Practica in Cadrul Unei Institutii Publice

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE,BUCURESTI FACULTATEA DE MANAGEMENT-ADMINISTRATIE PUBLICA

PROIECT DE PRACTICA IN CADRUL UNEI INSTITUTII PUBLICE PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI

Student: Grupa 223,seria B,an 2 Coordonator de proiect:lect. univ. doc Alina Profiroiu

1

CUPRINS
1.PREZENTAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI PITESTI 1.1 Denumirea institutiei,profil,obiect de activitate profesionala 1.2 Baza legala de infiintare 1.3 Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea 1.4 Obiectivele fundamentale urmarite pe urmatorii 2 ani 1.5 Minister coordinator 1.6 Contract de management,clauze,parti contractante 1.7Modalitati de organizare a activitatii in cadrul Primariei Municipiului Pitesti

pag.4 pag.4 pag.4 pag.5 pag.7 pag.7 pag.7

2.ASPECTE LEGATE DE ACTIVITATEA DE FINANTARE IN PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI 2.1 Analiza institutiei din punct de vedere economico-financiar pag.40 2.2 Modalitati de finantare a activitatii desfasurate,particularitati pag.45 2.3 Posibilitati de obtinere a unor resurse financiare din sponsorizari;continutul acordului de sponsorizare;exemple pag.46 2.4 Nivelul si structura cheltuielilor si a veniturilor institutiei analizate in ultimii 2 ani pag.49 2.5 Fluxurile proceselor de atragere a surselor externe pag.52 3.ASPECTE PRIVIND COMUNICAREA SI TRANSPARENTA DECIZIONALA IN PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI 3.1 Prezentarea activitatii de relatii publice,particularitati ale organizarii pag.55 3.2 Particularitati ale procesului de comunicare interna si externa in Primaria Municipiului Pitesti pag.56 3.3 Analiza modului de aplicare a Legii 52/21.01.2003 privind transparenta decizionala in administratia publica(Monitorul Oficial 70/03.02.2003)si a Legii 544/12.01.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public din Monitorul Oficial 663/23.10.2001-Analiza raportului anual. pag.58 4.ANALIZA DATELOR STATISTICE CU CARE OPEREAZA PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI pag.64 5.PREZENTAREA PROGRAMELOR SI PROIECTELOR DERULATE DE CATRE PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI pag.68 6.ACTE ADMINISTRATIVE.CIRCUITUL DOCUMENTELOR pag.78

7.ASPECTE PRIVIND EXERCITAREA CONTROLULUI IN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI PITESTI pag.84

8.RESURSELE UMANE IN PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI 2

8.1 Prezentarea normelor reglementare in domeniul resurselor umane pag.88 8.2 Proceduri de selectie si recrutare a personalului de gestiune si de executie pag.89 8.3 Modalitati de promovare si motivare a salariatilor,instrumente, mijloace etc. pag.94 8.4 Proceduri de evaluare si control a personalului pag.94 8.5 Compartimente specializate in activitatea de personal;prezentarea detaliata a organizarii sale,incadrarii cu personal,activitati ce se deruleaza aici pag.96 8.6 Aprecierea personala asupra stilului de lucru si a performantelor angajatilor pag.98 9.ELABORAREA UNUI DIAGNOSTIC GLOBAL IN PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI 9.1 Puncte forte,puncte slabe si cauzele care le-au generat pag.98 9.2 Recomandarile pag.100 10.ELEMENTE PRIVIND STRATEGIA PRIMARIEI MUNICIPIULUI PITESTI 10.1 Particularitati strategice ale institutiei publice analizate tinand cont de specificul domeniului de activitate pag.100 10.2 Identificarea si caracterizarea factorilor de mediu si a variabilelor organizationale ce influenteaza procesele interne ale institutiei pag.101 10.3 Prezentarea sistemului de obiective al Primariei Municipiului Pitesti pentru perioada urmatoare 1-3 ani pag.102 10.4 Modalitati previzionate de management pentru realizarea obiectivelor fundamentale si derivate pag.104 10.5 Surse de finantare pentru realizarea optiunilor strategice pag.104 10.6 Exemple de strategii,politici,programe,proiecte derulate si/sau in curs de derulare in Primaria Municipiului Pitesti pag.105

3

1.PREZENTAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI PITESTI
1.1 DENUMIREA INSTITUTIEI,PROFIL,OBIECT DE ACTIVITATE PROFESIONALA Primaria municipiului Pitesti este o unitate administrativ-teritoriala cu personalitate juridica.Poseda un patrimoniu si are initiative in ceea ce priveste administrarea intereselor publice locale,exercitand,in conditiile legii,autoritatea in limitele administrative-teritoriale stabilite. Primaria Municipiului Pitesti face parte din categoria institutiilor publice ale administratiei de stat.Aceasta reprezinta o structura functionala cu activitate permanenta, formata din:primar, viceprimar,secretar Consiliu Local, impreuna cu aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local.Aceasta aduce la indeplinire hotararile Consiliului Local si dispozitiile primarului solutionand problemele curente ale colectivitatii locale. Primarul,Domnul Tudor Pendiuc, îndeplineşte o funcţie de autoritate publică, este şeful administraţiei publice locale din Pitesti şi al aparatului propriu de specialitate al consiliului local, pe care îl conduce şi îl controlează.Prin delegare de competenţă, Primarul poate trece exercitarea unora din atribuţiiile sale Viceprimarilor, Secretarului sau altor funcţionari din serviciile primăriei.In exercitarea atributiilor sale primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. Viceprimarii îl înlocuiesc pe primar în lipsa acestuia şi exercită, prin delegare de competenţă, unele dintre atribuţiile care revin primarului din Legea nr. 215/2001. Secretarul îndeplineşte atribuţiile prevăzute in articolul 85 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, precum şi alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local ori de primar; prin delegare de competenţă, poate coordona si alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al consiliului local, stabilite de primar. Directorii şi şefii compartimentelor neorganizate în structură de direcţie desemnează persoane responsabile cu acţiunea de comunicare către Direcţia Sisteme Informatice, pe hârtie sau pe suport magnetic, în fiecare zi de luni din săptămână până la ora 1400, a oricărei informaţii de interes public şi/sau a noilor modificări ce trebuie aduse aplicaţiei gestionate de Centrele Electronice de Informare, în vederea actualizării în timp util a site-ului Primăriei Sectorului 2. Directorii, şefii serviciilor şi birourilor răspund în faţa Primarului de modul de rezolvare a sarcinilor ce le revin şi colaborează permanent în vederea îndeplinirii în termen legal a lucrărilor ce intră în competenţa lor, precum şi a altor sarcini potrivit nevoilor unităţii.Totodată, au obligaţia de a stabili sarcini de serviciu pentru personalul din subordine în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii şi de a lua măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea acestei activităţi. 1.2 BAZA LEGALA DE INFIINTARE Primaria municipiului Pitesti functioneaza in baza Legii administratiei publice locale nr. 215/23 aprilie 2001 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 si a modificarilor aduse articolului 103, alin (1) prin Legea 216 /23 aprilie 2002 publicata in Monitorul Oficial nr. 288/29 aprilie 2002. 1.3 LEGISLATIA PE BAZA CAREIA ISI DESFASOARA ACTIVITATAEA Primaria municipiului Pitesti este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii Administratiei Publice Locale nr 215/2001 si in conformitate cu hotararile Consiliului Local al

4

Primariei municipiului Pitesti privind aprobarea organigramei si a numarului de posturi ale aparatului propriu de specialitate. Primaria municipiului Pitesti isi desfasoara activitatea pe baza urmatoarelor acte normative: • Legea 215/2001 privind administratia publica locala; • Legea 188/1999,privind statutul functionarului public; • Legea 216/2002 pentru modificarea alin. (1) al art. 103 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001; • Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei • O.G. nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului Cadru de Organizare şi Funcţionare a Consiliilor Locale; • H.G. nr. 1083/2001, privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice; • H.G. nr. 1084/2001, privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, precum şi modalitatea de contestare a calificativelor acordate; • Anexele aferente Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public(cerere tip si reclamatie administrative); • Regulamentul de Ordine Interioară; • Codul Muncii.

1.4 OBIECTIVELE FUNDAMENTALE PE URMATORII 2 ANI In urmatoarea perioada,Primaria Municipiului Pitesti isi propune: Finantarea asistentei si protectiei sociale: Acordarea venitului minim garantat si a ajutorului pentru incalzirea locuintei,familiilor si persoanelor indreptatite; Acordarea drepturilor pentru persoanele cu handicap-indemnizatii lunare,salarii lunare pentru asistentii personali(700 de personae),abonamente gratuite pentru transportul urban de calatori(2400 persoane lunar); Acordarea de servicii specializate de recuperare medicala pentru persoanele adulte cu handicap,prin Centrul “Sanse pentru toti”; Functionarea adapostului de urgenta pentru noapte “Speranta”; Subventionarea transportului in comun de calatori,cu autobuze,prin: -Plata abonamentelor acordate gratuit,potrivit legii; -Decontarea a 50% din costul abonamentelor pentru elevi si pensionari; -Plata a 50% din tariful abonamentelor speciale pentru persoanele in varsta de peste 65

• • • • •

de ani; -Subventionarea cu 45% a cheltuielilor materiale pentru transportul in comun de calatori,cu autobuze,avand ca effect mentinerea la un nivel accesibil al pretului biletelor si abonamentelor.

5

Finantarea activitatii de invatamant din cele 24 de gradinite20 de scoli,3 colegii nationale,14 licee si grupuri scolare si 13 crese din municipiu,constand in cheltuieli de intretinere si functionare,dotari,salarii ale cadrelor didactice si a personalului auxiliary din invatamantul preuniversitar si din crese,burse pentru elevi.Continuarea premierii elevilor olimpici si acordarea burselor speciale de merit,instituite de municipalitate; Asigurarea ordinii si linistii publice cu ajutorul Politiei Comunitare Pitesti; Efectuarea unui transport public de calatori,modern si efficient,cu autobuze; Realizarea curateniei orasului,intretinerea si extinderea spatiilor verzi,intretinerea si modernizarea spatiilor de agreement si a intregii infrastructure (strazi,parcari,iluminat public,retele de apa si canalizare,retele de termoficare); Asigurarea fondurilor pentru finantarea activitatii de cultura,Centrul Cultural si Filarmonica Pitestisprijin financiar pentru sport,ONG-uri si pentru biserici; Organizarea manifestarilor cultural-artistice de referinta pentru Municipiul Pitesti:”Simfonia Lalelelor”,Zilele Orasului,Festivalul de Muzica lautareasca Veche “Zavaidoc”, etc.; Continuarea modernizarii si dezvoltarii Municipiului Pitesti,prin realizarea de investitii: • Reparatii capitale la unitati de invatamant preuniversitar; • Mansardarea cladirilor a 7 gradinite cu program prelungit in vederea creearii de noi locuri pentru 550 de copii; • Reabilitarea Cresei preluate de la S.C. Arpechim si punerea in functiune a acesteia; • Construirea unei sali de sport pentru invatamant preuniversitar; • Finalizarea reabilitarii axei rutiere centrale a municipiului Pitesti,Prundu-Bascov; • Modernizarea si extinderea retelei stradale 40 km,reparatii capitale la alei,trotuare si parcari; • Finalizarea lucrarilor de introducere apa,canalizare si de asfaltare a 10 strazi in zona platou Prundu; • Continuarea lucrarilor si darea in folosinta,etapizat,alimentarii cu apa,a canalizarii,iluminatului public si asfaltarea strazilor din zona Turcesti; • Inceperea lucrarilor de alimentare cu apa,canalizare,iluminat public si asfaltare strazi din zona Calea Campulung; • Finalizarea lucrarilor de infrastructura,consolidare si asfaltare strazi in zona Codrii Cosminului; • Reabilitarea si modernizarea sistemului public de alimentare cu apa,canalizare si epurare a apelor uzate,cu finantare din partea Uniunii Europene; • Continuarea amenajarilor de parcari si locuri de joaca; • Construirea de parcari supraterane etajate in zona bl.E3a,E3b.,E3c.-Centru sip e strada Mircea Eliade,zona AGIP; • Finalizarea amenajarii zonei centrale a municipiului; • Inceperea executiei Pasajului rutier suprateran din zona podul Viilor si realizarea proiectarii pasajelor rutiere supraterane in zonele-Dumbravei-str.Trivale si Smeurei-Stadionului; • Reabilitarea si extinderea retelei de iluminat public stradal(32 km)architectural si decorativ; • Realizarea fantanilor arteziene din Craiovei-Biserica Sf. Ilie,Trivale si Razboieni; • Forarea si amenajarea a 5 izvoare cu apa potabila in cartierele municipiului; • Extinderea si modernizarea blocului G1 tronson C locuinte sociale,din cartierul Razboieni; • Achizitionarea de locuinte pentru cazurile sociale; • Reabilitarea pietei agroalimentare din cartierul Trivale; • Dotarea cu scari rulante a pasajului pietonal subteran “Sf.Vineri”; 6

• • • • • • • • • • • •

Realizarea proiectarii si inceperii construrii sediului Filarmonicii Pitesti; Repararea si modernizarea bazei de agreement (Bazin Olimpic,Plaja din Tudor Vladimirescu,Parcul Strand,Gradina Zoologica),reabilitarea parcurilor Lumina,Razboieni,Tineretului,a Gradinii Publice si reamenajarea si intretinerea spatiilor verzi; Finalizarea instalatiei de nocturna la Stadionul Municipal “Nicolae Dobrin”; Realizarea statuii “Nicolae Dobrin”; Construirea capelei la cimitirul municipal Prundu; Extinderea cimitirului municipal “Sf. Gheorghe”; Regularizarea Paraului Zamfiresti; Executarea de lucrari de reparatii capitale la podul de peste raul Arges; Realizarea centralei cu cogenerare in Cartierul Trivale; Reactualizarea Planului de Urbanism General al Municipiului Pitesti si continuarea lucrarilor de cadastru imobiliar si edilitar; Finalizarea strategiei de dezvoltare post aderare a Municipiului Pitesti; Realizarea de studii si proiecte de regenerare urbana. 1.5 MINISTER COORDONATOR

Primaria municipiului Pitesti este subordonata Ministerului Administratiei Publice si intretine relatii cu Ministerul de Finante,Ministerul Muncii,Agentia Functionarilor Publici,Oficiul Fortelor de Munca etc. 1.6 CONTRACT DE MANAGEMENT,CLAUZE,PARTI CONTRACTANTE Nu exista contract de management,clauze,parti contractante. 1.7 MODALITATI DE ORGANIZARE A ACTIVITATII IN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI PITESTI Structura organizatorica a Primariei municipiului Pitesti cuprinde directii, servicii si birouri.Directiile, serviciile si birourile care compun aparatul propriu de specialitate al consiliului local Pitesti sunt urmatoarele: 1.CABINET PRIMAR 2..DIRECTIA ECONOMICA:  Conducere  Serviciul Constatare,Impunere Persoane Fizice  Serviciul Constatare,Impunere Persoane Juridice  Serviciul Incasari si Evidenta a Veniturilor  Serviciul Urmarire Incasare Impozite si Taxe Locale  Biroul Certificate de Atestare Fiscala  Serviciul Contabilitate

7

 Serviciul Buget  Serviciul Informatica 3..DIRECTIA PATRIMONIU SI DEZVOLTARE LOCALA:  Conducere  Biroul Strategii si Dezvoltare Locala  Biroul Patrimoniu  Biroul Achizitii  Biroul Invatamant,Sanatate,Cultura  Serviciul Indrumare Asociatii Proprietari  Biroul Administrativ 4.DIRECTIA TEHNICA SI DE URBANISM:  Conducere  Biroul Amenajarea Teritoriului  Compartimentul Acordul Unic  Serviciul Disciplina in Constructii  Serviciul Investitii  Serviciul Tehnic 5.DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA SI ASISTENTA SOCIALA       Conducere Serviciul Administratie Publica Locala Compartimentul Management Documente,Arhiva,Curierat Serviciul Prestatii Sociale Serviciul Protectia Persoanelor cu Handicap si a Persoanelor Varstnice Compartimentul de Protectie a Drepturilor Copilului

6.COMPARTIMENTE/SERVICII/BIROURI AFLATE IN SUBORDINEA SECRETARULUI MUNICIPIULUI  Compartimentul Managementul Calitatii  Serviciul Juridic  Serviciul de Aplicare a Legilor Proprietatii  Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice 7.SERVICIUL CONTROL SI AUTORIZARE A ACTIVITATII ECONOMICE 8.COMPARTIMENTUL PROTECTIE CIVILA,PSI,PROTECTIA MUNCII 9.BIROUL DE RELATII PUBLICE SI MASS-MEDIA 10.COMPARTIMENT DE PROMOVARE SI RELATII INTERNATIONALE 11.BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN

8

12.SERVICIUL MANAGEMENT RESURSE UMANE 13.CONSILIERI PRIMARI

ATRIBUTIILE PRIMARULUI MUNICIPIULUI PITESTI Primarul municipiului Pitesti, actualmente Tudor Pendiuc, este seful administratiei publice locale din Pitesti si al aparatului propriu de specialitate al consiliului local, pe care il conduce si il controleaza.El indeplineste, in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, urmatoarele atributii: a) asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean; b) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. În situaţia în care apreciază că o hotărâre este ilegală, în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizează pe prefect; c) poate propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotărârii consiliului local ia măsuri pentru organizarea acestei consultări, în condiţiile legii; d) prezintă consiliului local, anual sau ori de câte ori este necesar, informări, privind starea economică şi socială a comunei sau a oraşului, în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local; e) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local; f) exercită funcţia de ordonator principal de credite; g) verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică de îndată consiliului local cele constatate; h) ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, împreună cu organele specializate ale statului. În acest scop poate mobiliza populaţia, agenţii economici şi instituţiile publice din comună sau din oraş, acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite în planurile de protecţie şi intervenţie elaborate pe tipuri de dezastre; i) asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor, prin intermediul poliţiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă, care au obligaţia să răspundă solicitărilor sale, în condiţiile legii; j) îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale; k) ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice; l) ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau a altor manifestări publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri, la ordinea şi liniştea publică;

9

m) controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate; n) ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale, în condiţiile legii; o) ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune spre aprobare consiliului local; asigură respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum şi ale planurilor urbanistice zonale şi de detaliu; p) asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local; q) asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a oraşului, instalarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal, în condiţiile legii; r) exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora; s) conduce serviciile publice locale; asigură funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de autoritate tutelară; supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă şi ajutor social; ş) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă; t) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege; ţ) propune consiliului local spre aprobare, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate; u) numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, cu excepţia secretarului; propune consiliului local numirea şi eliberarea din funcţie, în condiţiile legii, a conducătorilor regiilor autonome, ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local; v) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei sau al oraşului; x) organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe; y) ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului, precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari. In exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila, a sarcinilor ce ii revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectie civila, precum si a altor atributii stabilite prin lege primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in comuna sau in orasul in care a fost ales. In aceasta calitate primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, in conditiile legii, concursul sefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, daca sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate.

ATRIBUTIILE VICEPRIMARILOR Municipiul Pitesti are 2 Viceprimari.Ei pot exercita, prin delegare de competenta, unele dintre atributiile care revin primarului din Legea nr. 215/2001 si anume :  indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;  controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate; 10

 asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local;  exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora;  raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei sau al orasului;  organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente;  ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.  indeplineste functia de ofiter de stare civila.

ATRIBUTIILE SECRETARULUI Secretarul municipiului Pitesti este functionar public de conducere, numit de prefect la propunerea Primarului. Secretarul indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale:  participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului local;  coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local;  avizeaza proiectele de hotarare ale consiliului local, asumandu-si raspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnand hotararile pe care le considera legale;  avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului;  urmareste rezolvarea corespondentei in termenul legal;  asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat;  pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local;  asigura comunicarea catre autoritatile, institutiile si persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, in termen de cel mult 10 zile, daca legea nu prevede altfel;  asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu caracter normativ;  elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, in afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;  legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea copiilor cu actele originale, in conditiile legii. Secretarul poate coordona si alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, stabilite de primar. Secretarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local ori de primar. DIRECTIA ECONOMICA

11

Serviciul Constatare, Impunere Persoane Juridice Misiune: • Stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor şi a penalităţilor de întârziere, precum şi a amenzilor, în cazul persoanelor juridice; • Promovarea şi aplicarea metodelor moderne şi eficiente de administrare a impozitelor şi taxelor locale.
Atribuţii:

• • • • • • • • •

Stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor şi a penalităţilor de întârziere, precum şi a amenzilor, în cazul persoanelor juridice; Asigurarea evidenţei obligaţiilor fiscale pentru fiecare platitor de impozite şi taxe locale, precum şi a plăţilor efectuate de aceştia; Inventarierea materiei impozabile generate de aplicarea Codului fiscal, precum şi a altor reglementări în materie, în cazul persoanelor juridice; Realizarea activităţii de inspecţie fiscală la agenţii economici, care au obligaţia calculării şi vărsării la bugetul local a impozitelor şi taxelor locale, conform dispoziţiilor legale, verificarea modului de calcul, de evidenţiere şi virare a acestora; Cooperarea cu organele de poliţie, băncile, instituţiile ce gestionează registre publice, precum şi cu alte persoane juridice sau fizice în vederea furnizării de informaţii necesare desfăşurării activităţii de administrare a impozitelor şi taxelor locale; Propuneri pentru soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor de control si de impunere, având ca obiect impozitele si taxele locale, în cazul persoanelor juridice; Aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege pentru contribuabilii persoane juridice care nu respectă prevederile legale privind impozitele şi taxele locale;- Exploatarea aplicaţiilor informatice specifice compartimentului, pentru administrarea impozitelor şi taxelor locale; Efectuarea analizelor statistice în legătură cu încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale şi adoptarea măsurilor ce se impun pentru creşterea gradului de încasare a acestora; Păstrarea, în condiţiile legii, a secretului fiscal asupra informaţiilor cu caracter fiscal, ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu. Serviciul Încasări şi Evidenţa Veniturilor

Misiunea:

• •

Încasarea şi evidenţa impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor şi a penalităţilor de întârziere, precum şi a amenzilor, în cazul persoanelor fizice şi juridice; Promovarea şi aplicarea metodelor moderne şi eficiente de administrare a impozitelor şi taxelor locale.

Atribuţii:

Încasarea de la contribuabili, prin casierie, a impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor sume datorate bugetului local;

12

• • • • • •

• • • • • •

Încasarea, verificarea şi evidenţa impozitelor şi taxelor locale, a taxelor judiciare de timbru şi a taxelor extrajudiciare de timbru; Realizarea documentaţiei pentru efectuarea operaţiunilor de compensare sau restituire a impozitelor şi taxelor locale; Asigurarea evidenţei veniturilor bugetului local şi a situaţiilor financiare privind conturile de venituri ale bugetului local; Asigurarea integrităţii şi securităţii numerarului încasat; Asigurarea evidenţei pentru fiecare plătitor de impozite şi taxe locale, a plăţilor efectuate de aceştia prin numerar, mandate poştale, ordine de plată, internet, pe surse de venit; Asigurarea evidenţei extraselor de cont preluate de la Trezorerie, atât pentru intern, cât şi pentru serviciile publice subordonate consiliului local: Administraţia Pieţelor Municipiului Piteşti, Administraţia Domeniului Public Piteşti, Centrul Cultural al Municipiului Piteşti; Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti, Poliţia Comunitară a Municipiului Piteşti; Întocmirea situaţiilor financiare privind veniturile bugetului local; Verificarea şi realizarea operaţiunilor de casă, potrivit legislaţiei în vigoare; Efectuarea viramentelor către alte bugete, instituţii, în cotele prevăzute de lege; Exploatarea aplicaţiilor informatice specifice compartimentului, pentru administrarea impozitelor şi taxelor locale; Efectuarea analizelor statistice în legătură cu încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale şi adoptarea măsurilor ce se impun pentru creşterea gradului de încasare a acestora; Păstrarea, în condiţiile legii, a secretului fiscal asupra informaţiilor cu caracter fiscal, ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu. Serviciul Urmărire, Încasare Impozite şi Taxe Locale

Misiunea:

• •

Colectarea prin executare silită a creanţelor fiscale ale bugetului local al municipiului Pitesti, provenind din impozite şi taxe locale, amenzi şi alte venituri bugetare, precum şi majorări şi penalităţi de întârziere aferente acestora; Promovarea şi aplicarea metodelor moderne şi eficiente de administrare a impozitelor şi taxelor locale.

Atribuţii:

• • •

Colectarea prin executare silită a creanţelor fiscale ale bugetului local al municipiului Pitesti, provenind din impozite şi taxe locale, amenzi şi alte venituri bugetare, precum şi majorări şi penalităţi de întârziere aferente acestora; Identificarea contribuabililor rău platnici şi întreprinderea tuturor măsurile legale pentru recuperarea creanţelor fiscale ale bugetului local; Folosirea, succesiv sau concomitent, pentru colectarea veniturilor bugetare de la debitorii rău platnici a modalităţilor de executare silită prevăzute de lege;

13

• • • • • • • • • • • •

Aducerea la îndeplinire a măsurilor asiguratorii în condiţiile prevăzute de lege; Organizarea valorificării bunurilor mobile şi imobile sechestrate în cadrul executării silite a debitorilor; Asigurarea eliberării şi distribuirii sumelor realizate prin executare silită; Aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege pentru contribuabilii care nu respectă prevederile legale privind impozitele şi taxele locale; Recuperarea cheltuielilor ocazionate de executarea silită a debitorilor răi platnici; Asigurarea derulării procedurii specifice în vederea declararii stării de insolvabilitate a debitorilor aflaţi într-o astfel de situaţie; Cooperarea cu organele de poliţie, băncile, instituţiile ce gestionează registre publice, precum şi cu alte persoane juridice sau fizice în vederea aplicării procedurii de executare silită; Propuneri pentru soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative având ca obiect impozitele şi taxele locale şi alte venituri bugetare, în cazul contestaţiilor la executare silită; Inventarierea materiei impozabile generate de aplicarea Codului fiscal, precum şi a altor reglementări în materie, specifice compartimentului, în cazul persoanelor fizice şi juridice; Exploatarea aplicaţiilor informatice specifice compartimentului, pentru administrarea impozitelor şi taxelor locale; Efectuarea analizelor statistice în legătură cu încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale şi adoptarea măsurilor ce se impun pentru creşterea gradului de încasare a acestora; Păstrarea, în condiţiile legii, a secretului fiscal asupra informaţiilor cu caracter fiscal, ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu.

Biroul Certificate de Atestare Fiscală
Misiunea:

• •

Eliberarea certificatelor de atestare fiscală în cazul persoanelor fizice şi juridice; Promovarea şi aplicarea metodelor moderne şi eficiente de administrare a impozitelor şi taxelor locale .

Atribuţii:

• • • • • •

Primirea cererilor pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală, în cazul persoanelor fizice şi juridice; Eliberarea certificatelor de atestare fiscală în cazul persoanelor fizice şi juridice; Verificarea şi vizarea fişelor de înmatriculare a vehiculelor în cazul persoanelor fizice şi juridice, în situaţia în care se solicită înstrăinarea mijloacelor de transport; Arhivarea certificatelor de atestare fiscală emise, în cazul persoanelor fizice şi juridice; Aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege pentru contribuabilii care nu respectă prevederile legale privind impozitele şi taxele locale; Stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor şi a penalităţilor de întârziere, precum şi a amenzilor, în cazul persoanelor fizice şi juridice; 14

• • • •

Cooperarea cu organele de poliţie, băncile, instituţiile ce gestionează registre publice, precum şi cu alte persoane juridice sau fizice în vederea furnizării de informaţii necesare desfăşurării activităţii de administrare a impozitelor şi taxelor locale; Exploatarea aplicaţiilor informatice specifice compartimentului, pentru administrarea impozitelor şi taxelor locale; Efectuarea analizelor statistice în legătură cu încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale şi adoptarea măsurilor ce se impun pentru creşterea gradului de încasare a acestora; Păstrarea, în condiţiile legii, a secretului fiscal asupra informaţiilor cu caracter fiscal, ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu.

Serviciul Contabilitate
Misiune:

• •

• •

Reflectarea în expresie bănească a bunurilor mobile şi imobile, a drepturilor şi obligaţiilor instituţiei, precum şi a mişcărilor şi modificărilor intervenite în urma operaţiunilor patrimoniale efectuate, a cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor obţinute de aceasta. Înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială şi rezultatele obţinute, atât pentru necesităţile proprii ale instituţiei, cât şi din perspectiva relaţiei acesteia cu clienţii, furnizorii, băncile, organele fiscale, şi alte persoane juridice şi fizice; Controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi al procedeelor de prelucrare utilizate, precum şi al exactităţii datelor contabile furnizate; Furnizarea informaţiilor necesare stabilirii patrimoniului Consiliului Local, execuţiei bugetului local, precum şi întocmirii balanţei financiare şi a bilanţului pe ansamblul economiei naţionale. Executarea controlului financiar preventiv; Întocmirea documentelor de plată, înregistrarea contabilă a operaţiunilor de încasări şi plăţi; Evidenţa contabilă a materialelor, a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar; Supravegherea încadrării în plafoanele de cheltuieli şi realizarea acestora cu respectarea prevederilor legale; Încasarea şi depunerea, pe bază de foi de vărsământ, a veniturilor; ridicarea, pe bază de filă cec, a sumelor în numerar; achitarea salariilor şi a altor drepturi prin casierie; întocmirea registrului de casă; Întocmirea şi centralizarea statelor de plată ale personalului şi efectuarea viramentelor potrivit legii; Verificarea fişelor conturilor analitice şi sintetice; Întocmirea balanţei debitori-furnizori;

Atribuţii:

• • • • • • • •

15

• • • •

Întocmirea balanţei lunare de verificare, analitică şi sintetică; Întocmirea execuţiei bugetare pe articole de cheltuieli; Întocmirea dării de seamă contabile; Rezolvarea corespondenţei repartizate serviciului Contabilitate;

Serviciul Buget
Misiune:

Elaborarea bugetului municipiului Piteşti pe baze fundamentate economic, legal şi utilizarea acestuia ca instrument eficient de management, de mobilizare şi utilizare raţională a resurselor de care dispune comunitatea la un moment dat. Elaborează proiectele bugetului local, bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului creditelor interne şi externe, veniturilor şi cheltuielilor în afara bugetului local şi ale instituţiilor finanţate din bugetul local în baza propunerilor fundamentate transmise de către direcţiile şi compartimentele independente din cadrul Primăriei şi de către ordonatorii terţiari de credite ai bugetului local, în vederea aprobării iniţiale a acestora şi în cazul rectificării şi a efectuării unor virări de credite; Întocmeşte detalierile la buget pentru capitolele, subcapitolele şi paragrafele bugetare; După aprobarea iniţială şi după rectificările şi corecţiile efectuate în bugetul local transmite bugetul aprobat fiecărei instituţii beneficiare de credite; Urmăreşte şi analizează executarea bugetului local şi face propuneri de modificare a acestuia, dacă este cazul; Verifică şi centralizează situaţiile financiare trimestriale ale instituţiilor finanţate din bugetul local şi întocmeşte situaţiile financiare centralizate pentru municipiul Piteşti; Lunar şi ori de câte ori este nevoie, primeşte de la instituţiile finanţate din bugetul local cererile de alimentare a conturilor, analizează structura acestora şi propune alimentarea conturilor în funcţie de prevederea bugetară; Întocmeşte lunar dispoziţii bugetare de alimentare a conturilor instituţiilor publice şi ordine de plată pentru subvenţiile care se acordă din bugetul local; Întocmeşte şi înaintează la Trezoreria municipiului Piteşti notele justificative lunare de solicitare a sumelor de echilibrare a bugetului municipiului Piteşti; Întocmeşte raportările periodice pentru serviciul datoriei publice locale. Serviciul Informatică

Atribuţii:

• • • • • • • •

Misiunea:

• •

Implementarea, întreţinerea, dezvoltarea şi menţinerea, la un nivel tehnologic corespunzător, a sistemului informatic din cadrul Primăriei municipiului Piteşti; Administrarea sistemului informatic din cadrul Primariei municipiului Piteşti în vederea eficientizării activităţilor compartimentelor funcţionale din cadrul acesteia, inclusiv asigurarea

16

• • • • •

integrităţii şi securităţii informaţiilor proprii cu care operează compartimentele funcţionale din cadrul Primăriei municipiului Piteşti; Acordarea de asistenţătehnică utilizatorilor de tehnică de calcul din cadrul compartimentelor funcţionale ale Primăriei municipiului Piteşti; Realizarea şi menţinerea unei „interfeţe”, din punct de vedere informatic, între Primăria municipiului Piteşti şi cetăţeni, pe de o parte, şi, pe de alta, între Serviciului Informatică şi celelalte compartimente funcţionale ale Primăriei municipiului Piteşti; Menţinerea la un nivel corespunzător, din punct de vedere al pregătirii de specialitate, a personalului tehnic din domeniul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor; Menţinerea şi urmărirea legăturilor cu asociaţiile profesionale din domeniul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor; Menţinerea şi urmărirea legăturilor cu furnizorii de produse şi servicii de specialitate din domeniul informatic şi al tehnologiei informaţiei.

Atribuţii:

• •

Instalarea, configurarea, întreţinerea, depanarea şi modernizarea echipamentelor de tehnică de calcul şi a programelor software (inclusiv urmărirea respectării prevederilor legale în ceea ce priveşte utilizarea programelor software); menţinerea la zi a documentaţiei proprii a sistemului informatic; Întreţinerea, dezvoltarea, monitorizarea şi menţinerea la un nivel tehnologic corespunzător a reţelei de comunicaţii de date din cadrul Primăriei municipiului Piteşti, cât şi a serverelor proprii care asigură (pentru cetăţenii Piteştiului şi nu numai) servicii de comunicaţie către Primăria municipiului Piteşti (web, e-mail); Stabilirea, implementarea şi întreţinerea unei politici de acordare a drepturilor de acces la resursele informatice din cadrul sistemului informatic al Primăriei municipiului Piteşti; Implementarea unei politici de securitate corespunzătoare şi urmărirea respectării acesteia, în vederea securizării şi limitării (interzicerii) accesului neautorizat la informaţiile proprii, inclusiv implementarea unui regulament de realizare a copiilor de siguranţă pentru bazele de date şi a documentelor utilizatorilor; Acordarea de asistenţă tehnică utilizatorilor din cadrul Primăriei municipiului Piteşti cu privire la utilizarea echipamentelor, a programelor şi a accesului la reţeaua de date; se au în vedere următoarele: instruirea (la cerere) în vederea utilizării programelor instalate pe staţiile de lucru, realizarea de programe la cerere (cu toate aspectele implicate de această activitate - proiectare, dezvoltare, întreţinere, instruire în vederea utilizării), realizarea (şi listarea) de materiale cu conţinut grafic special, proiectarea şi listarea de formulare diverse, precum şi orice alte activităţi care implică în mod direct utilizarea tehnicii de calcul şi a tehnologiilor specifice domeniului informatic; Menţinerea la un nivel corepunzător a pregătirii de specialitate pentru personalul tehnic din domeniul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor, prin participarea la cursuri de pregătire (inclusiv susţinerea examenelor de promovare a acestor cursuri), seminarii de prezentare, studiu individual, realizarea unor şedinţe de pregătire cu personalul Primăriei municipiului Piteşti (sau realizarea unor minipliante de prezentare a unor aspecte diverse); Menţinerea şi urmărirea legăturilor cu asociaţiile profesionale din domeniul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor;

17

Menţinerea şi urmărirea legăturilor cu furnizorii de produse şi servicii de specialitate din domeniul informatic şi al tehnologiei informaţiei (inclusiv realizarea şi întreţinerea unei baze de date cu informaţii privind furnizorul, serviciile/produsele, persoanele de contact, termenelelimită, particularităţile contractuale etc.).

Direcţia Patrimoniu şi Dezvoltare Locală
Atribuţii • Desfăşoară activităţi în conformitate cu normele şi standardele europene în vederea implementării legislaţiei specifice şi a acquis-ului comunitar; • Elaborează şi fundamentează propunerile privind strategia de dezvoltare locală; • Asigură proiectele studiilor de oportunitate; • Întocmeşte proiecte de hotărâri şi de dispoziţii iniţiate/dispuse de primar, precum şi rapoartele şi referatele de specialitate; • Fundamentează propunerile de cheltuieli necesare desfăşurării acţiunilor, activităţilor, proiectelor şi programelor; • Propune, argumentează şi înaintează compartimentelor cu atribuţii privind achiziţiile publice necesarul de produse, servicii şi lucrari în vederea înscrierii acestora în planul anual de achiziţii; • Angajează şi lichidează cheltuielile ce derivă din atribuţiile specifice direcţiei; • Aplică prevederile prevăzute de Manualul Calităţii şi în procedurile generale şi operaţionale specifice în vederea menţinerii sistemului de Management al Calităţii; • Întocmeşte, potrivit prevederilor legale, dări de seamă statistice şi raportări specifice domeniului de activitate; • Realizează machetele materialelor de promovare, prezentare în domeniul specific de activitate; • Participă la programele de asistenţă tehnică de care beneficiază Primăria Municipiului Piteşti în vederea realizării cu succes a obiectivelor acestora. Biroul Strategii şi Dezvoltare Locală Atribuţii: • Iniţiază şi coordonează acţiuni care să implice autorităţile publice locale şi cetăţenii municipiului Piteşti în procesul de cunoaştere şi cooperare cu instituţiile şi statele U.E.; • Atrage surse de finanţare externă şi asigură documentaţia necesară pentru cererile de finanţare; • Elaborează, pe baza propunerilor făcute de direcţii şi compartimente independente proiectul strategiei de dezvoltare locală şi urmăreşte aducerea la îndeplinire a strategiei aprobate; • Oferă informaţii despre instituţiile şi istoricul Uniunii Europene, acquis comunitar, drepturile şi obligaţiile cetăţenilor europeni • Participă la intalniri de lucru, seminarii şi conferinţe referitoare la strategii europeane ori legislatie comunitara, cu organisme interne si internationale si ONG-uri, pentru dezbaterea unor probleme comunitare sau privind finantarile externe. • Colaborează cu organismele centrale implicate în organizarea şi coordonarea acţiunilor vizând implementarea politicilor şi programelor sectoriale, inclusiv cu Agenţia de Dezvoltare Regională Sud

18

Muntenia • Colaborează cu celelalte compartimente/servicii din cadrul instituţiei în vederea aducerii la îndeplinire a sarcinilor. Biroul Achiziţii Atribuţii: • • Elaborează documentaţia de atribuire a contractelor având ca obiect furnizare de produse şi prestare de servicii, răspunzând de desfăşurarea licitaţiilor în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare; Asigură îndeplinirea formalităţilor de publicitate către Monitorul Oficial al României, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Autoritatea Natională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, Operatorul Sistemului Electronic de Achiziţii Publice, la termenele şi în condiţiile stabilite de reglementările legale; Propune spre aprobare ordonatorului principal de credite constituirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică; Participă ca membru în comisiile de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică; Întocmeşte procesele-verbale, prevăzute de lege, ale comisiei de evaluare; Comunică ofertanţilor rezultatele participării la procedura de achiziţie publică; Aplică şi finalizează procedurile de atribuire; întocmeşte pe baza propunerilor direcţiilor şi compartimentelor independente programul anual privind achiziţiile publice; Asigură modificarea programului anual al achiziţiilor publice potrivit procedurilor legale; Ia măsuri pentru protejarea proprietăţii intelectuale şi/sau a secretelor comerciale ale participanţilor, precum şi protejarea intereselor instituţiei şi a confidentialităţii, în limitele prevazute în cadrul legal şi/sau cel intern existent, la organizarea licitaţiilor şi pe parcursul desfăşurării lor; Asigură şi gestioneză corespondenţa cu autorităţile publice care au ca atribuţii monitorizarea achiziţiilor publice, potrivit legii; Asigură încheierea contractelor de achiziţie publică cu câştigătorii procedurilor de achizţii organizate pentru bunuri şi servicii şi asigură transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor de specialitate; Întocmeşte proiecte de hotărâri şi dispoziţii ale primarului, rapoarte şi referate specifice atribuţiilor serviciului.

• • • • • • • •

• • •

Biroul Patrimoniu
Atribuţii:

Urmăreşte modul în care este administrat domeniul public şi privat al municipiului Piteşti;

19

• • • •

• •

Analizează şi propune încheierea, în condiţiile legii, a contractelor de concesiune, închiriere, asociere, inclusiv parteneriatul public-privat al municipiului Piteşti, precum şi a actelor adiţionale; Asigură secretariatul comisiei de avizare acorduri comerciale; Întocmeşte şi eliberează acordurile de comercializare; Întocmeşte proiecte de hotărâri şi dispoziţii ale primarului, rapoarte şi referate specifice atribuţiilor biroului cu privire la administrarea domeniului public şi privat al municipiului Piteştila propunerea Serviciului Tehnic de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti şi Administraţiei Pieţelor; Asigură înregistrarea în evidenţele primăriei a terenurilor şi construcţiilor care, potrivit dispoziţiilor legale, sunt proprietatea municipiului Piteşti; Propune legalizarea situaţiilor juridice ale imobilelor (terenuri şi clădiri), aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Piteşti Biroul Învăţământ, Sănătate, Cultură

Atribuţii:

• Asigură, în limitele competenţelor stabilite de lege, condiţiile necesare pentru petrecerea timpului liber al cetăţenilor, prin organizarea şi desfăşurarea de activităţi culturale, artistice, sportive, de agrement, precum şi de activităţi cu caracter ştiinţific; • Colaborează cu instituţii de cultură de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Pitesti, cu instituţii de sport şi tineret, în scopul realizării în comun de acţiuni diversificate pentru petrecerea timpului liber al cetăţenilor; • Urmăreşte asigurarea condiţiilor corespunzatoare pentru desfăşurarea în bune condiţii a învăţământului preuniversitar în municipiul Pitesti, precum şi a activităţii din creşele municipiului; • Verifică modul în care unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Pitesti îşi administrează patrimoniul, format din bunuri care fac parte din domeniul public al localităţii; • Asigură, potrivit competenţelor legale, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice locale privind sănătatea, cultura, tineretul, sportul; propune măsuri de sprijinire a cultelor religioase; • Gestionează baza de date a organizaţiilor neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Piteşti, în alte localităţi din ţară precum şi în cele din străinătate şi asigură colaborarea cu acestea; • Răspunde de asigurarea materialelor decorative necesare organizării şi desfăşurării manifestarilor, acţiunilor, evenimentelor oficiale şi a celor de tradiţie din municipiul Piteşti. Serviciul Îndrumare Asociaţii Proprietari
Atribuţii:

• Asigură îndrumarea metodologică a asociaţiilor de proprietari, la solicitarea acestora, în vederea transformării din asociaţii de locatari în asociaţii de proprietari, înfiinţării şi înregistrarii acestora conform prevederilor legale în vigoare; 20

• Asigura atestarea persoanelor fizice în vederea îndeplinirii funcţiei de administrator de imobil, în baza legislaţiei în vigoare, prin intermediul comisiei de atestare, constituită potrivit legii; • Ia masuri pentru inventarierea blocurilor de locuinţe cu peste P+3E construite înainte de anul 1978 şi de transmitere a notificărilor către asociaţiile de bloc în vederea expertizării acestor construcţii; • Asigură secretariatul Comisiei de repartizare a locuinţelor sociale şi a locuinţelor din fondul locativ aflate în patrimoniul municipiului Piteşti şi administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti şi înaintează solicitările de locuinţe sociale comisiei mai sus menţionate, care face propuneri cu privire la repartizarea lor, conform reglementărilor legale în materie; • Sprijină asociaţiile de proprietari pentru înscrierea în Programul anual de reabilitare termică; • Ia măsuri pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuit şi a instalaţiilor aferente, potrivit actelor normative în vigoare; • Ia masuri pentru întocmirea programelor de eficienţă energetică sau a bilanţului energetic, pentru clădirile proprietate publică; • Efectuează, verifică şi controlează tematici pentru îndrumarea asociaţiilor în luarea măsurilor ce se impun, pentru eliminarea deficienţelor constatate;

Biroul Administrativ
Principalele atribuţii:

• • • • • • • •

Organizează activităţile de gospodărire, întreţinere, reparaţii şi deservire în cadrul Primăriei municipiului Piteşti Organizează activitatea de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă pentru personalul din cadrul Primăriei municipiului Piteşti Gestionează, monitorizează şi distribuie funcţie de cerinţele celorlalte direcţii, compartimente, birouri, bunuri materiale, mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în administrarea directă a Primăriei Municipiului Pitesti, aplicând legislaţia aferentă; Prin personal desemnat, recepţionează, semnează şi răspunde pentru conformitatea bunurilor sau serviciilor achiziţionate cu documentele care le însoţesc; Răspunde de exploatarea şi întreţinerea corespunzătoare a clădirilor si instituţiilor; Asigură spaţiile corespunzătoare pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii personalului din toate compartimentele Primăriei; Răspunde de necesarul de aprovizionare a materialelor şi rechizitelor de birou; Efectuează împreună cu Direcţia Economica, inventarierea periodică, casarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;

21

• •

• • •

Urmăreşte, în permanenţă, funcţionarea corespunzătoare a tuturor dotărilor şi instalaţiilor aferente instituţiei (inclusiv centrala telefonică), luând măsuri operative de remediere a eventualelor deficienţe când situaţia o impune; Verifică şi centralizează săptămânal datele din caietele tehnice ale autoturismelor şi cele referitoare la consumuri şi costuri ori la gradul de exploatare al mijloacelor auto, pentru a putea oferi operativ date privind starea tehnică a parcului auto, lucrările de întreţinere şi reparaţiile efectuate; Întocmeşte fişele de atribuţii pentru personalul din subordine; Asigură respectarea normelor legale privind întocmirea, circuitul, arhivarea şi păstrarea în condiţii de siguranţă a documentelor; Respectă si promovează procedurile generale operaţionale şi instrucţiunile de lucru din cadrul Sistemului de Management Integrat Calitate/Mediu.

DIRECTIA TEHNICA SI DE URBANISM Biroul Amenajarea Teritoriului
Atribuţii

• • • • •

Verifică documentaţiile depuse, prezintă spre analiză în Comisia Tehnică şi redactează certificatele de urbanism; Verifică documentaţiile depuse, prezintă spre analiză în Comisia Tehnică şi redactează autorizaţiile de construire; Verifică documentaţiile depuse şi redactează certificate de nomenclator stradal; Verifică documentaţiile depuse, prezintă spre analiză în Comisia Tehnică Planurile Urbanistice de Detaliu şi Zonale; Verifică documentaţiile depuse, prezintă spre analiză în Comisia Tehnică şi redactează avize către Consiliul Judeţean Argeş.

Compartimentul Acord Unic
Atribuţii • Obţine in numele investitorului avizele şi acordurile cerute prin certificatul de urbanism, în vederea emiterii acordului unic. • Pregăteşte şi prezintă documentaţiile spre analiză pentru obţinerea acordului unic. • Colaborează cu persoanele juridice abilitate să elibereze în termenul legal avizele solicitate prin certificatul de urbanism. • Emite acordul unic, cu valoare de aviz conform, care însumează prevederile avizelor şi acordurilor.

22

Serviciul Disciplina în Construcţii Atribuţii • Verifică pe teren şi rezolvă problemele rezultate din reclamaţii, în ceea ce priveşte disciplina în construcţii, luând măsurile ce se impun; • Întocmeşte şi dispune măsuri de aplicare a proceselor-verbale de constatare a contravenţiei, în ceea ce priveşte disciplina în construcţii; • Întocmeşte şi eliberează procese-verbale de stadiu fizic al construcţiilor, la solicitarea beneficiarilor şi la finalizarea lucrărilor autorizate; • Întocmeşte calcule - regularizări taxe pentru autorizaţiile de construcţie; • Întocmeşte planuri de situaţie necesare pentru emiterea de acorduri comerciale; • Urmăreşte în permanenţă modul în care se respectă autorizaţiile de construcţie eliberate şi dispune măsuri în consecinţă; • Eliberează adeverinţe privind confirmarea adresei actuale a locuinţei, conform H.C.L. nr. 82/31.03.2004, modificată şi completată prin H.C.L.nr. 437/21.12.2005.

Serviciul Investiţii Principalele atribuţii: • Întocmeşte lista de investiţii proprii; • Organizează licitaţii publice pentru obiectivele din lista de investiţii proprii şi unităţi şcolare; • Contractează lucrări şi urmăreşte executarea acestora. Serviciul Tehnic
Principalele atribuţii:

Urmăreşte buna funcţionare a serviciilor publice de gospodărie comunală : alimentare cu apă, canalizare, termoficare, iluminat public, salubritate, etc., aplicând sancţiunile corespunzătoare, atunci când este cazul; • Identifică, urmăreşte şi controlează aducerea terenului, aparţinând domeniului public, la forma iniţială, în urma intervenţiilor efectuate, aplicând sancţiunile corespunzătoare, când este cazul; • Coordonează activitatea A.D.P. Piteşti, de întreţinere – reparaţii străzi, spaţii verzi, salubritate stradală; • Ia măsuri privind conservarea şi protecţia mediului. În cadrul serviciului tehnic, s-a înfiinţat Biroul Transport, care îndeplineşte următoarele atributii: • Urmăreşte şi controlează activitatea transportului public local de călători din municipiul Piteşti; • Acordă, modifică, prelungeşte, suspendă şi retrage autorizaţii de transport în regim de taxi, autorizaţii de transport în regim de închiriere, autorizaţii taxi, autorizaţii de dispecerat taxi, autorizaţii transport bunuri/mărfuri în regim de taxi şi ţine evidenţa acestora, potrivit legii; • Eliberează acorduri de circulaţie pentru accesul autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe drumurile publice municipale;

23

• • • •

Primeşte şi verifică documentaţia depusă în vederea înregistrării vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării acestora, eliberează certificatele de înregistrare şi ţine evidenţa acestora; Acţionează in scopul identificării proprietarilor autovehiculelor abandonate pe domeniul public; Ţine evidenţa potrivit legii a vehiculelor declarate fără stăpân sau abandonate pe domeniul public şi întocmeşte documentaţia necesară pentru ridicarea şi depozitarea acestora; Identifică şi sancţionează autovehiculele de tonaj mare staţionate/parcate pe arterele de circulaţie din municipiul Piteşti, în parcările publice aferente blocurilor de locuinţe sau pe orice alt teren aparţinând domeniului public, aplicând şi sancţiunile corespunzătoare.

Direcţia Administraţie Publică Locală şi Asistenţă Socială

Misiune:

• Gestionează actele administrative ale autorităţilor publice locale, respectiv dispoziţiile emise de Primar şi hotărârile adoptate de Consiliul local, le aduce la cunostinţa publicului pe cele cu caracter normativ, de interes general; • Derulează activităţile de autoritate tutelară şi asistenţă socială date de legislaţie în competenţa autorităţilor locale pentru toate categoriile de persoane defavorizate; • Organizează şi asigură desfăşurarea procesului electoral; • Asigură punerea în aplicare a dispoziţiilor legale privind transparenţa decizională; • Asigură repartizarea corespondenţei în cadrul instituţiei şi organizeaza activitatea de arhivare a actelor eliberate în cadrul Primăriei Municipiului Piteşti.

Serviciul Administraţie Publică Locală

Misiune:

• Asigură buna desfăşurare sub aspect tehnico-material a activităţii consiliului local; • Realizează arhivarea documentelor şi distribuie corespondenţa în cadrul instituţiei; • Asigură, din punct de vedere tehnico-organizatoric, buna desfăşurare a alegerilor locale, parlamentare şi prezidentiale, precum şi a referendumurilor;
Activitate:

• Efectuează lucrările de secretariat pentru consiliul local întocmind şi păstrând documentele de şedinţă ale acestuia; • Aduce la cunostinţa publică ordinea de zi a şedintelor, hotărârile şi dispoziţiile de interes general; • Urmăreşte aplicarea dispoziţiilor actelor normative care reglementează activitatea administraţiei publice locale; • Ţine evidenţa actelor adoptate de consiliul local sau emise de către primar;

24

• Asigură punerea în aplicare a dispoziţiilor legale privind transparenţa decizională; aplică prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică (îndeplinirea procedurii de participare cetăţenească la procesul de elaborare şi luare a deciziilor); • Propune premierea cuplurilor cu domiciliul în municipiul Pitesti care au implinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă şi derulează operaţiunile legate de acordarea premiilor; • Furnizează informaţii de interes public existente în baza de date a compartimentului; • Întocmeste, urmăreste şi controlează derularea strategiilor, programelor, prognozelor în domeniul administraţiei publice locale, comunicându-le instituţiilor interesate ori cetăţenilor, după caz; • Înregistrează, parţial, corespondenţa şi asigură distribuirea acesteia, potrivit procedurilor interne; • Comunică solicitanţilor modul de soluţionare a cererilor; • Arhivează fizic documentele create la nivelul instituţiei cu respectarea dispoziţiilor legale în materie privind arhivarea documentelor; • Efectuează, în condiţiile legii, operaţiuni în listele electorale permanente aflate la Primăria Municipiului Piteşti, în sensul actualizării acestora potrivit comunicărilor primite din partea serviciilor de evidenţă a populaţiei, ale instanţelor de judecată sau ale Ministerului Justiţiei; • Actualizează numărul total de alegători şi pe cel corespunzător fiecărei secţii de votare din municipiul Piteşti şi transmite Judecătoriei Piteşti modificările apărute în urma efectuării operaţiunilor în listele electorale permanente; Serviciul Prestaţii Sociale
Misiune:

• Acordă, în conformitate cu Legea nr.416/2001, sprijin material familiilor sau persoanelor singure, fără venituri, aflate în situaţie de nevoie; • Acordă, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.105/2003, sprijin material familiilor şi persoanelor singure care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani, cu condiţia ca aceştia să urmeze o formă de învătământ prevăzută de lege; • Acordă, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003, ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale sau cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, în perioada sezonului rece (noiembrie – martie), familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, precum şi acelora cărora li s-au stabilit dreptul la ajutor social în condiţiile Legii nr.416/2001, şi care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri; • Aplică prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.148/2005, privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.
Atribuţii: Acordarea ajutorului social şi a alocaţiei pentru copilul nou-născut

Reglementare: Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. Această activitate presupune: • primirea, verificarea şi înregistrarea dosarelor pentru acordarea ajutorului social; • efectuarea anchetei sociale la domiciliul declarat de solicitant, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererilor; • întocmirea referatului serviciului şi a proiectului de dispoziţie al primarului privind admiterea sau respingerea cererilor; • verificarea periodică a îndeplinirii de către beneficiar a condiţiilor care au stat la baza stabilirii dreptului la ajutorul social; 25

• întocmirea referatului serviciului şi a proiectului de dispoziţie al primarului privind modificarea/suspendarea/sistarea dreptului la ajutorul social, în funcţie de situaţia intervenită; • primirea, verificarea şi înregistrarea cererilor pentru acordarea alocaţiei pentru copilul nounăscut; • întocmirea referatului serviciului, a proiectului de dispoziţie al primarului şi a borderourilor privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru copilul nou-născut; • întocmirea şi transmiterea către Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială Argeş, a borderourilor cuprinzând dispoziţiile emise; • întocmirea statelor de plată şi efectuarea plaţii ajutoarelor sociale şi a alocaţiei pentru copilul nou-născut.
Acordarea alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală.

Reglementare: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.105/2003, privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, modificată prin Legea nr.41/2004. Această activitate presupune: • primirea, verificarea şi înregistrarea dosarelor pentru acordarea alocaţiei familiale complementare/alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală; • efectuarea anchetei sociale, la domiciliul declarat de solicitant, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii; • întocmirea referatului serviciului şi a proiectului de dispoziţie al primarului privind admiterea sau respingerea cererii; • verificarea depunerii de către titular, la interval de 3 luni, a adeverinţelor şcolare pentru copiii aflaţi în întreţinere, care urmează o formă de învăţământ prevăzută de lege; • întocmirea referatului serviciului şi a proiectului de dispoziţie al primarului privind modificarea/suspendarea/încetarea dreptului la alocaţia familială complementară/alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, în funcţie de situaţia intervenită; • întocmirea şi transmiterea către Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială Argeş, a borderourilor cuprinzând dispoziţiile emise; • reefectuarea anchetelor sociale pentru toate dosarele aflate în plată, la interval de 6 luni de la data depunerii cererii.
Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri.

Reglementare: Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr.5/2003, privind ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi acordate populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările şi completările ulterioare. Această activitate presupune: • primirea, verificarea şi înregistrarea cererilor pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei; • întocmirea referatului serviciului şi a proiectului de dispoziţie al primarului privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei; • efectuarea anchetelor sociale dispuse de către primarul municipiului Piteşti sau împuterniciţii acestuia în vederea verificării datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere ale beneficiarilor de ajutoare de încălzire, privind componenţa familiei şi veniturile acesteia; • întocmirea situaţiilor centralizatoare privind titularii şi cuantumul ajutorului de încălzire a locuinţei cu energie termică, cu gaze naturale sau cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; • întocmirea statului de plată şi efectuarea plăţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri;

26

• întocmirea şi eliberarea de adeverinţe privind depunerea/nedepunerea la primăria municipiului Piteşti a cererilor privind acordarea ajutoarelor de încălzire.
Aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.148/2005, privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.

Această activitate presupune: • primirea, verificarea şi înregistrarea cererilor formulate de către titularii ale căror dosare sunt deja în plată, pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea şi îngrijirea copilului sau pentru acordarea stimulentului (în cazul în care titularul dreptului şi-a reluat activitatea; • primirea, verificarea şi înregistrarea dosarelor aparţinând persoanelor cărora le este stabilit acest drept dupa data de 01.01.2006; • întocmirea şi transmiterea către Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială Argeş, pe bază de borderou, a cererilor şi dosarelor înregistrate.
Acordarea alocaţiei de stat pentru copii.

Reglementare: Legea nr.61/1993, privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările şi completările ulterioare. Această activitate presupune: • primirea, verificarea şi înregistrarea cererilor pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii; • întocmirea şi transmiterea către Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială Argeş, pe bază de borderou, a cererilor înregistrate.
Înregistrarea corespondenţei şi păstrarea evidenţei distribuirii acesteia.

Serviciul Protecţia Persoanelor cu Handicap şi a Persoanelor Vârstnice
Descrierea activităţii serviciului:

• Efectuarea de anchete sociale pentru persoanele cu handicap (adulţi şi minori), asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav şi pentru persoanele care urmează să se prezinte la Comisiile de Expertiză Medicală în vederea încadrării într-un grad de handicap; • Acordarea de abonamente gratuite pe transportul urban persoanelor încadrate într-un grad de handicap (accentuat sau grav) şi asistenţilor personali; • Plata drepturilor salariale pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav; • Acordarea de indemnizaţii persoanelor care au renunţat la asistentul personal; • Asistarea persoanei vârstnice în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare a bunurilor ce-i aparţin în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale.
Principalele prevederi legislative care stabilesc cadrul în care se desfăşoară activitatea serviciului:

• • • •

Constituţia României; Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; HGR nr.268/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006; Ordinul 432/2007 pentru aprobarea Procedurii de acordare a drepturilor prevazute la art 12 alin 1 lit. b), e)-g) si la alin 2 din Legea nr.448/2006.

27

Servicii oferite publicului:

Salariaţii serviciului efectuează vizite la domiciliu persoanelor care doresc încadrarea în grad de handicap, în vederea obţinerii datelor necesare întocmirii anchetelor sociale sau în vederea verificării modului în care sunt îngrijite persoanele cu handicap grav care beneficiază de asistent personal. De asemenea, salariaţii serviciului efectuează anchete sociale şi pentru persoanele cu handicap care doresc internarea în centre de îngrijire şi asistenţă sau în centre medico-sociale.Asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav li se elibereaza adeverinţe de salariat necesare pentru recalcurarea pensiei, la medic şi pentru dovedirea veniturilor salariale.

