Cuvânt-înainte

Dinamica modificării legislaţiei muncii, în contextul avansării şi consolidării democraţiei în România, precum şi ameliorarea mecanismelor economiei de piaţă au generat necesitatea regândirii şi unei noi fundamentări a raporturilor juridice de muncă. Cunoscut fiind faptul că drepturile şi obligaţiile salariaţilor în raporturile lor cu angajatorii sunt un senzor extrem de sensibil al mutaţiilor survenite în câmpul economic şi social al raporturilor de forţă între angajator şi angajat, apariţia unei noi reglementări la nivel de cod reprezintă o necesitate, o operă de „curaj legislativ”, dar şi un pariu cu prezentul şi viitorul raporturilor juridice de muncă din ţara noastră. Dorim să subliniem aici împrejurarea că, într -o lume care îşi globalizează economia, îşi accelerează la maxim transferul de informaţie, îşi uniformizează standardele comerciale şi, totodată, impune practici economice care „afectează” într-o anumită măsură, „suveranitatea” statelor, demersul edificării unei noi legislaţii a m uncii în România a reprezentat o „piatră de încercare” pentru „rezistenţa” instituţiilor clasice ale dreptului muncii. Aşadar, apariţia noului Cod al muncii în anul 2003 a ilustrat, pe de o parte, necesitatea eliminării unor instituţii juridice inadecvate şi „amprentate” de ideologia comunistă (de exemplu: repartizarea în muncă, transferul salariaţilor, obligativitatea muncii etc.), iar, pe de altă parte, adaptarea statutului salarial la cerinţele democratizării relaţiei de muncă în acord cu principiile sta tului de drept (de exemplu: reglementarea negocierii colective, recunoşterea şi garantarea contractului colectiv ca izvor de drept, dreptul la grevă etc.). Totodată, acţiunea de codificare a raporturilor juridice de muncă a avut ca obiectiv şi receptarea cu acurateţe şi în raport cu specificul social românesc a acquis-ului comunitar, o serie de principii ale dreptului social european fiind absorbite în normele Codului muncii, precum şi ale legislaţiei completatoare. Ne referim, cu precădere, la instituţii juridice cum ar fi: obligaţia de informare a salariatului, crearea comitetelor de securitate şi sănătate în muncă, licenţierea colectivă, garantarea salariului în caz de insolvabilitate a angajatorului, diversificarea formelor contractului de muncă. Cu alte cuvinte, Codul muncii ilustează acţiunea legislativă din ultimii 10 ani, care a urmărit, pe de o parte, să pună în acord mecanismele relaţiei de muncă cu noile realităţi economice şi sociale (de exemplu: instaurarea regulilor economiei de piaţă, apariţia sectorului privat în economie, democratizarea deciziei normative prin mecanismul negocierii colective), iar, pe de altă parte, să asigure funcţionarea instituţiilor dreptului muncii în concordanţă cu legislaţia comunitară. În acest context general, noul Cod al muncii reprezintă un reper normativ esenţial pentru înţelegerea modului în care sunt poziţionaţi în România partenerii sociali, precum şi un instrument juridic fundamental în privinţa garantării exerciţiului dreptului la muncă al cetăţeanului. De asemenea, nu putem ignora că actuala reglementare a relaţiilor de muncă prin Codul muncii trebuie să răspundă exigenţelor ce decurg din abordarea recentă la nivel european privind modernizarea dreptului muncii şi, mai ales, fundamentarea conceptului de „flexsecuritate”. Necesitatea adaptării dreptului muncii şi, în special, garantarea statutului juridic al salariatului la competiţia economică mondială impune „revizitarea” unor concepte clasice vizând natura, durata şi formele contractului indivudual de muncă. Chiar dacă dreptul muncii trebuie să-şi conserve funcţia esenţială protectivă a drepturilor câştigate ale salariaţilor, combătând instituţional „precaritatea” relaţiei de muncă, trebuie să acceptăm ca necesară o anumită flexibilizare a relaţiei de muncă prin promovarea unor noi forme de contracte de muncă şi prin creşterea rolului formării profesionale a adulţilor. Reformarea relaţiilor de muncă nu trebuie să aibă drept obiectiv, vizibil ori ascuns, lipsirea de garanţii juridice a dreptului la muncă, ci o mai diversificată paletă de oportunităţi pe piaţa muncii. Această problematică în permanentă evoluţie implică cunoaşterea aprofundată a normelor dreptului muncii, a dispoziţiilor Codului muncii şi, pe cale de consecinţă, o justă interpretare a instituţiilor legiuitorului prin contextualizarea normei juridice cu realitatea economică şi socială din România, stat membru al Uniunii Europene. Pornind de la această premisă, autorii au considerat utilă o prezentare şi comentare a Codului muncii urmărind să îmbine, într-o justă proporţie, dimensiunea abordării doctrinare cu cea a jurisprudenţei. Un asemenea opus este, în concepţia autorilor, instrumentul ştiinţific adecvat în vederea accesării facile şi complete a instituţiilor dreptului muncii. Ne-am propus să aducem în câmpul cunoaşterii juridice atât aspectele de principiu, valorile şi principiile dreptului muncii, cât şi contribuţia doctrinară şi jurisprudenţială ce reprezintă o valoare adăugată la înţelegerea şi aplicarea dispoziţiilor Codului muncii. Prin acest mod de abordare metodologică, ne adresăm atât teoreticienilor dreptului, cât şi practicienilor, având în vedere şi faptul regretabil că, în România de astăzi, absenţa unei aplicări omogene a legislaţiei „slăbeşte” virtuţile presupuse ale unui act normativ, generând o contraproductivă „mozaicare” a aplicării legii.

Toate drepturile rezervate. © 2012 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

Totodată, am considerat că şi pentru juriştii în formare (în special ne -am adresat studenţilor facultăţilor de drept) o asemenea lucrare vine în sprijinul dobândirii mai temeinice a cunoştinţelor necesare exercitării pe viitor a profesiei. Apariţia lucrării nu ar fi fost posibilă în aceste condiţii fără sprijinul necondiţionat şi total al prestigioasei Edituri CH Beck, pentru a cărei colaborare optimă autorii sunt recunoscători. Desigur că nicio lucrare nu este perfectă, că întotdeauna „timpurile” o iau înaintea gândului şi că într -o legislaţie atât de efervescentă ca legislaţia muncii unele puncte de vedere exprimate în această carte pot fi contrazise de evoluţiile ulterioare. Păstrăm însă speranţa că oferim publicului interesat de problematica abordată o lucrare utilă şi, totodată, un reper în activitatea de studiere a dreptului muncii. Nu putem, aşadar, decât să urăm cititorilor noştri lectură plăcută şi folositoare. Prof. univ. dr. Alexandru Athanasiu Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminiţa Dima, Oana Cazan

Abrevieri
alin. art. C. muncii C.A. D.C.C. dec. Ed. H.G. I.C.C.J. infra J.O.C.E. Jud. lit. O.G. O.U.G. OIM op. cit. p. P.R. pct. R.R.D.M. s. supra Trib. Bucureşti urm. alineat(ul) articol(ul) Codul muncii Curtea de Apel Decizia Curţii Constituţionale decizia Editura Hotărârea Guvernului Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie mai jos, mai departe Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (seria L) Judecătoria litera Ordonanţa Guvernului Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Organizaţia Internaţională a Muncii opera citată pagina Revista Pandectele Române punct Revista Română de Dreptul Muncii secţia deasupra, mai sus, înainte Tribunalul (Municipiului) Bucureşti următoarele

Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminiţa Dima, Oana Cazan

Toate drepturile rezervate. © 2012 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

Titlul I Dispoziţii generale
Capitolul I - Domeniul de aplicare Capitolul II - Principii fundamentale
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminiţa Dima, Oana Cazan

Capitolul I Domeniul de aplicare
Art. 1. - [Obiectul reglementării] Art. 2. - [Subiectele reglementării]
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminiţa Dima, Oana Cazan

Art. 1. [Obiectul reglementării]
(1) Prezentul cod reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii. (2) Prezentul cod se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, numa i în măsura în care acestea nu conţin dispoziţii specifice derogatorii. Bibliografie Al. Athanasiu, L. Dima, Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii, în P.R. nr. 2/2003, p. 241 şi urm.; I.Tr. Ştefănescu, Ş. Beligrădeanu, Codul muncii cu prezentare de ansamblu şi observaţii critice, în supliment al Revistei Dreptul, 2003, p. 16 şi urm; Al. Ţiclea, Codul muncii adnotat, Ed.
Hamangiu, Bucureşti, 2007, p. 1 şi urm.

Comentariu
Actualizare 2012 - citeşte aici textul la zi al comentariului, în volumul "Codul muncii - Comentariu pe articole - Actualizare

§1. Raporturile juridice de muncă
Raporturile juridice de muncă au fost identificate în mod constant de către doctrina de specialitate ca fiind acele relaţii sociale reglementate prin lege ce iau naştere între o persoană fizică, pe de o parte, şi o persoană fizică sau juridică, pe de altă parte, în cadrul cărora prima persoană se obligă să presteze o anumită muncă în folosul celei de-a doua, care, la rândul ei, se obligă să o remunereze şi să creeze condiţiile necesare prestării acelei munci. Din economia reglementării noului Cod al muncii rezultă regula potrivit căreia raporturile de muncă sunt acele raporturi juridice care se nasc din încheierea contractului individual sau colectiv de muncă, iar acestor raporturi juridice de muncă le sunt aplicabile prevederile codului. Totuşi, ca excepţie, raporturi juridice de muncă se pot naşte şi potrivit reglementărilor unor legi speciale, prevederile Codului muncii fiind aplicabile şi acestor categorii de raporturi juridice, în măsura în care legile speciale aplicabile nu conţin dispoziţii specifice derogatorii.

Toate drepturile rezervate. © 2012 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

Astfel, dispoziţiile Codului muncii sunt aplicabile şi raporturilor juridice de muncă ale funcţionarilor publici, reglementate prin Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (M. Of. nr. 365 din 29 mai 2007; potrivit art. 117, dispoziţiile acestei legi se completează cu prevederile legislaţiei muncii), raporturilor de muncă ale magistraţilor, reglementate prin Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005), precum şi altor raporturi juridice asimilate raporturilor născute din contractul individual şi, respectiv, colectiv de muncă (ale per -soanelor care deţin funcţii de demnitate publică, ale membrilor Corpului diplomatic şi consular, ale membrilor cooperativelor meşteşugăreşti şi ai cooperativelor de credit, ale cadrelor militare).

§2. Raporturile juridice conexe
Dispoziţiile Codului muncii sunt, de asemenea, aplicabile şi acelor raporturi juridice care sunt considerate ca fiind conexe raporturilor de muncă: raporturile juridice legate de înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea sindicatelor şi patronatelor, precum şi cele referitoare la desfăş urarea dialogului social, raporturile juridice privind controlul raporturilor de muncă şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei muncii, raporturile juridice privind soluţionarea conflictelor de muncă şi jurisdicţia muncii, raporturile juridice legate de asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor, raporturile juridice privind formarea profesională a lucrătorilor.

§3. Limite
Prevederile Codului muncii nu se aplică persoanelor care practică o profesiune liberală (experţi contabili şi contabili autorizaţi, notari, medici, arhitecţi, executori judecătoreşti, avocaţi etc.) şi care nu îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de muncă, ci în temeiul legii speciale ce le reglementează profesia, persoanelor care prestează munca în baza unor obligaţii legale, persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi ca membri ai asociaţiilor familiale, membrilor consiliilor de administraţie, cenzorilor, consilierilor locali şi judeţeni, experţilor, arbitrilor, mediatorilor şi altor persoane care îşi desfăşoară activitatea în baza unor legi speciale şi sunt plătiţi în temeiul acestor legi, persoanelor care execută lucrări pentru care primesc drepturi de autor în temeiul legii speciale, persoanelor care desfăşoară activităţi în temeiul unor raporturi juridice civile sau comerciale. Alexandru Athanasiu

Art. 2. [Subiectele reglementării]
Dispoziţiile cuprinse în prezentul cod se aplică: a) cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă, care prestează muncă în România; b) cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă şi care prestează activitatea în străinătate, în baza unor contracte încheiate cu un angajator român, cu excepţia cazului în care legislaţia statului pe al cărui teritoriu se execută contractul individual de muncă este mai favorabilă; c) cetăţenilor străini sau apatrizi încadraţi cu contract individual de muncă, care prestează muncă pentru un angajator român pe teritoriul României; d) persoanelor care au dobândit statutul de refugiat şi se încadrează cu contract individual de muncă pe teritoriul României, în condiţiile legii; e) ucenicilor care prestează muncă în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă; f) angajatorilor, persoane fizice şi juridice; g) organizaţiilor sindicale şi patronale. Bibliografie Al. Athanasiu, L. Dima, Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii, în P.R. nr. 2/2003, p. 243 şi urm.; I.Tr. Ştefănescu, Ş. Beligrădeanu, Codul muncii cu prezentare de ansamblu şi observaţii critice, în supliment al Revistei Dreptul, 2003, p. 16 şi urm.; Al. Ţiclea, Codul muncii adnotat, Ed.
Hamangiu, Bucureşti, 2007, p. 2 şi urm.

Comentariu

Toate drepturile rezervate. © 2012 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

§1. Subiectele reglementării
Enumerarea destinatarilor dispoziţiilor Codului muncii nu este limitativă. Astfel, prevederile Codului se aplică salariaţilor, ucenicilor, angajatorilor, organizaţiilor sindicale şi patronale, dar şi inspecţiei muncii, instanţelor judecătoreşti învestite cu soluţionarea conflictelor de muncă (de drepturi), autorităţilor publice cu atribuţii în desfăşurarea dialogului social tripartit, utilizatorilor de muncă temporară, medicilor de medicină a muncii, aşa cum rezultă din dispoziţiile care stabilesc obligaţiile specifice ce revin acestor persoane fizice sau juridice.

§2. Salariaţii
Dispoziţiile Codului muncii se aplică raporturilor de muncă ale salariaţilor cetăţeni români încadraţi cu contract individual de muncă, care prestează muncă în România [art. 2 alin. (1) pct. a)]. Textul nu face distincţie între angajatorii cetăţenilor români. Astfel, prevederile codului sunt aplicabile: – cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă de angajatori persoane juridice de naţionalitate română (societăţi comerciale cu capital român sau străin, asociaţii, fundaţii ale căror fondatori pot fi persoane fizice, cetăţeni români sau străini, ori persoane juridice de naţionalitate română sau străină, instituţii publice, organe ale administraţiei publice centrale sau locale, companii naţionale etc.), dacă munca se prestează în România; – cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă de angajatori persoane fizice, cetăţeni români sau străini, dacă munca se prestează în România; – cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă de angajatori persoane juridice de naţionalitate străină, dacă munca se prestează în România. Din interpretarea teleologică a textului şi din interpretarea sistematică a reglementărilor în domeniu, având în vedere şi prevederile Legii nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat (M. Of. nr. 245 din 1 octombrie 1992), prevederile noului Cod se aplică şi salariaţilor cetăţeni români care prestează în mod obişnuit muncă în România, dar sunt temporar delegaţi sau detaşaţi în străinătate. Codul muncii reglementează şi raporturile de muncă ale salariaţilor cetăţeni români încadraţi cu contract individual de muncă încheiat cu un angajator român şi care prestează activitatea în străinătate, cu excepţia cazului în care legislaţia statului pe al cărui teritoriu se execută contractul individual de muncă este mai favorabilă [art. 2 alin. (1) pct. b)]. Acest text se referă la contractele individuale de muncă încheiate de cetăţenii români cu angajatori români, în temeiul cărora munca se prestează în străinătate. Prin urmare, cetăţenilor români care prestează muncă în străinătate în baza unor contracte individuale de muncă încheiate cu angajatori străini, prevederile codului nu li se aplică decât dacă legea română este legea aplicabilă aleasă de părţi potrivit prevederilor Legii nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat. Se află în această situaţie atât cetăţenii români care au încheiat contracte individuale de muncă cu angajatori străini în temeiul Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate (M. Of. nr. 364 din 4 august 2000), dar şi cetăţenii români care lucrează în străinătate şi cărora nu le sunt aplicabile prevederile acestei legi. În temeiul Legii nr. 156/2000, cetăţenii români pot fi angajaţi în străinătate prin încheierea unor contracte individuale de muncă cu angajatori străini prin intermediul unor agenţi de ocupare a forţei de muncă ce desfăşoară activităţi de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate. Aceşti agenţi au încheiat cu angajatorii străini respectivi contracte ce conţin oferte ferme de locuri de muncă, precum şi anumite clauze expres prevăzute de lege în scopul asigurării protecţiei cetăţenilor români ce vor fi angajaţi. Potrivit Legii nr. 156/2000, cetăţenii români beneficiază de măsuri speciale de protecţie stabilite prin acorduri, tratate sau convenţii la care România este parte, încheiate cu respectarea principiului egalităţii de tratament şi al aplică rii clauzelor mai favorabile prevăzute în legislaţia română, străină sau internaţională la care România este parte. Cetăţenii români care lucrează în străinătate şi cărora nu le sunt aplicabile prevederile acestei legi beneficiază de măsuri speciale de protecţie, stabilite prin legile române şi străine sau prin tratate şi convenţii internaţionale la care România este parte, dacă se află în următoarele situaţii: sunt angajaţii unor instituţii publice străine care sunt organizate şi funcţionează pe teritoriul altui stat decât România; sunt angajaţii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor comerciale române; sunt angajaţii unor organizaţii internaţionale cu sediul pe teritoriul altui stat decât România; sunt angajaţii unor societăţi comerciale, persoane juridice române sau străine, care efectuează activităţi de transport internaţional. În situaţia în care un cetăţean român încheie un contract de muncă cu un angajator străin, urmând să presteze activitatea în străinătate, sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat (Capitolul VIII – „Obligaţiile contractuale şi extracontractuale”, Secţiunea a V -a – „Contractul de muncă”), potrivit cărora contractul este supus legii alese prin consens de părţi. Totuşi, legea convenită de părţi este aplicabilă numai în măsura în care nu aduce restrângeri ocrotirii pe care o asigură salariatului dispoziţiile imperative ale legii aplicabile în lipsa unei atare alegeri. Contractul de muncă este supus, dacă părţile nu au convenit altfel, legii statului pe al cărui teritoriu: a) salariatul îşi îndeplineşte în mod obişnuit munca, în temeiul contractului, chiar dacă este temporar detaşat într -un alt stat; b) se află sediul întreprinderii care a angajat salariatul, dacă acesta îşi îndeplineşte munca, prin natura funcţiei sale, în mai multe state; în cazul în care totuşi există legături mai puternice ale contractului de muncă cu un alt stat, devine aplicabilă legea acestuia.

Toate drepturile rezervate. © 2012 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

nr. respectiv. (1) lit. Toate drepturile rezervate. 544 din 4 august 2004). 9.un produs al Editurii C.[Principiul consensualismului şi al bunei-credinţe] Art. [Libertatea muncii] (1) Libertatea muncii este garantată prin Constituţie. (1) lit.[Protecţia salariaţilor] Art. Of. nr. 2 alin. (1) pct. muncii stabileşte regula potrivit căreia cetăţenii străini şi apatrizii pot fi angajaţi prin contract individual de muncă în baza permisului de muncă eliberat potrivit legii. 7. 6. d)]. f)]. 8. . Codul muncii este aplicabil şi raporturilor de muncă ale persoanelor care au dobândit statutul de refugiat şi care se încadrează cu contract individual de muncă pe teritoriul României. §3. Aceste persoane pot fi încadrate în muncă pe teritoriul României în baza unui contract individual de muncă fără permis de muncă. nr. c)]. în condiţiile legii [art.[Munca cetăţenilor români în străinătate] Alexandru Athanasiu. Oana Cazan Art. . (1) lit. 2 alin. Condiţiile în care se pot încheia contracte de ucenicie. 279/2005 (M. 201 din 8 martie 2004).[Interzicerea muncii forţate] Art. 203/1999 privind permisele de muncă. d e angajatori [art. Of. Ucenicii Dispoziţiile Codului muncii sunt aplicabile ucenicilor care prestează muncă în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă [art. 2 alin. e)].[Libertatea de asociere] Art. . . §5. cât şi angajatorilor persoane fizice [art. Textul se referă la contractele de ucenicie încheiate cu angajatorii (persoane fizice sau juridice) autorizaţi de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale. Alexandru Athanasiu Capitolul II Principii fundamentale Art.Dispoziţiile Codului muncii se aplică şi raporturilor de muncă ale cetăţenilor străini sau apatrizi încadraţi cu contract individual de muncă. 2 alin. Articolul 36 C. Angajarea cetăţenilor străini şi a apatrizilor de către angajatori români pentru a presta muncă în România se face cu respectarea prevederilor O. şi ale Legii nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Luminiţa Dima. republicată (M. care prestează muncă pentru un angajator român pe teritoriul României [art. republicată (M. 3. 2 alin. Magda Volonciu. 907 din 11 octombrie 2005). 5. potrivit legii române. © 2012 Legalis . g)]. Angajatorii Dispoziţiile Codului muncii sunt aplicabile atât angajatorilor persoane juridice.G. (1) lit. . precum şi organizarea uceniciei la locul de muncă sunt reglementate prin Legea nr.H. condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească angajatorii pentru a fi autorizaţi. Of. Beck . . nr. §4. 4. 3.[Libertatea muncii] Art. Organizaţiile sindicale şi patronale Dispoziţiile Codului muncii se aplică organizaţiilor constituite de salariaţi şi. .U.[Principiul nediscriminării] Art. statutul ucenicului.

în P. Bucureşti. potrivit art. libertatea individului de a decide să lucreze sau nu era anihilată de sistemul sancţiunilor civile sau contravenţionale aplicabile pentru neîndeplinirea obligaţiei de a munci... Ştefănescu. oricare ar fi acestea” – art.. Libertatea muncii presupune dreptul persoanei de a hotărî dacă munceşte sau nu. (1)-(3) este nul de drept”. precum şi a locului de muncă este liberă”. muncii . 22. Alegerea profesiei. în supliment al Revistei Dreptul. Codul muncii adnotat. potrivit căruia „cetăţenii români sunt liberi să se încadreze în muncă în statele membre ale Uniunii Europene. meseriei sau activităţii pe care urmează să o presteze” – art. Beligrădeanu. Ţinca. Stoica. I. „Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. precum şi pentru susţinerea financiară a celor care sunt lipsiţi temporar de venituri profesionale. C. 1998. Ed. A. dreptul la muncă era strict legat de obligaţia de a munci. I. Dreptul muncii. Nulitatea contractului individual de muncă Codul muncii consacră nulitatea oricărui contract individual de muncă încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor sale care consacră libertatea muncii [art. (3)]. Muncitorul şi legea. în scopul asigurării de oportunităţi egale pe piaţa muncii pentru toţi cetăţenii apţi de muncă. C.H. Popescu. Potrivit Codului muncii. O. Dima. Tratat de dreptul muncii.. Dreptul muncii. judiciare. 21 şi urm. Athanasiu.Tr. Libertatea muncii – principiu fundamental Înainte de 1990. prin demisie. 1997. După 1990. Moarcăş. 56 şi urm.. nulităţile se împart în nulitate judiciară şi nulitate amiabilă. Lumina Lex. Athanasiu. Pelissier. persoana fizică este liberă să decidă dacă îşi exercită sau nu dreptul la muncă.O. În acest context normativ.. Paris. Bucureşti.un produs al Editurii C. Referitor la acest aspect. „orice contract de muncă încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor alin. p. p. Drepturile omului în pragul mileniului III – Carta socială europeană. M. 2003. Popescu.D. vol.R. Ed. iar legislaţia adoptată ulterior a consacrat expres principiul libertăţii muncii.Tr. Athanasiu. Ed.. Ed. Duţu. Bucureşti. cazurile de nulitate amiabilă fiind rare în practică. 38 şi urm. De asemenea. dreptul de a participa la stabilirea condiţiilor de muncă şi salarizare în cadrul negocierilor colective şi individuale. Bibliografie Al. 2004.A. Bucureşti. L. Codul muncii cu prezentare de ansamblu şi observaţii critice. 3 alin.D. Bucureşti. De asemenea. dreptul de a pune capăt. Ed. Hamangiu. Ed. Jeammaud. (1) -(3) este nul de drept. (2)]. meseriei sau activităţii pe care urmează să o presteze. Rosetti. (4)]. J.O. 3 alin. p. p. 16 şi urm. L. prin sistemul repartiţiilor obligatorii se îngrădea posibilitatea alegerii libere a locului de muncă. Ţiclea. iar nu de drept). fie limitau posibilitatea alegerii locului de muncă au fost abrogate. p. A. 245 şi urm. §3. 2003. 20e édition. Dalloz.. Dreptul muncii.Tr. contractului său de muncă. dreptul de a încheia sau nu un contract individual de muncă. Bucureşti. Al. Ştefănescu.R. deci. 2005. (4) Orice contract de muncă încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor alin.M.. Bucureşti.. I. un alt aspect al libertăţii muncii este cuprins în art. Droit du travail. Bucureşti. dreptul de a-şi alege singură profesia. 116 şi urm. I. Toate actele normative care fie legau dreptul la muncă de obligaţia de a munci. © 2012 Legalis . cum sunt: reglementarea unor politici de pregătire profesională adaptate la cerinţele pieţei muncii. §4. Tratat de dreptul muncii. Convenţiile OIM ratificate de România. Aspecte ale libertăţii muncii Atributele specifice ale libertăţii muncii sunt consacrate expres: libertatea alegerii locului de muncă şi a profesiei [„orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a profesiei. precum şi în oricare alt stat. 2/2003. ci presupune asigurarea altor forme de garanţii juridice. Astfel. Oscar Print. a meseriei sau a ocupaţiei. Ş. nulităţile presupun darea unei hotărâri a unui organ jurisdicţional (fiind.R. I. p. oricare ar fi acestea. Dima. Al. I. 2007. În dreptul român nu există nulităţi de drept. Tufan. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. nr. p. I. Beck . Ţichindelean. 17 şi urm. 78 şi urm. p. constituirea unui sistem echitabil şi eficient de protecţie socială a salariaţilor care şi -au pierdut serviciul. 3 alin. Wolters Kluwer. cu respectarea normelor dreptului internaţional al muncii şi a tratatelor bilaterale la care România este parte”. Zlătescu. 9 C. Toate drepturile rezervate. Comentariu §1. se impune o precizare. M. unde. 2000. Ţiclea. All Beck. Garantarea dreptului la muncă Garantarea dreptului la muncă nu semnifică oferirea de locuri de muncă celor interesaţi. Ştefănescu. (1) din Constituţia României. În principiu. Al. Al. În acest context. pentru cine şi în ce condiţii. A. precum şi libertatea individului de a decide să lucreze sau nu [„nimeni nu poate fi obligat să muncească într-un anumit loc de muncă ori într-o anumită profesie. I.(2) Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a profesiei. După modul de valorificare. 1999. §2. dreptul la muncă a „recuperat” atributul libertăţii de a munci. 2007. 41 alin. Supiot. (3) Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într -un anumit loc de muncă ori într-o anumită profesie. p. A.

23 pct. (3) Nu constituie muncă forţată munca sau activitatea impusă de autorităţile publice: a) în temeiul legii privind serviciul militar obligatoriu. 247 şi urm. în toate circumstanţele care pun în pericol viaţa sau condiţiile norm ale de existenţă ale ansamblului populaţiei ori ale unei părţi a acesteia. Wolters Kluwer..Astfel. 146 din 20 noiembrie 1974). Potrivit art. nr. C. L. Of. Al. Muncitorul şi legea. Ed. să recunoască drept unul dintre principalele obiective şi responsabilităţi. I. Bucureşti. Alexandru Athanasiu Art.R. Popescu. Ştefănescu. inundaţii. să asigure sau să favorizeze o orientare. prin Legea nr. I. 6 pct. 2007. Bucureşti. 116 şi urm. În conformitate cu art. p. Codul muncii cu prezentare de ansamblu şi observaţii critice. c) în baza unei hotărâri judecătoreşti de condamnare. A. §5. 2005. Potrivit art. sociale şi culturale (adoptat de Adunarea Generală a ONU la 16 decembrie 1966. Bucureşti. Dima. 4. Ed. 4. p. în P. epidemii sau epizootii violente.. Supiot.Tr. p.. Duţu.D. Lumina Lex. Bucureşti. Beck .H. 18 şi urm. p. Dreptul muncii. „în vederea exercitării efective a dreptului la muncă. Ed. publicată în M. Tratat de dreptul muncii. p. Carta socială europeană (adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996 şi ratificată de Parlamentul României. Bucureşti. Toate drepturile rezervate. A. Hamangiu. Rosetti. Ţinca. 17 şi urm. (1) -(3) din noul Cod al muncii va putea fi constatată de instanţa judecătorească competentă (nulitate judiciară). Droit du travail. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii... Ed. în forma revizuită. Pelissier. nr. 74/1999. [Interzicerea muncii forţate] (1) Munca forţată este interzisă.Tr. Potrivit regulilor aplicabile. Tufan. L. muncii consacră numai o nulitate absolută expresă. 3. p. Convenţiile OIM ratificate de România. Al. Popescu. Ed. să stabilească sau să menţină servicii gratuite de angajare pentru toţi lucrătorii. p. (4) C.O. M. J. b) pentru îndeplinirea obligaţiilor civice stabilite prin lege. 78 şi urm. 48 şi urm. în condiţiile legii. 3 alin. Moarcăş. „orice persoană are dreptul la muncă. Reglementări internaţionale Prevederile Codului muncii sunt în conformitate cu normele internaţionale care consacră principiul libertăţii muncii. 2/2003.R. Ţichindelean. 2. Aceste reglementări sunt dezvoltate şi de dispoziţiile cuprinse în Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii ratificate de România. în supliment al Revistei Dreptul. formare şi readaptare profesională corespunzătoare”. 212/1974. (2) Termenul muncă forţată desemnează orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub ameninţare ori pentru care persoana nu şi-a exprimat consimţământul în mod liber. Athanasiu. respectiv în caz de război. Bucureşti. cutremure. Beligrădeanu. I. Bucureşti. Oscar Print. A.. Dreptul muncii. 2000. să protejeze de o manieră eficientă dreptul lucrătorului de a-şi câştiga existenţa printr-o muncă liber întreprinsă. art. 1 din Pactul internaţional cu privire la drepturile economice. Ed. 193 din 4 mai 1999) prevede că „orice persoană trebuie să aibă posibilitatea de a-şi câştiga existenţa printr-o muncă liber întreprinsă”. nulitatea contractului individual de muncă întemeiată pe nerespectarea dispoziţiilor art. invazii de animale sau insecte şi. Athanasiu. 1999. Al. la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă”. Codul muncii adnotat. p.un produs al Editurii C. semnat de România la 27 iunie 1968 şi ratificat prin Decretul nr. 1 din Declaraţia universală a drepturilor omului (adoptată de Adunarea Generală a ONU la 10 decembrie 1948). Paris. Ţiclea. 2003. d) în caz de forţă majoră. © 2012 Legalis . dreptul la muncă cuprinde „dreptul pe care îl are orice persoană de a obţine posibilitatea să îşi câştige existenţa printr -o muncă liber aleasă sau acceptată”. la libera alegere a muncii sale.Tr. vol. M. catastrofe sau pericol de catastrofe precum: incendii. 3 alin. realizarea şi menţinerea celui mai ridicat şi stabil nivel posibil de ocupare a forţei de muncă.A. I. 1 (din Partea a doua). 20e édition. în general. Jeammaud. Ştefănescu. 21 şi urm. rămasă definitivă. 2004. C. O. părţile se angajează: 1. Tratat de dreptul muncii. All Beck. Bibliografie Al. 2003. p. 2007. I. publicat în B. în vederea realizării unei ocupări depline. Ştefănescu.. 23 -24. 38 şi urm. A.. Al. Of. Dalloz. Ş. Dima. Dreptul muncii. 1997. Athanasiu. Ţiclea. nr.

(3) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere. „nimeni nu poate fi constrâns să execute o muncă forţată sau obligatorie”. (2). în perioada de detenţie sau de libertate condiţionată. c) orice serviciu impus în situaţii de criză sau de calamităţi care ameninţă viaţa sau bunăstarea comunităţii. 30/1994. un alt serviciu în locul serviciului militar obligatoriu. totodată. (1) din Constituţia României. 135 din 31 mai 1994). muncă forţată sau obligatorie înseamnă „orice muncă sau serviciu pretins unui individ sub ameninţarea unei pedepse oarecare. restricţie sau preferinţă. nr. socială.un produs al Editurii C. Interzicerea muncii forţate – principiu fundamental Libertatea muncii exclude munca forţată sau obligatorie. (4) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin. Bibliografie Toate drepturile rezervate. Of. §2. 5. restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii. 29/1930 privind munca forţată sau obligatorie (ratificată prin Decretul nr. nr. Prevederile constituţionale şi cele ale Codului muncii referitoare la activităţile care nu constituie muncă forţată îşi au corespondent în dispoziţiile Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale (ratificată prin Legea nr. Potr ivit art. origine socială. în locul acestora. Reglementări internaţionale România a ratificat încă din 1957 Convenţia OIM nr. Of.H. bazată pe criterii de sex. În 1998 România a ratificat şi Convenţia OIM nr. în ţările în care acest lucru este recunoscut ca legitim. 2 şi 3. activităţile care nu constituie muncă forţată. publicată în M. este interzisă. În temeiul art. în mod expres. precum şi cele desfăşurate. 105/1957 privind abolirea muncii forţate (ratificată prin Legea nr. (2). situaţie sau responsabilitate familială. b) ca metodă de mobilizare şi de utilizare a mâinii de lucru în scopul dezvoltării economice. 2 pct. opţiune politică. din motive religioase sau de conştiinţă. apartenenţă naţională. deosebire. e) ca măsură de discriminare rasială. publicat în B. Beck . 42 alin. nu constituie muncă forţată: a) activităţile pentru îndeplinirea îndatoririlor militare. d) ca pedeapsă pentru participarea la greve. „fiecare membru al OIM care ratifică această convenţie se angajează să abolească munca forţată sau obligatorie şi să nu recurgă la ea sub nicio formă: a) ca măsură de constrângere sau de educaţie politică ori ca sancţiune la adresa persoanelor care au exprimat sau exprimă anumite opinii politice sau îşi manifestă opoziţia ideologică faţă de ordinea politică socială sau economică stabilită. orientare sexuală. naţională sau religioasă”. nr. b) munca unei persoane condamnate. prestată în condiţii normale. apartenenţă ori activitate sindicală. b) orice serviciu cu caracter militar sau. vârstă. Potrivit art. c) ca măsură de disciplină a muncii. potrivit legii. (2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat. rasă. 1 pct. c) prestaţiile impuse în situaţia creată de calamităţi ori de alt pericol. 140/1998. şi pentru care numitul individ nu s -a oferit de bună voie” (art. etnie. precum şi cele care fac parte din obligaţiile civile normale stabilite de lege. 42 alin. întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. „munca forţată este interzisă”. d) orice muncă sau serviciu care face parte din obligaţiile civile normale”. Constituţia prevede. Potrivit prevederilor acestei convenţii. [Principiul nediscriminării] (1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii. 4 din 18 ianuarie 1958). caracteristici genetice. religie. în cazul celor care refuză să satisfacă serviciul militar din motive de conştiinţa. folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii. sub toate formele ei” (art. Alexandru Athanasiu Art. dar care produc efectele unei discriminări directe. Potrivit dispoziţiilor art. (2). © 2012 Legalis . care au ca scop sau ca efect neacordarea. 1 din convenţie. handicap. publicată în M. 249 din 6 iulie 1998). 4 pct. nu se consideră muncă forţată sau obligatorie: „a) orice muncă impusă în mod normal unei persoane supuse detenţiei sau în timpul în care se află în libertate condiţionată. 1) şi „orice membru al OIM care ratifică această convenţie se angajează să desfiinţeze folosirea muncii forţate sau obligatorii. 213/1957. 1).Comentariu §1. culoare. Of.

situaţie sau responsabilitate familială. Popescu. care are ca efect să suprime sau să ştirbească egalitatea de posibilităţi sau de tratament în materie de ocupare a forţei de muncă şi de exercitare a profesiei [art. fără nicio discriminare. excluderile sau preferinţele întemeiate pe Toate drepturile rezervate. 284/1973. la un salariu egal pentru muncă egală. J. 2005.O. ascendenţă naţională sau origine socială. în legislaţia noastră sunt garantate egalitatea între cetăţeni.D. care consacră principiul egalităţii de remunerare a mâinii de lucru masculine şi a mâinii de lucru feminine pentru o muncă de valoare egală.O. 1998. L. 40 şi urm. În prezent. 2 din Declaraţia universală a drepturilor omului. L. republicată (M. p. §2. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. Ţinca. Ştefănescu. Ed. Duţu.ier. atât discriminările directe.un produs al Editurii C. Prin art. la o remuneraţie echitabilă şi satisfăcătoare. religie. Wolters Kluwer. rasă.R. Rosetti. Supiot. şi prin prevederile O. Athanasiu. Codul muncii adnotat. I. A. 100/1951 privind egalitatea de remun erare (prin Decretul nr.int. Articolul 20 din Carta socială europeană consacră dreptul la egalitate de şanse şi de tratament în materie de angajare şi profesie. a dreptului la libera alegere a ocupaţiei. origine socială. (1). Tufan.. la protecţia împotriva şomajului.H. Dima. republicată (M. 2007. caracteristici genetice.R. 122 şi urm. 2004. a egalităţii de posibilităţi şi de tratament în materie de ocupare a forţei de muncă şi exercitare a profesiei.Tr. p. I. vârstă. 62 -63.G. Lumina Lex..M. M.eu. Ţiclea. Dalloz. Of. Paris. Al. 2007. Beligrădeanu. Ţiclea. orientare sexuală. Ştefănescu. nr. Ştefănescu. art. excludere sau preferinţă întemeiate pe rasă. nr. A. Droit du travail. etnie. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. Bucureşti. Potrivit art.. www. p. opţiune politică. nr. Ed. publicat în B. p. Ţichindelean. sex. Dreptul muncii. excluderea privilegiilor şi discriminării în exercitarea dreptului la muncă. fără nicio distincţie.Tr. Drepturile omului în pragul mileniului III – Carta socială europeană. 78 şi urm. 5 C. „bazate pe criterii de sex. All Beck.. I. Astfel. culoare. religie. Consacrând dreptul la muncă şi libertatea muncii. Zlătescu.. apartenenţă naţională. nr. I. I. nr. 19 şi urm. Of. Al. Codul muncii reglementează principiul nediscriminării (egalităţii de tratament) în raporturile de muncă utilizând terminologia şi noţiunile consacrate de normele europene şi internaţionale. p. Ed. I. Nu sunt considerate discriminări diferenţierile. Prevederile cu caracter general ale art. convingeri politice. 99 din 8 februarie 2007). a dreptului la condiţii de muncă echitabile şi satisfăcătoare. Nediscriminarea în raporturile de muncă – principiu fundamental Constituţia României consacră principiul egalităţii în drepturi. 2/2003. 1997. A. I. au dreptul la salariu egal pentru muncă egală”. femeile au salariu egal cu bărbaţii”.. p. Tratat de dreptul muncii. „cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice. Ed. fără privilegii şi fără discriminări”. 41 alin. Tratat de dreptul muncii. Beck . 2003. Popescu. Ed. Of. 16 alin.ro. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. (1)]. Ş. nr. 25 -30. 17 şi urm. cât şi pe cea de discriminare indirectă. supliment al Revistei Dreptul. În cadrul aceluiaşi tipar consacrat de reglementările europene în materie. Prevederile Codului muncii referitoare la principiul nediscriminării în raporturile de muncă sunt în concordanţă cu reglementările internaţionale în materie. Potrivit art. Codul muncii defineşte atât noţiunea de discriminare directă. cât şi cele indirecte faţă de un salariat. Athanasiu. Bucureşti. © 2012 Legalis . apartenenţă ori activitate sindicală” [art. vol. Dima. handicap. În 1973 a fost ratificată Convenţia OIM nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi ale celorlalte legi speciale în materie. În 1957 România a ratificat Convenţia OIM nr. sociale şi culturale se consacră dreptul la „un salariu echitabil şi la o remuneraţie egală pentru o muncă de valoare egală. M.europa. publicat în B. 7 din Pactul internaţional cu privire la drepturile economice.D. Prin discriminare se înţelege orice diferenţiere. O. 23 pct. p. A. în special femeile trebuie să aibă garanţia că condiţiile de muncă ce li se acordă nu sunt inferioare acelora de care beneficiază bărbaţii şi să primească aceeaşi remuneraţie ca ei pentru aceeaşi muncă”. 111/1958 privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă şi exercitării profesiei (prin Decretul nr. după modelul reglementărilor europene. 213/1957. fără discriminare în funcţie de sex. 4 din 18 ianuarie 1958). Al. Potrivit art. Of. în P.Tr. Dreptul muncii.G.. „toţi oamenii. C. prin metode adaptate condiţiilor şi uzanţelor naţionale. 2. 150 din 1 martie 2007). nr. p. Convenţiile OIM ratificate de România. 20e éditions. Bucureşti. (4) din Constituţie prevede că „la muncă egală. „orice stat membru care aplică această convenţie se angajează să formuleze şi să practice o politică naţională care să urmărească promovarea. în scopul eliminării oricăror discriminări”. 5 alin. Bucureşti.Al. 81 din 6 iunie 1973). sociale şi culturale. Bucureşti. Stoica. 249 şi urm.R. Bucureşti. Comentariu §1. Hamangiu. Pelissier. www. 1 pct. sunt interzise în mod expres. I. Jeammaud. culoare. şi ale Legii nr.. Reglementări internaţionale Dispoziţiile constituţionale şi ale Codului muncii în materia egalităţii de remunerare sunt în concordanţă cu dispoziţiile Pactul internaţional cu privire la drepturile economice. 2000. Codul muncii cu prezentare de ansamblu şi observaţii critice. ale Declaraţiei universale a drepturilor omului şi ale Cartei sociale europene. 2003. (2)]. Bucureşti. muncii vor fi interpretate prin coroborare cu dispoziţiile O .

Ed. I. [Protecţia salariaţilor] (1) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii desfăşurate.. R. A. 2003. p. 41 şi urm. p. credinţă. 4/1919 privind munca de noapte a femeilor. 2007. Athanasiu. salariu egal”. Convenţia OIM nr. Dreptul muncii. condiţii de muncă. 63. Popescu. cât şi la cele private. 5 pct. C. precum şi dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale. Bucureşti. care trebuie să ofere un tratament economic echitabil tuturor celor care locuiesc sau muncesc în mod legal în ţară. condiţii de angajare şi avansare. Ed. Beligrădeanu. 249 şi urm. unul dintre scopurile politicii sociale trebuie să fie desfiinţarea oricărei discriminări între lucrători. 5/1919 privind vârsta minimă la angajare în industrie. 2/2003. „verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice”. măsuri referitoare la igienă.R. 138/1973 privind vârsta minimă de încadrare în muncă. Al. 117/1962 privind obiectivele şi normele de bază ale politicii sociale a fost ratificată prin acelaşi Decret nr. 4).calificările cerute pentru o anumită ocupaţie [art. Ştefănescu. invalidităţii. O. în P. în supliment al Revistei Dreptul. p. Oscar Print. Tratat de dreptul muncii. vârstei. potrivit art. Ştefănescu. 31 alin. Tufan. Popescu. credinţă. fără nicio discriminare.Tr. A. Al. de protecţie socială. 2005. Ş. Ed. Dreptul muncii. niveluri de salarii. 284/1973. cu modificările ulterioare [art. apartenenţă la o grupare tradiţională sau de afiliere sindicală”. 6. se poate observa apropierea reglementărilor din Codul muncii referitoare la nediscriminarea în raporturile de muncă faţă de prevederile Tratatului privind instituirea Comunităţii Europene.un produs al Editurii C. ale Directivei 2000/78/CE privind crearea unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în privinţa angajării şi a prestării muncii. 25 şi urm. (2) Tuturor salariaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la negocieri colective. Rosetti. în materie de: legislaţie şi contracte de muncă. ale Directivei 2000/43/CE privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de tratament fără deosebire de rasă sau de origine etnică. C. I. Dima. Codul muncii cu prezentare de ansamblu şi observaţii critice. Wolters Kluwer.. (3) Pentru munca egală sau de valoare egală este interzisă orice discriminare bazată pe criteriul de sex cu privire la toate elementele şi condiţiile de remunerare. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. Muncitorul şi legea. 17 şi urm. Convenţia OIM nr. Alexandru Athanasiu Art. L. I. p. Bucureşti.Tr. precum şi ale Directivei 2006/54/CEE privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materia angajării şi a prestării muncii. 21 şi urm. I. Pe de altă parte. culoare. 78 şi urm.A. cu condiţia ca persoana în cauză să aibă dreptul să apeleze la o instanţă competentă stabilită conform practicii naţionale (art. Al. acestea trebuind să fie stabilite în conformitate cu principiul „la muncă egală. Dima. De asemenea. Ţichindelean. Convenţia OIM nr. Al.. 3/1919 privind protecţia maternităţii. Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin.. pentru acelaşi proces de muncă şi aceeaşi întreprindere. Tratat de dreptul muncii. vol. Ţiclea. Moarcăş. Convenţia OIM nr. nr. (2). Dreptul muncii. p. M. Ştefănescu. Potrivit prevederilor Convenţiei nr. Athanasiu. sex. 141 în versiunea consolidată]. protecţie şi bunăstare.H. Bucureşti. 111/1958. 1997. dreptul la protecţia datelor cu caracter personal.. precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale.Tr. muncii. 2003. art. All Beck. admitere atât la ocupaţiile publice. Convenţia OIM nr. Convenţiile OIM ratificate de România. (2)] şi nici măsurile ce afectează individual o persoană bănuită în mod legitim că desfăşoară o activitate care prejudiciază securitatea statului sau în privinţa căreia s -a stabilit că desfăşoară în fapt această activitate. L. I. 2004. nu sunt considerate discriminări nici măsurile speciale de protecţie sau de asistenţă prevăzute de alte convenţii sau recomandări adoptate de către OIM (art. 14 din Partea a V -a – „Nediscriminarea în materie de rasă. 12 şi art. înlesniri de pregătire profesională. Codul Toate drepturile rezervate. Ed.. Athanasiu. disciplină. sex. sarcinilor familiale sau nivelului social ori cultural (art. Ţinca.. apartenenţă la o grupare tradiţională sau de afiliere sindicală. Lumina Lex.O. de securitate şi sănătate în muncă. Ţiclea. (2) C. Bibliografie Al. 2). Bucureşti.D. 1999. orice stat membru poate să definească drept nediscriminatorii orice alte măsuri speciale destinate să ţină seama de nevoile deosebite ale persoanelor faţă de care o protecţie sau o asistenţă specială este recunoscută în mod general ca necesară datorită sexului. Ed. M. Duţu. culoare. participare la negocierea contractelor colective. © 2012 Legalis . întemeiată pe rasă. 135/1971 privind protecţia reprezentanţilor lucrătorilor în întreprinderi şi înlesnirile ce se acordă acestora. Beck . p. p. De exemplu. Bucureşti. 1 pct. 5) – de exemplu. Convenţia OIM nr.

1998. dreptul la odihnă şi recreaţie. 1997. Beligrădeanu. Ed. Stoica. p. precum şi alte situaţii specifice stabilite prin lege [art. la o retribuire echitabilă şi satisfăcătoare care să îi asigure. prestarea muncii în condiţii deosebite sau speciale. 2007. Toate drepturile rezervate. în P. I. [Libertatea de asociere] Salariaţii şi angajatorii se pot asocia liber pentru apărarea drepturilor şi promovarea intereselor lor profesionale. Hamangiu. dreptul la negocieri colective în materie de muncă şi la garantarea caracterului obligatoriu al convenţiilor colective [art. dreptul la grevă. I. Convenţia nr.Tr. Codul muncii cu prezentare de ansamblu şi observaţii critice. dreptul copiilor şi tinerilor la protecţie.D. 41 alin. odihna. inclusiv la o limitare rezonabilă a zilei de muncă şi la concedii periodice plătite. securitatea şi igiena muncii.D. dreptul la o durată normală a zilei de lucru. între care: Convenţia nr. respectiv. © 2012 Legalis . Comentariu §1. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. 41 alin. 124 şi urm.O. I. 41 alin. A.. nr. 2000. Tratat de dreptul muncii. Convenţia nr.. 41 alin. formarea profesională. J. de cel mult 8 ore [art. concediul de odihnă plătit. Athanasiu. economice şi sociale. I. Popescu. (3)]. timpul liber.. I. dreptul la condiţii de muncă echitabile. dreptul la asociere în sindicate. All Beck. la nevoie. Ştefănescu. p. Bucureşti. sociale şi culturale recunosc dreptul pe care îl are orice persoană de a se bucura de condiţii de muncă juste şi prielnice care să îi asigure remuneraţia. în condiţiile reglementate în cuprinsul codului şi în legislaţia muncii.M. (4)].. p. prin alte mijloace de protecţie socială. concediile periodice plătite şi remunerarea zilelor de sărbătoare. 1/1919 privind durata muncii. ale angajatorilor. Ş. Drepturile omului în pragul mileniului III – Carta socială europeană. în supliment al Revistei Dreptul. Bucureşti.O. Carta socială europeană consacră. O serie de drepturi ale salariaţilor sunt reglementate şi de convenţiile OIM ratificate de România. instituirea unui salariu minim brut pe ţară. 21 şi urm. Supiot. dreptul la negocieri colective. 43). 553 şi urm. În baza normelor constituţionale. I. Ed. 40 alin. la ocrotirea împotriva şomajului. Potrivit prevederilor art. dreptul la securitate şi la igiena muncii. 98/1949 privind aplicarea principiilor dreptului de organizare şi negociere colectivă. L. Ed. Articolele 7 şi 8 din Pactul internaţional cu privire la drepturile economice. dreptul la asociere în sindicate [art. 154/1981 privind promovarea negocierii colective. Paris. Bibliografie Al. Beck . dreptul de a înfiinţa sindicate şi de a se afilia la un sindicat. o existenţă conformă cu demnitatea umană şi completată. Bucureşti.R. limitarea raţională a duratei muncii. Droit du travail. accesul egal la promovare.R. 249 şi urm. Alexandru Athanasiu Art. dreptul de a înfiinţa sindicate şi de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor sale. 66. p. Ed. Al.. Lumina Lex. 17 şi urm. 7.muncii adnotat. Wolters Kluwer. (1)]. orice persoană are dreptul la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă. 100/1951 privind egalitatea de remunerare. A. Convenţia nr. p. A. între altele. la salariu ega l pentru muncă egală. dreptul la demnitate în muncă etc. în condiţiile legii (art. Ştefănescu. dreptul la protecţia sănătăţii. dreptul femeilor şi al bărbaţilor la remuneraţie egală pentru muncă egală [art. salariaţii şi angajatorii beneficiază de aceste drepturi. economice şi sociale. p. De asemenea. Tratat de dreptul muncii. În consecinţă. dreptul la informare şi consultare. Pelissier. Convenţia nr. Reglementări internaţionale Prevederile Constituţiei şi ale Codului muncii sunt în conformitate cu reglementările internaţionale în materie.. Dalloz. vol. Bucureşti. Duţu. Athanasiu. 2007. Dreptul muncii. Zlătescu. 30 -31. (2)]. Convenţiile OIM ratificate de România.. Ştefănescu. repausul săptămânal.un produs al Editurii C..H. Ţiclea. Codul muncii ridică la rang de principii o serie de drepturi ale salariaţilor şi. 2003. (5)]. 2003. ca de altfel de toate drepturile consacrate de Codul muncii. Bucureşti. 165 şi urm. 2/2003. Jeammaud. A. I. în medie. 87/1948 privind libertatea sindicală şi apărarea dreptului sindical. p. dreptul la o salarizare echitabilă. §2. Al. dreptul la protecţia maternităţii. Dima.Tr. dreptul la protecţie în caz de concediere. Dima. 2005.Tr. Protecţia socială a salariaţilor – principiu fundamental Constituţia României prevede expres dreptul salariaţilor la măsuri de protecţie socială care privesc securitatea şi sănătatea acestora. precum şi dreptul la grevă pentru apărarea intereselor profesionale. regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor. 23 şi 24 din Declaraţia universală a drepturilor omului. L. M. atât lui cât şi familiei sale. I.R. 20e éditions.

însă o persoană poate face parte în acelaşi timp numai dintr -o singură organizaţie sindicală. fără scop patrimonial.. membrii cooperatori. De asemenea. 54/2003 (M.un produs al Editurii C. 32 -42. în condiţiile legii. Legea patronatelor nr. fără nicio îngrădire sau autorizare prealabilă. I. Of. Of. indiferent de natura acestuia. 230 C. este persoana juridică înmatriculată sau persoana fizică autorizată potrivit legii. Scopul asocierii în sindicate şi patronate Patronatele reprezintă. §2. susţin şi apără interesele membrilor lor în relaţiile cu autorităţile publice. Ed. potrivit legii. personalul militar din aparatul Ministerului Apărării Naţionale şi M inisterului de Interne.O. patronul. Nicio persoană nu poate fi constrânsă să facă sau să nu facă parte. cu respectarea drepturilor şi libertăţilor garantate prin Constituţie şi în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare. potrivit propriilor statute şi în acord cu prevederile legii. I. (1) C. nu pot fi membre ale unor asociaţii patronale. fără scop patrimonial.D. Beck .R. 230-235 C. Dreptul muncii. Nu pot constitui organizaţii sindicale. Serviciului de Protecţie şi Pază. economice şi sociale ale membrilor lor. Ed. fără caracter politic.org. Sindicatele În conformitate cu dispoziţiile art. O. 40 alin. p. Articolul 220 C. să se retragă sau nu dintr -o organizaţie sindicală. Patronatele Potrivit art. 14 alin. precum şi din unităţile aflate în subordinea acestora. Al. fundaţiile. nu sunt în acelaşi timp şi patroni şi. în scopul obţinerii de profit în condiţii de concurenţă. asociere şi gestiune a organizaţiilor sindicale se reglementează prin statutele proprii ale acestora.Popescu. Of. Se pot constitui patronate şi cu un număr de cel puţin 5 membri în ramurile în care aceştia deţin peste 70% din volumul producţiei. © 2012 Legalis . I. Tufan.H. Ţinca. Din coroborarea acestor dispoziţii rezultă că asociaţiile. muncii ca fiind organizaţii ale patronilor. Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. care administrează şi utilizează capitalul. (1) din Constituţia României. Ţiclea. M. precum şi al intereselor profesionale. economice. precum şi exercitarea drepturilor şi obligaţiilor acestora sunt reglementate de art. Ţichindelean. în raport cu obiectul şi scopul lor de activitate. Pe de altă parte. 54/2003. şi care angajează muncă salariată. Ministerului Justiţiei. conform legii. cât şi pentru funcţionarii publici. Bucureşti. Stoica. magistraţii. n r. organizarea şi funcţionarea asociaţiilor patronale. precum şi prin legea specială. culturale şi sportive ale membrilor lor. sindicatele sau organizaţiile sindicale sunt persoane juridice independente. (1) din Legea sindicatelor nr. Hamangiu. Legea consacră dreptul de a constitui organizaţii sindicale şi de a adera la astfel de organizaţii atât pentru persoanele încadrate în muncă în baza unui contract individual de muncă (salariaţii). Un patronat se poate constitui cu un număr de cel puţin 15 persoane juridice înmatriculate sau persoane fizice autorizate potrivit legii. Libertatea de asociere – principiu fundamental Dreptul salariaţilor şi al angajatorilor de asociere în sindicate şi în patronate este garantat de art. 2004. autonome. Bucureşti. Articolul 9 din Constituţie prevede că sindicatele şi patronatele se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit statutelor lor. Toate drepturile rezervate. 43 şi urm. Codul muncii adnotat. să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă.M. Rosetti. Salariaţii minori pot fi membri ai unei organizaţii sindicale de la împlinirea vârstei de 16 ani fără a fi necesară încuviinţarea prealabilă a reprezentanţilor lor legali. nr. 39 din 31 ianuarie 2000). 73 din 5 februarie 2003) şi art. 2007. 217 alin. însă o persoană poate face parte în acelaşi timp numai dintr-o singură organizaţie sindicală. muncii recunoaşte expres exerciţiul dreptului sindical al salariaţilor la nivelul tuturor angajatorilor. 380 din 12 iulie 2001). 231 C. 54/2003). Potrivit dispoziţiilor Legii sindicatelor nr. Ele sunt constituite în scopul apărării şi promovării drepturilor colective şi individuale. funcţii de demnitate publică. art. şi contribuie la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor profesionale. 1998. 1 alin. sociale. 356/20 01 (M. persoanele care deţin funcţii de conducere. www. muncii şi art. 356/2001. să adere la o organizaţie sindicală. persoanele care exercită potrivit legii o meserie sau o profesiune în mod independent. 2 din Legea patronatelor nr. Patronatele sunt definite de art. chiar dacă îşi desfăşoară activitatea la angajatori diferiţi. Personalitatea juridică a patronatului se dobândeşte potrivit Ordonanţei Guvernului nr. muncii. Bucureşti. p. Comentariu §1. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (M. Serviciului Român de Informaţii. denumit şi angajator. partidele politice şi celelalte persoane juridice fără scop patrimonial. cu sindicatele şi cu alte persoane juridice şi fizice. C.ilo. Constituirea. înfiinţate ca persoane juridice de drept privat. precum şi persoanele în curs de calificare au dreptul.. Condiţiile şi procedura de dobândire a personalităţii juridice de către organizaţiile sindicale sunt reglementate prin lege specială (Legea sindicatelor nr. (1) C. agricultorii. muncii. muncii stabileşte însă că prin angajator se înţelege persoana fizică sau juridică ce poate. Zlătescu. §3. pentru constituirea unei organizaţii sindicale este necesar un număr de cel puţin 15 persoane din aceeaşi ramură sau profesiune. §4. deşi au statut juridic de angajatori. nr. prin urmare. Modul de organizare. Drepturile omului în pragul mileniului III – Carta socială europeană.

economice. Of. În reglementarea acesteia convenţii. dominate de un patron sau o organizaţie de patroni sau să sprijine organizaţii de muncitori prin mijloace financiare sau în alt mod. Toate drepturile rezervate. p. 74/1999 de ratificare a Cartei (M. 64. organizaţiile muncitorilor şi ale patronilor au dreptul să -şi elaboreze statutele şi regulamentele administrative. 193 din 4 mai 1999). Tratat de dreptul muncii. 2003. şi orice organizaţie. în formarea. I. All Beck. precum şi să concedieze un muncitor sau să i se aducă prejudicii prin oricare alte mijloace. nr. se prevede că organizaţiile de muncitori şi de patroni trebuie să beneficieze de o protecţie adecvată împotriva oricăror acte de ingerinţă ale unora faţă de celelalte. nr.Organizaţiile sindicale sunt constituite în scopul apărării drepturilor prevăzute în legislaţia naţională. Wolters Kluwer. România a acceptat dispoziţiile acesteia referitoare la „dreptul sindical” – dreptul lucrătorilor şi al celor ce angajează de a constitui organizaţii locale. Reglementări internaţionale Carta socială europeană revizuită prevede că toţi lucrătorii şi cei ce angajează au dreptul de a se asocia liber în organizaţii naţionale sau internaţionale pentru protecţia intereselor lor economice şi sociale. L. p. p. pentru desemnarea patronatelor se foloseşte sintagma „sindicate ale patronilor”. I. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii.H. Dima. (2) Pentru buna desfăşurare a relaţiilor de muncă. I. 2/2003. Of. Ed. iar o asemenea protecţie trebuie să se aplice mai ales în ceea ce priveşte actele care au ca scop: să subordoneze angajarea unui muncitor condiţiei de a nu se afilia la un sindicat sau de a înceta să facă parte dintr -un sindicat. fie direct. 5).. Potrivit prevederilor Convenţiei. tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte sau în contractele colective de muncă. 78 şi urm. Of. Convenţia OIM nr. în pactele. În ceea ce priveşte reglementările elaborate în cadrul Organizaţiei Internaţionale a Muncii. culturale şi sportive ale membrilor acestora. 213/1957. iar autorităţile publice trebuie să se abţină de la orice intervenţie de natură să limiteze acest drept sau să-i împiedice exercitarea legală. 249 şi urm. nr. I. cu singura condiţie de a se conforma statutelor acestora. §5. participanţii la raporturile de muncă se vor informa şi se vor consulta reciproc.Tr. Dima. Membrii OIM se angajează prin această convenţie să ia toate măsurile necesare şi corespunzătoare pentru a asigura atât muncitorilor. precum şi să se afilieze la astfel de organizaţii.un produs al Editurii C. respectiv. Alexandru Athanasiu Art. Ed. Organizaţiile muncitorilor şi ale patronilor au dreptul să constituie federaţii şi confederaţii precum şi să se afilieze acestora. sociale. Bucureşti. 2005. Sunt cu deosebire asimilate actelor de ingerinţă măsurile care au drept scop să provoace crearea unor organizaţii de muncitori. Ştefănescu. publicat în B.R. nr.. Bucureşti. În acelaşi an 1958. 352/1957. Dreptul muncii. în scopul de a pune aceste organizaţii sub controlul unui patron sau al unei organizaţii de p atroni. p. [Principiul consensualismului şi al bunei-credinţe] (1) Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei-credinţe. federaţie sau confederaţie are dreptul să se afilieze la organizaţii internaţionale de muncitori şi. precum şi în scopul promovării intereselor profesionale. fie prin agenţii sau membrii lor. fără autorizaţie prealabilă. Beck . Athanasiu. publicat în B. Această convenţie prevede că muncitorii trebuie să beneficieze de o protecţie adecvată împotriva oricăror acte de discriminare care tind să prejudicieze libertatea sindicală în materie de angajare. Bibliografie Al. să-şi aleagă liber reprezentanţii lor. naţionale sau internaţionale pentru apărarea intereselor lor economice şi sociale şi de a adera la aceste organizaţii (art. Ştefănescu. 4 din 18 ianuarie 1958) consacră dreptul muncitorilor şi al patronilor ca. Ed. cu consimţământul patronatului. Codul muncii cu prezentare de ansamblu şi observaţii critice. cât şi patronilor libera exercitare a dreptului sindical. Tratat de dreptul muncii. Ştefănescu.Tr. funcţionarea şi administrarea lor. vol. să constituie organizaţii la alegerea lor. din cauza afilierii sale sindicale sau participării sale la activităţi sindicale în afara orelor de muncă sau. 21 şi urm. Beligrădeanu. în condiţiile legii şi ale contractelor colective de muncă. 98/1949 privind aplicarea principiilor dreptului de organizare şi negociere colectivă (prin Decretul nr. patroni.. De asemenea. © 2012 Legalis . să-şi organizeze gestiunea şi activitatea şi să -şi formuleze programul de acţiune. L. Athanasiu. 8. în P. 87/1948 privind libertatea sindicală şi apărarea dreptului sindical (ratificată de România prin Decretul nr. Bucureşti. Lumina Lex. în timpul orelor de muncă. Ş.Tr. Prin Legea nr. 2007. Al. în supliment al Revistei Dreptul. România a ratificat şi Convenţia OIM nr. 34 din 29 august 1958).

economic. www. cultural sau sportiv. 54/2003 . respectiv încetarea contractului. §3. De asemenea. Ed. Aceste obligaţii au drept scop protecţia salariatului.D. privitoare la probleme de interes profesional. pentru a se respecta principiul bunei credinţe şi. precum şi cele privind constituirea şi folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă. social. Popescu. Stoica. potrivit cărora contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor. p. precum şi a echilibrului de forţe în raporturile de muncă. iar nerespectarea lor poate determina aplicarea unor sancţiuni contravenţionale angajatorului. 17 şi urm. Ed.– nu condiţionează valabilitatea acordului părţilor.eu. © 2012 Legalis . Zlătescu. protecţiei muncii şi utilităţilor sociale. potrivit art. Bucureşti.O. Informarea şi consultarea sunt ridicate de Codul muncii la rang de principii fundamentale.R. Reglementări privind informarea şi consultarea salariaţilor sunt cuprinse şi în Legea sindicatelor nr. §2. cât şi în sarcina salariaţilor. economic. Aceste principii sunt recunoscute în materia raporturilor juridice de drept civil. §4. deşi obligatorie pentru angajator. Bucureşti. Ţinca. dispoziţiile Codului muncii prevăd obligaţii reciproce de informare şi consultare atât în sarcina angajatorilor. M. I. Dreptul muncii.un produs al Editurii C. Drepturile omului în pragul mileniului III – Carta socială europeană.europa. după caz. 2007.ro. partenerii sociali pot stabili prin contractele şi acordurile colective de muncă modalităţile de informare şi consultare a salariaţilor. Rosetti. Mai mult. Pe de altă parte. 2004. În scopul apărării drepturilor şi promovării intereselor profesionale. A. 1006 din 18 decembrie 2006). pentru naşterea valabilă a unei convenţii. 30 din lege. individuale de muncă. vor fi comunicate în scris organizaţiilor sindicale. comunicarea documentelor la inspectoratul teritorial de muncă etc.int. cultural sa u sportiv. Toate celelalte obligaţii ce revin angajatorului – redactarea înscrisului constatator al înţelegerii părţilor. însă în situaţia în care contractul individual de muncă nu a fost încheiat în formă scrisă. Legiuitorul a simţit însă nevoia reglementării lor exprese prin dispoziţiile Codului muncii. în consecinţă.. dar şi suficient. 16 C.. culturale sau sportive ale membrilor. în termen de 48 de ore de la data desfăşurării şedinţei. C. În acest sens sunt şi dispoziţiile art. Principiul consensualismului Potrivit principiului consensualismului. hotărârile consiliului de administraţie sau ale altor organe asimilate acestora. acordul de voinţă al părţilor este necesar. el săvârşeşte o contravenţie şi poate fi sancţionat cu amendă de către inspectorul de muncă [a se vedea art. social. economice. nu reprezintă o condiţie de valabilitate a contractului de muncă. în formă scrisă. 42 şi urm. se prezumă că a fost încheiat pe o durată nedeterminată. simplul acord de voinţă al părţilor este suficient şi pentru modificarea sau chiar încetarea contractului individual de muncă. nr. 76 alin. Al. Pentru asigurarea unor relaţii de muncă echitabile. nefiind necesară nicio formalitate pe ntru valabilitatea actului juridic care consacră modificarea. (1) lit. Consensualismul şi buna-credinţă – principii fundamentale Consensualismul şi buna-credinţă sunt principii generale aplicabile tuturor ramurilor dreptului privat. 42. Astfel. Ţiclea. asigurărilor şi protecţiei sociale. In temeiul acestei legi. muncii . Hamangiu. Nu este necesară pentru valabilitat ea contractului nicio formalitate.2003.ier. efectuarea înregistrărilor în registrul de evidenţă al salariaţilor. Codul muncii adnotat. I.H. Redactarea în formă scrisă a contractului de muncă. după caz. 1998. Principiul bunei-credinţe Buna-credinţă este un principiu general valabil în raporturile de muncă atât în ceea ce priveşte executarea obligaţiilor ce revin părţilor. www. iar părţile pot face dovada prevederilor contractuale şi a prestaţiilor efectuate prin orice alt mijloc de probă. în condiţiile legii. Comentariu §1. Contractul individual de muncă este valabil încheiat prin realizarea acordului de voinţă între angajator şi salariatul care prestează munca în beneficiul acestuia. p. muncii]. Tufan.M. atât în raporturile individuale cât şi în raporturile colective de muncă reprezintă una dintre formele pe care le îmbracă principiul bunei -credinţe în raporturile de muncă. Ţiclea. Bucureşti. p. Of. organizaţiile sindicale reprezentative vor primi de la angajatori sau de la organizaţiile acestora informaţiile necesare pentru negocierea contractelor colective de muncă sau.. angajatorii au obligaţia de a invita delegaţii aleşi ai organizaţiilor sindicale reprezentative să participe în consiliile de administraţie la discutarea problemelor de interes profesional. pentru încheierea acordurilor privind raporturile de serviciu. Principala reglementare privind informarea şi consultarea o constituie Legea 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a salariaţilor (M. În cazul în care angajatorul nu -şi îndeplineşte această obligaţie. Toate drepturile rezervate. în limba română. cât şi în privinţa exercitării drepturilor acestora. sociale. pentru a nu aduce atingere intereselor legitime ale niciuneia dintre părţi. Beck . Ţichindelean. Al. limitele obligaţiilor de informare şi consultare sunt stabilite de lege şi de contractele colective şi. O. care transpune Directiva Consiliului Uniunii Europene 2002/14/CE de stabilire a unui cadru general de informare şi consultare a salariaţilor din Comunitatea Europeană. I. e) C. Informarea şi consultarea Informarea şi consultarea reciprocă a părţilor.

în conformitate cu legislaţia şi practica naţionale: a) să fie informaţi periodic sau la momentul oportun şi de o manieră clară despre situaţia economică şi financiară a întreprinderii în care sunt încadraţi. nr.O. Reglementări internaţionale Informarea şi consultarea sunt principii consacrate de reglementările internaţionale. §5. Beck . cu respectarea normelor dreptului internaţional al muncii şi a tratatelor bilaterale la care România este parte. precum şi în Legea nr. părţile se angajează să ia sau să promoveze măsuri care să permită lucrătorilor sau reprezentanţilor acestora. I. inclusiv în procedurile de concediere colectivă. art. Popescu. p. în special. 29 prevede că în scopul asigurării exercitării efective a dreptului reprezentanţilor lucrătorilor de a fi informaţi şi consultaţi în cazul concedierilor colective. Protecţia specială Protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate este reglementată de Legea nr. Comentariu §1. asupra celor care ar putea avea consecinţe importante în privinţa angajării în întreprindere.R. în vederea îmbunătăţirii dreptului la informare şi consultare al salariaţilor. I. Carta socială europeană prevede că lucrătorii au dreptul de a fi informaţi şi consultaţi în cadrul întreprinderii. M.eu. 276 din 28 martie 2006). 1997. 217/2005 privind constituirea. 21. precum şi de reglementările europene şi internaţionale în materie. 1998. ajutorul pentru redistribuirea sau recalificarea lucrătorilor respectivi. © 2012 Legalis . în special. la măsuri sociale însoţitoare care vizează. cu modificările şi completările ulterioare. 2001/86/CE de completare a statutului societăţii europene în ceea ce priveşte implicarea lucrătorilor şi 2003/72/CE de completare a statutului Societăţii Europene de Cooperare cu privire la implicarea lucrătorilor.D.un produs al Editurii C. unităţi sau părţi ale acestora şi. Pe de altă parte. www. Astfel. www. Al. de exemplu. fiind înţeles că divulgarea anumitor informaţii care pot prejudicia întreprinderea va putea fi refuzată sau că se va putea solicita ca acestea să fie confidenţiale. §2. Bibliografie A. Alexandru Athanasiu Art. Hamangiu. Convenţiile OIM ratificate de România. Legea reglementează înfiinţarea. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii. fizice şi organizaţii patronale Toate drepturile rezervate. respectiv. Stoica.R.Dispoziţii cu caracter special privind informarea şi consultarea salariaţilor sunt cuprinse în Legea nr. Ed. Bucureşti.ro. organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere (M. I.. Potrivit art. Of. 9. 156/2000. Codul muncii adnotat. [Munca cetăţenilor români în străinătate] Cetăţenii români sunt liberi să se încadreze în muncă în statele membre ale Uniunii Europene. recurgând. părţile se angajează să asigure ca patronii să informeze şi să consulte reprezentanţii lucrătorilor în timp util.D. Of. Bucureşti. 2007. nr. A. precum şi în oricare alt stat. înaintea acestor concedieri colective. Libertatea muncii Dreptul cetăţenilor români de a se încadra în muncă şi a presta munca în străinătate este una dintre formele pe care le îmbracă principiul libertăţii muncii garantat de Constituţia României. al unităţii sau al unor părţi ale acestora (M. Ţiclea.H. asupra posibilităţilor de a evita concedierile colective sau de a limita numărul şi de a atenua consecinţele acestora. b) să fie consultaţi în timp util asupra deciziilor propuse care sunt susceptibile să afecteze substanţial interesele lucrătorilor şi. Drepturile omului în pragul mileniului III – Carta socială europeană.. Reglementările româneşti în vigoare referitoare la informarea şi consultarea salariaţilor realizează transpunerea dispoziţiilor Directivelor Consiliului Uniunii Europene în această materie.M.O. organizarea şi funcţionarea agenţilor de ocupare a forţei de muncă ce desfăşoară activităţi de mediere a angajării cetăţenilor români cu domiciliul în România care solicită să lucreze pe baza ofertelor de locuri de muncă transmise din străinătate de persoane juridice.int. Zlătescu. Duţu.ier. Aceste legi transpun Directivele Consiliului Uniunii Europene 2001/23/CE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi. 43.europa. 628 din 19 iulie 2005) care reglementează condiţiile referitoare la constituirea comitetului european de întreprindere sau la instituirea procedurii de informare şi consultare a salariaţilor în întreprinderile de dimensiune comunitară şi în grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară. I. Bucureşti. în vederea asigurării exercitării efective a dreptului lucrătorilor la informare şi la consultare în cadrul întreprinderii.

– să garanteze lucrătorilor care locuiesc în mod legal pe teritoriul lor că nu vor putea fi expulzaţi decât dacă ameninţă securitatea statului sau contravin ordinii publice sau bunelor moravuri. dintre serviciile sociale. în măsura în care aceste chestiuni sunt reglementate de legislaţie sau de alte prevederi ori sunt supuse controlului autorităţilor administrative. sunt angajaţii misiunilor diplomatice. în special. persoane juridice române sau străine. să flexibilizeze. 117/1962 privind obiectivele şi normele de bază ale politicii sociale (ratificată de România prin Decretul nr. care efectuează activităţi de transport internaţion al. persoane fizice şi organizaţii patronale din străinătate. Reglementări internaţionale Convenţia OIM nr. 81 din 6 iunie 1973) a prevăzut pentru prima dată dispoziţii referitoare la lucrătorii migranţi. să simplifice formalităţile în vigoare şi să reducă sau să desfiinţeze taxele consulare şi alte taxe plătibile de către lucrătorii străini sau de către patronii lor. părţile se angajează: să aplice într -un spirit liberal regulamentele existente. 19. sunt prevăzute expres obligaţiile ce revin acestor agenţi în scopul protecţiei cetăţenilor români care urmează să încheie contracte de muncă cu angajatori străini. împotriva oricărei propagande înşelătoare privind emigrarea şi imigrarea. sunt angajaţii unor societăţi comerciale. atunci când într -o regiune se face apel la resursele de forţă de muncă ale unei ţări supuse unei administraţii diferite. dreptul la protecţie şi asistenţă pe teritoriul oricărei alte părţi contractante. Aceste acorduri trebuie să prevadă că lucrătorul migrant se va bucura de protecţie şi de avantaje care să nu fie inferioare celor de care beneficiază lucrătorii care locuiesc în regiunea în care sunt folosiţi migranţii. precum şi locuinţa. transferul tuturor câştigurilor şi al economiilor lucrătorilor migranţi. precum şi familiilor lor. stabilite prin legile române şi străine sau prin tratate şi convenţii internaţionale la care România este parte. măsuri corespunzătoare pentru a facilita plecarea.un produs al Editurii C. încasate de la lucrători. © 2012 Legalis . în limitele jurisdicţiei lor. în limitele jurisdicţiei lor. pe care le permit legislaţia şi reglementările naţionale. Carta socială europeană prevede că cetăţenii uneia dintre părţile contractante au dreptul de a exercita orice activitate lucrativă pe teritoriul unei alte părţi contractante. şi recunosc dreptul de ieşire al cetăţenilor lor care doresc să exercite o activitate lucrativă pe teritoriul celorlalte părţi. cetăţeni ai uneia dintre părţile contractante. 18. după caz. – să asigure lucrătorilor care se găsesc în mod legal pe teritoriul lor un tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat cetăţenilor lor în ceea ce priveşte impozitele. taxele şi contribuţiile aferente muncii. 284/1973. autorizat să se stabilească pe teritoriul său. autorităţile competente ale ţărilor interesate vor trebui. – să garanteze lucrătorilor care se găsesc în mod legal pe teritoriul lor. publicat în B. conform art. precum şi sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării acestor obligaţii. serviciile sanitare şi medicale necesare. – să permită. – să promoveze colaborarea. dacă se află în următoarele situaţii: sunt angajaţii unor instituţii publice străine care sunt organizate şi funcţionează pe teritoriul altui stat decât România.străine. De asemenea. Potrivit art. reîntregirea familiei lucrătorului migrant. reglementările care guvernează angajarea lucrătorilor străini. – să adopte. – să faciliteze. pe care aceştia doresc să le transfere. să le furnizeze informaţii exacte şi să ia toate măsurile utile. în timpul călătoriei. pe cât posibil. Pe de altă parte. – să asigure lucrătorilor care se găsesc în mod legal pe teritoriul lor un tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat cetăţenilor lor pentru acţiunile în justiţie referitoare la chestiunile menţionate în prezentul articol.H. în mod individual sau colectiv. Toate drepturile rezervate. Potrivit acestei convenţii. sunt angajaţii unor organizaţii internaţionale cu sediul pe teritoriul altui stat decât România. Beck . §3. după caz. Cetăţenii români care lucrează în străinătate şi cărora nu le sunt aplicabile prevederile acestei legi beneficiază de măsuri speciale de protecţie. de fiecare dată când va fi necesar sau de dorit să o facă. un tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat cetăţenilor lor în ceea ce priveşte următoarele aspecte: salarizarea şi alte condiţii de angajare şi de muncă. sub rezerva restricţiilor motivate de raţiuni serioase cu caracter economic sau social şi garantează lucrătorilor migranţi. De asemenea. să încheie acorduri pentru reglementarea problemelor de interes comun care s-ar putea pune prin aplicarea dispoziţiilor acestei convenţii. în cadrul limitelor fixate de legislaţie. oficiilor consulare şi reprezentanţelor comerciale române. din ţările de emigrare şi de imigrare. Of. părţile se angajează: – să menţină sau să se asigure că există servicii gratuite corespunzătoare care să îi sprijine pe aceşti lucrători şi. în vederea exercitării efective a dreptului la desfăşurarea unei activităţi lucrative pe teritoriul oricărei alte părţi. aceste acorduri trebuie să prevadă înlesniri acordate lucrătorilor pentru a le permite să transfere către căminele lor o parte din salariile şi economiile realizate. afilierea la organizaţii sindicale şi beneficiul avantajelor oferite de convenţiile colective. nr. în vederea asigurării exercitării efective a dreptului lucrătorilor migranţi şi al familiilor lor la protecţie şi asistenţă pe teritoriul oricărei alte părţi. asigurarea includerii în contractul individual de muncă încheiat între angajatorul străin şi angajatul cetăţean roman a anumitor elemente. precum şi condiţii bune de igienă. transportul şi primirea acestor lucrători şi familiilor lor şi pentru a le asigura. obligaţii referitoare la încheierea contractelor care conţin oferte ferme de locuri de muncă cu persoane juridice. publice sau private. conţinutul acestor contracte. în condiţii de egalitate cu cetăţenii acesteia din urmă.

Actualele state membre pot continua să aplice aceste măsuri până la expirarea unei perioade de cinci ani după data aderării. Potrivit dispoziţiilor cuprinse în AnexaVII la acest Protocol. Resortisanţii români care muncesc legal într-un actual stat membru la data aderării sau în perioada în care se aplică măsurile de drept intern şi care sunt admişi pe piaţa forţei de muncă din acest stat membru pentru o perioadă de mai puţin de 12 luni nu beneficiază de aceste drepturi. are dreptul de a iniţia o activitate ca persoană salariată şi de a exercita această activitate pe teritoriul altui stat membru. © 2012 Legalis . care reglementează accesul resortisanţilor români pe piaţa forţei de muncă din fiecare din aceste state. prin d erogare de la art. învăţarea limbii materne a lucrătorului migrant de către copiii acestuia.un produs al Editurii C. orice actual stat membru care aplică măsuri de drept intern poate decide în orice moment să aplice în locul acestor măsuri art. 1612/68. sau măsuri rezultate din acorduri bilaterale. Potrivit Protocolulului privind condiţiile şi aranjamentele referitoare la admiterea Bulgariei şi României la Uniunea Europeană – Anexa VII – Măsuri tranzitorii privind România. Articolele 1-6 din Regulamentul (CEE) nr. care locuiesc şi muncesc în acest stat membru sau în România. la sfârşitul perioadei de cinci ani în care actualele state membre aplică măsuri de drept intern sau măsuri rezultate din acorduri bilaterale. actualele state membre vor aplica măsuri de drept intern. Tratatul privind aderarea Bulgariei şi României la Uniunea Europeană stabileşte condiţii privind libera circulaţie a persoanelor şi. dacă măsurile respective sunt aplicabile acestei categorii. În afară de aceasta. România poate menţine în vigoare măsuri echivalente în ceea ce priveşte resortisanţii statului sau statelor membre în cauză. dar nu şi pe piaţa forţei de muncă din celelalte state membre care aplică măsuri de drept intern. – să favorizeze şi să faciliteze învăţarea limbii naţionale a statului de primire sau. El beneficiază. lucrătorii migranţi provenind din ţări terţe care locuiesc şi muncesc în România nu pot beneficia de tratament mai favorabil decât resortisanţii României”. care reglementează accesul resortisanţilor români pe piaţa forţei de muncă din fiecare din aceste state. în cazul în care pe piaţa forţei de muncă din respectivul stat membru se produc sau există riscul să se producă perturbări grave. să aplice aceste măsuri până la sfârşitul unei perioade de şapte ani de la data aderării. În lipsa unei astfel de notificări. 1-6 din Regulamentul (CEE) nr. în aplicarea principiului preferinţei comunitare. pe teritoriul unui alt stat membru de aceeaşi prioritate ca şi resortisanţii statului respectiv în ceea ce priveşte accesul la locurile de muncă disponibile. 1612/68. în măsura în care este posibil. Resortisanţii români care muncesc legal într-un actual stat membru la data aderării şi care sunt admişi pe piaţa forţei de muncă pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin 12 luni vor putea beneficia de acces pe piaţa forţei de muncă din acest stat membru. Resortisanţii români admişi după aderare pe piaţa forţei de muncă dintr -un actual stat membru pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin 12 luni beneficiază de aceleaşi drepturi. o libertate de circulaţie mai mare decât cea existentă la data aderării. „lucrătorii migranţi români şi familiile acestora.H. pe baza unui raport al Comisiei. Beck . Orice actual stat membru care aplică măsuri de drept intern care reglementează accesul resortisanţilor români pe piaţa forţei de muncă din statul respectiv. dacă sunt mai multe limbi. inclusiv accesul deplin pe piaţa forţei de muncă. dar nu mai târziu de sfârşitul perioadei de doi ani după data aderării. se aplică art. precum şi după ce notifică Comisia. Toate drepturile rezervate. 1612/68 privind libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul Comunităţii reglementează accesul lucrătorilor la încadrarea în muncă. actualele state membre notifică Comisia în cazul în care continuă să aplice măsurile de drept intern sau măsuri rezultate din acorduri bilaterale ori în cazul în care aplică în viitor art. în conformitate cu dispoziţiilor legale. poate introduce. Consiliul reexaminează aplicarea acestor dispoziţii tranzitorii. în special. Înainte de sfârşitul perioadei de doi ani după data aderării. – să favorizeze şi să faciliteze. implicit. a uneia dintre ele. 1612/68. 1612/68. În temeiul acestor dispoziţii. 1 6 din Regulamentul (CEE) nr. În toate cazurile în care actualele state membre aplică măsuri de drept intern sau cele rezultate din acorduri bilaterale. La încheierea acestei reexaminări.– să extindă protecţia şi asistenţa prevăzute de prezentul articol asupra lucrătorilor migranţi care lucrează pe cont propriu. 1-6 din Regulamentul (CEE) nr. un stat membru care menţine măsuri de drept intern sau măsuri care rezultă din acorduri bilaterale poate continua. Începând cu al treilea an după data aderării. în aplicarea dreptului său intern. de reglementare şi administrative de reglementare a încadrării în muncă a resortisanţilor statului respectiv. de către lucrătorii migranţi şi membrii familiilor lor. orice resortisant al unui stat membru. 1 -6 din Regulamentul (CEE) nr. care locuiesc şi muncesc legal într -un alt stat membru sau lucrătorii migranţi care provin din celelalte state membre şi familiile acestora care locuiesc şi muncesc legal în România nu pot fi trataţi în condiţii mai restrictive decât cei provenind din ţări terţe. a lucrătorilor în cuprinsul Protocolulului privind condiţiile şi aranjamentele referitoare la admiterea Bulgariei şi României la Uniunea Europeană – Anexa VII – Măsuri tranzitorii privind România (JOCE L157 din 21 iunie 2005). se aplică art. Potrivit Protocolului. 1612/68 privind libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul Comunităţii şi până la sfârşitul unei perioade de doi ani după data aderării. În lipsa acestei notificări. Resortisanţii români aflaţi într una dintre aceste situaţii încetează să beneficieze de drepturile cuprinse în aceste paragrafe în cazul în care părăsesc voluntar piaţa forţei de muncă din actualul stat membru în cauză. indiferent de reşedinţa sa. în temeiul dispoziţiilor tranzitorii. 1-6 din Regulamentul (CEE) nr.

Beck . . .[Clauzele specifice] Art.Încheierea contractului individual de muncă Capitolul II . Magda Volonciu.Alexandru Athanasiu Titlul II Contractul individual de muncă Capitolul I .Încetarea contractului individual de muncă Capitolul VI .Contractul individual de muncă pe durată determinată Capitolul VII .un produs al Editurii C.[Clauze prohibite] Art. Oana Cazan Capitolul I Încheierea contractului individual de muncă Art. . 21. 12. 25.[Clauza de mobilitate] Toate drepturile rezervate. 15. . .[Definiţia contractului individual de muncă] Art.[Obligaţia de informare cu privire la clauzele generale din contract] Art. 19. 22. . 10. Luminiţa Dima.Munca prin agent de muncă temporară Capitolul VIII . .[Clauza de nonconcurenţă] Art.[Capacitatea juridică a angajatorului] Art.Executarea contractului individual de muncă Capitolul III . .[Perioada maximă în care clauza de neconcurenţă îşi produce efectele] Art. © 2012 Legalis . .[Consecinţele nerespectării clauzei de neconcurenţă] Art. 17. 13.[Durata contractului] Art. 16. .[Limitări ale clauzei de neconcurenţă] Art.[Interzicerea muncii ilicite sau imorale] Art.Suspendarea contractului individual de muncă Capitolul V .Contractul individual de muncă cu timp parţial Capitolul IX . 14. . 18. . 23.[Capacitatea persoanei fizice de a încheia contracte de muncă în calitate de salariat] Art. 24. .H.Modificarea contractului individual de muncă Capitolul IV . .[Obligaţia de informare în cazul salariatului care îşi va desfăşura munca în străinătate] Art. 11. .Munca la domiciliu Alexandru Athanasiu.[Forma scrisă a contractului] Art. . 20.[Sancţiunea neîndeplinirii obligaţiei de informare] Art.

Tr. All Beck. Bucureşti. Al. M. 319-321. 2001. p. S. 30. Raporturi de muncă. P.[Încadrarea salariaţilor în unităţi bugetare] Art. 2006. 2003. vol.[Clauza de confidenţialitate] Art.[Obligativitatea avizului medical la angajare] Art. 34. Toate drepturile rezervate. ed. p. Ţiclea. Ştefănescu. I. Athanasiu. I. . Ţiclea. I. Lumina Lex. Droit du travail. 36. p. Ştefănescu. 2002. Tratat de dreptul muncii. 9 -10.[Verificarea aptitudinilor profesionale şi personale la angajare] Art. 27. Bucureşti. 121 şi urm. Ed. 19. 26. Bucureşti. 190 şi urm. C. Popescu. Al. Lumina Lex. I. Ed. p. Izzo. a II-a. Dreptul muncii. Dreptul muncii. p. Ştefănescu. Al. R. p. Ş. 23. Mohanu. Bucureşti.Tr. Lumina Lex. p. Gh. . p. R. Dreptul muncii. A... p. Dreptul muncii. Ed. Conţinutul contractului individual de muncă. p.H. Giuridiche Simone. Ţinca. R. Bucureşti.. 64). Contractul individual de muncă.. p. Ed. [Definiţia contractului individual de muncă] Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică. Ed. Bucureşti. 304 -305.[Limitarea angajărilor în perioada de probă] Art. Rosetti. F. Al. 1997. 3-6. 10. Definiţia legală subliniază două aspecte: – părţile între care se încheie contractul.. Voiculescu. 2003. 2007. C. Ed. 2007.[Obligativitatea avizului medical pe durata executării contractului] Art. 2003. Comentariu §1. 319 şi urm.Art. All Beck. 1993. Codul muncii adnotat. Dreptul muncii. Dimitriu. Lumina Lex. Ştefănescu. p. p. p. Ţichindelean. O. Rosetti. Ţiclea (coord. 1997. Bucureşti. 2004. Oana Cazan Art. L. Ed.[Cumul de funcţii] Art.[Perioada de probă] Art. Tufan. Diritto del lavoro. 23. 2003.. 2002. Tribuna Economică.F. F. I.).[Registrul general de evidenţă a salariaţilor] Art. Del Giudice. I. XX Edizione. Couturier. p. Magda Volonciu. Ştefănescu. Ţinca. denumită salariat. Popescu. Reglementări interne şi comunitare. Lumina Lex. Contractul.. Dima. Dreptul muncii. . . . . M. O. 136 şi urm. Rosetti. Codul muncii adnotat şi comentat. Dreptul muncii. p. Ţiclea. 2004. 2005. Ghimpu. Beck . Volonciu. Ed.Tr. Les relations individuelles de travail. Vasiliu. a se vedea: Al. p. S. Ed. Al. 29. 35. 167.[Angajarea cetăţenilor străini] Alexandru Athanasiu. Dimitriu. – obligaţiile principale ale părţilor. Lumina Lex. 24. p. Bucureşti. . 33. Luminiţa Dima. 80 şi urm. Ed. 2004. Ştefănescu. G. Ţiclea. I. Bucureşti.U. Hamangiu. Wolters Kluwer. . Belingrădeanu. Ed. Ţichindelean. M.Tr.[Unicitatea perioadei de probă] Art. 64.Tr. I. p. 47-48. Volonciu. 28.un produs al Editurii C. Bucureşti. N. Ed. Bucureşti. F. Tratat de dreptul muncii. © 2012 Legalis . 31. Bucureşti. Contractul individual de muncă. Ţiclea.. Al. vol. în schimbul unei remuneraţii denumite salariu. Ştefănescu. se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator. Bucureşti. persoană fizică sau juridică. p. Bucureşti. 32. Bibliografie Al. . M. 293 şi urm. Ed. Bucureşti. . 3 şi urm. 1978. A. Ţiclea. p. I. 14 şi urm. Ţiclea. Macovei. Bucureşti. 169. muncii defineşte conceptul de contract individual de muncă (pentru definirea contractului individual de muncă.Tr. Centrul Editorial Poligrafic ASE. Tufan. O. Tratat. Ghimpu. Al..Tr. . Tratat de dreptul muncii. Ed. Definiţia contractului individual de muncă Articolul 10 C. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Mariani. Ed.

pe când. O. în cadrul contractului individual de muncă. 51 alin. p. 2/2003. Dacă salariatul nu prestează munca pentru că. L. că salariatul şi -a manifestat astfel intenţia de a suspenda propriul Toate drepturile rezervate. nr. considerând absenţele nemotivate ca fiind abateri disciplinare. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. salariatul beneficiază de salariu. Acest aspect subliniază subordonarea atipică ce funcţionează între angajator şi salariatul său. salariatul se obligă să presteze munca în schimbul salariului plătit de angajator. Al. Evident însă că nimic nu-l opreşte pe angajator ca într-o asemenea situaţie să aibă o intervenţie mai dură împotriva salariatului său. prestatorul este angajat pentru obţinerea unui anumit rezultat (cu privire la corelaţia contractului individual de muncă cu alte tipuri de contracte . Tufan. la rândul ei.R. 321). în cazul contractului de muncă. C. muncii. Macovei. pentru perioada astfel absentată. Popescu. (2) C. pot funcţiona efectele specifice ale contractului sinalagmatic? Astfel. de exemplu. acesta înţelege să se subordoneze şi ordinelor angajatorului său concretizate în cele trei prerogative speciale. chiar până la desfacerea contractului de muncă. în continuare. şi cel care prestează munca. Analizând. 10. dar în condiţii specifice. muncii şi. Of. Ţiclea. Al. 251). a se vedea S. reciproc. Pornind de la caracterul sinalagmatic al contractului individual de muncă. O astfel de subordonare se naşte după momentul încheierii contractului. 49 C.). salariatul. dispoziţiile art. contractul individual de muncă se încheie între angajator. nr.Astfel. Atâta vreme cât legislaţia română permitea. p. având în vedere şi dispoziţiile art.G. el nu era în acelaşi timp însă şi salariat. 65/2005 şi care face vorbire despre ce se poate întâmpla cu efectele contractului individual de muncă în cazul absentării nemotivate a salariatului. Odată cu obligarea salariatului la prestarea muncii. cealaltă parte. publicată în M. dreptul de a emite dispoziţii cu valoare normativă la nivelul unităţii (de exemplu. munca poate fi prestată şi în baza unui contract de prestări servicii. este de observat că este enunţată caracteristica esenţială a contractului de muncă. Sunt de menţionat. elementele care rezultă din dispoziţiile art. în cadrul unui asemenea contract. fiind în drept să-l sancţioneze disciplinar. pentru că numai cel care în baza contractului individual de muncă beneficiază de salariu are calitatea de salariat. Astfel. lipseşte nemotivat. muncii conform cărora. În consecinţă. 37 şi urm. „poate” să o facă. p. Este momentul la care egalitatea juridică tipică contractelor de drept privat se rupe. O. Caracterul specific de protecţie socială care străbate Codul muncii are la bază tocmai relaţia întemeiată pe contractul individual de muncă.H. există posibilitatea suspendării contractului individual de muncă. în acest sens. Contract sinalagmatic După cum rezultă din chiar definiţia contractului individual de muncă stabilită de art. are caracter dispozitiv. © 2012 Legalis . încheierea unei convenţii civile. 143 şi urm. Beck . 355 din 27 iulie 1999). Ţiclea. până la executare. născându -se subordonarea salariatului faţă de angajator. Ţinca. Prin prisma angajatorului. dacă angajatorul va constata că. Regulamentul intern) şi prerogativa disciplinară. Este de observat faptul că textul de lege enunţă în mod expres că cel ce prestează munca poartă denumirea specifică de salariat. Ghimpu. §2. Athanasiu. Textul nou introdus în cuprinsul art. Pe cale de consecinţă. A. angajatorul este în drept ca. munca este privită ca un proces care se derulează în timp într-un cadru bine determinat. persoană fizică sau juridică. 51 alin. 10 C. nr. ceea ce deosebeşte. (2) C. funcţionează parţial şi în dreptul muncii.un produs al Editurii C. problema dacă. M. deci. angajatorul nu este obligat să suspende contractul de muncă al salariatului său care lipseşte nejustificat. atunci când salariatul începe să execute prestaţia la care s-a obligat. p. în temeiul unei legi speciale (Legea nr. 51 ca urmare a intervenţiei O. dar este îndrituit să o facă. excepţia de neexecutare a contractului ar presupune ca atunci când una dintre părţi nu îşi execută obligaţia. să nu plătească salariul corespunzător. în esenţă. poziţia sa superioară se explică prin prerogativele de care dispune. Tocmai pentru că angajatorul beneficiază de prerogative specifice. în P. în acest sens. cele două tipuri de contracte fiind faptul că. sunt incidente dispoziţiile art. care întotdeauna va fi o persoană fizică. cel ce presta munca avea denumirea generică de angajat. Acest efect. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă.U. muncii . respectiv faptul că munca se prestează pentru şi sub autoritatea unui angajator (a se vedea.. În schimbul acestei obligaţii principale. să refuze executarea prestaţiei reciproce. părţile au una faţă de cealaltă obligaţii reciproce: salariatul se obligă să presteze munca iar angajatorul se obligă. Trăsăturile caracteristice ale contractului individual de muncă A. Dima. orice legislaţie a muncii intervine prin norme juridice protectoare pentru salariat astfel încât acesta să fie ferit de o eventuală atitudine abuzivă a angajatorului său. în cazul absenţelor nemotivate realizate de către salariat. Nu numai contractul individual de muncă presu pune ca obiect prestarea muncii. să plătească salariul pentru munca depusă. suspendând astfel executarea contractului. specific contractelor sinalagmatice în dreptul civil. O astfel de denumire poate fi legată şi de faptul că cel ce prestează munca beneficiază de salariu în schimbul muncii prestate (Al. prerogative care se concretizează în dreptul de direcţie şi organizare a muncii. se pune. Ţichindelean. mai departe. în cazul absenţelor nemotivate. în cazul contractului de prestări servicii. Deci.

un produs al Editurii C. pe de o parte. muncii. respectiv concediere. Altfel spus. dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă. neexistând însă posibilitatea de a-l suspenda. obligaţia salariatului de a presta o muncă se concretizează într-o obligaţie de facere. Deci. © 2012 Legalis . sub această formă funcţionând practic o reziliere automată a contractului determinată de voinţa salariatului. fie pentru motive economice. în cadrul relaţiilor de muncă. muncii. în lege şi/sau în regulament intern. cu luarea în considerare a dispoziţiilor art. muncii. automat. Dacă salariatul nu poate presta munca pentru motive obiective. salariatul are la dispoziţie o acţiune în pretenţii împotriva angajatorului său întemeiată pe dispoziţiile art. acesta. d) din acelaşi act normativ. Pe de altă parte. respectiv. muncii. 168/1999. În ceea ce priveşte riscul contractului. Braşov. care nu mai permit continuarea raportului de muncă. dar numai în condiţiile specifice. 51 alin. dacă angajatorul a plătit salariul salariatului său. angajatorul nu va mai fi obligat la plata salariului pe toată perioada în care salariatul său absentează nemotivat. absentează nemotivat. la rândul său. Astfel. impuse de Codul muncii. fapt ce determină existenţa unui regim riguros pentru desfacerea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului. În sfârşit. indiferent dacă a operat sau nu o suspendare a contractului individual de muncă a salariatului pentru absenţe nemotivate în condiţiile art. se poate observa şi faptul că. să refuze prestarea muncii. Pe această linie de idei. ceea ce duce la încetarea raportului de muncă poartă denumirea specifică de desfacere a contractului din iniţiativa unilaterală a uneia dintre părţi. ca formă de denunţare unilaterală a contractului de muncă de către salariat. În schimb. nu se poate reţine în sarcina salariatului răspunderea disciplinară. (2) C.H. să suspende lucrul ca o punere în practică a excepţiei de neexecutare a contractului. pe necesitatea păstrării unei anumite stabilităţi în muncă. Dacă salariatul nu-şi îndeplineşte obligaţiile contractuale în mod culpabil. obiective. astfel cum aceasta este reglementată de Legea nr. Angajatorul nu poate rezilia pur şi simplu contractul în cazul în care salariatul său nu-şi execută în tot sau în parte obligaţiile contractuale. Deci. legea permite salariatului să treacă direct la denunţarea unilaterală contractul de muncă. se poate pune problema tragerii sale la răspundere disciplinară în condiţiile art. salariatul nu are posibilitatea ca.). C. prin absenţele nemotivate înregistrate. a unui termen de preaviz în favoarea angajatorului său. riscul contractului va fi Toate drepturile rezervate. Demisia. nu este corectă soluţia conform căreia. chiar dacă pentru o cauză nejustificată. atâta vreme cât acesta. Pe de altă parte. OMNIA UNI – S. a se vedea R. Of. în măsura în care angajatorul nu -şi respectă obligaţiile contractuale. 79 alin. nr. 1999. 25 şi urm. astfel încât acesta să aibă posibilitatea de a-şi căuta forţa de muncă necesară pentru înlocuirea salariatului demisionar. a) C. şi demisie. funcţionează însă numai în condiţiile impuse de art. muncii oferă posibilitatea angajatorului ca. Dimitriu. să poată invoca excepţia de neexecutare a contractului. deşi se face dovada că acesta a absentat nemotivat de la locul de muncă. astfel cum acestea sunt precizate în contractul său individual de muncă. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă (M. a) din Legea nr. Contractul individual de muncă nu poate fi reziliat în condiţiile dreptului civil. atâta vreme cât salariatul nu -şi îndeplineşte obligaţiile de serviciu.T. de regulă. Beck .. legea permite denunţarea unilaterală a contractului de muncă de către salariat fără niciun motiv. dacă aşa consideră. Prin excepţie. 61 lit. Dispoziţiile speciale care funcţionează în acest domeniu sunt fundamentate. s-ar permite astfel o încălcare a dispoziţiilor referitoare la declanşarea grevei. Aceasta nu înseamnă însă că nu va putea plăti salariul în continuare. în cazul în care intervine din iniţiativa salariatului (pentru dezvoltări. se admite o denunţare unilaterală a contractului de către salariat (fără preaviz) în cazul în care angajatorul nu-şi respectă obligaţiile contractuale. ci încetarea raportului de muncă poate interveni numai în condiţiile expres prevăzute de lege. muncii.contract de muncă. art. Dacă s-ar permite salariatului ca atunci când nu primeşte salariul datorat de angajatorul său. (8) C. Ed. 68 lit. salariatul poate demisiona fără preaviz. Cu toate acestea. 73 lit. Concedierea salariaţilor. muncii. într-un termen de 3 ani de la momentul producerii prejudiciului. angajatorul poate sau nu să -şi exercite prerogativa disciplinară faţă de salariatul său. În cazul în care una dintre părţi nu-şi execută în mod culpabil obligaţiile. intervine o desfacere disciplinară a contractului individual de muncă în condiţiile art.A. 51 alin. în cazul în care aceasta intervine din iniţiativa angajatorului. 269 C. libertatea muncii impune dreptul persoanei de a opta pentru a fi sau nu salariată. a săvârşit o abatere disciplinară. dar cu acordarea. încetarea unilaterală a contractului poartă denumiri specifice. 79 C. fie pentru motive ce ţin de persoana salariatului. dacă angajatorul poate refuza executarea obligaţiei de plată a salariului . (2) C. în cazul în care salariatul său nu -şi execută obligaţiile ce-i revin în cadrul raportului de muncă. denunţarea unilaterală a contractului de muncă este posibilă. În aceste condiţii. în condiţiile art. admiţându -se o formă de grevă spontană individuală. 582 din 29 noiembrie 1999). respectiv să refuze ca până la reluarea muncii să plătească salariul salariatului absent. 263 şi urm. pentru motive clar enunţate în cuprinsul Codului. Într -o asemenea situaţie. în contractul colectiv de muncă aplicabil. în principiu. conform art. p.S.

43 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional. În sfârşit. C. muncii . 417 – 418. Dreptul muncii. 170). (3). acesta nu poate exista. 159 C. acesta fiind. în sensul că oricând poate fi rechemat pentru reînceperea activităţii. S. faptul că riscul obligaţiei imposibil de executat este suportat de către angajator. prin intervenţia şomajului tehnic. Al. angajatorul este interesat în obţinerea muncii salariatului său. fără de care. acesta. în mod expres. deoarece. cât şi de art. 53 C. spre deosebire de contractul individual de muncă. (3) C. Iată deci cum acest text exprimă. de principiu. 43 ultimul alineat din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional face referire şi la o situaţie cu totul specială în baza căreia. deoarece.Tr. Pe cale de excepţie însă. contractul individual de muncă este un contract comutativ. cu excepţia grevei. Of. altele decât cele cu caracter strict economic. fiind de natură civilă chiar dacă este de interes public (pentru dezvoltări despre contractul de voluntariat a se vedea.H. O asemenea soluţie rezultă din faptul că angajatorul are obligaţia de a acorda salariatului său cel puţin salariul minim recunoscut pe economie naţională. respectiv contractul de voluntariat reglementat prin Legea nr. nr. regulă care se regăseşte. contractul de voluntariat presupune prestarea muncii personal de către voluntar. Ca şi contractul de muncă. el desfăşurând activitatea cu titlu gratuit. 43 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional nr. stabileşte obligaţia patronului de a asigura condiţiile necesare pentru salariat în vederea realizării de către acesta a sarcinilor de lucru ce îi revin. dacă angajatorul nu are posibilitatea obiectivă de a oferi de lucru salariatului său. obligat la plata salariului în continuare. practic. atunci când activitatea nu poate fi desfăşurată datorită unor motive obiective ce nu pot fi imputate niciuneia dintre părţi. Articolul 159 alin. muncii . C. 162-164). deşi acesta este în imposibilitatea obiectivă de a asigura de lucru salariatului său. dar nu poat e să îşi desfăşoare activitatea din motive neimputabile acestuia. Această instituţie (stabilită atât de art. 2895/2006. subzistă şi în cazul în care salariatul este prezent la lucru în cadrul programului. în timp ce salariatul este interesat în obţinerea salariului. nr. (2) din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional reprezintă regula. art. este funcţională numai cu respectarea strică a condiţiilor impuse de lege. Beck . Ghimpu. muncii obligă angajatorul la plata a cel puţin salariul minim garantat.un produs al Editurii C. atâta vreme cât. Ştefănescu. 5 din 29 ianuarie 2007) nu încalcă principiul s tabilit de art. în măsura în care salariatul se află efectiv la lucru. 195/2001( M. poate interveni concediul fără plată. un tip de contract specific. Astfel. o asemenea caracteristică îşi găseşte esenţa în faptul că într -un contract de muncă trebuie să există anumite clauze fundamentale. p. de principiu. pe durata în care activitatea este întreruptă datorită intervenţiei şomajului tehnic. acesta subordonându -se conducerii persoanei juridice cu care a încheiat contractul. în special a celor principale. p. Astfel. Încă de la încheierea contractului individual de muncă părţile cunosc întinderea obligaţiilor pe care le au. respectiv. întotdeauna în contractul de muncă salariul este bine definit. Of. art. Într-o asemenea situaţie intervine practic o întrerupere a activităţii ce permite angajatorului să acorde salariaţilor săi o indemnizaţie specifică. salariatul nesuportând riscul contractului (în acelaşi sens. Ţiclea. deoarece. Contract comutativ În cadrul contractelor bilaterale cu titlu oneros. Or. © 2012 Legalis . că obligaţia angajatorului de garantare în plată a unui salariu brut lunar cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară. Textul din art. ca atare. De altfel. alături de felul muncii şi locul muncii fiind clauzele fundamentale ale oricărui contract individual de muncă. publicat în M. obligat la plata salariului. 2002. op. se admite posibilitatea suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului. această posibilitate acordată angajatorului are caracter de excepţie şi. În măsura în care patronul nu poate asigura pe durata zilei de lucru parţial sau total condiţiile necesare realizării sarcinilor de serviciu. datorită unor motive obiective. Ştefănescu. eventual. Dar. Oricum. muncii . de principiu. el va fi totuşi. cit. el va fi totuşi obligat să plătească salariaţilor salariul de bază pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt. nu ar mai exista un contract de muncă. în sensul de a dispune trimiterea în concediu fără plată a salariatului său. nu este suficientă.. Contract cu titlu oneros La încheierea contractului individual de muncă există interesul ambelor părţi. va fi totuşi obligat la plata salariului. 276 din 25 aprilie 2007). concediul fără plată este rezultatul acordului de voinţă a ambelor părţi. 43 alin. în modul cel mai clar. 2002. angajatorul cunoaşte întinderea obligaţiilor sale. ci numai la dispoziţia angajatorului său. exprimată şi în art. care astfel suspendă pentru o anumită perioadă de timp contractul individual de muncă. acesta fiind garantat conform legii. Într-o asemenea situaţie însă considerăm că voinţa unilaterală a angajatorului. Toate drepturile rezervate. pentru o perioadă de maximum 15 zile într -un an calendaristic. B. p. I. în continuare. angajatorul nu poate oferi de lucru salariatului său. 159 C. 159 alin. muncii stabileşte. art. contractul de voluntariat intervine în anumite domenii. teza finală. De asemenea. şi apare ca un contract cu titlu gratuit. salariatul nu are obligaţia de a se afla la locul de muncă. echivalentă cu minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat de acel salariat. ci.suportat de angajator.Tr. dacă. Dreptul muncii. de regulă. Dacă prin munca prestată salariatul nu ar urmări o contraprestaţie. I.

Ghimpu. © 2012 Legalis . angajatorul poate stabili în sarcina salariatului său obligaţii corespunzătoare felului muncii. să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă. prestarea muncii. indiferent dacă acest raport îşi are sau nu izvorul într -un contract individual de muncă. o persoană juridică. muncii stabileşte că salariatul este întotdeauna persoana fizică care se obligă la prestarea unei munci sub autoritatea angajatorului său. în limita sarcinilor de serviciu generale şi fără a abuza de forţa de muncă (înţeleasă în sensul său complex) a salariatului său. o definire perfectă a întinderii obligaţiilor principale pe care le are în cadrul contractului ar presupune o definire completă a felului muncii. cât şi de facere – predarea efectivă a salariului către salariat (în sens contrar. includerea într-o anumită colectivitate. art. de regulă. În consecinţă. 168). astfel încât de la momentul încheierii contractului salariatul să cunoască în mod exact întinderea obligaţiilor de serviciu ce îi revin. Toate drepturile rezervate. Prestaţia angajatorului de plată a salariului însă nu mai are aceleaşi caracteristici. şi o persoană fizică.H.Pe de altă parte. În aceste condiţii. trebuie să se concretizeze ca anexă la contractul individual de muncă. cu condiţia ca aceste atribuţii să se circumscrie felului muncii pentru care s -a angajat. nulitatea îşi produce efectele numai pentru viitor. iar în sens larg. F. Astfel. Este de observat faptul că. p. Părţile contractului individual de muncă Părţile între care se încheie contractul individual de muncă sunt. concretizarea atribuţiilor de serviciu se realizează prin intermediul fişei postului. 10 C. o persoană fizică îşi angajează cu contract individual de muncă şofer . potrivit legii. iar pe de altă parte. de principiu.un produs al Editurii C. pe de o parte. pe de o parte. De altfel. Or. în calitate de angajator. pentru salariat. în cazul contractului individual de muncă nu se poate pune problema repunerii părţilor în situaţia avută anterior. pluralitatea de subiecte (atât activă cât şi pasivă) este exclusă (I. în categoria largă a angajaţilor incluzându-se şi angajatul în sens restrâns.Tr. Persoana fizică poate încheia un contract individual de muncă în calitate de angajator fie atunci când angajează personal casnic (de exemplu. angajatorul neavând posibilitatea să „întoarcă” salariatului său munca pe care aces ta a prestat-o. şi desfăşurarea unei activităţi dispuse de angajator şi sub controlul acestuia. există posibilitatea ca angajator să fie o persoană fizică (de exemplu. el fiind şi cel care le plăteşte salariul). Astfel. p. este. în calitate de salariat. Evident însă că în niciun act scris nu se pot cuprinde în detaliu şi cu maximă precizie toate aspectele pe care le ar presupune realizarea sarcinilor de serviciu. 142). Dreptul muncii. însăşi încheierea contractului individual de muncă reprezintă o modalitate prin care salariatul consimte să îndeplinească atribuţiile ordonate de angajatorul său. se poate pune în discuţie un sens larg şi un sens restrâns al noţiunii de angajat. Prin excepţie. Însă. angajatul este cel care prestează o muncă în cadrul unui raport juridic specific ce are un asemenea obiect. sunt nereturnabile. a se vedea. în mod uzual. Ţiclea. D. O asemenea fişă a postului. mai mult decât atât. Imposibilitatea revenirii la situaţia anterioară încheierii contractului individual de muncă se datorează faptului că acest contract se încheie pentru prestaţii succesive care. aceste categorii profesionale urmând a -şi desfăşura activitatea sub autoritatea angajatorului persoană fizică. considerând că acesta reprezintă persoana fizică sau juridică ce poate. termenul de angajat este utilizat ori de câte ori o persoană devine subiect al unui raport ce presupune prestarea unei munci. Al. Astfel.. respectiv în sensul că şi angajatorului îi incumbă tot o obligaţie de facere. în sens restrâns noţiunea de angajat este echivalentă cu noţiunea de salariat. E. prin natura lor. În cazul contractului individual de muncă. pe de altă parte. Obiectul raportului de muncă fundamentat pe contractul individual de muncă. Ştefănescu. ea presupunând atât obligaţia de dare – transmiterea dreptului de proprietate asupra salariului. Astfel. în esenţă.muncii stabileşte o definiţie legală a noţiunii de angajator. fără ca astfel să conducă la o solicitare excesivă a salariatului respectiv. Beck . în cazul angajării personalului casnic). Obligaţiile specifice ale părţilor În cadrul contractului individual de muncă. una dintre obligaţiile principale ce revin angajatorului prin prisma sănătăţii şi securităţii în muncă se referă la utilizarea forţei de muncă în limita normelor de muncă aprobate. Articolul 14 alin. Această prestaţie se concretizează printr-o obligaţie de facere. Această soluţie rezultă din chiar cuprinsul legii. în sarcina salariatului se reţine obligaţia de a face. în cazul salariatului. Contract cu prestaţii succesive Acest aspect prezintă importanţă în legătură cu intervenţia nulităţii contractului individual de muncă. respectiv salariatul. fie atunci când angajează personal cu contract individual de muncă în cadrul şi pentru exercitarea unei profesiuni. grădinar etc. trebuie să existe şi. Considerăm că cea mai corectă interpretare a noţiunii de angajat este totuşi cea în sens larg. de exemplu. (1) C. de regulă. angajarea semnificând. noţiunea de salariat poate fi înlocuită şi cu cea de angajat. S.

Al. O asemenea soluţie presupune deci că. angajatorul este direct interesat în legătură cu calităţile proprii ale angajatului său. cât şi în raport cu angajatorul (în acelaşi sens. com entariu de la art. 72). ce îşi găsesc sorgintea în dispoziţiile Directivelor eu ropene. Contract intuitu personae Contractul individual de muncă se încheie întotdeauna ţinând cont strict de persoana celor care îl încheie. aceste calităţi fiind cele ce l -au determinat să-l angajeze şi. O soluţie similară este stabilită şi prin contracte colective de muncă. drepturile şi obligaţiile prevăzute în contractul colectiv de muncă se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste operaţiuni juridice. inexistenţa caracterului intuitu personae a contractului individual de muncă în raport cu angajatorul rezultă şi din reglementările ce guvernează transferul colectiv. Beck .H. salariatul nu -şi poate exercita drepturile şi asuma obligaţiile legate de muncă prin reprezentant. Caracterul intuitu personae ar trebui să se realizeze atât în raport cu salariatul. de regulă. muncii au în vedere situaţia unei reorganizări a unităţii. muncii . 161 alin.G. în schimb. iar. 169 C.Executarea prestaţiei la care s-a obligat salariatul nu este posibilă decât în natură. Astfel. ca urmare a modificării corespunzătoare a dispoziţiilor art. Ghimpu. Astfel. (3) din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional. de principiu. 160 C. Soluţia de principiu reglementată de art. 169 şi art. fără însă ca astfel să fie prejudiciate interesele angajatorilor şi dreptul acestora la organizare internă.un produs al Editurii C. salariatul nefiind în drept să acorde o altă prestaţie angajatorului său decât cea la care s -a obligat. nr. În consecinţă. de privatizare a unităţilor. toate drepturile şi obligaţiile cedentul ui care decurg dintr-un contract sau raport de muncă existent la data transferului vor fi transferate integral cesionarului. rezultă că nu se mai poate pune problema caracterului intuitu personae a contractului individual de muncă în raport cu angajatorul. forma scrisă nereprezentând o condiţie de validitate a acestuia (pentru dezvoltări. 169 alin. salariaţii beneficiază de protecţia drepturilor lor în cazul în care se produce un transfer al întreprinderii. pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani. Într-o asemenea situaţie. G. Contract consensual Contractul individual de muncă se încheie prin simplu acord de voinţă al părţilor. Pe cale de consecinţă. transferul nereprezentând motiv de concediere individuală sau colectivă a salariaţilor nici pentr u cedent şi nici pentru cesionar. decât cu acordul de voinţă al ambelor părţi. În cazul reorganizării. 67/2006. nici în ce priveşte încheierea contractului. salariatul îşi manifestă interesul la încheierea contractului de muncă pentru un anumit angajator. ori de câte ori o asemenea reorganizare intervine. pentru că nu intervine o încetare Toate drepturile rezervate. 170 C. © 2012 Legalis . 56 C. conform art. fiind acela de a proteja drepturile sociale ale salariaţilor (drepturi ce derivă din contractele individuale şi colective de muncă). 104 alin. dacă angajatorul iniţial îşi încetează existenţa. Plata în natură se poate acorda atunci când angajatorul asigură salariaţilor hrană. muncii . Plata în natură a unei părţi din salariu este posibilă. Pe de altă parte. Prin adoptarea O. 55/2006. nici în ce priveşte executarea acestuia. (3) coroborat cu art. a se vedea infra. Astfel. Astfel. H. ulterior. Astfel. în principiu. 141). potrivit legii. cât şi cele cuprinse în art. Se poate observa că. muncii este preluată şi dezvoltată şi în cuprinsul Legii nr. Reprezentarea legală sau convenţională nu este admisă. nici angajatorul nu poate plăti munca salariatului său decât tot în condiţiile expres stabilite prin lege şi prin contractul de muncă. drepturile şi obligaţiile sale se transmit succesorului. al unităţii sau al unor părţi ale acesteia către un alt angajator. rostul unor astfel de reglementări. atât dispoziţiile contractului colectiv de muncă. chiar dacă operează un transfer total al unităţii. numai dacă acest aspect a fost expres stabilit în contractul individual sau colectiv de muncă. nefiind posibilă concedierea salariaţilor pentru această raţiune. (1) C. contractul individual de muncă nu mai încetează de drept decât în cazul încetării existenţei salariatului. raporturile de muncă continuând cu succesorul în drepturi al angajatorului iniţial. operaţiunea astfel executată să nu determine niciun fel de influenţă cu privire la drepturile angajaţilor (nu numai a celor angajaţi cu contract individual de muncă). p.U. ţinând cont de avantajele pe care le presupune prestarea muncii la acesta şi. felul muncii fiind un element esenţial al contractului care nu poate fi modificat. caracterul intuitu personae a contractului individual de muncă a fost mult diluat. Înlăturarea dispoziţiilor specifice ce reglementau situaţia încetării contractului individual de muncă şi în cazul încetării existenţei angajatorului nu poate conduce la o altă soluţie decât în sensul că. La rândul său. o plată prin echivalent nu este permisă nici în cazul angajatorului. S. pe de o parte. Ţiclea. Altfel spus. pentru că astfel se urmăreşte protecţia salariaţilor. după caz. tocmai pentru protejarea intereselor salariaţilor se stabileşte că în toate situaţiile de reorganizare sau. contractul de muncă nu va înceta. să-l menţină în funcţie. 16. practic. pe de altă parte. muncii. muncii. menţine raportul de muncă tot în baza calităţilor pe care le prezintă angajatorul său. fără însă ca suma cuvenită în bani să fie mai mică decât salariul minim garantat pe ţară. (2) C. 154 alin. în continuare. conform art. p. locuinţă sau alte facilităţi stabilite în mod convenţional. în situaţia în care intervine un transfer total sau parţial al activităţii unităţii. conform art. De altfel. conform art. pentru angajator astfel de restricţii au fost mult diluate.

În cazul în care contractul individual de muncă este afectat de un termen suspensiv. Traite de droit du travail. 142). Considerăm totuşi că un contract individual de muncă poate fi afectat şi de un termen suspensiv. deşi încheiat. p. fizică sau juridică. pentru dezvoltări a se vedea. urmând ca până la încetarea stării de carantină contractul de muncă. pentru aceleaşi considere nte ar fi de admis ca un contract de muncă să se încheie la o anumită dată. s-a considerat că intervenţia condiţiei suspensive nu este posibilă. ulterioară. În ceea ce priveşte intervenţia condiţiei rezolutorii. 80 şi u rm. Cu toate acestea. doctrina de specialitate a acceptat. II. contractul de muncă îşi va produce efectele la momentul împlinirii termenului suspensiv respectiv. ci o cesiune de la cedentul fost angajator supus reorganizării către cesionarul nou angajator rezultat în urma reorganizării. ca un contract pur şi simplu şi neafectat de modalităţi (în doctrina străină s-a susţinut că perioada de probă reprezintă o condiţie potestativă ce afectează contractul de muncă. C. în condiţiile art. la încetarea perioadei de probă angajatorul constată că salariatul este corespunzător pentru postul în care a fost angajat. Contract numit Contractul individual de muncă este prevăzut ca atare şi amplu reglementat atât în cuprinsul legii cadru (Codul muncii) cât şi în legi speciale (de exemplu. neexistând niciun impediment ca angajatorul să angajeze o persoană deşi. practic. Ş. cu titlu excepţional. intervenţia unei erori cu privire la persoana cu care s-a încheiat contractul individual de muncă este de natură a determina anularea contractulu i pentru viciu de consimţământ (error in personam). în schimb. Ghimpu. I. un contract pur şi simplu. Al. Se consideră că. muncii. J. cât şi un termen extinctiv. Gh. salariatul Toate drepturile rezervate. Dacă. încheierea contractului de muncă este condiţionată de un evenimen t viitor şi nesigur. dar incert. Beligrădeanu. p. dar să -şi producă efectele ulterior. nici intervenţia condiţiei rezolutorii nu este admisibilă. Dacă s-ar admite că o perioadă de probă reprezintă o condiţie rezolutorie ce afectează contractul de muncă. poate interveni atât un termen suspensiv. Astfel. © 2012 Legalis .propriu-zisă a raportului de muncă. care sponsorizează pregătirea profesională a celui dintâi. la momentul în care încetează situaţia obiectivă care a determinat suspendarea temporară a activităţii în acea unitate (de exemplu. se admite afectarea contractului individual de muncă de un termen ca modalitate a actului juridic. Horion. Ne punem totuşi întrebarea dacă o convenţie încheiată între o persoană care urmează o formă de învăţământ şi o altă persoană. Astfel. deoarece naşterea raportului de muncă nu ar putea fi condiţionată de un eveniment viitor şi incert. Ştefănescu.un produs al Editurii C. o asemenea modalitate. S. ar funcţiona următorul mecanism: dacă.Tr. neafectat de modalităţi. atunci.H. dacă pe durata perioadei de probă angajatorul constată că salariatul nu este corespunzător pentru postul în care a fost angajat se consideră că acea condiţie s -a îndeplinit. de regulă. P. t. Mohanu. Dimpotrivă. Beck . Condiţia sub care contractul individual de muncă a fost încheiat (salariatul să nu fie necorespunzător) nu s -a realizat şi există siguranţa că nu se va realiza atâta vreme cât termenul de încercare a expirat. în ce priveşte afectarea contractului individual de muncă de un termen. din momentul în care a fost încheiat. starea de carantină). Contractul individual de muncă poate fi afectat şi de un termen extinctiv în cazul contractelor de muncă încheiate pe durată determinată. dacă un contract individual de muncă este afectat de un termen suspensiv. P. iar contractul se desfiinţează. p. acest termen nu poate fi decât cert (a se vedea în acest sens. p. 171). Contractul de muncă fiind un contract cu prestaţii succesive. respectiv absolvirea pregătirii profesionale cu un anumit calificativ. datorită carantinei. atunci contractul de muncă încheiat cu această condiţie se consolidează retroactiv. 289). De asemenea. intervenţia condiţiei ce ar putea afecta contractul individual de muncă nu a fost de admis. I. atâta vreme cât numai legea este în măsură să determine motivele ce pot duce la încetarea contractului individual de muncă (în acest sens. convenţie în baza căreia părţile se obligă ca la încetarea formei de pregătire profesională să în cheie un contract individual de muncă. în general. desfiinţarea funcţionează numai pentru viitor. 121. Un asemenea termen prezintă caracterele unui termen incert. Ţiclea. a se vedea S. temporar. dar producerea efectelor să se realizeze la o altă dată. Contract pur şi simplu Contractul de muncă este. Revue de Droit Social. Ghimpu. caracterul intuitu personae al contractului individual de muncă prezintă relevanţă şi sub raportul viciilor de consimţământ ce pot conduce la anularea contractului. Astfel. aceasta ar putea fi discutată atunci când contractul individual de muncă se încheie cu termen de încercare (perioadă de probă). deşi încheiat. 1958. Astfel din moment ce se admite ideea ca un contract de muncă să se încheie la o anumită dată. Terme et clause d’essai. să aibă efectele suspendate. Durand. nu este permisă prestarea activităţii la acel loc de muncă. În sfârşit. atunci când sunt reglementate contracte de muncă specifice pentru anumite categorii profesionale). cu condiţia ca cel sponsorizat să absolve forma de pregătire profesională cu un anumit calificativ nu ar fi perfect valabilă? Într-o asemenea situaţie. fiind considerat.

În dreptul belgian. de lege lata. funcţionează tradiţional conform regulilor generale din dreptul civil. La expirarea acestei perioade contractul de muncă se consolidează retroactiv. reprezintă singurul element care diferenţiază „stabilitatea” în muncă a unui salariat ce se află în perioadă de probă faţă de un alt salariat. nu numai angajatorul este interesat să verifice aptitudinile salariatului său astfel angajat în cadrul perioadei de probă şi modul în care acesta corespunde pe postul pe care l-a angajat. cu atât mai mult cu cât art. respectiv o condiţie rezolutorie – suspensivă. Pelissier. Astfel. în regulamentul intern. care însă se definitivează numai după expirarea perioadei de probă. 2002. fără niciun fel de procedură prealabilă. de 7 zile. muncii. Wlotzke. p. Federal Ministry of Labour and Social Affairs. 150). §3. 64 C. op. p. muncii . O astfel de soluţie este. Cu toate acestea. Schwedes. dacă pe durata termenului de probă se constată că una dintre părţi nu poate sau chiar nu doreşte să facă faţă prestaţiilor impuse de acel contract. La fel. În aceste condiţii. nu există niciun fel de diferenţiere între un salariat angajat în perioadă de probă şi un alt salariat. 67).păstrând drepturile pe care le-a dobândit atâta vreme cât a prestat activitatea sub condiţie. de regulă. fără niciun fel de preavizare (pentru dezvoltări a se vedea. şi salariatul ar fi normal să poată dispune unilateral încetarea contractului de muncă. muncii. muncii permite desfacerea contractului de muncă pe durata perioadei de probă pentru necorespundere profesională fără a fi necesară şi acordarea preavizului. singura posibilă. cu privire la natura juridică a termenului de încercare. 31 alin. cit. d) C. nu se poate considera că prin încheierea unui contract sub o asemenea condiţie salariatul ar fi renunţa t la anumite drepturi ale sale. p. Conform legislaţiei în vigoare până la 1 martie 2003. fiind încălcate astfel dispoziţiile art.a revăzută şi adăugită. (2) C. aşa cum stipulează art. în baza căreia există posibilitatea denunţării unilaterale a contractului în perioada de probă. cât şi să -i ofere acestuia un alt post corespunzător pregătirii sale profesionale. 336-339). angajatorul este obligat la acordarea unui preaviz foar te scurt. J. desfacerea contractului de muncă pentru necorespundere profesională putea interveni oricând. Pentru dezvoltări. aceasta fiind practic raţiunea de a fi a termenului de încercare. cit. O. 38 C.. a se vedea M. Termenul de încercare se consideră a fi o clauză de dezicere ce afectează contractul individual de muncă ( I. respectiv 60 de zile. Conform legii. De altfel. (2) C. concedierea salariatului în perioada de probă presupune totuşi o notificare prealabilă. 142). 139). p. precum şi în contractul individual de muncă. practic. muncii stabileşte că pe durata perioadei de probă. (5) C. Lyon-Caen. şi salariatul să fie interesat de o perioadă în care să verifice dacă într -adevăr se adaptează cerinţelor de la noul loc de muncă. Astfel. Ţiclea. op. (pentru dezvoltări. Beck . ca fiind un contract pur şi simplu şi neafectat de modalităţi. la rândul său. în condiţiile în care însă perioada de probă poate fi de maximum 6 luni şi nu de maximum 30 de zile. Deci. în final. în doctrină s-a precizat în mod clar că termenul de încercare nu poate fi calificat ca fiind o condiţie ce afectează contractul de muncă (S. J. 1994. Faptul că art. muncii (în lege a germană. Stabilirea unei perioade de probă prezintă interes pentru ambele părţi ale contractului individual de muncă. 73 alin.. dar este perfect de înţeles ca. în condiţiile în care desfacerea contractului de muncă nu poate interveni decât strict în cazurile prevăzute de lege.H. 168-173). 73 alin. În acest mod însăşi raţiunea de a fi a unui mijloc specific de selectare a personalului prin intermediul termenului de încercare. Paland. F. N. Jurisprudenţa italiană a considerat că termenul de probă ar reprezenta o clauză de liberă denunţare a contractului de muncă. op. G. Pelissier. Ştefănescu. fără însă ca angajatorul să fie obligat şi la acordarea termenului de preaviz conform art. 61 lit. se recunoaşte intervenţia condiţiei care. muncii . logic ar fi ca ambele părţi să aibă posibilitatea „ruperii” raporturilor contractuale pe perioada termenului de încercare. Al. de la momentul în care a fost încheiat. 73 alin. ar fi normal ca acel contract să înceteze de drept. F. dar. p. În aceste condiţii. sau o condiţie suspensivă potestativă. Lyon-Caen. 31 alin. În doctrina italiană. se consideră că termenul de probă reprezintă o clauză accidentală în cuprinsul contractului individual de muncă. era mult diluată. într-o formă directă sau indirectă. F. © 2012 Legalis . Mariani. fiind considerat. (2) C. aceasta ar presupune ca angajatorul să poată dispune concedierea salariatului fără preaviz. Astfel. op.cit.. ediţia a V. în dreptul belgian. salariatul se bucură de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii. şi în cadrul raporturilor de muncă. R. p. în condiţiile art. p. aşa cum stabileşte art. preaviz de două săptămâni.. muncii . să nu fie obligat nici la a oferi salariatului său un alt post corespunzător pregătirii sale profesionale. Ghimpu. 79 C. (1) C. în condiţiile art.Tr. în contractul colectiv de muncă aplicabil. Izzo. a se vedea. În Toate drepturile rezervate. chiar dacă acesta ar avea ca obiect prestarea unei munci (G. în plus. în cazul în care salariatul nu face faţă postului în perioada de probă. del Giudice. Jamoulle. angajatorul este în drept să desfacă contractul de muncă pentru necorespundere profesională. la dispoziţia părţilor. fără ca astfel să fie afectat statutul vreuneia dintre părţi. fără a fi obligat să acorde angajatorului său termenul de preaviz stabilit conform art. în doctrina străină se consideră că un contract de muncă încheiat cu perioadă de probă presupune o angajare. Halbach. Concret. Labour Law in Germany. angajatorul fiind obligat să acorde salariatului atât termenul de preaviz. făcându -se distincţia din punct de vedere a regimului juridic aplicabil între angajarea definitivă şi angajarea cu termen de încercare (G. cit. 204). Bonn. Contractul individual de muncă presupune o subordonare atipică Subordonarea salariatului faţă de angajatorul său distinge contractul de muncă de orice alt contract de tip civil.un produs al Editurii C. muncii român. s-a considerat că acesta reprezintă o condiţie sui generis care afectează contractul de muncă. Cu toate acestea.

La momentul încheierii raportului de muncă ce -şi găseşte izvorul în contractul individual de muncă. C. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii . Dima. dintr-un anumit punct de vedere. fiind vorba despre un contract.R. Pornind de la prerogativa organizatorică şi în baza subordonării salariatului faţă de angajatorul său. norma juridică de protecţie fiind necesară pentru a contrabalansa autoritatea angajatorului. Specifică dreptului privat este însă poziţia de egalitate juridică a părţilor. Dimitriu.. 39). În cadrul dreptului public inte rvin raporturi de autoritate. 10 C. nr. neavând deci ca obiect capacitatea de muncă folosită în procesul de producţie (Trib.un produs al Editurii C. O. iar munca lui este concretizată în anumite obiective sau prestaţii. această ierarhizare fiind esenţială în realizarea disciplinei muncii la nivelul unităţii (pentru dezvoltări a se vedea. col. p. op. S. Magda Volonciu Art. p. 2004. Al. 912/1954. p. – prerogativă normativă. Aşa se explică de ce. p. autoritate faţă de care salariatul este subordonat. Ştefănescu. Athanasiu. în C. R. [Clauze prohibite] Clauzele contractului individual de muncă nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de muncă. Beck . În baza prerogativei organizatorice.Tr. Lumina Lex. muncii stabileşte că salariatul prestează munca sub autoritatea angajatorului său. 2002. 207) . Ed. Bucureşti. Bucureşti. Centrul Editorial Poligrafic Toate drepturile rezervate.. el prestând munca la dispoziţia angajatorului. 41 şi urm. să aplice sancţiunea respectivă. Muncitorul şi Legea. Dreptul muncii. el fiind cel ce emite norme şi normative de muncă. Oscar Print. dreptul muncii este un drept de protecţie a salariatului.. 169-170). – prerogativă disciplinară. chiar definiţia legală a contractului individual de muncă cuprinsă în art. cit. angajatorul se bucură de anumite prerogative esenţiale. este necesar ca statul să intervină prin norme de protecţie în favoarea salariatului pentru ca atitudinea angajatorului său să nu devină abuzivă şi discreţionară. De altfel. Macovei. să stabilească sancţiunea ce urmează a fi aplicată şi. angajatorul este singurul în măsură să stabilească structurile interne şi să dispună cu privire la modul de organizare a muncii în unitatea sa. Ghimpu. 2/2003. pe tot parcursul derulării contractului.. în P.D. Conţinutul contractului individual de muncă. I. 139). L. Tocmai pentru că în însăşi esenţa raportului de muncă fundamentat pe contractul de muncă se regăseşte o asemenea subordonare. p. respectiv: – prerogativă organizatorică. civ. Athanasiu. 1999. în condiţiile convenite. În ceea ce priveşte prerogativa normativă. Aceste prerogative configurează autoritatea angajatorului. Moarcăş. contractul individual de muncă are. dec. Suprem. salariatul fiind subordonat angajatorului său. 11. Astfel. Jurisprudenţă Contract de antrepriză. p. Bibliografie Al. raporturile juridice specifice se analizează prin prisma dreptului privat. Ed. Subordonarea juridică este dublată şi de o subordonare economică a salariatului faţă de angajatorul său (pentru dezvoltări a se vedea. nr. de regulă. în raport cu salariatul său. precum şi regulamentele interne din unitate. Volonciu. Această poziţie de subordonare există pentru că. în esenţă.H. 1957. evident. Ştefănescu. Al. subordonarea fiind proprie dreptului public. Această poziţie de egalitate juridică însă dispare după momentul încheierii contractului. caracter convenţional şi. M. ca o formă de subordonare extinsă şi la raporturile dintre salariaţii aflaţi pe trepte de decizie diferite. 260 şi urm. Dreptul muncii. funcţionează şi dreptul de control al angajatorului faţă de salariat (a se vedea I. una dintre părţi fiind întotdeauna statul autoritate sau un reprezentant al statului autoritate.doctrină s-a arătat faptul că această subordonare poate fi privită şi într -un sens mai larg. În baza prerogativei disciplinare angajatorul este singurul în drept să considere o faptă ca fiind abatere disciplinară. angajatorul este în măsură să dispună prin norme interne cu valoare de izvor de drept pentru relaţia de muncă. părţile se află pe poziţie de egalitate juridică. Antreprenorul îşi exercită activitatea îndependent. Ţiclea. niciuna dintre părţi nefiind în drept să-i impună celeilalte încheierea raportului juridic.Tr. © 2012 Legalis .

2005. art. 130/1996. O. 130/1996. 130/1996 privind contractele colective de mu ncă. muncii face referire exclusiv la faptul că într-un contract individual de muncă nu trebuie să se regăsească clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractul colect iv de muncă. vol. M. respectiv în art.ASE. 2007. Din acest punct de vedere. Ed. Ştefănescu. simplul fapt că o lege prevede o soluţie cu titlu dispozitiv nefiind suficientă pentru a determina o impunere în raport cu contractul individual de muncă. cât şi în contractul colectiv de muncă. modul de redactare al art. Legea nr. Toate drepturile rezervate. Răspunderea patrimonială a salariaţilor şi funcţionarilor publici. © 2012 Legalis . 238 alin. Tufan. 88. A. la nivelul contractului individual de muncă. Atâta vreme cât reglementările specifice referitoare la normele prohibitive în contractele colective de muncă şi. Rosetti. Bucureşti. [Durata contractului] (1) Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată. muncii . 130/1996. nu pot fi decât cel puţin egale cu cele prevăzute atât în lege. Tribuna Economică. p. expres enunţate în legea specială. orice contract individual de muncă trebuie să conţină drepturi cel puţin egale cu cele cuprinse în Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional. Bucureşti. 307.Tr. 12. p.. Aceste prevederi contrare trebuie să fie impuse de lege. impun. Ţichindelean. 3-4/1991. principiu fundamental al dreptului muncii. I. 83). 11 impune ca prevederile contractului individual de muncă să nu conţină clauze contrare celor ce se regăsesc în lege (I. V. 11 C. ceea ce interesează sunt drepturile recunoscute părţilor prin clauzele contractului individual de muncă şi nu orice prevederi cuprinse în contractul individual de muncă. iar. 150). ci cumulativă. Tratat de dreptul muncii. 184 din 19 mai 1998). p. fie pr in contracte colective de muncă (a se vedea. 64. 11 alin. Ed. Al. se regăsesc şi în art. Popescu. 187 şi urm. Dreptul muncii. Lumina Lex.R. în acest sens. p. altele decât cele ce consfinţesc acordarea unor drepturi. (2) C. Ed. contract colectiv de muncă şi contract individual de muncă. în S. Popescu. (3) din Legea nr. C. (1) lit.. condiţia impusă de legiuitor în cuprinsul altor reglementări de acelaşi tip nefiind alternativă. Codul muncii adnotat. 295) sau în contractele colective de muncă ( M. De altfel. republicată (M. 2004. Libertatea muncii. Lumina Lex. Bucureşti. art. contractul colectiv de muncă şi contractul individual de muncă. p. Ţiclea. Bucureşti. I. este de observat că. 11 nu este întru totul corect. reglementări ce stabilesc acelaşi principiu derivat din relaţia ce trebuie să se regăsească în tre lege. Al.H. Mai mult. să aibă valoare imperativă în raport cu contractul individual de muncă. Evident că.). este de menţionat faptul că nu există nicio raţiune pentru ca anumite proceduri specifice sau orice alte reglementări. De asemenea. Al. Magda Volonciu Art. M. aşa cum este înscrisă în acest articol. Zanfir. 11 concretizează relaţia ce trebuie să se regăsească între lege. Tratat de dreptul muncii. Bucureşti. C. de altfel. muncii . Ţiclea. 150. Hamangiu.Tr. Beck . Comentariu Dispoziţiile art. Volonciu. 2006. 8 alin. Ed. În ce priveşte referirea generală la „dispoziţii din contractul colectiv de muncă”. Ceea ce impune art. în conformitate cu dispoziţiile art. Ţichindelean. 8 din Legea nr. Dispoziţii apropiate în esenţa lor. iar drepturile din contractul colectiv de muncă nu pot fi sub nivelul celor cuprinse în lege. A. p. p. p. în Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional sunt reglementări asemănătoare (art. 11 este ca în cuprinsul contractului individual de muncă să nu fie inserate prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit fie prin acte normative. în măsura în care prin stabilirea unei clauze se încalcă o prevedere imperativă a legii. clauza respectivă este nulă. O. Libertatea muncii. M. Codul muncii adnotat şi comentat. Ţinca. 1997. Pe de altă parte. Rosetti. ca dispoziţiile din contractele colective de muncă să stabilească drepturi minimale în raport cu cele din contractul individual de muncă. 2003. Volonciu. pe de o parte. Ţiclea. 323 şi urm. legea să stabilească drepturi minimale în raport cu contractul colectiv de muncă. Ţiclea.. 101). 238 C. Ţinca. 82 şi urm. d) din Legea nr. nr. p. Ştefănescu. p.D. 48. În aceste condiţii. Bucureşti.un produs al Editurii C. Bucureşti. atâta vreme cât. drepturile acolo stabilite. spre deosebire de art. nr. Ed. automat. respectiv art. Aceeaşi este formularea şi în legea specială. 2004. Of. pe de altă parte. p. Tufan. Al. Ed. Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional se aplică tuturor salariaţilor încadraţi în toate unităţile din ţară. Al. Ţiclea (coord.

A. nr. (5) Încadrarea în muncă în locuri de muncă grele. Astfel.. Ţinca. Al. p. Bucureşti. Există incompatibilitate între durata nedeterminată a contractului individual de muncă şi durata determinată a contractelor colective de muncă?. Athanasiu. Dreptul muncii. Ed. N. condiţiile şi situaţiile în care o astfel de excepţie poate interveni fiind expres şi limitativ prevăzute în cuprinsul unui capitol din Titlul II al Codul muncii..H. 132 şi urm. p... p. dezvoltarea şi pregătirea profesională. Bucureşti. 57. a se vedea infra. aptitudinile şi cunoştinţele sale. F. (4) Încadrarea în muncă a persoanelor puse sub interdicţie judecătorească este interzisă.(2) Prin excepţie. Mariani. p. Al. Bucureşti. Bucureşti. în Dreptul nr. L. Izzo. 364-365. Voiculescu.). 2/2002. Dalloz. Ţiclea. comentariile pentru art. regula şi excepţia în ceea ce priveşte durata contractului individual de muncă. contractul individual de muncă se poate încheia şi pe durată determinată. în condiţiile expres prevăzute de lege. 2001. 49 -52. p. dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea. All Beck. conform regulii. Ţiclea. Ed. Lumina Lex. Ed. Diritto del lavoro. Contractul individual de muncă. contractul individual de muncă se poate încheia şi pe durată determinată. 424. Droit du travail. Athanasiu. Ed. Ş.). Ed. XX Edizione. M. p. p. 2003. Bibliografie Al. Ed. J. Reglementarea contractului individual de muncă pe durată determinată conform proiectului Codului muncii. (2) Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat şi la împlinirea vârstei de 15 ani. Diritto del lavoro. Del Giudice. 262-263. Magda Volonciu Art. Ed. Tratat de dreptul muncii. Mariani. Beligrădeanu. 380 şi urm. Paris. Ţichindelean. C. De altfel. Beck .Tr. 2005. nr. 32-37. © 2012 Legalis .. 255 şi urm. 2004. Ed. p. Reglementări interne şi comunitare. 19-23. p. în R. Giuridiche Simone. 28 şi urm. Popescu. 16e éditions. F. p. Del Giudice. Al. Capacitatea minorului de 14-16 ani de a încheia contracte de muncă. p. Al. L. 4/1992. Florescu.. Rosetti. Codul muncii adnotat. F. Ţiclea. XX Edizione. 2003.un produs al Editurii C. Pelissier. p. S. prin esenţa lui. 57 şi urm. 16 -18. 2002. respectiv în cuprinsul art. p.. 80 şi urm.. Tufan. şi urm. 2007.J. F. XXIX (vol. cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali.. a II-a. Ţiclea. Ed. Ştefănescu. Ed. un contract individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată. 2002. Tratat de dreptul muncii. Bucureşti. Dreptul muncii. Bucureşti. 217 şi urm.M. Al. în acest sens. vătămătoare sau periculoase se poate face după împlinirea vârstei de 18 ani. p. Dreptul muncii. 1992. Dima. 2005. I/2000). (3) Încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă.D. presupunând o durată determinată. 2004. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. Ed. L.R. Ed. Beligrădeanu. Lyon-Caen. în S. Izzo. Wolters Kluwer. F. p. 105 şi urm. Al. Comentariu Textul de lege stabileşte. [Capacitatea persoanei fizice de a încheia contracte de muncă în calitate de salariat] (1) Persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani. durata contractului este un alt element care deosebeşte contractul de muncă de contractul civil de prestări servicii. Al. Ş. Ţiclea. 83 şi urm.R. 2006. p. Rosetti. 80 şi următoarele (a se vedea. Bucureşti.C. Bucureşti. Ţiclea (coord. acesta din urmă. vol. Giuridiche Simone. Bucureşti. p. 2/2003. nr. p. pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică. All Beck. aceste locuri de muncă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Bucureşti. Athanasiu. 13. în P. 1/1969 . Ghimpu. 2007. p. Rosetti. sorgintea unei astfel de reguli regăsindu-se în principiul asigurării unei anumite stabilităţi în muncă. All Beck. Bucureşti. 10 -13. Al. În situaţii de excepţie. Reglementarea …. M. Lumina Lex. Dima.. Legislaţia muncii comentată. Dreptul muncii. Ţiclea. 125 şi urm. I. Codul muncii adnotat şi comentat. Bibliografie Al. Dima. Lumina Lex. Hamangiu. 2001. Ed. F. cu titlu de principiu. Toate drepturile rezervate. O. Dreptul muncii.. Ţiclea. G. 19 -23. Al. ed.

Tufan. Voiculescu. Tratat de dreptul muncii. Bucureşti. – Convenţia nr.J. Hamangiu. I. – Carta socială europeană..Tr. Directive europene – Convenţia OIM nr. p. Ştefănescu. Ed. I. Ed. Ed. Tufan. Ghimpu.. L. p.D. Ghimpu. 13 alin. muncii. p. vol. p. Contractul individual de muncă. C. I. – dacă astfel nu-i sunt periclitate sănătatea. p. L. în măsura în care un tânăr urmează cursurile unei forme de învăţământ şi nu a finalizat încă învăţământul obligatoriu. M. p. Capacitatea persoanei fizice de a munci O persoană dobândeşte capacitatea generală de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani. p. 20 şi urm. Gioppichelle Editore. 2004. – Directiva Consiliului Uniunii Europene 94/33/CE referitoare la protecţia tinerilor în muncă. cel puţin în ce priveşte situaţia salariatului. Într-o asemenea situaţie însă contractul se consideră valabil încheiat dacă la angajare tânărul în vârstă de 15 ani prezintă acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali. Wolters Kluwer. Ştefănescu.. Popescu. este deplină. Vârsta minimă de încadrare în muncă în legislaţia altor state. p. Rosetti.. Rosetti. în S. Al. acesta nu ar putea fi încadrat în muncă decât dacă i se stabileşte un program care să nu-i afecteze pregătirea profesională. în Dreptul nr. Comentariu §1. 6 şi urm. D. 17 şi urm. 190/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor. Bucureşti. muncii nr. 2004.. 2003. I. © 2012 Legalis . vol. 7 „Dreptul copiilor şi tinerilor la protecţie”. Ţiclea. p. 322 şi urm. Ed.R. O.Tr. 2001..prestarea muncii trebuie exercitată exclusiv de către salariatul minor. nr. Ţiclea. Bucureşti. Cluj -Napoca. capacitatea de muncă a unei persoane. Torino. 2007. Dreptul muncii. Pe cale de excepţie. în R. 1995. S. 52 -55. Ţiclea (coord. I. Tratat de dreptul muncii. Tratat. 2003. respectiv capacitatea sa efectivă existentă pe durata derulării contractului individual de muncă. p. Condiţiile încheierii contractului individual de muncă. Volonciu. Bucureşti. respectiv: – cel în cauză este angajat pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică.R.un produs al Editurii C. a II-a. Reglementări interne şi comunitare. M. 1988. alături de acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali. Bucureşti.). Astfel. Dimitriu. Ed. 172-173. Dreptul muncii. 55 şi urm. Al.p. p. Ştiinţifică şi Enciclopedică. A. N.. 1999. p. Bucureşti. S. p. 138/1937 privind vârsta minimă de încadrare în muncă. fără nici o influenţare din partea părinţilor. Beck . (1) C. Argonaut. 1997. C. de exemplu. Rosetti. Al. în Raporturi de muncă nr. Zaharia. 299 şi urm. 176. 66 -72. Ed. dezvoltarea şi pregătirea profesională. Ştefănescu. Ed. Ţiclea. Ed. acord ce trebuie să fie expres şi prealabil. Ed. 64. 2006. 90 şi urm. 59 -63. 3/2004. Bucureşti. Gh. 134 şi urm. Ştefănescu. R. Codul muncii adnotat. 2001. Necesitatea modificării Constituţiei României cu privire la vârsta minimă de încadrare în muncă. 196 şi urm. p. 43 şi urm.Tr. Ţiclea. Ştefănescu. p. Al. Al. ed. I. Mai departe. Galantino. G. Codul muncii adnotat şi comentat. S. 2007. atâta vreme cât avizul medical prealabil constată aptitudinea fizică şi psihică a acelui tânăr de a munci. 2/2005. Lumina Lex. – Recomandarea nr. Dreptul muncii. capacitatea de muncă a minorului este restrânsă. Ed. 138 privind vârsta minimă de încadrare în muncă din anul 1973 în legislaţia internă. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ţinca.H.. Centrul Editorial Poligrafic ASE. Gh.Tr. Bucureşti. 170 şi urm. Al. Firoiu. în R. Al. Lumina Lex. Încuviinţarea părinţilor este necesară numai la momentul încheierii contractului. Bucureşti.. aptitudinile şi cunoştinţele sale. Astfel. nr. V. 165 şi urm. I. 182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor. Mohanu.Tr. Bucureşti. Contractul poate fi încheiat în mod valabil de către o persoană la împlinirea vârstei de 15 ani doar în măsura în care. Reflectarea Normelor Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. Dreptul muncii şi securităţii sociale. Tratat de dreptul muncii. legea admite posibilitatea încheierii contractului individual de muncă şi la împlinirea vârstei de 15 ani. Ţiclea. S. 8/1997. Mohanu. – Convenţia OIM nr.G. Ed. Faţă de modul în care funcţionează capacitatea minorului de 15 ani de a încheia contract individual de muncă. Reglementări juridice privind încheierea contractului individual de muncă. Ţichindelean. p. p. Capacitatea persoanei fizice de a încheia un contract de muncă în calitate de angajat. 59/1937 privind stabilirea vârstei minime pentru admiterea copiilor la muncile industriale. Această regulă este expres prevăzută de art.D.V.. Ghimpu. Maieran. p. Beligrădeanu. fără a fi nicicum influenţată de încuviinţarea părinţilor. 338 şi urm. All Beck..C. art.. Dreptul muncii.M. Bucureşti. p. Dreptul muncii. 83. 2003. Lumina Lex. se poate considera că între 15 şi 16 ani. Ţiclea. se poate pune în discuţie o distincţie între capacitatea restrânsă a minorului la momentul încheierii con tractului individual de muncă şi capacitatea acestuia de a munci. 2/1967. Toate drepturile rezervate. Ghimpu. Ed. Dirito del lavoro. 1978. Bucureşti. Având în vedere caracterul intuitu personae al contractului de muncă. Ş. mai sunt întrunite cumulativ şi alte două condiţii.

muncii] instituie o interdicţie generală şi absolută la angajare.Tr. periclitând astfel pregătirea sa profesională. 2 al Directivei Consiliului Uniunii Europene 94/33/CE referitoare la protecţia tinerilor în muncă. 332 din 17 mai 2007 face referire la conceptul de aptitudine medială a lucrătorului de a presta munca.G. atunci când avizul medical constată faptul că o persoană este inaptă pentru a presta o anumită muncă sau o activitate în anumite condiţii. În cazul în care însă angajatorul încadrează un tânăr sub 16 ani. publicată în M. contractul de muncă încheiat cu un anumit angajator fiind perfect valabil. chiar dacă. contractul este lovit de nulitate absolută. în speţă. nr. În sensul art. care să confirme că acel tânăr poate face faţă solicitărilor impuse de postul pe care urmează să-l ocupe. dacă prestarea muncii ar presupune condiţii de muncă ce ar depăşi dezvoltarea sa fizică (a se vedea. pentru simplul motiv că. Remedierea cauzei de nulitate într-o asemenea situaţie se realizează prin îndeplinirea ulterioară a condiţiilor impuse de lege. deoarece persoana. însă remediabilă. 339. Desfiinţarea contractului nu înlătură tragerea la alte forme de răspundere a angajatorului vinovat. absolută sau relativă. O. inclusiv răspundere patrimonială. singura soluţie admisibilă pentru respectarea condiţiilor impuse de lege fiind aceea a desfiinţării contractului. O asemenea inaptitudine este relativă. poate fi generală sau specială. © 2012 Legalis . nulitatea contractului va fi acoperită dacă ulterior încheierii contractul individual de muncă părinţii sau. I. M. dar relativă. În sfârşit. 83). poate exista o inaptitudine specială. Această interdicţie generală şi absolută nu se confundă cu situaţia inaptitudinii unei persoane de a munci. şi intervenţia altor forme de răspundere. în sensul că nu poate presta nici un fel de muncă atâta vreme cât în baza expertizei medicale s-a constatat inaptitudinea sa. prin natura sa. respectiv. în funcţie de situaţia de speţă. Ţinca. În schimb. Ţichindelean. Florescu. dacă acest acord este ulterior încheierii contractului sau dacă nu îmbracă forma expresă. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor. are capacitate de muncă. Sancţiunea aplicabilă unui contract de muncă încheiat de tânărul sub 16 ani. Ştefănescu. ca fiind incapacitatea medicală permanentă Toate drepturile rezervate. S.H. De asemenea. 13 alin. are o inaptitudine specială de a munci şi absolută. chiar dacă ulterior nulitatea contractului s-a acoperit. I. nr. inaptitudine care. 12 din H. în cazul acestor două categorii de persoane. Capacitatea minorului. o astfel de cauză de nulitate nu poate fi remediată. reprezentanţii legali îşi vor exprima acordul cu privire la încheierea contractului de muncă pentru tânărul în vârstă de sub 16 ani. art. Ţiclea.De asemenea. (3) şi (4) C. de principiu. nota I. p. M. de principiu. pot beneficia de drepturile de asigurări sociale pentru limită de vârstă şi muncă depusă. Cu toate acestea. o persoană care este pensionată pentru invaliditate de gradul I sau II. pentru ca tânărul în cauză să poată să -şi continue pregătirea profesională. Acesta este motivul pentru care. H. Ghimpu. Pe de altă parte. Ştefănescu. 300). se impune un aviz medical special. Beligrădeanu. nulitatea contractului nu va mai putea fi acoperită. un tânăr nu poate fi angajat în muncă anterior vârstei de 16 ani. Mohanu. sancţiunea aplicabilă contractului astfel încheiat este nulitatea absolută. Gh. răspunzător pentru încheierea contractului individual de muncă în condiţiile legii. în acest sens. A. Ş. Astfel. Tufan. vârstei de 15 ani”. 57 alin. C. de asemenea. ori de câte ori o persoană se angajează în muncă fără obţinerea avizului medical. în nici un caz. nimic nu înlătură. De altfel. fără respectarea condiţiilor speciale este nulitatea contractului astfel încheiat. în măsura în care consideră că este aptă în continuare de a presta o muncă. angajatorul culpabil va răspunde şi contravenţional în faţa organelor de control (inspecţia muncii) pentru nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la relaţiile de muncă.un produs al Editurii C. Persoane lipsite de capacitate de muncă Nu au capacitatea de muncă: a) tinerii în vârstă de sub 15 ani. după împlinirea unei anumite vârste. indiferent dacă ulterior se constată aptitudinea tânărului respecti v pentru munca pe care o prestează. în acest sens: Al. acest aspect fiind confirmat şi de avizul medical. Nulitatea contractului nu reprezintă însă singura sancţiune care poate interveni în cazul neîndeplinirii condiţiei referitoare la angajarea în muncă a tinerilor sub vârsta de 16 ani fără acordul expres şi prealabil al ocrotitorului legal sau fără avizul medical. b) persoanele puse sub interdicţie judecătorească. 355/2007 defineşte inaptitudinea permanentă în muncă. în măsura în care acesta încheie contractul de muncă fără acordul ocrotitorului legal. Of. respectiv pot beneficia de pensie. 176.G. dacă este angajat în muncă un tânăr sub vârsta de 16 ani fără existenţa acordului expres şi prealabil al părinţilor sau al reprezentanţilor legali. §2. vârsta minimă pentru încadrarea într-o funcţie sau folosirea la muncă într-o profesie nu poate fi inferioară „vârstei la care încetează şcolarizarea obligatorie şi. aceeaşi va fi soluţia şi în cazul în care angajatorul angajează fără aviz medical. p. muncii (a se vedea. după caz. (3) C. De altfel. p. p. Aceeaşi ar fi soluţia şi în cazul în care tânărul este angajat fără avizul medical prealabil. la angajarea în muncă a tânărului sub 16 ani. Beck . În acest sens.Tr. legea [art. inaptitudinea generală de a munci se referă la situaţia persoanelor care. Evident. Popescu. această nulitate poate fi acoperită în temeiul art. Tratat. nr. Având în vedere faptul că angajatorul este.

Pentru a preciza mai exact ce activităţi sau locuri de muncă ar prezenta un risc real pentru tineri. nr. este. în esenţă. la scufundări subacvatice sau supunerea la radiaţii ionizante). cancerigeni. activităţile ce sunt interzise tinerilor sub 18 ani. în perfectă conexiune cu regula generală prevăzută de Legea nr. în vederea protecţiei anumitor categorii de persoane. – enumerarea unor procedee şi activităţi specifice (de exemplu. din conştientizarea insuficientă a pericolelor existente sau potenţiale ori din faptul că tinerii sunt încă în proces de dezvoltare. De altfel. 13 alin. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (M. vătămătoare sau periculoase. 319/2006. expunerea la hidrocarburi prezenta în negru de fum. muncii stabileşte posibilitatea angajării în locuri de muncă grele. în mod expres. 35 din Legea nr. grele sau periculoase. – agenţi chimici (care de exemplu. cât şi tinerii angajaţi în muncă fac parte din aceste grupuri şi. Legea face referire şi la alte situaţii în care intervin incompatibilităţi. de principiu. art. soluţia ce se regăseşte în Codul muncii. protejarea anumitor interese. Normele metodologice enunţă în special expunerea nocivă la: – agenţi fizici (de exemplu. – agenţi biologici (de exemplu. care determină alterări genetice ereditare având efecte nocive pentru făt pe durata gravidităţii sau având orice alt efect nociv. 179 din Normele metodologice stabileşte că angajatorul este obligat să garanteze tinerilor condiţii de muncă adaptate vârstei lor. – pun în pericol sănătatea din cauza frigului ori căldurii extreme sau din cauza zgomotului ori vibraţiilor. În consecinţă. 11 din acelaşi act normativ defineşte şi o inaptitudinea temporară a lucrătorului aceasta fiind considerată incapacitatea medicală de a desfăşura activit atea la locul de muncă în profesia/funcţia pentru care se solicită examenul medical privind aptitudinea în muncă. art. angajatorilor le revine obligaţia de a amenaja locurile de muncă ţinând cont de condiţiile specifice ce se impun a fi asigurate salariaţilor care fac parte din aceste grupuri sensibile la riscuri. – prezintă riscuri de accidentare pe care se presupune că tinerii nu le pot identifica sau preveni din cauza absenţei simţului lor de securitate sau a lipsei de experienţă ori de pregătire (se observă caracterul ambiguu şi discutabil a acestei dispoziţii legale fiind greu de determinat în ce măsură o activitate ar presupune risc de accidentare datorită „absenţei simţului de securitate” sau chiar datorită „lipsei de experienţă ori de pregătire”). 184 alin.). Concret. plumb şi compuşii săi. (5) ultima teză. art. (2) din Normele generale de protecţie a muncii enumeră. activităţi ce presupun expunerea la pulberi de lemn de esenţă tare. inflamabile. tinerii trebuie să fie protejaţi împotriva riscurilor specifice pentru securitatea. – implică o expunere nocivă la agenţi toxici. Astfel. În consecinţă. sănătatea şi dezvoltarea lor ce rezultă din lipsa de experienţă. incompatibilităţi sau decăderi au în vedere. Toate drepturile rezervate. cu valoare de p rincipiu şi pentru a se da substanţă dispoziţiilor prohibitive cu privire la prestarea anumitor munci de către tineri. această soluţie poate fi privită şi ca o interdicţie absolută şi specială a angajatorului. sau azbest etc. Soluţia legiuitorului poate fi interpretată ca un caz de incapacitate specială. activităţi ce comportă riscuri electrice de înaltă tensiune. Aceste interdicţii. Conform art. art. corozive sau explozive. activităţi de tăiere industrială a animalelor. © 2012 Legalis . atunci când cei în cauză s -ar expune unor agenţi de tipul unor virusuri sau a unor bacterii). vătămătoare sau periculoase numai după împlinirea vârstei de 18 ani. cronic asupra fiinţei umane. Of. în sensul că acesta nu poate încadra în baza unui contract de muncă valabil o persoană sub 18 ani pentru locuri de muncă grele. activităţile interzise tinerilor sub 18 ani sunt cele care: – depăşesc capacităţile lor fizice sau psihologice. capacitatea de muncă se dobândeşte la vârs ta de 18 ani. gudron de cărbune sau smoală de cărbune etc.H. trebuie protejate în mod specific împotriva riscurilor. locurile de muncă pentru care va funcţiona interdicţia de angajare a tinerilor până la împlinirea vârstei de 18 ani urmează a fi stabilite prin hotărâre a Guvernului fiind considerate locuri de muncă grele. – implică o expunere nocivă la radiaţii. foarte toxice. Incompatibilităţi stabilite în vederea protecţiei sănătăţii tinerilor şi a femeilor Legea stabileşte interdicţii speciale la angajare sau menţinerea într-o funcţie.un produs al Editurii C.). pentru încadrarea în locuri de muncă vătămătoare. în conformitate cu dispoziţiile art. De altfel. Atât femeile gravide sau cele care alăptează. interdicţii sau decăderi din dreptul de a încheia sau a executa un contract individual de muncă. Concret. vătămătoare sau periculoase. în măsura în care aceştia pot fi absorbiţi de organismul uman. Totodată. În schimb.a lucrătorului de a desfăşura activitatea la locul de muncă în profesia/funcţia pentru care se solicită examenul medical privind aptitudinea în muncă. munca în incinte presurizate. inaptitudine însă care funcţionează numai până la reevaluarea sănătăţii de către medicul de medicina muncii. (5) C. Beck . presupun prestarea muncii cu substanţe sau preparate clasificate ca fiind toxice. 13 alin. §3. Pe de altă parte. 646 din 26 iulie 2006) care pune în discuţie conceptul de grupuri sensibile la riscuri.

nr. în favoarea acesteia. Of. 173-177 din Normele generale de protecţie a muncii. nu şi în cazul femeilor gravide sau a celor care alăptează. grele sau periculoase funcţiona şi în cazul femeilor gravide sau al celor care alăptează conform art. 508/933/2002 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului sănătăţii şi familiei (M. Cum este aplicabilă dispoziţia mai favorabilă pentru salariate rezultă că o femeie gravidă. ea va putea continua să presteze munca de noapte. nr. muncii. respectiv la art. asumarea obligaţiei de către părţi în sensul asigurării unui regim de protecţie specială a muncii femeilor şi a tinerilor în vârstă de până la 18 ani. §4. 25/2004. (3) din Normele metodologice stabileşte. de exemplu. 152 alin. gravide sau care alăptează. femeile angajate.G. În sfârşit. dar. aprobate p rin Ordinul nr. femeile angajate. în noul Cod al muncii. şi o serie de alte obligaţii exprese în sarcina angajatorului. dacă o femeie presta activitate într-un astfel de loc de muncă şi ulterior intervenea starea de graviditate sau femeia respectivă alăpta. art. 132 din 18 noiembrie Toate drepturile rezervate. 10/1972]. 33 alin. Conform art. angajatorul avea obligaţia să o treacă pe alte locuri de muncă cu păstrarea aceluiaşi salariu [conform art. nr. (2) din acelaşi articol. (2) din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional nu interzice decât repartizarea la munca de noapte. 96/2003 nu stabileşte un anumit moment al sarcinii femeii de la care. precizând. Cu privire la acest text de lege însă el este suplimentat cu prevederile art. (2) din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional care interzice chemarea la ore suplimentare şi pentru cazul salariatelor gravide începând cu luna a cincea de sarcină. Altfel spus. 537/2004. încep să funcţioneze măsurile de protecţie. art. 33 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pentru anii 2007 -2010. interdicţia de a angaja în locuri de muncă cu condiţii vătămătoare. 880 din 6 decembrie 2002). În schimb. (2) face referire la femeile gravide în general. c) art. nr. gravide.U. b) dispoziţiile O. 33 alin.G. autorităţilor sau instituţiilor publice (B. în măsura în care aceasta îşi menţine poziţia în sensul că nu doreşte să fie mutată la un alt loc de muncă. şi alături de cele care alăptează şi la situaţia femeilor lăuze. Beck . (1) din fostul Cod al muncii. Este de observat că dispoziţiile art.U. Dispoziţiile specifice privind protecţia maternităţii stabilesc interdicţii de angajare sau menţinere într -o anumită muncă a femeii. 161 alin. art. ci simpla stare de graviditate constată de medic şi comunicată conform legii angajatorului. totodată. Pe de altă parte însă. ele trebuie avute în vedere de angajator deoarece sunt precizate de: a) art. nr. 173 alin. constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici. Articolul 125 alin. În mod concret.Este de observat faptul că această soluţie (interdicţia de angajare) se regăsea şi în fostul Cod al muncii. 96/2003 privind protecţia maternităţii. muncii sunt mai favorabile pentru salariate decât cele cuprinse în art. în principiu. precum şi a celor care alăptează. 22/1969 privind angajarea gestionarilor. Of. muncii interzice prestarea muncii suplimentare numai în cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani. indiferent de luna de sarcină. nr. în schimb. procedeele şi condiţiile de muncă la care se face referire). angajatorul ar răspunde pentru menţinerea într-o funcţie cu risc pentru femeia gravidă. cu titlu de principiu. prestarea de ore suplimentare. nici chiar cu titlu de protecţie. în schimb. Of. se interzice obligarea femeii gravide. stabileşte. dă dreptul femeii respective să beneficieze în cadrul relaţiilor sale de muncă de o protecţie aparte din partea angajatorului.H. (2) C. lăuze şi care alăptează.G. De altfel. lăuză sau care alăptează numai în măsura în care ar avea cunoştinţă despre starea sa fiziologică şi nu a luat măsurile pentru modificarea locului muncii sau a activităţii prestate. că. (2) din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional care au în vedere numai situaţia femeilor gravide începând cu luna a cincea de sarcină. soluţia anterioară funcţionând în mod similar şi pentru cazul muncii prestate de femei. tot ca regulă de principiu. Astfel. conform ali n. indiferent de luna de sarcină. 121 C. publicate în M. nu pot fi obligate să realizeze activităţi cu risc de expunere la agenţii şi condiţiile de muncă ce ar putea să le pună în pericol securitatea sau sănătatea (Normele concretizând în tabele specifice lista agenţilor. 378 din 29 aprilie 2004. Dispoziţii specifice cu privire la protecţia femeii însărcinate sau a celei care alăptează nu se mai regăsesc. publicată în M. într -o asemenea situaţie angajatorul fiind obligat să-i ofere un alt loc de muncă corespunzător pregătirii sale şi a stării sale fiziologice. 125 alin. nr. obligarea la deplasări sau detaşare fără aco rdul salariatelor gravide începând cu luna a cincea de sarcină sau a celor care alăptează. (2) din Legea nr. a celei lăuze sau a celei care alăptează de a presta munca de noapte. (1) C. Altfel spus. trebuie să informeze angajatorul asupra stării lor fiziologice. Mai mult decât atât.un produs al Editurii C. dacă nu există acordul lor în acest s ens. © 2012 Legalis . aprobată prin Legea nr. cel puţin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislaţia muncii şi de prevederile contractului colectiv de muncă. nici O. pentru a beneficia de prevederile favorabile de protecţie a muncii. 152 alin. şi în această situaţie angajatorul are obligaţia de a informa femeia aflată în una din situaţiile menţiona te mai sus cu privire la riscurile muncii de noapte faţă de starea sa fiziologică. precum şi a celor care alăptează. 125 alin. (1). menite să asigure un mediu corespunzător de lucru pentru femeia gravidă sau care alăptează. poate refuza să mai presteze munca noaptea. Incompatibilităţi stabilite în vederea protecţiei patrimoniului angajatorului Legea nr. 750 din 27 octombrie 2003. Un asemenea demers presupune inclusiv obligaţia angajatorului de a evalua riscurile pe care le presupune locul de muncă al salariatei care anunţă că este însărcinată sau care alăptează şi obligaţia de a informa salariata cu privire la riscurile la care se supune. Of. 33 alin. dezvoltată şi interpretată prin Normele Metodologice din 2004 aprobate prin H. se interzice în mod expres prestarea muncii de noapte pentru tinerii ce nu au împlinit vârsta de 18 ani.

nr. Astfel. 128/1997. nu pot ocupa posturile didactice. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (M. de regulă. 3 alin. legiuitorul impune o capacitate specială. Dacă în cursul urmăririi penale. Beck . de conducere sau de îndrumare şi de control din învăţământ persoanele care desfăşoară activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei dida ctice cum sunt: – prestarea de către cadrul didactic a oricărei activităţi comerciale în incinta unităţii de învăţământ sau în zona limitrofă. – să fie atestat profesional pentru funcţia îndeplinită. Of. Astfel. precum şi într-o funcţie de conducere. 22/1969 nu poate fi gestionar cel aflat în curs de urmărire penală sau de judecată ori condamnat pentru săvârşirea vreuneia dintre infracţiunile prevăzute în lista anexă la lege. Cel căruia i s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei nu poate fi gestionar în cursul termenului de încercare şi 2 ani de la expirarea acestui termen. – practicarea în public a unor activităţi cu componenţă lubrică sau altele care implică exhibarea. legea pune în discuţie şi situaţii de decădere. a corpului. – medicul căruia i s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesia. conform art. Prin „săvârşirea infracţiunii” se înţelege comiterea oricăreia dintre faptele prevăzute în lista anexă la lege. Of. Incompatibilităţile de ordin medical cu funcţia didactică sunt stabilite prin protocol între cele două ministere menţionate. Cu privire la situaţia gestionarilor. instigator sau complice. Of. pe durata stabilită printr -o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală. Astfel. angajarea într-o funcţie de pază impune ca cel în cauză: – să fie apt din punct de vedere medical. eliberat pe un formular specific. bunurilor şi valorilor (M. precum şi participarea la comiterea acestora ca autor.un produs al Editurii C. §6. De asemenea. 4 din Legea nr. vârsta de 18 ani. Conform art. pe durata stabilită. Toate drepturile rezervate. §5. nr. © 2012 Legalis . Astfel. în manieră obscenă. de îndrumare şi de control sunt condiţionate de prezentarea unui certificat medical. cel care a săvârşit vreuna dintre infracţiunile prevăzute în lista anexă nu poate fi gestionar timp de 2 ani de la data intervenirii amnistiei. – să aibă vârsta minimă la angajare de 18 de ani. audio sau vizuale. încadrarea şi menţinerea într -o funcţie didactică sau didactică-auxiliară. conform Legii nr. – starea de sănătate fizică sau psihică necorespunzătoare pentru exercitarea profesiei medicale.H. exercitarea profesiunii de medic este incompatibilă cu: – calitatea de angajat sau colaborator al unităţilor de producţie ori de distribuţie de produse farmaceutice sau materiale sanitare. chiar dacă cel în cauză a fost ulterior graţiat. Incompatibilităţi cu privire la exercitarea unor funcţii ce presupun o anumită stare de sănătate Astfel. 158 din 16 iulie 1997). – comerţul cu materiale obscene sau pornografice scrise. 382 că este nedemn de a exercita profesiunea de medic: – medicul care a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni contra umanităţii sau vieţii în împrejurări legate de exercitarea profesiei de medic şi pentru care nu a intervenit rea bilitarea. nu are capacitatea de a fi angajat în funcţia de gestionar persoana care nu a împlinit. nr. în cazul angajării în funcţia de paznic. art. Legea nr. De asemenea. 128/1997 privind statutul personalului didactic stabileşte o serie de interdicţii cu privire la angajarea în funcţia didactică. 128/1997 privind statutul personalului didactic (M. 4 alin. 525 din 22 iulie 2003). vârsta de 21 de ani sau. 333/2003 privind paza obiectivelor. pe cale de excepţie. 372 din 28 aprilie 2006). care sunt pedepsite ca infracţiune consumată sau ca tentativă. 383. prin hotărâre judecătorească sau disciplinară. conform art. (2) din Legea nr. stabileşte în art. o asemenea capacitate dobândindu-se de la 18 de ani şi fiind determinată şi de obţinerea unui atestat special. Incompatibilităţi cu privire la exercitarea unor funcţii ce presupun o reputaţie neştirbită Astfel de incompatibilităţi intervin în cazul celor ce exercită o autoritate morală şi a căror funcţie impune probitate şi corectitudine. conform art. – să nu aibă antecedente penale pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie. de exemplu. Deci legea instituie o interdicţie absolută de angajare în funcţia de gestionar a persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani. (4) din Legea nr. funcţiile didactice nu pot fi ocupate de persoanele lipsite de acest drept (ca măsură complimentară sau de siguranţă).1969) stabileşte condiţii speciale pentru angajarea în funcţia de gestionar. al judecăţii sau după condamnare a intervenit amnistia. elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale împreună cu Ministerul Sănătăţii. De asemenea. 4 din Legea nr.

§8. măsura de siguranţă nu poate fi adoptată atunci când salariatul în cauză îndeplineşte un mandat electiv sau deţine responsabilităţi sindicale sau patronale. dacă se constată că temeiurile care au impus luarea ei au încetat. poate fi cumulată numa i cu cea de cadru didactic universitar sau personal de cercetare. a libertăţii muncii. Pedeapsa complimentară sau. 132 alin. [Capacitatea juridică a angajatorului] (1) În sensul prezentului cod. 16 din Legea nr.. pen. nr. 75 alin. pe de o parte. 172 din 7 iulie 1994). – aceeaşi este soluţia şi în cazul notarilor sau avocaţilor aceştia neavând posibilitatea decât să -şi păstreze profesiunea liberală care.. 45/1994 a apărării naţionale a României (M. În aceste condiţii cel în cauză are o incapacitate absolută. pen. interzicerea exercitării „dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie de natura aceleia de care s -a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii”. Magda Volonciu Art. această pedeapsă este necesară. dar cu respectarea. din momentul dobândirii personalităţii juridice. Toate drepturile rezervate. în calitate de angajator. după caz. – funcţiile de consilier de conturi şi judecător financiar sunt incompatibile cu orice altă funcţie publică sau privată cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.. Incompatibilităţi rezultând din calitatea de autoritate Pentru anumite autorităţi publice se interzice posibilitatea de exercitare a unei alte funcţii publice sau private decât cea desfăşurată.. pe cale de excepţie. pen. Beck . De la caz la caz. conform alin. pe de altă parte.În principiu. conform art. instanţa judecătorească poate dispune. În schimb. (1) C. §7. interzicerea exercitării „dreptului de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat” sau. 75 alin. măsura de siguranţă constând în interzicerea exercitării unei funcţii sau profesiuni are ca efect decăderea celui în cauză din dreptul (ca aptitudine generală) de a mai ocupa acea funcţie sau profesiune.un produs al Editurii C. pen. „aplicarea pedepsei interzicerii unor drepturi este obligatorie când legea prevede această pedeapsă”. „când făptuitorul a săvârşit fapta datorită incapacităţii. iar pedeapsa principală este închisoare de minimum 2 ani. potrivit legii. (4) din acelaşi articol. Pedeapsa complimentară a interzicerii acestor drepturi poate fi aplicată atunci când instanţa penală constată că. © 2012 Legalis . Această măsură poate fi revocată la cerere. orice patron este singurul în măsură să precizeze stabilirea unor condiţii de sănătate în vederea ocupării unei anumite funcţii. 14. c) C. meserii sau alte ocupaţii. în temeiul art. Conform art. pentru orice angajare în muncă interesează starea sănătăţii viitorului salariat. Incompatibilităţi ce decurg din anumite dispoziţii ale legislaţiei penale În cazul în care o persoană este condamnată penal. meserie ori ocupaţie. (2) C. Astfel: – magistraţii nu pot fi angajaţi cu contract individual de muncă. Of. O nouă cerere nu se poate face decât după trecerea unui termen de cel puţin un an de la data respingerii cererii anterioare”. dar raportată la funcţia sau profesiunea interzisă. a dispoziţiilor imperative minimale ale legii şi. după trecerea unui termen de cel puţin un an. prin angajator se înţelege persoana fizică sau juridică ce poate. (1) lit.H. (2) Persoana juridică poate încheia contracte individuale de muncă. (1) lit. b) C. 76 alin. calitatea lor fiind incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată cu excepţia celei de cadru didactic universitar. nepregătirii sau altor cauze care îl fac impropriu pentru ocuparea unei anumite funcţii ori pentru exercitarea unei profesii. faţă de natura şi gravitatea infracţiunii. Incompatibilităţi ce privesc cerinţe specifice apărării naţionale Conform art. să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă. „cetăţenii români apţi pentru serviciul militar nu pot fi numiţi în funcţiile de conducere din instituţiile autorităţilor publice dacă nu au îndeplinit această obligaţie din motive imputabile lor”. §9. avizul medical fiind absolut obligatoriu. Potrivit art. se poate lua măsura interzicerii de a ocupa acea funcţie sau de a exercita acea profesie. împrejurările cauzei şi persoana infractorului.

a se vedea I. text care stabileşte definiţia legală a contractului individual de muncă. p. În sens larg. respectiv angajatorul. O. grădinar. în baza unor contracte specifice (de salarizare în interiorul profesiei). 316 -317. 356/2001 (M. Pe cale de consecinţă. Conceptul de angajator astfel definit este utilizat în cadrul relaţiilor individuale de muncă.U. 55 şi urm. Bucureşti. Ed. 356/2001 sensul este apropiat. A. din momentul dobândirii capacităţii depline de exerciţiu. I. 2003. Este interesant de observat că. p. p. prestaţie concretizată prin derularea unei munci.. Contractul individual de muncă. Of. nu există posibilitatea angajării cu contract individual de muncă personal auxiliar. Noţiunea de angajator Articolul 14 C. 2005. poate fi angajator şi o persoană fizică.Tr. Rosetti. I. p. 130/1999. Bucureşti. adică persoane cu contract individual de muncă.. Ed. Ed. I. la momentul în care legea română recunoştea un regim juridic specific. p. Comentariu §1. Bucureşti. Bucureşti. 2007. Ţiclea. Ed. Al. Ed. All Beck. Dreptul muncii comparat. 23 /2003). 1993. dar numai pentru desfăşurarea activităţilor autorizate. 300/2004). Tratat de dreptul muncii. 37 şi urm. cât şi a asociaţiilor familiale de a încheia contracte individuale de muncă cu salariaţi. s -ar putea considera că „angajatorul” poate presupune un sens larg şi un sens restrâns. într-o astfel de situaţie se poate regăsi persoana fizică ce -şi angajează personal casnic (bucătar. Popa. Al. în special. muncii prestate de un angajat cu convenţie civilă (în baza dispoziţiilor Legii nr. 576 din 29 iunie 2004). Cu toate acestea. Ţichindelean. Al. Lumina Lex. de exemplu. muncii şi definiţia conceptului de patron ce se regăseşte în art. 14 alin. şofer etc.G. nr. Prin excepţie. 56. Dima. Codul muncii adnotat. sunt cei care angajează muncă salariată. 10 C. apropiat de cel al muncii prestate în baza unui contract individual de muncă. Ţiclea. p. cameristă. Ed. Tratat de Dreptul muncii vol. Bucureşti. Beck . Lumina Lex. adică exact definiţia ce se regăseşte în cuprinsul art. Bucureşti 2004. I.un produs al Editurii C. Popescu. M. Interesantă poate fi analiza capacităţii de a încheia contracte individuale de muncă de către subiectele de drept colective care nu au şi calitatea de persoane juridice. Ed. nr. C. Bucureşti. conceptul de patron este mult mai des uzitat în reglementări ce pun în discuţie parteneriatul social şi negocierea colectivă.. în Statutul profesiei de avocat se face referire la posibilitatea prestării activităţii de către avocaţi în cadrul profesiunii. 2003. care însă nu sunt considerate contracte de muncă propriu-zise. În a cest sens. Dreptul muncii. Toate drepturile rezervate. V. prin conceptul de angajator s-ar reţine cel care angajează forţa de muncă pe bază de contract individual de muncă. Nu în ultimul rând. anterior abrogării dispoziţiilor exprese referitoare la convenţia civilă prin O. Nu poate angaja cu contract individual de muncă persoana fizică autorizată în condiţiile Legii n r. Wolters Kluwer.). Bucureşti. 2005.. Bibliografie Al. Al. Tratat. Ţinca. 204 şi urm. Ştefănescu.). Bucureşti. §2. Bucureşti. (1) C. © 2012 Legalis .H. Pană. nefiind supuse legislaţiei muncii. Ed. 507/2002). Ed. Lumina Lex. Ţiclea. M. Ţichindelean. deşi împrumută foarte multe instituţii din Codul muncii. Reţinând şi reglementările ce funcţionează în domeniu. punând alături definiţia conceptului de angajator astfel cum aceasta există în art. persoană juridică. Ştefănescu. Ţinca.Tr. la conceptul de angajator făcând referire art. Athanasiu. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent (M. muncii defineşte cea de a doua parte ce intervine în contractul individual de muncă. p. dar pentru alte activităţi auxiliare celor pentru care a fost autorizată (în acelaşi sens. 248. p. Of. Drept civil. O. în cadrul relaţiilor colective de muncă este uzitat conceptul de patron. 2007. De cealaltă parte.(3) Persoana fizică dobândeşte capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator. 380 din 12 iulie 2001). Beleiu. Ţiclea. Acest concept astfel uzitat era specific. respectiv angajatorul. s-ar putea admite încheierea unor contracte individuale de muncă de către persoana autorizată. A. 316-317. este de subliniat faptul că angajatorul şi nu patronul este parte a contractului individual de muncă. astfel cum acesta este prevăzut în cuprinsul Legii patronatelor nr. Lumina Lex. 14 alin. Tufan.Tr. p. se poate observa că şi la nivelul subiectelor colective de drept care nu au calitatea de persoană juridică funcţionează aceeaşi regulă prevăzută de legea specifică pentru comerciantul persoană fizică. 65. Ştefănescu. se referă la interdicţia stabilită atât în sarcina comercianţilor independenţi. Şansa. Ţiclea. 2006.Tr. Modificările Codului muncii. O. de exemplu. cât şi legea anterioară în domeniu (Legea nr. muncii . pag. 354 şi urm. Al. 335 şi urm. 354 şi urm. Tratat de dreptul muncii. nr. În consecinţă. respectiv imposibilitatea angajării cu contract de muncă pentru derularea profesiunii. Popescu. În sens restrâns. p. Dreptul muncii. de regulă. 14 -16. (1) din lege. este angajator orice persoană care angajează prestaţia unei persoane. Ştefănescu.. C. Gh. Aceasta nu înseamnă că la nivelul unui cabinet de avocatură. ca de altfel şi patronul. L. Capacitatea juridică a angajatorului Angajatorul este. Hamangiu. Rosetti. Ed. Tufan. Este de observat că atât actuala lege (Legea nr. în timp ce în tot cuprinsul Titlului II al Codului muncii („Contractul individual de muncă”) se foloseşte termenul de angajator. p. 2 din Legea nr. 2003.

Athanasiu. pentru că dobândeşte capacitate de exerciţiu deplină. Ed. 2005. p. Ed. Dima. că. p. vol. All Beck. În raport cu modul de redactare al textului rezultă că s-a avut în vedere capacitatea de exerciţiu şi nu vârsta expresă a angajatorului. Bucureşti. p. 2003.. Al. Lumina Lex. F.Conform art. Diritto del lavoro. 56). F. (2). © 2012 Legalis . Belingrădeanu.G.. să dobândească şi capacitatea de a încheia contract de muncă în mod valabil în calitate de angajator (în acest sens. Bucureşti. fiind evident că în textul anterior. de exemplu.. Problema de esenţă care se pune în legătură cu acest text este de a şti dacă legiuitorul a avut în vedere capacitatea deplină de exerciţiu ca moment al naşterii capacităţii de a încheia contract de muncă de către angajatorul persoană fizică sau împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani. p. 26/2000 publicată în M. nr. Ştefănescu. All Beck. 2007. Al. Considerăm pur formală intervenţia legiuitorului prin O. p. Dreptul muncii. 55 şi urm. 14 alin. Bucureşti. p. 204 şi urm.Tr. S. a se vedea Al. de principiu. Tratat. (2) C. Ed. Bucureşti. Codul muncii adnotat. 2001. 2003. Del Giudice. p. 14 alin. Giuridiche Simone.U. Athanasiu. Ştefănescu. pentru formalităţile de constituire. pe de o parte. Beck . 2002. Ghimpu. acesta poate încheia în mod valabil contractul individual de muncă în calitate de angajator din momentul în care dobândeşte capacitate deplină de exerciţiu.Tr. Al. 106 şi urm. Ştefănescu.G.. 2007. Moarcăş. caracterul de autoritate pe care îl imprimă contractul individual de muncă vine în contradicţie cu posibilitatea ca angajatorul să solicite încuviinţarea ocrotitorului legal. Pană. 15. Ghimpu. nefiind de admis posibilitatea încheierii unui contract individual de muncă de către o persoană cu capacitate restrânsă (minorul între 14 şi 18 ani) cu încuviinţarea ocrotitorului legal. Având în vedere faptul că şi contractul individual de muncă reprezintă un act juridic şi că. Drept civil. Ţiclea.un produs al Editurii C. În cazul în care angajatorul. 127 şi urm. p. Ed. 14 alin. Gh. actualul text subliniind posibilitatea încheierii contractului de m uncă de către angajatorul persoană fizică numai în măsura în care capacitatea de exerciţiu este deplină. I.U. prin excepţie. o persoană juridică poate încheia contract individual de muncă din momentul în care dobândeşte personalitate juridică.). ca femeia căsătorită anterior vârstei de 18 ani. Oscar Print. 37. I. cei care reprezintă societatea în constituire pot activa în baza unui mandat (aceeaşi este soluţia şi în cazul constituirii unei organizaţii non-profit în condiţiile O. încheierea unui contract individual de muncă în scopul prestării unei munci sau a unei activităţi ilicite ori imorale. în aceste condiţii fiind posibil. Athanasiu. Relaţiile individuale de muncă. Wolters Kluwer. L. acela fiind momentul în care. rezultă că societatea comercială în constituire nu are posibilitatea de a încheia contract de muncă cu cel care se ocupă cu formalităţile pentru constituirea ei (în sens contrar a se vedea V. p. Ed. Ar rezulta. Ş. de exemplu. 326 şi ur m. sub sancţiunea nulităţii absolute. Ţiclea. Beleiu. rezultă de la sine că persoana juridică poate dobândi calitatea de angajator încheind în mod valabil un contract de muncă de la momentul dobândirii personalităţii juridice (pentru dezvoltări a se vedea Gh. Soluţia este evidentă deoarece. Ţiclea (coord. I. Dreptul muncii. I. Dreptul muncii. intră în circuitul civil general. Ştefănescu. Ed. conform art. Ed. S. Modificările.Tr. Mohanu. Ed. Bucureşti. Bucureşti. p. Este de observat faptul că textul art. I. I. C. ed. Bucureşti. a II-a. În raport cu modul de redactare al textului art. Magda Volonciu Art. Tratat de dreptul muncii. XX Edizione. vol. I. iar pe de altă parte. 39. 1). I. O problemă interesantă s-ar putea naşte în legătură cu posibilitatea angajării de forţă de muncă anterior momentului înmatriculării unei societăţi comerciale. 65/2005. Popa. atât capacitatea specifică în cadrul relaţiilor de muncă nu poate presupune distincţia între capacitate de folosinţă şi de exerciţiu.G.Tr. Hamangiu. I. Codul muncii adnotat şi comentat. de regulă. (3) a fost modificat prin intervenţia O. Dreptul muncii. Ed. era fără dubiu acest aspect. Izzo. vol. Bibliografie Al. Dima. 194-196. persoana juridică dobândeşte capacitate civilă la momentul dobândirii personalităţii juridice. ţinând cont de faptul că personalitatea juridică se obţi ne la momentul înmatriculării societăţii comerciale în registrul comerţului. muncii. Bucureşti. 1999. nr. nr. este persoană fizică. L. Ştiinţifică şi Enciclopedică. p. text care subliniază clar că o persoană juridică poate încheia contracte de muncă numai la momentul dobândirii personalităţii juridice. 60 -61. Lumina Lex. Of. [Interzicerea muncii ilicite sau imorale] Este interzisă. F. 65/2005. scopul angajării fiind tocmai acela ca salariatul să se ocupe cu formalităţile necesare constituirii societăţii comerciale. 39 din 31 ianuarie 2000).A. (3) C.Tr. de principiu fiind vorba de o capacitate unică concretizată în capacitatea de a încheia contract de muncă. chiar dacă nu se sublinia în mod expres că se referă la situaţia capacităţii depline de exerciţiu. 248). Al. 326 -327. Tratat de dreptul muncii. muncii. vol. 14 alin. Ştefănescu. Ed. p. p. 1978. nr.H.. Tratat de dreptul muncii. O. Lumina Toate drepturile rezervate. Mariani.

pare evident că. contractul individual de muncă anterior începerii raporturilor de muncă. Ţiclea. pentru angajator scopul încheierii contractului este reprezentat de prestarea activităţii de către salariatul său. soluţia legiuitorului în ce priveşte sancţionarea cauzei ilegale sau imorale a contractului de muncă este identică cu cea care operează în cadrul dreptului comun pentru o astfel de situaţie. obiectul şi cauza (a se vedea în acest sens Al. Cu toate acestea. nu se poate pune în discuţie o eventuală constatare a nulităţii şi a efectelor acesteia prin convenţia părţilor. (5) C. credem că dispoziţiile art. în ce priveşte nulitatea determinată de o cauza imorală sau ilicită. Angajatorul persoană juridică.. 16. Bucureşti. Astfel. dar o execută la ordinul angajatorului său. M.Tr.H. În aceste condiţii.. salariatul nu poate invoca în favoarea sa derularea unei prestaţii nelegale. Ed. p. în formă scrisă. fiind singura în drept să sancţioneze o astfel de lipsă de validitate a contractului de muncă şi să stabilească. p. se prezumă că a fost încheiat pe o durată nedeterminată. I. se poate încadra între contractele ce-şi găsesc trunchiul comun în dreptul civil lato sensu. 194-196). În consecinţă. consimţământul. p. s-ar putea considera că prestaţiile astfel derulate se impune a fi remunerate. cel puţin în ce priveşte acest aspect. 57 alin. faţă de care suportă o subordonare atipică. numai puterea judecătorească. Rosetti. S. 2006. Lumina Lex. De altfel. deoarece nimeni nu poate invoca necunoaşterea legii. S-ar putea pune problema în ce măsură dispoziţiile art. Comentariu Contractul individual de muncă. fiind astfel incidente dispoziţiile art. efectele nulităţii se vor produce numai pentru viitor. Pe de altă parte însă. 60. 2003. restul contractului continuând să rămână în fiinţă. Ghimpu. Gh.un produs al Editurii C. Bucureşti. considerăm că atâta vreme cât acesta desfăşoară o prestaţie imorală sau ilicită. Dreptul muncii. Bucureşti. la prima vedere s -ar putea considera că nu poate interveni o nulitate parţială a contractului de muncă a cărui cauză este imorală sau ilicită. Ghimpu. Ţichindelean. Mohanu. deşi cu un specific cu totul apa rte. şi contractul individual de muncă presupune îndeplinirea celor patru condiţii generale de validitate: capacitatea părţilor (a se vedea observaţiile de la art. în formă scrisă. ca orice contract. 344 -345. Beck . C. 15. A. p. Toate drepturile rezervate. 97 şi urm. 2003. muncii. Ţinca. Dacă pentru salariat scopul principal al încheierii contractului individual de muncă este reprezentat de obţinerea salariului. Ştefănescu. În ce priveşte salariatul. 57 alin. În sfârşit. Al. faţă de redactarea imperativă a textului art. ar fi posibil ca între activităţile care configurează felul muncii unui salariat să se regăsească şi prestaţii ilicite sau imorale. Ed. 72 şi urm. muncii nu sunt aplicabile în cazul în care nulitatea absolută intervine datorită prestaţiilor ilegale sau ilicite la care s -a obligat salariatul. legea sancţionează cu nulitate absolută contractul individual de muncă încheiat cu scopul prestării unei munci sau a unei activităţi ilicite ori imorale (a se vedea S. De asemenea. persoana fizică autorizată să desfăşoare o activitate independentă. p. 20. Al. (6) C. Bucureşti. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului.A. În consecinţă. Reglementări interne şi comunitare. printr-o hotărâre. 106). Tratat de dreptul muncii. Ţiclea. muncii ar p utea fi incidente în cazul în care nulitatea absolută intervine datorită unei cauze imorale sau ilicite. totodată. p. Ed. Magda Volonciu Art. Athanasiu. (2) În situaţia în care contractul individual de muncă nu a fost încheiat în formă scrisă. 358 şi urm. muncii face referire expresă la cauza contractului. Rosetti. Tufan. acestea fiind posibil a fi înlăturate prin intervenţia unei nulităţi parţial e. 13 şi 14. p. supra ). Dreptul muncii.. [Forma scrisă a contractului] (1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor. C. Voiculescu. Ţiclea. Articolul 15 C. iar părţile pot face dovada prevederilor contractuale şi a prestaţiilor efectuate prin orice alt mijloc de probă. Contractul individual de muncă. Moarcăş. 2004. N. În acest sens. în limba română. Popescu. 57 C. Bucureşti. Ed. Ţiclea. O. precum şi asociaţia familială au obligaţia de a încheia. Rosetti. efectele sancţiunii. Al.Lex. Belingrădeanu. 2004. Al. prestarea unei anumite munci reprezintă obiect al contractului. © 2012 Legalis . este evident că. p. Ş. iar un astfel de ordin nu este vădit nelegal. atâta vreme cât este vorba despre un contract care în esenţa sa presupune prestaţii succesive.

Ţinca. 2003. Ed. Ed. p. p. Droit du travail. Athanasiu. Cristoforeanu. terţii în favoarea cărora se interzice prestarea activităţii. I. În acest sens. În lipsa formei scrise a contractului individ ual de muncă. în volumul "Codul muncii . Dreptul muncii. în Dreptul nr. I. Ed. Tufan. muncii face referire la valabilitatea contractului individual de muncă şi în situaţia în care acesta nu îmbracă forma scrisă. 1937. Hamangiu. (1) C. Bucureşti. Ţiclea. situaţie în care legiuitorul stabileşte o prezumţie legală relativă. Obligaţia angajatorului în acest sens este subliniată. Ţiclea. L. Codul muncii adnotat. Lumina Lex. 72-77. Ţiclea. Ş. Curierul Judiciar. în sensul că acel contract s-a încheiat pe o durată nedeterminată. Lumina Lex. (2) C. p. chiar dacă nu îmbracă forma scrisă. Diritto del lavoro. p. cuantumul indemnizaţiei de nonconcurenţă lunară. 1992. O. 231 şi urm. în P. Bucureşti. Cu toate acestea. 21 alin. orice contract individual de muncă a cărui existenţă se dovedeşte. obligaţia de încheiere a contractului în această formă revenind angajatorului. p. Al. Codul muncii adnotat şi comentat. p. nr. Lumina Lex. Ţiclea. Bucureşti. Ştefănescu. Lyon–Caen. Dima. Bucureşti. Mariani. Athanasiu. şi. 2004. a II-a. (2) C. 16e éditions. Paris. simplul acord de voinţă al părţilor fiind suficient pentru a conduce la încheierea valabilă a acestui contract.R. 2001. Pornind de la soluţia stabilită de legiuitor pentru contractele încheiate pe durată determinată.Actualizare §1. Bucureşti. existenţa şi conţinutul contractului pot fi dovedite prin orice mijloc de probă.. O. A.. F. Forma contractelor individuale de muncă. Bucureşti. 16 alin.. 86 şi urm. Bucureşti. În cazul în care.. p. Cristoforeanu. 2006. trebuie să figureze în mod expres condiţiile în care ele intervin. 50-51. 16 C.muncii subliniază în mod expres. 2004. 121-122. 35-36. Ţiclea (coord. o clauză de nonconcurenţă. Modificările Codului muncii comentate. Bucureşti. Astfel. Ed. Aspecte esenţiale referitoare la forma. p. în măsura în care nu se face proba contrarie. Ed. Rosetti. 328 şi urm. M. §2. XX Edizione. p. Popescu. Ed. Izzo. 17 -20.. în mod similar s -ar pune problema şi în ce priveşte situaţia clauzelor facultative în cuprinsul contractul individual de muncă. Toate drepturile rezervate. Tratat de dreptul muncii. p. Ed. de exemplu. conform art. Pelissier. în Dreptul nr. Al. Bucureşti. Popa. Ed. Rosetti. Al. p. Bibliografie Al. 173 şi urm. Ed. Aceasta nu înseamnă însă că forma scrisă reprezintă o condiţie de validitate a contractului individual de muncă. Dreptul muncii. G. Codul muncii. 16 şi urm. C. p. 2007. Tratat de dreptul muncii. Dima. Altfel spus. o asemenea clauză îşi produce efectele numai în măsura în care sunt prevăzute în mod concret şi toate activităţile ce sunt interzise salariatului de la data încetării contractului. p. 379-380. Ed. F. 130 şi urm. I. Dreptul muncii. art. F. Ed. se consideră a fi fost încheiat pe durată nedeterminată. ed. muncii . Bucureşti. 121-122). 2005.. N. Ţiclea. 113 şi urm. 2003.. Această soluţie derivă din faptul că asemenea clauze au caracter de excepţie. p. 2/2003. 2002. Rosetti.Tr. Lumina Lex. inclusiv prin intermediul martorilor (a se vedea Al. muncii. Al. 2004. într-un contract individual de muncă se stipulează o clauză de nonconcurenţă. © 2012 Legalis . All Beck. astfel de elemente pot fi concretizate numai în măsura în care sunt prevăzute în formă scrisă.Tr.. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. 16 alin.Tr. conţinutul şi nulitatea deciziei de concediere în lumina Codului muncii. 2005. 106. p. 106). 267 şi urm. Macovei.V. în cuprinsul art. I. Ghimpu. Voiculescu. Dreptul muncii. 2003. Contractul individual de muncă. de mobilitate. p.H. L. p. acelaşi text face referire la faptul că acest co ntract se încheie în formă scrisă. p. 79-85. All Beck. Beligrădeanu. Beck . rezultă că forma scrisă a contractului individual de muncă nu este o condiţie de validitate a contractului. ci continuă să rămână numai o condiţie de probă a existenţei şi conţinutului contractului (a se vedea E. Al. Ştefănescu.citeşte aici textul la zi al comentariului. Wolters Kluwer. Faţă de dispoziţiile art. dovada existenţei contractului de muncă în cazul în care acesta nu îmbracă forma scrisă se face prin intermediul ştatelor de plată a salariilor. Al. 215-221. faptul că un contract individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor. Obligaţiile angajatorului Neîndeplinirea formei scrise la încheierea contractului individual de muncă conduce însă la răspunderea angajatorului. Reglementări interne şi comunitare. Ţiclea. Tratat de dreptul muncii. Al.un produs al Editurii C. cu titlu de principiu. Comentariu Actualizare 2012 . All Beck.). V. 356 şi urm. Del Giudice. Bucureşti. 6/2004. cel mai adesea. Ţichindelean. de confidenţialitate sau legată de pregătirea profesională trebuie să îmbrace forma scrisă. perioada pentru care îşi produce efectele clauza de nonconcurenţă. S. În practică însă. Ed. vol. Ed. p. Dreptul muncii. Ştefănescu. Articolul 16 alin. Caracterul consensual al contractului individual de muncă Contractul individual de muncă este un contract consensual. Or. Giuridiche Simone. E. p. Bucureşti. J. 2007. Dalloz.(3) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă îi conferă salariatului vechime în muncă. Bucureşti. Ed.Comentariu pe articole . 2/2005. precum şi aria geografică în cadrul căreia funcţionează obligaţia de nonconcurenţă a fostului salariat. Teoria generală a contractului individual de muncă. ca atare.

nerespectarea ei conducând la sancţionarea contravenţională a angajatorului vinovat prin intermediul inspectorului de muncă. (1) lit. Astfel. Din păcate însă redactarea nu este conformă. 16 alin. (1) C. teza finală din cuprinsul art. Este de presupus că ceea ce a dorit legiuitorul se referă la interdicţia începerii executării prestaţiilor (prestarea muncii şi plata salariului) anterior transpunerii în formă scrisă a voinţei părţilor. dacă.U. dispoziţiile cuprinse în Legea nr. În schimb. pe de o parte. art. muncii. fapta poate atrage sancţionarea contravenţională a angajatorului culpabil prin intermediul inspecţiei muncii. în ceea ce privesc relaţiile de muncă. muncii prin O. este evident că obligaţia întocmirii contractului de muncă în formă scrisă revine şi acestor persoane fizice. muncii s -au modificat în sensul adăugării unei teze suplimentare în cuprinsul acestei dispoziţii. dar numai pentru activităţi ce nu fac obiectul comerţului lor. ar rezulta că nu numai voinţa părţilor este constitutivă de drepturi. © 2012 Legalis . impunându-se a se face referire la noţiunea de executare a raporturilor de muncă şi nicidecum la noţiunea de începere a raporturilor de muncă. conducând la transformarea unui astfel de contract într-un contract formal. respectiv dacă lipsa înscrisului redactat în limba română ar putea conduce la nulitatea contractului? Considerăm că. nr. 16 alin. Of. în conformitate cu prima teză din cuprinsul art. 298 alin. muncii astfel cum acestea au fost modificate prin O. republicată. În sarcina angajatorului se reţine şi obligaţia de a încheia contractul individual de muncă în limba română. o astfel de soluţie este contrară spiritului ce a dominat contractul de muncă de la momentul de la care acesta şi-a găsit o reglementare în legislaţia română. dispoziţii ce sancţionează primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contractul individual de muncă în forma impusă de art. §3. Astfel. continuă să existe.un produs al Editurii C. deoarece. (1) contrazice însuşi consensualismul contractului de muncă. (2) C. e) C. deoarece raportul de muncă se naşte la momentul încheierii contractului de muncă. rezultă că dispoziţiile din această lege referitoare la obligaţia de înregistrare a contractelor individuale de muncă. 300/2004 stabileşte în mod expres faptul că „persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţiile familiale autorizate în condiţiile prezentei legi nu pot angaja persoane cu contract individual de muncă pentru desfăşurarea activităţilor pentru care s-a obţinut autorizaţia”. legiuitorul a consi derat necesar să dezvolte tipurile de angajatori cărora le-ar reveni obligaţia de a încheia contractul de muncă. nu pot angaja personal prin contract individual de muncă. În acest sens. din moment ce forma scrisă nu este condiţie de validitate a contractului de muncă. (1). (1) C. sunt avute în vedere categorii de „angajatori” care. Se pune întrebarea dacă limba română. aceste categorii de persoane ar putea angaja salariaţi. 276 alin.H. Din moment ce raportul de muncă se poate naşte doar în măsura în care există o formă scrisă. practic. obligaţie ce incumbă unor anumite categorii de angajatori. 3 alin. în condiţiile în care Legea nr. nr. Nu poate fi susţinută nici teoria conform căreia devin incidente dispoziţiile art. 65/2005. s-ar putea invoca şi dispoziţiile art. acesta născându-se anterior. Nu în ultimul rând. Atâta vreme însă cât Legea nr. Înregistrarea contractului individual de muncă Contractul individual de muncă este supus unei proceduri specifice de înregistrare. nr. pentru identitate de motive cu cele invocate cu privire la caracterul consensual al contractului de muncă. Beck . dispoziţiile cuprinse în art. (1) C. Eventual. Astfel. 65/2005 (M. 300/2004 sunt de strictă interpretare în raport cu cele cuprinse în Codul muncii şi. – teza nou adăugată în cuprinsul art.G. muncii. ci şi forma impusă contractului. De altfel. ca limbă de redactare a contractului de muncă. 16 alin. 576 din 5 iulie 2005). în consecinţă. contractul de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor. în temeiul legilor speciale. ar reprezenta o condiţie de validitate a contractului de muncă. Soluţia este contrară regulilor generale de drept. Toate drepturile rezervate. cu atât mai mult redactarea înscrisului cu valoare exclusivă de probă în limba română nu poate reprezenta o condiţie de validitate a acestuia. (3) din Legea nr. muncii. angajatorul fiind însă sancţionat contravenţional în măsura în care începe derularea muncii anterior întocmirii formei scrise. Acordul de voinţă între salariat şi angajator există. 16 alin. în măsura în care angajatorul nu -şi execută obligaţia de redactare a contractului de muncă în limba română.(2) C. Prin O.G. impune înregistrarea contractelor individuale de muncă încheiate de către persoanele fizice (fiind avute în vedere toate persoanele fizice şi nu numai cele autorizate să desfăşoare o activitate independentă). 65/2005 impune întocmirea formei scrise anterior începerii raporturilor de muncă. Pe de altă parte.U. ele nu pot fi înlăturate decât în baza unei abrogări exprese. O astfel de reglementare considerăm că este inadecvată pentru următoarele motive: – legiuitorul enunţă în mod eronat categoriile de angajatori cărora le revine obligaţia încheierii contractului de muncă în formă scrisă anterior începerii derulării raporturilor de muncă.U. anterior începerii raporturilor de muncă. este de observat faptul că forma actuală de redactare a textului nu mai impune în mod expres încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă atunci când angajator este o simplă persoană fizică ce angajează personal casnic. în sensul că toate dispoziţiile contrare celor cuprinse în Codul muncii se abrogă.G. în formă scrisă. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă nu a fost abrogată. 130/1999. nr. 16 alin. nici redactarea în limba română a înscrisului „contract de muncă” nu reprezintă o condiţie de validitate a acestuia. Or.

un angajator care are capital privat 99% să nu fie obligat la înregistrare. Angajatorului îi revine şi în continuare obligaţia de a pune la dispoziţia inspectoratului teritorial de muncă toate actele referitoare la încheierea. Beck . © 2012 Legalis . Obligaţia înregistrării incumbă. în subsolul paginii se precizează că „până la data de 31 decembrie 2003.H. în cuprinsul Anexei la Ordinul nr. şi prin aceste dispoziţii se întăreşte caracterul consensual al contractului individual de muncă. se observă o contradicţie între termenul înăuntrul căruia există obligaţia înregistrării contractului individual de muncă. Deşi în titulatură se precizează că este vorba despre un „contract încheiat şi înregistrat sub nr. îşi realizează atribuţiile de control efectiv pe care le deţine în temeiul Legii nr. de exemplu. în timp ce în termen de 5 zile trebuie să depună toate actele în baza cărora a încheiat contractul de muncă. Of.un produs al Editurii C. este prevăzut modelul propus de autoritate pentru contractul individual de muncă. (1). În aceste condiţii. Operaţiunea de înregistrare a contractelor individuale de muncă de către inspectoratele de muncă este o operaţiune strict administrativă. acest contract a fost încheiat anterior (într -un termen ce nu poate depăşi însă 20 de zile). republicată (M./. în registrul general de evidenţă a salariaţilor”. nr. În consecinţă. aceasta nepresupunând un control de legalitate din partea autorităţii şi. Nimic nu împiedică însă părţile ca în afara acestor clauze. conform art. s -a aprobat modelul-cadru de contract individual de muncă. Of. 139 din 4 martie 2003. Această obligaţie trebuie îndeplinită într-un termen de 5 zile de la momentul în care acele acte au fost produse. cu atât mai puţin. 64/2003 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale prin care a fost aprobat modelul-cadru al contractului individual de muncă (M. indiferent de motivaţia unui asemenea refuz.. executarea. în condiţiile în care se recunoaşte că. respectiv termenul de 20 de zile. în principiu: – angajatorilor persoane fizice. în baza liberei lor negocieri. înregistrarea neavând altă valoare decât de luare în evidenţă a unui contract individual de muncă. practic. dar controlul de legalitate cu privire la clau zele contractului individual de muncă nu poate fi exercitat decât atunci când inspectorul de muncă.. Legea impune înregistrarea contractului individual de muncă în termen de 20 de zile de la momentul în care acesta a fost încheiat. în măsura în care acestea au capital integral privat. dă dreptul angajatorului să acţioneze împotriva autorităţii. Prin Ordinul nr. 76/2003. în timp ce acela care are capital privat 100% să fie obligat la înregistrare. şi termenul înăuntrul căruia angajatorul are obligaţia depunerii actelor ce stau la baza încheierii contractului. să solicite în instanţă nulitatea clauzei nelegale. şi perioada până la care înregistrarea contractului individual de muncă la inspectoratul teritorial de muncă s -a prelungit corespunzător. neprezentând nici un fel de relevanţă forma scrisă în chiar momentul încheierii contractului. evident însă cu respectarea condiţiilor impuse de lege. Of. modificat şi completat prin Ordinul nr. În consecinţă. Eventual. este în drept să sancţioneze contravenţional angajatorul vinovat. inspectoratul de muncă nu poate refuza înregistrarea unui contract individual de muncă.. În anexa la actul normativ este prevăzut modelul -cadru care însă cuprinde. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii. Inspectoratul de muncă este obligat la înregistrare. 64/2003 este totalmente nelegal. neexistând nici o raţiune pentru ca. în contencios administrativ. sau să solicite obligarea Toate drepturile rezervate. nr. forma scrisă a contractului este necesară la momentul înregistrării. inspectoratul poate recomanda modificarea clauzelor nelegale.. 159 din 12 martie 2003). Altfel spus. Considerăm că o asemenea soluţie creează un regim juridic inechitabil între o categorie şi alta de angajatori. 2 alin. 76/2003 publicat în M. numai clauzele obligatorii care trebuie să se regăsească în cuprinsul contractului individual de muncă încheiat între angajator şi salariatul său. să stabilească în cuprinsul contractului individual de muncă şi alte clauze specifice fiecărei situaţii în parte. contractul individual de muncă va fi înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă. – angajatorilor persoane juridice constituite cu scop nonprofit. cu menţionarea pe contract a acestui număr”. 740 din 10 octombrie 2002). – angajatorilor societăţi comerciale. modificarea şi încet area contractelor individuale de muncă. refuzul funcţionarului de la inspectoratul teritorial de muncă de a înregistra un contract individual de muncă pentru simplul fapt că acesta nu este conform modelului din anexa la Ordinul nr. nr.. Evident că în raport cu prelungirea perioadei până la care înregistrările în carnetul de muncă vor fi valabile. În măsura în care inspectorul de muncă constată că în contractul individual de muncă nu sunt cuprinse toate clauzele obligatorii din modelul cadru aprobat prin act normativ sau dacă clauzele facultative pe care părţile au înţeles să le includă în contractul individual de muncă sunt contrare legii. 64/2003 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale modificat prin Ordinul nr.Mai mult decât atât. În consecinţă. refuzul inspectoratului teritorial de muncă de a înregistra un contract individual de muncă. chiar dacă acesta nu îndeplineşte condiţiile legale. un control de oportunitate. la sesizarea unei persoane sau din oficiu. O înţelegere corectă a acestor două dispoziţii presupune ca angajatorul să-şi execute obligaţia de înregistrare a contractului individual de muncă în termen de 20 de zile. Faţă de o asemenea dispoziţie.

În măsura în care se face dovada că între angajator şi angajat au existat raporturi de muncă. (2) C. chiar în lipsa înscrisului probator. Conflict de drepturi. p.un produs al Editurii C. reclamanta nu poate pretinde drepturi recunoscute de lege persoanelor salariate în temeiul unui contract individual de muncă. ci ad probationem. Consecinţe. existenţa lui poate fi dovedită în instanţă cu alte mijloace de probă.M. nefiind o condiţie ad validitatem. 1658/LM/2004. se prezumă că a fost încheiat pe o durată nedeterminată. Contract de muncă. Ed. deoarece drepturile băneşti încasate de reclamant au fost evidenţiate în contabilitatea unităţii angajatoare cu titlu de „salariu negociat”. Lipsa înscrisului constatator al încheierii contractului. există posibilitatea ca inspectorul de muncă să sesizeze instanţa judecătorească şi atunci când constată că o clauză din contractul individual de muncă este abuzivă (art. p. p. Dar.A. civ. se poate considera că existenţa raportului de muncă a fost dovedită prin declaraţiile martorilor. s. 410/2004. 5. În speţă.. nr. 64/2003.R. chiar dacă reclamanta a semnat un asemenea contract într un singur exemplar. p. potrivit cărora. Lumina Lex. Contractul nu a fost înregistrat la organul competent. 76/2003. Pentru dovedirea conţinutului real al raportului de muncă în sensul stabilirii drepturilor şi obligaţiilor reciproce ale părţilor. nr. 132 ). În speţă instanţa a respins ca inadmisibilă acţiunea reclamantei prin care aceasta solicita obligarea pârâtului. © 2012 Legalis . Timiş. (C. Forma scrisă a contractului de muncă cerinţă ad probationem. 1/2005. înscrisurile administrate şi recunoaşterea societăţii pârâte rezultând din lipsa nejustificată a răspunsurilor la interogatoriu. 129).A. deşi nu se face dovada directă a existenţei contractului de muncă. dar numai atunci când funcţionează în calitatea sa de organ de control. civ. o asemenea atitudine din partea inspectoratelor de muncă fiind contrară legii şi principiilor de drept şi fiind posibil de atacat conform regulilor de contencios administrativ. (C. s. Bucureşti 2004. nr. Anularea dispoziţiei de desfacere a contractului individual de muncă. în calitate de angajator. dec. nr. în R. Plata costului spitalizării. în lipsa formei scrise a contractului. instanţa a considerat că. astfel că. civ. În mod corect instanţa de fond a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 1999. Conflict de muncă. 3. ci ad probationem.A. civ. Bucureşti. All Beck. proc. contractul scris are o însemnătate deosebită. muncii ). 24 C. contractul încheindu-se valabil solo consensu. instanţa a recunoscut existenţa raporturilor de muncă bazate pe contractul de muncă şi nu pe o convenţie civilă. 4. în R. nr. fiind nerelevantă apărarea societăţii pârâte formulate în recurs în sensul lipsei avocatului său în faţa instanţei de fond la te rmenul la care trebuia depus interogatoriul.D. Bucureşti. sub nici un motiv. dec. nu se poate refuza angajatorului înregistrarea contractului individual de muncă atunci când acesta nu este cu totul identic cu cel publicat în Monitorul Oficial în anexa la Ordinul nr. Notă: Soluţia instanţei este discutabilă având în vedere prevederile art. Prestarea muncii şi plata salariatului fără încheierea contractului de muncă în formă scrisă. 21/2005. 173-174).H. Conflict de muncă. la respectarea unui contract individual de muncă inexistent d in punct de vedere juridic. 2. Jurisprudenţă 1.M. sent. s. Consecinţe. Forma scrisă a contractului de muncă cerinţă ad probationem. Toate drepturile rezervate.D. trebuie recunoscute în beneficiul angajatului toate drepturile ce decurg din contractul individual de muncă. în Jurisprudenţa Curţii de Apel Iaşi în materie civilă 2002. Bucureşti. în lipsa unui contract individual de muncă.angajatorului să completeze contractul de muncă cu clauzele obligatorii. Ed. Mai mult decât atât. Faţă de o asemenea probă. iar părţile pot face dovada prevederilor contractuale şi a prestaţiilo r efectuate prin orice alt mijloc de probă. a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale. dec. nr. Forma scrisă a contractului individual de muncă. 1558/LM/2004.A. dec. p. civ. în Culegere de practică judiciară civilă 1993-1998. faptul că între părţi s -a încheiat un asemenea contract se poate prezuma (C.R. 131/2002. Beck . Daune morale. 606/1997. în situaţia în care contractul individual de muncă nu a fost încheiat în formă scrisă. a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale. Forma scrisă a contractului de muncă nu este o condiţie ad validitatem. Bucureşti. în Sinteză de practică judiciară – dreptul muncii.. ( Trib. nr. (C. Iaşi. 225 C. 16 alin. Consecinţe. 69). muncii. Aceleaşi mijloace de probă sunt apte să dovedească cuantumul drepturilor salariale. în temeiul noilor dispoziţii din Codul muncii. astfel cum a fost modificat prin Ordinul nr. dar. a IV-a civ. Plata contribuţiilor la asigurările sociale de stat. 116). Forma.

salariatul va fi informat cu privire la cel puţin următoarele elemente: a) identitatea părţilor. c) sediul sau. după caz. Timiş. 7. Existenţa contractului previne comportamentul abuziv al angajatorului. acesta făcând dovada prestării muncii prin proba testimonială şi prin foile de parcurs. posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri. Popa. f) data de la care contractul urmează să îşi producă efectele. l) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului. 17.un produs al Editurii C. muncii. Drepturi salariale. Magda Volonciu Art. M. s. [Obligaţia de informare cu privire la clauzele generale din contract] (1) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă. domiciliul angajatorului. Forma scrisă a contractului de muncă. dosar nr. 2032/2004. Dovada prestării muncii în folosul angajatorului. (3) Elementele din informarea prevăzută la alin.C. dar şi atitudinea incorectă a salariatului în îndeplinirea sarcinilor pentru care s-a angajat. 872 din 28 septembrie 2005). durata acestora. e) C. sub sancţiunea stipulată de art. precum şi periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul.6. p. nu aduce atingere principiului libertăţii muncii şi nici principiului libertăţii comerţului. forma scrisă permite verificarea măsurii în care fiecare parte şi -a îndeplinit obligaţiile. Beck . De asemenea. nr. Sinteze de practică judiciară comentată. h) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul. Of. (D. d) funcţia/ocupaţia conform Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative şi atribuţiile postului. drepturile. Astfel. k) durata normală a muncii. (2) Persoana selectată în vederea angajării ori. j) salariul de bază. reclamantului i se cuvin drepturi salariale pentru perioada lucrată. angajatorul are obligaţia de a informa persoana care solicită angajarea ori. 2004. Conflict de muncă. salariatul cu privire la clauzele generale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice. 129 130).. civ. (1) lit.H. forma scrisă este în interesul ambelor părţi. 1 (1 ) Obligaţia de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului se consideră îndeplinite de către angajator la momentul comunicării ofertei sale privind conţinutul contractului individual de muncă sau al actului adiţional. g) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau a unui contract de muncă temporară. nr. după caz. nr. Chiar dacă între părţi nu s-a întocmit un înscris privitor la contractul individual de muncă încheiat.V. m) durata perioadei de probă. nepublicată. All Beck. exprimată în ore/zi şi ore/săptămână. în V. acestea putând să cunoască condiţiile de desfăşurare şi încetare a raportului de muncă. 697/2004. Dreptul muncii. alte elemente constitutive ale veniturilor salariale. 448/2005. Ed. 276 al in. (2) trebuie să se regăsească şi în conţinutul contractului individual de muncă. în lipsa unui loc de muncă fix. obligaţiile şi răspunderea ambelor părţi. e) riscurile specifice postului. i) condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia. ce drepturi poate revendica şi ce răspunderi are. b) locul de muncă sau. după caz. Obligaţia legală a încheierii în formă scrisă a contractului individual de muncă. după caz. Toate drepturile rezervate.C. © 2012 Legalis . (Trib. sent. Bucureşti. după caz.

2003. XX Edizione. Ştefănescu. într -un termen de 15 zile de la data încunoştinţării în scris a salariatului. 29-31. Popescu. (1) lit. 7-8. nr. nr. Tratat de dreptul muncii.M. (3) C. Ştefănescu. 17 C. p. 2005. © 2012 Legalis . p. Mariani. Ed. F. Ţinca. Parteneriatul social şi relaţiile profesionale – analiză comparativă a reglementărilor comunitare şi a acelor interne. Ed. O. Dimitriu. Wolters Kluwer. 361-364. L. Ed. Comentariu Actualizare 2012 . în S.R. éditions Dalloz... R. în volumul "Codul muncii . Obligaţia de informare în formarea contractelor. cât şi ulterior. Al. Bucureşti. Tufan. în R. p. 255 şi urm.(4) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. p. V. Rosetti. M.Tr. Dreptul lucrătorilor la informare şi consultare. 2002. p. 2/2003. Soluţii şi propuneri privind interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii ale Codului muncii în R. 2/2003. Drept social european. cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare rezultă ca posibilă din lege sau din contractul colectiv de muncă aplicabil. p. conform propriei opţiuni. Bucureşti. Dreptul muncii. Bucureşti. vol. B. p. 377 şi urm. Al. Articolul 17 alin. Droit du travail.citeşte aici textul la zi al comentariului. 2007. Ţiclea. 1 (4 ) La negocierea. la momentul în care mecanismul contractual îşi produce efectele (în sensul că se încheie sau se modifică un contract individual de muncă). Voiculescu. p. 75 şi urm. 2005. Bucureşti. Code de droit social europeén. după caz.un produs al Editurii C. legiuitorul a înţeles să oblige angajatorul la informare anterior sau pe durata derulării contractului individual de muncă. cu respectarea confidenţialităţii prevăzute la alin. J. între părţi poate interveni un contract de confidenţialitate.R. I. Dimitriu. Ed. R. Rosetti. 2002.. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii.D. Consideraţii cu privire la obligaţia de informare ce revine anga jatorului potrivit Codului muncii. Athanasiu.D. Voiculescu. 1998. Ţiclea. Ţiclea. Dreptul muncii. astfel încât. Dreptul muncii. 2002. 31 şi urm. 2006. Al. A. 151 -152.Comentariu pe articole . Lumina Lex. p. N. p. 39 alin. R. în S.D. 398-402. I. p. 2004. Ed. nr. nr. LyonCaen. p. 2007. Ed. D. salariatului său o ofertă fermă cu privire la intenţiile sale şi drepturile şi obligaţiile pe care înţelege să şi le asume în cadrul contractului. Pătulea. 375 şi urm. Beck . Macovei. pe toată durata de derulare a contractului individual de muncă. N.R. Conţinutul contractului individual de muncă. Ţiclea (coord. Ed. Directive europene – Directiva nr. 106 şi urm. Toate drepturile rezervate. p. 283-284). Dreptul lucrătorilor la informare şi consultare. Bucureşti. Ed. Al. (2) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract. Popescu. privin d obligaţia angajatorului de a informa lucrătorul asupra condiţiilor aplicabile contractului sau relaţiei de muncă.. Codul muncii adnotat şi comentat. A. 210 şi urm. prealabil încheierii contractul ui individual de muncă. în P..H. p. Paris. 2003. Lumina Lex. p. p..). 99 şi urm.M. Bucureşti. p. muncii. în R. salariatul să fi avut cunoştinţă cu privire la elementele ce îi configurează contractul şi să fi negociat în consecinţă. Ed. obligaţia angajatorului de a înainta celui ce doreşte să se angajeze sau. 47-50.M. p. Ţinca. 6/1998. p. Modificările Codului muncii comentate. 283 – 284. Contractul individual de muncă. ulterior.. 99 şi urm.D. p.D. Al.D. p.. Al. Dima. Teyssié.R. 3 4/2000.R. Tratat de dreptul muncii. muncii instituie. F.Tr. Giuridiche Simone. O asemenea soluţie conduce la ideea că art. Bucureşti. Lumina Lex.R. practic. Dima. Ed.. Ţop. 16e. Obligaţia de informare a salariaţilor Pornind de la dreptul general la informare de care se bucură orice salariat. Dimitriu. 4/2002. conform cărora elementele menţionate în cuprinsul unei asemenea oferte ferme care concretizează obligaţia de informare a angajatorului trebuie. Ed. Rosetti. Caracterul ferm al unei asemenea oferte rezultă şi din dispoziţiile art. în R. 35-37. Bucureşti. 17 alin. h) C. Dreptul lucrătorilor la informare şi consultare. C. Bibliografie Al. Litec. All Beck. Codul muncii adnotat. atunci când angajatorul intenţionează să modifice în vreun fel clauzele contractului individual de muncă (a se vedea. p. 291 şi urm. Bucureşti. atât anterior momentului angajării. Ţiclea.Actualizare §1. I. p. G. 2004. Del Giudice. 77-80. 210-215. (5). Bucureşti. O. nr. 2/2003. (1) C. Ţichindelean. 3-4/2000. Ed. Dreptul internaţional al muncii. Diritto del lavoro. Lumina Lex. 1992. Izzo. F.C.muncii stabileşte în sarcina angajatorului o obligaţie de informare. Reglementări interne şi comunitare. conform art. 283-284. Hamangiu. Athanasiu. muncii. Tratat de dreptul muncii. în contextul reglementării anterioare actualului Cod al muncii. nr. să se regăsească efectiv în conţinutul contractului individual de muncă. nr.Tr. Bucureşti. O. Ed. Lumina Lex. Bucureşti. L. 2004. p. 164 şi urm. oricare dintre părţi poate fi asistată de către terţi.. 141 şi urm. Al. Pelissier. Holding Reporter. I. (5) Cu privire la informaţiile furnizate salariatului. 91/533/CEE din 14 octombrie 1991. Ştefănescu. Ed. Ţiclea. încheierea sau modificarea cont ractului individual de muncă.

§2. Momentul informării
Spre deosebire de reglementarea iniţială, art. 17 alin. (1) impune angajatorului obligaţia informării a nterior încheierii contractului individual de muncă, dar după momentul în care cel în cauză a fost selectat. Soluţia nouă introdusă de legiuitor prin modificarea art. 17 alin. (1) C. muncii prin O.U.G. nr. 65/2005 are meritul de a înlătura ipoteza ca toţi cei ce urmează să participe la procesul de selecţie să fie încunoştinţaţi cu privire la toate aspectele contractului individual de muncă. Astfel se înlătură riscul ca acele elemente din contract ce aer trebui totuşi să presupună o anumită confidenţialitate să fie transmise unui număr mare de persoane. Este de subliniat faptul că angajatorul are obligaţia informării, indiferent dacă contractul individual de muncă se va încheia sau nu, ţinând cont de faptul că legea română impune îndeplinirea obligaţiei informării anterior încheierii contractului individual de muncă.

§3. Modul de realizare a obligaţiei de informare
Articolul 17 alin. (11) C.muncii, text nou introdus prin intermediul O.U.G. nr. 65/2005 (M. Of. nr. 576 din 5 iulie 2005), are rostul de a explica, în mod concret, când se consideră îndeplinită obligaţia de informare de către angajator. Astfel, simpla ofertă cu privire la conţinutul contractului este suficientă pentru a se considera că angajatorul a informat persoana selectată cu privire la viitorul contract. S-ar putea pune întrebarea în ce măsura ar mai fi necesar un act aparte de informare, după intrarea în vigoare a dispoziţiilor art. 17 alin. (11)? Faţă de modul de redactare al textului, considerăm că simpla ofertă de contract este suficientă pentru a se considera obligaţia îndeplinită de către angajator. Mai departe, devin incidente regulile tradiţionale referitoare la mecanismul încheierii contractului, oferta angajatorului urmând să se întâlnească cu acceptarea salariatului. Mai mult decât atât, o astfel de soluţie deschide şi posibilitatea unei negocieri individuale ulterioare momentului îndeplinirii obligaţiei de informare, fiind posibil ca, faţă de oferta transmisă de angajator, persoana selectată să vină cu o contraofertă care poate fi sau nu acceptată de angajator. Esenţial este însă faptul că se consideră că oferta este de natură a conduce la îndeplinirea obligaţiei de informare numai în măsura în care ea cuprinde toate elementele de conţinut, expres impuse de lege la art. 17 alin. (2). Pe de altă parte, se poate considera că art. 17 alin. (11) C. muncii instituie o prezumţie de informare care funcţionează în favoarea angajatorului. Astfel, în măsura în care contractul individual de muncă s -a încheiat, se prezumă că anterior angajatorul şi-a îndeplinit şi obligaţia de a informa persoana selectată cu privire la elementele acelui contract de muncă, în condiţiile art. 17 C. muncii . Prezumţia funcţionează în mod identic şi în cazul modificării contractului. Astfel, dacă actul adiţional a fost încheiat în condiţiile legii, se prezumă că angajatorul şi -a îndeplinit obligaţia legală de a informa salariatul său cu privire la modificarea contractului individual de muncă. Din moment ce legea instituie o astfel de prezumţie, în măsura în care persoana selectată, sau, după caz, salariatul invocă neîndeplinirea obligaţiei de informare cu privire la elementele contractului de muncă sau ale actului adiţional la acesta, el este şi cel chemat să facă dovada în acest sens în cadrul conflictului de drepturi dedus judecăţii, dispoziţiile art. 287 C. muncii nefiind incidente. Evident că nimic nu împiedică în continuare ca angajatorul să îndeplinească obligaţia de informare şi prin intermediul unui înscris aparte, un astfel de înscris dublând practic oferta de contract. Totuşi, cu atât mai mult, după modificarea art. 17 ca urmare a adoptării O.U.G. nr. 65/2005, forma scrisă a informării persoanei selectate sau, după caz, a salariatului nu mai poate fi impusă, încheierea contractului individual de muncă, respectiv a actului adiţional, reprezentând prezumţii în sensul îndeplinirii obligaţiei de informare de către angajator. Este de observat că, în raport cu Directiva UE nr. 91/533/CEE (a se vedea B. Teyssié, Code de droit social europeén, p. 398-402), soluţia legii române este mai restrictivă, în sensul că nu există posibilitatea informării ulterior încheierii contractului de muncă. O astfel de abordare conduce încă odată la faptul că legiuitorul român a conceput o soluţie originală, respectiv informarea reprezintă oferta de contract, condiţiile impuse ofertei pentru a putea conduce la încheierea contractului fiind însă mult mai stricte decât în dreptul comun, oferta considerându se clară şi neechivocă numai în măsura în care cuprinde toate elementele impuse de lege. În dreptul comunitar, obligaţia de informare trebuie îndeplinită în termen de cel mult două luni de la data la care a început prestarea muncii. Dacă însă acel contract încetează înainte de împlinirea celor două luni, informarea trebuie realizată până la această încetare (a se vedea, în acest sens, O. Ţinca, Drept social comunitar, p. 151152; N. Voiculescu, Parteneriatul social şi relaţiile profesionale, p. 30; O. Macovei, Conţinutul contractului individual de muncă, p. 110).

§4. Conţinutul informării A. Elemente minimale
Conform art. 17 C. muncii , obligaţia de informare a angajatorului se consideră a fi executată în măsura în care, în conţinutul informării (ofertei ferme), angajatorul cuprinde clauzele generale pe care intenţionează să le scrie în contract sau să le modifice.

Toate drepturile rezervate. © 2012 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

Această regulă de principiu este concretizată în cuprinsul alin. (2) din acelaşi articol, dispoziţie care stabileşte, cu titlu minimal, elementele ce trebuie să se regăsească în cuprinsul informării. Astfel, informarea va cuprinde cel puţin următoarele elemente:

a) identitatea părţilor;
Este de observat că, din moment ce informarea este o obligaţie pe care şi -o asumă angajatorul, are valoarea unui act unilateral şi nu poate presupune stabilirea identităţii părţilor, ci numai identitatea ofertantului. Identitatea părţilor presupune, în principiu, numele sau denumirea acestora şi calitatea pe care o au sau urmează să o aibă în cadrul contractului.

b) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului; c) locul de muncă;
Angajatorul are obligaţia de a cuprinde în informare locul de muncă concret în care salariatul urmează să -şi desfăşoare activitatea, ştiut fiind faptul că locul de muncă reprezintă un element esenţial al contractului. Considerăm însă că o asemenea soluţie nu presupune identificarea efectivă a unui anumit loc de muncă, ci o identificare generică a spaţiului în care urmează ca salariatul să presteze munca. În situaţia în care nu există posibilitatea stabilirii unui loc fix de muncă pentru un salariat, angajatorul are obligaţia de a-l informa pe acesta cu privire la posibi-litatea ca el să-şi desfăşoare activitatea în mai multe locuri de muncă. Practic, o asemenea situaţie ar putea interveni atunci când în contractul individual de muncă ar fi menţionată o clauză de mobilitate, în condiţiile art. 25 C. muncii . Aceasta ar presupune ca în cuprinsul ofertei să figureze şi toate elementele care concretizează clauza de mobilitate, inclusiv prestaţiile suplimentare în bani sau în natură de care ar beneficia salariatul care-şi asumă clauza de mobilitate.

d) atribuţiile postului;
Oricum, ceea ce s-a urmărit prin obligarea angajatorului de a -şi informa salariatul anterior încheierii sau modificării contractul individual de muncă cu privire la atribuţiile postului, este în sensul identificării felului muncii, ca element de bază al contractului individual de muncă. În principiu, felul muncii este determinat de funcţia sau meseria pe care urmează să fie încadrată persoana, cu luarea în considerare a pregătirii sau calificării corespunzătoare pentru acel post. Cu toate acestea, deşi la prima vedere s-ar putea considera că în cuprinsul informării ar fi suficient de enunţat felul muncii în linii extrem de generale, în realitate, atâta vreme cât fişa postului se consideră anexă la contractul individual de muncă, aceasta concretizând activitatea propriu -zisă pe care persoana selectată urmează să o desfăşoare la acel angajator, ar rezulta că prin atribuţiile postului se impune a fi avute în vedere şi cele cuprinse în fişa postului.

e) riscurile specifice postului;
În tăcerea legii, ar trebui să se considere că pot fi avute în vedere toate riscurile pe care le presupune un anumit post. În principal însă trebuie evidenţiate riscurile pe care le prezintă pentru sănătatea acelui salariat un post sau altul. În aceste condiţii, salariatul sau, după caz, viitorul salariat, trebuie să fie încunoştinţat dacă postul pe care urmează să-l ocupe presupune condiţii grele, periculoase, nocive sau penibile, caz în care va putea beneficia de sporurile la salariu specifice condiţiilor de muncă în care prestează activitatea, de concediul de odihnă suplimentar, în condiţiile contractului colectiv de muncă aplicabil, sau după caz, de reducerea programului de lucru în condiţiile Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite (M. Of. nr. 64 din 27 mai 1991). Evident că încadrarea unui loc de muncă în condiţii deosebite sau speciale se va realiza cu luarea în considerare a dispoziţiilor stabilite de H.G. nr. 261/2001 (M. Of. nr. 114 din 6 martie 2001), sau, respectiv, de Legea nr. 226/2006 (M. Of. nr. 509 din 13 iunie 2006), caz în care salariatul va beneficia de un regim favorabil la şi la pensionare, angajatorul suportând în schimb o valoare mai mare din contribuţia pentru asigurări sociale, în condiţiile Legii nr. 19/2000.

f) data de la care contractul urmează să-şi producă efectele; Un asemenea element poate avea un dublu scop:
– pe de o parte, ţinând cont de faptul că obligaţia de informare rev ine angajatorului anterior încheierii contractului sau, după caz, anterior modificării acestuia, un asemenea element ar stabili momentul concret la care contractul urmează să se încheie sau să se modifice, acela fiind momentul în care încep să se producă ş i efectele lui specifice; – pe de altă parte însă, există posibilitatea ca un contract de muncă să se încheie la un anumit moment (respectiv la momentul realizării acordului de voinţă între părţile contractante), dar executarea lui să intervină la un moment ulterior, acela fiind momentul în care el îşi va produce efectele. Cea de-a doua soluţie ar presupune practic o situaţie de excepţie, respectiv cazul în care se încheie un contractul individual de muncă afectat de un termen suspensiv. Credem că, prin obligarea angajatorului de a stabili în cuprinsul ofertei ferme data de la care contractul urmează să-şi producă efectele, s-a avut în vedere, în principal, obligarea angajatorului de a stabili anterior data de la care

Toate drepturile rezervate. © 2012 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

înţelege ca salariatul să presteze munca şi să beneficieze de salariu, indiferent dacă acest moment corespunde cu momentul încheierii, respectiv modificării contractul individual de muncă sau este ulterior acestuia.

g) durata pentru care se încheie contractul individual de mun că;
De regulă, contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată, angajatorul având obligaţia de a informa despre aceasta salariatul sau eventualul salariat. Mai mult, în cazul în care contractul, prin excepţie şi în condiţiile legii, urmează a se încheia pe durată determinată, în informare acest aspect trebuie expres precizat, ca de altfel şi durata concretă pentru care urmează a se încheia contractul respectiv (pentru dezvoltări, a se vedea comentariul de la art. 80 şi urm.).

h) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
Concret, angajatorul are obligaţia de a-i preciza salariatului său, anterior încheierii contractului, numărul de zile de concediu de odihnă de care urmează să beneficieze. În măsura în care însă, de exem plu, angajarea se face întrun loc de muncă cu condiţii deosebite pentru care legea sau contractul colectiv de muncă aplicabil în unitate impune şi acordarea unui concediu de odihnă suplimentar, angajatorul trebuie să precizeze şi durata acestuia sau, eventual, numărul total de zile de concediu de odihnă la care ar avea dreptul acel salariat.

i) condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia;
În cuprinsul informării trebuie să figureze, pe de o parte, atât durata preavizului pe care este obligat să-l acorde angajatorul în cazul în care contractul de muncă încetează din iniţiativa acestuia, în condiţiile stabilite de art. 73 C. muncii şi cu luarea în considerare a dispoziţiilor din contractul colectiv de muncă aplicabil, cât şi durata preavizului pe care este obligat să-l acorde salariatul angajatorului său atunci când salariatul este cel care denunţă unilateral contractul individual de muncă prin intermediul demisiei, în condiţiile art. 79 C. muncii . În cuprinsul informării trebuie să figureze obligaţiile concrete ale salariatului pe durata preavizului, acesta fiind sensul dispoziţiei conform căreia angajatorul are obligaţia de a informa salariatul cu privire la condiţiile de acordare a preavizului. Soluţia preconizată de legiuitor se impune pentru că, pe de o parte, durata preavizului la care este obligat angajatorul este stabilită la nivel minimal în cuprinsul art. 73 alin. (1) C. muncii, în sensul că acesta nu poate fi mai mic de 15 zile lucrătoare, de regulă, durata acestuia fiind negociată la o durată mai mare prin contractele colective de muncă [de exemplu, minimum 20 de zile conform art. 74 alin. (2) din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional]. La rândul său, salariatul este obligat la acordarea un ui preaviz în cazul demisiei, de data aceasta art. 79 alin. (4) C. muncii stabilind durata maximă a acestuia, respectiv 15 zile calendaristice pentru salariaţii cu funcţii de execuţie şi 30 de zile calendaristice pentru salariaţii care ocupă funcţii de con ducere. Pe de altă parte, există posibilitatea ca pe durata preavizului, salariatul să nu se prezinte în întregime la programul de lucru (de exemplu, conform Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional, numai în jumătate din perioada de preaviz acordată de angajator salariatul este obligat să presteze munca deşi va beneficia de salariu integral, atunci când denunţarea contractului este iniţiată de angajator). Toate aceste aspecte trebuie concret precizate în cuprinsul informării, conform art. 17 alin. (9) C. muncii de către angajator, şi, pe cale de consecinţă, şi în cuprinsul contractului individual de muncă ce urmează a fi încheiat.

j) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul;
Pornind de la noţiunea de salariu, astfel cum aceasta este definit de art. 155 C. muncii , rezultă că în informarea la care este obligat angajatorul trebuie să figureze date referitoare la:

– salariul de bază la care are acesta dreptul, ca o contraprestaţie a muncii depuse; – sporurile de care beneficiază, atât ca sporuri permanente, (de exemplu, sporul de vechime), în măsura în
care acestea nu sunt absorbite în salariul de bază, cât şi sporurile cu caracter aleatoriu (de exemplu, sporul pentru muncă suplimentară sau pentru muncă de noapte), precum şi condiţiile pentru care acestea se acordă;

– orice alte adaosuri la salariu (de exemplu, sisteme specifice de premiere) şi modul în care acestea pot fi
acordate. Totodată, angajatorul are obligaţia de a comunica anterior încheierii contractului, periodicitatea plăţii salariului, respectiv dacă acesta se va plăti lunar sa chenzinal. Faţă de modul de redactare al textului rezultă că angajatorul, în cuprinsul informării, nu are obligaţia de a stabili şi data exactă, respectiv datele la care urmează să se execute plata salariului.

k) durata normală a muncii exprimată în ore/zi şi ore/săptămână;
Este de observat că pentru stabilirea duratei muncii, se foloseşte ca element de referinţă ora de muncă şi nu ziua de muncă. De altfel, pe acest parametru este construită întreaga reglementare cu privire la durata timpului de muncă, astfel cum aceasta este reglementată la art. 108 şi următoarele C. muncii. Totodată, angajatorul are obligaţia de a specifica numai durata normală a muncii, nu şi condiţiile în care se poate presta munca suplimentară (în condiţiile în care, în Modelul cadru de contract individual de muncă la rubrica

Toate drepturile rezervate. © 2012 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

referitoare la durata muncii sunt dispoziţii speciale referitoare la condiţiile de prestare a muncii suplimentare – pct. J.3. din Modelul cadru aprobat prin Ordinul ministrului nr. 64/2003). În sfârşit, legea impune în mod cumulativ stabilirea atât a numărului de ore pe care salariatul urmează să le desfăşoare în mod normal într-o zi lucrătoare, cât şi numărul de ore pe care salariatul urmează să le presteze într-o săptămână, în condiţiile în care art. 109 alin. (1) C. muncii stabileşte, de principiu, durata normală a timpului de muncă la 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână. Dacă însă munca urmează a se presta, de exemplu, în condiţii de tură, există posibilitatea unui program orar zilnic care să fie de maximum 12 ore, cu condiţia ca ulterior să intervină succesiv o perioadă de repaus de 24 de ore. Având în vedere faptul că art. 115 C. muncii permite stabilirea unor programe individualizate, angajatorul ar putea propune în cuprinsul informării şi condiţiile de desfăşurare a unei asemenea formule a programului de lucru. La fel se pune problema şi în cazul în care postul pentru care se face informarea presupune un program de muncă inegal (variabil), având în vedere faptul că, în conformitate cu dispoziţiile art. 113 alin. (2) C. muncii, programul de lucru inegal poate funcţiona numai în măsura în care este expres prevăzut în contractul individual de muncă. În consecinţă, nu este posibil ca un salariat să funcţioneze în cadrul săptămânii normale de lucru de 40 de ore, cu un program zilnic inegal decât în măsura în care o astfel de specificaţie există expres menţionată în cuprinsul contractului de muncă. În tăcerea legii, considerăm că se impune ca în cuprinsul informării şi, ulterior, în cuprinsul contractului individual de muncă să se precizeze numai faptul că în cadrul duratei normale de lucru săptămânale, salariatul va beneficia de un program zilnic inegal, nefiind necesar, în mod imperativ, a se preciza în mod concret durata variabilă zilnică a timpului de lucru. Totuşi, având în vedere interesele salariatului, acestea fiind, în principiu, cele protejate prin intermediului l egislaţiei muncii, în raportul contractual existent între părţi ar trebui precizat în prealabil modul sau procedura în baza căreia salariatul urmează să -şi completeze programul normal de lucru în cadrul săptămânii.

l) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului;
Angajatorul are obligaţia de a-i comunica solicitantului dacă i se aplică, după caz:

– contractul colectiv de muncă de la nivelul unităţii, în măsura în care un astfel de contract este încheiat la a cel
nivel;

– contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unitate sau la nivel de ramură, în măsura în care unitatea
angajatoare face parte din ramura de activitate respectivă sau din grupul de unităţi, fiind precizată expres în acestea în condiţiile art. 13 din Legea nr. 130/1996;

– contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional
Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional este aplicabil tuturor salariaţilor din România. Ca atare, angajatorul îi va semnaliza salariatului că, datorită faptului că la nivelul unităţii nu există contract colectiv de muncă şi nu sunt aplicabile nici contracte la nivel de grup de unitate sau ramură, îi sunt incidente dispoziţiile Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional, în condiţiile art. 11 alin. (1) lit. d) di n Legea nr. 130/1996. Ţinând cont de faptul că întotdeauna contractele colective de muncă prevăd drepturi superioare şi suplimentare pentru salariat, obligaţia angajatorului de a indica contractul colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului permite salariatului să fie în cunoştinţă de cauză cu privire la drepturile mai favorabile ce -i sunt aplicabile.

m) durata perioadei de probă.
Articolul 17 alin. (2) lit. m) C. muncii obligă angajatorul să informeze salariatul şi cu privire la perioada de probă, în măsura în care înţelege ca la angajare, sau, în mod excepţional, în condiţiile art. 32 alin. (2) C. muncii, în cazul modificării contractului individual de muncă, înţelege să recurgă la această formă de verificare a aptitudinilor profesionale. De altfel, este de observat faptul că, în mod expres, legea sancţionează neinformarea salariatului cu privire la perioada de probă. Astfel, conform art. 32 alin. (3) C. muncii, neinformarea salariatului anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă cu privire la perioada de probă, nu numai că atrage obligaţia la despăgubiri a angajatorului culpabil, în temeiul art. 19 C. muncii , dar, mai mult, duce chiar la decăderea angajatorului din dreptul de a mai verifica aptitudinile salariatului printr-o asemenea modalitate. Considerăm totuşi că perioada de probă nu reprezintă o clauză obligatorie în cuprinsul contractului individual de muncă, rămânând la latitudinea părţilor dacă să apeleze sau nu la o astfel de clauză. Concret, perioada de probă reprezintă o modalitate specifică de verificare a aptitudinilor unei persoane, care funcţionează, de regulă, la angajarea în muncă, dar care devine incidentă după încheierea contractului individual de muncă. De principiu, angajatorul este singurul în măsură să aprecieze în ce măsură ar fi necesară verificarea suplimentară a salariatului nou angajat şi prin intermediul unei perioade de probă, nefiind obligat să recurgă la o astfel de verificare. Într-adevăr, art. 31 C. muncii face referire la anumite situaţii speciale în care utilizarea perioadei de probă este obligatorie (de exemplu, în cazul absolvenţilor debutanţi, sau a persoanelor cu handicap), dar astfel de situaţii au caracter de excepţie, art. 31 alin. (1) C. muncii stabilind, ca regulă generală, numai posibilitatea utilizării perioadei de probă şi nu obligativitatea unei astfel de metode de verificare a aptitudinilor.

Toate drepturile rezervate. © 2012 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

În consecinţă, o astfel de clauză ar trebui să reprezinte o clauză facultativă în cuprinsul contractului individual de muncă. În măsura în care părţile convin cu privire la utilizarea perioadei de probă, în informare se impune a fi stabilite durata şi condiţiile în care funcţionează, neinformarea cu privire la aceste aspecte determinând ca efect decăderea din dreptul de a folosi perioada de probă. De altfel, este de observat că, în mod corect, prin O.U.G. nr. 65/2005, textul art. 17 alin. (2) lit. m) C. muncii făcea referire numai „după caz” şi la perioada de probă, redactarea textului fiind, din acest punct de vedere, corectă. Din păcate, la momentul aprobării O.U.G. nr. 65/2005 prin Legea nr. 371/2005, s -a revenit la textul iniţial din Codul muncii, făcându-se referire la obligativitatea inserării perioadei de probă în informare fără nici un fel de distincţie.

B. Preluarea elementelor informării în contractul individual de muncă
Conform art. 17 alin. (3) C. muncii, toate elementele impuse de lege a fi cuprinse în informarea la care este obligat angajatorul trebuie să se regăsească ulterior şi în conţinutul contractului individual de muncă. Soluţia legiuitorului are în vedere numai nominalizarea acestor elemente în formă generică şi nu în mod concret. Pe de altă parte, ceea ce se regăseşte în informare trebuie să se regăsească ca valoare minimală în contract. Astfel, dacă elementele ce ar figura în oferta fermă (informarea) cu privire la concediu de odihnă sau salariu nu ar mai putea fi modificate ulterior, în sensul creşterii drepturilor acordate salariatului, ar însemna o limitare a posibilităţii de negociere individuală a contractului pentru salariat. Pe de altă parte, nu s-ar mai da posibilitatea încheierii unui contract în cadrul unei libertăţi contractuale totale, pentru că, practic, salariatul ar fi ţinut faţă de oferta primită de la angajator să o admită sau nu în inte gralitatea sa. Or, obligaţia impusă angajatorului prin art. 17 C. muncii are în vedere actul unilateral al acestuia, în sensul că el trebuie să prezinte salariatului ceea ce, în principiu, i -ar putea oferi, în condiţiile legii. Nimic însă nu ar împiedica părţile să negocieze în cadrul fiecărui element al informării, astfel încât salariatul să obţină drepturi peste limita celor ce s-au regăsit în informare. În conţinutul contractului, deşi vor fi enumerate în mod generic toate elementele din informarea iniţială a angajatorului, este posibil să nu se regăsească în mod concret exact aceleaşi elemente iniţial ofertate de angajator. Aceasta însă nu înseamnă că angajatorul ar fi încălcat dispoziţiile art. 17 alin. (3) C. muncii. În schimb, dacă în contractul individual de muncă încheiat de părţi nu s -ar regăsi deloc aspectele legate, de exemplu, de acordarea preavizului sau nu s-ar indica contractul colectiv de muncă aplicabil în unitate, s -ar putea considera că dispoziţia din art. 17 alin. (3) este încălcată. De asemenea, răspunderea angajatorului s -ar putea reţine şi în cazul în care, deşi s -a obligat la acordarea anumitor drepturi în cuprinsul ofertei, acestea se regăsesc în proporţie mai mică în cuprinsul contractului individual de muncă. Într-o asemenea situaţie, salariatul are dreptul la o acţiune împotriva angajatorului său, solicitând instanţei să -i acorde drepturile superioare stabilite conform informării, acestea reprezentând în realitate voinţa manifestă şi comunicată de către angajator.

§5. Caracterul elementelor informării
Elementele enumerate în informare, astfel cum acestea sunt prevăzute în art. 17 alin. (2) C. muncii, nu au caracter limitativ, în sensul că în cuprinsul informării pot fi precizate şi alte aspecte, chiar dacă ele nu sunt prevăzute expres de lege. Ceea ce impune legea este însă ca cel puţin cele enumerate în cuprinsul art. 17 alin. (2) să se regăsească în cuprinsul ofertei. Faptul că art. 17 alin. (3) stabileşte că elementele din ofertă trebuie să se regăsească şi ulterior în cuprins ul contractului individual de muncă conduce şi la ideea că, practic, în cuprinsul art. 17 alin. (2) se regăsesc clauzele obligatorii din contractul individual de muncă. Având în vedere informaţiile cuprinse în informare, orice solicitant ar putea lua astfel cunoştinţă de anumite aspecte legate de acel angajator, aspecte ce pot avea şi caracter secret. De aceea, art. 17 alin. (5) C. muncii permite ca, anterior încheierii contractului individual de muncă, între cel care solicită să fie angajat şi angajator să se încheie un contract de confidenţialitate cu privire la informaţiile furnizate salariatului. Este de observat că, strict teoretic, noţiunea de contract de confidenţialitate nu există, fiind vorba în realitate de o convenţie nenumită între părţi în baza căreia cel în favoarea căruia se face informarea se obligă să nu transmită niciunui terţ informaţiile de care a luat cunoştinţă de la angajator. În cuprinsul unei asemenea convenţii, tocmai ca obligaţia de confidenţialitate să fie întărită, se poate stabili şi răspunderea celui care încalcă clauza de confidenţialitate (inclusiv sub forma unei clauze penale).

§6. Obligaţia de informare în cazul modificării contractului individual de muncă
În cazul în care informarea salariatului se impune în vederea modific ării contractului individual de muncă, practic ea va determina pentru viitor încheierea unui act adiţional la contractul de muncă. Articolul 17 alin. (4) C.muncii impune încheierea actului adiţional la contract pentru orice modificare care ar interveni în legătură cu oricare dintre elementele pe care le -a conţinut informarea realizată anterior încheierii contractului, elemente care, ulterior, se vor regăsi în conţinutul acestuia.

Toate drepturile rezervate. © 2012 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

(4). numai actul adiţional nu mai este necesar în cazul în care intervine o modificare automată. singurul aspect imperativ dispus de legiuitor fiind legat de executarea efectivă a obligaţiei de informare. angajatorul este obligat să informeze salariatul cu privire la modificare . Situaţii în care nu este necesară încheierea unui act adiţional Conform art. „încunoştinţarea salariatului” în ce priveşte modificarea contractului său de muncă trebuie îndeplinită în formă scrisă. Este motivul pentru care.Mai mult decât atât. salariatului îi este foarte uşor să abuzeze de poziţia preferenţială pe care i -o acordă legea. iar acestea nu sunt incompatibile cu specificul dreptului muncii. practic. aceasta fiind valabilă pentru că salariatul a trecut imediat la acte de executa re. 17 alin. angajatorul propune salariatului modificarea unuia dintre elementele contractului. În consecinţă. Conform art. Este de observat că legiuitorul face referire la forma scrisă numai în cazul modificării contractul ui individual de muncă. îşi organizează activitatea în funcţie de această modificare. părţile trebuie să încheie un act adiţional pentru a funcţiona modificarea contractului individual de muncă. fiind oricând în drept să atace actul „unilateral nelegal” al angajatorului. atâta vreme cât nu există dispoziţii contrarii. încunoştinţându -l pe acesta în scris cu privire la elementele ofertei. ca act adiţional la contractul de muncă. legea stabileşte şi un termen înăuntrul căruia se impune a fi încheiat actul adiţional la contract. se poate considera că a intervenit o acceptare tacită din partea salariatului. considerând că între părţi s -a realizat acordul de voinţă. S-ar putea pune problema dacă o acceptare tacită din partea salariatului ar putea conduce la încheierea valabilă a actului adiţional. deoarece. în cazul în care legea sau contractul colectiv de muncă la nivel superior stabilesc drepturi mai favorabile pentru salariat. fără a -şi manifesta expres voinţa în sensul acceptării. reguli care sunt perfect funcţionale şi în materia dreptului muncii. de exemplu.H. dovada fiind posibilă prin orice mijloc de probă. © 2012 Legalis . într -o asemenea situaţie intervine. nu se pot impune unui act adiţional la contract alte condiţii de formă decât cele stabilite pentru însuşi contractul ce urmează a fi modificat.un produs al Editurii C. În schimb. De altfel. în vederea unei echitabile păstrări a echilibrului de forţe între părţile contractului individual de muncă. pe cale de excepţie. Deci. conform legii. ulterior atacă direct în instanţă poziţia angajatorului care. 17 alin. o modificare automată a contractului individual de muncă. Forma scrisă a informării Conform art. De altfel. trebuie avute în vedere două etape: – pe de o parte. Nu este mai puţin adevărat că legea nu impune forma scrisă a actului adiţional ca o condiţie ad validitatem . chiar dacă avea cunoştinţă efectivă de acesta cu mult timp în urmă. în temeiul legii acestea sunt cele aplicabile. termenul de acţiune fiind prescris. de cele mai multe ori salariatul nu -şi manifestă expres punctul de vedere faţă de propunerea de modificare unilaterală a contractului individual de muncă transmisă de angajator. O asemenea soluţie este absolut raţională. fiind necesar să se regăsească numai acordul expres al părţilor co ntractante cu privire la încheierea contractului. actul unilateral de informare realizat de angajator fiind valid chiar dacă nu îndeplineşte această condiţie de formă. Astfel. §8. actul adiţional nu se impune în măsura în care modificările intervin în baza legii sau a contractului colectiv de muncă. atâta vreme cât salariatul a acceptat tacit modificarea. Aceasta ar însemna că angajatorul ar avea obligaţia informării şi în cazul în care. Cu toate acestea. respectiv 15 zile de la momentul în care angajatorul şi -a executat obligaţia de informare faţă de salariat cu privire la modificarea unuia dintre elementele din cuprinsul contractului. De regulă şi o asemenea informare s -ar concretiza tot sub forma unei oferte. nu este limitată într -o asemenea situaţie. Suntem de părere că. prin lege s -ar stabili un alt nivel de salarizare pentru salariaţii respectivi sau prin contractul colectiv de muncă la nivel superior s - Toate drepturile rezervate. Nerespectarea acestui termen conduce la caducitatea ofertei angajatorului cu privire la modificare. o asemenea soluţie este cu atât mai mult justificată cu cât nici contractul individual de muncă în sine nu presupune forma scrisă ca o condiţie de validitate. să poată fi probat în ceea ce priveşte existenţa şi conţinutul său. s-ar impune ca practica jurisprudenţială să fie mai aplecată către regulile tradiţionale ale dreptului civil. dar realizează acte de executare în sensul unei acceptări tacite. În consecinţă. dacă salariatul. – pe de altă parte. (4). ca regulă generală. în cadrul acestuia clauzele inferioare fiind înlocuite de drept cu cele care stabilesc drepturi mai favorabile. 17 alin. Nu considerăm că obligaţia de informare trebuie realizată în general în formă scrisă. Şi mai grav este faptul că. §7. ci numai ca o condiţie de probă. acceptare care a condus la realizarea acordului de voinţă dintre părţi. luând forma actului adiţional la contractul de muncă. Beck . în practică. îşi începe activitatea la acel loc de muncă. (4) C. O astfel de situaţie ar putea interveni atunci când angajatorul solicită salariatului său ca acesta să presteze activitatea la un alt loc de muncă. muncii. lipsind o comunicare propriu-zisă între părţi şi probarea corectitudinii actelor adoptate fiind în sarcina angajatorului. Acordul părţilor se poate realiza în termen de maximum 15 zile de la data informării (ofertării). Problema care se pune însă este ca acest acord de voinţă. obligaţia de informare a angajatorul.

1 (1 ) Informaţiile prevăzute la alin. muncii nu ar pute a fi aplicabile nici în cazul în care intervine o modificare unilaterală a contractului individual de muncă.un produs al Editurii C. este evident că obligaţia legală nu poate fi îndeplinită. dispoziţiile art. iar modificarea se datorează intervenţiei unei reglementări legale sau convenţionale. În concluzie. în aceste situaţii modificarea contractului operând de drept . însăşi raţiunea de a fi a informării prealabile se pierde. în cazul în care schimbarea temporară din funcţie intervine ca urmare a unei sancţiuni disciplinare (retrogradarea din funcţie). astfel cum aceste situaţii de excepţie sunt reglementate de art. (2). e) reglementările principale din legislaţia muncii din acea ţară. 17 alin. delegarea şi detaşarea reprezentând acte de autoritate ale angajatorului. atât actul adiţional încheiat între părţi. libertatea sau siguranţa personală. Toate drepturile rezervate. precum şi modalităţile de plată. a). detaşării sau a modificării temporare a locului şi felului muncii. În cazul delegării. angajatorul nu are obligaţia informării salariatului. atâta vreme cât delegarea. detaşarea şi schimbarea temporară din funcţie reprezintă situaţiile excepţionale care permit angajatorului modificarea unilaterală a contractului de muncă. s -ar introduce un termen suplimentar şi obligatoriu care. (1) lit. În consecinţă. urmează să îşi desfăşoare activitatea în străinătate. cât şi obligaţia de informare a angajatorului. (1) se completează prin legi speciale care reglementează condiţiile specifice de muncă în străinătate. b) moneda în care vor fi plătite drepturile salariale. muncii. b) şi c) trebuie să se regăsească şi în conţinutul contractului individual de muncă. un astfel de termen nefiind nicicum justificat. practic. d) condiţiile de climă. c) prestaţiile în bani şi/sau în natură aferente desfăşurării activităţii în străinătate. g) condiţiile de repatriere a lucrătorului. angajatorul are obligaţia de a-i comunica în timp util informaţiile prevăzute la art. Astfel. după caz. deoarece punerea în aplicare a dispoziţiilor legale sau a celor cuprinse în convenţia colectivă trebuie să se realizeze de îndată. Or. (2) Dispoziţiile alin. f) obiceiurile locului a căror nerespectare i-ar pune în pericol viaţa.H. pentru că ceea ce determină modificarea contractului este exclusiv decizia angajatorului. ar întârzia punerea în practică a sancţiunii dispuse. specifice dreptului muncii. Beck . Pe cale de consecinţă. 42-48 C. considerăm că nici obligaţia informării nu ar funcţiona cel puţin pentru următoarele argumente: – pe de o parte. ar trebui dedusă o singură concluzie. 18. (4) C. 17 alin.ar fi stabilit un număr de zile de concediu de odihnă mai mare. de principiu. nu se mai pune problema încheierii unui act adiţional la contractul de muncă. Cu atât mai puţin ar fi admisibil atunci când măsura schimbării temporare a locului şi/sau felului muncii ar fi determinată de protecţia salariatului sau forţa majoră. [Obligaţia de informare în cazul salariatului care îşi va desfăşura munca în străinătate] (1) În cazul în care persoana selectată în vederea angajării ori salariatul. © 2012 Legalis . după caz. Deşi legea nu distinge. – pe de altă parte. în condiţiile în care obligaţia de informare trebuie realizată de angajator anterior modificării propriu -zise a contractului individual de muncă. Magda Volonciu Art. precum şi informaţii referitoare la: a) durata perioadei de muncă ce urmează să fie prestată în străinătate. funcţionează numai atunci când intervine o modificare convenţională a contractului de muncă. Nu este necesară o informare prealabilă deoarece salariatul nu are ce negocia cu privire la o asemenea modificare. singura logică şi care dă posibilitatea unei aplicări în practică a obligaţiei de informare în cazul modificării contractului individual de muncă: în cazul în care modificarea este determinată de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. el trebuie numai notificat despre ordinul angajatorului. eventual. o asemenea soluţie este imposibilă. ci.

în R. p. Popescu.. p. Tufan. (2) şi. cel puţin în ce priveşte locul muncii. N. 2/2003. A. În măsura în care o persoană este selectată de un angajator român urmând a i se încheia contract de muncă. 2004. 18 la cele cuprinse în art. nr. Faţă de modul de redactare al textului ar rezulta chiar că obligaţia de informare subzistă şi atunci când prestarea muncii în străinătate nu apare ca rezultat al actului adiţional (convenţia părţilor) care a dus la modificarea contractului. 18 alin. Of. nr. – salariatul prestează activitatea la angajatorul român. Izzo.D. C. 1998. 29-31. Del Giudice. p. Practic. 364 din 4 august 2000). Bucureşti. Obligaţia de informare în formarea contractelor. Tratat de dreptul muncii.. textul impune ca în cuprinsul contractului individual de muncă să se regăsească elementele legate de „durata perioadei de muncă” ce urmează să fie prestată în străinătate. Al. nr. Hamangiu. p. nr. Codul muncii adnotat. 2004. p. I. p. 35 37. dar în baza unui act adiţional de modificare a contr actului de muncă urmează să presteze activitate în străinătate. Mariani. Dima. vol..D. Ed. Popescu. §2. moneda în care vor fi plătite drepturile salariale şi modalităţile de plată şi prestaţiile în bani şi/sau în natură aferente desfăşurării activităţii în străinătate. 65/2005. 3-4/2000. Ed. O. Ed. p.M. Ţiclea. Dreptul muncii. Bucureşti. Ţinca. 2002. 210 şi urm. 2004. p. Ed. cu condiţia ca delegarea. Ed. p. în R. Tratat de dreptul muncii. Code de droit social européen. Ştefănescu. Ştefănescu. dar va presta activitatea în străinătate. nu se mai justifică. I. Ţichindelean. Bucureşti. M. Ţop.M. contractul său de muncă trebuie să cuprindă toate elementele enunţate în art. O. Macovei. Toate drepturile rezervate. Contractul individual de muncă.. p. 283-284. Al. Codul muncii adnotat şi comentat. Conţinutul contractului individual de muncă. 2006. 17. F. Bucureşti. Of.. Lumina Lex. În schimb. 2002. Diritto del lavoro. p. 361-364. Ţiclea (coord. R. Giuridiche Simone. 377 şi urm. Lumina Lex.G. Directive europene – Directiva nr. 208 din 24 aprilie 2001). Al.. nr. 18 trebuie înţelese numai în corelaţia directă cu obligaţia generală impusă angajatorului în cuprinsul art.Tr. 17 alin. Bucureşti.D. 156/2000. 2005. 6/1998. p.un produs al Editurii C.R. nr. Ţiclea. 18. Bucureşti. (11). precum şi H. 291 şi urm. 2005. dacă contractul de muncă al celui ce prestează activitate la angajatorul român se modifică. Ţinca. I. Lumina Lex. Ţiclea. Wolters Kluwer. p. Al. Rezultă că pot fi puse în discuţie două ipoteze: – salariatul urmează să se angajeze la un angajator român şi. detaşarea să intervină într-o altă ţară. Bibliografie Al.. Dreptul lucrătorilor la informare şi consultare. 7-8..R. Voiculescu. p. Bucureşti. 4/2002. Teyssié.). raportând dispoziţiile art. Sfera de aplicare Obligaţia de informare revine angajatorului şi în cazul în care salariatul urmează să presteze activitatea în străinătate. dispoziţiile art. Conţinutul informării Este de observat că. 384/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. Dreptul internaţional al muncii. Bucureşti. F. nr. 151 -152. p. Astfel. Ed. Ed. D. 398-402. Bucureşti. acesta urmând să -şi deruleze activitatea în străinătate. 2007. Ed. 75 şi urm. V. de la început. Consideraţii cu privire la obligaţia de informare ce revine angajatorului potrivit Codului muncii.Tr. Pătulea. Ed.Notă: A se vedea Legea nr. Soluţii şi propuneri privind interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii ale Codului muncii. 91/533/CEE din 14 octombrie 1991 privind obligaţia angajatorului de a informa lucrătorul asupra condiţiilor aplicabile contractului sau relaţiei de muncă.H. dispoziţiile art. 47-50. respectiv. cu modificările şi completările ulterioare (M. p. Ştefănescu. Ed. nr. Al. 111 şi urm. Beck . 2003. A. 18 alin. 99 şi urm.P. p.G. p. Rosetti. legat de prestarea muncii în străinătate se vor regăsi elementele referitoare la drepturile salariale şi alte drepturi băneşti suplimentare acordate cu această ocazie şi durata perioadei în care salariatul va presta activitate în străinătate. elementele enunţate de art.R. Bucureşti. text suplimentar adăugat prin O. Ed. XX Edizione. Ed. 2007. 2002. ci în baza actului unilateral al angajatorului de delegare sau detaşare. în R. B. Dimitriu. Drept social european. 2/2003. Ţiclea. Lumina Lex. O. Athanasiu. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate. Tratat de dreptul muncii.U. Litec. p. Bucureşti. Faţă de modul de redactare al textului s -ar putea considera că obligaţia de informare intervine ori de câte ori salariatul angajat în România de către un angajator român urmează ca în viitor să presteze activitate în străinătate.C. Comentariu §1. în R.D. (1). Ed. Al. în S. Parteneriatul social şi relaţiile profesionale -analiză comparativă a reglementărilor comunitare şi a acelor interne. (3). F. 141 şi urm. L.Tr. Bucureşti. Astfel. 99 şi urm. Ed. el trebuie să fie informat expres cel puţin cu privire la elementele enunţate în art. Lumina Lex.. Holding Reporter. 25-28. Lumina Lex. cu modificările şi completările ulterioare (M. 375 şi urm. I. All Beck. Ţiclea. © 2012 Legalis . 80-84. suplimentar. Modificările Codului muncii comentate. Rosetti. nr. va presta activitate în străinătate. Dreptul muncii. 17 alin.

ar rezulta că agentul de ocupare a forţei de muncă trebuie ca. execută lucrări sau prestează servicii în străinătate în temeiul unor contracte şi detaşează proprii salariaţi. 156/2000 angajatorii care. Legea nr. 156/2000 are drept scop protecţia cetăţenilor români ori de câte ori aceştia urmează să deruleze o activitate în străinătate. face referire expres la lit. după modificările legislative ce au intervenit în anul 2002. legea şi actele interpretative date în baza legii nu mai au în vedere decât strict situaţia cetăţenilor români care se angajează la angajatori străini prin intermediul agentului de ocupare a forţei de muncă. 156/2000 enunţă în chiar cuprinsul art. (1) lit. ofertă în care trebuie să se regăsească elementele de conţinut ale contractului individual de muncă.un produs al Editurii C. în cazul încheierii contractului. respectiv protecţia cetăţenilor români cu domiciliul în România care lucrează în străinătate.G. astfel cum acestea au fost modificate prin H. ar rezulta că angajatorul are numai obligaţia la angajarea în muncă sau la modificarea contractului printr -un act adiţional de a informa salariatul cu privire la condiţiile de climă. (1) lit. Analizând mai departe dispoziţiile art. (3) impune în mod expres ca elementele din informare să se regăsească şi în conţinutul contractului individual de muncă. nr.G. este inadmisibil ca elementele din informare să nu se regăsească şi în cuprinsul contractului de muncă. 18 alin. 156/2000. 364 din 4 august 2000). respectiv Legea nr. dar în contract nu se vor mai regăsi decât cele enunţate la art. Faţă de aceste considerente. a) -c). datorită unor motive personale nu poate face faţă condiţiilor de climă. care făcea referire la posibilitatea trimiterii în străinătate direct de către agentul de ocupare a forţei de muncă a propriilor salariaţi încadraţi cu contract individual de muncă în România. Or. (1) enumeră elementele informării. ar fi de admis ca în oferta înaintată de angajator să se regăsească toate elementele enunţate de art. din moment ce acordul său concretizat prin încheierea contractului nu se referă decât la durata perioadei de muncă ce urmează a fi prestată în străinătate şi drepturile salariale şi băneşti de altă natură de care ar putea beneficia în această perioadă. 21 din Normele metodologice. Legea nr. §3. iar art. (1) lit. 850/2002 (M. 17 alin. iar contractul de muncă să presupună un alt conţinut. (11) limitează elementele informării ce trebuie să se regăsească concomitent şi în contractul de muncă. mai departe. La fel. nr. 156/2000 care concretizează condiţiile şi modalităţile pentru desfăşurarea activităţii de mediere prin intermediul agentului de ocupare a forţei de muncă. (1) lit. şi. 18 cu cele cuprinse în Legea nr. informarea angajatorului trebuie să cuprindă toate elementele enunţate de art. art. este de observat că în contractele încheiate de agentul de ocupare a forţei de muncă în străinătate cu angajatorul străin. nr. 10 din Legea nr. 592/2002. Faţă de o asemenea situaţie. să urmărească şi îndeplinirea obligaţiei impuse de legea română de către angajatorul străin. a) -c). nr. 18 alin. din moment ce art. nu este posibil ca oferta şi acceptarea să presupună un conţinut. 156/2000. În consecinţă. 18 alin. prin H. Beck . a)-c). (1). ar fi greu de admis ca în cazul angajării unei persoane pentru prestarea muncii în străinătate numai o parte din elementele de informare să se regăsească şi în contractul de muncă. şi dispoziţia de principiu din cuprinsul Legii nr. a fost expres abrogată p rin intermediul O. 18 alin. nr. 18 alin. b) din Normele metodologice. De altfel. de exemplu. Of. aplicând mecanismul tradiţional cu privire la încheierea contractului ofertă -acceptare. nr. În cazul acestora. Coroborând dispoziţiile de principiu ale art. din moment ce art. pentru a se da substanţă conceptului de protecţie a cetăţenilor români ce urmează să presteze activitate în străinătate.G. 17 alin. deşi.G. prin diligenţele sale (activitate de mediere în vederea angajării cetăţeanului român în străinătate). iar art. În consecinţă. 2 lit. salariatul. 18 din Codul muncii şi Legea nr. 850 din 23 august 2002).H. © 2012 Legalis .În cazul în care intervine o modificare a contractului de muncă care presupune prestarea muncii în străinătate. 1 scopul general al reglementării. Of. în informarea prealabilă ordinului de delegare sau detaşare se impune ca angajatorul să cuprindă toate elementele precizate de art. art. 850/2002. a)-g). potrivit obiectului lor de activitate. (11) precizează ca modalitate de realizare a obligaţiei de informare a angajatorului lansarea ofertei de către acesta. 18 alin. 43/2002. Totodată. ar rezulta că. astfel cum au fost modificate prin Legea nr. Este de menţionat şi faptul că. de principiu. el nu se poate opune încheierii contractului. medierea în vederea ocupării forţei de muncă este asigurată de către agenţii de ocupare a forţei de muncă. Corelaţia între dispoziţiile art. menţionează expres faptul că nu sunt consideraţi agenţi de ocupare a forţei de muncă şi deci nu le sunt incidente dispoziţiile Legii nr. în mod expres. 208 din 24 aprilie 2001) fiind aprobate Normele metodologice de aplicare a Legii nr. b) ca scop al actului normativ – protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate –. 18 alin. 384/2001 (M. dacă. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români ce urmează să presteze munca în străinătate (M. astfel cum acestea au fost modificate prin H. reglementările legislaţiei muncii din acea ţară sau/şi cu privire la obiceiurile locului a căror nerespectare i-ar pune în pericol viaţa. contracte în baze cărora se Toate drepturile rezervate. o astfel de soluţie este imposibilă. 156/2000 Dispoziţiile referitoare la obligaţia de informare a angajatorului în cazul în care persoana selectată sau după caz salariatul urmează să presteze muncă în străinătate se completează cu dispoziţiile legii cadru în domeniu. în timp ce în actul adiţional rezultat al modificării contractului. Of. urmând însă ca în contractul individual de muncă anexă la acesta să insereze numai informaţiile precizate la art. Este de observat însă că legea face referire exclusiv la situaţia cetăţenilor români cu domiciliul în România care solicită să lucreze pe baza ofertelor de locuri de muncă transmise din străinătate de persoane fizice şi juridice străine. 156/2000 şi Normele metodologice de punere în aplicare a legii. Mai mult decât atât. (1). libertatea sau siguranţa personală. nr. Pe de altă parte. concluzionăm în sensul că atâta vreme cât obligaţia de informare se poate concretiza în oferta angajatorului. 18 alin. dar anexă la contractul de muncă să nu se regăsească decât aspectele enunţate la art.

[Sancţiunea neîndeplinirii obligaţiei de informare] În situaţia în care angajatorul nu îşi execută obligaţia de informare prevăzută la art. Aceste elemente trebuie să se regăsească în mod similar şi în contractul individual de muncă încheiat între angajatorul străin şi angajatul cetăţean român. Del Giudice. Lumina Lex.un produs al Editurii C. 156/2000. Ţinca . 156/2000 să se completeze cu cele cuprinse în art. p. R. 2003. Lumina Lex. Ed. obiceiurile locului a căror nerespectare i-ar pune în pericol viaţa. Ed.D. Pelissier. cele ce se vor regăsi în contractul de muncă încheiat în străinătate fiind necesar a cuprinde atât aspectele exprese la care face referire art. M. Ed. Modificările Codului muncii comentate. cât şi cele la care face referire art. 7-8. Al. Ed. Legea nr. 377 şi urm. Neexecutarea obligaţiei de informare Nerespectarea obligaţiei de informare de către angajator la încheierea sau modi ficarea contractului individual de muncă în termenul impus de lege este sancţionată de către legiuitor. Contractul individual de muncă. p. I. Dreptul muncii. Dreptul muncii. Ţiclea. Bucureşti. Tratat de dreptul muncii. Bucureşti. All Beck. 2004. p. 363 364. 10 din Legea nr. Ţichindelean. Dima.M.. 1998. Dimitriu. Obligaţia de informare în formarea contractelor. Bucureşti. Rosetti. Ed.R. G.D. A. 156/2000. Rosetti. 75 şi urm. în S. 2007. Bucureşti. 2004. nr. L. mai departe. Athanasiu. Droit du travail. 62 şi urm. 156/2000 nu -i impune celui care mediază angajarea în străinătate să informeze persoana selectată cu privire la condiţiile de climă. Holding Reporter.Tr. după caz. Ed. Bucureşti. V. 84. Consideraţii cu privire la obligaţia de informare ce revine angajatorului potrivit Codului muncii. 2002. Ed. p. persoana interesată în încheierea contractului de muncă şi îndrituită la informare având la dispoziţie o acţiune în instanţă împotriva angajatorului culpabil. 18 cu privire la aceste elemente. O. 19. p. Ştefănescu. Ştefănescu. după caz. p. p. în termen de 30 de zile de la data neîndeplinirii acestei obligaţii.. Or. în R. 17 şi 18. dar ţinând cont de raţiunea pentru care s-a constituit instituţia agentului de ocupare a forţei de muncă în străinătate. muncii. I. 2006. Parteneriatul social şi relaţiile profesionale-analiză comparativă a reglementărilor comunitare şi a acelor interne. Bucureşti.. 28 -31. Vasiliu. în R. 35-37. p. 398-402. I. Beck . Lumina Lex.H. Bibliografie Al. Al.Tr. Paris 1992. Bucureşti. Bucureşti.Tr.D. Lumina Lex. (1) C. Ed. Bucureşti.M. Popescu. salariatul sau. Ed. Tratat de dreptul muncii. Mariani. Ţiclea. În conseci nţă. p. Tratat de dreptul muncii. Tufan. Dreptul internaţional al muncii. F. Ed. Al. p. Este adevărat că obligaţia de informare incumbă angajatorului şi nu agentului. Conţinutul contractului individual de muncă. p. 6/1998. p. Bucureşti. în R.D. p. Soluţii şi propuneri privind interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii ale Codului muncii în R. Magda Volonciu Art. B. I. D. 375 şi urm. 3-4/2000. p. muncii . nr.. 141 şi urm. Ed. nr.R.D. 99 şi urm. O. Codul muncii adnotat.. p. se impun a fi cuprinse o serie de elementele a căror cunoaştere să asigure tocmai protecţia cetăţeanului român. Ţiclea. 18 alin. 50. Ţiclea. p. Ţop. XX Edizione. Ed. F. p. 10 din Lege a nr. nr. 18 C.asigură plasamentul cetăţeanului român în străinătate. Litec. Ţinca. 2/2003. Teyssié. Tribuna Economică.. 2005. Voiculescu. de exemplu. N. Ştefănescu. Diritto del lavoro.M. reglementările principale din legislaţia muncii din acea ţară. J. Ed.C. ţinând cont de dispoziţiile art. elementele din oferta fermă şi. A. Raporturi de muncă. 29-31. 4/2002. ar fi de considerat că dispoziţiile art. © 2012 Legalis . are dreptul să sesizeze. 151 -152. Hamangiu. p. Dalloz. R. Ed. Lyon-Caen. 291 şi ur m..R. Izzo. 18 C. Giuridiche Simone.. persoana selectată în vederea angajării ori salariatul. Popescu. Code de droit social européen. Dreptul lucrătorilor la informare şi consultare. chiar dacă. O. C. Comentariu §1. muncii se regăsesc în mod similar şi în cuprinsul art. vol. 2/2003. Drept social european. Toate drepturile rezervate. 2007. 10 din Legea nr. Bucureşti.. nr. 2002. Lumina Lex. Pătulea. 164 şi urm. instanţa judecătorească competentă şi să solicite despăgubiri corespunzătoare prejudiciului pe care l -a suferit ca urmare a neexecutării de către angajator a obligaţiei de informare.R. Bucureşti. Al. 2005. 99 şi urm. 16e éditions. 210 şi urm. Al. p. p. 283-284. F. siguranţa personală şi nici chiar moneda în care vor fi plătite drepturile salariale. este de observat că nu toate elementele enunţate de art. 2003. Wolters Kluwer. Ţiclea. persoana selectată trebuie să fie informată.. 2002. Macovei.

competenţa în judecarea unui asemenea litigiu aparţinând tribunalelor din raza teritorială a reclamantului. chiar dacă cel ce îl invocă nu are încă acest statut juridic. a persoanei selectate. în sensul neexecutării obligaţiei de informare. şi nu numai pentru lipsa informării. o acţiune ce poate fi intentată pentru orice nelegalitate a actului de informare. muncii . 168/1999. Beck . 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă (M. respectiv. sau o informare tardivă. în cazul în care se pune problema nerespectării obligaţiei de informare atunci când ar putea interveni o modificare a contractului individual de muncă. 5 din lege? Considerăm că. Or. dreptul la informare în sens larg reprezintă un drept al salariaţilor. 582 din 29 noiembrie 1999). acţi unea unui salariat împotriva angajatorului său pentru neexecutarea obligaţiei de informare reprezintă un conflict în legătură cu modificarea contractului. după caz. §3. într -o asemenea situaţie ar fi incidente dispoziţiile Legii nr. având în vedere că ceea ce poate solicita salariatul sau candidatul într -o asemenea situaţie sunt despăgubirile corespunzătoare prejudiciului pe care l -au suferit ca urmare a neexecutării de către angajator a obligaţiei de informare. 17 şi. cât şi în conţinutul art. 18 din C. respectiv dacă un asemenea litigiu dedus judecăţii ar reprezenta sau nu un conflict de drepturi. suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă. muncii) poate da dreptul inspectorului de muncă să sancţioneze în condiţiile Legii nr. art. persoana selectată.Astfel. Legea nr. prin O. în măsura în care angajatorul nu-şi execută obligaţia de informare în condiţiile legii. respectiv. §2. că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile specifice ale Legii nr.G. având la îndemână o acţiune în pretenţii. conform art. 18 C. faptul că ne aflăm în faţa unui conflict de drepturi este evident. În plus. 19 o asemenea acţiune ar fi inadmisibilă dacă salariatul nu ar face decât să conteste atitudinea angajatorului.U. Jurisdicţia aplicabilă Se pune întrebarea dacă. a) din Legea nr. în măsura în care angajatorul nu -şi execută obligaţia de informare în condiţiile precizate de art. Toate drepturile rezervate. Este de observat faptul că art. 67 lit. salariatul este în drept să sesizeze instanţa judecătorească competentă Având în vedere modificările ce au intervenit atât în conţinutul art.un produs al Editurii C. deoarece dreptul la acţiune se naşte numai în măsura în care salariatul are de pretins despăgubiri corespunzătoare prejudiciului pe care l -a suferit ca urmare a neexecutării obligaţiei de informare a angajatorului său. după caz. 18 C. după caz. astfel cum acesta este definit de art. a candidatului la încheierea unui contractul individual de muncă. 108/1999 pe angajatorul vinovat. rezultă că acţiunea va fi întemeiată numai în măsura în care salariatul face dovada prejudiciului pe cale l-a suferit datorită neexecutării obligaţiei angajatorului. 168/1999 stabileşte că sunt conflicte de drepturi conflictele în legătură cu încheierea. în continuare. 19 C. prin prisma art. art. deci fără a sublinia faptul că a fost astfel prejudiciat. Persoana selectată în vederea angajării ori salariatul are dreptul la o asemenea acţiune într -un termen de 30 de zile. iar acţiunea unui eventual salariat în legătură cu neexecutarea obligaţiei de informare anterior încheierii contractului reprezintă un conflict în legătură cu încheierea contractului. după caz. 276. nr. §4. muncii . ar fi de concluzionat. Din moment ce se admite că o asemenea acţiune dedusă judecăţii conduce la naşterea unui conflict de drepturi. compunerea completului de judecată fiind cea impusă de regulile specifice de jurisdicţie a muncii. 19. este de considerat că nerespectarea de către angajator a obligaţiei de informare poate atrage şi răspunderea contravenţională a acestuia. lipsa unui asemenea prejudiciu ducând la respingerea acţiunii. Or. persoana selectată în vederea angajării ori salariatul este în drept să acţioneze la instanţa competentă. este de observat faptul că legiuitorul pune la dispoziţia salariatului. o asemenea încălcare a dispoziţiilor legale (respectiv a obligaţiilor cuprinse în art. 17 şi art. Răspunderea contravenţională a angajatorului în cazul neexecutării obligaţiei de informare În plus. sau. deoarece inspecţia muncii este îndrituită în mod generic să asigure controlul cu privire la toate aspectele ce ţin de relaţiile de muncă. sau. De asemenea. nr. © 2012 Legalis . deşi Codul muncii nu distinge în mod expres în cuprinsul art. art. Totodată. muncii nu stabileşte momentul de la care începe să curgă dreptul la acţiune al salariatului sau. muncii . chiar dacă acel contract individual de muncă încă nu s-a încheiat. 19 C. Tipul acţiunii şi termenul în care trebuie introdusă În măsura în care angajatorul nu-şi respectă obligaţia de informare astfel cum aceasta este stabilită în art. Or. deoarece se vor solicita despăgubiri corespunzătoare prejudiciului pe care l -a suferit ca urmare a neexecutării de către angajator a obligaţiei de informare. respectiv termenul de 30 de zile. 371/2005. 65/2005 şi. respectiv 18 din C. muncii. din punct de vedere procesual. a persoanei selectate. este de considerat că dreptul la acţiune începe să curgă de la momentul în care a intervenit neregularitatea cu privire la informare. executarea. deoarece conflictul de drepturi este un conflict referitor la drepturile salariaţilor. Credem însă că aceeaşi ar trebui să fie soluţia şi atunci când se pune problema neexecutării obligaţiei de informare anterior încheierii contractului individual de muncă. Cum o asemenea acţiune este la dispoziţia salariatului sau. modificarea. fără a formula în mod concret o acţiune în pretenţii. Of. după caz. 17 şi.H. 17 sau.

R. Bucureşti. Ed. legea permite ca. L. p. Ciubotă. p. Ştefănescu. I. – clauza de mobilitate. 2007. 2/2003.. Ed. All Beck. Al.. Lumina Lex. Y.Magda Volonciu Art. M. Dimitriu. Dima. în R. Ţiclea. Athanasiu.D. p. Comentariu §1. 138 şi urm. Aspecte din dreptul francez. Al. Moarcăş. Cotuţiu. Funck. Bucureşti. – clauza de confidenţialitate. Clauzele de nonconcurenţă în contractele de muncă. 2003. p. Ed. Dimitriu. Al. A. O. Clauza de nonconcurenţă. Clauza de nonconcurenţă în contractul de muncă. Ed. Clauza de mobilitate geografică. 23 şi urm. p. Paris.. în P. Ed. în V. 20 C. All Beck. Rosetti. ed. p. c) clauza de mobilitate. Bucureşti 2005. 6/1991.. Clauza de nonconcurenţă în dreptul muncii german. Tribuna Economică. 84-90.D. Dalloz. Dreptul muncii. 1992.Tr. Muncitorul şi legea. în R. Ghidro. 2001. Ţiclea (coord. în R. Bibliografie Al. Ţiclea. Tufan. 2/2002. Tratat de dreptul muncii.Tr. p. Tratat de dreptul muncii. 2007. ed.M.C. vol. nr. 110 şi urm.. 416 şi urm. Ed. Bucureşti. Al. 224-230. Toate drepturile rezervate.R. 4/2003. Bucureşti 2006. 6/2003. 2003. 244 şi urm. La clause de confidentialité dans le contract de travail. Ed. Lumina Lex. 55. 2/2003.F. a II-a. d) clauza de confidenţialitate. Al. O. 7 -8/1999. p. Săvescu. Bucureşti. în funcţie de interesele salariaţilor şi angajatorilor.). a II-a.M.. nr. p.. R. Indaco. p. Clauses speciales du contract de travail. 110. M. p. Ed.D. 136 şi urm. Al. în Dreptul nr. R.. p. în R. Al. 63 şi urm. p. p. Ştefănescu. muncii nr. Lumina Lex. 49 -50. în R. 2004. Dreptul muncii. Despre unele tendinţe privind încălcarea principiului libertăţii muncii şi a dreptului la muncă.R. în Dreptul nr. sociale et c ivile. A. Ş. – clauza de nonconcurenţă.. © 2012 Legalis .A.D. Codul muncii adnotat. Ed. Prezent şi perspective. 47. Bucureşti. Ed. p. Beck .H. p. Consideraţii privind admisibilitatea clauzei de nonconcurenţă în contractul individual de muncă. 53 şi urm. Athanasiu. 3/1999. Hamangiu. 24 -175. 67-69. Wolters Kluwer. b) clauza de nonconcurenţă. Oscar Print. 263 şi urm. art. Ţinca. Serra. 387 şi urm. Ţiclea. p. J. 2/2003. Ed. p. (2) Sunt considerate clauze specifice. 17. muncii nr. cu titlu exemplificativ: – clauza cu privire la formarea profesională. 271 şi urm.. Popescu. Bucureşti 2006. A. muncii enumeră. La non-concurrence en matičre commerciale. Athanasiu. L. I. Obligaţia de fidelitate în raporturile de muncă.C. M. Dreptul muncii.R. Codul muncii adnotat şi comentat. a căror intervenţie rămâne la dispoziţia părţilor. Bucureşti. C. p. 22-23. p. p. Clauze specifice în contractul individual de muncă Pentru a se păstra libertatea de negociere a părţilor. Matei. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. Ţiclea. Bucureşti. Ghimpu. Ţinca. Dreptul muncii. Bucureşti. Ţichindelean. în cuprinsul contractului individual de muncă să se convină şi cu privire la anumite clauze specifice. Tratat de dreptul muncii. C. Bucureşti. În acest sens. Ţichindelean. Cioroabă. Clauza de nonconcurenţă şi clauza de fidelitate în reglementarea noului Cod al muncii. nr. nr. Spre un nou conţinut al contractului individual de muncă. Bruylant. nr. 61. C.un produs al Editurii C.R. Rosetti. p. Ed. A. Athanasiu. Macovei. 2005.D. O. doctrină şi jurisprudenţă. 24. Dima. Utilité – validité – sanction.R.D. între părţi pot fi negociate şi cuprinse în contractul individual de muncă şi alte clauze specifice. 2004. 1999. Bruxelles. Beligrădeanu. Conţinutul contractului individual de muncă. Ţiclea. Al. [Clauzele specifice] (1) În afara clauzelor generale prevăzute la art.D. nr. în R.C. Codul muncii adnotat. 6-8. fără ca enumerarea să fie limitativă: a) clauza cu privire la formarea profesională. S. Unele clauze specifice contractului individual de muncă. p.. în R. I. 12/1991. Vannes. 20. Al.

cu luarea în considerare a art. părţile pot stabili o largă paletă de clauze facultative în cuprinsul contractului individual de muncă. Toate drepturile rezervate. 8 din Legea nr. sa sanction. Magda Volonciu Art. (1) „pentru verificarea aptitudinilor salariatului. 17 alin. 38 C. 53/2003 (noul Cod al muncii). În consecinţă. acestea îşi găsesc imediat reglementarea în art. coroborând dispoziţiile art. şi o asemenea clauză nu poate avea decât caracter facultativ şi nu imperativ ( a se vedea şi comentariul de la art. 20 -25 C. să nu stabilească drepturi pentru salariaţi sub limitele celor prevăzute în contractul colectiv de muncă aplicabil (în temeiul art. 17).F. confidenţialitate şi nonconcurenţă. 130/1996). părţile pot negocia şi cuprinde în contract o clauză de nonconcurenţă prin care salariatul să fie obligat ca după încetarea contractului să nu presteze. C. în realitate. Vannes. Practica. 390. Clauses speciales du contract de travail. este alocat un titlu întreg – Titlul VI – formării profesionale. Ţinca. chiar mai mult decât dispoziţiile care existau anterior adoptării Codului muncii. Astfel de clauze facultative au funcţionat în practică şi anterior adoptării Legii nr. să nu implice o renunţare din partea salariaţilor la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. în cuprinsul Codului muncii nu există reglementări referitoare strict la o clauză cu privire la formarea profesională. 110). în economia textului de lege.un produs al Editurii C. Ţiclea. Beck . legiuitorul urmărind prin reglementările cuprinse la art. la încheierea contractulu i individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă”. cunoaşte foarte bine şi de mult timp convenţiile referitoare la pregătire profesională care se încheie între salariaţi şi angajatori. (2) C. o activitate care se află în concurenţă cu cea prestată la angajatorul său. [Clauza de nonconcurenţă] (1) La încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia. §2. în realitate. O. A. în interes propriu sau al unui terţ. Limitele stabilirii clauzelor specifice (facultative) Cum enumerarea nu are caracter limi tativ. se poate observa că. p. Ţichindelean. Utilite – validite – sanction. cu condiţia însă ca ele să fie stabilite în limitele legii. (2) Clauza de nonconcurenţă îşi produce efectele numai dacă în cuprinsul contractului individual de muncă sunt prevăzute în mod concret activităţile ce sunt interzise salariatului la data încetării contractului. perioada pentru care îşi produce efectele clauza de nonconcurenţă. cuantumul indemnizaţiei de nonconcurenţă lunare. în schimbul unei indemnizaţii de nonconcurenţă lunare pe care angajatorul se obligă să o plătească pe toată perioada de nonconcurenţă. cu cele cuprinse în art. dintr-un anumit punct de vedere şi o anumită noutate) în cadrul relaţiilor individuale de muncă (a se vedea Al. rezultă că. Popescu. faţă de caracterul dispozitiv al textului art. 21-26. M. în V. La clause de stabilite d’emploi: son utilite. muncii. muncii doar dezvoltarea acelor clauze ce prezintă o mai mare importanţă (şi. C. Astfel. p. între dispoziţiile acolo reglementate regăsindu -se şi cele care pot permite inserarea unor clauze speciale referitoare la obligaţii ce incumbă celor ce au fost pregătiţi profesional pe cheltuiala angajatorului. prin voinţa lor. Tufan. A. noile dispoziţii legale nefăcând altceva decât să restrângă libertatea contractuală dintre părţi şi cu privire la acest aspect. În schimb . – pe de altă parte.Este de observat faptul că. muncii (deci ar fi clauză obligatorie în contract). nimic nu împiedică părţile ca în cuprinsul unui contract individual de muncă să prevadă şi alte clauze. muncii . terţii în favoarea căror a se interzice prestarea activităţii. precum şi aria geografică unde salariatul poate fi în reală competiţie cu angajatorul. 31 alin.H. Brasselle. dacă în ce priveşte clauza de mobilitate. © 2012 Legalis . sa validite. 21. adică: – pe de o parte. în schimb. deşi inserarea unei clauze cu privire la perioada de probă la angajare ca modalitate specifică de verificare a aptitudinilor profesionale se regăseşte în cuprinsul art. 31 şi urm. Odată cu adoptarea noului Cod al muncii însă anumite situaţii care se pot concretiza în clauze ale contractului individual de muncă şi -au găsit consacrarea legislativă. Unele clauze care se caracterizează în esenţa lor ca fiind clauze facultative sunt tratate în economia textului de lege în cadrul clauzelor obligatorii. 20 şi urm. fără însă ca până la data de 1 martie 2003 ele să -şi fi găsit un filon legal.

în cazul în care durata contractului individual de muncă a fost mai mică de 6 luni. muncii. Tribuna Economică. Paris. Tratat de dreptul muncii. Ţiclea.H. Dreptul muncii. Clauza de nonconcurenţă. Beck .Tr. Regimul juridic al raporturilor de muncă. 2001. L. Bucureşti. Dreptul muncii. în R.. Clauza de nonconcurenţă în dreptul muncii german. Bucureşti. 136 şi urm. 2/2003. conform art. Al.D. Pornind de aici. 2004. recunoscând că. Lumina Lex. R. Codul muncii adnotat. Athanasiu. Al.). Astfel. sociale et civile. a II-a. la un nou angajator nu trebuie să fie în concurenţă cu cea prestată la angajatorul faţă de care cel în cauză şi-a asumat obligaţia de nonconcurenţă. Athanasiu. All Beck. ed. p. p. M. 24-175.R.Tr. astfel cum textul a fost modificat prin O. Ed. Ed. I. Bucureşti. Deci. Cotuţiu. 373 -375. Ţiclea. Al.G. Dimitriu. 28). în principal. 110. Hamangiu. Obligaţia de fidelitate în raporturile de muncă. conform art. 1999. Macovei.A. este deductibilă la calculul profitului impozabil şi se impozitează la persoana fizică beneficiară. în lipsa unei prevederi exprese. Bucureşti. asumarea obligaţiei de nonconcurenţă presupune ca cel în cauză să se oblige să nu presteze în interes propriu sau în favoarea unui terţ o activitate care se află în concurenţă cu cea prestată la angajatorul său. atâta vreme cât ea are drept consecinţă o limitare a libertăţii muncii. L. Clauzele de nonconcurenţă în contractele de muncă. 2/2003. Dima. Ed. p. salariatului obligat la nonconcurenţă fiindu -i interzise atât activităţi în concurenţă cu cea prestată la angajatorul său. în R. Al.. Tratat de dreptul muncii. drept fundamental al salariaţilor care nu poate fi cedat sau limitat sub sancţiunea nulităţii absolute. p. 21 alin. A. R. Al. All Beck.R. Serra. Al. Athanasiu. Ţiclea. 12/1991.D. Ţinca. 2003. p.. Dreptul muncii. p. © 2012 Legalis . 65/2005. muncii. Consideraţii privind admisibilitatea clauzei de nonconcurenţă în contractul individual de muncă. Ş. Sub reglementarea vechiului Cod al muncii. de exemplu. nr. ci şi terţii î n favoarea Toate drepturile rezervate. p. cât şi sub aspect subiectiv. Al. Rosetti. nr. Despre unele tendinţe privind încălcarea principiului libertăţii muncii şi a dreptului la muncă. Soluţia prevăzută de lege după intervenţia O. I. Ştefănescu. în reglementarea anterioară art. (1). din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului. 1992.(3) Indemnizaţia de nonconcurenţă lunară datorată salariatului nu este de natură salarială. în P.D. p. Ţiclea (coord. Ţichindelean. Bucureşti. Dimitriu.D. nr. p. Comentariu §1. 2007. Rosetti.Tr. 6/1991. p. Prezent şi perspective. O. Codul muncii a structurat reglementarea specifică cu privire la clauza de nonconcurenţă. în literatura juridică şi practica instanţelor judecătoreşti. Y. neconcurenţa era privită atât sub aspect obiectiv. a necesităţii realizării unui compromis rezonabil între principiul libertăţii muncii şi principiile economiei de piaţă şi concurenţei loiale (a se vedea. Pe de altă parte. Bucureşti. Ghimpu. p. 2006.R. 244 şi urm. cât şi salariatul cu funcţie de conducere. 2007. Muncitorul şi legea. p. S.C. 224-230. Modificările Codului muncii comentate. muncii nr. în definirea noţiunii de nonconcurenţă accentul este pus pe aspectul obiectiv: activitatea prestată. în acest sens. I. în Dreptul nr. în R. Athanasiu. 24. Clauza de nonconcurenţă în contractul de muncă. 65/2005 este diferită de cea anterioară deoarece. Bucureşti. Bibliografie Al. (2). p. I. Ed. Ed. C. Al. 421 şi urm. Clauza de nonconcurenţă în contractul de muncă. p. nr.R. Ed.. p. Ed. 49 -50. 387 şi urm. prin faptul că astfel este îngrădită libertatea muncii. A. Al. M. Dima. O. Ţiclea. 2005. p. Dima. Beligrădeanu. se negociază şi este de cel puţin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei încetării contractului individual de muncă sau. (1) C. 265. Bucureşti. p. în Dreptul nr. inadmisibilitatea clauzelor de nonconcurenţă a fost argumentată. Athanasiu.U. Moarcăş. 2005.A. Ghidro. Moarcăş. 23 şi urm. Admisibilitatea clauzei fost susţinută prin invocarea. Dalloz. 273 şi urm. 61). 21 alin. doctrina a exprimat puncte de vedere pro şi contra admisibilităţii unei astfel de clauze. se impune ca în cuprinsul înţelegerii dintre părţi să figureze nu numai activităţile interzise salariatului. Tratat de dreptul muncii. 64 -65. Bucureşti. nr.D. Lumina Lex. p. C. 6-8. 91 -93. 22-23. p. Popescu. 21 alin. Bucureşti. Oscar Print. p. Ed. Ed. vol. Tufan. 61. p. Al. Cotuţiu. Ţichindelean. 2/2003.U. 47.. Lumina Lex. Dreptul muncii. Ş. 115 şi urm. R. în R.C. Bucureşti. p. p. potrivit legii. L. 3/1999. nr. Ţiclea. Spre un nou conţinut al contractului individual de muncă. Ed. C. se impune a fi compensată şi reglementată cu mare stricteţe. indiferent de forma contractului de muncă (a se vedea. Termenul de salariat vizează atât salariatul cu funcţie de execuţie. Conceptul de „obligaţie de nonconcurenţă” Articolul 21 reglementează clauza de nonconcurenţă în cuprinsul contractului individual de muncă. Al. 2004.. 2004. Clauza de nonconcurenţă şi clauza de fidelitate în reglementarea noului Cod al muncii. 263 şi urm. Conţinutul contractului individual de muncă. Ed. cât şi activităţi în favoarea unor terţi aflaţi în relaţii de concurenţă cu angajatorul iniţial. p. 2/2003. muncii nr. Clauzele de nonconcurenţă. 7 -8/1999. în R.un produs al Editurii C. Athanasiu..G. Beligrădeanu. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. Codul muncii adnotat şi comentat. 47. Ştefănescu. Ed. Ştefănescu. Lumina Lex. La non-concurrence en matičre commerciale. p. Bucureşti. Din punct de vedere al Codului muncii. pentru ca o clauză de nonconcurenţă să -şi producă efectele. A. 31 -40. (4) Indemnizaţia de nonconcurenţă reprezintă o cheltuială efectuată de angajator. Wolters Kluwer.

s-ar putea pune problema incidenţei dispoziţiilor art. Într-o astfel de situaţie. b) C. pe parcursul executării sale. 21 alin. altfel spus. conform căreia clauza de nonconcurenţă trebuie să intervină la încheierea contractului de muncă sau pe parcursul executării acestuia are în vedere necesitatea ca o astfel de clauză să nu fie niciodată ulterioară încetării raporturilor de muncă. muncii. deci pe parcursul executării acestuia. respectiv fiind în drept să apeleze la instituţia demisiei. cu rolul însă de condiţie: „angajatorul este de acord să înceteze raporturile de muncă în temeiul art. b) C. 79 C. dacă convenţia de încetare a contractul individual de muncă în temeiul art. a se vedea I. Altfel spus. nr. În schimb. nr. dacă nu este de acord cu clauza de nonconcurenţă. o asemenea soluţie este şi raţională. ţinând cont de faptul că însăşi clauza de nonconcurenţă reprezintă o clauză în contractul de muncă (în acelaşi sens. de data aceasta acordând termenul de preaviz prevăzut de lege angajatorului său. Beck . sensul dispoziţiei cuprinse în art. redactarea art. într-o convenţie de încetare a raporturilor de muncă. ţinând cont de faptul că cel mai devreme. muncii. s -ar putea insera o clauza de nonconcurenţă care să funcţioneze ulterior încetării raporturilor de muncă. Credem că răspunsul este afirmativ. Cu toate acestea. salariatul ar putea invoca faptul că dreptul său la muncă a fost limitat ca urmare a intervenţiei clauzei de nonconcurenţă la momentul încetării contractului de muncă. Textul cuprins în art. muncii. p. conform art. Faţă de dispoziţiile legale se pune întrebarea dacă o clauză de nonconcurenţă poate interveni în cuprinsul convenţiei de încetare a contractului de muncă prin acordul părţilor în temeiul art. la rândul său. iar în cuprinsul acesteia părţile ar conveni şi cu privire la o clauză de nonconcurenţă ce -şi va produce efectele ulterior încetării raporturilor de muncă. dacă salariatul are interesul încetării rapide a contractului său de muncă. ar fi de acord să se oblige la nonconcurenţă o anumită perioadă de timp. 65/2005. 21 alin. sub acest aspect.G. muncii. 421. dacă în cazul încetării convenţionale a contractului individual de muncă părţile convin ca raportul de muncă dintre ele. (1). Or. la momentul încheierii sau executării contractului. inclusiv contractul din care acesta izvorăşte. clauza de nonconcurenţă la care face referire Codul muncii este de natură a-şi produce efectele numai ulterior încetării contractului. Dacă înţelegerea între părţi cu privire la nonconcurenţă ar interveni ulterior încetării raporturilor de muncă. De altfel. © 2012 Legalis . unui salariat i se pot interzice numai anumite activităţi prin clauza de nonconcurenţă. 55 lit. ci o simplă convenţie civilă care s-ar încheia între două subiecte distincte de drept.Tr. 65/2005 este mai restrictivă decât cea prevăzută iniţial în Codul muncii. fie pe parcursul executării contractului. în condiţiile legii”. muncii că o clauză de nonconcurenţă poate fi stabilită la momentul încheierii contractului individual de muncă sau pe toată perioada executării acestuia. 21 alin. În opinia autorului „o clauză de nonconcurenţă poate exista ulterior încetării contractului individual de muncă doar dacă a existat şi anterior. S-ar putea pune problema în ce măsură. pentru a putea beneficia de încetarea imediată a raporturilor de muncă. or. Singura problemă care s-ar naşte într-o astfel de ipoteză şi-ar putea găsi sorgintea în amânarea momentului încetării contractului de muncă datorită obligaţiei de preavizare a angajatorului.U. În consecinţă. Eventual.H. 55 lit. Nu credem că o astfel de condiţionare ar aduce atingere principiilor ce statornicesc relaţia de muncă dintre salariat şi angajatorul său. ar rezulta că clauza de nonconcurenţă nu poate fi stabilită nici la momentul efectiv al încetării contractului. dacă legiuitorul afirmă în cuprinsul art. 21 alin. Ştefănescu.un produs al Editurii C. De altfel. 55 C. legea impune ca o astfel de clauză să existe fie la momentul încheierii contractul individual de muncă. Tratat de dreptul muncii. pentru că această clauză s -a încheiat strict la momentul încetării contractului individual de muncă şi nu aşa cum impune legea. muncii. dispoziţii care interzic încheierea unor acte între salariat şi angajator prin care drepturile salariatului să fie restrânse.G. atâta vreme cât acceptarea unei astfel de clauze condiţionează încetarea raportului de muncă. (1) C. b) C. 21 alin. la momentul încheierii convenţiei între părţi. fiind în drept oricând să apeleze la dispoziţiile art. soluţia ar fi perfect corectă raportat la interpretarea ad literam a textului art. (1) C. Astfel.U. deoarece acordul cu privire la clauza de noncocnurenţă a intervenit anterior încetării efective a contractului individual de muncă. într-o interpretarea ad literam a textului de lege. în cuprinsul convenţiei nu s-ar mai putea stabili şi o clauză de nonconcurenţă. muncii (încetarea contractului de muncă cu acordul părţilor). dar numai în măsura în care salariatul. s-ar putea afirma că până la momentul încetării efective a contractului individual de muncă clauza de nonconcurenţă poate interveni. respectiv clauza de nonconcurenţă. 55 lit. Totuşi. ar putea să renunţe la beneficiul intervenţiei art. Momentul stabilirii obligaţiei de nonconcurenţă Prin modificarea intervenită ca urmare a adoptării O. să înceteze la chiar momentul semnării convenţiei. Este de observat că. salariatul. ulterior încetării raporturilor de muncă. muncii ar fi afectată de un termen. pentru că un contract individual de muncă se execută de la momentul încheierii şi până la momentul încetării acestuia. s -ar putea vedea silit să accepte condiţia impusă de angajatorul său. Dacă angajatorul nu a resimţit nevoia clauzei pe parcursul executării contractului.cărora se interzice prestarea activităţii. ori de câte ori s -a încercat invocarea condiţiei ca modalitate ce poate interveni şi în Toate drepturile rezervate. încetează contractul de muncă. o astfel de clauză nu se justifică după încetarea contractului respectiv”). nu şi prestarea oricărui fel de activităţi la anumiţi angajatori. (2) însă nu este de natură a lărgi sfera neconcurenţei. (1) C. §2. 21 alin. (1) după intrarea în vigoare a O. muncii . atu nci clauza de nonconcurenţă nu ar mai reprezenta o clauză a contractului de muncă. 38 C.

la anumiţi angajatori şi în anumite zone. Ea presupune o reglementare strictă în lege. Pentru ca o clauză de nonconcurenţă să-şi poată produce efectele. nr. ci ajută la dezvoltarea unor raporturi mai flexibile şi mai apropiate de realitatea pieţei muncii într o economie liberă. împotriva susţinerii condiţiei s -a arătat că această modalitate este de natură a impieta asupra însuşi dreptului fundamental la muncă. Faţă de situaţiile analizate mai sus. Este motivul pentru care poate că ar fi fost mai realistă o soluţie legală care să înglobeze şi momentul concret al încetării raporturilor de muncă între momentele posibi le de încheiere a clauzei de nonconcurenţă. 257). (1). ar trebui să permită şi intervenţia mecanismelor tradiţionale.U. p. p. considerăm că o legislaţie modernă. Producerea efectelor clauzei de nonconcurenţă S-ar putea pune problema dacă. dincolo de faptul că are o redactare permisivă. considerăm că. (2) impune ca în cuprinsul contractu lui individual de muncă ce presupune o clauză de nonconcurenţă să fie prevăzute în mod concret: Toate drepturile rezervate. în cadrul negocierii fiecare dintre părţi urmărindu-şi propriul interes: salariatul. nr. 65/2005. În acest sens. 65/2005. fiind necesar o interdicţie expresă în acest sens.G. atâta vreme cât. §3. în acest sens. Ţinând cont de aceste aspecte şi de intervenţia noilor reglementări adoptate prin intermediul O. datorită asumării obligaţiei de nonconcurenţă. O. © 2012 Legalis . cu atât mai mult cu cât reglementarea actuală.U. art. 35 C.cadrul relaţiei de muncă. Dincolo de faptul că. Noutatea ce a intervenit în acest domeniu odată cu adoptarea O.U. fiind necesar: – fie ca salariatul să se oblige în mod expres la nonconcurenţă pe durata existenţei contractului individual de muncă printr-un act adiţional la contract. face referire la posibilitatea de negociere a clauzei de nonconcurenţă. într -o astfel de situaţie asumarea obligaţiei de nonconcurenţă echivalând cu o limitare a dreptului la cumul a salariatului în temeiul art. R. 24). 39 alin. sau derulează o activitate concurentă în raport cu cea a angajatorului său pe durata de existenţă a contractul individual de muncă cu acesta. nonconcurenţa salariatului său ulterior încetării contractului individual de muncă.un produs al Editurii C. în sensul că o clauză de nonconcurenţă îşi produce efectele ulterior încetării contractului individual de muncă. O astfel de soluţie legislativă se regăseşte şi în alte state precum Germania. de principiu. în mod loial.G. de la obligaţia de fidelitate. în acest sens. 21 alin.G. salariatul nu poate presta anumite activităţi. determină producerea efectelor clauzei de nonconcurenţă după încetarea contractului de muncă. ci numai obligarea angajatorului de a remunera expres printr-o indemnizaţie strict stabilită de lege cel puţin în valoare minimă. ea nu poate exista şi funcţiona. ea fiind imposibil a deveni funcţională în practică atâta vreme cât în legislaţia română se va păstra o dispoziţie de tipul celei cuprinse în art. Spre deosebire însă de reglementarea anterioară intervenţiei O. Belgia sau Finlanda. Beck . Italia. unde există obligativitatea plăţii indemnizaţiei. Macovei. nr.G. muncii . Despre unele tendinţe privind încălcarea principiului libertăţii muncii şi a dreptului la muncă. Conţinutul contractului individual de muncă. 21 ca urmare a adoptării O. ar mai fi sau nu posibilă inserarea clauzei de nonconcurenţă astfel încât aceasta să -şi producă efectele şi pe durata contractului de muncă. Astfel. în practică. chiar şi în cazul în care aceasta funcţionează şi pe durata de existenţă a contractului. desfăşoară activitate în favoarea unui concurent.G. 65/2005. în mod generic. nr. la acest moment Codul muncii nu mai impune o anumită indemnizare a salariatului pentru asumarea de către acesta a obligaţiei de nonconcurenţă şi pe durata existenţei contractului individual de muncă §4. – fie să fie astfel obligat în baza regulamentelor interne ale angajatorului sau în baza contractului colectiv de muncă. un angajator nu poate sanc ţiona un salariat care s-a angajat la un concurent pornind.U. deoarece reprezintă o modalitate de limitare a dreptului la muncă. să beneficieze de o indemnizare cât mai mare. 65/2005. 21 alin. nr. ulterior încetării raporturilor de muncă. obligaţia de nonconcurenţă continuă să rămână o formă de limitare a dreptului la muncă. 38 C. problema nonconcurenţei poate interesa şi strict la momentul încetării contractului indivi-dual de muncă. iar angajatorul. în schimbul asumării obligaţiei de nonconcurenţă. în schimbul plăţii indemnizaţiei. Simplul fapt că art. de piaţă. Conţinutul obligatoriu al clauzei de nonconcurenţă Clauza de nonconcurenţă nu poate fi impusă unui salariat (a se vedea. Altfel spus. care nu numai că nu înfrâng principiile dreptului muncii. în urma modificării intervenite în cuprinsul art.U. De altfel. muncii . (2) C. Ghidro. în schimbul acceptării de către salariat a inserării în contractul său individual de muncă a clauzei de nonconcurenţă (a se vedea. separat de salariu. în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în Regulamentul intern). credem că dacă obligaţia de nonconcurenţă pe durata contractului individual de muncă nu este expres prevăzută (în chiar contractul individual de muncă.H. oricât de protectivă s -ar dori aceasta în raport cu salariaţii. 65/2005 nu înlătură posibilitatea de a obliga în mod expres un salariat la nonconcurenţă. spre deosebire de cea anterioară intervenţiei O. să fie cât mai ferit de posibila concurenţă a fostului salariat. ar fi absolut normală incidenţa condiţiei în cadrul libertăţii contractuale ce fundamentează orice relaţie bazată pe acordul părţilor. muncii enumeră printre obligaţiile principale ale salariatului şi obligaţia de fidelitate nu este suficient pentru a permite angajatorului sancţionarea salariatului său care. este necesar a fi concretizată în toate elementele sale. art.

dar o cheltuială deductibilă la calculul profitului impozabil. în condiţiile legii. (3). 155. – aria geografică unde salariatul poate fi în reală competiţie cu angajatorul. dacă în noţiunea de salariu se cuprinde. după încetarea raporturilor de muncă. noţiunea de indemnizaţie – indemnizare reprezintă un drept de care salariatul beneficiază lunar. nefuncţionând o impozitare la sursă. accidente de muncă şi boli profesionale) nici pentru angajator şi nici pentru salariat. Articolul 21 alin. De altfel. În aceste condiţii. 21 alin. De altfel. în cazul în care clauza de nonconcurenţă nu răspunde acestor cerinţe de conţinut. (1) C. 21 alin. © 2012 Legalis . – perioada pentru care clauza de nonconcurenţă îşi produce efectele. Cu toate acestea. prin generalitatea sa. 55 C. salariul de bază. Nefiind venit salarial. Este de observat că. valoarea indemnizaţiei lunare este de cel puţin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei încetării contractului individual de muncă. conform art. muncii. rostul unei astfel de indemnizări îl reprezintă acordarea unei compensaţii pentru salariat. (3)]. înglobându -se în venitul total al celui în cauză. în măsura în care s-ar putea face dovada că pe o astfel de arie geografică salariatul s -ar afla într-o reală competiţie cu angajatorul. Soluţia de lege lata este clară şi strictă. (2). art. de exemplu. indemnizaţiile. (1) şi alin. Este de observat că baza de calcul pentru stabilirea indemnizaţiei o reprezintă veniturile salariale brute ale salariatului şi nu salariul de bază sau salariul. Conform art. În măsura în care baza de calcul necesară pentru stabilirea indemnizaţiei de nonconcurenţă nu se poate forma deoarece salariatul în cauză a lucrat în unitatea respectivă mai puţin de 6 luni. 21 alin. Toate drepturile rezervate. Faţă de modul de redactare al textului. printr -o „clauză de nonconcurenţă”.U. trebuie avută în vedere noţiunea astfel cum aceasta este stabilită de art. al cărui drept la muncă este limitat ca urmare a asumării obligaţiei de nonconcurenţă. în schimbul obligaţiei de nonconcurenţă salariatul beneficiind de o indemnizaţie pe care angajatorul se obligă să o plătească pe toată perioada în care fostul salariat s -a obligat la nonconcurenţă. §5. Practic. el urmând a fi impozitat în condiţiile legii. Este de observat că se impune a fi menţionaţi acei terţi în favoarea cărora salariatul nu poate presta numai activităţile nominalizate concret în conţinutul clauzei de nonconcurenţă. cât şi pentru că. dacă. s -ar putea considera ca fiind valabilă o clauză de nonconcurenţă prin care să se interzică salariatului prestarea. va fi avută în vedere media veniturilor salariale lunare brute cuvenite salariatului în cauză pe durata contractului.– activităţile interzise salariatului începând cu momentul încetării contractului. pentru stabilirea veniturilor din salarii. angajatorul fiind deci obligat la o prestaţie lunară în folosul fostului său salariat [în acest sens fiind exprimarea art. fiind logic că atâta vreme cât acesta beneficiază de un asemenea drept fără a mai avea calitatea de salariat. 21 alin. CASS. Este de observat că. se pune întrebarea dacă există posibilitatea acordării indemnizaţiei de nonconcurenţă de către angajator şi altfel decât printr -o prestaţie lunară. i s-a interzis generic să se angajeze ulterior încetării raporturilor de muncă la o unitate concurentă cu cea a angajatorului iniţial. orice primă de care beneficiază un salariat). În consecinţă. au natură salarială (de exemplu. 24 C. contribuţie la fondul pentru risc.un produs al Editurii C. în baza de calcul pentru stabilirea indemnizaţiei de nonconcurenţă va fi inclus nu salariul corespunzător lunii în care s -a aflat în incapacitate temporară de muncă. (1) stabileşte că indemnizaţia de nonconcurenţă este o indemnizaţie lunară. în sensul că indemnizaţia de nonconcurenţă este lunară. Beck . Singura concluzie posibilă ar fi în sensul că fostul salariat are obligaţia de a declara acest venit. cel puţin în condiţiile art. 65/2005. Altfel spus. fiscal. de regulă. Observaţia este esenţială deoarece. nr. persoana ce se obligă la nonconcurenţă s-a aflat în ultimele 6 luni într-o situaţie de incapacitate temporară de muncă. indemnizaţia de nonconcurenţă reprezintă o cheltuială. indemnizaţia de nonconcurenţă nu reprezintă un drept de natură salarială pentru fostul salariat. Indemnizaţia de nonconcurenţă Clauza de nonconcurenţă este caracterizată ca o convenţie bilaterală şi cu titlu oneros. nu ar putea fi tras la răspundere. Din punct de vedere al angajatorului. muncii . ci indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă. indemnizaţia de nonconcurenţă nu este purtătoare nici de taxe sociale (CAS. (3) teza finală. un salariat căruia. o astfel de interdicţie ar fi de natură să conducă la o limitare absolută a exercitării profesiei salariatului. astfel cum ele sunt impuse de art. precum şi alte adaosuri. în noţiunea de venit salarial se cuprind toate elementele care. conform legii fiscale. aspect expres sancţionat de dispoziţiile art. (2). sporurile. a activităţilor expres enunţate în conţinutul clauzei la toţi angajatorii care se află în concurenţă cu angajatorul iniţial şi/sau pe tot teritoriul României. contribuţie la fondul pentru şomaj. conform art. – cuantumul indemnizaţiei de nonconcurenţă. atât pentru că obligaţia de nonconcurenţă asumată nu îşi poate produce efectele în temeiul art. a cel drept nu poate fi asimilat veniturilor salariale. 21 alin. 21 alin.H. 23 alin. aşa cum era reglementarea anterioară adoptării O. – terţii în favoarea cărora se interzice prestarea activităţii. (4) stabileşte în mod expres că indemnizaţia de nonconcurenţă se impozitează la beneficiar. convenţia părţilor cu privire la nonconcurenţă rămâne fără efect. adică la fostul salariat.G.

p. d). s. în P. muncii . nr. Bucureşti. Cacucci Editora. 263 şi urm.D. în funcţie de înţelegerea părţilor. Mai mult decât atât. fostul salariat se impune a fi recompensat. o astfel de clauză nu ar mai fi valabilă. altfe l decât lunar. nr. care justifică desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. a unei activităţi identice cu cea a unităţii în care este încadrat în baza unui contract individual de muncă. 2001.D. Despre unele tendinţe privind încălcarea principiului libertăţii muncii şi a dreptului la muncă. Moarcăş. Obligaţia de fidelitate în raporturile de muncă. Cotuţiu. Bibliografie Al. Dreptul muncii.M. în sensul indemnizării lunare este extrem de rigidă şi contrară însăşi naturii contraprestaţiei de care beneficiază salariatul în schimbul asumării obligaţiei de nonconcurenţă.H. Athanasiu. Tribuna Economică. civ. (2) Prevederile alin. 47. Bucureşti. Astfel. p. S. Ghera. 62/1992. Ghimpu. nr. nr.R. Nu există niciun fel de raţiune pentru care să nu fie posibil ca în baza unei înţelegeri între părţi angajatorul să se oblige să plătească dintr -o dată toată indemnizaţiacompensaţia datorată fostului salariat sau în tranşe predeterminate. în schimbul nonconcurenţei. 22-23. prejudiciabilă pentru patron. ed. Ghidro. Este evident că soluţia legiuitorului. Ş. constituie o abatere gravă de la disciplina muncii. Athanasiu. Al. 49-50.. o astfel de plată anticipată este perfect posibilă. A. a II-a. Desfăşurarea de către un salariat. p. p. 191194). Toate drepturile rezervate. Dreptul muncii. L. 6/1991.R. Ed. Ed. 61.M. Bucureşti. R. Oscar Print. Ed.D. 2/2003. cu condiţia însă ca. 24-175. 2005. Ţiclea. de exemplu. Nu în ultimul rând. Dima. Clauzele de neconcurenţă în contractele de muncă.un produs al Editurii C. (1) nu sunt aplicabile în cazurile în care încetarea contractului individual de muncă s-a produs de drept. Clauza de neconcurenţă în contractul de muncă. Al. 124. în condiţii de concurenţă neloială. Beligrădeanu. Athanasiu. 56 lit. g). 1999. respectiv numărul de luni pentru care angajatorul este obligat la plată. 12 /1991. R. în R. 38 C. R. deoarece printr-o astfel de convenţie salariatul a renunţat la un drept al său. menţionăm şi faptul că soluţia convenirii părţilor cu privire la momentul în care se va face plata indemnizaţiei – compensaţie este întru totul posibilă. în Dreptul nr. Beck . Magda Volonciu Art. p. p. 23 şi urm. p. E. dec. o astfel de soluţie nu ar putea fi înlăturată şi pentru că ar putea fi benefică fostului salariat în măsura în care acesta ar putea dobândi drepturile băneşti care i se cuvin mai repede. p. Dima. dacă părţile convin în sensul unei plăţi în tranşe. Dimitriu. Dimitriu. 2/2003. Al. şi valoarea fixă în fiecare lună a unei astfel de plăţi. 2/2003. credem că dacă părţile se înţeleg în sensul plăţii indemnizaţiei de nonconcurenţă la momentul în care obligaţia de nonconcurenţă începe să-şi producă efectele. Ed. [Perioada maximă în care clauza de neconcurenţă îşi produce efectele] (1) Clauza de neconcurenţă îşi poate produce efectele pentru o perioadă de maximum 2 ani de la data încetării contractului individual de muncă. 64. f). în Culegere de practică judiciară civilă a Tribunalului Municipiului Bucureşt i 1992. p.R. a IV-a civilă. Spre un nou conţinut al contractului individual de muncă.A. h) şi j). atâta vreme cât toate elementele care concură la stabilirea cuantumului integral al obligaţiei de plată a angajatorului sunt predeterminate. Al. p. nr. Este motivul pentru care susţinem că singura interpretare raţională ar fi în sensul înţelegerii acestei „indemnizaţii” ca fiind de fapt o „compensaţie” care poate fi acordată şi altfel decât lunar. Jurisprudenţă Concurenţă neloială.R. Clauza de neconcurenţă şi clauza de fidelitate în reglementarea noului Cod al muncii. 22. În schimb.. Clauza de neconcurenţă. plata efectivă să se realizeze astfel încât salariatul să nu fie defavorizat faţă de situaţia în care ar fi beneficiat de o indemnizaţie lunară. Diritto del lavoro. Dreptul muncii. De altfel. în Dreptul nr. adică la momentul încetării contractului individual de muncă. dar pentru primul semestru după două luni de la momentul încetării contractului individual de muncă. All Beck. Deci. C. p. Athanasiu. All Beck. în R.M. în R. în calitate de patron al unei firme particulare. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. p. cu excepţia cazurilor prevăzute la art. dacă părţile convin ca indemnizaţia de nonconcurenţă să se plătească semestrial. (Trib. cel puţin în raport cu dispoziţiile art. Bari.Credem însă că soluţia legiuitorului nu este şi cea mai fericită. 24. Bucureşti. „indemnizaţia” despre care face referire legea română nu este altceva decât o compensaţie. © 2012 Legalis . 1996. L. respectiv la dreptul de a beneficia şi în primele două luni de indemnizare. Prezent şi perspective. Bucureşti. ori a intervenit din iniţiativa angajatorului pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. Muncitorul şi legea. 2/2003.

C. 3/1999. dacă salariatul est e concediat pentru motive disciplinare. clauza de nonconcurenţă îşi produce în continuare efectele. Y. Ed. dispoziţiile art. nr. a) -e) C. 65 C. după cum este şi firesc. 61 lit. 115 şi urm. 65) efectele clauzei de nonconcurenţă nu se mai produc. deosebirea de tratament juridic nu intervine între concedierile care au operat pentru motive ce ţin sau nu ţin de persoana salariatului. tom II. În literatura de specialitate s-a arătat că rostul unei clasificări este acela de a marca o deosebire de tratament juridic. Serra. în R. decât în cazul celui cu funcţie de conducere. întemeiată pe dispoziţiile art. muncii]. Caracterul temporar al obligaţiei de nonconcurenţă Angajatorul poate limita dreptul la muncă al fostului său salariat după încetarea raporturilor de muncă.Tr. I. Este de observat că. 1992. I. p. Codul muncii adnotat. 65/2005. fie că nu ţin de persoana salariatului). O. Ţinca. Conţinutul contractului individual de muncă. În consecinţă. 244 şi urm. (1) stabileşte că durata maximă pentru care o clauză de nonconcurenţă îşi poate produce efectele este de 2 ani. Considerăm că în lumina noii reglementări (culpa salariatului se impune a fi analizată numai în măsura în care se pune problema răspunderii salariatului şi nicidecum atunci când se analizează efecte legate de concedierea acestuia. În acest sens. termenul începând să curgă de la chiar momentul încetării contractului de muncă. ci. în R. Dreptul muncii. Ed. credem totuşi că în cazul în care un Toate drepturile rezervate.. sociale et civile. 2007.H. Bucureşti. Le contract du travail. Ed. muncii .. clauza de nonconcurenţă nu -şi producea efectele în măsura în care contractul de muncă înceta ca urmare a iniţiativei angajatorului. în acest sens. p. Consideraţii privind admisibilitatea clauzei de neconcurenţă în contractul individual de muncă. ce nu ţin de persoana salariatului). În noul Cod al muncii. Ed. 22 alin. chiar şi pentru aspecte de conţinut. I. art. Bucureşti. Tufan. 22 -23). Din acest punct de vedere.Tr. 10/1972) făceau referire la clasificarea acestor cauze în imputabile şi neimputabile. spre deosebire de reglementarea anterioară modificării intervenite prin O. 2007. Soluţia actuală a legiuitorului este pe deplin raţională.U. deoarece există posibilitatea ca un angajator să fie mult mai interesat în nonconcurenţa fostului său salariat cu funcţie de execuţie. Lumina Lex. de l’Économie et Sciences Sociales de Liege. (2) stabileşte că o clauză de nonconcurenţă nu-şi produce efectele atunci când încetarea contractului individual de muncă s -a produs din iniţiativa angajatorului din motive ce nu ţin de persoana salariatului. Ţiclea. 7-8/1999. între concedierile care au intervenit fără culpa salariatului (fie că ţin. existenţa sau inexistenţa culpei. p. Ţiclea (coord. Ştefănescu. Ţiclea. soluţia actuală a legiuitorului este salutară.Tr. 6 -8. M. p. M. Bucureşti.224-230. Tratat de dreptul muncii. 46. Popescu. 2004. de 2 ani. Jamoulle. 2004. p. Ed. I. Ed. p. §2. Beck . p. Hamangiu.. Lumina Lex. Comentariu §1. Faculté de Droit. p.un produs al Editurii C. Bucureşti. inaptitudine fizică sau psihică. respectiv motive imputabile şi neimputabile salariatului. M. după cum rezultă din întreaga economie a reglementării. Dimitriu. p. nr. Bucureşti.D. Paris.G. (2) sunt net diferite faţă de cele existente anterior intervenţiei O. Legiuitorul a înţeles să clasifice cauzele de concediere în subiective (cele ce ţin de persoana salariatului) şi obiective (cele determinate economic. Rosetti. 65/2005. Ţiclea. Rosetti. dar pentru m otive neimputabile salariatului. Tratat de dreptul muncii. Cauze de încetare a contractului individual de muncă ce înlătură obligaţia ulterioară de nonconcurenţă Efectele clauzei de nonconcurenţă vor fi înlăturate în măsura în care încetarea raporturilor de muncă intervine datorită unei cauze ce ţine de angajator şi nu de salariat. Lumina Lex. pentru considerente de tehnică legislativă şi acurateţea textului şi. (2) are meritul de a ţine cont de catego riile de concediere la care face referire Codul. dar a cărui activitate prestată avea un caracter deosebit. 2006. precizând că numai în situaţia în care o concediere intervine pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului (art. 22 alin. Dacă. Al. 421 şi urm.G. 387 şi urm. Ştefănescu. 136 şi urm. 32 -34. 2003. În acest sens. vol. La non-concurrence en matičre commerciale.D. indiferent de categoria salariaţilor obligaţi. durata maximă de asumare a obligaţiei fiind. Interpretările cauzelor de desfacerea a contractului individual de muncă reglementate în vechiul Cod al muncii (Legea nr. ca de altfel şi gradul de manifestare a acesteia nefiind incidente în determinarea efectelor legate strict de concediere. Ştefănescu. anterior datei de 8 iulie 2005. 22 alin. Bucureşti. 22 alin. © 2012 Legalis . Clauza de nonconcurenţă şi clauza de fidelitate în reglementarea noului Cod al muncii. nu se mai face distincţia între salariaţii ce au avut funcţii de execuţie şi cei care au avut funcţii de conducere în ce priveşte asumarea obligaţiei de nonconcurenţă. Wolters Kluwer. O. or. Tratat de dreptul muncii. C. 2004. 273 şi urm. Textul actual al art.. Al. Bucureşti. însuşi legiuitorul face referire la două categorii mari de concedieri: concedieri pentru motive ce ţin de persoana salariatului şi concedieri pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului.). Modificările Codului muncii comentate. Al. respectiv a intervenit o concediere pentru motive economice. respectiv concedierile care au intervenit ca urmare a culpei acestuia (a se vedea. 374375. 110. Ţichindelean. Astfel. art. p. Aşa cum s-a precizat în doctrina de specialitate. p. Codul muncii adnotat şi comentat. R.. nr. Ed. p. 93. pentru arest preventiv. Macovei. Ţiclea. soluţia prevăzută anterior modificării făcea referire la o modalitate de clasificare a cazurilor de concediere ce nu se mai regăseşte actualmente în Codul muncii. dar o astfel de limitare are caracter temporar. Ţichindelean. Al. Ed.C. Bucureşti. 1986. A. din anumite puncte de vedere. Clauza de neconcurenţă în dreptul muncii german. 2005. Al.U. Dalloz. p. Lumina Lex.. nr. necorespundere profesională sau îndeplinirea condiţiilor de pensionare [art.

muncii nr. este greu de înţeles limitarea dreptului la muncă a unui salariat car e nu-şi mai poate continua activitatea la vechiul loc de muncă deoarece a devenit inapt fizic sau psihic. Sancţiune. Cotuţiu. p. Analizând situaţiile care nu permit punerea în aplicare a clauzei de nonconcurenţă în cazul încetării de drept a contractului individual de muncă. Clauza de neconcurenţă. nr.. în R.un produs al Editurii C. e) C. salariu mai mare. Este de observat faptul că reglementarea presupune un dezechilibru între regulă şi excepţie. cu excepţia unor situaţii expres menţionate de dispoziţiile art. Ghidro. p. în P. onestitate şi profesionalism faţă de unitate. îi limitează şi posibilitatea de a se angaja la un alt angajator la care condiţiile de muncă ar fi fost prielnice stării de sănătate a acelui salariat. p. 22 alin. p. respectiv în cazul în care încetarea contractului de muncă s -a produs ca urmare a pensionării salariatului. © 2012 Legalis .R. 64 şi urm. p. confidenţialităţii salariatului faţă de unitate. 2/2 003. Dreptul muncii.U. efectele clauzei de nonconcurenţă nu se produc nici în situaţia în care. Cel în cauză. Athanasiu. Jurisprudenţă Nerespectarea clauzei de neconcurenţă. spre deosebire de reglementarea anterioară [fostul art. muncii. De asemenea. Ed. Jamoulle. p. muncii nr. de regulă. cursuri de specializare. civ.R. Ghimpu. Diritto del lavoro. Al. All Beck. 124. Oricum. A.salariat este concediat pentru inaptitudine fizică sau psihică în temeiul art.R. 22-23. în Dreptul nr. Despre unele tendinţe privind încălcarea principiului libertăţii muncii şi a dreptului la muncă. (2)]. Dreptul muncii. C. 62.D. este de menţionat faptul că. în cazul condamnării penale sau pedeapsă privativă de libertate. (2) singurele „viabile” şi care ar putea fi argumentate sunt cele în care se pune problema nulităţii contractului individual de muncă [art. R. Obligaţia de fidelitate în raporturile de muncă. Beck . R. Bari. autoturism la dispoziţie. clauza de nonconcurenţă îşi produce efectele. ed. clauza de nonconcurenţă nu îşi produce efectele. (2) astfel cum a fost modificat. (2) La sesizarea salariatului sau a inspectoratului teritorial pentru muncă instanţa competentă poate diminua efectele clauzei de neconcurenţă. 23. Astfel. Muncitorul şi legea. în Dreptul nr. 12/1991. Ţiclea. 1999. L. 61 lit. Clauzele de neconcurenţă în contractele de muncă. contractul încetează de drept. în cazul retragerii avizelor. s. Dreptul muncii. Bucureşti.R. Clauza de neconcurenţă în contractul de muncă. Bucureşti. Al. M. soluţia adoptată după 8 iulie 2005 ca urmare a intrării în vigoare a O. p. soluţie absolut inacceptabilă.. Moarcăş. muncii. în R. Ed. nr. p. spre exemplu. Beligrădeanu. care avea o funcţie de conducere. Ghera. de principiu. a IV-a. Tribuna Economică. Bucureşti. c) C. p. [Limitări ale clauzei de neconcurenţă] (1) Clauza de neconcurenţă nu poate avea ca efect interzicerea în mod absolut a exercitării profesiei salariatului sau a specializării pe care o deţine. s -ar fi justificat ca acesta să nu suporte efectele obligaţiei de nonconcurenţă pe care şi -a asumat-o. Magda Volonciu Art. 47. 49 -50. în cazul în care contractul de muncă încetează de drept. privilegii acordate de angajator. clauza de nonconcurenţă îşi produce efectele în 5 dintre cele 11 situaţii de încetare de drept a contractului de muncă. Ed. Bibliografie Al. 2001. p.G. 156-158). beneficia de anumite facilităţi. prin desfăşurarea unei activităţi de aceeaşi natură la o altă societate comercială reprezintă o abatere gravă care justifică desfacerea contractului individual de muncă pentru nerespectarea clauzei de neconcurenţă. Athanasiu. Athanasiu. Dimitriu. condiţiile specifice locului de muncă nepermiţându -i continuarea muncii. Dima. ca urmare a reintegrării în baza unei hotărâri judecătoreşti a celui ce a deţinut anterior postul. p. (Trib. 224-230. 22 alin. S. E. deoarece între situaţiile cu titlu de excepţie puse în discuţie de art. 4/2001. 6/1991. este evidentă voinţa legiuitorului în sensul de a se considera că şi atunci când contractul de muncă încetează de drept.A.D.D. Cacucci Editora. nr. Prezent şi perspective. Le Toate drepturile rezervate. 1996. în schimbul fidelităţii. 2/2003. 2005. în R. Prin excepţie. Dimitriu. R. muncii]. 65/2005 reprezintă un real element pozitiv în condiţiile în care nu mai există o înlăturare absolută a efectelor clauzei de neconcurenţă în cazul în care contractul individual de muncă a încetat de drept. Nerespectarea regulamentului de ordine interioară care instituie obligaţia de loialitate. Spre un nou conţinut al contractului individual de muncă. Bucureşti. Astfel. Bucureşti. Clauza de neconcurenţă şi clauza de fidelitate în reglementarea noului Cod al muncii. All Beck. Oscar Print. 23 şi urm. 24 -175. dec. 22 alin. soluţia legiuitorului ar fi că. 61. a II-a. Ed. autorizaţiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea funcţiei şi în cazul expirării termenului pentru contractele încheiate pe durată determinată. iar angajatorul deşi nu are posibilitatea de redistribuire a acestuia.H. 56 lit. Al. 232/R/2001. Ş.

Codul muncii reglementează clauza de nonconcurenţă ca o formă de limitare a dreptului la muncă. 23 alin. nr. a lăsa la dispoziţia instanţei posibilitatea de a aprecia în ce măsură o asemenea Toate drepturile rezervate. I. 273 şi urm. p. Ştefănescu. pe durata contractului individual de muncă şi. nr. 2006. p. Ed. Bucureşti. (1) a fost interpretat ca fiind o dispoziţie ce conduce la imposibilitatea reglementării clauzei de exclusivitate prin contractul individual de muncă (reţinând faptul că în perioada 1 martie 2003–8 iulie 2005. Al. Ţiclea (coord. nu neapărat să intervină o reducere a efectelor acesteia.D. Al. Serra. muncii. p. Tratat de dreptul muncii. Evident că în temeiul art. I. atâta vreme cât sindicatele sunt în drept să apere membrii săi în ce priveşte drepturile decurgând din legislaţia muncii şi din contractele colective de muncă. Y. Ţiclea. Hamangiu. Dacă salariatul invocă în favoarea sa dispoziţiile art. În măsura în care prin clauza de nonconcurenţă a fost încălcat un drept al salariatului. ed. de l’Économie et Sciences Sociales de Liege. Tufan.. Codul muncii adnotat şi comentat. Ceea ce a avut în vedere legiuitorul prin introducerea dispoziţiei cuprinse în art. Ed. Wolters Kluwer. p. intervenţia instanţei este absolut normală deoarece. Conţinutul contractului individual de muncă. în baza art. Astfel. este abuzivă.Tr.un produs al Editurii C. vol. 23 alin. p. Rosetti. (1) şi -a păstrat redactarea iniţială. Bucureşti. Ed. 23 alin. (1) C. nefiind însă admisibilă o renunţare totală la un astfel de drept. (2) C.. (2). ca regulă. la sesizarea salariatului sau a inspectoratului teritorial pentru muncă. art. considerăm că şi la acest moment. p. muncii reglementau clauza de nonconcurenţă. 21 şi art. de la momentul adoptării Codul muncii. 23 alin. Faculté de Droit. clauza de nonconcurenţă nu poate avea ca efect interzicerea în mod absolut a exercitării profesiei salariatului sau a specializării pe care acesta o deţine. 2007. O asemenea soluţie poate da naştere însă la arbitrariu. (2) C. 6 -8. 94. La momentul intrării în vigoare a Codului muncii. fie se va contesta actul angajatorului prin care s -a încălcat dreptul salariatului. M. II. Al. Ed. M. 38 C. I.). muncii în sensul acordării posibilităţii pentru instanţă ca prin hotărâre judecătorească să diminueze efectele unei clauze de nonconcurenţă se referă numai la situaţia în care clauza. Tratat de dreptul muncii. Rosetti. (2) C. Al. p. o astfel de clauză fiind nulă absolut. Beck . 38. p. A. Astfel. prin excepţie. Deci. Controlul jurisdicţional al clauzei de nonconcurenţă Deşi clauza de nonconcurenţă reprezintă un rezultat al convenţiei părţilor. Codul muncii adnotat. Ţiclea. Astfel. 1992. acţiunea salariatului va avea la bază dispoziţiile art. este de observat că. 387 şi urm. deşi legală. Imposibilitatea interzicerii absolute a dreptului la muncă Dispoziţiile art.contract du travail. Bucureşti. Al. Macovei. p. 136 şi urm. Nu acest aspect a fost avut în vedere însă de legiuitor. La non-concurrence en matičre commerciale. 1986. p. Ţichindelean.. la momentul încetării contractului). Deşi odată cu modificarea dispoziţiilor art. 2004. Consideraţii privind admisibilitatea clauzei de neconcurenţă în contractul individual de muncă. a II-a.Tr. în temeiul art. 21 şi art. fie. Ştefănescu. Lumina Lex. 2007. 110. muncii există posibilitatea unei acţiuni în instanţă. 23 alin. (1). 244 şi urm. instanţa competentă poate diminua efectele clauzei de nonconcurenţă. p.. Clauza de neconcurenţă în dreptul muncii german.. în baza cărora orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile prevăzute de lege în favoarea salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate. O. 2004. muncii. Într-o cauză de tipul celei la care face referire art. muncii clauza de nonconcurenţă îşi produce efectel e ulterior încetării raporturilor de muncă. muncii . 23 alin. C. 2006.H. conform noului Cod al muncii aceasta poate fi supusă unui control jurisdicţional. reclamanţii solicită ca instanţa să intervină peste voinţa părţilor (încălcând astfel principiul libertăţii contractuale) şi să diminueze efectele clauzei de nonconcurenţă. Pentru a sublinia acest ultim aspect. art. §2. rezultă că şi în această situaţie se recunoaşte calitate procesuală activă sindicatelor. Bucureşti. în R. funcţionează atât pe durata existenţei contractului individual de muncă cât şi la momentul încetării acestuia.C. 23 alin. Ed. Ţinca. Ţiclea. 22 C. 22 C. 2003. Având în vedere caracterul general al textului art. acţiune ce poate fi la dispoziţia salariatului sau a inspectoratului teritorial de muncă. art. O. 28 din Legea sindicatelor. Bucureşti. t. în continuare. 46.. Tratat de dreptul muncii. 149 şi urm. Or. Ţichindelean.D. Paris. (1) C. Popescu. 23 alin. Dreptul muncii.C. 7 8/1999. angajatorul nu-i poate pretinde salariatului său ca pe durata în care are calitatea de angajat al său să nu presteze nicio altă activitate. clauza de nonconcurenţă este posibil să fie lovită de nulitate în întregul său. 3/1999. interdicţia unei înlăturări absolute a dreptului la exercitarea profesiei sau specializării unei persoane. în R. 373 şi urm. acestea fiind categoriile de persoane ce pot avea calitate procesuală activă în cauză. dacă nu există un asemenea act. Ed. Lumina Lex. Bucureşti. 421 şi urm. Comentariu §1. inclusiv în faţa organelor de jurisdicţie. © 2012 Legalis . 23 alin. Ed. muncii au ca scop esenţial asigurarea unei garanţii suplimentare a dreptului la muncă recunoscut oricărei persoane. legiuitorul a intervenit cu regula cuprinsă în art. sociale et civile. Bucureşti. Lumina Lex. Dalloz. Ţiclea.

angajatorii. Or. 2 pct.un produs al Editurii C. Ed. şi. 23 alin. 168/1999. 23 alin. M. îşi găseşte izvorul în însuşi contractul de muncă. Al. oricum. nu face decât să sporească posibilitatea de intervenţie a arbitrariului în acest domeniu. 5 din Legea nr. cu vinovăţie. muncii permite intervenţia în convenţia dintre părţi. dar care se regăseşte tot în Codul muncii. ci pe faptul că efectele ei sunt mult prea oneroase.Tr.R. muncii. şi angajatorului. Ed. Dima. p. All Beck. Ştefănescu. nr. vol. 263 şi urm. Aspecte din dreptul francez. acţiunea sa va duce la desfiinţarea efectelor clauzei. p.. fiind de natură a eluda principiul libertăţii contractuale. 2003. Magda Volonciu Art. C. Bucureşti. Tratat de dreptul muncii. Astfel. În situaţia pusă în discuţie de dispoziţiile art. Bucureşti 2005. (2) C. c) din C. este de observat că.R nr. 23 alin. art. Al. ar trebui să intervină nu instanţa specializată. Tratat de dreptul muncii. I. Cioroabă. În schimb. (2) C.D. la daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care la produs angajatorului. pot fi părţi în conflictele de muncă salariaţii. În plus. dacă un salariat sesizează instanţa pentru că.Tr. cu atât mai mult ar fi necesar ca în compunere să intervină şi asistenţii judiciari. în mod reciproc. Astfel. 2/2002. vocaţia acestora de a fi parte într -un litigiu de muncă se naşte însă chiar dintr-o reglementare speciale în raport cu jurisdicţia muncii. 23 alin. respectiv art. (2) C. (2). fostul salariat şi angajator cu privire la clauza de nonconcurenţă. Indaco.. © 2012 Legalis . p. în raport cu dispoziţiile art. muncii nu poate fi decât instanţa specializată pentru litigii de muncă (competenţa soluţionării litigiilor de muncă aparţine tribunalului. §3. temeiul invocat fiind art. precum şi alte persoane care au această vocaţie în temeiul legilor speciale sau a codului de procedură civilă. în condiţiile în care oricum introducerea unei asemenea clauze în contractul de muncă este puternic limitată de lege. cu respectarea condiţiilor impuse de lege. Un argument suplimentar în sensul acestei soluţii rezultă şi din analiza conflictului născut între salariat sau. Bucureşti 2005. Beck . L. I. (2) C. 2007.H. el ar trebui să se regăsească în sfera dreptului comun şi. 282. în R. Este de subliniat faptul că acţiunea în instanţă introdusă în temeiul art. a unui terţ. muncii nu presupune un control de legalitate cu privire la clauza supusă controlului jurisdicţional.. 414 şi urm. pe cale de consecinţă. p. (2). dacă salariatului i se recunoaşte calitatea procesuală activă atunci când. I. a clauzei de neconcurenţă salariatul poate fi obligat la restituirea indemnizaţiei şi. conflictul s -a născut cu privire la exerciţiul dreptului (invocându-se caracterul abuziv al exercitării acestui drept). deşi o clauză este perfect valabilă din punct de vedere legal. p. civ. Bucureşti. Bibliografie Al. dacă se ajunge la concluzia că judecata instanţei se realizează într -o asemenea situaţie în special în echitate. 81 şi urm. conform art. după caz. În sfârşit. Dreptul muncii. (2) C. chiar dacă nu este conturată o încălcare a unui drept. trebuie fundamentată nu pe nelegalitatea clauzei de nonconcurenţă. ea determină efecte mult prea oneroase. Ciubotă. L. 23 alin. 24. Pe de altă parte însă. Lumina Lex. Ed. [Consecinţele nerespectării clauzei de neconcurenţă] În cazul nerespectării. A.. ca reprezentanţi ai partenerilor sociali. Instanţa competentă Având în vedere obiectul unei asemenea acţiuni la dispoziţia salariatului sau a inspecţiei muncii. Athanasiu. conform art. Wolters Kluwer. 64 şi urm. 23 alin. O asemenea soluţie. (2) şi nu art. nu sunt precizate activităţile interzise salariatului. Dima. ci instanţa de drept comun. dacă un asemenea conflict nu ar îmbrăca forma conflictului de drepturi. muncii. Săvescu. 67 şi urm. 1 lit. Acţiunea întemeiată pe dispoziţiile art. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. ar putea conduce oricând la arbitrariu. Ştefănescu. Matei. Ţiclea. sindicatele şi patronatele. 23 alin. nu acelaşi drept este recunoscut. 4/2003. proc..). Ed. este de considerat că instanţa competentă la care face referire art. Dispoziţia menţionată mai sus stabileşte că acele conflicte de muncă ce au ca obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligaţii decurgând din legi sau contracte de muncă sunt conflictele de drepturi. în P. p. 273 şi urm. organul de control este îndrituit să verifice nu numai legalitatea unor clauze. A.clauză este sau nu abuzivă. ci şi oportunitatea acestora. Athanasiu. 21 alin.M. respectiv inspectoratului de muncă. În cazul inspectoratelor de muncă. Codul muncii adnotat – doctrină şi jurisprudenţă. Toate drepturile rezervate. după caz. Clauza de mobilitate geografică. de exemplu.

2004. 110 şi urm.. Al. eventualele alte prejudicii urmând a fi demonstrate în instanţă. Ţiclea (coord. Beck . 24 C. din punct de vedere patrimonial. Totuşi. Comentariu §1.). Tufan. dacă salariatul ar fi realizat o faptă de nonconcurenţă ulterior încetării contractului de muncă. Ţiclea. se pune întrebarea dacă răspunderea contractuală a fostului salariat pentru nerespectarea clauzei de nonconcurenţă va fi o răspundere patrimonial contractuală de drept comun sau de drept al muncii. angajatorul ar fi avut o acţiune de drept comun împotriva acestuia fundamentată însă pe răspunderea civilă delictuală. Bucureşti. în esenţa sa. pe de o parte. p. p. Nimic nu ar împiedica existenţa unei astfel de răspunderi şi pe parcursul contractului individual de muncă. Rosetti. în baza unei proceduri normale. nu se mai poate reţine şi o răspundere disciplinară a fostului salariat. finalitatea clauzei de nonconcurenţă nu se regăseşte. Ţiclea. În practică.U. rezultă din nerespectarea contractului individual de muncă de către salariat. conform regulilor speciale. Codul muncii adnotat şi comentat. dar. 150 şi urm.. considerăm că aceasta. fără ca ea să fie rezultată din înţelegerea contractuală. după caz. 65/2005. se poate pune în discuţie intervenţia unei asemenea răspunderi. Lumina Lex. 390 şi urm. Tratat de dreptul muncii. şi cum clauza de nonconcurenţă reprezintă o clauză facultativă la contractul de muncă. salariatul culpabil poate răspunde disciplinar. o asemenea clauză nu ar fi fost stipulată. Cum în urma intervenţia modificărilor dispuse prin O. Bucureşti 2006. Contractul individual de muncă. extranee dispoziţiilor legale prevăzute în Codul muncii. Restituirea indemnizaţiei Este de observat faptul că obligaţia de restituire îşi găseşte sorgintea în lege. 55 şi urm. Ţichindelean. Ţinca. pentru că.C. în măsura în care salariatul nu respectă clauza de nonconcurenţă. Bucureşti 2006. în contractul de muncă. conform art. chiar dacă. Unele clauze specifice contractului individual de muncă. Atâta vreme cât art. stabilesc că răspunde patrimonial salariatul. Popescu. Ţiclea. dacă părţile contractului individual de muncă convin în sensul stabilirii unei clauze de nonconcurenţă şi pe durata contractului. 270 şi urm. Se poate considera că atâta vreme cât clauza de nonconcurenţă reprezintă o clauză facultativă în contractul de muncă. nr. (1) defineşte răspunderea patrimonială a salariatului ca fiind o răspundere contractuală. A. Lumina Lex. a II -a.. salariaţii răspund contractual pentru pagubele produse din vina şi în legătură cu munca lor. rezultă fără dubiu că legiuitorul nu permite dublarea clauzei de nonconcurenţă cu o clauză penală. deoarece prin fapte de concurenţă neloială îşi încalcă obligaţia principală de fidelitate faţă de angajator. p. Considerăm că nerespectarea clauzei de nonconcurenţă conduce la o răspundere a salariatului vinovat în temeiul art. nerespectarea clauzei de către salariat duce la răspunderea sa patrimonial-contractuală. Ed. Bucureşti. din moment ce acesta nu -şi poate recupera. în măsura în care după încetarea raporturilor de muncă fostul salariat comite fapte de concurenţă neloială împotriva angajatorului său. Atâta vreme însă cât art. atâta vreme cât răspunderea rezultă dintr-o clauză a contractului individual de muncă. (1) C. muncii stabileşte că angajatorul este în drept să pretindă daune interese corespunzătoare cu prejudiciul suferit. Ed. corespunzătoare prejudiciului pe care l-a produs angajatorului (a se vedea. în cazul nerespectării clauzei de nonconcurenţă salariatul poate fi obligat la restituirea indemnizaţiei şi. Al. Ţinca. Ţinca. Al. iar salariatul nu -şi respectă această obligaţie asumată (pe durata contractului său de muncă). 24 C. p. C. 2007. 94. ed. Bucureşti. Este de observat faptul că. la daune interese. astfel cum aceasta este reglementată de art. dar salariatul este obligat la restituirea indemnizaţiei în temeiul convenţiei de nonconcurenţă încheiată pe durata existenţei contractului individual de muncă Faţă de o astfel de situaţie. O. 270 alin. A. În măsura în care.G.un produs al Editurii C. M. rezultă că încălcarea clauzei de nonconcurenţă conduce la răspunderea patrimonială a fostului salariat care nu a re spectat contractul său de muncă. Răspunderea fostului salariat pentru nerespectarea clauzei de nonconcurenţă Legea stabileşte în sarcina salariatului vinovat de încălcarea clauzei de nonconcurenţă o răspundere patrimonială. muncii.Codul muncii adnotat. dacă concurenţa neloială se realizează atâta vreme cât contractul de muncă este în fiinţă. Ţichindelean. Tufan. Al.D. din punct de vedere al angajatorului.H. Ed. Hamangiu. p. Dreptul muncii. obligaţie expres menţionată de art. Popescu. fapta salariatului de a face concurenţă angajatorului său fiind privită ca abatere disciplinară. C. Ed. 373 şi urm. clauza de nonconcurenţă. nr. 6/2003. p. chiar dacă este a Toate drepturile rezervate. cu faptul că nonconcurenţa după încetarea raporturilor de muncă nu ar avea legătură cu munca salariatului. 388). Ţiclea. p. 270 alin. conform textului mai sus -citat. Este adevărat că art. M. şi sub acest aspect se poate considera că. O. (2) din Codul muncii §2. angajatorul nu are altă posibilitate decât să recupereze suma pe care a plătit -o pentru ca salariatul să nu-i facă concurenţă. S -ar putea contraargumenta. © 2012 Legalis . decât indemnizaţia pe care a plătit -o salariatului pentru neconcurenţă. Rosetti. Ed. muncii . Astfel. fiind necesar a se proba toate elementele unei astfel de răspundere. în acest sens. Al. În consecinţă. 21-24 îşi produce efectele după încetarea contractului individual de muncă. Aceiaşi va fi soluţia şi dacă interdicţia concurenţei este expres prevăzută în contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern. 39 alin. 2003. în R. O. Considerăm însă că într-o asemenea situaţie salariatul poate fi ţinut răspunzător pentru nerespectarea obligaţiilor sale contractuale.

p. clauza de mobilitate este admisibilă. nu sunt definiţi în nici un text de lege. există un act bilateral concretizat printr -o clauză facultativă la contractul individual de muncă. activitatea prestată de acel designer poate permite încheierea unei clauze de mobilitate între părţi. în măsura în care un angajator încadrează în muncă un astfel de specialist pentru că are nevoie de acesta la aranjarea vitrinelor de la un lanţ de magazine care se întinde în toată ţara. în R. Hamangiu.fostului salariat. Bibliografie Al. 6/2003. Inserarea unei asemenea clauze în cuprinsul contractului individual de muncă nu se poate realiza decât cu acordul ambelor părţi. Athanasiu. Ţiclea. Bucureşti. Ed. în R. C. O. Se pune întrebarea în baza căror parametri se va aprecia dacă o anumită activitate este de natură a determina sau nu un loc de muncă stabil. salariatul bucurându-se de o stabilitate a locului său de muncă. ca o clauză facultativă la acel contract individual de muncă. prin clauza de mobilitate. Clauza de mobilitate şi delegarea În cazul delegării. de exemplu. Unele clauze specifice contractului individual de muncă. Wolters Kluwer. All Beck. Ţiclea. Ştefănescu. Popescu. În schimb. Beck . p. Ţinca. prestabiliţi. 390-391. Tratat de dreptul muncii. 67 -69. Dreptul muncii. §2. Dar. 2007. pot exista situaţii în care o activitate considerată stabilă prin natura ei să permită totuşi încheierea unei clauze de mobilitate la un alt angajator. 65 şi urm. 414-416. © 2012 Legalis . în cazul clauzei de mobilitate. Ticlea. 2003. Comentariu Actualizare 2012 .un produs al Editurii C. Rosetti. locul muncii salariatului în cauză nu va mai fi stabil. 67-69). drepturi. în considerarea specificului muncii. 95.D. Lumina Lex. p. 377 şi urm. Bucureşti. vol. 25. Practic. 2003. Aspecte din dreptul francez. schimbarea locului de muncă se datorează exclusiv voinţei angajatorului. În cazul delegării. Tratat de dreptul muncii. În acest caz salariatul beneficiază de prestaţii suplimentare în bani sau în natură. 55. Altfel spus. Astfel. A. Ţinca. p. Ţichindelean. I. Clauza de mobilitate poate funcţiona numai cu luarea în considerare a specificului muncii. prin introducerea unei clauze facultative în contractul individual de muncă.D. p. I. în volumul "Codul muncii . schimbarea locului de muncă are caracter excepţion al. Al. să fie în drept a modifica unilateral locul muncii salariatului său ori de câte ori interesele sale o cer. ceea ce va caracteriza activitatea prestată de salariat fiind mobilitatea acestuia în raport cu necesităţile unităţii (a se vedea C. Contractul individual de muncă. Ciubotă. Codul muncii adnotat.. Al. Practic.H.citeşte aici textul la zi al comentariului. [Clauza de mobilitate] Prin clauza de mobilitate părţile în contractul individual de muncă stabilesc că. În consecinţă. 2007.R. p. aranjarea fiind determinată şi de fiecare sezon. 284.Actualizare §1. Bucureşti. nr. muncii permite angajatorului ca. p. Bucureşti. L.Comentariu pe articole . deci lipsa locului de muncă stabil. Dreptul muncii. Specificul muncii prestate Articolul 25 C. Clauza de mobilitate geografică. 2004.Tr. Ciubotă. Ed. Clauza de mobilitate geografică. Tratat de dreptul muncii. litigiul născut în legătură cu acesta fiind un conflict de drepturi. Astfel. O. Ed. 2/2002. salariatul însuşi Toate drepturile rezervate. p. Al. Rosetti.M. Magda Volonciu Art. Ed. 110-111. Astfel de parametrii obiectivi.C. executarea obligaţiilor de serviciu de către salariat nu se realizează într -un loc stabil de muncă. Bucu reşti. Ed. M. Aspecte din dreptul francez.Tr. Al. În cazul clauzei de mobilitate. Tufan. regula o reprezintă însăşi mobilitatea. Lumina Lex. 2005.. 2006. I. nr. p. considerăm că se impune a se aprecia de la caz la caz şi numai cu luarea în considerare a activităţii efective prestate de acel salariat. Dima. Bucureşti. profesiunea de designer presupune un loc de muncă stabil. numai dacă activitatea pe care urmează să o desfăşoare salariatul la angajatorul respectiv este de natură a nu permite un loc stabil. Ed. Ed. la momentul încheierii acesteia. C. Bucureşti. este o răspundere specifică dreptului muncii. Ţiclea. p. Ştefănescu. acesta dispunând cu privire la schimbarea temporară a locului de muncă în baza prerogativelor sale organizatorice prin intermediul unui act unilateral.

2000. Dreptul muncii. p. Ştefănescu. p. Rosetti. Contraprestaţia în cazul renunţării la un loc de muncă stabil În esenţă. Ed. Clauses specialés du contract de travail. 2006. în timp ce în cazul clauzei de mobilitate schimbarea locului de muncă reprezintă o permanenţă în contractul acelui salariat. el trebuie să fie stabil. muncii stabileşte că atunci când contractul de muncă al unii salariat este afectat de o clauză de mobilitate. La clause de confidentialité dans le contracté de travail. I. All Beck. Utilité – validité – sanction. Comentariu §1. p. 2007. 2005. 427 -429. Conţinutul clauzei de confidenţialitate Prin introducerea clauzei de confidenţialitate. este de apreciat că tipul de prestaţii ce pot fi acordate. este ca salariatul al cărui contract de muncă este afectat de o clauză de mobilitate să beneficieze suplimentar pentru această mobilitate şi de drepturi corespunzătoare.Tr. Al. I. şi o suplimentare de drepturi în favoarea salariatului. Ed. Al. Athanasiu.R. Bucureşti. Dimitriu. salariatul afectat de o asemenea clauză urmează să nu -şi execute obligaţiile de serviciu numai într-un loc stabil de muncă. Clauza de neconcurenţă şi clauza de confidenţialitate în reglementarea noului cod al muncii. Tratat de dreptul muncii. Dreptul muncii. Ţiclea. faptul că prin clauza de mobilitate salariatul renunţă la stabilitatea locului de muncă determină. Funck. în baza unei clauze de mobilitate. În mod concret. Bucureşti.. acel salariat va beneficia de prestaţii suplimentare în bani sau în natură. Ed. 207-217. Hamangiu. în cazul delegării modificarea locului muncii are numai caracter temporar. în condiţiile stabilite în regulamentele interne. p.Tr. în contractele colective de muncă sau în contractele individuale de muncă. Lumina Lex. 2001. vol. Ţiclea.Tr. 12/1991. ca o contraprestaţie. Ed. p. în baza consimţământului exprimat iniţial. pe toată durata contractului individual de muncă şi după încetarea acestuia. Dima. 66 şi urm. Ed. vor fi precizate ca urmare a negocierilor. Dreptul muncii. Obligaţia de fidelitate în raporturile de muncă. 2001. să pretindă salariatului. Ghimpu. 283.H. 149-152. ca regulă. altele decât cele referitoare la prestaţii suplimentare în bani sau în natură (de exemplu.M. nr. Athanasiu. S. 191-192. În tăcerea legii. Ştefănescu. (2) Nerespectarea acestei clauze de către oricare dintre părţi atrage obligarea celui în culpă la plata de daune-interese. ca acesta să presteze activitatea la un alt loc. [Clauza de confidenţialitate] (1) Prin clauza de confidenţialitate părţile convin ca. precum şi valoarea lor. Nimic nu ar împiedica însă ca salariatul al cărui contract este afectat de o clauză de mobilitate să solicite în baza acestei clauze şi alte drepturi. Bucureşti. Bucureşti. care sunt acele date sau informaţii a căror transmitere către terţi este interzisă salariatului. ori de câte ori este necesar. Magda Volonciu Art. 2003. această modificare perpetuă determinată de natura activităţii fiind de esenţa contractului de muncă a acelui salariat. p. All Beck.D. 2007. p. R. Ed. Ceea ce însă legea impune în mod expres. legiuitorul nu permite o generalizare a interdicţiei de transmitere a datelor sau informaţiilor. în R. Este de observat faptul că legiuitorul nu defineşte nici tipul de prestaţii ce pot fi acordate şi nici valoarea acestora. Codul muncii adnotat. Lumina Lex. Bruxelles.F. R. fie prin contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul unităţii. Ed. Tratat de dreptul muncii. Ed. ulterior. Beck . Bibliografie Al. Spre un nou conţinut al contractului de muncă – clauza de neconcurenţă. p. conform art. Altfel spus. 376 şi urm. I. Bucureşti. Al. fie p rin contractul individual de muncă al salariatului respectiv. angajatorul trebuie să precizeze. în mod clar. J. p. art. muncii. Tratat de dreptul muncii. În sfârşit. Ţiclea. 26 C. I. în Vivianne Vannes. Bucureşti. Al. Tribuna Economică. 25 ultima teză C. © 2012 Legalis . 2/2003. Wolters Kluwer.un produs al Editurii C. 95. Deoarece locul muncii este un element ce defineşte contractul de muncă şi. 47-58.a convenit cu privire la mobilitatea sa. §3. 26. să nu transmită date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în timpul executării contractului. 2003. Bruylant. 224 -230. 22-26. Ştefănescu. L. angajatorul fiind în drept ca. ci impune ca acestea să fie expres determinate. p. Dimitriu. în Dreptul nr. p. precum şi modalităţile concrete în care un salariat poate opera cu datele sau Toate drepturile rezervate. concediu de odihnă suplimentar). Bucureşti.

de exemplu. indiferent dacă aceştia sunt sau nu membrii ai acelui sindicat. obligaţia de confidenţialitate în ce priveşte drepturile salariale ale unui salariat nu poate avea caracter absolut. în cuprinsul regulamentului intern se menţionează în mod expres că aspectele legate de drepturile salariale reprezintă informaţii confidenţia le. astfel cum acesta este stabilit de art. în măsura în care acestea. în multe situaţii. (1) C. Confidenţialitatea salariului În sfârşit. la rândul său. ci ar privi strict interesele organizaţiei sindicale. confidenţialitatea salariilor. republicată. Principiul confidenţialităţii salariului. în raport cu dispoziţiile art. să reprezinte elemente confidenţiale. ar fi încălcat.H. §2. deşi acest lucru îi este interzis atât prin lege cât şi prin regulamentul intern. cotizaţia reprezintă o cotă procentuală din salariu. astfel cum acesta este stabilit de art. pretenţia reprezentanţilor sindicatului participant la negociere de a primi ca informaţie. În practică. sindicatul reprezentativ din unitate negociază pentru toţi salariaţi dintr -o unitate. 185 alin. 185 alin. însăşi legea instituie principiul confidenţialităţii salariului. Răspunsul credem că nu poate fi decât negativ. sau. contractele colective de muncă sau. după caz. © 2012 Legalis . de exemplu. La fel. muncii . în cadrul negocierilor colective. 26. salariul are caracter confidenţial. deoarece dispoziţiile specifice din regulament sunt asumate de către salariat. Obligaţia de fidelitate în raporturile de muncă. 185 C. Clauza de confidenţialitate îşi produce efectele în condiţiile stabilite de regulamentele interne. muncii . Altfel spus. 185. legea permite încălcarea pri ncipiului confidenţialităţii. în exercitarea atribuţiilor specifice. (2). reprezentanţilor salariaţilor. după caz. Mai mult decât atât. În schimb. Într -o asemenea situaţie însă principiul confidenţialităţii salariilor. Astfel. informaţiile pe care le solicită trebuie să fie în strictă legătură cu interesele celor pe care îi reprezintă şi în relaţia lor directă cu angajatorul. a se vedea R. 185 alin. muncii impune angajatorului să adopte toate măsurile pentru respectarea lui. Dimitriu. conform statutului sindicatului. să se regăsească în regulamentele interne la care urmează a face trimitere contractul individual de muncă. în cadrul negocierilor colective. Pentru ca sindicatele să fie în drept însă să facă o astfel de solicitare. (2) C. conform art. introducerea în cuprinsul regulamentului intern a unei interdicţii ferme pentru toţi salariaţii de transmitere a datelor ce privesc drepturile băneşti de care beneficiază salariatul de la acel angajator. 130/1996. organizaţi sau nu în sindicate. în sensul că permite cunoaşterea de către reprezentanţii salariaţilor. Astfel. este bine ca şi în cuprinsul contractului individual de muncă (de exemplu. s -ar putea admite ca şi salariatul. În acest mod devin incidente şi dispoziţiile referitoare la obligaţia de confidenţialitate reglementată de art. în temeiul art. reprezentanţii salariaţilor pot obţine date în legătură cu salariile numai de la angajator. pentru stabilirea cotizaţiilor sindicale sindicatul ar trebui să solicite angajatorului şi nu salariatului informaţii despre salariile fiecărui salariat. precum şi o precizare mai amănunţită cu privire la datele sau informaţiile respective. dar numai în legătura lor directă cu angajatorul. (promovarea intereselor şi apărarea drepturilor salariaţilor). confidenţialitatea salariilor nu poate fi opusă sindicatelor. contractele individuale de muncă. în mod excepţional. dacă acesta îşi desfăşoară activitatea având posibilitatea de a cunoaşte date şi informaţii suplimentare legate de acel angajator.informaţiile de care a luat cunoştinţă în timpul executării contractului (cu privire la reglementarea clauzei de confidenţialitate în alte sisteme de drept. într-o anexă a acestuia) obligaţia de confidenţialitate să fie foarte concret precizată. inclusiv eventuale clauze specifice cuprinse în contractul individual de muncă a salariatului respectiv. se poate considera ca o măsură pe care angajatorul înţelege să o adopte pentru a păstra secretul salariului astfel cum impune art. în schimb. salariatul nemembru de sindicat se poate îndrepta oricând împotriva angajatorului său. trebuie. În consecinţă. a salariilor celor pe care îi reprezintă. Obligaţiile concrete ale salariatului. în măsura în care salariatul este cel care transmite informaţia. nu consider ăm legală. (2) din Codul muncii. astfel cum au convenit partenerii sociali. 4 din Legea nr. sindicatul poate solicita numai angajat orului datele corespunzătoare legate de drepturile salariale ale unui salariat. nu şi salariatul. apărarea drepturilor sau intereselor acelui salariat. 207-217). părţile convin ca şi elementele legate de angajare. solicită informaţii legate de drepturile salariale ale celor pe care îi reprezintă. salariile tuturor salariaţilor din unitate. această soluţie este susţinută şi de un argument legal: astfel. 185 C. de exemplu. în măsura în care. În cazul în care însă specificul muncii salariatului o impune. dacă. nefiind îndeplinită ipoteza pusă în discuţie de art. Astfel conform art. angajatorului revenindu-i obligaţia de a lua toate măsurile în vederea păstrării secretului cu privire la salarizare. Mergând pe aceeaşi linie de idei. p. De altfel. muncii. Deci. deoarece solicitarea sindicatului cu privire la datele referitoare la salarii nu s-ar mai afla în strânsă legătură cu drepturile celor pe care îi reprezintă. Considerăm că precizările referitoare la confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor trebuie să se regăsească numai cu titlu de principiu în contractul colectiv de muncă aplicabil în unitate. Astfel. în măsura în care acesta. fapta sa poate reprezenta abatere disciplinară. S-ar putea pune întrebarea dacă. (2). să se considere că este în drept ca în raport cu sindicatul ce îl reprezintă să încalce clauza de confidenţialitate pe care şi-a asumat-o faţă de angajatorul său. pentru că acesta stabileşte cadrul general de desfăşurare a relaţiilor de muncă.un produs al Editurii C. conform art. în virtutea art. Cu toate acestea. 185 alin. (2). şi numai în măsura în care această solicitare urmăreşte. transmite sindicatului date referitoare la valoarea Toate drepturile rezervate. numai angajatorul nu poate opune sindicatului. 185 alin. Beck . 185 alin.

Tr. Ed. Faţă de modul de redactare al textului. 46. În ceea ce priveşte situaţia angajatorului. Ştefănescu.concretă a salariului. vol. 334-338. Ghimpu. Tufan. în cuprinsul Codului muncii funcţionează şi alte reglementări exprese cu privire la confidenţialitate (de exemplu. 2003. R. Bucureşti. 72. Codul muncii adnotat. Ţiclea. 216 şi urm. Dima. Bucureşti. All Beck.H. p. 2003. 2006. Nerespectarea clauzei de confidenţialitate Conform art. Bucureşti. p. precum şi sancţiunile aplicabile angajatorului în cazul angajării sau schimbării locului ori felului muncii fără certificat medical sunt stabilite prin legi speciale. C. este de observat că legiuitorul are în vedere atât obligarea salariatului cât şi a angajatorului la confidenţialitate. Vasiliu. p. Dreptul muncii. art. chiar dacă acesta are. Bibliografie Al. Ţiclea (coord. N. educaţie şi în alte domenii st abilite prin acte normative se pot solicita şi teste medicale specifice. Bucureşti. Aspecte generale Toate drepturile rezervate. Ţinca. ed. Codul muncii adnotat şi comentat. la angajare. Al. ci. p.Comentariu pe articole . (2) stabileşte cu titlu de principiu ca obligaţie principală a angajatorului. 52.un produs al Editurii C. Bucureşti. Ed. Bucureşti. spre deosebire de textul art. Dreptul muncii. Ed. Al. 2004. Al. Rosetti. Bucureşti. în R. Ed. M. All Beck. I. (2) C. p.. (4) Competenţa şi procedura de eliberare a certificatului medical. © 2012 Legalis . Ed. muncii nr. 26 alin. p. în mod generic la daune -interese. Bucureşti. Tratat de dreptul muncii. 2/2004. 123-126. Tratat de dreptul muncii. p. nimic n-ar împiedica părţile ca în mod convenţional să stabilească o clauză penală în cazul în care nu ar respecta obligaţia de confidenţialitate pe care şi-au asumat-o. Comentariu Actualizare 2012 . (2) C. Raporturi de muncă. p. C. 223 şi urm. A. Popa. I. Lumina Lex. Popescu. Ed.Tr. Dreptul muncii. Lumina Lex. muncii. a testelor de graviditate este interzisă. (2) Nerespectarea prevederilor alin. 333-335. Ştefănescu.citeşte aici textul la zi al comentariului. Ştefănescu. Ed. 20 04. Dreptul muncii.D. În acest sens. iar din cuprinsul certificatului rezultă că cel în cauză este apt de muncă. În sfârşit. 26 alin. faţă de modul de redactare al textului art. All Beck. Rosetti. nerespectarea clauzei de confidenţialitate de către oricare dintre părţi atrage obligarea celui în culpă la plata de daune-interese. Gîlcă. Ţiclea. 40 alin. (3) În situaţia în care salariatul prezintă certificatul medical după momentul încheierii contractului individual de muncă. Bucureşti. (2) C. Ed.Tr. Lumina Lex. I. p. alimentaţie publică. Ed. L. Ed.). în temeiul legii calitatea de a reprezenta la încheierea contractului colectiv de muncă şi interesele acelui nemembru de sindicat. I. 347-349. 2003. muncii.R. (6) La angajarea în domeniile sănătate. Wolters Kluwer. art. §3. Magda Volonciu Art. Ed. obligaţia de a asigura confidenţialitatea datelor cu caracter personal a salariaţilor săi). care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci. Al. p. p. Ţiclea. 27-28. 2005. 2007. 2004. Bucureşti. Demnitatea în muncă. 24. contractul astfel încheiat rămâne valabil. Rosetti. nimic neîmpiedicând părţile să cuantifice răspunderea în cazul neexecutării obligaţiei asumate. p. Beck . Bucureşti. Bucureşti. Tratat de dreptul muncii. 96. Tratat de dreptul muncii. Tribuna Economică. 307. (1) atrage nulitatea contractului individual de muncă. S. în volumul "Codul muncii . 22-23. Ed. (5) Solicitarea. Ţichindelean. 26 alin. a II-a. 27. 2007.Actualizare §1. Ţiclea. Al. Dreptul muncii. Hamangiu. muncii nu face referire la daune interese corespunzătoare prejudiciul produs. V..V. Voiculescu. Reglementări Interne şi Comunitare. [Obligativitatea avizului medical la angajare] (1) O persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical. în chiar conţinutul convenţiei încheiate între ele. 2001. O. p. Athanasiu.

H. 355/2007 nu vine numai în completarea şi interpretarea textelor de principiu din Codul muncii. Făcând aplicarea dispoziţiilor art.Pentru ca o persoană să poată presta munca. de principiu. – existenţa/inexistenţa unui risc pentru sănătatea populaţiei căreia îi asigură servicii. Articolul 13 din acelaşi act normativ defineşte însuşi conceptul de examen medical la angajare. §2. contractul individual de muncă se consideră valabil încheiat numai în măsura în care există certificatul medical. în cazul muncii temporare. – existenţa/inexistenţa unei afecţiuni ce pune în pericol sănătatea şi securitatea celorlalţi lucrători de la acelaşi loc de muncă. 27 C. muncii. semnarea ulterioară a contractului ratificând practic o astfel de înţelegere . în acelaşi timp. angajarea unui salariat fără examenul medical prealabil reprezintă contravenţie şi atrage ca sancţiune amenda stabilită de lege. nr. nulitatea este remediabilă. inclusiv condiţiile de muncă pe care le presupune postul în cauză. 57 alin. Noţiunea de examen medical la angajarea în muncă Dispoziţiile generale cuprinse în art. ci. cele două înscrisuri având regim special. H. astfel cum acestea se degajă din dispoziţiile cuprinse în Legea nr. legea impune ca cel în cauză să fie apt din punct de vedere medical pentru prestarea acelei activităţi. nr. astfel după cum prevede art. atâta vreme cât art. constatată medical printr -un certificat. 27 alin. §3. 17 C. Totodată. 355/2007. Astfel. iar din acesta rezultă că este apt din punct de vedere medical pentru prestarea muncii. după caz. respectiv fişa de solicitare a examenului medical. „înţelegerea părţilor” cu privire la locul şi felul muncii este afectată de o condiţie. atunci când intervine o nouă misiune) sau o schimbare a felului muncii (schimbarea funcţiei sau a meseriei lucrătorului). conduce la nulitatea absolută a contractului astfel încheiat. în măsura în care persoana selectată şi care urmează a fi angajată apelează la obţinerea certificatului medical din care să rezulte că este apt pentru postul precizat în oferta angajatorului. 13 din H.G. 13 din H. 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă. a oricărei cauze de nulitate. Rezultatele examenelor efectuate se vor regăsi în dosarul medical a celui examinat Toate drepturile rezervate. muncii se completează cu cele ce se regăsesc în H. şi fişa de identificare a factorilor de risc profesional. Astfel art.G. ulterior încheierii contractului individual de muncă. publicată în M. specifică şi prealabilă încheierii contractului individual de muncă. nr. (3) stabileşte posibilitatea acoperirii cauzei de nulitate de către salariat. concretizează obligaţiile generice ale angajatorilor. muncii . Conform art. (3) C. ar rezulta că. Este de observat faptul că redactarea textului art. 27 alin. În consecinţă. muncii impune certificatul medical la angajarea în muncă. Of. 332 din 17 mai 2007. 355/2007 utilizează conceptul de examen medical la angajarea în muncă ori de câte ori intervine angajarea unui lucrător cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată. examenul medial la angajarea în muncă are drept scop stabilirea: – compatibilităţii/incompatibilităţii dintre eventualele afecţiuni prezente în momentul examinării şi viitorul loc de muncă. conform cărora angajatorul are obligaţia informării anterior încheierii contractului individual de muncă. Pe de altă parte. pentru ocuparea postului respectiv. prestarea muncii la un alt angajator decât cel cu care există încheiat contractul de muncă. nr. Neîndeplinirea condiţiei referitoare la certificarea aptitudinilor salariatului de a presta munca din punct de vedere medical. ea este de acord şi cu clauza din contractul individual de muncă referitoare la locul şi felul muncii. ele fiind tipizate conform modelelor cuprinse în anexele la H. 355/2007.un produs al Editurii C. existenţa acestuia fiind o condiţie specială pentru încheierea contractului. Pentru îndeplinirea acestei condiţii. nr.G. 355/2007 nu corespunde cu principiile ce guvernează contractul individual de muncă conform legii române. deşi sancţiunea aplicabilă actului este nulitatea absolută. condiţia ap titudinii medicale pentru ocuparea unui anumit post s-ar impune a fi o condiţie de fond. 15 din H. © 2012 Legalis . acesta fiind cel ce urmează a completa documente specifice. Este de observat faptul că legiuitorul asimilează examenului medical la angajarea în muncă şi alte situaţii care însă nu presupun efectiv un nou contract de muncă. Beck .G. Realizarea examenului medial şi rezultatele acestuia Examenul medical la angajarea în muncă se face la solicitarea angajatorului.G.G. (1) C. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor. De altfel. nr. această soluţie este funcţională în cazul intervenţiei. respectiv de aptitudinea viitorului salariat. nr. art. ci reluarea activităţii după o anumită întrerupere sau. Cu toate acestea. dar şi atunci când intervine o schimbare a locului de muncă a lucrătorului (inclusiv o detaşare a acestuia şi. considerând că prin acesta se stabileşte aptitudinea persoanei pentru felul muncii şi locul muncii „în care angajatorul îl va desemna să lucreze”. considerăm noi. – existenţa/inexistenţa unei afecţiuni ce pune în pericol securitatea unităţii şi/sau calitatea produselor realizate sau a serviciilor prestate. De altfel. în măsura în care salariatul în cauză prezintă ulterior certificatul medical.

în celelalte situaţii . medicul de medicina muncii poate face propuneri pentru: – adaptarea postului de muncă la caracteristicile anatomice. cel supus examinării s -a dovedit a fi pe deplin apt pentru postul pe care urmează să-l ocupe şi în raport cu care s-a realizat examinarea. şi de un an. În măsura în care rezultatele examinării medicale constată inaptitudinea temporară sau aptitudinea condiţionată a salariatului.Realizarea examenului medical la angajare este esenţial. angajatorul ar putea fi de acord cu încheierea contractului individual de muncă. dar numai în situaţia în care examenul medical a intervenit datorită schimbării locului de muncă (inclusiv în cazul detaşării). © 2012 Legalis . b) în cazul detaşării sau trecerii în alt loc de muncă ori în altă activitate. 14 din H. contractul nu poate fi încheiat în mod valabil. Toate drepturile rezervate. dacă se schimbă condiţiile de muncă. nr. condiţionează aptitudinea persoanei examinate de respectarea unor recomandări medicale efectuate cu ocazia controlului medical. urmând ca de la început acesta să fie afectat de un termen suspensiv. Munca urmează a fi efectiv prestată la locul de muncă şi felul muncii determinat în contract. astfel: – dacă soluţia examinării medicale este apt condiţionat. 355/2007. în măsura în care examenul medical este solicitat pentru încheierea contractului individual de muncă. Magda Volonciu Art. fiziologice. – apt condiţionat – în cazul în care medicul de medicină a muncii. deoarece. Nimic nu împiedică însă ca şi în aceste condiţii angajatorul să fie de acord cu încheiere a contractului. este de observat faptul că s-ar impune distincţia de regim juridic după cum este vorba de un examen medical la angajarea efectivă în muncă. respectiv examenul medical solicitat atunci când intervine modificarea locului sau felului muncii salariatului. acesta se va încheia numai dacă. De asemenea. acordat pe durata incapacităţii temporare de muncă). medicul de medicină a muncii care asigură serviciile s pecializate acelui angajator va putea prezenta una din următoarele soluţii: – apt – în situaţia în care există o capacitate deplină a lucrătorului din punct de vedere medical de a desfăşura activitatea la locul de muncă în profesia/funcţia pentru care se solicită examenul medical. în urma examenului medical. 355/2007. astfel cum acestea au fost stabilite prin dosarul medical. 28. până la reevaluarea sănătăţii de către medicul de medicina muncii. În măsura în care cel supus examinării medicale s -a constatat a fi inapt.H. – dacă soluţia este inapt temporar. cu privire la examenul medical la angajarea în muncă. [Obligativitatea avizului medical pe durata executării contractului] Certificatul medical este obligatoriu şi în următoarele situaţii: a) la reînceperea activităţii după o întrerupere mai mare de 6 luni. Beck . în funcţie de rezultatul examenului medical la angajarea în muncă. – inapt temporar – în cazul în care se constată incapacitatea medicală a lucrătorului de a desfăşura activitatea la locul de muncă în profesia/funcţia pentru care se solicită examenul medical privind aptitudinea în muncă. – includerea în circuitul informaţional şi operaţional din sistemul sanitar a acelor persoane care necesită o supraveghere medicală deosebită. psihologice şi la starea de sănătate a lucrătorului. una dintre condiţiile de fond speciale ale contractului individual de muncă nu este îndeplinită. nr. după concediul medical al acestuia. În consecinţă. în urma rezultatelor examinărilor ce se regăsesc în dosarul medical. – îndrumarea persoanei care urmează a fi angajată către alte locuri de muncă. considerăm că angajatorul nu poate fi obligat la încheierea efectivă a contractului de muncă. pentru locurile de muncă având expunere la factori nocivi profesionali. Analizând dispoziţiile H. Astfel. în funcţie de constatările cuprinse în actul medical.un produs al Editurii C. nu şi în cazul încheierii unui nou contract individual de muncă.G. angajatorul urmează să-şi asume astfel obligaţia de a asigura la locul de muncă recomandările medicale. – inapt – în cazul în care se constată incapacitatea medicală permanentă a lucrătorului de a desfăşura activitatea la locul de muncă în profesia/funcţia pentru care se solicită examenul med ical privind aptitudinea în muncă. conform art. dar numai după restabilirea capacităţii de muncă depline a acelui salariat (de regulă.G. în sensul încheierii contractului individual de muncă.

646 din 26 iulie 2006). H. sex şi stare de sănătate. p. f) periodic. altele decât cel e necesare la angajarea în muncă. respectiv Legea nr. Directive europene – Directiva Consiliului nr. prin examene medicale diferenţiate în funcţie de vârstă. nr.H. 2005. Tratat de Dreptul muncii vol. © 2012 Legalis . art. Pe aceeaşi linie de idei. 28 C.Tr. la instalaţiile de aprovizionare cu apă potabilă. în cazul celor care lucrează în condiţii de expunere la factori nocivi profesionali. 96. 89/391/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă. acesta este apt sau nu să presteze munca în continuare. dar şi în cazul în care intervin modificări în condiţiile de muncă. respectiv a oricărui terţ cu care salariatul în cauză poate intra în contact (în acest sens. astfel cum acesta rezultă din dispoziţiile art.un produs al Editurii C. 2003. medicul de medicină a muncii fiind în măsură să recomande măsuri de înlăturare a aspectelor de neadaptare. Ed. Ed. precum şi în situaţia schimbării meseriei pe parcursul instruirii. Un astfel de examen medical completează examenul medical efectuat la angajarea în muncă. face referire la trei categorii de examinări medicale. potrivit reglementărilor Ministerului Sănătăţii şi Familiei.G. Of. ce se regăseşte la comentariul art. în colectivităţi de copii. potrivit reglementărilor din contractele colective de muncă. în unităţi sanitare. atâta vreme cât examenul de adaptare trebuie realizat în termen de o lună de la momentul angajării. Ştefănescu. d) în cazul ucenicilor. Bucureşti. Codul muncii adnotat. tocmai pentru îndeplinirea unei astfel de obligaţii de principiu. şi textul de principiu ce se regăseşte în art. Ştefănescu. p. – examenele medicale periodice. în cazul salariaţilor încadraţi cu contract de muncă temporară.G. I. Modificările Codului muncii. în cazul celor care desfăşoară activităţi cu risc de transmitere a unor boli şi care lucrează în sectorul alimentar. 13 din H. Al. 2007. elevilor şi studenţilor. 355/2007. Beck . 355/2007. 40-41 I. – examenul medical la reluarea activităţii. p. Este de observat că. nr.c) la începerea misiunii. periodicitatea controlului medical şi a constatării aptitudinii salariatului de a presta o anumită activitate este mult mai mare. legiuitorul român a înlocuit. un astfel de control medical are şi scopul de a depista eventuale cauze medicale de neadaptare la noul loc de muncă. ar Toate drepturile rezervate. fie activităţi cu risc de transmitere a unor boli. Lumina Lex. începând cu data de 1 octombrie 2006. §2.Tr. practicanţilor. 28 enunţă o serie de situaţii în care certificatul medical care atestă a ptitudinea persoanei de a presta munca are caracter obligatoriu. Examenul medical de adaptare în muncă Examenul medical de adaptare în muncă se efectuează la indicaţia medicului specialist de medicina muncii. Bucureşti.Tr. nr. Bibliografie I. în prima lună de la angajare. în cazul celor care lucrează în unităţi fără factori de risc. Aspecte generale Angajatorului îi revine obligaţia de principiu de a asigura securitatea şi sănătatea în muncă a salariaţilor săi. potrivit reglementărilor Ministerului Sănătăţii şi Familiei. condiţii care deja au fost experimentate timp de o lună de acel salariat. 355/2007. în baza controlului efectuat. 137 şi urm. fiind reglementat de H. 2007. Totodată. Ed. Tratat de dreptul muncii. respectiv: – examenul medical de adaptare în muncă. Ştefănescu. atât a salariatului supus controlului medical. Wolters Kluwer. Pentru profesiuni ce presupun fie expunere la factori nocivi deosebiţi. respectiv 6 luni în cazul existenţei unor condiţii deosebite la locul de muncă în care salariatul se reîntoarce. zootehnic. în situaţia în care urmează să fie instruiţi pe meserii şi profesii. actul normativ susmenţionat definind conceptul de examen medical la angajare în muncă şi în sensul de examen medical în cazul schimbării locului sau fel ului muncii. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă (M.. I. Lumina Lex. Ed. Comentariu §1. muncii are în vedere acelaşi scop. a se vedea analiza referitoare la scopul pentru care se reali zează examinarea medicală. 338. 232 şi urm. Legea protecţiei muncii cu o nouă lege care se doreşte a fi mai puternic ancorată în cerinţele directivelor europene. deoarece. 27. p.) În consecinţă. supra. nr. p. g) periodic. Ţiclea. respectiv protecţia stării de sănătate. la efectuarea examenului de adaptare se poate stabili în mod concret dacă în raport cu condiţiile existente pentru postul respectiv. e) periodic. cât şi a colectivului din care acesta face parte.G. Bucureşti. Hamangiu. Bucureşti. Analiza celor şapte situaţii expres enunţate de lege conduce la ideea că certificatul medical este necesar ori de câte ori intervine o întrerupere a activităţii mai mare de 1 an. De altfel.

31 alin. existenţa unor pericole de contaminare a populaţiei. Conform art. chiar dacă acelaşi text de lege face referire şi la necesitatea „informării prealabile a angajatorului”. 31 alin. 355/2007. este de observat ultima teză din cuprinsul art. controale periodice la intervale mai scurte decât cele ce se regăsesc în fişele dezvoltate în cuprinsul Anexei nr. la negocierea contractului colectiv de muncă. art. e). – diagnosticarea bolilor legate de profesie. având în vedere faptul că pentru acesta examinările medicale au caracter gratuit. cel puţin răspunderea contravenţională în condiţiile Legii nr. Astfel. Aceasta ar putea fi explicat numai pornind de la faptul că examinarea Toate drepturile rezervate. 317 din 16 noiembrie 1994). nr. ar rezulta că numai legiuitorul (în speţă. salariaţii au obligaţia de a se supune controlului medical organizat în temeiul legii de către angajator. se pune problema cum s-ar putea informa despre o modificare legislativă angajatorul? Considerăm că sensul art. cât şi pentru salariat. 355/2007 stabileşte că aceasta este cea care rezultă din fişele ce se regăsesc în Anexa nr. În consecinţă. Of. – depistarea apariţiei unor boli care constituie contraindicaţii pentru activităţile şi locurile de muncă cu expunere la factori de risc profesional.H. angajatorul este îndreptăţit să dispună. Cu privire la periodicitatea unui astfel de examen medical.G. art. atrage răspunderea acestuia.G. cât şi cea periodică) este gratuită. dar numai în baza propunerii medicului specialist de medicina a muncii şi numai după prealabila informare a angajatorului. la recomandarea medicului de medicină a muncii. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică (M. nr. se pune problema persoanei îndrituite să modifice periodicitatea controlului. – diagnosticarea bolilor profesionale. 355/2007 este altul. (3) din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional. 1. art.un produs al Editurii C. nr. (1) teza a II -a din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional]. norma negociată precizează că condiţiile concrete cu privire la modul de desfăşurare a controlului medical la angajare şi a celui periodic. Examenul medical periodic Cu privire la această categorie de examen medical. – depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea unităţii. §3. după cum examenul intervine pentru salariaţii care lucrează în condiţii de risc determinat de existenţa unor factori nocivi profesionali – la lit. pentru calitatea produselor sau pentru populaţia cu care lucrătorul vine în contact prin natura activităţii sale. ar exista posibilitatea modificării. Astfel.rezulta că. © 2012 Legalis . Fără a se stabili concret ce se înţelege prin „conform legii”. 355/2007. (1) din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional. 28 face referire în mod distinct. Nerespectarea obligaţiilor impuse salariaţilor (de a se prezenta la controlul medical periodic) atrage răspunderea disciplinară a acestora. în special în cazul celor care lucrează în sectorul alimentar – la lit. de regulă.G. rezultă că angajatorul are obligaţia de a asigura controlul medical periodic pentru salariaţii săi odată pe an. Intervenţia sindicatului într -o problemă ce ţine de organizarea angajatorului (care. Nimic nu ar împiedica recurgerea la o periodicitate mai scurtă a controalelor medicale într -o unitate. conform art. emitentul actului normativ). Beck . este de observat faptul că această examinare medicală periodică. 355/2007). g). se stabilesc cu consultarea sindicatului. În sfârşit. de exemplu. 21 din H. este singurul în drept să determine modificarea. 31 alin. Examinarea medicală (atât cea efectuată la angajare. urmând ca toate cheltuielile ocazionate de examinare să fie suportate conform legii [art. Pe de altă parte.G. este evident faptul că sub nicio formă cheltuielile ocazionate de examinarea medicală la angajarea în muncă sau cea periodică nu vor fi suportate de către salariat. f). 31 alin. Faţă de această reglementare. 21 din H. nr. nr. Nerespectarea obligaţiei de către angajator în sensul organizării controlului medical periodic. În acest sens. Faţă de aceste reglementări. Deşi periodicitatea este expres prevăzută de lege. – depistarea bolilor care constituie risc pentru viaţa şi sănătatea celorlalţi lucrători la acelaşi loc de muncă. 19 din H. dacă prin acte normative sau contractul colectiv de muncă aplicabil nu se prevăd perioade mai scurte. sau examenul care intervine pentru salariaţii care lucrează în condiţii normale de lucru – la lit. nr. Ţinând cont de faptul că periodicitatea este dată de lege (se regăseşte în Anexa nr.G. dacă această soluţie a rezultat din acordul partenerilor sociali. Considerăm că numai aceasta poate fi soluţia. conform textului de lege susmenţionat. realizându-se după o lună de la momentul detaşării. efectuarea examenului medical periodic are drept scop: – confirmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a aptitudinii în muncă pentru profesia/funcţia şi locul de muncă pentru care s-a făcut angajarea şi s-a eliberat fişa de aptitudine. este obligatorie atât pentru angajator. examenul de adaptare are caracter obligatoriu şi în cazul detaşării salariatului. atâta vreme cât medicul specialist este chemat să facă numai propuneri în acest sens. 1 la H. (1) din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional impune ca examinarea medicală periodică a salariaţilor să se realizeze o dată pe an. 1 la H. este şi cel ce suportă cheltuielile pentru controlul medical) are numai caracter consultativ. Dacă aceasta este soluţia.

Comisia astfel desemnată. – stabilirea unor măsuri de adaptare a locului de muncă şi a unor activităţi specifice profesiei sau funcţiei. – reorientarea spre un alt loc de muncă. Coroborând cele două texte. În consecinţă. în care a fost precizat anterior rezultatul examenului medical contestat. este consemnată într-un proces-verbal şi este comunicată în scris persoanei examinate medical. în funcţie de rezultate. a) C. în baza ei. Pe de altă parte. c) C. a se vedea dezvoltării în cuprinsul comentariilor de la art. §5. 28 lit. deşi anterior ocupa un loc de muncă ce nu presupunea condiţii deosebite sau speciale. În condiţiile în care solicitarea examinării medicale de către angajator s-a făcut cu nerespectarea termenului de un an prevăzut de art. salariatul invocă nerespectarea dispoziţiilor art. Având în vedere faptul că la unitatea în cauză nu existau alte posturi vacante compatibile cu salariatul. inapt temporar. inclusiv decizia finală de concediere în temeiul art. după desfăşurarea acesteia. soluţia medicului de medicină a muncii va fi de apt condiţionat). muncii. La prima vedere s-ar putea considera că nu există raţiuni serioase pentru a naşte discuţii cu privire la interpretarea corelată a celor două texte.G. Realizând o analiză bazată pe forţa juridică normativă. iar angajatorul. a) C. 28 lit. 355/2007 stabilind că o astfel de situaţie are ca scop protejarea sănătăţii comunitare şi poate interveni în cazul sectoarelor cu riscuri (alimentar. ar fi avut obligaţia de a dispune concedierea acestuia. la autorităţile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. Decizia comisiei constituite de Direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. farmaceutic. Contestarea deciziei medicale Decizia medicului de medicină a muncii poate fi contestată de către salariat în condiţiile art. zootehnic. sindicatul este cel chemat să apere şi să promoveze toate interesele salariaţilor membrii ai săi. şi în măsura în care nu a găsit posibilitatea redistribuirii acelui salariat într-un alt post compatibil. © 2012 Legalis . Examenul medical la reluarea activităţii Examenul medical la reluarea activităţii are drept scop: – confirmarea aptitudinilor salariatului de a relua activitatea pe locul de muncă şi prestând felul muncii. 28 lit. muncii impune examinarea medicală la reluarea activităţii numai în măsura în care întreruperea activităţii s -a realizat pentru o perioadă de minimum 1 an. c) C. Soluţiile ce se vor regăsi în cuprinsul fişei sunt: apt. Totodată. La finalizarea controlului medical periodic.G. nr. 28 lit. decizia medicului de medicină a muncii are caracter obligatoriu pentru angajator. concluzia procesului-verbal de soluţionare a contestaţiei împotriva medicului de medicină a muncii este consemnată în fişa de aptitudine. este de luat în considerare următoarea ipoteză: un salariat s-a aflat în incapacitate temporară de muncă o perioadă de 3 luni după care. muncii sunt lovite de nulitate. în primul rând. medicul specialist de medicina munci completează fişa de aptitudini. Pe de altă parte însă scopul unor asemenea reglementări are în vedere sănătatea lucrătorilor (aceasta fiind asigurată prin dispoziţiile prevăzute în H. atât pentru colectivitate. Oricum. este evident faptul că acestea sunt contradictorii. nr. Cele trei categorii de examinări medicale precizate mai sus. 355/2007. în funcţie de boala care a determinat incapacitatea temporară de muncă. cât şi pentru însuşi acel salariat. examinarea medicală s -a realizat după o întrerupere de activitate de numai 3 luni.G. 45 din H. deci examen ul medical la reluarea activităţii s-ar fi impus numai dacă întreruperea ar fi fost mai mare de un an. Totuşi. 1 la H. dacă art. se pot completa cu alte investigaţii la indicaţia medicului specialist de medicină a muncii. piscine salubritate etc. considerăm că decizia medicului de medicină a muncii este întemeiată. a) C.G. respectiv 6 luni în cazul în care locul de muncă prezintă expunere la factori nocivi. angajatorul dispune concedierea acestuia în temeiul art. art. 25 din H. dacă este cazul (caz în care. ar rezulta fără dubiu întâietatea dispoziţiilor cuprinse în art. muncii ). consideră necesară examinarea medicală la reluarea activităţii şi. medicul de medicină a muncii. Beck . cazare colectivă. 61 lit. reîntorcându -se la locul său de muncă. 355/2007. 355/2007 dă dreptul medicului de medicină a muncii să impună examenul medical la reluarea activităţii ori de câte ori îl consideră necesar. protecţia salariatului. medicul de medicină a muncii indică inaptitudinea salariatului pentru acel post. iar cel de – al doilea va fi dat salariatului. Într-o astfel de situaţie. nr. 355/2007). inapt (cu privire la sensul fiecărei dintre aceste soluţii. nr. apt condiţionat. s -ar putea pune în discuţie faptul că toate actele subsecvente. nr. Este de observat faptul că.un produs al Editurii C. 27 C. convoacă părţile implicate în termen de 21 de zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei. a) C.G. muncii în sensul că. muncii. 30 şi urm. esenţial este faptul că nimeni nu poate impune controale medicale la perioade de timp mai lungi decât cele ce se regăsesc precizate în Anexa nr.H.medicală are în vedere. Toate drepturile rezervate. muncii pentru inaptitudine fizică constată conform fişei de evaluare medicală. dintre care unul va fi dat angajatorului. care să asigure lucrătorului menţinerea sănătăţii şi a capacităţii sale de muncă. art. în cazul în care în urma examinării medicale la reluarea activităţii medicul de medicină a muncii constată că acel salariat a devenit inapt pentru postul respectiv. §4. contestaţia împotriva deciziei medicale cu privire la aptitudinea în muncă se introduce în termen de 7 zile lucrătoare de la data primirii fişei de aptitudine în muncă. în două exemplare. continuarea activităţii acelui salariat în postul deţinut reprezentând un adevărat pericol. corespunzător postului anterior deţinut (caz în care soluţia medicului de medicină a muncii va fi de apt). Astfel. raportate la cele cuprinse într-o hotărâre de guvern. aprovizionare cu apă potabilă.). servicii către populaţie. or. din H. după întreruperea unei activităţi determinată de o stare de boală sau accident. Acestea vor desemna o comisie formată din 3 medici specialişti de medicina muncii. 61 lit.

Al. 355-357. Lumina Lex. Ţiclea. (4) Angajatorul poate cere informaţii în legătură cu persoana care solicită angajarea de la foştii săi angajatori. Lumina Lex. Ştefănescu. 2006. Dima. 2003. Bucureşti..Tr. Ed.H. Ed. 205-207. Bucureşti. în măsura în care legea nu dispune altfel.Actualizare §1. Bibliografie Al. Ed. p. Ed. p.Comentariu pe articole . S. N. Rosetti. datorită Toate drepturile rezervate. Ghimpu. Bucureşti. I. O. Comentariu Actualizare 2012 . Voiculescu. 61 lit. Este de observat faptul că. Al. p. deşi art. Demnitatea în muncă. 2007. hotărârea autorităţilor medicale cu privire la contestarea rezultatelor din fişa de evaluare. 2005. p. în R. (3) Informaţiile cerute. 2004. Popescu. Vasiliu. text care face referire la posibilitatea încheierii contractului individual de muncă numai după o verificare prealabilă a aptitudinilor celui ce solicită angajarea. de către angajator persoanei care solicită angajarea cu ocazia verificării prealabile a aptitudinilor nu pot avea un alt scop decât acela de a aprecia capacitatea de a ocupa postul respectiv. Dreptul muncii. Ştefănescu. p. Tribuna Economică. în volumul "Codul muncii . Reglementări interne şi comunitare. Rosetti. R. p. Ţinca. Tratat de dreptul muncii. Gîlcă. 231 şi urm. muncii. Bucureşti. respectiv se va putea pune problema unei concedieri a salariatului întemeiată pe dispoziţiile art. Ţiclea. devenind incidente dispoziţiile art. Dreptul muncii. Ţinca. (2) Modalităţile în care urmează să se realizeze verificarea prevăzută la alin.citeşte aici textul la zi al comentariului. respectiv pe durata executării acestuia. 41 -43. Bucureşti.R. dar numai cu privire la funcţiile îndeplinite şi la durata angajării şi numai cu încunoştinţarea prealabilă a celui în cauză. precum şi aptitudinile profesionale. Ed.D. Ţiclea. [Verificarea aptitudinilor profesionale şi personale la angajare] (1) Contractul individual de muncă se încheie după verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale ale persoanei care solicită angajarea. această condiţie este prevăzută în cuprinsul art. Efectele necorespondenţei unei persoane pe postul pe care este angajată trebuie analizată prin prisma momentului în care necorespunderea intervine: – dacă o astfel de necorespundere intervine anterior momentului angajării. I.D. Ed.Deşi legea nu precizează în mod expres. 102. nr. S -ar putea pune în discuţie dacă neîndeplinirea unei asemenea condiţii ar conduce la nulitatea absolută sau relativă a contractului de muncă. Tufan. 29 C. Al. Dreptul muncii. Bucureşti. (1) sunt stabilite în contractul colectiv de muncă aplicabil. Ţiclea (coord. ed. Efectele necorespunderii profesionale Aptitudinile profesionale corespunzătoare postului pe care o persoană urmează a fi angajată reprezintă o condiţie specifică şi obligatorie pentru încheierea contractului individual de muncă. 29. L.). 28 29. 2001. Tratat de dreptul muncii. în R.Tr. sancţiunea aplicabilă contractului va fi nulitatea. 57 C. 61 lit. nr. muncii . 72. p. În acest sens. a II-a. 2003. considerând că nu s -a îndeplinit o condiţie de validitate specifică contractului de muncă. Ed. 128-130. d) C. Codul muncii adnotat si comentat. Protecţia datelor cu caracter personal în raportul de muncă.R. Al. M.un produs al Editurii C.M. Magda Volonciu Art. p. 20 şi urm. Bucureşti. 371 şi urm. Ţiclea. A. O. Ed.. C. 2/2004. Raporturi de muncă. 2000. p.M. Bucureşti. ulterior art. dacă salariatul. d) îi dă posibilitatea angajatorului să concedieze numai în măsura în care salariatul nu corespunde profesional. sub orice formă. se va pune problema rezilierii contractului în forma specifică legislaţiei muncii. C. 2007. Rosetti. Bucureşti. Bucureşti. 29 impune verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale ale persoanei care solicită angajarea. fără a fi avute în vedere şi calităţile personale care îl pot face pe un salariat să nu mai corespundă postului în care a fost angajat (de exemplu. Beck . muncii . All Beck. Ed. Hamangiu. 33-34. 1/2004. Dreptul muncii. Al. are caracter definitiv şi executoriu. © 2012 Legalis . All Beck. p. p. – dacă necorespunderea însă intervine după momentul încheierii contractului de muncă. Athanasiu. Ed. Dreptul muncii. 2004. Ţichindelean. 124 -135. Wolters Kluwer. Codul muncii adnotat. în statutul de personal – profesional sau disciplinar – şi în regulamentul intern. p.

nr.un produs al Editurii C. 67 lit. evident. Singura intervenţie a contractului colectiv de muncă în sensul limitării dreptului la selecţie intervine în cazul în care angajarea presupune derularea unui concurs. Solicitarea de informaţii de către angajator Dacă. la egalitate de rezultate dintre un salariat din unitate (care însă doreşte încadrarea pe alt post prin concurs) şi un salariat din afara unităţii. (1) stabilind cu titlu de principiu că încheierea contractului individual de muncă se face numai pe criteriul aptitudinilor şi competenţei profesionale. © 2012 Legalis . (2) enunţă atât statutul de personal. cu excepţia celor care fac obiectul unor alte temeiuri de concediere. 128/1997 (M. şi angajatorul. (1) lit. caz în care. (2) stabileşte că modalităţile concrete sunt cele precizate de principiu în contractul colectiv de muncă aplicabil. (3). Or. dar nu numai în sensul aspectelor strict profesionale. prerogativă ce se încadrează în dreptul principal precizat de Codul muncii în art. În acest sens. 158 din 16 iulie 1997)]. 29 alin. Este de observat că în temeiul art. art. stabileşte că sunt conflicte de drepturi cele în legătură cu încheierea contractului de muncă. Ar rezulta deci că în cuprinsul contractului colectiv de muncă s -ar impune a se regăsi aspecte de principiu de natură a nu limita prerogativele angajatorului. atâta vreme cât angajatorul este cel în drept să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii. Articolul 29 alin. modul concret de derulare a verificării aptitudinilor profesionale şi personale la angajare urmând a fi detaliat în regulamentele interne ale angajatorului. (4) C. cu luarea în considerare a art. Stabilirea modului concret de verificare a aptitudinilor Modul concret în care angajatorul poate realiza verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale la momentul încheierii contractului de muncă nu poate fi însă arbitrar. Or. muncii stabileşte că pot fi părţi în conflictele de muncă şi alte persoane fizice care au o astfel de vocaţie în temeiul legilor speciale. a) din Legea nr. în conformitate cu dispoziţiile art. a) din Legea nr. De altfel. are prioritate la ocuparea postului salariatul din unitate. respectiv atât regulamente care precizează statutul disciplinar al salariaţilor.personalităţii sale. 7 0 alin. această prerogativă nu este limitată. 67 lit. 61 din C. muncii . 282 lit. în principiu. având în vedere faptul că art. considerăm că o solicitare legată de numărul de copii sau de starea civilă a unui salariat nu poate servi nicicum scopului urmărit de lege atunci când prin intermediul art. Of. cât şi regulamente de organizare şi funcţionare. Acest drept la informare al angajatorului însă este strict şi puternic Toate drepturile rezervate. conform art. pentru buna derulare a organizării şi funcţionării este normal să fie îndrituit şi la selecţia personalului.H. 29 alin. a). dintre cele expres prevăzute de art. ci şi a altor aspecte personale. 17 şi art. considerăm admisibilă o acţiune a sa întemeiată pe dispoziţiile specifice ale jurisdicţiei muncii. nu se încadrează corespunzător colectivului din care face parte. d) C. 258 C. §2. O astfel de informare a angajatorului nu poate fi însă admisă decât în măsura în care ea serveşte direct şi nemijlocit procedurilor de selectare pe care le utilizează angajatorul în vederea angajării. se impune a deţine o serie de informaţii legate de cel ce solicită angajarea. Beck . 29 alin. 168/1999. Este motivul pentru care considerăm că ulterior momentului încheierii contractului ar trebui avute în vedere aceleaşi elemente care pot duce la desfiinţarea contractului şi prin intermediul nulităţii. cât şi regulamentele interne ca posibile acte în cuprinsul cărora să fie precizate modalităţile în care urmează să se realizeze verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale ale persoanei care solicită angajarea. este greu de înţeles soluţia legiuitorului în sensul trimiterii atât la statutul de personal disciplinar. 5 din acelaşi act normativ. art. Considerăm că statutul de personal se poate realiza prin intermediul legii pentru anumite categorii profesionale [de exemplu. anterior angajării în muncă persoana selectată are dreptul să fie informată de către viitorul angajator. la rândul său. dacă prin lege nu există dispoziţii specifice. Este de observat faptul că. dreptul de selecţie al personalului în vederea angajării reprezintă o prerogativă a angajatorului. muncii . Chiar dacă contestatorul nu a dobândit calitatea de salariat. muncii nu enunţă între dispoziţiile minimale obligatorii în regulamentul intern pe cele referitoare la proceduri concrete de verificare a aptitudinilor profesionale şi personale la angajarea în muncă. 40 alin. Faţă de modul de redactare al textului. atâta vreme cât art. determinând o dereglare în mecanismul normal de funcţionare al angajatorului). credem că locul modalităţilor concrete de verificare a aptitudinilor la angajarea în muncă ar trebui să se regăsească în regulamentul de organizare şi funcţionare şi nicidecum în regulamentul disciplinar. (3) a dat dreptul viitorului angajator să solicite informaţii]. considerăm că persoana în cauză este în drept să acţioneze împotriva angajatorului. muncii. este de observat că art.muncii reglementează posibilitatea angajatorului de a cere informaţii referitoare la cel ce solicită angajarea şi de la foştii angajatori. cât şi la regulamentul intern. fie prin regulamente de organizare şi funcţionare internă. cel puţin prin contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional. art. cât şi prin intermediul unor norme interne sa u regulamente interne fie cu conţinut disciplinar (de exemplu. 29 alin. §3. 282 C. rezultă că un astfel de conflict legat de nerespectarea condiţiilor impuse de lege la încheierea contractului trebuie privit ca fiind un conflict de drepturi. invocând naşterea unui conflict de drepturi întemeiat pe dispoziţiile art. ca de altfel şi art. (3). 168/1999. un regulament de ordine interioară). respectiv necorespunderea pe post ar trebui privită ca o cauză de concediere determinată de aspectele legate de salariat. 70 alin. 18 C. persoana care solicită angajarea ar fi în drept să refuze transmiterea unor informaţii viitorului angajator în măsura în care astfel de informaţii ar avea un alt scop decât acela de a aprecia capacitatea de a ocupa postul şi aptitudinile profesionale [de exemplu. în statutul de personal şi în regulamentul intern. De altfel. Dacă refuzul persoanei care solicită angajarea de a da informaţiile cerute a condus la respingerea acestuia de către angajator în vederea angajării. În măsura în care la nivelul unui angajator există mai multe tipuri de regulamente. Statutul cadrelor didactice – Legea nr.

Tratat de Dreptul muncii. Lumina Lex. p. Ţiclea. Mai mult decât atât. Bucureşti. 357. Wolters Kluwer. Bucureşti. de asemenea. (4) instituie. Ţiclea. 335 şi urm. Beck .. după caz. [Încadrarea salariaţilor în unităţi bugetare] (1) Încadrarea salariaţilor la instituţiile şi autorităţile publice şi la alte unităţi bugetare se face numai prin concurs sau examen. 231 şi urm. tocmai pentru a reuşi să surprindă cât mai bine profilul profesional şi personal al candidatului. În schimb. 30 nu şi-ar fi găsit în mod normal locul în Codul muncii. Tratat de dreptul muncii. Magda Volonciu Art. după caz. atâta vreme cât face referire la o situaţie cu totul de excepţie. dar prin intermediul unui examen. a concursului în cazul salariaţilor bugetari şi să nu facă alte referiri pentru alte categorii profesionale pentru care. Hamangiu. angajatorul aflat în procesul de selecţie nu poate pretinde de la foştii angajatori referinţe cu privire la modul în care persoana ce solicită angajarea a respectat la angajatorul anterior disciplina muncii. A. Dreptul muncii. precum şi a altor unităţi bugetare. de exemplu. p. p. În aceste condiţii. Nu există nici un fel de raţiune pe ntru care. Tratat de dreptul muncii. All Beck. dar în niciun caz în cadrul unei reglementări de tipul unui cod. Codul muncii adnotat. (1) permite angajatorului să selecteze personalul în funcţie de aptitudinile personale ale unui candidat. ar fi fost normal ca angajatorul să poată beneficia de dreptul de a solicita şi alte informaţii legate de activitatea anterioară a celui pe care urmează să -l angajeze. Comentariu Articolul 30 reglementează o situaţie cu totul specifică în ceea ce priveşte angajarea în muncă în funcţie de competenţă. Bucureşti.Tr. în raport cu necesităţile fiecărei unităţi prevăzute la alin. Ed. 2006. În măsura în care se va prezenta o singură persoană se impune verificarea strictă a aptitudinilor acesteia. de exemplu. încadrarea în muncă se face prin examen. (4). este avută în vedere situaţia personalului salarizat contractual din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice. Dima. 29 alin. legea cadru în domeniul relaţiilor de muncă să stabilească necesitatea intervenţiei examenului sau. 41 şi urm. nimic nu ar împiedica persoana care solicită angajarea să prezinte viitorului angajator o recomandare de la foşti angajatori..limitat de către lege. Bibliografie Al. atâta vreme cât textul stabileşte că informaţiile trebuie să se refere numai la funcţia îndeplinită şi durata angajării. Ştefănescu. atâta vreme cât nu poate cunoaşte istoricul activităţii acestuia. în cuprinsul căreia să se regăsească şi alte elemente. 29 alin.Tr. I. p. O astfel de soluţie este posibilă atâta vreme cât legea interzice celui ce doreşte să angajeze solicitarea de informaţii şi nicidecum nu interzice ca acesta să primească informaţii suplimentare. 30. (2) şi (3) şi -ar fi găsit mai curând locul în cuprinsul unei metodologii sau regulament. prin legi speciale există rigori stricte în ce priveşte modalitatea de verificare a competenţei profesionale la angajare. vol. Ed. nu numai cele referitoare la funcţiile îndeplinite şi durata angajării. © 2012 Legalis . (2) Posturile vacante existente în statul de funcţii vor fi scoase la concurs. 104 şi urm. Astfel.. practic legea permiţându -i angajatorului solicitarea de informaţii numai cu privire la funcţiile anterior îndeplinite şi numai cu privire la durata angajării anterioare. legiuitorul făcând referire expres la situaţia concursului sau a examenului. Ştefănescu. 2005. Bucureşti. (4) Condiţiile de organizare şi modul de desfăşurare a concursului/examenului se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului. Faţă de caracterul strict al art. (3) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant nu s -au prezentat mai mulţi candidaţi. Ed. menţionăm că atâta vreme cât art. (1). Bucureşti. I. cel puţin dispoziţiile art. Al. între acestea se va derula un concurs. În cazul acestora.H. Ed. 2003. În măsura în care pentru ocuparea postului s -au prezentat mai multe persoane. Soluţia nu poate conduce decât la o poziţie extrem de circumspectă a unui angajator atunci când îşi angajează personalul. ar rezulta că angajatorul nu poate solicita alte informaţii în legătură cu persoana care solicită angajarea de la foşti angajatori nici chiar atunci când există acordul prealabil al candidatului. 29 alin. Rosetti. 2007. p. Athanasiu. ca o condiţie generală şi absolută. modalitatea concretă de verificare a aptitudinilor profesionale şi personale este determinată de lege. 2007. Considerăm că art. I. 30 alin. Ed. L. necesitatea informării prealabile a salariatului ori de câte ori angajatorul solicită informaţii de la foştii angajatori ai persoanei pe care doreşte să o angajeze. Soluţia pare cu atât mai ciudată cu cât art. Nu în ultimul rând.un produs al Editurii C. Nu este mai puţin Toate drepturile rezervate.

39 -41-48. nr. A. Beligrădeanu. Ştefănescu. p. p. anexă ce reglementează modul de angajare şi de avansare a personalului din cadrul instituţiilor bugetare.G. Ed. Dima. Conţinutul contractului individual de muncă. Ţiclea. Perioada de probă în reglementarea Codului muncii. (1). contractul individual de muncă poate înceta numai printr-o notificare scrisă. Lumina Lex. M. p. p.. Ţichindelean. (2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice. Ţinca. 12 din H.. p. practic pe toată durata perioadei de probă salariatul bucurându -se de toate drepturilor conferite de contractul individual de muncă. 30 se completează. 371. Ş. Bucureşti. Rosetti. Lumina Lex. la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 30 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere. Athanasiu. Bucureşti. Popescu. I. Volonciu. Macovei. Natură juridică În baza unei interpretări sistemice şi reţinând şi formularea dispoziţiilor art. Al. în regulamentul intern. Beck . la debutul lor în profesie. Bucureşti.Tr. în condiţiile în care legea face trimitere pentru această completare la un regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului. 2005.J. Din păcate. perioada de probă are caracter excepţional şi nu poate depăşi 5 zile lucrătoare. raportul său de muncă încetează.un produs al Editurii C. p. cu reglementări concrete care stabilesc condiţiile de organizare şi modul de desfăşurare al examenului sau concursului. 281/1993. Al. Hamangiu. All Beck. O.Tr. Dreptul muncii. Ed. Codul muncii adnotat. Bucureşti. 2006.Actualizare §1. Comentariu Actualizare 2012 . 2007. în Dreptul nr. (3) În cazul muncitorilor necalificaţi. 119.Tr. Bucureşti. I. 98. 1 (4 ) Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă. Tratat de dreptul muncii. 2004.H. Tufan. Ed. Ţiclea.. precum şi în contractul individual de muncă. Ed. Un nou regim juridic în cazul încetării contractului de muncă în perioada de probă?. 31 alin. în C. Dreptul muncii. 2004. rezultă că perioada de probă reprezintă o modalitate specifică de verificare a aptitudinilor salariatului la angajarea în muncă. 8/2003. I. considerăm că perioada de probă are totuşi natura juridică a condiţiei. pe baza unei perioade de probă de cel mult 6 luni. În definitiv. 237 şi urm. Bucureşti. Ed. Ticlea. 31. p. Ed. 7 -8/2005. L. aceasta este esenţa perioadei de probă: în măsura în care salariatul face faţă cerinţelor postului în perioada de probă. 2005. Ţiclea. Ed. 31 sunt determinate tocmai de această reticenţă faţă de recunoaşterea intervenţiei condiţiei ce afectează contractul de muncă încheiat cu perioadă de probă. p. Al. Wolters Kluwer. în volumul "Codul muncii . Magda Volonciu Art. [Perioada de probă] (1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului. Rosetti. la rândul lor. 43 şi urm. Ed. toate problemele legate de textul art. nr.citeşte aici textul la zi al comentariului. Bucureşti. Bucureşti. Lumina Lex. C. Ştefănescu. Al. în contractul colectiv de muncă aplicabil. © 2012 Legalis . M. Deşi a existat reticenţă în doctrina de specialitate în a admite că un contract de muncă poate fi afectat de o condiţie.Comentariu pe articole . Modificările Codului muncii. 224 şi urm. (5) Pe durata perioadei de probă salariatul se bucură de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii. Toate drepturile rezervate. 2007. contractul său de muncă se consolidează retroactiv. Tratat de dreptul muncii. la iniţiativa oricăreia dintre părţi. p. 26. 357 şi urm. Ştefănescu. menţionăm că încă este în vigoare Anexa nr. (4) Absolvenţii instituţiilor de învăţământ se încadrează. Contractul individual de muncă.adevărat că şi dispoziţiile art. O. În acest sens. p. în sensul că în măsura în care salariatul nu corespunde postului. Elementul specific al acestei forme de verificare constă tocmai în faptul că acesta se realizează ulterior încheierii contractul individual de muncă. Bibliografie Al. 2003. 94 şi urm.

atâta vreme cât Toate drepturile rezervate. Articolul 31 alin. În plus. de exemplu. Perioada de probă în cazul persoanelor cu handicap În cazul persoanelor cu handicap. Astfel. respectiv 30 de zile calendaristice. obligaţia informării persoanei selectate cu privire la perioada de probă. Of. pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni. 32 alin. 228 -229). în esenţa sa. stipulând clauza expresă în conţinutul contractului. 32 alin. pentru care unitatea de măsură este reprezentată de zile lucrătoare În plus.Tr. muncii (cu privire la caracterul facultativ şi subsidiar. §3. Este motivul pentru care considerăm că. în definitiv. nr. p. Tratat de dreptul muncii. nr. art. 448/2006. perioada de probă fiind menită să permită părţilor să constate dacă acel loc de muncă şi acea activitate nu sunt de natură să cree ze probleme suplimentare. nr. muncii stabileşte că. în cazul persoanelor cu handicap exista obligativitatea utilizării perioadei de probă potrivit O. (3) C. având în vedere faptul că perioada de probă reprezintă. dar cel mai târziu la momentul începerii efective a prestării muncii. a s e vedea Al. La acest moment. dacă s -ar fi admis pe deplin teoria condiţiei. însăşi legea impune sub sancţiunea decăderii. 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap. 57 (pentru dezvoltări. atâta vreme cât intervin reglementările specifice din domeniul dreptului muncii cu privire la instituţia nulităţii – art. ar putea prezenta mai multă complexitate decât o funcţie de conducere. fiind suficiente situaţiile practice în care funcţia de execuţie. 38-39). în cuprinsul său.muncii face distincţia între perioada de probă ce poate fi stabilită în cazul personalului de execuţie. Este de observat lipsa de uniformitate a legiuitorului în ceea ce priveşte „măsura” avută în vedere pentru determinarea perioadei maxime de probă. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (M. p. Ştefănescu. perioada de probă va fi de 30 de zile lucrătoare. clauza referitoare la perioada de probă nu reprezintă altceva decât o clauză facultativă în contractul individual de muncă şi nicidecum o clauz ă obligatorie aşa cum ar rezulta din interpretarea dispoziţiilor art. muncii. deoarece art. 82 alin. 83 care reglementează perioada de probă în cazul contractului pe durată determinată are în vedere zilele lucrătoare. Considerăm totuşi că mai oportună ar fi fost o soluţie unitară. p. dar. ca o modalitate pentru protecţia unui asemenea salariat. (1) C. perioada de probă nu numai că are caracter obligatoriu. De altfel. respectiv cazul muncitorilor necalificaţi. care reglementează perioada de probă în cazul contractelor de muncă pe durată nedeterminată. şi perioada de probă în cazul funcţiilor de conducere. aceasta nu înseamnă că în legătură cu perioada de probă părţile nu ar fi trebuit să convină chiar la momentul încheierii contractului.H. a se vedea M.U. cât şi anumite situaţii în care perioada de probă intervine cu titlu de excepţie. Dincolo de lipsa de acurateţe a textului cuprins în legea specială (fiind logic ca pe perioada de probă salariatul – persoană cu handicap să beneficieze de toate drepturile salariale ce i se cuvin. perioada de probă a fost calificată şi ca fiind o clauză de dezicere ce funcţionează în favoarea ambelor părţi (a se vedea I. respectiv 90 de zile calendaristice. este de observat că şi anterior intrării în vigoare a Codului muncii. în sensul stabilirii unei durate maxime a perioadei de probă. Astfel. foloseşte ca unitate de măsură zilele calendaristice. cu privire la încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap există reguli speciale în cuprinsul legii cadru în domeniu. la angajarea în muncă persoanele cu handicap beneficiază de o perioadă de probă de minimum 45 de zile lucrătoare plătite. 31. în condiţiile în care. publicată în M. (2) C. 1006 din 18 decembrie 2006. De altfel. există situaţii în cuprinsul art. începerea efectivă a prestării muncii realizându -se după momentul încheierii contractului. © 2012 Legalis . cu excepţia situaţiei prevăzute de art. dacă în cazul regulii se face referire la zile calendaristice. are şi caracter exclusiv. Macovei. este logică o astfel de soluţie. 17 C. 2004. c) C. conform art. utilizarea perioadei de probă în cazul persoanelor cu handicap trebuie înţeleasă. p. 31.un produs al Editurii C. De altfel. respectiv Legea nr. suplimentar. În consecinţă. Această neconcordanţă duce la situaţii paradoxale. în esenţa sa. având în vedere dispoziţiile art. §2. muncii. (1) lit. 83 lit. Perioada de probă nu reprezintă o modalitate de verificare a aptitudinilor salariatului cu caracter obligatoriu. 310 din 30 iunie 1999). pentru un contract de muncă încheiat pentru o perioadă mai mare de 6 luni termenul de probă poate fi mai lung decât în cazul unui contract încheiat pe durată nedeterminată. o modalitate de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului la angajare. o astfel de situaţie fiind întâlnită în cazul în care contractul de muncă este afectat de un termen suspensiv (O. admiterea intervenţiei înţelegerii cu privire la perioada de probă ulterior încheierii contractului. atât perioada de probă aplicabilă ca regulă generală salariaţilor. Faţă de un astfel de punct de vedere se impune a fi făcută următoarea observaţie: chiar dacă un contract individual de muncă este afectat de un termen suspensiv. fără însă ca astfel vreuna dintre părţi să aibă de suferit. În doctrina de specialitate s-a arătat că perioada de probă stabilită pentru verificarea aptitudinilor salariatului nou angajat poate interveni şi ulterior încheierii contractului de muncă. Perioada de probă – regula generală Articolul 31 reglementează. dacă art. Modificările Codului muncii. În doctrină. Conţinutul contractului individual de muncă. contractul de muncă s-ar fi desfiinţat. Of.G. indiferent dacă este vorba de funcţie de conducere sau de execuţie. în primul rând. 98). Volonciu. eventual printr -un act adiţional este inadmisibilă. Beck . Ţiclea. d) din Legea nr. 358).În măsura în care nu face faţă cerinţelor postului. Un nou regim juridic în cazul încetării contractului de muncă în perioada de probă?.

astfel cum acestea sunt precizate la art. În condiţiile în care se pune problema muncitorului necalificat. care este şi ulterioară ca moment al intrării în vigoare faţă de Codul muncii.U. Astfel. 3 1 alin. textul ce se regăseşte în art. perioada de probă nu se justifică. 31 alin. Altfel spus. o persoană. muncii. nu se poate admite Toate drepturile rezervate. muncii. 65/2005 cu privire la perioada de probă în cazul absolvenţilor. Concret. Faţă de această situaţie devine aplicabilă reglementarea cuprinsă în legea specială. subliniind că este vorba despre o situaţie cu totul de excepţie. §5. 31 alin. (4) stabileşte o durată maximă a perioadei de probă pentr u absolvenţi. în primul rând.G. art. (3) reglementează perioada de probă a muncitorului necalificat. p. astfel încât la angajarea unei persoane cu handicap. nr. O primă observaţie ar fi legată de însăşi posibilitatea oferită ambelor părţi ale contractul individual de muncă de a denunţa contractul pe durata perioadei de probă . soluţia legiuitorului ar putea fi privită ca o formă de discriminare pozitivă ce funcţionează în favoarea persoanelor cu handicap. nr. §4. art. Ţinca. a se vedea M. angajatul trebuie să aibă calitatea de absolvent indiferent de nivelul de învăţământ absolvit. dar nu dintre cele pentru care a absolvit forma de învăţământ. Dacă este perfect de înţeles utilizarea perioadei de probă cu caracter obligatoriu în cazul persoanelor cu handicap.un produs al Editurii C. În cazul absolvenţilor. M. este mai greu de înţeles de ce legiuitorul a subliniat necesitatea ca această modalitate de verificare a aptitudinilor să aibă caracter exclusiv. p. Chiar dacă soluţia legiuitorului este corectă pe fond şi în deplină concordanţă cu reglementări similare din alte legislaţii europene. (1) C. Popescu. În acest sens. angajatorul are obligaţia de a-i acorda acesteia o perioadă de probă de minimum 45 de zile lucrătoare. 98). credem totuşi că în cazul absolvenţilor perioada de probă s -a dorit a înlocui perioada de stagiu. dar continuă să presteze activitatea pe care o derula şi anterior sau chiar o activitate nouă însă nu dintre acelea pentru care s -a pregătit. (41) reglementează posibilitatea încetării contractului de muncă pe durata perioadei de probă la iniţiativa oricăreia dintre părţi printr-o simplă notificare (pentru dezvoltări. Al. respectiv 6 luni. (41) din legea română este în totală discordanţă cu ceea ce prevede art. este de observat inadvertenţa dintre perioada de probă prevăzută de Codul muncii şi cea care se regăseşte în legea specială. Volonciu. soluţia legiuitorului s -ar concretiza în aceea că angajatorul este chemat să facă dovada în ce măsură a existat situaţia deosebită la angajarea unui anumit muncitor necalificat astfel încât aceasta să determine stabilirea perioadei de probă pentru acel salariat. Deşi în literatura de specialitate s-a precizat faptul că perioada de probă nu poate fi asemănată cu stagiul (a se vedea. 371/2005. Este motivul pentru care art.H. 31. nu va fi supus perioadei de probă reglementate de art. 65/2005 şi modificată ca urmare a aprobării Ordonanţei prin Legea nr. 31 alin. în principiu. În definitiv legiuitorul a încercat să reglementeze o perioadă mai lungă de timp înăuntrul căreia salariatul să fie verificat atunci când debutează în profesia sa. 31 alin. 31 alin.perioada de probă îşi produce efectele după încheierea contractului individual de muncă). Tufan. art. Încetarea contractului de muncă pe durata perioadei de probă O dispoziţie extrem de controversată este cea introdusă de O. cu excepţia situaţiei persoanelor cu handicap. ulterioară momentului încheierii contractului de muncă. A. 31 alin. Un nou regim juridic în cazul încetării contractului de muncă în perioada de probă?. pentru a se putea pune în discuţie perioada de probă. Perioada de probă în cazul muncitorilor necalificaţi În cazul muncitorilor necalificaţi. respectiv 5 zile lucrătoare.U. Perioada de probă în cazul absolvenţilor La fel ca şi în cazul persoanelor cu handicap. Ţichindelean. De altfel. şi în cazul încadrării în muncă a absolvenţilor perioada de probă are caracter obligatoriu. Atâta vreme cât scopul pentru care există perioada de probă este acela al verificării aptitudinilor salariatului. (1) C. nu există nicio raţiune pentru o verificare prelungită. Soluţia legiuitorului nu face decât să încalce principiul general conform căruia angajarea în muncă se face conform aptitudinilor profesionale ale candidaţilor. se face referire la perioade maxime de probă. Într-adevăr. dacă urmează să deruleze o activitate nouă. Soluţia legiuitorului este absolut normală având în vedere că sensul perioadei de probă pre supune verificarea aptitudinilor profesionale. (4) C. printre altele deci şi cât de calificat este un salariat pentru a face faţă unui anumit post. după caz. În al doilea rând. va putea fi supus unei perioade de probă în condiţiile regulilor generale ce guvernează această materie. în sensul angajării în muncă şi a persoanelor ce prezintă handicap. absolventul trebuie să fie angajat într -o funcţie ce presupune debutul său în profesie. S-ar putea pune problema ce înţelege legiuitorul prin caracterul excepţional al intervenţiei perioadei de probă în cazul muncitorilor necalificaţi.G. şi durata perioadei de probă este mult mai redusă. În practică. O. înăuntrul acestora urmând ca părţile să negocieze individual sau colectiv pentru a determina concret perioada de probă posibil de utilizat sau. (4) făcând referire exclusiv la limita maximă de 6 luni. ea neproducându -şi efectele scontate în practică. muncii. C. Ţiclea. Este de menţionat modificarea intervenită prin O. 31 alin. aplicabilă într-un caz determinat. 371). §6. Beck . modificare în temeiul căreia nu mai este prevăzută o limită minimă a perioadei de probă. intervenţia perioadei de probă este condiţionată de mai multe aspecte. este de observat că în tot cuprinsul art. © 2012 Legalis . în acest sens. Eventual. chiar dacă are calitatea de absolvent. De altfel. dar o astfel de soluţie nu credem că este şi oportună.

U. 39-40. Pe de altă parte. p. muncii (necorespundere profesională) cu atât mai mult cu cât. Al. 361. în continuare. într-adevăr. 61 lit. 17 alin. 31 alin.H. L. spre deosebire de soluţia iniţial preconizată de legiuitor în sensul încetării raporturilor de muncă pe perioada de probă sau la sfârşitul acesteia printr -o simplă notificare. 61 lit. prin excepţie. 32. conform cărora. lipsa de motivare a încetării raporturilor de muncă fiind posibil uneori să îmbrace şi forme abuzive. (3) Neinformarea salariatului anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă cu privire la perioada de probă. vătămătoare sau periculoase. d). I. În doctrină s-a subliniat faptul că încetarea raporturilor de muncă este posibilă în temeiul art. muncii. ar fi de admis ca în cazul perioadei de probă concedierea pentru necorespundere să intervină nu numai fără preavizare. se pune întrebarea de ce este necesar ca notificarea să îmbrace forma scrisă ad validitatem şi de ce nu s-ar putea proba voinţa unilaterală şi nemotivată a uneia dintre părţi în sensul încetării raporturilor de muncă prin orice mijloc de probă? În măsura în care s -ar admite faptul că notificarea salariatului are valoarea unei demisii speciale. aceasta trebuie să îmbrace forma scrisă.denunţarea unilaterală a contractului din partea salariatului introdusă tale quale alături de soluţia similară ce poate funcţiona în favoarea angajatorului. ceea ce Legea nr. motivul care conduce la încetarea contractului de muncă fiind unul ce ţine de persoana salariatului.Tr. (5) C. preavizul nu este necesar în cazul „persoanelor concediate în temeiul art. Tratat de dreptul muncii. trebuie avute în vedere şi dispoziţii le art. Modificările codului muncii. nr. 45-46). pentru ca textul art. p. 361). În mod similar. art. contractul individual şi colectiv de muncă. Magda Volonciu Art. Conceptul de „numai” introdus de legiuitor. temeiul de drept ce ar justifica măsura ar fi art. practic sub condiţie o perioadă de timp ce poate ajunge la 6 luni. salariatul poate fi supus la o nouă perioadă de probă în situaţia în care acesta debutează la acelaşi angajator într-o nouă funcţie sau profesie ori urmează să presteze activitatea într-un loc de muncă cu condiţii grele. (4). în cazul absolvenţilor. 371/2005 a adus în plus faţă de O. 31 alin. Toate drepturile rezervate. salariatul se bucură de drepturile ce -i revin din lege. 65/2005 este faptul că legiuitorul a simţit nevoia să sublinieze că numai notificarea ar fi necesară pentru ruperea relaţiilor de muncă. 31 alin. duce la decăderea angajatorului din dreptul de a verifica aptitudinile salariatului printr -o asemenea modalitate. a se vedea Al. ci pentru că acesta nu a corespuns cerinţelor postului în această perioadă. (41) din C. în cazul denunţării unilaterale a contractului de muncă de către salariat în perioada de probă. © 2012 Legalis . p. muncii Nu în ultimul rând. (41) numai în măsura în care notificarea îmbracă forma scrisă ad validitatem (a se vedea: I. Din moment ce notificarea c u privire la denunţarea contractului de muncă nu se impune a fi motivată şi însuşi contractul individual de muncă este un contract consensual. întemeierea fiind dată de dispoziţiile art. (2) Prin excepţie. care se află în perioadă de probă” (în sens contrar. [Unicitatea perioadei de probă] (1) Pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de probă. Dreptul muncii.un produs al Editurii C. În plus.Tr. trebuie avut în vedere că. Athanasiu. are rolul de a sublinia faptul că în afara unei notificări prealabile. muncii. p. aceştia se află într-o situaţie cu totul precară. (41) C. angajatorul fiind în drept ca în măsura în care a constatat necorespunderea să dispună concedierea. d) C. Modificările Codului muncii. Beck . 61 lit. Totuşi. 39-40. a se vedea Al. (41): angajatorul poate denunţa contractul de muncă unilateral pe perioada de probă. Dima. În consecinţă. notificând salariatul despre aceasta. concedierea salariatului care nu a corespuns în perioada de probă postului ocupat nu presupune nici un fel de alte proceduri.G. în termenul prevăzut la art. Pentru un punct de vedere mai nuanţat. 61 lit. dar nu în mod arbitrar. d) raportat la art. Ţiclea. Ticlea. decizia angajatorului ar putea fi întemeiată pe dispoziţiile art. Tratat de dreptul muncii. ci automat fără nici un fel de altă procedură prealabilă. În consecinţă. (41) să aibă un sens. d) C. Considerăm în continuare că în cazul angajatorului încetarea raporturilor de muncă intervine ca urmare a adoptării unei decizii întemeiate pe dispoziţiile art. Ştefănescu. ar interveni o demisie fără preaviz. muncii. pe toată durata perioadei de probă. p. (2) stabileşte că. Ştefănescu. Credem că acesta ar fi şi sensul în care practica s-ar impune să interpreteze dispoziţiile art. 31 alin. 79 raportate la art. 73 alin. 31 alin. 31 alin.

Actualizare §1. Într -o astfel de situaţie. 1057. Athanasiu. p. Dima. Ţinca. p. Dreptul Muncii. un salariat nu poate fi verificat prin intermediul perioadei de probă decât o singură dată pe durata executării contractului individual de muncă (a se vedea. Astfel. în L. M. Astfel o nouă perioadă de probă este admisă. Reglementări interne şi comunitare. 2003. O. Lumina Lex. Ştefănescu. I. 211 şi urm. Ed.. nr. Macovei. Este posibil astfel ca locul de muncă să suporte modificări Toate drepturile rezervate.R. 133 şi urm. Termenul de încercare în contractul de muncă. 2004. Beck . 16e édition.). Vasiliu. Ştefănescu.. 25 şi urm. 2007. Soluţia legiuitorului este explicabilă prin faptul că ceea ce interesează este ca angajatorul să se convingă că salariatul în cauză face faţă în cadrul unităţii respective profesiei sau funcţiei noi. V. L. modificare concretizată în schimbarea felului muncii sau a condiţiilor de muncă. p. Ed. Paris. N. Conţinutul contractului individual de muncă.. termenul de probă se justifică şi prin prisma nevoii de protecţie a salariatului. Dreptul muncii. ci prezintă relevanţă elementul obiectiv.(4) Perioada de probă constituie vechime în muncă.citeşte aici textul la zi al comentariului. Această excepţie însă nu face decât să confirme regula. 2006. p. Al. Dalloz. Ed. Dreptul muncii. Unele aspecte ale contractului cu termen de încercare. Ed. p.G. numai în două situaţii: – atunci când salariatul debutează la acelaşi angajator într-o nouă funcţie sau profesie. Rosetti.. Dima. 94 şi urm. Rosetti. 5/2003. În cazul în care salariatul urmează să presteze activitatea într -un loc de muncă cu condiţii grele. 28 şi urm. Lumina Lex. 1992. Ed.un produs al Editurii C. Perioada de probă în reglementarea Codului muncii. Ed.. p. Unicitatea perioadei de probă Ca regulă generală.. în acest sens. stabilirea termenului de probă nu este legal. Ţiclea. Nimic nu îl împiedică însă ca ulterior. Comentariu Actualizare 2012 . vătămătoare sau periculoase.. 31 şi urm. 1995. 237 şi urm. – atunci când salariatul prestează activitatea într-un loc de muncă cu condiţii grele. Este de observat că într-o asemenea situaţie nu mai prezintă relevanţă elementul subiectiv. All Beck. Ţiclea (coord. Droit du travail. Tratat de dreptul muncii. p. R. 2004. S. 2001. Bucureşti. 1998. 8/2003. constatându -se necorespunderea profesională. locul de muncă. un nou termen de probă este acceptat de către legiuitor pentru că se are în vedere un debut al salariatului în cauză într -o altă activitate.. Pelissier.D. acesta urmând să desfăşoare o altă profesie decât cea iniţială. Ţiclea.P. pentru că o nouă perioadă de probă poate interveni numai în cazul în care intervine o modificare de esenţă a contractului individual de muncă. pe durata contractului individual de muncă. I. p. nr. §2. p.N. Bucureşti. neavând niciun fel de relevanţă faptul că el a mai ocupat funcţia sau a mai exercitat profesia în altă parte. Bibliografie Al. termenul de probă se justifică. p.. Hamangiu. în J... Galantino. Macovei. p. în volumul "Codul muncii . Rosetti. Bucureşti. prin excepţie. Bucureşti. Codul muncii adnotat şi comentat. Diritto del lavoro. 221 şi urm.. Ed. Bucureşti.H. Al. în Dreptul nr. I. Ghimpu. Singura reglementare care pune în discuţie debutul efectiv într -o profesie este cea care se regăseşte la art. Codul muncii adnotat. Bucureşti.Tr. L. dar în decursul timpului a mai desfăşurat această profesie la acelaşi angajator. Ţiclea. Wolters Kluwer. J. p. 272 şi urm. Gioppinchelle Editore.Tr. Ed.C. Că aceasta este singura soluţie raţională rezultă şi din faptul că nu prezintă relevanţă nici la momentul încheierii contractului şi stabilirii primei perioade de probă dacă salariatul respectiv anterior a mai ocupat sau nu funcţia sau a mai exercitat profesia respectivă. Ş. 373 şi urm. Contractul individual de muncă. p. Buia. 221). 359. vol. în Raporturi de Muncă nr. Ţiclea. Ţichindelean. Articolul 32 alin. 2005. Soluţia legiuitorului este explicabilă pentru că după expirarea perioadei de probă salariatul a făcut dovada calităţilor sale şi se poate prezuma că este întru totul corespunzător postului pe care îl ocupă. Bucureşti. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. Ed. J. 47 şi urm.. Ed. Al. Ed. Athanasiu. Bucureşti. Tratat de dreptul muncii. L. (4) C. Popescu. p. I. 172 şi urm. 2003. 9/1957. 1/1961. Torino. Droit du travail. p. angajatorul să dispună concedierea cu respectarea procedurilor impuse de lege. intervenţia termenului de probă este necesară pentru a vedea în ce măsură salariatul se poate adapta condiţiilor de la locul de muncă şi în ce măsură poate face faţă cerinţelor postului în astfel de condiţii. Pe de altă parte. profesia sau funcţia salariatului. (2) pune în discuţie excepţia de la regula conform căreia. dacă salariatul a desfăşurat aceeaşi profesie. L. 123. © 2012 Legalis . dar la un alt angajator. 20 şi urm. 358 şi urm. Beligrădeanu.Comentariu pe articole . Ghimpu. este stabilită o singură perioadă de probă. All Beck. O. Raporturi de muncă. Este de observat că esenţială este condiţia debutului la acelaşi angajator. Voiculescu. p. Bucureşti. Dreptul muncii. Zanfir. situaţie în care însă chiar legea impune termenul de probă. S. Al. Bucureşti.. Al. Al. Tratat de dreptul muncii. 2007. 2003. p.. V. vătămătoare sau periculoase. Excepţii În cazul în care salariatului i se modifică funcţia sau profesia. 204 şi urm. Ştefănescu. Conţinutul Contractului individual de muncă. nr. Noul Cod al muncii – Evoluţie reală sau formală.. Tufan. 169 şi urm. 31 alin. dacă unui salariat i se modifică contractul individual de muncă. 2004. p. A. p. Ţiclea. p. 44. C. Al. chiar dacă atunci când a exercitat profesia respectivă nu a fost supus unei perioade de probă. Lumina Lex. Lumina Lex. Bucureşti. muncii în cazul absolvenţilor. în P. Tribuna Economică. 6e édition. O. Lyon-Caen. G. Jeveillier.Tr. Ed. Paris. 4/2003. p.

perioada de probă şi durata acesteia. În condiţiile în care art. (2) C. (4) C. Beck . până la momentul încheierii contractului individual de muncă. ci pur şi simplu pe parcursul derulării contractului. Perioada de probă – vechime în muncă Fiind vorba despre derularea unui contract individual încheiat la momentul acordului de voinţă. 32 alin. (1) face referire la durate maxime pentru perioada de probă. perioada de probă neafectând nicicum acordul dintre părţile contractante. muncii pe durata executării acestuia. pe cale de excepţie. muncii.G. 32 alin. acela fiind textul care reglementează menţinerea tuturor drepturilor şi obligaţiilor (deci şi a vechimii în muncă) pe durata perioadei de probă. Această informare. legea română. 20). angajatorul fiind în drept să supună salariatul la o nouă perioadă de probă. text care însă stabileşte termenul înăuntrul căruia între părţi se încheie actul adiţional cu privire la modificarea convenţională a unuia dintre elementele contractului. conform art. cu cel puţin 15 zile anterior încheierii actului adiţional. Astfel. art. 65/2005.U. ar trebui făcută. 31 alin. (2). muncii stabileşte în mod expres că perioada de probă constituie vechime în muncă. Or. informarea trebuie realizată de către angajator. © 2012 Legalis . contractul său de muncă va continua în condiţiile în care a fost încheiat sau modificat. 31 alin. nr. după caz. muncii. Din punct de vedere al efectelor soluţiei prevăzute de legiuitor. În cazul în care perioada de probă intervine în situaţiile de excepţie la care se referă art. N. Reglementări interne şi comunitare.un produs al Editurii C. conform art. Dacă perioada de probă intervine.H. Probleme se pun în momentul în care salariatul nu corespunde în perioada de probă. se impune analizarea consecinţelor perioadei de probă. La fel. 17 alin. Voiculescu. 17 alin. constatarea necorespunderii nu ar interveni în urma perioadei de probă. Decăderea angajatorului din dreptul de a supune salariatul la o perioadă de probă nu înseamnă că angajatorul nu ar fi în drept să dispună concedierea salariatului pentru necorespundere profesională. muncii. odată cu informarea legată de toate elementele ce vor concretiza actul adiţional de modificare convenţională a contractului individual de muncă. (2) ori de câte ori intervine o modificare legată de acestea. Considerăm că trimiterea la art. În cazul în care perioada de probă este stabilită la momentul încheierii contractului. legiuitorul avâ nd în vedere nu numai termenul înăuntrul căruia se impune încheierea actului adiţional. 73 alin. în acest sens. d). în cuprinsul informării pe care angajatorul este obligat să o transmită salariatului său trebuie să se regăsească. §4. 17 alin. (4) este parţial eronată. obligaţia de informare subzistă pornind şi de la faptul că angajatorul are obligaţia de a in forma salariatul cu privire la oricare dintre elementele enunţate de art. 17 alin. Magda Volonciu Toate drepturile rezervate. dar cu respectarea tuturor prevederilor specifice pentru o astfel de situaţie. pe cale de excepţie. 17 alin. angajatorul are obligaţia de a stabili durata perioadei de probă în măsura în care intenţionează să o impună salariatului În ce priveşte termenul înăuntrul căruia angajatorul are obligaţia de a informa cu privire la durata perioadei de probă. deoarece nu sunt incidente dispoziţiile art. de data aceasta însă. Dreptul Muncii. (5). sal ariatul va fi informat şi în legătură cu durata perioadei de probă în noua funcţie sau meserie în care debutează la angajator sau. (1) din C. dacă angajatorul este interesat să propună salariatului său o nouă funcţie. Evident că dacă salariatul corespunde în perioada de probă. Informarea salariatului cu privire la perioada de probă Indiferent dacă se pune problema perioadei de probă la momentul încheierii contractului sau. în condiţiile art. în timpul executării contractului. (2) C. §3. fiind obligat să acorde salariatului respectiv inclusiv preavizul. la noul loc de muncă ce presupune condiţii deosebite faţă de cel anterior. conform legii. ci şi termenul înăuntrul căruia angajatorul trebuie să îndeplinească obligaţia de informare. în măsura în care o consideră necesară. angajatorul va putea dispune concedierea salariatului. angajatorul are obligaţia de a informa salariatul cu privire la termenul de probă (a se vedea. Nerespectarea obligaţiei de informare în termenul impus de lege conduce la decăderea angajatorului din dreptul de a mai verifica salariatul prin intermediul perioadei de probă. muncii. 17 alin. Este însă de observat că acest text. În consecinţă. în măsura în care condiţiile de la locul de muncă sau locul de muncă se modifică. (3) face trimitere la dispoziţiile art. art. el are obligaţia ca în ofertă să-i comunice. muncii care exceptează de la beneficiul preavizului salariaţii concediaţi în temeiul art. evident că şi aspectul legat de perioada de probă prin prisma duratei acesteia poate fi supus unei negocieri individuale anterioare momentului încheierii contractului. după modificările intervenite prin O.în ceea ce priveşte condiţiile (acestea să se înrăutăţească). şi elementele legate de perioada de probă. eventual. respectiv durata perioadei de probă. şi -ar fi găsit locul într-o structură sistemică a reglementării în cuprinsul art. p. (4) din C. făcând aplicarea dispoziţiilor art. (2) lit. utilizând în acest sens un termen incert. 32 alin. 32 alin. dar numai în măsura în care se află în perioadă de probă. 61 lit. (4) C. m) C.

2004. Când succesivitatea este întreruptă. Ţiclea.. L. J. 2004. nr. 94 ş i urm. fiind suficient doar ca aceştia să fi fost supuşi la momentul încheierii contractului la o perioadă de probă. p. p. p. Bucureşti. Ţinca. Jeveillier. înlăturând astfel o stabilitate normală a contractului de muncă.. Tufan. Bucureşti.Art. 1992. Ghimpu. Ed. N. I. A. 2003.Tr. Dirito del lavoro.. angajatorul nu mai este în drept să utilizeze pentru postul respectiv perioada de probă ca modalitate de verificare la încheierea contractului individual de muncă (a se vedea. p. Wolters Kluwer. Bibliografie Al. ci interzice angajarea succesivă a mai mult de trei persoane pe perioadă de probă pentru acelaşi post. Dreptul muncii. V. Lumina Lex.. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. Dima. Bucureşti. Conţinutul contractului individual de muncă. 20 şi urm. Comentariu Actualizare 2012 . Tratat de dreptul muncii. Bucureşti. p. 204 şi urm. Codul muncii adnotat şi comentat. Pelissier. Dreptul muncii. I. în volumul "Codul muncii . L. p. în J. muncii este tocmai aceea de a împiedica orice abuz din partea angajatorului care ar apela în permanenţă la perioada de probă.citeşte aici textul la zi al comentariului.C. p. p. J. S. Popescu.G. în Dreptul nr.. Paris. Al.. 2007. 237 şi urm. Noul Cod al muncii. All Beck. 211 şi urm. vol. Hamangiu. Al. 33 C. Ed. O interpretare ad litteram a textului ar conduce la ideea că nu prezintă nici un fel de relevanţă modul în care a încetat contractul de muncă a celor trei persoane care succesiv au ocupat acelaşi post.. Unele aspecte ale contractului cu termen de încercare. în acest sens.P. Vasiliu. Magda Volonciu Toate drepturile rezervate. 16e édition. Al. Al. Ştefănescu.. 33. 20). 1057.Tr. Ed. 133 şi urm. Ed. Ed. Zanfir. S. Tratat de dreptul muncii. M. Ghimpu. Ţiclea. Beligrădeanu. p. 28 şi urm. în P.Tr. © 2012 Legalis . 8/2003. All Beck.N. Ţiclea. Dima. 4/2003. Rosetti. Droit du travail. Lyon-Caen. Torino. I. 2007.. Reglementări interne şi comunitare. p. neexistând nici un fel de justificare într -o astfel de situaţie ca angajatorul să fie obligat să nu supună un nou angajat pe postul respectiv la o perioadă de probă. Perioada de probă în reglementarea Codului muncii. L. O astfel de interpretare însă ar fi iraţională şi neprincipială pentru că este posibil. Rosetti. Al. Dreptul muncii.. 2003. 6e édition. p. Bucureşti. Dreptul muncii. Ştefănescu. Tratat de dreptul muncii. în L.R. Lumina Lex. Voiculescu. Bucureşti. nr. Bucureşti.Actualizare Esenţa reglementării cuprinse în art.. Al.. Ţichindelean. [Limitarea angajărilor în perioada de probă] Angajarea succesivă a mai mult de trei persoane pe perioade de probă pentru acelaşi post este interzisă. 2001. p. Bucureşti. Raporturi de muncă. Din păcate însă redactarea textului nu nuanţează astfel limitarea angajărilor în perioada de probă. I. Dreptul Muncii. Athanasiu. p. Este de observat faptul că legiuitorul are în vedere ca ipoteză o angajare succesivă a mai mult de 3 persoane. Tribuna Economică. 169 şi urm. p. 124. Beck . p. 272 şi urm. 44. Bucureşti. Macovei. Rosetti.. G. 31 şi urm.. Ed. Ş. 9/1957. Paris. C. Codul muncii adnotat. Ţiclea. Ed. 1995. p. N. Lumina Lex. 221 şi urm. 2004. Buia. L. Lumina Lex. V. ca cei trei angajaţ i succesivi să denunţe unilateral contractul de muncă. p. Termenul de încercare în contractul de muncă. Ţiclea. după încetarea raportului de muncă a celui angajat fără perioadă de probă) la verificarea altor salariaţi ce vor fi angajaţi pe postul respectiv tot prin intermediul perioadei de probă. în Raporturi de Muncă nr. O interpretare raţională a textului ar conduce la ideea că. Bucureşti. Contractul individual de muncă. Ed. p. 373 şi urm. O. p. Voiculescu. Evoluţie reală sau formală. în măsura în care pe acelaşi post s unt angajate trei persoane succesiv şi toate cele trei persoane sunt concediate pentru necorespundere în perioada de probă. Al.H. Dalloz. 1998. Ştefănescu. Reglementări interne şi comunitare.D. p. 47 şi urm. Ţiclea. Ed.un produs al Editurii C. Giappichelli Editore. Ed. Athanasiu. Droit du travail. 25 şi urm. Ed. 2003. nimic nu împiedică angajatorul să recurgă din nou (de exemplu. Bucureşti. R.. 2005. 1/1961.. nr. 359 -360. 2006.Comentariu pe articole . Ed. O. 5/2003. 172 şi urm. 358 şi urm. p. Galantino. de exemplu.

muncii. 161/2006. Hamangiu. Al. 331 şi urm. L. Ţiclea. Codul muncii adnotat. registrul general de evidenţă al salariaţilor se depune la autoritatea publică competentă potrivit legii în a cărei rază teritorială se află sediul sau domiciliul angajatorului. Ed. 172 din 22 februarie 2006. în acest sens însuşi textul de principiu stabilind în alin. Bucureşti. există o împuternicire expresă şi pentru întocmirea şi completarea propriului registru de salariaţi. Athanasiu. Ţinca. întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor a fost reglementată prin H. Bibliografie Al. Bucureşti. 4/2003. birouri. Bucureşti. Bucureşti. Ed. Ţiclea. Al. 34. după caz. nr. registrele completate în condiţiile H.Comentariu pe articole . nr. p. sucursale. urmând să fie pus la dispoziţie inspectorului de muncă sau oricărei alte autorităţi care îl solicită.Tr. orice angajator are obligaţia de a întocmi un registru general de evidenţă a salariaţilor. fi nal necesitatea dezvoltărilor şi interpretărilor generale prin acte normative subsecvente. potrivit legii. O astfel de posibilitate funcţionează în măsura în care la nivelul entităţii lipsite de personalitate juridică există o persoană împuternicită să încheie acte de personal (să încheie. De altfel. Ed. Obligativitatea întocmirii registrului Conform art. Dima. Al. p. Mai mult decât atât. Raporturi de muncă. se pot înfiinţa registre de evidenţă a salariaţilor şi la nivelul entităţilor lipsite de personalitate juridică constituite de angajator. 268 şi urm. I. Iniţial. nr. muncii reglementează o procedură suplimentară faţă de cele existente anterior în legea română în vederea evidenţierii relaţiei de muncă a salariaţilor prin intermediul unui registru special. actualmente abrogat expres. All Beck. Ştefănescu. întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor se realizează în baza H. Beck .R. Ţichindelean. 247/2003 urmează a fi păstrate şi arhivate la nivelul unităţilor. p. 247/2003.Actualizare §1. 161/2006. Ştefănescu. 161/2006. p. 2 alin. publicată în M. în a cărei rază teritorială se află domiciliul. respectiv. Al. totodată. 29-30. Dispoziţiile generale din cuprinsul art. © 2012 Legalis . (3) din H. Athanasiu. (2) Registrul general de evidenţă a salariaţilor se va înregistra în prealabil la autoritatea publică competentă. (6) În cazul încetării activităţii angajatorului. Rosetti. A. să modifice..Art. Bucureşti. Ţiclea. Ed. p. nr. Ed. vechimea în muncă. 51 -53. 2004. R. în P. Lumina Lex.citeşte aici textul la zi al comentariului. (3) Registrul general de evidenţă a salariaţilor se completează în ordinea angajării şi cuprinde elementele de identificare ale tuturor salariaţilor.. puncte de lucru. 34 se completează cu cele speciale. Popescu. §2. în condiţiile legii. 2005.un produs al Editurii C.. Cele două condiţii exprese pentru a exista registru la nivelul sediilor secundare lipsite de personalitate juridică (agenţii. Modificările Codului muncii comentate. (5) La solicitarea salariatului angajatorul este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta. 34 alin. Tratat de dreptul muncii. Lumina Lex. în meserie şi în specialitate. Tribuna Economică. Bucureşti. [Registrul general de evidenţă a salariaţilor] (1) Fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa un registru general de evidenţă a salariaţilor. Dreptul muncii. Dreptul muncii.Tr. O. Tufan. p. înregistrările care se efectuează. Bucureşti. Ed. nr. tipul contractului individual de muncă şi data încetării contractului individual de muncă. Comentariu Actualizare 2012 . 391 şi urm. să suspende sau să înceteze contracte individuale de muncă) şi. (7) Metodologia de întocmire a registrului general al salariaţilor. p. La acest moment. Of. nr. în volumul "Codul muncii . precum şi orice alte elemente în legătură cu întocmirea acestora se stabilesc prin hotărârea guvernului. data angajării. 124 şi urm. (1) C.G. conform art.G. 48 -51. respectiv sediul angajatorului. Aspecte generale Articolul 34 C. conform art. etc. 2006.) sunt prevăzute în cuprinsul Procedurii din 2007 de completare şi Toate drepturile rezervate. Vasiliu. M.G.H. I. C.G. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. 2003. Dima. (4) Registrul general de evidenţă a salariaţilor este păstrat la domiciliul. 381 şi 407 -408. L. 2007. sediul angajatorului.. 11 din H. Rosetti. 2005. p. Ed. nr. dată de la care devine document oficial. I. Tratat de dreptul muncii. funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative.G. 2003. vol.

În aceste situaţii. 2 alin. nr. în termen de 20 de zile de la momentul în care acestea s -au încheiat. în continuare în România sunt angajatori obligaţi la o triplă evidenţă. Registrul general de evidenţă a salariaţilor are valoarea unui înscris oficial. nr. nr. Pentru fiecare salariat se înregistrează atributele de identificare (nume. faţă de reglementarea anterioară (H. – prin depunerea directă la autoritatea inspecţiei muncii competente a unui suport electronic. în temeiul Legii nr. suspendarea sau încetarea contractului s ău individual de muncă. pe bază de procesverbal de predare-primire. Conţinutul registrului Legea stabileşte exact elementele ce trebuie să se regăsească în registru cu privire la fiecare salariat. din care să rezulte toate aspectele legate de încheierea. nu se întocmeşte registru de evidenţă a salariaţilor la nivelul misiunilor diplomatice şi consulare. solidarităţii sociale şi familiei nr. respectiv: – on-line. 161/2006 impune în continuare ca fiecare salariat să deţină un dosar propriu de personal. să dispună ca aceasta să realizeze evidenţa salariaţilor conform legilor interne. au obligaţia de a înregistra contractele individual e de muncă la inspectoratele teritoriale de muncă. precum şi la nivelul reprezentanţelor persoanelor juridice străine. Astfel. respectiv 31 decembrie 2006). Astfel. Astfel. §4. Forma şi înregistrarea registrului Registrul se întocmeşte în formă electronică. – prin e-mail. 20/2007 (publicat în M. 247/2003) în cuprinsul căreia se impune şi forma materială a registrului. un angajator cu capital integral privat are obligaţia efectuării în paralel a trei înregistrări pentru fiecare salariat: o înregistrare în carnetul de muncă a salariatului respectiv. 130/1999. H. nr. Este de observat însă că o astfel de opţiune rămâne o facultate pentru angajatorul străin cu reprezentanţă în România. nr. 2 alin. Totuşi. registru se completează în ordinea angajării salariaţilor. Procedura impune întocmirea registrului de evidenţă a salariaţilor în măsura în care există delegate atribuţiile legate de angajarea de personal la nivelul entităţilor lipsite de personalitate juridică şi dacă s -a delegat şi competenţa cu privire la întocmirea şi completarea registrului. înregistrările în carnetele de muncă se vor efectua până la data de 31 decembrie 2008. domiciliu. atâta vreme cât angajatorul este străin. urmând ca în perioada 1 ianuarie 2009-30 iunie 2009 acestea să fie returnate de către actualii deţinători (angajatori sau inspectorate de muncă) titularilor lor. s-ar putea admite ca angajatorul străin să delege competenţa legată de angajarea personalului către reprezentanţa din România şi. Nu este însă mai puţin adevărat că art. 20/2007 stabilind trei posibilităţi de transmitere a evidenţelor din registru către inspecţia muncii. Pe de altă parte.G. Este de observat că şi sub aspectul elementelor ce trebuie să se regăsească în registru. Conform art. reglementarea actuală încearcă să mai reducă din birocraţie şi formalism.transmitere pe cale electronică a registrului.H. conform art. nr. Evident că şi în condiţiile în care Procedura foloseşte o exprimare imperativă. dosarul personal va cuprinde şi alte acte ce au stat la baza modificării. angajatorii cu capital integral privat. pe bază de semnătură electronică. data încetării raporturilor de muncă. (4) din H. Procedura din 2007 aprobată prin Ordinul nr. conform art. muncii. Toate drepturile rezervate. 59 din 25 ianuarie 2007) . în mod eşalonat.G. delegarea de competenţă realizându -se de la nivelul central al angajatorului.G. 161/2006 are caracter dispozitiv.un produs al Editurii C. §3. 161/2006 stabilind că nu există obligaţia de înfiinţare a registrului. tipul de contract de muncă. 161/2006 a impus întocmirea registrelor de evidenţă la nivelul angajatorilor români până cel mai târziu la data de 1 aprilie 2007 (în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a actului normativ. (3) C. astfel cum această Procedură a fost aprobată prin Ordinul ministrului muncii. CNP). Este de observat că. o înregistrare a contractului individual de muncă a celui în cauză la inspectoratul teritorial de muncă şi o înregistrare în registrul general de evidenţă a salariaţilor de la nivelul unităţii. stare civilă. rămâne la latitudinea angajatorului dacă la nivelul sediilor sale secundare va recurge sau nu la un registru separat de evidenţă a salariaţilor. la acest moment. © 2012 Legalis . pentru completarea registrului conform legii. acesta trebuie în prealabil înregistrat. În cazul angajatorilor nou înfiinţaţi. actuala reglementare aste mai flexibilă. suspendării sau încetării contractului individual de muncă. Toate înregistrările cuprinse în registru trebuie să fie justificate prin actele existente în dosarul personal. totodată. Eventual. lipsa obligativităţii întocmirii şi completării registrului este explicabilă.G. Beck . chiar dacă instituţia registrului general de evidenţă este salutară. În consecinţă. (3) din H. funcţia/ocupaţia. în acest sens. 34 alin.G. În plus. impunând numai cuprinderea elementelor de bază ce definesc relaţia de muncă. similar cu soluţia aleasă în cazul sediilor secundare ale angajatorilor români. (4) din H. fără a stabili o interdicţie expresă cu privire la întocmirea unui astfel de registru. 161/2006. dacă textul art. ca de altfel şi angajatorii persoane nonprofit sau persoane fizice.G. muncii . Este de observat că. 7 din H. data angajării. aceştia au obligaţia întocmirii registrului în termen de 20 de zile de la momentul angajării primului salariat (se observă că este avut în vedere acelaşi termen impus de autorităţi şi pentru înregistrarea contract individual de muncă ). modificarea. prin registrul de evidenţă. Of. Înregistrarea se realizează la nivelul inspectoratelor teritoriale de muncă din raza teritorială a sediului sau domiciliului angajatorului. 2 alin. 296 C. art. prin intermediul portalului Inspecţiei muncii. nr.

. 111. nr. 161/2006. Tratat de dreptul muncii. Beck . Al. ca de altfel şi dosarele personale. 8 din H. Ed. Bucureşti. Ed. Bucureşti. Rosetti. 7 alin..H. p. Al. 187. În măsura în care în executarea raporturilor de muncă intervin modificări ce determină modificări şi în cuprinsul elementelor înregistrate în registrul general de evidenţă. Ed. în R. în baza unor contracte individuale de muncă. acestea se vor transmite electronic către inspectoratul teritorial de muncă în termen de 5 zile de la momentul în care modificările au intervenit (se observă că şi cu privire la modificările ce intervin în cuprinsul registrului în ceea ce priveşte evidenţa relaţiei de muncă a unui salariat. 34 alin. sau. Athanasiu.Tr.G. după caz. muncii.G.Conform art. 35. 60 -61.G. (1) situaţiile în care prin lege sunt prevăzute incompatibilităţi pentru cumulul unor funcţii. Al. Refuzul de a pune la dispoziţia inspectorului de muncă registrul electronic. Ţiclea. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noul ui Cod al muncii. Dreptul muncii. (3) Salariaţii care cumulează mai multe funcţii sunt obligaţi să declare fiecărui angajator locul unde exercită funcţia pe care o consideră de bază.D. conform art. O. sau. Ed. I. p. Obligaţia angajatorului de a elibera copii după înregistrările din registru la cererea salariatului. 382 şi urm. 254 şi urm. Magda Volonciu Art. Dreptul muncii. nr. 2003. vol. Ţichindelean. Bucureşti. All Beck. 161/2006. la sediul entităţii lipsite de personalitate juridică. Dima. 14 şi urm. Cazan. p. Ed. 127 şi urm.R. Lumina Lex. în condiţiile legii. Registrul de evidenţă a salariaţilor. angajatorul are obligaţia de a -i elibera acestuia copii după dosarul personal. Popa. Bucureşti. O. L. Tratat de dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare. 2005.un produs al Editurii C. precum şi dosarele de personal reprezintă. I. şi care vor fi semnate pentru conformitatea cu originalul de către persoana abilitată de către angajator. Popescu. Hamangiu. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. nr. Lumina Lex. Ed. Dima. Codul muncii adnotat. (3) din H. C.Comentariu pe articole . M.. nr. 2006. §5. L. registrul electronic de evidenţă a salariaţilor precum şi dosarele personale ale salariaţilor se impune a fi păstrate în condiţii de deplină siguranţă.M. V. în volumul "Codul muncii . N. la solicitarea salariatului. angajatorul are obligaţia de a pune la dispoziţia salariatului. actele ce fac dovada activităţii desfăşurate precum şi a vechimii în muncă sau în specialitate a acelui salariat. p. Athanasiu.Actualizare §1. Conform art. 2007.. p. 381 şi urm. 2/2003. la cererea scrisă a acestuia.citeşte aici textul la zi al comentariului. Ţinca.V. 161/2006. Aceiaşi este sancţiunea şi în cazul neînfiinţării registrului electronic de evidenţă generală a salariaţilor sau în cazul necompletării acestuia. p. 1/2004. 2004. angajatorul va elibera copii certificate după actele salariatului. după înregistrările din registru. 2004. beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea. 7 alin. 2003. 161/2006. Din practica Ministerului Muncii. contravenţie şi se sancţionează cu amendă. la cererea celui din urmă. nr. III. Solidarităţii Sociale şi Familiei – întrebări şi răspunsuri. (4) din H. este prevăzută expres şi de art. Bucureşti. Dreptul muncii. Bucureşti. p. Păstrarea şi supunerea la control a înregistrărilor din registru Registrul general de evidenţă a salariaţilor se păstrează la sediul angajatorului. Comentariu Actualizare 2012 . Ţiclea. [Cumul de funcţii] (1) Orice salariat are dreptul de a cumula mai multe funcţii. astfel încât să se asigure securitatea datelor şi păstrarea acestora pe o perioadă îndelungată în mod corespunzător. Partea I. Rosetti. Dreptul muncii. Bucureşti. Ed. trebuie puse la dispoziţia inspectorilor de muncă ori de câte ori aceştia le solicită în cadrul unui control declanşat în condiţiile legii. p. 147 şi urm. Ştefănescu. Conform art. Cumulul în aceeaşi unitate Toate drepturile rezervate. Practic.. © 2012 Legalis . Al. Tufan. termenul de comunicare către inspectoratul teritorial de muncă este acelaşi impus şi pentru cazul înregistrării modificărilor sau încetării contractului individual de muncă).R. A. All Beck. nr. Voiculescu. Ţiclea. (5) C. constituite de angajatorul principal. p. 7 din H. în P.G. Bibliografie Al.

L. practic. Dima. 35 şi nici unor principii care derivă din legislaţia muncii.Articolul 35 C. salariatul va suporta toate contribuţiile sociale pentru toate contractele de muncă. Totodată. Ţichindelean. rezultă că nu este posibil cumulul de funcţii numai în măsura în care însăşi legea îl interzice. de exemplu. chiar dacă. o astfel de soluţie este evident discriminatorie şi defavorizează clar salariatul. rezultă că. Zanfir. este de observat că dacă s-ar admite o asemenea teorie. a existat tendinţa ca inspectoratele de muncă să se opună cumulului în aceeaşi unitate. Este adevărat că ar putea exista eventuale disfuncţionalităţi de ordin formal. este de subliniat şi faptul că soluţia cumulării mai multor contracte individuale de muncă în aceeaşi unitate este şi oportună pentru salariat. aşa cum şi toţi angajatorii vor fi obligaţi la astfel de contribuţii (în acest sens. Athanasiu. atâta vreme cât deţin funcţia publică. angajatorul ar putea angaja orice altă persoană în cumul decât propriul său salariat. 23 alin. adică un cumul de contracte de muncă. Modificarea contractului individual de muncă. © 2012 Legalis . acest argument poate fi înlăturat şi pentru că fiecare contract de muncă în parte presupune o durată maximă a timpului de lucru. prin excepţie. (2). La rândul său. Faţă de modul de redactare al textului. s-a pus şi problema utilizării forţei de muncă peste limita maximă admisibilă. este în drept să opteze pentru un angajator sau altul. 254 şi urm. atâta vreme cât clauza de exclusivitate nu este admisă în dreptul românesc. muncii. o persoană îşi consumă forţa de muncă peste limite dacă cumulează mai multe contracte de muncă indiferent de angajator. 143). Astfel. Athanasiu. Popescu. p. fără a avea relevanţă cantonarea conceptului de „timp de lucru” în cadrul unui contract individual de muncă. În realitate. Tufan. Ştefănescu. p. în baza principiului libertăţii muncii. În schimb. De altfel. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. cel puţin un timp după momentul intrării în vigo are a noului Cod al muncii. 254. Faţă de această soluţie. în special datorită sistemelor informatice utilizate pentru declaraţiile către casele de asigurări. 35 presupune practic prestarea muncii în baza mai multor contracte individuale de muncă. Oricum. În sfârşit. singura consecinţă normală pe care ar determina -o ar fi de natură să conducă la interzicerea cumulului în general şi nu a cumulului în special. §3. Beck . A. Ţinca. M. altfel spus. rezultă că un cumul de contracte de muncă este posibil atât la nivelul unor angajatori diferiţi. A. 35 alin. Este adevărat că în practică. p. (1) C. în măsura în care cumulează mai multe contracte individuale de muncă la acelaşi angajator. O astfel de soluţie nu era însă corespunzătoare nici textului art. 35 alin. în acest sens. acestuia fiindu -i mai comod să-şi continue activitatea în cadrul aceleiaşi unităţi. Ţiclea. Nu în ultimul rând. Ţichindelean. O. C. cumulul nu este posibil în cazu l în care prin lege se prevede expres acest lucru. Tufan. atâta vreme cât un salariat. Al.H. 35 Toate drepturile rezervate. însuşi conceptul de timp maxim de lucru are în vedere neexploatarea forţei de muncă peste limitele fireşti.. contractului de muncă în cumul i se aplică regimul juridic general aplicabil oricărui contract de muncă. În realitate. Dima. Dreptul la cumul reprezintă un derivat al însuşi dreptului la muncă. astfel. p. Este. p. muncii reglementează posibilitatea cumulului de funcţii. §2. Or. este de observat că. În schimb. a se vedea I. însăşi inserarea unei clauze de nonconcurenţă pe durata contractului individual de muncă nu presupune altceva decât o limitare a dreptului la cumularea mai multor contracte individuale de muncă. Tratat de dreptul muncii. (3) la necesitatea predeterminării de către însuşi salariatul cumulard a unei funcţii considerate ca fiind de bază. p. Astfel. Considerăm că rostul dispoziţiilor art. 21). nimic nu împiedică însă intervenţia unor. L. De altfel. cel puţin în litera ei. Aceasta ar însemna că nu ar fi de admis interdicţii de tip convenţional. O. aceste aspecte formale nu ar trebui să fie de natură a distruge însuşi principiul care funcţionează în domeniu şi în baza căruia ar trebui de adm is cumulul de funcţii în aceeaşi unitate. pentru că o persoană este îndrituită astfel să presteze activităţi remunerate în baza mai multor contracte de muncă. cu luarea în considerare a dispoziţiilor art. Ţinca. V.Tr. salariatul este îndreptăţit să presteze munca la orice alt angajator decât angajatorul său. Al. 598). Popescu. C. nu ar trebui să existe nicio limitare pentru prestarea muncii la acelaşi angajator în cazul contractului în cumul (în acelaşi sens. În aceste condiţii. precum şi de dreptul integral la concediu de odihnă sau orice alte drepturi prevăzute individual sau colectiv. legea este respectată. interdicţia absolută a cumulării nu este posibilă. s-a considerat că un salariat va avea o durată a timpului de muncă mai mare decât cea maximă admisibilă. În aceste condiţii. a se vedea Al. Ţiclea. 2/1991. în conformitate cu teoria interzicerii cumulului la acelaşi angajator. Cumulul despre care face vorbire art. Situaţii în care cumulul nu este admis Conform art. 382-383. textul înlocuind practic Legea nr. Statutul salariaţilor în cumul Făcându-se aplicarea principiului conform căruia atâta vreme cât ceva nu este interzis înseamnă că este permis.un produs al Editurii C. legea face referire în art. cât şi la nivelul aceluiaşi angajator. În tăcerea legii. salariatul cumulard va beneficia de toate sporurile conferite conform contractului individual sau colectiv de muncă. dar în baza unui alt contract de muncă. M. expres abrogată odată cu intrarea în vigoare a noului Cod al muncii. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. ar rezulta că. Al. în cadrul aceleiaşi unităţi. 417 şi p. cazul funcţionarilor publici cărora nu li se permite să cumuleze o muncă salarizată. Pornind de aici. unii autori au considerat că acest text ar fi temeiul ce conduce la imposibilitatea cumulării mai multor contracte de muncă la acelaşi angajator (a se vedea.

Dreptul muncii. Ştefănescu. fără a se face distincţie după naţionalitatea lucrătorului. Athanasiu. atât cel de bază. Magda Volonciu Art. Voiculescu. este necesar acordul unităţii de bază. Ed. totodată. Hamangiu. vol. De principiu. Dima. 2006. Ţiclea. d3)]. Lumina Lex. 254-255). Printre efectele determinate de prestarea muncii în cumul se regăseşte şi faptul că salariatul cumulard este „preferat” la concediere. angajarea pensionarilor cu contract individual de muncă pe durată determinată. a se vedea Al. Este motivul pentru care. 67 şi urm. p. în volumul "Codul muncii . de exemplu deduceri la calculul impozitului pe venit. Athanasiu. 36. Dima. pentru ca salariatul să se angajeze în cumul şi la o altă instituţie bugetară. vol. Ed. Ed. N. măsurile vor afecta în primul rând contractele individuale de muncă al salariaţilor care cumulează două sau mai multe funcţii. Bucureşti.Comentariu pe articole . (3) este cu totul altul. Lumina Lex. Al.Tr. şi la care se vor face înregistrările în carnetul de muncă. 130/1999. cât şi cele în cumul. Reglementări interne şi comunitare. În sfârşit este de menţionat şi faptul că. a) din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional stabilind că la aplicarea efectivă a reducerii de personal. Al.U. nr. Codul muncii adnotat şi comentat. actuala reglementare nu mai face niciun fel de referire la posibilitatea cumulării în cazul pensionarilor însă. în condiţiile în care nu mai exista reglementare specială care să justific e.citeşte aici textul la zi al comentariului. muncii . Beck . 65/2005. Soluţia legiuitorului răspunde principiului egalităţii de tratament în muncă. Principii. Rosetti. În sfârşit. Bucureşti. obligaţia de înregistrare în registrul general de evidenţă a salariaţilor se menţine pentru toate contractele de muncă. p. şi. principiu mult dezvoltat de o serie Toate drepturile rezervate. Hamangiu. Bucureşti. respectiv acela de a stabili unitatea la care salariatul va putea beneficia de drepturi unice.. Bucureşti. o astfel de opţiune este posibilă în temeiul Legii nr. Drept social. Totuşi. în măsura în care fac parte dintre angajatorii cărora legea în cauză le este aplicabilă. în tăcerea legii este de observat că nimic nu ar împiedica un salariat să -şi aleagă o funcţie pe care să o considere de bază. © 2012 Legalis . Este de menţionat însă că în perioada 1 martie 2003 -8 iulie 2005 angajarea unui pensionar nu era posibilă decât cu contract pe durată nedeterminată. p. 44 şi urm. în cazul personalului salarizat din instituţiile bugetare. p. 2/1991 (fosta lege a cumulului). 2003. Gâlcă. 2007. practic. având în vedere dispoziţiile art. L. 19/2000 (în acelaşi sens. cât şi pe durată determinată [a se vedea art. Ed. a II-a. Tratat de dreptul muncii. p. 2003. Acolo unde salariatul nu prestează activitatea în baza unui program fix ar fi de admis ca un cumul să fie posibil numai în măsura în care astfel nu se aduce atingere programului normal de lucru al salariatului la celălalt angajator. 2005.H. 216. C. Ed. 375 şi urm. prin excepţie.G. deşi legislaţia muncii nu cuprinde reglementări exprese în acest sens. I. Comentariu Actualizare 2012 . All Beck. este de observat că toţi angajatorii au obligaţia înregistrării contractelor de muncă în temeiul dispoziţiilor Legii nr.alin.un produs al Editurii C. se permite atât angajarea pensionarilor în cumul cu contract pe durată nedeterminată. (1) lit. 2006. I. art. se concretizează în libera circulaţie a lucrătorilor. principiului general al liberei circulaţii care. [Angajarea cetăţenilor străini] Cetăţenii străini şi apatrizii pot fi angajaţi prin contract individual de muncă în baza permisului de muncă eliberat potrivit legii. 34 C.Actualizare §1.). Posibilitatea de angajare a străinilor în România răspunde. L. Dreptul muncii. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. cumulul de funcţii presupune prestarea muncii în unităţi de timp diferit. I. deşi carnetul de muncă se află la un alt angajator. în materia dreptului muncii. 146 şi urm. spre deosebire de Legea nr. Bucureşti. chiar dacă se admite cumularea mai multor contracte de muncă.. Libera circulaţie a lucrătorilor. 81 alin. Codul muncii adnotat. Aspecte introductive. p. Conceptul de autorizaţie de muncă Articolul 36 este un text de principiu care stabileşte posibilitatea generală de angajare în muncă în România pentru cetăţenii străini sau apatrizi. ed. Ed.. Bucureşti. Ţiclea (coord. Bibliografie Al. 81 lit. după reducerea posturilor vacante de natura celor desfiinţate. de principiu. după modificarea Codului muncii prin O. Mai mult.

este acela de „străin”. dată fiind aderarea României la Uniunea Europeană şi ratificarea tratatelor constitutive ale Uniunii. rezultă trăsătura unicităţii autorizaţiei de muncă. astfel cum a fost modificată prin O. încadrarea în muncă în România (angajare sau detaşare) pentru cetăţenii străini este posibilă în măsura în care sunt îndeplinite anumite condiţii expres prevăzute de lege. 56/2007). conform legii speciale. a se vedea C.U. ci şi în cazul modificării de durată. 364 din 26 aprilie 2004). nr. 203/1999 definea străinul ca fiind persoana care nu are cetăţenia română. 2 lit. a contractului de muncă.G. muncii .U.U. 36 C. muncii se completează corespunzător cu legea specială în domeniu. 56/2007. acesta fiind un angajat al unei persoane juridice străine care este îndreptăţit să presteze activitate în România în baza unei autorizaţii specifice. 56/2007. este de observat faptul că la acest moment. © 2012 Legalis . Regimul juridic al angajării străinilor în muncă în România este reglementat actualmente de O. pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European nu este necesară autorizaţia de muncă pentru a se putea încadra în muncă sau detaşa în România. însă sub rezerva aplicării măsurilor tranzitorii prevăzute de Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. Conform art. nr. Din definiţia legală care se regăseşte în art. referirile la sintagma „permis de muncă” se consideră a fi făcute la sintagma „autorizaţie de muncă”.G. prestarea muncii străinului în baza detaşării este posibilă în două situaţii: – este detaşat pe teritoriul României în numele întreprinderii (angajatorului străin) şi sub coordonarea acesteia.U. şi practica acolo citată). 203/1999. nr. 36 C. nr.E.U. nr. trebuie să deruleze o politică de protejare a propriei forţe de muncă. Drept social. preconizată şi prin dispoziţiile Legii nr. actualmente abrogată. nr. în sensul că este considerat străin. 56/2007 privind î ncadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României. este de observat că şi România. b) beneficiază de drept de şedere temporară pentru reîntregirea familiei. Astfel. Textul de principiu ce se regăseşte la art. b) din O. §2. a permisului de şedere în scop de muncă. activitatea celui detaşat fiind necesară pentru executarea contractului de prestări servicii dintre prestatorul angajator străin şi beneficiarul aflat pe teritoriul României. 203/1999. Autorizaţia de muncă este necesară pentru obţinerea vizei de lungă şedere pentru angajare în muncă sau. Un alt concept care a fost schimbat în mod esenţial în noua reglementare. c) beneficiază de drept de şedere temporară în scop de studii şi solicită încadrarea în muncă în baza un ui contract individual de muncă cu timp parţial. 36 C. Pe de altă parte. muncii este de natură a stabili în mod concret regimul juridic al angajării şi detaşării străinilor în muncă pe teritoriul României.U. (pentru dezvoltări.G. Of. Pornind de la textul art. Of.U. nr. Autorizaţia de muncă se va elibera şi străinilor care: a) provin din state cu care România are încheiate acorduri. art. 130/2005.U. cei în cauză beneficiind de o „autorizaţie de muncă în România”. 2 lit.H. reglementare care abrogă expres legea cadru anterioară (Legea nr. de altfel. conform reglementărilor anterioare cuprinse în Legea nr. „persoana care nu are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European”. nr.G. Intervenţia legii speciale ce completează principiul general precizat de art. 36 C. Legea defineşte specific conceptul de lucrător detaşat. potrivit căruia în cuprinsul actelor normative în vigoare. respectiv în cazul detaşării. practic definiţia autorizaţiei de muncă fiind aproape identică cu cea a permisului de muncă). dispoziţia de principiu din Codul muncii nu mai corespunde cu conceptele utilizate de legea specială (O. cu ultima republicare în M.întreagă de norme ale Uniunii Europene şi concretizat şi aplicat într -o practică bogată a C. prin O.G. 56/2007.G. (publicată în M. dar o asemenea angajare presupune şi o serie de condiţii şi proceduri specifice. nr. Prin urmare. în sensul acestei ordonanţe de urgenţă.G. Această soluţie a fost. 56/2007. Gâlcă. 424 din 26 iunie 2007). dar temporară. muncii a fost modificat expres indirect în temeiul art. acordat în condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul străinilor în România. 56/2007 sfera acestei noţiuni s-a restrâns. d) sunt detaşaţi pe teritoriul României. Dacă Legea nr.J. De altfel. Lucrătorul detaşat Din definiţia legală a conceptului de „autorizaţiei de muncă” rezultă că un asemenea act este necesar nu numai la angajarea în muncă. unicitate ce are ca efect şi faptul că un străin nu poate beneficia în România decât de un singur contract individual de muncă (este de menţionat faptul că unicitatea a reprezentat o trăsătură propriei şi pentru permisul de muncă. 2 03/1999.G. Autorizaţia de muncă este definită legal ca fiind documentul oficial eliberat în condiţiile legii şi care dă dreptul titularului său să fie încadrat în muncă sau detaşat în România la un singur angajator. la fel ca de altfel orice alt stat.un produs al Editurii C. convenţii sau înţelegeri de desfiinţare a vizelor pentru trecerea frontierei în acest scop sau pentru care România a renunţat unilateral la obligativitatea vizelor. cu program de maximum 4 ore pe zi. Este motivul pentru care străinii şi apatrizii pot fi angajaţi în România în baza unui contract de muncă.C. 30 din O. după caz. respectiv O. Beck . potrivit legii. g) din O. Toate drepturile rezervate. nr.

(1) lit. şi – a făcut o selecţie legală privind ocuparea locului de muncă vacant. nr. – îndeplineşte condiţiile cu privire la intrarea străinilor pe teritoriul României prevăzute la art. cu atribuţii de reprezentare a angajatorului în raporturile cu terţii. care limita accesul pe piaţa muncii din România a cetăţenilor străini necalificaţi. (2) lit. (2) din O.U. dacă lucrătorul detaşat îşi desfăşoară activitatea în România pe o perioadă mai mică de 60 de zile.G. (2) din O. 194/2002.G. acesta va trebui să dovedească că: – îndeplineşte condiţiile speciale de pregătire profesională. nr.U. pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor de obţinere a autorizaţiei de munca. Condiţii pentru eliberarea autorizaţiei Condiţiile pentru eliberarea autorizaţiei sunt prevăzute atât în legislaţia cu privire la regimul străinilor (art. (1) lit. documentaţie care diferă în funcţie de tipul de autorizaţie solicitat. autorizaţiile de muncă pot fi eliberate în condiţiile şi situaţiile prevăzute în mod expres de către acestea. – se încadrează în contingentul anual aprobat prin hotărâre a Guvernului. nr. Cererea de eliberare a autorizaţiei de muncă Autorizaţia de muncă poate fi eliberată. în baza deciziei de detaşare de la un angajator persoană juridică străină la un angajator persoană juridică din România ori la o reprezentanţă. în cel priveşte pe b) străinul beneficiar al autorizaţiei. potrivit legii. – nu are antecedente penale. Pe de altă parte. astfel cum a fost modificată pri n O. Autorizaţia de muncă pentru lucrătorii detaşaţi dă dreptul titularului să presteze muncă. nr.G.U. b1) şi b3) din O.– este detaşat la o unitate aflată pe teritoriul României sau o întreprindere ce face parte dintr-un grup de întreprinderi. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României. 8 alin. sunt necesare verificări suplimentare. nr.U. convenţiilor sau înţelegerilor internaţionale la care România este parte. 194/2002 prevede următoarele condiţii a căror îndeplinire este cerută pentru eliberarea autorizaţiei: în cel priveşte pe a) angajator.G. autorizaţia de muncă nu mai este necesară.un produs al Editurii C.G.G. În temeiul prevederilor acordurilor. Pentru depunerea documentaţiei în vederea obţinerii autorizaţiei de muncă. nr. reglementarea actuală nu mai prevede o astfel de condiţie. §4. raportat la cursul oficial al Băncii Naţionale a României la data efectuării plăţii. experienţă în activitate şi autorizare. convenţiilor sau înţelegerilor internaţionale la care România este parte. sucursală sau filială din România a unei persoane juridice cu sediul în străinătate. Articolul 44 alin. la o singură persoană fizică Toate drepturile rezervate. b)-d) şi art. 6 alin. cât şi în O. 27 alin. potrivit art. e) e1). este în sarcina angajatorului. Tipuri de autorizaţii de muncă Legea română face referire la şapte tipuri de autorizaţii de muncă [art. 56/2007. Cererea pentru eliberarea autorizaţiei de munca se soluţionează de către Oficiul Roman pentru Imigrări în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia. încadrarea în muncă şi detaşarea acestora pe teritoriul României (în ce priveşte înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru Străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi. nr.U.G. – este apt din punct de vedere medical să desfăşoare activitatea pentru care se solicită autorizaţia. în condiţiile O. că: – desfăşoară o activitate legală în România. pentru străinii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia română cu privire la regimul străinilor. acesta va trebui să facă dovada. 194/2002 privind regimul străinilor în România. nr. a)-g)]. 19 din O.U. Autorizaţia de muncă pentru lucrătorii permanenţi dă dreptul titularului să fie încadrat în muncă pe baza contractului individual de muncă încheiat pe durată nedeterminată sau determinată. 56/2007. deoarece nu mai impune ca lucrătorul detaşat să fie o persoană calificată. republicată. 44 din O. nr. 55/2007. În temeiul prevederilor acordurilor.G. pentru o perioadă de maximum un an la un interval de minimum 5 ani.H. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de muncă.G. 203/1999). §5.U. e2) şi f). – nu are datorii către bugetul de stat. de către Oficiul Român pentru Imigrări. art.G. printr -o societate de consultanţă juridică sau prin avocat. a). © 2012 Legalis . angajatorul poate fi reprezentat printr-un salariat încadrat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată cu normă întreagă. 56/2007. reprezentând echivalentul în lei a 200 euro. termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.U. a se vedea H. (1) lit. 639/2007). 14 alin. potrivit prevederilor art. Beck . la cererea angajatorului. §3. a se vedea şi O. nr. iar referitor la atribuţiile şi structura organizatorică a acestei instituţii. aflată în România. Cererea motivată pentru eliberarea autorizaţiei de munca trebuie însoţită de o serie de documente care dovedesc respectarea condiţiilor cerute de legislaţia în domeniu.U. Faţă de reglementarea anterioară (Legea nr. 6 alin. 55/2007). perioada pentru care lucrătorul detaşat desfăşoară activitatea pe teritoriul României poate fi prelungită în condiţiile şi situaţiile prevăzute în mod expres de acestea. În cazurile în care.

cu posibilitatea prelungirii pe noi intervale de până la 12 luni. care nu poate depăşi 6 luni într-un interval de 12 luni. pot presta muncă la persoane fizice sau juridice din România. autorizaţia de muncă se prelungeşte pentru perioada solicitată care nu poate fi mai mare de un an şi decât termenul de valabilitate al contractului. Autorizaţia de muncă pentru sportivi dă dreptul sportivilor profesionişti să fie încadraţi în muncă la un singur angajator român. c) străinii care au dobândit o formă de protecţie în România. b) străinii al căror acces pe piaţa muncii din România este reglementat prin acorduri. pe o perioadă de cel mult 12 luni. şi se atestă prin permisul de şedere care se eliberează în acest scop. În cazul contractelor individuale de muncă încheiate pe perioade det erminate. ştiinţifice sau alte categorii de activităţi specifice cu caracter temporar în instituţii de profil acreditate din România. dacă acesta a desfăşurat anterior activităţi în baza unei autorizaţii de muncă pentru lucrătorii sezonieri. al cărui obiect principal de activitate îl constituie desfăşurarea de activităţi sportive. într -un sector de activitate care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor. În baza autorizaţiei de muncă pentru lucrători permanenţi pot fi încadraţi şi străinii a căror perioadă de detaşare încetează.un produs al Editurii C.U. sucursală sau filială din România a unei persoane juridice cu sediul în străinătate. fără autorizaţie de muncă. 56/2007. prin prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă. Beck .sau juridică din România ori la o reprezentanţă. în care îşi are domiciliul şi al cărui cetăţean este. Toate drepturile rezervate. Lucrătorul sezonier este străinul încadrat în muncă pe teritoriul României.G. Autorizaţia de muncă pentru lucrătorii sezonieri dă dreptul titularului să fie încadrat în muncă pe teritoriul României pentru o perioadă de cel mult 6 luni într -un interval de 12 luni. în baza unui contract individual de muncă încheiat pe perioadă determinată. în baza unor acorduri bilaterale. Documentaţia necesară eliberării unei autorizaţii de muncă pentru lucrătorii permanenţi este prevăzută la art. cercetării şi tineretului. cu excepţia autorizaţiei de muncă pentru lucrătorii sezonieri şi a celei nominale. Autorizaţia de muncă pentru lucrătorii transfrontalieri dă dreptul titularului să fie încadrat în muncă pe baza contractului individual de muncă pe o perioadă de cel mult 12 luni. în baza ordinului ministrului culturii şi cultelor. la acelaşi angajator de pe teritoriul României. 7 din O. Documentaţia necesară eliberării unei autorizaţii de muncă pentru lucrătorii detaşaţi este prevăzută la art. Autorizaţia de muncă nominală dă dreptul titularului să presteze activităţi sezoniere. convenţiei sau înţelegerii. precum şi străinii care desfăşoară activităţi artistice în instituţii de cultură din România. în baza unei decizii de detaşare. d) străinii care desfăşoară activităţi didactice. 56/2007. următoarele categorii: a) străinii titulari ai dreptului de şedere permanentă pe teritoriul României. dacă această posibilitate este stabilită prin textul acordului. pe un loc de muncă bine definit. cu posibilitatea prelungirii pe noi intervale de până la 12 luni. sau ca titular al unui drept de şedere pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică şi personalul înalt calificat.H.U. nr. sucursală sau filială din România a unei persoane juridice cu sediul în străinătate. Autorizaţia de muncă pentru lucrătorii detaşaţi dă dreptul titularului să presteze muncă. 14 din O. Situaţii care permit prestarea muncii în România fără autorizaţie de muncă Pot fi încadraţi în muncă sau. neputând fi prelungit în vederea ocupării unui loc de muncă de altă natură. © 2012 Legalis . Lucrătorul transfrontalier este străinul încadrat în muncă în localităţile de frontieră de pe teritoriul României şi care se întoarce în fiecare zi sau cel puţin o dată pe săptămână în zona de frontieră a unui stat care are frontieră comună cu România. e) străinii care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome. convenţiilor sau înţelegerilor internaţionale la care Români a este parte. în baza ordinului ministrului educaţiei. În temeiul prevederilor acordurilor. §7. la angajatorul la care a fost detaşat. nr. în baza dreptului de şedere pentru alte scopuri. potrivit condiţiilor impuse prin lege. Autorizaţia de muncă se prelungeşte automat pentru noi perioade de până la un an în situaţia continuării raporturilor de muncă cu acelaşi angajator în baza contractului individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată. §6.G. Durata autorizaţiei Autorizaţia de muncă se eliberează pentru o perioadă de cel mult un an. după caz. la o singură persoană fizică sau juridică din România ori la o reprezentanţă. şi care a respectat obligaţia de a părăsi teritoriul României la expirarea duratei contractului individual de muncă anterior. autorizaţiile de muncă pot fi eliberate şi prelungite în condiţiile şi situaţiile prevăzute în mod expres de către acestea. Autorizaţia de muncă pentru lucrătorii stagiari dă dreptul titularului să fie încadrat în muncă pe teritoriul României pentru efectuarea unui stagiu în vederea obţinerii unei calificări profesional e. convenţii sau înţelegeri bilaterale încheiate de România cu alte state.

Bucureşti. I. Dima. p. derularea negocierii presupunând anumite limite. Ed. după caz. Magda Volonciu Capitolul II Executarea contractului individual de muncă Art. se regăseşte atât în cazul contractelor individuale cât şi a celor colective de muncă. În cazul contractului individual de muncă. cu condiţia prezentării permisului de şedere din acel stat. h) străinii angajaţi ai persoanelor juridice cu sediul în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau în unul dintre statele semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European. Lumina Lex.. Lumina Lex. 2003. Bibliografie Al. Athanasiu..Tr. Magda Volonciu. Codul muncii adnotat.[Principalele drepturi şi obligaţii ale salariatului] Art. determinată de u n conţinut impus. [Principiul negocierii] Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat se stabilesc potrivit legii. Un astfel de principiu întăreşte caracterul convenţional al contractului colectiv de muncă şi subliniază că. prin negociere. contractul individual de muncă reprezintă o specie de contract cu totul aparte. L. 2007. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. Al. . (2) şi (3) C. . 37.[Principiul negocierii] Art. . Ed. Aspectele enunţate limitativ în cuprinsul art. p. Ed. a II-a. 53 şi urm.f) străinii care sunt numiţi şefi de filială. detaşaţi în România. g) străinii membri de familie ai cetăţenilor români. All Beck. L. Limitarea libertăţii contractuale. Dima. 149. 260 şi urm. 217. Ed. Bucureşti. drepturile şi obligaţiile părţilor contractante sunt rezultatul unei negocieri individuale sau colective. 17 alin. în conformitate cu actele prevăzute de legislaţia română în acest sens. dar la nivelul căreia trebuie recunoscut întru totul principiul libertăţii contractuale. 40. Partea I. în P. reprezentanţă sau de sucursală pe teritoriul României a unei companii care are sediul în străinătate.).H.. 2005. muncii. în definitiv. Athanasiu. Codul muncii adnotat şi comentat. Hamangiu. în cadrul contractelor colective de muncă şi al contractelor individuale de muncă. Tratat de dreptul muncii. Oana Cazan Art. Dreptul muncii. p. Bucureşti. Conform textului de lege. Beck . © 2012 Legalis . 37. vol. Comentariu §1. 38. 39. p. Ţiclea (coord.[Teoria drepturilor câştigate] Art. muncii instituie principiul general al negocierii atât la nivel individual. ed. 2006. 447 şi urm. cât şi colectiv. 4/2003. I.un produs al Editurii C. Limitele libertăţii contractuale Ceea ce este cu totul specific la nivelul contractelor de muncă rezultă dintr -o parte obligatorie pe care acestea o conţin. Ţiclea. Principiul negocierii şi libertatea contractuală Articolul 37 C. §2. Bucureşti. (2) şi care trebuie să se regăsească Toate drepturile rezervate.[Principalele drepturi şi obligaţii ale angajatorului] Alexandru Athanasiu. . conţinutul obligatoriu al acestuia rezultă din dispoziţiile art.R. Ştefănescu. 17 alin. p. Al. Luminiţa Dima. nr. Al.

. 139 din 4 martie 2003) un Model-cadru de contract individual de muncă ce cuprinde exact clauzele minimale obligatorii în contractul de muncă. I. muncii. p. nr. Ed. 80-81. libertatea contractuală a părţilor (a partenerilor sociali) este limitată. Ştefănescu. 38 din Codul muncii. Ed. muncii : clauza de nonconcurenţă. ed. contractul colectiv de muncă şi contractul individual de muncă (a se vedea şi Al. conform art. 2003. (2) C. Conţinutul contractului individual de muncă. astfel funcţionând teoria cercurilor concentrice care leagă legea. (3) din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional stabileşte că un contract individual de muncă trebuie să conţină cel puţin anumite clauze predeterminate ce se regăsesc în Anexa nr. 8 alin. Ed. în Dreptul nr.Tr. p. 8 alin. limita minimală a drepturilor fiind prestabilită atât prin lege. contractele colective de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior faţă de cele stabilite prin contractele colective de muncă de la nivel superior. Şi în cazul contractelor colective de muncă. Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate. 130/1996. 218 şi urm. Ţiclea (coord. Dima. cu privire la acestea Codul muncii enunţând cu titlu exemplificativ în cuprinsul art. părţile contractante sunt libere să negocieze şi alte clauze. art. 75 şi urm. Comentariu §1. 423 şi urm. este de subliniat că există aprobat prin Ordin al ministrului muncii (Ordinul nr. clauza de mobilitate. clauze facultative. Bucureşti. 2004.. 100 şi urm. 38. 54 şi urm. Pentru a da substanţă unei asemenea teorii. Macovei. Teoria drepturilor câştigate. Alineatul (2) al aceluiaşi articol din Legea nr. Practic. de principiu se admite că într -un contract colectiv de muncă nu pot exista drepturi sub nivelul celor ce se regăsesc în lege. Tratat de Dreptul muncii. Athanasiu. 2006. ci şi drepturile recunoscute prin contract. p. (3) formează un conţinut minimal pe care orice contract individual de muncă îl presupune. Pe de altă parte. 2005. Lumina Lex. muncii a fost interpretat în sensul fundamentării idei conform căreia odată câştigat un drept de către un salariat. © 2012 Legalis . Al. p. Lumina Lex. publicat în M. 53 şi urm. Bucureşti. Tratat de dreptul muncii. L. [Teoria drepturilor câştigate] Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege.un produs al Editurii C. p. Concret şi în directă legătură cu teoria drepturilor câştigate. (3) din Legea nr. Al. 2006. Peste acest sumar minimal al oricărui contract individual de muncă. 130/1996. Toate drepturile rezervate. În acelaşi sens. 17 alin. conform art. I.în mod identic în cuprinsul contractului individual de muncă conform art.). Lumina Lex.Tr. Rosetti. Ed. Athanasiu.). dar numai peste nivelul minimal al drepturilor recunoscute în contractul colectiv de muncă aplicabil. Magda Volonciu Art. 20 C. Astfel. L. Consideraţii referitoare la aplicarea art. stabilind o bază de începere a negocierilor pentru fiecare contract colectiv de muncă încheiat la un anumit nivel: astfel. Ed. Sancţiunea nerespectării unei astfel de interdicţii este nulitatea absolută a actului încheiat. Codul muncii adnotat şi comentat. art. (1) din Legea nr. 238 alin. 9/2004. teoria cercurilor concentrice devine funcţională şi pentru determinarea relaţiei dintre contractele colective de muncă încheiate la diferite niveluri.. a II -a. p. Of. republicată. art. Ştefănescu. vol. Ţiclea. 64/2003. cât şi prin contractul colectiv de muncă aplicabil la nivel superior. Bucureşti. Dreptul muncii. 3. p. 71 alin.H. Bucureşti. clauza de confidenţialitate şi clauze legate de pregătirea profesională. acesta nu -l mai poate pierde. I. Aspecte conceptuale În dreptul muncii se face vorbire adesea de teoria drepturilor câştigate. 38 C. Dreptul muncii. Bucureşti. Beck . Nu în ultimul rând. muncii întemeiază imposibilitatea încheierii unui act prin care un salariat şi-ar limita sau ar renunţa la drepturile ce-i sunt conferite prin lege. 38 C. O. Din dispoziţiile legale sus-menţionate rezultă că negocierea clauzelor contractului individual de muncă este posibilă. Bibliografie Al. Dima. All Beck. Concret. clauzele ce se regăsesc în contratele individuale de muncă nu pot prevede drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin c ontractele colective de muncă aplicabile. stabilirea unui cadru minimal de la care se porneşte negocierea individuală nu are în vedere numai conţinutul contractului.. respectiv art. 130/1996 nuanţează drepturile minimale câştigate.

unul dintre principiile dreptului muncii se impune a fi principiul negocierii. O. o astfel de soluţie. Dacă în urma negocierii anterioare însă salariatul din unitatea respectivă a r fi obţinut 24 de zile lucrătoare de concediu de odihnă. atâta vreme cât într-o societate fundamentată pe regulile obiective ale economiei de piaţă. de contractul colectiv de muncă? La o analiză foarte strictă a textului de lege a art. p. §2.H. Drepturile salariaţilor se impun a fi protejate prin lege. Consideraţii referitoare la aplicarea art. respectiv 20 de zile lucrătoare. Ştefănescu. într-o economie modernă. muncii nu este nouă în legislaţia muncii din România. 38 C. astfel cum aceasta ar rezulta din art. de altfel tradiţională a art. iar angajatorul ar fi de acord cu majorarea salariului. în doctrină s-a subliniat că ar fi admisibilă o renunţare indirectă a salariat ului la drepturile sale. 38 C. până la urmă. atunci textul art. ori atâta vreme cât sa lariatul nu poate renunţa la dreptul său şi posibilitatea de negociere este limitată. poate fi privită ca o măsură protectivă faţă de salariat. muncii să fie protejate drepturile legale ale unui salariat. în schimbul altor beneficii. 38 Absolutizarea teoriei drepturilor câştigate este inadmisibilă într -o societate normală. 18 din fostul Cod al muncii. muncii . Dar a negocia presupune concesii din partea ambelor părţi implicate în negociere. Macovei. ar trebui să fie valabilă. un text de tipul celui ce se regăseşte în art. într -adevăr conduce la teoria drepturilor câştigate? Oare interdicţia de renunţare la drepturile recunoscute prin lege nu impune numai imposibilitatea negocierii unor drepturi sub cele stabilite de lege şi. muncii . în sensul că orice renunţare la drepturile negociate prin contractul colectiv de muncă ar fi nulă absolut. indiferent dacă aceasta se realizează la nivel colectiv sau individual. dar considerăm greu acceptabil ca astfel să dobândească protecţie şi drepturile pe care chiar salariaţii şi le-au obţinut prin negociere. dispoziţii care. muncii ar fi un text absolut corect şi principial.un produs al Editurii C. dar numai cu condiţia reducerii numărului de zile de concediu de odihnă în limita prevăzută de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil. pentru dezvoltări. 38 C. orice tranzacţie pri n care un salariat. 37 C. conform căreia este nulă orice negociere şi cu atât mai mult orice tranzacţie prin care s-ar stabili drepturi sub nivelul celor prevăzute de lege sau contractul colectiv de muncă aplicabil. 38 C. textul fiind identic cu art. şi acestea ar presupune un regim similar.Soluţia ar fi funcţională indiferent dacă acel drept a fost câştigat prin lege sau convenţional. dar această protecţie nu poate fi realizată chiar şi împotriva voinţei salariaţilor. Din acest punct de vedere. munci. muncii pune în discuţie principiul negocierii. aşa cum ar fi de dorit (a se vedea şi I. Astfel. Astfel. chiar dacă presupune o renunţare la un drept câştigat de salariat. De aceea. nu poate conduce la relaţii flexibile de muncă. reanalizând textul art. atâta vreme cât Codul muncii impune un număr minim de zile lucrătoare de concediu de odihnă la care salariatul are dreptul. 38 C. Dacă s-ar admite o astfel de interpretare. În măsura în care anumite drepturi sunt câştigate de salariat prin negociere. protejând practic salariatul chiar şi împotriva propriei voinţe. © 2012 Legalis . 38 C. O nouă interpretare a textului art. acelea nu pot fi limitate sau înlăturate. În măsura în care. Soluţia tradiţională ce ar rezulta din dispoziţiile art. se poate considera că salariatul îşi dobândeşte propriile drepturi prin însăşi negocierea individuală. de asemenea intervin pentru a proteja partea contractuală „mai sensibilă”. or legea recunoaşte numai valoarea minimă a unui drept. care ar insera în capitolul referitor la Contractul individual de muncă din cuprinsul Codului muncii o regulă precizată şi recunoscută în legislaţia muncii. muncii . de exemplu. consecinţe pe care le -ar putea avea atitudinea abuzivă a angajatorului în favoarea căruia funcţionează prerogative speciale care îi conferă autoritatea şi poziţia supraordonată. p. dar care vine în totală contradicţie cu principiul libertăţii contractuale atâta timp cât limitarea propriului drept este prohibită de lege şi libertatea contractuală este limitată. cu condiţia ca această acceptare să nu conducă la diminuarea drepturilor salariatului sub limita prevăzută de lege (a se vedea. muncii este în vădită contradicţie cu realitatea socio-economică actuală. o astfel de tranzacţie. Faţă de toate argumentele aduse de doctrină. §3. Conţinutul contractului individual de muncă. legiuitorul a înţeles să ofere o pârghie suplimentară. 80-81). Or. Un astfel de text ar putea fi admis în măsura în care rolul său ar fi acela de a îndepărta eventualele consecinţe negative asupra salariatului. titularului dreptului nepermiţându -i-se nici un fel de derogare de la un astfel de principiu. 38 C. Toate drepturile rezervate. s-ar observa că nicăieri legiuitorul nu interzice renunţarea la un drept câştigat. prin acceptarea majorării obligaţiilor sale. ci numai renunţarea la dreptul recunoscut de lege. Beck . 38 nu face altceva decât să îngrădească libertatea de negociere a părţilor. Problema reală este că art. 38 C. O astfel de analiză. De altfel. pentru a nu exista riscul unor asemenea renunţări din partea salariatului determinate de presiuni din partea angajatorului ce deţine autoritatea în cadrul unităţii sale. muncii . rămâne o întrebare serioasă: oare un astfel de text. prin asimilare. cu dispoziţiile care reglementează leziunea în dreptul civil. s -ar putea compara norma protectivă pentru salariat. 38 C.Tr. art. dar ulterior el solicită un salariu majorat. 80 şi urm). Este perfect acceptabil ca printr-o dispoziţie de tipul celei ce se regăseşte în art. ar renunţa la acest drept conferit de lege fiind de acord cu 18 zile lucrătoare de concediu este normal să fie lovită de nulitate. Teoria drepturilor câştigate prin lege sau prin negociere? În doctrină s-a considerat că atâta vreme cât anumite drepturi sunt recunoscute sau conferite unui salariat prin lege.

e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate. acesta ar fi de acord cu suplimentarea numărului de zile de concediu de odihnă pentru salariatul A. nu este mai mic decât cel recunoscut de lege (respectiv nu este sub nivelul salariului minim al funcţiei ce se acordă în acea unitate conform contractului colectiv de muncă).De exemplu. nr.un produs al Editurii C. Salariatul A. b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal. dec. [Principalele drepturi şi obligaţii ale salariatului] (1) Salariatul are. f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu. 37).B.B. are un salariu a cărui valoare depăşeşte valoare minimă pentru funcţia respectivă. h) dreptul la informare şi consultare. 38 C. următoarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depusă. o astfel de tranzacţie ce va lua forma unui act adiţional la contractul individual de muncă ar trebui să fie perfect valabilă. după caz. d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament.A. următoarele obligaţii: a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau. Jurisprudenţă Având în vedere dispoziţiile art. j) dreptul la protecţie în caz de concediere. precum şi în contractul individual de muncă. în C. de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului. muncii . d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu. f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă. salariatul A. astfel încât atât salariatul cât şi angajatorul să-şi realizeze interesul. în principal. dacă însă acesta din urmă ar fi la rândul său de acord cu o diminuare corespunzătoare a salariului de bază. i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă. (2) Salariatului îi revin.A. 39. b) obligaţia de a respecta disciplina muncii.B. g) dreptul la acces la formarea profesională. Piteşti. în contractul colectiv de muncă aplicabil. e) dreptul la demnitate în muncă. muncii . este lovită de nulitate absolută convenţia prin care salariatul renunţă la indemnizaţia pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani. Magda Volonciu Art. l) dreptul de a participa la acţiuni colective. © 2012 Legalis . În negocierea cu angajatorul.H. În urma unei asemenea diminuări salariul lui A. salariatul AB nerenunţând la drepturile recunoscute prin lege. 38 C. Ed. se bucură de un concediu de odihnă la nivelul minim prevăzut în contractul colectiv de muncă. negociind drepturile pe care le deţine. Buletinul jurisprudenţei 2004. p. ci pur şi simplu. Bucureşti. În consecinţă.B. s. 2005. m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.. Bibliografie Toate drepturile rezervate. astfel cum aceasta este precizată în contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul unităţii. este interesat în obţinerea unui concediu de odihnă mai mare. k) dreptul la negociere colectivă şi individuală. În schimb. c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern. 4/R-CA/2004. Piteşti. în principal. având în vedere o interpretare strict ad literam a textului art. pentru perioada cuprinsă între vârsta de un an şi vârsta de doi ani (C. Beck . civilă. c) dreptul la concediu de odihnă anual. All Beck.

muncii nr. În acest sens. 2/2004. p. 155 C. nr. Ambele acte normative rezervă în economia textului o parte importantă şi egalităţii de şanse şi tratament în cadrul relaţiilor de muncă. Dreptul muncii. 257 şi urm. Al. Legea face referire la dreptul la salarizare. p. 2/2004. Dreptul la demnitate în muncă S-ar putea considera că acest drept îşi găseşte originea în însuşi dreptul fundamental la muncă. în R. 2007. Wolters Kluwer. munca forţată fiind interzisă. nu pot fi stabilite astfel încât să conducă la încălcarea drepturilor câştigate de către salariaţi. Demnitatea în muncă. D. 54 şi urm. Ştefănescu.G. altele decât cele principal enunţate de lege.H. Athanasiu. mare parte dintre acestea reprezentând drepturi fundamentale ale cetăţeanului salariat (de exemplu. Disciplina în muncă ce poate fi impusă de angajator trebuie astfel concepută încât să nu lezeze demnitatea salariatului (pentru dezvoltări. completate. în volumul "Codul muncii . p. La rândul său. O. Bucureşti. p. I. Dima. Ed. dar şi un drept dens. Lumina Lex. p. a se vedea C. Ed. muncii enunţă 13 drepturi principale. Ed..Actualizare §1. angajatorul. dreptul la salariu fiind prevăzut de Constituţie. Ed. Bucureşti. Rosetti. respectiv salariul de bază la care se adaugă şi toate celelalte sporuri. muncii drepturi şi îndatoriri principale ale angajatorilor. În ceea ce priveşte drepturile salariaţilor. este privită ca un proces în continuă derulare. respectiv salariaţilor. 39 -40 pot fi dezvoltate. 2005. Bucureşti. Ştefănescu. Beck . Drepturile şi îndatoririle din cuprinsul art. Principiul egalităţii de şanse şi tratament este dezvoltat şi prin legi speciale respectiv O. 263 şi urm. Ed. Esenţial este că drepturile şi îndatoririle părţilor. dezvoltat de Codul muncii ca drept subiectiv). titular al prerogativelor disciplinare şi normative.M. Conţinutul contractului individual de muncă. 2003.un produs al Editurii C.D. p. aşa şi salariatul pentru munca prestată este interesat să beneficieze de dreptul la salariu.Al. Tratat de dreptul muncii. securitate şi sănătate în muncă Toate drepturile rezervate. Bucureşti. Ţiclea. Tratat de dreptul muncii.Comentariu pe articole . Bucureşti. Comentariu Actualizare 2012 . B. p. Dreptul salariatului de a presta activitatea în siguranţă. p. Lumina Lex.. Tratat de dreptul muncii vol. 69 şi urm. I. L. în R. (1) lit.D. Hamangiu. Gîlcă. 39-40 C.. Gâlcă. dreptul la salariu pentru munca prestată. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi. 2006. All Beck. muncii . Drepturile salariatului Legea enunţă la art. săptămânal şi la concediu anual de odihnă. cu alte drepturi şi îndatoriri pe care părţile le stabilesc prin acte unilaterale (regulamente) sau pe calea negocierii. legiuitorul român reglementează dreptul salariatului la repaus zilnic. avându-se în vedere nu numai salariul de bază propriu-zis. Ed. 151 şi urm.R.. © 2012 Legalis . Bucureşti. Al. Dreptul la salarizare pentru munca depusă Dreptul la salariu explică caracterul oneros al contractului individual de muncă în sensul că. Orice persoană este liberă să-şi aleagă munca şi locul de muncă. cât şi dreptul la concediul de odihnă sunt drepturi principale derivate din dreptul fundamental la odihnă prevăzut de Constituţie. 137/2000 privind sancţionarea faptelor de discriminare.Tr... 2007. C. 415 şi urm. C. nr.R. prestarea efectivă a muncii trebuie să fie urmată în cadrul executării contractului de muncă. I. A. E. art. 69 şi urm. indemnizaţii sau alte adaosuri). Dreptul la demnitate în muncă are în vedere şi respectarea personalităţii salariatului care îşi poate exercita drepturile şi libertăţile recunoscute de lege în limitele regimului disciplinar existent la nivelul angajatorului. Dreptul la egalitate de şanse şi de tratament Articolul 39 alin.Tr. respectiv munca. Ţiclea. 39 alin. d) face referire la un principiu ce guvernează orice relaţie juridică şi care se regăseş te în orice act naţional şi internaţional care face referire la drepturile omului.citeşte aici textul la zi al comentariului. Dreptul la repaus zilnic şi săptămânal şi dreptul la concediul de odihnă Atât dreptul la repaus zilnic şi săptămânal. nu poate impune salariatului reguli care să conducă la obstrucţionarea demnităţii. aşa cum angajatorul este interesat în obţinerea muncii salariatului în schimbul plăţii salariului. ci toate drepturile salariale pe care legea şi contractul le conferă unui salariat (avându -se în vedere conceptul de salariu astfel cum acesta este definit de art. precum şi Legea nr. 2004. de a beneficia de protecţie. ce poate fi privit ca o contraprestaţie a muncii depuse.). Atâta vreme cât obiectul contractului individual de muncă. (1) C. Codul muncii adnotat. 422 şi urm. drept ulterior amplu dezvoltat în Codul muncii. Macovei. Demnitatea în muncă. de perioade de repaus.

angajatorul este obligat să-i acorde salariatului un concediu cu plată pentru ca acesta să se poată pregăti profesional. 1 alin. apărarea vieţii. Concret. 250 din 13 aprilie 2007). instituţie ce trebuie să funcţioneze la nivelul fiecărui angajator cu mai mult de 50 de salariaţi. 65/2005) stabileşte că. 61 lit. astfel cum aceasta există în legea europeană şi urmează a se transpune în legea română. Conform legii române şi a Directivei Uniunii. salariatul în cauză are dreptul de a cere angajatorului un concediu de până la 10 zile. G. F. angajatorul are obligaţia de a elabora anual planul de pregătire profesională a propriilor salariaţi. Dreptul la informare şi consultare se concretizează şi prin procedurile specifice concepute pentru comitetul de întreprindere de la nivel european. orice salariat are dreptul. ca permanent să se pregătească profesional. fapt ce a determinat adoptarea unei legi interne. dispoziţiile ce se regăsesc în Directivă nefiind însă de natură a aduce nici un fel de atingere altor drepturi de informare şi consultare existente în legislaţiile naţionale. conceptul de informare presupune transmiterea de date de către angajator către reprezentanţii angajaţilor pentru a le permite acestora să se familiarizeze cu problematica dezbaterii şi să o examineze în cunoştinţă de cauză. Nu în ultimul rând este de menţionat şi faptul că şi Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. Dreptul salariaţilor de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă Aceste drept îşi are sorgintea în însuşi dreptul la opinie al cetăţeanului. Este de menţionat faptul că legiuitorul eu ropean pune în discuţie şi regimul juridic al informaţiilor confidenţiale. fiind reglementat şi aprobat în ce priveşte organizarea şi funcţionarea prin Ordin al ministrului nr. organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere. în cadrul căruia acesta să aibă posibilitatea de a -şi asigura pe cont propriu pregătirea profesională. şi comitetul de întreprindere este rezultatul dir ectivelor europene. De altfel. angajatorul poate să -l concedieze pe salariatul necorespunzător în temeiul art.U. d) C. conceptul de consultare presupune un schimb de păreri şi stabilirea unui dialog între reprezentanţii angajaţilor şi angajator.G. 152 C. La rândul său. În caz contrar. Acest comitet de securitate şi sănătate în muncă a existat şi anterior.un produs al Editurii C. dreptul la educaţie se concretizează în dreptul la formare profesională. de exemplu. angajatorului îi revine obligaţia de a adopta toate măsurile pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă. să fie efectiv concretizată. respectiv până la 80 de ore. în măsura în care un salariat nu este cuprins într-o formă de pregătire profesională. aşa cum rezultă din dispoziţiile art. n) din Legea nr. În acest sens. Conform Directivei Europene. sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă. eliminarea factorilor de risc. la nivelul acestor întreprinderi de dimensiune europeană se vor organiza comisii ce vor analiza în ce măsură se impune constituirea unui comitet de întreprindere sau sunt necesare proceduri speciale de consultare şi informare cu reprezentanţii salariaţilor. Dreptul la pregătirea profesională Un astfel de drept este derivat din dreptul fundamental al cetăţeanului la educaţie. a comitetului de securitate şi sănătate în muncă. nr. fiind în strânsă legătură însă cu dreptul salariaţilor de a fi informaţi şi consultaţi. lege care însă îşi produce efectele începând cu data de 1 ianuarie 2007 numai pentru societăţile multinaţionale care au grupuri de întreprindere în spaţiul european. dar şi dreptul de a-i pretinde salariatului o anumită competenţă în prestarea muncii. Legea nr. Obligaţia corelativă a angajatorului în sensul de a -şi pregăti profesional forţa de muncă este amplu reglementată în cuprinsul Codului muncii. angajatorul are obligaţia de a-i asigura salariatului accesul la pregătirea profesională.H. nr. în cazul în care angajatorul nu şi-a respectat obligaţia de a asigura pe cheltuiala sa participarea salariatului la o formă de pregătire profesională. aplicabilitatea Directivei este limitată în funcţie de numărul de salariaţi ai angajatorului. însăşi Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. însăşi conceptul de securitate şi sănătate în muncă. Totodată. muncii. Totuşi. pentru corectă interpretare. republicată (M. La rândul său. dar şi obligaţia. Corelativ. Este cazul. Of. În acest sens. Punerea în practică a unui astfel de drept se realizează şi prin constituirea unor instituţii specifice. În dreptul muncii. integrităţii fizice şi psihice. 319/2006. art. 319/2006 reglementează în cuprinsul a două secţiuni aparte Toate drepturile rezervate. 319/2006 a fost adoptată cu scopul de a stabili principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale. muncii (modificat ca urmare a intervenţiei O. © 2012 Legalis . se impune a fi avut în vedere. protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor. H. În acest sens. fiind necesar un anumit număr de salariaţi pentru ca obligaţia de informare şi consultare.O astfel de obligaţie exprimă practic dreptul salariatului de a beneficia de protecţia împotriva oricăror factori nocivi care ar putea să afecteze securitatea şi sănătatea în muncă. de exemplu. Dreptul la informare şi consultare Acest drept îşi are originea în Directiva 2002/14/CE care stabileşte cadrul general referitor la informarea şi consultarea lucrătorilor din Uniunea Europeană. respectiv ca ansamblu de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă. Beck . iar. dar şi cu dreptul acestora la securitate şi sănătate în muncă. astfel cum acesta este definit în cuprinsul art. 217/2005 privind constituirea. 5 lit. 187/1998. (2) din lege.

Beck . aceasta se concretizează în realizarea normei de muncă. stabilirea cadrului de derulare a relaţiilor de muncă în cadrul unei unităţi se realizează prin contractul colectiv de muncă. Legea română impune. deoarece se face referire atât la norma de muncă cât şi la atribuţiile de serviciu stabilite prin fişa postului. 14 din Legea nr. la fel.informarea lucrătorilor şi respectiv consultarea şi participarea lucrătorilor cu privire la aspectele ce ţin de securitatea şi sănătatea în muncă. cât şi cele ce revin personalului tehnic şi administrativ. muncii. 39 alin. astfel cum textele au fost modificate prin O. 55/2006. Dispoziţiile legale ce reglementează conceptul de normă de muncă. 128 C. Cetăţeanul salariat. dar în sens restrâns şi nu aşa cum noţiunea se regăseşte la art. Toate drepturile rezervate. 130/1996. practic obiectul contractului de muncă. în cazul personalului tehnic şi administrativ obligaţia de prestare a muncii presupune realizarea. după caz. a) C.U. salariaţii şi patronul). drept fundamental recunoscut la nivel internaţional. aşa cum acesta reprezintă un scop pentru angajator la încheierea contractului de muncă. Dreptul de a participa la acţiuni colective În cuprinsul unui astfel de drept se regăseşte şi exerciţiul dreptului la grevă. În cadrul legislaţiei naţionale. 126 şi urm. pe de o parte. muncii. (2) C. obligaţie ce trebuie să fie realizată în totul şi în termen. Cu privire la prestarea muncii ca obligaţie principală ce revine muncitorilor. (2) C. republicată. Aşa cum principalul drept al unui salariat este reprezentat de dreptul la salariu. înlăturarea concedierilor abuzive şi stabilirea unor proceduri clare în ce priveşte concedierea colectivă. de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului Principala obligaţie a salariatului constă în realizarea sarcinilor de serviciu. 39 alin. (2) lit. pe de o parte. la fel. nr. dar şi prin reprezentant. cât şi colectivă. lege ce reglementează condiţiile în care salariaţii pot declanşa acţiuni colective pentru apărarea drepturilor şi revendicările ce nu şi-au găsit rezolvarea prin dialog (prin negociere). şi. Pe de altă parte. din Codul muncii. Conform legii române.un produs al Editurii C. de altfel. libertate recunoscută oricărui cetăţean. 126 şi urm. presupune o negociere individuală între salariat şi angajatorul său. contractul individual de muncă este rezultatul voinţei părţilor şi. Obligaţiile salariatului În ce priveşte obligaţiile salariaţilor. pentru a-şi apăra interesele în cadrul relaţiei de muncă beneficiază de drepturi sindicale. muncii fac referire la conceptul de normă de muncă. Aşa cum. aceste drepturi fiind amplu dezvoltate în cuprinsul unei legi speciale. 39 alin. 130/1996. cât şi în Directivele Uniunii Europene. rezultat al negocierilor colective derulate în temeiul Legii nr. §2. muncii . Astfel. Dreptul la protecţie în caz de concediere Acest drept îşi găseşte la rândul lui sorgintea în acte internaţionale. I. text conform căruia norma de muncă este aplicabilă pentru toţi salariaţii din unitate]. obligaţiile salariaţilor se regăsesc în „oglindă” în cadrul drepturilor recunoscute angaj atorului. principala obligaţie a salariatului constă în obligaţia de a presta munca. conform art. 78-82 C. conform legii. atribuţiilor ce rezultă din fişa postului [este de observat că dispoziţiile ce se regăsesc în cuprinsul art. atât în convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii.H. 168/1999 privind conflictele de muncă.G. Salariatul poate participa la negociere în mod direct. L. Pe de altă parte. analizând esenţa textului cuprins în art. astfel cum acestea se regăsesc la art. muncii. conflicte de interese. funcţionează Legea nr. 54/2003. Stipularea unui astfel de drept ca drept fundamental urmăreşte. K. respectiv Legea sindicatelor nr. De fapt. concedierea fiind reglementată în art . şi acestea sunt enunţate cu tit lu de principiu în cuprinsul art. de regulă compensaţii menite a diminua consecinţele negative ale concedierii. a tât cele ce revin personalului muncitor. respectiv a normei de muncă. Numai aşa se poate explica dispoziţia ce se regăseşte în art. au în vedere orice fel de atribuţii. conflicte considerate. © 2012 Legalis . A. Dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat Acest drept al salariaţilor reprezintă o formă de manifestare a libertăţii fundamentale de asociere. de principiu. o astfel de negociere se derulează între reprezentanţii părţilor contractante (părţi ale contractul colectiv de muncă fiind. Dreptul la negociere Dreptul la negociere trebuie analizat atât ca manifestare individuală. acest drept principal al salariaţilor presupune şi adoptarea unor măsuri protective de natură patrimonială. C. se poate observa că de fapt legea face referire la principala obligaţie ce incumbă salariatului din contractul de muncă. pe de altă parte. principiul reprezentativităţii părţilor la negociere. drepturile salariaţilor se corelează cu obligaţiile reciproce ale angajatorului. Obligaţia de a realiza norma de muncă sau. J. principiul obligativităţii negocierii colective. Astfel de reglementări se regăsesc şi în legislaţia română. muncii.

cu titlu de exemplu. care sintetizează toate obligaţiile ce incumbă salariaţilor în procesul muncii. Limitarea conceptului de fidelitate este greu de admis în sensul precizat strict de litera legii. chiar dacă nu are legătură cu sarcinile de serviciu. Unele observaţii referitoare la clauza de confidenţialitate din contractul individual de muncă în R. Beck .un produs al Editurii C. cele două elemente de esenţă cuprinse în art. În ce priveşte conceptul de fidelitate. cu intenţie. 269]. cit. La fel. deoarece obligaţia de fidelitate cuprinde. contractul individual de muncă şi contractul colectiv de muncă.R. o faptă concretizată în încălcarea obligaţiei de fidelitate. Obligaţia de a respecta disciplina muncii Este de observat faptul că legiuitorul face referire generic la conceptul de disciplina muncii. Ţinca. art. © 2012 Legalis . op. (2) pune în discuţie intervenţia unei abateri disciplinare numai în cazul în care salariatul îşi încalcă obligaţia prevăzută de art. în realitate obligaţia de fidelitate faţă de angajator urmând a fi analizată nu în executarea atribuţiilor de serviciu ci în executarea însuşi a contractului de muncă. vol. Clauza de neconcurenţă şi clauza de confidenţialitate în reglementarea noului Cod al muncii în R. în mod egal acesta şi-ar încălca şi obligaţia de fidelitate. un comportament neadecvat îndreptat împotriva imaginii angajatorului şi care îi aduce acestuia directă atingere. 22-23. 39 alin. ar putea. denigrarea angajatorului. Considerăm că ori de câte ori un salariat şi -ar încălca obligaţia de confidenţialitate. C. de principiu şi obligaţia de confidenţialitate. care sunt limitele obligaţiei de fidelitate. precum şi în contractul individual de muncă În măsura în care art. o astfel de obligaţie. c) şi nu art. practic.H. nr. În doctrină s-a considerat că obligaţia de fidelitate ar putea fi încălcată în măsura în care nu se respectă obligaţia de confidenţialitate. Ed. în acest sens. în acelaşi sens. ci o încălcare a obligaţiei de a respecta dispoziţiile contractului individual de muncă. automat a respecta disciplina muncii înseamnă a respecta şi prevederile cuprinse în Regulamentul intern. 39 alin. 39 alin. nu ar fi de natură să presupună încălcarea obligaţiei de fidelitate. 2004. Dimitriu. În aceste condiţii. Ştefănescu.D. Pe de altă parte. Definiţii cu privire la disciplina muncii s au regăsit în schimb din plin în doctrina de specialitate.) Oricum. în contractul colectiv de muncă aplicabil. p. muncii sau atunci când nu respectă legea sau ordinele superiorului. d) C. O astfel de soluţie ar conduce la ideea că un comportament infidel al salariatului. 39 alin. Obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu Textul art. (2) lit. chiar concretizat în transmiterea unor date esenţiale pentru unitate. E. acesta trebuie să fie înţeles ca un concept larg ce îl obligă pe salariat să nu adopte. D. d) prezintă două aspecte interesante de analizat. I. c) C. muncii nr. respectiv Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. a se vedea I. Lumina Lex. chiar dacă cele două obligaţii sunt prevăzute în mod distinct). atâta vreme cât art. 638 ş i urm. b) pune în discuţie obligaţia salariatului de a respecta disciplina muncii. Macovei. într -o interpretare strictă a legii. În acest sens. nicio măsură sau atitudine de natură a aduce în mod direct atingere angajatorului său. Pe de o parte. în speţă Regulamentul intern. R. să nu reprezinte. O. 39 alin. atâta vreme cât acestea intervin în afara executării atribuţiilor de muncă. (2) lit. ce se înţelege prin conceptul de fidelitate. Bucureşti. (2) lit. 2/2003. 39 alin. este de admis că obligaţii derivate din cele principale sau altele decât cele principale trebuie să existe. p. ca punct de vedere mai nuanţat. (2) lit. Obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în Regulamentul intern. Conţinutul contractul individual de muncă. art. 22 din lege impune fiecărui salariatul obligaţia de a-şi desfăşura activitatea în conformitate cu instruirea şi pregătirea sa. Obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate O astfel de obligaţie stabilită cu titlu de principiu este ulterior amplu dezvoltată cel puţin în cuprinsul legii speciale. Evident că. 9/2004. neavând legătură directă cu executarea atribuţiilor de serviciu. muncii se contrazic. în condiţiile în care însă conceptul ca atare nu se regăseşte definit nicăieri în cuprinsul legii. (2) stabileşte în preambul că enumerarea avută în vedere se referă numai la obligaţiile principale ale salariatului.C. 107-108]. de exemplu. în cauză fiind incidente dispoziţiile art. dar numai dacă în mod vădit informaţiile confidenţiale ar putea produce prejudicii angajatorului [a se vedea. (Astfel. 263 alin. 319/2006. acoperă şi toate celelalte obligaţii despre care textul sus citat face referire (de exemplu.D.Tr. legiuitorul impune obligaţia de fidelitate numai limitat.. (2) lit. în modul de redactare al textului. p. la executarea atribuţ iilor de serviciu. Or. Tratat de dreptul muncii. 39 alin. O. d) [a se vedea. a se vedea. O astfel de soluţie mult mai largă ar permite ca. tocmai pentru ca prerogativa disciplinară să nu fie în mod abuziv exercitată de către angajator. se poate aprecia că este o încălcare a obligaţiei de fidelitate faţă de angajator o faptă de concurenţă neloială. p. (2) lit. astfel de obligaţii trebuie să se regăsească în acte importante care concretizează derularea relaţiilor de muncă. de asemenea. precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului astfel încât să nu expună la accidentare sau îmbolnăvire Toate drepturile rezervate. iar pe de altă parte. conceptul de disciplină a muncii reprezintă un concept cu mult mai larg. în timp ce încălcarea clauzei de nonconcurenţă nu ar mai reprezenta o încălcare a obligaţiei de fidelitate. În aceste condiţii. În acest sens.B. reprezintă clar o încălcare a contractului de muncă.

potrivit legii. ca formă specifică de manifestare a obligaţiei de confidenţialitate. Pe de altă parte.profesională atât propria persoană. sunt de natură să prejudicieze activitatea unităţii. i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor. 171 alin. de fapt.H. Magda Volonciu Art. legiuitorul a simţit totuşi nevoia de a sublinia mai pregnant faptul că dacă obligaţia de confidenţialitate şi. h) să elibereze. d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu. după caz. sub rezerva legalităţii lor. g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege. în mod special respectarea secretului de serviciu. c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege. la nivel de ramură de activitate sau de grup de unităţi. e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzăto are. 39 alin. o obligaţiei de esenţă a unui salariat. prin divulgare. c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat. 40. în condiţiile legii şi/sau în condiţiile contractului colectiv de muncă aplicabil. toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului. care. următoarele obligaţii: a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă. b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat. reprezintă. Beck . F. în condiţiile legii. la rândul ei. cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile salariatului în timpul procesului de muncă. încheiat la nivel naţional. (2) lit. În aceste condiţii. angajatorul fiind cel ce este responsabil cu securitatea şi sănătatea în muncă în cadrul unităţii sale. b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă. Considerăm că legiuitorul are în vedere orice element secretizat în legătură cu serviciul. nefăcându -se referire neapărat la conceptul de secret de serviciu stricto sensu. e) să se consulte cu sindicatul sau. cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora. Periodicitatea comunicărilor se stabileşte prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil. În art. obligaţia de fidelitate reprezintă obligaţii principale ale salariatului. mai departe. contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern. următoarele drepturi: a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii. la cerere.un produs al Editurii C. f). în principal. din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă. d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii. precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi. obligaţia de a respecta secretul de serviciu poate fi echivalată obligaţiei de confidenţialitate. Obligaţia de a respecta secretul de serviciu O astfel de obligaţie poate fi practic absorbită în obligaţia generală de fidelitate faţă de angajator. Codul muncii stabileşte în art. cu excepţia informaţiilor sensibile sau secrete. Bibliografie Toate drepturile rezervate. se demonstrează încă odată că. (2) Angajatorului în revin. f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa. [Principalele drepturi şi obligaţii ale angajatorului] (1) Angajatorul are. © 2012 Legalis . (4) că obligaţiile salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu pot aduce atingere responsabilităţii generale ce revine angajatorului. în principal.

Comentariu Actualizare 2012 . atribuţiile specifice unor posturi. în condiţiile legii şi/sau în condiţiile contractului colectiv de muncă aplicabil. cazul concedierilor colective. rezultă că dreptul angajatorului precizat la art. Ţiclea. în timp ce în cazul stabilirii atribuţiilor pentru fiecar e post.M. Bucureşti. p. 2005. care permit angajatorului adoptarea unor decizii cu impact asupra structurilor organizatorice proprii.. Lumina Lex. Bucureşti. acestea fiind menite tocmai a proteja interesele salariaţilor de o eventuală atitudine abuzivă a angajatorului în exercitarea dreptului său). în sensul dreptului angajatorului de a organiza diferitele compartimente din cadrul unităţii sale precum şi corelaţiile funcţionale ce se stabilesc între acestea. de regulă.G. În condiţiile în care atribuţiile se regăsesc într -o anexă la contractul individual de muncă. nr. în sensul prerogativei de a defini atribuţiile specifice fiecărui post. Ţiclea. Al. ramură ori naţional. de principiu. Deşi. Ţiclea. Soluţia legiuitorului nu este oportună. Wolters Kluwer. conform art. în fişa postului anexă la contractul individual de muncă. un astfel de act nepresupunând niciun fel de consultare cu reprezentanţii salariaţilor. Directive europene – Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2002/14/CE din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare şi consultare a lucrătorilor din comunitatea europeană. A. B.. muncii este înlăturat.Tr. Popescu. b) s -a modificat. Ed. câtă vreme atribuţiile postului sunt supuse convenţiei părţilor. Ed. Ţiclea. contractul colectiv de muncă aplicabil la care legiuitorul face referire ar fi contractul colectiv la nivel de grup de unităţi. Macovei. el poate determina unilateral competenţe. Ţinca.M. Pe de altă parte. angajatorul îşi poate exercita prerogativa organizatorică fără restricţii sau limitări. Bucureşti. în R. care intervin ca urmare a unei reorganizări hotărâte de angajator şi care. 65/2005. Poziţia angajatorului în raport cu salariatul său în cadrul contractului individual de muncă. Ed.Comentariu pe articole . muncii este înfrânt şi sub un alt aspect. Dima. Aceasta presupune o dimensiune colectivă. p. Al. Ed. 40 alin. p. I. Prerogativa organizatorică se găseşte expres prevăzută. M.R. există reglementări în cuprinsul Codului muncii. Aceste aspecte se cuprind. 2/2004. Tratat de dreptul muncii. în R. Bucureşti. Drepturile angajatorului A. Soluţii şi propuneri privind interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii ale Codului muncii. deoarece. 40 alin. Ţichindelean. Hamangiu. Beck .. p. Ştefănescu. I. 2007. sarcini şi Toate drepturile rezervate. 49. vol. muncii. Dreptul muncii. prerogativa angajatorului nu mai funcţionează în totalitate. p. p. All Beck.citeşte aici textul la zi al comentariului. 2003. b) C.D. presupun derularea unor proceduri cu reprezentanţii salariaţilor. C.R. (1) lit. Ţinca. O. Ed. Conţinutul contractului individual de muncă.. 51-54. p. Să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii. (1) lit. Lumina Lex.Actualizare §1. eventual. este de observat că dreptul recunoscut angajatorului prin art. muncii stabileşte ca drept principal al angajatorului dreptul de a preciza atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat. 10. (1) lit. Al. 40 alin. Ed. În ceea ce priveşte dimensiunea colectivă. Bucureşti. între elementele obligatorii pe care trebuie să le conţină contractul individual de muncă se regăsesc şi cele referitoare la sarcinile de serviciu pe care un salariat le are. Dreptul muncii.Tr. I. Practic. ca drept principal al angajatorului. 415 şi urm. Ca urmare a adoptării O. p. Faţă de această situaţie. (1) lit.U. precum şi conexiunile dintre diferitele structuri.Al. nr. Tufan. O. I. Ştefănescu. o astfel de prerogativă se derulează în baza deciziei unilaterale a angajatorului. odată stabilită o structură şi anumite poziţii la nivelul angajatorului. 67 şi urm. b) C. Bucureşti 2004. C. 54 şi urm. muncii. Să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat Articolul 40 alin. Al. 40 alin. (1) lit. L. singura interpretare raţională ar fi în sensul că angajatorul este în drept să stabilească atribuţiile unui post în mod obiectiv şi nu atribuţiile unui salariat în mod subiectiv. 69 şi urm. Modificările Codului muncii.D. de regulă proceduri de informare şi consultare cu partenerul social (este de exemplu. 2006. (Prerogativa organizatorică a angajatorului) Angajatorul este singurul în drept să-şi stabilească structurile organizatorice. Ştefănescu.. Lumina Lex. 171 şi urm. Bucureşti. p. în volumul "Codul muncii . art. Bucureşti. muncii dă expresie prerogativei organizatorice exprimată la nivelul unităţii. textul art. 2/2003. numai partenerii sociali direcţi ar fi în măsură să condiţioneze atribuţiile pe care angajatorul le -ar putea stabili unui salariat sau altuia şi nicidecum dispoziţiile din contractele colective de muncă de la niveluri superioar e.un produs al Editurii C. 2005. Tratat de dreptul muncii. 397 şi urm. Rosetti. 62 şi urm. dar care pot fi adoptate numai după parcurgerea unor proceduri prealabil e.H. Lumina Lex. Ed. Codul muncii adnotat.. Organizarea internă a unei unităţi se poate regăsi într -un Regulament de organizare şi funcţionare pe care-l întocmeşte angajatorul. b) C. Tratat de dreptul muncii. Concret. O. Ed. nr. în art. 2004.. 423 şi urm.Tr. © 2012 Legalis . 40 alin. p. (1) lit. 2007. a) C. Athanasiu. Astfel. dar şi o dimensiune individuală. a) C.

a) C. dar. respectiv cu atribuţiile specificate de angajator în fişa postului. salariatul prestează munca în subordinea şi sub autoritatea angajatorului său. pentru a se determina în ce măsură o faptă este sau nu abatere disciplinară în sensul art. Să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat. conform legii române. dar în măsura în care postul este ocupat de un anumit salariat. Angajatorul este chemat să întocmească norma de muncă. Astfel. printre prerogativele de care dispune angajatorul se regăseşte şi prerogativa normativă ce funcţionează în favoarea sa. De aceea. Să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare Angajatorului îi revine nu numai dreptul de a stabili norme interne obligatorii pentru salariaţi în baza prerogati vei sale normative. se va apela la un terţ arbitru. el poate solicita controlu l de legalitate cu privire la acea dispoziţie. ca şi datorită urmărilor pe care o astfel de soluţie le-ar putea determina în ce priveşte dreptul angajatorului de a -şi organiza activitatea). Toate drepturile rezervate. 263 alin. sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori aceştia au săvârşit abateri disciplinare. în măsura în care acesta nu înţelege să respecte regulile impuse de angajatorul său. de principiu. Rezultă deci că dreptul angajatorului se referă la stabilirea atribuţiilor specifice unui post şi nicidecum la atribuţiile specifice pentru un anumit salariat. (1) C. © 2012 Legalis . iar dacă neexecutarea corespunzătoare a prestaţiilor este determinată de culpa salariatului. se poate observa că angajatorul. Controlul angajatorului se extinde însă în cadrul contractului individual de muncă nu numai la realizarea prestaţiei propriu-zise în muncă realizată de salariat. Beck . D. cercetare care să conducă la demonstrarea existenţei tuturor elementelor abaterii disciplinare. la rândul său. sub rezerva legalităţii lor Pornind de la însăşi definiţia contractului individual de muncă. De principiu. acesta are cunoştinţă despre atribuţiile postului şi. dar şi dreptul de a trage la răspundere salariatul. 267 C. 61 lit. legiuitorul a stabilit reglementări de „control” ale acestei prerogative. acesta fiind îndrituit să emită reguli obligatorii pentru salariat. practic îndeplinirea normei de muncă de către un salariat presupunând realizarea sarcinilor de serviciu. dispoziţia emisă de angajator. În măsura în care un salariat consideră că o dispoziţie a Regulamentului intern îi încalcă un drept al său. legea impune. angajatorul poate impune o anumită conduită salariatului său şi prin Regulamentul intern. să supună controlului de legalitate oricând ordinele superiorului său. această prerogativă se concretizează în dreptul angajatorului de a stabili norme de muncă şi regulamente interne. De altfel. dar numai sub rezerva legalităţii unor asemenea ordine. art. 61 lit. având dreptul de a aplica. muncii . Dacă în urma controlului exercitat de angajator salariatul nu-şi îndeplineşte obligaţiile contractuale. conceptul de autoritate despre care face referire art. este îndrituit să verifice în ce măsură acestea (prestaţiile salariatului) corespund cantitativ şi calitativ. Este de observat că legiuitorul dă dreptul angajatorului de a ordona salariatului său o anumită conduită. De altfel. astfel explicându-se şi controlul în ceea ce priveşte respectarea disciplinei în muncă de către salariat.atribuţii pentru fiecare post. 10 C. în calitatea sa de beneficiar al prestaţiilor realizate de către salariat. Altfel spus. De altfel. 263 alin. angajatorul este cel ce realizează normarea muncii în unitate. angajatorul nu poate dispune o sancţiune disciplinară fără cercetarea prealabilă a situaţiei care a condus la aplicarea sancţiunii respective. E. (2) C. în condiţiile art. Astfel. d) C. salariatul. muncii este subliniat şi pr in prerogativa disciplinară recunoscută de lege în favoarea angajatorului. În măsura în care un astfel de acord nu se realizează. încetarea raporturilor va fi impusă de angajator în temeiul art.un produs al Editurii C.H. C. respectiv prestaţia sa nu este corespunzătoare cantitativ şi calitativ. La fel. ci la întreaga lui atitudine în raport cu relaţia de muncă . este necesar şi acordul reprezentanţilor salariaţilor (soluţie greu de acceptat prin prisma prerogativei normative a angajatorului. muncii. muncii stabileşte în mod expres că angajatorul dispune de prerogativă disciplinară. potrivit legii. Legea însă prevede şi posibilitatea atacării Regulamentului intern de către salariat. muncii. este îndrituit prin dispoziţii speciale. încetarea raporturilor va fi întemeiată pe dispoziţiile art. fiind general. în măsura în care este de acord cu angajarea pe acel post. efectuarea cercetării prealabile. În consecinţă. Altfel spus. Să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu Atâta vreme cât salariatul prestează munca în subordinea şi sub autoritatea angajatorului său. pentru a fi evitate abuzurile. abstract şi unipersonal. există posibilitatea „ruperii” raporturilor contractuale. În acest sens. ca au toritate la nivel microsocial (la nivelul unităţii sale) are caracter imperativ faţă de salariat. muncii. Prerogativa disciplinară însă nu poate fi exercitată de către angajator în mod nelimitat. în sensul că dacă necorespunderea prestaţiilor este determinată de necorespunderea profesională a salariatului. analizând din punct de vedere contractual raportul născut între salariat şi angajatorul său. va fi de acord şi cu conţinutul acelui post. este normal ca angajatorul să fie îndreptăţit să controleze munca prestată pentru el de către salariat. Regulamentul intern are valoare de lege la nivelul unităţii.

224 şi următoarele C. 69 şi următoarele C. a) din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional. 40 alin.H. Conceptul de informare presupune transmiterea de către angajator a datelor către reprezentanţii salariaţilor. precum şi a situaţiei economice. muncii. – informarea cu privire la deciziile susceptibile de a determina modificări importante la nivelul organizării muncii sau în cadrul contractelor de muncă. conform art. 30 alin. 54/2003 (Legea sindicatelor). muncii are caracterul unei obligaţii generale de informare ce incumbă angajatorului. (1) C. muncii sancţiunile ce pot fi dispuse. Obligaţia de informare este reglementată în mod concret şi în cuprinsul altor dispoziţii legale sau convenţionale. În Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional este enunţat termenul în care angajatorul are obligaţia de a iniţia consultările şi nu termenul în care consultările trebuie să se desfăşoare propriu-zis. inclusiv principiile enunţate de acest text la lit. dar şi de cele privind constituirea fondurilor sociale de la nivelul unităţii. 77 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional. Directiva Uniunii înţelegând prin reprezentanţi ai salariaţilor atât sindicatele.un produs al Editurii C. este de observat că acest text impune o procedură specifică anterioară concedierii pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului şi care presupune în esenţa ei informarea şi consultarea cu reprezentanţii salariaţilor. respectiv pentru găsirea unor soluţii sociale de natură a determina atenuarea impactului negativ al concedierilor asupra. muncii pune în discuţie o serie de criterii ce trebuie avute în vedere de angajator la momentul în care acesta este chemat „să aplice” sancţiunea disciplinară. din C. astfel încât să li se permită acestora să aibă cunoştinţă de toate aspectele legate de relaţiile de muncă şi să le poată examina în cunoştinţă de cauză. (2) din lege]. patronul are obligaţia de a informa sindicatul asupra justificării tehnico-economice care determină reducerea numărului de salariaţi. 266 C. structura şi evoluţia probabilă a forţei de muncă în cadrul unităţii. inclusiv cele referitoare la concedierea colectivă. conform lit. 79 lit. conform art. angajatorul are obligaţia de a iniţia şi consultări cu sindicatul în vederea găsirii unor soluţii de evitare sau reducere a concedierilor. texte ce nu ţin cont de intervenţia modificărilor legislative. Astfel. Toate drepturile rezervate. deci dreptul de a pune în mişcare prerogativa disciplinară de care dispune. precum şi a eventualelor posibilităţi de redistribuire a acestora. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă obligă patronul la informarea partenerului de negociere cu privire la aceste aspecte. Angajatorul însă nu poate impune orice sancţiune. conform art. de exemplu. Directiva 2002/14/CE are ca scop principal chiar definirea cadrului general pentru exerciţiul dreptului la informare şi consultare a lucrătorilor la nivelul întreprinderilor şi unităţilor din spaţiul comunitar. §2. anterior concedierii salariaţilor în cadrul unei proceduri de concediere colectivă. (2) din Legea nr. (2) lit. pe de o parte. inclusiv eventualele măsuri ce ar putea fi adoptate şi care ar putea afecta existenţa raporturilor de muncă (de exemplu. legea impune derularea unor proceduri specifice de consultare (şi nu numai de informare cu sindicatul) pentru găsirea soluţiilor în vederea diminuării consecinţelor negative ale disponibilizării colective. Astfel. pentru că art. Totodată. a) C. legea română cunoaşte o serie de reglementări specifice de natură a pune în practică obligaţia generală de informare ce revine angajatorului. corelate cu Directivele Uniunii Europene. – informarea cu privire la situaţia existentă. acestea sunt îndreptăţite să beneficieze de la angajator de toate informaţiile necesare pentru negocierea contractelor colective de muncă în cunoştinţă de cauză [de altfel. muncii. Analizând toate dispoziţiile art. Totodată. această procedură trebuie grefată pe ceea ce legea impune (art. din acest punct de vedere existând disfuncţionalităţi majore determinate de o anumită inerţie în redactarea textelor din convenţia colectivă la nivel naţional. şi Legea nr. conform art. Să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă Obligaţia de informare reglementată de art. c) din acelaşi articol. © 2012 Legalis . 68 şi urm. a) şi b). Informarea ar presupune acoperirea aspectelor legate de: – evoluţia recentă şi viitoare a activităţilor pe care unitatea urmează să le deruleze. pentru că. atât pentru derularea în bune condiţii a relaţiilor de muncă. în vederea realizării scopului pentru care sindicatele au fost constituite. Astfel. legea stabileşte în mod imperativ în cuprinsul art. cât şi în temeiul legii. Astfel. Consultările urmează a fi iniţiate anterior concedierii cu un număr de zile proporţional cu numărul total de salariaţi din unitate. Din Directiva Uniunii Europene 2002/14/CE rezultă că modul concret de realizare a informării către salariaţi presupune intervenţia reprezentanţilor salariaţilor. pe de altă parte. 4 alin. informarea cu privire la măsurile ce ar putea conduce la o concediere colectivă). muncii). şi. La acest moment. Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional stabileşte însă în mod expres obligaţia de informare a angajatorului în cazul efectuării unor reduceri de personal. Beck . 264 alin.Odată stabilite elementele care concretizează conceptul de abatere disciplinară. cât şi reprezentanţi aleşi în condiţiile art. Obligaţiile angajatorului A. se naşte dreptul angajatorului de a trage la răspundere disciplinară pe salariatul său.

se impune reexaminarea lor. dacă astfel este apărat interesul legitim al unităţii. 40 alin. muncii. Să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege. este de menţionat că informarea în acest domeniu presupune şi posibilitatea ca lucrătorii să aibă acces la toate evidenţele legate de accidentele de muncă. conform căreia contractul reprezintă legea părţilor. 40 alin.un produs al Editurii C. D. d) condiţionează obligaţia de informare cu privire la situaţia economico-financiară de obligaţia generală de confidenţialitate. dar care este de natură a ţine cont de interesele absolut normale ale acestuia. (2) lit. obligaţia angajatorului de a comunica periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii reprezintă o situaţie specifică de informare în cadrul obligaţiei generale de informare ce incumbă angajatorului. 39 alin. (2) lit. este normal ca în măsura în care norma de muncă este determinată. c) este asemănătoare cu cea prevăzută pentru salariaţi la art. (2) lit. precum şi postul pe care îl ocupă. în compunerea acestora regăsindu -se şi reprezentanţi ai salariaţilor. orice lucrător este în drept să fie informat cu privire la riscurile pe care le-ar presupune unitatea în care îşi desfăşoară activitatea. angajatorul nu are obligaţia de a comunica salariaţilor săi informaţii sensibile sau secrete care prin divulgare sunt de natură să prejudicieze activitatea unităţii. fiind stabilită totodată în cuprinsul art. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă. la nivelul unităţilor se constituie Comitetele de securitate şi sănătate în muncă. rezultă că aceasta este direct dependentă de condiţiile în care cantitatea de muncă intervine. obligaţia de informare care revine angajatorului este susţinută şi în cuprinsul Legii nr. de stingere a incendiilor şi modalităţile de evacuare a clădirilor în caz de pericol. nr. spre deosebire de forma sa iniţială. Accesul la evidenţa şi rapoartele menţionate mai sus se realizează prin reprezentanţii proprii. în cazul salariaţilor se impune obligaţia de respectare a unor reglementări şi contracte ce -şi produc efectele în cadrul relaţiilor de muncă. Totodată. (2) lit. Astfel. 21 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional şi o procedură specifică de reexaminare. în cazul angajatorului. Să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă Pornind de la definiţia normei de muncă. 371/2005. Orice lucrător are dreptul de a beneficia de informaţii referitoare la măsurile adoptate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 40 alin. 40 alin. Beck . iar în cazul contractului individual de muncă funcţionează regula de drept comun prevăzută de art. Toate drepturile rezervate. din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă Obligaţia reţinută în sarcina angajatorului la art. 21 alin. Pornind de la aceste raţiuni. B. Soluţia nou introdusă prin Legea nr. (1) teza finală din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional stabileşte că activitatea de normare a muncii presupune un proces continuu. ca urmare a aprobării O. obligaţia acestuia de a respecta legea în condiţiile în care şi contractul colectiv de muncă are putere normativă. precum şi a tehnologiei utilizate sau a structurilor organizatorice existente să determine efecte asupra normei însăşi. astfel cum este prevăzută în art. art. în cuprinsul art. 969 din C. Astfel. ca urmare a intervenţiei Legii nr. Astfel. În plus. În consecinţă. c). Nu în ultimul rând. În plus. în Directivă se stabileşte că în situaţii specifice şi în condiţiile şi limitele fixate de legislaţia naţională. 126 C.G. 371/2005. angajatorul nu are obligaţia de a comunica informaţii şi nici de a trece la consultări.U. 65/2005 prin Legea nr. 2002/14/CE care consacră un articol întreg conceptului de informaţii confidenţiale. muncii s-a modificat într-un sens mai favorabil angajatorului. C. în măsura în care informaţiile sau consultările ar aduce atingere gravă funcţionării unităţii sau ar putea să aducă un prejudiciu intereselor unităţii. Directiva pune în discuţie posibilitatea încheierii unei convenţii de confidenţialitate cu privire la informaţiile primite. (2) lit. De altfel. 371/2005 este în perfectă concordanţă cu dispoziţiile Directivei nr. muncii . conform legii. Astfel. precum şi cu privire la autorităţile de control şi autorităţile competente în domeniu. d) C. Dacă legiuitorul impune angajatorului să acorde salariaţilor drepturile ce li se cuvin acestora. De asemenea.H. legiuitorul a simţit nevoia să sublinieze obligaţi a angajatorului de a acorda salariaţilor săi nu numai drepturile convenţionale câştigate de aceştia. în economia legii o secţiune întreagă (Secţiunea 5 din Capitolul III referitor la Obligaţiile angajatorilor) fiind dedicată informării lucrătorilor. incidentele periculoase şi bolile profesionale care au intervenit în unitate. Directiva stabileşte că prin legislaţia naţională se pot prevede interdicţii în sensul autorizării angajatorilor de a nu comunica salariaţilor informaţii. precum şi cu privire la rapoartele întocmite în astfel de situaţii pentru diferitele autorităţi competente. © 2012 Legalis . 40 alin. orice modificare a condiţiilor de muncă. astfel obligaţia de confidenţialitate reţinută în sarcina reprezentanţilor salariaţilor urmând a fi mai bine conturată. muncii. textul art. Să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii Este de observat că. prin excepţie. (2) lit. în permanentă concordanţă cu schimbările ce au loc în organizarea şi nivelul de dotare tehnică a muncii.De asemenea. civ. partenerii sociali la nivel naţional au stabilit că ori de câte ori normele de muncă nu mai corespund condiţiilor pentru care au fost elaborate. astfel cum aceasta este prevăzută la art. c) C. Mai departe. trebuie să fie informat şi cu privire la persoanele desemnate a aplica măsurile d e prim ajutor. textul art. În definitiv o astfel de obligaţie nu face altceva decât să înscrie. ci şi cele legale. a) C. De asemenea.

Astfel. Ţinca. 65/2005. (1) din Legea nr.C. (2) lit. Legea română stabileşte în unele situaţii în mod concret obligaţia de consultare în sarcina angajatorului. a fost îndeplinită (în sensul posibilităţii de alegere a modalităţii de comunicare a informaţiilor. modificarea corespunzătoare a Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional. astfel cum aceasta este prevăzută de art. analizând dispoziţiile art. M. d) C. Ţichindelean. înregistrat la Ministerul Muncii. 257 C. în tăcerea legii. Popescu. modul concret de comunicare rămâne la latitudinea celui obligat.U. nr. aprobată cu modificări de Legea nr. Însăşi Carta Socială Europeană revizuită. Solidarităţii Sociale şi Familiei la 29 decembrie 2006 sub nr. e) C. s -a pus în discuţie şi periodicitatea la care trebuie să intervină comunicarea către salariaţi a situaţiei economice şi financiare a unităţii. Încă prin Decizia nr. În aceste condiţii. art. A. (2) lit. Of. muncii nu reprezintă decât o continuare a obligaţiei generale de informare ce revine angajatorului. 130/1996. în definitiv. p. 72 din 31 ianuarie 2003). De asemenea. d) C. în sensul ca măcar acesta (aplicabil tuturor salariaţilor din România) să stabilească periodicitatea obligaţiei de comunicare. Consultarea se realizează în baza informaţiilor pe care angajatorul are obligaţia să le transmită reprezentanţilor salariaţilor şi presupune o modalitate de derulare care să permită reprezentanţilor lucrătorilor să se întâlnească cu angajatorul şi să obţină un răspuns motivat raportat la solicitările acestora. respectiv art. transmiterea informaţiilor fiind de natură a prejudicia afacerea angajatorului. 170 C.G.un produs al Editurii C. 65/2005. de exemplu. atunci când periodicitatea comunicării nu a fost negociată şi convenită prin contractul colectiv de muncă aplicabil. ar rezulta că se va merge la nivelul superior aplicabil. 24/2003.G. Menţionăm şi faptul că. C.G. dialogul între reprezentanţii salariaţilor (reprezentanţi aleşi sau sindicat) şi angajator. dar cu consultarea sindicatului. O. Să se consulte cu sindicatul sau. căutând în contractul colectiv respectiv referirea cu privire la periodicitatea îndeplinirii obligaţiei de comunicare de către angajator a situaţiei sale economice şi financiare. în mod normal. 69 şi următoarele C. pentru dezvoltări. Tufan. Ţiclea. deci după intervenţia modificărilor la Codul muncii determinate de O. 55/2006. E. Momentul în care comunicarea trebuie să intervină urmează a se stabili prin negociere. conform căreia conceptul de consultare presupune schimbul de păreri. nici actualul Contract colectiv de muncă unic la nivel naţional încheiat pentru perioada 2007 -2010. (1) C. 11 alin. pe cale de consecinţă. Faţă de soluţia legiuitorului şi ţinând cont de faptul că legea română nu impune încheierea contractulu i colectiv de muncă. respectiv prin contractul colectiv de muncă. odată cu întreprinderea se transferă şi contractele de muncă ale salariaţilor către cesionar (a se vedea art. o astfel de soluţie a legiuitorului ar fi impus. ci numai datele generale privind situaţia economică şi financiară. în sensul sublinierii necesităţii intervenţiei unei proceduri de consultare între partenerii sociali. (2) lit. s -ar putea pune problema ce se întâmplă în situaţia în care la nivelul unei unităţi nu se încheie un contract colectiv de muncă. (2) lit. respectiv faţă de faptul că legea pune în discuţie la art. nu rezolvă problema periodicităţii. ci numai negocierea unui astfel de contract. a) că dreptul la informare recunoscut în favoarea salariaţilor permite unităţii refuzul cu privire la divulgarea anumitor informaţii care pot prejudicia întreprinderea respectivă (a se vedea. caz în care. ratificată de România prin Legea nr. În consecinţă. nr. (2) lit.H. © 2012 Legalis . co nsultarea între partenerii sociali are caracter obligatoriu în cadrul procedurii de concediere colectivă. Şi obligaţia de consultare este reţinută în sarcina angajatorului tot prin Directiva 2002/14/CE din 11 martie 2002. 40 alin. Faţă de modul de redactare al textului. cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora Textul art. muncii ). b) C. stabileşte în art.U. muncii astfel cum acestea au fost modificate prin O. 74/1999 (M. 24/2003. 40 alin. muncii prin O. adică a angajatorului. 169 şi art. Curtea s-a pronunţat clar în sensul că o astfel de obligaţie nu impune angajatorului să transmită şi acele informaţii confidenţiale de natură să prejudicieze activitatea unităţii. 193 din 4 mai 1999). nr. 371/2005. considerându-se că textul în discuţie contravine dispoziţiilor constituţionale care consacră ocrotirea proprietăţii şi caracterul inviolabil al acesteia. muncii a fost sesizată Curtea Constituţională. muncii. 423-424). Cu privire la dispoziţia cuprinsă în art. singura soluţie aplicabilă ar fi în sensul de a considera că angajatorul are obligaţia comunicării într un termen rezonabil. nr. muncii. 40 alin. d) teza finală periodicitatea stabilită prin contractul colectiv de muncă aplicabil şi coroborând această soluţie cu dispoziţiile art.În urma modificării art. nr. Beck . 40 alin. D. 21 lit. a se vedea Al. după caz. se poate considera şi că simpla participare a unui reprezentant al salariaţilor la şedinţa Consiliului de Administraţie în care se discută situaţia economico -financiară a unităţii este suficientă pentru a considera că obligaţia de comunicare. Procedura consultării. nr. 241 alin. Of.U. 40 alin. muncii stabileşte că Regulamentul intern (act de importanţă majoră în cadrul relaţiilor de muncă) se întocmeşte de către angajator.C. Este de observat că. Toate drepturile rezervate. Din păcate. M. 2895). ca etapă ulterioară informării este obligatorie şi în cazul transferului în tot sau în parte a întreprinderii.

art. 8 alin. angajatorului îi revine şi obligaţia de a plăti impozitele aflate în sarcina sa. participanţii la raporturile de muncă se vor informa şi se vor consulta reciproc în condiţiile legii şi ale contractelor colective de muncă. e) C. având în vedere faptul că. Conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (M. (2) lit. 191 C. 191 alin. angajatorii. în mod eşalonat şi în baza unui proces-verbal individual de predare-primire carnetele de muncă. 454 din 27 iunie 2002). Încercând să dea substanţă principiului consensualismului şi a bunei -credinţe. contractul colectiv de muncă presupune acordul părţilor. angajatorul are obligaţia de a plăti atât contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate pentru salariatul asigurat. (2) al aceluiaşi articol stabileşte că planul de formare profesională întocmit cu consultarea sindicatului devine anexă la contractul colectiv de muncă la nivel de unitate. Of. (2) C. F. La fel. (2) lit.un produs al Editurii C. În ambele situaţii angajatorul are obligaţia de a contribui pentru salariatul său asigurat. numai de către angajatorul său. Este de remarcat. carnete ce vor face dovada vechimii în muncă a titularului până la data de 31 decembrie 2008.Conceptul de consultare nu trebuie confundat cu cel de acord. Of. inspectoratele de muncă au obligaţia de a transmite către titular. în cadrul unităţilor cu mai mult de 20 de salariaţi. obligaţia generală a angajatorul ui de a asigura o formă de evidenţă a contractelor individuale de muncă. Deşi art. 92/1976 se abrogă la 31 decembrie 2008. conform Legii nr. în acest sens. cel interesat să participe la consultări este lucrătorul prin reprezentanţii săi. g) C. a reprezentanţilor salariaţilor.U. © 2012 Legalis . muncii pune în discuţie numai obligaţia de înregistrare în registrul general de evidenţă a salariaţilor. Pe de altă parte. cu privire la acest aspect. 40 alin. muncii stabileşte în mod expres că pentru buna desfăşurare a relaţiilor de muncă. nr. nr. derivat din însuşi principiul bunei -credinţe. 296. angajatorului îi revine obligaţia de a întocmi anual planul de formare profesională cu consultarea sindicatului sau.G. şi care să impună obligaţii în acest sens pentru ambii parteneri sociali. Conform textului în discuţie. aşa cum îi revine şi obligaţia de a vira impozitul pe veniturile din salarii. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (M. Este de menţionat că textul art. Beck . 65/2005. 103 din 6 februarie 2002) şi Legea nr. g) C.G. de exemplu. O f. Având în vedere generalitatea textului art. dar decizia îi va aparţine în continuare tot angajatorului. în condiţiile în care înregistrarea într -un astfel de registru va deveni unica modalitate de înregistrare a contractelor de muncă abia începând cu data de 1 ianuarie 2009. s-ar impune a se considera că legea şi convenţia părţilor sunt chemate să concretizeze obligaţia generală de consultare ce -i revine angajatorului. de aceea. precum şi impozitele datorate către stat. astfel cum a fost modificat prin O. procedura de consultare presupune întotdeauna două părţi. înregistrarea relaţiilor de muncă se va realiza cel puţin în două modalităţi. (1) face referire la obligaţia de consultare. Toate drepturile rezervate. în condiţiile legii Sistemul de asigurări sociale ce funcţionează în România este astfel conceput încât o parte din contribuţiile datorate de asigurat sunt în sarcina angajatorului. în conformitate cu dispoziţiile art. termenul la care se va renunţa la înregistrarea în carnetele de muncă fiind în permanenţă „împins în timp”. muncii a suferit ample modificări de la momentul adoptării şi până la intervenţia ultimei forme dată prin O. precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi. De altfel. nr. Până la acel moment. respectiv atât prin registrul general de evidenţă a salariaţilor. după caz. sau. Astfel. Decretul nr. nr. muncii. 372 din 28 aprilie 2006). G.H. Să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege Articolul 40 alin. Or. dispoziţiile legii sunt discutabile. cât şi prin carnetele de muncă. Să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa. Concret. muncii pune în discuţie. practic. Din acest punct de vedere. credem totuşi că în mod normal ar trebui să se recunoască existenţa unui principiu al consultărilor. 40 alin. 346/2002 privind asigurarea pentru risc de accidente de muncă şi boli profesionale (M. de data aceasta. Deşi este evident că de cele mai multe ori. inclusiv în ceea ce priveşte anexele acelui contract. s -ar impune ca această obligaţie să funcţioneze în aceeaşi măsură şi în sarcina salari atului. mai departe alin. Esenţial de subliniat cu privire la această obligaţie este însă faptul că îndatorirea funcţionează exclusiv în temeiul legilor speciale care guvernează sistemul de asigurări sociale.U. iar în perioada 1 ianuarie 2009 -30 iunie 2009. în condiţiile Codului fiscal. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. (2) lit. muncii . în sensul că gradul de generalitate care s -ar fi impus cu privire la o astfel de obligaţie nu se regăseşte în redactarea efectivă atextului. angajatorul are obligaţia în cazul întocmirii Regulamentului intern să se consulte cu sindicatul. într -adevăr. nr. În acest sens funcţionează Legea nr. după caz. 296 C. cât şi să vireze şi să reţină contribuţia datorată de salariatul asigurat. aşa cum are şi obligaţia de a reţine şi vira la bugetul statului contribuţia datorată de salariatul asigurat. art. 55/2006. Totodată. este de observat faptul că legiuitorul înţelege prin consultare numai un beneficiu în favoarea sindicatului. modul defectuos de redactare al textului art. pentru salariatul asigurat contribuţia este plătită.

art. 40 alin. 42. muncii.H. angajatori expres nominalizaţi de Legea nr. Beck . republicată. muncii. Deşi în cazul acestor înregistrări nu există o obligaţie principală directă în sarcina angajatorului. muncii nu se referă nici la înregistrarea impusă pentru anumiţi angajatori (respectiv. 45. 40 alin. credem că o obligaţia de confidenţialitate a angajatorului prelungită după momentul încetării contractului de muncă este funcţionabilă numai în cazul în care între părţi se încheie în mod expres o convenţie în acest sens. fundaţiile. . privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă) în sensul înregistrării contractelor de muncă. sau o astfel de obligaţie este expres menţionată de lege. Magda Volonciu. . La fel.[Definiţia şi trăsăturile delegării] Art. . în cazul art. la cerere. 44.[Condiţiile modificării contractului individual de muncă] Art. muncii. (2) nu face referire directă şi la obligaţia principală a angajatorului cu privire la înregistrarea în carnetul de muncă. în temeiul unui astfel de text. . (2) lit. astfel cum se întâmplă. nu şi modalitatea în care salariatul în cauză şi -a executat contractul de muncă. © 2012 Legalis . (2) lit. 40 alin. dar numai cu privire la funcţiile îndeplinite şi la durata angajării. precum şi a tuturor actelor referitoare la relaţia de muncă la inspectoratul teritorial de muncă. 47. 40 alin. Să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor Textul art. Magda Volonciu Capitolul III Modificarea contractului individual de muncă Art. toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului Este de observat că legiuitorul impune angajatorului numai obligaţia de a emite documente de natură a proba însăşi existenţa calităţii de salariat. (2) lit. Astfel. de exemplu. organizaţiile sindicale şi patronale. copii. 29 alin.Deci. inclusiv. Totuşi. 48. . Să elibereze. angajatorii persoane fizice. . dar numai la solicitarea angajatului.[Definiţia şi trăsăturile detaşării] Art. Evident însă că în practică. (2) lit. g) C. H. În acest sens ar rezulta că obligaţia de confidenţialitate în sarcina angajatorului se impune a subzista şi ulterior încetării raporturilor de muncă cu un anumit salariat. Oana Cazan Toate drepturile rezervate. având în vedere obligaţia concretă precizată în art. Luminiţa Dima. asociaţiile. un angajator poate cere informaţii în legătură cu o persoană pe care doreşte să o angajeze de la foşti angajatori.un produs al Editurii C. asociaţiile cooperatiste şi asociaţiile familiale.[Drepturile salariatului detaşat] Art. după carnetul de muncă. 40 alin.[Durata delegării şi drepturile băneşti] Art. societăţile comerciale cu capital integral privat. angajatorul nu ar fi obligat să elibereze la solicitarea salariatului o recomandare sau o adresă cu privire la modalitatea de executare a contractului individual de muncă în vigoare. 41. i) C. g) C. atâta vreme cât art. Pe de altă parte. 130/1999.[Modificarea locului şi felului muncii în situaţii excepţionale] Alexandru Athanasiu. muncii impune reciproc şi angajatorului obligaţia de confidenţialitate cu privire la toate informaţiile şi datele pe care le cunoaşte în legătură cu salariatul său. muncii impune în sarcina acestuia obligaţia de a opera înregistrările prevăzute de lege. . respectiv înregistrarea contractului de muncă şi actele referitoare la modificarea şi încetarea acestuia la inspectoratul teritorial de muncă. rezultă că în mod indirect se cuprind în concept şi înregistrările în carnetul de muncă. angajatorul este ţinut de a elibera salariatului său documente cu privire la executarea contractului individual de muncă. 29 alin. 43. precum şi orice alte organizaţii constituite şi care funcţionează conform legislaţiei române. . I.[Schimbarea locului de muncă prin delegare sau detaşare] Art. de exemplu. (4) C. şi numai după ce în prealabil a încunoştinţat despre acest demers salariatul.[Durata detaşării şi drepturile băneşti] Art. este de observat că în temeiul art. i) C. 46. art. (4) C.

L. 24 şi urm. I. Modificarea convenţională Modificarea convenţională a contractului individual de muncă poate fi iniţiată de oricare dintre părţile contractante. Bucureşti. Pelissier. Al. Ş.R. Paris. Codul muncii cu prezentare de ansamblu şi observaţii critice.M. consacrat de dispoziţiile art.Art. 1/2003. I. All Beck. p. Al. All Beck. în R. M. Ştefănescu.. Ghimpu. p. p.Tr. b) locul muncii. Droit du travail. I. f) timpul de muncă şi timpul de odihnă. – modificarea în temeiul legii. 233 şi urm. p. §2. Generalităţi. Hamangiu.D. Al. Dreptul muncii.H. fiind posibilă numai în situaţiile expres şi limitativ prevăzute de lege. Athanasiu. 5/2003. d) condiţiile de muncă. © 2012 Legalis .. Beck . Dima. Tufan. Tratat de dreptul muncii. Clasificare În raport cu rolul manifestării de voinţă a părţilor contractante. J. 398 şi urm. Ed. Ed. Athanasiu. Contractele colective de muncă au completat în mod constant dispoziţiile Codului muncii. Această modificare. stabilind că refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii. 228 şi urm. Ţiclea. 41. Ţiclea.. p. Codul muncii adnotat. supliment al Revistei Dreptul.R. Cumul de funcţii. Modificarea unilaterală a contractului de muncă are caracter de excepţie. Ed. Bucureşti. Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă.. C. Ed. Bucureşti. B.. 2005. 2004. Bucureşti. 103-108. – modificarea unilaterală. Ştefănescu.. 20e édition. p. (2) Cu titlu de excepţie. 305 şi urm. A. Tratat de dreptul muncii.. care constituie regula în materie. O. Modalităţi de modificare a contractului individual de muncă A. Dreptul muncii. e) salariul. Ştefănescu. Ed. Al. Bucureşti. 2007. L. Bibliografie Al. 461 şi urm. p. Bucureşti. Ţiclea. 2003. poate fi definitivă sau temporară. Ţinca. Tratat de dreptul muncii. se pot identifica următoarele modalităţi care conduc la modificarea contractului individual de muncă: – modificarea convenţională. Ed. vol. Ed. 2000. în P. Contract individual de muncă. A. p. Iliuţ. c) felul muncii. Rosetti. 2003. Astfel. 452 şi urm. S. [Condiţiile modificării contractului individual de muncă] (1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor. 2001. Al. (3) Modificarea contractului de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente: a) durata contractului. Gidro. modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul cod. 185 şi urm. Ţiclea. 224 şi urm. Dalloz. 2006.un produs al Editurii C. p. nr. Lumina Lex. însă pentru valabilitatea sa se impune realizarea acordului de voinţă între părţi. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. nr. Dreptul muncii. Dima. A. civ. Bucureşti. 80 şi urm. Principiul forţei obligatorii Reglementarea instituţiei modificării contractului individual de muncă este în deplină concordanţă cu principiul forţei obligatorii a contractului între părţi. Popescu. Supiot.. A. I. Beligrădeanu.Tr.. 969 C. Comentariu §1. Jeammaud. Ţichindelean. p. Consecinţe. Wolters Kluwer. 2007. Toate drepturile rezervate. locul muncii sa u drepturile salariale nu dă dreptul celui care angajează de a proceda la desfacerea unilaterală a contractului individual de muncă pentru acest motiv. p. Rosetti.Tr. R. Codul muncii stabileşte regula potrivit căreia modificarea contractului individual de muncă poate avea loc numai prin acordul părţilor .

În cazul modificării unilaterale a contractului individual de muncă (delegare. © 2012 Legalis . ţinând cont şi de spiritul reglementării. Pe de altă parte. ceea ce corespunde principiului simetriei juridice. modificarea contractului individual de muncă operează fără a fi necesar consimţământul angajatorului sau al salariatului. Toate situaţiile de excepţie în care este posibilă modificarea unilaterală a contractului de muncă presupun numai modificarea temporară a acestuia. Scop şi domeniu de aplicare Scopul reglementării în sarcina angajatorului a obligaţiei de a-l informa pe salariat cu privire la clauzele pe care intenţionează să le modifice îl reprezintă protecţia salariatului. Obligaţia de informare incumbă angajatorului numai în cazul modificării convenţionale a contractului individual de muncă. Această reglementare a avut în vedere prevederile art.H. Însă.C. (2) C. D. De asemenea. muncii impune încheierea unui act adiţional la contract. la o altă muncă decât cea convenită. detaşare) angajatorul nu are obligaţia de a -l informa pe salariat cu privire la clauzele pe care intenţionează să le modifice. (4) şi (41) şi ale art. În consecinţă. textul fiind în concordanţă cu principiul modificării convenţionale a contractului de muncă. iar în momentul în care efectele modificării încetează contractul individual de muncă este încă în vigoare. Obligaţia de informare A. (41) şi (5) C. muncii. modificarea contractului de muncă nu va fi lovită de nulitate. o astfel de reglementare fiind permisă de directiva menţionată. Toate drepturile rezervate. (1). muncii. Modificarea unilaterală Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă poate fi iniţiată de angajator şi este valabilă fără a fi necesar consimţământul salariatului. Beck . (2) şi art. Dispoziţiile Codului muncii român sunt mai favorabile salariaţilor. Efectele încetării modificării temporare Dacă modificarea contractului individual de muncă este temporară. chiar în cadrul aceleiaşi unităţi. Mai mult. Potrivit directivei. Astfel. în situaţia în care se constată lipsuri în activitatea salariatului. angajatorul nu are această obligaţie în cazul în care intervin modificări legislative. 19 C. într-un termen de 15 zile de la data încunoştinţării în scris a salariatului. E. (1) din Directivă] trebuie să fie comunicată în scris salariatului cel mai târziu în termen de o lună de la data la care a intrat în vigoare modificarea respectivă. 5 din Directiva 91/533/CEE potrivit cărora orice modificare a elementelor ce constituie obiect al informării salariatului [art. între părţi nu intervine negocierea. potrivit aceluiaşi principiu al simetriei juridice. 4 alin. în acest caz. în caz contrar fiind lovită de nulitate. este obligatorie redactarea înscrisului constatator al acordului părţilor cu privir e la modificare (instrumentum probationis). având în vedere că nu se prevede expres nici o sancţiune pentru neredactarea înscrisului constatator al modificării contractului de muncă. dacă doreşte. administrative sau statutare ori modificări ale contractelor colective. 17 alin. Astfel. 2 alin. pe de o parte. Salariatul nu ar e dreptul de a modifica unilateral contractul său individual de muncă. Actul adiţional Orice modificare a unuia dintre elementele esenţiale prevăzute la art. normative. modificarea cu caracter definitiv a contractului de muncă este posibilă doar în baza realizării acordului părţilor în acest sens. în funcţie de opţiunea sa proprie. În acest sens. salariatul îşi poate exprima consimţământul în privinţa modificării contractului său de muncă cunoscând în detaliu p ropunerea angajatorului. poate fi asistată de terţi. la modificarea contractului de muncă. 17 alin. §3. Conţinut Modificarea contractului de muncă se realizează cu respectarea prevederilor art. este necesară realizarea acordului părţilor în acest sen s (negotium juris). redevin aplicabile clauzele contractului individual de muncă în forma anterioară modificării lor. Potrivit acestor prevederi. în conformitate cu dispoziţiile art. informarea constituie o „ofertă” de modificare a contractului. când salariatul este în poziţia de a putea negocia modificarea contractului. orice modificare unilaterală cu caracter definitiv a contractului de muncă fiind ilegală. angajatorul are obligaţia de a informa salariatul cu privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să le modifice. deoarece. În aceste situaţii. în jurisprudenţă s -a apreciat că. oricare dintre părţi. În consecinţă.un produs al Editurii C. practica judiciară a statuat că trecerea definitivă. angajatorul are posibilitatea de a lua împotriva acestuia una dintre măsurile disciplinare prevăzute de lege. B. dar nu să îi modifice unilateral contractul de muncă. Modificarea unilaterală nu este valabilă decât dacă se realizează în cazurile şi în condiţiile prevăzute expres de lege. C. 17 alin. (2). anterior modificării contractului individual de muncă. constituie o modificare a contractului individual de muncă şi nu poate fi făcută fără consimţământul salariatului. deoarece şi încheierea contractului de muncă în formă scrisă este obligatorie. Terţii pot fi obligaţi să păstreze confidenţialitatea cu privire la informaţiile despre care iau cunoştinţă prin încheierea unui contract de confidenţialitate în acest sens. Modificarea în temeiul legii Modificarea în temeiul legii a contractului individual de muncă este determinată de modificarea prevederilor legale sau ale contractelor colective de muncă aplicabile.

modificarea rezultă ca posibilă din lege şi se dispune printr-un act unilateral (instrumentum probationis) al angajatorului. 140 din 1 aprilie 2000).Încheierea unui act adiţional nu este necesară în cazul în care modificarea contractului individual de muncă rezultă ca posibilă din lege sau din contractul colectiv de muncă aplicabil. 41 alin. modificarea contractului de muncă nu este lovită de nulitate.H. trecerea dintr -un post în altul cu menţinerea atribuţiilor funcţiei. Răspunderea pentru neexecutare Dacă angajatorul nu îşi respectă obligaţia de informare. instanţa judecătorească competentă şi de a solicita despăgubiri corespunzătoare prejudiciului pe care l -a suferit ca urmare a neexecutării de către angajator a obligaţiei de informare. dacă posturile sunt identice sau similare. Competenţa de soluţionare a unei astfel de cereri aparţine instanţei judecătoreşti competente să judece conflictele de muncă (de drepturi). Articolul 17 alin. are loc o modifica re a contractului individual de muncă. deosebite sau speciale. nu este necesară realizarea acordului părţilor ( negotium juris). de altă natură. muncii stabileţte însă că obligaţia de informare se consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării actului adiţional. Of. Legea nu prevede nici termenul. Schimbări ce constituie modificări ale contractului de muncă Astfel. Această precizare este valabilă atât în cazul în care modificarea prevederilor legale sau ale contractelor colective de muncă aplicabile determină automat modificarea contractului individual de muncă (modificarea în temeiul legii). dintr-o secţie în altă secţie a unităţii sau de la un sediu secundar la altul. angajatorul fiind în drept să schimbe condiţiile de prestare a muncii. în aceste situaţii. nr. în cazul în care. modificarea contractului individual de muncă are loc în cazul în care se modifică: a) durata contractului – prelungirea contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată poate avea loc numai cu respectarea condiţiilor şi a duratei maxime prevăzute de Codul muncii. cât şi în cazul modificării unilaterale a contractului individual de muncă. Momentul informării şi mijloace de informare Obligaţia de a informa salariatul cu privire la clauzele pe care intenţionează să le modifice revine angajatorului anterior modificării contractului individual de muncă. Astfel. în termen de 30 de zile. (3) C. grele Toate drepturile rezervate. nu este necesară nici redactarea înscrisului constatator al modificării ( instrumentum probationis). Of. salariatul având însă dreptul de a sesiza. ci o măsură de organizare. B. în măsura în care această schimbare se înscrie în sfera prerogativei sale de direcţie. pe de o parte. Obiectul modificării A. 64/2003 (M. nici modalităţile în care angajatorul trebuie să îşi îndeplinească această obligaţie. (1ą) C. Schimbări în cadrul raportului de subordonare Este evident că nu orice schimbare legată de raportul de muncă reprezintă o modificare a contractului. Beck . analiza elementelor a căror modificare determină modificarea contractului individual de muncă trebuie să aibă în vedere şi celelalte prevederi incidente ale Codului muncii şi ale legislaţiei în vigoare. nu constituie o modificare a contractului individual de muncă schimbarea atribuţiilor postului. D. conform art. c) felul muncii – constituie o modificare a felului muncii schimbarea funcţiei sau a meseriei. iar pe de altă parte. E.un produs al Editurii C. precum şi modelul-cadru al contractului individual de muncă aprobat prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. deşi funcţia păstrează aceeaşi denumire. De asemenea. © 2012 Legalis . 18 alin. Condiţiile de muncă sunt reglementate cu caracter special şi de Legea nr. nr. (2) din Legea nr. In acest din urmă caz. noile atribuţii corespund unei alte funcţii. în cadrul aceleiaşi localităţi. Practica judiciară a apreciat că. a condiţiilor de prestare a muncii şi a salarizării nu constituie o modificare a felului muncii. în situaţia în care pe aceeaşi funcţie există mai multe posturi. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (M. dacă nu se modifică natura muncii (specificul funcţiei). executarea contractului de muncă se realizează în cadrul raportului de subordonare dintre angajator şi salariat. muncii. Totuşi. 139 din 4 martie 2003). b) locul muncii – părţile pot agrea modificarea contractului individual de muncă prin introducerea unei clauze de mobilitate. angajatorul având dreptul să-şi organizeze cum consideră mai eficient activitatea şi person alul. Nu are loc o modificare a contractului individual de muncă în cazul î n care salariatul este mutat dintr-un birou în altul. d) condiţiile de muncă – potrivit art. deoarece organizarea activităţii şi repartizarea sarcinilor salariaţilor corespunde prerogativei de direcţie a angajatorului. Nu intră în sfera noţiunii de modificare a contractului individual de muncă trecerea salariatului dintr -un post în altul în cadrul aceleiaşi funcţii. Pe de altă parte. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite – vătămătoare. De asemenea. constituie o modificare a locului muncii situaţia în care salariatul urmează să îşi desfăşoare activitatea într-o subunitate sau la un sediu secundar al unităţii situate într -o altă localitate. respectiv tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul reclamantul. §4. Pe de o parte. condiţiile de muncă pot fi normale .

un loc de muncă vacant corespunzător. avea posibilitatea de a lua împotriva acestuia una din măsurile disciplinare prevăzute de lege. nr. s. cit. Ţiclea. şi dispoziţiile art. op. nu este posibilă modificarea definitivă a contractului de muncă fără consimţământul salariatului. De asemenea. conform reglementărilor Codului muncii. modificarea duratei concediului de odihnă şi a concediului de odihnă suplimentar. Elemente esenţiale. constituie modificări ale contractului individual de muncă şi modificările altor clauze negociate şi agreate de părţi la încheierea contractului. Dreptul muncii – Culegere de practică judiciară. căruia i s -a schimbat funcţia şi i s-a micşorat salariul. a fost dispusă urmare a unor abateri disciplinare săvârşite de aceasta. măsura de modificare a unor elemente ale contractului de muncă nu poate fi luată printr -o dispoziţie unilaterală a unităţii.un produs al Editurii C. Astfel. Modificare unilaterală definitivă a felului muncii. cu respectarea prevederilor Codului muncii. căruia. lipsă de colaborare şi neurmărirea corespunzătoare a facturilor emise şi neîncasate. a III-a civ. în măsura în care aceste modificări nu se înscriu în sfera prerogativei de direcţie a angajatorului [a se vedea. Retrogradarea în funcţie sau categorie. de către unitate. Măsura luată echivalează cu retrogradarea pe timp nelimitat a intimatului contestator. cu modificarea salariului în mod corespunzător. În consecinţă. Prin trecerea contestatoarei din funcţia de casier în cea de numărător de bani s -a operat o modificare a contractului de muncă. în Al. Dreptul muncii – Culegere de practică judiciară. În speţă. Dacă se constată necorespunderea profesională a salariatului.. p. Ţiclea. schimbându -se felul muncii şi salariul. dec. măsura schimbării contestatoarei din funcţia de casier în cea de numărător de bani.A. i s-au schimbat atribuţiile de serviciu şi i s -a diminuat salariul (C. Unitatea a modificat unilateral contractul de muncă al contestatorului. Dreptul muncii – Culegere de practică judiciară. Of. p. 17 alin. deoarece ambele elemente sunt esenţiale şi au fost a vute în vedere de părţi la încheierea contractului. Inadmisibilitate. deoarece stabilirea programului de lucru este un atribut al angajatorului. Notă: Dacă unitatea constată săvârşirea de către salariat a unei abateri disciplinare. Bucureşti. Constituie o modificare a contractului individual de muncă numai schimbarea încadrării condiţiilor de muncă din una dintre aceste categorii în alta.A. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă (M. op. în Al. Modificarea programului de lucru nu determină o modificare a contractului de muncă. Of. numai cu respectarea procedurii prevăzute de Codul muncii.G. Dacă recurenta ar fi constatat lipsuri în activitatea intimatului. cu un salariu corespunzător noii încadrări. nr. inclusiv trecerea de la o normă întreagă la o fracţiune de normă şi invers. Trecerea definitivă. op. s. în Al. în lipsa aplicării unei sancţiuni disciplinare. motiv ce ar fi putut conduce chiar la desfacerea disciplinară a contractului de muncă.37). dec. Contestatorul a fost schimbat din funcţie datorită încălcării repetate a sarcinilor de serviciu. aceasta are posibilitatea să îi modifice temporar contractul de muncă prin aplicarea sancţiunii retrogradării din funcţie. 34). cu obligaţia de a -i oferi. Inadmisibilitate. echivalează cu o retrogradare definitivă şi este nelegală. Timişoara. Bucureşti. nr. cât şi modificarea indemnizaţiilor şi a sporurilor negociate de părţi.H. ceea ce nu era posibil fără acordul său. care în speţă nu a fost dovedit ( C. în lipsa aplicării unei sancţiuni disciplinare.589/1995. 873/1999. anterior. 3. Jurisprudenţă 1. două elemente esenţiale ale acestui contract. Intimata a dispus schimbarea din funcţia de director economic în aceea de economist a contestatoarei. Or.. de O. deoarece intimata nu a dispus sancţionarea contestatoarei pentru neîndeplinirea Toate drepturile rezervate.. Schimbarea lor. f) timpul de muncă şi timpul de odihnă – constituie modificări ale contractului individual de muncă modificarea duratei timpului de muncă. i se va modifica contractul de muncă. nr. se constată că între motivarea deciziei şi dispoziţiile acesteia nu există concordanţă. iar numai în cazul în care salariatul acceptă acest post. muncii]. Ţiclea. unilateral. la o altă muncă decât cea convenită. mobilierul de birou etc. conform deciziei.. cit. Modificarea unilaterală a felului muncii şi a salariului.sau periculoase (M. Măsura luată de intimată este motivată. s.. în mod unilateral. în acest sens. civ. 750 din 27 octombrie 2003). constituie o modificare a contractului individual de muncă şi nu poate fi făcută fără consimţământul salariatului. deoarece retrogradarea definitivă nu figurează printre sancţiunile disciplinare (C. chiar în cadrul aceleiaşi unităţi. unitatea are posibilitatea. p.39). nr. Beck . a IV-a civ.. (2) şi (4) C. 4. 64 din 27 martie 1991). să îl concedieze. inferior celui prevăzut în contract.A. © 2012 Legalis . nr. 1. de dezinteres. de lipsa de preocupare a acesteia. Inadmisibilitate. de neimplicarea contestatoarei în bunul mers al activităţii. 273/1993. Nu se consideră a fi o modificare a contractului de muncă schimbarea altor elemente cum sunt: spaţiul de lucru. dar nu să modifice unilateral contractul de muncă. dec. Măsura unilaterală a trecerii definitive într-un alt post. ci numai cu acordul ambelor părţi. Trecerea dintr -o funcţie de conducere în una de execuţie. Modificarea unilaterală a felului muncii şi a salariului. e) salariul – constituie o modificare a contractului de muncă atât modificarea salariului de bază.U.. 2. Inadmisibilitate. cit.

trecerea unilaterală a contestatorului recurent dintr-o funcţie de conducere într-una de execuţie este nelegală. or. Ţichindelean.. 5.A. prin măsurile luate de intimat. Ca urmare a acestei reorganizări. Revocarea din funcţia de conducere şi trecerea salariatului într -o funcţie de execuţie prin decizia unilaterală a angajatorului. Astfel.atribuţiilor de serviciu. în Internet. Recursul declarat de intimată a fost respins.D. şi anume felul muncii. salariaţii aleşi în organele de conducere ale sindicatelor beneficiază de măsurile de protecţie prevăzute în cod. dat fiind că două elemente esenţiale ale raportului de muncă. art. aşa cum sunt definite de art. 135-136). civ. Curtea a constatat că un regulament de organizare şi funcţionare al unei autorităţi nu poate sta la baza modificării unilaterale a unui contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată şi nici nu se poate constitui într-o „prerogativă specială” şi discreţionară a preşedintelui Consiliului de conducere. (3) C. Unele soluţii ale Judecătoriei Sibiu. Dreptul muncii – Culegere de practică judiciară. intimata. în speţă. o entitate de sine stătătoare. 42. II. 82/2006. Ţiclea. prin actul său unilateral. muncii. © 2012 Legalis .A. specialist în demolări. 752/2003. iar în speţă s -a dovedit că au fost încălcate dispoziţiile art. Schimbarea locului muncii şi a felului muncii fără acordul salariatului şi fără acordul scris al organului colectiv de conducere al sindicatului. R. Contestatorul recurent a fost revocat din funcţia de şef al agenţiei Iaşi şi trecut „în funcţia de execuţie corespunzătoare”. nr. dar funcţia de şef serviciu contabilitate nu a fost supusă acestei reorganizări. s. încălcând dispoziţiile Codului muncii conform cărora executarea contractului de muncă trebuie să fie guvernată de principiul stabilităţii în muncă. respectiv funcţia şi salariul. şi anume că orice modificare a felului muncii este posibilă numai prin acordul părţilor (Jud. având caracter definitiv. potrivit art. instanţa a considerat că intimata a procedat la o modificare unilaterală a contractului de muncă vizând felul muncii prin schimbarea contestatoarei din funcţia de şef serviciu contabilitate în funcţia de economist. serviciul contabi litate a devenit mai complex prin activităţile preluate din subordinea altui serviciu. s.R.H. 3. p. prin care s -au schimbat condiţiile desfăşurării muncii contestatorului. în consecinţă. Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă.just. întrucât noua muncă îngreunează condiţiile în care este prestată. 5224/2000 şi Trib. op. 7. În plus. au fost modificate (C. fiind un element esenţial al contractului individual de muncă stabilit prin acordul părţilor contractante. 42 -48 din Codul muncii. contestaţia a fost admisă. Hunedoara. sent. încălcându -se principiul stabilităţii în muncă. nr. în R. (3) C. nr. 223 alin. muncii ori ca sancţiune disciplinară (C. Iaşi. incluzând şi schimbarea felului mu ncii din acela de inginer metalurg în acela de inginer constructor. sent. dec. Beck . s -au produs contestatorului prejudicii. 10 din Legea nr. respectiv locul muncii. 6. ea menţinându -se în noua structură organizatorică. dec. în Al. cu schimbarea locului muncii şi diminuarea salariului. nr. precum şi în Legea nr.M. în D. precum şi clauzele contractului individual de muncă încheiat între contestatoare şi intimată. 41 alin. respectiv a locului şi felului muncii. 2/2004. Lider de sindicat. Sibiu. Felul muncii. fără acordul acesteia. ca regulă. postul şi atribuţiile de serviciu. nr. este evident că a avut loc o modificare a locului de muncă al contestatorului. nr. ci a schimbat-o din funcţie. Modificare unilaterală a contractului individual de muncă. starea de sănătate a contestatorului a fost Toate drepturile rezervate. respectiv inspector de specialitatea gr.D. Funcţia de conducere constituie. Felul muncii în corelaţie cu funcţia. p.R.un produs al Editurii C. Înţeles. Modificarea contractului de muncă. dec. Într-o atare situaţie. muncii. chiar dacă a fost făcută de persoana competentă (directorul general). instanţa de control judiciar constatând ca s-a modificat în mod unilateral unul din elementele esenţiale ale contractului individual de muncă. se poate face numai în condiţiile art. poate fi modificat doar prin acordul de voinţă al părţilor contractante. conflicte de muncă. 54/2003. cu menţinerea salariului de bază şi a sporului de vechime de 15%. ea reprezentând altceva decât o funcţie de execuţie. Felul muncii. 2/2002. Sibiu. Pentru considerentele arătate. Inaplicabilitatea în cauză a unor dispoziţii legale considerate „lege specială” în raport de Codul muncii. p. iar postul respectiv este unic şi.M. În speţă.. are semnificaţia unei modificări unilaterale a contractului de muncă. 15/2001. nr. http://portal. decizia emisă de intimată a fost anulată şi s -a dispus reîncadrarea contestatorului în postul avut anterior (Trib. nu poate fi modificat decât prin acordul părţilor. 48 C. Gagea. Practică judiciară Tribunalul Hunedoara. 8. în sensul că s-a procedat la modificarea contractului de muncă al contestatorului fără acordul scris al organului colectiv de conducere al sindicatului. cit.755/R/1999.43-44). Măsura dispusă de intimată. întrucât trecerea într -o altă muncă fără consimţământul salariatului poate fi făcută doar temporar şi doar în condiţiile dispoziţiilor art. în M.ro). Timişoara. intimata a fost supusă unei reorganizări interne prin efectuarea unei noi structuri organizatorice. încălcându -se astfel unul din principiile ce guvernează contractul individual de muncă. stabilite în mod clar în contractul de muncă. În speţă. În cauză. 54/2003. felul muncii şi salariul (prin eliminarea indemnizaţiei de conducere). De aceea. civ. a modificat cele trei elemente esenţiale ale contractului individual de muncă. 45 şi art. şi contractul individual de muncă aferent postului este tot unic. 85-87). civ. element esenţial al contractului individual de muncă.

All Beck. 5/2003. © 2012 Legalis . 461 şi urm. Pelissier. 2003. muncii. Bucureşti. Felul muncii este determinat de calificarea profesională şi de funcţia sau meseria prevăzută în contract. Al. op.Tr. fie în unul şi acelaşi compartiment.Tr. op. 45 -47 C. S. Beck .. 2001. Al. cit. 9. Hamangiu. Bucureşti. 20e édition. Lumina Lex. p. p.. Dreptul muncii. Codul muncii cu prezentare de ansamblu şi observaţii critice. cu modificarea atribuţiilor de serviciu.. Ţichindelean. Tratat de dreptul muncii. p. p.. Bucureşti. Ş. Cazurile de modificare unilaterală a contractului individual de muncă A. (2) Pe durata delegării. în situaţii prejudiciabile (Trib. trecerea de pe un post pe altul. atâta timp cât nu s -a schimbat natura muncii prestate şi nici salariul ce-l primea pentru aceasta. Rosetti. Comentariu §1. Dreptul muncii – Culegere de practică judiciară. J. în condiţiile art. Ghimpu. Dacă pentru aceeaşi funcţie există mai multe posturi. p. A. fără consimţământul său. 228 şi urm. În aceste situaţii. I. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii.Tr. Cazurile de excepţie în care poate avea loc modificarea unilaterală a contractului individual de muncă sunt: – modificarea de către angajator a locului muncii. Cazuri Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă are caracter de excepţie şi se poate realiza numai în cazurile şi cu respectarea condiţiilor prevăzute expres de lege. p. a condiţiilor de prestare a muncii şi a salarizării nu constituie o modificare a felului muncii. respectiv a detaşării. p. 233 şi urm. All Beck. Dreptul muncii. în condiţiile art. Admisibilitate. Ştefănescu. Jeammaud. 42. Ed. s. 392/1998. Bucureşti. 2007. chiar în condiţiile menţinerii retribuţiei. Ştefănescu. 2006. Greşit instanţa de fond a socotit această măsură ca o măsură disciplinară. Bibliografie Al.. p. Supiot. Al. Beligrădeanu. 2007. în supliment al Revistei Dreptul. Intimatul a ignorat faptul că există cazuri în care funcţia şi postul se contopesc determinând felul muncii. Tratat de dreptul muncii. Al. dec.. I.. Ed. a IV-a civ. muncii. Ţinca.A. nr. 190. Ed. Înţeles. prin delegarea salariatului. Wolters Kluwer. Athanasiu. Ed. C. fie în compartimente diferite. p. civ. Ştefănescu. 2003. Tratat de dreptul muncii. A. înseamnă a se pune unităţile. 306 şi urm... M. Paris 2000.40). Popescu. în cadrul aceleiaşi localităţi. Mutarea salariatului. Ploieşti. Bucureşti. cit. Codul muncii adnotat. Ţiclea. Bucureşti. Ţiclea. la o unitate de acelaşi grad.. Nedând conducerii unităţii posibilitatea de a face schimbări justificate de o mai bună organizare a serviciului. dec. 398 şi urm. în Al. Droit du travail. 461/1994. funcţie deţinută de contestator. Ed. p. L. 2004. a contractului de muncă. vol. Dima. trecerea dintr -un post în altul cu menţinerea atribuţiilor funcţiei. Ed. nr. Dreptul muncii. O. Modificare.. I. 2005. Dreptul muncii – Culegere de practică judiciară. dar sunt şi cazuri în care pentru aceeaşi funcţie. Dima. Nu constituie o modificare a contractului de muncă trecerea intimatei de la o unitate la alta în cadrul aceleiaşi localităţi.periclitată. L. 42 -44 C. Dalloz. după cum rezultă din actele medicale depuse la dosar. cum este aceea de economist. A. 42 şi art. sunt prevăzute mai multe posturi. Al. salariul la fel. în Al. Bucureşti. Ed. în P. ori prin detaşarea salariatului. 452 şi urm.un produs al Editurii C. 47-49). întreprinderile sau instituţiile. p. I. deci. 80 şi urm. Toate drepturile rezervate. constituie o modificare a felului muncii şi.R. [Schimbarea locului de muncă prin delegare sau detaşare] (1) Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detaşarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă. p. Luminiţa Dima Art. Athanasiu. 24 şi urm. Rosetti. nr. Ţiclea. Ţiclea. Ţiclea. iar locul de muncă este situat într-o unitate de acelaşi grad. ea neavând caracterul unei sancţiuni atâta vreme cât munca prestată este aceeaşi. 224 şi urm. Ţiclea. Tufan. Modificarea contractului de muncă însă este posibilă numai dacă este precedată de consimţământul special şi concret al salariatului (C. salariatul îşi păstrează funcţia şi toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă. Bucureşti.H. ci o măsură de organizare internă.

delegarea constituie o modificare unilaterală a contractului individual de muncă. 2006. M. Wolters Kluwer. 2007. p. Al. L. Ţiclea. existând posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri. 80 şi urm. p. Pelissier. Athanasiu. muncii . p. 461 şi urm. Supiot. Al. 20e édition. Bucureşti.. Modificare a locului muncii Delegarea presupune o modificare a locului muncii. Ţiclea. 452 şi urm. 43. Măsura delegării poate fi dispusă numai de angajator. [Definiţia şi trăsăturile delegării] Delegarea reprezintă exercitarea temporară. p. p. Modificarea unuia dintre aceste elemente nu este interzisă. 5/2003. 224 şi urm. §2. O. Dreptul muncii. Ed. Bucureşti. Bibliografie Al. Dima. I. Ştefănescu. 233 şi urm. măsura respectivă este valabilă fără a fi necesar consimţământul salariatului în acest sens. angajatorul poate modifica unilateral numai locul muncii.R. în momentul în care efectele unei astfel de modificări încetează. Ştefănescu. 2001. Bucureşti. Măsură unilaterală Ca natură juridică. Comentariu §1. Dima. Ed. redevin aplicabile clauzele contractului individual de muncă în forma anterioară modificării lor . Ghimpu. în P.. I. S. Ed. Al. p. nu există delegare sau detaşare. Codul muncii adnotat. Tufan. 2000. din dispoziţia angajatorului. însă se poate realiza numai cu acordul salariatului (modificare convenţională – regula). Codul muncii cu prezentare de ansamblu şi observaţii critice. Obiectul modificării în cazul delegării sau al detaşării Prin delegare sau detaşare. 2005. 2003. §2. Ed. I.un produs al Editurii C. Lumina Lex. A. p. Popescu. L. Ed. dreptul de a decide în privinţa unei astfel de modificări aparţine numai angajatorului. Luminiţa Dima Art. desfăşurarea temporară a activităţii într -unul dintre aceste locuri nu constituie o delegare. Jeammaud.– modificarea de către angajator a locului şi a felului muncii în situaţiile şi condiţiile stabilite de art. 2004. Rosetti.. vol. In absenţa modificării locului muncii. C. I. Ţiclea. Athanasiu. Dreptul muncii. C. Droit du travail. 2003. 190-191. a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă. Paris. Ţinca. Bucureşti. 228 şi urm. A.Tr. p. În cazul în care angajatorul dispune modificarea unilaterală a contractului individual de muncă într -unul din cazurile prevăzute expres de lege.Tr.. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. de către salariat. Dalloz. Ţiclea.. Al. All Beck. 48 C. în supliment al Revistei Dreptul. pag. Ed. iar pentru valabilitatea ei nu este necesar consimţământul salariatului. Beligrădeanu. Modificarea locului muncii este de esenţa delegării şi detaşării. © 2012 Legalis . 306 şi urm. Tratat de dreptul muncii. Al. cu respectarea prevederilor Codului muncii. Toate drepturile rezervate. În consecinţă. Rosetti. p. Dreptul muncii. nr. 24 şi urm. 2007.H.. Bucureşti. o clauză de mobilitate.Tr.. Tratat de dreptul muncii. A. 398 şi urm. Funcţia şi toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă rămân nemodificate. Bucureşti.. Manifestarea de voinţă În conformitate cu dispoziţiile legale ce reglementează modificarea unilaterală a contractului individual de muncă. potrivit căreia executarea obligaţiilor de serviciu de către salariat nu se realizează într-un loc stabil de muncă. J. Bucureşti. Dacă în contractul individual de muncă părţile au stipulat. B. Hamangiu. All Beck. Tratat de dreptul muncii. Ştefănescu. Ţichindelean. Beck . Caracterul temporar Modificările unilaterale ale contractului individual de muncă au caracter temporar. Ed. Ş. dar contractul individual de muncă este încă în vigoare.

Hamangiu. într-o astfel de situaţie intervenind o modificare convenţională.Actualizare §1. Ţiclea. Chiar dacă art. Ghimpu. Al. Lumina Lex. faţă de care poate răspunde disciplinar sau patrimonial. © 2012 Legalis . cu cel mult 60 de zile.Tr. Tufan. în supliment al Revistei Dreptul. Măsură temporară Delegarea este o măsură cu caracter temporar. Al. 398 şi urm. All Beck. Tratat de dreptul muncii. [Durata delegării şi drepturile băneşti] (1) Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile şi se po ate prelungi. Pe durata delegării. 2006. p. I. Prelungirea delegării Delegarea poate fi prelungită pentru cel mult încă 60 de zile.. să menţină modificarea locului muncii. p. Dreptul muncii. Dacă delegarea se dispune iniţial pentru o perioadă mai mare de 60 de zile. (1) C. Bucureşti. C. ea este valabilă pentru maxim 60 de zile. 2001. Toate drepturile rezervate. Athanasiu.Prin măsura delegării. Angajatorul este obligat să îi plătească salariul şi să îi acorde toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă şi în contractul colectiv de muncă. poate fi de maxim 60 de zile. Acesta este singurul în măsură să aprecieze necesitatea delegării. A. conform fişei postului. Ştefănescu. Ţiclea. Bucureşti. Ed.. Athanasiu. p. Luminiţa Dima Art. §3. 228 şi urm. Ţiclea. 224 şi urm.. Ţichindelean. p.R. salariatul delegat îşi exercită atribuţiile de serviciu.. Rosetti. însă numai cu acordul salariatului. p. 20e édition. A. Bibliografie Al. Bucureşti.Tr. p. În consecinţă. A. All Beck. M. L. Efecte Delegarea presupune executarea unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu ale salar iatului.citeşte aici textul la zi al comentariului. Ştefănescu. Ed. Tratat de dreptul muncii. cu sau fără plata drepturilor băneşti reglementate de Codul muncii pentru perioada delegării. Rosetti.Comentariu pe articole . în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. §4. 2007. la posibilitatea contestării acestuia în instanţă. fiind un act de executare a contractului individual de muncă. Dima. Codul muncii cu prezentare de ansamblu şi observaţii critice. fără a exista un acord expres în acest sens din partea salariatului delegat. I. Al. delegarea nu mai are caracter unilateral. Dreptul muncii. Ed. 2005. Bucureşti.. salariatul rămâne subordonat aceluiaşi angajator. Wolters Kluwer. Ţinca. Al. în P. de comun acord. 5/2003.un produs al Editurii C. §2. 44 alin.. Al. vol. 2003. p.Tr. 2003.H. O. cu acordul salariatului. I. J. în volumul "Codul muncii . 44. nr. devenind o modificare convenţională a contractului individual de muncă. Supiot. Ed. 452 şi urm. Ţiclea. 192-199. Bucureşti. Droit du travail. pe cale de consecinţă. 24 şi urm. angajatorul nu poate modifica unilateral felul muncii.. Bucureşti. Dima. 2004. 306 şi urm. L. I. 80 şi urm. p. Bucureşti. (2) Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare.. conducând la nelegalitatea actului emis şi. muncii stabileşte ca fiind posibilă o singură prelungire a „delegării” cu încă 60 de zile. 2000. În această situaţie. Ed. Bucureşti. Dreptul muncii. Ed. Dalloz. însă dreptul de a dispune delegarea nu poate fi exercitat abuziv. temporar sau definitiv. în sensul că măsura nu poate avea caracter şicanator. Ed. p. Ştefănescu. Tratat de dreptul muncii. Comentariu Actualizare 2012 . 2007. Pelissier. Codul muncii adnotat. Popescu. nimic nu împiedică şi după expirarea celei de -a doua perioade de 60 de zile ca părţile. Interes Măsura delegării este dispusă în interesul angajatorului. Beligrădeanu. 233 şi urm. S. ca măsură unilaterală a angajatorului. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. Paris. Durata delegării. 461 şi urm. precum şi la o indemnizaţie de delegare. Ş. Jeammaud. p. Beck . depăşirea acestui termen prin ordinul angajatorului.

2895/2006. cu modificările şi completările ulterioare. în interesul serviciului (M. Conform art.G. în cazul delegării de mai multe zile. la un alt angajator. 21 alin.H.G. în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. potrivit condiţiilor stabilite prin contractele colective de muncă la celelalte niveluri şi diurna de deplasare al cărei cuantum se stabileşte prin negociere la nivel de ramură. au deductibilitate limitată la calculul profitului impozabil. Luminiţa Dima Art. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate.G. însă lipsa înscrisului constatator nu afectează valabilitatea acestei măsuri. în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. 571/2003. nr. nr.un produs al Editurii C. sunt aplicabile dispoziţiile Capitolului II – „Indemnizaţia de delegare şi de detaşare” din anexa la H. iar oportunitatea ei rămâne exclusiv la aprecierea angajatorului. considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de delegare. Beck . 154 din 19 iulie 1995). indemnizaţia se acordă numai dacă durata delegării este de cel puţin 12 ore. asigurare şi a costului cazării. în ţară şi în străinătate). în cadrul localităţii. (1) şi alin. precum şi în cazul deplasării. Potrivit H. precum şi la o indemnizaţie de delegare. nivelul minim al diurnei este cel stabilit prin actele normative ce se aplică la instituţiile publice. 1860/2006. sunt cheltuieli deductibile cheltuielile de transport şi cazare în ţară şi în străinătate efectuate de salariaţi şi administratori. În mod excepţional. (3) lit. 45. salariatul are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare. Bibliografie Toate drepturile rezervate. dar nu mai cu consimţământul scris al salariatului. © 2012 Legalis . cheltuielile cu indemnizaţiile de deplasare acordate salariaţilor pentru deplasări în România şi în străinătate (deci implicit indemnizaţiile plătite pe perioada delegării. prin detaşare se poate modifica şi felul muncii. indiferent de funcţia pe care o îndeplinesc şi de autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea. [Definiţia şi trăsăturile detaşării] (1) Detaşarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar (M. persoanele aflate în delegare în localităţi situate la distanţe mai mari de 5 km de localitatea în care îşi au locul permanent de muncă primesc o indemnizaţie zilnică de delegare de 13 lei. §4. Drepturile băneşti Pe durata delegării. salariaţii unităţilor trimişi în delegaţie în ţară sau în străinătate. constituind o modificare a contractului de muncă. e) din Legea nr. Of. nr. În lipsa unor astfel de prevederi. Potrivit art. în limita a de 2. Astfel. din dispoziţia angajatorului. 1046 din 29 decembrie 2006). (2) lit. nr. b) din Legea nr. în momentul executării lucrărilor sau sarcinilor ce au constituit obiectul ei. nr. măsura unilaterală a delegării îmbracă forma scrisă. Numărul zilelor calendaristice în care persoana se află în delegare se socoteşte de la data şi ora plecării până la data şi ora înapoierii mijlocului de transport din şi în localitatea unde îşi are locul permanent de muncă. vor beneficia de următoarele d repturi: decontarea cheltuielilor de transport. §5. 45 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007 -2010 nr. Forma actului de delegare Potrivit principiului simetriei actelor juridice. Legalitate şi oportunitate Delegarea este supusă controlului instanţei judecătoreşti numai în ceea ce priveşte aspectele ce ţin de legalitatea acestei măsuri. De asemenea. Încetare delegării Delegarea poate înceta: prin expirarea termenul ui pentru care a fost dispusă. precum şi dispoziţiile H. grupuri de unităţi sau unitate. prin revocarea măsurii de către angajator sau prin încetarea contractului individual de muncă. potrivit art. 21 alin. nivelul minim al indemnizaţiei de delegare (al diurnei) este cel stabilit prin actele normative ce se aplică la instituţiile publice. Of.5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice. 571/2003 privind Codul fiscal.§3. precum şi pentru ultima zi. Pentru delegarea cu o durată de o singură zi. §6.

consimţământul salariatului. 24 şi urm. Tratat de dreptul muncii. 202-204.Al. Lumina Lex. iar pentru valabilitatea ei nu este necesar. 2007. 308 şi urm. în Suplimentul Revistei Dreptul. vol. Bucureşti. p.H. Ed. Ghimpu. prestarea muncii de către salariat în favoarea unităţii care îl detaşează. Bucureşti. la locul de muncă ce corespunde acestuia. Al. Ed. Modificarea felului muncii în cazul detaşării are caracter de excepţie şi poate interveni numai cu consimţământul scris al salariatului. Rosetti. Codul muncii cu prezentare de ansamblu şi observaţii critice. Popescu. muncii . în P.. Tufan. Ţiclea. 233 şi urm. p. Sancţiunile de reducere a salariului sau de retrogradare în funcţie nu pot depăşi durata detaşării şi pot fi dispuse numai cu acordul angajatorului care a dispus detaşarea. Ş. 2004. Salariatul va exercita temporar atribuţiile aferente unui post din statul de funcţiuni al unui alt angajator (cesionar). Ştefănescu. Dima. 461 şi urm. p. dispoziţia prin care s-a luat măsura detaşării este nelegală. acestea fiind singurele în măsură să aprecieze necesitatea detaşării. p. prin executarea unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu aferente postului respectiv. Măsura detaşării poate fi dispusă numai de angajator. Totuşi. Potrivit opiniilor exprimate în jurisprudenţă. Detaşarea îmbracă forma unei cesiuni a contractului individual de muncă cu clauza retrocesiunii. Tratat de dreptul muncii. I. 2007. Pe perioada detaşării. Beck . Ţiclea. J. precum şi. Al. pe perioada detaşării. faţă de care poate răspunde disciplinar sau patrimonial.Tr. În cazul în care angajatorul la care salariatul este detaşat dispune o astfel de măsură. Prin urmare. M. 2003. în principiu. Droit du travail. din moment ce presupun modificări ale clauzelor contractului individual de muncă. A. I. dar pot continua să existe alte drepturi şi obligaţii ale părţilor. p. 228 şi urm. Măsură unilaterală Ca natură juridică. 80 şi urm. angajatorul nu poate modifica unilateral şi felul muncii. Ed. Ţichindelean. detaşarea constituie o modificare unilaterală a contractului individual de muncă. I. unitatea unde salariatul este încadrat cu contract de muncă acceptând să fie înlocuită de o altă unitate. §3. în scopul îndeplinirii de către aceasta din urmă a sarcinilor proprii. Dreptul muncii.. Dreptul muncii.R. Al. Jurisprudenţă Toate drepturile rezervate. L. dacă prin legi speciale. Comentariu §1. Jurisprudenţa a apreciat că cesiunea parţială şi temporară dintre cele două unităţi presupune o relaţie de colaborare şi o convenţie. Athanasiu. Ţinca. Acordul între cedent şi cesionar Constituind o transmitere de drepturi şi obligaţii. L. s -a considerat că dacă la unitatea cesionară nu există un post vacant sau temporar vacant la momentul detaşării. Prin detaşare. Modificare a locului muncii Detaşarea presupune o modificare a locului muncii. Ţiclea. S. p. prin contractul colectiv de muncă aplicabil. 452 şi urm. All Beck. © 2012 Legalis .un produs al Editurii C. O.. constituind astfel o modificare convenţională a contractului individual de muncă. Dreptul muncii. Ed. Paris. §4. Ed. 47 C.Tr. I. p. p. Dalloz. acest angajator nu va putea aplica sancţiunea desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă. 2003. 2006... 5/2003. detaşarea are la bază acordul dintre unitatea care detaşează şi unitatea la care este detaşat salariatul. Rosetti. Hamangiu.. 2001. 224 şi urm. Ştefănescu. iar probele administrate atestă faptul că scopul detaşării nu a fost acela al îndeplinirii de către salariat la unitatea cesionară a unor sarcini proprii acesteia. Ed. Beligrădeanu. §2.. Al. A. Ştefănescu. C. Interes Măsura detaşării este dispusă în interesul unităţii la care este detaşat salariatul . nr. Wolters Kluwer. Codul muncii adnotat. În consecinţă: – angajatorul la care este detaşat salariatul este obligat să îi plătească acestuia salariul şi să îi acorde toate celelalte drepturi de detaşare. este de principiu că salariatul poate fi detaşat numai într -un post vacant ori al cărui titular lipseşte temporar şi poate fi înlocuit potrivit legii. – salariatul va fi subordonat angajatorului la care este detaşat. §5. Bucureşti. Ţiclea. Salariatul va ocupa un post vacant din statul de funcţiuni al unităţii la care s -a dispus detaşarea şi va presta munca în beneficiul acestei unităţi. All Beck. Bucureşti. prin contractul individual de muncă sau prin regulamentul intern nu se prevede altfel. Athanasiu.Tr. plata salariului de către această unitate sunt suspendate. de principiu.. în conformitate cu dispoziţiile art. Efecte Detaşarea are ca efect suspendarea contractului individual de muncă încheiat de salariat cu unitatea care îl detaşează şi încadrarea temporară a salariatului respectiv la unitatea la care este detaşat. Pelissier. Jeammaud. ea reprezintă intenţia acestui angajator de a renunţa la detaşarea respectivă. Tratat de dreptul muncii. 2000. p. Dima. 20e édition. Bucureşti. Supiot. Bucureşti. A. Ed. Al. p. 398 şi urm. Astfel. se stabilesc raporturi de muncă între salariat şi angajatorul la care este detaşat. 2005. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii.

Ed. Bucureşti. Ştefănescu. în supliment al Revistei Dreptul. Al.Detaşare. Ţiclea. Jeammaud. Tratat de dreptul muncii. Dreptul muncii. All Beck. 2004. A. Toate drepturile rezervate. Dima. dec. iar probele administrate atestă faptul că scopul detaşării nu a fost acela al îndeplinirii de către unitatea cesionară a unor sarcini proprii. devenind o modificare convenţională a contractului individual de muncă. Al. Ed. 310. Ed. 233 şi urm. Ed. p. nr. Al. unitatea unde salariatul este încadrat cu contract de muncă acceptând să fie înlocuită de o altă unitate. Tratat de dreptul muncii. din 6 în 6 luni. dispoziţia prin care s-a luat măsura detaşării este nelegală (C. 2000. pentru motive obiective ce impun prezenţa salariatului la angajatorul în interesul căruia a fost dispusă. 2007. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. Cesiunea temporară şi parţială între cele două unităţi presupune o relaţie de colaborare şi o convenţie. 2005. Bucureşti. Ţiclea. L. p. precum şi la o indemnizaţie de detaşare. dar numai în mod excepţional şi pentru motive personale temeinice. p.un produs al Editurii C. Rosetti. cu acordul ambelor părţi. Dima. Ghimpu. Bucureşti. în Al. §3. Hamangiu. 452 şi urm. J. Droit du travail. Durata detaşării.Tr. I. 24 şi urm. Ed All Beck. De aceea. nr. 20e édition. Luminiţa Dima Art. Refuzul salariatului Dreptul angajatorului de a dispune detaşarea nu poate fi exercitat abuziv. Bucureşti. p. p. © 2012 Legalis . Beck . p. Pentru ca detaşarea să-şi producă efectele după expirarea acestei perioade trebuie să existe acordul salariatului. Pelissier. op. Dreptul muncii. I. În acest sens. De asemenea. I. 224 şi urm. Dacă detaşarea se dispune iniţial pentru o perioadă mai mare de un an.A.. Ţinca. Ed Lumina Lex. Al. Comentariu §1. arătând că prezenţa salariatului în unitatea respectivă este impusă de motive obiective. este necesar ca angajatorul în interesul căruia a fost dispusă să solicite acest lucru. Popescu. M. din 6 în 6 luni. Măsură temporară Detaşarea este o măsură cu caracter temporar. p. (2) În mod excepţional. Ed. Ş. 398 şi urm.R. perioada detaşării poate fi prelungită pentru motive obiective ce impun prezenţa salariatului la angajatorul la care s-a dispus detaşarea. Supiot. Wolters Kluwer. p. Bibliografie Al. Dalloz..Tr. vol. civ. I. Ţiclea. p. Beligrădeanu. Al.Tr. [Durata detaşării şi drepturile băneşti] (1) Detaşarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an. Bucureşti. Rosetti. ea este valabilă pentru maxim un an de zile. însă numai cu acordul salariatului.. Bucureşti. în P. 2003. Condiţii. În această situaţie. Athanasiu. Prelungirea detaşării Detaşarea poate fi prelungită numai cu caracter excepţional. L. Ştefănescu. Ţichindelean. legea permite chiar salariatului să refuze detaşarea dispusă de angajatorul său. Athanasiu. Bucureşti. este de principiu că salariatul poate fi detaşat numai într-un post vacant ori al cărui titular lipseşte temporar şi poate fi înlocuit potrivit legii. 5/2003.. Tufan. A. Ştefănescu. (4) Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare. Ţiclea. O. 228 şi urm. C. cit. Paris. (3) Salariatul poate refuza detaşarea dispusă de angajatorul său numai în mod excepţional şi pentru motive personale temeinice. Tratat de dreptul muncii. 205-211. Ţiclea. ca măsură unilaterală a angajatorului. 2001. Iaşi. Dacă la unitatea cesionară nu există post vacant sau temporar vacant la momentul detaşării.. p. p.. Codul muncii cu prezentare de ansamblu şi observaţii critice. în scopul îndeplinirii de către aceasta din urmă a sarcinilor proprii. 2007. Codul muncii adnotat. A. detaşarea nu mai are caracter unilateral. S. în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. Dreptul muncii. 46. 2003. 2006. 461 şi urm.H. 80 şi urm. pentru prelungirea detaşării.. 32/1998. poate fi de maxim un an.. Dreptul muncii – Culegere de practică judiciară. §2. 55).

Beck . (3) lit.H. Conform art. §7. Of. nivelul minim al diurnei este cel stabilit prin actele normative ce se aplică la instituţiile publice. În lipsa unor astfel de prevederi. 47 alin. potrivit condiţiilor stabi lite prin contractele colective de muncă la celelalte niveluri şi diurna de deplasare al cărei cuantum se stabileşte prin negociere la nivel de ramură. 45 din Contractul colectiv d e muncă unic la nivel naţional pe anii 2007 -2010. la iniţiativa salariatului.§4. iar oportunitatea ei rămâne exclusiv la aprecierea celor doi angajatori. precum şi. asigurare şi a costului cazării. constituind o modificare a contractului de muncă. 154 din 19 iulie 1995). §6. în condiţiile art. În consecinţă. Totuşi. precum şi la o indemnizaţie de detaşare. în ţară şi în străinătate). Forma actului juridic al detaşării Potrivit principiului simetriei actelor juridice.G. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţ iilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate. cu modificările şi completările ulterioare. Drepturile băneşti Pe durata detaşării salariatul are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare. precum şi în cazul deplasării. fie de drepturile de la angajatorului la care este detaşat. prin revocarea măsurii de către angajator. sunt aplicabile dispoziţiile Capitolului II – „Indemnizaţia de delegare şi de detaşare” din Anexa la H. [Drepturile salariatului detaşat] (1) Drepturile cuvenite salariatului detaşat se acordă de angajatorul la care s -a dispus detaşarea. 21 alin. în cadrul localităţii. grupuri de unităţi sau unitate. fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detaşarea. potrivit art. nr. © 2012 Legalis . Potrivit H. §5. 47. nr. (1) şi alin. salariaţii unităţilor trimişi în detaşare în ţară sau în străinătate vor beneficia de următoarele drepturi: decontarea cheltuielilor de transport. e) din Legea nr. Toate drepturile rezervate.G. (2) lit. Luminiţa Dima Art. nivelul minim al indemnizaţiei este cel stabilit prin actele normative ce se aplică la instituţiile publice. 46 coroborat cu art. 21 alin. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar (M. Numărul zilelor calendaristice în care persoana se află în detaşare se socoteşte de la data şi ora plecării până la data şi ora înapoierii mijlocului de transport din şi în localitatea unde îşi are locul permanent de muncă. Legalitate şi oportunitate Detaşarea este supusă controlului instanţei judecătoreşti numai în ceea ce priveşte aspectele ce ţin de legalitatea acestei măsuri. în momentul executării lucrărilor sau sarcinilor ce au constituit obiectul ei. în locul diurnei zilnice se plăteşte o indemnizaţie egală cu 50% din salariul de bază zilnic. De asemenea. Încetarea detaşării Detaşarea poate înceta: prin expirarea termenului pentru care a fost dispusă. considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de detaşare. măsura unilaterală a detaşării îmbracă forma scrisă însă lipsa înscrisului constatator nu afectează valabilitatea acestei măsuri. persoanele detaşate în localităţi situate la distanţe mai mari de 5 km de localitatea în care îşi au locul permanent de muncă primesc o indemnizaţie zilnică de detaşare de 13 lei. în limita a de 2. în cazul în care detaşarea depăşeşte 30 de zile consecutive. prin încetarea contractului individual de muncă. în interesul serviciului. Potrivit art. (5) C. Aceasta indemnizaţie se acordă proporţional cu numărul de zile ce depăşeşte durata neîntreruptă de 30 de zile. nr.5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice.G. cheltuielile cu indemnizaţiile de deplasare acordate salariaţilor pentru deplasări în România şi în străinătate (deci implicit indemnizaţiile plătite pe perioada detaşării. salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile. 571/2003. indiferent de funcţia pe care o îndeplinesc şi de autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea. 1860/2006. în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. sunt cheltuieli deductibile cheltuielile de transport şi cazare în ţară şi în străinătate efectuate de salariaţi şi administratori. muncii. 571/2003 privind Codul fiscal. (2) Pe durata detaşării. b) din Legea nr. nr. republicată. precum şi dispoziţiile H. au deductibilitate limitată la calculul profitului impozabil.un produs al Editurii C.

452 şi urm. Ed. Al. Ed. Ed. Bucureşti. Potrivit art. 24 şi urm.. 228 şi urm. Dalloz.Tr. fie de drepturile de la angajatorul la care este detaşat. p. Bucureşti. nr. Hamangiu.Tr. salariatul are dreptul de a reveni de îndată la locul său de muncă de la angajatorul care l -a detaşat (caz de încetare a detaşării la iniţiativa salariatului). Legea recunoaşte posibilitatea unei acţiuni directe a salariatului faţă de angaj atorul care l-a detaşat. persoanele detaşate beneficiază de acestea. 461 şi urm. 2004.. Ed. 2005. Textul nu face nici o distincţie între drepturile prevăzute în contractul individual de muncă şi cele prevăzute în contractele colective de muncă. 5/2003. J. Tufan. salariatul detaşat are dreptul de a reveni la locul său de muncă de la angajatorul care l-a detaşat. Popescu. el va trebui să se adreseze mai întâi instanţei de judecată. p.. Ţiclea. salariatul detaşat se poate îndrepta împotriva oricăruia dintre cei doi angajatori. A.un produs al Editurii C. Drepturi specifice salariatului detaşat În cazul în care există divergenţă între cei doi angajatori sau nici unul dintre ei nu îşi îndeplineşte obligaţiile. Wolters Kluwer. Ştefănescu. Ţiclea. Bucureşti. Dreptul muncii. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. Dreptul muncii. Tratat de dreptul muncii. p. Ştefănescu. 80 şi urm. Ţiclea. p. Rosetti.. Athanasiu. §3. Ţinca. Codul muncii cu prezentare de ansamblu şi observaţii critice. drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acordă şi alte drepturi. C. 2007. Obligaţiile angajatorului care detaşează Angajatorul care detaşează are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru ca angajatorul la care s -a dispus detaşarea să îşi îndeplinească integral şi la timp obligaţiile faţă de salariatul detaşat. Jeammaud. Bucureşti.. Paris. Comentariu §1. în supliment al Revistei Dreptul. Ţichindelean. A. I. acestea revin în temeiul legii angajatorului care a dispus detaşarea. (4) Dacă angajatorul la care s-a dispus detaşarea nu îşi îndeplineşte integral şi la timp toate obligaţiile faţă de salariatul detaşat. §4. Beck . A. 2007. 212-213. p. Lumina Lex. 20e édition. §2. de a se îndrepta împotriva oricăruia dintre cei doi angajatori şi de a cere executarea silită a obligaţiilor neîndeplinite. Ţiclea. p. 307 şi urm. Ed. p. 2003. Bucureşti. angajatorul la care este detaşat salariatul este obligat să îi plătească acestuia salariul şi să îi acorde toate celelalte drepturi de detaşare. acesta va avea în continuare la dispoziţie o acţiune în regres împotriva angajatorului care a beneficiat de munca salariatului detaşat. Al. All Beck. 2003. Al. 224 şi urm. Droit du travail. Indiferent care sunt drepturile mai favorabile salariatului.R. O. Luminiţa Dima Toate drepturile rezervate. Al. salariatul este obligat să execute lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu aferente unui post vacant de la angajatorul la care este detaşat. Al. Neavând însă un titlu executoriu. Codul muncii adnotat. vol. acestea vor fi îndeplinite de angajatorul care a dispus detaşarea. M. p.Tr. Supiot. p.H. Ed. I. L. În plus. L.. Athanasiu. se stabilesc raporturi de muncă între salariat şi angajatorul la care este detaşat. chiar dacă la locul de muncă unde sunt detaşate acestea nu se mai regăsesc. precum şi dreptul de a cere executarea silită a obligaţiilor neîndeplinite. În consecinţă.(3) Angajatorul care detaşează are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detaşarea să îşi îndeplinească integral şi la timp toate obligaţiile faţă de salariatul detaşat.. Ghimpu. 398 şi urm. inclusiv de toate drepturile privind protecţia şi igiena muncii. 233 şi urm. 2006. Ştefănescu. Principiul drepturilor mai favorabile Pe durata detaşării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile. Dacă salariatul se îndreaptă împotriva celui ce a dispus detaşarea. Astfel. © 2012 Legalis . Rosetti. Bucureşti.. Beligrădeanu. Ş. Dreptul muncii. I. 47 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007 -2010. având în vedere faptul că acesta din urmă reprezintă un garant al respectării drepturilor salariatului astfel cum acestea rezultă din contractul de muncă. Tratat de dreptul muncii. Dima. 2000. I. corespunzătoare noului loc de muncă. fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detaşarea. Raporturile salariatului cu angajatorul la care este detaşat Pe perioada detaşării. obligaţia acordării acestor drepturi incumbă angajatorului la care este detaşat salariatul. p. cu excepţia celor privind igiena şi protecţia muncii. Bibliografie Al. 2001. Ed. Pelissier. în P. (1) şi (2). All Beck. Bucureşti. (5) În cazul în care există divergenţă între cei doi angajatori sau nici unul dintre ei nu îşi îndeplineşte obligaţiile potrivit prevederilor alin. persoanele detaşate îşi menţin toate drepturile pe care le-au avut la data detaşării. În cazul în care angajatorul la care s-a dispus detaşarea nu-şi îndeplineşte integral şi la timp aceste obligaţii. Dacă la locurile de detaşare. S. Dima. Tratat de dreptul muncii.

Al. M. E. Wolters Kluwer. D. Bucureşti. p. Generalităţi A. B. dar numai cu acordul angajatorului (modificare convenţională). Beligrădeanu. C. I. 5/2003. Ştefănescu. Forţa majoră A. Bibliografie Al. fără consimţământul salariatului. 2005. Forţa majoră – noţiune O situaţie de forţă majoră reprezintă o imposibilitate obiectivă de executare a unei obligaţii determinată de o împrejurare de fapt. 20e édition. Bucureşti. Codul muncii adnotat. L. L.Tr. Ţiclea. Ed. Dima. Bucureşti. 2007. nr. 461 şi urm. cu titlu de sancţiune disciplinară sau ca măsură de protecţie a salariatului. – cu titlu de sancţiune disciplinară. Dreptul muncii. muncii este o măsură dispusă unilateral de angajator şi este obligatorie pentru salariat. Hamangiu. 24 şi urm. Ţichindelean. Comentariu §1. – în cazurile şi în condiţiile prevăzute de Codul muncii. 224 şi urm. Ed.. în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul cod. p. Tratat de dreptul muncii. dacă salariatul doreşte modificarea locului muncii ca măsură de protecţie. Supiot. şi în cazul unor situaţii de forţă majoră. Tratat de dreptul muncii. 228 şi urm. Rosetti. S. p. 315 şi urm. C.R. Angajatorul nu poate decide unilateral modificarea definitivă a contractului individual de muncă.. 2000. p.. Ţiclea. Bucureşti. p. Beck .Art. Dreptul muncii. Rosetti. p. supliment al Revistei Dreptul. [Modificarea locului şi felului muncii în situaţii excepţionale] Angajatorul poate modifica temporar locul şi felul muncii. 48. Droit du travail. Al. §2. © 2012 Legalis . A.Tr. Ştefănescu. Ţinca. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. A. All Beck. salariul..un produs al Editurii C. O. p.. Dima. 233 şi urm. care împiedică în mod obiectiv şi fără nici o culpă din partea debitorului executarea obligaţiei contractuale de către acesta (război. Ed.. 452 şi urm. Al. Athanasiu. I. 2006. Cazuri Contractul individual de muncă poate fi modificat unilateral de către angajator într-una din următoarele situaţii: – în cazul unor situaţii de forţă majoră. să modifice unilateral contractul individual de muncă este angajatorul. p. Al. Al. în cazul sancţiunilor disciplinare). I. J. 2001. p. Ed. Tufan. în P. Ghimpu. Bucureşti. Măsură temporară În oricare dintre aceste cazuri. Ed. A. această modificare poate avea loc la solicitarea salariatului. Paris. Toate drepturile rezervate. Obiectul modificării Modificarea unilaterală poate avea drept obiect. numai locul şi felul muncii. I. Ed. 2003. Ed. Tratat de dreptul muncii. Numai în situaţiile cu caracter de excepţie prevăzute expres de lege modificarea poate avea ca obiect şi alte elemente ale contractului individual de muncă (de exemplu. 2003. în principiu. indiferent care ar fi elementele supuse modificării. Popescu. p. Ştefănescu.. în cazurile şi în condiţiile prevazute de lege. 398 şi urm. – ca măsură de protecţie a salariatului. vol. Codul muncii cu prezentare de ansamblu şi observaţii critice. imprevizibilă şi de neînlăturat. Bucureşti. cutremure etc. 80 şi urm. inundaţii. Pelissier. Ţiclea. 48 C. 2007. Bucureşti. Dreptul muncii.. 213-214. All Beck. Athanasiu. Ş. Lumina Lex. Dalloz. Jeammaud. Competenţă Singurul care are dreptul. Legea nu reglementează şi în favoarea salariatului dreptul de a modifica unilateral clauzele contractuale. Ţiclea.H. Măsură obligatorie Modificarea contractului individual de muncă în temeiul art. 2004.). În consecinţă. modificarea contractului individual de muncă are caracter temporar.Tr.

muncii. pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile”. 61 lit. 64 C. cu respectarea prevederilor Codului muncii privind cercetarea disciplinară prealabilă şi aplicarea sancţiunilor disciplinare (art. muncii . angajatorul: – poate modifica unilateral şi temporar contractul de muncă al salariatului. sunt aplicabile pre vederile art. B. muncii. d) C. §3. în condiţiile art. muncii . c) şi art. nefiind obligat nici să îl concedieze pe salariat. Într-o astfel de situaţie. © 2012 Legalis . cât şi modificarea corespunzătoare a salariului. 263-268). numai dacă acestea sunt prevăzute în statute profesionale aprobate prin lege specială. Suspendarea de drept a contractului individual de muncă În cazul în care angajatorul nu dispune modificarea contractului individual de muncă. Într-o astfel de situaţie. angajatorul poate modifica în mod unilateral contractul individual de muncă. §4. durata modificării contractului individual de muncă trebuie să corespundă perioadei în care salariatul se află în situaţia specială care a determinat luarea măsurii respective. pot fi identificate următoarele ipoteze: a) cazul în care prin decizia organelor competente de expertiză medicală. de regulă.un produs al Editurii C.În astfel de situaţii. dacă locul muncii în care îşi desfăşoară activitatea prezintă riscuri etc. Sancţiunile disciplinare A. muncii . b) cazul în care nu există o decizie a organelor competente de expertiză medicală care să constate inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului. Justificare Ca măsură de protecţie a salariatului. angajatorul: – poate dispune concedierea salariatului în temeiul art. art. însă există posibilitatea ca acesta să presteze muncă într-un alt loc de muncă sau să desfăşoare o altă activitate în cadrul unităţii. muncii . în condiţiile art. se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului. Într-o astfel de situaţie se pot afla salariaţii pensionaţi pentru invaliditate de gradul III. B. B. 50 lit. femeile gravide. în cazurile în care starea sănătăţii salariatului determină o astfel de măsură. În această situaţie. – poate să nu dispună niciun fel de măsură. nu îşi mai pot desfăşura activitatea pe care au avut -o anterior. dacă munca nu se mai poate desfăşura la locul de muncă prevăzut în contractul individual de muncă încheiat cu salariatul sau angajatorul nu îi mai poate oferi acestuia de lucru în conformitate cu clauzele contractuale ce reglementează felul muncii pe care salariatul este obligat să o presteze. 264 alin. 48 C.H. 48 cu dispoziţiile art. fiind însă obligat să îi ofere un loc de muncă vacant corespunzător capacităţii de muncă a acestuia. g) C. Toate drepturile rezervate. – poate modifica unilateral şi temporar contractul de muncă al salariatului. muncii. 61 lit. muncii: „retrogradarea din funcţie. 52 lit. fapt ce nu permite acestuia să -şi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat. Măsurile de protecţie a salariatului A. după caz. (1) lit. în condiţiile art. modificarea unilaterală temporară a locului şi a felului muncii acestuia prin decizia angajatorului are loc. însă prestarea activităţii în condiţiile contractului său de muncă poate dăuna sănătăţii acestuia din cauza situaţiei speciale în care se află. potrivit căruia angajatorul poate dispune suspendarea contractului individual de muncă în caz de întrerupere temporară a activităţii. c) C. cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea. care reglementează suspendarea de drept a contractului individual de muncă sau. Sancţiuni prevăzute în legi speciale Modificarea unilaterală temporară a locului şi a felului muncii cu titlu de sancţiune disciplinară poate avea loc. din cauza unei astfel de boli sau a unui astfel de accident. cu caracter de excepţie. 48 C. nici să îi modifice acestuia contractul de muncă. Ipoteze Din coroborarea prevederilor analizate ale art. Scop şi durată Pentru legalitatea unei astfel de măsuri unilaterale a angajatorului este necesar ca scopul pentru care a fost dispusă să îl constituie exclusiv protecţia salariatului. este legală modificarea atât a locului şi a felului muncii. cele care au născut recent sau cele care alăptează. Beck . 64 C. Sancţiunea prevăzută de Codul muncii Modificarea unilaterală temporară a locului şi a felului muncii cu titlu de sancţiune disciplinară nu poate avea loc decât în condiţiile art. salariaţii asiguraţi în cadrul sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale care. şi în alte situaţii şi condiţii. C. În consecinţă. c) C.

ro) . s.just. . iar pe de altă parte. 41 a lin.U. în Internet. Prin excepţie. când din motive tehnice sau din alte motive activitatea este întreruptă.just. Potrivit dispoziţiilor art. aceştia se află la dispoziţia unităţii urmând a fi plătiţi cu 80% din salariul de bază. Forţa majoră poate duce la modificarea contractului de muncă în mod unilateral de către unitate numai cu caracter temporar. muncii. (1) lit. numai sub aspectul locului şi felului muncii.[Suspendarea din iniţiativa salariatului] Art.G. 40 din Legea nr. . dec. în raport cu situaţia de fapt care a generat măsura contestată. 1 din contract. fără ca aceasta să se fi produs din vina administraţiei sau a salariaţilor. prin art. muncii. în cazuri excepţionale. nr. http://portal. dec. Astfel. 454 din 27 iunie 2002) ori în condiţiile art. 52.– poate să nu dispună niciun fel de măsură. Totuşi. în mod obiectiv. 51. dacă rămân în unitate pentru a presta alte munci decât cele cuprinse în contractul individual de muncă.A. prevăzute de art. http://portal. 1. 2. respectiv felul şi locul muncii. (3) lit.A. civ.422/2004. Jurisprudenţă 1. coroborate cu prevederile din contractul colectiv de muncă la nivelul întreprinderii. modificarea unilaterală a contractului de muncă de către unitate poate avea loc numai în cazurile şi condiţiile prevăzute în Codul muncii. . (1) lit. angajatorul nu era obligat să suspende temporar contractul de muncă potrivit art. conflicte de muncă şi asigurări sociale. © 2012 Legalis .[Suspendarea din iniţiativa angajatorului] Art. deoarece potrivit acestui text de lege. Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă. aceştia nu se pot prevala de prevederile art. 49. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale (M. în Internet. Oana Cazan Toate drepturile rezervate. Schimbarea temporară a locului şi felului muncii. Forţă majoră. . nr. Prin urmare. Consecinţe. 49 alin. . iniţiativa suspendării contractului individual de muncă aparţine acestui angajator (C. s-a reţinut că angajatorul a modificat unilateral contractul de muncă al petiţionarului. nr. nu îşi mai poate desfăşura activitatea la locul de muncă respectiv [trecerea temporară în altă muncă în temeiul art.[Suspendarea de drept] Art. acesta aplicând în mod corect prevederile art.H. 50. dacă în timpul cât activitatea de bază a unităţii este întreruptă. muncii. nu are dreptul să îl concedieze pentru acest motiv. deoarece. 53.[Drepturile şi obligaţiile sala-riaţilor în cazul întreruperii temporare a activităţii angajatorului] Art.[Modalităţile şi efectele suspendării] Art. 41 alin. Luminiţa Dima Capitolul IV Suspendarea contractului individual de muncă Art. (3) pct. s. d) C. nr. administraţia dispune ca salariaţii să presteze alte activităţi utile angajatorului. Of. Inadmisibilitate. muncii. 54. nu este obligat să îi modifice salariatului contractul de muncă. modificarea contractului individual de muncă se poate face numai cu acordul părţilor. pe de o parte. (1) C. nu şi în privinţa salariului (C.628/2004. . 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă]. dar că.ro) . Magda Volonciu. litigii de muncă. Ploieşti.[Suspendarea prin acordul părţilor] Alexandru Athanasiu. există situaţii în care legea prevede expres obligaţia angajatorului de a -l trece temporar în altă muncă pe salariat atunci când condiţiile de muncă dăunează sănătăţii acestuia sau când. Beck . Luminiţa Dima. 52 alin. fiind vizate două elemente esenţiale. civ. b) şi c) C. Singurul caz în care este admisibilă modificarea contractului de muncă în privinţa salariului este acela al sancţionării disciplinare pe perioadă determinată. 52 alin. În speţă. 48 din acelaşi cod. 1. Modificarea unilaterală a contractului de muncă în privinţa salariului. d) C.un produs al Editurii C. Alba Iulia. 9 din O.

Codul muncii cu prezentare de ansamblu şi observaţii critice. pe durata suspendării acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din calitatea sa de salariat. L. Situaţii în care nu operează suspendarea Nu constituie cauze de suspendare a contractului individual de muncă: a) situaţia în care angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a salariului. p. Noţiune Suspendarea contractului individual de muncă reprezintă încetarea temporară a producerii efectelor acestui contract. Bucureşti. p. Al. Wolters Kluwer. §3. În consecinţă. Ş. zilele de sărbători legale. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. Al. Dreptul muncii. Dima. destinate refacerii capacităţii de muncă a salariatului. 20e édition. Paris. Hamangiu. Comentariu Actualizare 2012 . Bucureşti. (4) În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului. Supiot. (2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator.Comentariu pe articole . C. 90 şi urm.. Al. prin contracte individuale de muncă sau prin regulamente interne. c) cazul în care salariatul prestează în beneficiul aceleiaşi unităţi. [Modalităţile şi efectele suspendării] (1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept.Actualizare §1. Bucureşti.. Tratat de dreptul muncii. I. Ţiclea. 374 şi urm. este posibil să intervină suspendarea acestor efecte. b) concediul de odihnă. Scopul reglementării Reglementarea instituţiei suspendării constituie o modalitate de protecţie a salariatului împotriva concedierii sale în cazurile în care acesta nu îşi execută temporar obligaţia de a presta munca din motive care nu îi sunt imputabile.Tr.. în Suplimentul Revistei Dreptul. În acest caz. Bucureşti. Pelissier. Tufan. Codul muncii adnotat. Dalloz.Art. 210 şi urm. © 2012 Legalis . Dima. 5/2003. Ţichindelean. Instituţia suspendării are la bază caracterul sinalagmatic şi cu prestaţii succesive al contractului individual de muncă. Ed.R. Acestea sunt considerate întreruperi fireşti ale activităţii. Codul muncii reglementează următoarele modalităţi care conduc la suspendarea acestuia: Toate drepturile rezervate. În privinţa contractelor sinalagmatice. salariatul este îndreptăţit să solicite instanţei competente obligarea angajatorului la executarea obligaţiei ce îi revine de a remunera munca prestată de salariat. Al. I. Ţiclea. 2000. Ed. All Beck. Ed. Rosetti. 241-218. prin acordul părţilor sau prin actul unilateral al uneia din părţi. Bucureşti. pauza de masă. Ghimpu. Beck . 2003. 428 şi urm. care se caracterizează prin reciprocitatea obligaţiilor părţilor şi prin interdependenţa obligaţiilor reciproce. p. dacă acestea sunt prevăzute prin legi speciale. §2. L. p. p. Lumina Lex. Popescu. În această situaţie are loc o modificare temporară a contractului individual de muncă. prin contractul colectiv de muncă aplicabil. 2004. 2007. (3) Pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi şi obligaţii ale părţilor decât cele prevăzute la alin. 2003. în P.. p. Ed. 32 şi urm. A. Ed. A. 2001. Al. 236 şi urm. Ed. 49. M. Athanasiu.. Ştefănescu. în volumul "Codul muncii . Droit du travail. (2).H. Ştefănescu. Numai în cazul contractelor cu prestaţii succesive. Ţiclea..Tr. Athanasiu. Ţiclea. vol. Bucureşti.un produs al Editurii C. care îşi produc efectele eşalonat în timp.Tr. p.citeşte aici textul la zi al comentariului. repausul săptămânal. O. Ţinca. p. J. 2006. Bucureşti. Rosetti. Modalităţi de suspendare În raport cu rolul voinţei părţilor la momentul suspendării contractului individual de muncă. Beligrădeanu.. p. Dreptul muncii. timpul de odihnă dintre două zile de lucru. Tratat de dreptul muncii. Bibliografie Al. All Beck. A. p. suspendarea executării obligaţiilor de către una dintre părţile contractante determină şi suspendarea executării obligaţiilor reciproce şi interdependente ale celeilalte părţi contractante. 2005. Ştefănescu.. Tratat de dreptul muncii. Dreptul muncii. I. Ed. nr. omisiunea salariatului de a presta munca din motive care îi sunt imputabile poate duce la desfacerea disciplinară a contractului său individual de muncă. §4. S. 440 şi urm. I. Jeammaud. temporar. Bucureşti. 2007. o altă activitate. 319 şi urm. 469 şi urm.

muncii prevede expres că în cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului. suspendare ce intervine fie la iniţiativa angajatorului. respectiv. Ca excepţie. prin contracte individuale de muncă sau prin regulamente interne se prevede astfel. art. pe durata suspendării acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din calitatea sa de salariat. Astfel. art. prin contractul individual de muncă sau prin regulamentul intern se prevede că pe durata suspendării contractului continuă să existe anumite drepturi şi obligaţii pe care le au părţile în temeiul contractului. (4) C. pot fi identificate următoarele situaţii: a) dacă prin legile speciale aplicabile. prin contractul colectiv de muncă aplicabil. prin contractul colectiv de muncă aplicabil. Pe de altă parte. Luminiţa Dima Art. pe toată această durată se suspendă atât prestarea muncii şi plata salariului. Efectele suspendării Suspendarea contractului individual de muncă determină suspendarea efectelor sale principale: prestarea muncii şi plata salariului. pe durata suspendării contractului individual de muncă se suspendă toate drepturile şi obligaţiile pe care le au părţile în temeiul contractului. În consecinţă. Subordonarea impune executarea de către salariat a atribuţiilor sale de serviciu. prin contractul colectiv de muncă aplicabil. prin contractul individual de muncă sau prin regulamentul intern se prevede că pe durata suspendării contractului continuă să existe anumite drepturi şi obligaţii pe care le au părţile în temeiul acestuia. 49 alin. (3) C. prin contractul individual de muncă sau prin regulamentul intern nu se prevede expres că pe durata suspendării contractului individual de muncă anumite drepturi şi obligaţii pe care le au părţile în temeiul acestuia continuă să existe. de regulă. Astfel. fără a fi necesar acordul salariatului. În toate cazurile de suspendare a contractului individual de muncă. drepturile corelative ale angajatorului. Acest fapt are la bază subordonarea. 50. ce intervine în urma realizării acordului de voinţă între părţile contractante. Neplata salariului nu înlătură subordonarea salariatului faţă de angajator. §5. cât şi toate celelalte drepturi şi obligaţii ale părţilor. © 2012 Legalis .un produs al Editurii C. pe durata suspendării acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din calitatea sa de salariat. [Suspendarea de drept] Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situaţii: a) concediu de maternitate. simpla neexecutare din partea angajatorului a obligaţiei sale de plată a salariului nu determină suspendarea contractului individual de muncă. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către salariat a obligaţiilor sale poate determina sancţionarea disciplinară a acestuia. cu respectarea programului de lucru stabilit de angajator şi sub controlul acestuia. prin contractul colectiv de muncă aplicabil. Toate drepturile rezervate. dar suspendarea este determinată de o faptă imputabilă salariatului. în toată această perioadă de timp drepturile şi obligaţiile prevăzute de reglementările respective vor continua să existe. iar suspendarea nu este determinată de o faptă imputabilă salariatului. – suspendarea contractului individual de muncă prin acordul părţilor. suspendarea plăţii salariului de cătr e angajator apare numai ca o consecinţă a suspendării prestării muncii de către salariat. În consecinţă. prin contractul colectiv de muncă aplicabil. prin contracte individuale de muncă sau prin regulamente interne. c) dacă prin legile speciale aplicabile. 49 alin. În ceea ce priveşte existenţa altor drepturi şi obligaţii ale părţilor pe durata suspendării contractului individual de muncă. care fac imposibilă prestarea muncii. astfel de drepturi continuă să existe şi pe durata suspendării numai atunci când prin legi speciale. ce intervine din cauza unor împrejurări mai presus de voinţa părţilor. Beck . muncii prevede expres că acestea pot exista dacă sunt prevăzute prin legi speciale. fără a fi necesară manifestarea de voinţă a angajatorului în acest sens.– suspendarea de drept a contractului individual de muncă. ca trăsătură specifică şi esenţială a contractului individual de muncă. Astfel. b) dacă prin legile speciale aplicabile. salariatul nu poate invoca neplata salariului pentru a justifica neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiei sale de prestare a muncii. pe durata suspendării contractului individual de muncă vor continua să existe doar obligaţiile salariatului prevăzute de aceste reglementări şi. fie la iniţiativa salariatului.H. – suspendarea contractului individual de muncă prin actul de voinţă unilateral al uneia din părţi .

Stagiul minim de cotizare pentru acordarea concediului şi indemnizaţiei de maternitate se stabileşte în condiţiile art. Tratat de dreptul muncii. I. © 2012 Legalis .85%. din punct de vedere fizic ori legal. de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul. Al. de concediu pentru sarcină.. p. Ţiclea. 20e édition. Bucureşti.un produs al Editurii C.. 32 şi urm. nr. Jeammaud. Ed. i) în alte cazuri expres prevăzute de lege. Femeile salariate beneficiază de concediu şi de indemnizaţie de maternitate.. Al. c) carantină. Ţiclea. p. Pelissier. la cerere. All Beck. Al. Rosetti. A. Dreptul muncii. Bucureşti. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (M. 8 din O.citeşte aici textul la zi al comentariului. fiind. Ţiclea.R. p. Concediul de maternitate A. în P. h) în cazul în care salariatul este arestat preventiv. Beligrădeanu. L. Al. I. legislative ori judecătoreşti. Bibliografie Al. 158/2005. Hamangiu. S. Ed. Tratat de dreptul muncii. Bucureşti. pe toată durata mandatului. Bucureşti. Supiot. Dalloz. 441 şi urm. A.Tr. Faptul că pierderea calităţii de asigurat nu s -a produs din motive imputabile persoanei în cauză se dovedeşte cu acte oficiale eliberate de către angajatori sau asimilaţii acestora. Bucureşti. p. Dreptul muncii. p. dacă nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calităţii de asigurat. Ed. Ghimpu. Lumina Lex. aplicată la fondul de salarii care se datorează şi se achită de către angajator la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. în principiu. A.Comentariu pe articole . Ştefănescu.b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă. Ţichindelean.G. Ed.U. 469 şi urm. 2003. Ed. Dima. e) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive. Condiţii de acordare Dreptul la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate este condiţionat de plata contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii destinată suportării acestor indemnizaţii. Medic curant este orice medic aflat în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. vol. dacă au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României. 5/2003. 212 şi urm. au dreptul.. nr. 374 şi urm. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. Ed. 2005. în cotă de 0. 1074 din 29 noiembrie 2005). Beneficiari Femeile salariate. Of. începând cu luna a 6 -a de sarcină. fiind asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Popescu. O. J. Rosetti. 2003. §2. L. precum şi orice alt medic cu autorizaţie de liberă practică valabilă Toate drepturile rezervate. Wolters Kluwer. conform reglementărilor în vigoare. I.H. la concediu pentru sarcină şi lăuzie (concediu de maternitate).Tr. nu mai sunt salariate şi nici nu mai au calitatea de asigurate în acest sistem. Dima. p. prestarea muncii. p.. Al. Suspendarea de drept – noţiune şi cazuri Suspendarea de drept a contractului individual de muncă intervine în cazurile în c are efectele principale ale contractului încetează temporar din cauza unor împrejurări mai presus de voinţa părţilor care fac imposibilă. Ed. în volumul "Codul muncii . g) forţă majoră. dacă legea nu prevede altfel. nr. p. Dreptul muncii.. f) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat. Ştefănescu. 2006. Bucureşti. nr. Paris.Actualizare §1. 2004. d) efectuarea serviciului militar obligatoriu. Ş.Tr. B. în Suplimentul Revistei Dreptul. 92 şi urm.G. în condiţiile O. Athanasiu. Ţinca. Tratat de dreptul muncii. C. De aceleaşi drepturi beneficiază şi femeile care. 2000. Ţiclea. Suspendarea de drept a contractului individual de muncă nu poate interveni decât în cazurile prevăzute expres de Codul muncii şi în alte cazuri prevăzute expres de lege. Beck . 2007. în condiţiile Codului de procedură penală. 2001.. Ştefănescu. 319-322.U. 430 şi urm. din motive neimputabile lor. All Beck. p. Codul muncii adnotat. p. în baza certificatului medical eliberat de medicul curant. Tufan. I. Codul muncii cu prezentare de ansamblu şi observaţii critice. 238 şi urm. Droit du travail. Bucureşti. Bucureşti. 2007. Persoanele cu handicap asigurate beneficiază. M. Athanasiu. 218-229. Comentariu Actualizare 2012 .

H. Concediile pentru sarcină şi lăuzie se pot compensa între ele.G.U. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate nu se datorează asupra indemnizaţiei de maternitate. E. pe baza actelor justificative. 10 din O. De asemenea. precum şi cele referitoare la stabilirea programului de lucru. nr. Indemnizaţiile pot fi solicitate. C. Contribuţia de asigurări sociale se calculează prin aplicarea cotei de contribuţie individuală stabilită prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat asupra valorii reprezentând un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată. se suportă din cuantumul brut al indemnizaţiei de maternitate şi se achită bugetului asigurărilor sociale de stat. (până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar) pe baza cărora se calculează. plata salariului. contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii. la fiecare fiind asigurată conform O. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. © 2012 Legalis . Pe durata concediului de maternitate se suspendă prestarea muncii şi. Indemnizaţia de maternitate Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei de maternitate este de 85% din baza de calcul stabilită în condiţiile art. Pentru persoana asigurată care desfăşoară activitatea la mai mulţi angajatori. deoarece salariata respectivă se află în imposibilitate obiectivă de a presta munca. durata de acordare a acestei indemnizaţii fiind asimilată stagiului de cotizare în acest sistem. de fiecare angajator. Indemnizaţia de maternitate se achită beneficiarei. În toate cazurile. care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă. Calculul şi plata contribuţiei individuale de asigurări sociale se efectuează lunar. cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de angajator pentru indemnizaţii le de maternitate se aplică asupra aceleiaşi valori reprezentând un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată. nr. de către angajator.un produs al Editurii C. Toate drepturile rezervate. în consecinţă. F.U. salariata având dreptul la o indemnizaţie de maternitate. prevăzute prin contractele colective de muncă.şi care încheie o convenţie în acest sens cu casele de asigurări de sănătate. calculat de la data la care beneficiara era în drept să le solicite. în termenul de prescripţie de 3 a ni. în funcţie de recomandarea medicului şi de opţiunea persoanei beneficiare. nr. pentru aceste indemnizaţii datorându-se contribuţia individuală de asigurări sociale reglementată de prevederile Legii nr. iar concediul pentru lăuzie pe o perioadă de 63 de zile după naştere. Alte drepturi şi obligaţii Perioadele în care salariatele beneficiază de indemnizaţii de maternitate constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii. cuantumul indemnizaţiilor solicitate se achită la nivelul cuvenit în perioada prevăzută în certificatul medical. neavând libertatea de a decide să nu îşi exercite dreptul la concediu de maternitate. iar suma astfel plătită se reţine de către angajator din contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru luna respectivă. În principiu.G. astfel încât această perioadă nu se ia în calculul stagiului de cotizare în acest sistem. Sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. D. 158/2005. cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă.G. reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procură de către aceasta. în aşa fel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice. în condiţiile O.U. Din durata de acordare a concediului de maternitate. se recuperează din contribuţiile datorate pentru lunile următoare sau din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. La stabilirea numărului de zile ce urmează a fi plătite se au în vedere prevederile legale cu privire la zilele de sărbătoare declarate nelucrătoare. exprimată în zile calendaristice. Concediul pentru sarcină se acordă pe o perioadă de 63 de zile înainte de naştere. indemnizaţia de maternitate se acordă pe toată durata acestui a. după c az. Efecte Suspendarea contractului individual de muncă intervine de drept. În situaţia copilului născut mort sau în situaţia în care acesta moare în perioada concediului de lăuzie. Pe durata de acordare a indemnizaţiei de maternitate nu se datorează cotă de contribuţie în sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj. 158/2005 şi se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Plata indemnizaţiei de maternitate se face de către angajator. se plătesc zilele lucrătoare. Durata Durata concediului sarcină şi lăuzie (concediu de maternitate) la care au dreptul salariatele este de 126 de zile calendaristice. Beck . indemnizaţiile de maternitate se calculează şi se plătesc. baza de calcul a indemnizaţiei de maternitate se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare. conform legii.

Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă În cazul în care incapacitatea temporară de muncă intervine ca urmare a unei boli obişnuite sau a unui accident în afara muncii. 454 din 27 iunie 2002). În sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale. dar nu mai puţin de 6 săptămâni. B.U. nr. conform reglementărilor în vigoare.un produs al Editurii C.85%. C. © 2012 Legalis . şi poate fi prelungită cu cel mult 90 de zile. 158/2005 este condiţionat de plata contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii destinată suportării acestor indemnizaţii în cotă de 0. Durata Durata pentru care se poate acorda concediul pentru incapacitate temporară de muncă determinată de o boală obişnuită sau de un accident în afara muncii şi indemnizaţia aferentă este de maxim 183 de zile într -un interval de un an. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. în cazul în care salariata se află în concediu de maternitate. Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă în cazul unui accident de muncă sau al unei boli profesionale este de cel mult 180 de zile în interval de un an. §3. Of.Potrivit art. Beneficiari Salariaţii. În cazul unui accident de muncă sau al unei boli profesionale. indemnizaţia se suportă de către angajator din prima zi şi până în a 5 -a zi de incapacitate. nr. Salariaţii beneficiază de concediu şi de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă determinată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii. fiind. De asemenea.5% şi 4%. în condiţiile Legii nr.G. în baza certificatului medical eliberat de medicul curant .G. Pentru acordarea acestei indemnizaţii nu este necesară îndeplinirea vreunei condiţii de stagiu de cotizare. potrivit Legii nr. de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul. pentru a beneficia de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă este necesar ca certificatul medical să fie vizat. Stagiul minim de cotizare pentru acordarea concediului şi indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se stabileşte în condiţiile art. socotită din prima zi de concediu medical. nr. fiind asiguraţi obligatoriu în acest sistem. diferenţa dintre salariul de bază individual avut şi indemnizaţia legală la care aceasta are dreptul. unitatea este obligată să compenseze. pentru o perioadă stabilită prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.U. 13 alin. prin grija angajatorului. 2895/2006. Beck .H. Concediul pentru incapacitate temporară de muncă A. în consecinţă. socotită din prima zi de concediu. în principiu. salariaţii. Durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este mai mare în cazul unor boli speciale. deoarece această cauză de suspendare intervine independent de voinţa părţilor contractante. au dreptul la indemnizaţie pe perioada în care se află în incapacitate temporară de muncă în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.G. D.U. nr. 158/2005. între 0. nr. fiind asiguraţi obligatoriu pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistem ul de asigurări sociale de sănătate în condiţiile O. şi poate fi prelungită pentru cel mult 90 de zil e. au dreptul.U. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale (M. Toate drepturile rezervate. la concediu pentru incapacitate temporară de muncă determinată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii. Indemnizaţia se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate din ziua următoare celor suportate de angajator şi până la data încetării incapacităţii temporare de muncă sau a pensionării. Condiţii de acordare Dreptul la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate reglementate de O. E. de direcţia de sănătate publică teritorială. plata salariului. aplicată la fondul de salarii care se datorează şi se achită de către angajator la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.G. în funcţie de tariful de risc şi clasa de risc. 66 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007 -2010 nr. Cota de contribuţie datorată de fiecare angajator se stabileşte. tot angajatorul este cel care datorează şi plăteşte contribuţia de asigurare. dacă au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României. 8 din O. în conformitate cu dispoziţiile art. aplicată la fondul total de salarii brute lunare realizate. 346/2002. respectiv de casa teritorială de pensii în a cărei rază teritorială se află sediul angajatorului sau domiciliul asiguratului. Pe durata concediului medical se suspendă prestarea muncii şi. salariatul având dreptul la o indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă. 158/2005. Efecte Dacă salariatul nu poate presta munca din cauza unei incapacităţi temporare de muncă suspendarea contractului individual de muncă se produce de drept. din fondul de salarii. (3) din O.

Alte drepturi şi obligaţii Perioadele în care salariaţii beneficiază de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii. Toate drepturile rezervate. la fiecare fiind asigurată conform O. 158/2005. În cazul în care asiguraţii desfăşoară activitate la mai mulţi angajatori. cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă. contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii. Beck . SIDA. © 2012 Legalis . indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă determinată de boală obişnuită sau de accident în afara muncii se calculează şi se plătesc. conform legii.G. 10 din O. prevăzute prin contractele colective de muncă. De asemenea. Şi în cazul calculării indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă determinată de accident de muncă sau de boală profesională se utilizează numărul de zile lucrătoare din luna pentru care se acordă concediul. Sumele care depăşesc cuantumul contribuţiei datorate de angajator în luna respectivă se recuperează din contul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale de la casa teritorială de pensii pe raza căreia se află sediul sau domiciliul acestuia. indemnizaţia se plăteşte o singură dată de către angajatorul la care a avut loc accidentul de muncă sau la care s -a declarat boala profesională. cuantumul indemnizaţiei este de 100% din media venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului. ţinându-se cont de prevederile legale cu privire la zilele de sărbătoare legală. iar suma astfel plătită se reţine de către angajator din contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru luna respectivă. calculat de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite. Indemnizaţia se achită beneficiarului.U. Şi în acest caz se aplică. 9 din O. Din durata de acordare a concediului pentru incapacitate temporară de muncă. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. de fiecare angajator. La stabilirea numărului de zile ce urmează a fi plătite se au în vedere prevederile legale cu privire la zilele de sărbătoare declarate nelucrătoare.G. se recuperează din contribuţiile datorate pentru lunile următoare sau din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. În cazul în care persoana asigurată desfăşoară activitatea la mai mulţi angajatori. baza de calcul a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni d in care se constituie stagiul de cotizare. prin analogie. Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă. În toate cazurile. reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procură de către acesta. pe baza actelor justificative. care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă. Plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă determinată de boală obişnuită sau de accident în afara muncii se face de către angajator. indemnizaţia se suportă în primele 3 zile de incapacitate de către angajator.G. Contribuţia de asigurări sociale se calculează prin aplicarea cotei de contribuţie individuală stabilită prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat asupra valori i reprezentând un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată. (până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar) pe baza cărora se calculează. 346/2002. se plătesc zilele lucrătoare. în termenul de prescripţie de 3 ani.H. determinată de tuberculoză.Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei este de 75% din baza de calcul stabilită în condiţiile art.un produs al Editurii C. durata de acordare a acestei indemnizaţii fiind asimilată stagiului de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate . Sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor. se suportă din cuantumul brut al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă şi se achită bugetului asigurărilor sociale de stat. Dacă incapacitatea temporară de muncă este cauzată de o boală profesională sau de un accident de muncă. după caz. Indemnizaţia se calculează şi se plăteşte de către angajator şi se deduce din contribuţia d e asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de angajator pentru indemnizaţiile de incapacitate temporară de muncă se aplică asupra aceleiaşi valori reprezentând un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată. nr. În cazul urgenţelor medico -chirurgicale. pentru aceste indemnizaţii datorându-se contribuţia individuală de asigurări sociale reglementată de prevederile Legii nr.U. 158/2005 şi se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. nr. iar din a 4 -a zi de incapacitate din bugetul asigurărilor sociale de stat (din contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale). exprimată în zile calendaristice. Cuantumul acestei indemnizaţii este de 80% din media veniturilor salariale brute realizate în ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului. În principiu.U. precum şi de o boală infectocontagioasă din grupa A şi de urgenţe medico chirurgicale stabilite în condiţiile prevăzute la art. deşi se regăsesc în mai multe situaţii pentru care asigurarea este obligatorie potrivit Legii nr. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate nu se datorează asupra indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă determinată de boală oblişnuită sau de accident în afara muncii. neoplazii. F. regulile generale privind plata indemnizaţiei beneficiarului. Calculul şi plata contribuţiei individuale de asigurări sociale se efectuează lunar. 158/2005 este de 100% din baza de calcul. precum şi cele referitoare la stabilirea programului de lucru. Indemnizaţiile pot fi solicitate. precum şi temenul general de prescripţie în care beneficiarul poate solicita indemnizaţia de 3 ani de la data la care era în drept să o solicite. cuantumul indemnizaţiilor solicitate se achită la nivelul cuvenit în perioada prevăzută în certificatul medical. reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procură de către acesta. nr. de către angajator.

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (M. calculat de la data la care beneficiarul era în drept să o solicite.U. nr. pe baza actelor justificative.G. fiind. în cotă de 0.U. conform legii. 372 din 28 aprilie 2006). Of. Condiţii de acordare Dreptul la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate reglementate de O. au dreptul. putând fi solicitată. Durata Durata pentru care se poate acorda concediul şi indemnizaţia pentru carantină este cea stabilită prin certificatul eliberat de inspectoratul de sănătate publică. în condiţiile O. Plata indemnizaţiei se face de către angajator.G. (până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar) pe baza cărora se calculează. Sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor. la concediu pentru carantină. nu se datorează cotă de contribuţie în sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj. după caz. conform art. nr. de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul. Legea nu prevede o limită a acestei durate. prevăzute prin contractele colective de muncă. precum şi de prevederile referitoare la stabilirea programului de lucru. b) din Legea nr. 158/2005. Dacă persoana asigurată îşi desfăşoară activitatea la mai mulţi angajatori. ţinându-se cont de prevederile legale cu privire la zilele de sărbătoare declarate nelucrătoare. contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii. nr. Carantina A. în baza certificatului eliberat de inspectoratul de sănătate publică şi a certificatului medical eliberat de medicul curant. de fiecare dintre aceşti angajatori. C. în principiu. astfel încât această perioadă nu se ia în calculul stagiului de cotizare în acest asigurărilor pentru şomaj. 158/2002 este condiţionat de plata contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii destinată suportării acestor indemnizaţii. indiferent de cauza survenirii acestei incapacităţi.U. 213 alin. 158/2005 şi se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 158/2005 la fiecare dintre aceştia. indemnizaţiile pentru carantină se calculează şi se plătesc.U. fiind asigurată conform O. Salariaţii beneficiază de concediu şi de indemnizaţie pentru carantină. cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă. © 2012 Legalis . dacă au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României.un produs al Editurii C. E.U. (2) lit.H. iar suma astfel plătită se reţine de către acesta din contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii pe care le datorează pentru luna respectivă. Pe durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă. deoarece cauza de suspendare intervine independent de voinţa părţilor contractante.85%. nr.G.G. nr. Cuantumul indemnizaţiei se achită la nivelul cuvenit în perioada prevăzută în certificatul medical. fiind asiguraţi obligatoriu pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate. conform reglementărilor în vigoare. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. se recuperează din contribuţiile datorate pentru lunile următoare sau din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. nr.Persoanele care beneficiază de concediu pentru incapacitate temporară de muncă acordat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale sunt asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Totuşi. nu vor benef icia de plata salariului. Din durata de acordare a concediului pentru carantină se plătesc zilele lucrătoare. Indemnizaţia se achită beneficiarului. Toate drepturile rezervate. D. reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procură de către acesta. în consecinţă. Beck . baza de calcul a indemnizaţiei pentru carantină se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare. Indemnizaţia pentru carantină Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru carantină este de 75% din baza de calcul stabilită în condiţiile art. cu plata contribuţiei din alte surse. Beneficiari Salariaţii cărora li se interzice continuarea activităţii din cauza unei boli contagioase. §4. B. 8 din O. De regulă. aplicată la fondul de salarii care se datorează şi se achită de către angajator la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă. aceşti salariaţi au dreptul la o indemnizaţie pentru carantină. li se suspendă de drept contractele individuale de muncă. Efecte Salariaţilor cărora li se interzice continuarea activităţii din cauza unei boli contagioase pe durata stabilită prin certificatul eliberat de inspectoratul de sănătate publică. Pe perioada astfel stabilită salariaţii nu pot presta munca şi. 10 din O. în termenul de prescripţie de 3 ani.G. Stagiul minim de cotizare pentru acordarea concediului şi indemnizaţiei pentru carantină se stabileşte în condiţii le art.

se suportă din cuantumul brut al indemnizaţiei pentru carantină şi se achită bugetului asigurărilor sociale de stat. Perioada de timp în care o persoană îndeplineşte serviciul militar activ sau alternativ ori este concentrat sau mobilizat constituie vechime în serviciu sau stagiu de cotizare la sistemul public de asigurări sociale. părţile neavând libertatea de a decide dacă suspendarea operează sau nu. orice formă a serviciului militar. sunt obligaţi să se prezinte la centrele militare numai pentru luarea în evidenţă militară. îndeplinirea serviciului militar în calitate de militar în termen sau rezervist concentrat/mobilizat devine obligatorie pentru bărbaţii cu vârste cuprinse între 20 şi 35 de ani. bărbaţi. legislative ori judecătoreşti. Calculul şi plata contribuţiei individuale de asigurări sociale se efectuează lunar. Potrivit Legii nr. legislative ori judecătoreşti. care îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. §5. perioada în care salariatul a satisfăcut serviciul mili tar ca militar în termen sau militar cu termen redus. §6. pentru situaţiile de stare de război. miliar în termen. La declararea mobilizării şi a stării de război sau la instituirea stării de asediu. precum şi pe timpul stării de asediu. legislative ori judecătoreşti constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii. După 1 ianuarie 2007. pe toată durata mandatului. legislative ori judecătoreşti. pe bază de voluntariat. În acest caz raporturile de muncă sau de serviciu ale acestor persoane se suspendă. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate nu se datorează nici asupra indemnizaţiei pentru carantină. executarea serviciului obligatoriu în calitate de militar în termen şi militar cu termen redus se suspendă. alternativ sau în rezervă (ca rezervist voluntar sau rezervist). 1155 din 20 decembrie 2005). Reglementarea acestui caz de suspendare este în concordanţă cu prevederile legale care reglementează incompatibilităţile în cazul exercitării unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive.H. 213 alin. stabilirea aptitudinilor şi a opţiunilor privind modul de îndeplinire a îndatoririlor militare. în condiţiile legii. a stării de mobilizare. pe durata stabilită de lege. Efecte Exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive. pe durata de acordare a indemnizaţiei pentru carantină nu se datorează cotă de contribuţie în sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj. nr. durata de acordare a acestei indemnizaţii se asimilează stagiului de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de angajator pentru indemnizaţiile pentru carantină se aplică asupra aceleiaşi valori reprezentând un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată. fără discriminare. executarea serviciului militar devine obligatorie. contractul individual de muncă se suspendă independent de voinţa părţilor contractante. © 2012 Legalis . a) din Legea nr. În cazul efectuării serviciului militar obligatoriu. selecţionare. a fost concentrat sau mobilizat. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. însă această perioadă nu se ia în calculul stagiului de cotizare în acest sistem. prin excepţie. perioadele în care salariaţii beneficiază de indemnizaţie pentru carantină constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii. care îndeplinesc criteriile pentru a îndeplini serviciul militar. începând cu data de 1 ianuarie 2007. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. Perioada în care salariatul exercită o funcţie în cadrul unei autorităţi executive. este asimilată stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. cu excepţia elevilor liceelor şi colegiilor militare. pot efectua. persoanele care satisfac serviciul militar în termen sunt asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 395/2005.F. Alte drepturi şi obligaţii Pentru indemnizaţiile pentru carantină se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale reglementată de prevederile Legii nr. de către angajator. pentru anumite funcţii din cadrul autorităţilor executive. De asemenea. bărbaţi şi femei. (2) lit. Potrivit art. determină suspendarea de drept a contractului de muncă. Contribuţia de asigurări sociale se calculează prin aplicarea cotei de contribuţie individuală stabilită prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat asupra valorii reprezentând un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată. legislative ori judecătoreşti este permis cumulul de funcţii prin lege specială. Pe de altă parte. Efectuarea serviciului militar obligatoriu. elev sau student la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare şi securitate naţională. iar angajatorii sunt obligaţi să păstreze locul de muncă pe toată durata cât salariaţii îşi îndeplinesc îndatoririle militare. 38 din Legea nr.un produs al Editurii C. Potrivit Legii nr. Astfel. la împlinirea vârstei de 18 ani. În conformitate cu dispoziţiile art. Exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive. cetăţenii români. serviciul militar se îndeplineşte în următoarele forme: activ (ca militar profesionist. Beck . În cazul în care. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi în sistemul Toate drepturile rezervate. luându-se în calcul la stabilirea stagiului de cotizare pentru obţinerea prestaţiilor de asigurări sociale din acest sistem cu excepţia pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parţiale. suspendarea contractului individual de muncă nu intervine. cu plata contribuţiei din alte surse. Of. Pe durata stării de război. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. soldat sau gradat voluntar). stare de mobilizare şi stare de asediu. cetăţenii români. Efecte În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat (M.

independent de voinţa părţilor. Forţa majoră. în următoarele situaţii: Toate drepturile rezervate. §9. pe perioada în care persoana aleasă în organul de conducere este salarizată de organizaţia sindicală. În situaţiile suspendării de drept a contractului individual de muncă pentru motive de forţă majoră nu subzistă plata contribuţiilor la sistemul public de pensii. 213 alin. muncii se realizează în raport c u natura cauzei ce constituie eveniment de forţă majoră (sau caz fortuit). © 2012 Legalis . Efecte În cazul în care salariatul este arestat preventiv. plătindu -se cotele de contribuţii de asigurări prevăzute de legislaţia aplicabilă. nu este posibilă modificarea contractului individual de muncă (a lucrului şi a felului muncii). Perioada în care salariatul îndeplineşte o funcţie de conducere salarizată în sindicat constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii. etc. deoarece în această calitate asigurarea este obligatorie în aceste sisteme. iar aceasta îşi păstrează funcţia şi locul de muncă avute anterior. în condiţiile legii. se asimilează forţei majore şi cazul fortuit. Îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat. 48 C. potrivit art. g) (suspendarea de drept) sau ale art. muncii. d) din Legea nr. 51. contractul său de muncă se suspendă în temeiul legii independent de voinţa părţilor. muncii . Efecte Situaţiile de forţă majoră (împrejurări externe cu caracter excepţional. prestarea muncii de către salariat se suspendă şi. iar părţile nu pot deroga de la prevederile sale. 54/2003. absolut imprevizibile şi absolut invincibile: război. respectiv în specialitate. în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi în sistemul asigurărilor pentru şomaj.) poate deveni imposibilă prestarea de către salariat a activităţii potrivit contractului său de muncă. Efecte În cazul în care un salariat îndeplineşte o funcţie de conducere salarizată în sindicat. C. În cazul în care salariatul este arestat preventiv. Astfel. De exemplu. contractul său individual de muncă se suspendă. 50 lit. În alte situaţii (în caz de incendiu. Luminiţa Dima Art. muncii (suspendarea de drept). (2) lit. în consecinţă. la sistemul asigurărilor pentru şomaj şi la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. g) C. plătindu -se cotele de contribuţii de asigurări prevăzute de legislaţia aplicabilă. §7. în această calitate (salariat). [Suspendarea din iniţiativa salariatului] (1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa salariatului. Salariatul în cauză va putea beneficia de prestaţiile acordate în cadrul acestor sisteme dacă îndeplineşte condiţiile de stagiu şi celelalte condiţii de acordare prevăzute de legislaţia aplicabilă acestor sisteme de asigurări. dar nici nu sunt a similate acestuia de dispoziţiile legislaţiei în vigoare. dacă angajatorului i -a fost retrasă autorizaţia de funcţionare. 48 (modificarea temporară a contractului de muncă din iniţiativa angajatorului) C. angajatorul nu va fi obligat la plata salariului.H. (1) din Legea sindicatelor nr. precum şi vechimea în muncă. deoarece. Formularea acestui text este imperativă. În unele situaţii este în mod obiectiv imposibil ca salariatul să desfăşoare o activitate în cadrul unităţii indif erent de natura acesteia. În astfel de situaţii angajatorul poate dispune modificarea unilaterală a contractului în conformitate cu art. Arestarea preventivă.un produs al Editurii C. precum şi în raport cu natura activităţii desfăşurate de salariat. Fiind un caz de neexecutare a obligaţiilor contractuale din motive care nu sunt imputabile niciuneia dintre părţile contractante. fiind însă posibil ca acesta să desfăşoare în beneficiul angajatorului activităţi corespunzătoare unei alte funcţii. Beck . în acest caz fiind aplicabile prevederile art. 61 şi urm. O astfel de situaţie poate fi greva în raport cu salariaţii care nu participă la încetarea colectivă a lucrului. p e durata suspendării contractului de muncă nu subzistă plata contribuţiilor la sistemul public de pensii şi la sistemul asigurărilor pentru şomaj. conform art. Aplicabilitatea prevederilor art. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. calamităţi) determină. a plăţii salariului. Dacă perioada arestării preventive este mai mare de 30 de zile. în consecinţă. asigurarea este obligatorie în aceste sisteme. Persoanele aflate în arest preventiv sunt însă asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate cu plata contribuţiei din alte surse. 50 lit. suspendarea prestării muncii şi. 11 alin. în condiţiile Codului de procedură penală. angajatorul poate dispune concedierea salariatului în condiţiile art. şi pe postul său poate fi încadrată o altă persoană numai cu contract individual de muncă pe durată determinată.asigurărilor pentru şomaj. inundaţii. §8. iar această perioadă nu constituie stagiu de cotizare şi nici nu este asimilată stagiului de cotizare în aceste sisteme. Perioadele de suspendare nu constituie astfel stagiu de cotizare.

Dreptul muncii. Codul muncii adnotat. Ed. Ed. Jeammaud... p. dacă au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României şi dacă locuiesc împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora. Ţiclea. 3 ani şi încetează la data la care copilul împlineşte această vârstă. M. Drepturile se acordă solicitanţilor care sunt cetăţeni români. de până la 3 ani. nr. una dintre persoanele care au adoptat copilul. Concediul şi indemnizaţia lunară se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 naşteri sau. B. persoanele care în ultimul an anterior datei naşterii copilului au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. Pe perioada concediului se suspendă prestarea muncii şi. nr. 571/2003 privind Codul fiscal beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau. cetăţeni străini sau apatrizi. Bucureşti. 96 şi urm. precum şi persoana care a fost numită tutore.. precum şi prin regulamentul intern. Dima. nr.R. C. Bucureşti. Codul muncii cu prezentare de ansamblu şi observaţii critice. Bucureşti. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. Tratat de dreptul muncii. Beneficiari şi condiţii de acordare În conformitate cu dispoziţiile O. 2003. 374 şi urm. 2003. p.Tr. Al. All Beck. Ed. 230-234. De aceste drepturi beneficiază. Ghimpu. cărora li s -a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care au copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă.. C. Bucureşti. Ştefănescu. Durata de acordare a concediului de creştere a copilului se prelungeşte corespunzător în cazul suprapunerii a două sau trei situaţii de natură a genera acest drept. L. I. p. 322-325.. Popescu. în cazul copilului cu handicap. 2005. 2004. 1008 din 14 noiembrie 2005). p. I. în Suplimentul Revistei Dreptul. Ţiclea. Bucureşti. p. 2007. p. A. Rosetti. Ţiclea.Tr. O. 2000. A. 436 şi urm. Athanasiu. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (M. plata salariului. Al. Bucureşti. Ş. iar salariatul va beneficia de o indemnizaţie. 20e édition. Concediul pentru creşterea copilului A. precum şi de o indemnizaţie lunară. Efecte În cazul în care salariatul solicită concediul pentru creşterea copilului şi îndeplineşte condiţiile pentru acordarea acestuia. Beck . Concediul pentru creşterea copilului se acordă. cuantumul indemnizaţiei este de 600 lei. Bibliografie Al. vol. Pelissier. Durată Concediul pentru creşterea copilului poate fi acordat oricând de la data la care încetează concediul de maternitate (durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie trebuie să fie de 42 de zile calendaristice) şi până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani sau. Solidarităţii Sociale şi Familiei. p. Paris. p. Al. 5/2003. Dima. Ştefănescu. Bucureşti. în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil. după caz. Ed. opţional. Supiot. 32 şi urm. contractul individual de muncă. S. Wolters Kluwer. D. Athanasiu. 224 şi urm.un produs al Editurii C. fie în cazul în care acesta săvârşeşte un fapt material prin care îşi încalcă obligaţiile de serviciu. în P. Ed.U. În aceste situaţii suspendarea operează independent de voinţa angajatorului. p. p. oricare dintre părinţii fireşti ai copilului sau. J. I.Tr. Rosetti. Salariatul poate avea iniţiativa suspendării contractului individual de muncă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute expres de Codul muncii sau de legi speciale. Dreptul muncii. la cerere. pentru primii 3 copii ai acestor persoane. Tufan. Tratat de dreptul muncii. 469 şi urm. A. Ed. Beligrădeanu. §2. 448 şi urm. Ţinca . Bucureşti. Al. Indemnizaţia pentru creşterea copilului Începând cu data de 1 ianuarie 2007. în consecinţă. Ţichindelean. Dalloz.G.. Hamangiu. în cazul copilului cu handicap. de către angajatorii la care îşi desfăşoară activitatea salariaţii beneficiari. angajatorul este obligat să i -l acorde. Dreptul muncii.. Comentariu §1. 240 şi urm. iar indemnizaţia se suportă din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii.(2) Contractul individual de muncă poate fi suspendat în situaţia absenţelor nemotivate ale salariatului. Ed. după caz. Ştefănescu. All Beck. Suspendarea din iniţiativa salariatului – noţiune şi cazuri Suspendarea contractului individual de muncă prin actul unilateral al salariatului intervine fie în cazurile în care salariatul optează să-şi exercite un drept care determină suspendarea. Tratat de dreptul muncii. Al. Toate drepturile rezervate. Lumina Lex. L. Ţiclea. 2006. Droit du travail. Of. 2007. I. © 2012 Legalis . 2001.H.

unul dintre părinţi. D.U. 148/2005.G. a adoptat.U. conform legii. (până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar) pe baza cărora se calculează. B. iar această perioadă nu se ia în calculul stagiului de cotizare în acest sistem. solidaritate socială şi familie. plata salariului. Baza de calcul a indemnizaţiei se stabileşte în condiţiile art. Durată Durata de acordare a concediului şi indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil.G. care se datorează şi se achită de către angajator la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 8 din O. În cazul suprapunerii a două sau trei situaţii de natură a genera acest drept se acordă o singură indemnizaţie. Beneficiari Salariaţii. Pe perioada acordării concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului. Condiţii de acordare Dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav este asigurat de plata contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii în cotă de 0.un produs al Editurii C. pe bază de mandat poştal sau. căruia i s -au încredinţat copii în vederea adopţiei sau i-au fost daţi în plasament. la concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani. în cuantumul prevăzut de O.U. datorată pentru indemnizaţia pentru creşterea copilului. a fost numit tutore. este supus unor intervenţii chirurgicale. se fac de către direcţiile teritoriale de muncă. Calculul şi plata contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate. Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau a copilului cu handicap cu afecţiuni intercurente până la împlinirea vârstei de 18 ani se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie şi. au dreptul. nr. şi se suportă de la bugetul de stat.G. după caz. Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului bolnav este de 85% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare. iar în cazul copilului cu handicap pentru afecţiunile intercurente. Beneficiază de concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav. împuternicit prin procură. Stagiul minim de cotizare pentru acordarea concediului şi indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului bolnav este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul şi se stabileşte în condiţiile art. nr. 10 din O. cu modificările şi completările ulterioare. contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii. reprezentantului legal ori mandatarului acestora. 158/2005. nr. fiind asiguraţi pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate în condiţiile O. 158/2005. 19/2000.Calculul şi plata indemnizaţiilor pentru creşterea copilului se fac de către direcţiile teritoriale de muncă. Indemnizaţia se achită lunar beneficiarului. în cont curent personal ori cont de card. neoplazii. nr. a certificatului pentru persoanele cu handicap. În perioada în care salariatul beneficiază de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului nu se datorează contribuţie la bugetul asigurărilor pentru şomaj. în consecinţă. E. În situaţiile în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase. Beck . © 2012 Legalis .H. garantat în plată. beneficiarul datorează cotă de contribuţie la bugetul asigurărilor sociale de sănătate. C. 158/2005. iar salariatul are dreptul la plata unei indemnizaţii. în condiţiile legii. opţional. este imobilizat în aparat gipsat. Alte drepturi şi obligaţii Perioada în care o persoană beneficiază de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în sistemul public de pensii în vederea stabilirii drepturilor prevăzute de Legea nr. §3. Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra sumei reprezentând valoarea a de două ori salariul de bază minim brut pe ţară. solidaritate socială şi familie.G. Toate drepturile rezervate. Pe perioada concediului se suspendă prestarea muncii şi.85% aplicată la fondul de salarii. Indemnizaţia se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. durata concediului medical se stabileşte de medicul curant. dacă au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României. Efecte În cazul în care salariatul solicită concediu pentru îngrijirea copilului bolnav şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea acestuia. după caz. angajatorul este obligat să i -l acorde.U. până la împlinirea vârstei de 18 ani. E. precum şi asiguratul care. Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav A.

§4. din afara căsătoriei sau este adoptat de acesta. Alte drepturi şi obligaţii Perioadele în care salariaţii beneficiază de indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii. iar cuantumul acesteia se achită la ni velul cuvenit în perioada prevăzută în certificatul medical. angajatorul nu îi poate refuza cererea. cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă. de fiecare angajator. nr. tată al copilului nou -născut. plata salariului. Concediul paternal se acordă la cerere în primele 8 săptămâni de la naşterea copilului.U. D. nr. durata concediului paternal se majorează cu 10 zile lucrătoare.un produs al Editurii C. B. reprezenta ntului legal sau mandatarului desemnat prin procură de către acesta. iar suma astfel plătită se reţine de către angajator din contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii datorat e pentru luna respectivă. Indemnizaţia poate fi solicitată pe baza actelor justificative. precum şi cele referitoare la stabilirea programului de lucru. calculat de la data la care beneficiarul era în drept să o solicite. Dreptul la concediul paternal se acordă tatălui copilului nou născut care participă efectiv la îngrijirea acestuia.Din durata de acordare a concediului se plătesc zilele lucrătoare. De asemenea. Calculul şi plata contribuţiei individuale de asigurări sociale se efectuează lunar. Of. astfel încât această perioadă nu se ia în calculul stagiului de cotizare în acest sistem. 654 din 31 decembrie 1999). C. Beck . indiferent dacă copilul este născut din căsători e. Pe durata de acordare a indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului bolnav nu se datorează cotă de contribuţie în sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj. el are dreptul la o permisie de 7 zile calendaristice acordată de unitatea militară. 210/1999 (M. la fiecare fiind asigurată conform O. solicită acordarea concediului paternal. iar salariatul va beneficia de o indemnizaţie. Pentru persoana asigurată care desfăşoară activitatea la mai mulţi angajatori. avându -se în vedere prevederile legale cu privire la zilele de sărbătoare declarate nelucrătoare. în consecinţă. se recuperează din contribuţiile datorate pentru lunile următoare sau din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. în termenul de prescripţie de 3 ani. © 2012 Legalis . Durată Durata concediului paternal este de 5 zile lucrătoare. În cazul în care tatăl copilului nou -născut a obţinut atestatul de absolvire a cursului de puericultură. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.G. 158/2005. de către angajator. prevăzute prin contractele colective de muncă.H. cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de angajator pentru indemnizaţiile pentru îngrijirea copilului bolnav se aplică asupra aceleiaşi valori reprezentând un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Concediul paternal A. Indemnizaţie pentru concediu paternal Toate drepturile rezervate. se suportă din cuantumul brut al indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului bolnav şi se achită bugetului asigurărilor sociale de stat. Beneficiari şi condiţii de acordare Concediul paternal se acordă numai salariaţilor în conformitate cu dispoziţiile Legii concediului paternal nr. însă perioadele în care salariaţii beneficiază de astfel de indemnizaţii sunt asimilate stagiului de cotizare în acest sistem. indemnizaţiile pentru îngrijirea copilului bolnav se calculează şi se plătesc. tatăl putând beneficia de această prevedere numai o singură dată. Contribuţia de asigurări sociale se calculează prin aplicarea cotei de contribuţie individuală stabilită prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat asupra valorii reprezentând un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate nu se datorează asupra indemnizaţiei de pentru îngrijirea copilului bolnav. Dacă tatăl copilului nou-născut satisface serviciul militar obligatoriu. Pentru aceste indemnizaţii se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale reglementată de prevederile Legii nr. În cazul decesului mamei copilului în timpul naşterii sau în perioada concediului de lăuzie. după caz. Pe perioada concediului se suspendă prestarea muncii şi. F. Plata indemnizaţiei se face de către angajator beneficiarului. care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă. tatăl copilului beneficiază de restul concediului neefectuat de către mamă. Sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor. Efecte Dacă salariatul.

cu acordul a cel puţin jumătate din numărul membrilor sindicatelor respective. pe perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din iniţiativa sa. Într -o astfel de situaţie. salariat ul va beneficia de vechime în muncă. Astfel. © 2012 Legalis . cu acordul cel puţin al unei pătrimi din numărul acestora. muncii. 168/1999 cu cele ale art. Indemnizaţia se stabileşte în aceleaşi condiţii în care se stabileşte indemnizaţia de concediu de odihnă. inclusiv sporurile şi adaosurile la salariul de bază. la cerere. 168/1999. Durata concediului pentru formare profesională este asimilată de art. sau de către salariaţi. muncii. 149 C. el are dreptul fie la o indemnizaţie calculată după salariul său de bază şi vechimea sa în muncă. muncii . potrivit legii. Pe durata concediului plătit pentru formare profesională salariatul are dreptul la o indemnizaţie. Salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesională plătit de angajator de până la 10 zile lucrătoare sau de până la 80 de ore. dacă au cel puţin 21 de salariaţi şi cel puţin o dată la 3 ani dacă au mai puţin de 21 de salariaţi. §5. de concedii pentru formare profesională. 190 alin. potrivit art. de către organizaţiile sindicale reprezentative participante la conflictul de interese. Beck . muncii. fiind egală cu media zilnică a veniturilor salariale rezultate din însumarea salariului de bază. muncii unei perioade de muncă efectivă în ceea ce priveşte drepturile cuvenite salariatului.un produs al Editurii C. în cazul în care angajatorul nu şi -a respectat obligaţia de a asigura pe cheltuiala sa participarea salariatului respectiv la formare profesională în condiţiile prevăzute de Codul muncii. cu acordul reprezentanţilor salariaţilor şi numai dacă absenţa salariatului ar prejudicia grav desfăşurarea activităţii. greva constituie o încetare colectivă şi voluntară a lucrului. dacă mama a decedat în timpul naşterii sau în perioada concediului de lăuzie. 40 alin. după cum urmează: cel puţin o dată la 2 ani. Astfel. calculată pe ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul. angajatorul poate respinge solicitarea salariatului în mod excepţional. Pe perioada în care. participarea la grevă sau organizarea acesteia cu respectarea dispoziţiilor legii nu reprezintă o încălcare a obligaţiilor de serviciu ale salariaţilor şi nu poate avea consecinţe negative asupra greviştilor sau asupra organizatorilor. însă salariatul în cauză are dreptul de a solicita suspendarea acestuia pe toată durata mandatului. Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă. la alegere. 582 din 29 noiembrie 1999). persoana în cauză va avea acele drepturi care îi revin potrivit statutului pe care îl are în cadrul organismului profesional respectiv. contractul său individual de muncă nu se suspendă de drept. 150 alin. muncii. nr. Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza şi fracţionat în cursul unui an calendaristic. potrivit art. 150 alin. §7.Indemnizaţia pentru concediu paternal se plăteşte din fondul de salarii al unităţii şi este egală cu salariul corespunzător perioadei respective. precum şi denumirea instituţiei de formare profesională. fie la o indemnizaţie egală cu ajutorul pentru sarcină şi lăuzie cuvenit mamei. rezultă că în cazul Toate drepturile rezervate. §6. din fondul de salarii. perioada respectivă constituind stagiu de cotizare în aceste sisteme de asigurări. pe durata grevei salariaţii îşi menţin toate drepturile ce decurg din contractul individual de muncă. Cererea de concediu pentru formare profesională trebuie să fie înaintată angajatorului cu cel puţin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de începere a stagiului de formare profesională. iar angajatorul nu îi poate respinge cererea. Concediul pentru formare profesională Potrivit art. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă (M. Exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale În cazul în care salariatul exercită o funcţie electivă în cadrul unui organism profesional constituit la nivel central sau local. calculându -se pe baza salariului brut realizat.H. salariaţii au dreptul să beneficieze. a indemnizaţiilor şi a sporurilor cu caracter permanent. Indemnizaţia se include în veniturile impozabile ale salariatului. numai cu acordul sindicatului sau. după caz. în consecinţă. Of. Concediul fără plată constituie un motiv de suspendare a contractului de muncă din iniţiativa salariatului deoarece. pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor forme de învăţământ sau pentru susţinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituţiilor de învăţământ superior. altele decât salariul. indemnizaţia de concediu este asimilată indemnizaţiei de concediu de odihnă şi. (4) C. 153 C. domeniul şi durata acestuia. (1) C. În cazul în care salariatul beneficiază de concediu plătit pentru formare profesională. (1) din Legea nr. cu sau fără plată. tatăl copilului beneficiază de restul concediului neefectuat de către mamă. se plătesc cotele de contribuţie în sistemul public de pensii. dacă nu există sindicate reprezentative. angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii. cu excepţia drepturilor salariale . sistemul asigurărilor de sănătate. 49 alin. Astfel. la solicitarea salariatului. în condiţiile legii. Indemnizaţia este acordată de unitatea la care tatăl îşi desfăşoară activitatea. Din coroborarea acestor dispoziţii ale Legii nr. (2) C. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. Participarea la grevă Potrivit prevederilor art. (1) C. în conformitate cu art. multiplicată cu numărul de zile de concediu. Hotărârea de a declara greva (hotărârea de încetare a lucrului) se ia. sistemul asigurărilor pentru şomaj.

5/2003. Lumina Lex. 2005. Realizarea unui anumit număr de absenţe nemotivate poate constitui. C.Tr. potrivit legii. Ed. Tratat de dreptul muncii. 263 şi urm. p. Supiot. Bucureşti. Dima. Dima. Beck . contractele individuale de muncă ale acestora vor fi suspendate de drept (caz fortuit asimilat forţei majore). Ed. Al. Ştefănescu. Greva constituie o cauză de suspendare a contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului numai pentru salariaţii care participă la grevă. muncii.în care contractul a fost suspendat pe perioada participării la grevă.R. Dreptul muncii. Tratat de dreptul muncii. salariaţii aflaţi în grevă şi organizatorii acesteia sunt obligaţi să nu împiedice conducerea unităţii să îşi desfăşoare activitatea. Dacă prin natura ei încetarea lucrului îi împiedică şi pe salariaţii care nu participă la grevă să presteze munca. cu respectarea procedurii prevăzute de art. p. p. 52. muncii. în următoarele situaţii: (2) În cazurile prevăzute la alin. 227 şi urm.. dar şi obligaţii ale salariaţilor prevăzute expres de lege.Tr. S. 469 şi urm. 20e édition. nr. salariatul nu mai are dreptul la plata salariului. Pelissier. Al. Dalloz. şi suspendarea păţii salariilor. p. Bucureşti.. în consecinţă. I. pe durata suspendării salariatul nu va beneficia de niciun drept care rezultă din calitatea sa de salariat. Pe durata suspendării continuă să existe nu numai drepturi. în P.un produs al Editurii C. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. 243 şi urm. © 2012 Legalis . Jeammaud. Ed. (1) lit. J. dacă se constată nevinovăţia celui în cauză. p.. Salariatului i se poate aplica sancţiunea concedierii disciplinare dacă sunt întrunite prevederile art.H. De asemenea. 374 şi urm. În cazul suspendării contractului individual de muncă pentru absenţe nemotivate. în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă aplicabil sau ale regulamentului intern. Athanasiu. b) şi c). nu beneficiază de drepturi salariale. În consecinţă. Ştefănescu. Bucureşti. 2001. fapta salariatului dă dreptul angajatorului să îi aplice acestuia o sancţiune disciplinară. contractul individual de muncă. Ed. 99 şi urm. Droit du travail. §8. All Beck. la sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi la sistemul asigurărilor pentru şomaj. o despăgubire egală cu salariul şi celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului. Paris. salariatul îşi reia activitatea anterioară. organizatorii acesteia vor răspunde şi pentru prejudiciile cauzate acestor salariaţi în privinţa cărora suspendarea prestării muncii a determinat. plătindu-i-se. precum şi prin regulamentul intern. L. Ţiclea. În aceste condiţii. iar instanţa competentă constată caracterul ilegal al grevei. a) C. iar în cazul în care greva va fi declarată ilegală. Mai mult. Pe durata suspendării contractelor de muncă ale salariaţilor care participă la grevă şi care. nu subzistă plata contribuţiilor la sistemul public de pensii. salariaţii aflaţi în grevă trebuie să se abţină de la orice acţiune de natură să împiedice continuarea activităţii de către cei care nu participă la grevă. abatere disciplinară sau chiar abatere disciplinară gravă. în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale. Astfel. 61 alin. Contractul individual de muncă poate fi suspendat în situaţia absenţelor nemotivate ale salariatului în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil. suspendarea fiindu -i imputabilă salariatului. A. [Suspendarea din iniţiativa angajatorului] (1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativ a angajatorului. a). Organizatorii grevei au obligaţia de a proteja bunurile unităţii şi să asigure funcţionarea continuă a utilajelor şi a instalaţiilor a căror oprire ar putea constitui un pericol pentru viaţa sau pentru sănătatea oamenilor. (1) lit. Ghimpu. All Beck. acesta nu va beneficia pe durata suspendării de niciun drept care rezultă din calitatea sa de salariat.. pe durata grevei organizatorii acesteia sunt obligaţi să continue negocierile cu conducerea unităţii. Athanasiu. A. 2003. în vederea satisfacerii revendicărilor care formează obiectul conflictului de interese. I. Bibliografie Al. Toate drepturile rezervate. Dreptul muncii.. 2000. Luminiţa Dima Art. vol. L. iar această perioadă nu constituie stagiu de cotizare şi nici nu este asimilată stagiului de cotizare în aceste sisteme. I. Absenţele nemotivate Absenţele nemotivate presupun neexecutarea de către salariat a obligaţiei de prestar e a muncii în cadrul programului de lucru stabilit de angajator.

salariatul nu va mai presta munca şi nu va mai benefica de plata salariului. În niciunul dintre aceste cazuri angajatorul nu are obligaţia de a -i suspenda salariatului contractul de muncă.Actualizare §1. Beck . Noţiune Suspendarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului intervine în situaţiile în care angajatorul are dreptul de a decide în privinţa suspendării acestui contract. În situaţia în care angajatorul a decis suspendarea contractului de muncă. prin contractul individuale de muncă sau prin regulamentul intern. În urma desfăşurării procedurii cercetării prealabile. Popescu. Formă În consecinţă. C. Decizia cu privire la suspendarea contractului individual de mu ncă poate fi luată de angajator în momentul în care acesta dispune efectuarea cercetării disciplinare prealabile. A. Hamangiu. 2004. muncii]. 452 şi urm. Totuşi. p. Pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi şi obligaţii ale părţilor. decizia de detaşare. b) C. Tratat de dreptul muncii. Ş. în condiţiile şi pe durata stabilită prin reglementările respective. independent de voinţa salariatului. este necesar un înscris care să constate manifestarea de voinţă a angajatorului. Sancţiune disciplinară Ca sancţiune disciplinară. Bucureşti. Dreptul muncii. muncii. Ţiclea. 2003. Cercetarea disciplinară prealabilă Angajatorul poate suspenda contractul individual de muncă al unui salariat pe durata cercetării disciplinare prealabile efectuată în condiţiile legii. 2007. Ed. elementele prevăzute la art. Codul muncii adnotat. practica judiciară a statuat că suspendarea contractului individual de muncă în cazul în care angajato rul a făcut plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută nu operează de drept. Ştefănescu. sub sancţiunea nulităţii. se poate constata nevinovăţia salariatului. În acest sens. I. Ed. în supliment al Revistei Dreptul. 235-239.Comentariu pe articole . oricând pe durata de desfăşurare a procedurii cercetării. 2007. Decizia prin care se dispune această măsură trebuie să conţină. Bucureşti. Ed. Rosetti. Ţiclea. p. muncii. în urma soluţionării contestaţiei împotriva măsurii de sancţionare disciplinară a acestuia. Şi în acest caz angajatorul este obligat să îi plătească salariatului o despăgubire egală cu salariul şi celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului. Toate drepturile rezervate.un produs al Editurii C. Bucureşti. Rosetti. cu respectarea procedurii prevăzute la art.citeşte aici textul la zi al comentariului. decizia de sancţionare sau decizia de întrerupere temporară a activităţii). dacă se constată că salariatul a săvârşit o abatere disciplinară. (2) C.H. 32 şi urm. 268 alin. p. Al. În unele cazuri. p. în volumul "Codul muncii . B. pe durata suspendării acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din calitatea sa de salariat. C. © 2012 Legalis . Nevinovăţia salariatului se poate constata şi ulterior.Wolters Kluwer. Ţinca. Cazuri de suspendare din iniţiativa angajatorului Angajatorul poate avea iniţiativa suspendării contractului individual de muncă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute expres de Codul muncii sau de legi speciale. 26 4 alin.Tr. Tufan. În acest caz. Ţiclea. 263 şi urm. p. (1) lit. Suspendarea din iniţiativa angajatorului – noţiune. înscrisul este tocmai acela prin care se constată măsura dispusă de angajator ce determină suspendarea (de exemplu. prin contractul colectiv de muncă aplicabil. Acest caz de suspendare nu trebuie să fie confundat cu aplicarea sancţiunii disciplinare a suspendării contractului individual de muncă. §3. dacă acestea sunt prevăzute prin legi speciale. iar angajatorul este obligat să îi plătească o despăgubire egală cu salariul şi celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului. Codul muncii cu prezentare de ansamblu şi observaţii critice. Al. suspendarea contractului individual de muncă poate fi dispusă de angajator pe o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare [art. Comentariu Actualizare 2012 . fiind necesară manifestarea de voinţă a unităţii prin decizie. Bucureşti. 325-327. formă şi cazuri A. 2006. Sancţiunea disciplinară a suspendării contractului individual de muncă poate avea loc şi în conformitate cu prevederile unor acte normative cu caracter special. Al. C. Beligrădeanu.. Ţichindelean. O. sau ulterior. ordin sau dispoziţie dată de persoana sau organul în drept să dispună măsura suspendării. pe durata căreia contractul de muncă a fost suspendat. Bucureşti.. §2. M. 442 şi urm. salariatul îşi reia activitatea anterioară.

c) dacă s-a dispus neînceperea urmăririi penale. muncii. În situaţia în care contractul de muncă al salariatului se suspendă. precum şi în situaţia în care s-a dispus neînceperea urmăririi penale. În cazul în care salariatul ocupă în această perioadă o altă funcţie în aceeaşi unitate. suspendarea contractului individual de muncă încetează. fie să cumuleze cele două contracte de muncă. o sancţiune disciplinară. În acest caz. scoaterea de sub urmărire penală. Angajatorul nu este obligat să dispună suspendarea contractului individual de muncă. sancţiunea poate fi cea a desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă.Ulterior momentului dispunerii sancţiunii disciplinare. Dacă o altă persoană fizică sau juridică a fost cea care a sesizat organul de urmărire penală sau sesizarea s -a făcut din oficiu. 81 C. suspendarea contractului individual de muncă are la bază voinţa patronului. nu are loc o suspendare a contractului de muncă. având doar dreptul de a -i suspenda contractul de muncă. cumulativ următoarele condiţii: – angajatorul a făcut plângere penală împotriva salariatului sau salariatul a fost trimis în judecată. În această perioadă i se interzice salariatului să-şi exercite funcţia şi. în consecinţă. Dacă salariatul nu este de acord. angajatorul îi poate aplica acestuia. Până în momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. C. Condiţii în care operează suspendarea Angajatorul poate decide suspendarea contractului individu al de muncă al salariatului dacă sunt îndeplinite. pentru motive care înlătură vinovăţia salariatului. Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. acesta îşi reia activitatea avută Toate drepturile rezervate. iar incompatibilitatea salariatului care a săvârşit fapta penală cu funcţia deţinută în cadrul unităţii rezultă uneori din pre vederile legale. el va putea decide suspendarea contractului individual de muncă al acestuia din momentul depunerii plângerii. El are dreptul de a opta între a dispune şi a nu dispune această suspendare. §4. achitarea. muncii. salariatul va putea fie să continue să presteze munca numai în temeiul celui de -al doilea contract de muncă. angajatorul va putea decide suspendarea contractului de muncă numai din momentul trimiterii în judecată a salariatului. Formularea unei plângeri penale A. Dacă incompatibilitatea salariatului cu funcţia deţinută nu rezultă din prevederile legale. scoaterea de sub urmărire penală. ci o modificare temporară a acestuia. în funcţie de consecinţele pe care hotărârea judecătorească rămasă definitivă le va avea asupra primului contract de muncă. noul contract de muncă nu va putea fi încheiat pe durată determinată decât în cazurile prevăzute expres de art. Efecte La momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. angajatorul este singurul în drept să aprecieze dacă prin săvârşirea fa ptei penale salariatul devine incompatibil cu funcţia respectivă. 61 alin. În raport cu soluţia dată în procesul penal pot apărea mai multe situaţii: a) dacă prin hotărârea judecătorească s -a dispus interzicerea exercitării profesiei sau funcţiei respective de către salariat ca măsură de siguranţă sau pedeapsă complementară. se poate constata nevinovăţia salariatului. nu are dreptul la plata salariului.un produs al Editurii C. (2) C. Încetarea suspendării. Efectele suspendării Suspendarea durează până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti . Această obligaţie nu revine angajatorului în situaţia în care instanţa judecătorească competentă dispune anularea măsurii sancţionării disciplinare pentru vicii de formă sau pentru încălcarea principului non bis in idem consacrat de art. fie să demisioneze de la cea de-a doua unitate.H. muncii . încetarea urmăririi penale sau a procesului penal. Modificarea contractului de muncă nu poate avea loc decât cu acordul salariatului. cu respectarea procedurii prevăzute de Codul muncii. a) C. B. iar angajatorul este obligat să îi plătească o despăgubire egală cu salariul şi celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului. Pe durata suspendării angajatorul nu poate să îl concedieze pe salariat pe motive disciplinare pentru săvârşirea faptelor respective . În cazul în care angajatorul a făcut plângere penală împotriva salariatului. Beck . Dacă la momentul încetării suspendării noul contract de muncă va fi încă în vigoare. achitarea. dar prin hotărârea judecătorească nu s -a dispus interzicerea exercitării profesiei sau funcţiei respective. b) dacă salariatul a fost condamnat. (1) lit. acesta poate ocupa o altă funcţie în altă unitate prin încheierea unui nou contract de muncă. Deşi faptele penale sunt prevăzute de lege. 265 alin. contractul său individual de muncă încetează de drept de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s -a dispus interdicţia. eventual în urma soluţionării contestaţiei împotriva măsurii de sancţionare disciplinară. © 2012 Legalis . angajatorul nu va putea decide t recerea acestuia în altă funcţie (schimbarea din funcţie). – plângerea penală să fie formulată sau trimiterea în judecată să fie dispusă pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută de salariatul în cauză. salariatul poate să ocupe o altă funcţie în raport cu care nu este incompatibil în aceeaşi unitate sau în altă unitate. încetarea urmăririi penale sau a procesului penal pentru motive care nu înlătură vinovăţia salariatului. Totuşi. salariatul îşi reia activitatea anterioară.

deoarece în această perioadă el primeşte salariu de la unitatea la care este detaşat sau de la unitatea care l-a detaşat. acestea fiind chestiuni a căror soluţionare intră în sfera de activitate a organelor judiciare şi că măsura suspendării durează până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. structurale sau similare.un produs al Editurii C. (1) lit. În consecinţă. muncii încalcă prevederile art.H. avea dreptul să ia această măsură. în sistemul asigurărilor pentru şomaj şi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. bazate pe bunul său plac. tehnologice. Excepţie de neconstituţionalitate. c) C. Detaşarea Pe durata detaşării salariatului la un alt angajator în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. în temeiul art. autorii acesteia au susţinut că dispoziţiile art. 52 alin. 53 din Constituţie. Potrivit art. contractul individual de muncă al salariatului încheiat cu unitatea care îl detaşează se suspendă. acordată angajatorului. persoana este considerată nevinovată”. pe motiv că nu a săvârşit fapta imputată ori fapta nu există. Curtea a precizat că facultatea de a lua măsura suspendării. potrivit art. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate. nr. De asemenea. Beck . (1) lit. c) C. Jurisprudenţă 1. Faţă de dispoziţiile constituţionale potrivit cărora până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare. 52 alin. 52 alin. 52 alin.anterior şi contractul său individual de muncă îşi va produce în continuare efectele. (1) şi art. salariatul nefiind împiedicat să se încadreze în perioada suspendării contractului de muncă la altă unitate sau în altă funcţie decât cea cu care este incompatibilă fapta ce constituie obiectul acuzării. angajatorul va fi obligat să îi plătească. iar salariaţii sunt obligaţi să se afle la dispoziţia angajatorului care are oricând posibilitatea să dispună reînceperea activităţii. şi a reţinut că luând măsura suspendării contractului individual de muncă. prestarea muncii de către salariaţii respectivi se întrerupe (se suspendă) şi angajatorul nu mai este obligat să le plătească salariul. restrâns în mod abuziv de către angajator pe baza unei aprecieri exclusive. art. al cărui contract de muncă nu poate fi desfăcut până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. 72 din 5 februarie 2003). Pe perioada în care salariaţii beneficiază de indemnizaţie pentru întreruperea temporară a activităţii. (1) lit. §5. pen. (1) lit. angajatorul este obligat să plătească fiecărui salariat. (1) [art.C.C. în cazul în care angajatorul la care s-a dispus detaşarea nu îşi îndeplineşte integral şi la timp această obligaţie. Despăgubirea se datorează de către unitate chiar dacă aceasta dovedeşte că nu este în culpă pentru suspendarea contractului de muncă al salariatului deoarece. 53 C. C. 24. Autorii au considerat că aceste dispoziţii legale au Toate drepturile rezervate. (1) lit. aceasta poate constitui abatere disciplinară care poate oferi temeiul desfacerii contractului de muncă. se plătesc cotele de contribuţie în sistemul public de pensii. c) C. c) C. 52 alin. instituind o inegalitate în faţa legii a persoanelor încadrate în muncă şi îngrădind dreptul la muncă al acestora. o indemnizaţie ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. instituţia suspendării contractului de muncă reprezintă o măsură de protecţie a angajatului. proc. 16 alin. 41 alin. Constatându-se nevinovăţia salariatului. plata contribuţiilor la bugetele de asigurări sociale respective fiind obligatorie. Astfel. o despăgubire egală cu salariul şi celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului său de muncă. iar drepturile salariale îi vor fi plătite de această unitate. s -a reţinut că şi în situaţia în care fapta pentru care s-a formulat plângerea penală ori s -a dispus trimiterea în judecată nu va atrage răspunderea penală. Of. 52 alin. sistemul asigurărilor de sănătate. fiind întrunite condiţiile prevăzute de lege. astfel. art. muncii sunt constituţionale. Dacă achitarea salariatului se produce în urma exercitării unei căi extraordinare de atac. muncii . 23 alin. §6. în urma republicării] din Constituţie. angajatorul nu se pronunţă asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei angajatului şi nici asupra răspunderii sale penale. muncii. Salariatul va beneficia de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii. fără încetarea raportului de muncă. despăgubirile se datorează de către stat. (2) C. 23 alin. muncii. în special pentru motive economice. perioada respectivă constituind stagiu de cotizare în aceste sisteme de asigurări. Curtea Constituţională a fost sesizată cu privire la neconstituţionalitatea prevederilor art. iar aceasta nu va fi obligată să îi plătească salariul decât în cazul în care angajatorul la care s -a dispus detaşarea nu îşi îndeplineşte integral şi la timp această obligaţie. sistemul asigurărilor pentru şomaj. pe perioada suspendării contractelor individuale de muncă. Curtea a constatat că dispoziţiile art. din fondul de salarii. (1). Întreruperea temporară a activităţii Angajatorul poate dispune întreruperea temporară a activităţii. este considerată nevinovată persoana căreia i se impută săvârşirea unei fapte penale. muncii. © 2012 Legalis . În perioada respectivă salariatul nu va mai presta munca în favoarea unităţii care l-a detaşat. (1). invocându -se că această prevedere încalcă prezumţia de nevinovăţie prevăzută de art. M. 41 alin. nr. Excepţie de neconstituţionalitate. muncii (D. 2. (8) din Constituţie [art. (11) în urma republicării]: „până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare. 24 din 22 ianuarie 2003. 504 şi urm. Curtea a constatat constituţionalitatea dispoziţiilor art. Curtea a mai observat că dispoziţiile examinate nu contravin nici dreptului la muncă garantat de art. Curtea Constituţională a fost sesizată cu o excepţie de neconstituţionalitate a prevederilor art. c) C. Având în vedere aceste argumente. 38 alin. având aşadar un caracter provizoriu. drept ce poate fi. Pe durata detaşării salariatul va presta munca în favoarea unităţii la care este detaşat. nu încalcă prezumţia de nevinovăţie.

Articolul 50 prevede cazurile de suspendare de drept a contractului individual de muncă. 74 alin.D. pe lângă reparaţiile acordate salariatului al cărui contract de muncă s -a suspendat. reprezintă şi garanţii în prevenirea comportamentului abuziv al angajatorului. fără ca enumerarea să fie cu titlu exemplificativ. iar apărarea recurentei unităţi în sensul neobligativităţii existenţei deciziei nu are suport legal. în mod expres şi limitativ.G. Schimbarea temporară a locului şi felului muncii. 2/2000. pe perioada suspendării contractului de muncă.C.A. 53/2003 care reglementează strict şi imperativ instituţia suspendării. 52 alin. 12 alin. 52 alin. dispoziţiile art. reclamanta a fost pusă în imposibilitate de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin contractul de muncă şi de a beneficia de drepturile salariale.G. 14 alin. muncii. art. 52 alin.M. (5) din H. 31/1990. 74 alin. În afară de aceste situaţii. muncii (D. p. Lipsa înscrisului care să dovedească dispunerea suspendării. Deşi Codul muncii nu prevede dispoziţii de procedură cu privire la suspendarea contractului individual de muncă. (5) din Contractul colectiv de muncă. 4. art . ci numai neconcordanţa cu principiile şi normele constituţionale. dec. s. deci de a beneficia de o mărire de salariu. sunt şi acte normative speciale care prevăd suspendarea contractului individual de muncă – art.C. s. Sub aspectul nulităţii absolute a clauzei cuprinse în art. Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă. datorită ratei de inflaţie. deşi în drept nu a operat suspendarea din funcţie. muncii. 679/2003 şi art. De asemenea. suspendarea poate interveni prin acordul părţilor potrivit art. de asemenea. 53 prevede expres şi limitativ cazurile în care contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului. fără privilegii şi fără discriminări. De altfel. 53 din Constituţie nu au incidenţă în cauză. Constatarea nulităţii absolute a clauzei cuprinse în contractul colectiv de muncă prin care se stabilesc alte cauze de suspendare a contractului individual de muncă decât cele ale art. civ. art. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. c) C. A accepta că o astfel de măsură poate fi luată fără a se emite un act adiţional care să fie supus examinării legalităţii şi temeiniciei de către instanţa de judecată. nu există alte reglementări legale prin care să se dispună suspendarea contractului individual de muncă. Autorii au mai arătat că dispoziţiile de lege criticate oferă angajatorului posibilitatea de a înlătura persoane incomode pe criterii arbitrare. nu o îndreptăţea la modificarea Deciziei nr. nr. Consecinţe. 985 din 7 noiembrie 2005). nr. 18 lit. conflicte de muncă şi litigii de muncă. 3. 53/2003 în art. (5) din contractul colectiv de muncă. (5) din contractul colectiv de muncă este contrară dispoziţiilor Legii nr. k) din Legea nr. k) din Legea nr. dec. Instanţa de fond a reţinut că la dosarul cauzei nu există niciun act emis de conducerea unităţii pârâte. cuprinderea clauzei în art. (1) lit. Curtea a respins excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. prin raportare la prevederile art. prevederile art. În speţă. ceea ce nu poate fi admis ( C. 90/1996. 188/1999 privind S tatutul funcţionarilor publici. c) C. Cum nu s-a făcut dovada existenţei unei decizii de suspendare din funcţie. decizia nr. 376/2003. Despăgubirile ce s -ar putea acorda în cazul anulării deciziei de concediere nu se pot realiza în practică. 90/1996 nu reglementează cazuri de suspendare a contractului individual de muncă (C. nr.caracter discriminatoriu şi în raport cu prevederile art. nr. 16 din O. Beck . 12 alin. nr.un produs al Editurii C. 72/2004 sunt lovite de nulitate absolută cât timp sunt întemeiate pe dispoziţiile din clauza nr. În consecinţă. 33/2004 şi decizia nr. nelegalitatea măsurii.R. prin care să dispună suspendarea sau să constate existenţa unei cauze de suspendare. echivalează cu întronarea arbitrariului în raporturile de muncă. în toate cazurile este util ca angajatorul să emită o decizie. Prevederile art. In speţă s-a reţinut că angajatorul a modificat unilateral contractul de muncă al Toate drepturile rezervate. Constanţa. angajatul se află în imposibilitatea de a fi promovat. se constată că Legea nr. şi nu pot acoperi traumele psihice suferite de angajat.150 alin. nr. 428/MC/2005. 51 prevede cazurile de suspendare a contractului la iniţiativa salariatului. (2) din Legea nr. Ca efect. 18 lit.just. Corect a reţinut instanţa de fond lipsa acestei decizii şi ca o consecinţă. Suspendare nelegală din funcţie. 52 alin. Niciun angajato r nu angajează o persoană împotriva căreia a fost formulată o plângere penală. http://portal. precum şi faptul că. 33/2004 şi nici nu acoperă nulitatea absolută de care era lovită această decizie. Împrejurarea că ulterior recurenta a identificat ca temei art. © 2012 Legalis . 3/2003. nr. (2) C. Curtea a constatat că neconcordanţa dintre legile în vigoare în aceeaşi materie nu constituie o problemă de constituţionalitate. 86-87). M. aspect în raport de care s -a admis acţiunea şi s-a constatat nulitatea absolută a acestei clauze. (1) lit. civ. ceea ce nu este posibil. nr. (5) din Legea nr. 5. 54 C.G.ro) . mun cii. prin care să se fi dispus suspendarea din funcţie a reclamantei şi nici dovada comunicării acestui act. în R. Întrucât dispoziţiile legale examinate nu restrâng exerciţiul niciunui drept fundamental. muncii. mixtă. 427/2001.H. Anularea deciziei prin care s-a dispus unilateral suspendarea contractului individual de muncă.A. (2) din Legea nr. (1) C. adăugând la lege. În raport cu elementele noi invocate. 1 din H. care permit suspendarea contractului individual al funcţionarului public numai dacă s -a pus în mişcare acţiunea penală pentru faptele reclamate. 12 alin. 5 alin.(2) din Legea 215/1997. 520 din 11 octombrie 2005. Of. În ceea ce priveşte susţinerea autorului excepţiei referitoare la caracterul discriminatoriu al art. art. Curtea a observat că dispoziţiile legale criticate se aplică în mod egal faţă de toţi salariaţii care se află în situaţii identice. Inserarea în contractul colectiv de muncă a unei clauze de suspendare este peste textele legale invocate. să precizeze temeiul legal şi durata suspendării. Bucureşti.

p.Actualizare Întreruperea temporară a activităţii angajatorului trebuie să intervină în urma unei decizii neechivoce a acestuia. Dima. civ. Droit du travail.petiţionarului fiind vizate 2 elemente esenţiale. Codul muncii adnotat. p. 2004. All Beck. 239.ro ). 442 şi urm. Dima. Pelissier. 41 alin. Condiţii. L. Al. o astfel de dovadă nu există. d) C. (2) lit. Al. I. 49 alin. 52 alin... 128/1997. Astfel.A. I. Popescu. 374 şi urm. Bucureşti. Ştefănescu. Rosetti. nr. 2003. 1422/2004. 452 şi urm. dec. All Beck.R. Ghimpu. muncii. http://portal.citeşte aici textul la zi al comentariului. Al. Bucureşti. Târgu Mureş. 236 şi urm. această măsură dispusă din voinţa exclusivă a angajatoarei pârâte trebuia comunicată reclamantei. pentru a nu da naştere arbitrariului şi pentru ca o astfel de măsură să poată fi cenzurată de instanţa judecătorească competentă. ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Astfel fiind. Ed. p. dar că. p. Astfel. Codul muncii cu prezentare de ansamblu şi observaţii critice. dec. conflicte de muncă şi asigurări sociale. p. deoarece potrivit acestui text de lege. A. (3) lit..H. 52 alin. (1) lit. Jeammaud. Învăţământ de stat. Dovada unei asemenea comunicări trebuia făcută de angajatoare însă.un produs al Editurii C. Al.. salariaţii se află la dispoziţia unităţii urmând a fi plătiţi cu 80% din salariul de bază. Beck . muncii (C. [Drepturile şi obligaţiile sala-riaţilor în cazul întreruperii temporare a activităţii angajatorului] (1) Pe durata întreruperii temporare a activităţii angajatorului salariaţii beneficiază de o indemnizaţie. vol. 99 şi urm. activitatea este întreruptă. Ştefănescu. nr. Beligrădeanu. iniţiativa suspendării contractului individual de muncă aparţine acestui angajator ( C. Ed. p. Bibliografie Al. S. reclamanta este în continuare beneficiara drepturilor ce izvorăsc din contractul de muncă încheiat cu pârâta. plătită din fondul de salarii. muncii. acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activităţii. Ţiclea. d) C. Dreptul muncii.Tr. acesta aplicând în mod corect prevederile art. aceştia nu se pot prevala de prevederile art. O. dacă rămân în unitate pentru a presta alte munci decât cele cuprinse în contrac tul individual de muncă. Ţiclea. Rosetti. Suspendarea contractului de muncă. 48 din acelaşi cod. procedura suspendării este supusă normelor Codului muncii.just. 1 din contract. 20e édition. fără ca aceasta să se fi produs din vina administraţiei sau a salariaţilor. Luminiţa Dima Art. Ed. dacă în timpul cât activitatea de bază a unităţii este întreruptă. nr. Athanasiu. Dalloz. administraţia dispune ca salariaţii să presteze alte activităţi utile angajatorului. Tufan. 6. 2000. 556/2005. În consecinţă.just. Bucureşti. © 2012 Legalis . 2006. Bucureşti. 2007. Toate drepturile rezervate. A. când din motive tehnice sau din alte motive. http://portal. p. muncii. L. Bucureşti. prin art. J. (1) salariaţii se vor afla la dispoziţia angajatorului. Ploieşti. Dreptul muncii. 53.ro). Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. în P. 243 şi urm. în cazuri excepţionale. (3) pct. p. aşa cum în mod corect s-a reţinut şi în motivarea opiniei separate. Al. Lumina Lex. Ş. conform art. 5/2003. C. Tratat de dreptul muncii. Supiot. s. Hamangiu. civ. M. (2) Pe durata întreruperii temporare prevăzute la alin. 53/2003 şi a Legii nr. Ed. în volumul "Codul muncii . în raport cu situaţia de fapt care a generat măsura contestată. desfiinţarea locului de muncă al reclamantei nu constituie motiv de suspendare a raporturilor de muncă deoarece suspendarea poate opera în mod limitativ în cazurile expres prevăzute de lege . 2005. Ţichindelean.. Nefiind vorba despre o suspendare de drept. Comentariu Actualizare 2012 .A. (1) lit. De asemenea. angajatorul nu era obligat să suspende temporar contractul de muncă potrivit art. Dreptul muncii. 32 şi urm. Ed. 2003. Suspendarea dispusă în baza Contractului colectiv la nivel de ramura de învăţământ trebuie privită numai în lumina dispoziţiilor Legii nr. măsura suspendării este fără efecte. Ţiclea. Paris. în Suplimentul Revistei Dreptul.. A. respectiv felul şi locul muncii prevăzute de art. b) şi c) C. 2001.Comentariu pe articole . Ţinca.. I. Ţiclea. Prin urmare.Tr. Tratat de dreptul muncii. b) si c) C. Ed. raporturile de muncă dintre părţi nefiind afectate. Athanasiu. Bucureşti. p. Bucureşti. coroborate cu prevederile din contractul colectiv de muncă la nivelul întreprinderii. 227 şi urm. 40 alin.

J. Într -o astfel de situaţie. acesta se află deja în dificultate financiară. angajatorul este obligat să garanteze în plată un salariu brut lunar cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară. 247. Athanasiu. cu acordul sindicatelor. Pelissier. În aceste cazuri. salariaţii beneficiază şi de celelalte drepturi prevăzute de lege pentru astfel de situaţii. 53 alin. salariaţii vor primi 75% din salariul de bază individual avut. care la art. Curtea Constituţională a fost sesizată cu privire la neconstituţionalitatea prevederilor art. 135 alin. pe perioada întreruperii temporare a activităţii. (2). 52 alin. (3) C. (3) din Legea fundamentală. tehnologice. muncii. potrivit textului menţionat. ratificată de România prin L egea nr. Bucureşti. Beck . el are dreptul la plata unui salariu brut lunar cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară. în cazuri excepţionale. prevăzut la art. dar nu poate să îşi desfăşoare activitatea din motive neimputabile acestuia. 2001. 134 alin. poate acorda concediu fără plată. cu excepţia grevei. 24 din 22 ianuarie 2003. să plătească angajaţilor cel puţin 75% din salariul de bază. S -a susţinut că. prin care angajatorul este obligat ca. s -a considerat că se încalcă principiile economiei de piaţă. sunt contrare art. cu obligativitatea reluării ei. În acest sens statul social trebuie să asigure. (1) lit. Ghimpu. muncii. Athanasiu. Curtea a apreciat că întreruperea temporară a activităţii unităţii. în ca drul programului. muncii (D. A. Ţiclea. Al. în urma republicării] din Constituţie întrucât îngrădesc exerciţiul dreptului angajatorului de a decide în legătură cu propria afacere. stabileşte că. protecţia socială a muncii. (4) şi (5) din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007 -2010. prevăzută la art. în cazul în care salariatul este prezent la lucru. Prin negocieri la nivelul unităţii sau instituţiei se va stabili modul concret de realizare a prevederii de a rămâne la dispoziţia unităţii. În cazul în care di n motive obiective este necesară reducerea sau întreruperea temporară a activităţii. în P. 302/ 25. (1) lit. Curtea a constatat constituţionalitatea dispoziţiilor art. Dima. obligaţia de plată a indemnizaţiei de 75% din fondul de salarii în beneficiul angajaţilor este o măsură legală care îşi găseşte reazemul constituţional în art. (2). în situaţia în care angajatorul şi-a întrerupt activitatea temporar. (2) [art. (1) din Constituţie. Bibliografie Al. © 2012 Legalis . Supiot. structurale sau similare”. printre altele. b) stabileşte că „orice stat membru trebuie să se străduiască să extindă protecţia convenţiei. Toate drepturile rezervate. 168/1988 privind promovarea angajării şi protecţia contra şomajului. Articolul 43 alin. (1) C. c) C. 72 din 5 februarie 2003). A. În conformitate cu dispoziţiile art. M. avută în vedere de dispoziţia legală supusă controlului.H. Având în vedere aceste argumente. p. Bucureşti. printre altele. când din motive tehnice sau din alte motive activitatea a fost întreruptă. p. nr. prin acordul părţilor.C. Dreptul muncii. Of. 5/2003. 159 alin. nr... contrar principiilor economiei de piaţă. valoare constituţională care semnifică. fără încetarea raportului de muncă. L. 54. 112/1992 (M. S. Of. la următoarele eventualităţi: suspendarea sau reducerea câştigului. Ed.Codul muncii nu impune salariaţilor condiţia de a se afla la locul de muncă sau la sediul angajatorului pentru a beneficia de această indemnizaţie. All Beck. nr. unitatea.un produs al Editurii C. În acest caz nu intervine o suspendare a contractului individual de muncă. cu condiţia ca încetarea lucrului să nu se fi produs din vina lor şi dacă în tot acest timp au rămas la dispoziţia unităţii. muncii se armonizează şi cu cele ale Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 1 alin. Dima. Acest text proclamă statul român ca „stat social”. Al. S-a reţinut că prevederile art. Dreptul muncii. 103 şi urm. 43 alin. şi un nivel de trai decent.R. 38 alin. 221 şi urm. Autorii au arătat că prevederile criticate nu precizează o limită a perioadei în care angajatorul este obligat de lege să dea angajatului o indemnizaţie de 75% din salariu. ideea solidarităţii sociale şi a politicii de securitate socială. de unde să poată fi convocaţi de unitate. în special pentru motive economice. Luminiţa Dima Art. L.1992). All Beck. pentru maximum 15 zile pe an. 10 alin. în cazu l concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea no ului Cod al muncii. în condiţii prestabilite. Astfel. 2005. nr. datorată unei suspendări temporare a lucrului. [Suspendarea prin acordul părţilor] Contractul individual de muncă poate fi suspendat. 53 alin. (3).11. Ed. p.C. nu este imputabilă salariaţilor şi nu se identifică cu situaţiile în care unitatea îşi încetează activitatea datorită falimentului ori îşi reduce personalul ca urmare a reorganizării. Jurisprudenţă Excepţie de neconstituţionalitate. Ca atare. prezenţi în incinta unităţii în aşteptarea reluării activităţii sau la domiciliu. invocându-se că aceste dispoziţii. c) C. (2) lit.

Dreptul muncii. Perioada suspendării nu constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii. în total 180 de zile lucrătoare consecutive. 1169 C. situaţiei personale invocate de către contestatoare îi sunt aplicabile prevederile art.. conform căruia.. Studiile pe care intenţionează a le efectua nu sunt impuse nici de perfecţionarea profesională obligatorie a contestatoarei. Condiţii de acordare. (2) C. iar ulterior pe durată a câte 90 de zile consecutiv. Ş. situaţia personală în care se află contestatoarea nu necesită o rezolvare nici urgentă. (1) din Regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. muncii. I. de diplomă. 250/1992. iar această limită nu este încălcată. de regulă. concedii fără plată pentru interese personale altele decât cele prevăzute la alin. nici imediată. Codul muncii cu prezentare de ansamblu şi observaţii critice.. 2003. §3. p. 20e édition. Popescu. dreptului său la concediu fără plată pe durată ce nu poate depăţi 90 de zile. Beck . Beligrădeanu. Bucureşti. © 2012 Legalis . potrivit dispoziţiilor art.. pentru rezolvarea unor situaţii personale. 1077/C/1999. În caz contrar. 458 şi urm. 2006. Al. 23 alin. Din coroborarea celor două texte. contestatoarea nefăcând nicio dovadă sub acest aspect. Ştefănescu. a examenelor de doctorat. A. Jurisprudenţă Concediu de studii fără plată. Droit du travail. 2000. civ. M. din perspectiva evitării exerciţiului abuziv al oricăruia dintre cele două drepturi. Rosetti. Potrivit legii. 239 -240. Ştefănescu. Pentru a evita exerciţiul abuziv al acestui drept. (1) din H. Bucureşti. rezultă că rezolvarea unor situaţii personale include şi studiile (susţinerea examenelor de bacalaureat. În speţă însă. În ceea ce priveşte durata concediului solicitat. Urmarea acestor studii nu este nici impusă de păstrarea postului ocupat şi nu este nici justificată de necesitatea unei promovări. Tratat de dreptul muncii. Salariaţii pot beneficia de concediu fără plată. 148 alin. 32 şi urm. 25 alin. dar şi prin regulamente sau hotărâri de guvern. I.Tr. 469 şi urm. 148 C. Ţiclea. O.un produs al Editurii C. vol. în momentul formulării cererii de către salariat angajatorul nu este obligat să îi acorde acestuia concediu. p. în aşa fel încât să nu perturbe activitatea unităţii sau a unui sector. prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern. În acest caz. p.G. concediul fără plată ar fi un caz de suspendare a contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului. Ed. Ţiclea. nefiind obligatorie plata vreunei contribuţii. ceea ce nu poate fi considerată o durată rezonabilă. p. având în vedere postul ocupat de aceasta. procedura de acordare a acestuia şi numărul de zile se stabilesc. 2007. susţinerea tezei de doctorat). În privinţa dreptului la concediu fără plată. Bucureşti. (3) din acelaşi regulament. Lumina Lex. 374 şi urm. chiar dacă prin contractul colectiv de muncă se prevede durata anuală a concediului fără plată. opozabil indiferent de conţinutul său. şi nici nu este asimilată stagiului de cotizare în vreunul dintre aceste sisteme de asigurări. În speţă. Durata suspendării Durata maximă a concediului fără plată se poate stabili. Situaţia pesonală în care se află contestatoarea nu intră în categoriile enumerate în art. 90 la sfârşitul anului 2002 şi alte 90 de zile la începutul anului 2003. la cerere. Sarcina probei situaţiei personale care să justifice acordarea concediului fără plată incumbă contestatoarei. pentru rezolvarea unor situaţii personale. Situaţiile în care salariatul poate beneficia de un astfel de concediu. p. însă pot continua să existe alte drepturi şi obligaţii ale părţilor dacă acestea sunt prevăzute prin legi speciale. Ţichindelean. prin contractul colectiv de muncă. p. salariatul poate beneficia de concediu fără plată. 2004. Tufan. dată fiind funcţia ocupată (consilier juridic). Ţinca. §2. Hamangiu.Jeammaud. compartiment din unitate. iniţial contestatoarea a solicitat acordarea acestuia pe durată de 1 an. Cazuri de suspendare prin acordul părţilor Suspendarea contractului individual de muncă prin acordul părţilor intervine în cazul în care părţile convin acordarea unui concediu fără plată. Bucureşti.). a examenelor de an universitar. Efectele suspendării Pe durata suspendării contractului de muncă se suspendă prestarea muncii şi plata salariului. trebuie îndeplinite următoarele condiţii: – situaţia personală să necesite o rezolvare urgentă sau imediată care să împiedice prezenţa la locul de muncă. Al. Fiind considerate cazuri de suspendare a contractului individual de muncă prin acordul părţilor. Bucureşti. prin contracte individuale de muncă sau prin regulamentul intern. Toate drepturile rezervate. exerciţiul dreptului la concediu fără plată este condiţionat.H. în baza prevederilor dreptului comun (art.Tr. 2003. Paris. Tratat de dreptul muncii. Ed. nr. Ţiclea. sistemul asigurărilor pentru şomaj şi sistemul asigurărilor sociale de sănătate. I. după cum condiţionat este şi dreptul angajatorului de a refuza acordarea acestuia. 449 şi urm. de admitere în instituţiile de învăţământ superior. Codul muncii adnotat. – durata concediului solicitat să fie rezonabilă. acesta nu este un drept absolut. birou. Comentariu §1. 23 alin. C. Ed. i-ar fi corespuns obligaţia legală a intimatei de a i -l acorda. Rosetti. muncii . prin contractul colectiv de muncă aplicabil. Al. de admitere la doctorat. Ed. (2) -(3) se pot acorda pe durata stabilită prin acordul părţilor. Dacă s -ar fi aflat într-una din situaţiile personale enumerate de aceste texte. Dalloz. în condiţiile art. supliment al Revistei Dreptul. preluate ca atare şi reiterate în art.

În privinţa dreptului angajatorului de a aviza negativ o astfel de cerere, pentru evitarea arbitrariului în exerciţiul acestui drept, se impune întrunirea cumulativă a următoarelor condiţii: – refuzul să fie justificat; – refuzul să fie precedat de cercetarea temeiniciei cererii şi a consecinţelor admiterii acesteia. În speţă, avizul negativ dat de către intimată cererii de concediu fără plată, formulată de către contestatoare, întruneşte aceste condiţii. Refuzul este justificat pe de o parte de faptul că în ultimii doi ani contestatoarea a beneficiat de mai multe deplasări în străinătate în perioadele 8 -12 octombrie 2001, 11-13 februarie 2002, 18-20 martie 2002, 16 mai-27 iulie 2002, în baza unor ordine de serviciu, iar pe de altă parte de situaţia compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea contestatoarea, caracterizată de un volum de muncă ce nu poate fi acoperit de resursele uname actuale. Refuzul a fost precedat de cercetare prealabilă, concretizată într -o notă internă întocmită de compartimentul în care îşi desfăşoară activitatea contestatoarea (Trib. Arad, sent. civ. nr. 34/2003, în R.R.D.M. nr. 3/2003, p. 96-99). Luminiţa Dima

Capitolul V Încetarea contractului individual de muncă
Art. 55. - [Modalităţi de încetare a contractului individual de muncă] Secţiunea 1 - Încetarea de drept a contractului individual de muncă Secţiunea a 2-a - Concedierea Secţiunea a 3-a - Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului Secţiunea a 4-a - Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului Secţiunea a 5-a - Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaţilor şi procedura concedierilor colective Secţiunea a 6-a - Dreptul de preaviz Secţiunea a 7-a - Controlul şi sancţionarea concedierilor nelegale Secţiunea a 8-a - Demisia
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminiţa Dima, Oana Cazan

Art. 55. [Modalităţi de încetare a contractului individual de muncă]
Contractul individual de muncă poate înceta astfel: a) de drept; b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea; c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi condiţiile limitativ prevăzute de lege. Bibliografie Al. Athanasiu, L. Dima, Dreptul muncii, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, p. 105 şi urm.; Al. Athanasiu, L. Dima,
Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii, în P.R. nr. 6/2003, p. 203 şi urm.; S. Ghimpu, Al. Ţiclea, Dreptul muncii, Ed. All Beck, Bucureşti, 2001, p. 254 şi urm.; J. Pelissier, A. Supiot, A.

Toate drepturile rezervate. © 2012 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

Jeammaud, Droit du travail, 20e édition, Dalloz, Paris, 2000, p. 415 şi urm.; I.Tr. Ştefănescu, Tratat de dreptul muncii, vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2003, p. 482 şi urm.; I.Tr. Ştefănescu, Tratat de dreptul muncii, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007, p. 329 şi urm.; I.Tr. Ştefănescu, Ş. Beligrădeanu, Codul muncii cu prezentare de ansamblu şi observaţii critice, în Suplimentul Revistei Dreptul, 2003, p. 20 şi urm.; Al. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2006, p. 467 şi urm.; Al. Ţiclea, Codul muncii adnotat, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007, p. 241-242; Al. Ţiclea, A. Popescu, M. Ţichindelean, C. Tufan, O. Ţinca,
Dreptul muncii, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2004, p. 476 şi urm.

Comentariu §1. Modalităţi de încetare a contractului individual de muncă A. Reglementare
Codul muncii consacră expres modalităţile în care contractul individual de muncă poate să înceteze, respectiv: încetarea de drept, încetarea contractului prin acordul părţilor, încetarea prin voinţa unilaterală a salariatului şi încetarea prin voinţa unilaterală a angajatorului.

B. Încetarea de drept
Încetarea de drept a contractului individual de muncă intervine în cazurile în care raportul juridic de muncă nu mai poate continua din motive care sunt independente de voinţa vreuneia dintre părţile contractante.

C. Încetarea convenţională
Încetarea contractului individual de muncă prin acordul părţilor intervine la data convenită de acestea.

D. Demisia
Încetarea contractului individual de muncă prin voinţa unilaterală a salariatului dă expresie libertăţii muncii, respectiv a libertăţii salariatului de a decide să nu mai muncească într -un anumit loc de muncă. În situaţia în care angajatorul este de acord cu încetarea contractului individual de muncă, acesta încetează prin acordul părţilor, iar încetarea produce efecte imediat, fără a se pune problema eventualelor prejudicii pe care le poate suferi angajatorul. Spre deosebire de această situaţie, în cazul în care angajatorul nu este de acord cu încetarea contractului, decizia unilaterală a salariatului nu produce efecte imediat, dreptul acestuia de a demisiona neavând caracter absolut. Angajatorul este protejat împotriva denunţării intempestive a contractului de muncă de către salariat, prin obligaţia pe care o are salariatul de a respecta preavizul prevăzut de lege, pe durata căr uia contractul continuă să îşi producă toate efectele.

E. Concedierea
Încetarea contractului individual de muncă prin voinţa unilaterală a angajatorului poate avea loc numai cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) teza finală C. muncii care consacră dreptul salariaţilor la protecţie împotriva concedierilor nelegale, precum şi ale art. 39 alin. (1) lit. j) din Cod care reglementează dreptul salariaţilor la protecţie în caz de concediere. În consecinţă, încetarea contractului individual de muncă în baza voinţei unilaterale a angajatorului nu poate avea loc decât în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege.

§2. Încetarea contractului individual de muncă prin acordul părţilor A. Noţiune
Încetarea contractului prin acordul părţilor la data convenită de acestea corespunde prevederilor art. 969 alin. (2) C. civ., potrivit cărora convenţiile legal făcute se pot revoca prin consimţământul mutual ( mutuus dissensus), şi reprezintă o aplicare a principiului libertăţii muncii şi a principiului simetriei actelor juridice.

B. Domeniu de aplicare
Prin acordul părţilor pot înceta atât contractele individuale de muncă încheiate pe durată nedeterminată, cât şi contractele individuale de muncă încheiate pe durată determinată, cu condiţia ca data la care părţile convin ca acestea din urmă să înceteze să fie anterioară datei la care termenul pentru care a fost încheiat contractul ar fi expirat.

C. Condiţii
Actul juridic prin care părţile agreează în privinţa încetării contractului individual de muncă trebuie să îndeplinească condiţiile de fond prevăzute de lege pentru valabilitatea oricărui act juridic (art. 948 C. civ.).

Toate drepturile rezervate. © 2012 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

Manifestarea de voinţă a părţilor cu privire la încetarea contractului de muncă trebuie să fie neechivocă şi nu poate rezulta din simpla constatare a unor absenţe nemotivate în sarcina salariatului care au determinat neplata salariului de către angajator. În materia încetării contractului individual de muncă sunt aplicabile regulile din dreptul comun cu privire la oferta de încetare a contractului şi acceptarea acesteia. Oferta de încetare a contractului poate fi revocată numai anterior acceptării, după momentul ajungerii ei la destinatar, ofertantul fiind obligat să respecte termenul înscris sau un termen rezonabil, dacă acesta nu este prevăzut în conţinutul ofertei, sub sancţiunea răspunderii pentru prejudiciile provocate prin revocarea intempestivă a acesteia. Acceptarea ofertei poate fi revocată numai până în momentul ajungerii ei la destinatarul ofertant. Voinţa unităţii pentru încetarea contractului poate fi exprimată numai de organele care sunt abilitate prin lege sau prin actul constitutiv să exprime acordul acesteia la încheierea contractului.

D. Formă
Potrivit principiului simetriei formei actelor juridice, având în vedere faptul că încheierea contractului individual de muncă este guvernată de principiul consensualismului, şi în conformitate cu dispoziţiile art. 8 alin. (1) C. muncii, potrivit cărora relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii, forma scrisă nu este o condiţie de valabilitate a actului juridic prin care părţile, de comun acord, pun capăt contractului individual de muncă. Constatarea într-un înscris a exprimării acordului de voinţă al părţilor în acest sens este utilă ca mijloc de probă.

E. Data încetării contractului
În cazul în care părţile convin ca încetarea contractului individual de muncă să se producă la o dată ulterioară momentului în care şi-au exprimat acordul, până la acea dată contractul îşi va produce în continuare toate efectele. Într-o astfel de situaţie, contractul individual de muncă va fi afectat de un termen extinctiv. Pe de altă parte, convenţia părţilor cu privire la încetarea raportului de muncă, va fi un act afectat de un termen suspensiv. Aceste modalităţi care afectează atât contractul de muncă, cât şi convenţia cu privire la încetarea acestuia nu schimbă însă natura contractului încheiat pe durată nedeterminată, în sensul că acesta nu devine contract încheiat pe durată determinată.

Jurisprudenţă Încetarea contractului de muncă prin acordul părţilor. Incompatibilitate între calitatea de salariat şi cea de comerciant. Contestatorul a încheiat cu unitatea contractul de locaţie de gestiune, pentru o
perioadă de 2 ani, iar în acest contract există prevederile de la art. 38, potrivit cărora, cu începere de la data încheierii contractului, încetează raporturile de muncă dintre părţi. În consecinţă, încetarea contractului de muncă reprezintă voinţa exprimată de ambele părţi şi ea corespunde dispoziţiilor art. 38 din contractul de locaţie de gestiune. Pe de altă parte, incompatibilitatea dintre cele două calităţi, respectiv de salariat şi de comerciant, derivă din împrejurarea că independenţa activităţii comerciale intră în contradicţie cu subordonarea salariatului faţă de unitate, subordonare care este de esenţa contractului de muncă. (Trib. Bucureşti, s. a IV-a civ., dec. nr. 592/1996, în Al. Ţiclea, Dreptul muncii – Culegere de practică judiciară, op. cit., p. 61). Luminiţa Dima

Secţiunea 1 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art. 56. - [Încetarea de drept a contractului individual de muncă] Art. 57. - [Nulitatea contractului individual de muncă]
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminiţa Dima, Oana Cazan

Toate drepturile rezervate. © 2012 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

Art. 56. [Încetarea de drept a contractului individual de muncă]
Contractul individual de muncă încetează de drept: a) la data decesului salariatului; b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub interdicţie a salariatului; c) abrogat; d) la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă, pensionare anticipată, pensionare anticipată parţială sau pensionare pentru invaliditate a salariatului, potrivit legii; e) ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă, d e la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească definitivă; f) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare; g) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti; h) de la data retragerii, de către autorităţile sau organismele competente, a avizelor, autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei; i) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de siguranţă ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s -a dispus interdicţia; j) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată; k) retragerea acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali, în cazul salariaţilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani. Bibliografie Al. Athanasiu, L. Dima, Dreptul muncii, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, p. 106 şi urm.; Al. Athanasiu, L. Dima,
Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii, în P.R. nr. 6/2003, p. 204 şi urm.; S. Ghimpu, A. Ţiclea, Dreptul muncii, Ed. All Beck, Bucureşti, 2001, p. 254 şi urm.; J. Pelissier, A. Supiot, A. Jeammaud, Droit du travail, 20e édition, Dalloz, Paris, 2000, p. 436 şi urm.; I.Tr. Ştefănescu, Tratat de dreptul muncii, vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2003, p. 482 şi urm.; I.Tr. Ştefănescu, Tratat de dreptul muncii, Ed. Wolters Kluwers, Bucureşti, 2007, p. 330-336; I.Tr. Ştefănescu, Ş. Beligrădeanu, Codul muncii cu prezentare de ansamblu şi observaţii critice, în Suplimentul Revistei Dreptul, 2003, p. 34 şi urm.; Al. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2006, p. 468 şi urm.; Al. Ţiclea, Codul muncii adnotat, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007, p. 242-248; Al. Ţiclea, A. Popescu, M. Ţichindelean, C. Tufan, O. Ţinca, Dreptul muncii, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2004, p. 477 şi urm.

Comentariu
Actualizare 2012 - citeşte aici textul la zi al comentariului, în volumul "Codul muncii - Comentariu pe articole - Actualizare

§1. Noţiune
Articolul 56 C. muncii prevede expres situaţiile în care contractul individual de muncă încetează de drept. Acestea sunt situaţii în care contractul individual de muncă încetează prin efectul legii, ca urmare a producerii unui act sau fapt juridic. Cazurile în care contractul individual de muncă încetează de drept intervin în derularea raporturilor de muncă independent de voinţa vreuneia din părţile contractante.

§2. Decesul salariatului
Contractul individual de muncă încetează de drept la data decesului salariatului. Drepturile şi obligaţiile contractuale nu se pot transmite moştenitorilor, deoarece contractul individual de muncă este un contract încheiat intuitu personae în ceea ce priveşte persoana salariatului. Modificarea art. 56 lit. a) prin O.U.G. nr. 55/2006 în sensul înlăturării dintre cazurile de încetare de drept a contractului individual de muncă a situaţiei decesului angajatorului persoană fizică denotă intenţia legiuitorului ca

Toate drepturile rezervate. © 2012 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

în acest caz obligaţiile ce revin angajatorului în temeiul contractului individual de muncă să fie transmise moştenitorilor. Această modificare este în interesul salariatului, care este protejat împotriva pierderii locului său de muncă în cazul decesului angajatorului persoană fizică, dar care va putea pune capăt oricân d contractului de muncă prin demisie.

§3. Declararea morţii sau a punerii sub interdicţie a salariatului Fiind un contract încheiat intuitu personae în ceea ce priveşte persoana salariatului, contractul individual de muncă va înceta de drept la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii acestuia. Pentru aceleaşi motive, dacă printr-o hotărâre judecătorească s-a dispus punerea sub interdicţie a
salariatului, contractul individual de muncă încetează de drept la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti. Deoarece contractul individual de muncă este un contract cu prestaţii succesive, condiţia existenţei capacităţii părţilor contractante trebuie să fie îndeplinită pe tot parcursul executării contractului. În consecinţă , contractul de muncă încetează de drept la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub interdicţie a salariatului. Potrivit art. 13 alin. (4) C. muncii, încadrarea în muncă a persoanelor puse sub interdicţie judecătorească este interzisă. Menţinerea efectelor contractului individual de muncă din momentul rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus punerea sub interdicţie a salariatului ar contraveni prevederilor acestui text. În ceea ce priveşte declararea morţii sau a punerii sub interdicţie a angajatorului persoană fizică, înlăturarea dintre cazurile de încetare de drept a contractului individual de muncă a acestei situaţii prin modificarea adusă de O.U.G. nr. 55/2006 art. 56 lit. b), dezvăluie intenţia legiuitorului ca în acest caz drepturile şi obligaţiile ce revin angajatorului în temeiul contractului individual de muncă să fie transmise moştenitorilor săi sau, după caz, să fie îndeplinite şi exercitate prin intermediul instituţiei tutelei, în condiţiile Codului familiei.

§4. Dizolvarea angajatorului persoană juridică
Pe de altă parte, modificările aduse Codului muncii prin O.U.G. nr. 55/2006 au înlăturat dintre cazurile de încetare de drept a contractului individual de muncă şi situaţia dizolvării angajatorului persoană juridică. Dizolvarea poate fi sau nu urmată de lichidare. Astfel, în anumite cazuri, persoana juridică poate fi modificată şi va supravieţui, îşi va continua personalitatea juridică, deoarece asociaţii pot hotărî schimbarea obiectului societăţii, comasarea ei cu o altă societate prin absorbţia acesteia din urmă, etc. Dacă în etapa dizolvării se hotărăşte ca angajatorul să fie absorbit de o altă societate sau să fuzioneze cu o altă societate, existenţa (personalitatea juridică a) acestuia va înceta, însă nu vor înceta contractele individuale de muncă ale salariaţilor deoarece devin aplicabile dispoziţiile art. 169 C. muncii şi ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora (M. Of. nr. 276 din 28 martie 2006). Potrivit acestor reglementări, în cazul în care are loc, potrivit legii, un transfer al întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia către un alt angajator, salariaţii beneficiază de protecţia drepturilor lor, iar drepturile şi obligaţiile cedentului, care decurg din contractele de muncă existente la data transferului, sunt transferate integral cesionarului. În cazul în care angajatorul persoană juridică este supus atât dizolvării cât şi lichidării, dizolvarea nu afectează personalitatea juridică a acestuia, calitatea de persoană juridică fiind indispensabilă pentru celelalte operaţiuni care privesc lichidarea patrimoniului. În consecinţă, într -o astfel de situaţie, contractele individuale de muncă ale angajatorului supus dizolvării şi lichidării vor înceta ca urmare a desfiinţării posturilor ocupate de salariaţii respectivi, în temeiul art. 65 C. muncii , prin concediere pentru motive care nu ţin de pers oana salariatului. De asemenea, este posibil ca unii salariaţi să fie concediaţi pe motive disciplinare, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Codul muncii, cum este cazul salariaţilor care prin faptele lor culpabile au determinat dizolvarea societăţii.

§5. Pensionarea salariatului A. Comunicarea deciziei de pensionare
Potrivit dispoziţiilor Codului muncii, contractul individual de muncă încetează la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă, pensionare anticipată, pensionare anticipată parţială sau pensionare pentru invaliditate a salariatului, potrivit legii. Pensionarea are loc la cererea persoanei îndreptăţite. Potrivit dispoziţiilor art. 167˛ alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ţi alte dreptu ri de asigurări sociale, în cazul salariaţilor, cererea de pensionare împreună cu actele doveditoare se depun de către angajator, în termen de 90 de zile de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, la casa teritorială de pensii în raza căreia se află domiciliul asiguratului.

B. Pensionarea pentru limită de vârstă
Pensionarea pentru limită de vârstă poate interveni, la cererea salariatului, dacă acesta îndeplineşte, cumulativ, condiţiile de vârstă standard şi stagiul minim de cotizare, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1), (2) şi (3)

Toate drepturile rezervate. © 2012 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

cât şi pentru bărbaţi este de 15 ani. în care contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată. 19/2000 care reglementează vârsta standard şi stagiul minim de cotizare pentru salariaţi. D. Cumulul pensiei cu salariul Potrivit art. dacă au realizat stagiile complete de cotizare sau dacă au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 10 ani.din Legea nr. 41 alin. Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi. e) C. (6) din Legea nr. muncii. dar nu a făcut cerere de pensionare este reglementată. însă pensionarii pentru limită de vârstă şi pensionarii de invaliditate de gradul III pot să încheie un alt contract individual de muncă. cu acelaşi angajator sau cu alt anga jator. pe ani şi pe luni. caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă. de autoconducere sau de orientare spaţială.H. 50 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007 -2010 nr. dacă îndeplinesc stagiul de cotizare necesar prevăzut de lege sau cel puţin jumătate din acesta. 19/2000. cu excepţia pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parţiale. C. fără ajutorul altei persoane. precum şi prevederile art. salariaţii care se pensionează pentru limită de vârstă primesc o indemnizaţie egală cu cel puţin două salarii de bază avute în luna pensionării. Beck . constituie unul dintre cazurile.un produs al Editurii C. (5) din Legea nr. conform dispoziţiilor art. Pensionarea anticipată parţială Salariaţii pot solicita pensie anticipată parţială cu reducerea vârstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani. dar trebuie avute în vedere şi dispoziţiile Anexei 3 din aceeaşi lege. bolilor profesionale şi tuberculozei. Potrivit legii există 3 tipuri de invaliditate: – invaliditatea de gradul I. pe ani şi pe luni. în condiţiile legii. caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă. Pensionarea anticipată Salariaţii au dreptul la pensie anticipată cu cel mult 5 ani înaintea vârstelor standard de pensionare. Potrivit art. În consecinţă. de a se autoconduce şi de a se orienta spaţial. 19/2000. potrivit art. – invaliditatea de gradul III. La stabilirea condiţiilor de pensionare trebuie avute în vedere şi dispoziţiile Anexei nr. muncii. din cauza accidentelor de muncă. 19/2000. 61 lit. Încheierea unui nou contract de muncă presupune realizarea unui nou acord de voinţă al părţilor. stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei şi de 35 de ani pentru bărbaţi. Durata contractului astfel încheiat nu poate să depăşească 24 de luni. invalidul putând să presteze o activitate profesională. Conform art. expres şi limitativ prevăzute d e lege. 80-86 C. până în martie 2015. (4) din Legea nr. cu posibilitatea invalidului de a se autoservi. indiferent de nivelul veniturilor respective. ca fiind unul dintre cazurile în care angajatorul poate dispune concedierea salariatului. 41 alin. angajatorii acestora nu pot dispune încetarea raporturilor de muncă în vederea pensionării decât după primirea deciziei de admitere a cererii de pensionare. iar noul contract poate fi încheiat în aceleaşi condiţii sau în alte condiţii convenite de părţi. 41 alin. care reglementează stagiul complet de cotizare pentru salariaţi. angajarea pensionarilor care. 19/2000. invalidul necesitând îngrijire sau supraveghere permanentă din partea altei persoane. privitoare la reducerea vârstei standard de pensionare pentru anumite categorii de salariaţi. 94 alin. F. la data comunicării deciziei de pensionare contractul individual de muncă încetează de drept. Noul contract individual de muncă va putea fi încheiat pe durată nedeterminată sau pe durată determinată deoarece. 3 din Legea nr. în situaţia asiguraţilor care au depus cerere de pensionare. bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca. 19/2000 potrivit cărora. pot cumula pensia cu salariul. 42-48 şi ale Anexelor 4 şi 5 din Legea nr. Încetarea contractului individual de muncă la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă e ste în concordanţă cu dispoziţiile art. 81 lit. Pensionarea pentru invaliditate Au dreptul la pensie de invaliditate asiguraţii care şi -au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă. muncii Toate drepturile rezervate. reînnoirea lui sau încheierea unor contracte succesive nu pot avea loc decât în condiţiile prevăzute de art. Situaţia în care salariatul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă. asiguraţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de această lege pentru obţinerea unei pensii pentru limită de vârstă. iar încheierea contractului. caracterizată prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă. – invaliditatea de gradul II. E. dacă au depăşit stagiul complet de cotizare cu cel puţin 10 ani. d) C. (1) lit. 2895/2006. © 2012 Legalis . a capacităţii de autoservire. până în martie 2015. c) şi d) din aceeaşi lege. iar conform art. iar stagiul minim de cotizare atât pentru femei. pensionarii pentru limită de vârstă şi pensionarii de invaliditate de gradul III pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională. îşi pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului.

în aplicare. Contractul individual de muncă încetează de drept numai în cazurile în care se constată că actul este afectat de nulitate în integralitatea sa (contractul de muncă încheiat în scopul prestării unei munci sau a unei activităţi ilicite sau imorale. potrivit art. Constatarea nulităţii nu se poate produce prin actul de voinţă al unei singure părţi contractante. nulitatea contractului individual de muncă reprezintă o excepţie de la principiul retroactivităţii efectelor nulităţii actului juridic. În consecinţă. instanţa care a dispus anularea concedierii va repune părţile în situaţia anterioară emiterii actului de concediere. Astfel. contractul individual de muncă va înceta de drept şi în cazul în care. 56 alin. în sensul că efectele nulităţii acestui contract se produc numai ex nunc (pentru viitor). nu şi contractul în întregime. fiind lovit de nulitate relativă. ca în cazul oricărui contract cu prestaţii succesive. 289 C. 56 lit. §7. spre deosebire de toate celelalte cazuri de încetare de drept a contractului individual de muncă. clauza prin care salariatul renunţă la dreptul său la concediu de odihnă. momentul apariţiei cauzelor nulităţii este cel al încheierii contractului. la solicitarea salariatului. Situaţiilor de constatare a nulităţii absolute a contractului.H. fiind lovite de nulitate numai o parte din clauzele sale. orice angajator care ar fi vrut să scape de un salariat incomod l - Toate drepturile rezervate. e) C. Dispoziţiile analizate impun câteva precizări: a) legiuitorul a ales să protejeze drepturile şi interesele contestatorului căruia i-a fost admisă cererea de reintegrare. Până la momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti (hotărârea pronunţată de instanţa de fond este definitivă şi executorie. li se asimilează şi cele în care se declară nulitatea unui contract individual de muncă (nulitate relativă) în urma unei acţiuni în anulare. dacă legea l-ar fi protejat pe salariatul încadrat ulterior. Încetarea de drept a contractului individual de muncă al salariatului care ocupă postul pe care îl ocupa contestato rul în momentul în care a fost concediat nelegal sau pentru motive neîntemeiate se justifică prin faptul că. muncii ) contractul de muncă îşi va produce efectele. (2) din acelaşi cod potrivit cărora. f) C. dar va repune părţile în situaţia anterioară şi va di spune reintegrarea salariatului numai la solicitarea expresă a acestuia. Din interpretarea coroborată a acestor dispoziţii rezultă că scopul reglementării îl constituie atât realizarea unui act de dreptate în favoarea contestatorului concediat nelegal sau pentru motive neîntemeiate. instanţa judecătorească sesizată este obligată să dispună anularea concedierii. pe de altă parte. în cazul încetării ca urmare a constatării nulităţii. Beck . contractul de muncă încheiat în calitate de salariat de minorul cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani. în dezavantajul salariatului încadrat ulterior pe acelaşi post. (1) lit. nerespectarea oricăreia dintre condiţiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia. §6. Se impune precizarea că. prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească. Constatarea nulităţii contractului individual de muncă În cazul în care se constată nulitatea absolută a contractului individual de muncă. Dacă părţile nu ajung la un acord în privinţa constatării nulităţii. de la momentul constatării nulităţii acestor clauze vor înceta numai efectele clauzelor respective.). fără acordul părinţilor.). cu dispoziţiile art. 57 C. muncii trebuie să fie coroborate. în măsura în care astfel acesta va putea continua să existe (clauza prin care se prevede că salariatul încadrat cu normă întreagă are dreptul la un concediu anual de 18 zile pe an. aceasta va putea fi constatată numai prin hotărâre judecătorească. Nu în ultimul rând. iar. muncii. prin repunerea părţilor în situaţia anterioară se consideră că nu a fost niciodată concediat contestatorul şi postul nu a fost niciu n moment vacant. pe de o parte. clauza prin care se stabileşte un salariu sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară etc. muncii . nu şi ex tunc (pentru trecut). un post nu poate fi ocupat în acelaşi timp de două persoane. contractul de muncă încheiat în lipsa certificatului medical.Noul contract individual de muncă încheiat de pensionarul pentru limită de vârstă sau de pensionarul invalid de gradul III nu va mai putea înceta de drept pentru acelaşi motiv al comunicării deciziei de pensionare pentru că nu va mai dobândi încă o dată calitatea de pensionar. Prevederile art. acesta încetează de drept de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească. Prevederile art. este declarat nul. de la data la care nulitatea a fost constatată. cât şi protejarea drepturilor şi a intereselor salariatului încadrat pe postul pe care îl ocupa contestatorul în momentul concedierii. muncii vor fi interpretate prin coroborare cu cele ale art. Admiterea cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate A. deşi efectele constatării nulităţii contractului individual de muncă se produc ulterior datei încheierii acestuia. Totuşi. Reintegrarea în funcţie În cazul în care prin hotărâre judecătorească a fost admisă cererea de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate. contractul individual de muncă al salariatului va înceta de drept la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti respective. (1) C. În situaţiile în care se constată numai nulitatea parţială a contractului. © 2012 Legalis . Potrivit art. 78 alin. contractul la încheierea căruia consimţământul uneia din părţi a fost viciat etc.un produs al Editurii C. retroactivitatea efectelor nulităţii fiind practic imposibilă. 57 alin.

în consecinţă. 39. În forma iniţială a art. nu poate să înceteze de drept contractul de muncă al unui salariat încadrat tot în funcţia de mecanic. nu a fost avut în vedere la momentul adoptării Codului muncii. B. a avizelor. instanţa judecătorească nu va dispune reintegrarea acestuia. în urma admiterii cererii de reintegrare a contestatorului prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă în funcţia de mecanic. muncii. În plus. angajând imediat o altă persoană pe acelaşi post. (1) lit. iar salariatul încadrat ulterior pe acelaşi post va fi protejat chiar dacă prin hotărârea judecătorească s-a dispus anularea concedierii contestatorului. 56 lit. autorizaţii ori atestări pentru exercitarea profesiei este reglementată expres de acte normative cu caracter special în anumite domenii. b) în cazul în care contestatorul nu doreşte şi nu solicită repunerea părţilor în situaţia anterioară. de exemplu. ca temei ce justifică încetarea de drept a contractului individual de muncă pe motivul analizat. muncii.un produs al Editurii C. Astfel. muncii . contractul său individual de muncă va înceta de drept de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. b) acelaşi post a fost ocupat ulterior de un alt salariat. fiind interzisă admiterea la aceste cursuri a candidaţilor care nu au obţinut avizul poliţiei. f). §9. Pentru aplicarea prevederilor art. unitatea nu are libertatea de apreciere asupra necorespunderii profesionale a salariatului în raport cu locul de muncă în care este încadrat. bunurilor. Obligaţia oferirii unui loc de muncă vacant corespunzător Potrivit art. Astfel. din moment ce însăşi condiţia prevăzută de lege pentru exercitarea profesiei nu mai este îndeplinită. angajatorul respectiv ar fi fost pus la adăpost de obligaţia reintegrării salariatului concediat netemeinic sau nelegal. În prezent. Necesitatea obţinerii unor avize. 41 din Legea nr. în cazul în care contractul individual de muncă încetează de drept în temeiul art.ar fi putut concedia pe acesta. textul acoperă şi cazul în care salariatul este condamnat penal cu executarea pedepsei în penitenciar. Încetarea de drept are loc indiferent dacă prin hotărârea judecătorească respectivă s -a dispus executarea pedepsei privative de libertate la locul de muncă sau în penitenciar. f) C. indiferent de voinţa părţilor contractante. art. compatibile cu pregătirea sa profesională. 64 C. c) este anulată decizia de concediere a contestatorului şi este admisă cererea de reintegrare în funcţie formulată de acesta. Dacă sunt îndeplinite aceste condiţii. nr. încetarea având loc de la data emiterii mandatului de executare. postul acestuia devenind vacant. Unei funcţii îi pot corespunde mai multe posturi. chiar cu nerespectarea dispoziţiilor legale. Retragerea avizelor. În acest caz. indiferent de voinţa părţilor contractante. © 2012 Legalis . caz care. în mod nejustificat. autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei Contractul individual de muncă încetează de drept la data retragerii.H. 525 din 22 iulie 2003). pentru prestarea activităţii corespunzătoare funcţiei deţinute. Soluţia promovată de Codul muncii este corectă. prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. dar pe alt post decât cel din care fusese concediat nelegal sau pentru motive neîntemeiate contestatorul. 333/2003 privind paza obiectivelor. persoana în cauză nu mai îndeplineşte condiţiile pentru a îndeplini atribuţii de pază sau protecţie. Beck . 40 şi art. iar c) repunerea părţilor în situaţia anterioară reprezintă reintegrarea contestatorului în postul din care a fost concediat şi nu în alt post. chiar dacă acesta din urmă corespunde aceleiaşi funcţii. angajatorul are obligaţia de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate. iar. 56 alin. autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei. repunerea părţilor în situaţia anterioară. soluţia încetării contractului de muncă de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti este corectă. Atestar ea acestor persoane se face după absolvirea unor cursuri de calificare. În momentul retrageri atestatului şi a avizului. angajatorul are obligaţia de a solicita sprijinul agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă în vederea redistribuirii salariatului. Toate drepturile rezervate. una dintre condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoana care urmează să îndeplinească atribuţii de pază sau protecţie este atestarea profesională ca agent de pază sau gardă de corp de către Inspectoratul General al Poliţiei. §8. dacă nu dispune de astfel de locuri de muncă vacante. impune interpretarea noţiunii de funcţie în sensul celei de post. g) C. contractul individual de muncă înceta de drept numai în cazul în care salariatul era condamnat penal cu executarea pedepsei la locul de muncă. 56 lit. Condamnarea la executarea unei pedepse privative de libertate În cazul în care salariatul este condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate. contractul individual de muncă al salariatului respectiv încetează de drept. de către autorităţile sau organismele competente. Efectele contractului individual de muncă nu pot fi menţinute din moment ce nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei şi. valorilor şi protecţia persoanelor (M. este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii cumulative: a) raporturile de muncă dintre contestator şi angajator au încetat în urma concedierii nelegale sau pentru motive neîntemeiate a contestatorului. Of. A stfel. potrivit art.

Acest caz de încetare intervine atât în situaţia în care contractul individual de muncă a fost încheiat pe o anumită perioadă cât şi în situaţiile în care în conţinutul contractului se stipulează că acesta încetează la o anumită dată. noul Cod penal prevede că măsura poate fi luată în mod provizoriu şi în cursul urmăririi penale sau al judecăţii şi că nu poate fi luată în cazul persoanelor care exercită un mandat electiv.. B. §11. art. avut în vedere de către părţi. 75 alin. atunci când făptuitorul a săvârşit fapta din cauza incapacităţii. ca măsură de siguranţă ori pedeapsă complementară A. 65 C. 71 C. Toate drepturile rezervate. Aplicarea pedepsei complementare este obligatorie în cazul în care legea pr evede expres aceasta. această pedeapsă este necesară. Of. condamnarea la pedeapsa închisorii (obligatorie pentru aplicarea pedepsei complementare) atrage de drept. c) şi art. art. O nouă cerere nu se poate face decât după trecerea unui termen de cel puţin un an de la data res pingerii cererii anterioare. pen. [art. ca măsură complementară. c) şi art. Pedeapsa complementară Interzicerea pe o perioadă de la unu la 10 ani a dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii poate fi aplicată ca pedeapsă complementară dacă pedeapsa principală stabilită este închisoarea de cel puţin 2 ani şi instanţa constată că faţă de natura şi gravitatea infracţiunii. pen.. În toate aceste situaţii. muncii (încetarea de drept a contractului de muncă de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti). indiferent de voinţa părţilor contractante. reglementează pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie. de a exercita o profesie sau de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s -a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii]. Potrivit art. pen. 64 (între care şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie). nr. (1) lit. deoarece. Totuşi. Expirarea termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată Contractul individual de muncă încheiat pe durată determinată încetează de drept la data expirării termenului pentru care a fost încheiat. 77 noul C.H. acest text nu vine în contradicţie cu dispoziţiile art. 129 lit. dacă se constată că temeiurile care au impus luarea ei au încetat. 56 alin. 128. contractul său individual de muncă va înceta de drept la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s -a dispus interdicţia.. Interzicerea exercitării unei profesii sau a unei funcţii. ca măsură de siguranţă ori pedeapsă complimentară determină încetarea de drept a contractului de muncă al salariatului respectiv de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia. a). (1 ) lit. meserii sau altei ocupaţii. 115 C. Interzicerea de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie. din momentul în care hotărârea de condamnare a rămas definitivă şi până la terminarea executării pedepsei. 112 şi art. (1) pct. preluate de art. art. ori pentru exercitarea unei anumite profesii. din moment ce punerea în executare a hotărârii judecătoreşti este obligatorie. În consecinţă. interzicerea tuturor drepturilor prevăzute în art. 575 din 29 iunie 2004]. i) C.] C. dacă în privinţa salariatului condamnat s -a dispus interzicerea dreptului de a ocupa funcţia sau de a exercita profesia deţinută. Contractul individual de muncă nu îşi mai poate produce efectele dacă salariatul desfăşura o activitate corespunzătoare profesiei sau funcţiei a cărei exercitare i -a fost interzisă. împrejurările cauzei şi persoana infractorului. (1) lit. c). 132 din noul Cod penal – M. Beck . 66 C. 2 lit. o meserie ori o altă ocupaţie poate fi dispusă. 64 alin. Nici în acest caz unitatea nu are libertatea de apreciere asupra necorespunderii profesionale a salariatului în raport cu locul de muncă în care este încadrat. 53 alin. nepregătirii sau altor cauze care îl fac impropriu pentru ocuparea unei anumite funcţii. ca pedeapsă accesorie. până la graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori până la împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei. 76 şi art. Interzicerea exercitării unei profesii sau a unei funcţii Interzicerea exercitării unei profesii sau a unei funcţii. Această măsură poate fi revocată la cerere.. cum ar fi încetarea suspendării contractului de muncă al titularului postului. pen. ca măsură de siguranţă. au responsabilităţi sindicale sau patronale ori desfăşoară o activitate în domeniul presei. executarea pedepsei interzicerii unor drepturi începe după executarea pedepsei închisori i. pen. după graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori după prescripţia executării pedepsei.§10. Măsura de siguranţă Măsurile de siguranţă au ca scop înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală. [art. preluate de art. © 2012 Legalis . pe lângă pedeapsa aplicată. potrivit prevederilor art. art. 111. la momentul executării lucrărilor sau serviciilor în considerarea cărora s -a încheiat ori la împlinirea unui anumit eveniment viitor şi sigur ca realizare. În plus.un produs al Editurii C. după trecerea unui termen de cel puţin un an. contractul individual de muncă este afectat de un termen extinctiv cert. ca modalitate a actului juridic civil.

op.D. în temeiul altor cazuri de încetare prevăzute de Codul muncii. într -o astfel de situaţie noul contract încheiat tacit este un contract pe durată nedeterminată. Aşa cum recunoaşte intimata prin întâmpinare. Beck . j) C. intimata are în sarcina sa să plătească recurentei toate drepturile de asigurări sociale.C. pentru ca minorul să poată presta în continuare activitatea în temeiul contractului individual de muncă este necesar ca acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali să subziste pe toată perioada în care contractul este în vigoare.un produs al Editurii C. în conformitate cu finalitatea reglementării. deoarece între părţi raporturile juridice au încetat prin ajungerea la termen. 80 alin. în D. după expirarea termenului contractului. a IV-a civ. Nu poate fi vorba de o suspendare de drept a contractului individual de muncă aşa cum a susţinut recurenta. §12. ale art. părţile continuă să execute obligaţiile asumate prin contract. Retragerea acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali. Tribunalul Arad. contractul individual de muncă încetează independent de voinţa părţilor contractante în momentul în care nu mai este îndeplinită una dintre condiţiile necesare pentru încheierea sa legală. în Al. „contractul individual demuncă încetează de drept.H. nr. (2) C. iar postul continuă să existe şi este vacant. La data de 1 ianuarie 2000 contractul de muncă a încetat să -şi mai producă efectele prin ajungerea la termenul pentru care el a fost încheiat. de drept. salariatul a desfăşurat activitate în beneficiul angajatorului.Contractul de muncă poate înceta şi anterior expirării termenului.. 640/2003. 16 alin. dec. Arad. prin tacita reconducţiune. contractul încetează de drept la data retragerii acestui acord. p.. Între recurentă şi reclamantă s-a încheiat un contract individual de muncă pe durată determinată. Consecinţe.. 702/R/2000. Tacita reconducţiune poate fi împiedicată prin anunţarea intenţiei de a nu reînnoi contractul. Conform art. În raport cu prevederile art. un nou contract. © 2012 Legalis . Maternitate.. Nu este adevărată susţinerea intimatei conform căreia data încetării contractului de muncă al asistentului personal al persoanei cu handicap coincide cu data eliberării certificatului medical prin care se constată lipsa deficienţei grave.62-64). nu se poate considera că a operat tacita reconducţiune în cazul în care.A. Contract individual de muncă pe durată determinată. Acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali priveşte în esenţă nu încheierea contractului. (3) şi ale art. fiind sub acest aspect o garanţie pentru protecţia minorului. sent. muncii. Acest contract este valabil dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru încheierea lui. Încetarea de drept a contractului individual de muncă pe durată determinată. după expirarea termenului contractual. exclusiv în scopul predării serviciului. Dreptul muncii – Culegere de practică judiciară. aceasta operând doar în cazul contractelor individuale încheiate pe durată nedeterminată (Trib. iar după această dată salariata îşi pierde această calitate. Gagea. (1) C. în cazul salariaţilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani În cazul în care minorul cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani a încheiat un contract individual de muncă în calitate de salariat. 2/2004. înainte de expirarea termenului acestuia. În situaţia în care.j) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată”. (2). fiind practic imposibilă încheierea tacită a unui contract pe durată determinată.R. muncii. cu acordul acestuia. Jurisprudenţă 1. 56 lit. s. În mod corect a reţinut prima instanţă că starea de graviditate a contestatoarei precum şi naşterea unui copil la data de 4 februarie 2000 nu mai poate influenţa obligaţiile intimatei după data de 1 ianuarie 2000. cit. Luminiţa Dima Toate drepturile rezervate. Acordul tacit de voinţă al părţilor cu privire la reînnoirea contactului trebuie să fie neechivoc. 84 alin. recurenta şi intimata aflându-se în raporturi de muncă potrivit acestui contract până la data de 1 ianuarie 2000. R. Practică judiciară. chiar dacă sunt îndeplinite condiţiile (situaţiile) cu caracter de excepţie prevăzute la art. 84 alin. muncii. 122 -123). iar angajatorul este obligat să sisteze orice plată a drepturilor de asigurări sociale. Astfel. nr.M. Ţiclea. Până la data de 1 ianuarie 2000. prin acordul părţilor sau la iniţiativa uneia din părţi. se consideră că a încetat contractul încheiat pe durată determinată şi s-a încheiat. cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali. Din acest motiv. Bucureşti. între contestatoare şi D. nr. p. întrucât în cazul soţului contestatoarei deficienţa gravă nu a dispărut ( Trib. Arad a fost încheiat un contact individual de muncă pe durată determinată până la data de 30 aprilie 2003. Fiind un contract cu prestaţii succesive. ci prestarea unei anumite activităţi de către minorul respectiv. atât timp cât noul contract nu se încheie în formă scrisă. 2. Încetarea lui prin ajungerea la termen.

Bucureşti. Ed. 2007. Dima. p. Noţiune Nulitatea este sancţiunea care lipseşte actul juridic de efecte în cazul nerespectării normelor juridice edictate pentru încheierea sa valabilă. (5) Persoana care a prestat munca în temeiul un ui contract individual de muncă nul are dreptul la remunerarea acesteia. Ed. Bucureşti. Al. 330 -336. 318 şi urm. p. Ed. Tratat de dreptul muncii. bunurilor.. 2003. Bucureşti. nr. Ştefănescu. 2004. 2007. Bucureşti. I.Art.Tr. meseriei sau activităţii este nul de drept (art. 6/2003. Nulitatea absolută fie este prevăzută expres de Codul muncii. în funcţie de natura interesului ocrotit de norma juridică ce a fost încălcată la încheierea contractului individual de muncă. (1) şi (2)]. p. p. Bibliografie Al. 382 şi urm. Tratat de dreptul muncii. (3) şi (4)]. (6) Constatarea nulităţii şi stabilirea. Toate drepturile rezervate. I. Ed.. [Nulitatea contractului individual de muncă] (1) Nerespectarea oricăreia dintre condiţiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia. încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani. Beligrădeanu. 13 alin. atestatul necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor de pază sau protecţie potrivit Legii nr. Codul muncii cu prezentare de ansamblu şi observaţii critice. supliment al Revistei Dreptul. Bucureşti. fie rezultă din modul în care este reglementată o anumită condiţie de validitate a contractului individual de muncă: de exemplu.. Bucureşti. Al. Ştefănescu.H. precum şi a persoanelor puse sub interdicţie judecătorească este interzisă [art. Ed. All Beck. I. 15).. contractul de muncă încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor privitoare la libertatea muncii şi la libertatea alegerii locului de muncă. corespunzător modului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu. în general. M. (3) Nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară a condiţiilor impuse de lege. Lumina Lex. © 2012 Legalis . Tufan. I. nulitatea se pronunţă de către instanţa judecătorească. §3. care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de muncă aplicabile. sub sancţiunea nulităţii absolute (art. Tratat de dreptul muncii. Ţiclea.un produs al Editurii C. Astfel. Ţiclea. Ş. Popescu. potrivit legii. profesiei. Rosetti. Codul muncii adnotat. Ţinca. S. în t iparul de drept comun al regimului juridic al nulităţii actelor juridice.Tr. Ed. Dima. Beck . C. 38). 44 şi urm. Al. Nulitatea absolută Nulitatea absolută afectează contractul de muncă în cazul în care la încheierea acestuia nu au fost respectate dispoziţii care ocrotesc un interes general.. 27 alin. Dreptul muncii. Ţiclea. L. Ghimpu. Nulitatea absolută afectează contractul individual de muncă şi în situaţiile în care la încheierea lui nu sunt respectate condiţii prevăzute de acte normative cu caracter special (de exemplu. Dreptul muncii. O. Rosetti. valorilor şi protecţia persoanelor). salariatul având dreptul la despăgubiri. Ştefănescu. Athanasiu. L. Categorii ale nulităţii Textul nu face distincţie între nulitatea absolută şi nulitatea relativă. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. se pot face prin acordul părţilor. a efectelor acesteia. 471 şi urm. acesta va fi lovit de nulitate absolută sau de nulitate relativă. încheierea unui contract de muncă în scopul prestării unei munci sau a unei activităţi ilicite sau imorale este interzisă. (2) Constatarea nulităţii contractului individual de muncă produce efecte pentru viitor. 207 şi urm. 111 şi urm..R. 2001. (7) Dacă părţile nu se înţeleg.. Bucureşti. 2003. All Beck. 2006. Ţiclea.Tr. în P. contractul va fi lovit de nulitate. Bucureşti. §2. p. 3). 2005. angajarea în muncă în lipsa certificatului medical care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci atrage nulitatea contractului de mun că [art. Ţichindelean. 248 -250. 333/2003 privind paza obiectivelor. Al. Al. A. orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate (art. p. Regimul juridic al nulităţii contractului individual de muncă se înscrie. vol. Dreptul muncii. p. p. aceasta este înlocuită de drept cu dispoziţiile legale sau convenţionale aplicabile. Wolters Kluwer. Comentariu §1. p. 76 şi urm. p. Hamangiu. 481 şi urm. Athanasiu. 57. (4) În situaţia în care o clauză este afectată de nulitate. În cazul în care la încheierea contractului individual de muncă nu a fost respectată una dintre condiţiile prevăzute de lege pentru valabilitatea sa. Ed. întrucât stabileşte drepturi sau obligaţii pentru salariaţi.

contractul va fi nul în întregime. în cazul în care părţile nu sunt de acord asupra nulităţii contractului individual de muncă (sau a unei clauze a acestuia). persoana care a prestat munca în temeiul unui contract de muncă nul are. va fi lovită de nulitate numai clauza ce conţine o astfel de prevedere (în dreptul român regula o constituie nulitatea parţială). (3) C. deoarece contractul individual de muncă este un contract cu prestaţii succesive şi păstrează caracteristica acestor contra cte de a constitui o excepţie de la principiul retroactivităţii efectelor nulităţii actului juridic. cum este situaţia în care consimţământul uneia dintre părţi la încheierea contractului a fost viciat (eroare. Beck . 56 alin. muncii]. 57 alin. (5) C. În toate situaţiile.. Este necesar să se facă distincţie între confirmare şi validarea actului prin îndeplinirea ulterioară a cerinţei legale nerespectată în momentul încheierii contractului. Efectele se produc din momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti sau. atunci când este în mod obiectiv posibil. 27 alin. Nulitatea relativă Nulitatea relativă afectează contractul de muncă în cazul în care la încheierea acestuia nu au fost respectate prevederi legale care ocrotesc un interes particular. expres sau tacit (de exemplu prin neinvocarea ei înăuntrul termenului de prescripţie extinctivă). (1) lit. În consecinţă. Efectele nulităţii În toate cazurile. validarea contractului poate avea loc numai până la momentul constatării nulităţii. din momentul realizării acordului părţilor. ci anulabil). inclusiv dreptul la vechime şi dreptul ca angajatorul să plătească. toate drepturile corespunzătoare statutului de salariat. §4. nulitatea absolută a contractului de muncă nu poate fi acoperită prin confirmare. munca în condiţii deosebite. e) C. muncii. dreptul la plata salariului corespunzător modului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu. fondul de asigurări sociale de sănătate. acest contract încetează de drept în teme iul art. imposibilă. dol. muncii. Potrivit art. deşi nu se prevede expres. constatarea (sau declararea) nulităţii contractului individual de muncă (sau a unei clauze a acestuia) produce efecte numai pentru viitor (ex nunc). Restituirea prestaţiilor în cazul contractelor cu prestaţii succesive este. In aceleaşi modalităţi se poate realiza şi declararea nulităţii contractului de muncă în cazul în care acesta este lovit de nulitate relativă (nu este nul. nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară a condiţiilor impuse de lege. conform art. (3) C. muncii. nulitatea nu poate fi constatată şi. etc. 57 alin. În unele cazuri. violenţă). nulitatea absolută a unui contract individual de muncă nu poate fi invocată decât pe durata existenţei contractului [art. d) C. în timp ce în cazul în care se prevede renunţarea salariatului la unul dintre drepturile ce îi sunt recunoscute prin lege sau se încalcă nivelul minim prevăzut de lege al unuia dintre drepturile sale. e) C. în alte cazuri. în consecinţă. muncii]. 56 alin. (1) lit. individual sau personal.H.Spre deosebire de reglementările din dreptul comun potrivit cărora nulitatea absolută poate fi invocată oricând. iar nulitatea relativă poate fi confirmată. Rezultă că această persoană va fi îndreptăţită să primească şi sporurile la care au dreptul salariaţii pentru munca de noapte. persoana care a prestat munca în temeiul unui contract de muncă nul are. pentru perioada anterioară rămânerii definitive a hotărârii prin care s -a constatat nulitatea contractului. validarea contractului este posibilă (obţinerea acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali ulterior încheierii contractului de muncă de către minorul cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani). (1) lit. a condiţiei prevăzută de lege şi nerespectată la încheierea lui. muncii. în raport cu întinderea nulităţii: a) în situaţia în care nulitatea afectează contractul în întregime. 283 alin.un produs al Editurii C. bugetul asigurărilor pentru şomaj. această posibilitate este prevăzută expres: dacă salariatul prezintă certificatul medical din care rezultă că este apt de muncă după încheierea contractului individual de muncă. să reţină şi să plătească contribuţiile aferente la bugetul asigurărilor sociale de stat. Astfel. Într -o astfel de situaţie. contactul de muncă îşi încetează efectele în temeiul art. contractul astfel încheiat rămâne valabil [art. nu şi pentru trecut (ex tunc). dacă a desfăşurat activitate în aceste condiţii. din acest moment. deoarece. Întinderea nulităţii Nulitatea poate afecta contractul individual de muncă în întregime ( nulitate totală) sau poate afecta numai anumite clauze ale acestuia (nulitate parţială). §5. Toate drepturile rezervate. §7. ci doar prin îndeplinirea ulterioară. în cazul în care un contract de muncă a fost încheiat în scopul prestării unei munci sau a unei activităţi ilicite sau imorale sau de către o persoană pusă sub interdicţie. De exemplu. nu poate produce efecte numai ca urmare a manifestării de voinţă a unei singure părţi contractante. după caz. Nulitatea absolută nu poate fi acoperită prin confirmare. De asemenea. nulitatea poate fi constatată prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente (b) nulitate judiciară). munca suplimentară. în mod obiectiv. prestaţiile în bani sau în natură reglementate prin clauza de mobilitate. §6. Efectele sunt diferite. Constatarea nulităţii Nulitatea poate fi constatată în două modalităţi: prin acordul părţilor (a) nulitate amiabilă). respectiv. © 2012 Legalis .

283 alin. vol. De la aceeaşi dată salariatul are dreptul la despăgubiri pentru prejudiciile suferite. în P. 68 alin.b) în cazul în care o clauză din contractul individual de muncă este lovită de nulitate întrucât această clauză stabileşte pentru salariaţi drepturi sau obligaţii care contravin unor norme legale imperative sau contr actelor colective de muncă aplicabile.[Interdicţii cu caracter permanent] Art. Jeammaud. Athanasiu. respectiv de la da ta la care produce efecte constatarea nulităţii clauzei respective. Bucureşti. Al. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă. Ed. Bucureşti. Ambele tipuri de cereri sunt scutite de taxă de timbru în temeiul art. 337 şi urm. iar cererea de acordare a despăgubirilor poate fi introdusă în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune [art. (2) Concedierea poate fi dispusă pentru motive care ţin de persoana salariatului sau pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. 2005. L. 2007. p. 123 şi urm. . Ţiclea. Ed. Athanasiu. 285 coroborat cu art.un produs al Editurii C. 2000. (1) lit. după caz. Aceeaşi instanţă este competentă să soluţioneze şi cererea salariatului de acordare a despăgubirilor. (1) lit. 257 şi urm.. Ed. Wolters Kluwer. A.Tr. potrivit art. Dima.. muncii. în cazul în care dovedeşte că a suferit astfel de prejudicii şi dacă sunt îndeplinite şi celelalte condiţii ale răspunderii angajatorului. Dima. 496 şi urm.H. Bucureşti. 215 şi urm. I.. A. Ştefănescu. 441 şi urm. Paris. clauza respectivă este înlocuită de drept cu dispoziţiile legale sau convenţionale aplicabile. p. 6/2003.. 283 alin. Dreptul muncii. (1) lit. d) C. 58. Tratat de dreptul muncii. I. 59. c) şi art. Ţiclea. J. 281 -283 C.[Concedierea – noţiune şi clasificare] Art. Rosetti. (1) lit. Bucureşti. . Ghimpu. Al. p.. Oana Cazan Art. sediul. dar numai din momentul în care îşi produce efectele constatarea nulităţii clauzei respective. Toate drepturile rezervate. Ed. Beck . Tratat de dreptul muncii. I. 71 din Legea nr. Dalloz. c) C. 2001. 20e édition. [Concedierea – noţiune şi clasificare] (1) Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. muncii.R. Competenţa teritorială de soluţionare a unor astfel de cereri aparţine instanţei judecătoreşti competente în a cărei circumscripţie reclamantul îşi are domiciliul sau reşedinţa ori. All Beck. Tratat de dreptul muncii. Ed. Luminiţa Dima Secţiunea a 2-a Concedierea Art. Supiot. 60. Bucureşti. Lumina Lex. Cererea prin care se solicită constatarea nulităţii poate fi introdusă pe toată durata existenţei contractului [art. în temeiul dispoziţiilor art. Ştefănescu. Droit du travail. Soluţionarea conflictelor Competenţa materială de soluţionare a cererilor prin care se solicită constatarea nulităţii unui contract individual de muncă sau a unor clauze ale acestuia este instanţa competentă să soluţioneze conflictele de drepturi. 2006. Magda Volonciu. 284 alin. All Beck. Bibliografie Al. muncii]. p.Tr. p. b) şi art. S. Dreptul muncii. 283 alin.. . Pelissier. 2003. © 2012 Legalis . nr. 58. Luminiţa Dima. §8.[Interdicţii cu caracter temporar] Alexandru Athanasiu. Al. muncii]. L. (1) C. p.

art. nr. Paris. situaţie sau responsabilitate familială. Clasificarea motivelor de concediere în imputabile şi neimputabile salariatului este importantă din p unct de vedere al drepturilor pe care salariatul concediat le are în momentul în care decizia de concediere îşi produce efectele. p.. 2003. Ţiclea. j). posibilitatea ca pe durata perioadei de probă sau la sfârşitul acesteia contractul individual de muncă să înceteze la iniţiativa oricăreia dintre părţi. apartenenţă naţională. astfel încât dreptul angajatorului de a-l concedia nu poate fi înlăturat. Bucureşti. 2007. (2) teza finală C.. 123 şi urm. Droit du travail. 250. Ed. A. Rosetti. ca garanţie a respectării drepturilor salariatului. Caracterul permanent al interdicţiilor În temeiul normelor care consacră dreptul salariaţilor la protecţi e în caz de concediere. 20e édition. p. Ţiclea. 504 şi urm. Articolul 31 alin. I. dreptul salariaţilor la protecţie în caz de concediere este unul dintre drepturile la care salariaţii nu pot renunţa. Wolters Kluwer. opţiune politică. © 2012 Legalis . 250. Supiot. Dreptul muncii. L. Tufan.. Dima. Popescu.. Bucureşti.. 498 şi u rm. 2004. Al. Beck . Pentru a-l proteja însă pe salariat de eventualele abuzuri patronale. p. 39 alin. Jeammaud. Dima. Salariatul nu beneficiază de o libertate absolută.p. Ţiclea. Al.un produs al Editurii C. în timp ce motivele de concediere care nu ţin de persoana salariatului sunt întotdeauna neimputabile acestuia. 59 din C. Dalloz. Dreptul muncii. Comentariu §1. Bucureşti. caracteristici genetice. Codul muncii reglementează expres şi limitativ situaţiile în care angajatorul poate dispune concedierea. rasă. Tufan. apartenenţă ori activitate sindicală. C. a dreptului la grevă şi a drepturilor sindicale. Luminiţa Dima Art. în P. A. Ţichindelean. 2007. C. Rosetti. Tratat de dreptul muncii. Comentariu Încetarea contractului individual de muncă în urma manifestării unilaterale de voinţă a angajatorului nu constituie o încălcare a dreptului la muncă şi a principiului libertăţii muncii. coroborat cu art. etnie. L. Ţiclea. Bucureşti. 2007. 489 şi urm. p. Ed. Ţichindelean. Bucureşti. O. handicap. B. Bucureşti. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. muncii ridică la rang de principiu dreptul salariaţilor la protecţie împotriva concedierilor nelegale. Al. Bucureşti. Hamangiu. origine socială. vol. M. Codul muncii adnotat. Ed. Motivele de concediere care ţin de persoana salariatului pot fi imputabile sau neimputabile acestuia. Ţinca. Al. Ştefănescu. p. M. 2006.. Ed. 38 C. Hamangiu. All Beck. p. O. Codul muncii clasifică motivele de concediere în două categorii: motive care ţin de persoana salariatului şi motive care nu ţin de persoana salariatului.H. 479 şi urm. 468 şi urm. A. Athanasiu. Consecinţele nerespectării interdicţiilor Toate drepturile rezervate. 59. Lumina Lex. Ed. 2004. Ed. p. Codul muncii adnotat. Dreptul muncii. A. ca excepţie. Tratat de dreptul muncii. 2000. Pelissier. Ştefănescu. p. orientare sexuală. vârstă. J. Tratat de dreptul muncii. [Interdicţii cu caracter permanent] Este interzisă concedierea salariaţilor: a) pe criterii de sex. culoare. Potrivit art. 2005. Această clasificare a motivelor de concediere nu se suprapune peste clasificarea lor în motive imputabile şi motive neimputabile salariaţilor. numai printr -o notificare scrisă. muncii reglementează motivele care nu vor putea sta niciodată la baza concedierii acestora. 215 şi urm.muncii reglementează. în condiţiile legii. Ţiclea.Tr. 6/2003. Rosetti. (1) lit. (41) C. Articolul 6 alin. 339. Al. Generalităţi A. muncii . Al. Bucureşti.Tr. Popescu. 498 şi urm. orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la acest drept sau limitarea lui fiind lovită de nulitate.R. Ed. Athanasiu. Bibliografie Al. I. b) pentru exercitarea. religie. p. p. Ţinca. Ed. fixând imperativ toate condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească într -o astfel de situaţie. I.

naţionalităţi. f) C. Această contravenţie se sancţionează cu amendă de la 400 lei la 4. participarea la grevă sau organizarea acesteia. cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. (1) lit. © 2012 Legalis . Articolul 54 alin.un produs al Editurii C. în legătură cu relaţiile de muncă. muncii. deşi cauzează un prejudiciu redus. constituie discriminare şi este interzisă concedierea persoanei angajate care a înaintat o sesizare ori o reclamaţie la nivelul unităţii sau care a depus o plângere la instanţele judecătoreşti competente şi după ce sentinţa judecătorească a rămas definitivă. iar cererea de despăgubire este scutită de taxă de timbru. B. Răspunderea contravenţională Potrivit art. nr. nr. suspendarea. 27 alin. printr -o acţiune discriminatorie. §3. 51 alin. Condiţii Concedierea salariaţilor pentru exercitarea dreptului la grevă şi a drepturilor sindicale este interzisă numai dacă aceste drepturi sunt exercitate în condiţiile legii. e) pct. muncii . categorii sociale sau unei categorii defavorizate. persoanele discriminate au dreptul să pretindă despăgubiri proporţional cu prejudiciul suferit precum şi restabilirea situaţiei anterioare discriminării sau anularea situaţiei create prin discriminare. Interzicerea concedierii pentru exercitarea drepturilor sindicale A. cauzează un prejudiciu semnificativ sau care.H.000 lei dacă discriminarea vizează un grup de persoane sau o comunitate. 59 C. a) teza finală din O. nr. 9 alin. C. de către autorităţile emitente. Concedierea ca sancţiune disciplinară În situaţia în care instanţa judecătorească competentă a constatat că greva s-a declanşat şi/sau se desfăşoară cu încălcarea dispoziţiilor legale şi a dispus încetarea acesteia. participarea la grevă constituind o cauză de suspendare a contractului de muncă în temeiul art. cu excepţia cazului în care concedierea este dispusă pentru motive întemeiate şi fără legătură cu cauza. (1) lit. 13 alin. a autorizaţiei de funcţionare a persoanelor juridice care. 5 C. sexului. 1 alin. 98 din 8 februarie 2007) garantează. Răspunderea civilă În toate cazurile de discriminare prevăzute de O.G. 137/2000. Potrivit art. încalcă în mod repetat prevederile acestei ordonanţe. republicată. În aceleaşi condiţii vor putea fi sancţionaţi şi salariaţii care continuă să participe la grevă deşi instanţa judecătorească a dispus încetarea acesteia ca ilegală sau suspendarea ei. 54 alin.G. în consecinţă. B. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. sau orientării sexuale a acesteia. Interzicerea concedierii pe motive discriminatorii A. lovită de nulitate absolută. D. 137/2000. De asemenea. respectiv din cauza convingerilor. Principiul nediscriminării Interzicerea discriminării în relaţiile de muncă este reglementată ca principiu fundamental de art. Greva Potrivit prevederilor art. nu reprezintă o încălcare a obligaţiilor de serviciu ale salariaţilor şi nu poate avea consecinţe negative asupra greviştilor sau asupra organizatorilor. prin art. referitoare la încheierea. Concedierea va fi nelegală şi în cazul în care se întemeiază în mod aparent pe alte motive. i). Of. însă se dovedeşte că motivul real este unul dintre cele prevăzute la art. etnii. Legislaţie completatoare Toate drepturile rezervate. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă (M. 150 din 1 martie 2007) interzice discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex. C. 582 din 29 noiembrie 1999). însă numai cu respectarea condiţiilor imperativ prevăzute de lege. Of. §2. (2) lit. (M. cu respectarea dispoziţiilor legii. (3) prevede că pe durata grevei salariaţii îşi menţin toate drepturile ce decurg din contractul individual de muncă. b) din Legea nr. nr. muncii . cu excepţia drepturilor salariale. (1) lit. Of. republicată (M. La cerere. principiul egalităţii între cetăţeni şi al excluderii privilegiilor şi discriminării în exercitarea dreptului la muncă. (5). nr. Ordonanţa guvernului nr. potrivit art. Beck . (1) din aceeaşi lege. persoanele vinovate de declanşarea grevei vor putea fi sancţionate cu concedierea pe motive disciplinare dacă se constată că au săvârşit o abatere disciplinară gravă sau abateri disciplinare repetate.Orice concediere care este dispusă pentru unul dintre motivele astfel enumerate este nelegală şi. (1) din Legea nr. potrivit dreptului comun. respectiv cu amendă de la 600 lei la 8.000 lei dacă discriminarea vizează o persoană fizică. constituie contravenţie discriminarea unei persoane la încetarea raportului de muncă pentru motivul că aparţine unei anumite rase. vârstei. modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu. art. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. 6 alin. instanţa poate dispune retragerea.

Tratat de dreptul muncii. 60. Dima. Dima. Bucureşti. cu excepţia situaţiei în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate săvârşite de către acel salariat. I. 251-253. în condiţiile legii.Comentariu pe articole . Dacă în perioada în care salariatul se află într-una dintre situaţiile enumerate expres de acest text intervine unul dintre motivele de concediere. O. p. B. Al. Ed. 498 şi urm. în volumul "Codul muncii . A. Beck . Ed. L.R.citeşte aici textul la zi al comentariului. cât şi ale membrilor acestora. All Beck. Tratat de dreptul muncii. Codul muncii adnotat. Rosetti.H. Bucureşti. Ed. 2000.Actualizare §1.. Ţinca. J. Ed. Generalităţi A. h) pe durata exercitării unei funcţii eligibile într-un organism sindical.. Al. în cazul copilului cu handicap. Comentariu Actualizare 2012 . Al. C. Bucureşti. Lumina Lex. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. în cazul copilului cu handicap. Ţiclea. Ştefănescu. M. Ţiclea. Bucureşti.Articolul 10 alin. 2007. datorită situaţiei speciale în care se află acesta. 20e édition. în măsura în care angajatorul a luat cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere. Ş. Luminiţa Dima Art. Droit du travail. c) pe durata în care femeia salariată este gravidă. Al. Popescu. Wolters Kluwer. Pelissier. Beligrădeanu. I. p. d) pe durata concediului de maternitate. Tufan. 123 şi urm. I. pentru afecţiuni intercurente. (2) din Legea sindicatelor nr. Ed.Tr. 2006. atât ale reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale. 2005. Consecinţele nerespectării interdicţiilor Toate drepturile rezervate. Dalloz. Athanasiu. în scopul protecţiei salariatului respectiv. I. p. A.. p. p. Ştefănescu. 339-344. Jeammaud. p. angajatorul nu îl poate concedia pe salariatul în cauză. Bucureşti. Supiot. 2007. Ed. 9-10 şi 26. 468 şi urm. Athanasiu. A. i) pe durata efectuării concediului de odihnă. stabilită prin certificat medical conform legii. f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau. Bucureşti. [Interdicţii cu caracter temporar] Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă: a) pe durata incapacităţii temporare de muncă. p. Rosetti. Ştefănescu.. Codul muncii cu prezentare de ansamblu şi observaţii critice.. p. g) pe durata îndeplinirii serviciului militar. L. Paris.Tr. © 2012 Legalis . Ţiclea. nr. Ţichindelean. e) pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau. Bucureşti. Tratat de dreptul muncii. 6/2003. muncii prevede expres cazurile în care concedierea salariatului nu poate fi dispusă. până la împlinirea vârstei de 3 ani. 2003. Dreptul muncii. (2) Prevederile alin. în P. Dreptul muncii. supliment al Revistei Dreptul. 2003. Hamangiu. vol. 2004. 499 şi urm. b) pe durata concediului pentru carantină.Tr. (1) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului.un produs al Editurii C. 54/2003 interzice desfacerea contractelor individuale de muncă din iniţiativa angajatorului. pentru motive care privesc activitatea sindicală. până la împlinirea vârstei de 18 ani. 504 şi urm. Scopul reglementării interdicţiilor Articolul 60 C. 215 şi urm. p. Bibliografie Al.

(3) din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007 -2010 nr. 11 din O. Cazurile de interzicere temporară a concedierii A. (2) – n. concediu pentru îngrijirea copilului bolnav.un produs al Editurii C. Concediul de risc maternal Situaţiilor prevăzute expres de Codul muncii. §2. însă se dovedeşte că motivul real este unul dintre cele prevăzute la art. protecţia şi/sau recuperarea sănătăţii copilului său. 2895/2006.G. şi. bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi/sau din fondurile angajatorului. li se adaugă şi situaţia concediului de risc maternal prevăzută de O. Starea de graviditate Toate drepturile rezervate. C. (2). Caracterul excepţional al interdicţiilor Interdicţia temporară a concedierii constituie o limitare a dreptului angajatorului de a pune capăt. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. muncii. b). în unele situaţii.n. Este posibil ca documentele care atestă starea specială a salariatului să fie emise cu încălcarea prevederilor legale. protecţia sănătăţii sale. 10 alin. respectiv.) în cazul salariatei care se află în concediu de risc maternal. salariaţii care au beneficiat de concediu de maternitate şi/sau concediu legal plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani nu vor putea fi concediaţi o singură dată pentru motivul de necorespundere profesională prevăzut de Codul muncii. 96/2003). concedierea este nelegală şi în cazul în care se întemeiază în mod aparent pe alte motive. prin acordul părţilor sau prin demisie. este aceea că perioadele respectiv e sunt destinate protejării altor interese care nu pot fi îndeplinite dacă salariatul prestează muncă: recuperarea sănătăţii salariatului în cauză. prevăzute de art. 60 alin. In consecinţă.] cu până la 6 luni după revenirea salariatei în unitate.U. nr. cu excepţia efectuării concediului de odihnă. şi. 25/2004 publicată în M. această interdicţie se extinde o singură dată [concediul de risc maternal se poate acorda în întregime sau fracţionat – art. Toate situaţiile enumerate de textul menţionat din Codul muncii. în care concedierea salariaţilor este interzisă. f) C. în situaţiile prevăzute de lege (art. muncii . nr. măsura concedierii ar putea să dăuneze sănătăţii acestuia/acesteia sau a copilului său. Potrivit art.G. Concediul de risc maternal are acelaşi regim juridic cu celelalte drepturi de asigurări sociale acordate în sistemul asigurărilor sociale de stat (a se vedea dispoziţiile art. pe de o parte. 214 din 11 martie 2004). B. Dacă în aceste perioade ar interveni concedierea salariatului. nr. D. cu dreptul la plata unor indemnizaţii din bugetul de stat.G. e).U. (1) lit.G . însă nici în aceste situaţii angajatorul nu are dreptul să îl concedieze pe salariat până când nu se constată nulitatea actelor respective. C.H. Aplicabilitatea interdicţiilor Codul muncii interzice temporar în cazurile enumerate numai concedierea salariatului. dispoziţiile art. Of. 76 alin. Of. Angajatorul nu poate dispune concedierea salariatului respectiv până la încetarea situaţiei care a impus protecţia acestuia. raţiunea interdicţiei concedierii. iar pe de altă parte. iar salariatul în cauză beneficiază şi de alte prevederi de protecţie cuprinse în acte normative cu caracter special datorită situaţiei speciale în care se află. b). 750 din 27 octombrie 2003. muncii ). contractului individual de muncă. muncii. Beck . dacă salariatul se află într-una din situaţiile respective contractul său individual de muncă va putea înceta de drept.n. E. Caracterul temporar al interdicţiilor În toate cazurile prevăzute la art. considerată perioadă de readaptare. Astfel. 60 C. d). 60 C. concediu pentru carantină. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă (M. interdicţia concedierii are caracter temporar. Legiuitorul a preferat să protejeze raţiunile pentru care se acordă concediile respective. În cazurile în care salariatul se află în incapacitate temporară de muncă. (1) lit. nr.U. în condiţiile O. muncii au caracter de excepţie şi sunt de strictă interpretare.Deciziile de concediere emise cu încălcarea acestor prevederi sunt lovite de nulitate absolută. acesta ar fi nevoit să -şi aloce o parte din timpul afectat concediului participării la procedura cercetării prealabile sau căutării unui loc de muncă. pe o perioadă de minimum 6 luni de la reluarea activităţii. în detrimentul drepturilor şi intereselor angajatorului.U. în temeiul O. © 2012 Legalis . angajatorului îi este interzisă concedierea salariaţilor respectivi. concediu de maternitate. aprobată cu modificări prin Legea nr. 21 alin. nr. 61 C. 60 din C. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. Beneficiul unor drepturi de securitate socială În unele situaţii în care salariaţii beneficiază de prestaţii de securitate socială. sunt cazuri în care contractul individual de muncă se suspendă. De asemenea. este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă (concedierea – n. raţiunea intervenţiei suspendării contractului de muncă. în concediu pentru creşterea copilului. Potrivit art. a). 21 alin. respectiv. C onform art. nr.

a) din O. Astfel. Ar fi fost inechitabil ca decizia de concediere să fie lovită de nulitate deşi angajatorul nu ştia şi nu avea cum să ştie la momentul concedierii că sunt aplicabile prevederile art. Interdicţia concedierii salariatului care exercită o funcţie eligibilă într -un organism sindical nu se aplică în cazul în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate săvârşite de către acel salariat. „pe toată durata exercitării mandatului. cu excepţia situaţiei în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate săvârşite de către acel salariat [art.n. (1) lit. muncii . decât cu acordul scris al organului colectiv de conducere ales al organizaţiei sindicale. c) C. 54/2003. în timpul mandatului şi în termen de 2 ani de la încetarea mandatului. Serviciul militar Concedierea nu poate fi dispusă pe durata în care salariatul îndeplineşte serviciul militar [art. 60 alin. 10 alin. precum şi pe o perioadă de 2 ani de la încetarea acestuia reprezentanţii aleşi în organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. 61 şi concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului – art. Sarcina de a dovedi comunicarea către angajator a stării de graviditate revine salariatei în cauză. În conformitate cu dispoziţiile art. C. Toate celelalte motive de Toate drepturile rezervate. din coroborarea textelor menţionate se pot reţine unele aspecte importante. Potrivit dispoziţiilor art.muncii conţine prevederi asemănătoare celor cuprinse în Legea sindicatelor. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă. d) şi e) din O. 60 alin. nr. Această afirmaţie este în concordanţă atât cu textele din Codul muncii cât şi cu textul din Legea nr.) în cazul salariatei gravide.G. Singurul motiv de concediere care poate fi calificat drept imputabil salariatului la momentul emiterii deciziei este cel al săvârşirii unei abateri disciplinare grave sau a unor abateri disciplinare repetate. respectiv. © 2012 Legalis . (2) C. fiind chemat să îndeplinească alte obligaţii legale. 21 alin. 96/2003 – n. D. (1) lit. Articolul 223 alin.] din motive ce au legătură directă cu starea sa. În plus. potrivit art. I. pe care legea le lasă la aprecierea celui care angajează. Acest salariat. muncii prevede că „pe toată durata exercitării mandatului reprezentanţii salariaţilor nu pot fi concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. Fără a mai pune în discuţie lipsa de consecvenţă a legiuitorului român care a elaborat şi adoptat aproape concomitent cele două acte normative. 54/2003. (1) lit. nr. nr. Alineatul (3) al aceluiaşi articol exceptează de la aplicarea acestor prevederi pe cei care au fost revocaţi din funcţiile sindicale de conducere deţinute pentru încălcarea prevederilor statutare sau legale. (1). (1) din Legea sindicatelor. motivele de desfacere a contractului de muncă pe care legea le lasă la aprecierea celui care angajează sunt toate motivele de concediere prevăzute de Codul muncii (concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului – art. În interpretarea coroborată a acestor texte trebuie avut în vedere faptul că. în formularea art. E. deoarece concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului şi în oricare dintre aceste cazuri angajatorul are dreptul de a decide să îl concedieze sau nu pe salariat.U. Exercitarea unei funcţii eligibile într-un organism sindical Angajatorul nu poate dispune concedierea salariatului pe durata exercitării unei funcţii eligibile într -un organism sindical. muncii]. g) C. Of. s -ar afla în imposibilitate de a se apăra împotriva luării măsurii de concediere. 54/2003 (M. 73 din 5 februarie 2003) a intrat în vigoare la data publicării sale. muncii a intrat în vigoare la data de 1 martie 2003. 2 lit. art. cât şi situaţiile în care contractul de muncă al acesteia nu se suspendă. care a născut recent sau care alăptează [a se vedea art. 229 C. Potrivit acestui text. pentru necorespundere profesională sau pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care l -au primit de la salariaţi”. Beck . pentru necorespundere profesională sau pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariaţii din unitate”. h) C. muncii]. c). dar este aplicabilă în toate celelalte cazuri de concediere.U. Textul acoperă atât situaţia în care contractul individual de muncă al salariatului respectiv se suspendă de drept pe perioada în care persoana respectivă este salarizată de sindicat. 10 alin. (1) lit. evitarea efectelor negativ e pe care concedierea le-ar putea avea asupra sănătăţii copilului şi a mamei. 298 alin. respectiv 5 februarie 2003.Interdicţia concedierii pe durata în care femeia salariată este gravidă [art.un produs al Editurii C. deoarece justificarea interdicţiei de concediere nu o reprezintă suspendarea contractului individual de muncă. ci constă în evitarea situaţiilor în care unul dintre criteriile avute în vedere la momentul concedierii ar fi exercitarea de către salariat a drepturilor sindicale. Angajatorul are obligaţia de a nu dispune concedierea salariatei gravide numai în măsura în care a luat cunoştinţă de starea de graviditate a acesteia anterior emiterii deciziei de concediere. 60 alin. 65-67).n. în timp ce Legea sindicatelor nr. muncii] are la bază cel puţin două justificări: evitarea situaţiilor în care starea de graviditate este unul dintre criteriile avute în vedere la momentul concedierii şi. reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale nu li se poate modifica sau desface contractul individual de muncă pentru motive neimputabile lor.H. este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă (con cedierea – n. 60 C.G. (1) din Legea sindicatelor nr.

însă numai pe durata mandatului. astfel încât salariatul în cauză va beneficia de prevederile de protecţie ale textelor menţionate. în baza contractului colectiv de muncă aplicabil. Termenul de o lună prevăzut de Codul muncii nu a curs însă. muncii care a intrat în vigoare ulterior Legii sindicatelor şi car e interzice concedierea salariatului pe durata exercitării unei funcţii eligibile într -un organism sindical. şi anume situaţia în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate. 95 din 29 martie 2002. trebuie avută în vedere reglementarea cu caracter general cuprinsă la art. în circumstanţele prezentei speţe. Fiind un termen prevăzut de lege pentru exercitarea unui drept subiectiv.H. tocmai având în vedere Toate drepturile rezervate. Nu poate fi desfăcut contractul persoanei încadrate în muncă. iar după săvârşirea abaterii. la momentul emiterii deciziei de concediere acest motiv nu poate fi considerat imputabil salariatului. (2). contractul de muncă poate fi desfăcut în termen de cel mult o lună de la constatarea de către conducătorul unităţii a împrejurărilor care constituie temeiul desfacerii. săvârşite de către acel salariat. întrucât aceasta a fost emisă la 1 aprilie 2002. au fost abrogate „orice dispoziţii contrare”. 223 alin. pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. De la data intrării în vigoare a Codului muncii. 60 alin. Relevanţa certificatului medical. (2) C. a intrat în concediu medical la 3 noiembrie 2001. interdicţia se aplică atât în cazul concediului de odihnă obişnuit. după cercetarea prealabilă. deci nu putea să fi expirat la data emiterii deciziei contestate. ci şi pe o perioadă de 2 ani de la încetarea acestuia reprezentanţii aleşi în organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. indiferent dacă zilele de concediu se acordă potrivit Codului muncii.un produs al Editurii C. Desfacere disciplinară a contractului individual de muncă pentru abatere gravă. 298 alin. însă acestea nu pot constitui motive distincte de concediere în raport cu cele prevăzute expres de Codul muncii. din iniţiativa unităţii. În cazul în care concedierea se dispune pe motiv că salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile. pentru reprezentanţii aleşi ai salariaţilor. Jurisprudenţă 1. în temeiul unor legi speciale. L. Astfel. Curtea va respinge ca neîntemeiată excepţia tardivităţii emiterii deciziei de desfacere a contractului de muncă. (6) din Legea nr. Articolul 223 alin. Excepţii Potrivit dispoziţiilor art. Totuşi. pe toată durata exercitării mandatului. prin decizia nr. (2) C.muncii prevede expres interdicţia concedierii reprezentanţilor pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariaţii din unitate. prevăzute expres la alin. Potrivit Codului muncii. interzicerea concedierii nu este aplicabilă atunci când concedierea se dispune pe motiv că salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile. prin abrogarea expresă indirectă a dispoziţiilor contrare din Legea sindicatelor. fără a fi necesară parcurgerea procedurii de concediere colectivă. Termenul prevăzut de Codul muncii este. (1) lit. în această perioadă fiind suspendat. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Concediul de odihnă În cazul efectuării concediului de odihnă interdicţia impusă angajatorului cu privire la concedierea salariatului se justifică prin faptul că legiuitorul a preferat să dea prioritate raţiunii pentru care se acordă concediul de odihnă. 86 alin. interdicţia se aplică în toate situaţiile. pentru necorespundere profesională sau pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care l -au primit de la salariaţii din unitate. II. muncii. în detrimentul drepturilor şi intereselor angajatorului. şi anume refacerea capacităţii de muncă a salariatului. 60 alin. Problema tardivităţii emiterii deciziei de concediere. §3. concedierea personalului debitoarei se va face de urgenţă de către lichidator. Din acest motiv. III. pentru necorespundere profesională sau pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariaţi. potrivit art. Din moment ce textul nu face nicio distincţie. (1). Reprezentanţii salariaţilor beneficiază de o protecţie în caz de concediere similară cu cea reglementată pentru reprezentanţii aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale. (2) C. ori conform contractului individual de muncă. un termen de prescripţie a răspunderii disciplinare.I. În interpretarea tuturor textelor menţionate. h) C. recurenta şi-a revocat prima decizie nr. cât şi în cazul concediului de odihnă suplimentar. în oricare dintre situaţiile menţionate. muncii potrivit cărora nu numai pe toată durata exercitării mandatului. nu şi după încetarea acestuia. în timpul incapacităţii temporare de muncă. 65 din 7 martie 2002 de desfacere a contractului de muncă. el poate fi întrerupt sau suspendat în condiţiile dreptului comun. angajatorul poate dispune concedierea pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului. cu o singură excepţie. © 2012 Legalis . în prezent sunt aplicabile prevederile art. Beck . F. lichidatorul având obligaţia să a corde personalului concediat doar preavizul de 15 zile lucrătoare. De asemenea. în situaţia în care s-a constatat inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului prin decizia organelor competente de expertiză medicală sau pe motiv că îndeplineşte condiţiile de vârstă standard şi stagiul minim de cotizare dar nu a solicitat pensionarea în condiţiile legii.concediere apar ca neimputabile salariatului. Reprezentanţii aleşi ai salariaţilor nu pot fi concediaţi. Potrivit art.

incapacitatea de muncă a contestatorului în perioada 1 martie 2002 -31martie 2002, conform certificatului medical MMPS nr. 2130192 şi care a întrerupt cursul prescripţiei termenului de emitere a deciziei de desfacere a contractului de muncă. Pe de altă parte, la data desfacerii contractului de muncă al contestatorului, 1 apri lie 2002, acesta nu se afla în incapacitate temporară de muncă dovedită şi pentru care să primească ajutor de asigurări sociale. Înscrisurile de „certificat medical” depuse chiar de intimat poartă menţiunea că vizează „schimbarea locului de muncă”, iar din adresa depusă de recurentă şi care emană de la cabinetul de medicină a muncii se reconfirmă că certificatul medical nr. 2130198 pe numele intimatului vizează schimbarea locului de muncă şi nu incapacitatea de muncă. Faţă de cele reţinute, Curtea va admite recursul, va modifica sentinţa în tot în sensul că pe fond va respinge contestaţia. (C.A. Bucureşti, s. conflicte de muncă şi litigii de muncă, dec. civ. nr. 14/2003, în R.R.D.M. nr. 4/2003, p. 142-144).

2. Nu poate fi dispusă concedierea salariaţilor pe durata concediului pentru creşterea copilului de până la 2 ani. Instanţa de fond în mod corect a constatat nulitatea deciziei nr. A.2887 din 7 decembrie 2004,
întrucât intimata a nesocotit prevederile legale privind imposibilitatea desfacerii contractului de muncă pe perioada cât contestatoarea se afla în concediu pentru creşterea copilului de până la 2 ani, iar desfacerea contractului individual a avut loc cu numai o zi înainte de împlinirea acestei vârste, aspect nejustificat în nici un fel de atitudinea angajatorului (Trib. Olt, s. civ., sent. nr. 132/2005, http://portal.just.ro) . Luminiţa Dima

Secţiunea a 3-a Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului
Art. 61. - [Cazurile de concediere pentru motive care ţin de persoana salariatului] Art. 62. - [Emiterea deciziei de concediere] Art. 63. - [Cercetarea disciplinară prealabilă şi evaluarea prealabilă] Art. 64. - [Obligaţia oferirii unui loc de muncă vacant corespunzător]
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminiţa Dima, Oana Cazan

Art. 61. [Cazurile de concediere pentru motive care ţin de persoana salariatului]
Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului în următoarele situaţii: a) în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancţiune disciplinară; b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condiţiile Codului de procedură penală; c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat;

Toate drepturile rezervate. © 2012 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat; e) în cazul în care salariatul îndeplineşte condiţiile de vârstă standard şi stagiu de cotizare şi nu a solicitat pensionarea în condiţiile legii. Bibliografie Al. Athanasiu, L. Dima, Dreptul muncii, Ed. All Beck, 2005, p. 129 şi urm.; Al. Athanasiu, L. Dima, Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii, în P.R. nr. 6/2003, p. 219 şi urm.; R. Dimitriu, Concedierea salariaţilor, drept românesc şi comparat, Ed. Omnia UNI -S.A.S.T., Braşov, 1999, p. 192; S. Ghimpu, Al. Ţiclea, Dreptul muncii, Ed. All Beck, Bucureşti, 2001, p. 257 şi urm.; J. Pelissier, A. Supiot, A. Jeammaud, Droit du travail, 20e édition, Dalloz, Paris, 2000, p. 441 şi urm.; I.Tr. Ştefănescu, Tratat de dreptul muncii, vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2003, p. 504 şi urm.; I.Tr. Ştefănescu, Tratat de dreptul muncii, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007, p. 344 şi urm.; I.Tr. Ştefănescu, Ş. Beligrădeanu, Codul muncii cu prezentare de ansamblu şi observaţii critice, în Suplimentul Revistei Dreptul, 2003, p. 21, 37 şi urm.; Al. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2006, p. 479 şi urm.; Al. Ţiclea, Codul muncii adnotat, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007, p. 253 şi urm.; Al. Ţiclea, A. Popescu, M. Ţichindelean, C. Tufan, O. Ţinca,
Dreptul muncii, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2004, p. 489 şi urm.

Comentariu
Actualizare 2012 - citeşte aici textul la zi al comentariului, în volumul "Codul muncii - Comentariu pe articole - Actualizare

§1. Motive imputabile şi motive neimputabile
Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului priveşte cazurile în care, deşi iniţiativa încetării contractului individual de muncă aparţine angajatorului, independent de voinţa salariatului, motivele care stau la baza concedierii presupun fie conduita, fie pregătirea sau a ptitudinile acestuia. Motivele de concediere care ţin de persoana salariatului pot fi imputabile sau neimputabile acestuia. Salariatul concediat pentru motive care nu îi sunt imputabile va avea dreptul la compensaţiile care se acordă în astfel de situaţii potrivit legislaţiei în vigoare sau contractelor colective de muncă aplicabile (de exemplu, dreptul la indemnizaţie de şomaj, dacă îndeplineşte condiţiile de stagiu prevăzute de lege).

§2. Concedierea salariatului pe motive disciplinare A. Cazuri de concediere disciplinară
Angajatorul poate dispune concedierea salariatului pe motive disciplinare în două situaţii: când salariatul a săvârşit o a) abatere gravă de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern; când salariatul a săvârşit b) abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern.

B. Concedierea – sancţiune disciplinară
Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă reprezintă una dintre sancţiunile disciplinare reglementate de art. 264 alin. (1) lit. f) C. muncii. Concedierea salariatului ca sancţiune disciplinară are la bază raportul de subordonare dintre angajator şi salariat şi, respectiv, prerogativa disciplinară a angajatorului.

C. Condiţiile răspunderii disciplinare
Aplicarea oricărei sancţiuni disciplinare presupune întrunirea tuturor condiţiilor răspunderii disciplinare: a) calitatea de salariat (persoană încadrată cu contract individual de muncă) a persoanei sancţionate; b) săvârşirea unei fapte ilicite de către salariat; c) săvârşirea faptei cu vinovăţie; d) un rezultat dăunător şi legătura de cauzalitate între faptă şi rezultat; Atunci când se dovedeşte că salariatul a săvârşit o abatere disciplinară, rezultatul dăunător şi legătura de cauzalitate se prezumă, condiţiile răspunderii disciplinare a salariatului fiind astfel întrunite.

D. Abaterea disciplinară
Potrivit art. 263 alin. (2) C. muncii, abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într -o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

Toate drepturile rezervate. © 2012 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

Elementele abaterii disciplinare sunt:
a) obiectul – relaţiile sociale de muncă, ordinea şi disciplina la locul de muncă; b) latura obiectivă – fapta ilicită, acţiunea sau inacţiunea prin care au fost încălcate regulile de disciplină, normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici; c) subiectul – salariatul; latura subiectivă – vinovăţia, sub forma intenţiei sau a culpei, care se apreciază d) in concreto în funcţie de pregătirea profesională, capacitatea, aptitudinile şi experienţa s alariatului respectiv. Având în vedere că desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă este cea mai grea sancţiune disciplinară, aceasta nu poate fi aplicată în cazul săvârşirii oricărei abateri. Numai săvârşirea unei abateri disciplinare grave sau săvârşirea unor abateri repetate pot duce la concedierea disciplinară a salariatului care le -a săvârşit.

E. Abaterea disciplinară gravă
Codul muncii nici nu defineşte, nici nu enumeră abaterile disciplinare grave. În aceste condiţii, rămâne la latitudinea angajatorului să aprecieze asupra gravităţii unei abateri disciplinare. Potrivit art. 266 C. muncii , angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat având în vedere circumstanţele reale ale săvârşirii faptei şi circumstanţele personale ale făptuitorului: împrejurările în care fapta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie a salariatului, consecinţele abaterii disciplinare, comportarea generală în serviciu a salariatului, eve ntualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. Concedierea disciplinară a salariatului trebuie să constituie o măsură extremă, aplicabilă numai dacă din examinarea tuturor elementelor faptei rezultă imposibilitatea continuării raporturilor juridice de muncă prin menţinerea contractului individual de muncă. Potrivit art. 258 alin. (1) lit. f) C. muncii, regulamentul intern trebuie să cuprindă dispoziţii referitoare la abaterile disciplinare şi la sancţiunile aplicabile. Nu contravine acestor prevederi ca pe lângă definirea şi, eventual, enumerarea unor fapte ce constituie abateri disciplinare să se definească şi noţiunea de abatere disciplinară gravă şi chiar să se indice anumite fapte ce constituie astfel de abateri. De asemenea, în cupri nsul contractului colectiv de muncă aplicabil sau al contractului individual de muncă părţile pot defini abaterea disciplinară gravă şi/sau stabili că anumite fapte constituie abateri disciplinare grave şi pot determina concedierea disciplinară a salariatului care le-a săvârşit. În unele statute disciplinare sunt enumerate exemplificativ abaterile grave (de exemplu, art. 41 alin. (2) din Statutul disciplinar al personalului din unităţile de transporturi, aprobat prin Decretul nr. 360/1976, art. 40 alin. (2) din Statutul disciplinar al personalului din unităţile de poştă şi telecomunicaţii, aprobat prin Decretul nr. 361/1976).

F. Abaterile disciplinare repetate
Salariatul poate fi concediat disciplinar în cazul în care săvârşeşte cel puţin două abateri disci plinare. Nu este necesar ca vreuna dintre aceste abateri să fie gravă. Dacă cel puţin una dintre abateri ar fi gravă, numai săvârşirea acesteia ar fi suficientă pentru a putea determina concedierea salariatului. Dacă nici una dintre abaterile săvârşite de salariat în mod repetat nu constituie abatere gravă, concedierea este justificată de atitudinea recidivistă a salariatului în încălcarea obligaţiilor sale de serviciu. Abaterile nu trebuie să fie neapărat identice, ci este suficient ca prin faptele săvârşite salariatul să fi încălcat obligaţiile ce îi revin. La stabilirea sancţiunii concedierii disciplinare a salariatului pot fi luate în considerare şi fapte săvârşite de acesta care au mai fost sancţionate, cu condiţia ca salariatul respectiv să mai săvârşească o nouă abatere pentru care nu s-a aplicat nici o sancţiune disciplinară, întrucât, potrivit art. 265 alin. (2) C. muncii, pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. Pot fi luate în considerare şi abateri disciplinare încă nesancţionate, dacă pentru acestea nu a intervenit prescripţia răspunderii disciplinare.

G. Aspecte procedurale
Concedierea pe motive disciplinare este imputabilă salariatului respectiv. Angajatorul este obligat să efectueze cercetarea disciplinară prealabilă în conformitate cu dispoziţiile art. 62 şi ale art. 263 -268 C. muncii, precum şi ale art. 75 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007 -2010 nr. 2895/2006, dar nu este obligat să-i acorde salariatului preaviz.

§3. Concedierea în cazul arestării preventive a salariatului A. Arestarea preventivă pentru mai mult de 30 de zile

Toate drepturile rezervate. © 2012 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

Salariatul poate fi concediat în cazul în care este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condiţiile Codului de procedură penală. Raţiunea concedierii salariatului pentru acest motiv o constituie prevenirea efectelor, prejudiciabi le pentru angajator, pe care le-ar putea avea absenţa îndelungată de la locul de muncă a salariatului respectiv.

B. Executarea pedepsei închisorii
Textul art. 61 lit. b) C. muncii se referă exclusiv la arestarea preventivă şi nu este aplicabil în cazul în care salariatul este condamnat la executarea pedepsei închisorii, caz în care contractul individual de muncă încetează de drept în temeiul art. 56 lit. g) C. muncii. Arestarea preventivă a salariatului determină, în temeiul art. 50 alin. (1) lit. h) C. mu ncii, suspendarea de drept a contractului individual de muncă. Concedierea salariatului respectiv, în cazul în care arestarea preventivă depăşeşte o perioadă de 30 de zile, deşi contractul său de muncă este suspendat, este în concordanţă cu dispoziţiile art. 60 alin. (1) C. muncii care nu prevede această situaţie printre motivele de suspendare a contractului de muncă ce împiedică pe angajator să dispună concedierea. Arestarea preventivă poate fi determinată sau nu de săvârşirea unei fapte penale care îl fac pe salariat incompatibil cu funcţia deţinută. În cazul în care angajatorul a făcut plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, angajatorul poate să dispună suspendarea contractului individual de muncă al salariatului respectiv, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) C. muncii. Textul menţionat nu îl obligă însă pe angajator să ia o astfel de măsură. Într-o astfel de situaţie, indiferent dacă angajatorul a luat sau nu măsura suspendării contractului individual de muncă, acest contract va fi suspendat de drept în momentul arestării preventive a salariatului, iar dacă durata arestării a depăşit 30 de zile, va putea să dispună concedierea salariatului respectiv.

C. Calculul termenului
Din moment ce textul nu distinge între zile calendaristice şi zile lucrătoare, pentru ca angajatorul să dispună concedierea salariatului este necesar ca acesta să fie arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice.

D. Efectelenerespectării termenului
Concedierea salariatului anterior împlinirii termenului de 30 de zile este nelegală, dar nulitatea deciziei de concediere se acoperă dacă arestarea se prelungeşte peste termenul respectiv. Dacă s-a dispus concedierea salariatului anterior împlinirii termenului de 30 de zile, dar acesta a fost eliberat din arest înainte de împlinirea acestui termen, unitatea este obligată să îl reprimească la lucru. Concedierea salariatului pe motivul prevăzut la art. 61 alin. (1) lit. b) C. muncii nu reprezintă o obligaţie pentru angajator. Astfel, este posibil ca până la eliberarea salariatului, deşi se împlinise termenul de 30 de zile, angajatorul să nu fi dispus concedierea acestuia. Dacă, într-o astfel de situaţie, salariatul în cauză revine la locul de muncă după eliberarea sa, angajatorul nu mai este în drept să îi desfacă contractul de muncă. Este abuzivă concedierea salariatului după împlinirea termenului de 30 de zile chiar dacă salariatul nu a revenit încă la locul de muncă, însă angajatorul a fost încunoştiinţat în prealabil despre această revenire.

E. Caracterul imputabil sau neimputabil al concedierii
Concedierea pe motivul arestării preventive a salariatului pentru o perioadă mai mare de 30 de zile poate fi calificată drept imputabilă sau neimputabilă salariatului în raport cu soluţia pronunţată în procesul penal. Această calificare nu are nici o consecinţă sub aspectul reintegrării salariatului deoarece, dacă au fost îndeplin ite condiţiile prevăzute de lege, concedierea acestuia a fost legală. În cazul stabilirii nevinovăţiei salariatului angajatorul nu este obligat să îl reintegreze în muncă sau să îi plătească despăgubiri egale cu salariile şi cu celelalte drepturi de care a fost lipsit. Despăgubirile se datorează de către stat în condiţiile art. 504 şi urm. C. proc. pen. Totuşi, calificarea concedierii ca fiind imputabilă sau neimputabilă salariatului are incidenţă în privinţa stabilirii altor drepturi în beneficiul salariatului (de exemplu, drepturi acordate în temeiul contractului colectiv de muncă).

F. Aspecte procedurale
Indiferent de calificarea ulterioară a concedierii ca fiind imputabilă sau neimputabilă salariatului, angajatorul nu este obligat să îi acorde acestuia preaviz. Raţiunea acordării preavizului, respectiv evitarea consecinţelor negative pe care le-ar putea avea pentru salariat încetarea intempestivă a contractului de muncă şi acordarea posibilităţii acestuia de a-şi găsi un loc de muncă, nu-şi găseşte aplicabilitatea într-o astfel de situaţie. De asemenea, angajatorul nu este obligat nici să urmeze o procedură prealabilă concedierii şi nici să îi ofere salariatului un loc de muncă vacant corespunzător pregătirii sale profesionale.

Toate drepturile rezervate. © 2012 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

§4. Concedierea în cazul constatării inaptitudinii fizice şi/sau psihice a salariatului A. Inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului
Angajatorul poate dispune concedierea în cazul în care, prin decizia organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să -şi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat.

B. Constatarea inaptitudinii
Într-o astfel de situaţie se poate susţine că salariatul nu mai corespunde în raport cu funcţia deţinută. Nu este necesară evaluarea prealabilă deoarece inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, ce nu îi permite acestuia să-şi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat, a fost constatată prin decizia organelo r competente de expertiză medicală.

C. Aspecte procedurale
Angajatorul nu este obligat să îl concedieze pe salariat într -o astfel de situaţie, dar dacă intenţionează să îl concedieze pe acesta, are obligaţia să depună toate diligenţele pentru a -i oferi un loc de muncă vacant compatibil cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii, în conformitate cu prevederile art. 64 C. muncii . În cazul în care în urma desfăşurării acestei proceduri angajatorul dispune concedierea, trebuie să îi acorde salariatului respectiv preavizul în conformitate cu dispoziţiile art. 73 alin. (1) C. muncii şi cu prevederile contractului colectiv de muncă aplicabil sau ale contractului individual de muncă al acestuia. Concedierea salariatului pentru acest motiv nu este imputabilă salariatului, astfel încât acesta poate beneficia de anumite drepturi prevăzute de clauzele contractelor colective de muncă aplicabile, precum şi celelalte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare (de exemplu, dreptul la indemnizaţie de şomaj, dacă îndeplineşte condiţiile de stagiu prevăzute de lege).

§5. Concedierea salariatului pentru necorespundere profesională A. Necorespunderea profesională a salariatului
Concedierea poate fi dispusă de angajator în situaţia în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat. Prin necorespundere profesională se înţelege necunoaşterea sau insuficienta stăpânire a regulilor specifice unei meserii, profesii sau activităţi.

B. Constatarea necorespunderii profesionale
Pentru a se constata dacă salariatul corespunde sau nu sub aspect profesional locului de muncă în care este încadrat, cunoştinţele, aptitudinile şi performanţele sale profesionale trebuie să fie apreciate în concret, în raport cu atribuţiile şi cerinţele postului respectiv, cu natura activităţii, precum şi cu locul şi rolul postului respectiv în ierarhia funcţională a unităţii şi în cadrul activităţii desfăşurate în unitate în general. Este esenţial să se ţină cont de performanţele profesionale pe care angajatorul este, în mod rezonabil, îndreptăţit să le aştepte de la salariatul în cauză. Dacă prin regulamentul intern, prin contractul individual de muncă sau prin contractul colectiv de muncă aplicabil s -au stabilit anumite criterii de performanţă ce trebuie îndeplinite de salariatul respectiv, vor fi avute în vedere şi aceste criterii. Pentru a se constata necorespunderea profesională a salariatului nu este neapărat necesar ca acesta să fi produs un prejudiciu unităţii. Angajatorul este cel îndreptăţit să aprecieze dacă salariatul corespunde sau nu sub aspect profesional locului de muncă în care este încadrat.

C. Evaluarea prealabilă
Pentru a înlătura pe cât posibil concedierile abuzive, legiuitorul a instituit obligaţia angajatorului de a realiza evaluarea prealabilă a salariatului conform procedurii de evaluare stabilită în contractul colectiv în vigoare la nivel naţional.

D. Necorespunderea profesională şi abaterea disciplinară
Necorespunderea profesională se deosebeşte de abaterea disciplinară, deşi ambel e pot presupune neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către salariat a unor obligaţii ce îi revin. Deosebirea esenţială constă în existenţa sau inexistenţa culpei salariatului. Dacă se constată că neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către salariat a obligaţiilor ce îi revin I. nu se datorează culpei acestuia, salariatul nu va putea fi sancţionat şi, indiferent de gravitatea şi consecinţele faptei, nu i se va putea aplica sancţiunea concedierii disciplinare. Însă, dacă se constată, în urma evaluării pe

Toate drepturile rezervate. © 2012 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

deşi salariatul a fost angajat în urma unui concurs. dar numai dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru dispunerea acestei măsuri. că fapta se datorează necorespunderii salariatului în postul ocupat. dreptul la indemnizaţie de şomaj. e) C. Astfel. este obligat să depună toate diligenţele pentru a -i oferi un loc de muncă vacant compatibil cu pregătirea profesională a acestuia. fie a indus în eroare pe angajator cu privire la îndeplinirea anumitor cerinţe cerute pentru angajarea pe postul respectiv. muncii şi cu prevederile contractului colectiv de muncă aplicabil sau ale contractului individual de muncă al acestuia. dacă îndeplineşte condiţiile de stagiu prevăzute de lege). muncii . se constată culpa salariatului în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor ce îi revin acestuia i se va putea aplica o sancţiune disciplinară. În cazul în care nu sunt suficiente probe pentru a se putea constata nulitatea contractului de muncă. se prezumă că îşi va îndeplini rolul sancţionator. trebuie să îi acorde salariatului respectiv preavizul în conformitate cu dispoziţiile art. Necorespunderea profesională pe parcursul executării contractulu i Necorespunderea profesională poate apărea pe parcursul executării contractului. aplicarea sancţiunii. chiar dacă aceasta nu este desfacerea contractului de muncă. Concedierea pe motivul necorespunderii profesionale nu este imputabilă salariatului. fie a prezentat acte false. Dacă. regulamentul intern sau prin normele legale. este posibil ca salariatul să nu mai corespundă la un anumit moment aşteptărilor şi exigenţelor angajatorului. Această soluţie este mai avantajoasă pentru angajator dacă se poate proba neîndeplinirea condiţiilor cerute pentru încheierea contractului individual de muncă. 73 alin. educativ şi preventiv şi îl va determina pe salariat să nu mai săvârşească astfel de fapte. © 2012 Legalis . soluţia corectă este constatarea nulităţii contractului individual de muncă şi. sancţiunea nu va putea fi concedierea salariat ului. Angajatorul nu are obligaţia acordării preavizului faţă de salariat dacă acesta se află în perioada de probă. prin care a dovedit că are cunoştinţele şi aptitudinile necesare pentru ocuparea postului. pe de altă parte. Între raţiunile pentru care se aplică fiecare dintre aceste măsuri şunt esenţial diferite. Îndeplinirea condiţiilor de pensionare justifică încetarea contractului de muncă având în vedere. astfel încât acesta poate beneficia de anumite drepturi prevăzute de clauzele contractelor colective de muncă aplicabile. În cazul abaterii disciplinare. scopul reglementării dreptului la pensie şi anume acela de a proteja persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege împotriva riscului de pierdere a veniturilor profesionale prin încetarea activităţii. Aspecte procedurale În cazul în care angajatorul intenţionează să îl concedieze pe salariat pe motiv că nu c orespunde profesional locului de muncă în care este încadrat. 64 C. muncii. salariatul poate fi concediat pentru necorespundere profesională. E. Concedierea salariatului care îndeplineşte condiţiile de pensionare A. Necorespunderea profesională la încheierea contractului Dacă se constată că necorespunderea profesională a salariatului a existat la momentul încheierii contractului. Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile săvârşirii unei abateri grave sau a unor abateri repetate. De asemenea. F. în conformitate cu prevederile art. ( 1) lit. Beck . în contextul evoluţiei ştiinţei şi tehnicii. nu corespunde profesional postului respectiv. Dacă II. prin modalitatea de exercitare a atribuţiilor şi prin rezultatele obţinute. Îndeplinirea condiţiilor de pensionare Concedierea poate fi dispusă în cazul în care salariatul îndeplineşte condiţiile de vârstă standard şi stagiul de cotizare şi nu a solicitat pensionarea în condiţiile legii. (1) C. însă nu a fost sesizată deoarece fie salariatul nu a prezentat actele necesare. angajatorul este în drept să dispună concedierea şi ia această măsură.H. G. angajatorul este îndreptăţit să îl concedieze. În situaţiile în care se poate constata necorespunderea profesională a salariatului.care angajatorul este obligat să o efectueze. dar se poate invoca şi culpa acestuia pentru starea sa de necorespundere (de exemplu. §6. contractul colectiv de muncă aplicabil. este posibil ca în cazul în care o faptă este săvârşită fără vinovăţie consecinţele asupra salariatului sunt mai grave decât atunci când aceeaşi faptă este săvârşită cu vinovăţie. încetarea de drept a acestuia în temeiul art. III. în urma desfăşurării procedurii prevăzute de Codul muncii. precum şi celelalte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare (de exemplu. 56 alin. în timp ce în cazul concedierii pentru necorespundere profesională se previn consecinţele unei stări continue ce îl caracterizează pe salariat. interesul promovării forţei de muncă a tinerilor. este posibil ca. examen. pe parcursul executării contractului să se constate că acesta. pe de o parte. Astfel. Modalitatea de reglementare a încetării contractului Toate drepturile rezervate. interviu sau a unei probe practice. iar. dacă salariatul nu îşi perfecţionează pregătirea profesională sau săvârşeşte anumite fapte ori are o conduită care îl fac incompatibil cu postul) situaţia se va analiza de la caz la caz prin prisma regulilor de disciplină a muncii ori a celor stabilite prin contractul individual de muncă.un produs al Editurii C. în consecinţă.

măsura aplicată este disproporţională cu gravitatea faptei comise urmare căreia se puteau aplica alte sancţiuni mai uşoare. Dacă nu a fost comunicată decizia de pensionare şi salariatul îndeplineşte condiţiile de vârstă standard şi stagiul de cotizare dar nu a solicitat pensionarea. Curtea constată că aceasta a fost emisă cu încălcarea condiţiei de formă ad validitatem a descrierii abaterilor disciplinare săvârşite în concret prin menţionarea faptei. în conformitate cu prevederile art.un produs al Editurii C. 19/2000. 19/2000 care reglementează vârsta standard şi stagiul minim de cotizare pentru salariaţi. astfel încât acesta poate beneficia de anumite drepturi prevăzute de clauze le contractelor colective de muncă aplicabile.H. Astfel. salariatul ar avea posibilitatea să evite încetarea contractului său de muncă prin neexercitarea dreptului la pensie. în condiţiile în care contractul de muncă ar putea înceta numai la data comunicării deciziei de pensionare. dar şi prevederile art. sub un prim aspect privind decizia de desfacere a contractului de muncă. la cererea salariatului.” S. Totuşi. În acest context.F. C. Pentru a echilibra satisfacerea intereselor ambelor părţi ale raportului de muncă. Lipsa abaterii grave.A. Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi. încetarea contractului de muncă prin pensionare ar fi la discreţia exclusivă a salariatului. 42 -48 şi ale Anexelor 4 şi 5 din Legea nr. Jurisprudenţă 1. prevăzute de Codul muncii.12.individual de muncă reprezintă. condiţiile de vârstă standard şi stagiul minim de cotizare. cumulativ. Aspecte procedurale Concedierea salariatului în cazul în care acesta îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă nu este imputabilă salariatului. nu în ultimul rând. Referitor la absenţa nemotivată de la serviciu din data de 25 ianuarie 2003 se reţine că din actele medicale rezultă că recurenta a absentat nu din capriciu sau din co moditate. „M. respectiv. Creşterea vârstei standard de pensionare şi a stagiului minim de cotizare se realizează în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a legii. precum şi interesele politicii statale de ocupare a forţei de muncă şi de protecţie socială. la stabilirea condiţiilor de pensionare trebuie avute în vedere şi dispoziţiile Anexei nr. ci dintr-o împrejurare de forţă majoră. Sub acest aspect. Mai mult. B. pentru continuarea raporturilor de muncă sau pentru concedierea salariatului. 41 alin. potrivit legii. contestatoarea participând la grevă alături de toţi ceilalţi salariaţi. zilele de participare la grevă au fost ulterior compensate prin prezenţa la serviciu. copilul Toate drepturile rezervate. Participarea la grevă. secţia a VIII -a civilă conflicte de muncă şi litigii de muncă s -a probat existenţa grevei spontane a tuturor salariaţilor din S. Decizia de desfacere a contractului de muncă a fost emisă şi cu încălcarea condiţiilor de fond. constatându -se încetarea ilegală a lucrului. 3 din Legea nr. cât şi pentru bărbaţi este de 15 ani. prin sentinţa civilă nr. încetarea de drept a contractului individual de muncă se justifică numai în situaţia comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă ori invaliditate a salariatului. cu un eventual act de constatare. a modului şi mijloacelor de săvârşire. al nemotivării în fapt prin nedescrierea abaterilor disciplinare săvârşite în concret. iar tribunalul. singurul îndreptăţit să formuleze cererea de pensionare şi să determine încetarea contractului la comunicarea acesteia. (2) şi (3) din Legea nr. pe ani şi pe luni. dreptul de opţiune al angajatorului. (1). 550 din 2. pe acest aspect. de la 10 ani pentru durata stagiului minim de cotizare. Pensionarea pentru limită de vârstă poate interveni.2002 a Tribunalului Bucureşti. privitoare la reducerea vârstei standard de pensionare pentru anumite categorii de salariaţi. Nici una dintre abaterile disciplinare nu este descrisă sub aspectul conţinutului ei concret. iar angajatorul nu are dreptul. pentru descrierea amănunţită. pornindu -se de la 57 de ani pentru femei şi de la 62 de ani pentru bărbaţi şi. o manifestare a politicilor statale de ocupare a forţei de muncă şi de protecţie socială. Astfel. Angajatorul nu este obligat nici să -i acorde salariatului preaviz şi nici să îi ofere un loc de muncă vacant compatibil cu pregătirea sa profesională. chiar dacă a îndeplinit condiţiile prevăzute de lege pentru a obţine protecţia cuvenită. în cazul în care salariatul îndeplineşte condiţiile de vârstă standard şi stagiul de cotizare şi nu a solicitat pensionarea. Într-un astfel de caz. Desfacere disciplinară a contractului individual de muncă. Beck . neputându-se stabili cu certitudine gravitatea acestora.. care se pot obţine cu reducerea vârstei standard de pensionare cu până la 5 ani. decizia contestată s -ar fi putut completa. a dat o interpretare trunchiată probelor administrate în cauză. în lipsa acestei reglementări. iar stagiul minim de cotizare atât pentru femei. se justifică reglementarea dreptului angajatorului de a -l concedia pe salariatul în cauză deoarece. Cercetând legalitatea sentinţei recurate în raport de probatorii. care să fie menţionat expres în conţinutul deciziei. Pensionarea pentru limită de vârstă Concedierea poate interveni numai atunci când salariatul îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă şi nu la îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea unei pensii anticipate sau a unei pensii anticipate parţiale. © 2012 Legalis . în funcţie de interesele sale.C. Codul muncii reglementează. să formuleze cererea de pensionare. dacă acesta îndeplineşte. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. până în martie 2015.

său J.M. prezentând simptomele unei viroze grave, accentuate de o sinuzită cronică, care a determinat -o să meargă urgent cu el la medic, fiind înregistrată în condica de consultaţii şi obţinând recomandările specifice acestei boli, situaţie confirmată prin depoziţia martorei N.L., care a arătat că în prezenţa sa a încercat contestatoarea să depună act doveditor privind boala copilului, dar i s -a refuzat. Reţinând şi faptul că din conţinutul răspunsului la interogatoriu rezultă că J.E. a fost angajata acestei unităţi cu o vechime în muncă de peste 25 de ani, sancţiunea desfacerii contractului de muncă apare ca fiind prea drastică în raport cu motivele care au condus la luarea acestei măsuri. (C.A. Bucureşti, s. conflicte de muncă şi litigii de muncă, dec. civ. nr. 1697/2003, în R.R.D.M. nr. 1/2004, p. 173-174).

2. Desfacere disciplinară a contractului individual de muncă. Lipsa abaterii disciplinare.
Contestatorul a fost angajatul intimatei în calitate de tehnician proiectant timp de aproximativ 25 de ani până când i-a fost desfăcut contractul de muncă prin decizia nr. 14 din 11 septembrie 2003. Desfacerea contractului de muncă s-a făcut în temeiul art. 264 alin. (1) lit. f) C.muncii, începând cu data de 15 septembrie 2003, pentru că acesta a fost surprins la locul de muncă dormind şi a avut o atitudine sfidătoare la adresa conducerii societăţii şi a comisiei de disciplină. La emiterea deciziei de desfacere a contractului de muncă au stat referatul şefulu i de colectiv nr. 791din 10 septembrie 2003 din care rezultă că, în data de 08 septembrie 2003 în jurul orelor 12.30, contestatorul a fost surprins de către directorul societăţii dormind în timpul programului. Şeful de colectiv nu a constatat personal cele reţinute în referat şi nici nu a luat declaraţii de la colegii de serviciu care au fost de faţă la incident. Contestatorul a refuzat să dea nota explicativă solicitată de şeful de colectiv şi comisia de disciplină. Din declaraţia martorei P.M., colegă de birou cu contestatorul, rezultă că acesta, în data de 08 septembrie 2003, când a intrat doamna directoare, era pe scaun şi nu dormea şi nu a fost nicio discuţie în birou. Aceeaşi martoră a menţionat totodată că a fost colegă de serviciu cu contestatorul aproximativ 25 de ani şi acesta nu a avut nicio sancţiune disciplinară, fiind cunoscut ca o persoană care îşi vede de treabă. Din declaraţia martorului B.C.R.M. rezultă că acesta nu l-a văzut dormind pe contestator şi că în faţa comisiei de disciplină contestatorul a afirmat că a luat „ceva medicamente” care i-au creat o stare de somnolenţă. Din aceeaşi depoziţie de martor rezultă că atitudinea sfidătoare a contestatorului a constat în acuzarea comisiei de disciplină că sancţionează oamenii fără să ţină cont de problemele materiale pe care le au. Faţă de cele prezentate, se reţine faptul că săvârşirea faptelor imputabile de contestator nu a fost dovedită cu certitudine din probele administrate. Pe de altă parte, chiar dacă ar fi fost dovedite aceste fapte, în condiţiile concrete săvârşite, nu sunt de natură să atragă luarea măsurii desfacerii disciplinare a contractului de muncă al contestatorului, mai ales că acesta se află la prima abatere sancţionată disciplinar în 25 de ani de muncă în serviciul intimatei. (Trib. Hunedoara, sent. nr. 40/2004, în R.R.D.M. nr. 2/2004, p. 139-140).

3. Desfacere disciplinară a contratului de muncă. Nedovedirea existenţei abaterilor disciplinare. Caracterul de măsură extremă al concedierii. Din întreg materialul probator existent la
dosar instanţa a considerat că intimata nu a făcut dovada absenţelor nemotivate ale contestatorului care au sta la baza emiterii dispoziţiei, în perioada care se pune în discuţie. În ceea ce priveşte absenţele nemotivate ale contestatorului, instanţa a constatat că acestea nu au fost dovedite atât timp cât toţi salariaţii s -au aflat în concediu fără plată din motive neimputabile lor. Un alt element al desfacerii disciplinare a contractului de muncă este săvârşirea faptei cu vinovăţie, or în cauză nu se poate reţine culpa contestatorului dacă conducerea unităţii a dispus trimiterea salariaţilor acasă. Unitatea nu a făcut dovada că a comunicat contestatorului că trebuie să rămână în unitate pentru reparaţii la utilaje şi refuzul contestatorului de executa aceste lucrări. Desfacerea disciplinară a contractului de muncă reprezintă o măsură extremă la care trebuie să se recurgă numai atunci când faţă de circumstanţele, conţinutul şi urmările lor, faptele culpabile impun concluzia că menţinerea persoanei vinovate în cadrul colectivului de muncă nu este posibilă, ţinându -se seama de interesele lucrului, bunul mers al unităţii şi asigurarea disciplinei în muncă, or în prezenta cauză nu se poate vorbi de existenţa unor asemenea fapte comise de contestator. (C.A. Braşov, dec. civ. nr. 87/R/2002, în Curtea de Apel Braşov – Culegere de practică judiciară - 2002).

4. Concediere pentru necorespundere profesională. Noţiunea de necorespundere profesională. Delimitare faţă de abaterile disciplinare. Tribunalul a reţinut că din probatoriul administrat în cauză reiese
că B.S. a comis cu vinovăţie abateri care tulbură activitatea angajatorului şi face imposibilă continuarea relaţiilor de muncă, ceea ce ar fi trebuit să antreneze răspunderea disciplinară . Necorespunderea profesională trebuie înţeleasă ca o necunoaştere sau o stăpânire insuficientă a regulilor specifice unei funcţii, care să genereze carenţe profesionale, delimitându -se astfel de atitudinea culpabilă în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Intimata nu a probat nici un factor de ordin obiectiv ori subiectiv care să fi acţionat asupra capacităţii de muncă a salariatului, asupra nivelului cunoştinţelor şi aptitudinilor sale, ci, din contră, a dovedit încălcarea repetată a atribuţiilor de serviciu. Se reţine că motivarea Deciziei nr. 115 este cea a unei desfaceri disciplinare şi nu a unei necorespunderi profesionale. În termen legal împotriva acestei sentinţe s -a declarat recurs. Ceea ce nu a dovedit recurenta, şi nu a depus la dosar, este sfera atribuţiilor, responsabilităţilor şi

Toate drepturile rezervate. © 2012 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

competenţelor contestatorului ca şef de agenţie, nedepunându -se o fişă a postului ori un înscris similar. Or, necorespunderea profesională se analizează în raport de natura postului ocupat, atribuţiile ce le are de î ndeplinit, responsabilităţi, cunoştinţe, deprinderi necesare postului, şi aceasta în concret, iar nu în abstract, pentru că şi consecinţele sunt concrete ca şi măsurile luate în caz de necorespundere. Tribunalul a reţinut corect că în calitate de şef de agenţie nu a respectat întotdeauna normele privind activitatea, nu a cerut aprobările necesare pentru unele demersuri, nu s -a implicat suficient în rezolvarea altor probleme, dar acestea nu pot fi circumscrise necompetenţei profesionale, ci unei activităţi defectuoase, determinate de alţi factori şi cu alte consecinţe. (C A. Bucureşti, s. pentru conflicte de muncă şi litigii de muncă, dec. civ. nr. 518/2002, în R.R.D.M. nr. 2/2002, p. 103-104). Luminiţa Dima

Art. 62. [Emiterea deciziei de concediere]
(1) În cazul în care concedierea intervine pentru unul dintre motivele prevăzute în art. 61 lit. b) d), angajatorul are obligaţia de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatării cauzei concedierii. 1 (1 ) În cazul în care concedierea intervine pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. a), angajatorul poate emite decizia de concediere numai cu respectarea dispoziţiilor art. 263 -268. (2) Decizia se emite în scris şi, sub sancţiunea nulităţii absolute, trebuie să fie motivată în fapt şi în drept şi să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată şi la instanţa judecătorească la care se contestă. Bibliografie Al. Athanasiu, L. Dima, Dreptul muncii, Curs universitar, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, p. 153 şi urm.; Al. Athanasiu, L. Dima, Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii, în P.R. nr. 6/2003, p. 234 şi urm.; S. Ghimpu, Al. Ţiclea, Dreptul muncii, Ed. All Beck, Bucureşti, 2001, p. 257 şi urm.; J. Pelissier, A. Supiot, A. Jeammaud, Droit du travail, 20e édition, Dalloz, Paris, 2000, p. 441 şi urm.; Al. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2006, p. 505 şi urm.; I.Tr. Ştefănescu, Tratat de dreptul muncii, vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2003, p. 564 şi urm.; I.Tr. Ştefănescu, Tratat de dreptul muncii, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007, p. 344 şi urm.; I.Tr. Ştefănescu, Ş. Beligrădeanu, Codul muncii cu prezentare de ansamblu şi observaţii critice, în Suplimentul Revistei Dreptul, Bucureşt i, 2003, p. 21; Al. Ţiclea, Codul muncii adnotat, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007, p. 259; Al. Ţiclea, A. Popescu, M. Ţichindelean, C. Tufan, O. Ţinca, Dreptul muncii, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2004, p. 510 şi urm. Comentariu §1. Termenul de emitere a deciziei de concediere A. Principiul protecţiei salariaţilor
Principiul protecţiei salariaţilor în caz de concediere se concretizează şi prin stabilirea unui termen înăuntrul căruia, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, angajatorul poate e mite decizia de concediere, în scopul de a înlătura situaţia în care salariatul s -ar afla într-o stare de incertitudine şi nesiguranţă continuă pentru o perioadă nelimitată, existând astfel posibilitatea abuzurilor din partea angajatorului.

B. Sancţiunea nerespectării termenului
Orice decizie de concediere emisă cu încălcarea prevederilor acestui text (după împlinirea termenului prevăzut) este lovită de nulitate absolută.

C. Durata şi calculul termenului
Angajatorul este obligat să emită decizia de concediere a salariatului în termen de 30 de zile de la data constatării cauzei de concediere, dacă urmează să îl concedieze pe salariat pentru unul dintre motivele prevăzute de art. 61 lit. b)-d) C. muncii, şi anume:

Toate drepturile rezervate. © 2012 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

a) arestarea preventivă a salariatului pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condiţiile Codului de procedură penală; b) constatarea inaptitudinii fizice şi/sau psihice a salariatului prin decizia organelor competente de expertiză medicală, fapt ce nu permite acestuia să-şi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat; c) necorespunderea profesională a salariatului la locul de muncă în care este încadrat. Termenul de 30 de zile calendaristice începe să curgă astfel: a) în cazul în care angajatorul a luat cunoştinţă despre arestarea preventivă a salariatului anterior împlinirii duratei de 30 de zile de arest, termenul de 30 de zile începe să curgă de la momentul în care arestarea salariatului a depăşit 30 de zile; în cazul în care angajatorul a luat cunoştinţă despre arestarea preventivă a salariatului după împlinirea duratei de 30 de zile de arest, termenul de 30 de zile începe să curgă de la momentul luării la cunoştinţă; b) în cazul în care s-a constatat inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului prin decizia organ elor competente de expertiză medicală, termeul de 30 de zile începe să curgă din momentul în care angajatorul a luat cunoştinţă despre conţinutul deciziei respective; c) în cazul necorespunderii profesionale a salariatului, termenul de 30 de zile începe să curgă de la momentul la care angajatorul a luat cunoştinţă despre fapta săvârşită de salariat din care rezultă necorespunderea profesională.

D. Concedierea disciplinară
Prin stabilirea termenului înăuntrul căruia angajatorul este obligat să emită decizia de concediere, art. 62 alin. (1) C. muncii nu acoperă şi situaţia în care salariatul este concediat pe motiv că a săvârşit o abatere disciplinară gravă sau abateri disciplinare repetate. Şi în această situaţie angajatorul este obligat să respecte un termen, însă sediul materiei îl constituie prevederile din Codul muncii care reglementează procedura aplicării sancţiunilor disciplinare. Potrivit art. 268 alin. (1) C. muncii, angajatorul poate dispune aplicarea sancţiunii concedierii disciplinare în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.

E. Îndeplinirea condiţiilor de pensionare
Pentru situaţia în care salariatul este concediat pentru că îndeplineşte condiţiile de vârstă standard şi stagiul de cotizare şi nu a solicitat pensionarea în condiţiile legii, motiv prevăzut la art. 61 lit. e) C. muncii, legislaţia nu stabileşte un termen limită în care angajatorul este obligat să emită decizia de concediere, acesta putând dispune măsura concedierii oricând din momentul îndeplinirii acestor condiţii, dar până la data comunicării deciziei de pensionare, deoarece la această dată contractul de muncă încetează de drept în temeiul art. 56 lit. d) C. muncii.

F. Natura juridică a termenului
Termenul de 30 de zile calendaristice este un termen de prescripţie şi, în consecinţă, este susceptibil de suspendare şi întrerupere. Astfel, la apariţia uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 60 alin. (1) C. muncii (situaţii în care, temporar, concedirea salariaţilor nu poate fi dispusă) termenul de 30 de zile nu începe să curgă sau se suspendă, după caz [a se vedea şi dispoziţiile art. 21 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă]. Astfel, dacă la momentul constatării cauzei de concediere salariatul se afla într-una dintre aceste situaţii, termenul nu va începe să curgă decât la încetarea situaţiei respective. Dacă termenul a început să curgă, dar înăuntrul său intervine una dintre situaţiile în care nu poate fi dispusă concedierea, curgerea termenului se suspendă până la încetarea situaţiei respective când termenul îşi va relua cursul de acolo de unde a fost suspendat.

§2. Conţinutul şi forma deciziei de concediere A. Principiul protecţiei salariaţilor
Prevederile art. 62 alin. (2) C. muncii referitoare la forma şi conţinutul deciziei de concediere au drept scop protecţia salariatului. Salariatul are dreptul de a cunoaşte temeiurile de fapt şi de drept ale concedierii sale, instanţa la care măsura unilaterală a unităţii poate fi contestată şi termenul de contestaţie, pentru a -şi putea valorifica dreptul de a contesta decizia de concediere şi de a obţine anularea acesteia în cazul în care concedierea a fost nelegală.

B. Reglementare
Articolul 62 alin. (2) C.muncii reglementează forma şi conţinutul deciziei de concediere pentru cazurile în care concedierea intervine pentru motive care ţin de persoana salariatului, cu excepţia concedierii ca sancţiune disciplinară. Forma şi conţinutul deciziei de concediere pe motive disciplinare sunt reglementate de dispoziţiile art. 268 alin. (1) şi (2) din Cod, dispoziţii care sunt aplicabile oricărei decizii de sancţionare.

Toate drepturile rezervate. © 2012 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

Conţinutul deciziei de concediere şi sancţiunea care se aplică în cazul lipsei din conţinutul deciziei a unuia
dintre elementele prevăzute de lege rezultă din interpretarea coroborată a prevederilor art. 74 alin. (1), art. 62 alin. (2) şi art. 268 alin. (1) şi (2) C. muncii.

C. Forma scrisă
Forma scrisă a deciziei de concediere este o condiţie de valabilitate a acesteia. Deşi art. 62 alin. (2) C. muncii, care prevede forma scrisă a deciziei de concediere, sancţionează cu nulitatea absolută numai lipsa din conţinutul deciziei a elementelor prevăzute ca obligatorii, potrivit art. 76 din acelaşi Cod concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută. Astfel, în cazul în care decizia de concediere nu este emisă în formă scrisă, în conformitate cu art. 62 alin. (2) C. muncii, concedierea este lovită de nulitate.

D. Conţinutul deciziei de concediere În ceea ce priveşte elementele din conţinutul deciziei, Codul muncii sancţionează cu nulitatea absolută
decizia de concediere în conţinutul căreia nu se regăseşte unul dintre următoarele elemente: a) motivarea în fapt; b) motivarea în drept; c) precizarea termenului în care poate fi contestată; d) arătarea instanţei judecătoreşti la care poate fi contestată. În ceea ce priveşte continutul deciziei de concediere a salariatului pentru motive care ţin de persoana lui, trebuie avute în vedere şi dispoziţiile art. 74 alin. (1) C. muncii. Astfel, decizia de concediere trebuie să conţină şi următoarele elemente: – durata preavizului, în cazurile în care persoanele concediate au dreptul la preaviz potrivit prevederilor legale, ale contractelor colective de muncă aplicabile sau ale contractului individual de muncă; – lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în care salariaţii urmează să opteze pe ntru a ocupa un loc de muncă vacant, în condiţiile art. 64 C. muncii – în cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prevăzute la art. 61 lit. c) şi d). Lipsa din conţinutul deciziei de concediere a unuia dintre aceste elemente nu este sancţionată de prevederile Codului muncii cu nulitatea deciziei respective. Atunci când a intenţionat aplicarea sancţiunii nulităţii, legiuitorul a prevăzut expres acest lucru. Prin urmare nici decizia de concediere şi nici măsura concedierii nu vor fi lovite de nulitate dacă angajatorul dovedeşte că a respectat condiţia acordării preavizului, sau, după caz, obligaţia de a -i oferi salariatului concediat un loc de muncă vacant în condiţiile art. 64 C. muncii , deşi nu a prevăzut aceste elemente în conţinutul deciziei de concediere.

E. Motivarea în fapt şi în drept
În cazul în care în decizia de concediere nu sunt precizate motivele pentru care s-a dispus concedierea sau acestea sunt menţionate în formulări cu totul generale şi neverificabile, decizia respectivă este lovită de nulitate. Dacă decizia de concediere nu cuprinde în detaliu motivele pe care se întemeiază, dar face referire la un anumit act de constatare care a justificat luarea măsurii, act în cuprinsul căruia sunt precizate motivele concedierii, decizia respectivă este valabilă. După emiterea deciziei de concediere angajatorul nu are dreptul să modifice motivele care au determinat luarea măsurii respective. Instanţa sesizată cu o contestaţie împotriva acestei măsuri va judeca legalitatea concedierii prin luarea în considerare a motivelor care au fost menţionate iniţial în cuprinsul deciziei de concediere. În ceea ce priveşte motivarea în drept, angajatorul este obligat să indice în cuprinsul deciziei de concediere unul din motivele de concediere prevăzute de Codul muncii pe care aceasta se întemeiază, sub sancţiunea nulităţii deciziei respective. După emiterea deciziei de concediere angajatorul nu are dreptul să modifice motivele de fapt şi de drept care au determinat luarea măsurii respective. Instanţa sesizată cu o contestaţie împotriva acestei măsuri va judeca legalitatea concedierii prin luarea în considerare a motivelor care au fost menţionate iniţial în cuprinsul deciziei de concediere.

F. Instanţa judecătorească şi termenul
În toate cazurile de concediere, dacă în cuprinsul deciziei de concediere nu au fost precizate instanţa judecătorească la care măsura poate fi contestată şi termenul de contestaţie, decizia de concediere va fi lovită de nulitate, chiar dacă este motivată în fapt şi în drept, este deplin justificată şi au fost respectate toate condiţiile de procedură prevăzute de lege.

Toate drepturile rezervate. © 2012 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

G. Concedierea disciplinară
În cazul concedierii salariatului în temeiul art. 61 lit. a) C. muncii pentru motive disciplinare, decizia de concediere trebuie să conţină aceleaşi elemente menţionate la art. 62 alin. (2) C. muncii, sub sancţiunea nulităţii absolute. În ceea ce priveşte motivarea în fapt şi în drept, în conformitate cu dispoziţiile art. 268 alin. (2) C. muncii aplicabile oricărei decizii de sancţionare, aceasta se realizează într-o formă mai detaliată. Astfel, decizia de sancţionare trebuie să curpindă, sub sancţiunea nulităţii absolute: a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamen tul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat; c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, conform dispoziţiilor Codului muncii, nu a fost efectuată cercetarea; d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică.

H. Alte menţiuni
Deşi Codul muncii nu prevede expres, decizia de concediere trebuie să conţină denumirea şi sediul angajatorului persoană juridică, precum şi numele, prenumele şi funcţia reprezentantului acestuia care are competenţa să dispună concedierea, sau numele, prenumele şi domiciliul angajatorului persoană fizică şi să fie semnată de persoana sau persoanele care au competenţa să concedieze personalul. De asemenea, decizia de concediere trebuie să conţină elemente de identificare a salariatului concediat (numele şi prenumele acestuia), precum şi funcţia sau postul pe care le ocupă. Lipsa menţionării datei la care a fost emisă decizia nu afectează valabilitatea acesteia. Data emiterii va putea fi dovedită prin orice mijloc de probă. Totuşi, având în vedere faptul că angajatorul este obligat să emită decizia de concediere în termenul prevăzut de lege, pentru a înlătura orice dificultate în probarea respectării acestui termen, în decizie ar trebui să se menţioneze şi data la care a fost emisă.

Jurisprudenţă 1. Desfacere disciplinară a contractului individual de muncă. Imputarea în termeni generali a unor abateri disciplinare. Din cuprinsul deciziei nr. 2001 din 17 decembrie 2002 reiese că, în concepţia
intimatei, neregulile constatate în desfăşurarea activităţii contestatoarei reprezintă abateri grave, conform art. 102 din O.G. nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal. De asemene a, prin decizia sus amintită i se impută contestatoarei în termeni generali, nerespectarea obligaţiei de a apăra demnitatea funcţiei, precum şi lezarea prestigiului autorităţii vamale, fără a preciza în concret faptele săvârşite de contestatoare prin care aceasta a contribuit la lezarea prestigiului autorităţii vamale. Deşi în decizia nr. 2001 din 17 decembrie 2002 este invocat art. 102, intimata nu precizează cu claritate care din situaţiile prevăzute de art. 102 este incidentă în cauză. Conform adeverinţei eliberate de Direcţia Regională Vamală Interjudeţeană Arad nr. 17 din 7 ianuarie 2003, reiese că contestatoarea nu a fost sancţionată disciplinar anterior având calificativul pe anii anteriori „Foarte Bun”, în anul 2001 chiar „Excepţional”, asfel că nu este îndeplinită condiţia unor abateri repetate. Din probatoriul existent la dosar, rezultă că pentru fapte similare, împotriva altor angajaţi ai aceleiaşi instituţii, în condiţiile constatării aceloraşi deficienţe, s -au luat măsuri disciplinare mult mai uş oare sau nu s-a luat nicio măsură disciplinară, astfel că potrivit art. 75 din Legea nr. 168/1999, intimata nu face dovada abaterii grave săvârşite de contestatoare din moment ce alte fapte similare săvârşite de alţi angajaţi nu sunt considerate abateri grave, fiind vădită reaua-credinţă a intimatei în dozarea gravităţii unor nereguli constatate în activitatea unor angajaţi şi aplicarea unor sancţiuni disciplinare potrivit unor criterii de apreciere unitare (Trib. Arad, sent. nr. 77/2003, în R.R.D.M. nr. 2/2004, p. 124).

2. Desfacere disciplinară a contractului individual de muncă. Motivarea în fapt. Pentru a pronunţa
sentinţa atacată, tribunalul a reţinut în esenţă că decizia contestată nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a putea produce efectele juridice ale unei dispoziţii de desfacere a contractului de muncă, deoarece motivele de fapt care au determinat luarea măsurii sunt menţionate într -o formulare generală şi neverificabilă. Reţinerile tribunalului sunt greşite, deoarece decizia de desfacere a contractului de muncă a prevăzut abaterile esenţiale săvârşite de intimatul-contestator care au fost stabilite prin diferite acte întocmite de recurentul-pârât, astfel că enumerarea acestora pe grupe de abateri s -a făcut în mod corespunzător. Ori, măsura luată împotriva intimatului-contestator este legală şi temeinică deoarece s-a demonstrat că acesta, deşi mai fusese anterior sancţionat de două ori pentru acelaşi gen de abateri, avea un comportament care încălca normele de conduită faţă de conducerea şcolii, faţă de subordonaţi şi cadre didactice, folosea un limbaj de intimidare, vulgar, jignitor în relaţiile cu colegii de şcoală, se manifesta violent în prezenţa elevilor, era neglijent în exercitarea sarcinilor de serviciu şi refuza categoric să rezolve sarcinile de uz gospodăresc care erau prevăzute în fişa postului şi nu se ocupa de înregistrarea, inventarierea şi menţinerea în bune condiţii a patrimoniului unităţii de învăţământ. În

Toate drepturile rezervate. © 2012 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

Respectarea cerinţelor art. 6 alin.un produs al Editurii C. conflicte de muncă şi litigii de muncă. Potrivit art. 61 C. 5. fără a exista un act medical prin care să se confirme această stare. În consecinţă. muncii . 2/2004. (2) se arată că. muncii. Potrivit art. 268 C. p. Pe fond decizia este neîntemeiată. tribunalul constată că decizia nr. 1523/2003. 14. rezultă că recurentul-pârât în calitate de angajator nu mai menţine contractul de muncă al intimatului-contestator. 3. contrar prevederilor art.D. raportat la art. de a arăta motivele pentru care au fost înlăturate apărările salariatului. s.aceste condiţii. Instanţa de fond a apreciat greşit că contestatorul nu are discernământ. în R. Potrivit art. va fi modificată în tot sentinţa şi în fond va fi respinsă contestaţia formulată de contestator împotriva deciziei de desfacere disciplinară a contractului de muncă (C. sent. 266 C. Concedierea pe motive disciplinare. intimata având obligaţia de a motiva în fapt şi în drept decizia.M. Abaterea săvârşită de salariat este gravă şi constă în sustragerea a doi saci din unitate. iar din ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi din 23 martie 2005 rezultă că reclamantul a săvârşit în exercitarea atribuţiilor de serviciu o faptă penală. 1/2004.A. regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de reclamant. (1) C. 263-268 C. iar fapta reţinută ca abatere gravă – respectiv neaplicarea sigiliului. muncii. Faţă de dispoziţiile imperative ale art. temeiul de drept în baza căruia s -a aplicat sancţiunea. art. prevederile din statutul personal. este de notorietate că o abatere disciplinară de o asemenea gravitate nu poate fi lăsată nesancţionată doar pentru că în statutul personal nu s -a Toate drepturile rezervate. 133 din 10 iunie 2003 este lovită de nulitate absolută. dispoziţiile sale se întregesc cu celelalte dispoziţii cuprinse în legislaţia muncii. Or. Prin Regulamentul de ordine interioară s -a prevăzut că este interzis angajaţilor să scoată în afara fabricii orice fel de produse sau să le ia fără acte legale. (2). 63 C. iar prin nesancţionarea drastică a faptei ar fi încurajaţi şi alţi salariaţi să sustragă bunuri din societate. În timpul cercetării judecătoreşti. nr. civ. Regulamentul intern de organizare şi funcţionare a RTFC Iaşi. consecinţele abaterii. muncii. din conţinutul deciziei rezultă că acesta a încălcat prevederile din Instrucţia personalului de locomotivă nr. nu se confirmă (Trib. 264 C. existând vinovăţie. 62 alin. cu respectarea dispoziţiilor Codului muncii. respectiv complicitate la infracţiunea de furt calificat. 4.M. Lipsa menţiunilor legale în decizia de desfacere a contractului de muncă. muncii .2003-2004). Beck . sarcina probei îi revine în întregime. faptul că bunurile au fost ascunse sub haină pentru a nu fi observate.R. a regulamentului de ordine interioară şi a contractului de muncă. inclusiv desfacerea disciplinară a contractului de muncă. comportarea în serviciu şi eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior. p. Abatere gravă neconfirmată. © 2012 Legalis . Arad. 372/R/2004.D. Potrivit art. Bucureşti. atunci când prin statute profesionale aprobate prin lege specială se stabileşte un alt regim sancţionator trebuie aplicat acesta. 266 C. nr. fiind surprins cu aceştia sub haină de către personalul de ordine. Desfacere disciplinară a contractului individual de muncă. Decizie de desfacere disciplinară a contractului individual de muncă. intimata nu a indicat şi dovedit modul în care califică o abatere disciplinară ca fiind gravă şi consecinţele săvârşirii acesteia. IV. (2) C. muncii . 6 A. muncii. Pentru aceste considerente. chiar dacă prin legi speciale ce reglementează raporturi de muncă se stabilesc măsuri derogatorii. în Curtea de Apel Braşov – Culegere de practică judiciară . 201/1997 art. Stabilirea gravităţii abaterii disciplinare. Referitor la faptul că în decizia de sancţionare disciplinară nu s -au indicat. Sub sancţiunea nulităţii absolute. nr. civ. deşi. muncii . 170-171). decizia de concediere pentru motive ce ţin de persoana angajatului trebuie motivată în fapt şi în drept. în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de muncă prevăzute de Cod.R. 543/2003. 295 alin. întrucât acesta a săvârşit aceste abateri în mod repetat. acestea trebuie aplicate după efectuarea unei cercetări prealabile. nr. dec. a) C. muncii sunt descrise sancţiunile disciplinare ce pot fi aplicate de angajator. 268 şi art. În art.I. deoarece sigiliul a fost aplicat la compartimentul marfă. 61 lit. consecinţele fiind grave. În aceste condiţii au fost respectate dispoziţiile art. 287 C. conform declaraţiei martorului N. în baza art. angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară în raport cu g ravitatea abaterii avându-se în vedere împrejurările în care a fost săvârşită fapta. nr. coroborat cu prevederile din fişa postului art. iar în alin. angajatorul poate dispune concedierea în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă.H. să se indice termenul şi instanţa judecătorească la care poate fi contestată. recursul va fi admis. nominalizarea instanţei competentă să judece contestaţia. termenele şi condiţiile cercetării prealabile sunt prevăzute de art. muncii . gradul de vinovăţie. 62 alin. în R. Braşov. (5). muncii . 123-124). dreptul comun în materie. dec. cap. afectând grav activitatea şi procesul de învăţământ din liceu. Nici durata studiilor şi vechimea redusă în muncă nu-l absolvă de răspunderea disciplinară pentru abaterea gravă săvârşită (C. 268. prevăzută de art. coroborată cu „Fişa evidenţă controale specifice antidrog” din 27/28 aprilie 2003. în această situaţie omiţând să mai examineze măsura concedierii pr in prisma Codului muncii.A.

2005. Desfacerea disciplinară a contractului de muncă. Ţinca. dec. Paris. examinarea acestora prevalâ nd examinării temeiniciei măsurii dispuse. A. dec. nu are voie să săvârşească fapte penale (C. Dima. Bucureşti. Beck . Al. 768/1991 şi art. M. nr. încheiat la nivel naţional. All Beck. 2000. 903/LM/2004. 506 şi urm. Ţiclea. I.portal. 2006.A. Supiot. Bucureşti.H. L.Tr. 197-198). De asemenea. 61 lit. 612/2005.just. încălcare sancţionată cu nulitatea absolută a deciziei de concediere emise în atare condiţii.ro). (2)-(4) C.. p. Pelissier. civ. Ghimpu.un produs al Editurii C. Lumina Lex. Bucureşti. p. Dreptul muncii. În mod corect s -a apreciat că astfel a fost încălcat dreptul petentului la apărare. C. muncii. 6. Rosetti.G. 229 şi urm. Luminiţa Dima Art. Ed. Ed. Pentru considerentele mai sus expuse. Ştefănescu. reclamantul. Comentariu Actualizare 2012 . Menţionarea H. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. Ţiclea. a constatat că angajatorul a emis actul de concediere fără respectarea acestora.A. Nelegalitate. muncii. J. Tratat de dreptul muncii. p.Comentariu pe articole . acestea referindu-se la înfiinţarea şi funcţionarea RAR şi nu la abaterile săvârşite de petent. la nivel de ramură de activi tate sau de grup de unităţi. Neefectuarea cercetării prealabile. a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale.. p. Suceava. Athanasiu. Bucureşti. referitoare la raportul de verificare tehnică şi încălcarea obligaţiilor de serviciu de către petent (C. nr. Curtea apreciază că decizia de concediere nu cuprinde precizarea prevederilor din statutul de personal.citeşte aici textul la zi al comentariulu i. 2004. Al. precum şi prin regulamentul intern. 441 şi urm.. p. Existenţa unei note explicative la dosar nu dovedeşte îndeplinirea procedurii privind efectuarea cercetării prealabile în scopul aplicării sancţiunii disciplinare în condiţiile în care salariatului nu i -a fost adusă la cunoştinţă învinuirea pentru care este cercetat. p. Rosetti. 2001. Codul muncii adnotat. Ţiclea. conform art. 260.M. 564 şi urm. muncii. desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare în condiţiile art. RAR nu complinesc aceste lipsuri. Ţiclea. în sensul art. Bucureşti. 1/2005. 63. Tratat de dreptul muncii. Ed. nu se impune examinarea motivelor de recurs ţinând de temeinicia deciziei. (1) C. care au fost încălcate de salariat. Dreptul muncii. Bucureşti. Bibliografie Al..D. Al. [Cercetarea disciplinară prealabilă şi evaluarea prealabilă] (1) Concedierea pentru săvârşirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii poate fi dispusă numai după îndeplinirea de către angajator a cercetării disciplinare prealabile şi în termenele stabilite de prezentul cod. Ed. S. p. în R. astfel încât în mod corect prima instanţă procedând la examinarea valabilităţii deciziei sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă şi de fond. 2007. În consecinţă. Dima.. regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil. © 2012 Legalis . în volumul "Codul muncii . Al. A. Tufan. Hamangiu. în exercitarea atribuţiilor de serviciu. s. Al.Actualizare Toate drepturile rezervate. nr. O. 267 alin. Ed. vol.R. 500 şi urm. 146 şi urm. Popescu. 257 şi urm. sub sancţiunea nulităţii absolute. nr. (2) Concedierea salariatului pentru motivul prevăzut la art. p. Lipsa menţiunilor prevăzute de lege.R. A. 6/2003. 2003. Curs universitar. nr. nefiindu-i acordat dreptul de a-şi formula eventualele apărări şi de a oferi probe şi motivaţii în sprijinul celor arătate. în P. Dreptul muncii.A. Droit du travail. (4) C. Bucureşti. 20e édition. All Beck. 267 alin. Curtea constată că în mod judicios prima instanţă a dispus anularea deciziei de concediere pentru cauze de nelegalitate.. I.înscris expres că. www. L. p. 267 alin. conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil. 16 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al R. d) poate fi dispusă numai după evaluarea prealabilă a salariatului. Jeammaud. Analiza legalităţii deciziei de concediere contestate prevalează examinării temeiniciei emiterii acesteia. sub aspect formal. Ţichindelean. Dalloz. Athanasiu. Astfel. Ed.

angajatorul constituie o comisie. reprezentantul organizaţiei sindicale al cărei membru este salariatul cercetat face parte din comisie. şi un reprezentant al organizaţiei sindicale al cărei membru este salariatul cercetat. sub sancţiunea nulităţii absolute a măsurii de sancţionare [art. Toate drepturile rezervate. dar refuză să dea explicaţiile solicitate. în calitate de observator. Reglementarea procedurii cercetării disciplinare prealabile Procedura cercetării prealabile se desfăşoară cu respectarea condiţiilor prevăzute pentru cercetarea abaterilor disciplinare de art. Beck . în consecinţă. Dacă salariatul se prezintă la unitate. angajatorul are dreptul să dispună concedierea fără efectuarea cercetării prealabile. 267 alin. C. Obligaţia efectuării cercetării disciplinare prealabile Angajatorul este obligat să efectueze procedura cercetării disciplinare înainte de aplicarea oricărei sancţiuni disciplinare. cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte. Cercetarea disciplinară prealabilă A.un produs al Editurii C. Cercetarea prealabilă se efectuează de persoana sau persoanele special desemnate de conducerea unităţii în acest sens. de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. Concedierea salariatului pe motive disciplinare în lipsa efectuării cercetării disciplinare prealabile este lovită de nulitate. fie în procesul -verbal redactat cu ocazia întrunirii la care a fost ascultat şi care este semnat de părţile prezente.§1. Conform procedurii stabilite în Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional. sub luare de semnătură. muncii . B. precum şi orice date concludente după care să se poată stabili existenţa sau inexistenţa vinovăţiei. potrivit Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional. Convocarea salariatului Aceste persoane au obligaţia de a-l convoca pe salariat în vederea ascultării lui. Obligaţia prevăzută în sarcina angajatorului este o garanţie a dreptului constituţional la apărare a salariatului. a datei. dar se prezintă la unitate şi se efectuează cercetarea prealabilă. Convocarea se face în scris cu precizarea obiectului. împrejurările în care au fost săvârşite. © 2012 Legalis . Dreptul salariatului la apărare În cursul cercetării prealabile salariatul are dreptul să se apere cum consideră mai bine şi are dreptul să fie asistat. 267 alin. sub luare de semnătură. muncii]. precum şi de art. respectiv. 75 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010 nr. Ascultarea şi verificarea apărărilor salariatului cercetat sunt obligatorii. Conform procedurii stabilite în Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional. §2. atestarea primirii acesteia pe un alt exemplar. muncii. dar nu se prezintă la convocare fără să invoce vreun motiv obiectiv. fără drept de vot. comisia trebuie să îl convoace în scris pe salariatul cercetat. a orei şi a locului întrevederii. scrisoare recomandată cu confirmare de primire.H. neregularitatea convocării este acoperită şi nu va avea nici o consecinţă asupra valabilităţii cercetării efectuate sau asupra deciziei de concediere. În cadrul cercetării se vor stabili faptele şi urmările acestora. Deşi nu este obligatorie sub sancţiunea nulităţii deciziei de concediere. este utilă ad probationem consemnarea susţinerilor şi apărărilor salariatului. Efectuarea cercetării disciplinare prealabile este obligatorie pentru angajator în cazul în care acesta intenţionează să aplice o sancţiune disciplinară unui salariat (cu excepţia avertismentului scris). Aşa cum am arătat. de a realiza evaluarea prealabilă a salariatului în situaţia concedierii acestuia pentru necorespundere profesională reprezintă alte forme de exprimare a principiului protecţiei salariatului în caz de concediere. Dacă salariatul este convocat cu respectarea prevederilor legale şi se poate dovedi efectuarea convocării prin una dintre modalităţile menţionate. urmând să fie emisă decizia de concediere. acest lucru se consemnează în procesul-verbal. Salariatul are dreptul să cunoască toate actele şi faptele cercetării şi să solicite în apărare probele pe care le consideră necesare. Principiul protecţiei salariaţilor Obligaţia angajatorului de a efectua cercetarea prealabilă în cazul concedierii unui salariat pe motive disciplinare şi. la cererea sa. Din comisie va face parte. Pentru a -şi atinge scopul convocarea trebuie să ajungă la cunoştinţa salariatului în cauză în una dintre următoarele modalităţi: comunicarea ei prin condica de expediţie. pentru cercetarea a baterii disciplinare şi propunerea sancţiunii. nu poate fi dispusă înainte de efectuarea cercetării disciplinare. (1) C. D. fără drept de vot. fie sub forma unei declaraţii semnate de acesta. 267 C. În cazul în care salariatul nu este convocat cu respectarea prevederilor art. Concedierea disciplinară reprezintă o astfel de sancţiune şi. (2) C. în calitate de observator. 2895/2006.

în limitele disponibile. Conced ierea salariatului pentru necorespundere profesională în lipsa evaluării prealabile este lovită de nulitate. F. legalitatea şi temeinicia deciziei de concediere. Clauzele contractului colectiv de muncă în vigoare la nivel naţional impun ca din comisie să facă parte şi un reprezentant al sindicatului al cărui membru este salariatul în cauză. orală. Evaluarea probelor Necorespunderea profesională poate fi susţinută de comisie prin dovezi de îndeplinire necorespunzătoare a sarcinilor profesionale. F. Procesul-verbal Întocmirea unui proces-verbal în care să se consemneze desfăşurarea cercetării disciplinare prealabile este utilă pentru a se dovedi îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege şi. examinarea salariatului se va referi la acestea numai în măsura în care salariatul în cauză a făcut obiectul formării profesionale în respectiva materie. B. organele de cercetare penală). Comisia este obligată să îl convoace pe salariat comunicându-i acestuia. Evaluarea probelor În cadrul cercetării prealabile la analizarea probelor administrate şi a susţinerilor salariatului pot fi valorificate şi unele constatări ale unor organe din afara unităţii (de exemplu. De altfel.H. în vederea redistribuirii salariatului. §3. Contractul colectiv de muncă unic în vigoare la nivel naţional prevede că lucrările comisiei de disciplină se consemnează într-un registru de procese-verbale. precum şi modalitatea în care se va desfăşura examinarea. angajatorul este obligat să se adreseze autorităţii publice locale pentru ocuparea forţei de muncă. desemnat de sindicatul respectiv. angajatorul îi va asigura. © 2012 Legalis . în scris. Această obligaţie este reglementată în detaliu de art. prin examinare scrisă. Procesul-verbal Întocmirea unui proces-verbal în care să se consemneze desfăşurarea evaluării este utilă pentru a se dovedi îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin angajatorului şi. Termenul Efectuarea cercetării prealabile trebuie să se realizeze în aşa fel încât angajatorul să respecte termenul în care este obligat să emită decizia de concediere – 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare. G. practică şi alte probe. muncii . comisia de disciplină propune aplicarea sau neaplicarea unei sancţiuni disciplinare după finalizarea cercetării. data. Toate drepturile rezervate. Evaluarea prealabilă A. Obligaţia oferirii unui loc de muncă În cazul în care salariatul îşi pierde aptitudinile profesionale din motive medicale. Obligaţia evaluării prealabile Angajatorul este obligat să efectueze evaluarea prealabilă a salariatului dacă intenţionează să îl concedieze pe motiv că acesta nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat. nu numai pentru cazul pierderii aptitudinilor profesionale din motive medicale. dacă este cazul. C.Potrivit Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional. dacă este cazul. Examinarea trebuie să aibă ca obiect activităţile prevăzute în fişa postului salariatului în cauză. ora exactă şi locul întrunirii comisiei. 64 C. pentru orice situaţie în care se constată necorespunderea profesională a salariatului. cu cel puţin 15 zile înainte.un produs al Editurii C. E. un alt loc de muncă. E. legalitatea şi temeinicia deciziei de concediere. 77 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010 nr. În situaţia în care nu dispune de astfel de posibilităţi. Efectuarea cercetării Cercetarea salariatului pentru necorespundere profesională se face de către o comisie numită de către angajator. dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. În cazul introducerii de noi tehnologii. Reglementarea procedurii evaluării prealabile Procedura evaluării prealabile este reglementată de art. 2895/2006. Beck . În baza propunerii comisiei de disciplină angajatorul va emite decizia de sancţionare. D.

ro). Legalitate măsură. Condiţii. 189-191). 267 alin. © 2012 Legalis .. muncii prevede. Dacă legiuitorul înţelegea ca această descriere să fie făcută în alte înscrisuri decât decizia de sancţionare. s. declaraţia dată de reclamant în data de 5 mai 2005. Totodată intimata nu a putut face dovada existenţei unui mandat special pentru cel care a efectuat cercetarea prealabilă. Lipsa cercetării prealabile. salariatul este considerat necorespunzător profesional de către comisie. (2) lit. în calitate de şef formaţie sector montaj. S-a reţinut că decizia atacată îndeplineşte toate condiţiile de fond şi formă prevăzute de art. a) C. Nulitate absolută. dec.D. muncii. în urma examinării. Sub alt aspect. între care sesizarea conducerii unităţii despre producerea prejudiciului. sub sancţiunea nulităţii absolute. în temeiul dispoziţiilor art. ar fi dispus în acest sens. 947/LM/2004. s-a dovedit că în cauză nu s-a realizat cercetarea disciplinară. (2). 61 litera a) C. nr.just. c) C. dec. În ce priveşte fondul cauzei. 268 alin. pe bună dreptate s-a reţinut de instanţa de fond că aceasta nu a urmat etapele expres prevăzute de art. rezultă că. nr. (2) lit. care s-a sustras de la îndeplinirea acestei proceduri.. Obligativitatea motivării în fapt a deciziei de concediere disciplinară se impune tocmai pentru ca din această motivare să reiasă clar care au fost faptele sau împrejurările care au dus la luarea măsurii sancţionatoare şi totodată şi pentru ca acestea să nu mai poată fi modificate de către angajator după emiterea deciziei.n. Dacă salariatul nu a formulat contestaţia în termen sau dacă după formularea contestaţiei şi reexaminarea hotărârii comisiei.portal. Instanţa de recurs a reţinut că reclamantului i-a fost desfăcut disciplinar contractul de muncă. muncii. iar dacă hotărârea comisiei nu este contestată de salariat în termenul de 10 zile. elemente prevăzute. civ. fiind dată în faţa jandarmilor iar nu în faţa persoanei însărcinate cu cercetarea administrativă. datorită culpei contestatorului.ro).A.un produs al Editurii C. C. contestatorul s -a opus la determinarea noxelor din unitate. Beck . s. Tot ca o măsura de protecţie a angajatului. (3) şi (4) C. muncii prevede că nici o măsură. 2. pe bună dreptate s -a concluzionat de către instanţa de fond că nu este îndeplinită cerinţa prevăzută de art. Suceava. la data de 24 iunie 2004. civ.just.) conform metodologiei stabilite expres de prevederile art. nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. Atâta vreme cât în decizia emisă în speţă faptele sunt prezentate generic lipsind descrierea acestora. Cu privire la cercetarea prealabilă. Bucureşti. Desfacerea disciplinară a contractului de muncă. sub sancţiunea nulităţii absolute. Desfacerea disciplinară a contractului de muncă. În cauză nu a fost efectuată cercetarea administrativă prealabilă. de asemenea. angajatorul nu a inserat în decizie nici elementele prevăzute de art. muncii şi care comportă mai multe etape. Aceste abateri au o gravitate deosebită. angajatorul poate emite şi comunica decizia de desfacere a contractului individual de muncă al salariatului pentru motive de necorespundere profesională. muncii. ameninţări. 3. precizându-se obiectul. ca decizia de desfacere a contractului de muncă să cuprindă motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea. alin. responsabil cu protectia muncii şi membrilor comisiei.portal.H. muncii. (.) Articolul 268 alin.M. aflată la dosarul administrativ. (2) prevăzând că în vederea desfăşurării cercetării discipl inare prealabile. 268 alin. angajatorul poate emite decizia de co ncediere numai după reexaminarea hotărârii comisiei şi menţinerea acesteia. Decizia de desfacere a contractului individual de muncă astfel emisă trebuie să conţină rezultatul evaluării salariatului în cauză. Lipsa cercetării prealabile. (2).. aceasta este menţinută. sub sancţiunea nulităţii. pe fondul consumului de băuturi alcoolice. de natură a atrage sancţiunea desfacerii contractului de muncă (C. Desfacerea disciplinară a contractului de muncă.. în lipsa respectării lor instanţa nu poate analiza dacă reclamantul a săvârşit o abatere disciplinară şi dacă gravitatea acesteia justifică măsura luată ( C. convocarea şi ascultarea salariatului căruia i se impută fapta şi cercetarea apărărilor acestuia formulate cu ocazia ascultării. 268 alin. acesta are dreptul de a contesta hotărârea comisiei în termen de 10 zile de la comunicare. decizia de concediere poate fi emisă numai după expirarea acestui termen. b) C. www. (2) lit. a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale.R. Pe de altă parte. muncii şi în consecinţă nu a fost efectuată cu respectarea dispoziţiilor legale în materie (C. (. Dreptul la contestaţie şi emiterea deciziei de concediere În cazul în care. din probatoriul administrat în cauză. Articolul 267 (1) C. 48/2006. 268 alin. p. Cercetare prealabilă. în R. art.) Din cercetarea cuprinsului deciziei contestate şi din actele depuse de intimată la dosarul cauzei nu reiese că s -ar fi efectuat o astfel de cercetare (cercetarea disciplinară prealabilă – n. (3) şi (4) C. data şi locul întrevederii. (2) C.G. 267 alin. Toate drepturile rezervate. cu excepţia avertismentului. dacă salariatul contestă hotărârea comisiei. www.A. Timişoara. 1/2005. dec.. nr. salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea.A.. Jurisprudenţă 1. Cum aceste cerinţe sunt prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii absolute. insulte ing. ceea ce nu s -a întâmplat. adresând injurii.muncii stabileşte clar elementele pe care trebuie să le cuprindă decizia de sancţionare disciplinară sub sancţiunea nulităţii absolute. În consecinţă. nr. Ghe. 164/2004. (2) C.

s -a făcut pentru data de 26 august 2005. muncii . „E” S. a constatat că decizia de concediere nr. începând cu data de 1 august 2005. conflicte de muncă. muncii prevede obligativitatea efectuării cercetării prealabile în cazul concedierii dispuse pentru săvârşirea unor abateri grave. (3). la momentul emiterii deciziei de concediere. astfel că intimatul nu mai poate solicita reintegrarea în postul deţinut anterior emiterii deciziei de concediere. Raportat la aceste considerente. angajatorul are obligaţia de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate. (1). În consecinţă. © 2012 Legalis .C. Toate drepturile rezervate. Curtea.L. iar convocarea intimatului P. proc. 404 din 2 august 2005. intimatul este îndreptăţit la acordarea acestora pentru perioada 1-16 august 2005.R. 404/2005. 117 din 22 iulie 2005 şi care şi-a produs efectele.F. fiind emisă cu nerespectarea dispoziţiilor art. şi-a dat demisia de la S. acesta are obligaţia de a solicita sprijinul agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă în vederea redistribuirii salariatului. după caz. a) C. în temeiul dispoziţiilor art. pentru a-şi manifesta în scris consimţământul cu privire la noul loc de muncă oferit. precum şi în cazul în care contractul individual de muncă a încetat de drept în temeiul art. precum şi după notificarea cazului către agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă conform alin. La data de 21 iulie 2005. muncii . după caz. căreia îi revine sarcina probei în acest litigiu. Intimata. 61 lit. s. A fost constatat întemeiat motivul de recurs referitor la reintegrarea intimatului şi plata drepturilor salariale. 78 C. Iaşi. (1). [Obligaţia oferirii unui loc de muncă vacant corespunzător] (1) În cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prevăzute la art. instanţa de fond a admis în parte contestaţia formulată de contestatorul P. c). Luminiţa Dima Art. a dispus reintegrarea contestatorului pe postul deţinut anterior şi obligarea intimatei să plătească acestuia o despăgubire egală cu salariile indexate. salariatul beneficiază de o compensaţie. adică 15 zile calendaristice (conform pct. www.F. (4) În cazul în care salariatul nu îşi manifestă consimţământul în termenul prevăzut la alin. capacităţii de muncă stabilite de medicul de medicină a muncii. „E” S. corespunzător pregătirii profesionale şi/sau. fără a descrie însă faptele pentru care s -a aplicat această sancţiune disciplinară.F. 404 din 2 august 2005 este lovită de nulitate. Prin decizia nr.A. în temeiul art. c) şi d).F. intimata a dispus încetarea contractului de muncă al contestatorului P. faţă de documentaţia depusă de recurentă în recurs. 404/2005 emisă de societatea intimată şi.4. f). compatibile cu pregătirea profesională sau. după caz.. Reintegrarea reclamantului pe postul deţinut anterior în ipoteza existenţei demisiei acestuia. recurenta nu efectuase cercetarea prealabilă în legătură cu faptele imputate intimatului. lit. 61 lit. Decizia de concediere contestată a fost emisă la data de 2 august 2005. nr. nu a dovedit în nici un mod legalitatea şi temeinicia măsurii luate. în condiţiile stabilite de contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă. muncii.just. Beck . (3) Salariatul are la dispoziţie un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului.L. 18341 din 13 iunie 2005) de la data depunerii demisiei şi până la împlinirea termenului de preaviz. I – Alte clauze. Anularea deciziei de concediere. civ. intimatul P. în temeiul dispoziţiilor art. înscris înregistrat sub nr. Iaşi şi a modificat în parte sentinţa recurată în sensul celor reţinute (C. (2). 63 C. În ceea ce pr iveşte plata drepturilor salariale. conform prevederilor alin.un produs al Editurii C. pentru nerespectarea atribuţiilor de serviciu şi abateri disciplinare grave. curtea a admis recursul declarat de S. cu adresa nr.. 61 lit. majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat începând cu data de 01 august 2005 şi până la reintegrarea efectivă. 460 din 25 august 2005. motiv pentru care se impune anularea deciziei de concediere nr. anterioare emiterii deciziei de concediere. Rezultă aşadar că.portal. 126/2006. Articolul 63 C.ro) . c) din contractul individual de muncă al intimatului nr. (5) În cazul concedierii pentru motivul prevăzut la art.R.C. 56 lit. şi a dispus anularea deciziei de concediere nr.H. Din acest punct de vedere nu mai ar e relevanţă în cauză unde i s-a comunicat intimatului data la care urma a se efectua cercetarea prealabilă. dec. aspect invocat de contestator prin cererea de chemare în judecată. Concedierea disciplinară fără descrierea faptelor şi fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii. angajatorul poate dispune concedierea salariatului. 312 C. (2) În situaţia în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante potrivit alin. 64.

Astfel. c) în cazul în care contractul de muncă încetează de drept. Dreptul muncii. Mai mult. decizia respectivă apare ca fiind afectată de o condiţie suspensivă. Dreptul muncii. 2001. dar va produce efecte numai dacă salariatul refuză oferta angajatorului sau nu îi dă acestuia nici un răspuns în termen. Ştefănescu. Ţichindelean. 2004. Athanasiu. muncii se aplică în următoarele situaţii de concediere. Bucureşti. Potrivit art. Tratat de dreptul muncii.. Prin urmare. angajatorul are obligaţia de a -i propune salariatului în cauză aceste locuri de muncă. vol. f) C. În cazul încetării de drept a contractului de muncă în urma admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a persoanei care a ocupat anterior postul. 2007. Domeniu de aplicare Prevederile art. nerespectarea de către angajator a obligaţiei de a -i oferi salariatului posturile vacante corespunzătoare nu poate produce nici un efect asupra încetării contractului de muncă.un produs al Editurii C.. 74 alin. p. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. ea va putea fi emisă anterior exprimării opţiunii de către salariat (deoarece cuprinde şi locurile de muncă oferite de către angajator). (3) al art. fiind aplicabile regulile din dreptul comun referitoare la oferta cu termen şi acceptarea acesteia. 64 alin.Bibliografice Al. 42 şi urm. Ş. Toate drepturile rezervate. Athanasiu. Sunt aplicabile regulile din dreptul comun referitoare la oferta cu termen şi acceptarea acesteia. Ţiclea. 64 C. Ed. L. cu capacitatea sa de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii. p. (1) lit.. 2006.. 261. la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare [art. b) în cazul în care salariatul urmează a fi concediat deoarece nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat [art. O. obligaţia angajatorului se naşte la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare. Ed. A. 61 lit. L. 6/2003. Bucureşti.R. §2. Popescu. dar acesta nu dă curs opţiunii salariatului. dacă salariatul acceptă în termen oferta angajatorului. nr. decizia de concediere nu va produce efecte. Ţinca.Tr. după caz. 507 şi urm. 2005. alin.Tr. c) C. Ed. 2003. muncii. muncii]. Dima. Al. angajatorul poate dispune concedierea dacă salariatul nu -şi manifestă expres consimţământul în termenul prevăzut de lege. Ed. Ed. Ed. Codul muncii cu prezentare de ansamblu şi observaţii critice. Comentariu §1. Al. Bucureşti. Ţiclea. Ţiclea. p. muncii. în P. p. deoarece intervine o modificare a contractului individual de muncă prin acordul părţilor. All Beck. I. Rosetti. Bucureşti. angajatorul nu poate dispune concedierea înainte de a-şi îndeplini această obligaţie. în supliment al Revistei Dreptul. Rosetti.H. Dreptul muncii. M. În caz contrar. p. Tufan. potrivit cărora decizia de concediere trebuie să conţină lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în care salariaţii urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant. s-a constatat inaptitudinea sa fizică şi/sau psihică. sub sancţiunea nulităţii deciziei de concediere. © 2012 Legalis . dacă decizia de concediere este emisă anterior manifestării de voinţă a salariatului sau. Al. Bucureşti. Dima. 2003. respectiv. I. expirării termenului prevăzut de lege. 501 şi urm. 230 şi urm. d) C.. Ţiclea. Al. 148 şi urm. Ştefănescu. Lumina Lex. I. (4) C. Dacă angajatorul şi-a respectat obligaţia prevăzută de lege şi i -a oferit salariatului posturile vacante corespunzătoare. All Beck. Totuşi. Beck . Tratat de dreptul muncii. Beligrădeanu. muncii prevede că salariatul are la dispoziţie 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului (sistemul recepţiunii) pentru a -şi manifesta în scris consimţământul cu privire la locul (locurile) de muncă oferit(e). din interpretarea coroborată a dispoziţiilor menţionate cu prevederile art. Al. ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate. C. Bucureşti. 61 lit. 564 şi urm. p. 56 lit. Hamangiu. respectiv de încetare de drept a contractului individual de muncă: a) în cazul în care salariatul urmează a fi concediat deoarece prin decizia organelor competente de expertiză medicală. salariatul este obligat să-şi exercite dreptul de opţiune în termenul de 3 zile lucrătoare prevăzut de lege. d) C. Codul muncii adnotat. salariatul este în drept să ceară instanţei judecătoreşti competente obligarea angajatorului la încheierea contractului de muncă pe postul ales prin realizarea acordului de voinţă al părţilor (oferta angajatorului şi acceptarea ofertei de către salariat) şi la plata despăgubirilor pentru prejudiciile suferite. Oferirea unui loc de muncă vacant Dacă în unitate există locuri de muncă vacante compatibile cu pregătirea profesională a salariatului sau. p. obligaţia angajatorului este o obligaţie de rezultat.. 64 C. În cazul concedierii salariatului pentru inaptitudine fizică şi/sau psihică sau pentru necorespundere profesională. muncii]. adică în momentul în care contractul de muncă încetează în temeiul prevederilor legale. Dacă salariatul acceptă în termen oferta angajatorului. S. Ghimpu. 257 şi urm. muncii]. fapt ce nu îi permite să -şi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat [art. p. În condiţiile în care astfel de posturi vacante există în unitate. însă dă dreptul salariatului să ceară instanţei competente obligarea angajatorului la executarea obligaţiei.

(2) Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă. cu capacitatea sa de muncă. 64 alin. . nerespectarea de către angajator a obligaţiei de a solicita sprijinul agenţiei nu poate produce nici un efect asupra încetării contractului de muncă. (5) C. Fiind o obligaţie de rezultat ea se consideră a fi îndeplinită în momentul în care angajatorul i -a comunicat agenţiei solicitarea în condiţiile legii (sistemul recepţiunii). angajatorul nu poate emite decizia de concediere înainte de a solicita sprijinul agenţiei în vederea redistribuirii salariatului într-un post corespunzător. în principiu. ci numai obligaţia de a solicita sprijinul agenţiei. precum şi de a -i comunica salariatului soluţiile propuse de agenţie.[Concedierea individuală şi concedierea colectivă] Art. În cazul încetării de drept a contractului de muncă în urma admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a persoanei care a ocupat anterior postul. Magda Volonciu.§3. 67. §4. el are dreptul la o compensaţie. din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia. Oana Cazan Art. obligaţia angajatorului de a solicita sprijinul agenţiei se naşte la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare. în condiţiile stabilite în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă. Angajatorul nu are obligaţia să îi găsească un post vacant corespunzător salariatului în cauză. Dreptul la compensaţii Potrivit art. Prin urmare. precum şi la plata de despăgubiri. dată la care încetează contractul individual de muncă. fapt ce nu îi permite să -şi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat. dacă salariatul este concediat pe motiv că prin decizia organelor competente de expertiză medicală s-a constatat inaptitudinea sa fizică şi/sau psihică. Luminiţa Dima Secţiunea a 4-a Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului Art. Bibliografie Toate drepturile rezervate.[Condiţiile concedierii pentru motive care nu ţin de persoana salariatului] Art. după caz.un produs al Editurii C. 65. În cazul concedierii salariatului pentru inaptitudine fizică şi/sau psihică sau pentru necorespundere profesională. Luminiţa Dima. 65. corespunzător pregătirii profesionale sau.[Drepturile salariaţilor concediaţi] Alexandru Athanasiu. . Solicitarea sprijinului agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă Dacă în unitate nu există nici un post vacant compatibil cu pregătirea profesională a salariatului respectiv sau. după caz.H. 66. [Condiţiile concedierii pentru motive care nu ţin de persoana salariatului] (1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat. . obligaţia angajatorului de a solicita sprijinul agenţiei este o obligaţie de rezu ltat. capacităţii de muncă stabilite de medicul de medicină a muncii. Beck . muncii. însă dă dreptul salariatului să ceară instanţei competente obligarea angajatorului la executarea obligaţiilor respective. angajatorul are obligaţia de a solicita sprijinul agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă în vederea redistribuirii salariatului. după caz. Deşi angaja -torul depune doar diligenţe în găsirea unui loc de muncă pentru salariatul respectiv. © 2012 Legalis .

ori prin divizare.Tr. Athanasiu. 2003. 2000. Ed. Ed. Bucureşti. Textul nu limitează motivele care determină desfiinţarea locului de muncă. D. 352 şi urm. Comentariu §1.R.. Ghimpu. Toate drepturile rezervate. C. Athanasiu. Supiot. este posibil ca munca anumitor salariaţi să nu mai fie necesară ca urmare a înlocuirii ei cu noi linii t ehnologice. c) desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă. Tratat de dreptul muncii. prin desfiinţarea unor locuri de muncă. M. Desfiinţarea locului de muncă nu este efectivă dacă este urmată de reînfiinţarea. p. 6/2003. Concedierea salariatului pentru unul dintre aceste motive care nu ţin de persoana sa nu poate fi decât neimputabilă salariatului respectiv. trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii: a) desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat să aibă loc din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia. A. 2006. nr. Ed. inclusiv cheltuielile cu salariile. Condiţiile concedierii pentru motive neimputabile salariatului Pentru ca măsura concedierii salariatului determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de acesta să fie legală. Beligrădeanu. d) concedierea unui salariat să fie determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariatul respectiv. Hamangiu. cu sau fără vinovăţie. 490 şi urm. p. Bucureşti. A. A. All Beck. concedierea acestuia. Bucureşti. Scopul (cauza) desfiinţării locului de muncă nu îl poate constitui înlăturarea salariatului nedorit. Ţinca. 2001. Pe de altă parte.. Of. Dreptul muncii. prin comasare. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice (B. Bucureşti. Rosetti. Ţiclea. Cauză reală şi serioasă Desfiinţarea locului de muncă şi. sau să-şi reducă activitatea. Al. Pentru a constata dacă desfiinţarea locului de muncă a avut loc efectiv trebuie să fie verificate statul de funcţii şi/sau organigrama unităţii înainte şi după momentul desfiinţării locului de muncă respectiv. Pe de altă parte. Dreptul muncii. 137 şi urm. Dima. Cauzele desfiinţării locului de muncă Desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat trebuie să fie determinată de unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia. Ed. p. angajatorul neputând să invoce un motiv fictiv pentru a justifica desfiinţarea postului şi concedierea salariatului. I. 516 şi urm. J.Al. p. L. Ţiclea. Deşi angajatorul are această libertate de apreciere. De asemenea.Tr. supliment al Revistei Dreptul. Wolters Kluwer. 2007. după scurt timp. Dalloz. Ţiclea. 260 şi urm. 38 şi urm. 263-267. Popescu. cauza invocată trebuie să existe în realitate. 20e édition. Jeammaud. trebuie să aibă la bază o cauză reală şi serioasă şi să respecte procedura reglementată de Codul muncii. 499 şi urm. Codul muncii adnotat. impunând numai condiţia ca acestea să fie reale şi serioase.un produs al Editurii C. Bucureşti. I. 2007.. Concedierea salariatului are loc pentru motive care nu au la bază comportamentul salariatului sau săvârşirea vreunei fapte. Al. Tratat de dreptul muncii. Legalitatea măsurii de concediere poate fi cenzurată de instanţa de judecată. Astfel. Beck . Tratat de dreptul muncii. Ştefănescu. p. în consecinţă. p.H.. Ed. 8 din 30 ianuarie 1954). p. Ţichindelean. angajatorul îşi poate reorganiza activitatea în condiţiile Decretului nr. O. © 2012 Legalis .Tr. în P. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. schimbarea denumirii postului nu poate fi considerată drept o desfiinţare efectivă a locului de muncă. Dima. Caracteristici Angajatorul poate decide desfiinţarea locului de muncă (postului) ocupat de salariat şi. All Beck. Dreptul muncii.. Codul muncii cu prezentare de ansamblu şi observaţii critice. Lumina Lex. 2003. 224 şi urm. Ştefănescu. în consecinţă. A. Paris. Desfiinţarea efectivă a locului de muncă Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fi avut loc în realitate. Ed. I. Oportunitate şi legalitate Singura persoană îndreptăţită să aprecieze asupra oportunităţii luării măsurii de desfiinţare a locului de muncă al salariatului în cauză este angajatorul. Bucureşti. S. 471 şi urm. De asemenea. Rosetti. I. Ş. p. vol. A. p.. a aceluiaşi loc de muncă. Droit du travail. Pelissier. este posibil ca angajatorul să fie nevoit să reducă cheltuielile. Ştefănescu. absorbţie sau fuziune. L.. Al. C. Al. Tufan. concedierea salariatului nu pot fi determinate decât de o cauză reală şi serioasă. b) cauzele care determină desfiinţarea locului de muncă să fie reale şi serioase. Ed.. B. p. 2004. 2005. Bucureşti. Ţiclea. măsura concedierii trebuie să fie dispusă cu respectarea prevederilor legale. §2. nr.

Salariaţii concediaţi pentru astfel de motive au dreptul la preaviz. Suceava. Dacă într-adevăr intimata contestatoare ar fi săvârşit abateri de la regulile de disciplină a muncii. angajatorul este obligat să respecte aceste reglementări.A. nr. de contractul colectiv de muncă aplicabil sau. 829/LM/2004. prin care s-a obligat să presteze o activitate într-o anumită perioadă de timp. Stagiul de formare profesională În cazul în care măsura concedierii pentru motive care nu ţin de persoana salariatului afectează un salariat care a urmat un curs sau un stagiu de formare profesională şi a încheiat cu unitatea un act adiţional la contractul de muncă. Reînfiinţarea locului de muncă Contractele colective de muncă aplicabile pot prevedea obligaţia angajatorului de a nu reînfiinţa locul de muncă desfiinţat într-o anumită perioadă de timp şi/sau de a oferi locurile de muncă astfel reînfiinţate salariaţilor concediaţi în urma desfiinţării lor. Toate drepturile rezervate. s.M. Condiţia indispensabilă pentru luarea măsurii încetării raporturilor de muncă este ca reducerea de personal să fie efectivă şi să corespundă unei nevoi a unităţii. E. nr. Durata preavizului este cea prevăzută de Codul muncii. de contractul individual de muncă.D. nu fac referire şi la situaţia concedierii în teme iul art. nr. 2/2005.M. fiind desemnată nominal pentru încetarea raporturilor de muncă.A. p. pretinsa reducere a fost hotărâtă de conducerea Memorialului. Reorganizare reală şi efectivă.B. 3. în R. conflicte de muncă şi litigii de muncă. Reducere de personal reală şi efectivă. Este de principiu că reducerea activităţii nu poate constitui doar un pretext pentru îndepărtarea salariatului din unitate. p. În această situaţie. F. Bucureşti. G.D. dec. a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale. Inexistenţa unei reduceri de personal reale şi efective. Angajatorul nu are dreptul de a selecţiona personalul pe posturile rămase.un produs al Editurii C. unitatea trebuia să facă dovada că a avut loc efectiv o reorganizare şi o restrângere de activitate. Beck . după caz. Se observă că în extrasul din şedinţa Consiliului de Conducere al C. L uând act de abuzul conducerii. 393 din 4 octombrie 1996. civ. recurenta avea posibilitatea să procedeze la încetarea raporturilor de muncă pe temeiuri disciplinare (C. Bucureşti. 2. dec. din 14 ianuarie 2004 s -a propus reducerea aparatului TESA cu un post de contabil.R. nr. contractul de muncă (C. D. civ. s. angajatorul nu -i va putea pretinde salariatului în cauză despăgubiri pentru perioada rămasă nelucrată până la împlinirea term enului.Concedierea trebuie să fie determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat chiar de salariatul respectiv. dec. deoarece dispoziţiile art. care au caracter de excepţie şi sunt de strictă interpretare.A. în R.R. 2/1999.H. Astfel. prin Ordinul nr. 64 C. Reducere de personal dispusă de un organ care nu are această competenţă. Ministerul Culturii a sancţionat pe director şi pe contabil şi a hotărât reîncadrarea contestatarului. © 2012 Legalis . prin întocmirea unei organigrame şi nu prin ordinul ministrului. Angajatorul nu are obligaţia să ofere salariaţilor pe care îi concediază pentru motive care nu ţin de persoana lor un loc de muncă vacant compatibil cu pregătirea lor profesională. în Curtea de Apel Suceava – Culegere de practică judiciară – 1999). nu şi schimbarea denumirii sau suspendarea lui (C. 1609/2003. Jurisprudenţă 1. civ. iar acestea corespund unei cerinţe reale impusă de nevoile unităţii. 135-136).M. Pentru ca reducerea personalului să fie definitivă se va lua în considerare numai suprimarea sau desfiinţarea postului. 160-164). 66 C. muncii . Nu va fi legală concedierea unui salariat în cazul în care nu se desfiinţează postul ocupat de acesta ci alte posturi care sunt de natura celui ocupat de salariatul în cauză. muncii . 1/2004. 65 sau art. Or. „intimata-contestatoare având în vedere faptul că a avut foarte multe sarcini de serviciu pe care nu le-a rezolvat” (fila 50 dosar fond). Aspecte procedurale În cazul în care legislaţia specială sau contractul colectiv de muncă aplicabil reglementează ordinea de prioritate în cazul desfiinţării unor posturi din unitate. nr. Reducerea personalului trebuie să îndeplinească două condiţii: să fie efectivă şi să fie definitivă. reducerea de personal nu este reală şi efectivă aşa încât în mod greşit i s-a desfăcut lui A. totodată recurenta a depus la dosarul primei instanţe o serie de acte vizând modul în care intimata-contestatoare şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu (filele 55 -59 dosar fond). Instanţa de recurs a reţinut că pârâta intimată este subordonată Ministerului Culturii şi acesta hotărăşte asupra posturilor necesare.

vol. Dreptul muncii. Ţiclea. 2007. Reorganizarea societăţii intră în competenţa adunării generale (în speţă Consiliul Local al Municipiului Braşov. Ed. p. Paris. indiferent dacă. Tufan. civ. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. Tratat de dreptul muncii. Popescu. concedierea este colectivă şi determină în sarcina angajatorului obligaţii suplimentare.. respectiv de adunarea generală şi nu de administrator. muncii . 66.Tr. dec. I.. Limitarea prin contract a competenţei administratorului la organizarea societăţii. angajatorul este obligat să emită câte o decizie de concediere pentru fiecare salariat în parte deoarece. Dima. Ţichindelean. A..4. Dreptul muncii. Administratorul societăţii nu are în competenţa ce i -a fost stabilită prin contractul de administrare şi reorganizarea societăţii. Bucureşti. acestuia din urmă revenindu -i apoi numai sarcina de a transpune în practică hotărârea de reorganizare cu reducere de personal. Al. supliment. Beligrădeanu. Ştefănescu. 137 şi urm. 2001. 490 şi urm. Ţinca. 516 şi urm. Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. §2.. L. ele nu pot să înceteze decât printr -un act juridic individual. angajării şi concedierii personalului” (art. în Curtea de Apel Braşov – Culegere de practică judiciară – 2002). iar contestaţia de faţă întemeiată (C. concedierea salariaţilor reprezintă sau nu o concediere colectivă în sensul dispoziţiilor Codului muncii. p. p. C. Ş. Cum intimata nu a respectat această procedură. Decizia de concediere Atât în situaţia în care angajatorul concediază un singur salariat. © 2012 Legalis . în raport cu numărul salariaţilor ce urmează a fi concediaţi. nr. Ţiclea. [Concedierea individuală şi concedierea colectivă] Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului poate fi individuală sau colectivă.Tr.. ci reprezintă numai o denumire generică dată de lege situaţiilor în care angajatorului care concediază un anumit număr minim de salariaţi îi revin obligaţii suplimentare. 2003. iar hotărârea acestui organ. Ed. dacă raporturile de muncă se nasc prin încheierea unui contract individual de muncă cu fiecare salariat în parte.R. Ştefănescu. A. L. 114/R/2002. angajarea şi concedierea personalului. 224 şi urm. 20e édition. Dreptul muncii. 2007. care este unic asociat al S.R. Braşov. Chiar dacă existau nevoi reale de reorganizare (astfel cum au fost invocate de intimată). Dima. Bibliografie Al. I. 6/2003. Tratat de dreptul muncii. cât şi în cazul în care concediază mai mulţi salariaţi. Athanasiu. Al. 351 din 17 septembrie 2001 este ilegală. 2004. Rosetti. 260 şi urm. Codul muncii cu prezentare de ansamblu şi observaţii critice. Ţiclea. Concediere individuală sau colectivă Concedierea determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat ca urmare a dificultăţilor economice. Tratat de dreptul muncii. 352 şi urm. S. O. Ed. J. Dalloz. p. ci numai atributul „organizării societăţii. Bucureşti. Al. 68 C. Reorganizarea societăţii şi reducerea personalului dispuse de administratorul care nu are această competenţă. deciziile de concediere au caracter individual. potrivit principiului simetriei actelor juridice.Tr. A. 2006. Ed. s -a reţinut că dispoziţia nr. Pelissier. M. 38 şi urm. acestea trebuiau a fi examinate şi hotărâte conform procedurii legale. p. nr. concedierea pentru aceste motive este individuală. De regulă.L. Ed. 2000. Luminiţa Dima Toate drepturile rezervate. Ed.A. Droit du travail. Astfel. Braşov). I. în P. 2003. p. adoptată în cvorumul legal. a transformărilor tehnologice sau a reorganizării activităţii poate afecta unul sau mai mulţi salariaţi. Comentariu §1. A.. în Dreptul.. Luminiţa Dima Art. Jeammaud. Codul muncii adnotat. p. Bucureşti.. Wolters Kluwer. p. 267. 499 şi urm. Beck . Noţiunea de concediere colectivă nu dă dreptul angajatorului de a emite o singură decizie de concediere pentru toţi salariaţii în cauză.C. Ţiclea. p. Aceasta înseamnă că măsura reorganizării societăţii şi cea consecutivă a reducerii personalului pe baza acestei reorganizări a fost luată de adminis trator cu depăşirea atribuţiilor ce i-au fost încredinţate acestuia. 471 ş i urm. Ştefănescu. Al. Curs universitar. All Beck. Hamangiu. Rosetti. 5 din contract).H. All Beck. Bucureşti. Ghimpu. Bucureşti. nu a fost depusă. Athanasiu. I. Lumina Lex. Bucureşti.un produs al Editurii C. 2005. RIAL S. Supiot. Ed. p.

Dima. Curs universitar. Ed. I. p.O. 98/1999 beneficiază de plăţi compensatorii numai persoanele disponibilizate prin concedieri colective din unităţile prevăzute în R. Ţiclea. Ed.G. Ed. Măsuri active de combatere a şomajului Legea nr.Tr. 8/2003 (M. §3. 352 şi urm.. Dalloz. în contractul colectiv de muncă în vigoare la nivelul unităţii sau în contractul individual de muncă se prevăd astfel de compensaţii (plăţi compensatorii). acordarea de credite în condiţii avantajoase în vederea creării de noi locuri de muncă. L. Popescu. Of.. 137 şi u rm. 103 din 6 februarie 2002) reglementează în Capitolul V măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă ce vizează: a) creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă – informarea şi consilierea profesională. 490 şi urm. S. 2006. 2001. Ed. stimularea mobilităţii forţei de muncă. 267-269. vol. Tratat de dreptul muncii. 516 şi urm.Tr. 98/1999 (M. M. A. Ed. supliment al Revistei Dreptul. Paris. Bibliografie Al. Ţiclea. p. O.C. I. Beligrădeanu. Al. §2.H. Ghimpu. Dreptul muncii. acordarea unor facilităţi. Ed.I. „H” S. nr. Ştefănescu. 38 şi urm. Compensaţii Potrivit art.G.U. I. formarea profesională. Instanţa de fond a reţinut în mod corect faptul că. nu face parte din lista societăţilor cuprinse în R.Tr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (M. A. J. Bucureşti. Jeammaud.. 499 şi urm. O. Of.C. nr.U. nr. Wolters Kluwer. recurentu l-reclamant neputând beneficia de plăţi compensatorii în temeiul acestui act normativ.un produs al Editurii C. nr. A. Hamangiu. 2005. 224 şi urm. p. Al. 2003.A..Art.. 260 şi urm. Bucureşti.G. angajatorii vor acorda acestuia o compensaţie de cel puţin un salariu lunar. nr. Al.. potrivit prevederilor art. p. iar intimata -pârâtă în cauză S. p.. Persoanele concediate pentru motive care nu ţin de persoana lor pot beneficia de compensaţii mai mari dacă în contractul colectiv de muncă la nivel de ramură sau grup de unităţi aplicabil. Bucureşti. Rosetti. Droit du travail. [Drepturile salariaţilor concediaţi] Salariaţii concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor beneficiază de măsuri active de combatere a şomajului şi pot beneficia de compensaţii în condiţiile prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil. Dreptul muncii. salariaţii disponibilizaţi în cadrul concedierilor colective în condiţiile O. Dreptul muncii. nr. p.C. C. Ed.I. completarea veniturilor salariale ale angajaţilor. Toate drepturile rezervate.. 2004. 6/2003. 2007. medierea muncii. Codul muncii cu prezentare de ansamblu şi observaţii critice. Ştefănescu. Ţiclea. Indemnizaţia de şomaj Persoanele concediate pentru motive care nu ţin de persoana lor beneficiază de indemnizaţie de şomaj dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 2003. în afara drepturilor cuvenite la zi. în condiţiile O. Ţiclea. 20e édition. Ţichindelean. precum şi în condiţiile altor acte normative cu caracter special beneficiază de plăţi compensatorii. A. I. Bucureşti. Beck .O. Dima. Codul muncii adnotat. Ş.U.P. p.P. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. L. Tratat de dreptul muncii. Jurisprudenţă Plăţi compensatorii. consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri. Al. în P. Athanasiu. Rosetti. p. p. Lumina Lex. Tratat de dreptul muncii. Of. Supiot. nr. Condiţii de acordare. nr. 2000. Athanasiu. De asemenea. Bucureşti. Pelissier. 303 din 29 iunie 1999).R.G. Ştefănescu. 2895/2006.. 601 din O. Bucureşti.. Cu privire la compensaţiile băneşti individuale. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. 144 din 5 martie 2003). Comentariu §1. © 2012 Legalis . potrivit prevederilor legislaţiei speciale aplicabile. 98/1999 prevede în art. All Beck. Ţinca. la încetarea contractului individual de muncă din motive ce nu ţin de persoana salariatului. 78 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007 -2010 nr. All Beck. Tufan. p. 471 şi urm. 2007. b) stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor şi crearea de noi locuri de muncă – subvenţionarea locurilor de muncă.U. 67.

R.[Rolul autorităţilor competente şi amânarea concedierii] Art. Oana Cazan 2 1 consultarea salariaţilor şi Art. 69. 4/2004. la nivel naţional negociat pentru anul 2002 2003 nu prevedea plăţi compensatorii în cazul concedierilor colective.un produs al Editurii C.C. (1) posibilitatea acordării lor de către societăţi din fondul de salarii în condiţiile şi cuantumurile prevăzute în C. . dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi mai puţin de 100 de salariaţi.[Comunicarea notificării intenţiei de a efectua concedieri colective către autorităţile competente] Art. Contractul colectiv de muncă la nivelul intimatei -pârâte încheiat pentru anul 2002-2003 înregistrat sub nr.M.D.C. în R.[Obligaţiile angajatorului care intenţionează să efectueze concedieri colective – informarea şi consultarea salariaţilor] Art. ci doar acordarea unei compensaţii băneşti de 50% din salariu. Curtea concluzionează în acelaşi sens.[Procedura consultării salariaţilor] Art. 68.M. Intimata-pârâtă şi-a îndeplinit această obligaţie achitând recurentei -reclamante compensaţia bănească prevăzută în art. nr.M. cât şi actele normative aplicabile. procedura concedierilor colective Art. Toate drepturile rezervate. 11243 din 7 iunie 2002. respectiv o compensaţie de 50% din salariu (C. Luminiţa Dima Secţiunea a 5-a Concedierea colectivă. 69 alin.42 alin.[Comunicarea deciziei de a efectua concedieri colective] Art. Beck . s. C. nr. nr.H. dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 100 de salariaţi. dec. 71. într-o perioadă de 30 de zile calendaristice. [Noţiunea de concediere colectivă] Prin concediere colectivă se înţelege concedierea. că pentru acordarea plăţilor compensatorii sau a compensaţiilor băneşti individuale către recurenta -reclamantă nu există temei legal. completat prin Actul Adiţional nr. aceasta primind drepturile băneşti la care era îndreptăţită în urma concedierii colective. 71 . Apreciind că instanţa de fond a interpretat în mod corect atât contractele colective de muncă. 68. dar mai puţin de 300 de salariaţi. 71 . . © 2012 Legalis . conform statului de plată depus la dosarul de fond. 98/1999. b) cel puţin 10% din salariaţi. (3) C. a VII-a civilă şi litigii de muncă.A. 702/LM/2004. din unul sau mai multe motive care nu ţin de persoana salariatului. respectiv O. 70.[Noţiunea de concediere colectivă] Art. 16101 din 10 octombrie 2002 nu conţine precizări legate de condiţiile şi cuantumurile unor compensaţii băneşti individuale. . 121-122). a unui număr de: a) cel puţin 10 salariaţi. Dreptul salariaţilor concediaţi la reangajare] Alexandru Athanasiu. . 72. . Informarea.U. Bucureşti.G. Luminiţa Dima. Magda Volonciu.M.C.[Interdicţia de a face noi angajări după concedierea colectivă. p.

Concedierea colectivă reprezintă de fapt situaţia în care. Dreptul muncii. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective.U. prin acordul părţilor sau prin demisie) nu poate fi luată în considerare la calculul numărului salariaţilor concediaţi pentru a se stabili dacă măsura dispusă de angajator reprezintă o concediere colectivă. 302 şi urm. Tratat de dreptul muncii. Ed. Pelissier. Prevederile Codului munc ii referitoare la procedura concedierii colective sunt aplicabile oricărui angajator ce efectuează concedieri care se înscriu în noţiunea de concediere colectivă aşa cum este aceasta definită de art. personalul concediat pentru motive care nu ţin de persoanele salariaţilor respectivi (art. Ed. aceste dispoziţii sunt aplicabile indiferent dacă salariaţii în cauză sunt încadraţi pe durată determinată sau nedeterminată. S. (2) al art... Începând din 2003. fiind determinată de motive care nu ţin de persoanele salariaţilor respectivi. Codul muncii adnotat. O. 471 şi urm. în prezent. Nicio altă modalitate de încetare a contractului individual de muncă (de drept. Ţiclea. dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 300 de salariaţi. p. prin intrarea în vigoare a Codului muncii actual.un produs al Editurii C.G. fără legătură cu persoana salariatului. I. Tufan. Jeammaud. I. Ed. cu normă Toate drepturile rezervate. Ţinca. supliment. §2. angajatorului îi revin. nr. în măsura în care dispoziţiile sale nu contravin Codului muncii. Bucureşti. Beck . în Dreptul. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. (2) La stabilirea numărului efectiv de salariaţi concediaţi colectiv. Ed.. 68 C. începând din iunie 2002 plăţile compensatorii nu se mai acordă din bugetul fondului de şomaj decât pentru persoanele disponibilizate prin concedierile colective din unităţile prevăzute în Planul de restructurare în vederea aplicării Programului de restructurare a întreprinderilor şi de reconversie profesională (RICOP). 21 şi urm. Rosetti. Ţiclea. 98/1999. p. nicio situaţie de concediere pentru motive care ţin de persoana salariatului nu poate fi luată în considerare la calculul numărului salariaţilor concediaţi colectiv. 298 alin. rămânând în vigoare şi aplicându -se. Bucureşti. potrivit alin. Ţiclea. 98/1999 este. All Beck. Dreptul muncii. Popescu. O. reglementarea cu caracter general a concedierilor colective era cuprinsă în O. A. 2005. J. 3).H. Al. C. nr. 6/2003. din moment ce alin. Wolters Kluwer. Al. 269.G. Ghimpu.U. p. §3.. 140 şi urm. Ed. M. L. Droit du travail. Domeniul de aplicare Codul muncii defineşte noţiunea de concediere colectivă şi stabileşte obligaţiile angajatorului şi procedura pe care acesta trebuie să o urmeze în cazul unei concedieri colective. nr. Beligrădeanu. Comentariu §1. 98/1999 au fost abrogate expres indirect prin dispoziţiile art. se iau în calcul şi acei salariaţi cărora le-au încetat contractele individuale de muncă din iniţiativa angajatorului. Tratat de dreptul muncii. p. Al. Athanasiu. A. dispoziţiile acestui din urmă act normativ continuă să fie aplicabile numai în măsura în care au caracter special. 226 şi urm.U. 2006. adică la concediere. Reglementarea concedierii colective Reglementarea concedierii colective prin dispoziţiile Codului muncii a avut în vedere prevederile Directivei 98/59/CE referitoare la apropierea legislaţiilor statelor membre în privinţa concedierilor colective. p. 2004. p. 352 şi urm. 494 şi urm. p. 525 şi urm.G. All Beck. 65 C. 2007. (1). 2000. Ştefănescu. Athanasiu. obligaţii suplimentare. Astfel. p. Rosetti.U. muncii. Ştefănescu.Tr. Supiot. nr. 68 se referă numai la încetarea contractelor individuale de muncă „din iniţiativa angajatorului”. din unul sau mai multe motive. Al. Bucureşti..c) cel puţin 30 de salariaţi. muncii . Paris. sediul general al materiei a fost preluat de dispoziţiile acestui act normativ astfel î ncât reglementările cu caracter general cuprinse în O. Dima. 2003. p.G. în scopul protecţiei salariaţilor în cauză. având în vedere numărul mare al salariaţilor ale căror contracte de muncă urmează să înceteze prin desfiinţarea posturilor pe care le ocupă. Hamangiu. Dalloz. Lumina Lex. cu condiţia existenţei a cel puţin 5 concedieri. Ţichindelean. Ed. Dima. Bucureşti.. Ţiclea. p. I. nr. Bucureşti. Ştefănescu. Având în vedere faptul că nu numai noţiunea concedierii colective. 2007. în P. © 2012 Legalis . nr.R.Tr. A. Tratat de dreptul muncii. Anterior intrării în vigoare a Codului muncii din 2003.U. (2) potrivit căruia „pe data intrării în vigoare a prezentului cod se abrogă (…) orice alte dispoziţii contrare acestui act normativ”. Pe de altă parte. Ş. 2001. De asemenea..G. Bibliografie Al. Dreptul muncii. I. Temeiul concedierii Încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor în cadrul unei concedieri colective are loc în t emeiul art. Ed. Bucureşti. derogatoriu de la dispoziţiile cu caracter general cuprinse în Codul muncii. Codul muncii cu prezentare de ansamblu şi observaţii critice. anterior concedierii acestora.. vol. 2003. 501 şi urm. angajatorilor care se află într -una dintre situaţiile reglementate expres în cuprinsul ordonanţei.Tr. Personalul disponibilizat în condiţiile O. dar şi procedura acesteia consacrate de Codul muncii diferă de cele reglementate prin O. L. 98/1999 are în prezent o aplicabilitate restrânsă. A. 20e éditions.

H. numărul concedierilor este de: – c