IRÉ A SANTIAGO

(Son)
A Electo Silva y al Orfeón Santiago Soprano Para Coro Mixto

# 2 & 4 ‰ # 2 & 4 ‰ # 2 V 4

gon din

P œ œ œ œ œ œ P œ œ œ ∑ œ

Música: Roberto Varela Texto: García Lorca

de go bón

œ œ

gon

din

œ œ œ

din

bón

œ

≈ œ ‰

gon

œ œ œ œ œ
din

de go bón

Alto

Gon din den

go

den gon den din den

œ œ œ œ œ ∑

go

œ

gon din den

œ œ œ ∑

go

œ

Tenor

Bajo

div.P ?# 4 2 œ œ bon

j œ œ

bon

j œ œ

j œ œ

bon

j œ œ

‰ ßp œ œ. J

j œ œ

bon

4

S

# & œ œ & V # #

gon

ß P œ œ œ œ œ
din din

A

den gon den dinden

œ œ œ œ œ ∑

œ

ß P œ Œ

bin

ßp . œ ‰ œ J
cuan -

-

-

- do

ßp œ œ. J ßp j œ œ.

bin

T

B

?# j œ œ
9

ß j œ œ œ J
i

bon

P unis. œ .. œ œ œ œ . œ J

F ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj . #œ
cuan - do lle Cuando lle-gue la

‰ œ J

œ.

ßp j #œ œ

lle -

-

-

- gue

ßp œ J

- gue la

œ œ #œ

lu-na lle - naIi réa San-tia - go de Cu - ba

bon cuan -

œ. œ œ

-

-

- do

ßp j œ œ.

ßp j œ œ.
lle -

-

-

- gue

ßp j œ

r œ

S

# & œ. # & œ œ V œ. ? # œ. #

-

œ œ #œ J

œ.
-

œ œ
go

˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ
gon din

A

lu - na lle - na i

œ #œ œ œ j œ j œ
i i

-

j œ œ . J

i - réIa San - tia

T

-

j j #œ œ . œ œ j j œ . œ œ

i - réIa San - tia

œœ œ œ œ œ œ

œ œ .. œ. œ. œ.

-

œ œ œ œ œ œ œ œ
go go

i - réIa San - tia

œ œ
gon

-

din

B

-

i - réIa San - tia

-

œ œ
go

gon

r œ œ
bon

œ

gon

∑ œ œ.guas ne œ œ. tia tia - œ œ go ‰ gan œ J œ œ œ J œ œ œ ‰ > œ J gan œ J ‰ can-ta - œ œ A tia-go œ œ œ œ œ œ œ go din de go bon œ œ #œ œ œ #œ J œ œ.réIa San tia j œ - ≈ œ œ R go œ gan .tia œ œ go i .me œ.réIa San - - ré i .ré œ œ œ œ œ œ nœ 2 i .ré . # & œ œ V # œ. œ.ré . œ œ œ œ œ œ œ go din de go bon i . - œ œ ra I . œ # œ.i .13 S & & V # # Œ ∑ œ œ ‰ en un œ œ co œ. - che deIa .réIa San . œ œ œ œ œ œ œ .réIa San - - ré i .go œ œ œ.réIa San tia .réIa San .ré B ?# œ J din din gon din gon œ œ œ œ œ œ ≈ #œ œ R ban nœ gan œ J r ≈ #œ œ ban di gon i .réIa San - - ré din gon din œ œ œ œ gon œ gan œ J œ J ‰ ≈ #œ œ R ban nœ > œ J gan œ J ‰ r ≈ #œ œ ban din gon i œ œ œ œ œ œ nœ i i .me œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ r œ œ œ œ œ œ gon œ œ ra I .réIa San - 17 S # & œ. œ œ œ A T j # ≈ œ œ V rán los te-chos de pal . œ œ #œ œ œ . rán los te-chos de pal . - œ œ gras œ i - ré œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ ‰ A T # #œ œ B ?# din j œ gon ≈ œr œ ban din gon œ œ œ œ din œ œ j ≈ œ œ din Œ ‰ œ œ r œ œ œ œ œ œ gon j œ i i .tia i . gon din din œ > œ J œ gan bon gon œ œ œ œ œ din de go bon T B ?# j ≈ œ œ R œ tia go 21 - ‰ ‰ œ gan ≈ œ œ ban ban ‰ ‰ #> œ J œ œ œ #œ œ œ œ œ œ J gon din de can-ta - gan ‰ Œ œ œ ban ≈ œ œ ban gan œ. œ . - œ gan S & & # .

güe - A T # #œ J œ œ #œ œ œ œ gon din ‰ ‰ œ J œ bon gon œ œ œ œ œ din de go bon œ œ œ œ œ œ J œ J gon din B ?# j œ œ ≈ œ R ban gan ‰ ‰ œ J œ gan ≈ œr œ ban gan cuan .re œ J goIi œ œ ci - ré j œ j œ œ i ‰ œ J y œ œ œ œ œ.25 S & & V # # œ J ‰ ‰ œ J gan œ J œ œ œ J œ J œ œ œ.ré j œ œ œ #œ. j œ San j œ - pal gan ≈œ œ œ R ban gan œ ≈ œ R ban ma œ gan 29 S & & V # œ œ # œ ña la pal .ma I œ œ œ œ œ - réIa San .che de œ œ œ œ œ j œ œ œ œ gan j ≈ œ œ œ œ R ban 3 gan œ ≈ œ œ J R ban œ gan ≈ r œ œ ban gan .tia .réa œ. œ œ I .do la œ J œ œ i . güe - ≈ œr œ ban ser œ œ J ña gan Œ œ cuan-do quie-re ser œ œ œ œ œ j œ ≈ r œ œ ban œ œ œ - ci .do quie ˙ - - - - œ.ta .go œ œ œ A T # œ J tia - B ?# œ J 33 quie .güe- œ gan j œ œ ≈ œ R ban gan œ ≈ r J œ œ ban gan gan S & & V # œ # ser me œ du zaIel œ œ œ plá . œ œ - œ œ ci .ma quie . ‰ ‰ œ J gan œ J ‰ Œ cuan-do quie-re ser œ œ œ œ œ œ. quie - œ œ re cuan . tia - œ œ go i .no œ œ œ 3 œ j œ ‰ œ J œ œ A œ T # œ œ ña re ser œ.go en un co . a San tia - œ œ go B ?# œ J ≈ œr œ ban la pal .ré j œ #œ œ a San - tia .do - ré .y œ œ j œ ‰ cuan .réIa San - œ œ œ.lla ser œ œ œ œ œ œ œ œ i .reIe .

réIa San . - - .réIa San .tia .réIa San œ œ tia .37 S & & V # # # ‰ ˙ j œ i .go B ré i .gras œ ban ≈ œr œ ban #œ œ œ ‰ j œ quie-re ser gan ≈ œr œ ban - œ œ œ J ña œ œ ≈ œr œ ban œ gan i . œ - œ œ go œ œ a œ œ œ œ œ 3œ œ ˙ A oh Œ œ œ œ œ œ ci .réIa San . - bin T ‰ cuan B ? # œj œ ‰ ‰ j œ œ bon j œ œ ‰ ‰ 4 j œ œ cuan-do œ œ lle-gue œ œ œ œ œ œ œ la . j œ ‰ œ œ ‰ œj j œ ‰ œ gan œ œ don din œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ de go bon œ œ gon din œ œ œ din bon œ A T # V #œ œ œ œ ?# œ œ œ œ œ i .ba San - tia 3 - - - T œ œ B ? # #œ J 41 a .do lu-na lle - bon cuan - œ. œ œ.go gan i .güe i . œ.tia .réIa San .tia œ œ œ.go œ. - ‰ j œ œ bon 45 S # & ≈ # & ‰ V # gon din œ œ œ œ œ den go bon œ œ gun œ œ œ œ œ din din bin œ œ Œ j .ba œ œ œ i - S & & # ‰ # œ go j œ œ œ #œ œ œ i . ßp œ ‰ J ßp ‰ œ J r ßp œ œ œ R bon cuan .do ßp j œ .guas ne . œ.go de œ œ Cu .tia .do ßp œ J ßp j œ A gon din den œ œ œ ∑ go gon din den din den œ œ œ œ œ ∑ œ œ.go de œ œ œ gan j œ ≈ œr œ ban Cu .tia .tia œ ≈ œr œ œ J go gan j œ œ J gon din den ‰ ‰ go den gon den din den œ œ œ œ œ ∑ go œ gan ‰ j œ œ bon j œ œ ‰ œ.réIa San .réIa San .

gue ßp œ J œ.réa San . ‰ ∑ œ œ œ œ J I œ ré œ œ #œ œ I . de Cu - - - - . œ - - - - - - .réIa San - œœ œ œ œ œ œ i . # V œ œ ?# œ.réIa San - 53 S j # œ.go œ œ . tia .na lle-na i œ #œ œ œ j œ j œ i i - ré œ œ œ T naIi . œ.tia ‰ ‰ œ J œ bon œ - ré i .tia .bia ca .gue ßp j œ - ba - ré œ #œ œ œ œ i .tia œ. - œ œ go ‰ œ J gan - ré B ?# œ J din gon r ≈ #œ œ ban din gon i œ œ œ œ œ œ nœ i i .go ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ j œ œ I Œ con la ru . œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ca œ œ œ œ œ œ gon B ? # œ. œ œ & J R & V # tia . go #œ œ.49 S # & œ. # Œ se - - ré œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ A ‰ œ œ T # œ œ j œ i i .go gan ≈ r œ œ bon œ gan r j œ ≈ œ œ ban gon œ œ din gon œ œ œ œ din œ œ ≈ œ œ œ J œ J din œ œ œ œ œ œ gon din gon œ œ œ gan ≈ #œ œ R ban nœ ‰ gan S & & V # œ.réIa San .réIa San - œ œ la lu . œ.za de Fon - œ œ œ œ œ œ ∑ A T # œ. œ œ œ œ œ œ œ go din de go bon œ œ #œ J j œ gon #œ œ œ din din - ré i .go œ œ œ. & œ.gue ßp œ œ #œ œ .tia B lle ßp j œ œ - œ œ œ.réIa San - ré i .réIa San .réIa San .be .. 57 tia .réIa San .tia 5 œ - ≈ œ œ go œ gan œ œ ≈ R ban gan gan . œ œ œ # A ßp j #œ lle lle ßp œ J - œ.go din din gon œ œ #œ œ din tia .

- œ œ go ‰ #œ œ œ din œ J gan ‰ ‰ œ J gan i .61 S & œ J # ‰ ‰ A # & œ œ # œ V J ?# œ J 65 œ J gan œ J ‰ œ œ œ œ œ œ œ 3 y con el ro .pel r œ œ œ œ el œ œ ˙ œ œ J gon din œ œ œ œ.me .me.tia j œ - ≈ œ œ R go œ gan œ ≈ œ R ban gan ‰ ‰ œ J œ ≈ œr œ ban gan gan 69 S # & œ J A # & œ œ # œ V J ?# œ J ≈ j œ de pa .sal din gon i - œ œ œ œ œ œ nœ i - S & & V # œ œ œ œ # # ré A ré œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ ‰ Œ œ œ din I .cas œ œ œ T mar œ J œ de pa . - œ œ ta i - B ≈ œ œ R ban gan j œ œ œ ≈ R ban din gon din gon œ œ œ œ œ œ œ con œ J œ J œ œ ‰ ≈ #œ œ R el nœ ro - œ J œ J œ œ œ J œ J - r ≈ #œ œ .lie œ œ œ œ œ j œ ≈ œ din 3 r œ œ œ œ œ œ gon œ œ œ 3 œ.réIa San . œ J ah j œ mar yIel .pel ‰ ‰ œ J y B ≈ œ œ R ban gan j œ œ œ ≈ R ban plá . - œ œ ta œ œ I - gon œ œ œ œ œ din do go bon œ œ #œ œ œ J gon din T ‰ ‰ #œ J œ gan ‰ Œ el ro .sal de Ro .tá œ œ de œ mo - œ.sal de Ro .tia œ.tia #œ J j œ gon din œ œ J œ gan bon gon œ œ œ œ œ din de go bon ‰ ‰ ré i .rit .réIa San .lié œ œ œ 3 œ.réIa San .mo œ œ de se œ œ - œ œ ˙ mi . ne - œ gan 6 ≈ œr œ ban œ œ J da ‰ œ gan œ gan j œ œ ≈ œ R ban .réIa San . œ œ œ œ œ œ œ go din de go bon T B ?# ré i .go œ œ œ.oIy Ju .llas se .tia .oy Ju .

rán ≈ œr œ ban œ œ œ gan ≈ r œ œ ban œ gan œ J ‰ Œ ≈ œr œ ban cuan-do œ œ la pal .tia œ Œ #œ.tia œ - œ œ go j œ i .go œ 3 de œ I .ba œ #œ œ œ ≈ œ j œ pues œ œ gan ≈ œ œ R ban i . ˙ - œ œ go A mo i .réIa œ œ San . œ.ma œ œ ci .llas œ œ œ œ œ.tia œ œ œ œ œ œ.roIir a ≈ œr œ ban 3 œ #œ œ San-tia œ œ - œ œ œ J œ i - ré go #œ œ œ gan ≈ œr œ ban de Cu .73 S # œ & œj J # & œ V # es oh Cu .tia œ œ œ #œ.baIoh œ œ œ œ. œ œ œ œ rit T ∑ ≈ j œ œ. œ.réIa San .mi . - œ œ go Cu .tia - œ œ go ßp #œ bon œ gan i . se - cas œ œ j œ œ œ gan A oh Cu . ≈ œ - œ œ go T B ?# œ J 81 es ≈ œ œ R ban œ œ œ gan j œ quie .baIoh rit œ œ - mo œ.réIa San .tia œ œ.ba œ œ œ œ si ˙ i .tia - œ œ go ßp œ bon bon .réIa San .réIa San .tia - œ gan S # & ‰ & œ a A # œ J œ œ œ œ de I . œ œ œ œ œ œ œ los te - œ œ œ chos oh œ.réIa San .ta . B ?# œ J 77 can .réIa San .tia .ba ‰ #œ œ œ œ J œ œ œ T # V œ œ ?# œ J San tia .réIa San .go œ œ Cu . - œ œ go ßp œ ßp œ bon gan j œ bien ≈ r œ œ ban 7 i .güe .réIa San .ba bien go B ≈ œr œ ban de Cu .ña œ œ gan j œ œ ≈ œ R ban S & & V # # # ‰ œ œ œ J œ I . rit - œ œ mo œ de se .

mán flor de œ œ œ œ œ ta .vos œ œ ≈ cai .ba . j œ ra A T j Nœ œ J Tú j œ ra B ?# Tú j œ ra Tú j œ ra 8 . œ.85 & Œ # Lento ‰ Soprano Solo #œ œ ßp j œ oh 85 S # & œ.pa de tron . œ.tu . œ.ta œ œ œ œ j œ j œ j œ j œ de ma . ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ Tú ˙ ˙ ˙ ˙ œ. œ.te œ œ œ Œ œ. ar . œ. V # œ.de œ.S.lien .ra œ œ 3 ca .co œ. œ. oh cin . œ. # & œ.cos œ œ œ œ 3 œ vi . ˙ ˙ ˙ ˙ - œ œ ra A T j #œ ßp j œ oh oh ˙ ˙ ˙ ˙ cin cin B ? # œ. & V # # œ. go . ßp œ J oh cin cin 89 S. œ. & # ∑ j œ j œ 89 S # & œ.

pre p œ œ œ a 97 S.ri . r j #œ œ œ œ . œ.S. & # œ œ ‰ # # # tia-go ‰ œ œ fœ œ œ œ œ œ ‰ nœ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ ‰ p ‰ œj p ‰ j œ a a San .aIa San .je œ œ œ œ Œ ˙ œ œ œ.tia-go œ. œ œ œ œ siem-pre di .tia - a San .tia-go a San-tia-go a San .go #œ œ ‰ œ œ œ.go oh siem-pre #œ œ que yoIi .go #œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ a San - T B ?# j #œ oh f œ 3 œ œ 3œ œ œ œ œ œ œ œ r j #œ œ .ri . di . & # # ∑ j œ j #œ j œ sie . œ.tia .tia - œ œ œ œ œ œ œ œ - 97 S & œ.rí . j Nœ j œ a a œ siem - œ - .aIa San . œ.tia-go a San .S.93 S. p ‰ œ J a a pœ œ #œ œ œ ban p œ œ a˙ #˙ a San .tia . # & œ. œ œ ban - - - œ gan 9 .aIa San .je que yoIi . œ. V # œ. oh œ f œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ 3 3 que yoIi .aIa San .tia-go ‰ œ œ p œ œ a San .ri .je 3 3 œ œ œ œ œ ‰ f 93 S & œ. & V œ œ.tia-go nœ œ œ œ ‰ œ.go œ œ ‰ sempre f ‰ #œ œ ‰ ‰ ‰ j œ a A oh siem-pre di .tia - œ œ œ ban gan gan œ. A f ‰ œ nnœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ a San .je 3 f3 œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ que yoIi . œ.tia a San .tia .tia . œ œ œ œ œ œ œ œ - T œ œ œ œ j œ a B ?# a San .pre di .

na lle p j œ > ban cuan œ - œ.tia . p> œ J œ. œ # # œ J œ #œ œ œ œ I .réIa San . - - - .tia . lle j œ - œ œ #œ œ. œ. - - . œ. # & œ & œ & œ V # œ # # go Œ ‰ ‰ ‰ œ œ p> œ J p> œ J Come prima ∑ œ.do œ œ œ œ œ œ œ la lu .gue j œ ba 105 S # & œ.go œ œ j œ.go I . œ.gue San .réIa San . ?# .gue - - - - œ œ #œ œ . & œ œ V œ.tia .tia .do A go cuan - T B ? # œ. go cuan-do œ œ œ œ lle-gue - - - .ré i .. œ.na lle-na i T j œ j œ i - ré j j œ œœ œ œ œ J œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ i .ré œ œ #œ A lu . J œ œ .réIa San .tia œ œ.do j œ naIi œ œ œ reIa p j #œ > lle lle - - - .101 S. œ.réIa San . œ œ ban œ gan 10 . œ ∑ p> œ J 101 S go cuan - - - - . œ œ R œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ i . ∑ p> œ J œ.S. go de Cu - - œ.go > œ œ œ œ p œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ que te cu te que cum be B - ré i .go gan œ.

œ œ V œ.réIa San i .go A # œ . rue - œ œ das T # œ.go pœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > - coholen œ œ. œ œ tia .réIa San - 11 .réIa San - te ∑ ∑ B ? # œ. bri-saIy al 113 S # œ. - œ œ ta ∑ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ œ ≈ œ œ Œ ≈ #œ œ R un té que te cu té quecum be té que te cu té œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ J œ œ > > R r j œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ≈œ J œœ œ cum be té cu te quecum be té i .cohol nœ i i . œ las œ.muer œ œ. œ œ ‰ J tia .. œ œ œ œ - bri ≈ #œ œ .go p œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > > > te te te que be té que cu te que cum be té que te cu té quecum be té que te cu té œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > cum be té r j œ œ œ œ ≈ œ #œ œ > J r œ ≈ œj œœ œ œ œ J ‰ œ j œ #œ œ œ œ J œ œ œ ∑ i .109 # & Œ & & # Œ ‰ ‰ ‰ Tenor solo 109 S A T r > # #œ œ œ œ œ œ œ œ œ V œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰. Cumbe te # Œ p# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > p Cumbe te te que en un ca œ œ œ.S.réIa San i .réIa San - be te que ∑ nœ œ J r ≈ #œ œ .go tia .réIa San - ré i .rro ‰ nœ i B ?# té que te cu té quecum be j œ œ ≈ œ R ban œ té œ œ #œ œ J œ en œ J ca - - - ré œ œ œ œ i . # & Œ & ‰ œ œ œ.réIa San i . œ & œ œ œ œ tia .réIa San - 113 T. - rrodeIa œ œ.sa yIal - nœ - œ J - r ≈ #œ œ . - gua .

œ œ œ tia .go té que te cu te que cum be œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > œ ≈ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ te te que - ga-doIen œ œ.réIa San - 121 T.nie œ œ.S.réIa-San - té be té que cu té que cum be té T ∑ œ J ≈ #œ œ R yIa B ? # œ. 121 S # œ.réIa San i . ti ..réIa San - 12 . œ œ & J R & œ œ .zón nœ i - ré œ I .go tia .. - œ œ bla r j p ≈ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ > œ œ œ > œ œ œ œ œ J > > te te te que be te que cu té que cum be té i .réIa San i . mi co .réIa San té que té cu té quecum be té que te cu té cum be té œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > r œ œ œ œ œ œ ≈ œ #J J J ∑ i .re œ œ. # & Œ & ‰ œ œ œ. œ œ œ tia .go j œ œ #œ œ J œ œ œ œ œ mi ≈ #œ œ co - nœ ra - - œ - ≈ #œ œ . # & Œ ‰ œ œ œ.S.go pœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > en la œ œ. œ œ tia . œ œ œ.réIa San - T ∑ ∑ ‰ B ? # œ.ral 117 S # œ. laIa . œ œ œ œ V # œ. œ œ œ œ # œ.go A # tia . - œ œ na té que te cu té œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ cum be té r œ œ #œ œ œ œ≈œ J œ ≈ œ œœ œ œ œ ‰ œ œ #œ œ œ J œ œ œ ∑ i .go mar - nœ re - - œ J - r ≈ #œ œ .réIa San i .na nœ i - ré œ i .go tia . œ œ tia . œ œ V œ. œ œ tia .117 T.go el mar aho A # & œ œ .

go te que te cu té quecum be œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ - co fru œ œ. œ œ #œ > T V # œ. bien > j œ Edición especial para los talleres del Festival "América Cantat IV". œ œ œ tia .go œ œ. œ œ tia .de ca ˙ - œ œ ˙ œ œ œ...réIa San .no fres.tia .réIa San . # & Œ & ‰ œ œ œ.cor .cor de ca - œ #œ #œ œ œ.S.vi .réIa San - I .México 2004 Reproducción no lucrativa con fines académicos . i .125 T.go ca - - blan nœ œ J r ≈ #œ œ co nœ i - re œ i . œ œ tia . œ œ œ 3 tia .go oh be .cor de ca - œ œ ña .ve .tia . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ 3 3 # tia .réIa San - B ? # œ.go bien oh bon œ. œ œ œ tia .ra œ œ œ.tia . œ œ œ œ œ 3 œ œ œ œ œ.ve . œ œ œ. œ œ œ œ.go oh be . muer - œ œ ta té que te cu té œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ cum be té r j œ œ œ œ ≈ œ #œ œ J r œ ≈ œj œœ œ œ œ J ‰ j œ œ #œ œ œ J œ œ œ ∑ té œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ œ ≈ œ œ té te que I .vi .vi . œ œ #œ œ > bien bien ña .no fres. œ ta œ.réIa San . œ œ œ œ œ 3 œ œ œ œ œ & A & œ œ .no fres.go oh be . 125 S # œ.go > œ œ.réIa San - be té que cu té que cum be te T ∑ œ J ≈ #œ œ R lor i .réIa San - 129 S 3 # œ. ‰ œj œ œ ‰ œj œ œ ‰ œj œ œ ˙ I . œ V # œ.go tia . ña .ra i .go ca-lor blan A # & œ œ œ œ œ .go tia .ra B ? # œ.ve .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful