Megjelent: Arany Tarsoly, 2011. november, VII. évfolyam 11. szám, 20-23.

Grandpierre Atilla:

A magyarság és az ugorok kapcsolata - a finnugor dogma cáfolata
A ma hivatalos álláspont szerint a magyarok az ugornak nevezett népcsalád (az obi-ugorok az Ob folyó mellett élő népek, nevük: manysik és hantik) harmadik ága. A manysinak kb. 3 800 beszélője van, míg a hantinak 14 280, a magyarok létszáma 15 millió körüli. A finn-volgai nyelvcsaládban a finnek létszáma 5 millió körüli, az észt 1,1 millió, a mordvin 1 millió körüli. Természetes, hogy a finn-volgai népcsaládot legnagyobb népéről nevezték el. De ha ez természetes, akkor az természetellenes, hogy az ugor népcsaládot nem a legnagyobb népéről nevezték el magyar népcsaládnak, ahogy az is természetellenes, hogy a finnugor népcsaládot nem magyar-finn népcsaládnak nevezik. Az, hogy a magyarokat az ugorok elnevezésű feltételezett népcsoportból származtatják, olyan, mint amikor egy hatalmas, 10 méter átmérőjű fatörzset egy milliméteres vastagságú ágával sorolnak egy csoportba, vagy éppen arról neveznek el. A magyarság származásának finnugor elmélete eleve abból indul ki, hogy a magyarok finnugor eredetűek. De mielőtt ilyen elsöprő feltevést elfogadnánk, igyekezzünk elhelyezni az adott népeket a korabeli Eurázsia szomszédos népei között. Alapvető és régészeti tényekkel többszörösen bizonyított tény, hogy a Kárpát-medencéből népesült be az egész eurázsiai síkság, mégpedig milliós nagyságrendben, az i.e. 5 100-as évektől kezdve (Blagoje Govedarica hamburgi régészprofesszor Jogarhordozók: A sztyeppe urai című, 2004-ben német nyelven megjelent monográfiája, valamint Igor Manzura 2005-ös, az Oxford Journal of Archaeology-ban megjelent tanulmánya alapján). Erdély és a FelsőTiszavidék egységes műveltségi központot alkotott (I), és létrehozta az aldunai (II), a meótiszi (III), a volga-kámai (IV) és a kaukázusi (V) műveltségi központokat. Ezek háromezer éven át szoros kapcsolatot tartottak fenn egymással, kiváló államszervező képességről tanúskodva egyetlen hatalmas egységet jelentettek. Ez az egység az i.e. 2000 körül kezdődő háborúk beköszöntével sem szűnt meg, sőt kiterjedt az Ural hegységtől keletre is, és a Kárpát-medencétől a Csendes-óceánig az eurázsiai síkságon és környékén egyetlen egységesen szervezett körzetet alkotott (l. Bakay Kornél 2005, Őstörténetünk régészeti forrásai, 82-83, 149-150). Ennek a körzetnek a lakói a magyarok közvetlen elődei, az i.e. I. évezredben kimmerek, szkíták, szarmaták, majd hunok, avarok, magyarok néven váltak ismertté.

 

1  

Tekintve. Ebből következtetem. hogy ebben a körzetben volt a föld eltartóképessége a legnagyobb. és így itt lehetett a legnagyobb a népsűrűség is.   2   . a zsíros fekete földet („csernozjom”).1. Tudjuk. Zeptertragen: Herrscher der Steppen. Csáji László Koppány: Sztyeppei civilizációk c. 2004. B. könyvét). A különböző népnevek nem annyira népcserét. elsősorban a Kárpát-medencei Alföld és Etelköz (Ukrajna) a földkerekség legjobb minőségű talaját adja. 8 millió négyzetkilométeres kiterjedésével. mint inkább a különböző hatalmi szerveződéseket jelzik (l. E tények tükrében az obi-ugornak nevezett népek a legalább hétezer éves magyarság északi peremvidékén élő parányi népcsoportokként tűnnek fel.e. 21). hogy az eurázsiai síkság nyugati része. Az erdélyi magasműveltség (I) népeinek kirajzása az eurázsiai síkságra i. 5 100-tól (Govedarica. s. Ezek az alapvető. 1. természettudományos tények szolgálnak alapul minden valóságra építő nyelvészeti elmélet számára. Abb. Heidelberger Akademie der Wissenschaften. ábra. ebben a hatalmas körzetben él az emberiség teljes lakosságának jelentős hányada. tehát több. hogy az eurázsiai síkság a földkerekség legnagyobb egységes tája. mint hatezer éves népi folytonossággal kell számolnunk. Az itt élő embermilliókat nem lehetett egyik napról a másikra lecserélni.

ahogy az angol világbirodalom kiépülése együttjárt az angolok és az afrikai törzsek hosszas együttélésével. hogy a magyar nép azonosság-tudata alapján a szkítáktól származik. mint a némettel vagy az orosszal.9%). Nyilvánvaló. A népek azonosság-tudatának leértékelése vagy kikapcsolása tehát főbenjáró hiba a népek hovatartozásának megítélésekor. ahhoz hasonlóan. Ezt a szempontot a finnugor eredet dogmája eleve figyelmen kívül hagyta. hogy az angol nyelv a szász-niger nyelvcsaládból ered. Ha ellenőrizni akarjuk népünk eredetéről történelmi hagyományaink által alkotott képet. a szkítákra jellemző.6%-a az alföldi-erdélyi kiáramlásból eredt. Tudjuk. amikor Schliemann Homérosz műve alapján fedezte fel Tróját. létfontosságú. hogy az angol nyelv szorosabb nyelvrokonságban áll az angol alapú. és ennek következtében a leegyszerűsödött közvetítő nyelv. magyar krónikák. Nyelv-átvétel esetén a nyelvi rokonság magas foka sem jelenti a rokon nyelveket beszélő népek rokonságát.4%). és a mongoloid (0. a Kaszpi tenger. Pamír. meghatározatlan típusokat. akkor a szkíta eredetet az embertan és a genetika tényeivel kell elelnőriznünk. Bonfini). Dr. a pidzsin angol és az angol alapú kreol nyelv megjelenésével. S ha az eurázsiai síkság. Tudjuk. Ugyanakkor a tudomány a néphagyományokat csak akkor fogadhatja el. A legújabb eredmények.Nyilvánvaló. hogy fenntartsa azonosság-tudatát. önazonosságát megállapítani? Nyilvánvaló. Közép-Ázsiában gyakori. hogy angolok a szász-niger népcsoportból származnak.3%). A népek eredetét tehát természetszerűen saját eredetükről őrzött ismereteik alapján lehet és kell megállapítani. Mivel a népet önazonosság-tudata tartja össze és tartja életben. eredetének ismeretét. embertani és genetikai tények támasztják őket alá. történelmi. a Turáni Alföld. Hogyan lehet egy nép eredetét. a Kaukázus fő embertani típusai a magyarság legfőbb embertani típusait   3   . turáninak nevezett típus (31. Lássuk először is az embertan tényeit. és az sem.1%). hogy ezen parányi népek nyelvére a magyar nyelv döntő hatást gyakorolt. finnugor nyelvek és népek esetében. a kelet-balti (5. a balkáni-kaukázusi népeket jellemző dínári típus (5. szkítákkal azonosította (l. ElőÁzsia. például a nigériai kreol nyelvvel. hogy egy nép önazonosság-tudatának alapja saját eredetének tudata. Könnyen előfordulhatott.8%). De ebből nem következik. ha régészeti. Ha nem számítjuk az erősen kevert. amit tudtak. hogy az északi peremvidéken élő kis népek a magasműveltségű magyarságtól átvettek. ahogy például a görög néphagyományt igazolta. az elő-ázsiai (5. amelyek aránya 30%. hogy a népek történelmi hagyományait a régészet rendre beigazolja. Ugyanez a helyzet a magyar és az obi-ugor. akkor a fentebbi embertani típusok 92. a kaszpi-pontusi (4. A magyarság és a Nyugat az 1700-1800-as évekig világszerte a magyarokat a hunokkal. pamíri-nak nevezett típus (12%).3%). Henkey Gyula munkái alapján a magyarság legfőbb embertani típusai az alföldi eredetű.

a németek között 6. hogy az obi-ugorok embertani típusa. az eddigi eredményeinktől teljesen független területre. amely a Kárpát-medencétől az eurázsiai síkságon át Észak-Indiáig megtalálható. A finnugor típusok aránya pedig mindössze 3%. akkor ebből kikerülhetetlenül következik. Bebizonyosodott. szarmatákkal kapcsolatos. míg a lengyelek esetében 56% .és a Feketetengertől északra.2%.adják. Mindezek fényében kell megítélni azt a tényt.írták a Science folyóiratban Semino és munkatársai 2000-ben. hogy a székelyek és a szkíták genetikailag lényegében ugyanaz a nép! Gáspár Sándor és Mészáros Anita 2008-ban napvilágot látott eredménye szerint a magyar és a többi uráli nép között nem sikerült jelentős kapcsolatot kimutatni. Ez a genetikai vonal a halomsírokat építő ’kurgán kultúra’ népe.7%.GA) genetikai alkotóeleme 73%-os. Ez az érték a magyarok esetében 60%. Terjesszük ki a tudományos ellenőrzést egy.1%-ot képvisel. Az embertan tényei tehát kizárják a magyarok „ugor” és finnugor eredetét egyaránt. Ez tehát következtetésem szerint azt jelenti. Azt hiszik róluk. hogy az R1a1 általában a szkítákkal. hogy az az eurázsiai síkságon élő népben keletkezett a Kaszpi. Az R1a1 előfordulási gyakorisága a csehek és szlovákok között 26. az „uráli”. és a hollandoknál mindössze 3. a mai magyar népességben mindössze 0. a genetikára! Guglielmino. és a Kárpát-medencébe visszaköltöző Árpád magyarjainál is 12%-nál kisebb volt. Viszont az R1a génjelzőről kiderült. ezzel szemben a finn és a magyar nép genetikai rokonsága 8%-os.   4   . De Silvestri és Béres Judit 2000-ben közzétett eredményei szerint a székely nép úgynevezett „iráni” (mellékesen megemlítik: ezalatt ’aláni’-t értenek. Hozzá kell tennem: az alánok pedig az ókori források szerint szkíták . hogy az eurázsiai síkságra Erdélyből és a Felső-Tisza vidékéről kitelepült embermilliók magyarok kellett legyenek.7%. ők beszéltek először indo-európai nyelvet.

hanem magyar származásúak. Ebből arra következtettem. Lengyelországban (a Szarmata Alföldön) 56%. idetartoznak a szarmata eredetű lengyelek és az indo-szkíták is.2. Semino et al. az R1a1 alapján a magyarok tehát 60%-ban szkíták. a németek viszont csak 6. megerősítik történelmi krónikáinkat. hogy a genetikai bizonyítékok szerint a szkíták se nem indoeurópaiak. mint genetikai jellemzői a Kárpátmedence és az eurázsiai síkság lakóinak alapvető. nemzeti hagyományainkat. November 10-ei számában megjelent tanulmányából. Ahol a korabeli történelmi források szerint szkíták. 70% feletti biológiai egységét igazolják. (2000) a Science folyóirat 2000. se nem irániak. Ukrajnában (Meótiszban) 54%. s egyben cáfolják (3-8%-os rokonsági szintet jelezve) a finnugor dogmát. hunok. szarmaták. avarok. A szkíta-szarmata génjelző. Az R1a (Eu19) szkíta génjelző (lilás bíbor színnel) Magyarországon (a Kárpát-medencében) a legmagasabb (60%). Így tehát a magyarság embertani típusainak vizsgálata éppúgy. ábra.2%-ban. először az adatok kiértékelésében.   5   . a többi körzetben alacsonyabb.

Csakhogy az 1854-es. 63 körül született Strabón nevéhez fűződik.)”. könyv. Ő ugyanis a Fekete-tenger északi partivédékén lakó népek ismertetésekor (VII. and the Basilii. azt a népet. az orosz Vengr stb. azután következnek a tírageták. the first portion is the Desert of the Getae. 17. az urgokat érintő ponton lényegesen eltér. ’Iugra’ nevű tájra vonatkozik. akik Jordanes fordítója szerint akár a magyarok ősei is lehetnek (Kiss Magdolna. természettudományos tények igazolják. az ugor népnévről van szó. úgy tűnik. megtévesztő. 1977. Az „ugor” népnév azonban teljesen más vonatkozásban bukkan fel a történelemben. Jordanes olyan „hunugur”-okról ír. Honnan ered a finnugor elnevezésben szereplő ’ugor’ szó? Mivel az ’ugor’ szó a ’finn’ népnév mellett áll. a szaragurok.sz. Ha azonban utánanézünk a finnugor dogma kialakulásának. minden bizonnyal szándékosan. velük szomszédos nép. ott az R1a1 génjelző rendszerint kiemelkedően magas értéket mutat. szavak nem éppen a véletlent sugallóan” csengenek össze. Jugor. Szakasz. A történelmi forrásokat tehát szigorú. then comes the Tyregetae.magyarok jelentős számban laktak. III. Iordanes: Getica. amelytől a magyar nép „hungár” népnevét eredeztetik. 56-os számában: „a Jugria (Juhram Jura. hanem egy ’Iuhra’. Ahogy Hegedűs József írta a Nyelvtudományi Értekezések1966-ban megjelent. Ezeket a hunugurokat gyakran azonosítják az Atilla halála (i.. hogy a magyarokat a korabeli orosz krónikák rendszerint ’ugri’ néven említik. kiderül. Ugor) és a Hungar. 463 körülről származik róluk. 115). a királyi szkítáktól   6   . Fejezet.sz. Ugra. A basileosok a királyi szkíta nép. ami az „urgosokat” illeti: ők már nem egy. szintén magyar vonatkozású nép az eddigieknél még korábbi felbukkanása az i. a történelemben jól ismert. A legkorábbi európai híradás i. elfogultságtól mentes. Az ’ugor’-ok tehát kétségkívül egy. ugorok és onogurok követséget küldtek Bizáncba. after them the Jazyges Sarmatas. „Of the region lying inland from the coast we have described between the Dnieper and the Danube. 2004. 323) a fordító szerint azt írja: „A most tárgyalt partsáv felett fekvő egész vidék a Borysthenés (Dnyeper – GA) és az Istros (Al-Duna – GA) között ilyenképpen oszlik meg: először jön a geták pusztasága. ahol a hunugur-ok éltek ötszáz évvel később: a Fekete-tenger északi partján. Ungar. Hasonlóan. Tény. hogy egyes hun népek. szó szerinti angol fordítás szövege a magyar fordítástól éppen a legfontosabb. who are also called Urgi. a magyarokkal sűrűn kapcsolatba hozott hun népet jelentenek. Hamilton általi. basileosok („királyiak”) és az urgosok (. Az ’ugr’-hoz hasonló ’urg’.” Vagyis. az urgosok pedig a szöveg szerint egy tőlük különböző. amikor Priszkosz rétor beszámol arról. ráadásul pontosan ugyanabban körzetben. 453) utáni hun korszak onogurjaival.e.. A finnugor dogmának már az elnevezése is. utánuk a sarmata iazygok s az ún. hogy a ’finnugor’ szóban az ’ugor’ nem az ugor népre.

hogy ugyanarról a népről van szó. amit gondolt. és így lett az eredetileg írni szándékozott Regii-ből Urgi. de sajtóhibát vétett. amelyet nehéz lesz a jövőben továbbra is elhallgatni. másképp ’ugor’ népnév a hunugurokra. az urg-hunugur népről. hogy Strabónnak a latin Regii (királyi – GA) volt az eszében?” Vagyis Hamilton felveti. Strabón angolra fordítója. hanem velük azonosak! Az angol szöveg magyarra fordítva ugyanis azt mondja: a királyiak. mégis lényegesen eltérő értelműre ferdítette Strabón szövegét. kézenfekvő feltevés. Akár így. Micsoda különbség! A magyar szöveg fordítója nyilván tisztában volt az eredeti szöveg szó szerinti jelentésével. a királyi szkíták ősnépe. Ezek a tudományos tények együttesen olyan jelentős súlyt képviselnek.   7   . hanem azonosak a királyi szkítákkal. még azt is hozzáteszi egy lábjegyzetben: „Nem lehetséges. akiket urgoknak is neveznek. hogy Strabón Regii-t. Strabónt. akaratlanul hibásan írta le. Mindezek alapján elkerülhetetlen a következtetés: a magyarok nem finnugor eredetűek. azaz magyarul: így született az ’urg’ népnév. a genetika tudományát. Hamilton viszont. másik nép.különböző. Ha tehát az ’urg’. a korabeli magyar krónikákat és az ókor egyik legtekintélyesebb forrását. hogy ők a királyi szkíták! Az egyoldalú nyelvészeti finnugor spekulációk helyett a figyelembe vettük régészet. hanem egyszersmind megvilágította az ugor és az urg nép kilétét. akár úgy. hungárokra. amelytől a magyarokat rendszerint származtatják. egy dolog világos: az ’urgok’ eredeti jelentése: királyi szkíták! Mivel Strabón és az urgok korától az ogur-hunogur-hunugur népnév megjelenéséig mindössze 500 év telt el. jogarakkal temetkező nép. akkor Strabón a magyarokról állítja. tágabb időhatárokat figyelmbe véve a magyarság az eurázsiai pusztát évezredeken át uraló. Eredményünk nemcsak megerősítette a magyarság eredeti hagyományát. az embertan. azaz a magyarokra vonatkozik. azaz „királyiak”-at akart írni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful