You are on page 1of 36

Druk nr 1967

Warszawa, 11 maja 2009 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Prezes Rady Ministrów
RM-111-63-09

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 89 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,


uprzejmie zawiadamiam Pana Marsza!ka, "e Rada Ministrów zamierza
przedstawi# do ratyfikacji Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej

- Protokó! sporz"dzony w Bukareszcie dnia 19


czerwca 2008 r. o ochronie i zrównowa#onym
u#ytkowaniu ró#norodno$ci biologicznej i
krajobrazowej do Ramowej Konwencji o
ochronie i zrównowa#onym rozwoju Karpat,
sporz"dzonej w Kijowie dnia 22 maja 2003 r.,
którego ratyfikacja - zdaniem Rady Ministrów - nie wymaga uprzedniej zgody
wyra"onej w ustawie.
W za!$czeniu przekazuj% tekst wymienionego dokumentu wraz z
uzasadnieniem.
W razie niezg!oszenia, w terminie 30 dni - zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy
o umowach mi%dzynarodowych - negatywnej opinii co do zasadno&ci wyboru
trybu ratyfikacji dokumentu, zostanie on przedstawiony Prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji.

(-) Donald Tusk


Łqrel'1

L]chrt,ałNra ' '.'..,,2009


Radv ]\{inistrórv
z d : r i a. . . . . . . . . . . . . i 2 0 0 9

rr sprarr'ic|rze(lł ozcl)iaI,rtltllkrlu,.rptlr:ad: rlnt,ę o'ł tBukare's:ttedliicl | 9 c:ct.ltcd )0().\r


' o
tlchronie l :l óv llov a:on\lll ll:vtkoł rantu rózrulrodnoś t'i biologit':ne.l i h,aiclbl.a:ou'al rlo
Rtttnovci Konvent:'iio rlcl,trr.lllici :róu'nclu,u:clll).m rozwrju Karpal. spor:ą d:tll,lefv' I.'.iiotl,ia
dni,L22 ntala 2a03 r . rlo ratr,fikacji

Na podsta$ie alt.I5 ust.I usrau.r'


z dnia1.1kr'"ietnia
2000r. crl.lIl,tolt'acIlllię dzl'narodorv)'ch
(Dz. ll. Nr 39. poz.4.13oraz.z )002 r. Nr 216.poz. 181.1) RaLla \4iuistrórł , Ltchrt'a]a. ccl
następuJe]

1'
"s
Plzc.:]k}ada slę },rrlIokoł \.l)| )]-zoLlZ()n'\)l,l, Bltkarc'szc:it,,ltlitl ]9 t''crl,l ctl )|)(.lSr o o.j]r()}]]C
1 :ró\1ł 10\1:(!:()]1'\
ttl uz.tl ko't'ttltitl róznorodno'ś ti bio!cl'git:nt.j i h'oitl hrLl:olt,,i r/rl ll ..ll l l rl lr' c,;
Ai/l?u.]i,7(.i]
] 0Lhr()nir i .rtiu'noll,azon'n] rO2\1,OJ11 Karpttt' s.l.lrn--ttd^tltlt,i y Kiitlll.ic t]ntlł 2)
nuia )()()-1
r'. cloratvtlkacti.

l. l)rotoko
l. o ktirrrnr ]I()q:a\\ Llst' 1. stanorr.1Zał acznikdo Lrchrr.ał r''

,\2
' Lol r l .o k t ór l l l t l ) ' ] ( ) u'\a\ ' I us t , 1. por r ' i el . zla^I lę\ ' I i ni s t l . r l rSr
\ \ ' r konani ePr cl 1r r ' it l c] r l ri rs k: t
s

,.\l

l ] c l l r rl i ł a r t c l l t . i i z i l i . z r c j e z . l t r i e t r r] ] o d j ę c i a .

Pr ez t s Radr } l l ni s t r ć ' r i '


l)-l-Lrick t

\\i iruicniuRzccz.r'pospolirej
Polsliicj

P RL-Z\ DL,N'I II.ZECZYPOSPOLI IEJ POLSKii:.I

poda.jcdo po\\'szechnaj
u iadomosct;

\\.dniLr19 czerrrca2008 rl.'kurł Bukareszcjezos1ałsporzą dzon]. Prottlktl]o oc].ironle


l
zl órrLlorł 'a cln\'nl
u J'1ko\\'aniuró norodnoś ci biologicznej i kr.ajobrazolr.e.jdo Ramorre.1
Konu cnr---ii (r [tc]rronie
i zro* norrlzon\:l Loz-rtojuKarpat^5|pr71i2onc-1 rv Kijoutc clnia 22
maial00l roku.

l)o zaznaiomicnir]Si!-Z po\\'\.Zsz1'nl


l)ltltolioł enl.
lr'inljeniu Rzeczr'pos1'-.gIi1g1
Po1skiej
1].ś\\ Iii(]cZ3lll. /c ]

. zclstał ()n l]Znan\. za s]usztrr' zatór''.ntr u ce}oś ci-.jalr i liaŹde


z postanouicri * nrm zau artrch.

-,jestprz\'jet).ratrfiltouanvipotticrdzcrnr,

bęi]zicnjeznrienniezachorrr'rt'anr.

Na dclrr.ódczegc'rt'r'danl'zostałakt niniejsz.r.opatrzoll}'pieczęciąRzcczr'pospolitcj Po1sklr...1'

l)ano r', \\'ars;:ariic Jni:i l 0( r 9 t Lr iui

I,RT]ZYI)ENT
RILCZ\'POSPOI-ITFJPUI,SK It,.I

Lcch Kaczrriski

Dpl 7I-t Ir \n\_ \11\rI(Tn, ru

Donal d f Lr s k
T H E M I N I S T R YO F F O R E I G NA F F A I R S O F R O M A N I A

Herebycertrfresthatthe Governmentof Romaniahas fullyernpowered


of Environment
Mr. Attila KORODI, l\4inisler and SustainableDevelopnrent,
to srgn

t h e P r o t o c o lo n C o n s e r v a t i o na n d S u s t a i n a b l eU s e o f B i o l o g i c a la n d L a n d s c a p e
Diversityto the Framework Convention on the Proteciion and Sustainable
Developmentof the Carpathians

vrjththe followingdeclaration:
.'The Ańicle 2. paragraplr1 of
nt of Romanla declares that it {nterpretS
Governrrre
Pr')(cco,oniy'accordtngto the provislonsof and limitationsto the Conventior on t h e
Protectionarrd SustainableDevelopnrent of the Carpathians,done at l(ie'r orr f2 i\,1;ii
2001J'

M r N r s r E R / d F ) F O R E T GFNF AIRS

c/.nt
LAZAR C O M A N E

i , 16'"of June 2008


B L r c h a r e stl-re
f'l.rll l
Rzad Rumunii 1lodpisujePro{około ochroniei zróv,nowazonrrlr
uz-ltkou'anirr
ró norodno.ci
blologlcznej i knrjobnzowej do R-lmorveiKonrr'encji o oclrronie i zró*no.t'azonr,m rozl..'iu
Karpatz następuią cą
dekJancj,1

,,fuąd RumLrnii deldaruie' ze inrerpretujearn'kuł 2, pangr:f 1 Protokoł u jedrnie zgodnt z


postanow.ienianri
i ogrrniczenianri Konv'encji o ochronie i zró.''"no-r'azonrnrrozwoju Karp:t,
$ Kiioqie dru: J2 mrjr f lJi r.'
sl'orz.'Jzoncj

ZA ZGoDNoSC TŁUNlACZENI-Ą
Z oRYGINAł -Ex,i
UZ A S A DN I E N I E
WN|osKU o RATYF|KACJĘ
PRoToKoŁUo ocHRoNlEl zHÓWNoWMoŃyuuzvrxowANIU
aloLoc|czNEJI KRAJoBRAzowEJ
RÓiruonooruoŚct
DO RAMOWEJ KONWENCJI
BozWoJUKARPAT,
o ocHRoNlElzRÓwruowł Ź oNYM
SPoRzĄDzoNEJ W K|JoW|E DNIA 22 MAJA 2003 R.

Wprowadzenie

W roku 2003 RzeczpospolitaPo|ska podpisał aramową Konwencję o ochronie


i zrÓwnowazonymrozwojuKarpat' sporzą dzonąW Ki1owiednia 22 maja 2003 r.
(Dz.U,z 2O07r.Nr 96' poz.634),zwaną daIej',Konwencją Karpacką ',a w roku 2006
ją ratyfikowata.StronamiKonwencjiKarpackiejiest 7 krajów:RzeczpospolitaPolska,
Republika Czeska, Serbia' RepubIikaWę gierska,Rumunia. RepubIikaSł owacka
iUkraina. KonwencjaKarpackajest umową ramową do którejbę dą opracowywane
poszczegÓ|neobszary uregulowaneW tej konwenc.ii'do
protokolyuszczegoł awiają ce
ktÓrych na|e y m.ln' ochrona i zrównowazone uzytkowanie róznorodnoś ci
biologiczneji krajobrazowe,.

Pierwszym protokoł emjest Protokoł o ochronie i zrÓwnowazonymu ytkowaniu


róznorodnoś cibioIogiczneji krajobrazowejdo ramowej Konwencji o ochronie
izrównowazonymrozwojuKarpat' sporzą dzonejw Kijowiednia 22 maja 2003 r..
który Zostat przy1ę tyi podpisany podczas Drugiego
zwany da|ej .,Protokotem'',
SpotkaniaKonferencji StronKonwencjiKarpackiej(COP2)w dniu 19 czerwca2008 r.
w Bukareszcie (Rumunia)' Protokoł podpisa|y nastę pują ce Sł rony Konwencjl
Karpackiej:RzeczpospolitaPolska, RepublikaCzeska. Rumunia,Serbia i Ukraina.
Pozostał eStronyKonwencjiKarpackiejzadeklarowaty zamiar podpisaniaProtoko|u
w najblizszymczasie.

Potrzeba ice| ratvfikowaniaProtokoł uprzez RzeczpospolitaPoIska

Protoko| jeSt lnstrumentem mię dzynarodowymwzmacniają cym zachowanie


dziedzictwaprzyrodntczego Karpal, prZeZwskazanlekierunkÓwdział ańna rzecz
jego ochrony i zrównowazonegouzytkowania.ProtokotjeSt USzczegoł owieniem
irozwinię ciem postanowień Konwencji Karpackie].a zwł aszcza je1 ańyku,iu
4 dotyczą cegoochlony i zrownowazonegou vtkowania róznorodnoscibiologiczrej
ikrajobrazowej.

Celem ratyfikacji Protokotuprzez Rzeczpospo|itą Po|skąjest wzmocnienieochrony,


przywracania l zrównowazonego UZytkowania rÓznorodnoś ci biologicznej
ikrajobrazowej w Karpatach.ProtokotregulujezagadnieniaogÓlne dotyczą cepo|ityki
o z y t k o w a n traÓz r l o r o d n o śb ci oi i o g i c z n ei k1r a j o b r a z o w e 1
o c h r o n yi z r Ów n o w a z o n e g u
wł ą czaniazagadnieńzwią zanychz rozllorod noscia. bioiogicznądo |nnychpol]tyk
resońowych'udział uwł adzregionaInych i IokaInych oraz innych ZaintereSoWanych
podmiotów'wspÓł pracymię dzynarodowej' jak i zagadnieniaszczegoł owe, takie1ak:
ochrona, przywracanie i zrÓwnowazone uzytkowanie siedIisk naturalnych
ipÓł naturalnych.zapewnienie ich cią gł oscii ł ą cznosci p ez tworfenie sieci
ekoIogicZnych'odtWarzaniesiedIjSkzdegradoWanych'oChrona i zróWnoWa one
uzytkowanie Wystę pują cych
w KarpatachgatunkÓwf|oryifauny, ochronagatunkow
zagrozonych,zapobieganiewprowadzaniu inwazyjnychgatunkówobcych.Karpacka
Siec obszarÓw Chronionych, wzmacnianie ochrony i zrÓwnowazonego
gospodarowaniapoza obszarami chronionymi,konsultowaniei harmonizowante
dział ańpodejmowanych na obszarachprzygranicznych,opracowywanie iwdrazanle
p|anów zarzą dzania,kompatybi|ny monitoringi system informacji,koordynowanie
badańnaukowychiwymianyinformacji, tworzeniewspólnychprogramÓwiprojektÓw.
Protoko}zawiera równiez postanowieniadotyczą cejego wdra ania,zapobieganla
negatywnymWpł ywomna rÓ norodnoŚcbiologlcznąi krajobrazowątradycyjne1
,
wiedzy i praktyki,edukacji, informacjil ś wiadomoś społ
ci ecznej'jak równiez
zagadnieniaorganizacyjno-forma|nezwią zanez KonferencjąStron,Sekre.tariatem,
organami Doradczymi,monitoringiem wywią zywaniasię z przyję tychzobowią zań
oraz oceną ich skutecznoŚci

Bó nice miedzvdotvchczasowvmi proiektowanvmstanem prawnvm


ProtokołWzmacniapostanowienia prawnych,ktadą cnaciskna
krajowychuregu|owań
Współ pracę
mię dzynarodową i koordynacjępodejmowanych
dział ań,nie powodują c
kon.ecznoś zmian
ci w po|skimsystemieprawnym.

Wspotpracamię dzynarodowa w regionie karpackimregulowanajest szeregiell


umÓWdWuStronnyoh:
. Umowa między Rzą dem R zeczypospolite j Po|skiej a Bza.dem Republikt
Sł owackiej o wspóĘ racy w dziedznie oChrony ś rodowiska' podpisana
w Warszawie,dnia 18 sierpnta1994 r.;
- Umowa między Rządem Rzeczypospo|itej Polskiej a Bzqdem Repub|iki Czeskiej
o wspoł pracy w dziedzinie ochrony ś rodowiska,podpisana W Pradze, dnia 15
stycznia 1998 r.;
- Umowa mędzy Rzą dem Rzec zypospolilej Polsktej a Rza.dem Ukrainy
o wspÓł pracyw dziedzinie ochrony ś rodowtska.podpisana w Warszawte, dnia 24
stycznia 1994 r.;
- Porozumienie między Mtl|Bterstwemochrony Srodowiska, Zasobów Naturatnyctl
i Lesnictwa Rzeczypospolitej Polskiej a MinistersMem Ochrony Srodowiska
iRozwoju Przestrzennego Republiki Węgierskiej w sprawie wspoł pracy
vt dziedzinie ochrony ś rodowiska,podplsane w Warszawie' dnia 19 listopada
1990r.
Brak jest umÓw dwustronnych z pozostał ymi
krajamiregionukarpackiego: Rumunia
oraz Serbią '

Przewidvwaneskutki ratvfikoWaniaProtokoł u

Skutkispoł eczne'

- zachowanie zasobÓw przyrodniczychi usł ug ekosystemowychsł u ą cych


utrzymaniui polepsZaniu warunkÓwzycla społ eczeństv',a;
. zrównowazoneufytkowanietych zasobów. umozli',viają ce ich zachowaniec]la
przysztychpokoleń;
- zwlę kszonemo |iwoś Iepszego ci Wypoczynku i poprawawarunkÓwpracy.
' p o d n i e s i e n i e ś w i a d o msopśo cł ie c z n e j ;
- rozwÓjmię dZynarodowych
kontaktÓW
spofecznych'

Skutkigospodarcze:

- wykorzystaniewaIorówś rodowiska dla zrównowa onegorozwojuIokalnego;


. nowe miejsca pracy przy realizacji zadań zwią zanych z ochroną
i zrównowa onym wykorzyslaniem zasobów przyrodniczych
;
- rozwÓjprzedsię biorczosci:
. wymianadoś wiadczeń' tranSfertechnoIogii.

Skutkifinansowe:

ProtokołpowinienutatwiÓzdobywanieś rodkówmię dzynarodowych ikrajowych na


rea|izacjęprojektóWna tym obszarze' zwią zanychz dział aniami
zarówno na rzecz
ochrony'jak izrÓwnowa onegorozwojuobszaru Karpat.co powinnoprzyczynicsię
do Wzrostu inwestycjiw reglonie. Rozwój wspotpracyw Karpatach przyczyni się
rÓWnie do szerszegowł ą czeniasektorapryWatnego ijego ś rodkÓwdo dział ańna
rzecz ro norodnoś bioIogicznej
ci (inicjatywa,.Biznesi róznorodnoś bioIogiczna''
c
KomisjiEuropejskiej).

Skł adkad|a Slron KonwencjlKarpackiejdo roku 2O11 wtą cznieokreś |ona zosta'ł a
podczasDrugiegoSpotkaniaKonferencjiStron KonwencjiKarpackiejw maju 2008 r,
W decyzji CoP2/13 KonferencjaStron prosi Strony o rozwazenie mo liwosci
oddelegowaniapracownikado prac w TymczasowymSekretariaciet/lub wzrost
skł adki(d|a RzeczypospolitejPolskiej ponad dotychczasowąkwotę 21 500 euro
rocznie,okreś |onądecyz)ą CoP113)o kwotę8 500 euro rocznielub wię cejw okresie
2009.20-11. Sktadkana KonwencjęKarpackąpokryWana jest z budzetuMlnisterstwa
Srodowiska.Wejś ciew zycie Protokotunie spowodujeistotnegozwię kszeniaskł adki
Stron Konwenc,jiKarpackiejpo roku 2011, gdy Ju istnieją ceorgany Konwencjr
(Konferencja Stron, organy Pomocnrcze,Sekrelariat)bę dą jednoczeŚnieorganami
Protokotu,a zakres merytorycznyProtokofunie wykracza poza zakres Konwencji,
jesłjedyniejego doprecyzowaniem i uszczego|owieniem.

Skuteczne wdrazanie Protokoł uwymagał obę dzie utworzenia4 nowych etatóW


(jedenna poziomiecentralnymipo jednym na poziomieregionalnymw kazdym
z l(zech województw karpackich:ś |ą skim,matopo|skimi podkarpackim)'Koszt
nowych etatÓW:ok' 240 tys PLN rocznie.od roku 2009 (60 tys PLN z bud etu
MinisterstwaSrodowiska,po 60 tys PLN z bud etówtrzechurzę dówwojewódzkich)'

Skutkipolityczne:

- zacieś nienie wspoł pracy mię dZypaństwamiregionukarpackiego;


. R z e c z p o s p o I i tPao l s k as l a n i es | ę n a l u r a I n y .ł na c z n ' k r em
mi e d z yU n i ą E u r o p e j s k a .
a Ukrainą * naszyrn strategicznympartnerempolitycznymi gospodarczymw
regioniekarpackim.

S k u t kp
i rawne.
Uregu|owania KonwencjiKarpackiejdotycza.ce zwią zaniasię nią (ańyku|21 ustę p3)
StoSu]ąsię mu|atismUtandisdo Protokoru1artyku| 30 ustę p 3) i prZeWiduiąle
,
p o d l e g ao n ' ' r a t y l i k a czjai 'l w l e r d z e n l u bp r z y 1 ę c i u ' ' '

Artykuł89 uSlę p1 Konstytuc]iRzeczypospo |itejPo|skiejstanowi, e ratyfikacja


przez
Rzeczpospolitą PoIską umowy mię dzynarodowejwymaga uprzednie1Zgody
wyrazone.j w ustawie,jezeliumowadotyczy.
1) pokoju'sojuszy,ukł adówpo|itycznychIubukł adówwojskowych,
praw
2) wo|noś ci, Iubobowią zkÓwobywatelskich okreś |onych
W Konstytucji,
3) cz'ł onkostwa
BZecZypospoIitejPoIskiejw organizac1imię dzynarodowej.
4) znacznegoobcią ZeniapańshĄ/apod względemfinansowym'
5) sprawuregulowanych w ustawieIubw ktÓrychKonstytucja Wymagaustawy.

PostanowieniaProtokoł upozostają w zgodzie z ogÓ|nymi zasadami prawa


mię dzynarodowegoi w zgodzie z postanowieniami,ktÓre wynikają dla
Rzeczypospolitej Polskiejz innychaktóWmię dzynarodowych. RatyfikacjaProtokotu
nie pocią gnieza sobą koniecznoś nowelizacji
ci obowią zu1ą cegoprawa' Protoko|nie
zawiera poslanowień Sprzecznych Zarowno z polskim prawem. iak Ie
prawodawstwem Unii Europejskiej.Ponadto Protokotnie dotyczypokoju,soluszy,
ukł adów po|itycznych |ub ukł adówwojskowych,wolnoś ci,praw lub obowią zkÓw
obywatelskichokreś lonych w Konstytucji,czł onkostwaRzeczypospolitejPoIskiej
W organiZacji międzynarodowej'znacZnego obcią entapaństwa pod względem
finansowym, ani sprawuregu|owanych W ustawielub w którychKonstytucja Wymaga
ustawy'W zwią zkuz powyŹ szym proponujesię , aby zgodniez ar1'12 ust. 1 i 2
ustawyz dnia 14 kwietnla2000 roku o umowachmię dzynarodowych (Dz' U. Nr 39.
poz' 443 o(az z 20a2 r. Nr 216. poz' 1824\,zwią zanieRzeczypospolitej Polskiej
postanoWieniami Protokoł unastą pił ow drodze ratyfikacjibez uprzedniejzgody
wyra onej W ustawie'

Artyku|21 ustę p 3 Konwencji Karpackiej.stosuja.cysię /nUtatismutandis do


Protokotu.okreś |a
warunki wejś ciaw ycie Protokotu-Zgodnie z tym ańykuł em
Protokołwejdzie w ycie dziewtę cdziesią tego dnia od dnia' w którym zostanie
zł ozonyCzwarIydokumentratyfikacji.
zatwierdzenja,przyję cia,
lub przystą cienia.

Rolę koordynatorawdra aniapostanowieńProtokoł uspeł niacbę dzie minister


wł aś ciwy
ds. Środowiska' Konieczna bę dzie wspoł pracaz innymi ministrami.a
w szczególnoś ciZ ministremwł aś ciwym ds' nauki,ministremwł aŚciwym dS' oŚWiaty
iwychowaniaoraz ministremwł aś ciwym ds, ro|nictwa.
Proponujesię .aby wymienieni
ministrowiezgodnieze swoimikompetencjami podejmowaIi nastę pują ce
zadania.
ministerwł aś ciwy
ds' ś rodowiska
- prowadzeniepolitykima1ą cejna celu ochronę zrÓ ' wnowazoneuzytkowanle
o(az przywracanierÓznorodnoś biologicznej
ci w Karpatach.
' promowanie dziatań na rzecz wł aś ciwegoutrzymania siedlrsk
polnaluralnych oraz odtwarzanja siedliskzdegradowanych,
- prowadzeniepo|itykima1ą cejna ce|u Zapobieganie wprowadzaniuobcych
gatunkÓw inwazyjnych i uwa|nianiu organizmów genetycznie
zmody{ikowanych oraz ich kontrolowanielub elrminowanie,
' podejmowanie dziatań w kierunku opracowywania i promowanla
konlpatybilnych systemówmonitonngu oraz rejeStrÓW
gatunkol'V i sied|ł sk'
- Współ praca przy tworzeniu Sieci eko|ogicznej W Karpatach oraz
ustanawianiui wspieraniuKarpackiejSieci obszarów Chronionych'
- dzialaniazwią zanez podnoszeniemś wiadomoŚci eko|ogiczneji edukac;ą
ekoIogiczną '
ministerwł aś ciwy
ds' nauki
- prowadZenie poIitykimają cej na celU utatwianiekoordynacji badań
naukowychzwią zanychz ce|amiProtokoł u,
. promowanie i harmonizowanieprogramów i projektów badawczych
przyczyniajag'y
ch się do rea|izacjicelów Protokoł u.
. u|atwianie mię dzynarodowe1 współ pracy pomię dzy instytuc1ami
naukowymi W zakresie ochrony' odtwazania i zrównowazonego
uŹ y'tkowaniarÓznorodnoŚcibiologiczne1 i krajobrazowejKarpat'
- Wspomaganiebadań naukowychZgodnieZ Ustawąz dnia B paź dziernika
2004 r. o zasadachfinansowania nauki(Dz. U. Nr 238, poz. 2390 z pozn.
zm.|.
ministerwł aś ctwy
ds- oś wiatyiwychowania
. prowadzenie poIitykimają cej na celu wł ą czanieW system edukacji
formalnejzagadnteńdotyczą cych ochronyi zrównowazonegouzytkowania
róznorodnoŚcibioIogicznej i krajobrazowej.
ministerwł aś ciwy
ds' rolnictwa
- prowadzenie polityki ma1ą cej na celu ochronę j zrównowazone
uzy,tkowanie rÓznorodnoś biologiczne1
ci W roInictwie'
. dział aniana rzecz wł aś ciwego utrzymaniauiytkowanychrolniczosiedIisk
pół naturainych, odtwarzaniapierwotnegostanu siediiskzdegradowanych
oraz Wspierania opracowywania i wdrazania Stosownych pIanÓw
gospodarowania,
. pronlowan|e dzla|an na rzecl zachowanla tradycyjnych sposobÓw
uzytkowaniaziemi. lokaInychras zwierzą t domowych i odmian roś |in
uprawnych.

PonadtoposzczegóIniministrowie. zgodnieze swoimikompetencjami,bę dą wł aczall


zagadnieniaochrony i zrównowazonegoUzytkoWaniaróznorodnoś cibioIogiczne1
ikrajobrazowejdo swoich poIityk,Strategii.programów i planów. Dotyczy to
w szczegoInoś ciminiStrÓWwł aś ciwychds': gospodarki'budownictwa,gospodarki
przestrzenneji mieszkaniowej,gospodarkiwodne.j,rozwojuregionalnego,rozwolu
Wsi, rybotÓWstwa.tranSpońui turystyki'

lstnieją ce prawneSa'Wystarczają ce
ś rodki do WykonaniaProtokoł u.

oPRACOWAŁA: Bozena Haczek, Radca MiniStra w Depańamencie oChrony


PrzvrodvMinisterstwaSrodowiska

APRoBoWAŁ'

AKCEPToWAŁ: