MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI
Str. Nicolae Iorga, Nr. 11-13, 510009 Alba Iulia, România Telefon: +40_0258_806263, interior 179 Fax: +40_0258_806329 Pagina web: www.uab.ro

ÎNDRUMĂTOR PRIVIND FINALIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
~ ELABORAREA ŞI PREZENTAREA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ ~

PROFIL: INGINERIE GEODEZICĂ SPECIALIZAREA: MĂSURĂTORI TERESTRE ŞI CADASTRU

Întocmit, Conf. univ. dr. ing. Ioan IENCIU Lect. univ. dr. ing. Luciana OPREA Lect. univ. dr. ing. Tudor BORŞAN Asist. univ. drd. ing. George Emanuel VOICU

ALBA IULIA 2012

Prezentul îndrumător reprezintă baza de lucru pentru coordonarea proiectelor de diplomă elaborate de către studenţii specializării „Măsurători terestre şi cadastru” începând cu anul universitar 2011-2012. Îndrumătorul, împreună cu şabloanele utilizate pentru redactarea proiectului de diplom, va fi publicat pe site-ul Departamentului de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti (http://www.uab.ro/departamente/departamentul_dsei/index.php) şi va fi diseminat tuturor studenţilor/absolvenţilor de către cadrele didactice coordonatoare ale respectivelor lucrări.

CUPRINS

Partea I: Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor – an universitar 2011-2012..............................................................................3 Partea II: Structura proiectului de diplomă................................................................11 Partea III: Reguli de redactare a proiectului de diplomă...........................................13 Partea IV: Reguli de prezentare a proiectului de diplomă........................................15 Partea V: Criteriile considerate la aprecierea proiectului de diplomă....................16 Anexe: Anexa 1 – Cerere realizarea lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie..........................20 Anexa 2 – Adeverinţă tema lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie...........................21 Anexa 3 – Declaraţie de onestitate..............................................................................22 Anexa 4 – Fişa de apreciere a proiectului de diplomă..............................................23 Anexa 5 – Fişa de apreciere a lucrării de disertaţie...................................................25 Anexa 6 – Cerere eliberare diplomă de licenţă..........................................................27 Anexa 7 – Cerere eliberare diplomă de master..........................................................30 Anexa nr. 8 – Coperta cartonată a proiectului...........................................................33 Anexa nr. 9 – Pagina de titlu a proiectului .................................................................34 Anexa nr. 10 – Model de cuprins.................................................................................35 Anexa nr. 11 – Exemplu de bibliografie......................................................................36

3

Partea I METODOLOGIA DE ORGANIZARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR, ÎN CADRUL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ANUL UNIVERSITAR 2011-2012

I. Dispoziţii generale Art. 1. Examenele de finalizare a studiilor în cadrul Facultăţii de Ştiinţe se organizează potrivit prezentei metodologii, alcătuită în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, Ordinul MECTS, nr. 4033/12.04.2011 privind Metodologia - cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior şi cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor, adoptată de Senatul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Art 2. a) Studiile universitare de licenţă se finalizează cu examen de licenţă, respectiv examen de diplomă pentru învăţământul din domeniul ştiinţelor inginereşti. b) Studiile universitare de masterat se finalizează cu examen de disertaţie. Art. 3. a) Potrivit legii, Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia are dreptul de a organiza examene de finalizare a studiilor pentru absolvenţii proprii sau ai altor instituţii de învăţământ superior, la toate specializările acreditate, respectiv la specializările autorizate din domeniile în care universitatea are alte programe de studii acreditate, în condiţiile prevăzute în Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor, adoptată de Senatul Universităţii. b) Prezenta metodologie se referă la examenele de finalizare a studiilor p entru absolvenţii proprii, de la acele specializări pentru care universitatea are dreptul de a organiza aceste examene. Art. 4. a) Examenul de licenţă / diplomă constă din două probe şi anume: Proba l - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate; Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă. b) Examenul de disertaţie constă într-o singură probă şi anume: prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie. II. Aspecte preliminare în organizarea examenelor de finalizare a studiilor Art. 5. a) Proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate aferentă examenului de licenţă/diplomă se desfăşoară, la fiecare specializare, pe baza tematicii şi a bibliografiei stabilite de către Departamente şi Facultate, în concordanţă cu planul de învăţământ şi cu programele disciplinelor după care au studiat absolvenţii din promoţia curentă. b) Tematica şi bibliografia pentru fiecare specializare sunt propuse de către departamentele de specialitate, avizate de Consiliul Facultăţii şi aprobate de Senatul Universitar. c) Proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate 4

având titlul ştiinţific de profesor universitar. Modul de examinare este propus de departamentele de specialitate. din care studenţii să poată alege tema pentru lucrarea de licenţă/proiectul de diplomă. În vederea elaborării lucrării de disertaţie. sunt obligaţi să depună la secretariatele departamentelor o cerere (Anexa 1) în care se menţionează titlul temei şi coordonatorul ştiinţific. Nedepunerea cererii în termenul stabilit conduce nemijlocit la imposibilitatea studentului de a se înscrie la prima sesiune de organizare a examenului de finalizare a studiilor. e) Fiecare cadru didactic de specialitate. până la sfârşitul penultimului an de studiu.vizează evaluarea capacităţii absolvenţilor de a sintetiza. prin afişare pe paginile web ale departamentelor. per totalul specializărilor. în mod argumentat. Studenţii pot propune şi alte teme din specializarea în care susţin examenul. urmând ca temele să fie definitivate cu acordul coordonatorilor ştiinţifici. a) Proba de prezentare şi susţinere a lucrării de licenţă/proiectului de diplomă/ lucrării de disertaţie este publică şi vizează evaluarea capacităţii absolvenţilor de a elabora şi de a susţine o lucrare coerentă cu caracter aplicativ sau/şi de cercetare ştiinţifică. enunţurile şi concluziile formulate în lucrare. conferenţiar universitar sau lector universitar doctor. studenţii din ciclul I de studii . în strânsă legătură cu exigenţele exercitării viitoarei profesiuni şi cu competenţele de bază pe care absolventul trebuie să le deţină. În cazul lucrărilor de disertaţie coordonatorul ştiinţific este un cadru didactic de specialitate. punctele de vedere. e) Tematica şi bibliografia aferentă. d) Proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate se poate desfăşura prin examen scris sau oral. care să marcheze o contribuţie personală semnificativă a absolventului la rezolvarea unor probleme teoretice şi practice din domeniul de specializare al studiilor absolvite. cel puţin câte două teme orientative la fiecare specializare dintre cele la care susţine activităţi didactice. Art.studii universitare de licenţă. d) În vederea elaborării lucrării de licenţă/proiectului de diplomă. f) Până la data de 15 octombrie a anului final de studiu. avizată prin semnătură de către coordonator. avizat de Consiliul Facultăţii şi aprobat de Senat. de a restructura şi de a integra în contexte aplicative cunoştinţele dobândite în cursul studiilor. Se evaluează calitatea demersurilor teoretice şi practice folosite de absolvent în elaborarea lucrării. În cazul lucrărilor de licenţă/proiectelor de diplomă. cu drept de coordonare este obligat să propună în cadrul departamentului. b) Această probă constă dintr-o prezentare sintetică a temei. având titlul ştiinţific de doctor. termenul limită pentru afişarea pe site a temelor/tematicilor orientative propuse de cadrele didactice este data de 15 octombrie a ultimului an de studiu. precum şi capacitatea acestuia de a-şi susţine. 5 . coordonatorul ştiinţific este un cadru didactic de specialitate. cu deosebirea că termenul limită pentru depunerea cererii este preziua vacanţei de iarnă din anul final de studii. precum şi modul de examinare se aduc la cunoştinţa studenţilor prin afişare pe paginile web ale departamentelor. până cel târziu la sfârşitul semestrului I al anului final de studiu. urmată de susţinerea unor aspecte sau clarificarea unor probleme ridicate de către comisia de examinare. pe o temă importantă din domeniul specializării pe care au absolvit-o. c) Elaborarea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă/lucrării de disertaţie se realizează sub îndrumarea unui coordonator ştiinţific. tematici/teme orientative şi lista de cadre didactice care coordonează aceste teme. cumulând un minim de 5 teme orientative. obiectivelor şi structurii lucrării. departamentele de specialitate vor propune viitorilor absolvenţi. 6. Prevederile acestui alineat sunt valabile şi pentru studenţii ciclului II de studii -studii universitare de masterat.

studii universitare de licenţă. Prevederile acestui alineat sunt valabile şi pentru studenţii ciclului II de studii . j) În vederea elaborării lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie. Înscrierea la examenele de finalizare a studiilor Art. i) După definitivarea temelor. repartizarea pe teme şi coordonatori se discută şi se supune aprobării în departamentele de specialitate. Acest document va fi integrat în lucrarea finală. fiecare student primeşte un document cu antetul facultăţii. care şiau depus la termen cererea. privind obligaţia studentului de a ridica adeverinţa revine secretariatului departamentului. un cadru didactic nu poate coordona mai mult de 20 de lucrări de licenţă/proiecte de dipomă şi 20 de lucrări de disertaţie.absolvenţii Universităţii la toate specializările acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu la care Universitatea este instituţie organizatoare. aprobarea repartizării studenţilor pe teme şi coordonatori. III. k) Prevederile prezentului articol. a) Se pot înscrie şi pot participa la examenele de licenţă/diplomă/disertaţie organizate de Universitate următoarele categorii de absolvenţi: . cercetare sau activităţi practice” (Anexa 2). cu deosebirea că termenul limită pentru definitivarea repartizării pe teme şi coordonatori este finalul primului semestru al ultimului an de studii. Departamentele de specialitate din cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. în termen de cel mult 45 de zile de la începutul anului final de studiu. Elaborarea lucrării trebuie să se facă în acord cu cerinţele menţionate în Ghidurile de elaborare a lucrărilor de licenţă/diplomă/disertaţie afişate pe site-ul departamentului care gestionează programul de studii urmat de student. de către coordonatorul lucrării. studentul are obligaţia de a se prezenta la întâlnirile stabilite în acest sens. se va face ţinând cont de faptul că. b) Absolvenţii Universităţii la specializările la care Universitatea nu este instituţie organizatoare de examen de finalizare a studiilor se înscriu şi participă la examenele de finalizare a studiilor la instituţia organizatoare. urmând ca la propunerea directorilor de departamente. Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări licenţă. în colaborare cu secretariatul Facultăţii asigură prin postare pe pagina de web a 6 . obţinerea de semnături pentru adeverinţele în cauză. Centralizatorul cu situaţia finală privind repartizarea studenţilor pe teme şi coordonatori se semnează de către directorul de departament şi decan. situaţia să fie avizată în Consiliul Facultăţii şi afişată pe paginile web ale departamentelor.studii universitare de masterat. cu respectarea prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor. 7. precum şi menţiunea că „Prezentul înscris este un act oficial pe baza căruia studentul poate solicita accesul în instituţii pentru documentare. Coordonatorii ştiinţifici răspund în solidar cu autorii lucrărilor de asigurarea originalităţii conţinutului acestora. în care se precizează tema lucrării. adoptată de Senatul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. de diplomă sau de disertaţie. referitoare la calendarul alegerii temei se aplică şi în cazul specializărilor din cadrul Facultăţii de Ştiinţe pentru care universitatea nu este organizatoare de examene de finalizare a studiilor.absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior. în vederea asigurării calităţii în procesul de coordonare ştiinţifică. h) În cadrul departamentelor. precum şi postarea pe site a anunţului.g) Pentru studenţii din ciclul I de studii . . conform Metodologiei adoptate de instituţia respectivă. Întocmirea adeverinţelor. semnat de decan şi de coordonatorul ştiinţific.

până cel târziu la finalul semestrului I al ultimului an de studii. color. pe hârtie fotografică. cerere la care se ataşează: după caz. 9. sub semnătură. excepţie făcând absolvenţii de master care au prevăzute doar trei semestre de studii conform planului de învăţământ şi pentru care prima sesiune a examenului de disertaţie poate fi organizată în sesiunea de iarnă. 10. un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă comunicare internaţională. c) Absolvenţii Universităţii care au urmat şi au finalizat studiile universitare de licenţă/master în cadrul duratei legale a acestora. Art. din prezenta metodologie. 8. IV. Certificatele de competenţă lingvistică emise de către alte instituţii specializate sunt valabile numai dacă sunt recunoscute de Departamentul de specialitate al Universităţii. Organizarea examenelor de finalizare a studiilor Art. de către cadrul didactic. pe bază de cerere scrisă (Anexa 6 respectiv Anexa 7). 11. b) Prima sesiune a examenului de licenţă/diplomă/disertaţie – sesiunea de vară . Secretariatul Facultăţii de Ştiinţe. a lucrărilor. certificatul de căsătorie sau alte acte care modifică/completează numele absolventului/absolventei (copie/copii legalizate).martie). cu cel puţin 4 zile înainte de începerea examenelor. trebuie semnalate secretariatului Facultăţii de Ştiinţe. o listă cu studenţii care au primit din partea coordonatorilor. în momentul depunerii referatului. 2 fotografii (identice) realizate recent. Coordonatorii lucrărilor de licenţă/proiectelor de diplomă/lucrărilor de disertaţie răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea originalităţii conţinutului lucrărilor. b) Candidaţii la examenul de licenţă trebuie să prezinte. a) Pentru studenţii pentru care Universitatea organizează examene de finalizare a studiilor. va afişa la sediul Facultăţii. referate de neacceptare pentru susţinere. prezentată de către fiecare absolvent.1 exemplar tipărit şi o variantă electronică a acesteia. un referat care cuprinde evaluarea sintetică a calităţii lucrării. în cuantum de 100 RON. pentru fiecare lucrare îndrumată care a fost depusă la secretariatul Facultăţii. Eventualele concluzii de neacceptare a unor lucrări pentru susţinere. la înscriere. a) Examenele de finalizare a studiilor se pot organiza în două sesiuni: de vară (iunie-august) şi de iarnă (februarie . Art. diploma de licenţă (în original). Art. lucrarea de licenţă/proiectul de diplomă/lucrarea de disertaţie . precum şi chitanţa (sau documentul echivalent) de plată a taxei administrative de înscriere la examen stabilită potrivit prevederilor prezentei Metodologii. declaraţia de onestitate. Referatul întocmit de coordonator se încheie cu concluzia de acceptare/neacceptare a lucrării pentru susţinere. conform modelului prezentat în Anexa 3 a prezentei metodologii. eliberat de către Departamentul de Limbi Moderne a Universităţii. cu cel puţin 5 zile înaintea începerii examenelor.departamentului. achită taxa administrativă de înscriere. pentru examenul de disertaţie. cu cel puţin 10 zile înainte de începerea examenelor. precum şi cu nota propusă de coordonatorul ştiinţific şi respectă formatul din Anexa 4 respectiv Anexa 5. pe suport CD sau DVD. transmiterea către studenţi a informaţiilor privind respectiva metodologie. format 3 x 4 cm. Studenţii care au absolvit în urma parcurgerii unor 7 . certificatul de naştere. Coordonatorul ştiinţific întocmeşte şi depune la Secretariatul Facultăţii. diploma de bacalaureat (în original) respectiv. înscrierea la aceste examene se face la Secretariatul Facultăţii de Ştiinţe.se organizează la sfârşitul ultimului an de studii.

cu cel puţin două luni înainte de examen. În cazul indisponibilităţii. pe baza creditelor corespunzătoare probei ce se va susţine . a) Comisiile de examen se stabilesc pe specializări. eventual un secretar supleant. care nu au promovat ori nu s-au prezentat la examene cu promoţiile respective. d) Pentru specializările la care una dintre probele de examen constă în examinare scrisă. comunică aceste decizii 8 . dacă acesta îndeplineşte condţiile menţionate în prezentul articol. Art. acestea au fost avizate în Consiliul Facultăţii. se pot prezenta la oricare dintre cele două sesiuni ale examenelor de licenţă/diplomă/disertaţie. c) Comisia de examen este formată din preşedinte. în funcţie de temele şi coordonatorii lucrărilor şi de celelalte criterii necesare bunei organizări a examenelor. se aprobă în Senat şi sunt aduse la cunostinţa studenţilor prin afişare pe pagina de web a departamentelor.pentru o singură participare. 1-2 membri supleanţi. după ce în prealabil. d) Probele promovate în sesiunea de vară se recunosc în sesiunea de iarnă. din motive obiective. Comisiile de examen au următoarele atribuţii: . pe oricare dintre membrii comisiei. e) Absolvenţii promoţiilor anterioare.pentru o singură participare la examen. 12. după caz. odata cu afişarea datelor de susţinere a examenului. indiferent de forma de învăţământ pe care au absolvit-o. taxa se achită numai pentru proba pe care studentul o susţine în sesiunea de iarnă. pe baza propunerilor făcute de departamentele de specialitate. g) La o specializare/program de studii examenul de finalizare a studiilor se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi candidaţii. b) Comisiile se fac publice prin afişare pe paginile web ale departamentelor. 13. prin decizia rectorului Universităţii. inclusiv pe preşedinte. f) Datele de susţinere a examenelor în cele două sesiuni se avizează în Consiliul Facultăţii. Secretarul comisiei poate fi asistent universitar şi are numai atribuţii de administrare a documentelor. se pot prezenta la a doua sesiune – sesiunea de iarnă – cu condiţia unei noi înscrieri şi a achitării taxelor aferente calculate pe baza creditelor corespunzătoare examenului de finalizare a studiilor . acesta va putea fi înlocuit de unul din membrii comisiei. 2-3 membri. c) Absolvenţii care nu au promovat sau nu s-au prezentat la prima sesiune. gruparea candidaţilor pe serii. din motive obiective. iar preşedintele trebuie să fie profesor universitar sau conferenţiar universitar.pentru o singură participare la examen.stabilesc orarul desfăşurării probelor de examen şi. a preşedintelui. În acest caz. Absolvenţii specializărilor de colegiu sau ai programelor de studiu ce nu se mai regăsesc în structura actuală a universităţii şi care nu au promovat ori nu s-au prezentat la examenele de finalizare a studiilor. 1 secretar.perioade de prelungire a şcolarizării sunt consideraţi în promoţia anului în care au obţinut calitatea de absolvent şi au dreptul de a se prezenta la examenul de licenţă/diplomă/disertaţie. Membrii comisiei trebuie să aibă funcţia didactică de cel puţin lector şi titlul ştiinţific de doctor. odată cu comisia de examen se propune şi o Comisie de analiză a contestaţiilor alcătuită şi aprobată după aceleaşi reguli menţionate în prezentul articol pentru Comisia de examen. pe baza propunerilor de la departamente. la propunerea Consiliului Facultăţii şi cu aprobarea Senatului. doar în sesiunea de vară. cu condiţia ca în anul respectiv să existe promoţii de absolvenţi la specializarea pe care au absolvit-o şi ca urmare a înscrieri şi achitării taxelor aferente calculate pe baza creditelor corespunzătoare examenului de finalizare a studiilor . Membrii supleanţi vor înlocui în caz de indisponibilitate. Art. se pot înscrie şi prezenta la examenul de finalizare.

comisia de examinare poate lua în considerare şi nota propusă de coordonatorul ştiinţific al lucrării pe referatul de apreciere. a) Examinarea pentru fiecare probă se încheie prin acordarea unei note.00. fără rotunjire. . În acordarea notei. b) Nota de promovare a examenului de disertaţie este de cel puţin 6. b) Contestaţiile privind rezultatele probei scrise se depun la secretariatul facultăţii. Evaluarea în cadrul examenelor de finalizare a studiilor Art. intră în calculul mediei notelor propuse de comisia de examen. care trebuie să reflecte cunoaşterea domeniului temei abordate.completează cataloagele de examen şi verifică corectitudinea acestora.verifică referatele întocmite de coordonatorii ştiinţifici pentru lucrările de licenţă/diplomă/disertaţie şi studiază lucrările respective până la nivelul formulării unui punct de vedere corect privind calitatea acestora. de regulă.00. În acest caz.stabilesc şi aplică baremele şi criteriile de evaluare pentru fiecare probă de examen. în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii acesteia. contribuţia absolventului şi calitatea aplicaţiei sale. coordonatorul primeşte calitatea de membru cooptat în cadrul Comisiei şi acordă o notă pentru modul în care candidatul îşi susţine lucrarea. în cazul probelor orale. 9 . Rezultatele obţinute la probele orale nu pot fi contestate. 15.verifică dosarele candidaţilor înscrişi la examene. la această probă. c) Nota la proba evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate din cadrul examenului de licenţă) diplomă se acordă pe baza baremului/grilei de evaluare. în concordanţă cu prevederile prezentei Metodologii şi cu celelalte cerinţe pedagogice şi deontologice privind desfăşurarea examenelor. V. e) Examenul de licenţă/diplomă este promovat dacă probele componente sunt susţinute şi promovate. a) Rezultatele pentru fiecare probă se comunică prin afişare la sediul facultăţii sau la locul de desfăşurare a examenului. Nota de promovare a fiecărei probe la examenul de licenţă/diplomă este de cel puţin 5. . . 14. şi pe baza notelor membrilor comisiei.organizează acţiunea de stabilire a subiectelor de examen şi asigură concordanţa acestora cu tematicile şi bibliografiile aprobate. în termen de 24 de ore de la comunicarea/afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de 48 de ore de la data încheierii termenului de depunere a contestaţiilor. Art.studenţilor prin afişarea lor pe pagina de web a departamentelor . în cazul probelor scrise. . f) Coordonatorul ştiinţific participă. d) Nota la proba de prezentare şi susţinere a lucrării de licenţă/proiectului de diplomă/lucrării de disertaţie se stabileşte ca medie a notelor propuse de către fiecare dintre membrii comisiei. g) Nota unei probe se calculează cu două zecimale. cu acordul comisiei.00.asigură desfăşurarea în bune condiţii a fiecărei probe de examen. . iar media aritmetică a notelor acordate acestora – media de promovare a examenului – este de cel puţin 6. notă care. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10. . la proba de prezentare şi susţinere a lucrării de licenţă/proiectului de diplomă/lucrării de disertaţie la toţi absolvenţii pe care i-a îndrumat. c) Deliberarea comisiilor (acordarea notelor de către fiecare membru al comisiei şi calcularea mediilor) nu este publică.

în termen de o lună de la finalizarea examenului. a) La repetarea examenelor nepromovate. absolvenţii pot beneficia de recunoaşterea probelor promovate într-o sesiune anterioară numai pe perioada de recunoaştere a creditelor (maximum 5 ani). precum şi precizarea că adeverinţa respectivă este valabilă până la eliberarea diplomei. unde se arhivează. c) Absolvenţilor Universităţii care nu au promovat examenul de licenţă/diplomă li se poate elibera.primire de către Secretariatul Facultăţii de Ştiinţe către Secretariatele Departamentelor Facultăţii de Ştiinţe. a) Diplomele corespunzătoare studiilor absolvite. examenul de licenţă/diplomă.12. 10 . o adeverinţă din care să rezulte calitatea de absolvent cu examen. nota de absolvire va fi stabilită prin media dintre nota obţinută la proba aleasă şi nota stabilită anterior la cealaltă probă. la alegere. cadrelor didactice şi personalului administrativ al Secretariatului Facultăţii de Ştiinţe. până la primirea diplomelor. pe perioada de arhivare stabilită în normele interne ale instituţiei. În cazul absolvenţilor de studii universitare de masterat care nu au promovat examenul de disertaţie. prin publicare pe pagina web a facultăţii şi prin transmiterea la departamente. În situaţia în care absolventul alege o singură probă.12. Art. Copia electronică a lucrării este predată pe bază de Proces-verbal de predare. pentru domeniile la care este organizatoare. Recunoaşterea probelor este de competenţa comisiei de examen. Art. examenul de disertaţie . a) Frauda şi tentativa de fraudă se sancţionează cu excluderea din examen.2011. 16. Prevederile prezentei metodologii se aplică începând cu anul universitar 2011-2012 şi se aduc la cunoştinţa studenţilor. 17. Secretariatul Facultăţii de Ştiinţe va depune la Biblioteca Universităţii formatul tipărit al lucrărilor. însoţit de foaia matricolă. de probele care să ateste realitatea faptei. pot să repete examenul integral sau numai la o singură probă. Se consideră tentativă de fraudă şi prezentarea.00. la cerere.se eliberează de către Universitate. b) Frauda sau tentativa de fraudă se consemnează printr-un proces verbal semnat de toţi membrii comisiei de examen. pentru absolvenţii Universităţii care au promovat. a unor lucrări de licenţă. foaia matricolă şi o adeverinţă care să ateste absolvirea fără examen de disertaţie a studiilor respective. după caz. însoţit. de licenţă/diplomă ori de disertaţie. În scopul arhivării lucrărilor de licenţă/diplomă/disertaţie. la cererea acestora. b) Absolvenţii care la prima sesiune au promovat ambele probe. Universitatea poate să elibereze. Art. Certificatul de studii universitare. copiate ori procurate prin cumpărare sau pe alte căi. la cerere. 19. 18. după caz. diplomă sau disertaţie plagiate (fără citarea surselor). în cadrul examenului. b) Absolvenţilor care au promovat examenul li se poate elibera.VI. Prezenta metodologie a fost dezbătută în şedinţa de Consiliu al Facultăţii de Ştiinţe din data de 19. Dispoziţii finale Art. după caz. dar nu au promovat examenul datorită unei medii generale sub 6.2011 şi aprobată în şedinţa de Birou al Consiliului Facultăţii de Ştiinţe din data de 21. Depunerea lucrărilor la Bibliotecă se face pe bază de Proces-verbal de predare-primire.

Copertă – informaţiile care trebuie menţionate pe coperta proiectului de diplomă sunt prezentate în Anexa 8 – coperta va fi cartonată în mod obligatoriu (nu sunt admise lucrările spiralate sau sub alte forme de prezentare).contribuţiile proprii ale absolventului.). Se recomandă ca ambele părţi (prin capitolele aferente) să cuprindă parte teoretică şi aplicativă cu specificarea studiului de caz privind obiectivul analizat. realizarea unor capitole supradimensionate. o secţiune de concluzii. f. e. locul de realizare a temei. pe de o parte segmentarea excesivă a materialului elaborat. Introducerea nu se numerotează ca şi capitol. eventualele limite ale lucrării (confidenţialitatea datelor. structura lucrării titlul capitolelor şi legătura dintre ele. Se recomandă o dimensionare optimă a structurii unei lucrări astfel încât să se evite.stadiul actual privind realizarea lucrărilor aferente domeniului de activitate în care se încadrează tema de proiect. opinia personală privind rezultatele obţinute în lucrare. metode şi mijloace noi folosite în realizarea temei. Cuprins – proiectul de diplomă va avea un cuprins care să conţină cel puţin titlurile tuturor capitolelor însoţite de numărul paginii la care începe fiecare capitol (Anexa 10). b. Este recomandat ca începând cu capitolul II.Partea II Structura proiectului de diplomă Proiectul de diplomă este structurat pe capitole şi include următoarele elemente obligatorii: a. descrierea obiectivului şi structura proiectului. În capitolul I va fi descrisă tema de proiect privind localizarea geografică a obiectivului. iar pe de altă parte. c. Capitole – proiectul de diplomă va conţine un număr minim de 3 capitole numerotate crescător. precum şi potenţiale direcţii viitoare de cercetare legate de tema abordată. Un număr de 4-5 capitole poate fi apreciat ca fiind optim. Pagina de titlu – informaţiile care trebuie menţionate în pagina de titlu a proiectului de diplomă sunt prezentate în Anexa 9. proiectul de diplomă să fie structurat pe două direcţii mari şi anume: . . d. în partea finală. care să sintetizeze informaţiile şi/sau rezultatele prezentate în cadrul acelui capitol. fiecare putând să aibă. Concluzii şi propuneri – în această parte a proiectului de diplomă se regăsesc cele mai importante concluzii din lucrare. Introducere – aceasta va conţine motivaţia alegerii temei. lipsa accesului la unele surse bibliografice de referinţă etc. 11 . metodologia de cercetare folosită. surse de obţinere a temei.

Anexele – nu se numerotează ca şi capitol. vor fi inserate în lucrare la o scară convenabilă. Anexele se numerotează crescător pentru toată lucrarea (Anexa 1. pe un format de hârtie maxim A3. j. fiecare fiind menţionată cel puţin o dată în textul lucrării. plan de parcelare etc. plan de trasare.) fie pe capitole (Anexa 1. denumite şi numerotate corespunzător capitolului aferent. Bibliografie – acesta este ultima parte a lucrării şi va conţine lista tuturor surselor de informaţie utilizate de către absolvent pentru redactarea lucrării de licenţă. Anexa 2 etc. Tabelele – vor fi inserate.g. Documentele grafice – reprezentate prin plan de încadrare în zonă. Bibliografia nu se va numerota ca şi capitol al lucrării (a se vedea exemplul din Anexa 11).1. Curriculum Vitae – se va amplasa la finalul lucrării. k. Anexa 2. h. 12 . plan de amplasament şi delimitare.1 etc. fiind numerotate ca şi figuri în capitolul respectiv. i.).

precum şi etichetele tabelelor şi figurilor. e. fiecare figură are număr şi titlu. paragrafelor şi corpul textului.textul va respecta o spaţiere între rânduri de 1.5 lines). până la ultima pagină a lucrării. centrat. Numărul de pagină se inserează în subsolul paginii. anul. care se menţionează deasupra tabelului.pentru limba română). c. titlurile paragrafelor se vor scrie bold. Font – fontul utilizat pentru redactare va fi Arial. − dreapta: 2 cm. aliniat la marginea din dreapta. cu dimensiunea de 12 puncte. ş. pagina sau adresa de Internet completă. boldarea sau scrierea cu caractere italic a textului. Spaţiere între rânduri . În corpul textelor nu trebuie să abunde sublinierea. Dacă este cazul. ţ.Partea III Reguli de redactare a proiectului de diplomă Imprimarea tuturor paginilor lucrării se va realiza doar pe o faţă a fiecărei foi. cu indentare de 1. utilizând diacriticele specifice limbii române (ă. − sus: 2 cm.5 cm având litere mici. Alinierea textului . iar cea de a doua fiind numărul figurii din capitolul respectiv. Figuri – figurile (aici sunt incluse imagini. − jos: 2 cm. Se lasă câte un rând liber intre titlurile capitolelor. î. â . Primul rând al fiecărui paragraf va avea o indentare de 1. cu următoarele elemente: a. Titlurile capitolelor se vor scrie bold. aliniat între marginile din stânga şi dreapta ( justified). centrat cu litere mari. Numerotarea paginilor – numerotarea paginilor se face începând cu pagina de titlu.5 cm (Format-> Paragraph-> Indentation-> Left). Formatul întregii lucrări este A4.textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified). capturi de ecran) se numerotează cu 2 cifre. iar cea de a doua reprezentând numărul tabelului din capitolul respectiv. d. care se menţionează sub figură. f.5 cm. indicând în mod obligatoriu numele autorului(lor). exceptând anexele. prima reprezentând numărul capitolului. Marginile paginii – se vor utiliza următoarele valori pentru marginile paginii (Page Setup -> Margins): − stânga: 2. grafice. sursa datelor se precizează sub tabel. sursa figurii se indică 13 . centrat. prima reprezentând numărul capitolului. dacă este cazul. Tabele – tabelele se numerotează cu 2 cifre. numărul mediu de pagini fiind de 60 de pagini. g. Fiecare tabel are număr şi titlu. b. Excepţie fac titlurile capitolelor.5 linii (Format->Paragraph->Line spacing-> 1. editura. care vor fi aliniate centrat. lucrarea (cartea).

Acestea se numerotează unitar pentru toată lucrarea. studii şi articole în reviste de specialitate sau prezentate la conferinţe). i. site-ul de unde a fost preluată informaţia 3. site-uri consultate). paginile. 4. h. anul. locul apariţiei. Bibliografia . Carte cu unul sau mai mulţi autori Exemplu: Autor (i). anul. lucrarea (cartea). Documente ale unor organizaţii. Aceste liste bibliografice se vor ordona alfabetic şi vor respecta următoarele reguli de redactare: 1. pagina sau adresa de Internet completă. a fost consultată forma tipărită a revistei Exemplu: Autor (i). anul. anul apariţiei. anul. 14 . editura.pe rândul imediat următor. nr. documente emanate de la diferite organisme şi instituţii şi acte normative. nr. paginile sau site-ul de unde a fost preluată informaţia. justified. 2. indicând numele autorului(lor)..se structurează pe următoarele paliere: materiale tipărite (cărţi şi lucrări de autor în edituri. paginile. Revista. Note de subsol . Titlul cărţii. resurse în format electronic (articole şi lucrări conferinţe disponibile on line. locul. Titlul articolului. la care s-a avut acces direct sau on-line: Exemplu: Instituţia. Editura. Articol dintr-o revistă la care s-a avut acces direct. Articol dintr-o revistă la care s-a avut acces on-line Exemplu: Autor (i).în situaţia în care se citează se vor introduce note de subsol (Footnotes) pentru a se indica sursa(ele). Titlul articolului.. Documentul / Regulamentul. Revista.

− existenţa obligatorie a unui slide de titlu. numele absolventului şi numele cadrului didactic coordonator). d. 15 . ora şi locaţia stabilite atrage eliminarea acestuia din examenul de diplomă. orei şi locaţiei la care îşi vor putea susţine proiectul de diplomă în faţa comisiei. b. Neprezentarea absolventului la data. c. Reguli de prezentare şi susţinere a proiectului de diplomă: a. Întrebări: membrii comisiei pot adresa absolventului oricâte întrebări referitoare la subiectul proiectului de diplomă şi/sau metodologia şi resursele folosite. Prezentarea lucrării: absolventul îşi va susţine rezultatele cercetării realizate în mod liber cu ajutorul unei prezentări multimedia concepute în PowerPoint.Partea IV Reguli de prezentare a proiectului de diplomă Prezentarea proiectului de diplomă în faţa comisiei de examinare este la fel de importantă ca şi redactarea acesteia. tabele. Timp maxim de prezentare: 10 minute. care va conţine cel puţin titlul lucrării. versiunea 2003. Recomandări pentru realizarea prezentării multimedia: − prezentarea va conţine între 10 şi 15 diapozitive (slide-uri). − slide-urile nu vor conţine prea mult text. − 1-2 slide-uri pentru concluzii şi propuneri. Nota finală obţinută de către absolvent reprezintă atât rezultatul evaluării lucrării de către cadrul didactic coordonator (evaluare consemnată într-un referat semnat în original). − slide cu introducere în tematica lucrării. − 7-11 slide-uri cu text. cât şi rezultatul evaluării comisiei. figuri (cu ajutorul acestora se vor prezenta acele aspecte ale lucrării ce se doresc a fi comunicate comisiei). în urma prezentării şi susţinerii acesteia de către absolvent. Momentul şi locaţia prezentării: absolvenţii vor fi anunţati asupra datei. iar absolventul nu va citi informaţia de pe diapozitiv.

la cât de explicit este prezentat şi structurat acesta. Aspectele pragmatice. Concluziile şi implicaţiile demersului de cercetare şi aplicativ. teoriilor. Conţinutul ştiinţific al lucrării 1 a. complexitatea temei Fundamentarea teoretică a temei propuse de lucrare: relevanţa reperelor teoretice alese. să fie abordate şi în alte lucrări de cercetare. Bibliografie. utilizarea riguroasă a conceptelor. Cadrul teoretic al problemei studiate. Se apreciază redactarea lucrării într-un limbaj academic impersonal. capacitatea de a interpreta rezultate şi de a formula propuneri de perfecţionare în domeniul abordat. 16 . consistenţa aspectelor practice identificate. Capitolul detaliază ideea respectivă venind cu detalieri şi idei inovatoare. c. tema trebuie să fie structurată pe mai multe capitole corespunzătoare unor idei de bază din domeniul abordat. Anexe. actualitate şi tratare Informaţiile prezentate în lucrare trebuie să corespundă momentului actual. ideilor. ideile prezentate trebuind să decurgă logic şi coerent. ordonarea capitolelor Este apreciată numerotarea clară a capitolelor şi subcapitolelor pentru a indica gradul de generalitate a unui aspect sau altul al lucrării cu respectarea ghidului de elaborare a lucrării de licenţă. pregătirea metodologică. Ideile trebuie să fie prezentate într-un limbaj ştiinţific adecvat şi în concordanţă cu standardele formale impuse şi într-o manieră logică. În apreciere se va considera organizarea logică în capitole. b. Esenţa şi conţinutul cercetării. Ordonarea capitolelor trebuie să permită verificarea următoarelor elemente fundamentale: pregătirea teoretică. se dovedeşte prin prezentarea într-o succesiune logică a problematicii specifice temei alese. nu sunt admise greşelile gramaticale de redactare. Obiectivele şi metodologia cercetării. structura pe capitole Pentru uşurinţa tratării. consistente). tratate cu responsabilitate şi competenţă şi să facă referire la gradul de acoperire al subiectului tratat. respectarea succesiunii următoare: Introducere. capacitatea de a efectua o aplicaţie practică în domeniul abordat. acceptarea şi fructificarea posibilităţilor oferite de triada teorie – legislaţie – practică. 2. Importanţa temei şi structura lucrării 1 a. amplitudine bibliografică (acces la referinţe majore.Partea V Criteriile considerate la aprecierea proiectului de diplomă 1. numeroase.

În cercetare se urmăreşte atingerea unui scop. sugestii. ci se poate opta pentru orice cadru didactic din facultate. documentare de specialitate Documentarea este reprezentativă pentru tema în cauză şi se realizează prin inventarierea şi consultarea datelor. b. tehnici prin care putem să ştim „cum să facem” şi „cum să aplicăm” ceva ce ştim sau am învăţat. . b. deoarece putem constata că anumite idei au fost dezbătute şi prezentate în alte studii. norme.identificarea de contradicţii.Tema lucrării trebuie să reflecte apartenenţa studentului la domeniul de studiu parcurs în perioada universitară. În mod obligatoriu. planurilor şi hărţilor din zonă. Anumite lucrări au un caracter teoretic mai accentuat. cărţi. toate temele vor conţine măsurători bazate pe o reţea topografică ce va fi compensată riguros . Dar acest aspect nu presupune focalizarea atenţiei asupra catedrei care gestionează domeniul de studiu respectiv. lacune sau limite ale teoriei sau soluţiilor anterior propuse. reviste şi publicaţii de specialitate sau site-uri cu relevanţă pentru tematica abordată. c. cum să parcurgem de la o idee vagă. Dar pe măsura avansării în cercetare. în condiţiile unei teme cu conţinut topo-geodezocadastral interdisciplinar. iar rezultatele unei cercetări. Se recomandă utilizarea în activitatea de cercetare a diverselor aspecte metodologice. ritmicitate în redactare Se apreciază. pe când altele mai aplicativ. inventare de coordonate a bornelor şi punctelor topografice existente în zonă precum şi prin cărţi de specialitate. de asemenea respectarea graficului de întâlniri cu coordonatorul lucrării. abordarea metodologică Metodologia ne furnizează reguli. Studentul trebuie să realizeze generalizarea sau modalitatea de aplicare a soluţiilor astfel încât soluţiile propuse de el să poată fi implementate în realizarea unor lucrări din domeniu.conturarea de recomandări. legislaţie. în general. 3. 17 . se pot concretiza în: . de la o ipoteză la o soluţie. Pot fi inserate aplicaţii practice reale în conţinutul lucrării pe baza documentaţiei efectuate în cadrul diverselor entităţi. . metode. articole fiind în acest fel nevoiţi să ne canalizăm atenţia spre alte obiective. Elaborarea lucrării a. respectiv: metoda cercetării actelor normative şi a altor documente.confirmarea sau infirmarea ipotezelor. lucrări anterioare executate. .sesizarea de noi direcţii de cercetare etc. informaţiilor. . linii de acţiune. aplicabilitate Activitatea de cercetare în orice domeniu vizează generalizarea sau aplicarea rezultatelor obţinute. scopul poate suferi modificări. neconcordanţe. documente oficiale.obţinerea de soluţii formale sau practice. realizarea pe etape a lucrării de licenţă şi utilizarea aceloraşi marcatori în cuprinsul lucrării. Schimbarea de obiective poate să intervină în orice tip domeniu.

tehnoredactarea fiind realizată cu diacritice. figuri. 5. ordine Lucrarea trebuie să fie prezentată într-o formă îngrijită. etc. aport personal şi contribuţii Capacitatea de raportare la sursele teoretice şi de promovare a unei viziuni proprii asupra temei tratate se realizează prin susţinerea unui punct de vedere sau deschiderea unei direcţii de dezbatere semnificative în raport cu tema abordată. formă şi conţinut Se apreciază existenţa şi modalitatea de redactare a documentaţiei grafice. 4. Bibliografie a. amploare şi actualitate Absolventul trebuie să cunoască şi să facă referiri la principalele surse de informaţie în domeniul temei lucrării.c. b. suport informaţional Se apreciază existenţa şi modalitatea de redactare a surselor informaţionale (note de subsol. estetică şi ţinută grafică Lucrarea se prezintă sub aspect îngrijit. precizie şi standardizare Documentaţia grafică trebuie întocmită la o scară convenabilă care să permită citirea rapidă a planurilor. Mod de realizare a documentaţiei grafice a. fără greşeli ortografice. b. surse la tabele. fiind întocmită în conformitate cu legislaţia în vigoare. citare în text 18 . La notare. semne convenţionale În cazul abundenţei unor elemente.). 6. partea estetică a lucrării nefiind mai puţin importantă decât conţinutul ei. se vor lua în calcul doar sursele bibliografice strâns legate de tema lucrării. Tehnoredactare a. b. Bibliografia trebuie să fie cât mai cuprinzătoare cu putinţă şi să conţină surse bibliografice de actualitate. c. acestea pot fi înlocuite prin semne convenţionale. c. conform Atlasului de Semne Convenţionale.

relevanţa temei etc.Lucrarea trebuie să conţină referinţe bibliografice în cadrul capitolelor şi nu doar la finalul lucrării. c. teorii.) redate de autor în lucrarea de licenţă prezentată. prin evenimente importante. aparatură performantă etc. urmate de sinteza rezultatelor obţinute şi semnificaţia acestora în contextul literaturii dedicate lucrării analizate. 1 7. mod de structurare a conceptelor. Se apreciază modul în care studentul a derulat cercetarea. contribuţia ştiinţifică a studentului. caracterizate prin autenticitate. c. de necontestat. nivel calitativ Se evaluează totalitatea caracteristicilor. elemente originale Se estimează piesele sau ansamblul de piese (idei. stadii. Concluzii a. Se vor avea în vedere stadiul cunoaşterii. de obicei. faze. inedite. fără a folosi modele făcute de alţii şi fără a avea caracter fals. de plagiat. b. neimitate după altcineva. metode de lucru. personale. precum: finalizarea fiecărui capitol. valoare reală. caracterizate. pentru întocmirea lucrării de licenţă. de realizare a studiilor de caz. însuşirilor şi laturilor esenţiale în virtutea cărora lucrarea de licenţă este judecată şi clasată cu o anumită cotă. având o valoare etc. formularea concluziilor şi propunerilor etc. îndeplinind un standard. realizarea pe etape Se reiau sumar obiectivele şi motivaţia cercetării. de un anumit grad de complexitate. pe intervale de timp. proprii studentului. Aceste referinţe bibliografice arată modul în care absolventul a studiat tema lucrării în literatura de specialitate sau în alte surse de informare adecvate. respectarea normelor ortografice şi de tehnoredactare Bibliografia de la finalul lucrării şi referinţele bibliografice trebuie redactate conform regulilor enunţate în prezentul ghid. 19 . Vor fi luate în calcul la notare acele referinţe bibliografice din cadrul textului care întrunesc condiţii de oportunitate şi adecvare la conţinutul lucrării. asamblarea lucrării.

Semnătură student Alba Iulia Data 20 . . vă rog să-mi aprobaţi realizarea lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie cu titlul pentru sesiunea de licenţă/disertaţie . student(ă)/masterand(ă) în anul .ANEXE Anexa 1 Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia Facultatea de Ştiinţe Departamentul De acord cu îndrumarea. Cadru didactic coordonator: Semnătura CER ERE Subsemnatul(a). specializarea .

21 .

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC. 22 . . . / VIZAT DECAN.Anexa 2 Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia Facultatea de Ştiinţe Departamentul Nr. ciclul licenţă/diplomă/disertaţie cu titlul coordonată de în vederea pregătirii examenului de finalizare a studiilor din sesiunea . cercetare sau activităţi practice. Adeverinţă Prin prezenta se adevereşte că d-lui/d-nei student(ă) la specializarea de studii i s-a repartizat tema lucrării de . Prezentul înscris este un act oficial pe baza căruia studentul poate solicita accesul în instituţii pentru documentare.

........... declar pe proprie răspundere că la conceperea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă/lucrării de disertaţie cu titlul .......................................................................................... NUME PRENUME Semnătura în original 23 ....................................................................Anexa 3 DECLARAŢIE DE ONESTITATE Subsemnatul (a) . eliberat de ....................... coordonarea ştiinţifică a ...................…………..................................................................................................................................................................... la data de ............. nr..................................... CNP ............ .......... fiul lui ......................... sub Alba Iulia.......................................... Data Absolvent......................... lucrarea îmi aparţine în întregime şi a fost redactată cu respectarea strictă a regulilor de evitare a plagiatului.........…………....... .............................................................. nu am folosit alte surse decât cele menţionate în bibliografie.................... identificat cu BI / CI seria .............................…………………………………………………............... şi al .......

c SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE Media cu rotunjire a notelor subcriteriilor a. c SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE Formular aprobat în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe din data de 20. c SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE Media cu rotunjire a notelor subcriteriilor a. CRITERIUL crt.05. b.2008 Nota în cifre . b. b.Anexa 4 UNIVERSITATEA”1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA FACULTATEA DE ŞTIINŢE SPECIALIZAREA _______________________________________________ FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ______________________________________ SESIUNEA DE LICENŢĂ_________________________________________ FIŞA DE APRECIERE A PROIECTULUI DE DIPLOMĂ 1 Absolvent(a):____________________________________________________________________ Tema lucrării:___________________________________________________________________ Îndrumător ştiinţific:_____________________________________________________________ Nr. c SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE NOTA2 Media cu rotunjire a notelor subcriteriilor a. b. c SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE Media cu rotunjire a notelor subcriteriilor a. 1 Importanţa temei şi structura lucrării: a) actualitate şi tratare b) structura pe capitole c) ordonarea capitolelor 2 Conţinutul ştiinţific al lucrării: a) complexitatea temei b) abordarea metodologică c) aplicabilitate 3 Elaborarea lucrării: a) documentare de specialitate b) ritmicitate în redactare c) aport personal şi contribuţii 4 Tehnoredactare: a) suport informaţional b) estetică şi ţinută grafică c) ordine 5 Mod de realizare a documentaţiei grafice: a) forma si conţinut b) precizie si standardizare c) semne convenţionale 6 Bibliografie: a) amploare şi actualitate 1 2 CUANTIFICARE Media cu rotunjire a notelor subcriteriilor a. b. b. c SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE Media cu rotunjire a notelor subcriteriilor a.

4033/12. art. 143alin(4) şi OMECTS nr. Nota propusă de îndrumător3:________________________ DATA ÎNDRUMĂTOR ŞTIINŢIFIC (semnătura) 3 în cifre şi litere . 1/2011.b) citare în text c) respectarea normelor ortografice şi de tehnoredactare 7 Concluzii: a) realizare pe etape b) nivel calitativ c) elemente originale Nota finală SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE Media cu rotunjire a notelor subcriteriilor a.2011. art. 4 alin(6): “prin prezentul referat. b. Concluzii: Propun (admiterea/respingerea) proiectului de diplomă pentru a fi prezentat în faţa comisiei examenului de diplomă. coordonatorul ştiinţific al lucrării îşi asum ă răspunderea în solidar cu autorul lucrării asupra originalităţii conţinutului acesteia”.04. c SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE Media fără rotunjire a notelor criteriilor 1-7 În conformitate cu prevederile Legii nr.

1 Importanţa temei şi structura lucrării: a) actualitate şi tratare b) structura pe capitole c) ordonarea capitolelor 2 Conţinutul ştiinţific al lucrării: a) complexitatea temei b) abordarea metodologică c) aplicabilitate 3 Elaborarea lucrării: a) documentare de specialitate b) ritmicitate în redactare c) aport personal şi contribuţii 4 Tehnoredactare: a) suport informaţional b) estetică şi ţinută grafică c) ordine 5 Mod de realizare a documentaţiei grafice: a) forma si conţinut b) precizie si standardizare c) semne convenţionale 1 2 CUANTIFICARE Media cu rotunjire a notelor subcriteriilor a.Anexa 5 UNIVERSITATEA”1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA FACULTATEA DE ŞTIINŢE SPECIALIZAREA _______________________________________________ FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ______________________________________ SESIUNEA DE LICENŢĂ_________________________________________ FIŞA DE APRECIERE A LUCRĂRII DE DISERTAŢIE 1 Absolvent(a):____________________________________________________________________ Tema lucrării:___________________________________________________________________ Îndrumător ştiinţific:_____________________________________________________________ Nr. c SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE Formular aprobat în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe din data de 20. b.05. c SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE Media cu rotunjire a notelor subcriteriilor a. b. c SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE Media cu rotunjire a notelor subcriteriilor a.2008 Nota în cifre . c SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE Media cu rotunjire a notelor subcriteriilor a. b. CRITERIUL crt. b. b. c SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE NOTA2 Media cu rotunjire a notelor subcriteriilor a.

c SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE Nota finală Media fără rotunjire a notelor criteriilor 1-7 În conformitate cu prevederile Legii nr. Nota propusă de îndrumător3:________________________ DATA ÎNDRUMĂTOR ŞTIINŢIFIC (semnătura) 3 în cifre şi litere . art. art. coordonatorul ştiinţific al lucrării îşi asum ă răspunderea în solidar cu autorul lucrării asupra originalităţii conţinutului acesteia”. b.04. 4033/12. c SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE SE ACORDĂ O NOTĂ FĂRĂ ROTUNJIRE 7 Concluzii: a) realizare pe etape b) nivel calitativ c) elemente originale Media cu rotunjire a notelor subcriteriilor a. 4 alin(6): “prin prezentul referat.6 Bibliografie: a) amploare şi actualitate b) citare în text c) respectarea normelor ortografice şi de tehnoredactare Media cu rotunjire a notelor subcriteriilor a. Concluzii: Propun (admiterea/respingerea) proiectului de diplomă pentru a fi prezentat în faţa comisiei examenului de diplomă. 143alin(4) şi OMECTS nr. b. 1/2011.2011.

obligatoriu. DAN VICTOR IOAN). tel. matricol ……………… Către. citeţ. Dacă survin schimbări de nume prin căsătorie sau alte situaţii. Nr. RECTORATUL UNIVERSITĂŢII „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA Subsemnatul (a) fiul (fiica) lui .I. 3 iunie-august. toate iniţialele prenumelui tatălui şi toate prenumele absolventului se vor scrie. strada_ . în localitatea . cu litere mare de tipar. forma de învăţământ . deci. nr.Anexa 6 IMPORTANT! Înainte de a începe completarea cererii citiţi cu atenţie instrucţiunile din partea de jos a paginii. Menţiuni speciale . anularea ei. Anexez două fotografii ¾ cm (tip buletin). . februarie-martie 1 _ . după certificatul de naştere. ziua judeţul_ 1 _ şi _ 2 _ . diplomei……………… Nr. născut (ă) la data de: anul_ luna _ cetăţean al statului . 2 Se va completa numai de către absolvenţii cetăţeni străini. acestea se vor înscrie la rubrica Menţiuni speciale. domiciliat (ă) în localitatea _ eliberarea diplomei de LICENŢĂ. în anul 3 Menţionez că am absolvit FACULTATEA DE specializarea_ universitar _ . respectând ordinea în care sunt înscrise în certificatul de naştere (exemplu : POP GH._ judeţul vă rog să binevoiţi a-mi aproba . deoarece completarea incorectă a formularului va avea drept consecinţă întocmirea greşită a diplomei şi. şi voi susţine examenul de licenţă în sesiunea Data_ _ Semnătura_ Numele. _.

4 Nota (în cifre şi litere) .UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA FACULTATEA DE ŞTIINŢE REZULTATELE LA EXAMENUL DE LICENŢĂ PROBA REZULTATUL 4 I.S. II. DECAN FACULTATE SECRETAR ŞEF L. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de pecialitate Susţinerea lucrării de licenţă Media examenului de licenţă _ CONDUCEREA FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE CERTIFICĂ AUTENTICITATEA ŞI EXACTITATEA DATELOR DE MAI SUS.

susţinerea lucrării de licenţă din sesiunea cu tema: _ _ _ _ _ .UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA FACULTATEA DE ŞTIINŢE SPECIALIZAREA: _ _ FIŞA PENTRU ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENŢĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR Subsemnatul (a) absolvent (a) din promoţia licenţă: solicit înscrierea la probele examenului de *) Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate. prenumele. iniţiala tatălui. Data_ _ Semnătura absolventului. Coordonator ştiinţific _ . . *) Numele.

forma de învăţământ . în localitatea . după certificatul de naştere. acestea se vor înscrie la rubrica Menţiuni speciale. DAN VICTOR IOAN). toate iniţialele prenumelui tatălui şi toate prenumele absolventului se vor scrie. 2 Se va completa numai de către absolvenţii cetăţeni străini. respectând ordinea în care sunt înscrise în certificatul de naştere (exemplu : POP GH. cu litere mare de tipar. diplomei……………… Nr. şi voi susţine examenul de disertaţie în sesiunea Data_ _ Semnătura_ Numele. Dacă survin schimbări de nume prin căsătorie sau alte situaţii. ._ judeţul vă rog să binevoiţi a-mi aproba . RECTORATUL UNIVERSITĂŢII „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA Subsemnatul (a) fiul (fiica) lui . citeţ. tel. februarie-martie 1 _ . domiciliat (ă) în localitatea _ eliberarea diplomei de MASTER. obligatoriu. strada_ . Nr. anularea ei. în anul 3 Menţionez că am absolvit FACULTATEA DE specializarea_ universitar _ . Menţiuni speciale . născut (ă) la data de: anul_ luna _ cetăţean al statului . nr.I. matricol ……………… Către. ziua judeţul_ 1 _ şi _ 2 _ . deoarece completarea incorectă a formularului va avea drept consecinţă întocmirea greşită a diplomei şi. Anexez două fotografii ¾ cm (tip buletin). _. deci. 3 iunie-august.Anexa 7 IMPORTANT! Înainte de a începe completarea cererii citiţi cu atenţie instrucţiunile din partea de jos a paginii.

.

DECAN FACULTATE SECRETAR ŞEF L.UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA FACULTATEA DE ŞTIINŢE REZULTATELE LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE PROBA REZULTATUL 4 I.S. Susţinerea lucrării de disertaţie_ _ CONDUCEREA FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE CERTIFICĂ AUTENTICITATEA ŞI EXACTITATEA DATELOR DE MAI SUS. 4 Nota (în cifre şi litere) .

prenumele. Data_ _ Semnătura absolventului.UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA FACULTATEA DE ŞTIINŢE SPECIALIZAREA: _ _ FIŞA PENTRU ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR Subsemnatul (a) absolvent (a) din promoţia sesiunea _ _cu tema:_ *) solicit înscrierea la examenul de disertaţie din _ _ _ . Coordonator ştiinţific _ . *) Numele. iniţiala tatălui. 34 .

ABSOLVENT. 35 ...Anexa nr. TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA SPECIALIZAREA „MĂSURĂTORI TERESTRE ŞI CADASTRU” FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ZI PROIECT DE DIPLOMĂ COORDONATOR. ALBA IULIA 2012 * Gradul didactic şi titlul ştiinţific al cadrului didactic îndrumător.* ……………………. ……………………. CERCETĂRII. 8 – Coperta cartonată a proiectului MINISTERUL EDUCAŢIEI.

.* …………………….Anexa nr. ALBA IULIA 2012 * Gradul didactic şi titlul ştiinţific al cadrului didactic îndrumător. CERCETĂRII. ……………………. 36 . ABSOLVENT. TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA SPECIALIZAREA „MĂSURĂTORI TERESTRE ŞI CADASTRU” FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ZI TITLUL PROIECTULUI COORDONATOR.. 9 – Pagina de titlu a proiectului MINISTERUL EDUCAŢIEI.

......................... Exemplu...................7 CAPITOLUL I TEMA DE PROIECT .. Exemplu ....................1..1.................................................................10 1......................39 BIBLIOGRAFIE..................................9 1.......................................... fiecare lucrare va avea propriile ei titluri de capitole şi paragrafe 37 ................................. Exemplu........................................................................32 CAPITOLUL II VERIFICAREA REŢELEI GEODEZICE........................2........................................................................................................................1....69 ANEXE.................................................................1.11 1......................................................1.....................................................................71 * Această structură a cuprinsului este orientativă...............................................................................................................Anexa nr....1..................... 10 – Model de cuprins CUPRINS* INTRODUCERE .... Exemplu...................................................................9 1...

Editura Teora. 718 din 9 -august 2004. 7.http://www.Verificarea a trei puncte GPS prin metode convenţionale. N. Burchard.Lexiconul geodezic – cadastral o problemă de actualitate. Servicios Web De La Oficina Virtual Del Catastro. Acte normative 1. L. Alba Iulia. Editura Aeternitas. O. . Bucureşti. Revista de Cadastru RevCAD nr. I. Pădure. 634 din 13 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară. Alba Iulia. . Resurse în format electronic 1. 2002.AutoCAD 2002. 2.http://ovc. 11 – Exemplu de bibliografie BIBLIOGRAFIE Cărţi şi lucrări de autor în edituri 1. .Hotărâre nr. Oprea. 2. Universitatea „1 Decembrie 1918”. Bucureşti. nr. Editura Teora.. publicat în M. . 2. 1048 din 29/12/2006. Alba Iulia.landregistry. Palamariu. 2. . seria Didactica. 2000. Oprea..es/... 2002. *** 38 . .ancpi. H.Cadastru Funciar. B.ie. 2007. Ienciu. Editura Aeternitas. Tudoraşcu.catastro.O. Revista de Cadastru RevCAD nr. 2. 2005.. 3. D. publicată în M. M.Anexa nr. I. *** .http://www. 3.meh.Ordin nr. L. M. 1210 din 29 iulie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Burchard.Totul despre AutoCAD 2000. .ro. Pitzer. *** *** *** . Boş. . Studii şi articole în reviste de specialitate sau prezentate la conferinţe 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful