www.azirastukreben.

hu

Te hogyan fejeze fejezed ki: „Szeretlek” ?!
avagy Szeretetnyelvek szóban, tettekben, kézírásban

Szabó Szilvia

Hogyan fejezed ki: „Szeretlek” ?!

Megfigyelted már, hogy szeretünk olyan ajándékot adni, meglepetést szerezni szerelmünknek vagy szeretteinknek, amire mi is vágyunk? Illetve, aminek MI örülnénk, ha kapnánk? Szívünket-lelkünket beleadjuk, hogy a másik örüljön, hogy kimutassuk, mennyire szeretjük és fontos nekünk, és csalódást okoz, ha végül nem látjuk arcán azt az örömet, amit vártunk; vagy úgy látjuk, nem értékeli kellıen a fáradozásunkat. És csalódottak vagyunk akkor is, ha nem azt kapjuk a másiktól, amire igazán vágyunk, holott a maga módján ı is megtesz mindent, hogy a kedvünkben járjon.

Vajon mi ennek az oka? Gray Chapman amerikai házassági tanácsadó szerint, ahogy minden népnek megvan a saját anyanyelve, úgy minden embernek saját, egyéni szeretetnyelve van. Chapman szerint egyes emberi- és párkapcsolati problémák kialakulásának az oka az, hogy mindenki a saját a szeretetnyelven szeretné kifejezni és megkapni a számára szükséges szeretetet. Így akármennyire is erılködnek, szeretetük nem ér célba, és mindketten csalódnak. Nagyon ritka az a szerencsés helyzet, amikor mindkét fél ugyanazt a szeretetnyelvet beszéli. Sokkal gyakoribb, hogy kettejük szeretetnyelve teljesen különbözı, és emiatt nem értik egymást. Hiába kiabálom én teljes átéléssel a görög szerelmemnek, hogy „Szeretlek”, ha csak a „S’agapo”-t érti. Ahhoz, hogy szeretetünk kifejezıdése valóban célba érjen, nem árt megismernünk egymás szeretetnyelvét, és megtanulnunk azt – ha nem is perfektül, de - legalább egy-egy szó, kifejezés vagy gesztus erejéig.

Hogyan deríthetı ki, milyen szeretetnyelvet beszél a párunk? Sokszor gondot okoz, hogy honnan, mibıl ismerhetı fel, deríthetı ki kedvesünk szeretetnyelve, fıleg, hogy gyakran a saját szeretetnyelvünkkel sem vagyunk tisztában.
www.azirastukreben.hu

Hogyan fejezed ki: „Szeretlek” ?!

És persze az sem mindegy, hogy amíg ezt sikerül kiderítenünk, addig hány kellemetlen érzést, csalódást győjtünk be, és okozunk egymásnak teljesen tudattalanul. A grafológia, azaz a kézíráselemzés révén rengeteg dolog tudható meg egy ember személyiségérıl. A számos jellem és karaktervonás, képesség és tulajdonság mellett bizonyos írásjelek alapján arra is következtetni lehet, hogy vajon milyen szeretetnyelvet beszél az írás készítıje. Ha alaposan szemügyre veszed a kézírásaitokat, akkor a következı grafológiai jelek alapján felismered milyen szeretetnyelvet beszéltek. Ha most még csak keresed a párod, vagy csupán a saját írásodat tudod megnézni, már azzal is nagy lépést teszel elıre az önismereted szempontjából. Hiszen ha már pontosan tudod, mi a szeretetnyelved, akkor ezt finoman (és következetesen) jelezheted párod felé is. Elmondhatod, minek örülsz, milyen gesztusokból, megnyilvánulásokból érzed azt, hogy szeret, mibıl érzed azt, hogy fontos vagy neki.

Vegyük hát sorra az egyes szeretetnyelveket és a rájuk utaló grafológiai írásjeleket!

www.azirastukreben.hu

Hogyan fejezed ki: „Szeretlek” ?!

Az 5 szeretetnyelv
Gray Chapman A szerelem pszichológiája címő könyvében 5 szeretetnyelvet különböztet meg, vagyis ötféle módon fejezzük ki és értjük meg a szeretetet. Az, hogy kinek mi és miért az lesz a szeretetnyelve, ami, az attól függ, • hogy alapvetıen milyen pszichológiai, lelki-érzelmi beállítódás, temperamentum jellemezı rá, illetve • hogy gyerekkorában a számára fontos személyek (szüleink, testvéreink, nagyszüleink, barátaink, óvó néni, tanító néni) milyen módon fejezték ki iránta érzett szeretetüket, megbecsülésüket, elfogadásukat.

1. Pár kedves szó
Akinek ez a szeretetnyelve, az leginkább a verbális, szóbeli megerısítésre fogékony. Örömmel ad és fogad kedves bókokat: „Nagyon jól áll neked ez a ruha!”, „Nagyon szépen kifestetted a szobát! Hangulatos ez a szín!”, „Igazán rendes tıled, hogy elhoztad a postámat!” Sokat jelent számára az is, ha egy olyan képességét vagy érdeklıdését dicsérik meg, ami nagyon fontos a számára, de bizonytalan azzal kapcsolatban. Lehet, hogy épp egy ıszinte bátorító vagy elismerı szó hiányzik csak ahhoz, hogy cselekedjen, megtegye az elsı lépést a célja felé. Aki ezt a nyelvet beszéli az általában nagyon érzékeny a hangsúlyra, a közlésmódra, ezért fontos, hogy valóban ıszinte legyen a bók, a dicséret. És lényeges az is, ha kérnek tıle valamit, az valóban kérés legyen és ne követelés.

Grafológiai jelei: Az írás szépen rendezett, esztétikus benyomást kelt. Többnyire olvasható és formahangsúlyos vagy díszített, néha kissé modorosnak tőnik, vagy a normaíráshoz hasonlít. Vagyis az író személy betartja a társadalmi illemszabályokat.
www.azirastukreben.hu

Hogyan fejezed ki: „Szeretlek” ?!

z írás és az alsózónás hurkok teltsége, telt , a kötésmódra kötésmód A bársonyos vonalak, az jellemzı a lágyabb formák: füzér, füzér hullámvonal - mind az érzelmi melegséget tükrözik. Gyakori a fonatos füzér és a középzónában megjelenı pluszhurok, ami mutatja, hogy az illetı sokat ad, de ezt azért is teszi, hogy viszonzást találjon. Benne van a megerısítés utáni vágy, a „dicsérj meg!” kérése. Ha a végvonalak is girlandosak, akkor senki nem enged el egy kedves, jó szó nélkül. Ha az aláírás valamivel nagyobb, vagy díszítettebb, mint a szövegírás, esetleg aláhúzást, szalagos paráfot tartalmaz, abban „figyeljetek ram”, „csodáljatok meg” kimondatlan felhívása vetül ki, hasonlóan az írásban megjelenı pici virág (ld. k betők jobbra) vagy szív szimbószimb lumokhoz.

2. Igazi együttlét
Akinek az Igazi együttlét a szeretetnyelve, az abból érzi igazán, hogy szeretik, ha a társa bizonyos idıt eltölt vele, és eközben csak rá figyel, csak vev le foglalkozik (és fél szemmel nem a focimérkızést nézi a TV-ben T vagy az újságot olvassa), , vagy amikor együtt csinálnak valamit. A minıségi együtt töltött idı az egymáshoz tartozás érzését erısíti. erısít Az igazi együttlét egyik formája a közös tevékenység, és ennek révén a közös élmények győjtése. . Ez olyan elfoglaltságot jelent, amit legalább az egyik fél szeret. Pl.: túrázás, kertészkedés, színház vagy mozi látogatás stb. Ha ilyenkor a társa vele tart, akkor abból azt érzi, hogy a másik szereti, hiszen hajlandó volt vele együtt megcsinálni valamit, ami számára fontos, és mindezt szívesen tette.

www.azirastukreben.hu

Hogyan fejezed ki: „Szeretlek” ?!

Az igazi együttlét másik formája a beszélgetés, amikor megosztjuk egymással az élményeinket, gondolatainkat, érzéseinket és kívánságainkat lehetıleg kellemes és nyugodt körülmények között. Aki erre fogékony, az elsısorban figyelı hallgatást szeretne kapni a társától. Nem feltétlenül vár tanácsot vagy megoldást a problémájára, hanem csak szeretné kibeszélni magát. A „lelkizés” tipikusan nıi szeretetnyelv, amiben a férfiak nehezebben tudnak partnerek lenni. Ha azonban ha 15-20 percig közbeszólás és problémamegoldótanácsosztogatás nélkül valóban odafigyelnek társukra, akkor sokat tettek kedvesük érzelmi feltöltekezéséért.

Grafológiai jelei: A kézírás kötöttsége, a páros (gy, ny, ly) vagy duplabetők (kettıs ll, kettıs tt) közelsége a szoros kapcsolati kötıdést hangsúlyozza. Nem szerencsés azonban, ha a gy betőben az y (a g a kézírás készítıje, az y a társa) túl elhanyagolt, kidolgozatlan. Ha az n bető két szára, illetve az m elsı két szára közel van egymáshoz, az is az Én-Te kapcsolat fontosságát erısíti. A kötésmód a szöges kivételével bármilyen lehet.

Mivel ennél a szeretetnyelvnél a másikra figyelés a lényeg, fontos, hogy sajátmagunkat képesek legyünk kicsit háttérbe szorítani. Ez a szavakon belül csökkenı betőméretben, az álló vagy enyhén jobbra dılt írásban, valamint a jobbról, illetve jobb-fenti irányból picit nyitott oválokban mutatkozik meg. Ha a felsızóna a domináns, a hurok teltek, az oválok fent nyitottak, akkor az igazi együttlétben a beszélgetés, a szellemi élmény a fontos, alsó és/vagy középzóna dominancia esetén inkább a közös tevékenység.

www.azirastukreben.hu

Hogyan fejezed ki: „Szeretlek” ?!

3. Ajándékozás
Az ajándék a szeretet tárgyiasult, kézzel fogható, vizuális formája. Akik a szeretetnyelvnek ezt a formáját beszélik, azok szívesen ajándékoznak vásárolt vagy saját maguk által készített dolgokat, és szeretnek ajándékot kapni. Az ajándékoktól az ajándékozott különlegesebbnek érzi magát, hiszen tudja: az ajándék elkészítésébe, megvételébe, utánajárásában valamennyi idıt, energiát, szeretetet fektetett az ajándékozó, és ahogy a mondás tartja: „Mindenkinek arra van ideje, ami/aki fontos számára.” Nem feltétlenül az ajándék érték számít, hanem az, hogy bármikor elıvehetı, másoknak is megmutatható, mint a párunk irántunk való szeretetének bizonyítékai.

Grafológiai jelek: A kézírásban az alsó és/vagy a középsı zóna a domináns, hiszen ezek kapcsolódnak leginkább az anyagi, gyakorlati, konkrét világhoz.

Az alsó zónás hurkok teltek, öblösek. Nem ritkák a pénzeszsák alakú alsó hurkok, fıleg a j-ben. Az ovál betők kerekek, hangsúlyosak, a betők szélesek. A b, mint a birtoklás, valamint az s, mint a szerzés betője telt, öblös, illetve plszhurkok találhatók bennük. A vonalak mázoltak.

4. Figyelmesség
A figyelmességek olyan „szolgáltatokat” jelentenek, amelyekrıl tudjuk, hogy a másik örül, ha elvégezzük, megtesszük neki vagy helyette. . A párunknak

www.azirastukreben.hu

Hogyan fejezed ki: „Szeretlek” ?!

tett figyelmességek elvégzése energiát, idıt és tervezést igényel részünkrıl, és gyakran párunk kényelmét szolgálja Aki a figyelmesség szeretetnyelvét beszéli, az szívesen gondoskodik társáról, és megtesz társának olyan szívességeket is, amit ı talán nem kedvel, de a társa örül neki. Szívesen segít, és szereti, ha társa is hasonló figyelmességekkel lepi meg, ha neki már nincs rá ideje, vagy fáradt.

Grafológiai jellemzık

Az írás formahangsúlyos, olvasható. Az íráskép rendezett, tagolt, átlátható. Az írás mérete közepes vagy kicsi, közepesen kötött vagy kötetlen – az író tehát figyel a részletekre, fejben tartja a dolgokat, tervez, szervez. Szabályosság vagy maximum enyhe szabálytalanság figyelhetı meg. Az írás álló, precizitásra utaló jelekkel (pontos ékezet, t áthúzásokkal). A páros, illetve a dupla betők második tagja, valamint az m és az n betők második szára nagyobb, hangsúlyosabb. (jobb oldali minta bb, m betők)

5. Testi kontaktus
A testi kontaktusba beletartozik az érintés, az ölelés, a csók, a simogatás, és természetesen a szexuális együttlét. Aki ezt a szeretetnyelvet beszéli, az igazi „bújós” típus: szívesen és gyakrabban érinti meg a másikat (akár társaságban is), és örömmel veszi, ha ıt is megölelgetik, megsimogatják, megpuszilgatják, babusgatják.

www.azirastukreben.hu

Hogyan fejezed ki: „Szeretlek” ?!

Grafológiai jellemzık

Mivel testi, fizikai szinten nyilvánul meg ez a szeretet, így az alsó zóna a domináns és az alsó zónás hurkok nagyok, teltek. Ahhoz, hogy a másikat megérinthessük, közel kell mennünk hozzá, vagyis a sor és szótávolságok a normálnál kisebbek, a betők kötöttek, teltek, közel vannak egymáshoz - különösen a páros és duplabetők (fıleg a párkapcsolati gy). A vonalak mázoltak, és legalább közepes erıs nyomatékúak. Az írástempója inkább lassú vagy közepes. Nem ritkán rajzolt, díszített az írás.

Szeretnéd jobban megismerni önmagad? Kíváncsi vagy mi minden tudható még meg a kézírásból?
További grafológiai titkokat a

www.azirastukreben.hu
oldalon olvashatsz.

www.azirastukreben.hu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful