EUROPA ÎN BUZUNAR

EUROPEA Pocket Guide

Europe Direct is a service to help you find answers to your questions about the European Union.

Freephone number (*): 00 800 6 7 8 9 10 11
(*)Certain mobile telephone operators either do not allow access to 00 800 numbers or they bill these calls.

Bacãu 2008

SEDIUL COMISIEI EUROPENE - BRUXELLES

SEDIUL PARLAMENTULUI EUROPEAN - STRASBOURG
Aceastã publicaþie este realizatã de Centrul EUROPE DIRECT BACÃU, proiect finanþat de Comisia Europeanã, prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România.

1

.............................17 Link-uri utile......................................................................................12 European Language Portfolio.........13 EPSO ..............................................................................................................................................................................23 CONTENTS INTRODUCTION............................................................... proiect finanþat de Comisia Europeanã......................................................................21 Stagii de practicã...................................................................................................2 Ce este Uniunea Europeanã?..................................................................................10 What is the Europe Direct Contact Centre?................................................................................................9 Ce este un Centru Europe Direct?...........................................................................................................5 Istoric al Reþelei Europe Direct.................... prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România.......................................19 EURES ...................11 Portofoliul European al Limbilor...............................................14 EPSO-European Pesonnel Selection Office... 2 ..........................2 What is the European Union?....................................................6 Hystory of Europe Direct Network.........................18 Useful links.................20 EURES ........................................................................................................................................................................Oficiul European pentru Selecþia Personalului.....................................................................................................................................CUPRINS INTRODUCERE.........22 Traineeships at European Institutions...........................................................................3 Simbolurile Uniunii Europene..................................................The Europen Job Mobility Portal.......Portalul mobilitãþii europene pentru ocuparea forþei de muncã........................4 Symbols of the European Union....24 Aceastã publicaþie este realizatã de Centrul EUROPE DIRECT BACÃU......................................

stagii de practicã la instituþii europene ºi link-uri. Aceastã publicaþie este realizatã de Centrul EUROPE DIRECT BACÃU. websites.A pocket guide is designed by Europe Direct Bacãu Relay in order to give the citizens of the county of Bacãu some essential information about the European Union:what is the European Union and how it was build up. the Council of the European Union and the European Commission). proiect finanþat de Comisia Europeanã. 3 . contacte ºi telefoane utile. prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România. website-uri. ce este PEL. care sunt principalele instituþii europene (Parlamentul European. Consiliul Uniunii Europene. a fost creat de Centrul EUROPE DIRECT Bacãu pentru a oferi cetãþenilor judeþului Bacãu informaþii esenþiale privind Uniunea Europeanã: ce este Uniunea Europeanã ºi cum a fost creatã. imnul). INTRODUCTION EUROPE . Simbolurile Uniunii Europene (steagul. the symbols of the EU (the flag. the major European institutions (the European Parliament. steaua. Comisia Europeanã). the star. what PEL. the history of Europe Direct Network and what a Europe Direct Contact Centre is. istoria reþelei Europe Direct ºi ce este un Centru de Contact Europe Direct. contacts and phones. traineeships at European institutions and useful links.INTRODUCERE EUROPA ÎN BUZUNAR. EPSO and EURES are. EPSO ºi EURES . the anthem).

Estonia.Slovenia 2007: România. Aceastã publicaþie este realizatã de Centrul EUROPE DIRECT BACÃU. Germania. Bulgaria CARE SUNT SCOPURILE SALE? Pace. Ungaria. Marea Britanie 1981: Grecia 1986: Portugalia. un sistem politic al poporului. Franþa. într. Irlanda. prezintã 785 de membri. Parlamentul European este ales prin vot. din toate cele 27 de state-membre.Lituania. Spania 1995: Austria.CE ESTE UNIUNEA EUROPEANÃ? Un parteneriat economic ºi politic unic. la fiecare cinci ani ºi reprezintã cetãþenii Uniunii. CUM S-A FORMAT? ÎMBRÃÞIªÂND UN CONTINENT. responsabilitate împãrþitã cu Consiliul Uniunii Europene. Principala sarcinã este procesul legislativ.o lume mai dreaptã ºi mai sigurã. Olanda 1973: Danemarca. prosperitate ºi libertate pentru cei 495 de milioane de cetãþeni ai sãi. prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România. Polonia. între 27 state democratice europene. Parlamentul ales în iunie 2004. State-membre ºi anul aderãrii: 1952: Belgia. Principalele instituþii sunt: 1. 4 . Republica Cehã. Malta. CUM FUNCÞIONEAZÃ? PRINCIPALELE INSTITUÞII ALE UE Funcþionarea UE este fundamentatã de „triunghiul decizional“. Letonia. proiect finanþat de Comisia Europeanã. Italia.Slovacia. Suedia 2004: Cipru. Luxemburg. dintre care aproape o treime sunt femei. Finlanda.

proiect finanþat de Comisia Europeanã. Its main job is to pass European laws. Italy. Czech Republic. Luxembourg. the Netherlands 1973 Denmark. EU Members and the year they joined: 1952 Belgium. Latvia. HOW WAS IT BUILT UP? BY EMBRACING A CONTINENT. Slovakia. Slovenia 2007 Bulgaria. has 785 members from all 27 EU countries. Estonia. Poland. Ireland. Lithuania. Aceastã publicaþie este realizatã de Centrul EUROPE DIRECT BACÃU. Members of the European Parliament do not sit in national blocks. elected in June 2004. Spain 1995 Austria. a political system which has been evolving for the past 50 years. HOW DOES IT WORK? MAJOR EUROPEAN INSTITUTIONS EU works through its “decision triangle”. the United Kingdom of Great Britain 1981 Greece 1986 Portugal. Germany. Finland. out of which nearly a third are women. 5 . safer world.WHAT IS THE EUROPEAN UNION? A unique economic and political partnership between 27 democratic European countries. The European Parliament voice of the people The European Parliament is elected every five years by the people of Europe to represent their interest. sharing this responsabilty with the Council of the European Union. prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România. Romania WHAT ARE ITS AIMS? Peace. Hungary. prosperity and freedom for its 495 million citizens in a fairer. Malta. France. but in seven Europe-wide political groups. The major institutions are: 1. Sweden 2004 Cyprus.The present parliament.

proiect finanþat de Comisia Europeanã. 2. Cercul este semnul perfecþiunii. fiind alcãtuit din transparenþã. aºezate în cerc. SIMBOLURILE UNIUNII EUROPENE Steagul Uniunii Europene Cu cele douãsprezece stele.Membrii Parlamentului nu sunt împãrþiþi în grupuri naþionale. Consiliul Uniunii Europene: vocea statelor membre Cunoscut drept Consiliul Miniºtrilor. Aceastã publicaþie este realizatã de Centrul EUROPE DIRECT BACÃU. CUE împarte cu Parlamentul European responsabilitatea procesului legislativ ºi a deciziilor politice. începând cu 1986. ci în ºapte grupuri politice europene. principala responsabilitate pentru acþiunile UE în domeniul PESC (Politica Externã ºi de Securitate Comunã). organizaþie internaþionalã care îºi propunea sã apere drepturile omului ºi valorile culturale europene. este un vid acumulat al aerului. Comisia Europeanã : promovarea interesului comun Comisia Europeanã realizeazã propuneri legislative. al solidaritãþii. pe un fond albastru. de asemenea. Are. Se ocupã de implementarea politicilor Uniunii Europene ºi de acordarea finanþãrilor structurale. în anul 1955 de Consiliul Europei. Tot Parlamentul alege Ombudsmanul European. al cristalului. 3. Comisia se ocupã de verificarea respectãrii tratatelor europene ºi a legilor europene. pentru întâia oarã. al apei. el este utilizat de cãtre toate instituþiile Uniunii Europene. steagul Uniunii Europene reprezintã unitatea ºi identitatea popoarelor Europei. prezentate Parlamentului European ºi Consiliului. responsabil cu investigarea plângerilor din partea cetãþenilor cu privire la proasta administrare a instituþiilor europene. 6 . Statele membre UE l-au adoptat ca steag al Comunitãþilor Europene în anul 1985 ºi. al unitãþii principiale. prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România. Albastrul este cea mai adâncã dintre culori. El a fost folosit.

which it presents to the European Parliament and the Council. displayed under a circle.it was the symbol the Council of Europe. water and crystal .It is also the European Parliament which elects the European Ombudsman which investigates the citizens' complaints about maladministration by the EU institutions. The European Commission: promoting the common interest The European Commission drafts proposals for new European laws. it has become the symbol of all European Institutions. solidarity and the initial unity. 3. prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România. an international organization which proposed to defend human rights and European cultural values. 7 . against a blue background. the flag of the European Union represents the unity and the identity of the European citizens. since 1986. 2 The Council of the European Union: voice of the member states: Formerly known as the Council of Ministers. In 1955. proiect finanþat de Comisia Europeanã. The Commission also keeps an eye out to see that everyone abides by the European treaties and laws. it shares with the Parliament the responsibility for passing laws and taking policy decisions. EU member states adopted it as flag of European Communities in 1985 and. Blue represents the deepest of all colors. It manages the day-to-day business of implementing EU policies and spending EU funds. standing for air. It also bears the main responsibility for what the EU does in the field of the common foreign and security policy . SYMBOLS OF THE EUROPEAN UNION The flag of the European Union -With its twelve stars.while the circle signifies perfection. Aceastã publicaþie este realizatã de Centrul EUROPE DIRECT BACÃU.

Unitã în diversitate . identitatea Europeanã este mai cuprinzãtoare ºi îºi propune sã exprime mai complet Sinele unei colectivitãþi. Unitatea ºi diversitatea sunt purtãtoare de sens pozitiv. compusã de Ludwig van Beethoven. Unitatea este simbolul esenþei comune. proiect finanþat de Comisia Europeanã. dar ºi aspiraþia spre valorile comune. în sensul cã numeroasele culturi. 8 . iar divizarea ºi omogenitatea dobândesc conotaþii negative. cel mai adecvat.Steaua este simbolul omului regenerat. Aceastã publicaþie este realizatã de Centrul EUROPE DIRECT BACÃU. Considerãm cã este necesarã distincþia dintre unitate ºi divizare.deviza Uniunii Europene. Aceastã devizã a fost menþionatã oficial în Tratatul de instituire a unei Constituþii pentru Europa. În anul 1972 Consiliul Europei a hotãrât ca ultima parte a Simfoniei a IX-a.Diversitatea reprezintã doar forme de manifestare ale esenþei. tradiþii ºi limbi diferite care coexistã în Europa reprezintã un atu pentru continentul nostru. prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România. Imnul Uniunii Europene. speranþa. iar doisprezece este numãrul unei împliniri. cunoscutã sub numele de Oda Bucuriei. pe de o parte ºi diversitate ºi omogenitate. considerându-se cã aceasta exprimã. Dincolo de identitatea naþionalã. Din 1985 Oda Bucuriei a devenit imnul Uniunii Europene. pe de altã parte. sã devinã imnul sãu. dar ºi al unei renaºteri. unitatea în diversitate ºi idealurile de libertate. pace ºi solidaritate care stau la baza Uniunii Europene.

and also of a rebirth. Unity and division bear a positive connotation. traditions and different languages coexisting inside Europe represent a strong point for our continent. and diversity and homogeneity. 9 . Unity is the symbol of common essence. on the other hand. We consider it necessary to distinguish between unity and division. most adequately. and twelve is the number of an accomplishment. Since 1985. on the one hand. The European Anthem In 1972. the Council of the European Union decided that Ode to Joy . but also aspiration towards common values. prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România. unity in diversity and the ideals of freedom. Beyond the national identity. by Ludwig van Beethoven become its anthem. and diversity and homogeneity acquire a negative connotation. proiect finanþat de Comisia Europeanã. Aceastã publicaþie este realizatã de Centrul EUROPE DIRECT BACÃU. the European identity is broader and wants to express. in a comprehensive manner. hope . Ode to Joy has become the anthem of the European Union. the Self of one collectivity. Diversity represents only forms of essence manifestation. in the sense that numerous cultures.The star symbolizes the regenerated man. as it was considered to reflect. peace and solidarity which are the core of the EU. United in diversity This motto has been officialy mentioned in The European Constitutional Treaty.

2007: Serviciul este extins la încã douã state-membre noi. se ocupã de aceste cereri ºi oferã sfaturi asupra metodelor de a gãsi informaþiile cerute. Tot în anul 1996. pentru a oferi o interfaþã prietenoasã ºi accesibilã accesului direct la informaþii ºi sfaturi cu privire la Uniunea Europeanã. irlandezã ºi românã. 2000: Ca urmare a unui apel pentru candidaþi. 2004: Serviciul devine operaþional în cele 25 de state-membre ºi este disponibil accesul în toate cele 20 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Aceastã publicaþie este realizatã de Centrul EUROPE DIRECT BACÃU.000 de utilizatori în noiembrie 2005. este lansat un prim centru pentru a trimite îndrumãri ºi fiºe practice apelanþilor. ca parte a iniþiativei “Cetãþeanul este primul” iniþiativã de a promova drepturile cetãþenilor în interiorul Pieþei Unice. serviciul EUROPE DIRECT devine operaþional în Mai 2000. ºi devine operaþional în alte 3 limbi oficiale: bulgarã. Bulgaria ºi România. 1998: La întâlnirea Consiliului European de la Cardiff se lanseazã apelul pentru crearea unui centru permanent sub denumirea de EUROPE DIRECT. proiect finanþat de Comisia Europeanã. 10 . accesibil în toate reþelele fixe ºi mobile din aproapre toate statelemembre: 00 800 67891011. O micã echipã de operatori. 2005: Realizând o comparaþie cu anul 2003. din interiorul Comisiei. prezentând numere diferite de apel gratuit pentru fiecare stat-membru. serviciul îºi dubleazã numãrul de cetãþeni ale cãror cereri le rãspunde ºi atinge cifra de 100. 2002: În acest an numerele diferite din fiecare stat sunt înlocuite cu un singur numar cu apelare gratuitã. lansat în anul 1999. prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România.Istoric al Reþelei EUROPE DIRECT 1996: Comisia Europeanã deschide un serviciu de e-mail pentru a rãspunde cererilor de informaþie cu privire la activitatea sa.

History of EUROPE DIRECT Network 1996:The Commission opens an e-mail service to answer information requests concerning its activities. 2002: The various free-phone numbers are replaced by a single free-phone number accessible from all fixed telephones in every member-state and from mobile phones in most countries: 00 800 67891011. 2004: The service becomes accessible from 25 member-states and operational in 20 official languages. the service doubles the number of citizens whose questions it answers and reaches 100 000 users in November 2005. 2007: The service is extended to two new member-states. A small team of operators inside the Commission handles these requests and provides advice on how to find the required information. 2000: Following an open call for tenders in 1999. and becomes operational in 3 additional official languages: Bulgarian. Also in 1996. Aceastã publicaþie este realizatã de Centrul EUROPE DIRECT BACÃU. 1998: The European Council meeting in Cardiff calls for the creation of a permanent Call Centre under the name of EUROPE DIRECT in order to give a user-friendly direct access to information and advice about the Union. 11 . prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România. 2005: Comparing to 2003. as part of the 'Citizens First' initiative promoting citizens' rights inside the Internal Market. proiect finanþat de Comisia Europeanã. a first call centre is launched to send guides and fact sheets to the enquirers. Irish and Romanian. Bulgaria and Romania. the EUROPE DIRECT service starts operating in May 2000 with different free-phone numbers for each member state.

96. Poate oferi rãspunsuri directe la întrebãri generale. de informaþii ºi sfaturi. naþional. sunteþi îndrumat la cea mai bunã sursã la nivel de UE. Anumite restricþii pot fi aplicate apelurilor din reþele mobile ºi/sau hoteluri. Oferã informaþii generale cu privire la o arie largã de subiecte legate de UE. 12 . b) Un serviciu de rãspuns direct prin e-mail c) Un serviciu de asistenþã interactivã virtual Aceastã publicaþie este realizatã de Centrul EUROPE DIRECT BACÃU. dar puteþi cere sã vi se facã legãtura cãtre un operator care vorbeºte în limba statului al cãrui cetãþean sunteþi.Ce este un Centru EUROPE DIRECT? Un centru EUROPE DIRECT este un serviciu care vã ajutã sã gãsiþi rãspunsuri la întrebãri despre Uniunea Europeanã. prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România. proiect finanþat de Comisia Europeanã.96 (se aplicã tarifele normale locale) Vã va rãspunde un operator în limba englezã. inclusiv cu privire la drepturile ºi oportunitãþile ca cetãþean european ºi cum puteþi sã faceþi uz de ele. Un numãr cu apelare normalã de oriunde din lume: +32-2-299. Cum sã luaþi legãtura cu un centru EUROPE DIRECT? Aveþi de ales înte urmãtoarele canale: a) Un numãr cu apelare gratuitã din toate cele 27 state-membre: 00 800 67891011. regional ºi local. iar în cazul unor întrebãri specifice.

It can provide direct responses to general enquiries and. regional and local levels. it will signpost you to the best source of information and advice at EU. Aceastã publicaþie este realizatã de Centrul EUROPE DIRECT BACÃU. An interactive. if you have more detailed questions. allowing you to enter into a one-to-one navigation session with an operator and get an immediate reply to your question. It offers information on all sorts of subjects related to the EU including your rights and opportunities as a EU citizen and how to take advantage of them.What is the EUROPE DIRECT Contact Centre? The EUROPE DIRECT Contact Centre is a service which helps you find answers to your questions about the European Union. A direct response service via e-mail. A normal telephone number from anywhere in the world: +32-2-299.96 (standard local telephone charges apply) You will reach an English speaking operator but you may request to be put through to an operator speaking one of the EU's other official languages.96. prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România. national. proiect finanþat de Comisia Europeanã. How to get in touch with the EUROPE DIRECT Contact Centre? You can choose the following communication channels: A toll-free number from anywhere in the 27 member-states. 13 . 00 800 67891011 Certain restrictions may apply for calls from mobile phones and/or hotels. real-time Web-Assistance service for visitors of the EUROPA web site.

Precum buletinul de identitate sau paºaportul. PEL nu presupune parcurgerea unor teste de limbã. PEL cuprinde trei pãrþi: PAªAPORTUL LINGVISTIC include cunoºtinþele ºi competenþele dumneavoastrã referitoare la diferite limbi. BIOGRAFIA LINGVISTICÃ reprezintã un document al procesului de învãþare a limbilor. Se vor menþiona atât certificatele. motivele alegerilor dumneavoastrã ºi mijloacele utilizate pentru însuºirea unei limbi strãine. în acelaºi timp. cât ºi autoevaluarea propriilor cunoºtinþe. prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România. mai degrabã.PORTOFOLIUL EUROPEAN AL LIMBILOR (PEL) Obiectivele principale ale PORTOFOLIULUI EUROPEAN AL LIMBILOR se axeazã. promovatã de Uniunea Europeanã ºi. de exemplu. Se vor menþiona contextele în care aþi învãþat limba respectivã. conferindu-i identitate culturalã în “unitatea în diversitate”. iar. pentru cãlãtorii sau pentru studiu. PEL devine proprietatea cetãþeanului european. o ierarhizare a importanþei celor patru competenþe lingvistice: a vorbi/ a înþelege. 14 . pe conºtientizarea existenþei altor culturi. Biografia lingvisticã se axeazã pe patru puncte principale. a asculta sau Aceastã publicaþie este realizatã de Centrul EUROPE DIRECT BACÃU. învãþarea unei limbi strãine pentru un anume scop: pentru serviciu. pe abilitatea cetãþeanului european de a se autoevalua. diplomele obþinute. ci. stârnindu-i ambiþia de a descoperi mai multe lucruri despre o anume limbã. pe de o parte. proiect finanþat de Comisia Europeanã. a scrie. pe stimularea ºi încurajarea iniþiativelor de a învãþa limbi strãine. Obiectivele cetãþeanului în procesul de învãþare a limbilor stabileºte o ierarhie a acestora în procesul de învãþare. pe de altã parte.

15 . You should mention formal qualifications. the ELP becomes your property. or for study. listening. learning a foreign language for your job. but rather on the European citizen's ability of his/ her objective self-assessment. The ELP is made up of three parts: THE LANGUAGE PASSPORT focuses on your experience in and ability with different languages. or reading). Like your ID or passport. The ELP is not based on language or culture tests.EUROPEAN LANGUAGE PORTOFOLIO The main aims of the EUROPEAN LANGUAGE PORTOFOLIO are to stimulate and support the learning of languages and to engage people of different ages into interactions with other cultures. proiect finanþat de Comisia Europeanã. The Language Biography includes four main points: My language learning aims sets a sort of hierarchy of your main objectives in the learning process (e. THE LANGUAGE BIOGRAPHY is your language learning history with updated records of the contexts you learned a language.g. prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România. giving you cultural identity within the “unity into diversity” promoted by the EU and stirring your ambition to learn and find out more about a particular language. diplomas. to range the four skills: speaking/ understanding. Aceastã publicaþie este realizatã de Centrul EUROPE DIRECT BACÃU. and self-assessments. writing. the reasons of your choice and the means used in the learning process. for travelling.

a scrie ºi a vorbi) testate în orice examen pentru o limbã strãinã. DOSARUL va cuprinde extrase din lucrãrile personale ºi certificate care sã ateste deprinderile. 16 . proiect finanþat de Comisia Europeanã. situaþii jenante. de la cel mai scãzut (A1) pânã la cel mai înalt (C2). Prioritãþile lingvistice actuale ale cetãþeanului european. experienþele ºi realizãrile lingvistice. Cele mai semnificative experienþele lingvistice ºi interculturaleale ale cetãþeanului european includ diferenþe între stiluri de viaþã ºi comportament. Se va trasa o scalã a nivelurilor.php Aceastã publicaþie este realizatã de Centrul EUROPE DIRECT BACÃU. Toate aceste niveluri se centreazã pe cele patru aptitudini/ abilitãþi (a asculta. Acest proiect a fost realizat în colaborare cu EAQUALS (The European Association for Quality Language Services) ºi ALTE (The Association of Language Testers in Europe). prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România. a citi.alte. de exemplu folosirea unei limbi strãine la locul de muncã. opinii despre propria culturã sau o altã culturã. Mai multe detalii puteþi afla pe site-ul: http://www. amuzante sau confuze. transformãri personale ca efect al experienþelor interculturale.org/projects/eelp.Experienþa lingvisticã oferã o cronologie a tuturor experienþelor cetãþeanului de învãþare a limbilor.

g. embarrassing. This ELP project has been drawn out in collaboration with EAQUALS (The European Association for Quality Language Services) and ALTE (The Association of Language Testers in Europe).My language learning history provides a chronological overview of all your language learning experiences (e. ranging from the lowest (A1) to the highest one (C2).alte. Further details could be found at: http://www.org/projects/eelp. the personal changes undergone after these intercultural experiences. My most significant linguistic and intercultural experiences focuses on striking differences in lifestyle and behaviour. My current language learning priorities. funny or confusing situations. reading. THE DOSSIER consists of pieces of work and certificates that constitute the proof of your language skills. and achievements. 17 . writing and speaking) tested in all language exams. proiect finanþat de Comisia Europeanã. There is a scale of levels that should be filled in. insights gained into your own culture or the other culture. All these levels include the four main skills (listening. experiences. prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România.php Aceastã publicaþie este realizatã de Centrul EUROPE DIRECT BACÃU. using foreign languages at work).

sunt: Telefon : +32 (0)2. Belgium Aceastã publicaþie este realizatã de Centrul EUROPE DIRECT BACÃU. Locurile de muncã se adreseazã persoanelor (femei ºi bãrbaþi) care sunt cetãþeni ai unui stat membru al UE. punct de pornire pe care îl recomandãm tuturor celor interesaþi. limba francezã ºi limba germanã.88 Prin corespondenþã: Epso Personnel Selection Office.31. în principal. numãrul de posturi disponibile ºi informaþii cu privire la concurs. Curtea de Justiþie. Misiunea sa este de a organiza recrutãri de personal pentru toate instituþiile Uniunii Europene. Interfaþa este disponbilã numai în limba englezã. Comitetul Regiunilor ºi Ombdusmanul European.eu/epso/index_en. Informaþiile oferite numai pe site-ul EPSO sunt cele reale. realizeazã acest lucru fãrã aprobarea EPSO. comercial sau de altã naturã. Office C80 4/11.74.299. Website-ul este http://europa.htm. Fax: +32 (0)2.295. prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România. Concursurile deschise planificate sunt indicate într-un calendar provizoriu. de asemenea. proiect finanþat de Comisia Europeanã. Scopul sãu este de a oferi publicului avizat cu informaþie viabilã privind posturile disponibile în cadrul instituþiilor europene ºi de a utiliza cât mai bine tehnologiile informaþionale astfel încât managementul procedurilor de selecþie sã fie îmbunãtãþit. Este important a se reþine urmãtorul aspect: oricare alt site. prin concurs deschis. Consiliul Miniºtrilor. Comisia Europeanã.EPSO OFICIUL EUROPEAN PENTRU SELECÞIA PERSONALULUI Oficiul European pentru Selecþia Personalului a fost înfiinþat în 26 iulie 2002. Site-ul prezintã organizarea surselor de informaþie în secþiunea Sitemap. Info-recruitment. Anunþurile de concursuri sunt comunicate prin acest site ºi sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. respectiv Parlamentul European. 18 . Comitetul Economic ºi Social. care oferã informaþii privind procedurile de selecþie EPSO. Funcþionarii permanenþi sunt selectaþi. Aceastã instituþie a devenit operaþionalã în data de 1 ianuarie 2003. EPSO negând orice responsabilitate privind conþinutul acestor site-uri.31. În Jurnalul Oficial sunt prezentate condiþiile ºi cerinþele specifice pentru concursul respectiv ºi se menþioneazã. Posibilitãþile de contactare a acestei instituþii. B-1049 Brussels.

295. Info-recruitment. We recommend first to start with the Sitemap.htm. The planned competitions are indicated in a provisional timetable. namely the European Parliament. the Court of Auditors.31. which points out the sources of information necessary in your study. Ways of contacting this institution: Phone: +32 (0)2. B-1049 Brussels. which offers information regarding the selection procedures of EPSO. French and Dutch. the Court of Justice. commercial or of other character. Fax: +32 (0)2. the Council. Its mission is to organise open competitions to select highly qualified staff for recruitment to all institutions of the European Union. The interface is only available in English.88 By postal address: Epso Personnel Selection Office. It is important to remember the following aspect: any other site. the Committee of the Regions and the European Ombudsman. The positions are addressed to citizens (men and women) of a member-state of the EU.299. the European Commission. The announcements regarding the open competitions are posted on the website of EPSO and published in The Official Journal of the European Union.74. prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România. The permanent staff are selected by open competitions. The information offered only on the webiste of EPSO are the correct and real ones.eu/epso/index_en. This institution has become functional starting with 1 January 2003. does so without the approval of EPSO. EPSO declines responsability for the contents of any web site other than the official EPSO web site. Belgium Aceastã publicaþie este realizatã de Centrul EUROPE DIRECT BACÃU. Its aim is to provide the public with free access to reliable information about recruitment to the EU institutions and to make best use of information technology to improve the management of selection procedures. Office C80 4/11. The website is http://europa. and they also mention the number of available positions and other relevant information for the competition.EPSO EUROPEAN PERSONNEL SELECTION OFFICE The European Communities Personnel Selection Office (EPSO) was set up on 26 July 2002. proiect finanþat de Comisia Europeanã. In the official Journal there are also presented the criteria and special requirements for the jobs.31. the Economic and Social Committee. 19 .

europa.asp Comitetul Economic ?i Social: http://www.europa.eu/en/indexaz/index.eu/parliament/public/staticDisplay.europa.Link-uri utile EPSO website: http://europa.eesc.htm Experienþã de muncã Parlamentul European: http://www.consilium.eu/parliament/public/nearYou/completeList.asp?id=316&lang=ro&mode=g Comisia Europeanã: http://ec.htm Biroul de legãturã Bruxelles-Europa: http://www.europarl. 20 .eu/epso Inforecrutare: http://europa.asp Ombudsmanul European: http://ombudsman.do?id=149&langua ge=ro Consiliul Miniºtrilor: http://www.eu/trainee/en/default.htm Curtea Europeanã de Justiþie: http://curia. proiect finanþat de Comisia Europeanã.be Biroul Naþional de Turism Luxemburg: http://www.blbe.htm Regulamentul personalului: http://ec.eu/cms3_fo/showPage.europa.eu/dgs/personnel_administration/statut/tocen100.eu/stages/index_en.europa.do Reprezentanþele Comisiei: http://ec.europa.eu/epso/infos/contact_en.eu/organisation/tgj/trainees/index_en.htm Comitetul Regiunilor: http://cor.europa.lu Aceastã publicaþie este realizatã de Centrul EUROPE DIRECT BACÃU.europa.eu/en/presentation/contact_us_recruitment.eu Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: http://europa.europa.ont.eu/represent_en.europa.pdf Europa website: http://europa.eu/eur-lex Birourile de informare ale Parlamentului European: http://www.europarl. prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România.

do The European Commission: http://ec. prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România.do?id=149&langua ge=ro The Council of Ministers: http://www.europarl.htm The Committee of Regions: http://cor.eu The Official Journal of the European Union: http://europa.eu/trainee/en/default.europa.eu/cms3_fo/showPage.blbe.be The National Bureau of Tourism in Luxembourg: http://www.htm Work Experience European Parliament: http://www.eu/parliament/public/staticDisplay.europa.eu/parliament/public/nearYou/completeList.eu/epso Inforecruitment: http://europa.asp The European Ombudsman: http://ombudsman.pdf Europa website: http://europa. proiect finanþat de Comisia Europeanã.eu/stages/index_en.asp?id=316&lang=ro&mode=g The European Commission: http://ec. 21 .eu/represent_en.lu Aceastã publicaþie este realizatã de Centrul EUROPE DIRECT BACÃU.htm Personnel Regulations: Http://ec.eu/epso/infos/contact_en.consilium.europa.eu/organisation/tgj/trainees/index_en.eu/eur-lex The Information Office of the European Parliament: http://www.europa.europa.asp The Economic and Social Committee: http://www.ont.eu/en/indexaz/index.europarl.eesc.europa.eu/en/presentation/contact_us_recruitment.htm Brussels-Europe Link Office: http://www.europa.europa.europa.eu/dgs/personnel_administration/statut/tocen100.europa.Useful links: EPSO website: http://europa.htm The European Court of Justice: http://curia.

EURES este mult mai mult decât un portal pentru mobilitatea forþei de muncã. orientare ºi plasament. cât ºi solicitanþilor de locuri de muncã interesaþi de piaþa europeanã a muncii. juridice ºi administrative legate de mobilitatea la nivel naþional ºi transfrontalier. precum ºi de asistenþã pentru soluþionarea acestora. Aceastã publicaþie este realizatã de Centrul EUROPE DIRECT BACÃU. precum ºi al oricãrui cetãþean care doreºte sã beneficieze de principiul liberei circulaþii a persoanelor. Elveþia participã. cât ºi pentru angajatori. prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România. proiect finanþat de Comisia Europeanã. În regiunile transfrontaliere europene. Consilierii sunt experþi specializaþi în domenii care privesc aspecte practice. 22 . serviciile publice de ocupare a forþei de muncã din statele membre ale SEE (þãrile UE plus Norvegia.EURES PORTALUL MOBILITÃÞII EUROPENE PENTRU OCUPAREA FORÞEI DE MUNCÃ Scopul EURES este de a oferi informaþii. iar numãrul lor este în creºtere. de asemenea. EURES joacã un rol important în furnizarea de informaþii referitoare la toate tipurile de probleme legate de naveta peste frontierã cu care se confruntã lucrãtorii ºi angajatorii. el dispunând de o reþea umanã formatã din peste 700 de consilieri EURES care se aflã în contact zilnic cu solicitanþii de locuri de muncã ºi angajatorii din întreaga Europã. astfel încât aceasta sã poatã oferi servicii de calitate înaltã atât pentru lucrãtori. la reþeaua EURES. Resursele reunite ale organizaþiilor membre ºi partenere ale EURES oferã reþelei o bazã solidã. CONSILIERII EURES EURES pune la dispoziþie o reþea de consilieri care au rolul de a oferi solicitanþilor de locuri de muncã ºi angajatorilor informaþiile de care au nevoie. Înfiinþat în 1993. Islanda ºi Liechtenstein) ºi alte organizaþii partenere. Consilierii EURES sunt specialiºti instruiþi care oferã cele trei servicii EURES de bazã: informare. Existã peste 700 de consilieri EURES în Europa. EURES este o reþea de cooperare între Comisia Europeanã. prin contact personal. recomandãri ºi servicii de recrutare/plasare (gãsirea candidatului /locului de muncã potrivit) în beneficiul lucrãtorilor ºi angajatorilor. atât angajatorilor.

It contains a human network formed of over 700 EURES advisors. public work-placement services of SEE member-states (EU plus Norway. Aceastã publicaþie este realizatã de Centrul EUROPE DIRECT BACÃU. EURES advisors are trained specialists who offer the three basic services: informing. under a personal contact relation. and also for the benefit of any citizen who wishes to take advantage from the principle of free movement of persons. EURES plays a major role in providing information regarding all types of issues related to cross-border commuting. 23 . and assistance for solving these issues. There are over 700 EURES advisors in Europe. and their number is growing. whose role is to offer the applicants the necessary information. EURES ADVISORS EURES provides a network of advisors. so it can offer high-quality services for the employees and employers as well. The resources provided by member and partner organizations of EURES provide the network a solid basis. proiect finanþat de Comisia Europeanã. recommendations and recruiting /placement services (finding for the candidate the right work place) for the benefit of employers and employees. for the employers and for the applicants interested in finding a job on the European job market. Iceland and Liechtenstein) and other organizations. Created in 1993.EURES THE EUROPEAN JOB MOBILITY PORTAL EURES' aim is to provide information. who are in a daily contact with the applicants for jobs and employers from all Europe. EURES is a cooperation network between the European Commission. prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România. Within transnational European regions. EURES represents more than a European job mobility portal. The advisors hold the required expertise regarding political. issues with which the employers and the employees have to deal with on a daily basis. Switzerland is also a member of EURES network. legal and administrative aspects related to national and cross-border mobility. orientation and placement.

europa.Stagii de practicã la Instituþiile Europene Posibilitatea efectuãrii de stagii de practicã la instituþiile europene reprezintã pentru tinerii absolvenþi.maxim 5 luni.europa..G. plãtite sau nu.cor.htm Parlamentul European http://www. Informaþiile relevante pentru posibilii aplicanþi de regãsesc pe urmãtoarele site-uri: Serviciu de informare pentru tineri www. sunt de douã tipuri: de lungã duratã . administrative sau aparþinând sectorului O.eu/pages/PresentationTemplate.minim 3 luni.asp Comitetul Regiunilor Http://www.eurodesk.europa. fie ele organisme consultative. Posibilitatea acumulãrii de informaþii utile.europa. o oportunitate ce nu trebuie ratatã. fie ele teoretice ºi/sau practice.aspx?view=folder&id=b3c0 a1ba-c996-4236-b480-bcb4a8c17277&sm=b3c0a1ba-c996-4236-b480bcb4a8c17277 Aceastã publicaþie este realizatã de Centrul EUROPE DIRECT BACÃU. 24 . Stagiile de practicã organizate de instituþiile europene.N.eesc.eu/stages/index_en.eu/parliament/public/staticDisplay.europarl. prin munca efectivã alãturi de personalul acreditat þi posibilitatea de a lucra într-un mediu multicultural lãrgeþte orizontul profesional þi cultural al celor care efectueaza un stagiu de practica. cu o vechime relativã în muncã. prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România.ro Comisia Europeanã http://ec. de micã duratã . proiect finanþat de Comisia Europeanã.do?id=147&languag e=RO Comitetul Economic þi Social European http://www.eu/organisation/tgj/trainees/index_en.

administrative or belonging to the NGO domain . short period . paid or not. The chance of accumulating useful information. by learning at the workplace from experienced staff.ro European Commission http://ec.europa. The traineeships organised by the European institutions .eurodesk. together with the opportunity of those accepted to work in a multicultural environment broadens the professional and cultural perspectives of those interested in such traineeships.eu/stages/index_en.europa. proiect finanþat de Comisia Europeanã.are: long period maximum 5 months.aspx?view=folder&id=b3c0 a1ba-c996-4236-b480-bcb4a8c17277&sm=b3c0a1ba-c996-4236-b480bcb4a8c17277 Aceastã publicaþie este realizatã de Centrul EUROPE DIRECT BACÃU.eu/organisation/tgj/trainees/index_en.europarl. 25 . with a relative work experience. All relevant information may be found on the following websites: Information service for youth www.do?id=147&languag e=RO European Economic and Social Committee http://www.htm European Parliament http://www.eu/pages/PresentationTemplate. for young graduates.cor. prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România.Traineeships at European Institutions The possibility of traineeships at European institutions represents.europa.asp The Committee of Regions Http://www.minimum 3 months.eu/parliament/public/staticDisplay.consultative organisms.eesc.europa. an opportunity which must not be lost. either theoretical or practical.

proiect finanþat de Comisia Europeanã.STATUIA LUI ªTEFAN CEL MARE .BACÃU Aceastã publicaþie este realizatã de Centrul EUROPE DIRECT BACÃU. 26 . prin Reprezentanþa Comisiei Europene în România.

Numãr gratuit (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*)Anumiþi operatori nu permit accesul la numere 00 800 sau taxeazã aceste apeluri.Europe Direct este un serviciu care vã ajutã sã aflaþi rãspunsuri la întrebãri despre Uniunea Europeanã. Bacãu 2008 .

EUROPE DIRECT BACÃU .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful