You are on page 1of 56

NG DNG WEBGIS QUN L D LIU NHIM KHNG KH

KHU CNG NGHIP LOTECO THNH PH BIN HA

Tc gi

TRN NGC C

Tiu lun c trnh p ng yu cu cp bng K s ngnh


H thng thng tin a l

Gio vin hng dn:

Thc s. Quch ng Thng


Trng Phng K thut Trung tm ng dng H thng Thng tin a l
S Khoa hc v Cng ngh TP.HCM.

TP. H Ch Minh, thng 06 nm 2013


i

LI CM N
Li u tin cho em c gi li cm n chn thnh n ThS.Quch ng
Thng, Trng Phng K thut - Trung tm ng dng H thng Thng tin a l - S
Khoa hc v Cng ngh TP.HCM. Ngi trc tip hng dn tn tnh v gp cho
em trong sut qu trnh thc hin tiu lun.
Em xin cm n n tp th cn b vin chc ti Trung tm ng dng H thng
Thng tin a l - S Khoa hc v Cng ngh TP.HCM to iu kin thun li cho
em trong sut qu trnh thc tp.
Em xin cm n cc thy c gio thuc B mn Thng Tin a L ng Dng Trng i Hc Nng Lm TP.HCM tn tm truyn t nhng kin thc qu bu
lm nn tng cho em trong cng vic v cuc sng sau ny.

ii

TM TT
Hin nay, nhng vn mi trng ang din bin phc tp, nn sn xut cng nghip
khng ngng gia tng, gy nh hng xu n mi trng xung quanh, c bit l mi trng
khng kh. ng Nai l a phng c s lng khu cng nghip dn u c nc nn tnh
hnh nhim khng kh din ra kh phc tp. Mt s khu cng nghip li c v tr gn khu
dn c, in hnh nh KCN Loteco nn vn cng tr nn cp thit. Do c th ca mi
trng khng kh l bin ng khng ngng, khuch tn nhanh ch trong thi gian ngn nn
phi tin hnh quan trc thng xuyn v lin tc. Kt qu l mt khi lng d liu khng
l cn phi c x l, gy kh khn cho c ngi qun l v ngi s dng d liu. Ngy
nay, cng ngh WebGIS ngy cng pht trin to nn mt cng c hu dng trong vic
qun l, th hin v truy vn thng tin bn trn Internet. Trn c s , tc gi mong mun
xy dng mt trang WebGIS ca KCN Loteco s dng m ngun m c kh nng th hin
nhiu lp bn v cung cp thng tin cho ngi s dng.
Nhng nghin cu trong ti gm:
-

Nghin cu cch thc pht trin, xy dng WebGIS da trn cng ngh GeoServer,
OpenLayers v GeoEXT kt hp vi h qun tr c s d liu PostgreSQL qua module
PostGIS.

Tm hiu mt s ngn ng lp trnh nh JavaScript, HTML, ExtJS xy dng giao


din cho trang web.

Tm hiu cch xy dng v truy xut d liu trong PostgreSQL bng PHP.

Kt qu thu c:
-

Bo co trnh by ni dung ti.

WebGIS ca KCN Loteco h tr qun l d liu quan trc khng kh, tch hp nhiu
chc nng, giao din thn thin, d s dng.

iii

MC LC
Chng 1

M U .......................................................................................................................................... 1

1.1.

t vn ............................................................................................................................................ 1

1.2.

Mc tiu ca ti .............................................................................................................................. 2

1.3.

Gii hn ca ti .............................................................................................................................. 3

Chng 2

TNG QUAN V KHU CNG NGHIP LOTECO .................................................................. 4

2.1.

Gii thiu s lc v KCN Loteco ..................................................................................................... 4

2.2.

S t chc ca KCN Loteco .......................................................................................................... 6

2.3.

Hot ng sn xut ti KCN Loteco.................................................................................................. 6

2.4.

Hin trng nhim khng kh ti KCN Loteco ............................................................................... 8

Chng 3

NGHIN CU CNG C M NGUN M XY DNG WEBGIS ....................................14

3.2.

H qun tr c s d liu PostgreSQL/PostGIS .............................................................................15

3.3.

Cc cng c h tr xy dng WebGIS ............................................................................................17

3.3.1.

Cng ngh Mapserver...............................................................................................................17

3.3.2.

Cng ngh Google Map ............................................................................................................17

3.3.3.

Cng ngh Geoserver ................................................................................................................18

3.3.4.

OpenLayers ...............................................................................................................................22

3.3.5.

ExtJS ..........................................................................................................................................23

3.3.6.

GeoExt........................................................................................................................................23

Cc nghin cu trong v ngoi nc ...............................................................................................25

3.4.
Chng 4

KT QU XY DNG TRANG WEBGIS ...............................................................................26

4.1.

Thit k v xy dng c s d liu ..................................................................................................26

4.2.

Thit k trang WebGIS.....................................................................................................................30

4.2.1. Thit k chc nng ..........................................................................................................................30


4.2.2. Lp trnh trang WebGIS ................................................................................................................31
4.2.2.1. Cc bc thc hin chnh ........................................................................................................31
4.2.2.2. Giao din v cc chc nng c bn ca trang ngi dng...................................................32
4.2.2.3. Giao din v cc chc nng ca trang qun tr .....................................................................44
Chng 5

KT LUN V KIN NGH ......................................................................................................46

TI LIU THAM KHO ................................................................................................................................47

iv

DANH SCH CH VIT TT


CSDL: c s d liu
KCN: khu cng nghip
KCX: khu ch xut
QCVN: quy chun Vit Nam
KTXH: kinh t x hi
VD: v d
STT: s th t
GIS: Geographic Information System
WWW: World Wide Web
URL: Uniform Resource Locator
HTML: Hyper Text Markup Language
JSON: JavaScript Object Notation
PHP: Hypertext Preprocessor
CSS: Cascading Style Sheet
WMS: Web Map Service
WFS: Web Feature Service
SQL: Structured Query Language

