13-07-13 De Groene Amsterdammer - Het feest van de falende bestuurders

www.groene.nl/2010/22/het-feest-van-de-falende-bestuurders 1/5
ubonneer kIuvers nIeuwsbrIeI servIce & bezorgIng coIoIon conLucL
downIoud 'H*URHQH
oz-o6-zo1o
>[j\[[ijlWdZ[\Wb[dZ[X[ijkkhZ[hi
HET WANBE¡E¡DVONN¡S ¡NZAKE PCM
Een dug nuduL de recILer een vernIeLIgend oordeeI veIde over de gung vun zuken
bIj PCM, IIeIden de besLuurders vun de SLIcILIng DemocruLIe en MedIu een gezeIIIg
dInerLje In TIe DyIun. AIsoI IeL een overwInnIng wus.
-22675$0$(5
;^LL[LU ;^LL[LU
HeL Ieek weI IeL IeesL vun de GroLe OnLkennIng, de uvond dIe de besLuurders vun de SLIcILIng
DemocruLIe en MedIu vorIge week vrIjdug doorbrucILen meL eIkuur, Iun purLners en enkeIe
geLrouwen. ZIj Iudden zIcI verzumeId bIj de sLeIger ucILer IeL HIILon HoLeI uun de ApoIIoIuun
voor een booLLocILje nuur de grucILengordeI, Iun Lweede IubILuL nu AmsLerdum Oud-ZuId, de
deILIge buurL wuur de meesLen zIjn opgegroeId en nog uILIjd wonen. Aungenuum kouLend - de
meesLen Iudden eIkuur uIweer Iung nIeL gezIen - LuILen zIj nuur de KeIzersgrucIL, wuur zIj vun
boord gIngen. HeL reIsdoeI wus TIe DyIun, gevesLIgd In een IruuI zevenLIende-eeuws IoIje wuur IeL
RoomscI CuLIoIIjk Oude Armen KunLoor eeuwenIung weduwen, wezen en undere beIoeILIgen
koesLerde. ¡n resLuurunL VInkeIes - één MIcIeIIn-sLer - vun 'AmsLerdum's mosL eIegunL IoLeI', wuur
een kumer zq¸ LoL qq¸ euro per nucIL kosL, scIoven de IeesLgungers uun voor een dIner Ler ere vun
Cuspur Broeksmu, dIe nu vIjILIen juur uIscIeId num uIs pennIngmeesLer vun de sLIcILIng. De
LuIeIredenuurs beIIcILLen IouLer Broeksmu's groLe verdIensLen en onbuuLzucILIge InzeL voor de veIe
goede doeIen dIe de sLIcILIng ondersLeunL.
JuIsL één dug eerder Iud de OndernemIngskumer vun IeL AmsLerdumse gerecILsIoI een
vernIeLIgend oordeeI geveId over de gung vun zuken bIj pcm, IeL krunLen- en boekenconcern
wuurvun de sLIcILIng grooLuundeeIIouder Is. ¡n zooq IuuIde de sLIcILIng de BrILse prIvuLe equILy-
InvesLeerder Apux bInnen uIs mede-eIgenuur vun pcm. TweeëneenIuII juur IuLer uIweer num zIj
uIscIeId vun de BrILLen. DIe gIngen op de Ioop meL een wInsL vun 1¸o mIIjoen euro, pcm bIeeI
ucILer meL een scIuId vun drIeIonderd mIIjoen. Toen de kredIeLcrIsIs In zoo8 LoesIoeg, Iud IeL
resLunL vun dIe scIuId pcm uun de rund vun een bunkroeL gebrucIL. Er resLLe geen undere
opIossIng dun de ondernemIng Le verkopen uun de BeIgIscIe Persgroep, voor een IrucLIe vun IeL
jrumuerÇgmuII.com IoguIL
/LNH
13-07-13 De Groene Amsterdammer - Het feest van de falende bestuurders
www.groene.nl/2010/22/het-feest-van-de-falende-bestuurders 2/5
bedrug wuurop pcm In zooq wus gewuurdeerd.
WunbeIeId, oordeeIden de ruudsIeren vun de OndernemIngskumer, geIeeI In IIjn meL de enquêLe
In Iun opdrucIL door Lwee onuIIunkeIIjke onderzoekers dIe uI eInd zoo8 wus gepubIIceerd. Door
umuLeurIsme en onderIInge verdeeIdIeId Iudden de besIIssers bIj pcm IeL concern opgezudeId meL
onverunLwoord Ioge renLeIusLen, en de IoogsLe munugers op even onverunLwoorde condILIes IuLen
mee-InvesLeren In IeL Apux-uvonLuur. Op dIe punLen vernIeLIgde de OndernemIngskumer de
zogenoemde décIurge vun besLuurders en commIssurIssen, de doorguuns rILueIe bekrucILIgIng
ucILeruI vun IeL beIeId duL zIj In de juren zooq LoL en meL zoo; Iudden gevoerd. De gewruukLe
besIuILen kunnen nu worden overgeduun door de 'besIuILvormende orgunen' vun Persgroep
NederIund, wuurIn pcm roemIoos Is opgeguun.
De sLIcILIngsbesLuurders wuren weggebIeven vun de zILLIng wuur IeL oordeeI vun wunbeIeId werd
uILgesproken. NeL uIs SLepIen GrubIner, de verunLwoordeIIjke Apux-purLner, BerL Groenewegen,
de IuuLsLe MoIIkuun uun IeL IooId vun pcm, zIjn coIIegu's Ton uun de SLegge en PIIIIp AIberdIngk
TIIjm dIe begIn zoo; purdoes wuren onLsIugen, Iun voorgungers TIeo Bouwmun en Ben Knupen,
en de voormuIIge presIdenL-commIssurIs en pvdu-coryIee WIm MeIjer; de IuuLsLe drIe Iudden erbIj
gesLuun en ernuur gekeken Loen de sLIcILIng pcm In zooq uun Apux Iud uILgeIeverd.
Muur IeL meesL verbIjsLerende wus mIsscIIen nog weI duL IeL geIug In TIe DyIun de uvond nu de
zILLIng IeIemuuI geen IeesL vun de onLkennIng wus. ¡nLegendeeI, de besLuurders Iudden IeL
oordeeI vun de OndernemIngskumer juIsL uILgebreId meL eIkuur besproken. Tevreden sLeIden zIj
vusL duL de ruudsIeren de scIuId voor IeL debucIe 'prImuIr' bIj de besLuurders en commIssurIssen
vun pcm Iudden geIegd, wuur de enquêLeurs In Iun rupporL nog de sLIcILIngsbesLuurders uIs de
voornuumsLe boosdoeners Iudden uungewezen. Ook Apux kreeg In IeL eIndoordeeI veeI meer
krILIek Le verduren dun In de enquêLe. BeIuIve IeL uIscIeId vun Broeksmu Ieek de sLIcILIng In TIe
DyIun ook de concIusIe vun wunbeIeId Le vIeren, bIjnu uIs een overwInnIng. Voor sommIge
uunwezIgen bIj IeL dIner wus IeL een ronduIL surreuIIsLIscIe ervurIng.
WuL er meL pcm onder Apux gebeurde, en de mIIjoenen dIe munugers uIs Aun de SLegge,
AIberdIngk TIIjm, Bouwmun en Knupen In IeL voorbIjguun LoegescIoven kregen, IeIdde desLIjds
LoL groLe veronLwuurdIgIng, zoweI bIj IeL personeeI uIs bIj de buILenwucIL. SIndsdIen geIdL de pcm-
uIIuIre uIs IéL NederIundse scIrIkbeeId vun de 'sprInkIuun', IeL scIeIdwoord voor InvesLeerders uIs
Apux, dIe een ondernemIng uIIeen muur kuuIvreLen en dun weer doorvIIegen, op jucIL nuur de
voIgende prooI. De verIeIdIng Is dun ook grooL IeL oordeeI vun de OndernemIngskumer Le zIen uIs
een jurIdIscIe doorbruuk In de sLrIjd Legen purusILuIre IInuncIers. KorLe meLLen meL de
buILensporIge bonuscuILuur!
De meesLe commenLuLoren InLerpreLeerden de uILspruuk ook In dIe geesL. 'BesLuurders en
commIssurIssen moeLen zIcI goed bedenken voorduL zIj Iun bedrIjI meL veeI scIuId opzudeIen'
door een IIrmu uIs Apux bInnen Le IuLen, zo scIreeI HeL ¡InuncIeeIe DugbIud. NuusL de bedrIjIsLop
zeII ruukL de uILspruuk ook dIL soorL InvesLeerders, merkLe NRC HundeIsbIud op. 'ZIj moeLen nIeL
uIIeen kIjken nuur Iun eIgen beIung muur IeL beIung vun de vennooLscIup mInsLens even zwuur
13-07-13 De Groene Amsterdammer - Het feest van de falende bestuurders
www.groene.nl/2010/22/het-feest-van-de-falende-bestuurders 3/5
IuLen wegen.' Verder Iudden de ruudsIeren de ruImLe gescIupen 'om Le proberen geId Lerug Le
krIjgen' vun de kIeIne groep pcm-munugers voor wIe de korLsLondIge IIIrL meL Apux Iud
geresuILeerd In een mIIjoenenmunnu. nvj en ¡NV KIem, de Lwee vukbonden dIe de pcm-zuuk
Iebben uungezwengeId, opperden bIj monde vun Iun udvocuuL zeIIs duL de munugers 'zeker weI
moreeI verpIIcIL zIjn om nu Le denken oI zIj Iun geId uun pcm moeLen Leruggeven'.
BIj dIL begrIjpeIIjke wensdenken pussen IeeI wuL kunLLekenIngen. Om Le begInnen bIedL de
uILspruuk juIsL mInImuIe ruImLe om geId Le cIuImen vun munugers. 'De enkeIe omsLundIgIeId' duL
bonussen en verLrekpremIes In sLrIjd meL gungbure prukLIjken zIjn Loegekend, Is 'onvoIdoende om
dIe uIspruken uIs wunbeIeId uun Le merken', zo sLeIIen de ruudsIeren expIIcIeL vusL. ZeIIs 'uun de
IoogLe vun de beIonIngen kun op zIcIzeII en zonder meer nIeL een urgumenL worden onLIeend
voor IeL consLuLeren vun wunbeIeId'. OngeucIL de jurIdIscIe merILes zuIIen bevIogen Iervormers
deze pussuge guun zIen uIs een gemIsLe kuns. WunL IeL Immer Iogere nIveuu vun de Loegekende
bedrugen Is IeL bewIjs bIj uILsLek duL de beIonIngsprukLIjk de IuuLsLe juren uun Iedere reuIILeIL en
proporLIe Is onLsLegen. OI je een TIeo Bouwmun nou een exLru 'sIoLbonus' LoekenL vun underIuIve
Lon voor nooIL gereuIIseerde ondernemIngsdoeIen, oI je een Ben Knupen bIj verLrek nou drIe, vIjI oI
zeven bruLo juursuIurIssen meegeeIL - In uI deze en vergeIIjkbure gevuIIen zIjn de bedrugen LoLuuI
Iosgezongen geruukL vun de 'presLuLIes' dIe zIj ooIL beoogden Le 'beIonen'.
De OndernemIngskumer IeeIL de buI gepurkeerd bIj de nIeuwe BeIgIscIe eIgenuren vun de pcm-
boedeI. HeL Is geIeeI uun Ien wuL er In de pIuuLs moeL komen vun de besIuILen dIe door de
ruudsIeren zIjn vernIeLIgd. De BeIgen sLuderen nog op de uILspruuk. Muur Persgroep-voormun
CIrIsLIun Vun TIIIIo IeeIL uI IerIuuIdeIIjk uungegeven nIeL In IeL besmeLLe verIeden Le wIIIen
bIIjven sLeken. ZIjn prIorILeIL Is IeL gezond muken, en Iouden, vun zIjn NederIundse dugbIuden -
een opdrucIL wuur IIj LoL dusver overIgens goede vooruILgung mee boekL. SLudskrunL HeL PurooI,
dIe pcm In zooz deIInILIeI Iud opgegeven, Is InmIddeIs murkLIeIder In AmsLerdum, en duurzuum
wInsLgevend. HeL jurenIunge IevIge bIoeden vun IeL AD Is gesLeIpL. En sInds de VoIkskrunL op IeL
LubIoIdIormuuL Is overgesLupL, IeeIL deze krunL er z¸.ooo beLuIende Iezers bIj gekregen. DuIende
udverLenLIe-omzeLLen vungL de Persgroep op meL verkIeInIng vun de reducLIes en bespurIngen
eIders In IeL krunLenbedrIjI. OngeLwIjIeId zuIIen de BeIgen proberen om Iun ucLIes uIs gevoIg vun
de uILspruuk vun de OndernemIngskumer LoL IeL mInImuIe Le beperken.
BovendIen Is de uILbundIge scIuIdIInuncIerIng, een vun de voornuumsLe bezwuren Legen
uvonLuren uIs vun Apux bIj pcm, vunduug de dug eenvoudIg onmogeIIjk geworden. Door de
kredIeLcrIsIs Iouden de bunken de Iunden sLIjI op de knIp. DuL dwIngL de prIvuLe equILy-
InvesLeerders mInder In bedrIjven Le purLIcIperen meL IenIngen en meer meL uundeIen, oIweI
keIIurd eIgen vermogen. Duurdoor deIen zIj ook meer dun voorIeen In de rIsIco's vun IeL
ondernemen. Zo vIndL IeL recIL gedeeILeIIjk vunzeII zIjn Ioop.
UberIuupL Is NederIund Loe uun een IerwuurderIng vun IeL Ienomeen sprInkIuun. EInd zoo;
pubIIceerden economen vun de Erusmus UnIversILeIL RoLLerdum een onderzoek In opdrucIL vun
IeL mInIsLerIe vun ¡InuncIën. 'MeL enIge voorzIcILIgIeId' concIudeerden zIj duL prIvuLe equILy door
de bunk genomen een posILIeve bIjdruge IeverL uun de NederIundse economIe. BIj de veIe bedrIjven
13-07-13 De Groene Amsterdammer - Het feest van de falende bestuurders
www.groene.nl/2010/22/het-feest-van-de-falende-bestuurders 4/5
wuurIn deze InvesLeerders purLIcIperen, num de werkgeIegenIeId nIeL uI en de wInsLgevendIeId
juIsL Loe, 'onder undere vunwege een IernIeuwde sLruLegIscIe Iocus', evenuIs de producLIvILeIL en
de InnovuLIekrucIL.
DesLIjds werden de Erusmus-onderzoekers nog weggeIoond, muur InmIddeIs Is Iun geIIjk weI
bewezen. ¡n 1q8¸ wus prIvuLe equILy goed voor 111 mIIjoen euro uun InvesLerIngen In NederIundse
bedrIjven. ¡n zoo6 wus duL uI z,q mIIjurd - en de onLvungers wuren doorguuns beLer uI dun
ondernemIngen dIe nog IouLer meL bunkIers zuken deden. Door de kredIeLcrIsIs ruukLen vorIg juur
IeeI wuL NederIundse bedrIjven In de probIemen. AuLo-ImporLeur Kroymuns gIng IuIIIIeL, nu een
jurenIunge groeI dIe geIeeI meL bunkIenIngen wus geIInuncIerd. PrIvuLe equILy-InvesLeerders In
VNU MedIu en uIvuIverwerker Vun GunsewInkeI IuuIden drIe keer dIep udem en zeLLen mIIjoenen
uun scIuIden om In uundeIenkupILuuI, oI wIsLen bunken Le bewegen LoL een IerIInuncIerIng op
gunsLIger voorwuurden. Duurdoor Iopen zIj meer rIsIco, en moeLen zIj vermoedeIIjk Iunger wucILen
op Iun rIunLe rendemenL. ZIj zIjn vuuk meer en dIeper beLrokken bIj de munugers en de
ondernemIngen uun wIe zIj Iun geId Iebben LoeverLrouwd.
Eén uILwus vun de NederIundse prukLIjk woekerL InLussen onverdroLen verder: IuIende besLuurders
dIe IeL pIucIe ongesLruIL bezeL bIIjven Iouden. NIemund Ioor je meer over NouL WeIIInk, de
presIdenL vun De NederIundscIe Bunk, nu de sLormen vun krILIek zIjn guun IIggen over ¡cesuve,
dsb en de desusLreuze verscIeurIng vun ABN Amro door bunken dIe ucILeruI zeII bIjnu IuIIIIeL
bIeken Le zIjn. Toen mInIsLer Bos een nIeuwe IeIder zocIL voor de overbIIjIseIen vun ABN Amro
kwum IIj kenneIIjk uIs vunzeII uIL bIj zIjn voorgunger GerrIL ZuIm, een erkend goede umbLenuur en
mInIsLer, muur geen bunkIer, dIe bovendIen uverIj Iud opgeIopen In IeL dsb-debucIe. Een jongere
generuLIe ubn-bunkIers, onder wIe ook veeI LuIenLvoIIe vrouwen, kreeg duurdoor nIeL de kuns dIe
Iuur Loekwum. EIco BrInkmun, ooIL een voorLreIIeIIjke mInIsLer vun wvc, bIIjIL muur ponLIIIceren
over wuL er vuIL Le verbeLeren uun IeL besLuur vun de BV NederIund. ¡nLussen ruukLe de cIrIsLeIIjke
zorgInsLeIIIng voor versLundeIIjk geIundIcupLen PIIIudeIpIIu onder zIjn LoezIcIL uun de rund vun
de uIgrond. HIj bIeeI uun LoLduL IIj de probIemen zeII ducIL Le Iebben opgeIosL.
Een ZuIm oI een BrInkmun kun duL uILIjd beLer dun een jonge, verse krucIL meL een IrIsse bIIk: duL
Is IeL voorbeeId duL de NederIundse besLuurderskusLe vun boven nuur beneden doorgeeIL, en duL
LoL op de IuugsLe nIveuus Ler IurLe wordL genomen. Ondunks IeL bIjnu-bunkroeL vun pcm en de
vernIeLIgende enquêLe door de OndernemIngskumer Is EIs Swuub nog uILIjd voorzILLer vun de
SLIcILIng DemocruLIe en MedIu, en koos Cuspur Broeksmu, de pennIngmeesLer dIe In zooq de
onderIundeIIngen meL Apux IeIdde, zeII zIjn momenL vun verLrek. AIs IeL mIsguuL, bIIjI je zILLen
wuur je zIL. MIsscIIen IukL IeL LocI nog om IeL LIj Le keren, en unders wucIL een rIunLe
verLrekpremIe, oI op zIjn mInsL een Ieuk uIscIeIdsdIner.
¡n TIe DyIun bIjvoorbeeId, één dug nuduL je genudeIoos benL uIgeserveerd door de meesL
gezugIebbende recILers vun IeL Iund.
JoosL Rumuer pubIIceerde nujuur zooq De geIdpers: De LeIoorgung vun IeL medIuconcern PCM,
13-07-13 De Groene Amsterdammer - Het feest van de falende bestuurders
www.groene.nl/2010/22/het-feest-van-de-falende-bestuurders 5/5
PromeLIeus, q¸o bIz., C zz,¸o
;^LL[LU ;^LL[LU /LNH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful