You are on page 1of 9

1.

Gii php Indoor, Oudoor, Feederless v Distributed Gii php Indoor v Outdoor thng cu hnh cc module RF v BB nm

gn nhau, chung site. Indoor t t BTS trong nh, Outdoor t t BTS ngoi tri, c th gn ng ten hoc khng gn ng ten. Gii php Feederless v Distributed i vi site c dng khi System module v RF module hoc Remote Radio Head c cu hnh v tr cch xa nhau. Cc gii php ny mang li mt s li ch: Ton b site thc hin vai tr RF tt hn site indoor hay outdoor truyn thng. Li 2 n 5dB cho c uplink v downlink khi so snh vi gii php c feeder t 30 n 80 m. D m rng, v ti u trong vic install cc module RF. Tuy nhin gii php ny cn s dng gii php ngun phn tn. C th dng ngun DC Site t System Module cung cp cho RF Module vi khong cch ln n 100m, hoc c th dng chuyn i AC-DC t pha RF Module. Feederless Site Khong cch gia System Module v RF Module hoc Remote Radio Head c th ln ti 200m (Nokia Siemens) (ln hn 200m th dng gii php Distributed Site). Dng 1 si cp quang Multimode kt ni gia RF Module hoc RRH n System Module (SFP - bidirectional Single Fiber Transceivers). Ty mi hng m tuyn cp quang c th cu hnh kt ni di 200m. Nokia Siemens cung cp 2 loi cp a mode dng cho feederless site, FSFB di 50m v FSFC di 100m, khi khong cch ln hn 100m th c th ni 2 on cp nh Optical LC-LC Adapter trong hp bo v IP55. RRH hoc RF Module c install gn ng ten, kt ni gia RF Module hoc RRH n ng ten qua on cp nhy ngn. Distributed Site

Khong cch gia System Module v RF Module hoc Remote Radio Head c th t 2m ln n 15km (Nokia Siemens). RF Module v System Module c th kt ni qua si quang n mode. Ngun phn cp cho RF Module c th l AC hoc DC (nu dn ngun DC System Module n RF Module th khong cch ti a l 100m). RF Module v RRH khng nht thit phi t ngay st ng ten. 2. Thit b Indoor v Outdoor NodeB v Distributed RRU Tn hng Tn sn phm Cc Unit Ghi ch X l RF, c th dng cho Distributed hoc Feederless Nng lc FRGA v FRGC 50W u ra ng ten h tr 2 sector, h tr 2x2 carrier. FRGB v FRGD 50W, 1 sector, vi 2 carrier FRGF 70W, 3 sector, h tr 3x2 carrier. Cc version ny u hot ng bng tn 2.1Ghz. FRGE 40W u ra. FRGG 70W u ra. FRGN 50W u ra. u lm vic bng tn 2.1Ghz vi 2 Carrier (hin ti). Khong cch ti a gia RRH v BBU l 15km FSMB 240CE. FSMC 250CE. FSMD 500CE. FTEB 8 E1. FTJA 4 E1 v 2 Ethernet. FTOA 1 STM1. h tr 2TRX GSM, cng sut u ra 60W h tr 2TRX GSM, m

RF Module

Nokia Siemens

Flexi WCDMA BTS

RRH

Dng cho gii php Distributed, c th feederless. Ch h tr tng sector X l BB

System Module

Km Transmission System Sub-Module Module Power Module ZTE ZXSDR BS8800 (ti a Radio Unit, ti a 6 Unit RU02 RU02A

gm 2 t) RU40 RU60

rng nng lc khi dng RU02 ch h tr 2.1Ghz, vi 4 Carrier UMTS 60W h tr ti a 6TRX GSM 83W, hoc ti a 4 Carrier 60W.

Ti a 8 khe cm, C th ty chn BaseBand 960CE Uplink v 960CE card truyn Unit, ti a 2 Downlink, ti a 123 dn v card Unit knh cell x l 2G (UBPG) v 3G (BPC) Power Module Gm t ngun d tr 300AH BP8910, T BB v truyn dn ZXSDR BC8910, T Nh BS8800 BS8900 RU c th cha 6RU RC8910, hoc t RC8910 cha 3RU v 150AH Dng cho H tr 4 Carrier. Cng gii php sut 20W, 40W v 60W. Distributed, V thuyt, khong cch ZXSDR c th gia RRU v BBU c th B8840 feederless. ln n 40km, nhng Distributed Ch h tr khuyn ngh nh hn RRU tng sector 10km. H tr ti a 6 GSM ZXSDR Dual Mode TRX hoc ti a 4 B8860 RRH Carrier (UMTS). Dual mode bng 900/1800.

TRDU 40-21

Ti a 2 carrier

9100 dng cho UMTS d2U - C 4 slot cm card.

CCM Core Control Module

CEM Channel Element Module MultiCarrier Power Amplifier, lp sau xTRM Dual Duplexer Module dxTRX tng t iCCM rxTRX x l tn hiu nhn c hoc gi n DDM Nh 9100 Nh 9100 GPS Alarm Module

40W vi 1 carrier. 20W vi 2 carrier. iCCM 2 module, module ban u cung cp 8 cng E1, 1 Ethernet, 1 FE. xCCM module m rng cho iCCM, cung cp 4 cng E1, 1 FE cho backhaul, 1 FE cho LAN. xCEM cung cp kh nng x l 256 CE. iCEM cung cp kh nng x l 64 hoc 128 CE. C 2 loi u h tr 6 tn s hay carrier UMTS. Bng 2.1Ghz vi ti a 60W u ra, vi 3 carrier Cho php tng Carrier vi mi nten. Mi DDM h tr 2 xTRM do vy s ti a 6 carrier bng 2.1Ghz ra mi nten.

ALU

MCPA

DDM Macro 9311 TRM Transceiver Module

3 Tx, 6 Rx

CCM CEM GPSAM

INTERCO

Cp ngun v kt ni tn hiu gia cc module

Kt ni c vi 3 xTRM, 6 DDM, 6 MCPA, v 1 GPSAM

Distributed 9341 RRH RRU

APM

Cc loi t Outdoor RF

Outdoor Mini Huawei

BBU3900 NodeB

WRFU

3 Carrier, RRH cho php 40W u ra ngten. RRH 40 Hin ti vi cp quang AWS, bng n mode, cho php 2.1Ghz RRH c th cch d2U l 10km, a mode th l 500m APM30 D tr 12AH, Gm PSU, 24AH, v 36AH. PMU, PDU, APM100 d tr 50AH Acquy, hoc 100AH. Dng cho TMU, xy dng Indoor/Outdoor APMI NodeB Cha ngun v RF module WRFU. Cha khi phn chia ngun v BBU3900 WMPT card truyn dn 1 port cp 4 giao din E1, 1 FE in, 1 FE quang. WBBP card x l BB ca C 8 slot WCDMA. cm card. UTRP card truyn dn h tr 2 cng E1, cho php ATM hoc IP qua E1. V mt s card khc. Kt ni vi Gm 2 version, 80W v BBU qua 2 40W. 80W WRFU h tr cng CPRI 4 Carrier, 40W WRFU h quang. tr 2 Carrier.

RRU3801C

Distributed RRU RRU3804

NodeB Ericsson Distributed RRU RRU 22 RRUW-01 ARM30, ARM100, Outdoor mini

Kt ni vi BBU qua giao din CPRI quang. RRU c 2 cng quang. Khong cch l thuyt gia RRU v BBU l 40km. Xem Bng Ph lc

H tr 2 carrier vi 40W u ra ng ten.

H tr 4 carrier vi 40W u ra ng ten.

Loi 20W hoc 40W, u h tr 2 Carrier 60W, h tr 4 Carrier Nh Huawei Cu hnh Indoor, Outdoor v Distributed WMPT, WBBP gm 5 loi, h tr 3 n 6 cell, t 128CE n 384CE ng Uplink v 256CE n 384CE ng Downlink, h tr 3 ng CPRI

Cc T

Horizon 3G-n Motorola NodeB

BBU

Nh Huawei

WRFU

Distributed Gm 2 loi RRU

Nh Huawei RRU kt ni vi BBU qua giao din CPRI quang.

60W h tr 4 Carrier. 40W h tr 2 Carrier. 2 cng quang.

Chi tit m t cc thit b c trnh by file Phuong thuc su dung thiet bi Indoor_Outdoor, Kha nang su dung thiet bi Distributed RRU.doc

Bng Ph Lc Ericsson NodeB

3.

Multimode NodeB Multimode NodeB l NodeB c th hot ng trn nhiu ch cng ngh

nh GSM/ WCDMA/ LTE. V bng tn 2G v 3G l khc nhau nn cn c thm khi nim Multiradio. C th c Multiradio BTS hoc Multiradio Site, ty gii php mi hng. Multiradio BTS l BTS c th hot ng c t 2 band (band cho 2G v band cho 3G) tr ln trn mt module cu thnh BTS, Multiradio Site ngha l ti cng mt v tr t BTS c th cu hnh nhiu module site h tr t nht 2 band (2G v 3G) cng hot ng. Ty mi hng c cc gii php v l trnh thng mi cc sn phm Multimode khc nhau: Tn Hng Nokia Seimens Multimode RRU Triple RF Module vi HW h tr c WCDMA v LTE, cu hnh hot ng ng thi hoc ring r. Hin ti ch h tr bng 850, 900, 1900 v 2100. n bng tn v a sng mang Cc RF Module loi khc Single hoc Dual ch h tr WCDMA RU60 c th cu hnh cho GSM hoc UMTS hoc c 2 ch GSM v UMTS dng ng thi. RU60 c th h tr 1 n 6 TRX GSM hoc 1 n 4 carrier UMTS. Multimode BBU FSMC/FSMD HW h tr c WCDMA/HSPA v LTE cu hnh hot ng ng thi hoc ring r. a bng tn cng lc c th ni cc RF bng khc nhau cng hot ng. FSMD HW h tr HSPA/HSPA+

ZTE

ALU

Macro Module (TRDU 1x/2x) c thit k cho gii php Cabinet, sn sng MIMO 2x2/ 1 Module. C kh nng h tr

B8200 h tr c 60 TRX GSM (UBPG card) hoc 15CS UMTS (BPC card) hoc 4CS GPRS hoc 9MCS EDGE ty loi card c cu hnh trn BBU. Vi card h tr UMTS, c th h tr HSDPA tc 14.4 Mbps v HSUPA tc 5.76 Mbps. H tr HSDPA v R99 trn cc sng mang khc nhau. H tr HSPA+ vi tc 43.2 Mbps DL v 11.5 Mbps UL. Cng nn HW v t GSM c c th add thm card 3G d2u p ng cho nng lc UMTS. Module 9326 d2U h tr UMTS,

GSM/WCDMA/LTE (vi th h RRH2x). RRU3908/MRFU c th h tr 6TRX GSM hoc 4 carrier UMTS hoc c GSM v UMTS. RRU3804 h tr HW cho LTE, ch nng cp SW ln LTE, vi cng band tn. s dng band tn khc cho LTE cn thm LTE RRU. RRU h tr GSM/WCDMA/LTE trn cng mt bng tn.

Huawei

c th nng cp SW ln LTE. Module 9426 d2U c th dng UMTS hoc LTE qua cu hnh bng SW. BBU3900 h tr cu hnh card GSM hoc WCDMA hoc c GSM v WCDMA cng hot ng. Ti a 24 TRX hoc 8 carrier. Nng cp ln LTE nh thm card dnh cho LTE. C h tr GSM/WCDMA/LTE

Ericsson