You are on page 1of 6

Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientw mBanku

Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientw mBanku

I. Organizator Promocji 1. Promocja Premia dla aktywnych Klientw mBanku, zwana dalej Promocj organizowana jest przez BRE Bank SA (mBank) z siedzib w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000025237, posiadajcy numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpaconym w caoci kapitale zakadowym, ktrego wysoko wg stanu na dzie 01.01.2013 roku wynosi 168.555.904 zote, zwany dalej mBankiem lub Organizatorem. 2. Do zada Organizatora naley biece nadzorowanie, czy w zwizku z przebiegiem Promocji nie powstaje zagroenie wystpienia konfliktw interesw pomidzy mBankiem a pracownikami mBanku lub Klientami mBanku. 3. BRE Bank SA jest administratorem danych osobowych Uczestnikw Promocji w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przetwarza je w zakresie i celu przeprowadzenia niniejszej Promocji. 4. Uczestnikowi Promocji przysuguje prawo dostpu do dotyczcych go danych osobowych oraz ich poprawiania, a take prawo dania usunicia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w zwizku z niniejsz Promocj.

II. Objanienie poj 1. Karta debetowa karta patnicza wydana przez mBank na zasadach okrelonych w

Regulaminie wydawania i uywania debetowych kart patniczych w mBanku lub karta kredytowa wydana przez mBank na zasadach okrelonych w Regulaminie wydawania kart kredytowych mBanku. 2. Rachunek eKONTO - rachunek oszczdnociowo- rozliczeniowy prowadzony w zotych polskich na zasadach okrelonych w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunkw

oszczdnociowo-rozliczeniowych i oszczdnociowych w mBanku. 3. Rachunek oszczdnociowy - prowadzony w zotych polskich Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunkw na zasadach okrelonych w i

oszczdnociowo-rozliczeniowych

oszczdnociowych w mBanku. 4. Rachunek Karty rachunek w zotych, otwarty i prowadzony w Banku na podstawie Umowy o korzystanie z karty kredytowej sucy do rozliczania transakcji krajowych i zagranicznych dokonanych przy uyciu Karty oraz opat, prowizji i odsetek wynikajcych z uywania Karty. 5. rednie miesiczne saldo - jest obliczane wedug wzoru: suma sald dziennych dodatnich na rachunku eKONTO podzielona przez ilo dni roboczych w danym miesicu kalendarzowym.

6. Stay wpyw na eKONTO jest to przelew zewntrzny przychodzcy, zaksigowany na rachunku eKONTO w kadym z kolejnych 3 miesicy kalendarzowych w badanym okresie, tj. 01.01.2013 31.03.2013. 7. Transakcja bezgotwkowa jest to zakup Kart w sklepie w Polsce i za granic, transakcja MO/TO (zamwienie pocztowe/telefoniczne), patno internetowa. Do transakcji

bezgotwkowych nie jest wliczana wypata pienidzy realizowana w ramach transakcji Cashback. 8. Lokata terminowa - rachunek lokaty terminowej prowadzony przez mBank na zasadach okrelonych w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunkw lokat terminowych mLOKATA w mBanku.

III Czas trwania Promocji

1. Do Promocji mona przystpi w terminie od dnia 08.07.2013 2. Promocja trwa od dnia 08.07.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.

r. do 07.08.2013r.

IV Uczestnictwo w Promocji

Promocja jest skierowana do klientw mBanku - osb fizycznych majcych pen zdolno do czynnoci prawnych, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, ktrzy w okresie trwania Promocji wskazanym w III zo wniosek o przystpienie do Promocji Premia dla aktywnych Klientw mBanku w systemie transakcyjnym oraz ktrzy speni cznie ponisze warunki: a. otworzyli rachunek eKONTO do dnia 31.12.2012 r. wcznie b. s jedynymi wacicielami rachunku eKONTO c. suma aktyww zgromadzonych w mBanku na rachunkach oszczdnociowo-

rozliczeniowych, oszczdnociowych i lokatach terminowych za okres 01.01.2013 31.3.2013 jest mniejsza ni 1000 z. d. rednia miesiczna kwota transakcji Kart za okres 01.01.2013 - 31.3.2013 jest mniejsza ni 100 z. e. rednie miesiczne saldo na rachunku eKONTO za okres 01.01.2013 31.03.2013 jest mniejsze ni 1000 z f. na rachunku eKONTO nie byo staych wpyww za okres 01.01.2013 31.03.2013.

V Zasady Promocji

1. Uczestnikom Promocji

ktrzy przystpili do Promocji w terminie okrelonym w III ust. 1

i speniaj warunki opisane w IV, Organizator nalicza Premi za saldo oraz Premi za transakcyjno. 2. Wysoko Premii za saldo odpowiada oprocentowaniu nominalnemu 4,80 % w skali roku. 3. Premia za saldo jest naliczana miesicznie na poziomie danego rachunku za rodki zgromadzone na rachunku eKONTO wedug nastpujcej zasady: a. rednie miesiczne saldo mniejsze ni 999,99 z Premia w wysokoci 0 z. b. rednie miesiczne saldo od 1000,00 do 1999,99 z Premia w wysokoci 4 z. c. rednie miesiczne saldo od 2000,00 do 2999,99 z Premia w wysokoci 8 z. d. rednie miesiczne saldo od 3000,00 do 3999,99 z Premia w wysokoci 12 z. e. rednie miesiczne saldo od 4000,00 do 4999,99 z Premia w wysokoci 16 z. f. rednie miesiczne saldo wiksze ni 5000 z Premia w wysokoci 20 z. 4. Podana w ust. 3 kwota Premii za saldo jest kwot brutto i podlega zryczatowanemu podatkowi dochodowemu w wysokoci 19%. Patnikiem podatku jest mBank. 5. Uczestnikowi Promocji zostanie wypacona Premia za saldo po potrceniu nalenego zryczatowanego podatku dochodowego. 6. Premia za transakcyjno jest naliczana wedug poniszej zasady: a) 1% wartoci za kad zaksigowan w danym miesicu kalendarzowym

transakcj bezgotwkow. Maksymalnie 50 z miesicznie. 7. Warunkiem otrzymania Premii za transakcyjno lub Premii za saldo jest dokonanie w miesicu kalendarzowym transakcji bezgotwkowych przy uyciu Karty na kwot przynajmniej 300 z. 8. Premia za saldo oraz Premia za transakcyjno zaokrglana jest do dwch miejsc po przecinku. 9. Premia za saldo oraz Premia za transakcyjno bdzie wypacana na rachunek eKONTO Uczestnika nie pniej ni w ostatnim dniu kalendarzowym nastpnego miesica, po miesicu, w ktrym Uczestnik przystpi do Promocji, pod warunkiem, e przed dniem wypaty rachunek eKONTO lub Rachunek Karty nie zosta zamknity. W przypadku gdy termin uznania rachunku eKONTO lub Rachunku Karty wypada w dzie wolny od pracy, uznanie nastpuje nastpnego dnia roboczego. 10. Premia za saldo oraz Premia za transakcyjno bdzie wypacana w cyklach miesicznych, poczwszy od nastpnego miesica, w ktrym Uczestnik przystpi do Promocji. Premia za saldo lub Premia za transakcyjno za miesic grudzie 2013 r. zostan wypacone do dnia 31 stycznia 2014 roku. 11. W przypadku gdy suma wypaconych Uczestnikowi Premii za transakcyjno okrelonych w V ust. 6 przekroczy 760 z rocznie mBank jest zobowizany do objcia tej kwoty zryczatowanym podatkiem dochodowym w wysokoci 10%. Patnikiem podatku jest mBank.

VI Reklamacje

1. Reklamacje zwizane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik moe skada pisemnie na adres: mBank, Bankowo Detaliczna BRE Banku S.A., Skr. Poczt. 2108, 90-959 dz 2 z dopiskiem Premia dla aktywnych Klientw mBanku, drog elektroniczn za pomoc wiadomoci e-mail na adres: kontakt@mbank.pl lub poprzez zgoszenie ich na mLinii pod numerem telefonu: 801 300 800, + 48 42 6 300 800. 2. Reklamacje naley skada niezwocznie po zaistnieniu zdarzenia budzcego zastrzeenia Uczestnika Promocji. 3. Reklamacja powinna zawiera: imi i nazwisko Uczestnika Promocji, numer rachunku, adres do korespondencji, opis zarzutw stanowicych podstaw reklamacji oraz oczekiwania Uczestnika Promocji dotyczce sposobu naprawy szkody. Dodatkowo w przypadku reklamacji skadanych na pimie: numer PESEL oraz podpis Uczestnika Promocji. 4. Postpowanie reklamacyjne prowadzone jest przez mBank, ktry dokada wszelkich stara, aby obsuga reklamacji bya dokonana z naleyt starannoci, wnikliwie i terminowo z uwzgldnieniem wszystkich okolicznoci sprawy. 5. Reklamacje rozpatrywane bd w terminie nie przekraczajcym 30 dni od daty ich wpywu do mBanku. W uzasadnionych pod przypadkach dopuszcza si przeduenie terminu

rozpatrzenia

reklamacji

warunkiem

poinformowania

skadajcego

reklamacj o

prowadzonym postpowaniu wyjaniajcym i o przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi. 6. O wyniku postpowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy zoenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze zoon przez siebie dyspozycj. 7. W przypadku nieuwzgldnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z daniem Uczestnika Promocji, moe on zwrci si do mBanku o ponowne rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamacj. 8. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wycza ani nie ogranicza uprawnie Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszcze na podstawie powszechnie obowizujcych powszechnego. 9. Uczestnik Promocji ma prawo zwrcenia si o pomoc do: a. Organizacji konsumenckich (Miejscowy lub Powiatowy Rzecznik Konsumenta), b. Arbitra Bankowego przy Zwizku Bankw Polskich. 10. Organizator Promocji, ktry jest czci detaliczn BRE Banku SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. przepisw prawa w tym wystpienia z powdztwem do Sdu

VII Postanowienia kocowe

1. Tre niniejszego Regulaminu jest dostpna: a. u operatorw Biura Obsugi Klientw mLinii, pod numerem 801 300 800, (z telefonw stacjonarnych) lub + 48 42 6 300 800 (z telefonw komrkowych), b. na stronie internetowej mBank.pl/Promocje. 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem okrelajcym szczegowe zasady Promocji pod nazw Premia dla aktywnych Klientw mBanku. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj: Regulamin otwierania i prowadzenia rachunkw oszczdnociowo-rozliczeniowych i oszczdnociowych w mBanku, Regulamin wydawania i uywania debetowych kart patniczych w mBanku, Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w mBanku. 4. Kada promocja organizowana przez mBank jest odrbna i oparta o odrbne regulaminy. Promocje organizowane w mBank nie podlegaj czeniu.