You are on page 1of 16

VatikannGizli Yz AytunAltndal http://ferid_hakki.sitemynet.comtarafndan derlenmi ve size e-kitap olarak sunulmutur. Kaynak:http://www.aytuncaltindal.com 1.

Basm: Haziran-2005

http://ferid_hakki.sitemynet.com

Zamansz-Sonsuz Boyutun kapsn aanCRETSZe-Kitaplarmz grmek iin aadaki yayn listemizi tklayn. Yayn Listemiz

-yorumsuz bildiri nsanla gerekleri anlattna inandmz dnrlerin, yazarlarn, aydnlanmlarn ilimsel retimlerini sizlerle paylamaktan baka bir arzumuz yoktur. Biz bir baka insan deiim-dnme uratamayz. Bizim yapabileceimiz tek ey deiim-dnmn meydana gelebilecei, hogr ve sevginin girebilecei bir alan, bir boluk yaratmaktr. Dileimiz size yararl olabilmek...

Evreni (alglayamadklarmz dahil) yneten ve farkl adlarla iaret edilen Yce Gcn bu arzumuzu yerine getirmemiz iin, nmz ak etmesini diliyoruz; Eer bu duann gereklemesi, bizler ve tm yaam adna en iyisi olacaksa...

http://ferid_hakki.sitemynet.com VatikannGizli Yz

indekiler
[ Linkleri Tklayn ] Hangisi gerek; sa m,Apollonius mu ? sannLazarusu ldkten sonra diriltmesi lkin ncilde yer alan u on Meryemi grelim ncildeMecdelli Meryemin ad piman olmu fahie olarak geer Vatikann Gizli Yz Katolik Kilisesini ne bekliyor ? sa iektir, gl ve hatadr. Masonikmisyonerlik Papa II. JeanPaul tahta oturtan rgt Son sz Yayn Listemiz

http://ferid_hakki.sitemynet.com VatikannGizli Yz

Hangisi gerek; sa m,Apollonius mu? Gerekte sa Mesih diye birisi hibir zaman varolmad. Hristiyanln gerek kurucusu Yahudi asll sa deil, Anadolulu paganTyanalApolloniustur . Bu iddia ilk kez S 217-220 yllar arasnda Dou Roma mparatoruDomitiann bilge ei mparatorieJuliaDomnann imparatorluk arivindeki belgeleri vererekFlaviusPhilostratus adl nl bir yazara hazrlatt kitapta ortaya atlmtr. Kitapta,TynalApolloniusun yardmcsNinovalDamise emanet ettii yazlar ve gezi notlaryla mektuplar belgeleriyle aklanmt. Buna gre sa ile ayn tarihte domu olan bu kii, eitli mucizeler yapm, bir ifac ve by stad olarak tantlmtr. Kitapta,Apolloniusun yaad dnemde veFlaviusun gnlerinde insan suretindeki tanr adyla tannd vurgulanmt. Nedir kiApolloniusunyaam ve eserleri , S 325 ylnda mparatorKonstantin tarafndan toplanan 1.EkmenikKonsilde alnan gizli bir kararlaPlagiarisma (ntihal) yoluyla sa Mesihe atfedilmi ve Anadolu Ermi Kilise tarafndan ad ve eserleri ortadan kaldrlarak tarihten silinmitir. 16.Yzylda balayan Reform Hareketi srasndaApolloniusun yaam ve eserleri zellikle Arap bilim adamlar tarafndan yeniden gndeme gelmitir.Apoloniusun Araplarn arasnda yaad ve buradaBalinius adyla tannd zellikle nl matematikiRazi ve kimyann kurucusu kabul edilenbn-iHayyan tarafndan yazlm kitaplarda uzun uzadya anlatlmtr. Kilise btn bu yaynlara karapolloniusun ok tehlikeli birOkltist , Gizli limler stad olduunu ve sadan stn olmadn sylemekle yetinmitir. 20.Yzyla gelindiinde yaklak 300 kadar kitap yaynlam ve bunlarda daApolloniusun Hristiyanln gerek kurucusu olduu belirtilmitir. 1954de ABDde AliceWeston imzal kitap bu tartmay daha da alevlendirmi ve ncil aratrmalarnda tartlmaz gereklik olarak kabul edilen ncil metinlerinin aslnda tamamen ilk dnem Kilise Babalar tarafndan uydurulmu yalanlar olduklar ve sann sanal bir romanroman kahramanndan daha fazla bir anlam ve nemi olamayaca bilimsel ve arkeolojik bulgularla ilkin akademik evrelerde sonra da basnda tartlmaya balanmtr. Tarihte ok az kitap, yzyllar boyu srecek tartmalarn kayna olmutur.FlaviusPhilostratusun yazdya daDamisin tuttuu notlardan ve mparatorieJuliaDomnaya iletilen belgelerden derledii TyanalApolloniusun Yaam byle bir tartmann oda olmutur. Bu kitapta verilen bilgilere gre,TyanalPaganApolloniusun yaam ile Yahudi asll sa Mesihin yaam nerdeyse birebir akmaktadr. yle kiFlaviusun yazdna gre,Apollonius gnmzn takvimiyle hesaplannca, .. 4. ylndaTyana kentinde domutur.Tyana , birinci yzylda Kapadokyadaki en nl ve gelimi pagan yerleim alanlarndan biri, belki de birincisiydi. BatsndaGaletia (Konya ve evresi), dousundaArmenia , gneydeKilikya , kuzeydePontus ile komuydu.Tyana, gnmzde NideninKemerhisar ilesidir. Tyana,Kilikya Boaz denilen bir geitte Pozantya (Podandus) ve oradan da Tarsus ve Adanaya balyd. Bu iki kentte o dnemde en azEdessa (Urfa) veCarrhae (Harrann

1.yydakiad) kadar gelimi ve uygarlam kentlerdi. Ama Kapadokyallar, o yllarda olduu gibi,ilginitir , 10.yydadagzkara , kaba,dikkafal ,sz dinlemez cesur gibi sfatlarla anlyorlard. yle ki, 10.yydasaray geleneinde Kapadokyal demek sert, hoyrat, kabaday demek anlamna geliyordu. Apolloniusundoum tarihi ile sann doum tarihi, kuvvetle muhtemelen ayndr. Katolik Kilisesi ile dier kiliseler arasnda bu konuda sorun vardr. Flaviusunkitabndan rendiimize greApollonius , ok varlkl ve kltrl bir ailenin ocuudur. AtalarTyanann kurucularndandr. yi bir eitim ve renim grmtr. On alt yana geldiinde ailesinin istei zerine o dnemde eitim merkezi saylan Tarsusa gitmi ve buradakiPisagorcu /Apolloyabal kiilerle tanm ve onlarn rencisi olmutur. Ayn yllarda, daha gen olarak Aziz Paul da Tarsusta eitim ve renim gryordu. Bir Yahudi Farisi mezhebinin retilerine gre, dieri de Roma mparatorluunun asli dinsel sistematii olan Paganizme gre eitilmilerdi. Aziz Paul da Tarsusun yerlisi, zengin bir ailenin iyi eitim grm bir ocuuydu. Daha sonraki hayatnda kendisini, tutucuFarisilerin en tutucuFarisisi olarak tanmlamtr.Apollonius ile Paulun Tarsusta tanp tartm olmalar muhtemeldir. Ancak kesinlikle olmamtr denilebilecek bir gerek vardr. kisi de, tm yaamlar boyunca say hi grmemi ve tanmamtr. Aziz Paul ileriki yalarnda, balangta ok kar olduu, sa Mesih olayn yaymay slenmi ve drtEvangelistinGospellerini vaaz etmeye balamtr. lgin olan, u nlLazarus olaydr. DrdncGospelin yazar John -ki bunu onun yazd belli deildir- sannLazarus adl bir genci ldkten sonra dirilttiini yazmtr. (Not: Neredeyse buLazarus ve dier szde dirilenler, daha sonra tekrar lmler ve bu kez yanlarnda sa olmad iin, bir daha dirilmek ansn yakalayamamlardr.) Bu masalda garip olan, Johnun sonEvangelist olmas veGospelini sann lmnden ( S yaklak 27-29 yllar ) 60 yl kadar sonra yazm olmasdr. OysaClaude -Carrierreninde belirttii gibi, ilkGospelin yazarMatthew , sann hep yannda yer almt. Her zaman onunla beraber olmuhe zaman ona yaknolumutu ama kendiGospelinde , bylesine inanlmaz bir olaydan tek satrla dahi sz etmemiti.lgintir ki, Katolik KilisesiApolloniusu karalamak iin onun cinlerle uraan, ifa getirmek amacyla cinleri kovan bir byc olduunu yzyllardr yinelemektedir. sannLazarusu ldkten sonra diriltmesi Katolik Kilisesine gre PaganApollonius , cinlerle konutuu ve onlar ynlendirdiini ne srm bir Sahteifacdr .Nedirki , o dnemde Cin ilmi (Demonology) ile sadece Paganlar urayorlard. Yahudilerde byle bir uygulama ve inan yoktu, olamazd. Cin Kovma (Exorcism) Paganlara zg bir ifayntemiydi. Bugnk tanmlarla sylersek bir tr Ruhsal terapi ve psikolojik danmanlk ve ruhsal samd. Dorudur, 1.yydabu dalda da en nl kiiApollonius idi. artc olan tamamen Paganlara ait olan bu uygulamann tpks gnmzn Katolik Kilisesinde resmen vardr ve rastlantya bakn ki, yzyllardr Kiliseye bal sofu Katolik Papazlar, Kilisenin gizli blmlerinde cin kovmakla meguldler. Katolik Kilisesinde resmen Cin Kovma - Cin karma dairesi vardr.

Ve ad da AthenaeumPontificiumReginaApostolorumdur. Burada deneyimli papazlar, tpk PaganApolloniusun yapt gibi, ruhsal bunalmlar geirmekte olan hastalarn zapt etmi olan cinleri (Demos) kartmakta yada kovmaktadrlar. u farkl ki,Apollonius bunu Hindistanda, Msrda veAskeliposta rendii yntemle Doa adna yapmt. Katolik Papazlar,Konstantinin emriyle Devlet Tanrs yaplm olan sa Mesih ve Onun olduu sylenen Kutsal Kitap ncil adna yapmaktadrlar. Papazlar neyin adna yapsalar da sonu bir Pagan pratiinin, Katolik Kilisesi tarafndan gasp edilerek kendisine mal edilmi olduu gereini deitiremez. 3.yydayaam filozoflardanApoleis ve nlLactantiusun hocasAmobius ,Apolloniusun , Musa ve Zerdt gibi bir kii olduunu yazmlard. Gerekten de, Yeni Ahit blmnde anlatlanlarn nerede ise tamamnApollonius da yapmtr. Garip ama gerektir ki,Apolloniusun doumunda onun yeryzneApollonun olu olarak gnderildii sylenmi,Philostratus da bunu nakletmitir. Yazar bunun o dnemin kahinlerinin yaptklarn /sylediklerini Oraclelardan kaynaklandn belirtmitir..Apolonius DA (DeusAbsconditus) rastlant buya , tpk sa Mesih gibimabedleri ve tapnaklar dolam ve buradaki arpk ve yoz dinsel retileri eletirmitir. Bir farkla ki sa, Yahudi sinagoglarn,Apollonius ise Pagan tapnaklarn gezmi ve eletirmitir.Apolonius DA tpk sa gibi, faizci ve rveti tefecilerle tartm onlarn insanlarainsanlara zulm ve ac getirdiklerini sylemi veonlan kentlerde ve de zelliklemabedlerden kartlmalarn istemitir. ncilde sann sinagogun avlusundaki tefecilerin para masalarn nasl devirdii anlatlmaktadr.Apollonius her gittii kentte bu kiilerle tartmtr. Tpk sa Mesih gibi,Apollonius DA (DeusAbsconditus) insanlara kt huylarndan vazgeerlerse, kendilerine yeni bir yaam verileceini mutulamtr. Bir farkla ki, sa bu yeni ve lmsz yaamn kendisinden geleceini sylemi -yada Kilise babalar onun azndan sylemiler-Apollonius ise bunun Pagan Tanrlar tarafndan verileceini ne srmtr. Tpk sa Mesih gibi,Apollonius da yeryznn tm imkanlar iin olduunu hibir zalimin ve/veya tirann yeryzne El koyamayacan ve insanlar kleletirmeyeceini vaaz etmi ve insanlar zalimlere kar kmaya armtr. Bir farkla ki, saApolloniusgibibu arsnn arkasnda durmam ve gsterdii cesaretsizlik nedeniyle Yahudilerin umutla bekledikleri mesih olabilme ansn yitirmitir.Apollonius ise zindanda bile arsn yinelemekten ekinmemitir. Tpk sa Mesih gibiApollonius DA konutuu zaman Peygamber yada W.C:Frendin deyimiyle bir Yasa yapc (Lawgiver) gibi konumu ve sylediklerinin uygulanmasn yanllarn dzeltilmesini, hatalardan dnlmesini, salamak istemitir. Bir farkla ki,sann vaaz ettikleri, muhtemelen 10/15 kii tarafndan hayata geirilmi,Apolloniusun szleri ise tm Pagan dnyasnda yanklanm ve hayata geirilmi. Bunlarn hayata geirilmesinde, krallar, imparatorlar,Apolloniusun iaret ettii yanllarn ve hatalarn dzeltilmesinde ondan szn dinleyerek zel emirler ve fermanlar yaynlamlardr. rneinbir Pagan gelenei olan kurban edilmesinin yanl olduunu ilk kezApollonius tarafndan dile getirilmitir. Olayn z udur: ncilin Yeni Ahit blmnde sa Mesihe atfedilen birok zellik, mucizeler de dahil intihalizlemini vermektedir. Bunlarn birou, sann azndan kmam szlerdir. Bunlarn birou, sann azndan kmam szlerdir. Bunlarn bir ou sa Mesih tarafndan yaplm iler ve mucizeler deildir. sa nasl ki, babasz doarak Baba Tanrnn Olu

yaplmsa Tanr Olu yapmak fikri ncilden en az 1000 yl nce Hindistanda ve Msrda uygulanan bir gelenekti. l DenizdebulunanOumran belgelerinde sann da kuvvetle muhtemelen esinlenmi ve etkilenmi olduuEsseneler , 200 yllarndan beri Seherin/ afakn Olu/Oullar (bene ha-shahar) ile In Oullar ayrmn yapyorlard. Eldeki okunmu belgelere gre,Essenelerin Belletici retmeni (maskil) henz belirli olgunlua gelerek / ulaarak In Olu olmam gen tilmizlere Seherin Oullar, burada rendiklerimizi tam olarak uygularsanz, yeniden yaam yoluna dnersiniz diyerek onlar uyarrd, gelenek byleydi. (andreturnedtothepathof life). Gerekte ncilde kendini gizleyen, gzlere gzkmeden ncilin sayfalarndan dolaan DeusAbsconditus (invisibleGod ) gzmze grnerek bu sayfalarda Dolatrlm olan sa Mesih deil, dorudan doruyaApolonliustur , denilse yanlg olmaz kansndaym. ncilde ad geen tam on Meryem vardr ve bunlardan sann annesi olarak gsterilen Bakire Meryem dndakilerin kimlikleri koyu bir sis perdesinin ardna saklanmtr.Bu on Meryemden hangisininMariaMagdelana olduu da belli deildir.HattaMariaMagdelannn , say yetitirmi olan bir st anne olduu bile iddia edilmitir. sa Mesih, annesini dnda tutarsak bu dokuz Meryemden biriyle gerekten de evlenmi miydi. Acaba?Gnmzde okbilinenve tartlan bu konu Hristiyanln 2000 ylna damgasn vurmutur. Butasarnmsal evlilik konusunda daha ilk yzyldan balayarak kitaplara konu olmu saysz tartma yaanmtr. imdi ksaca bu tartmalardan bazlarn grelim. lkin ncilde yer alan u on Meryemi grelim: Bunlar srayla, sann annesi Kutsal Bakire Meryem, Havari Jamesin annesi Meryem,Evangelist = ncilin drdnc kitabnn yazarYuhannann (John) annesi Meryem, kim olduu bilinmeyen esrarengiz bir kadn olarak kalan ve sadece teki (Other) diye tantlan Meryem, fahie Meryem,MaryJacoby diye ad ve soyaacyla belirtilmi olanMeryem,MariaMagdalena (MecdelliMeryem), Markn yazd ikinci kitapta ad geenBethanyli Meryem ve son olarak da Msrl Meryemdir. lgintir ki 16.yydaiki Meryem daha eklenmitir bu listeye. yle ki, sann annesi Meryemin annesiHannah (Anna) ncilde anlatldna gre ksrd. Bu ayn zamanda tm Kutsal Kitaptaki beinci ksr kadndr. Daha sonra, Tanrnnltfuyla hamile kalp Meryemi dourmutur. 16.yydabu klasik anlatm bir hayli tartlm ve baz din adamlar bunun doru olmadn, nc yzylda uydurulduunu ve amacn da sann annesine kutsiyet atfedebilmek iin Kutsal Kitaptaki Abraham (brahim Peygamber) ve eiSaraiyi rnek alarakHannah da ksr yaptklar eklindeki iddiayd. zellikle Protestanln ilk kurulu yllarnda ortaya atlan bu iddiaya greHannah ksr deil tam tersine evlilik yapm ve her kocasndan bir kz ocuk evlat edinmi ve ne de Meryem adn vermiti. sann annesinin bu hesaba gre kendisinden yaa ok gen neredeyse sa ile yal iki de Bebek Teyzesi vard. Protestanlar bu nedenle Bakire Meryeme hibir kutsiyet atfetmezler ve onun sadece Tanrnn Biricik Olunun yeryzne gnderilmesinde kullanlm bir ara daha dorusu bir tekne (=Vessel) olduunu ne srerler. Bu on iki Meryemden Msrl veBethanyli Meryemler 17.yydanitibarenMariaMagdelena il zdeletirilmiler ve baz din adamlarna gre bu ekilde anlmlardr. Nedir ki bu konuda tam

