You are on page 1of 9

CALCULO DE UNA POLIGONAL DE CUATRO (04) ESTACIONES

1 Angulos Internos (repeticin)


1ra. Lectura
N de
Ultima Lectura
Vrtice
grad min seg Repeticiones grad min seg
E1
82 58' 15''
4
331 53' 24''
E2
107 14' 10''
4
68
57' 12''
E3
80 56' 35''
4
323 46' 52''
E4
88 51' 10''
4
355 24' 56''
2 Longitud de los Lados (medidos a Wincha)
Lado
1ra.
2da.
3ra.
E1E2
14.42
14.38
14.40
E2E3
75.41
75.45
75.49
E3E4
27.68
27.70
27.72
E4E1
76.53
76.56
76.49
3 Azimut y Enumeracin
ZE1E2 76 15' 00''
Enumeracin Antihorario
4 Coordenadas
Coordenadas

E1

Horario

Este
Norte

776918.00
9207331.00

SENTIDO ANTIHORARIO
1 Calculo de los Angulos Promedio
1ra. Lectura
N de
Vrtice
grad min seg
Repeticiones
E1
82 58 15
4
E2
107 14 10
4
E3
80 56 35
4
E4
88 51 10
4
Total

grad
331
68
323
355

Ultima Lectura
min seg
Grad
53
24 331.890
57
12 68.953
46
52 323.781
24
56 355.416

grad
82
107
80
88
360

2 Calculo de los Angulos Promedio Compensados


Vrtice

Angulos Promedio
grad min seg
Grad

Compensacin
grad
seg

Angulos Compensados
grad min
seg
Grad

E1
E2

82
107

58'
14'

21''
18''

82.973 -0.0025
107.238 -0.0025

-08'
-08'

82
107

58'
14'

12''
09''

82.970
107.236

E3
E4

80
88

56'
51'

43''
14''

80.945
88.854

-0.0025
-0.0025

-08'
-08'

80
88

56'
51'

34''
05''

80.943
88.851

Total

360

00'

36''

360.010 -0.0100

-32'

360

00'

00''

360.000

3 Clculo de los Lados Promedio


Lado
1ra.
2da.
E1E2
14.42
14.38
E2E3
75.41
75.45
E3E4
27.68
27.70
E4E1
76.53
76.56
Total

3ra.
14.40
75.49
27.72
76.49

Promedio
14.40
75.45
27.70
76.53
194.08

Angulos Promedio
min
seg
58'
21''
14'
18''
56'
43''
51'
14''
00'
36''

ulos Promedio
Grad
82.973
107.238
80.945
88.854
360.010

4 Clculo del Azimut (Antihorario)


Azimut grad
min
seg
ZE1E2
76
15'
180
00'
ZE2E1
256
15'
<E2
107
14'
ZE2E3
03
29'
180
00'
ZE3E2
183
29'

5 Clculo de las Proyecciones


00''
00''
00''
09''
09''
00''
09''

GRAD
76.250
180.000
256.250
107.236
3.486
180.000
183.486

<E3
ZE3E4

80
264

56'
25'

34''
43''

80.943
264.429

ZE4E3

180
84

00'
25'

00''
43''

180.000
84.429

<E4
ZE4E1

88
173

51'
16'

05''
48''

88.851
173.280

ZE1E4
<E1
ZE4E1

180
353
82
436

00'
16'
58'
15'

00''
48''
12
00''

180.000
353.280
82.970
436.250

Lado Longitud (m)


E1E2
E2E3
E3E4
E4E1

14.40
75.45
27.70
76.53

Error Absoluto

Error Relativo

grad
76
03
264
173

Azimut lado
min
15'
29'
25'
16'
Error:

seg
00''
09''
43''
48''

ec

( este) + (enorte)

ec

0.00339

ec

0.05822

er

1/

6 Clculo de las Proyecciones Compensadas


Proyecciones
Correcciones
Lado Longitud (m)
Este
Norte
Este
E1E2
13.9873
3.4227 0.0029
14.40
E2E3
4.5875 75.3104 0.0153
75.45
E3E4
27.70 -27.5691 -2.6893 0.0056
E4E1
8.9550 -76.0009 0.0155
76.53
Total
-0.0394
0.0429 0.0394
194.08

GRAD
76.250
03.486
264.429
173.280

or:

RAD
1.331
0.061
4.615
3.024

Proyecciones
Este = L.Sen
Norte
Z = L.Cos Z
13.99
3.42
4.59
75.31
-27.57
-2.69
8.95
-76.00
-0.0394
0.0429

( este) + (enorte)

7 Clculo de las COORDENADAS


Proyecciones
Estacin Lado
Este
Norte
E1
E1E2 13.99
3.42
E2
E2E3 4.60
75.29
E3
E3E4 -27.56 -2.70
E4
E4E1

0.00339
0.05822
3333

ensadas
Correcciones Proyec. Compensadas
Norte
Este
Norte
-0.0032 13.9902
3.4195
-0.0167
4.6028
75.2937
-0.0061 -27.5635
-2.6954
-0.0169
8.9705 -76.0178
-0.0429
0.0000
0.0000

E1

8.97

Coordenadas
Este
Norte
776,918.00 9,207,331.00
776,931.99

9,207,334.42

776,936.59

9,207,409.71

776,909.03

9,207,407.02

776,918.00

9,207,331.00

-76.02

Coordenadas
Estacin
Este
Norte
776,918.00
9,207,331.00
E1
776,931.99
9,207,334.42
E2
776,936.59
9,207,409.71
E3
776,909.03
9,207,407.02
E4

SENTIDO HORARIO
1 Calculo de los Angulos Promedio
1ra. Lectura
N de
Vrtice
grad min seg
Repeticiones
E1
82 58' 15''
4
E2
107 14' 10''
4
E3
80 56' 35''
4
E4
88 51' 10''
4
Total

Ultima Lectura
grad
min seg Grad
331 53' 24'' 331.890
68 57' 12'' 68.953
323 46' 52'' 323.781
355 24' 56'' 355.416

Angulos Promedio
grad
min seg Grad
82 58' 21'' 82.973
107 14' 18'' 107.238
80 56' 43'' 80.945
88 51' 14'' 88.854
360 00' 36'' 360.010

2 Calculo de los Angulos Promedio Compensados


Angulos Promedio
grad min seg Grad

Compensacin
grad
seg

82 58' 21'' 82.973


107 14' 18'' 107.238

-0.0025
-0.0025

-08' 82 58'
-08' 107 14'

12''
09''

82.970
107.236

80.945
88.854

-0.0025
-0.0025

-08'
-08'

80 56'
88 51'

34''
05''

80.943
88.851

360 00' 36'' 360.010

-0.0100

-32' 360 00'

00''

360.000

3 Clculo de los Lados Promedio


Lado
1ra.
2da.
E1E2
14.42
14.38
E2E3
75.41
75.45
E3E4
27.68
27.70
E4E1
76.53
76.56
Total

3ra.
14.40
75.49
27.72
76.49

Vrtice
E1
E2
E3
E4
Total

80 56' 43''
88 51' 14''

Angulos Compensados
grad min
seg
Grad

Promedio
14.40
75.45
27.70
76.53
194.08

Clculo del Azimut (Horario)


Azimut grad min seg GRAD
ZE1E2 76 15' 00'' 76.250
180 00' 00'' 180.000
ZE2E1 256 15' 00'' 256.250
<E2 107 14' 09'' 107.236
ZE2E3 149 00' 51'' 149.014
180 00' 00'' 180.000
ZE3E2 329 00' 51'' 329.014
<E3
80 56' 34'' 80.943
ZE3E4 248 04' 17'' 248.071

5 Clculo de las Proyecciones


Azimut lado
Lado Longitud (m)
grad
min
seg
GRAD
E1E2
14.40
76
15'
00'' 76.250
E2E3
75.45
149
00'
51'' 149.014
E3E4
27.70
248
04'
17'' 248.071
E4E1
76.53
339
13'
12'' 339.220

Error Absoluto

180 00' 00'' 180.000


ZE3E4 68 04' 17'' 68.071
<E4
88 51' 05'' 88.851
ZE4E1 339 13' 12'' 339.220
180
ZE1E4 159
<E1
82
ZE4E1 76

00'
13'
58'
15'

00'' 180.000
12'' 159.220
12 82.970
00'' 76.250

Error Relativo

ec

ec

0.00339

ec

0.05822

er

1/ 3333

RAD
1.331
2.601
4.330
5.921
Error

( este) + (enorte)

6 Clculo de las Proyecciones Compensadas


Proyecciones Correcciones
Lado Longitud (m)
Este Norte Este
Norte
E1E2
14.40
13.99
3.42 0.00
0.00
E2E3
75.45
38.84 -64.68 0.01
0.02
E3E4
27.70 -25.70 -10.34 0.00
0.01
E4E1
76.53 -27.15 71.55 0.01
0.02
Total
194.08
-0.02
-0.06 0.02
0.06

Proyec. Compensada
Este
13.99
38.85
-25.69
-27.14
0.00

Proyecciones
Este = L.Sen Z Norte = L.Cos Z
13.99
3.42
38.84
-64.68
-25.70
-10.34
-27.15
71.55
-0.02
-0.06

7 Clculo de las COORDENADAS


Proyecciones
Coordenadas
Estacin Lado
Este
Norte
Este
Norte
E1
776,918.00 9,207,331.00
E1E2
13.99
3.43
E2
776,931.99 9,207,334.43
E2E3
38.85 -64.66
E3
776,970.84 9,207,269.77
E3E4 -25.69 -10.34
E4

776,945.14 9,207,259.43
E4E1

E1

Proyec. Compensadas
Norte
3.43
-64.66
-10.34
71.57
0.00

-27.14

71.57
776,918.00 9,207,331.00

Coordenadas
Este
Norte
776,918.00 9,207,331.00
776,931.99 9,207,334.43
776,970.84 9,207,269.77
776,945.14 9,207,259.43

Estacin
E1
E2
E3
E4