DANH SCH CC BNG


Bng 2.1 Cc quc gia u t ca KCN Loteco ........................................................................ 7
Bng 2.2 Cc ngnh ngh kinh doanh trong KCN Loteco ........................................................ 8
Bng 2.3 Hin trng h thng x l thi ti KCN Loteco ....................................................... 10
Bng 4.1 Cc bng d liu c lu tr trong PostgreSQL ................................................... 26
Bng 4.2 Bng congty ............................................................................................................. 26
Bng 4.3 Bng ong_khoi ......................................................................................................... 27
Bng 4.4 Bng thongso_quantrac ............................................................................................ 27
Bng 4.5 Bng ketqua_quantrac .............................................................................................. 28

vi

DANH SCH CC HNH


Hnh 1.1 Ni dung thc hin ..................................................................................................... 3
Hnh 2.1 KCN Loteco trn Google Map ................................................................................... 5
Hnh 2.2 S t chc KCN Loteco ........................................................................................ 6
Hnh 3.1 M t h thng WebGIS (Ngun: Theo AA. Alesheikh, 2002)................................ 15
Hnh 3.2 Import shapefile bng plugin PostGIS Shapefile & DBF Loader ............................ 16
Hnh 3.3 Kt qu sau khi import ............................................................................................. 16
Hnh 3.4 Cc ngun d liu c h tr trong Geoserver ...................................................... 18
Hnh 3.5 Giao din khai bo kt ni n CSDL PostGIS ....................................................... 19
Hnh 3.6 Giao din thm layer t CSDL va kt ni .............................................................. 20
Hnh 3.7 Giao din hin th v chnh sa thng tin layer va thm vo ................................. 21
Hnh 3.8 Giao din chn style cho layer ................................................................................. 21
Hnh 3.9 Xem trc layer va to bng cng c Layer Preview ............................................ 22
Hnh 3.10 To ca s bn n gin bng GeoExt .............................................................. 24
Hnh 4.1 S lin kt cc bng ............................................................................................. 29
Hnh 4.2 S thit k chc nng ngi dng ....................................................................... 30
Hnh 4.3 S thit k chc nng qun tr ............................................................................. 30
Hnh 4.4 Giao din tab Bn KCN ................................................................................... 32
Hnh 4.5 Xem thng tin i tng (VD: cng ty Tae Kwang MTC) ...................................... 33
Hnh 4.6 Tm kim cng ty (VD: cng ty Suzuki) .................................................................. 34
Hnh 4.7 Giao din tab Vn bn .......................................................................................... 35
Hnh 4.8 Giao din tab Thng tin cng ty nhm theo L .................................................... 36
Hnh 4.9 Giao din tab Thng tin cng ty nhm theo Quc gia u t ............................... 37
Hnh 4.10 Giao din tab Thng tin quan trc ...................................................................... 38
Hnh 4.11 Lc d liu dng ch (VD: Lc theo tn cng ty c ch s) ................................ 39
Hnh 4.12 Lc d liu dng s (VD: Lc theo nng kh so2 > 300 g/m3) ...................... 40
Hnh 4.13 Giao din v biu theo thng tin lc c ........................................................ 41
vii

Hnh 4.14 Giao din xut bng d liu ra Excel ..................................................................... 42


Hnh 4.15 Giao din tab Tuyn dng ................................................................................... 43
Hnh 4.16 Giao din trang ng nhp ................................................................................. 44
Hnh 4.17 Giao din khi ng nhp khng thnh cng v khi ng nhp thnh cng ............ 44
Hnh 4.18 Giao din trang cp nht ......................................................................................... 45

viii

Chng 1
M U
1.1. t vn
Xy dng v pht trin cc khu cng nghip (KCN) tp trung ang l xu hng chung
ca nhiu nc trn th gii, c bit l i vi cc nc ang pht trin, nhm to ra bc
chuyn bin tch cc cho nn kinh t ca mi quc gia. Ti Vit Nam, vic u t pht trin
cc KCN y nhanh tin trnh cng nghip ho - hin i ho t nc ang l mc tiu
chin lc ca quc gia t nay n nm 2020. Cc KCN Vit Nam c hnh thnh v
ang pht trin mnh m trong nhng nm qua khng nh c vai tr quan trng ca mnh
trong qu trnh pht trin chung ca t nc.
Tnh ng Nai l a bn c tc tng trng v pht trin khu cng nghip rt cao,
vi s lng ln n 30 KCN trong ton tnh, thu ht hng trm ngn lao ng trn c nc.
Trong , KCN Loteco l mt trong nhng KCN quan trng ca tnh. Qua 16 nm hot ng,
KCN Loteco thu ht trn 800 triu -la vn u t nc ngoi v gii quyt vic lm cho
gn 40 ngn lao ng.
Song song vi s pht trin v ng gp tch cc , cc KCN cng lm tng p lc
nng n ln mi trng, c bit l mi trng khng kh. KCN Loteco li nm gn k vi
khu dn c nn vn qun l nhim khng kh cng tr nn cp thit hn.
Tuy nhin, vn cha c mt cng c no cho php chia s thng tin mt cch rng ri
v d dng cho ngi dn c nhu cu tra cu. ng thi cc nh qun l KCN cng cn phi
qun l mt khi lng ln cc d liu nhng cha c h thng ha mt cch y v
hon chnh. Vic gim st v qun l cc d liu quan trc hin cn kh th cng v phc tp.
Vic lu tr, truy cp, chia s thng tin lun gn lin vi gii php ng dng Cng
ngh Thng tin m WebGIS l mt cng c h tr c lc, gip gii quyt tt vn trn.
WebGIS cho php ngi s dng th hin ng thi thng tin thuc tnh v thng tin khng
1

gian ln trang web. Hin nay, vic xy dng WebGIS kt hp vi cc phn mm m ngun
m ang tr thnh xu hng ph bin thng tin mnh m trn Internet. WebGIS m ngun
m tn dng c cc u im ca cc phn mm m ngun m nh: min ph, c h tr
bi cng ng ngi s dng trn ton th gii, tin cy cao, kh nng thay i nhanh
thch ng vi nhu cu s dng, Mt s cng ngh xy dng WebGIS m ngun m ph
bin hin nay l: Mapserver, Geoserver, GeoExt, SharpMap, GoogleMap API,
1.2. Mc tiu ca ti
Mc tiu
Xy dng trang WebGIS KCN Loteco da trn cc phn mm m ngun m, phc v
cho cng tc qun l v truy xut thng tin ca ngi s dng.
Ni dung thc hin
-

Nghin cu tng quan KCN Loteco.

S ha bn ranh gii KCN, v tr v ranh gii ca cng ty, v tr ca cc ng khi


x thi.

Thu thp d liu cng ty, d liu quan trc khng kh KCN Loteco.

Xy dng CSDL phc v cng tc qun l v chia s thng tin cng ty v thng tin
quan trc khng kh KCN Loteco mt cch trc quan sinh ng.

Xy dng trang WebGIS da trn CSDL to v cc phn mm m ngun m, c


kh nng hin th nhiu lp bn v tra cu thng tin quan trc khng kh, vi
giao din thn thin, d s dng.

Hnh 1.1 Ni dung thc hin


1.3. Gii hn ca ti
V ni dung
ti ch xy dng trang WebGIS cho php hin th thng tin ca cc lp bn , thng
tin quan trc khng kh, mt vi cng c tng tc bn c bn v chc nng in n, xut
bo co.
V cng ngh
ti s dng cng ngh WebGIS m ngun m Geoserver, th vin JavaScript
OpenLayers, ExtJS, GeoExt v h qun tr c s d liu PostgreSQL/PostGIS.

Chng 2
TNG QUAN V KHU CNG NGHIP LOTECO
2.1. Gii thiu s lc v KCN Loteco
Cng ty pht trin Khu Cng Nghip Long Bnh (LOTECO) l mt lin doanh gia tp
on thng mi v u t Nht Bn (SOJITZ) v cng ty Thi Sn, mt cng ty chuyn
kinh doanh Bt ng Sn trc thuc B Quc Phng (THASIMEX). Tng vn u t ban
u ca lin doanh l 41 triu USD vi vn php nh l 12,5 triu USD, trong i tc
Nht Bn gp 60% v i tc Vit Nam gp 40%.
Khu Cng Nghip Long Bnh (LOTECO) c thnh lp vo ngy 10 thng 4 nm
1996 vi mc ch pht trin Khu Cng Nghip (KCN) v Khu Ch Xut (KCX) ti thnh
ph Bin Ho, tnh ng Nai.
KCN Loteco nm trn u mi giao thng quan trng ca khu vc kinh t trng im
pha Nam. KCN Loteco c nhiu iu kin thun li c v ng b, ng thu v ng
hng khng; rt gn vi h thng ng st, h thng sng ng Nai v hai quc l ln l:
quc l 1A v quc l 51.

Hnh 2.1 KCN Loteco trn Google Map


C s h tng:
Cung cp nc: 6.000 m3/ngy, p ng theo nhu cu.
Cng sut nh my x l nc thi: 1.500m3/ngy.
Thng tin lin lc: p ng tt nhu cu thng tin lin lc trong v ngoi nc.
Dch v KCN: ng truyn d liu vi tc cao, ti chnh, ngn hng, thng
mi, o to, khu vui chi gii tr, nh cho chuyn gia, nh xng cho thu
Tng d n/quc gia u t: 47 d n/9 quc gia u t.
Quc gia u t chnh: Hn Quc, Nht Bn.

2.2. S t chc ca KCN Loteco

Hnh 2.2 S t chc KCN Loteco


2.3. Hot ng sn xut ti KCN Loteco
Giai on u KCN c din tch 100 ha bao gm c 30 ha KCX. Din tch ch yu cho
thu l 70.34 ha, tng vn u t h tng l 32.6 triu USD. Hin ti Khu cng nghip c 50
doanh nghip ang hot ng vi tng s lao ng khong 40.000 ngi; 4 doanh nghip
cha hot ng, 2 doanh nghip ang xy dng v 1 doanh nghip ngng hot ng. Loi
hnh sn xut ca KCN rt a dng gm:
-

Sn xut v lp rp in t v cc thit b ngoi vi, ch to lp rp cc sn phm c


kh, in, in t, dy dn, dy cp.

Ch to ph tng t v cc phng tin vn ti.

Ch to xe gn my v cc ph tng xe gn my.
6

Cng nghip dt, may, da, giy.

Ch bin lng thc - thc phm.

Dng c quang hc, m ngh, dng c th thao.

Thit b y t, cc sn phm nha, kim kh, dng c gia nh.

Sn xut khun mu.

Sn xut c vt; sn xut xp, sn xut sn phm chi tit my cho ng thu tu
bin.

Sn xut bao b cc loi, sn xut ruy-bng, mc in.

Ch bin ho cht phc v sn xut ca cc x nghip trong khu ch xut, khu cng
nghip v th trng bn ngoi.
Tnh hnh hot ng ti KCN Loteco
Cc nh u t
Bng 2.1 Cc quc gia u t ca KCN Loteco
S nh u t

Quc gia
i Loan

Nht

12

Hn Quc

22

Hng Kng

Vit Nam

Singapore

Malaysia

Cc ngnh ngh kinh doanh trong KCN


Bng 2.2 Cc ngnh ngh kinh doanh trong KCN Loteco
Ngnh ngh kinh doanh

STT

S cng ty

May mc

Dt

in t

C kh ch to my

Thc phm

trang sc

Ha cht

Plastic

10

Kim loi

11

Bao b carton

12

Snh s

13

Vn phng phm

2.4. Hin trng nhim khng kh ti KCN Loteco


Ngun pht sinh nhim khng kh :
Khi thi t ngun t nhin liu. Rt nhiu cc ngnh cng nghip hot ng ti

KCN Loteco u s dng cc loi nhin liu khc nhau lm cht liu t nhm cung
cp nng lng cho cc qu trnh cng ngh khc nhau c th nh:
Cc nh my ch bin lng thc, thc phm s dng nhin liu cp nhit cho cc
cng on nu, hp, sy
Cc nh my giy, c kh, nha, cao sus dng nhin liu lm cht t cho l
hi.
Nhin liu cho cc my pht in d phng.
Nhin liu cho nh my in tuabin kh.
-

Cc loi kh thi t cc dy chuyn cng ngh.


8

Kh thi t hot ng giao thng vn ti.

Cc cht nhim khng kh c quan trc trong KCN Loteco bao gm:
Cc cht nhim khng kh dng ht: l cc cht nhim c pht tn di dng

ht l lng trong khng kh gm:


Bi: sinh ra trong cc qu trnh sn xut, v d nh: bi xi mng, vi, ch, tinh bt,
mn ca, dm bo
Bi sng: l cc ht lng ngng t c kch thc t 20-500 m.
Khi nht: l cc phn rn do th hi ngng t li.
Trong cc ngnh ngh ang hot ng trong KCN th cc ngnh lng thc, thc phm,
cc ngnh sn xut cc sn phm kim loi, cc ngnh c kh, cc ngnh nha, cc ngnh ch
bin g, ngnh si, dt l nhng ngnh c kh nng sinh bi nhiu, gy nh hng n mi
trng.
Cc cht nhim dng kh:

Cc hp cht lu hunh nh cc kh SO2, SO3 v Hydro Sulfua (H2S). Nhng


loi kh ny sn sinh ra t cc ngnh cng nghip nh cao su, sn xut kim loi,
sn xut vt liu xy dng
Cc hp cht Nit nh cc kh NO, NO2 sinh ra t cc ngnh sn xut kim loi,
nha, hng kim kh,
Cc hp cht Clo nh Clo v Hydro Clorua (HCl) sinh ra t cc qu trnh m kim
loi, cht do,
Cc hp cht Flo nh Hydro Florua (HF) pht sinh t cc ngnh sn xut gm s,
cng nghip ho hc
Cc hp cht Carbon nh CO, CO2; cc cht kh hu c nh Hydrocarbon v dn
xut ca Hydrocarbon.
Theo nh gi ca S Ti nguyn v Mi Trng tnh ng Nai vo nm 2012, hin ti
mi trng khng kh ti KCN Loteco ang b nhim v nh hng trc tip n cng nhn
trong KCN v ngi dn cc vng ln cn. Theo :
-

14 cng ty pht sinh kh thi do t nhin liu th 5/14 cng ty c kh thi c


pht tn qua h thng ng khi, khng x l (Dueck Woo, Ilshin, Dy Vina, Shin
9

Han, Peak Top). 2/14 cng ty cha c h thng x l hon chnh, ch lp t h


thng lng bi cho kh thi l hi v l du (Dong IL Interlining, Fine Decr).
7/14 Cng ty c h thng x l kh thi bng phng php hp th (Unisun, Vega,
Harada, Ulhwa, Kaya Vina, Dea Chang, Jae Ill).
-

20 cng ty pht sinh hi dung mi trong qu trnh sn xut th 12/20 cng ty


khng c h thng x l hi dung mi (Cng ty Bride&Co, Dong Jin Leiport,
Dong Jin Vina, Il Shin Vina, Muto, Nec\Tokin, Peak Top, Emico, SM Alupack, Dy
Vina, Fulien v cng ty Uy tn). Ch c 8/20 cng ty (Suzuki, Fine Dcor, Mitsuba,
Mitani, Hasung, Platech, Unitek, Green Chemical) trang b h thng x l hi
dung mi bng cc phng php mng nc v hp th than hot tnh.

12 cng ty pht sinh bi trong c 10 cng ty c h thng x l bi bng phng


php hp thu mng nc, lng trng lc (TTD, Tae Kwang MTC, Olam, Happy
Cook, Pht Thng 1, Uy Tn, Kim Tin, Sakai) v 2 cng ty cn li khng c h
thng x l bi (Cng ty Peaktop, Emico).

Bng 2.3 Hin trng h thng x l thi ti KCN Loteco


STT Tn cng ty

Ngun th khi

H thng x l

Phng php x l

Hi axit

Khng c

Khng c

DONG JIN

Hi dung mi

Khng c

Khng c

TAE KWANG MTC

Bi

Hp thu mng nc

L hi DO, 0.5

Hp th bng dung

KAYA VINA

MITANI

Hi dung mi

DEA CHANG

L hi FO, 5 tn/h

PHT THNG 1

Bi

Lng bi

CHEERFIELD

Hi ho thch

Khng c

Pht tn qua ng khi

UY TN

Bi

Lng bi

tn/h

10

dch
Hp th than hot tnh
Hp th bng dung
dch

Hi dung mi
L hi FO, 5 tn/h

Khng c

Khng c

Lng bi

Lng bi

DONGIL
INTERLINING

L hi FO, 3.5

10

JAEILL

2 L hi(0,3 tn/h)

11

L hi DO, 5 tn/h

Hp th bng dung

UL HWA

L hi DO, 5 tn/h

dch

12

FINE DCOR

L hi DO, 5 tn/h

Lng bi

13

OLAM

Bp in

Hp th than hot tnh

14

HASUNG

Hi dung mi

Hp th than hot tnh

L hi FO, 2 tn/h

Khng c

tn/h

Hp th bng dung
dch

Pht tn qua ng khi

15

DEUCK WOO

L hi FO, 3 tn/h

Khng c

16

PLATECH

Hi dung mi

Hp thu mng nc

17

HITECH MOULD

Bi

Khng c

Pht tn qua ng khi

18

SEORIM

Bi

Khng c

Pht tn qua ng khi

19

HAPPY COOK

Bp in

Hp th than hot tnh

20

HAN PACK

Hi axit

Hp th bng dung dch

21

GREEN WORLD

Bp n

Hp th than hot tnh

22

KIM TIN

Bi

Lng bi

23

SM ALUPACK

Hi dung mi

Khng c

Khng c

24

TTD

Bi

Lng trng lc

L hi DO, 3 tn/h

Khng c

Khng c

Hi dung mi

Khng c

Khng c

Hi axit

Khng c

Pht tn qua ng khi

Hi dung mi

Khng c

Khng c

25

DY VINA

26

DONGJIN
LEIPORT

27

SAKAI

Bi

Lng trng lc

28

IL SHIN

L hi DO, 3 tn/h

Khng c

Pht tn qua ng khi

11

Hi dung mi

30

MITSUBA
TECH
SHIN HAN

31

EMICO

29

Khng c

Khng c

Hp th than hot tnh

L hi DO, 2 tn/h

Khng c

Pht tn qua ng khi

Hi dung mi

Khng c

Khng c

L hi DO, 5 tn/h

Khng c

M- Hi dung mi

Pht tn qua ng khi

32

PEAKTOP

Hi dung mi

Khng c

33

UNISUN

L hi DO, 2 tn/h

34

Hi dung mi

Hp th than hot tnh

Bi

Hp thu mng nc

36

UNITEK
THREE
BROTHERS
MUTO

Hi dung mi

Khng c

Pht tn qua ng khi

37

LAVA LAND

Hi dung mi

Hp th than hot tnh

38

GREEN
CHEMICAL

Hp thu mng nc

39

KIM TIN

Bi

Hp thu mng nc

SUZUKI

Hi dung mi

41

MOVINA

Hi axit

42

VEGA

43

TOMIYA

Bi

Hp thu mng nc

44

BRIDE&CO

Hi dung mi

Khng c

Pht tn qua ng khi

45

NEC/TOKIN

Hi dung mi

Khng c

Khng c

46

YUPOONG

Hi axit

Hp thu mng nc

47

HARADA

L hi DO, 2 tn/h

48

SIRASAKI

Hi axit

35

40

Hi dung mi
Hi axit

L hi DO, 2.5
tn/h

12

Hp th bng dung
dch

Hp th bng than hot


tnh
Hp th bng dung
dch
Hp th bng dung
dch

Hp th bng dung
dch
Hp thu mng nc

Bi

Lng trng lc

49

AUREOLE

50

Hi dung mi
Khng c
Pht tn qua ng khi
FULIEN
(Ngun: Bo co gim st ngun cht lng mi trng KCN Loteco, nm 2012)

13

Chng 3
NGHIN CU CNG C M NGUN M XY DNG WEBGIS
3.1. Cng ngh WebGIS
WebGIS l mt h thng thng tin a l c phn b qua mi trng mng my tnh
tch hp, phn phi v truyn ti thng tin a l trc din trn website thng qua Internet.
Nhng c im ni bt ca WebGIS l:
-

H tr chia s thng tin a l mt cch rng ri. D liu c hin th gm nhiu lp


thng tin nh: v tr, vng, din tch, hnh nh 3D, nh v tinh, video, thng tin m t
i tng

Ngi s dng c th truy cp n cc ng dng GIS m khng cn s dng phn


mm. i vi nhng ngi dng t c kinh nghim v GIS, vic s dng WebGIS s
d dng hn so vi s dng cc phn mm GIS khc.

i vi nhng nh qun l, WebGIS cho php cp nht, chnh sa d liu rt thun


tin.

Cc ng dng WebGIS h tr a cc bn v d liu GIS n tng c nhn thng


qua web. Ngi s dng c th d dng truy cp vo cc ng dng nh mt website thng
thng. Bn hin th khng ch dng file nh (nh file .pdf hay .jpg) m cn l cc ng
dng gip ngi s dng c th phng to/thu nh, tt/m cc lp d liu v thc hin cc
truy vn c bn. Cc ng dng WebGIS tng hp v s dng cng ngh Web Server qun
l cc truy vn thng tin n Map Server v truyn ti d liu v bn n ngi dng.
Hnh 3.1 th hin mt cch c bn h thng WebGIS:

14

Hnh 3.1 M t h thng WebGIS (Ngun: Theo AA. Alesheikh, 2002)


3.2. H qun tr c s d liu PostgreSQL/PostGIS
PostgreSQL l mt h qun tr c s d liu quan h v i tng da trn POSTGRES
bn 4.2, c khoa in ton ca i hc California ti Berkeley pht trin.
PostgreSQL cng l h qun tr c s d liu h tr mnh trong vic lu tr d liu
khng gian; c th, PostgreSQL cho php lu tr d liu theo kiu geometry bn cnh cc
kiu d liu thng thng nh string, numeric, integer,... PostgreSQL kt hp vi module
PostGIS cho php ngi s dng lu tr cc lp d liu khng gian nh: point, multipoint,
line, polygon, multipolygon,, thc hin cc php tnh khng gian nh: o khong cch,
din tch, php hp (union), php tr (difference), to vng m (buffer) Thng qua plugin
PostGIS Shapefile and DBF loader, ngi s dng d dng chuyn i d liu t nh dng
shapefile sang nh dng .sql v import vo PostgreSQL.

15

Hnh 3.2 Import shapefile bng plugin PostGIS Shapefile & DBF Loader

Hnh 3.3 Kt qu sau khi import


16

3.3. Cc cng c h tr xy dng WebGIS


3.3.1. Cng ngh Mapserver
MapServer l phn mm m ngun m cho php to cc bn ng v trnh by d
liu khng gian trn Web. y l sn phm ca trng i hc Tng hp Minnesota (M)
trong d n kt hp gia NASA v S Ti nguyn bang Minnesota.
MapServer c cc c im sau:
-

H tr cc dch v WebGIS theo chun OGC, bao gm: WMS Server, WMS Client,
WFS Server, WFS Client v WCS Server.

H tr cc ngn ng kch bn ph bin v mi trng pht trin nh .NET, PHP,


Perl, Python, Java, v Ruby.

H tr cc h iu hnh: Linux, Windows, MAC OS X,

H tr nhiu nh dng d liu raster v vector nh: TIFF/GeoTIFF, GIF, PNG,


JPEG, ESRI shapefile, PostGIS, ESRI ArcSDE, Oracle Spatial, MySQL,

3.3.2. Cng ngh Google Map


Google Map l mt dch v cng ngh bn trc tuyn trn web min ph c cung
cp bi Google v h tr nhiu dch v da vo bn nh Google Ride Finder v mt s c
th dng nhng vo cc trang web ca bn th ba thng qua Google Map API.
Google Map c cc c im sau:
-

Cung cp nhiu loi bn ca Google nh: bn ng, nh v tinh, bn a


hnh, bn 3D vi cc chc nng ch ng i, xem thng tin a im, thng tin
khu vc

Cung cp th vin lp trnh Google Map API cho php ngi s dng nhng dch v
bn ca Google vo ng dng web ca mnh.

H tr pht trin trn cc mi trng lp trnh nh JAVA, .NET

H tr cc nh dng d liu raster, KML, KMZ.

M ngun m tuy nhin s dng API key do Google cung cp. Mt API key cho php
ngi s dng kim sot cc ng dng ca mnh v cng l cch Google c th lin
lc vi ngi s dng v ng dng c ch m h ang xy dng.
17

3.3.3. Cng ngh Geoserver


-

Geoserver l mt my ch m ngun m c vit bng ngn ng Java, vi mc ch


kt ni nhng thng tin a l c sn ti cc WebGIS s dng chun m OGC.
Geoserver c bt u bi mt t chc phi li nhun c tn The Open Planning
Project (TOPP), nhm mc ch h tr vic x l thng tin khng gian a l vi cht
lng cao, n gin trong s dng, l phn mm m ngun m nhm cung cp v chia
s d liu.

Geoserver cho php ngi s dng chia s v chnh sa d liu khng gian (geospatial
data), to kiu hin th (style) cho cc lp bn (layer).

L mt d n mang tnh cng ng, Geoserver c pht trin, th nghim v h tr


bi nhiu nhm i tng v t chc khc nhau trn ton th gii. Geoserver c xy
dng theo chun Open Geospatial Consortium (OGC), h tr y Web Map Service
(WMS) v Web Feature Service (WFS). GeoServer l thnh phn nn tng ca
WebGIS.

Geoserver h tr nhiu nh dng d liu vector v raster nh: ESRI Shapefile,


PostGIS, Web Feature Server, ArcGrid, GeoTIFF,

Hnh 3.4 Cc ngun d liu c h tr trong Geoserver


18

Geoserver h tr truy xut d liu t PostGIS v qun l di dng cc layer. Vi vi


thao tc n gin, ngi s dng c th thm cc layer t PostGIS, chnh sa thng tin
khng gian, ty chnh cc kiu hin th (style) cho tng layer v th hin ln trang web
theo tng layer hoc mt nhm cc layer (layer groups).

Hnh 3.5 Giao din khai bo kt ni n CSDL PostGIS

19

Hnh 3.6 Giao din thm layer t CSDL va kt ni

20

Hnh 3.7 Giao din hin th v chnh sa thng tin layer va thm vo

Hnh 3.8 Giao din chn style cho layer


21

Hnh 3.9 Xem trc layer va to bng cng c Layer Preview


3.3.4. OpenLayers
OpenLayers l mt th vin thun JavaScript h tr cho vic hin th d liu bn trn
hu ht cc trnh duyt web m khng ph thuc vo pha server.
OpenLayers ci t mt tp cc hm API JavaScript h tr vic xy dng cc ng dng
bn trn nn web, cng tng t nh cc hm API ca Google Maps v MSN Virtual
Earth, nhng vi s khc bit quan trng OpenLayers l phn mm m ngun m, c
pht trin bi cng ng phn mm m ngun m.
C hai khi nim quan trng cn c hiu r khi lm vic vi OpenLayers xy dng
bn l: Map, v Layer. Map l ni lu gi cc thng tin v h quy chiu, n
v, ca bn . Bn trong bn , d liu c hin th thng qua cc Layer. Mt
Layer l mt lp d liu, n cho bit OpenLayers nn yu cu v hin th d liu nh th
no. Trong mt Mapc th cha mt hoc nhiu Layer chng ln nhau. D liu c hin
th trong mt Layer c th l dng raster hoc vector.
c im ni bt ca th vin OpenLayers:
-

B th vin m ngun m.

Tun theo chun quc t OGC (Open Geospatial Consortium).

22

H tr nhiu loi dch v (WMS, WFS, WCS,) v map server nh ArcGIS server,
Geoserver, Mapserver.

c c cc bn m nh: Google Map, OpenStreetMap,

H tr xy dng cc thao tc trn bn .

3.3.5. ExtJS
ExtJS l mt th vin JavaScript Framework h tr xy dng cc ng dng web tng
tc bng cch s dng cc k thut nh Ajax, DHTML v JavaScript DOM. ExtJS cung cp
mt b giao din y s dng trong cc ng dng web.
Mt s tnh nng ca Ext JS:
-

Pht hin cc trnh duyt v h iu hnh c s dng bi khch hng.

Ly d liu t DOM (Document Object ).

M ha v gii m JSON.

M ha v gii m d liu URL.

Xc nh kiu i tng v chuyn i gi tr.

H tr giao din trc quan.


Mt s u im ca ExtJS:
-

Giao din thn thin vi ngi s dng.

Ti liu hng dn chi tit.

C cng ng ln tham gia hc hi v h tr.

H tr trn nhiu trnh duyt: IE, Firefox, Chrome, Safari, Opera

C th tng tc vi jQuery v Prototype (2 th vin Javascrip Framework tng


t ExtJS)

H tr to nhiu Widgets (cc thnh phn ca website) nh: Data grid, window,
tree panel, combo boxes, forms, charts, calendar, google maps, themes...

3.3.6. GeoExt
GeoExt l mt th vin JavaScript cung cp mt nn tng cho php to ra cc ng dng
web bn mt cch phong ph. GeoExt kt hp cc th vin OpenLayers v ExtJS. u
im ca GeoExt:
23

c xy dng da trn nn tng ExtJS.

Tch hp th vin OpenLayers.

C kh nng tng tc vi ngi dng m khng cn Flash hay Silverlight.

c thit k tt v c kh nng m rng cc thnh phn.

Cung cp rt nhiu cc cng c ty bin v x l d liu (map panel, tree legend, layer
tree, feature popup, toolbar).

H tr cng c in n bn ra file PDF.

H tr xy dng v ty bin cc lp bn .

GeoExt da trn th vin ExtJS v OpenLayers nn vic lp trnh tng i d dng


do s dng nhng on code rt n gin v ngn gn. Hnh 3.3 cho thy ch vi mt
on code n gin, mt ca s bn c to ra vi cc chc nng c bn nh di
chuyn, phng to, thu nh bn .

Hnh 3.10 To ca s bn n gin bng GeoExt


Kt lun: Geoserver c nhng c im ni tri so vi Mapserver nh: Geoserver c
giao din ha p, vic cu hnh v kt ni n CSDL PostgreSQL rt n gin, h
tr chnh sa layer trc tip trn web da vo WFS, Cc th vin OpenLayers,
GeoExt, ExtJS cng cho thy cc u im ni bt. Vic kt hp cc cng c
Geoserver, h qun tr CSDL PostgreSQL, th vin OpenLayers, GeoExt, ExtJS s to
nn mt nn tng vng chc xy dng WebGIS. Chnh v vy cc cng ngh trn
c chn s dng trong ti.

24

3.4. Cc nghin cu trong v ngoi nc


Trong nc
Ti Vit Nam, WebGIS m ngun m cng ang tng bc c nghin cu v ng
dng rng ri hn trong nhiu lnh vc: qun l ti nguyn, mi trng, cng nghip, thng
mi v du lch, Nghin cu ng dng cng ngh WebGIS vo cng tc qun l mi trng
c trin khai ti mt s Vin, Trung tm nghin cu v Trng i hc ln ca Vit
Nam. Mt s ti thc hin trong thi gian qua nh:
-

Xy dng WebGIS phc v cng nghip da trn cng ngh WebGIS ca MapInfo
MapXtreme kt hp cng ngh xy dng WebGIS theo chun OpenSource (Nguyn
Vn Hip, 2009).

ng dng WebGIS qun l tng hp v thng nht s liu quan trc mi trng tnh
Qung Ngi.

H thng WINSCAN (Web gIs eNvironmental information management Software for


CAN tho) l mt h thng thng tin mi trng lu tr, qun l v phn tch cc
thng tin mi trng thnh ph Cn Th.
D mi ch l bc u nhng nhiu kt qu nghin cu c a vo ng dng

trong cng tc qun l mi trng gp phn nng cao hiu qu cng tc qun l nh nc v
mi trng. Vi li ch m n mang li th WebGIS m ngun m Vit Nam s pht trin
mnh hn, phc v hiu qu hn cho ngi qun l cng nh ngi dng.
Ngoi nc
Cng ngh WebGIS m ngun m pht trin mnh m, mang li ng dng rng ri
trong nhiu lnh vc cho nhiu nc nh: Ti Italy, nm 2002, M. A. Brovelli v D.Magni
nghin cu xy dng webGIS trn nn MapServer v PostGIS cung cp cc chc nng tng
tc, truy vn thng tin bn phc v cho ngnh kho c, Puyam S.Singh, Dibyajyoti Chutia
v Singuluri Sudhakar s dng PostgresSQL, PostGIS, PHP, Apache v MapServer pht trin
mt WebGIS m ngun m h tr vic ra quyt nh, chia s thng tin v ti nguyn thin
nhin n nm 2012.
25

Chng 4
KT QU XY DNG TRANG WEBGIS
4.1. Thit k v xy dng c s d liu
D liu khng gian ca KCN Loteco hay cn gi l d liu nn bn c s ha bng
phn mm ArcGIS 9.3. Gm c: d liu v ranh gii ca KCN Loteco, ranh gii cc cng ty
v v tr cc ng khi thi.
D liu thuc tnh gm cc thng tin v khu cng nghip, cng ty, cc thng s quan
trc, cc bn nhim c thu thp t vn bn ca ban qun l cc khu cng nghip, cc
bo co ca S Ti nguyn Mi trng tnh ng Nai c cng b cng khai.
Cc bng d liu chnh c s dng:
Bng 4.1 Cc bng d liu c lu tr trong PostgreSQL
STT

Tn bng

Ghi ch

congty

Thng tin v cng ty

ong_khoi

Thng tin v ng khi

thongso_quantrac

Cc thng s quan trc

ketqua_quantrac

Kt qu quan trc

Bng 4.2 Bng congty


Tn thuc tnh

Kiu gi tr

Ghi ch

id_cty (PK)

Integer

M ID cng ty (kha chnh)

ten_cty

Character (20)

Tn cng ty

ten_da

Character (80)

Tn d n

nganhnghe

Character (80)

Ngnh ngh
26

quoc_gia

Character (50)

Quc gia

so_gp

Character (50)

S giy php

ngay_thanhlap

Date

Ngy thnh lp

von_dautu

Integer

Vn u t (USD)

dien_thoai

Character (15)

in thoi

lo

Character (5)

Thuc l

the_geom

Geometry

M t dng hnh hc

Bng 4.3 Bng ong_khoi


Tn thuc tnh

Kiu gi tr

Ghi ch

id_ok (PK)

Integer

M ID ng khi (kha chnh)

id_cty (FK)

Integer

M ID cng ty (kha ngoi tham


chiu)

ten_ok

Character (5)

Tn ng khi, im ly mu

cong_suat

Numeric

Cng sut (tn/h)

chieucao_ok

Numeric

Chiu cao ng khi (m)

duongkinh_ok

Numeric

ng knh ng khi (m)

the_geom

Geometry

M t dng hnh hc

Bng 4.4 Bng thongso_quantrac


Tn thuc tnh
id_thongso (PK)

Kiu gi tr

Ghi ch
M ID thng s quan trc

Integer

(kha chnh)
ten_thongso

Character (10)

Tn thng s

ghi_chu

Text

Ghi ch

tcvn

Numeric

Tiu chun VN

27

Bng 4.5 Bng ketqua_quantrac


Tn thuc tnh

Kiu gi tr

Ghi ch

ngay_do (PK)

Date

Ngy o (kha chnh)

id_ok (PK, FK)

Integer

M ID ng khi (kha chnh, kha


ngoi tham chiu)

id_thongso (PK, FK)

M ID thng s quan trc (kha

Integer

chnh, kha ngoi tham chiu)


gia_tri_do

Gi tr o

Numeric

28

Hnh 4.1 S lin kt cc bng

29

4.2. Thit k trang WebGIS


4.2.1. Thit k chc nng

Hnh 4.2 S thit k chc nng ngi dng

Hnh 4.3 S thit k chc nng qun tr

30

4.2.2. Lp trnh trang WebGIS


4.2.2.1. Cc bc thc hin chnh
Bc 1: Xy dng giao din mn hnh trang Web
S dng ngn ng lp trnh JavaScript v HTML, phn mm m ngun m ExtJS xy
dng mn hnh chnh gm cc Panel (cc bng), GridPanel (li cha d liu), Chart
(biu )
Bc 2: Xy dng cc lp d liu bn v th hin ln trang Web
Xy dng cc lp bn bng phn mm ArcGIS 9.3, gm cc lp:
Bn KCN Loteco (ranh gii cc cng ty).
V tr cc ng khi x thi.
Bin tp d liu trn Geoserver, to style cho cc lp bn .
a bn ln trang web bng GeoExt v OpenLayers.
Tch hp cc bn nn trc tuyn: Google Street, Google Hybird
Xy dng cc thanh cng c: phng to, thu nh, di chuyn, thc t l, tng gim
m
Bc 3: Kt ni vi c s d liu trong PostgreSQL
Thit lp kt ni vi PostgreSQL bng PHP.
To kt ni ly d liu t cc bng trong PostgreSQL v a ln web thng qua JSON
v PHP.
Bc 4: Lp trnh truy vn thng tin
D liu truy vn t PostgreSQL c a vo cc GridPanel thng qua ngn ng
JavaSript v PHP thc hin cc chc nng lc thng tin d liu, v biu , xut
bo co, in n kt qu, download d liu

31

4.2.2.2. Giao din v cc chc nng c bn ca trang ngi dng


Giao din ca trang ngi dng c thit k thnh nhiu tab (th), bao gm cc tab:

Bn KCN

Vn bn

Thng tin quan trc

Tuyn dng

Giao din tab Bn KCN:

Hnh 4.4 Giao din tab Bn KCN


Khu vc (1): L khu vc tiu (banner) ca trang web
Khu vc (2): L mt panel cha cc thng tin: cc lp bn hin c (layer), ch
thch bn v thng tin c nhn.
Khu vc (3): L mt panel cha phn bn chnh, bao gm bn KCN v cc nt
iu khin bn c bn nh:

: phng to ton mn hnh.

Di chuyn: nt di chuyn bn .
Zoom in / Zoom out: phng to / thu nh bn .
32

Previous / Next: quay v (tin ti) mn hnh trc (sau).


o khong cch: tnh ton khong cch bt k trn bn do ngi dng v
(n v: m hoc km).
o din tch: tnh ton din tch ca mt vng ngi s dng v (n v m2)
Xem thng tin: xem thng tin ca mt i tng bng cch click chut vo i
tng .

Hnh 4.5 Xem thng tin i tng (VD: cng ty Tae Kwang MTC)

33

Tm kim cng ty: Ngi s dng c th nhp tn cng ty v bm nt Tm,


trang web s truy vn theo tn cng ty, tr v thng tin cng ty v zoom n
cng ty .

Hnh 4.6 Tm kim cng ty (VD: cng ty Suzuki)


Show/Hide Banner: nt checkbox iu khin hin hoc n thanh tiu
(banner).

34

Giao din tab Vn bn:

Hnh 4.7 Giao din tab Vn bn


Tab Vn bn gm 2 khu vc:
Khu vc (1): L cy th mc (tree panel) cha danh sch cc vn bn hin c
ca web, bao gm cc vn bn thng tin v Khu cng nghip Loteco, Quy
chun Vit Nam v nhim khng kh, cc bn nhim.
Khu vc (2): L mn hnh ni dung ca vn bn khi ngi dng chn cy th
mc.
-

Chc nng in n v download: Ngi s dng c th d dng in vn bn hoc


download vn bn v xem offline bng cch nhn vo nt
download.

35

in v nt

Giao din tab Thng tin nhim:


Bao gm 2 tab con l tab Thng tin cng ty v tab Thng tin quan trc:
Tab Thng tin cng ty: L mt Grid Panel bao gm ton b thng tin ca
cng ty c truy xut t c s d liu PostgreSQL, v vy khi thay i thng
tin cng ty t c s d liu th trang web s t ng cp nht theo. Danh sch
cng ty c t ng nhm theo L ca cng ty hoc ngi s dng c
th thay i nhm ty bng cch chn vo ct mun nhm v chn dng
Group By This Field.

Hnh 4.8 Giao din tab Thng tin cng ty nhm theo L

36

Hnh 4.9 Giao din tab Thng tin cng ty nhm theo Quc gia u t

37

Tab Thng tin quan trc: L mt Grid Panel bao gm cc thng tin quan trc c
lu tr trn PostgreSQL.
Cc thng s v nng kh quan trc s c t ng phn tch da trn
QCVN v nhng thng s vt qu tiu chun s hin mu km theo mt
k hiu cnh bo

. ng thi trang web cn t ng tnh tng cc thng s

quan trc c.

Hnh 4.10 Giao din tab Thng tin quan trc

38

Ngi s dng c th tm kim nng cao bng mt b cng c lc d liu bng


cch bm chut vo bn phi ct cn lc v chn filter.

Hnh 4.11 Lc d liu dng ch (VD: Lc theo tn cng ty c ch s)

39

Hnh 4.12 Lc d liu dng s (VD: Lc theo nng kh so2 > 300 g/m3)
Ngoi ra ngi s dng c th cng lc lc d liu kt hp c dng ch v
dng s v nhiu ct khc nhau. Khi mun xa lc d liu ngi s dng c
th click vo nt
Cc thng s c th c sp xp theo th t tng hoc gim bng cch chn
Sort Ascending hoc Sort Descending tng ng.

40

Trang web cn cung cp chc nng v biu theo thng tin lc c v h


tr in biu bng cch click vo nt

to biu v click

in.

Biu c trnh by kh chi tit v d dng gip ngi s dng theo di v


nh gi mc nhim mt cch trc quan hn.

Hnh 4.13 Giao din v biu theo thng tin lc c

41

Ngi s dng cng c th xut ton b bng d liu ra file .xls ca phn mm
Excel bng cch click vo nt

Hnh 4.14 Giao din xut bng d liu ra Excel


i vi ngi qun tr, khi mun cp nht thng tin quan trc phi chuyn
sang trang Qun tr bng cch click vo nt

42

Giao din tab Tuyn dng:


-

Bao gm cc thng tin tuyn dng ca cc cng ty trong KCN Loteco; cc thng tin
tuyn dng c trnh by chi tit, r rng v c cp nht lin tc gip ngi s
dng d dng tra cu.

Hnh 4.15 Giao din tab Tuyn dng

43

4.2.2.3. Giao din v cc chc nng ca trang qun tr


Chc nng ng nhp: Chc nng ny dng ng nhp vo trang cp nht. Ch
c ngi qun tr c cp quyn mi c cho php ng nhp v cp nht d liu.
ng nhp, ngi qun tr cn phi in chnh xc tn ng nhp v mt khu.

Hnh 4.16 Giao din trang ng nhp

Hnh 4.17 Giao din khi ng nhp khng thnh cng v khi ng nhp thnh cng

44

Chc nng Cp nht d liu quan trc: Sau khi ng nhp thnh cng, trang web t
ng chuyn sang trang Cp nht d liu. Ngi qun tr s s dng chc nng ny
cp nht d liu quan trc khng kh theo tng ng khi.

Hnh 4.18 Giao din trang cp nht


-

Khu vc (1): l mt panel cha danh sch cc ng khi c lu tr trn PostgreSQL


gm cc thng tin: STT, tn ng khi, tn cng ty.

Khu vc (2): l mt panel cha cc thng tin chi tit ca ng khi. Khi click vo tn
ng khi khu vc (1), thng tin ng khi s c load ngay lp tc vo cc text box
khu vc (2) thng qua Ajax. Sau khi chnh sa, ngi s dng click vo nt Cp
nht lu li v hon tt vic chnh sa.

45

Chng 5
KT LUN V KIN NGH
ti bc u xy dng c mt h thng WebGIS bao gm c s d liu a l
ca KCN Loteco v d liu quan trc khng kh qua h tr vic qun l d liu v phc
v nhu cu tra cu thng tin ca ngi s dng, ch yu l ngi dng ph thng, nhng
ngi khng c o to v GIS. Thng qua trang WebGIS, cc thng tin KCN Loteco v
thng tin nhim mi trng khng kh c ph bin rng ri n cng ng, gip nng
cao nhn thc ca ngi dn v mi trng.
Trang WebGIS c xy dng tch hp cc chc nng sau:
Hin th cc lp bn , ch thch, cc thao tc c bn trn bn : di chuyn,
thu phng, o c, xem thng tin i tng, tm kim cng ty
Xem thng tin KCN Loteco, thng tin tuyn dng.
Xem cc vn bn php quy v nhim mi trng, in n v download.
Xem bn nhim ca KCN Loteco.
Truy vn v tra cu d liu cc cng ty v d liu quan trc khng kh.
Tm kim, lc, tnh ton d liu; h tr xut d liu ra Excel tin li cho vic
lu tr; phn tch cc thnh phn kh thi vt tiu chun
To v in biu .
Nhn chung, giao din trang web tng i thn thin v d s dng. Giao din c
thit k theo phong cch thit k web hin i, dng CSS v Extjs trang tr, trnh by giao
din. Do kh nng ty bin giao din l rt linh hot.
Kin ngh
V hng pht trin trang web: trong thi gian ti hon thin cc chc nng ca h
thng, ng thi b sung thm cc chc nng cn thiu nh: thm, xa cc lp bn ; ci
tin cc cng c trn web trang web hot ng nhanh hn; nghin cu cc ch bo mt
khi a website ln Internet; tch hp thm vi dch v khc v d nh Google Earth

46

TI LIU THAM KHO


Ting Vit:
[1].

Cc thng k tnh ng Nai. Nin gim thng k 2012.

[2].

Hong Th Hi Yn, 2006. ng dng Cng ngh thng tin gim st cht lng
khng kh khu cng nghip Amata Loteco, ng Nai. Lun vn tt nghip, 110
trang.

[3].

Nguyn Kim Li, 2009. H thng thng tin a l - Phn mm ArcView 3.3, Nh
xut bn Nng nghip, Thnh ph H Ch Minh., 226 trang.

[4].

Nguyn Th Minh Hoi, 2010. ng dng cng ngh WebGIS gim st nhim
khng kh cho khu cng nghip tp trung p dng th nghim cho KCN L Minh
Xun. Lun vn thc s Qun l Mi trng, 126 trang.

[5].

S Ti nguyn v Mi Trng tnh ng Nai. Bo co gim st cht lng mi


trng KCN LOTECO nm 2012.

[6].

Trn Ngc Chn, 2000. nhim mi trng khng kh v x l kh thi. Tp 1,


Nh xut bn Khoa hc v K thut, H Ni.,214 tr.

Ting Anh:
[7].

Antonio Santiago Perez, 2012. OpenLayers Cookbook. Packt Publishing Ltd, UK,
284 pages.

[8].

Erik Hazzard, 2011. OpenLayers 2.10 Beginner s Guide. Packt Publishing Ltd,
UK, 351 pages.

[9].

Ewald Geschwinde and Hans-Juergen Schoening, 2002. PHP and PostgreSQL


Advanced Web Programming, Sams Publishing., 778 pages.

[10]. Jesus Garcia, 2011. Ext JS in Action, Manning Publications Co. 180 Broad St,
State 1323, Stamford, 498 pages.
[11]. Shea Frederick, Colin Ramsay and Nigel White, October 2010. Learning Ext JS
3.2, Packt Publishing Ltd, UK, 432 pages.

47

Website:
[12]. AA. Alesheikh, H. Helali and HA. Behroz.. Web GIS: Technologies and Its
Applications, K.N. Toosi University of Technology, nm 2002.
URL: http://www.isprs.org/proceedings/XXXIV/part4/pdfpapers/422.pdf
[13]. Geoserver Developer Manual, Geoserver User Manual.
URL: http://www.geoserver.org.
[14]. GeoExt Documentation.
URL: http://www.geoext.org/docs.html
[15]. PostgreSQL Global Development Group, 2012. PostgreSQL 9.2.1 Documentation,
The PostgreSQL Global Development Group.
URL: http://www.postgresql.org/.
[16]. PostGIS: Spatial and Geographic Objects for PostgreSQL.
URL: http://postgis.refractions.net/

48