bir anlama salanabilmi deildir. Bunlara ek olarak yine buoniki iinde yer alan ve toplumsal stats itibaryla Yahudi cemaatinde daha st bir dzeyde olan HahamCleophasn ei Meryem vardr .Bu Meryem de ncil aratrmaclar iin bir sorundur. nk bunun ite yukarda szn ettiimHannahn i kzndan biri olma olasl vardr.. Bu durumda saya en ok kar kan Hahamn kars sann kk teyzelerinden biri olmaktadr. zellikle de 20.yyda yaplan bilimsel aratrmalara gre sann tabii eer byle birisi yaadysa evlenmi olabilecei Meryemin,MariaMagdelena olmas gerektii konusunda genel bir kabul vardr.Tinede baz aratrmaclar evlilik aday olarakBethanyli Meryemi de gstermektedirler. Onlara greMariaMagdalena ileBethanyli Meryem iki ayr kadndrlar veikiside sa il evlenmek istemilerdir. ok gerilere gitmeden amzdakiyartmalara bakarsak sann Evlilik yapp yapmad sorunu ile dorudan balantl ilk bilimsel almann 1970 ylnda Protestan ilahiyat William E.Phipps tarafndan gerekletirildiini gryoruz. Bu Protestan ilahiyat 20.yyda sann evli olup olmadn sorgulayan ve Evli olduunu ne sren ilk akademisyendir.. Prof.Phipps , kitabnda ilk dnem KiliseBabalarn bu gerei rtbas ederek saya Tanrsal bir grev (Mesihlik) atfedebilmek iin onu Evlilik ve Kadn dman gibi takdim ettiklerini iddia etmitir.. Gerekten de ncil inHerstik veHermeneutik ( iki ayr bilimsel okuma yntemi) okumalarnda sa, gerekte olmad ve olamayaca kadar evlilik aleyhtar ve kadn dman gibi sunulmutur. zellikle de AzizPavlus (Paul ) tarafndan yazlan metinlerde kadnlardan uzak durulmas istenmi ve ilgintir ki kadnlarn Kiliseye geldiklerinde en arkada ve balar ve yzleri rtl olarak sessizce oturmalar istenmiti. Yine Aziz Paulun koyduu bir kurala gre kadnlarn kutsal metinlere el srmeleri ve kutsal kabul edilen objelere yaklamalar yasaklanmtr. Bu ylesine sert uygulanmt ki,Hristiyan kadnlaryzyllarca ncili okuyamamlar ve ona el srememilerdi. Bu sama yasa kaldran ilgintir ki, elerini ldrmekle nlenmi olan ngiltere Kral VIII. Henry olmutu. VIII. Henry, Katolik Kilisesi ile balarn kopartarak bamsz bir Kral olabilmek iin mcadele etmiti. Ve ilk kez bu kral kzn karsna oturtarak tm saray mensuplarnn nnde Papann yasan kaldrdn ve kznn (Elizabeth) ncili tutarak okuyacan aklamtr. Bylelikle ncilin kadnlar tarafndan okunabilmesi ilk kez 16.yydance ngilterede sonra da yavayava Avrupada yaygnlamtr. ncildeMecdelli Meryemin ad piman olmu fahie olarak geer. Buna gre, sa bir gn havarileriyle dolarken mesleini icra etmekte olan bu kadna rastlar ve ona hibir sz sylemeden bir sre bakar. Kadn (MM) birden silkinir ve fahielii brakarak sann aradklar arasna katlverir. Bu sann mucizelerinden biri olarak gsterilmitir. Oysa zellikle 1960 dan sonraHarvardl ilahiyatlar bu fahielik meselesinin de tpk dier bir ok uydurma gibi ncile sonradan ve zellikle de mparatorKonstantin in istei ile kararlar alm olan znikKonsilyle birlikte eklendiini saptamlardr. Bu ilahiyatlara greMecdelli Meryem, brakn fahie olmay, gizli bir ezoterik rgtn Ba Rahibelerinden biriydi. Dahas sann bilmedii birok srr bu Meryem saya aktarm ve onu hem eitmi hem ynlendirmiti. Bu iddia zellikle ngiliz ve Amerikal kadnl erkekli ok geni bir ilahiyatlar topluluu tarafndan savunulmaktadr. Vatikan ise onlarn bu istekleri ve iddialar karsnda imdilik sessiz kalmay her zamanki gibi semi grnmektedir. Yine de ncilin dzeltilmi yeni basmnn hazrland u dnemde hi deilse sann annesi Meryemin hamilelii ile ilgili baz dzeltmelerin

yaplaca tahmin edilmektedir. MecdelliMeryemin, fahie deil, gizli bir -Msr kkenli vesis kl- rgt yesi olduuna dair kanlar glendiren belgeler 1947den sonra bulunan ve /veya ortaya kartlan baz ilk dnem ncillerinden ve yine o yllarda yazlm olan bazgnostik ncillerden kaynaklanmtr. Bunlarn en nemlisi ite bu yeni bulunan MecdelliMeryemncilidir . Klasik ncilde fahie olarak tantlan bu MeryeminGnostiklerce yazlm olan yaamnda bambaka bir profil vardr. Bu incilerde Meryem Diil lkeyi (Sofya=Hikmet) temsil eden bir tr Bilge Kadn ve Ba Rahibedir. Bu iddia ncil terminolojisi ve literatrnde iin ok tehlikeli bir belgedir. nk znikKonsilinde sa, Logos ad verilerek tanrnn Kelam ve Hikmeti yaplmt. Dolaysyla diil ilke Eril=Logos yaplarak saya mal edilmiti. BuGnostik ncilden sonra 1990larda bu kez bir de GerekMarkus ncili bulundu. Ksaca MarkusunGizli ncil diye bilinen bu metinlerde deBethanyli Meryemin sa ile olan ilikileri anlatlmt. Klasik ncilde anlatlanlardan ok farkl olan bu anlatmda ayrca teki diye adlandrlan kii olan esrarengiz Meryemin saya yardm iin uzak bir yerden gnderildii eklinde pasajlar vardr. Ksacas klasik anlatmda yer alan fahielik olay kadn dman Kilise Babalarnn bir uydurmasdr, diyebiliriz. Kald ki, kesin olanMecdelli Meryemin ve / veyaBethanyli Meryemin sann gmldkten sonra mezarnn Bo olduunu gren ilk kii olduudur..Gnostik yazarlara gre ise Meryem bunu birlikte grmlerdir. ncs Havari Jamesin annesi Meryemdir.Bu sonucu Meryemin ardnda ncildeki En esrarengiz kii saylan zengin ve kltrl bir Yahudi vardr.. Bu esrarengiz adam, JosephArimeteadr . Gerekte sann gmlmesi iin yaplan mezar bu adama aitti veMeryemlerin Bo bulduklar mezar buydu nk JosephArimetea lmemiti ve san bedenini armhtan indirme hakkn Romal garnizon komutan ona vermiti. JosephArimetea yilgin ve esrarengiz yapan husus adnn Havariler arasndagememesine ramen Drt ncilde de (Gospellerde) Tartmaszgemesi ve drdnde de hibir deiiklik yaplmadan ayn ekilde zikredilmesindedir. Adyla ve sanyla anlatlan bu adam kimdi? Romal Komutan, sann armhtan indirilme hakkn -bu o dnemde ok nemliydi- niin sann annesine ve havarileredeilde bu adama vermiti. Bu sorular ok nemlidir.nk sann armhtan erken ve henz LMEMKEN indirilmi olmas olasl vardr. Bunu bilen tek kii ite buArimetea idi. lgin olanArimeteann say idama gnderen Yahudi Yal Yarglar KuruluSanhedrinin En Saygn Ba danman olmasdr.Gnostik ncillere gre ,Arimetea , say henz lmeden armhtan indirmi ve sa kendisineok gizli bir sr vererek onun bu srra uygun davranmasn istemitir. Vatikann Gizli Yz Gnostikncillerdeanlatldna greArimeteayaakratlan sr,sann kan yla ilgilidir.Arimetea bu nedenle bir kase alp sann kannn bir ksmn toplamtr. sann eini ve ocuunu alarak ngiltereye gidenArimetea soylular tarafndan korunmutur. KralArthur ve valyeleri, Kutsal Kasenin sakland atodan yetimitir.

Katolik Kilisesini ne bekliyor ? Bugn Vatikan ksa adyla tannan dini vesekler kurum gerekte son 2000 yldr saysz entrika ve oyunlarla ayakta durmutur. Gelip gemi olsun 264 Papadan en az otuz kadarnn doal lmleriyle lmedikleri bilinmektedir. Bu Kilise sadeceTyanalApollonius deil, kendi kat dogmalarna kar kan herkesi ortadan kaldrtmtr. Buna karlk kendi iinde her trl by ve sihir ile uram papalar da vardr. rnein XXII. John bunlardan biriydi. Ayn ekilde Katolik Kilisesi tarafndan lanetlenmi olan Mason rgtlerine ve benzeri kurululara ye olmu saysz Kardinal hatta papalar vardr. rnein Trk Papa diye yutturulan XXII. John gerekte Gl ve Hac rgtnn yesi yaplmt ve hem de Trkiyede grevli bulunduu srada! Vatikan ile ilgili en ilgin kehanet ise Nostradamustan deil dorudan doruya Kilisenin iinden gelmitir. Bir nceki papa I. John Paul ileride Vatikann yer deitireceini ve muhtemelen yeniden eski ikametgah olanLATERANa dneceini ve kendi iinde doktrinler asndan byk bir temizlik yapacan ngrmt. Nostradamusa gelince. Bu Yahudi asll Kahin tm bilgisini batabn -i Arabi olmak zere Arap/Yahudi kaynaklarndan almt. Bunlarn arasndaTyanalApolloniusun NUCTEMERON diye bilinen ifreli deyileri de vard. Nuctemerondayer alan 12 kehanet ve Nostradamusunkiler karlatrlrsa aralarndaki farklar ve benzerlikler artc sonular verir. Kald ki Nostradamusu 1941de dnya kamuoyuna tantanKarlHaushoffer olmutu. Alman Gizli Servisinde grevli olan bu akademisyen Hitler veNazilerin Manevi lideri durumundayd.Haushoffer 1945te intihar etti. Vatikan bir gayya kuyusudur. gnlk bir yaz dizisinde tamamn anlatabilmek olas deildir. Ancak bu kuruma kar olan Hristiyanlar gnmzde artk daha etkili almalar yapmaktadrlar. Ve belki inanmas g gelecektir ama, tm bu gruplar arivlerindeTyanalApolloniusun yazlarn ve eserlerini saklamakta ve yelerinden bunlar okumalarn istemektedirler. Nednedirbilinmez, sa Mesihi armhtan indiren ve onu beeri haliyle son gren ve ona dokunan kii JosephArimetea olduu halde kendisi Katolik Kilisesi tarafndan Aziz ilan edilmitir. Oysa say grm ve konumu olduu varsaylan kiiler bile geen yzyllar iinde Aziz yaplmlard. Katolik KilisesininIndexinde 10,00den fazla Aziz ve Azize vardr... Benzer ekilde Meryemlerden de sadece ikisi (Bakire veMecdelli ) azize ilan edilmiler, dierleri grmezlikten gelinmi. sa ile ayn dnemde yaam olanGnastiklere gre sa son nefesini vermedenArimeteaya ok gizli bir sr aktarmtr.Gnostikncillerde anlatldna gre bu sr sann kanyla ilgilidir.Arimetea bu nedenle bir Kase (Graal) alp sann brnden akmakta olan kann bir ksmn toplamtr. Ancak yine ayn kaynaklara gre sa,Arimeteaya eini (MecdelliMeryem) ve ocuunu alarak uzak bir lkeye gtrmesini istemitir. Bunu zerineArimeteaayanndakilele birlikte ok uzaa, ngiltereye gitmi ve burada ilgintir kiEvalach ve/veyaMordrains adl soylular tarafndan korunmutur bu kiiler ayn zamanda kaseyi saklamak iin bir manastrinal ettirmiler ve Kasenin bekisiolaraktaArimeteann kayn biraderiBronsu Ba Gardiyan/Koruyucu olarak atamlardr. Bu bekilik grevi daha sonraBronsun oluAllaine

