You are on page 1of 16

6 lipca z wodzisawskie-

go rynku wyruszy ii marsz


wyzwolenia wodzisawia
lskiego. Przemarsz zosta
zorganizowany w sposb le-
galny - organizatorzy otrzy-
mali zezwolenie wadz mia-
sta oraz asyst policji, ktra
pilnowaa, aby przy okazji
marszu nie doszo do star z
lewicowymi bojwkarzami,
co czsto si zdarza w innych
miastach polski.
organizowany przez wo-
dzisawsk inicjatyw Patrio-
tyczn marsz przycign na
rynek zarwno czonkw i
sympatykw ruchu narodo-
wego, patriotw, mieszka-
cw wodzisawia lskie-
go, jak i ludzi o podobnych
przekonaniach z caego re-
gionu. Na miejscu pojawili
si sympatyzujcy z ruchem
narodowym modzi miesz-
kacy or, czonkowie obo-
zu Narodowo-radykalnego
z bielska-biaej, modziey
wszechpolskiej z rybnika,
czonkw wodzisawskie-
go klubu gazety Polskiej,
czy grupy rekonstrukcji hi-
storycznej Narodowych si
zbrojnych - zgrupowanie
bartek.
Pochd liczy kilkudzie-
siciu uczestnikw, ktrzy
maszerujc ulicami wodzi-
sawia skandowali patrio-
tyczne i antykomunistyczne
hasa - roman dmowski!
wyzwoliciel Polski!, Trzy
powstania, warte pamita-
nia!, raz sierpem, raz mo-
tem w czerwon hoot! itp.
marsz zosta zorgani-
zowany dla upamitnienia
przypadej 4 lipca 91. rocz-
nicy wkroczenia oddziaw
wojska polskiego na wodzi-
sawski rynek. wydarzenie
to symbolicznie uznaje si za
powrt wodzisawia lskie-
go do macierzy - Polski.
10 lIPcA 2013
IssN: 2080-3664
NAkAD: 10 000 EGZ.
rok VIII, nr 13 (141)
wiadomoci s. 3
region ROZRywKa
Mieszkacy Kozielskiej
boj si o dorobek ycia
sylwetki s. 5
Modelka z Raciborza
robi karier w Chinach
Pierwszy portal w regionie
Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Tworkw, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy,
pierwsza bezpatna gazeta w regionie od 2006 r.
s. 8
PLUSY bizNesu DLA
Wodzisaw czy Racibrz?
Milionerzy w regionie
R E K L A M A
BEZPATNY DWUTYGODNIK
GazetaInformator.pl
wodzisaw slski - rocznice
Zoto 90 z/gr !!!
Przyjd i sprawd
- przebijemy kad ofert !
Najnisze odsetki w miecie
Najlepsze wyceny !
ul. londzina 17
tel. 32 410 64 78
ul. rudzka 39
tel. 32 700 60 14
www.loombard.pl
et
marsz narodowcw
w asycie policji
raz sierpem, raz motem
w czerwon hoot!
Pochd narodowcw przebiega w pokojowej atmosferze,
cho zdarzyo si, e maszerujcych poczstowano
wulgaryzmami i wyzwiskami.
grupy rekonstrukcji histo-
rycznej ciesz si coraz wiksz
popularnoci. w zalenoci od
zainteresowa, ich czonkowie
odtwarzaj realia wczesnego
lub pnego redniowiecza, czy
te wojskowych formacji epok
pniejszych.
w mozaice grup wojw,
husarzy, dragonw, grenadie-
rw, uanw, onierzy piecho-
ty, ktrzy zaraaj histori mo-
dych wiadkw i uczestnikw
historycznych imprez, znajdu-
j si rwnie wojowie i rycerze
z raciborza oraz wodzisawia
lskiego.
Historia to dobry interes
imprezy z udziaem grup
rekonstrukcji historycznej mo-
g stanowi nie lada atrakcj
turystyczn.
Najlepszym tego potwier-
dzeniem s rekonstrukcje bi-
twy pod grunwaldem oraz
festiwal na wyspie wolin, na
ktry zjedaj sowiascy i wi-
kiscy wojowie z caej europy.
Jednake dla powodzenia tego
typu przedsiwzi potrzebne
s, oprcz zapau wojw czy ry-
cerzy rwnie pienidze...
Grd Drengw w Racibo-
rzu
swego czasu gono byo
o budowie redniowiecznego
grodziska w raciborzu. z cza-
sem pomys znikn z portali
internetowych i gazet.
Niedawno radny robert
myliwy zaproponowa pre-
zydentowi raciborza, aby bu-
dowa grodziska w arboretum
bramy morawskiej staa si ele-
mentem kompleksowej oferty
turystycznej obory. - w lesie
pomidzy mini zoo, a zacza-
rowanym ogrodem jest pikna
polana wypoczynkowa - wrcz
wymarzone miejsce na tego
typu funkcj. Tym bardziej, e
dyrekcja arboretum jest przy-
chylna takiemu pomysowi.
ostatnio nawet przedsibiorca
prowadzcy grd w byczynie
zgosi si do pana dyrektora
deklarujc wol wsppracy i
poprowadzenia w tym miejscu
przedsibiorstwa turystycz-
nego - informuje radny my-
liwy, ktry ponadto sugeruje
prezydentowi zoenie przed-
sibiorcy propozycji partner-
stwa publiczno - prywatnego.
gmina racibrz mogaby np.
zainwestowa w obiekt milion
zotych i wystawi ofert dzier-
awy terenu. - Poprowadzenie
w tym miejscu takiego biznesu
ma gwarancj 20 lat pod wa-
runkiem, e przedsibiorca w
cigu 24 miesicy zainwestuje
kolejne 500 tysicy - dopowia-
da radny.
Prezydent stoi na stano-
wisku, eby nie wszystkie te-
go typu inwestycje byy reali-
zowane przez miasto (czy te
przy znacznym udziale mia-
sta).
Wodzisawska Baszta
Podobnym centrum re-
konstrukcji historycznej w
wodzisawiu lskim jest lub
te mogaby by baszta rycer-
ska z 1868 roku, wok ktrej
stowarzyszenie baszta or-
ganizuje cykliczne imprezy.
w 1991 roku, staraniem
Towarzystwa mionikw
ziemi wodzisawskiej, baszta
zostaa przepiknie odrestau-
rowana, jednake trzynacie
lat pniej strawi j poar.
od tego czasu obowizuje za-
kaz wstpu do zabytku, ktry
grozi zawaleniem.
Przywrcenie obiektowi
wietnoci mogoby stanowi
nie lada atrakcj.
problem z decyzj
decyzje o przeznaczeniu
znacznych rodkw fnanso-
wych na realizacj tego typu
przedsiwzi mog spotka
si zarwno z aprobat, jak i
krytyk - inwestycje w ten ro-
dzaj infrastruktury turystycz-
nej czsto s le odebrane w
nkanym przez bezrobocie i
wysokie podatki spoecze-
stwie. z drugiej strony grd
i baszta mogyby w duszej
perspektywie przynie wy-
mierne korzyci gospodar-
cze... czy warto inwestowa
w grd? zachcamy do dys-
kusji na:
raciborz.com.pl
GazetaInformator.pl
Festiwal redniowieczny ma ju ugruntowan pozycj, ciga uczestnikw
nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Gdyby w Raciborzu powstao grodzisko,
impreza mogaby nabra jeszcze wikszej rangi.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
F
o
t
.
W
P
a
w
e

S
t
r
z
e
l
c
z
y
k
wojciech oneczko
portal regionalny
cofamy si do redniowiecza
czy spenienie marze garstki zapalecw moe si opaci?
2
GazetaInformator.pl
<<
10 lipca 2013, nr 13 (141)
Wiadomoci
racibrz gospodarka
Redakcja:
tel. 32 414 90 30, 519 188 998
Redaktor naczelny:
Ireneusz Burek
Redaktor prowadzcy:
Wojciech oneczko
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk,
Marta Rajchel, Bartosz Kozina
Krystian Niewrzo, Patrycja Krupiska,
Janusz Nowak, Adrian Behr
Grafka i skad: Bartomiej Mielnik
Przemarsz z raciborz do rud ku chwale sobieskiego
GazetaInformator.pl
Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
grafcznych i reklam zastrzeone.
Druk: PolskaPResse.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wydawca:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
Jan iii sobieski idc z odsiecz oblonemu przez
Turkw wiedniowi przejeda przez raciborszczyzn. Na
kanwie tego historycznego wydarzenia we wrzeniu odb-
dzie si przemarsz z zamku Piatowskiego w raciborzu do
zespou klasztorno-Paacowego w rudach. Na pomys or-
ganizacji przemarszu wpadli przedstawiciele powiatu raci-
borskiego i diecezji gliwickiej, ktrzy w ten sposb zamie-
rzaj wsplnie promowa oba zabytki.
znalaze si w centrum wydarze?
masz zdjcia lub informacje? zadzwo lub napisz!
502 21 31 22 redakcja@raciborz.com.pl
komentarz na gorco
Znajdziesz nas na facebooku!
facebook.com/raciborzcompl
Redakcja nie utosamia si z komentarzami, ktre s
zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na forum.raciborz.com.pl
108 tys. komentarzy na raciborz.com.pl
~kto
kosze na mieci? awki? kwiaty? moe jeszcze piwo i piknik na
waach gotowy. bdzie to wszystko stanowi zagroenie dla row-
erzystw, wrd ktrych s mae dzieci, ju samo wymijanie
sprawia trudnoci a dodatkowo kosze i inne to jakie nieporozum-
ienie jest. Pewnie wymyli to kto, kto nie jedzi. Na waach jest
czysto,nie ulepszajmy dobrego. Nie wystarczy postawi kosz, trzeba
jeszcze sprzta mieci z niego i wok niego.
~bomba
No doskonale, eby lenk nawet od dzieci ju by mniej ogarnity.
Nawet one widz podstawowe braki w miecie.
~w uzbekistanie ...
za jeden dzie opnienia w planowanym terminie oddaniu do
uytku inwestycji idzie si do... tiurmy!
bez prawa do tumacze... Tam nie ma tzw. obiektywnych przy-
czyn i zawyania kosztw. No ale to jest jeden ze ... stanw a nie
dziki kraJ.
komentarze do artykuu
radny robert myliwy jest
jednym z najaktywniejszych
miejskich rajcw, ktry w czasie
prac miejskich komisji i sesjach
rady miasta racibrz co i rusz
zabiera gos w wanych dla mia-
sta kwestiach. aktywno rad-
nego nosi znamiona komplek-
sowej, dotyczy zarwno spraw
dla raciborza najwaniejszych,
jak i tych mniej istotnych - bol-
czek, do ktrych zdylimy si
przyzwyczai i zwyczajnie nie
zwracamy ju na nie uwagi...
Darmowa komunikacja
utrzymanie transpor-
tu publicznego w racibo-
rzu kosztuje rocznie ok. 4,5
mln z. Niestety, komunika-
cja miejska jest w znacznym
stopniu nierentowna. zale-
dwie 1,5 mln z kosztw jej
funkcjonowania pokrywaj
wpywy z biletw, reszt mu-
si pokrywa z zyskw na po-
zostaej dziaalnoci samo
Przedsibiorstwo komunalne
oraz miasto racibrz. radny
robert myliwy uwaa, e w
tym kontekcie warto rozwa-
y cakowite zniesienie opat
za bilety.
- Takie rozwizanie mo-
goby mie take wymiar pro-
mocyjny: racibrz jest - moe
by - miejscem, w ktrym nie
radny r. myliwy, czyli kopalnia pomysw na racibrz
dlaczego letnie inwestycje s fnalizowane zim? co zrobi, aby dopieci obor? czy darmowa komunikacja si opaca?
zapacisz za bilet w autobu-
sie, gdzie bez opat wykszta-
cisz dzieci od przedszkola do
uczelni wyszej, gdzie tanio
kupisz dziak budowlan w
bezpiecznym i ekologicznym
otoczeniu - uwaa r. myliwy.
radny wskazuje rwnie na
dugofalowe, niedostrzegalne
na pierwszy rzut oka korzy-
ci, ktre takie rozwizanie
mogoby za sob pocign -
mniejszy udzia samochodw
osobowych w komunikacji za-
owocowaby mniejszym zu-
yciem drg, a to obniyoby
koszty ich amortyzacji.
zdaniem radnego sprawa
wymagaaby dogbnej anali-
zy, po ktrej mgby nastpi
2-3 letni okres prbny tego
rozwizania.
Inwestycje
realizowane na czas
Przejazd rowerowy pod
mostem przy rybnickiej, re-
witalizacja skweru ks. Piecz-
ki, toaleta przy placu zabaw w
parku roth, przysta kajakowa
itd. - miejskie inwestycje cier-
pi z powodu opnie. Pyta-
ny przez radnego myliwego o
przyczyny opnie Prezydent
mirosaw lenk wskazuje na
deszcze, ktre uniemoliwiay
rozpoczcie prac na wale prze-
ciwpowodziowym oraz gbokie
zmiany w projekcie rewitalizacji
skweru, ktre zostay wypraco-
wane w czasie jego konsultacji
spoecznych.
Jednake przykady kolej-
nych opnie mona mnoy
- monta cianki wspinaczko-
wej w arenie raFako, budo-
wa drogi od przejazdu kolejo-
wego do restauracji w oborze,
czy te wczeniej, zakoczona
w listopadzie ubiegego roku
rewitalizacja skweru kreso-
wian. - Trudno spodziewa si,
aby raciborzanie gremialnie ko-
rzystali ze cieek rowerowych,
zrewitalizowanego skweru czy
placu zabaw (i pobliskiej toa-
lety) pn jesieni lub zim
- argumentuje radny myliwy
i dodaje, e oprcz przejazdu
pod ul. rybnick ciekom ro-
werowym powinny towarzyszy
rwnie awki, z ktrych mogli-
by korzysta rwnie piesi, na
co uwag zwrcili uczniowie
radnego. dodatkowo brakuje
tam rwnie koszy na mieci.
Zamknicie
tematu Obory
kolejny wskazywany przez
radnego obszar inwestycji do-
tyczy arboretum bramy mo-
rawskiej, gdzie wystarczyoby
wybudowa wie widokow,
koa myskie, platform wido-
kow na zaczarowany ogrd
oraz grodzisko - na miejscu
powstaaby kompleksowa ofer-
ta turystyczna pozwalajca za-
mkn temat obory.
skd wzi pienidze na
ten cel? ze sprzeday dziaki w
gskach. - stojca odogiem
dziaka miaa zaspokaja ale
nie zaspokaja rekreacyjnych
potrzeb raciborzan. sprzeda-
jc nieruchomo i dofnanso-
wujc obor monaby t funk-
cj czciowo zapewni tu, na
miejscu - przekonuje radny.
Prezydent rwnie do tych
propozycji radnego odnosi si
sceptycznie. Pki co na jednej z
polan w oborze zostanie wyko-
nana wiata turystyczna. resz-
ta atrakcji mogaby powsta,
ale prezydent woli, aby w tego
typu przedsiwzicie zaangao-
way si podmioty prywatne.
Podsumowanie
warto w tym miejscu pod-
kreli, e wymienione powy-
ej pomysy i sugestie radnego
roberta myliwego s efektem
zaledwie jednego posiedzenia
miejskiej komisji. czy rzeczywi-
cie znajd one uznanie wadz
raciborza i pojawi si moliwo
ich realizacji? czas pokae.
wodzisaw lski - inwestycje
Czy pomysy na miasto radnego
Roberta Myliwego doczekaj si realizacji?
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
Trzy Wzgrza w rku
urzdnikw marszaka.
Pod koniec czerwca przez
wodzisaw lski przetoczya
si wie o odstpieniu przez
frm saTbud z ywca od
co daleJ z Parkiem rozrywki?
Gdy Prezes SATBUDU R. Satawa i Prezydent M. Kieca
podpisywali umow, nie przewidywano adnych komplikacji.
wojciech oneczko
et
Mieczysaw Kieca - od
2006 roku prezydent Wodzi-
sawia lskiego. W chwili ob-
jcia urzdu mia 27 lat, stajc
si tym samym najmodszym
w Polsce urzdujcym pre-
zydentem miata. Od marca
2010 roku czonek platformy
Obywatelskiej.
Jeli mowa o harmono-
gramie przedsiwzi doty-
czcych rodzinnego Parku
rozrywki moliwy jest tyl-
ko jeden plan i jest on uza-
leniony od decyzji urzdu
marszakowskiego w kato-
wicach. miasto wystpio do
urzdu z prob o moliwo
przesunicia terminu zako-
czenia inwestycji. Jeeli od-
powied z katowic bdzie
pozytywn, wwczas bdzie-
my mogli przystpi do ogo-
szenia nowego przetargu na
wykonanie inwestycji. Jed-
noczenie cay czas trwaj
prace przy inwentaryzacji
pozostawionego przez frm
saTbud placu budowy.
Naliczone przez urzd
miasta kary, ktrymi zosta
obciony niedoszy wyko-
nawca rodzinnego Parku
rozrywki, naley w chwi-
li obecnej traktowa jako
pienidze wirtualne. Jeli
wspomniana decyzja urz-
du marszakowskiego bdzie
pozytywna, a kar umown
uda si wyegzekwowa, to
o znaczn jej cz [propor-
cjonaln do procentowego
udziau fnansowego rod-
kw unii europejskiej w re-
alizacji rodzinnego Parku
rozrywki - przyp. red.] zo-
stanie pomniejszona war-
to unijnej dotacji. Taka jest
procedura.
umowy na wykonanie rodzin-
nego Parku rozrywki Trzy
wzgrza. stao si to po tym,
gdy wadze wodzisawia l.
nie zgodziy si na przesuni-
cie terminu wykonania ogrom-
F
o
t
.
w
o
d
z
i
s
l
a
w
-
s
l
a
s
k
i
.
p
l nej, fnansowanej w 85 proc. ze
rodkw unijnych inwestycji.
umowa zakadaa zakoczenie
robt z dniem 30 padziernika
2013 roku.
Prezydent wodzisawia
lskiego mieczysaw kieca
uzna owiadczenie frmy o
odstpieniu od umowy za bez-
zasadne i naliczy kar umow-
n w wysokoci 2,352 mln z.
Przyszo rodzinnego Parku
rozrywki zaley od urzdni-
kw marszaka wojewdztwa
lskiego, ktrzy zadecyduj
- lub nie - o wnioskowanym
przez wadze wodzisawia
lskiego przesuniciu termi-
nu realizacji inwestycji.
Grupa modych ludzi zrzeszonych w Szerokim Horyzoncie
zbiera rodki, aby speni swoje podrnicze marzenia!
Szczegy pod adresem
www.polakpotraf.pl/projekt/europa-busem
Tylko na raciborz.com.pl oraz GazetaInformator.pl
bdziecie mogli przeczyta relacje z podry
i zobaczy bogate galerie zdj.
Wyprawa raciborzan na Bakany
- wesprzyj zotwk!
3 >>
GazetaInformator.pl 10 lipca 2013, nr 13 (141)
BDZie
paRK MiniaTuR
Trwa rewitalizacja zamku oraz
parku w chaupkach. udao si ju
wyremontowa korytarze, pokoje
oraz odwiey elewacj budynku.
Niedugo ma take rozpocz si
rewitalizacja okolic zamku. wa-
ciciel zamku oraz wadze gminy
staraj si take o dofnansowanie
budowy parku miniatur paacw
przy zamku.
Maj honoRoWego
oByWaTela
rada gminy lubomia podja de-
zycj w sprawie nadania ks. dr
konradowi kelerowi honorowego
obywatelstwa gminy. ksidz keler
urodzi si w syryni. Po wice-
niach studiowa teologi dogma-
tyczn na Papieskim uniwersyte-
cie gregorianum w rzymie. Peni
wiele funkcji. by m.in. radc ge-
neralnym Polskiej Prowincji zgro-
madzenia sowa boego. Jest tak-
e autorem ponad 100 artykuw
naukowych i popularnych.
planoWane
ReMonTy DRg
gmina rudnik otrzymaa odpo-
wied od Powiatowego zarzdu
drg w sprawie remontw drg
powiatowych, przebiegajcych
przez teren gminy. w tym roku
wyremontowana ma zosta ulica
konopnicka w szonowicach, uli-
ca raciborska w Jastrzbiu, ulica
sylwestra w rudniku oraz droga
powiatowa w grzegorzowicach.
dodatkowo przy drodze powiato-
wej w brzenicy ma zosta doko-
czona budowa chodnika.
noWy opeRaToR
sieCi KanaliZaCji
Po tym jak gmina Kornowac wy-
cofaa swoje udziay ze spki
grna odra, ktra dotychczas
bya operatorem sieci wodociago-
wej w Pogrzebieniu i kornowacu,
funkcj t przej zakad wodo-
cigw i kanalizacji w racibo-
rzu. dla mieszkacw oznacza
to, e od 1 lipca w sprawie wszel-
kich rozlicze za wod i cieki po-
winni kontaktowa si wanie ze
zwik.
posTaWi
Wie WiDoKoW
wadze maj take inne plany na
to, jak uczyni gmin krzyanowi-
ce bardziej atrakcyjn turystycz-
nie. Jak informuje wjt grzegorz
utracki, by moe uda si otwo-
rzy dla zwiedzajcych zabytkowy
myn w Tworkowie oraz w tej sa-
mej miejscowoci postawi wie
widokow.
jesT Kolejny
uDZiaoWieC pKs-u
Niedawno cz udziaw w sp-
ce Pks przej powiat wodzisaw-
ski. Teraz do udziaowcw spki
doczya gmina Ndza. Niedu-
go do tego grona docz gminy
krzyanowice, rudnik oraz lyski.
kada z gmin nieodpatnie otrzy-
ma lub otrzymaa ju 50 udziaw
o wartoci nominalnej po 500 zo-
tych kady.
nieBeZpieCZesTWo
W CenTRuM MiasTa
Przez dwie godziny trwaa akcja
usuwania bomby lotniczej z cza-
sw ii wojny wiatowej, ktr
znaleziono w pobliu ulicy szkol-
nej w wodzisawiu lskim. zna-
lezisko miao okoo metra dugoci
i wayo 100 kg. Na czas usuni-
cia bomby z pobliskich budynkw
ewakuowano okoo 30 osb.
wiadomoci
Region
w skrcie
racibrz komunikacja wodzisaw lski - inwestycje
rudy - bezpieczestwo
2 lipca w szkole mistrzo-
stwa sportowego w raciborzu
odbyo si spotkanie starosty
adama hajduka z mieszkaca-
mi ulicy kozielskiej oraz innych
ulic, znajdujcych si w cigu
drogi krajowej nr 45, przebie-
gajcej przez miasto. Tematem
spotkania by haas drogowy,
ktry od lat spdza sen z po-
wiek mieszkacom tych ulic.
Podczas spotkania dobre
wieci usyszeli tylko miesz-
kacy ulicy starowiejskiej. Naj-
pniej do 2015 na odcinku od
skrzyowania z ulic czarnie-
ckiego do skrzyowania z ulic
ocick stan ekrany akustycz-
ne. inne rozwizanie zapropo-
nowano mieszkacom pozosta-
ych ulic.
- Jedyn moliwoci jest
utworzenie obszaru ograni-
czenia uytkowania - poin-
formowa zebranych starosta.
utworzenie strefy pozwolio-
by mieszkacom domaga si
od gddkia wymiany stolarki
okiennej oraz poprawy izolacji
akustycznej swoich domostw.
Ponadto ograniczeniu ulegyby
moliwoci dalszej zabudowy
obszaru.
- utworzenie takiej strefy w
niczym nam nie pomoe. Przez
chcecie ograbi
nas z majtkw!
Jest pomys na to, jak na ulicy starowiejskiej ograniczy
haas drogowy. Problemem pozostaje kozielska.
to nie ograniczy si w aden
sposb haasu. Tutaj proble-
mem s samochody ciarowe,
ktre przekraczaj prdko.
Te samochody nocami jed
nawet 80 km/h. Najedaj na
studzienki kanalizacyjne, a to
powoduje nie tylko haas, ale
take potne drgania - mwi
jeden z mieszkacw ulicy ko-
zielskiej. - Jeli ulica kozielska
znajdzie si na takim obszarze
to wwczas ceny naszych nie-
ruchomoci znacznie spadn.
chcecie ograbi nas z naszych
majtkw! - doda inny.
zdaniem mieszkacw
problem rozwizaby si sam w
momencie powstania obwod-
nicy. Jednake, cho podpisa-
no ju umow na wykonanie
dokumentacji drogi, aden z
urzdnikw i samorzdowcw
nie chce i nie jest w stanie da
gwarancji, e droga rzeczywi-
cie powstanie. - Po co my tu
w ogle przyszlimy? - pytali
zniesmaczeni mieszkacy.
Mieszkacy ul. Kozielskiej s oburzeni przedstawion
im przez starostwo propozycj rozwizania problemu
pochodzcego z drogi haasu.
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
paulina krupiska
Ponad setka kierowcw
Tir-w dziennie amie prze-
pisy ruchu drogowego w ru-
dach, notorycznie przeje-
dajc na czerwonym wietle
przez mostek na rzece rudzie.
mowa o zwonym odcinku
jezdni, ktry znajduje si na
ul. rogera. od kilku lat sygna-
lizacja wietlna reguluje tam
ruch wahadowy. codziennie
w godzinach rannych, jadce
od strony gliwic lub zmierza-
jce w tym kierunku cigniki
siodowe wjedaj na mostek
przy zapalonym czerwonym
wietle.
spraw ju wielokrotnie
zajmowa si mieszkajcy w
pobliu manfred wrona, kil-
ka razy zgaszajc problem na
policji. efekt by jednak mizer-
ny, bowiem po krtkiej prze-
rwie, temat powraca. Podczas
ostatniej sesji rady miejskiej,
Tir-owcy lekcewa
sygnalizacj wietln
czy nieoznakowany radiowz rozwie problem?
jej przewodniczcy zwrci si
szefa gminnej policji z prob
o ustawienie w newralgicznym
miejscu nieoznakowanego ra-
diowozu. - obecno subo-
wego pojazdu nic nie da, bo-
wiem kierowcy si wczeniej
ostrzeg. Tam musi by cywil-
ny radiowz - apelowa prze-
wodniczcy. doda take, e
skutku nie odnosi rwnie fo-
tografowanie delikwentw.
- Na drugi dzie przed
pit rano pobudka mu-
rowana, bo przejedajc
obok domu celowo wciskaj
klakson. To solidarno kie-
rowcw - podkreli. uwagi
m. wrony asp. linek obie-
ca niezwocznie przekaza
do osb z wydziau ruchu
drogowego.
F
o
t
.
B
a
r
t
o
s
z
K
o
z
i
n
a
Interweniujcy w frmie spedycyjnej Manfred
Wrona spotka si z wulgarnoci i arogancj.
gmina ndza od du-
szego czasu bezskutecznie
prbowaa sprzeda dzia-
k w Babicach.
Na pocztku roku w urz-
dzie gminy Ndza pojawili si
zainteresowani budow na te-
renie gminy farmy woltaicznej
przedstawiciele frmy z czech.
wjt anna iskaa wska-
zaa na dziak w babicach. -
od duszego czasu chcemy j
sprzeda, jednak nie ma cht-
nych - tumaczy wjt. do urz-
du zaczy zgasza si kolejne
zainteresowane tym sposobem
zagospodarowania nierucho-
moci frmy. dziki temu wjt
moe walczy o jak najkorzyst-
niejsz stawk.
Na jakie wpaty moe li-
czy gmina ? - dochd uzyska-
ny z tego tytuu w cigu caego
okresu dzierawy powinien co
najmniej dwukrotnie przekro-
czy warto dziaki. dziaka
wyceniona zostaa na 336 tys.
z - odpowiada a. iskaa.
ndza - gospodarka
Farma soNeczNa w babicach
p
bak
Wadze Wodzisawia
lskiego zacigny po-
yczk.
w cigu dwch lat niewy-
godne zalewisko sakandrzok
zostanie zlikwidowane.
wadze miasta wyoniy
ju wykonawcw przedsi-
wzicia - konsorcjum frm sa-
nimet sp. z o.o. oraz sanimet
krzysztof grzywacz z czsto-
chowy.
Pierwsze prace powinny
ruszy ju jesieni 2013 ro-
ku.
miasta nie byoby sta
na wykonanie inwestycji,
gdyby nie poyczka z woje-
wdzkiego Funduszu ochro-
ny rodowiska i gospodarki
wodnej w katowicach.
- skorzystanie z tej po-
yczki to jedyna moliwo
likwidacji zalewiska. Poycz-
k oczywicie trzeba bdzie
spaca, ale jest moliwo
jej umorzenia w wysokoci
40 proc. kwoty pod warun-
kiem realizacji kolejnych
inwestycji z zakresu ochro-
ny rodowiska. miasto ju
korzystao z takiej formy
finansowania m.in. przy
okazji budowy oczyszczalni
karkoszka ii - tumaczy pre-
zydent mieczysaw kieca.
sakaNdrzok
do likwidacJi
Likwidacja
Sakandrzoka
bdzie
kosztowa
1,72 mln z.
wodzisaw lski - komunikacja
Przez trzy tygodnie
kierowcy bd mieli
pod grk.
8 lipca na ulicy Tar-
gowej w wodzisawiu l-
skim wprowadzono tym-
czasow organizacj ruchu.
zamknite zostao skrzy-
owanie ulic: Targowej,
sowackiego i zamkowej.
od strony ulicy Targo-
wej ruch odbywa si teraz
ulicami arendarsk i zgo-
dy. z kolei odcinek ulicy
w. Jana (od ul. Pisud-
skiego do ul. kubsza) sta
si odcinkiem dwukierun-
kowym.
zmiany w organizacji
ruchu maj zwizek z pro-
wadzonymi w starym mie-
cie pracami przy budowie
kanalizacji.
wodzisawski ratusz
przeprasza za niedogod-
noci i zapowiada, e pra-
ce powinny zakoczy si w
cigu 2-3 tygodni.
zmiaNa orgaNizacJi
ruchu Na sTarwce
et
et
wodzisaw lski - remonty
niepopularne decy-
zje daj owoce.
wadze wodzisawia
lskiego przeprowadziy
w podlegych sobie placw-
kach owiatowych szereg
niepopularnych rozwiza,
ktre zaczynaj przynosi
rezultaty.
dziki ograniczeniu za-
trudniania nauczycieli w
niepenym wymiarze czasu
pracy, kierowanie pedago-
gw do innych placwek na
uzupenienia etatw, ogra-
niczeniu nauczycielskich
urlopw na poratowanie
zdrowia, reorganizacji za-
trudnienia pracownikw
obsugi administracyjno-
technicznej placwek udao
si zaoszczdzi spore pie-
nidze, ktre teraz zostan
wydane na remonty.
ich plan przedstawia
si imponujco. w czterech
szkoach zostan zbudowa-
ne nowe boiska, a w omiu
- place zabaw. cztery pla-
cwki zostan poddane ter-
momodernizacji. Ponadto w
gimnazjum nr 2 planuje si
przebudow placu szkolne-
go i wymian stolarki okien-
nej. z kolei zs nr 2 moe li-
czy na renowacj parkietu
w auli, a sP nr 2 - wymian
ogrodzenia.
remoNTy czas zacz!
Wadze
Wodzisawia
wydadz
1,24 mln z
na remonty
w podlegych
miastu placwkach
owiatowych.
et
F
o
t
.
A
r
c
h
i
w
u
m
g
a
z
e
t
a
i
n
f
o
r
m
a
t
o
r
.
p
l
Przedsibiorcy z Czech jako pierwsi zainteresowali
si budow farmy fotowoltaicznej w Babicach.
4
GazetaInformator.pl
<<
10 lipca 2013, nr 13 (141)
region szkolnictwo ponadgimnazjalne
edukacja
raciborzanin dawid Pikua zosta najlepszym studen-
tem w caym wojewdztwie opolskim, wzi udzia w konkur-
sie studencki Nobel 2013 oraz uzyska prestiowy tytu kra-
jowego laureata branowego w kategorii Nauki cise. dawid
pochodzi z raciborza i jest wieo upieczonym absolwentem
informatyki na Politechnice opolskiej. zdolny raciborzanin
moe poszczyci si redni 5.0 z caego przebiegu studiw!
dawid Pikua JedNym z NaJlePszych sTudeNTw w Polsce
R E K L A M A
odpowiadajca za prowa-
dzenie m. in. egzaminw ma-
turalnych okrgowa komisja
egzaminacyjna w Jaworznie
jest w trakcie analizowania
danych dotyczcych wynikw
tegorocznych egzaminw doj-
rzaoci. Pki co opublikowane
zostay oglne dane statystycz-
ne dla caego wojewdztwa
lskiego z uwzgldnieniem
poziomu zdawalnoci dla po-
szczeglnych powiatw.
Matura w regionie
w powiecie raciborskim
odsetek zdawalnoci w sesji
majowej wynis 78,58 proc. -
wiadectwa dojrzaoci otrzy-
mao 730 uczniw. rednia
wojewdzka wyniosa 81,52
proc. Najlepiej poradzili so-
bie maturzyci z Piekar l-
skich, gdzie wiadectwo doj-
rzaoci otrzymao 90,14 proc.
uczniw przystpujcych do
egzaminu maturalnego. Naj-
gorzej wypadli uczniowie po-
wiatu czstochowskiego, gdzie
zdawalno wyniosa 63,79
proc. bardzo dobrze z matu-
rami poradziali sobie ucznio-
wie z powiatu wodzisawskie-
go, gdzie zdao j 84,34 proc.
uczniw. Nieco gorzej byo w
rybniku - 81,96 proc. oraz po-
wiecie rybnickim - 79,38 proc.
z rybnickiego i 81,96 proc. z
rybnika.
szkoa szkole nierwna
Problemw z egzaminem
dojrzaoci nie mieli matu-
rzyci z licew oglnokszta-
maturzyci z wodzisawia najlepsi w regionie
co pity maturzysta z raciborza nie zda matury.
W Raciborzu z maturami najlepiej poradzili sobie uczniowie szk oglnoksztaccych.
W I LO egzamin dojrzaoci zdao 98,4 proc. maturzystw, a w II LO 96,83 proc.
wojciech oneczko
ccych. w powiecie racibor-
skim zdao go 89,92 proc.
uczniw tych szk. w tech-
nikach odsetek zdawalnoci
wynis 72,75 proc., w lice-
ach proflowanych - 44,74
proc., w technikach uzupe-
niajcych - 33,33 proc., w
liceach uzupeniajcych -
16,67 proc.
Jeszcze lepiej poradzili
sobie uczniowie oglniakw
z powiatu wodzisawskiego,
gdzie egzamin dojrzaoci
zdao 92,39 proc. z nich. w
liceach proflowanych odse-
tek zdawalnoci wynis 50
proc., w technikach - 81,31
proc., w liceach uzupeniaj-
cych - 34,38 proc., w techni-
kach uzupeniajacych - 34,62
proc.
dla licew oglnokszta-
ccych rednia wojewdz-
ka wyniosa 89,94 proc., dla
technikw - 72,82 proc., dla
licew proflowanych - 56,67
proc., dla technikw uzupe-
niajcych - 17,36 proc., dla li-
cew uzupeniajcych - 21,9
proc.
szkoy niepubliczne
w ogonie
ciekawie przedstawia si
rwnie zestawienie doty-
czce zdawalnoci matur w
szkoach niepublicznych. w
powiecie raciborskim do eg-
zaminu przystpio 44 ucz-
niw szk niepublicznych.
zaledwie co czwarty z nich
zda. dla porwnania w po-
wiecie wodzisawskim do
egzaminu przystpio 8 ucz-
niw placwek niepublicz-
nych - zdao 3 (37,5 proc.), w
rybniku 64 - zdao 28 (43,75
proc.). rednia zdawalno
dla szk niepublicznych w
wojewdztwie lskim wy-
niosa 48,87 proc.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
S
GazetaInformator.pl
< <
10 lipca 2013, nr 13 (141)
sylwetki
osiem lat temu, 15 lipca 2005 roku, w wieku 72 lat zmar
po cikiej chorobie nowotworowej ksidz radca alojzy Jurczyk,
dugoletni proboszcz parafi Najwitszego serca Pana Jezusa w
raciborzu. znany by z dziaalnoci charytatywnej. 16 lat temu
podczas wielkiej powodzi ksidz Jurczyk w sutannie wsiad w
ponton i jako jeden z pierwszych dotar pod zalane domy na os-
trogu z kocami i kodrami dla potrzebujcych.
roczNica mierci ks. aloJzego Jurczyka
racibrz sylwetki
Redakcja: Tysice dziew-
czyn z caego wiata marzy o
karierze modelki. czy Ty te o
tym od zawsze marzya?
natalia popis: Jako ma-
a dziewczynka i dorastajca
nastolatka nigdy nie wizaam
swoich marze ze wiatem mo-
dy. miaam wiele ciekawych za-
interesowa, ktre pochaniay
mj czas. do 15 roku ycia tre-
nowaam pywanie, co do teraz
jest moim ulubionym sportem.
dopiero, gdy amatorsko zacz-
am pozowa przed obiekty-
wem, zaiskrzya we mnie sym-
patia do tego typu dziaalnoci
i jaka ch sprawdzenia si.
Jednak, gdybym wtedy miaa
zgadywa, co bd robia majc
18 lat, na pewno nie przypusz-
czaabym, e bd pracowaa
jako modelka.
Redakcja: wszystko za-
czo si od konkursw - dziew-
czyna roku 2010 oraz The lo-
ok of year 2011 roku prawda?
czy ju wczeniej miaa jakie
kontakty ze wiatem mody?
Jak po tym konkursach poto-
czyy si Twoje losy?
natalia popis: Tak, to by-
y moje pierwsze mae zetkni-
cia ze wiatem mody. moja
droga rozwina si jednak do-
piero, gdy zainteresowaa si
mn agencja modelek, z ktr
podpisaam kontrakt. Po kil-
ku dniach poleciaam na swj
pierwszy w yciu kontrakt do
mediolanu. To byo niesamowi-
te przeycie. kilka miesicy po-
tem dostaam propozycj pracy
w Tokio, gdzie spdziam rw-
nie miesic. obecnie w Polsce
reprezentuje mnie agencja ec-
management z warszawy.
Redakcja: czujesz si le-
piej na wybiegu czy podczas se-
sji zdjciowych?
natalia popis: Zarwno
przechadzanie si po wybiegu
jak i pozowanie przed obiekty-
wem sprawia mi wielk przy-
jemno. sesja zdjciowa to
okazja do wyraenia mojego
raciborzanka robi karier modelki w chinach
Natalia Popis chodzia ju po wybiegach w mediolanie i Tokio. Teraz podbija chiski rynek mody.
F
o
t
.
p
r
y
w
a
t
n
e
a
r
c
h
i
w
u
m
N
a
t
a
l
i
i
Czwarte urodziny sto-
warzyszenie Dobro oj-
czyzny.
dziaajce od lipca 2009
roku stowarzyszenie dobro
ojczyzny prowadzi aktywn
dziaalno w zakresie kszta-
towania wiadomoci spoecz-
nej, opartej na zasadach praw-
dziwej demokracji. zaoyciele
i liderzy tej organizacji: prezes
Jzef sadowski, przew. rady
programowej Jzef kastelik i
czonkowie zarzdu dokada-
j wszelkich stara, aby pro-
gram by ciekawy i wartocio-
wy pod wzgldem ideowym
w myl realizacji hasa bg,
honor,ojczyzna.
dotychczas stowarzy-
szenie zorganizowao m. in.
spotkania z senatorem cze-
sawem ryszk, prof. Jerzym
robertem Nowakiem, prof.
ryszardem kozowskim z
Politechniki krakowskiej,
posami do sejmu rP beat
kpa i bolesawem Piech.
interesujc okazaa si de-
bata przedwyborcza z udzia-
em kandydatw do sejmu i
senatu z rnych opcji poli-
tycznych. gociem stowarzy-
szenia w ubiegym roku by
te p. ks. eugeniusz dbi-
cki.
wszystkie spotkania cie-
szyy si duym zaintereso-
waniem raciborzan. Jako
organizacja pozarzdowa,
stowarzyszenie dobro oj-
czyzny utrzymuje bliskie
kontakty z samorzdem lo-
kalnym i wojewdzkim.
wsppracuje z podobny-
mi organizacjami na tere-
nie wodzisawia, rybnika,
gubczyc, kdzierzynako-
la i bytomia. stowarzyszenie
jest czonkiem polskocze-
skosowackiej grupy Tria-
ToN. Jest take w bliskim
kontakcie z polsk organiza-
cj wspierania oraz rozkrze-
wiania jzyka i kultury przy
Polskiej misji katolickiej w
kolonii.
- w ubiegym roku, za
namow biskupa opolskiego
andrzeja czai, utworzylimy
prnie dziaajce bractwo
w. Jzefa przy kociele Jego
imieniem w raciborzu oci-
cach. Take z inicjatywy ks.
biskupa ordynariusza orga-
nizujemy w kociele farnym
pod wezw. wNmP cykliczne
wykady profesorw uniwer-
sytetu opolskiego z zakresu
katolickiej Nauki spoecznej
- dodaje Jzef kastelik.
warto przypomnie, e
dobro ojczyzny 3 wrze-
nia 2012 wsplnie ze p.
ks.proboszczem eugeniu-
szem dbickim, klubem in-
teligencji katolickiej i koem
radia maryja zorganizowa-
o spotkanie rodziny radia
maryja w sanktuarium mat-
ki boej raciborskiej, trans-
mitowane przez t rozgoni
i TV Trwam na cay wiat.
wiosn tego roku stowarzy-
szeniu przyznano status or-
ganizacji poytku publiczne-
go.
- Teraz zamierzamy za-
oy fundacj dziaalnoci
edukacyjnej poprzez wydaw-
nictwa i wasny portal inter-
netowy twierdzi prezes J-
zef sadowski i dodaje, e dla
nich wzorem do naladow-
nictwa s wielcy Polacy: b.
Jan Pawe ii, marszaek J-
zef Pisudzki i p. prezydent
lech kaczyski.
czwarta rocznica powsta-
nia stowarzyszenia dobro
ojczyzny jest okazj do do-
konania podsumowania do-
tychczasowej dziaalnoci
i wytyczenia programu na
przyszo. z tej okazji, 18
lipca o godz. 18:00 w amftea-
trze domu kultury strzecha
odbdzie si spotkanie, ktre
zostanie poczone ze wspl-
nym grilowaniem czonkw i
sympatykw stowarzyszenia
oraz zaproszonych goci.
bg, hoNor, oJczyzNa To co wiceJ Ni haso
racibrz - rocznica
wntrza. mog pokaza swoje
emocje, wciela si w rne ro-
le. modeling, tak naprawd ma
wiele wsplnego z aktorstwem.
wiato wybiegowych refekto-
rw dodaje mi za to pewnoci
siebie, czuj si wtedy odwa-
na i usatysfakcjonowana. Po
za tym, czsto mam okazj pre-
zentowa pikne kreacje r-
nych projektantw. myl, e
jako modelka mog pokaza
si ze strony, z ktrej nie znaj
mnie moi bliscy, ukaza swoje
odwane ja . mam oczywicie
dystans do siebie i tego co robi,
jest to dla mnie niezapomniana
przygoda, ale mam take inne
yciowe priorytety.
Redakcja: Jak to si sta-
o, e obecnie przebywasz w
chinach i czym si tam zajmu-
jesz?
natalia popis: Na drugi
dzie po napisaniu ostatniej
matury wyruszyam do chin.
dostaam propozycj 2,5 mie-
sicznego kontraktu z tutejsz
bardzo dobr agencj max mo-
del. mieszkam w uroczym mie-
cie shenzhen ju ponad 3 tygo-
dnie. szybko si zadomowiam.
mam ju za sob sporo sesji do
katalogw, stron internetowych
czy salonu kosmetycznego, a
take pierwsze chiskie poka-
zy mody. duo czasu spdzam
na castingach, od ktrych zale-
y to, czy dostan prac. kon-
kurencja jest naprawd wielka,
mnstwo piknych dziewczyn
z caego wiata. kady wygrany
casting to na pewno duy za-
strzyk pozytywnej motywacji.
Redakcja: czy masz czas
na zwiedzanie, czy te praca ci
na to nie pozwala?
natalia popis: Teore-
tycznie niedziela jest dla mnie
dniem odpoczynku, jednak cza-
sem wanie wtedy te pojawia
si praca. ostatnio chiczycy
obchodzili 3 dniowe wito, co
byo dla mnie pierwsz oka-
zj do zrobienia wasnorcznie
pierwszych zdj i poznania
ciekawych zaktkw shenz-
hen. Jestem zdecydowanie za-
fascynowana kultur azjaty-
ck! cho specyfczna, bardzo
smaczna jest tamtejsza kuch-
nia, do ktrej trzeba przywyk-
n. reakcja ludzi na widok
wysokiej biaej dziewczyny jest
bardzo mieszna. chiczycy po-
zdrawiaj mnie na ulicy, prosz
o wsplne zdjcie, albo nawet
robi je po kryjomu w metrze
czy restauracji. To do przera-
ajce na pierwszy rzut oka, ale
tubylcy s zawsze mili i otwarci.
ciekawi mnie rwnie sam j-
zyk chiski. zdyam nauczy
si ju kilku prostych sw, ale
nie zamierzam na tym tylko po-
przesta. mam nadziej, e uda
mi si te w midzy czasie zrea-
lizowa plan zwiedzania, ktry
sobie wytyczyam. Fakt, ze y-
cie wyglda tu zupenie inaczej
ni w europie otwiera oczy na
wiele problemw, ktre maj
miejsce na wiecie.
Redakcja: czy to prawda,
e na swoim koncie masz ju
take wystpy w mediolanie i
Tokio?
natalia popis: To praw-
da. w poprzednim roku spdzi-
am miesic w mediolanie oraz
tyle samo czasu na kontrakcie
w Tokio. Pniej musiaam od-
mwi wyjazdu do Tajwanu,
poniewa najwaniejsza bya
dla mnie matura. Teraz nie-
cierpliwie czekam na wyniki.
Redakcja: Praca modelki
czy si z cigymi podrami.
Jak to znosisz? i jak znosi to
twoja najblisza rodzina?
natalia popis: Praca mo-
delki wbrew pozorom bywa na-
prawd cika. Po pierwsze, to
dugie rozki z najbliszymi.
Jestem oczywicie z nimi w
cigym kontakcie. moja rodzi-
na bardzo mnie wspiera, za co
jestem im szczeglnie wdzicz-
na. Po kadym cikim dniu,
pierwsze co robi to rozmowa
na skype z moj mam, ktra
zawsze dodaje mi optymizmu.
Jestem 6 godzin w przyszo-
ci, co troch utrudnia komu-
nikowanie si. modelka musi
by take bardzo wytrwaa psy-
chicznie, odporna na krytyk
i wiedzie do czego dy, aby
nie ulega zym wpywom in-
nych. uwaam, e modeling to
fantastyczna przygoda, a take
niesamowita okazja zobacze-
nia zaktkw wiata, w ktrych
pewnie nigdy nie miaabym
szansy by. uwielbiam podr-
owa i poznawa nowe kultu-
ry. szczeglnie zafascynowaa
mnie egzotyczno azji. ciesz
si, e dostaam tak szans i
mog spenia swoje marze-
nia.
Redakcja: No i oczywicie
pytanie o twoje plany. w tym
roku zdawaa matur. czy pla-
nujesz podj jakie studia, czy
te na razie chciaaby zaj si
modelingiem?
natalia popis: Jeeli
chodzi o moje plany na przy-
szo, postanowiam powi-
ci najbliszy rok modelingowi.
decyzja nie przysza mi atwo,
ale suchajc rad najbliszych
i pojawiajcych si wielu pro-
pozycji kontraktowych, stwier-
dziam, e jest to najlepszy czas,
aby spenia swoje marzenia.
Taka okazja ju nie pojawi si
nigdy w yciu, a ja bd miaa
wspomnienia, ktrych nikt mi
nie odbierze. Tu po pobycie w
shenzhen, wcale nie wracam
do domu, a czeka mnie kolejny
kontrakt. szczegy pozostawi
na razie w tajemnicy. Jestem
przygotowana na dug, na-
wet caoroczn rozk z Pol-
sk. znam jednak sam siebie
i wiem, e po moim tzw. gap
year podejm studia z zapa-
em. bardzo chciaabym dosta
si na sinologi na uniwersyte-
cie warszawskim. dlatego te,
moje pierwsze zetknicie si z
jzykiem chiskim tutaj, b-
dzie sprawdzeniem czy wa-
nie temu chc powici swoje
najblisze lata nauki.
Redakcja: dzikujemy
za rozmow i yczymy samych
sukcesw.
Natalia Popis, tegoroczna absolwentka I Liceum Oglnoksztaccego w Raciborzu, swoj karier modelki
rozpocza po tym, jak wzia udzia w konkursach Dziewczyna Roku 2010 oraz The Look of Year 2011 roku.
mak
paulina krupiska
6
GazetaInformator.pl
<<
10 lipca 2013, nr 13 (141)
R E K L A M A
Zapowiedzi
wodzisawskie centrum kultury zaprasza do
udziau w konkursie fotografczym mj pupil i
ja. rozstrzygnicie konkursu nastpi 25 sierpnia
na rynku w wodzisawiu lskim podczas imprezy
wakacyjny zwierzyniec. szczegy na temat kon-
kursu mona znale na stronie internetowej www.
wck.wodzislaw.pl.
koNkurs FoTograFiczNy mJ PuPil i Ja
SERW
IS N
O
TEBO
O
K
W
10 lipca - magic - krzyanowice
w rod, 10 lipca o godz. 20.00 w klubie magic w krzyanowi-
cach wystpi znany raper Sobota. wstp w cenie 5 i 10 z.
11 lipca - biblioteka - racibrz
11 lipca w godzinach od 11.00 do 14.00 w oddziale dla dzieci
biblioteki przy ulicy kasprowicza 12 w raciborzu odbd si
czwarte zajcia w ramach azjatyckiego lata z Bibliote-
k.
12 lipca - muzeum - racibrz
w pitek, 12 lipca o godz. 17.00 w muzeum przy ul. gimna-
zjalnej 1 w raciborzu odbdzie si wernisa wystawy Mi-
strzowie pikna autorstwa fotografa zbigniewa sawicza.
wstp wolny.
13 lipca - mok - pszw
w sobot, 13 lipca o godz. 11.45 z placu przy miejskim orod-
ku kultury w Pszowie wyruszy letni Rajd Rowerowy.
uczestnicy przejad przez zawad, syryni, bukw, lubomi
oraz krzykowice. Po przejechaniu caej trasy spotkaj si na
wsplnym ognisku w smaalni Tinka. wpisowe na rajd - 5
z.
13 lipca - gkc - ndza
w sobot, 13 lipca o godz. 16.00 w gminnym centrum kultu-
ry w Ndzy odbdzie si wykad piotra Dominiaka pt. o
przemysowych i ekologicznych metodach produkcji
ywnoci, ich wpywie na rodowisko i zdrowie kon-
sumentw.
13 lipca - magiczna plaa - bukw
w sobot, 13 lipca o godzinie 20.00 na magicznej Play w bu-
kowie wystpi zesp soleo. Po koncercie odbdzie si af-
terparty, podczas ktrego zagraj rezydenci magicznej Play.
bilety w cenie 15 z.
13 lipca - balaton - wodzisaw lski
w sobot, 13 lipca o godzinie 16:00 na orodku wodnym
balaToN odbd si i Wodzisawskie Mistrzostwa
Barmanw w laniu piwa. organizatorzy przewiduj sze-
reg ciekawych konkurencji dla barmanw zgoszonych przez
przedsibiorstwa z Powiatu wodzisawskiego, rybnika, or,
Jastrzbia zdroju.
14 lipca - park rotH - racibrz
w niedziel, 14 lipca o godz. 16.00 w muszli koncertowej w
kultura rozrywka
repertuar imprez
Parku im. miasta w raciborzu odbdzie si pierwszy koncert
w ramach koncertw letnich. dla raciborzan wystpi Trio
akordeonowe w skadzie - Pawe Jurczyk, Jeremiasz Fr-
czek oraz grzegorz Jurczyk.
15 lipca - biblioteka - racibrz
w poniedziaek, 15 lipca w godzinach od 11.00 do 14.00 w bi-
bliotece przy ulicy kasprowicza 12 w raciborzu odbdzie si
pokaz planszowych gier logicznych. organizatorem
imprezy jest Fundacja Proaktywni.
20 lipca - lodowisko - pszw
w sobot, 20 lipca w godzinach od 9.00 do 14.00 na terenie
lodowiska w Pszowie odbd si pokazy modeli lataj-
cych. Pokazy s czci akcji wakacje 2013, organizowanej
przez miejski orodek kultury w Pszowie. wstp wolny.
21 lipca - park rotH - racibrz
w niedziel, 21 lipca o godz. 16.00 w Parku im. miasta roth
wystpi zesp Quadro Susanna. Jego muzyka to poczenie
wielu gatunkw z elementami world music, w szczeglnoci z
motywami i tematami sowiaskimi oraz utwory autorskie.
24 lipca - biblioteka - racibrz
w rod, 24 lipca w godzinach od 11.00 do 14.00 w bibliote-
ce przy ul. kasprowicza 12 w raciborzu odbdzie si piknik
edukacyjny sieciaki na wakacjach. wstp wolny.
26 lipca - biblioteka - racibrz
w pitek, 26 lipca o godzinie 21.00 w ramach letniego Tea-
tru na schodach na schodach biblioteki przy ul. kasprowicza
12 w raciborzu wystpi jeger Theatre, ktry dziaa przy
rydutowskim centrum kultury.
27 licpa - gck - ndza
w sobot, 27 lipca o godz. 16.00 w gminnym centrum kul-
tury w Ndzy odbdzie si wykad i warsztaty Katarzyny
Krakowskiej pt. Tradycyjny sad - rdo biorno-
rodnoci. wstp wolny.
27 lipca - rck - rydutowy
27 - 28 lipca od godz. 9.00 w miejskim orodku kultury w
Pszowie odbd si i Mistrzostwa pszowa w szachach
Klasycznych. Podczas mistrzostw bdzie mona zdoby ka-
tegori szachow.
28 lipca - park rotH - racibrz
w niedziel, 28 lipca o godz. 16.00 w muszli koncertowej Par-
ku im. miasta roth w raciborzu wystpi Damski Kwartet
Wiolonczelowy, ktry ju mia okazj zaprezentowa si
przed raciborsk widowni.
2 sierpnia - osiedle wilcHwy - wodzisaw
w pitek, 2 sierpnia o godz. 10.00 w wodzisawiu lskim
na wilchwach odbdzie si festyn rodzinny artystyczne
podwrko. w programie m.in. zajcia taneczne, konkursy,
zabawy z nagrodami. wsporganizatorem festynu jest sp-
dzielnia mieszkaniowa marcel.
3 sierpnia - gck - ndza
w sobot, 3 sierpnia w godzinach od 10.00 do 16.00 w gmin-
nym centrum kultury w Ndzy odbd si warsztaty z
ukaszem nowickim pt. Wstp do permakultury.
wstp wolny.
5 sierpnia - baszta - wodzisaw lski
w poniedziaek, 5 sierpnia o godz. 10.00 pod baszt w wodzi-
sawiu lskim odbdzie si piknik. organizatorem pikniku
stowarzyszenie baszta. wstp wolny.
24 sierpnia - stadion osir - racibrz
w pitek i sobot, 24-25 sierpnia na stadionie osir w racibo-
rzu odbdzie si XXi Memoria im. m. kpt. a. Kaczyny
i dh. a. Malinowskiego. gwiazdami tegorocznego memo-
riau bd zespoy oddzia Zamknity oraz lady punk.
uniWeRsyTeT poTWoRny
10-11.07 / godz. 17.00, 19.00
iluZja
12-15 oraz 17-18.07 / godz.20.00
WielKie naDZieje
16.07. / godz. 20.00
racibrz
Kino
kino batyk
ul. Londzina 13
www.kinobaltyk.pl
PRZEMKO
ul. Londzina 38
www.rck.com.pl
WiK saMMy: 50 laT
DooKoa WiaTa
11.07 / godz. 11.00
WinKi TRZy
16.07 / godz. 11.00
MilioneRZy
18.07 / godz. 11.00
asTeRiX i WiKingoWie
23.07 / godz. 11.00
leny WojoWniK
25.07 / godz. 11.00
aRKa noego
30.07 / godz. 11.00
Pegaz
wodzisaw
asTeRiX i oBeliX:
W suBie jej
KRleWsKiej MoCi
22.07 / godz. 9.00
ThoR RaTuje yCie
10-11.07 / godz. 10.00
CZoWieK Ze sTali 3D
10-11.07 / godz. 12.00
TeDi i posZuKiWaCZe
Zaginionego MiasTa 3D
12-14.07 / godz. 17.00
iluZja
12-18.07 / godz. 19.00
iniWeRsyTeT poTWoRny
19-21.07 / godz. 17.00
Bling Ring
19-21.07 / godz. 19.00
MinionKi RoZRaBiaj 3D
26-28.07 / godz. 15.00, 17.00
WielKie Wesele
26-27.07 / godz. 19.00
rydutowy
feniks
gazeta - informator 10 lipca 2013 nr 13 (141) dodatek tematyczny 13/2013
PLUSY bizNesu DLA
wodzisaw lski
R E K L A M A
komunikacja
serwis notebookw
obsuga informatyczna frm
oprogramowanie dla frm
materiay eksploatacyjne
kasy fskalne, wagi, metkownice
*) Szczegy w dziale handlowym softib.pl
SOFT-ib
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl
tel. fax 32 415 98 18, 32 414 90 30, hotline 504 18 18 27
SERW
IS N
O
TEBO
O
K
W
*)
w poowie 2011 roku ryb-
nicki Pks zosta postawiony w
stan upadoci likwidacyjnej, co
skoczyo si rezygnacj prze-
wonika z obsugi pocze
w wodzisawskich gminach:
godowie, gorzycach i lubo-
mi. wwczas wodzisawskie
starostwo nawizao kontakt
z Pks w raciborzu w sprawie
wykonywania organizowanych
przez wodzisawskie starostwo
kursw. obecnie wsppraca
midzy powiatami ulega za-
cienieniu.
starostowie Tadeusz ska-
tua (powiat wodzisawski) i
adam hajduk (powiat racibor-
ski) oraz ich zastpcy (dariusz
Prus i Jzef stukator) podpisali
umow, na mocy ktrej powiat
wodzisawski obj udziay w
Przedsibiorstwie komunika-
cji samochodowej w racibo-
rzu. Pozwoli to na powierzenie
przewonikowi co najmniej do
2017 roku obsugi przewozw
pasaerskich na terenie powia-
tu wodzisawskiego.
raciborski Pks wykonuje
codziennie ok. 150 kursw za-
pewniajc mieszkacom gmin
lubomia, godw i gorzyce
dogodne poczenie komuni-
kacyjne z reszt regionu. mie-
sicznie z usug przewonika
korzysta 70 tys. osb.
- Pasaerowie korzystaj
z czystych i wygodnych auto-
busw, ktre nie spniaj si.
ceny biletw nie odbiegaj za
do cen stosowanych w komu-
nikacji powiatowej przez in-
nych przewonikw. Podpi-
sana umowa jest korzystna
zarwno dla przedsibiorstwa
jak i mieszkacw powiatu.
dziki niej wodzisawskie sta-
rostwo bdzie mogo zgodnie
z prawem w trybie bezprze-
targowym powierzy trans-
port sprawdzonej i rzetelnej
frmie oraz dotowa nieren-
towne linie i kursy nawet do
najmniejszych miejscowoci
powiatu, takich jak bukw,
uchylsko czy skrbesko. Po-
wiat jako organizator trans-
portu bdzie mia bezporedni
wpyw na przebieg linii komu-
powiat wodzisawski przejmuje
udziay raciborskiego pKs-u
samorzdy regionu zawary umow, na mocy ktrej pKs z Raciborza
bdzie obsugiwa linie autobusowe w powiecie wodzisawskim.
od 1 lipca wicej pocze
pKs w powiecie wodzisawskim
wodzisawskie starostwo powiatowe zmienio roz-
kad jazdy na liniach przewozw pasaerskich obsu-
giwanych przez Pks racibrz. efekty? wicej kursw
i pocze. Podjte przez starostwo kroki wynikaj z
analizy napywajcych do urzdu prb i uwag pasa-
erw.
obowizujce od 1 lip-
ca 2013 zmiany:
1. cztery razy w cigu
dnia kursuje autobus z
Wodzisawia lskie-
go do Raciborza (miesz-
kacy Gorzyc, Besz-
nicy i Bukowa zyskali
stae poczenie z Raci-
borzem),
2. zwikszeniu ulega-
liczba kursw z Wodzi-
sawia l. w kierunku
skrzyszowa, Godowa i
gokowic, a take Syry-
ni i lubomi,
3. pojawi si popo-
udniowy kurs z Odry i
uchylska do Wodzisa-
wia lskiego,
4. zmieniona zosta-
a trasa na dwch liniach
(w kierunku Podbucza
i Chaupek) - autobusy
kursuj ulic mszask i
kociuszki w Turzy l-
skiej, dziki czemu pasa-
erowie - po likwidacji li-
nii miejskiej mzk - mog
nadal korzysta z komu-
nikacji publicznej (zmia-
na ta jest korzystna take
dla mieszkacw Kro-
stoszowic, bowiem dzi-
ki niej czas dojazdu do
Wodzisawia l. uleg
znacznemu skrceniu. Po-
nadto w tej miejscowoci
na ulicy wodzisawskiej
pojawi dodatkowy przy-
stanek),
5. sobotnia linia z Wo-
dzisawia lskiego do
Gorzyc zostaa wyduo-
na, dziki czemu mog
z niej korzysta rwnie
mieszkacy Olzy,
6. na czas wakacji au-
tobusy dojedaj rw-
nie do orodkw wypo-
czynkowych w Bukowie,
Olzie oraz do basenu w
gorzycach.
Starosta raciborski Adam Hajduk i starosta
wodzisawski Tadeusz Skatua podpisuj umow
w sprawie objcia przez wodzisawskie starostwo
czci udziaw PKS w Raciborzu.
F
o
t
.
p
o
w
i
a
t
w
o
d
z
i
s
l
a
w
s
k
i
.
p
l wojciech oneczko
nikacyjnych, rozkad jazdy czy
opaty za przejazd. z kolei Pks
zyska rynek, ktry pozwoli na
stabilizacj fnansow i zakup
nowoczesnego taboru. warto
doda, e znaczna cz jego
kierowcw to mieszkacy po-
wiatu wodzisawskiego, ktrzy
w Pks znaleli prac - zachwa-
la podpisan umow rzecznik
prasowy wodzisawskiego sta-
rostwa wojciech raczkowski.
S
GazetaInformator.pl 10 lipca 2013, nr 13 (141)
<<
REgiOn finanse
PLUSY bizNesu DLA
pawe strzelczyk
racibrz - energetyka
z analizy zezna podat-
kowych za 2012 rok wyni-
ka, e w caym wojewdz-
twie lskim jest a 1467
milionerw. Najwicej z
nich rozliczyo si w urz-
dach skarbowych w cz-
stochowie, bo a 164. ad-
ne inne miasta regionu nie
mog poszczyci si tak
liczb najzamoniejszych
mieszkacw.
w oglnym zestawieniu
sabo wypada raciborszczy-
zna. w tutejszym urzdzie
skarbowym roliczyo si
lsk kopalni... milionerw!
Ktre miasto na lsku moe pochwali si najwiksz liczb bogatych mieszkacw?
W cigu szeciu lat
na lsku pojawio
si 564 nowych
milionerw.
Obecnie w caym
wojewdztwie
jest ich 1467
Wielki spr racibor-
skiego zakadu z francu-
skim gigantem moe za-
koczy si w lipcu br.
rafako negocjuje ugo-
d ze spkami grupy alstom
i spodziewa si, e moe ona
by zawarta jeszcze w lipcu.
ugoda bdzie dotyczya m.in.
rozlicze fnansowych midzy
spkami oraz potencjalnej
wsppracy w przyszoci.
- spodziewam si, e do
porozumienia moe doj jesz-
cze w tym miesicu. ugoda b-
dzie dotyczya projektw, ktre
realizowalimy w przeszoci,
wsppracy przy aktualnie re-
alizowanych projektach, jak
np. budowa blokw w opolu
oraz potencjalnej wsppra-
cy w przyszoci - powiedzia
PaP prezes Pawe mortas. -
ugoda bdzie dotyczya take
rozlicze fnansowych midzy
stronami - doda.
rafako i spki alstom
maj kilka wzajemnych
roszcze. w grudniu 2011
r. alstom Power zada
przekazania przez rafako
cznej kwoty 135 mln z na
poczet kar umownych na-
oonych przez Pge grni-
ctwo i energetyka konwen-
cjonalna za nieterminowe
wykonanie zamwienia. w
maju 2012 r. o zapat 28,7
mln euro tytuem odszko-
dowania wystpi alstom
Power systems. miesic
pniej to rafako zoyo w
sdzie arbitraowym mi-
dzynarodowej izby han-
dlowej w Paryu wezwanie
na arbitra przeciwko sp-
kom alstom Power systems
gmbh oraz alstom Power
sp. z o.o. o zapat: 374 mln
z oraz 4,3 mln euro.
RafaKo bliej
ugody z alstomem
ps
akcjonariusze ku-
niaskiego zakadu po raz
pity z rzdu mog liczy
na wypat dywidendy.
5 lipca akcjonariuszom
rafametu zostaa wypacona
pierwsza transza dywidendy
za 2012 rok. druga transza
dywidendy zostanie wypa-
cona najprawdopodobniej w
listopadzie. do akcjonariuszy
traf w sumie 1,29 mln z - po
30 gr na akcj.
decyzja o wypacie dy-
widendy i takim podziale
jej wypaty zapada w czasie
czerwcowego, walnego zgro-
madzenia akcjonariuszy sp-
ki. stao si tak pomimo re-
komendacji zarzdu spki, w
myl ktrej rodki te zostayby
przekazane do kapitau zapaso-
wego spki, co miao zwizek
z chci zabezpieczenia dodat-
kowych rodkw na budow
nowej hali montau fnalnego.
ostatecznie zdecydowano si
na rozwizanie kompromisowe
- cz wypracowanych w 2012
roku zyskw zostaa przezna-
czona na wypacenie dywiden-
dy, cz na kapita zapasowy.
- bdzie to ju pity rok z
rzdu, w ktrym raFameT
wypaca zysk swoim akcjona-
riuszom. Takich spek na pol-
skiej giedzie nie ma zbyt wiele,
szczeglnie w dobie globalnego
kryzysu, na ktry nasza brana
jest wyjtkowo wraliwa. warto
to doceni. - informuje prezes
raFameTu e. longin wons.
kunia raciborska - rafamet
dywidenda w Rafamecie.
zysK dla wszystKich
Akcjonariusze
Rafametu
otrzymaj cznie
1,29 mln z
dywidendy.
et
zaledwie 24 milionerw.
gorzej jest tylko w Jastrz-
biu-zdroju, siemianowi-
cach, orach, Jaworznie i
Piekarach lskich. zdecy-
dowanie lepiej wypada wo-
dzisaw lski, gdzie swoje
zeznania podatkowe zoy-
o a 39 milionerw.
pKp s.a. ogosiy
przetarg na sprzeda
dworca kolejowego w
Raciborzu.
2,79 mln z - tyle najmniej
zamierzaj otrzyma za raci-
borski dworzec kolejowy Pol-
skie koleje Pastwowe.
kolej zachwala pooenie
nieruchomoci oraz ogromne
moliwoci, ktre daje ona
inwestorowi.
ewentualny nabywca bu-
dynku, ktrego powierzchnie
uytkowe sigaj niemale
4000 tys. m2 bdzie jednak
zobowizany do utrzymania
funkcji kolejowej w czci
kasowej budynku oraz doj-
cia do przejcia na perony.
Przetarg odbdzie si 26 lip-
ca.
racibrz - przetargi
dwoRzec na spRzeda
et
R E K L A M A
9 >>
GazetaInformator.pl 10 lipca 2013, nr 13 (141)
Zapytaj o promocj w dodatku plusydlaBiZnesu biuro@raciborskiemedia.pl
PORADY
DLA
PRZEDSIBIORCW
Jak dugo trwa prawo
ochronne na znak to-
warowy?
Prawo ochronne na znak to-
warowy trwa dziesi lat od
daty dokonania zgoszenia
w Urzdzie Patentowym.
Prawo to moe zosta prze-
duone na kolejne, dziesi-
cioletnie okresy ochronne.
Aby to zrobi, naley zo-
y odpowiedni wniosek
przed kocem upywajce-
go okresu ochrony (ale nie
wczeniej ni rok przed je-
go upywem) wraz z nale-
n opat.
R E K L A M A
PLUSY bizNesu DLA
powiat raciborski motoryzacja
Biuro: ul. Wojska Polskiego 9b/1
47-400 Racibrz
Czynne: pon-pt: 14.00-17.00
sobota: kontakt telefoniczny
tel. 722 045 950
32 458 03 29
biuro@nieruchomoscienergochem.pl
www.nieruchomoscienergochem.pl
a moe uwaasz, e
kierowanie nie stanowi
dla ciebie problemu, a na
kursie chciaby nauczy
si czego wicej ni tylko
podstaw potrzebnych do
zaliczenia egzaminu pa-
stwowego? bez wzgldu
na to, ktre z powyszych
zda jest ci blisze, nowa
szkoa nauki jazdy sigma
racibrz powstaa wanie
dla ciebie.
szkoa jest nowa, jed-
nake prowadzi j mody
i dowiadczony instrukto-
ra Piotr ziemiski, kt-
ry posiada 10-cio letni
praktyk w zawodzie oraz
wysze wyksztacenie pe-
dagogiczne. dowiad-
czenie i umiejtnoci in-
struktora potwierdza fakt
zajcia przeze wysokie-
go, ii. miejsca w zawodach
dla instruktorw nauki
jazdy i Puchar dyrekto-
ra word katowice, ktre
miay miejsce 16 czerwca
2013 roku. orodek sigma
racibrz powsta, by kur-
sanci mogli w przyjemnej
i lekkiej atmosferze zg-
bia tajniki kierowania
samochodem, a nastpnie
- bez zbdnego stresu, z
solidnym przygotowaniem
- przystpi do egzaminu.
szkolenia dostosowane s
tam do wymaga i predys-
pozycji klienta.
bez wzgldu na wybra-
ny rodzaj szkolenia, wy-
kady odbd si z wyko-
rzystaniem najnowszych
pomocy multimedialnych,
a zajcia praktyczne re-
alizowane s nowym sa-
mochodem Toyota yaris
iii 1,33 wyposaonym m.
in. w klimatyzacj, i sze-
Kursy nauki jazdy
dostosowane do twoich potrzeb
chciaby zdoby uprawnienia do kierowania samo-
chodem, jednak obawiasz si czy sobie poradzisz i
czy w ogle si do tego nadajesz?
cioprzekadniow skrzy-
nie biegw, czyli dokad-
nie tym modelem, w jakim
przyjdzie ci zdawa egza-
min.
w programie szkole-
nia zawarte jest kilkukrot-
ne odwiedzenie wybranego
miasta egzaminacyjnego
oraz zapoznanie z trasami
egzaminacyjnymi.
wstp do biura przy
ulicy klasztornej 12 (i pi-
tro, wejcie obok abki) w
godzinach od 11 do 16 od
poniedziaku do pitku i
zapytaj o szczegy. mo-
na te kontaktowa si te-
lefonicznie 790 777 825 w
godzinach od 9 do 19 lub
odwiedzi stron www
lub profil na facebook-
u (sigma-raciborz.pl, pl-
pl . facebook. com/si gma.
raciborz).
Instruktor Piotr Ziemiski jest zdobywc II. miejsca
w IV Zawodach o Puchar Dyrektora WORD Katowice.
F
o
t
.
s
i
g
m
a
-
r
a
c
i
b
o
r
z
.
p
l
artyku sponsorowany
sZkoa nauki jazdy
sigma racibrz
ul. klasztorna 12
tel. 790 777 825
sigma-raciborz.pl
facebook.com/sigma.raciborz
10
GazetaInformator.pl 10 lipca 2013, nr 13 (141)
<<
P
o
l
i
g
r
a
f
a

i

R
e
k
l
a
m
a
P
i
e
c
z

t
k
i


W
i
z
y
t

w
k
i


U
l
o
t
k
i


P
l
a
k
a
t
y


K
a
t
a
l
o
g
i


K
a
l
e
n
d
a
r
z
e


G
a
d

e
t
y

r
e
k
l
a
m
o
w
e


S
z
y
l
d
y


K
a
s
e
t
o
n
y
B
a
n
e
r
y


S
t
a
n
d
y


R
o
l
l
u
p
y
4
7
-
4
0
0

R
a
c
i
b

r
z
,

u
l
.

K
l
a
s
z
t
o
r
n
a

1
2

(
r

g

K
l
a
s
z
t
o
r
n
e
j

i

O
g
r
o
d
o
w
e
j
)
3
2

4
1
4

9
0

3
0
,

b
i
u
r
o
@
r
a
c
i
b
o
r
s
k
i
e
m
e
d
i
a
.
p
l
PLUSY bizNesu DLA
Tanie miejsca reklamowe!
BANNER na ogrodzeniu w ssiedztwie E.Leclerc
tel. 533 362 362
R E K L A M A
11
GazetaInformator.pl
< <
10 lipca 2013, nr 13 (141)
Pikny umiech nie tyl-
ko poprawia wygld i za-
pewnia nam lepsze samo-
poczucie, co jest gwarancj
sukcesu w yciu zawodo-
wym i prywatnym, ale tak-
e zmniejsza skonno
do prchnicy, odkadania
si kamienia nazbnego,
zmniejsza ryzyko paradon-
tozy dziki prosto usta-
wionym zbom, atwiej za-
chowa optymaln higien
jamy ustnej. Nieleczone
wady mog rwnie nega-
tywnie wpywa na prac
stawu skroniowo-uchwo-
wego.
leczenie ortodontyczne
ma duy wpyw na popraw
bd cakowite wyelimino-
wanie wady wymowy, jak
rwnie poprawia jako
ucia, co ma szczeglnie
due znaczenie w modym
wieku.korekta wady zgryzu
u dzieci w okresie uzbie-
nia mlecznego, mieszane-
go oraz wczesnego staego
jest najlepszym momentem
na leczenie za pomoc r-
nych modyfikacji aPara-
Tw ruchomych.
aParaTy sTae mo-
emy stosowa niezalenie
od wieku. w zalenoci od
potrzeb leczniczych i este-
tycznych Pacjenta, nowo-
czesna ortodoncja oferu-
je rne rodzaje aparatw
ortodontycznych: aparat
ortodontyczny metalo-
wy, aparat ortodontyczny
estetyczny (porcelanowy,
krysztaowy, szyna orto-
dontyczna).
artyku
sPOnsOROwany
Zdrowie
ryszard rudnik, dyrektor szpitala im. dr. Jzefa rostka
w raciborzu, podobnie jak w latach ubiegych, otrzyma wyso-
k nagrod roczn za dziaalno na swoim stanowisku. o przy-
znaniu dyrektorowi premii (38,85 tys. z) wnioskowaa rada spo-
eczna szpitala. zarzd Powiatu raciborskiego przychyli si do
wniosku i podj stosown uchwa.
Prawie 40 Tys. z Premii dla dyrekTora szPiTala
powiat raciborski zdrowie
nEO-DEnt
ul. mickiewicza 18
47 - 400 racibrz
tel. 32 755 21 31
e-mail:
kontakt@neo-dent.eu
racibrz - zdrowie i uroda
wady zgryzu to problem nie tylko estetyczny...
Nieprawidowoci w zakresie ustawienia zbw stanowi powany problem
zdrowotny, ktry wymaga podjcia odpowiednich dziaa korekcyjnych.
zapraszamy do odwiedzenia
naszej placwki
oraz strony internetowej
www.neo-dent.eu
20 czerwca w Powiato-
wej stacji sanitarno-epide-
miologicznej w raciborzu
odbyo si kolejne spotkanie
lokalnej koalicji w ramach
realizacji oglnopolskiego
projektu odwieamy nasze
miasta Tob3ciT (Tobacco
Free cities).
Podczas spotkania, w
ktrym uczestniczyli przed-
stawiciele m.in. komendy
Powiatowej Policji, komen-
dy stray miejskiej, miasta
racibrz, apteki w. miko-
aja w raciborzu oraz l-
skiego uniwersytetu Trze-
ciego wieku, podsumowano
dziaania zrealizowane w
ramach Projektu w okre-
sie stycze-czerwiec 2013r.,
omwiono aktualn sytua-
cj w zakresie przestrzega-
nia zakazu palenia tytoniu
na terenie powiatu racibor-
skiego oraz przedstawiono
oficjalne stanowisko gw-
nego inspektora sanitarne-
go w zakresie uywania elek-
tronicznych papierosw w
miejscach objtych zakazem
palenia, a take ich wpywu
na zdrowie czowieka.
zgodnie z prowadzonym
przez funkcjonariuszy Po-
licji, stray miejskiej oraz
Psse w raciborzu monito-
ringiem przestrzegania za-
kazu palenia i oznakowania
stref bezdymnych, w okresie
od stycznia do marca 2013
roku na terenie powiatu ra-
ciborskiego wydano 4 upo-
mnienia oraz 10 grzywien
na czn kwot 1400 z. w
tym okresie funkcjonariu-
sze Psse w raciborzu skon-
trolowali 94 obiekty. we
wszystkich skontrolowanych
obiektach byy przestrzega-
ne przepisy ustawy z dnia 9
listopada 1995r. o ochronie
zdrowia przed nastpstwami
uywania tytoniu i wyrobw
tytoniowych.
w ramach realizacji pro-
jektu odwieamy nasze
miasta. Tob3ciT, obcho-
dw wiatowego dnia zdro-
wia oraz wiatowego dnia
bez Tytoniu pracownicy
sekcji owiaty zdrowotnej
i Promocji zdrowia Psse w
raciborzu zorganizowali
m.in.:
- akcj prozdrowotn w
aptece w. mikoaja w raci-
borzu, podczas ktrej przy-
gotowano specjalne stoiska
z moliwoci wykonania
bezpatnych bada pomiaru
tlenku wgla w wydychanym
powietrzu oraz cinienia tt-
niczego krwi,
- kampani pod hasem
Nie pal i nie pozwl, aby
kto inny pali przy Tobie
i Twoich bliskich. celem
kampanii byo informowa-
nie o szkodliwoci biernego
palenia tytoniu poprzez spe-
cjalnie przygotowany spot
reklamowy, ktry by wy-
wietalny na ekranach lcd
w autobusach komunikacji
miejskiej w raciborzu oraz
na ekranach led na terenie
miasta racibrz.
- dzie sportu w zse w
raciborzu, w ramach kt-
rego przygotowano stoisko
informacyjne dot. proble-
matyki palenia tytoniu. do-
datkow atrakcj bya mo-
liwo zbadania poziomu
tlenku wgla w wydychanym
powietrzu.
Projekt odwieamy
nasze miasta. Tob3ciT
(Tobacco Free cities) jest
realizowany od 1 padzier-
nika 2011 roku i bdzie rea-
lizowany do 30 wrzenia br.
Jego celem jest wzmocnie-
nie realizacji znowelizowa-
nej ustawy antytytoniowej,
zwikszenie poziomu wie-
dzy spoeczestwa o obo-
wizujcych regulacjach w
zakresie miejsc wolnych od
dymu tytoniowego oraz o
konsekwencjach zdrowot-
nych czynnego i biernego
palenia tytoniu.
chc raciborza wolnego
od dymu papierosowego
we wrzeniu zakoczy si prowadzona przez raciborski
sanepid akcja odwieamy nasze miasta.
pawe strzelczyk
R E K L A M A
12
GazetaInformator.pl 10 lipca 2013, nr 13 (141)
<< zdrowie
Przykadem skutecznoci uzdrawiania jest:
Pan Jzef z Wrocawia - ktremu po dwch wizytach u uzdrowiciela ustpiy ble krgosupa i zakoczy si problem z przerostem gruczou prostaty.
Pani Maria z Krakowa - zapewnia, e dziki wizytom u uzdrowiciela pozbya si miniakw na narzdach rodnych co potwierdziy badania USG. Pan Andrzej z Gdaska
- po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjcie USG potwierdzio pozbycie si kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic - po wizycie u pana REYNALDO
wchon si guz piersi, ktry by przeznaczony do operacji.
Te przykady to tylko znikomy procent ludzi, ktrym udao si pomc w cofniciu lub cakowitym wyleczeniu. Ciesz si oni dobrym zdrowiem i nie ukrywaj, e
zawdziczaj to skromnej osobie Pana Reynaldo.
Dopki pacjent wierzy w istnienie si ponad ludzkich i jest otwarty na dziaanie uzdrowicieli, zawsze moe osign pomoc.
Wielu z nas boryka si z problemami zdrowotnymi, wobec
ktrych jestemy bezradni. Zmczeni chorob, szukamy
ukojenia, sposobu na uleczenie nie tylko ciaa, ale rwnie
umczonej duszy. Z pomoc poszukujcym przychodz
znane od lat metody stosowane przez flipiskiego uzdro-
wiciela.
Uzdrawianie bez blu, operacje bez uycia skalpela stosow-
ane s przez Filipiczykw, zwanych take wybracami do-
brych duchw, od czasw staroytnych, jednak do tej pory
fenomen i tajemnica wykonywania tych zabiegw pozosta-
je nieodkryta. Haelerzy, bo tak rwnie nazywani s uzdro-
wiciele, podczas swoich praktyk nie uywaj adnych rodkw
znieczulajcych. Zabiegi polegaj na energetycznym wz-
mocnieniu chorych organw i tkanek, wzmocnieniu systemu
odpornociowego, oczyszczeniu organizmu z toksyn. Jed-
nym z najpopularniejszych i najskuteczniejszych haelerw,
znanym w caej Europie jest Filipiczyk Reynaldo Litawen,
ktry posiada wieloletnie dowiadczenie i ogromn wiedz
przekazywan w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Filipiczyk
podruje po caej Polsce, by pomaga ludziom szukajcym
pomocy w leczeniu najrniejszych dolegliwoci. Jego me-
tody opieraj si gwnie na intensywnej koncentracji, przez
co wytwarza si ogromna energia eteryczna wok jego rk.
- Chocia medycyna akademicka poczynia wielkie postpy,
to cigle pewne obszary ludzkiego wntrza s niezbadane.
Nie wszystko mona zbada empirycznie. Moje rce podczas
zabiegw zachowuj si jak bieguny elektryczne. Powoduj
kontrolowany przepyw energii przez organizm pacjenta -
podkrela uzdrowiciel. Ogromna charyzma, modlitwa oraz
medytacja sprawiaj, e terapeuta wprowadza si w stan re-
ligijnej arliwoci. Emanuje z niego potna uzdrawiajca sia.
Gboka duchowa postawa pacjenta jest bardzo pomocna w
uzdrawianiu. Dopki pacjent wierzy w istnienie si ponadludz-
kich i jest otwarty na dziaania uzdrowiciela - zawsze moe
osign podany efekt. Filipiski uzdrowiciel dziaa na cay
organizm.
Znajduje zaburzenia energetycznych rnych organw i sku-
tecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne siy obronne pacjen-
ta, udrania kanay energetyczne i je oczyszcza. Niespotykane
umiejtnoci, intuicja i skuteczno uzdrawiania, a take dar
przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymay u
tysicy ludzi rozwj najciszych chorb. Efektywno jego
dziaania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach
w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel stosu-
je rwnie zabiegi refeksologiczne, ktre immunologicznie
oddziaywaj na schorowane i wycieczone chorob ciao.
Kady, kto poszukuje ulgi w cierpieniu, moe si do niego
zgosi. Wystarczy zadzwoni i umwi si na wizyt. Kady
pacjent przyjmowany jest indywidualnie, a uzdrawianie jest
dostosowane do potrzeb danej osoby, w zalenoci od tego,
jak wiele czasu trzeba jej powici.
REYNALDO JUN LITAWEN jest jednym z najlepszych flipiskich uzdrowicieli z wieloletnim dowiadczeniem i praktyk uzdrawiania oraz duymi
osigniciami. Wieloletni czonek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipiskich Uzdrowicieli. Wywodzi si ze znanej rodziny
uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania znane si w caej Europie i Polsce. Niespotykane umiejtnoci, intuicja i skuteczno uzdrawiania, a take dar przeka-
zywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymay u setek ludzi rozwj najciszych chorb. Efektywno jego dziaania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach w sze-
rokim i nieograniczonym zakresie.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorb nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji
krgosupa, miadycy, paraliach, kamieniach nerkowych i ciowych, chorobach prostaty, wrzodach odka i dwunastnicy, guzach i cystach,
chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziauje na cay schorowany organizm udraniajc kanay energetyczne.
Zapisy i informacje
od poniedziaku do soboty
w godzinach od 8.00 do 13.00
i od 15.00 do 20.00
reynaldo jun litawen
zapisy i informacje
693 788 894, 784 608 979
22 lipiec - cieszyn
23 lipiec - katowice
24 lipiec - sosnowiec
25 lipiec - dbrowa grnicza
26 lipiec - racibrz
przyjmujemy:
UZDROWICIEL z FILIPIN
REYNALDO JUN LITAWEN
i jego niezwyky dar uzdrawiania poprzez donie !!!
13 >>
GazetaInformator.pl 10 lipca 2013, nr 13 (141)
w dwudziest rocznic
powstania Parku krajobra-
zowego cysterskie kompo-
zycje krajobrazowe w szy-
mocicach zorganizowano
jubileuszow konferencj,
ktra zostaa rozganizowa-
na w orodku wypoczynko-
wym aqua brax w szymoci-
cach. wrd zaproszonych
goci znaleli si m. in. wice-
dyrektor parku micha gral,
Prezes wojewdzkiego Fun-
duszu ochrony rodowiska
i gospodarki wodnej w ka-
towicach gabriela lenarto-
wicz oraz starosta raciborski
adam hajduk.
w czasie konferencji od-
czyty wygosili Jan maciej
waga (czynna ochrona
krajobrazu - trudne wyzwa-
nie), Jacek kamiski (za-
bytki niedocenione - czy-
li rzecz o cysterskim Parku
krajobrazowym), elbieta
skrzymowska (zaczarowa-
ny ogrd) oraz maria Fajer
(cysterski okrg Przemy-
sowy).
- bardzo si ciesz, e te
obiekty udao si uratowa, a
teraz przywraca si do wiet-
noci - mwi w czasie kon-
ferencji Jan waga, ktry w
swym wystpieniu poruszy
problem ochrony obszarw
takich jak cysterskie kom-
pozycje krajobrazowe, kt-
re przecie w swej historii
zostay poddane oddziay-
waniu czowieka i to wanie
czowiek nada im wyjtko-
wego charakteru. bez inge-
rencji czowieka ki i stawy
zarosn, a park bezpowrot-
nie utraci swj unikatowy
charakter.
wicedyrektor micha g-
ral podkreli rol wFoigw
w katowicach w zachowaniu
i przywrceniu pocysterskie-
go dziedzictwa, co nie byoby
moliwe, gdyby nie wsparcie
funduszu. sama konferencja
rwnie zostaa dofinanso-
wana ze rodkw wFoigw
w katowicach.
ekologia
REgiOn ekologia
wojciech oneczko
Treci zawarte w publikacji nie stanowi ofcjalnego stanowiska organw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
region - ocHrona rodowiska
et
XX-lecie Parku
krajobrazowego w rudach
w 1993 roku powoano do ycia cysterskie kompozycje krajobrazowe.
Zdaniem wicedyrektora
rudzkiego parku krajobra-
zowego Michaa Grala,
w cigu 20 lat istnienia par-
ku udao si zrobi wiele dla
zachowania pocysterskiego
dziecictwa. Wyzwaniem
przyszoci jest prba przy-
wrcenia utraconych
w przeszoci walorw
parku. Realizacja dotych-
czasowych zada, jak i tych,
ktre nadejd w przyszoci
nie byaby i nie bdzie mo-
liwa bez wsparcia, ktrego
parkowi udziela Wojewdz-
ki Fundusz Ochrony
rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
Przypadaj w tym roku
XX. rocznica powstania Par-
ku krajobrazowego cyster-
skie kompozycje krajobrazo-
we rud wielkich jest dobr
okazj do przypomnienia za-
rwno osigni w podjtym
dwadziecia lat temu trudzie
zachowania pocysterskiego
dziecictwa, jak i jego urokw,
ktre w zbiorowej wiadomo-
ci mieszkacw regionu na-
dal nie zajmuj nalenego im
miejsca.
Park zosta zaoony w
1993 roku. celem byo za-
chowanie i ochrona walorw
przyrodniczych tego wyjtko-
wego obszaru. w cigu dwu-
dziestu lat istnienia, jego za-
rzdcom udao si speni te
cele, a nawet wykroczy poza
nie - obecnie nie mwi si ju
tylko o zachowaniu i ochro-
nie ale rwnie o przywrce-
niu, niektrych czci obsza-
ru, ktre w przeszoci ulegy
zatraceniu.
swoj powierzchni park
obejmuje pnocno-wschod-
ni cz miasta racibrz
(wliczajc w to arboretum
bramy morawskiej), a tak-
e cz gmin Ndza, kunia
raciborska, knurw, czer-
wionka-leszczyny, orzesze,
ory, suszec, rybnik, ly-
ski, sonicowice i Pilchowi-
ce. Tak wielki obszar sytuuje
go wrd najwikszych par-
kw krajobrazowych w kraju
(pow. 493,87 km2).
wiksz cz jego obsza-
ru zajmuj lasy - a 58,4 proc.
warto w tym miejscu zazna-
czy, e na terenie parku znaj-
duje si rwnie zaoony w
1957 roku rezerwat przyrody
czok, ktry w caej Polsce
synie bogactwem fory, prze-
de wszystkim ptactwa wod-
nego.
historia parku siga de
facto 1258 roku, kiedy do
rud zostali sprowadzeni cy-
stersi. synni w caej europie
fachowcy szybko przyczynili
si do rozwoju gospodarczego
obszaru, na ktrym przyszo
im dziaa. Na terenie parku
do dzi zachoway si pozo-
staoci wczesnej dziaalno-
ci zakonnikw - pocysterska
kunia miedzi z XViii wieku
w rudzie kozielskiej, kopal-
nia rud elaza z XViii wie-
ku w Trachach, huty elaza z
XVi-XiX wieku, hady poek-
sploatacyjnej oraz budzcy
zachwyt zesp klasztorno-
Paacowy w rudach wraz z
otaczajacym go parkiem w
stylu angielskim.
ochronie na terenie par-
ku podlegaj przede wszyst-
kim pozostaoci naturalnych
lasw gowych i grdowych
(typowe dla doliny grnej
odry) oraz stawy, ktre upo-
dobay sobie na tereny lgo-
we setki gatunkw ptakw. w
stawach (pozostao dziaal-
noci cystersw) do dzi mo-
na natkn si na siedliska
rzadkiej rolinnoci botnej
i wodnej, m. in. cibory tej
i kotewki.
Niemay udzia w zacho-
waniu i przywrceniu boga-
ctwa cysterskich kompo-
zycji krajobrazowych mia
wojewdzki Fundusz ochro-
ny rodowiska i gospodar-
ki wodnej w katowicach.
obecny wicedyrektor parku
- micha gral - przyznaje, e
wsparcie funduszu dla parku
jest nie do przecenienia.
Fot. Wojciech oneczko
dziedzictwo
wielkich cystersw
redniowieczni zakonnicy udowodnili, e ludzka inge-
rencja w przyrod moe przynie pozytywne rezultaty.
Per w koronie
Cysterskich Kompozycji
Krajobrazowych jest
Rezerwat Przyrody
czok, ktry wyrnia
si bogactwem i rnorod-
noci fauny i fory.
F
o
t
.
N
a
t
a
l
i
a
K
l
i
m
a
s
z
k
a
- aby budownictwo ener-
gooszczdne mogo si w Pol-
sce rozwija, niezbdne jest
wdroenie optymalnych roz-
wiza systemowych. Po-
zwol one na dofnansowanie
ze rodkw publicznych jak i
prywatnych krajowego pro-
gramu budowania nowych
obiektw oszczdzajcych
energi - powiedziaa gabrie-
la lenartowicz - prezes woje-
wdzkiego Funduszu ochro-
ny rodowiska i gospodarki
wodnej w katowicach, pod-
czas iV Forum Nowej gospo-
darki zorganizowanego 14
czerwca w katowickim Parku
Naukowo - Technologicznym
euro - centrum.
w Polsce budownictwo
pasywne dopiero si rozwi-
ja. Tymczasem unijna dyrek-
tywa przewiduje, e po 2020
roku kady nowy budynek
powinien spenia warun-
ki obiektu niskoenergetycz-
nego. rzeczywist prb dla
innowacyjnych rozwiza w
zakresie budownictwa nisko
region - gospodarka
energooszczdne budownictwo
potrzebuje wsparcia
dyskusja nt. budownictwa energooszczdnego rozpalia
uczestnikw iV Forum Nowej gospodarki w katowicach.
WFOiGW
w Katowicach
w cigu najbli-
szych dwch lat
zamierza przezna-
czy na wsparcie
energooszczdnego
budownictwa
3 mln z.
et
i zeroenergetycznego bdzie
opacalno przedsiwzi.
Ju dzisiaj jednym z kluczo-
wych dla inwestorw parame-
trw jest czas zwrotu dodat-
kowych nakadw.
w oywionej dyskusji na
ten temat wzili udzia m. in.
wicemarszaek wojewdz-
twa maopolskiego roman
ciepiela, rektor Politechniki
krakowskiej prof. kazimierz
Furtak oraz prezes magorza-
ta skucha i wojciech stawia-
ny z Narodowego Funduszu
ochrony rodowiska.
wojewdzki Fundusz
ochrony rodowiska i go-
spodarki wodnej w katowi-
cach jest - w skali caego kra-
ju - prekursorem w tworzeniu
rozwiza wspierajcych tego
typu przedsiwzicia. w 2011
roku wFoigw w katowi-
cach uruchomi pilotaow
bankow lini kredytow, w
ramach ktrej - w postaci ni-
skooprocentowanych kredy-
tw - dofnansowano koszty
budowy obiektw o maym
zapotrzebowaniu na ener-
gi ciepln. w latach 2013-
2014, w ramach podpisanej
z bankiem ochrony rodowi-
ska, Fundusz przeznaczy na
wsparcie energooszczdnego
budownictwa 3 mln z.
w wyniku dowiadcze i
sygnaw, napywajcych w
trakcie programu pilotao-
wego, zmieniono na korzy
inwestorw niektre wyma-
gania zwizane z uzyskaniem
taniego kredytu. ustalono np.,
e dom ma mie wskanik za-
potrzebowania na energi
kocow niszy od 50 kilowa-
togodzin na metr kwadratowy
rocznie z wyczeniem energii
na przygotowanie c.o. wydu-
ono take okres spaty kre-
dytu z 7 do 12 lat.
WFOiGW w Katowicach (na zdj. prezes funduszu
Gabriela Lenartowicz) od 2011 roku udziela wsparcia
dla budownictwa niskoenergetycznego.
F
o
t
.
W
F
O

i
G
W
w
K
a
t
o
w
i
c
a
c
h
14
GazetaInformator.pl
<<
10 lipca 2013, nr 13 (141)
sprzedam dom
w raciborzu.
dom w spokojnej dzielnicy
willowej, wysoki standard
wykoczenia,
na zadbanej dziace 18a.
Tel. 661 382 675
tel. 509 381 263, 32 414 90 30
biuro@raciborskiemedia.pl
ogoszenia
zamie ogoszenie drobne
MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko, tanio solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska 1
tel. 32 415 18 86
Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy
z Auto Centrum Opolony w Raciborzu
MOtOrady
wymiana pynu hamul-
cowego jest niestety czsto
zaniedbywana przez kie-
rowcw. Tymczasem, tyl-
ko wymieniany na czas pyn
gwarantuje odpowiednie
przenoszenie siy hamujcej z
pedau hamulca na klocki ha-
mulcowe. kade zaniedbanie
oznacza osabienie tej siy, a
zatem powane niebezpie-
czestwo.
Pyn hamulcowy ma wy-
jtkowo dobre waciwoci
pochaniania wody. woda
natomiast moe si zupenie
niepostrzeenie przedosta-
wa do niego nawet poprzez
pory w gumowych przewo-
dach hamulcowych. wystar-
czy, e zawarto wody w py-
nie hamulcowym wyniesie
ok. 3 proc. a sia hamowania
obniy si niemal o poow.
generalnie przyjmuje si,
e pyn hamulcowy powinien
by wymieniany co 40 tys.
km lub co 2 lata mniej wi-
cej po takim okresie tempe-
ratura wrzenia pynu spada
z ok. 250 st. c do nawet 120
st. c. kilkunasto minutowe
intensywne hamowanie np.
podczas jazdy w grach mo-
e doprowadzi tperatur
pynu do 160 st.c, w ktrej
nastpuje wrzenie zawodnio-
krzysztof ksik
wymiaNa PyNu hamulcowego
nego pynu hamulcowego a
tym samym znacznie zmniej-
szy si moliwo hamowania
pojazdu lub w skrajnych przy-
padkach grozi nam cakowi-
ta utrata hamulcw. w ra-
zie wtpliwoci, co do jakoci
naszego pynu zawsze mona
uda si do serwisu i poprosi
o sprawdzenie jesgo stanuspe-
cjalnym miernikiem.
Przy wyborze pynu ha-
mulcowego naley kierowa
si zaleceniami producentw
aut. Pyny doT-3, doT-4 i
doT-5.1 s produkowane na
bazie poliglikoli i powinny by
z sob mieszalne lepiej jed-
nak tego nie robi.
doT-5 Pyn produkowany
na bazie olejw silikonowych.
Nie jest mieszalny z pynami
glikolowymi, mona go uy-
wa tylko w specjalnie przy-
stosowanych ukadach hamul-
cowych. Nie wchania wody!
Pamitajmy o tym aby za-
dba o regularne serwisowa-
nie pynu hamulcowego, bo
symptomy jego zawodnoci
nie bd w aden sposb dla
nas wyczuwalne, a znaczne
jego zuycie moe skutecznie
uniemoliwi awaryjne hamo-
wanie.
Firma CETUS-Energetyka Gazowa Sp. z o.o.
44-266 wierklany, ul. Spacerowa 2
sprzeda samochody uywane:
suzuki jimmy: 2008r. 25 000z, Star 266 z HDS 1991r. 40 000z
Tel. kontaktowy: 694 472 672
ZOMOWANIE WsZElkIch
POJAZDW
holowanie gratis,
ul. rudzka 66,
47-400 racibrz,
www.hamaro.pl,
hamaro@onet.pl
TEl. 32-415-19-91, 691-960-146
sprzedam lub wynajm so-
neczne 2 pokojowe mieszkanie
38m2, 3 pitro blok 4 pitrowy,
racibrz ul. dworska , tel. 88-
205-14-38, cena sprzeday 80
000ty, cena wynajmu
400z + czynsz+media.
sprzedam mieszkanie 3-po-
kojowe ze spiark w centrum
raciborza o pow. 75,91m2, piw-
nica o pow. 13,75m2. kamienica
i pitro, ogrzewanie wglowe
i nowe gazowe, nowa stolarka
okienna. cena do negocjacji
130 000ty.
Tel. 603 484 697
nierucHomoci
sprzedam mieszkanie
wasnociowe kawalerka 28m2
gubczyce, ul. klasztorna
Tel. 32 414 03 10
cena do uzgodnienia
1S >>
GazetaInformator.pl 10 lipca 2013, nr 13 (141)
Parking strzeony 24h przy ul. opawskiej
(obok marketu e.leclerc).
wicej informacji pod nr telefonu 603541602, 785233829
cennik:
samochody osobowe
- Pierwsza godzina - 2,5
- kada kolejna - 2 z
- cay dzie - 12 z
- doba - 15 z
- weekend - 25 z
- abonament miesiczny - 90 z
- motocykle - 25 z
samochody ciarowe
- pierwsza godzina - 3,5 z
- kada kolejna - 3 z
- cay dzie - 15 z
- doba - 20 z
- weekend - 35 z
- abonament miesiczny - 95 z
usugi
ogoszenia
finanse
POMOC
DrOgOWA
holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych
krystian karcz,
47-400 racibrz,
ul. kozielska 9
tel.kom. 0601 516 085;
tel/fax 032 415 32 23
www.karcz.ppsi.pl
AUTO-GARA
mercedes-audi-bmV-VolVo
amortyzatory,
oyska, ukady:
hamulcowe,
kierownicze,
napdowe
ul. klasztorna 9
47-400 racibrz
tel. 32 419 06 027
MeChaniKa opony
aluFelgi Felgi
serwis ogumienia
demonta i monta opon run
Flat. gacka rajmund
ul.mariaska 25
racibrz Tel. 504-476-839
malowanie wntrz oraz
elewacji, tapetowanie, na-
kadanie gadzi, stawianie
pyt gipsowo-kartonowych,
mopnta okien, drzwi oraz
paneli. wykoczenie wntrz.
kontakt: 606-505-169
wEtERynaRia
Przychodnia
weterynaryjna
centrovet
monika Fita
& barbara koodziej-sordyl
racibrz,
ul. mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008,
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00
www.centrovet.pl
FRyZjeRsTWo
Joanna swoboda-matysek
47-400 racibrz,
ul. opawska 82a/1b
Tel. 32 4179201
kom. 507061632
kredyTy
koNsolidacyJNe!
zamie wszystkie swoje kre-
dyty w jedn nisz rat! tel.
882193333 lub 882193434
kredyT oddueNiowy!
spacamy wszelkie zobowiza-
nia: bankowe, pozabankowe,
windykacj, komornikw. kre-
dyt pod zastaw nieruchomoci.
Tel. 882193333 lub 882193434
kredyTy hiPoTeczNe!
szukasz dobrego i taniego
kredytu hipotecznego?
Przyjd do naszego biura lub
zadzwo: racibrz ul. opaw-
ska 76 (naprzeciw NeTTo)
tel. 882193333 lub 882193434
www.tyija365.pl, biuro ma-
trymonialne w raciborzu. by
moe jedno kliknicie wystarczy,
aby pozna swojego partnera.
sprbuj! Tel. 32-414-07-77,
500-776-920
rne
warsztat naprawa
rowerw,
moTorowerw
wzkow Towarowych
z wieloletni tradycj
od 1946r.
warszTaT lusarsko
mechaNiczNy
adam majnusz
Tel. 32 415-18-80
ul. mariaska 1
47-400 racibrz
Poszukuj wykwalifkowanych
brukarzyna terenie
powiatu raciborskiego
Tel. 507 144 696
Poradnia ortopedyczna
przy centrum zdrowia
ul. ocicka 51a w raciborzu.
czynna w poniedziaki
w godzinach: 16-18.
rejestracja telefoniczna:
781-289-867
ZDROwiE
akupunktura, leczenie ze-
spow blowych krgosu-
pa, zmian zwyrodnieniowych
kolan, nietrzymanie moczu,
ylaki odbytu. rejestracja:
racibrz ul. ocicka 51a,
rudnik ul. soneczna 38a,
Tel: 781-289-867
praca
pRanie DyWanW
oRaZ TapiCeRKi MeBloWej
Parowe czyszczenie fug, dywanw
oraz tapicerki meblowej i samocho-
dowej. atrakcyjne ceny!!!
Tel: 32 763 40 43,
Kom: 504 412 875,
Racibrz ul. Ogrodowa 46
Obok Byej Hurtowni
Stolarskiej GERBUD
www.green-clean.pl
gWaRanToWany eFeKT!
Posiadam do sprzeday
(peugeot 405): komplet k
letnich (185 x 65 x 14) +
zapasowe, akumulator (74
ah/680 a) na gwarancji,
oryginalne kopaki, gumowe
dywaniki, znaczek na mask,
692-198-544.
16
GazetaInformator.pl 10 lipca 2013, nr 13 (141)
<< reklama
www.kania.net.pl

You might also like