You are on page 1of 69

MISIUNE DE AUDIT INTERN

STUDENT: Huțu Dănuț FB III, Gr. 2

PREZENTAREA INSTITUŢIEI
Oraşul Gura Humorului este situat în depresiunea intramontană cu acelaşi nume, dezvoltată la confluenţa Moldovei cu râul Humor, la o altitudine de 490 m, între culmile împădurite ale Obcinei Mari, Obcinei Voroneţului şi Obcinei Humorului. În general, toponimicul “Obcini” indică un anumit tip de relief: culmi prelungi, paralele, domoale, nu foarte înalte, separate de văi paralele. Din punct de vedere etimologic, obcina aminteşte de proprietatea comună, devălmaşă de altă dată (ocină) a ţăranilor liberi asupra pădurilor şi păşunilor de pe acest tip de culmi. Din punct de vedere administrativ, oraşul Gura Humorului are în componenţă două localităţi: Gura Humorului – reşedinţa oraşului – şi Voroneţ – localitate componentă. Oraşul Gura Humorului are o suprafaţă totală de 6.984 ha. Primăria Gura Humorului îşi organizează şi conduce contabilitatea proprie în conformitate cu normele legale în vigoare în ceea ce priveşte contabilitatea instituţiilor publice. În sensul prevederilor Legii finanţelor publice nr.500/2002, compartimentul financiar-contabil reprezintă o structură organizatorică în cadrul instituţiei publice, în care este organizată execuţia bugetară. Şeful compartimentului financiar-contabil este persoana care ocupă funcţia de conducere a compartimentului financiar-contabil şi care răspunde de activitatea de încasare a veniturilor şi de plată a cheltuielilor. Conform legii contabilităţii, contabilitatea se ţine în limba română şi în monedă naţională. Finalizarea exerciţiului bugetar şi a trimestrelor se concretizează contabil în situaţii financiare care prezintă situaţia patrimoniului statului aflat în administrarea instituţiei publice. Principalele registre contabile utilizate de instituţia publică sunt: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul numerelor de inventar şi Registrul Cartea Mare. Contabilitatea sintetică se ţine pe „Fişe de cont pentru operaţii diverse”, deschise pentru fiecare cont sintetic. Evidenţa analitică a creditelor bugetare, plăţilor de casă şi cheltuielilor efective se ţine cu ajutorul „Fişei pentru operaţii bugetare”. De asemenea instituţia publică utilizează sisteme de prelucrare automată a informaţiilor contabile, care sunt stocate pe suporţi magnetici şi permit în orice moment reconstituirea elementelor şi conţinuturilor conturilor, a listelor şi a conţinuturilor supuse verificării. Instituţia utilizează un program 2

de prelucrare automată a datelor din contabilitatea sintetică, un program de evidenţă a stocurilor şi unul de evidenţă a obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe şi de calcul al amortizării. Procedura P01: Iniţierea auditului PRIMĂRIA ORAȘULUI GURA HUMORULUI Compartimentul de Audit Public Intern Nr. 208 /15.09.2012

ORDIN DE SERVICIU

În conformitate cu prevederile art. 8, litera c) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, a OMFP nr. 38/2003 de aprobare a normelor metodologice generale privind exercitarea activităţii de audit intern, cu modificările şi completările ulterioare şi a Planului de audit intern pentru anul 2010, se va efectua o misiune de audit intern privind Administrarea impozitelor şi taxelor locale, în perioada 10.09.2012 – 30.11.2012. Scopul misiunii de audit este de a da asigurare în ceea ce priveşte sistemele de control intern instituite în activitatea de administrare a impozitelor şi taxelor locale şi de a contribui la îmbunătăţirea acestei activităţi. Obiectivul misiunii este: •Colectarea impozitelor şi taxelor locale;

Auditor, Huțu Dănuț

3

socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau primirea de redevenţe de la vreun grup anume. ordine de plată şi alte instrumente de plată pentru entitatea/structura ce va fi auditată? Aţi ţinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditată? Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura ce va fi auditată? Dacă în timpul misiunii de audit.Procedura P02: Iniţierea auditului PRIMĂRIA ORAȘULUI GURA HUMORULUI Compartimentul de Audit Public Intern DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ Nume şi prenume: Huțu Dănuț Misiunea de audit: Administrarea impozitelor şi taxelor locale 15. de a lucra şi a face rapoartele de audit imparţiale. rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul entităţii/structurii ce va fi auditată sau cu membrii organului de conducere colectivă? Aveţi vreo legătură politică.12. să descoperiţi sau să constataţi slăbiciuni de audit în orice fel? Aveţi idei preconcepute faţă de persoane. notificaţi şeful Serviciului de audit intern de urgenţă? DA X NU X X X X X X X X X X - 4 . apare orice incompatibilitate personală. externă sau organizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs. organizaţii sau obiective care ar putea să vă influenţeze în misiunea de audit? Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii 3 ani într-un alt mod în activitatea entităţii/structurii ce va fi auditată? Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau parţial de Uniunea Europeană? Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale entităţii/structurii ce urmează a fi auditată? Sunteţi soţ/soţie. grupuri. sau organizaţie sau nivel guvernamental? Aţi aprobat înainte facturi. financiară sau personală cu cineva care ar putea să vă limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi.2012 Data: Incompatibilităţi în legătură cu entitatea/structura auditată Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială.

12. de asemenea. -discutarea programului intervenţiei la faţa locului. -stabilirea persoanelor de legătură în cadrul compartimentelor auditate. -prezentarea şi discutarea obiectivelor misiunii de audit intern. având pe ordinea de zi următoarele: -prezentarea auditorilor.2012 – 30. 5 .11.2012 NOTIFICAREA PRIVIND DECLANŞAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN Către: De la: Primaria orașului Gura Humorului Șeful Compartimentului de Audit Public Intern Referitor: Misiunea de audit intern „Administrarea impozitelor şi taxelor locale” Stimate: domnule Mincă Cristian În conformitate cu Planul de audit intern pe anul 2011. Huțu Dănuț Procedura P03: Iniţierea auditului PRIMĂRIA ORAȘULUI GURA HUMORULUI Compartimentul de Audit Public Intern Nr.2012 să efectuăm o misiune de audit intern având ca tema Administrarea impozitelor şi taxelor locale Scopul misiunii de audit intern este acela de a furniza o asigurare independentă conducerii în ceea ce priveşte funcţionalitatea sistemului de control intern ataşat activităţii auditate şi formularea de recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia. 343 / 15.01.09. -alte aspecte organizatorice necesare desfăşurării misiunii.Auditor intern. urmând a stabili de comun acord data şedinţei de deschidere.12. să desemnaţi o persoană de contact pentru a ne ajuta în timpul derulării misiunii de audit intern.2011 Vă rugăm.2011 – 31. urmează ca în perioada 10. Perioada supusă evaluării este 01.

vă rugăm sa ne puneţi la dispoziţie următoarea documentaţie necesară: • • • • • • • cadrul legal si de reglementare aplicabil domeniului administrării taxelor și impozitelor locale organigrama instituţiei primăria orașului Gura Humorului. fişele posturilor. coordonatorul misiunii . Pentru eventualele întrebări privind aceasta acţiune. procedurile scrise care descriu activităţile ce se desfăşoară in cadrul direcţiei. vă rugăm să contactaţi pe domnul Huțu Dănuț.Pentru o mai bună documentare a echipei de audit intern referitoare la activitatea direcţiei. auditor intern. dosare anterioare care se referă la aceasta temă. alte rapoarte. Cu deosebită consideraţie. regulamentul de organizare şi funcţionare. note. Auditor. rapoartele de audit intern anterioare. Huțu Dănuț 6 .

09.2012 COLECTAREA INFORMATIILOR Identificarea legilor si regulamentelor aplicabile structurii auditate Obţinerea organigramei Obţinerea Regulamentului de organizare si funcţionare Obţinerea fiselor posturilor Obţinerea procedurilor scrise si formalizate Identificarea personalului responsabil Obţinerea Raportului de audit intern anterior Rapoarte elaborate de alte instituţii DA X X X X X X NU X X OBSERVATII Exista doar parţial Anterior nu au fost realizate misiuni de audit intern 7 .Procedura P04: Colectarea şi prelucrarea informaţiilor COLECTAREA INFORMAŢIILOR Misiunea de audit: Administrarea impozitelor şi taxelor locale Întocmit: Huțu Dănuț Data: 10.

8 .

Calculul de penalităţi şi majorări de întârziere 5.Procedura P05: Analiza riscului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern LISTA CENTRALIZATOARE A OBIECTELOR AUDITABILE Misiunea de audit: Administrarea impozitelor şi taxelor locale Întocmit: Huțu Dănuț Data: 10. 1. crt.09. Scutiri acordate la plata impozitelor şi taxelor locale 4. Obiective Colectarea taxelor și impozitelor locale Obiecte auditabile 1. Conştientizarea contribuabililor privind plata taxele și impozitele locale 3. Majorarea impozitelor şi taxelor Observaţii 9 . Evidenţa creanţelor aferente impozitelor şi taxelor locale 2.2012 Nr.

Conştientizarea contribuabililor privind plata taxele și impozitele locale 3.2011. Data: 10. Lipsa mijloacelor de conştientizare a contribuabililor 6.Nedesemnarea persoanelor privind evidența cranțelor aferente impozitelor și taxelor locale 2. Gradul scăzut de conformare a contribuabililor la plata impozitelor şi taxelor locale datorate 4. Lipsa înştiinţări contribuabililor cu privire la scadenţa debitelor 7. crt.09.Procedura P05: Analiza riscului PRIMĂRIA ORAȘULUI GURA HUMORULUI Compartimentul de Audit Public Intern IDENTIFICAREA RISCURILOR Misiunea de audit: Administrarea impozitelor şi taxelor locale Perioada auditată: 01. Acordarea eronată a scutirilor la plata impozitelor şi taxelor locale 8. Scutiri acordate la plata impozitelor şi taxelor locale 10 .01.2011 Întocmit: Huțu Dănuț Nr.2012 Obiective Obiecte auditabile 1. debite pentru care nu există confirmări 5. Acordarea scutirilor la plata impozitelor şi taxelor locale fără a avea o bază legală Observaţi Colectarea taxelor și impozitelor locale 2.12. Lipsa de informare a contribuabililor cu privire la termenele şi obligaţiile de plată 3. Evidenţa creanţelor aferente impozitelor şi taxelor locale Riscuri semnificative (identificate) 1. 1.-31. Evidenţe incomplete.

nerealizarea calculului pentru întreaga perioada pentru care se datorează 13. În acest studiu de caz au fost identificate 5 de obiecte auditabile cărora le-au fost ataşate 17 de riscuri. În situaţia în care la operaţiile auditabile se ataşează mai multe riscuri. Procedurile/monografia privind scutirile acordate la plata impozitelor şi taxelor locale nu este cunoscută de personalul desemnat Observaţi 4. Majorarea impozitelor şi taxelor locale 14. Procedurile/monografia privind majorarea impozitelor şi taxelor locale nu este cunoscută de personalul desemnat 16. 11 . Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat 5. Aplicarea incorectă a cotelor de majorări sau penalităţi asupra bazelor de calcul. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind calculul de penalităţi şi majorări de întârziere 11.Neinformarea contribuabililor în legătură cu impozitele şi taxele locale datorate suplimentar 15. analiza acestora se va putea realiza pentru fiecare risc în parte sau pe total operaţie/obiect auditabilă. crt. Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative (identificate) 9. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu majorarea impozitelor şi taxelor locale 17 Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat NOTĂ: Identificarea riscurilor este al doilea document care se elaborează în cadrul procedurii Analiza riscurilor şi presupune asocierea riscurilor semnificative la operaţiile stabilite în Lista centralizatoare a obiectelor auditabile. Calculul de penalităţi şi majorări de întârziere 10. se asociază unul sau mai multe riscuri teoretice.Nr. determinate de auditorii interni din documentele colectate sau din riscurile practice reieşite din propria experienţă. Procedurile/monografia privind calculul de penalităţi şi majorări de întârziere nu este cunoscută de personalul desemnat 12. De regulă.

cu nivelurile de apreciere corespunzătoare. În funcţie de importanţa şi greutatea factorilor de risc.Procedura P05: Analiza riscului PRIMĂRIA ORAȘULUI GURA HUMORULUI Compartimentul de Audit Public Intern STABILIREA FACTORILOR.-31.2011. 12 .01. se stabilesc ponderile şi nivelurile de apreciere ale riscurilor. se recomanda sa avem în vedere ca suma ponderilor factorilor de risc să fie de asemenea 100. PONDERILOR ŞI NIVELURILOR DE APRECIERE AL RISCULUI Misiunea de audit: Administrarea impozitelor şi taxelor locale Perioada auditată: 01.2011 Întocmit: Huțu Dănuț Data: 10. însă dacă dorim să evidenţiem şi alţi factori de risc.09.12.2012 Ponderea factorilor de risc (Pi) Factori de risc (Fi) Nivelul de apreciere al riscului (Ni) N1 Există proceduri şi se aplică Impact financiar Scăzut Vulnerabilitate Mică N2 Există proceduri. sunt cunoscute. dar nu se aplică Impact financiar Mediu Vulnerabilitate Medie N3 Aprecierea controlului intern – F1 Aprecierea cantitativă F2 Aprecierea calitativă – F3 P1 – 50% Nu există proceduri P2 – 30% Impact financiar ridicat Vulnerabilitate mare P3 – 20% Notă: Cei trei factori de risc din acest document sunt stabiliţi prin normele generale şi sunt acoperitori pentru entitate.

12.01.Care sunt registrele de evidenţă conduse la nivelul structurii cu atribuţii în domeniul administrării impozitelor şi taxelor locale? 8.09.Care sunt Hotărârile Consiliului Local în domeniul colectării impozitelor şi taxelor locale? 4.Personalul este informat în mod corespunzător cu privire la sarcinile de serviciu? 10.Pot fi identificare localităţi care derulează bugete asemănătoare? 2.Activitatea de administrare a impozitelor şi taxelor locale este organizată în cadrul unei structuri distincte care are obiective clar definite? 5.Pot fi identificate localităţi care au un număr de contribuabili aproximativ egal? 3.PRIMĂRIA ORAȘULUI GURA HUMORULUI Compartimentul de Audit Public Intern CHESTIONAR DE LUARE LA CUNOŞTINŢĂ .Sarcinile din fişele de post acoperă totalitatea atribuţiilor direcţiei? (sarcinile din cadrul direcţiei asigură realizarea funcţiilor) 9.Există un sistem de transmitere a debitelor pentru colectare sau executare silită? DA X X Identificarea acestora pentru o perioadă de 5 ani NU OBS X Foaie de lucru X Foaie de lucru X X X 13 .Este stimulat personalul pentru atingerea obiectivelor? 7.-31.CLC Misiunea de audit: Administrarea impozitelor şi taxelor locale Perioada auditată: 01.2011.Cum este organizată structura organizatorică cu atribuţii în domeniul administrării impozitelor şi taxelor locale? 6.2012 ACTIVITATEA DE AUDIT Colectarea taxelor si impozitelor locale 1.2011 Întocmit: Huțu Dănuț Data: 10.

14 .

Nedesemnarea persoanelor privind evidența cranțelor aferente impozitelor și taxelor locale 2.4 2.5 0.2 0.5 0. Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativă calitativă intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20% 0.3 0.3 0.3 0.3 0. debite pentru care nu există confirmări 5.2 0.2 1 1.2 0. 1.5 0.Procedura P05: Analiza riscului PRIMĂRIA ORAȘULUI GURA HUMORULUI Compartimentul de Audit Public Intern STABILIREA NIVELULUI RISCULUI ŞI A PUNCTAJULUI TOTAL AL RISCULUI Misiunea de audit: Administrarea impozitelor şi taxelor locale Perioada auditată: 01.5 0. Evidenţe incomplete. Evidenţa creanţelor aferente impozitelor şi taxelor locale 1.3 1 0.5 2 0.01.2 0.8 15 . Acordarea eronată a scutirilor la plata impozitelor şi taxelor locale 8.5 2 2 0.2 0.5 0. Lipsa de informare a contribuabililor cu 1 1.2012 Nr.5 1 2 2 2 3 0.3 1 2 0. Lipsa mijloacelor de conştientizare a contribuabililor 6.12.2 2.2011.2 1 2 3 2 3 Punctajul total Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative COLECTAREA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR LOCALE 1.7 2. Lipsa înştiinţări contribuabililor cu privire la scadenţa debitelor 7. Gradul scăzut de conformare a contribuabililor la plata impozitelor şi taxelor locale datorate 4. Acordarea scutirilor la plata impozitelor şi taxelor locale fără a avea o bază legală 0. crt.2 1 1 1. Scutiri acordate la plata impozitelor şi taxelor locale privire la termenele şi obligaţiile de plată 3. Conştientizarea contribuabililor privind plata taxele și impozitele locale 3.-31.5 1.09.3 0.5 0.3 1 1 3 2 1 0.5 2.2011 Întocmit: Huțu Dănuț Data: 10.

Nedesemnarea persoanelor responsabile cu majorarea impozitelor şi taxelor locale 17 Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat NOTĂ: Stabilirea nivelului riscului şi a punctajului total al riscului este documentul din procedura Analiza riscurilor în care auditorul evaluează riscurile pe baza informaţiilor şi documentelor.Nr.7 4.CLC.2 2 1.2 0.5 3 0.3 0.2 3 2.2 2 2. în funcţie de resursele alocate 16 .Neinformarea contribuabililor în legătură cu impozitele şi taxele locale datorate suplimentar 15.5 13. nerealizarea calculului pentru întreaga perioada pentru care se datorează 0.9 0. Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat 5. pe care l-a obţinut de la managementul general şi managementul de linie al structurii auditate.5 3 de personalul desemnat 16.5 2 0.5 2 2 3 0.2 3 3 3 1. Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativă calitativă intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20% Punctajul total 9.3 1 0. a Chestionarului de Luare la Cunoştinţă .5 0.3 2 0.3 2 1 3 0. în posesia cărora a intrat până în acest moment.2 0. crt.2 1 1 3 1.5 0.5 2 2 0.2 11. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind calculul de penalităţi şi majorări de întârziere 0. auditorii interni.3 1 0.3 1 0.5 0.2 1 1.5 0.5 0.4 0.2 0. Calculul de penalităţi şi majorări de întârziere 10.3 3 1 0. Aplicarea incorectă a cotelor de majorări sau penalităţi asupra bazelor de calcul.3 0. Procedurile/monografia privind calculul de penalităţi şi majorări de întârziere nu este cunoscută de personalul desemnat 12.3 0.8 1. Majorarea impozitelor şi taxelor locale 14. Procedurile/monografia privind majorarea impozitelor şi taxelor locale nu este cunoscută 3 2 0. De asemenea. dar şi a expertizei personale în domeniu şi a informaţiilor din mass-media sau de pe internet. Procedurile/monografia privind scutirile acordate la plata impozitelor şi taxelor locale nu este cunoscută de personalul desemnat 0.

grupează riscurile în următoarele trei categorii: • Riscuri mici 1. considerate riscuri semnificative.3 . pe toată durata misiunii de audit.2 • Riscuri mari 2. Din experienţa practică.1.8 .0 Elaborarea acestui document prezintă un grad relativ mare de subiectivitate şi din acest motiv auditorii interni aduc îmbunătăţiri acestei lucrări.3.). stabilesc punctajul total al riscurilor operaţiei/activităţii respective. 17 . riscurile mari şi medii. N i = nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat.2.7 • Riscuri medii 1. deoarece aceasta denotă o nehotărâre din partea auditorilor interni. referitoare la categoria de riscuri în care să le includă. P i = ponderea criteriilor de risc Pentru continuarea analizei.misiunii (număr de persoane. de regulă. recomandăm ca ponderea riscurilor medii să fie sub 10%.0 . luând în considerare că în auditare vor intra.a. în baza formulei de calcul: Pt = ∑ N i × Pi i =1 n unde: P t = punctajul total. în special în Etapa intervenţiei la faţa locului în funcţie de informaţiile pe care le colectează cu ocazia testărilor efectuate. timpul aferent ş.

Nu Nu 1. debite pentru care nu există confirmări 5.5 1. Conştientizarea contribuabililor privind plata taxele și impozitele locale Nu Nu 3. COLECTAREA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR LOCALE 2. Gradul scăzut de conformare a contribuabililor la plata impozitelor şi taxelor locale datorate 4. Lipsa de informare a contribuabililor cu privire la termenele şi obligaţiile de plată 3. Data: 09. Scutiri acordate la plata impozitelor şi taxelor locale 18 . Acordarea scutirilor la plata impozitelor şi taxelor locale fără a avea o bază legală Clasare Mic Mic Mare Mediu Mare Mic Mic Mediu OBS. Acordarea eronată a scutirilor la plata impozitelor şi taxelor locale 8.2 2.10.5 1.4 1.2011 Întocmit: Huțu Dănuț Nr. crt.5 2.7 2.2011.8 Obiective Obiecte auditabile 1.12. Evidenţe incomplete. Lipsa mijloacelor de conştientizare a contribuabililor 6. Evidenţa creanţelor aferente impozitelor şi taxelor locale Riscuri semnificative 1.2012 Punctaj total 1 1.-31. Lipsa înştiinţări contribuabililor cu privire la scadenţa debitelor 7.Nedesemnarea persoanelor privind evidența cranțelor aferente impozitelor și taxelor locale 2.Procedura P05: Analiza riscului PRIMĂRIA ORAȘULUI GURA HUMORULUI Compartimentul de Audit Public Intern CLASAREA OBIECTELOR AUDITABILE (OPERAŢIILOR) ÎN FUNCŢIE DE ANALIZA RISCULUI Misiunea de audit: Administrarea impozitelor şi taxelor locale Perioada auditată: 01.01.

9 Mic Mare Mediu Mediu Mic Mare Nu 13. Riscuri semnificative Procedurile/monografia privind scutirile acordate la plata impozitelor şi taxelor locale Punctaj total 1.Neinformarea contribuabililor în legătură cu impozitele şi taxele locale datorate suplimentar 15. riscurile mici vor fi eliminate din auditare. mici. vor intra în faza de ierarhizare a riscurilor şi vor fi preluate în Tabelul puncte tari şi puncte slabe. stabilite în fazele anterioare ale procedurii Analiza riscurilor.Nr.7 Clasare Mic OBS. crt. în număr de 10. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind calculul de penalităţi şi majorări de întârziere 2. Calculul de penalităţi şi majorări de întârziere nu este cunoscută de personalul desemnat Cartea Mare 10. Procedurile/monografia privind majorarea impozitelor şi taxelor locale nu este cunoscută de 1. Procedurile/monografia privind calculul de penalităţi şi majorări de întârziere nu este cunoscută de personalul desemnat 12.8 1. Obiective Obiecte auditabile 9. Nu 4. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu majorarea impozitelor şi taxelor locale Nu 17 Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat Notă: În documentul Clasarea operaţiilor în funcţie de analiza riscurilor se realizează împărţirea celor 17 de riscuri. Aplicarea incorectă a cotelor de majorări sau penalităţi asupra bazelor de calcul.2 Mediu Mare 11. În continuare. Majorarea impozitelor şi taxelor locale 14. considerate riscuri semnificative.5 3 1. 19 . medii şi mari.5 3 personalul desemnat 16. în 3 categorii de riscuri.4 1. grupate pe cele 5 de obiecte auditabile şi un obiectiv. iar riscurile mari şi medii. nerealizarea calculului pentru întreaga perioada pentru care se datorează 2. Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat 5.

09. Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative Punc te T/S 1. crt.01.Procedura P05: Analiza riscului PRIMĂRIA ORAȘULUI GURA HUMORULUI Compartimentul de Audit Public Intern TABELUL PUNCTE TARI ŞI PUNCTE SLABE Misiunea de audit: Administrarea impozitelor şi taxelor locale Perioada auditată: 01.-31. COLECTAREA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR LOCALE 1.2011. Evidenţe incomplete. Evidenţa creanţelor aferente impozitelor şi taxelor locale 3.12. Conştientizarea contribuabililor privind plata taxele și impozitele locale Necunoaşterea termenelor de plată 20 .2011 Întocmit: Huțu Dănuț Consecinţa funcţionăriinefuncţionării controlului intern Data: 10. debite pentru care nu există confirmări 5. Lipsa mijloacelor de conştientizare a contrbuabililor t Debitorii au cunoştinţă de debitele datorate ca urmare a înştiinţărilor transmise la scadenţa debitelor Necunoaşterea reală a obligaţiilor de plată ale contribuabilului s s Scăzut Scăzut 2. Gradul scăzut de conformare a contribuabililor la plata impozitelor şi taxelor locale datorate 4.2012 Grad de încredere al OBS auditorulu i intern în controlul intern Mediu Nr.

Majorarea impozitelor şi taxelor locale 14. crt. Suspendarea în cazul contestării executării silite Scăzut s Scăzut 15.Nr.Acordarea scutirilor la plata impozitelor şi taxelor locale fără a avea o bază legală s Scutiri aplicate incorect Scăzut 4. Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat 5. Procedurile/monografia privind calculul de penalităţi şi majorări de întârziere nu este cunoscută de personalul desemnat 13.Neinformarea contribuabililor în legătură cu impozitele şi taxele locale datorate suplimentar s Scăzut s Întârzieri în încasarea impozitelor şi taxelor. Scutiri acordate la plata impozitelor şi taxelor locale 8. Calculul de penalităţi şi majorări de întârziere 10. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind calculul de penalităţi şi majorări de întârziere t Mediu 11. Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative Punc te T/S Consecinţa funcţionăriinefuncţionării controlului intern Grad de încredere al auditorulu i intern în controlul intern OBS 3. Procedurile/monografia privind majorarea impozitelor şi taxelor locale nu este cunoscută de personalul desemnat 17 Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat 21 t Mediu s Scăzut .

-31. Conştientizarea 5. Lipsa mijloacelor de conştientizare contribuabililor privind plata contrbuabililor taxele și impozitele locale 22 a . Evidenţa creanţelor 4. care astfel limitează efectul riscurilor asociate acestora. În urma operaţiei de ierarhizare.2012 1.2011 Întocmit: Huțu Dănuț Nr.09. prin care au fost identificate 3 obiecte auditabile.Notă: În faza de ierarhizare a operaţiilor în funcţie de riscuri. au fost preluate spre auditare în continuare obiectivele şi obiectele auditabile considerate ca fiind puncte slabe.01. crt. debite pentru care nu aferente impozitelor şi există confirmări taxelor locale 2. Obiective Obiecte auditabile selectate COLECTAREA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR LOCALE Data: 10. a fost elaborat documentul Tabelul puncte tari şi puncte slabe. în care au intrat numai riscurile semnificative. iar celelalte obiecte auditabile considerate ca fiind puncte slabe vor rămâne în continuare în auditare. evaluat ca fiind puncte tari. în documentul Tematica în detaliu a misiunii de audit intern.12. Evaluarea operaţiilor identificate ca fiind puncte tari s-a realizat prin aprecierea funcţionalităţii sistemului de control intern al activităţilor auditate. Evidenţe incomplete. care vor fi eliminate din auditare. 1.2011. care vor fi renumerotate şi ulterior va fi stabilită corespondenţa acestora cu paragrafele din Raportul de audit intern Procedura P05: Analiza riscului PRIMĂRIA ORAȘULUI GURA HUMORULUI Compartimentul de Audit Public Intern TEMATICA ÎN DETALIU A MISIUNII DE AUDIT INTERN Misiunea de audit: Administrarea impozitelor şi taxelor locale Perioada auditată: 01.

Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat 14. În continuare.Nr. în ordinea din Tematica în detaliu a misiunii de audit intern. Majorarea impozitelor şi taxelor locale 11.Acordarea scutirilor la plata impozitelor şi taxelor locale fără a avea o bază legală 4.Neinformarea contribuabililor în legătură cu impozitele şi taxele locale datorate suplimentar 17 Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat Notă: Analiza riscurilor a pornit de la documentele Lista centralizatoare a obiectelor auditabile. crt. 23 . Scutiri acordate la plata impozitelor şi taxelor locale 8. Calculul de penalităţi şi majorări de întârziere 5. şi care se vor materializa în FIAP-uri şi FCRI-uri. Procedurile/monografia privind calculul de penalităţi şi majorări de întârziere nu este cunoscută de personalul desemnat 13. Obiective Obiecte auditabile selectate 3. şi în final vor fi transferate şi comentate în Raportul de audit intern. acolo unde este cazul. 5 de obiecte auditabile şi 7 de riscuri asociate acestora. în vederea efectuării testărilor. cele 7 de riscuri au fost înlocuite cu obiectele auditabile selectate (operaţii / activităţi / funcţii programe / domenii) corespunzătoare riscurilor semnificative. prin care s-au ataşat 17 de riscuri la aceste obiecte auditabile şi s-a finalizat cu Tematica în detaliu a misiunii de audit intern în urma căreia au fost selectate în vederea auditării 1 obiectiv. pe baza Programului intervenţiei la faţa locului . care a cuprins 1 obiectiv structurat pe 5 obiecte auditabile şi Identificarea riscurilor.

2011 Întocmit: Huțu Dănuț DURATA (H) 200 62 2 2 4 8 8 8 8 8 10 Data: 10. Întocmirea Programului de audit intern 9.2011. Elaborarea tematicii în detaliu a obiectelor auditabile 8. Colectarea şi prelucrarea informaţiilor 5.01.09.12.2012 PERSOANELE IMPLICATE LOCUL DESFĂŞURĂRII OBIECTIVELE AUDITULUI ACTIVITĂŢILE PROGRAMATE Tema generală: Administrarea impozitelor şi taxelor locale 1. Tipărirea şi procesarea Declaraţiei de independenţă 3.Procedura P06: Elaborarea programului de audit intern PRIMĂRIA ORAȘULUI GURA HUMORULUI Compartimentul de Audit Public Intern PROGRAMUL DE AUDIT INTERN Misiunea de audit: Administrarea impozitelor şi taxelor locale Perioada auditată: 01. Pregătirea şi transmiterea Notificării privind declanşarea misiunii de audit intern către părţile interesate 4. Tipărirea şi procesarea Ordinului de serviciu 2. Elaborarea Tabelului puncte tari şi puncte slabe 7. Întocmirea Listei centralizatoare a obiectelor auditabile 6. Întocmirea Programului intervenţiei la faţa locului 24 Huțu Dănuț Huțu Dănuț Huțu Dănuț Huțu Dănuț Huțu Dănuț Huțu Dănuț Huțu Dănuț Huțu Dănuț Huțu Dănuț DAPI DAPI DAPI DAPI AUDITAT DAPI DAPI DAPI DAPI DAPI . Pregătirea misiunii de audit 1.-31.

Transmiterea proiectului de Raport de audit intern la auditat şi solicitarea de răspuns în 15 zile 19. Redactarea proiectului de Raport de audit intern 16. Discutarea constatărilor cu şeful de serviciu 6.5. Obţinerea proiectului de Raport de audit intern aprobat de către conducere 18. Colectarea dovezilor 6. Elaborarea FIAP-urilor 6.2. Intervenţia la faţa locului Obiectivul I 1. Revizuirea Raportului de audit intern 17. Obţinerea numelor persoanelor de contact şi stabilirea unui loc pentru desfăşurarea activităţii de audit. Planificarea şi organizarea Şedinţei de deschidere cu persoanele implicate în misiunea de audit intern 11.4. Raportul de audit intern 4 98 58 16 8 2 4 Huțu Dănuț Huțu Dănuț Huțu Dănuț Huțu Dănuț Huțu Dănuț Huțu Dănuț DAPI DAPI DAPI DAPI DAPI AUDITAT .3. Redactarea Minutei şedinţei de deschidere. Planificarea şi organizarea Reuniunii de conciliere. DURATA (H) 2 2 PERSOANELE IMPLICATE Huțu Dănuț Huțu Dănuț LOCUL DESFĂŞURĂRII DAPI AUDITAT AUDITAT 36 2. Efectuarea testărilor 6. dacă este cazul 25 15 5 7 3 2 Huțu Dănuț AUDITAT DAPI Colectarea impozitelor şi taxelor locale 3. Revizuirea documentelor de lucru din punct de vedere al conţinutului şi al formei şi întocmirea Notei centralizatoare a documentelor de lucru 6 Concluzii 15.OBIECTIVELE AUDITULUI ACTIVITĂŢILE PROGRAMATE 10.

PRIMĂRIA ORAȘULUI GURA HUMORULUI Compartimentul de Audit Public Intern PROGRAMUL INTERVENŢIEI LA FAŢA LOCUL Misiunea de audit: Administrarea impozitelor şi taxelor locale Perioada auditată: 01. Finalizarea Raportului de audit intern 22. crt. Întocmirea Fişei de urmărire a recomandărilor DURATA (H) 4 4 8 4 4 PERSOANELE IMPLICATE Huțu Dănuț Huțu Dănuț Huțu Dănuț Huțu Dănuț Huțu Dănuț LOCUL DESFĂŞURĂRII DAPI DAPI DAPI DAPI DAPI 4. 1 OBIECTE AUDITABILE TIPUL TESTĂRII Identificarea debitelor restante Locul PC Durata (h) 2 Nr.2011.OBIECTIVELE AUDITULUI ACTIVITĂŢILE PROGRAMATE 20. Urmărirea recomandărilor Nota: Programul de audit intern este documentul prin care repartizam resursele de audit respectiv.01. Transmiterea recomandărilor aprobate către auditat 24. Includerea în Raportul de audit intern a aspectelor reţinute din punct de vedere al auditatului 21. test Nr.09. împărţim intre membri echipei de auditori activităţile pe care le vor desfăşura pentru realizarea misiunii si repartizam timpul pentru parcurgerea etapelor si procedurilor specifice in vederea încadrării in perioadele afectate prin Planul de audit intern.2011 Întocmit: Huțu Dănuț Data: 10. lista verificare LV1 Auditori Evidenţa creanţelor Interviu Huțu Dănuț 26 .-31.12. Obţinerea Raportului de audit intern aprobat de conducerea instituţie 23.2012 Obiectivul I Colectarea impozitelor şi taxelor locale Nr.

1 Test 2.6.I.4 LV1 4 Huțu Dănuț LV 1 5 Huțu Dănuț 27 .2.1 Test 2. lista verificare Auditori aferente impozitelor şi taxelor locale 2 nr.Obiectivul I Colectarea impozitelor şi taxelor locale Nr. OBIECTE AUDITABILE TIPUL TESTĂRII pe contribuabil Examinarea eficienţei activităţilor de informare a contribuabililor la ghişeul administraţiei Stabilirea scutirilor pentru fiecare impozit şi sau taxă acordate contribuabililor Analiza documentelor privind debitele restante şi stabilirea scadenţei acestor Examinarea legalităţii aplicării majorărilor de impozite şi taxe PC 2 Locul Durata (h) Nr. .3 Test 2.6.1 C.6.7. test Nr.1 Test 2. crt.7.2 Test 2. 1.5.C.2 LV1 Huțu Dănuț Test 1.6.6. 1 LV1 Conştientizarea contribuabililor privind plata taxele și impozitele locale Scutiri acordate la plata impozitelor şi taxelor locale Calculul de penalităţi şi majorări de întârziere Majorarea impozitelor şi taxelor locale 3 PC 6 PC 8 PC 8 Test 2.1 Huțu Dănuț Notă de relaţii nr.

-31.) . ca urmare a eventualelor disfuncţionalităţi constatate.2011. a fost cerută părerea auditaţilor cu privire la aceste obiective.Prezentarea şi discutarea obiectivelor generale ale auditului intern. cum şi cui va fi distribuit). . .Stabilirea persoanelor pe care auditorii interni le pot contacta în vederea colectării informaţiilor. efectuării de teste şi asupra modului de obţinere a interviurilor.Procedura P07: Şedinţa de deschidere PRIMĂRIA ORAȘULUI GURA HUMORULUI Compartimentul de Audit Public Intern MINUTA ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE Misiunea de audit: Administrarea impozitelor şi taxelor locale Perioada auditată: 01. semnificaţia acestora. după analiza de risc efectuată. .09.01. a fost stabilit programul întâlnirilor şi timpul necesar pentru realizarea acestor proceduri. respectiv eventualitatea unor şedinţe intermediare în cursul derulării misiunii de audit. posibilitate de editare etc. informarea sistematică asupra constatărilor efectuate ş.2011 Întocmit: Huțu Dănuț Data: 10.2012 A.Prezentarea echipei de auditori care urmează să efectueze misiunea de audit intern. . dar s-au făcut şi unele comentarii cu privire la complexitatea activităţii Direcţiei Buget şi Contabilitate Internă şi neatractivitatea nivelului salariului pentru atragerea unor specialişti. Stenograma şedinţei În cadrul şedinţei de deschidere s-a procedat la: .Prezentarea Programului intervenţiei la faţa locului. inclusiv a participanţilor la aceasta.Stabilirea Şedinţei de închidere. . În acelaşi timp. calculatoare.Explicarea modului cum vor fi discutate şi analizate recomandările formulate. De asemenea. Lista participanţilor: Numele Huțu Dănuț Popa Dana Vasilescu George Mincă Cristian Ciobanu Vasile Direcţia/ Serviciul auditor SAI Primăria orașului Gura Contabil şef Humorului Asistenţă Şef serviciu contribuabili Direcţia impozite şi director taxe locale Serviciul colectare Şef serviciu impozite şi taxe locale Funcţia Nr.Stabilirea modalităţii de redactare a Raportului de audit intern (când. cu termene şi persoane responsabile. . respectiv modul de abordare pe teren a obiectivelor auditabile care vor fi testate. unde s-au făcut remarci că acestea în general reprezintă zone cu risc.Convenirea asupra unor aspecte procedurale. . 28 . telefon Email Semnătur a B.a.Stabilirea condiţiilor minime pe care auditatul trebuie să le asigure în vederea realizării misiunii de audit (spaţiu de lucru. inclusiv Planul de acţiune realizat de entitatea auditată şi Calendarul implementării acestora.12.

1.3.2. Examinaţi dacă colectarea impozitelor şi taxelor locale se realizează în temeiul unui titlu de creanţă sau titlu executoriu 1.1.1 Observare directă 1.2. 1. COLECTAREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE Nr.4. crt.1 FIAP nr. 1 Obiectivul I.1. Procedura P07: Chestionar LISTA DE VERIFICARE NR.2.Auditori interni.5. X X X Test nr.1.1. Examinaţi dacă colectarea creanţelor fiscale este realizată după expirarea termenelor de plată 1.1.1.2.1 Notă de relaţii nr. 1. 1.1 Listă control nr.1. 1.2. Verificaţi dacă distribuirea sumelor încasate de la contribuabili sub formă de impozite şi taxe respectă metodologia impusă de cadrul normativ în vigoare 1. ACTIVITATEA DE AUDIT Evidenţa creanţelor aferente impozitelor şi taxelor locale 1.Verificaţi dacă sunt transmise înştiinţări de plată şi dacă acestea conţin informaţii cu privire la: a) transmiterea în termen de la crearea debitului b) existenţa debitului de plată c) suma de plată d) termenul de plată e) condiţiile de plată în vederea obţinerii de bonificaţii f) mijloacele de plată DA NU OBS.1. 1. Auditaţi. Examinaţi dacă erorile din documentele de plată a impozitelor şi taxelor sunt corectate la solicitarea contribuabilului Conştientizarea contribuabililor asupra plăţii voluntare a impozitelor şi taxelor locale X X 29 .

Analizaţi dacă scutirile acordate la plata impozitului sunt aplicate doar pentru categoriile de contribuabili persoane fizice prevăzuţi de cadrul legislativ 1.4.3.4. ACTIVITATEA DE AUDIT 1. 1.4. Analizaţi gradul de conformare al contribuabililor ca urmare a măsurilor luate pentru conştientizarea la plata voluntară 1.3.4.3.3.1. Analizaţi dacă scutirea de la plata impozitului pe teren pentru contribuabilii persoane fizice prevăzuţi de cadrul legislativ se aplică doar în cazul terenului aferent clădirii utilizate cu destinaţie de locuinţă 1.2. X Observare directă X X 1.1 FIAP nr.4. crt. X Test nr.3.2. pe teren şi taxă asupra mijloacelor de transport calculează impozitul şi taxa şi depun o declaraţie la organul fiscal până la sfârşitul luni ianuarie a anului pentru care se calculează impozitul sau taxa respectivă Scutiri acordate la plata impozitelor şi taxelor locale 1. Verificaţi dacă majorările de întârziere sunt calculate pentru fiecare zi de întârziere la plată a debitului X 30 . X X Test nr. Analizaţi dacă calculul majorărilor de întârziere se face pentru neachitarea debitelor la termenele de scadenţă DA NU OBS.4.1 FIAP nr.1 X X 1.1.3.3.2.2. Analizaţi dacă contribuabilii persoane juridice care datorează impozit pe clădiri. Analizaţi dacă impozitul nu este aplicat decât pentru categoriile de contribuabili persoane juridice prevăzute de cadrul legislative 1. Analizaţi alte categorii de scutiri acordate de entitate la plata impozitelor şi taxelor locale şi urmăriţi dacă acestea respect cadrul legislativ potrivit căruia sunt acordate Calculul de penalităţi şi majorări de întârziere 1. 1.2.4. 1. 1.1 Analizaţi măsurile luate de administraţie în vederea conştientizării contribuabililor la plata voluntară a impozitelor şi taxelor locale 1.1.3.1 Interviu nr.Nr.1 Observare directă 1.2.3.

4. Examinaţi dacă propunerile de majorare a impozitelor şi taxelor locale au la bază un cadru legislativ aprobat şi dacă se încadrează în nivelurile stabilite de acesta 1. ACTIVITATEA DE AUDIT 1. X 1. 1. Huțu Dănuț Procedura P08: Colectarea dovezilor PRIMĂRIA ORAȘULUI GURA HUMORULUI Compartimentul de Audit Public Intern INTERVIU NR. Verificaţi dacă pentru debitele aflate în executare silită se calculează majorări. 1. crt.5.4.10.6. Majorarea impozitelor şi taxelor locale 1.3. privind 31 . Verificaţi dacă majorările de impozite şi taxe sunt aprobate de consiliul local 1.3.1 Interviu nr.5.2.4.6.5.1 6. Verificaţi dacă majorările de impozite şi taxe sunt aduse la cunoştinţa contribuabililor 1. 1.1.Nr.5.5. Verificaţi dacă cota de majorări este aplicată corect pentru întreaga perioadă de calcul 1.4.5.1 Observare directă X X Observare directă X X Data: 10.5. Identificaţi şi analizaţi propunerile de majorare a nivelurilor impozitelor şi taxelor locale 1.2012 Auditor intern. FIAP nr.1.5. Verificaţi dacă majorarea impozitelor şi taxelor locale este aplicată unitar pentru toate categoriile de contribuabili X Test nr.1.4.1. 1. Verificaţi dacă titlurile de creanţă privind calculul majorărilor de întârziere şi penalităţilor sunt comunicate debitorilor DA X NU OBS.

10. 2. 4.12. 8. 7. Huțu Dănuț Notă: Intervievat. scrise şi formalizate. 5. 3.2012 Auditor intern. contabil şef Misiunea de audit: Administrarea impozitelor şi taxelor locale Perioada auditată: 01. au fost puse în aplicare măsuri pentru reducerea acestor creanţe incerte? La nivelul entităţii există un sistem de indicatori care să măsoare performanţa? DA X X X Auditorul urmăreşte dacă au fost reduse creanţele incerte NU Obs. Care sunt măsurile întreprinse cu privire la informarea contribuabililor cu privire la creanţele fiscale? Au fost înştiinţaţi toţi contribuabilii cu privire la debitele anului curent? Cum este asigurată exactitatea acordării scutirilor la plata impozitelorşi taxelor?? La nivelul entităţii se fac analize cuprivire la totalul sumelor acordate ca scutiri? Care au fost măsurile întreprinse la nivelul entităţii pentru a asigura desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de stabilire a impozitelor şi taxelor locale? X X X X X Auditorul intern urmăreşte dacă a fost asigurată o pregătire corespunzătoar e personalului care este responsabil cu identificarea şi fundamentarea nevoilor de majorare a impozitelor şi taxelor locale 9.procedurile specifice pentru colectarea impozitelor şi taxelor locale doamnei Popa Dana. este o problemă 32 . Întrebare Există o monitorizare a creanţelor incerte? Dacă da. Popa Dana Problema privind elaborarea procedurilor de lucru.01. crt.2011 Nr.-31. 1. 10. 6. Care este periodicitatea cu care sunt majorate impozitele şi taxele locale? Nu mai aveţi nimic de adăugat? X X Data: 10.2011.

. Misiunea de audit: Administrarea impozitelor şi taxelor locale Perioada auditată: 01.generală. .transmiterea în termen de la crearea debitului. .mijloacele de plată pe care poate să le utilizeze.-31. .realitatea sumei de plată.2011 OBIECTUL TESTULUI: Realitatea debitelor aflate în evidenţă. 1. deoarece va fi abordată cu ocazia fiecărui obiectiv şi de asemenea se vor face comentarii în Raportul de audit intern.1. în cazul în care achita debitul să beneficieze de o bonificaţie la plată de 10% din suma datorată.01.2. cunoscută la nivelul entităţii publice. CONSTATĂRI: Din analiza debitelor curente selectate şi a documentelor existente la dosarul contribuabilului a rezultat că înştiinţările de plată nu au fost întocmite şi communicate în toate cazurile şi în termen acestuia.2011. • Eşantionul a fost constituit prin selectarea din lista debitelor curente a unui număr de 12 ontribuabili cărora le-au fost înregistrate obligaţii de plată în evidenţă • Testarea a constat în analiza modului de constituire a debitelor şi dacă au fost întocmite şi comunicate înştiinţări de plată. motiv pentru care nu se va elabora FIAP. urmărindu-se în principal următoarele elemente: . OBIECTIVUL TESTULUI: Analiza debitelor aflate în evidenţă şi urmărirea dacă au fost comunicate înştiinţări de plată către contribuabili DESCRIEREA TESTULUI: • Populaţia a fost constituită din debitele curente înregistrate şi aflate în evidenţă.existenţa debitului de plată. prezentată în anexă.termenul de plată. . 33 . care conţine pe vertical elementele eşantionului. Procedura P08: Colectarea dovezilor PRIMĂRIA ORAȘULUI GURA HUMORULUI Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR.12. Pentru efectuarea testării a fost elaborată Lista de control privind analiza modului de întocmire a înştiinţărilor de plată.suma acordată ca bonificaţie. respectiv până la data scadenţei debitului. iar pe orizontală elementele testate. ceea ce ar da posibilitatea contribuabilului.

Data: Auditor intern.2012 Huțu Dănuț PRIMĂRIA ORAȘULUI GURA HUMORULUI Compartimentul de Audit Public Intern FOAIE DE LUCRU NR. 15. CONCLUZII: Înştiinţările de plată nu sunt întocmite în toate cazurile în termen şi nu conţin sumele reale de plată ale contribuabilului.10.1. Eşantionul va fi de 0..5%.2012 Auditor intern. în număr de 2354 înştiinţări.10.5% = 12 înştiinţări de plată Eşantionul astfel constituit va fi verificat integral.2. Data: 15.Întocmirea şi transmiterea înştiinţărilor de plată după data scadenţei debitelor au obligat contribuabilii să achite în totalitate debitele datorate. Eşantionul total este de 12 înştiinţări de plată. la care se va aplica pasul de eşantionare Eşantionul constituit va fi verificat integral. Huțu Dămuț 34 În prezenţa. Pasul de selecţie va fi 2354: 12 = 196 Documentele vor fi ordonate în ordinea cronologică a eliberării lor. Popa Dana . Obiectivul I: Analiza debitelor aflate în evidenţă şi urmărirea dacă au fost comunicate înştiinţări de plată contribuabililor Testarea se va realiza pe un eşantion care a fost constituit astfel: • • • • • Populaţia constituită în vederea evaluării o constituie înştiinţările de plată întocmite în anul 2010. respectiv 2354 x 0. 1. În urma verificării se va întocmi un test cu privire la constatările efectuate și concluziile stabilite.

privind Completarea Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor Transmite rea în termen de la crearea debitului Da Nu Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Existenţa debitului de plată Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Menţiona re a corectă a sumei de plată Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Da Da Menţiona rea termenul ui de plată Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Menţionarea mijloacele de plată pe care poate să le utilizeze Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Elemente verificate Elemente testate Înştiinţarea de plată nr.2. 387/2011 Înştiinţarea de plată nr. 1452/2011 Înştiinţarea de plată nr.1. 156/2011 Înştiinţarea de plată nr. 1. 614/2011 Înştiinţarea de plată nr. 1396/2011 Înştiinţarea de plată nr. 134/2011 Înştiinţarea de plată nr. 1421/2011 Înştiinţarea de plată nr. 1997/2011 35 . 1665/2011 Înştiinţarea de plată nr.LISTA DE CONTROL NR. 1887/2011 Înştiinţarea de plată nr. 1276/2011 Înştiinţarea de plată nr. 1122/2011 Înştiinţarea de plată nr.

2012 Auditor intern. Popa Dana 36 .Data: 15. Huțu Dănuț În prezenţa.10.

Ciobanu Vasile 37 . 1.2012 Auditor intern.PRIMĂRIA ORAȘULUI GURA HUMORULUI Compartimentul de Audit Public Intern NOTĂ DE RELAŢII NR. dar unele probleme rezultate din această Notă de relaţii vor fi preluate în Raportul de audit intern.1.10. Huțu Dănuț Notă: • Având în vedere informaţiile rezultate din acest document. privind emiterea înştiinţărilor de plată adresată d-lui Ciobanu Vasile – şef serviciu colectare impozite şi taxe Întrebare 1: Aveţi responsabilizate sarcini de urmărire a debitelor. echipa de auditori nu consideră necesară elaborarea unui FIAP. Data: 26.3. Întrebare 3: Există proceduri pentru întocmirea şi comunicarea înştiinţărilor de plată? Răspuns 3: Da. se întocmesc doar pentru debitele mai mari de 100 lei Întrebare 5: Există un control ierarhic asupra tuturor înştiinţărilor de plată întocmite şi communicate debitorilor? Răspuns 5: Nu Salariatul întocmeşte înştiinţarea de plată şi tot el o comunică debitorului Întrebare 6 Mai aveţi ceva de adăugat?: Răspuns 6 Nu. Întrebare 4: Înştiinţările de plată se întocmesc pentru toate debitele create? Răspuns 4: Nu. Consilier. Întrebare 2: Activităţile pe care le desfăşuraţi sunt menţionate în fişa postului? Răspuns 2: Da. de constituire şi comunicare a înştiinţărilor de plată? Răspuns 1: Da.

acestea nu se urmăresc în totalitate. iar acesta achită prin virament bancar suma specificată . Astfel. prin înştiinţarea de plată nr.1. 1. Misiunea de audit: Administrarea impozitelor şi taxelor locale Perioada auditată: 01. În prezent trebuie luat din nou contactul cu contribuabilul pentru plata acestui debit. . respectiv dacă era achitat până la data de 15. nu se întocmeşte un centralizator pentru fiecare debitor şi nu este întocmită înştiinţarea de plată în funcţie de aceste informaţii.03.12.PRIMĂRIA ORAȘULUI GURA HUMORULUI Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR. În evidenţa analitică debitorul mai figurează şi cu debit în sumă de 234 lei. Referitor la termenele de plată şi mijloacele de plată acestea au fost menţionate în toate cazurile în înştiinţările întocmite.2.Încasarea cu întârziere a debitelor curente. care nu a fost cuprins în înştiinţarea de plată şi care avea acelaşi regim. 34235/2011 se comunică debitorului că are un debit de plată în sumă 543 lei şi dacă îl plăteşte până la date de 15.2011 – 31.03. Personalul responsabilizat extrage o listă care conţine doar o parte din debite şi în funcţie de aceasta întocmesc somaţiile. deoarece la întocmirea înştiinţării nu sunt urmărite toate debitele contribuabilului. Astfel de cazuri se întâlnesc des.01. CONSECINŢE: .2011 beneficiază de o bonificaţie de 10% din suma de plată.2011 PROBLEMA: Înştiinţările de plată nu menţionează corect debitul de plată şi nu sunt communicate în termen.21011 beneficia de aceeaşi bonificaţie. CONSTATARE: Examinarea conţinutului înştiinţărilor de plată a pus în evidenţă faptul că sumele de plată menţionate nu concordă în toate cazurile cu debitele aflate în evidenţă. CAUZE: După crearea şi înregistrarea debitelor. RECOMANDĂRI: 38 .În unele situaţii contribuabilii nu mai pot beneficia de anumite bonificaţii care se acordă cu condiţia respectării unor cerinţe specifice legate în special de termenele de plată.

extrasă şi prezentată de direcţie.2011 OBIECTUL TESTULUI: Scutiri acordate persoanelor fizice sau juridice pentru impozite sau taxe locale datorate. 1. 39 .10. însă aceştia au fost ordonaţi pe literele alfabetice şi din fiecare grupă constituită a fost extras la întâmplare un contribuabil.Întocmirea şi comunicarea înştiinţărilor de plată să se realizeze în termen. CONSTATĂRI: În urma examinării documentelor prezentate a rezultat că nu în toate cazurile interpretarea şi aplicare scutirii a fost corectă. conţine un număr de 546 contribuabili care au beneficiat de scutiri la plata impozitelor şi taxelor aferente anului 2009.012011 – 31. iar contribuabilul să poată beneficia de eventualele bonificaţii acordate şi să cuprindă toate debitele stabilite şi datorate de contribuabil.. Lista privind contribuabilii care au beneficiat de scutiri la plata impozitelor şi taxelor. Impozitul pe clădire şi pe terenul aferent clădirii a fost redus cu 50%.12. Testarea a constat în analiza tipului de scutire de la plata impozitului. Data: 25. OBIECTIVUL TESTULUI: Examinarea scutirilor de impozite şi taxe acordate contribuabililor şi urmărirea dacă acestea au fost corect acordate. din această listă fiind selecţionaţi un număr de 21 contribuabili. Huțu Dănuț Procedura P08: Colectarea dovezilor PRIMĂRIA ORAȘULUI GURA HUMORULUI Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR.1 Misiunea de audit: Administrarea impozitelor şi taxelor locale Perioada auditată: 01. • SC MSM SRL prestează servicii turistice. Selecţia eşantionului s-a realizat la întâmplare. condiţiilor acordării şi corectitudinii aplicării scutirii în raport cu activitatea sau obiectul care a stat la baza stabilirii impozitului şi apoi al scutirii acordate. activitatea fiind desfăşurată în cadrul unui spaţiu.4. această reducere fiind aplicată pe întregul an calendaristic şi nu doar pentru 5 luni din cadrul unui an calendaristic.2012 Auditor intern. astfel încât acestea să fie colectate cu operativitate. respectiv clădire aflată în patrimoniul societăţii. exemplificăm. DESCRIEREA TESTULUI: Populaţia a fost constituită din contribuabili care au primit scutiri la plata impozitelor şi taxelor în cursul anului 2009.

ulterior nu s-au realizat verificării cu privire la corectitudinea scutirilor acordate.2012 Auditor intern. sau dacă au fost acordate corect în baza declaraţiilor contribuabililor.CONCLUZII: Scutirile la impozitul pe clădiri şi pe terenuri nu au fost în toate cazurile acordate corect. Data: 26. Huțu Dănuț 40 .10.

4.31. fără a fi realizate concomitent sau ulterior unele verificări cu privire la realitatea eliminării acestora. Huțu Dănuț 41 .PRIMĂRIA ORAȘULUI GURA HUMORULUI Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR. lipsa documentelor sau alte indicii. Impozitul pe clădire şi pe terenul aferent clădirii a fost redus cu 50%. realizarea unei documentări complete asupra acelei scutiri. această reducere fiind aplicată pe întregul an calendaristic şi nu doar pentru 5 luni din cadrul unui an calendaristic. CAUZE: Aplicarea eronată a prevederilor legale în materie de scutiri la plata impozitelor şi taxelor locale. În cazul în care se constată că scutirea a fost acordată incorect se va proceda la evidenţierea corectă a obligaţiilor datorate de contribuabil.1 Misiunea de audit: Administrarea impozitelor şi taxelor locale Perioada auditată: 01. precum şi acordarea acestor scutiri pe baza declaraţiilor contribuabililor.2011. Data: 26. CONSECINŢE: Diminuarea veniturilor unităţii administrativ-teritoriale. exemplificăm: • SC MSM SRL prestează servicii turistice. 1.01.12.10. respectiv clădire aflată în patrimoniul societăţii.2012 Auditor intern. activitatea fiind desfăşurată în cadrul unui spaţiu.2011 PROBLEMA: Scutirea la plata impozitelor şi taxelor locale nu este acordată întotdeauna în condiţii de legalitate şi de respectare a cerinţelor legislative aplicabile. RECOMANDĂRI: Scutirile la plata impozitelor şi taxelor locale se vor acorda numai după o analiză şi informare completă cu privire la fiecare caz în parte.) CONSTATARE: În urma examinării documentelor prezentate a rezultat că nu în toate cazurile interpretarea şi aplicare scutirii a fost corectă. Verificarea scutirilor acordate în cursul anului 2009 şi urmărirea acolo unde există suspiciuni.

Referitor la contribuabilii care au beneficiat de compensări de debite în cursul anului. Exemplificăm: 42 . plătite în plus faţă de obligaţia fiscală. CONSTATĂRI: Din examinarea realizată asupra documentelor prezentate a rezultat că restituirile de debite sau alte sume către contribuabili s-a efectuat în unele cazuri incorect.5. referatului de compensare şi centralizatorului compensării OBIECTIVUL TESTULUI: Examinarea sumelor restituite contribuabililor şi urmărirea dacă acestea sunt plătite fără existenţa unui titlu de creanţă. plătite ca urmare a unei erori de calcul sau interpretării eronate a prevederilor legale.01. Selecţia eşantionului s-a realizat la întâmplare. Testarea a constat în analiza modului de efectuare a restituirilor şi realităţii sumelor virate în plus.PRIMĂRIA ORAȘULUI GURA HUMORULUI Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR. dintre aceştia au fost selecţionaţi un număr de 10 contribuabili. precum şi din contribuabilii care au beneficiat de compensări ale obligaţiilor restante cu creanţele care le aveau de încasat de la instituţie.2011 . Elaborarea procesului verbal de compensare.31. în sensul că unitatea administrativteritorială a restituit sume de bani către contribuabili în condiţiile în care aceştia aveau debite restante în sold. Examinarea proceselor verbale de compensare şi urmărirea dacă compensarea efectuată respectă cadrul metodologic DESCRIEREA TESTULUI: Populaţia a fost constituită din contribuabilii care au beneficiat de restituiri de sume de la bugetul instituţiei ca urmare a unor plăţi efectuate în plus. plătite ca urmare a unei erori de calcul sau eronate a prevederilor legale. notei de compensare. Misiunea de audit: Administrarea impozitelor şi taxelor locale Perioada auditată: 01. precum şi a respectării metodologiei de compensare şi existenţa debitelor de plată şi creanţelor de încasat. plătite în plus faţă de obligaţia fiscală. aceştia au fost în număr de 5 şi au fost supuşi evaluării în totalitate. fără respectarea metodologiei.12. respectiv dacă sumele restituite contribuabililor sunt plătite fără existenţa unui titlu de creanţă. 1.1. Lista privind contribuabilii care au beneficiat de restituiri de sume de la bugetul instituţiei urmare plăţilor efectuate în plus conţine un număr de 142 contribuabili. precum şi cele stabilite prin hotărâri judecătoreşti sau rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate şi din popriri prin care se dispune desfiinţarea executării silite.2011 OBIECTUL TESTULUI: Restituirea sumelor virate în plus de contribuabili.

345876. în cursul anului 2011 contribuabilul face o cerere de restituire a sumei de 540 lei.10. Huțu Dănuț • 43 .la poziţia de rol nr. CONCLUZII: Restituirile de sume către contribuabili s-a realizat în condiţiile în care aceştia deţineau în sold obligaţii de plată restante. pe care o virase în plus în contul unei autorizaţii de construire. Data: 27. debit care se află şi în prezent în evidenţă ca fiind neachitat. Cererea a fost aprobată de conducerea unităţii administrativ-teritoriale. în condiţiile în care contribuabil figura în sold cu un debit restant în sumă de 354 lei.2012 Auditor intern. în baza referatului de justificare şi suma a fost restituită. Procedurile de lucru nu sunt cunoscute în totalitate de salariaţi atunci când efectuează un proces de compensare debite/creanţe.

precum şi cele stabilite prin hotărâri judecătoreşti sau rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate şi din popriri prin care se dispune desfiinţarea executării silite.2011. plătite în plus faţă de obligaţia fiscală. Misiunea de audit: Administrarea impozitelor şi taxelor locale Perioada auditată: 01. CONSTATARE Restituirile de sume către contribuabili sunt cele plătite fără existenţa unui titlu de creanţă.12.2011 PROBLEMA Restituirile şi compensările de debite ale contribuabililor nu au respectat cadrul metodologic. plătite ca urmare a unei erori de calcul sau interpretării eronate a prevederilor legale. fiind efectuate în condiţiile existenţei de debite restante. pe care o virase în plus în contul unei autorizaţii de construire.01. CAUZE • Restituirile de sume s-au realizat fără se verifica în toate cazurile evidentele analitice ale debitorilor. astfel: la poziţia de rol nr. 345876. respective fără avizarea şi aprobarea conducerii . 1. Din examinarea realizată asupra documentelor prezentate a rezultat că restituirile de debite sau alte sume către contribuabili s-a efectuat în unele cazuri incorect. • Necunoaşterea de către salariaţii responsabili cu soluţionarea cererilor de compensarea debitelor restante cu creanţele de încasat de la entitate. fără respectarea metodologiei. • Instruirea personalului cu privire la realizarea procesului de compensare a 44 . • Efectuarea unor compensări de creanţe sau de debite în mod incorect şi de care conducerea nu are cunoştinţă RECOMANDĂRI • Restituirile de sume solicitate de către contribuabili se vor realiza numai după verificarea naturii sumei solicitate şi avizarea documentelor de către şeful de serviciu şi conducerea direcţiei. în sensul că unitatea administrativteritorială a restituit sume de bani către contribuabili în condiţiile în care aceştia aveau debite restante în sold.5.PRIMĂRIA ORAȘULUI GURA HUMORULUI Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR.-31. a cadrului procedural ce reglementează această activitate CONSECINŢE • Nerecuperarea debitelor restante de la debitori în termen şi efectuarea de noi demersuri către aceştia în vederea lichidării obligaţiilor de plată.1. în cursul anului 2009 contribuabilul face o cerere de restituire a sumei de 540 lei.

respectiv un număr de 11 contribuabili cu debite neachitate la scadenţă.2011 OBIECTUL TESTULUI: Corectitudinea penalităţilor şi majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale OBIECTIVUL TESTULUI: Întocmirea şi comunicarea titlurilor executorii şi a proceselor verbale privind calculul majorărilor de întârziere şi penalităţilor.1.12.6. calculul acestora făcânduse o singură dată pe an. Testarea a constat în analiza modului de calcul al majorărilor şi întârzierilor şi urmărirea dacă pentru toate debitele restante neachitate la scadenţă au fost calculate majorări de întârziere şi penalităţi şi dacă s-au întocmit şi comunicat debitorilor titlurile de creanţă privind aceste accesorii. acestea fiind calculate manual de salariaţii care gestionează dosarele de executare silită şi care recuperează debitele. Precizăm că. CONSTATĂRI: Din analiza modului de calcul al majorărilor şi întârzierilor s-a constatat că dobânzile şi penalităţile nu sunt calculate lunar. Toate plăţile efectuate de către contribuabili în cursul anului curent şi care privesc debite ale anilor precedenţi sunt încasate la valoarea existentă în sold la data de 31. respectiv înainte de închiderea exerciţiului financiar şi nu sunt înregistrate în evidenţa unităţii fiscale.debitelor şi urmărirea modului de soluţionare a cererilor în acest sens de şeful serviciului pe tot parcursul procesului Data: 27. stabiliţi conform Foii de lucru anexată. prin selectarea din Lista debitorilor restanţi la 31.2012 Auditor inter Huțu Dănuț Procedura P08: Colectarea dovezilor PRIMĂRIA ORAȘULUI GURA HUMORULUI Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR. Rezultă că pentru perioada de la începutul anului şi până la data plăţii nu sunt calculate şi percepute majorări de întârziere şi penalităţi.01. 1. DESCRIEREA TESTULUI: Populaţia este reprezentată de 543 contribuabili cu debite restante.2011 – 31.2009.12. Misiunea de audit: Administrarea impozitelor şi taxelor locale Perioada auditată: 01. pentru debitele încasate prin procedura de executare silită au fost stabilite majorări de întârziere şi penalităţi.2011. care se regăsesc în Lista debitorilor restanţi întocmită la data de 31. CONCLUZII: 45 .10.12.12 a anului trecut. Eşantionul a fost constituit în procent de 2%. până la data la care contribuabilul achită debitul.

Încasarea debitelor restante în cursul anului fără a se calcula şi încasa de la contribuabili majorările de întârziere aferente anului în curs Data: Auditor intern.10.2012 Huțu Dănuț 46 . 28.

12.2011 – 31. Huțu Dănuț • • 47 . • În urma verificării se va întocmi un test cu privire la constatările efectuate şi concluziile stabilite. Misiunea de audit: Administrarea impozitelor şi taxelor locale Perioada auditată: 01.2011 Obiectivul: Corectitudinea penalităţilor şi majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale Testarea se va realiza pe un eşantion care a fost constituit astfel: populaţia statistică: 350 ordine de plată.01. la care se va aplica pasul de eşantionare. respectiv 543 x 2% = 11 contribuabili cu debite • Pasul de selecţie va fi 543: 11 = 49 Documentele vor fi ordonate în ordinea cronologică a eliberării lor.FOAIE DE LUCRU NR. • Eşantionul constituit va fi verificat integral.1. care se regăsesc în Lista debitorilor restanţi întocmită la • Eşantionul total este de 11 contribuabili cu debite restante. Populaţia constituită în vederea evaluării o constituie 543 contribuabili cu debite restante.10. Data: 28.2012 Auditor intern. Eşantionul va fi de 2%. 1.6.

1.7. a anului trecut. Întrebare 5: În cazul în care un contribuabil plăteşte în cursul anului obligaţiile restante.PRIMĂRIA ORAȘULUI GURA HUMORULUI INTERVIU Nr. 48 . Întrebare 3: Precizaţi dacă majorările de întârziere şi penalităţile sunt calculate lunar? Răspuns 3 Nu. privind calculul majorărilor de întârziere şi penalităţilor? Răspuns 2: Nu. Răspuns nr.? Răspuns 1: Da. deoarece aşa au prevăzut în procedura de lucru. 4: Programul informatic nu permite calculul lunar. dar există o fişă generală. această activitate mi-a fost atribuită recent. În cazul personalului.12.01.12. dar nu mi-a fost înscrisă şi în fişa postului. ce reprezintă sumele pe care le plăteşte ? Răspuns 5: Debitele restante pe care le plăteşte sunt acelea pe care la are în evidenţă la data de 31.2011 Întrebarea 1: Activitatea de calcul a majorărilor de întârziere şi a penalităţilor este în atribuţia dvs. care conţine principalele elemente care trebuie respectate pentru realizarea acestei activităţi.2011 – 31. privind calculul majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente debitelor restante adresat domnului Ciobanu Vasile – şef serviciu colectare impozite şi taxe locale Misiunea de audit: Administrarea impozitelor şi taxelor locale Perioada auditată: 01. Întrebarea 2: La nivelul serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale există proceduri specifice. majorările de întârziere şi penalităţile fiind calculate de către inspectorii care au dosare de executare silită în posesie şi numai pentru debitele pe care aceştia le execută. nu este responsabilizată nici o persoană care să execute această activitate. scrise şi formalizate. acestea sunt calculate anual şi sunt înregistrate în contul debitorului: Întrebarea 4: Precizaţi motivele pentru care actualizarea dobânzilor şi penalităţilor nu se face lunar.

2011 PRIMĂRIA ORAȘULUI GURA HUMORULUI Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR. Acestea pot fi înregistrate numai dacă sunt calculate manual în cursul anului şi introduse în program. Precizăm că.01. 49 . Rezultă că pentru perioada de la începutul anului şi până la data plăţii nu sunt calculate şi percepute majorări de întârziere şi penalităţi CAUZE • Programul informatic utilizat nu permite calculul majorărilor de întârziere în cursul anului în mod automat.2011-31. • La încasarea debitelor. până la data la care contribuabilul achită debitul. vreţi să spuneţi că nu sunt calculate majorări de întârziere şi nu le plăteşte? Răspuns 6: Da Întrebare 7: Mai aveţi ceva de adăugat? Răspuns 7: Nu. acestea fiind calculate manual de salariaţii care gestionează dosarele de executare silită şi care recuperează debitele.12.10.12 a anului trecut. persoanele care realizează operaţiunile respective nu urmăresc şi calculul şi încasarea majorărilor atunci când debitorii se prezintă să-şi achite debitele restante.2011 PROBLEMA Încasarea debitelor restante de la contribuabili fără a se calcula şi încasa majorări de întârziere pentru perioada din cursul anului până la data plaţii CONSTATARE Din analiza modului de calcul al majorărilor şi întârzierilor s-a constatat că dobânzile şi penalităţile nu sunt calculate lunar. respectiv înainte de închiderea exerciţiului financiar şi nu sunt înregistrate în evidenţa unităţii fiscale. pentru debitele încasate prin procedura de executare silită au fost stabilite majorări de întârziere şi penalităţi. Auditor intern Huțu Dănuț Intervievat Ciobanu Vasile Data 29. 1.1 Misiunea de audit: Administrarea impozitelor şi taxelor locale Perioada auditată: 01. Toate plăţile efectuate în cursul anului curent de către contribuabili şi care reprezintă impozite ale anilor trecuţi sunt încasate la valoarea existentă în sold la data de 31. calculul acestora făcânduse o singură dată pe an.Întrebare 6: Pentru perioada de la începutul anului şi până la data plătii.7.

Până la actualizarea programului informatics pentru orice debit restant încasat vor fi calculate şi majorările sau penalităţile de întârziere aferente şi vor fi încasate odată cu debitul Data: Auditor intern.2012 Huțu Dănuț • 50 . RECOMANDĂRI • Actualizarea programului informatic astfel încât majorările de întârziere şi penalităţile să fie calculate pentru orice zi de întârziere la plata debitelor reprezentând impozite şi taxe locale.CONSECINŢE Diminuarea veniturilor unităţii administrativ-teritoriale ce i se cuvin din majorările de întârziere aferente ca urmare a plăţii cu întârziere de către contribuabili a obligaţiilor fiscale.10. 28.

342567/2011 Referat nr.2012 Ob.01. 234543/2011 • Înştiinţare de plată nr. 234254/2011 • Înştiinţare de plată nr..11.2011-31. Scutirea la plata impozitelor şi taxelor locale nu este acordată întotdeauna în condiţii de legalitate şi de respectare a cerinţelor legislative aplicabile. 1. 234765/2011 Referat nr.2011 Întocmit: Huțu Dănuț Data 05. 2. 343532/2011 Proces verbal de control nr. Huțu Dănuț 51 . Constatarea Document justificativ • Înştiinţare de plată nr.12. 234443/2011 • Înştiinţare de plată nr. X Auditor intern. 342765/2011 Există Da Nu X Înştiinţările de plată nu se menţionează correct debitul de plată şi nu sunt comunicate în termen.Procedura P10: Revizuirea documentelor de lucru PRIMĂRIA ORAȘULUI GURA HUMORULUI Compartimentul de Audit Public Intern NOTA CENTRALIZATOARE A DOCUMENTELOR DE LUCRU Misiunea de audit: Administrarea impozitelor şi taxelor locale Perioada auditată: 01. nr.

2011 Întocmit: Ivanovici Gheorghe Data 09. De asemenea.2011-31. au fost analizate cauzele care au contribuit la realizarea disfuncţionalităţilor.11. eventualelor consecinţe. • Raportul de audit intern va fi însoţit de o SINTEZĂ care va conţine principalele constatări şi recomandări ale echipei de auditori interni şi concluziile generale pentru activitatea financiarcontabilă auditată. au fost discutate constatările. cu termenele de realizare şi persoanele responsabile cu implementarea acestora. • În consecinţă. Menţiuni generale: Misiunea de audit: Administrarea impozitelor şi taxelor locale Perioada auditată: 01. telefon E-mail Semnătura Huțu Dănuț Popa Dana Vasilescu George Mincă Cristian Ciobanu Vasile auditor Contabil şef Şef serviciu director Şef serviciu SAI Primăria orașului Gura Humorului Asistenţă contribuabili Direcţia impozite şi taxe locale Serviciul colectare impozite şi taxe locale B. Concluzii: • În cadrul şedinţei au fost prezentate obiectivele auditate şi constatările pentru fiecare obiect auditat. şi au fost comentate recomandările care urmează a fi implementate pentru eliminarea acestora.12.Procedura P11: Şedinţa de închidere PRIMĂRIA ORAȘULUI GURA HUMORULUI Compartimentul de Audit Public Intern MINUTA ŞEDINŢEI DE ÎNCHIDERE A. proiectul Raportului de audit intern devine Raport de audit intern final. care va fi pregătit pentru aprobare şi difuzare structurii auditate. • În cadrul Şedinţei de închidere structura auditata şi-a însuşit în totalitate constatarile şi recomandările formulate de echipa de auditori. • Structura auditată se angajează să completeze Planul de acţiune şi Calendarul implementării recomandărilor.2012 Lista participanţilor: Numele Funcţia Direcţia/ Serviciul Nr. Notă: Datorită acceptării integrale a constatărilor şi recomandărilor formulate de echipa de auditori interni.01. Reuniunea de conciliere nu se va mai organiza. 52 . pe care le vor discuta cu echipa de auditori interni.

2012 RESPONSABILI 1. 1 ACŢIUNI / MĂSURI Programarea controalelor Respectarea perioadei planificate de efectuare a controlului Aplicare sancţiunilor contravenţionale pentru toate abaterile de la lege TERMENE 15.2012 Seful de serviciu Întocmirea în termen a înştiinţărilor de plată Respectarea condiţiilor şi cerinţelor de întocmire Comunicarea în termen a înştiinţărilor de plată 53 .Efectuarea controalelor în perioada în care sunt planificate şi pe baza unei împuternicirii a conducerii instituţiei 2. 3.2012 31. În toate cazurile în care sunt constatate fapte care atrag răspunderea contravenţională pentru săvârşirea lor.2012 31. iar contribuabilul să poată beneficia de eventualele bonificaţii acordate.12.12.Procedura P12: Elaborarea proiectului de Raport de audit PRIMĂRIA ORAȘULUI GURA HUMORULUI Compartimentul de Audit Public Intern PLANUL DE ACŢIUNE ŞI CALENDARUL DE IMPLEMENTARE A RECOMANDĂRILOR OBIECTE AUDITABILE Colectarea taxelor și impozitelor locale RECOMANDĂRI Obiectivul nr.12. precum şi aceasta să cuprindă toate debitele stabilite şi datorate de contribuabilul Seful de serviciu Seful de serviciu 31.12..2012 31. să se aplice sancţiunile contravenţionale corespunzătoare.12.12. Întocmirea şi comunicarea „Înştiinţărilor de plată” să se realizeze în termen astfel încât impozitele şi taxele locale să fie colectate cu operativitate.2012 31.

Până la actualizarea programului informativ pentru orice debit restant încasat vor fi calculate şi majorările sau penalităţile de întârziere aferente şi vor fi încasate odată cu debitul.12.12.. Seful de serviciu Realizarea lunară a calcului majorărilor de întârziere Adaptarea programului informatics în acest sens Stabilirea de responsabilităţi prin fişa postului pentru calculul la zi a majorărilor de întârziere odată cu încasarea debitelor 31. Scutirile care se vor acorda în continuare la plata impozitelor şi taxelor locale se va face numai după o analiză şi informare completă cu privire la fiecare caz în parte.OBIECTE AUDITABILE RECOMANDĂRI ACŢIUNI / MĂSURI Analiza cererilor privind acordarea scutiri la plata impozitelor şi taxelor Avizarea şi aprobarea tuturor propunerilor de scutiri la plata impozitelor şi taxelor TERMENE 31.12.2012 RESPONSABILI 4. Realizarea unei evaluării a scutirilor aplicate în cursul anului 2009 şi urmărirea acolo unde există suspiciuni. realizării unei documentării complete asupra acelei scutiri. lipsa documentelor sau alte indicii.2012 31.2012 Seful de serviciu 54 . în cazurile în care se constată că scutirea a fost acordată incorect se va proceda la evidenţierea corectă a obligaţiilor datorate de contribuabil 5 Actualizarea programului informatic astfel încât majorările de întârziere şi penalităţile să fie calculate pentru orice zi de întârziere la plata debitelor reprezentând impozite şi taxe locale.

38/15.Procedura P15: Raport de audit PRIMĂRIA ORAȘULUI GURA HUMORULUI Compartimentul de Audit Public Intern RAPORT DE AUDIT INTERN I. realităţii şi acurateţei înregistrărilor în contabilitate a documentelor şi a concordanţei cu legile şi regulamentele în vigoare. asigurarea reflectării corecte în contabilitate a veniturilor din impozitele şi taxele locale.11. Tipul de auditare .12.OMFP nr. aprobat de conducerea primăriei din Gura Humorului . Obiectivele acţiunii de auditare au urmărit: • Colectarea impozitelor şi taxelor locale. 672/2002 privind auditul public intern. INTRODUCERE Echipa de auditare a fost constituită din: Huțu Dănuț – auditor Misiunea s-a efectuat în baza Ordinului de serviciu nr. .recalcularea: verificarea algoritmilor de calcul şi a calculelor matematice.2012 Perioada auditată: 01.examinarea: pentru detectarea erorilor şi/sau iregularităţilor.2011 – 31.01.01. . precum şi a eficacităţii controlului intern prin următoarele tehnici de verificare: . asigurarea aplicării corecte a măsurilor de executare silită în cazul contribuabililor care nu-şi plătesc impozitele şi taxele datorate bugetului local.audit de conformitate/regularitate. Tehnicile de audit intern utilizate: • verificarea se realizează în vederea asigurării validităţii. Cadrul legal al acţiunii de auditare l-a reprezentat: .09.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale de aplicare a Legii nr. Durata misiunii de audit: 20.09. 55 .2011 Scopul acţiunii de auditare constă în: asigurarea conducerii că obiectivele stabilite în domeniul colectării impozitelor şi taxelor locale sunt în concordanţă cu direcţiile de dezvoltare ale entităţii. .. 672/2002.comparaţia: pentru confirmarea identităţii unor informaţii. după obţinerea lor din două sau mai multe surse diferite.2012-30.Legea nr. 208 din 15. asigurarea conducerii asupra eficienţei măsurilor luate privind creşterea gradului de colectarea impozitelor şi taxelor locale.Planul de audit intern pe anul 2011.2011.

urmărirea: pentru verificarea procedurilor de la documentele justificative spre articolul înregistrat în vederea stabilirii realităţii înregistrării în totalitate a tranzacţiilor. în principal sunt: . funcţionarea entităţii/structurii auditate. • Chestionarul de control intern . . Cuprinde un set de operaţii ce trebuie parcurse de auditor pentru a analiza activităţile de control intern încorporate în proceduri. implicate şi interesate şi informaţiile primite.programul de audit intern. 56 .tabelele punctelor tari şi slabe. .confirmarea: pentru solicitarea informaţiilor din mai multe surse independente cu scopul validării acestora. . . Evidenţele privind debitele restante. cuantificate şi măsurate distinct.programul intervenţiei la faţa locului. Documente şi materiale examinate în cadrul Direcţiei de Impozite şi Taxe locale . Instrumentele de audit intern care s-au utilizat: • Chestionarul de luare la cunoştinţă . organizare internă. Strategia în domeniul impozitelor şi taxelor locale.analiza riscurilor. Fişele posturilor. • analiza: constă în descompunerea unei entităţi în elemente. existenţa responsabilităţilor pentru efectuarea acestora şi permite stabilirea testelor de conformitate atunci când sunt semnalate diferite disfuncţionalităţi. care trebuie să fie susţinute de documente. Rapoarte de evaluare. Evidenţe analitice şi sintetice etc. note de relaţii: se realizează de către auditorii interni prin intervievarea persoanelor auditate. .garantarea: pentru verificarea realităţii tranzacţiilor înregistrate pornind de la examinarea înregistrărilor spre documentele justificative. identificate. Pentru eventualele explicaţii suplimentare se solicită note re relaţii scrise.. Proceduri de lucru.CCI: orientează auditorii interni în activitatea de identificare obiectivă a disfuncţiunilor şi cauzelor reale ale acestora.CLC: pentru obţinerea unor informaţii referitoare la contextul socio-economic. Programele de control. respectiv: legi şi regulamente aplicabile structurii auditate.tematica în detaliu a misiunii de audit.LV: utilizată pentru stabilirea condiţiilor de regularitate pe care trebuie să le îndeplinească fiecare domeniu auditabil. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.privind administratrea taxelor si impozitelor locale au vizat documentaţia aferentă perioadei auditate. Alte tehnici de audit: • observarea fizică: în vederea formării unei păreri proprii privind modul de întocmire şi emitere a documentelor. • Listă de verificare . Documentele elaborate pe timpul auditării activităţii. Evidenţele analitice pe plătitor. Hotărârile Consiliului local. . care pot fi izolate. • interviul. .punerea de acord: pentru realizarea procesului de potrivire a doua categorii diferite de înregistrări.

un director adjunct şi 5 şefi de serviciu. prezentam principalele constatări ale echipei de auditori interni. De asemenea. respectiv până la data scadenţei debitului.Scutiri acordate la plata impozitelor şi taxelor locale 57 .- liste de verificare structurate pe obiective.Evidenţa creanţelor aferente impozitelor şi taxelor locale Înştiinţările de plată nu au fost întocmite şi comunicate în toate cazurile şi în termen contribuabililor. teste. Se recomandă ca întocmirea şi comunicarea înştiinţării de plată să se realizeze în termen. II. fişa de urmărire a implementărilor recomandărilor. liste de control. urmare a acestor constatări. Pentru toţi salariaţii au fost întocmite fişe ale posturilor prin care s-au stabilit relaţiile ierarhice de subordonare şi de colaborare. CONSTATĂRI SI RECOMANDARI În acest capitol. formulare de constatare şi raportare a iregularităţilor . respectiv aceasta să cuprindă toate informaţiile referitoare la debitele stabilite şi datorate de un contribuabil. precum şi sarcinile de serviciu.FCRI-uri. raportul final de audit intern. 1. în vederea corectării disfuncţionalităţilor semnalate sau ale celor care pot să apară în perioada imediat următoare. . planul de acţiune şi calendarul de implementare a recomandărilor. cu scopul facilitării atingerii obiectivelor prestabilite de managementul general. astfel încât impozitele şi taxele locale să fie colectate cu operativitate. foi de lucru pentru stabilirea eşantioanelor. din care un 7 posturi de conducere – un director. ceea ce dă posibilitatea contribuabilului. minutele şedinţelor de deschidere. obţinute în urma testărilor efectuate şi concretizate în FIAP-urile şi FCRI-urile întocmite în Etapa Intervenţiei la faţa locului. raportul preliminar de audit intern. precum şi complet. Organizarea Direcţiei de Impozite şi Taxe locale Direcţia de impozite şi taxe locale a funcţionat în perioada supusă auditării cu un număr de 76 salariaţi.FIAP-uri. în cazul în care achită debitul să beneficieze de o bonificaţie la plată de 10% din suma datorată. chestionare de control intern. Colectarea impozitelor şi taxelor locale 1. vom prezenta şi comenta posibila evoluţie a riscurilor existente şi a necesităţilor de dezvoltare a sistemelor de management şi control intern al activităţilor auditate. fişe de identificare şi analiză a principalelor probleme constatate . iar contribuabilul să poată beneficia de bonificaţiile acordate. Întocmirea şi transmiterea înştiinţărilor de plată după data scadenţei debitelor au obligat pe contribuabili să achite în totalitate debitele datorate Examinarea conţinutului înştiinţărilor de plată a pus în evidenţă faptul că sumele de plată menţionate nu concordă în toate cazurile cu debitele aflate în evidenţă. Organizarea şi funcţionarea direcţiei se desfăşoară conform organigramei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare. de închidere şi de conciliere. consecinţele şi recomandările formulate. 2. cauzele.

Aplicarea scutirilor la plata impozitelor şi taxelor locale nu a fost realizată întotdeauna cu respectarea cadrului metodologic, astfel impozitul pe clădire şi pe terenul eferent clădirii a fost redus în cazul desfăşurării de servicii turistice cu 50%, pe întregul an calendaristic şi nu doar 5 luni din cadrul unui an calendaristic sau au fost acordate scutiri la plata impozitului pe clădiri construite şi declarate ca având destinaţie de locuinţă, în condiţiile în care structurile cu atribuţii de control efectuează control la contribuabil şi constată prin actul de control că respectiva clădire are destinaţie de spaţiu de producţie. Se recomandă ca scutirile care se vor acorda în continuare la plata impozitelor şi taxelor locale să se facă numai după o analiză şi informare completă cu privire la fiecare caz în parte. Realizarea unei evaluării a scutirilor aplicate în cursul anului 2009 şi urmărirea acolo unde există suspiciuni a realizării unei documentării complete asupra acelei scutiri;, în cazurile în care se constată că scutirea a fost acordată incorect se va proceda la evidenţierea corectă a obligaţiilor datorate de contribuabil. 4.Calculul de penalităţi şi majorări de întârziere Majorările de întârziere şi penalităţile nu sunt calculate lunar, calculul acestora făcându-se o singură dată pe an, respectiv înainte de închiderea exerciţiului financiar şi nu sunt înregistrate în evidenţa unităţii fiscale. La debitele încasate prin procedura de executare silită au fost calculate majorări de întârziere şi penalităţi manual de către salariaţii care gestionează dosarele de executare silită şi care recuperează debitele, până la data la care contribuabilul achită debitul. Toate plăţile efectuate în cursul anului curent de către contribuabili şi care sunt aferente anului trecut au fost realizate la soldul existent la data de 31.12 ale anului precedent. Rezultă că pentru perioada de la începutul anului şi până la data plăţii nu au fost calculate şi percepute majorării de întârziere şi penalităţi. Cauza a constituit-o programul informatic utilizat care nu a permis calculul majorărilor de întârziere în cursul anului în mod automat, iar la încasarea debitelor, persoanele care au realizat operaţiunile respective nu au urmărit să realizeze şi calculul şi încasarea sumelor accesorii odată cu plata debitelor de către contribuabili. 58

Se recomandă actualizarea programului informatic astfel încât majorările de întârziere şi penalităţile să fie calculate pentru orice zi de întârziere la plata debitelor reprezentând impozite şi taxe locale. Până la actualizarea programului informativ pentru orice debit restant încasat să fie calculate şi majorările sau penalităţile de întârziere aferente şi încasate odată cu debitul..

III. CONCLUZII Prezentul proiect de Raport de audit intern a fost întocmit în baza Tematicii in detaliu a misiunii de audit şi a Programului intervenţiei la faţa locului , a constatărilor efectuate în etapa de colectării şi prelucrării informaţiilor şi în timpul intervenţiei la fata locului. Toate constatările efectuate au la bază probe de audit realizate prin teste, foi de lucru, interviuri, liste de control, note de relaţii si in urma analizei si interpretării acestora s-au elaborat FIAP-uri si FCRI-uri care au condus la recomandările şi concluziile cuprinse in Raportul de audit intern. Structura auditată are obligaţia să întocmească Programul de acţiune si Calendarul implementării recomandărilor şi să raporteze periodic echipei de auditori stadiul implementării acestora. Echipa de auditori interni, pe baza analizelor şi evaluărilor efectuate apreciază Administrarea taxelor si impozitelor locale, conform grilei prezentate în continuare. APRECIERE Nr. OBIECTIVUL crt. FUNCŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂŢIT CRITIC 59

1.

Colectarea taxelor si impozitelor locale

X

Data: 30.11.2012 Auditor Huțu Dănuț Notă: Precizăm că în practica, Raportul de audit intern este semnat pe fiecare pagina de echipa de auditori interni, iar pe ultima pagină, atât de auditorii interni, cât şi de supervizorul misiunii.

SINTEZA RAPORTULUI DE AUDIT INTERN
I. INTRODUCERE Misiunea de audit intern privind Activitatea financiar-contabilă s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul intern, Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin OMFP nr. 38/2003 şi a normelor specifice aprobate de conducerea entităţii. Misiunea de audit intern s-a realizat în baza Planului de audit intern pe anul 2011, aprobat de conducerea entităţii, perioada auditată fiind 01.01.2011 – 31.12.2011 şi a fost efectuată, în perioada 20.09.2011 – 31.10.2011 de către auditorul intern Huțu Dănuț Echipa de auditori interni în baza analizei privind riscurile, a testărilor pe teren, şi a evaluărilor realizate privind Administrarea taxelor si impozitelor locale, structurată pe 1 obiectiv stabilit pentru derularea misiunii, apreciază funcţionalitatea sistemului de control intern, după cum urmează: 60

Constatare: Restituirile şi compensările de debite ale contribuabililor nu au respectat cadrul metodologic fiind efectuate în condiţiile existenţei de debite restante. Recomandări: Realizarea unei confruntări a declaraţiilor depuse de contribuabili. în cazurile în care se constată că scutirea a fost acordată incorect se va proceda la evidenţierea corectă a obligaţiilor datorate de contribuabil. Recomandări: Restituirile de sume solicitate de către contribuabili se vor realiza numai după verificarea naturi sumei solicitate şi avizarea documentelor de şeful de serviciu şi conducerea direcţiei. proceselor 61 . 5. 2. Constatare: Încasarea debitelor restante de la contribuabili fără a se calcula şi încasa majorări de întârziere pentru perioada din cursul anului până la data plaţii. Recomandări: Întocmirea şi comunicarea „Înştiinţărilor de plată” să se realizeze în termen astfel încât impozitele şi taxele să fie colectate cu operativitate. Constatare: Înştiinţările de plată nu se menţionează corect debitul de plată şi nu sunt comunicate în termen. realizării unei documentării complete asupra acelei scutiri. precum şi aceasta să cuprindă toate debitele stabilite şi datorate de contribuabilul. Recomandări: Actualizarea programului informatic astfel încât majorările de întârziere şi penalităţile să fie calculate pentru orice zi de întârziere la plata debitelor reprezentând impozite şi taxe locale.Nr. 1. Până la actualizarea programului informativ pentru orice debit restant încasat vor fi calculate şi majorările sau penalităţile de întârziere aferente şi vor fi încasate odată cu debitul. crt. lipsa documentelor sau alte indicii. Constatare: Debitele stabilite contribuabililor pe bază de acte de control sau declarate de aceştia nu sunt înregistrate în totalitate în evidenţa analitică pe debitorul respectiv. Realizarea unei evaluării a scutirilor aplicate în cursul anului 2009 şi urmărirea acolo unde există suspiciuni. 4. CONSTATĂRI ŞI RECOMANDĂRI Principalele constatări şi recomandări rezultate din evaluarea auditorilor interni sunt cele prezentate în continuare: 1. Recomandări: Scutirile care se vor acorda în continuare la plata impozitelor şi taxelor locale se va face numai după o analiză şi informare completă cu privire la fiecare caz în parte. respectiv fără avizarea şi aprobarea conducerii. Constatare: Scutirea la plata impozitelor şi taxelor locale nu este acordată întotdeauna în condiţii de legalitate şi de respectare a cerinţelor legislative aplicabile. 3. OBIECTIVUL Colectarea taxelor si impozitelor locale FUNCŢIONAL APRECIERE DE ÎMBUNĂTĂŢIT CRITIC II. iar contribuabilul să poată beneficia de eventualele bonificaţii acordate.

11. cu înregistrările efectuate în evidenţele analitice şi punerea acestora de acord. Data 30. a deciziilor de calcul de accesorii. Huțu Dănuț 62 . în sensul evidenţierii reale a debitelor datorate de contribuabili.2012 Auditor intern.verbale de control şi contravenţie.

crt.2012 X X 31. 63 X 31. baza legală. perioada. suprafaţa ocupată.12. Colectarea taxelor si impozitelor locale Elaborarea procedurilor privind modul de calcul şi de plată al taxei datorate pentru ocuparea domeniului public şi aprobarea lor prin Hotărâre de Consiliul Local. în funcţie de indiciile de nedeclarare. X/ ……2012 Data planificată / Data implementării 31.12. neconcordanţe în declaraţii şi al căror. 1. numărul. Recomandarea Obiectivul nr. Efectuarea controalelor în perioada în care sunt planificate şi 3.cererii de solicitare a ocupării domeniului public.2012 Nr. scop să îl constituie stimularea conformării voluntare la plata impozitelor şi taxelor. dovada achitării taxei.2012 . Deschiderea evidenţei contribuabililor care datorează taxa pentru ocuparea domeniului public pentru fiecare an în parte şi păstrarea acestei evidenţe în calculator. verificarea efectuată de serviciul de specialitate privind realitatea suprafeţei înscrise în cerere.Procedura P17: Urmărirea recomandărilor PRIMĂRIA ORAȘULUI GURA HUMORULUI Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE URMĂRIRE A RECOMANDĂRILOR ENTITATEA PUBLICĂ PRIMĂRIA ORAȘULUI GURA HUMORULUI AUDIT INTERN Misiunea de audit public intern: ADMINISTRAREA TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE Implementa t Parţial implementat Neimplement at Data: … Raport de audit nr.12. 2. 1. Evidenţa va cuprinde: denumirea contribuabilului care datorează taxa. Elaborarea de programe de control care să fie bazate pe o selecţie judicioasă a contribuabililor în control.

precum şi aceasta să cuprindă toate debitele stabilite şi datorate de contribuabilul. 31. iar contribuabilul să poată beneficia de eventualele bonificaţii acordate. Actualizarea programului informatic astfel încât majorările de întârziere şi penalităţile să fie calculate pentru orice zi de întârziere la plata debitelor reprezentând impozite şi taxe locale. să se aplice sancţiunile contravenţionale corespunzătoare. 31.. Întocmirea şi comunicarea „Înştiinţărilor de plată” să se realizeze în termen astfel încât impozitele şi taxele locale să fie colectate cu operativitate.2012 X 31.12.12. Recomandarea pe baza unei împuternicirii a conducerii instituţiei În toate cazurile în care sunt constatate fapte care atrag răspunderea contravenţională pentru săvârşirea lor.2012 X 7. X/ ……2012 Data planificată / Data implementării 31.12. în cazurile în care se constată că scutirea a fost acordată incorect se va proceda la evidenţierea corectă a obligaţiilor datorate de contribuabil. Până la actualizarea programului informativ pentru orice debit restant încasat vor fi calculate şi majorările sau penalităţile de întârziere aferente şi vor fi încasate odată cu debitul Data: … Raport de audit nr. Scutirile care se vor acorda în continuare la plata impozitelor şi taxelor locale se va face numai după o analiză şi informare completă cu privire la fiecare caz în parte. Realizarea unei evaluării a scutirilor aplicate în cursul anului 2009 şi urmărirea acolo unde există suspiciuni. lipsa documentelor sau alte indicii.2012 X 64 . realizării unei documentării complete asupra acelei scutiri.ENTITATEA PUBLICĂ PRIMĂRIA ORAȘULUI GURA HUMORULUI AUDIT INTERN Misiunea de audit public intern: ADMINISTRAREA TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE Implementa t Parţial implementat Neimplement at Nr. 4. 5.2012 X 6.12. crt.

…. crt. t La această activitate aţi elaborat un FCRI. Lucrarea Declaraţia de independenţă Analiza riscurilor Răspunsul auditorilor De acord De acord.2. S-a constatat lipsa Statelor de salarii pe luna martie 2011 şi nu s-a întocmit FCRI S-a întocmit FCRI nr.12.7.2.2011-31. Analiza riscurilor De acord ….2011 Întocmit: Ivanovici Gheorghe Propunerea şefului structurii de audit/ supervizorului misiunii. s-a elaborat FIAP nr. Vă recomand să elaboraţi şi un FIAP De acord. Intervenţia la faţa locului – Contabilitatea rezultatelor inventarierii ….Procedura P18: Supervizarea PRIMĂRIA ORAȘULUI GURA HUMORULUI Compartimentul de Audit Public Intern LISTA DE SUPERVIZARE A DOCUMENTELOR Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. ….01.1. riscurile semnificative au fost înlocuite in documentul Tematica în detaliu a misiunii de audit intern cu operaţiile auditabile corespunzătoare 3. 2.1. …. De acord FIAP-ul nr.1. …. 8. 8. De acord 65 . 1. ca urmare a revizuirii documentului Nu există incompatibilitate Să se întocmească la obiectivul 2 obiectul auditabil Evidenţa tehnic operativă Ataşarea operaţiilor corespunzătoare riscurilor semnificative la obiectele auditabile Revizuirea răspunsurilor auditorilor de către şeful structurii de audit/supervizorului misiunii de audit intern De acord De acord Nr. 2. a fost introdus De acord.

a Standardelor şi a bunei practici internaţionale de către toţi auditorii interni. Evaluarea se realizează după fiecare misiune de audit intern. Evaluarea constă în supervizarea realizării misiunii de audit intern. Este formalizată prin întocmirea Fişei de evaluare a misiunii de audit intern. prin efectuarea de controale permanente de către şeful structurii de audit intern. prin care acesta examinează eficacitatea normelor de audit intern şi dacă procedurile de asigurare a calităţii misiunii de audit sunt aplicate în mod corespunzător garantând calitatea Raportului de audit intern. 66 .Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii Şeful structurii de audit intern trebuie să elaboreze un Program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit. adică respectarea normelor metodologice. Supervizarea va permite depistarea deficienţelor în anumite etape din derularea misiunii şi va permite iniţierea de activităţi de îmbunătăţire a viitoarelor misiuni de audit intern şi asigurarea perfecţionării profesionale a auditorilor. a Codului privind conduita etica a auditorului intern. Prin Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii se realizează o evaluare prin adoptarea unui proces permanent de supraveghere a eficacităţii globale a programului de calitate.

12.11.09. scopul.2011 Perioada misiunii: 20. respectiv sunt formulate recomandări practice pentru probleme identificate Comunicările scrise au fost clare. concise. relevante şi folositoare Documentele au fost completate în mod corespunzător şi în conformitate cu normele de audit intern Bugetul de timp a fost respectat Nivel de productivitate personală al auditorului intern. competente. A existat o bună comunicare între auditor şi conducerea structurii de audit intern Au fost luate în considerare perspectivele şi nevoile auditaţilor în procesul de audit Au fost atinse obiectivele de audit într-o manieră eficientă şi la timp Auditaţii au avut posibilitatea să revadă constatările şi recomandările când au fost identificate problemele Normele de audit intern.2012 Auditor evaluat: Huțu Dănuț Luat la cunoştinţă: Data: Bugetul de timp efectiv: 616 ore În etapa de pregătire a misiunii. 67 . procedurile şi bugetul au fost reanalizate în mod constant pentru a asigura o eficientă folosire a resurselor de audit A existat o bună comunicare între auditor şi auditat şi între auditor şi conducerea structurii de audit intern. auditorul a identificat riscurile şi controalele prevăzute pentru procesele legate de obiectivele de audit şi a estimat corespunzător riscurile activităţii Programele de audit au fost elaborate în vederea îndeplinirii obiectivelor misiunii în cadrul bugetului de timp alocat X Obiectivul auditului.2011-31. Bugetul de timp planificat: 616 ore 1 2 3 4 5 Observaţii X A fost necesar să se lucreze peste orele de program X X X X X X X X X X X X X X Evaluarea misiunii de audit intern mai poate fi realizată şi de conducerea structurii auditate căreia i se înaintează un chestionar de evaluare prin care i se solicită să prezinte o apreciere asupra desfăşurării misiunii de audit şi a modului de implicare al auditorilor interni pe parcursul misiunii. Evaluarea misiunii de audit intern de către structura auditată este formalizată prin Fişa de evaluare a misiunii de audit intern întocmită de către structura auditată. au fost respectate Constatările de audit demonstrează analize profunde şi concluzii. obiective şi corecte Există probe de audit care să susţină concluziile auditorului Procedurile de audit utilizate au avut ca rezultat dovezi suficiente.Procedura P18: Supervizarea PRIMĂRIA ORAȘULUI GURA HUMORULUI Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN Misiunea de audit: Administrarea impozitelor şi taxelor locale Perioada auditată: 01.2012-30.01.

conduita auditorilor interni . Ce v-a plăcut cel mai puţin pe timpul misiunii de audit – descrieţi cel puţin 3 aspecte care v-au plăcut cel mai puţin Întâlnirile pe parcursul misiunii au fost limitate. Obiectivele de audit stabilite au fost în concordanta cu X activităţile desfăşurate 6. 1 2 3 4 5 1.11. A existat o buna comunicare intre auditor şi auditat X 14. Obiectiv auditat Obs. S-a răspuns în toate cazurile la întrebările legate de X misiunea de audit.2011. intervenţia la fata X locului a privit doar obiectivele stabilite şi comunicate 9. dinamică şi interesantă 7.09.-31. Constatările au fost prezentate într-o maniera logică.claritatea recomandărilor . nu întotdeauna din vina auditatului.Procedura P18: Supervizarea PRIMĂRIA ORAȘULUI GURA HUMORULUI Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN Misiunea de audit: Administrarea impozitelor şi taxelor locale Perioada auditată: 01. X structurată.calitatea discuţiilor 16. Misiunea a fost desfăşurată adecvat. Ce v-a plăcut cel mai mult pe timpul misiunii de audit – descrieţi cel puţin 3 aspecte care v-au plăcut cel mai mult . Cum evaluaţi în general misiunea de audit X 11.01. crt. Misiunea a contribuit la obţinerea de rezultate sau la X îmbunătăţirea unora deja existente 4. 68 . Misiunea a beneficiat de direcţii clare şi precise privind X modul de desfăşurare 5. In desfăşurarea misiunii de audit au fost prezentate constatările şi recomandările când au fost identificate X probleme 13. Consideraţi ca obiectivele de audit stabilite au privit X activităţile cu riscuri majore 12.12. A existat un feed-back pe tot parcursul misiunii. Au fost furnizate suficiente informaţii privind misiunea de X efectuat 3.2012 Întocmit: FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN DE CĂTRE STRUCTURA AUDITATĂ Note Nr. iar acesta X a fost util în găsirea de soluţii la probleme 10. Obiectivele de audit au fost comunicate clar la începutul X misiunii 2. iar răspunsurile au condus la obţinerea de concluzii relevante 8. Auditorii au avut un comportament adecvat şi profesional X 15.2011 Perioada misiunii: 20.2012-30.

auditori interni: Huțu Dănuț Data: 30. Ce obiective de audit consideraţi că ar fi necesar a fi cuprinse în programul viitor de audit Calitatea procedurilor privind achiziţiile publice elaborate in urma recomandărilor.2012 69 . Alte comentarii Tabelele de mai sus vor fi completate ţinând cont de următorul sistem de punctaj: • 1 pentru nesatisfăcător. • 2 pentru slab. Mincă Cristian Data: 30. Ce obiective de audit consideraţi că nu au fost atinse în totalitate din cele comunicate Nu sunt comentarii.11.2012 Luat la cunoştinţă. Direcția taxe si impozite locale.11. • 5 pentru foarte bine. 19. • 4 pentru bine. 18. Notă: În practică se va urmări ca pentru orice notare sub 3 să se solicite explicaţii scrise.17. • 3 pentru satisfăcător.