gemi ve bu kii deCorberic de bir atoya saklamtr. Kutsal Kan Kasesini. te bu atodan yetien KralArthur ve valyeleri Kaseye sahip olduklar iin insan st iler yapmlar ve ilk Gizli Kardelik rgtn kurmulardr. Buraya kadar anlatlanlar Kutsal Kase Efendisinin Batdaki versiyonudur. Oysa bu efsane ilgintir ki, 12.yydaspanyada/Toledodaortaya kmt ilk kez. Ve artc gelebilir ama ran/Fars kaynakl bir kitapta da yer almtr. Efsaneyi batya tayanlar nlTapnak valyeleri olmutur. Muhtemelen 11.yy.nsonlarndaToledoya getirilen bu Farsa efsane,Latinceye evrilmi ve Flegitanis adl gerekte var olmayan bir Katolikemaledilmiti . Gl ve Hac kardelii gizli rgtnn imparator statsndeki stad (1950lerde)LewisHarveySpencein yapt aklamaya gre kitabn zgn adfarsa olarak Felekedane idi. sa iektir, gl ve hatadr. Gl ve Hac rgtnden daha nce sz etmi ve 20.yydabu rgte ye olmu yada balant kurmu en az bir papa bulunduunu sylemitim. Bu papay tantmadan nce Gl ve Hac sembolizminin Hristiyanezoterizmindeki (Batnilik, gizli reti) yerine bakalm. sa armha gerildii zaman hemen lmemiti. Byk birzdrap ekiyordu. Bunu gren bir asker dayanamayp mzra ile sann brne bir darbe vurmutu. Askerin amac sann daha fazla ac ekmeden bir an nce lmesini salamakt. sann brnden akan kan, ayaklarndan ve ellerinden ivilenmi olduu han dibine damlam ve inanca gre sann kannn damlad han dibinde birdenbire gller yeermeye balamt. te bu Gl ve Kan sann tensel canyd. sa bir iek olmutu ve amt. Bu olayda kukusuz hata nemli bir anlama sahipti. nk ha olmasayd sann kannn Gle dnt de bilinemeyecekti. Ama bu anlatm Gl ve Hac konusundaki saysz sylenceden sadece biri, belki de en ok kabul grm olandr. Baka deerlendirmelerde vard. nlEzoteristArthur EdwardWaiten anlattna gre Gl, sann kan olmasnn yan sra, han esrarengiz mesajn iletmek iin kulland ktr. Yine ayn kaynaa gre Gl, gerekte i Damlas demektir ve bu haliyle de sann HristiyanGonostisizmindeki (Rafzilik) semboldr. Ayn zamanda Gl,Orataadaki yazlyla RAS (Rose) kelam demektir ve saysal deeri itibariyle de R=200; O=75, S=90, E=365i vermektedir. Bu nedenle gnmzde kullanlan takvim sistemini kuran PapaGregor tarafndan bir Yln 365 gn olmas uygun grlmtr. Bylelikle sann yln her gnne damgas vurmas salanmtr. Bu sistematikte sa yine iek olarak deerlendirilmitir. nk NASIRA kentinden geldii iin kendisineNasral sa denilen Tanrnn Olu, Nasra, (Nazereth) iek anlamna geldii iin byle anlmtr. te Gl ve Hac rgt, gln ve han bu trden olaanst ve mucizevi ynlerinin bulunduuna inanm valyeler tarafndan 2.yydaKudste kurulmu ve gnmze kadar eitli dnya olaylarna kararak gelmitir. Masonikmisyonerlik Hristiyanlkta gizli rgtler sann armha geriliinden sonra, hatta bizzat onula birlikte vardrlar demek mmkndr. rnein Speklatif Masonlar,sann ilk mason olduunu dnrler. Bunun gemii daha nce anlattmTemplar rgtne dayanr. Ve temelinde Essene

diye bilinen kk bir Yahudi cemaati vardr. Ne olduu ve kim olduklar tam bilinmeyen bu cemaat, iddialara gre, say yetitirmi ve Yahudi Krallna sahip olmak istemitir. Ve yine inana gre, ok gizli ve esrarengiz bir Suriyeli cemaat, sann ldrlmesinden sonra bu srlar saklam ve Hacl Seferleri srasndaTemplar valyeleri tarafndan korunan bu kk cemaat, Avrupaya karlmtr. Burada gzlerden uzak olsunlar diye skoyaya yerletirilmi ve daha sonra da Avrupaya giderekTemplarn yardmyla MasonikMisyonerlii balatmlardr. Bylelikle iki adm domutur. Bunlardan biri Meryeme dayandrlan Dul Kadnn Oullar rgt, deeri deSufi Masonluudur.Hen neyse, konumuz bu olmad iin bunugeelim ve gelelim gnmzde en gizli ve en gl Katolik rgtOPUSDEIye . Papa II. JeanPaul tahta oturtan rgt svireliparlementer ve toplum bilimci JeanZeieglerin dediine greOPUS DEI , kendisiyle komnizm kadar mcadele edilmesi gereken gizli alan ar sac bir harekettir. Ve ite Polonyal kardinal, air ve aktrKarolWojytlay Papa II.Jean Paul olarak Vatikandaki tahta oturtan bu rgttr. Karol, papa seilince Cizvitlerin baPeterPedroArrupe hemen muhalefete balad. OPUS DEI, tarafndan setirilen papay tanmamakla tehdit etti. 1983e kadar Cizvitler II.Jean Paula kar muhalefet ettiler bu arada papayasuikastler dzenlendi.Porkekizde oturanArrupenin taraftar bir papaz, papay tahtnda otururken bakla saldrarak ldrmek istedi. Papa ise OPUS DEI Vatikanda tm dizginleri eline alncaya kadar bekledi. 1983te Cizvitlere kar taarruza balad. Kiisel yetkisini kullanarakCizvitlere yeni bir nder seilmesini salad. Bu, 54 yandaki Hollandal CizvitHansKolvenbachd . Bu seimde papann adam diye bilinenKolvenbachn seilmesi Cizvitleri yeniden ateledi. Bu kez dorudan OPUSDEIy hedef alan saldrlara baladlar. Ve OPUSDEIy , aynen Katolik Kilisesindeki Mason Localar olarak tanmladlar. Bunu karlk papa da onlar Latin Amerikada Marksistlerle dayanma halinde olmakla sulad. Papa bir risale yaynlayarakMarksizmi knad. Cizvitler de buna kar papann Latin Amerikadaki kapitalist smry, adaletsizlikleri ve ikenceleri grmezden gelmekte olduunu ve yoksullar insan yerine koymadn vurguladlar. Konu daha sonra insan haklar tartmasna geldi. Cizvitler srarla insan haklarn savundular. Papa da keye sknca Vatikann daima insan haklarndan yana olduunu yaynlad bir risaleyle tekrarlad. Tartma byd. Bu arada papa, tarihte ilk kez olarak dorudan OPUS DEI yesi olduu aklanm olan bir gazeteciyi, 48 yandaki ABC Gazetesinin Roma muhabiri spanyol asllJoaquinNavorro -VallsVatikann basn szcs yapt. Bylelikle sadece Kardinallere ayrlm olan bylesine nemli bir greve tarihte ilk kez din adam olmayan, laik bir kii atanm oldu. Papa, ayrca, 1984e kadar Cizvitler tarafndan ynetilen Radyo Vatikann bana da laik bir ahs atamt. Gizli gelenek denildiinde anlalmas gereken nedir? lkin unu belirtmek gerekiyor: Gizli kavram (Secret) bu gelenek iinde Oklt anlamnda kullanlmtr. Katolik Kilisesinin vahi saldrlarna mahsur kalm olan alimist,hermetist ,okltist veezoteristles Gizli szcn kullanmaktan ekinmiler ve bunun yerine sr anlamna gelen Secret szcn kullanmlard. Gelenek szc de benzer ekilde Hafifletilmi Burada Gelenekderken toplumda bilinen ve anlalan anlamyla Gelenekkast edilmiyordu; kast edilen Kabala idi. / NOT: Kabala, szck anlamyla gelenek demektir). yleyse Gizli Gelenek denildiinde insanln ilk

dnemlerinden beri urat Oklt uygulamalar ile daha sonraki yy.larda, zellikle de 11, ve 12, yy.lardan itibaren gelien ve iinde YahudiKabalizminin de yer ald tm yasaklanm ilim ve bilim kmeleri kast ediliyordu. Bu en geni anlamyla Gelenek (Tradition)oklt rgtlerinin anlad ve kulland bilimdi. Bunun iin de Helen, Yahudi, Roma, Antik Msr, Smer,Babil , Hint ve in Geleneklerindenfizyon yoluyla tanm eler vardr. Ancak en gl etki Anadolu ve Ortadou corafyasndan gelmiti. nlBaks ,Ceres ,Cybele veEleusis ,Samothraki kltrlerindekiokltik ,hermetik , ezoterik, alimist uygulamalar bir sentez halinde belirli bir tarikat/rgt tarafndan gnmze kadar intikal ettirilmiti. Bu gizli tarikat Cabiriler adyla tannmt. BataHerodot veecero olmak zere bir ok yazarCabiri klt hakknda uzun tantmlar yazmlardr. Nedir ki ilk kez 1888 ylnda bu kltn tapnana ve tanrlarnn izine ulalabilmiti.Thebeste yaplan kazlardacabiri kltrn tanrlarndan biri olan veHerodot tarafndan En Gl Byc diye tanmlananCaberiosun heykeli bulunmutur. te bucabiri gelenei, Ege ve Bat Anadoludaki en eski ve etkilioklt sistematiiydi. Hal seferleri srasnda ve sonrasndacabiri Srlar (Mysteries) batya Tapnak valyeleri araclyla tand. lkin Gl ve Hac kardelii rgt bu srlarn ounluuna sahipti, sonra bu rgtn st yeleri Masonluktaki Speklatif veOperatif Mason localarn kurdular. nl din adam veoklt uzmanRev . GeorgeOliverin HistoryofInitiation adl kitabnda yazdna gre zellikle Fransz Masonluu-Byk Dou Locas-tam anlamylaCabiri geleneine gre kurulmu ve ynetilmiti.Cabiri geleneinin sembolleri beyaz nlk, eki ve demir rstr ve bu asli semboller gnmzn Masonlar tarafndan da kullanlmaktadr. Gizli gelenein, YahudiKabalizmi dahil her ynyle uraan ve sadece soylularn, zenginlerin ve bilim adamlarnn ye olabildikleri ilk AkGnostik -Hristiyan tarikat ve localar 1767den itibaren pe pee almaya baland. Bunlar tamamenCabiri geleneine uygun, en eski kltr ve klt uygulamalarnn tayclar olduklar bilinen zel rgtlerdi. Krallar, bata II.Fredeick , prensler, bataThurmundTaxis , soylular ve zenginler bu rgtlere ye olmulard. Bu drt rgtulard : 1767de AvusturyadaHabsburg Hanedannn himayesinde kurulan, TheAcademyoftheAncientsand oftheMysteries , 1780de kurulan TheKnightsoftheTureLight , ayn yl Almanyada Gl-Han yeleri tarafndan kurulan TheOrderofJerusalem ve 1783te Pariste alm olan, TheSocietyoftheUniversalAuora . Bu tarikat ve localar, tm Avrupada sadece manevi plandadeil , Kilise Kart faaliyetlerde ba rolde yer almlar veGnostik Hristiyanln yerletirilmesini temin etmilerdir. nlMesmer , sveteki en etkili Kiliseyi kuranSwedenborg , Fransz ifac,St. Martin, nlPasqually ,Willermoz ve rnein gemitekiLavator veEcekartshausen bibi mistiklerde dahil, adlar 71,18,19.yy.larda nlenmi birok entelektel bugnk Avrupa Birliinin, Kltrel Mirasna ite bu tip gizli rgtler araclyla yn vermilerdir.Bnlardan bazlar bu gizli rgtlere, 6 yandayken nisye edilmiler ve ok gizli, ok zel bilgilerle donatlmlard. Son sz Yer altoklt rgtlerinde sr Mystery anlamnda kullanlr, sadece saklanmas gereken rgtle ilgili bir bilgi deildir. Bu rgtlerde Mystery kiilerle ilgili deil, Uhrevi bir gce atfen Sr olarak saklanmaktadr. rnein By,Gzgr , Sihir vb. gibiokltik uygulamalarn sonsal kayna Tanrya da onun yerine kaim edilmi bir Sper Gtr. Gizlilik ise, ite bu anlamda anlalan Mysterynin(srrn) kimseye fark ettirmeden, Gizlilik (Clandestine) iinde toplumlara uygulanmas yada enjekte edilmesi faaliyetidir.

rneinkomnizim dneminde S.S.C.B.deoklt ilimleri ile ilgili srlar bilimsel aratrma konular bal altnda st Tasarm sahipleri tarafndan hayata geiriliyor. Daha doyurucu bir rnei ngiltereden verebiliriz. rlandal nl yazar GeorgeRussel ve dnyaca nl air WilliamButlerYeats , gizli bir rgtn yesiydiler.Yeats 1886da Gl ve Han srgnlerinden olanTheosophicalSocietyye ye olmutu. (Russelldeayn rgte yeydi.)Yeats daha sonra 1890da HermeticSocietyofthe GoldenDown adlokltik -hermetikrgte ye yapld.Aratrmac -yazarMichaelEdwardesin yazdna gre bu iki yazar 1916da patlak veren Paskalya ayaklanmasna, yazdklar ve syledikleriokltik bilgilerle Milli Ruh katmlard.Edwardese gre bu ikili Dsel bir rlandallk ruhu yaratmlar ve 1922de rlanda devlerinin (ksmen) domasna yol amlard. Burada aka grlecei zere, Speklatif sonra Operatif (Silahl Mcadele) olan yaanmtr. Toparlarsak, yer altoklt rgtlerinde sr belirli bir st Tasarm oluturan ve Speklatif olan bir Mysterydir .Operatif olan ise, verili st Tasarmn n grd tarzda bu Mystery yi gizlilik iinde topluma alamaktr. Yayn Listemiz

Yayn Listemiz Aadaki e-Kitap ve programlar sizin iin hazrlanmtr. http://ferid_hakki.sitemynet.comadresinden cretsizindirebilirsiniz !. ---------------------------------

http://ferid_hakki.sitemynet.com

v v v v

z Brakanlar Sonsuz Boyuta Almak - Zikir Bilinmeyen Vatikan II Cuma Notlar I

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Bilinmeyen Vatikan I Tapnak valyeleri - Gizli Dnya Devleti Gnn Yorumu Allah Bilmek TsunamiAltndaki gerekler - H.A.A.R.P Sorgulayan Beyinlerin Kendine Sorular Allah indinde DN 2.Blm Avrupa Birliinin Trkiye Politikalar Allah indinde DN 1.Blm Miratlrfan (rfan Aynas) G.O.Pya da HALILAR MI? AVRUPA BRL VE CHRISTENDOME KAVRAMI MARDUKya da KAOS [Astroloji-Program]Astro Ykselen GZliGlen1 Depresyon PsikospritelKriz [Astroloji-Program] Yldzlar Altnda Aynadaki Evren Dini Anlamada Reform TaocuUygulamann Temelleri (Kltr Serisi-1) En Byk Sr-lluminati eytani Bilinci MARDUK "Yakn Gelecek" mi?

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Metafizik Mucizelerya da Yanlglar Kuran- Kerim Meali (MicrosoftReader formatnda) Hz.brahimin Miras Hz.Musann Asas ve KUNDALN Dik Bahene Solaym! Uzayllar Dnen Beyinlere Hi Okunmam Yazlar II Sonsuzluu kucaklam akn sembolHallac -Mansur Din, Maneviyat, Psikoloji,Psikiatri bnArabi ile ilgili aratrma Servenim Evrenin Srlar Etkili Szler III Beynimizi Kim Kullanyor ? Yorumsuz Katalog (Gncellendi) Zamanszlk (timelessness) Hangi Evreni Alglamaktayz? Gnl Uyandrma Kyametin Deifresi Yorumsuz Katalog ada Bakla Allah Tataki G... Mutluluunuz iin... Etkili Szler II ada Bakla Cennet, Cehennem Rya Yorumu Kader Gerei

v v v v v v v v v v v v v v v v v

Evrensel Srlar Ryann Dndaki Rya [Astroloji-Program]Canopus Dnen Beyinlere Hi Okunmam Yazlar Holografik Beyin ve Evren Mesajlar I Uzayllarn yz Tanr yok Allah var ReenkarnasyonAldatmacas Astroloji-YeniMillenniumun Popler Bilimi [Astroloji-Program]Planetium Modern BilimZKRi Kefetti Etkili Szler I Yldzlarn Altnda ada Bakla Din [Astroloji-Program]PopHR [Kullanm klavuzu]PopHR Rehber v.2

http://ferid_hakki.sitemynet.com