ὀκτακόσιοι λόγοι καὶ εἰκόνες

800 Words and Images:

A New Testament Greek Vocabulary Builder

T. Michael W. Halcomb

GlossaHouse
Wilmore, KY
www.GlossaHouse.com

Table of Contents - πίναξ

Introduction - εἰσαγωγή

1-3

Animals - ζῷα

6-12

The Body - τὸ σῶμα

14-19

Family - γένος

21-22

Food & Drink - βρῶμα καὶ πόμα

24-26

Language & Thought - γλῶσσα καὶ νόημα

28-30

The Outdoors - τὰ ἔξω

32-45

Numbers - ἀριθμοί

47-52

Spiritual Beings & People - πνεύματα καὶ ἄνθρωποι

54-55

Times - χρόνοι

Things/Objects - χρήματα

57-58

60-76

78-105

List of Vocabulary Words - ὁ κατάλογος τῶν λεξεῶν

Ζῷα

6

ζῷον, -ου, τό 39x

πρόβατον, -ου, τό

ἀρνίον, -ου, τό 30x

θυσία, -ας, ἡ

ἰχθύς, -ύος, ὁ

ἵππος, -ου, ὁ

ὄφις, -εως, ὁ 39x

39x

39x

ἔχιδνα, -ης, ἡ 5x
ἀσπίς, -ίδος, ἡ 1x

δράκων, -οντος, ὁ

ἀλέκτωρ, -ορος, ὁ

39x

πετεινόν, -ου, τό 39x
στρουθίον, -ου, τό 4x
ὄρνεον, -ου, τό 3x

ἀμνός, -οῦ, ὁ 5x
ἀρήν, ἀρνός, ὁ 1x

39x

28x

39x

7

ὀκτακόσιοι λόγοι καὶ εἰκόνες

χοῖρος, -ου, ὁ 12x

περιστερά, -ᾶς, ἡ

12x

ὗς, ὑός, ἡ 1x

10x

λέων, -οντος, ὁ

βοῦς, βοός, ὁ

ἀγέλη, -ης, ἡ

9x

8x

7x

ζυγός, -οῦ, ὁ

κάμηλος, -ου, ὁ

λύκος, -ου, ὁ

6x

6x

6x

πῶλος, -ου, ὁ

τὸ σῶμα

14

σῶμα, -τος, τό 142x

χείρ, χειρός, ἡ

καρδία, -ας, ἡ 156x

177x

σπλάγχνον, -ου, τό 11x

χρώς, χρωτός, ὁ 1x

φωνή, -ῆς, ἡ

νεκρός, -ά, -όν

ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ 100x

139x

128x

ὄμμα, -τος, τό 2x

αἷμα, -τος, τό
97x

σάρξ, σαρκός, ἡ 147x

πούς, ποδός, ὁ

στόμα, -τος, τό

93x

78x

γένος
21

γένος -ου, τό 20x

πατήρ, πατρός, ὁ

υἱός, -οῦ, ὁ

413x

377x

τέκνον, -ου, τό
99x

ἀδελφός, -οῦ, ὁ
343x

μήτηρ, -τρος, ἡ 83x

γυνή, -αικός, ἡ 73x

τροφός, -οῦ, ἡ

νύμφη, -ης, ἡ

1x

8x

ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ 51x

θυγάτηρ, -τρός, ἡ

ἀδελφή, -ῆς, ἡ

νυμφίος, -ου, ὁ

28x

26x

16x

ὁ κατάλογος τῶν λεξεῶν
List of Vocabulary Words

α
ἀγγεῖον, -ου, τό - a vessel, flask, container
ἀγγελία, -ας, ἡ - a message
ἄγγελος, -ου, ὁ - an angel
ἄγγος, -ους, τό - vessel, container
ἀγέλη, -ης, ἡ - a herd
ἀγκάλη, -ης, ἡ - arm
ἄγκιστρον, -ου, τό - a fishhook
ἄγκυρα, -ας, ἡ - an anchor
ἀγορά, -ᾶς, ἡ - a market-place
ἀγοραῖος, -ου, ὁ - the marketplace
ἄγρα, -ας, ἡ - a hunting, a catch
ἀγριέλαιος, -ου, ἡ - a wild olive tree
ἀγρός, -οῦ, ὁ - a field
ἀδελφή, -ῆς, ἡ - a sister
ἀδελφός, -οῦ, ὁ - brother
ἀετός, -οῦ, ὁ - an eagle, vulture
ἀήρ, ἀέρος, ὁ - air
αἰγιαλός, -οῦ, ὁ - the seashore, beach
αἷμα, -τος, τό - blood
ἀκαθαρσία, -ας, ἡ - uncleanness, impurity
ἄκανθα, -ης, ἡ - a thorn
ἀκοή, -ῆς, ἡ - hearing, a report, news
ἀκρίς, -ίδος, ἡ - a locust
ἀκροατήριον, -ου, τό - auditorium, audience hall
ἄκρον, -ου, τό - high point, boundary
ἀλεκτοροφωνία, -ας, ἡ - crowing of a cock
ἀλέκτωρ, -ορος, ὁ - a cock
ἄλευρον, -ου, τό - wheat flour
ἀλόη, -ης, ἡ - aloes

78

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful