You are on page 1of 14

De Geest, de Heilige in de Bijbel

De Geest, de Heilige in de Bijbel

Guido Biebaut, 09/07/2013 Alle rechten voorbehouden

Wat/Wie is de Heilige Geest? Voor ons is dat een persoon. Hij is de eeuwige God in n van zijn verschijningsvormen. En die zijn: als Vader, als Zoon en als Heilige Geest. Voor een Jehovah Getuige of iemand die niet in een drie-eenheid geloofd is dat Gods werkzame kracht. We citeren uit een brochure van de Wachttoren, Wat is de boodschap van de Bijbel, de druk van 2012: De engel Gabril kwam bij haar [de maagd Maria] en zei dat God er met zijn werkzame kracht, zijn heilige geest, voor zou zorgen dat ze een zoon zou krijgen, ook al was ze maagd. () Gods heilige geest is de sterkste kracht in het universum. Jehovah God heeft zijn heilige geest, zijn werkzame kracht, gebruikt om de hemel en de aarde te maken en om het schrijven van de Bijbel te leiden. Deze geest was de kracht achter alle wonderen waarover we tot nu toe gelezen hebben, met inbegrip van het allergrootste wonder: de opstanding van Jezus Christus als een machtig geestelijk wezen (Genesis 1:2; 2 Samul 23:2; Handelingen 10:38; 1 Petrus 3:18). blz.19, 24. Wanneer het NT over de Heilige Geest spreekt komen we twee belangrijke uitdrukkingen tegen, die te onderscheiden zijn. Een gebruik ervan met of zonder lidwoorden. Dat is een zeer belangrijke punt

De Geest, de Heilige in de Bijbel

in deze zaak en moet men goed begrijpen om geen verwarrende uitleggingen te geven over de Heilige Geest. Daar waar de de Heilige Geest als persoon aan bod komt heeft het Grieks of: = To Hagion Pneuma = De Heilige Geest. Of ook: = To Pneuma to Hagion = De Geest, De Heilige. De eerste to pneuma hagion waar alleen een lidwoord voor Geest staat. Hagion = Grieks woord voor Heilig. Zo zijn er niet zoveel teksten. De tweede gebruikt tweemaal een lidwoord: dus to pneuma to hagion. In letterlijke vertaling: de Geest, de Heilige. Dit gebruik met het dubbele lidwoord is veelvoudig in toepassing, meer dan het eerste. Zo o.a. Mat.12:32 / Hand.1:16 / 5:3,32 / 7:51 / 13:2,4 / 15:8 / 28:25. De vertaling van NBG heeft deze Griekse uitdrukkingen weergegeven; voor het eerste als de heilige Geest en voor de dubbele lidwoorden tweemaal hoofdletter als de Heilige Geest. [In de eerste uitgaven, in latere drukken zijn wel eens wijzigingen!] Dus Heilige met hoofdletter. In het NT vinden we ook nog tientallen malen gewoon Geest zonder adjectief, met of zonder lidwoord. Zo o.a. Rom.14:18 / 1 Cor.2:10 / 6:11 / 14:2 / 2 Cor.5:5 / 2 Thes.2:13. Het gaat dan altijd om de Geest die in de Ik-vorm spreekt en dus een persoon is. Dat is duidelijk in Hand.10:20,21 / 13:2 en het slot van de brieven aan de zeven gemeenten uit het boek Openbaring. Wie gezondigd heeft tegen de Geest, de Heilige kan gn vergeving ontvangen want dat is een eeuwige zonde (Mat.12:31,32 en Marcus 3:28-30). De zonde begaan tegen Jezus is minder erg dan deze tegen de Geest. In het OT vinden we slechts drie maal de uitdrukking Heilige Geest (Ps.51:13 / Jes.63:10,11). En YaHWeH is te onderscheiden van de Heilige Geest in o.a. Jes.48:17. In de Griekse Septuaginta wordt to pneuma to hagion slechts tweemaal gebruikt. Maar daaruit kunnen geen gevolgtrekkingen geanalyseerd worden. De LXX is een vertaling en niet het echte woord van God. In alle andere gevallen staat er meestal de Geest van God. De Vader, Zoon en Heilige Geest woont in de gelovige volgens Joh.14:17 en 23. Daar waar de Heilige Geest als kracht aan bod komt en de werkingen van de Heilige Geest spreekt de Schrift van = = Heilige Geest [eventueel vertaald heilige geest] Er zijn 50 (of 51 naargelang de manuscripten die we gebruiken) van dergelijke teksten in het NT. Zo in Mat.1:18,20 / 3:11 / Marc.1:8 / Luc.1:15,35,41,67 / 2:25 / 3:16 / 4:1 / 11:13 / Joh. 1:33 / 20:22 / Hand.1:2,5 / 2:4 / 4:8,31 / 6:3,5 / 7:55 / 8:15,17,18 (hier is er verschil in de manuscripten), 19 / 9:17 / 10:38 / 11:16,24 / 13:9,52 / 19:2:2 / Rom.5:5 / 9:1 / 14:17 / 15:13,16 / 6:19 / 12:3 / 2 Cor.6:6 / 1 Thes.1:5,6 / 2 Tim.1:14 / Tit.3:5 / Heb.2:4 / 6:4 / 1 Pet.1:12 / 2 Pet.1:21 / Judas 20. Al deze teksten spreken over de kracht van de Heilige Geest, dus niet over de persoon, maar de werking van God in mensen. Dit zijn de teksten waar het NT pneuma hagion gebruikt; dus zonder lidwoorden voor n van beide begrippen in de Griekse taal. De NBG heeft hier meestal als vertaling de heilige Geest (1 x hoofdletter) maar ook soms de Heilige Geest (2 maal hoofdletter) in bijvoorbeeld Luc.1:15,35,41,67. Echt uitsluitsel van wat we bedoelen

De Geest, de Heilige in de Bijbel

kan dan slechts met de Griekse tekst in de hand. Voor het OT zie; Ex.31:3 / Num.27:18 / Richt.14:6 / 15:14 / 1 Sam.19:20 / Micha 3:8. De adem van de Almachtige zegt Job 33:4. Pneuma hagion (zonder de lidwoorden) wordt nooit gebruikt van de Gever die de gaven uitdeelt (de Heilige Geest), maar alleen van Zijn geschenk(en). Dat het een cadeau is kan worden gezien door het vergelijken van Handelingen 1:4,5 met Lucas 24:49, waar de belofte van de Vader wordt genoemd. In de voormalige passage = pneuma hagion, en in het laatste heet het kracht uit omhoog. Deze kracht uit den hoge omvat alles wat door de Heilige Geest als gaven geschonken is naar Zijn eigen wil. Wat/Welk bijzonder geschenk wordt bedoeld wordt soms vermeld, bijvoorbeeld geloof of macht, maar dat is niet steeds het geval. Hier is de Gever en Zijn geschenk strikt onderscheiden. ^^^^^^^^ Enkele hulpmiddelen bij dit soort onderzoek: http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/Greek_Index.htm http://www.greekbible.com/ voor het gewoon opzoeken van een tekst http://www.greeknewtestament.com/index2.htm voor de belangrijkste tekstvarianten of http://www.biblepub.com/bibles/compare Daar waar de Heilige Geest als persoon is beschreven staat in het Grieks steeds
= To Pneuma to Hagion = De Geest, De Heilige To Hagion Pneuma = De Heilige Geest, lidwoord voor De Heilige, kan zowel op de persoon slaan als op de kracht. DE context moet dat bepalen of er al dan niet persoonlijkheid aan te pas komt.

We zetten dat allemaal in tabel (Herziene Staten Vertaling) hier onder: opgelet voor de

Twee symbolen in deze tabel (links onder de Bijbeltekst)


= To Pneuma to Hagion = = de persoon = To Hagion Pneuma = * = de persoon

Tekst
Mat.1:18

Begrip in Grieks
Heilige Geest

Weergave van de Herziene Statenvertaling


De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei:

Mat.1:20

De Geest, de Heilige in de Bijbel

4
Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest; Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. En wie een woord spreekt tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden, niet in deze eeuw, en ook niet in de komende. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. Ik heb u wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest. maar wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig en verdient het eeuwige oordeel.

Heilige Geest

Mat.3:11

Heilige Geest

Mat.12:32

To Pneuma to Hagion Men kan zondigen tegen De Heilige Geest, tegen een kracht niet. To Hagion Pneuma

Mat.28:19 * Marcus 1:8

Heilige Geest To Pneuma to Hagion Men kan zondigen tegen De Heilige Geest, tegen een kracht niet. To Pneuma to Hagion De Heilige Geest spreekt, een kracht niet. To Pneuma to Hagion De Heilige Geest spreekt, een kracht niet. Heilige Geest

Marcus 3:29

Marcus 12:36

Want David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd: De Heere heeft gezegd tegen mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten. En wanneer ze u zullen wegleiden om u over te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd wat u spreken moet, en bedenk het niet; maar wat u op dat moment gegeven zal worden, spreek dat, want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterkedrank zal hij drinken en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden, En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En toen Elizabet de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot; en Elizabet werd vervuld met de Heilige Geest,

Marcus 13:11

Lucas 1:15

Lucas 1:35

Heilige Geest

Lucas 1:41

Heilige Geest

De Geest, de Heilige in de Bijbel

5
En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde: En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was, en die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Isral en de Heilige Geest was op hem.

Lucas 1:67 Lucas 2:25

Heilige Geest Heilige Geest

Lucas 2:26

En hem was een Goddelijke openbaring gegeven To Pneuma to Hagion door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou De Heilige Geest is een voordat hij de Gezalfde van de Heere zou zien. onderwijzer, een kracht niet.

Lucas 3:16 *

To Hagion Pneuma

antwoordde Johannes allen: Ik doop u wel met water, maar Hij komt Die sterker is dan ik, bij Wie ik niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen! Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden? En ieder die enig woord spreken zal tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden, maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, het zal hem niet vergeven worden. Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen. En ik kende Hem niet, maar Hij Die mij gezonden heeft om te dopen met water, Die had tegen mij gezegd: Op Wie u de Geest zult zien neerdalen en op Hem blijven, Die is het Die met de Heilige Geest doopt. (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.) Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.

Lucas 3:22

To Pneuma to Hagion De Heilige Geest kan verschijnen, een kracht niet. Heilige Geest

Lucas 11:13

Lucas 12:10 *

To Hagion Pneuma

Lucas 12:12 * Joh.1:33

To Hagion Pneuma Heilige Geest

Joh.7:39

Heilige Geest

Joh.14:26

To Pneuma to Hagion De Heilige Geest is een onderwijzer, een kracht niet. Heilige Geest

Joh. 20:22

En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en

De Geest, de Heilige in de Bijbel

6
zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest.

Hand.1:2 Hand.1:5 Hand.1:8 * Hand.1:16

Heilige Geest Heilige Geest To Hagion Pneuma

tot op de dag waarop Hij opgenomen is, nadat Hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die Hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Mannenbroeders, dit Schriftwoord moest vervuld worden dat de Heilige Geest bij monde van David van tevoren gesproken heeft over Judas, die gids geweest is voor hen die Jezus gevangennamen; En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Isral! En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid.

To Pneuma to Hagion De Heilige Geest spreekt een kracht niet. Heilige Geest To Hagion Pneuma

Hand.2:4 Hand.2:33 * Hand.2:38 * Hand.4:8 Hand.4:31 * Hand.4:31

To Hagion Pneuma

Heilige Geest To Hagion Pneuma

Varianten Heilige Geest To Pneuma to Hagion De Heilige Geest kan belogen worden, een kracht niet.
En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond?

Hand.5:3

Hand.5:32

En wij zijn Zijn getuigen van deze dingen, en ook To Pneuma to Hagion de Heilige Geest, Die God gegeven heeft aan hen die Hem gehoorzaam zijn. De Heilige Geest kan getuigenis geven, een kracht niet.

De Geest, de Heilige in de Bijbel

Hand.6:3

Heilige Geest
Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. En dit woord behaagde heel de menigte; en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest, Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolas, een proseliet uit Antiochi. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God.

Hand.6:5

Heilige Geest

Hand.7:51

To Pneuma to Hagion De Heilige Geest brengt iemand in visioen, een kracht niet. Heilige Geest

Hand.7:55

Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God. en toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. En toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan, en zei: Geef ook mij deze macht, opdat eenieder wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt. En Ananias ging heen en ging het huis binnen; en na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gestuurd, namelijk Jezus, Die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd; en zij wandelden in de vreze des Heeren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe. hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de

Hand.8:15 Hand.8:17 Hand.8:18

Heilige Geest Heilige Geest To Pneuma to Hagion Heilige Geest Heilige Geest

Hand.8:19 Hand.9:17

Hand.9:31

De Heilige Geest

Hand.10:38

Heilige Geest

Hand.10:44

De Geest, de Heilige in de Bijbel

8
Heilige Geest op allen die het Woord hoorden.

To Pneuma to Hagion De Heilige Geest neemt bezit van een gelovige, een kracht niet. To Hagion Pneuma

Hand.10:45

En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd,

Hand.10:45

Varianten: Hort and


Westcott

To Pneuma to Hagion

Hand.10:47

To Pneuma to Hagion To Pneuma to Hagion De Heilige Geest neemt bezit van een gelovige, een kracht niet. Heilige Geest Heilige Geest To Pneuma to Hagion

Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals op ons in het begin.

Hand.11:15

Hand.11:16 Hand.11:24 Hand.13:2

En ik herinnerde mij het woord van de Heere, hoe Hij zei: Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof; en er werd een grote menigte aan de Heere toegevoegd. En terwijl zij de Heere dienden en vastten, zei de Heilige Geest: Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb. Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleuci en voeren vandaar naar Cyprus.

Hand.13:4

To Pneuma to Hagion Varianten Alexandrian en


Hort and Westcott

Hand. 13:4

De Heilige Geest

Hand.13:9 Hand.13:52 Hand.15:8

Heilige Geest Heilige Geest To Pneuma to Hagion

Maar Saulus (die ook Paulus genoemd wordt), vervuld met de Heilige Geest, keek hem doordringend aan, en zei: En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. En God, de Kenner van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven door hun de Heilige

De Geest, de Heilige in de Bijbel

De Heilige Geest geeft Geest te geven, evenals aan ons; getuigenis, een kracht niet.

Hand.15:28

To Pneuma to Hagion De Heilige Geest beveelt de gelovigen, een kracht niet. De Heilige Geest Heilige Geest

Want het heeft de Heilige Geest en ons goedgedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen:

Hand.16:6 Hand. 19:2 [2x] Hand.19:6

En nadat zij door Frygi en het land van Galati gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het Woord in Asia te spreken. en zei tegen hen: Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem: Wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken in vreemde talen en profeteerden. behalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan.

To Pneuma to Hagion De Heilige Geest een kracht niet. To Pneuma to Hagion De Heilige Geest beveelt de gelovigen, een kracht niet. To Pneuma to Hagion De Heilige Geest beveelt de gelovigen, een kracht niet. To Pneuma to Hagion De Heilige Geest kan getuigenis geven, een kracht niet. Heilige Geest Heilige Geest Heilige Geest

Hand.20:23

Hand.20:28

Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed. En hij kwam naar ons toe, pakte de gordel van Paulus, en nadat hij zijn eigen handen en voeten daarmee gebonden had, zei hij: Dit zegt de Heilige Geest: De man van wie deze gordel is, zullen de Joden op deze manier in Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen overleveren. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is. Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest, De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. om een dienaar van Jezus Christus te zijn voor de heidenen, door het Evangelie van God als een

Hand.21:11

Rom.5:5 Rom.9:1 Rom.15:13

Rom.15:16

Heilige Geest

De Geest, de Heilige in de Bijbel

10
priester te dienen, opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn aan God, geheiligd door de Heilige Geest.

1 Cor.2:13

Heilige Geest

Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken.

1 Cor.2:13

Varianten: soms is weg gevallen. Heilige Geest Heilige Geest


Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest. in reinheid, in kennis, in geduld, in vriendelijkheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.

1 Cor.6:19 1 Cor.12:3

2 Cor.6:6 Epheze 1:13

Heilige Geest To Pneuma to Hagion De Heilige Geest kan getuigenis geven, een kracht niet.

Epheze 4:30 To Pneuma to Hagion De Heilige Geest kan bedroefd worden een kracht niet.

1 Thes.1:5

Heilige Geest

Want ons Evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het Woord aannam temidden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest, Bewaar door de Heilige Geest, Die in ons woont, het goede pand, dat u toevertrouwd is. maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei

1 Thes.1:6

Heilige Geest

2 Tim.1:14 Tit.3:5

Heilige Geest Heilige Geest

Heb.2:4

Heilige Geest

De Geest, de Heilige in de Bijbel

11
krachten, en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil.

Heb.3:7

To Pneuma to Hagion De Heilige Geest spreekt een kracht niet. Heilige Geest

Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: Heden, indien u Zijn stem hoort,

Heb.6:4

Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gave geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, Daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was.

Heb.9:8

To Pneuma to Hagion De Heilige Geest kan getuigenis geven, een kracht niet.

Heb.10:15

En de Heilige Geest getuigt het ons ook. To Pneuma to Hagion De Heilige Geest kan getuigenis geven, een kracht niet.

1 Pet.1:12

Heilige Geest

Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen. want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn n.

2 Pet.1:21

Heilige Geest

1 Joh.5:7 * 1 Joh.5:7

To Hagion Pneuma

Varianten: de meeste manuscripten hebben deze tekst niet. Of iets dat erop gelijkt. Heilige Geest
Maar u, geliefden, bouwt u uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest,

Judas 20

To Pneuma to Hagion = De Geest, de Heilige, wijst dus steeds naar de persoon. To Hagion Pneuma = De Heilige Geest, lidwoord voor De Heilige, kan zowel op de persoon slaan als op de kracht. DE context moet dat bepalen.

De Geest, de Heilige in de Bijbel

12

Heilige Geest = Heilige Geest, zonder lidwoorden slaat op de kracht. Maar kan zeer uitzonderlijk op de persoon slaan. DE context moet dat bepalen. Maar meestal gaat het om de kracht van de Vader, de Zoon of de Heilige Geest.

Aantal maal: Heilige Geest


in de King James Version of the Bible (dit zal ongeveer overeenstemmen met onze Statenvertaling)
Bronnen: Englishman's Greek Concordance of the New Testament (9th ed., 1905) en Strong's Exhaustive Concordance of the Bible (1890)

Pneuma Hagion Mathhs 1:18 Mathhs 1:20 Mathhs 3:11 Mathhs 12:32 Mathhs 28:19 Marcus 1:8 Marcus 3:29 Marcus 12:36 Marcus 13:11 Lucas 1:15 Lucas 1:35 Lucas 1:41 Lucas 1:67 Lucas 2:25 Lucas 2:26 Lucas 3:16 Lucas 3:22 Lucas 4:1 Lucas 11:13 Lucas 12:10 Lucas 12:12 Johannes 1:33 Johannes 14:26 Johannes 20:22

Pneuma Hagion Handelingen 1:2 Handelingen 1:5 Handelingen 1:8 Handelingen 1:16 Handelingen 2:4 Handelingen 2:33 Handelingen 2:38 Handelingen 4:8 Handelingen 4:25 Handelingen 4:31 Handelingen 5:3 Handelingen 5:32 Handelingen 6:5 Handelingen 7:51 Handelingen 7:55 Handelingen 8:15 Handelingen 8:17 Handelingen 8:19 Handelingen 9:17 Handelingen 9:31 Handelingen 10:38 Handelingen 10:44 Handelingen 10:45 Handelingen 10:47 Handelingen 11:15 Handelingen 11:16 Handelingen 11:24 Handelingen 13:2 Handelingen 13:4 Handelingen 13:9 Handelingen 13:52

Pneuma Hagion Romeinen 5:5 Romeinen 9:1 Romeinen 14:17 Romeinen 15:13 Romeinen 15:16 1 Corinthirs 2:13 1 Corinthirs 6:19 1 Corinthirs 12:3 2 Corinthirs 6:6 2 Corinthirs 13:13 Ephezirs1:13 Ephezirs4:30 1 Thessalonicenzen 1:5 1 Thessalonicenzen 1:6 1 Thessalonicenzen 4:8 2 Timothes 1:14 Titus 3:5 Hebreen 2:4 Hebreen 3:7 Hebreen 6:4 Hebreen 9:8 Hebreen 10:15 1 Petrus 1:12

De Geest, de Heilige in de Bijbel

13

Handelingen 15:8 Handelingen 15:28 Handelingen 16:6 Handelingen 19:2 Handelingen 19:2 Handelingen 19:6 Handelingen 20:23 Handelingen 20:28 Handelingen 21:11 Handelingen 28:25

2 Petrus 1:21 1 Johannes 5:7 Judas 20

Aantal maal:
Geest van God Geest van Jezus Geest van Christus Door, In, Met Geest Geest van God [pneuma Geest van Jezus [pneuma theou] Iesous] Geest van Christus [pneuma Christos] Mathhs 3:16 Mathhs 12:28 Romeinen 8:9 Romeinen 8:14 Romeinen 15:19 1 1 1 1 1 1 Corinthirs 2:11 Corinthirs 2:14 Corinthirs 3:16 Corinthirs 6:11 Corinthirs 7:40 Corinthirs 12:3 Geest van Jezus [pneuma Iesous] Mathhs 12:28 Mathhs 22:43 Handelingen 16:7 Philippenzen 1:19 Marcus 1:8 Lucas 1:17 Lucas 2:27 Lucas 4:1 Johannes 1:33 Johannes 4:23 Johannes 4:24 Handelingen 19:21 Ephezirs4:30 Philippenzen 3:3 1 Peter 4:14 1 Johannes 4:2 Openbaring 3:1 Openbaring 4:5 1 1 1 1 Corinthirs 6:11 Corinthirs 12:3 Corinthirs 12:13 Corinthirs 14:16 Romeinen 1:9 Romeinen 2:29 Romeinen 8:9 In, Door, Met Geest [en pneumati]

Geest van Christus [pneuma Christos] Romeinen 8:9 Philippenzen 1:19 1 Petrus 1:11

2 Corinthirs 3:3

De Geest, de Heilige in de Bijbel

14

Openbaring 5:6

2 Corinthirs 6:6 Galaten 6:1 Ephezirs 2:18 Ephezirs 2:22 Ephezirs 3:5 Ephezirs 5:18 Ephezirs 6:18 Philippenzen 1:27 Colossians 1:8 1 Thessalonicenzen 1:5 1 Timothes 3:16 Openbaring 1:10 Openbaring 4:2 Openbaring 17:3 Openbaring 21:10