You are on page 1of 3

Druk nr 1825

Str,JM
\ŁZECZY Po SP o LITEJ P o ]'SKI tr,J
VI kad cn cia

SPRAW OZD ANIE

KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH

o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy


Kodeks postępowaniakarnego (druk nr 1764)

-
Marszał ek Sejmu na 39 posiedzeniu Sejmu w dniu 2 kwietnia f009 r. na podstawie art.

90 ust.1 w zwią zku z art.87 ust. 2 regulaminu Sejmu skierował powyzszy projekt ustawy do
Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu rozpattzenia.

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach po rozpatrzeniu tego projektu

ustawy na posiedzeniachw dniach 23 kwietnia orazT maja2009 t.

wnosi:

Wysoki S ej m uchwalic raczy zał ą czonyprojekt ustawy.

Warszawa, dnia 7 maja 2009 r.

Sprawozdawca Prz ewo d niczący Kom i sj i

l-ll{rzysztof Brejza l-lJerzy Kozdrori


Liczba stron : 1 Data : 2009-05-13 Nazwa pliku : 0305-18A 1
VI kadencja/ druk nr 1764
Projekt

USTAWA
z dnia 2009 r.

o zmianie ustawy - Kodeks post!powania karnego

Art. 1.
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks post!powania karnego (Dz. U. Nr 89,
poz. 555, z pó"n. zm.1)) w art. 156 po § 5 dodaje si! § 5a w brzmieniu:
㤠5a. W toku post!powania przygotowawczego podejrzanemu i jego obro#cy udo-
st!pnia si! akta sprawy w cz!$ci zawieraj%cej dowody wskazane we wniosku o
zastosowanie albo przed&u'enie tymczasowego aresztowania oraz wymienione
w postanowieniu o zastosowaniu albo przed&u'eniu tymczasowego aresztowa-
nia. Prokurator mo'e odmówi( zgody na udost!pnienie tych dowodów tylko
wówczas, gdy zachodzi uzasadniona obawa, 'e zagra'a&oby to bezpiecze#stwu
publicznemu, nara'a&oby na niebezpiecze#stwo utraty 'ycia lub zdrowia
pokrzywdzonego lub innego uczestnika post!powania, grozi&oby zniszczeniem
lub ukryciem dowodów albo tworzeniem dowodów fa&szywych, grozi&oby
uniemo'liwieniem ustalenia i uj!cia wspó&sprawcy czynu zarzucanego
podejrzanemu lub sprawców innych czynów ujawnionych w toku post!powania,
ujawnia&oby prowadzenie czynno$ci opreacyjno-rozpoznawcze lub zagra'a&oby
utrudnieniem post!powania przygotowawczego w inny bezprawny sposób.”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w 'ycie po up&ywie 14 dni od dnia og&oszenia.

1)
Zmiany wymienionej ustawy zosta&y og&oszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50,
poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106,
poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz.
1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz.
2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz.
1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr
15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr
167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz.
539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766 i Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 27, poz.
162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308,
Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 8,
poz. 39, Nr 20, poz. 104 i Nr 28, poz. 171.
: ) < : -
_'-,t"
!'_l'
t
i'

URZĄD
KONIITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
SEKRETARZ
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
SEKRETARZ STANU
Mikoł ajDowgielewicz

Min.MD/,l,t( :l rcg tDPima

Warszawa,a"ia/!!maja 2009 r.

Pan Jerzy Kozdron


Przewod niczą cy Komisj i N adzwyczajnej
do spraw zmian w kodYfikacjach
Sejm RzeczypospolitejPolskiej

opinia o zgodnoś ciz prawem Unii Europejskiej senackiegoprojektu ustawy o zmianie


ustawy_ Korleks postępowaniakarnego (druk nr 1825)sporzą dzona na podstawie art.9
pkt 3 w zw,. z art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o
Komitecie Integracji Europejskiej (Dz, U. Nr 106, poz,494),w zwią zku z art.42 ust. 4
Regulaminu Sejmu przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Mikoł aja
Dowgielewicza

SzanownyPanie Przewodniczą cy,

W zwtązku ze Sprawozdaniem Komisji lvo,t,-y,zajnej do spraw zmian w kodyJikacjach o


senackimprojekcie ustawy o zmianie ustawy_ Kodeks postę1lovuania
karnego (druk nr 1825;
pozwalamsobiewyazic nastę pują cą opinię :
pismo z dnia 8.05.2009r.,nr I{KK-150-40.09),

Przedmiot regulacji nie jest obję typrawem Unii Europejskiej.