ပညာေရးသုေတသန စမ္းသပ္ခ်က္

 
(ပညာေရး
စိတ္ပညာ)
 

သိန္းႏုိင္

 

Multiple Intelligence in 
Burmese Classroom – 
M I ­ T E S T 
AေသြးAေရာင္စံု ယU္ေက်းမႈ စာသင္ခန္း Uာဏ္ရည္ AေထြAေထြ၊ စြမ္းရည္Aမ်ဳိးမ်ဳိး၊
ျမန္မာႏိုင္ငံ စာသင္ခန္းမ်ားAတြက္ စမ္းသပ္ခ်က္
ေမးခြန္းလႊာ 

2003‐2006

THEIN NAING 

ပညာေရးသုေတသန (ပညာေရး စိတ္ပညာ)
AေသြးAေရာင္စံု ယU္ေက်းမႈ စာသင္ခန္းမ်ား စြမ္းရည္Aမ်ဳိးမ်ဳိး၊ Uာဏ္ရည္Aေထြေထြ စမ္းသပ္ခ်က္ ေမးခြန္းလႊာ
Multicultural Classroom - Multiple Intelligences – Personal and Class test
သိန္းႏိုင္ M.Ed PhD Candidate
(သင္တန္းနည္းျပ၊ ေက်ာင္းAုပ္-ဆရာAတတ္ပညာေရး)
(2003-2006

ခုႏွစ္ကာလမ်ားAတြင္း

ထုိင္း-ျမန္မာႏွင့္

Aိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသ

Pre-service

Teacher

Education Courses ဆရာAတတ္ပညာ ၆ လတာ သင္တန္းကာလမ်ား ၃ ၾကိမ္Aတြင္း သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသား
၉၀ Uီးႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လက္ေတြ႔ စမ္းသပ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းပညာေရးသုေတသနဂ်ာနယ္ School

Education Research Journal Aမွတ္ ၁၊ ၂၀၀၄ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။)
စြမ္းရည္Aမ်ဳိးမ်ဳိး၊ Uာဏ္ရည္Aေထြေထြ Multiple Intelligence
စြမ္းရည္Aမ်ဳိးမ်ဳိး၊

Uာဏ္ရည္Aေထြေထြ

သူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈဆိုင္ရာ စိတ္ပညာရွင္
Aေျချပဳထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သီAိုရီကို

ဟားဗတ္တကၠသိုလ္မွ

သိမႈဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏွင့္

ကေလး

ဟာဝါဒ္ဂါဒ္နာ Howard Gardner ၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား Aေပၚတြင္

ဤေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မွာ

ကေလးငယ္မ်ား၏

ေလ့လာသင္ယူမႈ

ပံုစံမ်ားႏွင့္

မည္ကဲ့သို႔ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသင့္သည္ကို Aက်ယ္တဝင့္ေဆြးေႏြးထားသည္။ ကနUီးတြင္ Uာဏ္ရည္ (၇) မၽိဳးကို
တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ AဓိကAားျဖင့္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားသည့္
(၁) ယုတၲိေဗဒ-သခ်ၤာစြမ္းရည္ Logical-mathematical ႏွင့္ (၂) ဘာသာေဗဒစြမ္းရည္ Linguistic မ်ားAျပင္
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္
ပံုေဖၚမႈUာဏ္ရည္

Aထင္ကရAေနျဖင့္

Spatial၊

(၅)

ကာယ

ဆက္ဆံေရးUာဏ္ရည္ Interpersonal ႏွင့္

ထည့္သြင္းမထားသည့္
လႈပ္ရွားမႈUာဏ္ရည္

(၃)

Bodily

ေတးဂီတUာဏ္ရည္

Musical၊

kinaesthetic၊

လူမႈေပါင္းသင္း

(၆)

(၄)

(၇) မိမိကိုယ္ကို ျပန္လည္ဆင္ျခင္ ေတြးေတာႏိုင္မႈ Uာဏ္ရည္

Intrapersonal တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဤ (၇) မ်ဳိးAျပင္ (၈) သဘာဝတရားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးခံစားတတ္မႈ
Uာဏ္ရည္ Naturalistic ႏွင့္ (၉) ျပန္လွန္ေတြးေတာစU္းစားႏိုင္မႈ ႏွင့္ ဒႆနိကေဗဒ စြမ္းရည္ Existentialist
တို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းထားရွိသည္။
စြမ္းရည္Aမ်ဳိးမ်ဳိး၊ Uာဏ္ရည္Aေထြေထြ သီAိုရီမွ Aၾကံျပဳတင္ျပထားသည္မွာ မည္သည့္Aခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေစ
မည္သည့္ သင္ၾကားျခင္းနည္း စနစ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးမွ ကေလးငယ္Aားလံုး၊ ေကၽာင္းသူ၊ေကၽာင္းသားAားလံုး (Aားလံုး)
Aတြက္ Aေကာင္းဆံုး၊ Aဆင္Aေျပဆံုး မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ားမွာ Uာဏ္ရည္Uာဏ္ေသြး
(၇) မၽိဳးရွိသည့္Aထဲတင
ြ ္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး (သို႔မဟုတ္ တစ္မ်ဳိးထက္ပို၍) တြင္ ပိုမိုထက္ျမက္ ထူးခၽြန္ ေနတတ္ၾကပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ မည္သည့္ သင္ၾကားမႈပံုစံမဆို ကေလးငယ္ Aမ်ားစုAတြက္ Aဆင္ေႁပမည္ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း
ကေလးငယ္ Aခ်ဳိ႕Aတြက္မွာမူ Aဆင္ေျပခ်င္မွ ေျပပါလိမ့္မည္။ ဤသည္မွာ ဆရာဆရာမမ်ား၏ Aျပစ္မဟုတ္ပါေပ။
မတူညီ၊
နည္းစနစ္

ကြျဲ ပားျခားနားမႈမ်ားစြာျဖင့္

ရွင္သန္ၾကီးျပင္း၍

တစ္မ်ဳိးတည္းမသံုးဘဲ

နည္းစနစ္Aမ်ဳိးမ်ဳိးကို

ေနၾကသည့္

ကေလးငယ္မ်ားAား

Aသံုးျပဳသင့္ပါသည္။

စာသင္ၾကားရာတြင္

စာသင္ခ်ိန္တစ္ခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ၊

တစ္ေန႔တာ စာသင္ၾကားရာတြင္ႁဖစ္ေစ AခါAားေလ်ာ္စြာ သင္ၾကားမႈ နည္းစနစ္မ်ား ပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ မတူ၊
ကြဲျပား ျခားနားေသာ ကေလးငယ္မ်ားAတြက္ တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ သူ၏ Aဖြံ႔ျဖိဳးဆံုး ရွိေနသည့္ Uာဏ္ရည္ကို Aသံုးျပဳ၍
ေလ့လာဆည္းပူးခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤသီAိုရီမွ Aဓိက လမ္းညႊန္Aၾကံျပဳထားသည္မွာ ကေလးတိုင္း၏ မတူညီေသာ ပုဂၢလ သီးသန္႔ ရွင္သန္မႈ
တြင္ မတူညီေသာ Uာဏ္ရည္ ကိုယ္စီရွိေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ စုစုေပါင္း “ေတာ္ျခင္း” ႏွင့္ “ညံ့ျခင္း” ဟူ၍ကား မရွိျခင္း
ပင္တည္း။ မတူညီျခင္းမွာ သဘာ၀တရားပင္။
စြမ္းရည္Aမ်ဳိးမ်ဳိး၊ Uာဏ္ရည္Aေထြေထြဆိုသည္မွာ

လူတိုင္းတြင္ Uာဏ္ရည္ (၇) မ်ဳိးစလံုး ပါရွိပါသည္။ ဤစြမ္းရည္Aမ်ဳိးမ်ဳိး၊ Uာဏ္ရည္Aေထြေထြ သီAိုရီမွာ
လူတို္င္းAတြက္

Uာဏ္ရည္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးတြင္

‘စံျပ’

ျဖစ္ေစရန္Aၾကံျပဳထားျခင္းမဟုတ္ပါ။

သိမႈနယ္ပယ္

Aလိုက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ AစုသီAိုရီျဖစ္ျပီး လူတိုင္းတြင္ Uာဏ္ရည္ (၇) မ်ဳိးစလံုး ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္
ႏိုင္စမ
ြ ္း (Aနည္းႏွင့္ Aမၽား) ပါရွိသည္။

လူAမ်ားစုAတြက္မူ တစ္စံုတစ္ခုေသာAတိုင္းAတာထိ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိေစရန္
ဤစြမ္းရည္မ်ားကို ဖြံ႔ျဖိဳးႏိုင္သည္။ Aခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားမွာမူ စြမ္းရည္ဆိုင္ရာ Aားနည္းခ်က္မၽား ရွိေနတတ္ႁပီး
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ မရႏိုင္ေၾကာင္းထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။ ပညာရွင္ ဂါဒ္နာမွ Aၾကံျပဳရာတြင္ Aားေပးျခင္း၊
ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားျခင္းမ်ားျဖင့္ လူတိုင္းပင္စြမ္းရည္ Aမ်ဳိးမ်ဳိး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရန္
AလားAလာရွိေၾကာင္း Aၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

Uာဏ္ရည္Aမ်ဳိးမ်ိဳးမွာ ဆက္စပ္လွ်က္ တည္ရွိေနပါသည္။ Uာဏ္ရည္တစ္ခုခ်င္း သီးျခားစီ တည္ရွိေနသည္
မဟုတ္ပါ။

Uာဏ္ရည္AစုAေနျဖင့္

တင္ျပထားသည္မွာ

ပညာေရးစိတ္ပညာဆိုင္ရာ

ေလ့လာႏိုင္ရန္

လြယ္ကူေစျခင္းငွါ သုေတသန ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤAစုမွာလည္း ပံုေသကားခ် မွတ္ယူရန္ မဟုတ္ပါ။
Uာဏ္ရည္မ်ားမွာ Aခ်င္းခ်င္း Aျပန္Aလွန္ ဆက္ႏြယ္လွ်က္ရွိသည္။

နယ္ပယ္တစ္ခုခုတြင္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ႏိုင္ေၾကာင္းမွာ ပံုေသကားခ် စံႏႈန္းမၽားျဖင့္ တိုင္းတာ၍မရႏိုင္ပါ။
Uပမာ Aားျဖင့္ စာဖတ္စြမ္းရည္Aားနည္းေသာ္ျငားလည္း (စာမဖတ္တတ္ေစကာမူ) ပံုျပင္၊ ဇာတ္လမ္းမၽားကို
ခေရေစ့တြင္းက်၊ ေဝါဟာရႂကြယ္ဝစြာျဖင့္ စီကာပတ္ကံုး ျပန္လည္ေျပာျပႏိုင္သည့္ ဘာသာေဗဒ Uာဏ္ရည္
ရွိႏိုင္ေပသည္။ Aားကစားတြင္ Aဆင္မေျပျဖစ္တတ္ေသာ္လည္း ယက္ကန္းယက္လုပ္ျခင္း၊ လက္သမား
Aလုပ္၊ Aကေတာ္ျခင္းစသည္တို႔ကဲ့သို႔ ကာယလႈပ္ရွားျခင္းUာဏ္ရည္ ပိုင္ဆိုင္ထားရွိႏိုင္သည္။ လူတိုင္းတြင္
ေမြးရာပါ ဗီဇသဘာဝႏွင့္Aတူ (လက္ေဆာင္သဖြယ္) ပါရွိလာသည့္ မတူ၊ ကြဲျပားျခားနားေသာ Uာဏ္ရည္မ်ား
၏ သေဘာသဘာဝကို သိရွိနားလည္ရန္ ဤUာဏ္ရည္Aမ်ဳိးမ်ဳိး သီAိုရီမွ တင္ျပ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Uာဏ္ရည္ (၉) မ်ဳိး - စြမ္းရည္၊ Uာဏ္ရည္Aမ်ဳိးမ်ဳိး၊ Aဓိကပင္မAခ်က္ႏွင့္ Aလုပ္Aကိုင္ ဆက္ႏြယ္မႈ
Intelligence

Core component

Career Focus

Uာဏ္ရည္၊ စြမ္းရည္

Aဓိက ပင္မAခ်က္

Aလုပ္Aကိုင္ဆက္ႏယ
ြ ္မႈ
Uပမာမ်ား

ယုတၱိေဗဒ-သခ်ၤာUာဏ္ရည္

ဂဏန္းမ်ား၊ နံပါတ္မ်ား၊ က်ဳိးေၾကာင္း

သိပၸံပညာရွင္၊

Logical-Mathematical

ဆင္ျခင္စU္းစားျခင္းႏွင့္ ျပႆနာပုစၦာမ်ား

သခ်ၤာပညာရွင္

ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းစြမ္းရည္

စက္မႈAင္ဂ်င္နီယာ

ဘာသာစကားUာဏ္ရည္

ဘာသာစကား၊ Aႏုပညာ၊ စကားေျပာ၊

ကဗ်ာစာဆို၊

Linguistic

Aေရး၊ Aဖတ္ႏွင့္ နားေထာင္ႏိုင္ျခင္း

စာေရးဆရာ၊

စြမ္းရည္

သတင္းသမား၊

ေတးဂီတUာဏ္ရည္

သီခ်င္းေရးစပ္ျခင္း၊ သံစU္မ်ားရွာေဖြျခင္း၊

ေတးေရးဂီတစာဆို၊

Musical

တူရိယာမ်ားတီးခတ္ျခင္းႏွင့္ ဂီတ သေကၤတ

ဂီတဖန္တီးသူ၊

မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းစြမ္းရည္။

Aႏုပညာရွင္။

လက္မႈAႏုပညာUာဏ္ရည္

AၾကားAျမင္ျဖင့္ သင္ယူေလ့လာႏိုင္ျခင္း၊

ပန္းပုဆရာ။

Spatial

ႏွင့္ Aရာ၀တၳဳမ်ားကို ေနရာ AစီAစU္

ဗိသုကာပညာရွင္။

တက်၊ ပံုပန္းသဏၭာန္က်နစြာ

ဒီဇိုင္းနာ။

စီစU္စုစည္းႏုိင္မႈ စြမ္းရည္။
ကာယလႈပ္ရွားမႈUာဏ္ရည္

ကာယလႈပ္ရွားႏိုင္မႈ စြမ္းရည္

ကေခ်သည္၊

Bodily Kinaesthetic

Aားကစားသမား။

လူမႈေပါင္းသင္း

လူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ႏိုင္စြမ္း၊

AၾကံUာဏ္ေပးသူ၊

ဆက္ဆံႏိုင္မႈ Uာဏ္ရည္

Aျခားသူမ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

Aေရာင္းသမား။

Interpersonal

ခံစားခ်က္မ်ားကို သိနားလည္ျပီး
တုန္႔ျပန္ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္။

မိမိကုိယ္ကို ဆင္ျခင္ႏုိင္မႈ

မိမိ၏စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္

Aလုပ္Aကိုင္Aမ်ဳိးမ်ဳိး

Uာဏ္ရည္

ကိုယ္ခႏၶာAေျခAေနကိုသိနားလည္ျခင္း၊

Intrapersonal

ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္း စြမ္းရည္။

သဘာ၀တရားကိုခံစားမႈ

သစ္ပင္မ်ား၊ တိရစာၦန္မ်ား (သတၱေလာက)

ရုကၡေဗဒပညာရွင္၊

Uာဏ္ရည္

ကို သိနားလည္ျခင္း၊

လယ္သမား၊

Naturalist

ခံစားတတ္ျခင္းစြမ္းရည္။

ျခံသမား၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း။

ျပန္လွန္ေတြးေတာ

ျပန္လွန္ေတြးေတာစU္းစားႏိုင္မႈႏွင့္

AေတြးAေခၚပညာရွင္။

စU္းစားႏိုင္မႈႏွင့္

ဒႆနိကစြမ္းရည္။ (ေတြးေတာႏိုင္စြမ္း)။

သာသနာျပဳလုပ္ငန္း။

ဒႆနိကUာဏ္ရည္
Existentialist
Uာဏ္ရည္Aမ်ဳိးမ်ဳိးဆိုင္ရာ စစ္ေဆးတိုင္းတာျခင္း
၂၀ဝ၃ - ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကာလမ်ား တြင္ Aမၽိဳးသားက်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးေကာ္မီတီ၊ ပညာေရး AစီAစၪ္၏
ဆရာAတတ္ပညာ သင္တန္းစီမံခ်က္Aရ ထိုင္း-ျမန္မာ၊ Aိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ဆရာ
Aတတ္ပညာ သင္တန္းမ်ား ၃ ၾကိမ္တင
ြ ္ သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသား ၉၀ ၪီးကို ေAာက္ပါ Uာဏ္ရည္ စစ္ေဆး
တိုင္းတာျခင္းစမ္းသပ္မႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ တစ္Uီးခ်င္း၏ ေျဖဆိုခ်က္မ်ားကို ေလ့လာ၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္ Aားလံုးမွ
မိမိ၏ Uာဏ္ရည္ဆိုင္ရာ Aခ်က္Aလက္မၽားကို မွန္ကန္စြာ ရရွိႏိုင္ေႂကာင္း ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ မိမိႏွင့္ သင့္ေတာ္
ကိုက္ညီသည့္ Aခ်က္Aလက္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေစ၍ မိမိ၏ Uာဏ္ရည္Aလိုက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
Aထက္တန္းAဆင့္ (Aသက္ ၁၃ - ၁၄ ခန္႔မွ စတင္၍) ျမန္မာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို မိမိ၏
Uာဏ္ရည္ Aလိုက္ စြမ္းရည္ထက္ျမက္မႈ AေနAထားကို ေလ့လာႏိုင္ေစရန္ စစ္ေဆးတိုင္းတာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္
ပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ တစ္Uီးခ်င္းAေနျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္ထားရွိသည့္ Uာဏ္ရည္မၽား၊ စြမ္းရည္မ်ားကို သိရွိနားလည္
ေစႏိုင္ပါသည္။ ထိုမွ Aထက္တန္း Aထက္ဆင့္တင
ြ ္ ဘာသာတြမ
ဲ ်ားေရြးခ်ယ္ယူရာတြင္ႁဖစ္ေစ၊ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း
Aလုပ္Aကိုင္ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ယူရာတြင္ျဖစ္ေစ မိမိ၏ ဗီဇဝါသနာႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားျခင္းAေပၚတြင္ မူတည္၍
ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ၾကပါမည္။
ဤသို႔

Uာဏ္ရည္Aေထြေထြဆိုင္ရာ

တိုင္းတာျခင္းျဖင့္

လမ္းေၾကာင္းမွားျခင္းကို

ေရွာင္ရွားႏိုင္ျပီး

ဘာသာတြဲမၽား ေရြးခ်ယ္ယူျခင္းႏွင့္ Aဆင့္ျမင့္ပညာဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္သည့္ ကာလမ်ားတြင္ မိမိ၏ စိတ္ပါဝင္ စားရာႏွင့္
Aထံုဝါသနာ၊

ကၽြမ္းက်င္မႈနယ္ပယ္မ်ားကို

ပိုမိုသိရွိေစပါသည္။

မိမိ၏

ကုိယ္ပိုင္Uာဏ္ရည္ႏွင့္

၀ါသနာAရ

ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၾကမည္။ ဤသည္မွာ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းခြင္နယ္ပယ္Aထိလည္း မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳမည္
ျဖစ္သည္။ ပုဂၢလဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈAတြက္ႏွင့္ ဘ၀Aရည္Aေသြးျမင့္မားေရး၊ လူသားAရင္းAျမစ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးAထိလည္း
ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္သည္။

ဤစစ္ေဆးတိုင္းတာျခင္းကို

ဆရာAတတ္ပညာ

သင္တန္းမ်ားႏွင့္

Aထက္တန္းဆင့္ေက်ာင္းသူ

ေက်ာင္းသားမ်ားAတြက္ AဓိကAားျဖင့္ ရည္ရြယ္ထားရွိပါသည္။ ဆရာAတတ္ပညာသင္တန္းမ်ားတြင္ စြမ္းရည္
Aမ်ဳိးမ်ဳိး၊ Uာဏ္ရည္Aေထြေထြ သီAိုရီႏွင့္ လက္ေတြ႔သင္ခန္းစာမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသAေနႁဖင့္ ပညာေရး
စိတ္ပညာ ဘာသာရပ္ educational psychology တြင္လည္းေကာင္း၊ AေသြးAေရာင္စံု ယU္ေက်းမႈ ပညာေရး
ဘာသာရပ္

diversity

and

multicultural

education

တြင္လည္းေကာင္း

ထည့္သြင္း

သင္ၾကားႏိုင္သည္။

စာသင္ခန္းတြင္းရွိ ကေလးငယ္မ်ား၏ မတူ၊ ကြဲျပားျခားနားျခင္းAမ်ဳိးမ်ိဳးမွ Uာဏ္ရည္ Aေထြေထြ သေဘာသဘာဝကို
သိရွိ နားလည္ေစရန္ ဆရာAတတ္ပညာသင္တန္းမၽားတြင္ ေလ့လာၾကရျခင္းႁဖစ္သည္။ ထို႔Aျပင္ လုပ္ငန္းခြင္ Aၾကိဳ
သင္တန္းမ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ Aျခားေသာ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးသင္တန္းမ်ားတြင္လည္း စြမ္းရည္၊ Uာဏ္ရည္
Aေထြေထြဆိုင္ရာ စစ္ေဆးတိုင္းတာျခင္း Aေနျဖင့္ Aသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Uာဏ္ရည္ စမ္းသပ္ခ်က္ ေမးခြန္းလႊာ
ေက်ာင္းသားတစ္UီးAေနျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္ထားရွိသည့္ Uာဏ္ရည္ (စြမ္းရည္) မ်ားကို ေယဘုယ် AဆံုးAဖတ္
ေပးရန္Aတြက္ ဤကဲ့သို႔ေသာ Uာဏ္ရည္စစ္ေဆး တိုင္းတာျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

ဤစစ္ေဆးခ်က္သည္

Uပမာ တစ္ခုသာျဖစ္သည္။ သင့္Aတြက္ ကိုက္ညီသည့္ Aခ်က္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျပီး စက္ဝိုင္းဝိုင္းပါ။
၁။ စာAုပ္မ်ားသည္ ကြၽန္ေတာ့္Aတြက္ Aလြန္Aေရးၾကီးသည္။ ေန႔စU္ပင္ စာAမ်ားၾကီးဖတ္သည္။
၂။ Uီးေႏွာက္ထဲတြင္ ကိန္းဂဏန္းမၽားကို Aလြယ္တကူပင္ ကၽြန္ေတာ္ေရတြက္ႏိုင္သည္။
၃။ မ်က္လံုးမၽား ပိတ္ထားသည့္Aခါတြင္ ရုပ္ပံုမၽားကို Aလြယ္တကူပင္ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္သည္။
၄။ Aားကစား (သို႔မဟုတ္) ကာယလႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုခုကို ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။
၅။ သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ Aသံနဲ႔ သီခၽင္းဆိုပါတယ္။ သီးခ်င္းေလးေတြသီဆိုျပီး Aလုပ္လုပ္တတ္သူပါ။
၆။ Aလုပ္မွာ၊ ေက်ာင္းမွာ၊ ရပ္ရြာပတ္ဝန္းကၽင္မွာ လူေတြက ကၽြန္ေတာ့္ထံမွာလာျပီး တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႁပီး Aႂကံၪာဏ္
ေတာင္းခံ ေလ့ရွိၾကပါတယ္။
၇။ တစ္Uီးတည္း ေနတတ္ျပီး တရားထိုင္ျခင္း၊ ျပန္လည္စU္းစားဆင္ျခင္ျခင္း၊ ဘဝရဲ ႔Aေရးၾကီးတဲ့ေမးခြန္းေတြကို
ေတြးေတာျခင္းေတြ ပံုမွန္ Aခ်ိန္ယူျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။
ဂ။ စာမဖတ္ခင္၊ မေျပာခင္၊ စာမေရးခင္ စကားလံုးေတြကို ေခါင္းထဲမွာ ထင္ဟပ္လာႁခင္း၊ ၾကားသိရျခင္း မ်ားရွိတယ္။
၉။ သခ်ၤာနဲ႔ သိပၸံဘာသာရပ္ေတြဟာ Aၾကိဳက္ဆံုးဘာသာရပ္ေတြပါ။
၁၀။ Aေရာင္ေတြကို ခံစားႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။ မတူညီတဲ့ Aေရာင္Aဆင္းေတြကို ရွာေဖြေနေလ့ရွိတယ္။
၁၁။ Aခ်ိန္Aၾကာၾကီး ျငိမ္သက္စြာထိုင္ေနဖို႔ Aခက္Aခဲရွိပါတယ္။
၁၂။ ဂီတေတးသြား သေကၤတေတြ လြဲေခ်ာ္ေနျပီဆိုရင္ သိေနတတ္တယ္။
၁၃။ ၾကက္ေတာင္ရိုက္ႁခင္း၊ ေဘာ္လီေဘာ၊ ေဘာ္လံုး၊ ျခင္းလံုး စတဲ့ Aုပ္စုAလိုက္ကစားနည္းေတြကို တစ္Uီးတည္း
ကစားရတဲ့ ေရကူး၊ Aျမန္လမ္းေလွ်ာက္တာေတြထက္ ပိုမိုႏွစ္သက္ပါတယ္။

၁၄။ မိမိရဲ ႔Aေႂကာင္းပိုမိုသိရွိလိုတဲ့Aတြက္ လူၾကီးသူမေတြ၊ ပုဂၢလ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ Aၾကံေပး
Aတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ေမးျမန္း ေတြ႔ဆံုဖူးပါတယ္၊ ေတြ႔ဆံုလိုပါတယ္။
၁၅။ တီဗြီ၊ ရုပ္ရွင္ေတြ ၾကည့္တာထက္ ေရဒီယိုနားေထာင္ျခင္း၊ ကက္ဆက္နားေထာင္ႁခင္းမွ သတင္းAခ်က္Aလက္
ေတြ ပိုမိုရရွိပါတယ္။
၁၆။ က်ဳိးေၾကာင္း ဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႔ စU္းစားေတြးေခၚဖို႔ လိုAပ္တဲ့ ပေဟဠိေတြ၊ Uီးေႏွာက္မ်ားမ်ားသံုးရတဲ့ ပုစာၦေတြ၊
ကစားနည္းေတြကို ႏွစ္သက္ပါတယ္။
၁၇။ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေတြ႔ျမင္ရတဲ့ Aရာေတြကို မွတ္တမ္းတင္ဖို႔ ကင္မရာ၊ ဗြီဒီယို္ရိုက္ကူးျခင္းေတြကို ျပဳလုပ္ပါတယ္။
ျပဳလုပ္လိုပါတယ္။
၁၈။ စက္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ ယက္ကန္းယက္ျခင္း၊ ပန္းပုထုႁခင္း၊ လက္သမားလုပ္ငန္း၊ ပံုစံတုျပဳလုပ္ျခင္းစတဲ့ မိမိရဲ ႔လက္ေတြကို
Aသံုးျပဳႁပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ၊ ဖန္တီးခ်က္ေတြ ျပဳလုပ္ရတာ ႏွစ္သက္ပါတယ္။
၁၉။ ေရဒီယို၊ ကက္ဆက္၊ စီဒီေခြေတြကို မၾကာခဏ နားေထာင္ေလ့ရွိပါတယ္။
၂၀။ ျပႆနာ Aခက္Aခဲေတြရွိတဲ့Aခါ တစ္ေယာက္တည္း ၾကိဳးစားေျဖရွင္းတာထက္ Aျခားသူတစ္UီးUီးထံမွ
AကူAညီကို ရယူမွာပါ။
၂၁။ လူAမ်ားနဲ႔ မတူညီတဲ့ စU္းစားေတြးေခၚယူဆခ်က္ေတြ မိမိမွာရွိေလ့ရွိတယ္။
၂၂။ စကားလံုးဆက္ကစားနည္း၊ စာလံုးေပါင္းကစားနည္းနဲ႔ စကားလံုးဝွက္ ကစားနည္းေတြကို ႏွစ္သက္ပါတယ္။
၂၃။ “ဘာမ်ားျဖစ္ႏိုင္သလဲ” ဆိုျပီး စမ္းသပ္ခ်က္ေတြကို ျပဳလုပ္ခ်င္တယ္။ (Uပမာ- ႏွင္းဆီပန္းစိုက္ခင္းကို Aပတ္စU္
ေရ ႏွစ္ဆ ေလာင္းမယ္ဆိုယင္ ဘာျဖစ္ႏိုင္သလဲ။)
၂၄။ ဂ်စ္ေဆာ္ရုပ္ပံုဆက္ကစားနည္း၊ ဝကၤဘာလမ္းရွာႁခင္း၊ Aျခားေသာ ရုပ္ပံုပေဟဠိ ကစားနည္းေတြကို လုပ္ေနရရင္
ေပ်ာ္တယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ မပ်င္းဘူး။
၂၅။ လမ္းAေဝးၾကီးေလွ်ာက္ျခင္း၊ Aေႏွးေျပးျခင္းနဲ႔ ဒါမွမဟုတ္ ကာယလႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုခုလုပ္ရင္းနဲ႔ Aေကာင္းဆံုး
AၾကံUာဏ္ေတြ ထြက္လာေလ့ရွိပါတယ္။
၂၆။ တူရိယာတစ္ခုခုကို တီးမႈတ္တတ္ပါတယ္။
၂၇။ Aရင္းႏွီးဆံုး သူငယ္ခ်င္း Aနည္းဆံုး (၃) ၪီး ရွိပါတယ္။
၂၈။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ လုပ္ေဆာင္ရေလ့ရွိတဲ့ သီးသန္႔ စိတ္ပါဝင္စားမႈ၊ ဝါသနာတစ္ခုထားရွိပါတယ္။
၂၉။ လွ်ာလည္ေစတဲ့ စကားစုေတြ (Uပမာ - ေသေသာသူသည္ သုႆန္သို႔သြားသည္။ ေတာင္ေပၚက ရွမ္းကေလး
ေလွ်ာ္ထမ္းလို႔ေႁပး။ ရွည္တဲ့ေလွ်ာ္ကရွည္၊ တိုတဲ့ေလွ်ာ္ကတို။ တံုးေAာက္ဖား၊ ေဖာင္းတဲ့ဖားက ေဖာင္း၊ ျပားတဲ့ဖား
ကျပား။)၊ Aဓိပၸါယ္သိပ္မရွိတဲ့ ကာရန္ညီ စကားစုေတြနဲ႔ စကားလံုးေတြကို ေႁပာဆိုရင္း မိမိနဲ႔ သူမၽားကို ေပ်ာ္ရႊင္
ေစတတ္တဲ့ သူပါ။

၃၀။ ပံုသဏၭာန္ေတြ၊ တူညီတဲ့ Aဆင္Aေသြးေတြ၊ ကၽိဳးေႂကာင္းဆီေလၽာ္တဲ့ စီစၪ္မႈေတြကို စိတ္ထဲကေန
ရွာေဖြေနေလ့ရွိတယ္။
၃၁။ ညAိပ္တဲ့Aခါ Aသက္ဝင္တဲ့ ပံုရိပ္ေတြ ထင္ထင္ထင္ရွားရွားနဲ႔ Aိပ္မက္ေတြ မက္တတ္တဲ့သူတစ္Uီးပါ။
၃၂။ Aားလပ္တဲ့Aခ်ိန္ေတြမွာ Aိမ္ထဲမွာထက္ ျပင္ပေနရာေတြမွာ Aခ်ိန္ျဖဳန္းခ်င္တယ္။
၃၃။ ေတးဂီတ သံစU္ေတြသာ မရွိခဲ့ရင္ ဘဝဟာ Aဓိပၸါယ္မဲ့ျပီး သိပ္စိတ္ဆင္းရဲစရာ ျဖစ္ေနမွာေနာ္။
၃၄။ Aားလပ္ခ်ိန္ေတြမွာ တစ္Uီးတည္းကစားရတဲ့ ဗြီဒီယို၊ ကြန္ျပဴတာဂိမ္းေတြထက္ မိုႏိုပိုလီနဲ႔ Aုပ္စုAလိုက္
ကစားနည္းေတြကို ကစားလိုပါတယ္။
၃၅။ မၾကာခဏဆိုသလို ဘဝရဲ ႔Aေရးၾကီးတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို စU္းစားေနတတ္တဲ့ သူရယ္ပါ။
၃၆။ ေရးသားထားတဲ့ စာေတြ၊ ေျပာဆိုတဲ့စကားေတြထက
ဲ Aဓိပၸါယ္ေတြကို (ေျပာေနတုန္း ခဏေလာက္ နားခိုင္းျပီး
ျဖစ္ေစ) ေနာက္တစ္ခါေလာက္ ထပ္ရွင္းျပဖို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြက ေမးေလ့ရွိပါတယ္။
၃၇။ သိပၸံ၊ ကြန္ျပဴတာႏွင့္ ေခတ္ေပၚ နည္းပညာေတြရဲ ႔ ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေနမႈေတြကို Aရမ္းစိတ္ဝင္စားတာေပါ့။
၃၈။ ေနရာသစ္ေတြမွာ လမ္းေတြကို သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ မွတ္မိတတ္ပါတယ္။
၃၉။ သူမ်ားနဲ႔ စကားေျပာတဲ့Aခါ လက္ဟန္၊ ေျခဟန္၊ ကိုယ္ဟန္AမူAရာေတြကို မၾကာခဏ Aသံုးျပဳတယ္သိလား။
၄၀။ လမ္းေလွ်ာက္ေနရင္း တီဗြီAစီAစU္ထက
ဲ ေတးသြားေတြ၊ ဂီတသံစU္ေတြ၊ ဘုရားေက်ာင္းထဲက သီခ်င္း
သံစU္ေတြလည္း ေခါင္းထဲမွာ Aလိုလိုေရာက္ေရာက္လာတတ္တယ္။
၄၁။ ကိုယ္သိထားတဲ့ Aေၾကာင္းAရာတစ္ခုခုကို Aျခားသူေတြကို၊ သူငယ္ခ်င္းေတြကို စာျပန္သင္ေပးတာ၊
ရွင္းျပေပးတာဟာ ကိုယ့္ရဲ ႔ဝါသနာပါ။
၄၂။ ကိုယ့္ရဲ ႔ Aားနည္းခ်က္ေတြ၊ Aားသာခ်က္ေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ သိျမင္တတ္သူတစ္ၪီးပါ။
၄၃။ Aဂၤလိပ္စာ၊ လူမႈေရးဘာသာႏွင့္ သမိုင္းဘာသာရပ္ေတြဟာ သခ်ၤာနဲ႔ သိပၸံထက ္ပိုမိုလယ
ြ ္ကူျပီး စိတ္ဝင္စား
စရာလည္း ပိုေကာင္းပါတယ္။
၄၄။ Aရာရာတိုင္းမွာ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္တဲ့ ေျဖရွင္းခၽက္ေတြရွိတယ္လို႔ ကိုယ္က ယံုၾကည္တယ္။
၄၅။ ပံုဆြဲရတာနဲ႔ Aရုပ္ေတြ ေရးျခစ္ေနရတာကို ၾကိဳက္တယ္။
၄၆။ ေလ့လာသင္ယူတဲ့ ေနရာမွာ နားလည္ႏိုင္ဖို႔ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းေတြကိုကိုယ္တိုင္ ထိေတြ႔ကိုင္တြယ္ခ်င္တာ။
၄၇။ ရိုးရိုးတီးခတ္ရတဲ့ တူရိယာပစၥည္းနဲ႔ ဂီတ ေတးသြားေတြကို Aလြယ္တကူပဲ စည္းခ်က္လိုက္ႏိုင္ပါတယ္။
၄၈။ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္သူ တစ္ၪီးပါ။ (သူမ်ားေတြက Aဲဒီလို သတ္မွတ္ထားႂကတယ္။)
၄၉။ စေန၊ တနဂၤေႏြရက္ေတြမွာ သစ္ေတာထဲက သီးသန္႔ Aခန္းတစ္ခုထဲမွာ တစ္Uီးတည္းေနရတာကို လူေတြ
Aမ်ားၾကီးနဲ႔ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ Aနားယူ Aပန္းေျဖစခန္းတစ္ခုမွာ ေနရတာထက္ ႏွစ္သက္ပါတယ္။

၅၀။ Aေဝးေျပး လမ္းမၾကီးမွာ သြားရင္း (ကားေမာင္းရင္း) ပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိတဲ့ ရႈခင္းေတြထက္ ဆိုင္းဘုတ္ေတြမွာ
ေရးထားတဲ့ စကားလံုးေတြကို ပိုျပီး ဂရုျပဳမိ ေနတတ္ပါတယ္။
၅၁။ ရံခါမွာ ရွင္းလင္းျပီး၊ စိတၲဇဆန္တဲ့၊ ရုပ္ပံုမဲ့၊ စကားလံုးမဲ့ AယူAဆေတြကို စU္းစားေနမိတယ္။
၅၂။ ဂဲၾသေမၾတီက Aကၡရာသခ်ၤာထက္ ပိုမိုလြယ္ကူပါတယ္။
၅၃။ သရဲကားေတြ၊ သည္းထိတ္ရင္ဖို ကစားနည္းမ်ားနဲ႔ Aျခားေသာ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ဖြယ္ရာ Aေတြ႔Aၾကံဳေတြကို
ႏွစ္သက္တတ္တယ္။
၅၄။ ေတးသီခ်င္းေတြ၊ ဂီတေတြရဲ႕ ေတးသြားေတြ Aမ်ားၾကီးကို သိပါတယ္။
၅၅။ လူAုပ္ၾကီးထဲမွာ ေနရတာ Aဆင္ေျပသူ တစ္ၪီးပါ။
၅၆။ စိတ္ဓါတ္ ၾကံခိုင္သူတစ္ၪီး၊ လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္လိုသူ၊ စU္းစားေတြးေခၚသူ တစ္Uီးျဖစ္ပါတယ္။
၅၇။ ဖတ္ဖူး၊ ၾကားဖူးတဲ့ Aရာေတြကို စကားေျပာဆိုရာမွာ မၾကာခဏ ကိုးကားေလ့ရွိပါတယ္။
၅၈။ Aိမ္မွာ၊ Aလုပ္မွာ လူေတြေျပာဆို၊ လုပ္ကိုင္တာေတြထဲက AစီAစၪ္မက်တဲ့ Aားနည္းခ်က္ေတြကို ရွာေဖြရတာ
ႏွစ္သက္ပါတယ္။
၅၉။ တစ္ခုလံုးကို ျခံဳငံုျပီး ေဝဟင္က ေနျမင္ရတဲ့ ျမင္ကြင္းနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ AေျခAေန ဘယ္လိုရွိႏိုင္တယ္
ဆိုတာကို (တကယ္ မေတြ႔ရေပမယ့္) စိတ္ကူးထဲမွာ မွန္းဆလို႔ရပါတယ္။
၆၀။ Aဆက္Aစပ္ရွိရွိ လုပ္ေဆာင္တတ္သူ တစ္Uီးႁဖစ္ပါတယ္။
၆၁။ ဂီတ ေတးသြားေတြကို တစ္ခါ၊ ႏွစ္ခါေလာက္ၾကားဖူးတယ္ဆိုရင္ပဲ AတိAက်နီးပါး ျပန္ျပီး သီဆိုႏိုင္တာေပါ့။
၆၂။ လုပ္ငန္းခြင္ထမ
ဲ ွာ၊ ဘုရားေက်ာင္းမွာ၊ ရပ္ရြာမွာ လူမႈေရး Aလုပ္ေတြမွာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။
၆၃။ မိမိရဲ႕ကို္ယ္ေရးကိုယ္တာေတြ၊ ပုဂၢလခံစားခ်က္ေတြကို ဒိုင္ယာရီထမ
ဲ ွာ ေရးမွတ္ထားတတ္ပါတယ္။
၆၄။ သိပ္မၾကာေသးမီကပဲ (မိမိဘာသာ ေက်နပ္စရာ၊ ဒါမွမဟုတ္ သူမ်ားေတြ ခ်ီးမြမ္းတဲ့) Aေၾကာင္းAရာတစ္ခုခုကို
ေရးသားခဲ့ပါတယ္။
၆၅။ တိုင္းတာျခင္း၊ Aုပ္စုခြဲျခင္း၊ ပိုင္းျခားစိတ္ႁဖာႁခင္း၊ ေရတြက္ျခင္းေတြကို စနစ္တက်ျပဳလုပ္ျပီးျပီဆိုမွ စိတ္ခ်တာ။
၆၆။ ရုပ္ပံုေတြAမ်ားၾကီးပါတဲ့ စာAုပ္ေတြကိုသာ ဖတ္ရႈခၽင္ပါတယ္။
၆၇။ ကြ်မ္းက်င္မႈ တစ္ခုခုရဖို႔Aတြက္ လုပ္ပံုလုပ္နည္းဆိုင္ရာ စာဖတ္ျခင္း၊ ဗြီဒီယိုAေခြၾကည့္ရႈျခင္းထက္ လက္ေတြ႔
ေလ့က်င့္ရဖို႔ လိုAပ္ပါတယ္။
၆၈။ Aသစ္Aဆန္းတစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္ေနစၪ္၊ စာဖတ္ေနစၪ္၊ ေလ့လာေနစU္ေတြမွာ ဂီတေတး သြားေလးနဲ႔
လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။
၆၉။ ညေနခင္းေတြမွာ လူAမ်ားၾကီးရွိတဲ့ Eည့္ခံပြဲပါတီ တက္ရတာထက္ တစ္Uီးတည္း Aိမ္မွာပဲ ေနခ်င္ပါတယ္။
၇၀။ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပဲ လုပ္ခ်င္ပါတယ္။

(စြမ္းရည္၊ Uာဏ္ရည္Aလိုက္) Aမွတ္ေပးပံု
စက္၀ိုင္း၀ိုင္းထားသည့္ နံပါတ္မ်ားကို ေAာက္တြင္ Uာဏ္ရည္Aလိုက္ စက္၀ို္င္း၀ိုင္းျပီး
ရမွတ္ကို ေပါင္းပါ။
Uာဏ္ရည္ Intelligence

စုစုေပါင္းရမွတ္

ဘာသာစကားစြမ္းရည္ (Linguistic)

၁၅

၂၂

၂၉

၃၆

၄၃

၅၀

၅၇

၆၄

သခ်ၤာစြမ္းရည္ (Logical-Mathematical)

၁၆

၂၃

၃၀

၃၇

၄၄

၅၁

၅၈

၆၅

၂၄

၃၁

၃၈

၄၅

၅၂

၅၉

၆၆

ပံုေဖၚမႈစြမ္းရည္ (Spatial)

၁၀

၁၇

ကာယလႈပ္ရွားမႈစြမ္းရည္ (Bodily Kinaesthetic )

၁၁

၁၈

၂၅

၃၂

၃၉

၄၆

၅၃

၆၀

၆၇

၃၃

၄၀

၄၇

၅၄

၆၁

၆၈

၄၈

၅၅

၆၂

၆၉

၅၆

၆၃

၇၀

ေတးဂီတစြမ္းရည္ (Musical)

၁၂

၁၉

၂၆

လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံျခင္းစြမ္းရည္ (Interpersonal)

၁၃

၂၀

၂၇

၃၄

၄၁

မိမိကိုယ္ကို ျပန္လည္ဆင္ျခင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ (Intrapersonal)

၁၄

၂၁

၂၈

၃၅

၄၂

၄၉

နိဂံုး
ဤစမ္းသက္ခ်က္ ေမးခြန္းလႊာ Uာဏ္ရည္ဆိုင္ရာစစ္ေဆးမႈ တစ္ခုမွ်သာျဖစ္သည္။ ေယဘုယ် သိရွိႏိုင္ရန္
ရည္ရယ
ြ ္ပါသည္။ Aထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားAေနျဖင့္ မိမိ၏ ဗီဇစြမ္းရည္မ်ားကို မျပဳန္းတီး၊ မပ်က္စီးေစသင့္ဘဲ
လုပ္ငန္းခြင္ နယ္ပယ္မ်ားAထိ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္စြမ္းရွိေစလိုပါသည္။
မတူ၊ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားစြာျဖင့္ ၾကီးျပင္း ရွင္သန္လ်က္ရွိေနၾကသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသူ၊
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ Uာဏ္ရည္Aေထြေထြကို ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ရာဝယ္ စာသင္ခန္းမ်ားသည္ Aဓိက က်ပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ စာသင္ခန္းတြင္း သင္ၾကားလုပ္ငန္းစၪ္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္Aမ်ဳိးမၽိဳးႏွင့္ သင္ယူျခင္း-သင္ၾကားျခင္း
နည္းလမ္း Aသြယ္သြယ္ကို Aသံုးႁပဳႂကရပါမည္။ ကေလးဗဟိုျပဳပညာေရးမွာ ဤမတူ၊ ကြဲျပားျခားနားခ်က္မၽား
Aတြက္ ထည့္သြင္းစၪ္းစား၍ သင္ႂကားျခင္းျဖစ္ျပီး ဘက္စံုထူးခၽြန္ ထက္ျမက္ေရးAတြက္ AလားAလာ ပိုမို
ေကာင္းမြန္ပါသည္။ ထို႔Aျပင္ စာသင္ခန္းAတြင္း Aခ်င္းခ်င္း Aျပန္Aလွန္ပိုမို ထိေတြ႔ဆက္ဆံခြင့္ ရရွိသည့္ Aတြက္
လူမႈေပါင္းသင္း

ဆက္ဆံေရးစြမ္းရည္မ်ားႏွင့္

ယU္ေက်းမႈမ်ားဆိုင္ရာ

Aေျခခံေကာင္းမၽားကို

ရရွိေစပါသည္။

Uာဏ္ရည္Aမ်ဳိးမ်ဳိးျမင့္မားလာေစျပီး၊ တစ္Uီးခ်င္းစီ၏ ေမြးရာပါ Aျမင့္မားဆံုး Uာဏ္ရည္မၽား ဖြံ႔ျဖိဳးေစရန္ႏွင့္ ပညာရပ္၊
ဘာသာရပ္နယ္ပယ္ႏွင့္

Aလုပ္Aကိုင္

ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားAတြက္လည္း

Uာဏ္ရည္ Aေထြေထြ စစ္ေဆးတိုင္းတာျခင္းကို ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

Aဆင္ေျပေစရန္

လမ္းညႊန္မႈAေနျဖင့္

က်မ္းကိုး
1. Bennett, Christine I. (1999) Comprehensive Multicultural Education: Theory and Practice,
Allyn & Bacon MA
2. Gardner, H. (1983) Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, Basic Books, NY

3. Eggen, Paul & Kauchak, Don (2004) Educational Psychology: Windows on Classroom, 6th ed.,
Pearson Educational International NJ

4. Berk, Laura, E. (2003) Child Development, 6th ed., Pearson/Longman, New Delhi
5. သိန္းႏိုင္ (၂၀ဝ၅) မတူညီ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားႏွင့္ A ေသြးA ေရာင္စံု ယၪ္ေက်းမႈပညာေရး- A ခန္း ၇၊
Education Program NHEC Chiang Mai http://www.scribd.com/doc/15212294/Diversity-andMulticultural-Education-in-Burma-Myanmar-Thein-Naing
6. Uာဏ္ရည္A ေထြေထြ စစ္ေဆးတိုင္းတာျခင္း စမ္းသပ္ခ်က္၊ ဆရာA တတ္ပညာသင္တန္းမ်ား (၉၀ Uီး)၊
၂၀ဝ၃-၂၀၀၆ ၊ ထိုင္း-ျမန္မာ၊ A ိႏၵိယ-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသမ်ား။ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား။
****************

ေနာက္ဆက္တ။ဲြ
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားA တြက္ MI ပံုျပ။

Uာဏ္ရည္ A ေထြေထြ၊ စြမ္းရည္ A မ်ဳိးမ်ဳိး

ေနာက္ဆက္တဲြ။

 
Spatial   vufr_

tEkynm pGrf;&nf 

   

    

 
Bodily kinaesthetic 
 
um,v_y&f Sm;r_ pGr;f &nf

 
Interpersonal 

vlr_aygif;oif;qufqHEdkifr_ pGrf;&nf

 

Existentialist 

'\eduaA' pGrf;&nf

 
Intrapersonalrdrdudk,fudk
jyefvnf qifjcifE dkifr_pGrf;&nf

  

       

 
Logical‐mathematical

,kWad A'-ocFsm pGr;f &nf

Naturalist obm0w&m;udk

cHpm;jrwfEdk;wwfr_pGrf;&nf

Musical  aw;*Dw

pGrf;&nf

Linguisticbmompum;

ESifh pmaypGrf;&nf