You are on page 1of 18

Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Muzik Kurikulum Bersepadu Sek olah Rendah (KBSR) di Daerah Hulu Selangor

: Satu Tinjauan Hishammuddin Bin Idru s E-mail: hishamidrus@yahoo.com Abstrak Keputusan untuk menjadikan pendidikan mu zik sebagai mata pelajaran wajib bagi semua pelajar pada peringkat sekolah renda h di Malaysia telah dikemukakan oleh Jawatankuasa Kabinet pada tahun 1983 yang d ikenali sebagai Kurikulum Baru Sekolah Rendah. Pada tahun 1996, Jawatankuasa Kab inet memutuskan untuk memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Muzik Kurikulum B ersepadu Sekolah Menengah sebagai satu kesinambungan kepada mata pelajaran Pendi dikan Muzik Kurikulum Baru Sekolah Rendah. Kajian ini bertujuan untuk mengenal p asti latar belakang guru-guru yang mengajar mata pelajaran pendidikan muzik sama ada mereka mendapat latihan secara formal dari maktab-maktab perguruan atau han ya terpaksa mengajar kerana kekurangan guru muzik. Selain itu, masalah-masalah u tama guru-guru muzik dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (P&P) akan c uba dikenal pasti. Seterusnya, kajian juga meliputi aspek pelaksanaan mata pelaj aran pendidikan muzik dalam kurikulum di sekolah rendah sama ada mata pelajaran ini diimplimentasikan mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Pusat Perkemba ngan Kurikulum (PPK). Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah kualitatif . Data-data dalam kajian ini dikumpulkan melalui temu bual dan pemerhatian. Temu bual dijalankan bersama guru-guru yang mengajar mata pelajaran muzik dan Guru P enolong Kanan Kurikulum. Analisis dilakukan terhadap transkripsi temu bual bagi mendapatkan data-data yang berkaitan dengan persoalan kajian. Kajian ini mendapa ti bahawa tidak semua guru muzik yang menjalankan P&P pendidikan muzik mempunyai latar belakang dalam bidang muzik. Selain itu, masalah utama yang dihadapi oleh guru-guru muzik adalah ketiadaan bilik muzik khas dan bahan-bahan P&P pendidika n muzik. Seterusnya, mata pelajaran pendidikan muzik telah diimplimentasikan men gikut garis panduan yang ditetapkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK). 1

Peralatan yang dibekalkan oleh Kementerian Pelajaran pada 1983 t elah usang dan jarang sekali diganti dan ini menjejaskan pengajaran guru. Malah. Pada tahun 1995. peruntukan masa selama 60 minit seminggu ba gi mata pelajaran pendidikan muzik telah diganti dengan mata pelajaran teras sep erti Matematik dan Sains. Namun demikian. timbul persoalan tentang keberkesanan pelaksanaan mata pelajaran ini dalam kurikulum sekolah rendah hari ini. Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pela jaran telah mengambil keputusan untuk menjadikan pendidikan muzik sebagai satu m ata pelajaran yang digalakkan bagi semua pelajar peringkat sekolah rendah di Mal aysia. terdapat pentadbir sekolah yang tidak memberi penekan an kepada mata pelajaran ini. Menurut Johami (1997). Mata p elajaran pendidikan muzik pula bukan mata pelajaran yang diuji dalam peperiksaan awam. Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) telah ditugaskan untuk merancang satu sukatan pelajaran muzik dan mata pelajaran muzik Kurikulum Baru Sekolah Rendah ( KBSR) telah dilaksanakan di seluruh negara pada tahun 1983. Objektif sukatan pel ajaran ini menekankan kepada pembentukan kemahiran murid. Matlamat kurikulum baru ini pula bertujuan untuk memperkembangkan potensi dan kualiti diri individu dar i segi nilai estetika muzik dan etika melalui pelbagai pengalaman muzik ke arah meningkatkan kesejahteraan hidup dalam konteks pelbagai budaya dan aspirasi nega ra.Pengenalan Pada tahun 1979. sukat an pelajaran muzik yang baru telah diterbitkan oleh PPK. 2 . k ualiti pengajaran muzik boleh dikatakan kurang memuaskan pada keseluruhannya ker ana sebahagian besar tenaga pengajar muzik yang terlibat tidak menerima latihan yang mencukupi. setelah dua puluh empat tahun mata pelajaran Pendidikan Muzi k KBSR diimplimentasikan. Oleh yang demikian.

Sikap ini telah memberikan implikasi yang kurang baik terhadap keberkesanan subjek Pendidikan Muzik dalam mencapai o bjektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu melahirkan pelajar yang seimbang da lam aspek jasmani. Adakah mata pelajaran pendidikan m uzik diimplimentasikan mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Pusat Perkemb angan Kurikulum (PPK)? 3 . Selain itu.Latar Belakang Kajian Daripada pengalaman dan tinjauan secara rambang. Sains. Mereka bersikap agak dingin serta negatif apa bila mengendalikan subjek Pendidikan Muzik. a. Di samping itu. mata pelajaran pendidikan muz ik dikendalikan oleh guru-guru yang tidak mempunyai asas latihan muzik. Apakah masalah utama yang dihadapi oleh guru muzik dal am P&P pendidikan muzik di sekolah rendah? c. persoalan-persoalan yang ingin dikaji dalam kajian ini ialah. rohani dan intelek. emosi. mereka mengendalikan pengajaran-pembelajaran (P&P) muzik dengan tidak meng ikut sukatan pelajaran yang ditetapkan. penyelidi k mendapati pelaksanaan mata pelajaran pendidikan muzik di sekolah rendah tidak dilaksanakan seperti yang dirancangkan mengikut Kurikulum Bersepadu Sekolah Rend ah (KBSR). Sebaliknya mereka menggunakan peruntukan ma sa pendidikan muzik untuk membuat pengukuhan bagi mata pelajaran peperiksaan Uji an Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) seperti Bahasa Inggeris. terdapat sebilangan guru muzik tidak mempunyai k emahirankemahiran muzikal yang diperlukan untuk mengendalikan subjek Pendidikan Muzik dengan berkesan di sekolah.. Di sekolah-sekolah rendah sekarang ini. Adakah gur u-guru yang mengajar mata pelajaran pendidikan muzik di sekolah rendah mempunyai latar belakang muzik? b. terdapat guru-guru yang tida k melaksanakan P&P pendidikan muzik. Matematik dan Bahasa Melayu. Lantaran itu. Persoalan Kajian Berkaitan dengan itu.

Carlos R.(2 007) juga mendapati. b. terdapat perbezaan yang signifikan dalam kenyataan yang diperolehi daripada pihak pentadbir dan pendidik muzik tentang pendidikan muzik itu sendiri. pihak pentadbir bertanggungjawab dal am membuat keputusan untuk mendapatkan khidmat guru muzik yang mahir bagi menjal ankan aktiviti-aktiviti muzik di sekolah. Berdasarkan kaji an. G uru kelas ▪ kajian mendapati bahawa guru kelas lebih cenderung mengintegrasikan mu zik dengan mata pelajaran lain tetapi menafikan kelebihan mata pelajaran muzik i tu sendiri. Gault dan Brent M. Pengetua / Guru Besar ▪ Sokongan daripada pihak pentadbir merupakan aspek p enting yang Menentukan pendidikan muzik diimplimentasikan dalam pengajaran dan p embelajaran di sekolah.. Carlos R. Gault dan Brent M. 4 . Kajian menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara pengalaman muzik guru dengan strategi yang digunakan di dalam kelas.. terdapat juga pihak pentadbir yang meny edari akan kepentingan aktiviti muzik dalam membentuk semangat kerjasama. Kebanyakan sekolah. ▪ pengalaman guru muzik memberi kesan terhadap aktiviti muzik di kelas . Pendidi k muzik meletakkan estetika muzikal sebagai matlamat utama. sedangkan pihak pent adbir lebih fokus ke arah untuk mendapatkan pengiktirafan melalui aktiviti muzik . Abril. berdasarkan kajian mereka.Kajian literatur Abril. disipl in diri dan kemahiran sosial melalui pasukan pancaragam dan sebagainya. pihak pentadbir dan pendidik muzik tidak bersependapat dala m meletakkan pemberatan terhadap pembelajaran muzik di sekolah. Selain itu.(2007) telah mengemukakan b eberapa pendapat tentang tanggapan warga sekolah terhadap pendidikan muzik. a. ▪ Peranan guru dalam mata pelajara n pendidikan muzik juga akan menjadi lebih berkesan setelah mengikuti kursus muz ik.

Haack dan Smith (2000) telah mengenal pasti perbezaan daripada segi logistik dan pengurusan antara kelas muzik dengan kelas biasa di sekolah. selain persekitaran kelas muzik yang boleh merangsang pembelajaran. Kedua. Ketiga. Dalam pengajaran mu zik instrumental pula. Soalan temu bua l adalah berkaitan dengan pengalaman mengajar mata pelajaran muzik. Kerusi dan meja dalam sebuah kelas biasa disusun dalam barisan tertentu manakala bagi kelas muzik. latar belaka ng latihan perguruan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh guru berkenaan sepan jang mengajar mata pelajaran pendidikan muzik. Keempat. Metodo logi Data-data dalam kajian ini dikumpulkan dengan menggunakan kaedah kualitatif iaitu temu bual bersemuka (face to face) dan pemerhatian tidak turut serta (Non -Participant Observation). Strategi pengajaran yang terbaik adalah dengan menggunakan segala rangsangan yang ada. Pertama. guru muzik yang baru tidak dapat menyesuaikan diri dengan guru-guru y ang berpengalaman. guru muzik akan berhadapan dengan bilangan pelajar yang r amai serta berhadapan dengan pelbagai kerenah pelajar yang memainkan alat-alat m uzik berbanding guru mata pelajaran biasa. apabila guru muzik ba ru itu merupakan satu-satunya guru muzik di sesebuah sekolah ataupun daerah. Temu bual bersemuka dijalankan bersama dua orang guru muzik yang mengajar di dua buah sekolah rendah yang berasingan. Menurut Krueger (1999). 5 . terdapat empa t jenis isolasi yang membelenggu guru muzik baru. Sit uasi ini menyebabkan guru muzik berkenaan tidak dapat berbincang dengan rakan se kerja dalam bidang yang sama. Campbell dan Scott-Kassner (2005:29) menyatakan. Guru yang baru seharusnya diberikan bimbingan oleh guru yang berpengalama n. susunannya boleh sentiasa diubah bergantung kepada saiz dan jenis aktiviti muzik yang ingin dijalankan.Dalam aspek pembelajaran muzik. guru-guru tidak bekerjasama sebagai satu pa sukan. pengetahuan guru terhadap kekuatan setiap pelajar akan banyak membantu. guru muzik berpandangan bahawa guru mata pelajaran l ain dan pihak pentadbir tidak menyokong pendidikan muzik dalam kurikulum. Kelas muzik adalah unik dalam sesebuah sekolah.

bilangan guru opsyen muzik yang diperlukan untuk mengajar mata pelaja ran pendidikan muzik adalah dianggarkan seramai 2 orang sahaja. Sekola h-sekolah di daerah Hulu Selangor terbahagi kepada 3 zon iaitu Zon Utara. Namun begitu. Jika pihak pentadbir menetapkan setiap guru perlu mengajar 28 hingga 30 waktu seminggu. Seorang guru muzik dan Guru Penolong Kanan Kurikulum telah ditemu bual.. jad i memang ada kalanya terfikir untuk penambahan bagi guru yang tidak mencukupi mi nitnya. mata pelajaran muzik perlu diberikan kepada guru biasa untuk mencuku pkan bilangan waktu mengajar. Latar belakang guru-guru yang mengajar pen didikan muzik Melalui temu bual yang telah dijalankan bersama dua orang guru yang mengajar mat a pelajaran muzik. Berdasarkan maklumat daripada Guru Penolong Kanan Kurikulum. Jadi kita akan beri kepada guru ni subjek muzik. (A03) Sebuah sekolah di Batang Kali mempunyai 23 buah kelas dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Zon Te ngah dan Zon Selatan. kedua-duanya telah menjalani latihan asas perguruan dalam bid ang pendidikan muzik di maktab perguruan. kalau sekolah rendah kita tengok dia akan mengajar antara 28 ke 30 waktu. Namun begitu. bukan semua guru yang mengajar mata pelajaran muzik mempunyai latar belakang pendidikan muzik.Temu bual juga dijalankan bersama seorang Guru Penolong Kanan Kurikulum yang men yentuh tentang aspek pelaksanaan mata pelajaran pendidikan muzik dalam kurikulum di sekolah rendah. Kajian dilakukan di 2 buah sekolah rendah dalam daerah Hulu Selangor. hakikat sebenar yang ber laku di sekolah yang dikaji. Hal ini demikian kerana beberapa seb ab yang tidak dapat dielakkan. Sebuah sekolah dari zon selatan (Batang Kali) telah dipili h. Seora ng lagi guru muzik pula dipilih daripada sebuah sekolah di zon tengah (Kuala Kub u Bharu).. Dapatan dan perbincangan a. . ha nya terdapat seorang sahaja guru opsyen muzik di sekolah 6 . Pemerhatian tidak turut serta pula dilakukan dengan meninjau bilik muzik dan kelengkapan alat-alat muzik di sekolah guru-guru yang ditemu bu al.

Fenom ena ini adalah disebabkan kecenderungan pihak pentadbir mengutamakan mata pelaja ran teras mengakibatkan mata pelajaran muzik terpaksa dijadikan mata pelajaran t empelan kepada waktu mengajar guru-guru.. Jadi kami menerima arahan daripada PPD. Walaubagaimanapun. Bagi guru opsyen muzik.(A04) b. mata pelajaran muzik terpaksa diberikan kepada guru bu kan opsyen. itulah yang kami buat di sekolah mengi kut apa yang telah diperuntukkan. 7 . kita inginkan guru yang mempunyai opsyen muzik.tersebut (A01). Di sekolah ini tidak ada ramai yang opsyen tetapi kita telah memilih berdasarkan minat guru seramai 8 orang. Seharusnya semua mata pelajaran muzik d ari tahun 1 hingga tahun 6 boleh dikendalikan oleh guru-guru opsyen muzik.(A01) Berlainan pula dengan sebuah sekolah di Kuala Kubu Bharu yang terdapat 3 orang g uru yang mempunyai latar belakang pendidikan muzik. Seorang saja yang mempunyai opsyen muzik. Taburan guru opsyen muzik yang tidak me nepati bilangan yang diperlukan di sesebuah sekolah juga mempengaruhi latar bela kang guru-guru yang mengajar mata pelajaran ini..Memang setiap tahun kita memohon kepada pihak berkenaan seperti PPD dan seteru snya ke jabatan. Apa yang dihantar oleh PPD. Masalah-masalah utama guru muzik Berdasarkan temu bual. guru opsyen muzik dan guru muzik bukan opsyen yang mengajar mata pelajaran pendidikan muzik mempunyai masalah yang berbeza-beza.. Guru muzik 1 dan guru muzik 2 me nyatakan. masalah utama yang dikenal p asti adalah tentang ketiadaan bilik muzik khas. permohonan tersebut biasanya suk ar dipenuhi. Pihak PPD juga tidak menjanjikan taburan yang cukup kepada sekolah. Bilangan kelas dari tahun 1 hingga tahun 6 adalah sebanyak 15 kelas. . Pihak sekolah biasanya akan mem buat unjuran pada setiap hujung tahun dan memohon guru opsyen muzik daripada pih ak Pejabat Pelajaran Daerah.. Oleh itu.

Guru Penolong Kanan Kurikulum telah memberikan penjelasan kenapa bilik muzik tidak dapat disediakan. Antaranya. alat-al at perkusi seperti kastanet. . kiranya kita ke las yang ajar muzik ni..... jadi pengurusan tu nampak kelam kabut la. Di sekolah Batang Kali ni. Disebabkan faktor ini. mac am tak sesuailah. mereka akan belajar di kela s masingmasing lah.. pengajaran dan pembelajaran muzik terpaksa d iadakan di bilik tayangan. Alat-alat mungkin berterabur. ajar nyanyi atau main muzik kira mengganggu sebelah. sekiranya kelas muzik dijalanka n dalam kelas biasa.. Kekang an-kekangan ini akan membataskan tindakan guru untuk menjalankan aktiviti muzika l dengan bebas. Tahap dua akan dipanggil ke bilik tayanga n untuk berkongsi. Jadi bila tak ada kelas khas. bilik khas untuk muzik tu tak ada. Sepanjang 3 tahun ni.aa…bilik muzik. Kita tidak ada bilik khas untuk muzik.Tiada bilik muzik jadi susah untuk menjalankan aktiviti bermain alat. Sembilan tahun lebih saya tunggu kel as muzik tak ada.. (B02) 8 . berkongsi dengan bilik yang lain. seba b sekolah ni adalah sekolah yang lama. (B05) . masalah paling ketara sekali. Sekolah yang telah lama dibina mempunyai bilik yang terhad.. (B11) Ketiadaan bilik muzik khas akan menimbulkan beberapa masalah. terpaksa bi la mengajar pindahkan barang. alat pe rkusi kan semua tu. timbul pula gangguan kepada kelas yang bersebelahan. kadang-kadang bercampur dengan kelas di Pusat Sumber. kalau ada jadual yang sama waktu.kalau nak buat aktiviti nyanyian pun macam mengg anggu kelas sebelah. masalah saya sekarang ni. Jadi. bilangan bilik yang tidak mencuk upi untuk dijadikan kelas muzik. kelas sebelah tu bila belajar subjek teras.sekolah ni tak a da. kerincing dan kayu tik tok yang dibawa ke kelas-kel as terapung mudah hilang atau rosak.satu. secara ikhlas la saya cakap.. Antaranya. maka peralatan tu secara l angsung tidak terurus dengan betul la.. Selain itu.. Kita gunakan kelas yang kosong.. ..

antara masalah yang dihadapi oleh mere ka adalah tiada pengetahuan asas untuk mengajar mata pelajaran muzik.Berbanding dengan sebuah sekolah di Kuala Kubu Bharu yang baru dibuka pada tahun 2000.. guru bukan opsyen muzik kebiasaannya menumpukan kepada aktiviti nyanyian.. Pada pandangan cikgu ada ke bilik. tapi pentadbir kata. Rekabentuk bangunan sekolah di alaf baru sudah tentu menepati keperluan s emasa. 9 . Setelah di yakinkan oleh pihak pentadbir. Penyelidik Guru Muzik 2 : : Pernah tak pentadbir? perkara tu dimohon kepada Pernah dimohon kepada pentadbir. dan kita akan bincang perkara ni dan adakan kursus ke apa. mereka boleh menggunakan radio kaset dan disertakan deng an permainan alat perkusi tanpa berpandukan skor muzik. tetapi ada jugala yang memberikan alasan yang tidak tahu sebab mereka tidak a da basic. . Dengan menjala nkan aktiviti nyanyian. Dengan bilangan pelajar seramai lebih kurang 500 orang dan bilangan kelas melebihi 25 buah. jadi mereka ini menerima subject yang diberi. Hal ini sebenarnya terletak kepada keputusan pentadbir. kemudiankan d ulu. (B 01) Dalam menjalankan aktiviti P&P. Hal ini berdasarkan kenyataan GPK Kurikulum. Jadi setelah diterangkan. Hal ini demikian adalah disebabkan kemahiran guru terh ad untuk mengajar teori muzik ataupun bermain alat muzik rekoder. sebenarnya boleh ke kalau pentadbir nak bagi? Nak ikutkan boleh je.aa…nanti dulu. mereka mahu tidak mahu terpaksa menggalas tanggun gjawab untuk menjalankan P&P muzik. berdasarkan kenyata an Guru muzik 2 yang ditemu bual. sebuah bilik boleh dikhaskan untuk aktiviti P&P pendidikan mu zik. Guru muzik 1 dan guru mu zik 2 menjelaskan. Penyelidik : Guru Muzik 2 : (PT 1) Bagi guru yang bukan opsyen muzik...

(B 08) 10 . guru-guru yang bukan opsyen tetapi terpaksa memilih mengajar mata pelajaran ni.Itupun dengan bantuan radio kaset la. Terdapat juga beberapa halangan yang menjejaskan peranca ngan tersebut. Sebelum nyanyian tu kita ada buat latihan pitching ke apa ke. Kalau guru tu kurang berkemah iran . lebih kepada pergerakan dan permainan alat dan sebagainya. Di sekolah saya.Tak ada buat latihan apa-apa. tetapi k ita tak tau macamana sebenarnya mereka nak realisasikan sukatan tu.. (B 03) . jar ang sekali berjumpa dengan kita ni.. . mereka lebih kepada ikut buku.. dengan adanya kursus dalaman dan luaran. i nisiatif daripada guru bukan opsyen sendiri dilihat sangat perlu untuk menjayaka n P&P pendidikan muzik. tapi yang lain tu saya tengok. Mereka lebih bertumpu kepada nyanyian.Ada seorang dua yang nampaknya berminat. lebih cenderung bawak bud ak ke pusat sumber pun untuk pelajaran lain. barulah dapat tau macamana. Tahap 1. .. mereka lebih cenderung kepada nyanyian. Barubaru ni diorang ada pe gi kursus muzik..Saya rasa diorang ajar muzik secara macam tu saja.. kemahiran asas guru dapat ditingkatkan dan dikongsi bersama-sama guru opsyen muzik. Guru muzik 1 menyatakan. ikut sukatan. Antaranya.Tetapi sejak akhir-akhir ini saya lihat mungkin kerana ada kesedaran tentang kepentingan muzi k ini.Sepanjang saya mengajar. guru-guru bukan opsyen jarang berkomunikasi dengan gur u-guru opsyen muzik seperti yang dinyatakan oleh guru muzik 1. saya tengok bila…masalah kepada guru tu. bukan macam selalunya mengajar pelbagai kemahiran dengan menggu nakan alatan dan sebagainya. saya tengok dia kurang berminat untuk mengajar.. Walau bagaimanapun..(B 17) Namun begitu..(B 07) Kemahiran guru yang terhad akan menyebabkan mereka kurang berminat untuk menjala nkan P&P pendidikan muzik.. saya dapat lihatla guru-guru mula mempelbagaikan corak pengajaran.tak ada. saya dapati kalau guru-guru yang bukan opsyen ni..

Masalah sekarang. 11 . Mulai tahun 2003. Guru bagi latihan pada murid. stor penyim panan alat-alat muzik berada di tingkat 4 manakala di sebuah sekolah di Batang K ali. Berbeza dengan keadaan pada mula -mula KBSR diperkenalkan. penggunaan buku teks pendidikan mu zik telah dimansuhkan. Guru-guru muzik terpaksa memilih bahan pengajaran yang be rsesuaian mengikut sukatan dengan usaha sendiri. Bagi T ahap 2 (Tahun 4-6) pula. buk u aktiviti rekoder dan skor alat muzik perkusi. Hal ini sangat membantu guru-guru muzik lebih-lebih lagi bagi g uru-guru yang bukan opsyen. : Kalau dul u mengikut pengalaman. Penyelidik Guru Muzik 2 (PT 2) Berdasarkan pemerhatian.bahan-bah an P&P lah.. Sungguhpun guru-guru mempunyai panduan Sukatan Pelajaran (SP) dan Huraian Suka tan Pelajaran (HSP).Guru-guru muzik juga berhadapan dengan masalah menentukan bahan-bahan pengajaran .latihan bahasa muzik ke (teori) ataupun lagu ke. : Setakat ni bahan-bahan P&P bergantung kepada guru saja. tiada buku teks untuk murid. Di sebuah sekolah di Kuala Kubu Bharu. guru-guru telah dibekalkan d engan pita kaset yang mengandungi repertoire bagi tahun 1 hingga tahun 3. Hal ini dapat dilihat berdasark an temu bual berikut. Guru mu zik 2 yang ditemu bual ada menjelaskan. pita kaset dan buku teks juga telah dibekalkan oleh Pus at Perkembangan Kurikulum yang merangkumi aktiviti nyanyian. tempat penyimpanan alat berada di beberapa tempat seperti di bilik guru dan pusat sumber. kita ada buku teks. Situasi ini akan menjejaskan proses P&P pendidikan muzik. Sebagai contoh repertoire (koleksi lagu-lagu) untuk aktiviti nyanyian. lokasi penyimpanan alat-alat muzik juga menimbul kan masalah kepada guru-guru. bahan-bahan pengajaran perlu diusahakan sendiri oleh guru m uzik.. Bagi Tahap 1 (Tahun 1-3). permainan alat perk usi dan rekoder. apa rasa cikgu dari segi bahan? : Dari segi bahan. Penyelidik Guru Muzik 2 : Macam bahan audio macamana? Macam lagu-lagu.

.(B 19) Kekurangan bahan bantu mengajar juga merupakan salah satu masalah kepada guru-gu ru muzik. Selalu kita lihat kastanet.Alat-alat perkusi yang rosak tidak dapat diganti dengan segera.. Jadi macam p ayah la. Selalunya pihak panitia akan merekod alat-alat yang sampai dan juga kita merekod tentang k erosakan. Jadi laporan rekod tu kita akan bawa kepada pihak pentadbir.. Saya guna radio dari panitia pendidikan sivik.(B 09) c. (B 18) ..(B 06) . ... Alat-alat muzik yang dibekalkan pula tidak menepat i spesifikasi serta mudah rosak... jadi piha k pentadbir akan cuba mengatasilah masalah dari segi mengganti. Pelaksanaan mata pelajaran pendidikan muzik mengikut garis panduan PPK Berdas arkan temu bual dengan GPK Kurikulum. menambahbaik dan sebagainya.dia punya ciri-ciri macam ni. 12 .. Guru muzik 1 dan guru muzik 2 menyatakan.Kalau diikutkan dalam panitia muzik ada radio…dua…yang boleh guna satu saja. Siapa yang nak ajar mu zik kena ambil di tingkat atas sekali dan bawa kelas masing-masing.k adangkadang kastenet sampai berbentuk material kayu jadi tak sesuai untuk kita g unakan. Sini ada satu bilik kecik khas untuk letak alat muzik.. tapi saya dapat lihatla. alat-alat yang dibekalkan tu tak mengikut spesifikas i alatan yang betul. .. Tapi yang saya perhatikan.. mata pelajaran pendidikan muzik memang dil aksanakan berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan oleh PPK iaitu 60 mini t (2 waktu) dalam seminggu bagi setiap tahun 1 hingga tahun 6. alatan yang rosak ni terbiarla macam tu. Bilanga n radio kaset pula tidak mencukupi dan terpaksa berkongsi dengan guru-guru yang mengajar mata pelajaran lain..

. .(C 0 7) Terdapat juga sekolah yang tidak mengecualikan mata pelajaran Pendidikan Muzik b agi Tahun 6. english. Pengalaman sayalah.mereka aka n gunakan betul. menghabiskan silibus. Matematik dan Bahasa Inggeris. Guru Muzik 2 : 13 . adakah dia di laksanakan mengikut jadual waktu ataupun dia diganti dengan mata pelajaran lain? Dia dilaksanakan berdasarkan jadual waktu. tetapi bila kita memandang kepada ke arah UPSR. pihak sekolah memang menetapkan 60 minit untu k Pendidikan Muzik dalam satu minggu kepada setiap kelas… (C 01) Namun demikian.dipenuhkan dengan subjek teras tu .yang paling ketara tahun 6. matematik. Boleh dikatakan bil a masuk pertengahan tahun tu. Subjek teras sepert i sains. Mereka a baikan muzik sedangkan saya perhatikan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan temu bual dengan Guru muzik 2.. sekurang-kurangnya untuk meredakan tekanan peperiksaan tu. minit muzik ni digunakan sepenuhnya. guru-guru ni hendak mengejar waktu.... Jadi. Apabila kita menetapkan jadual.(C 02) Guru muzik 1 pula mempunyai pandangan yang berbeza terhadap langkah yang diambil oleh pihak pentadbir berdasarkan kenyataan berikut. Penyelidik : Pada pandangan cikgu dari segi pelaksanaan P&P muzik. subjek elektif ni. Biasanya yang saya perhatikan.. ..saya melihat dari darjah 1 hingga darjah 5 tu.. pihak pentadbir telah memberikan kebebasan kepada guru-guru Tahu n 6 menggunakan waktu pendidikan muzik untuk mengulangkaji atau menghabiskan suk atan bagi mata pelajaran teras seperti Sains.. pelajar-pelajar kita ni memerlukan pendi dikan muzik ni. mereka lebih menjurus kepada peperiksaan..

Carlos R. Kajian menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara pe ngalaman muzik guru dengan strategi yang digunakan di dalam kelas. Oleh yang demikian. Walaupun terdapat bilangan guru m uzik yang mencukupi di sesebuah sekolah. Ada tak cikgu-cikgu lain ambil untuk mata pelajara n teras? Setakat ni tak ada. proses P&P tidak dapat berjalan dengan lancar kerana guru-guru bukan opsyen yang pertama ka li mengajar mata pelajaran ini tidak mempunyai pengalaman.. Mereka terpaksa menggalas tugas mengajar mat a pelajaran lain. Keperluan untuk mencukupkan jumlah waktu mengajar guru-guru d ilihat sebagai faktor utama yang menyebabkan mata pelajaran pendidikan muzik dib erikan kepada guru-guru yang bukan opsyen muzik. betul.(2 007) iaitu peranan guru dalam mata pelajaran pendidikan muzik juga akan menjadi lebih berkesan setelah mengikuti kursus muzik. pengalaman guru muzik memberi kesan terhadap akti viti muzik di kelas. Gault dan Brent M. Berdasarkan k enyataan ini. Namun begitu. Gault dan Brent M. 14 . jelas bahawa pengalaman akan memberikan keyakinan kepada guru untu k menyediakan aktiviti yang dapat menarik minat pelajar. Guru Muzik 2 Penyelidik Guru Muzik 2 : : : (PT 3) Kesimpulan dan Cadangan Adalah sukar meletakkan hanya guru-guru yang memp unyai latar belakang muzik sahaja yang mengajar mata pelajaran pendidikan muzik di sekolah rendah.(2007). Menurut Abril.Penyelidik : Macamana dengan Tahun 6? Adakah betulbetul digunakan untuk mata pelajaran muzik? Ya. Hal ini dapat melancarkan program P&P. guru muzik ini tidak akan mengajar mata pelajaran pendidikan muzik sahaja.. Carlos R. seperti yang dinyatakan oleh Abril. usaha pih ak sekolah dan Pejabat Pendidikan Daerah mengadakan ‘in-house training’ dan memberik an kursus jangka-pendek kepada guru-guru yang bukan opsyen akan dapat mengatasi masalah ini. Betul dijalankan. Pihak pentadbir seharusnya mempertimbangkan untuk memberikan g uru-guru opsyen muzik mengajar mata pelajaran pendidikan muzik sahaja kerana mer eka telah dilatih khas dalam bidang tersebut.

Menyentuh tentang aspek bahan P&P. Guru yang baru seha rusnya diberikan bimbingan oleh guru yang berpengalaman. Menurut Abril. Justeru.. peralatan dan prasarana. Selain itu. Pentadbir p erlu diyakinkan akan kepentingan aktiviti muzik terhadap para pelajar di sekolah . susunannya boleh sentiasa diubah bergantung kepada saiz dan jenis aktiviti muzik yang ingin dijalankan. Lebih-lebih lagi susun atu r kerusi meja dalam pembelajaran muzik kadangkala perlu diubah-ubah mengikut kep erluan aktiviti muzik seperti yang dinyatakan oleh Haack dan Smith (2000) bahawa kerusi dan meja dalam sebuah kelas biasa disusun dalam barisan tertentu manakal a bagi kelas muzik. Guru-guru opsyen dan berpengalaman pula perlu memberikan pandua n dan tunjuk ajar serta menjalinkan hubungan dua hala dengan guru-guru bukan ops yen ini. Alat-alat muzik pula tidak perlu bergerak. Gault dan 15 . pihak pentadbir yang memah ami situasi ini perlu menyediakan bilik muzik khas supaya program muzik di sekol ah akan menjadi lebih efektif. Tidak dapat dinafikan bahawa sokongan pentadbir san gat mempengaruhi hala tuju sesuatu program di sekolah. Oleh itu. Guru-guru muzik yang ‘low profile’ hanya akan mengakibatkan mata pelajaran ini dip andang sepi oleh pihak pentadbir. sesi P&P tidak dapat dipelbagaikan dan boleh membantutkan minat para pelajar. Dengan itu. masa dapat d ijimatkan dan tumpuan boleh diberi kepada proses P&P. Seharusnya guru-guru bukan opsyen lebih proaktif demi untuk memantapkan kebolehan diri. Keadaan ini diburukkan lagi dengan sikap guru bukan opsyen yang ti dak berusaha untuk berbincang dengan guru-guru opsyen atau guru-guru yang berpen galaman. Kemahiran asas dalam muzik juga merupakan elemen penting yang menentukan keberkesanan P&P pendidikan muzik. aktiviti-aktiviti yang dapat menonjol kan penglibatan para pelajar perlu diperbanyakkan agar pihak pentadbir memberika n sokongan kepada sebarang aktiviti muzik di sekolah sama ada dalam aspek kewang an. Mereka harus berhubung rapat dengan pihak pentadbir dan menyuarakan sebarang masalah tentang keperluan P&P pendidikan muzik. Keadaan ini dapat menghindarkan perasaan isolasi mereka seperti yang di nyatakan oleh Krueger (1999) bahawa salah satu punca perasaan isolasi timbul ada lah kerana guru-guru tidak bekerjasama sebagai satu pasukan. Bilik muzik khas amat perlu bagi mengelakkan gangguan kepada kelas -kelas lain. guru-guru muzik perlu lebih peka tentang keperluan yang digariskan d alam sukatan pelajaran.Masalah utama guru-guru yang mengajar mata pelajaran muzik adalah ketiadaan bili k muzik khas. Carlos R. Guru-guru bukan opsye n muzik akan memilih cara yang paling mudah untuk menjalankan P&P pendidikan muz ik.

Bukan semua pentadbir memandang ringan terhadap mata pelajaran pendid ikan muzik. Pendidikan muzik harus diliha t sebagai subjek yang dapat meredakan ketegangan para pelajar. afektif dan psikomotor sahaja. Sekiranya P&P pendi dikan muzik dilaksanakan sepenuhnya. Muz ik merupakan satu disiplin yang bukan hanya melibatkan tiga domain pembelajaran iaitu kognitif. sokongan daripada pihak pentadbir merupakan aspek penting yang m enentukan pendidikan muzik diimplimentasikan dalam pengajaran dan pembelajaran d i sekolah. 16 . dis iplin diri dan kemahiran sosial melalui pasukan pancaragam dan sebagainya. malah mempunyai nilai estetika (A beles:1994:113). Hal inilah yang perlu dinilai oleh guru-guru muzik dan pihak pe ntadbir. Menurut Abeles (1 994:105). Kajian telah menunjukkan bahawa terdapat juga pihak pentadbir yang m enyedari akan kepentingan aktiviti muzik dalam membentuk semangat kerjasama. menidakkan peluang kanak-kanak meluahkan perasaan melalui aktiviti muz ik sama seperti menghalang salah satu cabang dalam melahirkan ekspresi diri.(2007). tidak mungkin menjadi salah satu faktor kep utusan peperiksaan sekolah berkenaan akan merudum.Brent M. Langk ah menggunakan masa pendidikan muzik untuk mata pelajaran lain terutama bagi kel as peperiksaan UPSR adalah tidak wajar kerana dalam seminggu hanya 60 minit saha ja yang diperuntukkan untuk mata pelajaran pendidikan muzik.

al (1994).Vol. V. M. Abril.New York: Schirmer Books. 87(3). ( 2005). New music teachers speak out on mentoring.Bibliografi Abeles.. & C. Harold F. 00274321. & Smith. Campbell. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Haack. Pen didikan Muzik Semasa. Pers pectives on the Music Program: Opening Doors to the School Community. (1993)...(2007). Belmont. P. 93. Music Educ ators Journal. Gault & Brent M. Krueger. 8(2). 7-13.Second Edition. 17 . (19 99). P. Issue 5. J. Scott-Kassner.et. Mentoring new mu sic teachers. Music in Childhood from Preschool through the Elementary Grades. P. S. Journal of Music Teacher Educati on. Carlos R. 23-27.Music Educators Journal. 3rd ed. Johami Abdullah. (2000).CA: Thomson/Schirmer.Foundations of music education.