You are on page 1of 4

ZBIR ZASAD POSTPOWANIA SDZIW

Powierzona niezawisym sdziom funkcja publiczna polega na ochronie praw i wolnoci, w ramach obowizku wymierzania sprawiedliwoci. Jednym z tych praw - potwierdzonym w art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w art. 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Czowieka i Podstawowych Wolnoci - jest prawo do rzetelnego procesu sdowego. Istot tego prawa, a zarazem istot sprawowanego przez niezalene sdy wymiaru sprawiedliwoci, jest prawo kadego do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy, bez nieuzasadnionej zwoki przez waciwych, bezstronnych i niezawisych sdziw. Prawo do rzetelnego procesu sdowego jest jednoczenie gwarancj zachowania innych praw i wolnoci. Tylko w rzetelnym procesie sdowym jednostka moe oczekiwa ochrony swoich praw i wolnoci i tylko w rzetelnym procesie sdowym moe zosta wanie ich pozbawiona. Szczeglna rola sdziw polega zatem na zapewnieniu kademu prawa do rzetelnego procesu sdowego, rozumianego nie tylko jako cel sam w sobie, ale rwnie jako rodek ochrony innych praw i wolnoci. Z tej przyczyny, waciwa postawa sdziw i ich odpowiedzialne zachowanie, wsparte wiedz i dowiadczeniem, stanowi najwysze gwarancje przestrzegania prawa i maj zasadnicze znaczenie dla spoecznego rozumienia sprawiedliwoci. Sdziowie maj zatem obowizek szanowania urzdu sdziego i dokadania wszelkich stara w celu utrzymywania i wzmacniania zaufania publicznego wobec sdowego wymiaru sprawiedliwoci. Zbir Zasad Postpowania Sdziw zmierza do ustanowienia kryteriw oceny zachowania si sdziw oraz norm etycznego ich postpowania. Nieodpowiedzialnym i niewaciwym jest zatem nie tylko takie postpowanie sdziego, ktre prowadzi do naruszenia prawa do sprawiedliwego procesu sdowego lub podwaa zaufanie spoeczne do sdowego wymiaru sprawiedliwoci i prawa w ogle, ale take takie postpowanie sdziego, ktre moe wywoa odczucie, e umniejsza ono zdolnoci sdziego do wykonywania obowizkw jego urzdu w sposb uczciwy, bezstronny i fachowy lub moe prowadzi do podwaenia zaufania spoecznego wobec urzdu sdziego, wobec powyszego uchwala si Zbir Zasad Postpowania Sdziw nastpujcej treci: Sdziowie - czonkowie Stowarzyszenia Sdziw Polskich "IUSTITIA",

przywoujc rot lubowania, nakazujc sdziemu sta na stray prawa, obowizki urzdu wypenia sumiennie, sprawiedliwo wymierza bezstronnie, a w postpowaniu kierowa si zasadami godnoci i uczciwoci, wiadomi, e osd moralny towarzyszy kademu rozstrzygniciu sdowemu oraz e ten, kto ocenia innych, sam przestrzega musi najwyszych standardw moralnych, wyraajc przekonanie, e sprawowanie urzdu sdziego to zaszczyt i obowizek speniany w interesie wszystkich czonkw spoeczestwa, uznaj za suszne i waciwe przestrzeganie zasad nastpujcych:

I. ZASADY OGLNE POSTPOWANIA SDZIW.

1. Sdzia przestrzega najwyszych standardw moralnych w subie i poza sub. 2. Sdziemu nie wolno dopuci, aby ktokolwiek z jakiejkolwiek przyczyny bezporednio lub porednio wywar wpyw na jego postpowanie lub osd. W szczeglnoci sdziemu nie wolno dopuci, aby wpyw na jego postpowanie lub osd wywieray zwizki rodzinne, towarzyskie, przekonania polityczne, religijne bd wiatopogldowe. Sdzia nie ulega naciskom opinii publicznej ani obawie przed krytyk. 3. Sdziemu nie wolno wykorzystywa statusu sdziego lub prestiu urzdu w celu wspierania interesu wasnego lub innych osb. W szczeglnoci sdzia nie naduywa posiadanego immunitetu. 4. Sdzia, ktry dopuci si zamania zasad zawartych w niniejszym zbiorze, ma obowizek podj dziaania zmierzajce do usunicia skutkw takiego naruszenia. 5. Sdzia wymaga od innych sdziw nienagannego zachowania i kierowania si zasadami zawartymi w niniejszym zbiorze, a w razie uchybie zachowanie takie swoj postaw pitnuje oraz moe zwrci na nie uwag organw sdu, samorzdu sdziowskiego lub wadz Stowarzyszenia.

II. ZASADY PENIENIA SUBY.

1. We wszystkich przydzielonych sprawach sdzia ma obowizek podejmowa czynnoci bez zbdnej zwoki, bez naraania stron i Skarbu Pastwa na niepotrzebne koszty.

2. Sdzia wykonuje swoje czynnoci bezstronnie. 3. Sdzia wyjaniajc stronom kwestie proceduralne i podajc motywy orzeczenia czyni to w sposb jasny i zrozumiay. 4. Sdzia powinien zachowywa si kulturalnie wobec wszystkich osb, z ktrymi ma do czynienia w trakcie wykonywania czynnoci, a take wymaga podobnego postpowania oraz zachowania porzdku i dobrych obyczajw od pracownikw sdu i wszystkich osb biorcych udzia w postpowaniu. 5. Sdzia odpowiednio reaguje w przypadku okazywania przez osoby uczestniczce w postpowaniu nastawienia lub uprzedzenia ze wzgldu na ras, pe, wyznanie, narodowo, niepenosprawno, wiek, orientacj seksualn lub status spoeczny i majtkowy czy jakiekolwiek inne przyczyny. 6. Sdzia nie moe stwarza swoim zachowaniem choby pozorw wraenia, e kontakty utrzymywane z ktrymkolwiek z uczestnikw postpowania mog mie wpyw na jego bezstronno. 7. Sdziemu nie wolno wyraa publicznie opinii na temat toczcego si lub majcego si toczy postpowania. Sdzia powinien wymaga podobnego zachowania od pracownikw sdu. 8. Sdziemu nie wolno ujawnia ani uywa w jakimkolwiek celu nie zwizanym z obowizkami sdziowskimi informacji nie udostpnianych powszechnie, uzyskanych przez niego jako sdziego. 9. Sdzia wykonuje swoje obowizki w zakresie administracji i w organach samorzdu sdziowskiego sumiennie, majc na uwadze dobro wymiaru sprawiedliwoci i autorytet urzdu sdziego. 10. Sdzia wymaga od pracownikw sdu oraz innych osb podlegajcych jego kierownictwu i kontroli punktualnoci i sumiennoci oraz kulturalnego i uprzejmego zachowania. 11. Sdzia ma obowizek doskonalenia umiejtnoci zawodowych. 12. Sdzia ma obowizek zoy wniosek o wyczenie od rozpoznania sprawy wtedy i tylko wtedy, gdy istniej do tego uzasadnione podstawy. Niedopuszczalne jest naduywanie instytucji wyczenia sdziego.

III. ZASADY ZACHOWANIA SDZIEGO POZA SUB.

1. Sdzia zawsze powinien kierowa si zasadami uczciwoci, honoru i szacunku dla innych oraz przestrzega dobrych obyczajw i uznanych zasad wspycia spoecznego. 2. Sdzia nie moe swoim zachowaniem wspiera dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn. 3. Sdzia powinien unika kontaktw osobistych i zwizkw ekonomicznych z osobami, organizacjami lub grupami nieformalnymi, jeeli kontakty te mogyby wzbudza wtpliwoci co do bezstronnego wykonywania obowizkw, bd podwaa presti i zaufanie do urzdu sdziowskiego. 4. Sdziemu nie wolno zajmowa si dziaalnoci finansow lub gospodarcz, ktra moe by odebrana jako wykorzystywanie pozycji sdziego. 5. Sdziemu nie wolno przyjmowa prezentw ani jakichkolwiek innych korzyci, mogcych wywoa odczucie, e stanowi prb wpywu na jego osob. Sdzia powinien dba rwnie o to, aby czonkowie jego najbliszej rodziny nie przyjmowali takich korzyci. 6. Sdzia korzystajc z ofert kierowanych wycznie do sdziw winien rozway, czy nie s one prb wywarcia wpywu na jego osob. 7. Sdzia nie moe w jakiejkolwiek formie wiadczy odpatnych porad prawnych