SC

Aprobat DIRECTOR GENERAL

INSTRUCŢIUNE PROPRIE SSM
pentru utilizarea echipamentelor de calcul
Obiect Stabilirea normelor interne specifice utilizării echipamentelor de calcul (calculator, imprimante etc.), obligatorii pentru toţi lucrătorii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul SC SRL Scop Eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională, existente în cadrul acestei activităţi. Cadrul legal de referinţă al instrucţiunii proprii - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006; - HG 1425/2006 privind normele metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006; - HG 1091/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă - HG 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

Componenţele sistemului de muncă Forţa de muncă Participanţii la procesul muncii sunt persoane de specialitate, angajate cu contract individual de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi personalul care efectuează servicii pe bază de contracte civile de prestări servicii, care prestează activităţi în care utilizează echipamente de calcul.

Sarcina de muncă - redactare rapoartele , procesele-verbale, diverse situaţii, în format electronic

Nu se va amplasa imprimanta într-un loc în care cablu de alimentare intersectează culoarul de trecere de lângă birou.- întocmire materiale în format electronic întocmire baze date administrare baza de date printare documente tehnoredactare documente etc. pentru ca ventilaţia necesară să asigure funcţionarea sigură şi protecţia împotriva supraîncălzirii. 3. Conectarea se va face numai la prize cu împământare. 4. Nu se vor bloca şi nu se vor acoperi deschiderile din corpul imprimantei. Se vor folosi numai prize cu împământare şi prelungitoare schuko. 11. 7. Nu se folosesc cabluri deteriorate sau uzate. 6. Mijloace de muncă utilizate (utilaje şi materiale folosite) Echipamente folosite sunt: . . Nu se vor introduce obiecte prin deschizăturile din corpul imprimantei. Se va evita alimentarea de la o priză aflată pe acelaşi circuit cu prize care alimentează copiatoare sau aparate de aer condiţionat.calculator . 5. nici în apropiere de radiator sau de o sursă de căldură. 8. Imprimanta nu se va aşeza pe o suprafaţă instabilă. 9. Se vor respecta toate instrucţiunile înscrise pe imprimantă şi în cartea tehnică.scanner Mediul de muncă Activitatea se desfăşoară în incinta sediului social al SC SRL. Imprimanta se va aşeza pe suprafaţă dreaptă deoarece nu funcţionează corect decât în poziţie orizontală.imprimantă . Reguli pentru utilizarea în deplină securitate echipamentelor de calcul (imprimantă. Se va alimenta imprimanta numai la tensiunea de lucru indicată pe plăcuţa ei indicatoare. 10. salariaţii care utilizează echipament de calcul trebuie să respecte următoarele reguli: 1. calculator) Reguli referitoare la utilizarea imprimantei În scopul desfăşurării activităţii în deplină securitate a muncii. 2.

verificarea temperaturii şi umidităţii din sală. Ecranul.12. 15. Imprimanta se va scoate din priză şi se va chema un tehnician specializat în următoarele cazuri: a) dacă cordonul de alimentare sau ştecherul acestuia sunt deteriorate. existând riscul producere a unui incendiu. suportul de documente şi tastatura trebuie amplasate la distanţe aproximativ egale faţă de ochii utilizatorului. curentul absorbit de toţi consumatorii conectaţi la acesta nu va depăşi curentul maxim suportat de prelungitor. se va realiza cu luarea măsurilor de evitare a antrenării părţilor corpului de către imprimantă. Dacă se foloseşte prelungitorul pentru alimentarea imprimantei. Nu se vor utiliza apă. Orice intervenţie în timpul funcţionării imprimantelor. În timpul funcţionării. ştechere. cabluri de alimentare. 16. c) dacă în imprimantă a pătruns lichid. prize. alte lichide sau spray-uri de curăţare pentru întreţinerea curăţeniei imprimantei. Ecranul va fi amplasat astfel încât direcţia de privire să fie paralelă cu sursele de lumină (indiferent dacă aceasta este naturală sau artificială). Înălţimea tastaturii trebuie să asigure în timpul utilizării un unghi între braţ şi antebraţ de minimum 90. 17. La punerea sub tensiune a calculatoarelor electronice se vor respecta. în ordine următoarele prevederi: a. 18. Punerea sub tensiune a tablourilor de distribuţie va fi efectuată numai de către personal autorizat în acest scop. Curentul absorbit de toţi consumatorii conectaţi la o priză nu trebuie să depăşească curentul maxim suportat de priză. În apropierea imprimantelor de mare viteză se vor amplasa stingătoare cu praf şi bioxid de carbon. permisă în documentaţia tehnică. d) dacă imprimanta a căzut sau corpul ei a fost deteriorat. 3. 4. . instalaţii de climatizare sau la orice alte instalaţii electrice specifice. 13. 5. 7. 6. 19. 14. b) dacă pe una din ele a căzut apă sau alt lichid. 20. e) dacă imprimanta nu funcţionează normal sau performanţele ei au scăzut simţitor. Este interzis personalului care utilizează calculatoare să intervină la tablouri electrice. capacul superior al imprimantelor va fi menţinut închis. Reguli privind utilizarea calculatorului 1. Este interzisă supraîncălzirea imprimantelor de mare viteză. Lucrătorii trebuie să utilizeze numai calculatoare pentru care au instruirea şi competenţa necesară. 2. Curăţarea imprimantei se va face numai cu cârpă puţin umedă.

9. nici în apropiere de radiator sau de o sursă de căldură. Scoaterea de sub tensiune a calculatoarelor electronice se va realiza în succesiunea inversă celei prevăzute la punerea sub tensiune. Reguli pentru utilizarea în deplină securitate a imprimantelor 1 2 Se vor respecta toate instrucţiunile înscrise pe imprimantă şi în cartea tehnică. unitate centrală. 11. verificarea tensiunii la tabloul de alimentare. b. d. Este interzis fumatul în încăperile în care se găseşte un volum mare de documente. punerea sub tensiune a unităţii centrale. imprimantă. Imprimanta nu se va aşeza pe o suprafaţă instabilă. Înlocuirea siguranţelor la instalaţiile electrice se va face numai de către personal calificat şi autorizat în acest scop. 18. 12. punerea sub tensiune a calculatoarelor prin acţionarea butoanelor corespunzătoare de pe panourile de comandă. conectarea mai multor aparate la aceeaşi priză pentru evitarea supraîncărcării şi supraîncălzirii peste puterea maximă pe care o suportă priza. 16. 17.b. scanner. la tastatură. c. Remedierea defecţiunilor se va realiza numai de către personal de întreţinere autorizat. conectarea la curent electric prin ştechere sau prize care prezintă defecţiuni sau crăpături. acesta se va opri şi se va anunţa personalul de întreţinere pentru control şi remediere. şuruburi lipsă sau slab înşurubate. 10. în succesiunea indicată în documentaţia tehnică a calculatorului. Punerea în funcţiune a unui calculator după revizie sau reparaţii se va face numai de către personalul autorizat să efectueze aceste intervenţii. mouse. Dacă în timpul funcţionării calculatorului se aud zgomote deosebite. 13. c. 8. punerea în funcţiune fără carcasă de protecţie şi întrerupătorul care să permită operatorului deconectarea separată a echipamentelor periferice în caz de necesitate. prin acţionarea butonului corespunzător de pe panoul unităţii centrale. . 14. etc. Este interzis consumul alimentelor pe masa suport a calculatorului sau deasupra tastaturii. Este interzisă efectuarea oricărei intervenţii în timpul funcţionării. 15. Este interzisă utilizarea calculatoarelor în următoarele situaţii: a. Este interzisă îndepărtarea dispozitivelor de protecţie ale calculatorului. prezenţa defecţiunilor sau improvizaţiilor la instalaţiile electrice de alimentare cu energie electrică. Este interzisă continuarea lucrului la calculator atunci când se constată o defecţiune a acestuia.

se va chema electricianul pentru a monta o priză schuko. Nu se va utiliza stecherul schuko al imprimantei într-o priză fără împământare. pentru ca ventilaţia necesară să asigure funcţionarea sigură şi protecţia împotriva supraîncălzirii. Conectarea se va face numai la prize cu împământare. Curentul absorbit de toţi consumatorii conectaţi la priza din perete nu trebuie să depăşească curentul maxim suportat de priză. o dacă în imprimantă a pătruns lichid. Curăţarea se va face numai cu cârpă umedă. Se va evita alimentarea de la o priză aflată pe acelaşi circuit cu prize care alimentează copiatoare sau aparate de aer condiţionat. Nu se va amplasa imprimanta într-un loc în care cordonul de alimentare se intersectează cu o cale de trecere.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Imprimanta se va aşeza pe suprafaţă dreaptă deoarece nu funcţionează corect decât în poziţie orizontală. Nu se vor utiliza apă. Nu se vor introduce obiecte prin deschizăturile din corpul imprimantei. Dacă stecherul schuko nu intră în priză. INTOCMIT Insp. Nu se folosesc cordoane deteriorate sau uzate. o dacă pe una din ele a căzut apă sau alt lichid. Imprimanta se va scoate din priză şi se va chema un tehnician specializat în următoarele cazuri: o dacă cordonul de alimentare sau ştecherul acestuia sunt deteriorate. Se va alimenta imprimanta numai la tensiunea de lucru indicată pe plăcuţa ei indicatoare. Nu se vor bloca şi nu se vor acoperi deschiderile din corpul imprimantei. o dacă imprimanta a căzut sau corpul ei a fost deteriorat. o dacă imprimanta nu funcţionează normal sau performanţele ei au scăzut simţitor. Se vor ajusta numai acele dispozitive de reglare care sunt menţionate în instrucţiunile de utilizare. SSM . Dacă se foloseşte un prelungitor (numai scucko) pentru alimentarea imprimantei curentul absorbit de toţi consumatorii conectaţi la acesta nu va depăşi curentul maxim suportat de prelungitor. alte lichide sau spray-uri de curăţare pentru întreţinerea curăţeniei imprimantei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful