SEJARAH PERKEMBANGAN EJAAN BAHASA MELAYU Perkembangan Ejaan dalam Bahasa Melayu Kuno Ismail Hamid (1987) dalam

Abdul Aziz Abdul Rahman (2001) memperincikan bahawa bahasa Melayu berkembang dengan kelahiran kerajaan Jambi. Tambahnya, ledakan sistem ejaan ketika perkembangan Bahasa Melayu Kuno memuncak pada abad ke-7 hingga abad ke-11, yakni terdapat pengaruh bahasa Sanskrit. Pengaruh tulisan Pallava dan Nagiri dari India juga kelihatan amat menonjol dalam aspek penyuratan mahupun kata-kata pada prasasti. Ejaan sewaktu sewaktu perkembangan Bahasa Melayu Moden banyak memperlihatkan perubahan dari segi penerimaan kata-kata daripada bahasa Sanskrit untuk idea dan konsep yang baru. Hal ini jelas dilihat daripada batu-batu bersurat yang ditemui ditulis pada zaman ini. Antaranya ialah Batu Bersurat di Kedukan Bukit, Palembang (683 Masihi), Batu Bersurat Talang Tuwo, Palembang (684 Masihi), Batu Bersurat Kota Kapur, Bangka (686 Masihi), Batu Bersurat Karang Brahi, Jambi (686 Masihi), Batu Bersurat Gandasuli, Jawa Tengah (832 Masihi), dan Batu Bersurat Bangkahulu, Bangkahulu (1000 Masihi). Ahli-ahli bahasa turut merumuskan bahawa ejaan yang digunakan sewaktu perkembangan Bahasa Melayu Kuno menunjukkan ciri-ciri seperti penggunaan katakata pinjaman daripada bahasa Sanskrit yang melampau, penggunaan geluncuran [w] atau letusan gigi [v] untuk letupan bibir [b], penggunaan vokal depan luas [a] untuk vokal tengah [ə] atau menggugurkan langsung vokal [a], penggunaan awalan mar- bagi awalan ber-, penggunaan awalan ni- untuk awalan ni- untuk awalan di-,dan juga penggunaan konsonan yang dihembuskan. Berikut adalah potongan petikan daripada kandungan batu bersurat Kedukan Bukit yang bertarikh 683 Masihi dengan terjemahannya dalam Bahasa Melayu Moden; Bahasa Melayu Kuno Swasti Shri Shakawarsatita 605 ekadashi Shulapaksa wulan Waishakhla dapunta hiyang naik disamvau mangalap siddhayatra. Di Saptami Shulapaksa wulan Jyetha dapunta hiyang marlapas dari Minanga Tamvan mamawa yang vala dua laksa dangan...dua ratus tshara disambau dangan jalan Sarivu tlu ratus sapuluh dua banyaknya. Datang di Matayap sukhashitta di pants hami shuklapaksa wulan…laghu mudik datang marmuat manua… Shriwijaya. Bahasa Melayu Moden Selamat dan bahagia Dalam tahun Shaka 605, pada sebelas haribulan terang dari bulan Waishaka baginda naik kapal mencari untungnya. Pada tujuh haribulan terang bulan jyetsa baginda berangkat dari muara Kampar membawa bala dua laksa dengan… dua ratus orang di kapal dengan yang jalan kaki Seribu tiga ratus dua belas banyaknya. Datang di Matayap dengan sukacita pada lima haribulan terang belayar mudik datang membuat benua (negeri)… Sriwijaya

1

Sejarah kedatangan tulisan bahasa Melayu moden ke kepulauan Melayu Sebelum kita mengkaji atau meneliti secara terperinci tentang sistem perkembangan ejaan bahasa melayu, kita seharusnya mencari dari mana datangnya tulisan bahasa Melayu yang menjadi asas kepada kewujudan ejaan bahasa melayu. Tulisan ini sebenarnya datang ke kepulauan melayu bersama-sama dengan kedatangan orang Eropah. Marco Polo adalah seorang pengembara dari itali yang menetap di Sumatera selama lima bulan dalam tahun antara 1292 hingga 1293. Ketika beliau belayar untuk balik ke negara asalnya setelah melawat negara China dan diikuti oleh paderi-paderi franciscan dan pedagang-pedagang Itali yang lain, oleh itu dikatakan orang Portugislah yang mula-mula bertapak dan berkuasa di kawasan ini (Tate,1971:42). Kemunculan kuasa Portugis yang pertama bertapak di Tanah Melayu dapat dilihat apabila berjaya mengelilingi Cape of Good Hope pada tahun 1487M, yang dipimpin oleh Bartholomew Diaz. Setelah itu, sepuluh tahun kemudian iaitu pada 1497M, kapal pelayaran Portugis buat pertama kalinya telah memasuki Lautan Hindi dan sampai ke kawasan Timur. Dua belas tahun kemudian iaitu pada 1509M, kapal Portugis di bawah pimpinan Lopez de Sequiera sampai ke pelabuhan Melaka (Tate,ibid,43-48). Dua puluh tahun kemudian, iaitu pada tahun 1511, kuasa Portugis dengan diketuai oleh Alfonso d’ Albuquerque sekali lagi mengatasi ilmu pelayaran berbanding dengan negaranegara Eropah yang lain. Tetapi kali ini kuasa Portugis berjaya menawan dan menakluki kota Melaka. Setelah kuasa Portugis berjaya menawan kota Melaka,ini menjadi pemangkin dan penaik semangat bagi kuasa-kuasa barat yang lain terutamanya Sepanyol. Orang Sepanyol yang datang ke kepulauan Melayu yang diketuai oleh Megallen berserta lima buah kapal dari Seville pada tahun 1519M. Menurut Bausani, kedatangan Magellan ini menjadi titik tolak bermulanya sistem ejaan bahasa Melayu, dimana seorang ahli yang turut serta dalam pelayarannya iaitu Antonio Pigafetta telah membuat catatan pelayaran. Dalam catatannya telah memuatkan beberapa kosa kata bahasa seperti suku bangsa di Brazil ( lapan perkataan ), bahasa ’Petagonian’ (90 perkataan), dan suku bangsa di kepulauan Filipina (160 perkataan) (Hashim Musa,1997:378).

2

Sejarah perkembangan dan moden

Proses Perubahan sistem Ejaan

Bahasa Melayu

Sistem Ejaan Rumi mula diperkenalkan

oleh pihak orientalis Inggeris yang

menyusun aturan ejaan Rumi berdasarkan kaedah transliterasi daripada ejaan Jawi pada pertengahan abad ke-19. Sistem transliterasi huruf Jawi kepada huruf Rumi menurut kaedah bahasa Inggeris yang diiktiraf sebagai sistem ejaan Rumi bagi kegunaan rasmi dalam urusan kerajaan Malaya pada masa itu antaranya termasuklah Ejaan Rumi Negeri-negeri Selat (dilaksanakan pada tahun 1878), Ejaan Rumi Maxwell (dilaksanakan pada tahun 1882) dan Ejaan Rumi Swettenham (1881). Ada dua jenis tulisan bagi bahasa Melayu, iaitu (i) Tulisan Jawi, dan (ii) Tulisan Rumi. Tulisan Jawi berasaskan huruf Arab alif-ba-ta, dan tulisan Rumi berasaskan huruf Roman a-b-c. Aturan ejaan bagi Tulisan Jawi yang digunakan dalam bahasa Melayu sekarang ialah Sistem Ejaan Jawi Yang Disempurnakan yang disahkan penggunaannya bermula pada tahun 1996. Kita boleh melihat sistem ejaan Jawi tersebut dalam beberapa dokumen rasmi yang telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Aturan ejaan bagi Tulisan Rumi yang digunakan dalam bahasa Melayu mutakhir pula ialah Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia (selanjutnya disebut SERBBM) yang dirasmikan penggunaannya pada 16 Ogos 1972. Sistem ini merupakan aturan ejaan Rumi bersama bagi bahasa Melayu di Malaysia dan bahasa Indonesia, iaitu sistem yang berasaskan aturan ejaan yang dirumuskan oleh Jawatankuasa Ejaan (Rumi) Bersama pada tahun 1967. Seperti yang dinyatakan diatas tulisan melayu yang menggunakan abjad arab dikenali sebagai tulisan jawi. Ia berpunca daripada nama umum yang diberi kepada orang jawa oleh pendagang arab yang singgah.oleh sebab mereka tidak dapat membezakan antara orang melayu dengan orang jawa, maka mereka menggangap orang melayu dan orang jawa ini sebagai orang jawi. Justeru itu, tulisan yang jawi adalah tulisan yang dapat membezakannya dengan tulisan arab. Amat juhari moain (1991) menyimpulkan bahawa tulisan jawi mengalami 4 tahap perkembangan iaitu:

1. Menggunakan

tulisan

jawi

mengikut

ejaan

arab

sepenuhnya

dengan

menggunakan tanda-tanda baris. Namaun pun begitu tulisan ini mengalami kelemahan seperti tiada tiada lambang untuk vokal /ə/ (e pepet).

3

2. Tulisan jawi yang meninggalkan tanda-tanda baris atau tulisan arab gondol.
Tulisan ini juga mempunyai kelemahannya kerana perkataan homograf mempunyai ejaan yang sama.

3. Sistem ejaan jawi dipengaruhi oleh melayu dengan mewujudkan huruf-huruf
saksi alif, wau dan ya. Pada permulaanya huruf saksi dibubuh pada suku pertama perkataan. Sistem ini juga mempunyai kelemahan kerana ketiadaan huruf saksi pada suku kata kedua manakala bahasa melayu banyak mengandungi perkataan demikian.

4. Sistem ejaan jawi yang diubah suai daripada tahap ketiga dengan menggunakan
huruf-huruf saksi pada suku kata kedua. Sebahagian pengubahsuaian ini digunakan dalam Ejaan Za’ba (1938). Sistem ini telah disempurnakan dengan menggunakan semua huruf arab dengan enam huruf tambahan iaitu nya, pa, ga, nga,ca dan va pada tahun 1986 dan terpakai hingga kini. Oleh itu, abjad arab terdiri daripada 29 huruf tanpa Lam-Alif, iaitu enam huruf kurang untuk mewakili bunyi yang lazim pada bahasa melayu. Justeru itu, eman huruf dicipta sendiri oleh orang melayu. Menurut Ismail Hamid ( 1987:90) dalam memetik huraian Prof. Naguib Al-Attas untuk membentuk kelima-lima huruf berkenan seperti jadual dibawah: Huruf Jawi tambahan ‫چ‬ ‫ڠ‬ ‫ڤ‬ ‫ڬ‬ ‫ڽ‬ Huruf Arab yang menjadi asas Huruf ‫ ج‬dijadikan tiga titik Huruf ‫ ع‬dijadikan tiga titik Huruf ‫ ﻑ‬dijadikan tiga titik Huruf ‫ ﻚ‬dijadikan tiga titik Huruf ‫ ﻦ‬dijadikan tiga titik

1) huruf 2) huruf 3) huruf 4) huruf 5) huruf

Satu huruf yang merupakan tambahan dan baru dicipta untuk sistem ejaan jawi yang disempurnakan dengan huruf va untuk melambangkan huruf v dalam tulisan rumi. Kini huruf jawi mengandungi 36 huruf untuk melambangkan fonem dalam bahasa Melayu.

4

Pakatan Belajar-Mengajar Bahasa yang ditubuhkan pada tahun 1888 di Johor telah memainkan peranan untuk menggalakkan penggunaan bahasa Melayu di sekolah dan dalam masyarakat. (ii) Kitab Pelita Mengarang (Rumi) susunan O. pengkajian tentang sistem bunyi bahasa Melayu sering dikelirukan dengan pengkajian tentang sistem tulisan dan sistem ejaan. Wilkinson. Winstedt dan Ibrahim Dato’ Muda Linggi (1921).J. Oleh itu.O.20 kerana ejaan Jawi tidak dapat menggambarkan sistem bunyi bahasa Melayu yang sebenar bagi mereka yang tidak dapat memahaminya.bunyi dalam bahasa Melayu.grafem atau hurufhuruf yang berbagai. Usaha ini telah diteruskan dengan penubuhan Maktab Guru Perempuan di Melaka pada tahun 1900. Bagaimanapun. Ejaan Wilkinson digunakan di semua sekolah umum.T. Ianya menjadi lebih penting apabila bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam sistem sekolah rendah atau sekolah dasar. termasuk bunyi. perancangan ejaan yang pertama di Tanah Melayu dimulakan apabila kerajaan Negeri.bagai yang digunakan sebagai lambang bagi bunyi.bunyi serapan atau pinjaman daripada bahasa Sanskrit. Sistem ejaan yang dikenal sebagai "Ejaan Wilkinson" itu dirumuskan dengan nama Romanised Malay Spelling dan diterbitkan pada bulan Oktober 1904 dalam bentuk sebuah laporan. Institusi. Pada tahun 1902. Beberapa buah buku bahasa dalam tulisan Rumi dan tentang tulisan Rumi yang memperluas penggunaan sistem Ejaan Sekolah yang berasaskan Ejaan Wilkinson telah disusun dan diterbitkan oleh beberapa orang tokoh bahasa dan pendidik di SITC. Nazir Sekolah-sekolah pada masa itu.Manakala perkembangan dalam sistem ejaan rumi adalah sebahagian daripada perkembangan dalam bahasa Melayu di Tanah Melayu dan di Kepulauan Timur Belanda. Dussek dan Mohd.negeri Melayu Bersekutu mengambil inisiatif menubuhkan sebuah jawatankuasa ejaan yang diketuai oleh R. Grafem. Perkembangan dan pemantapan sistem ejaan Rumi berlaku seiring dengan perkembangan bahasa Melayu dalam pendidikan dalam zaman penjajahan itu. 5 . Arab dan Parsi yang digunakan dalam tulisan-tulisan oleh orang-orang Inggeris dalam abad ke-19 membuktikan wujudnya ketidakseragaman dalam ejaan. Di antaranya ialah : (i) Kitab Loghat Melayu susunan R.institusi inilah yang menjadi pengasas perancangan penggunaan bahasa Melayu baku yang kemudiannya diperkembang oleh Maktab Perguruan Sultan Idris (SITC) di Tanjung Malim sejak tahun 1922. penyusunan satu sistem ejaan Rumi yang seragam dan lebih mudah diperlukan untuk menggantikan tulisan Jawi pada masa itu. Keperluan kepada sistem ejaan Rumi menjadi penting pada awal abad ke.

2005). terdapat penggunaan "Ejaan Fajar Asia". Selain daripada itu. yang dikarang oleh Za’ba. Ejaan Bebas digunakan dengan agak meluas dalam urusan bukan rasmi dan dalam beberapa penerbitan akhbar.ahli bahasa di kedua-dua buah negara untuk mengkaji dan menyemak semula sistem ejaan yang 6 . Perbezaan ejaan yang wujud ini telah mendapat perhatian ahli. Sistem ejaan Rumi yang terkenal sebelum penggunaan sistem ejaan baru tahun 1972 ialah "Sistem Ejaan Rumi Za’ba" yang juga dihasilkan daripada SITC. termasuk daripada sistem ejaan di Indonesia.perubahan seperti ini juga berlaku di Indonesia. hasil daripada rumusan Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Ketiga yang diadakan di Singapura. (ii) Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 (1941). Perubahan. lebih kepada cara Inggeris. terdapat juga "Ejaan Bebas" yang berupa ejaan Rumi tanpa sistem apaapa.Rumi) (1949). dan (iii) Kitab Kumpulan Nama Melayu susunan Ibrahim Dato’ Muda Linggi (1924)( Ahmad Hafiz Wahy et al. Angkatan Sasterawan ’50 yang ditubuhkan sekitar bulan ogos 1950 kemudiannya menjadikan Ejaan Fajar Asia ini sebagai ejaan rasmi mereka. Dengan ini dapat dikatakan bahawa kedua. majalah dan buku. Selain daripada sistem ejaan Za’ba. Pada tahun 1956. dan (iii) Daftar Ejaan Melayu (Jawi. Ianya berbeza sedikit daripada ejaan Za’ba di Tanah Melayu dan ejaan van Ophuijsen di Indonesia. dalam zaman pendudukan Jepun tahun 1942.dua buah negara mengalami perubahan sistem ejaan dari semasa ke semasa. atau sistem yang menyatukan ciri-ciri ejaan daripada sistem.sistem yang ada. wujud pula "Sistem Ejaan Kongres". Sistem Ejaan Rumi Za’ba disusun dan diperkemas dan terdapat dalam beberapa buah buku pedoman bahasa terbitan Pejabat Karang Mengarang SITC seperti : (i) Ilmu Bahasa Melayu Penggal 1 (1926). dengan judul "Petua-petua Ejaan Rumi".Hashim (1923).1945. Perbezaan ejaan yang wujud di Indonesia adalah menurut sistem ejaan cara Belanda sementara di Tanah Melayu. Tujuan penubuhan angkatan ini adalah untuk menyedarkan masyarakat tentang perpaduan kebangsaan dan menganggap kemerdekaan sebagai jambatan kearah keadilan dan keamanan masyarakat. Penggunaan pelbagai sistem atau aturan ejaan Rumi di Tanah Melayu dan Singapura menunjukkan adanya kekurangan dalam sistem ejaan Za’ba dan ketidakpuasan pengguna terhadap sistem itu.

Beberapa pembaharuan yang agak radikal telah diusahakan oleh ahli. BEBERAPA SISTEM EJAAN SECARA TERPERINCI SISTEM EJAAN LATIN PIGAFFETA Sepertimana yang diketahui. Akibat pergolakan politik. Kenyataan Bersama tersebut mengandungi persetujuan untuk melaksanakan asas yang telah dipersetujui oleh para ahli daripada kedua-dua negara tentang Ejaan Baru dan Ejaan Yang Disempurnakan. Slametmuljana ( Ahmad Hafiz Wahy et al. perkembangan selanjutnya tidak berlaku sehinggalah pada tahun 1966 apabila rundingan kali kedua telah diadakan untuk mengkaji dan memperbaiki Ejaan Malindo. Pigafetta atau nama sebenarnya adalah Antonio Pigafetta iaitu seorang ahli pelayaran dibawah pimpinan Magellan. Secara tidak langsung proses penyatuan dan penyamaan sistem ejaan kedua-dua negara dapat dilakukan. Bapak Mahsuri. Beliau telah 7 . Kemudian.digunakan (Ahmad Hafiz Wahy et al.ahli bahasa berdasarkan rumusan-rumusan Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Ketiga. Hasil daripada pertemuan ini. (Allahyarham) Tun Hussein Onn dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ejaan baru bersama ini dirujuk sebagai Ejaan Rumi Bersama (ERB) yang diguna hingga kini. Soal ejaan melangkah ke peringkat antarabangsa apabila satu perjanjian persahabatan di antara Persekutuan Tanah Melayu dengan Republik Indonesia tercapai pada 17 April 1959. Pada 23 Mei 1972.2005).2005). sebuah Jawatankuasa Ejaan telah dibentuk untuk menimbangkan ketetapan-ketetapan yang telah diambil dalam Kongres tersebut berkenaan dengan ejaan Rumi dan penyatuannya dengan ejaan bahasa Indonesia. Puncak daripada segala kegiatan penyempurnaan sistem ejaan Rumi ialah perumusan dan pelaksanaan bersama Sistem Ejaan Baru bagi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia pada 16 Ogos 1972. Usaha-usaha ini mendapat perhatian kerajaan dan pada tahun 1957. satu Kenyataan Bersama telah ditandatangani oleh Menteri Pelajaran Malaysia pada masa itu. wujudlah pula "Ejaan Malindo". satu rundingan telah diadakan di Jakarta di antara Jawatankuasa Ejaan Rumi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh (Allahyarham) Syed Nasir bin Ismail dengan Panitia Pelaksanaan Kerjasama Bahasa Melayu-Bahasa Indonesia yang dipimpin oleh Dr.

. 5. who as we saw often misread the original’’. 8... Schuchardt (1890). Walaubagaimanapun senarai perkataan yang dikutip oleh Pigefetta tidaklah secara langsung daripada Maluku tetapi dari seorang Melayu Sumatera yang digelar Hendrick..itich Ejaan moden Allah Kecil gigi. Senarai kosa kata ini dipetik daripada Bausani(1960:233-240). 6. 4.. Sistem ejaan yang diperkenalkan oleh beliau ini sebenarnya adalah berdasarkan oleh sistem ejaan Itali daripada dialek Vicentina. Ini dapat dilihat melalui jadual di bawah: Abjad Bunyi /a/ /e/ /i/ moden A E I bahasa Melayu Abjad/ejaan pigafetta Alla Hezoch gigi.. Le Roux (1929).mencatatkan sebanyak 426 perkataan dalam bahasa Melayu dan beberapa perkataan tempatan yang lain. iaitu seorang hamba magellan yang telah ikut serta dalam pelayarannya. Da Mosta. Kerana menurut Bausani (1960:230)’’. J. ambui saudala horan cuda gulla roza Allah Orang pendeta Bapa Mama. Contohnya seperti jadual disebelah: Senarai pigefetta Bahasa inggeris ( terjemahan Ejaan senarai asal) God Wise man Father Mother Brother Man Horse Honey(?) Deer bahasa melayu daripada bahasa itali dalam sekarang 1. 3.. Gonda (1938) dan Kern (1938). Allah horan pandita bapa mama. Pigeffeta telah menamakan senarai perkataan bahasa Melayu ini sebagai kosa kata yang digunakan oleh oleh Moorish atau Muslim. They followed the editions of Robertson. Denuce and others.itik bahasa Melayu 8 . Menurut ejaan ini lagi perkataan Melayu mengandungi abjad-abjad yang boleh dipadankan dengan abjad bahasa Melayu moden melalui grafem-grafem dan nilai bunyinya.nobody among the above-named scholars took the pain of controlling the text of Pigafetta’s Malay list on the original manuscript of the ambrosiana library.. 9. 7. 2.ibu Saudara Orang Kuda Gula Rusa Senarai diatas sebenarnya berbeza sama sekali dengan apa yang disiarkan dan dikaji oleh pengkaji-pengkaji terdahulu seperti H.

misalnya tungu ( tunjuk ). EJAAN RUMI CRAWFORD John Crawford telah membuat percubaan untuk merumikan tulisan jawi pada tahun 1848. Manakala menurut beliau lagi bunyi plosif /k/ dan /t/ pada hujung perkataan tidak digunakan. Judul ini terdiri daripada empat buku iaitu buku pertama.Terdapat 4 catatan awal Pigafetta yang mengandungi senarai kosa kata Melayu. Menurut Crawford (1852:32) dalam bukunya A Grammar and Dictionary of Malay Language with Preliminary Dissertation. dan kauir (kail) (Hashim Musa. Dalam proses merumikan ejaan bahasa Melayu. alli (hari). 9 . Bausani juga mengagumi akan ketepatan ejaan Pigafetta dan bersetuju dengan pendapat Le Roux (1929) yang menyatakan bahawa Pigefetta telah mempelajari bahasa Melayu dengan Hendrick. misalnya dala (darah). Diperlihatkan juga perbandingan perkataan bahasa Melayu dengan bahasa Jawa. dan jilid 2 juga terdiri daripada dua buku. skrip rumi dapat melambangkan dengan mudah bunyi-bunyi asli bahasa Melayu. dan tumi (tumit ). iaitu jilid 1 pula terdiri daripada dua buku. Hal ini kerana beliau berpendapat bahawa bunyi yang dihasilkan menyamai bunyi bahasa Melayu huruf demi huruf. Vol. Jilid 1 buku pertama mengungkapkan sejarah bahasa Melayu. Selain daripada itu penggunaan bunyi fonem /l/ dengan fonem /r/ adalah pengaruh daripada bahasa tagalog atau bahasa tempatan yang lain.1: Dissertation and Grammar bahawa. iaitu merupakan hamba kepada Magellan yang turut serta dalam pelayarannya dan mengikut Bausani juga berkemungkinan Pigefetta telah menyemak perkataan bahasa Melayu dengan Hendrick. Menurut Bausani abjad vokal <e> pepet yang terdapat dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia moden kebanyakannya dieja dengan menggunakan abjad senarai Pigafetta kecuali dalam beberapa patah perkataan contohnya gumbili (kembiri) yang dieja dengan abjad <u>. skrip Arab sebenarnya tidak dapat melambangkan huruf bahasa Melayu dengan sempurna .1997:394). John Crawford telah mengambil abjad Jawa sebagai panduannya. Beliau juga mengatakan bahawa. 4 naskhah catatan awal itu masing-masing ialah satu naskhah Itali dan tiga naskhah Perancis yang diterjemahkan dalam bahasa Itali.

terdapat perbezaan pada ejaan diftong ‘ai’ yang menggunakan huruf ‘e’.Houtman.Ejaan Crawford b – ch w n _ bangkit puchuk luwar balana. A. Pengeran Muhammad. Namun. buni Ejaan Melayu Moden bangkit pucuk luar balanya. Menurutnya. Ejaan Crawford Pake Pande Ejaan Melayu Moden pakai pandai ‫ش‬ ś ‫س‬ s Crawford telah merumikan abjad-abjad yang melambangkan konsonan Arab yang dipinjam oleh bahasa Melayu. bunyi Selain itu. Beliau dikatakan telah melakukan penyenaraian terperinci mengenai perkataan Melayu semasa menjadi tahanan di Penjara Bantam. Senarai 10 . Houtman telah ditebus oleh pihak Belanda dan dibawa kembali ke Belanda pada tahun 1598. Ejaan Rumi Houtman merupakan salah satu skrip Rumi dalam perkataan Melayu yang dihasilkan dalam abad ke-16 yakni diilhamkan oleh seorang pelayar Belanda bernama Cornelis de Houtman sewaktu beliau sampai ke Kepulauan Melayu pada tahun 1596. Beliau diarah supaya dipenjarakan kerana dikatakan berkonflik dengan Baginda atas soal salah faham dan kekasaran orang-orang Belanda.W. Hamilton telah membuat ulasan dan menyiarkan senarai kutipan perkataan yang dilakukan oleh C. Huruf Jawi ‫ق‬ ‫ح‬ Huruf Rumi Crawford f h ‫ذ‬ z m EJAAN RUMI HOUTMAN Awang Mohammad Amin (1983) telah memperjelas sejarah Ejaan Rumi Houtman secara terperinci. setelah ditangkap oleh Sultan Bantam III.

y. tc.C. o. Antaranya termasuklah dua bunyi yang mempunyai lima lambang abjad iaitu bagi bunyi e pepet. Hamilton (1947) sebagai “ The first Dutch-Malay Vocabulary” dinyatakan seperti berikut: SENARAI HOUTMAN Bewangdarner Terymacache Botonuum Balmary Tyngal Engat Backy Benue Tsuyka Chynta Kytab Esteedat Aly Bygimana Capelle Tauwn Lambhyber Tambagle Dyngijn Toulong Monda Kiunal Buda Negry Tyma MAKSUD DALAM BAHASA EJAAN MELAYU INGGERIS To let blood Thank you Found Yesterday Remain with God Remember Leg To Kill Vinegar Sad (?) Book Custom The heart How are youm Head Year Lip Copper Cold To help Young Small Child Land Lead MODEN Buang darah Terima kasih Bertemu Kelmarin Tinggal Ingat Kaki Bunuh Cuka Cinta Kitab Istiadat Hati Bagaimana Kepala Tahun Bibir Tembaga Dingin Tolong Muda Kecil Budak Negeri Timah Sistem Ejaan Rumi menerusi senarai C. abjad yang digunakan ialah a. sy. ts.Houtman tersebut yang dinamakan oleh A. Banyak bunyi bahasa Melayu telah dilambangkan oleh lebih daripada satu bentuk abjad atau grafem yang berbeza yang berbeza-beza. Bahkan sepuluh jenis bunyi yang telah dilambangkan oleh tiga grafem yang berbeza-beza atau lebih.W. s. tg. Bunyi tersebut ialah bunyi /ĵ/ dilambangkan oleh abjad atau grafem I. I. y dan bunyi /ĉ/ abjad atau grafem yang digunakan ch. g. s. e. i 11 . Dua bunyi yang lain dilambangkan oleh enam abjad atau grafem. Houtman bagi bahasa Melayu pada hakikatnya tidak memperlihatkan kestabilan jika dibandingkan dengan yang ada dalam senarai Pigafetta.

dan bunyi /I/ dilambangkan oleh abjad I (telur = teloot) Ada tiga bunyi yang mempunyai padanan abjad yang berlainan sama sekali iaitu bunyi /f/ padanannya ialah abjad f = v (Feringgi = vrangy). bunyi /d/ padanan grafem ialah dh = dd (kadhi = cadda). c. yours His Ours Yours Theirs - EJAAN SEKARANG Kita punya Tuan punya Dia punya Kami punya Kamu punya Dia orang punya Perkataan Janjian Jamuan Kukuran 12 . benuǿ = bunuh.dan bunyi /k/ dilambangkan oleh abjad atau grafem b. Hanya tiga bunyi sahaja yang mempunyai padanan abjad yang sama. ǿ. q. ariju = hati. Berikut disusunkan senarai beberapa perkataan dan ungkapan SENARAI BOWREY Kitta poonea Tuan poonea Dea poonea Camee poonea Camoo poonea Deaoran poonea Pecataawan Janjeawn Jamooawn Kookoorawn BAHASA INGGERIS My Thy. Satu bunyi. yang diterbitkan di London. dan bunyi /w/ padanan abjadnya ialah w = v (nyawa = iagava). Bunyi diftong bahasa Melayu pula dilambangkan oleh satu abjad sahaja iaitu diftong /a/ dilambangkan oleh abjad vokal o (pondara = saudara) dan diftong /a/ dilambangkan oleh abjad vokal I (bygimanan = bagaimana). tidak dilambangkan oleh sebarang abjad pada mana-mana posisi pun contohnya (taǿuwn = tahun). iaitu bunyi geseran glottis /h/ yang lemah sifat artikulasinya dan mungkin tidak kedengaran oleh Houtman ketika mendengar sebutan kata-kata Melayu itu. k. bunyi /d/ dilambangkan oleh abjad d (darah = darna). iaitu bagi bunyi e talling dilambangkan oleh abjad e (perak = peca). I. EJAAN RUMI THOMAS BOWREY Ejaan Rumi Thomas Bowrey diperkenalkan oleh Thomas Bowrey (1710) dan hasilnya dijilidkan menerusi Kamus pertama Bahasa Inggeris-Bahasa Melayu Melayu dalam tulisan Rumi yang dicatat oleh Bowrey dalam kamusnya.

setuju (?) Cabang rampak Warna selang Kerut Tulah Singgah Gugur Dukun Selain senarai dan ungkapan. dialog antara pedagang dengan rakan sekongsinya. kitta soda menjalanee daen Menampang ca negree negree itu banyak tawon. jimat (?) Gocoh Penuju (?). Dari negeri mana tuan? 13 . dialog tentang pelayaran dan sebagainya. lagee menampang ca Pooloo banyak etoo eang adda de bava angina. Bowrey turut menurunkan ayat-ayat perbualan sehari-hari dan juga dialog-dialog mengenai pelbagai tajuk.Kirrimawn Perboorooawn Kajadeawn Todohan Jamat Gocho Penoojoo Chabang rampak Warna salang Karoot Toolah Singah Googoor Dukun Accusation Advice Slap Please Main branch Changeable colour Rumple Punishment To call at Fall of hair Native doctor Kiriman Perburuan Kejadian Tuduhan Jamat (?). dialog dengan raja.Mee (1929): TOOTOORAWN EANG CA SO POOLOO TOOTOORAWN ANTARA ORAN MALAYO ORAN NEGREE LAEN. Sebahagian potongan daripada teks tersebut diperturunkan seperti berikut menerusi olahan R. Antaranya termasuklah dialog antara dua sahabat. daen enee la de sebootcan negree Malayo. dialog dengan shahbandar. dialog tentang pelbagai pelayaran. catawee de Darat besarr eang adda ka sabla Salatan Siam ca oojong tanjong etoo sabla Salatan eang namaee Tanjong Johor. TERJEMAHANNYA: TUTURAN YANG KESEPULUH TUTURAN ANTARA ORANG MELAYU DAN ORANG BARANG NEGERI LAIN. Sooda tuan menjalanee ca Passack negree Malayo. lagee menampang ca Pooloo banyak etoo eang adda de bava angina. Ea tuan. De negree mana tuan. dialog dengan penyukat rempah. Kita oran Melayu.

eto. ss dan tt dan gugus vokal yang sama. itu. terutama sekali penggunaan gugus konsonan yang sama misalnya gg. ekor Keeling kita. sedekit. negree. dan lain-lain. Dengan mengamati senarai perkataan dan juga dialog atau percakapan yang dinyatakan oleh Thomas Bowrey.Kita orang Melayu. rr. cuba Sistem ejaan Rumi Thomas Bowrey sememangnya memperlihatkan cirri-ciri keantikannya. 14 . singgah ikan. iaitu ee dan oo. jika lagi. praw. negree pooloo bandar. singgah ecan. kesemuanya seolah-olah menonjolkan kepanjangan konsonan ataupun tasydid dan juga kepanjangan vokal untuk lambang vokal itu. jeka lagee. kerana hal tersebut hanya berlaku pada segelintir kata sahaja. ll. ketahui di darat besar yang ada ke sebelah selatan Siam sampai ke hujung tanjung di sebelah selatan yang dinamai Tanjung Johor. choba EJAAN BAHASA MELAYU MODEN Apa. lagi menambahkan ke pulau-pulau banyak itu yang ada di bawah angin? Ya tuan. Kehilangan lambang vokal e pepet tidak begitu ketara dalam Ejaan Rumi Thomas Bowrey ini. Misalnya kata brat. kitaa daen Edong. Misalnya besarr. negeri Pulau bandar.ecor killing Kitta. dd. kita sudah menjalani dan menampang ke negeri-negeri itu banyak tahun. dan inilah yang disebutkan negeri Melayu. segalla. maka satu padanan abjad antara ejaan Rumi bahasa Melayu moden dengan ejaan Rumi Bowrey bagi bahasa Melayu dapat dibuat seperti yang berikut: ABJAD BAHASA Melayu A E I Au B ABJAD BOWREY A Ae E I I E Ee Oo B CONTOH EJAAN BOWREY Appa. Pada kata yang lain. sabla dan frangee. kita Dan hidung. Sudah tua menjalani ke pasak negeri Melayu. e pepet dikekalkan.

Seperti rumahku. Ia pernah jadi instaktor sekolah di maktab perguruan Bukit tinggi. Daripada keseluruhan lambang ini. dj (j). salatan (selatan) e ----. Ophuijsen juga telah menubuhkan kaedah-kaedah ejaan seperti imbuhan. e ----. Kamil dengan judul Tata Bahasa Melayu dan menjadi panduan penutur bahasa Melayu di Indonesia. e ----. sacaran (sekarang). h. SISTEM EJAAN VAN OPHUIJSEN Pada tahun 1901 telah diadakan pembakuan ejaan bahasa Indonesia yang pertama kali oleh Prof. (empat varian) dan k (empat varian). 15 . Lambanglambang yang mempunyai tiga varian adalah u. dan lihatlah tetapi untuk perkataan ke. dan r. Sumatera Barat. buggetoo (begitu).Misalnya: e ----. Selain daripada padanan abjad atau huruf. persoombaawn (persembahan). Kemudian menjadi profesor bahasa Melayu di Universiti Leiden. Charles van Ophuijsen dibantu oleh Engku Nawawi gelar Sutan Makmur dan Mohd. di dan se akan dipisahkan jika mendahului kata nama khas yang berhuruf besar dipangkalnya. Taib Sultan Ibrahim. iaitu empat varian dan lebih ialah e pepet (enam varian) ai. Hasil pembakuan mereka yang dikenal dengan Ejaan Van Ophuijsen ditulis dalam buku yang berjudul Kitab Logat Melajoe (1929. Lambang bunyi yang mempunyai banyak kepelbagaiannya.u dungan (dengan).oo booloon (belum). Cetakan ke-8 ) yang berasaskan sistem ejaan bahasa belanda. terdapat sembilan huruf yang berbeza iaitu 2 vokal e’(e).a tampat (tempat). (k. Setelah menerbitkan Kitab Logat Melajoe. oe(u) dan tujuh konsonon lain antaranya adalah ch (kh). ng. ny. Van Ophuijsen adalah seorang ahli bahasa berkebangsaan Belanda. Buku ini kemudian diterjemahkan oleh T. Belanda. bentuk klitik dan partikel yang digandingkan dengan kata dasar. Dalam kitab ini telah menetapkan enam lambang vokal.?) dan tj (c) Dalam kitab itu juga dimuat sistem ejaan Latin untuk bahasa Melayu di Indonesia.W.ke Quedah (Kedah). dua lambang diftong dan 24 lambang konsonon. Van Ophuijsen kemudian menerbitkan Maleische Spraakkunst (1910).j (y).

Wilkinson menyebut bahawa ada dua sistem yang logik bagi perumian bahasa Melayu. manakala. Pedoman ejaan Rumi Wilkinson adalah berdasarkan kamus Jawi-Melayu-Inggeris yang disusun oleh beliau pada tahun 1903. Ini bermakna kata tersebut sudah mantap misalnya matahari. perkataan arab juga mengalami perubahan apabila digunakan dalam bahasa Melayu. Namunpun begitu. Sebagai contoh perkataan arab yang belum diserap sepenuhnya. Wilkinson mengambil pendekatan terjemahan daripada Jawi kepada Rumi sebagai kaedah perumian bunyi-bunyi Melayu. Sistem yang pertama ialah perumian secara ‘harapiah’ menurut ejaan manakala sistem yang kedua pula ialah perumian secara fonetik menurut sebutan sesuatu kata. Kelemahan sistem ini adalah wujudnya kelemahan fonetik dengan suatu tempat dalam bahasa Melayu terdapat dialek. Sistem Ejaan Rumi Wilkinson yang digunakan secara rasmi di semua sekolah-sekolah umum adalah sama dan seragam dengan yang digunakan dalam semua kamus dan penerbitan karya Wilkinson sendiri yang dihasilkan dari tahun 1901 hingga akhir 1940-an. Mengikut kaedah fonetik semua perkataan Inggeris yang diserapkan ke dalam bahasa Melayu akan dieja mengikut sebutan Melayu. Dalam mengeja perkataan kata majmuk atau senyawa. Tanda angka dua sebagai pengganda boleh diletakkan pada hujung perkataan yang mengalami pergandaan penuh atau dieja dua kali seluruhnya. jika berlaku pergandaan terhadap sesetengah perkataan seperti pergandaan separa. Selain daripada itu. maka bahagian yang digandakan mesti dieja dua kali dan tidak boleh menggunakan angka dua. jika perkataan tersebut sudah lazim dieja bercantum. Kebaikan kaedah ‘harapiah’ adalah kerana ia dapat menjurus kepada keseragaman dengan maksud mengurangkan kaedah tersendiri seseorang penulis manakala kelemahannya adalah kerana sistem vokal bahasa Arab tidak cukup untuk disamakan dengan bunyi-bunyi vokal Melayu. dan barangkali. proses untuk transliterasi dicadangkan 16 . SISTEM EJAAN WILKINSON Ejaan Wilkinson (1901-1904) adalah ejaan yang digunakan dalam pendidikan sekolah Melayu di seluruh Malaya pada ketika itu.Manakala bentuk ejaan ka dan sa akan dieja dengan ke dan se. adakala. Yang dimaksudkan secara ‘harapiah’ ialah pengambilan huruf-huruf Jawi yang membentuk sesuatu kata dan memadankannya dengan huruf-huruf Rumi tertentu yang diterima. maka ia terus dieja sedemikian dan terdapat juga perkataan yang jamak tidak menggunakan tanda sempang.

dan merbok. ut. kotor dan bogot.1997:429). Seperti “tho” dan ” ta”. Menurut Hashim Musa (1997:429) perkataan bahasa melayu sebenarnya menunjukan makna atau pembentukan katanya yang lebih jelas dan terang seperti perkataan kemudian (bukannya kemedian). turut. vokal i dipilih misalnya untuk perkataan kepit. kerdil dan mancit (Hashim Musa. tahun. ul. beliau berpendapat sistem ejaan wilkinson dalam penggunaan sempang hendaklah dikurangkan sebanyak mungkin. Winstedt (1914:43) dalam bukunya telah menyatakan kekagumannya terhadap jawatankuasa ejaan rumi pimpinan wilkinson dalam bukunya yang bertajuk malay grammar pada halaman 43 hingga 50. R. Perkataan kata dasar yang mempunyai imbuhan adalah sama maksudnya dengan kata dasarnya walaupun ada perbezan bunyi. ě(pepet) – e(taling) bagi perkataan lěbeh dan u-e (taling) bagi perkataan usek (Ensiklopedia Malaysia. betul.O.1997:430). Manakala pemilihan vokal u adalah untuk suku kata akhir berpola um. un. Misalnya menyabelah dari perkataan sa-belah dan bukanya menyebelah seperti ejaan yang kita gunakan sekarang. us dan ur mialnya bagi perkataan minum. Contoh keselarasan vokal adalah a-e (taling) bagi perkataan aleh.1999:708). Dalam sistem ejaan ini.untuk tidak membezakan antara huruf yang hampir serupa seperti perkataan yang membawa hampir sama bunyinya. misalnya kata aleh dan chantek. terdapat cara pemilihan antara vokal o dengan vokal u dalam perkataan yang hampir sama dari segi sebutannya contohnya vokal o digunakan jika pada suku kata akhir yang berpola ong. keping. berlaku keselarasan vokal pada praakhir dan akhir kata bersuku dua tertutup. hangus dan labur. Pada kedudukan yang lain. “sin” dan “sod” dan “kaf” dan “qof” (Hashim Musa.demikian (bukannya demekian) dan arakian (bukanya arekian). buloh. oh dan ok misalnya kepong. Namun sempang digunakan untul memisahkan kata depan dan partikel 17 . Menurutnya lagi. bobos. maka vokal o digunakan walaupun pada suku kata akhir berpola tersebut seperti pohon. buku ini mengandungi ulasa tentang usaha-usaha terdahulu untuk merumikan bahasa melayu seperti wilkinson. Bagi perkataan yang berbunyi antara vokal e dan i pada suku kata yang berakhir dengan bunyi h dan k. Dalam ulasannya itu. marsden dan lain-lain. digalakkan supaya penggunaan vokal e. Tetapi jika terdapat keserasian vokal o-o dalam sesuatu perkataan.

Menurut Harun Aminurrashid (1996) berpendapat bahawa kamus ini sangat berguna dan sangat mendalam penyiasatan bahasa Melayunya. dan pada akhir kata. terdapat berbagai-bagai ejaan yang membuatkan kekeliruan pengguna bahasa terhadap ejaan sekolah. E. Oleh sebab itu. Wilkinson bertugas sebagai nazir sekolah di Jabatan Pelajaran di Negeri-negeri Bersekutu (Selangor. dan enche’ (Ensiklopedia Malaysia. Sejak daripada itu terkenallah Ejaan Wilkinson. ’amal. Selain daripada itu. Negeri Sembilan). Manakala pada akhir suku kata. akhir suku kata atau pada akhir kata. di bawah kata masukkan A.1999:708). Pada tahun 1895. ia diikuti oleh ‘ba’. seperti dato’. terdapat juga U. koma atas seperti (’) dan (‘) masing-masing melambangkan hamzah dan ain. kertas kerja Asraf mencadangkan perkara berikut: 18 . pada waktu itu. Kamus ini dapat dianggap unik kerana abjadnya mengikut abjad Jawi. SISTEM EJAAN KONGRES (1956) Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu III yang diadakan di Singapura dan Johor Baharu pada 16 hingga 21 September 1956. I. Tanda ini digunakan sama ada pada awal kata. Kertas kerja tersebut ditulis oleh Asraf yang merupakan salah seorang ahli bahasa yang menganggotai Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50).J. ’alam.daripada kata dasar misalnya sa-kali pun. Jawatankuasa Ejaan dan Bunyi Bahasa Melayu telah menghasilkan kertas kerja yang bertajuk ‘Ejaan Bahasa Melayu dengan Huruf Rumi’. Pahang. R. Setelah kata masukan ‘alif’. Beliau telah dilantik menjadi Pengerusi Jawatankuasa Ejaan. Tujuan diadakan kertas kerja tersebut adalah kerana. M. Wilkinson menyusun kamus Inggeris-Melayu. Perak. sa’at. seperti ra’yat.Dalam sidang tersebut. dan O. Ini berlaku kerana ‘alif’ mewakili semua vokal. dan ’alim. Tidak lama selepas itu. iaitu ejaan yang terdapat di dalam kamusnya tersebut. ‘ta’ dan seterusnya sampai ‘ya’. Oleh yang demikian. ka-rumah dan di-dalam-nya (Hashim Musa.1997:431). pada awal kata. Wilkinson menyusun kamus Jawi-Melayu-Inggeris yang diterbitkan pada tahun 1902 M. ta’at. contohnya.

Ejaan Za’ba sy ch ng ny ĕ e Ejaan Kongres ŝ c ŋ ñ e é Huruf vokal diberi nama yang sama dengan nilai bunyi fonemnya. e. Sistem ejaan Rumi di Tanah Melayu dan Indonesia berbeza disebabkan oleh penjajah kedua-dua negara ini berbeza.1) Satu sistem yang lebih baik serta praktis perlu difikirkan dan diwujudkan dalam pelaksanaan. mereka telah membuat 16 ketetapan tentang ejaan bahasa Melayu. Kongres telah menetapkan penggunaan vokal ‘i’ atau vokal ‘u’ dalam suku kata akhir tertutup tanpa sebarang kekecualian. i. 3) Ejaannya haruslah merupakan ejaan persekutuan yang boleh dijadikan dasar untuk penyatuan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia yang sebenarnya satu dan sama sahaja. Melalui sidang kongres tersebut. Kelainan. 2) Sistem ejaan baku ini haruslah semudah-mudahnya tetapi tidak harus dipermudah-mudahkan. 19 . o.kelainan yang wujud ini telah mendapat perhatian ahli. dan u. Vokal dalam sistem ini terdiri daripada vokal a.ahli bahasa di kedua-dua buah negara untuk menyamakan dan menyatukan sistem ejaan. Dari segi vokal. é. Sistem ejaan yang wujud di Indonesia adalah menurut sistem ejaan cara Belanda sementara di Tanah Melayu. Berdasarkan kertas kerja tersebut. Singapura dan Indonesia. lebih kepada cara Inggeris. 2 ketetapan tentang bunyi bahasa. Satu daripada prinsip ejaan yang ditetapkan ialah menggunakan sistem fonologi atau fonemik iaitu melambangkan satu fonem dengan satu grafem atau huruf sahaja. jelas menunjukkan bahawa sistem ejaan ini bermatlamat untuk menyatukan sistem ejaan rumi yang digunakan di Persekutuan Tanah Melayu. dan satu ketetapan tentang tulisan jawi.

tanda Ejaan Kongres air karena sedikit pusaka uang arti agama kisah ke se sempang dihapuskan penggunaannya kecuali pada tiga tempat sahaja iaitu pada kata gandaan. Konsonan yang dimasudkan ialah [b]. [s]. [l]. ke-. [k]. Sementara konsonan [g]. [f]. [c]. [t]. -kah. serta partikel –lah. [q]. -kan. hanya dapat dibuat setelah mendapat bantuan daripada vokal rumi asli dalam sistem ejaan ini yang berjumlah 17.Ejaan Za’ba balek jatoh datok burong bubor Ejaan Kongres balik jatuh datuk burung bubur Huruf konsonan pula. dan – nya. Ejaan Kongres juga menetapkan supaya perkataan dieja berdasarkan sebutannya yang asal atau yang lebih menghampiri ejaan Indonesia. [ñ]. [n]. [j]. kata majmuk dan digunakan untuk memisahkan bahagian yang tidak dapat ditulis sepenuhnya kerana kehabisan halaman. [p]. 20 . [d]. dan [z] digolongkan ke dalam huruf pinjaman kerana konsonan tersebut hanya digunakan apabila mengeja kata pinjaman. [v]. ter-. [x]. [h].Imbuhan di-. Ejaan Za’ba ayer kerana sadikit pesaka wang erti ugama kesah ka sa Melalui sidang kongres tersebut juga. [m]. -tah. dan [w]. -an. dicantumkan dengan kata dasar tanpa penggunaan sempang. [r].

Usaha. Beberapa pembaharuan yang agak radikal telah diusahakan oleh ahli. Sistem ejaan Rumi Za’ba daripada satu segi memperlihatkan kaedah penggunaan lambang huruf yang beraneka ragam yang mengakibatkan ketidakseragaman pengejaan kata dalam amalan penulisan sehari-hari dalam semua urusan yang menggunakan tulisan Rumi. Penggunaan Sistem Ejaan Rumi Za’ba menjadi bertambah sukar kerana adanya pengejaan kata yang masih menurut Sistem Ejaan Rumi Wilkinson (1903) dan beberapa sistem ejaan Rumi yang lain yang digunakan di dalam pelbagai jenis kamus ekabahasa dan dwibahasa yang terbit serta tersebar semenjak tahun 1920-an. EJAAN RUMI ZA’BA Sistem Ejaan Rumi Za’ba muncul apabila Pendita Za’ba telah membuat perubahan kepada sistem Ejaan Wilkinson. Hal ini kerana masalah kerumitan untuk melambangkan beberapa huruf atau grafem yang tidak terdapat dalam mesin taip atau alat cetak. Sistem ini digunakan di sekolah-sekolah di Tanah Melayu. Sistem ini juga dikenali sebagai Ejaan sekolah.ahli bahasa berdasarkan rumusan.rumusan Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Ketiga. iaitu : 21 . Menurut Sistem Ejaan Rumi Za’ba dalam penggunaan ejaan rumi pada ketika itu kerap kali telah menimbulkan kekeliruan dan keraguan sama ada kerana kesalahan ataupun kerana tidak sekata dalam mengikuti peraturan tersebut.usaha ini mendapat perhatian kerajaan dan pada tahun 1957. sebuah Jawatankuasa Ejaan telah dibentuk untuk menimbangkan ketetapan-ketetapan yang telah diambil dalam Kongres tersebut berkenaan dengan ejaan Rumi dan penyatuannya dengan ejaan bahasa Indonesia. Pendita Za’ba telah menggariskan sebanyak lapan “tempat” yang seringkali mencetuskan persoalan.Ejaan Za’ba bila-kah apa-lah Ejaan Kongres bilakah apalah Namun. ejaan Kongres ini tidak dapat dilaksanakan secara meluas. Sebaliknya ejaan za’ba terus digunakan dalam sistem pendidikan Malaya.

Pada ejaan awalan se dan ke. Pada bunyi diftong (Za’ba: bunyi berkait) sama ada menggunakan ai atau ai atau ae. Pada penggunaan huruf besar. i. Pada ejaan yang menggunakan dua abjad g tetapi kerap menggunakan satu g sahaja. menggunakan sempang. Antara beberapa peraturan yang dimaksudkan tersebut adalah seperti yang berikut: 22 . v. dan ui atau ui atau ue. vii. Pada kata pinjaman Arab dan Inggeris sama ada hendak dieja menurut sebutan asal atau sebutan Melayu. Untuk mengatasi kelapan-lapan masalah tersebut Za’ba telah menyusun kaedah ejaan Rumi Bahasa Melayu. ii. Huruf benar. sama ada hendak dieja seperti demikian atau sa dan ka. Oleh itu bolehlah dianggap bahawa senarai abjad konsonan Za’ba menyamai senarai konsonan Ejaan Wilkinson.i. vi. yang sebahagian besarnya berdasarkan Ejaan Wilkinson. iaitu konsonan yang terdiri daripada 21 abjad. o. e. dan u. iaitu tidak tetap sama sempang. Untuk mengatasi lapan masalah yang disebutkan di atas. Pada perkataan dialek yang berbeza sebutannya menyebabkan berbeza ejaannya. e. Za’ba telah mengemukakan 40 peraturan. Za’ba telah membahagikan abjad-abjad bahasa Melayu kepada dua kumpulan iaitu: i. hanya beliau menonjolkan abjadabjad konsonan yang tidak berpadanan satu lawan dengan abjad Jawi. juga tidak tetap. Za’ba tidak menyenaraikan abjad-abjad itu. iii. iaitu sama ada menggunakan vokal i atau vokal e. dan vokal u atau vokal o. atau perlu disambung tanpa menggunakan viii. Pada penggunaan sempang. Pada hakikatnya hal tersebut sama seperti yang dilakukan menerusi Sistem Ejaan Wilkinson. ii. ada patut iv. Peraturan 1 hingga 5 menyentuh keserasian vokal dalam suku kata pertama dan kedua jika jika suku kata kedua itu suku kata tertutup. dan. Pada segenlintir suku kata tertutup. Huruf saksi yang merupakan vokal yang terdiri daripada enam abjadi iaitu a.

baik. raih. 23 . leher. rasip dan sebagainya. penaung. Contohnya: saman. berebut dan sebagainya. manggis. ng. Contohnya nasib. Perkataan yang menggunakan huruf r pada akhir suku kata pertama dikekalkan ejaan menurut sistem ejaan Wilkinson. maka vokal e digunakan bukannya vokal i.dan y. bukan diakhiri oleh konsonan h dan konsonan k. kecuali jika vokal dalam suku kata pertama ialah vokal o dan vokal e. hendaklah dieja mengikut bunyi asalnya (memakai tanda ‘ dan sebagainya) dan ditulis dengan huruf condong. n.dan memengalami perubahan jika disepadukan dengan kata dasar yang berawalkan huruf i. chomel.tidak mengalami perubahan bunyi jika digandingkan dengan kata dasar yang berawalkan huruf i. terpa. pasir dan sebagainya. w. batek. chantek dan sebagainya. Perkataan pinjaman daripada bahasa Arab jika belum diasimilasi sepenuhnya. tueh. Perkataan yang dipinjam daripada bahasa Inggeris yang sudah diasimilasi sepenuhnya dengan bunyi Melayu. kutip. pemalas. menenggelamkan dan sebagainya. Contohnya: wa’sala’m. ny. sain. Contohnya: langgar. maka ejaan diftong dikekalkan. Contohnya: pelawat. montel dan sebagainya. katil. merdu dan lain-lain. Contohnya aleh. balek. Contohnya. menanggong. repot. pereman. dan sebagainya. melawat. vi. dieja mengikut sebutan Melayu. leteh. Imbuhan pe. kecuali jika terdapat deretan bunyi diftong a-i. vii. ng. (re) meregang. Jika kata dasar berawalkan huruf b dan p. geran.dan me. Jika suku kata akhir tertutup. ii. iii. ‘amiru’I-minim. maka vokal e yang dipilih bukan vokal i pada suku kata itu. penyanyi dan sebagainya. maka awalan pe. naik. Semua perkataan yang mengandungi huruf nga dan ga yang berderet. Contohnya deret. dan sebagainya. r. n. terkam. hinggap. Misalnya: (r sahaja) berteh. bogel. w dan y. ny. maka vokal i digunakan bukannya vokal e. r.i. viii. terbang. ahlu’n-nujum. m. m. iv. v. Jika h dan k adalah huruf akhir dalam suku kata akhir tertutup. sireh. dalam tulisan Jawi dieja dengan dua g dalam tulisan Rumi.

kemudian daripada tanda seruan jika seruan itu bukan percakapan pengarang. nama tempat. nama bangsa. menghilangkan tanda gores di atas e talling sehingga tidak membezakannya dengan e pepet dan menghilangkan dua titik di atas vocal yang 24 . i. si-laki. maka imbuhan pe.(yang sebenarnya partikel) dan tetap dieja dengan sempang. nama gelaran atau pangkat.berubah menjadi peng. pengait dan (me) mengaku. adanya Ejaan Fajar Asia. walaupun sewaktu pendudukan Jepun. Jika perkataan perkataan asal berawalkan huruf a. dan huruf s dalam bentuk si. e. k. surat khabar. x. si-Abu.dan meng-.ix. g. Alisjahbana.nama Tuhan kata gantinya. huruf pertama pada perkataan yang mendahului setiap baris syair atau pantun. dan sebagainya. yang menukarkan Ejaan Van ophuijsen antara lain vocal oe kepada u. xi. penghubung. 1964:32).dieja dengan huruf besar jika berganding dengan nama khas. Huruf besar digunakan dengan menurut dua kaedah. mengata dan sebagainya. kemudian daripada tanda Tanya jika bukan percakapan pengarang. o.T. nama-nama ilmiah dan bidangbidangnya. Manakala sebagainya. Yang kedua pada huruf awal dalam kata nama khas atau gelaran. dan juga dalam perkataan mengkemudiankan. Kekecualiannya ialah dalam ejaan perkataan sianu dan siapa yang tidak memakai sempang. kecuali dalam kata pinjaman Arab yang mengekalkan huruf k. tajuk atau fasal dalam kitab. pengempang. nama kitab-kitab. mengelak. e. terdapat sistem Ejaan Soewandi yang juga terkenal dengan nama Ejaan Republik yang mula digunakan pada tahun 1947 (S.dan me. Misalnya mengkitabkan. dan nama perkara atau benda yang diserukan. pengekor. kemudian daripada noktah. u. huruf pertama pada cakap ajuk dan huruf pertama dalam perkataan teriakan. Huruf k dalam kata dasar gugur kerana tak bersuara. Contohnya: si-mati. penggali. hari cuti dan sebagainya. Misalnya. Sistem Ejaan Za’ba ini telah digunakan secara meluas di sekolah-sekolah dan intitusi pendidikan di Malaya sehingga ke tahun lima puluhan. pengikut. Di Indonesia. Bentuk si. yang pertama pada awal perkataan di pangkal ayat. dibawa. mengamok. nama bulan. h. (pe) pengaku.

Rudjati Muljadi (Ensiklopedia Malaysia. tj. Perbezaan ini telah menimbulkan beberapa keraguan dalam kalangan masyarakat. ekonomi dan ilmiah” maka pada 27 Jun 1967.berderet untuk membezakannya daripada diftong. Ejaan Kongres (1956) dan Ejaan Rumi PBMUM (1959).1999:706). Tiga percubaan yang mendapat perhatian ialah aturan ejaan Rumi yang dikenal sebagai Ejaan Rumi Fajar Asia (1943). Kesan daripada kelemahan sistem-sistem yang ada dan cara penggunaan yang beragam-ragam itu telah mendorong beberapa pihak tertentu menampilkan beberapa sistem baru ejaan Rumi dalam tempoh tahun 1940 hingga 1959. satu laporan lengkap yang berkaitan tentang sistem ejaan baru telah di tandatangani oleh kedua-dua pihak. Setelah kedua-dua pihak membuat penelitian dan pemerhatian yang mendalam terhadap usul-usul yang dikemukakan berdasarkan tiga prinsip iaitu “praktis.W. Ejaan Rumi Baharu dirumuskan sedemikian rupa supaya dapat diterima oleh semua golongan pengguna kedua-dua bahasa Melayu dan bahasa 25 . Akhirnya pada 16 Ogos 1972 satu kenyataan bersama telah di tandatangani antara Menteri Pelajaran Malaysia ketika itu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Oleh itu. tetapi bentuk-bentuk ch. Perjumpaan antara pihak Malaysia dengan Indonesia dalam meneliti ejaan Malindo telah mengemukakan pendapat lain iaitu satu kertas kerja tentang ejaan baharu. sj. SISTEM EJAAN RUMI BAHARU (ERB). dj. Maka. Sebagai sistem ejaan yang dirancang untuk keperluan dua buah masyarakat bahasa yang berlainan latar belakang sosiolinguistik dan sejarah pertumbuhannya. Sistem ejaan ini dinamakan sebagai Sistem Ejaan Rumi Baharu. Ejaan Rumi Baharu merupakan penyataan pertama daripada perancangan korpus pada peringkat supranasional yang menjadi asas bagi pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu serantau seterusnya. Sistem ejaan ini berjaya dicipta hasil kerjasama antara Jawatankuasa Bahasa dan Ejaan Bahasa Melayu Malaysia yang diketuai oleh Syed Nasir bin Ismail dengan Kumpulan Ahli Bahasa Indonesia yang diketuai oleh S. nj dan j masih dikekalkan. secara rasminya pada 16 Ogos 1972 sistem ejaan ini telah diguna pakai oleh kedua-dua buah negara. terhasil satu bentuk ejaan daripada pemikiran yang matang yang berlandaskan prinsip-prinsip perancangan bahasa yang baik. terutamanya golongan penuntut universiti.

Indonesia. n. penulisan kata dan penulisan unsur serapan. Pedoman Ejaan Rumi Bahasa Melayu (1996). edisi semakan 1991). r. q. x. Bentuk pendek ditandai dengan lambang diakritik di atasnya. edisi kedua 1987. j. diftong dan konsonan. ekonomi kesederhanaan. k. Lima daripadanya mempunyai bentuk pendek dan panjang. Jawatankuasa ini telah memperkenalkan sistem perumian berdasarkan tiga kumpulan bunyi. edisi kedua 1987). Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia (1975. Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan (1986. d. Menurut Sulaiman Masri et al. w. kejelasan dan fleksibeliti serta taraf standartitasiyang tinggi berbanding sistem yang dulu. h. seperti yang berikut: 1) Vokal Ada enam lambang vokal. e. o. Rumusan Ejaan Rumi Baharu memperlihatkan prinsip linguistik. t. Pedoman Ejaan Jawi Bahasa Melayu (1996) dan Daftar Kata Bahasa Melayu. p. SISTEM EJAAN RUMI 1878 Pengenalan kepada Ejaan Rumi 1878 merupakan hasil inisiatif yang dicetus menerusi jawatankuasayang ditubuhkan di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu di bawah kerajaan British. v. c. Dokumen yang menjadi rujukan rasmi tentang Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia (SERBBM) termasuklah penerbitanpenerbitan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka anataranya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Malaysia (1975. g. m. edisi ketiga 1993). y dan z. s. Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia (1981. Pedoman Sebutan Baku Bahasa Melayu (1994). i. iaitu vokal. (2006:5) perkara-perkara penting yang terdapat dalam sistem ini ialah penggunaan abjad. Dalam sistem ini ejaan baru ini mengandungi 26 huruf iaitu a. edisi kedua 1988). Pedoman Ejaan dan Sebutan Bahasa Melayu (1996). u. manakala bentuk 26 . f. Jilid I (A-K) dan Jilid II (L-Z) (2001). Sistem Ejaan Rumi baharu ini merupakan sistem wahana yang cekap dan mudah untuk sistem ejaan rumi yang akan datang. l. Hal ini lanjutan daripada satu pekeliling ajaran Lord Carnavon yang mengesyorkan pembentukan satu sistem ejaan Rumi yang baku untuk mengeja namanama orang dan kawasan tempatan di negeri-negeri ini. b.

Hal tersebut dapat dilihat seperti yang berikut: KONSONAN MELAYU B G Ng T Th ‘ SEBUTAN DALAM NAMA MELAYU ba ga Nga Ta BAHASA INGGERIS Seperti dalam ‘gain’ seperti dalam ‘ singing’ lembut.panjang tiada sebarang tanda. kerbau ei ----. Berikut disenaraikan beberapa senarai abjad vokal dan contoh bunyinya dalam bahasa Inggeris. serta contoh ejaan perkataan Melayunya: VOKAL A E O U 2) Diftong BUNYI DALAM BAHASA CONTOH DALAM INGGERIS Diploma Ten Provokasi Full BAHASA MELAYU makan sendok tongkat tunjuk Ada dua bunyi diftong. hujung lidah di gigi seperti dalam ‘thick’ Tha Jika di tengah kata hamza menandakan pemisah 27 . yang digunakan dalam bahasa Melayu.sungei. bagei 3) Konsonan Jawatankuasa ini turut membezakan bunyi konsonan yang digunakan dalam bahasa Melayu sepenuhnya dengan konsonan yang terdapat dalam perkataan pinjaman Arab sepenuhnya. iaitu huruf au dan ei.bakau. Misalnya: au ---.

Walaubagaimanapun Ejaan Malindo yang dihasilkan ini terbantut usahanya disebabkan tercetusnya konfrontasi. SISTEM EJAAN MALINDO Masalah ejaan dahulunya merupakan masalah kebangsaan. pengenalan jawatankuasa ini telah menerima kecaman daripada Maxwell dan juga Shellabear (1899). termaktublah perjanjian persahabatan diantara Persekutuan Tanah Melayu dan republik Indonesia.suku kata seperti sa’ orang. Beliau telah mengesyorkan supaya vokal pendek itu tidak dilambangkan oleh sebarang ejaan kerana mungkin menimbulkan kesalahan dari segi ejaannya. Satu perjumpaan diantara Jawatankuasa Ejaan Rumi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Tuan Syed Nasir bin Ismail pengan panitia pelaksanaan dan penyelidikan bahasa Indonesia iaitu Dr. Setelah itu ia disambung semula setelah terhenti kira-kira hampir 7 tahun iaitu pada 1966 dan hasil rundingan ini menimbulkan 28 . Menurut Asmah Haji Omar (154:1993) Ejaan Malindo ini tidak pernah diumumkan. Oleh itu kita tidak tahu bentuk dan sistem ejaannya. Slametmuljana pada tahun yang sama telah menghasilkan satu ejaan baru yang dikenali sebagai Ejaan Malindo. sudah menjadi masalah antarabangsa dengan adanya rundingan pihak Malaysia (yang dahulunya malaya) dengan Indonesia. Selama dua tahun menjalankan kajian dan rundingan akhirnya pada tahun 1959. Shellabear mengkritik penggunaan lambang e untuk mewakili bunyi vokal seperti dalam Perumian Jawatankuasa 1878 di atas. jika di hujung kata sama dengan k KONSONAN ARAB D S T BUNYI Keras Keras seperti ss Keras. di langit mulut NAMA MELAYU Da sod Ta Namun begitu.

Akhirnya pada tahun 1972 satu kenyataan bersama telah di tandatangani antara menteri pelajaran Malaysia ketika itu dengan menteri pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Perjumpaan antara pihak Malaysia dengan Indonesia dalam meneliti ejaan Malindo telah mengemukakan pendapat lain iaitu satu kertas kerja tentang ejaan baharu. Ejaan Rumi Baharu tahun 1972 ialah hasil daripada pemikiran yang matang yang berlandaskan prinsip-prinsip perancangan bahasa yang baik. Ejaan Rumi Baharu merupakan penyataan pertama daripada perancangan korpus pada peringkat supranasional yang menjadi asas bagi pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu 29 . Oleh itu secara rasminya pada 16 Ogos 1972 sistem ejaan ini telah diguna pakai oleh kedua-dua buah negara. kata sepakat telah dicapai dan dipersetujui oleh kedua-dua negara dan ejaan yang telah dipersetujui itu mula dikenali sebagai Ejaan Bersama Malaysia-Indonesia yang ikenali secara umum sebagai Ejaan Baharu. Kolonel wahju sukatjo iaitu seorang pemimpin bahasa indonesia telah berkunjung ke dewan bahasa dan pustaka bersama dengan delegasi kebudayaan pada bulan September 1966. satu kertas kerja telah dibentangkan bagi perlaksaan sistem ejaan ini. ekonomi dan ilmiah” maka pada 27 Jun 1967. Oleh itu. Dalam rombongan tersebut beberapa isu telah dibangkitkan. Dalam rundingan ini beberapa perkara dititik beratkan antaranya adalah tentang soal bahasa dalam jangka masa panjang. antaranya yang menjadi perhatian adalah berkaitan dengan pengesyoran perlaksanaan Ejaan Malindo (1959) kepada kedua-dua kerajaan. pertukaraan antara bahan-bahan yang berkenaan dengan bahasa dan sastera. Setelah kedua-dua pihak membuat penelitian dan pemerhatian yang mendalam terhadap usul-usul yang dikemukakan berdasarkan tiga prinsip iaitu “praktis. Sistem ejaan ini dinamakan sebagai Sistem Ejaan Rumi Baharu. Sistem Ejaan Rumi Baharu (ERB). Begitu juga dengan penyelarasan istilah diantara bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia.kesefahaman diantara kedua-dua pihak terutamanya pihak indonesia. satu laporan lengkap yang berkaitan tentang sistem ejaan baru telah di tandatangani oleh kedua-dua pihak. Walaubagaimanapun terdapat beberapa perubahan dan pembaharuan dalam Sistem Ejaan Malindo ini kerana sistem ejaan ini belum lagi dilaksanakan dikedua-dua buah negara. Oleh itu. dan soal pemakaian istilah-istilah.

kejelasan dan fleksibeliti serta taraf standart yang tinggi berbanding sistem yang dulu. kĕledek menjadi keledek. Sebagai sistem ejaan yang dirancang untuk keperluan dua buah masyarakat bahasa yang berlainan latar belakang sosiolinguistik dan sejarah pertumbuhannya. Contohnya gabungan 2 perkataan yang di gugurkan salah satunya yang membawa maksud yang sama seperti ch akan menjadi c dalam perkataan chuba menjadi cuba dan chuacha akan menjadi cuaca. Keselarasan disini bererti kesesuaian huruf vokal yang membentuk dua suku kata pradasar iaitu pasangan antara huruf vokal pada suku praakhir dengan huruf vokal pada suku kata tertutup. Menurut Ensiklopedia Malaysia (1999:706) dalam sistem ejaan ini. Rumusan Ejaan Rumi Baharu memperlihatkan prinsip linguistik. Dalam sistem ini juga konsonan v dan x diperkenalkan untuk digunkan secara meluas. Manakala bagi perkataan lain adalah dh menjadi d dalam perkataan mudharat menjadi mudarat dan sh menjadi sy dalam perkataan sharat menjadi syarat. Ejaan Rumi Baharu dirumuskan sedemikian rupa supaya dapat diterima oleh semua golongan pengguna kedua-dua bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Sistem Ejaan Rumi baharu ini merupakan sistem wahana yang cekap dan mudah untuk sistem ejaan rumi yang akan datang. Perubahan konsonan juga berlaku dalam sistem ejaan baru ini.serantau seterusnya. hanya ada satu huruf e bertanda (ĕ) atau huruf e pepet terdapat dalam sistem ejaan Za’ba digugurkan contohnya ĕmak menjadi emak. Jadual dibawah menunjukkan perubahan keselarasan vokal sistem Za’ba: a-e taling a-o a pepet-e taling Menjadi Menjadi Menjadi a–i a–u e–i Aleh menjadi alih batok menjadi batuk Lebeh menjadi lebih EJAAN RUMI FAJAR ASIA 30 . ekonomi kesederhanaan. Sistem ejaan ini menetapkan 18 keselarasan yang utama. Walaupun digugurkan. fungsi huruf e yang melambangkan pepet dan e taling dikekalkan. Manakala perubahan dalam penggunaan (’) dan (‘) yang melambangkan hamzah dan ain akan digugurkan dan digantikan dengan konsonan k contohnya ma’ana menjadi makna dan perkataan enche’ menjadi encik.

Hal ini berlaku kerana dasar pemerintahan Jepun pada waktu itu hendak menyatukan Persekutuan Tanah Melayu. Ejaan ini mempunyai persamaan dengan sistem Ejaan Soewandi yang digunakan di Indonesia. huruf Vokal dalam Sistem Ejaan Fajar Asia juga menggunakan enam vokal yang terdiri daripada a. ê.Sistem ejaan rumi Fajar Asia digunakan oleh majalah Fajar Asia yang diterbitkan di Singapura. 1) Konsonan b ch d g h j l m n ng 2) Vokal a é e anak bélok kelak I o u ikan otak upih budak chuacha desa getah hantu jari lari muda nasi pisang r t w y z sh kh dh ny s rehat tuan wang yang zat sharat khabar dhuka nyiru sebat Ejaan Fajar Asia ini kemudiannya digunakan oleh Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50) sebagai ejaan rasmi 31 . e. Asmah Haji Omar (1993) mengatakan bahawa. o. Singapura dan Indonesia. dan u. iaitu semasa Jepun menduduki Tanah Melayu dan Singapura. Huruf konsonannya pula adalah mengikut Sistem Ejaan Za’ba. Huruf yang digunakan dalam Sistem Ejaan Fajar Asia hamper sama dengan huruf yang digunakan dalam Sistem Ejaan Wilkinson dan Sistem Ejaan Rumi Za’ba. mereka. Majalah berbahasa Melayu yang menggunakan sistem ejaan ini terbit pada awal tahun 1940-an. i.

Namun Ejaan Melindo tidak dapat dilaksanakan kerana masalah Konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia. manakala Persekutuan tanah Melayu diwakili oleh timbalan Perdana Menteri Dato’ Hussein Onn. Djuanda Kartawidjaja. Republik Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Ir. Pengumuman bersama tersebut menyatakan bahawa kedua-dua pemerintah akan merasmikan Ejaan Malindo selewat-lewatnya pada bulan Januari 1962. 32 . a) Imbuhan awalan berterberjalan termakan b) Imbuhan akhiran -lah -kah tidurlah salahkah EJAAN BARU BAHASA INDONESIA (1966) Lukman Ali (2000) menyatakan bahawa pada tanggal 17 April 1959. H. diadakan perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dengan Persekutuan Tanah Melayu. Slametmuljana dengan Jawatankuasa Ejaan Rumi Baharu Persekutuan Tanah Melayu yang dipimpin oleh Syed Nasir bin Ismail yang berlangsung di Jakarta.3) Diftong ai au sampai limau oi amboi 4) Imbuhan Sistem ejaan ini menetapkan supaya imbuhan (awalan dan akhiran) ditulis serangkai dengan kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Seterusnya pada tanggal 4 hingga 7 Desember 1959 telah diadakan sidang bersama antara Panitia Pelaksana Kerjasama Bahasa Melayu-Bahasa Indonesia yang diketuai oleh Prof. Sidang bersama tersebut telah menghasilkan Pengumuman Bersama Ejaan Bahasa Melayu–Indonesia (Malindo). Dr.

Huruf-huruf konsonan bahasa Indonesia dilambangkan seperti di bawah: Contoh-contoh konsonan bunyinya /b/ /d/ / f/ /g/ /h/ / j/ /k/ / l/ /m/ /n/ bantu damai film ganti hari jala kamar lari mana nama a b c d e f a ba ca[tja] da e ef Daftar Abjad Indonesia serta 33 . Seterusnya persidangan bersama antara Panitia Pelaksana Kerjasama Bahasa Melayu–Bahasa Indonesia dengan Jawatan kuasa Ejaan Rumi Baharu Persekutuan Tanah Melayu telah dibuat selepas berakhirnya kofrontasi dan menghasilkan Sistem Ejaan Baharu Bahasa Indonesia. dan masing-masing mempunyai variasi bunyi berdasarkan posisinya dalam sebuah kata.Namun disebabkan keinginan kedua-dua negara untuk memperbaiki ejaan. maka Lembaga Bahasa dan Kebangsaan Indonesia telah ditugaskan untuk membina dan mengembangkan bahasa Indonesia dalam segala aspek. Bahasa Indonesia mempunyai 22 konsonan dan 6 vokal.

Perkara dari segi praktis pula ejaan yang hendak digunakan hendaklah boleh digunakan dengan mudah. Ejaan baharu yang diputuskan itu harus ilmiah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Jawatankuasa Bahasa Melayu Malaysia dan pasukan Ahli Bahasa KOTI dari Indonesia telah mengadakan perundingan di Dewan Bahasa dan Pustaka di Kuala Lumpur selama beberapa hari dan telah mencapai persetujuan mengadakan satu sistem ejaan bersama antara Malaysia dan Indonesia. Abdul Hamid Mahmood (1998) menyatakan bahawa dalam usaha memperbaiki sistem ejaan itu. yang dapat berlaku untuk kedua-dua negara Malaysia dan Indonesia. 2) Kekurangan-kekurangan yang masih terdapat pada ejaan sekarang. dan praktis. Kedua-dua Negara bersetuju untuk memperbaiki ejaan masing-masing bagi mencapai keseragaman atas dasar-dasar yang berikut: 1) Kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan kosep ilmiah. dan ilmiah.EJAAN BAHASA INDONESIA YANG DISEMPURNAKAN (1972) Pada 20 hingga 25 September 1966. Manakala dari segi ilmiah pula menghendaki sistem ejaan itu menunjukkan satu hasil kajian yang ilmiah yang boleh digunakan dengan baik dalam kemajuan bahasa dan imu. ekoomis. 3) Perlunya usaha kodifikasi dalam pemakaian huruf dan tanda baca. Jawatankuasa harus juga mengambil kira perkara-perkara dari segi teknik. iaitu sesuai digunakan dikedua-dua Negara Malaysia dan Indonesia. Perkara dari segi teknik adalah menggunakan satu huruf bagi melambangkan satu fonem. 5) Pentingnya pengajaran membaca dan menulis. sesuai dari segi mesi taip da mesin cetak. satu perundingan telah diadakan di Jakarta. dan hasilnya kedua-dua pihak iaitu Malaysia dan Indonesia telah mencapai persetujuan untuk mengkaji semula ejaan baharu yang telah dibuat oleh jawatankuasa Malaysia. praktis. Hasilnya satu persetujuan telah tercapai mengenai beberapa masalah dasar yang penting. dalam hal mencerminkan kesaggupan bahasa Malaysia dalam bahasa Indonesia. 34 . 4) Peranan yang akan dimainkan oleh bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia di Asia Tenggara dan di seluruh dunia. terutama dalam bidang ilmu bahasa yang baik.

Pada tanggal 23 Mei 1972. Lukman Ali (2000) menyatakan bahawa sistem Ejaan yang Disempurnakan ini di Indonesia disahkan secara rasmi oleh Presiden Soharto melalui surat keputusan no. Bapak Mashuri. Dato’ Hussein Onn. 1) Abjad sistem Ejaan yang Disempurnakan Huruf Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm 2) Vokal a e i 3) Diftong ai Oi pandai amboi au harimau asah emak ikan o u orang ubat Bunyi a be ce de e ef ge ha i je ka el em Huruf Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Bunyi en o pe ki er es te u fe we eks ye zet 35 . 57. satu kenyataan bersama telah ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Malaysia.Kedua-dua Negara kemudiannya melaksanakan system ejaan baru yang disempurnakan pada 16 ogos 1972. bertarikh 17 ogos 1972. dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesi.

Majlis Bahasa IndonesiaMalaysia dalam persidangannya yang kelima yang diadakan di Johor Bahru pada 2 hingga 4 Disember 1974. 36 . Walaupun sistem ejaan bersama yang baharu itu telah digunakan secara rasmi di Malaysia dan Indonesia.4) Konsonan a) Konsonan yang tidak berubah: b d g h k l m bahasa dua guna hari kami lemas maka n ng p r s t w nanti ngilu pasang rumah siap tutup wanita b) Konsonan yang berubah: Ejaan lama dj j nj tj sj ch djalan pajung njonja tjakap sjarat tarich Ejaan baru j y ny c sy kh jalan payung nyonya cakap syarat tarikh c) Lain-lain (dirasmikan penggunaannya) f v z maaf valuta zeni Huruf-huruf q dan x yang lazim digunakan dalam ilmu-ilmu eksakta juga digunakan dalam system ejaan ini. namun beberapa perkara kecil mengenai ejaan tersebut dirasakan perlu diselesaikan dengan segera. Beberapa masalah kecil mengenai ejaan tersebut telah dibincangkan dan diselesaikan bersama oleh jawatankuasa yang dibentuk dan dikenali dengan nama Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia. “Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan telah dirasmikan. telah bersetuju untuk mengeluarkan pedoman umum ejaan yang lebih lengkap bagi kegunaan kedua-dua negara. Pada 27 Ogos 1975.

Universiti Malaya memerlukan satu sistem ejaan untuk digunakan oleh setiap orang di universiti itu dalam bidang pentadbiran Ejaan Za’ba. sudah ada rancangan yang disediakan oleh berbagai-bagai fakulti untuk menghadapi peralihan daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Malaysia. Untuk melaksanakan dasar itu dengan kesannya. Dalam pada itu. sistem ini terpaksa dipendamkan. system itu hanya dikenal oleh mereka yang menganggotai jawatankuasa tersebut di kedua-dua belah pihak. Hanya daripada konteks kata-kata dalam tatabahasa dapat kita kenal sama ada suatu lambang itu mewakili pepet atau taling. oleh kedua-dua Negara berkenaan.EJAAN UNIVERSITI MALAYA Apabila tamatnya konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia pada tahun 1966 menghidupkan semula keinginan Indonesia dam Malaysia untuk mewujudkan sistem ejaan bersama. Pada akhir tahun 1967. iaitu Ejaan Sistem Kongres Ejaan sebagainya. hendak Walau menggunakan Malaysia-Indonesia bagaimanapun. sungguhpun dalam urusan yang kedua ini. atau Walau bagaimanapun. yakni dengan menyisihkan tanda-tanda diakritik. kalangan awam di Malaysia sudah resah menuggu sistem ejaan yang standard. misalnya pada tahun 1970 dengan penuh semangat melancarkan rancangan pelaksanaan Dasar Bahasa Kebangsaan dalam urusan-urusan rasmi di universiti itu sendiri (kerana bahasa Inggeris merupakan bahasa rasmi di universiti tersebut sebelum tarikh ini). jika universiti berkenaan mungkin. Sistem-sistem ini mempergunakan keselarasan vokal dalam kata-kata yang mempunyai fonem-fonem tersebut untuk membezakan pepet daripada taling. adalah untuk tujuan kepraktisan. Universiti Malaya. sistem-sistem ini mempunyai satu grafem untuk dua fonem. Universiti 1967. atau juga akademik. 37 . Ini bermakna bahawa hanya penyenaraian grafem untuk vocal tidak dapat menunjukkan kelainan yang satu daripada yang lain. Malaysia dan Indonesia. Oleh sebab sistem ini tidak dihebahkan untuk penggunaan umum. itu tidak menyelesaikan masalahnya dengan memilih salah satu sistem ejaan yang lama. sistem ini pada waktu itu belum dirasmikan. tetapi disebabkan masalah-masalah tertentu. satu sistem telah digubal dan disetujui bersama. Sistem ejaan Universiti Malaya. menurut persetujuannya. dalam pengajaran mata-mata pelajarannya. Dengan demikian. Ejaan Universiti Malaya juga mengetepikan kejelasan untuk mencapai kesederhanaan. Institusi-institusi sudah mulai menggubal sistem ejaan masing-masing berdasarkan system –sistem yang yang sudah ada. tidak menggunakan tanda diakritik sama sekali.

gelang. abad. djandji. Aliran untuk menggantikan b-d-g pada akhir suku kata dengan p-t-k yang tidak beralasan “phonologie”. ahad. hawa. b d dj g b d dj g misalnya: kaum. sukai. sebab. sajang. tembakau. ah. Hasilnya beberapa perubahan dilakukan. ia. kail. nenas. Berhubung dengan pasal 19 au juga akan dipakai untuk menggantikan aoe. nah. 38 . tahun. balig. tahan. djuga. akil-balig. gedung. Ahmad. lampau. hal. sukar. 264 / Bhg. jakin. laut. Aliran untuk menghapuskan h pada tahun. Ejaan Lama a ai Ejaan Baru a ai Keterangan ha. tani. bertarikh 19 Mrc 1947. hotel. air. A yang ditandatangani oleh Soewandi. mulai. ahad. lama. taman. ja. kail. lembab. tujuan sistem yang baru ini adalah untuk menyederhanakan sistem ejaan sebelumnya (Ejaan Ophuijsen). ha. hudjan. babu. lampau. nikmat. Pembentukan kata-kata. nasib. tidak boleh ditandai dengan titik dua di atas huruf i. tahan dan sebagainya. ah. kamu. sebab. Sistem ejaan ini dilaksanakan berdasarkan surat perintah No. kau. gurau. pauh. sebab dalam bahasa gagah h tetap dipakai. engkau. tekad. sebuah jawatankuasa telah ditubuhkan untuk meneliti system Ejaan Ophuijsen dan beberapa usul telah diperoleh dan diperhatikan khusus. saur. di. Dalam praktiknya tak dapat i j k l m n i j k l m n dijalankan. Berdasarkan surat perintah tersebut. hal ini diterangkan dalam pelajaran ilmu au au bahasa (paramasastra). Lagi pula hendaklah sama dengan ejaan Latin bagi bahasa h h Daerah dan Arab. mengenai. naskah hai. saja. kolam. mandi. ilmu. anak. dik. misalnya rebab. kami. batu.EJAAN SOEWANDI (1947) Ejaan soewandi merupakan sistem ejaan dengan menggunakan huruf rumi untuk bahasa Indonesia selepas Indonesia mencapai kemerdekaan. hasil. iaitu dengan akhiran i. mu. Menteri Pengajian Pendidikan dan Kebudayaan ketika itu. pakai.

baru. tjemburu. tjukur. Kursus Lengkap Sarjana STPM Bahasa Melayu Kertas 1 & 2. katjang Tanda terma yang terdapat pada vokal i yang merupakan akhiran yang ditambahkan pada kata dasar yang berakhir dengan vokal a dihapuskan dalam system Ejaan Soewandi. guru. maut. Gabungan antara vokal a dengan vokal i baik yang berupa diftong atau yang bukan diftong tidak perlu dibezakan. laut.ng nj o oe p r tj ng nj o u p r tj telinga. Subang Jaya: Pustaka Sarjana Sdn Bhd. asap. Kata baru bahasa Indonesia (yang dipinjam daripada bahasa asing. Manakala kata yang diulang atau perulangan kata boleh menggunakan angka dua. anaknja. bentuk tersebut dikekalkan. Jika kata tersebut hanya diulang sebahagian sahaja. maka tanda angka dua (2) hendaklah diletakkan selepas bahagian yang berulang. lengang. pasar. bohong. paras. terutama daripada bahasa Belanda dan Inggeris) yang terdapat bentuk konsonan rangkap. mengenjam olah. pasir. BIBLIOGRAFI Abdul Aziz Abdul Rahman (2001). Huruf e pepet dan huruf e taling yang terdapat pada Ejaan Ophuijsen disamakan dalam Ejaan Soewandi. njaman. tjertja. 39 . Vokal oe yang terdapat dalam sistem Ejaan Ophuijsen yang berbunyi u dalam bahasa Melayu ditukar menjadi vokal u dalam sistem Ejaan Soewandi. Bunyi hamzah atau bunyi yang hampir sama dengan bunyi hamzah yang ditandai dengan koma di atas huruf dalam Ejaan Ophuijsen diganti dengan huruf k dalam sistem Ejaan Soewandi. lubang. lupa.

Abdul Hamid Mahmood (1998). Menguasai ejaan baharu bahasa Melayu. Asmah Haji Omar (2004). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bausani A ( 1960 ). Perancangan bahasa dengan rujukan khusus kepada perancangan Bahasa Melayu. 40 . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. East and west new series II . Jakarta: Perputakaan Pusat Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sejarah ejaan bahasa Indonesia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Lukman Ali (2000). Abdullah Hassan (1987). Muafakat bahasa: sejarah MBIM/MABBIM sebagai pembina bahasa. Balai Pustaka. Singapura: Pustaka Melayu Hashim Musa (1997). Isu-isu perancangan bahasa: pengintelektualan bahasa Malaysia. Bhd. Perkembangan bahasa melayu dalam sejarah. Kajian sejarah perkembangan Bahasa Melayu. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Jakarta: Pusat Bahasa. Balai Pustaka (1984). Kuala Lumpur: Bintang Baru Sdn. Sejarah ejaan bahasa Indonesia. Harun Aminurrashid (1996). Ismail Hamid (1987). Departemen Pendidikan Nasional (2000). Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa departmen pendidikan dan Kebudayaan. ”the first italian-malay vocabulary by antonio pigeffeta”. Epigrafi Melayu: Sejarah sistem tulisan dalam bahasa Melayu. Ensiklopedia Malaysia (1999). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Asmah Haji Omar (1993).

J. Vol l. Kuala Lumpur: Oxford University Prees. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bahasa Melayu Dimensi Pengajaran dan Pembelajaran.D. Bhd Tate. Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2006).Sulaiman Masri. 41 .M (1977). The Making of Modern South-East Asia.The European Conquest.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful