬‬ ‫ז‪.‬אבל הוא מתרגש מאוד‪.‬אבל הם לא‬ ‫רוצים _________ בגי ל צעיר כל כך‪.‬מה לעשות?‬‫‪ .‫ב)‬ ‫השל ימ ו את ש ם הפ ועל המתא ים באתד הפעל ים בהתפעל לפי ההקשר‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫ג)‬ ‫השל ימ ו את הטבלה ‪. according to the context.‬ואז הכול בסדר‪.‬‬ ‫המורה למוזיקה אומרת לדני לא _____ ל פני הקונצרט‪ .‬‬ ‫שם פועל‬ ‫הווה‬ ‫י‪.‬‬ ‫‪Complete the table.‬‬ ‫ר‪.‬הם רוצים לגור ביחד‪ .‬אבל היא אוהבת _________ כ מ ו אישה ־ ״כמו גדולה״‪.‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫נ‪.‬‬ ‫מתרגש‬ ‫‪) • vj‬‬ ‫ור‬ ‫‪12‬‬ ‫מתרחצת‬ ‫מתחתנים‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫"‪I‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪260‬‬ ‫מתלבשות‬ ‫להתפלל‬ .‬‬ ‫דינה בת ‪ .

‬נעים ואינטלי^טי‪ .‬אני לא מד‪ 41‬ת בשיעורים ולא שואלת שאלות‪.‬הוא ילד טוב‪ .‫מויין ‪Ua‬‬ ‫לכתוב ‪ -‬להתכתב‬ ‫‪O‬‬ ‫‪.‬נחמדה ועם הרבה אהבה לעולם‪ .‬ואני מתחיל לחשוב על המשפחה ועל העבודה וגם על הכסף בבנק‪.‬‬ ‫זה נורמלי? זה בסדר?‬ ‫‪)4‬‬ ‫הי זיגמונד‪.‬ברצ ונכם ‪ .‬במכתבים האלה האנשים שואלים א ת‬ ‫הפסיכולוג מה לעשות והוא כותב תשובות קצרות‪ .‬‬ ‫אני סטודנטי ת באוניברסיטה‪ .‬מכתבים לפסיכולוג של העיתון‪ .‬אני לומדת מ^וין‪ .‬‬ ‫אני בת ‪ .‬גם בכיתה אני מתרגשת‪ .‬‬ ‫קרא ו את המכתב ים ש נכתב ו לעית ונים ש ו נ ים וכתבו ‪ .‬את התש וב ות שק יבל ו הא נש«ם‬ ‫למכתב ים אלה ‪.‬אבל הוא לא רוצה‬ ‫להתרחץ‪ .30‬יפה‪ .‬אנשים כותבים מכתבים לעיתון‪.‬כמו בהרבה מקומו ת אחרים‪ .‬לפעמים יש בתשובות קצת הומור‪.‬‬ ‫אני אי מ א לילד בן חמש‪ .‬מה לעשות?‬ ‫‪)3‬‬ ‫שלום רב‪.‬‬ ‫אני בחור דתי ומתפלל כל יום‪ .‬אבל לפעמים אני לא חושב על המילים של‬ ‫הלנפילה‪ .‬‬ ‫‪Read the letters sent to the different newspapers and write the answers.‬‬ ‫מה לעשות?‬ ‫שי עור‬ ‫ג‬ ‫ח‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪261‬‬ .‬אז למה אני לא מתחתנת?‬ ‫‪)2‬‬ ‫רות היקרה‪.‬‬ ‫למשל‪ .4‬‬ ‫ללבוש ‪ -‬להתלבש‬ ‫לרחוץ ‪ -‬להתרחץ‬ ‫יש בע יה? זה לא נוראי‬ ‫בישראל‪ .‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫שלום דניאלה‪.‬אבל אני מתרגשת ת מיד לפני‬ ‫בחינות‪ .

‬המודעות בעברית‪.‬או‪:‬‬ ‫מבק שים מבחורים ומבחורות לא‬ ‫לטייל בשכונה ביחד‪ .1874-‬גרים שם יהודים דתיים מאוד‪.‬וממשיכים ללמוד‬ ‫גם אחרי החתונה‪. I‬־‪ •rp‬י "‪X‬‬ ‫שיעור‬ ‫‪12‬‬ ‫ג‬ ‫‪C2-5381S48‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪(Z‬‬ ‫‪C‬‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫־'‪J‬‬ ‫מ‬ ‫‪262‬‬ ‫מודעות ב מ א ה שערים‬ ‫'•*יצא לאור'‪•#‬‬ ‫ברחובות של ה שכונה יש ת מי ד‬ ‫הרבה מוז־עות‪ ..‬ליד הרבה בתי כנסת יש‬ ‫מקווה‪ .‬‬ ‫היא קמה ב‪ .‬הם קונים גם מזוזות‪ .‬הגברים מתפללים‬ ‫שם שלוש פעמים ביום‪ .‬בישיבות‬ ‫לומדים ילדים ובחורים‪.‬תיירים באים לחנויות האלה וקונים‬ ‫ספרים כמו‪ :‬תנ״ך‪ .‬או‪ :‬רבנים‬ ‫מזמינים את כולם לבוא להתפלל‬ ‫ל?שם‪.‬‬ ‫האנשים במאה שערים מתלבשים כמו היהודי ם‬ ‫באירופה במאה ה־‪ 18‬ובמאה ה‪.‬תלמוד‪ .‬‬ ‫הבחורות הצעירות לומדות בבית ספר עד גיל שבע‬ ‫עשרה או שמונה עשרה ומתחתנות‪ .‬‬ ‫‪riF&stjri‬‬ ‫לןמןואומגחלוןן‬ ‫‪TKHW‬״‬ ‫‪ j‬״‪O‬‬ ‫‪ Dp‬עיווז הטלני־פ‬ ‫‪1‬‬ ‫* י*‪.‬‬ ‫אבל לפעמים יש מילים ביידיש‪.‬‬ ‫במאה שערים יש גם הרבה ?שיבות‪ .‬למשל‪ :‬חנו ת כו ב עי ם‬ ‫מזמינה את כולם לבוא ולראות את‬ ‫ה כו ב עי ם ה ח ד שי ם ל פ ס ח‪ .‬‬ .‬‬ ‫ברחובות של מאה שערים יש הרבה חנויות מיוחדות‪ .‬טליתות ועוד‪.‫קצת על מאה שער ים‬ ‫א)‬ ‫מאה שערים היא מהשכונות הראשונות בירושלים‪.‬‬ ‫גם הבחורים מתחתני ם בגיל צעיר ‪ -‬בני שמונה עשרה או תשע עשרה‪ .‬משנה‪ .19-‬‬ ‫בשכונה יש בתי כנסת רבים‪ .‬ל נס־ד‪ 1‬ו הדה • ‪ 15‬נוג ש‬ ‫‪~ w a ton y.‬הגברים מתרחצים במקווה לפני שבת‬ ‫ולפני חג והנשים מתרחצות שם בזמנים אחרים‪.‬בחורה בת‬ ‫מאה שערים‪2000 .‬‬ ‫ה אנ שי ם קו ר אי ם את ה מוד עו ת‬ ‫האלה כמו עיתון ויודעים מה חדש‬ ‫ב שכונה‪ .‬‬ ‫עשרים היא כבר אי מ א עם שניים או שלושה‬ ‫ילדים‪.

‬‬ ‫‪ according to the text.‬‬ ‫גם גברים וגם נשים מתרחצים במקווה‪.‬‬ ‫הבחורות מתחתנות לפני גיל ‪.‬‬ ‫יש הרבה בתי כנסת וישיבות‪.‬נכון ‪ /‬לא נכון ‪Read the sentences and say‬‬ ‫במאה שערים ־‬ ‫‪. .‫ב)‬ ‫קרא ו ואמת ‪ :‬נכון ‪ /‬לא נכון לפי הטקסט ‪.‬‬ ‫)‪1‬‬ ‫שיעור מ ת מ טי ק ה קשה ‪ /‬שיעור מ ת מ טי ק ה קל‬ ‫עיתון ערב משעמם ‪ /‬עיתון ערב מעניין‬ ‫)‪3‬‬ ‫סיפור אהבה עצוב ‪ /‬סיפור אהבה שמח‬ ‫בית כנסת עתיק ‪ /‬בית כנסת מודרני )‪4‬‬ ‫ספר ילדים חדש ‪ /‬ספר ילדים ישן )‪5‬‬ ‫)‪2‬‬ ‫□‬ ‫׳‪? /‬׳ ‪\& p 130‬‬ ‫׳‪?/‬׳ ‪e w p 130‬‬ ‫שיעור‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪(Z‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪263‬‬ .‬‬ ‫הבחורים לא לומדים אחרי החתונה‪.6‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫האנשים לובשים בגדים מודרניים‪.20‬‬ ‫אין חנויות בגדים וחנויות כובעים‪.‬‬ ‫סמיכות ‪ +‬שם תואר‬ ‫א)‬ ‫‪Construct state + adjective‬‬ ‫חבר כנסת חשוב‬ ‫חברת כנסת חשובה‬ ‫חברי כנסת ח שובים‬ ‫חברות כנסת ח שובות‬ ‫‪(1‬‬ ‫כתב ו ליד כל איור את הצ יר וף המתא ים לן‪Write the correct expression next to each illustration.‬‬ ‫במודעות ברחובות יש חדשות מהשכונה‪.

‫אמר ו את הצ יר ופ ים בתרג יל א) ברב ים ‪. .‬‬ ‫ג)‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫‪)8‬‬ ‫אל‬ ‫קר ‪ /‬שותה ‪ /‬תפוזים ‪ /‬הוא ‪ /‬מיץ ‪/‬‬ ‫נעים ‪ /‬יש ‪ /‬בחורף ‪ /‬מזג אוויר ‪ /‬איפה ‪? /‬‬ ‫ירקות ‪ /‬בוקר ‪ /‬אוכלת ‪ /‬היא ‪ /‬כ ל ‪ /‬סלט ‪ /‬בריא ‪/‬‬ ‫סרטים ‪ /‬נהדר ‪ /‬בירושלים ‪ /‬פסטיבל ‪ /‬יש ‪ /‬באפריל ‪ /‬בסינ מטק ‪/‬‬ ‫לא ‪ /‬קשים ‪ /‬אני ‪ /‬שיעורי בית ‪ /‬ולא ‪ /‬אוהב ‪ /‬קלים ‪/‬‬ ‫קצר ‪ /‬הם ‪ /‬בוקר ‪ !.in their plural form‬א) ‪Say the expressions from exercise‬‬ ‫‪:a p tf‬‬ ‫‪ ? e‬׳ ‪6nnn n lx‬׳ ‪ep np‬׳ ‪p‬‬ ‫קרא ו את המ יל ים וכתב ו מהם משפט ים ‪Create complete sentences from the words below.‬‬ ‫ב)‬ ‫‪ .. /‬לכים ‪ /‬לטיול ‪/‬‬ ‫יושבות ‪ /‬בבית קפה ‪ /‬הסטודנטיו ת ‪ /‬שקט ‪/‬‬ ‫‪r‬‬ ‫יודעת ‪ /‬עוגת ‪ /‬לעשות ‪ /‬את ‪ /‬פשוטה ‪ /‬גבינה ‪? /‬‬ ‫מ**‪/‬‬ .

‬מתלבש‬ ‫על כל שיעורי הבית צ׳יק צ׳ק‪1‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ספרים‬ ‫וי‬ ‫הוא תלמיד טוב‪.‬‬ ‫\ הו א תמיד שואל שאלות‪.‬‬ ‫מחפש תשובות ומתפלסף‬ ‫לוסוף‪.‬‬ ‫‪The teacher says two sentences about each student.‬׳‪the students‬‬ ‫איזה תלמ יד ה וא?‬ ‫‪f‬‬ ‫הוא בא הביתה‪ .‬סמ נ ו קו ב י נ יהם ובין איווי התלמ יד ים ‪.‫ב)‬ ‫המ ורה א ומר על כל תלמ יד שני משפט ים ‪ . Draw a line between the sentences and‬‬ ‫‪ illustrations.‬‬ ‫‪265‬‬ .

)..).‫מ קוו ה (ז‬ ‫ פ^נמים‬.‫פסיכולוג (ז‬ ‫ אינטליגנטית ש״ת‬.).).‫צעיר‬ ‫ רבה‬.‫חתן(ז‬ ‫ טליתות‬.‫גיל (ז‬ rain ‫ ־גשמים‬.).‫ישיבה(נ‬ )..‫פעם (נ‬ once Adjectives 1 ).‫מודעה(נ‬ correspond dress pray (for) get excited bathe / wash oneself wash ‫ להתרחץ‬.‫מתכתב‬ ‫ להתלבש‬.‫טלית (נ‬ ‫ ידיים‬.‫גשם (ז‬ groom )tallitb (prayer shawl hand )yeshiva (Talmudic college bride notice / ad Verbs 1 age wedding .‫יד (נ‬ ).‫רב‬ ‫ שחורה‬.‫דתי‬ ‫־‬ ‫ צעירה‬.‫ממשיך‬ )‫ להתחתן <עם‬.‫רוחץ‬ mezuzah (religious Jewish doorpost( ).‫האוצר הלשוני‬ Summary of Topics Vocabulary ‫שמות עצם‬ ).‫מתרחץ‬ ‫ לו־חוץ‬.‫ להתרגש (מ‬.‫ פסיכולוגית (נ‬.‫שחור‬ t ‫ ־‬T : ‫׳‬ T t Miscellaneous ‫שיעור‬ so / such / so much before very / terrible ­‫כל ?]־ ב‬ ‫לפני מ״י‬ ‫נורא ת״פ‬ ‫מילים לועזיות‬ Foreign words psychologist intelligent ).‫לנפילה (נ‬ prayer religious T young many / much ‫שונות‬ black ‫י דתייה‬.‫מתרגש‬ ask continue ).‫אינטליגנטי‬ (1 r K C c c ‫ש‬ c J ‫־־־‬ ‫מ‬ 266 .‫מתונה (נ‬ ).‫מתפלל‬ ).‫כלה (נ‬ ).‫א‬ ‫פעלים‬ Nouns holiday / feast ‫אוצר המילים‬ ‫ לבקש‬.‫מתחתן‬ )‫ להתכתב (עם‬.‫חג (ז‬ marry (with) ).).‫ להתפלל (ל‬.‫מזוז ה (נ‬ ‫שמות תואר‬ miqwe (ritual bathing place( ‫ מקוואות‬..‫מתלבש‬ ).‫מבקש‬ ‫ להמשיך‬.

‫שם התואר הצמוד לסמיכות מתאים בדרך כלל במין ובמספר לנסמך‬ .‫ גזרת השלמים‬. epfntt :aptft eafnnl Syntax: Construct state + Adjective.‫ שם העצם הראשון‬.‫מיץ תפוזים קר‬ ‫שיעור‬ ‫ג‬ n r C C ‫מ‬ ‫ש‬ C ‫מ‬ :a p t!? .‫ה נ ושא ים הלש וניים‬ Grammatical topics Morphology: ‫ זמן הווה ושם פועל‬. ‫ בקבוק מים קרים‬.‫ בניין התפעל‬:‫פועל‬ :‫צורות‬ Verb: ‫ התפעל‬conjugation.‫ שם העצם השני‬.p'jlen nop ‫חקר׳‬ Grammatical notes ‫העדות לשוניות‬ .‫ג‬ )1 .‫אבל יש מקרים שבהם הוא מתאים לסומך‬ The adjective following the construct state usually agrees with the first noun.aten nop ‫חקר‬ :‫תחביר‬ :?aptf nlplen nop ‫ת‬/‫ חקר‬. but in some cases it agrees with the second. ‫ שם תואר‬+ ‫סמיכות‬ ‫קוז‬/>2‫ ח‬nop ‫ חקרת‬. strong verb. present tense and infinitive form.‫ב‬ .

‬גם מסעדה כשרה וגם מקו ם לבוא ולדבר על תורה‪ .‫פ ס ק ז מן‬ ‫‪0‬‬ ‫ז ושא בנביאים‬ ‫‪T‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(לפי עיתון ״מעריב״‪ .‬בפאב שלי כולם‬ ‫חברים‪ .‬שותים יין‪ .‬כולם חיים בשלום ובאהבה‪.‬ב״זושא״ מדברים על שפינוזה‪ .1‬‬ ‫א)‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫יאללה‪ .‬‬ ‫שי אל‪-‬עמי הוא ״אבא״ של המקום‪ .‬‬ ‫אנשים באים לפאב הזה ו מפסיקי ם לרוץ עם החיי ם המודרניים‪ .‬בהונגריה או במקומות אחרים באירופה‪ .‬הם אוכלים לאט‪.‬ל״‪ .‬על‬ ‫עבודה ועל פוליטיקה‪ .‬על התנ״ך‪ .‬יש פאב מיוחד ־ ״זושא בנביאים״‪.‬ב״זושא״ יש אוכל יהודי‬ ‫כמו ״{פילטע פיש״ ו״קו‪?.‬ללמוד או לשתות?‬ ‫גם וגם‪.‬מדבר ים וא וכלים ב״ ז ושא"‬ ‫בירושלים‪ .‬אוקטובר ‪)1998‬‬ .‬‬ ‫רגע‪ .‬ברחוב הנביאים‪ .‬בפאב הזה רואים את כל המי ומי של ירושלים‪ .‬שר ים ‪ .‬‬ ‫המקו ם הזה הוא גם פאב‪ .‬ברוסיה‪ .‬‬ ‫איפה?‬ ‫ ב‪ -‬״ ז ושא בנביאים״‬‫‪K 5 5 U .‬הוא אומר‪ :‬הפאב הזה הוא כמו בית יין יהודי ישן‬ ‫בעיר קטנה בפולין‪ .‬פרופסורים מהאוניברסיטה‬ ‫ואנשים חשובים בפוליטיקה הירושלמית‪.‬עם אוכל טוב‬ ‫ועם מוזיקה טובה אנשים אוהבי ם את העולם ואת האנשים האחרים‪ .‬‬ ‫שומעים מוזיק ה יהודית‪ .‬שרים ולומדים תלמוד‪ .‬פוגשים שם‬ ‫סטודנטיו ת וסטודנטי ם צעירים‪ .‬הולכים לשתות יין וללמוד תורה‪.‬אנשים מ מ א ה שערים‪ .‬על היומיום‬ ‫ושואלים שאלות גדולות וקטנות על החיים‪.‬‬ ‫ש י אל עמ י ב״ ז ושא ב נב יא ים"‬ ‫פ‪0‬ק‬ ‫ז מ|‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫‪268‬‬ ‫מנגנים ‪ .

‫ב)‬ ‫כתב ו שת י ש יח ות ב‪:‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪.‬כי הוא חושב כל‬ ‫הזמן _________ ה ב עיו ת בחיים‪.3‬‬ ‫"זושא בנביאים"‬ ‫‪Write two dialogues taking place in:‬‬ ‫לחמנייה ‪ / mxnn /‬לחם ‪ /‬חלה ‪ /‬פיתה ‪/‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫אוהל ‪ /‬בית ‪ /‬חדר ‪ /‬דואר ‪ /‬דירה ‪/‬‬ ‫ספה ‪ /‬משרד ‪ /‬מיט ה ‪ /‬ארון ‪ /‬שטיח ‪/‬‬ ‫שוק ‪ /‬קניון ‪ /‬פרח ‪ /‬בית קפה ‪ /‬מסעדה ‪/‬‬ ‫עגבנייה ‪ /‬ביצה ‪ /‬גבינה ‪ /‬פרי ‪ /‬תפוח עץ ‪/‬‬ ‫נהדר ‪ /‬נעים ‪ /‬מצוין ‪ /‬יפה ‪ /‬משעמם ‪/‬‬ ‫נוסע ‪ /‬רץ ‪ /‬הולך ‪ /‬מצטער ‪ /‬מטייל ‪/‬‬ ‫עם ‪ /‬על ‪ /‬של ‪ /‬גר ‪ /‬את ‪/‬‬ ‫‪)8‬‬ ‫‪)9‬‬ ‫‪)10‬‬ ‫‪)11‬‬ ‫‪)12‬‬ ‫מזמין ‪ /‬מסביר ‪ /‬מצליח ‪ /‬להתחיל ‪ /‬מרגיש ‪/‬‬ ‫להתחתן ‪ /‬להתפלל ‪ /‬מתרגש ‪ /‬להתלבש ‪ /‬להתרחץ ‪/‬‬ ‫מלצר ‪ /‬עיתונאי ‪ /‬מורה ‪ /‬גנן ‪ /‬בריא ‪/‬‬ ‫שבעה עשר ‪ /‬אחת עשרה ‪ /‬ארבע עשרה ‪ /‬שש עשרה ‪ /‬תשע עשרה ‪/‬‬ ‫בול ‪ /‬בקבוק ‪ /‬גלויה ‪ /‬מעטפה ‪ /‬טלכרט ‪/‬‬ ‫‪Choose the correct completion.‬‬ ‫תלמיד ישיבה וסטודנט באוניברסיטה‪.‬‬ ‫לבית‪.‬‬ ‫____‪.‬‬ ‫? ‪:a p t f‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫‪(6‬‬ ‫‪(7‬‬ ‫‪(8‬‬ ‫‪(9‬‬ ‫‪(10‬‬ ‫המים בים המלח ‪p'nlfn‬‬ ‫רוני אומר לרותי‬ ‫דויד משלם למלצר במסעדה את ה _________‪.‬כי היא הולכת ל _______‬ ‫___‪.‬כי היא‬ ‫מאוד‪.‬‬ ‫אורי לא אוהב מזג אוויר‬ ‫היא לא מפסיקה לדבר‪ .‬‬ ‫(מלוח ‪ /‬מלוחי׳ט ‪ /‬המלוחים)‬ ‫‪ .‬כי היא הולכת לבחינה‪( .‬מזל טוב ‪ /‬באמת ‪ /‬בהצלחה)‬ ‫(השולחן ‪ /‬האוכל ‪ /‬החשבון)‬ ‫(שני הבולים ‪ /‬הבול ‪ /‬בול)‬ ‫פסק‬ ‫זמ ן‬ ‫(החתונה ‪ /‬את החתונה ‪ /‬חתונה)‬ ‫(מעונות ‪ /‬מעיינות ‪ /‬מעטפות)‬ ‫(קרה ‪ /‬קר ‪ /‬קרים)‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫מזמינה ‪ /‬מרגישה ‪ /‬מתרגשת)‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫(הזולים ‪ /‬זולים ‪ /‬זולות)‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫(חדשים ‪ /‬חדש ‪ /‬חדשות)‬ ‫(של ‪ /‬על ‪ /‬ב‪)..‬‬ ‫בחר ו את ההש למה הנכונה ‪.‬‬ ‫רחל גרה ב ______ ‪ .‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪269‬‬ .‬‬ ‫?‪ / 7£/‬מ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫סמ נ ו מה לא שייך ‪.‬‬ ‫‪Circle the unrelated word.2‬‬ ‫מלצר מדבר עם בחור ובחורה צעירים‪.‬‬ ‫דני שם _______ ע ל המעטפה ושולח את המכתב‪.‬כי היא סטודנטית‪.‬‬ ‫רבקה מתלבשת יפה‪ ..‬‬ ‫הם קונים כי סאות ושולחנות _‬ ‫הפירות והירקות בישראל ___‬ ‫הוא לא מצליח ללמוד‪ .

‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫‪)8‬‬ ‫‪)9‬‬ ‫‪)10‬‬ ‫‪.‬‬ .4‬‬ ‫סדרו את המילים למשפטים‪.5‬‬ ‫כמה ‪ /‬בת ‪ /‬דינה ‪ /‬דני ‪ /‬את ‪ /‬היא ‪ /‬שואל ‪/‬‬ ‫להבין ‪ /‬החדשות ‪ /‬את ‪ /‬עוזר ‪ /‬המורה ‪ /‬לתלמידים ‪/‬‬ ‫וחבילות ‪ /‬לדואר ‪ /‬רות ‪ /‬מכתבים ‪ /‬ושולחת ‪ /‬לחו״ל ‪ /‬שבוע ‪ /‬הולכת ‪ /‬כל ‪/‬‬ ‫הערב ‪ /‬כי ‪ /‬שרה ‪ /‬מתרגשת ‪ /‬מתחתנת ‪ /‬היא ‪/‬‬ ‫לאכול ‪ /‬ולשתות ‪ /‬בישראל ‪ /‬קורנפלקס ‪ /‬בבוקר ‪ /‬הילדים ‪ /‬שוקו ‪ /‬אוהבים ‪/‬‬ ‫שבועות ‪ /‬ושניים ‪ /‬יש ‪ /‬חמי שים ‪ /‬בשנה ‪/‬‬ ‫הרבה ‪ /‬באילת ‪ /‬יש ‪ /‬בחורף ‪ /‬במלונות ‪ /‬תיירים ‪/‬‬ ‫הוא ‪ /‬לבית חולים ‪ /‬כי ‪ /‬נוסע ‪ /‬לא טוב ‪ /‬מרגיש ‪ /‬הוא ‪/‬‬ ‫המסעדות ‪ /‬אנחנו ‪ /‬את ‪ /‬מכירים ‪ /‬כל ‪ /‬הטובות ‪ /‬בעיר ‪/‬‬ ‫נותן ‪ /‬זמן ‪ /‬ולהבין ‪ /‬טוב ‪ /‬לחשוב ‪ /‬לסטודנטים ‪ /‬מורה ‪/‬‬ ‫‪Write the questions.‬‬ ‫אני לא הולך למסיבה‪ .‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫‪(6‬‬ ‫‪(7‬‬ ‫‪(8‬‬ ‫‪(9‬‬ ‫פ‪0‬ק‬ ‫‪ 7‬מ‪1‬‬ ‫‪Arrange the words into complete sentences.‬‬ ‫היא בת מאה ועשרים‪.‬‬ ‫יש מזג אוויר מצוין היום‪.‬‬ ‫כן‪ .‬‬ ‫אני יורד עכשיו לעיר לקנות בגדים‪.‬‬ ‫‪(10‬‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪270‬‬ ‫״עד מאה ועשרים״‬ ‫ב)‬ ‫כתב ו ע וד ‪ 5‬שאל ות ותש וב ות ‪.‬אני חולה‪.‬‬ ‫הם קונים שולחן וכיסאו ת לחדר הילדים‪.‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫אנחנו מרגישים לא רע‪.‬‬ ‫אני מתפלל תמיד בבית כנסת ליד הבית‪.‬‬ ‫‪Write five more questions and answers.‬‬ ‫א)‬ ‫כתב ו את השאל ות ‪.‫‪.‬‬ ‫אני מתחילה לעבוד בשמונה בבוקר‪.‬כי יש מחר בחינה בהיסטוריה‪.‬‬ ‫גם הוא בן מאה ועשרים‪.

‬גם המורה‬ ‫למ תמטיקה ‪ -‬מורה‪ .‬מ שחקות עם ה ______ ה ק ט ני ם וגם‬ ‫פוגשות חברים וחברות או קוראות ספרים‪.‬‬ ‫הילדים של ה ______ ה א ל ה לא רואים את אי מ א בצהריים ולפעמים גם לא בערב‪.‬גם בבית היא חושבת על העבודה ולפעמים‬ ‫מדברת בטלפון הרבה זמן בקשר ל ______‪ .‬‬ ‫מלאו את הטבלה לפי הטקסט‪.‬המוךה לתנ״ך ‪ -‬מורה‪ .‬ולפעמים גם בשבת ובחג‪ .‬היא לא רואה הרבה את המשפחה‪.‬ואיך זה במקומות אחרים בעולם?‬ ‫‪Complete the table according to the text.‬‬ ‫קרייריסטית‬ ‫מורה‬ ‫שעות וימים‬ ‫‪ ?? 18‬ת‬ ‫‪pxsSr‬׳ ‪p t p‬‬ ‫כסף‬ ‫משפחה וילדים‬ ‫ע? ע ר ?‬ ‫‪.‬‬ ‫*§*‬ ‫ב)‬ ‫כך זה בישראל‪ .‬‬ ‫א)‬ ‫‪Read the excerpt and complete the missing words.‬‬ ‫הגברים בישראל לא רוצים להיות מורים‪.‬רק המוךה לפיזיקה ‪ -‬מורה‪.‬‬ ‫היא רוצה לעבוד במחשבים או בבנק‪ .tn?r‬‬ .‬‬ ‫גם אישה קרייריסטית לא רוצה להיות מורה‪.‫קראו והשלימו את המילים החסרות‪.‬‬ ‫בצהריים ובערב הן עם המשפחה‪ .‬‬ ‫הן לא _______ ב ח גי ם וגם לא בקיץ‪.‬אבל היא עובדת‬ ‫מהבוקר עד הערב‪ .‬שם היא _______ ה ר ב ה כסף‪ .‬‬ ‫כי מורים בישראל לא מקבלים הרבה _______‪.‬‬ ‫להיות מורה או לעשות קריירה?‬ ‫בבית ספר בישראל יש הרבה מורות ורק מעט מורים‪:‬‬ ‫המוךה להיסטוריה ‪ -‬מורה‪ .‬הן אוכלות עם‬ ‫המשפחה‪ .‬כי שם הן‬ ‫עובדות רק ב ______‪.‬או אולי עיתונאית חשובה‪.‬‬ ‫נ שים‪-‬אימהות אוהבות לעבוד בבית ספר‪ .‬‬ ‫הי א רוצה _______ דו ק טו ר או פרופסור באוניברסיטה‪ .

‬‬ ‫□‬ ‫ז‪ /..‬א ת ה קם?‬ ‫כן‪ .‬נח‪ .‬נ‪.‬גר‪ .1‬‬ ‫בוקר טוב!‬ ‫אימא‪:‬‬ ‫יוסי‪:‬‬ ‫אימא‪:‬‬ ‫יוסי‪:‬‬ ‫אימא‪:‬‬ ‫יוסי‪:‬‬ ‫אימא‪:‬‬ ‫יוסי‪:‬‬ ‫ב)‬ ‫‪.‬‬ ‫יוסי‪ .‬‬ ‫כתב ו ש יחה ד ומה בין אבא ודינה ‪.‬‬ ‫(אנחנו)‬ ‫ו‪.2‬‬ ‫יוסי‪ ..‬יוסי‪ .‬שר‪.‬‬ ‫נו‪ .‬רץ‪ .‬כן‪ .‬‬ ‫י‪.‬‬ ‫כותי□‬ ‫קמתי‬ ‫(אתה)‬ ‫קמת‬ ‫(את)‬ ‫קמת‬ ‫□■□ ‪T‬ת‬ ‫־□‪5 □J‬ת‬ ‫הוא‬ ‫לןם‬ ‫היא‬ ‫לןמה‬ ‫‪□ □T‬‬ ‫□□ ה‬ ‫‪T T‬‬ ‫(אתם)‬ ‫קמתם‬ ‫הם‬ ‫‪ /‬הן לןמו‬ ‫וגם‪ :‬בא‪ .‬‬ ‫נ‪.‬נ‪..‬‬ ‫‪272‬‬ ‫ז‪..‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ג‪:‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪G‬‬ ‫ז‪ /.‬‬ ‫□ □נו‬ ‫קמנו‬ ‫(אתן)‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫ל סו‬ ‫נ‪.weak verb type .‬‬ ‫‪ conjugation .‬ק מ ת כבר?‬ ‫אני קם‪.‬קמת? מאוחר!‬ ‫כן‪ .‬‬ ‫יוסי‪ .‬קמתי‪ .‬‬ ‫הממ‪.‬טס‪ .past tense‬פעל‬ ‫בזמן עבר‬ ‫(אני)‬ ‫שיעוד‬ ‫‪.‬כ‪.‬ן‪.‬דינה ‪ and‬אבא ‪Create a similar dialogue between‬‬ ‫קמתן‬ ‫□□תן‬ ‫□ □תם‬ ‫▼□ □ו­‬ .‬‬ ‫בניין פעל ‪ -‬ג ז ות ע"ו ‪ -‬זמן עב ו‬ ‫הפועל לקום‬ ‫ז‪.‫שיעור‬ ‫א)‬ ‫‪.‬זה בסדר‪.‬בוקר טוב‪.

‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪1910‬‬ ‫‪ >3‬צידצ״ל טס לפריז ל ד ב י ע□ דה־גול‪.C‬‬ ‫י) הקיסר !׳להלם השו׳ ב א רעיו העתיקה בירושלים‪.‬‬ ‫‪1898‬‬ ‫» ילדה מארגנטינה גרה שלוש שנים בגיונגל‪.‬‬ ‫אני‬ ‫אתה‬ ‫את‬ ‫הוא‬ ‫היא‬ ‫אנחנו‬ ‫את ם‬ ‫אתן‬ ‫הם ‪ /‬הן‬ ‫קמ תי‬ ‫רצת‬ ‫באת‬ ‫שיעור‬ ‫שר‬ ‫‪13‬‬ ‫ע ב ר י ת מן‬ ‫טסה‬ ‫נחנו‬ ‫גרתם‬ ‫רצו‬ ‫ה ה ת חל ה‬ ‫קמתן‬ ‫‪273‬‬ .‫‪j 3‬‬ ‫מן העית‪1‬ז‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 2‬ביולי ‪1997‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫סאראת‪ :‬באת■ לישראל כ‪ 1‬אנחנו רוצים שלום‪.4‬‬ ‫א)‬ ‫אמר ו וכתבו את הפעל ים בזמן עב ו ‪. and then write t hemdown.‬‬ ‫‪Say the verbs in past tense.‬‬ ‫‪ 965‬ו‬ ‫מדתה שרה אתמול בפארק היךק‪1‬ן‪.‬‬ ‫גובמבר ‪1977‬‬ ‫לקתגרס בירושלים‪.‬‬ ‫פסיכולוגים מכל העולם באו לפני שבוע ■ ‪:‬‬ ‫‪ 30‬בנ ובמבר ‪2008‬‬ ‫‪.‬‬ ‫'‬ ‫‪V‬‬ ‫‪J‬‬ ‫‪T‬‬ ‫■‬ ‫‪1944‬‬ ‫‪ )4‬ש!‪ 11‬ל ד‪ □1‬בני‬ ‫‪10‬‬ ‫רצו השבוע במו־תון תל־אביב‪.

‬לבוא ‪ .‬את) ______ ‪ .‬‬ ‫•‬ ‫אני צם היום‪.‬‬ ‫ב)‬ ‫כתב ו גלויה לתבר ‪ . p3‬אתן)‬ ‫‪( .‬לרוץ‪ .‬הם‬ ‫‪ .‬‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫מ׳‬ ‫ן‬ ‫׳‬ ‫ר‬ ‫‪Ijnjk‬ג&קר״רי‪.‬‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫‪c‬‬ ‫‪274‬‬ ‫טבריה והכינרת‪2000 .‬למשל ‪:‬‬ ‫‪Now you know the conjugation of other verbs in this group. and match the‬ב( ‪Look up the meaning of the verbs in exercise‬‬ ‫‪sentence to the illustration.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫•‬ ‫אני לא זז מפה‪.‬׳‪p.‬אנחנו)‬ ‫שם הפועל‬ ‫‪ .‬‬ ‫ג לוי ה מ ט ב רי ה‬ ‫ל‪.‬‬ ‫שיעור‬ ‫‪n lk m v f‬‬ ‫תא׳‪.5‬‬ ‫א)‬ ‫עכשי ו אתם יודעים את הנטייה של ע וד פעל ים בקב וצה ה זאת ‪ .‬לט וס ‪ .‬לבוא‪ .‬‬ ‫ק?ריר״ק ‪p»1 Jtln nnkIJjnj‬‬ ‫‪f 1)11 3IC‬׳‪.‬‬ ‫‪ .fa kf fklne pi‬כ׳ ‪kb 06‬‬ ‫‪b Ipe flunk . For example:‬‬ ‫(אני) ^ת׳ ‪( .‬הוא ‪( .‬לרוץ ‪ . p M flunk‬‬ ‫זז‪/‬׳‪/‬ה‪S1)111 IjHp ip b z .‬לגור‪ . Use the verbs:‬‬ .‬לקום ‪ .pfb px =nd •jk .‬לנות ‪.‫ב)‬ ‫ג)‬ ‫‪.‬היא‬ ‫(אני) ______ ‪ .p‬‬ ‫‪1‬״‪mu e!.‬לקום‪ .‬לטוס‪ .‬השתמש ו בפעל ים‪ :‬לגור‪ .‬שם הפועל‬ ‫תפש ו במילון את משמע ות הפעל ים בתרגיל ב) והתא ימ ו בין המשפט ובין האיור ‪.‬‬ ‫‪ in the dictionary.Dd <10 .‬לנוח ‪Write a postcard to a friend.

‬‬ ‫מ‬ ‫‪ )6‬כל יום עשרה ס טודנ טי ם באים לעבוד בקפטריה של האוניברסיטה‪ .‬‬ ‫אבא ‪...‬‬ ‫‪Complete the sentences in past tense in the given person.‬‬ ‫ג ר תי ב איל ת שלו ש שני ם‪..‬‬ ‫הו א לא נ ח ב צ ה ריי ם‪.‬‬ ‫כל בוקר אני רצה ארבעה קילומטרים‪ .‬גם רינה ושושי _____ א ת מו ל‪.‬‬‫‪ )5‬ההורים של חנה גרים עכשיו בעיר‪ ..‬‬ ‫הו א ‪.‬‬ ‫‪ )2‬אי מ א נחה כל יום בצהריים‪ ..‬אתמול דינה _____ לצרפת‪ .‬‬ ‫קמ ת מ או ח ר היו ם‪..‬‬ ‫כי קמתי מאוחר‪...‬גם אתמול היא _____ ‪.‬‬ ‫ט ס תי ב״ אל‪ -‬על״‪.‬‬ ‫השלימו את הפעלים בזמן עבר‪.‬‬ ‫מ‬ ‫‪275‬‬ .‬‬ ‫כולם _____ ‪..‬‬ ‫המ שפחה ‪..‬‬ ‫הי א באה לדו א ר ל שלוח מכ תב‪.‬אבל‬ ‫אתמול _____ ר ק חמישה‪.‬‬ ‫‪n‬‬ ‫^‬ ‫‪S..‬‬ ‫המ שפחה באה לי שראל‪.‬‬ ‫‪ )1‬יוסי ט ס היום לאיטליה‪ ...7‬‬ ‫גרתם ב חי פ ה‪....‬‬ ‫‪ )3‬רינה אוהבת לשיר‪ ..‬למה את לא קמה?‬ ‫ מה את רוצה?! _____ כ ב ר לפני שעה‪..‬‬ ‫שרנו ב מ קל ח ת‪..‬לפני שנה הם _____ ב קיבוץ‪.‬‬ ‫למה הו א לא רץ מהר?‬ ‫שרת י פ ה‪.‬‬ ‫שי עור‬ ‫‪ )4‬־ חנה‪ ..‬‬ ‫‪Complete the sentences with past tense verbs.‬‬ ‫הן צ מו ביו ם כי פו ר‪...‬‬ ‫( אנ חנו) ‪.‬‬ ‫( אני) ‪.‬‬ ‫*‪: a p t !0‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫‪(6‬‬ ‫‪(7‬‬ ‫‪(8‬‬ ‫‪(9‬‬ ‫‪)10‬‬ ‫‪.‬לא רק היא _____ ‪.6‬‬ ‫השלימו את המשפטים בזמן עבר בגוף הנתון‪..‬‬ ‫למה ( א תה)‬ ‫הילד ה ‪.‬אתמול היא _____ ה ר ב ה שירים במסיבה‪ ...‬‬ ‫הן ‪..‬אתמול ר‪3‬ת• בערב‪.‫‪.‬‬ ‫הם ‪.‬‬ ‫(את) ‪.

9‬‬ ‫חיפוש מילון‬ ‫א)‬ ‫ב)‬ ‫כתב ו את הערך המילוני של הפעל ים המ ודגש ים בקטע (גוף שלישי ‪ .‬אחרי שלושה‬ ‫ימים שגנו ___‪ . Copy down the dictionary definitions of the verbs highlighted in the text below‬‬ ‫‪(third person.‬אבל אנחנו‬ ‫לא אוהבי ם ללון ___‪ .‬עבר) ‪.‬‬ ‫מצא ו במילון את משמע ות הפעל ים וכתבו את ההשלמ ות במק ומ ות המתא ימ ים ‪. After you have looked up the meaning of the verbs in the dictionary.‬אתמול הוא ק ם בשש ורץ ליד הים‪...‬בתשע‬ ‫בערב הוא ט ס ללונדון לשיר שם בקונצרט רוק‪.‬‬ ‫ליד המים‪.‬משתיים עד‬ ‫ארבע הוא נח ואחרי הצהריים הוא שר שוב עד שמונה בערב‪ .‬‬ ‫ב)‬ ‫אמר ו וכתבו‪ :‬רוקי רוק מספר לחבר בטלפ ון מה ה וא עשה אתמ ול ‪.‬‬ ‫‪a.‬כי בטיול שואלים רק‪ :‬איפה יש‬ ‫שיעוד‬ ‫ג‪:‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫‪c‬‬ ‫‪276‬‬ ‫מלון או אכסניה? מה לאכול? מתי ללכת לים?‬ ‫ליד הכינרת יש הרבה מלונות לתיירים‪ .‬אנחנו אוהבים להיות ליד הים‪.‬‬ ‫טבריה‬ ‫הרמן שטרוק‬ .‬‬ ‫הכינרת נהדרת‪ ____ .‬זכר‪ .‬״עפר׳ כמו חלום‪ .‬‬ ‫בתשע הוא בא לפארק הירקון ושר עד שתיים בצהריים‪ . fill in the‬‬ ‫‪blanks with the words and expressions given below. e e7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ההשלמות‪:‬‬ ‫כמה דגים ‪ /‬במלון או באכסניה ‪ /‬השעות והימים ‪ /‬הביתה ‪/‬‬ ‫בשאלוו^ששוב™ ‪ /‬במים ה שקטים ‪/‬‬ ‫טיול לכינרת‬ ‫תמי מספרת‪:‬‬ ‫בטיול לכינרת לא דנתי עם יורם ‪ nlplen nlfkea‬של פילוסופיה‪ . what he did yesterday. masculine.‫^ ‪.‬‬ ‫‪b.‬וכל הדרך שרנו שירי אהבה לכינרת‪.‬רוקי רוק ‪Say and then write:‬‬ ‫‪ flnnk‬קאת׳ ) ‪.8‬‬ ‫א)‬ ‫רוקי רוק‬ ‫לפני שבוע בא רוקי רוק לישראל‪ . past tense).‬‬ ‫יוסי ורפי שטו ___ של הכינרת‪ .‬‬ ‫‪ tells a friend over the telephone.‬ויוסי דג ___ לארוחת‬ ‫ערב‪.

‬את‬ ‫אהובתי‪.‫ג)‬ ‫הסביר ו את הפעל ים החדש ים בע זרת פעל ים שאתם מכירים ‪ . .‬־‬ ‫תשיעי‬ ‫עשירי ־‬ ‫ראשונה‬ ‫שנייה‬ ‫שלישית‬ ‫ךגיעית‬ ‫חמישית‬ ‫שישית‬ ‫שגיעית‬ ‫שמינית‬ ‫תשיעית‬ ‫עשירית‬ ‫האחד עשי‬ ‫‪T‬‬ ‫האחת עשרה‬ ‫‪277‬‬ .‬כתב ו את שמ ות הפ ועל‬ ‫של הפעל ים המ ודגש ים בקטע ״טיול לכיגרת״ ליד שמ ות הפ ועל המ וכר ים לכם ‪.‬‬ ‫‪.‬ק?ם על י‪ 0‬כנות‬ ‫בשמי התכלת יוח(ץס‬ ‫בין גלי כקף ידי חווןךת‬ ‫גל אל גל‪ .‬יד אל יד‬ ‫ילחש בלוז ‪. .‬‬ ‫^ ^ ‪.‬‬ ‫פל היום היתה שוה ‪..10‬‬ ‫‪Ordinal numbers‬‬ ‫מספרים סודרים‬ ‫ךאשון‬ ‫שני‬ ‫שלישי ‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪* i‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫העשרים‬ ‫העשךים ואחד‬ ‫העשרים‬ ‫‪V T‬‬ ‫‪:‬‬ ‫־‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪Explain the new verbs using the verbs that you already know.‬‬ ‫אני שלך ואתשלי‬ ‫מלת ‪ .‬מ ןת‬ ‫לבי ילחש לך‪ .‬‬ ‫פל היום היתה ש וה שיו רודוה וגיל‪.. ...‬‬ ‫ג‪ . .‬‬ ‫לדבר ^ ‪Ihf .‬‬ ‫עודך זוכות לילות יוח על גלי זהב‬ ‫עלשיפת מרת טילנישנינו יןוךיו‬ ‫הוי למה עוד לא הגענו לתופיםן‬ ‫יפה את בליל‪ .‬מתה צעיוה במ ות אש ו בגליל‪.‬‬ ‫‪. !.‬ענל‬ ‫שיעור‬ ‫‪13‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫‪-‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫־‬ ‫־‬ ‫‪T‬‬ ‫‪% .... ..‬‬ ‫‪-----------‬‬‫‪i j ^ 3^ 5‬־‪gyL..‬‬ ‫‪.? /‬‬ ‫מ‪:‬‬ ‫לנסוע‬ ‫לטוס‬ ‫‪ )4‬לקחת )‪1‬‬ ‫‪ )5‬לגור )‪2‬‬ ‫‪.. Write the infinitive‬‬ ‫‪ next to the infinitive verbs‬טיול לכינרת ‪form of the verbs highlighted in the excerpt‬‬ ‫‪that are known to you.‬‬ ‫הה תחלה‬ ‫ו־ביעי ־‬ ‫וזמישי ־‬ ‫שישי‬ ‫שביעי ־‬ ‫שמ ‪ .‬אהובה ‪.‬‬ ‫לחזור )‪3‬‬ ‫ו‬ ‫?‬ ‫שירי עם על הכינרת‬ ‫‪ $‬ט‬ ‫א‪ .‬כנןת‪ .‬‬ ‫היתה צעיוה בננות אשו‪.‬‬ ‫(!ויו אחד היא וק ח־עהש‪.‬את ‪ ..

‬‬ ‫שיעור‬ ‫^‬ ‫היעזרו במילים‪ :‬שמח ‪ /‬עצוב ‪ /‬מתפלל ‪ /‬לובש כובע ‪ /‬מדבר עם חבר ‪Use these words: /‬‬ ‫שותה קפה ‪ /‬מדבר בפלאפון ‪ /‬אוכל עוגה ‪ /‬קורא ספר‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫=]‬ ‫‪C‬‬ ‫‪278‬‬ ‫ג)‬ ‫כתב ו על טיול או על ח ופשה של שב וע י ים או על ד יאטה של שבועיים ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪# 9‬אמ״‪.‬‬ ‫מה עושים ביום הראשון‪ .e ' f e v‬אלקר ‪ p x‬חקר‪..‬‬ ‫הרביעי ט סי ם לאילת‪. What do you do on the first day..‬‬ ‫החמישי ‪..‫א)‬ ‫קרא ו את המ ודעה והשל ימ ו א ותה ברצונכם ‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫‪the second day.‬‬ .‬‬ ‫מחנה קיץ לילדים ־ חודש של כיף‬ ‫בשבוע‬ ‫בשבוע‬ ‫בשבוע‬ ‫בשבוע‬ ‫בשבוע‬ ‫בשבוע‬ ‫ב)‬ ‫הראשון נוסעים לים‪.‬ביום השני ‪. and say a sentence‬‬ ‫‪about each of them..‬‬ ‫הסתכל ו על האיורים של הא נש ים הע ומד ים זה אחר זה ואמרו משפט על בל אחד מהם במ ו‬ ‫בדוגמה ‪.‬‬ ‫‪Look at the illustrations of the people standing one after the other.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪Read the advertisement and complete it as you will.‬‬ ‫ודחא^׳ת ‪w l6nn velx‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Write about a two week trip.. as in the example below....‬‬ ‫השלישי רואים סרטים‪. vacation or diet.‬‬ ‫השני מטיילים בהרים‪.

‬עובדים קשה‪.‬‬ ‫‪B b S b ■ K s b i'H l 11‬‬ ‫שיעו ר‬ ‫הם באו לישראל ־ ארץ התנ״ך ‪ -‬ארץ החלומות‪ .‬‬ ‫התיירים הראשונים מאירופה‬ ‫‪W‬‬ ‫‪J K :.‬הרבה ילדים באו בלי הורים‪ .1991‬ואז הם טסו לישראל‬ ‫‪''V X jWjl■ Wst‬‬ ‫במטוסים מיוחדים של ״אל‪-‬על״‪.‬‬ ‫‪ Y‬ב״מבצע שלמה״ באו היהודים למחנות גדולים ליד אדיס‬‫‪r j^ x‬‬ ‫‪Vw‬‬ ‫‪^J tvSNr-JW‬־‪^ 1‬‬ ‫‪ ML‬אבבה‪ .‬הם גרו שם עד מאי ‪ .‬קוראים בתורה‬ ‫בשבת‪ .‬להרגיש בבית‪.‬‬ ‫בכל כפר יש בית כנסת עם ספר תורה‪ .‬הם לומדים מספרים של רבנים בשפת‬ ‫הגעז(כמו למשל‪ :‬״הספר של אבא אליהו״‪ .‬״ספר התלמידים״ לעוד)‪.‬‬ ‫׳‬ ‫^‬ ‫■זי ‪'>C-‬י " *‪fS t? J‬‬ ‫־ ‪ B B S s t‬ב״מבצע משה״ הם באו למדבר בסוז־ן בדרך קשה מאוד‬ ‫*‬ ‫‪JMI‬‬ ‫ומשם טסו לישראל‪ .‬‬ ‫מסבירים את היהדות של היהודים באתיופיה ורוצים‬ ‫להיות ישראלים‪ .‬בכפרים עובדים היהודים‬ ‫בחקלאות‪.‬‬ ‫‪279‬‬ .‬פה הם‬ ‫מחפשים דרך חדשה‪ .‬צמים ביום כיפור ושומרים על החגים היהודיים‪ .‬היהודים מתפללים בבית הכנסת‪ .11‬א)‬ ‫יהודי אתיופיה‬ ‫‪:‬‬ ‫"‬ ‫‪V‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪t‬ן‬ ‫יי‬ ‫מאו ת שנים גרים י הודי ם‬ ‫\‬ ‫באתיופיה‪ .‬נשים‬ ‫בלי בעלים ובעלים בלי נשים‪.‬־‪.‬‬ ‫עד ‪ 1984‬לא באו הרבה יהודים אתיופים לארץ‪ .‬אבל הם תמיד שרו באהבה על ירושלים ועל‬ ‫ארץ ישראל‪ .‬ב״מבצע משה״ (‪ 1984‬־ ‪ )1985‬וב״מבצע שלמה״ (‪ )1991‬באו לישראל עשרים‬ ‫ושניים אלף יהודים מאתיופיה‪.‬לפי המסורת של‬ ‫היהודים באתיופיה‪ .‬מאז יודעים‬ ‫על החיים היהודיים שם‪:‬‬ ‫היהודים גרים בכפרים קטנים בהרים ליד המדבר‪ .‬הם לומדים עברית‪ .‬אין הרבה יהודים בערים הגדולות‪ .‬היהודים‬ ‫הראשונים‬ ‫משלושת אלפים שנה עם‬ ‫•‬ ‫־‬ ‫"‬ ‫‪fl‬‬ ‫הזאת מלכת‬ ‫׳‪Sjb‬‬ ‫ץ‬ ‫‪B‬״‬ ‫שבא היא האישה של שלמה המלך‪4 .‫‪ .‬‬ ‫באו לבקר את יהודי אתיופיה‬ ‫לפני מאתיים שנה‪ .‬‬ ‫‪ 1‬י | ר י• ‪1‬‬ ‫^‪.‬הם מדברים בשפה שמית ־ אמהרית‬ ‫ומתפללים בשפה העתיקה ‪{ -‬עז‪ .

‬הבחור אומר תודה‪ .‬‬ ‫אנחנו עובדים בחקלאות‪.‬‬ ‫אנחנו לומדים יהדות בגעז‪ .‬הוא שואל א ת הבחורה‪ .‬‬ ‫בחור אחד בא לבית קטן בכפר ורואה בחורה יושבת ונחה‪ .‬הבחורה‬ ‫שואלת­‬ ‫ ומי הכלה? אומרת האימא‪ :‬א ת הכלה‪.‬רואה את המקל ליד הדלת ואומרת‪ .1984-‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫‪(6‬‬ ‫‪(7‬‬ ‫‪(8‬‬ ‫‪(9‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪.‬שם מקל עם שבעה חורים ליד הךלת של הבית והולך‪.‬‬ ‫אנחנו בונים חיים חדשים בישראל‪.‬אני תמיד קמ ה בשמונה‪.‬‬‫הבחור באמת חוזר אחרי שבעה ימים‪ .:‬זה‬ ‫סימן טוב‪ .‬‬ ‫‪Write the correct dates by each sentence.‬הוא שואל את הבחורה‪:‬‬ ‫ מתי ק מ ת בבוקר? הבחורה אומרת‪ .:‬ק מ תי בשמונה‪ .‬הבחור רוצה לחזור בעוד שבעה ימים‪ .‬הוא בא לבית קטן בכפר ורואה בחורה‬ ‫צעירה עובדת ושרה‪ .‬בכפר הזה‬ ‫גרות שבע בחורות צעירות‪.‬‬ ‫רק הבחור השביעי פוגש בחורה אחרת‪ .‬ואז אני נחה כל היום‪.‬הוא רוצה להתחתן‪ .‬‬‫הבחור מבקש מהבחורה קצת מים והיא נותנת לו מים טובים מהמעיין ליד‬ ‫הכפר‪ . according to the text.‬‬ ‫גרנו במחנות ליד אדיס אבבה‪. 1984. .:‬מתי ק מ ת בבוקר? והיא אומרת‪:‬‬ ‫ ק מ תי בשש ולא נחתי כל היום‪.‬‬ ‫טסנו לישראל מהמדבר בסודן‪.‬הם מתחתנים וכולם שרים‪ .‬‬ ‫גם הבחורים האחרים פוגשים בחורות כאלה‪ .‬רוקדים‬ ‫ושמחים‪.‬‬ ‫התאריכים‪ .‬‬ ‫טסנו מאדיס‪-‬אבבה לישראל‪.‬‬ ‫גרנו בכפר בהרים‪.1000 :‬עד ‪ .1984‬מ‪1 9 9 1 .‬‬ ‫אישה טובה‬ ‫‪ -‬סיפור אתיופי‬ ‫עבודות אומנות של יהודי אתיופיה‬ ‫יום אחד באים שבעה בחורים צעירים לכפר אחד לחפש להם כלות‪ .‬‬ ‫(לפי סיפורי ביתא ישראל‪ . 12‬‬ ‫א)‬ ‫שיעוד‬ ‫ג‪:‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪280‬‬ ‫מתוך‪ :‬שלמה‬ ‫ומלכת שבא‬ ‫באתי לישראל בלי ההורים‪.‬השפה האתיופית‪.‬‬ ‫אי מא של הבחורה חוזרת הביתה‪ .‬‬‫אני קמה לאט לאט‪ .‬‬ ‫באנו לאתיופיה עם מלכת שבא‪.‬הם אומרים‪ :‬־ אנחנו לא רוצים‬ ‫להתחתן עם הבחורות האלה‪.‫ב)‬ ‫כתבו ליד כל משפט את התאריכים המתאימים לפי הטקסט‪.‬דב נוי)‬ .

‬יש שתיים ‪ -‬חנות הירקות של חיים וחנות הירקות של יצחק‪.‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪281‬‬ .‬‬ ‫ואיזו חנות טובה יותר?‬ ‫תפוחי העץ של חיים נהדרים‪ .‬ומתי קמה הבחורה השביעית?‬ ‫מתי נחו שש הבחורות הראשונות ומתי נחה הבחורה השביעית?‬ ‫מה שם הבחור השביעי ליד הדלת?‬ ‫ד)‬ ‫כתבו‪ :‬מה אתם ת ושב ים על הסיפור?‬ ‫ה)‬ ‫ספר ו זה לזה סיפור עם אתר שאתם מכירים ‪.‬‬ ‫תודה רבה‪.‬יש פה חנות פירות?‬ ‫חנות פירות? בישראל קונים פירות בחנות ירקות‪.‬‬ ‫‪Dramatize a similar conversation about a book store.‬‬ ‫‪TeU each other a folk story you know.‬‬ ‫איזו חנות יותר קרובה?‬ ‫של חיים‪.‬‬ ‫?‪Write: what do you think about the story‬‬ ‫‪Definiteness of the construct state.‬‬ ‫יידוע הסמ יכ ות‬ ‫מוכר הירקות‬ ‫מוכרת הירקות‬ ‫מוכרי הירקות‬ ‫מוכרות הירקות‬ ‫פירות וירקות‬ ‫ג׳רי‪:‬‬ ‫אבי‪:‬‬ ‫ג׳רי‪:‬‬ ‫אבי‪:‬‬ ‫ג׳רי‪:‬‬ ‫אבי‪:‬‬ ‫ג׳רי‪:‬‬ ‫אבי‪:‬‬ ‫ג׳רי‪:‬‬ ‫אבי‪:‬‬ ‫ג׳רי‪:‬‬ ‫סליחה‪ .‬‬ ‫איפה החנויות האלה?‬ ‫החנות של חיים ליד בית החולים‪ .‬‬ ‫ענו על השאל ות ‪.‬‬ ‫שיעור‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪n‬‬ ‫ש‬ ‫המחיזו שיחה דומה על חנות ספרים ועיתונים‪.‫ב)‬ ‫סמנו את המשפטים הנכונים לפי הסיפור‪:‬‬ ‫‪Underline the correct sentences according to the story.‬‬ ‫• אישה טובה לא עושה שום דבר‪.‬‬ ‫• אישה טובה עובדת כל היום‪.‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫איפה גוו הבחורות?‬ ‫למה הבחורים באו לכפר?‬ ‫מתי קמו שש הבחורות הראשונות‪ .‬סלט העגבניות מצוין‪.‬‬ ‫• אישה טובה קמ ה בבוקר לעבוד‪.‬‬ ‫ג)‬ ‫• אישה טובה אוהבת לנוח‪.‬ושל יצחק ליד בית‬ ‫הכנסת‪.‬אבל בחנות של יצחק יש‬ ‫גם סלטים‪ .‬‬ ‫‪Answer the following questions.‬‬ ‫וחנות ירקות יש פה?‬ ‫כן‪ .

‬‬ ‫וריח הבגד ים הסדש ים בפסח ‪-‬‬ ‫ע ולה «‪$‬ל כלם ‪.‬חנות ספרים נחמדה ומסעדת דגים מיוחדת‪ .‬בית כנסת יפה ומךכז‬ ‫ספורט חדש‪ .‬‬ ‫דויד‪ :‬אני לא יודע איזה עוגה לאכול‪..‬‬ ‫שכונה טובה‬ ‫אני גר בשכונה נהדרת‪ .‬‬ ‫ריח ה נרק יס ים בסת ו ‪.. 2‬‬ ‫‪Write about a city or neighborhood you know. .‬‬ ‫מ‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪282‬‬ ‫^ אילו ריחות את ם אוהבים‬ ‫?‪What smells do you like‬‬ .‬‬ ‫‪ )2‬מה אומרים על השכונה? דוגמה‪ :‬מ׳ת ה ‪ 13 0‬א?‪/‬׳ן‪.‬יש פה גם קניון מודרני ושוק ירקות קטן‪ .‬לאכול‬ ‫ולעשות חיים‪.‬יש‬ ‫בשכונה כבישים חדשים וגדולים ואנשים באים מכל העיר לשכונה לקנות‪ .‬‬ ‫השל ימ ו לפי הקטע ‪.‬‬ ‫ב ק פ ט רי ה‬ ‫עוגת הגבינה נהדרת‪.‬‬ ‫ניר‪ :‬יש פה שתי עוגות ‪ -‬עוגת שוקולד ועוגת גבינה‪.‬יש פה‬ ‫גינות פרחים יפות‪ .‬‬ ‫‪ )1‬מה יש בשכונה? ק׳ת ‪ 0‬פ ר ‪. as in exercise (2 (1 .‬יש פה בית ספר מצוין‪ .‬‬ ‫‪o‬‬ ‫שיעור‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪c‬‬ ‫רי ח ה ל ח ם‬ ‫‪ /‬יורם טהר לב‬ ‫ר יח הלמם החם בשבת ‪.‬‬ ‫ג)‬ ‫כתב ו על עיר או על שכ ו נה אחרת שאתם מכירים כמ ו בתרגיל ב) ‪.‬‬ ‫ב)‬ ‫‪Complete according to the text.‬‬ ‫ר יס התפ ו ז ים ‪.‬אבל עוגת הגבינה נהדרת‪.‬אני קונה פה הכול‪ .‬‬ ‫מיכל‪ :‬עוגת השוקולד לא טעימה כל כך‪ .‬יש פה הכול‪ .14‬‬ ‫א)‬ ‫העוגה נהדרת‪.‫‪.‬בית קפה נעים‪ .

‫יהדות <נ‬ Judaism ).‫חלום (ז‬ dream ‫ לזוז‬.‫מלך (ז‬ ).‫מקל (ז‬ airplane king.‫ ר‬.‫מסוךת (נ‬ ‫)׳ מקלות‬.‫ ר‬.‫מטו ס <ז‬ P ( ‫ מלכה‬.‫קרוב‬ ‫ שמית‬.‫צם‬ ‫ לשמור‬.‫א‬ t r T ‫י‬ observe / keep t T )0 .‫אמהרית (נ‬ Ambaric (lang.‫ג׳ונגל (ז‬ >‫מרתון ( ז‬ )0 .‫מחנה (ז‬ Adjectives village camp ).‫טס‬ ‫ לבקר‬. Ge'ez (lang.‫מבקר‬ ‫ לנוח‬.‫טעים‬ ‫ קרובה‬.‫ספורט (ז‬ ).) )0 .‫שכונה(נ‬ ‫ טעימה‬.‫שמי‬ ) .‫כפר <ז‬ ‫שמות תואר‬ ‫)׳ שסנות‬.‫ ר‬.‫האוצו הלשוני‬ Summary of Topics Vocabulary ‫אוצר המילים‬ ‫שמות עצם‬ ‫פעלים‬ Nouns Verbs )0 .) ).). queen tradition stick center tasty / delicious close / near Semitic ‫מךכז‬ ‫סי מן‬ ).‫נח‬ ‫ לצום‬.‫קומרס(ז‬ .‫?עז (נ‬.‫ ר‬.‫כביש(ז‬ road ).‫<ז‬ neighborhood ‫מילים לועזיות‬ Foreign words ‫עויעור‬ 1 ‫סלנג‬ Slang ‫ג‬ n r C C c c C c c 283 jungle fun ‫כיף‬ marathon sports park congress ).‫זז‬ ‫ לטוס‬.‫דג(ז‬ door ) ‫דלת (ז‬ rest hole ).‫חור <ז‬ fast fish ‫)׳ חלומחז‬.‫שומר‬ move fly visit .‫פאךק (ז‬ ).‫( ז‬ sign ) .

‫יותר (ט‬ ‫מאוחר ת״פ‬ late ‫ מאוחרת ש״ת‬.‫מאוחר‬ late ‫מאז ת״פ‬ since ‫מאתיי ם ש״מ‬ two hundred ).‫העשירים לאחד‬ the eleventh yesterday ‫א ת מו ל ת״פ‬ regards (give regards to.‫ב‬ :‫צורות‬ Verb: basic stem (‫ פעל‬conjugation).. past tense Example: ‫׳‬j n j Syntax: ‫יידוע הסמיכות‬ :‫תחביר‬ Definiteness of the construct ^tate Example: ‫סת‬/‫ חמרת זזפ‬.‫מספרים סודרים‬ ‫שונות‬ Ordinal Numbers Miscellaneous fourth ‫ראשון ךאשונה‬ ‫שנייה‬ ‫שני‬ ‫שלישי שלישית‬ ‫ךביעי ךביעית‬ fifth ‫סמישית‬ ‫סמישי‬ ‫שישית‬ first second third seventh ‫שביעית‬ eighth ‫שמינית‬ ‫שישי‬ ‫שביעי‬ ‫שמיני‬ ninth ‫תשיעית‬ ‫עשיךית‬ ‫תשיעי‬ ‫עשירי‬ sixth tenth ‫ ה אחת עשרה‬.‫״מבצע שלמה״(ז‬ ‫שוב ת״פ‬ again more (than) T : ■ — T the twenty-first Grammatical topics ‫הנושאים הלשוניים‬ Morphology: ‫ בניין פעל_ גזרת ע״ן׳ זמ ן עבר‬:‫פועל‬ .‫״מבצע משה״ מ‬ "Moses Operation" "Solomon Operation ‫) ״‬...‫יו ם כי פו ר (ז‬ ).‫האחד ^שר‬ the twentieth ‫ העשירים‬..‫ ע״ו‬verb type. dojjv ‫חג ר‬ ‫שיעור‬ ‫סמיכות מיודעת כנושא במשפט שמני‬ Definite construct state as the subject of nominal clause ‫ג‬ n Example: J111VJ Miscellaneous: Ordinal numbers ptfX r :Tlpt!? ‫מספרים סודרים‬ C :‫שונות‬ ‫ש‬ c c K c .)(‫ך״ש (ךךישת שלום‬ Yom Kippur (Day of atonement) (.‫יין‬ c 284 .‫העברים‬ ‫ העשרים לאחת‬.

..‫מ ילת ה יחס ל‬ .‫שיעור‬ The conjugations of the preposition .‫ ל‬.. ‫ בנטייה‬..

2‬‬ ‫מה אני נותן לך לשתות?‬ ‫אני רוצה לשתות קפה‪ .‬‬ ‫מסיבה‬ ‫דויד‪ .‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪286‬‬ ‫רותי‪:‬‬ ‫דויד‪:‬‬ ‫רותי‪:‬‬ ‫דויד‪:‬‬ ‫שרה‪:‬‬ ‫רותי‪:‬‬ ‫דויד‪:‬‬ ‫יעל‪:‬‬ ‫דויד‪:‬‬ ‫רותי‪:‬‬ ‫משה‪:‬‬ ‫רותי‪:‬‬ ‫דינה‪:‬‬ ‫?‬ ‫(לכן?‬ ‫מלצר‪:‬‬ ‫רחל ודינה‪ :‬קפה‪.‬‬ ‫גם טוב‪ .‬‬ ‫א)‬ ‫מלצר‪:‬‬ ‫תמי‪:‬‬ ‫ג)‬ ‫מה לכם?‬ ‫מלצר‪:‬‬ ‫יעל ואורי‪ :‬לנו? קפה‪.‫קפה‪ .‬‬ ‫קוקטיל? אז אולי גם לי?‬ ‫בבקשה‪ .‬תודה‪.‬קפה‪ .‬‬ ‫מלצר‪:‬‬ ‫אבי‪:‬‬ ‫מה אני נותן לך?‬ ‫אני שותה קפה‪ .‬‬ ‫אתה נותן לאיציק משהו?‬ ‫כן‪ .‬שירה‪ .‬‬ ‫הוא לא רוצה קפה‪ .‬אני עושה לו קוקטיל‪.‬תודה‪.‬קפה‬ ‫‪.‬בבקשה‪.‬‬ ‫מה חנה רוצה?‬ ‫היא לא רוצה שום דבר‪ .‬תודה‪.‬‬ ‫סליחה‪ .‬‬ ‫ד)‬ ‫א)‬ ‫שיעור‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫־‪Is.‬זה נהדר!‬ ‫משה ודינה‪ .‬בבקשה‪.‬אני נותן לו תה‪.‬יין‬ ‫או שמפניה?‬ ‫לנו? אולי קצת שמפניה‪.‬מה לך?‬ ‫רותי נותנת לי מיץ‪ .‬אבל אין שמפניה‪ .‬תן ליוסי קפה‪ .‬יש רק יין‪.‬‬ ‫כמה אנשים יש במסיבה?‬ ‫׳‪f‬‬ ‫‪aa r»1£ /K0‬‬ ‫רות׳ ‪?•/?/‬‬ ‫?‪How many people are at the party‬‬ .‬מה אני נותנת לכם‪ .

‬ואני אומר את המילה לכולם‪.‬‬ .‬‬ ‫אתה יושב ליד יעקב‪ .‬‬ ‫שולה יושבת ליד דן ותמי‪ .‬‬ ‫הם אומרים לי את המילה‪ .‬היא אומרת להם את המילה בשקט‪.‬אתה אומר לו את המילה הזאת בשקט‪.‬הוא אומר לה את המילה בשקט‪.foplp p'3'kf njnlj‬ת‪/‬ת ‪% If‬‬ ‫א)‬ ‫שחק ו במשחק ״טלפון שבור״ ‪.‬״‪Play the game "telephone‬‬ ‫אני אומר לך מילה בשקט‪.:n .‬‬ ‫מי נותן למי מהל‬ ‫דויד‬ ‫רותי‬ ‫?! ‪: a p t‬‬ ‫נותן‬ ‫לא נותן‬ ‫נותנת‬ ‫לא נותנת‬ ‫ל­‬ ‫מיץ‬ ‫קפה‬ ‫קוקטיל‬ ‫תה‬ ‫שמפניה‬ ‫יעל‬ ‫משה‬ ‫דינה‬ ‫יוסי‬ ‫חנה‬ ‫שרה‬ ‫איציק‬ ‫ייו‬ ‫שום דבר‬ ‫ר‪/‬ת׳ ‪)/ kf k.‬‬ ‫‪Look at the table and say sentences. according to the dialogue above.‬‬ ‫יעקב יושב ליד שולה‪ .‫ב)‬ ‫הסתכל ו בטכלה ואמר ו משפט ים לפי הש יחה ‪.‬‬ ‫ב)‬ ‫משחק ־ טלפון שבור‬ ‫‪.

‬‬ ‫הם אומרים ___ מי ל ה ביחיד‪ . .‬למשל ‪ -‬שולחן‪.‬איש ואישה רוצים לבנות יחד משפחה חדשה‪ .‬‬ ‫לי‪ .‬למזל ולחיים טובים ביחד‪.‬‬ ‫ואמ אומר ___ א ת שם התואר משם העצם הזה ‪ -‬חלבי‪.‬איך מתחתנים? בעולם יש חתונות ךתיות ויש חתונות לא‬ ‫דתיות‪ .‬למשל ‪ -‬חלב‪.‬״ ואז הרב‬ ‫מקדש על היין ונותן לזוג הצעיר לשתות מהיין‪.‬‬ ‫ואת אומרת ]• עוד שתי מילים באות הזאת ‪ -‬בית‪ .‬‬ ‫‪ )one sentence).‫א)‬ ‫קרא ו את המשפט ים והשלימ ו א ותם בעזרת‪ :‬לי‪ .‬‬ .‬לו ‪.‬הוא גם מברך את החתן ואת הכלה לאהבה‪ .‬‬ ‫ו א ת ם אומרים ___ ע ו ד שתי מילים של דואר‪ :‬חבילה‪ ..‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫אתן‪ :‬אומרות ___ ש ם עצם‪ .‬למשל ‪.‬‬ ‫נ׳נ אומרות ___ פו ע ל ביחיד‪ .‬‬ ‫כל משפט ־ משחק‬ ‫?‪:a p tt‬‬ ‫אני אומר \<ך מילה‪ .‬לך‪ .‬בכל חתונה יהודית יש רב‪ .‬‬ ‫ב)‬ ‫בחר ו משחק אחד מתרגיל א ) (משפט אחד) ‪ .‬הסביר ו א ות ו לכ יתה ושחק ו אותו ‪.‬‬ ‫החתן נותן לכלה טבעת ואומר לה‪ :‬״הרי את מקוד שת לי כדת משה וישראל‪.‬למשל באות דלת ‪ -‬דינה‪.‬למשל ־ קורא‪.‬שיר אהבה‪ .‬למשל באות בית ‪ -‬בחור‪.‬‬ ‫את הפועל הזה ברבים‪ :‬קוראים‪.‬‬ ‫ו א ת ה אומר ____ ע ו ד שני שמות באות הזאת‪ :‬דני‪ .‬במסיבה אוכלים‪ .‬שותים‪ .‬‬ ‫אחרי ה ט ק ס עושים בךו־ך כלל מסיב ה גדולה ומזמינים בני משפחה‬ ‫וחברים‪ .‬כולם מבךכים את‬ ‫החתן ואת הכלה ונותנים להם מתנות‪.‬דויד‪.‬מעטפה‪.‬למשל ‪ -‬תלמיד‪.‬לך‪ .‬תיבת דואר‪.‬לו‪Read the sentences and complete them with: .‬‬ ‫ה ט ק ס היהודי של החתונה הוא ט ק ס דתי‪ .‬סיפור או'מכתב‪..‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫הנא אומרת ___ ש ם‪ .‬בחינה‪.post -‬‬ ‫ו הי א אומרת____ א ת המילה בעברית‪ :‬דואר‪. .‬א) ‪Choose one game from exercise‬‬ ‫א)‬ ‫חתונה יהודית‬ ‫בחור ובחורה‪ .‬הם רוצים‬ ‫להתחתן‪ .‬״ לפעמים הם קוראים משהו מיוחד ‪ -‬הוא לה והיא לו‪:‬‬ ‫מהתנ״ך או מהמשנה‪ .‬‬ ‫אנחנו אומרים____ ש תי מילים של דואר ‪ -‬בול‪ .‬‬ ‫ו הו א אומר‬ ‫הוא אומר ___ מי ל ה באנגלית‪ . explain it to the class and act it out.‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫אני אומר ___ ש ם עצם בזכר‪ .‬‬ ‫ו א תו אומרות ___ א ת המילה הזאת בךבים‪ :‬שולחנות‪.‬‬ ‫בחתונות קונקןב טי ביו ת וךפיךמיות גם הכלה נותנת לחתן טבעת ואומרת לו‪ :‬״הרי את ה‬ ‫מקודש לי כדת משה וישראל‪.‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫והם אומרים____ א ת שם העצם בנקבה ‪ -‬תלמידה‪.‬אבל תמיד יש טקס‪.‬רוקדים ושרים‪ .‬הרב קורא לכלה‬ ‫את הכתובה‪ .

‫ב)‬ ‫סמ נ ו ‪ V‬במשבצת המתא ימה לפי הטקסט‪.‬‬ ‫ג)‬ ‫מנהגי חתונה יהודיים‬ ‫בספרד ‪-‬‬ ‫החתן נותן לכלה מתנות והכלה נותנת לחתן‬ ‫בגדים מיוחדים‪ ..‬לחם ומים‪.‬‬ ‫הכלה נותנת טבעת לחתן‪.‬״‬ ‫החתן וכלה קוראים שירים בחתונה‪.‬‬ ‫בתימן ‪-‬‬ ‫הנשים נותנות לכלה חינה אדומה ושימות לה‬ ‫לחם מסורתי לטקס חתונה‬ ‫את החינה על הידיים למזל טוב‪.‬‬ ‫בכורדיסטאן ‪ -‬ה אי מ א של החתן נותנת לכלה ךבש למזל טוב‪.‬ובכסף הזה הוא ״קונה״ את הכלה‪.‬‬ ‫החתן נותן טבעת לכלה‪.‬‬ ‫למזל טוב ולהרבה ילדים‪.‬‬ ‫‪Make a check mark in the correct column.‬ה אי מ א של החתן נותנת לו‬ ‫כסף‪ .‬‬ ‫שיעור‬ ‫ספר ו על ע וד מנהגי חת ונה ‪.‬‬ ‫בטריפולי ‪-‬‬ ‫אנשים נותנים לחתן ולכלה דגים‪ .‬‬ ‫החתן אומר לכלה‪ :‬״הרי את מקוד שת לי‪.‬‬ ‫טקס חינה תימני‬ ‫כתובה מסורתית‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ .‬‬ ‫‪Tell about additional‬‬ ‫‪wedding customs..‬״‬ ‫הכלה אומרת לחתן‪ :‬״הרי את ה מקודש לי‪..‬‬ ‫חתונה יהודית‬ ‫אורתודוכסית‬ ‫!‪1‬‬ ‫חתונה יהודית‬ ‫קונסרבטיבית‬ ‫או רפורמית‬ ‫הרב קורא כתובה‪. according to the text..

‬‬ ‫‪(S‬‬ .‬‬ ‫‪Read the wedding invitations and draw lines connecting them to the correct illustrations.‬בשעה ‪19:00‬‬ ‫הורי החתן‬ ‫הורי‬ ‫־ —‬ ‫‪O‬‬ ‫רועה ורועה ‪/‬‬ ‫מ‪ .‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪290‬‬ ‫היא‬ ‫שתי‬ ‫היא‬ ‫שתי‬ ‫לו‪ .‬הוא לה‪.‬‬ ‫לו‪ .‬שלם‬ ‫שיעור‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫אי שם הךסק בין ההרים‬ ‫רועה ורועה לביועדרים•‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫יין‪.‬‬ ‫‪ ijjv k‬מי‪1‬ז?‪/‬‬ ‫הבת‬ ‫והבן‬ ‫לאה‬ ‫יעקב‬ ‫‪.‬‬ ‫ל״ג בעומר‪ .‬‬ ‫‪ O‬ההזמנות לחתונה‬ ‫נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו‬ ‫בסימן טוב ובמזל טוב‬ ‫ל ה ו‪.‫‪o‬‬ ‫ד)‬ ‫‪JinipN TI (N‬‬ ‫אני לחך^ ודודי לי‬ ‫(שיר השירים ו ‪)3‬‬ ‫קרא ו את הה זמ נ ות לחת ו נה וחברו אותן בק ו לאיור המתא ים ‪.‬‬ ‫עיניים להבה‪.9 .‬‬ ‫עיניים אהבה‪.e m piw wm nn‬‬ ‫החתונה אי״ה ביום ה׳‪.w m m p n u m Jb m n i n M n ijw h‬‬ ‫מ ת ח תני ם‬ ‫‪9:06 nceu 9.‬הוא לה‪.

‬‬ ‫‪ in these sentences. . ייך אף רך יך יי הממלכה‬ ‫כי יו נאה כי לו יאה‬ ‫שי עו ר‬ ‫‪p r°prr‬‬ ‫הגדת ״ראשי הצפרים״‪ .‬‬ ‫? ^ ‪ /‬מ‪:‬‬ ‫חותמים על הכתובה‪.‬‬ ‫ג‬ ‫‪ri‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫י־‪/‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪B‬‬ .‬תן ‪/‬׳ קפה‪ .‬בבקשה‪.‬זה סרט מצוין!‬ ‫‪ )9‬למה המורה נותנת _______הרבה שיעורי בית? זה לא בסדר‪ .‬‬ ‫‪ )1‬אנחנו קונים למרים ספר‪ . .‬אנחנו קונים _____‬ ‫גם דיסק חדש‪.‬‬ ‫אורי‪ :‬הוא מספר________ א ת הסיפור בעברית?‬ ‫‪ )4‬רותי אומרת לדני‪ :‬״למה אתה לא אומר_____‬ ‫״בוקר טוב״?‬ ‫‪ )5‬אימא‪ :‬רחל‪ .‫‪/‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪n n ip N n ! n‬‬ ‫סימן טוב ומזל טוב‬ ‫מזל טוב וסימן טוב‬ ‫יהיה לני ולכל בית ישראל‪.‬גרמניה‪1300 .‬לו‪Place .‬אתג עובדות‬ ‫ואין _______ ז מן לעשות שיעורי בית‪. לך כילין.‬‬ ‫אני רוצה קפה‪ .‬היא כותבת________ מכתבים‪.‬‬ ‫‪ )7‬שרה‪ ..‬לי‪ .‬לך‪ .. .‬‬ ‫‪ )8‬אתם לא רוצים לראות את הסרט הזה? אני אומר _______ ‪ .‬את רואה את כחל ואת לאה היום? אני רוצה לתת _______ משהו‪.‬במשפטים האלה‪..‬‬ ‫(שיר חתונה יהודי)‬ ‫כןול ששון וקול שמחה‬ ‫וקול בלה‬ ‫חוזן ‪.J:‬‬ ‫קול ‪VTT‬‬ ‫‪b‬‬ ‫(ירמיהו ז ‪)34‬‬ ‫שבצו ־‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ )2‬אנחנו פה והיא שם‪ .‬‬ ‫‪ )3‬זעי‪ :‬אבא מספר לי סיפור כל ערב‪.8‬‬ ‫ליי לך‪.‬‬ ‫לו ‪ ..‬מי שולח________פרחים? חבר חדש?‬ ‫‪ )6‬מירה‪ :‬מה האי מייל של יעקב? אני רוצה לשלוח ________ מכתב‪.‬‬ ‫כילויאזז‬ ‫?‪T'tTj*r‬‬ ‫מ‪-‬מטלקי׳‬ ‫‪ ■vJiu ■u ajJnaSm‬ווזן‪6«0*1‬‬ ‫יאה‬ ‫נאה •כי ליו‬ ‫פי ליו‬ ‫▼‪V‬‬ ‫▼‪V‬‬ ‫״י‬ ‫יאמר ו ליו‬ ‫בהלכה‬ ‫גדודיו ‪t‬‬ ‫‪T‬‬ ‫בח ור •די‪t T‬‬ ‫יכה ‪T‬‬ ‫במע *‬ ‫אדיו־ ־‪1‬‬ ‫־*־‬ ‫רך יא .‬‬ ‫‪ ) 10‬התלמידים אוהבים את המורה כי הוא נותן‬ ‫‪0‬‬ ‫אן ‪n n ip N n‬‬ ‫חופש לחשוב‪.

.‬מילי ‪ -‬אלה שמות מודרניים של‬ ‫ילדים ישראלים‪.‪p‬‬ ‫‪c‬‬ ‫•‬ ‫איך קוראים לך במשפחה?‬ ‫•‬ ‫איך קוראים לך החברים?‬ ‫•‬ ‫למה קוראים לך‪? .‬כי הם‬ ‫פשוט נחמדים ונעימים?‬ ‫‪ ) 1‬מצא ו ע וד ‪ 3‬שמ ות עם ׳לי׳‪.‬מיצלי‪ .‬‬ ‫שי עור‬ ‫איך קוראים לך?‬ ‫ג‪:‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫.‬רונלי‪ .‬ליבי‪ .‬הילי‪ .‬לאה ‪ -‬לאהלה‪ .‬למה יש ב יש ואל ה ו גה שמ ות עם ׳לי׳?‬ ‫‪ .9‬‬ ‫לי‪ .‬‬ .‬נטעלי‪ .‬משה ‪ -‬משהלה?‬ ‫ואולי שתי התאומות האלה לא נכונות? אולי אנשים אוהבים את השמות האלה‪ ..‫‪V‬‬ ‫‪.‬קינלי‪ .‬ליאת‪ .‬‬ ‫‪Ask each other the following questions.‬ביסלי‪ .‬‬ ‫‪ ) 2‬מה אתם ת ושג ים ‪ ..‬׳לי׳ ‪1) Find three more names with‬‬ ‫? ׳לי׳ ‪2)What do you think.‬ההורים נותנים לילדים שם אחד אבל‬ ‫קוראים להם בשם אחר‪ .‬גלי‪ .‬לי‬ ‫דוגלי‪ . why are there many Israeli names with‬‬ ‫‪.‬שיןלי‪ .‬למשל‪ .‬‬ ‫למה יש כל כך הרבה שמות עם ׳לי׳?‬ ‫אולי היום אנחנו יותר אגואיסטים וחושבים רק על ה״אני״?‬ ‫אינדיבידואליסטים יותר?‬ ‫אולי בעולם הישראלי המודרני האנשים‬ ‫־‬ ‫־‬ ‫י •‬ ‫‪:‬‬ ‫•‬ ‫אולי ה׳לי׳ בסוף השם בא פ)קשמות ביידיש‪ .‬פךילי‪ -‬את הךברים האלה קונים היום בסופרמרקט הישראלי‪.‬‬ ‫מ‬ ‫•‬ ‫אתה אוהב את השם הזה?‬ ‫‪292‬‬ ‫שאל ו זה את זה‪.10‬‬ ‫קוראים ל‪.‬לי‪ .‬‬ ‫ליאור‪ ..

‬תגידי לי‪ .‬רותי אוהבת את דני?‬ ‫יפה‪ :‬מה‪ .‬את לא רואה? היא כל הזמן עושה לו עיניים‪.‬‬ ‫רחל‪ :‬הולך לה?‬ ‫ב)‬ ‫יפה‪ :‬כן‪ .‬‬ ‫‪Complete the conversation between the‬‬ ‫‪separated couple.‬הם זוג מהשמים‪.‬‬ ‫רחל‪ :‬איזה בעיות?‬ ‫יפה‪ :‬הוא לא נותן לה חופש‪.‬הם ביחד‪.11‬‬ ‫אמרו וב תגו‪:‬‬ ‫‪Say and w rite:‬‬ ‫מה הוא אומר לה? מה היא אומרת לו? מה הוא אומר להם?‬ ‫*א‪ / 7‬ה‪ .‬הוא עושה לה בעיות‪.‬‬ ‫ב)‬ ‫יפה‪ :‬לא‪ .‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫סוף סיפור האהבה‬ ‫השל ימ ו כרצ ונכם את הש י ו זה גין גני הזוג שנפרד ו ‪.‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫ם ■‬ ‫הוא לא נותן לה לדבר עם חברות‪.‫ו­‬ ‫‪.‬‬ ‫רחל‪ :‬יופי להם‪ .‬‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫>‬ ‫‪C‬‬ .‬מ״״‪/‬‬ ‫סיפור אהבה‬ ‫א)‬ ‫רחל‪ :‬יפה‪ .

‬אתה לא רואה?‬ ‫לא‪.‬ליד העץ‪.‬איפה?‬ ‫יעקב‪:‬‬ ‫שלום‪ :‬שם‪ .nfjn vd'k‬ה‪]*/‬״‪? p‬‬ ‫‪fxjv nljn nk vk h (kf) .‬‬ ‫יעקב‪:‬‬ ‫שלום‪ :‬אתה רואה את חנות הספרים ליד בית הכנסת?‬ ‫כן‪.‫‪1.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫חנות הנעליים‬ ‫מרכז הספורט‬ ‫שי עור‬ ‫איפה‬ ‫ג‪:‬‬ ‫‪ri‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫‪c‬‬ ‫‪294‬‬ ‫חנות הבגדים‬ ‫מסעדת הדגים‬ ‫אני(לא) רואה את‬ ‫שוק הירקות‬ ‫תיבת הדואר‬ ‫בית הקפה‬ ‫‪ .‬‬ ‫יעקב‪:‬‬ ‫שלום‪ :‬אתה רואה את בית החולים ליד חנות הספרים?‬ ‫כן‪.‬‬ ‫?‬ ‫ב)‬ ‫איפה עץ התפוזים?‬ ‫?‪Where is the orange tree‬‬ ‫אמר ו שאל ות ותש וב ות מהטבלה ‪.‬‬ ‫‪Say questions and answers from the table.‬עכשיו אני דואה את אסתד‪.‬‬ ‫איזה עץ? איפה?‬ ‫יעקב‪:‬‬ ‫שלום‪ :‬עץ התפוזים‪ .‬‬ ‫יעקב ‪ :‬אה‪ .12‬א) ליד עץ התפוזים‬ ‫& >‪i‬‬ ‫שלום‪ :‬אתה רואה את אסתר?‬ ‫לא‪ .‬‬ .‬ליד עץ התפוזים‪.‬‬ ‫יעקב‪:‬‬ ‫שלום‪ :‬אתה רואה את בית הכנסת?‬ ‫כן‪.‬כן‪ .‬‬ ‫יעקב‪:‬‬ ‫שלום‪:‬‬ ‫‪----------------------‬‬ ‫ליד בית החולים יש עץ תפוזים?‬ ‫יעקב‪:‬‬ ‫כן‪.jk -‬״‪p.‬‬ ‫שלום‪:‬‬ ‫או שם אסתד עומדת‪ .

2‬‬ ‫אני אוהבת מאוד את _________ של אימא‪.3‬מהר הצופים רואים את הנוף של _________ו א ת האוהלים של הבדווים‪.‬בני י שר אל‪ .‬‬ ‫מה אני אוהב עודל אני אוהב את מזג האוויר ואת נוף המדבר‪. W henever possible.‬אני נועל נעלי ספורט‪ .23‬אבל לא יודע שום דבר‪.‬חנויות הבגדים וחנויות הנעליים בעיר‪.‬לפעמים אני אוהב לשבת ברחוב ולראות את האנשים והילדים‪ .‬נעלי העברית גדולות עכשיו‪ .‬הם‬ ‫מדברים מהר מהר‪ .‬‬ ‫ד וגמ ות ‪ :‬משפחת כ הן‪ .‬‬ ‫?‬ ‫‪m‬‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫.‬‬ ‫‪Read and underline the construct states.‬בשבת אני‬ ‫אוהב ללכת לטייל‪ .‬כי בירושלים אני אוהב את כולם ואת הכול‪ .‬ה״א ‪The construct state w ill alw ays be d efin ite.‬‬ ‫מה אני אוהב בירושלים?‬ ‫(צ ׳רלי ב וקה ולץ ‪ .‬ידעו את הסמ יכ ות בכל מק ום שאפשר ‪.‬אני הולך ונופל‪. 14‬‬ ‫א)‬ ‫קרא ו וסמנ ו את הסמ יכ ו י ות ‪.1‬דני עובד כל היום‪ .‬מךבר י הוד ה‬ ‫‪.‬‬ ‫הולך ונופל‪ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫‪c‬‬ ‫‪295‬‬ .‬אבל היא לומדת במ׳ת זז‪ 30‬ר של הקיבוץ‪.‬תלמ יד מתח יל בא ונ יברס יטה העבר ית ב יר ושל ים בש נת ‪) 1994‬‬ ‫זאת שאלה מצחיקה‪ .‬‬ ‫אני אוהב גם להתפלל בבתי הכנסת וליד הכותל‪ .5‬בשבת אחרי הצהריים רואים הרבה אנשים מטיילים ב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.‬אני אוהב לשבת בבית קפה‬ ‫ולשתות מיץ תפוזים‪ .‬ר חובו ת תל‪-‬אביב‪ .‬כי אני בירושלים‪.‬‬ ‫‪W rite w hat you lik e about Jerusalem or any other place.‬מו סיפי ם את ה״א היידו ע‬ ‫*‬ ‫‪ w ill not be added. m ake the construct‬‬ ‫‪states d efinite.‬‬ ‫‪ . and the d efin ite article‬‬ ‫‪when the nom en regens (= the last w ord o f the construct state) is a proper noun.‪p‬‬ ‫מה אתם חושבים‪ :‬מי זה צ׳רלי?‬ ‫ב)‬ ‫שי עו ר‬ ‫כתב ו מה אתם א והב ים ב יר ושל ים א ו במק ום אתר ‪.‬‬ ‫הסמ יכ ו י ות ‪ :‬ביו־^קפר ‪ /‬מזג אוויר ‪ /‬מדבר יהודה ‪ /‬עיתוני בוקר ‪ /‬עוגות שבת ‪/‬‬ ‫רחובות תל אביב ‪' /‬‬ ‫רינה גרה בעיר‪ .‬אבל גם את זה אני אוהב‪ .‬‬ ‫‪ .‬אני לא מבין איך ילדים קטנים מדברים עברית טוב כל כך‪ .13‬‬ ‫אנשי‬ ‫העיר‬ ‫אנשי‬ ‫ירושלים‬ ‫שבצ ו את הסמ יכ ו י ות במשפט ים המתא ימ ים ‪ .‬‬ ‫את חנויות הספרים‪ .‬או נעלי שבת והולך‬ ‫לטייל בעיר‪ .‬‬ ‫‪Place the construct states in the correct sentences.‬ואני סטודנט‬ ‫בן ‪ .‫‪k‬‬ ‫כאשר ה סומך (= ה מיל ה האחרונה ב ס מיכו ת) הוא שם עצם פר טי‪ .‬הוא קורא את _________ ר ק בערב‪.4‬‬ ‫תיירים מכל העולם באים בחורף לאילת‪ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪.‬ה ס מיכו ת ת מיד מיוד ע ת ול א‬ ‫‪ .‬כי הם אוהבים את ______‬ ‫שם‪.

‬לקדש (על)‬ ‫נותן‪ .‬‬ ‫נעל (נ‪ .‬נעליים‬ ‫‪shoe‬‬ ‫דקדוק‬ ‫‪Grammar‬‬ ‫שי עו ד‬ ‫‪14‬‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪296‬‬ ‫אגואיסטי‪ .‬‬ ‫‪plural‬‬ ‫שם עצם (ז‪).‬בנות‬ ‫‪g irl / daughter‬‬ ‫נופל‪ .‬‬ ‫‪adjective‬‬ .‬מזלות ‪luck.).‬‬ ‫‪egoist‬‬ ‫(‪henna (Hennaparty‬‬ ‫קונסרבטיבי‪ ..).).‬מצחיקה‬ ‫‪red‬‬ ‫‪car‬‬ ‫מנהג (ז‪). sign of the zodiac‬‬ ‫מכונית(נ‪).‬לברך (על)‬ ‫‪bless‬‬ ‫אות (נ‪ .‬‬ ‫‪cocktail‬‬ ‫שמפניה(נ‪).‬טקסים‬ ‫‪ceremony‬‬ ‫כתובה (נ‪).‬‬ ‫‪ring‬‬ ‫טקס (ז‪ .‬‬ ‫‪honey‬‬ ‫‪call‬‬ ‫זוג (ז‪ .).‬לעמוד‬ ‫קורא‪ .‬לנעול‬ ‫‪wears shoes‬‬ ‫בת (נ‪ .‬‬ ‫‪champagne‬‬ ‫תאוךיה(נ‪).‬‬ ‫‪give‬‬ ‫עומד‪ .‬‬ ‫‪masculine/male‬‬ ‫נקבה (נ‪).‬זוגות‬ ‫‪couple‬‬ ‫חופש (ז‪).‬‬ ‫ברכה(נ‪).).‬לתת (ל״‪).‬‬ ‫‪Summary of Topics‬‬ ‫‪Vocabulary‬‬ ‫אוצר המילים‬ ‫‪I‬‬ ‫פעלים‬ ‫שמות עצם‬ ‫‪Verbs‬‬ ‫‪Nouns‬‬ ‫מברך‪ .‬לקרוא (ל‪).‬קונסרבטיבית ש׳׳ת (‪conservative (jew‬‬ ‫קוקטיל(ז‪).‬‬ ‫‪blessing‬‬ ‫ךבר (ז‪ .‬‬ ‫אדום‪ .‬ר‪).‬‬ ‫‪noun‬‬ ‫שם תואר(ז‪).).‬‬ ‫שמות תואר‬ ‫‪Adjectives‬‬ ‫‪marriage contract‬‬ ‫מזל (ז‪ .‬‬ ‫‪feminine/female‬‬ ‫יחיד »‪? .‬חיךה (נ‪).‬אגואיסטית ש״ת‬ ‫חינה (נ‪).‬ךמ־ים‬ ‫‪thing‬‬ ‫‪stand‬‬ ‫ךבש (ז‪ .).).‬‬ ‫‪theory‬‬ ‫זכר (ז‪).‬אותיות‬ ‫‪letter‬‬ ‫‪bless / sanctify‬‬ ‫בן גז‪ .‬בנים‪.‬‬ ‫‪freedom / vacation‬‬ ‫טבעת (נ‪).‬‬ ‫‪funny‬‬ ‫‪custom‬‬ ‫‪game‬‬ ‫מ ש ח ק(ז‪).‬‬ ‫‪singular‬‬ ‫רבים (ז‪ ..).‬‬ ‫‪son / boy‬‬ ‫נועל‪ .‬ליפול‬ ‫‪fall‬‬ ‫פ<קךש‪ .‫האוצר הלשוני‬ ‫א‪.‬ר‪)0 .‬אדומה‬ ‫מצחיק‪ .

.‫ ללכת ל‬.‫עושה ל‬ Thou art betrothed unto me ‫״הרי את מקוךשת לי‬ ‫כדת משה וישראל״‬ according to the law of Israel ‫הרי אתה מקודש לי‬ Thou art betrothed..‫בן משפחה(ז‬ .. ‫הנושאים הלשוניים‬ Gram m atical topics Morphology: ‫ בנטייה‬.. .‫ב‬ .. The conjugations of the preposition p f .‫ לעשות ל‬......‫טלפון שבור (ז‬ ‫״‬telephone‫)) ״‬game The 33rd day of the Omer count (Jewish holiday( ogle (someone( ‫ל״ג בעומד‬ ‫ עיניים‬.‫הולך ל‬ succeed with ).‫ל׳ק‬/‫(זתע‬ ‫ג‬ rl r ‫ש‬ nk vkh ‫׳‬jk :a p tl? ‫סמיכות שבה הסומך שם עצם פרטי‬ Construct state in which the second noun is a proper noun £ c c ‫ש‬ c c 297 p'felr ‫׳‬ejk :a p tl? :‫תחביר‬ ..)..‫שונות‬ Miscellaneous - ‫אי״ה = אם יךצה השם‬ God willing ‫בךךך כלל‬ usually with God‫׳‬s help ‫בע״ה = בעזרת השם‬ family member )j j ‫ בת משפחה‬./ ‫מילת היחס‬ :‫צורות‬ /.. ‫׳‬f Syntax: :a p tl ? ‫סמיכות מיודעת כמושא‬ Definite construct state as the object of the sentence ‫שי עו ר‬ .....‫ עיניים‬.

‬‬ ‫שי עור‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫ב!‬ ‫‪298‬‬ ‫?! ‪:a p t‬‬ ‫‪jk‬׳ ‪* v k li‬׳ן‪.‬שיניים‬ ‫שער‪ .‬‬ ‫• אוןן‪ .‬ע״א)‬ ‫‪Say what you see in the pictures.‬אוזניים‬ ‫אף‬ ‫גב‬ ‫גוף‬ ‫יד‪ .‬אוזניים‬ ‫( ~ ) ד‪.‬שיערות‬ ‫*‬ ‫‪Q‬‬ ‫כל המילים עם הסימן • הן בנקבה‪.‬רגליים‬ ‫שן‪ .‬‬ ‫‪• are feminine.‬‬ ‫״אחד בפה ואחד בלב״‬ ‫‪A ll the words with the symbol‬‬ ‫(בבא מציעא מ״ט‪ .‬‬ ‫אן ‪n n ip N n‬‬ ‫אמרו מה אתם רואים גתמונות‪.‬ידיים‬ ‫לב‬ ‫עין‪ .‬עיניים‬ ‫פה‬ ‫צוואר‬ ‫ראש‬ ‫הל‪ .‬‬ .‫שיעור‬ ‫אוזן‪ .

‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫א חד למתמטיקה ולתלמוד‪.‬ ‫‪v‬‬ ‫עינים להם ולא יראת‬ ‫אזנים להם ולא ישמעו‬ ‫‪:‬אף להם ולא ירי הון‬ ‫ידיהם‪: 1‬ולא ימיעזון‬ ‫רגליהם ולא יהלכו‬ ‫ז ‪•J * i‬‬ ‫‪"L‬‬ ‫‪• :‬־‬ ‫‪:‬‬ ‫**־‬ ‫‪J‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪:‬‬ ‫לא״יך^ו‬ ‫‪.‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫לשיחות ולארוחה‪.3‬‬ ‫אמר ו את א יבר י הג וף לפ י הצ י ור ים במ ו בד וגמה ‪..Say the names of the body limbs as shown in the illustrations‬‬ ‫?‪: a p tl‬‬ ‫יד על ‪e k iv .‬‬ ‫‪ /:‬־‬ ‫‪J‬‬ ‫י‬ ‫‪-‬‬ ‫.‬‬ ‫‪ )2‬שתי ______‬ ‫שי עו ר‬ ‫לטיול‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ )4‬שתי________ למוזיקה‪.‬‬ ‫‪)9‬‬ ‫הרבה _______ על הראש להיות יפה או יפה‪.....‬‬ ‫‪ )5‬יד על ה‪.‬‬ ‫עצביהם כפף לזהב‬ ‫‪:‬מעשה י די אדם‬ ‫פה־להם ולא ידברו‬ ‫‪tv‬‬ ‫‪1v‬‬ ‫..‬‬ ‫‪ )2‬ידיי ם על ה‪.‬ ‫‪J‬‬ ‫•‬ ‫‪AT :‬‬ ‫*־‬ ‫(תהילים קט״ו■‪(7-4‬‬ ‫‪Complete the sentences: say them and then write them down.‬‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪299‬‬ .‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫לפרחים ולתבלינים‪.‬‬ ‫‪)8‬‬ ‫א חד לאהבה‪..‬‬ ‫‪ )6‬ידיים על ה‪.‬‬ ‫‪ )1‬ידיים על ה‪ )3 ..‬ידיים על ה‪.‫‪.‬‬ ‫‪ ) 3‬שלושים ושתיים ____‬ ‫בפה לאוכל‪.‬‬ ‫‪Read the verses from Psalms and‬‬ ‫‪underline the body limbs mentioned‬‬ ‫‪in them.4‬‬ ‫אמר ו ‪ /‬כתב ו את התסר ‪.‬‬ ‫מה <ש בגוף?‬ ‫‪ ) 1‬שתי ____ _ לעבודה‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אן ‪n m p N u‬‬ ‫קרא ו את הפס וק ים מספר תה יל ים וסמנ ו‬ ‫את אבר י הג וף המ ו זכר ים בפס וק ים ‪.‬‬ ‫‪ )4‬ידיי ם על ה‪.

5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אמר ו וכתב ו לפ י הש יר ‪:‬‬ ‫במה הולכים? ‪Say and then write down according‬‬ ‫‪to the verse:‬‬ ‫במה חושבים?‬ ‫‪Ask each other:‬‬ ‫שאל ו זה את זה‪. -‬‬ ‫‪/X‬׳ קלימק ‪.‬‬ ‫‪Read the verses from the Song of Songs and underline the body limbs mentioned in them.‬בלב או בבטן?‬ ‫• במה רואים?‬ ‫במה אתה עובד ‪ /‬את עובדת‪ .‬‬ ‫?‬ ‫‪.‫‪O‬‬ ‫מתוך‪:‬‬ ‫‪n^s'■'61‬׳‪r‬‬ ‫מה ברגליים?‬ ‫‪.‬‬ ‫ע‪ .‬‬ ‫הוא‪ :‬ה‪ 3‬ך יפל רעיתי ה‪ 3‬ך יפה עיניך יוני ם‪( :‬א ‪)15‬‬ ‫מבעד לצמתך שיערן?' ‪5‬עךר העזים שגלשו מהר גלעד‪:‬‬ ‫(ד ‪) 1‬‬ ‫^ניךכעךר החצובות שעלו מךהרדזצה (ד‪)2‬‬ ‫שי עו ד‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪300‬‬ ‫?מגדל דרדי צואלך בנוי לתלאות‬ ‫(ד ‪)4‬‬ ‫אפןיי ‪5‬מגדל הלבנון צופה פני דמשק‪( :‬ז ‪)5‬‬ ‫ראשך עלי^ בכךמל (ז ‪)6‬‬ ‫היא‪:‬‬ ‫ישכןל מ?שיר)‪1‬ת פיהו (א ‪)2‬‬ ‫ראשו כתם ‪£‬ז קוצותלתלתלים‬ ‫(ה ‪) 11‬‬ ‫עץיו כיונים על־א^יקי מלם (ה ‪)12‬‬ ‫יד ל גלילי זהב ממלאים בתרשיש‬ ‫(ה ‪)16‬‬ . _ t‬‬ ‫־‬ ‫‪.‬‬ ‫• במה שומעים?‬ ‫במה אתה אוהב ‪ /‬את אוהבת‪ .‬בראש‪ .‬הולכים!‬‫ ומה בראש?‬‫ טיבע‬‫חובשים‬ ‫מתחת‬ ‫חושבים‬ ‫על כל מיני ךברים (‪ 1‬י סשיבים)‪.‬הילל‬ ‫ מה ברגליים?‬‫ הולכים‪ .‬בראש או בידיים?‬ ‫• במה אוכלים?‬ ‫אתה נח ‪ /‬את נחה על הגב או על הבטן?‬ ‫אן ‪n n ip N n‬‬ ‫קרא ו את הפס וק ים מש יר הש יר ים וסמנ ו את א יבר י הג וף המ ו זכר ים בפס וק ים ‪.

עו בד ועיבד‬ ‫? ‪[ ----'Jrt‬‬ ‫\‪71y‬‬ ‫גי■ף ‪)1‬‬ ‫■ ‪_V‬נד ‪-n J h‬‬ ‫י‪ * .‬‬ ‫‪Expressions:‬‬ ‫הביטויים‪ :‬ראש גדול ‪ /‬ראש קטן ‪ /‬שם לי רגל ‪ /‬בטן‪-‬גב ‪ /‬בראש אחד ‪ /‬אוכל את הלב ‪/‬‬ ‫‪>!7‬׳ י־׳צ‪-‬יל־ ׳‪Tii-uS‬־ עם־ יו רנו‪.‬עו ב ־ ד ^ ■‬ ‫י־‬ ‫‪told‬‬ ‫?{‬ ‫ע ו ב ד ‪x‬׳‪^jttju? 7>j‬ןארנוד?)‬ ‫אול‪ .___/‬‬ ‫‪ _5‬ז־^רינז‬ ‫א^תג! ‪ju>_u_nu.‬עובד מעי^עד עד‬ ‫שי עו ר‬ ‫־ ׳^ ‪.‬אח_<.‬נ‪/‬יד א יב עו(‪11‬י ‪f ? 70‬‬ ‫—‬ ‫•?‪ 1‬א ע‪ 1‬ע‪1‬וד שו ם־‬ ‫_______‬ ‫‪3‬׳ ל י דיו כ ר‪.‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪307‬‬ .‬מאופיין‪. in‬למולאיע<ז‬ ‫י‪^1‬־‪ .7‬׳^ א ‪|x>u‬‬ ‫יי׳‪ 1‬א‬ ‫אוידב‬ ‫^ ! ‪ j / v .r>1/v‬י‬ ‫‪rrv.‬‬ ‫‪Complete the sentences using the correct slang expressions according to the context.1‬־‪_W . T i r u‬מ צ ^י ח‬ ‫‪DT J1 K‬־‪. ד י ‪.‬‬ ‫<־‪ Uf‬יעמי־ד ______‬ ‫־‪.‬‬ ‫א‪ 1‬ר .בנ<יס־ ידו* ________‬ ‫^ ‪---------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ /‬וזי־^ור ע.‫‪/5‬‬ ‫‪k‬מ*״‬ ‫שבצ ו את ביטויי הסלנג המתא ימ ים לפ י ההקשר ‪.

.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ב) לחנה ולשרה יש זמן‪.‬‬ ‫(תנחומא תולדות)‬ ‫‪O‬‬ ‫‪/‬‬ ‫אף סנטר ולחיים‬ ‫חיה שנהב‬ ‫אף‬ ‫סנטר‬ ‫ולחיים‬ ‫שתי עינ?ים‬ ‫שיורות‬ ‫נ<‬ ‫שתי אוזניים‬ ‫שתי ידיים‬ ‫ציפוךניים‬ ‫אצבעות‬ ‫מה למעלה?‬ ‫־ השמים‬ ‫מה למטה?‬ ‫ אדמה‬‫הופ למעלה ‪-‬‬ ‫הופ למטה ‪-‬‬ ‫והכול מהתחלה‪. .‬‬ ‫‪Read the sentences and make a check mark by the sentence that fits the illustration.‬‬ ‫א)‬ ‫ב)‬ .‬ל‪. ..‫‪o‬‬ ‫אן ‪n m p N n‬‬ ‫של ושה ךבך ים הם ברש ות ו ‪ bp‬אדם ‪ :‬הפד וה יד י ים לרגל י ים ׳‬ ‫ושל ושה א ינם ב ו־ש ות ו ‪ :‬העיניים ‪ .‬והאו זנ י ים והאף ‪.6‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫ג‬ ‫‪ri‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪302‬‬ ‫משפט וש י יכ ות‬ ‫לדני יש ספר‪ .‬‬ ‫? ‪: a p tf‬‬ ‫א) לרינה אין זמן‪..‬או‬ ‫יש לדני ספי♦‬ ‫אין לדני ספר‪.‬‬ ‫‪I‬‬ ‫ל‪ .‬או‬ ‫לדני אין ספר‪ .‬י ש ‪ /‬אין ‪ ..‬‬ ‫‪_________ _________ I‬‬ ‫קרא ו את המשפט ים וסמנ ו את המשפט המתא ים לאיור‪...‬או י ש ‪ /‬אין ל‪ .

‬‬ ‫ב) לסבתא חנה אין הרבה דברים‪.‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫א) ליצחק ולחנן יש הרבה דברים‪.‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫א) ליעקב יש עוגה גדולה‬ ‫ב) לאברהם ולחנה אין עוגה גדולה‪.‬בנטייה‬ ‫לי‬ ‫יש‬ ‫<ד‬ ‫לד‬ ‫חבו‬ ‫לו‬ ‫לה‬ ‫חברה‬ ‫לנו‬ ‫‪T‬‬ ‫איז‬ ‫‪5‬קם‬ ‫ל?ו‬ ‫לס□‬ ‫להן‬ ‫ג‬ ‫‪rl‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫חברים‬ ‫ש‬ ‫חברות‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪303‬‬ .‬‬ ‫ג) לדן ולדינה יש עוגות גדולות‪..7‬‬ ‫א) משפטי שייכות‬ ‫שי עו ר‬ ‫עם ל‪ .‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ב) לאברהם אין עיתון‪.‫‪)1‬‬ ‫א) לדויד יש עיתון‪.

‬‬ ‫‪what they have and what they do not have.‬‬ .‬‬ ‫אמרו משפטים מהטבלה‪.V2I6‬‬ ‫ספר ו מה יש להם ומה אין להם‪.‬‬ ‫מזל‬ ‫יום הולדת באפריל‬ ‫יש ‪ /‬אין‬ ‫לי‬ ‫עיניים יפות‬ ‫לד‪/‬לד‬ ‫לו ‪ /‬לה‬ ‫שערות שחורות‬ ‫שיניים קטנות‬ ‫לנו‬ ‫משפחה גדולה‬ ‫לכם ‪ /‬לכן‬ ‫חברה טובה‬ ‫להם ‪ /‬להן‬ ‫פלאפון חדש‬ ‫כסף לקנות דירה‬ ‫עבודה בבנק‬ ‫? ‪:a p tf‬‬ ‫ג)‬ ‫•‪/ e‬״ חקרה ‪.‫ב)‬ ‫‪sentences from the table below.

‬הוא נותן לו בית חדש‪ .‬‬ ‫‪ (2‬אין לך מעטפה?‬ ‫‪(7‬‬ ‫אין לי מזל‪.‬‬ ‫‪ (10‬יש לנו חיים טובים‬ ‫‪(5‬‬ ‫אין לנו משפחה בישראל‪.‬‬ ‫אחרי שבוע יוסף הולך שוב לים‪ .‬והדג‬ ‫נותן לו הרבה דברים‪ .‬‬ ‫‪ (11‬אין להן פקס‪.‬עכשיו הוא שמח‪.‬טלוויזיה‪ .‬מכונית‪ ..‫אמר ו וכתב ו את ההפך ‪.‬והוא‬ ‫עצוב‪ .‬‬ ‫אין לו עבודה טובה‪* If e•.‬‬ ‫‪Say and then write below the opposite of the sentences.‬‬ ‫א)‬ ‫הסיפור על יו םףו הךג‬ ‫ליוסף כהן יש אישה ועשרה ילדים‪ .‬‬ ‫אין ליוסף עבודה‪ .‬ק‪/‬לה‬ ‫‪ (1‬יש לכם משפחה בישראל‪.‬יוסף חוזר הביתה‪ .‬‬ ‫ב)‬ ‫כתב ו את ס וף הס יפ ור ‪.‬‬ ‫יוסף הולך לים ופתאום הוא רואה דג‪ .‬יש לו רק צרות‪..‬‬ ‫רהיטים ‪ ..‬כי עכשיו אין לו ‪.‬‬ ‫‪ (8‬יש לה בעל‪.‬׳רה‪.‬הוא מספר לדג על הצרות בבית‪ .‬אין לו כסף‪ .‬‬ ‫יש לי דירה‪? •f !..‬יוסף לוקח את הכול‪ .‬‬ ‫‪ (3‬יש לך טלכרט חדש?‬ ‫‪(9‬‬ ‫‪ (4‬יש להם ספרים של עגנון‪.‬הוא מבקש מהדג עוד דברים‪ .‬וידאו‪.‬הם גרים בדירה קטנה מאוד‪.‬‬ .‬‬ ‫‪Say and write what do you see in the illustration.‬‬ ‫‪ (6‬יש להן כסף‪.‬מחשב‪ .‬הדג לוקח את כל הדברים לים‪ .‬‬ ‫אין לו אישה‪.‬‬ ‫א)‬ ‫אמר ו ‪ /‬כתב ו מה אתם ד וא יס בציור‪.k .‬אבל עכשיו הדג‬ ‫לא רוצה לתת לו יותר‪ .‬‬ ‫‪Write an ending for the story above.

‬העצים‬ ‫והפרחים ליד הבית‪.‬אז אנחנו יודעים מה הילד מרגיש‪ .‬‬ ‫בת ‪ :3.‬שיניים ועוד דברים‪ .‬לפעמים הם מציירים עיגול ועוד עיגול‪.‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫ג‬ ‫‪1‬־ו‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫ע‪.‬עץ‪ .‬הוא סמל לאדם‪.‬ממה הוא פוחד‪ .‬הם רק משחקים‪.‬כי הם חושבים על הסימטרייה של הציור‪.‬או אימא או מישהו אחר‪ .‬לפעמים בגיל ארבע‬ ‫הילדים מציירים אף‪ .‬אנשים‪.‬צוואר‪ .‬הוא שוב מצייר קווים ועיגולים‪.‬הם מציירים קו קצר וליד הקו הקצר‬ ‫הרבה קווים ארוכים‪ .‬הם לא מציירים את העולם‪ .‬‬ ‫בציורים הראשונים יש קווים ארוכים וקצרים ועיגולים קטנים וגדולים‪ .‬‬ ‫.6‬עיניים‬ ‫(מתוך הספר‪ :‬ילד ים מתח יל ים לסמל בציור‪ .‬פה ושתי עיניים‪ .‬לאט לאט הילד מצליח לצייר איש מהקווים ומהעיגולים‪ .‬פה ושתי אוזניים‪ .‬מלכה האס)‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪306‬‬ ‫?‬ ‫מה ההבדל בין ציורים של ילדים בגילאים שונים?‬ ‫?‪What are the differences between the drawings made by children of different ages‬‬ .‬‬ ‫אבל הציורים מתחילים להיות סמלים לדברים בעולם‪ :‬בית‪ .‬ואלה‬ ‫עיניים‪ .‬‬ ‫מגיל שש או שבע הילדים מציירים גם ״דברים מהלב״‪ :‬מישהו חולה או מישהו עצוב‪.6‬אבא ואימא והתינוק‬ ‫ע‪.‬‬ ‫בגיל שלוש בערך הילד מתחיל לצייר דברים מהעולם‪ .‬הם מציירים עוד קווים ואומרים‪ :‬אלה ידיים ואלה רגליים‪ .‬האיש‬ ‫הזה הוא לא אבא‪ .‫‪0‬ב>‬ ‫ילדי ם מציירים‬ ‫ילדים מתחילים ללמוד לצייר בגיל שנתיים בערך‪ .‬שמש‪ .‬הם מציירים ארבעה‬ ‫דברים‪ .‬בגיל ארבע בערך‪ .‬את‬ ‫מי הוא אוהב ואת מי הוא לא אוהב‪.‬או אף‪ .‬הילדים משחקים‬ ‫בקווים ובעיגולים‪ .‬‬ ‫בציורים יש סמלים של העולם המיוחד של הילד‪ :‬הבית והמשפחה של הילד‪ .‬או אולי שמחה‪ .‬ ‫’‬ ‫‪-‬ד‬ ‫‪f‬‬ ‫איך ילדים מציירים אדם?‬ ‫הם מתחילים בציורים של עיגולים קטנים בתוך עיגול גדול ואומרים‪ :‬זה ראש‪ .‬הדרך של הילדים ממשחקים בקווים ובעיגולים‬ ‫לציורים ולסמלים של העולם היא אוניבךסלית‪ .‬‬ ‫אישה מצחיקה‪ .‬בכל העולם ילדים מציירים כך‪.‬‬ ‫בגיל חמש הם מתחילים לצייר בטן‪ .‬‬ ‫וכך‪ .‬‬ ‫בת ‪ :4.‬כי הם חושבים יותר‬ ‫ויותר על מי ועל מה הם מציירים‪ .

‫ג)‬ ‫סדר ו את ציורי ה ילד ים בסדר ע ולה מג יל ‪.‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫ג‬ ‫‪d‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫באדיבות מלכה האם‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫מחברת הספר‪ :‬ילד ים מתח יל ים לסמל בצ י ור‬ ‫‪C‬‬ ‫בהוצאת מכללת אורנים‪.5 -2‬‬ ‫‪Put the childrens’ drawings in order from age 2 up to 5.‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪307‬‬ .

‬‬ ‫יש לו ידיים טובות‪.‬בשמונה יש לי ‪.13‬‬ ‫הוא רוצה הרבה דברים‪.‬‬ ‫‪Read the story and write an ending for it..‬אבל _________________________‬ .‬האדם‪ .‬‬ ‫עובד ועושה דברים יפים‪.‬‬ ‫אין לו אוזניים טובות‪.‬‬ ‫הוא לא חושב על אנשים אחרים‪.‬מתי יש לך זמן?‬ ‫‪10-00‬‬ ‫עד‪/‬ע‪/0‬ד‪N‬דק‪/‬ם ־‬ ‫חדד ‪n 43is‬׳ הד‪of7?2‬‬ ‫‪14:00‬‬ ‫׳‪5>A/‬‬ ‫שמואל‪ :‬בשמונה בערב‪.‬‬ ‫אומר הזאב‪ .:‬כן‪ ..‬‬ ‫לא מוזיקלי‪.‬‬ ‫הזאב והכלב‬ ‫שי עו ר‬ ‫הזאב הולך לחפש אוכל‪ .‫‪.‬‬ ‫‪18:00‬‬ ‫‪nlfel plfe‬׳‪rtjlnn .:‬יש לך אוכל‪ .‬יש לך בית‪ .‬‬ ‫שואל הזאב‪ .‬‬ ‫הוא‬ ‫הוא‬ ‫הוא‬ ‫הוא‬ ‫קרא ו וכתב ו את ס וף הס יפ ור ‪.11‬‬ ‫היומן של מרסלו‬ ‫השל ימ ו את הש יחה לפ י ה י ומ ן של מרסל ו ‪.:‬יש לי חבר טוב‪ .‬ב‪.‬יש לך זמן לשתות‬ ‫קפה היום?‬ ‫‪9:00‬‬ ‫‪N‬׳‪*nc&pa fo‬‬ ‫כן‪ .‬מרסלו ‪Complete the dialogue according to what‬‬ ‫ראשון‬ ‫כד *לול ■‪SONDAr‬‬ ‫‪Jl'j’CS 8:00‬‬ ‫מתי י ש לך ז מן?‬ ‫שמואל‪:‬‬ ‫מרסלו‪:‬‬ ‫מרסלו‪ .‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫הזאב רואה שרשרת על הצוואר של הכלב ושואל‪ .‬‬ ‫אין לו ראש‪✓ . 12‬‬ ‫‪2VSEPT.:‬זאת שרשרת‪ .‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪.‬‬ ‫א‬ ‫יש לו פה גדול‪.:‬אולי יש לך אוכל? אני רוצה לאכול‪.‬‬ ‫‪ wrote in his diary.‬‬ ‫‪c‬‬ ‫יש לי אוכל לאכול ומים לשתות.‬‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫עונה לו הכלב‪ ..‬‬ ‫שמואל‪ :‬אז מתי יש לך זמן ז‬ ‫מרסלו‪:‬‬ ‫‪.:‬מה יש לך על הצוואר?‬ ‫מ‬ ‫‪308‬‬ ‫אומר הכלב‪ .‬‬ ‫הוא אינטליגנטי‪.‬‬ ‫שמואל‪ :‬אז אולי בעשר?‬ ‫מרסלו‪:‬‬ ‫‪m‬‬ ‫לא‪ .‬‬ ‫התא ימ ו ט ור א לט ור ב‪.‬‬ ‫אין לו לב‪.‬יש לי בית בגינה של האדם‪.n‬‬ ‫‪20:00‬‬ ‫‪612jlp‬‬ ‫‪22:00‬‬ ‫אס׳מה‬ ‫‪Match column A to column B.‬‬ ‫לא אינטליגנטי‪.‬‬ ‫יש לו עיניים ג דו לו ת ״ ‪/‬‬ ‫יש לו ראש טוב‪.‬‬ ‫אומר הזאב‪ .:‬מי נותן לך את האוכל?‬ ‫אומר הכלב‪ ..‬יש לי הרבה אוכל‪.‬אני תמיד ליד הבית‪. האדם נותן לי הכול‪.‬‬ ‫מדבר הרבה‪.‬‬ ‫מרסלו‪:‬‬ ‫אני מצטער‪ .‬הוא רואה בית וליד הבית בלב‪.

).‬‬ ‫‪leg / foot‬‬ ‫רגל (נ )‪ ..‬‬ ‫אוניבךסלי‪ .‬לקחת‬ ‫‪take‬‬ ‫מצייר‪ .‬‬ ‫‪trouble / misfortune‬‬ ‫צךה ( נ>‬ ‫‪line‬‬ ‫קו (ז‪)..‬‬ ‫‪head‬‬ ‫ריאש (ז‪)..‬רגל‪ .‬‬ ‫‪symmetry‬‬ ‫‪mouth‬‬ ‫‪neck‬‬ ‫צוואר (ז‪).‬לענות (ל‪).‬סימטרית ש״ת‬ ‫‪universal‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪symmetrical‬‬ ‫הנושאים הלשוניים‬ ‫‪Grammatical topics‬‬ ‫משפטי שייכות ‪.‬‬ ‫‪answer‬‬ ‫פוחד‪ .‬י‪ ..‬ר‪).1 0 0 ...‬לפחוד (מ‪).) i f 0‬‬ ‫‪Syntax:‬‬ ‫ההתחלה‬ ‫תחביר‪:‬‬ ‫שי עו ד‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫ב‪..‬לבבות‬ ‫‪symbol‬‬ ‫סקל(ז)‬ ‫‪circle‬‬ ‫עיגול (ז‪).‬‬ ‫‪body‬‬ ‫‪:‬זאב(ז‪: .‬ר)‬ ‫‪chain / necklace‬‬ ‫שרשרת מ‪).‬‬ ‫‪long‬‬ ‫ארוך‪ .‬עיניים‬ ‫‪Miscellaneous‬‬ ‫פה (ז‪ .‬‬ ‫שונות‬ ‫‪eye‬‬ ‫עין (נ‪ .).‬לשים ל‪ .‬לשים לב‬ ‫שם ל‪ .).‬‬ ‫‪truth‬‬ ‫אף מ‪).‬פיות‬ ‫בערך ת׳׳פ‬ ‫‪about / around‬‬ ‫בתוך מ״י‬ ‫‪inside / in‬‬ ‫‪notice / pay attention‬‬ ‫שם לב‪ .‬‬ ‫‪S um m ary of Topics‬‬ ‫אוצר המילים‬ ‫‪Vocabulary‬‬ ‫שמות עצם‬ ‫‪Nouns‬‬ ‫פעלים‬ ‫‪Verbs‬‬ ‫לוקח‪ ..‫האוצר הלשוני‬ ‫א‪.‬שערות מ‪ ..).‬שיניים‬ ‫שער (ז‪ .).‬לצייר‬ ‫‪draw‬‬ ‫עונה‪ .).‬אוניבךסלית ש״ת‬ ‫סימטרי‪ .‬‬ ‫‪nose‬‬ ‫‪stomach / tummy‬‬ ‫בטן(נ•)‬ ‫גב(ז‪).‬‬ ‫‪back‬‬ ‫גוף (ז‪).).‬‬ ‫‪be afraid / fear‬‬ ‫שמות תואר‬ ‫‪Adjectives‬‬ ‫‪ear‬‬ ‫אוזן (נ‪ .‬אוזניים‬ ‫אמת מ‪).f f‘k / 6 ' -‬‬ ‫‪Possessive sentences -‬‬ ‫? ‪ : a p t f‬׳ ‪Example: .‬זאבה )‪a‬‬ ‫‪wolf‬‬ ‫‪diary / log book‬‬ ‫יומן (ז‪).‬רגל ‪tripped (someone) up‬‬ ‫שנתיים (נ‪.‬‬ ‫‪hair‬‬ ‫‪309‬‬ ..‬‬ ‫‪two years‬‬ ‫סימטרייה(נ‪).‬רגליים‬ ‫‪tooth‬‬ ‫שן(נ‪ .‬ארוכה‬ ‫‪heart‬‬ ‫לב (ז‪ .

n‬‬ ‫‪f| )/°‬‬ ‫‪ m 5‬עירז_ ־ג ׳ל‪-‬י*‬ ‫ר וו י ו (‪(3 \ )Z6‬‬ ‫<‬ ‫׳‬ ‫שי עור‬ ‫‪(4‬‬ ‫^>י ‪r i 0‬־־ ‪ ^ j‬־ ח _‬ ‫!!‪j‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫ל ' ר <‪7‬‬ ‫(‪) 22‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ר ו פ ‪.‫שיעור‬ ‫‪o‬‬ ‫שערות קצרות‬ ‫בחור גבוה‬ ‫^‬ ‫~‬ ‫עיניים כחולות‬ ‫<&‬ ‫שערות שחורות‬ ‫עיניים יפות‬ ‫‪0‬‬ ‫א)‬ ‫מי מתאים למי?‬ ‫‪ ) 2‬ן>‬ ‫ו)‬ ‫‪/‬‬ ‫ול‬ ‫‪..)neon) v r x if p'knH (3 mou) koh^n‬כ׳<?״ ‪k‬‬ ‫כתב ו ע וד שת י מ ודע ות שידוכי ן‪.‬‬ ‫‪:n p t f t 5‬‬ ‫‪ .)1-80‬מ')‬ ‫‪o‬‬ ‫מחפש ‪.-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪(/‬‬ ‫* ‪-‬כוע ‪28‬‬ ‫> ‪ ninv/ o"j\y‬״ ^‬ ‫‪ )I‬־‬ ‫)‬ ‫‪y c y j i 'j -t jiSx* I‬״ ‪o 'j‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪0‬‬ ‫לשערות‪ k . a.‬ר‪ 5‬כי ^ \י‬ ‫‪p‬‬ ‫‪d‬‬ ‫| * ‪O Jl'S h ip K *.K ) 31‬‬ ‫> ‪ ' o *y1_y‬ד‪ 1‬ון‪ 1‬רן_‬ ‫=‬ ‫‪ pii^x o.‬ב‪1‬יזוד‬ ‫ל)‬ ‫‪(6‬‬ ‫‪ftwn‬‬ ‫■‬ ‫‪p j 9‬׳ ‪j 7 ’ u a‬‬ ‫■ ן? ‪ / 2‬ר ו‪7‬‬ ‫ש‬ ‫‪ j w 3 n #‬ב חן ך ^ מ ח‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ב)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪C‬‬ ‫ג)‬ ‫‪310‬‬ ‫ץ‬ ‫‪30‬‬ ‫ג‬ ‫‪ri‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪-!aJzk:‬‬ ‫בחורה נמוכה‬ ‫׳ ‪n s‬‬ ‫אמר ו לפ י המ ודע ות מ י מתא ים למ י ולמה ‪According to the ads say who fits who and why.‬בוזו^ח *‪. .‬‬ .‬‬ ‫‪91‬‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫‪1‬‬ ‫ז־יי‪/‬ע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪°‬‬ ‫‪ v‬־ עמו ך ‪Lnnji‬ן‪.‬‬ ‫(פ‬ ‫‪0‬‬ ‫ו‬ ‫‪1‬‬ ‫ו‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Write two more ”Personals“ ads.

‬‬ ‫א)‬ ‫צבעים‬ ‫‪T:‬״‬ ‫״‬ ‫׳‪V‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫?‪< c‬‬ ‫‪nr‬‬ ‫כחול‬ ‫צהוב‬ ‫אדום‬ ‫לבו‬ ‫‪_.‬יש לה שערות חומות‪..‬‬ ‫ל‪ .nlj6pl‬‬ ‫‪e• vyfjlnf‬‬ ‫ג)‬ ‫כתב ו ע וד שת י ח יד ות‪Write two more riddles...‬יש לה סוף טוב‪.‬יש לו אבא טוב‪ . .‬‬ ‫‪ )5‬אין לה אימא‪ .‬יש לה חיים קשים‪ .‬המתליזה‪ .‬‬ ‫‪ )3‬יש לה שערות שחורות‪ ..‬‬ ‫‪ )2‬יש לו גוף גדול ולב טוב‪ .‬י■‬ ‫ג‬ ‫‪d‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫־ ‪#‬‬ ‫‪C‬‬ ‫■‬ ‫־‪Is‬‬ ‫סגול‬ ‫חום‬ ‫שחור‬ ‫ירוק‬ ‫מ‬ ‫‪311‬‬ .‬יש לה שבעה חברים קטנים‪.‬פינוקיו‪ .‬הוא גבוה‪..‬‬ ‫יש לה מקום טוב במוזאון הלובר בפריז‪.‬א) ‪Say the riddles in exercise‬‬ ‫?‪:ap tt‬‬ ‫ח‪/‬א‪/‬ת ‪.‬שלגייה או סינךךלה‬ ‫‪ ) 1‬יש לה עיניים חומות וקטנות‪ ..‬‬ ‫‪ )4‬יש לו ראש גדול וגוף קטן‪ .‬יש ‪ using the form: ..‬‬ ‫ב)‬ ‫‪JjlL‬‬ ‫אמר ו את הח יד ות ב‪ -‬א ) עם התבנ ית ‪ :‬ל‪ .‬יש לו בית בדיסנילנד‪.‬מיקימאוס‪ .‬יש לה רגל קטנה‪ .‬הוא לא תמיד אומר את האמת‪..‬יש לו אישה קטנה‪ .‬יש ‪.‬‬ ‫‪ )6‬יש לו אף ארוך‪ ..‫מי הוא מי?‬ ‫א)‬ ‫‪Guess who is who:‬‬ ‫נחש ו מ י זה‪:‬‬ ‫גוליבר‪ .‬‬ ‫ד)‬ ‫תאר ו מ ישה ו שאתם א והב ים‪Describe someone you love.

‫ב)‬ ‫השלימו את הטבלה ‪.‬‬ ‫ירוק‬ ‫ירוקה‬ ‫אדום‬ ‫אדומה‬ ‫ז‪ .‬אני הצבע של כל הצבעים‪ .‬‬ ‫ג‪.‬אני אדום ‪ +‬צהוב וקצת שחור‪.‬‬ ‫ירוקים‬ ‫לרוקות‬ ‫צהובים‬ ‫צהוב‬ ‫כחול‬ ‫כחולות‬ ‫סגול‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ )6‬אני הצבע של האשכולית‪ .‬‬ ‫‪ )3‬אני הצבע של פרח הלילך‪ .‬‬ ‫ז‪.‬של המלכים‪ .4‬‬ ‫מי‬ ‫שחור‬ ‫שחורה‬ ‫חום‬ ‫חומה‬ ‫לבו‬ ‫’לבנה‬ ‫אני (א י זה צבע אני)?‬ ‫‪ ) 1‬אני הצבע של השלום‪ .‬של דולרים‪ .‬אני הצבע של הגבינות הישראליות‪.5‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫אמר ו וכתב ו א ילו צבע ים יש בדגל ים אלה ‪:‬‬ ‫‪Say then write what are the colors of these flags:‬‬ .‬של השמש בציורים של ואן גוך ושל הטקסי בניו‪-‬יורק‪.‬של אירלנד ושל האקולוגים‪ .‬‬ ‫‪ )5‬אני הצבע של הלילה‪ .‬‬ ‫‪ )7‬אני הצבע של האבוקדו‪ .‬‬ ‫‪Complete the table.‬‬ ‫‪ )2‬אני הצבע של העגבנייה‪ .‬ר‪.‬של העיניים של אליזבט טיילור‪.‬של כסף לא לגלי‪ .‬של האמבה‪ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ )8‬אני הצבע של שוקולד ושל מוקה‪ .‬‬ ‫נ‪ .‬‬ ‫‪ )4‬אני הצבע של הים ושל השמים ביום יפה‪.‬ר‪.‬אני כחול ‪ +‬צהוב‪.‬של שוק לא לגלי ושל קפה‪.‬של הקומוניזם‪.

‬הפלאפל ___‬ ‫העגבנייה ______‪.‬‬ ‫השלימו את המשפטים‪.‬‬ ‫ע ב רי ת ‪! n‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪■U‬‬ ‫׳‪7‬־‪/‬ל־‪.‬‬ ‫הבננות ______ ‪ .‬‬ ‫•‬ ‫מה הצבע של הבוקר ‪ /‬של הצהריים ‪ /‬של הערב ‪ /‬של הלילה?‬ ‫•‬ ‫איזה צבע אתה אוהב ‪ /‬את אוהבת?‬ ‫•‬ ‫איזה צבע אתה לא אוהב ‪ /‬את לא אוהבת?‬ ‫מ״״‪/‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫ההתחלה‬ ‫כתב ו ע וד שת י ים‪-‬של וש ס יסמא ות למדבק ות המב וסס ות על פתגמ ים וב יטו י ים עם צבע ים ‪.6‬‬ ‫‪Complete the sentences.‬השוקו ______‪.7‬‬ ‫שאלו זה את זה‪.‬ז‬ ‫‪16‬‬ ‫‪313‬‬ .‬‬ ‫השמים ______‪ .‬החלב ______‪.‬‬ ‫‪Ask each other the following questions.‬‬ ‫הלימון ______‪ .‬‬ ‫המיונז ______‪.‫‪.‬‬ ‫המרגרינה ______‪ .‬ים המלח _____‬ ‫השמש ______‪.‬‬ ‫‪Write two or three more sticker-slogans based on sayings and expressions with colors.‬‬ ‫תיבות הדואר בישראל ‪?/ nlNl?k‬ה‪/‬ק‪/‬ת‪.‬‬ ‫‪.‬המלח ______‪ .‬‬ ‫הקלרי ______‪.

‬הטמפךטורות‬ ‫נמוכות והאנשים יושבים בבית‪.‬כי‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬־‬ ‫‪T T‬‬ ‫אין כמעט גשם‪.‬‬ ‫התא ימ ו את שמ ות הע ונ ות לא י ור ים ‪.‬‬ ‫‪Match the seasons’ names with the illustrations.‬ולפעמים קצת קר‪.‫‪.‬יש‬ ‫שמים כחולים וי ש שמש‬ ‫צהובה וטובה‪ .‬סתיו‪ .‬בסתיו בהרבה‬ ‫מקומות בעולם העצים האדומים והצהובים‬ ‫הם כמו אש יפה‪.‬‬ ‫באירופה כותבים שירים עצובים על אהבה‪.‬‬ ‫בסתיו יש פרח קטן מיוחד ויפה ‪ -‬סתוונית‪.‬קיץ‪ .‬‬ ‫בישראל יש סתיו אחר‪ .‬‬ ‫ימי הסתיו קרירים ונעימים‬ ‫סת ו ונ ית‬ ‫־ ! ‪ T‬־‬ ‫וה חורף בא לאט לאט‪.‬‬ ‫שאל ו זה את זה‪ :‬איזו עונה אתה אוהב? למה?‬ ‫‪u Q‬‬ ‫‪Ask each other:‬‬ ‫סתיו‬ ‫באירופה ובאמריקה מדברים על אוקטובר‬ ‫הצהוב ועל הסתיו האדום‪ .‬לפעמים חם‬ ‫מאוד ואנשים הולכים לים‬ ‫שי עו ר‬ ‫כמו בקיץ‪ .‬‬ ‫האדמה חומה או צהובה‪ .‬חורף‪.‬‬ .‬‬ ‫ובאמריקה שרים על סוף הימים היפים‬ ‫והשמחים של הקיץ‪ .‬הימים של הסתיו‬ ‫באמריקה ובאירופה קצרים‪ .‬‬ ‫קצת לפני הסתיו עולה מן האדמה פרח לבן וגבוה כמו נר יפה ‪ -‬החצב‪.8‬‬ ‫א)‬ ‫ארבע עונות בשנה ־ אביב‪ .

‬‬ ‫שנה חדשה באה לכול‪. Israel or both.‬עמירן‬ ‫הקיץ גגבר‪ .‬קריר ונעים‪.‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫‪16‬‬ ‫שיר ילדים‬ ‫ש‪ .‬‬ ‫‪Say according to the text where these sentences are being said -Europe.‬קר‪.‬‬ ‫ד)‬ ‫יורד גשם‪ .‬אין שמש‪ .‬ופירות ירוקים כי החורף‬ ‫מתחיל‬ ‫בסתיו מתחילה השנה החדשה והאנשים אומרים‪:‬‬ ‫הכול חדש וטוב ‪ -‬גם השנה‪.‬‬ ‫‪Write about a different season -Spring.‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫אני הולך לים‪ .‬‬ ‫כתב ו על ע ונה אחרת ‪ -‬אב יב ‪ .‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫\‪1^1‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫יש חצב בגינה‪.‬ע‪ .‬בס‪ .‬נוךדות ציפורים‪.‬‬ ‫פירות הסתיו‬ ‫רימון‬ ‫ג)‬ ‫אמר ו לפ י הקטע א יפה א ומר ים את המשפט ים האלה ‪ -‬בא יר ופה ‪ . Summer.‬להתראות!‬ ‫‪(6‬‬ ‫כבר לא חם כל כך‪ .‬‬ ‫הולכים ובאים הימים הקרים‪.‬החום הגדול‪.‬‬ ‫‪TT‬‬ ‫— ‪T T‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪T T‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רוחות מנשבות‪ .‬ק יץ א ו ת ורף ‪.‫בשוק יש פירות של סתיו בהרבה צבעים‪ :‬צהובים‬ ‫ואדומים מסוף הקיץ‪ .‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫איזה שמים כחולים!‬ ‫‪(4‬‬ ‫העצים בצבעים נהדרים‪.‬‬ ‫‪(7‬‬ ‫עצוב‪ . or Winter.‬ב ישראל א ו בשנ י המק ומ ות ‪.‬‬ ‫ג‬ ‫‪l‬־‪f‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ .‬אני יושב בבית כל היום‪.

‬‬ ‫חומה אז־מה לזהוב הוא החול‪.‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫‪ )1‬אילו צבעים יש בשיר?‬ ‫‪C‬‬ ‫‪ )2‬כתבו שיר אחר על צבעים‪._________________ :‬‬ ‫בסופרמרקט‪ .‬איזה בגדים ללבוש‪.‬‬ ‫שי עוו‬ ‫הך?ל שלנו לבן וכחלל‪.‬איזה יין לשתות‪.p 'p lr Ik p'uhk :‬‬ ‫במסיבה‪ .________________ :‬‬ ‫ואפילו איזה פרחים לקנות לחברה ליום הולדת‪.‬‬ ‫דילמות קטנות וגדולו ת‬ ‫לפעמים לא יודעים במה לבחור‪ .‬איזה רהיטים לקנות‪.‬‬ ‫‪Complete the sentences using the correct color names.________________ :‬‬ ‫עוברים לדירה חדשה‪ .‬למשל‪ .‬איזה סוכר לקנות‪ .9‬‬ ‫כתבו את הצבעים המתאימים‪.‬‬ .‬‬ ‫ש‬ ‫■‬ ‫‪Is‬‬ ‫מ‬ ‫‪316‬‬ ‫?‪1) What colors appear in the song‬‬ ‫‪2) Write your own song about colors.________________ :‬‬ ‫הולכים לקונצרט‪ . _ _____________ :‬איזה לחם‪______________ :‬‬ ‫וגם איזו גלידה‪._______________ :‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שיר ער ש' לצבעים‬ ‫‪ /‬נעמי שמר‬ ‫ירוק הוא הברוש ותכול הוא הים‪.‬‬ ‫אדום הוא התות ואפור ה^נן‪.‬‬ ‫לשחור הוא החושך אבי החלו־ם‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫האומר לצבעים ליל מנוחה לשלום‪.‬הולכים לשוק ולא יודעים איזה תפוחי עץ‬ ‫לקנות‪.

‬חתיכה (נ‪good looking (man/woman( ).‬‬ ‫רווקה‬ ‫מ‪).‬‬ ‫‪season‬‬ ‫צבע‬ ‫‪thin / skinny‬‬ ‫שמן‪ .‬‬ ‫‪taxi‬‬ ‫מוקה ( ז ‪ .‬סגולה‬ ‫‪purple‬‬ ‫צהוב‪ .‬‬ ‫‪autumn‬‬ ‫(ז‪ .‬‬ ‫‪fire‬‬ ‫אש (נ‪ .‬‬ ‫מילי ם לו עזיו ת‬ ‫‪Colors‬‬ ‫‪dilemma‬‬ ‫‪temperature‬‬ ‫טמפרטורה מ‪).‬אקולוגית‬ ‫ש״ת‬ ‫‪ecological‬‬ ‫לגלי‪ .‬ר‪)0 .‬חומה‬ ‫‪brown‬‬ ‫ירוק‪ .‬‬ ‫‪single man / woman‬‬ ‫‪317‬‬ .‬צהובה‬ ‫‪yellow‬‬ ‫‪communist‬‬ ‫(ז‪ .‬ר‪)0 .‬‬ ‫רופאה (נ‪(.‬ר‪)0 .‬גבוהה‬ ‫‪tall / high‬‬ ‫נמוך‪ .‬ירוקה‬ ‫‪green‬‬ ‫לבן‪ .‬לבחור‬ ‫‪choose‬‬ ‫‪fit / be appropriate‬‬ ‫מתאים‪ .‬לבנה‬ ‫‪white‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪T‬‬ ‫סגול‪ .‬‬ ‫גבוה‪ .‬נמוכה‬ ‫‪short / low‬‬ ‫‪cool‬‬ ‫קריר‪ .).‬‬ ‫‪fat‬‬ ‫‪color‬‬ ‫רופא (ז‪.).‬ר‪)0 .‬צבעיס‬ ‫רווק (ז‪.‬‬ ‫קומוניזם‬ ‫‪mocha‬‬ ‫פנקיסטית‬ ‫(נ‪).‬‬ ‫אדמה‬ ‫‪earth / ground / land‬‬ ‫(נ‪ .).‬‬ ‫פנקיסט‬ ‫(ז‪.‬אקךמאית‬ ‫שי עו ר‬ ‫שונו ת‬ ‫‪academic‬‬ ‫ש״ת‬ ‫בלונדיני‪ .).‬בלונדינית‬ ‫ש״ת‬ ‫‪blond‬‬ ‫‪legal‬‬ ‫ש״ת‬ ‫‪Miscellaneous‬‬ ‫ת״פ‬ ‫‪this year‬‬ ‫■‬ ‫זה לזה ב‬ ‫כמעט ת״פ‬ ‫‪to each other‬‬ ‫השנה‬ ‫סלנג‬ ‫‪| Slang‬‬ ‫חתיך (ז‪ .‬שמנה‬ ‫סתיו ( ז ‪) .‬רזה‬ ‫עונה מ‪).‬‬ ‫)‪squill (flower‬‬ ‫חצב »‪).‬‬ ‫שמות תו אר‬ ‫נר‬ ‫‪I‬‬ ‫‪Adjectives‬‬ ‫‪candle‬‬ ‫(ז‪ .).‬‬ ‫‪almost‬‬ ‫ההתחלה‬ ‫אפילו מ״ח‬ ‫‪even‬‬ ‫“ יי ‪T‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫אקולוגי‪ .‫האוצו הלשוני‬ ‫‪Summary of Topics‬‬ ‫אוצר המ<ל<ם‬ ‫‪Vocabulary‬‬ ‫שמות עצם‬ ‫‪Nouns‬‬ ‫פעלי ם‬ ‫‪Verbs‬‬ ‫אביב‬ ‫בוחר‪ .‬‬ ‫אקדמאי‪ .‬‬ ‫‪(a) punk‬‬ ‫חום‪ .‬‬ ‫)‪colchicum (flower‬‬ ‫סתוונית מ‪).‬‬ ‫טקסי ( ז ‪) .‬קרירה‬ ‫רזה‪ .).‬נרות‬ ‫‪end‬‬ ‫סוף ( ז ‪) .‬להתאים‬ ‫‪spring‬‬ ‫(ז‪).‬לגלית‬ ‫)‪doctor (physician‬‬ ‫צבעים ‪1‬‬ ‫‪1 Foreign words‬‬ ‫דילמה ( נ‪).

‬גגזר‪ .‬שמר‪.‬נתנו‪ .‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪318‬‬ ‫נ‪.‬נתתי‪ .‬נתנה‪ .past tense‬פעל‬ ‫בניין פעל ‪ -‬ג זרת השלמ ים ‪ -‬זמ ן עבר‬ ‫הפועל לכתוב‬ ‫ז‪.‬ל‪ .‬‬ . .‬ואני חשבתי על‬ ‫החיים ‪ -‬שאלתי שאלות גדולות ולא מצאתי תשובות‪.‬לבש‪. T‬‬ ‫כתבו‬ ‫‪:T‬‬ ‫שי עור‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪E‬‬ ‫^‬ ‫וגם‪ :‬אה ‪1‬׳ א כל׳ א^ ר׳‬ ‫‪.‬‬ ‫□□□תי‬ ‫‪J .1__________________/‬‬ ‫למד‪ .‬נתת‪ .‬‬ ‫אתם)‬ ‫כתבתם‬ ‫הם ‪ /‬הן‬ ‫ז‪ /.‬לקח‪ .T‬‬ ‫כתבתי(‬ ‫אני) ‪ * T‬־‬ ‫י‪.‬פחד‪ .‬מצא‪.‫שיעור‬ ‫‪o‬‬ ‫בספרייה‬ ‫ו‪.‬חשב‪ .‬שאל‪ .strong verb type ..‬‬ ‫(אתן) כתבתן(‬ ‫□□□תן‬ ‫□□□תם‬ ‫‪ :‬־ ‪V:‬‬ ‫•‬ ‫□□□ ו‬ ‫‪.‬זנפל‪^ .‬יוסי למד לבחינה‪ .‬נסע‪(<\ .‬‬ ‫ל ם םו □‬ ‫בזמן עבר‬ ‫ז‪ /.‬ירד‪ . .‬פגש‪ .‬נתתן‪.‬רחץ‪ .‬משה ורמי קךאו עיתונים‪ .‬זרקד‪ .‬‬ ‫אתמול ישבנו בספרייה‪ .‬נתן‪ .‬נ‪.t‬ג‬ ‫□□ □‬ ‫‪ T‬־‬ ‫□□□ה‬ ‫‪T : T‬‬ ‫נו□□□‬ ‫‪ : T‬־‬ ‫כתבנו(‬ ‫אנחנו) ‪ : T‬־‬ ‫ר‪.‬נתתם‪ .‬לשב‪ .‬שמע‪ .‬‬ ‫((בר‪ .‬‬ ‫נ‪.‬‬ ‫)אתה)‬ ‫כתבת‬ ‫‪ T‬־ ‪T:‬‬ ‫כתבת‬ ‫(את) ‪ T‬־ ‪: J‬‬ ‫כתב‬ ‫הוא ‪ T‬־‬ ‫כתבה‬ ‫היא ‪T : T‬‬ ‫□□□ת‬ ‫‪ T‬־ ‪T :‬‬ ‫ת□□□‬ ‫‪ : .‬ינתת‪.‬‬ ‫^‬ ‫‪ :pn^lk pllo w t A‬עתכתק ‪ kll‬כתכתק‬ ‫‪ pif I‬כתגת) ‪ kfl‬כתגתן?‬ ‫‪---------.‬נתנו‪.‬שלח‪ .‬רינה‬ ‫כתבה מכתב לחברה‪ ..‬גגמד‪ .‬‬ ‫חזר‪ .‬ואורי עזר לו‪ .‬נ‪.‬ידע‪ .‬‬ ‫ש ימ ו לב ‪ :‬לתת ־‪. .‬‬ ‫‪ conjugation .‬‬ ‫ז‪.‬קרא‪ .‬נרנן‪.

2‬‬ ‫בחרו את צוו מ הפועל הנכונה‪.‫‪. in past tense.‬מתי _____ א ת החבילה?‬ ‫(לשלוח ‪ /‬שלחת ‪ /‬שולחת ‪ /‬שולח)‬ ‫‪)2‬‬ ‫יוסי ורותי‪ .‬‬ ‫‪) 11‬‬ ‫(ידע ‪ /‬ידעה ‪ /‬יודעים ‪ /‬ידענו)‬ ‫את התיק ליד הדלת ושאלתי של מי הוא‪.‬‬ ‫‪Choose the correct form o f the verb.‬ויוליה‬ ‫‪)8‬‬ ‫המורה ____ ע ם התלמידים בכיתה אחרי‬ ‫(ישבה ‪ /‬לשבת ‪/‬ישבו ‪ /‬ישב)‬ ‫השיעור‪ .‬ו _____להם להבין את התרגיל הקשה‪.‬‬ ‫(אהבה ‪ /‬אהב ‪ /‬אוהב ‪ /‬אוהבים)‬ ‫‪ )10‬יוסי וטלי נסעו לברזיל‪ .‬עד מתי _____ אתמול בלילה?‬ ‫(קורא ‪ /‬קראת ‪ /‬קוראים ‪ /‬לקרוא)‬ ‫‪)9‬‬ ‫____במסעדה האיטלקית?‬ ‫(אכלתם ‪ /‬אכל ‪ /‬לאכול ‪ /‬אוכל)‬ ‫____ הביתה ב‪ 12:00-‬בלילה?‬ ‫(חזרו ‪ /‬לחזור ‪ /‬חזרת ‪ /‬חוזר)‬ ‫____ א ת רומיאו‪.‬‬ ‫אתה‬ ‫את‬ ‫הוא‬ ‫היא‬ ‫(אמר ‪ /‬אמרה ‪ /‬לומר ‪ /‬אמרתי)‬ ‫‪Complete the verbs in the table.‬מה _____ בגן היום?‬ ‫(אמרו ‪ /‬לומר ‪ /‬אומר ‪ /‬אמרת)‬ ‫(לומד ‪ /‬למדה ‪/‬ללמוד ‪ /‬למדת)‬ ‫‪)5‬‬ ‫מה‬ ‫‪)6‬‬ ‫חנה‪ .3‬‬ ‫א)‬ ‫אני‬ ‫כתב ו את הפעל ים בטבלה ב זמ ן עבר ‪.‬איפה _____ לפני שנה?‬ ‫(עבדו ‪ /‬עבדה ‪ /‬עבדתן ‪ /‬עבדתם)‬ ‫_ __ לך?‬ ‫‪)3‬‬ ‫מה הם‬ ‫‪)4‬‬ ‫יורם‪ .‬‬ ‫אנחנו‬ ‫אתם‬ ‫אתן‬ ‫הם ‪ /‬הן‬ ‫כתבתי‬ ‫למדת‬ ‫פגשת‬ ‫שי עו ר‬ ‫חשב‬ ‫‪17‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫פחדה‬ ‫הלכנו‬ ‫שאלתם‬ ‫עזרו‬ ‫ההתחלה‬ ‫קראתן‬ ‫‪319‬‬ .‬‬ ‫(עוזרת ‪ /‬לעזור ‪ /‬עזרה ‪ /‬עזרו)‬ ‫דויד‪ .‬‬ ‫רינה ‪ v e p‬אתמול את רחל‪.‬אבל הוא לא _____ לה את זה‪.‬‬ ‫?א^‪/‬מ‪:‬‬ ‫(לפגוש ‪ /‬פגשו (פגשה)‪ /‬פגשתי)‬ ‫‪)1‬‬ ‫דני‪ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(מוצאים ‪ /‬מצא ‪ /‬מצאתי ‪ /‬למצוא)‬ ‫‪ )12‬הוא אוהב את רינה‪ .‬ועד אתמול‬ ‫לא _____ איפה הם‪.‬למה‬ ‫‪)7‬‬ ‫רומיאו _____ א ת יוליה‪ .

‬והלכנו‪ .‬שם פגשתי את אורי‪ .‬ירדנו ביחד לחוף‬ ‫ושמענו שם קונצרט רוק‪ .‬‬ ‫רחל‪ :‬איך נסעת?‬ ‫רינה‪ :‬באוטובוס עד עין גדי‪ .‬פגשנו את יוסי בערב‪ .‬הם ‪ /‬הן‬ ‫פגישה בים המלח‬ ‫רחל‪ :‬אהלן רינה‪ .‬והלכתם הרבה?‬ ‫רינה‪ :‬איזו שאלה!? את יודעת‪ .‬אתם)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.‬בוקר טוב‪ .‬והיא‬ ‫אמרה לנו‪.‬‬ ‫רחל‪ :‬נו‪ .‬רק עכשיו חזרתי מטיול‪ .‬מה נשמע?‬ ‫רינה‪ :‬טוב מאוד‪ .n?px .‬‬ ‫רחל‪ :‬אז לילה טוב‪ . the same as the other verbs of this group.‬אני לא מבינה מה הוא מחפש במדבר הזה‪.‬אורי אוהב ללכת בדגל‪ ..‬‬ ‫‪Say.‬כמ ו שאר הפעל ים בקב וצה זו‪.‬את יודעת את מי פגשנו שם?‬ ‫רחל‪ :‬את מי?‬ ‫רינה‪ :‬את אילנה מקיבוץ עין גדי‪ .‬‬ ‫רינה‪ :‬כן‪ .‬ואני כל כך עייפה‬ ‫רחל‪ :‬לאן נסעת?‬ ‫רינה‪ :‬לים המלח‪.‬להתראות מחר‪..‬גם יוסי נסע לים המלח‪.‬ישבנו ליד המים‬ ‫ושרנו כל הלילה‪ .‬והלכנו יחד לאכול‪.‬‬ ‫אז הלכנו‪ .. and write additional verbs you know of this group in past tense.‬‬ ‫‪ in past tense..‬היא עזרה לנו מאוד‪ .‬והוא כל כך אוהב את המדבר‪.‬והלכנו ‪ .‬היא עבדה במסעדה של הקיבוץ‪.‬אני כל כך עייפה עכשיו‪.‬אתה) _‬ ‫(אנחנו) ______‪( .‬‬ .‬‬ ‫רחל‪ :‬איפה אכלתם?‬ ‫רינה‪ :‬במסעדה ליד הים‪ .‬לכעוס ‪Say / write the verb‬‬ ‫(אני) ב*‪0‬ת׳ ‪( .O‬‬ ‫א)‬ ‫_‪ .‬‬ ‫רחל‪ :‬גם אילנה באה?‬ ‫שי עור‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫רינה‪ :‬לא‪ .‬לא ידענו לאן ללכת‪ .‬רינה‪ .‬‬ ‫רחל‪ :‬את יודעת‪ .‬ישבנו שם הרבה זמן‪ .‬‬ ‫אמר ו ‪ /‬כתב ו את הפ ועל לכע וס ב זמ ן עבר ‪ .‫ב)‬ ‫אמר ו וכתב ו ע וד פעל ים שאתם מכ י ו ים בקב וצה זו ב זמ ן עבד ‪.‬‬ ‫? ‪: a p tf‬‬ ‫ג)‬ ‫*גדת׳‪.

.‬‬ ‫‪ (6‬הוא לא אכל כל היום‪. ...:n‬זח?‪..‬‬ ‫הוא ‪..‬‬ ..‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫חזרה מטיול‪.....‬‬ ‫היא ‪.‬‬ ‫רח‪ •0H nlk .....‬‬ ‫‪ (2‬המתנדבים עבדו בחקלאות‪.‬‬ ‫(אתם) ‪.‬‬ ‫‪ (10‬פגשתי את רחל‪.‬‬ ‫‪(8‬‬ ‫פגשו את אילנה‪........‬‬ ‫‪ ) 12‬הוא מצא אישה טובה‪...‬‬ ‫‪(6‬‬ ‫נסעה לים המלח‪.......‬‬ ‫(אתה) ‪..‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫ישבו במסעדה הרבה זמן‪.‫ב)‬ ‫כתבו מי לפי השיתה‪.‬‬ ‫‪ ) 11‬מה אמרת?‬ ‫הוא ‪... w rite who did what..‬‬ ‫(אנחנו)‪...‬‬ ‫(אנחנו)‬ ‫‪ (7‬היא שאלה הרבה שאלות‪... .‬‬ ‫הם ‪...‬‬ ‫הוא אהב את השיר החדש‪.‬‬ ‫ההתחלה‬ ‫‪ (1‬הם קראו וחקרו ספרים עתיקים‪.‬‬ ‫‪ (9‬לא ידעתי שום דבר‪.‬‬ ‫‪ (8‬מתי הן ירדו לאילת?‬ ‫הוא ‪.‬‬ ‫(אתה)‬ ‫היא‪.‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫שרו כל הלילה‪..‬‬ ‫‪ (5‬הם לא שלחו את המכתבים‪.‬‬ ‫‪(7‬‬ ‫שמעו קונצרט רוק‪.‬‬ ‫(את) ‪.‬‬ ‫(אני) ‪.‬‬ ‫(אתה) ‪.‬‬ ‫(את) ‪.>2‬‬ ‫‪ (3‬המורים כתבו תרגילים לתלמידים‪.‬‬ ‫(אתן) ‪.‬‬ ‫(אתן) ‪..‬‬ ‫‪< re v nk navk k..‬‬ ‫(אני)‪.‬‬ ‫(את) ‪..‬‬ ‫(אני)‪.1‬ישבו על חוף הים כל הלילה‪.‬‬ ‫ש*עוד‬ ‫‪17‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫(אתן)‪.‬‬ ‫‪(12‬‬ ‫פגשו את יוסי‪.‬‬ ‫הן ‪...‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫אכלו במסעדה ליד ים המלח‪...‬‬ ‫(אתם) ‪...‬‬ ‫‪Complete the sentences..‬‬ ‫השלימו את המשפטים‪.‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫עזרה לרינה ולאורי‪.‬‬ ‫‪(9‬‬ ‫עבדה במסעדה‪.‬‬ ‫‪(11‬‬ ‫הלכו ברגל במדבר‪.‬‬ ‫היא ‪.‬‬ ‫‪< nk n w k‬ז‪0‬׳ר תח??>‪...‬‬ ‫?! ‪: a p t‬‬ ‫‪According to the dialogue.‬‬ ‫‪(10‬‬ ‫פגשה את אורי‪.‬‬ ‫הם ‪..‬‬ ‫(אתם) ‪.‬‬ ‫‪ (4‬חזרתי הביתה‪.‬‬ ‫‪(13‬‬ ‫הלכו יחד לאכול‪..

‬‬ ‫שם הפועל ‪... third person.‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫למה אתן לא שוטפות ידיים לפני האוכל?‬ ‫‪)4‬‬ ‫מתי היא מסרה לך את התרגיל?‬ ‫‪)5‬‬ ‫סחבנו את כל הדברים מהשוק‪.‫‪0‬‬ ‫אן ‪nm pNTi‬‬ ‫אשה‬ ‫מצא \ ז‬ ‫ז ‪jt‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ב)‬ ‫הפועל הקרוב ‪..‬‬ ‫‪Underline the verb in the sentence and copy down its dictionary definition‬‬ ‫‪(singular..‬‬ ‫הפעלים‪ :‬ללכת ‪ /‬לכעוס ‪ /‬לקחת ‪ /‬לרחוץ ‪ /‬ל^<וא ‪ /‬לתת ‪Verbs:‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ב)‬ ‫בחר ו מרש ימת הפעל ים שאתם כבד מכ יר ים את הפ ועל הקר וב במשמע ות לפ ועל שמצאתם‬ ‫במ ילו ן וכתב ו ש וב את המשפט בע זרת ו ‪.‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫‪17‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫ההתחלה‬ ‫‪322‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫רגזנו על הבחינה הקשה‪..‬‬ ‫‪Choose the verb closest in meaning to the verb you looked up in the dictionary.‬‬ ‫א)‬ ‫במילון‪.‬‬ ‫)‪a‬‬ ‫)‪b‬‬ ..‬‬ ‫‪from the verb list you already know.‬‬ ‫המשפט החדש ‪. and write the sentence again using this verb. masculine.‬ואת‬ ‫שם הפ ועל ‪..‬א)‬ ‫הארכיאולוגים חשפו עיר עתיקה‬ ‫במילון ‪-‬‬ ‫ב)‬ ‫)‪ (in the dictionary‬שם הפועל ‪(inf..) *Jlenf -‬‬ ‫הפועל הקרוב ‪(the closest verb) kllnf -‬‬ ‫המשפט החדש ‪* /k?N p'tfflk'Dikv -‬״ר *ת״קה‪(new sentence)... in past tense) and its infinitive form.‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫צעדתי עם כולם ברחובות העיר‪.6‬‬ ‫ח יפ וש במ יל ו ן‬ ‫א)‬ ‫סמנ ו את הפ ועל במשפט וכתב ו את הערך המ יל ונ י של ו (ג וף של יש י זכר יח יד ב זמ ן עבר ) ‪ ..

‬‬ ‫הארכאולוגים שואלים איפה אנשי קומרן גרו‪ . יהודים‪ .‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪nnipN T i /n‬‬ ‫ויקרא אלזד םולאור יום ולחשך רךא לילה‬ ‫(בראשית א ‪)5‬‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫‪r:‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ .‬‬ ‫ההיסטוריונים שואלים מתי כתבו את הספרים האלה.‬או אחרי שנת שבעים?‬ ‫התאולוגים שואלים מי כתב כל מגילה.‬או אולי מה אנחנו יודעים על החיים‬ ‫והם לא ידעו‪.‬‬ ‫מגילה אחת מספרת על ״מלחמת בני אור בבני חושך״‪ .‬לפי הספר הזה יש בעולם בני אור‬ ‫ובני חושך‪ .‬‬ ‫מגילה אחרת היא מגילת‬ ‫הנחושת‪ .‬‬ ‫מצאו את המגילות במערות בקומרן ליד ים המלח‪.‬‬ ‫ולבני האור יש תמיד מלחמה עם בני החושך‪.‬לא מהתנ״ך‪ .‬‬ ‫במגילות יש ספרי תנ״ך‪ .‬לד או בן אור או בן חושך‪.‬‬ ‫למדו וכתבו ספרים‪ .‬כל אדם נו‪. בזמן בית המקדש? לפני שנת‬ ‫שבעים‪ .‬מהספרים האלה לומדים על החיים ועל הפילוסופיה של‬ ‫אנשי קומרן‪ :‬הם גרו בקומונה‪ .‬או אולי היא שפה אחרת‪.‬ארכאולוגים ותאולוגים חוקרים את המגילות‪ .‬אכלו יחד‪ .‬ובני החושך ךעים‪ .‬במגילה זו יש‬ ‫אינפורמציה על האוצרות של‬ ‫בית המקדש‪ .‬עבדו יחד בחקלאות‪ .‬נוצרים או אולי אנשים אחרים? הם‬ ‫שי עו ר‬ ‫שואלים מה האנשים האלה חשבו על אלוהים ומה הם אמרו על אלוהים‪.‬בני האור טובים‪ .‬כתבו את המגילות לפני אלפיים שנה‪1947-1 .‬למשל‪ .‬ואנחנו‬ ‫שואלים מה הם ידעו על החיים ואנחנו לא יודעים‪ .‬לפי המגילה‬ ‫הזאת‪ .‬אבל יש במגילות‬ ‫גם ספרים אחרים‪ .‬היסטוריונים‪ .‬מגילת ישעיהו היא ספר ישעיהו מהתנ״ך‪ .‬היא‬ ‫כמו העברית של התנ״ך או של המשנה‪ .‬אחרי שנת שבעים‬ ‫לספירה שמו את הזהב ואת‬ ‫הכסף מבית המקדש בשישים‬ ‫וארבעה מקומות במדבר‬ ‫יהודה וליד ירושלים‪.‬באו להתפלל יחד כל יום‪.‬‬ ‫קטע ממג ילת מלחמת בני א ו ו בבנ י ח ושך‬ ‫פילולוגים‪ .‫א)‬ ‫מגילות ים המלח‬ ‫‪•7 0‬‬ ‫מגילות ים המלח הן ספרים עתיקים‪ .‬אנשי קומרן שמרו על החגים היהודיים וצמו הרבה ימים בשנה‪.‬מה הם אכלו ואיפה הם עבדו‪ .‬יש להם הרבה‬ ‫שאלות על כל אחת מהמגילות‪ :‬הפילולוגים שואלים מה מיוחד בשפה של כל מגילה‪ •.

‬‬ ‫‪ )2‬מהמגילות לומדים על החיים בלזומרו לפני אלפיים שנה‪.‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫לפי התאולוגים‪ .‬‬ ‫ואחרי כמה שנים הוא נסע שוב ל _________לחפש את האוצרות‪ :‬את הזהב ואת הכסף מבית‬ ‫המקדש‪.‬‬ ‫היסטוריונים וארכיאולוגים חקרו את המגילות‪.‬הוא _________גאוגרפיה והיסטוריה של ארץ ישראל‪.‬‬ ‫אנשים בארצות הברית שמעו על וונדל ג׳ונס וחשבו‪ :‬הסיפור הזה מעניין מאוד‪ .‬‬ ‫‪ )6‬ארכאולוגים באו לסומרו לחפש עוד מגילות‪.‬נוצרים כתבו את המגילות‪.‬‬ ‫‪ )3‬אנשי קומרן גרו בסומונה ליד ים המלח‪.9‬‬ ‫קראו את הקטע והשלימו את המילים החסרות‪Read the excerpt and complete the missing words.‬‬ ‫‪ )4‬כתבו את המגילות לפני אלפיים שנה‪.‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫לפי מגילת הנחושת יש זהב וכסף ב‪ 64-‬מקומות בארץ‪.‬הם __________ כל יום מהבוקר עד הערב‪ .‬לא נכון ‪ /‬נכון ‪Answer‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫מצאו את מגילות ים המלח בקומרן לפני ‪ 2000‬שנה‪.‫ב)‬ ‫‪.‬‬ .‬‬ ‫עד היום גם הם וגם אנשים אחרים מחפשים את האוצרות‪ .8‬‬ ‫ענו נכון ‪ /‬לא נכון לפי הקטע‪.‬הוא חזר לטקסס‪ .‬קמו כל‬ ‫בוקר ב‪ .‬שם‬ ‫הוא קרא על המגילות של מדבר יהודה‪ .‬‬ ‫כתבו את השאלות‪.‬‬ ‫הוא _________ ‪ :‬אני רוצה למצוא את אוצרות בית המקדש‪.‬‬ ‫אנשים בארץ אמרו לו‪ :‬הסיפור במגילת הנחושת על ה ________ הו א פנטזיה‪ .‬כמה מהם באו‬ ‫לישראל לעבוד עם וונדל‪ .‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫אנשי קומרן חשבו‪ :‬כל אדם הוא גם בן אור וגם בן חושך‪.‬‬ ‫דף ממגילת הנחושת‬ ‫‪.‬הם גרו במדבר‪ .‬‬ ‫א״ חקר ‪( nk‬יאל(‪/‬ת?‬ ‫‪ ) 1‬החוקרים קראו את הטססטים העתיסים‪.‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫אנשי קומרן אמרו‪ :‬יש בעולם מלחמה בין בני האור ובני החושך‪.‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫רק היסטוריונים חוקרים את המגילות‪.‬הם לא _________ איפ ה האוצר‪.‬‬ ‫‪ )5‬אנשי סומרו צמו הרבה ימים בשנה‪.‬אין אמת‬ ‫ב ________ הזאת‪.‬‬ ‫‪ )true / false) according to the text.‬‬ ‫אבל הם ממשיכים לחפש _________‪.‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫השאלות על השפה של המגילות הן שאלות של פילולוגים‪.‬הוא חשב‪ :‬האנשים האלה לא _________ נ כון את המגילה‪ .‬‬ ‫ג׳ונס כעס‪ ..‬‬ ‫‪Write the questions.5:00-‬לא נחו וחשבו כל הזמן איפה האוצרות של __________ ‪.‬‬ ‫מגילת הנחושת‬ ‫בשנת ‪ 1966‬שמע וונךל ג׳ונס מטקסס על מגילת הנחושת ובא לישראל‪.

‫‪*?k‬‬ ‫מ«‪/‬‬ ‫ילדים אומרים‬ ‫(לפי‪ :‬מפי הטף)‬ .

‬‬ ‫‪be born‬‬ ‫חוף »‪).‬‬ ‫‪beach / shore‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪-‬־‬ ‫חושך<ז‪ ..‬עייפה‬ ‫תאולוג(ז‪ .).‬למצוא‬ ‫‪treasure‬‬ ‫מסדר‪ . (of a date‬‬ ‫ג‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫‪c‬‬ ‫‪326‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫‪Grammatical topics‬‬ ‫הנושאים הלשוניים‬ ‫צורות‪:‬‬ ‫פןעל‪ .‬לסדר‬ ‫‪arrange‬‬ ‫זהב(ז‪).‬נוצרייה (נ‪).).‫האוצר הלשוני‬ ‫א‪. past tense‬פעל( ‪Verb: basic stem‬‬ ‫? ^ ‪ /‬ה‪:‬‬ ‫כת‪3‬ת״« כתקת ‪.‬אוצרות‬ ‫כועס‪ .‬‬ ‫‪meeting‬‬ ‫פגישה (נ‪).).‬ר‪)0 .).‬‬ ‫‪find / discover‬‬ ‫מוצא‪ .‬לחקור‬ ‫‪research‬‬ ‫אוצר (ז‪ .D....‬‬ ‫‪cave‬‬ ‫‪Christian‬‬ ‫נוצרי »‪ .‬תאולוגית(נ‪).‬‬ ‫‪gold‬‬ ‫להיוולד‬ ‫נולד‪.‬היסטוריונית(נ‪).‬רעה‬ ‫שמות תואר‬ ‫‪1‬‬ ‫‪Adjectives‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪tired‬‬ ‫‪bad / mean‬‬ ‫שונות‬ ‫‪M iscellaneous‬‬ ‫שי עו ד‬ ‫בך‪?. strong verb type.‬‬ ‫‪scroll‬‬ ‫מג!נךה (נ‪).‬פילולוגית (נ‪).‬‬ ‫‪historian‬‬ ‫‪philologist‬‬ ‫פנטזיה (נ‪).‬‬ ‫‪commune‬‬ ‫עייף‪ .‬‬ ‫‪X •: /‬‬ ‫עוזר‪ .‬‬ ‫פילולוג(ז‪ .‬‬ ‫‪theologian‬‬ ‫רע‪ .‬בניין ‪3‬על׳ גזרת השלמים׳ זמן עבר‬ ‫‪ conjugation).‬ר‪)0 .‬‬ ‫‪Summary of Topics‬‬ ‫‪Vocabulary‬‬ ‫אוצר המילים‬ ‫פעלים‬ ‫‪I‬‬ ‫שמות עצם‬ ‫‪Verbs‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪Nouns‬‬ ‫חוקר‪ .‬‬ ‫‪fantasy‬‬ ‫קומונה(נ‪).‬‬ ‫היסטוריון(ז‪ .‬אורות‬ ‫‪light‬‬ ‫‪The Temple‬‬ ‫בית המקדש (ז‪).‬‬ ‫‪information‬‬ ‫אינפורמציה מ‪).‬לעזור (ל‪).‬‬ ‫‪help‬‬ ‫מילים לועזיות‬ ‫‪Foreign words‬‬ ‫‪darkness‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪I‬‬ ‫מגילה(נ‪).).‬‬ ‫‪Example:‬‬ ‫‪Morphology:‬‬ .).‬‬ ‫‪copper‬‬ ‫נחושת (נ‪ .‬ל ת״פ‬ ‫‪by foot / on foot‬‬ ‫לספירה‬ ‫)‪A.‬לכעוס (על)‬ ‫‪be angry‬‬ ‫אור (ז‪ .

‫שיעור‬ ‫‪ 0‬י•‬ ‫ז‪.‬‬ ‫נ‪.‬‬ ‫שלכם‬ ‫עולפן‬ ‫שלהם‬ ‫שלהן‬ ‫ע ב רי ת ‪ n‬ן‬ ‫שלנו‬ ‫‪TV‬‬ ‫לישון‬ ‫ר‪.‬‬ ‫נ‪.‬‬ ‫שלף‬ ‫שלד‬ ‫שלו‬ ‫שלה‬ ‫‪TV‬‬ ‫ש יע ור‬ ‫‪18‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫‪327‬‬ .‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫ז‪ /.‬נ‪.‬‬ ‫שלי‬ ‫י‪.‬‬ ‫‪m‬‬ ‫ישנה‬ ‫‪T** :‬‬ ‫ישנות‬ ‫ישנים‬ ‫ההרנרולה‬ ‫י‪.

‬‬ ‫עויעור‬ ‫‪18‬‬ ‫ג‪:‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪328‬‬ ‫החל ום שלי‪:‬‬ ‫לרא ות את יו ט ו בלונדון‪.‬‬ ‫הכיף שלי‪:‬‬ ‫בטן‪-‬גב על החוף‪.‬ושלי ־ שלי‪ .‬חסיד‪ .‬שלי ‪ -‬שלך‪ .‬זו מךה בינונית‪ .‫אמדו משפטים מהטבלה‪ .‬‬ ‫הא וכל של י ‪:‬‬ ‫סלט מלפפ ונ ים עם יוגורט‪.‬‬ ‫הח י ים‬ ‫של י‬ ‫נחמד‬ ‫הש ולח ן‬ ‫שלך‬ ‫משעמם‬ ‫הג ינה‬ ‫שלך‬ ‫שמח‬ ‫המס יבה‬ ‫של ו‬ ‫שח ור‬ ‫א ימא‬ ‫שלה‬ ‫המשפחה‬ ‫שלנ ו‬ ‫צע יר‬ ‫הכלב ים‬ ‫שלכם‬ ‫עת יק‬ ‫הד יר ות‬ ‫שלכ ן‬ ‫יר וק‬ ‫הבגד ים‬ ‫שלהם‬ ‫מ ודרנ י‬ ‫החל ומ ות‬ ‫שלה ן‬ ‫קשה‬ ‫‪:ap tf‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪nv‬‬ ‫?‬ ‫״‪Ife p‬‬ ‫(לא)‬ ‫טע ים‬ ‫‪ep‬״ ‪.‬שלך ־ שלי‪ .‬כתבו ‪ 5‬מהם‪.‬אבל אין לי חבר‪.‬‬ ‫המ ו ז יקה שלי‪:‬‬ ‫יו טו‪ .‬ושלך ־ שלך‪ .‬‬ ‫שלי ־ שלך‪ . Write 5 of them (remember that nouns and adjectives must‬‬ ‫‪agree with each other).‬האומר‪ :‬שלי ‪ -‬שליי‪ .p‬‬ ‫‪n n ip N n !n‬‬ ‫ארבע מדות באדם‪ .2‬‬ ‫(זכרו להתאים בין שם העצם ו בין שם התואר)‪.‬‬ ‫החג שלי‪:‬‬ ‫פורים‪.‬ושלך ־ שלך‪ .‬מטל יקה ‪.‬‬ ‫‪.‬ושלך ־ שלי‪ .‬י )‬ ‫‪•3G‬‬ ‫א)‬ ‫חן‬ ‫יום הה ולדת שלי‪ :‬אחד באפר יל ‪.‬רשע‪.‬‬ .‬‬ ‫הפילוסופיה שלי‪ :‬אני חלה כאן ועכשיו ולא שואלת למה‪.‬‬ ‫השעה שלי‪:‬‬ ‫‪ 5:00‬אחרי הצהריים ליד הים‪.‬‬ ‫הספורט שלי‪:‬‬ ‫אירוביקה‪.‬ויש אומרים זו מדת סדום‪.‬עם הארץ‪ .‬‬ ‫(אבות ה‪ .‬‬ ‫הצבע שלי‪:‬‬ ‫סגול‪.‬‬ ‫הספר שלי‪:‬‬ ‫״הנסיך הקטן״ של סנט אכזופרי‪.‬‬ ‫‪Say sentences from the table.‬‬ ‫הבעיה שלי‪:‬‬ ‫יש לי הרבה יךיךים‪ .

‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫בחור ישיבה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫ספוךטאיות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫תיירים בכל העולם ‪-‬‬ ‫החלום שלו‪...‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫החלום שלהן ‪.‬‬ ‫הספרים שלהם ‪..‬‬ ‫ה ­‬ ‫ההרנרולה‬ ‫הכיף שלהם ‪... and answer them...‬‬ ‫ה‪.)•!oka 7nk3‬‬ ‫הסתכל ו בתמ ונ ות ואמר ו מ י לדעתכם ‪ .‬חן ‪Ask each other questions about‬‬ ‫־ את׳•‪?vie n?llvv pi‬‬ ‫?׳אאמ‪:‬‬ ‫‬‫ג)‬ ‫‪.‬‬ ‫‪8‬ו‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫הכיף שלהן ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫הפילוסופיה שלהם ‪.‬וענו על השאל ות ‪....‬‬ ‫‪Complete the sentences about each of the characters..‬חן ‪Look at the photos and indicate who do you think wants to be‬‬ ‫ד)‬ ‫כתב ו על כל אחד מהט יפ וס ים לפ י ההתחל ות וה וס יפ ו משפט ים כרצ ונכם ‪... and create new sentences.‬‬ ‫הבעיה שלהן ‪....‬ו וצה לה י ות החב ו של ח ן?‬ ‫‪ boy friend..‫ב)‬ ‫שאל ו זה את זה שאל ות על ח ן לפ י הקטע ‪ ..‬‬ ‫החלום שלהם ‪...‬‬ ‫המוזיקה שלו‪......‬‬ ‫האוכל שלהן ‪...‬‬ ‫הצבע שלו ‪.‬‬ ‫החג שלו ‪..‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫‪329‬‬ .

‬‬ ‫‪Write about yourselves or about a friend of yours.‫ה)‬ ‫‪A sk each other:‬‬ ‫שאלו זה את זה‪.‬‬ ‫המח י ז ו ש יחה בין דני ובין החב ו ים של ו ובני המשפחה של ו לפ י הא י ו ו‪.‬‬ ‫?‪:aptt‬‬ ‫׳‪ pi‬הרין‪/‬דת ‪.. ale xrtv‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫מקום חדש‬ ‫דני עבר לגור במקום חדש בעיר אחרת‪ .‬‬ ‫מה החלום שלך?‬ ‫מה הכיף שלך?‬ ‫מה הפילוסופיה שלך?‬ ‫מה ‪.‬‬ ‫הם שואלים על החדר החדש שלו‪ .‬הוא בא הביתה ופוגש את ההורים ואת החברים‪.le!.‬והוא מצייר את החדר‪ ..... lie plfnn‬‬ ‫‪.‬ומסביר להם איפה כל דבר‪.:apt‬׳‪?-?!e penNfl vo‬‬ ‫האח‪>2‬ק ‪nilev lx .‬‬ ‫‪?!k ...‬‬ ‫ו)‬ ‫כתב ו על עצמכם א ו על חב ו א‪ 1‬חברה שלכם ‪.. •\e‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ and his friends and family according to the‬דני ‪Rofe pfay: dramatize a dialogue between‬‬ ‫‪illustration.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫‪18‬‬ ‫ע ב רי ת‬ ‫מן‬ ‫ה ה תרזל ה‬ ‫‪330‬‬ .

‬אז י‪..‬‬ .‬‬ ‫‪ .‬אלה הידידים שלנו‪.‬־‬ ‫* ז *י מ ש לו ‪-> /‬זז א‪ 11(£1‬לו‬ ‫ח‪<#‬ז׳|ילו ימחל‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ )3‬־ כן‪ .‬‬ ‫‪ .ie .‬‬ ‫( ~)‬ ‫‪ w‬׳ ‪ .‬מלגת ‪?-pie‬‬‫‪ .)5‬כן‪ . 0 -‬ז ‪.5‬‬ ‫אמר ו ‪ /‬כתב ו מה ה י יתה השאלה ‪ .‬אלה הכיסאות שלנו‪.-pie .‬זאת לא הבת שלי‪.יר־‪vi1_rvK‬־‪?.)7‬לא‪ .‬‬ ‫ל ^ ב ן ‪ .)6 ..‬‬ ‫‪ -‬לא‪ .‬אבא שלי לא בבית‪ .)8‬לא‪ .‬‬ ‫‪ . n flk‬מ*״‪/‬‬ ‫את_\ד‪<0‬פ.‬א ז ה־וא מת_חוק‪.‬השתמש ו ב‪</lie .‫‪.‬‬ ‫‪ )2‬־ לא‪ .‬‬ ‫ ‪ nk!.)1‬כן‪ ..‬אני יודע איפה הטבעת שלך‪.‬זאת האורחת שלי‪.‬הוא בעבודה עכשיו‪.‬לקחנו רק את התיקים שלהם‪.‬לא‪ .‬אלה לא הכלים שלנו ולא הכלים שלהם‪ .)4‬כן‪ .‬אני לא יודע מתי החברה שלי באה‪.‬‬ ‫‪Say / write what were the questions to these answers.

‬שמרית ואלון?‬ ‫‪)3‬‬ ‫מי הבת של שרה ויונתן?‬ ‫‪ )4‬כמה ילדים יש לשרה וליונתן?‬ ‫‪ )5‬כמה בנים? כמה בנות?‬ ‫‪ )6‬מי הבעל של רות?‬ ‫‪ )7‬מי האישה של נועם?‬ ‫‪ )8‬מי האחות של אלון?‬ ‫‪ )9‬מי סבא וסבתא של יובל?‬ ‫נשוי ‪ -‬נשואה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ ) 10‬כמה נכדים יש לרות ולדן?‬ ‫‪ )11‬כמה אחים יש לשמרית?‬ ‫‪ )12‬אלון נשוי?‬ ‫‪ )13‬לשמרית יש ילדים?‬ ‫‪ ) 14‬מי הדודה של יובל?‬ ‫שי עו ר‬ ‫‪18‬‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪332‬‬ ‫ב)‬ ‫שאל ו זה את זה את השאל ות האלה וה וס יפ ו שאל ות כדצ ונכם ‪.‬‬ ‫מי אבא של שרה?‬ ‫‪. and add new ones.‬‬ ‫ענו לפי הצמד‪.‬‬ ‫• המשפחה שלך גדולה?‬ ‫• יש לך אח או אחות?‬ ‫• האח שלך נשוי?‬ .‫‪.6‬‬ ‫משפחה‬ ‫א)‬ ‫‪Answ er according to the illustration.p viak‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫מי אימא של שרה?‬ ‫‪)2‬‬ ‫מי ההורים של אדם‪ .‬‬ ‫‪Ask each other these questions.

‬נפתלי‪ .‬‬ ‫ד‪.‬ויש לו אח ‪ -‬עשו‪.‬יששכר‪ .‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫הנכדים הם כמו הילדים‪.‬‬ ‫שי ע‪ 1‬ר‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫‪C‬‬ ‫ן‬ .‬ראובן‪ .‬‬ ‫(תלמידו= התלמיד שלו)‬ ‫(בנו= הבן שלו)‬ ‫"א ישה ט ובה ־ מת גה ט ובה ‪.‬‬ ‫"ב ית ו זו אשת ו ‪( " .‬לוי‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫הילדים הם כמו האבות‪.‬אשר ובת אחת ‪ -‬דינה‪.‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫"תלמ יד ו ש ל אדם נקךא בנו‪( ".‬‬ ‫רוצה רק מתנה טובה‪.‬‬ ‫אישה צריכה משפחה‪.‬‬ ‫אישה‬ ‫אישה‬ ‫אישה‬ ‫אישה‬ ‫‪X‬‬ ‫־ ‪X T‬‬ ‫טובה‬ ‫טובה‬ ‫טובה‬ ‫טובה‬ ‫‪T‬‬ ‫נותנת מתנות טובות‪.‬ויקרא רבא יא)‬ ‫א‪.‬יבמות סב‪( ):‬כ‪ .‬‬ ‫ד‪.‬הם ההורים של יצחק‪.‬‬ ‫‪•«*': 80‬‬ ‫‪) family tree.‬יומא ב‪( ).‬שמעון‪ .‬יוסף‪ .‬אשתו= האישה שלו)‬ ‫א‪.‬‬ ‫‪ proverbs.‬‬ ‫ד‪.7‬‬ ‫יעקב אבינו‬ ‫אבא של יעקב ‪ -‬יצחק‪ .‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫הילדים הם הבנים‪.‬‬ ‫ליעקב יש שתי נשים‪ :‬רחל ולאה‪ .‬‬ ‫לכל אדם יש תלמיד‪.‬‬ ‫ב‪.‬זבולון‪ .‬‬ ‫יש ליעקב סבא וסבתא ‪ -‬אברהם ושרה‪ .‬‬ ‫ג‪.‬בנימין‪ .‬חז׳׳ל ‪Underline the correct interpretations of the‬‬ ‫‪ ) 1‬״בני בנ ים הם בבנ ים ‪( ".‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫האיש בונה בית לאישה‪.‬״ (יבמות סג־ )‬ ‫‪X‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫יש לו שנים עשר בנים‪ :‬דן‪ .‬ואימא ‪ -‬רבקה‪.‬‬ ‫סבא לא מכיר את בני הבנים‪.‬‬ ‫היא כמו מתנה טובה‪.‬‬ ‫ב‪..‬‬ ‫יהודה‪ .‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫לתלמיד אין בן‪.‬‬ ‫יעזד־>י)ל‬ ‫? י ־ ‪*C‬‬ ‫‪V‬׳‬ ‫‪A‬‬ ‫‪40‬‬ ‫שבט י ישראל על בולי ישראל‬ ‫ב)‬ ‫‪0‬‬ ‫ציירו את עץ המשפחה של יעקב ‪.‬‬ ‫יודעת לקנות מתנות טובות‪.‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫כל בן לומד מאבא שלו‪.‬‬ ‫ג‪.‫א)‬ ‫‪..‬ביתו= הבית שלו‪ .‬‬ ‫אין משפחה בלי אישה‪.‬־ כמו)‬ ‫א‪.‬גד‪ .‬‬ ‫האישה תמיד בבית‪.‬‬ ‫תלמיד הוא כמו בן‪.‬יעקב( ‪Draw Jacob's‬‬ ‫אן ‪nnipN T i‬‬ ‫סמנ ו את הפ יר וש הנכון למשפט ים מלש ו ן ת ז״ל ‪.

‬אבל‪ .‬‬ ‫משפחת ״בסדר״ ־ משפתת ברגמן הישראלית‬ ‫במשפחה הזאת יש אימא‪ .‬בבית של‬ ‫משפחת ״בסדר״ כל המשפחה יושבת ליד השולחן לאכול את הארוחות‪ .‬יש צלחת מיוחדת לסלט‪ .‬״תודה״‪ .‬או על הלימודים של הילדים‪ .‬גם האורחים לא מדברים הרבה‪ .‬בסרטים של ברגמן רואים את‬ ‫החיים של משפחות בשןודיה‪ .‬״ או‪ :‬״זה נכון‪ .‬לפעמים יש שני ילדים ואולי שלושה‪ .‬השיחות הרגילות הן‬ ‫על מזג האוויר‪ .‬צלחת לגלידה‬ ‫וצלחת לעוגה‪.‬‬ ‫בני המשפחה‪ ..‬הם קצת‬ ‫צוכוקים‪ .‬בסוף הארוחה‬ ‫הולכים האורחים הביתה‪ ..‬ותמיד בזמן‪ .‬״כן״‪ .‬על צרות‪ .‫‪.‬צלחת למרק‪ .‬כולם יודעים תמיד מה אוכלים ומתי‪ :‬המרק לפני הבשר‪ .‬״אני לא בטוח״‪.‬״אני‬ ‫חושב״‪ .‬קצת כועסים‪ .‬גם בישראל יש משפחות כמו משפחת ברגמן ומשפחות כמו משפחת‬ ‫פליני‪.‬״בבקשה״‪.‬‬ ‫בבית הזה לא מדברים ליד השולחן‬ ‫על בעיות‬ ‫קשות‪ .‬כל אחד יודע איפה הוא יושב ליד השולחן‬ ‫בשבת‪ .‬אבא והילדים‪ .‬אז שומעים‬ ‫משפטים כמו‪ :‬״מה אתה אומר?״ או‪ :‬״או! באמת?! לא שמעתי על זה‪.8‬‬ ‫א)‬ ‫פליני וברגמן הם במאים חשובים ומפורסמים‪ .‬‬ ‫לא שומעים שם הרבה‪ :‬״איזה‬ ‫יופי!״ או‪ :‬״אני מצטער מאוד מאוד‬ ‫מאוד׳״ או‪ :‬״מה פתאום? לא נכון!״‪.‬הם‬ ‫קרל לרסון ‪ -‬שוודיה‬ .‬לפעמים הם מדברים על פוליטיקה‪ .‬אבא וילד אחד‪ .‬עוזרים לאימא לפני הארוחה‪ .‬‬ ‫אבל שומעים‪ :‬״אולי״‪ .‬הם‬ ‫אוכלים בשקט ולא מדברים הרבה בזמן הארוחה‪ .‬בחג וגם בארוחות של יומיום‪ .‬או סלט‬ ‫פירות ושמים את הכלים על השולחן‪ .‬לא מספרים מה‬ ‫מרגישים באמת‪ .‬לא תמיד ולא הרבה‪ .‬ושוב כל‬ ‫בני המשפחה עוזרים לאימא‪ .‬קצת מרכלים וקצת מתרגשים‪ .‬הכול ״בחצי פה״‪ .‬ובסרטים של פליני רואים את החיים של משפחות‬ ‫באיטליה‪ .‬הסלט לפני‬ ‫תפוחי האז־מה ובסוף שותים תמיד משהו חם‪.‬שעתיים לפני הארוחה מסךרים את הכלים על השולחן‬ ‫ואימא עושה את האוכל‪ .‬‬ ‫לפעמים באים אוךחים‪ .‬הם עושים סלט ירקות‪ .‬על‬ ‫קונפליקטים‪ .‬״‬ ‫גם אז אומרים כולם הרבה פעמים‪ :‬״סליחה״‪ .

‬הם רוצים לאכול ארוחת ערב‪ .‬שה יא כמ ו משפתת " רק רגע״ ה ישראל ית ‪.‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫ אתם שומעים מה קרה לי?‬‫ יורם‪ .‬‬ ‫ד)‬ ‫המח י ז ו ש יחה מסב יב לש ולח ן במשפחת ״בסדר " א ו במשפחת "רק רגע"‪.‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪Which of the families is similar to your fam ily? Write about your family.‬לא מדברים בזמן האוכל‪.‬תמיד יש מקום ליד השולחן‪.‬גם‬ ‫אז לא מדברים הרבה ולא מרכלים‬ ‫על האורחים‪ .‬במשפחת ״בסדר " ־ משפחת ברגמ ן ה ישראל ית ‪ .‬רוחצים‬ ‫את הכלים וטנקים את השולחן‪ .‬עכשיו אוכלים‪ .‬‬ ‫חד‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫—‬ ‫‪:‬‬ ‫•‬ ‫־‬ ‫־־‬ ‫‪.‫שמים את הכלים במטבח‪ .‬‬ ‫‪ the Israeli‬־ ‪ family‬״בסדר״ ‪Say: where are the following sentences being said.‬או מרי ם ״לילה טוב״‬ ‫והולכים לישון‪.‬‬ ‫ב)‬ ‫ש ותת ו על משפתת פליני הא יטלק ית ‪ .‬ככה זה בחיים!‬ ‫‪)3‬‬ ‫אבא‪ .‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫ אימא‪ .‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫זאת לא הצלחת הנכונה‪ . or in the‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫כולם צריכים להיות בבית בזמן‪ .‬‬ ‫‪Discuss in class about the Italian Fellini family.‬א ו‬ ‫במשפחת "רק רגע״ ־ משפחת פליני ה ישראל ית ‪.‬ואנחנו אוכלים עכשיו גלידה‪. in the‬‬ ‫?‪ family .‬‬ ‫‪O‬‬ ‫אן ‪nnipN T i‬‬ ‫‪r:‬‬ ‫מ‬ ‫שלשה מרחיבים דעתו ‪ W‬אדם‪ :‬דירה גאה ואשה נאה וכלים נאים‪.‬אני לא יודע מתי אני חוזר‪.‬‬ ‫ג)‬ ‫אמר ו א יפה א ומר ים את המשפט ים האלה ‪ .‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫מה פתאום? אין דבר‪ .‬לא אוכלים תפוחי אדמה לפני הסלט‪.‬אני לוקח את המכונית שלך‪ .‬גומרים את העבודה‬ ‫בשקט‪ .‬‬ ‫‪ family or of the‬״בסדר״ ‪Role play: create a dialogue around the dinner table of the‬‬ ‫‪ family.‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫רק רגע‪ . which is similar to the Israeli‬‬ ‫׳׳רק רגע״‬ ‫‪fam ily.‬זאת צלחת לעוגה‪ .‬״רק רגע״‬ ‫ה)‬ ‫לאיזו משפחה ד ומה המשפחה שלכם ? כתב ו על המשפחה שלכם ‪.‬‬ ‫(לפי מאמר בעיתון ״הארץ״ מרס‪) 1999 .the Israeli Fellini fam ily‬״רק רגע״ ‪Bergman family.‬החברים שלי באים עכשיו‪ .‬לפני הארוחה‪.‬בסדר?‬‫‪ -‬אין בעיה‪ .:‬‬ ‫‪v‬‬ ‫‪t t‬‬ ‫■ ־ ד‬ ‫‪ T‬־‪1‬‬ ‫‪ :‬־ ־ד‬ ‫־׳י־ד‬ ‫‪:‬־־־‬ ‫‪T‬‬ ‫))‪.‬‬‫‪ -‬סליחה‪.‬ברכות נז‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪335‬‬ .

‬‬ ‫‪ • ..‬כי יש‬ ‫כבישים גדולים וטובים‪ .9‬‬ ‫א)‬ ‫הכבישים האלה‬ ‫רבי מ?דל אמר‪ :‬אוי‪ .w y llto .‬ההורה הוא אישה‪.4%‬מהמשפחות בישראל יש ילד אחד‪.‬‬ ‫‪pxo .Ik .4‬האישה הזקנה בישראל מתה בשנת ‪ 1981‬בת ‪.‬שאלו אחד את השני ‪ -‬מה נשמע‪ .‬כי הם פחדו‪.. px3 .9‬בממוצע‪.Ik‬‬ ‫‪.)!dica ..‬ושמעו סיפורים מעניינים‪ .‬‬ ‫‪Write five of the questions asked in order to get to this statistical information..‬‬ ‫‪.4 :‬בממוצע‪.‬‬ ‫• גברים יהודים‪ 26.Ik :‬‬ ‫‪.2‬הגיל לנישואים‪:‬‬ ‫• נשים יהודיות‪ 24..‬‬ ‫מ בי)‬ ‫‪W‬‬ ‫מה אתם חושבים על הדברים של רבי מנדלי‬ ‫‪?What do you think about Rabbi Mendel's words‬‬ ‫ב)‬ ‫כתבו עוד סיפוו‪.‬עכשיו כולם נוסעים‬ ‫יני ס ע ’ ם‬ ‫ני ס עי ם‬ ‫נ י י םי י נ י ס ע ’ ם‬ ‫‪.6 :‬בממוצע‪.‬‬ .‬במלון הם ישבו ביחד‪ .125‬‬ ‫‪ • .‬‬ ‫• ב‪ 6..‫‪.‬‬ ‫ב לי ל ה י ל א נ חי ם‬ ‫™ ד ס י ־ י י ״ ס ־ די‬ ‫ב ‪» -‬י‬ ‫״ « ״ ‪ ..‬‬ ‫• ל‪ 6.‬‬ ‫א)‬ ‫‪Write another story:‬‬ ‫‪.17‬‬ ‫‪ • ...1‬מספר הילדים במשפחה ישראלית ‪ 2.‬פעם האנשים לא נסעו בלילה‪ .5 :‬בממוצע‪.3 :‬בממוצע‪.‬‬ ‫קצת סטטיסטיקה על משפחות בישראל ב‪ 998-‬ו‬ ‫‪ • ..3‬גיל הנישואים המינימלי בישראל הוא ‪.‬אכלו‬ ‫משהו‪ .‬הכבישים‪ .‬‬ ‫• ל‪-‬‬ ‫( ‪ = %‬אחוז)‬ ‫• ל‪ 27.‬נקודה)‬ ‫• ב‪ 1950-‬מספר הילדים במשפחה ‪ 3.9‬בממוצע‪. n k ^ vyllfcv .‬‬ ‫‪.‬עכשיו נוסעים ביום ובלילה‪ .‬‬ ‫ב)‬ ‫כתב ו ‪ 5‬שאל ות ששאל ו כד י להג יע לסטט יסט יקה ה זאת ‪.6‬ב‪ 44%-‬מהבתים בישראל גר בכל חדר איש אחד מקסימום‪.‬‬ ‫‪ • .‬‬ ‫‪Ask five more questions about statistical facts about Israel that interest you.‬הכבישים האלה‪ ...‬‬ ‫הם נסעו רק ביום‪ .4%-‬יש יותר משבעה ילדים‪.‬קראו תנ״ך‪ ... p# 3 .9%-‬מהמשפחות יש שני ילדים‪..‬‬ ‫ג)‬ ‫שאל ו ‪ 5‬שאל ות נ וספ ות שמענ י ינ ות אתכם על סטט יסט יקה ב ישראל ‪.‬‬ ‫‪ • .‬‬ ‫• גברים מוסלמים‪ 25.‬ובלילה הם באו למלון‪ .‬‬ ‫(‪ = .5‬ב‪ 78%-‬מהמשפחות בישראל עם הוךה אחד‪ .‬‬ ‫• נשים מוסלמיות‪ 21.‬‬ ‫■‪ 14.‬מ‪.1%-‬מהבתים בישראל יש שני אנשים בחדר מינימום‪.

‬במאית (נ‪).‬‬ ‫‪cucumber‬‬ ‫מרק <ז‪).‬‬ ‫בשיר <ז‪).‬ר‪).‬‬ ‫‪athlete‬‬ ‫‪director‬‬ ‫‪meat‬‬ ‫סבא (ז‪ ).).‬לגמור‬ ‫‪finish‬‬ ‫בטוח‪ .‬סבתא(נ‪).‬לנקות‬ ‫‪clean‬‬ ‫רגיל‪ .‬‬ ‫‪shirt‬‬ ‫ידיד (ז‪ .‬ידידה (נ‪).‬לצחוק (על)‬ ‫‪laugh‬‬ ‫‪I‬‬ ‫מילים לועזיות‬ ‫‪Foreign words‬‬ ‫שמות עצם‬ ‫‪Nouns‬‬ ‫‪aerobics‬‬ ‫אירוביקה (נ‪ .‬‬ ‫שונות‬ ‫‪Miscellaneous‬‬ ‫‪friend‬‬ ‫כלי (ז‪ .‬תפוחי אדמה‬ ‫נטיית מילת היחס‬ ‫ג‬ ‫‪potato‬‬ ‫הנושאים הלשוניים‬ ‫צורות‪:‬‬ ‫‪here‬‬ ‫‪grandfather.).).‬ספורטאית (נ‪).).‬ר‪)0 .‬לחיות‬ ‫‪live‬‬ ‫ישן‪ . sister‬‬ ‫במאי(ז‪ .‬רגילה‬ ‫מרכל‪ .‬‬ ‫חולצה (נ‪).‬ר‪).).‬אחות (נ‪* .‬חיות‬ ‫‪brother.‬‬ ‫‪Summary of Topics‬‬ ‫‪Vocabulary‬‬ ‫אוצר המילים‬ ‫שמות תואר‬ ‫‪Adjectives‬‬ ‫פעלים‬ ‫‪Verbs‬‬ ‫גומר‪ .‬‬ ‫יוגוךט (ז‪).).).‬‬ ‫‪studies‬‬ ‫מלפפון (ז‪).‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫‪plate‬‬ ‫תפוח אדמה(ז‪ .‬בטוחה‬ ‫חי‪ .‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫‪Exam ple:‬‬ ‫‪Morphology:‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫‪c‬‬ ‫‪337‬‬ .‬כלים‬ ‫‪dish / instrument‬‬ ‫לימודים (ז‪ .‫האוצר הלשוני‬ ‫א‪.‬‬ ‫קזפוךטאי(ז‪ .‬‬ ‫‪yogurt‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪Grammatical topics‬‬ ‫‪Conjugation of the preposition‬‬ ‫‪fq‬‬ ‫?>‪/‬׳‪.‬‬ ‫‪guest‬‬ ‫אח (ז‪ .).‬לישון‬ ‫‪sleep‬‬ ‫נשוי‪ .‬‬ ‫‪rabbi‬‬ ‫רבי ש״ת‬ ‫‪two hours‬‬ ‫שעתיים (נ‪.‬‬ ‫‪soup‬‬ ‫כאן ת׳׳פ‬ ‫)‪Purim (holiday‬‬ ‫פורים (ז‪.‬אורחת (נ‪).‬‬ ‫אורח (ז‪ .‬נשואה‬ ‫מנקה‪ .‬לרכל (על)‬ ‫‪sure / safe‬‬ ‫מפורסם‪ .‬מפורסמת‬ ‫‪famous‬‬ ‫‪married‬‬ ‫‪regular / usual‬‬ ‫‪gossip‬‬ ‫צוחק‪ . grandmother‬‬ ‫צלחת (נ‪).‬ר‪).

‬‬ ‫סדרו את המילים וכתבו משפטים‪.‬יש לי אח אחד‪ ..‬יש לה‪ .‬‬ ‫‪k‬‬ ‫‪%‬‬ ‫עשרה ילדים! תשע בנות ובן‪...‬ברוך השם‪.‬יש לי גם אחות‪ ..‬‬ ‫‪a‬‬ ‫שירה‪:‬‬ ‫יופי‪ .‬‬ ‫‪338‬‬ ‫‪Arrange the words into complete sentences.‬‬ ‫^‬ ‫מה אתם יודעים על המשפחות של יונתן ושל שרה?‬ ‫‪!njl'f‬״‪..‬‬ ‫יונתן‪:‬‬ ‫איפה היא גרה?‬ ‫שירה‪:‬‬ ‫באשקלון‪.‬‬ ‫יונתן‪:‬‬ ‫ואיפה ההורים שלך?‬ ‫שירה‪:‬‬ ‫בלונדון‪.‬אני אוהבת משפחות גדולות‪. e‬״‪If e‬‬ ‫‪.‬‬ ‫הם גרים בחיפה‪.‬יש לו אישה וחמישה ילדים‪.‫פסק זמן‬ ‫‪0‬‬ ‫א)‬ ‫ד‬ ‫משפחה גדולה‪ .‬‬ ‫י‬ ‫יונתן‪:‬‬ ‫גם אני‪.‬הוא גר עם ההורים בלונדון‪/‬‬ ‫ולך יש אחים ואחיות?‬ ‫יונתן‪:‬‬ ‫כן‪ .‬משפחה קטנה‬ ‫יונונן‪:‬‬ ‫יש לך משפחה בארץ?‬ ‫שירה‪:‬‬ ‫יש לי פה דודה‪.‬‬ ‫שירה‪:‬‬ ‫יש לך עוד אחים ואחיות?‬ ‫יונתן‪:‬‬ ‫כן‪ .‬‬ ‫יונתן‪:‬‬ ‫יש לך אחים ואחיות?‬ ‫שירה‪:‬‬ ‫כן‪ .‬יש לי אח מבוגר‪ .‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫יין ‪ /‬לשתות ‪ /‬שמפניה ‪ /‬רוצה ‪ /‬אתה ‪ /‬או ‪? /‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫יוסי ‪ /‬לבמאי ‪ /‬נשואה ‪ /‬של ‪ /‬האחות ‪ /‬מפורסם ‪/‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫מכל ‪ /‬תיירים ‪ /‬באים ‪ /‬הכותל המערבי ‪ /‬העולם ‪ /‬לראות ‪ /‬את ‪/‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫מלך ‪ /‬טס ‪ /‬אחרי הצהריים ‪ /‬אתמול ‪/‬ירדן ‪ /‬לאירופה ‪/‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫הם ‪ /‬ללכת ‪ /‬ולקום ‪ /‬מאוחר ‪ /‬לישון ‪ /‬אוהבים ‪ /‬מאוחר ‪/‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫מזג האוויר ‪ /‬אנשים ‪ /‬כי ‪ /‬באילת ‪ /‬הרבה ‪ /‬אוהבים ‪ /‬את ‪ /‬שם ‪ /‬חם ‪/‬‬ .

‬‬ ‫מוכר‪ :‬יש לי פלאפון‪ .‬‬ ‫אורחת ‪ /‬מלכה ‪ /‬מלצרי ת ‪ /‬נכדה‬ ‫‪(2‬‬ ‫הם חיים רק במים‪.‬אתם רוצים לצלצל הביתה‪ .‬‬ ‫מלצר ‪ /‬זו ג ‪ /‬מ תנדב ‪ /‬פ קיד‬ ‫‪(9‬‬ ‫מקום בלי עצים ובלי מים‪.‬‬ ‫‪You are far away from home. you want to call home but you don’t have a phone card.‬‬ ‫דני‪:‬‬ ‫תודה‪ .‬יש לך טלכרט?‬ ‫מוכר‪:‬‬ ‫למה‪ .‬‬ ‫‪What do you do? Dramatize this situation.‬אני דואר? יש פה דואר ליד‬ ‫הסופר‪ .‬באמת תודה‪.‬‬ ‫אורח ‪ /‬נו צ רי ‪ /‬אינ טל ק טו אל ‪ /‬ס פור ט אי‬ ‫א)‬ ‫אתם נמצאים רתוק מהבית‪ .‬מה אני עושה?‬ ‫פםק‬ ‫‪339‬‬ .‬‬ ‫ההחנחלה‬ ‫דני‪:‬‬ ‫תודה‪ .‬תודה רבה‪ .‬‬ ‫גב ‪ /‬פה ‪ /‬יו מן ‪ /‬דל ת‬ ‫‪(5‬‬ ‫הוא פוגש כל יום אנשים חולים‪.‬‬ ‫חוקר ‪ /‬הי ס טו ריון ‪ /‬חבר כנסת ‪ /‬ב מ אי‬ ‫‪(11‬‬ ‫הוא בא לבקר משפחה או חברים‪.‬‬ ‫נ שוי ‪ /‬קי בו צני ק ‪ /‬רוו ק ‪ /‬א קד מ אי‬ ‫‪(7‬‬ ‫שם קונים בולים ושולחים חבילות‪.‬‬ ‫זוגו ת ‪/‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫הם נוסעים לבקר בארצות אחרות‪.‫‪Underline the appropriate word.‬אתה רוצה?‬ ‫מוכר‪:‬‬ ‫שום דבר‪.‬כמה זה עולה?‬ ‫ז מן‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫דני‪:‬‬ ‫אוי‪ .‬‬ ‫נוף ‪ /‬כפר ‪ /‬או הל ‪ /‬מדבר‬ ‫‪(10‬‬ ‫הוא עושה סרטים‪.‬‬ ‫סמנו את המילה המתאימה‪.‬‬ ‫ספור ט אי ם ‪ /‬תיירי ם ‪ /‬מבוגרי ם ‪ /‬לי מודי ם‬ ‫‪(4‬‬ ‫כותבים שם מה עושים כל יום‪.‬‬ ‫דגי ם ‪ /‬זי תי ם ‪ /‬כלבי ם‬ ‫מה אתם עושים? המתיזו את הסיטואציה‪.‬‬ ‫ת אולוג ‪ /‬חתן ‪ /‬צבע ‪ /‬רו פ א‬ ‫‪(6‬‬ ‫אין לו אישה‪.‬‬ ‫דגל ‪ /‬דו אר ‪ /‬מעונו ת ‪ /‬שו ק‬ ‫‪(8‬‬ ‫הוא עובד בבית קפה או במסעדה‪.‬‬ ‫?מהזה? מיזה‬ ‫הוא אבא של אימא או של אבא‪.‬‬ ‫ס‬ ‫טלכרט ופלאפון‬ ‫דני‪:‬‬ ‫סליחה‪ .‬ואין לכם טלכרט‪.‬או הבת של הבת‪.‬‬ ‫בן ‪ /‬אחות ‪ /‬סבא ‪ /‬אח‬ ‫‪(1‬‬ ‫היא הבת של הבן‪ .‬אבל עכשיו לא עובדים בדואר‪.

‬‬ ‫וגרו במלון הזה בלי לשלם‪.‬ואז מתחילים להתפלל‪.‬‬ ‫ההיסטוריה של בית השעונים מתחילה ב‪ .‬‬ ‫? ^ ‪ /‬מ‪:‬‬ ‫‪.‬יש בית מעניין‪.‬רגילים‪ .‬‬ ‫נמוך = לא רזה ‪ /‬לא שמן ‪ /‬לא קצר ‪ /‬לא׳ז^וה ‪/‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫זית = עץ ‪ /‬פרח ‪ /‬נר ‪ /‬אבן ‪/‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫נעים = בריא ‪ /‬מתוק ‪ /‬נחמד ‪ /‬חכם ‪/‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫ירוק = לבן ושחור ‪ /‬אדום וסגול ‪ /‬חום ולבן ‪ /‬צהוב וכחול ‪/‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫עצוב = לא פשוט ‪ /‬לא קצר ‪ /‬לא שמח ‪ /‬לא יקר ‪/‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫אמהךית = שפה ‪ /‬משחק ‪ /‬מסורת ‪ /‬מגילה ‪/‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫סתיו = פרי ‪ /‬ירק ‪ /‬אביב ‪ /‬עונה ‪/‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫צלחת = מצליח ‪ /‬מרק ‪ /‬כלי ‪ /‬מערה ‪/‬‬ ‫א)‬ ‫בית השעונים‬ ‫ליד השוק בירושלים‪ .‬‬ ‫איפה בית השעונים‬ ‫‪Answer the questions according to the passage.‬‬ ‫ליד שעון השמש יש גם שני שעונים רגילים‪ .‬‬ ‫הירושלמים קוראים לו בית השעונים‪.‬‬ ‫)‪?1‬‬ ‫?מתי בא רבי שמואל לוי לארץ ישראל ומאין הוא בא‬ ‫)‪2‬‬ ‫? איך עזר רבי שמואל לוי לאנשים בירושלים ולמה הוא עזר להם‬ ‫?כמה שעונים יש על הבית‬ ‫)‪4‬‬ ‫)‪3‬‬ .‫‪. לפי שעון השמש יודעים‬ ‫מתי היום מתחיל‪ -‬השמש עולה‪ .‬כי בימי‬ ‫החורף לא תמיד רואים את השמש‪.‬הרבה אורחים באו לירושלים‪.‬שוק מחנה יהודה‪ .1905-‬רבי‬ ‫שמואל לוי בא מאמריקה לארץ ישראל וגר בירושלים‪.‬‬ ‫בית השעונים‪ .‬‬ ‫הוא ראה שהרבה אורחים באים לירושלים ואין להם‬ ‫איפה לגור‪ .5‬‬ ‫סמנו את ההגדרה הכי מתאימה‪.‬רבי שמואל לוי נתן כסף לבנות בית גדול ‪-‬‬ ‫בית כנסת ומלון לאורחים‪ .‬על הקיר של הבית יש שעון שמש‬ ‫גדול ושני שעונים קטנים‪ .6‬‬ ‫‪Underline the most appropriate definition.‬ירושלים‬ ‫‪O‬‬ ‫ענו לפי הקטע‪.‬‬ ‫בית השעונים גבוה‪ .‬שעון השמש עזר‬ ‫ליהודים לדעת מתי להתפלל.

‬אבל בשבת אני נח ומבקר‬ ‫‪(6‬‬ ‫כל השבוע אני רץ‬ ‫‪(7‬‬ ‫היום יש לחנהלה יום הולדת‪ ..jk l .‬‬ ‫‪(11‬‬ ‫בכל מקום אנשים מתפללים ____ שלום‪..‬אני רוצה לקנות ____ מתנה יפה‪.‬‬ ‫כל העולם?‬ ‫ההיסטוריה של היהודים‬ ‫_ אתיופיה‪. in the simple or conjugated form.‬ל‪ .nka‬ר‪?/‬ה ‪xlojf‬‬ ‫׳^‬ ‫א‪6‬ה׳‪pfol‬‬ ‫א‪3‬ה‪.‬ב‪ .‬‬ ‫‪(9‬‬ ‫כל ערב אני יורד _‬ ‫‪(10‬‬ ‫אני לא אוהבת את הבגדים של דני ורותי‪ .‬ההורים‬ ‫תשעה חברים‪.‬עם‪ .‬הבגדים __ מודרניים‪ .‫ג)‬ ‫בכל מלון יש ספר אורחים‪ .‬‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫‪SS•I hnk‬כת ‪{IInI‬ה‬ ‫‪ kf .‬ה‬ ‫׳הרמהחמר׳ק‪.‬‬ ‫החברים‬ ‫ים‪ .‬ואז אימא שלה שומרת‬ ‫עוזרים‬ ‫הילדים‪ .‬הוא מתפלל בבית‬ ‫‪(2‬‬ ‫יעקב לא מתפלל‬ ‫‪(3‬‬ ‫למה אתה כועס _‬ ‫‪(4‬‬ ‫פרופ׳ כץ חוקר _‬ ‫‪(5‬‬ ‫לדינה יש שני ילדים קטנים‪ .‬של‬ ‫ההורים ‪ fe‬יונתן גרים בישראל‪ ..‬‬ ‫‪(8‬‬ ‫אני מצטער‪ .‬ואז אבא ____ משחק ____ הילדים‪..‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫בבית שלנו הילדים עוזרים‬ ‫רוחצים‬ ‫הורים‪ .‬‬ ‫‪n ep l‬‬ ‫׳‪p‬‬ ‫‪n ltf w k‬הרמה ‪ejk‬‬ ‫ת‪?/‬הרמה ‪/‬כק׳‬ ‫ז‪.‬בערב היא הולכת ‪J7DD‬‬ ‫ז מן‬ ‫לאוניברסיטה‪ .‬למשל‪ .‬והיא עובדת‪ .‬ואחרי שעה אני חוזר___ הים הביתה‪.‬מ‪ .‬‬ ‫מקום _‬ ‫מקום‪ ..‬‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫‪(Z‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ .‬הינה שתי דוגמות מספר האורחים של המלון בבית השעונים‪:‬‬ ‫‪V‬‬ ‫׳ ‪kfl p 'fe lr f‬׳?*ת׳‬ ‫‪fa‬ת‬ ‫סה‪n h k • 3 .‬אחרי הארוחה הם תמיד‬ ‫הכלים‪.‬מה כתבתם בספר האורחים?‬ ‫?‪You also stayed at an interesting hotel. What did you write in the guest book‬‬ ‫בחרו את מילת היחס וכתבו אותה בנפרד או בנטייה במשפט המתאים ‪-‬‬ ‫‪Choose a preposition or preposition particle.‬על‪ ..‬אבל לא יפים‪.‬‬ ‫בבוקר היא הולכת לעבודה‪ ...‬‬ ‫ן‬ ‫ה‬ ‫׳‪fk‬כ‬ ‫?‪j‬‬ ‫ב‬ ‫»=‬ ‫ד)‬ ‫‪t‬‬ ‫גם אתם גרתם במלון מעניין‪ .‬לא שמעתי מה אמרת ____‪.‬‬ ‫את‪ .‬גם סבא וסבתא ‪ Ifc‬גרים בארץ‪.. and write it in‬‬ ‫‪the appropriate sentence.‬‬ ‫בית הכנסת‪ .‬‬ ‫‪(12‬‬ ‫רחל מרכלת‬ ‫כל העולם‪.‬ואנשים מכל העולם כותבים בספר הזה את השם שלהם‬ ‫וכמה מילים של תודה‪ .

‬‬ ‫? ‪: a p tf‬‬ ‫‪.‬‬ ‫כחולות‪.‬הוא________ כ ל הזמן‪.9‬‬ ‫עתיקה ‪ /‬האתיקה‬ ‫הוא קרא את המגילה‬ ‫‪(1‬‬ ‫המלך כעס על האיש ________ ‪.‬‬ ‫עיניים ‪ /‬העיניים‬ ‫האחת ‪ -‬סמיכויות והשניה ‪ -‬שמות עצם ‪ +‬שמות תואר‪.‬ה״א היידוע ‪Add the definite article‬‬ ‫)‪1‬‬ ‫)‪2‬‬ ‫)‪3‬‬ ‫הצירופים‪:‬‬ ‫אורח מבוגר ‪ /‬בן נשוי ‪ /‬דג זהב ‪ /‬חבר כנסת ‪ /‬חבר קרוב ‪ /‬חלום נעים ‪/‬‬ ‫פ םק‬ ‫ז מן‬ ‫חנות פירות ‪ /‬סיפור מעניין ‪ /‬מסעדת דגים ‪ /‬מרכז קניות ‪ /‬נעל ספורט ‪/‬‬ ‫ספורטאי צעיר ‪ /‬פגישת חברים ‪ /‬קונגרס משעמם ‪ /‬אורח מפורסם ‪/‬‬ ‫רופא חכם ‪ /‬רופא ילדים ‪ /‬שיפה שמית ‪ /‬תיבת דואר ‪ /‬תפוח אדמה ‪/‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫ההתחלה‬ ‫‪342‬‬ ‫שם עצם ‪+‬שם תואר‬ ‫רבים‬ ‫>‪11‬רח אק‪^/‬ר‬ ‫סמיכות‬ ‫ה״א היידוע ‪+‬‬ ‫‪?) p w ifk v‬אק‪^/‬ר״ס‬ ‫רבים‬ ‫‪•p‬‬ ‫‪ +‬ה״א היידוע‬ .‬‬ ‫רווקים ‪ /‬הרווקים‬ ‫‪(5‬‬ ‫מאין הירקות________האלה?‬ ‫טעימים ‪ /‬הטעימים‬ ‫‪(6‬‬ ‫מגיל ‪ 12‬עד ‪ 16‬כתבתי _______‬ ‫יומן ‪ /‬היומן‬ ‫‪(7‬‬ ‫ילדים אוהבים לצייר _____‬ ‫‪(8‬‬ ‫היא יפה‪ . and the second list -nouns + adjectives.‬‬ ‫‪Write each of the word combinations in the plural form.‬‬ ‫‪Arrange the following word combinations into two lists:‬‬ ‫‪one list .‬‬ ‫עייף ‪ /‬העייף‬ ‫‪)1‬‬ ‫מיינו את הצירופים הבאים וכתבו אותם בשתי רשימות‪:‬‬ ‫בית ‪ /‬הבית‬ ‫או עץ‪.‬‬ ‫נשואה ‪ /‬הנשואה‬ ‫‪(3‬‬ ‫מייקל ג׳ורדן הוא ספורטאי ___‬ ‫מפורסם ‪ /‬המפורסם‬ ‫‪(4‬‬ ‫בקיבוץ יש רק שלושה בחורים ‪.‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫הוסיפו ה״א היידוע בכל צירוף‪.‫‪Choose the correct form.construct states.‬‬ ‫‪ to each combination.‬‬ ‫בחרו בצורה הנכונה‪.‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫כתבו כל צירוף ברבים‪.‬‬ ‫רע ‪ /‬הרע‬ ‫‪(2‬‬ ‫יש לו אחות _______‪.‬יש לה שערות שחורות ו _____‬ ‫‪(9‬‬ ‫אתמול הם רקדו בדיסקוטק כל _______‬ ‫לילה ‪ /‬הלילה‬ ‫‪(10‬‬ ‫הילד שלי חולה‪ .

‬‬ ‫ז מן‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪2‬‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫‪343‬‬ .‬‬ ‫שלושה ימי הולדת‬ ‫א‪.‬‬ ‫בערך ‪ /‬בלי ‪ /‬ברגל ‪ /‬בתוך ‪/‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫‪.‬הוא כל הזמן _________‪.‬‬ ‫אימא‪ :‬אבא ואני באים לגן שלך בשעה עשיר למסיבת יום ההולדת‪.‬וסבתא נותנת‬ ‫לך ספר עם ציורים‪.‬בבקשה לקום‪ .‬אנחנו ______‬ ‫_______ לד‬ ‫אוטו גדול‪ .‬‬ ‫דני׳לה בן _____________‪:‬‬ ‫מסיגה בגן הילדים‬ ‫אימא‪ :‬דני׳לה‪ .‬‬ ‫אבנים ‪ /‬חלומות ‪/‬חופים ‪ /‬כלים ‪/‬‬ ‫קראו את השיחות והשלימו את המילים החסרות‪.‬‬ ‫צוחק ‪ /‬שומר ‪ /‬רוחץ ‪ /‬לוקח ‪/‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫סבא שלי לא אוהב לנסוע באוטובוס‪ .‬‬ ‫בתרו את המילה המתאימה‪.‬ויש בלונים?‬ ‫אימא‪ :‬יש הרבה בלונים בארבעה‬ ‫דני׳לה‪ :‬ומתנות?‬ ‫אימא‪ :‬בטח‪ .‬‬ ‫מזג האוויר ‪ /‬מרכז הקניות ‪ /‬עוגת הגבינה ‪ /‬מדבר יהודה ‪/‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫יש לו _________ מ צוין‪ .‬יש חמישה נרות‪ .‬בוקר טוב חמוד שלי‪ .‬צהובים וכחולים‪.‬לאן _________ אתמול אחרי הצהריים?‬ ‫ידעת ‪ /‬אמרת ‪ /‬שמרת ‪ /‬הלכת ‪/‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫היא תמיד קונה ב ________ הקטן ליד הבית‪.‬ירוקים‪ .‬‬ ‫צוואר ‪ /‬ראש ‪ /‬אוזן ‪ /‬רגל ‪/‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫הוא בחור שמח‪ .‬הוא תמיד הולך _________‪.‬הוא חכם ואינטליגנטי‪.‫‪ 0‬ו‪.‬יש בגן _________‪.‬‬ ‫‪Read the dialogues and complete the missing words.‬‬ ‫‪Choose the appropriate word.‬‬ ‫‪ /‬רע ‪ /‬חכם ‪ /‬בטוח ‪/‬‬ ‫הוא ‪#‬״‪ 1‬כי הוא עבד קשה כל היום‪.‬‬ ‫דני׳לה‪ :‬ויש _________ על העוגה?‬ ‫אימא‪ :‬בטח‪ .‬אתה רוצה לראות?‬ ‫פ ם ‪7‬־ו‬ ‫דני׳לה‪ :‬כן‪ .‬‬ ‫דני׳לה‪ :‬איזה כיף!‬ ‫‪ :‬אדומים‪ .‬‬ ‫מטוס ‪ /‬נכד ‪ /‬מסורת ‪ /‬כפר ‪/‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫רינה‪ .‬יש לך היום___‬ ‫מזל טוב!‬ ‫דני׳לה‪ :‬אני יודע‪ .‬‬ ‫יש כבר _________ שו קולד גדולה עם השם שלך‪.‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫סבתא הולכת לטייל עם ה ________ שלה‪. 11‬‬ ‫בבתים באנגליה רואים _________יפי ם במטבח‪.

‬‬ ‫במכוניות‪ .‬מה העניינים?‬ ‫חבר‪:‬‬ ‫אנחנו בסדר‪ ..‬אני כבר בא‪.‬היום יום הולדת לדני׳לה‪.‬‬ ‫מ­‬ ‫לשיר? טיול? כולם? מי זה כולם?‬ ‫ציפורה‪:‬‬ ‫כולם זה אני‪ .‬הילדים וה _________ ‪.‬‬ ‫‪■V‬‬ ‫באמת? אני לא מבין‪ .‬כולם רוצים לתת‬ ‫לך _________‪ .‬כל ה ________ שלך פה‪.‬לשיר לך שירי יום הולדת‬ ‫פ ם‪!7‬‬ ‫ז מן‬ ‫ג‬ ‫‪1‬ז‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪344‬‬ ‫ולצאת לטיול‪.‬אני רוצה לישון‬ ‫חבר‪:‬‬ ‫לישון? עכשיו? היום יש לך _________‪ .‬יום הולדת לדני ‪.‬‬ ‫ג)‬ ‫דני‪:‬‬ ‫עוגה? מתנות? כולם? מי זה כולם?‬ ‫חבר‪:‬‬ ‫כולם זה אנחנו והבנות‪.‬‬ ‫מ­‬ ‫יום הולדת? בגיל שלי?‬ ‫ציפורה‪:‬‬ ‫למה לא? החברים בעבודה שלחו לך פרחים ‪ -‬שישים פרחים‬ ‫אדומים ופרח אחד לבן‪.‬‬ ‫היום יום הולדת לדני׳לה‪.‬היום יום הו לדת‪ .‫היום יום הולדת‪ .‬מתוק‪ .‬איך הם יודעים _________ כמה אני?‬ ‫ציפורה‪ :‬הם יודעים‪ .‬‬ ‫ב)‬ ‫‪n n‬‬ ‫‪j‬‬ ‫דני גן ___________‪ :‬לדיסקוטק עם חברים‬ ‫אימא‪ :‬דני‪ .‬בבקשה לקום‪ .‬‬ ‫דני‪:‬‬ ‫הי‪ ..‬וכולם כבר באו‪ .‬טוב‪ .‬לא? כולם כבר בחוץ‪.‬בבקשה לקום‪ .‬‬ ‫חבר‪:‬‬ ‫יום הולדת לדני‪ .‬אתה עוד במיטה? הולכים לדיסקוטק‪.‬‬ ‫דני‪:‬‬ ‫טוב‪ ..‬עם העוגה ועם כל ה ________‪.‬‬ ‫‪=4‬‬ .‬‬ ‫דן בן _‬ ‫טיול עם הנכדים‬ ‫ציפורה‪:‬‬ ‫דן‪ .‬‬ ‫דני‪:‬‬ ‫אבל רק עכשיו באתי מהצבא‪ .‬‬ ‫מ־‬ ‫הנכדים? איפה הנכדים שלי? אני בא‪ .‬אני _________‪ .‬אני כבר בא‪.‬יש לך היום _________‪.‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪-H -«— E‬‬ ‫חג לו שמח וזר לו פורח‪.

‬אילו חברים יש‬ ‫לו‪ .. 12‬‬ ‫ש אלוז ה א תז ה‪.‬‬ ‫פ ם‪7‬ו‬ ‫ז מן‬ ‫ג‬ ‫‪1‬ז‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ .‬מי המורים שלו‪ .‬‬ ‫ב)‬ ‫כתבו את המכתב של ג׳וני לאימא שלו‪.‬‬ ‫אני לא יודעת מה הוא מחפש שם‪ .‬‬ ‫‪Ask each other..‬״‪1‬יר ק‪.‬מתי הוא חוזר הביתה‪.‬איך הוא לומד‪ ..‬מה הוא אוכל‪.‬‬ ‫מה עושים ביום הולדת בארץ שלכם?‬ ‫איזה מתנות נותנים? איזה מתנות אתם אוהבים לתת ליום הולדת?‬ ‫מה אתם אוהבים או לא אוהבים לקבל ליום ההולדת?‬ ‫אתם אוהבים ימי הולדת? למה?‬ ‫‪o‬‬ ‫י‪­3‬‬ ‫א)‬ ‫אימא של ג׳וני תושבת ואומרת‪:‬‬ ‫ג׳וני בישראל עכשיו‪ .‬ג׳וני ‪Write the letter‬‬ ‫>‪ 1‬ת<‪67‬ח ‪<r)*?f </'3 !( 711‬ז ‪jk‬״ ‪ 1‬ר‪jk .‬לאן הוא הולך בערב‪ .‬ואני לא מבינה למה הוא שם‬ ‫ולא פה‪..‬‬ ‫כמה כסף יש לו‪ .‬ואני לא יודעת איפה הוא גר‪ .‬‬ ‫‪ wrote to his mother.‫‪.

‬תודה‪.‬זהו‪ .‬‬ ‫• נועה אגואיסטית‪..‬אני צריכה ביצים‪ .‬‬ ‫‪C‬‬ ‫• לרבקה יש לב טוב‪.‬יש לי היום אורחים‪ .‬זה הכול‪.‬‬ ‫‪C‬‬ ‫• רבקה אגואיסטית‪.‬אני צריכה גם קילו קמח‪ .‬לעוגה הזאת אני לא צריכה מרגרינה‪ .‫שיעור‬ ‫‪.‬נועה ‪What does‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫בחרו שני משפטים נכונים לפי השיחה‪.‬‬ ‫רבקה‪ :‬את צריכה עוד משהו?‬ ‫נועה‪ :‬אה‪ .1‬‬ ‫‪ + noun‬צריך‬ ‫צריך ‪ +‬שם עצם‬ ‫‪0‬‬ ‫שבנות‬ ‫א)‬ ‫רבקה‪ :‬נועה‪ .‬‬ ‫‪346‬‬ ..‬‬ ‫• לנועה יש לב טוב‪.‬להתראות!‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫ס‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫?‬ ‫‪ )1‬מה נועה צריכה לעוגה?‬ ‫‪ need for the cake.‬ואני רוצה לעשות עוגת שוקולד‪ .‬כן‪ .‬ו‪ .‬יש לי בבית רק שמן‬ ‫וחלב‪ .‬‬ ‫רבקה‪ :‬מרגרינה את לא צריכה?‬ ‫נועה‪ :‬לא‪ ..‬אולי את צריכה משהו?‬ ‫נועה‪:‬‬ ‫כן‪ .‬ואין לי זמן ללכת לסופר‪ .‬אני חוזרת עוד מעט‪ ..‬‬ ‫‪Choose two correct sentences according‬‬ ‫‪to the dialogue.‬קילו סוכר ושוקולד חלב‪.‬אני נוסעת לסופרמרקט עכשיו‪ .‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫רבקה‪ :‬אין בעד מה‪ .

‬היא ‪.. Instead of a cake you want to make:‬‬ ‫‪ )1‬מרק ירקות‬ ‫‪ )2‬סלט ישראלי‬ ‫‪ )3‬עוגת תפוזים‬ ‫‪A‬‬ ‫ילים‪:‬‬ ‫שמן‪ .‬‬ ‫‪ )4‬הן לומדות באולפן‪ .‬‬ ‫ מים‪ .‬‬ ‫• מה צריך מורה?‬ ‫• מה צריכים תלמידים?‬ ‫• מה צריך פנקיסט?‬ ‫• מה צריך מישהו כמו רובינזון קרוזו?‬ ‫• מה אתם צריכים לחיים אידאליים?‬ ‫‪2‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪347‬‬ ....‬הוא ‪.‬א׳ס ‪hlkl.‬שיחה בעברית כל יום‪.‬אהבה‪..‬הם ‪.‬‬ ‫מה גן אדם צריך?‬ ‫־ מה בן אדם צריך?‬ ‫‪ -‬מה צמח צריך?‬ ‫‪ -‬אוכל‪ .‬‬ ‫‪ .‬תפוזים‪Use the words: .2‬‬ ‫א)‬ ‫הוסיפו את המילים צריך ‪ /‬צריכה ‪ /‬צריכים ‪ /‬צריכות והשלימו את המשפטים כרצונכם‪.‬‬ ‫עגבניות‪ .‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫אין לו רהיטים בבית‪ .‬ביצים‪ .‬מים‪ ...‬אהבה‪.‬בית ו‪ .‬הן ‪...‫ב)‬ ‫המתיזו ‪ 2‬שיתות דומות‪ .‬תפוחי אדמה‪ .‬מלח‪ ..‬מרגרינה‪ .‬במקום עוגה אתם רוצים לעשות‪:‬‬ ‫‪Dramatize two similar dialogues..‬‬‫סבלנות ו‪ . ...‬‬ ‫‪ )3‬היא טסה לחוץ לארץ‪ .‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫ג‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪r‬‬ ‫שאלו זה את זה‪.‬‬ ‫‪Ask each other.‬קמח‪ .‬זיתים‪ .‬שוקולד‪ .‬‬ ‫‪.‬סלרי‪ ..‬בצל‪ .‬הרבה שמש‪ .‬מלפפונים‪ .and complete the sentences as you wish‬צריך ‪ /‬צריכה ‪ /‬צריכים ‪ /‬צריכות ‪Add the words‬‬ ‫אנחנו הולכים לטיול‪ M o ponl Ijnjk .‬סוכר‪ .‬‬ ‫‪ )2‬הם רוצים לשלוח מכתב‪ .‬פלפל‪.

‬‬ ‫שלום‪:‬‬ ‫למה?‬ ‫יהודה‪:‬‬ ‫אני צריך פירות וירקות‪.‬אין בעיה‪.3‬‬ ‫שכנים‬ ‫שלום‪:‬‬ ‫לאן אתה הולך?‬ ‫יהודה‪:‬‬ ‫לשוק‪.‫‪o‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ליהודה יש לב טוב‪.‬‬ ‫‪ +infinitive form‬צריך‬ ‫צריך ‪ +‬שם פועל‬ ‫אני‬ ‫אתה‬ ‫הוא‬ ‫צייד‬ ‫אני‬ ‫את‬ ‫היא‬ ‫צריכה‬ ‫לעבוד‬ ‫לאכול‬ ‫ללמוד‬ ‫ללכת‬ ‫אנחנו‬ ‫אתם‬ ‫הם‬ ‫אנחנו‬ ‫אתן‬ ‫הו‬ ‫‪Choose two correct sentences according‬‬ ‫‪to the dialogue.‬‬ ‫צריכים‬ ‫לעזור‬ ‫לרוץ‬ ‫צריכות‬ ‫*‪—I .‬‬ ‫שלום‪:‬‬ ‫אתה משוגע?!‬ ‫‪ )1‬מה שלום צריך?‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪.‬גם קצת פירות ‪ -‬אשכוליות‪ .4‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫■ ‪IE‬‬ ‫ג‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪348‬‬ ‫אני צריך תפוחי אדמה‪ .‬‬ ‫יהודה אגואיסט‪.‬‬ ‫שלום אגואיסט‪.‬‬ ‫שלום‪:‬‬ ‫ואיך אתה נוסע הביתה עם כל הדברים?‬ ‫יהודה‪:‬‬ ‫מה פתאום לנסוע?! אני הולך ברגל‪.‬‬ ‫שלום‪:‬‬ ‫יופי‪ .‬מלפפונים‪ .‬לימונים‪ .‬גם אני צריך כמה דברים‪.‬אבוקדו‬ ‫בחרו שני משפטים נכונים לפי השיחה‪.‬גזר‪ .‬פלפל‪ .‬‬ ‫יהודה‪:‬‬ ‫מה אתה צריך?‬ ‫שלום‪:‬‬ ‫^‬ ‫יהודה‪:‬‬ ‫זה הכול?‬ ‫שלום‪:‬‬ ‫לא‪ .‬תפוזים ותפוחי עץ‪.|XiT U7 I7‬‬ ‫>‬ ‫‪ UnjA‬צריכ^ויע ׳‪/‬‬ .‬‬ ‫לשלום יש לב טוב‪.‬‬ ‫יהודה‪:‬‬ ‫בסדר‪ .‬עגבניות‪ .

‬הם צריכים לתת מים לעצים ולפרחים‪ .‬‬ ‫א)‬ ‫הגן הבוטני‬ ‫באוניברסיטה העברית בירושלים‬ ‫יש גן בוטני גדול‪ .‫‪.‬‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ .‬צמחי‬ ‫מים ועוד‪.‬בגן יש צמחים‬ ‫מיוחדים‪ .5‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫הם צריכים לדבר עם הילדים בסבלנות‪.‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫הן צריכות ללמוד את כל הפעלים לבחינה‪.‬‬ ‫צמחי מדבר‪ .‬‬ ‫אבל הם צריכים טמפרטורה גבוהה‪ .‬‬ ‫(‬ ‫‪.‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫את צריכה להתחתן! אני רוצה להיות סבתא‪.‬‬ ‫בגן הבוטני עובדים חוקרים וסטודנטים לבוטניקה‪ .‬בגן הזה יש‬ ‫צמחים רכים מכל העולם‪ :‬מאסיה‪.‬הסטודנטים לבוטניקה עובדים ולומדים‬ ‫בגן‪ ..‬תיירים מהארץ ומחו״ל וגם‬ ‫משפחות עם ילדים‪.‬הם באים לגן כמו ל״כיתה ירוקה״‪ :‬יש להם עבודה מעניינת‪ .‬‬ ‫מאירופה‪ .‬צמחי המדבר כמעט לא צריכים מים‪.‬מאמריקה‬ ‫וגם מאוסטרליה‪ .‬‬ ‫כתב ו מי אמר את המשפט ים ‪-‬‬ ‫פ ול יט יקא י ‪ /‬פסיכולוג ‪ /‬מ ודה ‪ /‬א ימא ‪ /‬מ ז ‪Write down who said these sentences -‬‬ ‫אתם צריכים לתת מים לצמחים‪IJ1 .‬מאפריקה‪ .‬כי הם חוקרים את‬ ‫הצמחים המיוחדים ומחפשים צמחים חדשים לחקלאות ולגינות בארץ‪.‬‬ ‫עם הסטודנטים ועם החוקרים לבוטניקה עובדים גם‬ ‫מתנדבים‪ .‬צמחי תבלין‪ .‬וצמחי המים לא צריכים אדמה‪.‬לבדוק‬ ‫את הטמפרטורה‪ .‬‬ ‫לחוקרים ולסטודנטים יש קשרים עם חוקרים אחרים‬ ‫באוניברסיטאות בחו״ל‪ .‬‬ ‫הרבה אנשים מבקרים בגן כל יום.‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫אתם צריכים לחשוב איזו דמוקרטיה אתם רוצים‪.‬גבעת רם‬ ‫העצים הטרופיים צריכים הרבה מים והרבה אור‪ . קבוצות של תלמידים‬ ‫מבתי ספר בכל הארץ‪ .‬‬ ‫חממה בגן הבוטני‪ .‬לנקות את הגן ולהסביר למבקרים‬ ‫ולאורחי הגן על הצמחים בגן‪.‬למשל‪ :‬צמחים טרופיים‪.‬כך הם מקבלים אינפורמציה‬ ‫חשובה על צמחים בארצות אחרות‪.

‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫החוקרים רוצים ללמוד על צמחים בארצות אחרות‪.‬‬ ‫? ^ ‪ /‬מ ‪ :‬להתחלת השיחה‪:‬‬ ‫‪Example of a dialogue beginning:‬‬ ‫יוסי‪fo :‬׳ ‪ . talks to‬יוסי‬ ‫‪dialogue between them in the botanical garden.‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫איפה הגן הבוטני?‬ ‫‪)2‬‬ ‫מאין הצמחים בגן הבוטני?‬ ‫‪)3‬‬ ‫מה צריכים העצים הטרופיים?‬ ‫‪)4‬‬ ‫מי עובד בגן? מה הם עושים שם?‬ ‫‪Answer according to the excerpt.ailn .‬רק ‪.an‬׳‪ *?/‬אה ‪ fe pea‬ה?אח ה^ה?‬ ‫שי עו ר‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫‪c‬‬ ‫‪350‬‬ ‫ג׳וני‪jk :‬׳ ‪3‬רי<ן ‪ phaf‬ק ‪ 3 0‬ר‪ .nlexf‬׳ ‪#/ klaf a ll! ank‬ק‪?ao ?/‬‬ ‫יוסי‪.‬משוחח עם ג׳וני‪ .‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫רק המתנדבים צריכים לעבוד בגן‪. Xp‬‬ ‫? ‪ : a p tf‬לסוף השיחה‪:‬‬ ‫‪Example of a dialogue ending:‬‬ ‫ג׳וני‪ ?a k h ank :‬׳ ‪ ao e‬הרקה אה ‪flk ?!Idj ..‬סטודנט למתמטיקה‪ .‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫צמחי התבלין לא צריכים אדמה‪.kf :‬‬ .‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫בגן הבוטני יש צמחים מיוחדים‪.‬‬ ‫סמ נ ו נכון או לא נכון לפ י הקטע ‪ ) true/false) according to the excerpt.‬נכון ‪ /‬לא נכון ‪Write‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫בגן הבוטני אין מקום לילדים‪.‬‬ ‫יוסי‪ .‬מתנדב בגן הבוטני‪.‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫יש צמחים טרופיים בגן הבוטני בירושלים‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫בגן הבוטני עובדים גם סטודנטים לבוטניקה‪.‬‬ ‫כתב ו ש יחה ב י נ יהם בגן הבוטני ‪.‫ב)‬ ‫ג)‬ ‫ד)‬ ‫ענו לפי הקטע‪. a volunteer in the botanical garden. Create a‬ג׳וני ‪ a math student..flk ank ..

‬אתה ‪ 1‬רץ ‪ ! lull‬לבחינה‪ .‬הוא ______ מ א ה עבודות בשבוע‪.‬‬ ‫‪ )4‬למה אתה כועס? אתה לא ______ כ ל כך‪.The story has two different endings.‬‬ ‫השתמש ו ב ־ צריך‪+‬שם פועל מהרש ימה ‪.‬אתה לא יוצא מהבית‪ .‬את ______ שי עו רי בית למחר‪.‬כי אז מתחילים הלימודים‪.‬אתן _‬ ‫רחלי‪ .2‬‬ ‫שמות הפועל‪:‬‬ ‫לעזור ‪ /‬לשתות ‪ ^ /‬ל קו ד ‪/‬לרוץ ‪ /‬ללכת ‪ /‬לטוס ‪ /‬לעשות ‪ /‬לאכול ‪ /‬לישון ‪ /‬לכתוב‬ ‫א)‬ ‫הסיפור על משפחת כץ‬ ‫למשפחת כץ יש שמונה ילדים‪ .‬‬ ‫‪ + an infinitive verb from‬צריך ‪ and fill the blanks with‬משפחת כץ ‪Read the story about‬‬ ‫‪the list given below .‬איציק ושמוליק‪.‬גם היום אני ______ ‪.‫‪.‬צריך ‪ /‬צריכה ‪ /‬צריכים ‪ /‬צריכות ‪Write -‬‬ ‫? ‪: a p tl‬‬ ‫היום באים הרבה אורחים לבית‪ .‬רותי עושה עוגות‪.‬נעמי ורבקה‪ . Write 2-3 sentences in ending no.‬השעה שתיים וחצי בצהריים‪ .6‬‬ ‫כתב ו ־ צריך ‪ /‬צריכה ‪ /‬צריכים ‪ /‬צריכות ‪ +‬שם פ ועל מתא ים ‪.‬‬ ‫‪ ) 2‬היום דני מנקה את הבית‪ .‬‬ ‫‪ ) 1‬כל בוקר הוא פותח את הדלתות של המוזאון‪ .‬‬ ‫‪ ) 3‬אני רץ כל יום שני קילומטרים‪ .‬אימא אומרת מה כל אחד‬ ‫מבני המשפחה צריך לעשות‪:‬‬ ‫קובי‪ .2‬משפט ים ב״ס וף״ מספר ‪ 1‬וב״סוף" מספר ‪ 2‬לפי האיורים ‪.‬‬ ‫לי לנקות את הבית‪.‬הוא ______ א ת הדלתות בשעה שמונה‪.‬כתב ו ‪ 3.‬אבי‪ .‬את ___________ א רו ח ת צהריים‪ .‬‬ ‫‪ ) 8‬למה אתם מרכלים על כל העולם? אתם לא ______ ע ל החברים שלכם‪. 1 and ending no‬‬ ‫‪ + an infinitive verb from the list.‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫אתם _________ ל שיעו ר גיטרה‪ .‬מחר חנה ______ א ת המטבח‪.‬הרופאים אומרים שכולם ______ ה ר ב ה‪.‬‬ ‫‪ ) 7‬אנשים בריאים צוחקים המון‪ .‬‬ ‫ב)‬ ‫לס יפ ור יש"ס ופ ים״ שונים ‪ .‬‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫"־‪■I‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪351‬‬ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫א)‬ ‫קרא ו את הס יפ ור על משפחת כץ והשל ימ ו צריך ‪ +‬שם פ ועל מהרש ימה ‪. Use .‬רינה‪ .‬צריך ‪according to the illustrations.‬אתה _________‬ ‫תה וללכת לישון‪ .‬הן___ די ר ה עד סוף החודש‪ .‬אתה חולה‪ .‬‬ ‫‪ + the correct infinitive form .‬‬ ‫‪ ) 5‬המורה בודק את העבודות של הסטודנטים‪ .‬‬ ‫‪ ) 6‬הסטודנטיות עוד לא מצאו דירה‪ .‬‬ ‫היא ‪ nlexf ao n l‬כמה עוגות‪.

‬חנה‪ .‬יש לו קצת בעיות בעבודה‪ .‬‬ ‫ביום שישי בערב אנחנו הולכים לשמוע את האופרה החדשה‪ .‬‬ ‫סליחה‪ .‬רותי מדברת‪ .‬היום יש לו יום הולדת‪.‬מה את שואלת?‬ ‫מה שלום דני? הוא בסדר‪ .‬מה שלומך?‬ ‫לא‪ .‬אני צריכה לצאת עכשיו‪ .‬כן‪ .‬‬ ‫אני צריכה לקנות לו עוגה‪.‬רותי ‪Say what‬‬ ‫‪ ) 3‬ביום רביעי‬ ‫‪ ) 4‬ביום שישי‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪352‬‬ ‫ב)‬ ‫גם לכם יש ״ש ג וע מש וגע״ ‪ .‬אוי‪ .‫ג)‬ ‫הסופים השונים‬ ‫ואני?‬ ‫סוף מספר ‪2‬‬ ‫סוף מספר ‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.‬היא בבית חולי ם מחר בבוקר אני רוצה ללכת למוזאון ובערב יש לי קונצרט‪.‬חנה‪ .‬ביום רביעי בבוקר אני צריכה לשתות קפה עם גברת‬ ‫כהן‪ .‬אה‪ .‬‬ ‫יש לי שבוע משוגע‪ .‬אין לי זמן לשתות קפה‪.‬כן‪ .‬היום אני צריכה לעשות המון דברים‪ .‬אני מצטערת‪ .‬את יודעת מי זאת? היא עובדת עם דני ויש לה המון בעיות‪ .‬קון ם אני צריכה ללכת‬ ‫לדואר‪ .8‬‬ ‫א)‬ ‫סוף מספר ‪3‬‬ ‫חיים קשים‬ ‫הלו‪ .‬אני צריכה לרוץ‪ .‬‬ ‫‪You also have a ”crazy“ week.‬‬ ‫‪ ) 1‬היום‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪ ) 2‬מחר‬ ‫‪ is doing.‬אחרי הצהריים אני צריכה לבקר את אילנה‪ .‬להת‪.‬אחר כך יש לי שיעור יוגה‪ . dramatize a telephone‬‬ ‫‪conversation between you and one of your friends.‬המח יז ו ש יחת טלפ ו ן עם‬ ‫חבד או עם חב וה ‪.‬את‬ ‫יודעת‪ .‬מי? אה‪ .‬‬ .‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫*§* אמרו מה רותי עושה‪.‬וביום רביעי אנחנו‬ ‫צריכים לבקר חברים‪ .

‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫לילה‬ ‫‪ 2 2 : 0 0‬יונתן מ ס פ ר סיפיר לאריה•‬ ‫‪ 2 2 : 4 0‬שולה שר ה לדגים‪.9‬א) ‪ based on the information in‬קודם‪ ..‬אחר כך ‪Create sentences with the words‬‬ ‫? ‪: a p tt‬‬ ‫‪jl'i p?Ip‬׳ ‪nk nnlo‬‬ ‫‪ in k .‬׳? ‪.p‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫ג‬ ‫‪rt‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪rz‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪353‬‬ .5‬א) ‪garden in -‬‬ ‫‪ njbep .felrp‬א‪/‬חת‪/.‬‬ ‫‪19:30‬‬ ‫רינה ורחל מנ קו ת א ת פ א ר ק הקופים‪.‬‬ ‫שאגו אינפורמציה מלוחות המודעות ג ‪ 9 -‬א)‪.‬‬ ‫‪Write a paragraph about the zoo in Jerusalem based on the excerpt about the botanical‬‬ ‫‪ 9.nl'rw‬בך ! ‪olpf h lk njnlj ay‬׳ ‪.‫‪.9‬‬ ‫גן החיות בירושלים‬ ‫א)‬ ‫תוכנית עבודה של המתנדבים‬ ‫בוקר‬ ‫‪8 :0 0‬‬ ‫ג׳וני פו ת ח א ת שערי גן החי‪ 1‬ת‪.‬א) ‪ Use the information on the bulletin board in ..‬‬ ‫י ־‬ ‫תיבת נוח בגן החיות בירושלים‬ ‫‪T‬‬ ‫צהר״ם‬ ‫‪ 1 2 :0 0‬סוז׳ מ ט״ ל ת עם ה שימפנזי ם‪.p.‬‬ ‫‪8:30‬‬ ‫דינה נו תנ ת אוכל לק‪ 1‬פי ם ולג׳ירפוית‪.‬‬ ‫דו ח הו ד עו ת‬ ‫‪ .2 0 : 0 0‬פ רו פ סו ר לאגורו• ‪ -‬מה המוזיקה עו ש ה ל חיו ת?‬ ‫שיעור לטטודנטים ולמתנדבים‬ ‫מפת הכבישים ליד גן החיות בירושלים‬ ‫ג)‬ ‫כתבו קטע על גן החיות בירושלים לפי המודל של הקטע על הגן הבוטני ‪ 5 -‬א)‪.1 6:00‬דוקטור דוליטל ‪ -‬ע ל אהבה ו מ ש פ ח ה ב ח״‬ ‫הקופים שיח ה עם עובדי גן החיות‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪13:00‬‬ ‫אברהם נותן מים ל ז ב ח ת ולהיפ‪ 1‬פ‪ 1‬טם‪.‬‬ ‫ג)‬ ‫כתבו משפטים עם המילים קודם‪ .‬‬ ‫ערב‬ ‫‪19:00‬‬ ‫חנן בודק א ת ה ט מפר טור ה ש ל המים באק]‪ 1‬ךיום‪.‬אחר כך לפי האינפורמציה ב‪ 9 -‬א)‪.

jk pilp -‬אתרח‪ w k l */‬כך את‪/‬ק‪.‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫הוא קר כמו דג‪.‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫הוא מרגיש כמו דג במים‪.‬מ «‪/‬‬ ‫העב יר ו קו בין הא י ור ים ובין המשפט ים המתא ימ ים ‪.‬אחר כך ‪ and‬קודם ‪Write what you do every morning‬‬ ‫?^‪ /‬מ‪:‬‬ ‫להתרחץ ‪ /‬להתלבש ‪ .‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫‪19‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫ההתרולה‬ ‫‪354‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫הוא חי חיי כלב‪.‬‬ ‫‪ .>2‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫להתלבש ‪ /‬להתפלל‬ ‫‪)2‬‬ ‫לקום ‪ /‬לראות חדשות בטלוויזיה‬ ‫‪)3‬‬ ‫לאכול ארוחת בוקר ‪ /‬לצאת מהבית‬ ‫‪)4‬‬ ‫ללכת לעבודה ‪ /‬לשתות קפה‬ ‫‪)5‬‬ ‫לסדר את המיטה ‪ /‬לנעול נעליים‬ ‫‪)6‬‬ ‫לקרוא עיתון ‪ /‬לתת מים לצמחים‬ ‫ך ) >‪/‬ל *>מ‪/‬לז‪ .‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫הוא חיה רעה‪.‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫הוא כמו קוף אחרי בן אדם‪.‫ד)‬ ‫כתב ו מה אתם ע וש ים קודם ו א חו כך כל בוקר ‪.‬‬ ‫‪Draw a line between the illustrations and the correct sentences.‬‬ .

‬חוקרת ( ‪p‬‬ ‫‪researcher‬‬ ‫חיה (נ‪).‬לפתוח‬ ‫‪open‬‬ ‫‪lion‬‬ ‫בצל (ז‪ .‬אריות‬ ‫‪check‬‬ ‫יוצא‪ .‬קשרים‬ ‫‪hippopotamus‬‬ ‫זברה מ‪).‫האוצר הלשוני‬ ‫א‪.‬בוטנית ש״ת‬ ‫גיטרה (נ‪).‬‬ ‫‪plant‬‬ ‫קבוצה )‪p‬‬ ‫‪botany‬‬ ‫‪guitar‬‬ ‫היפופוטם (ז‪).‬׳ גזרים‬ ‫‪carrot‬‬ ‫גן חיות (ז‪ .‬‬ ‫‪monkey‬‬ ‫קמח (ז‪ .).).‬‬ ‫*יי‬ ‫‪Summary of Topics‬‬ ‫‪Vocabulary‬‬ ‫אוצר המילים‬ ‫פעלים‬ ‫שמות עצם‬ ‫‪Verbs‬‬ ‫‪Nouns‬‬ ‫בודק‪ .‬לבדוק‬ ‫אריה (ז‪ .‬שהגרים‬ ‫‪gate‬‬ ‫קילו (ז‪ .‬שכנה (נ‪).).‬‬ ‫אקו_וףיום (ז (‬ ‫‪aquarium / fish bowl‬‬ ‫בוטני‪ .‬‬ ‫‪patience‬‬ ‫פלפל (ז‪).‬טרופית ש״ת‬ ‫‪group‬‬ ‫קוף (ז‪).‬‬ ‫ג׳ירפה <נ‪).‬ר ‪)0‬‬ ‫‪kilo‬‬ ‫שימפנזה (נ‪).).‬תבניות‬ ‫‪program / plan‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫שונות‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪1‬‬ ‫אחר כך ת״פ‬ ‫אין בעד מה ב‪.‬‬ ‫המון ש׳׳ת‬ ‫עוד מעט ת״פ‬ ‫צויד‬ ‫קודם ת״פ‬ ‫‪later‬‬ ‫)“‪re welcome (after “thank you‬׳‪you‬‬ ‫‪a lot / many‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‬ ‫‪G‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪soon / in a little while‬‬ ‫‪need / have to‬‬ ‫‪first / before‬‬ ‫■‬ ‫^‬ ‫‪3551‬‬ .).‬‬ ‫‪pepper‬‬ ‫‪connection / tie‬‬ ‫שכן(ז‪ .).‬לצאת‬ ‫‪go out / exit‬‬ ‫פותח‪ .‬‬ ‫‪flour‬‬ ‫קשר (ז‪ .‬‬ ‫צמח (ז‪ .‬בצלים‬ ‫‪onion‬‬ ‫^ ר (ז‪).).‬שמנים‬ ‫‪oil‬‬ ‫‪tropical‬‬ ‫שער (ז‪ .‬ר‪)0 .‬‬ ‫‪neighbor‬‬ ‫‪zebra‬‬ ‫שמן (ז‪ .‬‬ ‫מילים לועזיות‬ ‫‪Foreign words‬‬ ‫‪animal‬‬ ‫סבלנות (נ‪ .).‬‬ ‫‪chimpanzee‬‬ ‫תוכנית (נ‪ .‬מי חיות‬ ‫‪zoo‬‬ ‫חוקר(ז‪ .‬‬ ‫‪giraffe‬‬ ‫טרופי‪ .‬ר‪)0 .).).‬ר‪)0 .‬צמחים‬ ‫‪botanical‬‬ ‫בוטניקה (נ‪.

‫ב‬ :‫תחביר‬ Example: a w k 1‫ ריץ‬klv ‫ צריך‬+ infinitive form ‫ שם פועל‬+ ‫צריך‬ Example: ?faff 1‫ ריץ‬kf!) Miscellaneous: ‫ ך‬0 ‫<ןחר‬.Grammatical topics Syntax: ‫הנושאים הלשוניים‬ ‫ צריך‬+ noun ‫ שם עצם‬+ ‫צריך‬ .p ? fp :‫שןנןת‬ ‫שי עו ר‬ 19 ‫ג‬ n r C C c c C c c 356 .

‬‬ ‫אני אומר‬ ‫אתה ח ו ש ג ^ ^ ‪-‬‬ ‫הן ידעו ‪--------‬‬ ‫אתן שמעתן‬ ‫—‬ ‫שראש הממשלה נוסע ל‪.‫שיעור‬ ‫‪.‬‬ ‫שראש הממשלה נסע ל‪...‬‬ ‫‪past / present / future tense.‬‬ ‫אומרים‬ ‫‪357‬‬ .1‬‬ ‫‪_________________________________________________ E‬‬ ‫דיבור עקיף‪ :‬משפט בעבר ‪ /‬הווה ‪ /‬עתיד ‪ +‬ש‪ + ........‬משפט בעבר ‪ /‬הווה ‪ /‬עתיד‬ ‫‪ + a sentence in the‬ש‪Indirect speech: A sentence in the past / present / future tense + .

Say what each of the people said about the book‬‬ ‫ב)‬ ‫?‪:aptl‬‬ ‫‪O‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫‪20‬‬ ‫ג‬ ‫ד!‬ ‫‪r‬‬ ‫‪ink‬פר‬ ‫‪kjlnw‬׳ ‪0‬‬ ‫הוריתי לה ב א צ ב ע שם‬ ‫'‬ ‫‪ :‬־ ‪ .‬‬ ‫אישה ברחוב‪ :‬שמעתי שזה ספר טוב‪ . / .‬־ ‪V‬‬ ‫־‬ ‫־־‬ ‫‪T‬‬ ‫־‪. .‬‬ ‫רופאה‪:‬‬ ‫קראתי את הספר‪ .‬‬ ‫‪.— T‬‬ ‫‪T T‬‬ ‫‪V‬‬ ‫אמרה ומה אתה רואה שם‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T :‬‬ ‫־ ‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪V‬‬ ‫אמרתי ב א מ ת שם איני רואה דבר‬ ‫אמרה ואני רואה מה שם‬ ‫‪T‬‬ ‫־!‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T :‬‬ ‫‪: V‬־‪.‬‬ ‫את אומרת‬ ‫ש פע ם רחל אהבה את יוסי‪. .‬‬ ‫^ ‪.‬‬ ‫‪ ) 3‬האם זה שיר אהבהז למהז‬ .‬‬ ‫אמר ו מה אמר בל אחד מהא נש ים על הספר ‪.‬‬ ‫אמרו לפחות עשרה משפטים מהטבלה‪.‬אבל אין לי זמן לקרוא‪.‬‬ ‫מלצרית‪:‬‬ ‫אני אוהבת את הספר הזה‪ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ספורטאי‪:‬‬ ‫אין לי סבלנות לקרוא את הספר הזה‪.‬אבל קשה‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫אנחנו חושבים‬ ‫ש ל פני שנה פתחו באוניברסיטה קורס לשפות שמיות עתיקות‪.‬גימל‬ ‫א)‬ ‫שאלנו אנשים ברחוב מה הם יודעים ומה הם חושבים על הספר החדש של א‪ .‬הספר מסביר מה אנחנו צריכים לעשות בארץ‪.‬־‬ ‫*‬ ‫‪T T‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫אמרתי ומה א ת רואה שם‬ ‫מ‬ ‫אמרה שם אני רואה שום דבר וריק‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫אמרתי ומה א ת רואה פיה‬ ‫‪T‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪Nf‬׳‪n?.‬‬ ‫אתה אומר‬ ‫שי ש פסטיבל מוזיקה בגליל‪.3‬‬ ‫הספר החדש של א‪ .‫‪. /‬‬ ‫‪ ) 2‬אמיר גלבוע לא נתן שם לשיר‪ .‬‬ ‫מורה‪:‬‬ ‫כולם צריכים לקרוא את הספר הזה‪.‬‬ ‫הם יודעים‬ ‫ש חו קרי ם ישראלים טסו לאפריקה השבוע‪.‬‬ ‫סטודנט‪:‬‬ ‫הספר מעניין‪ .‬ואני לא יודע איך הוא‪.‬־ ‪ :‬־‬ ‫‪T‬‬ ‫אמ יר גלבע‬ ‫‪T‬‬ ‫אמרה לי ל א בי ‪ 5‬ה‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T:‬‬ ‫אמרתי פ‪ 1‬ה איני רואה דבר‬ ‫‪.‬‬ ‫עיתונאי‪:‬‬ ‫זה ספר טוב ומיוחד‪.‬‬ ‫פרופסור‪:‬‬ ‫לא שמעתי על הספר הזה‪.‬‬ ‫היא שומעת‬ ‫שי שר אל שלחה השנה ‪ 12‬טון תפוזים לאירופה‪.‬גימל ‪ -‬אני ואתה‪.2‬‬ ‫‪Say at least ten sentences from the table.‬תנו לו שם‪./‬‬ ‫‪T‬‬ ‫־ ‪:‬‬ ‫‪: -‬‬ ‫“‬ ‫־‬ ‫־‬ ‫־‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫־־‬ ‫—‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪X‬‬ ‫אמרה פה אני רואה אנ חנו‬ ‫^ ‪ ) 1‬הוסיפו סימני פיסוק לשיר‪ :‬״ ״ ‪/ : / ! ? / .‬‬ ‫חייל‪:‬‬ ‫רק עכשיו אני מתחיל לקרוא את הספר‪ .‬אבל אני לא זוכרת על מה זה‪.

‬‬ ‫השלימו את המשפטים‪.‬אחד הספרים המפורסמים שלו הוא‬ ‫״מדינת היהודים״‪. i860‬הוא היה עיתונאי חשוב‬ ‫וכתב כמה ספרים‪ .‬‬ ‫‪h p'wld kf pae pnnlk pa‬׳! ‪.‬‬ ‫‪)8‬‬ ‫אתה אומר‪ :‬לא כעסתי ולא פחדתי‪.‬‬ ‫‪Sometimes the personal pronoun must he changed when direct speech is changed into‬‬ ‫‪indirect speech.‬לא שמענו‪ .‬‬ ‫‪) 10‬‬ ‫אני אומר‪ :‬אני צריך ללמוד‪.‫‪Complete the sentences.‬‬ ‫‪) 11‬‬ ‫הן אומרות‪ :‬לא ידענו‪ .a‬‬ ‫כשהופכים דיבור ישיר לדיבור עקיף צריך לפעמים לשנות את שם הגוף‪.‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫הוא אומר‪ :‬כל שנה אני מבקר בירושלים‪.‬הוא‬ ‫אמר שכל המדינות צריכות לעזור ליהודים לבנות מדינה‪.‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫דויד אומר‪ :‬אין לי עבודה‪.‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫משה אומר‪ :‬גמרתי את העבודה‪.‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫היא אומרת‪ :‬עבדתי במלון גדול‪.‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫ראש הממשלה אומר‪ :‬כולם רוצים שלום‪.‬‬ ‫הרצל כתב שמדינה יהודית היא התשובה לאנטישמיות‪.‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ .‬‬ ‫הרצל ידע שכל השנים היהודים שמרו על קשר מיוחד לארץ‬ ‫ישראל‪ .‬‬ ‫הם אומרים‪ :‬אנחנו לא פוחדים בלילה‪.‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫את אומרת‪ :‬זאת המשפחה שלי‪.‬לא אמרנו‪.‬‬ ‫א)‬ ‫הךצל‬ ‫‪1904-1860‬‬ ‫הרצל נולד בבודפשט בשנת ‪ .‬הרצל חשב שהיהודים מכל העולם צריכים לבוא‬ ‫למדינה היהודית‪.‬‬ ‫הרצל חשב שהיהודים צריכים לבנות להם מדינה‪ .‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫הרופאים אומרים‪ :‬אנחנו לא מפסיקים את השביתה‪.‬‬ ‫‪)9‬‬ ‫רינה אומרת‪ :‬נפלתי‪.

‬את יודעת את זה‪.‬לנין‪ .‬‬ ‫את מי אמנון אוהב? ?‪ love‬אמנון ‪Who does‬‬ .what did they say.‬‬ ‫אני אוהב רק אותך ואת חנה׳לה הקטנה שלנו‪ .‬צ׳רצ׳יל‪ .‬‬ ‫אמנון‪:‬‬ ‫תמר‪ .‬‬ ‫תמר‪:‬‬ ‫אבל פעם אהבת אותה‪ .‬אתה אוהב אותי?‬ ‫אמנון‪:‬‬ ‫כן‪ .‬ג׳יין פונדה‪ .‬אינדירה גנדי‪ .‬ג׳ון לנון‪ .‬‬ ‫תמר‪:‬‬ ‫באמת? אתה לא אוהב את רותי?‬ ‫אמנון‪:‬‬ ‫מה פתאום את רותי? לא‪ .‬הן כל הזמן מחפשות אותך בטלפון‪.‬כתב ו ‪ .‬‬ ‫‪think.‬‬ ‫בן גוריון‪ . write.‬וירג׳יניה וולף‪.‫ב)‬ ‫בתר ו ש נ י א נש ים מפ ורסמ ים מהרש ימה וכתב ו קטע ד ומה ‪ -‬מה הם אמר ו ‪ .‬‬ ‫תמר‪:‬‬ ‫ואנחנו אוהבות רק אותך‪.‬והן אוהבות אותך‪ .‬אפלטון‪ .‬תשב ו ‪ .‬ידעו ‪.‬אני לא אוהב אותה‪.‬על מה את מדברת? אני לא אהבתי אותן ואני לא אוהב אותן‪.‬ואני חושבת שאתה אוהב גם את‬ ‫הבחורות מהעבודה‪ .‬או מישהו אחר‪.‬אני אוהב אותך מאוד‪ .‬בטח‪ .6‬‬ ‫מ ילת ה יתם את ב נט י יה‬ ‫‪0‬‬ ‫אתה אוהב אותי?‬ ‫את ‪The conjugation of the preposition‬‬ ‫תמר‪:‬‬ ‫אמנון‪ .‬‬ ‫גולדה מאיר‪ . and know.‬‬ ‫‪Choose two famous people from the list and write a similar passage .‬רק אתכן אני אוהב‪.‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫‪EEI‬‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪360‬‬ ‫‪.

‬אני מצטערת‪ .‬פגשתי היום את יוסי ורחל‪.‬‬ ‫איציק ושרה‪ :‬יש לנו בעיה גדולה‪ .‬מה לעשות?‬ ‫‪(4‬‬ ‫לאהוב את ‪ ..‬רמי?‬ ‫רמי‪:‬‬ ‫אני לא שומע‬ ‫שולה‪:‬‬ ‫אבל אני שומעת‬ ‫רמי‪:‬‬ ‫מה?‬ ‫שולה‪:‬‬ ‫אוף!‬ ‫מצוין‪ .‬ואני זוכר גם‬ ‫שאמרת לי את שם הספר‪. .‬אני לא מכירה‪ .‬אתה זוכר __________?‬ ‫יעל‪:‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫אורי‪:‬‬ ‫לא‪ .‬‬ ‫הם באים לארוחת ערב‪ .. . . .‫‪...‬‬ ‫מיכל‪:‬‬ ‫דויד‪ .‬‬ ‫דויד‪:‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫מיכל‪ .‬לוי‪ :‬כן‪ .‬‬ ‫יעל‪:‬‬ ‫איך לא? רקדנו יחד בחתונה של חנה‪.‬כץ‪ :‬כבר שאלת _______‬ ‫‪0 ^ 230‬‬ ‫‪V0 1 1‬‬ ‫— ‪m n JL L‬‬ ‫פרופ‪ ...Wlk -‬‬ ‫א)‬ ‫אין קשר‬ ‫‪)1‬‬ ‫לזכור את ‪.pplk . .7‬‬ ‫השלימו ‪Complete the sentences .‬‬ ‫פרופ‪ ..‬‬ ‫פרופ‪ .‬‬ ‫אבל שכחתי __________‪ .‬‬ ‫אורי‪:‬‬ ‫של מי???‬ ‫לשמוע את ‪..‬לוי‪ :‬מה שם הספר האחרון שלך?‬ ‫את השאלה הזאת‪.‬לשכוח את‪.‬אני לא זוכר __________‪..‬‬ ‫שולה‪:‬‬ ‫הלו‪ .‬לא‬ ‫‪c‬‬ ‫ולא‬ ‫מ‬ ‫‪361‬‬ ..‬ורחל מאשקלון‪..‬‬ ‫איציק‪:‬‬ ‫באמת? אני חושב שגם אתה לא מבין _‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫‪r‬‬ ‫להכיר את ‪. ..‬‬ ‫אורי‪ .‬אנחנו חושבים שההורים שלנו לא אוהבים‬ ‫הפסיכולוג‪:‬‬ ‫ההורים לא אוהבים __________?‬ ‫שי עו ר‬ ‫כל ההורים אוהבים את הילדים שלהם‪.‬אני זוכר ששאלתי‪ . .‬מה שלומך?‬ ‫לשאול את ‪ ..Iplk .‬טוב?‬ ‫מיכל‪:‬‬ ‫יוסי ורחל? מי הם? אני לא מכירה‬ ‫דויד‪:‬‬ ‫יוסי מחיפה‪ .‬להבין את‪.

‬‬ ‫‪) 10‬‬ ‫יש לי חברים טובים בחיפה‪ .‬אבי? אני מדבר מהפלאפון‪ .‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫אנחנו אוהבים לדבר בשקט‪ ..‬‬ ‫קראתי ________ כ ל הלילה‪. and understand‬‬ ‫‪.?plk .‬לא מבינים ‪ .‬אתם בבית היום בערב? אנחנו רוצים לבקר‬ ‫‪(3‬‬ ‫דינה‪ .‬אתה שומע ________?‬ ‫‪(5‬‬ ‫הוא בונה בית‪ .don’t know‬‬ ‫‪.plk‬‬ ‫‪Complete the sentences‬‬ ‫‪.‬‬ ‫כתב ו ש ית ות אתר ות ‪ .‬בבקשה ללמוד ________ בבי ת‪.‬‬ ‫‪.Write different dialogues in which they do know.‬יש לך זמן? אני רוצה לשאול‬ ‫‪(2‬‬ ‫רינה ודני‪ .Iplk .‬‬ ‫‪.‬אני אוהבת ________ ו הו א אוהב ____‬ ‫‪(9‬‬ ‫היא חושבת שהוא לא מבין ________‪.‬לא מכ יר ים ‪. don’t remember. remember.‬לא זוכרים ‪ .‬‬ ‫‪(8‬‬ ‫אורי ואני חברים כבר חצי שנה‪ .‬‬ ‫משהו‪.‬‬ ‫‪(7‬‬ ‫בשיעור הזה למדנו עשר מילים חדשות‪ .8‬‬ ‫השל ימ ו‪:‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫דויד‪ .‫ב)‬ ‫יש קשר‬ ‫בש ית ות שקראתם למעלה לא ש ומע ים ‪ ..‬ש ומע ים ומבינים ‪.‬שבה ן כן מכירים ‪ .1‬‬ ‫!‪:a p tl‬‬ ‫‪!? nk ..‬אתה צריך לקחת ________‪.‬ג‪6‬ח ‪ Ijnjk‬ל‪/‬כר‪/‬ת ‪ lj?nf .‬‬ ‫‪(6‬‬ ‫יש לך חבילה בדואר‪ .‬אני נוסע‬ ‫הלו‪ .a :pa‬בר‪1‬ת ?‪Ijnlk‬‬ ‫‪ :!a‬כן‪ .‬מתי את בבית? יוסי רוצה לפגוש ________‪.. .‬אתה שומע ‪nlk‬׳?‬ ‫שי עו ר‬ ‫לבקר ________ פ ע ם בחודש‪.!oflkan Ijnjk .In the dialogues above the people don’t hear.‬‬ ‫‪) 11‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫‪(Z‬‬ ‫‪(Z‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪(Z‬‬ ‫‪362‬‬ ‫אני קורא עכשיו ספר חדש ומעניין‪. don’t understand‬‬ ‫‪..‬הוא בונה ________ כ ב ר שנה וחצי‪. hear.ponk‬ק׳חל ‪pp‬׳‪ 9‬קכ׳תה ‪k‬׳ ‪px‬‬ ‫‪ajn ailna .‬‬ .‬זוכרים ‪ .

‬מפסיקים לחשוב וקונים‪ .‬רואים פרסומת יפה‪ .‬ברתוב‪ . on the radio.‬‬ ‫הרבה פעמים אנחנו הולכים לקנות כמה דברים קטנים בסופרמרקט וחוזרים עם המון‬ ‫דברים‪ .‬בכל מקום‪ .‬כי אנחנו צריכים את הדברים‪ . and copy them down‬‬ ‫‪to your notebook.‬אנחנו באמת צריכים את כל הדברים האלה?‬ ‫באנו לקנות סבון ואנחנו קונים גם שמפו‪ .‬‬ ‫אנחנו חיים עם הפרסומות‪ :‬קמים בבוקר עם הפרסומות והולכים לישון עם הפרסומות‪.‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫‪363‬‬ .‫‪.‬כי‬ ‫הפרסומות אומרות לנו לקנות ולפרסומות יש כוח‪.‬‬ ‫בסופרמרקט‪ .‬‬ ‫אנחנו חושבים שאנחנו קונים‪ .‬באוטובוס‪ ..‬למה? כי‬ ‫קראנו פרסומת לשמפו חדש ושמענו פרסומת לגבינה חדשה‪.‬וכתבו אותן במחברת‪.a‬‬ ‫פרסומות‬ ‫א)‬ ‫חפשו פרסומות ‪ -‬בעיתון‪ .‬‬ ‫בנק כסם■ ־ בנק מצוין‪.‬בבנק‪.‬‬ ‫עולם של פרסומות‬ ‫העולם המודרני הוא עולם של פרסומות‪ ..‬קונים‪ .‬‬ ‫אנחנו באים לחנות‪ . on the street.‬רואים אותן בטלוויזיה וקוראים אותן‬ ‫בעיתון יום יום‪.‬‬ ‫‪Look for ads in the newspapers.‬קונים‪.‬אנחנו שומעים אותן ברדיו‪ ...‬‬ ‫הפרסומות ״מחפשות״ אותנו ומוצאות אותנו שוב ושוב‪.‬אבל באמת אנחנו קונים‪ .‬באנו לקנות לחם ואנחנו קונים גם גבינה‪ .‬אנחנו ״פוגשים״ אותן ברחוב‪ .‬או ב‪ .‬ברדיו‪ . or.

‬לא שוכחים אותך‪.‬והם אמרו לנו‪:‬‬ ‫פוליטיקאית‪ :‬פרסומת טובה צריכה להיות קצרה ופשוטה‪ ..‬היא לא צריכה‬ ‫להיות נכונה‪.‬למיץ‪ .‬‬ ‫השמפו והגבינה הם דוגמה ל ­‬ ‫שיר של פרסומת‪.‬עם הרבה צבעים ועם מוזיקה‪..‬אבל אנחנו צריכים שמפו‪.‬‬ ‫‪Write ads for:‬‬ .‬‬ ‫פרסומת טובה צריכה להיות יפה‪ .‬‬ ‫הדברים‬ ‫הפרסומת‬ ‫מה זאת פדסומת טובה?‬ ‫שאלנו אנשים ברחוב מה זאת פרסומת טובה‪ .‬‬ ‫לראש הממשלה‪ .‬‬ ‫גרפיקאי‪:‬‬ ‫אנשים צריכים לדעת מהר מה רוצים למכור להם‪.‬‬ ‫פרסומת לא טובה‪.‬‬ ‫סוציולוג‪:‬‬ ‫פסיכולוגית‪ :‬הפרסומת צריכה לדבר עם הקונה‪ ..‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫באוטובוס אין פרסומות‪.‬‬ ‫ב)‬ ‫מה אמר כל אהד מהא נש ים ששאל נ ו מה זאת פרס ומת ט ובה ‪.‬‬ ‫בשורה ‪ 5‬כתוב‪ :‬״מוצאות אותנו״‪.‬רוצים אותך‪ ..‬‬ ‫אנחנו לא צריכים סבון‪ .‬‬ ‫אין פרסומות בטלוויזיה‪.what is a good ad‬־ ‪What did each of the people answer to the question‬‬ ‫‪e ink •kpwfWa.‬לאוניברסיטה‪ .‬היא צריכה להגיד לו‪:‬‬ ‫אוהבים אותך‪ .‬‬ ‫פרסומת טובה צריכה להיות יפה ומעניינת‪.‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫ד‪.‬או ל ­‬ ‫לאולפן‪ .‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫פרסומת מעניינת‪.‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫יש פרסומות רק ברדיו‪.‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫הפרסומת אומרת לנו לקנות שמפו ולא גבינה‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫המוכרים‬ ‫אותנו ‪) 1 -‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫הקונים‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫הכוח של הפרסומת‪.‬אבל אנחנו קונים אותם‪.‬‬ ‫אנחנו לא קונים לחם וגבינה‪ .‬כי אנחנו לא רעבים‪..‬‬ ‫‪Mark the correct sentence according to the passage.‬‬ ‫אנחנו לא צריכים שמפו וגבינה‪ .‬לראש העיר‪ .‬‬ ‫יש פרסומות גם ברדיו וגם בטלוויזיה‪..‬‬ ‫ג)‬ ‫כתב ו פרס ומ ות‪:‬‬ ‫א)‬ ‫ב)‬ ‫ג)‬ ‫לשוקולד‪ .‬או ל‪.‬‬ ‫‪ .‬או ל‪.‬‬ ‫ילד‪:‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫‪20‬‬ ‫סמנו את המשפט הנכון לפי הקטע‪.‫ג)‬ ‫^ ‪0‬ו‪ .‬א)‬ ‫‪ri‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪(Z‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪C‬‬ ‫>‬ ‫‪(Z‬‬ ‫‪364‬‬ ‫א‪.

‬תודה‪.‫*ל•‪.‬‬ ‫— לבריאות!‬ ‫ב)‬ ‫אכלתי אותה!‬ ‫( = קרה לי משהו לא טוב‪ .‬‬ ‫א)‬ ‫— איפה הפיצה?‬ ‫— אכלתי אותה‪.‬‬ ‫א)‬ ‫ב)‬ ‫‪Match the sentences to the illustrations.‬‬ ‫— איפה הספר?‬ ‫— שמתי אותו במקום‪.‬‬ ‫— אה‪ .‬‬ ‫(עכשיו הוא רואה שאני יותר גדול ויותר חשוב‪).‬‬ ‫( = הוא מצליח מאוד בכל דבר‪).‬‬ ‫שמתי אותו במקום‪.‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫‪(Z‬‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫>‬ ‫‪(Z‬‬ ‫‪365‬‬ .‬ואין מה לעשות‪).‬לא רואים אותך‪.‬‬ ‫ב)‬ ‫איפה אתה? למה לא רואים אותך?‬ ‫לא שומעים אותך?‬ ‫(= לא פגשנו אותך הרבה זמן‪).‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫א)‬ ‫זוז קצת‪ .‬‬ ‫ב)‬ ‫הוא משחק אותה בגדול‪.flk 71‬‬ ‫מ**‪/‬‬ ‫התאימו בין האיורים והמשפטים‪.‬‬ ‫א)‬ ‫הוא משחק טניס‪.

).‫ראש ממשלה ( ז‬ Adjectives ).‫ ר‬.).).‫סבון מ‬ ).‫ש‬ that ).‫ פוליטיקאית (נ‬.‫ נ‬/.‫א‬ ).‫פוליטיקאי(ז‬ )0 .‫אנטישמיות (נ‬ .‫ר‬.‫האוצר הלשוני‬ Summary o f Topics Vocabulary ‫שמות עצם‬ ‫פעלים‬ Nouns Verbs ).‫ גךפיקאית(נ‬.‫רעב‬ hungry ‫מילים לועזיות‬ ‫מילות חיבור‬ Foreign words Coordinators )0 .‫ חיילת (נ‬.‫ממשלה (נ‬ government ton soap sociologist politician shampoo forget ‫שמות תואר‬ ).‫נשיא מ‬ president buyer ‫אוצר המילים‬ ‫ ךעבה‬.‫מדינה (נ‬ state/ country ).‫ נשיאה (נ‬.‫ראש עיר (ז‬ ).‫זוכר‬ ‫להגיד‬ ‫ לסגור‬.).).).‫שמפו (ז‬ ‫שונות‬ (1 r Miscellaneous this week once ‫השבוע ת״פ‬ ‫פעם ת״פ‬ C C (Z (Z G c > c 366 .).‫טון (ז‬ ‫שי עו ר‬ ).‫ נ‬/ .‫חייל (ז‬ soldier power / force / strength ‫ כוחות‬.‫ קונה (נ‬.‫שוכח‬ ).)..‫פךסומת (נ‬ advertisement / commercial prime minister remember .‫גרפיקאי (ז‬ ‫ טונות‬.‫סוגר‬ ‫ לשכוח‬.‫כי ח (ז‬ ).‫סוציולוג(ז‬ ).‫קונה (ז‬ mayor Anti-Semitism say / tell ‫ לזכור‬..‫סוציולוגית מ‬.‫שביתה (נ‬ strike graphic artist close / shut ).

English).‫הזמן בפסוקית בדיבור עקיף לא משתנה לפי הזמן במשפט העיקרי (כמו באנגלית‬ . e.! N k k lv Grammatical notes ‫העדות לשוניות‬ .indirect speech. the tense does not change according to the tense in the main clause (as opposed to other languages. ‫משפטי מןשא‬ :‫תחביר‬ Object clauses .‫הוא אומר שהוא למד כל הלילה‬ ‫״‬.k p k l^ G .‫ ״אני אוהב את דינה‬:‫הוא אמר‬ . See examples above.g. Example: .‫ג‬ )1 .‫ ״למדתי כל הלילה‬:‫הוא אומר‬ .‫למשל) אלא נשאר כמו בדיבור הישיר של אותו משפט‬ :‫למשל‬ ‫״‬.Plk ‫ דיבןך ע קיף‬.‫ב‬ :‫צורות‬ The conjugation of the preposition .‫את‬ Example: Syntax: . ‫ש י ע ור‬ ‫ג‬ (1 r £ C c c G c J‫'־‬ c 367 \ .‫הוא אמר שהוא אוהב את דינה‬ In indirect speech clauses.‫הנושאים הלשוניים‬ Grammatical topics Morphology: ‫ בנטייה‬n k ‫מילת היחס‬ .

‬ו‬ ‫‪ + infinitive form‬יכול‬ .‫שיעור‬ ‫יכול ‪ +‬שם פועל‬ ‫‪ . JI 0‬‬ ‫א ׳ ‪ *7 0‬׳^ ‪ 1 / 0‬רע*‪^ T n i/ O ^>/11 7‬‬ ‫‪ .1‬יכול‪/‬לא יכול‬ ‫לדוא ‪* V‬‬ ‫' ‪ o‬ל‬ ‫‪ 17‬י<‪..

‬‬ ‫(לא)‬ ‫יכול‬ ‫שי עו ר‬ ‫ג‬ ‫ג)‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫המח יז ו את הש יחה בין רן ובין מיכל ‪.‬כי לאבא שלי יש היום יום הולדת‪.‬י המסיבה בטח בערב‪ ..fyn‬וז ‪..‬אולי היא יכולה‪.. k h f‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫‪c‬‬ .‬אתה בא לים?‬ ‫יובל‪ :‬אה‪ ..‬‬ ‫רן‪:‬‬ ‫זה רעיון!‬ ‫חוף תל אביב‬ ‫ב)‬ ‫סכמ ו את הש יחה של רן ויובל ב ־ ‪ 4‬משפט ים מת וך הטבלה ‪.‫‪ Q‬א>‬ ‫בק״ו‬ ‫רן‪:‬‬ ‫יובל‪ .‬‬ ‫־ ‪r‬‬ ‫יו‬ ‫‪1‬‬ ‫יובל‬ ‫‪1‬‬ ‫רוצה‬ ‫ללכת לים‪.‬אני לא יכול לנסוע לים היום‪ .‬‬ ‫ואנחנו עושים לו מסיבה‪.‬‬ ‫יובל‪ :‬אני מצטער‪ .‬חם נורא היום‪ .‬לא? עכשיו אתה יכול לבוא לים‪.‬‬ ‫מיכל ‪ and‬רן ‪Dramatize a dialogue between‬‬ ‫‪ fly nk .‬‬ ‫רן‪:‬‬ ‫מה הבעיה?‬ ‫יובל‪ :‬אני לא יכול לבוא לים‪ .‬אבל אתה יכול לשאול את‬ ‫מיכל‪ ..‬אני רוצה לבוא אבל‪..‬‬ ‫רן‪:‬‬ ‫אז מה?‪.‬‬ ‫‪Summarize the dialogue above with four sentences from the table.

‬אני לא יכולה לשמוע אותך‪ .‬ב ‪ in column‬יא ‪Find the correct completion of the sentences in column‬‬ ‫א‬ ‫את לא יכולה להבין מה הוא אומר‪.‬‬ ‫אוי‪ .‬‬ .3456123‬‬ ‫—‬ ‫סליחה‪ .‬כי ‪. .‬‬ ‫‪.3456123‬אוי‪ .‬‬ ‫הילדים לא יכולים לחזור הביתה‬ ‫אחרי ‪ 12:00‬בלילה‪ .‬‬ ‫אני לא יכול לקרוא עכשיו‪ ..‬הטלפון הזה!‬ ‫—‬ ‫‪(Z‬‬ ‫‪(Z‬‬ ‫אין לי מספיק אור‪.‫‪.2‬‬ ‫מצא ו בט ור ב את ההשלמ ות המתא ימ ות לט ור א ואמר ו משפט ים ‪.‬מה המספר?‬ ‫‪ .. ..‬הטלפון שלי לא בסדר‪ .‬משהו לא בסדר גם בטלפון הציבורי‪.‬כי‬ ‫אתם לא יכולים לקנות כאן‬ ‫פירות וירקות‪ .‬כי ‪.. .‬‬ ‫היום אנחנו לא יכולות ללמוד‬ ‫בספרייה באוניברסיטה‪ .‬אנחנו יכולים לבוא מחר בבוקר‪.‬‬ ‫—‬ ‫זה בסדר‪ .! Nik kla‬כ׳ ‪ kla‬א?קר אהר ‪ Ikn‬ל‪.‬כי ‪..‬‬ ‫—‬ ‫שלום‪ .‬‬ ‫מתי אתם יכולים לבוא?‬ ‫—‬ ‫‪G‬‬ ‫יש שביתה באוניברסיטה‪.‬‬ ‫? ‪:a p tf‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫—‬ ‫‪C‬‬ ‫>‬ ‫‪(Z‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪fly kf nk‬ה ‪/‬הק״‪ /‬אה ‪ .‬‬ ‫מה המספר שלך?‬ ‫‪.‬‬ ‫הילדה לא יכולה לשחק במחשב‪ .‬כי ‪.‬‬ ‫אנחנו לא יכולות לבוא למסיבה בערב‪ .‬‬ ‫—‬ ‫״בזק״ שלום‪ .‬אני מדבר מטלפון ציבורי‪.. .‬כי ‪.‬‬ ‫א)‬ ‫שי עו ר‬ ‫‪r‬‬ ‫יש מחר בחינה ואנחנו צריכות ללמוד‪.‬מדברת דניאלה‪.

‬‬ ‫ב)‬ ‫—‬ ‫­‬ ‫‪T‬טעות במספר‬ ‫הלו ­‬ ‫כן?‬ ‫—‬ ‫אני יכול לדבר עם שמואל או אריה?‬ ‫—‬ ‫אין פה לא שמואל ולא אריה‪.‬‬ ‫—‬ ‫זה לא מוזאון ישראל?‬ ‫—‬ ‫לא‪.‬‬ ‫•‬ ‫טלפון מספר ‪ 3456123‬לא בסדר‪.‬‬ ‫ג)‬ ‫שאל ו במודיעין ‪ 144‬מה מספר הטלפ ו ן של חבר ים ב יש ואל ‪..‬‬ ‫או‪jk :‬׳ ‪ nk h p f fly‬א‪ 30‬ר ‪.‬‬ ‫•‬ ‫הטלפון של דניאלה לא עובד‪.‬‬ ‫‪.‬טעות‪.‬‬ ‫•‬ ‫יש בעיה בטלפון הציבורי‪..‫סמנו אילו משפטים נבונים לפי השיחה‪. fe !I3f6a‬‬ ..‬‬ ‫•‬ ‫הטלפון של דניאלה בסדר‪.‬‬ ‫—‬ ‫סליחה‪ ..Ask the telephone directory service 144 for telephone numbers of friends in Israel‬‬ ‫אתם יכולים להגיד‪ •f ?'}vf fly ank :‬אה הא ‪ 0‬ע ר ‪fe .‬‬ ‫‪Mark the correct sentences according to the conversation.

‬לא?‬ ‫—‬ ‫כן‪ . and complete the‬‬ ‫‪conversations accordingly.‬אני לא יכול לעשות________ ב ל י________‪.‬עוגת שוקולד‪.‬מרגרינה ו ‪..‬אנחנו צריכים כמה דברים‪.‬מצא ו על א יזה מאכל ח ושב ים הק ו נ ים בכל‬ ‫ש יחה והשל ימ ו את הש יח ות ‪ .‬לא?‬ ‫—‬ ‫אוי‪ .‬מלח‪ .‬‬ ‫—‬ ‫מה אתם צריכים?‬ ‫—‬ ‫אנחנו צריכים חלב‪ .‬סלט פסטה‪ .‬פלפל שחור ו‪.‬בשיר עם תפוחי אדמה‪.‬בזיליקום ו‪.‬‬ ‫—‬ ‫אתה צריך גם________‪ .‬‬ ‫—‬ ‫מה אתה צריך?‬ ‫—‬ ‫אני צריך עגבניות‪ . Find in‬‬ ‫‪every conversation the kind of food the shoppers are thinking about..‬אני יכול לעזור לך?‬ ‫—‬ ‫כן‪ .‬‬ ‫?‪ ^/‬מ‪:‬‬ ‫מוכר‪ :‬שלום‪ .‬מלח‪ .‬סלט טונה‪ .‬סוכר‪ .1‬לא?‬ ‫דינה‪ :‬נכון‪ .‬פטרוזיליה‪ .‫בשוק‬ ‫א)‬ ‫קרא ו את הש יח ות בין הק ו נ ים ובין המ וכר ים בש וק ‪ .‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫—‬ ‫שלום‪ .‬נכון‪ .‬נכון‪ .‬אני יכול לעזור לכם?‬ ‫—‬ ‫כן‪ .‬אורגנו‪ .‬שמן‪ .‬‬ ‫—‬ ‫אתם צריכים גם ________‪ .‬אני לא יכולה לעשות ‪ vync 610‬בלי ‪.‬קמח‪ ..‬‬ ‫מוכר‪ :‬את צריכה גם ‪6‬חי{‪ ..‬מה אני יכול לעזור לך?‬ ‫דינה‪ :‬אני צריכה כמה דברים‪.‬היעזרו בחלק מהמאכל ים שברש ימה‪:‬‬ ‫‪Read the conversations between the shoppers and the vendors in the market.‬‬ ‫סלט^צ^קינה‪ ..vync‬‬ ‫—‬ ‫שלום‪ .‬ביצים‪ .‬‬ ‫סלט פירות‪ .‬אנחנו לא יכולים לעשות________ ב ל י ____‬ .‬בצל‪ . .‬‬ ‫מוכר‪ :‬מה את צריכה?‬ ‫דינה‪ :‬אני צריכה לימון‪ .‬אני צריך כמה דברים‪. Use some of the foods on the list below.

‬‬ ‫—‬ ‫אתן צריכות גם ________‪ . use‬‬ .‬חסה‪ .‬לא?‬ ‫—‬ ‫אוי‪ .‬סלרי ו‪..‬‬ ‫—‬ ‫מה אתן צריכות?‬ ‫—‬ ‫אנחנו צריכות מיונז‪ .‬‬ ‫כתב ו מה א ומ ו ים הא נש ים בציווים ‪ .‫‪(3‬‬ ‫ב)‬ ‫—‬ ‫שלום‪ .‬לימון‪ .‬‬ ‫‪.‬אני יכול לעזור לכן?‬ ‫—‬ ‫כן‪ .‬‬ ‫‪Dramatize similar conversations.‬לא יכול ‪ /‬יכול ‪Write what the people in the illustrations are saying.‬אנחנו צריכות כמה דברים‪..‬‬ ‫המח יז ו ש יח ות ד ומ ות לש יח ות אלה ‪.‬כן‪ .‬השתמש ו ב״יכול״‪" /‬לא יכול״‪.‬אנחנו לא יכולות לעשות________ ב ל י________‪.‬מלח‪ .

‬‬ ‫שם יכולים גם לראות איך עבדו בחקלאות בארץ ישראל‪ .‬‬ ‫^‬ ‫‪ ) 1‬מה יכולים לראות בנאות קדומים?‬ ‫‪ ) 2‬מה יכולים לעשות בנאות קדומים?‬ .‬הרבה‬ ‫שנים אנשים למדו את התנ״ך בלי להכיר את הטבע של ארץ ישראל‪.‬לראות‬ ‫את הנוף של ארץ התנ״ך ולקרוא את הפסוקים על הנוף התנ״כי ועל הצמחים מן התנ״ך‪.‬‬ ‫•‬ ‫נחש נשך נחש‪.‬בגן <ש צמחים ארץ ישראליים מעניינים‪ .7‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫כמה זמן אתה יכול ‪ /‬את יכולה לא לאכול?‬ ‫‪(2‬‬ ‫מה אתה לא יכול ‪ /‬את לא יכולה לאכול או לשתות?‬ ‫‪(3‬‬ ‫כמה שעות אתה יכול ‪ /‬את יכולה לשבת בספרייה וללמוד?‬ ‫‪(4‬‬ ‫כמה זמן אתה יכול ‪ /‬את יכולה לא לדבר?‬ ‫‪(5‬‬ ‫לאיזה מקומות בעולם אתה לא יכול ‪ /‬את לא יכולה לנסוע?‬ ‫‪(6‬‬ ‫מה אתה לא יכול ‪ /‬את לא יכולה להבין?‬ ‫‪(7‬‬ ‫עם מי אתה יכול ‪ /‬את יכולה לדבר הרבה זמן?‬ ‫‪(8‬‬ ‫כמה זמן אתה יכול ‪ /‬את יכולה לדבר בטלפון?‬ ‫כמה פעמים אתה יכול להגיד?‬ ‫•‬ ‫שירה שרה שיר שימח‪ .‬‬ ‫הם קראו כתנ״ך שמות של פרחים ועצים‪ .‬‬ ‫שאלו זה את זה זענו‪.‬שם יכולים לראות את הטבע בארץ ישראל בזמן התנ״ך‪.‬התאנה‬ ‫והתפוח‪ .‬‬ ‫•‬ ‫אני ליא מהממהרים‪.‬למשל‪ :‬המךווה‪ .‬בין ירושלים ובין תל אביב יש פארק גדול וירוק‬ ‫ נאות קדומים‪ .‬לשבת ליד‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫עץ התמר כמו דבורה החביאה‪ .‬שיר שימח שרה‬ ‫•‬ ‫גנן גידל ןגן בגן‪ .‬בנאות קדומים יש הרבה פרחים ועצים ארץ‬‫ישראליים‪ .6‬‬ ‫‪Ask each other the following questions and answer them.‬‬ ‫ג‬ ‫אנחנו יכולים לטייל שם ״בתוך״ סיפורי התנ״ך‪ :‬ללכת בהרים כמו דויד המלך‪ .‬לשתות מים ממעיין כמו בני ישראל וללכת בין עצי התפוח‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫כמו בשיר השירים‪ .‬מהמרווה אולי ״נולדה״ המנורה של בית המקדש‪ •.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪.‬היום אנחנו יכולים לבוא לנאות קדומים‪ .‫‪.‬‬ ‫‪X X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X T‬‬ ‫־־‬ ‫־‪/‬‬ ‫‪T‬‬ ‫“ —‬ ‫‪T‬‬ ‫‪X‬‬ ‫נאות קדומים‬ ‫ליד העיר מודיעין‪ .‬אבל הם לא ידעו מה הם‬ ‫שי עו ר‬ ‫הצמחים האלה‪ .‬דגן גדול גדל בגן‪.‬מהתאנה אולי לקחו אדם‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫וחווה את הבגדים הראשונים ומהתפוח אולי אכלו אדם וחווה בגן‪-‬עןן‪.

‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪375‬‬ .‬‬ ‫אבל יש גם אוטובוס?‬ ‫כן‪ .‬עוברים את הכביש‪.8‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫ואמר מקל שקד אני ראה‬ ‫^מ‬ ‫ג ם־ ברושים שמחו לך ארזי לבנון‬ ‫־־‬ ‫‪« :‬‬ ‫(ירמיהו א ‪) 11‬‬ ‫זי׳‬ ‫(ירמיהו א ‪(11‬‬ ‫איך מגיעים?‬ ‫א)‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫־*‬ ‫‪: it‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪ :‬י‘‬ ‫־ ‪:‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪:‬‬ ‫(תהילים קכח ‪) 3‬‬ ‫קרא ו את הש יח ות ‪ .‬‬ ‫ממלון הילטון בירושלים לספרייה הל או מי ת(בי ת הספרים הלאומי)‪.‬אתה יכול לשאול את הנהג‬ ‫איפה לרדת‪ .‬ ‫‪ )2‬אתן‬ ‫‪r : ■.‬‬ ‫ש ' עו י‬ ‫‪m‬‬ ‫ח‬ ‫‪r‬‬ ‫‪p. and draw arrows to mark the routes. ‪ :‬־ר^‬ ‫‪:‬‬ ‫־־ ‪1‬‬ ‫‪it‬‬ ‫(ישעיהו מא ‪) 19‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫ואכלו אייש־גפנו' ואיש תאנוזו‬ ‫‪)4‬‬ ‫[עשית שלחן עצי‬ ‫(מלכים ב יח ‪) 31‬‬ ‫‪( T O‬שמות כה ‪) 23‬‬ ‫‪ ) 5‬בנין? כשתלי זיתים סביב לישלחנןז ‪5‬‬ ‫‪. look at the maps.‬‬ ‫זה עשרים דקות בערך‪.‬איך אני יכול להגיע לספרייה?‬ ‫אתה יכול ללכת ברגל‪.‬‬ ‫פונים שמאלה והולכים ישר‪.‬‬ ‫אין בעד מה‪.I‬‬ ‫‪vjv‬‬ ‫־‬ ‫‪t‬‬ ‫‪:1-‬‬ ‫‪• j•■:‬‬ ‫—‪1‬‬ ‫‪j• r‬‬ ‫״‪lv‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪v‬‬ ‫.‬נוסעים באוטובוס ‪ .‬‬ ‫תודה רבה‪.9‬יורדים בתחנה‬ ‫ליד הכנסת‪ .‬הסתפל ו במפ ות וסמנ ו את הדרך בח יצ ים ‪.‬‬ ‫‪Read the dialogues.‫‪O‬‬ ‫אן ‪n m p N n‬‬ ‫‪ )1‬ומעץ הדעת טוב ורע לא ו&בל מטנו‬ ‫(בראשית ב ‪) 17‬‬ ‫במדבר ארז שטה והדס ועץ ‪r‬שמן אשים בעריה יירם תדהר והאישור יחדו.‬‬ ‫—‬ ‫‪-‬‬ ‫סליחה‪ .

‫‪)2‬‬ ‫מהתחנה המרכזית בחיפה לבית הגפן‬ ‫— סליחה‪ .‬סמ נ ו ש נ י מק ומ ות במפה ואת הדרך ביניהם ‪.‬‬ ‫חבר בכ יתה יתאר א יך מג יע ים ממק ום אחד למק ום הש נ י ‪.‬את הולכת ברחוב יבנה עד‬ ‫רחוב פרץ‪ .‬‬ ‫תודה‪ .‬‬ ‫בבקשה‪.‬את יכולה להגיד לי איך‬ ‫נוסעים לים?‬ ‫כן‪ .‬פונה שמאלה‪.‬־ ‪ -‬ה ע י ר ‪.‬‬ ‫— ואיפה יורדים?‬ ‫— את נוסעת עד מרכז הךר‪ .‬חוזרים לרחוב אלנבי‪.‬אני חושבת שכן‪.‬גגה‪1‬‬ ‫עהליץן‬ ‫המחוזי‬ ‫‪f‬‬ ‫יגיא י ציר‬ ‫מהתחנה המרכזית בתל אביב לחוף הים‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫סליחה‪ .‬המון תודה‪.‬‬ ‫עוברים את רחוב הירקון ומגיעים לים‪.‬באוטובוס ‪.‬האוטובוס הזה מגיע לבית הגפן?‬ ‫— כן‪ .‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫‪376‬‬ ‫ב)‬ ‫ציירו מפה קט נה של חלק מע יר שאתם מכ יר ים ‪ .‬‬ ‫פונים ימינה והולכים עד סוף הרחוב‪.‬‬ ‫עוברים את הכביש‪ .4‬‬ ‫ואיפה יורדים?‬ ‫בתחנה הראשונה ברחוב בן‪-‬יהודה‪.‬‬ ‫— על לא דבר‪ .‬‬ .‬באמת אין בעד מה‪. Mark two places on the map and the route‬‬ ‫‪between them.‬‬ ‫— תודה‪.‬‬ ‫והולכת ישר עד לבית הגפן‪.‬עוברת את הכביש והולכת‬ ‫ישר לרחוב קסריה‪ .‬‬ ‫‪Draw a small map of part of a city you know.‬‬ ‫‪ $‬ה ע תי ק ה‬ ‫_‬ ‫יי־יי־‬ ‫‪a‬‬ ‫^‬ ‫בית הממשלה‬ ‫'שוכרי ‪J‬‬ ‫ח׳ז י‬ ‫בית המשפנז‪* . One of your classmates will describe how to get from one place to the other.‬יורדת ברחוב‬ ‫הנביאים‪ .‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪7T‬‬ ‫‪r‬‬ ‫שיבת ציון‬ ‫ל ‪^ .

‬‬ ‫חכם‬ ‫חוכמה‬ ‫ש״ת‬ ‫ש״ע‬ ‫חוכמת ילדי ירושלים‬ ‫אדם אחד מאתונה שביוון בא לירושלים‪ .‬‬ ‫הילד הלך וחזר עם ביצים וגבינות‪.‬‬ ‫לשבוע וגם לקחת לדרך״‪.‬א)‬ ‫?‬ ‫למה הילד חכם‪ .‬משהו לאכול‪ .‬לשבוע וגם לקחת‬ ‫לדרך‪.:‬אתה איש חכם‪ .‬למה‬ ‫אתה נותן לי מלח?!״‬ ‫אמר לו הילד‪ :‬״רק מלח אתה יכול לאכול‪.‬‬ ‫‪Read the story and write an ending for it.‬הוא הלך בדרך‪ .‬בבקשה איזו גבינה היא של עז שחורה ואיזו גבינה היא‬ ‫של עז לבנה?‬ ‫הילד חשב ואמר‪ .‬אולי אתה תגיד לי ____‬ ‫(לפי איכה רבה‪ .:‬תגיד לי‪ .‬לו האיש‪ :‬״אמרתי לך למצוא לי אוכל‪ .‬״‬ ‫הילד הלך וחזר עם מלח‪.‫ילדי ירושלים‬ ‫החכמים‪• T‬‬ ‫־ ‪:‬־־‬ ‫‪9.‬‬ ‫איש אחד הלך מאתונה לירושלים‪ .‬ולמה האתונאי טיפש?‬ ‫ע ב רי ת מן רז ה תרזל ה‬ ‫לשבוע ‪ -‬לאכול ולא להיות רעב‬ ‫‪377‬‬ .‬‬ ‫‪ 1 r.‬הוא פגש ילד קטן‪ .:‬יש לך ביצים וגבינות? אני רוצה לאכול‪.‬נתן לו אגורה‬ ‫אחת ואמר לו‪ :‬״בכסף זה תמצא לי‪ .‬והינה הוא רואה ילד קטן‪.‬‬ ‫האיש אמר לילד‪ .‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫(לפי איכה רבה‪ .‬בבקשה‪ .‬א)‬ ‫תרנגולת‬ ‫‪ 0‬ו‪.‬‬ ‫קראו אמ הסיפור ובתבו לו סוף‪.‬‬ ‫האיש נתן לילד כסף ואמר לו‪ .

‫ת תגול (ז‬ ‫ סכמה‬.‫נביא (ז‬ driver ).‫יכול‬ ‫ יכולות‬.‫תאנה <נ‬ ).‫פסוק (ז‬ idea ‫ רעיונות‬.‫מרכזי‬ central ‫שונות‬ Miscellaneous garden o f Eden / Heaven The people o f Israel ‫מילים לועזיות‬ I Foreign words ‫־‬ ‫כלום‬ nothing ). ‫ יכולים׳‬.‫ נביאה (נ‬.‫ יכולה‬.).‫ תןנגול ת (נ‬.) ‫נהג ( ז‬ ‫ עיזים‬.‫האוצר הלשוני‬ Summary of Topics Vocabulary ‫אוצר המילים‬ ‫שמות עצם‬ ‫פעלים‬ Nouns Verbs .‫תמר(ז‬ ‫שי עו ר‬ 21 ‫ג‬ n r Grammatical topics Syntax: ‫הנושאים הלשוניים‬ ^ ‫ שם פןע‬+ ‫כןלןת‬.).‫א‬ ‫ ביצים‬. hen ).‫פטרוזיליה מ‬ ).‫ביצה (נ‬ know ‫להכיר‬ lettuce ).‫עז (נ‬ goat verse ‫ פסוקים‬.‫ יכול‬+ an infinitive form Idipf fly kla : a p tf .‫חסה (נ‬ arrive ‫ להגיע‬.).).‫טעות (נ‬ turn ‫ לפנות‬.‫ויזה (נ‬ fig date (fruit / tree) ).‫ יכולה‬.‫תפוח (ז‬ rooster.‫חכם‬ smart ‫ מךכזית‬.‫פונה‬ egg science ).‫רעיון (ז‬ station ).‫בזיליקום (ז‬ ‫על לא דבר‬ The Tree o f Knowledge ).).‫ לכולים‬.‫מגיע‬ mistake ).‫מ תו ה (נ‬ sage (plant) dollar parsley S ‫יכול‬ is able / can You’re welcome oregano ‫בני ישראל‬ !‫זהירות‬ Be careful! 1 )‫עךן <ז‬-‫גן‬ ‫שיר השירים‬ ).‫ו‬ ‫־־ ־‬ ‫מז־ע‬ ‫שמות תואר‬ ).‫(ז‬ lamp (Mennora.).‫אוךגנו(ז‬ basil ).‫עץ הדעת(ז‬ ).‫מנורה (נ‬ prophet 5 Adjectives ).‫תחנה (נ‬ apple ).‫ב‬ ‫ש‬ c c c c c j^■ c 378 .‫ נהגת מ‬.‫דולר (ז‬ The Song o f Songs visa ).? :‫תחביר‬ .

‬‬ ‫הגינה לא הייתה גדולה‪ .‬ג ‪ .‬א ‪Complete according to the passage: column‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪.‬אבל לפני מאה שנה‬ ‫הוא (לא) היה בספרייה‪.masculine nouns.‬‬ ‫הן‬ ‫(לא) היו כאן‪.‫‪o‬‬ ‫‪a‬‬ ‫משפטים שמניים בעבר‬ ‫ד‪.‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪379‬‬ .feminine.‬‬ ‫היא ‪.‬והפרחים בגינה היו יפים‪.‬והאוכל שלה היה‬ ‫טעים מאוד‪.‬וכולם היו מאושרים‪.‬היא הייתה הרבה שעות במטבח‪ . and column‬ב ‪column‬‬ ‫א‬ ‫השולחן היה גדול‪..‬‬ ‫אבל היה תמיד נקי מאוד‪.‬‬ ‫בחופשת הקיץ‪ .‬‬ ‫העיר הייתה קטנה‪.‬‬ ‫החדרים היו גדולים‪.‬‬ ‫הם (לא) היו חברים‪..‬סבא היה בחדר הגדול עם הספרים ועם‬ ‫הרדיו‪ .‬‬ ‫השעון ‪.‬ט ו ו ב ־ ב נקבה וטור ג ‪ -‬ברב ים‪.‬‬ ‫דני ומיכל לא בכיתה‪ .‬המטבח לא היה מודרני‪.‬‬ ‫החדרים בבית היו גדולים מאוד‪ .2‬‬ ‫א)‬ ‫‪Past tense nominal sentences‬‬ ‫־■״‬ ‫היום העיר גדולה‪ ..‬‬ ‫עכשיו יוסי נהג אוטובוס‪ .‬‬ ‫הכיסאות ‪.‬‬ ‫נוסטלגיה‬ ‫‪ :‬־ ‪TJ J‬‬ ‫סבא וסבתא שלי גרו בבית הזה‪.‬השעון‬ ‫בחדר הגדול היה עתיק והספרים היו בגרמנית וביידיש‪ .plural.‬לפני שנה‬ ‫הוא היה מורה‪.‬אבל היא הייתה תמיד ירוקה‪ .‬‬ ‫סבתא הייתה ״יידישע מאמע״‪ ..‬‬ ‫היא (לא) הייתה מאושרת‪.‬סבתא הייתה עם הנגדים בגינה‪ .‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ב)‬ ‫השל ימ ו לפ י הקטע‪ :‬ט ור א ‪ -‬שמ ות העצם בזכר ‪ .‬בשבתות ובחגים כל המשפחה הייתה בבית‬ ‫של סבא וסבתא‪ .‬גם אתמול‬ ‫הם לא היו שם‪..‬‬ ‫ג‬ ‫סבתא הייתה במטבח‪.‬השולחן היה גדול והכיסאות היו נוחים‪ .‬‬ ‫‪ ..

‬‬ ‫אמר ו את הקטע בהווה ‪.does.‬‬ ‫הוא במשרד‪..‬ה י יתה ‪ .‬‬ ‫השוקולד בארון‪.‬ארוך ‪ ..Write her letter‬‬ ‫היו‪ .‬לא מעניין ‪ .‬‬ ‫השתמש ו ב ‪ ) 1 -‬היה ‪ .vnlj‬‬ ‫מק^ר׳ה ה׳יז ‪x6‬׳‪p. .‬החדר״ק ממ׳ת‬ ‫ד)‬ ‫כתב ו קטע נ וסטלג יה על מק ום אתר ‪.‬‬ ‫הירקות לא טריים‪.‬‬ ‫‪ kf Ida flunk‬ה׳ה (‪47‬ן‪6‬ר‪. She is happy to finish her studies‬אורי ‪ doesn’t like her studies as much as‬חנה‬ ‫‪.‬‬ ‫ההורים לא בבית‪.7‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫‪(6‬‬ ‫הספרים על השולחן‪.‬לא מעניין ‪ .pile aj‬‬ ‫׳‪2008 'jI‬‬ ‫^ארת׳ ‪ihn .‬‬ ‫‪nlkipaf‬‬ ‫‪ n n k‬הקח״ ‪ 0‬ת‪.7inff‬‬ ‫‪:‬־ ‪T‬‬ ‫החקו־׳ס קכ׳יזיי‪1‬י‪ P'i Inv ■pwnj !.‬‬ ‫‪(7‬‬ ‫‪(8‬‬ ‫‪(9‬‬ ‫‪(10‬‬ ‫‪(11‬‬ ‫‪(12‬‬ ‫התשובה לא נכונה‪.‬‬ ‫זה לא בית גבוה‪.‬‬ ‫השכונה חדשה‪.‬‬ ‫‪nlk‬‬ ‫ב)‬ ‫ח נה לא א והבת את הל ימ וד ים כמ ו אורי ‪ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫כתב ו בעבר ‪.‬‬ ‫כתב ו את המכתב שלה ‪.‬‬ ‫החורף קל והקיץ קשה‪.‬ה י יתה ‪ ...‬‬ ‫הן בחופשה‪.‬‬ ‫מכתבים‬ ‫א)‬ ‫‪1‬ח‪.‬‬ ‫‪ pn 1 •fe knzol too‬קג״ת הלה‪ .Write a “nostalgia” passage about a different place‬‬ ‫‪Write the following sentences in past tense. p‬ה ‪3 0‬ר״ה ה״תה‬ ‫ה׳‪N N # 6 N /‬‬ ‫׳< ‪n f e p‬״‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫‪.‬‬ ‫הסטודנטים בקפטריה‪.‬ארוך ‪ .‬רע‪.‬היו ‪ ) 2‬שמ ות הת ואר‪ :‬קשה ‪ .‬ה יא שמתה לגמ ור ללמ וד ‪.‬‬ ‫התרגיל הזה לא קשה‪..‬‬ ‫הם חברים טובים‪.‬ה׳‪yl3n /‬׳‪.‫ג)‬ ‫‪Say the passage in present tense.p‬‬ ‫‪*kf pnl&e‬‬ ‫יז ‪3‬ח׳ן)ת ‪kf‬‬ ‫• •‬ ‫׳ ‪ ..‬היו (‪Use: 1‬‬ ‫קשה ‪ .‬‬ .‬רע ‪the adjectives ) 2 .

5‬‬ ‫בוטיק יפית ־ חנות בגדים‬ ‫מכנסיים קצךים ‪ /‬מכנסיים ארוכים ‪ /‬חולצה ‪ /‬שמלה ‪ /‬סצאית ‪ /‬קזעדר ‪/‬‬ ‫‪ /‬מעיל ‪ /‬כובע ‪ /‬נעליים ‪ /‬סנז־לים ‪ /‬בגד ים‬ ‫א)‬ ‫אמר ו מה יש בב וט יק יפ ית‪.‫‪.‬‬ ‫‪ has.‬״יפית״ ‪Say what clothes boutique‬‬ ‫אמר ו לפ י התמ ו נ ות‪:‬‬ ‫ב)‬ ‫‪Say according to the pictures:‬‬ ‫מה ה וא ל ובש?‬ ‫מה ה יא ל ובשת ?‬ ‫ג)‬ ‫מה ל ובש ים הבת ור ים בכ יתה?‬ ‫מה ל ובש ות הבת ור ות בכ יתה?‬ ‫שי עו ר‬ ‫‪1 0‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪381‬‬ .

‫המח יז ו ש יחה בין א ימא ובן בח נ ות בגד ים לפני נס יעה למק ום וח וק‬ Dramatize a dialogue between a mother and her son in a clothing shop. ‫בגד ים‬ .^ ‫ץי‬ ‫מעילים‬ ‫נשים‬ ‫כובעים‬ . ^V / j .v / ^ . taking place prior to a trip to some faraway place.y ‫חולצה‬ ‫ערב‬ y - \ '• ‫שבת‬ ‫\ ר‬ v r .6 ..7 ‫מ‬ ‫ש‬ c ‫מ‬ 382 . ‫בנו סמ יכ ו י ות מהמ יל ים ב״עננים״‬ Create construct states from the words in the “clouds” say them in singular and in plural and match them to the illustrations. ‫ אמ ו ו א ות ן גם ב ית יד וגם ג וב ים והתא ימ ו א ות ן לאיורים‬.r 'A . ‫נעליים‬ r A ‫מכנסיים‬ ‫שמלה‬ r V ‫\־־‬ ‫ספורט‬ ‫עבודה‬ ‫חורף‬ v .‫ מ‬/^‫? א‬ ‫בגדי ים‬ )‫רן׳‬ 0 % ^ ‫שי עו ר‬ ‫ג‬ n r C C ‫מ‬ .. .r " ‫גברים‬ .

‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪383‬‬ .8‬‬ ‫א)‬ ‫בעיה קשה‬ ‫אף אחד לא אוהב אותי‪ .‬אף אחד לא מבין אותי‪. .‬‬ ‫אף אחד לא ‪.‫‪.‬‬ ‫^‬ ‫ב)‬ ‫‪(1‬‬ ‫מה אתם חושבים‪ :‬מה הפסיכולוג אומר?‬ ‫העביוו קו בין האיור ובין המשפט המתאים‪.‬אף אחד לא רוצה להיות חבר שלי‪.‬‬ ‫אף אחד לא רוצה לבוא לבית שלי‪ . .‬‬ ‫‪Draw a line between the illustration and the correct sentence.

‬‬ ‫לסנדלים התנ״כיים‪ .‬אז כובעי ה ט מבל היו‬ ‫ק ט ני ם ין ת ך ן ב ה ך ב ה צ ב עי ם ‪ .‬הסנדלים היו סנדלים תנ״כיים‬ ‫והכובע היה ‪ -‬כובע טמבל‪.‬אלה הם סנדלים בני אלפיים‪ .‬אנשים‬ ‫חושבים שגם הסנדלים‪ .‫‪.‬אבל‬ ‫הישראלים אומרים‪ :‬אנחנו אוהבים כובעים מודרניים עם הרבה צבעים וסנדלים מודרניים‬ ‫שי עו ר‬ ‫מאיטליה או מפריז‪.‬צעיר ואופטימי‪.‬‬ ‫היום רק תיירים מחו״ל אוהבים לטייל בישראל עם סנדלים תנ״כיים על הרגליים וכובע‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫טמבל על הראש‪.‬הם ״נולדו״ לפני אלפיים‬ ‫שנה או יותר‪ .‬‬ ‫שרוליק היה טמל הישראליות ‪ -‬ישראלי קטן‪ .‬‬ ‫כולם הלכו אז עם כובע טמבל‪ :‬ילדים‪ .‬‬ ‫אנחנו יכולים לראות את כובע הטמבל בקריקטורות של העיתונים משנות החמישים על‬ ‫הראש של שירוליק‪.‬ובזמן העבודה‬ ‫‪1‬י ־ י‬ ‫ע‬ ‫^ ׳‬ ‫‪4‬י‬ ‫'‬ ‫הם הלכו עם כובע טמבל ‪ -‬כובע ג ך יל׳ נוח‬ ‫ופשוט בצבע‬ ‫שריליק‬ ‫כובע מתאים לשמש‬ ‫בשנות החמישים עבר הכובע מהקיבוצים‬ ‫ומהמושבים גם לערים בישראל ‪ -‬תל אביב׳‬ ‫חיפה וירושלים‪ .‬החולצה הייתה לבנה‪ .‬כמו כובע הטמבל‪ .9‬‬ ‫א)‬ ‫כובע טמבל וסנדלים תנ״כיים‬ ‫‪+‬־‬ ‫בארץ ישראל של שנות העשרים והשלושים‬ ‫הרבה אנשים בקיבוצים ובמושבים עבדו‬ ‫בחקלאות‪ .‬נוחים ומתאימים גם לגבר וגם לאישה‪ .‬יש היסטוריה מעניינת‪ .‬הם עבדו בשמש‪ .‬כמו לכובע הטמבל‪ .‬בחורים ובחורות צעירים ואפילו ראש הממשלה‪.‬‬ .‬מקומרן ליד ים‬ ‫המלח‪ .‬ל בן׳ כ חן ל‬ ‫*‬ ‫‪■ B ■ 4‬‬ ‫‪k‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪j‬‬ ‫ישראלים עם כובע טמבל נשנות ה‪50-‬‬ ‫ואדום‪.‬‬ ‫הוא לבש בגדים של ישראלי בשנות החמישים‪ :‬המכנסיים שלו‬ ‫היו קצרים‪ .‬לפי המודל של הסנדלים האלה עושים גם היום את‬ ‫הסנדלים התנ״כיים ‪ -‬סנדלים פשוטים‪ .‬במוזאון ישראל יכולים לראות סנדלים של אנשי המדבר‪ .‬הם סמל של הישראלים הצעירים‪ .

‬‬ ‫סנדלים (איטלקיים ‪ /‬תנ״כיים) וכובע (מודרני ‪ /‬טמבל)‪.‬‬ ‫אמר ו משפט ים הגיוניים מהטבלה ‪.‬‬ ‫‪elfe •fe * 3 b f‬‬ ‫׳‪0‬‬ ‫‪v‬‬ ‫‪elfe .‬‬ ‫הוא אוהב ערים גדולות‪.‬קטן ‪ /‬גדול) האופטימי ‪ /‬פסימי)‪.‬‬ ‫קר פה‪.j (//‬ה׳ה לה (?‪fe * .‬‬ ‫תאר ו דמ ות מארץ אתרת שה יא סמל הארץ ‪.‬‬ ‫‪Describe a character from a different country which is the “symbol“ of that country.‬‬ ‫לכן ‪ /‬ולכן‬ ‫לא קראתי אותו‪.‬׳ ‪/‬‬ ‫כולם אכלו אותו‪.‬‬ ‫הסלט היה טרי‪.‬‬ ‫הוא גר בטוקיו‪.‫ב)‬ ‫ב ת ת את ההשלמה הנכונה לפי הטקסט‪:‬‬ ‫‪Choose the correct completion according to the text:‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫כובע הטמבל בשנות העשרים היה ( ק טן ‪ /‬גדול) בצבע(חאקי ‪ /‬לבן ‪ /‬אדום)‬ ‫על הראש של (אנשי קיבוצים ומושבים ‪ /‬תיירים ‪ /‬אף אחד)‪.‬‬ ‫לכן ‪ /‬ולכן‬ ‫משפט‪.fe * p b / nlj‬‬ ‫‪( k/f/‬י״‪elfe 3 ///‬׳‪ k /.‬חולצה (לבנה ‪/‬אדומה)‪.‬‬ ‫הוא לא קונה כלום‪.‬‬ ‫משפט‪.nij‬׳‪.‬‬ ‫יש שביתה בבתי הספר‪.‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫כובע הטמבל בשנות החמישים היה ( ק טן ‪ /‬גדול) בצבע(חאקי ‪ /‬לבן ‪ /‬אדום)‬ ‫על הראש של (כל הישראלים ‪ /‬תיירים ‪ /‬אף אחד)‪.‬‬ ‫אין לו מספיק כסף‪.‬‬ ‫לא סגרתם את ה ד ל ת‪.‬כן קר ‪ 3‬ה‪.‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫ג)‬ ‫שרוליק היה (צעיר ‪ /‬זקן)‪( .‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫הבגדים של שרוליק היו‪ :‬מכנסיים (קצרים ‪ /‬ארוכים)‪ .‬‬ ‫לכן‬ ‫אין היום לימודים‪.‬‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫‪c‬‬ .. )b .‬‬ ‫‪. TO‬‬ ‫‪Consequence sentences‬‬ ‫משפט י ת וצאה‬ ‫א)‬ ‫הספר היה משעמם‪..‬‬ ‫? ‪ nk pm jo kf :a p tf‬ה?‪ /‬ת‪ /.‬‬ ‫‪Create logical sentences according to the table and say them out loud.

‬לכן ‪with the word‬‬ ‫היא לא באה לשיעור‪.vfin‬כ׳ ‪\kf Ivon vhk k'v 6‬ג‪.‬‬ ‫‪ ) 1‬הוא לא קורא עיתונים‪.‬‬ ‫‪ ) 2‬הוא היה עייף‪.‬‬ .‬‬ ‫‪a‬׳ ‪ k‬ה״תה ‪ilX'Cf vkp kf k'v pf'Vfln .‬‬ ‫הם צריכים כסף‪.‬‬ ‫‪ and a second time‬כי ‪Write every sentence in two different ways: once with the word‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪v‬׳‪ k‬ה״תה ‪ .‬‬ ‫הסלט היה מצוין‪.‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫‪ )4‬אני רוצה לדעת עברית‪.‬‬ ‫הוא למד כל היום‪.‬‬ ‫הם היו טריים‪.‬‬ ‫הוא הלך לישון‪.‬‬ ‫באתי ללמוד באולפן‪.‬‬ ‫‪ ) 5‬הם עובדים מהבוקר‪.‬‬ ‫‪ ) 3‬הירקות היו טעימים‪.‫ב)‬ ‫כתב ו כל מש פט בשת י צורות.‬‬ ‫אין אור ואין חשמל‪.‬‬ ‫עד הערב‪.‬‬ ‫‪ : a p tfc‬היא הייתה חולה‪.‬‬ ‫הוא לא יודע מה קרה בעולם‪.‬‬ ‫היא אכלה משהו לא טוב‪.‬‬ ‫אני רוצה להבין מה אומרים ברדיו‪.‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫>‬ ‫‪C‬‬ ‫‪386‬‬ ‫אין להם זמן‪. פעם אחת עם המ ילה כי ופעם ש נ י יה עם המ ילה לכן‪.

‬כו‬ ‫סת‬ ‫— לם‪ / .‬‬ ‫( ^ ) ‪ k‬ל «>מ‪/‬לז‪ .‬‬ ‫ג)‬ ‫כי בערב אנחנו כותבים פתקים ובבוקר קוראים אותם‪..‬החולצה על השולחן‪ .‬הנעליים ליד המיטה‪.‬אבל לא מצא את התשובה‪.‬‬ ‫הנעליים לא היו על המיטה‪ .‬‬ ‫א)‬ ‫כי אנחנו מחפשים את הבגדים שלנו ליד המיטה‪.11‬‬ ‫אני‪ .‬‬ ‫בבוקר הוא קם וקרא את הפתק‪ .‬בבוקר הוא קם ולא מצא את הבגדים שלו‪.‬את החולצה‪ .‬אמר רבי חנוך‪.‬משהו‪-‬משהו!‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫מי היה?‬ ‫אז מה?‬ ‫כמעט כולם‪ / .‬כל מיני‬ ‫— ם ‪ / ..‬‬ ‫גם אנחנו כמו האיש הזה‪ .‬‬ ‫ב)‬ ‫כי לפעמים אנחנו לא יודעים איפה אנחנו‪..‬חבל שעבר!‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪387‬‬ ..‬קרא את הפתק ולבש את הבגדים‪:‬‬ ‫את המכנסיים‪ .‬ממש‪ .‬‬ ‫(סיפור חסידי מתוך האור הגנוז‪ .‬‬ ‫הוא חשב וחשב מה לעשות‪ .‬איפה אני? שאל ושוב שאל‪ ..‬הכובע‬ ‫לא היה ליד הדלת‪ . and match the answers to the faces.‬מרטין בובר)‬ ‫^‬ ‫סמנו את ההשלמה הנכונה לפי הסיפור‪Mark the correct completion according to the story.‬איפה אני?‬ ‫רבי חנוך מאלכסנדר מספר‪:‬‬ ‫פעם היה טיפש אחד‪ .‬‬ ‫הרבי אמר‪ :‬גם אנחנו כמו האיש הזה‪.‬את הנעליים ואת הכובע‪ .‬‬ ‫‪Dramatize the questions and the answers.‬בערב הוא פחד להוריד את הבגדים‪.‬פנטסטי!‬ ‫מה היה?‬ ‫לא משהו ‪ / .‬מ״״‪/‬‬ ‫המת יז ו את השאל ות והתש וב ות והתא ימ ו את התש וב ות לפדצ ופ יט ‪.‬‬ ‫ד)‬ ‫כי אנחנו פוחדים ללכת לישון בערב ולקום בבוקר‪.‬המכנסיים לא היו על הכיסא‪ .‬ואז הוא‬ ‫שאל‪ :‬ואני‪ .‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫איך היה?‬ ‫ככה ‪ / ..‫‪Q‬‬ ‫‪. ..‬‬ ‫והכובע ליד הדלת‪.‬ובסוף הוא מצא פתרון‪ :‬הוא כתב פתק‪:‬‬ ‫המכנסיים על הכיסא‪ .

‫שמלה (נ‬ Adjectives ‫ סזקה‬.‫מוריד‬ take off / decrease ).‫טיפש‬ strong stupid / dumb ‫ טרייה‬.‫מושב (ז‬ settlem ent pants / trousers )0 .‫מעיל (ז‬ coat optimistic boutique model nostalgia sweater pessim istic caricature ‫שמות תואר‬ P) ‫סצאית‬ )0 .‫חאקי (ז‬ khaki solution ‫אוצר המילים‬ ‫ פתרונות‬.‫פתק (ז‬ ‫ שמלות‬.‫מאושר‬ ‫ נוחה‬.).‫חשמל (ז‬ )0 .‫תנ״כי‬ fresh happy com fortable Biblical ‫מילים לועזיות‬ ‫מילות חיבור‬ Foreign words Coordinator ‫ אופטימית ש״ת‬.‫טרי‬ ‫ מאושרת‬.‫א‬ ).‫מכנסיים (ז‬ ).Summary of Topics ‫האוצר הלשוני‬ Vocabulary ‫שמות עצם‬ ‫פעלים‬ Nouns Verbs ‫ בגדי ים‬.).‫נוסטלגיה מ‬ ).‫בגד ים (ז‬ swim suit electricity “Israeliness” ).‫קריקטורה מ‬ 22 ‫שונות‬ “ Miscellaneous ri r £ ‫אף אחד‬ 2 ‫חבל! מ״ק‬ C Yiddishe Mama“” ‫ע״ מ״ז‬£‫״?ידישע מא‬ c nobody It’s a pity / It’s a shame — Jewish Mother( ( 388 .‫סתדר (ז‬ ‫ פסימית ש״ת‬.‫פתרון (ז‬ ‫תקים‬9 .‫חזק‬ ‫ טיפשה‬.‫ ר‬.‫פסימי‬ ).‫מוךל (ז‬ )0 .‫אופטימי‬ therefore ‫לכן‬ ).).‫ ר‬.‫בוטיק (ז‬ ‫שי עו ר‬ ).‫ ר‬.‫נוח‬ ‫ תנ״כית‬.‫חופשה (נ‬ vacation note .‫ ר‬.).‫ישראליות (נ‬ skirt dress ‫ להוריד‬.

ilx'ef Miscellaneous: Grammatical notes ‫משפטי תוצאה‬ kf k'v pf.‫הצירוף אף אחד משמש גם לזכר וגם לנקבה‬ )1 .nfln ‫ ? ה״תה‬k'v :a p tl —kf ?nk *Ik :‫שונות‬ ‫הערות לשוניות‬ .‫ אף אחת לא באה‬:‫ למשל‬. when it is used only for females one may also say: ‫ אף אחת‬.‫ ע ר״ ה‬0 ‫ ? ה׳ה ק‬kfo :a p tf p'fln.‫ב‬ .‫ אף אחת‬:‫אפשר לומר גם‬ The phrase ‫ אף אחד‬is both masculine and feminine. however.‫ג‬ .‫ אולם כאשר יש רק נקבות‬. for example: . /‫ה׳‬ Consequence sentences .‫הנושאים הלשוניים‬ Grammatical topics Syntax: Past tense nominal sentences ‫משפטים שמניים בעבר‬ :‫תחביר‬ .‫אף אחת לא באה‬ ‫שי עו ר‬ 22 n r C C c c G c J^‫־‬ (Z 389 .

‬רצה‪ .‬‬ ‫‪.‬בבאר שבע יוסי‬ ‫ורינה קנו שטיח ותמונה בשוק הבדווי‪ .‬‬ ‫ל ם ם‪ 1‬ת‬ ‫ז‪.‬אחר‪-‬כך יוסי רצה לנסוע‬ ‫לאילת‪ .‬חלה‪^ .‬ג^נה‪^ .‬ילה‪ .past tense‬ל״ה ‪ conjugation -‬פעל‬ ‫הפועל ל קנו ת בזמן עבר‬ ‫ז‪ /.k‬׳ ‪fkne‬׳ ‪ p ^ u lk p‬־ ‪[!( .‬‬ ‫ז‪.‫שיעור‬ ‫ו‪.‬‬ ‫‪ □ □T‬י ת י‬ ‫(אתה) לןנית‬ ‫(את) קנית‬ ‫‪ □* □T‬י ‪T‬ת‬ ‫הוא קנה‬ ‫היא קנתה‬ ‫‪ □T □T‬ה‬ ‫ר‪.‬‬ ‫נ‪.‬שתה‬ ‫‪v w f !.‬ראה‪ .‬‬ ‫י‪T‬ה‪ □ :‬־□‬ ‫תה‬ ‫‪T □5 □T‬‬ ‫‪ □ □T‬י נ ו‬ ‫קנינו•‬ ‫(אנחנ ‪* T 0‬‬ ‫(אתם) קניתם‬ ‫ז‪ /.‪I‬‬ ‫‪a‬‬ ‫ב)‬ ‫טיול לנגב‬ ‫לפני שבוע יצאנו לטיול לנגב‪ .‬נ‪.‬‬ ‫מכתש רמון בנגב‬ .‬‬ ‫(אני) לןניתי‬ ‫י‪.‬כי היא‬ ‫י׳ י׳י'‬ ‫לא שתתה מספיק‪ .‬פנה‪ .‬נ‪.3‬‬ ‫(אתן) קניתן‬ ‫‪ *□ □:‬י ת ם‬ ‫הם ‪ /‬הן לןנו•‬ ‫□ □י תן‬ ‫‪ □ □T‬ו‬ ‫וגם‪ :‬בנה‪ .‬אבל רינה הייתה קצת חולה‪ .‬אחרי‬ ‫הצהריים עלינו על הר כךכום וראינו את הנופים‬ ‫הנהדרים של הנגב‪ .‬אז חזרנו הביתה‪. pn'jp kfl pp'jp‬׳חן ‪ kfl‬ק‪/‬׳תן‪.‬היה‪ .‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫‪390‬‬ ‫.‬גשיה‪ .‬‬ ‫בניין פעל ‪ -‬גזרת ל״ה ־ זמן עבר‬ ‫א)‬ ‫‪ verb type .

‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫‪)6‬‬ ‫‪ -‬רציתי להגיע לתיאטרון‪ .‬‬ ‫?! ‪: a p t‬‬ ‫אתה צריך ‪ pfpel‬כמה כוסות מים עכשיו‪ .‬כי היא ____ או תו כבר אתמול‪.‬ושבצו אותם בצורה הנכונה‬ ‫פעמיים ‪ -‬שם הפועל ופועל בעבר‪.‬אתה לא יכול ______ ב חו ץ עכשיו‪ .‬‬ ‫ההרנרולה‬ ‫‪)7‬‬ ‫המורה אומרת שאילנה לא צריכה ____ א ת התרגיל הזה‪ .‫‪.‬אני רוצה __________ או תו עוד פעם‪.‬‬ ‫‪ in the dictionary.3‬‬ ‫מצאו את הפעלים המתאימים בבניין פעל‪ .‬‬ ‫‪ -‬מה את אומרת? _________ י מינ ה ולא מצאת? זה לא יכול להיות! זה שם!‬ ‫‪)8‬‬ ‫הסטודנטים יודעים שהם צריכים _________ ס פ ר חדש לשיעור בעברית‪ .‬הלכתי כך‪ .‬אני יודעת שגם‬ ‫אילן וחנה רצו ________ ש ם בית‪.‬לא ‪ 6‬ת׳ ת כל היום‪.‬‬ ‫‪correctly into the sentence in two manners .‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫אין לכם זמן ______ ל טלפון? גם אתמול לא __________ ל טלפוני ם‪.2‬‬ ‫א)‬ ‫אני‬ ‫כתבו את הפעלים בטבלה בזמן עבף‪.‬גזרת ל״ה לפי ההקשר‪ .‬אתמול________ חו ל ה‪.‬‬ ‫אנחנו‬ ‫היא‬ ‫אתם‬ ‫אתן‬ ‫הם ‪ /‬הן‬ ‫הייתי‬ ‫בנית‬ ‫רצית‬ ‫עלה‬ ‫עשתה‬ ‫שתינו‬ ‫עניתם‬ ‫ראיתן‬ ‫פנו‬ ‫ב)‬ ‫מצאו במילון את הפועל לטעות‪ .‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫לפני שנה אלי ואני________ בי ת על הר הכרמל‪ . according to the context and fit them‬ל״ה ‪ conjugation.‬‬ ‫האוטובוס‪ .‬לטעות ‪Find the verb‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫אתמול________ ס ר ט ישראלי חדש‪ .once as an infinitive and once as a past tense verb .‬פעל ‪Find the correct verbs.‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫הם רוצים _____ לי שר אל‪ .‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫קר בחוץ‪ .‬החברים שלהם כבר _____ ל א ר ץ לפני שנה‪.‬אורי‬ ‫כבר ___________ או תו לפני שבוע בחנות הספרים של האוניברסיטה‪.‬אבל לא מצאתי את התאטרון‪.‬‬ ‫אתה‬ ‫את‬ ‫הוא‬ ‫‪Write down the verbs in the table in past tense. and write down its past tense conjugation.‬וכתבו את נטייתו בעבר‪.‬אמרו לי שאני צריכה‬ ‫_________ י מינ ה אחרי תחנת‬ ‫שי עו ר‬ ‫‪391‬‬ .‬‬ ‫‪ verb type.

.‬השכונה‬ ‫החדשה הייתה בהרים‪ .‬ולא הייתה שם חומה‪.‬ואז הם באו לגור שם‪.‬‬ ‫‪a‬‬ ‫שי עו ד‬ ‫ג‬ ‫‪ri‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪1z‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫^־‪J‬‬ ‫‪392‬‬ ‫‪. and match the sentences on column 1 to their ending on column 2.‬מסעדות ומלון לאורחים‬ ‫סופרים וא‪1‬מנים מכל העולם באים לבקר ולגור במלון במשכנות שאננים‪.‬‬ ‫מה עשה מונטיפיוריל הוא נתן לאנשים כסף‪ .‬ולכן ‪.‬בטור ‪.‬ה ר ב ה א ^ ‪.‬‬ ‫הוא בא לבקר בירושלים ב‪ .‬‬ ‫התנאים בעיר העתיקה היו קשים והמים לא היו נקיים‪ .‬הוא קנה אדמה ליד חומת העיר העתיקה ובנה‬ ‫שם שכונה חדשה ‪ -‬משכנות שאננים‪ .‬יהודי<גשיר מאנגליה‪ .‬‬ ‫היא בכתה כל הסרט‪ .‬‬ ‫ב‪ 1866 -‬הייתה מכולה קשה בירושלים ‪ -‬כולרה‪ .‬‬ ‫היא יפה מאוד‪.1‬חל^‬ ‫רק במשכנות שאננים אף אחד לא חלה‪ ..‬חפשו אותם‬ ‫במילון ומצאו את ההשלמה המתאימה‪ .‬ןח‪1‬קה מהעיר העתיקה‪ .‬הם באו ל ^‬ ‫ביום‪ .‬כתבו את הערך המילוני ואת שם הפועל שלהם‪ .. write down their dictionary definition and their infinitive‬‬ ‫‪form.‬זאת הייתה השכונה היהודית הראשונה‬ ‫מחוץ לחומות‪ .‬כי הם פחדו‪ .‬‬ ‫הם באו מאוחר‪.‬הדירות היו קטנות‬ ‫והמשפחות היו גדולות‪..‬‬ ‫משה מונטיפיורי‬ ‫‪1885-1784‬‬ ‫המרכבה של משה מונטיפיורי‬ .‬‬ ‫הם טעו בדרך‪ .‬‬ ‫משה מונטיפיורי‪ .5‬‬ ‫הוא היה עצוב מאוד‪.‬‬ ‫הוא זכה במיליון דולר‪ .‬כי ‪...‬‬ ‫א)‬ ‫משפנות שאננים וימין משה‬ ‫עד אמצע המאה ה‪ 19-‬גרו היהודים בירושלים רק בתוך העיר העתיקה‪.1860-‬הוא ראה את המצב של היהודים בעיר‬ ‫העתיקה ורצה לעזור להם‪ .‬כי ‪.‬ובלילה הם חזרו לעיר העתיקה‪.‬‬ ‫היה לו מזל‪..‬‬ ‫ב־‪ 1891‬קמה ליד משכנות שאננים עוד שכונה‪ :‬ימין מ|י ק ‪|/‬‬ ‫היום יש בשכונה רחובות שקטים ויפים ובתים מיוחז‪^?#‬וי‬ ‫^ ו ש ל י ם‪.‬‬ ‫גם מרכז חשוב למוזיקה‪ ..‬‬ ‫בהתחלה רק שמונה משפחות עברו לשכונה החדשה‪ ..‫‪A‬‬ ‫חיפוש במילון‬ ‫סמנו את הפעלים במשפטים בטור ו‪ .‬‬ ‫סטינו מהכביש ופנינו ימינה כי רצינו ‪.‬‬ ‫לראות את הנוף היפה‪..‬התנאים במשכנות שאננים היו מצוינים‪ :‬הדירות היו גדולות‬ ‫והמים היו נקיים‪ .‬‬ ‫תליתי את התמונה של הילדים בבית‪ .‬אז ראו יהודי!‬ ‫שהשכונה מחוץ לחומות טובה יותר‪.‬כי‪.‬אבל היהודים לא רצו לבוא לגור שם‪ . 2‬‬ ‫‪Underline the verbs in column 1.‬אהב את ארץ ישראל אהבה גדולה‪.

‬‬ ‫‪pxo‬‬ ‫• השכונה יפה ומיוחדת‪.‬‬ ‫לרצות‬ ‫אנשים‬ ‫למונטיפיורי‪ .‬‬ ‫‪n‬‬ ‫אתם גרים בעיר העתיקה בשנת ‪ .‬‬ ‫אנשים‬ ‫לראש העיר‪ .‬‬ ‫‪ ) 4‬לשתות‬ ‫מים לא נקיים במשכנות שאננים וחלו‪.‬‬ ‫אנשים‬ ‫בתים או דירות במשכנות שאננים בהרבה כסף‪.‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫*‬ ‫כתבו שני מכתבים‪.‬‬ ‫תיירים ____‪ . 1857‬ואתם כותבים למונטיפיורי על החיים הקשים‪f l .‬כי הם ____ לגו ר בתנאים טובים‪.‬כי הם ____ לגו ר במלון במשכנות שאננים‪.‬ק פ ה‬ ‫‪ ) 5‬לבנות‬ ‫אנשים‬ ‫בתים יפים וגדולים במשכנות שאננים‪.‬היום ‪ .‬‬ ‫‪Complete the sentences using verbs in the past or present tense according to the text.‬‬ ‫סופרים ואומנים ____ ס פ רי ם ושירים במשכנות שאננים‪.‬‬ ‫)‪2‬‬ ‫‪You are living in the neighborhood in the year 1880. 1880‬ואתם כותבים מכתב תודה למונטיפיורי‪.‬‬ ‫•‬ ‫ממשכנות שאננים ____ ר ק את העיר העתיקה ואת ההרים‪.‬‬ ‫•‬ ‫יהודים‬ ‫_ מכתבים למונטיפיורי על התנאים הקשים בעיר‪. and you are writing‬‬ ‫‪Montefiore a letter of gratitude.‬‬ ‫אנשים ____ מי ם‬ ‫קפה במסעדה במשכנות שאננים‪.‬‬ ‫•‬ ‫אנשים ____ לגו ר שם‪ .‬‬ ‫‪.‬כי היא הייתה מחוץ לחומות‪.‫‪ n‬ן ‪n n ip N n‬‬ ‫י ש ב עמי בנוה עולום עמקזכנ^מבטדדם ובמנחת עןאנ‪3‬ות‪:‬‬ ‫(ישעיהו לב ‪) 8‬‬ ‫משכנות שאננים‪1864 .‬‬ ‫( ‪pfa‬‬ ‫•‬ ‫אנשים לא ____ לגו ר בשכונה‪ .‬‬ ‫___ א ת הבתים הראשונים מחוץ לחומות העיר העתיקה‪. and you are writing Montefiore‬‬ ‫‪about the hard life you lead.‬‬ ‫ב)‬ ‫שבצו את הפעלים במשפטים בעבו או בהווה לפי הטקסט וכתבו ליד בל משפט ‪ -‬פע ם או היום‪.‬‬ ‫‪ ) 6‬לקנות‬ ‫ג)‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫משה מונטיפיורי ____ א ת האדמה ובנה את השכונה‪.‬‬ ‫•‬ ‫ממשכנות שאננים ____ ב תי ם וכבישים בעיר החדשה‪.‬כי זו שכונה יפה ולא רחוקה ממרכז העיר‪.‬‬ ‫‪r‬‬ ‫אתם גרים בשכונה בשנת ‪ .‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫^־‪J‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪393‬‬ .‬‬ ‫‪Write two letters:‬‬ ‫)‪1‬‬ ‫‪You are living in the Old City in the year 1857.‬‬ ‫‪ ) 7‬לפנות‪.or‬פעם ‪and write by each sentence‬‬ ‫להיות‬ ‫‪ ) 1‬לרצות‬ ‫‪ ) 2‬לראות‬ ‫‪ ) 3‬לכתוב‬ ‫• השכונה הייתה קטנה ורחוקה ממרכז העיר‪.

‬השתמשו בכל הפעלים שבקטע‪.‬‬ ‫איפה היית?‬ ‫בעיר‪.‬‬ ‫העירה = לעיר‬ ‫שולה‪ .‬‬ ‫גם את רוצה לבוא העיךה?‬ ‫אולי‪ .‬מה את עושה היום?‬ ‫אני רוצה לנסוע העירה לקנות כמה בגדים‪.‬האנשים עונים מהר מהר‪ . Use all the verbs in the passage‬‬ ‫? ‪: a p tf‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שי עו ד‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫>־‪J‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪394‬‬ ‫א)‬ ‫בגדים ועוד בגדים‬ ‫רחל‪:‬‬ ‫שולה‪:‬‬ ‫רחל‪:‬‬ ‫שולה‪:‬‬ ‫רחל‪:‬‬ ‫שולה‪:‬‬ ‫רחל‪:‬‬ ‫שולה‪:‬‬ ‫רחל‪:‬‬ ‫שולה‪:‬‬ ‫רחל‪:‬‬ ‫שולה‪:‬‬ ‫רחל‪:‬‬ ‫שולה‪:‬‬ ‫רחל‪:‬‬ ‫שולה‪:‬‬ ‫רחל‪:‬‬ ‫שולה‪:‬‬ ‫?‪j‬׳ ה׳ה גער״ל‪k11 fx vfx kin .‬‬ ‫אולי באיטלקית‪ .‬‬ ‫תגידי‪ .‬עוד מעט חורף ואני צריכה לקנות מכנסיים ארוכים יפים וסוודר‪.‬‬ .Describe what each person did in every place.‬‬ ‫ספרו מה הם עשו יום אתד בכל מקום‪ .‬אבל לא ראיתי משהו יפה‪.‬שותים קפה במקום מיוחד‪ .‬כן‪ .‬מטיילים ליד החנויות‬ ‫וקונים מתנות לחברים ולבני המשפחה‪ .‬‬ ‫אז בתשע בבוטיק ״יפית״‪ .‬רינה ורותי היו בירושלים‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫להת׳‪.6‬‬ ‫א)‬ ‫תיירים בעיר גדולה‬ ‫מה עושים בעיר גדולה?‬ ‫עולים על בניין גבוה ורואים את כל העיר‪ .‬‬ ‫מה עשית בעיר?‬ ‫קניתי קצת בגדים‪.‬בסוף יודעים שרוצים לחזור לעיר הזאת ו״בונים״ תוכנית לטיול ארוך יותר לשם‪.‬רציתי לקנות גם שמלה‪ .‬״‪J d .‬מזמן לא קניתי לי בגד חדש‪.‬איך הולכים ולאן‪ .‬‬ ‫עוד פעם?‬ ‫כן‪ .‬קניתי חולצה נהדרת‬ ‫כמה היא עלתה?‬ ‫מאה ותשעים שקלים‪ .‬בצרפתית‪.‬בסדר?‬ ‫טוב‪.‫‪.‬וגם‬ ‫בידיים‪ .‬חנה הייתה בלונדון‪.‬הולכים ברחוב‬ ‫הגדול והארוך בעיר ופונים גם לרחובות הקטנים והמיוחדים‪ .‬לא הייתי בבית‪.‬ותמיד גם בידיים‪ .‬שואלים את אנשי העיר באנגלית‪ .‬‬ ‫מה? אין לך מספיק בגדים?‬ ‫רציתי לקנות חולצה חדשה‪ .‬‬ ‫דויד וחנן היו בניו יורק‪ .‬‬ ‫ב)‬ ‫דני היה בפריז‪ .‬למה לא ענית אתמול לטלפון?‬ ‫אתמול? מתי? אה‪ .

‬‬ ‫‪Answer the following questions according to the dialogue.‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫היא נחמדה‪. הוא לא אוכל בשיר‪ .‬‬ ‫‪(10‬‬ ‫אתן שמחות‪.‬הוא שוקל ארבעה עד‬ ‫ש‬ ‫שבעה טונות‪.‬‬ ‫‪(9‬‬ ‫הבית לא נקי‪.‬‬ ‫כתבו בעבד‪.‬‬ ‫‪(15‬‬ ‫הסרט הראשון מצוין‪.900‬תשע מאות‬ ‫‪500‬‬ ‫חמש מאות‬ ‫"‬ ‫‪ 1000‬־ אלף‬ ‫‪100‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪300‬‬ ‫א)‬ ‫‪ 100‬־י ‪1000‬‬ ‫■ך‬ ‫‪T‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪(8‬‬ ‫התמונה במוזאון‪.‬‬ ‫‪(7‬‬ ‫אני לא חולה‪.800‬שמונה מאות‬ ‫‪400‬‬ ‫אךבע מאות‬ ‫‪ .‬יש לו‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫עשרים ושש שיניים‪ .‬ת׳וז י‪(0‬ר‪.‫‪I‬‬ ‫ב)‬ ‫ענו לפי השיחה‪.‬‬ ‫הוא יפה‪ klv .‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫למה אתם לא בספרייה?‬ ‫‪(13‬‬ ‫היא בחדר האוכל‪.-‬‬ ‫‪f‬‬ ‫־ ש שמאות‬ ‫־ שבע מאות‬ ‫הפיל‬ ‫שי עו ר‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫הפיל חי באפריקה ובהודו‪ .‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫בקיץ אנחנו באירופה‪.‬‬ ‫עד אלף (מספרים בזכר ובנקבה)‪:‬‬ ‫‪ine numbers‬‬ ‫מאה‬ ‫־* ■ך‬ ‫‪600‬‬ ‫מאתיים‬ ‫שלוש מאות‬ ‫‪700‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫אני מורה למוזיקה‪.‬הוא אינטליגנטי מאוד וסימפטי‪.‬‬ ‫קילוגרמים של צמחים.‬‬ ‫‪(12‬‬ ‫הם שכנים טובים‪.‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫הם מפורסמים‪.‬‬ ‫‪(11‬‬ ‫את ילדה מתוקה‪.‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫למה שולה לא ענתה לטלפון?‬ ‫‪)2‬‬ ‫איפה היא הייתה?‬ ‫‪)3‬‬ ‫מה היא עשתה שם?‬ ‫‪)4‬‬ ‫כמה עלתה החולצה?‬ ‫‪)5‬‬ ‫למה שולה לא קנתה שמלה?‬ ‫‪)6‬‬ ‫מה היא רוצה לעשות היום?‬ ‫‪)7‬‬ ‫מה רחל צריכה לקנות?‬ ‫‪)8‬‬ ‫מתי שולה ורחל הולכות לקנות בגדים?‬ ‫‪Write the sentences in past tense.‬‬ ‫‪(6‬‬ ‫מתי אתם במשרד?‬ ‫‪(14‬‬ ‫הן לא בבית‪.‬‬ ‫מ‬ ‫כל יום הוא אוכל מאתיים עד חמש מאות‬ ‫‪395‬‬ .

1412‬‬ ‫‪)8‬‬ ‫וולפנג אמדאוס מוצרט ‪1791 .eel plkn enn 1 fkp‬ח• ‪nn‬׳ ‪e‬׳ ‪je ennl p‬׳‪p .1904‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫לייב טולסטוי‬ ‫‪1910 . when.1451‬‬ ‫‪pnkl p e w n plkn x a ik *Jfka ? flj ohnlflp iv lc o n o‬‬ ‫‪ph I‬‬ ‫‪ kin .1867‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫דויד בן גוריון‬ ‫‪1973 .elSel p'xank p‬‬ ‫ג)‬ ‫‪)1‬‬ ‫= ‪560 + 440‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫= ‪150 + 670‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫= ‪920 + 395‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫= ‪810 + 777‬‬ ‫אמרו‪ :‬מי חי‪ .‬מתי‪ . 1948 4‬‬ ‫‪.9. 1789 3‬‬ ‫)‪.. and then say how many years‬‬ ‫‪ago it happened.‬‬ ‫!! ‪:a p t‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫היום הראשון של מלחמת העולם השנייה היה ב ‪.1886‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫סלבאדור דאלי‬ ‫‪1989 ..‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫גולדה מאיר‬ ‫‪1978 .. 1776 2‬‬ ‫)‪.2‬‬ ‫ג‬ ‫העולם הראשונה היה ב‬ ‫מלחמת ‪ri‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ארצות הברית קמה ב‪ 4 -‬ביולי‬ ‫ש‬ ‫הבסטיליה היה ב ‪ 14 -‬ביולי‬ ‫ום‬ ‫ש‬ ‫ישראל קמה ב־ ‪ 14‬במאי‬ ‫מדינת מ‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫י־!‬ ‫‪C‬‬ ‫‪396‬‬ ‫)‪.‫\‬ ‫ב)‬ ‫תרגילי חשבון‬ ‫כתבו במילים‪:‬‬ ‫‪Write in words:‬‬ ‫? ‪nkH: 234 + 1009 = 1243 :a p tf‬״‪el(e p‬׳‪ xenl <lfk7txl xpnkl p‬הס ‪nkH1fk‬״‪.* . and for how many years‬‬ ‫כריסטופר קולומבוס ‪1506 . 1.8.‬‬ ‫‪Read the sentences and say the numerical dates in words.1828‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫משה מונטיפיורי‬ ‫‪ 1784‬־ ‪1885‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫ז׳אן דארק‬ ‫‪1431 .‬אתר כך אמרו לפני כמה שנים זה היה‪.‬כמה שנים?‬ ‫‪:? !a p t‬‬ ‫= ‪200 + 100‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫?‪Say: Who lived.1914 -1‬‬ ‫)‪.1939 -‬‬ ‫׳? ‪pflxv phpIh fe !lekiv pf 7‬‬ ‫ה׳לן ‪1PH600P wkz‬‬ ‫‪elfe plkn xep 1fk‬׳‪ p‬ןת?<‪. 2.1898‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫מארי קירי‬ ‫‪1934 .1756‬‬ ‫ד)‬ ‫קראו את המשפטים ואמרו את התאריכים במילים‪ .epf !lekiv :pnnlk p'fkie'v‬‬ ‫=‬ ‫•‬ .

‬ויש סיפורים ואגדות על כל אחד מה‪ _____ -‬האלה‪ .‬שאלו זה את זה מה קרה באותו יום ולפני במה זמן זה היה‪.‬השולטן פחד מה ______‪ .1537‬בחומה יש‬ ‫שבעה שערים‪ .‬בבוקר הוא קרא לחכמים‬ ‫ואמר להם שהוא לא מבין את ה _______‪ .1537 :‬בסיפור?‬ ‫‪1-1‬‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫‪397‬‬ .‬‬ ‫מי בנה את החומה מסביב לירושלים העתיקה?‬ ‫מה ראה השולטן בחלום?‬ ‫מה אמרו החכמים לשולטן?‬ ‫איפה האריות היום?‬ ‫מה הם המספרים‪ .‬כי______‬ ‫חומה מסביב לירושלים‪ .‬שקטים ולא רעבים‪.4 .‬‬ ‫שער האריות‬ ‫בירושלים יש חומה עתיקה‪ .‬‬ ‫א)‬ ‫שבצו את המילים החסרות‪.long ago it was‬‬ ‫ו)‬ ‫כתבו ‪ 3‬תאריכים השובים בתיים שלכם‪. 10‬‬ ‫ה)‬ ‫אמרו עוד תאריכים השובים‪ .‬בנה _______ ב שנ ת ‪ . ask each other what happened on those dates and how‬‬ ‫‪.‬אמרו לו החכמים‪.‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫^‬ ‫ג‬ ‫‪Answer the questions according to the passage.‬בחלום הוא ____‬ ‫ארבעה אריות גדולים ורעבים‪ .‬‬ ‫‪Complete the sentences.‬‬ ‫‪Say a few more important dates.‬‬ ‫״אלוהים אמר לך בחלום שאתה _______ לבנו ת חומה מסביב לעיר‪.‫‪.‬גם היום‬ ‫אתם ________ לראות את האריות.‬ליד אחד השערים יש ארבעה אריות מאבן‪ .‬״ השולטן בנה את‬ ‫ה _______ ו ל א שכח את האריות‪ .‬‬ ‫שער האריות בעיר העתיקה בירושלים‬ ‫ב)‬ ‫ענו על השאלות לפי הקטע‪.‬״אתה _______ שו מ ר על העיר הקדושה״‪ .7 .‬אגדה אחת מסבירה‬ ‫למה יש אריות בשער האריות‪ :‬לילה אחד חלם השולטן חלום רע‪ . קטנים‪ .‬‬ ‫סולימן‪ .‬השולטן הטוךקי‪.‬החכמים אמרו לו שאלוהים כועס‪ .‬‬ ‫‪Write down three important dates in your life.

‫אתה אחד מהסופרים או מהאומנים המתארחים במלון לאורחים חשובים של העירייה‬ . .‫השתמשו בחלק מביטויי הסלנג כרצונכם‬ You are one of the writers or artists staying at the municipality’s important guests hotel in today’s ‫ משכנות שאננים‬. Use part of the slang expressions.plfe ‫ ׳ר‬#‫ ת‬eki ?1‫בג‬ . p ‫״‬n •wex )‫ב‬ ‫שי עו ד‬ ‫ג‬ ri r ‫ש‬ c c c ‫ש‬ c c 398 .‫במשכנות שאננים של היום‬ . . . Write a letter of gratitude to the mayor who invited you to this hotel.‫ כתבו מכתב תודה לראש העיר שהזמין אתכם למלון הזה‬.

.‫התחלה (נ‬ wall (exp. city walls) ).‫כוליו־ה (נ‬ ‫ ת״פ‬..‫סימפטי‬ ‫־‬ T : ‫־‬ 7 ‫־‬ : T ‫) ש׳׳ע‬.‫ פמ!ה (נ‬.‫חולם‬ ‫ למות‬.‫נקי‬ ‫ עשירה‬.).‫חומה (נ‬ illness / disease ( ‫מסלה (נ‬ situation / status / condition writer ‫שמות תואר‬ (.‫חולה‬ dream ‫ לחלום‬.‫א‬ be sick ‫ לחלות‬.‫בניין (ז‬ building beginning ‫צו* המילים‬1‫א‬ I ‫פעלים‬ | Verbs .‫מחוץ ל‬ ‫ מ״ח‬.‫עשיר‬ holy ‫ קדושה‬.‫פיל (ז‬ elephant picture / painting ).‫תמונה (נ‬ condition ‫ תנאים‬.‫אבן (נ‬ stone ).‫מת‬ die weigh ‫ לשקול‬.‫ סופרת (נ‬.‫שוקל‬ )..‫מיליון (ז‬ ‫ סימפטית ש״ת‬..‫מסביב ל‬ ‫עוד פעם ת״פ‬ m illion likable/nice Sultan ‫ ש׳׳מ‬.‫ךחוק‬ ‫מילים לועזיות‬ ‫שונות‬ Foreign words Miscellaneous ‫שי עו ר‬ to town ‫ג‬ n r C C c 0 ‫ש‬ c c 399 a long tim e ago outside of around one more time/again ‫העירה ת״פ‬ Turkish ‫ טוךקית ש״ת‬.‫שול טן(ז‬ .‫טוךקי‬ ‫זמן ת״פ‬:‫מ‬ C holera ‫) ש״ע‬.‫קדוש‬ far ‫ ךחוקה‬.‫) ש״ע‬.) ‫תנאי (ז‬ clean rich ‫ נק ” ה‬.‫אגךה (נ‬ legend / tale artist ).).).r Summary of Topics ‫האוצר הלשוני‬ Vocabulary 1 ‫שמות עצם‬ Nouns ‫ ^?בנים‬.).‫אומן (ז‬ ).‫מצב (ז‬ Adjectives ).‫סופר (ז‬ ).‫ אומנית (נ‬.

100 ‫שי עו ר‬ ‫ג‬ n r ‫ש‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ש‬ c j‫^־‬ C 400 .verb type .r Grammatical topics Morphology: ‫הנושאים הלשוניים‬ ‫ זמן עבר‬.past tense ? P'jp :a p tf • Miscellaneous: :)‫מאה עד אלף (מספרים בזכר ובנקבה‬ :‫שונות‬ Masculine and feminine numbers 1000 .‫ ל" ה‬.‫ב‬ :‫צורות‬ ‫ פעל‬conjugation .‫ גזרת ל״ה‬.‫בניין פעל‬ .

‬‬ ‫היו פה בתים נמוכים‪.‬פ ה‬ ‫קניונים גדולים ומודרניים ו ____ אפילו דיסקוטק‬ ‫אחד‪ ______ .‬‬ ‫יש פה הרבה רחובות‪.‬מתון‪ :‬בץ חולות וכחול שמים‬ ‫פעם לא היה פה כביש גדול ו _____ ה ר ב ה‬ ‫מכוניות‪ _____ .‫‪a‬י•‬ ‫‪Past tense nominal sentences.‬‬ ‫היה פה שקט‪.‬ותמיד‬ ‫‪401‬‬ .‬‬ ‫יש פה בתים גבוהים‪.‬‬ ‫משפטים שמניים בעבר(המשך)‬ ‫יש‬ ‫הווה‪:‬‬ ‫(לא) היה ‪( /‬לא) הייתה ‪( /‬לא) היו‬ ‫עבר‪:‬‬ ‫א)‬ ‫‪0‬‬ ‫עכשיו‬ ‫עכשיו‬ ‫עכשיו‬ ‫עכשיו‬ ‫עכשיו‬ ‫עכשיו‬ ‫עכשיו‬ ‫יש פה בניין גבוה‪.‬‬ ‫אין כאן שקט‪.‬פ ה מעט אנשים.‬‬ ‫יש כאן חנות גדולה‪.‬‬ ‫הייתה כאן חנות קטנה‪.‬‬ ‫עייר קט‪$‬ד‪ .‬‬ ‫הייתה פה גינה נחמדה‪.‬ר ק מסעדה קטנה אחת‪ .‬‬ ‫יש פה קניון גדול‪.‬פ ה רחובות קטנים ושקטים ותמיד‬ ‫____ ב ר חו ב גם ילדים וגם זקנים‪ _____ .‬‬ ‫בעיר הקטנה‪ .‬‬ ‫שמחה בלב‪. ______ פ ה‬ ‫משפחות צעירות ו ____ ה ר ב ה ילדים קטנים‪.‬‬ ‫היה פה רק רחוב אחד‪.‬‬ ‫_____ פ ה בתים קטנים ו _____ ג י נ ה ליד כל‬ ‫בית‪ ______.‬ואנעים ‪3‬ד! מעט‬ ‫השלימו בעזרת המילים‪:‬‬ ‫(קהלת ט ‪( ) 14‬בה ־ בעיר)‬ ‫‪Complete the sentences with the words:‬‬ ‫היה ‪ /‬הייתה ‪ /‬היו‪ .‬או ‪ -‬לא היה ‪ /‬לא הייתה ‪ /‬לא היו‬ ‫שיעור‬ ‫‪24‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫ההתחלה‬ ‫נחום גוטמן‪ .‬‬ ‫יש כאן עיר מודרנית‪.‬‬ ‫אן ‪nmpNn‬‬ ‫ב)‬ ‫‪ X‬אין‬ ‫פעם‬ ‫פעם‬ ‫פעם‬ ‫פעם‬ ‫פעם‬ ‫פעם‬ ‫פעם‬ ‫היה פה בית ספר קטן‪.‬‬ ‫לא הייתה פה עיר‪.‬ובמסעדה‬ ‫הרבה אנשים‬ ‫אוכל פשוט ובריא‪.

‬רק בסוף המאה ה‪19 -‬‬ ‫חזרו יהודים לשם ובנו שוב כמה קהילות‬ ‫ק טנו ת‪.‬‬ ‫לתקופה הזאת קוראים ״תור הזהב״(תור■־זמן)‪.‬התקופה החשובה בהיסטוריה‬ ‫של יהודי ספרד הייתה מהמאה האחת עשרה עד המאה השתים עשרה‪.‬הי הודי ם היו חופ שיי ם ל ע בו ד‬ ‫וללמוד בכל מקום‪ .‬׳ה ‪\Ilk mm PO•6 1‬ג‪.‬‬ ‫בתקופה הזאת הייתה בספרד קהילה יהודית‬ ‫או טונו מי ת‪ .‬‬ ‫במאה השתים עשרה כבשו הנוצרים את‬ ‫ספרד‪ .‬והם היו בני‬ ‫בית בארמונות המלכים ובבתי המוסלמים העשירים‪.‬‬ ‫יהודים רבים היו רופאים‪ .‬‬ ‫יש שם מזג אוויר טוב‪?( .‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫במשרד הזה אין תנאים טובים‪.‬פילוסופים‪ .‫אמרו וכתבו בעבר‪.‬עד ‪ 1492‬עז בו כ מע ט כל‬ ‫היהודים את ספרד‪ .‬סופרים ומשוךרים חשובים‪ .‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫יש שני בקבוקי יין על השולחן‪.‬ירושלים‬ ‫וגדולים בשכונות היהודיות‪.‬בברצלונה‬ ‫בטולדו ובערים אחרות היו בתי כנסת יפים‬ ‫בית הכנסת הספרדי‪ .‬‬ ‫‪) 12‬‬ ‫השבוע אין לימודים‪.‬‬ ‫‪)9‬‬ ‫יש חומה עתיקה בעיר‪.‬‬ ‫במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים‪ .‬בגרנז־ה‪ .‬הם לא נתנו ליהודים חופש‪ .‬ירושלים‬ .‬‬ ‫‪) 10‬‬ ‫אין היום בשר בארוחת ערב‪.‬‬ ‫בית הכנסת הספרדי‪ .‬‬ ‫‪Say and then write down the following sentences in the past tense.‬‬ ‫‪) 11‬‬ ‫ברחוב הזה אין טלפון ציבורי ואין שירותים ציבוריים‪.‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫מתי יש טיול למצדה?‬ ‫‪)5‬‬ ‫יש היום בחינה?‬ ‫‪)6‬‬ ‫בגן יש הרבה צמחים‪.‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫אין עיתונים בקיוסק?‬ ‫‪)8‬‬ ‫במוזאון ישראל יש תמונות יפות‪.‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫יש במסעדה הזאת אוכל מצוין‪.‬‬ ‫א)‬ ‫היהודים בספרד‬ ‫בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה‪.‬והמצב‬ ‫של היהודים כבר לא היה טוב כמו בזמן‬ ‫ה מו סל מי ם‪ .‬והיו קשרים מצוינים בין‬ ‫היהודים ובין המוסלמים‪ .

‬בתרו לפי הטקסט מה מתאים ־ יש או אין‪.‬‬ ‫משפטים שמניים בעבר(המשך)‬ ‫לי‬ ‫(לא) היה‬ ‫כסף‬ ‫לד‬ ‫(לא) הייתה‬ ‫לד‬ ‫לו‬ ‫לה‬ ‫עבודה‬ ‫לנו‬ ‫לכם‬ ‫לכז‬ ‫להם‬ ‫להן‬ ‫(לא) היו‬ ‫חברים‬ ‫? א א ‪ /‬ת .‬‬ ‫‪Create past tense sentences and say them.‬‬ ‫ יש ‪ /‬אין יהודים בספרד‪.4‬‬ ‫ יש ‪ /‬אין קשרים טובים בין היהודים והמוסלמים בספרד‪.‬‬ ‫ב)‬ ‫המאה הראשונה ‪ -‬יש ‪ /‬אין יהודים בספרד‪.‬‬‫המאה העשרים‬ ‫‪Past tense nominal sentences (continued(.‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪.‫‪ according to the text.‬‬ ‫המאה השש עשרה ־ יש ‪ /‬אין יהודים רופאים ופילוסופים חשובים בספרד‪.‬אין ‪ or‬יש ‪Choose‬‬ ‫א‪ .‬בנו משפט בזמן עבר ואמרו אותן‪.‬‬ ‫שי עו ד‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫הייתה ליוסי בחינה בהיסטוריה‪.1‬‬ ‫‪ kf‬ה״תוז ‪* pvf‬ג‪(?/‬ז‪.‬‬ ‫ב‪ .‬‬ ‫<ז׳‪ f /‬ך חגר׳ ‪p 16)7•$‬‬ ‫‪ kf‬היו ‪*. ה׳וז }׳ כס‪.‬‬ ‫‪ v jle k iv‬ל?׳‪ /‬׳‪?/57‬׳ ‪ p‬ג ‪ 9 0‬רד‪.< Ijf‬׳‪/‬ת‪.)16‬‬ ‫(אירה‪-‬איר)‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫‪c‬‬ ‫‪403‬‬ .‬‬ ‫אן ‪n n ip N n‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪ BTT1‬־! א‪ 1‬ד ה ‪ J f r t n nT T O tyl‬ו י ל ך !‬ ‫(אסתר ח ‪.‬‬‫המאה העשירית‬ ‫המאה האחת עשרה ‪ -‬יש ‪ /‬אין קהילה יהודית גדולה בספרד‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪o‬‬ ‫אפשר גם‪:‬‬ ‫לרינה היה דוד בארצות הברית‪.

‬‬ ‫היה לה תמיד זמן וגם הייתה לה סבלנות לשמוע אותו‪.‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫‪(6‬‬ ‫‪(7‬‬ ‫‪(8‬‬ ‫‪(9‬‬ ‫‪(10‬‬ ‫‪(11‬‬ ‫‪(12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שי עו ד‬ ‫ג‬ ‫ד!‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫‪404‬‬ ‫א)‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫לדני‬ ‫לרחל‬ ‫לי טלפון חדש‪.‬‬ ‫הכתובת?‬ ‫דרך חברון ‪.‬שחורה‪ .‬מה שמך?‬ ‫רחל לוויזון‪.‬‬ ‫ ומה היה הסוף?‬‫‪ -‬סוף רגיל‪ :‬חתונה וילדים ‪.9‬‬ ‫מספר הטלפון?‬ ‫‪.‬‬ ‫לנו תרגילים קשים‪.‬‬ ‫להם שכנים טובים‪.‬‬ ‫אמדו ‪ /‬כתבו בעבר‪.‬‬ ‫להם אידאולוגיה מיוחדת‪.‬‬‫היו לה רעיונות מיוחדים וסיפורים מעניינים‪.‬‬ ‫שטיחים עתיקים בבית‪.‬והיה לה לב טוב‪...‫א)‬ ‫למה הוא אהב אותה?‬ ‫ למה הוא אהב אותה?‬‫ כי היו לה עיניים יפות‪ .‬‬ ‫להן כלבה שחורה‪.‬‬ ‫לך מכנסיים כחולים‪.‬גדולה‬ ‫רק רגע‪: .‬יפה‪ .‬‬ ‫שלום‪ .‬‬ ‫לך גינה ליד הבית‪.‬גבךת‪ .‬‬ ‫יום הולדת שמח‪.‬‬ ‫ב)‬ ‫‪Say and write in the past tense.3721589‬‬ ‫אז מה קרה?‬ .‬‬ ‫במשטרה‬ ‫שוטר‪:‬‬ ‫רחל‪:‬‬ ‫שוטר‪:‬‬ ‫רחל‪:‬‬ ‫שוטר‪:‬‬ ‫רחל‪:‬‬ ‫שוטר‪:‬‬ ‫רחל‪:‬‬ ‫שוטר‪:‬‬ ‫שלום‪.‬‬ ‫לו סבתא נחמדה‪.‬‬ ‫לה חלום יפה‪.‬אולי מצאתם מזוודה‪ .‬‬ ‫לכן שיעור הבוקר‪.‬בבקשה לשבת‪ .‬‬ ‫הייתה לכם עבודה קשה‪.

‬‬ ‫אני לא מאמינה‪ .‬שלום‪ .‬חזרתי‪ .‬‬ ‫‪24‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫התאריך‪__________ :‬‬ ‫השם‪_______________________ :‬‬ ‫הכתובת‪____________________ :‬‬ ‫המקום‪______________________:‬‬ ‫הזמן‪_______________________ :‬‬ ‫שם השוטר __________________‬ ‫שי עו ר‬ ‫‪405‬‬ .‬המזוודה הייתה שחורה וגדולה‪.‬רחל ‪Write the police report according to the conversation between‬‬ ‫ההתחלה‬ ‫ג)‬ ‫המחיזו שיחה דומה עם שוטר על משהו שאבד לכס‪.‬טוב‪ .‬בטח‪ .‬לא היו לי תעודות במזוודה‪ .‬רגע‪ .‬באמת תודה‪ .‬הינה המזוודה שלך‪.‬אני לא זוכרת מה עוד היה לי שם‪.‬אוי תודה‪ .‫רחל‪:‬‬ ‫שוטר‪:‬‬ ‫רחל‪:‬‬ ‫שוטר‪:‬‬ ‫רחל‪:‬‬ ‫שוטר‪:‬‬ ‫רחל‪:‬‬ ‫שוטר‪:‬‬ ‫רחל‪:‬‬ ‫שוטר‪:‬‬ ‫רחל‪:‬‬ ‫שוטר‪:‬‬ ‫רחל‪:‬‬ ‫שוטר‪:‬‬ ‫רחל‪:‬‬ ‫שוטר‪:‬‬ ‫ב)‬ ‫אני לא יודעת איפה המזוודה שלי‪.‬היו לי גם כמה ספרים‪.‬‬ ‫כתבו את טופס המשטרה לפי השיחה בין רהל ובין השוטר‪.‬‬ ‫היו לי שני סוודרים גדולים‪.‬‬ ‫איזה מזל! כל הכמיד! תודה רבה!‬ ‫טוב‪ .‬‬ ‫מה היה התאריך אתמול?‬ ‫אחד ביולי‪ .‬‬ ‫טוב‪ .‬הייתה לי שמלה‪.‬‬ ‫והיה לי שם גם זוג נעליים‪ .‬‬ ‫היה לי מעיל חורף‪ .‬אני חושב שאת לא צריכה לחפש‪ .‬בתחנה המרכזית בבאר שבע‪ .‬ומתי?‬ ‫כן‪ .‬היו לי שם שלוש מאות וחמישים שקלים‪.‬להתראות‪.‬‬ ‫מה היה לך במזוודה?‬ ‫היו לי שם בגדים‪ .‬אני שמחה כל כך‪ .‬שמתי את המזוודה ליד תחנת האוטובוס לירושלים והלכתי‬ ‫לשתות קפה‪ .‬אין לי מילים‪.‬זהו‪ .‬תודה‪ .‬‬ ‫מה צבע המזוודה?‬ ‫שחור‪ .‬והמזוודה לא הייתה‪.‬תודה רבה‪ .‬בסדר‪ .‬איך זה יכול להיות? איזה יופי! נהדר‪.‬‬ ‫אוי‪ .‬אתמול בבוקר‪.‬‬ ‫את יודעת איפה שמת את המזוודה‪ .‬‬ ‫‪ and the policeman.‬אני חושבת שזהו‪.‬‬ ‫היה לך כסף במזוודה?‬ ‫כן‪ .‬‬ ‫היו לך תעוד‪1‬ת?‬ ‫לא‪ .‬‬ ‫‪Dramatize a similar conversation with a policeman about something you lost.

‬‬ ‫‪(8‬‬ ‫אין לך תוכניות הערב?‬ ‫‪(9‬‬ ‫יש להן רעיון מעניין‪.7‬‬ ‫‪ pmilk Ijf to [ 6‬קת‪.‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫היו לו שנים עשר ילדים‪ .‬היו לו קשרים עם הרבה ארצות‪.‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫אין לו שיעורי בית‪.‬האחים גרים כתבו‬ ‫את הסיפור שלהם‪ .‬הוא היה‬ ‫איש חכם ואדם פשוט‪.who was this person‬‬ ‫לא היה אדם יותר חכם מהאיש הזה‪ .‬‬ ‫היו לו אלף נשים‪ .‬‬ ‫‪(14‬‬ ‫אין לי מזוודה מספיק גדולה‪.‬היו לו קשרים טובים עם הרומאים‪ . 180‬הייתה לו תאוריה חשובה בפיזיקה‪ .‬ביריחו ובמקומות אחרים‬ ‫בארץ ישראל‪ .‬הייתה להם פגישה לא נעימה עם אישה רעה‪.‬‬ ‫‪Write two more riddles and ask your friends who these people were.‬היו לו צרות‬ ‫שי עו ד‬ ‫גדולות במשפחה‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫א)‬ ‫אמרו ‪ -‬מי זה היה?‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪%‬‬ ‫?‪Say .6‬‬ ‫‪Say and write the following sentences in the past tense.‬‬ ‫ב)‬ ‫כתבו שתי חידות נוספות ושאלו את תבריכם מי זה‪.‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫יש לכם תנאים טובים בעבודה‪.‬‬ ‫לאישה הרעה היה בית מתוק משוקולד‪ .‬הוא היה דתי‪ .‬והוא כתב‬ ‫מוזיקה נהדרת‪.‬‬ ‫‪(11‬‬ ‫‪(12‬‬ ‫איזו מכונית יש לך?‬ ‫כמה כסף יש לה?‬ ‫‪(13‬‬ ‫למלכת אנגליה יש הרבה ארמונות גדולים‪.‬‬ ‫‪(6‬‬ ‫אין לה שם מיוחד‪.‬‬ .‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫היו לו ארמונות בקיסריה‪ .‬‬ ‫‪(7‬‬ ‫יש להם פרחים נהדרים בגינה‪.‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫יש לי קשר חזק עם המשפחה‪.‬‬ ‫ג‬ ‫‪ri‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫לא הייתה להם אימא‪ .‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫אין לנו שום דבר‪.‬‬ ‫‪(10‬‬ ‫לרותי ולרינה יש פגישה חשובה‪.‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫היה לו אי קיו ‪ .‫‪.‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫אין להם מזל‪.‬‬ ‫אמרו ‪ /‬כתבו בעבר‪.‬במצדה‪ .‬לסיפור שלהם היה סוף טוב‪.‬היו לו שתי נשים‪ .‬‬ ‫יש לנו אורחים לשבת‪.‬הוא ידע לדבר עם סע ת‪.

‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪ )1‬היו לו ציפורים בראש‪.‬אני מרגישה כל כך‬ ‫רחל‪ :‬את צריכה ללכת לרופא‪.‬‬ ‫היו לו כל מיני רעיונות משוגעים‪.‫*ל‪ .‬אבל הלך לו טוב‪.‬אני הולכת עכשיו‪.‬‬ ‫‪ )3‬היה לו יותר מזל משכל‪. their matching illustrations.‬האיורים ובהסבר של הביטויים‪.‬‬ ‫רונית‪ :‬כן‪ .‬‬ ‫‪ )2‬היו לו פרפרים בבטן‪.‬כואב לי כל הגוף‪ .‬‬ ‫‪Draw a line between the slang expressions.‬מה שלומך?‬ ‫רונית‪ :‬לא טוב‪.‬כואבת לי הבטן‪ .8‬‬ ‫א)‬ ‫הוא לא היה חכם מי יודע מה‪ .‬‬ ‫רחל‪ :‬מה קרה?‬ ‫רונית‪ :‬כואב לי הראש‪ .‬‬ ‫רחל‪ :‬תהיי בריאה!‬ ‫‪0‬‬ ‫שי עור‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫אן ‪nn1pN71‬‬ ‫רפואה ‪!nnW‬‬ ‫ש‬ ‫(מתוך תפילת עמידה)‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪407‬‬ .‬‬ ‫תהיה בריא!‬ ‫תהיי בריאה!‬ ‫תהיו בריאים!‬ ‫מה קרה לרונית?‬ ‫רחל‪ :‬רונית‪ .‬‬ ‫הוא פחד מאוד‪.‬כואבות לי הידיים‬ ‫וכואב לי הגב‪ .‬‬ ‫‪. ti/Th1‬מ*״‪/‬‬ ‫העבירו קו בין ביטויי הסלנג‪ . and the explanations of the‬‬ ‫‪expressions.

e \ n akD‬‬ ‫שי עו ד‬ ‫ע ב רי ת‬ ‫*‬ ‫כואב לי הראש‪ = .‬‬ .‬‬ ‫ההת חלה‬ ‫הצורה כואבים לא נכללת בטבלה‪ .‬‬ ‫כואבת לו הבטן‪ = .‬יש לה כאב שיניים‪.‬‬ ‫מה היה להל ‪Write -‬‬ ‫‪*/9‬אמ‪ :‬וז׳וז ]וי ‪.‬יש לו כאב בטן‪.‬כי יש מעט שמות איברים בזכר‪-‬רבים‪.‬‬ ‫‪Due to the scarcity of names of body organs in the plural masculine form. they were not‬‬ ‫‪included in this table.‬‬ ‫מן‬ ‫כואבות לה השיניים‪ = .‬יש לי כאב ראש‪.‫הראש‬ ‫כואב‬ ‫כואבת‬ ‫כואבות‬ ‫ב)‬ ‫ג)‬ ‫סמנו בטבלה ‪ -‬מה כואב לרונית?‬ ‫כתבו ‪ -‬מה היה לה?‬ ‫לי‬ ‫הגוף‬ ‫לד‬ ‫הגב‬ ‫לד‬ ‫‪--------‬‬ ‫לו‬ ‫הבטן‬ ‫לה‬ ‫העין‬ ‫לנו‬ ‫הדגל‬ ‫לכם‬ ‫‪--------‬‬ ‫לכן‬ ‫הידיים‬ ‫להם‬ ‫הרגליים‬ ‫להן‬ ‫השיניים‬ ‫מה כואב לרוניתז ‪Underline in the table above.

‬תהיי בריאה!‬ ‫מה רונית עושה?‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫אז מה אמר לך הרופא?‬ ‫לנוח ולשתות מיץ תפוזים‪.‬שלום‪.‬לחולה יש כאב ראש והוא לא יכול ללמוד ולעבוד‪.‬‬ ‫מתי אני יכולה לחזור לעבודה?‬ ‫בעוד שלושה ימים‪.‬דוקטור‪ .‬‬ ‫‪Dramatize a dialogue between a doctor and a patient.‬‬ ‫מה שלומך?‬ ‫לא טוב‪ .‬‬ ‫היו לי כאבים בכל הגוף‪.‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫ה)‬ ‫המחיזו ש יחה בין רופא ובין חולה ‪ .‬‬ ‫שלום‪ .‬פעם ביום‪.‬אבל לא חום גבוה‪. The patient has a headache and can’t‬‬ ‫‪study or work.‬שלום‪ .‬‬ ‫היה לך חום?‬ ‫כן‪ .‬אני מרגישה לא טוב כל השבוע‪.‫רונית ח ולה‬ ‫ד)‬ ‫ד״ר צמח‪:‬‬ ‫רונית‪:‬‬ ‫ד״ר צמח‪:‬‬ ‫רונית‪:‬‬ ‫ד״ר צמח‪:‬‬ ‫רונית‪:‬‬ ‫ד״ר צמח‪:‬‬ ‫רונית‪:‬‬ ‫ד״ר צמח‪:‬‬ ‫רונית‪:‬‬ ‫ד״ר צמח‪:‬‬ ‫רונית‪:‬‬ ‫ד״ר צמח‪:‬‬ ‫^‬ ‫שלום‪.‬זה לא נורא‪ .‬את לא צריכה לשכב במיטה‪ .‬‬ ‫בוקר טוב‪.‬‬ ‫(נא ־ בבקשה)‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪409‬‬ .‬‬ ‫לקחת אקמול?‬ ‫כן‪ .‬‬ ‫תודה‪ .‬לשתות מיץ תפוזים‪ .‬‬ ‫את זה גם ס ב ת א שלי אומרת‪.‬‬ ‫טוב‪ .‬אבל את צריכה‬ ‫לנוח‪ .‬‬ ‫ג‬ ‫‪ri‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪C l‬‬ ‫‪J lllip N T I /N‬‬ ‫א ל נ א ‪ { W jn‬א‬ ‫(במדבר י״ב‪)13 .‬לאכול מרק חם ולחשוב שאת רוצה‬ ‫להיות בריאה‪.

‬הוא היה‬ ‫רופא גדול ופילוסוף חשוב‪ .‬רק א ת ״היד החזקה״ הוא כתב‬ ‫בעברית‪ .‬‬ ‫ב)‬ ‫לא היה אד ם גדול כמו משה רבנו‪.‬ספרים על התורה ועל המשנה‪ .‬הוא חשב‬ ‫שכל אדם צריך למצוא את דרך האמצע בחיים שלו‪ .‬הוא חשב שהרעיונות של אריסטו קרובים‬ ‫לדת היהודית‪ .‬מצא ו את הניגוד ש ל המ יל ים האלה בטקסט וכתב ו מה א ומר הרמב״ס על הקשר ב י נ יהם‬ ‫‪) Maimonides) found connections between opposing forces in life.‬״היד החזקה״‪ .‬״‪Discuss your “middle way‬‬ .‫‪. emotions.‬הרמב״ם ‪of these words in the text.‬הוא אמר שיש קשר בין כאבי הגוף ובעיות הנפש‪ .‬הוא כתב גם ספרי‬ ‫ךפואה חשובים‪ .‬רגש ות ורעיונות‪.‬הספרים המפורסמים שלו הם‪ :‬״מורה‬ ‫נבוכים״‪ .‬דרך האמצע היא לא הרבה ולא‬ ‫מעט‪ .‬‬ ‫המשפט ״ממשה עד משה לא ק ם כמשה״ אומר‪:‬‬ ‫‪ is:‬״ממשה עד משה לא קם כמשה״ ‪The meaning of the sentence‬‬ ‫הרמב״ם היה גדול יותר ממשה רבנו‪.‬עד היום לומדים את הרמב״ם ועל הרמב״ם‬ ‫באוניברסיטאות בארץ ובעולם‪.‬בדת ובהלכה‪. and write what‬‬ ‫נפש‬ ‫ג)‬ ‫אריסטו‬ ‫לדעת וללמוד‬ ‫חיי יומיום‬ ‫ש וחח ו על דרך האמצע ש לכם ב נ ושא ים ש ונים‪ :‬כסף ‪ .‬‬ ‫הרמב״ם ‪1204-1135‬‬ ‫הרמב״ם היה רופא גוף ונפש‪ .‬אנשים יכולים למצוא את דרך האמצע שלהם בחיי היומיום.‬‬ ‫לרמב״ם הייתה תאוריה על הקשר בין הפילוסופיה היוונית‬ ‫• ‪ c‬׳‪t‬‬ ‫והךת היהודית‪ .‬‬ ‫״ממשה עד משה לא קם כמשה״‪.‬כמו)‬ ‫שי עו ד‬ ‫ג‬ ‫ד!‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫>‬ ‫‪C‬‬ ‫‪410‬‬ ‫הרמב״ם מצא קשרים בין כוחות מנוגדים בחיים‪..‬‬ ‫ב)‬ ‫‪.‬‬ ‫ג)‬ ‫(כ‪ = .‬להבין‪ .‬לדעת ולהאמין‪ .‬ו״ספר המאור״‪ . health.‬הוא כתב את‬ ‫הספרים שלו בערבית‪ .‬הוא אמר שהדרך להיות אדם טוב ולעשות‬ ‫טוב היא ללמוד‪ .‬‬ ‫‪ in different matters: money.‬לא מהר ולא לאט‪ .‬בריא ות ‪ .‬פ וליטיקה ‪ .‬רק אד ם חכם‬ ‫ומאמין יכול להיות אד ם טוב‪.‬בחיי המשפחה וגם בקשרים עם אנשים אחרים‪ .. politics. Find the opposites‬הרמב״ם‬ ‫‪ says about those connections.‬‬ ‫א)‬ ‫הרמב״ם ומשה רבנו היו אנשים גדולים מאוד‪.‬הוא כתב ספרים בפילוסופיה‬ ‫יהודית‪ .9‬‬ ‫א)‬ ‫הרמב״ם‬ ‫רבנו משה בן מימון‬ ‫‪o‬‬ ‫הרמב״ם נולד בספרד וחי הרבה שנים במצרים‪ .‬ ‫באוכל‪ .‬בעבודה‪ . and ideas.

..‬‬ ‫• אני מרגיש לא טוב‪........‫‪ *?k‬׳ ‪ ..‬‬ ‫• כבר פחות כואב לי‪.......... n f f k‬מ««‪/‬‬ ‫סדרו את הביטויים בשת י קבוצות ‪ ) 1 -‬מחולה לבריא ‪ ) 2‬מבריא לחולה ‪.......‬‬ ‫•‬ ‫‪)1‬‬ ‫אני בריא סוף סוף‪.vfln k i l j 1j k .......j k 110110.....‬‬ ‫•‬ ‫לאט לאט אני יוצא מזה‪.....k n p .........................‬‬ ‫• לא יכול להיות יותר רע‪.‬‬ ‫‪Arrange the following expressions into two groups .‬‬ ‫• אני חושב שאני הולך להיות חולה‪...j k‬ה ‪.... 2) from healthy to ill.‬‬ ‫• אני לא יודע מה יש לי‪.......1) from ill to healthy..‬‬ ‫• הכול כואב לי‪....‬‬ ‫‪ fin k ilj ......‬‬ ‫• אני נורא חולה‪.......... 110110 k n a •jk (2‬‬ ‫מן‬ ‫ה ה רנ רול ה‬ ‫‪411‬‬ .......‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫‪24‬‬ ‫ע ב רי ת‬ ‫‪..............

‫גבךת (נ‬ religion ).‫תקופה (נ‬ lady / Mrs.‫ מוסלמית (נ‬.‫דת (נ‬ rule / the Jewish law ). hurt conquer / capture believe leave lie down .).‫משטרה(נ‬ poet ).‫כאב(ז‬ address )..‫א‬ ).‫פיזיקה (נ‬ physics between ‫ביו‬ ■24 ‫ג‬ rl r ‫ש‬ ‫ש‬ C C ‫ש‬ c C 412 . ‫קיו‬-‫אי‬ Acamol (pain killer brand) ).‫מוסלמי (ז‬ autonomous ‫ אוטונומית ש״ת‬.‫הלכה מ‬ heat / fever )0 .‫תעודה (נ‬ period / era ).‫רפואה(נ‬ medicine policeman.‫ ר‬.‫חופשי‬ ‫מילות יחס‬ Prepositions ‫שי עו ר‬ ‫מילים לועזיות‬ Foreign words I. policewoman ).Summary of Topics ‫האוצו הלשוני‬ Vocabulary ‫אוצר המילים‬ ‫שמות עצם‬ ‫פעלים‬ Nouns Verbs ).‫ שוטךת (נ‬.‫שוטר (ז‬ happiness / festivity ‫ שמחות‬.‫אקמול(ז‬ Muslim ).‫מזוודה(נ‬ police )0 .‫חום(ז‬ pain ).).‫עוזב‬ ‫ לשכב‬.‫משורר (ז‬ soul / mind ).Q ..‫קהילה(נ‬ )0 .).‫כתובת (נ‬ suitcase ).‫ ר‬.‫נפש (נ‬ community ).‫ ר‬.‫ ר‬.‫שוכב‬ ‫שמות תואר‬ Adjectives free ‫ חופשית‬.‫ לכאוב (ל‬.‫כובש‬ ‫ להאמין‬.‫ משוררת(נ‬.)‫שמחה (ג‬ date ).‫מאמין‬ ‫ לעזוב‬.‫כואב‬ ‫ לכבוש‬.‫תאריך ט‬ certificate / document ).‫אוטונומי‬ )0 .

‫ א י ן ל י‬/ ‫ש ל י ש ל י‬ ‫ עבר‬.1 ‫שונות‬ | Miscellaneous frequenter (member of the family) in a.) !‫ת היו ב רי אי ם‬ “get w ell” (f. 1 0 0 ‫׳‬/ ‫ ה׳רי‬: a p t ! ? ‫ש״ עור‬ 24 ‫ג‬ r ‫ש‬ ‫ש‬ ‫מ‬ c ‫ש‬ n c ‫מ‬ 413 ..) !‫ת ה י ה ב רי א‬ “get w ell” (f. (indicating time) ‫ב ע ו ד מ״ח‬ this evening ‫ה ע ך ב ת״פ‬ .‫בן ב י ת מ‬ ‫הנושאים הלשוניים‬ Past tense nominal sentences (cont.‫ב‬ .example: )‫משפטים שמניים בעבר (המשך‬ :‫תחביר‬ ‫ א י ן ־‬/ ‫ ע ב ר ש ל י ש‬.‫ב‬ .100 ‫ ג׳ ת‬no ‫ לז׳לז‬pxo : 71^ 11? ‫ א י ן ל י‬/ ‫ י ש ל י‬in the past tense .‫כ ל ה כ ב ו ד ! ב‬ Bravo! ‫מעט‬ a little / few close to / near ‫ ת״פ‬.( ‫ א י ן‬/ ‫ י ש‬in the past tense ..) ! ‫ת הי ו ב רי או ת‬ Grammatical topics .) !‫ת הי י ב רי א ה‬ “get w ell” (m.example: . Syntax: )..pl.pl.‫א‬ .‫ק ר ו ב ל‬ “get w ell” (m..

‬שקל‬ ‫שנה ‪ .‬דוד‪ .2‬‬ ‫שפות ‪ /‬עצים ‪ /‬מדינות ‪ /‬חגים ‪ /‬כסף ‪ /‬ערים ‪ /‬זמן ‪ /‬חיות ‪ /‬מדעים ‪/‬‬ ‫‪ # 6‬ים ‪ /‬ירקות ‪ /‬תבלינים ‪ /‬רהיטים ‪ /‬בני משפחה ‪ /‬מספרים‬ ‫מכנסיים‪ .‬כיסא‪ .‬חיפה‪ .1‬‬ ‫בתרו מתוך הר שימה את הקטגוריה המתאימה לבל קבו צ ה‪.‬מעיל‬ ‫אנגליה‪ .‬מיליון‪ . /‬שכן ‪ /‬תמונה‬ ‫‪/‬׳׳‪1£‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫מכנסיים לרגליים כמ י כוב ע ל ______•‬ ‫זוכר ל ______ כמו הולך לחוזר‪.‬‬ ‫?‪:a p tl‬‬ ‫שער בחומה לעיר כמו דלת ל־ק׳ ת‪.‬אחות‬ ‫גזר‪ .‬זית‪ .‬פיל‪ .‬‬ ‫פה ‪ /‬עיניים ‪ /‬ראש ‪ /‬גוף‬ ‫שומר ‪ /‬שוכח ‪ /‬שואל ‪ /‬שומע‬ ‫שביתה ‪ /‬פתרון ‪ /‬כאב ‪ /‬קשה‬ ‫‪\T‬‬ ‫שוקל ‪ /‬בודק ‪ /‬עוזב ‪ /‬עונה‬ .‬מי ט ה‬ ‫אפס‪ .‬אריה‬ ‫ניו יורק‪ .‬שמלה‪ .‬ח ס ה‬ ‫אמהרית‪ .‬אגורה‪ .‬ביולוגיה‪ .‫פ ס ק ז מן‬ ‫‪.‬ד ק ה‬ ‫ה שלימו את המ שפטים בעזרת מילה מהר שימה‪Complete the sentences by using a word from the list.‬‬ ‫תשובה לשאלה כמו _______ ל בעי ה‪.‬שעה‪ .‬‬ ‫רופא ל ______ כמו פסיכולוג לשומע‪.‬ערבית‬ ‫תמר‪ .‬צרפתית‪ .‬תאנה‬ ‫פורים‪ .‬‬ ‫הקטגוריות‪:‬‬ ‫?‪:a p tf‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫‪)8‬‬ ‫‪)9‬‬ ‫‪)10‬‬ ‫‪)11‬‬ ‫‪)12‬‬ ‫‪)13‬‬ ‫‪)14‬‬ ‫פסק‬ ‫ז מן‬ ‫ה‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫ההתחלה‬ ‫‪414‬‬ ‫‪.‬מוס קווה‬ ‫דולר‪ .‬אקוודור‬ ‫פיזיקה‪ .‬‬ ‫'‬ ‫^‬ ‫תחנה ‪ / r p/ .‬מלח‪ .‬אורגנו‬ ‫שולחן‪ .‬אלפיים‬ ‫סבתא‪ .‬ראש השנה‬ ‫קוף‪ . from the list below.‬בצל‪ .‬מ ת מ טי ק ה‬ ‫בזיליקום‪ .‬יום כיפור‪ . .‬‬ ‫‪Choose the appropriate category for each group.‬בלגיה‪ .

‫‪.3‬‬

‫‪)5‬‬
‫‪)6‬‬
‫‪)7‬‬
‫‪)8‬‬

‫ל מ כוני ת כמו מורה לכיתה‪.‬‬
‫מעיל לחורף כמו חולצה קצרה ל ___‬
‫שמח לעצוב כמו חכם ל ______‬
‫ראש עיר לעיר כמו ראש ממשלה ל _‬

‫א)‬

‫הכסף (לא) עונה על הכ ול‬

‫במאי ‪ /‬נהג ‪ /‬סופר ‪ /‬עיתונאי‬
‫שמלה ‪ /‬קיץ ‪ /‬התחלה ‪ /‬בגד ים‬
‫חזק ‪ /‬רעב ‪ /‬מאושר ‪ /‬טיפש‬
‫נשיא ‪ /‬מדינה ‪ /‬כוח ‪ /‬תוכנית‬

‫נטלי נולדה בתל אביב לפני עשרים ושלוש שנים ויש לה הכול‪.‬‬
‫ההורים של נטלי קונים ת מיד דברים יפים‪ ,‬נוחים‪ ,‬טעימי ם‬
‫ויקרים‪ .‬בבית של נטלי יש מיטות מיוחדות מצרפת‪ ,‬כמו של לואי‬
‫הארבע עשרה‪ ,‬כיסאות פוסט‪-‬מודרניים כמו בבתי עשירים‬
‫באיטליה או בשוויץ וצלחות מאנגליה או מאמריקה‪ .‬את הלחם‬
‫קונים תמיד בחנויות מיוחדות ללחמים‪ ,‬והגבינה היא או‬
‫איטלקי ת או צרפתית‪ .‬ההורים של נטלי קונים תמיד דברים עם‬
‫שם מפורסם‪ .‬הם חושבים שכסף הוא דבר חשוב מאוד בחיים‪,‬‬
‫ו״הכסף עונה על הכול״‪.‬‬
‫בגיל ‪ ,20‬אחרי הצבא‪ ,‬עזבה נטלי את הבית‪ .‬היא לא הלכה ללמוד‬
‫באוניברסיטה וגם לא נסעה לחו״ל‪ .‬היא הלכה לגור עם קבוצה‬
‫של אנשים מיוחדים עם שם מיוחד ‪ -‬האנךכיסטים הישראלים‪.‬‬
‫האנרכיסטים האלה חושבים‪ ,‬שאין להם מקום בבית של ההורים‪.‬‬
‫הם אומרים‪ :‬ההורים שלנו חושבים שאנחנו צריכים ללמוד ‪ -‬לא‬
‫חשוב מה ‪ -‬לבנות קריירה ולהצליח‪ .‬לחברה המודרנית יש אידאל‬
‫אחד‪ ,‬והוא ‪ -‬כסף‪.‬‬
‫אנשים קונים ומוכרים‪ ,‬קונים ומוכרים ולא חושבים מה הם‬
‫צריכים באמת‪ .‬אנחנו לא מחפשים קריירה‪ .‬אנחנו לא רוצים‬
‫לקנות שום דבר‪.‬‬
‫אנחנו רוצים לבנות עולם בלי קניונים ובלי חנויות‪ .‬אנחנו רוצים‬
‫לחיות חיים פשוטים ולעזור לאנשים אחרים‪ .‬אנחנו מאמיני ם‬
‫שאנחנו צריכים לשמור על העולם ‪ -‬על החיות‪ ,‬על הצמחים ועל‬
‫האנשים‪.‬‬

‫?‬

‫חשבו באיזו קבוצה אתם ‪ -‬יאפים כמו ההורים של נטלי‪ ,‬אנרכיסטים‪,‬‬
‫או לא זה ולא זה ‪ -‬באמצע‪.‬‬

‫‪415‬‬

‫ב)‬

‫קראו את המ שפטי ם‪ ,‬ס מנו ‪ S‬ליד המ שפטים שמתאימים לבם ו ס מנו ב עיגול את מספר הנקודו ת‬
‫שקיבלתם בבל מ שפט‪.‬‬

‫‪Read the sentences, put a check mark by the sentences that fit you the most, and circle‬‬
‫‪the points you got for each sentence.‬‬
‫ג)‬

‫חברו את מספר הנקודו ת שקיבלתם בבל המ שפטי ם‪ ,‬ו תדעו ל איזו קבוצה אתם שייבים ‪-‬‬
‫ה אנרביס טי ם‪ ,‬אנ שי דדן האמצע או י אפי ם‪ ,‬ב מו ההורים של נ טלי‪.‬‬

‫‪Add the number of points you got for all the sentences and find out what group you‬‬
‫‪^ parents.‬נטלי ‪belong to - the anarchists, the middle of the road people or the yuppies, like‬‬
‫‪(1‬‬

‫‪(2‬‬

‫‪(3‬‬

‫‪(4‬‬

‫‪(5‬‬

‫אתם הולכים למסעדה פעם בשבוע‪.‬‬

‫(‪ 3‬נקודות)‬

‫את ם הולכים למסעדה פעם בשנה‪.‬‬

‫(‪ 2‬נקודות)‬

‫את ם לא הולכים למסעדות‪.‬‬

‫(‪ 1‬נקודות)‬

‫את ם קונים תמיד בגדים יקרים וטובים‪.‬‬

‫(‪ 3‬נקודות)‬

‫אתם אוהבים לקנות בגדים‪ ,‬אבל קונים מעט‪.‬‬

‫(‪ 2‬נקודות)‬

‫אתם קונים רק בגדים ישנים מיד שנייה‪.‬‬

‫(‪ 1‬נקודות)‬

‫את ם קונים הכול בלי לבדוק כמה זה עולה‪.‬‬

‫(‪ 3‬נקודות)‬

‫לפעמים א ת ם בודקים בחנויות שונות כמה זה עולה‪.‬‬

‫(‪ 2‬נקודות)‬

‫אתם לא בודקים כמה זה עולה‪ ,‬כי את ם לא קונים‪.‬‬

‫(‪ 1‬נקודות)‬

‫האידאל שלכם ‪ -‬לעשות כסף‪.‬‬

‫(‪ 3‬נקודות)‬

‫האידאל שלכם ‪ -‬לעשות חיים‪.‬‬

‫(‪ 2‬נקודות)‬

‫האידאל שלכם ‪ -‬לעזור לאחרים‪.‬‬

‫(‪ 1‬נקודות)‬

‫את ם מאמינים‪ ,‬שהבגדים עושים את האדם‪.‬‬

‫(‪ 3‬נקודות)‬

‫אתם מאמינים‪ ,‬שהמזל עושה את האדם‪.‬‬

‫(‪ 2‬נקודות)‬

‫אתם מאמינים‪ ,‬שהאדם עושה את העולם‪.‬‬

‫(‪ 1‬נקודות)‬

‫באיזו קבוצה אתם?‬
‫קיבלתם ‪ 5-1‬נקודות ־ את ם בקבוצת האנרכיסטים‪.‬‬
‫קיבלתם ‪ 10-5‬נקודות ‪ -‬את ם במקום טוב באמצע‪.‬‬
‫קיבלתם ‪ 15-10‬נקודות ‪ -‬א ת ם יאפים‪.‬‬

‫‪416‬‬

‫‪.4‬‬

‫מה נשמע?‬
‫לפניכם חצאי שיחות‪ .‬השלימו אותן‪.‬‬

‫‪Complete the conversations.‬‬

‫ כל הכבוד‪.‬‬‫‪)3‬‬

‫ גילה‪ ,‬מה נשמע?‬‫ אני מרגיש מצוין‪ .‬את שומעת‪ ,‬יש לי כרטיס לקונצרט‪.‬‬‫הקונצרט ביום חמישי‪ .‬הכול באך‪ .‬את יכולה לבוא?‬
‫‪ -‬חבל‪.‬‬

‫‪)4‬‬

‫ר _ _‬

‫ גילה‪ ,‬מה נשמע?‬‫איזה ספר?‬
‫‪ -‬לא‪ ,‬לא קראתי אותו‪ .‬את יכולה לתת לי אותו לסוף השבוע?‬

‫פכיק‬
‫‪m‬ן‬

‫תודה רבה‪.‬‬

‫ג‬
‫ח‬
‫‪r‬‬

‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪0‬‬

‫‪c‬‬
‫ש‬
‫‪c‬‬

‫‪C‬‬

‫‪417‬‬

‫‪o‬‬

‫א)‬

‫למה?‬

‫אבא ובן הלכו יחד במדבר‪ .‬הם הלכו והלכו‪.‬‬
‫פתאום שאל הבן‪ :‬אבא‪ ,‬למה שתיים ועוד שתיים הם ארבע?‬
‫ענה האב‪ :‬אני לא יודע‪.‬‬
‫הם הלכו עוד קצת‪ ,‬והבן שאל‪ :‬אבא‪ ,‬למה לכל האנשים יש רק ראש אחד?‬
‫ענה האב‪ :‬אני באמת לא יודע‪.‬‬
‫הלכו והלכו והבן שאל שוב‪ :‬למה יש לילה?‬
‫ענה האב‪ :‬אני מצטער‪ ,‬בני‪ ,‬גם על השאלה הזאת אני לא יודע לענות‪.‬‬
‫אמר הבן‪ :‬אבא‪ ,‬יש לי עוד הרבה שאלות‪ .‬אני יכול לשאול? את ה לא כועס?‬
‫ענה האב‪ :‬לא‪ ,‬בני‪ ,‬אני לא כועס‪ .‬את ה רוצה לדעת‪ ,‬אז את ה צריך לשאול‪.‬‬
‫^‬
‫ב)‬

‫בני = הבן שלי‬

‫מה אתם חושבים על הסיפור?‬
‫השלימו את המילים החסרות‪.‬‬

‫‪Complete the missing words.‬‬

‫השאל ות הגד ול ות של ה ילד ים הקט נ ים‬

‫‪D D‬־‪I 7‬‬

‫ז מן‬

‫ג‬
‫‪n‬‬
‫‪r‬‬
‫‪K‬‬
‫‪C‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫ש‬
‫‪c‬‬

‫‪c‬‬

‫‪418‬‬

‫ילדים בני שלוש או ארבע אוהבים לשאול ‪ -‬למה?‬
‫למשל‪ __________ :‬י ש לזברה שני צבעים? למה‬
‫אנחנו צריכים לאכול? וגם שאלות פילוסופיות‪ ,‬כמו‪:‬‬
‫למה אנחנו לא רואים את אלוהים? למה אני בן‬
‫ולא ___________? או‪ :‬למה אני בת ולא בן?‬
‫הפסיכולוגים אומרים‪ :‬ה __________ שו א לי ם כי‬
‫הם רוצים ללמוד; הם רוצים לדעת מה יש ומה אין‪,‬‬
‫מה ____________ ו מ ה לא נכון‪ .‬הם רוצים להבין‬
‫את הכול‪.‬‬
‫הפסיכולוג הרוסי‪ ,‬קורנאי צ׳וקובסקי כתב‪ :‬ההורים צריכים לענות לילדים על כל ה_‬
‫ילדים לומדים מכל תשובה וגם מהדרך של ה _________‪.‬‬
‫לא תמיד צריכים ההורים לספר לילדים את כל האמת‪ ,‬אבל הם‬
‫להסביר להם‬
‫ולהגיד להם לשאול עוד ועוד שאלות‪.‬‬
‫רק כך לומדים הילדים לא לפחוד ולשאול‪ .‬ילד מפסיק לשאול‪ ,‬כי הוא פוחד‪ ,‬ואז הוא‬
‫גם __________ לח שוב‪.‬‬
‫^‬

‫כתבו עוד שאלות גדולות של ילדים קטנים‪.‬‬

‫‪/‬‬

‫ח יה ש נה ג‬

‫שואלת שאלות פשוטות מאוד‬
‫שאלות של התחלה‪:‬‬
‫על הורים‪ ,‬על אלוהים‬
‫ועל אהבה‪.‬‬
‫לא‪ ,‬הי א אומרת‪ ,‬לא‪,‬‬
‫אני עוד לא מבינה‪.‬‬
‫^ ‪)1‬‬
‫‪)2‬‬

‫‪.6‬‬

‫א)‬

‫מה את ם חושבים‪ ,‬מה שם השיר?‬
‫למה חיה שנהב בחרה א ת השם הזה לשיר?‬

‫שם השיר‪*da! :‬‬

‫חבלש‪...‬‬
‫מזלש‪.. .‬‬
‫ט ובש‪...‬‬

‫׳‪/3ooJ/Z/c? />/‬‬

‫‪/ / v‬‬

‫‪f2 )t‬‬

‫‪/f‬׳ ‪ a3‬־»‪.<,/‬‬

‫?‬

‫<=‪a C‬‬

‫׳‪-6‬לי׳‬
‫■‬

‫‪ / ' V J ' f‬ר‪! ,‬‬

‫‪_sbbl> U } j j i / i e , p/ C‬‬
‫^ י ‪p< ,‬‬

‫‪Q,?,a‬‬

‫כן ׳‪p$‬‬

‫פ ם׳ק‬
‫ז מן‬

‫‪J J j f t - J 'f ij 'f‬‬

‫(‪/ /‬ל‬

‫ב)‬

‫‪.‬‬

‫‪J‬‬
‫‪I‬‬

‫באתם לבי ת של חבר לל מוד אי תו‪ ,‬אבל הוא לא בבי ת‪ .‬כתבו לו פ ת ק‪.‬‬

‫‪You arrive at a friend’s house in order to study with him, but he is not at home.‬‬
‫‪Write him a note.‬‬
‫השתמש ו ב ‪ -‬חבלש‪ ,...‬מזל ש״ ‪ , .‬ט וב ש‪Use: ...‬‬

‫ג‬
‫‪n‬‬
‫‪r‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪C‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬

‫‪o‬‬

‫איזה מזל‬

‫‪ /‬חגית בנזימן‬

‫איזה מזל שסבא פגש בסבתא‬
‫לחשב שהיא נחמךה‪.‬‬
‫איזה מזל שהם הלנסתנו‬
‫ואימא נולדה‪.‬‬
‫איזה מזל שההורים של אבא‬
‫נפגשו זו עם זה‬
‫איזה מזל שנולד‬
‫ז־וקא האבא הזה‪.‬‬
‫איזה מזל שאימא ואבא‬
‫נפגשו גם הם‪.‬‬
‫איזה מזל שנולךתי‬
‫ואני הבן שלקזם‪.‬‬
‫^‬

‫‪ )1‬מה את ם חושבים‪ ,‬זה שיר שמח או עצוב? למה?‬
‫‪ )2‬כתבו שיר אחר‪k .‬׳‪ ...Q f*>N *(£‬או‪:‬‬

‫פסק‬
‫ז מ|‬
‫ג‬
‫‪n‬‬
‫‪r‬‬
‫ש‬
‫ש‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬

‫ש‬
‫‪c‬‬
‫‪C‬‬

‫‪420‬‬

‫‪write another poem. ...G h n‬‬

‫שיעור‬
‫בניין פיעל ‪ -‬גזרת השלמ ים ‪ -‬זמן עבר‬

‫‪.1‬‬

‫ז‪.‬‬

‫‪ conjugation - strong verb - past tense‬פיעל‬

‫הפועל לדבר‬

‫בזמן עבר‬

‫ז‪ /.‬נ‪.‬‬

‫נ‪.‬‬

‫(אני) דיברתי‬
‫(אתה) ךיברת‬
‫(את) ךיבךת‬
‫הוא ךיבר‬
‫דיברה‬
‫היא ‪T:‬‬
‫ר‪.‬‬

‫(אנחנו) ךיבךנו‬
‫(אתם) דיברתם‬
‫(אתן) ךיבךתן‬
‫הם ‪ /‬הן ךיברו‬

‫ל□□□‬
‫ז‪ /.‬נ‪.‬‬

‫ז‪.‬‬

‫נ‪.‬‬

‫סי ס ס תי‬
‫□י ס ס ת‬
‫□י ם □‬

‫□י ס ס ת‬

‫□י ס סנו‬
‫□י ס ס ת ם‬

‫□י ס ס ת ן‬
‫□י ס טו‬

‫וגם‪ :‬ביקר‪ ,‬ביקש‪ ,‬חיפש'‪ ,‬טייל‪ ,‬לימד‪ ,‬סיפר‪ ,‬קיבל‪ ,‬שילם‪ ,‬טלפן‬

‫‪)1‬‬

‫*‬

‫אבא מספר לנו סיפור כל ערב‪ .‬אתמול הוא סיפר את ״סינדרלה״‬
‫השנה אנחנו■ מטיילים באירופה‪ .‬לפני שנה טיילנו• באפריקה‪.‬‬
‫הן מבקרות במוזאון פעם בשבוע‪ .‬השבוע הן ביקרו• במוזאון פעמיים‪.‬‬

‫שי עו ר‬

‫אי מא שלי מלמךת אותי הרבה דברים‪ .‬בגיל חמש היא לימדה אותי לקרוא ולכתוב‪.‬‬
‫הרופאים מחפשים היום תרופה לאיידס‪ .‬בשנות החמי שים חיפשו• תרופה למחלת הפוליו‪.‬‬
‫ביקשת ולא קיבלת? אתה בטוח שאמרת ״בבקשה״?‬
‫בן דוד שלי מתחתן היום‪ ,‬ואני לא יכול לבוא לחתונה‪ ,‬לכן טלפנתי להגיד לו מזל טוב‪.‬‬
‫■‪( kfl I?f6f‬ת׳ ‪•\3f6f‬‬
‫‪v 7>nl !>k‬׳‪fk1e‬׳‪nj?f6 :p'lHlk p‬׳‪■916,‬‬

‫ג‬
‫‪n‬‬
‫‪r‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪(1‬‬
‫‪c‬‬
‫‪G‬‬
‫‪c‬‬
‫>‬
‫‪c‬‬

‫‪421‬‬

‫‪.2‬‬

‫א)‬

‫כתבו את הפעלים בטבלה בזמן עבף‪.‬‬

‫אתה‬

‫אני‬

‫את‬

‫הוא‬

‫‪Write the verbs in the table in the past tense .‬‬

‫אנחנו‬

‫היא‬

‫אתם‬

‫אתן‬

‫הם ‪ /‬הן‬

‫ביקשתי‬
‫טיילת‬
‫חיפשת‬
‫שילם‬
‫לימדה‬
‫ביקרנו‬
‫טלפנתם‬
‫סיפרתן‬
‫קיבלו‬
‫ב)‬

‫מצא ו במילון את משמע ות הפ ועל לסדר ‪ ,‬וכתבו את הנטייה של ו בעבר ‪.‬‬
‫‪ in the dictionary, and write down its past tense‬לסדר ‪Look up the meaning of the verb‬‬
‫‪conjugation.‬‬

‫ג)‬

‫שבצ ו את הפ ועל בזמן עבר וקראו את המשפט ים ‪.‬‬
‫‪Complete the sentences with past tense verbs and read them.‬‬

‫? א א מ‪:‬‬

‫ בבקשה לא לדבר כל כך הרבה בטלפון‪.‬‬‫‪ -‬אבל לא ?׳קרת׳ הרבה; רק עם אברהם‪ ,‬ועם יצחק‪ ,‬ועם יעקב ועם‪.‬‬

‫‪)1‬‬

‫‪ -‬דני‪ ,‬אתה לא צריך לשלם; רותי כבר ___________ ‪.‬‬

‫‪)2‬‬

‫היום גדי ורינה רוצים לטייל בירושלים‪ .‬הם לא ________ ש ם הרבה זמן‪.‬‬

‫‪)3‬‬

‫ ילדים‪ ,‬מתי א ת ם הולכים לבקר את דודה רחל?‬‫‪ -‬כבר __________ א ו ת ה לפני חודש‪.‬‬

‫שי עו ר‬

‫‪4‬‬

‫‪)M i l‬‬

‫רן רוצה לספר היום על הטיול ליפן‪ .‬אתמול אסתר ____ ע ל הטיול להודו‪.‬‬
‫פרופסור לוי רוצה ללמד פה‪ .‬לפני שנה הוא ____ ב סין‪.‬‬

‫_____________________________‪)n‬‬
‫‪r‬‬
‫ משה‪ ,‬איפה אתה? אני מחפש אותך כל היום? גם אתמול _______ או ת ך‪.‬‬‫‪)p‬‬
‫;‪6‬‬
‫‪£.‬‬

‫‪)7‬‬

‫‪c‬‬
‫‪K‬‬
‫‪8‬‬
‫<י‪1‬‬
‫‪c‬‬

‫‪)c‬‬

‫האחות שלי אוהבת לקבל מתנות‪ .‬איזה מזל שביום‬
‫ההולדת שלה‪ ,‬לפני שבוע‪ ,‬היא _________ הרב ה מתנות‪.‬‬
‫ה ם רוצים לטלפן להורים בחוץ לארץ‪.‬‬
‫אתמול הם _________ שלו ש פעמים‪.‬‬

‫‪nmpNT] /n O‬‬
‫ץ ‪-‬ע ל ־ ‪-‬ה ‪:‬נ ‪T‬י ‪I‬ע ו ת ‪( :‬שיר השירים ב ‪)8‬‬
‫דז ה ‪W‬ב א ‪AT‬מ ‪-‬ד ל ג “ע ל־ ״‪.‬ה‪X‬ה‪ T‬־רי ם ‪:‬מ*"■ק‪«**1‬‬
‫‪I 1‬‬
‫קול דודי ־הנ־־ ד ‪8‬‬
‫‪*J‬‬
‫״מדלג״ ‪ -‬אתמול הוא _‬
‫״מקפץ״ ‪ -‬אתמול הוא‬

‫‪.3‬‬

‫א)‬

‫ל}‬

‫מה ע ושה ישראל י בלונדון‬
‫הוא מטייל ברחובות ומבקר במוזאונים‪ .‬הוא מחפש את המסעדה הסינית המפורסמת‬
‫(כי גם מוישלה היה שם)‪ .‬הוא פוגש ברחוב חבר מישראל‪ ,‬והם מספרים אחד לשני‬
‫לאן הם הולכים‪ ,‬איפה הם אוכלים וכמה הם משלמים בכל מקום‪ .‬בערב הוא הולך‬
‫לתאטרון ושוב מטייל ברחובות‪ .‬כל יום הוא מטלפן הביתה‪ ,‬לישראל‪ ,‬לדעת מה‬
‫נשמע בבית‪.‬‬

‫ב)‬

‫אמד ו את הקטע בעבד ‪.‬‬

‫‪6‬‬
‫ג)‬

‫‪.4‬‬

‫‪Say the passage in the past tense.‬‬

‫‪kin‬״ ‪.J‬‬
‫כתב ו קטע דומה‪ :‬מה ע ושה ישראל ית בניו«ודק?‬

‫‪Write a similar passage in feminine.‬‬

‫ח יפ וש במילון‬
‫א‪ .‬כתב ו את הערך המילוני של הפעל ים המ ודגש ים וחפש ו א ותם במילון‪.‬‬

‫‪Look up the highlighted verbs in the dictionary and copy their definitions.‬‬
‫ב‪ .‬קרא ו את השאל ות וענו עליהן ‪ .‬היעזרו ברש ימת הא נש ים המפ ורסמ ים‪:‬‬

‫‪Read the questions and answer them. Use the list of famous people.‬‬
‫שי עו ר‬

‫לודוויג ואן בטהובן ‪ /‬דויד המלך ‪ /‬מיכלאנג׳לו ‪ /‬ליאונרדו דה וינצ׳י ‪ /‬רוברטו בניני‬

‫בטהובן‬

‫‪)1‬‬

‫מי צייר את ה״מונה ליזה״‬
‫(הוא חי באיטליה במאה ה‪ )15-‬י‬

‫‪)2‬‬

‫מי חיבר את הסימפוניה התשיעית‬
‫דויד ‪ -‬מיכלאע׳לו‬
‫(הוא חי במאה ה‪?)19-‬‬
‫מי פיסל את דויד ואת משה (הוא חי באיטליה במאה ה‪)15-‬‬

‫‪)4‬‬
‫‪)5‬‬

‫מי שיחק בסרט ״החיים יפים״ וגם ביים אותו?‬

‫‪)3‬‬

‫מי ניגן לשאול המלך (לפי הסיפור בתנ״ך)?‬

‫ג‬
‫‪n‬‬
‫‪r‬‬
‫;‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬

‫המונה ליזה‬
‫ליאונרדו דה וינציי‬

‫‪c‬‬
‫‪G‬‬
‫‪c‬‬

‫‪a‬‬

‫‪ O‬אן ‪ m p N n‬ת‬
‫מצא ו במ«לון את משמע ות הפעל«ם בבנ««ן פיעל ‪ .‬האם«ש הבדל ב«נ«הם וב«ן הפעל«ם בא ות ו ש ורש‬
‫?בבניין קל‬
‫‪ conjugation. Can you find a‬פיעל ‪Look up the dictionary definitions of the verbs in the‬‬
‫‪ conjuga‬פעל( ‪difference between them and the verbs of the same root in the basic stem‬‬‫?)‪tion‬‬

‫לצח‪1‬ק‬

‫למה זז< צחרןה שירד‪,‬‬

‫לצחק‬

‫ותרא שירה את־בז־הגר המצרית אשד־ילדה לאברהם מצחין‪( :‬בראשית כא ‪)9‬‬

‫לשבור‬

‫ועשר ל ש?ר הדלת‪:‬‬

‫לשבר‬

‫על־הלתז הראענים אשר שמ־ת‪:‬‬

‫לשלהח‬

‫ואת־בדמין אחי יולןף לא־שלח יער|ב‬

‫לשלח‬

‫את־בני־ישיראל מארצו‪:‬‬
‫ושלח‬
‫‪r‬‬
‫*‬‫‪:‬‬

‫לךקוד‬

‫ההרים רקדו כאילים גבעות בבני־צאן‪:‬‬

‫‪I ✓1‬‬

‫‪T T‬‬

‫‪ -‬״ ״‬

‫־■־)‬

‫‪r :‬‬

‫־‬

‫‪IT‬‬

‫ד*‬

‫‪:‬‬

‫■י |‬

‫*‬

‫‪ :‬־*‬

‫‪:‬ז‬

‫־‪A‬‬

‫(ברא שיתית ‪)13‬‬

‫‪ST T‬־‬

‫־ * ־‪* • :‬‬

‫‪■■:‬‬

‫‪/ T : IT‬‬

‫‪¥‬‬

‫‪:‬‬

‫‪T :‬‬

‫‪>r‬‬

‫(בראשית יט ‪)9‬‬

‫•>‬

‫‪T -‬‬

‫‪-‬‬

‫(שמות לד‪)1‬‬
‫(בראשית מב ‪)4‬‬

‫(שמות ז ‪)2‬‬

‫‪I‬‬

‫ן‬

‫(תהילים קיד ‪)4‬‬

‫לרקד ‪ /‬לשחק _ותךא אוד־הטלך דוידי מךפןד ומשחק ותבן לו ?לבה‪:‬‬
‫לשחוק '‬

‫‪:‬‬

‫־ “‪1‬‬

‫‪J‬‬

‫עת להכות ועת לשדזוק‬

‫(דברי הימים א טו ‪)29‬‬

‫(קהלת ג ‪)4‬‬

‫‪ *>k‬איז לוז ‪/‬״‪!, w l ?N‬ה ‪?7hI‬‬

‫‪.5 o‬‬
‫שי עו ר‬

‫ג‬
‫‪ri‬‬
‫‪r‬‬

‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬

‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫מ‬

‫‪424‬‬

‫א)‬

‫הר ברכ ום ־ הר סיני?‬

‫(זלג יש תאוריה אחרת‪.‬‬

‫‪%‬‬

‫\‬

‫פרופסור ענתי‬

‫איפה דיבר אלוהים עם משה? איפה קיבלו בני ישראל את התורה? איפה שבר משה את‬
‫לוחות הברית? או במילים אחרות ‪ -‬איפה הר סיני?‬
‫הוויכוח על מ קו ם הר סיני הוא בן יותר מאלף וחמש מאו ת שנה‪ .‬שנים רבות טיילו אנשים‬
‫במדבר סיני וחיפשו את ההר הזה‪ .‬הם חיפשו אותו במדבר סיני‪ ,‬כי התוךה מספרת על הר‬

‬‬ ‫ב)‬ ‫ענו לפי הטקסט ‪.40000 ..‬‬ ‫*‪j‬‬ ‫ש זה הר קדוש ‪ .‬פרופ׳ עמנ ואל ע נתי‬ ‫לא ח ושב כך‪.‬‬ ‫מה הם סיפרו?‬ ‫שי עו ר‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫‪)1‬‬ ‫מה הם המספרים האלה כטקסט?‬ ‫‪.‬אבל הגאולוג‪ . 11 .‬בתנ״ך מספר ים שה יו אחת עשרה תח נ ות בדרך ממצר י ים להר סיני‪ . ^ ....‬חוקרים רבים לא‬ ‫מסכימים עם פרופ׳ ענתי‪ .1500‬‬ ‫‪Answer according to the text.‬‬ ‫פרופ׳ ענתי ח ושב שהר כרכ ום בנגב ה וא בך יוק‬ ‫י‬ ‫יש אחד עשר מק ומ ות עם מים ‪ .‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫כתב ו ‪ 5.‬׳‬ ‫‪Y..‫ב ש ם ״סיני״‪.‬עולים להר‪ ..‬‬ ‫שהר סנט ה קתרינה‪ .‬ואחרי הטיול סיפרו על המקו ם לחברים שלהם‪..‬ר וא ים את הנוף ה יפה ובט וח ים*?‪*■.‬הם אומרים שהאבנים והציורים על הסלעים בהר כרכום הם לא‬ ‫מהתקופה של משה ובני ישראל‪.. > X .‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫מה אתם חושב ים‪ :‬מה פרופ׳ ענתי והח וקר ים האחר ים יכולים עוד למצ וא‬ ‫על ההר?‬ ‫‪25‬‬ ‫ההתחלה‬ ‫‪)3‬‬ ‫אנשים טיילו להר כרכום‪ .' f l‬‬ ‫‪r .‬‬ ‫הוויכוח בין גאולוגים וגאוגרפים ובין פרופ׳ ענתי הוא על התאריכים ההיסטוריי ם של המקד שים‬ ‫ושל ציורי הסלע על ההר‪ .‬הר סיני ה וא בין ארץ‬ ‫מךין לארץ מצריים ‪ .‬ובהר יש שנ ים‬ ‫^‬ ‫| |‪1‬‬ ‫‪! 7 V n n‬י‬ ‫מטייל בהר כרכ ום‬ ‫השבט ים ‪ .4‬פת יח ות למשפט ה זה לפי הטקסט ‪:‬‬ ‫פרופסור ענתי אומר‪ .‬שנ ים‬ ‫ואחר כך‬ ‫עברו‬ ‫הר כרכום ‪2000 .1000 ..‬‬ ‫ה וא ח ושב שהמק ום לא מתא ים לסיפור בתורה ‪ .‬לפי הס יפור התנ״כי ‪ .‬‬ ‫‪425‬‬ . 12 .‬או אחד ההרים הקרובים לן‬ ‫ג‪/‬״^׳•‬ ‫הוא ה י סיני•‬ ‫אלפי מאמיני ם מכל העולם באים לסנטה קתר ינה‬ ‫כל שנה‪ ...‬בהר כרכ ום מצאפר ופ ׳ע נת יארבע ים‬ ‫ל ל‬ ‫^‬ ‫^‬ ‫מתק ופ ות עת יק ות ‪. :‬ל כ ן הר כרכום הוא הר סיני‪...‬ועל השאלה ‪ -‬מתי עברו בני ישראל במדבר‪ .

‬הוא חושב שהר כרכום הוא הר סיני‪ .‬‬ ‫העיר הכי עתיקה בעולם היא _______‪.‬‬ ‫‪:a p tt‬‬ ‫‪•3n h l k n‬‬ ‫‪7)!6‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. / c u m / u u u c d l / UKUu a a‬״ ‪/ u u c‬‬ ‫ב)‬ ‫ם‪ .‬ענתי ‪Dramatize a dialogue between professor‬‬ ‫‪.‬‬ .‬‬ ‫‪ J.‬‬ ‫ה מקו ם הכי נמוך בעולם הוא _______‪.‬‬ ‫‪Complete the sentences by looking up the facts in the Guinness Book of World Records.‬בקונגרס שמעתי על התאוריה המעניינת של פרופ׳‬ ‫ענתי‪ .‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫‪c‬‬ ‫‪426‬‬ ‫ההר הכי גבוה בעולם הוא _______‪.>.‬‬ ‫?‬ ‫‪k in pflxa n 3 .‬‬ ‫‪.‬תש וב ות‬ ‫אמר ו זה לזה עוד ‪ 5‬משפט ים להשלמה ‪:‬‬ ‫‪Say five more sentences to be completed by one of your classmates.‬אבל איך הוא יודע שהם באמת עתיקים כל כך? אני‬ ‫חושב שזאת טעות גדולה‪.o n plpun‬‬ ‫‪k in pflxa‬‬ ‫׳‬ ‫‪.‬פרופ׳ ענתי אומר שהוא‬ ‫מצא על הר כרכום מקדשים בני אלפי שנים‪ .‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫מ ה פתא ום? אנ י הכ י גב והה!‬ ‫א)‬ ‫שט ו י ות! אנ י הכ י גב וה!‬ ‫תפש ו בספר הש יא ים של גינס והשלימ ו את המשפט ים ‪.‬‬ ‫פרופ׳ אברהם כהן‬ ‫ד)‬ ‫המחיזו ש יחה בין פרופ׳ ענתי ובין גאולוג המת נגד לו‪.‬‬ ‫המדינה הכי קטנה בעולם היא _______‬ ‫הספר הכי פופולרי בעולם הוא _______‪.‬‬ ‫‪ and a geologist who objects to his views.‬‬ ‫‪.‫ג)‬ ‫מכתב לעיתון‬ ‫שלום רב!‬ ‫אוגוסט ‪2000‬‬ ‫לפני שבוע הייתי בקונגרס גאולוגים בחו״ל‪ .‬כי לפי התנ״ך הר סיני הוא בין ארץ מצרים ובין ארץ‬ ‫מדין‪ .‬אבל יש בעיה‪ :‬אנחנו לא יודעים איפה בדיוק הייתה ארץ מדין‪ .

‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫>‬ ‫‪C‬‬ ‫‪427‬‬ .‬בארמ ונ ות‬ ‫_____ ה ר ב ה חדר ים גדולים‪ .‬לכן תמיד באו ליריחו‬ ‫הרבה תיירים ב _______ ‪ .‬‬ ‫אלכסנדר ינאי ממשפחת החשמונאים (‪ 76 . .7‬‬ ‫‪3 Mf‬‬ ‫א) קרא ו את הקטע והשלימ ו את המ יל ים החסר ות ‪Read the text and coplete the missing words.‬‬ ‫‪ )1‬מה אתם חושבים‪ .‬‬ ‫י לי חו‬ ‫יריחו היא עיר מפורסמת‪ .130‬לפני הספירה) בנה ביריחו _____ אר מונו ת‬ ‫חורף גדולים‪.‬רי‪ .‬‬ ‫ביריחו יש _______ מיו ח ד‪ :‬בקיץ חם שם מאוד אבל בחורף נעים‪ .‬מ‪.‬כי היא העיר הכי נמוכה בעולם‪ .‬מלך יהודה בזמן הרומא ים ‪ ..‬‬ ‫לפי הסיפור התנ׳׳כי בספר יהושע הייתה מסביב לעיר _______ ש ל אבנים‪..‬הארכאולוגים מצאו שביריחו‬ ‫היו תושבים כבר באלף התשיעי לפני הספירה‪ .‬יזב׳ ‪ .‫‪o‬‬ ‫ה ילךה הכי יפה בגן‬ ‫‪ /‬יהונתן גפן‬ ‫הילדה הכי יפה בגן‬ ‫יש לה עיניים הכי יפות בגן‬ ‫לצמה הכי יפה בגן‬ ‫ופה הכי יפה בגן‬ ‫וכמה שמביטים בה יותר‬ ‫רואים שאין מה לדבר‬ ‫והיא הילךה הכי יפה בגן‪.‬אנשים עשירים _______ ש ם בתי חורף יפים וארמונות‬ ‫חורף בתקופות שונות בהיסטוריה‪.73‬לפני הספירה)‪ .‬‬ ‫כשהיא מחייכת‬ ‫גם אני מחייכת‬ ‫וכשהיא עצובה‬ ‫אני לא מבינה‬ ‫איך אפשר להיות עצובה‬ ‫כשאת הי_לךה הכי יפה בגן‪.‬למה הילדה עצובהז‬ ‫‪ )2‬כתב ו ש יר אחר ‪ .‬ולכן היא אולי ה ___ ה ר א שונ ה בעולם‪...‬‬ ‫‪t 1U fW t f g (j f‬‬ ‫‪.‬בנה שם ארמון שלישי‪ ..‬וליד הארמ ו נ ות היו בר יכות גדולות וגנים של עצי תמר ‪..‬‬ ‫הורדוס ( ‪ 4.

‬‬ ‫ביריחו יש תמ יד מזג אוויר נעים בחורף‪.‬‬ ‫באלף התש יע י לפני הספ ירה ה י יתה ח ומה ביריחו‪.‬‬ ‫ביריחו לא היו מ ים ‪ .‬‬ ‫ביריחו אין ת י יר ים בחורף‪.‬ולכן לא היו שם גנים‪.‬‬ ‫בארמ ונ ות הח ורף של ה ורד וס היו בר יכות מים ‪.‬‬ ‫ארמ ו ן הח ורף של ה ורד וס ה יה ביריחו‪.‬לא נכון ‪ .‬‬ ‫ביריחו היו בת ים של א נש ים עשירים‪.‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫‪25‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫בריכה בארמון הורדוס ביריחו‬ ‫‪428‬‬ .or‬נכון ‪Say‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫‪)8‬‬ ‫ביריחו היו ת ושב ים מהאלף הש נ ים עשר לפני הספ ירה ‪.‬‬ ‫‪ according to the text about Jericho.‫ב)‬ ‫אמרו ‪ -‬נכון או לא נכון לפי הטקסט על יריחו‪.

‬קוךדי‪ .‬‬ ‫‪the dictionary.‬‬ ‫שניים סינים‬ ‫שניים סיני ם עם כינור גדול‬ ‫ישבו ליד הכביש ופטפטו בקול גדול‪.‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫יונתן הלןטן‬ ‫יונתן הקטן‬ ‫רץ בבוקר אל הגן‬ ‫הוא טיפס על העץ‬ ‫אפרוחים חיפש‪.‬‬ ‫ההר‬ ‫ור י ‪TT‬‬ ‫מאח ־־‬ ‫** ‪:‬־‬ ‫__‬ ‫מפרוורי ההר‬ ‫אחת שתיים שלוש‬ ‫שם ישבו שלושה גמדים‬ ‫אחת שתיים שלוש‬ ‫לא אכלו ולא שתו‬ ‫אחת שתיים שלוש‬ ‫רק ישבו ופטפטו‬ ‫אחת שתיים שלוש‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪: T‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪T‬‬ ‫־ ‪ T‬־‬ ‫ד‪.‬קרןדייו‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫אני מנגן •״‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫‪rz‬‬ .‬‬ ‫חור גדול במכנסיו‪.‬‬ ‫אני מנגן‬ ‫אני מנגן‪. nffki 5K‬מ״״‪/‬‬ ‫שירי עם ‪ .‬שירי רח וב‬ ‫סמנ ו את הפעל ים בש יר ים ומצאו א ותם במילון‪Underline the verbs in the songs.‬‬ ‫אוי ואבוי לו לשובב‪.‬‬ ‫הוא טיפס על העץ‬ ‫אפרוחים חיפש‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫בא שוטר תפס אות ם רזה הכול‬ ‫שניים סיני ם עם כינור גדול‪.‬‬ ‫מה אחנה מנגן?‬ ‫אני מנגן‬ ‫מנגן באקוךךיון‪. and look them up in .‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫ש‬ ‫קוךדי‪ .‫‪ .

‫ תושבת (נ‬.‫ ר‬.‫ ר‬.‫ ר‬. the most beautiful( The Tablets o f the Covenant nonsense ‫ב דיו ק ת״פ‬ ‫ה כי‬ ‫ג‬ n r ‫ש‬ ‫ש‬ ).‫שובר‬ ).‫פוליו (ז‬ Polio ‫שי עו ר‬ ‫ש ו נ ות‬ 11 Miiscellaneous see exactly the most (exp.I.‫שונה‬ old (animate) inhabitant / resident ). geologist ).‫ת רו פ ה (נ‬ ‫מ יל ים ל וע ז י ות‬ Foreign words )0 .Summary of Topics ‫האוצר הלשוני‬ Vocabulary cousin ‫אוצר המילים‬ ‫שמ ות עצם‬ ‫פעל ים‬ Nouns Verbs ).‫עבר (ז‬ Adjectives (the) past ).‫ויכוח (ז‬ break ‫ סלעים‬.‫לוחות הברית (ז‬ C C ).).‫מקךש (ז‬ temple rock call / phone ).S .‫)׳ גאולוגית (נ‬.‫עמוד (ז‬ pillar / pole tribe ‫ ללמד‬.‫בריכה (נ‬ argument .‫ בת דוד (נ‬.‫ש ב ט (ז‬ ‫ זקנה‬.‫מלמד‬ ‫ לשבור‬.‫א‬ ‫ ^בטים‬.).‫סיני‬ ‫ שונה‬.).‫תושב (ז‬ Chinese medicine / medication different ).D .‫זקן‬ ‫ סיני ת‬.‫אייךס (ז‬ A .).‫גאולוג ןז‬ )0 .‫שטויות (נ‬ C ‫ש‬ ‫מ‬ 430 .‫בן דוד (ז‬ pool teach ).‫סלע (ז‬ ‫שמ ות ת ואר‬ )0 .‫ ר‬.‫ ר‬.

‫ טלפנתן‬.‫ גזרת ה של מי ם‬.strong verb .‫ג‬ .‫ טלפנו‬. The past tense conjugation of this verb is as shown above .‫ טלפנת‬.‫ טלפנ ת ם‬.‫בניין פיעל‬ . )1 .‫ טלפנת‬.‫ טלפנו‬.‫ ?׳קרת‬.past tense .‫ קפ׳תה‬nip} o n kin Grammatical notes :‫ ה‬/ 7‫? א‬ :‫שונות‬ :a p tf? ‫העדות לשוניות‬ .‫ג‬ :‫צורות‬ ‫ פיעל‬conjugation .‫ טלפן‬.‫ ה כי‬.‫ערך ההפלגה‬ .‫הפועל לטלפן הו א דוג מ ה לפועל בעל שורש מרובע (ארבע או תיו ת בשורש) בבניין פיעל‬ ...‫הנושאים הלשוניים‬ Grammatical topics Morphology : ‫ ז מן עבר‬.‫?׳ ג ר ת׳‬ Miscellaneous: Superlative .‫ טלפנתי‬:‫נ טיי תו בעבר היא‬ The verb ‫ לטלפן‬is an example of a quadriliteral-root verb (when the root has four letters) in the ‫ פיעל‬conjugation.

‬א ת ה יכול לשבת כאן‪ .‬אבל אני לא נשאר פה‪ .In&n r i pel• kin‬‬ .‫שיעור‬ ‫‪0‬י •‬ ‫צירופים סתמ י ים עם שם פועל‬ ‫א)‬ ‫נודניק בא וט וב וס‬ ‫שי עו ר‬ ‫ג‬ ‫‪ri‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪432‬‬ ‫‪Impersonal phrases combined with infinitive forms‬‬ ‫‪f‬‬ ‫—‬ ‫סליחה‪ ..‬את ה יכול לאכול‪.‬את ה יכול לעשן סיגריה‪ .‬אפשר לשבת כאן?‬ ‫־‬ ‫—‬ ‫‪•P‬‬ ‫אפשר לפתוח חלון?‬ ‫־‬ ‫—‬ ‫‪■P‬‬ ‫אפשר לקרוא את העיתון שלך?‬ ‫־‬ ‫—‬ ‫‪•P‬‬ ‫אפשר לעשן סיגריה?‬ ‫־‬ ‫—‬ ‫‪•P‬‬ ‫אפשר לאכול?‬ ‫־‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫‪•P‬‬ ‫אפשר לישון?‬ ‫אדוני‪ .‬‬ ‫מה הנודניק עושה? ‪..‬א ת ה יכול‬ ‫לקרוא א ת העיתון שלי‪ .‬‬ ‫ואתה יכול גם לישון פה‪ .‬את ה יכול לפתוח חלון‪ .‬אני עובר למקום‬ ‫אחר‪.

‬‬ ‫אי אפשר ‪ I‬לבקר במוזאון ישראל‪.‬‬ ‫העיר העת יקה בירושלים‬ ‫?‪:a p tf‬‬ ‫א)‬ ‫‪e jk e l p f n eok p 'le lrp‬׳ ‪ p‬אב‪.‬המחיז ו את הש יחה ביניהן‪.‬‬ ‫‪ I‬לפגוש אנשים מכל העולם‪...p 11X71 /‬‬ ‫אמר ו ‪ -‬אפשר או אי אפשר ־ ‪Complete the sentences by saying‬‬ ‫בא י נטר נט ובדואר האלקטר ו נ י‬ ‫? ‪: a p tP‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫‪(6‬‬ ‫‪(7‬‬ ‫‪(9‬‬ ‫‪(10‬‬ ‫לקבל תשובה על המכתב אחרי עשר דקות‬ ‫לראות תמונות וסרטים‪.‬‬ ‫‪Dramatize the dialogue between them.‬‬ ‫לקנות ולשלם חשבונות‪.‬‬ ‫ללכת לעיר העתיקה‪.‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫‪26‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫‪(8‬‬ ‫‪ n eok‬לשלוח מכתבים לכל העולם‪.‬‬ ‫ההתחלה‬ ‫‪433‬‬ .‬‬ ‫לאכול ולשתות‪.‬‬ ‫לעשן סיגריה‪.‬אחת מהן היא נודניקית‪ .‬‬ ‫ג)‬ ‫מה אפשר ‪ /‬אי אפשר לעש ות ב יר ושל ים?‬ ‫אמר ו משפט ים מהטבלה‪Read sentences from the table.‬‬ ‫לעשות מסיבה שמחה‪.‬‬ ‫‪Role play: Two women are sitting and waiting in line.‫ב)‬ ‫שת י נש ים יושב ות ומחב ות בתור ‪ . One of them is a real nag.‬‬ ‫להרגיש את החום של האוויר‪.‬‬ ‫! לראות את הים התיכון‪. .‬‬ ‫לתת יד ולרקוד‪.‬‬ ‫להתפלל ליד הכותל‪.‬‬ ‫ללכת ברגל בטבע‪.‬‬ ‫אפשר ן לעשות סקי‪.‬‬ ‫ללמוד וללמד כל דבר‪.

‬לשוט שם בסירה‪.‬‬ ‫ואפשר ללכת‬ ‫עד הגן‬ ‫ולךאות שהוא‬ ‫סגור‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫שבת בב וקר‬ ‫־‬ ‫‪T‬‬ ‫־‬ ‫‪V‬‬ ‫‪/‬‬ ‫תרצה אתר‬ ‫שבת בבוקר! יום יפה‪.3‬‬ ‫‪ U fl-U -‬ר‪J 1‬‬ ‫א)‬ ‫עץ התמר‬ ‫ב)‬ ‫ענו לפי הקטע‪.‬לכן מוצאי ם אותו במזרח התיכון‪:‬‬ ‫במצריים‪ .‬כאלה שלא אסור‪.‫ב)‬ ‫בתב ו מה אפשר או אי אפשר לעש ות בעיר ‪ .‬ביריחו‬ ‫ובעוד הרבה מקומות‪ .‬‬ ‫או לטייל עד סוף הךחוב ולשוב בחזךה‪.‬שאתם גרים בה ‪ .‬‬ ‫‪Write about what is possible and what is impossible to do in the city you live in.‬ליד בית שאן‪ .‬ליד אילת‪ .‬או במק ום אחר ‪.‬‬ ‫אפשר לקטוף פרחים‪ .‬‬ ‫ג)‬ ‫‪Say / Write down what is impossible to do during an a electricity blackout.‬ומהעץ‬ ‫בונים בתים ו מחמ מי ם אותם‪ . or in‬‬ ‫‪some other place.‬בעךבה‪ .‬מהפירות של התמר עושים יין ודבש‪ .‬‬ ‫אפשר ללכת ליךקון‪ .‬‬ ‫אמר ו ‪ /‬כתב ו מה אי אפשר לעש ות כש יש הפסקת חשמל ‪.‬יש ציורים של עץ התמר על מטבעות‬ ‫עתיקים בני אלף ואלפיים שנה‪.‬ליד הכינרת‪ .‬‬ ‫•‬ ‫י פ ר ח‬ ‫כ ת מ ר‬ ‫‪jt‬‬ ‫ו‬ ‫) תה יל ים צב ‪(13‬‬ ‫״‬ ‫=‪=t‬‬ ‫‪J‬‬ .‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫ג‬ ‫‪ri‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪C‬‬ ‫>‬ ‫‪c‬‬ ‫‪434‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אן ) ‪n m p N T‬‬ ‫צדים‬ ‫*‬ ‫‪Answer the questions according to the passage.‬‬ ‫אי מ א שותה המון קפה‪.‬‬ ‫אבא קורא המון עיתון‬ ‫ולי יקנו המון בלון‪.‬‬ ‫)‪1‬‬ ‫? איפה אפשר למצוא עצי תמר‬ ‫)‪2‬‬ ‫? מה אפשר לעשות מפירות התמר‬ ‫)‪3‬‬ ‫? מה אפשר לעשות מהעץ של התמר‬ ‫? איפה אפשר למצוא ציורים של התמר )‪4‬‬ ‫עץ התמר זגךל במזג אוויר חם‪ .‬‬ ‫‪.

‬בזמן אחד‪ .‬אבל הם תמיד‬ ‫אפשר לשמור את הרגעים היפים‪ .‬ב _______ אפ ש ר לעצור‪ .‬לחזור לרגעים היפים ואז להמשיך‪.‬ואי אפשר לעש ות בסרט וידאו?‬ ‫‪Rec.‬ללכת אחורה ולחיות אות ם‬ ‫עוברים מהר‪ .‬ב _______ י ש לפעמים רגעים נהדרים‪ .‬‬ ‫‪ .‬להפסיק‪ .‬שמח יותר ולשכוח את הצרות‪.‬ומה אי אפשר לעש ות בחיים?‬ ‫‪Write according to the text:‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫אפשר‬ ‫בסרט וידאו‬ ‫אי אפשר‬ ‫בחיים‬ ‫□ □ □ □‬ ‫‪ )2‬מה אתם ח ושב ים ‪ -‬מה אפשר לעש ות בחיים ‪ .‬ואי אפשר לעבור צ׳יק צ׳ק מפה‬ ‫לשם‪ .‬אבל ב ______ א י אפשר‬ ‫לעצור‪ .‬ב ______ אפ שר‬ ‫תמיד לבחור סרט אחר‪ .‬‬ ‫ז‬ ‫‪-------------------------------------‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪t‬‬ ‫ב _______ אפ ש ר לעבור ממקו ם למקום‪ .‫‪.‬‬ ‫ו)‬ ‫כתב ו לפי הטקסט ‪:‬‬ ‫מה אפשר לעש ות בסרט וידאו‪ .4‬‬ ‫קרא ו ושבצ ו את המ יל ים ח י ים או סדט וידאו‪.‬לפעמים אנחנו רוצים לעמוד‪ .‬ב _______ ל פ ע מי ם עצוב וכואב‪ .‬לנוח רגע ולחשוב‪ .‬ואין מה לעשות‪ .‬או משם לפה‪ .‬אפשר לרוץ מהר קדימה ולבחור רק א ת‬ ‫הרגעים היפים‪ .‬ואי אפשר לעבור לזמן‬ ‫אחר‪ .‬סרט וידאו ‪ or‬חיים ‪Read the text and complete the sentences using the words‬‬ ‫הח י ים הם לא סרט וידאו‬ ‫לפעמים אני שואל‪ :‬למה החיים שלנו הם לא כמו סרט וידאו? בסרט וידאו לא צריך‬ ‫לחיות את הרגעים המשעממים או הקשים‪ .‬ממ שפחה למשפחה ומתוכנית לתוכנית ברגע‬ ‫אחד‪ .‬אבל ב _________ י ש הרבה רגעים משעממים‪ .‬צריך לחיות כל רגע ורגע‪ .‬‬ ‫‪What do you think -‬‬ ‫ג‬ ‫‪d‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫‪c‬‬ ‫‪435‬‬ .‬ב ______ צ רי ך להיות במקום אחד‪ .‬ב‬ ‫שוב‪ .

5 .) .) ‫צירופים סתמ י ים עם שם פועל (המשך‬ Impersonal phrases combined with infinitive forms (cont.

‬‬ ‫צריד להתרחץ‪.‬‬ ‫צריך להיות נחמד‪.‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫ג‬ ‫‪rl‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫''‪J‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪437‬‬ .‬‬ ‫ולהגיד לאן את ה יוצא‪.‬‬ ‫‪ )2‬צריך לעצור‪.‫‪o‬‬ ‫הדמב״ם אמד‪ :‬״בבוקר עריך לאכול כמו מליך‪ .‬בעהריים כמו בן־מליך ובערב כמו איש עגי‪.‬‬ ‫לנוח בצהריים‪.‬״‬ ‫אמר ו ‪ -‬מה אסור ‪ .‬‬ ‫צריך‬ ‫צריך‬ ‫צריך‬ ‫צריך‬ ‫צריך‬ ‫צריך‬ ‫להסתפר‪.‬‬ ‫‪.‬מה מותר ‪ .‬‬ ‫ומרוב שהצטרכתי ‪-‬‬ ‫כבר שכחתי‬ ‫מה אני רוצה‪.‬מה קשה ומה נעים לעש ות בש יע ור עברית ‪.‬‬ ‫‪ )5‬צריך לנסוע לאט‬ ‫‪ -‬עובדים בכביש‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הצז*ץ* ה זה‬ ‫‪ /‬יהונתן גפן‬ ‫צריך לקום מהמיטה‪.‬מה טוב ‪ .‬‬ ‫‪ )7‬אפשר לנסוע רק עד סוף הרחוב‪.‬‬ ‫צריך לצחצח שיניים‪.‬‬ ‫להיזהר‪.‬‬ ‫‪ )1‬אסור לנסוע פה במכונית‪.‬‬ ‫לעטוף את הספר‪.‬‬ ‫‪ )9‬אפשר לנסוע גם ישר וגם ימינה‪.‬אנשים עוברים‬ ‫את הכביש‪.6‬‬ ‫צריך לצריד‪.‬‬ ‫קילומטר בשעה‪.‬‬ ‫צריך ללעוס לאט‪.‬מה צריך‪ .‬‬ ‫לשמוע בקול ההורים‪.‬‬ ‫ל ז^‪n r * 1‬‬ ‫ב)‬ ‫‪Say‬‬ ‫־‪(/‬‬ ‫‪H g r %‬‬ ‫העבירו קו בין התמר ור ובין הה וראה המתא ימה ‪.‬‬ ‫‪ )4‬אסור לנסוע יותר מ־‪50‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪ )8‬צריך לנסוע לאט‪ .‬‬ ‫צריך להכין שיעורים‪.‬‬ ‫‪ )10‬אסור לפנות שמאלה‪.‬‬ ‫צריך להתאמץ‪.‬‬ ‫‪ )6‬צריך לתת למכוניות משמאל לנסוע‪.‬‬ ‫צריך לגמור את החביתה‪.‬‬ ‫‪ )3‬מותר לפנות רק שמאלה‪.‬‬ ‫‪Draw a line between the street sign and the matching instruction.‬‬ ‫לסךר את החדר‪.

‬‬ ‫ב)‬ ‫שאל ו זה את זה שאל ות ד ומ ות על טיול למק ום אחר בארץ או בחו״ל ‪.‫ב)‬ ‫ש וחח ו ביניכם מהם הח וק ים בעיר הא ידאל ית או בב ית הספר האידאל י וכתבו תקנון ‪.‬‬ ‫סשה שאל אם צריך לקחת בגד ים‪.‬‬ ‫דבי שאלה אם אפשר לשחות בכינרת‪.‬לפני הטיול היו לתיירים הרבה שאל ות‪:‬‬ ‫סוזן שאלה א ם מותר להיכנס למים ולהתרחץ‪.‬‬ ‫^ ^ א)‬ ‫קב וצת תיירים מח ו״ל יצאה לטיול לכינרת ‪ .‬‬ ‫שי עור‬ ‫ג‬ ‫‪rl‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫‪c‬‬ ‫‪438‬‬ ‫‪ o‬כנות‬ ‫‪-no‬‬ .‬‬ ‫מרינה שאלה א ם צריך ללבוש שם סוודר בערב‪.‬‬ ‫אנ י ר וצה לדעת א ם זה נכון‪.‬‬ ‫מישל שאל א ם מותר או אסור לישון על החוף‪.‬‬ ‫‪Discuss the laws of an ideal city or school and write a code for them.‬‬ ‫‪Ask each other similar questions about a trip to a different place in Israel or abroad.‬‬ ‫ג׳ים שאל א ם אפשר לשתות את המים בכינרת‪.

בטבריה יש בתי כנסת‬ ‫ומסגדים עתיקים‪ .‫‪.‬הכנסיות‬ ‫וגם על הבתים הישנים בקיבוצים‪.‬קניונים‬ ‫ומסעדות‪ .‬שצריך לבנות את המלונות על ההרים‪ .‬‬ ‫לבנות את המלונות רחוק מהכינרת‪.‬‬ ‫אסור‬ ‫צריך‬ ‫לבנות בניינים גבוהים על חוף הכינרת‪.‬אוהבים את הכינרת‪ .‬הם רוצים לשמור‬ ‫על האתרים ההיסטוריים ‪ -‬החומה של טבריה‪ .‬הם חושבים‪ .‬ל טיי ל ב חו פי ם הי פי ם שלה‬ ‫ובמקומות ההיסטוריים והמעניינים שם‪.‬חנויות ובתי דירות רבים‪ .‬‬ ‫לשמור על האתרים המיוחדים מסביב לכינרת‪.‬לא רחוק משם יש כנסיות‬ ‫נוצריות ועוד אתרים קדושים לנצרות‪.‬‬ ‫הנצרות והאיסלאם.‬המסגדים‪ .‬‬ ‫אנשי החברה להגנת הטבע‬ ‫אומרים ש ­‬ ‫אנשי התיירות אומרים ש‪.‬שצריך לשמור על הנוף היפה ועל החופים המיוחדים של הכינרת‪.‬בתי קפה‪ .‬כבר אי אפשר לראות היום את החוף הטבעי של הכינרת‪ .‬מסעדות ומלונות‪.‬למעלה‪ .‬‬ ‫הנוחים והמתוקים‪.‬‬ ‫אנשי החברה להגנת הטבע אומרים‪ ..‬הם אומרים‪.‬תיירים‪ .‬שצריך לבנות טיילת גדולה ויפה מסביב לכינרת‪ .‬‬ ‫טבריה ‪2000‬‬ ‫ב)‬ ‫אמר ו משפט ים מהטבלה המתא ימ ים לכת וב בקטע ‪.‬למשל‪ .‬כי תיירים אוהבי ם את החיי ם הטובים‪.8‬‬ ‫א)‬ ‫צריך לשמ ור על הכ י נרת‬ ‫הכינרת היא אחד מאתרי התיירות הגדולים‬ ‫והחשובים בישראל‪ .‬שאי אפשר לסגור את‬ ‫העיר‪ .‬רחוק‬ ‫מהחוף‪ .‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫ג‬ ‫‪rl‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫יי!‬ ‫‪IZ‬‬ ‫‪439‬‬ .‬‬ ‫שצריך לחשוב על העתיד של ה מ קו ם ולא על‬ ‫ההיסטוריה‪ .‬כי יש כל כך‬ ‫הרבה בתי קפה‪ .‬‬ ‫‪Say sentences from the table that fit the passage above.‬ישראלים ולא‬ ‫ישראלים‪ .‬הם חושבים‪ .‬‬ ‫‪•• t —:‬‬ ‫חוף הכינרת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ליד הכינרת קמו הקיבוצים הראשונים בארץ ‪ -‬ךגניה וקבוצת כינרת‪ .‬‬ ‫ליד הכינרת נפגשות שלוש הדתות‪ :‬היהדות‪.‬בשנים האחרונות‬ ‫בנו הרבה בניינים גבוהים ליד הכינרת ‪ -‬מלונות‪ .‬‬ ‫לבנות מסביב לכינרת רק טיילת גדולה ויפה‪..‬אנשי ההברה‬ ‫להגנת הטבע חושבים‪ .‬‬ ‫בטבריה‪ .‬הם חושבים‪ .‬בתי הכנסת העתיקים‪ .‬‬ ‫אנשי התיירות לא מסכי מי ם איתם‪ .‬הם באים‬ ‫לשיחות ב מי ם ה ש ק טי ם ו ה מ תו קי ם של‬ ‫הכינ ר ת‪ .‬שצריך ״למכור״ את הכינרת‬ ‫לתיירים ולבנות הרבה מלונות‪ .

‬הרב חשב רגע ואמר‪ :‬אלה‬ ‫הם החוקי ם של המשחק‪ :‬אסור ללכת לשני מקומו ת בפעם אחת‪ .‬התלמידים ראו את הרב ולא‬ ‫ידעו מה לעשות‪ .‬הבן של הרבי מ רוזין‪ .‬בא רבי נחמן‪ .‬בסוף המשחק‪ .‬‬ ‫ג)‬ ‫‪Dramatize an argument between members of the Society for the Protection of Nature‬‬ ‫‪and the people from the tourist industry.‬‬ ‫^‬ ‫המשחק הוא כמו החיי ם בעולם הזה ובעולם הבא‪ .‬לישיבה‪ .‬‬ ‫כתב ו קטע על בעיה ד ומה במק ום אחר ‪ .‬איך?‬ ‫?‪The game is like life and like the afterlife.‬א ת ם כבר למעלה‪ . How‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫ג‬ ‫‪ri‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪rz‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫‪rz‬‬ ‫‪440‬‬ ‫הדלקת נרות חנוכה ‪ -‬מוריץ אופנהיים‬ .9‬‬ ‫א)‬ ‫משחק המלכה ־ דמקה‬ ‫פעם‪ .‬מותר ללכת רק קדימה‪.‬‬ ‫ד)‬ ‫‪Write a passage about a similar problem in a different place.‬‬ ‫הרב ישב ליד התלמידים ואמר להם‪ :‬אני רואה שאתם מכירים את המשחק‪ .‬במדינה אחרת ‪.‬אבל אני‬ ‫שואל אתכם א ם א ת ם גם מבינים אותו? התלמידים לא ענו‪ .‬באחד מי מי חג החנוכה‪ .‫המחיזו ויכוח בין א נש י החברה להגנת הטבע ובין אגש י התיירות ‪.‬הוא מצא את‬ ‫התלמידים יושבים ומ שחקים במשחק המלכה ‪ -‬דמקה‪ . in a different country.‬ואז אפשר ללכת לכל מקום‪.‬‬ ‫אסור לפנות אחורה‪ .‬‬ ‫‪.‬הם חשבו שאולי הרבי כועס‪.

‬‬ ‫ד ״ ר ל מ‪ 1‬ס ר‬ ‫‪/‬‬ ‫יונה וולך‬ ‫הולך לצדכניה‬ ‫הולך לבית־מרקחת‬ ‫חושב מה לגנוב‬ ‫מה ?נדאי לקחת‬ ‫ד״ר למוסר‬ ‫ד״ר לפילוסופיה‬ ‫יוךע מה רע‬ ‫מה אסור‬ ‫מה מותר‬ ‫ד״ר למוסר‬ ‫ד״ר לפילוסופיה‬ ‫(מתוך‪ :‬ת ת הכרה נפתחת כמו מניפה)‬ ‫הולך לעיריה‬ ‫הולך לבית‪-‬קולנוע‬ ‫מושיט את היד‬ ‫מה שיותר גבוה‬ ‫מוציא רשיון בתאוךיה‬ ‫תמיד לומד‬ ‫ד״ר למוסר‬ ‫ד׳׳ר לפילוסופיה‬ ‫הולך לצךכניה‬ ‫הולך לבית־מרקחת‬ ‫ליא משקר‬ ‫ליא שודד‬ ‫ליא רוצח‬ ‫הולך לצךכניה‬ ‫ליא גונב‬ ‫ליא מגדף‬ ‫נותן כתף‬ ‫לא מחרף‬ ‫ליא פורץ‬ ‫ד״ר למוסר‬ ‫ד״ר לפילוסופיה‬ ‫מה ה וא מ וסר לפ י יונה וולד י ומה ה וא מ וסר לפ י הד וקט ור?‬ ‫?‪ according to Yona Wallach? What is “ethics” according to the Doctor‬׳׳‪What is “ethics‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫‪26‬‬ ‫ג‬ ‫‪ri‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪r:‬‬ ‫מ‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫•"‪J‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪441‬‬ .‫ב)‬ ‫כתב ו מה ה וא"משחק החיים״ של כל אוזד מהא נש ים האלה‪:‬‬ ‫‪Write down what is “the game of life” of each of these people.

using these words‬‬ ‫‪xj / p !c / plen‬׳‪hk .‬‬ ‫)‪1‬‬ ‫)‪2‬‬ .p‬‬ ‫©‬ ‫‪?What do you think about this sentence‬‬ ‫‪:Write similar sentences.nflk• *?k‬‬ ‫מ״״‪/‬‬ ‫ב)‬ ‫ה וא ע ושה רק מ ה שכדא י לו‬ ‫ה וא כדא י נ יק‬ ‫אפשר להאמ י ן לו ‪-‬‬ ‫ה וא מע נטש !‬ ‫)‪( l ^' T VjT‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪( ....‫‪.hk .I TiViyv‬‬ ‫‪K‬‬ ‫("א■ אגפשו־‬ ‫‪<9‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫תש! ‪*7 2‬יד ׳ור‪ _7‬נ ח מ ד‬ ‫אגל גחמ־ר ■(ת_ר‬ ‫ג)‬ ‫‪ 1/‬ה׳ו ת ‪ -‬חע‪ 1‬ו ב‪... ..p...‬‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫‪K‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪442‬‬ ‫ו)‬ ‫‪)2‬‬ ‫מה אתם ח ושב ים על המשפט הזה?‬ ‫כתב ו עוד משפט ים דומים‪:‬‬ ‫‪ plen / 16‬ג ‪xj /‬׳‪.

‬ר‪)0 ..‬ר‪)0 .).).‬טבעית‬ ‫עני‪ .‬להיכנס (ל‪).‬״)‬ ‫עוצר‪ .‬‬ ‫‪promenade‬‬ ‫‪enter‬‬ ‫ימין (ז‪).‬ר‪)0 .‬‬ ‫נפגש‪ .‬‬ ‫‪law‬‬ ‫טיילת (נ‪ .‬ל‪:‬גדול‬ ‫מחמם‪ .‬‬ ‫‪Christianity‬‬ ‫צד (ז‪ .‬נוךניקית (נ‪).‬להישאר (ב‪.‬ר‪)0 .‬‬ ‫‪Islam‬‬ ‫‪tourism‬‬ ‫שמות תואר‬ ‫‪Adjectives‬‬ ‫‪checkers‬‬ ‫טבעי‪ .‬לעשן‬ ‫נכנס‪ .‬‬ ‫גדל‪ .‬צח־ים‬ ‫‪side‬‬ ‫שמאל (ז‪).‬לעצור‬ ‫שוחה‪ .‬‬ ‫‪site‬‬ ‫‪warm‬‬ ‫חוק (ז‪).‬‬ ‫‪stop‬‬ ‫‪swim‬‬ ‫מילים לועזיות‬ ‫‪Foreign words‬‬ ‫איסלא ם (ז‪ .‬‬ ‫)‪right (side‬‬ ‫‪meet‬‬ ‫כנסייה(נ‪).‬ענייה‬ ‫מול‬ ‫‪coin‬‬ ‫‪natural‬‬ ‫‪poor‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫‪opposite / in front / across from‬‬ ‫‪2 6‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫סלנג‬ ‫‪Slang‬‬ ‫מ‬ ‫נוךניק(ז‪ .‬מק\‪3‬עות‬ ‫‪stay / remain‬‬ ‫מסגד(ז‪).‫‪Summary of Topics‬‬ ‫האוצר הלשוני‬ ‫א‪.‬‬ ‫ך מ ק ה(נ‪).‬‬ ‫אוצר המילים‬ ‫‪Vocabulary‬‬ ‫פעלים‬ ‫‪Verbs‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪left‬‬ ‫תיירות (נ‪ .‬‬ ‫‪A “nag” / a nagger‬‬ ‫‪£5‬‬ ‫‪pest / nudge‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪443‬‬ .‬‬ ‫‪smoke‬‬ ‫מטבע (ז‪ .‬לחמם‬ ‫מעשן‪ .‬להיפגש (עם)‬ ‫נשאר‪ .).‬לשיחות‬ ‫שמות עצם‬ ‫‪Nouns‬‬ ‫‪grow‬‬ ‫^תר(ז‪).‬‬ ‫‪church‬‬ ‫‪mosque‬‬ ‫נצרות (נ‪ ..

/ rtc / ep / p‫׳‬xj / fp / ‫רי<ן‬kf) / mln / nlok( 3 / ‫ טוב‬/ ‫ קשה‬/ ‫ נעים‬/ ‫ קל‬/ ‫ (לא) צריך‬/ ‫ מותר‬/ ‫ אסור‬+ infinitive forms exf 110 k Object clauses (continued( ‫שי עו ר‬ :aptte !.‫הים התיכון(ז‬ The Mediterranean Sea ).‫הערבה (נ‬ The Arava (plain / wilderness) ‫למעלה ת״פ‬ upward ‫מותר‬ allowed / you may ‫קדימה ת״פ‬ forward ‫הנושאים הלשוניים‬ Grammatical topics ‫צירופים סתמיים עם שם פועל‬ Syntax: .? ‫ שם פועל‬+ . )‫משפטי מושא (המשך‬ .‫המזרח התיכון(ז‬ The Middle East ).‫ב‬ :‫תחביר‬ Impersonal phrases with infinitive forms ‫ שם פועל‬+ 1e3k <k / ne3k exf 1 e2 k :a p tt !.\ex! ‫תר‬/‫ א‬pk nx?f n3h •jk :a p t !? ‫ג‬ rl r C C rz rz E c J"> rz 444 .‫העולם הבא <ז‬ The afterlife ).‫שונות‬ Miscellaneous Sir ‫אדוני‬ backwards ‫א חו תז ת׳׳פ‬ ‫אם‬ if ‫אסור‬ forbidden (im)possible ‫(אי) אןפשר‬ The Society for the )..‫הסברה לןזגנת הקבע (נ‬ Protection of Nature )..

‬כדאי לבוא?‬ ‫בטח‪ .1‬‬ ‫צירופים סתמ י ים עם שם פיעל (המשך )‬ ‫(‪]mpersonal phrases with infinitive forms (continued‬‬ ‫(לא) כדא י ‪ +‬שם פ ועל‬ ‫^ ללמוד‬ ‫^ לעבוד‬ ‫(לא) כדא י‬ ‫^‬ ‫— ללכת‬ ‫לשכוח‬ ‫‪ ' /‬לטייל‬ ‫‪0‬‬ ‫א)‬ ‫כדאי לדעת‪ :‬משה חי ‪ 120‬שנה!‬ ‫שי עו ר‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫ב)‬ ‫כדא י לב וא?‬ ‫שמעון‪:‬‬ ‫ראובן‪:‬‬ ‫שמעון‪:‬‬ ‫אהלן ראובן‪ .‬את ה לא רוצה לפגוש את כל הסברה?‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ .‬א ת ה בא אל רחל הערב?‬ ‫אני לא יודע‪ .‫שיעור‬ ‫‪.

‬‬ .‬הסכים‪ .‬‬ ‫ל הז מין אותה למסעדה הכי יקרר! בעיר‪.‬‬ ‫(אתם)‬ ‫ז‪.‬הקשיב‪ .‬הסביר‪ .‬כדאי) ‪Read the following sentences and say what you should‬‬ ‫‪( do on a first date.‬‬ ‫הםםםת י‬ ‫(את)‬ ‫הך גשת‬ ‫הםםםת‬ ‫הםםםת‬ ‫היא‬ ‫הרג ישה‬ ‫הסס ים‬ ‫המ ס י סה‬ ‫* ‪• :‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫(אתן)‬ ‫‪:‬‬ ‫•‬ ‫התשת ן‬ ‫הםםםתם‬ ‫הת יש ו‬ ‫ה□□□ תן‬ ‫ה ם □ י□ ו‬ ‫‪n‬‬ ‫וגם‪ :‬הךליק‪ .2‬‬ ‫ל ס פ ר לה על כל החברות שלך בעבר‪.‬הזמיו‪ .‬‬ ‫ל ש או ל או תה למה היא לא באה בזמן לפגישה‪./‬אימא‪ .‫קרא ו את המשפט ים הבא ים ואמרו מה כדא י או לא כדא י לעש ות בפג ישה הראש ו נה של‬ ‫ג)‬ ‫בח ור עם בח ורה ‪( or whal .past tense‬ה?עיל‬ ‫״‬ ‫הפועל להת יש‬ ‫ז‪ /.‬‬ ‫בניין הפע יל ־ גזרת השלמ ים ־ זמן עבר‬ ‫‪ conjugation .‬‬ ‫ל ד ב ר אי ת ה כל הדרך הביתה‪.‬נ‪.‬החליט ‪)1‬‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ץ"־"‪ .‬הצליח‪ .strong verb type .‬‬ ‫הוא‬ ‫ה תש ת‬ ‫הרג יש‬ ‫• ‪• :‬‬ ‫(אנחנו)‬ ‫ר‪.‬‬ ‫ל ס פ ר לה שאימא שלך היא האי שה האידאלית‪.‬התחיל‬ ‫אבל‪ :‬האמין‪ .‬‬ ‫ל הגי ד לה‪ :‬אני רוצה להתחתן איתך מחר‪.‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫ל ד ב ר מעט ולהקשיב הרבה‪.‬‬ ‫ז‪ /.‬המשיך‪ .‬‬ ‫ל ס פ ר לה שאתה הולך לפסיכולוג מגיל ארבע‪.‬ולא לחשוב מה כדאי ומה לא כדאי לומר‪.‬‬ ‫ל היו ת איתה‪ .‬‬ ‫נ‪.‬נ‪.‬כמה נרות הדלקתז‬ ‫־ ארבעה נרות ‪ -‬נר לכל אחד מבני המשפחה‪.‬הפסיק‪ .‬כי הם הקשיבו בשיעורים‪.‬‬ ‫ל ש או ל אותה אם היא עשירה או ענייה‪.‬‬ ‫ל ש תו ת הרבה יין ולא להפסיק לצחוק כל הערב‪.‬‬ ‫התשתם‬ ‫שי עו ר‬ ‫• ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נ‪.‬‬ ‫לו מ ר לה שחתונה ״זה לא בראש שלך״‪.‬לא כדאי) ‪you shouldn’t‬‬ ‫כדא י או לא כדא י בפג ישה הראש ו נה?‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫‪)8‬‬ ‫‪)9‬‬ ‫‪)10‬‬ ‫‪)11‬‬ ‫‪)12‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪446‬‬ ‫‪T‬‬ ‫ה □ □ □ נו•‬ ‫הרגשנ ו‬ ‫ה ם‪ /‬הן‬ ‫ג‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫בזמן עבר‬ ‫הרגשת י‬ ‫(אני)‬ ‫(אתה)‬ ‫ל ה□□ י□‬ ‫כל התלמידים הצליחו בבחינה‪ .

‬חושב‪ . add .‬‬ ‫‪Read the following passage and think about what kind of person is described.‬‬ ‫לא שתיתי שום דבר‪.‬‬ ‫נחתי כמה ימים‪.‬‬ ‫סמנ ו ‪ +‬ליד משפט מתא ים לפי הקטע ‪ .‬ו ‪ -‬ליד משפט לא מתא ים ‪.‬הוא מזמין את כולם הביתה ותמיד עוזר‬ ‫לכל אחד‪.‬‬ ‫כדאי להפסיק לעבוד ולנוח כמה ימים‪ .‬‬ ‫לקחתי תרופה כל שעה‪. .‬‬ ‫‪..‬‬ ‫קרא ו וחשב ו על מי מדובר ‪.‬הוא‬ ‫מתחיל לדבר על הבעיות במילים פשוטות ומסביר אותן‬ ‫שוב בסבלנות‪ .‬‬ ‫לא כדאי להזמין חברים הביתה ‪ -‬כדאי להסביר לכולם שאתה לא מרגיש טוב‪.and (-) by a sentence that does not fit the passage‬‬ ‫?‪: ap tf‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫‪)8‬‬ ‫‪)9‬‬ ‫ג)‬ ‫הייתי ‪/ nfln‬הא ‪ 0‬כת׳ ‪to?.‬‬ ‫הסברתי לכולם שאני רוצה שקט‪.‬כי השפעת היא לא מחלה קשה‪..‬‬ ‫אכלתי אוכל קל ופשוט‪.‬כדאי לשתות הרבה ולאכול אוכל קל‬ ‫ופשוט..3‬‬ ‫א)‬ ‫שפעת‬ ‫יש לך שפעת? זה לא נורא‪ .‬הוא לא מחליט מה אחרים‬ ‫צריכים לעשות‪ .‬‬ ‫החלטתי לחזור לעבודה מיד‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫כדאי להדליק את הרדיו ולהקשיב למוזיקה‬ ‫ב)‬ ‫קרא ו את המשפט ים ‪ .‬‬ ‫מי זה?‬ ‫הוא מק שיב לכל שאלה‪ .‬‬ ‫הפסק תי לאכול בשר‪..‫‪. Draw (+) by a sentence that fits the passage‬הייתי חולה ו‪Read the sentences. C‬לא כדאי לאכול גבינות ובשר‪.‬מישהו מדבר ‪ -‬הוא אף פעם לא מפסיק‬ ‫אותו‪ .*/‬‬ ‫הפסק תי לעבוד‪.‬‬ ‫הזמנתי את החברים הביתה ועשיתי מסיבה‪.‬הוסיפו ‪ -‬הייתי חולה ו‪.‬‬ ‫ושאתה צריך שקט‪.‬ורק אחר כך עונה‪ .‬הינה כמה רעיונות מה לעשות‪:‬‬ ‫לא כדאי לקחת תרופות‪ .‬הוא מא מין לכולם‪ . הרבה ירקות עם ויטמין ‪ .‬‬ ‫שי עו ו‬ ‫ג‬ ‫‪r‬‬ ‫‪rl‬‬ ‫‪447‬‬ .

‬‬ ‫א ת ה מדליק את הרדיו בבוקר ומקשיב למוזיקה כל היום‪ . in the past tense‬ג) ‪Talk / write about the man in‬‬ ‫‪y e p n kin .‬‬ ‫צריך להאזין ולא רק לשמוע‪.‬‬ ‫‪Say / write the following sentences in the past tense.‬‬ ‫אנחנו מרגישים שצריך לדבר על הבעיות‪ .‬בזמן עבד ‪.‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫‪)8‬‬ ‫‪)9‬‬ ‫‪)10‬‬ ‫‪)11‬‬ ‫‪)12‬‬ ‫‪)13‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ * Ijpodn kf 1‬ג‪ 1.‬‬ ‫ה)‬ ‫אמר ו ‪ /‬כתב ו את המשפט ים בעבד ‪.‬‬ ‫דניאל ורותי‪ ..‬‬ ‫אני לא ממליץ‪.71‬בן ‪n‬״‪x lj‬״ ‪d‬׳ ‪ h p‬כך‪.‬‬ ‫אני חושבת שהם מסכי מי ם לבוא‪.‬‬ ‫‪n‬׳‪n y e p n k .‬‬ ‫חיפוש במילון‬ ‫א)‬ ‫כתב ו את הערך המילוני של הפעל ים המ ודגש ים וחפש ו א ותם במילון‪.‬‬ ‫אפשר להשאיד בחנות‪.‬‬ ‫המורה הזאת לא מצליחה ללמד אותנו שום דבר‪.4‬‬ ‫היא מק שיבה כל שעה לחדשות‪ .‬‬ ‫כדאי להקליט לכל החיים‪.‬‬ ‫‪Read the remarks above and draw (+) by a positive remark and (-) by a negative‬‬ ‫‪remark.‬‬ ‫הי א לא מחליטה מה לעשות‪ ...‬‬ ‫‪Look up the dictionaiy definitions of the highlighted verbs and copy them down.‬‬ ‫‪ .‬לכן אנחנו עייפים כל כך‪.‬ו ‪ -‬ליד ביק ורת שלילית ‪.‬כי היא רוצה לדעת מה קורה‪.‫ד)‬ ‫אמר ו ‪ /‬כתב ו על הא יש ב־ג) או על א ישה ד ומה לו‪ .‬כי היא מאמינ ה שהכול מהשמים‪.‬‬ ‫אני לא מאמינ ה לכל הסיפורים שלו‪.‬‬ ‫ב)‬ ‫קרא ו את משפט י הב יק ורת וסמנו ‪ +‬ליד ביק ורת חיובית ‪ .‬‬ .‬נכון?‬ ‫חנן לא מרגיש טוב לכן הוא לא בא לשיעור‪..‬‬ ‫למה את לא מזמינה את כל החברה למסיבה?‬ ‫הן מסבירות לתלמידים א ת כל המילים החדשות‪.‬‬ ‫המורה הזה מצליח ללמד מ ת מ טי ק ה כל אחד‪.‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫בספר י ית סרט י הוידאו‬ ‫ג‬ ‫ד!‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪448‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫אסור להחמיץ‪.‬‬ ‫לא כדאי להטריד חברים ולהזמין‬ ‫אותם לראות‪.‬מתי את ם מסבירים לנו את התוכנית של הטיול?‬ ‫כל יום אני מתחיל לעבוד ב־‪ 8:00‬בבוקר וגומר ב‪ 16:00-‬אחרי הצהריים‪.‬‬ ‫אנחנו לא מפסי קי ם לעבוד‪ .or about a similar woman.‬ולכן אנחנו מזמינים את כולם לפגישה‪.

.‬‬ ‫אני‬ ‫את ה‬ ‫את‬ ‫הוא‬ ‫‪Write the verbs in the table in the past tense.‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪.5‬‬ ‫חבל על הזמן!‬ ‫שיגעון של סרט! אי אפשר להאמין‪.‬‬ ‫זה מה‪-‬זה סרט!‬ ‫ס ת ‪ ..‫‪flk• *?k ( j‬וז‪ ..‬מ״*‪/‬‬ ‫סמנו @ ליד ביק ורת חיובית ‪ ..‬‬ ‫היא‬ ‫אנחנו‬ ‫אתם‬ ‫אתן‬ ‫הם ‪ /‬הן‬ ‫הק שבתי‬ ‫הצלחת‬ ‫הזמנת‬ ‫שי עו ר‬ ‫הפסיק‬ ‫‪27‬‬ ‫התחילה‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪fl‬‬ ‫הסברנו‬ ‫הדלקתם‬ ‫החלטתן‬ ‫מ‬ ‫האמינו‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪449‬‬ ..‬‬ ‫‪Draw (+) by a positive remark..‬ו‬ ‫‪ 0‬ליד ביק ורת שלילית ‪.‬ם!‬ ‫סרט מדליק!‬ ‫לא שווה כלום!‬ ‫מגניב!‬ ‫כתב ו את הפעל ים בטבלה בזמן עבר ‪. and (-) by a negative remark.

‬והוא ביקש גם אותנו‬ ‫לספר מה אנחנו עושים במחשב‪.‬‬ ‫נו‪ .‬לא היית אתמול בעבודה?‬ ‫הייתי‪ .‬אבל צריך להכיר את המח שבים בשנות האלפיים‪ .7‬‬ ‫א)‬ ‫שבצ ו את הפעל ים בצ ודה הנבונה ‪.‬וסיפרת?‬ ‫לא‪ .‬הבוס הזמין את חנן מתל אביב‪.‬‬ ‫‪Use the following sentences to complete the sentences correctly.‬‬ .‬לנו את המנהגים של חנוכה‪ .‬האח ה ק טן שלי‪ .‬אבל לא הרגשתי טוב‪.‬צריך‪.6‬‬ ‫מחשב ים בש נ ות האלפ י ים‬ ‫בני‪:‬‬ ‫ניר‪:‬‬ ‫בני‪:‬‬ ‫ניר‪:‬‬ ‫בני‪:‬‬ ‫ניר‪:‬‬ ‫בני‪:‬‬ ‫ניר‪:‬‬ ‫בני‪:‬‬ ‫ניר‪:‬‬ ‫ניר‪ .‬בערב משה הסביר לנו על המח שבים‬ ‫בשנות האלפיים‪ .‬‬ ‫כדאי מאוד לשמוע אותו‪.‬אנחנו ממ שיכים היום בערב‪ .‬‬ ‫אתה צריך לראות מה היא מצליחה לעשות במחשב?! לא להאמין!‬ ‫מתי גמרתם?‬ ‫לא גמרנו‪ .‬אני רק הקשבתי‪ .‬‬ ‫אורי‪ .‬ואנחנו שרנו‬ ‫אי מא ______ או ר חי ם לערב ראשון של חנוכה‪ .‬יגאל‪ .‬איך א ת ם יכולים כל ערב לעבוד עד הלילה? אין לכם בית? אין‬ ‫לכם משפחה?‬ ‫יש‪ .‬‬ ‫והחלטתי ללכת מוקךם הביתה‪.‬ולמה‬ ‫על הסביבון יש ארבע מילים‪ :‬נס גדול היה פה‪.‬‬ ‫על כמה אנשים מדברים בשיחה‪ .‬אבל רחל סיפרה לנו על הציורים החדשים שלה במחשב‪.‬רותי‪ .‬האחות הגדולה שלי‪ ____ .‬אבא‬ ‫שירי חנוכה‪ .‬‬ ‫חבל‪ .‬לא?‬ ‫כן‪ .‬‬ ‫הפעלים‪ :‬להסביר ‪ /‬להדליק ‪ /‬להזמין ‪ /‬להפסיק ‪ /‬להקשיב ‪/‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪tz‬‬ ‫‪(Z‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪fl‬‬ ‫ערב ראש ון של ח נ וכה‬ ‫נר ראשון‪ .‬‬ ‫אני לא מבין‪ .‬לא ______ ‪.‬‬ ‫הוא לא _ _ _ לשחק בסביבון כל הערב‪.‬ומה עשה כל אחד מהם?‬ ‫?‪How many people are mentioned in the conversation and what did each of them do‬‬ ‫‪.‫‪.

‬‬ ‫‪ 50%‬מן הישראלים חושבים שמדינת ישראל צריכה להיות גם מדינה ךמוקךטית וגם‬ ‫מדינה יהודית‪.‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫‪27‬‬ ‫במחקר הזה מצאו שהישראלים קרובים למסורת‬ ‫היהודית‪ .‬בין הדרך הדתית ובין הדרך‬ ‫החילונית‪.‬‬ ‫החוקרים שאלו גם כמה שאלות על האמונה הדתית‪:‬‬ ‫‪ 50%‬מן הישראלים מאמינים שמשה קיבל את התורה בסיני ו‪ 60%-‬מהישראלים חושבים‬ ‫שיש אלוהים‪.‬‬ ‫‪ 21%‬מן הישראלים הסבירו שאין להם קש‬ ‫לדת‪.‬הרבה ישראלים חילוניים רוצים להמשיך‬ ‫את המסורת בדרכים שונות‪ .‬‬ ‫החוקרים מצאו כמה דברים מעניינים על היחס של הישראלים לדת‪:‬‬ ‫‪ 14‬אחוזי ם מן הישראלים אמרו שהם דתיים‪ .‬‬ ‫ג‬ ‫‪C‬‬ ‫^‬ ‫~‬ ‫‪JE‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪451‬‬ .‬והדת חשובה להם‪.‬‬ ‫‪ 41%‬מן הישראלים חושבים שמדינת ישראל צריכה להיות מדינה חילונית ואת המסורת‬ ‫הם רוצים להמשיך לשמור רק בתוך המשפחה‪.‬‬ ‫ל‪ 50%-‬מן הישראלים יש מטבח כשר בבית‪ .‬אבל רק ‪ 67%‬מן הישראלים האלה אוכלים‬ ‫תמיד רק אוכל כשר‪.‬אבל לא חשובה‬ ‫מאוד‪.8‬‬ ‫א)‬ ‫מחקר על דת ומס ורת ב ישראל ־ א‬ ‫סוצמלוגים ממכון גוטמן בירושלים חקרו במשך שלוש שנים את היחס של הישראלים‬ ‫לדת ולמסורת‪ .‬‬ ‫גם מן השאלות על מנהגים ועל מסורת עלו‬ ‫דברים מעניינים‪:‬‬ ‫ל‪ 67%-‬מן הישראלים השבת היא יום מיוחד‪.‬והם חושבים שהמסורת חשובה למשפחה‬ ‫ולחברה‪ .‬‬ ‫ל‪ 24%-‬מן הישראלים הדת חשובה‪ .‫‪.‬‬ ‫‪ 78%‬מן הישראלים עושים סךר פסח ו‪ 82%-‬מן הישראלים צמים ביום כיפור והולכים‬ ‫לבית הכנסת לתפילה‪.‬הם פגשו עשרות ישראלים ושאלו אות ם שאלות רבות על דת ועל מסורת‪.‬הם חושבים שיש עוד‬ ‫דרך באמצע‪ .‬‬ ‫הם אמרו שהם מדליקי ם נרות כל ערב שבת‬ ‫עושים קידוש ויושבים יחד לאכול ארוחת שבת‬ ‫מיוחדת‪.

Use the words:‬‬ .‬אסור ‪ .‬הוא חושב שבמחקר הזה רואים שהישראלים מחפשים את הקשר ליהדות‬ ‫ורוצים להיות דתיים‪ .‬כ ד אי‪.‬צריך ‪the conversations between them.‬‬ ‫‪ (false) according to the text.‬היא לא מ סכי מה עם הרעיונות של מרדכי גרליץ‪ .‬‬ ‫‪ how to lead their lives.‬‬ ‫המחיז ו את הש יח ות ביניהם ‪ .‬היא‬ ‫חושבת שהישראלים צריכים מנהגים וסמלים‪.‬‬ ‫לא לכל הישראלים יש מטבח כשר‪.‬‬ ‫רוב הישראלים רוצים לעזוב את הדת ולשכוח את המסורת‪.‬השתמש ו במילים‪ :‬אפשר ‪ .‬‬ ‫יותר מחצי מהי שראלים לא מא מיני ם באלוהים‪.‬‬ ‫והם יכולים לקבל או ת ם מהמסורת‪.‬אד ם צם ביום כיפור ומספר לחברים שלו שהוא עושה דיאטה‪.‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫‪)8‬‬ ‫רוב הישראלים רוצים להיות דתיים‪.‬‬ ‫צריך‪.‬כי הם מבינים סוף‪-‬סוף מה היא הדת ולמה היא‬ ‫חשובה‪ .‬היא חושבת‬ ‫שהמסורת חשובה‪ .‬איש דתי מעיתון ״המודיע׳‪ /‬אמר שלאט לאט יותר ויותר ישראלים‬ ‫עוזבים את העולם החילוני‪ .‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫‪27‬‬ ‫ג‬ ‫‪ri‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫‪c‬‬ ‫‪452‬‬ ‫ד)‬ ‫צעירים ישראל ים שאל ו את ח נה זמר ואת מרדכי גרליץ איד לחיות ‪.‬כמו בר‪-‬מצווה‬ ‫או חתונה‪ .‬‬ ‫פחות מחצי מהישראלים לא עושים סדר פסח‪.‬וכתבה הרבה על החברה‬ ‫והפוליטיקה בישראל‪ .‫ב)‬ ‫ג)‬ ‫אמרו נכון או לא נכון לפי הקטע‪.‬‬ ‫מחקר על דת ומס ורת ב ישראל ־ ב‬ ‫עיתונאי ירושלמי פנה לכמה אנשים ושאל או ת ם מה הם חושבים על המחקר‪:‬‬ ‫מרדכי גרליץ‪ .‬למשל‪ . Dramatize‬מרדכי גרליץ ‪ and‬חנה זמר ‪Young Israelis asked‬‬ ‫אפשר‪ .‬‬ ‫רוב הישראלים צמים ביום כיפור‪.‬‬ ‫יותר מחצי מהישראלים אוכלים אוכל כשר‪.‬‬ ‫היא אומרת שט ק סי ם דתיים‪ .‬לא נכון ‪ (true) or‬נכון ‪Say‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫חצי מהישראלים הם דתיים‪.‬אסור‪ .‬ושרוב הישראלים הם מסורתיים ולא דתיים‪.‬הם חלק מחיי החברה בישראל‪ .‬‬ ‫חנה זמר עבדה בעיתון ״דבר״‪ .‬אבל פוחדים לומר א ת ה א מ ת ולפעמים קורים דברים‬ ‫מצחיקים‪ .‬עיתון סוציאליסטי־חילוני‪ .‬כדאי‪ .

‬‬ ‫עם מי?‬ ‫עם מישהו‪.‬‬ ‫״‬ ‫א)‬ ‫עם מי?‬ ‫מיכל‪:‬‬ ‫דויד‪:‬‬ ‫מיכל‪:‬‬ ‫דויד‪:‬‬ ‫מיכל‪:‬‬ ‫אני רוצה ללכת לסרט‪.‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫א יתכם‬ ‫א יתכן‬ ‫יתם‬ ‫א‪T‬‬ ‫איתן‬ ‫אני לא חבר שלה יותר‪ .‬אני לא מדבר איתה‪.‬נ‪.‬עם ‪The conjugation of the preposition‬‬ ‫איתי ‪ .‬‬ ‫א יתף‬ ‫א יתך‬ ‫אית ו‬ ‫יתה‬ ‫א‪T‬‬ ‫איתנו‬ ‫‪T‬‬ ‫ו‪.‬א יתף‬ ‫ז‪ /.‬‬ ‫אני יכולה להיפגש איתך רק בעוד חודש‪.‬‬ ‫נ‪.‬‬ ‫אולי את רוצה ללכת איתי?‬ ‫איתך? תמיד!‬ ‫\‬ ‫שי עו ר‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫‪c‬‬ ‫‪453‬‬ .‬‬ ‫איתי‬ ‫י‪.‫מילת היחס ע ם בנטייה‬ ‫‪.

?//‬‬ ‫ג‬ ‫‪MN‬‬ ‫‪fax .‬רק שנה‪.‬‬ ‫‪ or conjugations of‬את ‪ -‬אותי‪ .‬‬ ‫אני נפגש עם יוסי פעם בשבוע‪ .‬א ת ה רוצה ללמוד ________ ?‬ ‫משה‪ :‬כן‪ . .‬‬ ‫‪ 0/‬ר‪n 6‬׳‪ >(K <0.‬‬ ‫דוד ודודה שלי באו לישראל לפני שבוע‪ ...‬איתך ‪ .fak‬‬‫‪(3‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫רח] ‪>2/‬רוז‪.‬‬ ‫כ גר ‪In‬׳ ‪Ij'ki kf vje‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫‪k . ..f‬׳ ‪.‬יש לך זמן? אני רוצה לדבר‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫ג)‬ ‫‪.‬‬ ‫___‪wo? .‬‬ ‫‪ to complete the notes.‬אותך ‪ .‬איתו ‪Use -‬‬ ‫רינה‪ .aien /new Jhjum‬‬ ‫‪Ip m m n fn fiv w m‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪ M p i‬ר‪ 3/‬מ‬ ‫‪JaJ£‬׳ ‪/W / P'ilo‬‬ ‫‪p?> /e c-ijyvf‬׳‪j///75V‬׳‪tA‬‬ ‫‪k\*f‬‬ ‫‪ s-k.‬והשלימו את הפתק ים ‪. ..‬איתך‪the preposition .‫ב)‬ ‫שבצ ו במשפט ים ־ איתי ‪ .‬אני עובדת __‬ ‫שולה ומירה‪ .‬‬ ‫פרופסור כהן‪ . .‬אני תמיד נפגש‬ ‫דויד למשה‪ :‬אנחנו לומדים לבחינה ביחד‪ .‬איתי‪ .‬‬ ‫יש לי אישה נהדרת‪ .‬אותך‪Choose conjugations of the preposition .‬ואני טיילתי _‬ ‫‪ .‬אבל אני עובד היום‪ .‬איתך ‪.‬‬ ‫‪?/'. ..‬מתי א ת ה יכול להיפגש ______‬ ‫בכל הארץ‪.‬היא רוצה לשחק‬ ‫בתר ו את בנטייה ‪ -‬אותי‪ .‬אני יכול ללמוד ________ רק בערב‪.‬עם ‪ -‬איתי‪ .!•i3n 610 w e‬‬ ‫רק‪7nlk3 /nk.‬׳‪v3‬‬ ‫? אחר & ‪h Ijnjkl w on‬׳‪p3‬‬ ‫‪ x fw‬׳‪n o ff Tifio .‬אני צריך לדבר _____‬ ‫_____ ‪ .‬‬ ‫‪jk >3‬רי‪0‬ר"‪?/‬מר ‪.P1‬רו‪3‬ח ‪?ikn‬‬ ‫‪J‬‬ ‫‪/ p'flne‬רע ׳‬ ‫‪ri‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫>‬ ‫‪C‬‬ ‫‪454‬‬ ‫‪( 5‬‬ ‫‪(6‬‬ ‫‪>ov‬‬ ‫‪(£‬׳‬ ‫כ‪■p'f/1 ■ngi/g 02‬‬ ‫‪')k‬‬ ‫‪{1r iy if‬‬ ‫‪pt‬‬ ‫׳׳י‪ ■|°‬ה ׳‪ £‬י׳‪ 3‬מ ‪oj/‬׳ ‪/‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/'J/Zjo -/J/£‬׳ ‪f‬‬ ‫‪■p3/g * ■ lyifli‬‬ ‫‪?9903 ?>3‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪u r n _____ nw a.‬‬ ‫רחל ותמר עובדות יחד כבר עשר שנים‪ . ? n 'k‬‬ ‫בצהריים‪.‬אית ו ‪ to complete the sentences. Hint nf'fn‬ה?ד ‪n3n >jk .‬מד ____‪n?n 1d0n fa.‬‬ ‫? א א מ‪:‬‬ ‫?‪/‬׳?‪..‬חנה באה לבקר אתכן‪ .j\% c 3n >jh‬‬ ‫‪mm‬‬ ‫‪fo ____ .jimp hdon‬‬ ‫‪.n?u1 Mi‬‬ .‬איתן‪ ..fan .‬אני חי ________ כ ב ר ארבעים שנה וכל יום הוא חג‪. <{\k‬׳מ‪/‬מ‪?20/2 [dfGf‬‬ ‫׳<<<״‪22‬‬ ‫‪k/J'k.‬או ע ם בנטייה ־ איתי‪ .

‫מחקר(ז‬ institute )..)‫חלק (ז‬ listen )0 .‫מחליט‬ ).).‫חילוני‬ secular ).‫סוף ב‬-‫סוף‬ ‫) ש״ע‬.‫סוציאליסטי‬ T ‫סלנג‬ Slang ‘guys” (company o f friends) ‫חברה‬ .‫אמונה מ‬ research CIX i i v l l v ‫אוצר המילים‬ )0 .‫ בוסית <נ‬.‫ ר‬..‫יחס (ז‬ ).‫קידוש מ‬ ‫ חילתית‬.‫בוס (ז‬ ‫ ךמוקךטית ש״ת‬.‫מסכים‬ ).‫סביבון (ז‬ dradle / ton # I V L/ ‫שמות תואר‬ Adjectives ‫ ניסים‬.‫דמוקרטי‬ ‫ ־־‬: )..‫פחות מ‬ )...). parts attitude / relationship decide ).‫ להקשיב (ל‬.‫האוצד הלשוני‬ Summary of Topics Vocabulary ‫שמות עצם‬ ‫פעלים‬ Nouns Verbs ).‫ויטמין (ז‬ vitamin socialist ‫ סוציאליסטית ש״ת‬.‫מדליק‬ )‫ להחליט (על‬..‫סךר פסח (ז‬ . ‫שי עו ר‬ Passover dinner (Sedder) finally most n r K C c c ‫ש‬ c > c 455 ‫במשך מ״ח‬ ‫) ש״ע‬.‫ ל‬/ ‫ להסכים (עם‬.‫רוב (ז‬ boss democratic ).‫מכון (ז‬ 1 1 ).‫סנוכה מ‬ ‫כדאי‬ ‫מוקד ם ת״פ‬ .‫חברה <נ‬ agree ‫ סלקים‬.).‫שפעת(נ‬ flu ‫שונות‬ ‫מילים לועזיות‬ Miscellaneous Foreign words during Chanukah should / advisable early less than.‫ ר‬.‫נס (ז‬ miracle Kiddush (sanctification) ..‫אחוז (ז‬ percent belief company / society part (m..‫א‬ ‫ להדליק‬.‫מקשיב‬ light ).

P'Gp^/ •k73 ITifibl? Grammatical notes ‫ הערות לשוניות‬. pn‫׳‬k /n ‫׳‬k :afJt f? Syntax: (‫צירופים סתמיים עם שם פועל(המשך‬ :‫תחביר‬ ‫ שם פועל‬+ •k73 (kf) Impersonal phrases with infinitive forms (continued).)‫ ח‬/ ‫ להאמין פא הפועל היא גרונית (א‬.‫בניין הפעיל‬ . ‫ )לא) כדאי‬+ infinitive forms Example: .‫ להאמין ־ מאמין‬.‫בפעלים להחליט‬ )1 The verbs ‫ להאמין‬.‫ מחליט ־ החליט‬.‫ להחליט‬have a guttural ‫)) פא הפועל‬the first letter in the root therefore they are pronounced differently: .)‫ ח‬/ ‫(א‬ ‫ האמין‬..‫להחליט‬ ‫שי עו ר‬ 27 ‫ג‬ ‫ד׳‬ r ‫ש‬ c ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ש‬ c ‫מ‬ 456 .‫ג‬ :‫ ולכן הגייתם שונה‬. ‫ גזרת השלמים‬.‫ב‬ :‫צורות‬ ‫ הפעיל‬conjugation ‫״‬-strong verb" verb type ‫ ־‬the past tense Example: .DGpv The conjugation of the preposition ‫עם‬ ‫נטיית מילת היחס עם‬ Example: .Grammatical topics ‫הנושאים הלשוניים‬ Morphology: ‫ זמן עבר‬..

‬התפלל‪ .‬‬ ‫(אתה)‬ ‫הוא‬ ‫נ‪.‬השתמש‪.‬נ‪.‬הוא הסתכל לה בעיניים‪.‬התחתן‪ .‬בוקר אחד הוא כתב לה‪ :‬מחר אני בא לפגוש‬ ‫אותך‪ .strong verb .‬‬ ‫י‪.‬‬ ‫בניין התפעל ־ גזות השלמים ־ זמן עבו‬ ‫הפועל להתלבש‬ ‫ז‪.‬התכתב‪ .‬‬ ‫כי גם היא וגם הוא ידעו שזה סוף סיפור‬ ‫האהבה באינטרנט‪.‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫ג‬ ‫‪ri‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪E 0‬‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫‪457‬‬ .‬אבל גם קצת הצטעךה‪.‬‬ ‫(אתם)‬ ‫התלבשתי‬ ‫התלבשת‬ ‫התלבשתם‬ ‫ז‪ /.‬התנדב‪ .‬נ‪.‬ואז‪ .past tense‬התפעל‬ ‫ת ת □ □ □ נו‬ ‫(אתן)‬ ‫הו תתלבשו•‬ ‫התלבשתן‬ ‫ת ת □ □ □ תם‬ ‫ה ת ם ם ם תן‬ ‫ת ת □ □ □ו■‬ ‫וגם‪ :‬התאהב‪ .‬‬ ‫(אני)‬ ‫‪ conjugation .‬התרחץ‪ .‬‬ ‫העיניים אמרו הכול‪ .‬‬ ‫להת □ □ □‬ ‫בזמן עבר‬ ‫ז‪ /.‬הסתכל‪.‬‬ ‫הצטער‪ .‬התרגש‪ .‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪>1‬‬ ‫ס וף ה וא אולי גם התחלה‬ ‫הם התכתבו באינטרנט יותר משנה‪ .‬‬ ‫נ‪.‬‬ ‫ת ת □ □ □ ת*‬ ‫(אנחנו) התלבשנו•‬ ‫ר‪.‬‬ ‫היא התבגשה מאוד‪ .‫ד‪.‬הוא ה תא הב מיד‪.‬‬ ‫(את)‬ ‫התלבשת‬ ‫תת□□□ ת‬ ‫תת□□□ ת‬ ‫הי א‬ ‫התלבשה‬ ‫תת□□□‬ ‫התםםםה‬ ‫תתלבש‬ ‫הם ‪/‬‬ ‫ז‪.

‫‪Q‬‬

‫‪•2‬‬

‫א)‬

‫אני מאמץ ! ־ ש נת ‪2000‬‬
‫אנחנו קבוצה של איד אליסטי ם‪ ,‬אנחנו מאמינים בטבע ולא במודרניזציה‪.‬‬
‫אנחנו‬
‫אנחנו‬
‫אנחנו‬
‫אנחנו‬
‫אנחנו‬
‫אנחנו‬
‫אנחנו‬
‫אנחנו‬
‫אנחנו‬

‫ב)‬

‫לא משתמשים בתרופות‪.‬‬
‫לא מסתכלי ם בטלוויזיה‪.‬‬
‫מתרחצים רק במי מעיינות‪.‬‬
‫מתפללים ביחד ‪ -‬אנחנו מא מיני ם בקבוצה‪.‬‬
‫לא מתכתבים באינטרנט‪.‬‬
‫מתאהבים‪ ,‬אבל לא מתחתנים‪ .‬אנחנו לא מא מיני ם בטקסי ם‪.‬‬
‫מתנדבים לעבודות שונות בקהילה‪.‬‬
‫מתרגשים מטיולים קטני ם בטבע‪ ,‬מ מוזי ק ה שקטה‪ ,‬מהעולם הפשוט‬
‫לא מצטערים שעזבנו את העולם המודרני‪.‬‬

‫בש נת ‪ 2900‬מצאו ארכיאולוגים את האני מאמין של קבוצת האידאליסטים ‪.‬‬
‫כתבו מה סיפרו הארכיאולוגים על הקבוצה ‪.‬‬

‫‪In the year 2900 archeologists found the idealist group’s manifesto.‬‬
‫‪Write about what the archeologists said about the group.‬‬
‫‪ leHnen k f p=n‬קתר‪/‬ע‪/‬ת‪.‬‬
‫ג)‬

‫אתם הייתם תברים בקבוצה אתרת‪ :‬אוהבי עיר ואוהבי מודרניזציה‪ .‬מה היה האני מאמין שלכם?‬

‫‪You were members of a different group: city lovers and modernization lovers.‬‬
‫?‪What was your manifesto‬‬
‫כתבו את הפעלים בטבלה בזמן עבר‪.‬‬

‫אני‬

‫אתה‬

‫את‬

‫הוא‬

‫‪Write the verbs in the table in the past tense.‬‬

‫היא‬

‫אנחנו‬

‫את ם‬

‫אתן‬

‫הם ‪ /‬הן‬

‫התאהבתי‬
‫שי עו ר‬

‫‪28‬‬
‫ד׳‬
‫‪r‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫מ‬

‫‪c‬‬
‫‪G‬‬
‫‪c‬‬
‫>‬
‫‪c‬‬

‫‪458‬‬

‫התחתנת‬
‫התכתבת‬
‫התנדב‬
‫התפללה‬
‫התרגשנו‬
‫התרחצתם‬
‫הסתכלתן‬
‫הצטערו‬

‫חיפוש במילון‬
‫א‪ .‬כתבו את הערך המילוני של הפעלים ותפשו את משמע ותם במילון‪.‬‬

‫‪Write the dictionary definition of the following verbs and look up their dictionary definitions.‬‬
‫ב‪ .‬העבירו קו בין הפעלים ובין ההסברים המתא ימ ים למשמע ות שלהם ‪.‬‬

‫‪Match the verbs with their correct explanation on the left column.‬‬
‫פועל‬
‫התנצלתם‪.‬‬
‫התנגדנו‪.‬‬
‫מתעצלים‪.‬‬
‫הם התרגזו‪.‬‬
‫מתפטרים‪.‬‬

‫‪.5‬‬

‫עין*‬

‫מילוני‬

‫הסבר‬
‫עוזבים את העבודה‪.‬‬
‫כעסו‪.‬‬
‫ביקשתם סליחה‪.‬‬
‫לא רוצים לעבוד או ללמוד‬
‫לא הסכמנו‪.‬‬

‫שבצו את הפעלים המתא ימים בצורה הנבונה בזמן עבר‪.‬‬

‫‪Use the following verbs in the past tense to complete these sentences.‬‬
‫הפעלים‪:‬‬

‫‪(1‬‬

‫להתאהב ‪ /‬להתכתב ‪ /‬להתפלל ‪ /‬להתחתן ‪ /‬להתרחץ ‪ /‬להצטער ‪/‬‬
‫להתנדב ‪ /‬להתרגש ‪ /‬להתלבש ‪/‬‬

‫הבן שלי הלך אתמול בפעם הראשונה לבית הספר‪ .‬גם הוא וגם אני _______‬
‫מאוד‪.‬‬

‫‪(2‬‬

‫בגיל ‪ 20‬רינה _______ ו ה פ סי ק ה ללמוד‪ .‬אחרי שנה נולד לה ילד‪ ,‬ומאז היא‬
‫בבית‪ .‬אני חושבת‪ ,‬שאחר כך היא‬

‫שהיא הפסיקה ללמוד‪.‬‬

‫‪(3‬‬

‫אתמול הלכתי לחתונה במלון הילטון‪ __ _____ .‬י פ ה וקיבלתי הרבה מחמאות‪.‬‬

‫‪(4‬‬

‫מרים ורותי ________ ל ע בו ד בבית חולים לילדים‪ .‬הן לא קיבלו כסף על‬
‫העבודה שלהן‪ ,‬אבל קיבלו הרבה אהבה מהילדים בבית החולים‪.‬‬

‫‪(5‬‬

‫בבתי הכנסת הראשונים לפני ‪ 2000‬שנה נשים וגברים ________ בי ח ד‪.‬‬

‫‪(6‬‬

‫רומיאו _____ ביוליה‪ ,‬ויוליה _____ ב רו מ או‪ ,‬אבל אתם יודעים מה קרה בסוף‪.‬‬

‫‪(7‬‬

‫לפני חמש מאות שנה אנשים לא ________ ב בי ת‪ ,‬כי לא היו מים בתוך בבתים‪.‬‬

‫‪(8‬‬

‫הרבנים הגדולים _________ ע ם יהודים מכל העולם וענו על שאלות ברפואה‪,‬‬
‫בהלכה ובחיי היומיום‪.‬‬

‫שי עו ר‬

‫ג‬
‫‪rl‬‬
‫‪r‬‬
‫ש‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫מ‬
‫ש‬
‫‪C‬‬
‫>‬
‫‪C‬‬

‫‪459‬‬

‫קראו את המשפט ים ונחשו את משמע ות הפעלים המודגשים לפי ההקשר ולפי מילים אחר ות‬
‫שאתם מכירים באותו שורש ‪ .‬אחר כך התאימו בין המשפט ים ובין האיורים‪.‬‬

‫‪Read the sentences and guess the meaning of the highlighted verbs according to their‬‬
‫‪connotation and according to other words you know from the same root. Then, match the‬‬
‫‪sentences with the correct illustrations.‬‬

‫פיקניק על חוף הים‬
‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫‪(5‬‬
‫‪(6‬‬

‫שי עו ר‬

‫‪28‬‬
‫ג‬
‫‪ri‬‬
‫‪r‬‬
‫ש‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫מ‬
‫ש‬
‫‪c‬‬
‫מ‬

‫‪460‬‬

‫רחל התחממה ליד האש‪.‬‬
‫יוסי התקלח על החוף‪.‬‬
‫דני התקשר בפלאפון ודיבר כל הזמן עם כל העולם‪.‬‬
‫אבי ודניאלה התקרבו לים‪ ,‬אבל לא התרחצו‪.‬‬
‫רפי ושירלה התרחקו מכולם והלכו לטייל בין הסלעים‪.‬‬
‫דינה התקררה‪ ,‬כי לא היה לה סוודר‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫‪.6‬‬

‫א)‬

‫חנה סנש‬

‫אחת הנשים המיוחדות והמפורסמות בארץ ישראל הייתה חנה‬
‫סנש‪ .‬היא נולדה ביולי ‪ ,1921‬בבודפשט למשפחה אריסטוקרטית‪,‬‬
‫והיו לה חיים טובים ונעימים בהונגריה‪ .‬לכל בני המ שפחה‬
‫היה קשר חזק לתרבות ההונגרית ולשפה ההונגרית‪ .‬אבא של‬
‫חנה היה סופר חשוב ומפורסם‪ ,‬וגם חנה כתבה מגיל צעיר‬
‫מאוד סיפורים‪ ,‬שירים‪ ,‬מסזות ויומן‪.‬‬
‫בבית הספר התיכון התחילה חנה ללמוד על היהדות ולהרגיש‬
‫קשר לארץ ישראל ולשפה העברית‪ .‬היא רצתה להבין את הקשר‬
‫הזה ולכן עלתה לארץ‪ .‬זה היה בשנת ‪ .1939‬חנה הייתה אז בת‬
‫חנה סנש‪1944 1921 .‬‬
‫‪ 18‬־ בת עשירים יפה‪ ,‬חכמה ואריסטוקרטית‪.‬‬
‫בארץ הי א גרה בחדר קטן במושב נהלל ואחר כך בקיבוץ שדות ים ליד קיסריה‪ .‬חנה‬
‫התלבשה כמו קיבוצניקית ‪ -‬במכנסיים ישנים ובחולצות פשוטות‪ ,‬עבדה בחקלאות בתנאים‬
‫קשים‪ ,‬אבל הי א הייתה מאושרת‪ .‬היא האמינה בלב שלם בדרך החיי ם החדשה שלה‬
‫בארץ ישראל‪ .‬היא התרגשה מהטבע‪ ,‬מהנוף‪ ,‬מהים ומהשמים ו ה ת אהבה באנשים בארץ‬
‫ובשפה העברית‪.‬‬
‫ב‪ 11.10.1940-‬היא כתבה ביומן‪:‬‬
‫‪* Veox‬רק•‪ pi‬בי‪ 13‬ר‪ zlenf nojn •jkl ,‬אלז ‪ex‬׳‪n‬׳ ‪j kf‬כ‪1‬ן‪ •npen kf .‬א‪30‬״ק‬

‫‪*/ ,kwk fx‬לקת״ ‪n lh nnkp klne ,k ilyf •njnkn kf.nnylnp nnlk‬‬
‫‪n kf p} .fkie•( nlfxf‬״‪ •n‬א‪30‬״ק >‪/‬א״ת״ת ‪filypa nhpnnl pnpnn px‬‬
‫ק‪/>2‬ת ‪ nk e3nf n?h •jk ne?nn‬הררך ‪•k‬ץ‪ p?k nl'nf 216‬״‪/‬תר‪jk h k •,‬‬
‫‪.n'flnf nfly •jke nnlcp kf‬‬
‫היא למדה עברית באולפן והמשיכה לכתוב בהונגרית‪ .‬אחרי שנה הי א התחילה לכתוב‬
‫בעברית‪.‬‬
‫ב‪ 22.9.1941-‬הי א כתבה ביומן א ת הדף הראשון בעברית‪:‬‬
‫‪ nk khpf n il! •jk‬תת;״? ק*קר״ת‪nk1, hk ,?Ikn nep n!,e nx?l• •jk .‬‬

‫שי עו ר‬

‫• כ‪/‬תקת ‪nlk^e npm •f e•! jlfa •h !•eox,‬‬
‫‪nkn m en‬׳‪n‬׳‪I n‬הב•• ‪jk .m‬‬
‫‪ ,nnue •jk hk‬ב• ‪* nx?l• •jk‬קר״ת‪.‬‬

‫ב‪ 1942-‬התחילו לשמוע בארץ על המלחמה באירופה‪ .‬החדשות הקשות על המלחמה‬
‫באירופה השפיעו על חנה‪ .‬והיא החליטה להתנדב לנסוע לאירופה ולנסות לעזור ליהודים‬
‫שם‪ .‬במרס ‪ 1944‬יצאה חנה עם עוד מתנדבים ליוגוסלביה‪ ,‬ומשם עברה להונגריה‪.‬‬
‫בבודפשט תפסו אותה הנאצים ההונגרים ורצו לשמוע על החברים האחרים בקבוצה‬
‫הארץ ישראלית‪ .‬חנה לא סיפרה להם דבר‪ ,‬והם הרגו או תה בנובמבר ‪ ,1944‬ארבעה‬
‫חודשים לפני סוף המלחמה‪.‬‬

‫ג‬
‫‪rl‬‬
‫‪r‬‬
‫ש‬
‫‪0‬‬
‫‪C‬‬
‫‪c‬‬
‫ש‬
‫‪c‬‬
‫‪C‬‬

‫‪461‬‬

‫מתוך המכתב האחרון לחברי קיבוץ שדות ים ‪:13.3.1944-1‬‬

‫‪,pnp• pnpn‬‬
‫ק״ס ‪ , yllka l‬קא‪/‬חאלן ‪ & 7 n k b t . 7 n k p l p n f p f b p o ffo Ijnjk .plfeal‬ת ‪3‬ק״ל א״‪/‬ח? ‪n3‬״‪p.‬‬
‫‪j k‬״ ל‪/‬כרת >‪/‬תכק כ‪ /‬זןלאן‪/ ,‬לזן ‪)/‬תן ‪/‬״ הרקת כ‪/‬ח‪.‬‬
‫קקרכת חקר״ק חאזן‬
‫ח‪/‬זן‬
‫חנה לא סיפרה לאף אחד‪ ,‬שהיא כותבת‪ .‬אחרי המלחמה מצאו חברי קיבוץ שדות ים מזוודה‬
‫ישנה‪ ,‬ושם היו כל השירים‪ ,‬הסיפורים‪ ,‬המחזות והיומן‪.‬‬
‫שיר אחד של חנה סנש מפורסם מאוד עד היום‪:‬‬

‫לקיסריה‬
‫הליכה ‪T T 5‬‬
‫‪:‬־* ‪T‬‬
‫אלי‪ ,‬שלא ייגמר לעולם‬
‫החול והים‪,‬‬
‫ץ‪' IS wejrnn . .‬‬

‫רשרוש של המים‪,‬‬
‫ברק השמים‪,‬‬
‫תפילת האךס‪24.11.1942 .‬‬

‫‪ f‬בת ק תיי מז ובילד‪ I ,‬י‬
‫חברת קיקוריה נולדה■‬
‫נ*אתצ‪ n‬ת ‪ H in‬צ‪ 3‬ח‪1‬ז־‬
‫‪ 1r1'"7v3‬ת ' הע ם ל אד?‬

‫ה א ו י ב ג מ ל ה בבודפעיט‬
‫כ"אדו׳»ון ת׳‪£‬יה ת מ נ נ ד׳‬

‫הקבר של חנה סנש בהר‬
‫הרצל בירושלים‬

‫(מתוך הספר‪ :‬חנה סנש‪ .‬קטעי היומן מעובדים לעברית קלה)‬

‫‪)1‬‬
‫‪Jte‬׳ י ׳^ל‬
‫‪Jte‬׳‬
‫?‪ A njMT‬ץ* ו ‪*III.#.‬‬
‫'^?׳‪ M‬׳‪7‬‬
‫•‪t\V,R‬‬
‫ז׳ו‪/‬׳ת ]‪/ eA(c, }!!** *l‬׳•מ *✓‪JW‬‬
‫>~*‪p‬‬
‫) ‪ / h fif c T‬מ ‪773^ 0 /9‬‬
‫ג‪ /-‬י ‪j/irj‬‬
‫‪j r .‬׳ ‪. a ^ a o‬‬

‫שי עו ר‬

‫‪28‬‬
‫ג‬
‫‪n‬‬

‫‪r‬‬
‫ש‬

‫ש‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫ש‬
‫‪c‬‬

‫מ‬

‫‪462‬‬

‫‪ ; / , i z‬׳־ ‪ /C‬״ ^ <ז ל ג^ ׳‬

‫‪JWf‬‬
‫‪a‬ל ‪0‬‬

‫‪P‬‬

‫‪o , 7‬‬

‫* ‪. A '- W‬‬

‫‪y/c‬‬

‫‪ y‬י‪/>/«-./ c .‬׳‬

‫‪ - V‬י׳ ׳־‬

‫‪>/>/c i^a^/ y f / 0A/ r‬‬
‫^ ‪J 'j/ t‬‬
‫*‪/‬ל ‪4‬־ ‪. //‬‬

‫‪ji/‬‬
‫‪a‬‬

‫‪Ia‬‬

‫‪p‬‬

‫‪/ /‬׳•‪?/‬‬

‫מה אפשר ללמ וד על ח נה ס נש‬
‫מדף זה?‬

‫‪6/c/y‬‬
‫‪* w if‬‬

‫>‪(*fo7> j t ' j n O K 7‬‬

‫‪. ?//A‬ג׳ ג‪-‬׳&'‬

‫]('>‪-/‬‬

‫‪)2‬‬

‫‪ t , 7ncn‬ו ב ‪y * J f f‬‬

‫‪?// * 3 0‬‬

‫‪j/c- x‬‬

‫‪J J ty f/o‬‬

‫‪,a/ y f‬‬

‫‪-j k‬‬

‫בדף הראש ו ן ש ל ה י ומ ן של ח נה‬
‫יש הרבה ש ג יא ות בעבר ית ‪.‬‬
‫מצא ו את הש ג יא ות ‪.‬‬

‫׳‪,‬׳‪^54‬‬

‫‪ r l /tn‬־<‪* / ^ 30‬‬

‫‪>|J‬־ * ‪ F3f,jA//t/‬ל׳ א נ ־ ‪M P ? IfJJ#‬‬
‫ע־ ‪Aio 'jk‬‬
‫‪'M‬׳‪ : -j/Vvc — ■1‬י ^‬
‫ח נ ‪ /‬ג< ע ׳ י ׳!‪ / (^//‬ג » * ^ ‪J w /rj«7‬‬

‫‪There are many Hebrew grammar /‬‬
‫‪spelling mistakes in the first page‬‬
‫‪ wrote.‬חנה ‪of the diary‬‬
‫‪Find these mistakes.‬‬
‫חנה סנש ‪What can be learned about‬‬
‫‪from this page.‬‬

‫)‪1‬‬

‫)‪2‬‬

‫ב)‬

‫המחיזו שיח ות בין חנה ס נש ובין אנשים אחרים ‪ .‬היעזרו באינפורמציה שבטקסט ‪ .‬למשל‪:‬‬

‫‪)1‬‬
‫‪)2‬‬
‫‪)3‬‬

‫ח נה מספרת לא ימא שלה ‪ ,‬שה יא החל יטה לעל ות לארץ ‪.‬‬
‫ח נה וחבר ק יב וץ שד ות ים ‪.‬‬
‫ח נה וגיורא‪ ,‬האח ‪ -‬ה וא בא לארץ ‪ ,‬וה יא י וצאת לא יר ופה ‪.‬‬

‫‪ .and other people. Use the information in the text‬חנה סנש ‪Role play - create dialogues between‬‬
‫‪For example:‬‬
‫(‪1‬‬
‫‪ tells her mother about her decision to go to Israel,‬חנה‬
‫(‪2‬‬
‫‪ kibbutz.‬שדות ים ‪ and a member of the‬חנה‬
‫(‪3‬‬
‫‪ he came to Israel and she is leaving‬גיורא ‪ and her brother -‬חנה‬
‫‪.for Europe‬‬

‫ג)‬

‫כתבו ש יחה אחת ‪.‬‬

‫ד)‬

‫כתבו מכתב לחבר ‪/‬ה וספרו לו על חנה סנש ‪.‬‬

‫‪Write one of these dialogues.‬‬

‫‪.‬חנה סנש ‪Write a letter to a friend and tell him / her about‬‬

‫שי עו ר‬

‫‪5‬‬
‫‪ .1‬תחריט של חנה סנש‪ ,‬עם השיר ״אשרי הגפרור׳׳‬
‫בכתב היד שלה‪ ,‬נמצא במוזאון בקיבוץ שדות ים‬

‫‪ .2‬חנה בת ‪ ,3‬ואחיה גיורא‪ ,‬בן ‪A‬‬

‫‪ A‬ביום הראשון בארץ‪1939 ,‬‬

‫‪ .3‬חנה בבודפשט‪ ,‬בת ‪14‬‬

‫‪ .5‬לפני הנסיעה לאירופה‪1944 ,‬‬

‫צירופים לא סתמיים עם שם פועל‬

‫‪.7‬‬

‫‪Personal phrases with infinitive forms‬‬

‫אסור ל‪ / ...‬מותר ל‪ / ...‬כדאי ל‪/ ...‬‬
‫נ <וזי‬

‫‪1 n‬‬

‫‪ +‬שם פועל‬

‫] ‪o‬‬

‫לי‬

‫לד‬
‫לד‬

‫לטייל‬

‫לו‬

‫לעמוד‬

‫אסור‬

‫לה‬

‫להסתכל‬

‫מותר‬

‫לנו‬

‫לעבור‬

‫כדאי‬

‫לכם‬

‫להיכנס‬

‫לכן‬

‫לבקר‬

‫לשתות‬

‫לכן‬
‫להם‬
‫להן‬

‫שי עו ר‬

‫ג‬
‫‪n‬‬
‫‪r‬‬
‫‪C‬‬
‫‪c‬‬
‫מ‬
‫‪n‬‬
‫‪G‬‬
‫‪c‬‬
‫>‬
‫‪c‬‬

‫א)‬

‫קראו ותשבו ‪ -‬איפה זה? ‪Read and think -‬‬

‫‪O‬‬

‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ב)‬

‫לא כדאי לכם לנסוע שם בשבת‪.‬‬
‫אסור לכן ללבוש שם מכנסיי ם קצרים‪.‬‬
‫כדאי לנו לקנות שם טלית‪.‬‬

‫תשב ו על מק ום אתר ‪ ,‬בתגו על המק ום משפט ים במו ג ‪-‬א ) ושאלו זה את זה ‪ -‬איפה זה?‬

‫?‪ and ask each other about it‬א( ‪Think of a different place, write sentences similar to the ones in‬‬

‫‪.8‬‬

‫וגם‪:‬קשה ל‪ ,...‬נעים ל‪ ,...‬טוב ל‪ ,...‬חשוב ל‪ ,...‬קל ל‪ + ... ,...‬שם פועל‬
‫א)‬

‫‪Say sentences from the table.‬‬

‫אמרו משפטים מהטבלה‪.‬‬

‫(לא) כד אי‬
‫אסור‬
‫(ל א) קשה‬
‫מותר‬
‫(לא) קל‬
‫(ל א) ח שוב‬

‫להאמין בני סי ם‬
‫לי‬

‫לה סביר את ה תרגילי ם‬

‫לד‬

‫להתרחץ במים קרים‬

‫לד‬

‫להצליח בב חינו ת‬

‫לו‬

‫ל ה תכ תב ב אינ טרנ ט‬

‫לה‬

‫לה ס תכל ב טלוויזי ה‬

‫לנו‬

‫להבין כל דבר‬

‫לכם‬

‫ל ש תו ת אלכהול‬

‫לכו‬

‫לדבר ש טויו ת‬

‫להם‬

‫ל ש אול ש אלות‬

‫להן‬

‫ל היפג ש עם חברים‬
‫להישאר בבי ת‬

‫(לא) נעים‬

‫ל ה ק שיב לרדיו‬
‫להיות ב תמונ ה‬

‫‪/plen‬״‪/‬ה״‪/‬ת מתא‪;/‬ה‪.‬‬
‫ב)‬

‫קראו את המשפטים וסמנו ‪ 4b‬ליד משפטים ששמעתם מההורים שלכם‪ ,‬או‬

‫* ליד משפטים‬

‫שתגידו אתם לילדים שלכם‪.‬‬

‫‪Read the sentences and make 4b mark by the sentences you heard your parents say,‬‬
‫‪or make 4* mark by the sentences you will say to your children.‬‬
‫‪)1‬‬

‫אסור לך לחזור הבי תה אחרי שמונה בערב‪.‬‬

‫‪)2‬‬

‫אסור לך לדבר עם אנשים זרים ברחוב‪.‬‬

‫‪)3‬‬

‫כד אי לך ל קרו א רק ספרי מדע‪.‬‬

‫‪)4‬‬

‫מותר לך ל ק ח ת את ה מכוני ת רק פע ם ב שבוע‪.‬‬

‫‪)5‬‬

‫כד אי לך לצ א ת איתנו לחופ שה‪.‬‬

‫‪)6‬‬

‫אסור לך ל ש תו ת מים אחרי פירות‪.‬‬

‫‪)7‬‬

‫כד אי לך לי שון בצהריים‪.‬‬

‫‪)8‬‬

‫כד אי לך ל קרו א כל הספרי ם ב ספרייה‪.‬‬

‫‪)9‬‬

‫מותר לך ל ק ח ת את ה מכוני ת כל יום‪.‬‬

‫‪) 10‬‬

‫כד אי לך לצ א ת ל חופ ש ה עם החברי ם שלך‪.‬‬

‫שיעור‬
‫ג‬

‫‪rl‬‬
‫‪r‬‬

‫‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫מ‬
‫מ‬
‫ש‬

‫‪c‬‬

‫מ‬

‫‪465‬‬

‫‪.9‬‬

‫השלימו את המילים התסרות וכתבו את סוף הסיפור‪.‬‬
‫‪Complete the sentences and the end of the story.‬‬

‫הזוג מצידן‬
‫זוג מצידן ב א אל רבי ש מעון בר יוחאי‪ .‬הם __________ לו‪ ,‬שה ם ל א‬
‫רוצים לחיו ת יותר יחד‪ ,‬כי הם נ שואי ם כבר ע שר שנים‪ ,‬ו ___________‬
‫להם ילדים‪.‬‬
‫רבי ש מעון בר יוח אי אמר להם‪ :‬ב ח תונ ה שלכם ע שי ת ם מ סיבה גדולה‪,‬‬
‫____________ ו ש תי ת ם‪ .‬גם עכ שיו אתם צריכים לע שו ת _____________‬
‫גדולה‪.‬‬
‫חזרו הבעל ו ה אי שה הבי תה וע שו מ סיב ה גדולה‪ .‬ה_‬

‫שתה‬

‫הרבה יין‪ .‬הוא אמר ל אי ש ה שלו‪ :‬את יכול ה לקחת כל דבר טוב מ הבי ת‬
‫וללכת ל ___________ של אב א שלך‪.‬‬
‫אחרי שע ה ר א ת ה ה ___________ ש ה ב ע ל של ה שיכור‪ .‬מה עשתה? ל קחה‬
‫אותו ב מי ט ה לבי ת אבא‪ .‬ב א מצע הלילה קם הבעל ושאל‪__________ :‬‬

‫שיעור‬

‫‪28‬‬
‫ע ב רי ת מן‬
‫הה תרולה‬

‫‪466‬‬

‫בר = בן‬

‫אל •‪ ,TifJk‬מ״״‪/‬‬
‫סמנו קו בין השיר‪ ,‬האיור והמשפט המתאר את הסיטואציה‪.‬‬

‫‪Draw a line between the song, the illustration and the sentence describing the situation.‬‬

‫‪ ) 1‬הב ה נגילה ‪...‬‬
‫‪T T‬‬

‫‪T‬‬

‫י‬

‫‪T‬‬

‫קמים‪ ,‬עו מדי ם וחו שבי ם על‬
‫העם והמדינה‪.‬‬

‫‪ ) 2‬אלי‪ ,‬אלי ‪...‬‬

‫שרים לילדי ם קטנים‪.‬‬

‫‪ ) 3‬הב אנו שלום עליכ ם ‪...‬‬

‫שרים עם ילדי ם ק טנטני ם‪,‬‬
‫כ שהם נותני ם יד ורוקדים‪.‬‬

‫‪ ) 4‬ה תקוו ה‬

‫— יו שבי ם ליד האש בלילה‪.‬‬

‫‪ ) 5‬סי מן טוב ומזל טוב‪...‬‬

‫חוזרים הבי תה אחרי טיול‪.‬‬

‫‪ ) 6‬עוגה‪ ,‬עוגה עוגה‪...‬‬

‫שרים ורוקדים לפני זוג‬
‫בחתונה שלהם‪.‬‬

‫שיעור‬
‫‪ ) 7‬אולי‪ ,‬חמודי‪..‬‬

‫רוקדים הורה בשמחה‪,‬‬

‫ג‬

‫ו״חוזרים״ לימי ארץ י שראל‬

‫‪r‬‬

‫הישנה‪.‬‬

‫‪n‬‬
‫‪C‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪C‬‬

‫‪c‬‬

‫? ‪: a p tf‬‬

‫׳ ‪3el‬׳ ‪•! p‬ד ‪ ekv‬ג‪/‬׳‪/‬לז ‪/k : p n el‬׳‪...,Ik ,‬‬

‫'‪.T‬‬
‫‪C‬‬

‫‪467‬‬

Write the impersonal or definite sentence‬‬ ‫אתם צריכים ל ש תו ת הרבה מים‪.‬‬ ‫‪(11‬‬ ‫ח שוב לי שון טוב בלילה‪.‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫מותר לעצור בצד הכביש‪.‬‬ ‫(הם) ‪..‬‬ ‫‪(7‬‬ ‫אסור לך ל ה ס תכל על השמש‪.‬‬ ‫‪(12‬‬ ‫אי אפ שר ל הבין אותו‪.‬‬ ‫(הי א) ‪.‬‬ ‫‪(6‬‬ ‫נעים ל קבל מחמאות‪.‬‬ ‫(אני) ‪.‬‬ ‫(א ת) ‪.‬‬ ‫‪(8‬‬ ‫כדאי ל היפג ש ע ם אנ שי ם מעניינים‪. 10‬‬ ‫כתבו את המשפט הסתמי או את המשפט הלא סתמי‪.‬‬ ‫‪ ntnel ?•13‬וזרגיז ‪N‬״‪p.‬‬ ‫כד אי לנ סוע להודו‪.. ..‬‬ ‫‪(10‬‬ ‫לא קל לל מוד שפו ת‪... ..h i n t xlojf Ijf •\a o (Ijnjk‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫נעים לכם ל שחו ת בי ם המלח?‬ ‫‪(2‬‬ ‫אפשר ל הדלי ק את האור?‬ ‫‪(3‬‬ ‫אתם ל א יכולי ם לע בוד בלי הפסקה‪.‬‬ ‫‪(9‬‬ ‫אתה צריך ל ה תר חץ כל יום‪. .‫‪Grammatical summary‬‬ ‫סיכום לשוני‬ ‫‪Phrases with infinitive forms‬‬ ‫צירופים עם שם פועל‬ ‫‪.‬‬ ‫( אנחנו)‬ . .‬‬ ‫( ‪.‬‬ ‫(הן) ‪.‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫קשה לי לדע ת מה הוא רוצה‪.‬‬ ‫? ‪:P f p t f‬‬ ‫עו«עור‬ ‫‪28‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫הה תחלה‬ ‫‪468‬‬ ‫‪.

‬ל ה ס תכל ( ב‪ /.‬לנסות‬ ‫‪try‬‬ ‫מסתכל‪ .‬‬ ‫מתנךב‪ .‬מ׳׳ז‬ ‫‪1‬‬ ‫‪real‬‬ ‫‪foreign / foreigner‬‬ ‫‪w ith all his/her heart‬‬ ‫‪im m ediately‬‬ ‫‪Nazi‬‬ ‫שיעור‬ ‫‪28‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫מילים לועזיות‬ ‫‪Foreign words‬‬ ‫ארי ס טו קרט ( ז )‪ .‫האוצו הלשוני‬ ‫א‪.‬‬ ‫תופס‪ .‬ל ה תנ ד ב( ל‪).‬‬ ‫מיד ת״פ‬ ‫נאצי‪ ..‬‬ ‫‪m istake‬‬ ‫‪fall in love‬‬ ‫תפ קיד (ז‪)...‬ש״ע‬ ‫‪aristocratic‬‬ ‫הה תרולה‬ ‫איד אלי ק ט (ז‪ .‬‬ ‫‪promise‬‬ ‫מנקה‪ .‬‬ ‫‪role‬‬ ‫‪volunteer‬‬ ‫תרבו ת (נ‪).‬זךה‬ ‫בלב של ם ב‪.‬‬ ‫‪culture‬‬ ‫‪capture / catch‬‬ ‫שמות תואר‬ ‫‪Adjectives‬‬ ‫אמיתי‪ .‬נ אצי ת ש״ע‪ ..‬אריס טו קר טית (נ‪ )..‬ל ה ת א הב (ב‪)..‬לה ש ת מ ש (ב‪).‬‬ ‫‪Summary o f Topics‬‬ ‫‪Vocabulary‬‬ ‫אוצר המילים‬ ‫פעלים‬ ‫‪Verbs‬‬ ‫שמות עצם‬ ‫‪Nouns‬‬ ‫הורג‪ ..‬‬ ‫מתאהב‪ .).‬לסרוג‬ ‫‪kill‬‬ ‫מבטיח‪ ..‬ל ה ש פי ע( ע ל)‬ ‫‪influence / effect‬‬ ‫משתמש‪ .‬‬ ‫‪use‬‬ ‫שגי אה מ‪).‬ל תפו ס‬ ‫‪look‬‬ ‫אוויר (ז‪ .‬מחזות‬ ‫‪play‬‬ ‫‪com plim ent‬‬ ‫מחמאה (נ‪).‬‬ ‫‪air‬‬ ‫אם (נ‪ .‬‬ ‫מחזה (ז‪ .‬איד אלי ס טי ת (נ‪ ).‬על)‬ ‫משפיע‪ .‬ל ה ב טי ח( ל‪)..)..).‬אמיתית‬ ‫זר‪ .‬ר‪)0 .‬אימהות‬ ‫‪mother‬‬ ‫‪highschool‬‬ ‫בית ספר תיכון (ז‪).‬ש״ע‬ ‫‪idealist‬‬ ‫‪469‬‬ .

strong verbs ...‬‬ ‫ת ‪ a metathesis occurs and the letter‬צ ‪ is a‬פא הפועל ‪When‬‬ ‫למשל‪ :‬במקום * ה^צער ‪ -‬הצטער‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫______ כאשר פא הפו על היא צ יש שיכול אותיות והאות ת הופכת ל‪ -‬ט‪.‬ש‪root) is a .‬כד אי ל‪ / .‬קל ל‪ + .‫ב‪.‬וזתחת‪/‬ת‬ ‫צירופים לא סתמיים עם שם‬ ‫‪Syntax :‬‬ ‫פו ע ל‬ ‫‪Personal phrases with infinitive form‬‬ ‫אסור ל‪ / .‬או ש‪ .‬ד ‪ changes into a‬ת ‪ a metathesis occurs and the letter‬ז ‪ is a‬פא הפועל ‪When‬‬ ‫למשל‪ :‬במקום‪ * :‬ה^ז קן ־ הזדקן‪..‬ש ‪ or‬ס‪ .‬‬ ‫ח שוב ל‪ / .‬‬ ‫‪ ) the first letter of the‬פא הפועל ‪ conjugation: a metathesis occurs when‬התפעל ‪In the‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫הערו ת ל שוניו ת‬ ‫‪)1‬‬ ‫בבניין התפעל כאשר פא הפועל היא ס‪ ..‬‬ ‫שי עו ר‬ ‫‪EM‬‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫‪470‬‬ ‫כאשר פא הפועל היא ז יש שיכול אותיות והאות ת הופכת ל‪ -‬ד‪....‬ש‪ .‬‬ ‫למשל‪ :‬במקום• * ה‪ /‬ש מ ש ‪ -‬השתמש‪ ..‬טוב ל‪/ ...past tense‬התפעל‬ ‫‪: ? a p tf‬‬ ‫ת חביר‪:‬‬ ‫לזתחתןת׳‪ ...‬ש ם פועל‬ ‫? ‪:a p tf‬‬ ‫‪?(/ If 110k‬׳ ‪...‬יש שיכול אותיות‪.‬במקום‪ * :‬ה‪ /‬ס כ ל ‪ -‬הסתכל‪.‬‬ .‬מותר ל‪ / .‬‬ ‫הנושאים הלשוניים‬ ‫צורות‪:‬‬ ‫‪Grammatical topics‬‬ ‫‪M orphology :‬‬ ‫בניין התפעל ‪ -‬גזרת השלמים ‪ -‬זמן עבר‬ ‫‪ conjugation . / ...op‬‬ ‫‪Grammatical summary:‬‬ ‫סיכום לשוני‪:‬‬ ‫צירופים עם שם פועל‬ ‫‪Phrases with infinitive forms‬‬ ‫‪Grammatical notes‬‬ ‫ג‪.‬נעי ם ל‪ / ..‬קשה ל‪ / ..

‬אבל לא הרבה‬ ‫‪!5‬‬ ‫יהודים דיברו עברית מחוץ לבית הכנסת‪.‬הם אמרו שאסור לדבר עברית יומיום‪ .‬‬ ‫בגרמניה דיברו‬ ‫אליעזר בן יהודה ‪1922-1858‬‬ ‫גרמנית‪ .‬גם הם חשבו שבן יהודה משוגע‪ .‬אבל לא תמיד זה היה‬ ‫כד ­‬ ‫ל‬ ‫תקופה ארוכה חיו היהודים‬ ‫במקומות‬ ‫שונים בעולם ולא דיברו עברית‪ .‬וביומיום היא הייתה‬ ‫שפה‬ ‫מ ת ה‪.‬‬ ‫לא רק בן יהודה היה ״משוגע״ לעברית‪ .‬במרוקו דיברו ערבית וצרפתית‪.‬הוא חשב שכל‬ ‫היהודים צריכים לחזור לארץ ישראל ולדבר עברית‪ .‬הם אמרו‪ :‬אנחנו צריכים לפתוח בתי ספר‬ ‫עבריים‪ .‬היו אז בארץ ישראל עוד ״משוגעים״ אידאליסטים‬ ‫‪25‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬כולם היו ״חיילים״ בצבא העברית‬ ‫וחיפשו מילים חדשות לחיי היומיום בעולם המודרני‪ .‬הכירו אותן והתחילו ל ה ש ת מ ש במילים האלה ברחוב‬ ‫‪30‬‬ ‫ובבית‪.‬״‬ ‫אנשים דתיים מאוד לא רצו לדבר עברית‪ .‬כך למדו‬ ‫‪471‬‬ .‬המשיכו לקרוא‬ ‫את התנ״ך ואת המשנה בעברית‪ .‬בבית ספר עברי צריכים המורים לדבר תמיד רק עברית וללמד עברית בעברית‪. בבוקר הוא חשב על מילה חדשה ובערב הוא כתב אותה בעיתון‪ .‬כי אין להם מספיק מילים‪ .‬‬ ‫רוב החוקרים חושבים ש מ ה מ א ה השנייה לפני הספירה כבר לא דיברו עברית‪ .‬‬ ‫בסוף ה מ א ה‬ ‫ה‪ 1 9 -‬בא מרוסיה לישראל יהודי ציוני בש ם אליעזר בן יהודה‪ .‬אנשים אחרים רצו לדבר עברית‪ .‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫פרופסורים‪ .‬כי זאת שפה‬ ‫‪20‬‬ ‫קדושה‪ .‬הוא כתב כמה עיתונים בעברית‪ .‬‬ ‫בשפה‬ ‫‪!0‬‬ ‫בכל ארץ דיברו היהודים‬ ‫א ח ר ת‪.1‬‬ ‫העג רי ת‬ ‫א)‬ ‫היום‪ .‬העברית היא שפה‬ ‫חיה‪ .‬‬ ‫והיו גם‬ ‫שפות יהודיות מיוחדות‪ .‫פסק זמן‬ ‫‪.‬אליעזר בן יהודה לא הסכים ‪ -‬לא עם אלה ולא עם אלה‪.‬אבל הם‬ ‫אמרו ש ה ם לא יכולים‪ .‬מורים‪ .‬העברית‬ ‫הייתה שפת הספר‪ .‬עיתונאים רופאים ואחרים‬ ‫‪!7 0 3‬‬ ‫‪ 7‬מ‪1‬‬ ‫בן יהודה היה גם עיתונאי‪ .‬הם חשבו שבן יהודה משוגע ואסור לדבר איתו‪ .‬כמו בזמן התנ״ך‪ .‬‬ ‫ל מ ש ל‪.‬‬ ‫הה תחלה‬ ‫במילים חדשות .‬כמו‬ ‫יידיש באירופה ולדינו בספרד‪.‬הוא‬ ‫אמר‪ :‬״הארץ והלשון‬ ‫‪ -‬בלי שני‬ ‫הדברים האלה עם ישראל לא יכול להיות עם‪.‬סופרים‪ .‬ואי אפשר‬ ‫לדבר איתו‪ .‬התפללו בעברית ואפילו התכתבו בעברית‪ .‬בעיתונים האלה הוא ה ש ת מ ש‬ ‫האנשים בארץ א ת המילים החדשות‪ .‬ואנשים בכל גיל ובכל מקום בישראל‬ ‫מדברים עברית‪ .

) 22‬‬ ‫מי זה ״אלה״‪ .‬ומי זה ״אלה״?‬ ‫‪)4‬‬ ‫״כך למדו האנ שי ם ב ארץ את המילים ה ח ד שו ת״( שו רו ת ‪ .‬‬ ‫תחייה = למות ואחר כך לחזור לחיים‬ ‫ב)‬ ‫כתבו למי או למה מתייתסות בקטע המילים המסומנות‪.‬גלידה‪ .)21‬מי חשב?‬ ‫‪)3‬‬ ‫״הוא לא הסכים לא עם אלה ול א ע ם א ל ה ״( שו ר ה ‪.‬אפשטיין‪. the specified words relate.) 34‬מה הוא הנס?‬ ‫בן יהודה כתב‪:‬‬ ‫כל חיי אני מצטער על שני דברים‪ :‬לא נולד תי בארץ‪ .‬שעון‪ .) 3‬מה זה ״כך״?‬ ‫‪ kf‬תא׳? ?״קר‪# /‬קר״ת קל‪pips )7 /‬׳‪fk1e .‫‪I‬‬ ‫בן יהודה כ תב מילון הי ס טורי גדול וח שוב‪ .) 29-28‬״כך״ ‪ -‬איך?‬ ‫‪)5‬‬ ‫״הנס הגדול של ה ציונו ת״( שו ר ה ‪ .‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫״התפללו בעברי ת ו אפילו ה תכ תבו ב ע ב רי ת ״( שו ר ה ‪.‬‬ ‫חיי = החיים שלי‬ ‫(אליעזר בן יהודה ‪ -‬החלום ושברו)‬ ‫‪I‬‬ ‫‪17DD‬‬ ‫ז מן‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫‪ mmmgi‬ן שני דזדברי‪1‬‬ ‫הה תחלה‬ ‫‪ RKXSiM‬לא יד‪7‬יז זדזזזדיט לעם‪:‬‬ ‫‪ T O P‬ז —זארץ‪1‬ד—זלשון‬ ‫‪'£ jt~C‬‬ ‫* *‪rT‬‬ ‫ספר ללימוד עברית ‪ /‬י‪ .‬ב מילון יש גם כל המילים החד שו ת של בן יהודה ושל החברים שלו‪.‬‬ ‫‪Write to whom or to what.‬‬ ‫‪ : ? a p t f‬״לא ת מיד זה היה כ ך ״( שו ר ה ‪ .‬עיתון‪.‬ו שפ ת האם שלי לא עברית‪.‬‬ ‫אנשים רבים אומרים שהנ ס הגדול של הציונו ת הוא התחייה של ה שפ ה העברית‪.‬‬ ‫—‬ ‫י ‪/‬‬ ‫י ל ד ‪ /‬״ ר׳ ‪/‬‬ .‬ב מילון הזה יש מילים מת קופ ת התנ״ך ועד‬ ‫המאה העשרים‪ .‬מילון‪ .‬‬ ‫למשל‪ :‬חייל‪ .‬‬ ‫ירושלים ‪1892‬‬ ‫־ ז־‬ ‫־ י ־ ־• ‪.) 14‬‬ ‫מי ה תפלל ו ה תכ תב בעברי ת?‬ ‫‪)2‬‬ ‫״הם ח שבו שבן יהודה מ שוג ע ״( שו ר ה ‪ .

‬‬ ‫האחרונות(‪.‬גם היהודי ם‬ ‫(לת ת)‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫בז‬ ‫ש‬ ‫‪473‬‬ .‫ג)‬ ‫ספרו זה לזה מה אתם רואים בציורים‪ .ku‬‬ ‫‪ritCCdU‬‬ ‫‪CCtft‬‬ ‫‪a u r tc‬‬ ‫כתבו את הפעלים בסוגריים בצורה הנכונה‪Write the correct form of the parenthesized verbs.‬הסימן ‪ /‬מציין מילים חדשות בעברית (במאה השנים‬ ‫‪Tell each other what you see in the pictures.‬‬ ‫‪The sign / indicates words in Hebrew (last 100 years).‬צפת‪ .2‬‬ ‫‪uac«u‬‬ ‫‪LLkCUQ‬‬ ‫‪KlUUl‬‬ ‫‪aaa‬‬ ‫‪o w ji‬‬ ‫‪a c ic tii‬‬ ‫‪Arill‬‬ ‫‪(W ill‬‬ ‫‪tCJU-U‬‬ ‫‪axu‬‬ ‫‪adc.‬‬ ‫(ל חיו ת)‬ ‫יהודים ונוצרים‪ .‬לב ק ש מהיהודי ם בחו״ל ___ ל ה ם כסף‪ . .‬גם אנשי הכפר וגם אנשי העיר‪.uu‬‬ ‫‪aa<au‬‬ ‫.‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫רם לש דש ‪I 1‬‬ ‫תשובות‬ ‫‪.‬טבריה וחברון‪ .‪Uuc‬‬ ‫‪UaU‬‬ ‫‪ugu‬‬ ‫‪u u .‬‬ ‫(לעבוד‪ .‬היהודים _______ ב א ר ב ע הערים הקדושות‪:‬‬ ‫(לגור)‬ ‫ירושלים‪ .‬ללמד)‬ ‫המצב בארץ היה קשה מאוד‪ .‬ו אנ שי העיר ____ ת ו ר ה או ____ תו ר ה‪.‬וגם ב מ קו מו ת אחרים‪.‬‬ ‫מפה ומשם על החיים בארץ ישראל במאה ה־ ‪19‬‬ ‫פסיק‬ ‫ז מ‪1‬‬ ‫ב שנת ‪ __ 1800‬ב א ר ץ י שראל ‪ 250‬אלף אנשים‪ :‬ערבים מוסלמים‪.‬ולכן הרבני ם _______ אנ שי ם‬ ‫(ל שלוח)‬ ‫‪c‬‬ ‫לחוץ לארץ‪ .‬ללמוד‪ .‬‬ ‫ג‬ ‫‪rl‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫היהודים בארץ_______ א ז עניים‪ .‬‬ ‫(ל היו ת)‬ ‫אנ שי הכפר ___ ב ח ק ל או ת‪ .

‬‬ ‫______ א נ ש י ם ב״משטרה״ הזאת‪ .‬הוא_______‬ ‫(להחליט‪ .‬‬ ‫(ל היו ת)‬ ‫הם לא _____ בי ח ד‪ .‬אליעזר‬ ‫בן י הוד ה לא נתן_______ אי ת מ ר ל ש ח ק_______ י ל די ם אחרים‪ .‬ב ח תונ ה ספרדי ת _______‬ ‫(לשיר)‬ ‫ו _______‪ .‬למכור)‬ ‫שתי קבוצו ת גדולו ת של יהודים _______ א ז בארץ‪ :‬ספרדי ם ואשכנזים‪.‬״‬ ‫חיים נחמן בי אלי ק היה אחד ה חיילי ם‬ ‫בצב א העברית‪ .‬ברוסית‪.‬הוא כ ת ב הרבה שירים ו סיפורי ם‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫‪r:‬‬ ‫‪I /‬‬ ‫עברי ת והי ה חבר ב״משטרת״‬ ‫ה שפה העברית‪.‬לקח בי אלי ק נר ו הדלי ק‬ .‬ללבו ש)‬ ‫גם מנהגי ה ח תונה היו שונים‪ .‬ר א שון לציון‪ .‬חמדה‪ .‬היו ויכו חי ם‬ ‫העברית‪ .‬אבל הרבני ם הא שכנזים _______‪ . הוא _______‬ ‫(לראו ת)‬ ‫את ה מצב הקשה של היהודי ם ו ______ ל ע זו ר להם‪ .‬לומר)‬ ‫לשמוח‪ .‬‬ ‫(ל חיו ת)‬ ‫ב ת קופ ה הזאת ב א הברון רו ט שילד לבקר בארץ ישראל.‬‬ ‫שאלה _______‪ :‬״ אליעזר‪ .‬‬ ‫(להתפלל‪.‬‬ ‫להתחתן‪ .‬‬ ‫(לעזור)‬ ‫ל אט ל א ט _______ ל א ר ץ עוד ועוד יהודי ם מארצות המזרח ו מ אירופ ה‬ ‫(לבו א)‬ ‫ו _______ ל ע ב ו ד ב מקו מו ת שונים‪ .‬‬ ‫(לה ת חיל)‬ ‫הם גם _______ חנויו ת או _______ ב שוו קי ם‪.‬‬ ‫בגר מני ת ובעוד שפות‪ .‬זכרון יעקב‪ .‬‬ ‫(לפתוח‪ .‬כי צריך _______ ע ל ירו שלים ועל בי ת המקדש‪.‫בארץ וגם היהודי ם ב חוץ ל ארץ _______ ש ה ם עו שי ם משהו נכון וחשוב‪:‬‬ ‫(ל ח שוב)‬ ‫הם _______ ל ל מ ו ד ולל מד תורה בארץ ישראל‪.‬בן י הוד ה דיבר _______ ה ב ן שלו רק‬ ‫עברית‪ .‬פ תח תקווה ועוד‪.‬לבנו ת)‬ ‫הראשונות‪ :‬ראש פינה‪ .‬ולכן הוא לא דיבר עד גיל שנתיים‪ .3‬‬ ‫הם היו איד אלי ס טי ם ו _______ ב תנ אי ם קשים‪.‬‬ ‫השלימו את מילות היחס בנפרד או בנטייה‪.‬כמו בבנ קי ם ו בב תי חולים‪.‬אליעזר שמח‪ .‬‬ ‫יום אחד ב א בן י הוד ה ה בי ת ה ו אי ת מר בכה‪ .‬‬ ‫לכן לא היו _______ ח ב רי ם‪.‬ל מ ה א ת ה ש מח?״‬ ‫אמר‬ ‫בוכ ה‬ ‫ב)‬ ‫אליעזר‪ :‬״את ל א שומע ת? הילד‬ ‫עברי ת‪.‬‬ ‫שני סיפורים קטנים מארץ ישראל ״הישנה והטובה״‬ ‫א)‬ ‫הבן הרא שון של אליעזר בן י הודה היה איתמר‪ .‬יום אחד הלך בי אלי ק ___‬ ‫אנשים ב ר חוב‬ ‫ה שפה‬ ‫ר חוב ו ש מע אנ שי ם מדברים בצרפתי ת‪ .‬‬ ‫(ל מצו א)‬ ‫‪Insert the prepositions in their correct form.‬הם לא _____ ז ה עם זה ואפילו _____ ב ג די ם שונים‪.‬א בל הילד ל א ידע טוב ______ ה ש פ ה‪ .‬כי הם לא דיברו עברית‪.‬ה אי ש ה _______‪.‬ל ת ת)‬ ‫להם כ ספי ם ו ______ ל ה ם מקומו ת ע בוד ה חדשים‪.‬‬ ‫‪.‬ש אפילו ב ח תונו ת אסור‬ ‫(לרקוד‪ .‬‬ ‫(לבכו ת)‬ ‫ב‪ ______ 18 82 -‬ל א ר ץ עוד יהודים ציוני ם ו _______ א ת ה מו שבו ת‬ ‫(לעלות‪ .

‬‬ ‫‪Answer the questions.‬ב ש מו ת עצ ם וב ש מו ת‬ ‫תואר‪ .‬מארצות הברית ומישראל‪ .‬‬ ‫ב שפ ה העברי ת יש ק טגוריו ת של זכר ונ קב ה בפעלי ם‪ .‬‬ ‫מה א ת ה מחפש?‬ ‫מילה עברית‪.‫— למה אתה מדליק נר? שאלו‬ ‫האנשים‬ ‫אני מחפ ש משהו‪ .‬ומתי הם חושבים‬ ‫בקטגוריות האלה‪.‬מה הו א זכר‪ .‬‬ ‫‪.‬הם מביני ם בגיל צעיר מאוד‪ .7‬‬ ‫א)‬ ‫אי ך ש פ ה מ ש פ י ע ה ע ל י ל ד י ם ?‬ ‫פרופסור א‪ .‬‬ ‫לחשוב ־ חשיבה‬ ‫ואם ילדים מארצות שונות חושבי ם אחרת‪.‬‬ ‫במחקר אחר מצא פרופ סור גיורא שק שה לילדי ם הישראלי ם‬ ‫לומר בדיו ק מתי קרה משהו בעבר‪ .‬כי ב שפ ה העברי ת יש רק זמן עבר אחד‪.‬הוא רצה לדע ת איך‬ ‫השפה משפיעה על האינטליגנציה של הילדים ועל החשיבה שלהם‪.‬א בל רק לזמן‬ ‫קצר‪ .‬אחרי כמה חוד שים הילדים בפינלנד וב א מרי קה ח שבו ודיברו כמו הילדים‬ ‫בישראל‪.‬והם מ שת מ שי ם נכון ב ק טגוריו ת ה אלה‪.‬מפינלנד ומארצות הברית?‬ ‫‪)2‬‬ ‫מה לומדי ם מהמחקר של פרופ סור גיורא?‬ ‫‪c‬‬ ‫מה אתם תושבים‪ :‬מה קל או קשה ללמוד בשפת האם שלבם?‬ ‫‪C‬‬ ‫^־‪j‬‬ ‫‪475‬‬ .‬בגיל ע שרי ם ו שניי ם‬ ‫חוד שי ם‪ .‬‬ ‫הוא בדק ילדים מגיל שמונה עשר חודשים.‬‬ ‫הוא רצה לדעת מתי ילדים מבינים את הקטגוריות של זכר ונקבה‪ .‬אמר ביאלי ק‪.‬למשל‪ I am a boy :‬או‪.‬ומה הי א נ קבה‪ .‬גיורא מאוניברסיטת חיפה חקר ילדים משלוש‬ ‫ארצות‪ :‬מפינלנד‪ .‬פרופ סור גיור א מצא ש הילדי ם הי שר אלי ם מביני ם ק טגוריו ת אל ה לפני‬ ‫הילדי ם ב א מרי ק ה ובפינלנד‪ . בגיל הזה מתחילים ללמוד את השפה‪.‬‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ג)‬ ‫מ‬ ‫‪K‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫מה קל ומה קשה לילדים מישראל‪ .am a girl 1 :‬‬ ‫לפי ה מח קר הזה ה שפ ה מ שפיע ה ע ל ה ח שיב ה של ילדי ם צעירי ם‪ .‬ו ק ש ה להם גם לספר מה‬ ‫קרה לפני מה בעבר‪ .‬‬ ‫אחרי כ מ ה חוד שי ם גם הילדי ם ה א מרי קני ם וגם הילדי ם הפיני ם מביני ם מה‬ ‫הוא זכר ו מ ה היא נ קבה‪ .‬ז‪ .‬‬ ‫מה אתם חושבים‪:‬‬ ‫מה פרופ סור גיורא ש אל את הילדים?‬ ‫פם‪7‬ן‬ ‫זמן‬ ‫ג‬ ‫‪ri‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ב)‬ ‫ענו על השאלות‪.‬ו או מרי ם‪ .

‬ברוב השורשים יש שלוש אותיות‪.‬לפני מאה שנה בערך‪ . .‬‬ ‫איך בנו בעבר ו איך בונים היו ם את המילים האלה? אלה הן הדרכי ם החשובות‪:‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫לוקחי ם מילה מהתנ״ך‪ .‬היום יש בי שר אל אקדמיה ללשון העברית‪ .‬הם מוצאי ם מילים חדשות לחיים החדשים בעול ם המודרני‪.‬‬ ‫יש כמה שורשים עם ארבע אותיות‪ .‬ה ח ש מל מתוך האש״ (יחזקאל א ‪.‬ובעברי ת מודרני ת זאת המילה ל‪.‬ובוני ם מילה חדשה‪.‬מ □ □ □ (שם עצ ם) = מכ תב‬ ‫וגם‪ :‬השורש ס‪.‬ל‪.‬ב א מ צע או בסוף‪ . . infix -‬‬ .‬ר‪ + .‬פ‪.‬התקופה בין הזמן העתיק והזמן המודרני‬ ‫‪:aptf-3‬‬ ‫בספר יחז ק אל מוצאי ם את המילה חשמל‪ :‬״ ‪ .‬ה מ ש קל □ □ □ ת= אדמת (=‪.‬מ‪ + . suffix.‬‬ ‫ימי הביניים = ‪ 476‬עד ‪ 1492‬לספירה‪ .‬מ □ □ □ = מספר‪.‬מהמ שנה או מ העברי ת של ימי הביניי ם ונותנים לה‬ ‫״חיים חדשים״.‬ב‪ + .‬‬ ‫צוךן ‪prefix.‬ת‪.‬באקדמיה עובדי ם פרופסורים לשפה העברית‪.‫^ ‪.‬‬ ‫שורש ‪root -‬‬ ‫משקל ‪phonetic pattern -‬‬ ‫השורש כ‪.‬מחפ שים לה כל הזמן מילים‬ ‫חדשות‪ .)4‬‬ ‫בתנ״ך ה מילה ח ש מל היא אור חזק‪ .‬ד‪.‬בונים את המילה לפי השורש ולפי המשקל‪.‬ק ‪ □ □ □ +‬ת ( מ חלה) = דל קת‬ ‫בעברי ת מודרני ת ממ שיכי ם בדרך זאת‪ :‬נותנים לשורש של מילה בעברי ת ה קל סי ת מ ש קל‬ ‫פםק‬ ‫אחר ובוני ם מילה חדשה‪.‬ק‪.‬מ □ □ □ = מחקר‬ ‫•‬ ‫השורש א‪. electricity -‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫מילים רבות בעברית הן קומבינציה של שורש ‪ +‬משקל‪ .‬ר‪ + .) German measles.8‬‬ ‫מילים יש מיש או מילים יש מאין‬ ‫לשון = שפה‬ ‫מאז ה תחיל ה העברי ת להיו ת שפה חיה‪ . בעברי ת מודרני ת הי א אומרת משהו אחר‪.‬‬ ‫חוקרי ם ו או הבי ה שפה העברית‪ . rube!1a‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪476‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫נו תני ם ל מילה צורן ‪ -‬בהתחלה‪ .‬‬ ‫זמן‬ ‫ג‬ ‫‪ri‬‬ ‫‪r‬‬ ‫•‬ ‫השורש ח‪.‬‬ ‫השורש ד‪.

‬משה בד אשד‪ .‬‬ ‫נותנים לה מ שקל עברי ובוני ם מילה חדשה‪.‬לשוננו לעם תשנ׳׳ו)‬ ‫^‬ ‫ח שבו על‪:‬‬ ‫א) עוד מילים חד שו ת לעברית‪.‬כמו ערבי ת או ארמית‪ ..‬‬ ‫א)‬ ‫התאימו את המילים באנגלית למילים התדשות בעברית ואמרו באיזו דרך בנו אותה‪.‬‬ ‫‪to fax‬‬ ‫‪percent‬‬ ‫מךךכה (מקום להולכי‪-‬רגל ליד הכבי ש) ‪ +‬ך חוב = מךךחוב‬ ‫‪:‬וס = ל שלוח פק ס‬ ‫פ ‪0‬ק‬ ‫זמן‬ ‫‪jet-lag‬‬ ‫רעיון ‪1 +‬‬ ‫‪copywriter‬‬ ‫אחוז ( ב ת נ ״ ך = חלק) כמו בפ סו ק ״אחד אחוז מן הסמישים״‬ ‫ו אי = רעיונ אי‬ ‫‪vwrij‬‬ ‫(במדבר ל״א ‪)30‬‬ ‫‪pedestrian mall‬‬ ‫י‪.‬‬ ‫כסף ‪ +‬אוטו מ ט = כ ספו מ ט‬ ‫‪)5‬‬ ‫לוקחי ם מילה מ שפה שמית‪ .‬ע‪.‬יפן ‪ -‬יפנית‪.‬חלבי ­‬ ‫• שם עצ ם ‪_1 +‬‬ ‫‪ J‬אי = עבוד ה של אדם‪ :‬עי תונאי‪ .‬‬ ‫ב) עוד דרכים לבנות מילים חד שו ת בעברי ת‪.‬״נותן ל?עף כוח״‪ .‬‬ ‫לטלפן‪ .‬פולי טי ק אי ‪.‬או מ שפ ה אחרת‪..‬‬ ‫פוופ‪ .‬‬ ‫‪Match the foreign words with the new Hebrew words and explain the formation.‫? ‪:pffJtf‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫• שם מדינה ‪1+‬‬ ‫ו י ת = שפה‪ :‬צרפת ‪ -‬צרפתית‪ .‬י שעיה מ ‪+ ) 29‬‬ ‫□ □ □ ת = יעפ ת‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫‪E‬‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪477‬‬ .‬‬ ‫לוקחי ם חלקים משתי מילים ובוני ם מילה חדשה‪.‬ל סב סד‬ ‫(לפי‪ :‬על חוושת המילים בוועד הלשון ובאקדמיה ללשון העברית‪.‬‬ ‫• שם עצ ם ‪1 +‬‬ ‫‪ 1.‬י = שם תואר‪ :‬ישראלי‪ .‬בשרי‪ .‬פ‪( .‬להפנט‪ .

‬‬ ‫‪•2‬‬ ‫לךסקס‬ ‫— ומה עם לדסקס? לפי ה א קדמיה מותר כבר להגיד ״לדסקס״?‬ ‫— לא‪ .‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫מן העיתון‬ ‫‪1‬‬ ‫חברת החשמל מסבסדת‪% :‬ם‪ 2‬נחות לטלוויזיות ישראליות‬ ‫ן בקונגרס בינלאומי דסק» והחליטו‪.‬‬ ‫[‬ ‫ג)‬ ‫‪. :‬׳ענת זאת לא מחלה‪.‬ב א קד מי ה מדברים‪ .‬‬ .‬‬ ‫— אבל ב שכונ ה שלנו אין מרכול‪ .‬לפי ה א קדמיה צריך ל הגיד מךכול ולא סופרמרק ט‪.‬‬ ‫— לאן אתה הולך?‬ ‫— למרכול‪ .‬ובר חוב מדסקסים‪.‬יש רק סופרמרקט‪.‬‬ ‫מדבול‬ ‫— אני צריך ל קנות חלב‪ .1‬‬ ‫מצא מיליון דולר ליד כספומט במדרחוב‪.‬אני הולך למךכול‪.‬עוד לא‪ .

‬‬ ‫?‬ ‫מה א תה כבר יודע לע שו ת בעברי ת?‬ ‫‪!7 0 3‬‬ ‫‪ 7‬מן‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫‪)2‬‬ ‫ש‬ ‫‪C‬‬ ‫מ‬ ‫‪479‬‬ .‬‬ ‫בעברי ת יש מילים ב ש פע‬ ‫אמוני ם בעברי ת שומר לך‬ ‫להגיד את הכול כ מע ט‬ ‫וסוגר בעברי ת תריסים‬ ‫יש בה ת קע וי ש בה ש קע‬ ‫ליל ה טוב בעברי ת אומר לך‬ ‫אך אין מילה בעברי ת לטאקט‪.‬‬ ‫ב שפ תו של ךויד המלך‬ ‫זאת שיפה נהדר ת‬ ‫אני חי ו מ ש מיע קול‬ ‫לא תהי ה לי אחר ת‬ ‫לקורא סיפורי ם לילד‬ ‫אך בליל ה בלזלה‬ ‫כן‪ .‬‬ ‫לגם סופר בעברי ת כבשי ם‪.‫‪Q‬‬ ‫חולם בספרדית ‪/‬‬ ‫אהוד מנור‬ ‫אני קם בעברי ת בבו קר‬ ‫אני חו שב ואני כו תב‬ ‫ו שו תה בעברי ת קפה‬ ‫בעברי ת בלי קושי‬ ‫משלם בעברי ת ביוקר‬ ‫לאוהב ל א הוב או תך‬ ‫על כל דבר שאני קונה‬ ‫בעברי ת בלעדי ת‪.‬‬ ‫לאמות כנר אה בעברי ת‪.‬תמיד מימין לשמאל‪.‬‬ ‫אני חול ם עוד ב ספרדי ת‪.‬‬ ‫מתרגש בעברי ת מפרח‬ ‫העברי ת מ שתנה בלי הרף‬ ‫לנושא בעברי ת תפיל ה‬ ‫זה ה ת חיל בלו חו ת הברית‬ ‫מתרגז בע ברי ת בך רגע‬ ‫אני הי ב שפ ה דוהךת‬ ‫ומךביץ בעברי ת קללה‪.

‬‬ ‫קק!נג‬ ‫‪SLANG‬‬ ‫פועל‬ ‫‪VERB‬‬ ‫פ״ז‬ ‫פ ק ק זמן‬ ‫‪TIME OUT‬‬ ‫ש‬ ‫שיעור‬ ‫‪LESSON‬‬ ‫ש״מ‬ ‫ש ם מקפר‬ ‫‪NUMBER / NUMERAL‬‬ ‫ש״ע‬ ‫שם עצ ם‬ ‫‪NOUN‬‬ ‫ש״ת‬ ‫ש ם תו אר‬ ‫‪ADJECTIVE‬‬ ‫ת״פ‬ ‫תואר פועל‬ ‫‪ADVERB‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ליא קיים‬ ‫‪DOES NOT EXIST‬‬ ‫י‪.‬ארצות ו כר) ה מופיעי ם מיחידה ‪ 1‬ועד‬ ‫מ‬ ‫יחידה ‪ 7‬ובפ ס ק זמן א‪.‬‬ .‬‬ ‫‪c‬‬ ‫ש‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪480‬‬ ‫‪.‬‬ ‫הערות‬ ‫מ*לון‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫הכ תיב הוא לפי כללי הכ תיב המלא חסר הני קוד ש ק בע ה האקדמיה לל שון העברית‪.‫מילון‬ ‫קיצורים‬ ‫‪ABBREVIATIONS‬‬ ‫בי טוי‬ ‫ב‪.4‬‬ ‫שמו ת התואר מופיעי ם רק בצור ת הי חיד ‪ -‬זכר ונקבה‪.3‬‬ ‫צורת ריבוי ש ם העצ ם מופיע ה כ א שר חלי ם ב ה שינויי ם פונ טיי ם‪ .‬‬ ‫אף על פי שה מילי ם מנו קדו ת בני קוד מלא‪ .2‬‬ ‫כל הפעלי ם מופיעי ם בצור ת ההווה וליד ם ש ם הפועל‪.‬‬ ‫‪IDIOM / EXPRESSION / PHRASE‬‬ ‫‪MASCULINE‬‬ ‫‪UNIT‬‬ ‫כ״ג‬ ‫?חידה‬ ‫כינוי גוף‬ ‫‪PERSONAL PRONOUN‬‬ ‫כ״ר‬ ‫כינוי רמז‬ ‫‪DEMONSTRATIVE PRONOUN‬‬ ‫מ״ז‬ ‫מילה זרה‬ ‫‪FOREIGN WORD‬‬ ‫מ״ח‬ ‫מילית חיבור‬ ‫‪COORDINATOR / CONJUNCTION‬‬ ‫מ״י‬ ‫מילית יח ס‬ ‫‪PREPOSITION‬‬ ‫מ״ק‬ ‫מ״ש‬ ‫מילת קריאה‬ ‫מילת ע\אלה‬ ‫‪INTERJECTION‬‬ ‫‪QUESTION WORD‬‬ ‫נ‪.‬או כ א שר נו ספ ת לה סיו מ ת‬ ‫ג‬ ‫‪ri‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫מיוחדת‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫נקבה‬ ‫‪FEMININE‬‬ ‫ס‪.‬‬ ‫פ‪.‬‬ ‫זכר‬ ‫■ד ‪r‬‬ ‫ז‪.5‬‬ ‫ב סוף המילון יש ר שימת ש מו ת מקו מו ת (ערים‪ .‬לבד מדגשים ש אינ ם נהגים‪.1‬‬ ‫המילים מתורגמות לפי מ ש מעו תן ב ה ק שר הנתון בלבד‪.

The words are translated into their meaning only in the given context.‫אבא (ז‬ AVOCADO 6 ‫י‬ ‫ מ״ז‬. All the verbs appear in the present tense form with the infinitive form.‫אךם (ז‬ EARTH / GROUND / LAND 16 ‫ש‬ ‫) ש״ע‬0 .‫אהלן! מ׳׳ק‬ OR 3 ‫י‬ ‫או מ״ח‬ u g ust 7 ‫ש‬ ‫אוגוסט מ״ז‬ LOVE 6 ‫י‬ . FATHER 5 ‫י‬ ‫ אבו ת ש״ע‬. ‫אבו קדו ( ז‬ SPRING 16 ‫ש‬ ‫) ש״ע‬. The plural form of a noun is given when it carries a phonetic change or when it has a special suffix. The spelling is according to the rules of the full spelling without vocalization determined by the Hebrew Language Academy. countries etc.‫אוהב‬ TENT 3 ‫ש‬ ‫ אוהלי ם ש״ע‬.‫אגואיסטי‬ A shekel) 11 ‫ש‬ ‫) ש״ע‬.‫אוהל ( ז‬ EAR 15 ‫ש‬ ‫ אוזניים ש״ע‬.).‫אדום‬ SIR / MY LORD 26 ‫ש‬ ‫אדוני‬ MAN 6 ‫ש‬ ‫ ) ש״ע‬0 .‫או טובו ס (ז‬ AGORA (1/100 o f A . ‫אבן ( נ‬ LEGEND / TALE 23 ‫ש‬ ‫) ש״ע‬.‫ ר‬. “time out” ‫ א‬.) appearing in units 1 through 7.).‫אגורה (נ‬ RED 14 ‫ש‬ ‫ אדומה ש״ת‬.‫) ש״ע‬.‫אגדה (נ‬ EGOIST 14 ‫ש‬ ‫ אגו אי ס טי ת ש״ת‬.‫ ל א הוב פ‬.‫ ר‬.‫ ) ש׳׳ע‬.‫אהבה (נ‬ Hi! 4 ‫ש‬ ‫ מ״ז‬.‫אוויר (ז‬ BUS 1 ‫ש‬ ‫ מ״ז‬.‫אדמה (נ‬ LOVE 2 ‫ש‬ ‫) ש״ע‬. At the end of the dictionary there is a list of names of places (towns. Adjectives are given only in the two singular forms — masculine and feminine.‫אביב (ז‬ BUT 6 ‫י‬ ‫אבל מ׳׳ח‬ STONE / ROCK 23 ‫ש‬ ‫ א בני □ ש״ע‬.‫ ס‬.‫ ר‬.).) .‫אוזן ( נ‬ AIR 28 ‫ש‬ ‫ ) ש״ע‬0 .

‬פ‪.0‬אוצרות ש״ע‬ ‫ש ‪17‬‬ ‫‪TREASURE‬‬ ‫אוקטובר מ״ז‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫‪ctober‬‬ ‫אור (ז‪ .‬אחרונה ש״ת‬ ‫ש ‪10‬‬ ‫‪LAST‬‬ ‫אחרי מ״י‬ ‫ש ‪10‬‬ ‫‪AFTER‬‬ ‫מ‪.‬או טונו מי ת ש״ת‪ .‬ש״ע‬ ‫י ‪5‬‬ ‫‪ULPAN‬‬ ‫אופטימי‪ . c‬‬ ‫אז ת״פ‬ ‫י ‪ 7‬ש ‪1‬‬ ‫‪THEN‬‬ ‫אח (ז‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪6‬‬ ‫‪FOOD‬‬ ‫אומן מ‪ .‬מ״ז‬ ‫י ‪4‬‬ ‫‪O.‬אוךגנית ש״ת‬ ‫ש ‪6‬‬ ‫‪ORGANIC‬‬ ‫אירס מ‪ .‬אוניבר סלי ת ש״ת‪ ..)..‬ש״ע‪ .K.‬לומר (ל‪ ).‬אוניבךסיטאות ש״ע‪ .‬ס‪ .).).‬ר‪ ) 0 .‬ש״ע‬ ‫ש ‪23‬‬ ‫‪ARTIST‬‬ ‫אומר‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪15‬‬ ‫‪UNIVERSAL‬‬ ‫או קיי מ׳׳ק‪ .).‬אורחת (נ‪ ).).‬מ״ז‬ ‫ש ‪9‬‬ ‫‪OPERA‬‬ ‫אוצר ‪ .‬‬ ‫ש ‪3‬‬ ‫‪EAT‬‬ ‫אוכל (ז‪ .‬‬ ‫ש‪1‬‬ ‫‪SAY‬‬ ‫אוניבךסיטה ( נ‪ .‬ש״ע‪ .‬ש׳׳ע‬ ‫ש ‪18‬‬ ‫‪GUEST‬‬ ‫אות‬ ‫או תיו ת ש״ע‬ ‫‪O‬‬ ‫ש ‪14‬‬ ‫) ‪a .‬ר‪ ) 0 .‫אוטונומי‪ .‬מ״ז‬ ‫י ‪6‬‬ ‫‪UNIVERSITY‬‬ ‫אוניברסלי‪ .‬אחיו ת ש״ע‬ ‫ש ‪18‬‬ ‫‪BROTHER.‬מ״ז‬ ‫ש ‪22‬‬ ‫‪OPTIMISTIC‬‬ ‫אופ טי מיו ת (נ‪ .‬ש״מ‬ ‫ש ‪11‬‬ ‫‪ELEVEN‬‬ ‫אחוז ( ז ‪ ) . SISTER‬‬ ‫אחד (ז‪ ).‬‬ ‫‪( exp.‬מ״ז‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫‪OPTIMISM‬‬ ‫אופרה (נ‪ ).‬ש״ע‪ .‬ל אכול פ‪.‬ש״מ‬ ‫ש ‪3‬‬ ‫‪ONE‬‬ ‫אחד ע שר ( ז ‪ ).‬אופ טי מי ת ש״ת‪ .).‬מ״ז‬ ‫ש ‪21‬‬ ‫‪OREGANO‬‬ ‫אורגני‪ .‬‬ ‫אולי מ״ח‬ ‫י ‪4‬‬ ‫‪MAYBE‬‬ ‫אולפן ( ז ‪ ) .‬מ״ז‬ ‫ש ‪8‬‬ ‫‪WONDERFUL‬‬ ‫אחר‪ .‬אחו ת (נ‪ .‬‬ ‫‪LETTER‬‬ .b .).‬אומני ת מ‪ ).‬ש״ע‬ ‫ש ‪27‬‬ ‫‪PERCENT‬‬ ‫אחורה ת״פ‬ ‫ש ‪26‬‬ ‫‪BACKWARDS‬‬ ‫אחלה מ״ק‪ .‬אחרת ש״ת‬ ‫ש ‪3‬‬ ‫‪DIFFERENT / OTHER‬‬ ‫אחר כך ת״פ‬ ‫ש ‪19‬‬ ‫‪LATER / THEN / AFTERWARDS‬‬ ‫אחרון‪ .).‬אורות ש״ע‬ ‫ש ‪17‬‬ ‫‪LIGHT‬‬ ‫אוךגנו ( ז ‪ ) .‬מ״ז‬ ‫ש ‪24‬‬ ‫‪AUTONOMOUS‬‬ ‫אוכל‪ .

).‬ש״מ‬ ‫י ‪7‬‬ ‫‪ELEVEN‬‬ ‫איל אולוגי ה מ‪ ).‬‬ ‫י ‪7‬‬ ‫!‪HOW LUCKY! / WHAT LUCK‬‬ ‫איזו? (נ‪ ).‬מ״ז‬ ‫י ‪6‬‬ ‫‪INTERNET‬‬ ‫אינפון מ צי ה (נ‪ ).‬מ״ז‬ ‫ש ‪24‬‬ ‫‪I.S‬‬ ‫אי״ה = אם יךצה השם ב‪.‬ש״ע‪ .‬כ״ר‬ ‫י ‪3‬‬ ‫‪THESE‬‬ ‫‪I s la m‬‬ ‫מילו‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫הה תחלה‬ ‫‪483‬‬ .‬מ״ש‬ ‫ש ‪2‬‬ ‫?‪WHICH? / WHAT‬‬ ‫איזה מזל! ב‪.‬ש״ע‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪28‬‬ ‫איילס (ז‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪8‬‬ ‫‪ELEGANT‬‬ ‫אלה (ז‪ .‬ש״ע‪ .‫אחת (נ‪ ).‬אנשים ש״ע‬ ‫י ‪2‬‬ ‫‪MAN / PERSON‬‬ ‫אישה (נ‪ .‬מ״ז ש ‪10‬‬ ‫‪IDEALIST‬‬ ‫‪y o u ’r e‬‬ ‫‪INTELLECTUAL‬‬ ‫אינטרנט (ז‪ ).‬מ״ז‬ ‫ש ‪18‬‬ ‫‪AEROBICS‬‬ ‫איש (ז )‪ .).Q.‬ר‪ )0 .‬‬ ‫ש ‪14‬‬ ‫‪GOD WILLING‬‬ ‫איזה? (ז‪ ).).‬‬ ‫אירובי קה (נ‪ ).‬ש״ע‪ .D.‬נ‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪26‬‬ ‫איפה? מ״ש‬ ‫י ‪6‬‬ ‫?‪w here‬‬ ‫אי־ קיו (ז‪ .l.‬ר) מ״ש‬ ‫ש ‪2‬‬ ‫?‪WHICH? / WHAT‬‬ ‫איך? מ״ש‬ ‫ש‪1‬‬ ‫? ‪HOW‬‬ ‫אימא (נ‪ .‬ש״ע‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪17‬‬ ‫‪INFORMATION‬‬ ‫איסלא ם (ז‪ .‬ר‪ ).‬אילאליקזטית (נ‪ ).‬נשים‬ ‫י ‪2‬‬ ‫‪WIFE / WOMAN‬‬ ‫אישי‪ .‬ש״ע‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪25‬‬ ‫‪A.‬‬ ‫ש ‪1‬‬ ‫‪NEVER MIND‬‬ ‫אינטליגנטי‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪6‬‬ ‫‪IDEOLOGY‬‬ ‫אילאלי‪ .‬מ״ש‬ ‫ש ‪2‬‬ ‫?‪WHICH? / W HAT‬‬ ‫אילו? (ז‪ / .‬ש״ע‬ ‫ש ‪3‬‬ ‫‪INN / HOSTEL‬‬ ‫אלגנטי‪ .‬ש״ע‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪12‬‬ ‫‪INTELLIGENT‬‬ ‫אינטלקטואל(ז‪ .‬אימהות ש״ע‬ ‫י‪1‬‬ ‫‪MOTHER‬‬ ‫אי־ מייל (ז‪ ).).‬איל אלי ת ש״ת‪ .‬אי שית ש״ת‬ ‫ש ‪28‬‬ ‫‪PERSONAL‬‬ ‫אכסניה (נ‪ ).‬אינטלקטואלית ( ‪a‬ש״ע‪+‬ש״ת‪.‬ש״ע‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪5‬‬ ‫‪E-MAIL‬‬ ‫אין‬ ‫י ‪5‬‬ ‫‪THERE ISN’T / AREN’T‬‬ ‫אין בעד מה! ב‪.‬ש״ע‪ .‬ר‪ )0 .‬אלגנ טי ת ש״ת‪ .‬נ‪ .‬ר‪ )0 .‬‬ ‫ש ‪19‬‬ ‫)”!‪WELCOME ( after ”thank you‬‬ ‫אין דבר! ב‪.‬אינ טליגנ טי ת ש״ת‪ .‬מ״ש‬ ‫י ‪7‬‬ ‫‪ONE‬‬ ‫אחת ע שר ה (נ‪ ).‬מ״ז‬ ‫פ״ז ‪2‬‬ ‫‪IDEAL‬‬ ‫אילאליקזט(ז‪ .

‬ר‪ ) 0 .‬ר‪).‬מ״ז‬ ‫ש ‪16‬‬ ‫‪ECOLOGICAL‬‬ ‫א ק מול (ז‪ ).‬ש״ע‬ ‫ש ‪15‬‬ ‫‪TRUTH‬‬ ‫אנגלי ת (נ‪ .‫מילון‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫הה תחלה‬ ‫‪484‬‬ ‫אלוהי ם (ז‪ .‬אל ק טרוני ת ש״ת‪ .‬ר‪ ).‬אי מהו ת ש״ע‬ ‫ש ‪28‬‬ ‫‪MOTHER‬‬ ‫אמהרי ת (נ‪ .‬ש״ע‪ .‬מ״ז‬ ‫פ״ז ‪2‬‬ ‫‪energy‬‬ ‫אנתרופו סופי‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪27‬‬ ‫‪FAITH / BELIEF‬‬ ‫אמיתי‪ .‬ש׳׳ע‬ ‫ש ‪15‬‬ ‫‪NOSE‬‬ ‫אף אחד‬ ‫ש ‪22‬‬ ‫‪NOBODY‬‬ ‫אפילו מ״ח‬ ‫ש ‪16‬‬ ‫) ‪e v e n s h e s a id‬‬ ‫אפ ס ( ז‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪16‬‬ ‫‪ACADEMIC‬‬ ‫אקווריום (ז‪ ).‬כ׳׳ג‬ ‫י‪1‬‬ ‫אנרגיה (נ‪ ).‬ש״ע‬ ‫ש ‪11‬‬ ‫‪GOD‬‬ ‫אלף (ז‪ .‬מ׳׳ז‬ ‫ש ‪19‬‬ ‫‪AQUARIUM / FISH BOWL‬‬ ‫אקולוגי‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪5‬‬ ‫‪ALPHABET‬‬ ‫אלקטרוני‪ .‬‬ ‫י ‪4‬‬ ‫‪we‬‬ ‫אנ טי ש מיות (נ‪ .‬אמי תי ת ש״ת‬ ‫ש ‪28‬‬ ‫‪REAL‬‬ ‫א מפי ת א טרון ( ז ‪ ).‬אפ סי ם ש״ע‬ ‫ש ‪1‬‬ ‫‪ZERO‬‬ ‫אפריל מ״ז‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫‪p r il‬‬ ‫(אי) אפ שר‬ ‫ש ‪26‬‬ ‫‪p o s s ib l e‬‬ ‫אקךמאי‪ .‬א קולוגי ת ש״ת‪ .‬אנ תרופו סופי ת ש״ת‪ .‬מ״ז‬ ‫י ‪4‬‬ ‫‪ELECTRONICS‬‬ ‫אם‬ ‫ש ‪26‬‬ ‫‪IF‬‬ ‫אם (נ‪ .).‬מ״ז‬ ‫ש ‪11‬‬ ‫‪ELECTRONIC‬‬ ‫אל ק טרוני קה ( נ ‪ .‬ש״ע‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪13‬‬ ‫)‪(language‬‬ ‫אמונה (נ‪ ).‬ר‪ ) 0 .‬ר‪ )0 .‬מ״ז‬ ‫ש ‪6‬‬ ‫‪ANTHROPOSOPHIC‬‬ ‫אסור‬ ‫ש ‪26‬‬ ‫‪FORBIDDEN‬‬ ‫אף (ז‪ ).‬ש״ע‪ .‬ש״ע‪ .).‬נ‪ .‬‬ ‫‪EVEN‬‬ ‫‪A‬‬ ‫) ‪( im‬‬ ‫‪ACAMOL ( p a in‬‬ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪24‬‬ ‫) ‪k ille r b r a n d‬‬ ‫ארבע (נ‪ ).‬ר‪ ) 0 .‬ש״ע‪ ..‬ר‪ ) 0 .‬אלפי ם ש״מ‬ ‫ש ‪3‬‬ ‫‪THOUSAND‬‬ ‫אלפיי ם ש״מ‬ ‫ש ‪3‬‬ ‫‪TWO THOUSAND‬‬ ‫אלף בי ת (ז‪ .‬מ״ז‬ ‫י ‪3‬‬ ‫)‪(language‬‬ ‫אנחנו ( ז ‪ .‬ש״ע‪ .‬ש״מ‬ ‫י ‪7‬‬ ‫‪FOUR‬‬ ‫‪AMHARIC‬‬ ‫‪E n g lis h‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪( exp.‬ש״ע‪ .‬אקדמ אי ת ש״ת‪ .S e m it is m‬‬ ‫אני (ז‪ .‬נ‪ ).‬מ״ז‬ ‫ש ‪2‬‬ ‫‪AMPHITHEATER‬‬ ‫אמת (נ‪ ).‬ש״ע‪ .).‬מ״ז‬ ‫ש ‪20‬‬ ‫‪n t i .

).‬אריות ש״ע‬ ‫ש ‪19‬‬ ‫‪LION‬‬ ‫אךיקזטוקךט (ז‪ .‬כ״ג‬ ‫י ‪3‬‬ ‫‪YOU‬‬ ‫אתמול ת״פ‬ ‫ש ‪13‬‬ ‫‪YESTERDAY‬‬ ‫א(‪ 7‬ן (נ‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪28‬‬ ‫‪ARISTOCRAT‬‬ ‫ארכ אולוג ( ז‪ .‬ר‪ ).‬ארוכה ש״ת‬ ‫ש ‪15‬‬ ‫‪LONG‬‬ ‫אריה (ז‪ .‬ש״מ‬ ‫ש ‪9‬‬ ‫‪FOURTEEN‬‬ ‫ארבעים (ז‪ .‬בךווי ת ש״ע‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪16‬‬ ‫‪FIRE‬‬ ‫א שכולית (נ‪ .‬ארצות ש״ע‬ ‫י ‪4‬‬ ‫‪LAND / COUNTRY‬‬ ‫אש (נ‪ .‬אךיסטוקךטית מ‪ ).‬מ״ז‬ ‫ש ‪3‬‬ ‫‪e d o u in‬‬ ‫‪B‬‬ ‫ש‬ ‫בדיו ק ת״פ‬ ‫ש ‪25‬‬ ‫‪EXACTLY‬‬ ‫>‬ ‫מ‬ ‫בגד ים (ז‪ .‬כ״ג‬ ‫י ‪3‬‬ ‫‪YOU‬‬ ‫אתר (ז‪ ). CLOTHES‬‬ ‫‪c‬‬ ‫ש ‪22‬‬ ‫‪SWIMSUIT‬‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫בדווי‪ .‬כ״ג‬ ‫י ‪1‬‬ ‫‪YOU‬‬ ‫א(‪ 7‬ם (ז‪ .‬בגדי ים ש״ע‬ ‫‪1‬כוילו‬ ‫‪ri‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪455‬‬ .‬לבו א פ‪.‬‬ ‫י ‪6‬‬ ‫‪COME‬‬ ‫ב א מצע ת״פ‬ ‫ש ‪8‬‬ ‫‪IN THE MIDDLE OF‬‬ ‫באמת ת״פ‪ .‬ש״מ‬ ‫ש ‪3‬‬ ‫‪FOUR‬‬ ‫אךבעה עשיר ט‪ ).).).).‬אשכנזייה ש״ת‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫)‪A shkenazi (jew o f european descent‬‬ ‫את (נ‪ ).‬בגדי ם ש״ע‬ ‫ש ‪5‬‬ ‫‪GARMENT.)...‬ארכאולוגית מ‪ ).‬ש״מ‬ ‫ש ‪9‬‬ ‫‪FOURTEEN‬‬ ‫ארבעה (ז‪ ).‬כ״ג‬ ‫י ‪1‬‬ ‫‪YOU‬‬ ‫את מ״י‬ ‫ש ‪4‬‬ ‫‪WORD SIGNIFYING A DIRECT OBJECT‬‬ ‫אתה (ז‪ ).‬ש״ע‬ ‫ש ‪6‬‬ ‫‪MEAL‬‬ ‫ארוך‪ .‬ר‪ ) 0 .‬ש״מ‬ ‫ש ‪6‬‬ ‫‪FORTY‬‬ ‫ארוחה (נ‪ ).‬מ״ז‬ ‫ש ‪1‬‬ ‫‪ARCHEOLOGIST‬‬ ‫אךמון ( ז‪ .‬א שכוליו ת ש״ע‬ ‫י ‪5‬‬ ‫‪GRAPEFRUIT‬‬ ‫אשכנזי‪ .).‬ר‪ ).‬אךמונות ש״ע‬ ‫ש ‪2‬‬ ‫‪PALACE‬‬ ‫ארץ ( נ‪ .‬מ״ק‬ ‫ש ‪3‬‬ ‫‪TRULY / REALLY‬‬ ‫ג‪:‬‬ ‫בב ק ש ה‬ ‫י ‪6‬‬ ‫‪PLEASE / WELCOME‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ש‬ ‫ב^ד ( ז‪ .).‬מ״י‬ ‫י ‪5‬‬ ‫‪IN / AT‬‬ ‫בא‪ .‬ש״ת‪ .‬נ‪ ).‫אךבע ע שר ה (נ‪ ).‬ש״ע‬ ‫ש ‪26‬‬ ‫‪SITE‬‬ ‫ב‪ .‬ש״ע‪ .).‬ש״ת‪ .

.‬ש״ע‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫‪TEST / EXAM‬‬ ‫בטוח‪ .‬ב תי ספר ש״ע‬ ‫ש ‪6‬‬ ‫‪SCHOOL‬‬ ‫בי ת ספר תיכון ‪ ).‬ש״ע‬ ‫ש ‪17‬‬ ‫‪T h e T e m ple‬‬ ‫בית חולים (ז‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪2‬‬ ‫‪YOUNG MAN‬‬ ‫בחינה (נ‪ ).‬ב תי חולי ם ש״ע‬ ‫ש ‪11‬‬ ‫‪HOSPITAL‬‬ ‫בי ת ילדים (ז‪ .).‬ב תי ?לדים ש״ע‬ ‫ש ‪6‬‬ ‫) ‪k ibbu tz‬‬ ‫בי ת כנ ס ת ‪ .‬לבחור (ב‪ ).‬לבדו ק פ‪.).).0‬ב תי כנ ס ת ש״ע‬ ‫ש ‪3‬‬ ‫‪SYNAGOGUE‬‬ ‫בי ת מ לון(ז‪ .).‬בלונדיני ת ש״ת‪ .‬‬ ‫ש ‪19‬‬ ‫‪CHECK / EXAMINE‬‬ ‫בוסר‪ .‬בחורה (נ‪ ).‬מ״ז‬ ‫ש ‪27‬‬ ‫‪BOSS‬‬ ‫בוקר (ז‪).‬מ״ז‬ ‫ש ‪19‬‬ ‫‪BOTANICAL‬‬ ‫בו טני קה (נ‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪8‬‬ ‫)‪( food‬‬ ‫בזיליקו ם (ז‪.‬בו סי ת (נ‪ ).‬‬ ‫ש ‪16‬‬ ‫‪CHOOSE‬‬ ‫בו טי ק (ז‪ ).‬ש״ע‪ .).‬ש״ע‬ ‫ש ‪15‬‬ ‫‪STOMACH / TUMMY‬‬ ‫בין מ״י‬ ‫ש ‪24‬‬ ‫‪BETWEEN‬‬ ‫ביצה (נ‪ .‬׳ בקרי ם ש״ע‬ ‫ש ‪1‬‬ ‫‪MORNING‬‬ ‫בוקר טוב! ב‪.‬ב טו ח ה ש״ת‬ ‫ש ‪18‬‬ ‫‪SURE / SAFE‬‬ ‫‪ 3‬טח! ת״פ‪ .‬ביצי ם ש״ע‬ ‫ש ‪21‬‬ ‫‪EGG‬‬ ‫בי ת (ז‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪8‬‬ ‫!‪WITH PLEASURE‬‬ ‫בלונדיני‪ .).‬ש״ע‪ .0‬ש״ע‬ ‫ש ‪28‬‬ ‫‪MGHCHOOL‬‬ ‫בי ת קפה (ז‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪19‬‬ ‫‪BOTANY‬‬ ‫בול (ז‪ ).‬מ״ק‬ ‫ש ‪1‬‬ ‫!‪sure‬‬ ‫בטן (נ‪ ).‬‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫‪BUILD‬‬ ‫בוס (ז‪ .‬ס‪ .‬ב תי ם ש״ע‬ ‫י ‪5‬‬ ‫‪HOUSE / HOME‬‬ ‫בי ת המקדש (ז‪ ).).‬ש״ע‬ ‫ש ‪11‬‬ ‫‪STAMP‬‬ ‫בונה‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪21‬‬ ‫‪BASIL‬‬ ‫בחור (ז‪ .).‫מילון‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫הה תחלה‬ ‫‪486‬‬ ‫בהצלחה! ת״פ‪ .‬בו טני ת ש״ת‪ .‬ש״ע‪ .‬ש״ע‪ .‬פ‪.‬ב‪.).‬ר‪ )0 .).‬ב תי מלון ש״ע‬ ‫י ‪6‬‬ ‫‪HOTEL‬‬ ‫בית ספר (ז‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪22‬‬ ‫‪BOUTIQUE‬‬ ‫בוטני‪ .‬לבנו ת פ‪..‬מ״ז‬ ‫ש ‪16‬‬ ‫‪BLOND‬‬ ‫‪BUREKAS‬‬ ‫‪CHILDREN’S HOME ( in t h e‬‬ ..‬‬ ‫י ‪6‬‬ ‫!‪GOOD MORNING‬‬ ‫בוךקס (ז‪ ).‬ש״ע‪ .‬ב תי קפה ש״ע‬ ‫ש ‪8‬‬ ‫‪CAFE‬‬ ‫בכיף מ״ק‪ .‬ר‪ )0 .‬‬ ‫ש ‪9‬‬ ‫!‪GOOD LUCK‬‬ ‫בוךק‪ .

).‬ב‪.‬מ״ז‬ ‫י ‪6‬‬ ‫‪BANK‬‬ ‫בסךר ת״פ‬ ‫י ‪5‬‬ ‫‪ALRIGHT / O.‬בעלי ם ש״ע‬ ‫ש ‪5‬‬ ‫‪HUSBAND‬‬ ‫בערך ת״פ‬ ‫ש ‪15‬‬ ‫‪ABOUT.‬בריאה ש״ת‬ ‫ש ‪9‬‬ ‫‪HEALTHY‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫ברוך הבא (ז‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪25‬‬ ‫‪COUSIN‬‬ ‫בן כמה? בת כמה?‬ ‫ש ‪9‬‬ ‫?‪HOW OLD‬‬ ‫בן מ שפחה (ז‪).0‬ש״ע‬ ‫ש ‪18‬‬ ‫‪MEAT‬‬ ‫הה תחלה‬ ‫בריא‪ .‬‬ ‫י ‪6‬‬ ‫‪WELCOME‬‬ ‫‪of‬‬ ‫‪P eo ple‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪w it h‬‬ ‫‪( ex p..).‬‬ ‫בע׳׳ ה = בעזרת השם ב‪.‬ש״ע‬ ‫ש ‪24‬‬ ‫) ‪o f a f a m il y‬‬ ‫בן דוד ( ז)‪ .‬ש״ע‪ .).‬ש״ע‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫‪PROBLEM‬‬ ‫בעל מ‪ .‬‬ ‫ש ‪14‬‬ ‫‪o d 's h e l p‬‬ ‫בעוד מ״ח‬ ‫ש ‪8‬‬ ‫) ‪in a m o m e n t .. m o n t h‬‬ ‫בעיה (נ‪ ).‬‬ ‫בריכה (נ‪ ).‬‬ ‫ברוכות הבאות (נ‪ .‬‬ ‫מילון‬ ‫‪487‬‬ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪11‬‬ ‫‪BOTTLE‬‬ ‫בקשר ל‪ .‬ר‪).‬ש״ע‬ ‫ש ‪25‬‬ ‫‪POOL / SWIMMING POOL‬‬ ‫ברכה (נ‪ ).K.. GOD be blessed‬‬ ‫ברוכים הב אי ם (ז‪ .‬ברוכה הבאה (נ‪).‬‬ ‫ש ‪2‬‬ ‫‪ABOUT / IN CONNECTION WITH‬‬ ‫ברגל ת״פ‬ ‫ש ‪17‬‬ ‫‪ON FOOT‬‬ ‫ברוך השם ב‪.‬בת דוד (נ‪ ).‬ש״ע‬ ‫ש ‪14‬‬ ‫‪BLESSING‬‬ ‫בשר ‪ ).‬במ אית (נ‪ ).‬‬ ‫י ‪6‬‬ ‫)‪THANK HEAVENS (lit.‬ט״ז‬ ‫י ‪5‬‬ ‫‪BANANA‬‬ ‫בנק (ז‪ ).‬נ‪ ).‬‬ ‫ש ‪14‬‬ ‫‪FAMILY MEMBER‬‬ ‫‪(m em ber‬‬ ‫‪FREQUENTER‬‬ ‫בני י שראל ‪ .‬‬ ‫‪IN A .‬ש״ע‪ .0‬ר‪).‬ש״ע‬ ‫ש ‪23‬‬ ‫‪BUILDING‬‬ ‫בננה (נ‪ ).‬בני ם ש״ע‬ ‫ש ‪14‬‬ ‫‪BOY / SON‬‬ ‫בן בי ת (ז‪ ).‬‬ ‫ש ‪21‬‬ ‫‪Isr a e l‬‬ ‫בניין (ז‪ ).‬ב‪.‫בלט (ז‪ ).‬ש״ע‪ ..‬מ״ז‬ ‫ש ‪2‬‬ ‫‪BALLET‬‬ ‫בלי מ״י‬ ‫ש ‪6‬‬ ‫‪WITHOUT‬‬ ‫במאי (ז‪ .‬בצלי ם ש״ע‬ ‫ש ‪19‬‬ ‫‪ONION‬‬ ‫ב קבוק (ז‪ ). APPROXIMATELY / AROUND‬‬ ‫ב צ ל(ז )‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪18‬‬ ‫‪DIRECTOR‬‬ ‫במ שך מ״ח‬ ‫ש ‪27‬‬ ‫‪DURING‬‬ ‫בו (ז ) ‪ .

‬שי׳ע‬ ‫ש ‪8‬‬ ‫‪POSTCARD‬‬ ‫גליךה (נ‪ ).‬ש״ע‪ .).‬ש״ע‬ ‫ש ‪12‬‬ ‫‪AGE‬‬ ‫גינה (נ‪ ).‬ש״ע‬ ‫ש ‪9‬‬ ‫‪CHEESE‬‬ ‫?בר מ‪ .‬גני חיות (ז‪ ).).‬מ״ז‬ ‫ש ‪5‬‬ ‫‪JEANS‬‬ ‫ג׳ירפה (נ‪ ).‬‬ ‫ש ‪25‬‬ ‫‪GEOLOGIST‬‬ ‫גב (ז‪ ).‬ש׳׳ע‪ .‬לגמור פ‪.‬מ״ז‬ ‫ש ‪11‬‬ ‫‪GAS‬‬ ‫גזר(ז‪ .‬בנו ת ש״ע‬ ‫ש ‪14‬‬ ‫‪GIRL / DAUGHTER‬‬ ‫ב תוך מ״י‬ ‫ש ‪15‬‬ ‫‪IN SID E/ IN‬‬ ‫ג אולוג (ז‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪15‬‬ ‫‪BODY‬‬ ‫גז (ז‪ ).‬גדולה ש״ת‬ ‫ש ‪2‬‬ ‫‪BIG‬‬ ‫גדל‪ .‬גברי ם ש״ע‬ ‫ש ‪3‬‬ ‫‪MAN‬‬ ‫גברת (נ‪ ).‬ש״ע‬ ‫ש ‪15‬‬ ‫‪BACK‬‬ ‫גבוה‪ .‬ש״ע‬ ‫ש‪1‬‬ ‫ש ‪10‬‬ ‫‪( exp.‬‬ ‫ש ‪18‬‬ ‫‪FINISH‬‬ ‫ג׳ונגל (ז‪ ).‬ש״ע‬ ‫ש ‪19‬‬ ‫‪ZOO‬‬ ‫גןע ךן(ז‪ ).‬ג אולוגי ת (נ‪).‬ש״ע‬ ‫י ‪2‬‬ ‫‪ICE CREAM‬‬ ‫גם מ״ח‬ ‫י ‪2‬‬ ‫‪ALSO‬‬ ‫‪T‬‬ ‫מילון‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫הה תחלה‬ ‫‪488‬‬ ‫׳‬ ‫‪:‬‬ ‫‪T‬‬ ‫גם וגם ב‪.‬‬ ‫‪OF MEAT‬‬ ‫‪la d y /‬‬ ‫‪(something) AND ALSO (something else) / BOTH‬‬ ‫‪GARDEN / PARK‬‬ ‫גן סיות‪ .‬ש״ע‪ .‬ש״ע‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪19‬‬ ‫‪GIRAFFE‬‬ ‫גלויה <נ‪ ).).‫בשרי‪ .‬‬ ‫גדול‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪24‬‬ ‫‪Mrs.‬ש ״ע‬ ‫ש ‪21‬‬ ‫‪eaven‬‬ ‫‪E den / H‬‬ ‫‪arden o f‬‬ ‫‪G‬‬ .‬בשירית ש״ת‬ ‫ש‪3‬‬ ‫)‪m eat m e a l‬‬ ‫בת (נ‪ .‬‬ ‫גן (ז‪ ).‬מרי ם ש״ע‬ ‫ש ‪19‬‬ ‫‪CARROT‬‬ ‫גיטרה (נ‪ ).‬ר‪ )0 .‬ל^דול פ‪.‬ש״ע‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪10‬‬ ‫‪JOGGING‬‬ ‫גומר‪ .‬גבו ה ה ש״ת‬ ‫ש ‪16‬‬ ‫‪HIGH / TALL‬‬ ‫גבינה (נ‪ ).‬‬ ‫ש ‪26‬‬ ‫‪GROW‬‬ ‫ג׳וגינג ( ז‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪2‬‬ ‫‪GARDEN‬‬ ‫‪ 0‬ינ ס (ז‪ ).‬ש״ע‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪19‬‬ ‫‪GUITAR‬‬ ‫גיל (ז‪ ).‬מ״ז‬ ‫ש ‪13‬‬ ‫‪JUNGLE‬‬ ‫גוף (ז‪ ).).

‬ש״ע מ״ז‬ ‫י ‪3‬‬ ‫)‪(language‬‬ ‫גרפי קאי (ז‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪13‬‬ ‫‪FISH‬‬ ‫דגל »‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪21‬‬ ‫‪DOLLAR‬‬ ‫דוקומנטרי‪ .‫גנן ( ז ‪ ) .‬ר‪ ) 0 .‬מ״ז‬ ‫פ״ז ‪1‬‬ ‫‪DISCOTHEQUE‬‬ ‫ד י ר ה (נ‪ ).‬ר‪ ) 0 .).‬דגלי ם ש״ע‬ ‫י ‪2‬‬ ‫‪FLAG‬‬ ‫דואר (ז‪ .‬ר‪ )0 .‬ש״ע‬ ‫ש ‪2‬‬ ‫‪APARTMENT‬‬ ‫ל ל ת י נ•) ךלתוית ש״ע‬ ‫ש ‪13‬‬ ‫‪DOOR‬‬ ‫למוקרטי‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪9‬‬ ‫‪GARDENER‬‬ ‫גניזה (נ‪ ).‬ג ש מי ם ש״ע‬ ‫ש ‪12‬‬ ‫‪RAIN‬‬ ‫ךבר ( ז‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪3‬‬ ‫‪MINUTE‬‬ ‫דרישת שלו ם ב‪.‬ש״ע‪ .0‬דודה (נ‪ ).‬ר‪ ) 0 .‬נ‪ ).‬ש״ע‬ ‫ש ‪4‬‬ ‫‪UNCLE.‬לגור פ‪.‬‬ ‫ש ‪11‬‬ ‫‪AIR MAIL‬‬ ‫דוד ‪ .‬ש״ע‪ .).‬ש״ע‪ . SEND REGARDS TO‬‬ ‫‪G e rm a n‬‬ ‫מילו‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫‪D‬‬ ‫‪REGARDS‬‬ ‫‪REGARDS‬‬ ‫הה תרולה‬ ‫ך״ש ב‪.).).‬‬ ‫י ‪3‬‬ ‫‪LIVE‬‬ ‫גרמנית (נ‪ .‬ר‪ ) 0 .‬מ״ז‬ ‫ש ‪1‬‬ ‫‪DOCTOR‬‬ ‫די ת״פ‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫!‪ENOUGH / STOP IT‬‬ ‫דיא טה (נ‪ ).‬ש״ע‪ .‬ר‪ ) 0 .‬‬ ‫ש ‪13‬‬ ‫) ‪( acronym‬‬ ‫‪G E ’EZ‬‬ ‫‪489‬‬ .‬דו קו מנ טרי ת ש״ת‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪11‬‬ ‫‪MAIL / POST‬‬ ‫דואר אוויר (ז‪ .‬ש״ע‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪6‬‬ ‫‪DIET‬‬ ‫דיו טי פרי (ז‪ .‬גךפי ק אי ת (נ‪ ).‬מ״ז‬ ‫ש ‪27‬‬ ‫‪DEMOCRATIC‬‬ ‫למ ק ה (נ‪ ).‬ש״ע‪ .).‬ש״ע‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪13‬‬ ‫)‪(language‬‬ ‫גר‪ .‬ב‪.‬ךבךי ם ש״ע‬ ‫ש ‪14‬‬ ‫‪THING‬‬ ‫לב ש (ז‪ .‬ש״ע‪ .‬ד מו קר טי ת ש״ת‪ .‬‬ ‫י ‪6‬‬ ‫)‪(EXP. AUNT‬‬ ‫דולר (ז‪ ).‬ש״ע‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪14‬‬ ‫‪HONEY‬‬ ‫ךג (ז‪ ).‬מ״ז‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫‪DOCUMENTARY‬‬ ‫דוקטור (ז‪ /.‬ש״ע‬ ‫ש ‪5‬‬ ‫‪ARCHIVES‬‬ ‫געז (נ‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪26‬‬ ‫‪CHECKERS‬‬ ‫לצ מבר מ״ז‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫‪ecem ber‬‬ ‫דקה ( נ ‪ ) .‬מ׳׳ז‬ ‫ש ‪4‬‬ ‫‪DUTY-FREE‬‬ ‫דילמה (נ‪ ).‬מ״ז‬ ‫ש ‪20‬‬ ‫‪GRAPHIC ARTIST‬‬ ‫גשם (ז‪ .‬מ׳׳ז‬ ‫ש ‪16‬‬ ‫‪DILEMMA‬‬ ‫די ס קו ט ק (ז‪ ).

‬מ״ז‬ ‫ש ‪19‬‬ ‫‪HIPPOPOTAMUS‬‬ ‫הכי‬ ‫ש ‪25‬‬ ‫) ‪t h e m o s t b e a u t if u l‬‬ ‫הלו מ״ק‪ .‬ש״ע‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪23‬‬ ‫‪BEGINNING‬‬ ‫מ‬ ‫‪c‬‬ ‫>‬ ‫‪c‬‬ ‫‪490‬‬ ‫‪( ex p.).‬ללכ ת פ‪.‬ר) ש״ע‬ ‫ש ‪6‬‬ ‫‪(PARENT) PARENTS‬‬ ‫היי! מ״ק‪ .‬‬ ‫‪THERE IS‬‬ ‫‪HISTORIAN‬‬ ‫היפופו ט ם (ז‪ ).‬ש״ע‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫‪HUMOR‬‬ ‫הורג‪ .‬כ״ג‬ ‫י ‪3‬‬ ‫‪THEY‬‬ ‫הפסקה (נ‪ ).‬דרכי ם ש״ע‬ ‫בדרך כלל ת״פ‬ ‫הולך ל‪ .‬ר‪ )..‬להרוג פ‪.‬ב‪.‬הי ס טוריוני ת ( נ ‪ ).‬מ״ז‬ ‫ש ‪1‬‬ ‫‪HELLO‬‬ ‫הלכה (נ‪ ).‬ש״ע‬ ‫י ‪2‬‬ ‫‪MOUNTAIN‬‬ ‫‪c‬‬ ‫הרבה ש״ת‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪1‬‬ ‫‪HISTORY‬‬ ‫היסטוריון ( ז‪ .‬ש״ת‬ ‫ש ‪19‬‬ ‫‪A LOT / MANY‬‬ ‫הן (נ‪ ..‫ש ‪8‬‬ ‫‪WAY‬‬ ‫ש ‪14‬‬ ‫‪USUALLY‬‬ ‫‪) J H‬נ‪ ).‬‬ ‫י ‪6‬‬ ‫‪WALK / GO‬‬ ‫ךךך מ‪ .0‬ר‪ )0 .‬ש״ע‬ ‫ש ‪6‬‬ ‫‪RECESS / A BREAK‬‬ ‫הר (ז‪ )...‬‬ ‫ז ‪T ■ T‬‬ ‫‪■ T‬‬ ‫ש ‪12‬‬ ‫‪RELIGIOUS‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫ש ‪28‬‬ ‫‪KILL‬‬ ‫(הוךה) הורים (ז‪ .‬ש״ע‪ .‬ת״פ‬ ‫י ‪5‬‬ ‫‪MUCH / A LOT / MANY‬‬ ‫‪K‬‬ ‫התחלה (נ‪ ).‬‬ ‫‪there‬‬ ‫‪SUCCEED WITH‬‬ ‫‪( exp.‬כ״ג‬ ‫י ‪1‬‬ ‫‪SHE‬‬ ‫הינה‬ ‫י ‪2‬‬ ‫)‪R uth‬‬ ‫היסטוריה (נ‪ .‬כ״ג‬ ‫י ‪3‬‬ ‫‪THEY‬‬ ‫הם‬ ‫ש ‪6‬‬ ‫‪EQUALS / ARE‬‬ ‫המון ( ז‪ ).‬ר‪ ) 0 .‬כ״ג‬ ‫י ‪4‬‬ ‫‪HE‬‬ ‫הולך‪ .‬מ״ז ש ‪17‬‬ ‫‪is‬‬ ‫‪( exp.‬‬ ‫י ‪2‬‬ ‫‪THE‬‬ ‫הבי תה ת״פ‬ ‫ש ‪8‬‬ ‫‪HOMEWARD‬‬ ‫הוא (ז‪ ).‬ס‪ ..‬מ״ז‬ ‫י‪1‬‬ ‫!‪Hi‬‬ ‫היא (נ‪ ).‬ש׳׳ע‬ ‫ש ‪24‬‬ ‫‪RELIGION‬‬ ‫דתייה ש״ת‬ ‫דתי‪.‬‬ ‫‪THE MOST‬‬ .‬ש״ע‪ .‬ר‪ ).).‬ש״ע‬ ‫ש ‪24‬‬ ‫‪RULE / THE JEWISH LAW‬‬ ‫הם (ז‪ .‬‬ ‫ש ‪14‬‬ ‫) ‪h e m a d e it‬‬ ‫הומור ‪ .

‬שי׳ע‪ .‬לזכור פ‪.‬זוגות ש״ע‬ ‫ש ‪14‬‬ ‫‪COUPLE‬‬ ‫זוכר‪ .‬זולה ש״ת‬ ‫ש ‪3‬‬ ‫‪NOT EXPENSIVE / CHEAP‬‬ ‫זז‪ .‫וו אלה מ׳׳ק‪ .‬ר‪ )0 .‬מ״ז‬ ‫ש‪8‬‬ ‫‪/ THAT IS RIGHT‬‬ ‫וילאו (ז‪ ).‬מ״ז‬ ‫ש ‪21‬‬ ‫‪VISA‬‬ ‫ויטמין (ז‪ ).‬ש״ע‪ .‬‬ ‫ש ‪20‬‬ ‫‪REMEMBER‬‬ ‫זול‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪25‬‬ ‫‪ARGUMENT‬‬ ‫זאב (ז‪ .‬מ״ז‬ ‫י ‪3‬‬ ‫‪ZOOLOGY‬‬ ‫זוג (ז‪ .‬זאבה (נ‪ ).‬‬ ‫ש ‪16‬‬ ‫‪TO EACH OTHER‬‬ ‫זהו‬ ‫ש ‪4‬‬ ‫‪IT‬‬ ‫זהב (ז‪ ).‬ש׳׳ע‬ ‫ש ‪14‬‬ ‫) ‪g en d e r‬‬ ‫זמן (ז‪ ).‬מ״ק‬ ‫ש ‪21‬‬ ‫!‪BE CAREFUL‬‬ ‫זואולוגיה (נ‪ .‬זך ה ש״ ת‬ ‫ש ‪28‬‬ ‫‪FOREIGN / FOREIGNER‬‬ ‫חאקי (ז‪ ).).‬מ״ז‬ ‫ש ‪22‬‬ ‫‪KHAKI‬‬ ‫חבילה ( ‪ p‬ש״ע‬ ‫ש ‪11‬‬ ‫‪PARCEL / PACKAGE‬‬ ‫חבל! מ״ק‬ ‫ש ‪22‬‬ ‫'‬ ‫־ ‪T‬‬ ‫‪t‬‬ ‫ז‬ ‫‪t‬‬ ‫?! ‪rea lly‬‬ ‫‪t h a t ’s‬‬ ‫‪( g r a m m a tica l‬‬ ‫‪A SHAME‬‬ ‫‪MASCULINE‬‬ ‫‪OLD‬‬ ‫‪it ’s‬‬ ‫‪IT’s A PITY /‬‬ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪19‬‬ ‫‪ZEBRA‬‬ ‫זה (ז‪ ).‬ש״ע‪ .‬מ״ז‬ ‫י ‪3‬‬ ‫‪VIDEO‬‬ ‫ויזה (נ‪ ).).‬כ״ר‬ ‫י ‪3‬‬ ‫‪THIS‬‬ ‫זה לזה ב‪.‬זקנה ש״ת‬ ‫ש ‪25‬‬ ‫) ‪( a n im a t e‬‬ ‫זר‪..‬ש״ע‪ .‬ס‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪5‬‬ ‫‪TIME / TENSE‬‬ ‫זקו‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪27‬‬ ‫‪VITAMIN‬‬ ‫ויכוח (ז‪ ).‬לזוז פ‪.‬כ״ר‬ ‫י ‪3‬‬ ‫‪THIS‬‬ ‫זבלה (נ‪ ).‬שי׳ע‬ ‫ש ‪15‬‬ ‫‪WOLF‬‬ ‫זאת (נ‪ ).‬ש״ע‪ .‬זיתים ש״ע‬ ‫ש ‪9‬‬ ‫‪OLIVE‬‬ ‫זכר (ז‪ ).‬‬ ‫ש ‪13‬‬ ‫‪MOVE‬‬ ‫זית(ז‪ .).‬ש׳׳ע‬ ‫ש ‪17‬‬ ‫‪GOLD‬‬ ‫זהירות! ש״ע‪ .‬ש״ת‪ .

‬‬ ‫חום (ז‪.‬ש״ע‬ ‫ש ‪17‬‬ ‫‪BEACH / SHORE‬‬ ‫ש ‪14‬‬ ‫‪FREEDOM / VACATION‬‬ ‫חופ שה (נ‪ ).‬חולה (נ‪ ).).‬ש״ת‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪12‬‬ ‫‪HOLIDAY / FEAST‬‬ ‫חךר (ז‪ .‬לחלות פ‪.‬ש״ע‬ ‫ש ‪27‬‬ ‫‪COMPANY / SOCIETY‬‬ ‫ש ‪26‬‬ ‫‪THE SOCIETY FOR THE PRESERVATION OF NATURE‬‬ ‫הרןבךה למגנת ה טבע‬ ‫םבךה ס•‬ ‫ש ‪27‬‬ ‫) ‪o f f r ie n d s‬‬ ‫חג (ז‪ ).‬‬ ‫מילון‬ ‫עברירב מן‬ ‫ההרנרולה‬ ‫‪492‬‬ ‫‪ = )0‬חוץ לארץ ש״ע‬ ‫חושך ( ז‪.‬‬ ‫ר‪.‬ש״ע‬ ‫פ״ז ‪1‬‬ ‫‪FRIEND / BOY/GIRL FRIEND‬‬ ‫סברה (נ‪ ).‬ש״ע‬ ‫י ‪7‬‬ ‫‪NEWS‬‬ ‫חוךש מ‪ ).‬לחלום פ‪.‬‬ ‫‪ ) 0‬ש״ע‬ ‫‪ ) 0‬ש״ע‬ ‫חזק‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪10‬‬ ‫‪MONTH‬‬ ‫חוזר‪ .‬חופ שי ת ש״ת‬ ‫ש ‪24‬‬ ‫‪FREE‬‬ ‫חוק (ז‪ ).‬ש״ע‬ ‫ש ‪8‬‬ ‫‪SICK‬‬ ‫חולם‪ .‬‬ ‫ר‪.‬לסזור פ•‬ ‫ש ‪6‬‬ ‫‪RETURN‬‬ ‫ש ‪8‬‬ ‫) ‪( acronym‬‬ ‫חולה‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪8‬‬ ‫‪WINTER‬‬ ‫חושב‪ .‬חךרים ש״ע‬ ‫ש ‪2‬‬ ‫‪ROOM‬‬ ‫סךש‪ .‬‬ ‫ש ‪23‬‬ ‫‪BE SICK‬‬ ‫חולה (ז‪ .‬ש׳׳ע‬ ‫ש ‪19‬‬ ‫‪SCHOLAR / RESEARCHER‬‬ ‫חור (ז‪ ).‬ש״ע‪ .‬‬ ‫ש ‪5‬‬ ‫‪THINK‬‬ ‫ש ‪17‬‬ ‫‪DARKNESS‬‬ ‫ש ‪22‬‬ ‫‪STRONG‬‬ ‫חו״ל ( ז ‪.).‬ש״ע‬ ‫ש ‪23‬‬ ‫) ‪c it y w a l l s‬‬ ‫חומוס ( ז‪ ).‬מ״ז‬ ‫ש ‪3‬‬ ‫‪CHICK-PEAS / HUMUS‬‬ ‫חוף ( ז‪ ).‬חך שה ש״ת‬ ‫ש ‪2‬‬ ‫‪NEW‬‬ ‫סדשות (נ‪ n .‬ש״ע‬ ‫ש ‪13‬‬ ‫‪HOLE‬‬ ‫חו‪.).‬‬ ‫‪WALL‬‬ .).‬ש״ע‬ ‫ש ‪26‬‬ ‫‪LAW‬‬ ‫חוקר‪ .‬ל ח שוב פ‪.‬חוקרת (נ‪ ).‫חבר (ז‪ .‬חומה ש״ת‬ ‫ש ‪16‬‬ ‫‪BROWN‬‬ ‫חומה ( נ ‪ ) .‬לחקור פ‪.‬סברה (נ‪ ).‬חזקה ש״ת‬ ‫‪( com pany‬‬ ‫‪GUYS‬‬ ‫‪ABROAD‬‬ ‫‪( exp.‬ךף מ‪ ).‬‬ ‫ר‪.‬ש״ע‬ ‫ש ‪18‬‬ ‫‪SHIRT‬‬ ‫‪ ) 0‬ש״ע‬ ‫ש ‪24‬‬ ‫‪HEAT / FEVER‬‬ ‫חום‪ .‬‬ ‫ש ‪17‬‬ ‫‪RESEARCH‬‬ ‫חוקר (ז‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪22‬‬ ‫‪VACATION‬‬ ‫חופשי‪ .‬‬ ‫חופש (ז‪.‬‬ ‫ר‪.‬‬ ‫ש ‪23‬‬ ‫‪DREAM‬‬ ‫חולצה (נ‪ ).

‬ר‪ ) 0 .‬‬ ‫חלונות‬ ‫ש״ע‬ ‫ש ‪8‬‬ ‫‪WINDOW‬‬ ‫( ז‪.‬ש״ע‬ ‫חנות‬ ‫( נ‪.‬‬ ‫‪HENNA‬‬ ‫ש ‪27‬‬ ‫)‪fea st‬‬ ‫‪( J e w is h‬‬ ‫ש ‪2‬‬ ‫‪lam p‬‬ ‫‪C hanukah‬‬ ‫ש‪1‬‬ ‫‪SHOP‬‬ ‫ש ‪21‬‬ ‫‪LETTUCE‬‬ ‫ש ‪22‬‬ ‫‪SKIRT‬‬ ‫ש ‪16‬‬ ‫)‪( flo w er‬‬ ‫י ‪7‬‬ ‫‪HALF‬‬ ‫חקלאו ת ( נ ‪ .‬ש ״ מ‬ ‫‪( ex p.‬מ״ז‬ ‫חכם‪ .‬‬ ‫חצאים ש״ע‬ ‫חשמל‬ ‫חתונה‬ ‫(ז‪ .‬לחיות פ‪.‬חלבי ת‬ ‫חלה‬ ‫(נ‪ ).‫חי‪ .‬ש ״ ע‬ ‫‪CHANUKAH‬‬ ‫‪493‬‬ .‬׳ ש ״ ע‬ ‫(ז‪ .‬‬ ‫ש ‪18‬‬ ‫‪LIVE‬‬ ‫ש ‪19‬‬ ‫‪ANIMAL‬‬ ‫חיים ( ז ‪ .‬חילוני ת ש״ת‬ ‫ש ‪27‬‬ ‫‪SECULAR‬‬ ‫ש ‪14‬‬ ‫)‪henna party‬‬ ‫ש ‪ .‬ש ״ מ‬ ‫(נ‪ ).‬ש ״ מ‬ ‫חמש עשרה‬ ‫חנוכה‬ ‫(נ‪ ).‬‬ ‫ו‬ ‫נ‪ ).‬ר‪ ) 0 .‬חמה‬ ‫—‬ ‫ש״ ת‬ ‫־ ‪T‬‬ ‫׳‬ ‫‪ 0‬מי ש ה‬ ‫ש״ע‬ ‫ש״ ת‬ ‫(ז‪ ).‬ש ״ ע‬ ‫( ז‪.‬ש ״ ע‬ ‫חנוכייה (נ‪ ). ) .21‬ש ‪23‬‬ ‫‪SMART / WISE‬‬ ‫י ‪6‬‬ ‫‪MILK‬‬ ‫ש ‪3‬‬ ‫‪DAIRY‬‬ ‫י ‪3‬‬ ‫‪CHALLAH BREAD‬‬ ‫ש ‪13‬‬ ‫‪DREAM‬‬ ‫חלון ( ז ‪.‬ח ש ״ ע‬ ‫פ‪1‬‬ ‫‪LIFE‬‬ ‫חילוני‪ .‬ש ״ ע‬ ‫חינה‬ ‫(נ‪ ).‬ש ״ ע‬ ‫חצ אית‬ ‫חצב‬ ‫(ז‪ ).‬חמי שי ת ש״ת‬ ‫סמישים‬ ‫חמש‬ ‫(ז‪.‬ש ״ מ‬ ‫חמישה עשיר‬ ‫(ז‪ ).‬ש ״ ע‬ ‫(נ‪ ).‬ש ״ ע‬ ‫חלום ( ז ‪.). ) .‬ש ״ ע‪ .‬חכ מה‬ ‫‪t‬‬ ‫ז‬ ‫‪t‬‬ ‫חלב‬ ‫‪r‬‬ ‫‪t‬‬ ‫ש ״ ת‪.‬ש ״ ע‬ ‫סלבי‪ .‬‬ ‫מנויות‬ ‫ש״ע‬ ‫חסה ( נ ‪ ) .).‬‬ ‫חלקים‬ ‫ש׳׳ ע‬ ‫ש ‪27‬‬ ‫‪PART‬‬ ‫ש ‪8‬‬ ‫‪HOT‬‬ ‫ש ‪3‬‬ ‫‪FIVE‬‬ ‫ש ‪11‬‬ ‫‪FIFTEEN‬‬ ‫ש ‪13‬‬ ‫‪FIFTH‬‬ ‫ש‪3‬‬ ‫‪FIFTY‬‬ ‫י ‪7‬‬ ‫‪FIVE‬‬ ‫ש ‪9‬‬ ‫‪FIFTEEN‬‬ ‫חיה‬ ‫(נ‪ ).‬ר‪ ) 0 .‬ח שובה‬ ‫ש״ת‬ ‫‪SQUILL‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫חצי‬ ‫(נ‪ ).‬‬ ‫חלק‬ ‫חלומות‬ ‫חם‪ .‬ש ״ ע‬ ‫ש ‪6‬‬ ‫‪AGRICULTURE‬‬ ‫ח שבון ( ז•)‪ .).‬ש ״ מ‬ ‫חמישי‪ .‬ח שבונו ת ש״ע‬ ‫ש ‪8‬‬ ‫‪ARITHMETIC / BILL / CHECK‬‬ ‫ש ‪10‬‬ ‫‪IMPORTANT‬‬ ‫ש ‪22‬‬ ‫‪ELECTRICITY‬‬ ‫ש ‪12‬‬ ‫‪WEDDING‬‬ ‫(נ‪ ).‬ש ״ ע‬ ‫הה תחלה‬ ‫חשוב‪ .

‬ש״ע‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪12‬‬ ‫‪GROOM‬‬ ‫טאי צ׳י (ז‪ .‬טראגית ש״ת‪ .‬ר‪ ) 0.‬טעי מה ש״ת‬ ‫ש ‪13‬‬ ‫‪TASTY / DELICIOUS‬‬ ‫טקס (ז‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪20‬‬ ‫‪TON‬‬ ‫טונה (נ‪ ).‬מ״ז‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫‪TRAGIC‬‬ ‫טרופי‪ .‬טוב ה ש״ת‬ ‫ש ‪2‬‬ ‫‪GOOD‬‬ ‫טון(ז‪ .‬מ׳׳ז‬ ‫ש ‪9‬‬ ‫‪TUNA‬‬ ‫טורקי‪ .‬ש״ע‪ .‬ר‪ )0 .‬מ״ז‬ ‫י ‪3‬‬ ‫‪TELEVISION‬‬ ‫טלית ‪ .‬ש״ע‪ .‬מ״ז‬ ‫פ‪1‬‬ ‫‪TELEPHONE‬‬ ‫טלפון סלולרי‬ ‫ש ‪11‬‬ ‫‪CELL-PHONE‬‬ ‫טלפון שבור‬ ‫ש ‪14‬‬ ‫)‪( gam e‬‬ ‫טמפךטוךה (נ‪ ).‬טבעי ת ש״ת‬ ‫ש ‪26‬‬ ‫‪NATURAL‬‬ ‫טבע ת (נ‪ ).‬‬ ‫ש ‪16‬‬ ‫) ‪( a n im a t e‬‬ ‫חתו (ז‪ ).‬ש״ע‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪6‬‬ ‫‪NATURE‬‬ ‫טבעי‪ .‬ר‪ )0 .‬ס‪.‬ש״ע‬ ‫ש ‪14‬‬ ‫‪RING‬‬ ‫טוב ת״פ‬ ‫י ‪6‬‬ ‫‪WELL / GOOD‬‬ ‫טוב‪ .‬‬ ‫ש ‪13‬‬ ‫‪FLY‬‬ ‫טעו ת (נ‪ ).‬מ״ז‬ ‫ש ‪11‬‬ ‫)‪card‬‬ ‫טלפון (ז‪ ).‬מ״ז‬ ‫ש ‪4‬‬ ‫) ‪foo d‬‬ ‫טיול (ז‪ ).‬ח תיכה ש״ת‪ .‬טקסים ש״ע‬ ‫ש ‪14‬‬ ‫‪CEREMONY‬‬ ‫טקסי (ז‪ ).‬ש״ע‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪4‬‬ ‫) ‪T a i C h i ( m a r t ia l a r t‬‬ ‫טבע (ז‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪16‬‬ ‫‪TEMPERATURE‬‬ ‫טס‪ .‬שי׳ע‪ .‬ש״ע‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪19‬‬ ‫‪TROPICAL‬‬ ‫‪GOOD LOOKING‬‬ ‫‪( o r ie n t a l‬‬ ‫)‪sha w l‬‬ ‫‪(prayer‬‬ ‫‪( ph o n e‬‬ ‫‪TAHINI‬‬ ‫‪TALLITH‬‬ ‫‪TELECARD‬‬ ‫‪TELEPHONE‬‬ .‬טורקית ש״ת‬ ‫ש ‪23‬‬ ‫‪T u r k is h‬‬ ‫טחינה (נ‪ ).‬ש״ע‪ .dj‬טלי תו ת ש״ע‬ ‫ש ‪12‬‬ ‫טלכר ט (ז‪ ).‬טרופי ת ש״ת‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪26‬‬ ‫‪PROMENADE‬‬ ‫טיפש‪ .‬טונו ת ש״ע‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪6‬‬ ‫‪HIKE / WALK‬‬ ‫טיילת (נ‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪16‬‬ ‫‪TAXI‬‬ ‫טךאגי‪ .‬לטו ס פ‪.‬ש״ע‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪5‬‬ ‫‪T-SHIRT‬‬ ‫טלוויזיה (נ‪ ).).‬טיפ שה ש״ת‬ ‫ש ‪22‬‬ ‫‪STUPID / DUMB‬‬ ‫טי‪ -‬שךט (נ‪ ).‫מילון‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫הה תחלה‬ ‫‪494‬‬ ‫חתיך‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪21‬‬ ‫‪MISTAKE‬‬ ‫טעים‪ .).

‬שי׳ ע‪ .‬ש ״ ע‬ ‫ש ״ ע‪ ..‬ש ״ ע‪ .‫טרייה‬ ‫טרי ו ג ־ ‪t‬‬ ‫▼•‬ ‫ש ‪12‬‬ ‫‪HAND‬‬ ‫ש ‪18‬‬ ‫‪FRIEND‬‬ ‫יהדות ( נ ‪ .‬ש ״ ע‬ ‫יוני‬ ‫מ ״ז‬ ‫יופי!‬ ‫מ״ק‬ ‫יוצא‪ .‬ת ״ פ‬ ‫יומן ( ז ‪ ) .‬ש ״ ת‪ .‬‬ ‫(ז‪ ).‬לצ א ת‬ ‫יורד‪ .‬‬ ‫ש ‪13‬‬ ‫)‪( than‬‬ ‫! ‪g r ea t‬‬ ‫‪MORE‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫ש ‪8‬‬ ‫‪HITCHHIKE‬‬ ‫ש״ ת‬ ‫הה תחלה‬ ‫ש ‪22‬‬ ‫‪fresh‬‬ ‫‪495‬‬ .‬לרךת‬ ‫יושב‪ .‬ר‪ ) 0 .‬ש ״ ע‪ .‬ש ״ ע‬ ‫פ‪.‬ש ״ ע‬ ‫ש ‪13‬‬ ‫‪J udaism‬‬ ‫זהודי ( ז ‪ . ) .‬מ ״ז‬ ‫יודע‪ .‬‬ ‫פ‪. J ewish‬‬ ‫פ״ז ‪1‬‬ ‫‪yoga‬‬ ‫ש ‪18‬‬ ‫‪YOGURT‬‬ ‫י ‪7‬‬ ‫‪KNOW‬‬ ‫ש ‪10‬‬ ‫‪G reek‬‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫‪J uly‬‬ ‫ש ‪3‬‬ ‫‪day‬‬ ‫ש ‪4‬‬ ‫‪TODAY‬‬ ‫ש ‪11‬‬ ‫‪BIRTHDAY‬‬ ‫יום רא שון‬ ‫ש ‪4‬‬ ‫‪S unday‬‬ ‫יום שני‬ ‫ש ‪4‬‬ ‫‪M onday‬‬ ‫יום שלי שי‬ ‫ש ‪4‬‬ ‫‪T uesday‬‬ ‫יום רביעי‬ ‫ש ‪4‬‬ ‫‪W ednesday‬‬ ‫יום סמישי‬ ‫ש ‪4‬‬ ‫‪T hursday‬‬ ‫יום שי שי‬ ‫ש ‪4‬‬ ‫‪F riday‬‬ ‫ש ‪13‬‬ ‫‪Y om K ippur .)-‬‬ ‫יוגה‬ ‫ש״ע‬ ‫ידידה‬ ‫(נ‪ ).‬יהודייה ( נ ‪ ) ..‬ל שב ת‬ ‫יותר ( מ‪).‬יוונית‬ ‫‪T:‬‬ ‫‪I‬‬ ‫•‬ ‫יולי‬ ‫ש״ת‬ ‫!‪T‬‬ ‫מ ״ז‬ ‫יום <ז )‪ .‬‬ ‫ידיד‬ ‫ידיים‬ ‫(ז‪.‬מ ״ז‬ ‫י ו ג ו ר ט (ז‪ ).‬מ ״ז‬ ‫יד‬ ‫( נ‪.).‬‬ ‫פ‪.‬ר‪ ) 0 .‬ש ״ ע‬ ‫ש ‪5‬‬ ‫‪J e w .‬ש ״ ע‬ ‫(נ‪ .‬ימים‬ ‫היום‬ ‫ש״ע‬ ‫ת״פ‬ ‫יום הולך ת‬ ‫יום כיפור‬ ‫יומיום‬ ‫(ז‪ ).D ay of atonement‬‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫‪DAILY LIFE / DAILY‬‬ ‫ש ‪15‬‬ ‫‪DIARY / LOG BOOK‬‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫‪J une‬‬ ‫י ‪6‬‬ ‫!‪/ GOOD‬‬ ‫ש ‪19‬‬ ‫‪GO OUT / EXIT‬‬ ‫ש ‪8‬‬ ‫‪DESCEND / GO DOWN‬‬ ‫ש ‪3‬‬ ‫‪SIT‬‬ ‫ט ר מ פ (ז‪ ).‬לדע ת‬ ‫פ•‬ ‫יווני‪ .

‫ר‬ ‫ ירוקה‬.‫( ז‬ ‫ירק‬ ‫?ש‬ . ‫יין ( ז‬ ‫יכול‬ ‫ש״ע‬ .‫ישן‬ STRAIGHT 1‫ש‬ rSRAF.‫(נ‬ ‫כאפ?יה‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ( gram m ar) SINGULAR ‫ בירוד ת״פ‬/ ‫יחד‬ ‫הה תרולה‬ TOGETHER 496 .‫(ז‬ ‫?חס‬ YIDDISH ( J e w is h d ia l e c t ) 3 ‫י‬ "YIDDISHE MAMA” ( J e w is h m other) 22 ‫ש‬ WINE 1 ‫י‬ IS ABLE / CAN 21 ‫ש‬ BOY / CHILD 2 ‫י‬ GIRL 2 ‫י‬ SEA 1 ‫י‬ ‫) ש ״ ע‬.‫( ז‬ ‫ ילדות‬.6 ‫ש‬ 14 ‫ש‬ ATTITUDE / RELATIONSHIP 27 ‫ש‬ ‫ ?חידה‬.) ‫?חיד (ז‬ ‫) ש ״ ע‬.‫ילדים‬ ‫ילד‬ .).‫ילדה (נ‬ ‫) ש ״ ע‬.).‫ירוק‬ ‫?רקות‬ .‫(נ‬ ‫ישיךאליות‬ ‫) ש ״ ע‬.‫(ז‬ ‫כ אב‬ ‫כאן ת׳׳פ‬ ‫ מ ״ז‬. ‫הים ה תיכון ( ז‬ the M ( s id e ) 26 ‫ש‬ TO THE RIGHT 1‫ש‬ January 7 ‫ש‬ BEAUTIFUL / PRETTY 2 ‫ש‬ RIGHT ‫) ש ״ ע‬.‫(נ‬ ‫ ?קךה‬.‫ ס‬.‫ר‬ .‫מ ״ ק‬ ‫) ש ״ ע‬.‫?פה‬ ‫יפנית‬ (la n gu a ge) 5 ‫י‬ DEAR / EXPENSIVE 11 ‫ש‬ GREEN 16 ‫ש‬ VEGETABLE 9 ‫ש‬ THERE IS / THERE ARE 5 ‫י‬ YEH! (Y E S !) 5 ‫י‬ a l m u d ic c o l l e g e ) 12 ‫ש‬ SLEEP 18 ‫ש‬ •‫פ‬ ‫ לי שון‬.‫) ש ״ ע‬.‫(ז‬ e d it e r r a n e a n s e a 26 ‫ש‬ ).‫ ) ש ״ ע‬0 ‫ש״ע‬ .‫(נ‬ ‫?ידיש‬ ‫” ?ידי שע מאמע״ מ״ז‬ ‫ש״ע‬ ‫יינות‬ .‫(נ‬ ‫) ש ״ ע‬0 .‫ישיראלי‬ ‫) ש ״ ע‬0 .‫ש ״ ת‬ ‫ ?שיראלית‬.LT 3 ‫ש‬ ‫״‬I s r a e l i n e s s ‫״‬ 22 ‫ש‬ PAIN 24 ‫ש‬ HERE 18 ‫ש‬ sha w l) 7 ‫ש‬ Jap an ese YES HIVA (T OLD KEFFIYEH ( o r ie n t a l ‫ מ׳׳ז‬.‫(נ‬ !‫יש‬ ‫ישיבה‬ ‫מילון‬ ‫ישר ת״פ‬ ‫ ש ״ ע‬.).‫יקר‬ ‫ש״ת‬ ‫ש״ת‬ .‫ר‬ . ) .‫(ז‬ ‫?ם‬ ‫?מין‬ ‫?מינה ת״פ‬ ‫מ ״ז‬ ‫ש״ת‬ ‫ינואר‬ ‫ ?פה‬.‫ישן‬ ( in a n im a t e ) 2 ‫ש‬ ‫ש״ת‬ ‫ י שנה‬.

‬כוחו ת ש״ע‬ ‫ש ‪20‬‬ ‫‪POWER / FORCE / STRENGTH‬‬ ‫כולך ה (נ‪ ).‬‬ ‫ש ‪17‬‬ ‫‪BE ANGRY‬‬ ‫כותב‪ .‬‬ ‫פ״ז ‪1‬‬ ‫‪EVERYBODY‬‬ ‫כל כל ב‪-‬‬ ‫ש ‪12‬‬ ‫‪SO / SUCH / SO MUCH‬‬ ‫כלב (ז‪ .‬‬ ‫ש ‪10‬‬ ‫‪SO so‬‬ ‫ש ‪3‬‬ ‫‪EACH / ALL / EVERY‬‬ ‫הכול‬ ‫י ‪5‬‬ ‫‪EVERYTHING‬‬ ‫כל הכבוד! ב‪.‬ש״ע‬ ‫ש ‪11‬‬ ‫‪DOG‬‬ ‫כלה (נ‪ ).‬פ‪.‬כי ס או ת ש״ע‬ ‫ש ‪3‬‬ ‫‪CHAIR‬‬ ‫כיף ס‪ .‬‬ ‫י ‪6‬‬ ‫‪WRITE‬‬ ‫(כו תל) הכו תל המעךבי ש״ע‬ ‫ש ‪4‬‬ ‫‪T he W ailing W all‬‬ ‫כחול‪ ..‫כבי ש (ז‪ ).‬מ׳׳ז‬ ‫ש ‪23‬‬ ‫‪C holera‬‬ ‫כועס‪ .‬כלי ם ש״ע‬ ‫ש ‪18‬‬ ‫‪DISH / INSTRUMENT‬‬ ‫כמה? מ״ש‬ ‫ש ‪1‬‬ ‫?‪HOW M ANY? / HOW MUCH‬‬ ‫כובע טמבל‬ ‫‪f‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪:‬‬ ‫(ז‪.‬לכבו ש פ‪.‬ש״ע‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫‪HAT‬‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫‪HAT‬‬ ‫כובש‪ .).‬מ״ז‬ ‫ש ‪6‬‬ ‫‪CHEMICALS‬‬ ‫כי ס א (ז‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪13‬‬ ‫‪ROAD‬‬ ‫כבר ת״פ‬ ‫!‪T‬‬ ‫ש ‪8‬‬ ‫‪ALREADY‬‬ ‫כדאי‬ ‫‪ :‬־־‬ ‫ש ‪27‬‬ ‫‪WORTHWHILE/ ADVISABLE‬‬ ‫כואב‪ ..‬ר) ש״ע‪ .‬לכעו ס (על) פ‪.‬ס‪.‬ש״ע‬ ‫ש ‪12‬‬ ‫‪BRIDE‬‬ ‫‪:‬כלום‬ ‫ש ‪21‬‬ ‫‪NOTHING‬‬ ‫כלי (ז‪ .‬ר‪).‬‬ ‫י ‪5‬‬ ‫‪THE WHOLE WORLD‬‬ ‫כולם (ז‪ ..‬כלבה (נ‪ ).‬‬ ‫ש ‪24‬‬ ‫‪CAPTURE / CONQUER‬‬ ‫כוח (ז‪ .‬‬ ‫כובעי טמבל‬ ‫‪T‬‬ ‫▼כל­‬ ‫‪d u m m y ’s‬‬ ‫= “‪“ TEMBEL‬‬ ‫מילון‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫הה תחלה‬ ‫‪4 9 7‬‬ .)..‬מ״ז‬ ‫ש ‪13‬‬ ‫‪FUN‬‬ ‫כי תה (נ‪ ).).)..‬ש״ע‬ ‫י ‪5‬‬ ‫‪CLASS / CLASSROOM‬‬ ‫כך ת״פ‬ ‫ש ‪10‬‬ ‫‪THIS IS HOW .).‬כחולה ש״ת‬ ‫ש ‪8‬‬ ‫‪BLUE‬‬ ‫כי מ״ח‬ ‫ש ‪6‬‬ ‫‪BECAUSE‬‬ ‫כימיקלי ם (ז‪ .‬לכ תוב פ‪.‬ש״ע‪ .‬‬ ‫ש ‪24‬‬ ‫‪HURT‬‬ ‫כובע (ז‪ ). / SO‬‬ ‫ככה ככ ה ת״פ‪ .‬לכ אוב (ל‪ ).‬‬ ‫ש ‪24‬‬ ‫!‪BRAVO‬‬ ‫כל העול ם ב‪.

‫לבן‬ B le s s y o u 8 ‫ש‬ .‫ לגלית ש״ת‬. ‫מ‬ ‫הה תחלה‬ th e 498 .‫לגלי‬ TO SAY / TO TELL 20 ‫ש‬ .‫לב (ז‬ WITH ALL HIS / HER HEART 28 ‫ש‬ WHITE 16 ‫ש‬ ‫ לבנ ה ש״ת‬.‫כנסייה (נ‬ K n e sse t 6 ‫י‬ ‫הכנסת ש״ע‬ SILVER / MONEY 4 ‫ש‬ ‫ כ ספי ם ש״ע‬.A FEW 10 ‫ש‬ ‫כמה‬ LIKE / AS 2 ‫ש‬ ‫כמו‬ ALMOST 16 ‫ש‬ ‫כ מ ע ט ת״פ‬ YES 5 ‫י‬ ‫מו‬ CHURCH 26 ‫ש‬ ‫) ש״ע‬. ‫ז‬ - V .‫לבריאות! ב‬ THE 33RD DAY OF THE OMER 14 ‫ש‬ ‫ל״ג בעומר‬ LEGAL 16 ‫ש‬ ‫ מ״ז‬.‫כךטיס (ז‬ KOSHER (Jewish food restriction s) 8 ‫ש‬ ‫ כ שרה ש״ת‬..‫כ תוב ת (נ‬ TO 4 ‫י‬ ‫ מ״י‬.‫ל‬ NO 3‫י‬ ‫לא‬ NEVER MIND ( li t .‫להיות פ‬ SEE YOU / AU REVOIR 3 ‫י‬ ‫להתךאות מ״ק‬ BYE 7 ‫י‬ .)•‫כסף (ז‬ ATM MACHINE 3 ‫ש‬ ‫) ש״ע‬.‫להגיד פ‬ TO BE 7 ‫ש‬ .‫כ תוב ה (נ‬ ADDRESS 24 ‫ש‬ ‫) ש״ע‬.).. n o t im portant) 9 ‫ש‬ ‫לא ח שוב‬ SLOWLY 5 ‫ש‬ ‫לאט ת״פ‬ WHERE TO? 4 ‫י‬ ‫לאן? מ״ש‬ HEART 15 ‫ש‬ ‫ לבבות ש״ע‬.‫כשר‬ MARRIAGE CONTRACT 14 ‫ש‬ ‫) ש״ע‬.‫כ ספו מ ט (ז‬ VILLAGE 13 ‫ש‬ ‫) ש״ע‬.‫בלב שלם ב‬ ‫ו ע ברי ת מן‬ (J ewish H oliday C ount) | 1‫ ל‬.‫להת׳ ס‬ t •• .‫כפר (ז‬ TICKET / CARD 7 ‫ש‬ ‫) ש״ע‬.

‬מאושרת ש״ת‬ ‫ש ‪22‬‬ ‫‪HAPPY‬‬ ‫מאז ת״פ‬ ‫ש ‪13‬‬ ‫‪SINCE / SINCE THEN‬‬ ‫מאי מ״ז‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫‪ay‬‬ ‫מאין? מ״ש‬ ‫י ‪2‬‬ ‫?‪WHERE FROM‬‬ ‫מאמין‪ ..‬מאוחרת ש״ת‪ .‬ר‪ ).‬פ‪.‬לקח ת ( מ‪ ).‬לילו ת ש״ע‬ ‫ש ‪1‬‬ ‫‪NIGHT‬‬ ‫לימודים (ז‪ .)..D.‬מ״י‬ ‫י ‪2‬‬ ‫‪FROM‬‬ ‫מאה (ז• י ‪ p‬מאות ש״מ‬ ‫ש ‪3‬‬ ‫‪ONE HUNDRED‬‬ ‫מאה (נ‪ ).‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫‪M‬‬ ‫מילון‬ ‫הה תרולה‬ ‫‪499‬‬ .‬ללבו ש פ‪.‬ש״ע‬ ‫ש ‪18‬‬ ‫‪STUDIES‬‬ ‫לימון (ז‪ ).‬‬ ‫י ‪3‬‬ ‫‪LEARN‬‬ ‫לוקח‪ .‬מ‪ .‬ללמוד פ‪.‬ת״פ‬ ‫ש ‪13‬‬ ‫‪LATE‬‬ ‫מאושר‪ .‬‬ ‫ש ‪15‬‬ ‫‪TAKE‬‬ ‫לחם (ז‪ ).‬‬ ‫ש ‪24‬‬ ‫‪BELIEVE‬‬ ‫מאמין(ז•)‪ .‬ר‪ ).‬מאמינה (נ‪ ).‬ש״ע‬ ‫י ‪3‬‬ ‫‪LEMON‬‬ ‫לכן מ״ח‬ ‫ש ‪22‬‬ ‫‪THEREFORE‬‬ ‫למה? מ״ש‬ ‫ש ‪6‬‬ ‫?‪WHY‬‬ ‫למעלה ת״פ‬ ‫ש ‪26‬‬ ‫‪UPWARD‬‬ ‫למשל‬ ‫ש ‪2‬‬ ‫‪FOR EXAMPLE‬‬ ‫לספירה‬ ‫ש ‪17‬‬ ‫לפי מ״י‬ ‫ש ‪6‬‬ ‫‪ACCORDING TO‬‬ ‫לפני מ״י‬ ‫ש ‪12‬‬ ‫‪BEFORE‬‬ ‫לפעמי ם ת״פ‬ ‫ש ‪2‬‬ ‫‪SOMETIMES‬‬ ‫מ‪ / .‬ש״ע‬ ‫י ‪3‬‬ ‫‪BREAD‬‬ ‫לחמנייה ( ‪ p‬ש״ע‬ ‫ש ‪1‬‬ ‫‪BREAD ROLL‬‬ ‫ליד מי׳י‬ ‫י ‪5‬‬ ‫‪NEAR / BY‬‬ ‫לילה (ז‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪25‬‬ ‫‪C o v en a n t‬‬ ‫לומד‪ .‫לובש‪ ..‬להאמין פ‪...‬ש״ע‬ ‫ש ‪25‬‬ ‫‪BELIEVER‬‬ ‫)‪date‬‬ ‫‪(O F A‬‬ ‫‪o f th e‬‬ ‫‪T a blets‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪A..‬‬ ‫ש ‪5‬‬ ‫‪WEAR‬‬ ‫לוחות הברית (ז‪ .‬מאות ש״ע‬ ‫ש ‪5‬‬ ‫‪CENTURY‬‬ ‫מאוד ת״פ‬ ‫י ‪6‬‬ ‫‪VERY‬‬ ‫מאוחר‪ .

.‬‬ ‫ש ‪12‬‬ ‫‪ASK / REQUEST‬‬ ‫מברך‪ .‬‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫‪GUIDE‬‬ ‫מה? מ״ש‬ ‫י‪1‬‬ ‫?‪WHAT‬‬ ‫מה הש‪/‬גה?‬ ‫י ‪7‬‬ ‫? ‪h a t tim e is it‬‬ ‫מה נשמע?‬ ‫י ‪4‬‬ ‫מה נש‪ ?.‬ש״ע‬ ‫ש ‪1‬‬ ‫‪INFORMATION / telephone directory‬‬ ‫מוךל (ז‪ ).‬‬ ‫ש ‪13‬‬ ‫‪VISIT‬‬ ‫מבקש‪ .).‬‬ ‫ש ‪28‬‬ ‫‪PROMISE‬‬ ‫מבין‪ .‬‬ ‫ש ‪27‬‬ ‫‪LIGHT‬‬ ‫מדע <ז‪ ).‬מךריכה (נ‪).‬ש״מ‬ ‫ש ‪13‬‬ ‫‪TWO HUNDRED‬‬ ‫מבטיח‪ .‬ס‪.‬‬ ‫מילון‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫הה תחלה‬ ‫‪500‬‬ ‫? ‪hat’s u p‬‬ ‫‪W‬‬ ‫? ‪h a t ‘s u p‬‬ ‫‪W‬‬ ‫‪W‬‬ ‫מה פתאו ם?!‬ ‫ש ‪8‬‬ ‫! ‪no w a y‬‬ ‫מה קרה?‬ ‫ש ‪10‬‬ ‫? ‪h a p pe n e d‬‬ ‫מה שלי מך?(נ‪).‬לךבר פ‪.‬‬ ‫ש ‪5‬‬ ‫? ‪h a t is y o u r n a m e‬‬ ‫‪W‬‬ ‫מהר ת״פ‬ ‫ש ‪5‬‬ ‫‪QUICKLY / FAST‬‬ ‫מודיעין ( ז‪ ).‬‬ ‫י ‪5‬‬ ‫‪TALK‬‬ ‫מךבר (ז )‪ .‫מאתיים (ז‪ .‬ל הגיע פ‪.‬ש״ע‪ .‬להךלי ק פ‪..‬מון ךני ת ש״ת‪ .‬להבין ( ש ‪ ) 10‬פ‪.‬לברך (על) פ‪.‬ש״ע‬ ‫ש ‪12‬‬ ‫‪NOTICE / AD‬‬ ‫‪T T‬‬ ‫מוךךני‪ .‬פ‪.‬לב ק ש פ‪.‬‬ ‫ש ‪21‬‬ ‫‪ARRIVE‬‬ ‫מךבר‪ .‬ש״ע‪ .‬מ״ז‬ ‫פ״ז ‪1‬‬ ‫‪MEDITATION‬‬ ‫מדינה (נ‪ ).‬לבקר פ‪..‬ו נ‪ ).‬‬ ‫י ‪6‬‬ ‫?‪How ARE YOU‬‬ ‫מה ש מך?(נ‪).‬ש״ע‬ ‫ש ‪20‬‬ ‫‪STATE / COUNTRY‬‬ ‫מךליק‪ .‬‬ ‫י ‪6‬‬ ‫?‪How ARE YOU‬‬ ‫מה שלו מך?(ז‪).‬ש״ע‬ ‫ש ‪17‬‬ ‫‪SCROLL‬‬ ‫מגיע‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪21‬‬ ‫‪SCIENCE‬‬ ‫מךריך (ז‪ .‬‬ ‫ש ‪1‬‬ ‫‪UNDERSTAND‬‬ ‫מבקר‪ .‬ל ה ב טי ח( ל‪ ).‬מ״ז‬ ‫ש ‪22‬‬ ‫‪MODEL‬‬ ‫מודעה(נ‪ ).‬מךבריו ת ש״ע‬ ‫ש ‪8‬‬ ‫‪DESERT‬‬ ‫מדיטציה (נ‪ ).‬ש״ע‬ ‫ש ‪11‬‬ ‫‪TELEGRAM‬‬ ‫מגילה (נ‪ ).‬‬ ‫ש ‪5‬‬ ‫? ‪h a t is y o u r n a m e‬‬ ‫‪W‬‬ ‫מה ש מך?(ז‪).‬מ״ז‬ ‫ש‪2‬‬ ‫‪MODERN‬‬ ‫‪W hat‬‬ .‬‬ ‫ש ‪14‬‬ ‫‪BLESS‬‬ ‫מבךק(ז‪).

‬ת״פ‬ ‫ש ‪23‬‬ ‫‪OUTSIDE OF / OUT OF‬‬ ‫מחזה (ז‪ ..‫מוךרניזציה (נ‪ ).‬ר‪ ) 0 .‬להוריד פ‪.‬מו סל מי ת (נ‪ ).‬ש״ע‬ ‫ש ‪11‬‬ ‫‪WEATHER‬‬ ‫מזוודה (נ‪ ).).‬‬ ‫ש ‪26‬‬ ‫‪E a st‬‬ ‫מרזברת (נ‪ ).‬ש״ע‬ ‫ש ‪22‬‬ ‫‪SETTLEMENT‬‬ ‫מותר‬ ‫ש ‪26‬‬ ‫‪ALLOWED / YOU MAY‬‬ ‫מזג אוויר ( ז‪ .‬ש״ע‪ .‬ש״ע‬ ‫י‪3‬‬ ‫‪TEACHER‬‬ ‫מוריד‪ .‬מזלות ש״ע‬ ‫ש ‪14‬‬ ‫‪LUCK / SIGN OF THE ZODIAC‬‬ ‫י ‪6‬‬ ‫! ‪C o n g r a t u l a t io n s‬‬ ‫מזמין‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪12‬‬ ‫)‪MEZUZAH ( religious J ewish doorpost‬‬ ‫מזל ( ז‪ .).‬ש״ע‪ ..‬מ״ז‬ ‫י ‪5‬‬ ‫‪MUSEUM‬‬ ‫מוזיקה (נ‪ ).).‬לחמם פ‪.‬מוזיקלית (נ‪ ).‬להחלי ט (על) פ‪.‬מחנות ש״ע‬ ‫ש ‪13‬‬ ‫‪CAMP‬‬ ‫מחפשי‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪6‬‬ ‫‪MODERNIZATION‬‬ ‫מוזאון ( ז ‪ ) .‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪id d l e‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪the‬‬ ‫מילון‬ ‫‪PLAY‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫הה תחלה‬ ‫‪501‬‬ .‬למצוא פ‪.).).‬‬ ‫ש ‪10‬‬ ‫‪INVITE‬‬ ‫מזמן ת״פ‬ ‫ש ‪23‬‬ ‫‪A LONG TIME AGO‬‬ ‫המזרח ה תיכון ( ז ‪) .‬ש״ע‬ ‫ש ‪24‬‬ ‫‪SUITCASE‬‬ ‫מזוזה (נ‪ ).‬‬ ‫ש ‪17‬‬ ‫‪FIND.‬ש״ת‪ .‬מוכךת ( נ ‪ ) .‬ש״ע‪ .‬מוך ה ( נ ‪ ) .‬‬ ‫ש ‪27‬‬ ‫‪DECIDE‬‬ ‫מחמאה (נ‪ ).‬מ״ז‬ ‫ש ‪16‬‬ ‫‪MOCHA‬‬ ‫מורה (ז‪ .).‬‬ ‫ש ‪4‬‬ ‫‪LOOK FOR / SEARCH‬‬ ‫מזל טוב! ב‪.‬מ״ז‬ ‫ש ‪5‬‬ ‫‪MUSICAL‬‬ ‫מוכר <ז‪ .‬ש״ע‪ .‬לחפש' פ‪.‬ש״ע‬ ‫ש ‪2‬‬ ‫‪NOTEBOOK‬‬ ‫מחוץ ל‪ .).‬ר‪ ) 0 .‬ש״ת‬ ‫ש ‪24‬‬ ‫‪u s l im‬‬ ‫מוצא‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪23‬‬ ‫‪ILLNESS / DISEASE‬‬ ‫מחליט‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪28‬‬ ‫‪COMPLIMENT‬‬ ‫מחמם‪ .‬ש״ע‪ .‬‬ ‫ש ‪22‬‬ ‫‪TAKE OFF / DECREASE‬‬ ‫מו שב (ז‪ ). DISCOVER‬‬ ‫מוקדם ת״פ‬ ‫ש ‪27‬‬ ‫‪EARLY‬‬ ‫מוקה (ז‪ .‬להזמין פ‪.‬‬ ‫ש ‪26‬‬ ‫‪WARM‬‬ ‫מחנה (ז‪ .‬מחזות ש״ע‬ ‫ש ‪28‬‬ ‫)‪( th eatre‬‬ ‫מחלה (נ‪ ).‬מ״ז‬ ‫י ‪6‬‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫מוזיקלי ( ז‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪4‬‬ ‫‪SALES PERSON / CLERK‬‬ ‫מול מ״י‬ ‫ש ‪26‬‬ ‫‪OPPOSITE / IN FRONT / ACROSS FROM‬‬ ‫מוסלמי <ז‪ .

‬מ י ל י ם ש״ע‬ ‫ש ‪3‬‬ ‫‪WORD‬‬ ‫מי לו ן (ז‪ ).‬ש״ע‬ ‫ש ‪14‬‬ ‫‪CAR‬‬ ‫מ כי ר‪ .‬ו נ‪ ) .‬מ״ז‬ ‫ש ‪23‬‬ ‫‪MILLION‬‬ ‫מי ם (ז‪ .‬יל פ•‬ ‫ש ‪3‬‬ ‫‪GO FOR A WALK / TRAVEL‬‬ ‫מ ט ל פ ן‪ .‬מ ט ב ע ו ת ש״ע‬ ‫ש ‪26‬‬ ‫‪COIN‬‬ ‫מ ט ו ס (ז‪ ).‬ל ה כ י ר פ‪.‬ש״ע‬ ‫ש ‪13‬‬ ‫‪AIRPLANE‬‬ ‫מט?‪.).‬מ ל כ ה( נ‪ ).‬ש״ע‬ ‫ש ‪13‬‬ ‫‪KING..‬ר‪ ).‬י מ״ז‬ ‫*מ י‬ ‫ש ‪8‬‬ ‫‪MINERAL‬‬ ‫מי ץ (ז‪ ).‬ר‪ )0 .‬ש״ע‪.‬ש״ע‬ ‫ש ‪22‬‬ ‫‪PANTS‬‬ ‫מ כ ת ב (ז‪ ).‬ש׳׳ע‪ .‬מ״ז‬ ‫י ‪3‬‬ ‫‪MAYONNAISE‬‬ ‫מי ט ה (נ‪ ).‬ש״ע‬ ‫י ‪6‬‬ ‫‪COMPUTER‬‬ ‫מ ט ב ח (ז‪ ).‬ש״ע‬ ‫ש ‪9‬‬ ‫‪DICTIONARY‬‬ ‫מ י ל י ון (ז‪ .‬‬ ‫ש ‪ .).‬ש״ע‬ ‫ש ‪27‬‬ ‫‪RESEARCH‬‬ ‫מ ח ר ת״פ‬ ‫ש ‪4‬‬ ‫‪TOMORROW‬‬ ‫מ ח ש ב מ‪ ).).‬ש״ע‬ ‫י ‪3‬‬ ‫‪SALT‬‬ ‫מ ל ח מ ה (נ‪ ).‫מ ח ק ר (ז‪ ).‬ש״ע‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫‪WAR‬‬ ‫מ ל ך (ז‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪27‬‬ ‫‪INSTITUTE‬‬ ‫מ כ ו נ ה (נ‪ ).‬מ י י ח ך ת ש״ת‬ ‫ש ‪2‬‬ ‫‪SPECIAL‬‬ ‫מ י ו נ ז (ז‪ .‬ש״ע‪ .).‬ל ט?‪.‬ש״ע‬ ‫ש‪2‬‬ ‫‪KITCHEN‬‬ ‫מ ט ב ע (ז‪ .‬ר‪ )0 .‬ש״ע‬ ‫ש ‪6‬‬ ‫‪MICROWAVE‬‬ ‫מ י ש ה ו (ז‪ ).‬ש״ע‬ ‫ש ‪6‬‬ ‫‪MACHINE‬‬ ‫מ כ ו נ י ת (נ‪ ).4‬ש ‪2 1‬‬ ‫‪KNOW / BE FAMILIAR WITH / RECOGNIZE‬‬ ‫מ כ נ ס י י ם (ז‪ .‬ל ט ל פ ן פ‪ . QUEEN‬‬ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪3‬‬ ‫‪BED‬‬ ‫מ י ל ה (נ‪ .‬ש״ע‬ ‫י ‪4‬‬ ‫‪JUICE‬‬ ‫מ י ק ר ו ‪ -‬ג ל( ז‪ ).‬יל‪ .‬ש״מ‪ .‬מ ל ו נ ו ת ש״ע‬ ‫י ‪6‬‬ ‫‪HOTEL‬‬ ‫מ ל ח (ז‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪5‬‬ ‫‪SOMEBODY‬‬ ‫מ כ ו ן( ז‪ ).‬ר‪ ) 0 .‬ש״ע‬ ‫י ‪6‬‬ ‫‪LETTER‬‬ ‫מ ל ון( ז‪ .‬ש״ע‬ ‫י ‪1‬‬ ‫‪WATER‬‬ ‫‪ V‬נ‪T‬ר ל (ז‪ ).‬מ״ז‬ ‫ש ‪25‬‬ ‫‪PHONE / CALL‬‬ ‫מי? מ״ש‬ ‫י ‪1‬‬ ‫?‪W HO‬‬ ‫מ י ד ת״פ‬ ‫ש ‪28‬‬ ‫‪IMMEDIATELY‬‬ ‫מיו ח ד‪ .

.‬ל ה ס תכל (ב‪ / .‬פ‪.‬‬ ‫ש ‪10‬‬ ‫‪TELL‬‬ ‫מספר (ז‪ ).‬ר‪ )0 .‬ל ה מ שיך פ‪.‬‬ ‫ש ‪10‬‬ ‫‪STOP‬‬ ‫)‪la m p‬‬ ‫)‪to‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪( je w is h‬‬ ‫‪\MP / MEN NORA‬‬ ‫‪AGREE ( w it h‬‬ ‫מיל‪1‬‬ ‫)‪(w ater‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫הה תחלה‬ ‫‪503‬‬ .‬מ״ז‬ ‫י‪3‬‬ ‫‪MINT‬‬ ‫מנסה‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪21‬‬ ‫מנטה (נ‪ .‬‬ ‫ש ‪28‬‬ ‫‪TRY‬‬ ‫מנקה‪ .‬ש״ע‬ ‫ש‪1‬‬ ‫‪NUMBER‬‬ ‫מסתכל‪ .‬ל הפ סי ק פ‪.‬ש״ע‬ ‫ש ‪8‬‬ ‫‪WAITER‬‬ ‫ממשיך‪ .‬לנסות פ‪..‬ש׳׳ע‬ ‫ש ‪13‬‬ ‫‪TRADITION‬‬ ‫מ סי ב ה (נ‪ ).‬‬ ‫ש ‪10‬‬ ‫‪EXPLAIN‬‬ ‫מסגד (ז‪ )..‬על) פ‪.‬פ‪.‬לסדר פ‬ ‫ש ‪18‬‬ ‫‪PUT IN ORDER / TIDY / ORGANIZE‬‬ ‫מסורת (נ‪ )...‬ש״ע‬ ‫ש ‪9‬‬ ‫‪PARTY‬‬ ‫מסכים‪ .‬מפוךס מת ש״ת‬ ‫ש ‪18‬‬ ‫‪FAMOUS‬‬ ‫מפסיק‪ .‬להסכי ם ( ע □ ‪ /‬ל‪ ).‫מלמד‪ .‬ש״ע‪ .‬מ״ח‬ ‫ש ‪23‬‬ ‫‪AROUND‬‬ ‫מסביר‪ .‬‬ ‫ש ‪18‬‬ ‫‪CLEAN‬‬ ‫מ סביב ל‪ .‬לספר (ל‪ ).‬ללמד פ‪..‬ש״ע‬ ‫ש ‪11‬‬ ‫‪ENVELOPE‬‬ ‫מעיין מ‪ .‬‬ ‫ש ‪12‬‬ ‫‪CONTINUE‬‬ ‫ממשלה (נ‪ ).‬מעניינ ת ש״ת‬ ‫ש ‪6‬‬ ‫‪INTERESTING‬‬ ‫מעיל (ז‪ ).‬ש״ע‬ ‫י ‪4‬‬ ‫‪RESTAURANT‬‬ ‫מספיק ת״פ‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫‪ENOUGH‬‬ ‫מספר‪ ..‬לנ קות פ‪..‬ש״ע‬ ‫ש ‪18‬‬ ‫‪CUCUMBER‬‬ ‫מלצר (ז‪ .).‬לע שן פ‬ ‫ש ‪26‬‬ ‫‪SMOKE‬‬ ‫מפוךסם‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪26‬‬ ‫‪MOSQUE‬‬ ‫מסךר‪ .‬‬ ‫ש ‪25‬‬ ‫‪TEACH‬‬ ‫מלפפון ( ז‪ ).).‬‬ ‫ש ‪27‬‬ ‫מס^יךה (נ‪ ).‬מלצךית (נ‪ ).‬מעיינות ש״ע‬ ‫ש ‪8‬‬ ‫‪SPRING‬‬ ‫מעמיו‪ .‬‬ ‫ש ‪28‬‬ ‫‪WATCH / LOOK‬‬ ‫מעט‬ ‫ש ‪24‬‬ ‫‪A LITTLE / FEW‬‬ ‫מע טפ ה (נ‪ ).‬ש״ע‬ ‫ש ‪14‬‬ ‫‪CUSTOM‬‬ ‫מנוךה (נ‪ ).‬ש״ע‬ ‫ש ‪20‬‬ ‫‪GOVERNMENT‬‬ ‫מנהג ( ז‪ ).‬ש״ע‬ ‫ש ‪22‬‬ ‫‪COAT‬‬ ‫מעך ה (נ‪ ).‬ש״ע‬ ‫ש ‪17‬‬ ‫‪CAVE‬‬ ‫מעשן‪ .‬לה סביר פ‪.

‬‬ ‫ש ‪27‬‬ ‫‪LISTEN‬‬ ‫מרגיש‪ .‬‬ ‫ש ‪15‬‬ ‫‪DRAW‬‬ ‫מצליח‪ .‬מקומו ת ש״ע‬ ‫ש ‪3‬‬ ‫‪PLACE‬‬ ‫מקל ( ז )‪ .‬‬ ‫ש ‪10‬‬ ‫‪FEEL‬‬ ‫מרגרינה (נ‪ ).).‬‬ ‫ש‪1‬‬ ‫‪SORRY‬‬ ‫מצייר‪ .‬‬ ‫ש ‪18‬‬ ‫מרס מ״ז‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫‪arch‬‬ ‫מרק (ז‪ ).‬ל הצ טער פ‪.‬מ קוו או ת ש״ע‬ ‫ש ‪12‬‬ ‫) ‪b a t h in g p l a c e‬‬ ‫מקום (ז•)‪ .‬מךכזית ש״ת‬ ‫ש ‪21‬‬ ‫‪CENTRAL‬‬ ‫מרכל‪ .‬מ שוגע ת ש״ת‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫‪CRAZY‬‬ ‫משורר (ז‪ .‬מצחי קה ש״ת‬ ‫ש ‪14‬‬ ‫‪FUNNY‬‬ ‫מצטער‪ .‬להרגיש פ‪.‬ש״ע‬ ‫ש ‪18‬‬ ‫‪soup‬‬ ‫מרתון ( ז ‪ ) .‬לפקסס פ‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪13‬‬ ‫‪MARATHON‬‬ ‫משהו‬ ‫ש ‪3‬‬ ‫‪SOMETHING‬‬ ‫פ״ז ‪1‬‬ ‫‪REALLY GOOD / SOMETHING SPECIAL‬‬ ‫משוגע‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪11‬‬ ‫‪FAX‬‬ ‫מצב (ז‪ ).‬ל ה ק שיב (ל‪ ).‬‬ ‫ש ‪24‬‬ ‫‪POET‬‬ ‫משיחק‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪23‬‬ ‫‪SITUATION / STATUS / CONDITION‬‬ ‫מצוין ת״פ‬ ‫י ‪4‬‬ ‫‪GREAT / WONDERFUL‬‬ ‫מצוין‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪13‬‬ ‫‪CENTER‬‬ ‫מךכזי‪ ..‬ל קבל פ‪.‬‬ ‫ש ‪9‬‬ ‫‪RECEIVE‬‬ ‫מקז־ש‪ .‬מצוינת ש״ת‬ ‫ש ‪2‬‬ ‫‪EXCELLENT / WONDERFUL‬‬ ‫מצחיק‪ .‬משוררת ש״ע(נ‪).‬ש״ע‪ .‬ש״ע‪ .‬להצליח ( ב ״‪ ).‬פ‪.‬ש״ע‬ ‫ש ‪14‬‬ ‫‪GAME‬‬ ‫מ שהו‪-‬מ שהו ש״ת‪.‬ש״ע‬ ‫ש ‪25‬‬ ‫‪TEMPLE‬‬ ‫מקווה (נ )‪ .‬לצייר פ‪.‬‬ ‫) ‪( in‬‬ ‫‪SUCCEED‬‬ ‫)‪( about‬‬ ‫‪( r it u a l‬‬ ‫‪MIQWE‬‬ ‫‪SAGE‬‬ ‫‪GOSSIP‬‬ ‫‪M‬‬ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪2‬‬ ‫‪SHOWER‬‬ ‫מקשיב‪ .‬ל ש ח ק פ•‬ ‫ש ‪6‬‬ ‫‪PLAY‬‬ ‫משחק (ז‪ )..‬לרכל (על) פ‪.‬פ‪.‫מפקסס‪ .‬מ״ז‬ ‫י ‪2‬‬ ‫‪MARGARINE‬‬ ‫מ תו ה (נ‪ ).‬לקך ש (על) פ‪.‬‬ ‫ש ‪14‬‬ ‫‪BLESS / SANCTIFY‬‬ ‫מ קן ש (ז‪ )..‬‬ ‫ס‪.‬מקלות ש״ע‬ ‫ש ‪13‬‬ ‫‪STICK / CANE‬‬ ‫מקלחת ( נ ‪ ) .‬ש״ע‬ ‫ש ‪21‬‬ ‫)‪( pla nt‬‬ ‫מךכז ( ז ‪ ) .‬‬ ‫ש ‪10‬‬ ‫מקבל‪ .

‬‬ ‫ש ‪23‬‬ ‫‪DIE‬‬ ‫מתאהב‪ .‬‬ ‫ש ‪12‬‬ ‫‪WASH ONESELF / BATH‬‬ ‫נאצי (ז‪ .‬‬ ‫ש ‪10‬‬ ‫‪/ BEGIN‬‬ ‫מתחתן‪ .).‬להתרגש ( מ‪ )..‬‬ ‫ש ‪28‬‬ ‫‪VOLUNTEER‬‬ ‫מתנךב (ז‪ .‬לה תלב ש פ‪.‬נהגת ( ‪ p‬ש״ע‬ ‫ש ‪21‬‬ ‫‪DRIVER‬‬ ‫נהדר‪ ..‬פ‪.‬ל ה ת חיל (ב‪ )..‬‬ ‫ש ‪12‬‬ ‫) ‪( w it h‬‬ ‫מתי? מ״ש‬ ‫ש ‪1‬‬ ‫?‪WHEN‬‬ ‫מתכתב‪ .‬‬ ‫ש ‪12‬‬ ‫‪WEAR / DRESS‬‬ ‫מתמטיק ה (נ‪ .).‬פ‪..‬ש״ע‪ .‬למו ת פ‪...‬פ‪.‬‬ ‫ש ‪12‬‬ ‫) ‪( to /f o r‬‬ ‫מתרגש‪ .‬נבי א ה (נ‪ ).‬ש״ע‬ ‫ש ‪24‬‬ ‫‪POLICE‬‬ ‫משלם‪ .‫משטרה (נ‪ .‬‬ ‫ש ‪12‬‬ ‫‪GET EXCITED‬‬ ‫מתרחץ‪ .‬פ‪.‬ש״ע‬ ‫פ״ז ‪1‬‬ ‫משעמם‪ ..‬ש״ע‬ ‫י‪1‬‬ ‫‪GIFT / PRESENT‬‬ ‫מתפלל‪ .‬ל של ם (ל״‪ ).‬להתרחץ פ‪.‬ש״ע‬ ‫ש ‪21‬‬ ‫‪PROPHET‬‬ ‫נהג מ‪ .).‬ל ה ת א הב (ב‪ )...‬לה ש ת מ ש (ב‪ ).‬פ‪.‬ר‪ )0 ..‬ש״ע‪ .‬ל ה תנדב (ל‪ ).‬לה תכ תב (ע ם) פ‪..‬ל ה שפיע (על) פ‪.‬פ‪.‬פ‪.‬להתאי ם (ל‪ ).‬מ״ז‬ ‫ש ‪28‬‬ ‫‪azi‬‬ ‫נבי א (ז‪ .‬‬ ‫ש ‪28‬‬ ‫‪INFLUENCE / EFFECT‬‬ ‫משךד(ז‪).‬‬ ‫ש ‪28‬‬ ‫‪USE‬‬ ‫מת‪ .‬ש״ע‬ ‫י ‪5‬‬ ‫‪FAMILY‬‬ ‫משפיע‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪11‬‬ ‫‪OFFICE‬‬ ‫משתמש‪ ..‬ש״ע‬ ‫ש ‪6‬‬ ‫‪VOLUNTEER‬‬ ‫מתנה (נ‪ ).‬נאצי ת (נ‪ ).‬מ תו ק ה ש״ת‬ ‫ש ‪9‬‬ ‫‪SWEET‬‬ ‫מתחיל‪ .‬מ״ז‬ ‫י ‪4‬‬ ‫‪MATHEMATICS‬‬ ‫מתנךב‪ .).‬פ‪.‬ל ה תפלל (ל‪ ).‬ל ה ת ח תן( ע ם) פ‪..‬נהךךת ש״ת‬ ‫ש ‪10‬‬ ‫‪WONDERFUL‬‬ ‫נובמבר מ״ז‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫‪N o v e m be r‬‬ ‫) ‪b ib l ic a l t e x t s‬‬ ‫‪( post‬‬ ‫‪M1SHNA‬‬ ‫‪FALL IN LOVE‬‬ ‫) ‪( w it h‬‬ ‫) ‪( w it h‬‬ ‫)‪( to‬‬ ‫‪FIT‬‬ ‫‪START‬‬ ‫‪MARRY‬‬ ‫‪PRAY‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫‪N‬‬ ‫מילון‬ ‫הה תחלה‬ ‫‪505‬‬ .‬‬ ‫ש ‪16‬‬ ‫‪/ BE APPROPRIATE‬‬ ‫מתוק‪ .‬ר‪ )0 ..‬‬ ‫ש ‪12‬‬ ‫‪CORRESPOND‬‬ ‫מתלבש‪ .‬‬ ‫ש ‪28‬‬ ‫מתאים‪ .‬מ שעמ מת ש״ת‬ ‫ש ‪8‬‬ ‫‪BORING‬‬ ‫מ שפחה (נ‪ ).‬‬ ‫ש ‪9‬‬ ‫‪PAY‬‬ ‫משנה (נ‪ ).‬מ תנדב ת (נ‪ ).

‬ס‪ .‬‬ ‫ש ‪11‬‬ ‫‪GIVE ME! / ALLOW ME‬‬ ‫תנו ל‪( .‬ר‪ )0 .‬להיכנ ס (ל‪ )...‬‬ ‫ש ‪25‬‬ ‫‪MEET‬‬ ‫נפש‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪24‬‬ ‫‪SOUL / MIND‬‬ ‫נצרות (נ‪ .‬ש״ע‬ ‫נעים‪ .‬נפ שו ת (נ‪ ).‬לנעול פ‪..‬מ״ז‬ ‫ש ‪26‬‬ ‫‪NAGGER / PEST / NUDJE‬‬ ‫נוח‪ . GRANDDAUGHTER‬‬ ‫נכון ת״פ‬ ‫ש ‪1‬‬ ‫) ‪c o r rect ( l y‬‬ ‫נכון‪ .‬‬ ‫ש ‪14‬‬ ‫‪FALL‬‬ ‫נוצרי (ז‪ .‬‬ ‫ש ‪17‬‬ ‫‪BE BORN‬‬ ‫נוסטלגיה (נ‪ .‬ר‪).‬‬ ‫ש ‪14‬‬ ‫)‪GIVE ( to‬‬ ‫תן לי! (ז‪ ).‬‬ ‫ש ‪1‬‬ ‫‪RIDE / GO‬‬ ‫נועל‪ .‬ר‪ )0 .‬‬ ‫ש ‪26‬‬ ‫‪ENTER‬‬ ‫נמוך‪ .‬תני לי! (נ‪).‬נעליי ם ש״ע‬ ‫ש ‪14‬‬ ‫‪sho e‬‬ ‫נפגש‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪22‬‬ ‫‪NOSTALGIA‬‬ ‫נוסע‪ .‬לנו ח פ‪.‬לתת (ל‪ )..‬פ‪.‬נוךמלית ש״ת‪ ..‬ו נ‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪18‬‬ ‫‪GRANDCHILD.‬ל היפג ש (ע ם) פ‪.‬נמוכה ש״ת‬ ‫ש ‪16‬‬ ‫‪SHORT / LOW‬‬ ‫‪T‬‬ ‫׳ ‪T‬‬ ‫־־‬ ‫‪MIRACLE‬‬ ‫נס (ז‪ ).).‬ש״ת‪ ..‬ליפול פ‪.‬נח מדה ש״ת‬ ‫ש ‪2‬‬ ‫‪NICE‬‬ ‫נכד (ז‪ .).‬מ״ז‬ ‫פ״ז ‪2‬‬ ‫‪NORMAL‬‬ ‫נותן‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪17‬‬ ‫‪C h r ist ia n‬‬ ‫נוךאת״פ‪.‬ז‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪26‬‬ ‫‪C h r istia nity‬‬ ‫נקבה (נ‪ ).‬נעי מה ש״ת‬ ‫ש ‪6‬‬ ‫‪PLEASANT‬‬ ‫נעים מאוד‬ ‫י ‪4‬‬ ‫‪to m eet y o u‬‬ ‫נעל (נ‪ ..‬‬ ‫ש ‪14‬‬ ‫‪LOCK‬‬ ‫נוף (ז‪ ).‬נקייה ש״ת‬ ‫ש ‪23‬‬ ‫‪CLEAN‬‬ ‫‪P l e a su r e‬‬ ‫‪FEMININE‬‬ .‬נוצרייה (נ‪ ).‬ש״ע‬ ‫ש ‪17‬‬ ‫‪COPPER‬‬ ‫נחמד‪ .).‬נכונ ה ש״ת‬ ‫ש ‪4‬‬ ‫‪RIGHT‬‬ ‫נכנס‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪14‬‬ ‫)‪(GRAMMAR‬‬ ‫נקי‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪8‬‬ ‫‪VIEW / LANDSCAPE‬‬ ‫נופל‪ .‬נוךני קי ת (נ‪ ).‬‬ ‫ש ‪13‬‬ ‫‪REST‬‬ ‫נחו שת (נ‪ .‬נכךה (נ‪ ).‬ש״ת‪ .‬לנ סוע פ‪.‬‬ ‫ש ‪14‬‬ ‫! ‪g iv e‬‬ ‫נח‪ .‬ש״ע‪ .‬ש״ע‪ .).‬ר‪ )0 .‬ל היוולד פ‪.‬‬ ‫ש ‪12‬‬ ‫‪TERRIBLE / TERRIBLY‬‬ ‫נוךמלי‪ .‫נוךניק (נ‪ .‬ס‪.‬נוחה ש״ת‬ ‫ש ‪22‬‬ ‫‪COMFORTABLE‬‬ ‫נולד‪ .‬פ‪.

‬שי׳ע‪ .‬סוציולוגי ת (נ‪ ).‬סי מפ טי ת ש״ת‪ .‬‬ ‫ש ‪20‬‬ ‫‪CLOSE / SHUT‬‬ ‫סךר פ ס ח (ז‪ ).‬‬ ‫ש ‪27‬‬ ‫‪FINALLY‬‬ ‫סופר (ז‪ .‬ש״ע‪ .‬פ‪.‬ש״ע‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪15‬‬ ‫‪SYMMETRY‬‬ ‫סימן(ז‪).‬ש״ע‬ ‫ש ‪18‬‬ ‫‪GRANDFATHER.‬מ׳׳ז‬ ‫י ‪7‬‬ ‫‪SONATA‬‬ ‫סוף (ז‪ ).‬ש״ע‪ .).‬ש״ע‬ ‫ש ‪27‬‬ ‫‪SEDER-PASSOVER DINNER‬‬ ‫סווךר (ז‪ ).‬מ״ז‬ ‫פ״ז ‪2‬‬ ‫‪SEMESTER‬‬ ‫סי מפוני ה (נ‪ ).‬ש״ע‪ ..).‬מ״ז‬ ‫ש ‪23‬‬ ‫‪LIKABLE / NICE‬‬ ‫׳‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪:‬‬ ‫—‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫׳‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪T‬‬ ‫!‬ ‫־‬ ‫ז‬ ‫.‬מ״ז‬ ‫ש ‪22‬‬ ‫‪SWEATER‬‬ ‫סוכר (ז‪ ).‬ש״ע‪ .‫נר (ז‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪20‬‬ ‫סביבון (ז‪ ).‬מ״ז‬ ‫י ‪5‬‬ ‫‪SUPERMARKET‬‬ ‫סוצי אלי ס טי סוצי אלי ס טי ת ש״ת‪ .‬‬ ‫ש ‪26‬‬ ‫‪STAY / REMAIN‬‬ ‫נשוי נ שו אה ש״ת‬ ‫ש ‪18‬‬ ‫‪MARRIED‬‬ ‫נשיא (ז‪ .‬ש״ע‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪1‬‬ ‫‪SYMPHONY‬‬ ‫סימפטי‪ .‬סי מ טרית ש״ת‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪20‬‬ ‫‪SOCIOLOGIST‬‬ ‫סטוך^ט (ז‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪20‬‬ ‫‪PRESIDENT‬‬ ‫סב א <ז‪ ).‬ש״ע‪ .).).‬להי שאר (ב‪ ).‬ש״ע‬ ‫ש ‪13‬‬ ‫‪SIGN‬‬ ‫סימסטר (ז‪ )..‬ש׳יע‪ . GRANDMOTHER‬‬ ‫סבון (ז‪ ).‬ש״ע‬ ‫ש ‪23‬‬ ‫‪WRITER‬‬ ‫סופר מך ק ט (ז‪ ).‬סגול ה ש״ת‬ ‫ש ‪16‬‬ ‫‪PURPLE‬‬ ‫סוגר‪ .‬נ שיאה (נ‪ ).‬לסגור פ‪.‬מ״ז‬ ‫י ‪4‬‬ ‫‪STUDENT‬‬ ‫סיגךיה (נ‪ ).‬מ״ז‬ ‫ש ‪15‬‬ ‫‪SYMMETRICAL‬‬ ‫סימטריי ה (נ‪ ).‬ש״ע‬ ‫ש ‪9‬‬ ‫‪WEEKEND‬‬ ‫סוף סוף ב‪. ‪T‬‬ ‫־‬ ‫י‬ ‫)‪toy‬‬ ‫‪DREIDL / TOP ( a‬‬ ‫מילון‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫‪1‬‬ ‫■‬ ‫‪S‬‬ ‫‪T‬‬ ‫־‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫י‬ ‫‪SOAP‬‬ ‫הה תרולה‬ ‫‪T :‬‬ ‫‪T‬‬ ‫■‬ ‫־‬ ‫‪T :‬‬ ‫‪507‬‬ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪27‬‬ ‫סבלנו ת (נ‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪19‬‬ ‫‪PATIENCE‬‬ ‫סגול‪ .‬ש״ע‪ .‬ש״ע‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪27‬‬ ‫‪SOCIALIST‬‬ ‫סוציולוג (ז‪ .‬סופו־ת (נ‪ ).).‬סב ת א (נ‪ ).‬ר‪ )0 .‬ש״ע‬ ‫ש ‪16‬‬ ‫‪END‬‬ ‫סוף שבוע (ז‪ ).‬ס טודנ טי ת (נ‪ ).‬מ״ז‬ ‫י ‪5‬‬ ‫‪SUGAR‬‬ ‫סונט ה (נ‪ ).‬מ״ז‬ ‫ש ‪4‬‬ ‫‪CIGARETTE‬‬ ‫סימטרי‪ .‬נרות ש״ע‬ ‫ש ‪16‬‬ ‫‪CANDLE‬‬ ‫נשאר‪ .

‫ש ‪25‬‬ ‫‪C h inese‬‬ ‫סיני‪ .‬מ ״ז‬ ‫י ‪4‬‬ ‫‪SALAD‬‬ ‫י ‪4‬‬ ‫‪EXCUSE ME / FORGIVE ME / SORRY‬‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫‪SLANG‬‬ ‫ש ‪25‬‬ ‫‪ROCK / BOULDER‬‬ ‫ש ‪9‬‬ ‫‪CELERY‬‬ ‫ש ‪15‬‬ ‫‪SYMBOL‬‬ ‫י ‪7‬‬ ‫‪SANDWICH‬‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫‪SANDAL‬‬ ‫ש ‪13‬‬ ‫‪SPORTS‬‬ ‫ש ‪18‬‬ ‫‪ATHLETE‬‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫‪S eptem ber‬‬ ‫י ‪6‬‬ ‫‪bo o k‬‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫‪S p a n ish / S eph a r d i‬‬ ‫סיני ת‬ ‫ש״ת‬ ‫(נ‪ .‬ש ״ ע‪ .‬‬ ‫קפ ט מבר‬ ‫ספר‬ ‫(ז‪.‬מ ״ז‬ ‫סלע ( ז ‪.‬‬ ‫פ‪.‬‬ ‫סתוונית‬ ‫סתיו‬ ‫‪(/‬בר‬ ‫סרטי ם‬ ‫(נ‪ ).‬לעבוד‬ ‫עובר‪ .‬ש ״ ע‪ .‬ש ״ ע‬ ‫(ז‪ . ) .‬ר‪ ) 0 .‬ר‪ ) 0 .‬ר‪ ) 0 .‬‬ ‫סלעי ם‬ ‫ש״ע‬ ‫קלרי ( ז ‪ .‬ש ״ ע‪ .‬ש ״ ע‬ ‫סליח ה‬ ‫סלנג‬ ‫מ״ק‬ ‫(ז‪ .‬ש ״ ע‪ .‬‬ ‫‪C h in e s e‬‬ ‫י ‪6‬‬ ‫)‪( language‬‬ ‫ש‪1‬‬ ‫‪l ib r a r y‬‬ ‫י ‪4‬‬ ‫‪MOVIE‬‬ ‫ש ‪16‬‬ ‫)‪( flo w er‬‬ ‫ש ‪16‬‬ ‫‪autum n‬‬ ‫ש‪1‬‬ ‫‪WORK‬‬ ‫ש ‪25‬‬ ‫‪( t h e ) PAST‬‬ ‫ש ‪9‬‬ ‫‪H ebr ew‬‬ ‫ש ‪9‬‬ ‫‪TOMATO‬‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫‪UNTIL / TILL / TO‬‬ ‫ש ‪1‬‬ ‫‪WORK‬‬ ‫ש ‪11‬‬ ‫‪PASS / MOVE‬‬ ‫‪S p a n is h‬‬ ‫‪COLCHICUM‬‬ .‬ש ״ ע‪ .‬קפרדיי ה‬ ‫ספרדית‬ ‫ש ״ ת‪ .‬מ ״ז‬ ‫מ״ח‬ ‫עובד‪ .‬מ ״ז‬ ‫סמל‬ ‫(ז‪ ).‬מ ״ז‬ ‫(ז‪ ).).‬‬ ‫ספור ט אי ת‬ ‫מ ״ז‬ ‫ספרי ם‬ ‫ספרדי‪ . 0 .‬ר‪ ) 0 .‬ש ״ ע‬ ‫עברי‪ .‬ש ״ ע‪ .‬עבריי ה‬ ‫ש״ת‬ ‫עגבניי ה ( נ ‪ ) .‬לעבור‬ ‫פ‪.‬מ ״ז‬ ‫קפוך ט אי ( ז ‪) .‬ש ״ ע‬ ‫קרט‬ ‫<ז•)‪.‬ש ״ ע‬ ‫עד‬ ‫ש״ע‬ ‫( ז‪ ).‬ר‪ ) 0 .‬ש ״ ע‬ ‫קנזעויץ'‬ ‫סנדל‬ ‫(ז‪ ).‬ש ״ ע‬ ‫ע בוך ה‬ ‫(נ‪ ).‬מ ״ז‬ ‫ש ‪2‬‬ ‫‪LIVING ROOM / SALON‬‬ ‫סל ט‬ ‫(ז‪ ).‬ש ״ ע‪ .‬ש ״ ע‬ ‫(נ‪ .‬מ ״ז‬ ‫סיפור ( ז ‪ ) .‬ש ״ ע‪ .‬‬ ‫סינמ טק‬ ‫(ז‪ ).‬סיני ת‬ ‫י ‪7‬‬ ‫)‪(language‬‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫‪CINEMATHEQUE‬‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫‪STORY‬‬ ‫סלון‬ ‫(ז‪ ).‬ש ״ ע‬ ‫ספרייה ( נ ‪ ) .‬ש ״ ע‬ ‫(נ‪ ).‬ר‪).‬ש ״ ע‬ ‫ספורט‬ ‫(ז‪ .

‬פ‬ ‫ש ‪17‬‬ ‫‪HELP‬‬ ‫עולה‪ .‬עיניי ם ש״ע‬ ‫ש ‪15‬‬ ‫‪EYE‬‬ ‫עיר (נ‪ .‬‬ ‫ש ‪15‬‬ ‫‪ANSWER‬‬ ‫עונה (נ‪ ).‬לעלו ת פ‪.‬עי תונ אי ת (נ‪ ).‬פ‪.).‬ש״ע‬ ‫י ‪4‬‬ ‫‪CAKE‬‬ ‫עוד מ״ח‬ ‫ש ‪3‬‬ ‫‪MORE‬‬ ‫עוד מע ט ת״פ‬ ‫ש ‪19‬‬ ‫‪SOON / IN A LITTLE WHILE‬‬ ‫עוד פע ם ת״פ‬ ‫ש ‪23‬‬ ‫‪AGAIN / ONE MORE TIME‬‬ ‫עוזב‪ .‬‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫‪RISE / GO UP‬‬ ‫עול ה (לארץ) פ­‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫)‪(to I srael‬‬ ‫עולה חדש ש״ע‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫‪NEW IMMIGRANT IN ISRAEL‬‬ ‫עול ם (ז‪ .‬לעזור (ל‪ ). .‬לענו ת (ל‪ ).‬עיזי ם ש״ע‬ ‫ש ‪21‬‬ ‫‪GOAT‬‬ ‫עיגול (ז‪ ).‬ש״ע‬ ‫ש ‪16‬‬ ‫‪SEASON‬‬ ‫עוצר‪ .‬‬ ‫הה תחלה‬ ‫על שם‬ ‫‪OGLE‬‬ ‫‪509‬‬ .)..‬לע מוד פ‪.) ..‬‬ ‫ש ‪26‬‬ ‫‪STOP‬‬ ‫עושה‪ .‬עולמו ת ש״ע‬ ‫י ‪5‬‬ ‫‪WORLD‬‬ ‫ש ‪26‬‬ ‫‪THE AFTERLIFE‬‬ ‫עומד‪ ..‬ש״ע‬ ‫ש ‪10‬‬ ‫‪NEWSPAPER REPORTER‬‬ ‫עכשיו ת״פ‬ ‫י ‪6‬‬ ‫‪NOW‬‬ ‫על מ״י‬ ‫י ‪5‬‬ ‫‪ON / ABOUT‬‬ ‫ש ‪2‬‬ ‫‪NAMED AFTER‬‬ ‫ש ‪21‬‬ ‫! ‪y o u ’r e w e l c o m e‬‬ ‫ל ‪.‬‬ ‫ש ‪14‬‬ ‫‪STAND‬‬ ‫עונה‪ . ..).‬‬ ‫עושיה חיי ם‬ ‫העיו־ה ת״פ‬ ‫־‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫על לא דבר‬ ‫ב‪.‬ש״ע‬ ‫ש ‪4‬‬ ‫‪NEWSPAPER‬‬ ‫עי תונ אי ( ז‪ .‬לעזוב פ‪.‬ץרי ם ש״ע‬ ‫י ‪4‬‬ ‫‪CITY / TOWN‬‬ ‫ש ‪23‬‬ ‫‪TO TOWN‬‬ ‫עי תון ( ז ‪ ) .‬לעשיות פ•‬ ‫י ‪4‬‬ ‫‪DO / MAKE‬‬ ‫העולם הבא‬ ‫עושיה‬ ‫עיניי ם‬ ‫‪IMMIGRATE‬‬ ‫ש ‪14‬‬ ‫)‪( som eo n e‬‬ ‫י ‪4‬‬ ‫‪HAVE FUN‬‬ ‫עז ( נ‪ .).‬לעלות פ‪( .‫עוגה (נ‪ ).‬לעצור פ‪.‬ש״ע‬ ‫ש ‪15‬‬ ‫‪CIRCLE‬‬ ‫<גייף‪ .‬כמה זה ערלהז)‬ ‫ש ‪3‬‬ ‫‪COST‬‬ ‫עולה‪ .‬‬ ‫ש ‪24‬‬ ‫‪LEAVE‬‬ ‫עוזר‪ .‬עייפ ה ש״ת‬ ‫ש ‪17‬‬ ‫‪TIRED‬‬ ‫עין ( נ‪ .

‬ש״ע‬ ‫ש ‪17‬‬ ‫‪MEETING‬‬ ‫פ!ה ת״פ‬ ‫י ‪5‬‬ ‫‪HERE‬‬ ‫פה (ז‪ ).‬עניי ה ש״ת‬ ‫ש ‪26‬‬ ‫‪POOR‬‬ ‫עץ (ז‪ ).‫עם מ״י‬ ‫י ‪4‬‬ ‫‪WITH‬‬ ‫עמוד (ז‪ ).‬ש״ע‬ ‫ש ‪2‬‬ ‫‪TREE‬‬ ‫ש ‪21‬‬ ‫‪K now ledge‬‬ ‫‪/‬גצוב‪ .‬‬ ‫ש ‪4‬‬ ‫‪MEET‬‬ ‫פוחד‪ .‬ע תי ק ה ש״ת‬ ‫ש ‪2‬‬ ‫‪ANCIENT / ANTIQUE‬‬ ‫פאר ק (ז‪ ).‬ע שיךה ש״ת‬ ‫ש ‪23‬‬ ‫‪RICH‬‬ ‫ע שירי‪ .‬ע רבי ם ש״ע‬ ‫ש ‪1‬‬ ‫‪EVENING‬‬ ‫הערב‬ ‫ש ‪24‬‬ ‫‪THIS EVENING‬‬ ‫ערב טוב! ב‪.‬ע צו ב ה ש״ת‬ ‫ש ‪11‬‬ ‫‪SAD‬‬ ‫ערב (ז‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪25‬‬ ‫‪POLIO‬‬ ‫פולי טי ק אי מ‪ ..‬ש״מ‬ ‫ש ‪3‬‬ ‫‪TEN‬‬ ‫עשירים (ז‪ .‬לפגו ש פ‪.‬ש״ע‬ ‫י ‪6‬‬ ‫)‪( lan gu a ne‬‬ ‫^ שיר‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪13‬‬ ‫‪PARK‬‬ ‫פברואר מ״ז‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫‪F ebruary‬‬ ‫פגי ש ה (נ‪ ).‬‬ ‫ש ‪9‬‬ ‫‪TWENTY‬‬ ‫‪/‬ג תיד (ז‪ .‬ו נ‪).‬פולי טי ק אי ת (נ‪ ).‬לפ חד ( מ‪ ).‬ש״ע‪ .‬ש״ע‬ ‫‪(F‬‬ ‫) ‪r id a y n i g h t‬‬ ‫‪of‬‬ ‫‪T ree‬‬ ‫‪SABBATH EVE‬‬ ‫( ה)עו־ב ה (נ‪ ).).‬עו־בי שב ת ש״ע‬ ‫ש ‪6‬‬ ‫עץ הדעת (ז‪ ).‬ש״מ‬ ‫י ‪7‬‬ ‫‪TEN‬‬ ‫ע שרה (ז‪ ).‬‬ ‫י ‪6‬‬ ‫!‪GOOD EVENING‬‬ ‫עךב שב ת (ז‪ ).‬ש״ע‪ .‬‬ ‫ש ‪15‬‬ ‫‪BE AFRAID / FEAR‬‬ ‫פוליו (ז‪ .‬ש״ע‪ .‬ר‪ ) 0 .‬ש״ת‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫‪rab‬‬ ‫ערבי ת (נ‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪25‬‬ ‫‪PILLAR /POLE‬‬ ‫^ני‪ .‬ר‪ )0 .).‬ש״ע‬ ‫ש ‪26‬‬ ‫ערבי‪ .‬מ״ז ש ‪20‬‬ ‫) ‪w il d e r n e s s‬‬ ‫‪( p l a in /‬‬ ‫‪THE A rA V A‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪A ra b ic‬‬ ‫‪POLITICIAN‬‬ ‫‪he‬‬ ‫‪T‬‬ .‬ש׳׳ע‬ ‫ש ‪10‬‬ ‫‪FUTURE‬‬ ‫עתיק‪ .‬עו־ביי ה ש״ע‪ .‬ע שירי ת ש״ת‬ ‫ש ‪13‬‬ ‫‪TENTH‬‬ ‫עשיר (נ‪ ).‬פ‪.‬ר‪ )0 .‬ש״ע‬ ‫ש ‪15‬‬ ‫‪MOUTH‬‬ ‫פוגש‪ ..

‬מ״ז‬ ‫ש ‪12‬‬ ‫‪PSYCHOLOGIST‬‬ ‫פסימי‪ .‬פופולרי ת ש״ת‪ .‬פו ס ט מוךךני ת ש״ת‪ .‫פולי טי ק ה (נ‪ .‬‬ ‫ש ‪19‬‬ ‫‪OPEN‬‬ ‫פחות‬ ‫ש ‪6‬‬ ‫‪MINUS / LESS‬‬ ‫ש ‪27‬‬ ‫‪LESS THAN.‬מ״ז‬ ‫ש ‪17‬‬ ‫‪FANTASY‬‬ ‫פנ קי ס ט ( ז‪ .‬ש״ע‪ .‬ש״ע‪ ..‬ש״ע‪ .‬ר‪ ) 0 .‬מ״ז‬ ‫ש ‪16‬‬ ‫‪( a) P unk‬‬ ‫פ סו ק ( ז‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪10‬‬ ‫‪POPULAR‬‬ ‫פורטוגזית (נ‪ .‬פלילים ש״ע‬ ‫ש ‪11‬‬ ‫‪VERB‬‬ ‫פופולרי‪ .‬ש׳׳ע‬ ‫ש ‪11‬‬ ‫‪CELL PHONE‬‬ ‫פל אפל (ז‪ ).‬ש״ע‪ .‬פנ קי ס טי ת (נ‪ ).).‬מ״ז‬ ‫ש ‪4‬‬ ‫‪PASSPORT‬‬ ‫פחות מ‪.‬ש״ע‪ .‬פ סי מי ת ת״ש‪ .‬ש״ע‪ .).‬ש״ע‬ ‫ש ‪3‬‬ ‫)‪of bread‬‬ ‫פל אפון מ‪ ).).‬לפתוח פ‪.‬מ״ז‬ ‫י ‪5‬‬ ‫)‪( language‬‬ ‫פורים (ז‪ .‬מ״ז‬ ‫י ‪6‬‬ ‫)‪( foo d‬‬ ‫פלפל (ז‪ ).‬ש״ע‬ ‫ש ‪23‬‬ ‫‪ELEPHANT‬‬ ‫פילולוג ( ז‪ .‬ש״ע‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪8‬‬ ‫‪PESTO PASTA‬‬ ‫פ ס טיבל (ז‪ ).‬מ״ז‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫‪FESTIVAL‬‬ ‫פ סיכולוג מ‪ .‬ר‪ )0 .‬מ״ז‬ ‫ש ‪17‬‬ ‫‪PHILOLOGIST‬‬ ‫פילו סוף מ‪ .).‬מ״ז‬ ‫י ‪5‬‬ ‫פונה‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪10‬‬ ‫‪PHILOSOPHER‬‬ ‫פילו סופי ה (נ‪ ).‬פילו סופי ת מ‪ ).‬ש״ע‬ ‫ש ‪18‬‬ ‫)‪fea st‬‬ ‫פותח‪ .‬לפנו ת פ‪.‬פיל ה (נ‪ ).‬ש״ע‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪24‬‬ ‫‪PHYSICS‬‬ ‫פיל (ז‪ .‬ש״ע‪ .‬ר‪ ) 0 .).‬ש״ע‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪8‬‬ ‫‪PIZZA‬‬ ‫פי קני ק (ז‪ ).‬מ״ז‬ ‫פ״ז ‪1‬‬ ‫‪PHILOSOPHY‬‬ ‫פיצה (נ‪ ).‬‬ ‫‪POLITICS‬‬ ‫)‪language‬‬ ‫(‬ ‫‪P o lis h‬‬ ‫‪P o rtu g u e s e‬‬ ‫‪( J e w is h‬‬ ‫‪PURIM‬‬ ‫‪( k in d‬‬ ‫‪PITAH‬‬ ‫‪FALAFEL‬‬ ‫מילון‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫הה תחלה‬ ‫‪511‬‬ .‬ר‪ ).‬ש״ע‪ .‬פסו קי ם ש״ע‬ ‫ש ‪21‬‬ ‫‪VERSE‬‬ ‫פס טה פ ס טו ( נ ‪ ) .).‬מ״ז‬ ‫ש ‪21‬‬ ‫‪PARSLEY‬‬ ‫פיזיקה (נ‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪10‬‬ ‫‪POST-MODERN‬‬ ‫פועל ( ז‪ .‬ר‪ )0 ..‬‬ ‫ש ‪21‬‬ ‫‪TURN‬‬ ‫פו סט מוךךני‪ .‬ש״ע‪ ..‬ש״ע‬ ‫ש ‪19‬‬ ‫‪PEPPER‬‬ ‫פנ טזיה (נ‪ ).‬ש״ע‪ .‬ש״ע‪ .‬‬ ‫פטרוזיליה ( נ ‪ ) .‬פ סיכולוגי ת (נ‪ ).‬פילולוגי ת (נ‪ ).‬מ״ז‬ ‫ש ‪22‬‬ ‫‪PESSIMIST‬‬ ‫פ ספור ט ( ז ‪ ) .‬מ״ז‬ ‫י ‪5‬‬ ‫פולנית (נ‪ .).‬ש״ע‪ .‬מ״ז‬ ‫פ׳׳ז ‪1‬‬ ‫‪PICNIC‬‬ ‫פי תה (נ‪ )..‬ש׳׳ע‪ .‬ש״ע‪ .

‬נ‪ ).‬לצחו ק (על) פ‪.‬ש״ע‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫‪ZIONIST‬‬ ‫ציור ( ז ‪ ) .‬ש״ע‬ ‫ש ‪11‬‬ ‫‪CLERK‬‬ ‫פקס (ז‪ ).‬ש״ע‪ .‬פעמים ש״ע‬ ‫ש ‪12‬‬ ‫‪ONE TIME‬‬ ‫פע ם ת״פ‬ ‫ש ‪20‬‬ ‫‪ONCE‬‬ ‫פ קיד (ז‪ .‬‬ ‫ש ‪28‬‬ ‫‪PARACHUTE / DROP DRASTICALLY‬‬ ‫ציבורי‪ .‬ציונית ש״ת‪ .‬פרות ש״ע‬ ‫ש ‪9‬‬ ‫‪FRUIT‬‬ ‫פרסומת (נ‪ ).‬ש״ע‬ ‫ש ‪15‬‬ ‫‪NECK‬‬ ‫צוחק‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪2‬‬ ‫‪PAINTING / DRAWING‬‬ ‫צ׳יפס (ז‪ ).‬‬ ‫ש ‪18‬‬ ‫‪LAUGH‬‬ ‫צונח‪ .‬מ״ז‬ ‫י ‪7‬‬ ‫‪FRENCH FRIES‬‬ ‫צ׳כית (נ‪ .‬ר‪ )0 .).‬‬ ‫ש ‪13‬‬ ‫‪FAST‬‬ ‫צ׳מבלו (ז‪ ).).‬ציבורי ת ש״ת‬ ‫ש ‪1‬‬ ‫‪PUBLIC‬‬ ‫ציוני‪ .‬ש״ע‪ .).‬צדדים ש״ע‬ ‫ש ‪26‬‬ ‫‪SIDE‬‬ ‫צהוב‪ .‬מ״ז‬ ‫י ‪7‬‬ ‫‪HARPSICHORD‬‬ ‫צמח (ז‪ .‬מ״ז‬ ‫י ‪6‬‬ ‫‪PROFESSOR‬‬ ‫פרח (ז‪ .).‬מ״ז‬ ‫ש ‪11‬‬ ‫‪FAX‬‬ ‫פרופ סור (ז‪ /.‬ש״ע‬ ‫ש ‪20‬‬ ‫‪AD / COMMERCIAL‬‬ ‫פשוט‪ .).‬ש״ע‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪18‬‬ ‫‪PLATE‬‬ ‫צם‪ .‬פ שו ט ה ש״ת‬ ‫ש ‪11‬‬ ‫‪SIMPLE‬‬ ‫פ ת או ם ת״פ‬ ‫ש ‪8‬‬ ‫‪SUDDENLY‬‬ ‫פתק (ז‪ .‬מ״ז‬ ‫י ‪7‬‬ ‫צ׳לו (ז‪ ).).‬לצום פ‪.).‬פרחי ם ש״ע‬ ‫ש ‪9‬‬ ‫‪FLOWER‬‬ ‫פרי (ז‪ .‬מ״ז‬ ‫י ‪7‬‬ ‫‪CELLO‬‬ ‫צלחת (נ‪ ).).‬צבעים ש״ת‬ ‫ש ‪16‬‬ ‫‪COLOR‬‬ ‫צד (ז‪ .‬פ קיך ה (נ‪ ).).‬צהובה ש״ת‬ ‫ש ‪16‬‬ ‫‪YELLOW‬‬ ‫צהריים (ז‪n .‬צב או ת ש״ע‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫‪ARMY‬‬ ‫צבע (ז‪ .‬ש״ע‪ .‬‬ ‫ש ‪1‬‬ ‫‪NOON‬‬ ‫צוואר (ז‪ ).‬פ ת קי ם ש״ע‬ ‫ש ‪22‬‬ ‫‪NOTE‬‬ ‫פתרון (ז‪ .).‫מילון‬ ‫ע ב רי ת מן‬ ‫הה תחלה‬ ‫‪512‬‬ ‫פעם (ז‪ .‬צמחים ש״ע‬ ‫ש ‪19‬‬ ‫‪PLANT‬‬ ‫)‪( language‬‬ ‫‪C zech‬‬ .‬ש״ע‪ .‬פ תרונו ת ש״ע‬ ‫ש ‪22‬‬ ‫‪SOLUTION‬‬ ‫צבא (ז‪ .‬לצנוח פ‪.

‬ר‪ )0 .‬ש״ע‪ .‬ש״ע‪ .‬ש״ע‬ ‫י‪6‬‬ ‫)‪( language‬‬ ‫קבוצה (נ‪ ).‬ש״ע‬ ‫ש •‪24‬‬ ‫‪COMMUNITY‬‬ ‫קו (ז‪ ).‬ש״ע‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪19‬‬ ‫‪MONKEY‬‬ ‫קוקה קולה <נ‪ .‬מ״ז‬ ‫י ‪4‬‬ ‫‪COMMUNICATION‬‬ ‫קונגרס <ז‪ ).‬ש׳׳ע‪ .‫צנחן (ז‪ .‬ש״ע‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪14‬‬ ‫‪COCKTAIL‬‬ ‫קולא‪ .‬ש״ע‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪19‬‬ ‫‪GROUP‬‬ ‫קדוש‪ .‬ש״ע‪ .‬ש״ע‬ ‫פ״ז ‪1‬‬ ‫) ‪(J ew‬‬ ‫‪F rench‬‬ ‫‪C o n s e r v a tiv e‬‬ ‫)‪settlem ent‬‬ ‫מילון‬ ‫‪KIBBUTZ ( c o l l e c t iv e‬‬ ‫‪c‬‬ ‫מ‬ ‫‪513‬‬ .‬‬ ‫ש ‪1‬‬ ‫‪BUY‬‬ ‫קונה (ז‪ .‬קדו שה ש״ת‬ ‫ש ‪23‬‬ ‫‪HOLY‬‬ ‫קלימה ת״פ‬ ‫ש ‪26‬‬ ‫‪FORWARD‬‬ ‫קהילה (נ‪ ).‬צעילה ש״ת‬ ‫ש ‪12‬‬ ‫‪YOUNG‬‬ ‫צ׳ק (ז‪ ).‬‬ ‫י ‪6‬‬ ‫‪READ‬‬ ‫קורס (ז‪ ).‬ש״ע‪ .‬ר‪ )0 .‬מ״ז‬ ‫ש ‪17‬‬ ‫‪COMMUNE‬‬ ‫קומוניזם (ז‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪14‬‬ ‫קונפלי ק ט (ז‪ ).).‬ש״ע‪ .‬ר‪ )0 .‬מ״ז‬ ‫י ‪7‬‬ ‫‪CATSUP / KETCHUP‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪G‬‬ ‫קיבוץ (ז‪).‬קונ קךב טיבי ת ש״ת‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪20‬‬ ‫‪BUYER / CUSTOMER‬‬ ‫קונ סךב טיבי‪ .‬ש״ע‬ ‫ש ‪15‬‬ ‫‪TROUBLE / MISFORTUNE‬‬ ‫צויד‬ ‫ש ‪19‬‬ ‫‪NEED / HAVE TO‬‬ ‫צלפתית (נ‪ .‬מ״ז‬ ‫ש ‪7‬‬ ‫‪CONFLICT‬‬ ‫קונצל ט (ז‪ ).‬מ״ז‬ ‫י ‪4‬‬ ‫‪COCA COLA‬‬ ‫קוקטיל (ז‪ ).‬מ״ז‬ ‫ש ‪16‬‬ ‫‪C o m m u n ism‬‬ ‫קו מוני קציה ( נ‪ .‬לקנות פ‪.‬קטנה ש״ת‬ ‫ש ‪2‬‬ ‫‪SMALL‬‬ ‫ק ט שופ (ז‪ .‬ש״ע‪ .‬קונה מ‪ ).‬ש״ע‬ ‫ש ‪15‬‬ ‫‪LINE‬‬ ‫קולם ת״פ‬ ‫ש ‪19‬‬ ‫‪FIRST / BEFORE‬‬ ‫קומונה (נ‪ ).‬ש״ע‪ .‬ר‪ )0 .‬ר‪ )0 .‬מ״ז‬ ‫י ‪7‬‬ ‫‪CONCERTO‬‬ ‫קוף (ז‪ ).‬מ״ז‬ ‫ש ‪5‬‬ ‫‪COURSE‬‬ ‫ג‬ ‫‪1‬׳‬ ‫‪r‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪C‬‬ ‫קטן‪ .‬מ׳׳ז‬ ‫ש ‪9‬‬ ‫‪CHECK‬‬ ‫צרה (נ‪ ).‬מ״ז‬ ‫ש ‪13‬‬ ‫‪CONGRESS‬‬ ‫קונה‪ .‬לקרו א פ‪.‬צנחנית ( ‪ p‬ש״ע‬ ‫ש ‪28‬‬ ‫‪PARATROOPER‬‬ ‫צעיר‪ .‬ש״ע‪ .‬מ״ז‬ ‫י ‪4‬‬ ‫‪CONCERT‬‬ ‫קונצ׳רטו (ז‪ ).).

‫מילון‬
‫ג‬
‫‪ri‬‬
‫‪r‬‬
‫ש‬
‫‪c‬‬
‫מ‬
‫‪c‬‬
‫‪K‬‬
‫‪C‬‬

‫ית‪.‬‬
‫מ‬

‫‪524‬‬

‫‪f/‬‬

‫קידוש (ז‪ .‬ר‪ )0 .‬ש״ע‬

‫ש ‪27‬‬

‫) ‪K1DDUSH ( sa n ctifica tio n‬‬

‫קיוסק (ז‪ ).‬ש״ע‪ ,‬מ״ז‬

‫י ‪4‬‬

‫‪KIOSK‬‬

‫קילו ( ז‪ .‬ר‪ )0 .‬ש״ע‪ ,‬מ״ז‬

‫ש ‪19‬‬

‫‪KILO‬‬

‫קילומטר מ‪ ).‬ש״ע‪ ,‬מ״ז‬

‫ש ‪6‬‬

‫‪KILOMETER‬‬

‫קיסר (ז‪ ,).‬קיסרית (נ‪ ).‬ש״ע‪ ,‬מ״ז‬

‫ש ‪2‬‬

‫‪EMPEROR, EMPRESS‬‬

‫ק?ץ (ז‪ ,).‬קיצי ם ש״ע‬

‫ש ‪10‬‬

‫‪SUMMER‬‬

‫קל‪ ,‬קלה ש״ת‬

‫ש ‪6‬‬

‫‪EASY / LIGHT‬‬

‫קלסי‪ ,‬קלסי ת ש״ת‪ ,‬מ״ז‬

‫ש ‪2‬‬

‫‪CLASSIC / CLASSICAL‬‬

‫קם‪ ,‬לקום פ‪.‬‬

‫ש ‪6‬‬

‫‪GET UP / BE FOUNDED‬‬

‫קמח (ז‪ .‬ר‪ )0 .‬ש״ע‬

‫ש ‪19‬‬

‫‪FLOUR‬‬

‫קניון ( ז‪ ).‬ש״ע‬

‫ש ‪9‬‬

‫‪SHOPPING MALI,‬‬

‫קפה (ז‪ .‬ר‪ )0 .‬ש״ע‪ ,‬מ״ז‬

‫י ‪6‬‬

‫‪COFFEE‬‬

‫קפ טךי ה <נ‪ ).‬ש״ע‪ ,‬מ״ז‬

‫פ״ז ‪1‬‬

‫‪CAFETERIA‬‬

‫קצר‪ ,‬קצרה ש״ת‬

‫ש ‪11‬‬

‫‪SHORT‬‬

‫קצת‬

‫י ‪4‬‬

‫‪A LITTLE‬‬

‫קר‪ ,‬קרה ש״ת‬

‫ש ‪8‬‬

‫‪COLD‬‬

‫קרוב‪ ,‬קרובה ש״ת‬

‫ש ‪13‬‬

‫‪CLOSE / NEAR‬‬

‫קרוב ל‪ ...‬ת״פ‬

‫ש ‪24‬‬

‫‪CLOSE TO / NEAR‬‬

‫קריירה (נ‪ ).‬ש״ע‪ ,‬מ״ז‬

‫ש ‪5‬‬

‫‪CAREER‬‬

‫ק מי רי ס ט ( ז )‪ ,‬קךייךיס טית (נ‪ ).‬ש״ת‪ ,‬מ״ז‬

‫ש ‪5‬‬

‫‪CAREER ORIENTED‬‬

‫קריקטוךה ( ‪ p‬ש״ע‪ ,‬מ״ז‬

‫ש ‪22‬‬

‫‪CARICATURE‬‬

‫קריר‪ ,‬קריךה ש״ת‬

‫ש ‪16‬‬

‫‪COOL‬‬

‫קשה ת״פ‬

‫ש ‪5‬‬

‫‪DIFFICULT / HARD‬‬

‫קשה‪ ,‬קשה ש״ת‬

‫ש ‪8‬‬

‫‪HARD‬‬

‫קשר (ז‪ ,).‬קשרים ש״ע‬

‫ש ‪19‬‬

‫‪CONNECTION / TIE‬‬

‫ראלי‪ ,‬ר אלי ת ש״ת‪ ,‬מ״ז‬

‫פ״ז ‪2‬‬

‫‪ACTUAL / REAL‬‬

‫ראש (ז‪ ).‬ש׳׳ע‬

‫ש ‪15‬‬

‫‪HEAD‬‬

‫ראש ממשלה (ז‪ p /.‬ש״ע‬

‫ש ‪20‬‬

‫‪PRIME MINISTER‬‬

‫ראש עיר (ז‪ /.‬נ‪ ).‬ש״ע‬

‫ש ‪20‬‬

‫‪MAYOR‬‬

‫ש ‪13‬‬

‫‪FIRST‬‬

‫ראשון‪ ,‬ר א שונ ה ש״ת‬

‫ש ‪5‬‬

‫) ‪relig io u s le a d er‬‬

‫רב מ‪ ,).‬רבני ם ש״ע‬

‫ש ‪18‬‬

‫‪RABBI‬‬

‫רב‪_ ,‬רבה ש״ת‬

‫ש ‪12‬‬

‫‪MANY / MUCH‬‬

‫רבי ם (ז‪ .‬ר‪ ).‬ש׳׳ע‬

‫ש ‪14‬‬

‫)‪(gram m ar‬‬

‫רביעי‪ ,‬רביעי ת ש״ת‬

‫ש ‪13‬‬

‫‪FOURTH‬‬

‫רבע ( ז‪ ,).‬רבעי ם ש״ע‬

‫י ‪7‬‬

‫‪QUARTER‬‬

‫רגיל‪ ,‬רגילה ש״ת‬

‫ש ‪18‬‬

‫‪REGULAR / USUAL‬‬

‫רגל ( נ‪ ,).‬רגליי ם ש״ע‬

‫ש ‪15‬‬

‫‪LEG / FOOT‬‬

‫‪.‬רגע ( ז‪ ,).‬רגעים ש״ע‬

‫י ‪4‬‬

‫‪MOMENT‬‬

‫ךךיו (ז‪ .‬ר‪ )0 .‬ש״ע‪ ,‬מ״ז‬

‫י ‪3‬‬

‫‪RADIO‬‬

‫רהי ט מ‪ ).‬ש״ע‬

‫ש ‪3‬‬

‫‪PIECE OF FURNITURE‬‬

‫רואה‪ ,‬לראות פ‪.‬‬

‫ש ‪4‬‬

‫‪LOOK / SEE‬‬

‫רוב ש״ע‬

‫ש ‪27‬‬

‫‪MOST‬‬

‫רווק (ז‪ ,).‬רווקה ( נ ‪ ).‬ש״ת‪ ,‬ש״ע‬

‫ש ‪16‬‬

‫‪SINGLE MAN / WOMAN‬‬

‫רוחץ‪ ,‬לרחוץ פ‪.‬‬

‫ש ‪12‬‬

‫‪WASH‬‬

‫רומנית ( נ ‪ .‬ר‪ )0 .‬ש״ע‪ ,‬מ״ז‬

‫י‪3‬‬

‫)‪( language‬‬

‫‪R o m a n ia n‬‬

‫רוסית (נ‪ .‬ר‪ )0 .‬ש״ע‪ ,‬מ״ז‬

‫י ‪4‬‬

‫)‪( language‬‬

‫‪R u s s ia n‬‬

‫רופ א מ‪ ,).‬רופ אה (נ‪ ).‬ש״ע‬

‫ש ‪16‬‬

‫‪DOCTOR‬‬

‫ריצ ה׳ לרצות פ‪.‬‬

‫י ‪4‬‬

‫‪WANT‬‬

‫רוק (ז‪ .‬ר‪ ) 0 .‬ש״ע‪ ,‬מ״ז‬

‫ש ‪1‬‬

‫‪ROCK MUSIC‬‬

‫יי ק ד׳ לרקוד פ‪.‬‬

‫ש ‪6‬‬

‫‪DANCE‬‬

‫רזה‪ ,‬רזה ש״ת‬

‫ש ‪16‬‬

‫‪THIN / SKINNY‬‬

‫ר ח י ב (ז )׳ ר חובו ת ש״ע‬

‫ש ‪1‬‬

‫‪STREET‬‬

‫ו ח י ק׳ רחוקה ש״ת‬

‫ש ‪23‬‬

‫‪FAR‬‬

‫רע׳ מג ה ש״ת‬

‫ש ‪17‬‬

‫‪BAD / MEAN‬‬

‫ר ^ ב׳ רעב ה ש״ת‬

‫ש ‪20‬‬

‫‪HUNGRY‬‬

‫רעיון מ‪ ,).‬רעיונו ת ש״ע‬

‫ש ‪21‬‬

‫‪IDEA‬‬

‫רפו אה (נ‪ .‬ר‪ ) 0 .‬ש״ע‬

‫ש ‪24‬‬

‫‪MEDICINE‬‬

‫ךפוךמי‪ ,‬רפיר מית ש״ת‪ ,‬מ״ז‬

‫פ״ז ‪2‬‬

‫‪J e w is h‬‬

‫רץ‪ ,‬לרוץ פ­‬

‫ש ‪5‬‬

‫‪RUN‬‬

‫רק‬

‫י ‪4‬‬

‫‪ONLY / JUST‬‬

‫רבי (ז‪ ).‬ש״ת‬

‫‪J ew ish‬‬

‫‪of‬‬

‫‪R A B B I ( t it l e‬‬

‫‪PLURAL‬‬

‫מילון‬
‫ע ב רי ת מן‬
‫הה תרולה‬

‫‪efo rm‬‬

‫‪R‬‬

‫‪515‬‬

‫ש ‪20‬‬

‫‪THAT‬‬

‫ש‪...‬‬

‫ש ‪6‬‬

‫‪QUESTION‬‬

‫ש ‪4‬‬

‫‪WEEK‬‬

‫ש ‪20‬‬

‫‪THIS WEEK‬‬

‫ש ‪25‬‬

‫‪TRIBE‬‬

‫ש ‪13‬‬

‫‪SEVENTH‬‬

‫ש ‪20‬‬

‫‪STRIKE‬‬

‫י ‪7‬‬

‫‪SEVEN‬‬

‫ש ‪9‬‬

‫‪SEVENTEEN‬‬

‫ש ‪3‬‬

‫‪SEVEN‬‬

‫מ‪ ).‬ש ״ מ‬

‫ש ‪11‬‬

‫‪SEVENTEEN‬‬

‫נ‪ ).‬ש ״ מ‬

‫ש‪6‬‬

‫‪SEVENTY‬‬

‫פ‪1‬‬

‫‪S abbath / S aturday‬‬

‫ש ‪28‬‬

‫‪MISTAKE‬‬

‫ש ‪5‬‬

‫‪ASK‬‬

‫ש ‪13‬‬

‫‪AGAIN‬‬

‫ש ‪25‬‬

‫‪BREAK‬‬

‫ש ‪26‬‬

‫‪SWIM‬‬

‫ש ‪24‬‬

‫‪POLICEMAN, POLICEWOMAN‬‬

‫ש ‪24‬‬

‫‪LIE DOWN‬‬

‫ש ‪20‬‬

‫‪FORGET‬‬

‫ש ‪11‬‬

‫‪SEND‬‬

‫ש ‪2‬‬

‫‪DESK / TABLE‬‬

‫שול טן ( ז ‪ ) .‬ש ״ ע‪ ,‬מ ״ז‬

‫ש ‪23‬‬

‫‪SULTAN‬‬

‫שום דבר‬

‫ש ‪7‬‬

‫‪NOTHING‬‬

‫ש ‪1‬‬

‫‪HEAR‬‬

‫ש ‪13‬‬

‫‪/ KEEP‬‬

‫ש ‪25‬‬

‫‪DIFFERENT‬‬

‫ש ‪9‬‬

‫‪MARKET‬‬

‫ש ‪7‬‬

‫‪COCOA‬‬

‫י ‪4‬‬

‫‪CHOCOLATE‬‬

‫מ״ ק‬

‫ש אלה‬
‫ש בוע‬

‫(נ‪ ).‬ש ״ ע‬

‫שבועו ת‬

‫מ‪,).‬‬

‫ה שבוע‬
‫שב ט‬

‫ת״פ‬

‫שב טי ם‬

‫( ז‪,).‬‬

‫ש״ע‬

‫שביעי‪ ,‬שביעי ת‬

‫ש״ע‬

‫ש״ ת‬

‫שבי ת ה ( נ ‪ ) .‬ש ״ ע‬

‫שבע‬

‫(נ‪ ).‬ש ״ מ‬

‫שבע עשירה‬

‫(נ‪ ).‬ש ״ מ‬

‫ש ב^ ה ( ז ‪ ) .‬ש ״ מ‬

‫שבע ה ע שר‬
‫שבעי ם‬
‫שב ת‬

‫(ז‪.‬‬

‫ו‬

‫(נ‪ ).‬ש ״ ע‬

‫שגי אה‬

‫(נ‪).‬‬

‫שואל‪ ,‬ל ש אול‬
‫שוב‬

‫פ‪.‬‬

‫ת״פ‬

‫שובר‪ ,‬ל שבור‬

‫פ‪.‬‬

‫שוחה‪ ,‬לשיחות‬
‫שוטר‬

‫מ‪,).‬‬

‫פ‪.‬‬

‫שוטךת‬

‫שוכב‪ ,‬ל שכב‬

‫(נ‪ ).‬ש ״ ע‬

‫פ‪.‬‬

‫שוכח‪ ,‬ל שכוח‬

‫פ‪.‬‬

‫שילם‪ ,‬ל שלו ח (ל״‪).‬‬
‫שולחן ( ז ‪, ) .‬‬

‫מילון‬
‫ע ב רי ת מן‬
‫הה תחלה‬

‫‪516‬‬

‫שולחנו ת‬

‫שומע‪ ,‬ל ש מוע‬

‫פ‪.‬‬

‫שומר‪ ,‬לשמור (על)‬
‫שונה‪ ,‬שונ ה‬
‫שוק ( ז ‪, ) .‬‬

‫שו קולד‬

‫פ‪.‬‬

‫ש״ת‬

‫שוו קי ם‬

‫שוקו ( ז ‪ .‬ר‪.‬‬

‫פ‪.‬‬

‫ש״ע‬

‫‪ ) 0‬ש ״ ע‪ ,‬מ ״ז‬

‫ט‪ ).‬ש ״ ע‪ ,‬מ ״ז‬

‫ש״ע‬

‫)‪( th e S abbath‬‬

‫‪OBSERVE‬‬

‫שוקל‪ ,‬ל ש קול פ‪.‬‬

‫ש ‪23‬‬

‫‪WEIGH‬‬

‫שותה‪ ,‬ל ש תו ת פ‪.‬‬

‫י ‪4‬‬

‫‪DRINK‬‬

‫שחור‪ ,‬שחורה ש״ת‬

‫ש ‪12‬‬

‫‪BLACK‬‬

‫שטות (נ‪ .‬י‪ ,).‬ש טויו ת (ז‪ .‬ר‪ ).‬ש״ע‬

‫ש ‪25‬‬

‫‪NONSENSE‬‬

‫שטיח ט‪ ,).‬שטיחי ם ש״ע‬

‫ש ‪3‬‬

‫‪CARPET‬‬

‫שיחה (נ‪ ).‬ש״ע‬

‫ש ‪11‬‬

‫‪CONVERSATION‬‬

‫שימפנזה <נ‪ ).‬ש״ע‪ ,‬מ׳׳ז‬

‫ש ‪19‬‬

‫‪CHIMPANZEE‬‬

‫שיעור מ‪ ).‬ש״ע‬

‫י ‪6‬‬

‫‪LESSON / CLASS‬‬

‫ש ‪11‬‬

‫‪HOMEWORK‬‬

‫י ‪2‬‬

‫‪SONG / POEM‬‬

‫שיעורי בית <ז‪ .‬ר‪ ).‬ש״ע‬
‫שיר (ז‪ ).‬ש״ע‬

‫שיר השירים‬

‫ש ‪21‬‬

‫) ‪ib l e‬‬

‫‪(B‬‬

‫‪Song o f Songs‬‬

‫שישה ע שר (ז‪ ).‬ש״מ‬

‫ש ‪11‬‬

‫‪SIXTEEN‬‬

‫שישי‪ ,‬שי שי ת ש״ת‬

‫ש ‪13‬‬

‫‪SIXTH‬‬

‫שי שי ם (ז‪ .‬ו נ‪).‬‬

‫ש ‪6‬‬

‫‪SIXTY‬‬

‫שכונה (נ‪ ).‬ש״ע‬

‫ש ‪13‬‬

‫‪NEIGHBORHOOD‬‬

‫שכן מ‪ ,).‬שכנ ה (נ‪ ).‬ש״ע‬

‫ש ‪19‬‬

‫‪NEIGHBOR‬‬

‫של מ״י‬

‫י ‪2‬‬

‫‪OF / BELONGING TO‬‬

‫שלום‬

‫י‪3‬‬

‫‪HELLO / GOODBYE / PEACE‬‬

‫שלו ש (נ‪ ).‬ש״מ‬

‫י ‪7‬‬

‫‪THREE‬‬

‫שלו ש ע שר ה <נ ‪ ).‬ש״מ‬

‫ש ‪9‬‬

‫‪THIRTEEN‬‬

‫שלו ש ה ש״מ‬

‫ש ‪3‬‬

‫‪THREE‬‬

‫שלו שה עשיר (ז‪ ).‬ש״מ‬

‫ש ‪11‬‬

‫‪THIRTEEN‬‬

‫שלו שי ם (ז‪ .‬ו נ‪ ).‬ש״מ‬

‫ש ‪6‬‬

‫‪THIRTY‬‬

‫שלישי‪ ,‬שלי שי ת ש״ת‬

‫ש ‪13‬‬

‫‪THIRD‬‬

‫שם ת׳׳פ‬

‫י ‪2‬‬

‫‪THERE‬‬

‫שם (ז‪ ,).‬שמות ש״ע‬

‫ש ‪5‬‬

‫‪NAME‬‬

‫ש ‪5‬‬

‫‪MY NAME‬‬

‫שם עצ ם (ז‪ ).‬ש״ע‬

‫ש ‪14‬‬

‫‪NOUN‬‬

‫שם תואר (ז‪ ).‬ש״ע‬

‫ש ‪14‬‬

‫‪ADJECTIVE‬‬

‫שמי‬

‫מילון‬
‫ע ב רי ת מן‬

‫שישה (ז‪ ).‬ש״מ‬

‫ש ‪3‬‬

‫‪SIX‬‬

‫הה תחלה‬

‫שירותים (ז‪ .‬ר‪ ).‬ש״ע‬

‫ש ‪1‬‬

‫‪LAVATORY / TOILET‬‬

‫‪5/7‬‬

‫ש ‪9‬‬

‫‪PUT‬‬

‫שים ל‪. ...‬מל פ‪ ,.‬ס‪.‬‬

‫ש ‪15‬‬

‫‪UP‬‬

‫שם לב פ‪.‬‬

‫ש ‪15‬‬

‫‪NOTICE / PAY ATTENTION‬‬

‫שמאל (ז‪ ).‬ש״ע‬

‫ש ‪26‬‬

‫‪LEFT‬‬

‫ש מ אל ה ת״פ‬

‫ש‪1‬‬

‫‪TO THE LEFT‬‬

‫שמונה מ‪ ).‬ש״מ‬

‫י ‪7‬‬

‫‪EIGHT‬‬

‫שמונה (ז‪ ).‬ש״מ‬

‫ש ‪3‬‬

‫‪EIGHT‬‬

‫שמונה עשיר (ז‪ ).‬ש״מ‬

‫ש ‪11‬‬

‫‪EIGHTEEN‬‬

‫שמונה ע שך ה מ‪ ).‬ש״מ‬

‫ש ‪9‬‬

‫‪EIGHTEEN‬‬

‫שמונים (ז‪ .‬ו נ‪ ).‬ש״מ‬

‫ש ‪6‬‬

‫‪EIGHTY‬‬

‫שימח‪ ,‬שימחה ש״ת‬

‫ש ‪11‬‬

‫‪HAPPY‬‬

‫שימחה ( נ‪ ,).‬ש מחות ש״ע‬

‫ש ‪24‬‬

‫‪HAPPINESS / FESTIVITY‬‬

‫שמי‪ ,‬שמי ת ש״ת‬

‫ש ‪13‬‬

‫‪S e m it ic‬‬

‫ש ‪7‬‬

‫‪SKY‬‬

‫שמיני‪ ,‬ש מיני ת ש״ת‬

‫ש ‪13‬‬

‫‪EIGHTH‬‬

‫ש מלה ( נ ‪ ,) .‬ש מלו ת ש״ע‬

‫ש ‪22‬‬

‫‪DRESS‬‬

‫שמן‪ ,‬שמנה ש״ת‬

‫ש ‪16‬‬

‫‪FAT‬‬

‫שמן ( ז‪ ,).‬שמני ם ש״ע‬

‫ש ‪19‬‬

‫‪OIL‬‬

‫ש ‪20‬‬

‫‪SHAMPOO‬‬

‫ש מפני ה ( נ‪ ).‬ש״ע‪ ,‬מ״ז‬

‫ש ‪14‬‬

‫‪CHAMPAGNE‬‬

‫שמש (נ‪ ).‬ש״ע‬

‫י ‪2‬‬

‫‪SUN‬‬

‫שן ( נ ) ‪ ,‬שיניי ם ש״ע‬

‫ש ‪15‬‬

‫‪TOOTH‬‬

‫שנה (נ‪ ,).‬שנים ש״ע‬

‫ש ‪7‬‬

‫‪YEAR‬‬

‫ה שנה ת״פ‬

‫ש ‪16‬‬

‫‪THIS YEAR‬‬

‫שנות הח מי שי ם ‪ /‬שנו ת ה שי שי ם‬

‫ש ‪7‬‬

‫‪THE FIFTIES / THE SIXTIES‬‬

‫שני‪ ,‬שניי ה ש״ת‬

‫ש ‪13‬‬

‫‪SECOND‬‬

‫שני ( ז ‪ ).‬ש״מ‬

‫ש ‪3‬‬

‫)‪co nstruct‬‬

‫שמים (ז‪).‬ש׳׳מ‬

‫ש ‪3‬‬

‫‪TWO‬‬

‫שנים עשיר מ‪ ).‬ש״מ‬

‫ש ‪11‬‬

‫‪TWELVE‬‬

‫שנתיי ם ש״ע‬

‫ש ‪15‬‬

‫‪TWO YEARS‬‬

‫שעה (נ‪ ).‬ש״ע‬

‫י ‪7‬‬

‫‪HOUR‬‬

‫שים‪ ,‬לשים פ‪.‬‬

‫שמים (ז‪.‬‬

‫שמפו ( ז ‪.‬‬

‫מילון‬
‫ע ב רי ת מן‬
‫הה תחלה‬

‫‪518‬‬

‫ר‪).‬‬

‫ר‪.‬‬

‫ש״ע‬

‫‪ )0‬ש״ע‪ ,‬מ״ז‬

‫)‪( so m eo n e‬‬

‫‪TRIP‬‬

‫‪( in‬‬

‫‪TWO‬‬

‫שעון ( ז‪ ,).‬שעוני ם ש״ע‬

‫י ‪7‬‬

‫‪CLOCK / WATCH‬‬

‫שע תיים ש״ע‬

‫ש ‪18‬‬

‫‪TWO HOURS‬‬

‫שער ( ז‪ ,).‬שערים ש״ע‬

‫ש ‪19‬‬

‫‪GATE‬‬

‫שער (ז‪ .‬י‪ ,).‬שערו ת (נ‪ .‬ר‪ ).‬ש״ע‬

‫ש ‪15‬‬

‫‪HAIR‬‬

‫שפ ה (נ‪ ).‬ש״ע‬

‫ש ‪8‬‬

‫‪LANGUAGE‬‬

‫שפע ת ( נ ‪ ) .‬ש״ע‬

‫ש ‪27‬‬

‫‪FLU‬‬

‫שקט (ז‪ .‬ר‪ ) 0 .‬ש״ע‬

‫י ‪7‬‬

‫‪QUIET / SILENCE‬‬

‫ב ש ק ט ת״פ‬

‫ש ‪5‬‬

‫‪QUIETLY‬‬

‫שקט‪ ,‬ש ק ט ה ש״ת‬

‫ש ‪8‬‬

‫‪QUIET / SILENCE‬‬

‫שקל מ‪ ,).‬שקלי ם ש״ע‬

‫ש ‪3‬‬

‫)‪(ISRAELI CURRENCY‬‬

‫שר‪ ,‬ל שיר פ‪.‬‬

‫י ‪3‬‬

‫‪SING‬‬

‫שרשרת (נ‪ ).‬ש״ע‬

‫ש ‪15‬‬

‫‪CHAIN‬‬

‫שש (נ‪ ).‬ש״מ‬

‫י ‪7‬‬

‫‪SIX‬‬

‫שש עשירה (נ‪ ).‬ש״מ‬

‫ש ‪9‬‬

‫‪SIXTEEN‬‬

‫שתיים ) ‪ p‬ש״מ‬

‫י ‪7‬‬

‫‪TWO‬‬

‫שתי ( נ ‪ ).‬ש״מ‬

‫ש ‪1‬‬

‫‪TWO‬‬

‫שתים ע שר ה ( נ ‪ ) .‬ש״מ‬

‫י ‪7‬‬

‫‪TWELVE‬‬

‫ת אולוג מ )‪ ,‬ת אולוגי ת (נ‪ ).‬ש״ע‪ ,‬ש״ת‪ ,‬מ״ז‬

‫ש ‪17‬‬

‫‪THEOLOGIAN‬‬

‫תאלריה (נ‪ ).‬ש׳׳ע‪ ,‬מ״ז‬

‫ש ‪14‬‬

‫‪THEORY‬‬

‫תאטרון ( ז ‪ ) .‬ש״ע‪ ,‬מ״ז‬

‫י ‪5‬‬

‫‪THEATER‬‬

‫תאנה (נ‪ ).‬ש״ע‬

‫ש ‪21‬‬

‫‪FIG‬‬

‫תאריך ( ז ‪ ) .‬ש״ע‬

‫ש ‪24‬‬

‫‪DATE‬‬

‫תבלין מ‪ ).‬ש״ע‬

‫ש ‪6‬‬

‫‪HERB / SPICE‬‬

‫תגיד! תגידי! תגידו! להגיד פ‪.‬‬

‫ש ‪8‬‬

‫!‪tell‬‬

‫תה (ז‪ .‬ר‪ )0 .‬ש״ע‪ ,‬מ״ז‬

‫י ‪2‬‬

‫‪TEA‬‬

‫תודה מ״ק‬

‫י ‪3‬‬

‫‪hank you‬‬

‫ש ‪3‬‬

‫‪THANK YOU VERY MUCH‬‬

‫תוכנית ( נ‪ ,) .‬תוכניו ת ש״ע‬

‫ש ‪19‬‬

‫‪PROGRAM / PLAN‬‬

‫תופס‪ ,‬ל תפו ס פ‪.‬‬

‫ש ‪28‬‬

‫‪CATCH‬‬

‫מילון‬
‫ע ב רי ת מן‬

‫‪T‬‬

‫הה תחלה‬

‫תודה רב ה‬

‫‪SHEKEL‬‬

‫‪519‬‬

‫‪P e n ta te u c h‬‬

‫תוךה מ‪ ).‬ש״ע‬

‫פ״ז ‪1‬‬

‫תושב‪ ,‬תו שב ת מ‪ ).‬ש״ע‬

‫ש ‪25‬‬

‫‪INHABITANT / RESIDENT‬‬

‫תחנה(נ‪ ).‬ש״ע‬

‫ש ‪21‬‬

‫‪STATION‬‬

‫תיב ת דו אר(נ‪ ).‬ש״ע‬

‫ש ‪11‬‬

‫‪MAILBOX‬‬

‫תייר (ז•)‪ ,‬תייךת (נ‪ ).‬ש״ע‬

‫ש ‪8‬‬

‫‪TOURIST‬‬

‫תיירות (נ‪ .‬ר‪ )0 .‬ש״ע‬

‫ש ‪26‬‬

‫‪TOURISM‬‬

‫תיק (ז‪ ).‬ש״ע‬

‫ש ‪4‬‬

‫‪BAG / FILE‬‬

‫תיקון(ז‪).‬ש״ע‬

‫ש ‪21‬‬

‫‪CORRECTION‬‬

‫תלמוד מ‪ ).‬ש״ע‬

‫פ״ז ‪1‬‬

‫תלמיד (ז‪ ,).‬תלמיז־ה (נ‪ ).‬ש״ע‬

‫י ‪2‬‬

‫‪STUDENT‬‬

‫תמונה (נ‪ ).‬ש״ע‬

‫ש ‪23‬‬

‫‪PICTURE / PAINTING‬‬

‫תמיד ת״פ‬

‫ש ‪8‬‬

‫‪ALWAYS‬‬

‫תמר (ז‪ ,).‬תמרים ש״ע‬

‫ש ‪21‬‬

‫תנאי(ז‪ ,)-‬תנאי ם ש״ע‬

‫ש ‪23‬‬

‫תנ״ך מ‪ ).‬־ תורה‪ ,‬נביאי ם‪ ,‬כ תובי ם ש״ע‬

‫פ‪1‬‬

‫)‪orah‬‬

‫‪(T‬‬

‫) ‪is h n a t e x t s‬‬

‫)‪tree‬‬

‫‪( post M‬‬

‫‪( f r u it /‬‬

‫‪T a lm u d‬‬

‫‪DATE‬‬

‫‪CONDITION / TERM‬‬
‫‪B ib l e , P en ta teu ch , P r o ph ets , W ritin g s‬‬

‫תנ״כי‪ ,‬וע ״ כי ת ש״ת‬

‫ש ‪22‬‬

‫‪B iblic al‬‬

‫תעוך ה (נ‪ ).‬ש״ע‬

‫ש ‪24‬‬

‫‪CERTIFICATE / DOCUMENT‬‬

‫תפוז ( ז‪ ).‬ש״ע‬

‫י ‪5‬‬

‫)‪tree‬‬

‫תפווז (ז‪ ).‬ש׳׳ע‬

‫ש ‪21‬‬

‫)‪/ tree‬‬

‫תפו ח אךמה מ‪ ,).‬תפו חי אדמה ש״ע‬
‫תפו ח עץ(ז•)‪ ,‬תפו חי עץ ש״ע‬

‫‪( f r u it /‬‬
‫‪( f r u it‬‬

‫ש ‪18‬‬

‫‪POTATO‬‬

‫ש ‪11‬‬

‫)‪/ tree‬‬

‫‪( f r u it‬‬

‫‪ORANGE‬‬
‫‪APPLE‬‬

‫‪APPLE‬‬

‫תפילה (נ‪ ).‬ש״ע‬

‫ש ‪12‬‬

‫‪PRAYER‬‬

‫תפ קיד (ז‪ ).‬ש״ע‬

‫ש ‪28‬‬

‫‪ROLE‬‬

‫ת קופ ה(נ‪ ).‬ש״ע‬

‫ש ‪24‬‬

‫‪PERIOD / ERA‬‬

‫תן בו ת (נ‪ ).‬ש״ע‬

‫ש ‪28‬‬

‫‪CULTURE‬‬

‫תךגיל מ‪ ).‬ש״ע‬

‫ש ‪8‬‬

‫‪EXERCISE‬‬

‫תרופה (נ‪ ).‬ש״ע‬

‫ש ‪25‬‬

‫‪MEDICINE / MEDICATION‬‬

‫‪c‬‬

‫תךנגול ( ז )‪ ,‬תרנגולת (נ‪ ).‬ש״ע‬

‫ש ‪21‬‬

‫‪CHICKEN / HEN‬‬

‫מ‬
‫מ‬

‫ת שוב ה (נ‪ ).‬ש״ע‬

‫ש ‪11‬‬

‫‪ANSWER‬‬

‫תשיעי‪ ,‬ת שיעי ת ש״ת‬

‫ש ‪13‬‬

‫‪NINTH‬‬

‫ת שע (נ‪ ).‬ש״מ‬

‫י ‪7‬‬

‫‪NINE‬‬

‫ג‬
‫‪rl‬‬
‫‪r‬‬

‫ש‬

‫ש‬

‫‪c‬‬
‫מ‬

‫‪520‬‬
‫‪V‬‬

‫ת שע ע שר ה (נ‪ ).‬ש״מ‬

‫ש ‪9‬‬

‫‪NINETEEN‬‬

‫ת שע ה ( נ ‪ ) .‬ש״מ‬

‫ש ‪3‬‬

‫‪NINE‬‬

‫ת שע ה עשיר (ז‪ ).‬ש״מ‬

‫ש ‪11‬‬

‫‪NINTEEN‬‬

‫ת ש ע י ם (ז‪ .‬ו נ‪ ).‬ש׳׳מ‬

‫ש ‪3‬‬

‫‪NINETY‬‬

‫יחידה ‪ - 1‬י חידה ‪ , 7‬פ ס ק זמן ‪1‬‬
‫שמות מקו מו ת‬

‫‪a m es o f pla ces‬‬

‫אריס אבב ה‬

‫י ‪6‬‬

‫‪baba‬‬

‫אוסטרליה‬

‫י ‪7‬‬

‫‪u s t r a l ia‬‬

‫אירופה‬

‫י ‪7‬‬

‫‪uro pe‬‬

‫אירלנד‬

‫י‪2‬‬

‫‪Ireland‬‬

‫א<ג׳יךיה‬

‫י ‪7‬‬

‫‪l g e r ia‬‬

‫‪A‬‬

‫אמריקה‬

‫י ‪7‬‬

‫‪m e r ic a‬‬

‫אנגלי ה‬

‫י‪2‬‬

‫‪E ngland‬‬

‫אנ ט אך טי ק ה‬

‫פ״ז ‪1‬‬

‫‪n t a r c t ic a‬‬

‫אסיה‬

‫י ‪7‬‬

‫‪s ia‬‬

‫אפריקה‬

‫י ‪7‬‬

‫‪f r ic a‬‬

‫ארצות הברי ת‬

‫י ‪5‬‬

‫‪S tates‬‬

‫א שדוד‬

‫פ״ז ‪1‬‬

‫‪shdod‬‬

‫אשקלון‬

‫פ״ז ‪1‬‬

‫‪shk elo n‬‬

‫א תיופי ה‬

‫י ‪6‬‬

‫‪E t h io p ia‬‬

‫באר שבע‬

‫פ״ז ‪1‬‬

‫‪B eer S heba‬‬

‫בו אנוס א?ירס‬

‫י ‪5‬‬

‫‪ir e s‬‬

‫בו ס טון‬

‫י ‪5‬‬

‫‪o sto n‬‬

‫ביג׳ינג‬

‫י ‪7‬‬

‫‪B e ij in g‬‬

‫בלגיה‬

‫י ‪5‬‬

‫‪B e l g iu m‬‬

‫ברזיל‬

‫י ‪5‬‬

‫‪r a z il‬‬

‫ברי סל‬

‫י ‪5‬‬

‫‪B ru ssels‬‬

‫בת ים‬

‫י ‪5‬‬

‫‪am‬‬

‫‪B at Y‬‬

‫גרמניה‬

‫י ‪2‬‬

‫‪erm any‬‬

‫‪A‬‬

‫‪d d is‬‬

‫‪N‬‬

‫‪A‬‬

‫‪A‬‬

‫‪E‬‬

‫‪A‬‬

‫‪A‬‬

‫‪A‬‬
‫‪A‬‬

‫‪A‬‬

‫‪n it e d‬‬

‫‪U‬‬

‫‪A‬‬
‫‪A‬‬

‫‪uenos‬‬

‫‪B‬‬

‫‪B‬‬

‫‪G‬‬

‫‪B‬‬

‫‪the‬‬

D imona

3 ‫י‬

‫דימונה‬

D isneyland

4 ‫י‬

‫די סנילנד‬

D enmark

2‫י‬

‫דניה‬

D enmark

5 ‫י‬

‫ךנמךק‬

G olan

3 ‫י‬

‫הגולן‬

T he G alilee

1 ‫פ״ז‬

‫הגליל‬

I ndia

1 ‫פ״ז‬

‫הודו‬

H onolulu

1 ‫פ״ז‬

‫הונולולו‬

M ount S copus

6 ‫י‬

‫הר הצופי ם‬

W arsaw

5 ‫י‬

‫ירשה‬

Z anzibar

1 ‫פ״ז‬

‫זנזיבר‬

H aifa

6 ‫י‬

‫חיפה‬

T okyo

4 ‫י‬

‫טוקיו‬

T oronto

3‫י‬

‫טורונטו‬

T ibet

1 ‫פ״ז‬

‫ ט‬3 ‫טי‬

D ead S ea

3 ‫י‬

‫ים המלח‬

J affa

6 ‫י‬

‫יפו‬

J apan

5 ‫י‬

‫פו‬.‫י‬

J ordan

2 ‫י‬

‫יו דו‬

J erusalem

4 ‫י‬

‫ירו שלים‬

J ericho

3‫י‬

‫יריחו‬

I srael

2‫י‬

‫י שר אל‬

L ondon

3‫י‬

‫לונדון‬

L os A ngeles

7 ‫י‬

‫לוס א ע׳ ל ס‬

L ima

5 ‫י‬

‫לי