1. FŐNEVEK ÉS AZOK TÖBBES SZÁMA A főneveket egy bizonyos szempontból két részre lehet osztani:a) megszámlálható, b) megszámlálhatatlan.

Nyilvánvaló, hogy a megszámlálható főnevek csoportjába tartozik az, amit meg tudsz számolni. Például: table, girl, lamp, cockroach (csótány), plate, car stb. Ennek épp az ellenkezője az a csoport, ahol a főneveket nem tudod megszámlálni, mert például anyagnév, gyűjtőnév stb. Ide tartoznak olyan főnevek, mint: water, beer, air, iron, meat, beauty, love, happiness, music, weather stb. Ebből egyenesen következik, hogy többes száma kizárólag a megszámlálható főnevek tehetők. A többes számot az angol általában úgy képezi, hogy a főnév után s, vagy es jelet biggyeszt. Például:
car – cars table – tables glass – glasses girl – girls egg – eggs word - words

Van azonban olyan eset is, amikor a többes számot en jelképezi. Ez két főnévre érvényes: child – children ox - oxen (ökör) Aztán előfordulhat az, hogy a főnév magánhangzó változással mutatja többes száma fordulását. Például:
man – men tooth – teeth louse – lice woman – women goose – geese foot – feet mouse –mice

az f, illetve fe végű főnevek közül jónéhány esetben az f v-vé válik, amikor az s jelet fölveszi. Például:
knife – knives wife – wives wolf – wolves half – halves leaf - leaves (falevél) life - lives

Van néhány olyan jövevényszó az angolban, mely magával hozta a többes számát is, így ezek különbözőek lehetnek. Például: datum - data (adat) medium - media (hírközlő szervek) terminus - termini
(végállomás) basis - bases (alap) phenomenon - phenomena (jelenség) beauty - beaux (szépség)

Vigyázz! Van néhány olyan főnév, mely a magyarban megszámlálható, az angolban azonban megszámlálhatatlan, így hát nem kerülhet többes számba, valamit nem veheti föl maga elé az a határozatlan névelőt. Például:
(vidámság) furniture (bútor) information nonsense (munka) gossip (pletyka) news (hír) homework (lecke) permission (engedély) work advice (tanács) damage (kár) equipment (fölszerelés) fun

Ha mégis úgy akarod közölni, hogy Például: Van két hírem, egy jó, meg egy rossz, akkor azt a következőképpen tedd:
I have two pieces of news; a good one and a bad one.

Vagyis a news szó elé a piece (darab) szót rakod be, mely szó már megszámlálható, így tehát többes számba is rakható. Például:
He gave me a valuable piece of information. I gave her a good piece of advice. Give me some good advice. We don´t have much work to do. I bought two pieces of furniture. Értékes információt adott. Adtam neki egy jó tanácsot. Adj néhány tanácsot. Nincs sok dolgunk. Vettem két darab bútort.

Más: Van néhány olyan főnév, melynek egyes száma megegyezik a többes számmal. Például: fish sheep (birka) deer (szarvas) trout (pisztráng) Aztán van olyan, amit csak többes számban használnak: pl. police. Például:
The police are coming. Jön a rendőrség.

2. SOME, ANY, NO A some két alapvető jelentéssel bír: a) néhány, valamennyi b) valami(lyen). Az a) esetben a some után következő főnév többes számba kerül, ha megszámlálható, illetve nem kerül többes számba, ha megszámlálhatatlan. Például:
Some songs were sung. I have some good books. I have some bread. I've got some money in my pocket. There is some milk in it. Néhány dalt énekeltek. Van néhány jó könyvem. Van egy kis (valamennyi) kenyerem. Van valamennyi pénzem. Van benne egy kis tej.

A példákból is láthattad, hogy a some elsősorban kijelentő mondatokban fordul elő, bár indőnként kérdő mondatban is szerepelhet, méghozzá akkor, ha a kérdésre igenlő választ vársz. Például:
May I have some more coffee? Will you have some cake? Have you got some money? Some wine, Sir? Kaphatok még kávét? Kérsz még sütit? Van egy kis pénzed? (Remélem, hogy van.) Egy kis bort, uram?

A some b) jelentése ugyebár az volt, hogy valami(lyen). Nos, ebben az esetben a megszámlálható főnév se kerül többes számba. Például:
He was talking to some woman. I've read that story in some book. Some man telephoned this morning. Valamilyen nővel beszélt. Valamilyen könyvben már olvastam ezt a történetet. Valami férfi keresett ma reggel.

Visszatérve a some a) jelentésére, ha a kijelentő mondatot kérdőbe akarod tenni, akkor egyrészt használhatsz szintén some-ot (ahogy néhány sorral feljebb látod), ha pedig a feltételek nem adottak (vagyis nem tudod, hogy a válasz milyen lesz), akkor some helyett any-

t használj. Például:
Are there any eggs in the basket? Can you see any money on the table? Are there any students in the classroom? Is there any wine in the flask? Van tojás a kosárban? Látsz pénzt az asztalon? Vannak diákok a teremben? Van bor a flaskában?

Tagadó mondatok esetében some-ot soha ne használj, helyette any, vagy no szerepel. Any-t használj akkor, ha a mondat igéjét már tagadtad: Például:
He didn't ask me any questions. Semmit nem kérdezett. There aren't any cigarettes on the table. Nincs cigaretta az asztalon. I ain't got any money. (slang) Nincs pénzem. I don't think there is any milk in the jug. Nem hiszem, hogy van tej a kancsóban.

Amennyiben a mondat igéjét nem tagadtad, úgy any helyett no-t használj tagadó mondatban. Például:
He has no friends. I have no time. There is no girl like you. No words come easy to me. Nincsenek barátai. Nincs időm. Nincs még egy olyan lány, mint te. Egy szó sem jön könnyen.

Vigyázz! Ha egyszer a mondat igéjét tagadtad, no-t nem használhatsz, mert akkor dupla tagadás jönne létre, ami nem megengedett. Például:
I haven't got no money. Nincs pénzem.

(Nem szabályos a dupla tagadás miatt.) Megjegyzés: Noha szabálytalan, mégis egyre jobban terjed a dupla tagadás, elsősorban Amerikából kiindulva. Például:
Ain't got no underwear. (HAIR) Nincs alsóneműm.

(Ez mind szép, de ha lehet, a dupla tagadást kerüld.) A some, any, illetve no összetétel előtagja is lehet, gondolj csak a something, anything, nothing szavakra. Ezekkel kapcsolatban ugyanaz a helyzet, mint korábban volt, vagyis kijelentő mondatban: something kérdő mondatban: something, vagy anything tagadó mondatban: anything, vagy nothing Persze ilyen előtaggal egyéb szavak is léteznek. Például: somebody, anybody, nobody, somewhere, anywhere, nowhere stb. Például:
I can see something in the corner. I can't see anything in the corner. I can see nothing in the corner. There is somebody under the bed. There isn't anybody under the bed. Is there anybody under the bed? There is nobody under the bed. Valamit látok a sarokban. Nem látok semmit a sarokban. Nem látok semmit a sarokban. Valaki van az ágy alatt. Senki nincs az ágy alatt. Van valaki az ágy alatt? Senki nincs az ágy alatt.

illetve a little szerepel a mondatban. Láttunk ott néhány embert. Annyi mint két forintom van. míg az (a) little megszámlálhatatlanokra. few. Például: He didn't make many mistakes. He had a little trouble. akkor van egy kevés valamiből. as. . how. Much-ra akkor van szükség. akkor kevés van valamiből. Minden évben sokat költenek sörre. Nos ez a szó az angol nyelvben is létezik. His son gives him a lot of trouble. Túl sok ember áll a tűz előtt. (a) little. Has she got many cars? Nem vétett sok hibát. Has he got much leisure time? His son didn't give him much trouble. a many és a much használata javasolt. She's got a lot of cars. Sok autója van. vagyis mindháromban e két szó jelenti azt. vagy tagadó. Lots of money is spent on beer every year. Many-t használj megszámlálható főnevek előtt. Bizonyára fúrja az oldalad. Például: so. Kevés baja volt. vagy lots of szavakat használd! E kettő bármelyike szerepelhet akár megszámlálható. Kevés időm van. Megírtam néhány levelet. rather stb. I've got a little time. A fia sok bajt okoz neki. too. Sok szabadideje van? A fia nem okozott sok gondot neki. ha azt mondod: Van egy kevés pénzem. vagyis az egyik (mégpedig az (a) few) vonatkozik vonatkozik megszámlálható főnevekre. és természetesen ez nem is tehető többes számba. méghozzá kétféle formában: (a) few. I've got little time. I wrote few letters. I've got as much as two forints. Nos. Nincs azonban különbség kijelentő. Például: He made a lot of mistakes. A helyzet ugyanaz. akkor az a lot of. Van egy kis időm. ha a főnév megszámlálhatatlan. Sok hibát csinált? Nincs sok szabadideje. Például: He's got so many problems with his car. little) A következőt jól jegyezd meg! Ha kijelentő mondatban akarod azt mondani. kérdő és tagadó mondat között. much. Sok szabadidőm van. hogy miért tettem zárójelbe az a határozatlan névelőt (magyar jelentése: egy) few. hogy kevés. de az előbbi kettő a leggyakoribb. illetve little előtt. A sok ellentéte köztudomásúan a kevés. vagy little. There are too many people standing in front of the fire. Lots of és a lot of helyett használhatsz plenty of-ot is meg még másokat is. ha pedig few. Kevés levelet írtam. ha valamilyen módosító szó áll a sok előtt.3. He had little trouble. ha a few. very. akár megszámlálhatatlan főnév előtt. Sok autója van? Kijelentő mondatban is many/much-ot kell használni abban az esetben. vagy pedig Kevés pénzem van. a lot of. Nos azért. Annyi baja van a kocsijával. s a főnevet tedd többes számba. Sok hibát csinált. I have got lots of leisure time. We saw a few people there. Volt egy kis baja. mint a many/much esetében. mert magyarban is mást jelent. Did he make many mistakes? He hasn't got much leisure time. hogy sok. SOK és KEVÉS (many. Ha a mondat kérdő. Például: I wrote a few letters.

ha azt akarod kifejezi. I love all girls. I spoke to each cat separately. All children like chocolate. Az összes sört meg akarod inni? Láttad. Minden egyes macskával külön beszéltem.. Összegezve tehát: all . Ha a világ összes valamijéről akarsz beszélni. Nézd az alábbi szembeállításokat: Például: All the workers of the factory should unite. All workers should unite. Everybody was Kung-Fu fighting. hogy kint vagyok. A világ minden dolgozója egyesüljön. hogy az all szó előtt leginkább the határozott névelő szerepelt. akkor a megszámlálható főnevet ne rakd többes számba.. Az összes létező gyerek szereti a csokoládét. A téesz minden tagja jelen volt. Az every. (egy bizonyos körben) Az összes lányt szeretem.. Az egész délután két kétpupú teve társaságában töltöttem...az összes + egész every . All the children in the class like chocolate. Do you want to drink all the beer? Az összes pénzem eltűnt. . each . 4. Például: All my money was gone... All the people in the street were chanting. each) A három fent látható szó közül az all két jelentéssel bír:a) az összes. A gyár összes dolgozója egyesüljön. magyarra mindkettőt minden (egyes)-nek fordítsd. Az összes szalonnát megetted? Összes álma semmivé foszlott. de a főnevet ne tedd többes számba! Például: Now that I'm out of prison. Éjjel-nappal dolgozom. Egész nap aludtam. Old Deutoronomy sits in the sun every market day. Did you eat all the bacon? All his dreams were turned into ashes. a szabadság my freedom.minden egyes. Mindkét típusú főnév (megszámolható. Vagyis pl. I work all night. Kizárólag megszámlálható főnevek előtt használd. Az összes ember énekelt az utcán.We saw few people there. Kevés embert láttunk ott. Például: I was sleeping all day. A vén főmacska minden piaci napon a napon üldögél. Egész éjjel rólad álmodtam. MINDEN (All. hogy valamiből az összes. I love all the girls. I work all day. Ha az all-t ilyen értelemben akarod használni. b) egész. (a világon) Az all másik jelentése az volt. I spent all the afternoon in the company of two camels. I was dreaming of you all night. illetve az each jelentése sokban hasonlít egymásra. every. Mindenki verekedett.minden. Ezenkívül a the használata is igen ritka az all. ÖSSZES. minden egyes napját élvezem.. ha egy bizonyos csoport összes tagjáról van szó. nem megszámolható) elé teheted az all szót.. illetve a főnév között. egész éjjel stb. Every member of the TSZ was present. nem kell the. Az összes gyerek az osztályban szereti a csokoládét. I enjoy each day of Most.. Az összes lányt szeretem. Ezt akkor tedd ki. hogy egész. egész nap.

EITHER. Fenti szerkezetet kétféleképp alkothatsz: a) 's segítségével. Nagy házak vannak az útnak ezen az oldalán is. vagy azt is. BIRTOKVISZONY ('s. Nem láttam sem ezt a filmet. Sem ez a mondat. úgy a főnév többes számba kerül. b) of segítségével. Tehát összesen két dologra vonatkozik.5. (Virágcsokrot természetesen.) Did you like either of the novels? Ez a regény is tetszett. sem azt. vagy az b) ez és az. Mindkét kocsi tetszik. kifejezésekben. sem azt. következésképp ugyanazon regulák érvényesek rá. A both jelentése: mindkettő. meg az is? I did not see either film. Nyilvánvaló. I like both these cars. Both the girls are pretty. Neither of the sentences is correct. Ha a kettő közé befurakszik az of the. 6. esetleg valakinek a valakije. mint valakinek a valamije. A both állhat magában a főnév előtt. of) A birtokviszony annyit tesz. meg az is Rómába vezet. úgy a főnév egyes számba kerül. Ez az út. I did not see either of the films. vagy akár of the-t is. Amennyiben az either és a megszámlálható főnév közvetlenül egymás mellett van. akár azt a narancsot A neither tulajdonképpen az either negatív vetülete. Both of the girls are pretty. illetve neither egyéb jelentéseivel később még találkozni fogsz. Megjegyzés: Az either. You can take either orange. sőt valaminek a valakije. sem azt. Például: elveheted. Az either szó jelentése: a) ez. Az első szerkezet a következő esetekben használható: a) ha a birtokos (tehát akié) személy b) ha a birtokos (tehát akié) kis állat c) idő-. I saw neither film. You can choose either bunch. Mindkét lány csinos. sem az nem jó. There are big houses on either side of the road. Sem ezt a filmet nem láttam. d) megszilárdult kifejezésekben. illetve valaminek a valamije. mérték. NEITHER Ez viszonylag egyszerű téma. Választhatod ezt a csokrot. Sem ez a mondat. de tehetsz utána the-t is. Például: Both girls are pretty. sem az nem jó. erre meg arra. meg azon is.stb. Nem láttam sem ezt a filmet. Mindkét lány csinos. Akár ezt. BOTH. Például: Neither sentence is correct. hogy csak megszámlálható főnév előtt használhatod. Either road will take you to Rome. Mindkét lány csinos. a főnév többes számba kerül. Például: Joe's girlfriend The boss's secretary Father's hat Cat's eyes – macskaszemek .

(Szép .: nice – nicer – nicest big . vigyázz azonban arra.shallower – shallowest b) kétszótagú y-ra végződő mellékneveknél pl. beszédben csak a szövegkörnyezetből derül ki (vagy nem derül ki). mely fentebb nem szerepelt (vagyis tárgyakét stb.: c) kétszótagú er-re végződő mellékneveknél d) kétszótagú ow-re végződő mellékneveknél pl.egy percnyi séta 1 meter's distance .shorter – shortest happy .). hogy a sorrend a magyarral megegyezik. 10 minutes' walk.heaviest clever .cleverest narrow .szebb .bigger – biggest high . célszerű vegyes birtokviszonyt használni (s' + of). The tough guys' guts.cleverer .heavier .: pl. Amennyiben a birtokos többes számban van. A kemény legények bátorsága. Of szerkezet segítségével képezz minden olyan birtokviszonyt. b) more….) Az angolban két lehetőség van: a) -er. amennyit akarsz.A Halál Kapuja Stone's throw .higher . úgy az aposztrof(') a többes szám utáni s után jön írásban. hogy lehetőség szerint az 's csak egyszer szerepeljen a mondatban. Of-ból lehet annyi. például: Mari néni férje sógorának pipájának karimája.egy méternyi távolság Hell´s Angels .legszebb. A fenti mondat fordítása: The brim of the pipe of the brother-in-law of Aunt Mary's husband.A patkány kicsinyei 1 minute's walk .kőhajítás Láttad. mint bb.luckier – luckiest merry .okosabb . A fokozás a magyarban annyi. Például: the door of the room the tail of the horse the lead of the telephone szobaajtó a lónak a farka telefonzsinór Amennyiben többszörös birtokviszony van. A következő mellékneveknél használd ezt a formát: a) egyszótagú mellékneveknél (a kiejtés számít!) pl.Pokol Angyalai Death's Door . 10 percnyi séta. -est. short . bizonyára hallottál már róla. most… Az a) esetben tehát a melléknévhez -er.highest. Ilyenkor a szórend a magyarhoz képest fordított. Például: The boys' money.happier – happiest lucky .: .merrier – merriest heavy . MELLÉKNEVEK FOKOZÁSA ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA A melléknév szófaját nem vizsgáljuk. vagyis elől a bitokos utána a birtok. Például: The handle of the door of the room a szobaajtó kilincse The lover of Joe's wife Joe feleségének szeretője 7. illetve leg…bb.The rat's babies . A fiúk pénze. illetve -est képzőt kapcsolsz.narrower – narrowest shallow . okos .legokosabb stb.

ez ügyben fordulj az instruktorodhoz.best far .better . c) Felsőfokú "összehasonlítás" (the + a melléknév felső foka) . Olyan éhes vagyok. b) középfokú összehasonlítás (középfok + than) Pl. Your voice is deeper than Amanda's. mint a nap? My house is bigger than yours. vagy a legolyanabb. illetve most… módon fokozódnak. mint vártam.: polite . mint a tied. But there are more cockroaches in your house De a te házadban több a csótány. legutóbbi) Ennyit a fokozásról. He is not as clever as I've thought. mint Bo Derek.most little . mint Amandáé. My car is better than any other car.better . A fokozás után megnézzük az összehasonlítást. hogy vannak olyan esetek.farthest (messzebb) late .farther . Nem olyan okos. mint egy öszvér.less . Az én házam nagyobb.later . mint gondoltam. pl.latest (később) far . hogy valami olyan. Például: beautiful .elképzelhető a not so … as összehasonlítás (a mondat hangsúlya ilyenkor a not szócskán van). mint az enyémben. Olyan makacs vagy. melyek kivételnek számítanak.further . Ez a disco nem jobb. mint a farkas.worst much/many . Domborúbb vagy.e) kétszótagú. Itt arról van szó. This disco is not better than Starlight. Az én kocsim jobb.politest Mindazon melléknevek.worse . mint.: You have a more beautiful figure than Bo Derek. Tudnod kell még.least well . mint gondolod.politer .more famous . mint bárki másé. You are as obstinate as a mule. But this match is not so good as I expected. Pl.more talented .furthest (további) late . than in mine. Az alábbiakban megpróbálok teljes listát adni: Például: good .best bad .most famous talented .most beautiful famous . more….de csakis tagadó mondatban . vagy olyanabb mint. De hisz nem olyan szép. mint a Csillagfény.latter . melyek rendhagyósága a fokozás módjából következik.most talented E két kategórián kívül aztán vannak a rendhagyó melléknevek.more .: I'm as hungry as a wolf. Angolban ez a következőképpen fest: a) alapfokú összehasonlítás (as…as) Pl. véghangsúlyos mellékneveknél. Isn't she more beautiful than the sun? Nem szebb. Vigyázz! Beszédben az as szócskát hangsúlyozatlanul mondd! Néha .: But she is not so pretty as you think.more beautiful . De hiszen ez a meccs nem olyan jó. melyek fenti csoportok egyikébe sem tartoznak.lattest (utóbbi. A hangod mélyebb.

:That's the best pop group I have ever heard. olyan szó előzi meg a főnevet. Ilyenkor az angol vagy határozatlan névelőt használ (ha a főnév megszámolható). an) használj olyankor. You are the laziest boy in the world. amikor a megszámlálható főnévről valamilyen leírást közölsz. megszámlálhatatlanok esetében pedig nem használ névelőt. 3. most azonban csak azon eseteket vesszük sorra. Te vagy a legszebb lány. amit csak kapni lehetett. Ez a legjobb pop zenekar. Ha egy dologról általában beszélsz. Cats eat mice. ha azon játszol. amit valaha hallottam. 1.a.Az arany (általában az arany) értékes fém. Te vagy a világ leglustább kölyke. A legszebb virágot adtam neked. b) határozatlan névelő . Pl. illetve an.: He is not a man to desert his friends. mint a magyarban. They walked along a road winding among Olyan úton mentek. Pl. magyarban ilyenkor nem egy. Határozatlan névelőt (a. akivel valaha találkoztam. Olyan kérdést tett föl. mely hegyek között rolling hills. That big guy is an opera singer. A ló (általában a ló) nagy állat. Gold is a valuable kind of metal. hanem ilyen. Határozott névelőt (the) használj hangszerek neve előtt.: He is a car mechanic. I gave you the nicest flowers I could buy. Pl. She is a talented singer and a ballet dancer.Pl. Horses are big animals.the. Gus a macskatársadalom legokosabb tagja. A cigaretta tönkreteheti az életed. A ló nagy állat. amikor a magyar kifejezés fordításakor az angolban nem olyan névelőt kell használni.: Can you play the piano? My daughter is studying the violin. Cigarettes may ruin your life. úgymint: a) határozott névelő . Borzalmas angol tanár vagyok. Nem olyan ember. Milk is healthy. A névelők használatáról tucatnyi oldalt lehetne megtölteni. NÉVELŐK (Articles) A magyarhoz hasonlóan az angol is két fajta névelőt ismer. aki cserbenhagyja a barátait. A tej egészséges. You are the most beautiful girl I have ever met. soha ne használj határozott névelőt. 8. A macska egeret eszik. tanulsz stb. Az a nagy fiú operaénekes. Autószerelő. . 2.: A horse is a big animal. vagy többes számba teszi a főnevet. an) használj foglalkozás nevek előtt. He asked me a question which I could not answer. Pl. Tehetséges táncos és énekes. Gus is the cleverest cat in the cat society. Tanulsz gitározni? 4. Határozatlan névelőt (a. kanyarog. I am a terrible English instructor. Do you study the guitar? Tudsz zongorázni? A lányom hegedülni tanul. amire nem tudtam válaszolni.

last century. bed . Inflation always turns up in cyclical periods. an) használj.the inflation in Hungary. A többi előtt nem. (Pl. Pl.: The pupils are at school. mint régen a pestis volt. church. hanem a tárgy mivoltára gondolsz. Egy rendőr élete teli van kalandokkal. oka volt a második világháború kitörésének. hospital. Bábszínház az élet. Hajnalban minden csendes volt. Délután egészen más volt a világ. afternoon. Az infláció mindig ciklikus periódusokban jelenik meg.: school. amennyiben nem az intézmény mivoltára. Éjszakánként olyan magányos. At midnight there are no sounds from the pavement.) Pl. A szerelem nehéz ügy. evening. The inflation of the 30s was a basic reason for A 30-as évek inflációja alapvető World War II. akkor kell egy darab the. ha viszont valaminek a valamije az a fogalom. Felkiáltásoknál (Micsoda nő!) határozatlan névelőt (a. ha a főnév megszálmlálható + egy-két kivételes esetben akkor is. A gyerekek iskolában vannak. Ha egy elvont főnévről általában beszélsz. At noon the bells ring in the memory of Délben a harangok Hunyadi János emlékét Hunyadi János. Bizonyos intézmények nevei előtt általában ne használj névelőt. 7. There are cockroaches marching in the school. . Éjfélkor hang sem hallik a járda felől. The sick man is in bed.: inflation . The industry of Hungary is developing. Armament is as dangerous to the world nowadays A fegyverkezés pont olyan as Black Death was some decades ago. veszélyes a világ számára.: The world looked so different in the afternoon. idézik. Csótányok masíroznak az iskola épületében.) Használj viszont előttük határozott névelőt (the). 8. disappointment. Napszakok nevei előtt hol kell határozott névelőt (the) használni. (Pl. gondol. Pl. prison.: What a cold day! What a beautiful girl! What a silly mistake you've made! What a pity! What a shame! What a surprise! De: What weather! Milyen hideg nap! Micsoda gyönyörű lány! Milyen buta hibát csináltál! Milyen kár! (kivétel) Micsoda szégyen! (kivétel) Micsoda meglepetés! (kivétel) Micsoda idő! 6. ha az megszámlálhatatlan. In the evening he always lies in bed thinking Esténként fekszik az ágyban és a szökésre of escaping. A következők előtt kell: morning. hol nem. At night she feels so lonely. The love of the boy turned into bitter A fiú szerelme keserű csalódásba fordult.5. Magyarország ipara fejlődik. Pl. A példákból majd minden kiderül. akkor ne használj névelőt. Napnyugtakor vörösbe borul a táj.: Industry has been developing rapidly since the Az ipar gyorsan fejlődik a múlt század óta.ez utóbbi nem intézmény. A beteg ágyban van. Love is problematic. Life is a world of puppets. The life of a policeman is full of adventures. Everything was calm at dawn. At sunset the land turns into red.

(mint épületet) 9. Használati utasításként csak annyit. ha a kívánságod puszta kívánság marad.: I wish/if only + past perfect I wish you had come here. Pl.: I wish/if only + simple past I wish I knew Bárcsak tudnám. Bárcsak ne úgy viselkednél mint egy idegen. ha a cselekvés nem valósult meg. . I wish he hadn't drunk so much last night. Bárcsak szeretnél. mégpedig kettőt: a) Bárcsak eljönnél. alak I wish you would come sooner Bárcsak jönnél már.: 2.) Bárcsak korábban indulnánk. hogy a kettő közül melyiket használod. Pl. és te mintegy nosztalgiával gondolsz a múltra.The bedclothes are not in the bed. hogy akkor válik szükségessé e szerkezet használata.: If only I had done my best to make you happy. Bárcsak tavasz lenne. akarom.) esetet akkor használd. Bárcsak mindent megtettem volna azért. b) Bárcsak eljöttél volna típusú mondatokat egyféleképpen képezhetsz: 1. A feltételes mondatokhoz hasonlóan itt is meg lehet állapítani szinteket. 1. A templom (mint épület) a múlt században épült. BÁRCSAK Bárcsak kezdetű mondatokat angolban I wish. I wish/if only + would + ige 1. (De az vagy) A második (2. Az ágynemű nem az ágyban van. Pl. (Tudom. Pl. Az első (1. Bárcsak csörögne már a telefon. b) Bárcsak eljöttél volna típusú mondatokat. (De tél van) If only you didn't behave like a stranger. I always go to church on Sunday mornings. (De reménytelen) If only it was spring. Bárcsak ne lennél olyan boldogtalan. ha a kívánság megvalósulhat. a) Bárcsak eljönnél típusú mondatokat kétféleképpen alkothatsz. csak siettetni If only we would start sooner. Bárcsak eljöttél volna. illetve if only vezet be.) szerkezet használata akkor válik szükségessé. (De nincs rá esélyem) I wish you were here. Pl. mindegy. Bárcsak ne ivott vona annyit tegnap este.: I wish you loved me. Bárcsak itt lennél. Bárcsak írnál már. (De úgy viselkedsz) I wish you weren't so unhappy. The church was built in the last century. vagyis annak megvalósulására nincs esély. Minden vasárnap templomba megyek. Nagyon rossz volt a kórházban? Tizenhárom éve festik a kórházat. hogy fogsz írni. te csupán csak gyorsítani szeretnéd annak realizációját.: I wish you would write me a letter. Was it very bad in hospital? The hospital has been painted for 13 years. hogy boldog légy. I wish you would telephone me. Pl.

A férjem valaha minden szombat este discoba vitt. I wish I could have helped you. hisz a mondat után egyszerűen odateszi az ugye szócskát. jó? . Vigyázz! Nehogy eszedbe jusson szoktam jellegű mondatokat use to-val fordítani. nem? You loved me. hogy a would múltbeli ismétlődő cselekvéseket fejez ki. ugye? A főmondat segédigéje can volt. can you? Nem tudsz úszni. They didn't use to work here. used to . Bárcsak el tudnál jönni meglátogatni. Ebbe az iskolába jártam. Gyerekkorában gyakran mászott fára. would) Amikor olyan cselekvéseket akarsz kifejezni. illetve would segédige használatos. és reggeli előtt sétált egyet. Angolban az ugye mindig a főmondattól függ. Nem dolgoztak itt. és ma már nincsenek úgy.Természetesen bárcsak típusú mondatokba -hat. I used to go to the races. used to. Amennyiben a főmondat segédigéje tagadó volt. Pl.szokott (manapság) Used to tagadása és kérdése did segédigével történik. 11. ez az ugye kérdésben can't-tá válik. Ilyenkor az ugye-kérdés nem amn't I. nem? Felszólító mondat ugye-kérdése will you. I wish you could drive faster. could segédige használatával. hanem aren't I lesz. Did you use to live in this house? He used to smoke twenty cigarettes a day. I love you).valaha (és ma már nem) usually . Például: Come with me. didn't you? Szerettél. a you. Például: You can swim. melyek a múltban történtek. vagyis példánkban a DO-t. can't you? Tudsz úszni. az ugye kérdésben az igeidőnek megfelelő segédigét kell használni.: I wish you could come to see me. aren't I? Hülye vagyok. s utána jön a főmondat alanya. Például: He would rise early and take a walk before breakfast. aki ilyen jellegű kérdéseket akar föltenni. -het is tehető. VALAHA (used to. A kettő között a különbség az. don't you? Szeretsz. When he was a child he would climb up trees. ugyanis a főmondatban szereplő segédigét a mondat végén ellenkezőjébe kell fordítani. és viszonyra is utal a múltban. Például: I am studid. My husband used to take me to the disco every Saturday evening. ha ugyanis a főmondat I am-mel kezdődik. és utána jön a főmondat alanya. Mindig korán kelt. Például: You can't swim. míg a used to ezenkívül állapotra. Bárcsak gyorsabban tudnál vezetni. nem? Ez a szabály egyetlen egy esetben változik meg. Ebben a házban éltél? Valaha 20 cigarettát szívott naponta. úgy az ugye kérdésben állítóvá válik. Valaha lóversenyre jártam. I used to go to this school. 10. ugye? Ha a főmondatban nem volt segédige (pl. Simple Past főmondat esetében (I loved you) nyilvánvalóan DID lesz az ugye-kérdés segédigéje. will you? Gyere velem. Bárcsak tudtam volna segíteni. Például: You love me. UGYE? A magyar nyelvben igen egyszerű dolga van annak.

are you? Nem vagy vastag. didn't he? Elment Spanyolországba. Inkább ne fontoskodj! 13.) Mindkét típusú mondat would rather-rel képződik. jó? Shut up. can he? Nem tud autót javítani.Inkább ennék. shall we? Nézzük az emberi nemet. Egyrészt hogy-nak lehet magyarra fordítani. will you? Fogd be a szád. jó? Példák mindenfajta ugye-kérdésre: Joe can see. does she? Semmit nem iszik. Tehát a főmondatot It looks vezeti be. didn't he? Bolondnak nevezett.Többes szám első személyű felszólításoknál (Let's go) az ugye-kérdés shall we. Például: I would rather sleep. shall we? Reméljük a legjobbakat. I would rather you slept. b) I would rather you ate . Most nézzük az első esetet. aren't I? Nagyon okos vagyok. nem? You will come here. Inkább aludj. az as if/as though egyszerre két jelentéssel is bír.Inkább egyél. He would rather die. am I? Nem vagyok valami eszes. don't you? Hiszel nekem. HOGY (As if/as though) Mint címéből is következtethetsz. ugye? He called you a fool. és amit csináljon múlt időben (2. alakja állt. Inkább aludnék. nem? He can't repair cars. mi? Finish it. nem? I am very clever. nem? I am not very clever. INKÁBB (would rather) Kétfajta inkább jellegű mondat létezik. did they? A lányok nem jöttek vissza. didn't he? Bevette.K. I would rather you didn't make a fuss. jó? Don't hurt me. nem? You ain't loaded. ugye? Sit down.? 12. úgymint: a) inkább én csinálnék valamit. jó? He must cross the river. Menj inkább villamossal. akit inkábbok. will you? Ne bánts. nem? He didn't understand it. ugye? He went to Spain. de: a) I would rather eat . won't you? Idejössz. igaz? Let's look at mankind. ugye? You like rats. can't he? Joe lát. MINTHA. Inkább meghalna. ilyenkor általában look (úgy néz ki) ige után áll. jó? He lapped it up. will you? Várj itt. shall we? Bújjunk ágyba. Vagyis az elsőben a would rather után az ige 1. I would rather take a bus. Inkább busszal mennék. did he? Nem értette. Például: Let's go to bed. nem? She doesn't drink anything. hogy csináljon valamit. jó? Let's hope for the best. don't you? Te szereted a patkányokat. alak) van. will you? Ülj le. és utána jön az as if/as . will you? Most már fejezd be. nem? Wait here. O. mustn't he? Át kell kelnie a folyón. jó? You believe me. nem? The girls didn't return. b) inkább te csinálj valamit (vagy ő csináljon valamit. míg a b) típusú mondatban az ige elé tettük azt. I would rather you took a tram.

AZT HISZEM.. MIT GONDOLSZ.? lehet. Az ugyanis a helyzet.. Például:It was as though the world had turned upside down. (mert most össze van törve ..ezért present perfect) It looks as if the thieves got in through the window. You look as if you hadn't eaten for days. Úgy néz ki.. She looks as if she is the most beautiful girl Úgy néz ki. a második felét az angol mondatnak nem tagadhatod. Vagyis a címben szereplő mondatot már eleve magyarba Nem hiszem. kizárólag az elsőt. hogy a tolvajok az ablakon át jöttek be. mit mondtál? Do you think I am Róbert bácsi? Azt gondolod. Olyan volt. Mintha értelemben az as if/as though után általában past perfect áll. hogy mindjárt rosszul lesz. Úgy tűnik. Például: It looks as if it's going to rain. hogy szereti a nőket. hogy igazad van-ná kell alakítani. mintha a világ a feje tetejére állt volna. mintha már napok óta nem ettél volna. Úgy néz ki.? Mit mondasz.. Erről azért érdemes néhány jó szót szólni. Például: When do you think I can talk to you? Mit gondolsz. It looks as if he's going to give up his job. hogy a magyar mondattal ellentétben.. It looks as if the car has hit a tree... hol a macska? Az angolban az ilyen típusú mondatoknál arra vigyázz. s a mondat második fele egyenes szórendbe kerül. (Természtesen mintha értelmű szerkezeteket is bevezethet look. hogy az autó nekiment e gy fának. hogy hamarosan abbahagyja a munkát. hogy én Róbert bácsi vagyok? 15. kivel találkoztál? What did you say you said? Mit mondtál. Úgy tűnik. Úgy beszél. partin.. mintha megfenyegették volna. hogy van az anyósom? Where did you say she hid my whisky? Mit mondtál.though + going to/will + present tense / present perfect / simple past Mindig a szituációnak megfelelő időt használj! A példákból majd magad is rájössz.. hogy a Mit gondolsz mit-je a mondatból kiesik. és a második tagmondat kérdőszava (tehát példánkban a hol) kerül a do you think elé.? stb. hanem Mit mondott.) 14. mint: Mit gondolsz? Hol a macska? . hova dugta a whiskymet? Who did you say you had met? Mit mondtál. Úgy néz ki. He speaks as if he had been threatened. Olyanokra gondolok. hogy mindjárt esik. hogy ő a legszebb lány a at the party.. .? Számos olyan mondattal találkozhatsz. Például: I don't think he loves women. amelyik tulajdonképpen két kérdő mondat egymásba keléséből keletkezett.. mi ez? How do you think my mother-in-law is? Mit gondolsz.? Mit gondoltál. Úgy nézel ki.. Nem hiszem. It looks as if he's going to be sick.. és így lefordítani: I don't think you are right. mikor beszélhetek veled? What do you think this is? Mit gondolsz. mert meglehetős hibaforrás. A macskás mondat tehát így hangzik angolul: Where do you think the cat is? A mondat első fele természetesen nemcsak Mit gondolsz.Mit gondolsz.

hogy táncoljak. I don't think I like you... 16. Például: They want me to dance.. mint "Azt akarom. Ilyenkor az "I want". vagyis "Elmenjek?". Azt akarják. therefore I am. hogy ő menjen vásárolni? Szeretnéd. Azt hittem. és csókold meg. Itt az ideje. nem voltál ott. hogy menj közelebb. ha olyan jellegű mondattal találkozol. tehát vagyok. I don't think I've said it. tehát I.. az "Ideje. -NYEK. melynek magyar fordítása körülbelül: "Kedve van csinálni valamit.. s ezután következik a TO + Infinitive. hogy új életet kezdjünk. Együtt énekeljünk? Felhívjam az anyósod? Várjunk rá? 17. "kérdő-felszólító" szerkezetet akarsz kapni. 19. Itt az ideje. YOU). pontosabban előtt shall segédigét kell használni. hogy elvedd Judyt.. Probléma akkor adódhat.. Azt hiszem nekem meg te nem tetszel. Kedvem van táncolni. -NYUK.. IDEJE. hogy leülj". "Elmenjünk" típusú mondatokat. Nem gondolkodom. Például: It's time we began a new life. hogy az It is time. hasonló érzelmeket kifejező szerkezet.! "I want to sit down". . ha ún. ami azt jelenti. I don't think I've heard that. HOGY. a feel like + ing. Azt hiszem nem tetszik nekem ez a hely. Például: Shall we take a seat? Shall I buy a ticket to the movie? Shall we sing together? Shall I telephone your mother-in-law? Shall we wait for him to come? Leüljünk? Mozijegyet egyet vegyek. Azt hiszem ezt nem hallottam. vagyis "Le akarok ülni" típusú mondatok képzése már nem okozhat gondot. -NYAK. ha megmutatnám? Azt akarom. It's time you married Judy. Do you feel like sitting on the cold floor?Van kedved leülni a hideg padlóra? He feels like spending a night at a station. Legfőbb ideje." típusú mondatot is lehet kötőmóddal képezni. hogy te csinálj valamit. 18. Nagy kedve van a pályaudvaron tölteni egy éjszakát. vagy "would like" (szeretném) kezdetű szerkezet után tedd be a második tagmondat alanyát (pl. illetve we után. vagyis a főnévi igenév ("to sit down").I didn't think you were there. Legfőbb ideje." Például: I feel like dancing. vagyis én akarom.. Azt akarod. AZT AKAROM. It's high time we sat down to lunch. Do you want him to go shopping? Would you like me to show you? I want you to go closer and kiss him. Azt hiszem nem is mondtam. hogy leüljünk ebédelni. hogy. I don't think I like this place. -NYÜK képző Egyes és többes szám első személyben. I don't think. A "szeretnék" (I would like) kifejezés mellett létezik egy másik. alakban.. KEDVEM VAN. majd az ige 2. HOGY. hogy föladd a levelet. A feltételes mondatokhoz hasonlóan. vagy It is high time ("legfőbb ideje") után következik az alany. It's high time you posted the letter.

SEM. Ua. és egyszer a patkányt. sem a ködhöz.. . mint az előbb.or. Amennyiben párosan jelentkezik az is. A honvéd nem tisztelgett az őrmesternek és a tábornoknak sem. Lineáris szeretetnél tehát a too (is) szó kerül a mondat végére. and so did Joe. Az előbbi mondatban a macska lineárisan szerette egyszer a papagájt.. A két fenti példamondat tagadó alakban a következőképpen fest: Például: Cats don't like parrots and rats.. Hazahajtottunk és Józsi is ezt tette. IS. Nem volt hozzászokva sem a hideghez. Amennyiben nem is.. Nem veheted el azt a nőt és a barátod sem. too. He didn't look worn out and unhappy either. Vagyis a too helyet bejön az either. Elveheted ezt is. either. A másodikban a középen lévő papagájt két oldalról szerették. My buddy didn't have breakfast in bed and neither did his baby. vagy katona. csak a sem-et kifejező szó lesz más. Cats don't like parrots and neither / nor do rats... b) Cats like parrots and so do rats. A kétféle szerkezet így néz ki: a) A macska szereti a papagájt és a patkányt is. hanem sem szerkezetet akarsz alkotni. azaz szerette egyrészt a macska. b) A macska szereti a papagájt és a patkány is. másrészt pedig a patkány. A macska nem szereti a papagájt és a patkány sem szereti a papagájt.nor segítségével fejezi ki önmagát.is.IS. míg a so helyett a neither. Például: You will either be a fireman or a soldier. ugyanúgy kell eljárni. A macska nem szereti a papagájt és a patkányt sem. We drove home. I didn't fire you and neither did my boss. SEM. You can take either this or that. He was accustomed to neither cold nor fog..sem pedig neither. too.SEM Az is magyar kifejezés kétféleképpen szerepelhet egy magyar mondatban (s így az angolban is). vagy nor. The private didn't salute to the sergeant and the general.. He likes winter and summer. úgy az either. képzése angolban némiképp bonyolultabb. Szereti a telet és a nyarat is. Táncolni voltam tegnap este és a feleségem is. míg közrefogó szeretetnél a so + segédige + új alany alkotja a szerkezetet. Nem látszott fáradtnak és boldogtalannak sem. I believe neither you nor your wife. Ennek megfelelően kétfajta képzés létezik: a) Cats like parrots and rats.. Én nem rúgtam ki magát és a főnököm sem. Például: I was out to dance last night and so was my wife.. vagy azt is.Do you really feel like hanging about in Manhattan? Tényleg van kedved csavarogni egyet Manhattanben? 20. Tűzoltó leszel. a sem. A cimborám nem reggelizett ágyban és a barátnője sem. IS.. mint az előbbiekben. either.. Például: You can't marry that woman and neither can your friend.

Például: You may not eat until you have washed your hands.amint. vagy Present Perfect-tel utalnak a jövőre. Nem értette. he will try Mihelyst beérünk az alagútba. akkor until után Present Perfect-et használj. Például: When I have money. He didn't understand it until I had explained it to him. amíg nem adod vissza a pénzem. Nem ment be. I'll give it back. ami időhatározói mellékmondatokban nem alkalmazható. egy ly képzővel egészítik ki. . As soon as we get into the tunnel. as soon as . until ameddig stb. megadom. míg el nem magyaráztam neki. És még valami: az until-es tagmondatban soha nem tagadhatsz. hogy utána általában valamilyen perfect igeidő használatos. 24. Ha nagy leszek. míg meg nem mostad a kezed. We shall need a rest after we've been jogging. illetve ALIG Sajnos igen sokan abba a hibába esnek. Egy szót sem szólok hozzád. míg engedélyt nem kapott. Alig valószínű. hogy a bevezető kötőszó lehet: when .mihelyst. Az időhatározói mellékmondatot egyébiránt onnan ismered föl. Pihennünk kell majd miután kocogunk. kialszanak. Ha a mondat a jövőre utal. a Future Perfect kivételével persze. Alig dolgoztál ma. Például: I won't speak to you until you have given me the money you borrowed.21. hanem azt hogy alig. nem használhatsz jövő időt. Ha lesz pénzem. A címben szereplő magyar szó angol megfelelője az until. before . ami azt jelenti. He didn't go in until he had been given permission. Ne játsszatok olyan keményen. Keményen dolgoztál ma. after . Nem ehetsz. AMÍG. KEMÉNYEN. ha a múltra vonatkozik. melyek a jövőre vonatkoznak. A keményen szó angol megfelelője hard. 22. hogy a hard szót. When I grow up. You mustn't shoot until you've approached Nem szabad lőnöd. közelítetted a nyuszit. hogy megkapják a keményen szót. USED TO A used to használatával már találkoztál akkor azonban csak egyik jelentésével foglalkoztam.. hogy kemény. míg meg nem the hare. hogy keményen. Az ilyen szerkezetek jelen idővel. hogy időhatározói mellékmondatokban. Például: You have hardly worked today. megpróbál majd megölni.mielőtt. Az mégpedig. IDŐHATÁROZÓI MELLÉKMONDATOK Az előző fejezetben már érintettem. lévén a hardly magyarul nem azt jelenti. mint ahogy a példákban is láttad.amikor. as . We will have to take our seats before the Le kell ülnünk még mielőtt a lámpák lights go out. Don't play so hard. hogy megváltozol. úgy leggyakrabban Past Perfect követi. You are hardly likely to change now. Ez igen súlyos hiba. meghálálom. I'll return your kindness. 23.miután. to kill you. Azért kell külön szólni róla. You have worked hard today. mert egy-két sajátos vonása van..

Úgy alakult." Nos.through a kettő közötti különbség roppant egyszerű.2 dimenziós keresztül (tehát egy síkon) Through . Run in through the door. to be used to + Gerund = hozzászokik valamihez. a történtesen szó leginkább a happened szóval fejezhető ki. ezután pedig TO + Infinitive-et használsz. mégpedig úgy. és odamegyek hozzájuk). He happened to inherit some million dollars. Például: I played football at Joe's. NÁLUNK. hogy helikopteren utazzék. amikor. Can you come through the forest? He managed to walk across the ice. Át tudsz jönni az erdőn? Sikerült átmennie a jégen. a) b) used to + Infinitive = valaha to get used to + Gerund = hozzászokik valamihez. mint amit szeretnél. Átmentek az utcán.. vagy b) with us. ugyanis akkor nem azt a jelentést kapod. akkor 's-t használj a főnév után. hanem azt. KERESZTÜL Leginkább két lehetőség kínálkozik a fenti kifejezésére. hogy a lakásukra.. He used to be used to using used cars. akkor következőképpen cselekedj: I went to their place. Vagyis a fenti mondat fordítása: I happened to be walking in the street when. She is used to travelling by helicopter. ÁT. hogy a fenti kifejezéseket ne pont szó szerint fordítsd angolra. Ha azt akarod mondani... Hozzászoktam. Nálunk az élet könnyű és boldog. amikor a férje fejbevágott. 26. utána jön a happened szó. hogy használt kocsit használjon. hogy egy mondatot eképp kezdesz: "Történetesen épp arra sétáltam.. hogy örökölt néhány milliót. hogy csak úgy hozzájuk (ha például az utcán állnak. Fuss be az ajtón át! . Can you come to my place tomorrow? El tudsz jönni holnap? Do you really want to go to his place? Tényleg el akarsz menni hozzá? Life is easy and happy with us. mert ez nem azt jelenti.. Joe-éknál futballoztam. Hozzá van szokva. hogy kinél. ahogy azt néhány oldallal korábban láttad. A nálunk kétféleképpen képezhető: a) at our place. vagy kihez. úgymint: across . Például: I went to grandmother's. 25. hogy az alannyal kezdesz. Elmentem a nagymamáékhoz. Például: I've got used to working at night. hit me on the head. TÖRTÉNETESEN.3 dimenziós keresztül (tehát a dologban van függőleges is). Vagyis nemcsak egyszerűen "to them". HOZZÁNK Arra vigyázz nagyon. Across . Például: Did you happen to meet her? Történtesen (véletlenül) nem találkoztál vele? I happened to be looking at her when her husband Történetesen őt bámultam. hogy éjszaka dolgozzam. 27. Mindennapi életed során gyakran előfordul. Ha nem személyes névmással fejezed ki azt. Például: They went across the street. Valaha hozzá volt szokva. hogy Elmentem hozzájuk. Az a) jelentésű used to a would-hoz hasonlít.Most találkozhatsz a másikkal is.

Pl: Szándék ("úgy van. mint inkább az ebből képzett ige. Reggeliztél már? Mindig 12-kor ebédelsz? Semmi mást nem vacsorázott. méghozzá oly formában. Kell. Például: Have you had breakfast yet? Do you always have lunch at 12? He had nothing but soup for dinner. please? Could you come here? Would you mind coming here? Will you be good enough to come here? Will you be so kind as to come here? Would you be so kind as to come here? 30. végzetszerűség: He was never to see his wife again. csak levest.28. Az ilyen igéket mindig a to have-vel képezd. 2. vacsorázik. REGGELI. Miután a have itt nem birtoklást jelent. She didn't have dinner for half a year. to have dinner stb. A könyvet nem lehetett megtalálni. Gratulálnod kéne neki. Fél évig nem vacsorázott. VACSORA Nem is annyira a főnév a problematikus. számos szerkezet szolgál ezt alátámasztani. kérdése és tagadása DO. They were to come home on Monday. -nyek" At what time am I to be there? Are we to live in a small island? Hánykor legyek ott? Egy kis szigeten éljünk. illetve DID segítségével történik. csak te meg én? Lehetőség: The book was not to be found. Come here. és a legudvariasabb mondattal fejezzük be: Például: Come here. 4. kellene: Pl: I am to inform you. EBÉD. hogy a legkevésbé udvarias felől indulunk. ebédel. 29. You are to congratulate him. The old man was never to walk again. Pl: 3. most példamondatokon keresztül megismerkedhetsz a teljes skálával: 1. hanem az eat. hogy") We are to be married in May. Úgy volt. Will you come here. UDVARIASSÁG Miután az angol nép hagyományainak megfelelően alapvetően udvarias. will you? Come here. Végzetesség. . drink stb. Soha többé nem láthatta a feleségét. Pl: 5. please? Would you come here. ige helyett áll. hogy hétfőn hazajönnek. to have lunch. Pl: Kérdéseknél Shall I/we-hez hasonlóan "Nyak. Tájékoztatnom kell Önöket. Magyarázat helyett most csak példákat látsz. hogy májusban esküszünk. Az öregember soha többé nem állhatott l ábra. please. vagyis reggelizik. Úgy van. TO BE TO szerkezet Egy-két jelentését korábban már láttad. vagyis a főnév előtt használd ezt a szót: to have breakfast.

The cause of writing this book is simple. hogy miből készült. amint 16 éves fiúk ragasztót szagolnak.ha az elkészült dolog eredeti anyaga vizuálisan felismerhető. félszemű. My Trabant is made of paper. KÉSZÜLT VALAMIBŐL Az alapige a make. A baleset oka gyorshajtás volt. Pl: Kellett volna (a jövőben): Work on the new road was to have been completed Év végére kellet volna by the end of the year. vagy egyébbe. Made of . Például: The reason for the accident was speeding. Hatkor kellet volna leszállnia a gépnek. E könyv megírásának a magyarázata igen egyszerű. és akkor why-t. felépíteni az új utat. but it is still in Munich. three-eared girl. I saw sixteen-year-old boys sniffing glue. Az. Például: Beer is made from barley and hops. The reason for his leaving can't be explained. (most 5 óra van) 31. Például: I live in a ten-storey house. lehet of. Made from . hogy nem lesz kész) His plane was to have landed at six. ha mellékmondat áll utána. 33. 32.The boy was not to enter the pub. vagy Gerund követi. A Trabantom papírból készült. Egy dolgot esetleg tehetsz: a főnév után használhatsz -ed ragot. AZ OKA VALAMINEK Kétféleképpen fejezheted ki (többek között) a) the reason for / why b) the cause of A reason után akkor használj for-t. vagy from. A tömegkarambol oka a rossz idő volt. de még mindig München-ben van. (de már most biztos. A sör komlóból és árpából készül. 6. A lényeg.ha az eredeti anyag nem ismerhető fel. félszemű. Azért vagyok itt. egyszobás lakás. Tízemeletes házban élek. one-eyed. 18 éves szexbomba. vagyis ne rakd többes számba. His first love was a 16-year-old. Az asztal fából készült. Első szerelme egy 16 éves. mert éhezem. . The cause of the pile up was bad weather. The reason why I am here is that I'm starving. pontosabban leggyakrabban a made. a kétszobás lakás elég egy héttagú családnak. Például: The table is made of wood. mint pl. A fiút nem engedték be a kocsmába. Wine is made from grapes. Some think that a two-room flat is Néhányan azt gondolják. ezeknél a szerkezeteknél az. háromfülű lány volt. Láttam. ha azt főnév. A távozásának az oka nem magyarázható. A bor szőlőből készül. JELZŐS SZERKEZETEK A cím alatt olyan szerkezeteket értek. félszemű Bill stb. 18 éves) semmiféle módon ne módosítsd. hogy egy enough for seven membered family. hogy a jelzős szerkezet főnevét (egyszobás.

Azért érdemes külön foglalkozni e kategória képviselőivel. able to do sg. ha kizárólag melléknév áll utána. Sikerült megjavítanom a kocsit. Például: How clever you are! You are so beautiful! Milyen okos vagy! Olyan gyönyörű vagy! . The lonely often call up their childhood memories. The poor can never keep up with the rich. illetve so akkor használandó. mert a magyarhoz képes másképp kell kifejezni őket. OLYAN.a mozgássérültek A gazdagoknak sikerült megmenteniük Például: a The rich managed to save their wealth.. I was able to repair the car. Nem sikerül . illetve How Az ilyen/olyan esetén ugyancsak két lehetőség van.a vakok the rich .. He succeeded in getting the data. GAZDAGOK stb. Sikerült kiszállni a buliból? Már megint nem sikerült kijönnie a fizetéséből. He failed to cut the grass with that old lawn-mower. Végre sikerült kijutnom a megszokott kerékvágásból. Ugyanis anyanyelveddel ellentétben nem szabad többesszámba tenni a melléknevet. illetve a fentiek tagadó formában. ha főnévre. A magányosok gyakran felidézik gyerekkori emlékeiket. A milyen/micsoda kifejezésre (Micsoda nő!) felszólító módban két szó közül válogathatsz (természetesen nem tetszés szerint:) What. Nem sikerült levágni a füvet azzal a régi fűnyíróval. Micsoda nő! Milyen gyönyörű nő! Olyan öröm dolgozni vele. vagy melléknévvel bővített főnévre vonatkozik.34. There are more and more places of work for the Egyre több és több munkahely létesült mozgássérültek számára. What és such használata akkor kötelező. Például: She managed to pass the exam. illetve szerkezeteket használd.. úgymint: such.. Például: What a woman! What a beautiful woman! To work with him is such a pleasure. 36. SIKERÜL . s lesz belőle: the poor . csupán egy the határozott névelő előzi meg. Ez olyan nehéz kérdés. succeed in doing sg. ILYEN. SZEGÉNYEK. 35..a szegények the blind . Sikerült megszereznie az adatokat. vagyonukat.. A szegények soha nem tudnak lépést tartani a gazdagokkal.NEM SIKERÜL Fenti kifejezésre a következő angol szavakat. disabled. How.fail to do sg.a gazdagok the disabled . Sikerül manage to do sg. Sikerült átmennie a vizsgán. This is such a difficult question.. At last I managed to get out of this rut. MILYEN.. illetve so. Did you succeed in backing out? She failed to make ends meet again.

. Minél hosszabb. illetve the person who angol szerkezetek alkalmasak az aki kifejezésére. Egyre csak mondogatta/hajtogatta. AZ. Például: She kept saying. vagy -gat. Why do you keep bugging me? Miért nyaggatsz már? Keep going till you reach the traffic light. Minél hamarább jössz.. hogy KEEP SMILING? Ez azt jelenti. míg a lámpához nem érsz. The one who can hear it should transmit it. You were the one I trusted above all. hogy vigyem the fun fair. Minél kopaszabb vagyok. He who doesn't step in line won't get strudel for supper. Például: What nonsense! What a stupid guy that sergeant is. annál boldogabban élsz. akit a sárga irigység emészt.Menj addig.. The balder the more attractive I am. nem kap rétest estére. annál vonzóbb vagyok. The one who. . MINÉL. The longer the better. hogy "ne hagyd abba a mosolygást". The person who is green with envy is my Az. alak + ing-gel. A válla fölött nézegetett hátra. ki a Vidám Parkba. "egyre csak mosolyogj" stb.. sógorom.. annál jobb. a brother-in-law. The sooner you arrive the more cakes you'll get.Vigyázz! Gyakori hiba. Minél több a pénzed. Te voltál az. aki szereti az állatokat..ANNÁL Következőképp kell képezni: The + középfok … the + középfok (melléknév középfoka természetesen). hogy határozatlan névelőt (a) tesznek ilyen szerkezetben olyan főnév elé is. The child keeps pestering me to take him to Állandóan nyaggat a gyerek. (körülbelül) Aki hallja. -get képzővel fejez ki. Az. EGYRE CSAK (KEEP + ing) Ugye ismered azt a jelvényt. akiben mindenek fölött megbíztam. esetleg he who. azt az angol keep + ige 1. Aki nem lép egyszerre. He kept glancing over his shoulder.. hogy megvárakoztattalak. nem lehet olyan rossz ember. annál több sütit kapsz. Például: The more money you have the happier you live. In summer you were so beautiful! What a life to live! How worn you look. adja át. Például: The one who likes animals can't be that bad. I'm sorry to keep you waiting.. mely pedig megszámlálhatatlan. Amit a magyar hasonló szerkezetekkel. Bocs. Erről egyébként a névelők tárgyalásakor már olvashattál. 39. AKI. What weather! Micsoda képtelenség! Milyen hülye egy pali az az őrmester! Nyáron oly gyönörű voltál! Micsoda élet! Milyen fáradtnak látszol! Micsoda idő! 37. 38.

. You'd better send the children out. ha kiküldenéd a gyerekeket. "Ha meghallom…" kezdetű mondatokat: Például: The sight of blood makes me sick. a dohányzást. hogy mi izgatja? Why not look it up in the dictionary? Miért nem nézed meg a szótárban? How about beating it? Mi lenne. Ha vért látok. A make helyes használatához azonban nem árt tudni a ronda-magyar tükörfordítást. Feltételesnek tűnő mondatokat is kiválthat make. Izzadni kezdek. hogy a make utáni igét to + infinitive-be teszed: What made him to do that? . Például: I think you ought to go to the dentist. hogy pihend ki magad. Ha meghallom a saját hangom a rádióban. emlékeztet. The sound of my own voice on the radio makes my heart swell with pride. Az alkohol elveszi az ember eszét. Rávették. keresnék magamnak egy barátnőt. mégpedig elsősorban "Ha meglátom…". Ha rám hallgatsz békén hagyod. rosszul leszek. I recommend you to make a comprehensive Azt javaslom. You are getting a smoker's cough. I think you Erősen köhögsz. Why don't you ask him what's upsetting him? Miért nem kérded meg tőle. hogy menjen el. It would be better if you kept your money Jobb lenne. What makes you happy? What made him run away? Big-big-big money makes me jump for joy.40. hogy ezt tegye? . nagyot hallasz. ha meghallod a zongora hangját? 41. hogy CASCO-t is kössön. Egyéb pl. Ezt csak akkor teheted. I'd find a girlfriend. ha a make szenvedő szerkezetben van: Például: He was made to leave. ugyanis a "Mire késztet egy tank meglátása" helyett a "Mit csinálsz. Ez persze így magyar mondatokban ritkán fordul elő. Azt hiszem. TANÁCSADÁSOK Minden kommentár helyett felsorolást kapsz azokról a szerkezetekről. you'll leave him alone. ha a pénzét bankban tartaná.Mi késztette arra. I suggest that you buy a hearing aid if you are Azt javaslom. ha meglátsz egy csótányt? The sight of a girl in mini skirt makes me sweat. Nem kell mindjárt durváskodni. Jobban tennéd. idegösszeroppanásod van. Alcohol makes people lose control. ha meglátsz egy tankot?" mondatok terjedtek el. hogy vegyél hallókészüléket. Leggyakoribb hiba e mondatok alkotásánál az. ha meglátok egy miniszoknyás lányt. policy on your car. The sound of the bells makes me remember A harangok hangja gyermekkoromra my childhood. I advise you to have a complete rest if you have Azt tanácsolom. What does the sound of a piano make you do? Mit teszel. Ha neked lennék. szívem büszkeséggel telik meg. MAKE A make ige jelentése többek közt: késztet. melyek tanácsadás céljaira kiválóan megfelelnek. There's no need to be rude. Mi tesz boldoggá? Miért szaladt el? A nagy pénztől a levegőbe ugrálok. ha hard of hearing. If I were you. úgy vélem abba kéne hagynod should give up smoking. el kéne menned a fogorvoshoz. holott a helyes mondat így hangzik: What made him do that? Ne használj tehát make-es mondatokban to + infinitive-et. ha lekopnál? If you take my advice. ha a nervous breakdown.: What does the sight of a cockroach make you do? Mit teszel.

I've got into the habit of saying "good morning" to Rászoktam. The car has got one of the bumpers missing. I've got into the habit of driving very fast. hogy valaki fölvett valamilyen szokást. Az a szokásom. get into the habit of használandó. Például: The light doesn't work. ha valamiről leszokott. Például: The wood needs drying out. Amennyiben a hiányosságokat pótolni kívánod. It would be advisable for you to give up drinking. olyan kövér vagyok. Például: I've got out of the habit of getting up late. It would be a good thing if we got up and left. Ki kell hagyni száradni a fát. HIÁNY Ha valami hiányzik. Nagyon fáj a fejem. there's a stair missing. ha fölállnánk és elmennénk. The whole car needs re-spraying. I am so fat. Rámférne egy fogyókúra. hogy reggelenként morning. the table won't stand up. Leszoktam arról. Vigyázz. illetve az ezzel alkotott szerkezetekkel operálhatsz. The batteries want replacing. Be careful. The house is in need of cleaning. I am in the habit of drinking coffee for breakfast. A füvet le kell vágni. szomszédomnak. I could do with a short walk. I could do with a slimming course. Ha valami hiányzik. többek között be in the habit of használható. LESZOKTAM Ha azt akarod kifejezni. hogy sört ebédelek. ha abbahagyná az ivást. a missing szóval. A házat ki kell takarítani. Az egész autót újra kell dukkózni. Most hiányok különböző módozatait és az ehhez kapcsolódó logikai következményeket ismerheted meg. Ha hiányoznak a lábai. Az ablakokat meg kell javítani. hogy kávét iszom reggelire. hogy későn keljek. I got out of the habit of having a bath in the Leszoktam arról. itt hiányzik egy lépcső. és ezért kéne valamit tenni stb. az asztal nem áll meg. A virágokat meg kell öntözni. 42. rámférne (jól esne) egy kis séta. Rászoktam arra. The transistors are missing from the pocket radio. a get out of the habit of-ot használd. mert a villanykörte is missing. Például: I've got such a headache. RÁSZOKTAM. hiányzik. vagy want + GERUND szerkezetet használj. melyet magyarra ráfér szóval célszerű fordítani. A kocsiról hiányzik az egyik lökhárító. ragadok a kosztól. míg ha valakinek valamilyen jelenleg meglévő szokását kívánod kifejezni. Fentiekhez hasonló jelentést hordoz a could do with szerkezet. The windows want reparing. Tanácsos lenne. hogy gyorsan vezessek. fürödjek. 43. . Az a szokásom.in a bank. A tranzisztorok hiányoznak a zsebrádióból. I am so sticky. I am in the habit of drinking beer for lunch. hogy csak kevés van belőle. If the legs are missing. tehát need. annak több módozata is lehetséges. The chair's got a leg missing. hogy köszönjek a my neighbour. Az elemeket ki kell cserélni. Jól esne egy zuhany. The grass needs to be cut. úgy szükséges valamit tenni. I could do with a shower. because the light bulb Nem megy a világítás. Jó lenne. Lehet. The flowers need to be watered. A széknek hiányzik az egyik lába.

vagy can't survive szerkezeteket használd. TELL. Don't tell lies. so they had to borrow some. The boy told the girl to plight their troth A fiú mondta a lánynak. nem tud meglenni napi tíz óra alvás nélkül. Például: I'm sorry. (Ő) mondta (nekem). vagy épp fogyóban van. We've run out of wine. hogy találkozunk éjfélkor. ha csak két információ van az ige körül: a) b) Például: He said that it was fun to make love in the sun. vagy (right) out of szerkezetet használd. Ne hazudj! Say akkor használatos. illetve SAY Tell-t akkor használj. Hamarosan elfogyott az ital a bulin. hogy nem ér rá. Azt mondja. Egy-két kivételes esetben akkor is lehet tell-t használni. Flowers can't do without water. Sajnálom. Kevés a poharad? Kevés volt a hamutartó. csak épp kevés van belőle. Nincs pénze. Momentán abszolute nincs nálam gyufa. ha nem áll rendelkezésedre három információ (elsősorban persze kifejezésekről van szó). He says he's busy. 44. Azt mondja. vagyis: a) ki mondta. Amennyiben valami nem hiányzik teljesen. mert elfogyott. short of a megfelelő szerkezet. Nem tudok meglenni nélküled. She can't survive without two cars. c) mit mondott. Például: Are you short of glasses? They were short of ashtrays. Nem tud meglenni két kocsi nélkül. Az ember nem tud meglenni oxigén nélkül. Elfogyott a borunk. She is out of money. I can't do without you. Például: He says he can't survive without ten hours' sleep. ha az ige kapcsán három információ áll rendelkezésedre.Ha valami azért hiányzik. ki mondta. A virág nem tud meglenni víz nélkül. Azt mondta. Elmesélte neki élete történetét. Ha valami nélkül nem tudsz meglenni. b) kinek mondta. b) mit mondott. így kölcsön kellett kérni. He told her the story of his life. Például: She told me to meet her at midnight. hogy remek dolog a napon (Amanda Lear) szerelmeskedni. a run out of. . de elfogyott a cigarettám. but I've run out of cigarettes. Humans can't do without oxygen. hogy tartsák meg az eljegyzésüket. We soon ran out of drinks at the party. I'm right out of matches. a can't do without.

A dátum mondjuk 1954. 1954 És a következőképpen mondd neki: The twelfth of December. (vagyis hogy feltehetően mi menjünk. vagy félmondat végére. mint mondjuk az advise-ot. "Nice day. Csak azt akarom mondani. mindig a mondat. I suggest that you don't get drunk. Míg tehát az a mondat. Azt tanácsolom. Zseni vagy – mondta Béla Marcinak. (Az én születésnapom. hogy: Például: I advise you to stay here. vagy December 12 . Például: She suggested that we go/should go/went. THANK YOU Gyakori hiba. DÁTUMOK A dátumokat az angolban másképp kell írni és megint másképp kell olvasni. Béla said to Marci. hova is kell tenni egy mondatban a hála kifejezésére szolgáló Thank you szerkezetecskét. Például: She suggested going. az az. hogy menjünk el. amennyiben a mondatban nincs új alany. Nineteen Fifty-four. Például: "You are a genius". hogy menjek el. a suggest ige jelentése: javasol. SUGGEST Mint jól tudod. csak ez pontosan nincs benne a mondatban) (Ki tudja?) Amennyiben a mondatba be akarod tenni az új alanyt. hogy nem tudod. Amit viszont talán kevésbé tudsz. addig az: I suggest you to stay here nemcsak hogy hibás. teljesen jó. Suggest ige után használhatsz Gerund-ot. Azt javasolta. (Láthatod. 47. hogy itt maradj. hogy ne rúgj be. hogy ha van rá mód… vagy: a) ki mondta. Azt javasolta. 1954. hogy miről van szó). december 12. Juliska said. A menést javasolta.) A következőképpen írd le egy angolnak: th th 12 December. 45.) 46. Például: How are you? Fine. hanem egyenesen borzalmas is. vagyis nem követheti TO + Infinitive. vagy December the twelfth. Azt javasolta. nemde? – mondta Juliska. He suggested that I should leave. They suggested leaving early. ain't it?". Nos. hogy korán induljak/junk/janak. b) kinek mondta (ilyenkor to prepozíciót rakj az elé. . Tehát választ nem kezdhetsz úgy. hogy Thank you. úgy kizárólag mellékmondatot használhatsz.I only want to say if there's a way (Superstar). hogy a mellékmondat többféleképpen építhető fel. Ninteen Fifty-four. akinek mondta). Azt javaslom. Szép időnk van. hogy ezt az igét nem használhatod olyan formában. thank you. Ilyenkor általánosságban beszélsz (bár a mondatból többnyire kiderül.

vagy a have fun kifejezést használd. At the end of the week you will feel well. Köszönöm. D'you wanna drink something? Yes. aki your tooth? kihúzza a fogadat? What is this machine called? Hogy hívják ezt a gépet? 49.) 48.Would you like to take a seat? Le akarsz ülni? No. ÉRZI MAGÁT Az ember két szituációban érezheti jól. Utóbbi esetben a feel well/feel unwell kifejezés helyes. tehát egyszerűen csak house-t mondj. . és arra különösképpen vigyázz. 50. please. myself). vagy detached house semi-detached house block of flats housing estate terraced house detached house free-hold flat council flat cooperative flat a small block of flats digs subtenancy lodgings rented room co-tenancy családi ház ikerház bérház lakótelep sorház pontház öröklakás tanácsi lakás szövetkezeti lakás társasház albérlet albérlet albérlet albérlet társbérlet Még csak annyit: olyan angol kifejezés. hogy a feni kérdést szó szerint fordítják angolra. nem vagyok fáradt. Nem. mely sajnos helytelen. hogy family-house nincs. HÁZAK ÉS LAKÁSOK Meglehetős kuszaság tapasztalható a különböző ház. Például: We had a very good time at the party.és lakásfajták angolra fordításakor. Fenti kérdés helyesen így hangzik angolul: What do you call…? Például: What do you call the person who takes out Hogy hívják azt az embert. Például: house. s ennek következtében How do you call…? kérdés jön létre. Nagyon jól éreztük magunkat a bulin. hogy a feel után sose használj visszaható névmást (pl. I'm not tired. b) egészségileg. Az alábbiakban – inkább csak ötletszerűen – néhány lakásfajta angol nevével ismerkedhetsz meg. HOGY HÍVJÁK? Gyakori hiba. A hét végén már jobban fogja érezni magát. (Ez ráadásul nem is thank you. thank you. vagy rosszul magát: a) hangulatilag. Előbbi esetben a have a good/bad time.

At the end – in the end Az előbbi kifejezés azt jelenti. Kocsival szó angol fordításakor használhatsz by. hogy today evening. míg a másodikban a more-t. mint három órája várok. vagyis nem összehasonlításról van szó. There are two oranges in the picture. At last we arrived at the station. We went to the zoo in my car. I have been waiting for you for more than 3 hours. ha valaki egy országba. b) több. utóbbit pedig akkor. Ha a több szó megfelel a számos szó értékének. Tegnap érkezett Margaret Thatcher Budapestre. ne az on. TÖBB E magyar szó kétfajta szövegkörnyezetben is használható: a) több órája várok. PREPOZÍCIÓ Arrive (megérkezik) ige után sose használj to-t. Ebből tehát az következik. vagy fényképen használata esetén. Például: There is a nice married couple in the photo. Az én kocsimmal mentünk az állatkertbe. Például: I have been waiting for you for several hours. Például: They went to the zoo by car. Képen. Az első esetben angolul a several kifejezést használd. Több órája várok rád. Több. 52. Fenti kifejezéseket ne úgy fordítsd. mint 3 órája várok rád. a helyes prepozíció at. Kocsival mentek az állatkertbe. hanem az in prepozíciót használd. Előbbit akkor. vagy nagyobb városba érkezik. mint – more than. vagy in. míg az utóbbi azt. vagyis több. ha a by és a car szavak közt semmi egyéb nincs. morning stb. hanem úgy.51.. vagy in prepozíciót. Például: At the end of the play they all went to the pub. Egy kedves ifjú pár látható a fényképen. 53. hogy more-t csak akkor használhatsz. at minden egyéb esetben használatos. In-t használj akkor. hogy valaminek a végén. my car). hogy: this morning this afternoon this evening tonight . Az előadás végén mind elmentek a kocsmába. In the end nobody stayed on the stage. akkor csak a several szó alkalmazása helyes. MA ESTE stb. Végül senki nem maradt a színpadon. Végre megérkeztünk az állomásra. ha a car valamilyen szóval bővítve van (pl. Két narancs látható a festményen. ha összehasonlítasz. Például: Margaret Thatcher arrived in Budapest last night. MA REGGEL. hogy végül.

. Azt mondta. Nem érdemes tovább várni. egy gyarmaton) 57.) Az mégpedig. mint egy rabszolga. (Tehát nem as…as. Feltételes mondatokban: -na. Érdemes megvenni azt a Mercit. Függő beszédben will helyett (amennyiben a főmondat múlt idejű): He said he would visit me the next week. 3. mégpedig úgy hogy a második tagmondat hogy szóval kezdődik. Pont olyan vagy. She is not clever enough to understand it. hogy egy szót is kinyögjön. míg az as azonosít. vagy a use szó. mégpedig like. most összefoglaljuk a leggyakrabban használt jelentéseket. melynek első felében túlságosan (too). 1. You're just as nice as my mother-in-law. Túl részeg ahhoz.NEM ÉRDEMES E kifejezés angol megfelelője a worth. Tagadó mondatokban didn't want to (nem akart) helyett: I wouldn't let her prick my nose. hogy a LIKE esetében nem melléknévvel hasonlítasz össze. ÉRDEMES . It is no use waiting any longer. hogy a like hasonlít. hogy megértse. minden nap fociztam. mint az anyósom. hogy…) a második tagmondat angolban mindig főnévi igenévvel kezdődik (to do). He works as a slave. He is too drunk to speak. Nem voltam hajlandó megengedni neki. (de nem rabszolga) Rabszolgaként dolgozik. az AS…AS-nél egy melléknév is használatos. 4. Múltban történt rendszeres. Úgy dolgozik. Amikor én még kissrác voltam. Pont olyan kedves vagy. (pl. 56. 2. Megenném. Van egy másik különbség is. Túl hideg van ahhoz. LIKE. hogy megvegye a villát. gyakori cselekvéseknél: When I was a kid I would play football every day. -ne… I would eat it if it wasn't green. illetve as között. melyek után ing-es alakot. Például: He is rich enough to buy the villa. illetve AS…AS A két összehasonlítás közt a különbség az. hogy fölszúrja az orromat. vagy a mondattól függően főnevet kell használni. mint az anyósom. hogy a jövő héten majd meglátogat. hogy… vagy Nincs elég meleg ahhoz. Például: It is worth buying this Mercedes. (Pl. Nem elég okos ahhoz. Például: He works like a slave. Elég gazdag ahhoz.54. Például: You're just like my mother-in-law. 55. TOO és ENOUGH Amennyiben olyan jellegű összetett mondattal hoz össze a sors. WOULD jelentései Itt-ott már volt róla szó. ha nem lenne zöld. vagy eléggé (enough) található.

fit. 58. Does that blouse fit you. Madam? Jó lesz méretileg az a blúz? I've got to buy a curtain that matches the armchair. A vonat nem ment elég lassan ahhoz.. amelyik megy a fotelhez. hogy én megvegyem). amelyik megy a nadrágkosztümjéhez. KÖLCSÖNKÉR és KÖLCSÖNAD Ezt mindig összekeveritek! borrow . Sokszor azonban (elsősorban szóösszetételeknél) a way is lehet fizikai út: Például: motorway – autósztráda highway – főút railway – vasút (a sínek) 60. It is too windy for us to sail now. hogy megigyam. Túl nagy a szél ahhoz. akkor fit. The tea was too hot for the fly to beat the A tea túl forró volt ahhoz. JÓL ÁLL (suit. ha a függöny megy a tapétához. akkor a suit szót használd.kölcsönad . The train was not slow enough for him to jump on. Olyan blúzt vett. illeve way) Alapvető különbség az. Hű de jól áll az a mini szoknya! That hair style suits you.) Például: That mini skirt really suits you. Jó a farmer mérete. go with. Túl hangos a zene ahhoz. a stílusához stb. hogy fel tudjon ugrani rá.kölcsönkér lend . 59. míg a way inkább elméleti. That beer is too much for me to drink. Az utca túl sáros ahhoz. az út pedig zsúfolt. a második tagmondat alanya elé for-t kell tenni. hogy most vitorlázzunk. Meg tudná mondani az utat Denton Cottage felé? (Czobor – Horlai) Az út hosszú volt. a padlószőnyeg színe a fotelhez stb. She's bought a blouse that goes with her pants-suit. hogy a bébi aludni tudjon. vagy match (Ez utóbbit használd akkor is. Például: The street is too muddy for Pisti to cross (it). match) Ha egy ruha oly módon áll jól valakin. hogy Pisti átmenjen a túlsó oldalra. Igazán jól áll ez a frizura. világcsúcsot ússzon benne. The music is too loud for the baby to sleep. ha pedig két ruhadarab egymáshoz (például a pulóvered a szoknyádhoz) akkor go with.Amennyiben a két tagmondat alanya különböző (vagyis a villa túl drága ahhoz. ha a mérete jó. That pair of jeans fits me. hogy a road fizikai értelemben vett út. hogy a légy world record. Olyan függönyt kell vennem. Tehát: gravelled road – murvás út rutted road – földút dirt road – földút asphalt road – aszfaltút on the way to the office – úton az irodába Például: Can you tell me the way to Denton Cottage? The way was long and the road was busy. Túl sok nekem ez a sör ahhoz. ÚT (road. hogy megy az egyéniségéhez.

THERE IS/ARE/WAS/WERE/WILL BE There is a spider on the wall. There are three pioneers standing… És ha ez a három úttörő énekel. hogy: Nyuszi ül a fűben. it's (a) daddy longlegs. Természetesen ha három úttörő áll a zászló alatt. Az első mondatban nem az úttörők álltak a zászló alatt. azonban sokkal gyakoribb a fenti típusú mondatok There-rel történő kezdése. The pioneers are singing. There is a truncheon in the policeman's hand. A gumibot fekete. Egy kislány áll a sarkon. Ha tehát valamiről szimplán megállapítod. az előbb még volt kávé a kredencben. így there-rel kezdtünk. és az a valaki nem the-vel kezdődik (a girl – the girl). SINCE és FOR A since jelentése: óta (eltekintve azon esetektől mikor mivel). Tehát gyakoriak az olyan mondatok. Vonzatok: borrow money from Joe lend money to Joe. hogy kölcsönkérni mindig baróbb dolog. Nézd a következő mondatpárt: Például: There are some pioneers standing under the flag. – Van ott egy fénykép. vagy lend Joe some money Bankkölcsön: loan lakást kiad: let (rooms to let – kiadó szobák) rent out (She'll rent out her flat) Bérel valamit: rent (hosszabb időre) hire (rövidebb időre) Bérleti díj: rent 61. hogy: A rabbit is sitting in the grass. mint kölcsönadni. valaki csinál (csinált) valamit. Ez a there csak formájában ugyanaz mint az ott jelentésű there. Két rendőr ül egy Zsiguliban. A light was in her eyes stb. A for jelentése: valamennyi ideje. akkor is kezdhetsz there-rel. az egy kaszáspók! Amikor olyan dolgokat akarsz közölni. Hey. The truncheon is black. megint lesz kávé. A kislányon mini szoknya van. Az úttörők énekelnek. Hű. Fény volt a szemében. The girl is wearing a mini skirt. Úttörők állnak a zászló alatt. úgy is mondhatod. The policemen are looking at the girl. lesz még lágy kenyér. Például: There is a girl standing on the corner. hogy van/volt/lesz (egy könyv van az asztalon. Gumibot van a rendőr kezében. emiatt a mondat the-vel kezdődött. ami eleve kizárja a there használatát. A második mondatban már tudtuk. Egy pók van a falon. ahol két there is van egy mondaton belül. Lesz még szőlő. ha veszel). hogy a zászló alatt álló úttörők énekelnek. akkor: The three pioneers are singing. There are two policemen sitting in a Zsiguli. There is a photo there. Egy macska kacag a háztetőn. vagy valamennyi ideig. hisz nem tudtuk melyik úttörőkről van szó. akkor there-rel kezdd a mondatot. There is a cat laughing on the roof. A rendőrök a lányt nézik.. 62. Elsősorban Present Perfect Continuous-os mondatokban használjuk: .Úgy jegyezd meg.

when the guests arrived. No sooner had she finished laying the table than the guests arrived. miáltal az első tagmondat szórendje megfordul (had she finished). Hardly had she finished laying the table. No sooner had we sat down than we found it was time to go. -a. JOBB LENNE. Alig kezdődött a meccs. -ce. majd az ige első alakja to nélkül.) Összevontan: 'd better. Például: Hardly had we started when the car got a flat tyre. máris mennie kellett. Például: since morning for six months reggel óta hat hónapja Van. . Vigyázz! A hardly esetén középen when. Két évig tanultam zongorázni. Jobb lenne. -ca. vagy amióta elköltözött. hogy: Alighogy befejezte a terítést már meg is jöttek a vendégek. ezután had better (és nem would better). négy éve. 1973 óta. mint bármi mást (You'd better use had better). Tagadás esetén: had better not + ige 1. ha had better-t használsz. máris defektet kaptunk. esetén pedig for-t. ha nem mondod meg neki. ALIGHOGY…MÁRIS Időnként használunk olyan jellegű mondatokat. ha…esetén jobban teszed. aki jobban tenné: I. ha nem öltöznél fel. mikor ez nem jön be (hetek óta – for weeks). ha most hazamennénk. Reggel óta alszik. no sooner esetén than van. -je. ha aludnék. jobban tetted volna. hogy –ig. No sooner had the game begun than it started raining. Alig indultunk el. illetve no sooner szavakat a mondat elejére. -ja. A legegyszerűbben úgy tudod megkülönböztetni őket. 64. I'd better sleep. Alig ültünk le. -e. We'd better go home now. A since időpont kezdetet: február óta. you. mikor láttuk. Jobban tenném. He was a soldier for two years.Például: She's been sleeping for 6 hours. (Tehát itt sincs to. máris zuhogott. hogy már mennünk kell. Joe. Hat órája alszik. 63. Például: You'd better not put on your dress. Azzal kezdd. éjfél óta. de az esetek többségében számíthatsz rá. tíz perce. mióta megnősült stb. She's been sleeping since morning. Például: I studied the piano for two years. A for tehát időtartamot jelöl: két hete. hogy a magyar óta használatakor since-t mondasz. vagy –et. HA (HAD BETTER) Jobb lenne ha-.Két évet volt katona. jobban tennéd ha…. A for ezenkívül jelenti még azt is. You'd better not tell him. alak. Tehát gyakran emelik ki a hardly. Jobb lenne. Hardly had he arrived when he had to leave again. Alig jött meg. Jobb.

Nobody heard him leaving the house. Még egyszer hangsúlyozom: to-t ne tégy a come elé. Az a mondat sem rossz. hogy…. Feltételezik. 67. I've never seen her cry. Angolban úgy tudsz rövidíteni. Jobb lett volna.Múlt idő: Például: had better have + ige 3. a remek mesefigurát (a továbbiakban K. And I saw her standing there. hogy elhagyta a házat. ha nem mész el. vagy hall igével. hogy K. Alak (jobban tetted volna. LÁTTUK. ÚGY TŰNIK. hogy megkóstoljam. (Beatles) Láttam.…aki a jelentések szerint…stb. AZT MONDJÁK RÓLA. épp csak azon about to taste it. ha…) Rosszalló értelmű és ritkán használt. hogy ott állank kéz a kézben. Pl. hogy K. vagy ige 1. – I was about to start. hogy zörög a sárhányó). Például: Nobody heard him leave the house. alakba. HOGY (to be about to) Ez csak egy egyszerű kifejezés. Láttam. hogy dobog a szívem? 66. ha becsukod a szemed. Fenti mondat going to-val is mondható: I was going to start. mikor rákezdett az eső. Nem akartam én megenni. when the rain began to fall. Ua.. hogy. Úgy tűnik. Senki nem hallotta. aki úgy tűnik. is said.). hogy: I saw that the train was coming. hogy valaki kopog. Még sosem láttam sírni. I saw the train coming. when the rain began to fall. a mondatnak mind a két felét ragozod (láttam.. I saw them standing hand in hand. csatamezőt keres. mely mondat második felében szintén cselekvés van (Láttam. hogy elinduljak). I saw the train come. You'd better not have left. nem is olyan gyáva. K. gyáva.. ha az egyszerűbbet használod. You'd better have closed your eyes. I was just Épp menni készültél? Ua. is believed. Például: Were you about to leave? Were you going to leave? I wasn't going to eat it.: Azt mondják. . voltam. hanem –ing-es alakba. Jobban tetted volna. Épp indulni készültem (azon voltam. Hallom. jön). Ezután az alábbi kifejezések jöhetnek: seems.. ahogy ott áll. stb. de egyszerűbb. AZON VAN. Hallottam. HALLOTTUK (see és hear) Amikor magyarban két tagmondatból álló mondatot mondasz lát. lesz. akiről úgy tudják.. I can hear someone knocking. Az ilyen jellegű mondatok első szava K. hogy jön a vonat. A JELENTÉSEK SZERINT… Válasszuk ki mondjuk Krisztofórót. 65. Can you hear my heart beat? Hallod. hogy a második tagmondat igéjét nem teszed külön igeidőbe.

Ha a múltban tűnt úgy. mit mondanak róla stb. amikor mondták. Mindennek tetejébe a to + infinitive. hogy K. seemed to know the gate locking Tavaly még úgy tűnt. hogy K. seems to… is said to…stb. egy gyáva. K. ismeri password. hogy K. hogy milyennek tűnik.. to have lost stb.-val csinálták.-t otthagyta a lova.-nak van egy lova. seems to be looking for a battlefield. de korábban volt valamilyen. Amennyiben most mondják. hogy K. vagy csinált valamit.is thought. K. hogy ismerte a kapunyitó jelszót: Például: K. is said to be a coward. Ha akkor volt olyan. is supposed stb.-ról. is reported to have left for the castle. was reported to be wanted by the police. hogy K. was said to have lost his horse.-t minden gyerek szereti. Jelentették. (épp most) A jelentések szerint K. hogy K. akkor: K. Jelentették. seemed was believed stb. K. a várba ment. Úgy tűnik. Ez mind a négy fenti esetben előfordulhat: Például: K. csatamezőt keres. K. hogy K.-t körözi a rendőrség. Azt mondják. gyáva. A jelentések szerint K. K. Úgy vélik. most tűnik úgy stb. K. folytasd a mondatot: Például: K. hogy K.-nak van egy lova.. K. és a mondást. seemed to have known the gate opening password. to have known.. K. hogy K. csinálta. is reported. Azt mondják. elvesztette a lovát. Attól függően. is said to have been a lady-killer when he Azt mondják K. ismeri a királyt. was said to be a coward. az infinitive perfect alakba kerül (to have been. hogy K. is reported to have a horse. hogy K. megszökött lovastul. Azt mondták. akkor: K. K. was reported to have run away with his horse. Eddig tehát: K. is said to have been deserted by his horse. Például: Last year K. bent volt a várban. Úgy tűnik. Jelentették. mondták róla stb.) Például: K. tűnést megelőzően volt valamilyen. elvesztette a lovát. is thought to know the king. Ezt követi a főnévi igenév TO-ja. seems to be loved by every child. tűnt úgy. a kapuzáró jelszót. Úgy tűnik. akkor infinitive-vel folytasd a mondatot. hanem K. tehát úgy tűnt. K. korában nagy kujon volt. Amennyiben Krisztofóról egy hónappal ezelőtt mondták. seems to have lost his horse. csinált valamit stb. K. vagy to + perfect infinitive még szenvedőbe is kerülhet ha a jelentések szerint nem K. Azt mondták. vagy csinált valamit. K. hogy fiatal was young. . was reported to have a horse.

One goose neck is said to be better than two Azt mondják. hogy levedd azt a szoknyát? Tehát: take + valaki + to Például: It took them two hours to take the smile off his face. kakukkos óra stb. hogy külföldi. She is said to have been less than fourteen when Azt mondják. We were thought to be working. hogy K. He is supposed to be hiding in the country. DE! Ha kérdezel: I asked Joe his name. Azt mondják. AZ ÓRA A watch és a clock tárgyak. 69.-s) példa. Feltehetően vidéken bújkál. Kérdezd meg tőle. This sentence is said to be the last one. He asked me for some raspberries. Ask him for a watch for your birthday. She is believed to be a foreigner. seemed to have been defeated. How long does it take you to change that lock? Meddig tart már. amit kérsz. (Greenwich Mean Time) Greenwich-i idő szerint 5 óra van. hogy kicseréld azt a zárat? It took me two minutes to get there. Azt hiszik róla. Ha valamit kérsz. KÉRDEZ vagy KÉR (ask) Angolul mindkét szó ask. tyúknyaknál. The door seemed to have been closed.) Hour – egy hatvan percből álló egység (2 hours – két óra [120 perc]). míg a mosolyt levakarták az arcáról. Málnát kért tőlem. Például: I asked him his address. Például: It is 5 hours GMT. Ha kérsz: I asked Joe for some money. ez már az utolsó mondat. hogy jobb egy lúdnyak két hen necks. Csak az tartott két órát. Például: It seems to be boiling. Ask him the time. Úgy tűnt. There seemed to be a few more left. Két perc alatt ott voltam.-t legyőzték. elvesztette. Úgy látszott. becsukták az ajtót. It took Joe a week to paint my room. mikor she lost it. ébresztőóra. Úgy látszik forr. hogy van még hátra egy pár. Órát kérj tőle a születésnapodra.Úgy tűnik. Hírközlő szervek (media) és a hivatalos nyelv akkor is használja. Watch – karóra Clock – egyéb órafajta (falióra. hány óra. amikor a köznyelv o'clock-ot mond. (Top Secret) Egy hét is beletelt. K. Néhány egyéb (nem K. . 68. Megkérdeztem a címét. 14 éves sem volt. A különbség tehát a for. tedd be a for-t az elé. 70. How long will it take you to take off that skirt? Meddig tart már. Azt hitték. hogy dolgozunk. MEDDIG TART? (take) Ez is csak egy kifejezés. mire Józsi kifestette a szobámat.

72. in Csepel Workers' Home.O'clock: a köznyelv használja időpont megjelölésére. a Csepeli Munkásotthonban egy is 45 minutes. What' the time? What time is it? 71. Például: With us. He's very good at driving. és akkor némileg módosul a mondat. mint a kutyákat. Jobb szeret korán kelni. Nagyon jól vezet. It's two months since we talked. ritkábban to-t (prefer to sing). She is good at languages. Jobb szeretem a sört. Két hónapja nem beszéltünk. mint a bort. mindig to kövesse: Például: I'd prefer to go to Greece. Például: I prefer cats to dogs. Például: They are good at singing. mint úszni. It's two years since I saw you. A prefer-es mondatokban a mint nem than. Találkozzunk hatkor. He prefers to get up early. Jobban szeretem a macskákat. Például: I prefer beer to wine. Jobb szeret későn kelni. Ezer éve nem találkoztam velük. de talán gyakoribb a She is good at dancing. Hány óra van? Lesson: tanítási óra. KÉT ÉVE NEM LÁTTALAK A már tanult: I haven't seen you for two years mellett It is kiemelésével is lehet kezdeni. 73. használhatsz –ing-et (prefer singing). Inkább Görögországba mennék. Például: Let's meet at 6 o'clock. one lesson Nálunk. Helyette: prefer. Nyelvekből jó. JOBB SZERET (prefer) A gyakran használt like better nem jó. He prefers getting up late. (Tehát since és simple past) Például: It's ages since I met them. Ha prefer után összehasonlítasz mindig –ing-et használj: I prefer singing to acting. Ha prefer után aktus jön (tehát nem tárgy). hogy: She dances well. Ha would prefer-t használsz. tanítási óra 45 perc. Az o'clock akár el is hagyható: Let's meet at six. . hanem to. Jól énekelnek. Jobb szeretnek futni. DE JÓL TÁNCOLSZ! (good at) Az ilyen jellegű mondatokat úgy is mondhatják. They prefer running to swimming.

They robbed a bank. is not. However much it hurts. The only problem is that it's rather expensive. AZ EGYETLEN (the only) Például: He's the only person in the office who smokes. They stole 100 forints from the old lady. Ua. Különösen a rock világában gyakori az ilyen típusú szóösszevonás. Remélem. Minden jót. Ez az egyetlen kijárat. a Fradi itt a sztár. Fradi is the first. I don't want to see him. hogy meggyőzzük őt. GONNA. 76. I'll be there. Wherever you go. Ez az egyetlen lehetőség. én veled megyek. whatever you do. 77. vagy goodbye. hogy kicsit drága.ruhát levesz She put on her coat. 78. gonna – going to wanna – want to gotta – have got to gimme – give me kinda – kind of 4U – for you U R – you are ain't – am not. This is the only way to convince him. aki dohányzik. 79. Fölvette a kabátját. hogy megérte elolvasni Vigyázz magadra. Ő az egyetlen ember az irodában. pénzt rob-ni nem. This is the only exit. Mindig csak a tiéd leszek.74. Az egyetlen probléma. They robbed the old lady of 100 forints. Például: They stole 2 million forints. . mert rob-ni csak embert. Bárhová is mész. Kiraboltak egy bankot. BÁRHOVÁ. Levette a cipőjét. FÖLVESZ – LEVESZ (ruhát) Figyelj! Például: put on . Good luck and take care. 100 forintot raboltak el az idős hölgytől. nem akarok találkozni vele. vagy bankot lehet. AKÁRMIT Például: Wherever you go. REMÉLEM (I hope) It was worth reading. Bárhová is mész. Ez angolul steal. Whoever it is. Good-bye. WANNA stb. You're the only one who'll have me. Barki is az.ruhát fölvesz take off . are not. RABOL és LOP Azért fontos. Akárhogy is fáj. He took off his shoes. én ott (Susie) leszek. I'm coming with you. bármit is csinálsz. have not (ez egy generális tagadószó) 75. Elraboltak 2 millió forintot.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful