ALEI{SI|NDAR SERGE.

'EVIE PUSXIN
rm..87. tubh
2m. oh{i€dB

u&Dub[dtu@

d6dh &d.

P$kh!

Ruina

-

da

luskc ruhuF, tsdtr! d vd€ih u nj.Gloj ddi[N. k.o.de!n! u ddqnon du i kdru F@nftdh eodha slhdos

debk dh pdshra, Dildo 6dh nu n{burnil udi u d".Gdu poi!{i, pa { i danas tu.kiii tukni zr 3ano dwad6.bk

nc[b Edian), asnmo n€brib hnpa € ualdlliru, \r! pda udn@ eF.q dao snlnre unj.. itbs 4dqiia oebdn pnnrtmL tsFnuo ?a &sr ,NjeFw qdnitko j6 4 ,id,, i 6obno tsraD*s bIo F rFpiee 3 omifenG. q nrrdu pobunu po ia4!n t@.[oj 3Drd pj.snikqoj c&! bi i 4pridil, pns[e! ddi dr & Pu*na !ah€!i po ndi i b!o, ! sna4oEkoD saD[ 6bn!, brru Mir{hEkoc de F pFen

rcma! u dihostu.. nkoi tuk{@ E wriki wptsh ddo bilo piprru rus@i pdhddkos rcnaDa ueurcFkin okirina. &r! stn r& pj€nik eleo no( d.bi tu dEdctug 8b!*a ts obiudem pFpo FrdG pdiuFr dnin ruLq e*ti snio doinalrsDoluFiIkone

dcblcren obrihh lndi

u Eqabbj i .i'han D.b:

rs3? m@n dani[i,

s tulkh4e oblebre obildMn. na ,bb obfdnie rcdcda rse 3 Erihn dle r r4a6rotr,r€r, otr& dou a a so i Fdesruobtdftu dcd3

i
A

D& drud! dj4a na kde u blnu e .uv4! r6bli e crn. ro.b d.Dui *1r* "Jdnid d dh pis!& snrtm n ${.n rs7. dire u drcbu A. lM4 auhr tprc

hsn b' lhb

@djq

{s pni

Pdkh

F n.

6

6

4di
ea * ilotb. sddi d d
dlela: bbFarrjr !

ruhm

mu,ejr A s hrki. pa.wda tuLmq\

(surnhhrbus| dda rl PaEL

vdhoq uddDrk,h dda, pdien! i 6d! NsX die hte q3 o hdru i..brne {bre bDcbrib rdikd. ebdih u NsK

NKq

"A S. h6hn
o

nle iki&

fta
u

B{D$.,

3b@&j

oblebi.i tde{a pjesiki

z@h-,

naen&ts rse

c s dld i tuu

seko
Da

nekos

uDiha &vah ,3eodisdici ej

hdine a.bnds, @s s hr

*be oko p*de dw&s dnd' ,brhry F,&.dw6.Fdsnbr Ljubid kdd4 Nad.irha i dldililM bddia; tud 8qann, ald a r-ahDu podFr wu:

s
I

,fs 'rt$
u

ts A P

!!iko{.ni duqsl.sbL*..M{k

li$tr.,

M6\i,

kejd. tuLh r?s. (6. ripD!) tub *aekse ! da- red!1i u1!rs.3? Pana Ndd e q. o or' $sd sardush &mk, popadi $abj ili dndhahioj olemtkq obhui
kuDio Nso

camibrq dioFrq kne.4i.a bhr ! hd verib

PGkin

ola.ju dohdoqn\a i

iede h*t*s

s

oiodobnos

budftn lib,rrrma Fdde rilari diho*

u

suddui u rlsprayana hil€voog r.ubla .tu3i3'pmE4 fq bn4.Lub.Ft. i {va6 uqne khi.blrke de i ddts 1311.T3bipd,rhdPr&k4urld@rt NoE htde udlvan! d rubg u deshe 6rr. ?iF'Ju P. @nbil @q dob D!,!q1, ,an'd.3€u r\ ! 2ueq{ I pqnq" bLn4 dEru, !blh4 esfih,ftm Pcsrd4sm

b

updh e u tuD *rM dina@d tuk4 i usdBh. 8r0 h3 pba4a i $4de Dn.urLEnin dh@r 3 dilikih nas4 @ ackanb I sr Egooi oa jug Ru{e, de & & lEdi. dek,b*.ini Daiddon' M s'nih els.na bftni3ftxe i$rneie r.di n. &hdaiin.ju,nin 4.ad, D@nan*:x4ur4rliidFr{rz&u&ibi,aar.eElra

rcldni

,!Eqn onlrt, bji 4 u r6d bk

r*

(e 3$b{a) ,.@{e es.n bhan u 133r

eihornr

&a8duu

lM. b pisi Fnelph.6r vo@n@E, z4 torL,' pru4.u ru rcd,r!,to,n&qe &ni tu4@ i dffiYa qiru rmu cdxna r*sqdr4 qMh4to{bmFFFq"Dqqbu.

i

p kvbu driujs u 4em jdinrn@6d{pubtc& utun r@, sudd{e u du biddh ndnr cli6 Eru{aja sr4ht bje id{e dekabd a. oelia Dobv.i i bses lfe ftd'fu. turiD dre u du
puh

@3,

h6Y!hisbdlkuDenuP&d

ejn*s

d njEs i iiebh brdinsb jbd'zida!ekr4 drefts b.le tu3dnt (Mosd ituM ht s rt&re s|di ktu6sd), 'ib,, 4d@ nu ^@, 4b Pr&@*ri rw P4@ N tuttao, abn &au
riava u rjava

1sl &rts,enidb i rn4r blvkr u Mclu d*. pdd6d xdFbrM kbrN( di. kbrN4 Ddrc d! .ha6 DD& D&osr,,

1s7. 2?..!d{a tuhn, bdndi ueMnu ad, hdeDnnonMnqd4ushTu Fu@pnj&hidh4. D.44a . qnom odhbD n!d! tuhn{ dnd{u ndu ! sqabsb 3m

10

tl

{#
,{R\
BEI€IMJ^ PNJmM MIMMUBMC. s34E4Ea@nv^rcro.fN UMMMfu PGMONH TiM

klieE'ni,hu

t*.*59a

2.tuk&M,fMt.-tutu Ne MrNe,@rw,*.*21 3.nub^tudntb Netu\6Nd aF htuor adii Noiu. r3s,d ird .Fsgbft
.. tuo{..zeh 18. (Mrbo i adh NdE,@,r@,b ka. 4lhernotul@u'.@, b.6€.-IM$ftndid.IMi. t. 6a..4 odri.. . zFsh vadihd i e.L.d 4@d6 kd. Hddh4 r3e, sh B?.. tu 6dr DdMd

e.

2.

id.

DM

dd ih. 1s50,

@cb 1e. - e&, sp@M&, sbrt .tudio e.r@r?r,&br@.c4sql

't0

lr,

apigroz. cdEh diq sh

t

?5 106

sli

106,

zseb

1363..

Fevs

sbnko

,ct!*r,&F€b13?r,dr rr3l13.

""zed sasbviordesbidkras.tuveoAdotro

Crn"b - p*i

sin

3. Easmq O&ia tuan u stihouiA. Malh H. !,bk, z@b t 331, s[ LMI + r 7q &brha hitnjca Mabe tuvabb, * [un.L ' hvs i qekopim popado Ivan tns]i. s. Pdrdd. - ait,nkr L slaEEk i na{aBke hi zenodi. z8reb 1396, di !31 522 ro. Hb o i6aru i ibi. cnank terfii raz"d opdh puahh skora. za$b 1396, sh 333 - hso sol6 'a veb. flal&dd. r1. R6dlb. tutreqMncd 13%.-z^s.b

t2 Pdhinora tuiratu ileb I htntM hntu. o {qodrlid pFsilkw d+Frd,r"M,rh,Hrv,E\. s,sr \om pFn'
hd@, L P. Kmdaj, Motu, zidi put . P@6 JN$ H.snilodd. aor6 tu!m,. sr 1!3239. , kN hd verikandd fru hopilu. si.g t0 . tuvq6 tutat qdt c4q Bo\.eq.hsh7J.9l h.\AsB1ro!ru7.bo",.
Pnzdih ipetq tunoiludi, SbdhU Lbu!, Utqtfuh.v.r.li pt Zinsha !&i tuveotustHaBnbdii.Mi&be, 26. tub r3a,rtibbru, tunk cdie. ftqs Hvo Bdan tubnon Ltuhd - str 24Lta9. hve hte kdir. Pt ,*ur Rlsdlha, kvha*i anhumih, s4a 4k

Prevo ftno MaEtid. Proron, Spoaed}. tuveo Bophir Rrnon.o. - Eb 3-4. h{ Janh Jurhi(.tutrc ilo.
13.

Brrrbrr

Izshuen# dbin?. - Z*h, re04. - %p6, w, Rahes.@t &tu, u @ Pdru vdituq rdihq KdutdzLi zdhblrail. RBdtLn, shdltd pbttu, spaapkh1 tq!4e4,

PA"*". sli

104151.

jhwo

rv,n

ftnfi.

1!. Ms&D4 Sqehta bibliobk, zasb rs4.

oy L .

t4

ir#
15.

.€*.

r6.

re11. ' ktu 3 P B. erry*u bF\ Mrrqda*bhrh.ttu6,

tq@nq. ' sar@,

hrni6,
cJ

Hisb+bFpq6t,slce 3i 3. z@b re?.. ltu@ D@go Bi6nl 13. Hitu, heri, Mew, Nobtl* Non*. ere,Pditu P*ord en4 Ur@n,r. ' tuilM, Lddie L cj4Mq, d 'ddi^js, v M. r.'b,mk 3dile.r: roe rs5 hd 1s Dubt@,l| . bF* o*r rtucu ti&ptia
1? xoFron@ idi

bibridk., h.601. zsb re3e. - h d6new u tudd t^jtuBti i Nbrlj.sdwPu4!iebi&d o' - fu@ Jd' Mila!fr., &d
no^un tuun,

M, i pne 6@, ' k.g cojko sbj'idd ia. hasoshnbva.Jdb p,&D . h€roBn ^ua Hrenildd.rc t!b@ m. hM ean Bili. Ja eird 4b td., Ut@liait. pnsr4 a-nh, hDi!. Spribro roMw tuo rnn hd
2t. tu o en sctbnu, d.inu M.tu, rbrb t hru eeu $k@rrL i oh@4 aEbi h6dni htu zbtw Pittu.. HtEffi izd'att Ibudh;Du 4isr . tuftnbravbi. su.dd! id.d, rs. rsB, 1v3. 2 IBbe @: kcdn Pdrc vdtu&, Mino|. zad,HrE*i tup@r*i, Du.4Mij, htu erc,&&Dardi
sil@DjuMhu
o

3r1,vedE

kF4

x
Nor Fkoue+,

seib

lw.

o

ndtd t&4j
.

i tu &k. zd, Ilt€ bd. &d& n*d-h etb

s.uh. nshrara

^. c4!h

wc

o tibc.u

Jord.

i ti6ii. htd a wu i ntuorr Dobhdels-lfubde

h

i
hovino - zaseb,
Nakladni zavod Hrvabke, r94. ftgoKr Ma{an Malkod.,

dhskerd4hGti,sr16132.

k&d rsb

tu|nm pptitu.. Web,Beosad,'Now pdbljdnje', rs49 . h&sd turd. SauL. nusdrao Bois Dogan 27 . Pihora&ru. - Za*b,Beosad, Now Fkou4e, 1949 hemd Botdar ba.d.. 23 K44o pez&: urtu, Mo.at i &L&. Bajha o ntu u t nbd, Bnn.ani h@a&. . Nakladni zavod Hrvabke, I 949. Ur* drc Draslin DdianN. heli Mibodl bmbd, edav kklec, cripr
26. Bdjhd o 29. rztu b Pulhi4: Pbn,, Ba* @dutuu, Maod i a.lied, Uptulndj po3b4k p@4, kryhnora ha, Bqtu o nbaru i nhd, Brcn&ni ho&nih. - @eb, Malta HNakta, nvanr€dro iz&nje lovodom r5o-god*dice pjesnikova rcd.lja, lip4a 1*e. urediri rsip Badalid, culav ble., Pekr Lasb; tuli MihMl bnbr, cabv kklq crigor vitez, Dobrida Cesad.. BiU r6\p Bsddr: Ribt4rdfib pribtu Puthinarih rodard k hNi&u.th pnbeao Purhinu &jauljenih no hno*bnjuihudo ed. t%0. lhtinbh)

Saodhovelikand.,.

16

Momr vujbv:

D4rro6lr.%Fu%r4re50.dr, Plsimu puc t tr@u DdD6li 11. Meaw, No4e* pasee p6td|.
30.

P@d

hra, re50

hMd

peqnqs I@@ Pddth tutttw. D BiFkL. tu, k@rc@ h6. -z@eb,Kul.m,lm.
32. -

- zas.b, cudav e*hc. x2. Pilza: arcpin P.tre vdihoea, PnpoviietLe

hdB@id8
?-

dnr&iil i h3e pddjEn ruhh *'i,ika - zs.U Slol*a Hip, 1e63, f. ?le ', ded ryEbn*. srjd€d i&da 1e53, re, 1966, rgs, r90, r93,19{ 1v6,19?,1e3,1ee, rm, rsr, r$2 35. tuw4 L btun.. @eb, zuqs4 *. 33. pdp.. rsdinaDd M6li.: Pdta i r&udtt hd s6. EtE.nn on.d^ : ilMn u diblida. .zrse ha, re55. ' hd bil3lav kpi. s. e!k*i a€bdar Fl*.r Bitdla o tsu, 3r .ls. re &t. l@r Skhka hisa. ret7. su€&dida{a rsr, re8, rsr,
Pt@li

PdMd hMra cmaic

u. tu

p@nw z@\ MdGt, retr,3t

re7., re?e,

e. lohBne pripolr*b; Ardpin Pdrd vdi|oe, Pil+ili peotu Pdil t$rctu Bi.tL'tu, Ptu etu, ked&, E tuxb.e, kewrd.. @,Nrddrs5s.hjdhidf hhd.Id.dsssdti ip4dUsnonbbarrab4&& Milsm Bodmde ksotrMalik Mulid. -E.EriBdsn 41. trtoi sad4st.dclrese sjea ;&{, Fm, rs1.

1S

II

'v

i
H^b4u, D M4heu . Z,fd Napqed t960. 2 6v Lb, prdBo0 porrri r/ho$i r,sn srro.ra@./!"{"fp"dr,.. p, j6od I€ adu 43. sta 4Mih dtb srrhb htjneDnAi: 1tu. jdu. kh tvda, A P. tuonj, Mo4 Nb utid M Lubn tunE, 6H, P.hdjai na, Epdnn. hEdoip@rn'ph,ohhn$tan.,rhti Mlho$l &nbl, Dobnda cadd, ArFd H.rambdd, Cubv ktle.
.ind Grdt,
rn 42. suabondnd

phild: Codetuu, Benhehtufu,
I

-

4 h@w srjebhe intu: Mbt4 Pjesn&u, Hun Ntuih @t, hnuttu ja tun, tuaha., zinsha E&r, Ne pkDoj, E@ijd, obbh, Jo w,,... zaFbNapdjdrss.-tuEdio sbrko JerrrhlMd Mihqt knbol, rvanftnsh, Ddbiaa c4an.. Jl)vm L b6o. Pwk.@ suie enkb tjutur re Lneru ture, yazo, eoh4 Nujd; 4 P. kmavd, Na prun q E4& - zaseb, vjesil, 1965. , hredo Joe Marost: Liuba! u hnjeh6, : Entito i tusto tumtud
hto, +ho4pdmd hhk cesd.. J@. Hra.jlod.. 46. rus.nij onntin : rctun. dihotina - z^n&, Mali.a h.vakk; zon, 1s65 , hj.vd ftmislav kpid: o Puit;nou!

47. hdq& 3"ib*2 uba,u pe2&: tuntub jd 32 stun, nq&, votb iln tu, u prloi - z,F.b, NaHrdni zrd MH. 1s3. - hEdio i D'&dofiapis$ Nikor, Milid.. 4Md ftp. vie, Dobnda cesdd, tubv kkre.. . Biuolka o pisd

Slietua idadr 1969. 1972. r9?3. 4a. so ebnnih nauh s+bh. hdtuDnast' uptu_ ldr 4.bELe N,@ ry"o,Srvrnod.rq3 - LbrrDrdsovf N,& $Lrn i Mts $Lani Dnjsd cubvkUe. 4s. std tutbtil t&bhih hqai. Bajk" o ihru i nbn. k"b $md lw.3h rto.$3. jzb.. pEdsoil hl"s btdsoljrn -FreoDobnd.C6rn. nuLhoBdsDocan. 50. zd@a &h@tu b\ho, Matiim. , Rin, ana &n4 1970.3f 326. - rbr pEdcou i naponene Dm hksa . hewd
t

18

,€+r litx
sr Sro ,rx.to a,a\L"n, At41 d,DootnDo, Aato f zaFeb, Stvarnoil, l9?1. hiredio i hjesd lvrn slamnis tuhba Ces rnD Spdj', pdi,eE pNo
3s. 52.

trt-to tulaa.o'a Shtuilo
tu"z bFdaa Pfs4ttu s@q.4t| pr.dc@o. naplad Anlun Sdljan .

kp.tdnatd hti. - zwe, zota, ten. ' Pdtsvd pAFaaiti Krpdaahd hzi, !t. i "tudtu ahkbE& dryrhe ie d tu@ lije tu maattna. Pj^nika hrutb to se sjen, Zmsha @. Ne pjead, obtdh. rd 3patunik, tub.tuab, stobe sijd entjq| tk^... " zs*, shhka hjica, 19?4, {a *?.3!2 . ki&dio i .apjsao Nd i biljdke o pjesntima Nikola Milidd. hEIi Dobla C€e'id, Mihodl kmbl,
,

Nikda

Mrid.. sFd* n&n!

s[ede.a idanja 1s3r, rs35.

' hjevd Dobnia C.saia llu{irao Mlrden v€ra 56. ?eno Di6M, ti twho bl O&brcne sboarc tu'tu Lq*e kLa. Ha4da' ZtuLd n,rq Bdfry, fr t v Epama zarb, prMdil,..19&, *i 5-I1 - Lbi p{Md i natsnena sbihlav
5?. e/*e arhMladcql$6. hdDobnla c$cR.&doru \cntfn llusFdqd lqahbhr'.b[ad. op,vu' 53. tujhd o .an tuLdnu i @e tujre LjrilFn4 Mladinska hiigs.1936. 40 sr hiewd Do.de Saulai ilustn.e ftne

55.

Mta

o

ilaru idn .'Za*b,

Nda

{6a,

1930.

Mrsdod, 1e37. P;j€@d

*. EDsilj @*in : nwt u dtuurnd .za*b, lkn sran.;c: RiFeije d pEenju 9ntuitu".

10

lit

e. trsen{ o'}si'. ' z@\ 6hkka kiiga, rgsr. 4evd Ivan slm4. ftgou Mrdalem Me&dd: fd ntu tlrda h@tu i:o Petur Eutnw dtuin4*.6-t2,Bbtbs6Lz bW&,
str 2r4.?r
5.

t

srjedee i'da4e 1ee6

6L &i.. - &rL zndq rs4. - hed hhi.a C6d., Radodrvenlfin. nu*de IEna Jahld.a Bilibna. hpwr,
62. &jld o r&z i ri6ii. - zaFh SC nallada, Dobila c.!ad4 ilstdrao stsdan Junah.. e.a Nte: onbbsija: Wtu a nbaru i ild. - zt 2t,%4. st. - hEdila Duhavka bak; pleo veridr Miledd. ' B&3td o Puibnl, sr 431.
r

9$.

32. 3b -

h@d

Fu Did.,

1993.

G#
easopisi hjevod
63. P& dama. Milob Popodc. 64- Vijdui.d. -

,g+i

"klo"trlMvo), ZryebIn842,sh
"l8ka", Zagreb, 1844, 6ir.
91-108.

18-46-

Prijwod Diniidje Denebf, 65. Budris i kjegoDd tn sino. -'Ddica IliFka'. Xy 1845, br 36, sil 145. - (Puihnova preradba isbimene pj6me Adama Micbedcza). - heveo M. D 66. Vojuoda, eldda. -"Ddca Ilirska', Zaseb, tedaj nn846, br 33, sh 131-132. kijmd Didhiie Deneter 67- Cettu koprcnd. - "Dadca nhb", Z@eb, tedaj KII, 1847, sir129. hjevd Dinitdje Demehr 6A. Ke@tnbi@ nuik 1a31. ' 'DubrcmiP, sv IV 1850, dtr 252-254. PrjJaod Medo hcia.
69.

El@. '

"Neven",

Zryb, n852, br 'N*n',

30.

Pdjmd

hijevod Ivan
28,

tn#.

70. Dua gourz@. 71.

Zaseb, nA52, br.31.

3b 43.

hj{od l(vd) t$h.

ect PetrdvcliAosd. -'Neven",Zageb In8$, bi

bi 3H2- hjMd
41.

hjdod
2-3.

72. Kdukdski 2drobljek&, 'Nwen", Zarb, In8$, Ivan h#. 7?. Dubrovski.-"N*\",Zarb. teaqj In853, br 37'

ti

Mirko Bogodt? 14. Bahiiturdjski
l(van)

vdotu. -Tmn",Zaryb, In854,
6,

kijevod

frnski.

kiievod lvan

tnsh.

75. Zqpis. 76.

-"Nae ",Zryeb, Um854, br
Ex

str

81.

Zagei, sh
813.

lIil

Mjeo,
655.

854,

br 4r. str

uryw boren, Guddahivit. -"Ne\etr hjqod lvo frnski.

,

hjevod

77. ZimshaDe&. l. K. T(onlor).

-'Neyef,Zryeb. trn855,br

51,

n

i
73.

ls6,

sh 93 1!. Piuemd ?e 30

efuiha hoo s&hi&. .Neve'", zoFU v/ tvadnrilki) srrrtr - 'Nddne Nddno,, aseb, lsss. h Bd*,&'m,ri3!M..flaF&eNod,e",rre, (pseud. Sl. kb s,) M, a@tu pnd 2,rtAan, noto i z@b 1359, bi 11. hjd Edo &a.er
"Nmdne Noi - 4Na

b. 52 hjevod Sl &anger

M&.
bi
23.

31. Ea Lryw

"Nandne Nodie",
32.

rrho.i.i&.

hevd

Edd

&ansd

tudns Nodne',

*. Kailil, senjen, tdbna4 vsdi pi fueb, 135e, br 53 hj@d Edo e,nF.

1se, bi 2s 5e.hd sdroD 35 ,.a&.@&ni.t.
13m. br

- "Nredns Noine", z's.b 24.6s hjevd spirc D 36. torbo -flddnsNmna.,&Fqlffi,br k spim Dmilrq.kt.Bn'n. 37 . EDsnij Ontuin. -'Gteiah', kddva. rh 362, h 25-27,29j0,3zis.hevod(vm)nh.h). . !Na*eNddn6", 33. fieEld.tun,s* Z@q rtr2, bi aa. roemd ndo en#r 39. Vd& flde ftE Ld", keb, rrn3$, bi

59 h€\od

90.

st. cnbd. pt@b+tu - .hnoh,n", il, bi
92.

vtn,h.

"SlasmC,

tozqa,le4, h

3435.
2e3,

N@ki, Et Lw t ovn, @tu pd @ s,*diDm. - qD3suuy, zaeb @aj m36?, 3ti ?5, ?32. hjevod Edo

$. ye..'sLetuhrud,zqpbrq It, ls3. hevd A*olub F.c

r,s 31, J.

$ at

-

94. O n&.a, rr6t - ri.nac',ZaFb In3?0, bi53. hhraho o(dedav) usrjelemdd) oGtnrinsh). 95 Pbnkinbseb*iia,.'NtdneNdne",asb,

13?4.

s6. NdEdintbnrsnilL Tbn&",zryeb,dajw h 3 hjeDd bno MarElia.
e7.

% zirutu ehatu, tdomak\z Erym& ontuiha,

j r1n4. br 5 . shbdrd p+pf6d

r

3?4,

sh

2r9. 37t,

ba,j

vlh
37.

htjhovotk sb!.. - Yenac1 Zasb, b.{ N/ h€wd Sno Ma.ehr (p*ud. Milimr. 99- kpebua hd Pnp&etho. - VienaC, fusb,
9a.

hr

13,

zaFb, pdmd (ano) M(dnd)

1oo. Mndni bnjik'HPad'ripa"z'rbn375, ryed Boenir Bdekodd 101. PDrd. "Hnabklipa",Asebt375,br sri s3. hj*od Bdphir Brlekodd

b.35

a5,

hMd {.
3?.

rran ftsbila

hjmd &onir Brrehd 104 V6Md -"Hrv,Eb Ula",Su!ak-&Fe\ (N/

bho Mmsd r03. sporu4*. - ryjenac, zarb vllu376, br
; lj4bdo. ,

xela

tud

3,

13s,bi106134.hjeda ltr. Pr6ru@@o(donakiz Euntw Wns, slt6 III dmfam h13 3h pnl4od virrvoja sEpe, ;\' kld hovod i i.uilra(ua ld.
6ro6dr. - "Hrvahka", ZaFeb, 1390, zaseb, 1390,

105. D,DnBri. Pdeodts$ . .Hrvabka". z,Feb,

L

br

25.

rm. Pd.i -'Hpabka",

bi

91 93.

oo n

i
1ro

bb
h.
5.

Sd,

MS,

11r,
r12.

b.15?-lA

hdstoph 6Nid. 1r3. td@-TM.Ntu',@,d9@ I F' br 1&156. Sd 114 1M!-.fldaiWqlmw,b1,.h rr. tud fteDb S@, 115, &..seiSd{*vds,h1.,.ht3 116, PMzWlh!1ffi,.w,@ lei tudsd,vAsg, 1r?. O@hd .h 49, hd Jdp Md tta, tu @!tuu, w, - %44 z@, dd x&s, sbfl2.MIsvdibtrda.
_

tu.-eEi#',bbMs,#.3?5 &t 0416 t&rtda _ 'Ndn€ HdJ aY &86*ontu*. -.@',@h

NodD.',

r8s,

r-ry
r19. EEbabhe & . {iend, Zseb, B,l W l3s, *i 36? 371. hjewd Milivoj SEFI. crr :d4s, sh 372. hmd rva' t.skii a. P rerfu@r {r 374. hM{rov,b Hmilodd. PrLd u ro6b, {i 165t 67. hevod &b kdia. Zrnsta a&r, .t. 3s. hercd sbnbvnz.,t?, d.36? 4sd zDaj rd,n rNmoi. tx. Njoj, U spomn 'Fc{eia", zaFb,Ilhso, sl. n0. ryevod srjsrb SEnjd.
190?.

€a i?,

nmd
S.

sr.

.andra

tuhna. hEdo

121. dD,sti, hp6€d. "A.mC, W, tupil, lauer (peud. v r. $blt. 122. Euenn. @Ein tuan I s$hdnr od AekLj.

hada.

-

tuadna", Zab, M

1920,

tuhnov! r,s.2t on&a dEden ltu da 5\3tu grr!, donosi pa' ' (kuakEigdanih) sdhova u ndm pddu. 123. ft DjM€:@t, Rdfr, O&. "&@n.ni*', ZaFb, W 1D7. br 2. wljs.a, sL 53. ' EesDe @hrvafo Sbildav 3' pr.p,i^,nc
Fojsd'ne 3rJqc, ari 3e u? 124. isg&njrq*ma- "15 d,na". Web. Ins!2, br 6. r\ drujka,dr 9J. fteoKlonsEnhnti'mancvohTk. 125. sdio,rd dilr. . "onladin 1s3,h.3,studeil,3ir35.-hedil@ .'M;,]@ tu{d.tf ("@tu d&de su^itu bttstDo ...1.1tu6: V). ' Uz pjemu je i nekoliko njd 126. s,b,
34, o2uja[,hava4, eb

hi

3 4,

dnj*-t

v4,

!o@@

etu tu^tho4 hdn.'onladina',b6be93?,bi5,snda{, 3b ]?rt7?. - heKd K Hman4voli.fi . U wzi s Pdhnodn podnado@h-. P6 b Ctun tq&owd& (Ttu Cod rho6 {4tu) pl€mdla. (Korstantinl hnadd Volimtt pdnjcqe ft Dije tlina: ?dBn oSn Fdnlslosn

r27. Pbrt Fdd. :hjir€stF,as€b,x/1s7. sh r4tr4. - M AtnEl &dd . ryi.nac", 1399 \2a. SMinibz. PrhibctuBhnavtqihdtudit

125i?6 - heo Sjbnkol Dttdakl

d*ma,-%jnMiP,zaFebMesT,b.

hl

OE

i
*no izisan id!!b kdlraF.
129. b.
3,

qetole ongabo,

a

sFnenuta hadko-

., kniitwr In&g,

hy,nj.sibad,

di

1?7,135. (huevod Maijan

&d:di. hFqelk, PdEn,

.12.a2", Zryeb, n93s,

lipanj,*r{}423. amn&ni*oz}'i!(pdewdcubvkkleo;ptsru o s*4AttuinL (pdj*d hhk cesnd)robka (hjarcd cnFrvjE); Ne pj@aj, d.&o, hnd Ei il nnah thjMd Dobiba cesdo. r33 S&n rse. bi 1, djdanj.oruja\, {i I Cueh\u: kion: ziwha udet gdDmtuj !nio. . hievd Dobrile \3a. ?aqanino pkilo htrsinu liz EDsenb ontgrhd') . "bjirswj Jadnn", sDh, Iv 1953. br I 3,jeues. sh 3 , pijsd
rhbpada, et.
rrehutha tos

rK. Whd o turu i tu| qdiuhi 6dnjP, Z@b br s.6, ssb.nj.riFd, sh 59%4. hseo Dobnda cesd.. 131. /Ptsrul. . Izd, Zarq In949, br 6, lipsj, 3b 3s, 376 i 37?. saE. (pdeDd Dode sadalj sdad (pdmd c;p; vibz) i selo (bjevd hde saula) 132. piau. _ "Repud*a", Zwq v/ 1e4e, bi 6,

put i znr&nie

Ju.hd. kad Mi

e tun

r35. /Plsrul. a5 d&a", zeb, NAso, bi 3, 25. r3 - cudav kHec v*.at a. p. KettuDq, spoh.lih,

+tutu

Eus.nij 6tuin druo Fglavle. *pubtika", n, bi6, rip,nj, sbs9.r36.. hMdrvs slanng tsr /do{ryNor &[,stro. - 9b", zryu nv r9?5, br s, 2r. 3{. I, si. uw6tena je i tuh.ova ireh. r 33. S rusAe /rEi PJbnrL . Ttd", ssl. tr(ury 19?6. lhlopad, 3h.7r{3. Rukmr odab.ad Josip Badatrd. Jos i M. J.

rx

@\es?a,*d

\39 Ma{t i tu|*ti. 1S1 sf r20.r24.-Rewnadmf tur

z8&b, Dd proran,

33,

2fi

14. M.d t $t&ri. - eFh "qilMa 8Doh", h: 95 O )i 115-rr3. gh - hed h!r6' hgoda. 14t. Dtut MUun: tutu, Ptutu L SiUt . 2@i&il@snd.",wm95,br.93(4),&.*-hd hu

Wn99t.

Pr@a\ 4.tu4

@td

- ZA€U Ta.& .l@', v4S9, h. MiEsbvJol€i Biudraorh

tu,NN,

141..

Bdb d&b: Rotu@, Mb, tun 8m tu..

K..ztututu,$bi.

211, ?,

tuute, Mn libda - hd

n

,,,,$
.,i'{:i r:rrirll

#6"

"'it.,

s,,

Krjise
142. TRNSK,IvanA&rs&.S.rs@o;dPart, lPo .ushih i atnotaih izuotih). Pu.kin a s. rug.4,/ onls;n Ronon ! 3ddtl - Pr&ed i rukopGon pop!.lid lv,n tnski, Zareb, Ld, M51i3 HNabka u zaevnoj knjrnri, [u 1a SREPEL. Milivoj atuhdder PLsrir, slike iz sqebks kqirevnoili, sr 1. Plsnlrhi pfra.i t pttoj pabtnti xrx uretu,. zas.h Malica hrabka, 139I, ili tri 04.

144 SREPEL,Milivojo!/2*crruPz.r'r,. Pr thtuto mbruno dEb L hrDdtshaj hnjizt o ilaqadi.njii pjesnihato .&&. IzdalaMalra Hnabka,zaFb,1399 sr.VIlNIL 145. SREPEL,MilimjPdI',!rrntsho hnn en6t. . turbnpano iz"uebp*a', Nauada Dionrkekka.e,13s, *i L23. ud EERcnSlC, lvo o PdrL vetihon tu*, taji :?,n6.,.a,s.h*i2. shniidomd,asehIzunreeoizdanjeM31te H.vahke, zarb 1935. d. 1 2i 7. 14?. BsAud, Jcip P!$r e htlanpanoiz Nove Enpe, hr.m, zarb 1937, il.1 16, sa d. 1!3. B$IIC,ro4tuIinzhzatbj hai&n6ti,

a"dh, Par*hb," n""i!j P kko.ensi: NodErcban P4htu. e tumv:znddjPdha. N rddt' Pu.hin, p6n h sLabadet t. Badali. Purhin u JwosLoreno. Pdoam tuskinov. sbcod*{te). kestampano n Nove Erope (kdisa M|

rdbhoj hajitztndili . Rustu tnika d Pu.hind tu no.ih 'rsi turc .z'btma bibliobkr, knj 601 hrb 1939. - hpdili Josip ladali, i Nkold Fedmr

r5r

gADALTC, Josip

F!,to

A'

00

i
152 Bl{Mta,Jsip BibtiErdfrja Ft*,ada Pushi nouih rtaond b hnjreuilh pntosa a Pt4hinu abjatryhih nd Hryabk, fr&! do sod r9& (ldinion) -rzbo. & P,3lrhd. - 7is.b, Madca ^tud*koh tvaudno dade Dmdm I to.godt{ie pj*nikova rcdeaa, lip{a 19a9. 6f 403 424. UFdili Jodp Badalr, cuda! kle, Rlsr kda. ai4?3ag i 153 OBRENOVIC SINSK, Mi{ana Or,rs,dru Pu*hinu. hkd poe.&, Nakladni 2awd Hrvakk., 1949. Uredio zas.h "Pi@{eE /o'rloa. - za$b,
1eae. -

"hsqeia",

hjevd Zivh K. ksd 155 NOVIKOy lvan Aeksed. Pulhin L Mihdj.
19a9. - Pnjevod Ronan SNary.

lsl NouKoYlwnN.hFq.

hemd

c6nh3 dd'sd DMihaloKbs
156 Eqi o Pdkinl i LjdM.oua. - Zasb, Matic hNahla, I 950. Sabno i uEdn Josip Badalid. - Bons bDaEevski: Px3At i ndrdn6., il. 35 32. . Pr*o SrjeDsn Ka4.ei.i K Dddn: Pa.r"oua b06d a tgl&tthu 4k ihu,.tt.33t 14. ' Pr@li Mato i Andelko Malinar

il

3rud*.

.

zaseu hbi
.

r56.a AADALIC, Josrp Arctu rruakh. tnjteDn, 1e?2. - "tukin u lrv'bkoj kijrMo*i", 3rr I 73

1t. FhsR,
sndru Purktu. 1974. Pddil. i
Paaijest

Ablsm&r {ait?uno dj.b

Akh-

KapetanoDa h.i i druga dela. Napomenu raDisle M,gdalenr

ZaFb, Skolska k{isa, Medaddtuadd i Ziva

ld antulnoqeb, 3!@e hnp'hbtij sy 1, zaseb, srv.rn6r, rs?s, sh 23rxr. I59. WOEUC, Snko Jetu e ?usbn - Mlader,1s?. crbzi u ssfi.koj n,pi Mishv Subj, pdercd Ellen BllH.. EvFnij Bdr, Fihl ca.ar

tut',

160.

o Pd*inaDL Euenvu oajqina.

MEDSId,M4darena'tunile'utu4nua - zaFb, Skokta knjiga, 1sel. dr

16r. SNNIC,la.R@.duteopnD&y Etq.. n& odsim. Aelsa'd' Pubn: Evsenij odedn. - zaseL Shlska 162 SNMC, IvanBttd- du* o pn&ju Ewe ,rt orlsind. - I Slamnig: Sril , pr*ud: .lmd i .$praw. , Dubbhi\ MH,k{ 13,199?.3fSr7.

3t

t
D.tNtcl rr-rRsxl. ffi j'i-: :,:'i l:.1:ri';,:i"=ii

j':iri:=T
"- "l-1" -i

i+*1+j*

-:l,,r-+ i=::;-:

P*"k

""q

h",""L"s

"b.

. h;i.r""

beb,

te.4

djehl.. N& goF kt. Zryeb, &.4 nm363, $rB zqeb, b.aj Mrn3e. sh r34.r35 16? UERMONrcV ryien'c, E.aj { 3ir ?24, zasb l 333
M

1e. TRNSK,IvanekaadsgP!*rn .fleven". iln35!. di 660 (i dalje) ar.b rS. NONIMNOkdirdrrhpn'&h Puihito!&

Qf)

ua

ls

SmPEL,MiliwlPzs*tnirru,sAa*rJt

uebpis rupsr'wnsk. ziaio*i i unjeln@ri,

zasb

?ufusr

ea

r

s

393.3t. I 13-

sqeir" Li.t

169 NOMO
1?0.

za ?abaa, znanod i uNeinod,

sr€d;Jaib Puitioe. - "hozryeb vrff 3se, br. 11, di

B$IC dsK,Sandorupbdt h tuhi^aboj dqd!.jir. rybb&", zasb M399, {. 36rJ63. r?r IINBSIC, Aust rbhsandil Pdhiau. (qe.ra), 'Prcqei'" List zaban, znabod i r4etnod, arb sd
'a

rPFtur,

ryjmac",

z@b b.d M3s9,
173. M M.ahbdntu 174.

3h 363,

s*&UDu sd+tE
Puain.

"obal,

P$erc, bipAbtsdzt
s1i 373 33.

z8s€b,

1

399,

e$b b.aj M3s,
ni.i p*hikorc e&.

bi 123. r?5. PAWC, Josip Cdrc

'

Puilrn!. - ryieraC,

r?6. PETEBUNECPdi,Z O&roi4ds.qdb TandreNodne',zarqgod.6il3ee,bi143.

&iotu

711. EADta, Anb Zitd i dteta Abhsotdru se. ryien,c.zaFebkjM39e,sb37! 173 TRNSK,Ivan Usprunihiti"Mi,(46Dal ryienac", Z*b bei M399. sti 362. r?9 smPEL,MlivojPlrhrnrgna,r, ryienac,,za Fb braj Kn3se, sri 36!. Ie SmPEL Mil,q Pdt,n I slo ?Nhn pnf o drro, vienac, zryeb lsj ffi399 sb 631 131 SPNId, $!phPd;h "rdibnpr+du -Tj.nac, @h b.aj ffiIm m0, sh 2e7. r32. MUSLER,Xa.lo.Mdndnd'Gn.' pfrlozi ,lhanahu, k*b, tsl?, dtud Drib almanahq di s7-65 Purh.no.

t})

00

i
&da Hauden "err" huMd ndd / aidj*a
/Nek.eniru
ska shaza",

tunGs 3e h6bnd srihod k5o ndro odgovo.s na napa&j MUe Rrdolevta (L "Hozet rdje, tuoi4) na Pudkinovih slibova elei: "Ne sanz" Djesnne, 2s p*{om ri hvdr 6 .d hin.t / ctupalov dnv.i 8nd i tug enorjne ti daasno podal".

Rijek, wm913, sh 10? kath pEpn.m sadraj dela,6 oDston Dna! lzglda mlisozno i'di&ntm" T&, CNJANSK. MilO5. IVO A

da

"qnmird.zry€L
i

tut*a

nI, EEska 3, 16.rpdla31. 36L367. c.dansh d{6 hddeb 4€lo na tuEkina ("go.ka a.uden6t pEd FbUeD", bna .ft u,nljenosfi i

Inslqknj.

n4 -"N@!lw@a",

r35. DGmJWSK,FuodorilMitdldetOp/r^i.

keb

IIne22,q. ry b.10,rr.apnh,stiils.

u kojenu

bu"

.

hj*d Fzmhga sma o tuhnon juhleju, DGhjeBh iz.osi jedru od svojii sd*dih deja. 136. mmrcVNkolqiJlakovlddt l6t'nddi lqodaftsk ana',zry"b. M92s, rnj I or r, t.januur,
Medu nojvaznlih ine.ima b wsb knjirene K.ftkbj, N. N. e.aDrin,Y L Nenitude-Dan

hijos.i j. Fnan qlo

skonan

bilehcd

46,, LNNS4 (tu|; hir), v v vems{ev (u 6BMu), p D. S MeErkowki. M A Ndanor 13? NOUd,Stepan.Pw&ror dr. Btunhovd nfr (tutntur h.tubt J. \ienac", z€4 nne25, kd. ry br r, 2.

Rutijesu:

oF,.a\ rusk Fod*de u
ekq Pulbn

A.

@baow N. kanN,

U smm odprcru ra napad Bn.kavodnik, Stj. Banoia na krdu dlia hshna: "Slavni tuhb, koji j. do kao ,rtva ceohaliddcke dloBre kmsnb, k"z"ojejednon: "s{etje gadns kauu,i blab". on re ve. opado dr ! bj kaljlri ui4u i buj4u Drahe rikv.

vodaja&, Flari ,apci hkobsi, podlc .arene zDle i orov.i konari

qt
Lrt

pe.kd .. zaloje polliknud sobm zaddyoljrn: € ilo ooja, rraaj qu njd poslulno / I .e plari se rug!, n. ezni za davon, / I Hee i }valu Ldor prP rur sesL\omt " ls FEDoRoY Nihlaj r. zo4ti PuEhinoui. tuwdom Btogodi6lji€

a/!a tu,noh 1 325'1er5. ' lqch€trka ijiltr, zawb,&1925,knj n,brl,r jora.str 31-33 'tukin je Djesnk-smce. Njepo je stmr.4e jedno.lano jasro, .azmliw, lao su..e, kao d$q kao htmdw, ktu 3ye, 5b F reriko". Na 4 6u mjp4e ute€ri vorbire, P.my i cheniei I ksnto nlD.ilo BFor u swjin 20 in godinana tuHn se odobada fih u0@ja i D&nalazi vlashd Elwala.h put. Jeeo d n{Dozmdit 4eFin dsla 6vakakoje t,ssnij O,?rir, hji preba d!.ina Bantinskoc zaddqe isohm jednoebno*r sv,nnja. haneE e bl..! Pdkrov n4bolcd.ufu Bo,Lztuz"oL , nf{oq€o n ptsena, pemc rmn o i wrikon rishn dau 139 WOY Vald,n. Szd R4te rtetuddr srry4ert Pu*ia). "Mladost', krh Ivn92€, b. 3, sr 17u30. 'Od 6voj.F dn!.k€ q.da baddilo j. Pabn bqal pocrrr ldnkruu, wln h.d' ona 3inna posboa. blqo Erc' .@bnGl una, da pnni u sbe svaku, ntur i 2a njesov ds ssin ludu idcju : & .azsle s%h na.d, se or hrbn nAmnjim d@! eojin dalenstn prdna" 1s. JrhCL, d. Ale*sije. L dohuwnata nou& r8la ltori! qIL Ontsnali i dokunenti Pwa.ovsle 3une. 'Novs xwta', hUvlln927, bi.P, br 5.26.febnra, Er 157160. KdiunopMlsi pdd'd o PugdNu*oj hni. u v*i 3 hom 3e spdnje i tukn (kperanM k.i) r9l. FIRINGER,kniloFru.rrrustu hditeDnEt. ffrM^h &nd - Hrvakka ob.ana, 1927, bi 21. t0 srp{a, Er 2 3. pFme P dErI pFvdo fr. nay ndre !F svoj pnlid L njemrckog i lartanEros pd.vda'. rs2. HERGDSIC,drIm.t Dpsli tuMntban oil) .'Hn bb rdja', ke[ nh$o, bi 12, sti 675 s3. hdbi4u.i potsw 6mnrbm, kod pldhih euoFkih naida, aub. iludi! o{elih gomd o rcnanliznu kod sla}ena,

ot
11)

3
Fseb'o RN'. tu slsreru s n b 6ene gdi kdl bdmnima (Mi&M.4 PuE[n, LjenontN). zacdnikj. rus]oga ron.nlln. Zukdsh, a pPak .

t93. ROzOV & qadiDir Gdr t P!,tr,. 'Nova Ew@"; z,sebi rrn $4 bj. ry U nz{anju pjesnitkih raan coelhea i h.hna Fsb! dndene dtr.md. objica su u svojin Dladn &niDa bili pfttde nekld.izna (fnn Ghh anakr.oniiaara), da h rlie dodli pod u!j@j rmrrlizma: tude pod trtje.4 srum ud Drm, a tubn Fd utd BFma. Nalon emndtkoga vala, od se - oboica - piEad{u "Ealbli.h gledadu na Bqel". Najdnd 4esiu tukin kre da Bu nu d d. Fbosbda 3vlrda u sh uuq BFona: B'blua. Shab8pcr",. n Fmn Edu - klh.. &dine I&1. mladmo kao episd tubnon &'. ldha rdry, prd dbt iz tufte% laBid (geb mine Jq?d bn zuncD. rlda Cerd @ i.b gdine) r€pjev je tubeoE pjefi€ Mt pm. Mne 1323, u pvdu dare&mno, tubn tsEe & je bm d$or telio utelotli "maj dd dncmja i rm{q toji cb nuiv. dsm koji oue'. Uled s kmav id u dzu tuhnodh d6la: ardl dun@a vituu Md hhwj &ni tuenstrem je.,.j ulso F4bi. ob[etnio 4e@ hitmog da. -'l t
dana",

za#b, It

1e32, br 6, 15.

b

donosi

s
-

"Winu".

pdjevd Pdnove DjesDe sddrj. 195. INONIMNOI. tr ,, [oDsntt Pu.hinauam \5 &\a",Za*b,1h932, br r0, 15 olbha, *f, 3rc.

ksbk

ho.bibliosafski pqled. Na

k4u .lsn

Bitrdta

o

hizi

N. L.

Bretrys xoDMraru

'S.@neil

196. NI& Irc. 5,ront i &mdi" I t'rrdidd. posl.di", Slavd3h B&d, Vq bi 4. 1 5. aDila, .1. I 22f23. G{i sFninje s i Heryst* e&j o tukne h w\ed o Pzbu vel&an ilsb hnjiz?,mr, (h.hnu).

ulmss, bi

r9?. INONIMNOI arjsi*s -"htenik",zaseb,

10. lhhpad,

sr

41

? 422.

nn
rJo

i4t 'iry
193.

6"r

nlk. za$rb. Xxvrl936

b,:

.sawienr. INO\nrNOl rrfirdmgdr,n il pms u b,lso !.uno.cpodao o rzdanjima Pu6kilr

rt!i!",

zagi.b. rv's36. bi: 1r. *,, 6ro 62 Nekd,ko bilje,rkaodi6j sej nr Puskjda:Arle

Lse lANo\rMNot (rtun

n,o,itd "Hrvahkr

ild Prrfr,or vnr. (p.drrv! Ruske ld oParlue rutctjrkovskoj sare{il

2o0 FEDOROV, \akohj ?!rl,ro !1037.br I *r{e50 's[a',zascb. !0 wtja&.12e I o s.nae.avasesiosodrnaod rnd tr.jpoa'a.tga rEkos pjesnika s. ruskjnr. k.ji j! z,*dn[,snnbn ] nrjbot, ?as.upn,k nNe^loksandra rske knjtNnorr zadd$oiu pnrNu D!.$rcmi * sno R6i! nqo j.i[ri srid 2or {A\oNr\{Not s!vin.,jk"zaseb uvlr1937 br2 3r 30
ski

0t

0tt

3
BiLeBka

dobiordo""danLpoirridn"vhikPl

.rdid zrjedno s tukinon u K$nj@ hj di*iik, Lv,iledno ziinljil za bj tivoini penod velikqa rusbsa pjenik., rokad. kah j. tukin bio €odni .ep{abtr aFoluhzna. Bt & dos*on *anFn kao izdade &zsnog knji,€mos muDj,". 202 IEmRoYNihl.j Purhin i sa,je R6ijd ryo% Emrd", z,Fq MI /1937, k{. ffi, bi 23,26 fehuara, Er

"D.,ahi kdtmi nuaj u MG*i Ddp*q.bjitsus6tsvntsnc

Iab su sdeli jo! ddbeda6, iiali nesadvan tubnq sada bftb sbsed.u njepve s@6 da s rsle velikir pj*.ikom i nacionalnin getten d{u,i degovoj prcdavi ,
3bv prena

13. FEDOW, Nihraj. Pd&rnron R6o. - .Nom EnDa", ZaFb Mm$?, h ffi, bi 21, 26. 6brua.a, 3h 323?. Km bna pha4a i prcuelants , Pusrin ts nddb Fsbo Fpularan dt. h!.ddk rel4c. Medu @jehidkin .addna s hbHnon ho slanim lihh ounabn) tri.e 3e bna. J. P4hin I Mildl@skon,@d\j. Mhdjtusb.twed\i^ nnianNa Pdhrn, nnFNa PdLn, sna. r. L A. NMM NdW^PAhin hdds Clobe, nnan S $B€jsva{smksaIe*$c u *ihoiraPdlh PdAftoE i dr od bios,6ja isdtu &: Z,,rt PdAho, ceda CdhBi P4hit u .ilotul a4pdnii Pdhind v v vsa44ai hrka urohnd M PdAtu M. A Cjavl@E*€a id U edsdji 8tr o h$nq pisali: A O &.dn,
M. L. Holna., V E Hda*ii i d. 28. RIMAIC.VOLINSK. KION edtuh lN t&iltu sndi, 10. II rS7).."HMcbhsieb",z@b, w e3?, bi 1 2, wtda, di r$tr;br 3, dujak, *i r2+r30;hr

4,

p{d pjesme Mih. Kunin, (1 33h93?), Fs@ae.e PSnu. tunsrd*udije:enalos@prtsn&a Dkti@a : L@hesdine nl 1 1e17)320t tzcnondn 1324 13%. (Jetuterieu 1A17) Pdn@shi.id i xerud; O&&i barcwh: 1323.1324, Prqontno u Mihnlo"skon 1321 1326; I^nnb s NihaLam l: 1326. Ias lcdrepqe tutu): Min tfi L t 8 6. tunb p, Atu tibb i ne ; khm s dina IUG ; WF ; zwti
dobGi se i

Na po.etku pregleda ,imia i rsda h6kinova

on
dD

P,3Aimh d!ra. Do.os e i pded i .ekih h6kindh 4cla: oda SllM (13r9)r pjeme sdod o3m), {c?n Karubtumj ttqx), Bijedni uibz (1330)i P{evod k prw grave t,g?nijd oajqiha t1322.133rJ, ile. ^ SuUtaDnn utdst lI*6) I Spaw4ih 0336). InbEsanlno je Dtntebli da holiv rajre" !e isa .ik,kw ulos u PGhnow B,Lanju na 8i!i ni u

nbi?

20s. ArEMDRovA vtersl Puthin i erksko Nov,EwoF",zseb,trrns7,kd.w,bi2J,26.feha.a,

PNbn ts vsna ppnran
pEwo Ntikora, Eeddovl.

u

soqeej Ruiji

m6 sKoaENSK, hvl€. td gDhn Purarro. Tow E{oF", za#b, M]y1937, h.ffi, br.23,26.6b.uer, sr
Taprsqa tmpa", zryeb, MIn93?,
206.actuRclN,
knj.
o

Pu.LTq lmGu

u

lulunop@
- "Noh
49-13.

&

Mil,nl Pdfunom Rbi;. b. 2.3, 26. ftbruara, ili

u.ednik "Nove Erope" pozdravlja job jedn!

dliru 3m!i

da "NNa Empa" nore oDd n Fmdu 1m,sddlnjte gomnli o Rtrsiji . aoj vdikoj bhEhj a4tr.

tuEidc

207. 1, lMilan Cur.inl. PoDdon P*hi^ou. Sto. godbzJb. ' "Nda Er@.", k#b, MM937, kd. ffi, b. 23,26. Biljdka
d

Dbd,vlra tuhnda juhlda

u nas

243. ROZO!, dt.V^dmi Zacq Puthi@ (Pa!o. aon sbEdenjie ilEow sndi).\M Empa", zryeb, xurne3?. knj M, bi L3,26.leb.uarr, sli sffi. a t4bo eoznsEns hdlrm u EnDr b m 3u sahr

Rii., pd.cb.dAFInstuirmra,,sd,'mru,ln^€ba'[q

r!?xntwada za Pushnov Ealizrn b gaje dka.akb;zi.ao kao hjcsnika fome'. Medutin, gGih sodina XR st. sinboham (podle pada 'naiu

r!",n,o

{u w

avr

i
rahna') p.ailno o.jenj4e z.are.je i €ridnu Pudh.a. sbd6e, tuL. dold "u ndu", !bjc @dsnlo porwon wlikog bnjd pdkini.b (BdusN, Beli,v@sajq M&a.st, Cromo, Stoaq Bem, Bed.ki i d.).vdib ndon d *rukiui 3tiha Lod nshh pJesnika A Beli pokazao re ds po nosli studiure $osa stiha tu[in j0! rd&k zauzina prw q6b u ruskoj hji2evnati. u prozi jo hsbn "izveo zan*nu rlomu.$ke sintabe': 4ed0 ture i nezsapne laiinsko. doma.ke hmhuk.ije re.enic!, on je !v.o manosku koja Dolpuo o+omn rush,uje,ikr r u pj.s.j.kon sdrdu Pu.Hnje nov - on r6da

soFn"&4emzaFd' pnf,!, bna i Fade. Njetu s u zdrB sbvta i h Bb ts u ruku rnjr.n6t lwo Ealizm", sano db $ m "sa *qin Eahznom Dojsdo pGraro' Pakinje p.d u isbj k4tehG6 odsao ry.neznanry le4a", p.je tuaE.r@qM@j ei"eituzao jdnoshmu retidnu !ft*ih !ud'. 2m. PDrRovrc, r. M Prui adni s Baionan. "sa@De.iP, Z@b, )Ms7, bit, wuda, *r 10i7. s,ldboh zrsbw' izned osblih Ddhv*aju pakn i rj6ri Rui: rn4sa*e4i repE4nli bajNnisli.k€ 5hre"
J6u
210. FEDoRol Nikold Prrrut hd&lnasri. 1e17 1s37. Po'** nhnt&. pns.eo. "Hryzeo kdo". zryeh EdoEoiz&bje MH,193?, kd.Mn,3k 22 251 2rr. BSdIC,JosiD.Pdlin;vraz.Os@didnjid Pdnove sbrti O33? - 10. il. 1937.). -'SaRnenik", za$b, Wn93?, Runu. s Rqon 6e poveaojo! kao dudcnt slaidike u cnzu. s lubg js prercdio Jazitova, Ho4,kdva, zukNskog, Lermontova b n,F.e Pu.kina. h i ndad inbEs z, Pdh.anedunidmapokuaojevraz. Pudkina prevodi 40-ih sodinr. hd je pd.vod pjesDr ziasli ue.e. objelodanjenu L nj4d( car,ou a , ro46ur. 1315. h je ujedno nad p.s

sbnkoie v$'

od

llihca nsiile

bid

*?an

za

r'tsbd Pdl'n, OdJ, papod' to6\,noqh p..r-a obBilF-' .u u njesfrh Dr,ro: sr.ro muind, spoznanu, M i M4 euje' Pttuh (iz c&@), crni z.Daj, BodiA*d Atutsih4 tulinihon R6ib i asna
.a{upd! u Ep.emnoj an."ror;t; s!.o,sl4

prtsn,tlud,

a u kjoj je Antolodi vraz namlenio 4e6b Dored Pudh.a, jod rDikoh. Ijcdonon, Homtskoq vendtinoh i zukNskome, .!ih ! nckliko pjesmica iakd6 v.e prfto za 'lon.nuru aitolodu". ve,a tukn vru vdnr jo i za BFnN u$ec{ u nas Rush b4.onsli {tukn je mjistaknult) bili su odlueui za diren! b4rcntna u .4 neso $n arron. Na v.azovo se pj*niltvo i€govo odusevUede Puskinon DnosNbano odrazilo: od rlosi.anF vlaslitih rjesaDa Puski.ovih 3lihodna do qledanje na .eke roh,lne i sadr,ajne elen€nto. Pilog su .ranku in tuhnow pjesne rdir, tu,id ; @@t upd.rcdu shn*law

ktnd..'&3",2,w\u
Eckoj humcd lDanid

2r2. Bs[Ic,

di JGip h3[t t%1,br2,tehai5!i42{9.

u

hilnbbj

Lnji.

piiku Purkmde ptuuhdd u hr. h*ni p&bka do &n* Pd, {.* o Pdhnu objavtrena je u iliBbt 1 s? u n,s su 5e Pahnom nejozbilniie badli sre pel, J Pre;d, I ttuh, &iun &d4 r. HEg6id, D,hb, a Mmft i d. tuEnov 6e ute.4 dtuje n vn'4 M. Bogdsfa, D D.n.ka, A. &d.a. 13. BSALIC, Jmip PdAt *d JuE6lc"en& \om EwoF", ZaFU trIy 193?, kd. ffi, bi ?3, 26. tebns.a. sii
od

hva sj6r o hsbnu kd Junih slavena zabi u sih 0325) u .*ophu ssrbsks Uehpisi'. bdede tubbra vea Fdine r$6. (hjd Potuu L osdim unv tuuh.; q* dilacnie nMna&n) Uhtucku kdirsBt pndneh.bnpodtuh 4eDdke kbjilehdti heptp*ari dsnak u Tanid iliBkL br 22, d 3. u 1 s7), tubrcva e Fedja tr nas pEvdila pnpd.d i nosishnacki. O
trerenaje

@ibje

Da n,E€ t{ilev,ike znalno; vidi s€ !o lod Njesora, 2m4a Jovan, Jd'ndda, vojhlava lt.a, sta.ka vraza, Mika aosoir!, Dinilda

*akvd lih pdwda

posebnd je gdvodo

vshslav tadd. hdkin

je

uteao

nbd"
swJu

u

211. NsIc. silp'n Pu|*inold "PrIa o n6oru i Erudi&Nbj tnjbi - "HtuaEka *4a", @q e r$?, bi 3, .Malo
se

Srd*L

o

ry&le , ry6re

1...1

kod ns ,m, da j. tukin uz Doznalu u rukodsu dodao biljedku: r8i ,Anlb

t1 :tI

3
se.hk{a, n;led
njome zawsn svoj .iklus

kji
r7.

e Fslij. [o&r&b P Annenhva .lanpa, zad{e brojen prmh 13 *ihova i tdsonatil.c ". tu nsje b tuhndvo qeb prevde,o u ,ehrih navrda. Budud da u ,as nlje po,nrla namdna ptssn, s brdm sdd,tsn. lsi $ u ovoj siudiji ostr. n! sadsans[ p{@d @d nadovm Zbrm rrk. - Pr@€o Mab Milo.adt. ns rEhal, aekue. e3rin {ao Nnih do&. floq EmDa", ZaFb XVtIffS?, kd. M, br. ?3, 26. ftbruh, {r p{*don
&, kako

Prsdm ?dpdnin s/d!.no,

tutsnF,\u!10,J4doau polt.$n i rM. tdda.rin r.dina EbF wmena (d.Xabidi id.). Njesow * Evolu, f,onarno rcnanhhahrryc'6hts,aq,opol'tr\orJobdiorkEjuunLr d)et : stoboe (atjaod\ U sibit, Ittot{d teh cotjuhino, zarim I
njq@.

nili).

.

Djk - ohUna,

d*nik

a6 wER, vjekoslav. P!r^,n lo stoeoditici "tuekt tdj{, zae€\ Me3?, bi 3, sh t!2143. kd6q.tubiu rAdtroq4!.q8 oA
- ,ena i pj.snik . enr!. ?1? PIETRISI,gtiadnq.a&ilev P4hinaDustofueU Ms37, bi 3. d. 1a?-150 M, birj€rak u Ezi 3 Fclarcn stosod*die inoamriw i u nad.

ddaFu.

-

"Hnabk 4a',

pj€.ihv. snrli u n3. Rorc! &. uadini. Purtin i iezoD urjq u hdeona*i i utuetnasti. lH.mbh da', zarq ne37, b. 3, sr
rw1,l3 Gpla. corsnd. NFhsNa. ftr r4rya. con.3-da.

tubn

jo

ut.c&

na

dba

dqsdu

CehNa, Dosbjrylhsa, d onrc ' ripa "$sEnos eqeka" u tuskj knjl*no*i

iuhh knji L ft sbF,

Pdh4 . "hiiFni bjir*ndn r( "nizom
rrdu

219. SgMxONt, Rtikudt. neAran&t SedereDit gla", z4€h. IIh 937, bi 2. oruik. 3b 5,26.
s

. "PMbnije.ko!bsn.kih6.ri-biouslmu realit 60 jo izratr enar$k'. kb& tushnow wru
klason"

druslvenom

az

,to

tul;nu

-

220. DOmJEVSKJ,auodorlMlihajlod.l.Co,,ro "H.vabla Eqa", zqeL ne3?, br 3, sr 1 13i23. , hjevdd

22r EREWY V P4trn'u .i!". . "birevnit", bi 34, orujaklravad, ilr 10'r 04. kcrDna Pudki.ovs biogDr'j,. ftdn4lovj. U Na JryL; U MihdjbALon; Pd aBhin tutoBtwn; Put nt tuuhet u Ma*h,i i Bodi\u: Putkin o.eaun: kd&n& dlaru: DDobarl k4 snilM pode|e pbaiho@; PoEu r hvodilac lekb nie nazna&n 222. XINJeEUcI; Istepanl. ri rcip adddri4 tuAin I ntudehoj Lzjeurcdi -"MieqiH, zaseU pr$?, bi 6, lipa{,
@eb, M
es?,

Pet4ntu;

u Nolj 4Li B,&ri je ispno i rto bnetib pnkuao korikije uoe.4 hbbne bio ne sano na b*aEkuhi.mosr nes i uo4 m kutrumi ,ib! u gFakkoj. 223. wR.vjek6larPdat.."H.vaFkar4a", fu4Me37, br.3, sr 124.

Hku Bdali6. sludt. o hBbnu

u

h.mbkoj

brenGii.

46Da Fsdena tuhnn ftrd,{ at&31. u PurAtlqq !ru r 1937. br 3, sh r4t 47. tuncs e dva Gda. 1. 'Pzi gb o eiAir!" edje s kde da je bk r8a, u V.mn !klu' OI, di 13.46) pEvdeno ptu tukinoK djelo (Pi, &nd! hjemd Mild! PdFda). Rd glas uo4 o tuhnu Fio s hk rrits ntsFve .afri tunijcra ga je lDania itiBka", gd. rffi?, u broju 22, od 3. ripnj,, sb 3*3, pd nalpison Puslrz. {u @n 3e bmju "Hnabre dje" bj d"!* p€nd u delosh.) 2. D@ fri*taa:O tukdritun beaiu ptito"& b PurhtuE Ln&e i b! a Muh ,drnttr- tu e s\o,' o lo3.m pnpvod,ma 1a$\ au'or, ,npr I s s'[oq(a" pnq{, s da I uop," rFm prNdii PJariu s,ro rudr
224. PRPIC, 3bua - ,H.vabb Edja'. hFeb,

rtuius",

225

A. R. Naai

zaseb, r-tr4 933, br 5, 15.

&unnn o h@nrtu ilt, 3f 12 13.

Purkinu. -

i
Psbnu , reDen, dok! Naj pnsilno b.aio kd L L lrbw u K$njM Iz dnedk, se ide relile tubnore dinpatl€ pma teh.kn sbleru" kojiFldhi "neprvded. 226. SEPER,MirkoPdiao,a@tda{ve.olvanw: Pdrrn u!4q34t.i. tud4alnJrodn€b,hlokl", n,rodnoB muz,au PINdiw, pd. 1935 1936.).'H.wbka qa", ZaFb, xV 1933, bi 6, sb

hkaz'tuzni dio {qdh ttu.hnoihl Fs' nkaFsum4.dtezar'en& on&i&; kmnq eato, Pdtuul, M& tryd+, kvhas@ zdd&^ild, R4tdm i Ljtuitu i dt." 138) - !,a," 227. INONIMNO]. PdIA E erzrk hFb n939, bi 9, lisbDad, di !32. BiU*ka o biblis$i V I. N.jsvadt tuirn u j€dd.a, (1600 s4bld [i,btlri h6liqaGLih {. F8ehdh izdmja i p4eve. .bn!,.m tr bspidna i nodnm,). 223. (tNJerucl, s{q6!ant. Dr. lnr. addic o P!t*td!. 'hi2dk', zryb, Me37, bi 3, otqskrram{, st. 1%' dtu Mtu s@.e htu qnve &b tude tutitu,koja!lhpdaua
o

od godine 1399. Radia

ka.e '@i dojan PuikinNa zircia i sn.n je dnchlosilil Fbmakbnbena

tuhru:Zid hju\eu"

t

njin ods]@jd L blsjq kji! Isnu zddao kpubn 'ddo". tivod, Radd pi6e: Seka Dl6hj 3 ledon noraU8ra 3dh mlsdens.h 4ekw. lude &qdbq dao mu Bos u bb $aki *plh, - .d b#tb 'auda roe n,bj i44e nkri rqdam, da & po .jiL@ iau6e{u osbti .isb dojd pmaFge Nadni i neupuhi. do\ F64a tuhn@3

keb

Soloho beq

229. rcuc, Mdtsn. o reu&njt, . "t 62", I, bi 3, d. t mro?. &opdmjerpRdr4hgrad, u nas rnr e U:'roe k,'d, a u w^ s p oblemablon stsm'eu se Blot. Beh,Salbstednn. tuUn

llhe4t, b.

/t ft

hl

bdanreH.LB.z.a,

50. aEPUuC, di DraccPzd^i,ow tzabrund dt eF\ rs4 ."Hr6bb soda", zrFUxvts4,

w
,Sa+r

osfi n5 Ldan! tubi zrd*a J Bddru n! &mD pre4owtu i *dnenbru hdnac jetntulav PFid. 231. tNoNrMNoj.Prh&ernr@ -"R4ubrika', zaFb, rns46, knj. r, br4-r,.h 433!3e. L ruke k{il*ncti zdupFno} i M dtsb: AckanderS. Psbn.Iabidrsp3
sloEnsb bji2evd z,vd. Ljubljanr rsa6 .AiroE

"h'rm,l'.laF

,2. Blecl, {ntml. PDtuM daedihjb Prsnri r Po&rdi - "Hilabka.djr", zasb, M *?, br.3, sr r51. ,8. DvoRtu. sb'ko ab s b. Mes?. h 3 4. dutst.,msrj. sr e3.r0r 'hsbnovaje poeda zad.la dubko u il, gobm svakos ru.kg tdeka, bez obdn na 4qow cledanje na sijeq doh, pa i tuvau pdpadnosf,. tuhn je ho EaFt Lhedu d6 ddiEna sisba . prenilva na .elu 3a €ED i rahsa e{dr. hh! bko mtsib i ulje4 dvaju 'hir*!ih ndna" . uprjv ,apadn€a odda (shake5eaE, BFn) s jedDe sbane i n,edns pj$ne i pn.e Gian da{a) s druge Ehng I 3n uue.aji, dijalehtki * sFj4udi, dowli do "sirke h.bnovr ralirn," 234 aEDOmY Nihtaj ftarar hlkina (&mdon 1m-sodi6dtc dsnilow strd). qme r4a", aFeb ne3?i h .tuhn je Mi vdtu rule hji2ehosif. obn&jud &D n$Bru sqa bjrevnosa serdlss, on !
coztu 4 Dtuem hry. Mbzdn i tuLbi, ktuni Eo* i RutuLhd, pa i. i 6De {egovo "eoleno zna&ni6" za Fd6t rukqa kazali.ia 235. MlfiIMOUctRt,nbl.?eb3h, tuei@tik u PusAid !d "s", esh n937, h 3-4, na*.ap;I, {r 9r-93.

osd

na

idh

hdske &me

Inne

tujine

&34i4 i na druse d.ame "domdes ieFrb.ra".

45

-Krrernl. 236 TNOMMNO| fdhno",.ad zaFh Ms?, b' J4 drq.ktraBnr, ilr 16Gr65 !'?bdh naDhasnadoqma:turd,,.hrcr. .t n Pd rd4t h f.bb@. & B" ryr o pdt k r. r hM Mo\; o pbtnL. ". hdra tu o Puthirr: PANdos D
shaAo

t

sa.de, (Powddn prcdne tuEhndve

z@hMln$?,hi

.ino. J.e4 Pu.\no ,ptqmn soddrnjo rL"bo oqtodt\d o tu'hina,r d&otu; Purhinala pturhtu u Rusii. 237. 1-Nnzncvbnt.tu*in" bh.KudtuAbh. slosd*dre). , "NoE Evrop,",

ffi,bi3 o.qr m iftdh dtne. pdlh
ISONTMNOj.

je bioFafska

j

zaftU M93?.

bi5. *r m0.

43.

Puitj"rdna. . "Savrsnenjk",

B lcEla o nebooh fdu tudrM q 6m" Jd paturn& ebe duE turuharrcrnri u ddnatu ilsne sbjaro je "aeb,nd6va sluprr, 3 ne Tfiarardnos stuD,' &akoj€ u Tiendr bi 3, 13?6 pFFo Bosomtr B, atod.: 14 re pnjewd pro&dmp,n L L(r, Mi4on tubm&dttuuhnoEhorAorr.srdru F pd. r3s pndm tupdt4re pje$'kov" rdeniapdda Mahra hr6klar.

23e wow stanko.P,*.4 Brydl3rod@qd /2 d,lc \ap8da inna K4i4r.{etsandcr A,bn4rdn, pdfrod s ruskq h,kt nbstun .h rMiL. zaFcb \ r93?,bis.sdbrq,

r

ftwr u *ojoj reui da u hi?u dik dh6e na desMpsran nldn Push'ov ziw!, od p&gonsrw u Mih,twsko!, p" dd
3n.rf aubriaje,ddde,uDiet.,ari ietibdcta?

)4

BUERO\ Alnd.

smbd rip,nj,dr

j'rqrdoiavi Andnj4craB! "HPa-k,,o,*arb. !.r93?, bi s 6
da sv€

233 236.

vata pnm,h,ri u konb*du 4epva pjsni3F:. 241. Ltvfiic.Brt'ninit biv tunriu Abhsd&r "turin1 . "E!6bka r4a" zseb, M93?, bi s, {. 259.

k' hhr&i

Mbne tuhnove lrno$i

{0

IA

1'.Ad.

,g*l

'fqlt'

re i nas

Gwt na tvedbu dmne. "U prcdas sbFdsrji e sm{i wlikq EkospjerkaAebandra hejda tukina dersyrd psB rdne kabr pnkazdn biosa&kc draFc u r23bk pd;n ' i nasbvtra Ku{i. aeksandei hj! don Rskida boEd u nasoj s.djn svoj u Rusli zspo.eii uerarni *d". P6d6rava .neie 6rali u dob.oj
242. Birtib z:& .Hrvabk, rtdj,", eftb INONIMNOI v 1 er? ,6f.,, *.27e277. Njz bilje,aka s nasloima: Pd}tn

u4tn6ti ; zo Miabtnu Mjut @ba.hdee.nil,gsnikD{arla rd adneRi'i:PL.Arn!phrl,qrurko!..'BtvdM, @r sttqrn n.o od Pur\tm rdtijMtn dt $ o Pa'hL Bib1,6h*o doq? Puthiw M skoenshonjczihr: Pd ,4. INOMOI A;&rb utu.h.nouu p.6bDu. - sdaEk da" kFb r 1e3
Nr zbiljez,ta u vezi s prodavn sbgodsdj@ tukinore ms:tu*fr Ad stui Pdainu hMeon Me,u u4nbu; PutAinaoarqihot'b MM s|dt2" o Pdhdu:sbtu a slotesnasf a Pu rh.nu; Pu*inN?pBru t shooMh pikldu: Romn o Puthitu u &rtoil p&!du; "tubvb.he Run&bu" o P4hinu; Pu*inold pksm u Mtail pr+odu lvoja tdostump; ren tuDi priiad Pu*ktu 4q qshan (kprtdaora hd): tushin hd srta; Ktilihd o sbtuhin pt ud iw Pu.tind; zntidji" pnbe t6hq en8mab Pdritubj ptuskui (8. t. ldin, pdnijrtar: P!3rtn t psfto@@ bar4tud, Pt@; Pdtin in &. rmr&ceh ,7.atu. (oswi l*ta ftsce. hs na pckinololb .ad d€ Jmipa Badarta); Pu.rtn ! Irm^Aoil ioalel L kqt2br
O

u

sloparoj

tu3[in". ' "HrvaGka rda", ZaFb, M937, bi
"Dus

24. tuELlNSK,VidonC.tvhadobCdsddq
3,

sh

394.393.

ona pczits, kots nle u k4igama, wd u pnndi i zivolu", i hi jedan pj*nik nue kao tukin "who ns .usku kdnmci bh mnosGb,i, e.ahn i plodan uljeal - h€o Dobnsa cesan..

hdLnonj

bila

f

pn-0d"na pits

s\{r

'Hrva6k FdF". zas.\ e rs3?, bi

26 INoNIMNolarl$euPzlaindt4 e, f 5m.

prcdauu.

Ddje biljdk: %o* tua'o'"na i Pz3lrn adnd, 6ta3e (nadov dudue P MUMva)

runu{skom

+t

M

i
ftra
-

24. tNoMMNOt. O,tujn lpt*dlExmLa qrvahb 4a', Zrye[ M 937, b. roi dr 559.

PBhinou sponen'h u urhodu 243. I M. o'dLd,

247 INONIMNOj.Ajry3h.uP . "HPabka Eija" za$eb, & 193 N"doq b{sral. tdn d,,pr^r?pr64a.u"o PA'n ELs?1u Oi,s^ no h.64rhhm pdr4 u B@d^b;.pushnd. " De s EummUhah: Pdhin bi den *rbn: Pdtin hd Lu.thih s.tu:

&sow r p,bthanropBhau ,. Hrwbb Eqa,lry.b p r93z.

pnrarvaqa v hpmoF qiBe u. ' dn hrry,r lanonbihouF-avMiesrbas M' odom,b,M; \e? rmdd $6\' R6'ts d tuLrmdoba. tuknonzs,haqeza ' 3rpstu i spsku rumd.u D@I\ DEsled sryske lfu.arue o pu.hnu, p4lbdi P6tna m *Fb jdk i ,a kncu hdhDov uuec4 na srFku 4r& PbArtu - Kutru, &Fh

2'e srcuar.

Ih937.br

Nehliko bza (i an$bz,) o

D@.Podh Dn,kw,njaI I arsst,*ia hsHndu odnGu rdrzru rDn,&d.. "Hrvlkk
tustimejabildrne

@a', aFtr xugs, b

250. INOMMNOI
4. st. Bitjelk
21

9-224.

o Ru.ina: U3p+A

rda", z@b, M

933,

r.{a", zarhM933, h 10. dr 55?.5&. B.t4La o Rdqms Xom d/to oA. s. tur,nr 'v,nosadwrM!P,irrm & .s$,,Lkilt ri R6t\4.o64p@tk kie. je o tuskm glDo vrduu Ludd hnElojnonodd.Datmabw i njegonsi.u krnelij!vasilidd.Lu{ito).

25r. INoNIMNOI. (u&und tDD*o. ,.Hrnkka bi 5. {r 27? 230. Biudke o RsiDa: plr*rnod tJorto ! Mdnur: 252. INONIMNOI rzr,rtu troniad . "H.vae,

48

2$. INONTMNOi ,evn*", zryeb, xrr1939, br r, sh 43. Biudk.
z.unad M

n!5&'

o

'*.'

&.r.nk

"hi

%p&

254 JlURKOUclMladanl.Sraztno,arska'ri. . qhra/, zrye[ m$e, bi 3-4, h,vanistbd,3rr

ftecled sbda pdj*odns libhtuE na zapadu. Najiic jo pEvden ftrki. z5 dim slijder tkhj, Pu.kin, Dosbjed i

drI

n

orfi,upi3,ib.,"$ftneniPi

zeb, svllhg4q b

tr,

b.

"Eisodon osmdese! aohb pdi.{ico A. Pu skne tr921) drm je A.kd&r ahk gomr u Donu hirsdk. koji do,osino I izv,.in!". !a Bbk nle or4 pj6'ik, qi pise dibdn4 v* j€r js Djssnik sin i ts p!$i* on,j, bji u hamodu dMdi {d 'hlore, hmont., a hano.iats su'd 3qedh dra i popdak lasiomkog ziwtr'.

'r5. Jl frOql. MdPn or#dq rpsbq pry du Pushiu. - 'lm{, zqeb,It4gl, kd. I, br. 3, sh t3}131. . katu raznarsje o aen4i.anju, i lDop.av lja{u'hdbnoihdjela.!bj.dnil,caBbvlat zhg.egasenore&biri posdan uid r DNdnl oblik {slaDkq sku rdDino i u'sdhovddn" p4wodu Nihre Dui.a .efi{u tuhnod sk$E (spobge * stuk o rryo,cz (u@nouu, dok s drye ld ne ihenuju). 256. INONIMNoI. ,i4?!b. - "RepubUb", ZaFb, nv1947, h. I, b.6, sf 42!423. J6dan dradov: PldA,hui .r&z;. 25?. HERcEsrdt {6t. rozdaro rouo&,!& p' Frd Puthibe pnz.. . "HNt& hto., zwb, d9a3, br 1, dje.'nl tud tu*inoE prce. . "Ht$bk
O3wi na

283. HIEE@SIC), r(aol.
Lolo'.

Bdtuto k)dedd eti. arq ne4. b. r, sijc.anj
Ddmd tuHrodh pdts-

hetk @

Pdm vdrfua i

kde hse).

/0 :r,

i
259 Pt@Mt,Tlonel.xoDi.'d..Oryandrsiva el@mkhkdiz€qik.hurediva.bddbor:Fddobzak., Hr€kkohto". zarb, v I s43, br 2, rN,nj.riea{, *r. 41411 6.

i.ush

u presbdu li.ike (Pu.kin, Ljerhontov)

$ddlja &spra rtitu $ pi*odi

260 BSUstc,
6d.ioj@?o24,,
.

"Hrvabko hlo".

Slavko. fih*i @ zaFu n 94, bi 3, srpa.idan, il.

tuior ohhv'a azdoble od prdh dodj.a s ru, slom kilizevnoEdu do 1943. sddino. Prva rusla pjesr! pr4sd€na n' hnabh iezik bils je krsmzinoq orddrrtnd, I obj.rodanio ju je M'tija u "Da.ri ilirskot 1337. prw D&ved.no prozno djelo bilaje Pus*inova P*o.! &m fkro", 1342). Rsb se pisd nisu pikzilati, ali su se pI?bdili *a od 1352. pdne. u2 dan* & natazi i kddo F!,A, dutoti i 4eora ileb,.zeno nd zqrttuhaj @ztnici ad %. tilnjd

rFlovid

Motk

EtlLkhe.

sr,nihje'ika prev.o Mihodl kmbl lzvs.Edno Lda4e Md@ Hrnbke. tskNakladnoszamdaHpaEkqlsS,*rS9. "Hr6bhhlo,,zawu v I 943, b. 4, risbpad-prosinac, sf 762 765 ra$&m sndij, o pulkinu ujun6lavetukin bire.

26r. gErclsrc,rw. LbolJqrcedhspkdub&du y*toi\N Jzda: Izabhni ka6 spisi uredio i danke sa

ffi
il

Pllae hh ,Fo nlh p* d,ba i5ztho L"tauloet btbhq,oltg t a,j4ta o t'o. Eilnjii pnsneon d?,r?. - ,Hrvatsko kolo" z#b, r, 1949. bi 2 3. ravanr.ruian. sr 5s-53s A. S. tuEbn nij. otkada jzravno prosovono kao dnnski phac 5 pozornice Hrvakkog nsmdnos tazalidra u zasebu. hkszano je nekoriko rushh nurkib diela i jedno hruabk a bi $t

/o2 BNUsti.Str.toP,"h,r)44b@,o@rq,

NnhhdnE zaue E.aa^h4 "Erv,bko kolo', kseb, rn949, br ?3, h'vatri.uian, d. 529 r33. u pl"nu kotcH..Kssi.no kaz,lllb" preddde na sn i djela hshna, cdboj.doq, osliovskos. cogorja, cehova, ftrkg. Gdine 1947 ndso je aorto turnd A. s tukina
261. TNOl\ruO| Pr.Arbh,&ry stre:, -&publk3..z,seu v4
u

163.

RtNct{nb]."tu;dnobr*re"r!&nJ!

so,/da4

o izdldina Pu.[n0sh djela. 265. F]jm& Aekan&i Pdria i a@on dobd. Izvo/, Z,&b, 1n949, br 6, ljDad, 31. 3s?.3s s, dts ?dLn, a{0b dd, G rop s r P,@ rurdobL. qry, $6,atasvd wnaots u

dc\3b'ut.L,pob../hc,cFmdddFn

'P1.tu1 F p.osro krcz anoca oddc4a.

hoqn$utiyko4{,. Edcar d4cBtod @tsr!,
'

bl

i
ko, de*il1ilnu @lbievsku ircnlu i nnanrianu stekh bol Ali n:d $n lim donini.ao je s{edi, sub&ni du} @nosnq pjes.jkaiu6no&l kojj je, Fko osnlen, znao mcki & podnos [mb i uqdq qerdud u svoju snas i snas sbg n,rda". 266 MrLGEvrC,hro.pu**iole pEne -"tzyd, zaFb rn e4e, bi 6. lipanj, sli 37ei33. Poem" u hskindvu dva'al,a,vL /ru,.maru

pFgon3tva Pudkin j€ djera "piao Ezbott . z.elu uqeid.ku s.4 @ po€m. Mro preetavtr, pijete od etsHh pdem, L d.anskin dikama u nlsim n4huih Fenana , Pdttudi Bdlrzhi ho4e4&.6'jeqMjesn . 26?. MUa.Mdik.Aq*tu,noL jrzd,zaFi It t sag, ba 6, lipad, sli 394,3S. pnms L ruk
Do tuhnoE a,tua tumd u Ruli nijo blo &,che 4.ra s fipidn nadomrnin sa&rajehi hi bj ho uzel pdd. cndu &mu ]M!! uo L kni?inore rebn!

'a

keb, Inse, b.

,s.

MUUC, Matit.

J,!s,ztt oderin.

_

6, liDad, 51 33s3s1

'tzyq",

osv.i na djeb aug'nt onjas;' p.eddavljs aansd obaac noE, Ealhd.k k.j*m6b, pr Dena bne ne smo da ne dildi BFna, nego Noju kon.edju udel.ddi i ljcilh zadat*a .4 dBb\'E mmoilwmtr. prts\d n4rerk nts, \oFksi isp,rc " Dihilb;akannin, lvanrmb). 265. VtrEZ, zint i rud A S. puthiaa. .&Fblih'. zaFq v $9, bi 6, Cicot. lipa4, d. 444?2 Pudki. je u @noj gdini pd.eo p*aii b,sno, konedts i dihove F uzotu ., La Fonraines, vdlaire. i Molierta u
pa

u c.Eb+.r' Ier u bh s jem€ rn4.u <ots, sokup[ab n,pEdna

ut

RO

,fs
27o zEeowa,Ban;ni. Li&o A. S. Pushiz. azw/. z!ffb, M9!9, br 6, ripanj,3rr 36?-376. &ne pj$De A. s. Pudk,na Dune su zrbosnib zdravba. paje karakbfr*idno & uj.dnoj u ilih pjesni* pozivs drwow d3 mu t* i .r pdssb dodu obhi $jendna. buhawa hnka punaje radsri i ali je ved pio,ihrju j.kr .l.ds*a nspolozeda. Autor pobn '.atitelje, k1ile vcliko zna.e4e tub'ne riik. 2?T MADAMVA POUNEC, S P,JI;4 i MOF Aadrr. -'&publla', zryeb, v/ t 919, h 7.3, s.pail htovor, sti 53?,606. u fuludssdkon nanifestu Msjakovsh je z'htlevso da se "s parcbrcda snwemeno*il Lbae, u prrcn dq pahq Dosbjevski i bl.hj z4dni$vo Pakiba i MdakNslos nozeno ra2ili u sodjslnon,ngaznanu Go.ijalno horiviranon) lsup.orno mtitawj, n4ivdroj i trryeno Ed d $mbtts.i.kp dsLdenm" rnFpord\'

'-.i#

Duohu sda*, 4.znGr i bl jakq i osje.rjnoc ro{.ka", e5 kao 6h se i h.hn uzdisao ihrd 3sniimenhlne i Mslod& ronsnlike smga doh. A najsEe ih povez{e ld'hov stav preh, .ovj.ku kao cenhu sdjela, n"po\obb in, ierau q"pap$tdhL 4dnod, ue"Fnor usFhrjJ hdfrci uutt 6t{an*\d }r s
d

n. qrr3. M,j,b!31' ddNjuf

I

' hod L.@!

I

n\u;m;

nu*u

272. lNoNIMNoi P"3ltnoto ptosto,d u , d'-j "kpubrk,.,zarb.v/rs o rrodad 3bped*ete obljel'te Pu.krnova

mri.

2n BsAr-rc, JosiD. Pd^in , troohloj i'r,.e, , "Repubrika", zrye\ vn s9, b. 6, lipad, sti 4261s. Pddnd.taq: Pryrdaar Pdhino d Httoto; odit P^t,nou \nabhdr hu/cuaoJ btil,t I pLbttbt.,t. u4r41iht uu".q Plrktoa "u httablot |apqn6il Purr,n r h,ld'bot ntu1 o

aRep$ 214. & Mattu htustn u hinubj Edit| blik,", zasb, vln951. h 2. €uda, sri 20? 13 Man ajeizddziEei o peinu i Lnnontau4 kje je udio ai Jcip Ba&lia! Bons Sl]*vsh: P"rr;h , nudnc.! K Dia{n: Puthinow bottu n n4tbtithu.tetihu.

ill

tn

3
MSLIC, Ferdo. UzPijeu& Putkind ujubi kod n6s. - "Hnatsko hlo', Z@b, ry/1951, br 1 -2, st 316-330. O r 50. obrjeinid rcdenja A S hbhna "Kultra' je u Biblohci svjdshh Hdka izda Pudhnoru prczu u plimdu Bozi&ra tuvaaeviaa (Pripouetle)- Kovaaeddev prijevod ina dosta nedosbtak pdprena izdeje tukindh izaharih djela u zdozba Slovenije Drz ana 6 hjisa. Dosad jo izdla hjiga lmze u pdjdn Uadimira kvslih i dlane u pdjaodu Josipavidnara. h$ca hNahka izdalaje zborniklzbo/ & Pdntrd u redtuji Josipa Baddica, Gustava KHeca i P€tta Laste Mafica sa6ka ize jeBDn tunos bkidnikarpii*odt d nie Mamdda 'Sovo pokoljerje" izdalo je hjis A S. tukin, o&r.dni stihoui i p@a t red*dji Bozidara kvaadca. NaHadd zavod Hrvabke tiskao je p@mu B tutuani bnjan& n vijq odu Gdam kkleca u tuhorcj Knj b i Pe, ij e
275.

Iaruj

1919.

gdini

135-147r

h.3-4, 6b

Glede

KH€aeva pdjewda aubr iznGi hmpmtihe p&*€ o naelaienh slo$tua, brcju iktsa u stihu, hoju firya Pored tablica s brojeuin

podacima prilozen je i dijasam jampskih t€trapodija PuEkinovih i Kkleaedh. Zatim aubr usporeduje fomahe strde prijmda kvaadia. KHeB i Vidm b * omde na prmdilaeh md kmhlq Cesdaa i Saule.'€t nan je pobzao daj pdkaz? Pokazao nm je, da je u jilbilamoj pusknsbj godid 1949. nasa pdj4odna hjitevnost obogacsa djedtu pdjsodima iz PusHna, ah naE je pobzao tabde4 d! osh dste psedce ina u toj jubilarnoj puebnsbj ,etd i dosta kft]ja, bji h hebalo dijedti i pdti. Kad se Fevod pjesnik hsho% formata i hlibra, treba na svah nadn tome poslu pildti s dse osjeiaja odgovorDosfi, nego aio su mzalGt ainili neki Djegov sevodiod u prosloj Codini" 2?6. MKOUi, Maijan- A. G Mato6 kao hitidd. - "Republika", Zageb,Un951, br.1112, studed-prodnac, sh- 904917 Oswt na prru kdirg'uo tshe hnjaevne htitike

dVNzd tu Ma.koaiaqtedo Antu Barac, izdaqie mtte hvabke, zaryb,1950. U tektu s povlaae (wmensb) psalele izmedu bvarske hjirevnosri u doba ,lidzms , ruskc bjiz4nGb le spomrnja Fkhva o wlibm Dpmetrov napis o tusbnu, idan od Ddh bt.S
-

M

{w
tutlratbnl
i

to.eiu
75.

271 BNSIC, Z\onini.

1952,bnr,dr69

^tus

mBtq trcd.

Bitjeshe

o Stca&toushon,
zaseb,

"kwoi',

r

riila i proDeEiqud sDtu'd;jed do t nje &! $dr,j dnn. nzHlo njen okdi Sbnhla€h je u drd &ddd i Sdlieri A. S. tuHna Gjetio

Bje2di od

&u,m.ijske

sablone slarcg ka'a.

3/dd.

-'&pdlila',

na. ZEurcvrc, BlnniEl*|. Nehi pmozi totiji zaFeb, ult 195:, k{. n. bi 3, kdNc, d. I 0?,1 5
se

riDorej*i Maj,*o*ki, Njek.asor J8e{in, Blok i h.kin. tkoder @vla.e I neh @lere izmedu n.Ees, i rukog 3roka. 2?9. PAWEtrc, Uatto rrrild *rril,. - "kwd" ZaFeb,1ttr9t3, bi 3, st 22.230.

E6ud o btid kao "k4renodi o k.jil*nodr (koju *arakbnzi.a iznz dojDa i oeGa). auto. so ?asbvtia na nisti f€,r,&Blogd, lqehtrh drels6'o ndq eFr& eots\sm, 'mEU MeEzkoBh je ptuo rivota,, da su pcredan obtik H6k {varnct. Fntu u azrcju.$ke lie.atw: s tuhroh zavsava DEd.nod.rna, naivna, .adosno Doekka i rdnantidk unllnost, a ftgou6vo {elo predslavlja'pnjehz od n*i8nog sln.ada na stvanladku s6$t' 230. BlABrCl, Ltrubot. O *r.rino Lnji&uhiko "Republika", z@b, M95t, k{. I, bi a5, kava.j sdhnj, d. &1 3a3 Au&r pi$ i o .rbrina rukih p;ae (Pu.hn.

sraumai

mrd. - "hiu enil", zaseu Ih

231. DENOUC, Mirka Po.d6..a hdi eln6t i e60, b. r, br u, sibad, di

Fesu porcdhne hi2evnsri
se

hjlMih

da su zapadu od elavenskih nard: ndzeiDli{i Rd, koji su ddi nL v€rjdna . h.hm, ftp[a, ftntu%,@.j@, Ddbj&ske

efeial Fdnesen na II me&mFdnon konu cbrd Hilu (Noill carclina, usA). kiile

oshoBkw, ftlsbja, ceova, corkq, redina, Mdakovskog, J$edina,

t)

242. D.. hhutu"nhalru uhytaw Sdbaaia ,msd-,2@b t9&.. bpubil,- z@h "!4'.um!EdnMo.fl M960 br 10, [€bp,d,*r 12. od rubh su auhm zsiuptjdni h.hq B.ku_

23c rcm.lubs a/Lbrmpr3tu A&AM, s.ryeteor Pdltr 1t799 ril7' lJ ddna', zarcb, Ivl9b0. b, 3.21

F'h', aFeb.,
po$gli

Bitdk'opBruupFsuA P x4i@a *, lEMth. D K4(4nf -N,r,ti +?l3 nMmb6, di 3 u .lanku je djer o bizehjdha koji su zna.4ne Ezdbb u slortr Aeksan&r S h.bnje ho m.Mlac
Lso, br 30,

23. 4r\CrehhupbtuaP Pusttio,,ndph ats Fam'.z'fthlln962 brs 23 u {r12 u pNodu r)5 Bod6ar.3nu rb{oc, pBa pnr"roeqdolupnowdarF 4.@h 4da,,ostNsra I h!,@aosta pishrrhN"ro
M€du pfr mrnma

je'

236 IEZAK sr'epko P,rdo n4tDroD,d. .-r"drnd,zar"b,v4952 bi t? | u..r.23.29 Esq o rora pn'od. d sqeklor b,:mcu
pFsm, aeksandra Pusbna

ln 00

zaFb, nr1962. br r35,
nakon

2{. ZMYW. kje 21. x, *r u.

u6b

tuhrd? %lsaD".

Osqt na pohm'kc.u sog4skim rssoptia, danh nne cdsbjn olo &ittoore 10g16* fi3. FrcR, Aeksandai fd nodndnd pwtu no tnjteDnih ..hci! (Bnjeahe sa ilaDkti.hos horynsd L %fiji). 'uderndd die.r, z@eL vrtrs3. b. 4. sf 345,353 Medu ,apd€n{im Eftradn! je hd: D. BraFj, @ Puthibh Mdtuhoushqq iloaitasti ruDirb tushe hnjizeDnastinx Fblika", z@[ w

89 Z.I1964,

Sbtu o Fdhu

h. 23, Euaaa{zdak, sh r09.

lzmuu loMtut-

'tu-

Nasupbi hshnu i tu"Dzi.\ hji sqedoie o aubndhdi sbDd, rranc$h tta.ivad IkE i hdE Mazn dokrzuju d5 j€ b {elo Fh Muina-tukim .aido da pd6lonu MIL i M. shrj*. he e dq4u lidduje i Ed*ki hkhik A. anin, koji Md' da.p arorSbm bo dhidand{ Bu{ors[ r Jaffilala: on.essry sGbio koncm MII si. u .lan .usb pobjsd. nad tudna, ntun q. je rukoDh dGrio u tuk€ Muha-tuhna. U SSSEu ie ZininNs ez

ilra i nkM.

2s RosNIC, h!$6n.rare\re dz7 &6inj \s d,s", b*uung&, h 9t0, x q,sli3435 Esoj .a bnu dcs$ilva i nladGti umd i'
29L (k) Pa*tud 236, 23. L sh 12.

z€€h, V/ 1s!, bi
Oxfoda izade

ptu

M whsAam

-

%sm",

e

rd

hjle ds,6a A

U izda{u kud. &nnsylvania Unirerry tu$ i S. tuhn4 koje js p't€ i ra $rk

tlessD", z@b,v s4,
3*i 3a Je

292. {b) Pahnw br 229, rt

pme udihi

Nabok'

hdbnov bnan ndaoje

tue,U Orfuh'na enclskon. . tr,sti 12. u bedd, a n, e,gls !. %lesaD",

24eb. m965, br 24.

293. lNONIMNOl.aoron rSSSa L l. sh. 16.

b/

i
he.je o nowD djeh Hen$a ciffo.&, totuu rman d tubm do tuErnaka. 2s4. auSta. Job. DkIa bez ri2'rd. Biarko kr: n", @a6M zamd, rge.,.Republika",zryebm! rs6, bi3, sdbanj, slr 2r?. hiiEa eddi ddet studiis o debdd ruHh Di6aca . od h6bna do Solohoa. 295 INOMMNOI Pdli'irbti rcnantiL c. a. cuhBkiPdain t ruE Dmrl!,IdabFtu Hue.sM@a redd, Mmkh 1965, *r 354. 'tuNblika"i zaFU SIil966, h. 9. tujan, *i
"

aasti,

u

hjen

je obrad.n

"Ptuiru*itpi

Jd.

od.a delo rcDRUC, ftDa. /srdand ud tro ur&tu x / 1967. b 3-4, .ibani. sti 44. U Lboru pjesana na enu vode nalazi so i PustunN aetu,. Aau4d u prudn cbbv, kH6, Lz pFnu je ,
. "15 &na",

2S. @b

ftleFam', z"Fb, & Igs, bi {3,

29?.

MV,bv

23. vehde,

Monno.tl dr I

58

jednos

osvil na khjis M. cvelajeve Moj Plrir' ,,Ni iPnutla Pakin nijc bo 2a c{bj-u slalilka t.ma, klasik nad klsidna, objekt prcu.avmja. bronzana dosbjdsiveno$ spdnenik, i talo M*ina je ptala o ceniju rustog i svebkos p.s.Glva kao o
dalje;

293 FlffR. Aleksrndar. O ripobsij, muazd. 'unjetndt njs', zaset uI 1e63, br 3, s.r 20?-21 6. ko pri4er za pdjodine iiFve rcmana aulor nNodi dlh L tuEke kdtdncti (ronan zbiv4a, ddpddnooo *d,r D. mankaraliera -r,a.ntory4D;.onan en*ta pubnnb b pdtuse

" v!,

",tona .ta,^b. /bh t!c-d.monotd\olsocla.nrroma-.

2ee HMPCENKO, Mdihaill Btori$i.l To^rdi; PdArn. "Espublik", zaFb w/ t969, br r0, lrbDad, sr. 557.s53. Esej. , Pred hgko AEzina. 300 rcDRUC ftma l:b,p/?.a?ddPul ),no - 'r r dana", z@h, xn969, b. L Fosina., di !2 43. uweena je i pjesns aeksandrd tukina zn*d !e&r u pijddu Mihoila bnbls te biljeskr o pjAniku 301. INONIMNoI 4rbni o aajEoru - "Mad,

zarb, n9a,

br.1. ozujak, sh.6. Mcdu afonznina su i nisli A. Mororov,, Bje302. JEMBRIH,

nica,

vls7r, bi3.4..ujan, bzsti t? ,rdto

hca.Pnd?,; -.Susrri" kpnv l4kvsb
dijalekl

ss.cera Jese4i.a

hsnc No.,oD.4."

rs re. d'ne . u Ddevodn na

303. NOVALIC, Dum. Pl.nsr,o z A,jir?!,a/i td 17M.tu 1il0 EdiN) .'Failm',Za@b,Xy19?2,knj Kgbr?-3, juli je poseban

l{nevni iip . rip rv Euvilnos.oieka, nale.de plenta con-a'ovle. Oblomorro, od ra br oblonov*ine. hee.e su oblohovs tukinov crideq Evsen! onj4r ! uemonlovuev J,nd, nares do6o.

RO w

i
ffn9?4,br6,
,dd. -€ko",&rurn9?4,br60,2?
nja. uz

30a. DEmovtc, rm o6hr: ,,15 dan! , z@b, 3519. Moto ogtds o obr,.ina kao nodvu u kdiz{ ,G6je* sdh M J Ljefronba o6ruitubsh, ri t4ili drun t v daa*n 3u Djesne &mrid dDra&io v v Majakovskog i 06&, a. s tukina. 305. DIWNICA, Fadil tuiAin @tdh suih pe-

sf

61r.?,drrt.

tu.ard!,

hbl4koc i 6.kos o a. s Pakinu 3s. rcCRNIC, Jsenta. Iu /, Idih)na* budd ncr? "N*ebDe",z8sb,MIn9?4.b.12(192).deenb,r31213
Lafaryea,

ek*u

3u i

misu4a

elanak u D@du
F

t?i obtiehte pdhnow de. Medb€e, N.6gola, Enstea,v Bjelinsbg,

osnl na 6. bnj soqebhg.asopisa rydprosy l:kraru\'. N.bhko dsrrb llll€!ryno f A s to6hnu u povdr I rs.
307. cAcrNOVra,pUgOVSkr, Nadozda. y tr Mntu. ojethe he.e{Enoj pe Ldabbrmr Nauka, Moskva, le?s. -ftka", zryb, rn9?5, ba, p'oue@, sf 372-3?3. hk'. odinsuen je hic! bskana b0 ud, hhik u kdenu se wmahF os.mi etenenfi Mje1.i.k D'% m kneUu he€ h.hna, ftkhjq cdkos, aadejwa. 36. DmZDA,Mirdar So,!6Ai Rotuinotu. Mbn! perhi i btei ril.ntary (sbnih stotd, stzhs\ lc71 Mordovstu gobud'B^e-4e r,@ft'F in.N pOsraw bred,J ,u.s\o' zaruocrnoj hhrur X,. btvu.o dhjd ven$ i etobt eil vttala Mthaila,.0 aoh\40.2?r rr, n3kt,d' 3000 Dridf.alai "uhjetno* 4dr", zar4ff 9?6, br t. 5f Log.I3. Rned je o rborniku radova posve&njh M M B*6tu M.duGdomn,sui:sC Bbtu:SLobtu rsre.o'u tulhindei @?ur!ts r.D vo-or,n {@5dG1dstp@2?a s patno 30e. UMua, Jdpun@pn!&tu. zs*b, hjitend shoha, 23 0991 ). 33 : {r r 2il 29. hkaz slamnisom pnj@da hfindvoa tule nft on?gihd hiilena smolra, a (1991).33.

m

so

310. VENroN, Radovan- Ne pjeuqj druga had si nDou. Kqjizma motra,23 (1991),83.

M

Gaiedtid. -'Tilologjja', Zaseb, u-ru992-1993, Btr 231-243"Medu najyidenijin Gnjedi.evim suvreme dcina. koii su duboko osidab Ei.jednGti i hlturno znaaenje rukoga Homera u izvonom stfru - bio je i @lih A. S. hshn... hsbn je jedan od djethh Gnjeded 6rovslelja, koji su m.e ortdndm pjesdakos talenb rego toanolcu struanoga znanja odjenili opd domet tusb rtde i ujedno sDoznali i umjetniake diednosd homer6bga pj6niBtva.

r

3U. RVS,MrodasA.

S. Puahin o

ru'hoj"Iliidi"

61

tr)

6t$
P.d3b. u biekin ryeffidfu Htnkb nadrc
tumLnk,

.@r

krzeli

fureb

r vo$, Ech,.d: careo y&c t&r Mdh. d.: hM). cruma u pet.inow prem N.kendru sdcq.ddu hshiu Pred rvan
Red. Adan Mandndd.

hnijers,23.1.1336. !2.

2. z^b. h'n: Lbihhd r4d2 tonz dna hena rnpoqeih aehandra se.Fjed.a tuhns wdsrelild [dd {&n}o, napiao JGip Eqe. ftnid. tud.JGip fteudemich. Dii 1v,n hjc. PraLwdba: 12rr.r373. r5.r2.r$5. 15 pEd. 3 aajloFki,tolrnjt:E g.ni od.rin LiBkaope .a u tn dna. fteha isbnsnm spjeh dekeandra S6ddd.. hskina napisli Modest IUi. c{hski i hnsb.rin siroBki. hev& Fsdo z. Miler Dir Nikdr Fdb/ hnijeE: 30 r0.r3e? t502

ser?n^a, naphao roeip Eu*n ftnid Dir Nikdr, F rrd /

dna. Preme Ddpovijerki

4 zajq h5n: Drld vAd, frna.lil.a opera u li Ar.kandia s.rsqdda h5kina vloslelia. ,.o

hhiera

30.0r

.r3$

03.02

5. Cajko*ki. &ob rui: PAe do tn d.a (7 slikaJ. frehr istoi4enoi no@ri Aleksand.a ser*lei.a hskina nap*ao Mod6! ruil c,jkowki hvs rerdo z Milc. Dir Ludoik vib,lav cslanstr heniera: 2?.1 2

6 Cljkovski, fiolr lrjt ,ueent o'jes.,. LNka op era u 1d .ina. Prena istdn.non spj@ Neksandm Ser*jd.a Pu.Iina Daph'li Modos IUi. Cdkwsh 1 knsbnfin Silo6h. tuv6 Fedo Z. Miler

/ut

nt

3
04rs0. il.ffi.r920.23 pd. ?. aajko*b, qoh njb P*o!d do ki dm (? dika) Rena i.idoenoj noEti Areksan&a serreje$.a tukina
n'phad Mddds luid aajkowki Prereo Fedo z. Miler / Dii sE&o arbini. heni}6: 31.03.re13.
13.05.

ed

cju.o heja..

Dr

Mihn

zuR

PremijeE: r 3.

3. Cdkwsh, &or rUi.: PqD &E vetik uFa u slih) tuDa isbimmoj nNeri aekmdr, $4eied& tukina narso ModA! ryr c4ksE ee*o re.dd z. Mil€i/ Red Ivo Rajd. frr hdnk R*adm. &..rosipa wei$ hnij.E:r.09.19I?.(21) 23.05.1935 split 71 prcd.

h

.ina

(?

n 6na 3 proloFm pEn, dekandru sers.j.;au Pu.kinu i Nilol4u Mih4lovi.u x,rahzinu. Pre.adio i ib*ruh.nrirao Nikolai Andreievil Rin3ki-hrsakor P.eveo ailnr

9. Musd.gski, Mod4l Pekovi.: Boris Oodunau.

k
8.r2.r913. 14ffi.1923.

lvokr
31 pred.

D,iKc$nr Bs,r6i

hm{qa:

Slika
10. Mdded

sdna

(U sandomi$koh pei@ju): 05.m.

cajkhri, P!tr njt: tueent o'r4jn. Lish he€
Miluiin c,h 3iN€hriev

njt

CaLovsL.

vsilij utsiile{

kd.Botu bve*i.Diee6iDir B'andi. sc. kr Mrkimilian tunan preDiln:10.r0.1er3

dina 3 p.otogoh hema Alekandru serFjd{u P*hnu i Niloldu Mihajlod.u kraDzintr Pr4ldio i jnshu mentiao Mhl{ h&jed. RjDsE.knakor Pr@o &tu. S.hneidei

utsnn&r Rdijeia:

Red Botu bw&, hr Milab Sr.hs r0.0r.rsr4. (32).17 06.1e33.25 pred

$.vasili

M

yacu,r/h,r?d'1. Mode* IF e{rNsh.
Pa@)

12 asjkoveki. Pjoh fljil: ruseaij onj*in Li.ke
Prereo

hnan. ki

MskimilUan

Miluih cihk N€hatsv tud Margarh ftoun. Dn Oskar SDodek. s. tuhan. henilerr:27.02.1e32.2404

h"maNpl.dndru$rFepqrrtuLnurp[ao

ina 3 proloson p.ena Aletsandru sersejeddu tukinu i Nikoldu Mihdloi.u eranzinu. hrado i irshu n.nhao Nilold tud.ejd. RiDsh &d B.dbcdrll1 Din ksinn Baranoil $. vadav Skru5ny henijera: 1 1.01.1934. 07.u.19{. 13 pEd. (?6) la. eqkovsh, Pjob \i.: Pitouz dd deksdE serFjed& Pu*i.a narig& man.hnlera:9.3.1939. 3.10.1940.13pEd. asilov3ki. rki. qoh Ilji: Ilii: Ew.nt Ed.n.t o44i'. On,?!i'. LBke Nekandru $ryded.u Pudbru napkrd

hniln: 16 s. lse. 3. 10. 1s0. 7 pEd Cqkovsh, PJotr Ui.: P!{,m &nd. velika opdr dekrdn se.sjda. hlkina
naDi6ao

i ko. MaEa.sta ftonan. Dii &esimir

var ki Dinifije

tud.,3c. i kcL.udimir %ddnsE Dr Pdrld. P4djen: r.2. 1946. 23. il. re50.30

tud. p.d

&afiev, Borh Vladintovi.: Bdn.rsdro,tr*a pmi aekendra sersejd., tukin, ra. hm
ei o8car sc Ikct.uadnirzeddnsb Ha.no! i hnijer30 ^.a Roje. Dii Berislav r2.194?. 4 r.r95r.

m

b0

3

lddna nuzilka d..Da u .etin

sergejd.u Pu.hnu
mentirao Mkoraj

Zedilnsh.

kr

3. Musor6ki. Mdeil Petmi.: aoft MunaD.N2.im s pnidgon (9 dika). Prena aeksadru Nikolaju Mihdlod.u Karanzinu. hersdio i indru hnski kisakor hvs A{u! schnerdei &d. Tb srozzi Di. Milan sachs. sc. udin; Dini4e paili. tuntera 30 6. te46 3 s. 1c5z 2r
r i

m

hdejd.

r9. c{kovski, Pjoh Ili.r tossn, o4es,n. Lirsk Rem isbinenon Dnanu u stihoina deksandG sers4evi.a Pdkiha napk'o Modes! Itri. c{tovski. Pr&eo P stanko
s&ne u

h

dna (7 shka).

red Nando tuje Dii Denehi zebre s.. zvo ninir&baba kr O.kdoCintolesi.Reniier$t? 5. 1956 23.3.19s7
20. aajkd*ki, Pjoh tti.: Pirord ddhd opem u in o dikd Pnm, hbineioj noveli Ateksandra sersjs.a pudkina naphao Nlod.$ Iljic Cdkovski. Preveo Ferdo Z Milor

dna

Aleksandar

Red. slanko caspamsd Dir Milan sachs. sc. Ausstin&d kr. octrvid cinrolesi. hsmijera:23.9 rs56.

21. c4tovski, Pjor njr: P*'!o dana opes u ti .ina (3 dlb). ftena noveli Nehr.dra $rqeiei.a tukina naDtad Mod

Ai n! asjkmki

m

AA

Red Hinko L*kovsct Dir Sarto Hubad Sc Uadinir Zedrlnski. bsi Inge Kosiin.er Bregovrc. Xor Sonja Kasil tun!*s!.4 1e60 r s.re66 28pred 22 Mueqski,MdeilPetmd.:aoniCodrnou Mu ztka drana u &1in .in5 s proloson (9 dikr). Prema Aeksandru Serye'

Pftnijers

27.11.1e60.(101).

05.10 te65 osaka

23 Cajkowki, Plt lji: tuggnij oniEk. Lnsk ti .ina (7 slika). hena *binsnon ronanu u siihoina Nekandm s.rsejevra Pu.kina napftao Modeil rrji. eajkovski. preveo stalko
sene u

Boridftulta h{:vanda wdnertPav.lit krNew.ka Bidinj S4a x.su Ppmte6:23031s65.12061s66 13pFd. 2a Caj\oaki. Plt fijf P.naud ddra (Pikou! dana) Ope.a u hi dna (? sLk). hna noveli delsandra Ss.ejsi.a
Puskina mpkao

Mod.{ nji. cajkovski

0t

NE

i
z,nmrAsbb.,.to..nE"
Red Klda Sp:r.

Dr

Boris papaDdoputo. sc

300r1966 15.061966 Graz 6 prd 25. carkovski, Pe*r

nii. Etsiln oil."!il Lkki

I (xko$k' K s
Dinka

S'

oc.h
Red

retr.eri

ce4ri

Kor Miljerkoviki. hlnije.a:27 02.1se3

psro Dir \nadinn Kali.evtc sc

fuMo

tatltsk lubha

*]r

tud vojnilebadan.$.BotuMdda.hni.El
l9{9. 2r.04.1950. 30 pred.

21 ZAN i6bd. anha stl |

6 dika.Adapdrao

tud.vidda zFF vuslerMc$ Madanhpse htkeZdtsrrMrkdieBtu.,Bdi&,tlleDdeuikd€calekdd tuniiera:*j2.1950 303.tge 5r od. 2a. cct &thn i tjrpati.n hbtu Brjh u 6 dika

pEna pjesd

A. S

h6hna. &d vojdl kbadan.
29.

sc.

sons Mad.id.

heden:
Adapdnla

I?.03.I95r. 8.06.r951. ts DFd.

&rtu t6id hveo

Dobdsr

cesi..

hkri.. k.

so'ts

1S2) 29 N.19??. 23 pcd. Sc. sl.

Red. hsvka Kutatspail. Sc. i Io{. B.idav kdl Ldk Bddawebrid'. hDi*a: 23.10.re75. Ase. Ddd

Nadrc pualhe n tuttu.U4 spilr
e.a u

h

dna (?

30. Cajko6k'. qot IljG r's"t onMa. Liska op' dika) hDa Aekandn Serejdtu Pushnu napisali

Mode$ llji. aajlwski i Dhso Colia.

hfrilen:

ensb'lin Silovski. tud Aeksn&r Sibidakor Di. tlta r?.I r.l9*. 07.06 1924 12 pred

Slahn.

$

ffi

lt

dna (7 slik).

tun,

He.be{ Eofnann.

k. Lidija k. JGa lEtra.

31 aajkowk, qok ruic rus,niz od€!,. opera u ldhanu aeksa.dn serFjoq.a PudEna Mans{.bva. Di. vid (uzmanid $ Eenijera: 26.N.r9$. 26.1 2 r 9$. I

13.02.1Sa 13.r2.r9&. 11 pEd. 33. Mmore.ki, Mod6t pehovir: Both codmo!. Muzi&s dran, u tefiri aina s prclogon (9 dila). tuna Aeksand.u seryejdh Puakinu i Nikol4tr Mihatrd$du Karanzibu piEdio M. p MsryEh. fte.ado i indliho.Srao Mkoh hejd. hsH kBako,

32. cdkovski, pjolr njid: p,eouz ddhd (pjko4a drma' OFra u rn nna T dira h.ms {orm.nq rdd. Nckand,, *rBqawa PudhnanadsoMod.d Ikaald"il hversdoz Mil.r tud. Wslh E.kdrMdbns. Dir aois kFn, dopula cc. Rudor Buk. k$ q uo raw@"r kr $a a Kart. h"4€ra.

Derd.". k3i.vmda wan"n.Parh!. &i Rarlo Hoilar. ftrylera 10.05.1963. 0s.11.1963 6 pEd. tudsbva odvr&na u suadnji 3 Opqon Hrvsbkqa narodnos kazalidta ir aFb{ s4 Aetaa gort ndini.dd: aoldtdrjsta f,, ,dhd. Baleha rens tr &iid aina orena dek.ndru s..@ida! P,Qin
Rudolf Bunk.

&d tubspda D. Nik'

B@zr.sc. Bendav

tunisr:

kr tud M!\edonsH. Dii vid 12.04 r *?. 29 u.1947. s pEd.

Kuzmmil.

s.

70

35. Asat4Bdisuad,nroi.:Bd[tiqqshntunb@ lo.tan) Mkdaj Dnjd!+cvdkd: Red.i kor OskarHirmob Dn vid Kuznanrc S. Herberl Hornann. fio$. rlsoda Bun Bond. Prem!{a: 21.03 le33 (BahdsaraFki

$rg.lvtu Puskhr Librb I'eis

36 adko6kr, Proo iljt: riselu onreln Lnskc ilodlsi Iljt erjko$ki /i Kondanti Silosk/

;1

JI

Penij.ra:

1403

&d Jakov odFd.. Dr &v ftb (Lav Mi.sh). r9r 4.u.1924. 16 pred. 3?. cajkoBki. Ddh ruid: P;,0@ &ro oF.a u 1; ndra $E{eu.a Pu.tna napissd Modhv
Mi.sH. pre.

t

ed v,silij sey'srijsnov Di. mijeia: 19041S22 0r 03.1923. 9 pFd.
$eneu

$. drjko4ki, qdr nji: Eus.nt odegiz. Lirsle li tina(?slika)tusMilutinCihldNehder/ Red. Ma.sarela hman. Di. Maks Morl. sc. band dligei ki zlai, k,osd tuhijeh:02.u.r947.31.03194.3
d' a17.,raj hm
no@, Alkandd *EeFq," PuEbns n"o soMd Ferdo Z.ililer/ tud. osi! Sr Di. hasrin sain $. Ddurd cdna ki &me srr.. hnijcra: 24.ffi.rs5r 12.02.1s2. 10 pred. 40. e,jkovsri, fioh l!id: Eus?uij onisi^. *ne u ti 6na (? sljka) p.ens aekan&u sersejedru hBhnu. Aewo ^s\a

se cajbvski qoh rlid: Pd,ua &ro. open u 6

c{ llt

CerkoEL

&e€

Aur{a

Srankodd.

bi

Red. Nada Mural.

Dii Uado kbrer sc. i kost. stepan suhi hemijeh 31.10.re5?. x e.1e53.

4r. cajhvsb, qor Irjil: Alouo ddaa. opera n td .in, (7 slika) hema n*eri al.l.andra $Eejd€ tuhna n,pk,o Mo. de* Dt Caibvski eEo Fedo 2 Miler/ tud , dir i $. Daslin sai' (oi Ndzad Kdd.

hnlen:
se.e

20 02.1e70. 10.061s?0.

pdjdu

n

1d .in a 1? Jila) Libi4o pEna a€kand.u $.sejes.u pulh nu u Mitudna Ohlam N.hajm i bbhnq obradbi hhna khaia. R€d Nada Murai.

1r prtd a2. Cdko6ki, Pjot Ili.: tDs2nij odezin.

LnEk

Indd Besi. h. zvonihi. &tn
prd. prsniaa:

Dir Antun htdic

s. i k{.

fretDEDlera:03.11

09.11.19?3. %.10.19?9

t3 prd

19?3. (40). 2

n
,L/

Djek hwtae "qnjn Pri6", eij*
13. tu Ndtud.htkt'kab^t 3 dike.a&p$$d Hr.ni.tav Ra.ie (Vojnil Raba&n). Red. Zorka f$hit. Sc. Zvonimi Manojloid. Luib BEsd,ve kaula. 44. Mm.4 kn.o: R!&r t:rdrnd rrriz. Lurka& isa r dva duel. heveo Ivo Bal€nedd qAhe pEplwh kub, stsMedi clazb, Rha cjulmenbva. k. Aeko Min.er sc.Ivan corB. ru*e lvaDa

enda.

kem{era: N.02.rs76. 13

$. n6dea. cilobna Dnh r 5 dik' s pFvaden. Dranarizirao Maden Sircla R.d. Mil€ Gabra S. Bra.k Sbj.kdvjd &sr N*nka MaF5.nhDodc ki hma hdd Lftke atrana Ma.kdn. hnu"ra 0s.02.r9s6. 0206 r9s? 6. KvM Zcmbta i &a! slwo Batu lgkazka o Do* i o hbrnike qo Balde). SloMno ob.adena skazka u &lin 6na
Red Davor Herus. sc. Brmko sbjakoi.. Lfie Bnnk, sbtskod& Rdije..:230ares? ra6.rs5? 11 pd. s.. sl

41 Rdjta

o

Adaplirao xd Majasn. Glazba Mkold! And€jeida &mkiksako€ ed Edi Mrj.ron ft B.anko sbjalodd. htke B',1r, Sbj,\od.a P,emJAra: 04.03.19/s. 22 0r 1a76 tl pEd

cilL snldn'

73

ry
€. MudFb,M&*hoda:Ao& tu,@.N., dil nud.k &ma u 3 ilb. tuea&dh s6@dtu tubtu j jffiNtul4nMihdlodtuksdnumigaoM.PMuryH.hdoi ndhFo Nikoh hdrqd. &m[ hdotr tud Atu &hnddq. tud.frb arorri Dr aoijs hDahd@o S.. uad'bir Zefrnsb &t u.ditur %tudl Iry kd;er heeB: 13.&j94. 3o.G.r*. 6 pEd. 4. e,jkovsli, Eok IUil: Pito,a dda4. Muzilla dlm! ! 7 dita, Prm isdbenoj nmli Aek,n&a kddda Purhr nai*o Met IUi. e{kvsH. ew ftrdo Z. Mil.r/ &d, Judslav &Fda. Dii Sbnh SDuni6. &. SqFj hdnah. kr Ob OlNr. ft€qes: 6.5.19&. 3.6.1950. 6 pd. Nalenud&&mau3dih.tu.aekndrukdd.ntu6nu iNihl4uMh{lod&k @hunapissMod*tlUi.MuosH.M
50, Musorg6li, ModBi P€kovilt Boti. &du,ou.

i

74

dnir
dm

tud. cinl Dehve. Di. zdenko Pehails. Zeddnsh i $rcej

51. cajkNsh, (7 slika). hn, isbinfioj naeisao Mde.t llii. Caikovski

sc. u,Kdnski ksl uadinir Z.dinsti &dr ruil: rus,ni o',rin. opd, u 6 Neksand.a Soryejed.a Pudkina wni

Ruzi.a Nenadovr.sokdri. kr M,ks Krbos. 15.03.1953 9DEd. 52. Musorgski, Modes! Pebovi.: Bari' CodLhou Muzi.ka draDa u edd dinr s prolosom (9 srika) Pftna aekandru sersejeit! Pdlinu i Nikolaju Mihdlo;.u kranzinu pd.edio M P MusorFh. Feradio i i,shmendrao Nikol,j an&ej$a Hmskikreah. sergej Kudnski.

ksr.

Red.

Hinlo kslov&k. Dri Uadinil

Benid. Sc.

Prenijer,,06101957

Derelid

k{.

tud ksb spdd Dir Mraden B,!i. sc. Bei.rav vanda w.ine.rPavsli!. kr Fh4o Hopat. Prenlera:

U

sumdv

s

@mn Nadnq hm)eo b Spik.

$. aajlovstr, 40b rUi.: P;rde &nd opd, u r; dn, ?di\,\hncAplsandruSaBe"4 uPus[nunapEaoMod4rilr .dh!I'.ncd.Mlaocn$bdr Dir MsdiraB.li 9 4n,Jr ?ur ( &r Rurie Nenadoud.sokori. &i 6i Rdo&dd Preip.eDije.s: 19.e.19?6. kncerha irwdba Prentea 12.0?.1e76. Ljeba F,ornra OFrij, 20 05.re77. 6 prd. s{. &,qeq Botr udinifodd: Bdrc&drjrrd &a rdtu B,le! u 6tii rina. tuna ryni Neknd.a seryejed.a Puskina
libreb naDtao Nitolsj Dnildjed. volkd.

Kdmki. hnie.a:
rdnd. Beler u

&i Olga ftlova 06.05.1952. 27

Dji Uadmi. &ntd. $. $.!q

elid

55. kat*, Born uadrnnod. Bdr.*arojs*d tn dna. tuna eni deksndra SeryejSda Puihna

tt

i0

lieeb

napisao

Nikol4 Dmi!.!ei. Volkoe &d I

t

kor.

Jilka lv€la. Dr

Dubmra& ljetre Era
: Bo.h caduno!. Muzi.kad.amau9slika tunad6n.kojkronldAleksaDdaso&jd.a Pudki.a. ft eveo Velini. Zivojinoi!. Na.do paftb, BoSad Dii hsimir Bara poUana. hncerba nvedbs. .ddd. t2 0?.1e57. kkoi.*s

31,07,1963, Tvrdava

Boki

tud. Dqovsn Jo%nM. Lvodi Liuhila Udna.

dna (7 slikd. henr aeks"ndtu sdFld.u tubnu bapk,o edko6ki. Narcdno k*lilE lvan Zajc, Rijek,

$. e4kdski, 4or Ili: A1',o &m. open
Red Mladen SabUid. Dn.

Mddd njt

u

fi

vbdiDi. Beni.. sc. hlun zuid. kd. Ruta Nemdoi. sokolii h. hi edo6di.12.07. 1e76 L!tu pdddm opdts.
JEosh@reLi Ptbdt
5s.

d4dd

;ea RinsHkrsrka

hjho o.otu saeatu.ctaz&NikdstshdE!. Ms tn

sn 10

Brank, sbjakod.,

kd tdi M"jardn. $ Branko sidjaldd. Lutk 29.06. r 975. Narcdno kaza lidte, si&nik 60 &jb o r;b, i db. to4i310 luiata. Nis. edMircslavujedd 26.m197? Nardnolaza.
61 &k

@& eust

. Dje.je kazalisb a&, gze,,

62 sbzb

o .dre Sdtdnz. Kazalisb bladog Cled* 23.06.1s30.

&d Ju4 Zidski

Ljetu @rnicr

t. J- Baaa\c: Ribliogrufto pqeD& Pu.hinoDih tdbtu k pnLaea o tuhiLu abjaeinih tu hmkhohi2*udo god r94o^ajizenh latinibm). . r"bd. b Pu3rina. - zaseb Matioa Hrvakk, izv,mdno tda+ p@don 15ssdis{ie Dsdlom ndenja. IDnja 1e9, uredli Josip Sadalid, tur,v bre, P#. !dra. 2. n c,can, N. Dragojdd: s*tsao haizelnBt u

htuabtihpnj.tehn rs,
prMdila.,,
L

Is35.

1933. Srr 415.

-z@b hdtm hvabth hizdh

htwt*itu tu@isimo
4.

s. J uzaEdd, r. Luki4add tsoujekha) 1917 tu5.'cnatiebibuosafrje'i

g.un$l,

hdhunast

Hr6bko 6lolosh ddtm,

trbkhih.Eqtiru
,

J U.arevt, L luk5il,
1

Rusha hajizeDnost ! 191s 1977i deskrcptivn, bibriosaQ'. - z'seb,
992, 331
r

latr lso

Zrye\

5. B. He.inodd

Clobs,

S0.

2

sf ReFrdr tutrb: * 'zd&ah

1&0.

n

ll

3
b$rio$!!uknjigr :13351s40/klau,uredn,ktoiarRosld.zasb Nloonaha,seud
uzascburobradio

Sinerudc'zas\ N*bnalnsi

{atalogrukopisa Nadonaln{:i

$aufl*n. bibloeke sFutil jsn!Libliotkd.

78

h.kin

i hfsb

kduehdt

ealnddEdth kad cra sodDapEdog4d!.4 a$ Fko4tr tutrno.h nirn tq ,iwt Erika rush kitsGta 8huda, u kdturcn i F ni.bn 'ndu Enara diFvdu * *hi doFd4L Fnili d Daion nandli pEFd . cpoha Dtsdna rondi bjc pno ndobue nod€ hryaEk€ k{i.nGti ruEd! kao ladoDdn. rdn4.osi n blarAn.s,ildrdna! pit$,F sipc!/ 8hr".ilo/.rr.,{4.dnil{ehTp,6.nas b ideju o d.venskoj u4inn6h. od!6no

idcju o vehhi

p. ibv4uf i duhdnon

s. u 6rcjn rzilku nd. odonili. a Filiiti e Ded nru i DrobLD rdien$ uec u lB'enju uera ksrakGn$nna ts ,a owo ndobte nsf <4tPrn6..,io ",3. ru.o ero * iEa !a un! FireM raAtat dawtule.s dwdi do u&iaqia i do obilnos prtrderi ddr i &.h odrukih u ns s sE do sedine *'d*d$ de6 diDa naji.. i n{e&€ ppodi Pdhn . pre koji ! d{no uderirk vidna knjr4na u b F d 4da,'

sega ona rdja odsdanju kNtmch.Dko u HlErkoj

!&.ion ldde*lih

i

de*.ih

dini

!tudo(lhlild @aja ilfuak s hrdae

epiFani n4o {edE ndnrc rieke pj6nc barcli€ifiq ptlne r d4, ilb nb.n- i Fi!ile '."p4 rnF@h P*hrd enaDlrki 6rlsqi ,q^.! rdkd { hski,,N4en"
r

8),r6h

i

rtlaztu

cNadne

ndtrq

t0 ,o

i
rozbfuii, Pottnlo 6Na.ddne ndine" I 360), Cisdnt rt;kano prerhdna dva spjeva u zsebnoj kbjizi t s60) u p{@du s Dniftsda. xdtaraninr Najobilnije se. nedulim, u ton razdoblju kad se po.ela kombtui.aij moderna h.vaaka p.oza, prcmde Puakindva p$zna {ela, nam.ib ond iip 3to F Dozndeno iz ktainarih p+a'neii h )e t\p rahlsrno zabinljiw prc2, @a se nddj dida.koj publb .di kao z$aho i istovreneno unjetnitki kyaliletno stio nasuprot djelif,a dema.hh ptaca, &no ezdjdnina u u' nMls pe&ne $ do sFdm e
tA69), Bru(a
uz

BoSt, "Nden" r3$) Pulkin@ roman u dihodDa tlss.t o&dn ne nailar u orcn mzdobuu na Favo razumij*anje, djeronino zbc tos. !h se psbrenaljta djelr k& i ko.c.p.Ia slanosjuaka ne uklapdu u bo.benu i opfinsh.lu abosfe.u preFrdne kilu*ncii, a dlbnlno zbos.eodsdrsjdes pruewds Nath6, prd put o so)rDf,.nia o4&rrro preod, S. Dinitu;6kra.anin, a t{ je de*1er"tki p{evod zna&jan jedino po tone sio .nala.ku publiku upornaje s labulon ru4dna Adekvatniji prijevod tDre,iia oni{ino ohjavlirje u karloladkom I. tnski dqe sdine kasnije (1362). "ClasonGn

rpr@oD.Deo.te!,'&kn"r&4juporeslom"slawn.r'r3&),&spdtu srrnnk Dreveo S. Aarac ,Slaren3H j us( 349 i preveo I tnski, ,Neven" 13tr)i Crora.lpBeoJ A. K,,Namdbe bovjne. r956iu"Donok .d 1M5) Vd $nie prevede,, je i Pilooo dano (prmo M. hpoid, "bto, 1&2) h p{md p,i je p{md jednoc Pulbndva {ela u hn'ckoj knjuevnGfi uop.e. Deerak sdina ksnjje pEvedeni su 4il4 (preveo v J,.erid,,Neven,,1352)ilezavne.h.\inwrcman116r,8*;(pr@oM.
( 1

tonro! amarle RLni.. 3upruse ldrnskog

Affi LK U\ /\

ffi w\

.qd.a

s

kolD

* Pcrin dilid

s

oFnib ruLin !e nejherinne pdi u ili^k i to! FedidDo aem4 3 ldie po,n'r4. tu6bs pj6ni.kq!rk.. sbuRr rde!" Dn4d4e tuk'nMh +ra qHp'b q. d euedo a me pnrdiobtvtujr eda]]!npidomr.didrhosdd kb*unn bb4req@d 3* da biga pGE.de L!4u, Dsdonrho didrk!*i knid ibdi tu*indh dlra Do{ueno e, n i FtouDq uded{o knjrwnc 'li ts ..caEo hhd6. d lrrcdi€ Pu.rin& bra & u ns 3E geneEcir kdirldk', d 1 MaEli&, A. D ()dd, c viba i d!6h. sdand4d,h, Glodfdd 3odra pd4 !bu{s jd3 eu u4k btalo d&M r{di tuhn.$ piznih qd!, ib a hrebb rds6t hs@@ru. u3sjoj bdi 4 dtuiEnodilihn ! iiq oh& r. A. frrede ko
{ED€
ned@orio

razd.nBr nasF

KrqeD xrx. i Dddkon xx dd!.r, dldn@de redi4., rd e hreho
rilka. Medulih,
i

u doba

Nd4F Msouhnae.&tub@ ubno! rad-pus i r/ hnuhDFff k{in, izmd! dhrq, dd vdi*modd pdj4d Bd4 tu!rcd, e pd@dA M6&F.dnerdr. od Dn@hnih idrdr i d.di i h3kDi u pda'nd rardob[u .zdqil {no 3@or& q PdtPo, rq' ob4e4{.
Mdt€
i

ried tatu4.buh@^br.nru,
3u

|

hm6r.@mtud.!@rdi€pj@ib.edaoe4e) rleetr& ontuim r ba 0 e6). N! hrft8.F drFtubn mFdm.{eeo, dvo4e q Hn.6b, n.d E3ud fabuk.nu puu nd&h& I eo6dn.i kia6*o4, ldi su e htdd d€ddi u tuhn. i !reuimrli, pd.6q4 b.dd a@E rrd
na

hiFo

81

i
nov.le. odti pnnjer t*ve noleleje Psbnova vtzurk: sudbono:na ljubav 6mFs'. , ts r 7bil 6b pM plnc oLqF j dood Ndpoh. o\.h ru.o.a ' piipofFe Fahd. novd" ul..sta F n" Dc-r'.ou J"a.o 1{ I trd " Dua,.n,kaqo hsom"cv.T eL5/o artrrd,'^dodmra,r,,odsqof 3c' 3!od .4nts.an kod du o 'rag .., nt.upo. wlf"nlnLubo". ".-"Lonr".;mou,o-,dlnom popul sre.ene ktune Pusk.s u ao.6r cd!,,,!. ovone heba pnbqni r(.cqLo'FPL!!i m..do.'rr ! n5 1.€F4 r o6ad b"tadL F,.d4 ti' vt .! kdo i u tt 4 u [o!i ".

nova

hvdske knjiFnGti hj u+.aj Dola[ojenjav, rasor€ iu.kinore linb l3o, podLddrro.u u h*b- *nnb hr-L -d"mo n"s,d ksnF do.t, kod D Doar,.a pog..su
hdkinoYe pjeshe yo4o sdm yds.

utjecaj a !a

h

rvahku preFrcdn!

knjil.no*

u kasnijin ra2dobtrin a

f .sL(oi.a..ar o kn ! i i proLr.6" 1 toF^ dt& 7. $d;Fd.Da c. ' FLo obEv h{r^s qFr o p.lknr u nasr. mropp$i. . q"rocL -is'd,,dL vn"dn"k'ira,nGLn',bpitogcoPck,rud3,"uM!,(. q". r %vn. r T .r' D Bordn, a Radfl drud u po!b"dn..!. fm" tosLnoqm 11i .Fn.m4Jom' r rco4mod"nm, L -ab(oirqrenGri ' hveseJ BadaL.' I Herseq(,aunarnour.dobJA.ft,kei

Pustind tnji2ev.i

rad o4eknuo te n.ososituto

ju

KAZALO
........ 5 ......... g Bibliografija............. ............... 18 Pu3kin i hrvatska kultura (Magdalena Medari C). 79 Uvod: Aleksandar Pu5kin Kronologij a Livota i ffela

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful