You are on page 1of 4

Laaggeletterdheid

te lijf met games


Deskundigen gaan de discussie aan

Kun je door het spelen van games laaggeletterdheid tegengaan


onder jongeren? Deze vraag stond centraal in een onlangs
gehouden debat hierover. Volgens Liesbeth Mantel, producton-
derzoeker bij TU Delft Library, is het te vroeg voor conclusies.
Gedegen onderzoek heeft immers nog niet plaatsgevonden.

Door Liesbeth Mantel

Z Zo’n anderhalf miljoen mensen hebben in Nederland moeite met


lezen en schrijven. In een samenleving zoals de onze, die ook wel
een gemedialiseerde samenleving wordt genoemd, is dit lastig.
Schrijf of lees maar eens een e-mail of zoek maar eens informatie
op het internet op. Als je moeite hebt met lezen en schrijven lijkt
dit een onmogelijke taak.
Deze moeite met lezen en schrijven wordt ook laaggeletterdheid
genoemd. Omdat er een taboe rust op deze laaggeletterdheid doet
de overheid er alles aan om dit taboe te doorbreken; bijvoorbeeld
met het Van A tot Z betrokken: Aanvalsplan Laaggeletterdheid
2006-2010. In dit plan nam leesbevordering een grote plaats in, im-
mers voorkomen is beter dan genezen. De bibliotheek als centrum
voor ontwikkeling en educatie en natuurlijke samenwerkingspart-
ner voor het onderwijs, kreeg een belangrijke rol. Toen het plan
werd gelanceerd waren de Makkelijk Lezen Punten, plekken waar
jongeren en volwassenen door speciale inrichting en collectie ge-
stimuleerd worden om te gaan lezen, net ingericht. Ook had de
Stadsbibliotheek Haarlem in die tijd een concept ontwikkeld voor
vmbo-jongeren (tussen de dertien en achttien jaar) die moeite heb-
ben met lezen en dit 4you! genoemd.

26 Digitale Bibliotheek dib nummer 1, 2009

911093 DIB.indd 26 09-03-2009 10:38:44


d

911093 DIB.indd 27 09-03-2009 10:38:45


Dit concept is in de afgelopen jaren door veel bibliotheken In Rotterdam moet de evaluatie van 4you! nog plaatsvinden
overgenomen. 4you! bestaat uit een aantrekkelijke collectie maar in Haarlem zijn er wel al conclusies getrokken. Daar
en inrichting die − om de jongeren aan te spreken − vaak zijn de uitleencijfers van de betreffende collectieonderdelen
wordt aangevuld met een Playstation of een Wii. Maar wor- gestegen sinds deze op de 4you!-plekken worden aangebo-
den deze gameconsoles nu alleen neergezet om jongeren den. Ook is het aantal groepsbezoeken van vmbo-scholen ge-
de bibliotheek in te krijgen met het idee: als zij er eenmaal stegen en wordt de bibliotheek door die scholen steeds meer
zijn pakken ze ook wel een boek? Of leren de jongeren door gezien als samenwerkingspartner op het gebied van lezen en
het spelen van games beter lezen en begrijpen zij taal dan taal. In de preventie van laaggeletterdheid zou je dus kunnen
ook beter? Met andere woorden: kun je door het spelen van concluderen dat 4you! een succesformule is. Maar welke rol
games laaggeletterdheid tegen gaan? games hier nu precies in spelen is onduidelijk en dat zal zo
blijven totdat hier gedegen onderzoek naar is gedaan.
Nog geen onderzoek
Deze vraag stond centraal tijdens het debat Gamen als mid-

‘Games motiveren
del tegen laaggeletterdheid onder jongeren dat op 20 januari
werd gehouden in Leiden. Probiblio, de organisator, wilde
ter afsluiting van een periode van twee jaar subsidie in het

omdat jongeren
kader van de laaggeletterdheidsbestrijding met een aantal
deskundigen uit de gamewereld, politiek, onderwijs en de bi-
bliotheek in een Rondom 10-setting onder leiding van Cees

meer denken in
Grimbergen de discussie aangaan. Ook de deelnemers in de
zaal werd gevraagd actief deel te nemen aan het debat.
Het lastige in de discussie, die niet heel erg van de grond

beelden’
kwam omdat niemand in het panel en de zaal tegen gamen is,
is dat er in Nederland nog geen onderzoek is gedaan naar ga-
men in de strijd tegen laaggeletterdheid. Wel zijn er (interna-
tionale) voorbeelden te vinden van bibliotheken die jongeren
meer aanspreken en binnenhalen als zij game-evenementen
organiseren. En ook zijn er voorbeelden van hogere uitleen- Prof.dr. Adriaan van der Weel, hoogleraar in de moderne ge-
cijfers van boeken in relatie tot gameactiviteiten in de biblio- schiedenis van het boek en van de bedrijfseconomische en
theek. Maar het is nog veel te vroeg om te concluderen dat technische ontwikkeling van de boekensector (deelnemer in
games positief bijdragen in de strijd tegen laaggeletterdheid, de zaal), vond de discussie zeer zinvol ook al was het dui-
als dat ooit al het geval zal zijn. delijk dat er niet meteen antwoorden op de vele prangende
Uiteraard is er een verschil tussen entertainment games en vragen zouden komen.
serious games. De laatste groep kan speciaal worden ont- In het gevecht tegen laaggeletterdheid is wat hem betreft veel
wikkeld voor het beter lezen en het leren van taal. Zo heeft toegestaan, ook al wil dat niet zeggen dat alles effectief is.
Niels Zandbergen (deelnemer panel) in Afrika een game ont- Van der Weel is er echter niet van overtuigd dat gamen op
wikkeld die helpt bij het leren van taal. Maar er bestaan ook zich een goed instrument is. Wel denkt hij dat serieuze aan-
games waardoor kinderen spelenderwijs een taal leren, zoals dacht voor gamen ervoor kan zorgen dat jongeren zichzelf
bijvoorbeeld bij het spel Taaltreffers. Deze games vind je niet serieus genomen voelen, wat indirect betere mogelijkheden
terug op een 4you!-plein en dat is precies waar Anton Mole- biedt voor werkelijke verbetering van hun geletterdheid.
naar (raadslid Leefbaar Rotterdam en deelnemer panel) in au- Hij is geen voorstander van het rechtstreeks inzetten van ga-
gustus 2008 vragen over stelde aan het college van B en W in men en als het al wordt gedaan, is het belangrijk om een goed
Rotterdam. Voor hem staat namelijk niet vast dat het concept onderscheid te maken tussen de mogelijke doelen die met
4you! daadwerkelijk meehelpt in de strijd tegen laaggeletterd- gaming bereikt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld leeskilo-
heid en hij vraagt zich dan ook af of het geld dat specifiek meters maken tijdens het gamen. De veranderende definitie
bedoeld is voor de strijd tegen laaggeletterdheid wel besteed van geletterdheid door de jaren heen heeft hierbij zijn belang-
moet worden aan een 4you!-faciliteit in de bibliotheek. stelling. In die zin zou hij het prachtig vinden als de tekstuele
Eigenlijk lopen er twee discussie door elkaar heen en dit was geletterdheid en die van de visuele gamewereld dichter bij el-
tijdens het debat ook het geval. Aan de ene kant is er de vraag kaar worden gebracht.
of het 4you!-concept succesvol is in het binnenhalen van jon-
geren in de bibliotheek. Door het plaatsen van onder andere Durven leren
een gameconsole speel je tenslotte meer in op de leefwereld Margreet van den Berg (adviseur/projectleider op het gebied
van jongeren. En aan de andere kant is er de vraag of het van onderwijs en ICT en paneldeelnemer) vindt dat games op
4you!-concept helpt tegen laaggeletterdheid, dat in dit geval verschillende manieren een rol kunnen spelen in de bestrij-
juist niet wordt tegengegaan door de games maar door de ding van laaggeletterdheid onder jongeren. Door het aanbie-
boeken en tijdschriften die bij 4you! te vinden zijn. den van games lok je jongeren naar de bibliotheek. Door ze

28 Digitale Bibliotheek dib nummer 1, 2009

911093 DIB.indd 28 09-03-2009 10:38:45


vervolgens te laten gamen bied je ze de mogelijkheid om te Games dragen volgens Steenbakkers sterk bij aan alle vor-
laten zien wat zij kunnen waarmee je het zelfvertrouwen van men van geletterdheid maar vooral aan de visuele en digitale
de jongeren vergroot. Zelfvertrouwen is een voorwaarde om geletterdheid. Dit komt omdat games letterlijk inspelen op
te durven leren. Uiteraard moet je daarna zorgen voor een de leefwereld van jongeren en gebruikmaken van de combi-
goede follow-up: jongeren stimuleren in hun ambities en ze natie van tekst, beeld en interactiviteit. Dus als wij geletterd-
redenen geven om te willen schrijven en lezen. heid ruimer definiëren, namelijk als meervoudig geletterd,
Ook daarin kunnen games een rol spelen, vindt Van den dan blijken jongeren helemaal niet zo laaggeletterd als vaak
Berg. Om een spel te kiezen kun je een tijdschrift over games wordt gedacht, concludeert Steenbakkers. Jongeren zijn sterk
lezen, om een spel te spelen wil je graag de handleiding le- in denkbeelden en allerlei ICT-vaardigheden, simpelweg om-
zen (on- of offline). Om te overleggen en afspraken te maken dat zij zijn opgegroeid met multimedia. Dit in tegenstelling
is het handig om fora te bezoeken. Lezen kan ook aan de tot volwassenen die vooral met printmedia zijn opgegroeid.
orde komen door het spelen van games. Immers in de meeste Steenbakkers vindt het een uitdaging om via visuele en digi-
games zit een duidelijke verhaallijn, net als in een boek. tale geletterdheid jongeren ook meer schriftelijk geletterd te
Of je leert lezen door te gamen? Dat is volgens Van den Berg maken.
op dit moment nog heel beperkt. Er zijn nog maar weinig Hij blijft overigens nog steeds een voorstander van het lezen
specifieke games op dit gebied op de markt en Van den van boeken, maar vraagt zich wel af waarom de keuzemoge-
Berg verwacht niet dat hier op korte termijn verandering in lijkheid wordt beperkt als het ook op een andere manier kan.
komt. Immers, jongeren denken meer in beelden en het spelen van
Wel ziet zij mogelijkheden in het bouwen van games door games motiveert daarom meer dan hen direct te dwingen tot
jongeren. Om samen een game te maken moet je jezelf im- het consumeren van enkel letters. dib
mers bepaalde dingen eigen maken (onder andere door te
lezen), maar het brengt je ook in een situatie waarbij je leert
van andere jongeren. Het samen spelen van games, maar ook Literatuurverwijzingen en links naar websites zijn te vinden in de
het samen maken van games werkt nivellerend, vindt Van digitale versie van Digitale Bibliotheek: www.digbib.nl
den Berg. “Vmbo’ers spelen met vwo’ers, en ouderen spelen
met jongeren en door samen te werken leer je op een heel na-
tuurlijke manier van elkaar. Laaggeletterde jongeren komen
vaak uit een milieu waarin weinig waarde wordt gehecht aan
kennis en waarin werken een noodzakelijk kwaad is en niet
iets waar je plezier aan kunt beleven. De ambities zijn daar-
om vaak laag en gaan soms niet verder dan ‘veel geld ver-
dienen’.  Door samen games te spelen en te bouwen komen
jongeren in contact met anderen die wel ambities hebben om
dingen te leren, om dingen te weten, om plezier te hebben in
dingen creëren, in werken, enzovoort”. Van den Berg denkt
dat dat een belangrijke meerwaarde kan zijn van het aanbod
van games in de bibliotheek.

Meervoudige geletterdheid

bib
Joris Steenbakkers (deelnemer in de zaal) studeerde in 2007
af aan de Radboud Universiteit Nijmegen met de scriptie
Digitale Bibliotheek

Jongeren weer naar de bieb: games het ei van Columbus?: een


onderzoek naar de informeel- en formeeleducatieve waarde Onmisbaar voor de informatie- en bibliotheekprofessional.
van games. Van deze afstudeerscriptie verschijnt in opdracht Nieuws en discussie over web 2.0, gaming, auteursrecht, re-
van de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) binnenkort censies, trends, publiekscommunicatie, onderlinge dialogen,
een kortere, meer toegankelijke versie met een extra hoofd- en nog veel meer. U vindt het in Digitale Bibliotheek, het eerste
stuk over gamebibliotheken met praktijkvoorbeelden. Nederlandse vakblad dat exclusief gaat over de digitale biblio-
Tijdens het debat legde Steenbakkers de nadruk op de ver- theek.
schillende soorten geletterdheid die veel meer omvatten
dan de traditionele schriftelijke geletterdheid. Tegenwoor- Abonnee?
dig spreekt men van meervoudige geletterdheid. Met andere Een digitaal abonnement kost 49 euro per jaar, voor 89 euro
woorden, een (ideale) combinatie van traditionele schriftelij- ontvangt u ook de gedrukte uitgave.
ke geletterdheid (lezen en schrijven), visuele geletterdheid en Abonneer u via www.digbib.nl
de digitale geletterdheid, waarbij de laatste het goed kunnen U krijgt dan tevens 20 procent korting op alle Essentials-
omgaan met digitale media (pc’s, games, internet, web 2.0, congressen, -masterclasses en -workshops.
mobiele telefoons, etcetera) omvat.

Digitale Bibliotheek dib nummer 1, 2009 29

911093 DIB.indd 29 09-03-2009 10:38:46

You might also like