Compartimentul de Protecţie a Drepturilor Copilului
Descrierea activităţii compartimentului:

Activitatea compartimentului constă în: sprijinirea cetăţenilor în rezolvarea problemelor acestora, acordarea de sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului, acordarea asistenţei persoanelor pentru care s-au dispus măsuri de ocrotire, acordarea sprijinului şi asistenţei pentru prevenirea situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi. Ponderea cea mai mare în cadrul activităţii compartimentului o are ocrotirea copiilor care se află în situaţii de risc. În acest sens, compartimentul are ca principale atribuţii: • monitorizarea şi analizarea situaţiei copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante; • realizarea activităţii de prevenire a separării copilului de familia sa; • identificarea şi evaluarea situaţiilor care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii pentru prevenirea separării copilului de familia sa; • desfăşurarea de activităţi specifice privind copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la munca în străinătate; • consilierea psihologică şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local; • urmărirea modului de aplicare a măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, prevenirea şi combaterea violenţei în familie, precum şi a comportamentului delicvent; • urmărirea evoluţiei dezvoltării copilului şi a modului în care parintii acestora îsi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa; • acordarea trusoului pentru nou - născuti; • întocmirea anchetelor sociale la solicitarea organelor abilitate de lege pentru încredinţarea sau reîncredinţarea minorilor, precum şi la solicitarea cetăţenilor; • întocmirea proiectelor de dispoziţii privind instituirea curatelei, respective a încuviinţărilor, în vederea încheierii unor acte juridice privind transmiterea unor bunuri căre minori; În vederea îndeplinirii atribuţiilor, salariaţii compartimentului efectuează vizite la domiciliu pentru a obţine datele necesare întocmirii anchetelor sociale şi pentru a se verifica modul în care sunt respectate drepturile copilului ş a modului în care sunt îngrijite persoanele pentru care

28

a fost instituită tutela. Cadrul legislativ sub incidenţa căruia intră activitatea compartimentului: - Constituţia României; - Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată - Legea nr. 4/1954, Codul familiei; - Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială. - Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; - Legea nr. 487/2002, privind sănătatea mentală şi a protecţiei persoanei cu tulburări psihice; - Ordin nr. 372/2006, privind Normele de aplicare a Legii nr. 487/2002; - Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap; - Ordinul nr. 95/2006, pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială /persoane cu atribuţii de asistenţă socială, în domeniul protecţiei drepturilor copilului; - Ordinul nr. 219/2006, privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate. - Ordinul nr. 288/2006, pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului. - Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de Servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului Individualizat de Protecţie. - Legea nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi - Legea nr. 164/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2006 privind unele măsuri financiar- fiscale din domeniul protecţiei sociale.

COMPARTIMENTE/SERVICII/BIROURI AFLATE IN SUBORDINEA SECRETARULUI MUNICIPIULUI Compartimentul Managementul Calităţii
Misiune:

• Stabileşte, documentează şi implementează procesele Sistemului de Management Integrat în scopul asigurării şi menţinerii conformităţii cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2001 şi SR EN ISO 14001:2005. Atribuţii:

29

Coordonează şi gestionează documentele sistemului integrat calitate-mediu, • Întocmeşte Raportul de analiză a funcţionării sistemului integrat calitate-mediu în baza căruia se realizează analiza anuală de management; • Coordonează elaborarea şi planificarea sistemului integrat calitate-mediu; • Coordonează instruirea persoanelor în domeniul calităţii; • Întocmeşte programul anual de audit; • Alcătuieşte echipele de audit intern; • Monitorizează şi analizează procesul de auditare internă din cadrul Primăriei Municipiului Piteşti; • Iniţiază acţiuni corective, preventive şi măsuri de îmbunătăţire a activităţii; • Păstrează înregistrarile referitoare la auditarea internă; • Aplică prevederile din Manualul integrat Calitate-Mediu precum şi cele din Procedurile generale, operaţionale şi specifice, din domeniul de activitate a serviciului.

Serviciul de Aplicare a Legilor Proprietăţii Serviciul se află sub directa subordonare a secretarului municipiului Piteşti şi are în subordine biroul Cadastru Imobiliar.
Atribuţiile Serviciului de Aplicare a Legilor Proprietăţii:

• • • •

Analizează cererile depuse în condiţiile legilor proprietăţii - Legea nr. 18/1991, Legea nr. 10/2001, Legea nr. 247/2005, ş.a., şi le soluţionează prin emiterea de dispoziţii şi/sau hotarâri; Identifică pe teren şi întocmeşte schiţele de amplasament a imobilelor solicitate în condiţiile legilor proprietăţii; Efectuează punerea în posesie asupra terenurilor restituite, precum şi predarea imobilelor retrocedate pe bază de proces-verbal; Efectuează expertizele tehnice dispuse de către instanţele de judecată privind imoblilele situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Piteşti.

Atribuţiile Biroului de Cadastru Imobiliar:

• • •

Analizează cererile depuse în condiţiile legilor proprietăţiiAnalizează cererile depuse în condiţiile legilor proprietăţii - Legea nr. 18/1991, Legea nr. 10/2001, Legea nr. 247/2005, ş.a., şi le soluţionează prin emiterea de dispoziţii şi/sau hotarâri;Identifică pe teren şi întocmeşte schiţele de amplasament a imobilelor solicitate în condiţiile legilor proprietăţii; Efecutuează punerea în posesie asupra terenurilor restituite, precum şi predarea imobilelor retrocedate pe bază de proces-verbal; Efectuează expertizele tehnice dispuse de către instanţele de judecată privind imobilele situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Piteşti; Coordonează, supervizează şi asigură controlul privind modul în care se execută lucrările de identificare, delimitare şi măsurare a bunurilor imobile din domeniul public şi privat, de către executanţii contractanţi pentru cadastrul imobiliar edilitar al municipiului; 30

• • • • • • • • • • •

Asigură execuţia de documentaţii de carte funciară în vederea înscrierii nedefinitive în registrul de carte funciară implicând domeniul public, până la încheierea lucrărilor de cadastru imobiliar ale municipiului cu personal propriu sau cu executanţi externi, în funcţie de amploarea lucrărilor; Coordonează, asigură şi controlează întocmirea şi editarea de planuri de situaţie topografice necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor de urbanism, protecţia mediului; Gestionează, organizează şi pune în aplicare cadastrul de specialitate la nivelul teritoriului administrativ al municipiului Piteşti; Asigură actualizarea planurilor topo-geo cu inventarierea, cadastrarea tehnico-imobiliară şi a planurilor cu reţele subterane de pe teritoriul municipiului Piteşti; Efectuează măsurători pentru documentaţii de carte funciară, având ca obiect imobile (construcţii şi terenuri) aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Piteşti; Întocmeşte planuri de situaţie pentru imobile aflate în patrimoniul municipiului Piteşti; Ţine evidenţa tehnico-operativă a patrimoniului municipiului Piteşti şi organizează inventarierea acestuia; Organizează, conduce şi ţine evidenţa Registrului Agricol, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi conform Nomenclatorului Stradal; Întocmeşte şi eliberează documente care atestă înscrierile şi radierile din Registrul Agricol, manţionând obligatoriu încadrarea în zonă; Completează, eliberează şi vizează trimestrial certificatele de producătorcu respectarea procedurii legale şi a verificărilor din teren; Eliberează biletele de proprietate pentru animale pe baza evidenţelor Registrului Agricol; Atestă datele din evidenţele Registrului Agricol persoanelor titulare, necesare în diferite situaţii, eliberând în acest sens adeverinţe. Serviciul Juridic

Atribuţii:
• Reprezintă

instituţia în cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată; • Întocmeşte dosarele, formulează acţiuni, întâmpinari, concluzii , obiecţiuni la rapoartele de expertiză şi solicită probe în scopul soluţionării cauzelor aflate pe rol; • Colaborează cu alte autorităţi şi instituţii publice; • Asigură asistenţa juridică a celorlalte direcţii, servicii şi birouri din cadrul instituţiei; • Avizează contractele, autorizaţiile de construire şi certificatele de urbanism, referatele, alte documente care emană de la aceasta; • Studiază documentaţiile şi participa la licitaţiile organizate de instituţie; • Clarifică, din punct de vedere juridic, situaţiile prezentate de cetăţeni, prin intermediul Biroului de Relatii Publice şi Mass-Media; • Soluţionează sesizările, cererile adresate de cetăţeni şi de diversele instituţii, precum şi corespondenţa dintre servicii şi direcţii; • Urmăreşte modificările legislative în mod curent şi întocmeşte informări cu privire la acestea.

31

Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice
Misiune:

Monitorizarea şi analiza activităţilor şi acţiunilor de interes local, desfăşurate sub autoritatea administraţiei publice locale, avînd drept scop furnizarea de servicii de utilitate publică, prin care se asigură alimentarea cu apă, canalizare şi epurarea apelor uzate şi pluviale, salubrizarea, transportul public local şi producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat, (servicii furnizate prin operatorii: S.C. Apă Canal 2000 S.A., S.C. Termoficare S.A., S.C. Publitrans 2000 S.A., S.C. Salubritate 2000 S.A.), precum şi furmizarea serviciilor de utilitate publică care formează obiectul de activitate al: Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din municipiul Piteşti, Serviciului Public Exploatarea Patrimoniului municipiului Piteşti, Serviciului Public Administraţia Pieţelor municipiului Piteşti, Serviciului Public Administraţia Domeniului Public al municipiului Piteşti, Serviciului Public Poliţia Comunitară a municipiului Piteşti, Centrului Cultural al municipiului Piteşti şi Filarmonicii municipiului Piteşti.
Atribuţii:

• • • • • • • • •

Analizează documentaţiile referitoare la serviciile de utilitate publică prin care se asigură alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale, salubrizarea, transportul public local de călători, producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat - servicii asigurate prin operatorii: S.C. Apă Canal 2000 S.A., S.C. Termoficare S.A., S.C. Publitrans 2000 S.A., S.C. Salubritate 2000 S.A, precum şi documentaţiile referitoare la serviciile de utilitate publică asigurate de: Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din municipiul Piteşti, Serviciul Public Exploatarea Patrimoniului municipiului Piteşti, Serviciul Public Administraţia Pieţelor municipiului Piteşti, Serviciul Public Administraţia Domeniului Public al municipiului Piteşti, Serviciul Public Poliţia Comunitară a municipiului Piteşti, Centrul Cultural al municipiului Piteşti şi Filarmonica municipiului Piteşti în legătură cu care: elaborează proiecte de hotărâri şi rapoarte la acestea, pentru şedinţele de consiliu local; elaborează informări, rapoarte şi referate pentru consiliul local şi pentru conducerea executivului; analizează corespondenţa şi elaborează răspunsuri la cetăţeni, instituţii publice, autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale; Urmăreşte derularea contractelor de concesiune a serviciilor publice de interes local încheiate cu S.C. Termoficare 2000 S.A., S.C. Apă Canal 2000 S.A., S.C. Publitrans 2000 S.A. şi S.C. Salubritate 2000 S.A.: monitorizează respectarea clauzelor contractelor de concesiune, ale actelor adiţionale la acestea, precum şi a protocoalelor încheiate în legătură cu aceste contracte; urmăreşte şi verifică modul de calcul şi de achitare a redevenţei; analizează şi urmăreşte contractele de performanţă ale managerilor societăţilor comerciale de sub autoritatea consiliului local; analizează modul de formare şi de stabilire a preţurilor şi a tarifelor la servicii publice de gospodărie comunală şi de încasare a acestora de la utilizatori; urmăreşte respectarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de gospodărie comunală.

32

• • • • • • • • • • •

Verifică situaţia împrumuturilor de stat şi întocmeşte raportările legale referitoare la acestea; Verifică situaţia alocărilor de la bugetul de stat din diferite surse: sume defalcate din TVA, programe de dezvoltare pe domenii de activitate (ca în cel al energiei termice), programe sociale; Monitorizează activitatea depusă de beneficiarii locali şi finali ai proiectelor cu finanţare europează (ISPA, de coeziune) din domeniile serviciilor publice locale, efectuându-se următoarele acţiuni: studiază şi aprofundează legislaţia aplicabilă, precum şi documentaţiile aprobate pentru derularea proiectelor; monitorizează etapele premergătoare aprobării proiectelor, precum şi pe cele de implementare propriu-zisă a acestora; efectuează informări către primar şi/sau către consiliul local cu privire la derularea proiectelor, asupra situaţiilor în care au loc încălcări ale legislaţiei, propunând măsuri pentru intrarea în legalitate; Participă la lucrările a diferite comisii de inventariere, casare, evaluare bunuri şi de recepţie a lucrărilor; Ia măsuri pentru aducerea la îndeplinire a legilor, hotărârilor şi a altor acte normative elaborate de Guvern, a hotărârilor de consiliu local şi a dispoziţiilor primarului; Asigură condiţii optime pentru arhivarea şi păstrarea documentelor în siguranţă; Aplică prevederile prevăzute de Manualul Calităţii şi în procedurile generale şi operaţionale specifice domeniului sau de activitate în vederea menţinerii sistemului de Management al Calităţii; Activitatea salariaţilor biroului, care au calitatea de funcţionari publici, se desfăşoară în condiţiile respectării normelor de conduită civică şi profesională, prevăzute de lege, precum şi a drepturilor şi responsabilităţilor conţinute în Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici; Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de şefii ierarhici.

Serviciul Control şi Autorizare Activităţi Economice
DESCRIEREA ACTIVITĂŢII COMPARTIMENTULUI: MISIUNE:

a) modul în care se efectuează controlul asupra activităţilor comerciale, de alimentaţie publică şi de prestări servicii desfăşurate de agenţii economici de pe raza Municipiului Piteşti, indiferent de forma de organizare şi de proprietate, astfel incât să se asigure aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale din actele normative care reglementează aceste domenii, precum şi din hotărârile Consiliului Local şi din dispoziţiile Primarului în scopul desfăşurării ordonate şi civilizate a activităţilor de comerţ, prestări servicii şi de alimentaţie publică ; b) modul de eliberare, modificare/completare, suspendare, anulare a autorizaţiilor de funcţionare emise persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent ; c) modul de eliberare a autorizaţiilor pentru unităţi de alimentaţie publică ; d) modul de tratare a sesizărilor şi reclamaţiilor .

33

OBIECTIVE:

a) dezvoltarea ordonată a unui comerţ civilizat; b) stimularea activităţii de comercializare a producţiei şi serviciilor de piaţă; c) informarea corectă şi protejarea intereselor economice ale consumatorilor; d) combaterea evaziunii fiscale; e) promovarea echilibrului între diferite forme de comercializare; f) stimularea liberei initiaţive, a efectuării de activităţi economice de către persoane fizice şi a asociaţiilor familiale în mod independent.
ACTIVITĂŢI: 1. Controlul activităţilor comerciale

Serviciul Control şi Autorizare Activităţi Economice verifică la o unitate de comerţ, prestări servicii sau de alimentaţie publică, următoarele : - documentele de constituire pentru a constata dacă agentul economic este legal constituit şi dacă activitatea desfăşurată în unitatea respectivă este continută în obiectul de activitate din statut. - certificatul de înregistrare cu codul unic de înregistrare; - statutul societăţii sau autorizaţia de organizare şi desfăşurare a unor activităţi economice de către persoane fizice; - declaraţiile punctului de lucru la Oficiul Registrului Comerţului Argeş şi la Direcţia Finanţelor Publice. - autorizaţiile legale pentru funcţionarea unităţii respective: - actele şi documentele de provenienţă a produselor şi modul de conducere a evidenţei contabile modul de depozitare a mărfurilor de către agentul economic - comerţul cu produse agro-alimentare efectuat de către producătorii agricoli conform HGR nr.661/2001. - transportul în regim de taxi, maxi-taxi şi cu autobuze din municipiul Piteşti. - verificarea desfăşurării procesului de aprovizionare şi condiţiile igienico-sanitare privind depozitarea şi distribuţia produselor lactate şi de panificaţie către elevii din clasele l-lV din învăţământul de stat şi către copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program de 4 ore. În timpul activităţii de control inspectorii Serviciului Control şi Autorizare Activităţi Economice au în vedere şi următoarele aspecte: dacă în incinta unităţilor de învăţământ de toate gradele, a căminelor şi locurilor de cazare pentru elevi şi studenţi în curţile acestor instituţii ori pe căile de acces în aceste unităţi, se comercializează ori se expun - spre vânzare băuturi alcoolice, tipărituri, înregistrari audio şi video obscene; - modul de producere şi valorificare a obiectelor şi veşmintelor de cult; - modul de derulare a comerţului din pieţe, târguri şi oboare, urmărindu-se desfăşurarea ordonată a comerţului şi evitarea speculei; - desfăşurarea comerţului ambulant din municipiul Piteşti, în locurile autorizate de Consiliul Local şi cu plata taxelor de folosinţă teren public. Controlul se finalizează cu : Nota de constatare, Proces-Verbal de contravenţie, eventual , invitaţie. "Notele de constatare" şi "Invitaţiile" se întocmesc în două exemplare: un exemplar - la agentul economic, iar un exemplar se îndosariază la Serviciul Control şi Autorizare Activităţi Economice. 34

Procesul verbal de contravenţie se întocmeşte în trei exemplare: unul la agentul economic, două exemplare la Serviciul Control şi Autorizare Activităţi Economice : unul pentru arhivare şi celălalt se trimite organelor de urmărire fiscală în caz de neplată a amenzii. 2. Evidenţa notificărilor pentru vânzari cu preţ redus (vânzari de lichidare, vânzari de soldare, vânzari promoţionale ), notificări depuse la Primaria municipiului Piteşti de către agenţii economici care efectuează astfel de practici comerciale în structurile de vânzare situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Piteşti. Perioadele de soldări, prevăzute de H.G.R.nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G.nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, ordonanţa aprobată prin Legea nr.650/2002, se stabilesc de comerciant între următoarele limite: a) perioada 15 ianuarie - 15 aprilie inclusiv, pentru produsele de toamnă-iarnă; b) perioada 1 august - 31 octombrie inclusiv, pentru produsele de primavară-vară. Comercianţii au obligaţia să notifice la primaria în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea perioada în care efectuează vânzarile de soldare cu cel puţin 15 zile înainte de începerea operaţiunilor. Nedepunerea notificării de soldare la primărie conform termenului prevăzut constituie contravenţie şi se sancţionează în baza art.80, pct.7 din H.G.R.nr.333/2003 cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, iar realizarea vânzarilor de soldare în alte perioade decât cele prevazute mai sus se sancţionează conform art.80, pct.10 din acelaşi act normativ cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei. 3. Autorizarea activităţilor economice este organizată în baza Legii nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi a Normelor metodologice de aplicare a acesteia ( HGR nr.1766/2004 ). În acest sens, atribuţiile Serviciului Control şi Autorizare Activităţi Economice sunt următoarele : - pune la dispoziţia solicitanţilor întreaga documentaţie necesară obţinerii autorizaţiei şi a certificatului de înregistrare; - solicită oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunale eliberarea dovezii privind disponibilitatea firmei, în baza cererii solicitantului; - solicită direcţiei generale a finanţelor publice judeţene certificatul de cazier fiscal prevăzut de lege, în baza cererii solicitantului; - încheie protocoale de colaborare cu registrul comerţului şi cu direcţia generală a finanţelor publice; - anunţă solicitantul, în termen de 24 de ore de la primirea răspunsului de la registrul comerţului în legatură cu disponibilitatea firmei şi de la primirea certificatului de cazier fiscal de la direcţia generală a finanţelor publice; - în termen de 5 zile de la validarea dosarului, se emite autorizaţia prevăzută de lege şi se transmite la oficiul registrului comerţului copii certificate de pe cererea de autorizare, de pe autorizaţia emisă, precum şi dovada achitării taxelor percepute. - după primirea certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului, anunţă solicitantul în legatură cu eliberarea certificatului de înregistrare; - transmite situaţia autorizaţiilor emise la administraţiile financiare teritoriale, la oficiul registrului comerţului teritorial, instituţiilor locale din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii şi apărării împotriva incendiilor, precum şi a reglementărilor specifice protecţiei consumatorului pentru activitatea desfăşurată şi a normelor de calitate a produselor şi serviciilor puse pe piaţă, pe care persoana autorizată s-a angajat să le respecte în baza declaraţiei pe propria răspundere; - efectuează modificari şi completări în autorizaţie, suspendări şi anulări de autorizaţii; - transmite oficiului registrului comerţului cazurile de anulare a autorizaţiei împreună cu certificatul de înregistrare în original, cazurile de suspendare, completare în autorizaţie; - transmite administraţiei finanţelor publice teritoriale cazurile de anulare, suspendare, completare în

35

autorizaţie; - întreprinde măsurile ce se impun pentru ca odată cu trecerea la înregistrarea on-line să fie capabilă să faciliteze schimburile de informaţii prin mijloace electronice cu organele fiscale teritoriale, cu oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, cu organele de control abilitate şi cu cetăţenii.
4. Autorizarea unităţilor de alimentaţie publică

În conformitate cu prevederile Legii nr.343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (codurile CAEN nr.5530-"Restaurante" şi 5540-"Baruri"), cu modificările şi completările ulterioare. Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pe raza administrativteritorială a municipiului Piteşti, în cazul în care comerciantul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către Primarul municipiului Piteşti. În vederea emiterii autorizaţiei, solicitantul depune la Primăria municipiului Piteşti documentaţia prevăzută mai jos, inclusiv dovada achitării taxei corespunzătoare, conform H.C.L.nr.171/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008. O comisie formată din 2 inspectori, reprezentanţi din partea Serviciului Control şi Autorizare Activităţi Economice, respectiv, Serviciului Disciplina în Construcţii, se va deplasa la exerciţiul comercial pentru care se solicită autorizarea pentru a constata dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru autorizare. Comisia va întocmi un proces-verbal de constatare în doua exemplare, din care unul va fi înmânat reprezentantului societăţii în prezenţa căruia s-a efectuat constatarea, proces-verbal care va reprezenta dovada autorizării până la eliberarea autorizaţiei de funcţionare. În cazul în care comisia a propus autorizarea, după întocmirea autorizaţiei şi înregistrarea acesteia în Registrul de evidenţă şi în baza de date computerizată, se eliberează solicitantului. Autorizaţiile de funcţionare pentru unităţile de alimentaţie publică se vizează anual.
Documentaţia

Necesară pentru eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, pe raza administrativ-teritorială a municipiului Piteşti : 1. Cerere; 2. Certificatul de înregistrare şi dovada declarării punctului de lucru la ORC; 3. Actul legal valabil prin care se face dovada spaţiului pentru structura de vânzare pentru care se solicită autorizarea, inclusiv schiţa de cadastru, unde este cazul; 4. Contractul de prestare a serviciului de salubrizare; 5. Certificatul de clasificare sau declaraţia privind încadrarea pe tipuri de unităţi de alimentaţie publică; 6. Dovada achitării taxei de autorizare.
5. Tratarea reclamaţiilor şi sesizărilor

Reclamaţiile şi sesizările care intră în competenţa Serviciului Control şi Autorizare Activităţi Economice se referă la activităţile de comerţ, prestări servicii, alimentaţie publică, transporturi ce se desfăşoară pe raza administrativ-teritorială a municipiului Piteşti sau deranjarea liniştii publice. Acestea pot fi reclamaţii scrise înregistrate la Biroul Relatii Publice şi Mass-Media, sesizări la audienţele cu cetăţenii ale conducerii sau la telefonul 984 instituit în mod special pentru rezolvarea mai operativa a problemelor cu care se confruntă cetăţenii, telefon care funcţionează non-stop. Indiferent de forma reclamaţiei sau sesizării, Inspectorii Serviciului Control şi Autorizare Activităţi Economice se deplasează la locul sesizat, în echipa de minim două persoane sau însoţiţi de reprezentanti ai altor organe de control, după caz, constată faptele, dacă cele sesizate se confirmă sau nu, se întocmeşte o notă de constatare, după care, în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data depunerii plângerii, se transmite un răspuns în scris petentului, cu specificarea măsurilor întreprinse (acţiuni corective) pentru remedierea neconformităţii constatate. 36

Compartimentul Protecţie Civilă,PSI, Protecţia Muncii
Compartimentul de protectie civilă din cadrul Primariei municipiului Piteşti, fiind subordonat direct Primarului care este şi Preşedintele Comitetului municipal pentru situaţii de urgenţă.Măsurile de protecţie civilă se aplică gradual, în funcţie de amploarea şi intensitatea situaţiei de urgenţă.Măsurile organizatorice şi de pregătire pe linie de protecţie civilă au caracter permanent şi se intensifică la instituirea stărilor excepţionale şi la declararea mobilizării sau pe timp de război. Protectia civila este o componentă a sistemului securităţii naţionale şi reprezintă un ansamblu integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar şi de informare publică, planificate, organizate şi realizate potrivit legii protecţiei civile, în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, conflictelor armate şi înlăturării operative a urmărilor acestora şi asigurării condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate.
Atribuţiile protecţiei civile sunt:

Identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri, generatoare de dezastre naturale şi tehnologice; • Culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analizarea datelor şi informaţiilor referitoare la protecţia civilă; • Informarea şi pregatirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiilor de urgenţă; • Înştiinţarea autorităţilor publice şi alarmarea populaţiei în situaţii de urgenţă; • Protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate; • Limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor şi a efectelor atacurilor din aer pe timpul conflictelor armate; • Asanarea teritoriului de muniţia ramasă neexplodată;

Activităţile şi măsurile de protecţie civilă se planifică , se organizează şi se aplică în concordanţă cu prevederile Legii protecţiei civile nr.481/2004 si ale actelor normative de aplicare subsecvente, ale strategiei de securitate naţională, cu planurile şi programele adoptate şi cu procedurile elaborate de organismele specializate.

Biroul de Relaţii Publice şi Mass Media
Misiune:

Activitatea biroului, organizată pe principiul “ghişeului unic”, răspunde nevoilor şi dorintelor cetăţenilor în mod operativ şi eficient. Rolul:

37

Rolul comportimentului este de a informa cetăţenii şi de a rezolva operativ solicitările acestora. Scopul: Realizarea unui serviciu pentru cetăţeni care să îi sprijine cu profesionalism şi promptitudine în rezolvarea problemelor. Eficientizarea relaţiei cu mass media este unul dintre obiectivele acestui compartiment.
Atribuţii:

• • • • • • •

Biroul funcţionează pe baza principiului « Ghişeului unic », având ca principale atribuţii: Oferirea de informaţii pentru cetăţeni în vederea completării cererilor şi documentaţiilor; Verificarea, înregistrarea şi eliberarea de documentaţii, adeverinţe, răspunsuri diverse, etc.; Asigurarea secretariatului audienţelor; Responsabilităţi referitoare la aplicarea Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; Responsabilităţi legate de relaţia cu oraşele înfrăţite; Preia la numărul de telefon 984 (telefonul cetăţeanului), sesizările locuitorilor municipiului Piteşti Relaţia cu presa.

Compartimentul Promovare şi Relaţii Internaţionale
Principalele atribuţii:

• • • • • • •

Propune realizarea unor materiale de promovare a Municipiului Piteşti; Actualizează şi întretine site- ul instituţiei, în colaborare cu servicii specilizate IT; Colaborează cu serviciile de specialitate pentru organizarea diverselor manifestari si actiuni sociale, culturale, economice; Efectuează traduceri în/ din limba engleză, franceză, a unor materiale, documente; Prezintă rapoarte şi informari la cererea primarului; Propunere, argumentează şi înaintează compartimentelor cu atribuţii privind achiziţiile publice necesarul de produse, servicii şi lucrari în vederea înscrierii acestora în planul anual de achiziţii; Rezolvă în termenul legal corespondenţa repartizată

Biroul Audit Public Intern

38

Biroul de audit public intern este constituit în subordinea directă a primarului şi, prin atribuţiile sale, nu este implicat în elaborarea procedurilor de control intern şi în desfăşurarea activităţilor supuse auditului public intern.
Atribuţiile biroului de audit public intern sunt:

• Elaborează norme metodologice specifice primăriei şi instituţiilor finanţate din bugetul local; • Elaborează proiectul planului anual de audit public intern; • Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi de control ale primăriei şi instituţiilor finanţate din bugetul local sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; • Informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducatorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora; • Raportează periodic asupra constatărilor, a concluziilor şi recomandărilor rezultate din activitatile sale de audit; • Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern; • În cazul identificarii unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate. Serviciul Management Resurse Umane Misiune: Gestionarea Resurselor Umane din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local, din cadrul Serviciului Public “Creşe” şi din cadrul serviciului de asistenţă comunitară.
Obiective :

Valorificarea eficientă a potenţialului şi a capacităţii resurselor umane; • Adaptarea politicii de resurse umane la obiectivele Primăriei; • Dezvoltarea şi menţinerea unui climat organizaţional bazat pe valoarea şi performanţa resurselor umane, care să fie caracterizat prin responsabilitate, claritate (planuri precise de activitate), spirit de echipă;

În domeniul managementului resurselor umane, se vor aplica necontenit următoarele principii: respectarea legii, participarea activă şi responsabilă, cooperare pentru a fi în slujba cetăţenilor.
Scop:

Consolidarea şi dezvoltarea unui corp profesionist al funcţionarilor publici care să asigure creşterea calităţii serviciilor oferite cetăţenilor.
Atribuţii:

• Întocmeşte lucrările necesare pentru selecţia şi angajarea personalului; • Aplică prevederile legale cu privire la promovarea personalului; • Asigură asistenţa de specialitate în procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale; • Asigură managementul carierei personalului; • Întocmeşte lucrările necesare pentru suspendarea, transferarea şi încetarea raporturilor de serviciu/ de

39

muncă ale salariaţilor; • Asigură aplicarea reglementarilor legale privind salarizarea personalului; • Întocmeşte proiecte de hotărâri pentru aprobarea de către consiliul local a organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru aparatul propriu precum şi pentru serviciile publice care se află sub autoritatea Consiliului Local; • Asigură întocmirea, completarea şi păstrarea carnetelor de muncă ale salariaţilor; întocmeşte situaţii statistice legate de salarizare şi numărul de personal; • Asigură întocmirea, completarea şi pastrarea dosarelor profesionale şi a dosarelor privind stabilirea impozitului pe venitul din salarii; • Gestionează baza de date a funcţionarilor publici; • Asigură aplicarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese; • Conduce evidenţa privind prezenta personalului, verifică corectitudinea datelor înscrise în foile colective de prezenţă şi stabileşte drepturile salariale brute lunare ale salariaţilor; • Asigură secretariatul comisiei de disciplina şi al comisiei paritare constituite în cadrul Primăriei; • Asigură legătura cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în domeniul funcţiei publice şi funcţionarilor publici ; • Aplică , în domeniul resurselor umane, prevederile Sistemului Managementului Integrat CalitateMediu; • Întocmeşte programul anual al instruirilor profesionale şi asigură monitorizarea cursurilor de perfecţionare profesională, efectuate de salariaţi; • Conduce evidenţa timpului de lucru al personalului precum şi al concediilor de odihnă, de incapacitate temporară de muncă, fără plată şi a altor concedii prevăzute de lege; • Conduce evidenţa drepturilor salariale ale personalului. Consilier Primar • • • • • • • • Colaborează cu serviciile publice pentru rezolvarea operativă a problemelor; Colaborează cu compartimentele din cadrul primăriei şi propune măsuri şi strategii de îmbunătăţire a activităţii acestora; Participă la şedinţele operative, precum şi la audienţele primarului, preluând spre rezolvare sesizările; Participă la şedintele comisiei tehnice de avizare a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire pentru lucrările de branşamente, extindere şi reparaţii la reţele de apă, canalizare, termoficare, gaze, la reţeua electrică şi la cea de telecomunicaţii; Urmăreşte în teren modul de executare a lucrărilor realizate pe domeniul public, colaborând cu Administraţia Domeniului Public Piteşti şi acordând o atenţie deosebită calităţii lucrărilor de refacere a suprafeţelor carosabile şi pietonale; Analizează şi propune măsuri de modernizare a activităţilor de lucru pe domeniul public; Colaborează cu S.C. Termoficare 2000 S.A. şi S.C. Apa Canal 2000 S.A., cu privire la desfăşurarea lucrărilor de reparaţii capitale şi extinderi de reţele, urmărind protecţia consumatorilor din punct de vedere al calităţii şi continuităţii furnizării utilităţilor; Efectuează deplasări în teren, analizează şi propune soluţii de organizare, benefice pentru comunitate;

40

• • • • • • • • • • • • • • •

Consultă materialele informative şi de presă, în vederea preluării spre rezolvare a cazurilor sociale sesizate; Verifică, periodic, prezenţa beneficiarilor de venit minim garantat conform Legii 416/2001, la prestarea activităţilor şi lucrărilor în folosul comunităţii şi respectării planurilor de lucrări; Realizează contacte cu ONG-urile din Municipiul Piteşti, în domeniul asistenţei sociale; Analizează activitatea ONG-urilor care derulează proiecte, în parteneriat cu primăria, în domeniul asistenţei sociale; Organizează proceduri de consultare cu ONG-urile, conform Legii 350/2006; Colaborează cu asociaţiile de proprietari, în special cu cele din cartierele municipiului cu un grad ridicat de risc social, în vederea identificării şi rezolvării cazurilor sociale constatate; Stabileşte contacte, în vederea colaborării, cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş şi conducerea şcolilor de pe raza municipiului, în scopul reducerii abandonului şcolar; Analizează, periodic, procesele verbale întocmite de ofiţerul de serviciu şi portar, precum şi sesizările cu caracter social primite la “Telefonul cetăţeanului”; Analizează materialele informative referitoare la sursele de finanţare nerambursabilă ce pot fi accesate de către autorităţile administraţiei locale; Propune proiecte de dezvoltare durabilă a municipiului, precum şi pentru facilitarea comunicării între primărie şi comunitatea locală; Propune iniţierea de parteneriate cu autorităţi ale administraţiei publice, ONG-uri şi alte instituţii din ţară sau stăinătate, în vederea asigurării procesul de eficientizare al politicilor de dezvoltare urbană durabilă; Urmăreşte şi analizează dezbaterile privind viitorul politicii de coeziune a Europei; Propune măsuri pentru îmbunătăţirea comunicării organizaţionale la nivel instituţional; Participă la acţiunile de cooperare internaţională ale Primăriei Municipiului Piteşti; Prezintă primarului informări periodice sau ori de câte ori se impune, cu privire la problemele de interes public.

2. ASPECTE LEGATE DE FINANTARE IN PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI
2.1 ANALIZA INSTITUTIEI DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMICO FINANCIAR

-mii leiINDICATORI TOTAL VENITURI VENITURI PROPRII I.VENITURI CURENTE 2006 258.34 5 131.82 7 250.80 2007 296.534 152.725 269.991 2008 296.752 195.067 289.822
41

0 A.VENITURI FISCALE 236.06 7 A1.IMPOZITE PE VENIT,PROFIT SI 74.961 CASTIGURI DIN CAPITAL A1.1IMPOZIT PE VENIT,PROFIT SI 1390 CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSONE JURIDICE A1.2IMPOZIT PE VENIT,PROFIT SI 73.571 CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE A1.3ALTE IMPOZITE PE 0 VENIT,PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL Alte impozite pe venitprofit si castiguri 0 din capital de la personae fizice A3.IMPOZITE SI TAXE PE 26.437 PROPRIETATE Impozite si taxe pe proprietate 26.437 A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI 134.66 SI SERVICII 9 Sume defalcate din TVA 126.03 3 Alte impozite si taxe generale pe 550 bunuri si servicii Taxe pe servicii specifice 100 Taxe pe utilizarea 7986 bunurilor,autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE 0 FISCALE Alte impozite si taxe fiscale 0 C.VENITURI NEFISCALE 14.733 C1.VENITURI DIN PROPRIETATE 5759 Venituri din proprietate 5759 Venituri din dobanzi 0 C2.VANZARI DE BUNURI SI 8974 SERVICII

251.561 98.559 5900 92.659 0 0 25.362 25.362 127.640 117.587 600 40 9413

266.672 122.207 1000 121.207 0 0 30.230 30.230 114.235 95.135 900 20 18.180

0 0 18.430 5805 5805 0 12.625

0 0 23.150 7000 7000 0 16.150

42

Venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din taxe administrative,eliberari permise Amenzi,penalizari,confiscari Diverse venituri Transferuri voluntare,altele decat subventiile II.VENITURI DIN CAPITAL Venituri din valorificarea unor bunuri III.OPERATIUNI FINANCIARE Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate IV.SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Subventii de la bugetul de stat A.De capital B.Curente Subventii de la alte administratii TOTAL CHELTUIELI PARTEA I-a SERVICII PUBLICE GENERALE Autoritati publice si actiuni externe Alte servicii publice generale Tranzactii orivind datoria publica si imprumuturi Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei PARTEA a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA Aparare Ordine publica si siguranta nationala PARTEA a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE Invatamant Sanatate

250 1200 1718 5685 121 7060 7060 0 0 485 485 185 0 185 300 258.34 5 27.539 7873 18.831 823 12 301 200 101 103.76 7 86.934 520

300 1200 3500 7401 224 321 321 0 0 26.222 26.222 25.922 2240 23.682 300 296.934 20.672 12.405 6667 1570 30 5128 200 4928 128.179 97.079 50

450 2000 3500 10.000 200 580 580 0 0 6350 6350 6350 0 6350 0 296.752 27.683 14.431 11.382 1850 20 8358 0 8358 149.538 111.707 20
43

Cultura,recreere,religie Asigurari si asistenta sociala PARTEA a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE,MEDIU SI APE Locuinte,servicii si dezvoltare publica Protectia mediului PARTEA a V-a ACTIUNI ECONOMICE Actiuni generale economice,comerciale si de munca Combustibil si energie Agricultura,silvicultura,piscicultura si vanatoare Transporturi Alte actiuni economice VII.REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT

9779 6534 25.214

20.659 10.391 38.430

24.644 13.167 60.480

18.381 6833 101.52 4 50 84.620 0 16.854 0 0

28.790 9640 104.125 296 74.307 0 29.522 0 0

51.258 9222 50.693 150 16.800 0 33.743 0 0

300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

2006

2007

2008

TOTAL VENITURI VENITURI PROPRII VENITURI CURENTE VENITURI FISCALE IMPOZIT PE VENIT,PROFIT,CASTIGURI DIN CAPITAL IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII VENITURI NEFISCALE VENITURI DIN CAPITAL SUBVENTII

44

STRUCTURA VENITURILOR IN 2006,2007 SI 2008

150000 100000 50000 0 2006 2007 2008

SERVICII PUBLICE GENERALE APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTEMEDIU SI APE ACTIUNI ECONOMICE

STRUCTURA CHELTUIELILOR IN 2006,2007 SI 2008
In anul 2008,nivelul total al veniturilor a crescut cu un procent de 0,07% adica cu 218 mii lei fata de anul precedent si cu un procent de 14,86% adica cu 38.407 mii lei fata de anul 2007.Veniturile proprii ale institutiei au crescut in anul 2008 fata de 2007 cu aproximativ 27,7% si cu 47,97% fata de 2006. Veniturile curente au crescut in 2007 fata de 2006 de 1,07 ori,in 2008 fata de 2006 de 1,15 ori si in 2008 fata de 2007 de 1,07 ori. Nivelul veniturilor fiscale in 2006 a fost de 0,93 ori mai mic decat in 2007 si de 0,88 ori mai mic decat in 2008.Veniturile din capital au atins in anul 2006 nivelul de 7060 mii lei iar in 2007 scazand de 21,99 ori spre deosebire de anul current cand au inregistrat doar o scadere de 1217 ori.Operatiunile financiare ale Primariei Municipiului Pitesti au fost in toti cei 3ani de 0 lei. Subventiile au atins cea mai mare cota in anul 2007,mai précis subventiile de la alte nivele ale administratiei publice fiind de 26.222 mii lei.In anul 2006 ele au fost de 54,06 ori mai mici datorita subventiilor de la bugetul de stat care au fost semnificativ mai mici.In 2008,nivelul subventiilor a fost de 4,12 ori mai mic. Cheltuielile in anul 2008 au atins pragul de 296.752 mii lei,dar au fost mai mici cu 0,06% decat in 2008 si cu 12,94% decat in 2006.

45

Serviciile publice generale au cheltuit in 2008 cu 33,91% mai mult decat in 2007 si cu 0,52% mai mult decat in 2008. Apararea,Ordinea Publica si Siguranta au fost de 1,62 ori mai mari in 2008 decat in 2007 si de 27,7 ori mai mari decat in 2006. Cheltuielile social-culturale au atins cel mai mare prag in 2008,cand au fost cu 16,66% mai mari decat in 2007.Cele mai multe cheltuieli au fost effectuate cu invatamantul.In 2007,cheltuielile social-culturale au fost cu 23,52 % decat in 2006. Serviciile si Dezvoltarea Publica,Locuinte,Mediu si Ape au fost in 2008 de 1,57 ori mai mari decat in 2007 si de 2,39 ori mai mari decat in 2006. Actiunile economice cheltuiesc cei mai multi bani cu resursele de combustibil si energie,acestea fiind in 2006 de aproximativ 2 ori mai mari ca in 2008 si de 1,02 ori mai mici ca in 2007. Rezervele,Excedentul/Deficitul au avut in toti cei 3 ani nivelul 0.

2.2 Modalitati de finantare a activitatii desfasurate,particularitati
Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Primariei Municipiului Pitesti se asigura astfel: a) integral din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz; b) din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz; c) integral, din veniturile proprii. Primaria poate folosi, pentru desfasurarea activitatii sale, bunuri materiale si fonduri banesti primite de la persoanele juridice si fizice, sub forma de donatii si sponsorizari, cu respectarea dispozitiilor legale. Fondurile banesti acordate de persoanele juridice si fizice, primite in conditiile in situatia institutiilor publice finantate integral de la buget, se varsa direct la bugetul din care se finanteaza acestea. Cu aceste sume se majoreaza creditele bugetare ale bugetului respectiv si se vor utiliza cu respectarea destinatiilor stabilite de transmitator. Lunar, in termen de 10 zile de la expirarea lunii, ordonatorii principali de credite vor transmite Ministerului Finantelor Publice situatia privind sumele virate la buget si utilizate , in vederea introducerii modificarilor corespunzatoare in volumul si structura bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, dupa caz. Cu fondurile banesti acordate de persoanele juridice si fizice se vor majora bugetele de venituri si cheltuieli. Primaria Municipiului Pitesti are obligatia de a prezenta, in anexa la contul de executie bugetara trimestriala si anuala, situatia privind sumele primite si utilizate in aceste conditii si cu care a fost majorat bugetul de venituri si cheltuieli. Bunurile materiale primite de primarie se inregistreaza in contabilitatea acestora. Finantarea cheltuielilor Primariei Municipiului Pitesti se asigura atat din bugetul de stat, cat si din bugetele locale, numai in cazurile in care, prin legea bugetara anuala sau prin legi speciale, se stabilesc categoriile de cheltuieli care se finanteaza prin fiecare buget. Veniturile proprii sunt finantate, se incaseaza, se administreaza, se utilizeaza si se contabilizeaza de primarie, potrivit dispozitiilor legale. Veniturile proprii provin din chirii, organizarea de manifestari culturale si sportive, concursuri artistice, publicatii, prestatii editoriale, studii, proiecte, valorificari de produse din activitati proprii sau

46

anexe, prestari de servicii si altele asemenea. Excedentele rezultate din executia bugetelor primariei se regularizeaza la sfarsitul anului cu bugetul din care sunt finantate, in limita sumelor primite de la acesta. Excedentele finantate integral din venituri proprii, se reporteaza in anul urmator. Bugetele de venituri si cheltuieli pentru activitatile finantate integral din venituri proprii se intocmesc o data cu bugetul Primariei Municipiului Pitesti si se aproba o data cu bugetul acesteia.Veniturile si cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii se grupeaza pe baza clasificatiei bugetare aprobate de Ministerul Finantelor Publice. In situatia nerealizarii veniturilor prevazute in bugetele activitatilor finantate integral din venituri proprii cheltuielile vor fi efectuate in limita veniturilor realizate. Excedentele anuale rezultate din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri proprii se reporteaza in anul urmator. In cazul in care, la infiintarea, in subordinea unor ordonatori principali de credite,a primariei sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii, acestea nu dispun de fonduri suficiente, in baza documentatiilor temeinic fundamentate, ordonatorii principali de credite pot acorda imprumuturi fara dobanda din bugetul propriu, pe baza de conventie. Imprumuturile acordate vor fi rambursate integral in termen de 6 luni de la data acordarii. Primaria efectueaza operatiunile de incasari si plati prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului in a caror raza isi au sediul si la care au deschise conturile de venituri, cheltuieli si disponibilitati. Este interzis de a efectua operatiunile de mai sus prin bancile comerciale. Primaria are obligatia de a transmite bugetul aprobat potrivit prevederilor prezentei legi unitatii teritoriale a trezoreriei statului. Finantarea Primariei Municipiului Pitesti se face astfel : 1. Finantare din Bugetul Local (incasarea de taxe si impozite de la populatie - persoane fizice, dar si de la agenti comerciali - persoane juridice). 2. Finantare extrabugetara(taxe si impozite platite de institutii aflate sub autoritatea Consiliului Local al Primariei Sectorului 3). 3. Finantarea mixta. Investitiile publice realizate de autoritatile locale pot fi finantate in proportii variabile,prin intermediul urmatoarelor trei surse de finantare: • rezervele de trezorerie ale unei autoritati, respectiv soldul pozitiv net al incasarilor fata de cheltuieli care apare in contul curent.Aceasta varianta nu este recunoscuta de legislatia romana, autoritatile locale neavand dreptul de dispunere asupra soldului pozitiv net. • subventiile de investitii, astfel de subventii putand privi anumite proiecte conform criteriilor definite. • imprumutul, prin emiterea unui imprumut sau prin alte forme de credit.

2.3 Posibilitati de obtinere a unor resurse financiare din sponsorizari;continutul acordului de sponsorizare;exemple
Activitatea Primariei Municipiului Pitesti este finantata din bugetul statului,existand posibilitatea contractarii unor sponsorizari si obtinerea unor donatii. Exemplu de contract de sponsorizare:

47

CONTRACT DE SPONSORIZARE Incheiat astazi………………….., in conformitate cu dispozitiile Legii sponsorizarii nr.32/1994 cu modificarile aduse prin Ordonanta Guvernului Romaniei nr.36/1998,aprobata prin Legea nr.204/2001,Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.127/1999,aprobata prin Legea nr.576/2001,prin Legea nr.394/2006,precum si ale Ordinului Ministrului Finantelor nr.994/1994. ART.1-PARTILE 1.1 …………………………………………………………………,cu sediul in……………………………………………..str…………………….,,nr……………….. ,reprezentata prin………………………….,in calitate de sponsor si MUNICIPIUL PITESTI,cu sediul social in Pitesti,str.Victoriei nr.24,reprezentat prin Tudor PendiucPrimar,in calitate de beneficiar. ART.2-OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1 –Transferul de la sponsor la beneficiar,fara obligatie de contrapartida directa sau indirecta a dreptului de proprietate pentru suma de…………………….lei/ $/euro,care va fi efectuat pana la data de………………. 2.2. –Transferul de la sponsor la beneficiar,fara obligatiile de contrapartida directa sau indirecta a dreptului de proprietate asupra urmatoarelor bunuri materiale: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………... ART. 3-OBLIGATIILE PARTILOR 3.1. –SPONSORUL 3.1.1. – Sa transfere beneficiarului mijloacele financiare,prin ordin de plata in contul nr. RO93TREZO4621370201XXXXX deschis la Trezoreria Pitesti ,in cuantumul si la data prevazuta in prezentul contract.

48

3.1.2. –Sa predea beneficiarului pana la data de …………………………….. bunurile materiale evidentiate la punctual 2.2., care vor fi evaluate potrivit prevederilor legale si consemnate in documentul de predare-primare. 3.2.-BENEFICIARUL 3.2.1.- Sa foloseasca mijloacele de finantare si bunurile materiale pentru organizarea manifestarilor din municipiul Pitesti ocazionate de

3.2.2. –Sa informeze sponsorul cu privire la modul cum au fost folosite mijloacele financiare si bunurile materiale transmise de sponsor in conditiile prezentului contract. 3.2.3. –Sponsorul ori beneficiarul are dreptul sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui,a marcii,sau a imaginii sponsorului. 3.2.4. –Sponsorul ori beneficiarul este obligat sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea,intr-un mod iin care san u lezeze,direct sau indirect,activitatea sponsorizata,bunele moravuri sau ordinea si linistea publica. ART.4 –DISPOZITII FINALE 4.1. –Litigiile de orice fel izvorate din executarea contractului vor fi solutionate potrivit dreptului comun. 4.2. –Orice modificare a prezentului contract se va face numai cu acordul partilor,prin acte aditionale. 4.3. –Contractul a fost incheiat in doua exemplare cate unul pentru fiecare parte,a fost inregistrat sub nr..................../ ………………,la sponsor si sub nr. ………………./ …………………..la beneficiar si produce efecte de la data semnarii si inregistrarii de catre ambele parti.

49

2.4 Nivelul si structura analizate in ultimii 2 ani.

cheltuielilor si a veniturilor

institutiei

Structura cheltuielilor in ultimii 2 ani -mii leiINDICATORI

2006 TOTAL CHELTUIELI 258.345 PARTEA I-a SERVICII PUBLICE 27.539 GENERALE Activitati publice si actiuni externe 7873 Alte servicii publice generale 18.831 Tranzactii privind datoria publica 823 si imprumuturi Transferuri cu caracter general 12 intre diferite nivele ale administratiei PARTEA a II-a 301 APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA Aparare 200 Ordine publica si siguranata 101 nationala PARTEA a III-a CHELTUIELI 103.767 SOCIAL-CULTURALE Invatamant 86.934 Sanatate 520 Cultura,recreere si religie 9779 Asigurari si asistenta sociala 6534 PARTEA a IV-a SERVICII SI 25.214 DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE,MEDIU SI APE Locuinte,servicii si dezvoltare 18.381 publica

2007 296.934 20.672 12.405 6667 1570 30 5128 200 4928 128.179 97.079 50 20.659 10.391 38.430

28.790

50

Protectia mediului PARTEA a V-a ACTIUNI ECONOMICE Actiuni generale economice,comerciale si de munca Combustibil si energie Agricultura,silvicultura,piscicultur a si vanatoare Transporturi Alte actiuni economice

6833 101.524 50 84.620 0 16.854 0

9640 104.125 296 74.307 0 29.552 0
TOTAL CHELTUIELI

6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2006 2007
STRUCTURA VENITURILOR IN ULTIMII 2 ANI

SERVICII PUBLICE GENERALE APARARE,ORDI NE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCU INTE,MEDIU SI APE ACTIUNI ECONOMICE

INDICATORI TOTAL VENITURI

2006 258.34

2007 296.534
51

5 VENITURI PROPRII 131.82 7 I.VENITURI CURENTE 250.80 0 A.VENITURI FISCALE 236.06 7 A1.IMPOZITE PE VENIT,PROFIT SI 74.961 CASTIGURI DIN CAPITAL A1.1IMPOZIT PE VENIT,PROFIT SI 1390 CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSONE JURIDICE A1.2IMPOZIT PE VENIT,PROFIT SI 73.571 CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE A1.3ALTE IMPOZITE PE 0 VENIT,PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL Alte impozite pe venitprofit si castiguri 0 din capital de la personae fizice A3.IMPOZITE SI TAXE PE 26.437 PROPRIETATE Impozite si taxe pe proprietate 26.437 A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI 134.66 SI SERVICII 9 Sume defalcate din TVA 126.03 3 Alte impozite si taxe generale pe 550 bunuri si servicii Taxe pe servicii specifice 100 Taxe pe utilizarea 7986 bunurilor,autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE 0 FISCALE Alte impozite si taxe fiscale 0 C.VENITURI NEFISCALE 14.733 C1.VENITURI DIN PROPRIETATE 5759

152.725 269.991 251.561 98.559 5900 92.659 0 0 25.362 25.362 127.640 117.587 600 40 9413

0 0 18.430 5805
52

Venituri din proprietate Venituri din dobanzi C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din taxe administrative,eliberari permise Amenzi,penalizari,confiscari Diverse venituri Transferuri voluntare,altele decat subventiile II.VENITURI DIN CAPITAL Venituri din valorificarea unor bunuri III.OPERATIUNI FINANCIARE Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate IV.SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Subventii de la bugetul de stat A.De capital B.Curente Subventii de la alte administratii
8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2006

5759 0 8974 250 1200 1718 5685 121 7060 7060 0 0 485 485 185 0 185 300

5805 0 12.625 300 1200 3500 7401 224 321 321 0 0 26.222 26.222 25.922 2240 23.682 300

TOTAL VENITURI VENITURI PROPRII VENITURI CURENTE VENITURI FISCALE VENITURI NEFISCALE VENITURI DIN CAPITAL

2007

SUBVENTII

2.5 FLUXURILE SURSELOR EXTERNE

PROCESELOR

DE

ATRAGERE

A

53

Procedura specifica pentru “Scrierea si monitorizarea proiectelor cu finantare europeana” descrie: a)modul de scriere de proiecte cu finantare din partea comunitatii europene; b)modul de atragere si promovare de programe si oportunitati de finantare; c)modul de sensibilizare a opiniei publice locale asupra notiunilor vehiculate in procesul de integrare europeana; d)modul in care se asigura monitorizarea proiectelor cu finantare europeana in care municipiul Pitesti este implicat. Procedura se aplica in cadrul Biroului Integrare si Dezvoltare Locala. Documente de referinta: • Standardul SR EN ISO 9001:2001-Sisteme de management al calitati.Cerinte. • Manualul de management integrat calitate-mediu al PMP,cod MMI-PMP,editia/revizia in vigoare • Standardul SR EN ISO 14001:2005-Sisteme de management de mediu-Cerinte cu ghid de utilizare • Legea nr.215/2001 a administartiei publice locale • OUG nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile allocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora • Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania • Regulamentul din 18 aprilie 2005 de organizare si functionare a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia • Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale • Tratatul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana din 25.04.2005 • Dispozitia Primarului nr.2359/2006 • Jurnalul Oficial al Uniunii Europene • Proceduri specifice fiecarui tip de program operational si fiecarei axe de dezvoltare disponibile dupa aprobarea de catre Comisia Europeana. SCRIEREA DE PROIECTE CU FINANTARE DIN PARTEA COMUNITATII EUROPENE: • Se porneste de la o idée sau o necessitate identificata anterior,care se incadreaza in cerintele specifice ale programelor disponibile • Se desemneaza o persoana din cadrul Biroului,responsabila cu intocmirea propunerii de finantare si un grup de colaboratori care sa tina legatura cu eventualii parteneri din proiect. • Se consulta zilnic sursele de informatii referitoare la programele de finantari nerambursabile aflate in desfasurare sau in pregatire pentru lansare. • Se analizeaza obiectivele si prioritatile diferitelor programe de finantare,criteriile de eligibilitatecriteriile de evaluare a proiectelor. • Se analizeaza conditiile financiare:suma minima si maxima care poate fi solicitata,nivelul si structura contributiei cofinantarii care trebuie asigurata de solicitant • Se identifica termenul limita de depunere a proiecte lor de finantare • Se completeaza documentatia solicitata de finantator si se colecteaza documentele necesare ca anexe obligatorii in cadrul proiectului.Aceasta etapa se incheie cu cel putin cateva zile inainte 54

• • •

de data limita de depunere a proiectelor,pentru a dispune de timpul necesar pentru verificarea finala. Se depune proiectul la adresa anuntata de finantator,inainte de data limita. Se analizeaza rezultatul licitatiei ,comunicat de catre finantator fiecarui solicitant in parte. Pentru proiectul castigator,urmeaza implementarea prpriu-zisa a proiectului,prin semnarea contractului de finantare.

MODUL DE ATRAGERE SI PROMOVARE DE PROGRAME SI OPORTUNITATI DE FINANTARE: • Se verifica zilnic adresele web ale institutiilor cu atributii in domeniu. • Se mentine o continua legatura cu Autoritatile de Management/Organismele Intermediare. • Se contacteaza potentialii parteneri pentru asigurarea unui management efficient al proiectului. • Se asigura participarea la seminarii,traininguri,conferinte pe teme de integrare europeana si utilizare a fondurilor structurale si de coeziune,care abordeaza in principal problematica programelor si opertunitatilor de finantare in scopul dobandirii de cunostinte care sa stea la baza sau sa ajute la imbunatatirea procesului de management al proiectelor. MODUL DE SENSIBILIZARE A OPINIEI PUBLICE LOCALE ASUPRA NOTIUNILOR VEHICULATE IN PROCESUL DE INTEGRARE EUROPEANA: • Se editeaza si se distribuie,in limita bugetului aprobat,pliante sua brosuri in scopul informarii opiniei publice asupra proiectelor castigate si implementate. • Se distribuie materiale informative si documentare pe teme de integrare europeana. • Se asigura consilierea cetatenilor care solicita informatii in legatura cu procesul de integrare europeanalegislatie comunitara sau conditiile de finantare a proiectelor. • Se asigura participarea la emisiuni radio si televizate care au drept scop diseminarea,catre opinia publica,de informatii asupra principalelor aspecte pe care le implica procesul de integrare europeana. MODUL IN CARE SE ASIGURA MONITORIZAREA PROIECTELOR CU FINANTARE EUROPEANA IN CARE MUNICIPIUL PITESTI ESTE IMPLICAT: Aceasta activitate este organizata in baza Dispozitiei Primarului nr.2359/2006. In acest sens,atributiile membrilor Biroului de Integrare Europeana si Dezvoltare Locala sunt urmatoarele: • Studiaza si aprofundeaza legislatia aplicabila,precum si documentatiiile aprobate pentru derularea proiectelor; • Monitorizeaza etapele premergatoare aprobarii proiectelorprecum si pe cele de implementare propriu-zisa a acestora; • Sprijina managerii d eproiect pentru solutionarea aspectelor care intra in competenta de rezolvare a Consiliului Local al Municipiului Pitesti si a primarului Municipiului Pitesti; • Solicita,prin intermediul coordonatorului de grup,informari cu privire la derularea proiectelor pe care le prezinta primarului si/sau Consiliului Local al MUnicipiului Pitesti,dupa caz;

55

• •

Informeaza,prin intermediul coordonatorului de grup,primarul si/sau Consiliului Local al Municipiului Pitesti,dupa caz,cu privire la incalcarea legislatiei aplicabile referitoare la derularea proiectelor si propune masuri pentru intrarea in legalitate; Informeaza primarul municipiului Pitesti cu privire la derularea fiecarui proiect in parte.

3. ASPECTE PRIVIND COMUNICAREA SI TRANSPARENTA DECIZIONALA IN PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI
3.1. PREZENTAREA ACTIVITATII DE RELATII PUBLICE,PARTICULARITATI ALE ORGANIZARII
De activitatea de relatii publice in cadrul Primariei municipiului Pitesti se ocupa Biroul de Relatii Publice si Mass-Media care indeplineste atributiile ce decurg din aplicarea Ordonantei 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aplicarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si raspunde de relatia cu societatea civila, conform Legii nr. 52/2003 privind transpareanta decizionala in administratia publica. Activitatea biroului, organizată pe principiul “ghişeului unic”, răspunde nevoilor şi dorintelor cetăţenilor în mod operativ şi eficient. Rolul comportimentului este de a informa cetăţenii şi de a rezolva operativ solicitările acestora astfel realizand un serviciu care să îi sprijine cu profesionalism şi promptitudine în rezolvarea problemelor. Eficientizarea relaţiei cu mass media este unul dintre obiectivele acestui compartiment. In vederea indeplinirii obiectului de activitate Biroul de Relatii Publice si Mass-Media stabileste relatii de cooperare (colaboreaza) cu toate compartimentele din structura organizatorica a Primariei Municipiului Pitesti, precum si cu institutii ale administratiei centrale, locale, agenti economici, Guvernul Romaniei, Institutia avocatul poporului, Presedintie, serviciile mass- media etc. Acest birou are urmatoarele atributii: • Oferirea de informaţii pentru cetăţeni în vederea completării cererilor şi documentaţiilor; • Verificarea, înregistrarea şi eliberarea de documentaţii, adeverinţe, răspunsuri diverse, etc.; • Asigurarea secretariatului audienţelor; • Responsabilităţi referitoare la aplicarea Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; • Responsabilităţi legate de relaţia cu oraşele înfrăţite;

56

• •

Preia la numărul de telefon 984 (telefonul cetăţeanului), sesizările locuitorilor municipiului Piteşti Relaţia cu presa. Deasemenea utilizeaza principiile de rationalizare a structurii organizatorice: • principiul suprematiei obiectivelor • principiul unitatii de decizie si actiune • principiul apropierii managementului de executie (reducerea nr de niveluri ierarhice) • principiul permanentei managementului (pt fiecare post de management trebuie sa fie prevazuta o persoana care sa poata inlocui titularul sau) • principiul interdependentei minime- definirea obiectivelor, competentelor, responsabilitatilor trebuie formulata astfel incat sa se reduca la minimum dependenta dintre el.Cu cat dependenta dintre posturi si compartimente este mai mare, cu atat sarcinile, competentele si responsabilitatile sunt mai dispersate, conlucrarea mai confuza si autoritatea mai diluata • principiul economiei de comunicatii –volumul prea mare de informatii care parcurg circuitele informationale • principiul definirii armonizate a posturilor si functiilor • principiul concordantei cerintelor postului cu caracteristicile titularului • principiul instituirii unor echipe intercopartimentale • principiul determinarii variantei optime (structura organizatori- catrebuie elaborata in mai multe variante) • principiul reprezentarii structurii (prin organigrama).

3.2 PARTICULARITATI ALE PROCESULUI DE COMUNICARE EXTERNA SI INTERNA DIN PRIMARIA MUNICIPULUI PITESTI
• • • • • • • Biroul Relatii Publice,Mass-Media are in vedere urmatoarele aspecte: Are rolul de a mentine o legatura directa si permanenta cu locuitorii orasului si cu problemele lor sociale din sfera de competenta a administratiei publice locale si asigura realizarea dreptului constitutional al cetateanului la petitionare; Urmareste si rezolva in termen legal reclamatiile, sesizarile din partea unor cetateni care s-au adresat organelor centrale ale administratiei publice locale(Primaria Municipiului Pitesti).Asigura informarea publica directa a cetatenilor conform Legii 544/2001; Intocmeste si redacteaza anual Raportul privind accesul la informatiile de interes public, conform legii 544/2001; Colaborareaza cu celelalte servicii pentru obtinerea de informatii de interes public cerute de mass-media si cetateni; Asigura indeplinirea prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; Contribuie la promovarea imaginii institutiei si a zonei geografice pe plan intern si international prin pagina WEB, revista Primariei, comunicate de presa; Contribuie la imbunatatirea relatiilor de conlucrare cu alte consilii, institutii, agentii, etc.;

57

Organizeaza si participa la actiuni de intrunire a cetatenilor cu reprezentantii Primariei si ai Consiliului Local in cadrul procesului de luare a deciziilor si pentru dezvoltarea unui dialog real; • Intocmeste rapoarte, statistici si situatii privind starea socio-economica a sectorului ; • Formuleaza strategii de dezvoltare ; • Intretine relatiile cu partenerii din tara si strainatate (primariile oraselor infratite si cu institutii si organizatii din strainatate); • Colaboreaza la organizarea de seminarii, conferinte, actiuni culturale si sportive; • Organizeaza si promoveaza manifestarile cultural-artistice desfasurate cu sprijinul sau sub egida Primariei; • Rezolva corespondenta in termenul prevazut de lege. Biroul de Relatii Publice,Mass-Media presupune de fapt cele doua tipuri de relatii:relatii le cu publicul(cu cetatenii in general) si relatiile publice (cu alte institutii,cu alte autoritati publice,cu comunitati internationale,cu mass-media). In interiorul unei administratii publice se folosesc toate tipurile de comunicare si folosirea lor adecvata reprezinta unul dintre cele mai importante elemente ale managementului comunicarii. Biroul Relatii Publice,Mass-Media din cadrul Primariei Municipiului Pitesti are un coordonator al activitatii si un manager,respectiv primarulcare imprima o anumita conduita si directie de lucru in toate componentele activitatii sale. Exista mai multe metode de analiza si tehnici de luare a deciziilor:metode traditionale,metode comparative si metode de optimizare.Partea de activitate din cadrul serviciului Biroul Relatii Publice,Mass-Media de relatii cu publicul,a fost gandita pe principiul „ghiseului unic”unde cetatenii vin sa solicite informatii,sa depuna cereri sua documentatii si sa li se elibereze documentele solicitate.Din acest motiv se lucreaza cu specialisti ai departamentelor din cadrul primariei sau cu personal specializat din cadrul Biroului Relatii Publice,Mass-Media in activitatea unor departamente-in special cel tehnic si de administratie publica. Aceasta activitate insa presupune o dubla comunicare:cu cetatenii si cu compartimentele din interiorul Primariei.Arta corelarii acestor sensuri ale comunicarii se poate constitui intr-un adevarat management al relatiilor inter-umane,deoarece aceasta activitate depinde de activitatea tuturor celorlalte compartimente ale Primariei,de ceilalti functionari publici cat si de capacitatea cetatenilor de a percepe calitatea,promptitudinea si corectitudinea documentelor eliberate sau a informatiilor date. Partea de activitate din cadrul Biroului Relatii Publice,Mass-Media referitoare la relatiile internationale presupune pe langa activitatea strict specializata de traduceri si arhivare documente si o mare flexibilitate si adaptare la cultura,traditiile si specificul fiecarei comunitati cu care Primaria Municipiului Pitesti intra in contact,prin diferite cai. Modalitatile de realizare a contactelor internationale reprezinta o latura a managementului Primarului care,prin pozitia sa in structurile nationale ale Asociatiei Municipiilor din Romania(vicepresedinte) a intermediat si oferit o larga deschidere Municipiului Pitesti,realizandu-se mai multe relatii de colaborare si infratire cu comunitati din intreaga lume.Continuarea,dezvoltarea si concretizarea unor proiecte cu reprezentanti ai comunitatilor internationale constituie de asemenea o latura importanta a mangementului relatiilor inter-umane,in care respectarea partenerului este pusa pe primul plan. Relatiile cu mass-media si monitorizarea presei sunt o alta latura a activitatii Biroului Relatii Publice,Mass-Media foarte importanta in managementul activitatii unei administratii publice,care trebuie sa tina cont,in luarea tuturor deciziilor de opinia publica.

58

Contributia mijloacelor de informare in masa(mass-media) la formarea si mentinerea opiniei publice este de un real folos activitatii autoritatilor publice care trebuie in permanenta sa constientizeze atitudinea mass-media cat si atitudinea opiniei publice in raport cu aspectele socio-economice ale comunitatii pe care o reprezinta. Functionarii Biroului Relatii Publice,Mass-Media trebuie obligatoriu sa indeplineasca urmatoarea conditie:sa fie pregatiti atat pentru rolul de emitator cat si pentur rolul de receptor.O abilitate speciala,necesara functionarilor din compartimentul de relatii cu publicul este empatia,ce presupune sa incerci sa te pui in situatia celuilalt ca sa intelegi exact ce simte. In cazul concret al Biroului relatii Publice,Mass-Media din cadrul Primariei Pitesti este necesara o instruire adecvata a personalului deoarece actualul nivel de comunicare este asigurat numai prin abilitatile personale si experienta acumulata in activitatea din administratie nefiind cizelat si format in cursuri de specializare absolut necesare in acest moment. Pentru realizarea unui management eficient in relatiile cu publicul si relatiile publice trebuie identificate,diagnosticate si „tratate”,barierele si obstacolele de comunicare. Barierele de limbaj se pot datora urmatoarelor cauze: • aceleasi cuvinte pot avea sensuri diferite pentru persoane diferite; • intre interlocutori exista diferente de pregatire si experienta; • starea emotionala poate deforma ceea ce se exprima; • utilizarea unor termeni inadecvati sau a unor expresii confuze; • ideile preconcepute si rutina pot influenta receptivitatea. Barierele de mediu: • climatul de munca necorespunzator; • folosirea suportului informational necorespunzator. Bariere datorate pozitiei emitatorului sau receptorului: • imaginea pe care o are despre sine; • caracterizarea diferita a situatiei in care are loc comunicarea de catre emitator si receptor; • sentimentele si intentiile cu care interlocutorii participa la comunicare. Bariere de conceptie: • existenta presupunerilor; • exprimarea cu stangacie a mesajului de catre emitator; • lipsa de atentie in receptarea mesajului; • concluzii grabite asupra continutului mesajului; • lipsa de interes a receptorului fata de mesaj; • rutina in procesul de comunicare. Pentru inlaturarea acestor bariere se sugereaza urmatoarele remedii: • planificarea comunicarii • determinarea precisa a scopului fiecarei comunicarii • alegerea continutului potrivit al mesajului,inaintea comunicarii • clarificarea ideilor,a limbajului utilizat,adecvarea lor scopului unei comunicari perfecte. Dificultatile de comunicare la Biroul Relatii Publice,Mass-Media pot fi intalnite sub mai multe forme: -dificultati de comunicare cu cetatenii; -dificultati de comunicare intre proprii angajati; -dificultati de comunicare intre compartimente; 59

-dificultati de comunicare cu conducerea institutiei. Pentru surmontarea tuturor acestor dificultati trebuie aplicate toate tenicile moderne de management pentru ca absolute toate implica relatiile inter-umane si diferite tipologii umane. Barierele si aptitudinile implicate de o comunicare eficienta sunt mari.Volumul comunicarii si problemele implicate de ea fac ca orice persoana sa nu poata decat sa doreasca sa-si imbunatateasca aptitudinile proprii si nu numai sa depaseasca toate dificultatile.In aceasta directie,eforturile necesita timp si timpul este in mod inevitabil pretul platit.

3.3 ANALIZA MODULUI DE APLICARE A LEGII 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADMINISTRATIA PUBLICA(MONITORUL OFICIAL 70/2003) SI A LEGII 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC DIN MONITORUL OFICIAL 663/2001-ANALIZA RAPORTULUI ANUAL
Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica stabileste regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparentei decizionale in cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si locale, alese sau numite, precum si al altor institutii publice care utilizeaza resurse financiare publice, in raporturile stabilite intre ele cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora. Primaria Municipiului Pitesti trebuie sa respecte urmatoarele principii cu privire la comunicarea intr-o institutie publica: a) informarea in prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmeaza sa fie dezbatute de autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si asupra proiectelor de acte normative; b) consultarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite, la initiativa autoritatilor publice, in procesul de elaborare a proiectelor de acte normative; c) participarea activa a cetatenilor la luarea deciziilor administrative si in procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea urmatoarelor reguli: 1. sedintele autoritatilor si institutiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, in conditiile legii; 2. dezbaterile vor fi consemnate si facute publice; 3. minutele acestor sedinte vor fi inregistrate, arhivate si facute publice, in conditiile legii. In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administratiei publice are obligatia sa publice un anunt referitor la aceasta actiune in site-ul propriu, sa-l afiseze la sediul propriu, intr-un spatiu accesibil publicului, si sa-l transmita catre mass-media centrala sau locala, dupa caz. Autoritatea administratiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informatii. Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului cu cel putin 30 de zile inainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare de catre autoritatile publice. Anuntul va cuprinde o nota de fundamentare, o expunere de motive sau, dupa caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum si termenul limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ. Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanta asupra mediului de 60

afaceri se transmite de catre initiator asociatiilor de afaceri si altor asociatii legal constituite, pe domenii specifice de activitate. La publicarea anuntului autoritatea administratiei publice va stabili o perioada de cel putin 10 zile pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Conducatorul autoritatii publice va desemna o persoana din cadrul institutiei, responsabila pentru relatia cu societatea civila, care sa primeasca propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus. Proiectul de act normativ se transmite spre analiza si avizare autoritatilor publice interesate numai dupa definitivare.Autoritatea publica in cauza este obligata sa decida organizarea unei intalniri in care sa se dezbata public proiectul de act normativ, daca acest lucru a fost cerut in scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate publica. In toate cazurile in care se organizeaza dezbateri publice, acestea trebuie sa se desfasoare in cel mult 10 zile de la publicarea datei si locului unde urmeaza sa fie organizate. Autoritatea publica in cauza trebuie sa analizeze toate recomandarile referitoare la proiectul de act normativ in discutie. In cazul reglementarii unei situatii care, din cauza circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, in vederea evitarii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptarii in procedura de urgenta prevazuta de reglementarile in vigoare. Participarea persoanelor interesate la lucrarile sedintelor publice se va face in urmatoarele conditii: a) anuntul privind sedinta publica se afiseaza la sediul autoritatii publice, inserat in site-ul propriu si se transmite catre mass-media, cu cel putin 3 zile inainte de desfasurare; b) acest anunt trebuie adus la cunostinta cetatenilor si a asociatiilor legal constituite care au prezentat sugestii si propuneri in scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmeaza sa fie abordat in sedinta publica; c) anuntul va contine data, ora si locul de desfasurare a sedintei publice, precum si ordinea de zi. Difuzarea anuntului si invitarea speciala a unor persoane la sedinta publica sunt in sarcina responsabilului desemnat pentru relatia cu societatea civila. Participarea persoanelor interesate la sedintele publice se va face in limita locurilor disponibile in sala de sedinte, in ordinea de precadere data de interesul asociatiilor legal constituite in raport cu subiectul sedintei publice, stabilita de persoana care prezideaza sedinta publica. Ordinea de precadere nu poate limita accesul massmedia la sedintele publice. Primaria este obligata sa elaboreze si sa arhiveze minutele sedintelor publice. Atunci cand se considera necesar, sedintele publice pot fi inregistrate. Inregistrarile sedintelor publice vor fi facute publice, la cerere, in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Primaria este obligata sa intocmeasca si sa faca public un raport anual privind transparenta decizionala, care va cuprinde cel putin urmatoarele elemente: a) numarul total al recomandarilor primite; b) numarul total al recomandarilor incluse in proiectele de acte normative si in continutul deciziilor luate; c) numarul participantilor la sedintele publice; d) numarul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative; e) situatia cazurilor in care autoritatea publica a fost actionata in justitie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi;

61

f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora; g) numarul sedintelor care nu au fost publice si motivatia restrictionarii accesului. Raportul anual privind transparenta decizionala va fi facut public in site-ul propriu, prin afisare la sediul propriu intr-un spatiu accesibil publicului sau prin prezentare in sedinta publica. Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si primarie in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei. Asigurarea de catre primarie a accesului la informatiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul Biroului Relatii Publice,Mass-Media sau al persoanei desemnate in acest scop. Pentru asigurarea accesului oricarei persoane la informatiile de interes public primaria are obligatia de a organiza compartimente specializate de informare si relatii publice sau de a desemna persoane cu atributii in acest domeniu. Atributiile, organizarea si functionarea compartimentelor de relatii publice se stabilesc, pe baza dispozitiilor prezentei legi, prin regulamentul de organizare si functionare a Primariei Municipiului Pitesti. Primaria are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public: a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice; b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice; c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice; d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet; e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil; f) programele si strategiile proprii; g) lista cuprinzand documentele de interes public; h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii; i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate. Primaria are obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ.Primaria este obligata sa dea din oficiu publicitatii un raport periodic de activitate, cel putin anual, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. Accesul la informatii se realizeaza prin: a) afisare la sediul autoritatii sau al institutiei publice ori prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei sau in mijloacele de informare in masa, in publicatii proprii, precum si in pagina de Internet proprie; b) consultarea lor la sediul autoritatii sau al institutiei publice, in spatii special destinate acestui scop. Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la primarie, in conditiile prezentei legi, informatiile de interes public.Primaria Municipiului Pitesti este,astfel obligata sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal. Solicitarea in scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:

62

a) autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea; b) informatia solicitata, astfel incat sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public; c) numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului. Primaria are obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile. Refuzul comunicarii informatiilor solicitate se motiveaza si se comunica in termen de 5 zile de la primirea petitiilor. Solicitarea si obtinerea informatiilor de interes public se pot realiza, daca sunt intrunite conditiile tehnice necesare, si in format electronic. Pentru informatiile solicitate verbal functionarii din cadrul Biroului Relatii Publice,Mass-Media au obligatia sa precizeze conditiile si formele in care are loc accesul la informatiile de interes public si pot furniza pe loc informatiile solicitate. In cazul in care informatiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este indrumata sa solicite in scris informatia de interes public. Informatiile de interes public solicitate verbal se comunica in cadrul unui program minim stabilit de conducerea primariei, care va fi afisat la sediul acesteia si care se va desfasura in mod obligatoriu in timpul functionarii institutiei, incluzand si o zi pe saptamana, dupa programul de functionare. Activitatile de registratura privind petitiile nu se pot include in acest program si se desfasoara separat. Informatiile de interes public solicitate verbal de catre mijloacele de informare in masa vor fi comunicate, de regula, imediat sau in cel mult 24 de ore. Persoanele care efectueaza studii si cercetari in folos propriu sau in interes de serviciu au acces la fondul primariei pe baza solicitarii personale, in conditiile legii. Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor urmatoarele informatii: a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii; b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii; c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii; d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii; e) informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare; f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces; g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor. Informatiile cu privire la datele personale ale cetateanului pot deveni informatii de interes public numai in masura in care afecteaza capacitatea de exercitare a unei functii publice. Informatiile publice de interes personal nu pot fi transferate intre autoritatile publice decat in

63

temeiul unei obligatii legale ori cu acordul prealabil in scris al persoanei care are acces la acele informatii. Accesul mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public este garantat. Activitatea de culegere si de difuzare a informatiilor de interes public, desfasurata de mijloacele de informare in masa, constituie o concretizare a dreptului cetatenilor de a avea acces la orice informatie de interes public. Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public primaria are obligatia sa desemneze un purtator de cuvant, de regula din cadrul Biroului Relatii Publice,Mas-Media. Primaria Municipiului Pitesti are obligatia sa organizeze periodic, de regula o data pe luna, conferinte de presa pentru aducerea la cunostinta a informatiilor de interes public. In cadrul conferintelor de presa primaria este obligata sa raspunda cu privire la orice informatii de interes public. Primaria are obligatia sa informeze in timp util mijloacele de informare in masa asupra conferintelor de presa sau oricaror alte actiuni publice organizate de acestea.Nu pot interzice in nici un fel accesul mijloacelor de informare in masa la actiunile publice organizate de acestea. In anul 2007,la Primaria Municipiului Pitesti au fost solicitate informatii de interes public dupa cum urmeaza: A)Numarul total de solicitari de informatii de interes public-97,structurate pe domenii de interes,astfel: • Copii ale Hotararilor de Consiliu Local-24; • Date privind activitatea consilierilor locali(prezenta la sedintele Consiliului Local,deplasari in strainatate,etc)-6; • Date privind activitatea Primariei Municipiului Pitesti (plati effectuate pentru convorbiri telefonice,carburanti,anunturi in presa,etc.)-5; • Copii referitoare la activitatea asociatilor de proprietary,date despre fondul locative-4; • Copii ale Planurilor Urbanistice Zonale si de Detaliu,Autorizatii de Construire si Certificate de Urbanism-6; • Date privind investitiile-9; • Date privind bugetul local si impozitele si taxele locale-9; • Cereri de furnizare a informatiilor publice din oficiu(declaratii de avere,declaratii de interese,rapoarte de activitate,etc.)-2; • Date referitoare la notificari conform Legii nr.247/2005-1; • Date privind nomenclatorul strazilor,zonari-2; • Diverse cereri-28; B)Numarul de solicitari rezolvate favorabil-97; C)Numarul de solicitari respinse-0; D)Numarul de solicitari adresate in scris,pe support de hartie-97; E)Numarul de solicitari adresate de personae fizice-45; F)Numarul de solicitari adresate de persoanele juridice-52; G)Numarul de reclamatii administrative-1,rezolvate favorabil; H)Numarul de plangeri in instanta-0; I)Costurile totale ale compartimentului de informare si relatii publice-6 functionari publici constituie de fapt Biroul Relatii publice,din care unul singur are atributii conform Legii nr.544/2001; 64

J)Nu au fost incasate sume pentru serviciile de copiere a informatiilor de interes public,deoarece nu a fost constituita taxa de copiere pentru anul 2007; K)Numarul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documente,unde au fost solicitate in principal hotarari ale Consiliului Local-480. Activitatea persoanelor care exercită o funcţie publică trebuie să fie deschisă şi accesibilă controlului public. Persoana care exercita o functie publica trebuie sa-si indeplineasca obligatiile de serviciu impartial si constiincios.Persoana care exercită o funcţie publică este obligată să declare apartenenţa sa la anumite partide sau organizaţii.Autorităţile publice trebuie să asigure consecvenţă şi un grad înalt de transparenţă în procesul de soluţionare a situaţiilor de conflict de interese. Pentru facilitarea accesului la informatiile de interes public,precum si pentru cresterea rapiditatii derularii activitatii de solutionare a petitiilor,au fost introduse noi cai de acces:site-ulwww.primariapitesti.ro Participarea activala site-ul www.primariapitesti.ro este considerat o necesitate in vederea asigurarii transparentei si comunicarii rapide a administratiei publice locale si a persoanelor responsabile cu informarea publica.Astfel se faciliteaza accesul persoanelor fizice si juridice la informatiile de interes public. De asemenea,prin actualizarea sectiunii comunicate de presa,cei interesati au acces la informatii furnizate din oficiu. Numarul mare de solicitari si interventii primite pe aceasta cale demonstreaza cresterea reala a increderii cetatenilor in Administratia Publica Locala, sustinerea de care se bucura proiectele si initiativelecare au dus la realizarile prezente. Prin actualizarea sectiunii comunicate de presa,cei interesati au acces la informatii furnizate din oficiu.Numarul mare de solicitari si interventii primite pe aceasta cale demonstreaza cresterea reala a increderii cetatenilor in Administratia Publica Locala, sustinerea de care se bucura proiectele si initiativelecare au dus la realizarile prezente Comunicare rationala si economicoasa duce la cresterea transparentei tuturor activitatilor serviciilor din institutia primariei. Implicit se vor intensifica si optimiza relatiile cu reprezentantii societatii civile si cu presa. S-a urmarit dezvoltarea unui model interactiv si replicabil de implicare a mass-media in educatia civica a cetatenilor si in special a tinerilor. Primaria Pitesti se bazeaza pe sporirea importantei pe care o au mijloacele de informare in masa in promovarea valorilor civice si incurajarea participarii cetatenilor la viata comunitatii.

4.ANALIZA DATELOR STATISTICE CU CARE OPEREAZA PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI
Primaria Municipiului Pitesti opereaza cu date statistice,care sunt transmise la Institutul National de Statistica. Biroul de Resurse Umane completeaza lunar un formular S1 care se refera la castigurile salariale din luna respective si numarul mediu de salariati.Semestrial se realizeaza ancheta locurilor de munca vacante ce cuprinde efectivul salariatilor si numarul locurilor vacante pe grupe majore de ocupatie si ancheta salariilor pe ocupatii. Se urmareste repartizarea salariatilor pe grupe de salarii,numarul salariatilor,sumele brute cuvenite si timpul de lucru pe grupe majore de ocupatii.Sunt cuprinse toate in S2. Anual se incheie formularul S3 si se realizeaza costul fortei de munca in anul respective.Se urmareste:numarul mediu al salariatilor si timpul lor de lucru,sumele brute platite in anul respective pe categorii de salariati(timpul lucrat,pentru timp nelucrat etc.). 65

Ex: ANCHETA LOCURILOR DE MUNCA VACANTE IN TRIMESTRUL NOIEMBRIE 2007 A1.EFECTIVUL SALARIATILOR SI NUMARUL LOCURILOR DE MUNCA VACANTE PE GRUPE MAJORE DE OCUPATII LA SFARSITUL LUNII DE MIJLOC A TRIMESTRULUI Nr. Total Legislatori, Specialisti Tehnicieni, Functionari rd. intreprindere Inalti cu ocupatii Maistri si Administrative (col1+…col9) functionari intelectuale asimilati si si conducatori stiintifice -GM1-GM2-GM3-GM4A B. 0 1 2 3 4 1. Efectivul 671 salariatilor(excl.cei cu contract de munca/raport de serviciu suspendat)la sfarsitul lunii -persoaneNumarul locurilor 177 de munca vacante la sfarsitul lunii(excl.posturile blocate printr-un act normativ) 35 156 90 15

2.

9

84

9

4

Lucratori operativi in servicii,comert si asimilati -GM55 359 68

Agricultori si lucratori calificati in agricultura,silvicultura si pescuit -GM66

-

Mestesugari si Operatori la lucratori instalatii,masini calificati si asamblori de echipamente -GM7-GM87 8 4 -

Muncitori necalificati -GM99 12 2

-

1

66

Deasemenea Biroul Patrimoniu si Biroul Achizitii din cadrul Directiei Patrimoniu si Dezvoltare Locala a Primariei Municipiului Pitesti opereaza periodic cu date statistice,care la randul lor,sunt transmise Institutului Natonal de Statistica.Aceste date cuprind informatii cu privire la consumul de energie electrica si termica,combustibili,carburant,lubrifianti,etc. Directia Tehnica si de Urbanism realizeaza trimestrial un formular,ce cuprinde date statistice,cu privire la strazile orasanesti din Municipiul Pitesti.Se redacteaza sub forma unui tabel in care sunt inscrise:suprafata intravilana,totalul ei,strazile modernizate,cu impietruiri simple sau cu bolovani,macadon,pavaje din piatra bruta sau de rau,suprafata spatiilor verzi in hectare. Serviciul Investitii din cadrul Directiei Tehnice si de Urbanism opereaza cu date statistice cu privire la investitiile dintr-o anumita perioada din intreprinderile municipiului Pitesti.Cuprinde investitiile nete pe surse de finantare si elemente de structura,din randul lucrarilor de constructii,locuinte,utilaje cu si fara montaj,mijloace de transport. Primaria Municipiului Pitesti mai realizeaza date statistice cu privire la locuintele terminate in anul respective,sursa de finantare a lor,numar de niveluri ,felul locuintei,materialul de constructie al peretilor exteriori,dotarea apartamentelor,numarul de apartamente,suprafata in metrii patrati,,valoarea apartamentelor terminate si numarul celor vandute la populatie. Autorizatiile de construire eliberate pentru cladiri reprezinta deasemenea informatii statistice pentru Institutul National de Statistica si se realizeaza lunar.Cuprind autorizatiile pentru cladiri rezidentiale,locuinte din cladiri rezidentiale pentru care s-au eliberat autorizatii pentru cladiri rezidentiale pentru colectivitati,pentru cladiri administrative,pentru alte cladiri,,autorizatii pentru extinderi la cladiri rezidentiale. Se realizeaza cercetare stiintifica si pentru constructiile de locuinte dintr-o anumita perioada si sunt cuprinse aici:locuintele terminate,valoarea lor,stadiul de executie al constructiilor de locuinte,al celor finantate de la bugetul de stat si bugetele locale,locuinte terminate din fondurile populatiei,construite de unitati specializate/meseriasi/forte proprii. Annual numarul pozitiilor inscrise in registrul agricol,utilajele,instalatiile agricole,mijloacele de transport si constructiile agricole existente in gospodariile populatiei si unitatile cu personalitate juridical inscrise pe raza localitatii Pitesti. Ex: Cap.1:Numarul pozitiilor inscrise in registrul agricol la 01.01.2008 Nr. Denumire Numar rand Pozitii A B 1 1 Pozitii ale gospodariilor populatiei cu domiciliul in localitate 4080 2 Pozitii ale persoanelor cu domiciliul in alte localitati 320 3 Pozitii ale persoanelor juridice 230 Cap.2:Utilaje,instalatii agricole si mijloace de transport

Nr. Denumire Rand

Gospodarii cu Gospodarii cu Persoane domiciliul in domiciliul in juridice localitate alte localitati 67

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

B Tractoare

Pana la 45CP Intre 46-55CP Intre 56-65CP Peste 65 CP

1 5 10 4 6 4 4 4 4 4 1

2

3 2 4 2 1 1 1

Motocultoare Motocositoare Pluguri pentru tractor Pluguri cu tractiune animala Cultivatoare Grape cu tractiuni mecanica(toate tipurile) Grape cu tractiune animala Combinatoare Semanatori cu Pentru tractiune paioase mecanica Pentru prasitoare Semanatori cu tractiune animala Masini pentru plantat cartofi Masini pentru plantat rasaduri Masini pentru imprastiat ingrasaminte chimice Masini de stropit si prafuit cu tractiune mecanica Masini pentru erbicidat Combine Cereale autopropulsate paioase pentru recoltat Porumb Furaje Batoze pentru cereale paioase Combine pentru recoltat sfecla de zahar Dislocatoare pentru sfecla de zahar Masini de decoletat sfecla de zahar Combine si masini pentru recoltat cartofi Cositori cu tractiune mecanica Vindrovere autopropulsate pentru recoltat furaje Prese pentru balotat paie si fan Remorci pentru tractor

2 2 4 3 2 1

1 2

1 15

20

68

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Autovehicule pentru transport marfuri cu capacitate pana la 1,5 tone Autovehicule pentru transport marfuri cu capacitate cu peste 1,5 tone Care si carute Incarcatoare hidraulice Motopompe pentru irigat Instalatii pentur muls mecanic Instalatii pentru prepararea furajelor Instalatii pentru evacuarea dejectiilor Instalatii/cazan pentru fabricat tuica/rachiu Masini pentru imprastiat ingrasaminte organice Cap 3:Constructii agricole Denumire B Grajduri Patule Magazii,hambare cereale Sure,fanare Remize,soproane

875 840 37 870 30

10

14

1

1

Nr. rand A 1 2 3 4 5

Gospodarii domiciliul localitate 1 10950 740 pentru 6420 3450 1365

cu Gospodarii cu Persoane in domiciliul in juridice alte localitati 2 3 -

5.PREZENTAREA PROGRAMELOR SI PROIECTELOR DERULATE DE CATRE PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI

Nr. Proiect Crt. titlu

Solicitant/ Aplicant

Axa Program Operation

Domeniul Obiectul de proiectului interventie (activitati

Durata proiec- Buget tului estima69

al

1

Modernizare Parc Strand

Primaria Pitesti

POS Mediu IV,Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii

al programul ui operationa Intarirea capacitatii de management pentru institutiile responsabile de protectia naturii si a peisajelor

propuse)

tiv

2

3

Modernizare zona centrala a Municipiului Pitesti (zona III) Modernizare zona Turcesti

Primaria Pitesti

PO Regional V.Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile

Primaria Pitesti

PO Regional V.Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile PO

4

Moder-

Primaria

Imbunatatirea aspectului urbanistic al Parcului Strand; -Creearea unui lac curat cu respectarea legislatiei de mediu in vigoare; -Realizarea unei zone de agreement atractive si modernizarea unui loc de joaca; -Organizarea de activitati culturale si sportive -reabilitarea termica a cladirilor ,imbunatatirea aspectului urbanistic si conservarea monumentelor istorice existente -realizarea infrastructurii si extinderea retelelor de utilitati publice si de servicii de transport -cresterea

8 luni

5 milioane euro

6 luni

6 milioane euro

1 an

3 milioane euro

3 ani

15

70

5

nizarea Pitesti serviciului public de transport local de calatori din Munici -piul Pitesti, prin achizitionarea de mijloace de transport Moder- Primaria nizarea Pitesti zonei de agrement a Parcului Trivale

Regional V.Sprijinirea Dezvoltarii urbane durabile

sigurantei si calitatii serviciului prestat prin achizitionarea de autobuze cu capacitate medie conforme cu normele CE referitoare la conditiile tehnice si de poluare

milioane 500 mii euro

PO Mediu IV.Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii

Intarirea capacitatii de management pentru institutiile responsabi -le de protectia naturii si a peisajelor

-inlocuirea 8 luni mobilierului urban si realizarea unui loc de joaca in zona parcului; -modernizarea iluminatului public prin inlocuirea corpurilor de iluminat existente cu lampi eficiente din punct de vedere energetic; -reamenajarea si ecologizarea lacului din zona”Grota”,

6 milioane euro

71

6

7

Modernizarea transportului public local de calatori prin achizitionarea de mijloace electronice de taxare, informare cetateni si monito -rizare trafic Modernizarea si eficientizarea serviCiului de iluminat public din Pitesti

Primaria Pitesti

PO Regional V.Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile

Precum si modernizarea fatadelor podului din aceeasi zona. Informarea 3 ani continua a cetatenilor , reducerea numarului calatorilor care nu platesc acest serviciu,asigu -rarea capacitatii optime de transport si a intervalului de succedare.

1 milion 800 mii euro

Primaria Pitesti

POS Cresterea Competitivitatii economice -Axa IVImbunatati -rea eficientei energetice in conditiile dezvoltarii durabile a sistemului energetic

4.1.2 Realizarea de investitii in extinderea si moderniza -rea retelelor de distribuire a energiei electrice, in scopul reducerii

-reabilitarea 2 ani sistemului de iluminat public prin cresterea eficientei luminoase si folosirea de echipamente eficiente din punct de vedere energetic

12 milioane 500 mii euro

72

pierderilor in retea si realizarea in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de distributie 8 Reabili Primaria -tarea Pitesti zonei de locuinte sociale prin modernizarea infrastructurii ,a servicii -lor publice si creearea unor spatii pentru educatia si formarea profesionala a persoanelor defavorizate Reabili Primaria PO Regional V.Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile -modernizare 1 an drumuri,retele de utilitati, Extinderea spatiilor de locuit 3 milioane euro

9

PO

-realizarea

1 an

6

73

10

-tarea Pitesti blocului “G1” Tudor Vladimirescu, pentru realizerea unui centru zonal de relatii cu cetatenii si realizerea de locuinte sociale Creste- Primaria rea Pitesti capacitatii admininistrative pentru absorbtia fonduri -lor europene,prin aplicarea de metode eficiente de manage -ment al

Regional V.Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile

Centru Zonal de relatii cu publicul

milioane euro

PO Dezvoltarea capacitatii adminisTrative Axa 2Dezvoltarea capacitatii de imbunatatire a performan -tei in administra -tia locala

Imbunatati -rea capacitatii de absorbire a fondurilor de dezvoltare

-Creearea 2009unui sistem de 2013 recrutare, selectie, instruire si evaluare care sa fie adecvate unui model rapid de dezvoltare accelerata a responsabilitatilor publice

1 milion euro

74

11

resurse -lor umane Reabi- Primaria litare Pitesti Cet Gavana

-POS Mediu -POS Cresterea competitivitatii economice -Axa IVImbunatati -rea eficientei energetice in conditiile dezvoltarii durabile a sistemului energetic

12

Monta- Primaria re Pitesti centrala cogene -rare in cartierul Trivale

-POS Mediu -POS Cresterea Competitivitatii economice -Axa IVImbunatati -rea eficientei energetice in conditiile dezvoltarii durabile a sistemului energetic

4.1.1.Realizarea de investitii in construirea de noi capacitate de producere a energiei electrice si termice,in Retehnolo -gizarea, moderniza -rea si reabilitarea celor existente in scopul cresterii eficientei energetice 4.1.1. Realizarea de investitii in construirea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, Retehnolo -gizarea, moderniza -rea si reabilitarea celor existente

-montarea unui grup de cogenerare cu turbine de gaze-17 MW

01.01. 200830.10. 2008

14 milioane euro

Montarea unui grup de cogenerare cu turbina de gaze-12 MW

01.03. 200830.10. 2008

10 milioane euro

75

13

Reabili Primaria -tare Pitesti retea primara de transport energie termica

-POS Mediu -POS Cresterea competitivitatii economice -Axa IVImbunatatirea eficientei energetice in conditiile dezvoltarii durabile a sistemului energetic

14

Reabili Primaria -tare Pitesti retea secundara de distribu -tie energie termica

-POS Mediu -POS Cresterea competitivitatii economice -Axa IVImbunatati -rea eficientei energetice in conditiile dezvoltarii durabile a sistemului energetic

in scopul cresterii eficientei energetice 4.1.1.Realizarea de investitii in construirea de noi capacitate de producere a energiei electrice si termice,in Retehnolo -gizarea, moderniza -rea si reabilitarea celor existente in scopul cresterii eficientei energetice 4.1.1.Realizarea de investitii in construirea de noi capacitate de producere a energiei electrice si termice, Retehnolo -gizarea, moderniza -rea si reabilitarea celor existente

-inlocuirea conductelor clasice de transport a agentului termic primar cu conducte din teava preizolata

01.06. 200730.10. 2010

35 milioane euro

-inlocuirea conductelor clasice de transport a agentului termic primar cu conducte din teava preizolata

1.06. 200730.09. 2010

40 milioane euro

76

15

Monta- Primaria re Pitesti centrala de cogene -rare in zona de sud a municipiului Pitesti

-POS Mediu -POS Cresterea competitivitatii economice -Axa IVImbunatati -rea eficientei energetice in conditiile dezvoltarii durabile a sistemului energetic

16

17

Proiectul regionnal de alimentare cu apa si canalizare din judetul Arges Construire Pasaj Rutier din zona Podul

Primaria Pitesti

-POS Mediu Axa 1Extinderea si moderniza -rea infrastructurii de apa si apa uzata -PO Regional Axa 5Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile

in scopul cresterii eficientei energetice 4.1.1Reali -zarea de investitii in construirea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, Retehnolo -gizarea, moderniza -rea si reabilitarea celor existente in scopul cresterii eficientei energetice Extinderea /modernizarea sistemelor de apa/apa uzata

-realizarea unei centrale noi de cogenerare cu turbine de gaze-25 MW

01.03. 200830.09. 2009

22 milioane euro

-conformarea 2009cu directivele 2013 CE in domeniul apei si a apelor uzate

100 milioane euro

Primaria Pitesti

-fluidizarea 6 luni circulatiei rutiere in zona Podul Viilor

570.000 lei

77

Viilor Proiecte derulate pana la sfarsitul anului 2007 cu finantare externa sustinute de Uniunea Europeana: 1.Eficientizarea sistemului informatic al Primariei Municipiului Pitesti cu ajutorul modulului informatic de arhivare electronica-Phare 586.03.02-AG643 Valoarea totala:19.157,99 euro Contributia externa:16.983,56 euro Cofinantare:2174,43 euro 2.Eficientizarea sistemului informatic al Primariei Municipiului Pitesti cu ajutorul modulului informatic de domeniu public-Phare 586.03.02-AG 472 Valoarea totala:12.685,17 euro Contributie externa:10.613,69 euro Cofinantare:2071,49 euro 3.Adaptarea sistemului informatic al Primariei Municipiului Pitesti cu ajutorul modulului informatic de domeniu public-Phare 586.03.02-AG 472 Valoarea totala:16.907,99 euro Contributia externa:14.786,03 euro Cofinantare:2121,96 euro 4.Fond de modernizare pentru dezvoltarea administratiei publice locale prin achizitionarea modulului informatic de document management-Phare 586.03.02-AG635 Valoarea totala:13.085,17 euro Contributie externa:11.072,67 euro Cofinantare:2012,50 euro 5.Gestionarea fondurilor publice dupa standardele moderne prin modulul informatic de contabilitate si executie bugetara-Phare 586.03.02-AG678 Valoarea totala:17.385,17 euro Contributie externa:15.238,10 euro Cofinantare:214,07 euro 6.Sanse pentru toti-Phare 2001-Ro 0108.03.03.325 Valoare totala:172.070 euro Contributie externa:154.470 euro Cofinantare:17.600 euro 7.SELECTA-Dezvoltarea unui ansamblu de sisteme de precolectare,colectare si transport selective pentru deseurile menajere si optimizarea filierelor de tratare a materialelor rezultateLIFE MEDIU Valoarea totala:816.703 euro Contributie externa:298.000 euro Cofinantare:518.703 euro 8.ECO STRADAL,ECO EDUCATIE-Phare-programul pentru dezvoltarea administratiei publice locale 2001 Valoarea totala:19.500 euro Contributie externa:19.500 euro 9.CENTRUL SOCIAL SPERANTA-RICOP-9904.3.05.013 Valoarea totala:55.798 euro Contributie RICOP:43.858 euro

78

Cofinantare:11.940 euro Programe cu finantare externa sustinuta de Uniunea Europeana si alte organisme internationale aflate in protofoliul organizatiei /institutiei in vederea depunerii de cereri de finantare: Nr. crt 1. Proiect titlu Reabilitarea si modernizarea Podului peste Raul Arges Axa Program Domeniul de interventie Operational al Programului Operational PO Regional Axa 2.Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale PO Regional Axa 2.Imbunatatire a infrastructurii de transport regionale si locale Buget Estimativ 4 milioane 500 mii euro 4 milioane 600 mii euro

2.

Modernizarea retea stradala Calea Campulung cu modernizarea si extinderea retelelor de utilitati existente in corpul drumului

Programe cu finantare externa sustinute de Uniunea Europeana si alte organisme internationale aflate in derulare in anul 2008: 1.MASURA ISPA 2005/RO/16/P/PE/001:”Managementul integrat al deseurilor solide in judetul Arges” Valoarea totala a proiectului:24,500 milioane euro 75% grant ISPA=18,375 milioane euro 25% imprumut BERD=6,125 milioane euro 2.MASURA ISPA NR.2003/RO/16/P//PA/012:”Asistenta tehnica pentru intarirea capacitatii institutionale a beneficiarilor finali ai programului ISPA din sectorul apa si apa uzata din Romania”. Valoarea totala a proiectului:7 milioane euro.Proiectul este finantat integral din fonduri europene. 3.MASURA ISPA NR.2003/RO/16/P/PE/026:”Reabilitarea statiei de epurare a apelor uzate,a sistemului de canalizare si a retelei de alimentare cu apa potabila in municipiul Pitesti” Valoarea totalaa a proiectului:41.750.000 euro Contributie externa=31.312.500 euro Cofinantare=10.437.500 euro

79

6.ACTE ADMINISTRATIVE.CIRCUITUL DOCUMENTELOR
Procedura descrie modul in care sunt controlate atat documentele elaborate in cadrul Primariei Municipiului Pitesti cat si cele de provenienta externa in vederea asigurarii ca: a)elaborarea,avizarea si aprobarea acestora se face de personal autorizat; b)editiile in vigoare ale acestora sunt disponibile in toate locurile de utilizare ,iar documentele perimate sunt retrase prompt; c)modificarile effectuate asupra documentelor sunt identificate si tinute sub control. Procedura se aplica pentru urmatoarele categorii de documente: a)Manualul de management integrat calitate-mediu al Primariei Municipiului Pitesti; b)Proceduri generale; c)Fise de process; d)Proceduri operationale; e)Proceduri specifice; f)instructiuni de lucru; g)Hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Pitesti; h)Dispozitii ale Primarului Municipiului Pitesti; i)Fisele de post; j)Documente de planificare specifice proceselor/activitatilor; k)Documente de provenienta externa,cum ar fi:documente legale si de reglementare,studii de prefezabilitate,proiecte de executie pentru lucrari de investitie si alte tipuri de proiecte,standarde,etc. La elaborarea documentatiei sistemului de management integrat calitate-mediu(Manualul de Management integrat calitate mediu,Procedura generala,Fisa de process,procedura operationala,Procedura specifica,Instructiune de lucru) se utilizeaza formularul cod FPG-01-01,unde: -in antet: 1)tpul documentului(manualul de management integrat calitate-mediu,procedura generala,fisa de proces,procedura operationala,procedura specifica,instructiune de lucru); 2)Titlul documentului; 3)Codul documentului. -in subsol: 4)Editia si revizia documentului aprobat; 5)Paginatia:x=pagina curenta;y=numarul total de pagini al documentului; 6)Codul formularului de editare a documentului si revizia acestuia. Formularul pentru elaborarea documentelor “Sistemul de management integrat calitate-mediu” este prevazut cu spatii speciale pentru semnaturile elaboratorului si ale persoanelor care verifica,avizeaza si aproba aceste documente. Inainte de emitere,documentele sunt analizate si verificate in vederea avizarii si aprobarii de persoanele avizate,carora li se pun la dispozitie ,prin grija elaboratorilor,informatiile necesare in baza carora sa isi fundamenteze analiza si verificarea.Documentele intra in vigoare la data aprobarii. Documentele trebuie sa fie lizibile ,codificate sau numerotate,datate si pastrate intr-un mod ordonat.Responsabilul Calitate din cadrul Primariei Municipiului Pitesti raspunde de alocarea codurilor pentru documentele de Sistem de Management integrat calitate-mediu si pentru formularele aferente acestora.Responsabilul Calitate pastreaza si actualizeaza atunci cand este cazul,o lista de evidenta cu toate documentele sistemului de management integrat calitate-mediu.Lista de evidenta contine informatii despre denumire,cod,editiile/reviziile aplicabile pentru acestea.

80

Dupa aprobarea documentelor,elaboratorii acestora sau Responsabilul Calitate,dupa caz,au responsabilitatea difuzarii lor in toate locurile in care este necesar a fi cunoscute prevederile acestora.Difuzarea se poate face in mai multe moduri: a)difuzarea pe support hartie • Locurile unde se transmite documentul trebuie indicate intr-o Lista de difuzare,formular cod FPG-01-02.Lista de difuzare cuprinde: • Denumirea/codul/editia/revizia documentului difuzat; • Denumirea/codul/editia/revizia documentului anulat; • Denumirea fisierului si locatia unde documentul poate fi accesat in forma electronica; • Numarul exemplarului difuzat(numarul corespunzator este inscris si pe exemplarul difuzat)-daca este cazul; • Locul de difuzare(denumirea entitatii si numele persoanei careia i se transmite documentul); • Numarul adresei de transmitere(daca se difuzeaza extern,de exemplu la organisme de certificare); • Semnatura de retrageere a documentului anulat; • Semnatura de primire a documentului difuzat; • Data difuzarii/retragerii. Listele de difuzare se pastreaza la elaborator sau la Responsabilul Calitate,dupa caz,impreuna cu originalul documentului. b)difuzarea in sistem informatic Documentele difuzate in sistemul informatic trebuie sa fie accesibile pentru toti utilizatorii,fara ca acestia sa aiba posibilitatea de a le modifica.Se asigura accesul pentru modificarea unui document numai elaboratorului.Regulile de acces ale documentelor difuzate in sistem informatic sunt stabilite in reglementarile specifice aplicabile. Ori de cate ori se considera necesar,cu aprobarea conducerii Primariei Municipiului Pitesti,pot fi transmise la societati si organizatii externe,copii necontrolate ale documentelor elaborate intern.Exemplarele transmise in mod necontrolat sunt identificate in mod corespunzator,cu mentiunea “Copie Necontrolata”.Pentru acest tip de difuzare ,responsabilitatea de a transmite actualizarile ulterioare ale documentelor nu este obligatorie. Responsabilul Calitate are responsabilitatea difuzarii copiilor necontrolate precum si intocmirii unei evidente a acestor difuzari. Locurile unde se transmite documentul trebuie indicate intr-o lista de difuzare copii necontrolate,formular cod FPG-01-04.Lista de difuzare cuprinde: • Denumirea/codul.editia/revizia documentului difuzat; • Locul de difuzare; • Modul de transmitere-pe support hartie sau in format electronic; • Semnatura de primire a documentului difuzat; • Data difuzarii. De regula,elaboratorul unui document are obliagtia sa-l actualizeze astfel incat acesta sa corespunda in permanenta cerintelor legale existente.Atunci cand se considera necesar,modificarea documentelor poate fi efectuata si de alte personae autorizate de conducerea Primariei Municipiului Pitesti. Modificarea documentelor sistemului de management al calitatii se face in doua moduri:

81

Revizie-atunci cand este necesara doar modificarea partiala a documentului.In acest caz,sunt reeditate doar paginile pe care au fost operate modificari.Numarul reviziei paginilor pe care au fost efectuate modificari se modifica,iar numarul reviziei paginilor pe care nu au fost effectuate modificari ramane acelasi. Numarul reviziei intregului document este inscris pe pagina de garda a acsetuia si corespunde cu numarul reviziei paginilor modificate. Editie noua-atunci cand,este necesara efectuarea unui numar mare de modificari sau dupa efectuarea mai multor revizii.In acest caz,documentul este reeditat in totalitate.Numarul editiei este inscris pe pagina de garda si in cartusul de pe fiecare pagina a documentului.In cazul reeditarii numarul reviziei devine din nou zero. Continutul modificarilor,numele si semnatura persoanei care le-a efectuat si data operarii acestora sunt inscrise in Lista de control a reviziilor. Documentele modificate,prin revizie sau editie,sunt supuse acelorasi avizari si aprobari ca si documentul initial.Confirmarile sunt facute pe pagina de garda a documentelor. Noile revizii/editii ale documentelor controlate si Lista de control a reviziilor,sunt difuzate cu Lista de difuzare,cod FPG-01-02,in toate locurile in care au fost difuzate si reviziile/editiile anterioare ale documentelor. Utilizatorii documentelor controlate au responsabilitatea de a inlocui documentele modificate si de a le distruge pe cele perimate,astfel incat san u fie posibila utilizarea lor din neglijenta. Atunci cand se considera necesar ca documentele perimate sa fie pastrate,acestea sunt identificate cu mentiunea “Document revizuit”. Hotararile Consiliului Local al Municipiului Pitesti si Dispozitiile Primarului nu pot fi modificate decat prin emiterea unei alte hotarari,respective dispozitii.Detalii se regasesc in procedurile operationale si specifice aplicabile. Pentru celelalte tipuri de documente,actualizarea se realizeaza,de regula,prin reeditarea documentului.Editia valabila este identificata prin data emiterii si/sau prin numarul editiei/reviziei.Detalii se regasesc in procedurile generale/operationale/specifice in care acestea sunt referite. Orice document modificat,indiferent de modul de actualizare,trebuie supus aceluiasi ciclu de verificari,avizari si aprobari ca si documentul initial.Dupa aprobare,documentele actualizate se redifuzeaza ca si documentul anterior. Elaboratorii documentelor Sistemului de management integrat calitate-mediu din Primaria Municipiului Pitesti pastreaza istoricul evolutiei documentului o perioada de 3 ani.Toate documentele elaborate/difuzate pe support hartie vor fi pastrate atat de elaboratori cat si de utilizatori in conditii corespunzatoare astfel incat sa se asigure regasirea cu usurinta si protejarea acestora. Responsabilul Calitate sau o persoana desemnata de acesta,mentine la zi Lista de evidenta a documentelor Sistemului de management integrat calitate-mediu.Lista este disponibila atat pe support hartie cat si in sistemul informatic. Originalele pentru manualul de management integrat calitate mediu si procedurile aferente sunt pastrate in mod obligatoriu pe support hartie la elaborator si in format electronic intr-un director din retea protejat la scriere pentru utilizatorii comuni si cu drepturi de scriere/citire pentru Responsabilul Calitate din Primaria Municipiului Pitesti.Exemplarul original se tipareste pe support hartie si va purta semnaturile persoanelor care au elaborate,avizat si aprobat documentul. Periodic,la intervale care nu depasesc un an de la ultima actualizare,documentele sunt analizate de persoanele care le-au elaborate pentru a se stabili daca mai sunt sau nu adecvate scopului pentru

82

care au fost elaborate.In cazul in care se constata ca acestea necesita modificari,documentele sunt actualizate. Legile,ordonantele,hotararile de Guvern si alte documente de reglementare aplicabile sunt disponibile tuturor utilizatorilor prin sistemul informatic.Directorii Executivi/Sefii Compartimentelor de Specialitate au responsabilitatea de a consulta documentele legale si de reglementare nou aparute si de a identifica aplicabilitatea acestora pentru activitatile coordinate. In fiecare compartiment de specialitate se mentine de catre Seful de compartiment sau de catre o persoana desemnata de acesta o lista de evidenta cu documentele legale sau de reglementare aplicabile activitatilor desfasurate.Lista se actualizeaza ori de cate ori este cazul.Documentele trebuie sa fie disponibile pentru intreg personalul din cadrul compartimentului.Cele care au fost anulate sau modificate se vor indosaria separate si vor purta mentiunea “Document iesit din uz”. Studiile,proiectele,standardele si alte documente externe care reglementeaza sau au impact asupra activitatilor desfasurate sunt rezolutionate catre directia/compartimentul de specialitate utilizator,unde sunt inregistrate in Registrul de intrare iesire.In Registru se indica,dupa caz,numarul si data inregistrarii,nume,prenume si adresa petent,obiectul solicitarii ,functionarul desemnat pentru rezolvare,data solutionarii. La aparitia unei actualizari a unui document extern,aceasta va fi re-difuzata.Utilizatorii au obligatia de a retrage documentele perimate sau de a le marca cu mentiunea “Document Iesit din Uz”. Inregistrarile referitoare la sistemul de management integrat calitate-mediu care demonstreaza atat conformitatea serviciilor si a activitatilor realizate in cadrul Primariei Municipiului Pitesti cat si functionarea eficace a Sistemului de management integrat calitate-mediu si documentele in care acestea sunt referitoare sunt identificate in urmatoarea anexa: Tipul inregistrarii Inregistrari referitoare la controlul documentelor Inregistrari rezultate in urma analizei periodice effectuate de management Inregistrari referitoare la planificarea,realizarea si raportarea rezultatelor auditurilor interne ale Sistemului de management integrat calitate-mediu si ale auditurilor publice interne Inregistrari referitoare la tratarea neconformitatilor Inregistrari referitoare la actiunile corective/preventive initiate Inregistrari referitoare la identificarea si evaluarea aspectelor de mediu ale activitatilor Documente de referinta PG-PMP-01 PO-PMP-11 PG-PMP-03/conform reglementarilor legale Durata de pastrare 3 ani 3 ani 3 ani/conform cerintelor legale si de reglementare

PG-PMP-04 PG-PMP-05 PG-PMP-06 PG-PMP-07

3 ani 3 ani 3 ani

83

,produselor,serviciilor Primariei Municipiului Pitesti Inregistrari privind cerintele legale si alte cerinte la care Primaria Municipiului Pitesti subscrie referitoare la aspectele sale de mediu,precum si la modalitatile de aplicare a acestora in primarie Inregistrari referitoare la pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns Inregistrari referitoare la monitorizarea performantelor de mediu si evaluarea conformarii Inregistrari ca urmare a efectuarii analizei de management Inregistrari referitoare la asigurarea competentei personalului si rezultate in urma procesului de instruire Inregistrari referitoare la analiza cerintelor clientului Inregistrari rezultate in urma adoptarii hotararilor Consiliului Local al Municipiului Pitesti si emiterii dispozitiilor Primarului Inregistrari rezultate ca urmare a realizarii procesului de investitii Inregistrari rezultate in urma evaluarii furnizarilor/prestatorilor si masurilor rezultate din evaluare Inregistrari referitoare la satisfactia clientului Inregistrari privind elaborarea si codificarea

PG-PMP-08

3 ani

PG-PMP-09

3 ani

PG-PMP-10

3 ani

PO-PMP-11 PO-PMP-12

3 ani Pe toata durata angajarii

PO-PMP-13 PO-PMP-14

Conform cerintelor legale si de reglementare sau 5 ani Conform cerintelor legale si de reglementare

PO-PMP-15 PS aplicabile PO-PMP-16

Conform cerintelor legale si de reglementare Pe durata furnizarii produselor/prestarii serviciilor de catre furnizori/prestatori si/sau a perioadei de garantie 5 ani Caracter permanent

PO-PMP-17 PO-PMP-18

84

documentelor Sistemului de management integrat calitate-mediu INregistrari rezultate din PO-PMP-19 Conform cerintelor legale si administrarea sistemului de reglementare sau 5 ani informatic Inregistrari referitoare la MMI-PMP,ed./rev. in 3 ani stabilirea obiectivelor vigoare specifice in domeniul calitatii si a tintelor de mediu Inregistrari din MMI-PMP,ed./rev. in 3 ani monitorizarea proceselor vigoare sistemului de management integrat calitate-mediu Inregistrari rezultate din PS aplicabile Conform cerintelor legale si desfasurarea serviciilor de reglementare sau 5 ani specifice de administratie publica locala Unde PMP reprezinta Primaria Municipiului Pitesti. In procedurile corespunzatoare fiecarui tip de inregistrari,se regasesc detalii referitoare la modul in care sunt emise inregistrarile,formularele care trebuie utilizate si persoanele care au responsabilitati pentru completarea acestora. Ca reguli generale,inregistrarile trebuie sa fie lizibile,semnate de persoanele care le emit,datate si identificabile fata de serviciul,procesul sau activitatea la care se referea. Persoanele care emit inregistrari au responsabilitatea de a le numerota,fie cu un numar propriu sau cu numar din registrele de evidenta din cadrul fiecarui compartiment de specialitate/directie. Modalitatile de colectare,indosariere si pastrare a inregistrarilor se stabilesc in cadrul fiecarui Compartiment de specialitate,urmarindu-se insa regasirea acestora cu usurinta. Sefii compartimentelor de specialitate in care se pastreaza inregistrari asigura mijloacele si materialele necesare pentru indosarierea si pastrarea inregistrarilor astfel incat sa se asigure respectarea regulilor mentionate anterior. Inregistrarile in domeniul calitatii si mediului trebuie sa fie pastrate in spatii special destinate,in conditii de mediu corespunzatoare care sa nu permita deteriorarea sau distrugerea acestora. Locurile de pastrare pentru fiecare tip de inregistrare sunt specificate in procedurile in care acestea sunt referite,iar duratele de pastrare sunt indicate in anexa de mai sus. Dupa expirarea duratei de pastrare inregistrarile sunt arhivate pe o perioada stabilita conform prevederilor legale si de reglementare aplicabile.Sefii compartimentelor de specialitate raspund de predarea inregistrarilor la arhiva in conformitate cu regulile proprii arhivei unde acestea vor fi pastrate. Atunci cand,prin documentele legale sau de reglementare,sunt stabilite reguli si perioade de pastrare sau arhivare pentru anumite documente si inregistrari,acestea primeaza fata de regulile si perioadele stabilite in procedurile aplicabile. Dupa expirarea perioadei de pastrare specificata pentru fiecare tip de inregistrare,in cazul in care nu se face arhivarea,Seful compartimentului de specialitate in care aceasta a fost pastrata

85

decide mijloacele si modalitatile de distrugere,tinand cont de prevederile interne referitoare la colectarea selective a deseurilor. Persoanele desemnate sa retraga inregistrarile in vederea distrugerii au responsabilitatea de a asigura respectarea regulilor de indexare si indosariere pentru inregistrarile ramase pentru a permite regasirea acestora cu usurinta.

7.ASPECTE PRIVIND EXERCITAREA CONTROLULUI IN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI PITESTI
Controlul este exercitat in cadrul Primariei Municipiului Pitesti de Biroul Audit Public Intern,Sercviciul Control si Autorizare Activitati Economice,Serviciul Disciplina in Constructii. Serviciul Control si Autorizare Activitati Economice are in vedere: a) modul în care se efectuează controlul asupra activităţilor comerciale, de alimentaţie publică şi de prestări servicii desfăşurate de agenţii economici de pe raza Municipiului Piteşti, indiferent de forma de organizare şi de proprietate, astfel incât să se asigure aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale din actele normative care reglementează aceste domenii, precum şi din hotărârile Consiliului Local şi din dispoziţiile Primarului în scopul desfăşurării ordonate şi civilizate a activităţilor de comerţ, prestări servicii şi de alimentaţie publică ; b) modul de eliberare, modificare/completare, suspendare, anulare a autorizaţiilor de funcţionare emise persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent ; c) modul de eliberare a autorizaţiilor pentru unităţi de alimentaţie publică ; d) modul de tratare a sesizărilor şi reclamaţiilor . Obiectivele acestui serviciu sunt: a) dezvoltarea ordonată a unui comerţ civilizat; b) stimularea activităţii de comercializare a producţiei şi serviciilor de piaţă; c) informarea corectă şi protejarea intereselor economice ale consumatorilor; d) combaterea evaziunii fiscale; e) promovarea echilibrului între diferite forme de comercializare; f) stimularea liberei initiaţive, a efectuării de activităţi economice de către persoane fizice şi a asociaţiilor familiale în mod independent. Serviciul Control si Autorizare Activitati Economice are urmatoarele atributii: 1. Controlul activităţilor comerciale Serviciul Control şi Autorizare Activităţi Economice verifică la o unitate de comerţ, prestări servicii sau de alimentaţie publică, următoarele : - documentele de constituire pentru a constata dacă agentul economic este legal constituit şi dacă activitatea desfăşurată în unitatea respectivă este continută în obiectul de activitate din statut; - certificatul de înregistrare cu codul unic de înregistrare; - statutul societăţii sau autorizaţia de organizare şi desfăşurare a unor activităţi economice de către persoane fizice; - declaraţiile punctului de lucru la Oficiul Registrului Comerţului Argeş şi la Direcţia Finanţelor Publice; - autorizaţiile legale pentru funcţionarea unităţii respective;

86

- actele şi documentele de provenienţă a produselor şi modul de conducere a evidenţei contabile; - modul de depozitare a mărfurilor de către agentul economic; - comerţul cu produse agro-alimentare efectuat de către producătorii agricoli conform HGR nr.661/2001; - transportul în regim de taxi, maxi-taxi şi cu autobuze din municipiul Piteşti; - verificarea desfăşurării procesului de aprovizionare şi condiţiile igienico-sanitare privind depozitarea şi distribuţia produselor lactate şi de panificaţie către elevii din clasele l-lV din învăţământul de stat şi către copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program de 4 ore. În timpul activităţii de control inspectorii Serviciului Control şi Autorizare Activităţi Economice au în vedere şi următoarele aspecte: dacă în incinta unităţilor de învăţământ de toate gradele, a căminelor şi locurilor de cazare pentru elevi şi studenţi în curţile acestor instituţii ori pe căile de acces în aceste unităţi, se comercializează ori se expun - spre vânzare băuturi alcoolice, tipărituri, înregistrari audio şi video obscene; - modul de producere şi valorificare a obiectelor şi veşmintelor de cult; - modul de derulare a comerţului din pieţe, târguri şi oboare, urmărindu-se desfăşurarea ordonată a comerţului şi evitarea speculei; - desfăşurarea comerţului ambulant din municipiul Piteşti, în locurile autorizate de Consiliul Local şi cu plata taxelor de folosinţă teren public. Controlul se finalizează cu : Nota de constatare, Proces-Verbal de contravenţie, eventual , invitaţie. "Notele de constatare" şi "Invitaţiile" se întocmesc în două exemplare: un exemplar - la agentul economic, iar un exemplar se îndosariază la Serviciul Control şi Autorizare Activităţi Economice. Procesul verbal de contravenţie se întocmeşte în trei exemplare: unul la agentul economic, două exemplare la Serviciul Control şi Autorizare Activităţi Economice : unul pentru arhivare şi celălalt se trimite organelor de urmărire fiscală în caz de neplată a amenzii. 2. Evidenţa notificărilor pentru vânzari cu preţ redus (vânzari de lichidare, vânzari de soldare, vânzari promoţionale ), notificări depuse la Primaria municipiului Piteşti de către agenţii economici care efectuează astfel de practici comerciale în structurile de vânzare situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Piteşti. Perioadele de soldări, prevăzute de H.G.R.nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G.nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, ordonanţa aprobată prin Legea nr.650/2002, se stabilesc de comerciant între următoarele limite: a) perioada 15 ianuarie - 15 aprilie inclusiv, pentru produsele de toamnă-iarnă; b) perioada 1 august - 31 octombrie inclusiv, pentru produsele de primavară-vară. Comercianţii au obligaţia să notifice la primaria în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea perioada în care efectuează vânzarile de soldare cu cel puţin 15 zile înainte de începerea operaţiunilor. Nedepunerea notificării de soldare la primărie conform termenului prevăzut constituie contravenţie şi se sancţionează în baza art.80, pct.7 din H.G.R.nr.333/2003 cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, iar realizarea vânzarilor de soldare în alte perioade decât cele prevazute mai sus se sancţionează conform art.80, pct.10 din acelaşi act normativ cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei. 3. Autorizarea activităţilor economice este organizată în baza Legii nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi a Normelor metodologice de aplicare a acesteia ( HGR nr.1766/2004 ). În acest sens, atribuţiile Serviciului Control şi Autorizare Activităţi Economice sunt următoarele : - pune la dispoziţia solicitanţilor întreaga documentaţie necesară obţinerii autorizaţiei şi a

87

certificatului de înregistrare; - solicită oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunale eliberarea dovezii privind disponibilitatea firmei, în baza cererii solicitantului; - solicită direcţiei generale a finanţelor publice judeţene certificatul de cazier fiscal prevăzut de lege, în baza cererii solicitantului; - încheie protocoale de colaborare cu registrul comerţului şi cu direcţia generală a finanţelor publice; - anunţă solicitantul, în termen de 24 de ore de la primirea răspunsului de la registrul comerţului în legatură cu disponibilitatea firmei şi de la primirea certificatului de cazier fiscal de la direcţia generală a finanţelor publice; - în termen de 5 zile de la validarea dosarului, se emite autorizaţia prevăzută de lege şi se transmite la oficiul registrului comerţului copii certificate de pe cererea de autorizare, de pe autorizaţia emisă, precum şi dovada achitării taxelor percepute. - după primirea certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului, anunţă solicitantul în legatură cu eliberarea certificatului de înregistrare; - transmite situaţia autorizaţiilor emise la administraţiile financiare teritoriale, la oficiul registrului comerţului teritorial, instituţiilor locale din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii şi apărării împotriva incendiilor, precum şi a reglementărilor specifice protecţiei consumatorului pentru activitatea desfăşurată şi a normelor de calitate a produselor şi serviciilor puse pe piaţă, pe care persoana autorizată s-a angajat să le respecte în baza declaraţiei pe propria răspundere; - efectuează modificari şi completări în autorizaţie, suspendări şi anulări de autorizaţii; - transmite oficiului registrului comerţului cazurile de anulare a autorizaţiei împreună cu certificatul de înregistrare în original, cazurile de suspendare, completare în autorizaţie; - transmite administraţiei finanţelor publice teritoriale cazurile de anulare, suspendare, completare în autorizaţie; - întreprinde măsurile ce se impun pentru ca odată cu trecerea la înregistrarea on-line să fie capabilă să faciliteze schimburile de informaţii prin mijloace electronice cu organele fiscale teritoriale, cu oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, cu organele de control abilitate şi cu cetăţenii. 4. Autorizarea unităţilor de alimentaţie publică În conformitate cu prevederile Legii nr.343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (codurile CAEN nr.5530-"Restaurante" şi 5540-"Baruri"), cu modificările şi completările ulterioare. Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pe raza administrativteritorială a municipiului Piteşti, în cazul în care comerciantul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către Primarul municipiului Piteşti. În vederea emiterii autorizaţiei, solicitantul depune la Primăria municipiului Piteşti documentaţia prevăzută mai jos, inclusiv dovada achitării taxei corespunzătoare, conform H.C.L.nr.171/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008. O comisie formată din 2 inspectori, reprezentanţi din partea Serviciului Control şi Autorizare Activităţi Economice, respectiv, Serviciului Disciplina în Construcţii, se va deplasa la exerciţiul comercial pentru care se solicită autorizarea pentru a constata dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru autorizare. Comisia va întocmi un proces-verbal de constatare în doua exemplare, din care unul va fi înmânat reprezentantului societăţii în prezenţa căruia s-a efectuat constatarea, proces-verbal care va reprezenta dovada autorizării până la eliberarea autorizaţiei de funcţionare. În cazul în care comisia a propus autorizarea, după întocmirea autorizaţiei şi înregistrarea

88

acesteia în Registrul de evidenţă şi în baza de date computerizată, se eliberează solicitantului. Autorizaţiile de funcţionare pentru unităţile de alimentaţie publică se vizează anual. 5. Tratarea reclamaţiilor şi sesizărilor Reclamaţiile şi sesizările care intră în competenţa Serviciului Control şi Autorizare Activităţi Economice se referă la activităţile de comerţ, prestări servicii, alimentaţie publică, transporturi ce se desfăşoară pe raza administrativ-teritorială a municipiului Piteşti sau deranjarea liniştii publice. Acestea pot fi reclamaţii scrise înregistrate la Biroul Relatii Publice şi Mass-Media, sesizări la audienţele cu cetăţenii ale conducerii sau la telefonul 984 instituit în mod special pentru rezolvarea mai operativî a problemelor cu care se confruntă cetăţenii, telefon care funcţionează non-stop. Indiferent de forma reclamaţiei sau sesizării, Inspectorii Serviciului Control şi Autorizare Activităţi Economice se deplasează la locul sesizat, în echipa de minim două persoane sau însoţiţi de reprezentanti ai altor organe de control, după caz, constată faptele, dacă cele sesizate se confirmă sau nu, se întocmeşte o notă de constatare, după care, în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data depunerii plângerii, se transmite un răspuns în scris petentului, cu specificarea măsurilor întreprinse (acţiuni corective) pentru remedierea neconformităţii constatate. Atribuţiile biroului de audit public intern sunt: • Elaborează norme metodologice specifice primăriei şi instituţiilor finanţate din bugetul local; • Elaborează proiectul planului anual de audit public intern; • Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi de control ale primăriei şi instituţiilor finanţate din bugetul local sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; • Informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducatorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora; • Raportează periodic asupra constatărilor, a concluziilor şi recomandărilor rezultate din activitatile sale de audit; • Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern; • În cazul identificarii unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate. Serviciul Disciplina în Construcţii are urmatoarele atributii: • Verifică pe teren şi rezolvă problemele rezultate din reclamaţii, în ceea ce priveşte disciplina în construcţii, luând măsurile ce se impun; • Întocmeşte şi dispune măsuri de aplicare a proceselor-verbale de constatare a contravenţiei, în ceea ce priveşte disciplina în construcţii; • Întocmeşte şi eliberează procese-verbale de stadiu fizic al construcţiilor, la solicitarea beneficiarilor şi la finalizarea lucrărilor autorizate; • Întocmeşte calcule - regularizări taxe pentru autorizaţiile de construcţie; • Întocmeşte planuri de situaţie necesare pentru emiterea de acorduri comerciale; • Urmăreşte în permanenţă modul în care se respectă autorizaţiile de construcţie eliberate şi dispune măsuri în consecinţă; • Eliberează adeverinţe privind confirmarea adresei actuale a locuinţei, conform H.C.L. nr. 82/31.03.2004, modificată şi completată prin H.C.L.nr. 437/21.12.2005.

89

8.RESURSELE UMANE IN PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI
8.1PREZENTAREA NORMELOR REGLEMENTARE IN DOMENIUL RESURSELOR UMANE
Serviciul Management Resurse Umane din cadrul Primariei Municipiului Pitesti isi desfasoara activitatea in baza urmatoarei legislatii: • • • • • • • • • • • • • • • • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici Legea nr. 53/2003 codul Muncii Regulamentul de ordine interioară în unitate –RG1 Legea nr. 164/2001 privind pensiile functionatilor publici Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale Legea nr. 138/1999 – privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţa naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii. O.G. nr.9/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului bugetar in anul 2005 O.U. nr.123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2004 personalului bugetar Codul Muncii aprobat prin Legea nr.53/2003 H.G. nr.247/2003 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor Legea nr.233/2002 pentru aprobarea O.U. nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor H.G. nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare O.G. nr. 25/2003 pentru modificarea si completarea art.20 din O.U. nr. 26/1997 legea nr.519/2002 pentru aprobarea O.U. nr.102/1999 H.G. nr.250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica locala Legea nr.168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca

8.2PROCEDURI DE SELECTIE SI RECRUTARE A PERSONALULUI DE GESTIUNE SI DE EXECUTIE
Cariera in functia publica cuprinde ansamblul situatiilor juridice si efectele produse, care intervin de la data nasterii raportului de serviciu pana in momentul incetarii acestui raport, in conditiile legii. Modalitatile de dezvoltare a carierei in functia publice sunt promovarea intr-o functie publica superioata si avansarea in gradele de salarizare. Principiile care stau la baza organizarii si dezvoltarii carierei in functia publica sunt urmatoarele:

90

competenta, principiu potrivit caruia persoanele care doresc sa acceada sau sa promoveze intr-o functie publica trebuie sa detina si sa confirme cunostintele si aptitudinile necesare exercitarii functiei publice respective; • competitia, principiu potrivit caruia confirmarea cunostintelor si aptitudinilor necesare exercitarii unei functii publice se face prin concurs sau examen; • egalitatea de sanse, prin recunoasterea vocatiei la cariera in functia publica a oricarei persoane care indeplineste conditiile stabilite potrivit legii; • profesionalismul, principiu potrivit caruia exercitarea functiei publice se face cu respectarea principiilor prevazute de lege; • motivarea, principiu potrivit caruia, in vederea dezvoltarii carierei, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa identifice si sa aplice, in conditiile legii, instrumente de motivare morala si materiala a functionarilor publici, precum si sa sprijine initiativele privind dezvoltarea profesionala individuala a acestora; • transparenta, principiu potrivit caruia autoritatile si institutiile publice au obligatia de a pune la dispozitie tuturor celor interesati informatiile de interes public referitoare la cariera in functia publica. Managementul carierei in functia publica se asigura de catre: a) Agentia Nationala a Functionarilor Publici, prin elaborarea cadrului legal si a instrumentelor necesare organizarii si dezvoltarii carierei in functia publica; b) autoritatile si institutiile publice, prin aplicarea principiului egalitatii de sanse si a motivarii; c) functionarul public, prin aplicarea consecventa a principiilor competentei si al profesionalismului, in vederea dezvoltarii profesionale individuale. Stabilirea posibilitatilor de cariera in functia publica se realizeaza anual prin planul de ocupare a functiilor publice. Planul de ocupare a functiilor publice se elaboreaza de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pe baza propunerilor autoritatilor si institutiilor publice cu privire la numarul functiilor publice vacante si modalitatea de ocupare a acestora, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel national, si se supune spre aprobare Guvernului. Recrutarea functionarilor publici se face prin concurs organizat in limita functiilor publice vacante prevazute anual in acest scop prin planul de ocupare a functiilor publice.In mod exceptional, autoritatile sau institutiile publice pot organiza ori, dupa caz, pot solicita organizarea concursului, in conditiile prezentei hotarari, in situatia in care functiile publice se vacanteaza in cursul anului si nu au fost prevazute ca functii publice vacante in planul de ocupare a functiilor publice. In acest caz, concursul se organizeaza dupa promovarea, transferarea si redistribuirea functionarilor publici, in conditiile legii. Concursurile se organizeaza astfel: a) de catre comisia de concurs constituita pentru recrutarea inaltilor functionari publici in conditiile legii; b) de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pentru ocuparea functiilor publice de conducere vacante, cu exceptia functiilor publice de conducere de sef birou si sef serviciu; c) de catre autoritati si institutii publice din administratia publica centrala si locala, pentru ocuparea functiilor publice de executie, a functiilor publice de conducere de sef serviciu si sef birou si, respectiv, a functiilor publice specifice vacante; d) de catre Institutul National de Administratie, pentru admiterea la programele de formare specializata in administratia publica, organizate in scopul numirii intr-o functie publica. Conditiile specifice de participare la concursul pentru ocuparea functiilor publice generale se aproba de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, la propunerea autoritatilor si institutiilor publice. 91

Conditiile specifice de participare la concursul pentru ocuparea functiilor publice specifice se stabilesc de autoritatile si institutiile publice, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. Conditiile de desfasurare a concursului se publica, prin grija autoritatii sau institutiei publice organizatoare, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii concursului sau vor fi publicate de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici din fondurile alocate in acest sens. Conditiile de participare si conditiile de desfasurare a concursului, bibliografia si alte date necesare desfasurarii concursului se afiseaza la sediul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului si se publica pe pagina de Internet. Pentru a participa la concursurile organizate pentru intrarea in corpul functionarilor publici, candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice prevazute in fisa postului pentru care candideaza, astfel: a) minimum 7 ani pentru functiile publice din categoria inaltilor functionari publici, cu posibilitatea reducerii acestei perioade in conditiile legii; b) minimum 5 ani pentru functiile publice de conducere, cu exceptia functiilor publice de sef birou, sef serviciu, secretar al comunei, precum si a functiilor publice specifice asimilate acestora; c) minimum 2 ani pentru functiile publice de conducere de sef birou, sef serviciu, secretar al comunei, precum si pentru functiile publice specifice asimilate acestora; d) minimum 5 ani pentru functiile publice de executie de grad profesional "superior"; e) minimum 3 ani pentru functiile publice de executie de grad profesional "principal"; f) minimum 1 an, 8 luni, respectiv 6 luni, in functie de nivelul studiilor absolvite, pentru functiile publice de executie de grad profesional "asistent". Concursul consta in 3 etape, dupa cum urmeaza: a) selectarea dosarelor de inscriere; b) proba scrisa; c) interviu. In vederea participarii la concurs, candidatii depun un dosar de inscriere. Pot sustine probele si candidatii ale caror dosare de inscriere au fost selectate de catre comisia de concurs, in conditiile prezentei hotarari. Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari sau rezolvarea unor teste grila in prezenta comisiei de concurs. Promovarea fiecarei probe se face ca urmare a obtinerii punctajului minim de 50 de puncte pentru fiecare dintre probe. Punctajul final necesar pentru promovarea concursului este de minimum 100 de puncte si se obtine prin cumularea punctajului obtinut la fiecare dintre probe. Sunt declarati admisi candidatii care au promovat cele doua probe. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea interviului. Candidatii declarati admisi sunt numiti, in conditiile legii, pe baza punctajului final obtinut, in functiile publice pentru care au candidat. In vederea numirii in functia publica, candidatul declarat admis trebuie sa se prezinte, in termen de 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului prevazut pentru contestatii, la autoritatea sau institutia publica in al carei stat de functii este prevazuta functia publica vacanta. Neprezentarea candidatului in termen in vederea numirii atrage decaderea din dreptul de a fi numit in functia publica pentru care a candidat. In cazul neprezentarii in vederea numirii, autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului notifica urmatorul candidat din lista cuprinzand punctajele finale ale concursului. In cazul in care urmatorul candidat pentru functia publica respectiva nu a obtinut punctajul final minim de promovare a concursului, postul ramane vacant, urmand sa se organizeze un nou concurs in conditiile legii.

92

Emiterea actului administrativ de numire se face in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data la care candidatul a fost declarat admis. Prin exceptie, actul administrativ de numire poate fi emis cu acordul conducatorului autoritatii sau institutiei publice, la solicitarea scrisa si motivata a candidatului declarat admis, in cel mult 30 de zile calendaristice de la data declararii acestuia ca admis. In vederea organizarii si desfasurarii concursurilor pentru recrutarea functionarilor publici se constituie comisii de concurs, respectiv comisii de solutionare a contestatiilor, prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului, in conditiile prezentei hotarari. . Autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului pune la dispozitie candidatilor interesati, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de solutionare a contestatiilor, care sunt informatii de interes public. In cazul comisiei de concurs, respectiv al comisiei pentru recrutarea inaltilor functionari publici, obligatia apartine Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in urma transmiterii documentatiilor de catre presedintii comisiilor de concurs sau, dupa caz, ai comisiilor de solutionare a contestatiilor. Fac exceptie,documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de solutionare a contestatiilor, care contin date cu caracter personal ale candidatilor. Orice candidat are acces, la solicitarea sa, la lucrarea individuala redactata in cadrul probei scrise a concursului. Recrutarea inaltilor functionary publici se face prin concurs.Concursul pentru recrutarea inaltilor functionari publici se organizeaza, de regula, anual, iar pentru functiile publice vacantate in cursul anului se poate organiza si trimestrial. Comisia de concurs pentru recrutarea inaltilor functionari publici este formata din 5 personalitati recunoscute ca specialisti in administratia publica, numite prin decizie a primuluiministru, la propunerea ministrului administratiei si internelor. Secretariatul tehnic al comisiei de concurs si secretariatul tehnic al comisiei de solutionare a contestatiilor se asigura de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici. Secretariatul tehnic al acestor comisii va pune la dispozitie candidatilor interesati, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de solutionare a contestatiilor, care sunt informatii de interes public si care nu au caracter personal. Prin concurs se testeaza: a) nivelul cunostintelor generale teoretice si practice in domeniul administratiei publice; b) capacitatea de analiza si sinteza; c) capacitatea de a fundamenta o viziune strategica a deciziilor; d) exercitarea controlului decizional; e) previzionarea impactului deciziilor; f) nivelul cunostintelor generale in domeniul institutiilor comunitare; g) nivelul cunoasterii uneia dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene. Concursul se organizeaza pentru functiile publice de executie vacante, functiile publice de conducere vacante - sef serviciu si sef birou - si, respectiv, functiile publice specifice vacante, stabilite in planul de ocupare a functiilor publice sau, in cazul vacantarii acestor functii publice, in cursul anului. Comisia de concurs se constituie prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau al institutiei publice in al carui stat de functii sunt prevazute functiile publice vacante. Comisia de concurs este formata din 5 membri, desemnati cu respectarea urmatoarelor conditii: a) cel putin 3 sunt functionari publici, dintre care cel putin unul detine o functie publica echivalenta cu functiile publice pentru care se organizeaza concursul;

93

b) un membru este reprezentant al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. Membrii comisiei de concurs trebuie sa aiba: a) cunostintele necesare evaluarii probelor de concurs; b) experienta in evaluarea cunostintelor si aptitudinilor candidatilor, specifice procesului de recrutare. Perioada de stagiu este etapa din cariera functionarului public cuprinsa intre data numirii ca functionar public debutant in urma promovarii concursului de intrare in corpul functionarilor publici si data numirii ca functionar public definitiv. Perioada de stagiu are ca obiect confirmarea aptitudinilor profesionale ale functionarilor publici debutanti in indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor unei functii publice, formarea lor practica, insusirea specificului activitatii autoritatii sau institutiei publice in cadrul careia isi desfasoara activitatea, precum si a exigentelor administratiei publice. Parcurgerea perioadei de stagiu este obligatorie si efectiva. Perioada de stagiu este de 12 luni pentru functionarii publici din clasa I, 8 luni pentru cei din clasa a II-a si 6 luni pentru cei din clasa a III-a, calculata de la data numirii ca functionari publici debutanti. Numirea functionarilor publici debutanti se face prin actul administrativ emis de conducatorul autoritatii sau institutiei publice. Perioada de stagiu poate fi intrerupta in situatia suspendarii raportului de serviciu al functionarului public, in conditiile legii. Durata suspendarii raportului de serviciu nu se ia in considerare la calculul perioadei de stagiu. Dupa incetarea motivelor care au determinat intreruperea perioadei de stagiu, functionarul public debutant isi continua activitatea pana la acoperirea integrala a duratei. Perioada de stagiu se desfasoara pe baza unui program aprobat de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, la propunerea conducatorului compartimentului in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea functionarul public debutant si a compartimentului de resurse umane. Prin programul de desfasurare a perioadei de stagiu se stabilesc urmatoarele: a) alocarea a doua ore zilnic din timpul normal de lucru studiului individual; b) planificarea activitatilor ce urmeaza sa fie desfasurate, in functie de nivelul cunostintelor teoretice si al deprinderilor practice dobandite pe parcursul perioadei de stagiu; c) cursurile de pregatire la care trebuie sa participe functionarul public debutant. In scopul cunoasterii specificului activitatii autoritatii sau institutiei publice, functionarului public debutant i se va asigura posibilitatea de a asista la indeplinirea atributiilor de serviciu de catre functionarii publici definitivi din cadrul altor compartimente. Aceasta activitate se va desfasura in coordonarea functionarului public sub a carui indrumare isi desfasoara activitatea si nu poate depasi un sfert din durata perioadei de stagiu. Functionarul public debutant este obligat sa isi organizeze o evidenta proprie a pregatirii profesionale pe care o efectueaza potrivit prevederilor prezentei hotarari. Pe parcursul perioadei de stagiu, activitatea functionarului public debutant se desfasoara sub indrumarea unui functionar public definitiv, de regula din cadrul aceluiasi compartiment, denumit in continuare indrumator.Indrumatorul este numit de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, de regula, la propunerea conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitatea functionarul public debutant. Indrumatorul are urmatoarele atributii: a) coordoneaza activitatea functionarului public debutant pe parcursul perioadei de stagiu; b) propune modalitati de rezolvare a lucrarilor repartizate functionarului public debutant;

94

c) supravegheaza modul de indeplinire a atributiilor de serviciu de catre functionarul public debutant; d) propune conducatorului compartimentului cursurile de perfectionare profesionala la care trebuie sa participe functionarul public debutant; e) intocmeste un referat in vederea evaluarii functionarului public debutant. La terminarea perioadei de stagiu, activitatea functionarilor publici debutanti este evaluate. Functionarii publici debutanti care au obtinut la evaluarea activitatii calificativul "corespunzator" vor fi numiti, prin transformarea postului, functionari publici definitivi intr-o functie publica de executie din clasa corespunzatoare studiilor absolvite, in gradul profesional "asistent", in termen de 5 zile lucratoare de la data implinirii termenului de 6 luni, 8 luni, respectiv 12 luni de la data numirii ca functionari publici debutanti prin actul administrativ emis de conducatorul autoritatii sau institutiei publice. In situatia in care functionarii publici au obtinut la evaluarea activitatii calificativul "necorespunzator", conducatorul autoritatii sau institutiei publice va dispune prin act administrativ eliberarea din functie, in conditiile legii. Functionarul public debutant are drepturile si indatoririle prevazute de Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si unele drepturi si indatoriri specifice statutului sau. Functionarul public debutant are urmatoarele drepturi specifice: a) sa fie sprijinit si indrumat in indeplinirea atributiilor de serviciu pe parcursul perioadei de stagiu; b) sa i se stabileasca atributii de serviciu al caror nivel de dificultate si complexitate sa creasca gradual pe parcursul perioadei de stagiu; c) sa i se asigure timpul necesar pregatirii individuale, in scopul dobandirii cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice necesare exercitarii unei functii publice si sa participe la formele de pregatire profesionala organizate pentru functionarii publici debutanti; d) sa i se asigure, prin grija autoritatii sau institutiei publice, accesul la sursele de informare utile perfectionarii sale. Functionarul public debutant are urmatoarele indatoriri specifice: a) sa isi perfectioneze pregatirea profesionala teoretica si sa isi insuseasca deprinderile practice necesare exercitarii unei functii publice; b) sa il consulte pe indrumator pentru realizarea lucrarilor repartizate de conducatorul compartimentului; c) sa participe la manifestari stiintifice si profesionale, in vederea desavarsirii pregatirii profesionale; d) sa participe la formele de pregatire organizate pentru functionarii publici debutanti.

8.3 MODALITATILE DE PROMOVARE SI MOTIVARE A SALARIATILOR,INSTRUMENTE,MIJLOACE
Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei functii publice superioare vacante. Promovarea poate fi: a) definitiva, atunci cand functia publica superioara se ocupa prin concurs sau examen, in conditiile prevazute de prezenta hotarare;

95

b) temporara, atunci cand functia publica de conducere sau, dupa caz, functia publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici se ocupa pe perioada determinata, in conditiile legii. Concursul sau examenul pentru promovare se organizeaza in limita functiilor publice vacante rezervate in scopul promovarii prin planul de ocupare a functiilor publice sau pentru functiile publice care devin vacante in cursul anului, astfel: a) de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pentru promovarea functionarilor publici in functii publice, cu exceptia functiilor publice de sef serviciu si sef birou; b) de catre autoritatile si institutiile publice, pentru promovarea functionarilor publici in functii publice de executie sau in functii publice de conducere de sef serviciu ori sef birou. Concursul sau examenul pentru promovare consta in 3 etape, dupa cum urmeaza: a) selectarea dosarelor de inscriere; b) proba scrisa constand in redactarea unei lucari sau rezolvarea unor teste grila in prezenta comisiei de concurs; c) interviu. Functionarii publici de executie care dobandesc o diploma de studii de nivel superior in specialitatea in care isi desfasoara activitatea pot participa la concursul sau examenul pentru promovarea intr-o functie publica de executie vacanta de nivel superior. Concursul sau examenul se organizeaza de autoritatea sau institutia publica in cadrul careia functionarii publici isi desfasoara activitatea. Se are in vedere stabilirea unui sistem echitabil,coerent si stimulativ de retribuire si redistribuire a recompenselor in functie de evaluarea performantelor profesionale individuale,recompense in bani pentru indeplinirea lucrarilor de exceptie si avansari inainte de termen. Salarizarea se face pe baza timpului efectiv lucrat. In limitele unui sistem exista diferentieri, in functie de: • pregatire • vechime • timp suplimentar • conditii speciale de desfasurare a activitatii • nivel ierarhic pe care se situeaza postul sau functia • varsta, etc

8.4 PROCEDURA DE EVALUARE SI CONTROL A PERSONALULUI;INSTRUMENTE,COMPETENTE,FORME,INDICATORI DE PERFORMANTA FOLOSITI SAU CARE AR TREBUI FOLOSITI.
Evaluarea activitatilor se face in scopul acordarii drepturilor salariale corespunzatoare performantelor profesionale individuale pe baza unor criterii elaborate de Agentia Nationala a Functionarilor Publici. Aceste criterii sunt numite criterii de performanta si pe baza lor se definesc si gradele existente.In urma evaluarii performantei profesionale individuale functionarului public i se acorda calificative.(exceptional, bun, foarte bun, satisfacator, nesatisfacator) Astfel sunt prevazute activitati de: • determinare in fiecare an de catre Agentia Nationala a Functionarilor publici a criteriilor de performanta profesionala 96

evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici in functie de gradul de realizare a obiectivelor. Criteriile de performanta se aproba prin Ordin al Ministerului Administratiei si Internelor pana la data de 15 decembrie a fiecarui an,pentru anul urmator.Acesta se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. Evaluarea implica raportarea permanenta a evaluatorului la fisa postului functionarului public. Procedura se realizeaza in trei etape: 1.Completarea raportului de evaluare de catre evaluator 2.Interviul 3.Contrasemnarea raportului de evaluare. Cel care evalueaza intocmeste un raport de evaluare rezultat in urma desfasurarii urmatoarelor activitati: -analiza indeplinirii obiectivelor individuale -notarea (pe criterii de performanta) -stabilirea calificativului final -consemnarea rezultatelor deosebite, a dificultatilor intampinate de functionar Principalul instrument de evaluare este raportul de evaluare. Evaluarea si controlul personalului se face pe baza fiselor de evaluare si a fiselor posturilor.Se intocmesc fise de evaluare atat la angajare cat si dupa angajare.In cazul ambelor fise se regasesc indicatori care fac referire la: 1. rezultate obtinute: - cantitatea,calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate nivelul de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor in termenele stabilite 2. eficienta lucrarilor si sarcinilor rezultate in contextul atingerii obiectivelor propuse 3. adaptarea la complexitatea muncii 4. adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de solutii noi (creativitatea) 5. analiza si sinteza riscurilor, influentelor si consecintelor evaluate 6. evaluarea volumului lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive) 7. asumarea responsabilitatii 8. intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei in realizarea atributiilor 9. evaluarea nivelului riscului decizional 10. capacitatea relationala si disciplina muncii : • capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea relatiilor ierarhice • adaptabilitatea la situatii neprevazute Astfel,rezulta 10 criterii de evaluare pe baza carora se vor acorda note,carora le corespund calificative, dupa cum urmeaza: 3 = foarte bine; 2 = bine; 1 = satisfacator; -1 = nesatisfacator.In prima parte a fisei de evaluare se aduna notele obtinute la fiecare criteriu.Rezultatul, care reprezinta suma punctajelor obtinute la fiecare criteriu, va corespunde calificativului final. Intre –1 si –10 calificativul este “nesatisfacator”, intre 0 si 27 calificativul este “satisfacator”, pentru 28 se acorda calificativul “bun”, pentru 29 – “foarte bun”, iar pentru 30 – “exceptional”. Comisia de evaluare este alcatuite din presedinte,membrii comisiei si un secretar.Daca angajatul intruneste punctajul maxim va beneficia de salariul maxim pe functia detinuta,va avea posibilitatea de promovare,de a obtine cel de-al xiii-lea salariu.In caz contrar(nu obtine maximul de puncte)salariul ii va fi diminuat cu echivalentul punctelor neobtinut(in bani).Angajatii care ,insa,au acumulat maximul de puncte,la 45 de zile lucratoare dupa intocmirea fisei de evaluare ,pot da examen de avandare in grad sau treapta (conditiile sunt aceleasi ca la angajare)Exista un mic

97

impediment:pentru ca angajatul care a obtinut maximul de puncte sa poata sustine examentul ,trebuie sa fie propus de seful ierarhic superior.Trebuie stiut ca promovarea se realizeaza o data pe an. Criteriile de evaluare a postului,conform fisei postului sunt: • formarea profesionala : pregatirea de baza corespunzatoare (studii absolvite); pregatire de specialitate; autoperfectionare, perfectionari in domeniu pentru mentinerea competentei de post; • adaptabilitatea la locul de munca : experienta in munca; experienta in specialitatea postului; perioada de proba; • dificultatea si complexitatea operatiilor : activitate de conceptie; activitate de analiza si sinteza; activitate de rutina (repetitiva); • responsabilitate implicita : pentru obtinerea si utilizarea informatiilor in vederea pregatirii unor decizii; • capacitatea relationala : gradul de solicitare din partea structurilor interne din institutie; gradul de solicitare din afara institutiei, din partea cetatenilor si/sau serviciilor; Ca forme alternative de motivare mai exista salariul de merit si primele:  salariul de merit:se aplica la 15% din totalul de posturi prevazute in statul de functii(la 15% din salariu);se acorda la inceput de an bugetar(de 2 ori pe an)astfel:1/4 la personalul de gestiune ,2/3 la personalul de executie. Se acorda celor care au fost evaluati cu maximul de puncte ,nesanctionati pe parcursul anului,n-au avut concedii medicale sau concedii fara plata.Cu toate acestea propunerea trebuie facuta de sefii ierarhic superiori,pe care o inainteaza directorului general,este analizata ca dupa aceea sa fie aplicata.  Prime:se aplica la 2% din totalul fondului de salarii(trebuie indeplinite aceleasi conditii ca la salariul de merit)

8.5 COMPARTIMENTE SPECIALIZATE IN ACTIVITATEA DE PERSONAL;PREZENTAREA DETALIATA A ORGANIZARII SALE,INCADRARII CU PERSONAL,ACTIVITATI CE SE DERULEAZA AICI
Serviciul Management Resurse umane are in vedere gestionarea Resurselor Umane din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local, din cadrul Serviciului Public “Creşe” şi din cadrul serviciului de asistenţă comunitară.
Obiective:

Valorificarea eficientă a potenţialului şi a capacităţii resurselor umane; • Adaptarea politicii de resurse umane la obiectivele Primăriei; • Dezvoltarea şi menţinerea unui climat organizaţional bazat pe valoarea şi performanţa resurselor umane, care să fie caracterizat prin responsabilitate, claritate (planuri precise de activitate), spirit de echipă;

În domeniul managementului resurselor umane, se vor aplica necontenit următoarele principii: respectarea legii, participarea activă şi responsabilă, cooperare pentru a fi în slujba

98

cetăţenilor.Scopul acestui serviciu este consolidarea şi dezvoltarea unui corp profesionist al funcţionarilor publici care să asigure creşterea calităţii serviciilor oferite cetăţenilor. Atributii: • Întocmeşte lucrările necesare pentru selecţia şi angajarea personalului; • Aplică prevederile legale cu privire la promovarea personalului; • Asigură asistenţa de specialitate în procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale; • Asigură managementul carierei personalului; • Întocmeşte lucrările necesare pentru suspendarea, transferarea şi încetarea raporturilor de serviciu/ de muncă ale salariaţilor; • Asigură aplicarea reglementarilor legale privind salarizarea personalului; • Întocmeşte proiecte de hotărâri pentru aprobarea de către consiliul local a organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru aparatul propriu precum şi pentru serviciile publice care se află sub autoritatea Consiliului Local; • Asigură întocmirea, completarea şi păstrarea carnetelor de muncă ale salariaţilor; întocmeşte situaţii statistice legate de salarizare şi numărul de personal; • Asigură întocmirea, completarea şi pastrarea dosarelor profesionale şi a dosarelor privind stabilirea impozitului pe venitul din salarii; • Gestionează baza de date a funcţionarilor publici; • Asigură aplicarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese; • Conduce evidenţa privind prezenta personalului, verifică corectitudinea datelor înscrise în foile colective de prezenţă şi stabileşte drepturile salariale brute lunare ale salariaţilor; • Asigură secretariatul comisiei de disciplina şi al comisiei paritare constituite în cadrul Primăriei; • Asigură legătura cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în domeniul funcţiei publice şi funcţionarilor publici ; • Aplică , în domeniul resurselor umane, prevederile Sistemului Managementului Integrat Calitate-Mediu; • Întocmeşte programul anual al instruirilor profesionale şi asigură monitorizarea cursurilor de perfecţionare profesională, efectuate de salariaţi; • Conduce evidenţa timpului de lucru al personalului precum şi al concediilor de odihnă, de incapacitate temporară de muncă, fără plată şi a altor concedii prevăzute de lege; • Conduce evidenţa drepturilor salariale ale personalului.

8.6 APRECIEREA PERSONALA ASUPRA STILULUI DE LUCRU SI A PERFORMANTELOR ANGAJATILOR
In cadrul Serviciului Management Resurse Umane din Primaria Municipiului Pitesti se incearca asigurarea transparentei activitatii angajatilor.Astfel se ofera servicii de calitate si se raspunde prompt la solicitarile si sesizarile cetatenilor.Fiecare functionar trebuie sa mentina relatii de munca amiabile cu colegii,incercandu-se astfel evitarea conflictelor.

99

Ar trebui dezvoltat un climat organizational bazat pe valoarea si performanta fiecarui individ ce realizeaza o activitate in cadrul acestui serviciu.Personalul isi indeplineste atributiile specifice fiecarui post,incercand sa duca la indeplinire toate sarcinile care ii revin. Functionarii in cadrul acestui departament necesita o buna relatie cu angajatii primariei si trebuie sa indeplineasca cu profesionalism,corectitudine si loialitate indatoririle lor de serviciu si nu in ultimul rand, asigurarea confidentialitatii in munca. Ar trebuie totusi sa se incerce o mai buna organizare a timpului de lucru,rezolvandu-se cat mai repede lucrarile repartizate de seful ierarhic in functie de importanta fiecarei sarcini.

9.ELABORAREA UNUI DIAGNOSTIC GLOBAL IN PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI
9.1 Puncte forte,puncte slabe si cauzele care le-au generat.
Puncte forte Realizarea investitiilor si transformarea Municipiului Pitesti intr-un oras modern Efectuarea de cursuri periodice a tuturor functionarilor Asigurarea transportului public local se realizeaza acum numai prin autobuze moderne Reabilitarea locuintelor sociale Adaptarea sistemului informatic al Primariei Municipiului Pitesti la standardele Uniunii Europene Realizare unui sistem de precolectare,colectare si transport selectiv pentru deseurile menajere Cresterea numarului de participanti la dezbaterile publice Predomina personalul cu studii superioare, cu bune cunostinte in domeniu Modernizarea serviciului de iluminat public Reparatii capitale la centrele de invatamant preuniversitar Cauze Atragerea fondurilor externe si sustinerea financiara din partea Uniunii Europene Dezvoltarea unui management public si imbunatatirea cunostintelor angajitilor Inainte transportul se realiza prin firme de maxi-taxi,ce ofereau un transport de slaba calitate Necesitatea asigurarii unui spatiu de locuit si persoanelor defavorizate ce locuiesc in municipiul Pitesti Necesitatea unui sistem informatic modern impune dezvoltarea rapida a tehnicii si tehnologiei Asigurarea cetatenilor un mediu nepoluant Informarea cetatenilor cu privirile activitatile primariei Existenta in facultati a specializarii de administratie publica Cresterea eficientei luminoase si folosirea de echipamente eficiente din punct de vedere energetic Asigurarea tuturor elevilor conditii de studiu moderne si propice asimilarii cunostintelor

100

Puncte slabe Construirea unei cladiri primariei,spatioasa si moderna

a

Slaba instruire a personalului Biroului Relatii Publice,Mass-Media

Construire Pasaj rutier din zona Podul viilor Modernizarea Parcului Strand Aplicarea de metode eficiente management al resurselor umane de

Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire Modernizarea alimentarii cu canalizare din municipiul Pitesti apa si

Transparenta in relatiile cu mass-media Reducerea intervalului de succedare in cazul serviciului public de transport Cainii fara stapan care inca se gasesc in numar mare pe strazile Pitestiului

Cauze Prezenta cladire are o vechime destul de mare,necesitand o schimbare atat la nivel exterior,accesul ingreunat de la un compartiment la altul Actualul nivel de comunicare este asigurat numai prin abilitatile personale si experienta acumulata in activitatea functionarilor,nefiind cizelat si format in cursuri specializate necesar in astfel de cazuri Ingreunarea circulatiei din aceasta zona datorita unui trafic aglomerat Aspectul Urbanistic lasa mult de dorit,lacul existent nu respecta legislatia de mediu in vigoare Necesitatea imbunatatirii structurii si procesului de management al ciclului politic public si a eficacitatii organizationale;necesitatea creearii unui sistem de recrutare,selectie,instruire si evaluare care sa fie adecvate unui model rapid de dezvoltare accelerate a responsabilitatilor publice. Necesitatea reducerii poluarii si diminuarii efectelor schimbarilor climatice pentru a putea atinge tintele de eficienta energetica Necesitatea extinderii si modernizarii infrastructurii de apa si apa uzata conform cu directivele CE in acest domeniu Buna monitorizare a relatiei cu presa datorita faptului ca se ia in considerare decizia opiniei publice Desi s-a inceput modernizarea acestui serviciu,sunt inca destul de multe lipsuri,mai ales in privinta faptului ca autobuzele circula destul de rar. Primaria nu a reusit sa rezolve problema adaposturilor pentru aceste animale.

9.3 RECOMANDARI
• Asigurarea unei comunicari cat mai clare cu cetatenii municipiului Pitesti si informarea acestora cu privire la toate aspectele de interes general; 101

• • • • • • • •

Modernizarea alimentarii cu apa,mai ales in zonele mai putin defavorizate ale Pitestiului; Construirea de adaposturi pentru animalele fara stapan; Fluidizarea traficului in zone aglomerate,de exemplu zona Podul Viilor,unde nici macar nu exista semafor; Modernizarea locurilor de agrement; Construirea de sali de sport,deoarece multe scoli si licee nu beneficiaza de asa ceva; Renovarea cladirii primariei in cadrul careia nu s-au mai facut reparatii de multa vreme; Asigurarea cursurilor de instruire si perfectionare pentru angajatii Primariei care inca nu au beneficiat de ele; Incercarea instruirii cetatenilor cu privire la cum pot avea un oras mai putin poluat.

10.ELEMENTE PRIVIND ANALIZA STRATEGIEI PRIMARIEI MUNICIPIULUI PITESTI
10.1 PARTICULARITATI STRATEGICE ALE PRIMARIEI MUNICIPIULUI PITESTI TINAND CONT DE SPECIFICUL DOMENIULUI DE ACTIVITATE
Strategia asigura “controlul” permanent al mecanismului resurse,procese de transformare,servicii publice obtinute,atat pe termen scurt,prin planurile de masuri adoptate,cat si mai ales pe termen lung,care poate avea impact,dintre cel mai semnificativ asupra: • miscarilor demografice ale populatiei • dinamicii bazei de impozitare (bazei economice) • atragerii de investitii in zona cu beneficii pe termen lung din perspective castigurilor suplimentare si a politicii sociale privind crearea unor noi locuri de munca. Elaborarea strategiei vizeaza analiza misiunilor specifice ale administratiei si a modului de indeplinire a acestora: 1. Analiza cadrului organizatoric existent al administratiei publice; 2. Analiza eficacitatii sociale a activitatii specifice a administratiei publice; 3. Analiza nivelului de democratizare a administratiei publice. Strategia Primariei Municipiului Pitesti vizeaza urmatoarele aspecte: • Restructurarea profunda a administratiei publice centrale si locale; • Schimbarea de fond a raportului dintre administratie si cetatean;

102

Descentralizarea serviciilor publice si consolidarea autonomiei locale administrative si financiare; • Demilitarizarea treptata a unor servicii comunitare; • Depolitizarea structurilor administratiei publice si eliminarea clintelismului politic; • Stoparea birocratiei in administratia publica; • Coerenta actului administrativ, perfectionarea managementului in administratie; • Aplicarea unor politici rationale de dezvoltare si modernizare a localitatilor rurale si urbane; • Intarirea autoritatilor statului si a raspunderilor acestuia; • Armonizarea cadrului legislativ cu reglementarile Uniunii Europene; Un rol important il are: • Planificarea programelor de investitii si a modului de rambursare a diverselor credite angajate de institutie; • Urmarirea eficientei folosirii fondurilor alocate prin buget pentru efectuarea tuturor categoriilor de cheltuieli conform datelor furnizate de compartimentele de resort; • Urmarirea eficientei veniturilor institutiei conform datelor compartimentelor de specialitate; • Previzionarea multipla, anuala a veniturilor si cheltuielilor, avandu-se in vedere colectarea continua a bugetului institutiei; • Analiza nivelurilor veniturilor si cheltuielilor, tinand cont de prioritatilede investitii, dotari si achizitii ; • Identificarea influentei factorilor de mediu si a variabilelor organizationale care influenteaza procesele de management si de executie din Primaria Muncipiului Pitesti. Primaria municipiului Pitesti, ca autoritate publica de interes local,are in vedere ca intreaga activitate pe care o desfasoara din punct de vedere atat al managementului, cat si al activitatii propriuzise, sa fie permanent corelata cu factorul social, cu evolutia societatii la nivel local si general. Se au in vedere permanent ca factori de influenta: • situatia economica pe plan local; • situatia socio-profesionala si problemelecu care se confrunta cetateanul din acest punct de vedere; • resursele financiare de care dispune institutia si gestionarea lor in functie de prioritatile existente; • aparitia de noi domenii, situatii ce intra in sfera competentelor autoritatilor administratiei publice; In functie de acesti factori si avand in vedere scopul principal de a satisface nevoile cetatenilor, in paralel cu obiectivele ce vizeaza creearea cadrului de dezvoltare a intregii societati, Primaria Municipiului Pitesti procedeaza la adoptarea de noi elemente care sa imbunatateasca sistemul informatic al institutiei,eficientizarea compartimentelor etc.

10.2 IDENTIFICAREA SI CARACTERIZAREA FACTORILOR DE MEDIU SI A VARIABILELOR ORGANIZATIONALE CE INFLUENTEAZA PROCESELE INTERNE ALE PRIMARIEI MUNICIPIULUI PITESTI
103

Primaria Municipiului Pitesti se conformeaza legislatiei actuale de mediu si schimbarilor survenite in legislatia romaneasca si europeana referitoare la activitatile, produsele si serviciile sale, actionand pentru pastrarea unui echilibru intre cerintele sociale, economice si de mediu ale prezentului, fara a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si indeplini asteptarile lor. In acest sens, in vederea aplicarii politicii privind dezvoltarea durabila, in conformitate cu celelalte politici ale institutiei, Primaria Municipiului Pitesti a implementat un sistem de management de mediu in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 14001. Obiectivele generale in domeniul managementului mediului sunt: 1.Respectarea cerintelor reglementarilor nationale si ale Uniunii Europene, in sensul implementarii la nivel local a principiului dezvoltarii durabile; 2. Protectia mediului inconjurator, gestiunea durabila a resurselor naturale si reducerea gradului de poluare urbana; 3. Instruirea si sensibilizarea personalului propriu si a comunitatii locale pentru atingerea obiectivelor si tintelor de mediu; 4. Imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management de mediu proiectat si implementat in cadrul Primariei Municipiului Pitesti. In Primaria Municipiului Pitesti sunt monitorizate urmatoarele aspecte de mediu: A)colectarea selectiva si valorificarea deseurilor din: -hartie-carton; -consumabile uzate (cartuse, tonere); -echipamente electrice si electronice (DEEE); B)monitorizarea consumului de resurse: apa, energie electrica; C)emisiile in atmosfera a noxelor provenite de la mijloacele de transport din dotare; D)emisiile de noxe in caz de incendii.

10.3 PREZENTAREA SISTEMULUI DE OBIECTIVE AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI PITESTI PENTRU URMATORII 1-3 ANI
In urmatoarea perioada,Primaria Municipiului Pitesti isi propune: Finantarea asistentei si protectiei sociale: Acordarea venitului minim garantat si a ajutorului pentru incalzirea locuintei,familiilor si persoanelor indreptatite; Acordarea drepturilor pentru persoanele cu handicap-indemnizatii lunare,salarii lunare pentru asistentii personali(700 de personae),abonamente gratuite pentru transportul urban de calatori(2400 persoane lunar); Acordarea de servicii specializate de recuperare medicala pentru persoanele adulte cu handicap,prin Centrul “Sanse pentru toti”; Functionarea adapostului de urgenta pentru noapte “Speranta”; Subventionarea transportului in comun de calatori,cu autobuze,prin: -Plata abonamentelor acordate gratuit,potrivit legii; -Decontarea a 50% din costul abonamentelor pentru elevi si pensionari; -Plata a 50% din tariful abonamentelor speciale pentru persoanele in varsta de peste 65

• • • • •

de ani;

104

-Subventionarea cu 45% a cheltuielilor materiale pentru transportul in comun de calatori,cu autobuze,avand ca effect mentinerea la un nivel accesibil al pretului biletelor si abonamentelor. Finantarea activitatii de invatamant din cele 24 de gradinite20 de scoli,3 colegii nationale,14 licee si grupuri scolare si 13 crese din municipiu,constand in cheltuieli de intretinere si functionare,dotari,salarii ale cadrelor didactice si a personalului auxiliary din invatamantul preuniversitar si din crese,burse pentru elevi.Continuarea premierii elevilor olimpici si acordarea burselor speciale de merit,instituite de municipalitate; Asigurarea ordinii si linistii publice cu ajutorul Politiei Comunitare Pitesti; Efectuarea unui transport public de calatori,modern si efficient,cu autobuze; Realizarea curateniei orasului,intretinerea si extinderea spatiilor verzi,intretinerea si modernizarea spatiilor de agreement si a intregii infrastructure (strazi,parcari,iluminat public,retele de apa si canalizare,retele de termoficare); Asigurarea fondurilor pentru finantarea activitatii de cultura,Centrul Cultural si Filarmonica Pitestisprijin financiar pentru sport,ONG-uri si pentru biserici; Organizarea manifestarilor cultural-artistice de referinta pentru Municipiul Pitesti:”Simfonia Lalelelor”,Zilele Orasului,Festivalul de Muzica lautareasca Veche “Zavaidoc”, etc.; Continuarea modernizarii si dezvoltarii Municipiului Pitesti,prin realizarea de investitii: • Reparatii capitale la unitati de invatamant preuniversitar; • Mansardarea cladirilor a 7 gradinite cu program prelungit in vederea creearii de noi locuri pentru 550 de copii; • Reabilitarea Cresei preluate de la S.C. Arpechim si punerea in functiune a acesteia; • Construirea unei sali de sport pentru invatamant preuniversitar; • Finalizarea reabilitarii axei rutiere centrale a municipiului Pitesti,Prundu-Bascov; • Modernizarea si extinderea retelei stradale 40 km,reparatii capitale la alei,trotuare si parcari; • Finalizarea lucrarilor de introducere apa,canalizare si de asfaltare a 10 strazi in zona platou Prundu; • Continuarea lucrarilor si darea in folosinta,etapizat,alimentarii cu apa,a canalizarii,iluminatului public si asfaltarea strazilor din zona Turcesti; • Inceperea lucrarilor de alimentare cu apa,canalizare,iluminat public si asfaltare strazi din zona Calea Campulung; • Finalizarea lucrarilor de infrastructura,consolidare si asfaltare strazi in zona Codrii Cosminului; • Reabilitarea si modernizarea sistemului public de alimentare cu apa,canalizare si epurare a apelor uzate,cu finantare din partea Uniunii Europene; • Continuarea amenajarilor de parcari si locuri de joaca; • Construirea de parcari supraterane etajate in zona bl.E3a,E3b.,E3c.-Centru sip e strada Mircea Eliade,zona AGIP; • Finalizarea amenajarii zonei centrale a municipiului; • Inceperea executiei Pasajului rutier suprateran din zona podul Viilor si realizarea proiectarii pasajelor rutiere supraterane in zonele-Dumbravei-str.Trivale si Smeurei-Stadionului; • Reabilitarea si extinderea retelei de iluminat public stradal(32 km)architectural si decorativ; • Realizarea fantanilor arteziene din Craiovei-Biserica Sf. Ilie,Trivale si Razboieni; • Forarea si amenajarea a 5 izvoare cu apa potabila in cartierele municipiului; • Extinderea si modernizarea blocului G1 tronson C locuinte sociale,din cartierul Razboieni; 105

• • • • • • • • • • • • • • •

Achizitionarea de locuinte pentru cazurile sociale; Reabilitarea pietei agroalimentare din cartierul Trivale; Dotarea cu scari rulante a pasajului pietonal subteran “Sf.Vineri”; Realizarea proiectarii si inceperii construrii sediului Filarmonicii Pitesti; Repararea si modernizarea bazei de agreement (Bazin Olimpic,Plaja din Tudor Vladimirescu,Parcul Strand,Gradina Zoologica),reabilitarea parcurilor Lumina,Razboieni,Tineretului,a Gradinii Publice si reamenajarea si intretinerea spatiilor verzi; Finalizarea instalatiei de nocturna la Stadionul Municipal “Nicolae Dobrin”; Realizarea statuii “Nicolae Dobrin”; Construirea capelei la cimitirul municipal Prundu; Extinderea cimitirului municipal “Sf. Gheorghe”; Regularizarea Paraului Zamfiresti; Executarea de lucrari de reparatii capitale la podul de peste raul Arges; Realizarea centralei cu cogenerare in Cartierul Trivale; Reactualizarea Planului de Urbanism General al Municipiului Pitesti si continuarea lucrarilor de cadastru imobiliar si edilitar; Finalizarea strategiei de dezvoltare post aderare a Municipiului Pitesti; Realizarea de studii si proiecte de regenerare urbana.

10.4 MODALITATI PREVIZIONATE DE MANAGEMENT PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR FUNDAMENTALE SI DERIVATE
• • • • • • • Identificarea scopurilor si a obiectivelor de atins; Stabilirea instrumentelor prin care se ating scopurile si a factorilor cu atributii in acest sens, a factorilor responsabili; Stabilirea metodelor, cu discutarea, analiza si adoptarea celor mai eficiente metode; Stabilirea etapelor, urmarirea realizarii acestora; Stabilirea elementelor de imbunatatire a mecanismelor adoptate; Analiza permanenta a modului de realizare a obiectivelor propuse; Finalizarea obiectivelor cu analiza rezultatelor obtinute.

10.5 SURSE DE FINANTARE PENTRU REALIZAREA OPTIUNILOR STRATEGICE

106

Investitiile publice realizate de autoritatile locale pot fi finantate in proportii variabile, pri intermediul urmatoarelor 3 surse: 1. rezervele de trezorerie ale unei autoritati, respectiv soldul pozitiv net al incasarilor fata de cheltuieli care apare in contul curent.Aceasta varianta nu este recunoscuta de legislatia romana, autoritatile locale neavand dreptul de dispunere asupra soldului pozitiv net; 2. subventiile de investitii, astfel de subventii putand privi anumite proiecte conform criteriilor definite; 3. imprumutul, prin emiterea unui imprumut sau prin alte forme de credit.

10.6 EXEMPLE DE STRATEGII,POLITICI,PROGRAME,PROIECTE SI/SAU IN CURS DE DERULARE IN INSTITUTIA ANALIZATA
1)Modernizarea Parcului Strand Obiectivul proiectului: • Imbunatatirea aspectului urbanistic al Parcului Strand; • Creearea unui lac curat cu respectarea legislatiei de mediu in vigoare; • Realizarea unei zone de agreement atractive si modernizarea unui loc de joaca; • Organizarea de activitati culturale si sportive; Durata proiectului:8 luni Buget estimativ:5 miloane euro. 2)Modernizarea zonei centrale a Pitestiului(Etapa III) Obiectivul proiectului: -reabilitarea termica a cladirilor ,imbunatatirea aspectului urbanistic si conservarea monumentelor istorice existente. Durata proiectului:6 luni Buget estimativ: 6 milioane euro. 3)Modernizare zona Turcesti Obiectivul proiectului: -realizarea infrastructurii si extinderea retelelor de utilitati publice si de servicii de transport. Durata proiectului:1 an Buget estimativ:3 milioane euro. 4)Modernizarea serviciului public de transport local de calatori din Municipiul Pitesti,prin achizitioanarea de mijloace de transport. Obiectivul proiectului: - cresterea sigurantei si calitatii serviciului prestat prin achizitionarea de autobuze cu capacitate medie conforme cu normele CE referitoare la conditiile tehnice si de poluare; Durata proiectului:3 ani Bugetul estimativ:15.500.000 euro 5)Modernizarea zonei de agreement a Parcului Trivale Obiectivul proiectului: -inlocuirea mobilierului urban si realizarea unui loc de joaca in zona parcului; -modernizarea iluminatului public prin inlocuirea corpurilor de iluminat existente cu lampi eficiente din punct de vedere energetic; -reamenajarea si ecologizarea lacului din zona”Grota”,precum si modernizarea fatadelor podului din aceeasi zona. 107

Durata proiectului:8 luni Bugetul estimativ:6 milioane euro. 6)Modernizarea transportului public local de calatori prin achizitionarea de mijloace electronice de taxare,informare cetateni si monitorizare trafic Obiectivul proiectului: -Informarea continua a cetatenilor ,reducerea nu-marului cala-torilor care nu platesc acest serviciu,asigurarea capacitatii optime de transport si a intervalului de succedare. Durata proiectului:3 ani Bugetul estimativ:1.800.000 euro 7)Modernizarea si eficientizarea serviciului de iluminat public din municipiul Pitesti Obiectivul proiectului: -reabilitarea sistemului de iluminat public prin cresterea eficientei luminoase si folosirea de echipamente eficiente din punct de vedere energetic. Durata proiectului:2 ani Bugetul estimativ:12.500.000 euro. 8)Reabilitarea zonei de locuinte sociale prin modernizarea infrastructurii,a serviciilor publice si creearea unor spatii pentru educatia si formarea profesionala a persoanelor defavorizate Obiectivul proiectului: -modernizare drumuri,retele de utilitati,extinderea spatiilor de locuit. Durata proiectului:1 an Buget estimativ:3 milioane euro. 9)Reabilitarea blocului “G1” Tudor Vladimirescu,pentru realizarea unui centru zonal de relatii cu cetatenii si realizarea de locuinte sociale. Obiectivul proiectului: -realizarea Centru Zonal de relatii cu publicul. Durata proiectului:1 an Buget estimativ:6 milioane euro. 10)Cresterea capacitatii administrative pentru absorbtia fondurilor europene,prin aplicarea de metode eficiente de management al resurselor umane Obiectivul proiectului: -Creearea unui sistem de recrutare,selectie,instruire si evaluare care sa fie adecvate unui model rapid de dezvoltare accelerata a responsabilitatilor publice Durata proiectului:2009-2013 Buget estimativ:1 milion de euro. 11)Reabilitare CET Gavana Obiectivul proiectului: -montarea unui grup de cogenerare cu turbine de gaze-17 MW. Durata proiectului:01.03.2008-30.10.2008 Bugetul estimativ:14 milioane de euro. 12)Montare centrala cogenerare in cartierul Trivale Obiectivul proiectului: -Montarea unui grup de cogenerare cu turbina de gaze-12 MW Durata proiectului:01.03.2008-30.10.2008 Bugetul estimativ:10 milioane de euro. 13)Reabilitare retea primara de transport energie termica Obiectivul proiectului:

108

-inlocuirea conductelor clasice de transport a agentului termic primar cu conducte din teava preizolata. Durata proiectului:01.06.2007-30.10.2010 Buget estimativ:35 milioane de euro. 14)Reabilitare retea de secundara de distribuire energie termica Obiectivul proiectului: -inlocuirea conductelor clasice de transport a agentului termic primar cu conducte din teava preizolata. Durata proiectului:01.05.2007-30.09.2010 Bugetul estimativ:40 milioane de euro. 15)Montarea centrala de cogenerare in zona de sud a municipiului Pitesti Obiectivul proiectului: -realizarea unei centrale noi de cogenerare cu turbine de gaze-25 MW Durata proiectului:01.03.2008-30.09.2009 Bugetul estimativ:22 milioane de euro. 16)Proiectul regional de alimentare cu apa si canalizare din judetul Arges Obiectivul proiectului: -conformarea cu directivele CE in domeniul apei si a apelor uzate. Durata proiectului:2009-2013 Bugetul estimativ:100 milioane de euro. 17)Construire Pasaj rutier zona Podul Viilor Obiectivul proiectului: -fluidizarea circulatiei rutiere in zona Podul Viilor. Durata proiectului:6 luni Bugetul estimativ:570.000lei 18)Reabilitarea si modernizarea Podului peste raul Arges Bugetul estimativ:4.500.000 euro 19)Modernizare retea stradala Calea Campulung cu modernizarea si extinderea retelelor de utilitati existente in corpul drumului Bugetul estimativ:4.600.000 euro. Proiecte derulate cu finantare externa sustinute de Uniunea Europeana: 1.Eficientizarea sistemului informatic al Primariei Municipiului Pitesti cu ajutorul modulului informatic de arhivare electronica-Phare 586.03.02-AG643 Valoarea totala:19.157,99 euro Contributia externa:16.983,56 euro Cofinantare:2174,43 euro 2.Eficientizarea sistemului informatic al Primariei Municipiului Pitesti cu ajutorul modulului informatic de domeniu public-Phare 586.03.02-AG 472 Valoarea totala:12.685,17 euro Contributie externa:10.613,69 euro Cofinantare:2071,49 euro 3.Adaptarea sistemului informatic al Primariei Municipiului Pitesti cu ajutorul modulului informatic de domeniu public-Phare 586.03.02-AG 472 Valoarea totala:16.907,99 euro Contributia externa:14.786,03 euro

109

Cofinantare:2121,96 euro 4.Fond de modernizare pentru dezvoltarea administratiei publice locale prin achizitionarea modulului informatic de document management-Phare 586.03.02-AG635 Valoarea totala:13.085,17 euro Contributie externa:11.072,67 euro Cofinantare:2012,50 euro 5.Gestionarea fondurilor publice dupa standardele moderne prin modulul informatic de contabilitate si executie bugetara-Phare 586.03.02-AG678 Valoarea totala:17.385,17 euro Contributie externa:15.238,10 euro Cofinantare:214,07 euro 6.Sanse pentru toti-Phare 2001-Ro 0108.03.03.325 Valoare totala:172.070 euro Contributie externa:154.470 euro Cofinantare:17.600 euro 7.SELECTA-Dezvoltarea unui ansamblu de sisteme de precolectare,colectare si transport selective pentru deseurile menajere si optimizarea filierelor de tratare a materialelor rezultateLIFE MEDIU Valoarea totala:816.703 euro Contributie externa:298.000 euro Cofinantare:518.703 euro 8.ECO STRADAL,ECO EDUCATIE-Phare-programul pentru dezvoltarea administratiei publice locale 2001 Valoarea totala:19.500 euro Contributie externa:19.500 euro 9.CENTRUL SOCIAL SPERANTA-RICOP-9904.3.05.013 Valoarea totala:55.798 euro Contributie RICOP:43.858 euro Cofinantare:11.940 euro. Programe cu finantare externa sustinute de Uniunea Europeana si alte organisme internationale aflate in derulare in anul 2008: 1.Masura ISPA 2005/RO/16/P/PE/001:”Managementul integrat al deseurilor solide din judetul Arges” Valoarea totala a proiectului:24,500 milioane euro 75% grant ISPA=18,375 milioane euro 25%imprumut BERD=6,125 milioane euro. 2.Masura ISPA NR.2003/RO/16/P/PA/012:”Asistenta tehnica pentru intarirea capacitatii institutionale a beneficiarilor finali ai programului ISPA din sectorul apa si apa uzata din Romania”. Valoarea totala a proiectului:7 milioane euro.Proiectul este finantat integral din fonduri europene. 3.Masura ISPA NR.2003/RO/16/P/PE/026:”Reabilitarea statiei de epurare a apelor uzate,a sistemului de canalizare si a retelei de alimentare cu apa potabila in municipiul Pitesti”. Valoarea totala a proiectului:41.750.000 euro; Contributie externa=31.312.500 euro;

110

Cofinantare=10.437.500 euro

111

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful