You are on page 1of 828

ACTA APOSTOLICAE SEDIS

COMMENTARIUM OFFICIALE

ANNUS X X I

- VOLUMEN

XXI

R O M A E TYPIS POLYGLOTTIS VATICANIS
M • DCCCC • XXIX

A-

t

4

I.

Almus X X I - Yol. X X I

Í5 Ianuarii 1929

Num. 1

ACTA

APOSTOLICAE

SEDIS

COMMENTARIUM OFFICIALE

ACTA PII PP. XI
CONSTITUTIO APOSTOLICA

IUBILAEUM UNIVERSALE EXTRA ORDINEM INDICITUR AD TOTUM ANNUM MDCCCCXXIX.

PIUS

EPISCOPUS

SERVUS S E R V O R U M D E I AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Auspicantibus Nobis singulari Dei beneficio annum a suscepto sacerdotio quinquagesimum, communi omnium Patri nihil fuit, nihil esse poterat optatius, quam ut una Nobiscum filii universi, coniunctis animis precibusque, Deo grates agerent ab eoque opem implorarent tum Nobismet ipsis, tum concreditae Nobis Ecclesiae tot malis periculisque circumventae opportunam; qua quidem ope muniti, et ad christianam amplificandam augendamque Fidem et ad vitam sanctius instituendam - quod in clero potissimam spectamus - omnes erigerentur. Iucundissima igitur, eademque eo iucundior quo fuit promptior atque alacrior, mirifica illa accidit consensio, qua boni omnes eiusmodi eventum Nobis gratulantes, precibus per hos ipsos ineuntis anni dies privatim publice Deo adhibitis et votis laetisque ominibus ad Nos undique delatis celebrare aggressi sunt. Tantus enim ac tam subitus animorum motus id nimirum luculentissime

6

Acta Apostolicae

Sedis

-

Commentarium

Officiale

comprobat, piissimae sobolis esse, ut "cum aegritudines ac molestias tum laetitiam gaudiumque participet Patris, ob illam quandam veluti necessitudinem, qua tota domestici ipsius convictus societas continetur ac regitur. Lex enim est caritatis praecipua, ut haec non tam verbis quam factis demonstretur, quae quidem facta eiusmodi sint, ut in mutua quadam communione bonorum posita esse videantur. Eadem vero lege Kos tam arcte adstringimur, ut cum filiis Nostris carissimis, pro facultate, bona participemus Nostra, eosdemque in Nostrorum communionem gaudiorum ita vocemus, ut propositis caelestium munerum thesauris, quorum est in Nostra potestate dispensatio, privatam Patris laetitiam communibus filiorum gaudiis atque utilitatibus cumulemus. Quapropter, decessorum Nostrorum, in primisque Leonis X I I I , vestigiis insistentes illud consilium inivimus, ut alterum annum sacrum extra ordinem, in Jubilaei universalis modum — qui vertente anno, idest ad plenum Decembrem mensem, contineretur — toto christiano orbi indiceremus. Iamvero largius paterna liberalitate reseratis, per totum hoc temporis spatium, Ecclesiae fontibus, vehementer confidimus, christifideles omnes iam nunc alacrius libentiusque iis salutis praesidiis sic usuros, ut mores privati ac publici emendentur, fidei vigor confirmetur pietatisque ardor excitetur. Etenim, si precandi studium, quod saepe, vel nuper, commendavimus, in christiano populo acrius incendatur, nullum Nobis Ecclesiaeque validius adiumentum gravissimis hisce potissimum reipublicae christianae temporibus obtingere poterit. Eo ipso igitur, quo f. r. decessor Noster Leo X I I I , consilio permoti eademque spe ducti, Nos quoque sacrum iubilaeum indicimus « monendis cohortandisque quotquot sua est cordi salus, ut colligant paulisper sese, et demersas in terram cogitationes ad meliora traducant; quod non privatis solum, sed toti futurum est reipublicae salutare, propterea quod quantum singuli profecerint in animi perfectione sui, tantumdem honestatis ac virtutis ad vitam moresque publicos accedet ». Cum autem huc sacer annus spectet, ut laeta fidei incrementa in populo foveantur moresque ad evan-

Acta

Pii PP.

XI

7

gelicam legem rite componantur, videtur praeterea diei illius recordatio, quo die sacerdotali potestate aucti sumus, eos omnes, quotquot hac eadem potestate honestantur, commonere vehementius, ut vitam totam ad tanti ordinis dignitatem religiosius in dies sanctiusque conforment. Ex quo multiplici Jubilaei fructu, qui in singulos cives et in societatem humanam manabit, illam denique profecturam esse confidimus, quam quaerimus, pacis Christi absolutam perfectamque in Eegno Christi instaurationem. Itaque de omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Apostolorum Petri et Pauli auctoritate confisi, ex illa ligandi atque solvendi potestate, quam Nobis Dominus licet indignis contulit, ad provehenda fidei incrementa, morum emendationem et potissimum cleri sanctimoniam, universis et singulis utriusque sexus christifidelibus plenissimam peccatorum omnium indulgentiam ad generalis Jubilaei modum concedimus, ab hoc die usque ad plenum mensem Decembrem vertentis anni lucrandam, ita quidem ut sequitur: I. Incolae et advenae intra ambitum exsistentes dioecesis Eomae : 1.° Sive eodem die, sive diversis diebus bis visitent Basilicas Lateranensem SSmi Salvatoris, Vaticanam S. Petri Ap. et Liberianam S. Mariae Maioris; ibique devotas preces per aliquod temporis spatium effundant ad mentem Summi Pontificis superius propositam ac generatim pro conversione peccatorum, exstirpatione haeresum ac schismatum, pro pace et concordia omnium principum, unde facilius consequentur exaltatio, prospectas et libertas Ecclesiae catholicae eiusque Capitis, Vicarii Iesu Christi. Quod, si vel nimia locorum distantia, vel alio iusto impedimento, incolis praesertim suburbii ad memoratas Basilicas difficilis sit aditus, concedimus ut confessarii singulis permittant accessum ad aliam parochialem ecclesiam oratoriumve publicum, ubi Missae Sacrificium celebrari consueverit, ad easdem visitationes similiter complendas.

8

Acta

Apostolicae Sedis -

Commentarium

Officiale

2 . ° Duobus diebus, praeter illos in quibus ieiunium et abstinentia ex praecepto obligant, ieiunent cum abstinentia ad normam canonum Codicis iuris canonici. 3 . ° Confessionem sacramentalem rite instituant, in qua a peccatis absolvantur, praeter confessionem annuam praecepto communi iniunctam; ac sancta Eucharistiae communione pie reficiantur, praeter communionem paschalem. 4 . ° Tandem aliquam eleemosynam pro sua quisque facultate et pietate, audito confessarii consilio, in aliquod opus pium elargiantur; praecipue Opus Propagationis et Praeservationis fidei commendamus. II. Extra Eomanam dioecesim, ubique terrarum praescribimus duas visitationes, vel eodem die vel diversis diebus, pie peragendas in tribus ecclesiis vel oratoriis publicis, in quibus Missa saltem celebrari soleat, quae a loci Ordinario vel ex ipsius mandato assignanda erunt; quod si tot templa alicubi non habeantur, tres visitationes in duobus, aut sex in uno peragantur. Praeterea cetera superius recensita opera a singulis accurate perficienda sunt. III. Pro iis qui sive Eomae, sive ubique collegialiter seu
cessionaliter, pro-

ut aiunt, duce parocho aliove designato sacerdote,

visitationes instituere velint, Ordinarius poterit visitationes prudenti suo arbitrio etiam ad minorem numerum reducere. IV. Visitationes possint peragi partim in una dioecesi et partim in alia; et in eadem dioecesi partim in uno loco, partim in alio; in templis tamen pro unoquoque loco legitime assignatis. , V. Fideles, qui fuerint quavis iusta et rationabili causa impediti quominus vel aliquod ex recensitis operibus vel etiam omnia rite compleant, confessam poterunt dispensare, opera praescripta in aliquod aliud opus commutando. VI. Eeligiosi omnes et quotquot hoc nomine veniunt in parte secunda libri secundi Codicis iuris canonici dispensari possunt tum singillatim tum collegialiter a suis immediatis Superioribus, commutatis operibus praescriptis in alia, quae tamen non sint sub praecepto debita; Congregationes autem religiosae laicales ab

Acta

Pii

PP.

XI

9

eo -sacerdote, qui regimen earum exercet in foro externo; atque, occurrente necessitate, singuli a proprio confessario. Confessarii, per totum Jubilaei tempus, generatim sequantur, in absolvendo et dispensando, disciplinam a Codice iuris canonici novissime inductam. Minime tamen suspendimus extraordinarias facultates utcumque delegatas, quibus forte iidem potiuntur. Sed praeterea has, quae sequuntur facultates ipsis concedimus hoc anno exercendas, intra limites iurisdictionis sive ordinariae sive delegatae, qua a suis Ordinariis instructi sint. Scilicet, sive Romae, sive alibi absolvere valeant poenitentes rite dispositos ab omnibus casibus vel ab homine vel a iure, sub censura vel sine censura utcumque reservatis, exceptis dumtaxat casibus cum violationis secreti Sancti Officii, tum specialissimo modo Summo Pontifici reservatis (cann. 2320, 2343, 2367 et 2369 Cod. I. C ) , tum denique illis, pro quibus, vel post obtentam vi canonis 900 absolutionem, obligatio adhuc manet ad Sacram Poenitentiariam recurrendi et standi eius mandatis (cfr. Decretum Sacrae Poenitentiariae 16 Novembris 1928). Concedimus item singulis confessariis, ut supra approbatis, facultatem dispensandi ex rationabili causa in votis privatis omnibus, etiam iuratis, iis tamen exceptis quae canone 1309 Sedi Apostolicae reservantur, exceptoque voto acceptato a tertio, cui dispensatio proinde detrimento esset, nisi ipse iuri suo cesserit. Vota quoque poenalia commutari poterunt, sed in opus tandummodo quod aeque efficaciter a peccato retrahat. Facultates huiusmodi absolvendi vel dispensandi illis solis applicari possunt, quibus sincerus est animus lucrandi Jubilaeum atque opera praescripta vel commutata adimplendi. Si tamen iidem fideles, applicatione iam obtenta, rationabili impedimento prohibeantur quominus cetera perficiant, benigne statuimus, acceptam applicationem fore item valituram. Iisdem porro facultatibus confessarii utantur in solo foro conscientiae etiam extra sacramentali, nisi, ut patet, agatur de peccato sacramentaliter absolvendo*

10

Acta Apostolicae Sedis -

Commentarium

Officiale

Qui aliqua censura fuerint nominatim affecti vel uti tales publice renuntiati nequeunt tamdiu frui beneficio Jubilaei, quandiu in foro externo non satisfecerint prout de iure. Si tamen contumaciam in foro interno sincere deposuerint et rite dispositos sese ostenderint, poterunt, remoto scandalo, in foro sacramentali interim absolvi ad finem dumtaxat lucrandi Jubilaeum cum onere quam primum se subiiciendi etiam in foro externo ad tramitem iuris. Jubilaeum, quod attinet ad plenariam indulgentiam sibi vel animabus purgatorii applicandam, bis aut pluries acquiri potest, iniuncta opera bis aut pluries iterando; sed tum tantummodo, cum Jubilaeum prima vice acquiritur, confessarii uti possunt, etiam pluries, facultate absolvendi a censuris et a casibus reservatis, commutandi vel dispensandi cum eodem poenitente qui nondum omnia opera iniuncta adimpleverit. Vertente Jubilaei anno, nullatenus cessant indulgentiae alias concessae pro operibus distinctis ab operibus Jubilaeo lucrando praescriptis. Imo benigne concedimus, ad augendum cotidie magis precandi spiritum, ut omnes fideles, per huius anni spatium, lucrari possint indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum, quoties coram divino Eucharistiae Sacramento, vel clauso Tabernaculo, pias preces aliquandiu ad mentem Summi Pontificis effuderint; idque firmis indulgentiis pro eodem opere alias concessis. Qui autem singulis diebus per integram hebdomadam hanc piam visitationem peregerint, indulgentiam plenariam usitatis conditionibus acquirere possint. Praeterea, ad fovendam toto hoc anno cleri in sacro litando pietatem, singulis sacerdotibus tribuimus, fruendum usque ad diem x x x r mensis Decembris huius anni, privilegium personale, cuius vi indulgentiam plenariam quotidie possint, Missae sacrificium celebrando, uni animae in Purgatorio detentae applicare. Ut autem Litterae hae Nostrae ad fidelium omnium notitiam facilius perveniant, volumus earum exemplis etiam impressis^

Acta

Pii

PP.

XI

11

manu tamen alicuius notarii publici subscriptis ac sigillo alicuius personae in ecclesiastica auctoritate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae. Nulli igitur hominum liceat hanc paginam Nostrae indictionis, promulgationis, concessionis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Eomae apud S. Petrum, die vi mensis Ianuarii, in festo Epiphaniae Domini, anno millesimo nongentesimo vicesimo nono, Pontificatus Nostri septimo.

F R . ANDREAS CARD. FRÜHWIRTH,
Cancellarius S. B. E.

L A U R E N T I U S CARD. L A U R I ,
Poenitentiarius Maior.

ioseph.

Wilpert, Jorio,

Decanus

Göll.

Proton.

Apostolicorum.

Dominicus
Loco > J < Plumbi

Protonotarius

Apostolicus.

Beg. in Cane. Ap., vol. XXXIX, n. 37. - M. Riggi.

ii

Acta Apostolicae

Sedis

-

Commentarium

Officiale

L I T T E R A E A P O S T O L I C A E

DE BULLA CRUCIATA
AD ALPHONSUM X I I I HISPANIARUM REGEM CATHOLICUM

PIUS PP. XI Carissime in Christo Fili Noster, salutem et apostolicam benedictionem. — = - Providentia opportuna Decessores Nostri, omnibus rerum circumstantiis ac spiritualibus Hispaniarum populorum necessitatibus sedulo studio perspectis, Bullam Cruciatavi iterum iterumque prorogarunt. Originem suam ipsa duxit Bulla Cruciata ex Apostolicis Litteris, quas iam Hispaniarum Eeges Catholici, Decessores Tui, ab hac Sancta Sede receperunt, cum, Christianitatis vindices defensoresque, teterrimis Mediae Aetatis temporibus, cum suis pugnabant infideles adversus, qui gravissimis periculis damnisque non modo Hispaniarum sed totius quoque Europae Christianos populos divexabant atque angebant. Hisce quidem rationibus urgentibus, Praedecessores Nostri plures gratias favoresque tum spirituales tum temporales Bulla Cruciata eadem pro certo annorum spatio concessere illis ex hispanica dicione Christi fidelibus, qui vel ad bonum contra infideles certamen decertandum proficiscerentur, vel susceptas adversus eos aut suscipiendas militares expeditiones propriis sumptibus iuvandas curarent. Labentibus vero annis cum nulla amplius urgeret praeliandi contra infideles necessitas, eleemosynas pro indultis lucrandis, per Bullam Cruciatam eandem concessis, conrogatas, in praestitutos usus pios ac praesertim in divini cultus splendorem augendum ipsi Nostri Praedecessores erogandas decrevere. Porro in sollemni de ecclesiasticis negotiis Conventione, quae cum Hispaniarum Regina Catholica die x v i m. Martii anno
MDCCCLI

inita,

Litteris Apostolicis Nonis Septembribus confirmata fuit, articulo quadragesimo cautum est, ut in posterum ditionis Hispanicae

Acta

Pii PP.

XI

Í3

intra fines Ordinarii Praesules in sua quisque dioecesi Bullae Cruciatae proventus administrent ad eos usus erogandos iuxta normam in ultima prorogatione Indulti Apostolici praescriptam, salvis obligationibus quibus iidem proventus, vi Conventionum cum Sancta hac Sede initarum, obnoxii sunt; in Conventione autem additionali die x x v m. Augusti inita anno MDCOCLIX expresse cautum fuit ut in posterum omnes Bullae Cruciatae proventus, salva eorumdem parte Sanctae Sedi debita, ut superius, in divini cultus expensas exclusive impendi deberent. Quod vero attinet ad facultates Apostolicas officio Commissarii Generalis Bullae Cruciatae adnexas, et consequentes attributiones, in memorato sollemnis Conventionis articulo quadragesimo statutum fuit, ut illae per Archiepiscopum Toletanum ea forma atque amplitudine exerceantur, quas Sancta haec Sedes praefiniverit. Ipsa quidem Bulla per Apostolicas Litteras die xxi m. Septembris an. MDCCCCIX Piscatoris annulo obsignatas, ad duodecim annos prorogata fuit a rec. mem. Leone Pp. X I I I , finemque habuit prima Dominica Adventus anni MDCCCCXIV. Eandem vero Bullam bo. me. Pius Pp. X ad annum dumtaxat produxit per Secretariae Status mandatum sub die xxrv m. Iunii ipsius anni MDCCCCXIV; consilium enim mente susceperat Bullam enunciatam reformandi, ut magis illam praesentium temporum adiunctis respondentem redderet. Ipsius vero Pii Pp. X voluntatem ad exitum adduxit rec. mem. Decessor Noster Benedictus Pp. XY Litteris Apostolicis sub anulo die XII m. Augusti an. MDCCCCXV datis, quibus Cruciatae Bullam pro Hispaniarum Regno ad duodecim alios annos prorogavit a prima dominica Adventus eiusdem anni MDCCCCXV computandos. At etiam in praesens ad ipsius Regni christifidelium bono satius consulendum aliae emendationes atque additamenta praesertim ob iuris canonici Codicis promulgationem in supra dicta Bulla Cruciata desiderabantur; ideoque schema eiusdem novum tum Sacrae Congregationi Consistoriali tum Sacrae Congregationi pro ecclesiasticis negotiis extraordinariis propositum est atque ab eisdem recognitum. Nunc autem, exhibitas Tuo nomine Nobis per Tuum apud Nos Legatum preces ultro libenterque excipientes, Crucia-

14

Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale

tae Bullam, novo eiusdem textu recognito, pro Tuo Hispaniarum Éegno, motuproprio atque ex certa scientia et matura deliberatione Nostris, deque Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine praesentium Litterarum vi, ad duodecim annos prorogamus a prima dominica Adventus vertentis anni
MDCCCCXXVIII

compu-

tandos. Circa vero ipsius Bullae publicationem, eiusdem indulta quoad indulgentias, divina officia et sepulturam, confessionem et votorum commutationem; dispensationem ab irregularitate et ab impedimento afiinitatis et criminis; beneficiorum convalidationes et compositiones; legem abstinentiae et ieiunii; condiciones circa usus huius indulti; quoad denique privata oratoria, servari praecipimus religiose in omnibus condiciones legesque, quae in indiculo continentur, quod a memoratis Sacris Congregationibus adprobatum in Tabulario tertiae Sectionis Secretariae Nostrae Status a Brevibus Apostolicis asservari iussimus; cuius tenor sequens est:
« INDULTA PONTIFICIA HISPANICAE NATIONI CONCESSA.

Publicatio Indultorum eorumque usus. Indulta, Hispanicae Nationi a Sancta Sede concessa, singulis annis publicanda sunt. Annus computatur a die antea factae publicationis, usque ad diem novae faciendae publicationis. Summaria sumpta a fidelibus pro eorum usu valent, durante toto praedicto anno. Indulta autem semper prorogari intelliguntur, pro maiore christifidelium commoditate, ad unum integrum mensem post annum expletum ab eorum publicatione. Indultis omnes fruuntur, qui in Hispaniarum territorio versantur, vel in alio quocumque Hispanicae ditioni subiecto territorio, si tamen Summaria sumant. Indulto vero quoad abstinentiae et ieiunii legem tum in Hispanus tum extra Hispanias uti possunt, dummodo scandalum absit. Pro Indultorum licito validoque usu sufficit Summaria sumere. Subscribere in illis proprium nomen et cognomen necessarium non est; neque illa secum habere vel illa servare necessarium est. Taxa vel eleemosyna solvenda ad uniuscuiusque Summarii calcem consignanda est. Christifideles autem sciant huiusmodi proventus ad divinum cultum sustinendum principaliter destinari, ad pia beneficentiae opera, ad ipsius Bullae Cruciatae onera sustinenda. Horum indul-

Acta

Pii

PP.

XI

15

torum exsecutor est dilectus filius Noster Cardinalis Archiepiscopus Toletanus, qui omnes ei tributas facultates singulis Ordinariis subdelegare potest ». ((Indultum quoad Indulgentias. - 1) Plenaria conceditur indulgentia, bis acquirenda intra annum Indulti, duobus distinctis diebus ad arbitrium eligendis, ex intentione praefatam lucrandi Indulgentiam, ab iis, qui, confessi, sacra Communione refecti fuerint, si possint, si vero non possint, dummodo id fecerint infra tempus praescriptum ab Ecclesia, praedicta habita intentione eandem acquirendi Indulgentiam. 2) Indulgentia conceditur quindecim annorum et quindecim quadragenarum iis, qui corde saltem contriti, voluntarie ieiunaverint quocumque ex diebus non consecratis ecclesiastico ieiunio, et aliquas vocales preces secundum Summi Pontificis intentionem effuderint. Praedictum ieiunium in aliud pium opus commutari potest, pro illis qui ieiunare non possunt, ab Ordinario, a parocho atque etiam a Confessario. Praeterea praedicta peragentibus conceditur participatio omnium piorum operum, quae diebus illis in Ecclesia militante fiant. 3) Indulgentiae Stationum Almae Urbis, in Rescripto S. C. Indulgentiarum die i x Iulii an.
MDCCLXXVH

dato (cfr. Rescrip. Auth.

Indulg. n. 313, p. 239) recensitae, iis omnibus conceduntur qui aliquam ecclesiam vel publicum aut semipublicum Oratorium visitent, vocales fundendo preces secundum Summi Pontificis intentionem, addita tamen Confessione et Communione, si Indulgentia acquirenda plenaria sit. Quas Indulgentias duabus vicibus lucrari possunt illi omnes qui duo Summaria sumunt. Illi autem, qui ad Poenitentiae et Eucharistiae sacramenta accedunt, possunt ea die, loco partialis Indulgentiae, Plenariam Indulgentiam lucrari. 4) Ad normam can. 930 iuris canonici Codicis omnes praefatae Indulgentiae animabus in Purgatorio detentis applicabiles sunt. 5) Omnibus qui Summarium sumunt, annum vel, Indulti moriantur, nequiverint, Indulgentia Plenaria in si intra articulo Iesu

mortis conceditur, dummodo confessi ac Sacra Synaxi refecti, si id saltem contriti, Sanctissimum nomen ore, si potuerint, sin minus corde, devote invocaverint,

16

Acta Apostolicae- Sedis - Commentarium Officiale

et mortem, tamquam peccati stipendium, de manu Domini

pa-

tienter susceperint. Haec Indulgentia animabus in Purgatorio detentis applicari nequit. 6) Ii praeterea christifideles Indulgentiam plenariam alicui defuncto applicare possunt si accepto Summario, condicionibus Confessionis et Communionis satisfecerint et pro eiusdem defuncti anima devote oraverint. Si vero, anno Bullae Cruciatae durante, duplex Summarium sumunt, iterum Plenariam Indulgentiam eidem defuncto vel diverso applicare poterunt ». « Indultum quoad divina officia et sepulturam. - 1) Qui Summarium habent, possunt, tempore interdicti, cui causam ipsi non dederint, nec per ipsos stet quominus amoveatur, sive in ecclesiis, in quibus divina officia eo tempore permittantur, sive in privatis oratoriis rite erectis, Missas et alia divina officia vel per seipsos celebrare, si fuerint sacerdotes, vel facere ut in sua ac familiarium, domesticorum et consanguineorum praesentia celebrentur; sed clausis ianuis, non pulsatis campanis, excommunicatis et specialiter interdictis exclusis; et, in oratorio privato, aliquot pro Sanctae Ecclesiae exaltatione precibus fusis. Itemque eisdem in locis sacram Eucharistiam et alia Sacramenta suscipere possunt. 2) Decedentium corpora, qui Summarium habeant, nisi forte excommunicationis vinculo per condemnatoriam vel declaratoriam sententiam innodati decesserint, eodem interdicti tempore, cum moderata funerali pompa sepeliri possunt. 3) Ecclesiastici omnes sive cleri saecularis, sive regularis, recitatis vesperis et completorio, matutinum cum laudibus officii diei sequentis pridie recitare immediate post meridiem libere possunt ». « Indultum quoad confessionem et votorum commutationem. 1) Conceditur ut omnes, etiam Regulares utriusque sexus, licet expressa et individua mentione digni et quovis efficaciore privilegio excepti, absolvi tantum in foro conscientiae possint, iniunctis de iure iniungendis, semel in vita seu extra mortis periculum, et semel, in mortis periculo intra annum concessionis, vel bis in utroque casu si duplex Summarium sumatur, a quovis confessario sibi libere electo inter adprobatos (pro utroque sexu, si de monialibus

possit omnia vota privata.Acta Pii PP. XI 17 et quibuslibet aliis mulieribus agatur) ab Ordinario loci.1 ) Exsecutor harum Litterarum Apostolicarum possit dispensare super irregularitate cum iis qui censuris ligati Missam celebraverint. ad effectum suscipiendi primam clericalem tonsuram^et sacros Ordines usque ad Presbyteratum inclusive. nisi quis cum hoc Summario simul Indulti divinorum officiorum et sepulturae Summarium. nec non Indulgentiarum Summarium sumat ». etiam occulto. in solo conscientiae foro. in quibus ius quaesitum tertio non sit. sic absoluti deinde ad alium quemcumque Superiorem recurrere non teneantur. ut supra. vol. dummodo de adulterinis vel sacrilegis non agatur. non tamen in contemptum Clavium. atque in fines a Sancta Sede statutos adhibendum. 1. post completum decimum octavum aetatis annum emissis. in alia pietatis opera dispensando commutare. et exceptis irreguACTA. exceptis irregularitatibus ex homicidio voluntario. ita ut vi praesentis concessionis. In hac concessione facultas quoque comprehenditur absolvendi a casu falsae denuntiationis de crimine sollicitationis. aut ex haeresi. nisi ad normam canonis 2363 ipsius Codicis. . non vero specialissimo. aut ex apostasia a Fide. etiam speciali. Quattuor vero censurae specialissimo modo Sedi Apostolicae reservatae ad normam tantum canonum 2252 et 2257 memorati Codicis absolvi poterunt. sed confessarius electus a tali crimine non absolvat. iisque adiungendo aliquod subsidium transmittendum ad harum Litterarum Apostolicarum exsecutorem. de speciali gratia. nec non super irregularitate ex legitimorum natalium defectu. provenientibus. et ex Ordinis non debiti exercitio ante susceptum Presbyteratum. 2) Conceditur praeterea ut confessarius electus. n. Praesens Indultum non valet. etiam extra sacramentalem confessionem. « Indultum quoad dispensationem ab irregularitate et ab impedimento affinitatis et criminis. 2 . et super alia qualibet irregularitate ex delicto proveniente. — 15-1-929. vel alia divina Officia peregerint. de quo in canone 894 iuris canonici Codicis. atque exceptis votis perfectis castitatis perpetuae et religionis. reservatis a iure vel ab homine. vel ex alio delicto scandalum in populum generante. a peccatis et censuris cuiuscumque et quocumque modo. XXI.

2) Possit idem Exsecutor perceptos bona fide fructus remittere. excluso tamen casu quod collationis seu institutionis nullitas ex simonia proveniat.18 Acta Apostolicae Sedis . Idem dispensare possit (haec tamen facultas non erit publicanda in Summario) in occulto criminis impedimento. quocumque modo retenta. neutro machinante. 2) Possit idem Exsecutor harum Litterarum Apostolicarum dispensare ab impedimento publicae honestatis in primo gradu lineae rectae. .Commentarium Officiale laritatibus ad Sanctum Officium pertinentibus.1) Possit harum Litterarum Apostolicarum Exsecutor convalidationem concedere super titulo cuiuscumque ecclesiastici beneficii. dummodo nullum subsit dubiam quod alteruter contrahentium possit esse proles ab altero genita. in fines a Sancta Sede statutos impendenda. si bona fide beneficiatus in illius possessionem immissus fuerit. 5) In compositionis casu. aut ex matrimonio invalido. iniuncta eleemosyna ut superius indicatum est. ut in paragraphis tertio et quarto. 3) Possit etiam Exsecutor ad congruam compositionem admittere bénéficiâtes omnes. quacumque causa. qui ad restitutionem fructuum tenentur ob omissam Horarum canonicarum recitationem. acquisita. ceterisque iniunctis de iure iniungendis. « Indultum quoad beneficiorum convalidationes et quoad compositions. quae solvan- . in praecedenti casu. si tamen id in confidentiam Indulti factum non fuerit. et si adhibita debita diligentia incertus sit dominus vel reperiri nequeat. vel ob neglectum aliud beneficii officium. iniuncto tamen aliquo congruo subsidio ad finem a Sancta Sede statutum adhibendo. sive etiam ad initum matrimonium convalidandum. ad ineundum matrimonium. imposita dispensatis consueta eleemosyna. exclusa tamen Missarum celebrandarum omissione. 4) Possit item Exsecutor admittere ad congruam compositionem omnes ob iniuste ablata. sive ad initum matrimonium convalidandum. nec non ab impedimento publicae honestatis in secundo gradu lineae rectae ex concubinatu publico vel notorio. sive ut supra ad ineundum. imposita dispensatio aliqua eleemosyna ad fines a Sancta Sede statutos impendenda».

Ubi autem admodum grave sit aliquid solvere. unicae comestionis per diem. Nativitatis D. et potius cum liberalitate quam cum rigore agendum est. Iesu Christi. ipso facto sumendi Bullas compositionis. praecedenti paragraremittitur ad sabbatum proxime praecedentium Quattuor Temporum. ut patet ex dictis. Condiciones circa usum praecedentis Indulti. Qua in re. Exsecutor plenam debiti remissionem facere possit. praeter solutam pro Summario taxam.nisi illi tantum qui sumpserint praesens Summarium et Indulgentiarum ac divinorum officiorum Summaria et solverint taxatam eleemosynam. omnibus bene perpensis. Nihil determinatur quoad quantitatem solvendam ratione compositionis. Nota bene. N. Omnibus absolute quacumque die et refectione lacticinia. ova et pisces comedere licet. Eodem Indulto non fruuntur. . ((Indultum quoad legem abstinentiae et ieiunii. unde aliquando etiam. pro illis qui ieiunare tenentur secundum paragraphum tertium. scrupolose procedendum non est. quin opus sit ad quempiam recurrere ». XI 19 tur in finem a Sancta Sede adsignatum impendenda sunt. et consequenter iudicium quantitatis solvendae a variis practicis circumstantiis pendeat. Quattuor Temporum. remittitur prudenti arbitrio. quovis in casu. seu paragrapho primo et secundo. nec non tribus pervigiliis Pentecostes. Indulto integra manet lex ieiunii. ut habetur paragrapho quinto totum sit simpliciter remittendum. quae in beneficium Seminariorum et . Pervigilium Nativitatis anticipatur sabac batis Quadragesimae. 2) Abstinentia a carne et a iure carnis servanda est tantum feriis sextis Quadragesimae.1). quae nempe summam centum pesetarum non excedat. cum in compositione respiciendum sit animarum bonum. decimam quantitatis non bene acquisitae partem solvere sufficit. et tribus pervigiliis.Acta Pii PP. 3) Ieiunium servandum tantum erit feriis quarta et sexta. nec non pho secundo notatis. Ceterum. Mariae Virginis in caelum. determinatio quantitatis solvendae. Assumptionis B. compositio plenum suum sortitur effectum. Ac si agatur de non notabili quantitate. paragraphis 3) et 4) quia.

quae facta est. volumus et mandamus ut Archiepiscopus Toletanus. ex speciali voto.Varia Indultorum. Propterea. Pauperes Summaria praedicta sumere non tenentur. Nota bene. ut in quovis privato oratorio. nec ullam eleemosynam largiri. Apostolica item Nostra auctoritate. Exsecutor Litterarum Apostolicarum poterit ipse. qui. Tenentur vero si aliis Indultis frui velint. hospites etiam ad brevissimum tempus et commensales. Regulares. eidemque sacratissimo Sacrificio adsistendo praecepto sacrum audiendi satisfacere queant ». Missam in sua praesentia celebrandam curare possint per quemcumque rite probatum sacerdotem.20 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale alios pios fines a Sancta Sede adsignatos applicanda est. ut supra. illud substituendo Indulto Quadragesimali quod hactenus publicatum est. Quae cum ita sint. Quapropter possunt omnia praecedentia Indulta simul colligi in Summario Cruciatae. concedimus ut idem Toletanus Archie- . excepto Maioris Hebdomadae ultimo triduo. prout melius iudicabit. 2) Laicis permittitur. utpote horum Indultorum Exsecutor eorundem Summaria typis edenda curet. et quolibet die. eaque reliquis Ordinariis iuxta illorum postulationes distribuat.1) Sacerdotibus conceditur facultas Missam celebrandi in quovis privato oratorio. Summarium istud collectivum eosdem omnino effectus habet si a matre familias sumitur. pro suo prudenti arbitrio. . distinctio est tantum ad varia Indulta proprio in loco et ordinate exponenda. . Indultum hoc sumi potest Summario collectivo pro se et tota familia extensive ad quoslibet familiares. canonice erecto atque adprobato ab ecclesiastica auctoritate. quoad abstinentiae legem. plura vel pauciora. dummodo Ordinarii locorum id necessarium vel vere utile censeant. Omnino excluduntur ab Indulto eodem. excepto Indulto abstinentiae et ieiunii. «Indultum de privatis oratoriis. inde varia extrahere et conficere Summaria. ut indulto fruantur quoad legem abstinentiae et ieiunii. esuriales cibos toto anno servare tenentur. quamvis aliae vel plures Missae ibidem ex Indulto celebrari queant et sine praeiudicio eiusdem Indulti. quod separari ab aliis potest.

quam in respectiva sua dioecesi unusquisque Praesul pro huiusmodi eleemosynis colligendis idoneos sibi adiutores nec non depositarios. Augusti. sive Summaria aut indultorum ac facultatum compendia in quibuslibet Hispanicae ditionis locis. seu scriptis aut per typos impressis exemplis publicare atque enunciare queat. . Pontificatus Nostri septimo. Praesentium vero Litterarum Apostolicarum ad effectum quoad Indulgentias. GASPAREI. quae voluntati Nostrae his ostensis Litteris haberetur. Archiepiscopo autem Exsecutori fas sit ea omnia peragere. Haec omnia et singula concedimus atque indulgemus. XI 21 piscopus Exsecutor has Nostras Litteras in vernaculam linguam convertere. CARD. Christifideles vero ex utroque sexu. illasque et quae in illis continentur. et pro vario ipsorum gradu et condicione taxatam eleemosynam persolvere. et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis. edito continentur. an. sive transumptis. in Hispaniarum Regno et in locis civili ipsius regni gubernio subiectis degentes. Aprilis anno MDCCCCX. Volumus tandem ut harum Litterarum exemplis. mem. non obstantibus Sanctae huius Sedis et Conciliorum quoque generalium constitutionibus et ordinationibus. favoribus et gratiis supra dictae Bullae Cruciatae participes fiant. ceterisque decretis qualibet forma editis. MDCCCCXXVIII. in archidioecesi Toletana.Acta Pii PP. Datum Eomae. ut privilegiis. eadem prorsus fides adhibeatur. enunciata Summaria accipere debebunt. a Secretis Status. sub anulo Piscatoris. decernimus ac mandamus. manu alicuius notarii publici subscriptis. P. Tam Archiepiscopus Exsecutor. quae ipsi pro faciliore praesentium Litterarum Apostolicarum exsecutione magis apta videantur. apud Sanctum Petrum. etiam per typos editis. Pio Papa X die vii m. die XV m. et cum opportunis facultatibus constituere poterunt. viva voce. ratiocinatores aliosque similes Officiales deputare. aliisque contrariis quibuslibet. praescriptionibus expresse derogamus quae in Motu proprio a rec.

in magnam quidem spem melioris aevi animus Noster erigitur c u m passim cernimus per catholicum o r b e m in dies cultum augeri Sacramenti augusti. id fore plane confisi ut Chilenses fideles. id precantes ut plene in ista Eepublica pax Christi optatissima in regno Christi triumphet. PIUS PP. Pontificatus Nostri septimo. venerabilis frater. q u o d a m m o d o fruuntur ? Itaque facile intelliges. singulis Episcopis iisque omnibus qui coetibus intererunt amantissime in D o m i n o impertimus. C0RINTHD3NSEM. his litteris eligimus qui. X I . die xx mensis Iulii anno MDCCccxxvm. die V I I mensis Martii anno MDCCCCXXIV datis. Ac merito quidem: ubinam enim salutis viam vel opportuna solatia invenient omnes qui laborant et onerati sunt. apud Sanctum Petrum. — In tanta ioiquitate rerum quibus afficiatur Ecclesia. P . quasi futuram praecipientes beatitatem. H E C T O R E M FELICI. PIUS PP. quartum quidem ex tota natione Chilensi. nomine et auctoritate Nostra Serenensi Conventui praesis. Interea. Quapropter te. iamque Episcopum illius dioecesis c u m ceteris sacris pastoribus impensam dare operam ut omnia digne apparentur. QUEM D E P U T A T L E G A T U M S U U M A D C O N V E N T U M EUCHARISTICUM E X U N I V E R S A R E P U B L I C A SERENOPOLI H A B E N D U M . venerabilis frater. ARCHIEPISCOPUM T I T . privilegia. aliasque caeremonias modereris. personam Nostram gerens. qua c u m D e o homines iunguntur ipsoque. alacrius in dies optabilia omnia urgere pergant ad catholicae civilisque rei utilitatem. 7 1 indulta et dispensationes confirmamus quae in Apostolicis Litteris. venerabilis frater. E U N D E M Q U E N U N C I U M APOSTOLICUM A P U D R E M P U B L I C A M CHILENSEM. concessimus. Ad hanc rem indulgentias. D a t u m Romae. avita fide roborati et caritatis igne succensi. conventum eucharisticum. Serenopoli m o x actum iri. D . qui frequentes certe Serenopolim convenient. nisi in sacrosancta Eucharistia.Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale EPISTOLA A D R . salutem et apostolicam benedictionem. apostolicam benedictionem tibi. ac studio quasi inter se certare gentes ut publicis sollemnibusque honoribus hoc divini amoris mysterium prosequantur. quam libenter Nos didicerimus. volumus equidem ut in re tanti ponderis nihil desideretur quod ad celebrationis istius splendorem animarumque fructum pertineat. caelestium conciliatricem munerum ac paternae benevolentiae Nostrae testem. X I Venerabilis frater. Hanc Nos communem sollertiam dilaudantes.

Georgii in Velabro S. f Giuli o Vesc. — Cathedrali Ecclesiae Lyciensi praefecit R. CONGREGATIONUM SACRA CONGREGATIO CONSISTORIALIS PROVISIO ECCLESIARUM Sanctissimus Dominus Noster Pius divina Providentia Papa XI quae successivis decretis Sacrae Congregationis Consistorialis singulas sequuntur Ecclesias de n o v o Pastore dignatus est providere.-Acta SS. hactenus eiusdem dioecesis Administratorem Apostolicum. — Cathedrali Ecclesiae Roffensi in America. P. Aloisium tit. non solo dei Beneficio da lui posseduto in R o m a . E m u m P. die 13 subsequenti. D. — Titulari episcopali Ecclesiae Sionensi. ma anche dell'abito ecclesiastico. Pro-Cappellanum Maiorem Regis Catholici. Pauli in Yalcima. D. D. 4 Ianuarii 1929. nimirum: 7 Decembris 1928. Albertum Costa. R. 5 Gennaio 1929. . di Lampsaco. R. Robertum Armstrong^ parochum ad S. R a y mundum Perez y Rodríguez. ac Vicarium Castrensem Hispaniarum. qui eandem Ecclesiam dimisit post peractam episcopalem sui consecrationem. 11 Ianuarii. E. D. Congregationum ^ 23 ACTA SS. Segretario. D. — Titulari archiepiscopali Ecclesiae Petrensi. hactenus Episcopum Melphiensem Rapollensem et (propter unionem in personam) Venusinum. P. 7 Ianuarii. hactenus Episcopum Pacensem. dioecesis Seattlensis. R. NOTIFICATIO Si rende noto che il sacerdote L u d o v i c o Lucantonio è stato privato dalla Sacra Congregazione dei Concilio. Sincero. R o m a . S. P. tit. R. Ioannem Franciscum O'Hern. Card. per gravi ragioni. — Cathedrali Ecclesiae Sacramentensi.

Irmengardes. ET FRISINGEN. In libro Confraternitatis Sangallensis. SUPER DUBIO An sententia lata ab Emo Domino Cardinali Archiepiscopo Monacensi super cultu seu casu excepto praefatae Servae Dei sit confirmanda? Irmengardes iuxta antiquissimam traditionem circa annum 832 nata ex genitoribus L u d o v i c o Teutonico Eege. D. S. c u m quibus Dei famula primam aetatem recte honesteque peregit. Hildegardes et Berta. die 4 Octobris religiose honoratur. E. praefuerunt. Regina. tamquam abbatissae. comitissa de Süchteln quae sancte vixit et post a. illecebris et divitiis valedicens se totam divino servitio devovit. Nostra autem Irmengardes Chiemensis nuncupatur ob rationes infra adducendas. ABBATISSAE ORD. saeculi pompis. et H e m m a eius uxore. CONFIRMATIONIS CULTUS A B I M M E M O R A B I L I T E M P O R E P R A E S T I T I V E N . ab Apostolica Sede approbato. primo loco inscribuntur cum matre Regina H e m m a quatuor eius filiae Hildegardes. Alfredus Lellis archidioeceseos Torontinensis renuntiatus est Praeses Consilii Centralis Pontificii Operis a Propagatione Fidei pro regione Canadensi occidentali. S E R V A E D E I IRMENGARDI. n o n est confundenda c u m Irmengarde prima uxore Ludovici nec c u m Irmengarde. SACRA CONGREGATIO RITUUM M O N A G E N . Quapropter a genitore petiit atque obtinuit prius . Caroli Magni nepote. 1082 piissime obiit et in dioecesi Coloniensi cultu publico. virginum coenobiis a patre acceptis. I t e m decreto eiusdem Sacrae Congregationis diei 28 Decembris 1928 E. Gisela. Berta.u Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale SACHA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE NOMINATIONES Decreto Sacri Consilii de Propaganda Fide diei 22 Decembris 1928. quae inter ceteras sorores et arnicas religione et pietate eminebat. Irmengardes. BENEDICTI. BEATAE NUNCUPATAE. Taddaeus Zakrzewski adlectus est in Consilium Superius Generale eiusdem Pontificii Operis pro Polonia. D.

per decretum S. postea monasterium seu abbatiam regalem Chiemensem simulque dotem ad illa restauranda. 866 in aetate triginta quatuor annorum. A c t a processualia ad Sacram Rituum Congregationem transmissa fuerunt c u m litteris datis die 2 Aprilis 1924. In hoc monasterio ipsa. in Curia Archiepiscopali Monacensi deinceps resumpta et absoluta fuit c u m sententia affirmativa et declaratoria Eminentissimi Archiepiscopi Ordinarii sub die 4 Octobris 1923. Itaque Irmengarden duo fundavit seu instauravit monasteria eaque instruxit omni supellectili et bonorum copia ditavit ad divinum cultum augendum et ad momalium indigentias sublevandas. Servae Dei corpus in eiusdem monasterii ecclesia in arca marmorea honorifice depositum fuit. sanctis eara D e o meritis. abbatis Seeonensis. Cuius Causa ob varia impedimenta. Scriptores. mansit suspensa. ut ista Causa cultus immemorabilis apud hanc Sacram Congregationem ageretur iuxta veterem iuris ordinem et m o d u m . A g n o dans plures virgineas comites. humillime petiit atque obtinuit a Ssmo D o m i n o Nostro P i o Papa X I . una c u m coetu Episcoporum Bavariae. R. Meritis plena. Secretarius R m i P. P. sponso sponsa dicata D e o ». Irmengardis praeclaras virtutes et gloriosa gesta illustrarunt. poetae atque . monachus O. vigiliis et orationibus simulque caritatis et misericordiae operibus in egenos et pauperes summum D e u m propitium et benignum reddere satagebat. diei 20 Octobris anni 1926.artifices. quod « o v i l e guum deduxit ad A g n u m . c u m dispensatione a novissimis Apostolicae Sedis decisionibus. secundum proprias scientias et bonas artes. Congregatio Rituum 25 monasterium Buchawiense. In monasterio Chiemensi tamquam in horto et viridario moram fixit et virginibus sodalibus omni b o n o opere praeluxit. Ieiuniis. B. in civitate Frisingensi coadunato. Dei Famula in paucis vitae annis multa explevit tempora. virtutis et perfectionis forma. Instantibus autem Germaniae Episcopis. uti magistra et abbatissa. R. iuxta veterem . C. arcanam quandam Sponsi v o c e m audiens Veni sponsa ad caelestes divini Agni nuptias evolavit die 16 Iulii a. sibi sociavit multas virgines. ultimo propter immane bellum europaeum et subsequentes perturbationes. S. unde meruit elogium Gerardi..S. Gabriel Locher. H i c innuere libet quod in actis processualibus impressis et Eminentissimorum Patrum iudicio subiectis plura continentur argumenta ab actoribus Causae exhibita ad probandum cultum publicum ecclesiasticum perseverantem usque in praesens Abbatissae Irmengardi praestitum. Abbatis Primatis et huius Causae legitimus Postulator. eximiis undique plena bonis. Fuldae congregatis. eiusque cultus per plus quam undecim saecula perdurans usque in hodiernum diem floruit et floret. Chiemenses moniales fideliumque populus famulam Dei invocare et venerari coeperunt. I d e o quaestio moveri licuit de cultu immemorabili famulae D e i seu de casu excepto a decretis Urbanianis.

tabellae voti vae ad sepulcrum et altare pro beneficiis impJoratis et acceptis. P. Fidei promotorem generalem. Emus et Rmus Dnus Cardinalis Franciscus Ehrle eiusdem Causae Eelator. a peritis iuratis probatae. Portuen. necnon R e v m o r u m Archiepiscoporum et Episcoporum Bavariae et Germaniae. Sanctitas Sua rescriptum eiusdem Sacrae Congregationis ratum habuit et probavit. Praefectus. relatione. Urbani Papae V I I I . . D. radiis lucentibus et diademate in capite. E p . die 19 eisdem mense et anno. et Frisingensis esse confirmandam. audito v o c e et scripto R. ipsae imagines depictae c u m titulo Beatae.. Colonien. B. Fidei promotore generali. Angelus Mariani. C. qui fuit praelatus insignis et S. epitaphium an. . 1004 a Gerardo A b b a t e Seeonensi compositum. et Frisingen. B . £g A . P. R e v . rogantibus etiam abbatissa et sanctimonialibus coenobii Chiemensis. C A E D . P. S. et S. et Episcopi Wratislaviensis. sequens dubium discutiendum proposuit: An sententia lata ab Emo Domino Cardinali Archiepiscopo Monacensi et Frisingensi super cultu seu casu excepto praefatae Servae Dei sit confirmandae Et Emi ac R m i Patres sacris tuendis ritibus praepositi post relationem ipsius Emi Ponentis. visitatio et translatio canonica reliquiarum c u m solemnitate et processione. et panegyrico. D. Itaque instante praelaudato adm. subsignata die ad Vaticanas aedes coactis. L. Inter cetera enumerantur et describuntur: elevatio. omnibus accurate discussis ac perpensis rescribendum censuerunt: Affirmative seu sententiam Emi Archiepiscopi Monacensis Decembris 1928. Carolo Salotti. Facta p o s t m o d u m de his Sanctissimo D o m i n o Nostro P i o Papae XI per R. Henrico Imperatori intimus familiaris. Secretariis.26 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale normam decretorum sa. Eufinae. 83 S. pietas. fiducia et concursus fidelium ad easdem reliquias et imagines venerandas. Festum celebratum die 17 Iulii c u m Officio et Missa. attentis litteris postulatoriis Emorum Patrum Cardinalium. gestantis baculum abbatialem. Archiepiscoporum Monacen. V I C O . Gabriele Locher O. Die 18 S. in Ordinariis sacrorum rituum Congregationis comitiis. corona precum in honorem Beatae. me. Carolum Salotti.

. i quali miracoli vengono proposti per la sua beatificazione. del Sacro Cuore di Gesù. componenti la Sacra Congregazione dei Riti. con l'intervento degli Emi e Revmi Signori Cardinali e col voto dei Revmi Prelati Officiali e dei Consultori teologi. si è tenuta la Congregazione Preparatoria per discutere il dubbio se consti del martirio. in odio alla Fede. Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario d'Austria.Diarium Romanae Curiae Sabato 22 Dicembre 1928 la Santità di Nostro Signore ha ricevuto in solenne Udienza Sua Ecc. con Y intervento degli Emi e Revmi Signori Cardinali e col voto dei Revmi Prelati e dei Consultori teologi.Roma (q. SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI Martedì. come si asserisce. Eadem directio servanda erit pro litteris mittendis ad «.Borgo Nuovo. Quare litterae et alia ad Secretariam huius Sacrae Congregationis mittenda. nel Palazzo Apostolico Vaticano. nel Palazzo Apostolico Vaticano. 76. si è tenuta la Congregazione Preparatoria per discutere il dubbio sopra due miracoli che si asseriscono da Dio operati per intercessione della Venerabile Serva di Dio Teresa Margherita Redi. Commissionem pro Russia». della causa del martirio e dei segni o prodigi del Servo di Dio Der Gomìdas Keumergian. 6 Gennaio 1929. Sacerdote armeno. Religiosa professa dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi. 113). hoc modo inscribantur : Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale . componenti la Sacra Congregazione dei Riti. 15 Gennaio 1929. ucciso.Pont. SAGRA CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE NOTIFICATIO Cum aedes Sacrae Congregationis pro Ecclesia Orientali et Commissionis pro Russia nuperrime ampliatae fuerint. eadem servata sede. per la presentazione delle lettere Credenziali. 76 . aditus ad eas erit in futurum ex via Borgo Nuovo. o Cosma da Carboniano. il Signor RODOLFO KOHLRUSS. Martedì.

» Congregazione generale. 22. Congregazione antipreparatoria sopra i miracoli del Beato Salvatore da Orta. Congregazione preparatoria sopra i miracoli del Ven.28 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale NOTA DELLE CONGREGAZIONI DEI SACRI RITI DA TENERSI NBLL^NNO 1929 1. 9 » » » » » » » » Congregazione generale. Serva di Dio Elisabetta Bichier des Ages. 7 Maggio 8. Congregazione añtipreparatoria sopra il martirio del Ven.28 15. . Servo di Dio Giorgio Haydock e compagni.9 Aprile. Congregazione antipreparatoria sopra i miracoli della 2.16 11. Congregazione antipreparatoria sopra i miracoli del Ven.-23 12. . . 5 Marzo. . .15 3. 3 Dicembre. 10. . . Congregazione Congregazione preparatoria.19 25.19 6. . r. » » Ven.12 20. 16. 5. 19. 9 . Congregazione generale.29 4 . Servo di Dio Giovanni Ogilvie. 21.18 18. Congregazione preparatoria sopra i miracoli del Ven. . Congregazione ordinaria particolare. 24. 13. Congregazione antipreparatoria. Servo di Dio Fr. 23. Congregazione preparatoria sopra i miracoli dei Beato Teofilo da Corte. Francesco da Camporosso. Congregazione ordinaria. Congregazione generale. . Congregazione ordinaria. . . Congregazione generale. Serva di Dio Paola Frassinetti. 26. Servo di Dio Antonio Maria Claret.29 Ottobre. Congregazione preparatoria. - 8 Gennaio. Serva di Dio Teresa Margherita Redi. .23 6 Agosto. Congregazione generale. .14 14.5 febbraio. 4 Giugno. Servo di Dio Claudio de la Colombière.12 Novembre. Congregazione preparatoria sopra il martirio del Servo di Dio Cosma di Carboniano.17 » » Congregazione ordinaria particolare.26 7. . . Congregazione añtipreparatoria sopra il martirio del Ven. » » Congregazione preparatoria sui miracoli della Ven. antipreparatoria sopra i miracoli delia 2 Luglio. Congregazione generale. Ven. -11 17. Congregazione ordinaria.

Alessandro Hartmann. dell'archidiocesi di Buenos Aires. 17 Dicembre » » V Emo Sig.. dei Padri Bianchi. 3 Gennaio 1929. della diocesi di Strasburgo. della diocesi di Nicolet. Monsig. della diocesi di Plock. felicemente regnante. Monsig. della medesima diocesi. 2 15 16 » 9 14 18 22 Giugno Ottobre » » » » » » 1928. Pietro Borninski." Protonotarii Apostolici 19 » 19 5 » Luglio » » » » ad instar participantium: 1928.: 1 Dicembre 3 Gennaio 1929. Teodoro Mackowski. della diocesi di Danzica. Edmondo Kretz. di Siviglia. Monsig. Monsig. Cardinale Camillo Laurenti. Vescovo di Cartagena. dell'archidiocesi di Liverpool. L'Emo Signor Cardinale Camillo Laurenti. delParchid. Arcivescovo tit. Cardinale Enrico Alessio Lepicier. Monsig. Giovanni Korotnoki. dell'archidiocesi di Benevento. della diocesi di Cefalù. Assistente al Soglio Pontificio : 10 Novembre 1928. Arturo Cozzi. Monsig. Monsig. della diocesi di Misnia. Zefirino Lahaye. S. di Aduli. Monsig. della diocesi di Southwark (resid. Edoardo Michaud. » » » » » » » » Monsig. 1 Dicembre . Roma). Carlo Kolb. Monsig. Monsig. Protettore del Pontificio Istituto Polacco in Roma. L'Emo Sig. Monsig. O. Giuseppe Dean. 29 » » » » Monsig. della diocesi di Friburgo (Svizzera). Antonio Rocca. Colombano Dreyer. della diocesi di Strasburgo. Delegato Apostolico neW Indocina. Enrico Bertemati y Pareja. Nicola Fasolino. Monsig. Monsig. M. Giuseppe Consoli. Monsig. Monsig. della diocesi di Eperjes dei Ruteni. Prefetto della Sacra Congregazione dei Religiosi. Vicario Apostolico di Tabora. Pro-Prefetto della Sacra Congregazione dei Piti. F. Paolo Hiboux. Monsig. Prelati Domestici di S. Carlo Duchemin. della medesima archidiocesi.Diarium Romanae Curiae 29 SEGRETERIA DI STATO NOMINE Con Brevi Apostolici il Santo Padre Pio XI. Ferdinando Vuillard. » » » » » Monsig. Vincenzo Alonso y Salgado. si è degnato di nominare: 24 Novembre 1928.

cav. » 28 » » » » Monsig. Monsig. La Commenda dell'Ordine di S. della diocesi di Barcellona. 5 Gennaio 1929. dell'archidiocesi di Leopoli dei ONORIFICENZE Con Brevi Apostolici il Santo Padre Pio X I . » » » » » » Monsig. Mattia Valtera. Monsig. della diocesi di Budèjovice. si è degnato di conferire: La Placca dell'Ordine Piano: 22 Dicembre 1928. Carlo Franco. 30 » » » » » » » Al sig. Tommaso Bianchetta. Al sig. Stanislao Sokolowski. della diocesi di Fabriano. Latini. Eugenio Sipöcz. comm. Francesco Gay. alfiere Mario Carvalho Nunez. classe militare: 27 Novembre 1928. Al sig. dell'archidiocesi di Strigonia. della medesima diocesi. dell'archidiocesi di Torino. Al sig. cav. Giovanni Steinbrener. Adolfo Mayer (resid. Adamo Gerstmann. dell'archidiocesi di Strigonia. Al sig.. della diocesi di Münster. dell'archidiocesi di Lisbona. Monsig. Gregorio Magno. della medesima archidiocesi. . Monsig. Ernesto Moscatelli. Al sig. Gregorio Magno. La Commenda dell'Ordine di S. Giuseppe Espasa y Escayola. Al sig. 3 Dicembre 13 8 » 10 » » » » Al sig. Al sig. della diocesi di LuniSarzana. Carlo Grosso (Roma). dell'archidiocesi di Torino. Ruperto Steinbrener. Giovanni Espasa y Escayola.30 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 22 Dicembre 1928. dell'archidiocesi di Parigi. cav. della medesima diocesi. Gregorio Magno. Al sig. » 22 » » » » Al sig. classe civile: 7 Novembre 1928. La Commenda con Placca dell'Ordine di S. dell'archidiocesi di Praga. Clemente Brenninkmeyer. della medesima diocesi. felicemente regnante. Al sig. Francesco Saverio Seganti (Roma). La Commenda dell'Ordine Plano : 14 Novembre 1928. 5 Gennaio 1929. Al sig. Alessandro Schmidt. Nicola Rusznak. marchese Filippo Castagnola. Würzburg). classe civile: 8\Novembre 1928. Al sig.

Miecislao Teodoro wicz. ing. » 12 '» » » » » » » » » » » » » Al sig. della medesima diocesi. Felice Zaleski (Polonia). della medesima diocesi. Angelo Galbiati (Roma). Giacomo Julia y Vernet. Luigi Iacobini. Guglielmo Klein. Al sig. Giuseppe Sklenaf. Stefano Piccardo. Al sig. Al sig. Origene Tarmin. Al sig. Al sig. della diocesi di Fabriano e Matelica. Al sig. ing. della diocesi di Barcellona. Al sig. della medesima archidiocesi. dell'archidiocesi di Leopoli degli Armeni. Aldo Garlando. Emmanuele Musso (Roma). Ivo Bonetti (Roma). Il Cavalierato dell'Ordine di S. » 17 » » » 11 » 23 » » » » » Ottobre » » » » » » » » » » » » >t» » » » » Al sig. della diocesi di Boiano-Campobasso. Al sig. La Commenda con Placca dell'Ordine di S. della diocesi di Paderborn. della diocesi di Aquino.Diarium Romanae Curiae 31 Il Cavalierato dell'Ordine di S. Giuseppe Aliberti. 13 Novembre 3 Dicembre 5 Gennaio 1929. Santino Galli. Al sig. Romualdo Castelli. Roberto Graham. Al sig. . Mariano Kizsztofowicz. della diocesi di Indianapolis. Al sig. rag. Ernesto Baldini (Roma). Al sig. Al sig. Al sig. della diocesi di Uberaba. Giovanni H. 12 29 » » » » Al sig. dell'archidiocesi di Praga. Giuseppe Graham. Al sig. Al sig. della diocesi di Albano. Al sig. della medesima diocesi. della medesima archidiocesi. Nunzio Bernardo. Al sig. prof. Raimondo Graham. Silvestro Papa: 1 Dicembre 1928. Alessandro Contessa (Roma). Al sig. Al sig. Silvestro Papa: 3 Novembre 1928. Paolo Berardi (Roma). dell'archidiocesi di Genova. Eugenio Dulery. Roberto Berruti. della medesima archidiocesi. Giuseppe Terilli. La Commenda dell'Ordine di S. Giulio Ciocci (Roma). Fendrich. dell'archidiocesi di Torino. classe civile: 12 Settembre 1928. della medesima archidiocesi. Gregorio Magno. Al sig. 4 15 » » 5 8 » » » » » » Al sig. Al sig. 5 Gennaio 1929. dott. Al sig. dott. dell'archidiocesi di Torino. Gioacchino Detoma. Al sig. Al sig. Silvestro Papa: 9 Dicembre 1928. dell'archidiocesi di Rouen.

Monsig.3§ Aeta Apcstoheae Sedis . Monsig. Monsig. Monsig. Monsig. Giuseppe Pfluger. di Curio. Michele F. della medesima diocesi. Antonio Girolamo Rodrigues. Card. Vescovo tit. si è degnato di nominare: Camerieri Segreti Soprannumerari di S. stro e Martino. dell'archidiocesi di Ri® de Janeiro. Angelo Di Tomaso. Monsig. Michelangelo D'Amico. L ' E m o Sig. Luigi Moneta. EUGENIO TOSI. » » Monsig. Monsig. » » » Monsig. Serafino Gemelli. Francesco Melchiori. della medesima archidiocesi. 14 Novembre 26 Dicembre 7 Gennaio 1929. della medesima archidiocesi. Angelo Restelli. della medesima archidiocesi.Commentarium Officiale- MAGGIORDOMATO DI SUA SANTITÀ NOMINE Il Santo Padre Pio XI. Arcivescovo di Milano. Francesco De Assis Caruso. Giovanni Pasetti. Carlo Goeckel. Winters. » » » » 1 Dicembre » » » » 9 » » » » » » Monsig. della medesima archidiocesi. Monsig. della diocesi di Amelia. della medesima diocesi. 10 » » Monsig. della diocesi di Scranton. 24 Novembre » Monsig. Vescovo tit. Monsig. S. Mario D'Agata. Monsig. Andrea Zychowicz. Giovanni Sabota. Arcivescovo di Durazzo. Monsig. della diocesi di Acireale. dell'archidiocesi di Milano. Patrizio J. della medesima diocesi. Odorico Tc'eng. Monsig. 13 » NECROLOGIO 31 Ottobre 1928. O'Rourke. Murphy. del Titolo dei SS. della medesima diocesi. della diocesi di Novara. Monsig. dell'archidiocesi di Firenze. di Cotenna. Monsig. Michele Crane. della medesima diocesi. di Macre. Arcivescovo tit. Pietro C. Monsig. Monsig. Attilio di Agostino CapacciO/li. felicemente regnante. Silve- . della medesima diocesi. : 14 Gennaio 1928. Virgilio Lapenda.

VOL. — 6-2-929. formulas. Atque res utique sacra est liturgia. 2 ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE ACTA PII PP. XXI. cuius peculiare nomen est Liturgia. quasi actio sacra praecellenter. eiusdem est profecto. Cum enim sanctarum plebium praesules mandata sibimet legatione 'fungantur. per eam enim ad Deum evehimur ipsique coniungimur. ait enim: « legem credendi lex statuat supplicandi. Quapropter Caelestinus I fidei canonem expressum •esse censebat in venerandis liturgiae formulis. 2. cantum .caerimonias nempe. X X I 6 Februarii 1329 Num. apud divinam cleACTA. itemque inter cultum christianum et populi sanctificationem. XI CONSTITUTIO APOSTOLICA D E LITURGIA D E Q U E CANTU GREGORIANO E T MUSICA SACRA COTIDIE MAGIS PROVEHENDIS. quibus perpetuo indigemus. ritus.Vol.AHIIUS XXI . salva quidem Sacrificii et sacramentorum substantia.quibus ministerium illud augustum et publicum optime regatur. . ea praecipere . preces. PIUS EPISCOPUS SERVUS S E R V O R U M D E I AD PERPETUAM R E I MEMORIAM Divini cultus sanctitatem tuendi cum Ecclesia a Conditore Christo munus acceperit. fidem nostram testamur nosque gravissimo ei obligamur officio ob accepta beneficia et auxilia. N. Hinc intima quaedam necessitudo inter dogma et liturgiam sacram.

.. quasi debitum cotidie Deo solvendum. quae sacras preces actionemque liturgicam exornabant. ad episcopos Galliarum. tueri et ab omni adulteratane praeservare studuérint. aedium f abri. opifices. Ac mirum quantum iam inde ab ipsa antiquitate temporum ingenuae illae cantilenae. Quod vero ad nostra haec tempora attinet. deinde officium divinum appellatae.»ubi ex tota fere civitate chorus ingens fiebat. et Tridentinum Concilium voluerit eam esse christiano populo exponendam et explicandam. quae hodie ex illius aetatis mediae monumentis tantopere elucet. arianus. 535. Sculptores. ac Mediolani S. Ex his intelligitur cur Romani Pontifices tantam adhibuerint sollicitudinem in liturgia tutanda et custodienda. quibus quidem perculsus Augustinus consilium cepit Christi fidem amplectendi. et quemadmodum tam multa erat eis cura in dogmate aptis verbis exprimendo. Basilio peracti. in praescriptionibus illis Motu Proprio promulgan- 1 Epist. historia teste. clerus populusque divinas laudes alterne concinebant. pictores. Itemque patet cur Sancti Patres liturgiam sacram (seu supplicandi legem) verbis scriptisque commentati sint. imperator. et tota secum Ecclesia congemiscente postulant et precantur ». litterarum ipsi studiosi. magna quidem christianorum frequentia. stupore quodam insolito correptus. adducerentur. ctorum communionis dogma didicerunt. prae divini mysterii maiestate. noctu dieque olim fiebant.34 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale mentiam humani generis agunt causam. L. per liturgiam ea theologicarum rerum cognitione imbuebantur. Pius X. abhinc annos x x v . Namque in veteribus praesertim basilicis. 1 Quae communes supplicationes primum opus Dei. Ambrosius ab haereticis arguebatur se turbas liturgicis cantibus fascinare. Patrol. In ecclesiis deinde. ita liturgiae sacrae leges ordinare. animo deficiebat. Lat. ubi episcopus. non parum liturgici cantus eo valuere ut plurimi ex In templis catholicae rei oppugnatores altius sanquamobrem Yalens barbaris ad christianum civilemque cultum. ad fovendam in populo pietatem contulerunt. a S.

^ propterea quod populus christianus. causam inde quaesitam esse quaedam opera in templo exsequendi quae. Permagni igitur interest hauriant. sed pedetentim ei musicae generi induisisse quod est omnino a templis arcendum. et eucharisticum ritum et psalmodiam sacram et supplicationes publicas participare impensius consuevit. quasi ancillae nobilissimae divino cultui inserviant. XI 35 dis. Etenim ob eam causam ad aedes sacras fideles conveniunt ut pietatem inde. quod quidem nedum in detrimentum. . ' quae ad cantum gregorianum et musicam sacram pertinent. quamvis praeclara. primo Pontificatus Nostri anno. Quod Nos quidem ipsi tum iucunde experti sumus. tum religiosi spiritus late florere coeperunt . in maiorem potius dignitatem splendoremque ipsarum artium quae in sacris locis adhibentur certe cedet. ideoque optatos fructus inde perceptos non esse. Iam vero dolendum hic est quibusdam in locis eas leges sapientissimas plene non fuisse in usum deductas. ingens clericorum chorus ex omni natione liturgiam sollemnem. ut artes reapse. cum praesertim saecularia sollemnia in memoriam celebrarentur musicorum illustrium. Namque probe novimus vel dictitasse aliquos se eis legibus non teneri quae tam sollemniter edictae fuerant. primum quidem iisdem paruisse. hoc in primis sibi proposuit ut scilicet christianum spiritum in populis excitaret et aleret. gregoriano cantu nobilitabit. quam in Vaticana Basilica celebravimus. vel nonnullos. velut par est. ea sapienter removendo quae templi sanctitudinem maiestatemque dedecerent. cum sacri loci et liturgiae sanctitati non congruerent. vel denique alicubi. liturgico sensu altius imbutus. in ecclesiis nequaquam erant adhibenda. quidquid est liturgiae normis quibusdam praeceptisque Ecclesiae contineri. tamquam ex praecipuo fonte. ibidem cum lectissimae artis venustates reviviscere. veneranda Ecclesiae ornamentum mysteria ac publicas sollemnesque preces actuose participando. Idque mirum sane in modum in musica sacra effectum est: ubicumque enim praescriptiones illae diligenter sunt in usum deductae. cum.Acta Pii PP.

quae nempe hoc x x v annorum spatio experiendo didicimus. recordatio.m Acia Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale At tamen. inviolateque in Ecclesia universa servandae sunt. quo liturgici cantus. non modo in Seminariis sed etiam in religiosorum domibus. Nobis significarunt non pauci sacri Pastores ac studiosissimi rei huius praecones. Romae habito. Quicumque sacerdotio initiari cupiunt. atque omne musicae artis genus magnum inde caperet incrementum. In Lateranis aedibus. propterea quod facilius tum ea perducunt. eradicare vel saltem . hoc effecit ut eadem innovatio longe lateque paulatim propagaretur. ubi antea S. Guido monachus experimentum egit mirifici sui inventi. coram romano clero ipsoque Pontifice Maximo. ad Ecclesiae artisque ipsius utilitatem ac decus. si fortasse habeant. quae sancte. ad veram liturgicorum cantuum interpretationem perpetuandam. iam inde ab antiquitate traditi. I. tam sapienter constituerat. nonnulla hic Nos commendare volumus. Gregorius Magnus. nonnulla beic adiicere placet. quam diximus. qui. rem eximie probando meritaque laude prosequendo. et vocis vitia. et facilius evulgarentur. religiosius pareat. cum sint liturgiae custodes. ingeniosum illud suum inventum protulit. cum circiter abhinc annos nongentos. quasi optatis respondentes. qui. monodiae sacrae thesauro . praecipueque ex recentiore conventu. quibus quidem. quo clerus populusque eis legibus et praescriptionibus. quos omnes merita hic laude honestamus. integre servarentur in posterum. iam inde a prima aetate cantu gregoriano et musica sacra imbuantur. eademque. quae ad modulationes sonosque pertinent. quae ex tot musicis congressionibus. Scholam illam percelebrem. Romani Pontificis iussu. et. de sacris artibus in ecclesiis cura esse debet.collecto. sed etiam memoria monachi illius Guidonis Arretini celebrata est.hereditate quidem monumentoque Patrum . digesto et aucto. Omnibus igitur Episcopis atque Ordinariis. efficacioribus viis rationibusque propositis. in Urbem venisset. Idque eo libentius Nos facimus quod hoc anno non solam musicae sacrae restaurationis. ut infra. ad effectum deduci iubemus.

ad veterem gloriam revocentur. collegiatis et conventualibus religiosorum cultum moderantur et exercent. Quicumque in basilicis aedibusque cathedralibus. quas vocant. et plena denique concordia illa in psalmodicis versiculis hymnorumque strophis conclamandis. et congruens ad asteriscum mora. sempiternam illam Seraphim laudem. adultiores aetate. omnes rite psallentes. iidem totis viribus contendant ut rite. sed etiam quantum ad canendi artem attinet. Auctior ita pleniorque utriusque cleri in liturgica musica institutio id certe efficiet ut ad dignitatem priscam splendoremque chorale officium restituatur. utrique clero recte conformando. alumnorum animis afferet. itemque ut scholae et capellae musicorum. tum. in p saliendo enim. cum iam cantus periti sensim sine sensu facti sint. quamque clerum pernoscere omnino decet. brevis quidem sed frequens ac paene cotidiana cantus gregoriani et musicae sacrae lectio vel exercitatio. quae si liturgico spiritu peragatur. chorale officium instauretur. neque id solum quod ad commune praeceptum spectat divini officii peragendi digne semper. in moderata duarum chori partium vice. sine ullo quidem labore ac difficultate. Ne quis autem in posterum faciles excusationes prae- . polyphoniae atque organi.Acta Pii PP. II. quibus quidem postea. et iusta tonorum ratio curanda est una eum mediis suis numeris clausulisque ad sonum exquisitis. altiore illa disciplina institui poterunt quam verissime aestheticam dixeris monodiae gregorianae ac musicae artis. Sanctus » aemulari videntur. qui clamabant alter ad alterum: « Sanctus. id est ad Ecclesiae praescripta. III. ac deinde in gymnasio et lycaeo continuanda. Ab ipsis primordiorum scholis institutio cantus et musicae incipienda est. quod pars est divini cultus praecipua. in theologicorum studiorum curriculo. XI 37 corrigere queunt. Sanctus. Quae si egregie efficiantur. post se verior u m disciplinarum studium. solatium potius quam onus. Esto igitur in Seminariis ceterisque studiorum domiciliis. attente ac devote. ita enim qui sacros ordines suscepturi sunt. IV. cum suorum animorum in adorando Deo unitatem mirifice ostendant. mederi prorsus non possent.

polyphoniae auctores peritissimi. quotquot ad chorale officium tenentur. in antiquarum scholarum locum suffectae. sed etiam penes minores et paroeciales aedes excitentur . virorum choris sese adiungant. in ecclesiis omnibus cuiusvis ordinis adhibendus. ita in posterum in canonicorum et religiosorum choris aliquis eligatur peritus. ita hodie illic maxime renoventur ac revirescant ubi divini cultus frequentia et amplitudo maiorem cantorum numerum exquisitioremque eorum delectum postulant. iam propositus est. Gapellas etiam musicorum iis omnibus ad quos spectat commendatas hic volumus. V I . vaticanis typis. non modo apud maiora templa et cathedrales. Cantus vero gregorianus. quemadmodum a saeculo X I V ad saeculum X V I floruerunt. V. iuxta veterem Ecclesiae morem. prodiere. is est qui ad veterum codicum fidem restitutus. tum singulorum vel chori universi vitia emendet. merito. ab Ecclesia in editione authentica. qui cum liturgiae cantusque choralis normas in usum deducendas curet. Scholae puerorum. saeculo praesertim XVI.• pueri autem a capellarum magistris ad recte canendum instituantur ut ipsorum voces. quae cantus appellari consuevit. eos omnes saltem cantum gregorianum rite pernoscere oportere.38 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale texat ut ab officio Ecclesiae legibus parendi liberatum se existimet. . quos inter omnium facile princeps Ioannes ille Petrus Aloisius Praenestinus. maxime cum in polyphonica musica. ordines canonicorum omnes ac religiosae eaedem communitates de his rebus in statis coetibus agant . Ex eorum numero. et quemadmodum olim cantor erat seu rector chori. utpote quae. decursu temporum. uti est compertum. adhibendae sint pro suprema voce. ex veteri constantique Ecclesiae disciplina atque ex ipsis capitularibus constitutionibus quae adhunc vigent. Quam quidem ad rem. eo pacto in basilicis maioribusque templis constitutae sint ut polyphonicam praecipue musicam ibidem efficerent. Quo in genere praetereundum non est. ut olim. polyphonia sacra post gregorianum cantum altero loco haberi solet: ideoque vehementer Nos cupimus ut capellaehuiusmodi.

quas quidem formas. VIII. Equidem ad liturgiae normas Nosmet ipsi optamus ut quaecumque ad organum spectant nova semper incrementa capiant. ut aiunt. tum modulatorum quorundam qui novissimae musicae portentis indulgent. quae causa cum fabrorum qui organa conficiunt. sacrorum officiorum perfunctioni haud omnino congruens. sive. Neque est autem putandum incremento musicae artis Ecclesiam. quamvis eximium atque perfectum. Quo autem actuosius fideles divinum cultum participent. Nos quidem hic profitemur cantum cum symphonia coniunctum nullo modo ab Ecclesia tamquam perfectiorem musicae formam rebusque sacris aptiorem haberi. Est quidem Ecclesiae proprium musicum instrumentum a maioribus traditum. Personent in templis ii tantum organi concentus qui maiestatem loci referant ac rituum sanctitudinem redoleant . vocem ipsam in sacris aedibus resonare decet: vocem nempe cleri. tum maxime cum ipse animus ea utitur ut preces et laudes ad omnipotentem Deum extollat. populi. uti olim aliis musicae formis quas merito Ecclesia prohibuit. in exprimendis animi sensibus humanam vocem superare potest. sive cantum confitando. organum. ob miram quandam granditatem maiestatemque. I X . dignum habitum est ut cum liturgicis ritibus coniungeretur. XI 39 VII. Quoniam vero didicimus tentari alicubi ut quoddam musicae genus resumatur. quod. At vero in hoc etiam illa vitanda est sacri et profani permixtio. . facere non posset Ecclesia quin omnino damnaret. si gliscere inciperent. tum musicorum in eisdem adhibendis. revirescet ad liturgiae sacrae efficax adiumentum.Acta PU PP. cantorum. praesertim ob immoderatiorem instrumentorum usum. etenim magis quam instrumenta. hoc enim pacto ars tum fabrorum in construendis organis. ad praescripta. harmonias suavissimas eliciendo. quod instrumento cuilibet humanam vocem anteponat. obsistere. silente choro. siquidem nullum instrumentum. ita hodie novissimis sane formis tentetur ut in templum profani spiritus invehantur . huc demum evaderet ut de ipso ad quem destinatur fine mirificum hoc instrumentum deflectent. sed temperare Nobis non possumus quin conqueramur quod.

iam non illud eveniet ut populus aut nequaquam. per se vel per alios rei peritos. religiosorum autem. X. aut levi quodam demissoque murmure communibus precibus. Scholis et Institutis illis. musicam sacram ad Ecclesiae leges restaurare contendunt.40 Acta Apostolicae Sedis . Sed maxime memorare hoc loco ac dilaudare placet Pontificiam Scholam musicae sacrae altius tradendae. praeeuntibus quidem Episcopis et locorum Ordinariis. sororum ac piarum feminarum communitates alacres sint ad hunc finem assequendum in variis institutis quae sibi ad educandum et erudiendum concredita sunt. Nos quoque peculiari quodam favore prosequimur. ecclesiasticis auctoritatibus obsequentes. Quo in genere. Ac revera pernecesse est ut fideles. aguntur — ut vocem suam sacerdotis vel scholae vocibus. instructo cleri ac sodalitatum agmine. adipiscenda peritis magistris iisdemque frequentissimis omnino opus est. sic caerimoniis sacris intersint — tum etiam cum pompae seu processiones. in usum populi restituatur. quas vocant. Quod quidem facilius efficietur scholas praecipue. quae sperantur. debitas laudes tribuimus. Ad haec omnia. tamquam pretiosa Nobis hereditate a duobus Pontificibus relictam. In hoc utriusque cleri industria desudet. liturgicam musicamque populi institutionem curent. pia sodalicia ceterasque consociationes liturgicis cantibus instruendo.Commentarium Officiale cantus gregorianus. in iis quae ad populum spectant. Hanc Scholam. Itemque valde ad hanc rem valituras esse confidimus eas societates quae in nonnullis regionibus. eandemque idcirco Ordinariis omnibus magnopere commendatam volumus. alternent . sed penitus liturgiae pulchritudine affecti. . vix respondeat. quod si auspicato contingat. X I . siquidem disciplinas huiusmodi diligenter docendo. praeceptores optimos idoneosque effingunt. ut. passim per catholicum orbem conditis. liturgica vulgarive lingua propositis. non tamquam extranei vel muti spectatores. ad praescriptas normas. quae inde ab anno MCMX in Urbe a Pio X constituta est. quam deinde proximus decessor Noster Benedictus XV studiose provexit novaque sede donavit. utpote cum doctrina christiana coniunctam.

Acta

Pii

PP.

XI

ii

Equidem probe novimus ea omnia, quae supra mandavimus, quantum studii postulant ac laboris. At vero quis ignorat quam multa opera quamque magno artifìcio confecta, nullis devicti difficultatibus, maiores nostri posteritati tradiderint, utpote qui pietatis studio ac liturgiae spiritu imbuti essent ? Neque id mirum: quidquid enim ab ipsa, quam Ecclesia vivit, interiore vita proficiscitur, mundi huius perfectissima quaeque transcendit. Difficultates coepti huius sanctissimi animos Ecclesiae Antistitum excitent atque erigant nedum infringant; qui voluntati Nostrae concorditer omnes constanterque obsequentes, operam navabunt Summo Episcopo episcopali suo munere dignissimam. Haec edicimus, declaramus, sancimus, decernentes Apostolicam hanc Constitutionem firmam, validam et efficacem semper esse ac fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri atque obtinere, contrariis quibusvis non obstantibus. Nulli igitur hominum liceat hanc Constitutionem a Nobis promulgatam infringere vel eidem temerario ausu contraire. Datum Romae apud Sanctum Petrum, in quinquagesimo sacerdotii Nostri natali, die x x mensis Decembris anno Pontificatus Nostri septimo.
MOMXXvni,

F R . ANDREAS CARD. F R Ü H W I R T H ,
Cancellarius S. B. E.

GAMILLUS C A R D . L A U R E N T ! ,
S. B. C. Pro Praefectus.

Iosephus Dominicus
Loco Plumbi

Wilpert,

Decanus Coll. Proton. Protonotarius

Apostolicorum.

Spolverini,

Apostolicus.

Beg. in Cancellaria Apostolica,

vol. XXXIX, n.

45 - M.

RIGGI.

42

Acta Apostolicae Sedis -

Commentarium Officiale

ACTA SS. CONGREGATIONUM
SACRA CONGREGATIO CONSISTORIALIS
I DUBIUM
CERCA M O D U M SE G E R E N D I O R D I N A R I O R U M E R G A CLERICOS QUOAD SOCIE T A T E S QUAE « R O T A R Y CLUBS » I N S C R I B U N T U R .

Ab hac Sacra Congregatione Consistoriali n o n pauci sacrorum Antistites, pro sua pastoralis officii religione, exquisierunt: An Ordinarii permittere possint clericis ut nomen dent intersint. Sacra autem haec Congregatio Consistorialis, re mature perpensa, respondendum censuit: Non expedire. D a t u m R o m a e , ex aedibus Sacrae Congregationis Consistorialis, die 4 Februarii 1929. C. L.EiS.
CARD. PEROSI,

Societatibus, hodiernis temporibus

constitutis, quibus titulus « Rotary Clubs », vel ut earumdem coetibus saltem

Secretarius.

f Fr. Raphael C, Archiep. Thessalonicen., Adsessor.

Il
PROVISIO ECCLESIARUM Sanctissimus Dominus Noster Pius divina Providentia Papa XI successivis decretis Sacrae Congregationis Consistorialis singulas quae sequuntur Ecclesias de n o v o Pastore dignatus est providere, nimirum: 15 Ianuarii 1929. — Cathedrali Ecclesiae Hildeshiensi praefecit R. D. Nicolaum Bares, canonicum ecclesiae cathedralis Trevirensis ae ibidem rectorem Seminarii. 18 Ianuarii. — Cathedrali Ecclesiae Abellinensi, R. D. Franciscum Petronelli, canonicum curatum cathedralis Lyciensis.

S. Congregatio Rituum

43

SACRA CONGREGATIO RITUUM

I

INSTRUCTIO
D E COMMUNIONE P L U R I U M I N F I R M O R U M

Quo breviori et faciliori ratione sacra Communio pluribus infirmis ministrari valeat, Sacra Rituum Congregatio sequentem instructionem probari posse censuit; nimirum: Quando sacra Communio distribuitur pluribus infirmis, qui in eadem d o m o , vel in eodem hospitali, sed in distinctis cubiculis degant, Sacerdos vel Diaconus ministrans, in primo tantum cubiculo recitet plurali numero omnes preces ante infirmorum Communionem dicendas iuxta Rituale Romanum, Tit. I V , cap. 4; in aliis autem cubiculis dicat tantummodo preces: Miser eatur tui... Indulgentiam... Ecce Agnus Dei..., semel Domine non sum dignus... Accipe frater (soror)... vel Corpus Domini nostri Iesu Christi...; et in ultimo cubiculo addat versum: Dominus vobiscum, cum suo responsorio et cum sequente oratione plurali numero dicenda: Domine sancte..., ibique, si qua particula consecrata superfuerit, benedictionem eucharisticam impertiatur, ac tandem reliquas preces praescriptas in Ecclesia de more persolvat. Pacta postmodum de his omnibus Sanctissimo, D o m i n o nostro P i o Papae XI per infrascriptum Cardinalem Sacrae Rituum Congregationi Pro Praefectum relatione, Sanctitas Sua praefatam instructionem ratam habuit et confirmavit ; eamque pro opportunitate adhibendam benigne concessit* Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 9 Ianuarii 1929.

C.

CARD.

LAURENTI,

S. B. C. Pro Praefectus.

Angelus Mariani, Secretarius.

Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale

II OFFICIUM ET MISSA P R O FESTO SACRATISSIMI CORDIS JESU
ET EJUS OCTAVA

INSERENDUM
US PROPRIO DE TEMPORE

I N F R A H E B D O M A D A M I I POST O C T A V A M P E N T E C O S T E S

FERIA

Y

I N O C T A V A SSMI CORPORIS CHRISTI

Vesperae de sequenti.
FERIA YI

I N FESTO S A C R A T I S S I M I C O R D I S J E S U

Duplex

I

classis

cum

Octava

privilegiata

III

ordinis

IN

I

VESPERIS

Ant. 1. Suavi jugo tuorum.

tuo * dominare, Dómine,

iii

medio

inimicorum

Ps. 109. D i x i t Dominus. 2. Misericors * et miserator Dominus: escam dedit timéntibus se. Ps. 110. Confitebor tibi, Dómine. 3. E x o r t u m est * in tenebris lumen rectis; misericors et miserator Dominus. Ps. III. Beatus vir qui timet Dominum. 4. Quid retríbuam D ó m i n o pro ómnibus quae retribuit mihi. Ps. 115. Crédidi, propter quod locutus sum. ö. A p u d D o m i n u m * propitiatio est et copiósa apud eum redemptio. Pi?. 129. De profundis clamavi ad te, Domine. GapituUim . Ephes. 3, 8-9

Fratres, mihi omnium sanctorum minimo data est gratia haec, in gentibus evangelizare investigabiles divitias Christi; et illuminare omnes, quae sit dispensatio sacraménti absconditi a saeculis in D e o . "

S.

Congregatio

Ritmim

45

Hymnus En ut superba criminum Et saeva nostrorum cohors Cor sauciávit innocens Meréntis haud tale D e i ! Vibrántis hastam militis Peccata nostra dirigunt, Ferrúmque

dira3 cúspidis

Mortale crimen ácuit. Ex Corde scisso Ecclesia, Christo jugáta, nascitur: H o c ostium arcss in latere est Genti ad salutem positum. Ex h o c perennis gratia, Ceu septifórmis flúvius, Stolas ut illic sórdidas Lavémus Agni in sanguine. Turpe est redire ad crimina, Quae Cor beatum lacèrent: Sed aemulémur cordibus Flammas amoris indices. Jesu, tibi sit gloria, Qui Corde fundis gratiam, Cum Patre et almo Spiritu In sempiterna sécula. Amen.

Sic terminantur omnes Hymni per totam Octavam, f. Tóllite jugum meum super vos et discite a me. 1$. Quia mitis sum et humilis Corde. Ad Magnif. Ant. Ignem * veni mittere in terram, et quid volo nisi ut accendatur? Oratio Deus qui nobis, in Corde Filii tui, nostris vulnerato peccatis, infinitos dilectionis thesauros misericorditer largiri dignáris; concede, quaesumus, ut illi devótum pietatis nostrae praestantes obsequium, dignae quoque satisfactionis exhibeamus officium. Per eumdem Dominum. Nulla fit commemoratio, nisi Ss. Petri ei Pauli Apostolorum vel S. Joannis Baptistce si hac die occurrerint. Completorium de Dominica.

M

Acta Apostolicae Sedis - Commentarium

Officiale

AD

MATUTINUM

Invit. Cor Jesu amóre nostri vulnerátum * Venite, adoremus. Ps. 94. Venite, exsultémus. Hymnus A u c t o r beáte saeculi, Christe, Redemptor omnium, Lumen Patris de lumine, Deusque verus de D e o : A m o r coegit te tuus Mortale corpus sumere, Ut, novus A d a m , rédderes Quod vetus ille abs tulerat. Ille amor almus ártifex T e m e marisque et siderum, Errata patrum miserans Et nostra rumpens vincula. N o n Corde discedat tuo Vis illa amoris inclyti: H o c fonte gentes hauriant Remissionis gratiam. Percussum ad h o c est lancea Passúmque ad hoc est vulnera, Ut nos laváret sórdibus, Unda fluènte et sanguine. Jesu, tibi sit gloria, Qui Corde fundis gratiam, Cum Patre et almo. Spiritu In sempiterna saecula.
IN I NOCTURNO

Amen.

Ant. Cogitationes * Cordis ejus in generatione et generationem. Ps. 32. Exsultate, justi, in D o m i n o . Ant. A p u d te * est fons vitae; torrènte voluptatis tuae potábis nos, Dómine. Ps. 35. Dixit injustus ut delinquat in semetipso. Ant. H o m o pacis meae, qui edébat panes meos, magnificavit super me supplantatiónem. Ps. 40. Beatus qui intelligit super egénum et pauperem. V. Tóllite jugum meum super vos et discite a me. 3$. Quia mitis sum et humilis Corde.

S.

Congregatio

Rituum

47

De Hieremi a Propheta Lectio I Cap. 24, 5-7 Haec dicit Dominus, Deus Israel: Cognóscam transmigratiónem Juda, quam emisi de loco isto in terram Chaldaeorum, in bonum. Et ponam oculos meos super eos ad placándum, et redúcam eos in terram hanc; et sedificábo eos, et non déstruam; et plantábo eos et non evéllam. Et dabo eis cor ut sciant me, quia ego sum Dominus; et erunt mihi in populum, et ego ero eis in Deum, quia revertantur ad me in toto corde suo. Fériam eis pactum sempiternum et non désinam eis benefácere et timorem meum dabo in corde eorum * Ut non recédant a me. Y. Et laetábor super eis cum bene eis fecero in toto Corde meo. Ut non. Lectio II Cap. 30, 18-24

Haec dicit D o m i n u s : Ecce ego convértam conversionem tabernaculórum J a c o b , et tectis ejus miserébor, et aedificábitur civitas in excelso suo, et templum juxta ordinem suum fundábitur, et egrediatur de eis laus, v o x q u e ludéntium. Et erit dux ejus ex eo, et princeps de medio ejus producetur; et applicábo eum et accedet ad me. Quis enim iste est qui applicet cor suum ut appropinquet mihi? ait Dominus. Et eritis mihi in p o pulum, et ego ero vobis in Deum. Ecce turbo Domini, furor egrédiens, procélia mens; in capite impiorum conquiéscet. Non avértet iram indignatiónis Dominus, donec faciat et compleat cogitationem Cordis sui: in novissimo dierum intelligétis ea. 1$. Si inimicus meus maledixisset mihi, sustinuissem utique * Tu véro h o m o unanimis qui simul mecum dulces capiébas cibos. f. Et si is qui me óderat super me magna locutus fuisset, abscondissem me forsitan ab eo. Tu vero. Lectio III Cap. 31, 1-3, 31-33

In tempore illo, dicit Dominus, ero Deus universis cognatiónibus Israel, et ipsi erunt mihi in populum. Haec dicit Dominus: Invenit gratiam in deserto populus qui remanserat a glàdio; vadet ad réquiem suam Israel. Longe Dominus apparuit mihi. Et in caritate perpétua diléxi te: ideo atfcráxi te, miserans. E c c e dies venient, dicit Dominus: et fériam domui Israel et domui Juda foedus n o v u m : n o n secundum pactum, quod pépigi eum patribus eorum in die, qua apprehendi manum eorum, ut educerem eos de Terra iEgypti: pactum quod irritum fecerunt, et ego dominatus sum eorum, dicit Dominus. Sed hoc erit pactum, quod fériam cum d o m o Israel: post dies illos dicit D o m i n u s : D a b o legem m e a m in visceribus eorum, et in corde eorum scribam e a m : et ero eis in Deum, et ipsi erunt mihi in populum.

£8

Acta Apostolicae

Sedis

-

Commentarium

Officiale

1$. Cum essemus mortui peccatis, convivificávit nos Deus in Christo * propter nimiam caritatem suam qua dilexit nos. V. Ut ostenderet in saeculis supervenientibus abundantes divitias gratiae suae. Propter. Gloria Patri. Propter.
IN II NOCTURNO

Ant. R e x omnis terrae * Deus; regnábit super Gentes. Ps. 46. Omnes Gentes, plaudite manibus. Ant. D u m anxiarétur * Cor meum, in petra exaltásti me. Ps. 60. Exaudi, Deus, deprecatiónem meam. Ant. Secundum multitudinem * dolorum meórum in Corde meo, cons o r t i o n e s tuae laetifìcavérunt animam meam. Ps. 93. Deus ultiónum Dominus. T. E g o dixi, Dómine, miserere mei. 1$. Sana animam meam quia peccavi tibi. Lectio IV

Inter mira sacrae doctrinae pietatisque incrementa, quibus divinae Sapientiae consilia clarius in dies Ecclesiae manifestantur, vix. aliud magis conspicuum est quam triumphális progressio cultus Sacratissimi Cordis Jesu. Saepius quidem, priorum decursu temporum, Patres, Doctores, Sancti, Redemptoris nostri amorem celebrarent: vulnus in latere Christi apertum omnium gratiarum arcanum dixerunt fontem. At inde a medio aevo, cum tenerióre quadam erga Sanctissimam Salvatoris Humanitatem religione fideles affici coepti sunt, animae contemplativae per plagam illam ad ipsum Cor, amóre hominum vulnerátum, penetrare fere solebant. Atque ex eo tempore haec contemplatio sanctissimis quibusque ita familiaris evasit, ut neque regio neque ordo religiosus sit, in quibus non insignia, hac aetate, ejus reperiantur testimonia. Proximis demum saeculis, eoque potissimum tempore quo haeretici, sub falsae pietatis titulo, a Sanctissima Eucharistia Christianos deterrére conabantur, cultus Sacratissimo Cordi publice exhiberi coeptus est, ópera imprimis sancti Joannis Eudes, qui auctor liturgici cultus Sacrorum Cordium Jesu et Mariae haud immérito nuncupatur. I#. Prope est Dominus ómnibus invocántibus eum * Omnibus invocántibus eum in veritate. 1$. Miserator et misericors Dominus, patiens et multum misericors. Omnibus. Lectio V Verum, ad cultum Sacratissimi Cordis Jesu plene perfectéque constituendum, eundemque per totum orbem propagándum, Deus ipse sibi instrumentum elegit humillimam ex órdine Visitationis virginem, sanctam

S.

Congregatio

Rituum

49

Margaritam Mariam Alacoque, cui, a prima quidem aetate j a m in Eucharistiae Sacramentum amóre flagranti, Christus Dominus saepenumero apparens, divini Cordis sui et divitias et optata significare dignatus est. Quarum apparitionum celebérrima illa est, qua ei ante Eucharistiam oranti Jesus conspiciéndum se dedit, Sacratissimum Cor ostendit et, conquestus quod, pro immènsa sua caritate, nihil nisi ingratórum hominum contumelias reciperet, ipsi praecepit ut n o v u m festum, feria sexta post octav a m Corporis Christi, instituendum curaret, quo Cor suum honore débito ederetur, atque injuriae sibi in Sacraménto amoris a peccatoribus illatae dignis expiaréntur obsequiis. Quot autem quantasque Dei fámula in Christi mandatis exsequendis experta sit difficultates, nemo est qui ignoret; sed ab ipso D ó m i n o confirmata, atque a religiosis animae suae moderatoribus, qui incredibili quodam ardóre ad hunc cultum promovendum laborarunt, strènue adjúta, munere sibi caélitus commisso fideliter fungi ad m o r t e m usque non destitit. 3$/. Confíteor tibi Pater, Dómine caeli et terrae, quia abscondisti haec a ¿tapiéntibus et prudentibus * Et revelásti ea parvulis. T. Ita, Pater, quoniam sic fuit placitum ante te. Et revelásti. Lectio VI

Anno tandem millesimo septingentésimo sexagésimo quinto, Clemens Decimus tertius Pontifex Maximus officium et missam in honorem Sacratissimo. Cordis Jesu approbavit; Pius vero Nonus festum ad universam Ecclesiam extendit. Exinde, cultus Sacratissimi Cordis, quasi flumen exundans, prolatis impedimentis ómnibus, per totum se orbem effudit et, n o v o illucescénte s é c u l o , jubilaéo indicto, Leo Decimus tertius humanum genus universum Sacratissimo Cordi devótum voluit. Quae consecratio, in émnibus quidem catholici orbis ecclesiis, sollemni ritu peracta, ingens attulit devotionis hujus incrementum, et ad eam n o n solum populos, rerum etiam singulares familias adduxit, quae Divino Cordi innumerabiles se devovent, regióque ejus imperio subjíciunt. Dénique, Pius Undecimus .Pontifex Maximus, quo plenius festi sollemnitas populi christiani devotioni tam late patenti responderet, Sacratissimi Cordis Jesu festum ad ritum duplicem primae classis cum octava evexit; ac praeterea, ut v i o lata jura Christi summi Regis ac Domini amantissimi resarciréntur, populorúmque peccata defleréntur, eodem festo die piaculárem precationem in ómnibus christiani orbis templis quotannis recitándam mandavit.

3$. Omnes gentes quascumque fecisti venient * Et adorábunt coram te, Dómine. J. Et glorificábunt nomen tuum quoniam magnus es tu, et faciens mirabilia. Et adorábunt. Gloria Patri. Et adorábunt.
ACTA, vol. XXI, n. 2. — 6-2-929. 4

50

Acta Apostolicae Sedis -

Commentarium Officiale

IN

III

NOCTURNO

Ant. Qui ejus.

diligitis

Dominum, * confìtémini memoriae

sanctificationis

Ps. 96. Dominus regnávit, exsúltet terra. Ant. Viderunt * omnes termini terrae salutare Dei nostri. Ps. 97. Cantate Dómino canticum n o v u m . Ant. Psallam tibi * in nationibus, quia magna est super caelos misericordia tua. Ps. 107. Paratum cor meum Deus, paratum cor meum. f. Memoriam fecit mirabilium suorum miserator Dominus. J$. Escam dedit timéntibus se.

Lectio sancti Evangelii secundum Joannem Lectio VII Cap. 19, 31-37

In illo tempore: Judaéi, quoniam parasceve erat, ut non remanerent in cruce corpora sabbato, erat enim magnus dies ille sábbati, rogaverunt Pilátum ut frangeréntur eorum crura et tollerentur. Et reliqua. Homilia sancti Bonaventurae episcopi Liber de ligno vitae, num. 30 Ut de latere Christi dormiéntis in cruce formarétur Ecclesia, et

Scriptura impleretur quae dicit: Videbunt in quem transfixérunt, divina est ordinatione indultum ut unus militum lancea latus illud sacrum aperiendo perioderei, quatenus, sanguine c u m aqua manante, pretium effunderetur nostrae salutis, quod a fonte, scilicet Cordis arcano profúsum, v i m daret sacramentis Ecclesiae ad vitam gratiae conferendam, essetque j a m in Christo viventibus póculum fontis vivi, salientis in vitam aeternam. Surge igitur, ánima amica Christi, vigilare non cesses, ibi os appóne, ut háurias aquas de fontibus salvatoris. 1^. E g o si exaltatus fuero a terra * Omnia traham ad meipsum,

y. H o c autem dicebat significans qua morte esset moriturus. Omnia. De vite mystica Lectio VIII Cap. 3 Quia semel venimus ad Cor Domini Jesu dulcissimi, et b o n u m est nos hic esse, non facile evellámur ab eo. O quam b o n u m et jucúndum habitare in Corde hoc. Bonus thesaurus, pretiosa margarita Cor tuum optime

S.

Congregatio Rituum

5.1

Jesu,. quam fosso agro corporis tui invenimus. Quis hanc margaritam abjiciat? Quin potius, dabo omnes margaritas, cogitationes et affectiónes meas commutábo et coníparábo illam mihi, jactans o m n e m cogitatum meum in Cor boni Jesu, et sine fallàcia illud me enútriet. H o c igitur tuo et meo Corde, dulcissime Jesu, invento, orábo te D e u m m e u m : admitte in sacrarium exauditiónis preces meas: immo me totum trahe in Cor tuum. 1$. Simus ergo imitatores D e i * Et ambulémus in dilectione. Y. Sicut et Christus dilexit nos et tradidit semetipsum pro nobis. Et ambulémus. Gloria Patri. Et ambulémus. Lectio IX

Ad hoc enim perforátum est latus tuum, ut nobis pateat introitus. Ad hoc vulnerátum est Cor tuum, ut in illo ab exterioribus turbatiónibus absoluti habitare possimus. Nihilominus et propterea vulnerátum est, ut per vulnus visibile, vulnus amoris invisibile videamus. Q u o m o d o hic ardor melius posset ostendi, nisi quod non solum corpus, verum etiam ipsum Cor lancea vulneràri permisit? Carnale ergo vulnus, vulnus spirituale ostendit. Quis illud Cor tam vulnerátum non diligat! quis tam amántem non rédamet? quis tam castum non amplectatur? Nos igitur adhuc in carne manentes, quantum possumus, amántem redamémus, amplectámur vulnerátum nostrum, cujus impii agrícolas fodérunt manus et pedes, latus et Cor; oremusque ut cor nostrum, adhuc durum et impoénitens, amoris sui vinculo constringere et jáculo vulnerare dignetur. Te D e u m laudamus.

AD

LAUDES ET

PER HORAS

Ant. 1. Unus militum * lancea latus ejus aperuit et continuo exivit sanguis et aqua. Psalmi de Dominica 1 loco. 2. Stans Jesus * clamábat dicens: Si quis sitit veniat ad me et bibat. 3. In caritate perpétua * dilexit nos Deus, ideo, exaltatus a terra, attráxit nos ad Cor suum, miserans. 4. Venite ad me * omnes qui laborátis et onerati estis èt ego reficiam v o s . ö. Fui * praebe mihi cor tuum et oculi tui custodiant vias meas. Capitulum Ephes., 3, 8-9

Fratres, mihi omnium sanctorum minimo data est gratia haec, in gentibus evangelizare investigabiles divitias Christi; et illuminare omnes, quae sit dispensatio sacraménti absconditi a saeculis in D e o .

m

Acta Apostolicae Sedis -

Commentarium

Officiale

Hymnus Cor, arca legem continens N o n servitutis veteris, Sed gratias, sed veniae, Sed et misericordiae. Cor, sanctuarium novi Intemerátum foederis, Templum vetusto sanctius, Verumque scisso utilius. Te vulnerátum caritas Ictu patenti voluit, Amoris invisibilis Ut veneramur vulnera. H o c sub amoris symbolo Passus cruènta et mystica, Utrumque sacrificium Christus sacerdos obtulit. Quis non amántem rédamet? Quis non redemptus diligat, Et Corde in isto seligat ./Eterna tabernácula? Jesu, tibi sit gloria, Qui Corde fundis gratiam Cum Patre et almo Spiritu In sempiterna saecula. f. Hauriétis aquas in gaudio. 1$. De fontibus Salvatoris. Ad Benedictus Ant. Pacta sunt * enim quae dicit: Videbunt in quem transfixérunt. Oratio Deus qui nobis, in Corde Filii tui, nostris vulnerato peccatis, infinitos dilectionis thesauros misericorditer largiri dignáris; concede, quaesumus, ut illi devótum pietatis nostrae praestantes obsequium, dignae quoque satisfactionis exhibeamus officium. Per eumdem Dominum. Ad Horas Psalmi de Dominica, ad Primam tamen ut in Festis; et ad eam in Besponsorio brevi dicitur Versus: Qui Corde fundis gratiam, per totam Octavam. haec ut Scriptura impleretur Amen.

S.

Congregatio Rituum

53

AD

TERTIAM

Capitulum Fratres, mihi omnium ut supra. 3$. br. Tóllite j u g u m meum super vos * et discite a me. Tóllite. y. Quia mitis sum et humilis Corde. Et discite. Gloria Patri. Tóllite. T. E g o dixi: Domine, miserere mei. 3$. Sana animam meam quia peccavi tibi.
AD SEXTAM

Capitulum

Ephes, 3, 14-17

Hujus rei gratia flecto génua mea ad Patrem Domini nostri Jesu Christi, ut det vobis secundum divitias gloriae suae virtute corroborari per Spiritum ejus in interiorem hominem: Christum habitare per fidem in cordibus vestris. 3$. br. E g o dixi, Dómine * miserere mei. E g o dixi. Y. Sana animam meam quia peccavi tibi. Miserere mei. Gloria Patri. E g o dixi. T. Memoriam fecit mirabilium suorum miserator Dominus. 3$. Escam dedit timéntibus se.
AD NONAM

Capitulum

Ephes, 3, 17-19

In caritate radicati et fundati, ut possitis comprehendere cum omnibus sanctis, quae sit latitudo et longitúdo, et sublimitas et profundum; scire etiam supereminentem scientiae caritatem Christi, ut impleámini in omnem plenitudinem Dei. R. br. Memoriam fecit mirabilium suorum * Miserator Dominus. M e y. Hauriétis aquas in gaudio. 3$. De fontibus Salvatoris.
IN II VESPERIS
1

móriam. J. Escam dedit timéntibus se. Miserator. Gloria Patri. Memoriam.

Antiphona} et Capitulum Ssmi Corporis Christi.

de Laudibus. Psalmi ut in I Vesperis Festi

Hymnus En ut supèrba criminum. Y. Hauriétis aquas in gaudio. 1$. De fontibus Salvatoris. Ad Magnificat Ant. Ad Jésum autem * cum venissent, ut viderunt eum j a m mortuum, non f r egerunt ejus crura, sed unus militum lancea latus ejus aperuit et continuo exivit sanguis et aqua. Completorium de Dominica.

54

Acta Apostolicae Seáis -

Commentarium.

Officiale

Infra octavam et in die Octavee Officium fit ut in Festo, prceter Lectiones, quœ pro singulis diebus as signantur propriae. Si infra Octavam celebretur Officium, quod Lectiones I Nocturni sumat de Scriptura occurrente, hce dicuntur cum Besponsoriis de Festo.

A D MISSAM Introitus Ps. 32, 11 et 19

Cogitationes Cordis ejus in generatione etj generationem: ut eruat a morte animas eorum et alat eos in fame. Ps. ibid. 1. Exsultate justi in D ó m i n o , rectos decet collaudatio. Y- Gloria Patri. Oratio Deus qui nobis, in Corde Filii tui, nostris vulnerato peccatis, infinitos dilectionis thesauros misericorditer largiri digneris; concede, quaesumus, ut illi devótum pietatis nostrae praestantes obsequium, dignae quoque satisfactionis exhibeamus officium. Per eumdem Dominum.

Lectio Epistolae beati Pauli Apóstoli ad Ephesios Ephes. 3, 8-19 Fratres mihi omnium sanctorum minimo data est gratia haec, in gentibus evangelizare investigabiles divitias Christi: et illuminare omnes, quae sit dispensatio sacraménti absconditi a saeculis in D e o qui omnia creavit: ut innotescat principátibus et potestatibus in caelestibus per Ecclesiam multiformis sapientia Dei: secundum prasfinitiónem saeculorum quam fecit in Christo Jesu Domino nostro, in quo habemus fiduciam et accessum in confidentia per fidem ejus. Hu jus "rei gratia flecto génua mea ad Patrem Domini nostri Jesu Christi, ex quo omnis paternitas in caelis et in terra nominatur: ut det vobis secundum divitias gloriae suae virtute
/

corroborari per Spiritum ejus in interiorem hominem: Christum habitare per fidem in cordibus vestris: in caritate radicati et fundati: ut possitis comprehendere, cum omnibus sanctis, quae sit latitudo, et longitúdo, et sublimitas et profundum: scire etiam supereminentem scientias caritatem Christi, ut impleámini in omnem plenitudinem Dei. Graduale. Ps. 24, 8-9. Dulcis et rectus Dominus, propter hoc legem dabit delinquentibus in via. T. Diriget mansuetos in judicio, docebit mites vias suas. Alleluja, alleluja. Matth. 11, 29. Tóllite jugum meum super vos et discite a me, quia mitis sum et humilis Corde, et invenietis réquiem animabus vestris. Alleluja.

S.

Congregatio

Rituum

55 Versu se-

Iri Missis quenti, dicitur:

Votivis post Septuagesimam,

omissis Alleluja et

Tractus. Ps. 102, 8-10. Misericors et miserator Dominus, longánimis et multum misericors. V. N o n in perpetuum irascétur, neque in aeternum comminábitur. y. N o n secundum peccata nostra fecit nobis, neque secundum iniquitates nostras retribuat nobis. Tempore autem Paschali, omissis Graduali et Tractu, dicitur:

Alleluja, alleluja. Matth. 11, 29 et 28. Tóllite jugum meum super vos et discite a me, quia mitis sum et humilis Corde, et invenietis requiem animabus vestris. Alleluja. T. Venite ad me omnes qui laborátis et onerati estis et ego reficiam vos. Alleluja. £g Sequentia sancti Evangelii secundum Joannem Joann. 19, 31-37 In illo tempore: Judaéi, quoniam Parasceve eratj ut non remanerent in cruce corpora sabbato, erat enim magnus dies ille sábbati, rogaverunt Pilátum ut frangeréntur eorum crura et tollerentur. Venerunt ergo milites, et primi quidem fregérunt crura et alterius qui crucifixus est cum eo. Ad Jesum autem cum venissent, ut viderunt eum jam mortuum, non fregérunt ejus crura: sed unus militum lancea latus ejus aperuit, et continuo exivit sanguis et aqua. Et qui vidit testimonium perhibuit: et verum est testimonium ejus. Et ille scit quia vera dicit, ut et v o s credátis. Facta sunt enim haec ut Scriptura impleretur: Os non comminuétis ex eo. Et iterum alia Scriptura dicit: Videbunt in quem transfìxérunt. Credo. Offertorium. Ps. 68, 21. Impropérium expectávit Cor meum et misériam, et sustinui qui simul mecum contristarétur et non fuit; consolántem me quaesivi et non inveni. Tempore vero Paschali, in Missis votivis, sic mutatur Offertorium:

Offertorium. Ps. 39, 7-9. Holocaustum et pro peccato non postulasti; tunc dixi: E c c e vénio. In capite libri scriptum est de me ut facerem voluntatem tuam: Deus meus volui et legem tuam in medio Cordis mei. Alleluja. Secreta Réspice, quaesumus, Dómine, ad ineffábilem Cordis dilecti Filii tui caritatem: ut quod offérimus sit tibi munus acceptum et nostrorum expiátio delictorum. Per eumdem Dominum. Praefatio Vere dignum et justum est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, aetérne Deus: qui Unigenitum tuum in cruce pendentem lancea militis transfigi voluisti, ut

56

Acta Apostolicae Sedis -

Commentarium Officiale

apertum Cor, divinae largitatis sacrarium, torrentes nobis fúnderet miseratiónis et gratiae, et quod amóre nostri flagrare nunquam destitit, piis esset requies et poenitentibus pateret salutis refugium. Et ideo... Communio. Joann. 19, 34. Unus militum lancea latus ejus aperuit, efe continuo exivit sanguis et aqua. Tempore Alleluja. Postcommunio Prábeant nobis, Dómine Jesu, divinum tua sancta fervorem; quo dulcissima Cordis tui suavitate percepta, discamus terréna despicere, et amare caelestia: Qui vivis.
SABBATO D E I I D I E INFRA O C T A V A M SACRATISSIMI CORDIS J E S U

autem Paschali,

in

Missis votivis,

sic mutatur

Communio:

Communio. Joann. 7, 37. Si quis sitit veniat ad me et bibat. Alleluja,

Semiduplex
A D MATUTINUM

Omnia ut in die festo, prœter sequentia. In I Nocturno Lectiones de Scriptura occurrente. Responsoria de feste.
IN II NOCTURNO

E x litteris Encyclicis Pii Papae X I Miserentissimus Lectio IV Redemptor

Inter cetera infinitae Redemptoris nostri benignitatis documenta, illud potissimum elucet, quod, defervescente christifidelium caritate, ipsa D e i caritas ad honorándum peculiari cultu proposita est, ejusque bonitatis divitiae late patefáctae sunt per eam religionis formam qua Sacratissimum Cor Jesu colitur, « in quo sunt omnes thesauri sapientiae et scientiae absconditi ». Nam, ut quondam humanae genti e Noetica arca exeúnti, amici foederis signum illucéscere Deus voluit « arcum apparéntem in núbibus », sic turbulentissimis recentioris aevi temporibus, cum vaférrima omnium serperet haeresis illa janseniána, amóri in D e u m pietatique inimica, quas D e u m non tam diligéndum ut patrem quam extimescéndum ut implacábilem judicem praedicabat, benignissimus Jesus Cor suum Sacratissimum, quasi pacis et caritatis vexillum elatum gentibus ostendit, haud porténdens in certamine victoriam. 1$. Prope est Dominus omnibus invocántibus eum * Omnibus invocántibus eum in veritate. f. Miserator et misericors Dominus, patiens et multum misericors. Omnibus. dubiam

et faciens mirabilia. Et adorábunt. 19. IN III NOCTURNO Lectio sancti Evangelii secundum Joannem Lectio VII Cap. tantam cultus Sacratissimi Cordis Jesu opportunitatem admiratus. Et. erat enim magnus dies ille sábbati. quae exinde consequitur. Congregatio Rituum 57 Lectio V Siquidem appòsite felicis recordationis decessor Noster Leo X I I I . ex eo hominum petenda atque exspectánda salus ». prout temporum rerumque rationes postularent. quoniam parasceve erat. quae m o x est consecuta. Dómine. quoniam sic fuit placitum ante te. Dei autem adspirante numine factum est ut pia christifidelium erga Sacratissimum Cor Jesu voluntas majora in dies incrementa caperet. 31-37 In illo tempore: Juditi. Et adorábunt. Y. edicere non dubitavit: « C u m Ecclesia per próxima originibus témpora caesáreo jugo premerétur. rogaverunt Pilátum. Pater. Gloria Patri. 1$. En alterum hodie oblatum oculis auspicatissimum divinissimúmque signum: videlicet Cor Jesu Sacratissimum. Lectio VI Ac jure id quidem. . hanc probatissimam religionis formam decessores Nostros continenter et a calumniatórum criminationibus vindicasse et summis laudibus extulisse et vehementi provexisse studio. ut frangeréntur eorum crura et tollerentur. auspex simul atque efïéctrix. Omnes gentes quascumque fecisti venient * Et adorábunt coram te. quoniam magnus es tu. Et reliqua. Confíteor tibi Pater.Et glorificábunt nomen tuum. quippe quae et ad Christum Dominum penitus cognoscendum mentes conducat expeditius et ad eundem vehementius diligéndum pressiusque imitandum ánimos inflectat efñcáeius"? N e m o igitur miretur.Ita. In eo omnes collocandae spes. ut non remanerent in «ruce corpora sabbato. quia abscondisti haec a sapiéntibus et prudentibus * Et revelásti ea parvulis. Dómine caeli et terrae. pietatis forma nonne totius religionis summa atque adeo perfectioris vitae norma continetur. in illo enim auspicatissimo signo atque in ea. splendidissimo candore inter flammas elúcens. amplissimae victoriae. ï$. Y. superimpósita cruce. conspécta sublime adolescènti imperatóri crux.S. in: Litteris Encyclicis « A n n u m Sacrum ».

Hinc initium mysteria sumunt. Et ambulémus. N a m quae mala illi voluntate faciebant. Lectio VIII H o c sciunt initiati. proO sceléstum et exsecrándum facinus! Sed ne turbéris. tamen propter veritatem figura praecessit. ut possis contra suspicari. verum ille. atque contentum in ipsis thesaurum considerans. qui p e r aquam regenerantur. in gratiam Judaeórum. Alia quoque praedictio finem accipit. sed quia ex hoc utroque Ecclesia constituta est. Exívit enim sanguis et aqua. Ideo prophétam in médium adducit. hoc facinus demonstratióni fuit. . •Gloria Patri. Haec dixi. Impleta est autem prophetia illa: Os ejus non c o m minuent. sed j a m ohm scripto fuisse praenuntiatum. ut Thomae et ipsi similibus. ejus latus lancea perforant. T". Christi non item. veritatem propugnabant. phetia namque erat: Videbunt in quem transfìxérunt. sed ipse praesens vidi. inquit. H o c autem dicebat significans qua morte esset moriturus. alias 84 in Joannem. sic venias ac si ex hoc latere potaturus esses. ut discátis magnam esse affinitatem inter figuram et veritatem. minutátim recenset et quae gesta sunt.et mortuo corpori contuméliam inferunt. num. non magnum quid et mirabile. Attamen hi. Venientes enim milites aliorum fregérunt crura. ut. Et ambulémus. B/. Si exaltatus fuero a terra * Omnia traham ad meipsum. et in hoc magis completum est. N o n sine causa vel casu hi fontes manarunt. cum ad treméndum póculum accésseris. et verum est testimonium. Omnia. haereticorum ora eómprimens et futura praenuntians m y steria. Viden' quantam curam . Contuméliam narrat. Lectio IX Cum sese testem afferens ubique non videretur fide dignum haberi. et verum est testimonium ejus. Bursúmque ex seipso Prophetae fidem facit. Et qui vidit testimonium perhibuit. Mérito sane. T". sed etiam iis qui infideles futuri erant. Simus ergo imitatores Dei * Et ambulémus in dilectione. dilecte. Neque h o c tantum. 1$. ut innuat hoc non casu factum esse. S Viden' quam fortis sit veritas? Per Judaeórum studia impletur prophetia. H o c est: N o n ab aliis audivi. ac per sanguinem et «carnem nutriantur. Ad haec etiam mysterium ineffàbile consummabátur. adducit Móysen. H o c illud dictum est: Os ejus non comminuétur. ne dejiciáris. Sicut •et Christus dilexit nos et tradidit semetipsum pro nobis.58 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale Homilia sancti Joannis Chrysóstomi Homilia 85. Etiamsi enim hoc de Judaeórum agno dictum sit.

Attamen et haec dixi. Responsoria de Festo. Verum. neque prae pudóre nostris noceat. nihil sanctum. seu . sic transeamus per bona temporalia. sine quo nihil est validum. quod fidelis Samuel propheta esset Domini. Y. ut non amittámus aetérna. DOMINICA INFRA O C T A V A M SACRATISSIMI CORDIS J E S U QUIE EST I I I POST PENTECOSTEN Semiduplex Omnia dicuntur ut in Festo. aliud accedat oportet. -praeter sequentia: IN I VESPERIS Capitulum 1 Petri S. ut credatur illud quod turpe et ignominiósum videtur? N a m corpus a milite contumèlia affici. longe pejus erat quam crucifigi. Oratio Protector in te sperántium. haec sunt bonorum nostrorum honestissima. N e m o itaque fidem neget. Ant. IN II NOCTURNO E x litteris Encyclicis Pii papae X I Lectio IV At certe inter cetera illa. te duce. omnem sollicitudinem vestram projiciéntes in eum. Completorium de Dominica. honestae satisfactionis. Te D e u m laudamus. Congregatio Rituum 59 adhibeat. nos nostraque omnia aeternae Numinis caritati accepta referentes. 6-7 Carissimi humiliámini sub potènti manu Dei. ut. pia eminet ac memoranda est consecratio. Ad Jésum. et cum magna diligentia dixi. ut credátis. quae proprie ad Sacratissimi Cordis cultum pertinent. inquimus. Ad Magnificat Ant. N a m quae maxime contu» meliósa videntur. multiplica super nos misericordiam tuam. te rectore.•S. ïïauriétis. inquit. divino Jesu Cordi devovémus. qua. AD MATUTINUM In I'Nocturno Lectiones de Scriptura occurrente. quoniam ipsi cura est de vobis. ut vos exáltet in tempore visitationis. Et fit Commemoratio Octavae. Deus. Cognoverunt omnes * a Dan usque Bersabée. Per D o m i n u m .

sed praeterea D e ó justo vindici satisfaciámus oportet « pro innumerabilibus peccatis et offensiónibus et negligéntiis » nostrisConsecrationi igitur. inficiántür. quo vel ejus summam Maiestatem debitis obsequiis adoremus. vel ejus supremum dominium precando agnoscamus. si quando aut oblivióne neglectus. ut eidem increato Amóri. qua penitus peccata exstinguantur. quam dicunt. Nam. officium Sacratissimo Cordi Jesu praestandum. 3$. titulum tenemur: iustitiae quidem. patiens et multum misericors. q u o niam sic fuit placitum ante te. ut irrogata D e o nostris flagitiis expiétur offensa et violatus ordo paenitentia redintegrétur. illud nos admonens: «natura eramus filii irae ». nativam quandam virtutem humanae naturae jactantes quae suapte vi ad altiora usque progrediatur. Prope est Dominus omnibus invocántibus eum * Omnibus invocántibus eum in veritate. in perniciem detrudéndum fuisset sempiternam. ea sanctitate ac firmitate quae. munusque nostrum potius arceat invisum quam gratum suscipiat. Dómine caeli et terrae. Lectio V Quodsi ad utramque rem iisdem prorsus rationibus impellimur. f. quippe quod. Et revelásti. n o n eo solo cultu Deus noster nobis est honorándus. vel ejus infinitam largitatem gratiarum actionibus laudemus. alterum sponte hinc sequitur. sed falsa haec humanae supérbiae comménta réjicit Apostolus. Et san« . errorem secuti.60 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale reparationis. Lectio VI H o c autem expiatoriis officium humano generi universo incumbit. quia abscondisti haec a sapientibus et prudentibus * Et revelásti ea parvulis. illatae quoquo m o d o injúriae compensari debeant: q u o d quidem debitum reparationem vulgato nomine vocamus. "f. Miserator et misericors Dominus. post Adae miserandum casum. multisque onerati culpis. ut christiana docemur fide. Omnibus. concupiscentiis obnoxium et misèrrime depravatimi. amoris vero. Confíteor tibi Pater. Ita. hereditaria labe infectum. qua D e o devovémur et sancti D e o vocamur. aut offensa violatus sit. ut Christo patienti ac «saturato oppróbriis» compatiámur eique nonnihil solacii pro tenuitate nostra afferamus. Pater. ut docet Angelicus. reparandi tamen expiandique officio ob validiórem quendam iustitiae et amoris. 1$. ne forte indignitatem nostram impudéntem revérberet summae justitiae sanctitas. Id quidem supèrbi hac nostra aetate sapientes. Peccatores enim c u m simus omnes. si illud est in consecratione primum ac praecipuum ut amóri Creatoris creaturae amor rependatur. addenda est expiátio. consecrationis est propria. veterem Pelágii.

aliud quod zelo disci- f. et non solum ad. falsa justitia dedignatiónem. et per disciplinam subditos. 1$. T. 15. Gloria Patri. Et adorábunt. intus tamen dulcédinem per caritatem servant. fratres mei. Praeponant sibi in ánimo ipsos plerumque quos córrigunt: melior e s existimant eos quoque quos júdicant. sed non dedignántes. aliud est quod agitur typho supérbiae. 1$. De quorum profecto número . Ex qua re colligite quia vera' justitia compassionem habet. Lectio VIII Dedignántur etenim. 2-3 Audistis in lectione evangélica. 1-10 In illo tempore: Erant appropinquántes ad Jesum publicam et peccatores. eo deterius peccatores fiunt. quoniam magnus es tu. Et adorábunt. Et ambulémus. ut audirent illum. IN III NOCTURNO Lectio sancti Evangelii secundum Lucam Lectio VII Cap. ceteros quosque despiciunt. colloquendum. Et ambulémus. Et reliqua. persecutionem c ó m m o v e n t . naturali quodam sensu ducti. E g o si exaltatus fuero a terra * Omnia traham ad meipsum.. At contra. sed non desperantes. et per humilitatem custodiunt semetipsos. Et glorincábunt nomen tuum. nulla infirmántibus misericordia condescéndunt. Omnia. Simus ergo imitatores Dei * Et ambulémus in dilectione. Omnes gentes quascumque fecisti venient * Et adorábunt coram te. f. hi qui de falsa justitia superbire solent. Quod videntes pharisaei dedignáti sunt. Congregatio Rituum j a m ab initio communis illius expiatiónis debitum quasi agno vére homines et D e o sacrificiis vel publicis placando. et faciens mirabilia. operam dare coeperunt. Sicut et Christus dilexit nos et tradidit semetipsum ¡pro nobis. 1$. Quamvis et jusfci soleant recte peccatoribus dedignári: sed plinae. sed amantes: quia etsi foris increpatiónes per disciplinam exággerant. sed etiam ad convescóndum recepti sunt. Dómine. n. H o c autem dicebat significans qua morte esset moriturus. Quod videlicet agentes. despérant. et quo se peccatores esse non credunt.S. quia peccatores et public a m accesserunt ad Redemptorem nostrum. Lectio IX _ Gloria Patri. Homilia sancti Gregorii Papae Homilia 34 in Evang.

ut in I Vesperis. Quis ex vobis * homo Vesperis. Sed quia aegri erant. vestrae fraternitati fieri. nonne dimittit nonaginta n o v e m in deserto et vadit ad illam quae perierat. M -fit Commemoratio Octavee: Ant. T e D e u m laudamus. qui dijudicántes D o m i n u m quod peccatores susciperet. caelestis eos medicus blandís foméntis curat. ut in I Vesperis. Ad Primam Psalmi ut in Festis. A m e n . qui vocavit nos in aeternam suam gloriam in Christo Jesu. arénti corde ipsum fontem misericordiae reprehendébant. ita ut aegros se esse nescirent. Capitulum 1 Petr. Oratio Protector ut in I Vesperis. AD TERTIAM Capitulum Carissimi humiliámini. quae in mundo est. et iri eorum corde vúlneris tumórem premit. confirmabit solidabitque. qui habet centum oves et. Ad Magnif. benignum paradigma óbjicit. Ant. 8-9 Sobrii estete et vigilate. AD NONAM Capitulum 1 Petr. Ant. ut in I Vesperis. AD LAUDES Capitulum Carissimi humiliámini. Hauriétis. Protector. scientes eamdem passionem ei. 5. m o d i c u m passos ipse perficiet. si perdiderit unam ex illis. donec inveniat eam? Alleluja. ut in I Ad Bened. 10-11 Deus autem omnis gratiae. Ipsi gloria et imperium in saecula saeculorum. T. quatenus quod erant agnóscerent. nonne accéndit lucérnam et evérrit d o m u m et quaerit diligenter donec inveniat? . et si perdiderit drachmam unam. Quae mulier * habens drachmas decem. ut infra ad Nonam. ei ad absolutionem Capituli Lectiobrevis Deus autem omnis gratiae. IN I I VESPERIS Capitulum Carissimi humih'ámini. ut in I Oratio Protector. Facta sunt. Oratio Protector. Oratio.Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale pharisaei exstiterant. ut in I Vesperis. AD SEXTAM Vesperis. cui resistite fortes in fide. ô. quia adversarius vester diäbolus tanquam leo rugiens circuit quaerens quem dévoret.

nostras quoque laudes et satisfactiones adjicere possumus. Et reapse vere languores nostros ipse tulit et dolores nostros ipse portavit. quod sine temporis intermissióne in nostris altaribus incruènto m o d o renovatur. ut ipsi quoque hostias viventes. sola offerendi ratione diversa. et ipsum tulit de medio affigens illud'cruci. delens quod adversus nos erat chirographum decréti. Tóllite. quamobrem cum hoc augustissimo Eucharistico sacrificio et ministrorum et aliorum fidelium immolati© eonjúngi debet. FERIA II D E D I E I V INFRA O C T A V A M SACRATISSIMI CORDIS J E S U Semiduplex In I Nocturno Lectiones de Scriptura occurrente. Y. ut peccatis mortui justitiae vivámus. Omnibus. siquidem una eademque est Hostia. patiens et multum misericors. dicitur Ant. totam expiatiónis virtutem ab uno Christi cruènto sacrificio pendere. quas Christus in nomine peccatorum D e o persolvit. nisi humanam naturam Dei Filius reparandam assumpsisset. sanctas. immo etiam debemus. idem nunc offerens sacerdotum ministerio. qua in carne nostra adimplenda sunt quae desunt passionum Christi pro corpore ejus quod est Ecclesia. 3$. vulnerátus est propter iniquitates nostras et peccata nostra ipse pértulit in corpore suo super lignum. Quod quidem ipse hominum Salvator sacri Psaltis ore nuntiavit: Hostiam et oblationem noluisti. V. Ignem.Hauriétis. ut in I Vesperis. Ad Jesum. Quamquam véro copiósa Christi redemptio abunde nobis omnia delicta donavit.S. Prope est Dominus omnibus invocántibus eum * Omnibus invocántibus eum in veritate. Y. Miserator et misericors Dominus. etiam laudibus et satisfactiónibus. qui seipsum tunc in cruce obtulit. quod erat contrarium nobis. Lectio V At semper meminerimus oportet. ob miram tamen illam divinae Sapientiae dispensationem. Si autem sequenti die faciendum non sit officium de Octava. Responsoria de Festo» IN II NOCTURNO * Ex litteris Encyclicis ~Pii Papae XI Lectio IV At nulla creata vis hominum sceléribus expiándis erat satis. corpus autem aptas ti mihi: holocautómata pro peccato non tibi placuerunt: tunc dixi: E c c e vénio. D e o placéntes . Et fit Commemoratio sequentis diei infra Octavam: Ant. Congregatio Rituum 63 Oratio Protector.

Ut fraugeréntur eorum crura et tollerentur. ut non remanerent in cruce corpora sabbato. non m o d o carnem nostram crucifigámus cum vitiis et concupiscentiis. Gloria Patri. ab Apostolorum Principe genus electum. cap. sanctus Cyprianus aíñrmáre non dubitat sacrificium dominicum legitima sanctificatione non celebrari. Omnes gentes quascumque fecisti venient * Et adorábunt coram te. ut mortificationem Jesu in corpore nostro circumferentes. máximum. 3$. Confíteor tibi Pater. regale sacerdotium jure appellata. Grande prorsus t et inauditum prodigium. Et adorábunt. Quin immo. verum astantium unus. quoniam parasceve erat. Lectio VI Neque enim arcani hujus sacerdotii et satisfaciendi sacrificandique muneris participatione ii soli fruuntur. 31-37 In illo tempore: Judaéi. Et glórificábunt nomen tuum quoniam magnus es tu. ex hominibus assumptus. Quapropter nos monet Apostolus. ipsius minime crura fregérunt. IN III NOCTURNO Lectio sancti Evangelii secundum Joannem Lectio VII Cap. sed etiam christianorum gens universa. et continuo exivit sanguis et aqua. tum pro toto humano genere offerre pro peccatis. offeremus dona et sacrificia pro peccatis. aetérni ejus sacerdotii partícipes effecti. T. quoniam sic fuit placitum ante te. atque cum Christo consepúlti et compiantati similitùdini mortis ejus. 19. f.•U Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale sese exhibeant. Verumtamen. haud aliter propemodum quam sacerdos omnis ac pontifex. 1$. quibus Pontifex noster ' Christus Jesus administris utitur ad oblationem mundam divino Nomini ab ortu solis usque ad occasum omni loco offerendam. Pater. in re hac gesta. sed et vita Jesu manifestetur in corporibus nostris et. et faciens mirabilia. Dómine. quia abscondisti haec a sapientibus et prudentibus * Et revelásti ea parvulis. rugientes ejus quae in mundo est concupiscentiae corruptiónem. illumque iam mortuum conspexissent. vibrata lancea. ut de examinato corpore sanguis exiret et aqua. 21 Ad Jesum igitur cum venissent. rogaverunt Pilátum. Homilia sancti Laurentii Justiniáni Episcopi De triumphali Christi agone.Ita. pro hominibus constituitur in iis quae sunt ad D e u m . D ó m i n e caeli et terrae. nisi oblatio et sacrificium nostrum responderit passióni. Et adorábunt. debet cum pro se. Et revelásti. latus ejus aperuit. erat enim magnus dies ille sábbati. Et reliqua. nobis voluit Dei sapientia c o m - .

verum etiam regni caelestis illi aperitur introitus. Ita omnia consummata in Christo. potest quis futuras beatitudinis hereditatem percipere. quemadmodum duorum nequam cum eo pendéntium. A m b o hasc in unum effectum conveniunt nec unum sine altero valet ad salutem prodésse: n o n enim absque baptismi sacraménto et peccatorum remissióne. et Ecclesias unitatem. et multiplicibus Scripturarum divinarum testimoniis roboratur. y. Congregatio Rituum 65 mendace sacramentum. Lectio IX Profecto hasc facta sunt ut Scriptura impleretur quas ait: Os non c o m minuétis ex eo. verum et spiritualem A d a m esse futurum. Gloria Patri. quando de latere Adas dormiéntis una ex costis ipsius subtracta narratur. 1$. H o c autem dicebat significans qua morte esset moriturus. q u o d Christi morte sacrátur. ~E$. formarétur Ecclesia.. In D ó mino autem Jesu iniiocentissimo agno. Nequáquam crura illius sunt fracta. figuras veritas est compléta. dum dormirei in cruce. n. sui videlicet. vol. testimonium perhibuit. profitentibus aqua et sanguine. T e D e u m laudamus. ab originali contagione mundetur. ullum comminuerétur os. E g o si exaltatus fuero a terra * Omnia traham ad meipsum. sed tantum illius latus apertum. quas t y p u m gerebat Ecclesias. — 6-2-929. ut.Sicut et Christus dilexit nos et tradidit semetipsum pro nobis. T. In Redemptoris vero sanguine nedum ab omni culpa purgatur. H o c ubique in orbe terrarum sancta mater confitetur E c clesia. qui Paracléti virtute plasmátus. Omnia. quatenus catholica fides tam pro se quam adversus haereticorum munirétur errores. qui praecipuo amóre dilectus est a D o m i n o . atque de eadem E v a cunctorum parens formata est. Porro vúlnerum cicatrices in suo voluit Dominus corpore retinere. Significabat tunc Spiritus Sanctus. et verum est testimonium ejus. quatenus alia Scriptura perficeretur quas dicit: Videbunt in quem transfìxérunt. ita et réprobis irrefragàbile fieret testimonium damnationis. Simus ergo imitatores Dei * Et ambulémus in dilectione. Et ambulémus. longe ante Prophetárum oraculis promulgata fuere. ACTA. speciósa sponsa sine ruga et macula. in celebratione immolati agni. Hujus enim spiritualis cópulas figura processit. Insuper et qui vidit de Christo aquam emanare et sanguinem. A D o m i n o quippe Móysi fuerat imperatum ne in sacrificii phase. de ipsius latere. 2. Lectio VIII Hasc quippe sunt sacramenta ecclesiastica per quas totum corpus Ecclesias abluitur atque sanctificatur. Nempe iste est Joannes A p o stolus et Evangelista. In lavacro utique aquas regenerationis. Et ambulémus.B. 5 . sicut electis incentivum devotionis. XXI.

Sanctorum communione. illinc R e p a ratóris caritatem infinitam admirati. sed etiam cum eodem qui. morti proximus. idest amorem nostri cupiditatésque nostras immolavérimus. patiens et mult u m misericors. Prope est Dominus ómnibus invocántibus eum * Omnibus invocántibus eum in veritate. et peccatum vehementius detestarémur et caritatis ardentius vicem redderémus. patere voluit. c u m singuli homines tum populi non m o d o et connexum per omnem juncturam conjunguntur inter se. quam fide catholica profitemur. ita expiátio eamdem unionem. et culpas detergendo ínchoat. a Patre postulárat: E g o in eis et tu in me ut sint consummati in unum. Lectio V Quemadmodum igitur unionem cum Christo profitetur ac firmat consecratio. et victimas pro fratribus offerendo consummat.et carnem crucifixérimus crucifixióne ea mystica. cum Cor nobis suum. Mirifica enim viget fidelium omnium cum Christo necessitudo. Q u o d quidem Mediator ipse Dei et hominum Christus Jesus. T. eo uberiores propitiatiónis atque expiatiónis pro nobis aliisque percipiamus fructus. est caput Christus. itemque arcana illa. secundum operationem in mensuram uniuscuiusque membri augmentum corporis sui facit in aedificationem sui in caritate. scilicet ut hinc infinitam peccati malitiam connectantes. et Christi passiónes participando perficit.66 Acta Apostolicae Sedis. Miserator et misericors Dominus.Commentarium Officiale FERIA III DE DIE V INFRA OCTAVAM SACRATISSIMI CORDIS J E S U Semiduplex In I Nocturno Lectiones de Scriptura occurrente Responsoria de Festo IN I I NOCTURNO E x litteris Encyclicis Pii Papae X I Lectio IV Quo autem perfectius oblatio nostra nostramque sacrificium sacrificio dominico responderit. qualis inter caput et cetera corporis membra intercedit.. A t q u e id sane miserentis Jesu consilium fuit. insignia passionis praeferens ac flammas amoris ostentans. Et vere expiatiónis potissimum seu reparationis spiritus primas semper potiorésque partes habuit . ex quo totum corpus compáctum subministratiónis. 3$. Omnibus. de qua loquitur Apostolus.

sacra item liturgia atque Summorum Pontificum acta confirmant. quoniam sic fuit placitum ante te. Ita. nihilque eo congruentius origini. ad intima progrediens. ut undique inundáret amoris dilùvium. T. qui amoris peculiaris débito officioque tenerentur ». quodque amóri suo infinito non tantum redditam gratiam nullam invenit. ut frangeréntur eorum crura et tollerentur. Et glorificábunt nomen tuum quoniam magnus es tu. Dómine caeli et terrae. tot tantasque sibi inustas ab ingrátis hominibus injurias in haec verba conquestus est. neglectum. IN III NOCTURNO Lectio sancti Evangelii secundum Joannem Lectio VII Cap. rogaverunt Pilátum. dira lancea non pepercit. maeréntis instar. . Pater. simul. 3$. Confíteor tibi Pater. Dómine. quoniam parasceve erat. y. Congregatio Rituum 67 in cultu Sacratissimo Cordi Jesu exhibendo. inquit. Omnes gentes quascumque fecisti venient * Et adorábunt coram te. easque ab iis etiam illatas nonnunquam. scilicet. quia abscondisti haec a sapientibus et prudentibus * Et revelásti ea parvulis. erat enim magnus dies ille sábbati. Lectio VI Siquidem cum se conspiciéndum Margaritae Mariae exhiberet Christus. quod tantopere homines amavit beneficiis-. quibus. at contra. caritatis suae inanitatem praedicans. oblivionem. 31-37 In illo tempore: Judasi. Et reliqua. virtuti. super nos ruptae sunt abyssi magnae. et íé¿ ciens mirabilia. ut non remanerent in cruce corpora sabbato. 3$. Homilia sancti Bernardini Senensis Quadragesimale de Christiana Religione. penetrália Cordis Jesu. Gloria Patri. Et adorábunt. Et revelásti. industriis quae huic religionis formae sunt propriae. Et adorábunt. O amor qui omnia liquas! q u o m o d o pro redemptione nostra reliquisti dilectórem nostrum? N a m .S. que omnibus cumulavit. réntur: « En Cor Illud. . quae utinam in piorum animis insidérent nullaque unquam oblivióne dele-. üt rerum memoria et usus. indoli. 19. Sermo 5 Joannes subdit: Unus militum lancea latus ejus aperuit et continuo exivit sanguis et aqua. contumelias.

populi multi. ut. Sicut et Christus dilexit nos et tradidit semetipsum pro nobis. inquit: Unus Deus. unum baptisma. si pro nobis sanguis divinus effunditur. Et iterum ad Ephesios. cordiformes ingrediamur ad secretum ab aeterno absconditum. unde formata est Ecclesia ex latere Christi. deinde aqua in qua multitudo populorum redempta significatur. ubi omnium exsistentium consummata est felicitas aetérna. Sanguis in redemptionem. lectio VIII A q u a ad litteram non cum sanguine indistíncta deflúxit. Cor omnia cogitare. apèrto latere. sicut prima Corinthiórum capite décimo Apostolus ait: Unus panis. Gloria Patri. . nunc vero in morte quasi apèrto latere revelatum. si mixta cum sanguine defluxisset. qui de uno pane et de uno cálice participamus. T.68 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale Sanguis exivit et aqua. quoniam apértio láteris asterai templi apertionem demonstrat. et ad illum inefíábilem amorem ejus ingrediamur quo ille ad nos processit. H o c autem dicebat significans qua morte esset moriturus. ut prius egrederétur ex eodem corpore redimens pretium. et ut recognoscat quam displicuit culpa pro qua sanguis divinus ex homine D e o v i v o et mortuo ita deflúxit. Et ambulémus. sed aqua quas manavit ex latere Christi. non vulnerátum. ut non sint aquas. immo amóre ardens. Sunt enim aquas multas. Simus ergo imitatores Dei * Et ambulémus in dilectione. E g o si exaltatus fuero a terra * Omnia traham ad meipsum. Non enim parva quantitate constámus. tamen qui ad christianam fidem pertinent unus fidelis populus sunt. 3$. Cor secretum. Omnia. capite quarto. cognoscámus dilectionem Cordis sui usque ad mortem. et unum corpus multi sumus omnes. Cor altum. 1$. et apertam portam intelligámus saltem in amoris vehementia. Neque enim potuisset ab insipiéntibus comprehendi. post quem humor áqueus egressus est. Accedamus ergo ad Cor ejus. Quod quidem est alto mysterio factum. Et ambulémus. Lectio IX Notánter tamen advertendum est quod latus Christi apertum dicitur. Ait enim Evangelista Joannes: Unus militum lancea latus ejus aperuit. T. ut aetérne unicam atque dilectam a Christo se discat. Cor diligens. una fides. Te D e u m laudamus. quoniam proprie vulnus praeterquam in v i v o corpore fieri nequit. Et forte totus sanguis deflúxit ex illo divino corpore in signum totius amoris effusi. Cor omnia sciens. sed etiam in ablutionem aqua deflúxit.

ut in sacra quoque liturgia legitur. quod peccata hominum ac flagitia quovis tempore perpetrata in causa fuerunt cur Dei Filius morti traderetur. ex ore Psaltis. cum « apparuit illi Angelus de caelo » ut Cor ejus taedio et angoribus oppréssum consolarétur. etiam nunc mira quidem sed vera ratione solàri possumus ac debemus. quae futura quidem erant at praevisa. Miserator et misericors Dominus. quae in hunc locum aptissime cadunt. ánima Christi tristis facta est usque ad mortem. Omnibus. reparatione. angoribus. Dei enim amantissimus quisque. haud dubium quin solacii nonnihil j a m tum ceperit etiam e nostra item praevisa.8. durissima quaeque perpetiéntem. f. Responsoria de Festo. Augustini verbis usi. IN II NOCTURNO Ex litteris Encyclicis Pii Papae XI Lectio IV At enim beáte regnántem Christum in caelis qui piaculares ritus consolari queant? Scilicet « da amántem et sentit quod dico » repónimus. Christus ipse se ab amicis suis derelictum conqueritur: « Impropérium exspectávit Cor meum et misériam. doléntem. 1$. et qui consolarétur et non inveni ». videt meditando intuetúrque Christum pro homine laborantem. Prope est Dominus omnibus invocántibus eum * Omnibus invocán(ibus eum in veritate. si praeteriti temporis spatium respiciat. quandoquidem. patiens et multum misericors. « propter nos homines et propter nostram salutem » tristitia. Lectio V Quodsi propter peccata quoque nostra. quippe singula passionem Domini. Atque haec omnia eo verius piorum meditántur animi. suo quodam m o d o renovare censeantur: « Rursus crucifigéntes sibimetipsis Filium Dei et osténtui habentes ». quod Migratorum hominum peccatis continenter sanciatur. immo « attritum propter scélera nostra » ac suo nos livóre sanantem. oppróbriis paene confectum. et sustinui qui simul contristarétur et non fuit. eademque nunc etiam mortem ipsam per se essent Christo illatúra. . iisdem cum doloribus maeroribúsque conjúnctam. Congregatio Rituum FERIA IV D E V I D I E INFRA O C T A V A M SACRATISSIMI CORDIS JESU Semiduplex In I Nocturno Lectiones de Scriptura occurrente. Atque ita Cor illud sacratissimum.

quam inefïabilis fuerit illa caritas qua Deus summus. Et glorificábunt nomen tuum quoniam magnus es tu. erat enim magnus dies ille sábbati. quod est Ecclesia. Et reliqua. cum ad Saulum « adhuc spirántem minárum et caecus in discipulos » loquens: « E g o sum. Exhortationes domesticae. rogaverunt Pilátum. quoniam sic fuit placitum ante te. Ergo impletas sunt passiónes. Et adorábunt. 31-37 In ilio tempore: Judasi. « passus est Christus quidquid pati debuerat. Confíteor tibi Pater. f. inquit. quidquid patitur caput. ut non remanerent in cruce corpora sabbato. omnia cum eo membra patiantur oportet. restábant adhuc Christi passiónes in corpore ». quoniam parasceve erat. Considerato ut libéralissime tibi Cordis sui pretiosum . Etenim. Advérte ut summam Christus Seryátor suis liberalitatem ómnibus exhibuit. Q u o d quidem Dominus ipse Jesus declarare dignatus est. Pater. 3$. pro te vilíssimo vermículo illam crucis acerbissimum mortem perpessus fuerit. Med. 19. Lectio VI Accedit quod passio Christi expiátrix renovatur et q u o d a m m o d o continuatur et adimpletur in corpore suo mystico. j a m de mensura passionum nihil deest. Ita. nam c u m simus « corpus Christi et membra de membro ». Et adorábunt. Omnes gentes quascumque fecisti venient * Et adorábunt coram te Dómine. Diligenter tecum ánimo versa. IN III NOCTURNO Lectio sancti Evangelii secundum Joannem Lectio VII Cap.70 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 3$. haud obscure significans. Gloria Patri. idque etiam ipsa nostra c u m eo necessitudo postulat. Aliquando enim in medio populi stans. quia abscondisti hase a sapientibus et prudentibus * Et revelásti ea parvulis. commotis in Ecclesiam insectatiónibus. 6-7. ut rursus sancti Augustini verbis utamur. Et revelásti. ipsum divinum oppugnári ac vexári Ecclesias Caput. Jesus quem tu persequens ». ut frangeréntur eorum crura et tollerentur. et faciens mirabilia. Jure igitur meritoque Christus in corpore suo mystico adhuc patiens. Homilía sancti Petri Canisii presbyteri. f. in maximis Cordis angustiis et totius mundi oppróbriis. nos expiatiónis suas socios habere exoptat. Dómine esali et terras. sed in capite. ita clamábat: Si quis sitit veniat ad me et bibat : paratum se ostendens ómnibus omnium necessitatibus subvenire.

ne prorsus ingrátus sim. nihil habens antiquius. praeterquam ut in meis angoribus atque periculis vulnerum Domini memorando respirem. Et ambulémus. Congregatio Rituum 71 sanguinem propinávit. 1$. FERIA V D E V I I D I E INFRA OCTAVAM SACRATISSIMI CORDIS J E S U Semiduplew In I Nocturno Lectiones de Scriptura occurrente. Simus ergo imitatores Dei * Et ambulémus in dilectione. arrogántiam. ut initio diximus.S. f. E g o si exaltatus fuero a terra * Omnia traham ad meipsum. Lectio IX Medii. Quanta enim caritas Christi omnes ad se convocántis: Venite ad me omnes qui laborátis et onerati estis. in illis meum nidum firmissimum ponam. dom. Lectio VIII In Evang. quando. sacro latere apèrto. nemini non manifestum erit. 1 post Pascha Quare. f. Ad haec ipsa ter beata petrae non diruéndae forámina confúgiam . et cum illa confer tuam vilitátem. et ego reficiam vos. malitiam. amóre nostri. oculis animoque perlu- . H o c autem dicebat significans qua morte esset moriturus. quidquid reliquum erat in corpore sanguinis profúdit. infidelitatem. et sic paratum se offert et cupit. Sicut et Christus dilexit nos et tradidit semetipsum pro nobis. Gloria Patri. Et ambulémus. Omnia. qui. hos perennes fontes donorum ac b o n o rum omnium mihi ob oculos saepe proponam. 1$. I N I I NOCTURNO E x litteris Encyclicis Pii Papae X I Lectio IV Quantopere autem hujúsmodi expiatiónis seu reparationis necessitas hac nostra potissimum aetate urgeat. Responsoria de Festo. ejusque bonitatem et caritatem tibi propone. 6 Et tu in omni tentatione fuge diligenter in amabile Christi Cor. cum de illis dulcissima exstet promissio: Háurietis aquas in gaudio de fontibus Salvatoris et dicetis in die illa: Confìtémini D o m i n o . hunc mundum in maligno positum. omnium et singulorum onera sustinere! Unde magna c u m fiducia in caritatis ejus abyssum prójice peccata tua et m o x te invenies exonerátum. Te Deum laudamus.

3$. At etiam dolendum. qui incredibili rerum divinarum ignorantia laborantes et falsis doctrinis infecti. vitiis irretitam. Prope est Dominus omnibus invocántibus eum * Omnibus invocántibus eum in veritate. Christi honorem resárciant. Ita. quia abscondisti haec a sapientibus et prudentibus * Et revelásti ea parvulis. Etenim quae usque adhuc memoravimus si quis secum ánimo reputet amanter eademque veluti in medúllis defixa habeat. i m m o etiam se ipsos Christo victimas offerre non dubitant. quorum príncipes vel rectores vere adstiterunt et convenerunt in unum adversus D o m i n u m et adversus Ecclesiam ejus. superabundavit gratia. quod inter ipsos fideles. quoniam sic fuit placitum ante te. qui alacriore ánimo pro tot illatis injúriis divino Cordi satisfacere student. T. Spiritu Sancto afflante. aeternámque provehant animarum salutem. j a m propius adventáre témpora de quibus Dominus Noster vaticinátus est: Et quoniam abundavit iniquitas. Atque ita vel invitum subit cogitatio animum. dormitántium et fugiéntium instar discipulorum. sanguine Agni immaculáti in baptismo ablutus. fieri profecto non potest quin is non tam ab omni peccato tamquam summo malo abhórreat atque abstineat. procul a d o m o Patris. qui. Confíteor tibi Pater. mirifice item. aucta a d m o d u m perversitáte hominum. Christum angoribus oppréssum vel Sátanae satellitibus circumvéntum misere derelinquunt. tot inveniantur cujúsvis ordinis homines. quam nec verae fidei lumen collustrat. nec spes futurae beatitatis deléctat. . numerus fidelium utriusque sexus augetur. Lectio VI Et sane illud Apóstoli: Ubi abundavit delictum. patiens et multum misericors. Quae quidem omnia quotquot pie commentati erunt fideles. quam se totum . Dómine caeli et terrae. facere non poterunt. qui. aut ad hostium castra transfugiunt. gratiáque locupletatas. refrigéscet caritas multorum. Miserator et misericors Dominus. Christi perdolentis incènsi caritate. Judae proditóris exemplum secuti. aut temere et sacrilege de altari libant. aliquo pacto ad hanc quoque aetatem nostram describéndam accommodare licet: nam. mitantes in fide. Undique enim geméntium ad N o s populorum clamor adscéndlt. vehementióre studio suas aliorumque culpas expient. y. Pater. Omnium. quin. vitam traducant. Lectio V Hisce vero malis veluti in cumulum accedit cum eorum ignavia atque socórdia. ï^. tum eorum perfidia. Et revelásti. nec ardor reiicit fovétque caritatis ut sedére in tenebris et in umbra mortis vere videantur.72 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale stráverit.

quoniam parasceve erat. violato legis auctore. quippe qui vivi adhuc reperti essent. caute a d m o d u m ac sollicite observant. Et reliqua. Judaeórum petitioni milites obsecuti. et primi quidem fregérunt crura. 19. y. et laesum divinae Majestátis honorem. et gratiam se solis dignam flagitant. Dómine. resarcire contendat. Et adorábunt. Omnes gentes quascumque fecisti venient * Et adorábunt coram te. cum Jesum inclinasse caput comperissent. Omnia. lancea latus ejus perfódiunt. ut frangeréntur eorum crura et tollerentur. 19. E c c e enim Christo interfecto sábbati honorem magni faciunt. et camélum deglutire. 1$. intolerabili dolóre acerbiórem morte. ut eorum nempe crura frangantur. lib. et incredibili audàcia. tum afflictatiónibus sponte susceptis aerumnlsque. ut non remanerent in cruce corpora sabbato. et faciens mirabilia. in Joan. patienter tolerátis. 31-37 In illo tempore: Judaéi. pietatem erga legem prae se ferunt. ipsa perniciem prope jam mortuis molientes. Non haec ait beatus Evangelista. Gloria Patri. quasi pietatem ullam efferátis et crudélibus Judaéis tribuat. sed ut ostendat stulte eos et imperite excoláre eúlicem. Homilia sancti Cyrilli Episcopi Alexandrini Com. Venerunt ergo milites. Lectio VIII Magnum autem illius praecipue sábbati diem colere simulant. Gravissima enim et immánia scélera pro nihilo ducere comperiúntur: mínima vero et exilia. sicut a Christo dictum est. crura confrmgunt. Congregatio Rituum Dei Voluntati permittat. et j a m exspirásse putarent. IN III NOCTURNO Lectio sancti Evangelii secundum Joannem Lectio VII Cap. H o c autem dicebat significans qua morte esset moriturus. si quae inciderint. unde . Et glorificábunt nomen tuum' quoniam magnus es tu. sed. Quod in promptu est ostendere. tum tota demum vita hoc expiatiónis studio exigenda. Et adorábunt. cap. 12. cum adhuc mortuum esse nonnihil diffidérent. rogaverunt Pilátum. suam utrobíque pandantes inscitiam. Sed. qui magnae diei D o m i n u m interemérunt. frustra ejus crura confringi existimant. qui simili crudelitátis furóre laborabant. y. duorum quidem latronum. erat enim magnus dies ille sábbati. E g o si exaltatus fuero a terra * Omnia traham ad meipsum. et alterius qui crucifixus est cum eo.S. cum continenter orando.

Nempe vulnerátus est propter iniquitates nostras. q u o d eulógiae mysticae et sancti baptismatis imago quaedam erat atque primitias. Lectio IX Ex iis autem quae contigerunt. Quid tam ad mortem. FERIA VI et scire se vera testari.74 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale eruor aqua mixtus scatúriit. sed non perturbantur. Sicut et Christus dilexit nos et tradidit semetipsum pro nobis. nisi in vulneribus Salvatoris? Tanto illic securior hábito. fundatus enim sum supra firmam petram. 3^. nn. Peccavi peccatum grande: turbábitur conscientia. ejus contractum est. quoniam vulnerum Domini recordábor. diábolus insidiatur: non cado. praeter sequentia: in I Nocturno Lectiones de Scriptura occurrente. Prope est Dominus ómnibus invocántibus eum * Omnibus invocántibus eum in veritate. et militum lancea transfixus est. secundum Scriptiiras. . Et ambulémus. Et ambulémus. V. alium dénotans. Te D e u m laudamus. Nec enim o s . Vesperas de sequenti die octava. T. seipsum his verbis. qui per sanctas olim praedictus est Scripturas. premit corpus. Gloria Patri. 1$. non IN OCTAVA SACRATISSIMI CORDIS J E S U Duplex majus Omnia ut in die festo. quod non Christi morte solvatur? Si ergo in mentem venerit tam potens tamque efficax medicaméntum. Premit mundus. Simus ergo imitatores Dei * Et ambulémus in dilectione. nulla j a m possum morbi malignitáte terréri. Responsoria de Festo. 3-5 Revéra ubi tuta firmaque infirmis securitas et requies. patiens et multum misericors. quanto ille potentior est ad salvandum. Spectatórem vero ejus rei ait exstitisse discipulum ipsum qui testimonium perhibet de his. Miserator et misericors Dominus. sapientissimus Evangelista confirmat auditoribus eum esse Christum. •i I N I I NOCTURNO Sermo sancti Bernardi Abbatis Lectio IV Sermo 61 in Cantica Canticorum. Omnibus. consentanea enim divinis de eo oraculis evenérunt.

N o n plane sum mèriti inops.S. Lectio VI Ferrum pertransiit animam ejus. in quibus visitavit nos Oriens ex alto. ego quoque misericordias D o m i n i in aeternum cantábo. latusque lancea foravérunt. Dómine. Dómine caeli et terrae. Gloria Patri. miserátio Domini. nec desunt forámina. clamat vulnus. erat enim magnus dies ille sábbati.' Omnes gentes quascumque fecisti venient * Et adorábunt coram te. Fodérunt manus ejus et pedes. quoniam misericordiae áífluunt. patent viscera misericordiae Dei nostri. suavis et mitis. quam ut animam suam ponat quis pro addictis morti et damnatis. usurpo mihi ex visceribus Domini. ut non remanerent in cruce corpora sabbato. rogaverunt Pilátum. oleúmque de saxo durissimo. 3$. quoniam sic fuit placitum ante te. Meum proinde meritum. quod tu. Dómine. 3$?. Et adorábunt. Et adorábunt. T. ut frangeréntur eorum crura et tollerentur. patet magnum illud pietatis sacramentum. Et revelásti. f. Et si misericordiae Domini ab aeterno et usque in aeternum. et multae misericordiae? Majorem enim miseratiónem nemo habet. Congregatio Rituum 75 Lectio V E g o vero fidenter quod ex me mihi deest. . Pater. 31-37 In illo tempore: Judaéi. Quis enim cognovit sensum Domini'? aut quis consiliarius ejus fuit? At clavis réserans. clavus pénetrans factus est mihi ut videam voluntatem Domini. Quidni viscera per vulnera pateant? In quo enim clarius quam in vulneribus tuis eluxisset. et per has rimas licet mihi súgere mel de petra. Ita. et appropinquávit Cor illius. quoniam parasceve erat. id est gustare et videre quoniam suavis est Dominus. Quidni videam per foramen? Clamat clavus. quod vere Deus sit in Christo mundum reconcilians sibi. per quae affluant. Patet arcanum Cordis per forámina corporis. IN III NOCTURNO Lectio sancti Evangelii secundum Joannem Lectio VII Cap. ut non j a m non sciat compati infirmitatibus meis. et faciens mirabilia. et ego nesciebant. Et reliqua. Et glorificábunt nomen tuum quoniam magnus es tu. quamdiu ille miserationum non fuerit. Confíteor tibi Pater. 19. Cogitábat cogitationes pacis. quia abscondisti haec a sapientibus et prudentibus * Et revelásti ea parvulis.

cujus credat testimonio qui non vidit. inquit. O mors unde mortui reviviscunt! Quid isto sanguine mundius? Quid vulnere isto salubrius ? Et qui vidit.76 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale Homilia sancti Augustini Episcopi Tractatus 120 in Joannem. et verum est testimonium ejus.Sicut et Christus dilexit nos et tradidit semetipsum pro nobis. Lectio VIII Propter hoc prima mulier facta est de latere viri dormiéntis. quae Dominicae Passionis umbra praecesserat. H o c autem dicebat significans qua morte esset moriturus. I t e m quia . ante magnum praevaricatiónis malum. aut quid aliud. N o n dixit: Ut et vos sciatis. Scit enim qui vidit. inclinato capite. unde Pascha nostrum immolátus est Christus. A q u a illa salutare temperat póculum. quibus praefigurabátur Ecclesia. Tignanti verbo Evangelista usus est. haec et lavacrum praestat et potum. et continuo exivit sanguis et aqua. Lectio IX 1 D u o testimonia de Scripturis reddidit singulis rebus quas factas fuisse narrávit. sed unus militum lancea latus ejus aperuit. in cruce dormivit. Simus ergo imitatores Dei * Et ambulémus in dilectione. ut viderunt eum j a m mortuum. ut viderunt eum j a m mortuum. I?. aut vulnerávit. N a m quia dixerat: Ad Jesum autem c u m venissent. E g o si exaltatus fuero a terra * Omnia traham ad meipsum. qua intrarent animalia quae non erant dilùvio peritura. et ille scit quia vera dicit. sed aperuit. sine quibus ad vitam. ut inde formarétur ejus conjux. Ille sanguis in remissionem f usus est peccatorum. Omnia. • non fregérunt ejus crura. ut et vos credátis. nn. Et ambulémus. non fregérunt ejus crura. ut non diceret: latus ejus percússit. 2-3 Ad Jesum autem cum venissent. Gloria Patri. T. de quo et Isaias Propheta prsedixerat: Sicut ovis ad immolándum ductus est. testimonium perhibuit. sed ut credátis. ad h o c pertinet testimonium: Os non comminuétis ex eo: quod praeceptum erat eis qui celebrare Pascha jussi sunt ovis immolatióne in veteri lege. f. Et ambulémus. H o c praanuntiábat quod Noë in latere arcae ostium facere jussus est. H i c secundus A d a m . ut illic quodammodo vitae ostium panderétur. Magnum quippe significavit bonum. unde Sacramenta Ecclesias manaverunt. et appellata est vita matérque vivorum. non miratur. Magis autem ad fidem pertinet crédere quam videre. q u a vera vita est. quae de latere dormiéntis effluxit.

cum octava privilegiata tertii ordinis. Te D e u m laudamus. Pius Papa X I . Angelus Mariani. LATJBENTI. Pro Praefectus. Die mense et anno quibus supra. C. B. in ea qua crucifixus est carne venturus. etiam speciali mentione dignis. integrum officium cum missa Sacra Rituum Congregatio approbandum censuit. evexit. Sanctitas Sua praefatum officium cum missa proprium. Card. de mandato quidem eiusdem Ssmi Domini. G. prouti in . S. Congregatio Rituum subjunxerat dicens: Sed unus militum lancea latus ejus aperuit. ad noe pertinet alterum testimonium: Videbunt in quem transfìxérunt.superiori prostat exemplo. N. die VIII mensis Maii anno MDCCCCXXvm datis. . servatis rubricis. Secretarius. adstrictis adhiberi iussit. dictum festum ad ritum duplicem primae classis. illudque. litteris suis Encyclicis « Miserentissimus Redemptor ».S. Ssmus D. ipsum praeterea primarium declaravit et feriatis festis aequiparandum esse decrevit. URBIS ET ORBIS DECRETUM Quo plenius Sacratissimi Cordis Iesu Festi sollemnitas devotioni populi christiani responderet. Itaque facta per infrascriptum Cardinalem Sacrae Rituum Congregationis Pro Praefectum Sanctissimo Patri relatione in Audientia habita die 29 Ianuarii 1929. approbare dignata est. ubi promissus est Christus. L. iuxta R o m a n u m ritum. © S. Concinnatum autem a speciali Commissione. Contrariis non obstantibus quibuscumque. in universa Ecclesia. ab utroque Clèro et a quibuslibet recitationi Officii divini.

Ponens. S. ad normam can. Dubium: « An constet de matrimonii nullitate in casu ». Conte. Advocatus: I.. . 2) An actor contraxerit onera status sacerdotalis. Grazioli. V inc. F. sin minus. Ad 2) «Affirmative». M A R C I ET BISINIANEN. Defens. D'Alessandri.NULLITATIS MATRIMONII ex capite vis et metu.78 Acta Apostolicae Sedis . Substitutus: C. Sententia diei 20 Ianuarii: « Negative ».S A C R A E ORDINATIONIS. Florczak. Massimi.) An actor gravi metu coactus. ita ut redigendus sit ad laicalem statum sine coelibatus et horarum canonicarum obligationibus. P. Turnus Rotalis: F. Dubia: 1) « A n constet de nullitate sacrae ordinationis in casu. Turnus Rotalis: M. N. provisum in prima parte ». Dubium: « An constet de matrimonii nullitate in casu ». sacros ordines receperit. Guglielmi. I. seu non constare de gravi metu in casu. Ponens.Commentarium Officiale ACTA TRIBUNALIUM SACRA ROMANA ROTA I Causae in Tribunali Sacrae Romanae Rotae actae anno 1928. 214 ». . Mannucci. P. Sententia diei 25 Ianuarii: « Affirmative ». Parrillo. Advocatus: I. Turnus Rotalis: A. Parrillo. V inc. Conte. . Certo. I. Advocatus: A. quarum definitiva sententia editur tantum in parte dispositiva: I. 3. Dec. N. Vinculi Defensor: I. U. Ponens. Jullien. Certo. et quatenus negative. II. quoad secundam et tertiam partem. Substitutus: C. N. III. Trezzi. Sententia diei 13 Ianuarii: A d i ) « Negative ». H. Ad 3) « Negative ad primam partem. Quattroeolo. Defens. eosque numquam ratos habuerit. F. promissione NULLITATIS MATRIMONII ex capite criminis ex adulterio et matrimonii. N.

Turnus Rotalis: F. Dubium: « An sententia Eotalis diei 8 Aprilis 1924 sit confirmandavel infirmanda in casu ». IT. A. Ponens. Romana Bota 79ex capite vis et metus et IV.-NULLITATIS MATRIMONIIS ob intentionem contra bonum Sacramenti. Substitutus: C. L U B L I N E N . . . Certo. H. VI. Trezzi. Ponens. Defens. F. V I I . Quattrocolo. Quattrocolo. Turnus Rotalis: U. Bersani. Advocatus: I. H. in casu ».8. Vinculi Defensor: I. Defens. Sententia diei 11 Februarii: « Affirmative ad primam partem. Vinc. e MECHLINIEN. Grazioli. F.NULLITATIS MATRIMONII Turnus Rotalis: I. Advocati: N. Mannucci. Vinc. Guglielmi. Conte. Dubium: « A n sententia Rotalis diei 9 Iulii 1927 sit confirmanda. V. Ponens. Parrillo. Sententia diei 30 Ianuarii: «Affirmative».NULLITATIS MATRIMONII Turnus Rotalis: I. vel infirmanda. Advocatus: F. Vinculi Defensor: I. Turnus Rotalis: F. A. Trezzi. negative ad alteram. seu constare de matrimonii nullitate ». H. Ponens. Conte. Ponens. Jullien. - NULLITATIS MATRIMONII clandestinitatis.NULLITATIS MATRIMONII ex capite defectus consensus. ex capite vis et metus. seu non constare de nullitate matrimonii ». Dubium: « An constet de matrimonii nullitate in casu ». Sententia diei 16 Februarii: « Affirmative ad primam partem. Sacconi. . Guglielmi. V. Morano. P. Sententia diei 14 Martii: « Negative ». capite defectus consensus V I I I . Sacconi. Certo. Florczak. Mannucci. Ferrata. Dubium: « An constet de nullitate matrimonii in casu ». Vinc. P. Dubium: « An constet de nullitate matrimonii in casu ». TORNACEN. negative ad alteram. Defensoris Substitutus: C. • Advocatus: V. Florczak. Morano. F. Substitutus: C. Advocatus: I. Jullien. . Sententia diei 6 Martii: « Affirmative ». Quattrocolo. I. Conte. BONONIEN. STRIGONIEN. ex capite dementiae.

Ponens. Stella. contra NULLITATIS MATRIMONII ex capite conditionis appositae bonum prolis. X I I I . Vinculi Defensor: I. Florczak. I. Trezzi. Acta Apostolicae Sedis . Parrillo. W y n e n .NULLITATIS MATRIMONII ex capite simulati consensus^ Turnus Rotalis: F. Turnus Rotalis: H. Bonens. G. Defensor: I. negative ad alteram. Dubium: « An sententia Rotalis diei 1 Iulii 1927 sit confirmanda vel infirmanda in casu ». Jullien. V inc. Quattrocolo. Parrillo. - NULLITATIS MATRIMONII ex capite criminis. Florczak. Substitutus: C. Conte. H. N. X I I .O N E R U M SACRAE ORDINATIONIS. V inc. seu constare de matrimonii nullitate in casu ». X. Grazioli. negative ad alteram. Dubium: « A n sententia Rotalis diei 1 Iunii 1927 sit confirmanda vel infirmanda in casu ». Morano. . in casu ». Advocatus: N. A. I.Commentarium Officiale P A R I S I E N . Quattrocolo. Sententia diei 16 Aprilis: « Negative ». Lazzarato. N. Sententia diei 16 Aprilis: « Negative ». . Dubium: « An constet de nullitate susceptionis onerum sacrae ordinationi adnexorum. Sententia diei 16 Aprilis: « Negative ». Advocatus ex mandato gratuiti patrocinare. N . Turnus Rotalis: I. Ponens. Mannucci. N. Trezzi. Turnus Botalis: I. N. in casu ». F. Substitutus: C. X I . Heard. Defens. Defens. P. Dubium: « An constet de matrimonii nullitate. Advocatus ex mandato gratuiti patrocinii: D. Vine. Sententia diei 4 Aprilis: « Affirmative ad primam partem. F. . Ponens.N U L L I T A T I S MATRIMONII ex capite vis et metus. TORNACEN. Advocatus: N. Sacconi. Grazioli. Giusino. Patrizi. deputatus: I. Conte. Ferrata. A. Parrillo. N. Sententia diei 16 Martii: « Affirmative ad primam partem. Ponens. Florczak. Vinc.-80 IX. Defens. U. Dubium: « An constet de matrimonii nullitate in casu ». Advocatus: V. seu non constare de nullitate matrimonii in casu ». Turnus Rotalis: I. .

Stella. Dubia: 1) « A n constet de re iudicata in casu. Defensor deputatus: I. Lazzarato. Advocatus ex mandato gratuiti patrocinii: D. Et quatenus affirmative: 2) « A n beneficium gratuiti patrocinii eidem Sac. ACTA. .NULLITATIS MATRIMONII ex capite vis et Dubium: « An constet de matrimonii nullitate in casu ». IT. Dubium : « An constet de nullitate matrimonii in casu ». Ponens. X. 81 Turnus Botalis: I. lata die 29 Iulii 1926 haberi debeat ut attentatum lite pendente. Parrillo. Dubia: 1) . adversus sententiam Trib. H. Massimi. Grazioli. X. Sacconi. Sententia diei 8 Maii: « Negative ». NULLITATIS MATRIMONII ex capite defectus consensus ob exclusum bonum prolis. Jullien. . Guglielmi. XVII. A T R E B A T E N . Trezzi. Advocatus: A. F. U. N. — 6-2-929.« An Sac. . Florczak. A. vol. Ponens. Ponens. I. Promotor Iustitiae: F. Turnus Rotalis: F. Vinculi Defensor: I. in casu. et quatenus affirmative. Romana Rota XIV. XVI. 2. ex intentione contra bonum sacramenti. Y. 3) « An suspensio adversus Sac.: « Ad 1) affirmative.NULLITATIS MATRIMONII Bracci. 2) An concedenda sit restitutio in integrum. I U R I U M SUPER INCIDENTALIBUS. H. n. Mannucci. F. Quattrocolo. Ponens. Sententia diei 27 Aprilis: « A d 1) Affirmative. Quattrocolo. D'Alessandri. Turnus Rotalis: M. X X I . Parrillo. Ponens. 1926. Sententia diei 28 Aprilis: « Negative ». Dec. ad 3) provisum in secundo ». N. Florczak. Advocatus: V. XV. XVIII. Advocatus: WESTMONASTERIEN. Benvignati. metus. N. Turnus Rotalis: F. ad alterum negative. Turnus Rotalis: A. ad 2 et 3) negative ». N. F. « . Mannucci. quatenus vero negative ad I. Bracci. in c a s u » . F. in casu ». Guglielmi. ius habeat appellationem prosequendi. Vinc. Sententia diei 7 Maii. H.S. vel affirmative ad II. secundi gradus diei 2 D e c .COMPETENTIAE. Promotor Iustitiae. non obstante renunciatione suis iuribus facta a E e v . Jullien. Morano. I. in casu. LEODIEN. concessum adhuc sustineri debeat. X. 3) An Tribunal Curiae sit competens in casu ».

. Turnus 'Rotalis: I. Grazioli. Vinculi Defensor: I. Advocati: N. A. Sacconi. contra bonum NULLITATIS MATRIMONII ex capite conditionis appositae sacramenti. Dubium: « An deliberatio qua die 7 dec. Turnus Rotalis: M. Advocatus: F. Defens. XX. Dubium: « An constet de matrimonii nullitate. A. seu constare de nullitate matrimonii. I. Dubium: « An sententia rotalis diei 22 Februarii 1927 sit confirmanda vel infirmanda in casu ». sustineatur in casu ». Defens. N. Massimi. Advocatus: B. F. Sententia diei 19 Maii: « Negative. U.. seu constare de nullitate matrimonii in casu ». M. Parrillo. CRACOVIEN. Defens.FLORENTINA. Vinc. Jullien. Florczak. I. in casu ». Sententia diei 15 Maii: « Affirmative ad primam partem. Mariae a Ripa probavit n o v a s Constitutiones et infirmavit deliberationem diei 23 Maii 1920 circa prorogationem in munere Gubernatoris ad quinquennium Dñi Aegidii Corsi. Substitutus: C. SMYRNEN. Massimi. I. firmo tamen Decreto E m i Archiepiscopi diei 22 Maii 1924 ». Ferrata. A. Conte. Guglielmi. Immaculatae loci S. Dubium: « An constet de nullitate matrimonii.NULLITATIS MATRIMONII ex capite vis et metus. 1924 confraternitas B.. U. negative ad alteram. Parrillo. Trezzi. Florczak. X I X . Ronens. Dee.NULLITATIS MATRIMONII ex capite vis et metus. Stella. Turnus Rotalis: U. Mannucci. Ponens. F R I B U R G E N . W y n e n . . Mannucci. Vine. . Sententia diei 30 Maii: « Affirmative ». Mannucci. Turnus Rotalis: M. P. XXII.NULLITATIS MATRIMONII ex capite vis et metus. XXI. IURIUM. Advocati: L. Grazioli.82 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale Vino. Ponens. Pellegrini. I. in casu ». Legrand. Sententia diei 19 Maii: « Negative ad primam partem. Ponens. Turnus Rotalis: F. N. in casu ». Certo. affirmative ad alteram. . deputatus: I. F. Jullien. V. in casu ». Conte. Bersani. Sententia diei 19 Maii: « Negative ». V. Dec. XXIII. . Substitutus: C. Ponens. Dubium: « An sententia Rotalis diei 12 Augusti 1926 sit confirmanda vel infirmanda.

. deputatus: I. F. H. Defens. N . P. XXV. Dubium: « An sententia Rotalis diei 30 Iunii 1925 sit confirmanda vel infirmanda in casu ». Stella. Substitutus: C. Turnus Rotalis: F. Defens. ex capite simulati consensus. Conte. Ponens. Sententia diei 30 maii: « Affirmative ad primam partem. in casu ». Advocatus: V. Massimi. Ponens. metus. Vinc. A. N . ad alteram. . ad primam partem. Conte. .NULLITATIS MATRIMONII I. nec non ex capite vis et metus. Sententia diei 5 Iunii: « Affirmative ad primam partem. F.. seu non constare de nullitate matrimonii. Advocatus: I. Substitutus: C. Morano. Defens. XXVI. Turnus Rotalis: M. Dubium: « An sententia Rotalis diei 4 Augusti 1924 sit confirmanda vel infirmanda in casu ». negative ad secundam. Defensor deputatus: I. W y n e n . Sententia diei 16 Iunii : « Negative ». I. Jullien. Advocatus ex mandato gratuiti patrocinii: F. Stella. Certo. Vinc. Stella. Grazioli. Morano. N. I. nec non condicionis contra bonum sacramenti. Vinc. negative. Turnus Rotalis: U. negative ad alteram. Turnus Botalis: M.NULLITATIS MATRIMONII ex capite vis et . XXIV. Mannucci. N . Advocatus ex mandato gratuiti patrocinii: F. XXVII. Advocatus ex mandato gratuiti patrocinii: vel infirmanda in casu ».S. Fournier. Substitutus: C. Morano. Quattrocolo. A. Dec. Massimi. AUGUSTOBUNEN. Ponens. Fournier. in casu ». . Romana Rota 83 ' Vino.NULLITATIS MATRIMONII ROMANA. seu non constare de matrimonii nullitate. Dubium: « A n constet de nullitate matrimonii in casu». positae. Vinc. Parrillo. Sacconi. Sententia diei 12 Iunii: « Affirmative. ex capite conditionis apF. seu non constare de matrimonii nullitate ». Dubium: « An sententia Rotalis diei 5 Augusti 1926 sit confirmanda ex capite defectus consensus ob intentionem contrariam bono prolis atque bono sacramenti. Dec. Defens. Ponens. Florczak.NULLITATIS MATRIMONII Conte.

84

Acta Apostolicae Sedis -

Commentarium Officiale

Dubium: « An constet de matrimonii nullitate in casu ». Sententia diei 16 Iunii: « Negative ». XXVIII.
BERGOMEN. - NULLITATIS MATRIMONII

ex capite dementiae.

Turnus Rotalis: H. Quattrocolo, Ponens, F. Morano, A. W y n e n . Vine. Defens. Substitutus: C. Conte. Advocatus ex mandato gratuiti patrocinii: D. Lazzarato. Dubium: « An constet de matrimonii nullitate in casu ». Sententia diei 23 Iunii: « Affirmative ».
X X I X . SIRMIEN. ET DIACOVIEN. - SEPARATIONIS. .

Turnus Rotalis: I. Florczak, Ponens, U. Mannucci, A. Jullien. Promotor Iustitiae: F. Bracci. Advocatus ex mandato gratuiti patrocinii: D. bitationem, in casu ». Sententia diei 30 Iunii: « Negative ».
X X X . MECHLINIEN. - NULLITATIS MATRIMONII

Lazzarato.

Dubium: « An et quomodo sit locus séparation! quoad tuorum et coha-

ex capite vis et metus.

Turnus Rotalis: M. Massimi, trocolo.

Dec. Ponens, F. Guglielmi, H. Quat-

V inc. Defens. deputatus: I. B r o c c o . Advocati: C. Santucci, C. Astorri. Dubium: « An sententia Rotalis diei 16 Decembris 1925 sit confirmanda vel infirmandam in casu ». Sententia diei 30 Iunii: « Negative ad primam partem; ad alteram, seu constare de matrimonii nullitate, in casu ».
X X X I . PARISIEN. - NULLITATIS MATRIMONII

affirmative

ex capite vis et metus.

Turnus Rotalis: M. Massimi, Dec. Ponens, I. Grazioli, F. Morano. Vine. Defens. Substitutus: C. Conte. Advocati: H. Benvignati, N. Ferrata, V. Sacconi. Dubium: « An sententia Rotalis diei 9 Aprilis 1926 sit confirmanda, vel infirmanda, in casu ». Sententia diei 7 Iulii: « Negative ad primam partem, affirmative ad alteram; seu constare de matrimonii nullitate ».
X X X I I . TOLOSANA - REDDITIONIS RATIONUM.

Turnus Rotalis: F. Parrillo, Ponens, I. Florczak, U. Mannucci. Advocati ex mandato gratuiti patrocinii: infirmanda in casu ». B. Pellegrini, F. Fournier. Dubium: « An sententia Rotalis diei 5 'Iulii sit confirmanda vel

S. Romana Rota

85

- Sententia diei 11 Iulii: « Negative ad primam partem, affirmative ad alteram, seu a B. D. Dessane deberi Dñae Aliciae Figadère sortem capi*» talem franc. 15.606 cum fructibus a die motae litis ». XXXIII.
X . X . - NULLITATIS MATRIMONII

ex capite vis et metus.

Turnus Rotalis: I. Grazioli, Ponens, F. Parrillo, F. Morano. Vinculi Defensor: I. Trezzi. Dubium: « An constet de matrimonii nullitate, in casu ». Advocatus: A. D'Alessandri. Sententia diei 25 Iulii: « Negative ». XXXIV. sensus. Turnus Rotalis: M. Massimi, Dec. Ponens, F. Morano, A. W y n e n . Vinculi Defensor: I. Trezzi. Advocati: N. et |I. B. Ferrata. Dubium: « A n sententia Rotalis diei 7 Aprilis 1926 sit confirmanda vel infirmanda, in casu ». Sententia diei 28 Iulii: « Affirmative ad primam partem; negative ad alteram, seu ¡non constare de matrimonii nullitate in casu ». X X X V . N. N. NULLITATIS MATRIMONII PARISIEN. - NULLITATIS MATRIMONII

ex capite defectus con-

ex capite impotentiae viri.

Turnus Rotalis: A. Jullien, Ponens, F. Guglielmi, H. Quattrocolo. Vinc. Defens. Substitutus: O. Conte. Advocatus: -A. D'Alessandri. Dubia: « An constet de nullitate matrimonii in casu. '3t quatenus negative: 2) An consulendum sit Ssmo fsuper dispensatione matrimonii rati et non consummati, in casu ». Sententia diei 30 Iulii: « A d 1) Affirmative; ad 2) provisum in primo». XXXVI. ditionis
MARIANOPOLITANA. - NULLITATIS MATRIMONII

ex capite con-

appositae. Stella.

Turnus Rotalis: I. Florczak, Ponens, TT. Mannucci, A. Jullien. Vine. Defensor substitutus: I. Advocatus: A. D'Alessandri. Dubium: « An constet de matrimonii nullitate, in casu ». Sententia diei 31 Iulii: « Affirmative ».
XXXVII. VIOAR. APÓSTOL, DE LOANGO. - NULLITATIS MATRIMONII

ex capite

simulati consensus.

Turnus Rotalis: I. Florczak, Ponens, U. Mannucci, A. W y n e n .

86

Acta. Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale

Vino.

Defensor deputatus: I.

Stella.

Advocatus ex mandato gratuiti patrocinii: I. P. Certo. Dubium: « An constet de nullitate matrimonii, in casu ». Sententia diei 31 Iulii: « Affirmative ».
XXXVIII. N . N . - S . O R D I N A T I O N I S (Cfr. n . I ) .

Turnus Rotalis: F. Parrillo, Ponens, I. Florczak, U. Mannucci. Y inc. Defensor: I. Trezzi. Advocatus ex mandato gratuiti patrocinii: I. P. Certo. Dubium: « An sententia Eotalis diei 13 Ianuarii 1928 sit confirmanda vel infirmanda in casu ». Sententia diei 1 Augusti: « Affirmative ad primam partem, negative ad alteram ». XXXIX. vis et metus. Turnus Rotalis: H. Quattrocolo, Ponens, F. Morano, A. Wynen. Vinc. Defens. Substitutus: C. Conte. Advocatus ex mandato gratuiti patrocinii: D. Lazzarato. Dubium: « An constet de matrimonn nullitate in casu ». Sententia diei 4 Augusti: « Affirmative ». XL.
TRANSILVANIEN. - NULLITATIS MATRIMONII LEOPOLIEN. LATINORUM. - NULLITATIS MATRIMONII

ex capite

ex capite vis et metus.

Turnus Rotalis: M. Massimi, Dec. Ponens, F. Morano, A. W y n e n . Vinc. Defens. deputatus: I. Stella. Advocatus ex mandato gratuiti patrocinii: S. Ezewnicki. Dubium: « An constet de matrimonii nullitate, in casu ». Sententia diei 4 Augusti: « Negative ». XLI.
TERGESTINA. - NULLITATIS MATRIMONII

ex capite defectus consen-

sus ob nullitatem mandati procuratorii. Turnus Rotalis: I. Grazioli, Ponens, F. Parrillo, H. Quattrocolo. Vinc. Defens. Advocatus ex Substitutus: C. Conte. mandato gratuiti patrocinii: P. Mottis.

Dubium: « An constet de matrimonii nullitate, in casu ». Sententia diei 4 Augusti: « Negative ». XLII. Vinc.
B R I X I E N . - NULLITATIS MATRIMONII

ex capite vis et metus. Grazioli, F. Parrillo.

Turnus Rotalis: M. Massimi, Dec. Ponens, I. Defens. Substitutus: C Conte. I. Advocatus ex mandato gratuiti patrocinii:

Stella.

S. Romana Rota

87

- Dubium: « A n sententia Rotalis diei 11 Augusti 1927 sit confirmanda vel infirmanda, in casu ». Sententia diei 7 Augusti: «Negative ad primam partem; affirmative ad alteram, seu non constare de matrimonii nullitate, in casu ».

XLIII.

T R A N S I L VANEEN. - N U L L I T A T I S M A T R I M O N I I

ex capite vis et metus.

Turnus Rotalis: F. Morano, Ponens, A. Wynen, G. Heard. Advocatus ex mandato gratuiti patrocinii; S. Vinc. Defens. Substitutus: I. Stella. Rzewnieki.

Dubium: « An constet de nullitate matrimonii, in casu ». Sententia diei 8 Augusti: « Affirmative ».

X L I V . N. N. dispensationis

NULLITATIS MATRIMONII

ex capite defectus consensus et

super rato.

Turnus Rotalis: M. Massimi, Dec. Ponens, I. Grazioli, A. W y n e n . Vinculi Defensor: I. Trezzi. Advocatus: N. Ferrata. Dubia: 1) « An constet de matrimonii nullitate, in casu; 2) An consilium praestandum sit Ssmo pro dispensatione a matrimonio rato et non consummato, in casu ». Sententia diei 10 Augusti: « A d 1) affirmative. Ad 2) provisum in primo ». XLV.
TRANSILVANIEN. - NULLITATIS^MATRIMONII

ex capite vis et metus.

Turnus Rotalis: M. Massimi, Dec. Ponens, A. Wynen, G. Heard. Vinc. Defens. deputatus: I. Stella. Advocatus ex mandato gratuiti patrocinii: S. Sententia diei 10 Augusti: « Negative ». X L VI. N. N. NULLITATIS MATRIMONII

Rzewnieki.

Dubium: « An constet de matrimonii nullitate, in casu ».

ex capite criminis ex adulterio ei

promissione matrimonii (Cfr. n.

III).

Turnus Rotalis: F. Morano, A. Wynen, Ponens, G. Heard. Promotor Iustitiae: F. Bracci. Vinc. Defens. Substitutus: C. Conte. Advocatus: A. D'Alessandri. Dubium: « An sententia Rotalis diei 25 Ianuarii 1928 sit confìimanda, vel infirmanda, in casu ». Sententia diei 11 Augusti: « Negative ad primam partem; affirmative ad alteram; seu non constare de matrimonii nullitate, in casu ».

88

Acta Apostolicae Sedis -

Commentarium

Officiale

X L V I I . WESTMONASTERIEN. - NULLITATIS MATRIMONII

ex capite vis et

metus. Turnus Rotalis: IT. Mannucci, Ponens, A. Jullien, F. Morano. Vinculi Defensor: I. Trezzi. Advocati: V . Sacconi, I . P . Certo. Dubium: « An confirmanda vel infirmanda sit sententia Rotalis diei 14 Man 1927 ». Sententia diei 15 Octobris: « Affirmative ad primam partem; negative ad alteram; seu non constare de nullitate matrimonii, in casu ».
XLVIII.

N. N. super

NULLITATIS MATRIMONII

ex capite vis et metus et Di-

spensationis

rato.

Turnus Rotalis: I I . Mannucci, Ponens, A. Jullien, A. W y n e n . Vinc. Defens. deputatus: I. Stella. Advocatus ex mandato gratuiti patrocinii: C. Giusino. Dubium: « Au constet de matrimonn nullitate, in casu. 2) An consilium praestandum sit Ssmo pro dispensatione super matrimonio consummato, in casu ». Sententia diei 15 Octobris: « Negative ad utrumque ».
XLIX.

rato et non

N. N. -

NULLITATIS MATRIMONII

ex impedimento ligaminis.

Turnus Rotalis: A. Jullien, Ponens, F. [Guglielmi, H. Quattrocolo. Vinculi Defensor: I. Trezzi. Advocatus ex mandato gratuiti patrocinii: D. Lazzarato. Dubium: « An constet de nullitate matrimonii, in casu ». Sententia diei 19 Octobris: « Negative ».
L . VARSAVIEN. - NULLITATIS MATRIMONII

ex^capite vis et metus.

Turnus Rotalis: F. Guglielmi, Ponens, H. Quattrocolo, F. Morano. Vinc. Defens.^Substitutus: C. Conte. Advocatus ex mandato gratuiti patrocinii: P. Fournier; Dubium: « A n constet de matrimonii nullitate, in casu ». Sententia diei 24 Octobris: « Negative ». ex capite defectus consensus.

LI.

V A R M I E N . - N U L L I T A T I S MATRIMONII

Turnus Rotalis: I. Grazioli, Ponens, F. Parrillo, H. Quattrocolo. Vinculi Defensor: I. Trezzi. Advocatus ex mandato gratuiti patrocinii: S. RzewnieM. Dubium: « An constet de matrimonii nullitate, in casu ». Sententia diei 25 Octobris: « Negative ».

S. Romana Rota

89 ex capite conditionis

LH. appositae.

ENGOLISMEN.

-

NULLITATIS

MATRIMONII

Turnus Rotalis: A. Jullien, Ponens, F. Guglielmi, H. Quattrocolo. Vinc. Defens. deputatus: I. B r o c c o . Advocatus ex mandato gratuiti patrocinii: I. Stella. Dubium: « An constet de nullitate matrimonii, in casu ». Sententia diei 24 Novembris: « Negative ». L U I . S. appositae
AUGUSTINI. - NULLITATIS MATRIMONII

ex capite conditionis

contra

matrimonii

substantiam.

Turnus Rotalis: Massimi, Dec, I. Grazioli, Ponens, F. Parrillo. Vinculi Defensor: I. Trezzi. Advocatus ex mandato gratuiti patrocinii: D. Lazzarato. Dubium: « An sententia Rotalis diei 15 Iunii 1926 sit confirmanda vel infirmanda, in casu ». Sententia diei 28 Novembris: « Affirmative ad primam partem, negative ad alteram; seu constare de matrimonii nullitate, in casu ». L I V . N; N . NULLITATIS MATRIMONII

ex capite conditionis appositae. G. Heard.

Turnus Rotalis: M. Massimi, Dec. Ponens, I. Grazioli, Vinc. Defens. deputatus: I. B r o c c o . Advocatus ex mandato gratuiti patrocinii: S. vel infirmanda, in casu ».

Rzewnieki.

Dubium: « An sententia Rotalis diei 2 Decembris 1927 sit confirmanda Sententia diei 30 Novembris: « Negative ad primam partem, affirmative ad alteram, seu constare de matrimonii nullitate, in casu ». LV. N. N. contra bonum
NULLITATIS MATRIMONII

ex capite conditionis appositae

sacramenti.

Turnus Rotalis: A. Jullien, Ponens, F. Guglielmi, H. Quattrocolo. Vinc. Defens. deputatus: I. B r o c c o . Advocatus ex mandato gratuiti patrocinii: I. Sententia diei 1 Decembris: « Negative ».
LYI. VERCELLEN. - PENSIONIS.

Stella.

Dubium: « An constet de nullitate matrimonii in casu ».

Turnus Rotalis: F. Parrillo, Ponens, I. Florczak, F. Morano. Advocati: A. D'Alessandri; ex mandato gratuiti patrocinii: F. Fournier. Dubium: « A n et in quanam mensura augeri debeat pensio favore Sac. Iosephi Fantone, in casu ». Sententia diei 18 Decembris: « Negative ».

90 LVII.
N

Acta

Apostolicae

Sedis

-

Commentarium

Officiale

V I L N E N . - NULLITATIS MATRIMONII

ex capite vis et metus.

Turnus Rotalis: A.

Jullien, Ponens, F. Gughelmi, H. Quattrocolo.

Vinc. Defens. deputatus: I. Stella. Advocatus ex mandato gratuiti patrocinii: D. Lazzarato. Dubium: « An constet de nullitate matrimonii, in casu ». Sententia diei 22 Decembris: « Affirmative ». LVIII. tionis
N . N . NULLITATIS MATRIMONII

ex capite vis et metus atque condiF. Guglielmi.

appositae. Turnus Rotalis: U. Mannucci, Ponens, A. Jullien, Vinc. Defens. deputatus: I. Stella. Advocatus: I. P. Certo. Dubium: « An constet de matrimonii nullitate, in casu ». Sententia diei 29 Decembris: « Negative »

II
Causae quae eodem anno 1928 transactae fuerunt, vel peremptae, vel quae absque definitiva sententia, ex peculiaribus circumstantiis, finem habuerunt; reiectionem. I.
DIACOVIEN. -

quibus adduntur decreta quoad recursus contra libellorum

Separationis, coram

E.

P.

D.

Parrillo.

Cum nullus actus processualis per annum interpositum fuerit, ad normam Can. 1736 instantiam appellationis esse peremptam, decreto diei ö Ianuarii Ponens decrevit. II.
TAURINEN. -

Reiectionis libelli, coram

E.f

P. D . Jullien.

Attenta renunciatione Actoris, acta reponi in Archivo die 7 Ianuarii, Ponens decrevit. III.
GUROEN. -

Appellationis, coram E . P . D . Parrillo.

Constare de duplici sententia conformi ad effectum appellationis in casu, die 10 Ianuarii, decreverunt Patres. IV.
MEDIOLANEN. -

Crediti, coram

E.

P. D . Mannucci.

Cum a die 23 Apr. 1926 nullus actus processualis positus fuerit, instantiam appellationis esse peremptam, ad normam can. 1726, Ponens, die 25 I a n u a m decrevit.

S. Romana Rota

91

Y.

BERYTEN. -

Separationis, coram

E.

P. D . Mannucci.

Attenta actricis morte, et cum actio non transeat ad heredes (can. 1733) acta poni in Archivo, die 1 Februarii, Ponens decrevit. YI.
NOLANA. -

Nullitatis matrimonii ex capite vis et metus, coram

E.

P . D . Mannucci. Cum nullus actus processualis ab actore intra annum positus fuerit, ad appellationem prosequendam, instantiam esse peremptam, ad normam can. 1736, die 2 Februarii, Ponens decrevit. VII.
- VIENNEN. -

Nullitatis

matrimonii ex

capite defectus consensus et

condicionis, coram R . P . D . Guglielmi. Ad normam can. 1736, cum per annum nullus actus processualis positus fuerit, instantiam esse peremptam, die 16 Februarii Ponens declaravit. V I I I . N . N . - Nullitatis matrimonii ex capite impotentiae mulieris, coram R . P . D . Quattrocolo. Attenta Actoris renunciatione, acta reponi in Archivo die 12 Aprilis, Ponens decrevit. IX.
ATRERATEN. -

Nullitatis matrimonii ex capite conditionis appositae,

coram R . P . D . Florczak. Ad normam can. 1736 instantia perempta declaratur (decr. d. 23 Maii). X. N . N . - Nullitatis matrimonii ex capite impotentiae mulieris, coram

R . P . D . Florczak. Audito Vinculi Defensore, ad normam can. 1736 instantia perempta declaratur (dec. die 24 Maii). XI.
PANORMITANA. -

Nullitatis matrimonii ex capite vis et metus, coram

R . P . D . Parrillo. Cum obtemperatum non fuerit decreto diei 2 Febr. h. a., ad normam can. 1850, Ponens, die 28 Maii, declarat actricis contumaciam, et peremptum ipsius ius ad causam prosequendam. XII. Parrillo. Cum nullus actus processualis per biennium positus fuerit, ad normam can. 1736, instantiam esse peremptam, die 4 Iunii, Ponens declarat. XIII.
CREMONEN. LARINEN. ET THERMULARUM. -

Praecedentiae, coram

R.

P. D .

Reiectionis libelli, coram

E.

P. D . Parrillo.

Libellum in casu legitime fuisse reiectum, die 11 Iulii, Turnus decrevit.

92

Acta Apostolicae

Sedis

-

Commentarium

Officiale

XIV. simi D e c .

NEAPOLITANA. -

Crediti et damnorum,

comm

R.

P.

D . Mas-

Cum per annum nullus actus processualis a partibus positus fuerit appellatio, quae utrimque fuerat interposita, declaratur deserta, ita ut sententia rotalis, per appellationem oppugnata, in rem iudicatam transierit, ad normam can. 1736 (dec. d. 13 Augusti). XV.
GRATIANOPOLITANA. -

Nullitatis

matrimonii

ex

capite

defectus

consensus, coram R . P . D . Florczak. Appellatio declaratur deserta (decr. d. 2 Octobr.). X V I . N. N. - Nullitatis matrimonii ex capite conditionis appositae contra bonum prolis, coram R . P . D . Florczak. Appellatio deserta declaratur (decr. diei 3 O c t o b r . ) . XVII.
STRIGONIEN. -

Nullitatis matrimonii ex simulato consensu, coram

R . P . D . Florczak. Ad normam can. 1736, instantia perempta declaratur (Decr. die 4 Oct.). XVIII.
MONTISPESSULANI. -

Nullitatis matrimonii ex capite vis et metus,

coram R . P . D . Florczak. Die 13 Octobris, instantia perempta declaratur. XIX.
RHEGINEN. -

Nullitatis matrimonii ex capite vis et metus, coram

R . P . D . Mannucci. Cum anno superiore nullus actus processualis positus fuerit, die 29 Octobris, instantiam fuisse peremptam Ponens decernit. XX.
WRATISLAVIEN. -

Reiectionis libelli,

coram

R.

P. D . Mannucci.

Attento quod Orator, monitus die 13 D e c . 1927 causam proponi non posse nisi, ad normam can. 1903, n o v a per eum suppeditarentur documenta aut argumenta, nihil hucusque responderit, audito et consentiente Vinculi Defensore, Ponens, die 29 Octobris decrevit appellationem fuisse desertam, et acta causae reponenda. XXI.
ROMANA. -

Nullitatis matrimonii ex capite vis et metus,

coram

R . P . D . Jullien. Attento quod per annum et ultra nullus actus processualis positus sit, appellationem esse desertam, die 3 Novembris, Ponens declaravit. XXII.
ROMANA. -

Compromissi, coram

R.

P . D . Grazioli.

Cum partes in causa, transactione inter ipsas inita litem finiendam censuerint, Ponens, audito Promotore iustitiae, attento et transactionem valde

S. Romana Rota

opportunam fuisse et omnia in ea fuisse servata quae ad normam can. 1927 C. I. C. servanda erant, eandem transactionem ratam habet et acta causae in Archivo S. N. T. reponi iubet (Decr. d. 19 N o v e m b r . ) . XXIII.
CESEN ATEN. —

Reiectionis libelli, coram R . P. D . Morano.

Acceptata renuntiatione recursus, remittantur acta ad Tribunal primae instantiae (decr. d. 20 Novembr.). X X I V . N. N. Iurium super incidentalibus, coram R. P. D. Massimi D e c . N o n esse locum appellationi contra sententiam Rotalem diei 7 Maii 1928, coram Patribus turnum proxime sequentem constituentibus propositae, Turnus decrevit die 12 Decembris. XXV.
ALBIEN. -

Proprietatis, coram R . P. D . Parrillo.

Attento decreto diei 13 Augusti h. a. quo, ad instantiam actorum Duae Vedel et Par. Vidal, novus et definitivus terminus concedebatur pro allegationum distributione, firmo decreto diei 25 Maii; attento quod actores nec allegationes exhibuerunt, nec graves et attendibiles adduxerunt causas pro novis terminis obtinendas, Ponens, audita altera parte et Rev. Promotore Iustitiae, declarat actores contumaces, et ad normam can. 1850 n. 1, peremptum eorum ius ad instantiam prosequendam (decr. d. 14 Decembr.). Ex Cancellaria Sacri Tribunalis, 18 Ianuarii 1929. L. © S . T. Tani, Notarius.

94

Acta Apostolicae Sedis -

Commentarium Officiale

ACTA OFFICIORUM
PONTIFICIA COMMISSIO PRO RUSSIA

MONITUM
D E RUSSIS A D CATHOLICAM F I D E M R E D E U N T I B U S

Haud raro evenit ut aliquis e Russis extra patriam commorantibus sive clericus sive laicus, Dei adiuvante gratia, in sinum Ecclesiae Catholicae redeundi manifestet desiderium atque loci Ordinarium eiusve delegatum supplex adeat ut ad abiurationem et Fidei professionem in foro extern^ admittatur. Ne in re tanti momenti faciliores se praebeant, praesertim si de personis sibi minime vei parum notis agatur, Ordinarii locorum monentur ut singulos casus huic Pontificiae Commissioni vel, ubi adsit, Apostolico Legato mature exponant, atque iuxta peculiares instructiones quae pro opportunitate ipsis traditae fuerint sese gerant. Interdum non erunt oratores reficiendi vel deserendi, sed prudenti sacerdoti commendandi qui ipsos catholicam doctrinam doceat eorumque mores et animum perscrutetur et vigilet. Datum R o m a e , ex aedibus Pont. Commissionis pro Russia, die 12 mensis Ianuarii, anno 1929.

A.

CARD.

SINCERO,

Praeses.

L . © 8. Carolus Margotti, Secretarius.

'Diarium Romanae

Curiae

95

DIARIUM ROMANAE CURIAE
S A C R A CONGREGAZIONE DEI RITI Martedì, 29 Gennaio 1929, nel Palazzo Apostolico Vaticano, con P intervento degli Emi e Revmi Signori Cardinali e col voto dei Revmi Prelati e dei Consultori teologi, componenti la Sacra Congregazione dei Riti, si. è tenuta la Congregazione Preparatoria per discutere il dubbio sopra tre miracoli ehe si asseriscono da Dio operati per intercessione del Venerabile Servo di Dio Claudio De la Colombière, sacerdote professo della Compagnia di Gesù, i quali vengono proposti per la sua beatificazione.

SEGRETERIA DI STATO
NOMINE Con Biglietti della Segreteria di Stato, il Santo Padre Pio XI, felicemente regnante, si è degnato di nominare: 13 Gennaio 1929. Monsig. Giovanni Smit, Vescovo tit. di Paralo; il Revmo P. Francesco d Ambrosio, dei Minori Conventuali; il Revmo P. Ildebrando Calvani, dei Servi di Maria e il Revmo P. Cornelio Damen, della Congregazione del Ssmo Redentore, Consultori della Sacra, Congregazione di Propaganda Fide. 16 24 » » » » Monsig. Bernardo Eras, Consultore della Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale. Monsig. Ernesto Ruffini, Consultore della Sacra Congregazione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari.

MAGGIORDOMATO

DI SUA SANTITÀ

NÒMINE Il Santo Padre Pio XI, felicemente regnante, si è degnato di nominare Camerieri Segreti Soprannumerari di S. S. : 7 » » Luglio » » 1928. Monsig. Stefano Szymkiewicz, della diocesi di Premislia lat. » » Monsig. Giovanni Paszkiewicz, della medesima diocesi. Monsig. Giovanni Kìos, della medesima diocesi.

96 4 » » 29 » » 30 » Agosto » » » » » » »

Acta Apostolicae Sedis -

Commentarium

Officiale

1928. Monsig. Enrico Waldhaus, dell'archidiocesi di Cincinnati. » » » » » » » » » Monsig. Francesco A. Thill, della medesima archidiocesi. Monsig. Roberto Marcello Wagner, della medesima archidiocesi. Monsig. Gustavo Dziaìowski, della diocesi di Culma. Monsig. Paolo Kirstein, della medesima diocesi. Monsig. Ignazio Chwirut, dell'archidiocesi di Leopoli lat. Monsig. Adautto Rocha, della diocesi di Botucatu. Monsig. Ludovico Veltmann, della diocesi di Münster. Monsig. Giulio Cardini, dell'archidiocesi di Camerino. Monsig. Achille Salvucci, della medesima archidiocesi.

24 Settembre 7 Dicembre

Camerieri Segreti di Spada e Cappa Soprannumerari di S. S. : 10 29 » Luglio Agosto » 1928. Il Sig. Agostino Retortillo y de Leon marchese de la Vega de Retortillo, della diocesi di Madrid. » » Il Sig. Giovanni Donimirski, della diocesi di Culma. il Sig. Tommaso Komierowski, della medesima diocesi.

Cameriere d'onore in abito paonazzo di S. S. : 30 Dicembre 1927. Monsig. Giovanni Maggiori, della diocesi di Colle Val d'Elsa. Camerieri d'onore di Spada e Cappa Soprannumerari di S. S. : 29 » Agosto » 1928. Il Sig. Giuseppe Blochowiak, della diocesi di Culma. » » Il Sig. Luciano Pradzynski, della medesima diocesi. Il Sig. conte Adamo Stecki, della diocesi di Luceoria.

24 Settembre

NECROLOGIO
23 7 3 16 18 26 Aprile Luglio Ottobre » » » 1928. » » » » » Monsig. Agostino Gius. Callier, Vescovo di Haarlem. Monsig. Felice Del Sordo, Vescovo di Alife. Monsig. Gaspare M. Michele Latty, Vescovo di Avignone Monsig. Domenico del Buono, Vescovo di Ruvo e Bitonto. Monsig. Stefano Revesz, Vescovo tit. di Treben na. Monsig. Emanuele M. Vidal y Boullon, Vescovo di Tuy.

15 Gennaio 1929. Monsig. Giuseppe Deitmer, Vescovo tit. di Sora.

Annus X X I - Vol. XXI

6 Martii 1929

Num. 3

ACTA APOSTOLICAE SEDIS
COMMENTAKIUM OFFICIALE

ACTA PII PP. XI
CONSTITUTIO APOSTOLICA
D E S O C O R R O E T D E SAN G I L
TRANSLATIONIS SEDIS EPISCOPALIS

PIUS

EPISCOPUS

SERVUS S E R V O R U M D E I AD PERPETUAM R E I MEMORIAM

Apostolici officii Nostri cura et Ecclesiarum omnium sollicitudo exigit nt omni studio recto et utili dioecesium regimini consulatur. Cum itaque venerabilis frater Leonidas Medina, hodiernus Episcopus de Socorro a Nobis enixe postulaverit, ut episcopalis sedes, ob peculiaria locorum adiuncta, ab urbe Socorro ad urbem San Gil transferatur, ac proinde ecclesia princeps urbis San Gil ad gradum et dignitatem ecclesiae cathedralis evehatur: Nos, omnibus rite perpensis, praehabitoque favorabili v o t o venerabilis fratris Pauli Giobbe, Archiepiscopi titularis Ptolemaidensis in Thebaide, Apostolici Nuntii in Columbiana Republica, oblatis precibus benigne annuendum censuimus. Quare, suppleto quatenus opus sit, quorum intersit vel eorum qui sua interesse praesumant consensu, Apostolicae potestatis plenitudine, episcopalem sedem dioecesis de Socorro in civitatem San Gil transferimus, ibique erigimus et constituimus; ecclesiam vero principem S. Aegidio dicatam ad cathedralis ecclesiae gradum et dignitatem extollimus, eique propterea concedimus eadem prorsus iura, privilegia, honores et praerogativas, quibus ceterae in Columbiana Republica cathedrales ecclesiae gaudent. Cupientes tamen, ut ecclesiae de Socorro, hucusque Episcopi sedi, pristinae dignitatis memoria servetur,
ACTA. vol. XXI, n. 3. - 6-3-929.

statuimus ut ecclesia ipsa

honorifico

98

Acta

Apostolicae

Sedis'-

Commentarium

Officiale

concathedrali titulo in posterum fruatur. Insuper volumus et mandamus ut dioecesis de Socorro posthac nomen assumat de Socorro et de San Gil. Rebus itaque ut supra dispositis, ad eadem omnia exsecutioni mandanda praefatum venerabilem fratrem Paulum Giobbe Archiepiscopum Ptolemaidensem deputamus eidemque concedimus necessarias ac opportunas facultates tum omnes dirimendi controversias, si quae in exsecutionis actu oriturae sint, tum etiam subdelegandi ad effectum de quo agitur quemlibet virum in officio vel ecclesiastica dignitate constitutum, c u m onere ad Sacram Congregationem Consistorialem intra sex menses authenticum exemplar mittendi peractae exsecutionis. Volumus autem ut harum Litterarum transumptis etiam impressis, manu tamen alicuius notarii publici subscriptis et sigillo alicuius viri in officio vel ecclesiastica dignitate constituti munitis, eadem prorsus tribuatur fides quae hisce Litteris tribueretur si exhibitae vel ostensae forent. N o n obstantibus, quatenus opus sit, regulis in synodalibus, provincialibus, generalibus, universalibusque Conciliis editis, specialibus vel generalibus constitutionibus et ordinationibus A p o stolicis et quibusvis aliis R o m a n o r u m Pontificum praedecessorum Nostrorum dispositionibus ceterisque contrariis quibuscumque etiam speciali mentione dignis. Nemini autem quae hisce Litteris Nostris decreta sunt infringere, vel eis contraire liceat. Si quis vero ausu temerario hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. D a t u m R o m a e apud Sanctum Petrum, anno Domini millesimo nongentesimo vigesimo octavo, die decima nona mensis Ianuarii, Pontificatus Nostri anno sexto.

F R . A N D R E A S C ARD. P R O H W I R T H ,
S. B. E. Cancellarius.

© B A S I L I U S C A R D . POMPILJ,
Episcopus Veliternen.

Dominicus Hector
Loco © Plumbi

Spolverini, Protonotarius Apostolicus. Protonotarius Apostolicus.

Castelli,

Reg. in Cane. Ap., vol. XXXVII, n. 42. - M. Riggi.

Acta

Pii

PP.

XI

99

LITTERAE APOSTOLICAE I
P R I M A R I A E O P E R A E APOSTOLICAE A I E S U CHRISTO O P E R A R I O S E D E S P R A E C I P U A A C I V I T A T E G E N E V E N S I AD ALMAM U R B E M T R A N S F E R T U R SUB I U R I S D I C T I O N E M A G I S T R I G E N E R A L I S O. P.

PIUS PP. X I Ad perpetuam rei memoriam. — Decessor Noster rec. m e m . Benedictus P p . X V , Litteris Apostolicis sub anulo die VIII mensis Aprilis anno
MDCCCCXXI

datis, Operam Apostolieam a Iesu Christo Operario, canonice

institutam in paroeciali ecclesia ad Sanctae Clotildis in urbe Genevensi, in Primariam sive Centralem cum consuetis privilegiis erexit; eiusdemque nunc Primariae Operae ut sedem centralem transferre dignemur, Nos enixis precibus rogat parochus Genevensis ad Sanctae Clotildis, qui studiosus ipsius Operae moderator est. Refert quidem ipse curio Apostolicam eandem Operam a Iesu Christo Operario Religiosorum Patrum Ordinis Praedicatorum praesertim labore habuisse incrementum; proindeque ipsius Operae curam eisdem Patribus Praedicatoribus peropportune committendam esse. At cum Ordinis laudati non exstent sedes sive domus intra Genevensis dioecesis fines, probante quoque Lausannensium, Genevensium ac Eriburgensium Episcopo, Nos, conlatis consiliis c u m venerabilibus fratribus Nostris Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus Sacrae Congregationi Concini praepositis, hisce Litteris, auctoritate Nostra apostolica, centrum seu sedem praecipuam Primariae Operae Apostolicae a Iesu Christo Operario nuncupatae ab ecclesia Genevensi paroeciali Sanctae Clotildis ad hanc almam Urbem Nostram transferimus, ita ut ex nunc et in posterum eadem Primaria Opera sub iurisdictione Magistri generalis Ordinis Praedicatorum posita apud eiusdem Magistri Generalis d o m u m sive sedem exsistat. Haec, quae ad emolumentum praelaudatae Operae provehendum in Domino statuimus, mandamus decernentes praesentes Litteras firmas, validas atque efficaces semper exstare ac permanere, suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere; illisque ad quos pertinent, sive pertinere poterunt, amplissime suffragari; sicque rite iudicandum esse ac definiendum, irritumque ex nunc et inane fieri si quidquam secus, super his,

Quibus supplicationibus Nos. loco monachorum monialibus suffectis. Martini de Beuron studio sollertiaque. Lucius P p . quod. Congregationi Bursfeldensi subiectum fuit. I I . cuius ecclesia in honorem Sancti Bartholomaei Apostoli D e o dicata est. saeculo decimo secundo fundatum. vulgo Neuburg nuncupatum est. Contrariis non obstantibus quibuslibet. II AD A B B A T I A L E M G R A D U M R E S T I T U I T U R M O N A S T E R I U M MONACHORUM O. D e o favente. numero conspicua. Prope Heidelbergam civitatem positum suam originem habuit a q u o d a m monachorum asceterio. ad abbatialem gradum restituere dignemur. floret adeo ut praelaudatum Archiabbas Sancti Martini de Beuron. Benedicti. PIUS PP. Archiabbatis S. atque ita in eisdem. audito quoque Sanctae Eomanae Ecclesiae Cardinali Sacrae Congregationi pro Eeligiosorum Soda- . sui iuris constitutum. N u n c autem. moderator Congregationis Beuronensis O. idemque iuribus privilegiisque sat amplis ditavit. reformationis. aedificia perantiqui Neuburgensis asceterii cum adiectis fundis Ordo S. enixis precibus a Nobis exposcat ut pro benignitate Nostra monasterium ipsum. die xi mensis Iulii anno MDCCCCXxvm. scienter vel ignoranter attentari contigerit.100 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale a quoquam. Friburgensium quoque Archiepiscopo probante. et virtutibus sodalium maxime floruit ad tempora usque germanicae. D a t u m Eomae. et sub iurisdictione celeberrimae atque antiquae Ordinis Sancti Benedicti abbatiae Laureshamensis diu perduravit. Pontificatus Nostri septimo. Neuburgense monasterium sollemniter adprobavit. exsuscitati monasterii in claustris nova monachorum et fratrum eonversorum familia. decessor Noster. Postea vero monasterium. — Friburgensis archidioecesis intra fines Ordinis Sancti Benedicti exstat monasterium. sub anulo Piscatoris. dilectus filius Eaphael Walzer. At elapso plus quam saeculo ab huiusmodi monasterii fine. Benedicti denuo comparavit. vita monachorum regulari instaurata est. uti nuncupant. Neuburgense tamen monasterium anno tantum MDCCCiv ob leges saecularizationis tunc temporis illatas exstinctum est. cuius improbissima opera multa aerumnarum damnorumque passum est. X I Ad perpetuam rei memoriam. S. GASPARRI. B E N E D I C T I . auctoritate qualibet. a Secretis Status. LOCI N E U B U R G I N T R A F I N E S A R C H I D I O E C E S I S F R I B U R G E N S I S . apud Sanctum Petrum. S. CARD. P.

qui se primum in Belgicam regionem receperunt. intra fines dioecesis Bredanae in Hollandia. INTRA FINES S. ab abbatia Sancti Petri de Solesmis anno rep.Acta Pii PP. illisque ad quos pertinent sive pertinere poterunt. refert ad Nos praedictum monasterium in Gallia. P. DIOECESIS BREDANAE. illudque. G A S P A R R I . nunc et in posterum plenissime suffragari. Quapropter apostolica Nostra auctoritate. itemque privilegiorum ac favorum eidem Congregationi eoncessorum participem facimus. in integrum restituimus. dein in Hollandiam. in dioecesi Atrebatensi. Civiles autem o b leges anno MDCCCCi latas. validas atque efficaces semper exstare ac permanere. ad Galliam relin quendam monachos esse coactos. quam Congregationi Beuronensi unimus. in praesens degens in civitate de Oosterholto. S. scienter sive ignoranter attentari contigerit. praesentium Litterarum tenore. auctoritate qualibet. mandamus decernentes praesentes Litteras firmas. ultro libenterque adnuendum censuimus. a quovis. III DOMUS O. in abbatiam sui iuris erigimus. sub titulo Sancti Bartholomaei Apostoli. archidioecesis Friburgensis intra fines. in dioecesi Atrebatensi in Gallia. sicque rite iudicandum esse ac definiendum. ubi . si quidquam secus super his. sal. monachorum monasterium Ordinis Sancti Benedicti loci Neuburg. IN ABBATIAM SUB TITULO P I U S PP. C A R D . a Secretis Status. irritumque ex nunc et inane fieri. — Dilectus filius Ioannes de Puniet. X I Ad futuram rei memoriam. die xi mensis Iulii anno MDCCCCXXVIII. Pontificatus Nostri septimo. Congregationis Gallicae Ordinis Sancti Benedicti. sub anulo Piscatoris. XI 101 lium negotiis praeposito. d u m m o d o in eodem duodecim saltem chorales monachi adsint. Haec edicimus. D a t u m R o m a e apud Sanctum Petrum. M D C C C L X X X I X fundatum sub titulo ad Sancti Pauli de Wiciaco ( Wisques) in prioratum conventualem die 1 mensis Martii anno M D C C C L X X X X V erectum fuisse. B E N E D I C T I CONGREGATIONIS SOLESMENSIS A P U D OOSTERHOLTUM. Abbas ad Sancti Pauli de W i c i a c o . P A U L I E R I G I T U R . cum omnibus iuribus ac privilegiis olim ipsi concessis. Non obstantibus Apostolicis constitutionibus et ordinationibus ceterisque in contrarium facientibus quibuslibet. suosque plenos atque integros effectus sortiri atque obtinere.

inspecto potissimum felicissimo statu domus apud Oosterholtum positae. additque idem Ioannes de Puniet. quae tantum de facto ac de necessitate ex circumstantiis specialibus orta. His perspectis utriusque domus condicionibus. Nos votis his concedendum ultro libenterque existimavimus. D e o favente. Diacono Cardinali Laurenti. Attamen edocet Nos ipse Abbas. secura ac libera vivit. E. quarum solutio ac definitiva compositio perardua primum visa est. deque apostolicae Nostrae potestatis plenitudine. Ast huic instaurationi sequutam esse divisionem conventus et constitutionem duarum domorum religiosarum sub uno eodemque Ordinario et ad unam eandemque abbatiam pertinentium. volventibus annis. alios conversos. Pauli de Wiciaco. H a u d multos post annos auctum monachorum numerum feliciter permisisse prioratus erectionem ad abbatialem dignitatem. in Galliam rediisse et patriam d o m u m Wiciacensem anno MDCCCCXX repetiisse. Bredanae intra dioecesis fines positam. cum superenunciatus Abbas Ioannes de Puniet enixas Nobis humiliter adhibuerit preces ut religiosam d o m u m apud Oosterholtum sitam in abbatiam erigere dignemur. mem. Adsunt enim hodie in d o m o Wiciacensi plus quam viginti monachi chorales. memoratam d o m u m apud Oosterholtum in Hollandia.102 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale penes Oosterholtum (Oosterhout) monasticas aedes condiderunt. In utraque d o m o optimam spem praebet tyronum novitiatus. interposita Nostra auctoritate devenire. et quod ad rem familiarem utraque. Audito igitur dilecto filio Nostro Camillo S. omnibusque rei momentis attento seduloque studio perpensis. E. sexaginta vero quinque monachos habet altera domus Oosterholtensis. iam antea conventualem Priorem. tam prior Gallica. motu proprio atque ex certa scientia et matura deliberatione Nostris. propria dotatione instructa. praesentium tenore. Praefecto Congregationis Negotiis religiosorum sodalium praepositae. sed ad quam nunc praestat. a Praedecessore Nostro P i o X rec. uberrima ceperint. in A b b a - . cum facile argui possit easdem mutuo inter se auxilio non amplius indigere et propriam plenamque independentiam consequi exinde posse. quam recens Hollandica. nonnullos monachos a memorato A b b a t e suo missos. factam per rescriptum Apostolicum die x x v i n : mensis Septembris anno MDCCCCX obsignatum. Sed novus abbatialis hic titulus de iure pertinebat ad d o m u m antea fundatam in Gallus. potissimum cum utraque domus. alios chorales. canonice electum fuisse in primum A b b a t e m . ibique regularem vitam de integro instaurasse. incrementa. quae qualitatibus est omnibus instructa a iure et a constitutionibus Congregationis Gallicae requisitis ut abbatiali dignitate valeat augeri. semetipsum die x i i mensis Novembris eiusdem anni MDCCCCX. ex quibus quindecim sollemniter professi. tunc temporis in Hollandia constituta reperiebatur. idest ad prioratum S. inde plures difficultates et quaestiones ortas.

sicque rite iudicandum esse ac definiendum. Il Nostro più cordiale benvenuto a voi. irritumque ex nunc et inane fieri. coi Nostri cari parroci di R o m a . E più ancora. Pontificatus Nostri septimo. D a t u m R o m a e apud Sanctum Petrum. e particolarmente anzi per questo che venite col Nostro Eminentissimo Cooperatore nella cura spirituale della Nostra cara alma città di R o m a e che presta sì efficace concorso all'opera Nostra. edicimus. ormai alle porte. ai quali sentiamo e professiamo di dovere tanto per l'assistenza e per il continuo miglioramento delle anime viventi più. Benedicti. Petri de Solesmis O. N o n obstantibus contrariis quibuscumque. che venite in quest'ora sì intimamente" e solennemente solenne per Noi. senza la minima esagerazione. di nuova vita.Acta Pii PP. che venite in questa nuova Gerusalemme a portare il verbo divino. illisque ad quos spectant sive spectare poterunt nunc et in posterum amplissime suffragari. suosque plenos atque integros effectus sortiri atque obtinere. predicatori della Quaresima. ita ut pertineat ad Congregationem Gallicam seu S. Haec volumus. HABITUS DIE XI FEBRUARII. da qualunque parte veniate. poiché siete figli. C A R D . a quovis. a Secretis Status. cuius et membrum sit et habeatur ad normam sacrorum canonum et constitutionum eiusdem Gallicae Congregationis. la perla del clero romano. sub anulo Piscatoris. validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere. G A S P A R R I . che sono. a voi. auctoritate qualibet. scienter sive ignoranter attentari contigerit. decernentes praesentes Litteras firmas. in questa vigilia del settimo . se possibile. Già per questo. siate v o i benvenuti. P. Un'altra volta benvenuti siate voi. XI 103 tiam erigimus titulo Sancti Pauli de Oosterholto. portatore. a sua volta. vicine a Noi e più intimamente raccomandate dalla divina Provvidenza alle cure del Nostro ministero pastorale. die xi mensis Iulii anno MDCCCCXxvni. SERMONES I AD PAROCHOS U R B I S ET CONCIONATORES SACRI TEMPORIS QUADRAGESIMALIS. buoni figli e così altamente qualificati. mandamus. che venite nella casa del Padre comune. si quidquam secus super his. S.

104

Acta Apostolicae

Sedis

-

Commentarium

Officiale

anniversario della Nostra incoronazione, ed ancora al principio dell'anno Giubilare, il cinquantesimo del Nostro Sacerdozio: due celebrazioni che fanno a gara (una per N o i ben formidabile gara) nel ricordarci, nel dirCi, nell'intimarCi tutte le grazie, le misericordie di D i o e, pur troppo, tutte le miserie e deficienze Nostre per una ormai sì lunga serie di anni. Ed anche per un altro m o t i v o Ci sono la vostra venuta e la vostra presenza particolarmente care e quanto mai opportune, un motivo atto per sè solo ad innalzare ancor più il significato di questa udienza. Dicevamo or ora della bontà e delle misericordie di D i o e Ci affrettiamo a chiedere il concorso delle vostre preghiere per meno indegnamente ringraziarne il Signore; concorso, di cui sentiamo tanto più grande il bisogno in questo punto di arrivo, d o v e più che mai sentiamo le Nostre debolezze giammai così sentite come d o p o tanti anni di sì sublime elevazione e d o p o sì larga e diuturna effusione di grazie sacerdotali. Ciascuno di v o i ha, c o m e il suo pergamo, così il suo programma di predicazione maturato nella meditazione, nello studio e nella preghiera; e N o i non intendiamo disturbare i vostri piani. N o n dubitiamo però che troverete m o d o , nelle linee del vostro programma, di far presenti e di raccomandare vivamente ai vostri fedeli uditori alcuni capi che Ci stanno particolarmente a cuore. La prima penosa cosa che ancora tanto Ci affligge, d o p o tanto dire e predicare da ogni parte, sia dai Pastori di anime c o m e dalla buona stampa: una cosa che Ci fa arrossire c o m e Vicario di Gesù Cristo, che anzi, secondo l'energica espressione di Gesù Cristo stesso, fa arrossire il medesimo Signore nostro, è la inverecondia di tante disgraziate donne, di tante disgraziate fanciulle che pur si dicono e vogliono essere dette cristiane. Vedete anche voi, diletti figli, di persuadere con paterna bontà, con pazienza e con insistenza quelle tante poverette, che sono schiave di una moda così indegna di paesi civili, ancor prima che di paesi cristiani; tante povere schiave che sentono la loro schiavitù, e se ne vergognano, ma non hanno poi la forza di ribellarsi ad una tirannia che sfrutta la loro vergogna come il negriero sfrutta il sangue degli schiavi, in questa vera nuova forma di tratta delle bianche. Ma poi bollate col fuoco della vostra apostolica parola tante svergognate, che non solo non sentono l'indegnità del loro costume, ma quasi se ne gloriano e ne menano vanto. In secondo luogo, vedete di promuovere, di difendere (è proprio il caso di dir così) l'adempimento dei doveri religiosi, parrocchiali, vogliam dire tutto quel magnifico insieme che è la vita parrocchiale, la frequenza, l'assiduità, la diligenza - almeno nella misura indispensabile - all'istruzione refi-

Acta

Pii

PP.

XI

105

giosa, cose tutte veramente minacciate o, peggio, già più o meno danneggiate dagli eccessi di quel movimento che, con parola non italiana, si chiama « s p o r t ». Eccessi che lo rendono nè educativo, ne igienico, mentre ne fanno un ostacolo, non diciamo al prosperare, ma anche solo al più necessario vivere e svilupparsi di altre essenziah attività umane. In terzo luogo vogliamo dirvi (forse già lo sapete o l'avreste tra breve saputo) di aver firmato una Costituzione Apostolica c o m e testimonio della Nostra soddisfazione per quel bello ed utile Congresso Ceciliano celebrato qui in B o m a lo scorso anno in memoria del centenario del buon Guido d'Arezzo; una Costituzione in favore della musica sacra e del canto gregoriano ed insieme, poiché sono argomenti inscindibili, in favore della sacra liturgia per il maggior decoro del culto. Abbiamo raccomandato l'esecuzione dei Nostri desideri all'Eminentissimo Cardinale Vicario Nostro, e sappiamo quanto possiamo aspettarci dal suo zelo; ma la raccomandiamo pure a V o i , perchè ve ne facciate divulgatori, se non dal pulpito, almeno in tante altre occasioni, che non mancheranno di offrirsi alla vostra pietà ed al vostro zelo. Ed ora accenniamo a quell'altra circostanza che Ci fa tanto più cara ed opportuna la vostra assistenza e che rende questa adunanza ben altrimenti memorabile e storica che non per le circostanze pur belle e solenni del settimo anniversario dell'incoronazione e dell'anno giubilare. Proprio in questo giorno, anzi in questa stessa ora, e forse in questo preciso momento, lassù nel Nostro Palazzo del Laterano (stavamo per dire, parlando a parroci, nella Nostra casa parrocchiale) da parte dell'Eminentissimo Cardinale Segretario di Stato come Nostro Plenipotenziario e da parte del Cavaliere Mussolini come Plenipotenziario di Sua Maestà il Be d'Italia, si sottoscrivono un Trattato ed un Concordato. Un Trattato inteso a riconoscere e, per quanto hominibus licet, ad assicurare alla Santa Sede una vera e propria e reale sovranità territoriale (non conoscendosi nel mondo, almeno fino ad oggi, altra forma di sovranità vera e propria se non appunto territoriale) e che evidentemente è necessaria e dovuta a Chi, stante il divino mandato e la divina rappresentanza ond'è investito, non può essere suddito di alcuna sovranità terrena. Un Concordato poi, che v o l e m m o fin dal principio inscindibilmente congiunto al Trattato, per regolare debitamente le condizioni religiose in Italia, per sì lunga stagione manomesse, sovvertite, devastate in una successione di Governi settari od ubbidienti e ligi ai nemici della Chiesa, anche quando forse nemici essi medesimi non erano. N o n vi aspetterete ora da N o i i particolari degli accordi oggi firmati: oltre che il tempo, non lo permetterebbero i delicati riguardi protocollari,

106

Acta Apostolicae

Sedis

-

Commentarium

Officiale

non potendosi chiamare quegli accordi perfetti e finiti, finche alle firme dei Plenipotenziari, d o p o gli alti suffragi e colle formalità d'uso, non seguano le firme, c o m e suol dirsi, sovrane: riguardi che evidentemente ignorano o dimenticano coloro che attendono per domani la Nostra benedizione solenne Urbi et Orbi dalla loggia esterna della Basilica di S. Pietro. Vogliamo invece solo premunirvi contro alcuni dubbi e alcune critiche che già si sono affacciati e che probabilmente avranno più largo sviluppo a misura che si diffonderà la notizia dell'odierno avvenimento, affinchè voi, a vostra volta, abbiate a premunire gli altri. N o n conviene che portiate queste cose, c o m e suol dirsi, in pulpito; anzi, non dovete portarvele per non turbare l'ordine prestabilito alla vostra predicazione; ma anche all'infuori di questa, molti verranno a voi, sia per trarre particolare profìtto dalla vostra eloquenza, con conferenze e simili, sia per avere anche sull'attuale argomento pareri tanto più autorevoli ed imparziali quanto più illuminati. Dubbi e critiche, abbiamo detto; e Ci affrettiamo a soggiungere che, per quel che Ci riguarda personalmente, Ci lasciano e lasceranno sempre molto tranquilli, benché, a dir vero, quei dubbi e quelle critiche si riferiscano principalmente, per non dire unicamente, a Noi, perchè principalmente, per non dire unicamente e totalmente, Nostra è la responsabilità, grave e formidabile invero, di quanto è avvenuto e potrà avvenire in conseguenza. Nè potrebbe essere altrimenti, perchè se nelle ore critiche della navigazione il capitano ha più che mai bisogno dell'opera fedele e generosa dei suoi collaboratori (opera che a Noi fu prestata con fedeltà e generosità commoventi ed in una misura incredibilmente larga), in quelle ore meno che mai egli può cedere ad altri il posto, e con esso i pericoli e le responsabilità del comando. Ben possiamo dire che non v ' è linea, non v ' è espressione degli accennati accordi che non sia stata, per una trentina di mesi almeno, oggetto personale dei Nostri studi, delle Nostre meditazioni, ed assai più delle Nostre preghiere, preghiere anche largamente richieste a moltissime anime buone e più amiche di D i o . Quanto a Noi, sapevamo bene fin dal principio che non saremmo riusciti ad accontentare tutti; cosa che non riesce d'ordinario a fare neppure Iddio benedetto; anzi Noi abbiamo fatto Nostra la parola del Profeta, anzi di Nostro Signore medesimo: « E g o autem in flagella paratus sum ». È del resto un'abitudine ormai inveterata della Nostra vita. Ma. prescindendo dalla Nostra Persona, dobbiamo pure opportunamente spiegarci, perchè Ci fa debitori a tutti l'universale paternità e l'universale magistero affidatoci dalla divina Provvidenza.

Acta

Pii

PP.

XI

107

E' veniamo ai dubbi. Quando per il tramite del Nostro Signor Cardinale Segretario di Stato c o n v o c a v a m o il Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede al fine di comunicare per suo mezzo alle Potenze il punto in cui le trattative si trovavano e la non lontana conclusione, subito si chiese se la Santa Sede intendeva con ciò domandare un permesso, un assenso o forse procurarsi le garanzie delle Potenze a favore del nuovo assetto. E c c o : era per Noi elementare dovere il comunicare, prima della conclusione, l'andamento delle trattative a Personaggi che presso di Noi portano e spiegano non soltanto i buoni uffici della loro amabilità, ma rappresentano altresì l'amicizia e le favorevoli disposizioni delle numerose Potenze accreditate presso la Sede Apostolica. Ma poi, evidentemente, nè di permesso, nè di consenso, nè di richiesta di garanzie poteva essere questione. Tutti ed in tutte le parti del mondo, per quel sentore che delle presenti cose era largamente trapelato, avevano già detto e ripetuto che, in fondo, arbitro delle cose della Santa Sede e della Chiesa non poteva essere che il Pontefice e che il Pontefice non ha quindi bisogno di assenso nè di consenso, nè di garanzia. E questo, dobbiamo a Nostra volta dire, è verissimo: per quanto Ci premano e Ci siano preziosi il favore e l'amicizia di tutti gli Stati e di tutti i Governi. Ma poi garanzie propriamente dette d o v e potremmo trovarle se non nella coscienza delle giuste ragioni Nostre, se non nella coscienza e nel senso di giustizia del popolo italiano, se non più ancora nella divina Provvidenza, in quella indefettibile assistenza divina promessa alla Chiesa e che si vede in un m o d o particolarmente operante per il Rappresentante e Vicario di D i o in terra"? Quali garanzie si possano d'altronde sperare, anche per un Potere

Temporale abbastanza vasto come quello che figurava già nella geografìa politica d'Europa, si è veduto in quello che fecero, o meglio non fecero, non vollero o forse non poterono fare, le Potenze per impedirne la caduta. Perchè forse neppure potevano; ma se questa è (ed è questa) la condizione e la storia perpetua delle cose umane, come possiamo cercarvi sicure difese contro i pericoli dell'avvenire"? Pericoli che nel caso presente non possono essere che ipotetici e non furono mai tanto improbabili. Altro dubbio: che sarà domani? Questa domanda Ci lascia anche più tranquilli, perchè possiamo semplicemente rispondere: Non sappiamo. L'avvenire è nelle mani di D i o , quindi in buone mani. Qualunque cosa ci prepari l'avvenire, sia essa disposizione o permissione della divina Provvidenza, fin d'ora diciamo e proclamiamo che qualunque sia per essere il cenno della divina Provvidenza, dispositivo o permissivo, lo seguiremo fidenti sempre ed in qualunque direzione Ci chiami.

108

Acta Apostolicae Sedis -

Commentarium

Officiale

Le critiche saranno anche più numerose; ma facilmente si divideranno in due grandi categorie. Gli uni diranno che abbiamo chiesto troppo, gli altri troppo p o c o . E questo tanto più avverrà, se si distingueranno i campi
N

in cui N o i avremmo chiesto troppo o troppo p o c o . Forse alcuni troveranno troppo p o c o di territorio, di temporale. Possiamo dire, senza entrare in particolari e precisioni intempestive, che è veramente p o c o , pochissimo, il meno possibile, quello che abbiamo chiesto in questo campo: e deliberatamente, d o p o aver molto riflettuto, meditato e pregato. E ciò per alcune ragioni che Ci sembrano e buone e gravi. Innanzi tutto abbiamo voluto mostrare di essere pur sempre il Padre che tratta coi figli, che* è dire la disposizione Nostra a non rendere le cose più complicate, e più diffìcili, ma più semplici e più facili. Inoltre v o l e v a m o calmare e far cadere tutti gli allarmi, v o l e v a m o rendere addirittura ingiuste, assolutamente irragionevoli, tutte le recriminazioni fatte o da farsi in nome di una, stavamo per dire, superstizione di integrità territoriale del paese. Ci parve così di seguire un pensiero p r o v v i d o e benefico a tutti per il presente e per il futuro, provvedendo ad una maggiore tranquilhtà di cose, prima ed indispensabile condizione per una stabile pace e per ogni prosperità. In terzo luogo v o l e v a m o mostrare in un m o d o perentorio che nessuna cupidità terrena m u o v e il Vicario di Gesù Cristo, ma soltanto la coscienza di ciò che non è possibile non chiedere; perchè una qualche sovranità territoriale è condizione universalmente riconosciuta indispensabile ad ogni vera sovranità giurisdizionale: dunque almeno quel tanto di territorio che basti c o m e supporto della sovranità stessa; quel tanto di territorio, senza del quale questa non potrebbe sussistere, perchè non avrebbe d o v e poggiare. Ci pare insomma di vedere le cose al punto in cui erano in S. Francesco benedetto: quel tanto di corpo che bastava per tenersi unita l'anima. Così per altri Santi: il corpo ridotto al puro necessario per servire all'anima e per continuare la vita umana, e colla vita l'azione benefica. Sarà chiaro, speriamo, a tutti, che il S o m m o Pontefice proprio non ha se non quel tanto di territorio materiale che è indispensabile per l'esercizio di un potere spirituale affidato ad uomini in benefìcio di uomini; non esitiamo a dire che Ci compiacciamo che le cose stiano così; Ci compiacciamo di vedere il materiale terreno ridotto a così minimi termini da potersi e doversi anche esso considerare spiritualizzato dall'immensa, sublime e veramente divina spiritualità che esso è destinato a sorreggere ed a servire. Vero è che Ci sentiamo pure in diritto di dire che quel territorio che Ci siamo riservati e che Ci fu riconosciuto, è bensì materialmente piccolo, ma insieme è grande, il più grande del m o n d o , da qualunque altro punto di vista Io si contempli.

Acta Pii

PP.

XI

109

Quando un territorio può vantare il colonnato del Bernini, la cupola di Michelangelo, i tesori di scienza e di arte contenuti negli archivi e nelle biblioteche, nei musei e nelle gallerie del Vaticano; quando un territorio copre e custodisce la tomba del Principe degli Apostoli, si ha pure il diritto di affermare che non c'è al mondo territorio più grande e più prezioso. Cosi si può abbastanza vittoriosamente, tranquillamente rispondere a chi obbietta d'aver N o i chiesto troppo p o c o : mentre poi non si riflette forse abbastanza quel che significhi di i n c o m o d o e di pericoloso (diciamo al giorno d'oggi) aggiungere al governo universale della Chiesa, l'amministrazione civile di una popolazione per quanto minuscola. La piccolezza del territorio Ci premunisce contro ogni incomodo e pericolo di questo genere. Sono sessantanni ormai che il Vaticano si governa senza particolari complicazioni. Altri invece diranno, anzi hanno già detto od accennato, che abbiamo chiesto troppo in altro campo: si capisce, e v o g h a m o dire nel campo finanziario. Forse si direbbe meglio nel campo economico, perchè non si tratta qui di grandi finanze statali, ma piuttosto di modesta economia domestica. A costoro vorremmo rispondere con un primo riflesso: se si computasse, capitalizzando, tutto quello di cui fu spogliata la Chiesa in Italia, arrivando fino al Patrimonio di S. Pietro, che massa immane, opprimente, che somma strabocchevole si avrebbe? Potrebbe il S o m m o Pontefice lasciar credere al mondo cattolico di ignorare tutto questo? N o n ha egli il dovere preciso di provvedere, per il presente e per l'avvenire, a tutti quei bisogni che da tutto il mondo a lui si volgono e che, per quanto spirituali, non si possono altrimenti soddisfare che col concorso di mezzi anche materiali, bisogni di uomini e di opere umane c o m e sono? Un altro riflesso non sembrano fare quei critici: la Santa Sede ha pure
N

il diritto di provvedere alla propria indipendenza economica, senza la quale non sarebbe provveduto nè alla sua dignità, nè alla sua effettiva libertà. A b b i a m o fede inimitata nella carità dei fedeli, in quella meravigliosa opera di provvidenza divina che ne è l'espressione pratica, l'Obolo di San Pietro, la mano stessa di D i o , che vediamo operare veri miracoli da sette anni in qua. Ma la Provvidenza divina non Ci dispensa dalla virtù di prudenza nè dalle provvidenze umane che sono in Nostro potere. E troppo facilmente si dimentica che qualunque risarcimento dato alla Santa Sede evidentemente non basterà mai a provvedere se non in piccola parte a bisogni vasti come il mondo intero, c o m e al m o n d o intero si estende la Chiesa cattolica: bisogni sempre crescenti, c o m e sempre crescono c o n gigantesco sviluppo le opere missionarie raggiungendo i più lontani paesi; senza dire che anche nei paesi civili, in Europa, in Italia,

110

Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale

- q u i specialmente, dopo le spoliazioni sofferte - sono incredibilmente -ninnerosi e non meno incredibilmente gravi, e tali bene spesso da muovere al pianto, i bisogni delle persone, delle opere e delle istituzioni ecclesiastiche, anche le più vitali, che ricorrono, Noi lo sappiamo, per aiuto alla Santa Sede, al Padre di tutti i fedeli. Ma torniamo agli avvenimenti odierni e tiriamone una conclusione altrettanto vera che consolante: e la. conclusione vuol essere che veramente le vie di D i o sono alte, numerose, inaspettate; che qualunque cosa avvenga, comunque avvenga e da Noi se ne cerchi il successo, sempre siamo nelle mani di D i o : che le grandi cose non ubbidiscono nè alla Nostra mente nè alla Nostra mano; che sempre ed in ogni incontro, c o m e il Signore sa approfittare di tutti e di tutto, tutto fa concorrere al raggiungimento dei benefìci fini della Sua santissima volontà; onde a Noi non resta che ripetere appunto: fiat voluntas Tua!

Il
A D A N T E C E S S O R E S E T A L U M N O S M E D I O L A N E N S I S CATHOLICAE U N I V E R S I T A TIS A SSMO C O R D E I E S U , H A B I T U S D I E X I I I F E B R U A R I I .

Vogliamo anzitutto esprimere tutta la Nostra, non solo compiacenza, ma reale commozione che nell'animo Ci hanno prodotto tutte le belle cose che fino a questo momento abbiamo veduto ed ascoltato. Belle le parole, belli e preziosi i doni, belli e fragranti i fiori, nella varietà dei loro colori così graziosamente eloquenti; bello e commovente questo magnifico palpito e questo magnifico profumo di vita, « magnifica semplicità » — come avrebbe detto il grande Manzoni — questa semplicità che solo la mano di Dio sa mettere nelle cose più grandi come nelle cose più piccole, dando alle più grandi la grazia della più umile ingenuità e mettendo nelle più piccole saggi e tratti della più indicibile bellezza. Belle sono state le parole a volta a volta pronunciate dal Magnifico Rettore, e dai rappresentanti dei professori e degli studenti. Belli e splendidi i vostri doni, che veramente Ci hanno riempito il cuore di gioia, col ponderoso numero di v o lumi che raccolgono il frutto dei vostri studii e delle vostre fatiche. Bello è stato anche quello che il vostro valente Economo ha detto — con manifesta ingiustizia però e con eccessiva modestia — esponendo delle cifre ohe egli ha chiamato aride. Non sono davvero aride le cifre, poiché, come ha detto una volta un poeta lombardo — sia pure di secondo o terz'ordine (che però ha spesso trovato delle febei espressioni)—il m o n d o è tutto matematica e poesia. È vero infatti che la poesia della natura è una poesia

Acta Pii

PP.

XI

III

fatta di numeri, perchè sono i numeri che danno un saggio delle grandezze del Creatore e quanto più larghi e quasi illeggibili diventano i numeri, tanto più splendida e palpitante è la poesia. Quelle cifre poi che sono state lette, si riferiscono a tanta bellezza di opere, a tanta generosità di sforzi, a tanto frutto di studi, che veramente la letizia, che con la loro poesia infondono nel cuore, è altissima e squisita. A tutte queste belle cose voi, professori e alunni, aggiungete il conforto, dolcissimo per il Padre, della vostra presenza: e per tutto questo dal Nostro cuore si esprime la riconoscenza e il ringraziamento con piena effusione. I pensieri, le proteste, i propositi, dei quali abbiamo inteso l'espressione così come essa usciva dal vostro cuore, Noi li accogliamo nel cuore Nostro e li affidiamo al Cuore stesso di Gesù, di quel divino Re di cui, per arcana disposizione della divina Provvidenza, Noi siamo il Vicario in terra. Tutto ciò, dunque, ben può indicare con diamo alle vostre richieste di benedizioni: quali sentimenti rispontutto il

e le diamo con

cuore, non soltanto ai presenti, ma anche a tutti quelli che voi rappresentate, benché la rappresentanza sia così cospicua da raggiungere addirittura la metà dell'intero numero di coloro che appartengono all'Università. Con queste benedizioni Noi intendiamo riferirci a tutti e singoli i pensieri e i desideri di ciascuno di voi, a tutte le vostre opere, intenti e buoni propositi. Questa udienza Ci riesce poi particolarmente gradita in ragione del momento così particolarmente bello e significativo nel quale essa ha luogo. È il momento nel quale sempre più gravi e numerosi il Padre comune segna gli anni della sua progrediente vecchiaia al chiudersi del settimo ed all'aprirsi dell'ottavo anno dacché Iddio, nell'arcano Suo consiglio, Lo chiamava nel suo luogo, in quel luogo che quando vaca « vaca nella presenza del Figliuol di Dio ». È il momento che segna il principio di quel 50° anno di sacerdozio, che con sì alta eloquenza ricorda al Nostro cuore tante grazie di D i o e tante miserie Nostre. Ed è pure il momento nel quale la divina Provvidenza Ci ha chiamato a compiere azioni e a dar corso ad avvenimenti che certissimamente — almeno per quanto è dato di prevedere umanamente, anzi non solo umanamente, ma anche sopraunaturalmente — sono destinati a produrre (ne abbiamo la speranza, la fiducia certa, come fin da principio ne abbiamo avuto l'intenzione ed il desiderio) frutti preziosi per la gloria di Cristo R e , per l'onore della Santa Madre Chiesa, per il bene delle anime, per il bene d'Italia e di tante care anime, a Noi tanto più care quanto più vicine; per il bene del m o n d o intero, non fosse altro che per i riflessi così evidenti, e così fatti per conciliare a questi avvenimenti la simpatia di tutto il m o n d o , di tutte le anime buone, di

112

Acta Apostolicae Sedis -

Commentarium Officiale

tutti i cuori di alti sentimenti ed aspirazioni; non fosse altro che per il grande contributo che essi arrecano alla pacificazione di tante coscienze non soltanto in Italia ma nel m o n d o intero, a quella pace adunque che Gesù benedetto forse direbbe pace sua, « pacem meam »: la pace di Cristo nel Regno di Cristo. A b b i a m o già accennato a questo argomento nel discorso tenuto due giorni fa innanzi ai parroci e ai predicatori della Quaresima nelle chiese di R o m a , prevenendo alcune difficoltà che si possono facilmente antivedere. Lo abbiamo fatto in forma ed in misura che Ci sembravano rispondenti al bisogno di quelli che ordinariamente vanno a chiedere consiglio ai parroci ed ai predicatori. A professori, a giovani abituati alle alte indagini del pensiero come sono gli studenti di una Università, riservavamo illustrazioni di altra importanza e precisamente quelle che convengono a chi ha la mente esercitata nelle materie filosofiche, giuridiche, politiche. Il Trattato conchiuso tra la Santa Sede e l'Italia non ha bisogno di altre spiegazioni e giustificazioni esterne, perchè in realtà esso è a se medesimo spiegazione e giustificazione la più chiara e definitiva. Ma c'è pure una spiegazione ed una giustificazione esterna non meno chiara e definitiva, e questa è il Concordato. Il Concordato, anzi non solo spiega e giustifica sempre meglio il Trattato, ma questo gli si raccomanda come a condizione di essere e di vita. È il Concordato che -Noi, appunto perchè esso doveva avere questa funzione, fin da principio abbiam voluto che fosse condizione « sine qua non » al Trattato: desiderio, questo, nel quale, occorre dirlo subito, siamo stati nobilmente, abbondantemente assecondati dall'altra parte. Il Trattato non avendo avuto altro fine che quello di più assoluta indispensabilità e sufficienza la regolare nei termini della

condizione giuridica, essenziale della Santa Sede e del R o m a n o Pontefice, di Quegli che per la divina responsabilità di cui è investito, qualunque nome egli abbia e in qualunque tempo egli viva, non può essere sottoposto a nessuna sudditanza, questo fine sarebbe stato raggiunto non appena si fossero avute le indispensabili condizioni di vera sovranità, che (almeno nelle presenti condizioni della storia) non è riconosciuta se non attraverso ad una certa misura di territorialità. Ma come e che cosa avrebbe potuto essere di vitale un tale Trattato, in un paese, in uno Stato ridotto in quella condizione in cui avevano ridotto l'Italia tanti anni di manomissioni, di spoliazioni, di eversioni di ogni genere compiute da governi o nemici o amici dei nemici, sapendolo o non sapendolo? Il problema evidentemente qui incominciava a complicarsi. E già questo si era veduto qualche tempo prima, allorché si era fatto un tentativo di riordinamento della legislazione ecclesiastica, che necessariamente

Acta Pii PP.

XI

113

non si sarebbe potuto ridurre che ad una semplice misura unilaterale in materia, nella quale nessuno p u ò legiferare senza che prima accordi e intelligenze siano prese con la competente autorità ecclesiastica. Le condizioni dunque della religione in Italia non si potevano regolare senza un previo accordo dei due poteri, previo accordo a cui si opponeva la condizione della Chiesa in Italia. Dunque per far luogo al Trattato dovevano risanarsi le condizioni, mentre per risanare le condizioni stesse occorreva il Concordato. E allora! La soluzione non era facile, ma d o b biamo ringraziare il Signore di avercela fatta vedere e di aver potuto farla vedere anche agli altri. La soluzione era di far camminare le due cose di pari passo. E così, insieme al Trattato, si è studiato un Concordato propriamente detto e si è potuto rivedere e rimaneggiare e, fino ai limiti del possibile, riordinare e regolare tutta quella immensa farragine di leggi tutte direttamente o indirettamente contrarie ai diritti e alle prerogative della Chiesa, delle persone e delle cose della Chiesa; tutto un viluppo di cose, una massa veramente così vasta, così complicata, così difficile, da dare qualche volta addirittura le vertigini. E qualche volta siamo stati tentati di pensare, come lo diciamo con lieta confidenza a voi, sì buoni figliuoli, che forse a risolvere la questione ci voleva proprio un Papa alpinista, un alpinista immune da vertigini ed abituato ad affrontare le
L

ascensioni più ardue; come qualche volta abbiamo pensato che forse ci voleva pure un Papa bibliotecario, abituato ad andare in fondo alle ricerche storiche e documentarie, perchè di libri e documenti, è evidente, si è d o vuto consultarne molti. Dobbiamo dire che siamo stati anche dall'altra parte nobilmente assecondati. E forse ci voleva anche un u o m o come quello che la Provvidenza Ci ha fatto incontrare; un u o m o che non avesse le preoccupazioni della scuola liberale, per gli uomini della quale tutte quelle leggi, tutti quegli ordinamenti, o piuttosto disordinamenti, tutte quelle leggi, diciamo, e tutti quei regolamenti erano altrettanti feticci e, proprio come i feticci, tanto più intangibili e venerandi quanto più brutti e deformi. E con la grazia di D i o , con molta pazienza, con molto lavoro, con l'incontro di molti e nobili assecondamenti, siamo riusciti tamquam per medium profundum eundo a conchiudere un Concordato che, se non è il migliore di quanti se ne possono fare, è certo tra i migliori che si sono fin qua fatti; ed è con profonda compiacenza che crediamo di avere con esso ridato D i o all'Italia e l'Italia a D i o . V o i che Ci ascoltate facilmente intendete quanto grande, grave, solenne, denso di formidabili responsabilità, fosse il problema della situazione politica ed internazionale della sovranità pontifìcia. Ma nel Concordato è
ACTA, vol. X X I , n. 3. — 6-3-929. 8

114

Acta Apostolicae Sedis

-

Commentarium

Officiale

qualche cosa non meno grande e non meno degna di tutti gli sforzi. Quando alla Chiesa si riconosce la personalità giuridica con i diritti che ne derivano; quando il Sacramento del Matrimonio prende il posto che gli compete nella legislazione e nella vita civile; quando alle famiglie religiose è riconosciuta la personalità giuridica; quando anche l'Università Cattolica del Sacro Cuore ha una altrettanto alta che provvida considerazione; quando all'insegnamento religioso si dà il dovuto posto ed onore; quando altresì all'Azione Cattolica è riconosciuto un posto legittimo; veramente è altrettanto facile che doveroso comprendere c o m e si possa e si debba ringraziare di tutto cuore il Signore. Tutto questo insieme di cose si potrà poi tanto meglio apprezzare, allorché si potranno pubblicare i testi del Trattato e del Concordato; giova però fin d'ora considerare che quando si fa un soliloquio si può dire quel che si vuole, ma quando si fa un dialogo bisogna pure ascoltare l'altra parte. Le favorevoli condizioni nelle quali si è svolto il Nostro dialoga non Ci lasciano ragione altrettanto lealmente, alcuna di dubitare che sarà pure assicurata l'esecuzione di tutte generosamente, nobilmente,

le misure di comune accordo deliberate. Ben volentieri abbiamo fatto a quest'uditorio tali paterne confidenze,, anche perchè confidiamo che da questa eletta schiera esciranno giovani egregiamente preparati a dedicare a così nobili ed importanti argomenti almeno qualche parte della loro attività tutta rivolta al bene. Siamo anche lieti di ricordare una circostanza che è riuscita particolarmente cara al Nostro, e non dubitiamo, anche al vostro cuore, che cioè, proprio nel giorno in cui davamo il Nostro assenso alla stampa dei documenti di cui abbiamo parlato, davamo altresì il Nostro definitivo consenso e l'ultima approvazione alle nuove disposizioni liturgiche per le quali la festività del Sacro Cuore di Gesù ha avuto una maggiore solennità, anzi la più grande solennità che sia consentita dalla Sacra Liturgia, riuscendo anche ad ottenere con la nuova solennissima ufficiatura un insieme di preghiere, di testi, di omelie, che Ci sembra proprio fatto per diffondere sempre più largamente ed efficacemente la devozione al S. Cuore. N o n Ci resta infine che rinnovare l'espressione della Nostra paterna, riconoscenza, per la consolazione che voi, figli dilettissimi, Ci avete dato in questa udienza cosi caramente solenne, ed invocare sopra di V o i in tutta la sua pienezza la Benedizione Divina, mentre impartiamo a tutti e singoli, a tutte le intenzioni, propositi e fatiche.di ciascuno, a tutta l'opera in particolare che ciascuno di voi nei più diversi modi, ma c o n lo stesso nobilissimo intento, impiega per la gloria del Sacro Cuore, la Nostra paterna Apostolica Benedizione.

S.

Congregatio

Consistorialis

Lib

ACTA SS. CONGREGATIONUM
SACRA CONGREGATIO CONSISTORIALIS
PROVISIO ECCLESIARUM Sanctissimus Dominus Noster Pius divina Providentia Papa XI successivis decretis Sacrae Congregationis Consistorialis singulas quae sequuntur Ecclesias de n o v o Pastore dignatus est providere, nimirum: 25 Ianuarii 1929. — Cathedrali Ecclesiae Joinvillensi praefecit R. D. Pium Freitas, e Congregatione Missionis. — Titulari episcopali Ecclesiae Euroeensi, R. D. Dionysium Tibiletti, quem constituit Auxiliarem R. P. D. Aloisii Niella, Episcopi Corrientensis. 28 Ianuarii. — Titulari episcopali Ecclesiae Himeriensi, R. D. Iustinum Cawet, Vicarium generalem dioecesis Namurcensis, quem deputa vit Coadiutorem cum iure futurae successionis R. P. D. Thomae Ludovici Heylen, Episcopi Namurcensis. 2 Februarii. — Titulari episcopali Ecclesiae Cotennensi, R. D. Evaristum Tchang, e clero vicariatus apostolici de Y e b o l , quem constituit Vicarium Apostolicum de Tsining. 4 Februarii. — Titulari archiepiscopali P. D. Franciscum M. Kersuzan, e hactenus Ecclesiae Sergiopolitanae, Capitis R. Episcopum Haitiani. de

— Titulari episcopali Ecclesiae Calydoniensi, R. D. Eduardum Sheehan, Congregatione Missionis, quem constituit Vicarium Apostolicum 5 Februarii. — Cathedrali Ecclesiae Zamorensi, R. D. Yukiang. Emmanuelem Arce y Ochotorena, Vicarium generalem dioecesis Pampilonensis. — Cathedrali Ecclesiae Segobiensi, R. D. Lucianum Perez Platero, A u d i t o r e m Tribunalis Rotae Matritensis. — Titulari episcopali Ecclesiae Curiensi, R. D. Emmanuelem Lopez Arana, Canonicum et Provisorem dioecesis Santanderiensis, quem députait Administratorem Apostolicum Civitatensem. 8 Februarii. — Titulari episcopali Ecclesiae Sorensi, R. P. Gulielmum Fihnemann, e Societate Verbi Divini, parochum in civitate Manilensi, quem constituit Auxiliarem R. P. D. Michaelis O'Doherty, Archiepiscopi Manilensis.

116

Acta Apostolicae Sedis

-

Commentarium

Officiale

15 Februarii. — Titulari episcopali Ecclesiae Stadiensi, E. D. Franciscum Kamprath, Protonotarium Apostolicum ad instar, eundemque Decanum Capituli metropolitani Viennensis ac Cancellarium Curiae, quem constituit Auxiliarem E m i P. D. Gustavi Friderici Card. Piffl, Archiepiscopi Viennensis. 22 Februarii. — Cathedrali nuper erectae Ecclesiae de Liugayen in Insulis Phihppinis, E. D. Caesarem Guerrero, ex archidioecesi Manilensi. 26 Februarii. — Titulari episcopali Ecclesiae Msyriensi, B. D. Franciscum Fellinger, e dioecesi Linciensi, Protonotarium Apostolicum ad instar, quem constituit Auxiliarem E. P. D. Aloisii Barlassina, Patriarchae D. Marcolinum de Hierosolymitani. 1 Martii. — Cathedrali Ecclesiae Natalensi, E. Souza Dantas, canonicum archidioecesis S. Salvatoris in Brasilia. — Titulari archiepiscopali Ecclesiae Nicopolitanae in Epiro, E. P. D. Ioannem Baptistam Fridericum Vallega, hactenus Archiepiscopum Smyrnensem.

SACEA CONGREGATIO CONCILII
DIOECESIS N.
C A P P E L L A N O R U M

21 Maii 1927 SPECIES FACTI. - Quidam sacerdos oppidi 67., dioecesis N., sub initium transacti saeculi, instrumento a rogato Notario confecto duas cotidianas cappellanias fundavit, his verbis usus: « sapendo quanto sia grato a D i o il sacrosanto sacrificio della Messa... ha fondato e fonda ed ha eretto ed erige due eappellanie cotidiane, da celebrarsi entro questa ven. Basilica di S. A . , all'altare della Ssma Addolorata... Per dote di suddette due eappellanie ha assegnato durante la di lui vita, onze sessanta annuali, e dal giorno della sua morte onze sessantadue ogni anno, onerate sopra quelle onze quattrocento di soggiogazione che esige annualmente dal Sig. Principe di F. E se in qualunque tempo si verrà a reluirsi detta soggiogazione, vuole che il capitale di dette onze sessantadue si debba all'istante impiegare in compra di rendite stabili,... e i frutti esigersi dai cappellani, nonostante che siano più delle onze sessantadue ». Haec vero affrancatio canonum vivente adhuc fundatore effecta est, eiusque neptis et heres, mandato alter ego a fundatore munita, « ha fondato, rifondato e fonda nella ven. ch. di S. A. due quoti-

S. Congregatio Concilii

117

diane Messe, ossia laicali cappellanie... per elemosina di questa quotidiana celebrazione assegna o reassegna onze annue sessantadue... e per la facile esazione di dette onze sessantadue, ipoteca la possessione di terre... detto Orto del Marchese... quale possessione, mea secuta morte, passi subito in dominio della ven. chiesa di S. A . , con obbligo di gabellarlo o affittarlo al miglior offerente, e della detta gabella, dedotte prima le onze sessantadue da pagare c o m e elemosina c o m e sopra per i Cappellani assegnata, e altresì dieci onze annualmente per distribuirle ai poveri nel giorno della Ss. A d d o lorata, tutto quanto sopravanzerà debba impiegarsi per gli arredi e suppellettili dell'altare dell'Addolorata ». Reditus annuus 62 unciarum, seu lib. 792,50, evidenter hodie non sufficit pro satisfactione Missarum ad taxae dioecesanae rationem: hinc iamdudum impetrata fuit reductio earundem. Verum cum in praesenti constet reditus fundi seu praedii Orto del Marchese, attingere circiter libellas 7000 annuas, capellani augmentum dotis réclamant ad summam saltem 3650 libellarum, quae responderet duplici capellaniae cotidianae: resistit tamen parochus, obtendens se ex fundatoris expressa voluntate teneri ad erogandas pro Missis summam unciarum 62 dumtaxat: ex quo potius dicendum videatur, fundatores noluisse capellaniam cotidianam, nisi subordinate; secus enim providissent pro casu quo summa non sufficeret. Quaestio delata est ad Ordinarium, qui consultius censuit ab hac Sacra Congregatione expetere solutionem sub his rogandi formulis : I. An capellaniis in casu adnexa sit Et quatenus affirmative: I I . Ad celebratio cotidiana Missarum.

quam usque rationem

Rector paroeciae

S. A. teneatur reditus cedere in favorem Capellaniarum in casu.

ANIMADVERSIONES. - E x relatis fundationis verbis apparet luculentissime fundum pro Missis celebrandis relictum non fuisse taxative, sed demonstrative solummodo. Fundatores enim exordiuntur ab oneris impositione, et inde pergunt ad fundum pro adimpletione oneris constituendum. I a m vero cum fundus demonstrative legatur, heres tenetur supplere quod necessarium sit ad onera Missarum adimplenda, si reditus assignati a fundatore non sufficiant. In casu enim onus non inhaeret fundo, sed personae quae non deficit, etsi reditus fundi assignati deficiant (Lucidi, De Vis. sacr. Lim., vol. I I I , p. 426, n. 9). Hanc doctrinam aperte docet Benedictus X I V innixus instructioni per Sacram Congregationem Concilii transmitti solitae, dum Ordinariis facultas onera Missarum reducendi concedebatur. In ea enim legitur: « Illa legata seu fundationes erunt taxative conceptae, si fundatores legando, aut aliquo m o d o disponendo, orationem, seu dispositionem primo inchoaverint ab assignatione fundi, et subinde Missarum onera

118

Acta Apostolicae Sedis

-

Commentarium

Officiale

adiecerint; et h o c casu huiusmodi onera ad rationem eleemosynae manualis moderari possit Episcopus; contra, vero, si fundatores orationem seu dispositionem -inceperiut ab impositione oneris, et subinde fundum assignaverint: tunc enim onus dicitur demonstrative conceptum, ac fundatorum heredes per Amplitudinem T u a m cogendi sunt ad perpetuam dicti oneris manutentionem, et ad supplendam summam deficientem tam pro praeterito quam pro futuro tempore » {De Syn. dioec, lib. X I I I , cap. ult., n. X X X I I ) . I d e m docent inter alios, Lucidi (De Vis. ss. LL., supr. rei. n. 104), Oietti (Syn. rer. mor. et iuris Pont., n. 3402) et Gasparri (De Ss. Euch., n. 620). In casu hoc fecerunt fundatores; primum onus Missarum imposuerunt, et deinde fundum pro adimplendo onere assignarunt. Onus inde demonstrative esse conceptum dicendum est. Ergo ecclesia S. A., cui fuit impositum, cogenda est ad perpetuam oneris Missarum manutentionem, et ad supplendam summam in tabulis fundationis assignatum, tunc sufficientem sed nunc ex aucta taxa synodali deficientem, pro duabus Missis fundatis quotidie celebrandis ad mentem fundatorum. Neque dici potest hos ipsos noluisse Missas quotidianas disponere. Intentio enim eorum est manifestissima in tabulis fundationis, quibus, ut legenti patet, saepe de cotidiana Missarum fundatarum celebratione mentio fit. Nec iuvat reponere eos taxative determinasse summam, nempe 62 uncias, cappellanis tradendam pro Missis; hoc enim certissime factum est, quia haec summa tunc temporis omnino sufficiens, et forte plus quam sufficiens, credebatur, iuxta taxam et morem illius temporis et regionis; hinc nec ipsorum mentibus occurrit casus augmenti taxae synodalis, vel imminutionis redituum, quos superabundantes ad finem intentum censebant. Pariter mens fundatoris non fuit praecipue ecclesiae S. A. benefacere. Ex tabulis fundationis luculentissime constat ipsos primo et principaliter fundum oneri Missarum implendo destinasse; stipendium enim earum debet ante omnia ex reditibus ipsius deduci., Prae omnibus ergo administratores ecclesiae S. A. de cotidiana duarum Missarum applicatione curare debent, et m o d o speciali hoc tempore quo reditus superabundantes ad omnia opera fundata habentur. Deductis etenim ex reditu actuali 3.650 libellis italicis, quas pro duabus Missis cotidianis fundatis ad rationem taxae dioecesanae, cappellani petunt, 127,50, quae in eleemosynas expendi debent et 25,50 pro anniversario, cum fundus 7.000 producat, remanent adhuc 3.197 pro adquirendis paramentis et supellectili bus ad mentem testatoris. Huius voluntas integre servabitur, si onera Missarum integre adimpleantur: secus vero, si non applicentur omnes Missae, et standum dicatur earum reductioni, cui hodie, auctis reditibus, non videtur locus superesse. Haec enim concessa fuit

S. Congregatio Concilii

119

quando' reditus ad eas celebrandas erant insuincientes; hodie vero plus quam sufficientes sunt. Ceterum can. 1 5 5 1 § 3 perspicuam normam interpretationis tradit, nimirum intelligendum esse, nisi aliud constet, ut potius alia onera quam Missae reducantur. R E S O L U T I O . - In plenariis comitiis ad Vaticanum habitis die 2 1 Maii 1 9 2 7 E m i Patres Sacrae Congregationis Concilii, respondendum propositis dubiis censuerunt: « Ad I. Affirmative. Ad I I . Ad rationem taxae dioecesanae ». Facta postmodum relatione Ssmo D o m i n o Nostro Pio P p . XI per infrascriptum Sacrae Congregationis Secretarium, Sanctitas Sua resolutionem datam approbare et confirmare dignata est. f Iulius, E p . tit. Lampsacen., Secretarius.

SACKA CONGREGATIO RITUUM
P ANORMITANA
BEATIFICATIONIS ET CANONIZATIONIS SERVI D E I F R . FRANCISCI A PICCIANO, L A I C I PROFESSI ORDINIS F R A T R U M MINORUM.

SUPER DUBIO

An sit signanda

Commissio Introductionis Causae in casu et ad effectum

de quo agitur? Inter fratres illustris familiae Minoriticae, innumerosque filios Sancti Patris legiferi Francisci Assisiensis, selectum emicat agmen sodalium qui, auditis et consideratis divini Magistri sententiis evangelicis: « Si vis perfectus esse, vade, vende quae habes, et da pauperibus, et habebis thesaurum in caelo: et veni, sequere me. Si quis vult post me venire, abneget semetipsum, et tollat crucem suam, et sequatur me », eius fidelis discipuli et imitatoris Francisci vestigia, regulam et vitae statum recte perfecteque sequuti, tanquam stellae luxerunt et lucent coram D e o et hominibus in medio Ecclesiae et proprii Ordinis religiosi. Huic glorioso agrnini adnumerari potest pauper et humilis laicus professus Franciscus a Picciano qui, per decentiam sui habitus extrinseci et franciscani, humilitatem mentis et honestatem morum ostendit, b o n u m q u e (praebuit exemplum tam in suo vestitu quam in refi-

totam fere Italiam occupavit. Hisce subsidiis instructus. chirurgicis ministeriis ad aegrotantium b o n u m se instrui et perfici voluit. in eodem Baidensi nosocomio. pectendo. tradebat. caritatem suam in aegrotos largiter effundens. Haec omnia peculiarem virtutis famam pepererunt Donato militi qui indubia perfectioris vitae status amplectendi indicia dedit sacerdoti suo confessario. cuius opera et zelo obtinere potuit. die septima Maii anno 1809. potius quam ludis. Gallorum Caesar.Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale quis suis actionibus: cuius causa beatificationis et canonizationis apud sacram rituum Congregationem die 18 Decembris proxime elapsi discussa est. e piis honestisque coniugibus agricolis Vespasiano Dangelosanto et Angela Cyparissa die 28 Februarii anno 1773 ortus est infans. honestus et castus sodalibus et amicis apparuit et exstitit. a Francisco regis filio dimissionis gratiam a militia castrensi. Quidquid otii sibi superesset. laboriosus. eique in sancto baptismo imposita fuere nomina Donatus. Contiguum ibi nosocomium visitabat. ut sua v o t a adimpleret per ingressum in religionem franciscanam. in deliciis habebat Missis aliisque sacris functionibus inservire. iuxta mentis capacitatem. In praelio captivus factus a Gallis. In pueritia et adolescentia docilis. Campi liberi principe. In sacello castrensi sacristae munere fungens. Marius et Antonius. Eos enim paternis curis fovebat. lavando. gestis et obitu. ut in illo solitario loco et templo pacifice ac devote oraret et sacris adsisteret. haec et alia officia etiam infima gerendo in persona et amore Christi. quod opere et animo iamdiu lustraverat. atque ob morum suavitatem et religionem columba meruit appellari. Interim praemittere iuvat quaedam de eius vita. Miles plura vitae incomm o d a sustinere debuit. Picciano in oppido. et acceptis beneficiis temporalibus et spiritualibus. ibique. Ineunte saeculo decimonono exortae sunt publicae calamitates et civiles perturbationes. in d o m o religiosa franciscana inter laicos sodales exceptus fuit. Tonsoris artem exercuit et modestum perceptumque lucrum pauperibus distribuit. Paulus. tondendo. sex et triginta annos agens. ob quas Ñapoleo. famulus tamen Dei legitimo suo regi potius quam alieno servire ac militare voluit. redux suos revisit et Panormi sub regiis vexillis rursus et diu militavit. Commihtonibus optimum dedit specimen religionis. Baidam asperam et montuosam prope Panorm u m saepe ascendebat. Unde illi debiles et infirmi eius praesentiam et providentiam munusculis permissis etiam auctam vehementer optabant. honestis piisque operibus incubuit. coadiuvante regionis praeside. Quo facilius id obtineret. nostrae sanctae religionis mysteria et praecepta. grati animi sensibus congrue respondebant: siquidem pueris et adultis imperitis et catechismi rudibus et ignaris. locis aliisque rebus inanibus. ab eorum manibus effugit. per gallicos tribunos. militum legiones conscripsit. et post . in Samnio. pietatis et patientiae.

propositum suum solemni ritu editisque votis religiosis confirmavit. mutato nomine Donato cum altero Francisco. in honorem augustissimi mysterii Ssmae Trinitatias saepissime trisagium iterabat. Ex his. una cum sodalibus orationem dominicalem recitans in honorem Iesu morientis qui est salus sperantium et spes morientium. super ea conficiendum permovit. Ordinaria auctoritate. quum omnia in promptu sint et. et fractus corpore. mortem imminentem exspectans. frumentum et vinum auctum et multiplicatum et spiritus prop h e t i c a de rebus futuris reapse secutis. oleum in saeculo receptum. lapides in panem conversi. prolatis ab ipso supremis verbis: « Iesu miserere mei » animam exhalavit hora meridiana diei 15 Maii anno 1851. seraphicum Franciscum aliosque sanctos tutelares. In eodem Baidensi nosocomio regio Fratrum Minorum curae concredito iuvandis et fovendis aegrotis a Superioribus addictus. aliasque omnes exercere non destitit per annos quadragintaduos. Montis Carmeli et Ssmi Rosarii. virtutes status religiosi et muneris proprias. dein ad sacram Rituum Congregationem delatus riteque apertus est die 17 Martii 1917. gravi morbo correptus et ecclesiae sacramentis roboratus. F a m a vero sanctitatis vitae. inter assidua ministeria. et magis clara ac diffusa. lues ex armeniis amota. caecis visus restitutus. angelica salutatione et fervida rosarii recitatione honorabat. post obitum novis informationibus novisque miris assertisque sanationibus aucta. exhortante quoque infirmos ad invocandos cum precibus iaculatoriis Iesum et Mariam. . et ad lucrandas indulgentias de thesauro Ecclesiae concessas etiam in suffragium defunctorum. Angelos custodes. consertis ad pectus manibus Crucifixi imagine insertis. Integro autem anno expleto. Itaque. Quas pias exercitationes in aulis nosocomii et in lectis aegrotorum peragendas curabat. archiepiscopalem Curiam Panormitanam ad Processum Informativum. vitae austeritate et operoso labore debilitatus. sed spiritu fortis et virilis. tandem absolutus et clausus annis 1915-1916. Insuper Deiparam Virginem Mariam sub titulis septem dolorum. servato iuris ordine. Congregatio Rituum 121 bimestrem die 26 Iulii habitum illius religionis induit. et erga Ssmum Eucharistiae sacramentum ardenti amore flagrabat. ipso praeeunte et orante. virtutum et miraculorum in genere quam Dei famulus in vita sibi comparaverat. et post instauratam religiosam provinciam Franciscanam reassumptus anno 1909. Tandem Franciscus senectute provecta.S. eiusque sacras imagines speciali cultu. Iste vir dilectus Deo et hominibus. per decretum diei 24 Iulii 1923. pietate erat admirabili. caementarius a lapsu incolumis. Passionem et Mortem divini Redemptoris tota mente ac animo contrito recogitabat. Clementissimus Deus sanctitatem famuli sui miris signis donisque supernaturalibus confirmasse fertur a testibus fide dignis in sessionibus Processualibus. Huiusmodi Processus ab anno 1863 inchoatus.

Pro Praefectus. omnibus accurate discussis ac perpensis rescribere censuerunt: Affirmative seu signandam esse Commissionem Introductionis Causae. Emus ac Rmus Dnus Ianuarius Granito Pignatelli di Belmonte. laici professi Ordinis Fratrum Minorum. S. £8 S.Commentarium Officiale nihil obstet quominus ad ulteriora procedi possit. Santarelli. Francisci a Picciano. Sanctitas Sua rescriptum eiusdem Sacrae Congregationis ratum habens. LAURENTI. instante R m o P. . audito v o c e et scripto R. Antonio M. Die 9 Ianuarii 1929. enixe rogante R m o P. sanctimonialium aliorumque virorum ecclesiastica vel civili dignitate praestantium. C. Ministro generali totius Ordinis Fratrum Minorum. C. R. P. Ordinis Fratrum Minorum et huius causae postulatore. Carolo Salotti fidei promotore generali. Cardinalium Archiepiscoporum Panormitanae et Catanensis dioecesium. subsignata die ad Vaticanas aedes coadunatis. si Sanctissimo placuerit. sequens dubium discutiendum proposuit: An sit signanda Commissio introductionis Causae in casu et ad effectum de quo agitur? Et E m i ac R m i Patres sacris tuendis ritibus praepositi. Secretarius. D. manu propria signare dignata est Commissionem Introductionis Causae beatificationis et canonizationis Servi Dei Fr. attentisque litteris postulatoriis E m o r u m P P . Angelus Mariani. L. in Ordinariis sacrorum rituum congregationis comitiis. necnon cleri saecularis et regularis. et R m o r u m Episcoporum aprutinae et regionis siculae Ecclesiarum. CARD. Episcopus Albanensis et eiusdem Causae Relator. post relationem ipsius Emi P o nentis. Quibus omnibus Sanctissimo D o m i n o nostro Pio Papae XI per infrascriptum Cardinalem sacrae Rituum Congregationi Pro Praefectum relatis.122 Acta Apostolicae Sedis . Die 18 Decembris 1928.

Confondatrice dell'Istituto delle Figlie della Croce. coi Trattato veniva pure firmata un'apposita Convenzione Finanziaria. del Sacro Cuore di Gesù. Teresa Margherita Redi. con l'intervento degli Emi e Revmi Signori Cardinali e col voto dei Revmi Prelati Officiali e dei Consultori teologi. Martedì. i quali miracoli vengono proposti per la sua beatificazione. Erano Plenipotenziari: Sua Eminenza Revma il Signor Cardinale PIETRO GASPARRI. è stato firmato un Trattato fra la Santa Sede e P Italia con cui viene composta la «Questione Romana». laico professo dell'Ordine dei Minori Cappuccini. presso P Erho e Revmo Signor Cardinale Camillo Laurenti. nel Palazzo Apostolico Vaticano. monaca professa Carmelitana Scalza. 5 Febbraio 1929. hanno discusso e dato il loro voto sopra due miracoli che si asseriscono operati da Dio per intercessione della Ven. i Revmi Prelati ed i Consultori Teologi. nella quale gli Emi e Revmi Signori Cardinali. 12 Febbraio 1929. 26 Febbraio 1929. . e Sua Eccellenza il Signor Cavaliere BENITO MUSSOLINI. dinanzi alla augusta presenza del Santo Padre. Servo di Dio Francesco da Camporosso. si è tenuta la Congregazione Generale dei Sacri Riti. si è tenuta la Congregazione Preparatoria per discutere il dubbio su due miracoli che si asseriscono operati da Dio per intercessione del Ven. Andrea. nonché un Concordato per regolare le condizioni della Religione e delia Chiesa in Italia. SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI Martedì.Diarium Romanae Curiae 123 DIARIUM ROMANAE CURIAE Alle ore 12 di lunedì 11 Febbraio. componenti la medesima. componenti la Sacra Congregazione dei Riti. Segretario di Stato di Sua Santità. nella sala dei Papi del Palazzo Apostolico Lateranense. Primo Ministro e Capo del Governo d'Italia. i quali vengono proposti per la sua beatificazione. dette Suore di S. Ponente della Causa di beatificazione e canonizzazione della Venerabile Serva di Dio Giovanna Elisabetta Bichier des Ages. Martedì. nel Palazzo Apostolico Vaticano. si è tenuta la Congregazione dei Sacri Riti Antipreparatoria per discutere due miracoli che si asseriscono da Dio operati per intercessione della medesima.

della diocesi di Dallas. Jesus Maria Echeverría y Majora. nella quale gli Emi e Revmi Signori Cardinali. Brotettore delle « Filles de la Sainte Vierge de la Retraite» (Vannes). L'Emo Sig. Brotettore delle Suore della Santa Famiglia (Amiens). » » » Monsig. L'Emo Sig. Servo di Dio Giovanni Bosco. 2 Febbraio 4 20 » » » » » » » » L'Emo Signor Cardinale Camillo Laurenti. i Revmi Prelati ed i Consultori teologi che la compongono. L' Emo Sig. Brotettore delle Biccole Suore della Sacra Famiglia 21 » » (Verona). Brotettore dell'Istituto delle Religiose di S. . 16 Dicembre 1928. L' Emo Sig. della diocesi di Veglia. Uditore Assessore del Tribunale della Bota presso la Nunziatura Apostolica di Spagna. Assistente al Soglio Bontificio : 29 Dicembre 1928. Brotettore dei Missionari dell'Immacolata Concezione (Tarbes). Brotettore della Società del Sacro Cuore di Gesù Bambino (Marsiglia). Bernardo Enrico Diamond. Uditore soprannumerario del Tribunale della Bota presso la Nunziatura Apostolica di Spagna. 5 Marzo 1929. Vescovo tit. Giuseppe Maria Goy Gonzalez. Antonio Orlié. L'Emo Sig. Monsig. Monsig. Cardinale Aurelio Galli. SEGRETERIA DI STATO NOMINE Con Brevi Apostolici il Santo Padre Pio XI. Brotonotarii Apostolici 4 ad instar participantium: » » » Giugno 1926. Cardinale Alessio Enrico Lépicier.m Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale Martedì. Monsig. Cardinale Alessio Enrico Lépicier. nel Palazzo Apostolico Vaticano. Sacerdote Fondatore della Pia Società Salesiana e dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. L'Emo Sig. si è degnato di nominareis Novembre 1928. Barnaba Piedrabuena. Cardinale Camillo Laurenti. di Callinico. dinanzi alla augusta presenza del Santo Padre. Cardinale Donato Sbarretti. felicemente regnante. hanno discusso il dubbio su due miracoli che si asseriscono da Dio operati per intercessione del Ven. Monsig. si è tenuta la Congregazione Generale dei Sacri Riti. Cardinale Alessio Enrico Lépicier. 19 Gennaio 1929. Brotettore delle Suore del Bambin Gesù (Aurillac). Andrea (Belgio).

Roberto M. Cadetto nelle Guardie Nobili Pontificie. della diocesi di London. A. Giovanni Quillinan. 4 Luglio » 7 Novembre 9 28 15 » » » » » » » » Monsig. conte Francesco Alessandroni Cermatore. della diocesi di Como. Monsig. Monsig. Forristal. Prelati Domestici di S. Nolan. Monsig. La Commenda dell'Ordine Piano : 25 Gennaio 1929. angelo Pierattini. Monsig. della medesima archidioeesi. . Eugenio Tisserant. marchese Giuseppe Nannerini. U. Monsig. dell'archidiocesi di Cincinnati. Monsig. Monsig. Hannan. della diocesi di Fargo. della diocesi di Columbus 28 Settembre » (S. Giovanni S. Monsig. Me Guirk. dell'archidiocesi di Gnesna. 15 Febbraio » » » » Al sig. felicemente regnante. Monsig. dell'archidiocesi di Friburgo. Monsig. Monsig. dell'archidiocesi di Monreale. Al sig. dell'archidiocesi di Malines. della medesima archidiocesi. della medesima diocesi. Augusto Stumpf. Al sig. della diocesi dell'Avana. Giacomo Zaffrani. Monsig. Fridolino Weiss. Stanislao Jazwinski. Francesco Feldmann. della diocesi di Paderborn. della diocesi di Dallas. Monsig. barone Giovanni Giacomo De Geer (Svezia). Alfonso Hermaus-Ausloos. Giovanni E. O'Brien. Giuseppe Sester. Monsig. Monsig. 24 29 Monsig. Cadetto nelle Guardie Nobili Pontificie.: 1928. della diocesi di Volterra. 10 Dicembre 5 Gennaio 1929. Salvatore Nicolosi. dell'archidiocesi di Posnania. 10 » » 12 15 » 18 Monsig. » 30 » » » » Monsig. ONORIFICENZE Con Brevi Apostolici il Santo Padre Pio XI. Edoardo Ferrer y Daniel. Salvatore Manduca. Al Sig. Don Lelio dei principi Orsini. si è degnato di conferire: La Placca dell'Ordine Piano: 15 Febbraio 1929. della diocesi di Plock. Monsig. della diocesi di Malta. Vincenzo Santoro (Roma). Ladislao Hozakowski. Casimiro Niesiolowski. della diocesi di Nancy.).Diarium Romanae Curiae m 10 Gennaio 1929. della diocesi di Basilea. Monsig. Leonardo M. S. Esente delle Guardie Nobili Pontificie. 3 Agosto » Monsig. Federico Schwendimann. Matteo P. 16 » » Al sig. Silvano Grébaut (Francia).

avv. della diocesi di Ponte- 4 Febbraio La Commenda dell'Ordine di S. 3 Dicembre . della diocesi di Oria. Al sig. della diocesi d| Tournay. Carlo Bergamaschi. Al sig. Gregorio Magno. Baldassare Pianigiani. Francesco Rocchi (Roma). 7 Febbraio 1929. conte Guglielmo Aluffi. 7 Febbraio 1929. Al sig. classe civile: 16 Febbraio 1929. Al sig.126 Acta Apostolicae Sedis . dell'archidiocesi di Parigi. conte Giuseppe dArmand de Chateauvieux della diocesi di Saint-Denis. Emilio Ferrabino. Al sig. dott. della diocesi di Port Victoria. conte Giuseppe Sanasi.Commentarium Officiale Il Cavalierato dell'Ordine Pïano: 25 Giugno 1928. Giovanni Tommaso Bradley. 15 19 19 » » » » » » » Al sig. Giuseppe Prudent. Gregorio Magno. Gregorio Magno. Al sig. La Gran Croce dell'Ordine di S. marchese Giovanni Evangelista Bisleti. Al sig. della diocesi di Fiesole. Giulio Rinaldi (Roma). 30 » » » Al sig. dott. 28 30 » » » » » » » » Al sig. Cadetto nelle Guardie Nobili Pontificie. Francesco Stumpf. Al sig. Gregorio Magno. classe civile: 18 Novembre 1928. classe militare: 28 Novembre 1928. Il Cavalierato dell'Ordine di S. Al sig. della diocesi di Königgrätz. Al sig. Al sig. dell'archidiocesi di New Orleans. Luigi Haueis. dell'archidiocesi di Parigi. Al sig. Cadetto nelle Guardie Nobili Pontificie. principe Francesco Giuseppe de Auersperg. La Commenda dell'Ordine di S. Enrico Hallin (Svezia). Gregorio Magno. Al sig. corvo. Vittore Thibaut. dell'archidiocesi di Torino. della diocesi di Innsbruck. della diocesi di Lilla. conte Daniele Porquier de Lagarrigue. Felice Gaudin. Antonio Balasy (Ungheria). Don Bonaventura Pineyro Queralt conte de Torralba de Aragon (Spagna). classe civile: 14 Dicembre 1928. Al sig. 19 Dicembre 9 Gennaio 1929. La Commenda con Placca dell'Ordine di S. della diocesi di Innsbruck. Firminio Dubar. Al sig. 15 » » » » » Al sig. Al sig. classe civile: 26 Novembre 1928. Al sig.

dell'archidiocesi di Reggio Calabria. dell'archidiocesi di Strigonia. della medesima archidiocesi. il Santo Padre Pio XI. Al sig. della medesima archidiocesi. . 7 Febbraio 1929. Spirito M. Francesco Geurts. dell'archidiocesi di Malines. dell'archidiocesi di Malines. Al sig. dell'archidiocesi di Parigi. Paolo Vilardi. : 15 Gennaio 1929. della diocesi di Paderborn. Roberto Gijsen. Al sig. Al sig. Marcello Vitrotto. della diocesi di Sora. Al sig. Al sig. Leonardo Frenguelli (Roma). della diocesi di Colle Val d'Elsa. dell'archidiocesi -di 9 Gennaio 1929.Diarium Romanae Curiae 127 13 Dicembre 1928. 2 Febbraio Con Biglietti della Segreteria di Stato. Ovidio Ferroni. Silvestro Papa: 19 Dicembre 1928. cav. della medesima archidiocesi. 25 » » » » » 28 » » » » » » » » » » » » » » Monsig. dott. Al sig. Monsig. 6 » » » » » » » » Al sig. Francesco Jemelka. Guglielmo Gerardo Pauwels della diocesi di Harlem. Monsig. Al sig. dell'archidiocesi di Parigi. dell'archidiocesi di Fermo. Al sig. della medesima archidiocesi. Antonio Bartos. si è degnato di nominare: Camerieri Segreti Soprannumerari di S. Al sig. Giorgio Maze Sencier. felicemente regnante. Al sig. Modesto Boschi. Vito Giuseppe Tricarico. Monsig. Il Cavalierato dell'Ordine di S. Virgilio Grandi. Tommaso Huder. Guglielmo Klebanowski. Monsig. dell'archidiocesi di Bari. S. Giovanni Pacheco Teixeira Rebelo de Carvalho. Al sig. dell'archidiocesi di Lione. Monsig. Giovanni Torino. dell'archidiocesi di Parigi. Giuseppe Castellani. Bartolomeo Andriola. Francesco Kuntal. della medesima archidiocesi. Chiappetta (Roma). Vittorio Bernardt. Armando Esders. Mario Casaro. Paolo Couderc De Saint-Chamant. Monsig. dell'archidiocesi di Braga. Matteo Balas. Silvestro Papa: 4 Dicembre 1928. della diocesi di Trento. Monsig. della diocesi di Senigallia. dell'archidiocesi di Olomouc. Achille Pisa. Al sig. Al sig. Al sig. 17 10 16 » 18 25 4 » 21 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Al sig. La Commenda dell'Ordirne di S. Al sig.

Monsig. 16 Gennaio 1929. S. dell'archidiocesi di Olomouc. Otocaro Tauber. Monsig. S. conte Raoul de Diesbach de Belleroche. Il Sig. Vescovo tit.128 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale Cameriere Segreto di Spada e Cappa Soprannumerario di S. Arcivescovo tit. Stefano Szedsay. 2 Febbraio 11 17 20 25 » » » » » Monsig.: 25 Gennaio 1929. Monsig. della medesima archidiocesi. Carlo Unterréiner. di Filomelio. Thomas. Giuseppe Koszterszitz. » » » Monsig. Monsig. Pietro Marty. Benedetto Barth. Monsig. Giovanni Aelen. Antonio Fürster. NECROLOGIO 18 Dicembre 1928. Vescovo di Montauban. Monsig Francesco Giacci. di Panemotico. Michele Veres. dell'archidiocesi di Colocza. Cardinale ANTONIO V ICO .: 23 Gennaio 1929. della medesima archidiocesi. Cappellani Segreti d'Onore di S. Arcivescovo di Vercelli. Giovanni Batt. Camerieri d'onore in abito paonazzo di S. della medesima archidiocesi. Vescovo di Porto e S. Giovanni Claudio Bouchut. S. dell'arebidiocesi di Parigi. Vescovo tit. Giovanni Gamberoni. Monsig. di Nicopoli in Epiro. dell'archidiocesi di Colocza. : 25 Gennaio 1929. della medesima archidiocesi. Prefetto dei Riti. della Sacra Congregazione » Monsig. Vescovo di Langres. . Monsig. L' Emo Sig. Monsig. » » » » » » » » » » » » Monsig. Rufina.

imprimisque. numquam destitimus in secundis adversisque rebus vobis adesse. optimum illud dilapidare consilium.Aanus X X I . PIUS PP. etsi Nos. vol. a. 4 AÍTAIPO^ COMMENTARIUM OFFICIALE ACTA PII PP. laeta vel tristia filiorum participare. quo vos memoriam tam sollemniter agitis illius viri qui tantum fuit ACTA. ac vobis populoque vestro universo vehementius gratulemur.Vol. martyrio multo clariore. peculiaris tamen atque praeclara nunc incidit causa cur vobiscum Deo grates agamus. quo abhinc annos M Sanctus Wenceslaus. X X I 5 Aprilis 1929 Nn». vehementer de salute populi vestri solliciti. — 5-4-SS3. clarissimus ille Bohemiae D u x idemque Patronus vester praesentissima. 4. nunc autem mirifico Yirginis Matris cultu et Wenceslai. Iamvero. XI EPISTOLA APOSTOLICA AD ARCHIEPISCOPOS ET EPISCOPOS REIPUBLICAE CECHOSLOVACAE : DE MILLENARIA CELEBRITATE SANCTI WENCESLAI DUCIS. MARTYRIS. uti patet. fraterno scelere martyr occubuit Veteris Boleslaviae. X X I . Horum sollemnium Nobis placet laetitiam splendoremque hisce Litteris augere. 9 . X I VENERABILES FRATRES SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM Caritatem decet sollicitudinemque communis Patris. in urbe scilicet olim magni nominis. iuxta illud Apostoli « gaudere cum gaudentibus. Siquidem sollemnem eius diei memoriam vos celebraturi estis. Aere cum flentibus ».

Wenceslai. 1. S . 8. cum a parentibus aviae Ludmillae. rerum Bohem. S. 6 Ibidem. 1 . ut latinis quoque litteris erudiretur. c. si ei adhuc puerulo « nihil gratius quam sacris interesse mysteriis et sacrificantibus ministrare » lebat f » 8 7 6 fuit. Wenceslaus. Publice sese principem. Ibidem. n. n. « Brat namque circa indigentes 1 C H R I S T A N N U S D E S CALA. 3. dux Bohemiae electus. Forti animo publicarum rerum disciplinam restituit. sed Princeps ut erat mitissimus et semper « de nanciscenda pace sollicitus » haec omnia « potius sine magna aliorum clade. Itaque populum « pietate magis quam imperio regebat » . 1 . e. Wenceslai vita. sine multo insontium sanguine » . quamvis adulescentiae annos vix excessisset. Budecium deinde. 1 . prope Pragam. Epitome Mst. eam ab hoste defendit eiusque unitati ac prosperitati consuluit. n. c. 1. sub pretiosis vestibus cilicium ferebat. ab ipsa pueritia christianae virtutis laude elucere coepit. feminae quidem piissimae. B A L B I N U S . Patre vita functo. translatio et miracula S. o 5 Brev. 1. 9. 5 4 3 2 1 pacificis viis rationibusque asse- qui contendit. Bono patriae totus deditus. 7 8 . Wenceslai. et « summo studio virginitatem per omnem vitam servavit illibatam». ab ipso principatus initio declaravit sese « soli Deo sincero animo servire cupere » . ubi « in honorem Principis Apostolorum B. paulo post. Passio.130 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale eum gentis vestrae tum ipsius rei catholicae firmamentum ac decus. 1. Petri consecrata inerat ecclesia » missus est. 4 . Ibidem. iustitiam restauravit. c. discordiis finem imposuit. privatim fere monachum exhibens. 2 3 * I O A N N E S O L O M U C E N S I S .. Rom. si idem princeps « panem et vinum ad sacrificia Missarum proprio labore et manibus excoHuc accedit quod maxima sane laude ab omnibus celebrantur beneficentia eius ac liberalitas. CAROLUS I V . n. traditus esset ut rite educaretur probeque instrueretur fidei sanctae praeceptis. Vita S. Quid autem de ipsius religione dicamus erga Sacramentum augustum.

pater orphanorum. Quae tam egregia Patroni vestri sanctissimi facta. ubi quidem eorum titulo Deo dicata erat ecclesia. sed quo magis liqueat quanto iure summis eum honoribus veneremini quamque merito. solatium miser orum. magnae ei curae erat ut ubique iidem fiorerent. severe corripiebat. liberator captivorum et omnium maerentium pius consolator ». ex invicta scilicet actuosaque fide. defensor viduarum. quibus ipse frater eius B oleslau s aurem praebens. Scitis enim quae et quanta huius fuerit Ducis Martyris gloria. novas aedificavit. Pragensis: Lect. quis pro manifesto non habebit? Catholicam hanc fidem is non modo constanter tenuit atque publice fortiterque professus est. quamvis dux alioquin eminentissimus. quas inter aedem in castro Pragensi. op. gaudium pauperum. exsulibus revocatis clericis. quae vos probe nostis.. Quare. neque id sane ut de iis. Sed inde iam maiorum invidia et odium contra eum exoriebantur. 17. vix imperii gubernacula adeptus. quae hoc ipso iubilaei anno refecta rursus cultui sollemni ritu aperietur. S. relictas ecclesias sacris ritibus reddidit. 2.Acta Pii PP. non solum Veteris-Boleslaviae. germanum suum. Cosmae et Damiani. S. c. adhibitis infandi sceleris sociis ministrisque interemit. 2 . sed etiam strenue defendit sollerter que propagavit. Wenceslai. CKRISTANNUS. caritate conspicuum. statim atque ad caelestia regna evolavit. omnes curas et cogitationes in id contulit ut religionis damna repararet. et 1 2 Propr. sacro eius sanguine nobilitatae. 1 Quas eximias virtutes omnes ex uno eodemque fonte Auxisse. per occasionem annui festi SS. Veteris-Boleslaviae. doceamini. infra Oct. perlibentes equidem commemoramus. n. convivio exceptum ac deinde ante ostium templi precantem. Ad christianos mores quod attinet. in sedem postea cathedralem et metropolitanam evectam. nullo non tempore. in morte ipsa non minus animi fortitudine quam mirabili erga fratricidam. cit. homines autem « a doctrina seu tramite recto deviare cupientes » . exustas refecit. fideles omnes magnis laudibus invictum Märtyrern prosecuti sint. Martyri Vito dicatam. archid. XI 131 valde compatiens.

Wenceslai hic quotannis in praesentia omnium cardinalium colebatur. Miscellanea Mst. p. aliud marmoreum altare suffectum est. et sacram eius effigiem cum apud familias omnes honore haberi. gladii eius ictu dignitas et equester titulus concedebatur. tum in numinis. Undique enim reliquiae Servi Dei expetitae sunt. Sanctus Wenceslaus a vobis omnibus tamquam exemplar praecellens. Wenceslai nomen. quemque. 1. Quod si tam longe lateque Dux martyr colebatur. ipso Boleslao fratre iubente. potentissimusque patronus 1 MDCLXX ad Ecclesiam universam extendit. innumerabiles demum scriptores sexcentaque omnis artis documenta eum concelebrant. ac pluribus locis aedes sacrae in eius honorem sunt excitatae. Ut alia vero omittamus. non solum in ipsa S.132 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale Pragae. ut Wenceslaum sanctissimum. inde vero a saeculo xn in latinis etiam Breviariis aderat. B A L B I N U S . in Sacramentario eiusdem temporis et in Breviariis pluribus. sed festum S. quo sanctum corpus post-triennium. passimque festum eius celebrabatur. quem iam saeculo x Romanus Pontifex Ioannes X I I I sanctum appellavit. Quod festum tandem decessor Noster f. et Benedictus X I I I anno MDCCXXIX B. Petri basilica inde a saeculo xiv altare ei dedicatum. 4. veteri basilica destructa. itemque beneficia non pauca quae a bohemicis rerum scriptoribus memoriae tradita sunt. translatum est. 1 Ad quem sancti Ducis cultum dilatandum non parum sane crebra miracula contulere. sed in aliis etiam extra patriae fines regionibus. r. et. tantopere vos veneraremini. « cum nullus prope alius regum sanctorum altare in ea basilica habeat ». sepulcro eius praecipuum semper asyli ius tributum esse. . 1. mirum non est si peculiari quadam pietate eum semper gens vestra prosecuta sit. cuius tam alte memoria in Bohemorum animis insculpta esset. ac re vera dici potest nullum umquam apud vos fuisse virum. Quis enim ignorat. in sigillis publicis vexillisque pie exprimi consuevisse? Lancea eius in proelia ferebatur. Clemens X anno ad altiorem ritum evexit. lingua palaeoslavica confectis. regni Bohemiae. Romae quoque. inscriptum erat.

regalem coronam universamque terram vestram. in bellis. castitatem et mansuetudinem. neque posteros vestros ». ut quaecumque vobis cariora essent et coniunctiora 8. pravis moribus a gentilitate probatis renuntiare nolebant. avitae superstitioni pertinaciter adhaerendo. . 124. utpote qui eam et ad humaniorem vitam induxit. 1 1 Cfr. quasi scilicet Dux sanctissimus. in rebus adversis. cuius terrae vos eum recte quidem heredem (seu herum) appellatis. testis nempe christianae fidei. caritatem praesertim. qui a catholica religione alieni sunt. Nemini enim historiae peritissimo dubium est scelestos homines ob eam causam mortem tanto viro intulisse quod vehementer sane oderant sanctam eius vitam. utpote monasterialem. interfectus est. Ducis indignam esse censebant. Ex his sequitur ut etiam civili apud vos cultu Dux martyr eniteat. 2a 2*e. Th.Acta Pii PP. Fuit enim Wenceslaus non solum catholicae fidei defensor. ut temere nonnulli dictitant. sed etiam Bohemiae pater. non modo praesentissima ope vos tueatur. quam olim tot beneficiis cumulavit. sed vere dominus adhuc sit patriae vestrae. perantiquis eis concentibus supplicando « ne perire sinat vos. XI 133 semper habitus est. cultiorem vitae usum. ac merito haec sollemnia ab iis quoque civibus. eo magis quia eius in propaganda Christi fide ardens studium et in vitiis exstirpandis severitas eorum livorem conflaverant. ad eumque idcirco fidenter confugere soliti estis in angustiis quibuslibet. non autem ob politicas rationes. Quin immo tam intime omnia vestra cum S. S. Fuit igitur Wenceslaus verissime Dei Martyr. qui. At vero Weneeslai gloria in sancta eius vita tota consistit: quandoquidem ob eam dumtaxat. linguam. celebrentur. q. qui « opere ostendit se omnia praesentia contemnere ut ad futura et invisibilis bona » perveniret. et integram ab hostibus servavit et ad unitatem prosperitatemque evexit. itemque quod egregias virtutes in sancto Principe moleste ferebant. art. Weneeslai hereditatem nominaretis: imprimisque avitam fidem. 4. quam. Wenceslai persona et cultu connexa habebantur. aeterna iam beatitate fruens.

bonorum omnium foederatis viribus. christianae vitae usus magis floreat.m Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale Wenceslaum. die III 2 mensis Ianuarii anno MDCCCCXX data. Praefatio. plane revirescat. quae. vitam huius sui in throno decessoris conscripsit. Wenceslaum. Ac laetamur quod illa rei catholicae condicio. atque. una cum Ecclesia universa. cuiuscumque sunt religionis vel stirpis. Quamquam igitur omnes Reipublicae istius cives. 1 3 5 8 . Beata Agnes. quam paucis abhinc annis decessor Noster Benedictus X V . caput auro circumdari iussit. quatenus heros est patriae vestrae ac tot beneficiorum auctor. tamen catholicorum omnium praecipue est. quem ante mortem crudelissimam peregrinatimi esse VeteremBoleslaviam ferunt. religio tota. Etenim haud Nos latet non paucos inter vos esse ex 1 CHRISTANNUS. 2 B E N E S S I U S K R A B I C E . hanc celebrare recordationem propterea quod sanctus imprimis is est Martyr Ecclesiae catholicae. ingravescere coepisse dolebat. Wenceslai. sepulcrum excoluit. tamquam Sanctum Dei martyreni. denique S. cotidie Pragae reliquias Martyris venerabatur. . invictus sacerdotalis officii martyr. Wenceslao auspice ac patrono. Pragensis Episcopus ac deinde in Borussia Martyr. memoriam agunt. quos inter. Adalbertus. 1 sed etiam eximius fuit eiusdem cultor . Chronicon. fides istic augeatur. protectorem et adiutorem suum praecipuum » . nunc cotidie magis in melius mutetur. in epistola ad Archiepiscopum Pragensem. omnium quidem nationum matris. S. qui non modo cum sancto Duce « ex eodem tramite lineam propaginis traxit » . primus in Pragensi sede archiepiscopus. merito nunc tam gloriosi Ducis. Ioannes Nepomucenus. illustris rex vester Carolus. fide aucta. idemque imperator huius nominis IV. nationis cuiusque. Vita S. id fore confidimus ut. qui « specialem habens devotionem ad 8. homines coluere ex natione vestra clarissimi. ad an. Iamvero ne vacua sane fructu commemoratio ista defluat. Arnestus Pardubicensis. in eius honorem sacrarium gemmis ornavit. Martyris donatum fuit. cuius consilio nova eaque splendida corona sacellum S. priusquam religiosa vota nuncupasset.

tam necessario tempore. et conventus eucharisticos nonnullos istic actos esse.. Ignatii mentem exercitationes in bonum omnium cuiusvis ordinis hominum plurifariam tradi. prorsus necessarii sunt. vestigia Patroni sui sequentes. impensam vobis navare operam ut in magnis urbibus et nova templa condantur et animarum saluti. quamobrem ii coetus actuose propagentur qui. quod frustra quidem sperari liceat nisi recta omnino sit christiana institutio sive quae in convictu domestico sive quae in scholis publicis traditur. XI 135 sacro ordine homines qui sollerter in vinea Domini adlaborant. Ex quo patet Wenceslaum Sanctum hereditatem suam non dereliquisse neque vos sivisse perire. hoc potissimum tempore quo sacerdotes tam multi. sacrum invitat. apostolico ardore plenos. Wenceslao vulgo nuncupati. crebrum fovent SS. consulatur. tum qui Apostolicae Sedi cum Civitate ista feliciter intercedunt officiorum cursus necessitudinesque. catholicos parentes impense monere tum de gravissimo quo tenentur officio filios suos pie educandi. ipsi tamen probe scitis non pauca adhuc desiderari quibus religio catholica apud vos in splendorem pristinum restituatur. saepius ad eucharisticam men- . Etenim nobiscum vos doletis operariorum paucitatem in vinea Domini. cum magna cleri populique frequentia. venerabiles fratres. ut mariales congregationes. Omnibus igitur instandum est ut digni adulescentes sacerdotii viam ineant. Eucharistiae usum. tum de nativo iure vel catholicas scholas libere quidem condendi vel exigendi pro viribus ut in publicis etiam scholis catholicorum puerorum fides ne periclitetur quin immo ipsorum animi christiano more efifingantur. iique evangelico spiritu flagrantes et a disciplinis sacris omni numero instructi. pollicentur se. mirum quantum frequens angelorum panis libatio iuvenes ad ministerium. Probe autem scimus pias ad S. Quamvis sit igitur cur Deo debitas agamus grates. Ad quod catholicae rei incrementum non parum quidem conferunt tum seduli viri illi qui sancta Ecclesiae iura in vita publica defendunt. itemque viros plures. Praeterea.Acta Pii PP. nec minus curandum ut permulti eis adulescentibus associentur qui. équités a S. Quapropter ne desistatis.

ea singuli utiliter sequi possint. Wenceslai memoriam sollemnia fore. quod tamen ut prospere eveniat. et grates ex animo persolvimus et Deum enixe precamur ut largitores singulos peculiari gratiarum copia remuneretur.Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale sam accessurus esse. De iis vero subsidiis quae. catholicae fidei usquequaque dilatandae ardorem. apostolico studio calens. Ex his omnibus portendi licet frugifera admodum ista in S. tum denique per Veiehradense Institutum SS. religionem catholicam ita istic florere oportet ut dissidentes apud vos quoque perspiciant et agnoscant signa illa certissima quae veram Christi Ecclesiam demonstrant : mirabilem scilicet unitatem. ad religionis incrementum contulerit. pro sua cuiusque condicione. vobis praeeuntibus. clerus populusque iam contulerunt. sed etiam. Wenceslai. quod Nos in Urbe excitari iussimus. rei publicae moderatores. quos praeterea meminisse volumus quantopere Seminarium illud S. Cyrilli et Methodii. cum omnibus. sanctitatem eximiam et arctissimam cum Apostolica Sede coniunctionem. Cyrilli et Methodii et Seminarium Mtriense missionalibus instituendis. sanctorumque Methodii et Adalberta vestigiis insistens. Deo favente. opportunis normis Sacrae Congregationis de Seminariis et de Studiorum Universitatibus religiose servatis. ad hanc rem provehendam. iterum commendamus bonis omnibus. dedicabuntur. tum per sodales ab apostolatu SS. Pragae a. Quo in campo actuose iam sollerterque vos adlaborasse novimus tum per opportunos conventus. ut est optatissimum. Haec enim eiusmodi sunt ut. Ne igitur cessetis tam salutare opus urgere. Multum autem interest iuvenes in sortem Domini vocatos in Seminariis rite excoli. dummodo vestrates praeclara Patroni sui exempla imitari studuerint. revocentur. modis omnibus enitetur ut dissidentes Slavi finitimarum regionum ad Ecclesiae matris unitatem. Quam quidem ad rem Collegium Nepomucenum. MDLIX a Societate Iesu conditum. Clerus ita numero ac virtute auctior non modo fidem apud vos fovere ac roborare contendet. congruant. cuiusque novae aedes proxime. Itaque discant a iustissimo Duce .

Acta Pii PP. concordi animorum consensu. et divites in miseris omne genus adiuvandis. Pontificatus Nostri octavo. una S. sibique persuasum habeant tantum abesse ut religio catholica prosperitate publicae adversetur. Omnes postremo vestigiis eius qui sanguinem pro Christo fundere non dubitavit quique documentis non paucis suam in Beati Petri Cathedram pietatem comprobavit. ad commune bonum contendant. principiis eius innixa. ita enim. Eum denique et sacerdotes in Sacramento augusto ardentissime colendo. PIUS PP. et adulescentes in castimonia servanda. Weneeslai fide eniteat ac roboretur. quasi familia ingens. Caelestium interea munerum praenuntia ac paternae benevolentiae Nostrae testis apostolica sit benedictio. agnoscant parentes omnesque educatores quanta vis insit in christiana institutione ut feliciter iuventus in salutis viam dirigatur. X I . ipso Patrono et auspice. ipsa humana societas vigeat ac floreat. religiosae nempe ac civilis. singulisque gregibus unicuique vestrum concreditis effuso animo impertimus. quam vobis. XI 137 qui rei publicae praesunt iustitiam mansuete fortiter que administrare. pie animoseque insistant. cum in cupiditatibus frenandis doloribusque christiana virtute ferendis. priscam gloriam prosperitatemque feliciter assequatur. Datum Romae apud Sanctum Petrum. Atque utinam patria vestra. Tenerabiles fratres. tamquam exemplum ad imitandum sibi proponant. die iv mensis Martii anno MDCCCCXXIX. cumque ipse tam pie ab avia sua Ludmilla educatus sit. per concordem operam potestatis utriusque. ut potius. Discant cives a benefico Principe patriae caritatem veri nominis. omnique discordia seposita. tum in Apostolica Sede constanti amore prosequenda.

hisce mature perpensis ac praehabito v o t o Sacrae Congregationis Christiano Nomini propagando praepositae. ac eam praesentibus Litteris erigimus et constituimus. n o v a m erigere dioecesim statuimus ac decrevimus. oblatis precibus libenter annuendum censuimus. Apostolico Nuntio in Chilena Republica. Cum itaque venerabilis frater Aloisius Silva Lezaeta. Episcopus titularis Olenensis et Vicarius Apostolicus A n t o fagastensis. nec non audito et suffragante venerabili fratre Nostro Hectore Felici. atque sedem et cathedram episcopalem in urbe Antofagastensi constituimus. in dioecesim erigatur vicariatus apostolicus Antofagastensis. suppleto. ut tamquam missionis locus minime in praesens considerari possit: Nos. quo erectus fuit. Quapropter de Apostolicae potestatis plenitudine.138 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale CONSTITUTIONES APOSTOLICAE I ANTOFAGASTENSIS SUPPRESSIONIS ET ERECTIONIS PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM D E I AD PERPETUAM REI MEMORIAM Supremi apostolatus munus. quippe qui ab anno millesimo nongentesimo duodecimo. Iacobi de Chile. Nobis imperscrutabili Dei consilio commissum. iisdemque finibus circumscribi. usque adhuc tantum religiosum ac civilem progressum assecutus sit. Ad hoc vero assequendum non parum proficit recta catholici orbis circmnscriptio. volumus ac mandamus. ipsamque eodem nomine Antofagastensem nuneupari. suppresso vicariatu apostolico Antofagastensi. quibus vicariatus ipse erat nuncupatus et circumscriptus. Archiepiscopo Corintiensi. exigit ut aeternae christifidelium saluti et catholici nominis incremento sedulo a Nobis consulatur. quae temporum rerumque adiunctis quam aptius respondeat. quam proinde ad civitatis episcopalis gradum et honorem extollimus cum omnibus iuribus ac privilegiis quibus ceterae civitates episcopales iure communi fruuntur. Hanc autem n o v a m dioecesim Antofagastensem suffraganeam volumus archidioecesis S. quatenus opus sit. quorum intersit aut eorum qui S u a interesse praesumant consensu. supplices Nobis preces porrexerit ut in ecclesiastici regiminis et fidei christianae propagationis bonum. et ecclesiam principem in eadem urbe Antofagastensi ad .

specifica et individua mentione digni sint. Item iubemus ut. vel obreptionis aut nullitatis vitio. vel qui sua interesse praesumant. praeberi solent. iuxta Codicis praescripta et normas a Sacra Congregatione de Seminariis traditas vel tradendas instituatur. Insuper praefatum venerabilem fratrem.Aloisium Silva Lezaeta. Praesentes autem Litteras et in eis contenta quaecumque. ac onus eidem imponimus ad Sacram Congregationem Consistorialem. non intermissa vice ad Pontificium Collegium Pium Latinum Americanum de Urbe mittantur. iuxta ea quae in Concilio Plenario Americae Latinae R o m a e anno millesimo octingentesimo octogesimo nono celebrato decreta sunt. indulgemus ut huiusmodi Capituli loco dioecesani consultores ad tramitem Codicis iuris canonici constituantur. necessarias et opportunas facultates ipsi tribuentes. Curiae emolumenta et ceterae oblationes. . aut unus saltem. ad hanc n o v a m dioecesim eligimus eique in Episcopum praefìcimus et Pastorem. in quo in spem Ecclesiae instituantur. si quae sint. donec aliter decernatur.Quum autem temporum adiuncta non sinant quominus cathedrale canonicorum Capitulum m o d o erigatur. Episcopalem dotem huius novae dioecesis constituent bona et reditus Ecclesiae. Volumus insuper ac mandamus ut quam primum neri poterit saltem parvum Seminarium dioecesanum. interim vero alumni facultatis philosophicae et theologicae ad S. Iacobi de Chile Seminarium mittantur. Ad haec autem omnia exsecutioni mandanda praefatum venerabilem fratrem Hectorem Felici. etiam ex eo quod quilibet quorum interest. seu intentionis Nostrae. si quae in exsecutionis actu oriturae sint. rite servari iubemus quae sacri canones praescribunt. perpetuo validas exsistere et fore. audit! non fuerint ac praemissis non consenserint. Episcopum titularem Olenensem et actualem Vicarium Apostolicum. etiam subdelegandi ad effectum de quo agitur quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum. aliaque huiusmodi. intra sex menses a praesentibus Litteris datis. quae a fidelibus. nec non omnes dirimendi controversias. suosque . authenticum exemplar mittendi peractae exsecutionis. ad clericorum. nullo unquam tempore de subreptionis. XI 139 cathedralis ecclesiae fastigium evehimus. sed eas. impugnari. sede vacante. Nostrum in Chilena Republica Nuntium deputamus. vel in controversiam vocari posse. vel quolibet alio licet substantiali et inexcogitato defectu notari. etiam si expressa. electionem. ad Vicarii capitularis. praeter ea quae iam ad hoc sunt collecta et a civili gubernio adsignari possunt. de Apostolicae potestatis plenitudine a vinculo Ecclesiae Olenensis absolventes. in quorum b o n u m ipsa erecta est. tanquam ex certa scientia ac potestatis plenitudine factas et emanatas. etiam ab hac nova dioecesi eiusque sumptibus bini delecti iuvenes. iura et onera. Q u o d autem attinet ad huius dioecesis regimen et administrationem.Acta Pii PP.

Protonotarius Apostolicus. Nemini autem quae hisce Litteris suppressionis. ceterisque contrariis quibuscumque. si originaliter exhibitae vel ostensae forent. ac beatorum Petri et Pauli. Volumus denique ut harum Litterarum transumptis. F R Ü H W I R T H . atque ab omnibus ad quos -spectat inviolabiliter observari debere. se noverit incursurum. A N D R E A S CARD. XXXVII. N o n obstantibus.M. iulius Hector Loco ifr Plumbi Campori. n. Datum R o m a e apud Sanctum Petrum. die tertia mensis Februarii. scienter vel ignoranter contigerit attentari. Reg. quae hisce Litteris tribueretur. manu tamen alicuius notarii publici subscriptis ac sigillo alicuius viri in ecclesiastica dignitate vel officio constituti munitis. generalibus. eadem prorsus tribuatur fides. B. Episcopus Veliternen. 57. universalibusque Conciliis editis: specialibus. qua" tenus opus sit. . > R . mandati. . regulis in synodalibus. vol. E. ^ B A S I L I U S CARD. concessionis. Riggi. indignationem omnipotentis Dei. statuti. et quibusvis aliis Eomanorum Pontificum praedecessorum Nostrorum dispositionibus. vel generalibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis. provincialibus. anno Domini millesimo nongentesimo vigesimo o c t a v o .140 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale plenarios et integros effectus sortiri et obtinere. Protonotarius Apostolicus. evectionis. Ap.. et si secus super bis a quocumque. irritum prorsus et inane esse et. fore volumus et decernimus. in Cane. etiam impressis. Pontificatus Nostri anno sexto. Apostolorum eius. derogationis et voluntatis Nostrae a Nobis decreta sunt infringere vel eis contraire liceat. Castelli. Si quis autem ausu temerario h o c attentare praesumpserit. erectionis. quavis auctoritate. Cancellarius S. P O M P I L J .

et S. de Socorro et de San Gil. Ad septentrionem dioecesis Sanctae Marthae. quae extenditur praeter oras inferiores Magdalenae fluminis. ac suffragante venerabili fratre Paulo Giobbe. quatenus opus sit. Marthae seiungimus ac separamus.P A M P I L O N E N S I S . et secus decursum ipsius fluminis Cesar usque ad eius scaturiginem. quorum interest vel eorum qui sua interesse praesumant consensu. auditis Neo-Pampilonensi. Fines vero quibus erecta praefectura circumscribetur hi erunt: ad occidentem Magdalenae flumen. D E S O C O R R O E T D E SAN GIL. opportunum duximus istam territorii partem a praedictis dioecesibus seiungere et in apostolicam praefecturam erigere. quaeque abhinc aliquot annos commissa est Patrum Societatis Iesu curis. Archiepiscopo titulari Ptolemaidensi in Thebaide. ab ostio fluminis Cesar in ripa quae contra urbem M Banco est. inde vero. ab ostio fluminis Cesar in conspectu urbis M Banco {ad septentrionalem partem) usque ad lacunam Garrapata (ad meridiem). Ad orientem. peculiari indigeat cura ut incolae uberiores spirituales fructus suscipiant. territorium intra fines inferius describendus inclusum a dioecesibus Neo-Pampilonensi. ut temporum locorumque adiunctis aptius respondeat. Marthae Episcopis. suppleto. de Apostolicae potestatis plenitudine. ab iisdem 1 . idest Neo-Pampilonensem. et S. erigimus. Marthae. a Magdalena flumine « Fluminis Magdalenae » appellandam. ET SANCTAE M A R T H A E ERECTIONIS PRAEFECTURAE APOSTOLICAE « FLUMINIS MAGDALENAE » PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM D E I AD PERPETUAM REI MEMORIAM Dominici gregis regimini non parum prodest recta orbis catholici circumscriptio. Cum itaque in republica Columbiana in A m e rica meridionali amplissima territorii pars. Nuntio Nostro apud Columbianam rempublicam. recto limite. de Socorro et de San Gil. et S. pertinens ad tres distinctas dioeceses. ipsiusque Praefecti Apostolici residentiam in civitate Porto Wilches fore decernimus. quam. XI 141 II N E O . omni studio curare debemus. Quare Nos. certa scientia. de Socorro et de San Gil. usque ad Reipublicae Venezuelanae fines. et constituimus. et in praefecturam apostolicam.Acta Pii PP.

generalibus universalibusque Conciliis editis. praedecessorum Nostrorum. Nemini ergo has Litteras dismembrationis. 3 2 et ab ista u r b e . et cum omnibus oneribus et obligationibus iisdem adnexis. Hanc novam Fluminis Magdalenae praefecturam curae et regimini Patrum Societatis Iesu tradimus et committimus. mandati. dispositionibus ceterisque contrariis erectionis. manu tamen alicuius notarii publici subscriptis ac sigillo alicuius viri in ecclesiastica dignitate vel officio constituti munitis. Apostolicum Nuntium in Columbiana Republica. usque ad huius postremi fluminis confluentem cum flumine Quebrada Cutibatd. Si quis vero. et deinde iuxta illos. quibus ceteri Praefecti Apostolici gaudent ac pollent. qui Puerto Infantes nuncupatur. statuti. hoc attentare praesumpserit. usque ad tangendos montes qui Sierra Motilones nuncupantur. usque ad antiquum Puerto Carare. regulis in synodalibus. authenticum exemplar peractae exsecutionis. provincialibus. inde ipsorum montium seriem seu catenani usque ad urbem Pueblo Nuevo. tacto insuper eidem onere ad Sacram Congregationem Consistorialem transmittendi intra sex menses a praesentibus Litteris acceptis. quae extra Missionis terminos remanere debet. istinc autem. quibuscumque. 4 limite recto. temerario ausu. quae hisce Litteris tribueretur. et quibusvis aliis Romanorum Pontificum. quatenus opus sit. secundum flumina Lebrija et Cañaverales. ad eadem omnia exsecutioni mandanda deputamus venerabilem fratrem Paulum Giobbe. pergitur inde recta linea a confluente isto usque ad attingendum flumen Oponcito in eo loco scilicet. Pergitur inde ad meridiem versus. Archiepiscopum titularem Ptolemaidensem in Thebaide. Ad meridiem: ab ipso Puerto Carare seu Puerto Aquilejo usque ad lacunam Garrapata in ripa fluminis Magdalena. si exhibitae vel ostensae forent. specialibus vel generalibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis. eadem prorsus tribuatur fides. semper recto limite. atque dirimendi controversias quae in exsecutionis actu oriri possunt. Mandamus insuper ut harum Litterarum transumptis. . etiam impressis.142 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale finibus reipublicae Venezuelanae. derogationis et voluntatis Nostrae infringere vel eis contraire liceat. usque ad locum ubi flu- mina Caño Negro et Lebrija in unum confluunt. eamque Sacrae Congregationis de Propaganda Fide iurisdictioni subiicimus eiusque Praefectis Apostolicis pro tempore omnia concedimus iura et privilegia. Non obstantibus. et vergendo ad meridionalem occidentalem plagam. cum facultatibus necessariis et opportunis. Rebus itaque ut supra dispositis. etiam subdelegandi ad effectum de quo agitur quemlibet virum in ecclesiastica dignitate vel officio constitutum. B e c t o limite istinc proceditur usque ad locum ubi flumen Sucio influit in flumen Sogamoso ad fines dioecesis de Socorro. qui dicitur nunc Puerto Aquilejo.

F R . R. E.: (secundum limites regionis vulgo de Santander del Norte nuncupatae). 7. Congr. PEROSÍ. Protonotarius Apostolicorum. D a t u m E o m a e apud S. D. S. Decreto diei 15 Augusti 1928 quo Literas Apostolicas Dominici gregis superius relatas exsecutioni mandavit. perinde valituras ac si in textu ipsius Bullae suis locis ipsae essent relatae ac insertae. Proton. Nuntius Apostolicus in Columbiana Republica. in Cane. anno Domini millesimo nongentesimo vigesimo o c t a v o . Riggi. : aeque ac paroeciae de Agnachica. 4 . P. Decanus Göll. Beg. XI 143 indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli. . F R Ü H W 1 R T H . n. Ada. Apostolica auctoritate has quae sequuntur additiones ac mutationes quoad fines in Literis Apostolicis noviter erectae praefecturae Fluminis Magdalenae adsignatos. 1 Ade. Paulus Giobbe. die secunda mensis Aprilis.: (per limites vicariatus apostolici Goajiren. Pontificatus Nostri anno septimo. 2 3 Add. iosephus Dominicus Loco ïfc Plumbi Wilpert. Ap.: Loco verborum « e t ab ista u r b e » legatur: « a b urbe Pueblo N u e v o » . Apostolicus. Archiep. Ptolemaiden.). de Brotaré et Carmen. S. Apostolorum eius. Cancellarius. XXXVIII. vol. statuit ac decrevit.Acta Pii PP. E. Petrum. A N D R E A S C ARD. Consistorialis Secretarius. tit.M. Spolverini. in Thebaide. Mut. se noverit incursurum. C A R O L U S C ARD .

S. postulat ut ab Apostolica Sede ea omnia praestentur. auditis venerabili fratre Dalmatio Minoretti. seu La Spezia. S. atque praecipue.. Bartholomaei in . Archiepiscopo Metropolitano lanuensi.144 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale in L U N E N S I S . S.Sarzanensis et Brugnatensis. SEU S P E D I E N S I S . Michaelis Archangeli. S. Petri Apostoli. quae ad animarum bonum et emolumentum magis conferre videantur. In primis igitur nova haec dioecesis his constabit paroeciis: S. S A R Z A N E N S I S E T B R U G N A T E N S I S ERECTIONIS ET AGGREGATIONIS PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM D E I AD PERPETUAM REI MEMORIAM Universi dominici gregis cura. ut merito Apostolicae Sedi digna videatur. quatenus opus sit. omnibus accurate perpensis. S. atque dilecto filio Ioanne Costantini. et ex ea n o v a m dioecesim erigimus. suppleto. qui ingruentia fidei pericula validius arcere. ita incolarum copia aucta est. Cardinalium negotiis consistorialibus praepositorum. earumque respectivis territoriis. tum a privatis civibus exhibitae ad ea suppeditanda quae ad episcopalem sedem erigendam requiruntur. quae ad oras Tyrrheni maris cum sedeat. Administratore Apostolico vacantium dioecesium Lunensis . eo vel magis cum ad oppida totius regionis latam undique f acillimamque iam habeat viam. tantamque in dies adepta est potestatem. Ioannis Baptistae. loci alicuius dignitate praestante cunctisque paratis ad honoris gradum rite sustinendum necessariis. novae episcopales sedes constituantur. Iam vero intra fines dioecesis Sarzanensis exstat civitas Spedia. de Apostolicae potestatis plenitudine urbem Spediam una cum paroeciis infra enumerandis. vel eorum qui sua interesse praesumant consensu. e dioecesi Sarzanensi dividimus ac separamus. sirei sacrae administratio promptior uberiorque reddenda id alicubi exigat. Mariae ad Nives. Mariae in caelum Assumptae. S. Maria« Auxiliatricis. S. quorum interest. Nos propterea. quae episcopalis cathedrae splendore decoretur. S. R. de consulto venerabilium fratrum Nostrorum S. erectamque declaramus quo sequitur m o d o . omnibus in urbe. S. R o m a n o Pontifici ab aeterno Pastorum Principe commissa. et Religionis rationibus firmius prospicere poterit. Bernardi. Ioannis Baptistae in loco Migliarina. E. Ad haec autem quam maxime accedit quod in spirituale totius civitatis incrementum verget vigilantis Pastoris praesentia. Quod quam gratum et iucundum Spediensi clero populoque sit futurum testantur oblationes. tum a magistratibus et optimatibus. Mariae della Scorza.

ad sacrorum canonum praescripta. Mariae « del Pianto » in Cadimare. 10 . et reditus percipiet episcopalibus mensis Sarzanensi et Brugnatensi adsignatos. Idcirco quandocumque a iure statutum est ut Episcopus v o t u m Capituli exquirat. si agatur de negotiis quae unam tantum e tribus dioecesibus respiciunt. Archiepiscopum Ianuensem. eamque perpetuo una cum dioecesibus iam unitis Lunensi-Sarzanensi et Brugnatensi aeque principaliter unimus. vol. Ecclesia in hac urbe exstruenda ac Iesu Christo Eegi dicanda. seu Spediensis. ita ut omnes et singulae huiusmodi Ecclesiae iurisdictioni. Mariae in caelum Assumptae. Interea vero pro ecclesia cathedrali habeatur et retineatur ecclesia paroecialis sub titulo S. S. Spediae una curia episcopalis constituetur. n. Stephani Protomartyris in Marinasco. tum in urbe Brugnatensi. Ad tres autem simul regendas dioeceses. in qua ipsa urbe habitualem residentiam habebit Episcopus. quam idcirco ad civitatis episcopalis gradum et honorem evehimus una cum omnibus iuribus ac . ius erit Vicarium Capitularem communem pro tribus dioecesibus. Sarzanensis et Brugnatensis nominabitur. S. Venerio. Viti in Marola. et Spediae quam prirrium Capitulum cathedrale erigatur. XI 145 oppido Pitelli. S. quique canonicam possessionem trium dioecesium seorsim accipiet. a proprio eiusdem dioecesis Capitulo v o t u m exquiretur. Volumus insuper ut Sarzanae et Brugnati maneant Capitula cathedralia.5-4-929. decernimus ut Episcopus beneficia unius dioecesis sacerdotibus aliarum dioecesium promiscue conferre possit. eligere. Catharinae in Canipiglia. Quotiescumque demum communem episcopalem sedem vacare contigerit. trium Capitulorum seorsim v o t u m habeatur. cum sibi placuerit. Martini in Biassa. Andreae in Fabiano. Sarzanensis et Brugnatensis. cui propterea necessarias et opportunas facultates tribuimus etiam subdelegandi ad effectum de quo agitur alium virum in officio vel ACTA. sub hac appellatione: Lunensis-. quibus ceterae episcopales civitates ex iure fruuntur. S. 4. si vero ad tres dioeceses simul attinent. cum omnibus iuribus ac privilegiis.privilegiis. Hanc autem dioecesim noviter erectam constituimus surfraganeam metropolitanae Ecclesiae Ianuensis. degere poterit. qui tamen pro lubitu suo tum in urbe Sarzanensi. XXI. regimini atque administrationi subsint unius Antistitis. S. cum primum perfecta fuerit. praefatae appellationis ordine servato. S. ad eadem omnia exsecutioni mandanda deputamus venerabilem fratrem Dalmatium Minoretti. Cathedra erit Episcopi.Acta Pii PP. . praeside digniore e Capitulo Spediensi. tribus Capitulis una convocatis in urbe Spedia. S. quae ecclesiis cathedralibus sunt propria. S. Dioeceseos hisce finibus definitae sedem episcopalem Spediae constituimus. Rebus itaque ut supra dispositis. R o c h i in S. seu Spediensis. Iacobi Apostoli in Isola. Hac posita trium istarum dioecesium unione. qui proinde Episcopus Lunensis-.

atque ab omnibus ad quos spectat inviolabiliter observari debere. auditi non fuerint ac praemissis non consenserint. authenticum exemplar transmittendi peractae exsecutionis. Protonotarius Apostolicus. in Cane. indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli. seu intentionis Nostrae. unionis. Mariae. anno Domini millesimo nongentesimo vigesimo nono. Consistorialis Secretarius. ausu temerario. impugnari. . sed eas. Protonotarius Apostolicus. die decima secunda mensis Ianuarii. vol. P R Ü H W I R T H . C A R O L U S CARD. XXXIX. Apostolorum Eius. etiam ex eo quod quilibet quorum interest vel qui sua interesse praesumant. B. S. Nemini autem hanc paginam Nostram seiunctionis. generalibus universalibusque Conciliis editis. Petrum. ^specifica et individua mentione digni sint. quatenus opus sit. suosque plenarios effectus sortiri et obtinere. Ioannes Zani Câprelli. A N D R E A S CARD. 41. tamquam ex certa scientia ac potestatis plenitudine factas et emanatas perpetuo validas exsistere et fore. se noverit incursurum. evectionis. mandati. Pontificatus Nostri anno septimo. ac definitive pronuntianda de quavis difficultate vel oppositione in exsecutionis actu quomodolibet oritura. si originaliter exhibitae vel ostensae forent. hoc attentari praesumpserit. regulis in synodalibus. eadem prorsus tribuatur fides. vel in controversiam vocari posse. erectionis. . Volumus denique ut harum Litterarum transumptis etiam impressis manu tamen alicuius Notarii publici subscriptis. Ioseph. Beg. et si secus super his a quocumque. Cancellarius. quae hisce Litteris tribueretur. n. iuiuncto insuper eidem onere ad Sacram Congregationem Consistorialem intra sex menses. Si quis vero. in festo Sacrae Familiae Iesu. E. nullo unquam tempore de subreptionis.. derogationis et voluntatis Nostrae infringere vel ei contraire liceat. scienter vel ignoranter contigerit attentari. S. Kiggi. a subsignata die computandos. F R . pro- vincialibus.M. ac sigillo alicuius viri in ecclesiastica dignitate vel officio constituti munitis. P E R O S I . Praesentes autem Litteras et in eis contenta quaecumque. specialibus vel generalibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis et quibusvis aliis Romanorum Pontificum Praedecessorum Npstrorum dispositionibus ceterisque contrariis quibuscumque. N o n obstantibus. vel obreptionis aut nullitatis vitio. D a t u m R o m a e apud S. irritum prorsus et inane esse et fore volumus et decernimus. vel quolibet alio licet substantiali et inexcogitato defectu notari.146 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale ecclesiastica dignitate constitutum. Ap. etiam si expressa. quavis auctoritate. Congr. Dominicus Loco >& Plumbi Spolverini.

per suas litteras Iusto Episcopo Larinensi iurisdictionem commisisse super omnia monasteria et territoria Samnii et Lucaniae: nec non in Concilio anno DCCCCLXIX habito. — Cathedrale templum Larinense. neminem latet iure meritoque enumerari posse inter potiora totius provinciae sanctuaria. tanto artis operum decore renidet. optatis his concedendum ultro libenterque existimavimus. Larinensem urbem electam fuisse. ut dignum habitum sit quod inter nationalia monumenta enumeraretur. Cathedrale autem templum formam basilicalem praeseferens. Unanimi consensione rerum gestarum scriptores asserunt Larini primis Ecclesiae temporibus nuntiatum fuisse Evangelium. . perpetuumque in m o d u m . cathedrale ipsum templum ad Basilicae minoris dignitatem evehere de Apostolica benignitate velimus. ut. cum capitulares canonici atque archipresbyteri et parochi civitatis ac dioecesis Larinensis enixas Nobis preces humiliter adhibuerint. X I Ad perpetuam rei memoriam. condecoramus. auspicata occasione primi anniversarii celebrationis Eucharistici coetus. m o t u proprio atque ex certa scientia et matura deliberatione Nostris. quae sanctis doctisque antistitibus iugiter enituit. iuxta decreta et morem. D e o sacrum in honorem Deiparae Virginis sideribus receptae. mem. Haec animo repetentes. XI 147 LITTERAE APOSTOLICAE •I TITULO ET HONORIBUS BASILICAE MINORIS AUGETUR CATHEDRALIS ECCLESIA LARINENSIS. omnibusque rei momentis diligenter perpensis. deque apostolicae Nostrae potestatis plenitudine.Acta Pii PP. Constat anno reparatae salutis DLVI Pelagium Papam primum. hisque precibus accedat suffragium amplissimum tam Episcopi Ordinarii. securum quasi propugnaculum adversus Graecorum byzantinorum in cursus. Quae cum ita sint. collatis consiliis cum venerabilibus fratribus Nostris Sanctae Eomanae Ecclesiae Cardinalibus Sacrorum Rituum Congregationi praepositis. quam praesidis municipii. vetustate ac structura praenobile.adhibendis. rec. atque praepositi honorarii Larinensis civitatis monumentis inspiciendis. insignem ecclesiam cathedralem Larinensem Virgini Deiparae in caelum Assumptae sacram titulo Basilicae minoris cum privilegiis atque honorificentiis. priscis enim saeculis posita est Larini sedes episcopalis. PIUS PP. praesentium vi. praedecessorem Nostrum.

Haec volumus. Quae cum ita sint. quo divinitus fungimur in terris. super his. prospere ac feliciter eventura videatur. sic per Nos dismembrato. auctoritate qualibet. ut nonnullos ab ipsa sua dioecesi districtus disiungere velimus. Petrum. supra memorati Episcopi votis assentiendum esse existimavimus. districtus civiles de Ganjam et de Orissa meridionali. atque efficaces iugiter exstare ac permanere: suosque plenos atque integros effectus sortiri atque obtinere. m o t u proprio atque ex certa scientia ac matura deliberatione. quae catholico nomini aeternaeque fidelium saluti bene. C A R D . scienter sive ignoranter attentari contigerit. — Apostolatus officium. N o s monet ut ea sollicito paterno que studio decernere maturemus. irritumque ex nunc et inane fieri. a dioecesi Vizagapatamensi disiungimus sive separamus atque ex eorumdem districtuum territorio. praesentium tenore. eidemque petitioni grave accedat suffragium venerabilis fratris Eduardi Mooney. validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere: suosque plenos atque inte- . sub anulo Piscatoris. vali- das.148 Acta Apostolicae Sedis . omnibusque momentis attente perpensis. a Secretis Status. Delegati Apostolici in Indiis Orientalibus: Nos. a Boro Noi et Bahuda usque ad Mahanadi flumen. D a t u m E o m a e apud Sanctum mensis Iulii anno MDCCCcxxvm. Episcopus Vizagapatamensis. et a sinu Bengalae usque ad Raul et Tel. Iamvero cum venerabilis frater Petrus Eossillon. X I Ad futuram rei memoriam. GASP ARRI. ut exinde independens erigatur Missio. edicimus decernentes praesentes Litteras firmas. illisque ad quos pertinent sive pertinere poterunt. edicimus decernentes praesentes Litteras firmas. collatis consiliis cum venerabilibus fratribus Nostris Sanctae Eomanae Ecclesiae Cardinalibus negotiis Propagationis Fidei praepositis. die xm Pontificatus Nostri septimo. deque apostolicae Nostrae potestatis plenitudine. P.Commentarium Officiale H a e c volumus. sicque rite iudicandum esse ac definiendum. si quidquam secus. PIUS PP. Nos enixe flagitaverit. independentem Missionem efformamus. a quovis. N o n obstantibus contrariis quibuscumque. II EX DISMEMBRATIONE DIOECESIS VIZAGAPATAMENSIS ERIGITUR MISSIO INDEPENDENS DE CUTTACK. nunc et in posterum amplissime suffragari. cui nomen facimus de Çuttack et quam curis concredimus sacerdotum Congregationis Missionis religiosae provinciae Matritensis.

Propterea volumus ut ipse novus Delegatus suo huiusmodi in praefatis regionibus munere fungatur. sub anulo Piscatoris. Dei gratia. audito quoque hodierno Syriae Delegato Apostolico Nostro. Palaestinam. G ASPARRI. in hanc Petri Cathedram. haec. R. Transjordaniam et Cypri insulam a Delegatione Apostolica Syriae separamus. omnibus et singulis utens potestatibus et . quantum in D o m i n o possumus. qui pro Ecclesia Orientali negotiis praepositi sunt. sive pertinere poterunt. III AD TERRITORIA PALAESTINAE. XI 149 gros effectus sortiri atque obtinere. D a t u m R o m a e . scienter sive ignoranter attentari contigerit. vigili iugiter studio in locorum. Ecclesiae Cardinalibus. sicque rite iudicandum esse ac definiendum. Quapropter cum varias ob rationes peropportunum videatur Palaestinae. quae hucusque ad Delegationem Apostolicam Syriae pertinebant. qui. peragere satagimus. quae infra scripta sunt. apud Sanctum Petrum. auctoritate qualibet. deque apostolicae Nostrae potestatis plenitudine. nunc et in posterum amplissime suffragari. Pontificatus Nostri septimo. a quovis. C A R D . a Secretis Status. P. supremam in Ecclesia potestatem exercent. a praefata Syriae Delegatione separare. ut felici ac prospero Ecclesiae regimini prospiciamus. secus super his. qui ex nunc Delegatus etiam A p o stolicus Ierusalem et Palaestinae. praesentium Litterarum tenore. omnibus rei momentis attento ac sedulo studio perpensis c u m venerabilibus fratribus Nostris S.Acta Pii PP. qui longinqui atque a R o m a n o centro dissiti sint. PIUS PP. evecti. Transjordaniae et insulae Cypri territoria. Trans jordaniae et Cypri nuncupabitur. Id igitur Nos quoque. N o n obstantibus contrariis quibuscumque. illisque ad quos pertinent. easdemque sub potestatem subiicimus Apostolici pro tempore exsistentis Delegati Aegypti. utpote Beati Petri successores. Nimirum ex certa scientia ac matura deliberatione Nostris. ad res catholicas inibi provehendas. TRANSJORDANIAE ET INSULAE CYPRI E X T E N DITUR IURISDICTIO DELEGATI APOSTOLICI AEGYPTI. irritum que ex nunc et inane fieri si quidquam. X I Ad perpetuam rei memoriam. die x v m mensis Iulii anno MDCCCCXXVIII . necessitates parandas tuendasque incumbunt. ut eadem in p o sterum Delegati Apostolici Aegypti iurisdictioni subiiciantur: N o s . — Romani Pontifices. decernenda censuimus.

Contrariis non obstantibus quibuslibet. Datum E o m a e . super his. suosque plenos atque integros effectus sortiri atque obtinere. Nos vero et hanc Sanctam Sedem de eodem statu certiores reddat. CARD. in eisdem regionibus exsistentibus. sub anulo Piscatoris^ die x i mensis Martii anno MDCCCCXXIX . sicque rite iudicandum esse ac definiendum. scienter sive ignoranter attentari contigerit. atque advigilet in cuiusque ritus Ecclesiarum statum. Pontificatus Nostri octavo. Haec statuimus. apud Sanctum Petrum. irritumque ex nunc et inane fieri si quidquam secus. illisque ad quos pertinent sive pertinere poterunt plenissime suffragari. auctoritate qualibet. . validas atque efficaces semper exstare ac permanere. GASPARE. P.150 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale faculta tibus. decernentes praesentes Litteras firmas.!. a Secretis Status. a quovis. quae huic muneri sunt propriae.

R. 17 Martii. archiepiscopalis. Canonicum theologum Patriarchalis Ecclesiae S. — Titulari episcopali Ecclesiae Semtensi.seu Spediensi. quem constituit Vicarium Universitatis Labacensis. quem deputavit Ordinarium Castrensem in Hungaria. Paulum Hiral. quem constituit Auxiliarem R. Apostolicum Canalis Suesii. Congregatio Consistorialis 151 ACTA SS. Marci Venetiarum. quem constituit Coadiutorem cum iure successionis R. Rectorem Seminarii P. praefecit R. D. 5 Aprilis. Sarzanensi et Brugnatensi. R. Canonicum Metropolitanae Ecclesiae Strigoniensis. quem constituit primum Vicarium Apostolicum de Sapporo. D. D. 22 Februarii. Ordinis Fratrum Minorum. P. Gregorium Rozman. Ildephonsum Rea. P. — Titulari episcopali Ecclesiae Vazaritanae. nimirum: 8 Februarii 1929. Stephanum Hasz. P. R. D. Angelum M.S. Antonium Oomen. Benedicti. quem constituit primum Vicarium Apostolicum de Mwanza. Congregationis Cassinensis Ordinis S. Venceslaum Kinold. — Titulari episcopali Ecclesiae Trisipensi.. P. l o a n nem Costantini. Episcopi Labacensis. — Titulari episcopali Ecclesiae Sululensi R. R. 18 Martii. — Titulari episcopali Ecclesiae Zattarensi. StephaEmi ac Rmi num Bryer. CONGREGATIONUMSACKA CONGREGATIO CONSISTORIALIS PROVISIO ECCLESIARUM Sanctissimus Dominus Noster Pius divina Providentia Papa XI successivis decretis Sacrae Congregationis Consistorialis singulas quae sequuntur Ecclesias de n o v o Pastore dignatus est providere. e Missionariis Africae. — Titulari episcopali Ecclesiae Panemotichitanae. . Archiepiscopi Strigoniensis. D. Ordinis Fratrum Minorum. D.Sarzanensis et Brugnatensis. R. — Cathedralibus Ecclesiis invicem perpetuo unitis Lunensi. Burcardum Huwiler. 28 Februarii. R. e Missionariis Africae. e dioecesi Taurinensi. D. hactenus Administratorem Apostolicum dioecesium Lunen. Iustiniani Georgii Serédi. quem constituit primum Vicarium Apostolicum de Bukoba. — Abbatiae nullius Ssmae Trinitatis Caven. P.. iuris canonici Magistrum in Facultate theologica Antonii Bonaventurae Jeglic. — Titulari episcopali Ecclesiae Surensi.

. opportunas leges a S. circa spiritualem administrationem duorum regione.Commentarium Officiale SACRA CONGREGATIO PRO ECCLESIA ORIENTALI DECRETUM DE SPIRITUALI ADMINISTRATIONE ORDINARIATUUM GRAECO-RUTHENORUM IN FOEDERATIS CIVITATIBUS AMERICAE SEPTENTRIONALIS.Episcopi graeco-rutheni ritus eorumque legitimi successores in Statibus Foederatis Americae septentrionalis sub immediata huius A p o stolicae Sedis iurisdictione ac potestate manebunt. cum sede Homestead Pa.Nominatio Episcoporum graeco-rutheni ritus pro regione Statuum Foederatorum Americae septentrionalis Apostolicae Sedi reservata est.. alter pro fidelibus oriundis e Galitia cum sede Philadelphiae Pa.Acta Apostolicae Sedis . plenamque iurisdictionem ordinariam in omnes fideles graeco-rutheni ritus. Ö. sub . respective. eo m o d o qui sequitur visum est noviter aptare. Cum data fuerit Episcopo graeco -rutheno Statuum Foederatorum armo 1912 plena et ordinaria iurisdictio in clerum et populum universum graeco-rutheni ritus in Foederatis Civitatibus Americae septentrionalis. in plenariis comitiis die 4 I a n u a m huius anni habitis. easdemque praesenti decreto iterum ferre. sive permanenter. . Congregationis pro Ecclesia Orientali sub die 8 Maii 1924 duo Ordinariatus graeco-rutheni ritus constituti sint. permanenter vel ad tempus in Foederatis Civitatibus Americae septentrionalis commorantes. Congregationi pro Ecclesia Orientali praepositis. Eminentissimis ac Reverendissimus Patribus Cardmalibus S. Art. alter vero pro fidelibus oriundis ex Podocarpatia Russa. necnon pro fidelibus graeco-rutheni ritus provenientibus ex Hungaria et Jugoslavia. 1.'iuxta diversitatem originis supra memoratam. C APUT I Ordinariatuum graeco-rutheni ritus in praedicta De Episcopis graeco-rutheni ritus Art. et cum dein per decretum S. de Propaganda Fide pro Negotiis rituum orientalium latas die 17 Augusti 1914. sive ad tempus commorantes. 2.. exercebunt.

Art. ita ut saltem singulis quinquenniis ipsi. si opus sit.S. P. pabulum doctrinae christianae praebeatur. matrimoniorum ac mortuorum. serioque curent ut puritas fidei et morum in clero et populo conservetur.Ordinarii paroecias et missiones suae curae concreditas saepe visitare tenentur. . videant insuper omnes libros baptismatum. cultum Dei et Sanctorum. praecipue circa administrationem Sacramentorum et Sacramentalium. Art. vel. praesertim visitationem infirmorum. summa cum diligentia prospiciatur. pro quorum adquisitione fideles quovis m o d o subsidia contulerunt. diligenter absolvant.In canonica visitatione paroeciarum inquirant Episcopi ah parochi omnia paroecialia munera. sed fortiter compescant. vel per se. Praecipuum vero eorum munus erit invigilare ut tum doctrina et boni mores. lustrent. ut fidelibus. praedicationem verbi divini. 6. b) satagant. scholarum et omnium eorum quae ad Ecclesiam pertinent. omnesque prescriptiones servare. 5. tum ritus et disciplina huic Ecclesiae propria sancte et integre custodiantur. introducere et eiusdem unitatis strictam observantiam a sacerdotibus suis expostulare. ut in scholis puerorum aciuvenum institutio secund u m catholicae religionis principia poenis canonicis. statum materialem eiusdem. eaque omnia quae ad spirituale eius b o n u m attinent. 4. D. curent Ordinarii a) ne Eector Consiliumve administrationis nomine ac iure proprio retineant. id est introspiciant ac probent libros proventuum et expensarum cuiuslibet Ecclesiae. eos prudenter. verbi Dei praedicationem. tractandis negotiis virorum peritorum ac consultorum suorum consilio. Eorum igitur erit uniformitatem caeremoniarum in variis devotionibus necnon in tradendis Sacramentis usitatarum secundum rubricas librorum liturgicorum approbatorum. quaeque ecclesiasticorum tradatur. Delegati Apostolici Washingtonensis pro tempore. si fuerint legitime impediti. ut gregem suum apprime cognoscant. per Vicarium Generalem. puerorum instructionem. implementum piarum voluntatum.Eisdem ins ac potestas competit regendi ac gubernandi gregem suum ac leges et statuta condendi in iis quae iuri communi non adversantur. aut alium specialiter delegatum sacerdotem. Congregatio pro Ecclesia Orientali Í53 dependentia tamen E. coemeteriorum. etc. ne abusus in disciplinam ecclesiasticam irrepant. Art. debita. quae legibus singulorum Statuum respondeant. praecipue pueris et rudibus. H a c praesertim occasione diligenter advigilent. . in dominicis et festis. inventariumque bonorum ecclesiasticorum ex ultimo biennio: ac rationes ab unoquoque rectore missionis expostulent.Ut autem securitati bonorum temporalium ecclesiarum. . audito in per-. Art. adhibitis etiam. . 3. eas tituli possessionis formas adhibere. . Si compererint irrepsisse abusus. melius provideant.

ut data opportunitate. etc. conservationi ac plenae in posterum transmissioni faveant. pro commoditate tamen et utilitate tum cleri. Rectores ecclesiarum respondere tenentur de exacta solutione harum praestationum et aliarum ab Episcopo eiusque consultoribus determinandarum. . zelo ac prudentia praediti.Annua sustentatio utriusque Episcopi consistet in praestationibus ad instar cathedratici. orphanotrophio. si quae exoriantur inter Episcopum graecorutheni ritus et Episcopos latini ritus Statuum Foederatorum. in scientiis sacris eruditi et politicis factionibus alieni. curent Ordinarii.Controversiae. morali ac materiali missionum proprii ritus exhibeant Delegato Apostolico.Cum necesse sit ut habeantur sacerdotes integrae vitae. Ad sub- . C APUT II De Clero graeco-nitheno Art. missionibus. tum curiarum duorum Ordinariatuum. saltem pro utroque Ordinariatu erigatur Seminarium minus et maius. assistentiam praebebit fidelibus ruthenis... 10. peculiariter autem sacerdotibus illis qui vel Americam attingunt vel ex ea proficiscuntur.suam Pontifici Summo praestent. Art. pro clericis ritus graeci-rutheni educandis. ut obsequium et oboedientiam . Art. c) normas quas iudicaverint de bonis ecclesiasticis administrandis opportunas. qui eam transmittet ad. . atque unum alterumve habeant sacerdotem sui ritus. . Art. Art. deferantur ad. Congregationem pro Ecclesia Orientali atque singulis saltem decenniis. ad sacra Apostolorum limina accedant. 8. . . S. Interim vero clerici isti frequentent Seminarium latinum ab Ordinario designatum. eique rationem reddant de pastoralis muneris implemento. qui eos ritus liturgiamque propriam bene ac diligenter edoceant. 11. pro Ecclesia Orientali. audita v o c e suorum consultorum.Episcopi singulis quinquenniis plenam et accuratam relationem de statu personali. statuant. pro Seminario. animarumque sibi concreditarum salutem pertinent. alter vero Homestead Pa. quasque singulae ecclesiae Ruthenorum Ordinariatuum solvere tenentur. deque omnibus quae ad Ecclesiae suae statum et cleri populique mores ac disciplinam. sacerdos ruthenus domicilium habere poterit TsTeo-Eboraci. qui munere fungens Vicarii vel delegati Ordinariorum. S. sed sub dependentia et voto Ordinariorum.Sicut in initio huius decreti declaratur. 9.154 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale bonorum administrationi. 7. quae iuxta aequitatem ab Episcopo. C. determinabuntur. Ordinarius pro fidelibus oriundis ex Galicia sedem suam habeat Philadelphiae Pa.

sive celebrandi Sacrum sive administrandi Sacramenta. pro Ecclesia Orientali. 1 2 . tum rectores ecclesiarum. neque ab alterutro Episcopo graeco-rutheno vocatus. poenis canonicis. . illuc perrexerit. ad S. vel in fide ac moribus vacillantes. sed praedictus sacerdos unice pendeat a iurisdictione Episcopi graeco-rutheni. quantocius dimittantur: qui dimissi. Congregatione pro Ecclesia Orientali si tales sacerdotes sine scriptis ab alterutro Ordinario graecorutheni ritus Statuum Foederatorum admittant. ad pietatem informent. nisi. Episcopi originis respondere debent coram S. qui indicia praebent ecclesiasticae vocationis. C. et si tales inveniuntur. servatis de iure servandis. vel ebrietati faventes. .D a t u r tamen facultas presbytero amoto recursum interponendi. nisi paruerint. qui in Status Foederatos Americae septemtrionalis proficisci et commorari cupiunt. ex Europa proveniens et in Statibus F o e deratis Americae septentrionalis commorans pro fidelium ritus graecorutheni spirituali cura.Antequam habeatur numerus sufficiens presbyterorum graecoruthenorum. (Mvinaeque in eis vocationis germen foveant. 14. . neque a S. curentque ut sacerdotes. sacerdotes ritus graeco-rutheni. In patriam redire aut revocari supradicti sacerdotes nequeant sine expressa licentia sui Ordinarii graeco-rutheni ritus Statuum Foederatorum in scriptis concedenda.Quilibet sacerdos. praesertim parochi. Illi vero sacerdoti qui proprio marte. 13. Art. debent esse coelibes. manebit incardinatus dioecesi originis. Art. . in devolutivo. Episcopus graeco-ruthenus nullas concedere potest facultates. . Interim tamen Episcopus originis iurisdictionem in eum nullo m o d o exercebit. . Art. Interim. contra decretum remotionis.S. sive munia ecclesiastica quomodocumque obeundi. primis litterarum studiis imbuant. Art. t u m ipsae ecclesiae ritus graeco-rutheni in Statibus Foederatis Americae septentrionalis contribuant. qui in Statibus Foederatis educati fuerint. Congregatio pro Ecclesia Orientali 155 veniendum clericorum educationis expensis. 15. non exclusa suspensione a divinis. pueros. a saeculi contagiis arceant. sicut iam pluries statutum est. Congregatione missus. si providenda o c currat de suo rectore aliqua missio Ruthenorum vel vacans vel noviter erecta. Art. Enixe Ordinarii commendent clero fidelibusque pium opus vocationum ecclesiasticarum. Congregationis pro Ecclesia Orientali. coerceantur. Ordinarii postulent sacerdotes ab Episcopis ritus graeco-rutheni Galitiae vel Hungariae vel Jugoslaviae per tramitem S.Omnes rectores paroeciarum et missionum graeco-ruthenarum in Statibus Foederatis amovibiles sunt ad nutum Ordinariorum graecorutheni ritus. Amoveri autem non poterunt absque causis gravibus et iustis.Sacerdotes pecuniam quaerentes. nullo m o d o mittantur nec admittantur in Americam. 1 6 . incardinetur ab alterutro Ordinario graecorutheno Statuum Foederatorum.

Commentarium Officiale Art. . Deiparam Virginem colant. si opportunam habuerint occasionem. iusta de causa ac de expressa Ordinarii licentia. resolutae quaestiones scriptae mittantur.Iura stolae et emolumenta sacri ministerii in singulis missionibus determinanda sunt ab Ordinariis graeco-ruthenis iuxta probatas diversorum locorum consuetudines. subeant secundum m o d u m ab eodem Ordinario determinandum. conscientiamque suam discutiant. Art. Art. conventus habeantur seu collationes de re morali et liturgica. Ideo frequenter ad Poenitentiae Sacramentum accedant. diebus ab Ordinario praestitutis. Art. et in sacris disciplinis solidam illam doctrinam a maioribus traditam et c o m m u niter ab Ecclesia receptam sectentur.Meminerint sacerdotes se debere sanctiorem prae laicis v i tam interiorem et exteriorem ducere eisque virtute et recte factis in exemplum excellere. 25. 21. Ordinarii tunc debent iurisdictionem suam in fideles graeco-ruthenos presbytero latino loci communicare. nisi in casu particulari. nec ab eis quisquam eximatur. nisi ab Ordinario ob iustam causam fuerint dispensati.Omnes sacerdotes debent tertio saltem quoque anno vel etiam frequentius. . in eoque non sit missio constituta. 18. . Art.156 Acta Apostolicae Sedas . 20.Sacerdotes studia praesertim sacra ne intermittant. 23. Art. aut nullus adsit presbyter eiusdem ritus. Art. . si velint in salutem animarum suum ministerium proficere. Si conventus haberi difficile sit. antea opportune designatis. 17. quibus addi possunt aliae exercitationes quas Ordinarius opportunas iudicaverit ad scientiam et pietatem clericorum p r o m o vendam. certiorato Ordinario. Art. sacerdotes omnes. quoad usque sacerdos graeco-ruthenus ibi habeatur. . 19. 24. . .Ordinarii graeco-rutheni nonnisi in clerum et populum graeco-ruthenum iurisdictionem suam exerceant. 22. . Si tamen aliquo in loco exsistant fideles graeco-rutheni ritus. Art.Expleto studiorum curriculo. quotidie orationi mentali per aliquod tempus incumbant. in singulis vicariatibus foraneis.Sustentationi sacerdotis provideant Ordinarii. .Omnes speciali obligatione tenentur suo quisque Ordinario reverentiam et obedientiam exhibendi eamque fidelibus saepius inculcent. secundum normas ab Ordinario determinatas. assumendum iuxta proportionem ex omnium Ecclesiae proventuum massa seu cumulo. spiritualibus exercitiis per tempus a proprio Ordinario determinandum vacare. devitantes profanas v o c u m novitates et falsi nominis scientiam.Pariter saepius in anno. Qui conventui . saltem per triennium integrum in diversis sacrarum scientiarum disciplinis. salarium eidem adsignando. Sanctissimum Sacramentum visitent. examen singulis annis.

Qui m negligentes reperti fuerint. . praesertim puerorum. Satius vero erit si hanc petitionem ad eumdem Delegatum Apostolicum transmittant per tramit e m proprii Ordinarii. ut possint ex singulorum experientia et consilio deducere quae sint perfectius ordinanda. Art. normae rite observentur a S. . scriptam casuum solutionem aliusve quaestionis expositionem mittere debent. etiamsi adsit presbyter latini ritus.Frequentatio ex parte graeco-ruthenorum. 26. Missam audire in ecclesia catholica alterius ritus. 29. In collatione officiorum ratio habeatur eorum qui. 2 7 . Art.Iuxta opportunitatem. brevi Evangelii aut alicuius partis doctrinae christianae explanatione.N o n licet sacerdotibus ritus latini quempiam Graeco-ruthenum ad latinum ritum amplectendum inducere contra vel praeter canonica praescripta quae transitus ritus moderantur. debent. . . ut praeceptis Ecclesiae satisfaciant. non inducit mutationem ritus. deficiente conventu. Circa transitum ab uno ritu ad alium. 30.Gravi obligatione tenentur parochi.S. Tamen in regionibus ubi desunt ecclesiae ac sacerdotes proprii ritus et ubi propter longinquitatem ecclesiae suae non eam possunt nisi cum gravi incommodo adire. Art. Art. peccata sua . in supradictis periculis vel collationibus magis praestiterunt. quae eumdem transitum suadere videntur. apud sacerd o t e m graecum-ruthenum ab Ordinario suo adprobatum. ac observare praescripta sui ritus. Idcirco fideles graeco-rutheni propter transitum ad alium ritum. 28.Fideles latini. C. ecclesiarum ritus latini. pro Ecclesia Orientali datae per decretum «Nemini licere» die 6 Decembri 1928. secundum instructiones ab Ordinario receptas. Congregatio pro Ecclesia Orientali 157 interesse debent. ceteris paribus. C APUT III De fidelibus graeco-ruthenis Art. nisi ab Ordinario expresse antea •exemptionem obtinuerint. petitionem ad D e legatum Apostolicum mittant. verbum D e i nuntiandi necnon catholicam fidelium institutionem curandi. etiam continua.Fideles graeco-rutheni tenentur frequentare ac libenter sustentare suas proprias ecclesias. Ordinarii graeco-rutheni ritus sacerdotes saltem praecipuos tum saeculares. tum religiosos propriae iurisdictionis congregent semel saltem in anno. nec non Sacramenta accipere a presbytero alterius ritus. . et simul exponant veraciter causas canonicas. quasi-parochi missionariique diebus dominicis ceterisque per annum festis de praecepto fidelibus. . Art. 31. pro gravitate culpae puniantur.

Sacramentum Eucharisticum quolibet ritu confectum suscipiant. Suadendum tamen est ut suo quisque ritu et in propria paroecia fideles praecepto communionis paschalis satisfaciant: qui vero in aliena paroecia satisfecerint. fideles graeco-rutheni peccata sua confiteri possunt apud sacerdotem latinum ab Episcopo suo adprobatum. Item. Art. disciplinamve in eis irrepant. Presbyteri vero latini absolvere non possunt fideles graeco-rutheni ritus a censuris et casibus reservatis ab Ordinario graeco-rutheno statutis. . 34. interesse tenentur. at suum quisque ritus in ministrando servabit. fas esto a sacerdote quolibet illud accipere. Art.Omnibus fidelibus cuiuscumque ritus datur facultas ut. ne forte abusus circa doctrinam.Sanctum Viaticum moribundis ritu proprio a manibus proprii parochi accipiendum est. seditiosis.Ad vitanda gravia incommoda quae inde Ruthenis evenire possent. . 37. Ad devitandas vero difficultates. facultas eis fit festa et ieiunia observandi iuxta consuetudinem l o c o rum in quibus degunt. ad quem.158 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale confiteri et beneficium sacramentalis absolutionis. si in loco exsistat. quae observantia minime inducit mutationem ritus. et vicissim sacerdoti latino ministrare in fermentato. mores. Art. valide et licite obtinere possunt. Vicissim idem dicatur de presbyteris graeco-ruthenis quoad censuras et reservationes statutas ab Ordinario latini ritus. eiusdem. urgente necessitate. 33. Art. Ideo laude digni sunt fideles qui sua dant nomina adsociationibus ab auctoritate ecclesiastica erectis vel saltem commendatis.Adsociationes fidelium ritus graeco-rutheni sint sub vigilantia Ordinariorum. Ordinariatus omnes a se reservatos casus. 35. caveant autem ab adsociationibus secretis. .Quilibet Orientalis valide ac licite praecepto communionis paschalis satisfacit etiamsi alieno ritu communicet.Funerum celebratio ac emolumentorum perceptio in familiis mixti ritus. defunctus pertinebat. sed. . damnatis. qui tamen ritu suo minis trahit. 32. . licebit sacerdoti graeco-rutheno ministrare Eucharistiam consecratam in azymo. ipsi sacrae liturgiae in ecclesia sui ritus. absque venia. nec sacerdos diversi ritus adsit. . 36. sibi invicem communicent. Art. ad parochum illius ritus pertineant. si qui sint. pietatis causa. . Art. quae frequentiores in praxi occurrunt. Quoad Missam audiendam diebus festis in utroque ritu in eamdem diem incidentibus. suspectas aut quae student sese a legitimae auctoritatis ecclesiasticae vigilantia subducere. qui sacerdotem moderatorem nominent. ubi necessitas urgeat. curent proprium parochum de adimpleto praecepto certiorem facere. ac insuper. ad adimplendum praeceptum ecclesiasticum.

die 1 Martii anno 1929. •Hi I. ritus mutationem non inducit: et sacerdos. Art.Dispensationes matrimoniales in matrimoniis mixti ritus. Secretarius. qui baptiza vit. 38. Ii. 40. Matrimonio autem soluto. ex aedibus Sacrae Congregationis pro Ecclesia Orientali. . cum nimirum infans morti proximus esset. . praesens que decretum ad decennium valiturum edi iussit. proles enim utriusque sexus sequi omnino debet patris ritum.Matrimonia inter catholicos graeco-ruthenos et latinos non prohibentur. Congregatio pro Ecclesia Orientali 159 Pariter diaria. H a e c omnia Ssmus Dominus Noster Pius D i v . Prov.Baptismus in alieno ritu ob gravem necessitatem susceptus. folia vel libelli periódica catholica sint snb vigilantia Ordinarii. vel natus esset in loco in q u o . parochus proprius patris non aderat. Cicognani. rata habuit ac confirmavit. Adsessor. Congregationis Cardinali Secretario in audientia 9 Februarii vertentis anni. tempore nativitatis. ad ritum viri transire potest. Art. sed ad vitanda incommoda. dentur et petantur ab Episcopo sponsae. assumendi proprii ritus originis libera est ei potestas. 42. Art. .Infantes ad eius parochi iurisdictionem pertinent. © s.S. ac proinde in ritu mulieris a parocho mulieris benedicenda sunt. . cuius ritus est eorum pater.Nati in regione Statuum Foederatorum Americae septemtrionalis ex parentibus diversi ritus. Art. quae ex rituum diversitate in familiis evenire solent.Matrimonia tum inter fideles graeco-ruthenos. 39. qui sequuntur ritum matris. proprio parocho testimonium baptismatis remittere debet. si quae sint dandae vel petendae. . uxor in ineundo matrimonio aut eo durante. S INCERO. . 43. 41. nec in eis sine eius consensu sacerdotes scribant vel eadem moderentur. Art. . D a t u m R o m a e . ritu patris sunt baptizandi. referente infrascripto huius S. tum inter fideles mixti ritus. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Papa X I . servata forma decreti « N e temere» contrahi debent. C APUT IV De matrimoniis inter fideles mixti ritus Art. exceptis natis ex illegitimo thorp. A LOISIUS C A R D .

— Institutum Sororum. XI decretis Sacrae Congregationis negociis Religiosorum Sodalium praepositae: 12 Iunii 1928.160 Acta Apostolicae Sedis .Commentarium Officiale 8ACBA CONGREGATIO DE RELIGIOSIS APPROBATIONES Ssmus Dominus Noster Pius divina Providentia P P . experimenti gratia. eiusque Constitutiones ad septennium. eiusque Constitutiones ad septennium. vulgo Suore Domenicane di S. cuius domus princepi in dioecesi Comen. approbavit. — Institutum Sororum. vulgo Suore Compassioniste Serve di Maria nuncupatarum. approbavit. eiusque Constitutiones ad septennium. vita est. definitive approbavit eiusque Constitutiones ad septennium. — Constitutiones Sororum. approbavit. vulgo Suore della Sacra Famiglia del Sacro Cuore nuncupatarum. cuius domus princeps in archidioecesi Parisien. sita est definitive approbavit. cuius domus princeps in dioecesi Albanen. — Institutum Sororum. in America sita est. cuius domus princeps in dioecesi Lemovicen. cuius domus princeps in archidioecesi Viennen. experimenti gratia. esperimenti gratia. sita est. Giuseppe nuncupatarum. laudavit. — Institutum Sororum. ad septennium. sita est. laudavit eiusque Constitutiones ad septennium. cuius domus princeps in dioecesi Albien. sita est. sita est. experimenti gratia. laudavit. approbavit. eiusque Constitutiones ad septennium. approbavit. cuius domus princeps in dioecesi Stabien. sita est. itemque eius Constitutiones ad septennium. approbavit. experimenti gratia. vulgo Suore Francescane di S. vulgo Suore Domenicane di New South-Wales nuncupatarum. experimenti gratia. — Constitutiones Tertii Ordinis Regularis Sancti Francisci Assisiensis. laudavit. 10 Iulii — Institutum Sororum. cuius domus princeps in dioecesi Buffalen. cuius domus princeps in dioecesi Maitlanden. vulgo Servi della Carità nuncupatum. experimenti gratia. Caterina de Ricci nuncupatarum. — Institutum Sororum. laudavit. experimenti gratia. vulgo Sœurs Franciscaines de Notre Dame du Temple nuncupatarum. vulgo Figlie del Divin Salvatore nuncupatarum. 1 . sita est. — Institutum. approbavit.

cuius domus princeps in dioecesi Wratislavien. definitive approbavit. — Institutum Sororum vulgo Sœurs de la S. — Constitutiones Sororum. laudavit. cuius domus princeps in dioecesi Victorien. eiusque Constitutiones ad septennium. eiusque Constitutiones ad septennium. — Institutum Sororum. approbavit itemque eius Constitutiones ad septennium. vulgo Suore di S. approbavit. — Institutum Sororum vulgo Suore del Ssmo Sacramento nuncupatarum. vol. XXI. — Institutum Sororum vulgo Suore di S. approbavit. Vincentius La Puma. approbavit Constitutiones. — Constitutiones Instituti Sororum. sita est. cuius domus princeps in dioecesi Baiocen. experimenti gratia. [cuius domus princeps in dioecesi Barcinonen. L — 54-929. experimenti gratia. Filippo Neri nuncupatarum. AUTA. cuius domus princeps in dioecesi Fernen. vulgo Suore Riparatrici del S. sita est. vulgo Suore della Misericordia di S. Cuore di Gesù cuius domus princeps in archidioecesi Neapolitana sita est. 30 Iulii. experimenti gratia. 10 Decembris. itemque ad septennium. sita est. vulgo Suore Terziarie Domenicane di S. cuius domus princeps in dioecesi Vapincen. n. laudavit. approbavit. Congregatio de Religiosis 161 — Constitutiones Sororum. — Constitutiones Instituti Fratrum a S. eiusque Constitutiones ad septennium. experimenti gratia. vulgo Suore degli Angeli Custodi nuncupatarum. sita est. definitive approbavit. Caterina da Siena nuncupatarum. cuius domus princeps in dioecesi Ludovicopolitana sita est. definitive approbavit. v u l g o ^ ^ o r e della Provvidenza nuncupatarum. approbavit. sita est. cuius domus princeps in dioecesi Bellicen. approbavit. vulgo Sœurs du Bon Sauveur nuncupatarum. Famille de la Délivrande nuncupatarum. ad septennium. experimenti gratia. sita est. cuius domus princeps in dioecesi Baiocen. 11 . Giovanni di Dio. experimenti gratia approbavit. — Constitutiones Sororum. Familia. definitive approbavit. 21 Ianuarii 1929. Carlo Borromeo nuncupatarum. experimenti gratia. cuius domus princeps in archidioecesi Panormitana sita est. cuius domus princeps in dioecesi Lafayetten. laudavit. sita est. experimenti gratia. — Institutum Sororum. sita est. vulgo Figlie della Misericordia e della Croce. — Institutum Sororum. Secretarius. laudavit.S. — Constitutiones Sororum. ad septennium. sita est. eiusque Constitutiones ad septennium.

Yenki in Corea. fe Societate V e r b i | D i v i n i (de Steyi). Praefectum 5 Februarii. pro missionibus ad exteros. Bernardum Sul- 7 Februarii. Augustini. P. P. — Cathedrali Ecclesiae Patnensi. — Archiepiscopali Ecclesiae Rhodiensi nuper restitutae praefecit R. Petri et Pauli.12 Decembris. fectura. Superiorem MisBellary. 19 Februarii.1|Recollectorum Kweiteh minis O. Iosephum ¡jLorks.. Seminario Mediolanensi Ambrosii et Caroli. Praefectum Apostolicum de 8 Ianuarii 1929. II NOMINATIONES Sacra Congregatio de Propaganda Fide. providit. O. successivis decretis ad suum beneplacitum renunciavit: 19 Iunii 1928. D. livan. erecta praefectura. e Pont. Magdalenae in B.Commentarium Officiale SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA I PROVISIO ECCLESIARUM Ssmus Dnus Noster Pius divina Providentia Papa X I . — R . P. sionisque Praefectum Apostolicum Novae Guineae Centralis. nuper erecta praefectura. sequentes Ecclesias de suo Pastore 5 Ianuarii 1929. nuper erecta prae- — R. Ss. Franciscum ^Xaverium Ochoa. P. Iulium Douènel. P. F.. | P . — Cathedrali Ecclesiae de Dinajpur. Ernestum ¡Reilly. M. §. e Societate Parisiensi pro missionibus exteri. O. ex Ordine Eremitarum . — R. I. nuper in Sinis. R. in Indiis. 15 Ianuarii. Praefectum Apostolicum de SiMim. P. Aemilium Castellani. Ioannem M. Apostolicum de . P / C a r o l u m Ilarium Currea. — R.162 Acta Apostolicae Sedis . S. R. e Societate esu. Ioannem B a p tistam Anselmo. Praefectum Apostolicum Flue Congregatione Ottiliensi Columbia. S. M. — R. — R. Theodorum Breher. nimirum: FIDE decretis Sacri Consilii Christiano nomini propagando. P..j S.

V i x pueritiam egressa. D e c i m u m septimum annum agens paternam d o m u m repetiit parentum optatis satisfactura. ut in catholicae religionis rudimentis enutrita filióla et pietatis studio succensa a prima aetate virtutum christianarum germina exhiberet. est per rescripta Sacrae Congregationis de Propaganda. ibique tanto fervoris ardore flammescere coepit. Vicarius A p o s t o licus de Volta Inferiore designavit pro appellationibus tribunal. eaque annuente. ac monasterium est ingressa a S. Vicarii Apostolici de T o g o . in Florentino coenobio a . 1737 ex nobilibus piisque parentibus. item designavit ad eundem effectum tribunal Vicarii Apostolici de Fianarantsoa. quippe quae habebatur tamquam nos in domestico viridario positus odorem suavissimum iugiter spirans. qui sedulam adhibuerunt curam. omniumque corda sibi devinciens. Quas designationes Beatissimus Pater approbare dignatus et 7 Mariai 1929. quavis abrupta mora. Apollonia nuncupatum. Vicarius Apostolicus de Antsirabé. desiderium se totam caelesti Sponso devovendi. Congregatio de Propaganda Fide 163 III DESIGNATIONES Ad normam can. maioris addiscendae perfectionis desiderio ducta Florentiam petiit. ut vel moniales universas in sui admirationem raperet. SERVAE D E I TERESIAE MARGARITAE REDI A SACRO CORDE IESU MONIALIS PROFESSAE ORDINIS CARMELITARUM EXCALCEATORUM IN MONASTERIO FLORENTINO. 1594 § 2 Codicis inris canonici. quod iam conceperat.S. datis respective die 25 Februarii SACRA CONGREGATIO RITUUM I FLORENTINA BEATIFICATIONIS ET CANONIZATIONIS VEN. perficere constituit matrique suae rem candide aperuit. indolem dulcissimam et angélicos mores verbis et actionibus praebens. S UPER DUBIO An et de quibus miraculis constet in casu et ad effectum de quo agiturf Arretii in Hetruria nascebatur Dei Famula die decima sexta Iulii an. Sed sanctum.

Qui conventus denuo est habitus die 13 Decembris anno 1927 penes R e v m u m ci. .13 mensis Decembris anno 19. d u m veluti lilium procella percussum occubuit. eo dire excruciabatur. Teresiae Margaritae R e d i . H o c autem ineunte anno. qui Gotti suffectus fuerat. Servae Dei immaturam mortem complures. me. cunctis vitae commodis et illecebris perpetuum remisit nuncium. institutis novendialibus precibus et adhibitis eiusdem reliquiis. fama. quod causae Actores illi sufftciendum p o s t u l a v e r a t . me. Famula Dei fuisse excultas definitum fuit a Summo Pontifice Gregorio X V I per decretum decimo octavo Kalendas Maii. Ven. atque in perfectionis semita currebat alacriter. Quibus rite discussis feliciterque absolutis aliis minoris momenti quaestionibus. qui Ponentis munere hac in Causa fungebatur. Ita ab infirmitate se liberam sensit.164 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale Sancta Teresia inter carmelitides alumnas cooptari obtinuit. virtutum et miraculorum.10 coactus est coetus Antepraeparatorius in aedibus b o . ac post tyrocinium nitide exactum religiosa nuncupavit vota. An- . laetantique animo ásperas regulas amplectens. quin a salutaris artis cultoribus levamen ullum acciperet. et quavis praecisa valetudinis spe.Ven. uno temporis momento. eiusdem sanctimoniam collaudantes et ad caelestem patriam gloriosum transitum praedicantes. die . morbo affecta. Conditis sexaginta itaque annorum Pisis sequutum tum Senis est. Servae Dei interventione impetratis tum Apostolicis tabulis. qui eximium animi candorem egregiasque virtutes in ea admirati fuerant amare luxerunt. qua in civitate Soror Maria Ducei e Congregatione Scholarum Piarum tabescebat in infirmitate sua pulmonali. super altero asserto miraculo. Card. quae pottiano. nullaque spe saltem se melius habendi recreari poterat. V i c o . anno 1839 solemniter latum. die 8 Ianuarii celebrata est in Vaticano Palatio Congregatio Praeparatoria super duobus miraculis. Quum in conditione adeo miserrima valetudinisr ecuperandae versaretur. Quae ad caeleste auxihumana quum omnia remedia frustra experta esset. iisque validis cognitis ac declaratis. Silentium quaestio de more institueretur. Gotti. Brevi coenobiticae vitae evasit exemplar. Card. lium se convertit. opemque sibi propitiare studuit Ven. de quo in Florentino processu Apostolico collectae fuerant probationes. ad vitae exitum aegrotam adduxerat. quorum primum contigit Senis. de virtutibus quaesitum est. mirantibus omnibus qui rem bene noverant. I m o morbus in dies progrediebatur. nondum expleto vicesimo tertio aetatis anno. Aliud prodigium feliciter experta est puella Henrica Giorgi. ut vocant. quotidie tenacius torquebatur. ipseque Florentinus Antistes iudiciales condidit inquisitiones de eiusdem vitae. Statim pium excitum est eius Beatificationis desiderium. easque in gradu heroico a Ven. antequam de miraculis Ven.

D. ut patrocinium suum efficax in re tam gravi ostendat. puellamque e faucibus mortis eripuit et pristinae sanitati repente restituit. Secretarius. nulla relicta cicatrice. A. MARIAE VIRO. C ARD. FUNDATORIS PIAE SOCIETATIS SALESIANAE ET INSTITUTI FILIARUM B. B. SERVI D E I IOANNIS BOSCO. perspicue enitescit ex naturae et gratiae donis illi uberrime elargitis. AUXILIATRICIS. Mariani. SACERDOTIS. Suam tamen sententiam decretoriam proferre distulit Summus Pontifex. sibique tempus reservavit. videlicet die 16 superioris mensis Februarii. Hodierna vero die Dominica I I I in Quadragesima mentem suam pandere statuit. S. Congregatio Rituum 165 cillam Dei Teresiam Margaritam precibus exorat. Camillum Laurenti. L. meque infrascripto secretario. Pro Praefectus. ab acuta tuberculari pulmonum affectione. una cum R. P. C. *SUPER DUBIO An et de quibus miraculis constet in casu et ad effectum de quo agitur? Quam large et copiose Deus omnipotens benedictiones suas effuderit super famulum suum Ioannem B o s c o ac super Piam Societatem ab eodem institutam in populorum emolumentum et praesidium. cunctis obstupescentibus. Sacrorum Rituum Congregationi Pro Praefectum. atque unanimi suffragatione de duobus assertis miraculis omnes constare censuerunt. Fidei Promotore generali. itemque de instantánea perfeetaque sanatione puellae Renricae Giorgi a morbo Pottiano.S. Pontificio solio accidens. L AURENTI. De hisce itaque sanationibus ad iuris rigorem disceptatum est. quinto nonas Martii anno millesimo nongentesimo vicesimo nono. e rebus ab ipso prae- . eisque praesentibus. II TAURINEN. sacroque devotissime litato. C. ad se accersiri voluit Reverendissimum Card. universus disceptatorum coetus coactus est coram Sanctissimo Domino nostro Pio Papa X I . e Congregatione Scholarum Piarum. S. œ s. ac novissime. solemniter edixit: Constare de instantánea perfeetaque sanatione Sororis Mariae Ducei. ut precibus uberiorem divini luminis claritatem obtineret. Carolo Salotti. BEATIFICATIONIS ET CANONIZATIONIS V E N . Annuit Christi Famula. Atque h o c Decretum evulgari et in actis Sacrorum Rituum Congregationis referri mandavit.

Liberalitate et caritate perlibenter utebatur. Nunc vero sodales eius ulterius progressi ad extremi etiam Orientis plagas missionali munere c u m maximo animarum lucro apostolica constantia et laude late funguntur. in adversariorum animis demulcendis strenue pugnavit. apprime in adolescentibus instituendis. Quandoque etiam cordium arcana rogatus pandebat. quin benefacendi voluntatem amitteret. conditis super iisdem Apostolicis tabulis. Corporis quoque morbos efficaciter curabat. et pacem anxiis animis restituere adamabat. verum et in longinquas Americae regiones transvexit. Eius valetudo prodigiosa ab omnibus declarata est. futura praecinebat. et nullum unquam egenum dimittebat inauditum. una animarum lucrandarum cupidine motus ac fretus. cunctisque benefacere in deliciis iugiter habuit. ut de assertorum prodigiorum veritate proferret iudicium.166 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale clare gestis. Ita exordientem P i a m Societatem probe instruere sategit. dulcissimam que beneficentiae suae memoriam in quovis civium ordine relinquens. quae ulcere rotundo in stomacho terebatur acribusque doloribus cruciabatur. nullis ferme suffragantibus opportunis auxiliis. eamdem augere et propagare feliciter contendit. e quibus bina facta selegerunt studisissimi causae Actores et. Altera sanatio contigit in Teresia Callegari. Y e n . etiam in dissitis orbis partibus fundatis et firmiter communitis. Namque humili loco natus Dei Famulus ab ineunte aetate multis se exornatum egregiis dotibus praebuit. in contrarietatibus vincendis. Ioannis B o s c o ope implorata eiusque reliquiis summa cum fiducia sumptis. Ipse autem in obstaculis superandis. atque Ven. eaque aggressus est perfecitque opera. ac prope decessura a medentibus aestimabatur. Neque errabant . etiam in rebus angustis. qui v i x curationem post diuturnum tempus suscipere poterat. Dilectus D e o et hominibus occubuit. Statim post eius funus circumferri coeperunt prodigia. seque magnum virum exhibuit. aegra divinum auxilium experiri cogitavit. nedum in plures Europae partes. Comperta morbi indole ac malitia. atque in primis ab artis salutaris cultoribus. quarum etiam Institutum longe diffusum praeclaros edit in Ecclesia salutis fructus. Dei Famulus. quae absque facultatum copia et auctoritatis imperio sustineri nequivissent. sacrorum R i t u u m Congregationi proposuere. praesertim sanationum a morbis. quas Filias Mariae Auxiliatricis nuncupavit. illico se morbo liberam perfecteque sanatam sensit. Prima sanatio est Sororis Provinae Negro. ex Piae Societatis progressibus novisque domibus in pluribus regionibus. qui rebelles omnigenis curationibus eam ad marasmum adduxerant. pluribus affiictata morbis internis. H o c sanctissimo desiderio ductus sacrarum virginum sodalitatem condidit.

accitisque Reverendissimis Cardinalibus Camillo Laurenti. de quo agitur. S. et Alexandro Verde. Fidei Promotore generali. sed a cunctis fmorbosis afíectionibus sanata èst. die 24 Ianuarii anno . Praefectus. dieque 11 mensis Decembris eiusdem anni coacta fuit Congregatio Praeparatoria in Die vero 5 vertentis mensis Martii universus disceptandum coetus congregatus est coram Sanctissimo D o m i n o nostro Pio Papa X I . itemque de instantánea perfeetaque sanatione Teresiae Càllegari a poli-artrite acuta post-infectica. quarto decimo Calendas Aprilis anno millesimo nongentesimo vicesimo nono. quae prodigium asseruit et conclamavit. solioque Pontificio sedit. meque infrascripto a secretis.1928 habita est Congregatio Antepraeparatoria in Aedibus Reverendissimi Palatio Cardinalis Vaticano. Secretarius. Atque h o c decretum evulgari et in acta sacrorum Rituum Congregationis referri iussit. an et de quibus miraculis constet in casu et ad effectum. et proposito dubio a Reverendissimo Card. L . iisque sedulo discussis legitimisque declaratis. hodiernam auspicatissimam diem. una cum R. quem peculiari cultu Ven. et divina Hostia ferventer oblata. Carolo Salotti. aliisque laesionibus. Implorata itaque Ven. uno temporis momento. causae Ponente. Interim precibus splendidiorem divini luminis claritatem in re tam gravi esse impetrandam. quotquot intervenerint tum Reverendissimi Cardinales tum Patres Consultores omnes ex ordine responderunt. non ab una. Angelus Mariani. Congregatio Rituum 167 egregii viri. designavit. atque so miter decrevit: Constare de instantánea perfeetaque sanatione sororis Provinae Negro ab ulcere rotundo stomachi. omnes est cohortatum. Apostolicis autem adornatis inquisitionibus super duabus sanationibus. © S. totius Ecclesiae universalis Patroni. pluribus anatomicis constabat laesionibus. nobiliorem ingressus est aulam. CARD. R. namque gravissimus morbus quo ipsa laborabat vere organicus erat.S. Teresia Callegari. P. Quum autem suam decretoriam edere sententiam statuisset. Alexandro Verde. Beatissimus vero Pater suum proferre iudicium distulit. causae Relatore. iuramento obstricti a sacra Rituum Congregatione adsciti. . quae aegrotam ad statum marasmi adduxerant. Causae Relatoris. LAURENTI. iisque praesentibus. qua festum agitur sancti Ioseph. S. C . sacrorum Rituum Congregationi Praefecto. C. me. animi tamen sui laetitiam haud obscure pandidit. Ioannes Bosco maxime prosequebatur. D. Ioannis B o s c o interventione. cl. prout evidenter ostenderunt tres periti viri. Antonii V i c o .

ex Sacra Poenitentiaria Apostolica. vi cuius sacerdotes. in Purgatorio detentae. in quolibet Missae Sacrificio plenariam Indulgentiam lucrari et applicare possint. sit consuetum personale privilegium altaris. N. D a t u m Romae. A. Indulgentiam. L . h o c anno iubilari in Constitutione A p o stolica " Auspicantibus Nobis „ sacerdotibus concessum. respondendum censuit: « Negative ad primam partem. Substitutus. Anelli. die 8 Martii 1929. . Sacrae Poenitentiariae Apostolicae sequens dubium pro opportuna solutione exhibitum fuit: « Utrum privilegium personale. confirmavit et publici iuris fieri mandavit. independenter a Missae applicatione. Sacrum litantes. idem Ssmus Dominus responsum Sacrae Poem tentiariae benigne adprobavit. ab infrascripto Regente eiusdem Sacri Tribunalis. & S. re mature perpensa. X I . pro defuncto celebrantes. affirmative ad secundam ». plenariam acquirere et applicare valeant animae pro qua Missam celebrant. Pio divina Providentia P p . S.168 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale ACTA TRIBUNALIUM SACKA POENITENTIARIA APOSTOLICA D U B I U M DE PRIVILEGIO SACERDOTIBUS CONCESSO IN CONSTITUTIONE APOSTOLICA « AUSPICANTTBUS NOBIS ». uni animae. Luzio. Eegens. ab ipsis ad libitum d e s i g n a t a e ! Et Sacra Poenitentiaria Apostolica. Facta autem de praemissis relatione Ssmo D. vel potius ita intelligendum sit ut sacerdotes. in Audientia diei 1 Martii 1929.

A. 4 juin 1928. les fidèles ayant connaissance du lieu de la résidence du dit M. parochi. les curés. R. Marcello Pistoiese. dans la mesure du possible. Ex Cancellaria Tribunalis S. Ioannes Ladelci. * L. eundem citamus ad comparendum. Ponens. les prêtres. 94). Notarius. défendeur en cette cause. sive per Procuratorem legitime constitutum. die 9 Martii 1929. François Winspeare. Via] della Dataria. sacerdotes et fideles quicumque notitiam habentes de loco commorationis praedicti Francisci Winspeare curare debent. et ad diem designandam qua habebitur Turnus Rotalis pro causae definitione : An constet de nullitate matrimonii in casu. l'avertir de la présent citation. Nous le citons à comparaître. via della Dataria. Ordinarii locorum. par propre personne ou par un procureur légitimement constitué. et fixer le jour de la cause devant la Rote. Rotae. © S. * Etant inconnu le lieu de la demeure actuelle de M. Rotae ( R o m a . Rote Romaine (Roma. hora 11.WINSPE ARE ) Cum ignoretur locus actualis commorationis Francisci Winspeare. François Winspeare. devront. n. sive per se. Romana Rota m SACRA ROMANA ROTA Citatio edictalis NULLIUS SEU MONTIS CASINI NULLITATIS MATRIMONII ( FIS CHER. in sede Tribunalis S. 94) die 4 Iunii 1929. ut de hac edictali citatione ipse moneatur. R. né à S. vel infrascripto subscribendum. Davidis et Mariae Caracciolo di Torella. au siège du Tribunal de la S. pour concorder ou souscrire le doute ci-dessous rapporté. . à 11 heures. fils du Baron David et de Marie Caracciolo di Torella. Gonste-t-il de la nullité du mariage dans ce cas f Les Ordinaires des lieux. filii Bar.S. in oppido San Marcello Pistoiese. n. ad concordandum de dubio disputando. W y n e n . in causa conventi.

de quibus in canone 349 § 1 n. An vi canonis 1078 ex solo actu. I I I . Negative. vi cuius iudex cum altera parte communicare solet positiones seu articulos argumentorum. ita intelligenda sint ut Episcopi in sacris benedictionibus prohibeantur' solo crucis signo uti. . Affirmative. de quo in canone 1245 § 2. independenter a cohabitatione oriatur impedimentum publicae honestatis. 1. quum peculiaris formula in libris liturgicis non R. propositis in plenario coetu quae sequuntur dubiis. praescribitur. responderi mandarunt ut infra ad singula: I.DE DISPENSATIONE AB ABSTINENTIA ET IEIUNIO D. remoto tamen subornationis periculo. I I . An secundum canonem 1761 § 1 servari possit praxis. An verba ritibus ab Ecclesia praescriptis. ut aiunt. Negative. R. ut interrogatorium conficiat exhibeatque iudici. R. An magnus populi concursus.DE IMPEDIMENTO PUBLICAE HONESTATIS D.170 Acta Apostolicae Sedis . de quibus in canone 1099 § 1.DE POSITIONIBUS SEU ARTICULIS ARGUMENTORUM D. habeatur etiam per extraordinarium concursum fidelium unius tantum paroeciae ad festum in ecclesia celebrandum. civili inter eos. I Y . Affirmative. .Commentarium Officiale ACTA OFFICIORUM PONTIFICIA COMMISSIO AB CODICIS CAFÓLES AUTHENTICE INTERPRETANDOS RESPONSA AD PROPOSITA DUBIA E m i Patres Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authentice interpretandos. DE SACRIS BENEDICTIONIBUS D. . . R. super quibus testes sunt examinandi.

quotiescumque de clericis agatur.DE IURE ACCUSANDI MATRIMONIUM D. die 12 mensis Martii anno 1929. 1 intelligenda sit tantum de impedimentis proprie dictis (cann. 1067-1080). affirmative ad secundam. sive sacerdotes sint sive solummodo diaconi. S. P. . etc. E. an etiam de impedimentis improprie dictis matrimonium dirimentibus (cann. » legatur: « ut. Utrum v o x impedimenti canonis Ì971 § 1 n. etc. GASPARRI. II) huius voluminis.1-1103). Datum Eomae. Negative ad primam partem. Praeses. singulos casus huic Pontificiae Commissioni ». Secretarius. 108. PONTIFICIA COMMISSIO PEO RUSSIA NOTANDUM In decreto relato pag. 94 (fase. Ioseph Bruno. . 12 pro eo quod est « ut singulos casus huic P o n t .Pontificia Commissio ad Codicis canones authentice interpretandos 171 Y. L. © CARD. Commissioni. lin.

qui grâce à vous estdevenu plutôt un nouveau titre de Notre reconnaissance envers vous. Adhésion et sympathie qui ne se sont jamais démenties. et avec eux vos gouvernements. Nous n'hésitons pas à le dire — qui dépasse en grandeur et en importance toutes les autres. Nous ne pouvons pas nous empêcher d'apercevoir vos respectifs souverains. che Gli presentava i propri ringraziamenti per le comunicazioni avute da Sua Eminenza R e v m a il Signor Cardinale Segretario di Stato. de Corpo Diplomatico. vos présidents. Decano del seguente discorso: Voilà une magnifique audience — une audience. sabato 9 Marzo. à vos bons offices.172 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale La Santità di Nostro Signore ha ricevuto. c o m m e les plus désirés témoignages de sympathie et d'adhésion de vos Etats et de v o s peuples. Carlo Magalbaes de Azeredo. d'une étendue mondiale. voulu vous faire concernant les événements qui allaient s'accomplir. vos peuples. s. circa gli accordi tra la Santa Sede e l'Italia. Et ce point de vue c'est vous qui Nous le donnez. c'est grâce à vous. à l'heure présente. chers Messieurs.. mais qui. chefs d'Etat. vision grande! Et vous venez Nous remercier de quelque chose. que la communication que par l'intermédiaire de Notre Cardinal Secrétaire d'Etat. che venivano poi firmati nel Palazzo Laterano P l i successivo. tous ensemble: une vision d'une grandeur vraiment apocalyptique. Ce n'est pas un compliment. et même quelquefois se sont accentuées depuis l'année 1870. Ambasciatore straordinario e Plenipotenziario del Brasile. c'est à un certain point de vue — un point de vue réel et positif — que votre visite collective est vraiment la plus grande et la plus importante qu'on puisse Nous faire. En effet. vos pays tout entiers. il 7 Febbraio u. visionem magnam. à un moment (on peut bien dire à un tournant) si important. Nous avons. Car ce n'est pas seulement vos estimées et aimables personnes que Nous voyons. All'eloquente e geniale Indirizzo di Sua Eccellenza il Sig. c'est grâce à votre intelligente et bienveillante transmission et interprétation que cette communication nous a valu les plus réconfortants. régents. quel que soit le n o m dont on les appelle. in udienza l'Eecmo Corpo Diplomatico. Sua Santità rispondeva col . Derrière chacun de vous.

de l'Australie. comment pourrions-Nous imposer à d'autres de tels soucis et de telles responsabilités? Mais si on ne peut parler de garanties juridiques on peut bien parler de garanties morales. Nous disons les garanties que Nous aurions pu désirer. U n ' y a dans ces mots aucune exagération: Nous venons de recevoir lettres et dépêches non seulement de toutes les villes et villages d'Italie. non seulement d'Italie. Defensio. du centre et du sud de l'Afrique. la garantie (on peut bien l'appeler aussi garantie diplomatique) que vous représentez. non seulement de toutes les villes et de bien des villages de tous les pays d'Europe. mais aussi des deux Amériques. 2. dans toute la portée et toute la force de sa signification. tellement grandioses qu'elles ont remplacé et dépassé sans mesure toutes les garanties que Nous aurions pu désirer. Voilà une distinction qui a été oubliée par les nombreux dilettanti et amateurs (comme votre éloquent interprète les a appelés) de droit international. La garantie juridique est celle que l'ancien et solennel langage du droit traduit par défense. de l'Hudson comme s'il s'agissait partout d'un événement local. Telle est. Contre l'ennemi ? Mais Nous ne sommes l'ennemi de personne. soit tutelle.. chers Messieurs. Cette distinction revient à celle qui intervient entre garanties juridiques et garanties morales. du Mackenzie. quamdiu sub tutoribus est. I V . des Indes. du nord. de la Nouvelle Zélande. 1 défense contre l'ennemi ou contre l'insolvable. tutelle ? Mais encore moins pourrions-Nous l'accepter: c'est l'Apôtre saint Paul qui dit que m ê m e le riche héritier nihil differt a servo.. tout le peuple d'Ita- i Gal.Diarium Romanae Curiae 173 l'histoire du Saint-Siège et de l'Eglise se sont traduites en démonstrations tellement solennelles. tutelle — defensio. Fait vraiment impressionnant. et que votre éloquent interprète a si opportunément rappelée.. que vous formez.. et Nous ne croyons avoir d'autre ennemi que les ennemis de la vérité et du bien. U y en a une autre qui continue depuis le onze février à remplir les pays et le monde entier. et qui Nous autorise à dire que non seulement le peuple. du Japon. 1 1 1 Et soit défense. Sinon défense. mais de toutes les parties du monde. . de la Chine. et magnifique dans son genre. Défense contre l'insolvable ? Mais Nous avons cru et croyons à la loyauté et à la persévérante bonne volonté de ceux qui se sont montrés prêts et désireux de traiter. tutela. si lumineusement mise en relief. parce qu'il y a des garanties que Nous ne pourrions aucunement ni désirer ni accepter. incomparable (et peut être jusqu'ici jamais vérifié) plébiscite. de l'Alaska. C'est ce grand.

Une autre v o i x touchante est celle de ceux qui. parmi les braves qui. pendant des années. mais que les peuples du monde entier sont avec Nous. Cette pensée Nous ramène encore une fois aux belles et chères montagnes de Notre jeunesse. Nous la donnons de tout cœur à v o s familles. non seulement national mais mondial. on ne voit plus les jolies vallées. qui sont aussi nos morts. la direction de la pacification religieuse. Voilà la garantie la plus imposante qu'on puisse penser et imaginer. « ce que Nous ayons ». Nous aussi. les petites pittoresques maisons. au point auquel Nous sommes arrivés. que celle-ci soit à elle seule un grand et inestimable trésor. infiniment plus digne de considération. 1 Notre bénédiction. . dans vos différents pays. 1 Acta Ap. 6. toute une grande région qui se révèle: la région des consciences. cœur. Vous leur direz. un vrai plébiscite. aux peuples et aux gouvernements que vous représentez. à vos pays. inoubliables. c'est le point de vue le plus élevé. il faut gagner les faîtes. ont mis leur vie à la disposition et à la défense du SaintSiège. et à tout ce que chacun de vous porte dans sa pensée et dans son. chers Messieurs. C'est toute une direction. de tant de consciences. bien. non seulement d'Italie.174 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale lie. C'est d'abord la v o i x du petit nombre de survivants. en esprit de foi catholique. que la pacification civile et politique d'un pays. I I I . surtout d'Italie.. c o m m e jadis disait saint Pierre le premier Pape. Dans ce vaste et immense plébiscite Nous ne pouvons pas ne pas saisir et relever quelques v o i x qui Nous ont profondément ému. Il Nous semble aussi que Nous avons le droit de Nous en réjouir et d'inviter tout le monde à s'en réjouir avec Nous. quand Nous pensons à la pacification de tant d'âmes. mais du monde entier. qu'à vous donner. mais la vision se fait infiniment plus large et bien souvent vraiment sublime. Nous ne pouvons pas ne pas sentir tout le devoir d'en remercier de grand cœur le b o n Dieu et tous les hommes qui Nous ont donné le concours de leur bonne volonté en apportant leur contribution — et une contribution qui n'est certes pas indifférente ni de peu de prix — à cette grande oeuvre de pacification. que le Saint-Père a prié et appliqué des Messes pour tous leurs morts. Nous ont fait dire: voilà que nous recommençons à faire nos Pâques. U faut s'élever pour gagner les plus magnifiques points de vue. les petits clochers pensifs. Il ne Nous reste. les sommets: de là-haut. à ces braves.

Angelo Zavaglio. Monsig. della medesima diocesi. Giovanni Moruzzi. si è degnato di nominare: Camerieri Segreti Soprannumerari di S. della diocesi di Crema. Monsig. Luca Grgó (Spalato). della medesima diocesi. nel Palazzo Apostolico Vaticano. Monsig. Giuseppe Stowerding. Salvatore Vattuone (Roma). il Santo Padre Pio XI. dell'archidiocesi di Strigonia. SEGRETERIA DI STATO NOMINE Con Biglietti della Segreteria di Stato. con l'intervento degli E cai e Revmi Signori Cardinali e col voto dei Revmi Prelati e dei Consultori teologi. per ordine e disposizione della competente autorità ecclesiastica. Monsig. felicemente regnante. della diocesi di Münster. della diocesi di Osnabrück. Enrico Hupe. Monsig. : 24 Gennaio 1929. Manlio Bozzini. si è tenuta la Congregazione Preparatoria per discutere il dubbio su due miracoli che si asseriscono operati da Dio per intercessione del Beato Teofilo da Corte. Monsig. Monsig. Romanae Curiae 175 SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI Martedì. della diocesi di Bois-Ie-Duc. della diocesi di Osnabrück.. Ermanno Martin. Monsig. » 25 » » » » 26 4 » 7 » » » 13 » » » » » » » Marzo » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Monsig. Monsig. componenti la Sacra Congregazione dei Riti. Monsig. S. Monsig. . Bernardo Husman. Sacerdote professo dell'Ordine dei Frati Minori. Paolo Kecskés. i quali miracoli vengono proposti per la Canonizzazione del medesimo Beato. Guglielmo Reinhard. Monsig. Ireneo Bassi. Monsig. dell'archidiocesi di Friburgo di Brisgovia. Ermanno Dreck. Benedetto Filosa (Roma). 12 Marzo 1929. originario della diocesi di Mantova ma ordinato in quella di Ferrara e passato successivamente di proprio arbitrio in diverse altre diocesi. è sospeso a divinis. COMUNICATO Si fa noto che il Sac. della diocesi di Pavia. della medesima archidiocesi. Monsig.Diarium. Tommaso Goossens. Lucio Mileta (Spalato).

Emo Sig. Adriano. Stefano Faugier. NECROLOGIO 4 3 26 30 31 1 5 Giugno 1928. R. Il Sig. Luigi Pironti. S. della medesima archid. Vescovo tit. Vilfredo Giuseppe Spruson. Arcivescovo di Salerno. di Tipasa. II Sig. Cameriere Segreto di Spada e Cappa Soprannumerario di S. Carlo Gregorio M. Il Sig. Maria in Portico. Vescovo tit. Antonio Coudert. Card. Card. Angelo in in Pescheria. della medesima archidiocesi. Emo Sig. della Nunziatura di Praga. Goffredo Forrest Hughes. del Titolo di S. Diacono di S. dell'archidiocesi di Sydney. Arcivescovo di Colombs (India). dell'archidiocesi di Salerno. Giuseppe Bruneiii. Monsig. Vescovo di Colima. Il Sig. Enrico Léonard. : 25 Gennaio 1929. Bibliotecario e Archivista di S. Monsig.: 14 Febbraio 1929. » » » » 21 28 » » » » » » » » » » » » Il Sig. della medesima archid. 25 Gennaio 1929. Ottobre Marzo » » Aprile » » » » » » » Monsig. Edoardo Kerr. dell'archidiocesi di Melbourne. Monsig. Chiesa. Card. dell'archidiocesi di Westminster. Il Sig. Tommaso O'Louglin. Grasso. E. AIDANO GASQUBT.Commentarium Officiale Camerieri d'onore in abito paonazzo di S. Kernau. Emo Sig. EVARISTO LUCIDI. Il Sig. 12 Febbraio 7 Marzo » » Monsig.176 Acta Apostolicae Sedis . Monsig. Andrea Kerr. Monsig. . Gregorio Bucic (Spalato). A. S. Giuseppe Amatore Velasco. di Abido. AURELIO G ALLI . Edoardo Patrizio Hollingdale^ della medesima archid. Diacono di S. Monsig.

X I Dilecte fili. Pauli de Oosterholto. in dioecesi Atrebatensi in Gallia. dimisso titulo Abbatis ad Sancti Pauli de W i c i a c o . usque ad recentem in abbatiam erectionem. X X I 1 Maii 1929 Num. ut de Nostra venia. exponendum Nobis curaveris. E. quo huc usque potitus es. salutem et apostolicam benedictionem. praeficiaris novae abbatiae Sancti Pauli de OosterACTA. nunc degens in Hollandia in civitate de Oosterholto Bredanae dioecesis intra fines. apostolica Nostra auctoritate. R. Diac o n o Cardinali Laurenti. vol. Praefecto Congregationi religiosorum sodalium negotiis praepositae. Pauli de Wiciaco in Gallia. dependente ab abbatia Sancti Pauli de Wiciaco. quod in eadem d o m o . 5. praevia absolutione a vinculo de Apostolicae potestatis plenitudine facta. volumus ac decernimus ut tu. praesentium vi. votis his concedendum ultro libenterque existimavimus. ut diuturno labori tuo meritum tribuamus praemium. novae huic abbatiae Sancti Pauli de Oosterholto uti Abbas et Ordinarius eodem Nostra auctoritate praeficiaris: Nos. Benedicti alumnus. relicto titulo Abbatis S. dilecte fili. Audito igitur dilecto filio Nostro Camillo S. perspecto statu religiosae domus S. S. XXI. tu. omnibusque rei momentis attento seduloque studio perpensis.Annus X X I . te in votis admodum habere. XI LITTERAE APOSTOLICAE I DESIGNATUR ABBAS ET ORDINATUR REGIMEN NOVAE ABEATIAE SANCTI PAULI DE OOSTERHOLTO IN HOLLANDIA. quam m o d o Nos pro benevolentia Nostra erga Ordinem Divi Benedicti in abbatiam erigere dignati sumus. Congregationis Gallicae Ord. PIUS PP. Abbas ad Sancti Pauli de W i c i a c o . — Cum tu. 12 . 5 ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE . uti A b b a s eiusdem Sancti Pauli de Wiciaco monasterii viginti circiter annis constanti studio aggressus est. ad persequendum opus. ACTA PII PP.Vol. — 1-5-929. n.

N o n obstantibus contrariis quibuscumque.Commentarium Officiale holto in Hollandia. in primam transire. nisi de consensu duorum A b b a tum quorum interest. in quantum indiget. per praesentes decernimus: ut unusquisque monachus stabilitus sit ipso facto. et feliciter floreat. nova haec abbatia ad Sancti Pauli de oosterholto in H o l landia et monachorum numero. Pontificatus Nostri septimo. sub anulo Piscatoris. illiusque sis rite primus de regimine A b b a s atque Ordinarius. — Per similes Apostolicas Litteras. mitti. Haec volumus atque decernimus benevolentiam Nostram erga inclytam Benedicti familiam significantes. validum sit plenaque auctoritate polleat. praecipimus ut sedi ita vacanti regulariter provideri possit. in altera autem de facto manens. D a t u m B o m a e . a die eiusdem promulgationig c o m putandos. nullus monachus ad normam praecedentis dispositionis. PIUS PP. die X X V mensis Maii superioris anni MDCCCCXXVII Piscatoris anulo obsignatas.178 Acta Apostolicae Sedis . suum n o v u m A b b a t e m . ac sine ullo speciali instrumento. et ad servanda tam iura ac Ubertatem uniuscuiusque monachi secundum Gallicae Congregationis constitutiones. nisi autem in scriptis declaraverit velle se altero in monasterio stabiliri: ut per quinque annos. et bonorum operum ornamento succrescat. in illo monasterio in quo manebit die promulgationis Literarum erectionis novae abbatiae. D e m u m cum nominationis tuae in primum Abbatem novae abbatiae de Oosterholto effectus fuerit vacatio sedis abbatialis de W i c i a c o . pariter. Nostra auctoritate. eiusdemque dioe- . X I Ad futuram rei memoriam. servatis adamussim iuris et Constitutionum praescriptis. qui usque ad erectionem novae huius in Hollandia abbatiae omnes erant de iure monachi unius gallicae abbatiae Sancti Pauli de W i c i a c o . vel vocari possit. quam b o n u m et necessitates utriusque m o nasterii. die x i i mensis Iulii anno MDCCCCXXVIII . G ASPARRI. II FINES REGUNTUR INTER DIOECESES DE CHITTAGONG ET KRISHNAGARENSEM IN INDIIS ORIENTALIBUS. C A R D . apud Sanctum Petrum. Ad c o m ponendum vero statum iuridicum monachorum ambarum abbatiarum. regulare capitulum Sancti Pauli de W i c i a c o . ceterum non dubitamus quin te auspice ac moderatore. et ad eligendum ad normam sacrorum canonum ac constitutionum Congregationis Gallicae. in una ex duabus abbatiis de iure stabilitus. P . dioecesis de Chittagong in Indiis Orientalibus erecta fuit. a Secretis Status.

illisque ad quos pertinent. validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere. scienter sive ignoranter. nunc et in posterum amplissime suffragari. omnibus adiunctis attente perpensis cum venerabilibus fratribus Nostris Sanctae R o m a nae Ecclesiae Cardinalibus negotiis Propagandae Fidei praepositis. Nosque id in christiani populi emolumentum maxime cessurum rati. P. Nos humiliter flagitavit. H a e c quidem edicimus. Nimirum motu proprio atque ex certa scientia et matura deliberatione Nostris. Cum vero pluries huius districtus de Gopalganj fines civiles immutati fuerint. G ASPAREI. non minus quam dioecesis Krishnagarensis fines certo m o d o constituantur. XI 179 cesis territorii limites statuti fuerunt. D a t u m R o m a e . praedictam Indiarum Orientalium Delegati propositionem in examen revocantes. Praefatae novae dioecesis territorium partem complectebatur districtus vulgo de Gopalganj nuncupati. quae ad meridiem spectant. suosque plenos atque integros effectus sortiri atque obtinere. die x v m mensis Iulii anno MDOCCOXXVIII . apud Sanctum Petrum. deque apostolicae Nostrae potestatis plenitudine. Pontificatus Nostri septimo. N o n obstantibus contrariis quibuscumque. . et de Gopalganj ac de Kohualipara nuncupantur. sive pertinere poterunt. difficultates ortae sunt inter Episcopum de Chittagong et Episcopum Krishnagarensem quod attinet ad ecclesiasticae iurisdictionis exercitationem. a Secretis Status. auctoritate qualibet. Has ad remo vendas difficultates nuper venerabilis frater Eduardus Mooney. C A R D . haec quae infra scripta sunt decernenda existimavimus. decernentes praesentes Litteras firmas. de quo agitur in supra recensitis Litteris Apostolicis sub anulo Piscatoris datis. praesentium tenore. quod in memoratis Litteris per verba « partim de Gopalganj » declarabatur. eae nempe quae nomine veniunt Kasiani et Muksudpur. sicque rite iudicandum esse ac definiendum. irritumque ex nunc et inane fieri si quidquam secus super his. volumus ut dioecesi de Krishnagar partes duae (vulgo Thanas) ad septem^ trionem territorii de Gopalganj. deinceps tribuantur. sub anulo Piscatoris. sitae.Acta Pii PP. et vicissim ad dioecesim de Chittagong pertineant aliae partes duae (vulgo Thanas). attentari contigerit. a quovis. Apostolicus Delegatus in Orientalibus Indiis. ut novae dioecesis de Chittagong fines. ut praedictae novae dioecesis de Chittagong fines rectius definirentur. de eorundem fratrum consilio.

statuenda existimavimus. iugiter exstare ac permanere. et Aloisius Mathias. Pontificatus Nostri septimo. dioecesi de Chittagong adiungimus sive incorporamus. decernentes praesentes Litteras firmas. N o n obstantibus contrariis quibuscumque. statuimus. apud Sanctum Petrum. ipsosque. G A S P ARRI. P. X I Ad futuram rei memoriam. nunc et in posterum amplissime suffragari. collatis consiliis cum venerabilibus fratribus Nostris Sanctae R o m a nae Ecclesiae Cardinalibus negotiis Propagandae Fidei praepositis. praesentium tenore. die x v m mensis Iulii anno MDCCCCXXVIII . PIUS PP. enixe N o s flagitaverint ut duos districtus civiles ad apostolicam praefecturam de Assam huc usque pertinentes ab ea dismembrarentur. scienter sive ignoranter attentari contigerit. petitionem praedictam gravissima sua commendatione roboraverit: Nos.180 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale in IMMUTANTUR FINES DIOECESIS DE CHITTAGONG ET PRAEFECTURAE APOSTOLICAE DE ASSAM. omnibusque rei momentis attente perpensis. irritumque ex nunc et inane fieri si quidquam secus super his. illisque ad quos pertinent. sub anulo Piscatoris. sicque rite iudicandum esse ac definiendum. Nimirum motu proprio atque ex certa scientia et matura deliberatione Nostris. Delegatus Apostolicus Indiarum Orientalium. quo fungimur. a quovis. Haec volumus. et cum venerabilis frater Eduardus Mooney.— Quum ex Apostolico munere. deque apostolicae Nostrae potestatis plenitudine. Praefectus Apostolicus de Assam. . sive pertinere poterunt. validas atque efficaces. C A R D . haec quae sequuntur. ad maiorem Dei gloriam christianique populi salutem. iisdem servatis confiniis. duos civiles districtus de Sylhet et Cachar a praefectura apostolica de Assam seiungimus sive dismembramus. auctoritate qualibet. Episcopus de Chittagong in Indiis Orientalibus. Ecclesiarum omnium cura Nobis commissa fuerit. felici illarum statui ac prospero regimini pro re ac tempore consulimus. Datum R o m a e . a Secretis Status. suosque plenos atque integros effectus sortiri atque obtinere. Iamvero cum venerabiles fratres Arcturus Le Pailleur.

cum vicariatus apostolicus de Wonsan in Corea. quam venerabilis fratris Celsi Costantini. XI 181 IV ERECTIO PRAEFECTURAE APOSTOLICAE DE YENKI EX DISMEMBRATIONE VICARIATUS APOSTOLICI DE W O N S A N . Haec animo repetentes. X I Ad futuram rei memoriam. Archiepiscopi tit. Nos enixis precibus flagitaverit ut tota illa provincia. S. Theodosiopolitani. in omnes christiani orbis regiones. quoad spirituales populi necessitates peculiarem curam requirere videtur. quae ab Ordinarii sede dissita. cui nomen facimus de Yenki. — Ex hac Divi Petri Cathedra. de re christiana in dicto territorio de Yenki optime meritae. m o t u proprio atque ex certa scientia et matura deliberatione Nostris deque apostolicae Nostrae potestatis plenitudine. validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere. e Congregatione Ottiliensi O. Episcopus titularis Appiariensis ac Vicarius Apostolicus dicti vicariatus de Wonsan. pro exteris missionibus. eandemque provinciam. ac praehabitis votis tam venerabilis fratris M a m Giardini. PIUS PP. ab eodem vicariatu per Nos detracta. amplitudine territorii et incolarum numero conspicuus. in praefecturam apostolicam erigimus. supra memorati Vicarii Apostolici votis concedendum esse existimavimus. cumque ipse venerabilis frater Bonifacius Sauer. Delegati Apostolici in Sinis. collatis consiliis cum venerabilibus fratribus Nostris Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus negotiis Propagandae Fidei praepositis. et quae ad expeditiorem conducant rei christianae procurationem. longo licet terrarum marisque spatio seiunctas. sublimi tamquam e specula. Archiepiscopi titularis Edesseni. in peculiarem praefecturam apostolicam erigeretur: Nos. B. ita tamen ut eadem provincia.sentium tenore. amplectatur provinciam de Yenki pertinentem ad Manciuriam. nec non rogata sententia P. quam divinitus obtinemus. edicimus decernentes praesentes Litteras firmas. Quae cum ita sint. Haec volumus. sic separatam sive dismembratam. sive nova praefectura. provinciam civilem de Yenki a vicariatu apostolico de Wonsan seiungimus. sollicito studio decernere satagimus. omnibus denique rei momentis attente perpensis. servetur curis Congregationis Ottiliensis Ordinis Sancti Benedicti. Abbatis generalis Congregationis Ottiliensis Ordinis Sancti Benedicti cuius curis vicariatus de Wonsan est commissus. Delegati Apostolici in Iaponia et Corea. ob fidelium numerum in dies feliciter percrebrescentium. suosque plenos atque . prae.Acta Pii PP. mentis Nostrae oculos convertimus.

PIUS PP. P. et . et divini cultus splendori consulit potissimum Conlegium sacerdotum theologorum. anno M D L X X X X V I I I structura atque artis operibus praenobile templum surrexit. quos inter memorare iuvat Iosephum Benedictum Cottolengo. V BASILICAE MINORIS HONORIBUS DECORATUR TEMPLUM TAURINENSE SS. Sabaudiae Principum pietatem ac munificentiam testantur. intus autem o b d u c t u m pretioso marmore atque aere. Pontificatus Nostri septimo.182 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale integros effectus sortiri atque obtinere. Sacrarium albariis perraris operibus excultum. N o n obstantibus contrariis quibuscumque. — Inter praestantiores sacras aedes. copiosa ac praedivite supellectile abundat. D a t u m Eomae. sub anulo Piscatoris. a Ssmo Sacramento appellatum. et privilegia indulgentiarum de thesauro Ecclesiae. CORPORIS DOMINI. quibus Taurinensis civitas nobilitatur. Frontem ornant mirificae statuae. CARD. MCCCCLIII . condendae parvae domus a divina Providentia consilium mente primum molitus est. ad quos pertinent sive pertinere poterunt. a municipii curatoribus conditum ad perennandam memoriam celeberrimi illius prodigii. sicque rite iudicandum ac definiendum esse. nunc et in posterum amplissime suffragari. A MIRACULO NUNCUPATUM. scienter sive ignoranter attentari contigerit. dono oblata. iam inde ab anno MDCLX a Taurinensi Archiepiscopo fundatum. N e c desunt sanctorum lypsana atque insignia quidem. quod iugiter floruit viris sanctimonia praestantibus. die x i x mensis Iulii anno MDCCCCXXVIII . auctoritate qualibet. X I Ad perpetuam rei memoriam. a magni nominis architecto Ascanio Vitozzi delineatum. quod evenit die v i m . a quovis. irritumque ex nunc et inane fieri si quidquam secus super his. serica paramenta atque argentea vasa. inter Beatos caelites nuper adscitum. atque in abside et odeis auro decorum adeo nitet concinne. Iunii an. a summis artificibus pietas gestat tabulas. GASPARRI. qui h o c in templo ante imaginem Deiparae a Gratiis orans. ut inter nationalia monumenta templum ipsum merito enumeretur. a Secretis Status. illisque. In l o c o ubi primum parvum exstitit sacellum. ex quo eadem civitas urbis a Sacramento gloriosum titulum est mutuata. conspicuum sane locum obtinet templum Corporis D o m i n i a Miraculo nuncupatum. Inservit templo frequens clerus. apud Sanctum Petrum.

sub anulo Piscatoris. ex dispensatione Apostolica Augustae Taurinorum Archiepiscopus. E. Pontificatus Nostri septimo. E. quae iuxta decreta et morem huic titulo competunt. super his. C A R D . ORDINIS CARMELITARUM EXCALCEATORUM. H a e c volumus. VI TITULUS ET HONORES BASILICAE MINORIS TRIBUUNTUR SANCTUARIO CAPRIMONTENSI BEATAE MARIAE GRATIARUM. H a e c animo repetentes. XI 183 fidelium societates atque congregationes. a Secretis Status. N o n obstantibus contrariis quibuscumque. decernentes praesentes Litteras firmas. D a t u m R o m a e . e religiosa provincia Brabantina. apud Sanctum Petrum. omnibusque rei momentis sedulo studio perpensis. E. P. praesentium tenore. illisque ad quos pertinent. scienter sive ignoranter attentari contigerit. a quovis. INTRA FINES DIOECESIS LEODIENSIS. ad Basilicae minoris honores evehere. m o t u proprio atque ex certa scientia et matura deliberatione Nostris. nunc et in posterum amplissime suffragari. N o s enixis precibus flagitaverit ut conlegiatam enunciatam a Sacratissimo Corpore Christi ecclesiam. — Leodiensis dioecesis intra fines Carmelitarum Discalceatorum exstat. audito venerabili fratre Nostro Antonio S. Quae cum ita sint. deque apostolicae Nostrae potestatis plenitudine. ut christiani populi pietas erga divini amoris Mysterium magis magisque excitetur. et susceptorum operum laude commendatae. Augusti anno MDCCCCXXVIII . die n m . auctoritate qualibet. Sacrorum Rituum Congregationi Praefecto. irritumque ex nunc et inane fieri si quidquam secus. conventus Caprimontensis. conlegiatam ecclesiam Sanctissimi Corporis Christi civitatis Taurinensis. v o t a exprimens et sua et Capituli canonicorum. edicimus. validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere: suosque plenos atque integros effectus sortiri atque obtinere. Episcopo Portuensi et Sanctae Rufinae. cum dilectus filius Noster Iosephus S. Basilicae minoris titulo cum privilegiis et honorificentiis. sicque rite iudicandum esse ac definiendum. dignemur: Nos. X I Ad perpetuam rei memoriam. condecoramus. R.Acta Pii PP. PIUS PP. sive pertinere poterunt. optatis his concedendum ultro libenterque existimavimus. sodalium frequentia. perpetuumque in m o d u m . G ASPARRI. cui annexum est templum sive sanctuarium N o - . presbyter Cardinalis Gamba. Cardinali V i c o . de Nostra benignitate.

184 Acta Apostolicae Sectis . nec non Moderatorum maiorum Ordinis laudati. cum dilectus filius Noster Cardinalis Mechliniensium Archiepiscopus. et c u m illuc brevi tempore non m o d o exLeodiensi dioecesi sed e continenti etiam regione fideles Deiparam. et quam. quam anno MDCCCXCIX mense Septembri Leodiensium Episcopus tunc temporis exsistens consecravit. quo ex tempore sollerter sanctuarium Beatae Mariae Gratiarum de CMvremont. quoquo pacto explendum enixi sunt. nomine ac mandato Nostro. votis populi clerique concedens Leodiensium Episcopus tandem lapidem fundamenti novae exaedificandae ecclesiae posuit.Commentarium Officiale strae Dominae vulgo de Cìièvremont nuncupatae. Nos enixe rogaverit ut h o c anno. Fertur eodem in Caprimontensi colle sub titulo Sanctae Mariae de Castronovo iam a saeculo septimo ecclesiam eidemque adiectum monasterium haud parvi momenti exstitisse. Episcopo Portuensi et Sanctae Rufinae. qui. Episcopi principesque auxerant. Anno tantum MDCCOLXxvni Carmelitae Discalceati in conventus Caprimontensis possessionem venere. quae Carmelitarum curis tradenda esset. decimo exeunte saeculo solo aequatum est. die III Septembris an. una c u m venerabili fratre Leodiensium Episcopo. quae in ulnis Iesum Infantem gestat. Nos optatis hisce concedendum ultro libenterque existimavimus. MDCCCLXXVII . in ipso colle caprimontensi a Patribus Societatis Iesu conlocatam. Patres e Societate Iesu quam memoravimus. anno Domini MDCLXXXVIII exstruendum curarunt. in eaque parvam statuam fideles venerantur Beatae Mariae Virginis Matris Gratiarum. at templum huiusmodi. circa annum MDOLXX exiguum oratorium erexerunt. quod postea. E. B. in quo publicae venerationi expositam parvam Beatae Mariae Virginis statuam. tam Capituli sui conventus quam Provincialis eiusdemque Consilii. Sacra aedes. apostolica . ex Ordine Carmelitarum Discalceatorum. nomine. in simulacro caprimontensi. etiam ampliarunt. Quapropter. Cardinali V i c o . Sacrorum Rituum Congregationis Praefecto. valde suffragio suo c o m mendet vota Prioris conventus Caprimontensis. vertente quinquagesimo ab eiusdem conventus initiis ac proinde quinquagesimo expleto a fundatione ecclesiae conventui ipsi adnexae. molis amplitudine et artis operum excellentia maxime decora est. q u o d privilegiis divitiisque imperatores. ex Anglia depulsi. sed. stylo gothico confecta. cum monasterio et castro. anno MCMXXIII Leodiensium Episcopus pretioso diademate sollemniter redimivit. eandem sacram aedem titulo privilegiisque Basilicae minoris cohonestare dignaremur. conlocarunt. veneraturi frequentes convenerint. Illud parvum sacellum per duo fere saecula peregrinorum more christifideles pie studioseque lustrarunt. H a e c animo repetentes. anno MDCXovir. conlatis consiliis cum venerabili fratre Nostro Antonio S. de Episcopi consensu aptum sacellum. domui suae adiectum. Feliciter vero eodem in l o c o Patres e Societate Iesu.

decernentes praesentes Litteras Nostras firmas. MDCCCCXXVHL . sed qui incrementum dat Deus. intra fines Leodiensis dioecesis. conventui Oaprimontensi Carmelitarum Excalceatorum adiectam. ARCHIEPISCOPUM VARSAVIEN. P. a Secretis Status. si quidquam secus super his a quovis. ut. X I Dilecti filii Nostri ac venerabiles fratres. salutem et apostolicam benedictionem.Acta Pii PP. cum omnibus privilegiis atque honoribus quae huius tituli iuxta decreta ac morem propria sunt. sanctarum rerum commentationi in recessu sacro vacavistis. AUGUSTINI S. CARD. Pontificatus Nostri septimo. praesentium Litterarum vi. apud Sanctum Petrum. neque qui rigai est aliquid. ARCHIEPISCOPOS ET EPISCOPOS POLONIAE: LITTERIS RESPONDET DATIS GNESNA EX COMMUNI CONVENTU. ET AD CETEROS RR. PP. ad ecclesiarum vestrarum b o n u m conferrent. D a t u m E o m a e .. AUGUSTUM TIT. irritum que ex nuuc et inane fieri. GASPARRI. E. R. titulo ac dignitate Basilicae minoris decoramus. ET POSNANIEN. — Quas nuper ex Gnesnensi conventu dedistis perofficiosas litteras. Porro haec largimur. tam necessario tempore. PIUS PP. nunc et in posterum plenissime suffragari. S. Augusti an. D D . eas libenti quidem laetoque animo perlegimus. E. DE PACE S. R. sive pertinere poterunt. GNESNEN. HLOND. sub anulo Piscatoris. . CARD. alacriore spiritu flagrantes. KAKOWSKI. suosque plenos atque integros effectus sortiri atque obtinere. CARD. ea simul decerneretis quae maxime. ALEXANDRUM TIT. sicque rite iudicandum esse ac definiendum. Siquidem opportune v o s . die x x i v m . perpetuumque in m o d u m . M. EPISTOLAE I AD EMOS PP. vulgo de Chèvremont nuncupatae. Merito igitur vos laude honestamus: quamquam enim neque qui plantai. XI 185 Nostra auctoritate. illisque ad quos pertinent. validas atque efficaces semper exstare ac permanere. D D . Contrariis non obstantibus quibuslibet. priusT quam coeptus vestros auspicaremini. S. ecclesiam sive sanctuarium Beatae Mariae Virginis titulo Matris Gratiarum. n o v u m enim in eis argumentum perspeximus cum pietatis et obsequii vestri tum pastoralis illius sollertiae qua vos egregie nitetis.. auctoritate qualibet. ARCHIEP. scienter sive ignoranter attentari contigerit.

Iamvero aliud est in communi vestra epistula quod Nos magni facimus: illa videlicet voluntatum consensio atque concordia qua vos simul. Pontificatus Nostri septimo. cunctoque clero ac populo unicuique vestrum concredito. COMMUNI CONVENTU PIUS PP. N o v u m enim id est pastoralis studii vestri argumentum. — Agnovimus ex vestris litteris. vobis. apud Sanctum Petrum. PP. v o t u m est bonorum omnium optatissimum. ARCHIEPISCOPOS ET EPISCOPOS DITIONIS CANADENSIS TERRAEQUE NOVAE. TIT. SANCTI PETRI IN MONTE AUREO S. salutem et apostolicam benedictionem. R. D D . dilecti filii Noster et venerabiles fratres. quibus eo magis favet quo sunt gloriae suae studiosiores. PRESB. hac spe laeti. nec voluisse vos coetus incipere nisi prius pietatem atque obsequium vestrum erga Nos Sedemque Apostolicam testati essetis. X I Dilecte fili Noster et venerabiles fratres. RAYMUNDUM M. D. id precantes ut labores curaeque vestrae in polonorum utilitatem secundo exitu fortunentur. nitemini ut dissidentes russi. X I II AD EMUM P. nuper datis. Quid enim magis optare debemus quam ut pastores singuli rationibus diligenter prospiciant rei catholicae et animarum saluti quas ipsis pascendas ac tuendas Pastor aeternus commisit? H o c enimvero cum semper fructuosum et Ecclesiae disciplinae consentaneum tum praesertim in hac difficultate temporum salutare ac prope necessarium esse intelligimus: etenim eo vigilantiores coniunctioresque pastores esse oportet quo magis erroribus vitiorumque illecebres gliscentibus fides christiani gregis periclitatur. apostolicam benedictionem amantissime in D o m i n o impertimus. CARDINALEM ROULEAU ARCHIEPISCOPUM QUEBECENSEM CETEROSQUE RR. Quebecum vos convenisse ut communiter necessitatibus consuleretis dioecesium vestrarum. latini rutenique episcopi. Interea. in divinorum munerum auspicium itemque in paternae benevolentiae Nostrae signum.186 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale is tamen operam postulat industriamque sacrorum pastorum. E. Itaque valde equidem vobis de sollertia gra- . qui in Polonia versantur. PIUS PP. LITTERIS RESPONDENS EX QUEBECI DATIS. Datum Eomae. quapropter gratissimum plane Nobis contingit. die x x v i mensis Novembris anno MDCCCCXXVIII . ad sinum revocentur Ecclesiae matris quod quidem quo fiat quantocius.

ut quae simul scivistis ea. clero populoque obsequente. P. D. vobis. missionales Africae exantlarint ut in vicariatu isto. ANNO QUINQUAGESIMO E X E U N T E A PRIMUM PRAEDICATO CHRISTI NOMINE IN EA REGIONE. in caelestium munerum auspicium itemque in benevolentiae Nostrae signum.Acta Pii PP. ut ipse scribis. X I III AD R. apud Sanctum Petrum. PIUS PP. exsequamini. EPISCOPUM TIT. cunctoque gregi unicuique vestrum concredito apostolicam benedictionem peramanter in D o m i n o impertimus. Valde igitur tibi tuisque omnibus de eventu tam fausto gratulamur. THABRACENSEM ET VICARIUM APOSTOLICUM DE UGANDA. christianum nomen triumpharet. omnes enim probe norunt quae et quanta h o c annorum spatio. sed etiam mortem ipsam apostolici viri sane multi una cum fidelibus laetanter oppetiere. Datum R o m a e . Siquidem non m o d o vexationes crebras ac pericula omne genus. observantiam vestram paterno admodum rependentes animo. opportuna auxilia enixe a D e o vobis precamur. XI 187 tulanlur. quo. ita ut non semel. H a n c in rem. plenum militantis Ecclesiae triumphum maturaretis. de salute Ugandae desperandum esse videretur. dilecte fin* noster et venerabiles fratres. — Optimum quidem consilium iniisti annum celebrandi quinquagesimum ex quo prim u m in regionem de Uganda religio catholica invecta est. Atque utinam dies ille elucescat. X I Venerabilis frater. Iamvero istic quoque factum est ut sanguis martyrum semen esset christianorum: etenim in immensum sane recens succrevit. tot sauciatam vulneribus Martyrumque sanguine quod Ugandam erigere purpuratam. salutem et apostolicam benedictionem. Ceterum. uti optastis. et quo tandem in gentibus tam diu vexatis p a x feliciter restauretur quam de caelo Iesus Dominus in terram deduxit. die x x x mensis Novembris anno MDCCCCXXVHI . caritas dissentionis spiritum devincat. quibus quidem christiana fide instituendis in eaque servandis cum. christifidelium munerus. PIUS PP. debitas D e o grates vobiscum persolventes.missionales ex Europa permulti tum ipse indigena clerus actuosam dant operam. nisi Deus praesentissima o p e adfuisset. veritas errorem. uti scribitis. Pontificatus Nostri septimo. . libenter. HENRICUM STREICHER. cui tu praees sollertissime. qua ex regionibus tum longinquis in unum coivistis ut mira voluntatum concordia.

etsi tot permixta erroribus. quibus civilis cultus alitur. nomine et venerabilis frater. apud Sanctum Petrum. Pii P p . usitatis Ecclesiae condicione lucrandam. C O N S T A N T I E N S E M E U M D E M Q U E CONGREGATIONIS (SABINENSIS O. S.Commentarium Officiale et quasi corona redimire dignatus est.. celeberrimum eodem loco monachorum coenobium excitaret. « gravissimis temporibus quasi Ecclesiae columen. ut. litterarum bonarumque artium documenta tam religiose adservavit. ut quae Graecorum R o m a n o r u m q u e ingenium et labor. X verbis utamur. ut. D a t u m R o m a e . A t q u e animos ex hac celebratione sumite. PIUS PP. legifer pater vester. PIUS PP. ATQUE ARCHICOEX I V E X E U N T E SAECULO N O B I I MONTIS CASINI A B B A T E M O R D I N A R I U M . MDCCCCXIII). tibi damus libenter. Seminaria praesertim et consociationes varias cotidie magis provehendo. die x n i mensis Decembris anno MDCCCCXXVIII. quibus tanta salutis spes continetur. quod. Praeclarum enim istud monasticae vitae domicilium non m o d o . ut decessoris Nostri f. scripta ante protulerat ad humanitatis emolumentum vitaeque decus. sacris operatus. missionariis singulis iisque omnibus qui sunt vigilantiae tuae concrediti. T I T . A p . quam tibi. A CONDITO A R C H I C O E N O B I O . disciplinarum virtutumque omnium perfugium atque praesidium futurum erat. Benedictus e Nursia. Apollinis delubro. . pacis Principem Iesum D o m i n u m enixe precati ut plene a d m o d u m istic suum regnum stabilire et confirmare velit. amantissime in D o m i n o impertimus. x i v abhinc saeculis. ingruentibus usquequaque ignorantiae vitiorumque tenebris. ea christianae sapientiae m o n u mentis aucta. auctoritate Nostra adstantibus plenam admissorum veniam eisdem proponens. venerabilis frater. B. Caelestiumque auspex numerum ac paternae benevolentiae Nostrae testis apostolica sit benedictio. salutem et apostolicam benedictionem. PRAESIDEM. . cum in verticem Casini montis ascendisset. quod inibi adhuc exstabat. X I Venerabilis frater. N o s vero. ad laetabilis rei splendorem itemque ad animarum fructum augendum. r. benedicas. G R E G O R I U M D I A M A R E EPISC. sed illa etiam. D .188 Acta Apostolicae Sedis . penitus everso. posteritati tradere contenderet. X I IV A D R . x Febr. P . — N o n sine Numinis instinctu contigisse videtur. Pontificatus Nostri septimo. fideique propugnaculum a p p a r u i t » (Litt.

hinc praeclarum illud. ad humanioris vitae usum. religiosae perfectionis apicem assecuti sunt? Ecquis. Dei providentia excitato. vel vetustate usuque corruptos ingeniose diligenterque transcripsisse? Nonne item omnibus compertum. in Christo pacatos. Quam ob rem. docere consueverunt. veteres annales evolvendo non didicit sodales vel a priore Ordinis aetate vestros cum sacras omni contentione excoluisse disciplinas. quasi tamquam mandatum ab eo traditum. quae usque adhuc memoravimus. vel dispersos oblivioneque obrutos studiose conquisivisse. veluti singulari praesidio. qui monasticae normae principale gymnasium dinis)) ut Paschalis II. si R o m a n i Pontifices plurimi. et cives.qua quidem egregia istius monasterii laude ad historiae fidem illustranda. sed etiam in saltuosis monitisque terris. litterarum codices. promerita. Ecclesiam in tanta rerum eversione — cum R o m a n u m rueret imperium. non est profecto cur diu multumque moremur. tum. qui celebre monasterium quod aliorum fuit initium ac forma (litt. quibus germana Ecclesiae fides incolumis servaretur. artes omne genus. qui saepenumero inter se digladiarent. propterea. In monasticae)^ ut Urbanus V. cur Casinense coenobium Decessores Nostri laudibus cumularent: ut. ut in regiones vel remotissimas christianam fidem humanitatemque inveherent? Nec tantum fidei et veteris sapientiae beneficia pluribus populis Benedictini sodales attulere. nonne Ordini vestro magnam partem tribuendum. Nicolaus I I . dicere quidni liceat. superque causae fuit. quasi peculiare eorum insigne. per Europam. commorati sunt. usam esse? Quin i m m o . exempli gratia. animosos istinc. recipere et colere nullo non tempore sanctum ac sollemne habuerunt. et incursionibus barbari suis omnia permiscerent — principe Ordinis domicilio archicoenobio isto. Cumque haec omnia assequi atque efficere coelesti ope assiduis precibus impetrata contenderent. viis novis patefactis. aliquantisper saltem. Ac recens . se istuc receperunt. Dudum dilecti) appellavit. spiritu instincta Legiferi Patris. arctiusque cotidie D e o adhaerendo. pieque. diversas civitates arctis quibusdam amicitiae eommerciorumque vinculis copulare. itemque. qui universorum (litt.Acta Pii PP. Pastoralis occidentem sollicitumonasteriorum caput (litt. per decr. divinis contemplationibus vacando. ob multiplicia. qui procul a saeculi strepitu molliorisque vitae blandimentis. Quis enim ignorat istic bene multos floruisse viros. apud Benedicti sepulcrum. ora et labora atque illud Cruce et aratro: quae quidem effata. aratro subvertendis naviterque fecundandis ipsorum desudavit sollertia. si Reges Imperatoresque non pauci. nullo non tempore catholicae veritatis praecones profectos esse. XI 189 In. si nova solidi orque ex iis tempestatibus ac procellis christiana societas emersit? Itaque mirum non est. ut securitate ac pace fruerentur. barbarie omnia ferro ignique vastantibus. Satis.

sine ulla dubitatione efficient. per has Litteras statuimus: I. Nullis igitur curis laboribusque partito. haec quae sequuntur. id valde eiusmodi evento consentaneum Nobis videtur. sic N o s .dioecesanam apud vos S y n o d u m cogi et Eucharisticum haberi conventum. venerabilis frater. in quovis istius cathedralis ecclesiae altari Missam vo- . qui pietatis causa ad Oasinense archicoenobium advenerint. cum tuis. quibus beneficia a D e o Ordini vestro et per vos humano generi — saeculorum decursu — collata commemorabitis. Quod autem decrevistis — ut huiusm o d i faustitatem uberiores fructus consequantur —. data opportunitate. ex qua pariter comperimus. venerabilis frater. qua per v i m atque iniuriam omnia miscebantur. ita de Oasinensi Monasterio loquitur: « . quid civilis Europa Casinensibus monachis debeat. ut Decessores Nostri. et Nostrae in beatum patrem Benedictum pietatis et studiorum causa nostrorum. Iamvero. teterrima illa tempestate.190 Acta Apostolicae Sedis . H i c servata est divinae non minus quam humanae legis verenda sanctitas. archicoenobio vestro paternae benevolentiae documenta plurima praestiterunt. quas memoravimus. nihil magis quam Eucharistici coetus divinae ardorem caritatis et christianae vitae usum in populo excitat ac provehit. Etenim si legitima cleri Synodus ad germanam fidem fovendam et ad disciplinam aptius restaurandam magnopere confert. saeculum quartum decimum a monasterio condito sollemniter celebrandi: quae quidem sollemnia. qui in Apostolicis Litteris. inivisti consilium. Quid Italia. eo magis quod pergrata subit animum Nostrum recordatio. nec semel. atque legiferi Patris vestri reliquias in sacro hypogaeo pientissime veneratos. tum cleri populique studiosam operam tibi non defore. peculiarem vobis voluntatis Nostrae significationem praestare cupimus. praeclara decessorum vestrorum exempla etiam atque etiam imitari atque aemulari contendatis. itaque petitioni optatisque vestris ultro concedentes. hanc occasionem libenter nacti. ibique per silentia locorum ad tantas Ordinis vestri glorias memoriasque recolendas abreptos. tam vehementem inde hausisse animi dulcedinem. ut. . ut coepta tam sancta diligenter apparentur et ad felicem exitum adducantur. Nosmet olim. grato v o s in b o n o r u m omnium D a t o rem animo. edocet magistra vitae ac nuntia veritatis historia. Quapropter opportunum a d m o d u m . Monasterii Casinensis fastos E o m a n a e Ecclesiae historiae magnam esse partem ». videtur sodalitati vestrae omnibusque istius dioecesis fidelibus perutile.Commentarium Officiale summo extulit praeconio Pius X. ut ipsa rei memoria solacio N o s adhuc gaudioque perfundat. in quo pro certo habemus cum tuorum sodalium navitatem. N o s quidem huius eventus laetitiam habemus vobiscum communem. Ut sacerdotes omnes. conscendisse. ad coenobium vestrum. per longam annorum seriem. .

I I I . diebus dominicis maioribus. imploratum a vobis beneficium non ad unum contrahi ac concludi archicoenobium vestrum. sacris caerimoniis nomine Nostro praesideat. sed ad universum catholicum orbem proferri ac pertinere voluimus. X I Scholasticae virginis. exceptis tamen festis duplicibus I et II classis. ut plenissimam vobis indulgentiam in forma Iubilaei extraordinarii concederemus. Q u o d autem. id Nos ampliore quidem largitione. rata per N o s . E e m autem iam nunc h o c loco nuntiamus. quae apud v o s viget. B e nedicti liturgica commemoratio. D a t u m R o m a e apud Sanctum Petrum. h o c dumtaxat vertente anno. ut norunt omnes. itemque die xi mensis Iulii. venerabilis frater. cum tibi. quoties templum istud cathedralem inviserint. vetere consuetudine. I I . itemque feriis. easque romanae purpurae splendore angustiores reddat. h o c tamen dumtaxat vertente anno. singulisque Benedictini Ordinis sodalibus. cum scilicet vehementer optemus saecularibus sollemnibus vestris quasi praesentes adesse. ibique ad mentem Nostram aliquantisper saltem oraverint. ex quo primum Nos D e o litavimus. venerabiles frater.Acta Pii PP. PIUS PP. peculiarisque caritatis Nostrae testem. Benedicti. vigiliis et octavis privilegiatis. Contrariis quibuslibet non obstantibus. Ut die X X I mensis Martii. qui rite expiati ad sacram Synaxim accesserint. toties plenaria indulgentia fruantur. in quem incidit piissimi transitus S. a Nobis efflagitabas. tum cuncto clero populoque tuis curis concredito. officiosis litteris haud ita pridem elatis. m o d o tamen feria tertia ne agatur Offìcium aut festi duplicis l vigiliae vel Octavae privilegiatae. qui personam Nostram gerens. cum enim saecularis haec commemoratio vestra in quinquagesimum incidat annum. celebrare queant. praeoccupavimus. in sollemnitate scilicet legiferi Patris vestri. XI 191 tivam S. Pontificatus Nostri a e et 2 a e classis. anno MDCCCCXXIX. die x mensis Februarii. omnes christifideles. Ut vobis liceat in perpetuum Sancti Benedicti Missam — at unice Conventualem — singulis feriis tertiis in eadem ista Basilica celebrare. aut feriae vel . in festo Sanctae septimo. apostolicam benedictionem peramanter in D o m i n o impertimus. Legatum Nostrum suo tempore ad vos missuri sumus. quam pro certo habemus fore vobis iucundissimam.. Caelestium interea munerum auspicem.

apostolicam benedictionem effuso animo impertimus. cum tibi. XI . pietatem. ita omnino confidimus eam. quibus Casinensis Archicoenobii ortus proxime celebrabitur. feramur. Benedictum e Nursia. E. Q u e m a d m o d u m vero pro certo habemus romanae purpurae amplitudinem Legati Nostri dignitate auctam ad fausti huius eventi splendorem magnopere esse collaturam. die xv mensis Aprilis anno M D C c c c x x i x . singulasque caerimonias ad laetum exitum dirigas. P. CARD. LAURENTII IN LUCINA S. id ita praestare volumus. X I Dilecte fili Noster salutem et apostolicam benedictionem.m Acta Apostolicae Sedis . qui tam prope Nobis in Ecclesiae gubernaculis moderandis assides. D a t u m B o m a e . tuumque in veneratum patrem Benedictum religionis studium omnibus fore et exemplo et incitamento. quique impensius prae ceteris curas sollicitudinesque participas et gaudia Nostra. GASP ARRI. munus demandamus. tum iis omnibus qui celebrationi intererunt. PIUS PP. perhonorificum huiusmodi. non dubitantes id et tibi adm o d u m gratum et Oasinensibus omnibus fore iucundissimum. dilecte fili Noster. Interea ut omnia prospere salubriter que succedant a D e o precati.Commentarium Officiale v AD EM. PRESE. QUEM LEGATUM SUUM MITTIT AD SOLLEMNIA DECIES QUATERQUE SAECULARIA ARCHICOENOBII CASINENSIS. S. ut vel luculentius inde pateat quo N o s pietatis studio in praeclarum illum religiosae disciplinae parentem et decus. qui Nostram gerens personam. D. PIUS PP. — Q u o d epistula haud ita pridem data ad venerabilem fratrem Gregorium Diamare Episcopum tit. sollemnibus in Casino Monte propediem celebrandis nomine et auctoritate Nostra praesideas. dilecte fili Noster. Siquidem tibi. PUBLICIS NEGOTIIS ADMINISTRUM. felicis rei exitus conciliatricem paternaeque voluntatis Nostrae testem. per Legatum Nostrum Nos esse participaturos. apud Sanctum Petrum. PETRUM. Pontificatus Nostri o c t a v o . et qua paterna caritate increbrescentem eius subolem complectamur universam. qua nites. Constantiensem libentissime nuntia vimus. R. TIT. Te igitur per has litteras Legatum Nostrum eligimus. sollemnia scilicet decies quaterque saecularia.

canonicum cathedralis Ecclesiae Briocensis. 15 Aprilis. nimirum: 8 Martii 1929. ACTA. Fridericum Emanuel. D. hactenus Episcopum Berissensem. D. Episcopi Sabinensis et Mandelensis. R. 19 Aprilis. Iosephum Carevié. 18 Aprilis — Titulari episcopali Ecclesiae Philomeliensi. vol. Ioannis Bosco. R. Congregatio Consistorialis 193 ACTA SS. praefecit R. quem deputavit Auxiliarem E m i P. P. D. P. R. — Cathedrali Ecclesiae Sancti Ioannis Portoricensis.provinciae Americanae. — Cathedrali Ecclesiae Venetensi in Gallia.S. 5. — Cathedrali Ecclesiae Montis Albani. D. ibique rectorem Seminarii. eiusdemque dioecesis Vicarium generalem. R. n. R. Aloisium Wellinger. Byrne. Sbarretti. — Cathedrali Ecclesiae Vladislaviensi seu Calissiensi. Aemilium Roques. — Cathedrali Ecclesiae Poncensi. e Congregatione Ssmi Redemptoris. P. P. hactenus Episcopum Poncensem. Hippolytum Tréhiou. canonicum parochum ecclesiae cathedralis Spalatensis. Donati Card. e Congregatione Ssmi Redemptoris. R. Michaelem Paternain. D. canonicum metropolitanae Ecclesiae Albiensis. CONGREGATIONUM SACRI CONGREGATIO CONSISTORIALIS PROVISIO ECCLESIARUM Sanctissimus Dominus Noster Pius divina Providentia Papa XI successivis decretis Sacrae Congregationis Consistorialis singulas quae sequuntur Ecclesias de n o v o Pastore dignatus est providere. — 1-5-929. D. e Pia Societate Salesiana ven.. R. 13 Aprilis — Cathedrali Ecclesiae Ragusinae. 13 . — Cathedrali Ecclesiae Melensi. Edwinum B. X X I . D. Carolum Radonski. 5 Aprilis.

II NOTIFICATIO Ssmus Dominus Noster Pius divina Providentia P p . presbyter e Congregatione Missionis. Africae. — R. definitive approbavit. P. N. D. die 28 Iulii 1928 constitutiones monachorum Mechitaristarum. item decreto diei 6 Aprilis 1929 modificatas Constitutiones Congregationis Monachorum Basilianorum. Centrali. Archiepiscopum titulo Constantiensem in Moesia. cuius domus princeps in urbe Venetiarum sita est. P. Pius divina Providentia P p . Antonius . e clero saeculari vicariatus apostolici de Iehol. Petrum Pisani. ad septennium. — R. decreto Sacrae Congregationis pro Ecclesia Orientali diei 2 Martii 1929. X I . R.Commentarium Officiale SACKA CONGREGATIO PBO ECCLESIA ORIENTALI I APPROBATIONES Ssmus D. decreto Sacrae Congregationis pro Ecclesia Orientali. nominare dignatus est Delegatum Seminaria. approbavit.194 Acta Apostolicae Sedis . Centrali. Eduardus Sheehan. P. X I . Collegia Sacrae Congregationis pro Ecclesia Oriental quoad et Instituta ecclesiastica ac pia. e Societate Missionariorum Vicarius Apostolicus de Bukoba in Africa Vicarius Apostolicus de Mwanza in Africa 11 Aprilis. graeci ritus. Evaristus Tchang. utriusque sexus. e Societate Missionariorum Oomen. Mariae Gratiarum in oppido Cryptoferratae. carius Apostolicus de Vicarius Apostolicus in Sinis. P. SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE NOMINATIONES Brevibus Apostolicis nominati sunt: 10 Februarii 1929. ViYuMang 10 Aprilis. P. in Urbe exsistentia. experimenti gratia. Burcardus Huwiler. ritus orientalis. de Tsining in Sinis. Africae. — R. — R. cuius domus princeps est abbatia S.

SACERDOTIS F U N D A T O R I S P I A E SOCIETATIS S A L E S I A N A E E T I N S T I T U T I F I L I A R U M B. cum octava communi a clero saeculari et sine octava a clero regulari. C A R D . © S. ad omnem dubium removendum. Servus Dei Ioannes B o s c o pro divina provehenda gloria et humano generi aeterna salute comparanda. iuxta rubricas. MARIAE VIRG. AUXILIATRICIS. a nonnullis Vicariis Apostolicis quaesitum est quaenam liturgica privilegia iisdem duobus Sanctis. S. Contrariis non obstantibus quibuscumque. in audientia diei 13 vertentis Martii. ut S.S. Servi Dei beatificationem f Multa sane praeclara et mirabilia gessit operatusque est Ven. stante supramemorato Decreto. stante virtutum et duorum miraculorum approbatione tuto procedi possit ad solemnem eiusdem Ven. II TAURINEN. B E A T I F I C A T I O N I S E T CANONIZATIONIS V E N . L. Angelus Mariani. C. Teresiae a Iesu Infante. spectent. Secretarius. L A U R E N T I . SUPER DUBIO An. in cunctis missionum locis esse recolenda. declarare dignatus est: festa S. Porro Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X I . Praefectus. Francisci Xaverii et S. B. SERVI D E I I O A N N I S BOSCO. Missionariorum et Missionum omnium in quavis orbis parte exsistentium. Die 13 Martii 1929. Missionum omnium Patronis aeque principalibus. referente infrascripto Cardinali eiusdem Sacrae Congregationis Praefecto. Teresia a Iesu Infante Patrona aeque principalis haberetur cum S. quo constitutum est. G. Tamquam vir missus a D e o ad hanc duplicem missio- . Francisco Xaverio. vi praedicti Decreti._ Congregatio Rituum 195 SACRA CONGREGATIO RITUUM 1 PLURIUM DIOECESIUM DECLARATIO Post Decretum editum ab hac Sacra Rituum Congregatione die 14 D e cembris 1927. sub ritu duplici primae classis.

omnesque gentes apostolico quo aestuabat zelo complecti et allicere contendebat. omni commendatione dignum. causae Relator. ut tempus ad divinum implorandum lumen Sibi suppeteret. Deoque fortunante. Servi Dei tum Reverendissimi Cardinales beatificationem. facultates multiplicare. ceu agnitum ac definitum fuit post iuridicas severas que disceptationes decreto solemniter edito die 20 mensis Februarii anno 1927. bonis moribus instruere. at Ioannes inceptis alacriter institit. i m o earum fastigium esse adeptum. Porro siquis conferat humanorum subsidiorum inopiam. divinaque . istius vires augere. Opes deerant. sequens proposuit dubium: An stante virtutum et duorum miraculorum approbatione tuto procedi possit ad solemnem Ven. in quibus Revmus Card. cum pueris aliisque diversae indolis agentem. n o v u m quasi prodigium in eo videbitur intueri. Qui convenerant omnes tum Patres Consultores ex ordine suam suffragationem propitiam protulerunt. istiusmodi virum cernere arduis in negotiis operantem. Plures etiam scripsit vulgavitque libros. Plura interim accesserant post Ven. obstacula plura animum deficere debuissent. foecundare labores mirifice visa est. siquidem divina largitas cum firmissima Ioannis fiducia et liberalitate quasi certatim contendens. qui hac quoque aetate magno in pretio habentur. inter miracula recensita sunt per decretum die 19 superioris mensis Martii latum. rite discussa et ad suetum iuris rigorem expensa. videlicet num tuto animo procedi posset ad solemnem Ven. Id praestitum est in generalibus Comitiis postremo coactis coram Sanctissimo D o m i n o nostro Pio Papa X I . quam religionis praeceptis ac officiis imbuere sategit. sed decretoriam edere sententiam in alium diem differre ratus est. opera suscepta ad optatum exitum perduxit. ab excolenda iuvenili aetate initium duxit. in qua saepe versabatur. inquam. U n u m tamen adhuc discutiendum supererai. Eius voluntas animas quot plures posset D e o lucrandi nullis limitibus coërcebatur. Prodigium. contenditque ut beneficium redemptionis quam pluribus proficeret. qua laetatus est Sanctissimus Pater. Quum vero mentem suam pandere statuisset. Servi Dei funus prodigia e quibus duo. ad pietatem inter gentes excitandam et christiana praecepta recolenda valde idoneos. contrarietates non paucae etiam a viris auctoritate pollentibus fotae. numquam a virtutum christianarum exercitatione diverti. periculis non paucis obiectum frequenter. Ioannis B o s c o beatificationem. eiusque civili institutioni alacriter incubuit. h o diernam diem. Dominicam I I I a gaudiis paschalibus selegit. quot nimirum causae indoles postulabat.196 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale nem perficiendam. Alexander Verde. difficultates ex rerum natura partae. cum magnitudine rerum gestarum et beneficiis cuivis civium ordini illatis. Sed longe mirabilius aestimari potest. sibique nomen immortale comparavit.

ac dein illius nationis morem secutus. et Alexandrum Verde. undecimo kalendas Maii. Georgii praepositus. Litterasque Apostolicas in forma Brevis de beatificationis solemnibus quantocius in Patriarchali Basilica Vaticana celebrandis expediri mandavit. ad se vocari voluit Reverendissimus Cardinales 'Camillum Laurenti. suique non levem admirationem excitavit. doctrina et virtutibus omnibus maxime commendatus. CARD. ac signis seu miraculis in casu et ad effectum. Congregatio Rituum 197 Hostia ferventer oblata. B. solemnique decreto declaravit: tuto procedi posse ad solemnem Ven. Ecclesiae parochiali S. sacrorum Rituum Congregationi Praefectum. ubi armenum idioma optime didicit. et philosophicis ac theologicis disciplinis incubuit. in pietate ac litteris instituendus ductusque est ab eodem praeceptore in oppidum Sumatiam. Angelus Mariani. Praefectus. Sacerdotio insignitus Constantinopolitano clero adiunctus est. qui in eadem erudire filiolum studium non modicum adhibuerunt. sanctae Fidei Promotorem generalem. ex parentibus genitus genere claris. Traditus itaque ab eisdem fuit praesuli dissidenti Menna de Autep. Singulare ingenium statim patefecit. causae Ponentem. LAURENTI. P. A t q u e h o c decretum publici iuris fieri et in acta sacrorum Rituum Congregationis inseri. sed schismaticae Armenorum religioni addictis. anno 1658. nobiliorem hanc ingressus ast aulam et pontificio solio sedit. quibus adstantibus. S U P E R DUBIO An constet de martyrio et causa martyrii. L .S. C. meque infrascriptum Secretarium. Secretarius. III CONSTANTINOPOLITANA BEATIFICATIONIS SEU DECLARATIONIS M A R T Y R I I V E N . SERVI D E I D E R GOMIDAS K E U M U R G I A N SEU COSMAE D E CARBX3NIANO. de quo agitur? In urbe Constantinopolitana primam lucem aspexit Servus Dei Cosma de Carboniano. sacris ordinibus initiari petiit. itemque R. Ioannis Bosco beatificationem. Carolum Salotti. vitae honestate. Honestissimam tum mulierem uxorem duxit. SACERDOTIS E T P A R O CHI A R M E N I I N O D I U M F I D E I I N T E R E M P T I . in h o c . anno millesimo nongentesimo vicesimo nono. © S.

et in publicum incendium erumpere minabatur. ac de nullo alio crimine argutus fuit. Postquam autem semel a captivitate se pretio redemisset. sibique oblatam libertatem recusavit. Cosma vero precibus et psalmis iugiter intentus fidei professionem. firmo animo. sed. capite damnatus est. a fide catholica deficientes libertatem adepti sunt. effuso que sanguine testimonium praebuit fidei catholicae veritati. In iudicium raptus. . sed acrius undique quaesitus. quippe non cuncta removeri poterant pericula.Commentarium Officiale munere ita se gessit. eiusque vitae parcere valuissent.deiiceretur. Quare nullum non moverunt lapidem. devote iteravit. totoque cordis affectu eam est amplexatus. quam profitebatur. ut Cosmae concionibus apostolico fervore ac doctrina refertis ad catholicam profitendam fidem eompellerentur plures et dissidentium numerus valde minueretur. cognitaque catholicae religionis veritate. clamitante populo et sanguinem Cosmae super se et filios invocante. Vehementer enim metuebant plerique ex schismaticis. ac duo illi viri mortis conspectu deterriti.198 Acta Apostolicae Sedis . I a m ferme a decennio hanc tenebat vitae rationem. eamdem ob fidei causam. illorum duci propositis praemiis si eum ad eiurandam fidem induxissent. postremo domi iterum. iniuriam inferret. eiusdemque praestantiam et sanctitatem palam praedicare ac tueri suscepit. Tunc denuo Servus Dei. ne veritati et sanctitati fidei. R e m Dei Famulus candide explanavit. Res concessa non fuit. quae puniri nequibat. eidem adhaerere constituit. d u m invidia in plurimis parta et fota studiose magis magisque exarsit. Quod uti rescivit Servus Dei ab insectatorum insidiis aufugere studuit diuque delituit. de fide catholica tulit. Innocentiam vero suam tuitus est Dei Famulus. rapti sunt duo viri catholici. ac de rebus fidei a magno Visirio interrogatus. ut ille a Constantinopolitana urbe. Sedulus erat in divinarum scripturarum lectione ac studio. postea a Visirio missus. Cum eo ad necem. ibique ab accusatoribus criminationibus iisdem impetitus. b o n a m confessionem. Ad tribunal Galatae. ne in eorum manus incideret. iam in carcere sacramentali exomologesi expiatus et sacra synaxi refectus. ad necem ducendus satellitibus traditur Servus Dei. immotus catholicam religionem professus est. rei difficultate perpensa. Sed. quum de rebus fidei non esset magno Visirio damnare quempiam. Cosma captus et in vinculis coniectus fuit. feralisque sententia ad magnum Visirium confirmanda missa est. dum gladio percutiendus erat. de eo e vivis eripiendo statuerunt. quorum intuitus infirmitatem. ut pietate morumque candore cunctis praestaret. instanter petiit gladio perimi post ipsorum necem. se ipso offerente. quibuscum veram fidem profitebatur in detrimentum schismaticae religionis. deprehensum est. ut eorumdem animis adderet robur. nisi de eius amicitia c u m Francis.

atque die 9 huius mensis Aprilis universus disceptatorum coetus locum habuit coram Ssmo D o m i n o nostro Pio Papa X I . quae loco processus informativi habenda esse summus Pontifex Pius IX indulsit ad omnes iuridicos effectus. H a e c fuit catholicorum v o x . H o c vero Decretum evulgari et in acta sacrae Rituum Congregationis referri praecepit. P. atque. uti rerum natura et adiuncta exposcebant. quominus iuridicae probationes statim. qui pro Christi nomine sanguinem suum fudit. suppleti sunt notitiarum fontes etiam per authentica documenta et iuratas depositiones testium parfum vel supparium. Praefectus. Quum vero iudicium suum proferre constituisset. haec plurimorum sententia quae etiam palam audita est. causae Ponentem. quod Ecclesia de suis martyribus eanit: Hic est vere martyr. itemque R. Angelus Mariani. de quo agitur? Quotquot convenerant tum Reverendissimi Cardinales tum Patres Consultores sua tulerunt suffragia. Congregatio Antepraeparatoria super Servi Dei martyrio. V i x autem licuit. sed temporum et locorum nequitia impedimento fuit. . Signata deinceps Commissione introductionis Causae. in quo a R e v m o Cardinale Francisco Ehrle. sedens in Pontificio solio. D. Congregatio Rituum 199 Iure itaque illud asseri de eo potest. edixit: Constare de martyrio et ¿ausa martyrii. Secretarius.S. causae Relatorem. Carolum Salotti. causa martyrii et signis. hodiernam diem D o m i nicam I I I post Pascha designavit. Sanctae Fidei Promotorem generalem. pleniorem sibi caelestis luminis claritatem precibus imploraturus. C. O S. habita est die 6 Martii anno 1928 penes fel. conditisque Apostolicis tabulis. quibus receptis Beatissimus Pater suam d ecretoriam edere sententiam in alium diem differendam censuit. meque infrascriptum Secretarium. Cardinalem Antonium V i c o . iisque convenientibus in nobiliorem Vaticani aulam. undecimo Kalendas Maii. accersiri voluit R e verendissimum Cardinalem Camillum Laurenti. causae Ponente. sacro facto. rec. colligerentur. CARD. LAURENTI. et ad ulteriora procedi posse. sacrorum Rituum Congregationi Praefectum et Cardinalem Franciscum Ehrle. enunciatum est ad discutiendum dubium: An constet de martyrio et causa martyrii et signis in casu et ad •effectum. L. die autem 15 Ianuarii 1929 Praeparatoria in Palatio Apostolico Vaticano. anno millesimo nongentesimo vicesimo nono.

/Secretarius* . L. post publicationem recensiti operis. approbavit et confirmavit. cui titulus: « Raccolta di orazioni e pie opere. P p . quae aliquas Datum R o m a e . e Sacra Poenitentiaria Apostolica. & S. quarum plurimae a christifidelibus ignorantur vel debito m o d o non cognoscuntur. pia opera. L. PP. 1899 A D A . die 22 Februarii 1929. D. LAURI. Enimvero. DECRETUM Post editum a Sacra Congregatione Indulgentiarum sacrarumque Reliquiarum anno 1898 opus. in unum colligere et in vulgus edere. Pius div. imo nonnullae etiam a Sacra Congregatione S. a privatis auctoribus confectae. Poenit. . In Audientia vero infrascripto Cardinali Poenitentiario Maiori die 4 Ianuarii 1929 concessa. Indulgentiarumque concessiones. Indulgentiis ab anno 1899 a S. P. vel non omnes concessiones hucusque factas complectuntur. typis Vaticanis impressam. Prov. eaedem tamen vel non amplius venales prostant. 1928. vel continent preces. S. I N D U L G E N T I A S A D N E X U E R U N T A B A . per le quali sono state concesse dai Santi Pontefici le Sante Indulgenze ».200 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale ACTA TRIBUNALIUM SACRA POENITEJSTIARIA APOSTOLICA A P P R O B A T U R COLLECTIO P R E C U M P I O R U M Q U E OPERUM. CARD. ipsam tantum uti authenticam haberi mandavit. valde excrevit Indulgentiarum concessionum numerus. Ioannes Teodori. quod quidem ipsamet Sacra Poenitentiaria Apostolica perficiendum curavit. N. XI collectionem hanc. SS. Ideo necessarium visum est preces et pia opera. abrogatis generalibus Indulgentiarum concessionibus post dictum annum factis et in eadem collectione non relatis. et. Officii aut a Sacra Poenitentiaria documentis authenticis conformes declaratae. immutationes postea subierunt. Maior. Indulgentiarum collectiones fuerunt quidem. Sede ditata. QUIBUS R R .

si è tenuta la Congregazione dei Sacri Riti Antipreparatoria.. e quindi sul martirio del Ven. Sacerdote professo della Compagnia di Gesù. dinanzi all'Augusta presenza del Santo Padre. i Revmi Prelati ed i Consultori teologi. v. per la solenne beatificazione del Ven. i quali miracoli vengono proposti per la sua beatificazione. Martedì. uccisi. dentro il mese di Maggio p. come si asserisce. la domanda col nulla osta del rispettivo Ordinario e del Vicariato di Roma. nella quale gli Emi e Revmi Signori Cardinali. 9 Aprile 1929. I sacerdoti che volessero prendervi parte. insieme ai docu- . Ponente della Causa di Beatificazione o Dichiarazione del Martirio del Ven. Servo di Dio Giorgio Haydock e compagni. si è tenuta la Congregazione Generale dei Sacri Riti. ucciso. presso l'Emo e Revmo Signor Cardinale Alessio Enrico Lépicier. dinanzi all'Augusta presenza del Santo Padre. nella quale gli Emi e Revmi Signori Cardinali. Sacerdote e Parroco Armeno. in odio alla Fede. e quindi su tre miracoli che si asseriscono operati da Dio per intercessione del Ven. si è tenuta la Congregazione Generale dei Sacri Riti. 16 Aprile 1929. Fondatore della Pia Società Salesiana e dell'istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Servo di Dio Cosma da Carboniano.Diarium Romanae Curiae 201 DIARIUM ROMANAE CURIAE SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI Martedì. Religiosa professa dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi. hanno discusso e dato il loro voto dapprima sul dubbio detto del Tuto per la solenne beatificazione della Ven. nel Palazzo Apostolico Vaticano. nella quale dai Revmi Prelati Officiali e dai Consultori teologi della medesima. SAGRA PENITENZIERÍA APOSTOLICA AVVISO DI CONCORSO Nella Sacra Penitenzieria Apostolica avrà luogo il concorso all'ufficio di Sostituto per le Indulgenze. dovranno esibire alla Segreteria dello stesso Sacro Tribunale. come si asserisce. Servo di Dio Claudio La Colombière. hanno discusso e dato il loro voto dapprima sul dubbio detto del Tuto. Martedì. 23 Aprile 1929. nel Palazzo Apostolico Vaticano. Serva di Dio Teresa Margherita Redi del Sacro Cuore di Gesù. si è discusso il dubbio se consti del martirio. i Revmi Prelati ed i Consultori teologi. in odio alla Fede. Servo di Dio Giovanni Bosco. della causa del martirio e dei segni o prodigi del medesimo Servo di Dio e Compagni.

26 » » L' Emo Sig. il Revmo P. Uffizio). la Santità di Nostro Signore si è benignamente degnata di annoverare fra i Consultori della Sacra Congregazione Pro Ecclesia Orientali: L'Ulmo e Revmo Monsig. SEGRETERIA DI STATO NOMINE Con Biglietti della Segreteria di Stato. Cardinale Giovanni B. S. il Revmo P. 5 Febbraio 1929. felicemente regnante. Cuore di Gesù sotto il patrocinio di S. Francesco Roberti. Procuratore Generale dei Servi di Maria. Cardinale Bonaventura Cerretti. il Revmo P. Ippolito della S. Rettore del Pontifìcio Seminario Romano Minore. Nasalli Rocca di Cornegliano. il 24 Aprile 1929. Protettore delle Religiose del Ssmo Sacramento (Valence-sur-Rhône). si è degnato di nominare: 23 Novembre 1928. Angelo Gragnani. alle ore 8 del 15 Giugno p. Protettore della Congregazione delle Ancelle del S. Giuseppe (Bologna). 27 » » L' Emo Sig. Il detto esame si farà nei locali della Sacra Penitenzieria (Palazzo del S. . Dionisio Holoveckyi. in data 8 Giugno 1928. L'Emo Sig. Carmelitano Scalzo. Teresa.Commentarium Officiale menti degli studi ecclesiastici compiuti. L' Emo Sig. Antonio Mills. dei gradi accademici conseguiti e di altri titoli. Anna della Provvidenza (Torino). Luzio. professore di Diritto Canonico nel Collegio di S. Protettore dell'Istituto delle Suore di S. Cardinale Basilio Pompilj. Procuratore Generale dei Minori Conventuali. Famiglia.Acta Apostolicae Sedis . il Revmo D. L'esame del concorso consisterà in una prova scritta su temi riguardanti la materia delle Indulgenze e si terrà in particolare considerazione la conoscenza di lingue estere. il Revmo P. Francesco Saverio D'Ambrosio. v. Con Brevi Apostolici il Santo Padre Pio XI. Rettore del Pontificio Collegio Ruteno . Protettore delle Suore della Misericordia di Victoria e Tasmania (Melbourne). Reggente. Dalla Sacra Penitenzieria Apostolica. Cardinale Luigi Capotosti.

Monsig. della medesima diocesi. » 25 » » » » L'Emo L'Emo Sig. Monsig. della diocesi di Sandomir. » » » » » Monsig. Cardinale Sig. della medesima diocesi. Monsig. .. Francesco Liss. della diocesi di Cumia. » » » Monsig. Andrea Boucher. Prefetto della Sacra Congregazione dei Miti.. 5 23 Marzo » » » Monsig. Adamo Hefter. Giulio Barskowski. Ludovico Prunel. Protettore Proiettore delle Suore di Carità (Sydney). Antonino Barbaro. Cerretti. Protettore della Congregazione delle Religiose della Dottrina Cristiana 12 Aprile » dell'Istituto (Lembecq). 27 » » L ' E m o Sig. S. Annecy). VEmo Sig. Paolo Czaplewski. Cosimo Lezzi. Pio Giardina. Protettore delle Suore della Croce (Chavanod. Tommaso Trussoni. Monsig. Protettore delle Suore della Provvidenza (Pòrtieux). Monsig. Cardinale Alessio Enrico Lépicier. dei Fratelli delle Scuole Cristiane L' Emo Sig. della diocesi di Nardo. della Congregazione delle « Sisters of Mercy » di Groulburn. Monsig. Monsig. Vescovo di Co(Tournai). ad instar participantium: Howard. Giuseppe Szydzik. Angelo (North Sydney). Vescovo di Gurk. Monsig. 12 23 Marzo » » » . Cardinale Raffaele Merry del Val. Stanislao Koprowski. Protettore Protonotarii Apostolici 19 » » 8 » 18 Giugno » » Aprile » » 1928. Ludovico Rogacki. dell'archidiocesi di Parigi. L'Emo Signor Cardinale Bonaventura Cerretti. Cardinale Camillo Laureati.: 8 Febbraio 1929. Monsig. Cardinale Bonaventura Bonaventura Cerretti. 8 16 » » Giugno » » » 1928. Assistenti al Soglio Pontifìcio : 12 Gennaio 1929. L' Emo Sig. Cardinale Alessio Enrico Lépicier. Francesco Guglielmo vington. 13 » » L'Emo Sig. Protettore delle Suore della Misericordia di Monte S. della medesima diocesi. Prelati Domestici di S. della medesima archidiocesi. della diocesi di Culma. Monsig.Diarium Romanae Curiae 203 5 Febbraio 1929. dell'archidiocesi di Messina. Arcivescovo di Cosenza. Cardinale Alessio Enrico Lépicier. della medesima archidiocesi. Monsig.

Monsig. della medesima diocesi. Guglielmo Farrell. Monsig. Monsig. Monsig. classe civile: 16 Febbraio 1929. Monsig. Pietro Maddalena. Al sig. Saverio Klimaszewski.Commentarium Officiale 16 19 Giugno » 1928. 26 » 6 Febbraio 17 18 » » » » 5 » » » » Marzo » » » 8 23 25 » » » ONORIFICENZE Con Brevi Apostolici il Santo Padre Pio X I . Carlo Franceschini. Ernesto Lumini. della diocesi di Bergamo. Monsig. della diocesi di Hajdodurog (Rito greco). Monsig. Monsig. dell'archidiocesi di Mohilew. Giuseppe Agostini. Monsig. Monsig. Enrico Dorchy. Carlo Gamba. Vito Vendemmia. Monsig.204 Acta Apostolicae Sedis . La Placca dell'Ordine di S. Michele Samarelli. Gregorio Magno. Me Guire. dell'archidiocesi di Besançon. della medesima diocesi. dell'archidiocesi di Bari. Monsig. della diocesi di Crema. Monsig. della medesima diocesi. Monsig. della diocesi di Lodi. Monsig. della medesima archidiocesi. . della medesima diocesi. della diocesi di Brooklyn. Monsig. Monsig. Amedeo Giovanni Battista Richardet. dell'archidiocesi di Dubuque. -28 Novembre 9 Dicembre 9 Gennaio 1929. Connor. dell'archidiocesi di Malines. Monsig. della medesima diocesi. felicemente regnante. Andrea J. Sigismondo Rogala. della medesima diocesi. Giovanni P. M. Al sig. Cristiano Greinz. Pietro Marazzi. delF archidiocesi di Besançon. il Re di Svezia. Monsig. Ludovico Saunier. Federico F. Monsig. della diocesi di Como. della medesima archidiocesi. Ludovico Borkowski. Monsig. della diocesi di Brno. Roberto Aldovrandi. Monsig. della diocesi di Tiraspol. Eugenio Bányay. Carlo Gybney. Giovanni Anaclerio. Michele Barry. della diocesi di Cremona. » » » Monsig. Tommaso Lynch. della diocesi di Rockford. si è degnato di conferire: La 16 Ottobre Commenda dell'Ordine Piano : 1928. Monsig. Tommaso Cronin. Giovanni Battista Rapella. della medesima archidiocesi. della medesima archidiocesi. Agostino Musitelli. Ciambellano di S. barone Giovanni Beck-Friis. Adolfo Tenora. Burns. Monsig. 6 Aprite » Al sig. della medesima diocesi. 24 26 » » » » » Monsig. della medesima diocesi. » » » » » » » » » Monsig. dell'archidiocesi di Salisburgo.

della medesima diocesi. dell'archidiocesi di Quebec. dott. Fulberto Aureglia. arch. La Commenda con Placca dell'Ordine di S. Al sig. Rodolfo Weyermann. Narciso Desfontaines. Leone Lalanne. della diocesi di Breslavia. Orazio Fernández y Fernández (Cile). ing. Al sig. ing. della diocesi di Monaco (Principato). dott. Giulio Barbieri. del Vicariato Apostolico del Nilo Superiore. F. Al sig. Giovanni Be Benedictis. diocesi di 1929. Leone Italiani (Roma). Enrico Vuillemenot. della diocesi di Annecy. Al sig. classe civile: 16 Marzo 1929. cav. Francesco Giuseppe Macken. Massimiliano Prud'homme. Filippo Desurmont. classe militare: 14 Marzo 1929. della diocesi di Lilla. »mm. Panhard. Gregorio Magno. della diocesi di Lilla. Luigi Notari. classe civile: 30 Maggio » » 1928.Diarium Romanae Curiae 205 La Placca dell'Ordine di S. Gregorio Magno. Tenente C Colonnello della Guardia Palatina d'Onore di S. Gregorio Magno. Al sig. classe civile: 10 5 8 12 13 14 15 » 26 4 5 6 12 » Ottobre Marzo » » » » » » » Aprile » » » » 1928. . della diocesi di Lilla. Francesco Tappani. della diocesi di Pozzuoli. Francesco Ferrazza (Roma). dell'archidiocesi di Bamberga. della diocesi di Versailles. Luigi Hayaux du Tilly. Al sig. della medesima diocesi. avv. Al sig. avv. Al sig. Al sig.Eugenio Chapleau. ing. Ippolito A. Leone Crowley. Al sig. Al sig. Al sig. Arturo Ugo Klieber. della diocesi di Le Mans. Al sig. Al sig. Ernesto Ambrogio Giacomo Mordret. Al sig. dell'archidiocesi di Parigi. Al sig. La Commenda dell'Ordine di S. Al sig. Gregorio Magno. della St-Dié. Al sig. Paolo Béhaghel. Al sig. della diocesi di Civita Castellana. cav. Al sig. Al sig. della medesima diocesi. 30 Novembre Il Cavalierato dell'Ordine di S. cav. comm. dell'archidiocesi di Milwaukee. 26 29 10 » » » Al sig. » » » » » » Al sig. Al sig. 28 Ottobre 14 Novembre 9 Gennaio 1929. Alfredo Silveri (Roma). Ludovico Delagrange. Emilio Bertinot. » » » » » » » » » » » » » Al sig. Giuseppe. dell'archidiocesi di Parigi. S.

Al sig. Tommaso Murray. Al sig. Raffaele Palestini (Roma). della diocesi di Würzburg. conte Alessandro Paar. Teofilo Henneberg-Spieghel. barone Paolo von Stengel (Baviera). Al sig. Al sig. della diocesi di Bois-le-Duc. Al sig. Giorgio Hoffmann. u. Al sig. Al sig. della medesima diocesi. Al sig. della diocesi di Brooklyn. Edoardo Bundschuh. Gagnon. Al sig. . delia medesima diocesi. Silvestro Papa: 2 Febbraio 1929. dott. 17 Aprile » Al sig. dell'archidiocesi di Torino. della diocesi di Ivrea. Clemente Schellens. Sede. dott. Al sig. La Commenda con Placca dell'Ordine di S. Al sig. dott. Ministro di Haiti presso la S. Al sig.206 Acta Apostolicae Sedis . Vittorio Molinari. Ludovico P. Al sig. La Gran Croce dell'Ordine di S. Al sig. della diocesi di Liegi. Al sig. della diocesi di Budejovice. dott. della medesima diocesi. Al sig. cav. della prefettura apostolica di Padang. Al sig. Al sig. Antonio Regis.Commentarium Officiale 19 Gennaio 1929. » » » 29 30 5 » » » Marzo i Febbraio » 9 13 15 18 22 27 12 » » » » » » » Aprile » » » » » » » » » 15 Il Cavalierato dell'Ordine di S. Giovanni Carlo M. Choucri Cardahi. dell'archidioc. dell'archidiocesi di Lione. Al sig. dell'archidiocesi di Bologna. Al sig. Al sig. » » » AL n. Giuseppe Lilly. della diocesi di Haarlem. Giovanni F. Al sig. della medesima diocesi. Buffart. Nicola Giuseppe Arnold. dell'archidiocesi di Quebec. Giulio Adolfo Lefrançois. dell'archidiocesi di Beyrouth. della diocesi di Clermont. classe militare: 4 Gennaio 1929. della diocesi di Quimper. Maturino Thomas. Mathivon. di Quebec. dott. della medesima diocesi. Zeffirino Giasson. Gregorio Magno. Patrizio Mallon. Al sig. Silvestro Papa: 18 Settembre 1928. La Commenda dell'Ordine di S. Fernando Pariset. Silvestro Papa: 4 Marzo 1929. Ermanno Gatersleben. della medesima diocesi. Al sig. 26 » Al sig. Giuseppe Minelli. della medesima diocesi. Giuseppe Fonteyne (Belgio). Enrico Antonio Schouten. Alfonso Foerster. Giorgio Gentil.

Alberto Franz. dell'archidiocesi di Bologna. Monsig. Monsig. Giovanni Svestka. dott. dell'archidiocesi di Milano. si è degnato di nominare: Camerieri Segreti Soprannumerari di S. Venceslao Otta. Monsig. Alvaro Duarte Moreira Marques (Portogallo). Giuseppe Frediani (Roma). Monsig. Federico Pfrien. il Santo Padre Pio XI. della diocesi di Orte. della diocesi di Neosolio. » Monsig. Diotallevio Tomba. Monsig.Diarium Romanae Curiae 207 Il Cavalierato dell'Ordine di S. Giuseppe Sivák. della medesima diocesi. Al sig.: 12 » Marzo » 1929. : 26 Gennaio 1929. Francesco Oechsler. Silvestro Kulhanek. Francesco Connolly. Al sig. Giuseppe Luccioli. della medesima archidiocesi. Al sig. . della diocesi di Cagli. Monsig. Monsig. Monsig. 14 Febbraio » . Antonio Ellen a. dell'archidiocesi di Bologna. 30 Gennaio 1929. dell'archidiocesi di Torino. Al sig. Lino Cassani. Monsig. della medesima diocesi. Con Biglietti della Segreteria di Stato. della diocesi di Breslavia. Al sig. Giovanni Amelotti. della medesima diocesi. Giuseppe Braga. Al sig. : 24 Gennaio 1929. S. Al sig. Mario Böhm (Roma). Al sig. della diocesi di Litomerice. Cappellani Segreti d'Onore di S. della diocesi di Brno. della diocesi di Würzburg. Michele Riccardi. dott. Silvestro Papa: 14 Novembre 1928. S. Monsig. S. Al sig. Monsig. Francesco Vistalli. della diocesi di Ivrea. Adelmo Bisteghi. » 4 7 » » » 11 » 15 23 » Marzo » » » » » » » » » » » » » » » » » » Monsig. della diocesi di Spalato. Monsig. Celso Venturi. felicemente regnante. 17 4 » 15 23 25 27 U » » Marzo » » » » » Aprile » » » » » » » » » » Al sig. della diocesi di Bergamo. Edoardo Vignati. Giuseppe Filipello. Monsig. della diocesi di Novara. della medesima diocesi. della medesima archidiocesi. della diocesi di Brooklyn. della medesima diocesi. Al sig. Paolo Ellerbeck. Camerieri d'onore in abito paonazzo di S. Leopoldo Ivanisevié. Metodio Marvan.

della diocesi di Lilia. Eugenio Tiberghien. NECROLOGIO (*)' 4 Aprile 1929. Delegato Apostolico della Mesopotamia. Il Sig. itemque ex Annuario Pontificio pel 1929. Riccardo Lacy. pag. Monsig. D. S. Carlo Hryniewicki. P. 176. (*) Ex praecedenti Necrologio.: 21 Febbraio 1929. Vescovo tit. pag. Monsig. di Perge. Kurdistan e Armenia Minore. 8 11 14 » » » » » » Monsig. 904 delenda prorsus est mentio R. Henrici Léonard. Monsig. Domenico Berré. . Vescovo di Bagdad. Vescovo di Middlesborougb. Arcivescovo tit. Eugenio Bernardo Corrigan. di Macre.208 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale Cameriere Segreto di Spada e Cappa Soprannumerario di S.

Iunii 1929 ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE INTER SANCTAM SEDEM ET ITALIAE REGNUM CONVENTIONES TRATTATO F R A LA SANTA SEDE E L'ITALIA I N N O M E D E L L A S A N T I S S I M A T R I N I T À Premesso : Che la Santa Sede e ITtalia hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente con l'addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti. sorta nel 1870 con l'annessione di Roma al Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia. 14 . riconoscendo sulla medesima ACTA. Che dovendosi. vol. per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza. assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale Le garantisca l'assoluta indipendenza per l'adempimento della Sua alta missione nel mondo. con particolari modalità. XXI 7. che sia conforme a giustizia ed alla dignità delle due Alte Parti e che. X X I . n. garentirLe una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale. la Città del Vaticano. consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo ed irrevocabile la (( questione romana ». si è ravvisata la necessità di costituire.AnnusXXI-Toi. 6.

L'Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura. hanno risoluto di stipulare un Trattato. scambiati i loro rispettivi pieni poteri e trovatili in buona e dovuta forma. Suo Segretario di Stato. 2. e per parte di Sua Maestà. L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'articolo I dello Statuto del Regno 4 marzo 1848. cioè per parte di Sua Santità. del quale forma parte integrante. ART. I confini di detta Città sono indicati nella Pianta che costituisce l'Allegato I del presente Trattato. in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della isua missione nel mondo. 1. con tutte le sue pertinenze e dotazioni. o ART. com'è attualmente costituito. apostolica e romana è la sola religione dello Stato. pel quale la religione cattolica. nominando a tale effetto due Plenipotenziari. hanno convenuto negli Articoli seguenti : ART. creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato. o . Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele I I I Re d'Italia.210 Acta Apostolicae Sedis .Commentarium Officiale alla Santa Sede la piena proprietà e l'esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana . Primo Ministro e Capo del Governo . Sua Eccellenza il Signor Cavaliere Benito Mussolini. 3. Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Pietro Gasparri. L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano. i quali.

a cura del Governo italiano. 5. il territorio costituente la Città del Vaticano dovrà essere. sebbene questa continui ad essere destinata al culto pubblico. provvederà direttamente la Santa Sede a regolare i suoi rapporti con questi. a meno che non fossero invitate dall'autorità competente a rimanere. Resta per altro convenuto che. continuerà ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane . e si asterranno perciò dal montare ed accedere alla detta Basilica. La sovranità e la giurisdizione esclusiva. Per l'esecuzione di quanto è stabilito nell'articolo precedente. reso libero da ogni vincolo e da eventuali occupatori. ART. La Santa Sede provvederà a chiuderne gli accessi. appartenenti ad istituti od enti religiosi. 4. le quali si arresteranno ai piedi della scalinata della Basilica. credesse di sottrarre temporaneamente la piazza di San Pietro al libero transito del pubblico. importa che nella medesima non possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte del Governo Italiano e che non vi sia altra autorità che quella della Santa Sede. per quanto riflette gli immobili ivi esistenti. tranne la piazza di San Pietro. disinteressandosene lo Stato italiano. si ritireranno al di là delle linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento.Conventiones inter S. salvo che siano invitate ad intervenire dall'autorità competente. pur facendo parte della Città del Vaticano. A R T . che l'Italia riconosce alla Santa Sede sulla Città del Vaticano. prima dell'entrata in vigore del presente Trattato. . le autorità italiane. recingendo le parti aperte. Sedem et Italiae Regnum 211 Resta peraltro inteso che la piazza di San Pietro. Quando la Santa Sede. in vista di particolari funzioni.

6. Provvederà altresì al collegamento. Nel territorio intorno alla Città del Vaticano il Governo italiano si impegna a non permettere nuove costruzioni. A tutto quanto sopra si provvederà a spese dello Stato italiano e nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato. In conformità alle norme del diritto internazionale. radiotelefonici e postali nella Città del Vaticano. telefonici. Provvederà infine anche al coordinamento degli altri servizi pubblici. La Santa Sede provvederà. inoltre. alla comunicazione con le ferrovie dello Stato mediante la costruzione di una stazione ferroviaria nella Città del Vaticano.Acta Apostolicae Sedis . è vietato agli aeromobili di qualsiasi specie di trasvolare sul territorio del Vaticano. alla parziale demolizione di quelle già esistenti da Porta Cavalleggeri e lungo la via Aurelia ed il viale Vaticano. direttamente anche cogli altri Stati. che alla Città del Vaticano sia assicurata un'adeguata dotazione di acque in proprietà. a mezzo degli accordi occorrenti con gli enti interessati. Saranno presi accordi tra la Santa Sede e lo Stato italiano per la circolazione nel territorio di quest'ultimo dei veicoli terrestri e degli aeromobili della Città del Vaticano. a sue spese. per lo stesso fine. che costituiscano introspetto. radiotelegrafici. alla sistemazione degli accessi del Vaticano già esistenti e degli altri che in seguito credesse di aprire. nella località indicata nell'allegata Pianta (Alleg. dei servizi telegrafici. 7. I) e mediante la circolazione di veicoli propri del Vaticano sulle ferrovie italiane. ed a provvedere. A R T . L'Italia provvederà.Commentarium Officiale A R T . . Provvederà.

considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice. Alle persone stesse. saranno applicabili nel territorio del Regno d'Italia. A R T . Sedem et Italiae Regnum 213 Nella Piazza Rusticucci e nelle zone adiacenti al colonnato. Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi. quelle . non accompagnata dalla perdita dell'abitazione nella Città stessa o da altre circostanze comprovanti l'abbandono di detta residenza. ove a termini della legge italiana.Conventiones inter S. con fatti e con scritti sono punite come le offese e le ingiurie alla persona del Re. L'Italia. Tale residenza non si perde per il semplice fatto di una temporanea dimora altrove. saranno in Italia considerate senz'altro cittadini italiani. In conformità alle norme del diritto internazionale sono soggette alla sovranità della Santa Sede tutte le persone aventi stabile residenza nella Città del Vaticano. 9. 15. dichiara punibili l'attentato contro di Essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re. le persone menzionate nel comma precedente. Cessando di essere soggette alla sovranità della Santa Sede. qualsiasi mutamento edilizio o stradale. non siano da ritenere munite 41 altra cittadinanza. 8. indipendentemente dalle circostanze di fatto sopra previste. mentre sono soggette alla sovranità della Santa Sede. ove non si estende la extraterritorialità di cui all'art. si farà di comune accordo. A R T . anche nelle materie in cui deve essere osservata la legge personale (quando non siano regolate da norme emanate dalla Santa Sede). che possa interessare la Città del Vaticano.

15 e 16. da concordarsi come sopra è detto e che annualmente sarà aggiornato dalla Santa Sede. . I dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte Pontificia. nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili. ART. e ove si tratti di persona che sia da ritenere munita di altra cittadinanza. Gli ecclesiastici che.Commentarium Officiale della legislazione italiana. dalla giuria e da ogni prestazione di carattere personale. partecipano fuori della città del Vaticano all'emanazione degli atti della Santa Sede. anche quando non fossero cittadini del Vaticano. esistenti fuori della Città del Vaticano. investigazione o molestia da parte delle autorità italiane. Tali funzionari saranno indicati in altro elenco. 14. addetti in modo stabile e con stipendio fìsso agli uffici della Santa Sede. nonché ai dicasteri ed agli uffici indicati appresso negli articoli 13.214 Acta Apostolicae Sedis . quelle dello Stato cui essa appartiene. ART. 1 0 . Questa disposizione si applica pure ai funzionari di ruolo dichiarati dalla Santa Sede indispensabili. 11. Gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali). non sono soggetti per cagione di essi a nessun impedimento. per ragione di ufficio. Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in »Roma gode delle garanzie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del Regno. che verranno indicati in un elenco da concordarsi fra le Alte Parti contraenti. saranno sempre ed in ogni caso rispetto all'Italia esenti dal servizio militare.

anche se i loro Stati non abbiano rapporti diplomatici con l'Italia. anche in tempo di guerra. secondo le norme del diritto internazionale. e le loro sedi potranno continuare a rimanere nel territorio Italiano godendo delle immunità loro dovute a norma del diritto internazionale. 215 ART. 19. L'Italia riconosce alla Santa Sede il diritto di legazione attivo e passivo secondo le regole generali del diritto internazionale. Sedem et Italiae Regnum. mediante accreditamento di un Ambasciatore italiano presso la Santa Sede e di un Nunzio pontifìcio presso l'Italia. dello stesso trattamento dovuto ai diplomatici ed ai corrieri di gabinetto degli altri governi esteri. i diplomatici della Santa Sede ed i corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice godono nel territorio italiano. 2 e 3). Le Alte Parti contraenti si impegnano a stabilire fra loro normali rapporti diplomatici. alla Santa Sede e viceversa. II. a' termini del diritto consuetudinario riconosciuto dal Congresso di Vienna con atto del 9 giugno 1815. . cogli edifici annessi (Alleg. nonché il libero accesso dei Vescovi di tutto il mondo alla Sede Apostolica. A R T . 12. L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà delle Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano. Per effetto della riconosciuta sovranità e senza pregiudizio di quanto è disposto nel successivo art. 13. di Santa Maria Maggiore e di San Paolo. compresi i belligeranti.Conventiones inter S. il quale sarà il (Decano del Corpo Diplomatico. che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale. Resta inteso che l'Italia si impegna a lasciare sempre ed in ogni caso libera la corrispondenza da tutti gli Stati. 1. Gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede continuano a godere nel Regno di tutte le prerogative ed immunità.

â!6 Acta Apostolicae Sedis— Commentarium Officiale Lo Stato trasferisce alla Santa Sede la libera'gestione ed amministrazione della detta Basilica di San Paolo e dell'annesso Monastero. 4 e 5). tutte le dotazioni. infine. II. trasferisce alla Santa Sede in piena e libera proprietà gli edifici ex-conventuali in Roma annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle chiese di Sant'Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari. attinenze e dipendenze (Alleg. lo Stato s'impegna a trasferire alla Santa Sede od agli enti che saranno da Essa indicati gli immobili di proprietà dello Stato o di terzi esistenti in detta zona. 9). 3. II. 5). 14. II. III. II. parimenti in piena proprietà. . ART. la Villa Barberini in Castel Gandolfo con tutte le dotazioni. L'Italia. con tutti gli annessi e dipendenze (Alleg. attinenze e dipendenze (Alleg. 4 ) . versando altresì alla Santa Sede i capitali corrispondenti alle somme stanziate annualmente nel bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per la detta Basilica. Callisto presso S. e da consegnarsi liberi da occupatori entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato. Per integrare la proprietà degli immobili siti nel lato nord del Colle Gianicolense appartenenti alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide e ad altri Istituti ecclesiastici e prospicienti verso i palazzi vaticani. effettuandone la consegna entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato. L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà del palazzo pontificio di Castel Gandolfo con . 12). Gli immobili appartenenti alla detta Congregazione e ad altri Istituti e quelli da trasferire sono indicati nell'allegata Pianta (Alleg. quali ora si trovano già in possesso della Santa Sede medesima. Maria in Trastevere (Alleg. Resta del pari inteso che la Santa Sede è libera proprietaria del dipendente edifìcio di S. nonché si obbliga a cederLe.

13 e negli alinea primo e secondo dell'art. . Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti. il palazzo del Sant'uffìzio ed adiacenze. celebrate funzioni coll'intervento del Sommo Pontefice. durante il tempo in cui vengano nelle medesime. indicati nel presente articolo e nei tre articoli precedenti. all'uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica. 10 e 1 1 ) . Istituto Biblico. il palazzo del Vicariato (Alleg. nonché quelli adibiti a sedi dei seguenti istituti pontifici : Università Gregoriana. i due palazzi di Sant'Apollinare e la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo (Alleg. 7. 7. 1 4 . 6. 2. anche fuori di Roma. Archeologico. e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente. senza essere aperte al pubblico. della Cancelleria. godranno delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri. Sedem et Italiae Begnum 217 ART. 15. se non previo accordo con la Santa Sede. non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità. III. 16. Gli immobili indicati nell'art. 6. benché facenti parte del territorio dello Stato italiano. Collegio Lombardo. 8.Conventiones inter S. 8 ) . quello dei Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa Orientale) in piazza Scossacavalli. e gli altri edifìci nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di sistemare altri suoi Dicasteri. nonché i palazzi della Dataria. senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative. l'assetto che creda. Seminario Russo. provinciali o comunali italiane. Le stesse immunità si applicano pure nei riguardi delle altre Chiese. di Propaganda Fide in Piazza di Spagna. ART. le quali possono . Orientale. 0Ë in facoltà della Santa Sede di dare a tutti i suddetti immobili. 1. II. 1 bis.

ART.218 Acta Apostolicae Sedis . Le retribuzioni. Le merci provenienti dall'estero e dirette alla Città del Yaticano. saranno nel territorio italiano esenti. i diplomatici e gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede e i dignitari della Chiesa provenienti dall'estero 'diretti alla . I tesori d'arte e di scienza esistenti nella Città del Vaticano e nel Palazzo Lateranense rimarranno visibili agli studiosi ed ai visitatori. fuori della medesima. vistati dai rajppresentanti pontifici all'estero. 19. 17. a decorrere dal I gennaio 1929.Città del Vaticano e muniti di passaporti degli Stati di provenienza. saranno sempre ammesse da qualunque punto del confine italiano ed in qualunque porto del Regno al transito |per il territorio italiano con piena esenzione dai diritti doganali e daziari. da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente. di qualsiasi natura.Commentarium Officiale ART. 2 0 . ART. Altrettanto dicasi per le suddette persone. anche non stabili. dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma. impiegati e salariati. le quali munite di regolare passaporto pontificio si recheranno dalla Città del Vaticano all'estero. o. ad istituzioni od uffici della Santa Sede. pur essendo riservata alla Santa Sede piena libertà di regolare l'accesso del pubblico. o ART. 18. I diplomatici e gli inviati della Santa Sede. a dignitari. . potranno senz'altra formalità accedere alla medesima attraverso il territorio italiano. dovute dalla Santa Sede.

imputate di atti.Conventiones inter S. Cura. che si fossero rifugiate nella Città del Vaticano. che si fossero rifugiate negli immobili . Durante la vacanza della Sede Pontifìcia. nonché per i Concilii presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi Ledati e nei riguardi dei Vescovi chiamati a parteciparvi. 2 1 . e che non si ponga im« pedimento o limitazione alla libertà personale dei medesimi. ART. La Santa Sede consegnerà allo Stato italiano le persone. 2 2 . sono a tutti gli effetti cittadini della medesima. commessi nel territorio italiano. Le dette norme valgono anche per i Conclavi che si tenessero fuori della Città del Vaticano. salvo quando l'autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano. l'Italia che nel suo territorio all'intorno della Città del Vaticano non vengano commessi atti. che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati. A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente. nel qual caso si procederà . Sedem et Italiae Regnum 219 ART. l'Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano. che comunque possano turbare le adunanze del Conclave. Analogamente si provvederà per le persone imputate di delitti.senz'altro contro di lui a norma delle leggi italiane. inoltre. l'Italia provvede in modo speciale a che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio italiano al Vaticano. Tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue : quelli residenti in Roma. anche fuori della Città del Vaticano.

si provvede alla liquidazione dei crediti della Santa Sede verso l'Italia. Avranno invece senz'altro piena efficacia giuridica. ART. dichiara che Essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai Congressi internazionali indetti per tale oggetto. in relazione alla sovranità che le compete anche nel campo internazionale. circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari. i quali sono oggi sottoscritti. 2 3 . 1 5 .la quale costituisce l'Allegato IV al medesimo e ne forma parte integrante. Le viene assicurato adeguatamente quanto Le occorre per provvedere con la dovuta .Commentarium Officiale dichiarati immuni nell'art. a meno che i preposti ai detti immobili preferiscano invitare gli agenti italiani ad entrarvi per arrestarle. La Santa Sede. 2 5 . In conseguenza di ciò la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio neutrale ed inviolabile. Per l'esecuzione nel Regno delle sentenze emanate dai tribunali della Città del Vaticano si applicheranno le norme del diritto internazionale. Con speciale convenzione sottoscritta unitamente al presente Trattato. La Santa Sede ritiene . 2 4 . ART.220 Acta Apostolicae Sedis . a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace. ART. in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili. ART.che con gli accordi. 2 6 . riservandosi in ogni caso di far valere la sua potestà morale e spirituale. anche a tutti gli effetti civili.

non oltre quattro mesi dalla firma. . dichiara definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la « questione romana » e riconosce il Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma capitale dello Stato italiano. undici febbraio millenovecentoventinove.Conventiones inter S. E abrogata la legge 13 . Alla sua volta l'Italia riconosce lo Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice. BENITO MUSSOLINI. II presente Trattato. METRO CARDINALE GASPARRI. sarà sottoposto alla ratifica del Sommo Pontefice e del Re d'Italia ed entrerà in vigore all'atto stesso dello scambio delle ratifiche. . Sedem et Italiae Regnum libertà ed indipendenza al governo pastorale della Diocesi di Roma e della Chiesa Cattolica in Italia e nel mondo .27.«S. Roma. ART. L.maggio 1871 n. 214 e qualunque altra disposizione contraria al presente Trattato.

•i- .

Territorio dello Stato della Città del Vaticano.Allegalo i. —m— .

1 .

Città del Vatica IHN Secala 1:5000 Piazzale per i seri/zzi de//a stazione m y ri .

1 .

Allegato II. — <m — . mobili con privilegio di extraterritorialità e con esenzione da espropriazioni e da tributi.

.

Bassilica e Palazzo Apostolico Lateranense annessi con la Scala Santa ~ ed .

.

Scafa i:5000 — 231 — .

.

Pao/o con gif Ed/ñci ann essi ~ — 233 — .TaV Bas i/ica di S.

.

Toc v.AìifoniQ e ad/òr/a a nassagg/o nuòhf/co^» .ü P ¿i/3 zzo Pariti F/cia di Caste/ (farido ffo^ Za j/raro/ac/' S.

.

¿Sea/a: J: Sûûû .

.

a u f T OLK 6 Palazzo de//a Oa/~a nia Scafa 1:5000 — 239 — .

.

vol. n. — 241 — ACTA. XXI. . 6.Pa/azzo c/e//a Canee //er>/a N.

.

8 .All II Tai/.

.

- 245 — .

« .

JUL- )¡3ZZO de/ Convertendi ûr/enfâ/e ) CMt Congregazione per Chiesa in piazza Scossacava/f/ ~> Pai a zzo del S.- -X . Offizio ed adiacenze p z a S Pietro .

.

~ M —m— .All. II Pa/azzo de/ V/ea ria/-o in via c/e//a Pigna.

.

Tav.Per le ref-f i Piche dipendenti' da esigenza viabili saranno presi act col Governaforaf-ç c/i Ro . Immobili s\ Gianicoìo J Nota .

.

Allegato III. — 253 - . Immobili esenti da espropriazioni e da tributi.

.

TctV.AJÍ.255 — . 1 m Università Gregon/ana Scala 1:5000 .

.

.Università Gregoriana alla Pïlotta.

.

Al/.ffl Tay 2 — 259 - .

.

XIf Aposfo/i- S?a/a i:sooo — 261 — .AJIJL Tav:c Pâ/âzzo dei SS.

.

Pa/azzo annesso affa Cñiesa di . S. Andrea de Ha I/a//e _ Scala l:5ooo .

.

Carlo ai Ca H nari~ Scala 1:5000 — §65 - .A JIM TarS Palazzo annesso a//a Chiesa di S.

.

Collegio Russo ~ Scalai:S 000 — 267 — .All.6 Istituto archeologico-Istituto Orientale Cotiegio Lombardo . M Tav.

.

Apollinare SC3TE I : 5ûoû .Palazzi di S.

I i i .

AHM Tav:8 Casa di esercizi per i/ C/ero SS. Giovanni e Pao/o ~ in Zona &rcAeo/ogica per /a guale e per i/ T/in feo di Jfe roñe saranno s tabi/rie in/-ese co/ Ministero de/la Pubblica Istruzione^ .271 — .

i I .

000 (settecento cinquanta milioni) ed a consegnare contemporaneamente alla medesima tanto Consolidato italiano 5 % al portatore (col cupone scadente al 30 giugno p. vol. hanno convenuto: ART. CONVENZIONE FINANZIARIA Si premette: Clie la Santa Sede e l'Italia.000. ma formante parte integrante del medesimo. parte in contanti e parte in consolidato. ACTA. la quale è in valore di molto inferiore a quella che a tutt'oggrlo Stato avrebbe dovuto sborsare alla S. e dei beni degli enti ecclesiastici. Sede medesima anche solo in esecuzione dell'impegno assunto con la legge 13 maggio 1871 . considerando da un lato i danni ingenti subiti dalla Sede Apostolica per la perdita del patrimonio di San Pietro. XXI. alla Santa Sede la somma di lire italiane 750. e tuttavia avendo anche presente la situazione finanziaria dello Stato e le condizioni economiche del popolo italiano specialmente dopo la guerra. 1. a seguito della stipulazione del Trattato. costituito dagli antichi Stati Pontifici. Che lo Stato italiano.000. e dall'altro i bisogni sempre crescenti della Chiesa pur soltanto nella Città di Boma. ha creduto doveroso aderire alla richiesta del pagamento di detta somma. L'Italia si obbliga a versare. Che il Sommo Pontefice. v. col quale è stata definitivamente composta la « questione romana ». 6.) del valore nominale di lire italiane 1. rappresentate dai medesimi Plenipotenziari. domandando una somma. 18 . Le due Alte Parti. allo scambio delle ratifiche del Trattato.000. hanno ritenuto necessario regolare con una convenzione distinta.000 (un miliardo). i loro rapporti finanziari. ha ritenuto di hmitare allo stretto necessario la richiesta di indennizzo. apprezzando i paterni sentimenti del Sommo Pontefice.Allegato IV. n.

Roma. L.Commentarium Officiale ART. 2 . 3 . PIETRO CARDINALE GiASPARRI. © S. Tutti gli atti da compiere per l'esecuzione del Trattato. . ART. La Santa Sede dichiara di accettare quanto sopra a definitiva sistemazione dei suoi rapporti finanziari con l'Italia in dipendenza degli avvenimenti del 1870.«S. undici febbraio millenovecentoventinove. saranno esenti da ogni tributo. della presente Convenzione e del Concordato. L.274 Acta Apostoticae Sedis . BENITO MUSSOLINI.

delegati per la stipulazione del Trattato. Re d'Italia. hanno risoluto di fare un Concordato. inteso a regolare le condizioni della Religione e della Chiesa in Italia . ed all'uopo hanno nominato gli stessi Plenipotenziarii. Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Pietro Grasparri. cioè per parte di Sua Santità.CONCOKDATO FEA LA SANTA SEDE E L'ITALIA IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITÀ Premesso : Che fin dall'inizio delle trattative tra la Santa Sede e l'Italia per risolvere la « questione romana » la Santa Sede stessa ha proposto che il Trattato relativo a detta questione fosse accompagnato. e per parte di Sua Maestà. Suo Segretario di Stato. Sua Eccellenza il Signor Cavaliere Benito . Che è stato conchiuso e firmato oggi stesso il Trattato per la soluzione della « questione romana » . da un Concordato. Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III. per necessario complemento.

hanno convenuto negli Articoli seguenti : A R T . Tali pubblicazioni ed affissioni ed in genere tutti gli atti e documenti relativi al governo spirituale dei fedeli non sono soggetti ad oneri fiscali. ove occorra. Tanto la Santa Sede quanto i Vescovi possono pubblicare liberamente ed anche affiggere nell'interno ed alle porte esterne degli edifìci destinati al culto o ad uffici del loro ministero le istruzioni. centro del mondo cattolico e mèta di pellegrinaggi. per tutto quanto si riferisce al mini. col clero e con tutto il mondo cattolico senza alcuna ingerenza del Governo italiano. assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale. Primo Ministro e Capo del Governo. il libero e pubblico esercizio del culto. Parimenti. accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da parte delle sue autorità. Le dette pubblicazioni per quanto riguarda la Santa Sede possono essere fatte in qualunque lingua. il Governo italiano avrà cura di impedire in Roma tutto ciò che possa essere in contrasto col detto carattere. ai sensi dell'art. sede vescovile del Sommo Pontefice. scambiati i loro Pieni Poteri e trovatili in buona e dovuta forma. lettere pastorali. ART. 2. L'Italia. 1. 1 del Trattato. quelle dei Vescovi sono fatte in lingua italiana o la- . bollettini diocesani ed altri atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli. ordinanze. In considerazione del carattere sacro della Città Eterna.S76 Acta Apostolicae Sedis— Commentarium Officiale Mussolini. i quali. nonché della sua giurisdizione in materia ecclesiastica in conformità alle norme del presente Concordato . i Vescovi comunicano e corrispondono liberamente col loro clero e con tutti i fedeli. La Santa Sede comunica e corrisponde liberamente con i Vescovi. che crederanno di emanare nell'ambito della loro competenza.' stero pastorale.

fino al ventesimosesto anno di età l'adempimento degli obblighi del servizio militare. Gli altri chierici o religiosi sono di preferenza destinati ai servizi sanitari. 14. sono esenti dal servizio militare. ART. Sedem et Italiae Regnum 277 tina . sono dispensati dal presentarsi alla chiamata i sacerdoti con cura di anime. Nessun ecclesiastico può essere assunto o rimanere in un impiego od ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici dipendenti dal medesimo senza il nulla osta dell'Ordinario diocesano. Si considerano tali gli Ordinari. Tuttavia. I chierici ordinati in sacris ed i religiosi. salvo il caso di mobilitazione generale. .Conventiones inter S. 5. ma è loro conservato l'abito ecclesiastico. ART. i vicari ed i sacerdoti stabilmente preposti a rettorie di chiese aperte al culto. affinchè esercitino fra le truppe il sacro ministero sotto la giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare ai sensi dell'art. ART. che hanno emesso i voti. i parroci. i sacerdoti passano nelle forze armate dello Stato. l'autorità ecclesiastica può aggiungere la traduzione in altre lingue. 4. quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio ed i novizi degli istituti religiosi possono. 3 . Gli studenti di teologia. ma. a loro richiesta. accanto al testo italiano. anche se siasi disposta la mobilitazione generale. di anno in anno. rinviare. Le autorità ecclesiastiche possono senza alcuna ingerenza delle autorità civili eseguire collette nell'interno ed all'ingresso delle chiese nonché negli edifìci di loro proprietà. i vice parroci o coadiutori. In tale caso. Gli ecclesiastici ed i religiosi sono esenti dall'ufficio di giurato.

nei quali siano a contatto immediato col pubblico. . 6. 8. di cui godono gli ecclesiastici in ragione del loro ufficio. ove abbia luogo. Gli ecclesiastici non possono essere richiesti da magistrati o da altra autorità a dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del sacro ministero. la sentenza terminativa del giudizio tanto in primo grado quanto in appello. la pena è scontata possibilmente in locali separati da quelli destinati ai laici. in un ufficio od in un impiego. In ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere assunti nè conservati in un insegnamento. 7. Nel caso di condanna di un ecclesiastico o di un religioso. Nel caso di deferimento al magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso per delitto. Gli stipendi e gli altri assegni. il Procuratore del Re deve informarne immediatamente l'Ordinario della diocesi.278 Acta Apostolicae Sedis . sono esenti da pignorabilità nella stessa misura in cui lo sono gli stipendi e gli assegni degl'impiegati dello Stato. l'ecclesiastico o il religioso è trattato col riguardo dovuto al suo stato ed al suo grado gerarchico. a meno che l'Ordinario competente non abbia ridotto il condannato allo stato laicale. nel cui territorio egli esercita giurisdizione . A R T . e deve sollecitamente trasmettere di ufficio al medesimo la decisione istruttoria e. X\RT. In caso di arresto. A R T .Commentarium Officiale La revoca del nulla osta priva l'ecclesiastico della capacità di continuare ad esercitare l'impiego o l'ufficio assunto.

o Il giorno di Natale (25 dicembre). 11. U giorno dell'Epifania (6 gennaio) . Il giorno della festa dei Ss. 9. a meno che ragioni di assoluta urgenza a ciò si oppongano.Conventiones inter S. U giorno della festa di S. Maria (15 agosto) . che sono i seguenti : Tutte le domeniche . Giuseppe (19 marzo). se non previo accordo colla competente autorità ecclesiastica. Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno) . la forza pubblica non può entrare. ART. Il giorno del Corpus Domini. ART. negli edifìci aperti al culto. l'autorità che procede all'occupazione deve prendere previamente accordi con l'Ordinario. l'autorità procedente deve informare immediatamente il medesimo. 10. Il giorno di Ognissanti (I novembre) . Il giorno dell'Ascensione . Occorrendo per gravi necessità pubbliche occupare un edificio aperto al culto. Sedem et Italiae Regnum 279 A R T . Non si potrà per qualsiasi causa procedere alla demolizione di edifìzi aperti al culto. . Lo Stato riconosce i giorni festivi stabiliti dalla Chiesa. Salvo i casi di urgente necessità. Il giorno dell'Assunzione della B. senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica. V. gli edifici aperti al culto sono esenti da requisizioni od occupazioni. In tale ipotesi. Di regola. Il giorno della festa dell'Immacolata Concezione (8 dicembre) . per l'esercizio delle sue funzioni. Il primo giorno dell'anno .

il celebrante la Messa Conventuale canterà. ART. ( Le truppe italiane di aria. Il Governo italiano comunica alla Santa Sede la tabella organica del personale ecclesiastico di ruolo adibito al servizio dell'assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato appena essa sia stata approvata nei modi di legge. nei riguardi dei doveri religiosi. L'Ordinario militare ha giurisdizione anche sul personale religioso. assistito dalla propria Curia. 13. dei privilegi e delle esenzioni consentite dal diritto canonico. è fatta confidenzialmente dalla Santa Sede al Governo italiano. secondo le norme della sacra liturgia.Commentarium Officiale ART. La nomina dei cappellani militari è fatta dalla competente autorità dello Stato italiano su designazione dell'Ordinario militare. Qualora il Governo italiano abbia ragioni da opporre alla fatta designazione. cui è commessa l'alta direzione del servizio di assistenza spirituale (Ordinario militare. Nelle domeniche e nelle feste di precetto. addetto agli ospedali militari. di terra e di mare godono. una preghiera per la prosperità del Re d'Italia e dello Stato italiano. 14. ne darà comunicazione alla Santa Sede. competenze parrocchiali. riguardo alle dette truppe.280 Acta Apostolicae Sedis . 12. Essi esercitano il sacro ministero sotto la giurisdizione dell'Ordinario militare. la quale procederà ad altra designazione. I cappellani militari hanno. ART. La designazione degli ecclesiastici. nelle chiese in cui officia un Capitolo. . maschile e femminile. L'Ordinario militare sarà rivestito della dignità arcivescovile. vicario ed ispettori).

a mezzo di commissioni miste. Le modificazioni. cui è affidato il servizio religioso di detta Basilica. La S. L'Arcivescovo ordinario militare è preposto al Capitolo della chiesa del Pantheon in Roma. che nessuna parte del territorio soggetto alla sovranità del Regno d'Italia dipenderà da un Vescovo. Sede si riserva di trasferire ad altra chiesa la Diaconia. Lo stesso principio sarà osservato per tutte le parrocchie esistenti o da costituirsi in territori vicini ai confini dello Stato. durante munere. 15. Le Alte Parti contraenti procederanno d'accordo. la cui sede si trovi in territorio soggetto alla sovranità di altro Stato . 16. anche fuori di Roma. Sedem et Italiae Regnum m ART. ad una revisione della circoscrizione delle diocesi.Conventiones inter S. previa confidenziale indicazione del presentando. e che nessuna diocesi del Regno comprenderà zone di territorio soggette alla sovranità di altro Stato. Tale clero è autorizzato a provvedere a tutte le funzioni religiose. La Santa Sede consente a conferire a tutti i canonici componenti il capitolo del Pantheon la dignità di protonotari ad instar. ART. La nomina di ciascuno di essi sarà fatta dal Cardinale Vicario di Roma dietro presentazione da parte di Sua Maestà il Re d'Italia. che in conformità alle regole canoniche siano richieste dallo Stato o dalla Reale Casa. costituendo con esso il clero. che dopo l'assetto innanzi accennato si dovessero in avvenire arrecare alle circoscrizioni delle diocesi. Resta inteso che la Santa Sede erigerà la diocesi di Zara . allo scopo di renderla possibilmente rispondente a quella delle provincie dello Stato. saranno disposte dalla Santa Sede pre- .

in modo che sia mantenuto il segreto sulla persona prescelta. Santa Sede comunicherà il nome della persona prescelta al Governo italiano per assicurarsi che il medesimo non abbia ragioni di carattere politico da sollevare contro la nomina. ART. Le pratiche relative si svolgeranno con la maggiore possibile sollecitudine e con ogni riservatezza. La scelta degli Arcivescovi e Vescovi appartiene alla Santa Sede. Dovendosi. . che saranno conservati. Resta inteso che la riduzione non importerà soppressione dei titoli delle diocesi nè dei capitoli. Prima di procedere alla nomina di un Arcivescovo o di un Vescovo diocesano o di un coadiutore cum iure successionis. pur raggruppandosi le diocesi in modo che i capoluoghi delle medesime corrispondano a quelli delle provinole. ART. sarà attuata via via che le diocesi medesime si renderanno vacanti. la. lo Stato manterrà inalterato il trattamento economico dovuto a dette parrocchie. compresi gli assegni ora corrisposti dallo Stato italiano.Commentarium Officiale vii accordi col Governo italiano ed in osservanza delle direttive su espresse. sia affidandole ad un solo parroco assistito da uno o più vice-parroci. 19.282 Acta Apostolicae Sedis . finché non avvenga la nomina della medesima. salvo le piccole rettifiche di territorio richieste dal bene delle anime. raggruppare in via provvisoria o definitiva più parrocchie. Le riduzioni suddette lasceranno salve tutte le attuali risorse economiche delle diocesi e degli altri enti ecclesiastici esistenti nelle medesime. 17. per disposizione dell'autorità ecclesiastica. 18. sia riunendo in un solo presbiterio più sacerdoti. ART. La riduzione delle diocesi che risulterà dall'applicazione dell'articolo precedente.

siccome si conviene ad un Vescovo. Le nomine degl'investiti dei benefìci parrocchiali sono dall'autorità ecclesiastica competente comunicate riservatamente al Governo italiano e non possono avere corso prima che siano passati trenta giorni dalla comunicazione. che d'accordo col Governo prenderà entro tre mesi le misure appropriate. i quali d'accordo con due de- . I Vescovi. « Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alci cun accordo nè assisterò ad alcun consiglio che possa (( recar danno allo Stato italiano ed all'ordine pubblico <( e che non permetterò al mio clero simili partecipaci zioni. permanendo il dissenso. può manifestarle riservatamente all'autorità ecclesiastica. ove gravi ragioni si oppongano alla nomina. Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello (( Stato italiano. Sopraggiungendo gravi ragioni che rendano dannosa la permanenza di un ecclesiastico in un determinato benefìcio parrocchiale. fedeltà (( allo Stato italiano. la Santa Sede affiderà la soluzione della questione a due ecclesiastici di sua scelta. il Governo italiano comunicherà tali ragioni all'Ordinario. In questo termine. 21. il Governo italiano.Conventiones inter S. la quale. La provvista dei benefìci ecclesiastici appartiene all'autorità ecclesiastica. prestano nelle mani del Capo dello Stato un giuramento di fedeltà secondo la formóla seguente : « Davanti a Dio e sui Santi Vangeli. cercherò di evitare ogni danno che <( possa minacciarlo •». In caso di divergenza tra l'Ordinario ed il Governo. deferirà il caso alla Santa Sede. Sedem et Italiae Regnum 283 » A R T . Io giuro e prometto di rispettare (( e di far rispettare dal mio clero il Re ed il Governo (( stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. ART. io giuro e proce metto. 20. prima di prendere possesso della loro diocesi.

dovranno essere loro assegnati coadiutori che. Sono aboliti Yexequatur. Lo Stato italiano rinuncia alla prerogativa sovrana del Regio patronato sui benefìci maggiori e minori. Le disposizioni degli articoli 16. 26. A R T . salve le eccezioni stabilite nell'art. E abolito anche il terzo pensionabile nelle provincie dell'ex-regno delle due Sicilie. il regio placet. 17. rimarrebbero invariati gli assegni oggi corrisposti dallo Stato italiano sia alle mense sia alle altre istituzioni ecclesiastiche. 24.Commentarium Officiale legati del Governo italiano prenderanno una decisione definitiva. A R T . Resta anche inteso che. Non possono essere investiti di benefìci esistenti in Italia ecclesiastici che non siano cittadini italiani. 21 e 22 non riguardano Roma e le diocesi suburbicarie. Occorrendo. allo scopo di prestare l'assistenza religiosa nella lingua dei fedeli secondo le regole della Chiesa. A R T . 20. 23. 25. Gli oneri relativi cessano di far carico allo Stato ed alle amministrazioni dipendenti. intendano e parlino anche la lingua localmente in uso. nonché ogni nomina cesarea o regia in materia di provvista di benefici od uffici ecclesiastici in tutta Italia.284 Acta Apostolicae Sedis . 22. 29 lettera g). I titolari delle diocesi e delle parrocchie devono inoltre parlare la lingua italiana. oltre l'italiano. A R T . •E abolita la regalia sui benefìci maggiori e minori. 19. qualora la Santa Sede procedesse ad un nuovo assetto di dette diocesi. La nomina degl'investiti dei benefìci maggiori e minori e di chi rappresenta temporaneamente la sede o il benefìcio vacante ha effetto dalla data della prov- . A R T .

la ripartizione dei beni a norma del precedente capoverso. a vantaggio del benefìcio. tuttavia. Relativamente ai beni ora appartenenti ai detti Santuari. 27. in sua mancanza. ART. Per gli altri Santuari. . presi accordi con l'autorità ecclesiastica. si trovino in possesso di beni ecclesiastici. nei quali esistano amministrazioni civili. Sedem et Italiae Regnum 285» vista ecclesiastica. Saranno parimenti liberi da ogni ingerenza dello Stato e da conversione gli altri enti di qualsiasi natura gestiti dalla Santa Sede ih Italia nonché i Collegi di missioni. salva. o. subentrerà la libera gestione dell'autorità ecclesiastica. Le basiliche della Santa Casa in Loreto. durante la vacanza. saranno cedute alla Santa Sede e la loro amministrazione spetterà liberamente alla medesima. la Santa Sede accorderà piena condonazione a tutti coloro che. può procedere al sequestro delle temporalità del benefìcio. che sarà ufficialmente partecipata al Governo. eccettuate quelle di carattere meramente laico. A tale scopo la Santa Sede darà agli Ordinari le opportune istruzioni. ART. ove del caso. è disciplinata dalle norme del diritto canonico.Conventiones inter S. si procederà alla ripartizione a mezzo di commissione mista. in ogni caso applicabili le leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali. L'amministrazione ed il godimento delle rendite. 28. devolvendone il reddito netto a favore dell'investito. Restano. avendo riguardo ai diritti dei terzi ed alle dotazioni necessarie alle dette opere meramente laiche. a seguita delle leggi italiane eversive del patrimonio ecclesiastico. In caso di cattiva gestione. di San Francesco in Assisi e di Sant'Antonio in Padova con gli edifìci ed opere annesse. lo Stato italiano. Per tranquillare le cosciente.

Sarà riconosciuta. capitoli. con assegnazione. seminari. da persone che abbiano la cittadinanza italiana e siano in Italia domiciliate. tale personalità sarà riconosciuta anche alle chiese pubbliche aperte al culto. con o senza voti. delle associazioni aventi la sede principale all'estero. diocesi. i consigli di amministrazione. 27.^86 Acta Apostolicae Sedis . quando dalle regole particolari dei singoli ordini sia attribuita alle medesime la capacità di acquistare e possedere. comprese quelle già appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi. che abbiano la loro sede principale nel Pegno. 29. non dovranno ingerirsi nei servizi di culto. e la nomina dei componenti sarà fatta d'intesa con l'autorità ecclesiastica. per metterla in armonia colle direttive. al fine di riformarla ed integrarla. nei riguardi di queste ultime. della rendita che attualmente il Fondo per il Culto destina a ciascuna di esse.Commentarium Officiale ART. ò) Sarà riconosciuta la personalità giuridica delle associazioni religiose. e siano ivi rappresentate. Resta fin da ora convenuto fra le due Alte Parti contraenti quanto appresso : a) Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti dalle leggi italiane (Santa Sede. approvate dalla Santa Sede. la personalità giuridica delle provincie religiose italiane. Lo Stato italiano rivedrà la sua legislazione in quanto interessa la materia ecclesiastica. alle quali si ispira il Trattato stipulato colla Santa Sede ed il presente Concordato. nei limiti del territorio dello Stato e sue colonie. inoltre. parrocchie ecc. Sarà riconosciuta infine la personalità giuridica alle Case generalizie ed alle Procure delle associazioni reli- . quando concorrano le stesse condizioni.). Sarà riconosciuta altresì la personalità giuridica delle case. giuridicamente e di fatto. che già non l'abbiano. Salvo quanto è disposto nel precedente art. anche se composti totalmente o in maggioranza di laici. dovunque esistano e qualunque sia la loro denominazione.

dei quali le associazioni sono già in possesso. per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione. e dipendono dall'autorità ecclesiastica. 27. dagli attuali intestatari alle associazioni stesse saranno esenti da ogni tributo. di Superga. e) Nelle amministrazioni civili del patrimonio ecclesiastico proveniente dalle leggi eversive i consigli di amministrazione saranno formati per metà con membri designati dall'autorità ecclesiastica. la conserveranno. le quali già abbiano la personalità giuridica.Conventiones inter S. Sedem et Italiae Regnum - 287 giose. purché consti che rispondano alle esigenze religiose della popolazione e non ne derivi alcun onere finanziario allo Stato. anche estere. rientrando tutte le nomine e provviste di benefici ed uffici sotto le norme degli articoli precedenti. del Sudario di Roma ed alle cappelle annesse ai palazzi di dimora dei Sovrani e dei Principi Reali). Un'apposita commissione provvederà all'assegnazione ad ogni basilica o chiesa palatina di una congrua dotazione con i criteri indicati per i beni dei santuari nell'art. /) Gl^ atti compiuti finora da enti ecclesiastici o religiosi senza l'osservanza delle leggi civili potranno essere riconosciuti e regolarizzati dallo Stato italiano. su domanda dell'Ordinario da presentarsi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Concordato. Altrettanto dicasi per i Fondi di religione delle nuove provinole. Le associazioni o le case religiose. Tale disposizione si applica anche alle fondazioni già esistenti di fatto. . c) Le confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto non sono soggette ad ulteriori trasformazioni nei fini. Gli atti relativi ai trasferimenti degli immobili. g) Lo Stato italiano rinunzia ai privilegi di esenzione giurisdizionale ecclesiastica del clero palatino in tutta Italia (salvo per quello addetto alle chiese della Santa Sindone di Torino. d) Sono ammesse le fondazioni di culto di qualsiasi specie.

o ART.° 2 5 3 8 in luogo della soppressa tassa di esercizio e rivendita. nonché la tassa sul passaggio di usufrutto dei beni costituenti la dotazione dei benefìci ed altri enti ecclesiastici. Non saranno applicate ai ministri del culto per l'esercizio del ministero sacerdotale l'imposta sulle professioni e la tassa di patente. 30. 3 2 7 0 . stabilita dall'art. la quota di concorso di cui agli articoli 3 1 della legge 7 luglio 1 8 6 6 n. E abolita la tassa straordinaria del trenta per cento Imposta con l'articolo 18 della legge 15 agosto 1 8 6 7 n. D. 1 8 novembre 1 9 2 3 n. Lo Stato italiano riconosce agli istituti ecclesiastici ed alle associazioni religiose la capacità di acqui- . 3 0 3 6 e 2 0 della legge 1 5 agosto 1 8 6 7 n. nè qualsiasi altro tributo del genere. i) L'uso dell'abito ecclesiastico o religioso da parte di secolari o da parte di ecclesiastici e di religiosi.Commentarium Officiale h) Ferme restando le agevolazioni tributarie già stabilite a favore degli enti ecclesiastici dalle leggi italiane fin qui vigenti. equiparato ai fini di beneficenza e di istruzione. D. La gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico od associazione religiosa ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti autorità della Chiesa. 3 0 dicembre 1 9 2 3 n. I del R. è vietato e punito colle stesse sanzioni e pene. il fine di culto o di religione è.288 Acta Apostolicae Sedis . che dovrà a questo fine essere ufficialmente comunicato al Governo italiano. 3 8 4 8 . escluso ogni intervento da parte dello Stato italiano. colle quali è vietato e punito l'uso abusivo della divisa militare. istituite con il R. rimanendo esclusa anche per l'avvenire l'istituzione di qualsiasi tributo speciale a carico dei beni della Chiesa. ai quali sia stato interdetto con provvedimento definitivo della competente autorità ecclesiastica. 3 8 4 8 . e senza obbligo di assoggettare a conversione i beni immobili. a tutti gli effetti tributari.

Lo Stato italiano. continuerà a supplire alle deficienze dei redditi dei benefìci ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi attualmente in vigore : in considerazione di ciò. l'ammontare dei redditi. Agli effetti del supplemento di congrua. che dovranno essere poste in armonia con le disposizioni del Concordato medesimo e del Trattato. la gestione patrimoniale di detti benefìci. vol. 32. ART. ART. risulterà da una dichiarazione resa annualmente sotto la propria responsabilità dal Vescovo suburbicarie per le diocesi e dal Cardinale Vicario per la città di Roma. redigendosi analogo verbale. che su dette mense e patrimoni sono corrisposti ai beneficiati. n. Non sono soggetti all'intervento suddetto le mense vescovili delle diocesi suburbicarie ed i patrimoni dei capitoli e delle parrocchie di Roma e delle dette diocesi. ART. per quanto concerne gli atti e contratti eccedenti la semplice amministrazione. salve le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti dei corpi morali. E riservata alla Santa Sede la disponibilità delle catacombe esistenti nel suolo di Roma e delle altre parti ACTA. I riconoscimenti e le autorizzazioni previste nelle disposizioni del presente Concordato e del Trattato avranno luogo con le norme stabilite dalle leggi civili. 6. 33. avrà luogo con intervento da parte dello Stato italiano. ed in caso di vacanza la consegna dei beni sarà fatta colla presenza di un rappresentante del Governo. Sedem et Italiae Regnum 289 stare beni. 3 1 .Conventiones inter S. 19 . finche con nuovi accordi non sarà stabilito diversamente. XXI. L'erezione di nuovi enti ecclesiastici od associazioni religiose sarà fatta dall'autorità ecclesiastica secondo le norme del diritto canonico : il loro riconoscimento agli effetti civili sarà fatto dalle autorità civili.

Lo Stato italiano. che è base della famiglia. dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo. della manutenzione e della conservazione. oltre che nella chiesa parrocchiale. gli effetti civili. 34. e redigerà l'atto di matrimonio. . Le pubblicazioni del matrimonio come sopra saranno effettuate. anche nella casa comunale. procedere alle occorrenti escavazioni ed al trasferimento dei corpi santi. alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti. riconosce al sacramento del matrimonio.290 Acta Apostolicae Sedis . affinchè venga trascritto nei registri dello stato civile. ai coniugi gli effetti civili del matrimonio. con l'osservanza delle leggi dello Stato e con salvezza degli eventuali diritti di terzi. il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice. Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono (riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici. I provvedimenti e le sentenze relative. Essa può quindi. ART. dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi. la quale. del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al Comune. I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di Appello dello Stato competente per territorio.Commentarium Officiale ~ •' ' dei territorio del Regno con l'onere conseguente della custodia. Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà. disciplinato dal diritto canonico. li renderà esecutivi . saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura. con ordinanze emesse in Camera di Consiglio. volendo ridonare all'istituto del matrimonio. quando siano divenute definitive.

per rendere possibile l'istru- . C L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dall'autorità ecclesiastica. 36. ART. Per le scuole di istruzione media tenute da enti ecclesiastici o religiosi rimane fermo l'istituto dell'esame di Stato ad effettiva parità di condizioni per candidati di istituti governativi e candidati di dette scuole. ART. degli Avanguardisti e dei Balilla. approvati dall'autorità ecclesiastica. Sedem et Italiae Regnum 291 agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio. Quanto alle cause di separazione personale. I dirigenti delle associazioni statali per l'educazione fisica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie. la Santa Sede consente che siano giudicate dall'autorità giudiziaria civile. e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici. 35. per l'istruzione premilitare. sacerdoti o religiosi. che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall'Ordinario diocesano. La revoca del certificato da parte dell'Ordinario priva senz'altro l'insegnante della capacità di insegnare.Conventiones inter S. ART. 37. secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori.

Le nomine dei Professori dell'Università Cattolica del S. da farsi su presentazione del breve stesso e domanda scritta dell'interessato. senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Pegno. L'Italia autorizza l'uso nel Pegno e nelle sue colonie delle onorificenze cavalleresche pontifìcie mediante registrazione del breve di nomina. ART. ART. i Seminari maggiori e minori. . disporranno gli orari in modo da non impedire nelle domeniche e nelle feste di precetto T adempimento dei doveri religiosi. Le Università. sia diocesani sia interdiocesani sia regionali. ART.Acta Apostolicae Sedis . 4 1 . Saranno parimenti riconosciuti i diplomi. Altrettanto disporranno i dirigenti delle scuole pubbliche nelle eventuali adunate degli alunni nei detti giorni festivi.Commentarium Officiale zione e l'assistenza religiosa della gioventù loro affidata. nelle scuole di paleografìa. 39. ART. Le lauree in sacra teologia date dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede saranno riconosciute dallo Stato italiano. i collegi e gli altri istituti cattolici per la formazione e la cultura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede. archivistica e diplomatica documentaria erette presso la biblioteca e l'archivio nella Città del Vaticano. 4 0 . le accademie. Cuore e del dipendente Istituto di Magistero Maria Immacolata sono subordinate al nulla osta da parte della Santa Sede diretto ad assicurare che non vi sia alcunché da eccepire dal punto di vista morale e religioso. che si conseguono. 3 8 .

Se in avvenire sorgesse qualche difficoltà sulla interpretazione del presente Concordat®. La Santa Sede prende occasione dalla stipulazione del presente Concordato per rinnovare a tutti gli ecclesiastici e religiosi d'Italia il divieto di iscriversi e militare in qualsiasi partito politico. dei titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici anche dopo il 1870 e di quelli che saranno conferiti in avvenire. che elimina la « questione romana ». svolgano la loro attività al di fuori di ogni partito politico e sotto l'immediata dipendenza della gerarchia della Chiesa per la diffusione e l'attuazione dei principi cattolici. Il presente Concordato entrerà in vigore allo scambio delle ratifiche. 4 3 . stipulato fra le stesse Alte Parti. ART. cesseranno di applicarsi in Italia le disposizioni dei Concordati decaduti degli ex-stati italiani. Saranno stabiliti casi nei quali di detto riconoscimento non è soggetto in Italia al pagamento) di tassa. Lo Stato italiano riconosce le organizzazioni dipendenti dall'Anione Cattolica Italiana. 4 2 . 4 4 . la Santa Sede e l'Italia procederanno di comune intelligenza ad una amichevole soluzione. le ordinanze e i decreti dello Stato italiano attualmente vigenti. Sedem et Italiae Begnum ART. L'Italia ammetterà il riconoscimento. siccome la Santa Sede ha disposto. le leggi. ART. 45. Con l'entrata in vigore del presente Concor4ato. in quanto siano in contrasto colle disposizioni del presante Con- . i regolamenti. in quanto esse.Conventiones inter S. contemporaneamente al Trattato. mediante Pecreto Reale. ART. Le leggi austriache.

Acta Apostolicae S&äis . undici febbraio millenovecento ventinove.- PIETRO BENITO CARDINALE G A S P A R R I . MUSSOLINI. L.Commentarium Officiale cordato. « S. Per predisporre la esecuzione del presente Concordato sarà nominata. & S. Poma. si intendono abrogati con l'entrata in vigore del medesimo. . L . subito dopo la firma del medesimo. una Commissione composta da persone designate da ambedue le Alte Parti.

lo scambio è stato eseguito. 4. Gli istrumenti di queste Ratifiche. . negli irrevocabili reciproci riconoscimenti di sovranità. nelle sue alte finalità tendenti a regolare le condizioni della Religione e della Chiesa im Italia. nella parola e nello spirito. ma anche il Concordato. K £ S . essendo stati trovati esatti e concordanti. MUSSOLINI.Conventiones inter S. nel Palazzo Apostolico Vaticano il sette Giugno millenovecentoventinove. Sedem et Italiae Regnum 295 PROCESSO -VERBALE / sottoscritti. BENITO CARDINALE G A S P A R R I . b) CONCORDATO. In fede di che. e nella definitiva eliminazione della questione romana. Territorio dello Stato della Città del Vaticano. Le Alte Parti contraenti. hanno riaffermato la loro volontà di osservare lealmente. Fatto in doppio originale. si sono riuniti oggi per procedere allo scambio delle Ratifiche di Sua Santità il Sommo Pontefice è di Sua Maestà il Re d'Italia relative ai seguenti Atti stipulati fra la Santa Sede e l'Italia V11 Febbraio 1929: a) TRATTATO con quattro allegati: (1. nell'atto di procedere allo scambio delle Ratifiche dei patti lateranensi. i sottoscritti hanno redatto il presente Processo-Verbale e vi hanno apposto il loro sigillo. PIETRO L. Convenzione finanziaria). debitamente autorizzati. Immobili esenti da espropriazioni e da tributi. % Immobili con privilegio di extraterritorialità e con esenzione da espropriazioni e da tributi. 3. non solo il Trattato.

.

S. quello del giorno 14 Maggio.. PRESB.Vol. PETRUM.Annus X X I . sempre più viva l'attesa di una parola di chiarimento e di rassicurazione da parte Nostra. 7. D. — 11-6-929. Sede e del Eegno d'Italia il giorno 11 Febbraio u. se non avessimo constatato farsi sempre più generale e più penosa. XI CHIROGRAPH! I AD EMUM P. i discorsi e le discussioni di cui ne' passati giorni furono oggetto le convenzioni firmate dai Plenipotenziari della S. n. venuti in udienza proprio quando a quel punto eravamo giunti leggendo il primo discorso. dopo quelle affatto parziali ed occasionali sul punto della educazione da Noi fatte parlando ai giovanetti di un vicino Collegio. GASPARRI. XXI. quando venivano presentate alle Camere e da esse votate. S. s. l'impressione di quei discorsi e congiunte relazioni e discussioni. X X I 11 Iunii 1929 Num. 20 . nei Nostri e in tutti i buoni amatori di pace in Italia ed all'Estero. CARD. LAURENTII IN LUCINA. vol. E. 7 ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE ACTA PII PP. TIT. R. E forse avremmo potuto limitarci ad aggiungere a quelle particolari osservazioni una generale dichiarazione di dissensi e di riserve. sono per rimanere da parte Nostra senza alcuna altra osservazione. La domanda in principio accennata Ci rende una tale parola doverosa per il debito ACTA. Ci si è domandato se le relazioni. A SECRETIS STATUS: DE CONVENTIONIBUS INTER SANCTAM SEDEM ET ITALIAE REGNUM INITIS. Signor Cardinale.

Quanto a Noi dobbiamo anzi ricordare (e Ci affrettiamo a farlo).. che a tutti Oi stringe ed anche per sentimento di lealtà che Ci vieta di procedere oltre senza chiarimenti che Ci sembrano necessari a dissipare e rendere. Diciamo aspettativa delusa. con una così universale esplosione di serena gioia. Le quali Noi non possiamo trovare nè necessarie. dalla qualità delle persone. « drastiche ». qtiant'è da Noi. « crude ». già nella prima Nostra Lettera Enciclica auspicavamo con espressioni desideranti l'ora appunto dèlia pace. 1 1 ) : facendo Nostre queste parole del sacro testo. ma non Ci piacciono se non quelle che più della Nostra persona hanno per oggetto la divina Istituzione. che poche eguali ebbe nella storia e che tre mesi appresso doveva andare così profondamente e dolorosamente turbata. Ego cogito cogitationes pacis et non afflictionis (Gerem. che non mancarono al Nostro personale indirizzo parole molto.298 Acta Apostolicae Sedis . dall'universale ed intensa attenzione ed aspettazione sempre più acuite dalla stampa di tutto il mondo. anche dopo che esplicitamente venne escluso l'indirizzo ad elementi di sinistra ed a residui di massoneria. perchè tutti subito intendano quali sentimenti di paterna benignità e di immutato desiderio di pace anche al presente Ci ammano e Ci sostengono pure in presenza di parole ed espressioni « dure ». X X I X . queste parole sentiamo il bisogno di richiamare qui.Commentarium Officiale dell'Apostolico Ministero. La pena di tutti i buoni ed il suo rapido e generale diffondersi è troppo facilmente spiegabile dall'importanza degli argomenti. impossibih gli equivoci ed i malintesi. e quanto le appartiene. dopo che le avevano improvvisamente ridestate gii avvenimenti dell'undici Febbraio. dalla celebrità dei luoghi dove venivano trattati. nè utili. nè convenienti agli scopi indicati e che qui non ricordiamo se non fuggevolmente e soltanto per dire ai Nostri essere Noi stati assicurati che non a Noi nè a loro devono pensarsi o dubitarsi indirizzate. Ma qui è dove la Nostra aspettativa è stata più duramente delusa. anzi troppo cortesi. Siamo sempre sensibili e grati a tutte le cortesie. perchè alle migliori aspettative Ci avevano . accolte da non meno cortesi applausi. alla quale il Signore pur tanto indegni Ci ha posto a capo.

questa per opera degli apostoli e degli uomini apostolici è ben presto più vasta dell'Impero romano. che alla Santa Sede. Neanche riusciamo a vedere come fosse opportuno e generoso in un'ora di pacificazione esumare. è lanciare un giudizio troppo sommario per essere vero e giusto. se si voleva soltanto ricordare l'utilità provvidenzialmente preparata alla diffusione e organizzazione della Chiesa nella organizzazione dell'Impero romano. . il mandato divino alle genti universe è anteriore alla chiamata di S. fatti lontani e vicini.Acta Pii PP. Dire quasi a giustificazione che da qualche tempo il Cattolicesimo italiano non è fecondo e la produzione intellettuale in questa materia è altrove. sia per l'onore d'Italia nel Cattolicesimo. che. e con lode. l'universalità si riscontra già di diritto e di fatto agli inizi primi della Chiesa e della predicazione apostolica. XI dischiuso l'animo le lunghe per quanto non sempre f acili trattative. che in poche e magnifiche parole dissero e scolpirono la sostanza di quanto poi innumeri altri ridissero. sia per l'onore del Cattolicismo in Italia. con più o meno abbondante erudizione. massime per subiti influssi protestantici e modernistici. anteriore a questa il mandato di S. non era di gran lunga tutto il mondo conosciuto. e men che tutto Ci aspettavamo espressioni ereticali e peggio che ereticali sulla essenza stessa del Cristianesimo e del Cattolicismo. leggi e disposizioni. ai Cattolici d'Italia e del mondo intero non poterono non riuscire dolorosi. bastava ricordare Dante e Leone Magno. ai Sommi Pontefici. come erano offensivi e lesivi. mescolata spesso di inesattezze e di errori. Paolo. come è noto. peggio poi presentarli come la preparazione dell'ora presente: quasi possa seriamente dirsi che l'oppressione e la guerra sono preparazioni della giustizia e della pacificazione. Distinguere (come sembra accennarsi a fare) fra affermazione storica e affermazione dottrinale sarebbe in casu del peggiore e del più condannevole modernismo. Pietro ai Gentili. due grandi italiani. Si è cercato di rimediare: non Ci sembra con successo. Contentandosi di quei due si sarebbe anche evitato di citare ed allegare un libro che dal 1912 sta nell'Indice dei libri proibiti (Histoire de VEglise ancienne).

se non due Stati. Ci spiacciono. diremmo che Ci offendono le non infrequenti espressioni di nessuna rinuncia. È sempre il Sommo Pontefice che interviene e che tratta nella pienezza della sovranità della Chiesa cattolica che Egli. esattamente parlando. non si può dire se non come direbbesi che il capo è l'organo supremo del corpo umano. Che la Santa Sede è organo supremo della Chiesa cattolica universale e quindi è legittimo rappresentante della Organizzazione della Chiesa in Italia. ordine necessariamente determinato dal rispettivo fine. ciascuna nel suo ordine. che dispone quello che giudica potersi e doversi fare per la maggior gloria di Dio e per il maggior bene delle anime. Non è dunque l'Organizzazione cattolica in Italia che si sottopone alla sovranità dello Stato.Commentarium Officiale • Ricordiamo ed apprezziamo i non pochi luoghi ne' quali la sovranità e la indipendenza con i conseguenti diritti sono abbastanza esphcitamente riconosciuti alla Chiesa ed alla Santa Sede. di conservati mezzi di vigilanza su di essa. ma impersona ed esercita per diretto mandato divino. ma è il Sommo Pontefice.300 Acta Apostolicae Sedis . Anche nel Concordato sono in presenza. mentre è così storicamente e notoriamente vero il contrario. e. di nessuna concessione dello Stato alla Chiesa. ma anche più numerosi sono i luoghi dove quelle cose sembrano rimettersi in dubbio o non veranìente e giustamente interpretarsi. la suprema e sovrana Autorità della Chiesa. cioè pienamente perfette. dove è appena d'uopo soggiungere che la oggettiva dignità dei fini. sul clero secolare e regolare. e che il potere centrale e sovrano di un paese è il rappresentante legittimo di ciascuna provincia del paese stesso. sia pure con una condizione di particolare favore. non rappresenta. quasi la Chiesa avesse mai tentata una vera e propria usurpazione o spoliazione a danno dello Stato. . di non perduto controllo. certissimamente due sovranità pienamente tali. quasi si trattasse di gente sospetta. se la minima animosità od amarezza fosse nell'animo Nostro. determina non meno oggettivamente e necessariamente l'assoluta superiorità della Chiesa. a dir poco. e nel peggiore dei casi (che di gran lunga non è il Nostro) per la minore offesa di Quello e per il minor male di queste.

tanto varrebbe legittimare ogni formazione o piuttosto deformazione della coscienza. massime nei momenti critici e difficili: mentre la Chiesa non ha mai chiesto. e dove sta meglio « tollerati ». Se si vuol . Non è ammissibile che siasi intesa libertà assoluta di discussione. anche allo Stato e proprio in quello che ha di più sacro la tradizione del popolo italiano e di più essenziale la sua unità. purché non meno chiaramente e lealmente rimanga inteso che il Culto cattolico non è puramente e semplicemente un culto permesso ed ammesso. assoluta libertà di coscienza. che possono facilmente ingannare la buona fede di uditori poco illuminati. ma è quello che la lettera e lo spirito del Trattato e del Concordato lo vogliono. nè ora chiede allo Stato. permessi. XI 301 in Italia. Più delicata questione si presenta quando con tanta insistenza si parla della non menomata libertà di coscienza e della piena libertà di discussione. e che facilmente diventano dissimulate forme di una propaganda. e fuori. non meno facilmente dannosa alla Eeligione dello Stato e.Acta Pii PP. intatta. segnatamente in ordine alla propaganda. e sol'essa. questo inteso alla pratica e dove può stare pure « permessi o ammessi ». mentre è dell'uno e dell'altra la sostenitrice riconosciuta. Anche meno ammissibile Ci sembra che si sia inteso assicurare incolume. secondo lo Statuto ed i Trattati. comprese cioè quelle forme di discussione. quasi la Chiesa avesse mai chiesto allo Stato la rinuncia a diritto Cd autorità che veramente gli competa. Culti «tollerati. purché ci si intenda lealmente: purché sia e rimanga chiaramente e lealmente inteso che la Eeligione cattolica è. se non il diritto alla giusta ed ordinata eooperazione al bene comune secondo la giustizia e l'ordine dei fini. la Eeligione dello Stato con le logiche e giuridiche conseguenze di una tale situazione di diritto costitutivo. per ciò stesso. ammessi »: non saremo Noi a fare questione di parole. anche le più criminose e socialmente disastrose. La questione viene del resto non inelegantemente risolta distinguendo fra testo statutario e testo puramente legislativo: quello per se stesso più teorico e dottrinale. Tanto varrebbe dire che la creatura non è soggetta al Creatore.

hanno a temere la scienza. le lodi che raccolgono. alle professioni. quelle che sembrano tributarsi alla invero a Noi carissima Università Cattolica di Milano ed a' suoi profes- . padri e madri. e dai primi giorni del Cristianesimo fino ai giorni nostri. che lo Stato.302 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale dire che la coscienza sfugge ai poteri dello Stato. meglio detto. salvi sempre. la ricerca scientifica da ulteriori e superiori sviluppi della istruzione religiosa. e più che tutto i soggetti pienamente e squisitamente preparati che danno alla magistratura. le produzioni scientifiche che promuovono e moltiplicano. e che lo Stato non può nè impedirle nè menomarle l'esercizio e l'adempimento di tale mandato. all'insegnamento. come si riconosce. Il favore che godono. in quanto essa è di meglio e di più elevato. Meno ancora. ed essa sola in forza del mandato divino. viene con ciò stesso riconosciuto che in Stato cattolico. Lo Stato non ha nulla a temere dalla educazione impartita dalla Chiesa e sotto le sue direttive. e neanche ridurlo al tassativo insegnamento delle verità religiose. s'intende. La famiglia si è subito accorta che è così. è questa educazione che ha preparata la civiltà moderna in quanto essa ha di veramente buono. che. competente è la Chiesa. i diritti della famiglia. non hanno bisogno di apologie. Deve anche per logica necessità essere riconosciuto che il pieno e perfetto mandato educativo non spetta allo Stato. se si intende riconoscere. Nessun danno può venire da ciò ai veri e propri diritti o. a qualunque grado appartengono dell'insegnamento e della scienza. ma alla Chiesa. depongono più che sufficientemente in loro favore. Ma non possiamo mettere tra le lodi riportate e molto meno tra le lodi meritate. doveri dello Stato in ordine alla educazione dei cittadini. il metodo scientifico. mandano e portano a milioni i loro figli agli istituti educativi fondati e diretti dalla Chiesa. in fatto di coscienza. alla vita in tutte le sue esplicazioni. libertà di coscienza e di discussione devono intendersi e praticarsi secondo la dottrina e la legge cattolica. se possibile. Gli Istituti cattolici. anche se poco o nulla credenti.

senza di che lo Stato cattolico non sarebbe nè potrebbe essere. massime in un paese ed in un popolo come l'Italiano. Dobbiamo infine rilevare alcune espressioni non pienamente conformi o addirittura in contradizione con le relative convenute espressioni del Concordato.taluni autori e testi. per quella qualche esperienza personale. ne prendiamo atto senza speciali difficoltà. in-cose tanto importanti e delicate anche le formule meritano ed esigono ogni attenzione ed esattezza. XI 303 sorij per studi e volumi aventi per oggetto la personalità storica e la dottrina del Kant ed altre aliene dalla buona filosofìa scolastica e dalla dottrina cattolica. educazione cristiana tanto benemeriti Salesiani. « Stato cattolico ». torna spesso alla mente il pensiero ed il timore che si venga preparando ai Nostri cari giovani il danno già segnalato da S. che non consente combattere ciò che bene non si conosce. giacché ciò vuole indubbiamente dire che lo Stato fascista. si dice e si ripete. anzi volentieri. di. . che egli conosceva così bene. tanto nell'ordine delle idee e delle dottrine quanto nell'ordine della pratica azione. che abbiamo fatto di insegnamento e di libri. nulla vuol ammettere che non s'accordi con la dottrina e con la pratica cattolica. Necessità questa che basta e deve bastare a spiegare e far giustificare l'ammissione (non senza le possibili cautele) nelle raccolte scolastiche. ed ineluttabile necessità di imposti programmi. neppure una sola volta. A Noi. ma « Stato fascista ». dei Nostri buoni e dello. una tale espressione.Acta Pii PP. Si dice riservato allo Stato il « nulla osta preventivo » per le nomine ecclesiastiche: il Concordato non usa mai. così profondo conoscitore di uomini e di cose. non avrebbe certamente annoverati fra quelli adatti al raggiungimento di questi altissimi scopi. Agostino: necessaria non norunt. così eminente apostolo della cultura e classica e professionale e sopratutto della sana educazione. quia superflua didicerunt. quasi che sia effetto e segno di avvicinamento a quelle dottrine e non piuttosto di scrupolosa coscienza di magistero. che il Beato don Bosco.

e lo farà. consentiamo facilmente che la parola stessa nello indicato articolo non si legge. ma per la sostanza di vera ed effettiva forza retroattiva stanno lo spirito e la lettera dell'articolo. dichiarando fuori della comunione dei fedeli quelli de' suoi membri. La Chiesa. al paese ancora più che alla Chiesa un benefìcio così grande che per esso solo avremmo volentieri sacrificato la vita stessa. In materia di matrimonio il Concordato procura alla famiglia. mai di conferimento. siamo molto sensibili (e lo abbiamo anche per indubbi segni mostrato anche nel corso delle trattative) a differenze di linguaggio in tali sedi ed in tali materie. Si è ripetutamente negata la retroattività dell'articolo quinto del Concordato. che volessero negligere o preterire il matrimonio religioso preferendo il solo civile. il Concordato parla sempre di riconoscimento. E bene si è detto « che non vi è dubbio che moralmente e di fronte alla coscienza religiosa il cattolico osservante dovrà celebrare il matrimonio canonico ». lo fa fino da ora. stanno le relative e documentate discussioni nel corso delle trattative. coi mezzi che le appartengono. Ma non altrettanto bene si è aggiunto che « giuridicamente nessuno può costringervelo ». al popolo italiano. Con tanto più penosa meraviglia vedemmo affacciarsi l'idea che certe vere ed innegabili offese a quel sacro carattere potessero tollerarsi in nome della libertà di coscienza o d'una compassione affatto fuor di luogo! Di -quale libertà di coscienza si parla? dove non si arriverebbe per tali vie? Alla grave domanda: durerà la pace? fu risposto fra gli applausi: la pace durerà. e grande non meno ne è il Nostro compiacimento e la Nostra riconoscenza. Risposta ed applausi dimostrano quale e quanto .304 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale Si dice pure che lo Stato « conferisce agli enti ecclesiastici la personalità giuridica ». Pietro. lo può e lo deve. Se è questione della parola. società perfetta nell'ordine suo. Vicario di Cristo^ Capo e Centro dell'unità cattolica. la città episcopale del Successore di S. Molte belle e buone cose furono dette in ordine al carattere sacro della Città di Roma.

. che Trattato e Concordato. come è naturale pensare. doverosa per ogni creatura. che è necessario alla vita. ÎJ fra queste quel quasi accomunare massoni e clericali. teniamo però a ricordare e dichiarare che secondo i patti sottoscritti il Trattato non è il solo che non può più essere oggetto di discussione: o per spiegarci meglio. se si vuol dire che qualche particolare divergenza e dissenso in tanta varietà di cose quante il Concordato contiene e tocca. Diciamo così. altrettanto è inevitabile che rimediabile e componibile.Acta Pii PP. Pienamente d'accordo. nell'avvenire. lo è tanto più per Noi. almeno nella sostanza: ve ne sono altre che condividere non possiamo. quanto più larga e luminosa è l'esperienza che Noi abbiamo fatto del benefico intervento e della continua assistenza della Provvidenza divina. Anche meno possiamo condividere il cenno che sembra voler dire o lasciar credere che la sorte dei Protocolli Lateranensi possa. secondo la lettera e lo spirito loro. XI 305 sia il desiderio di tutti e. Per parte Nostra. col divino aiuto impavidum ferient ruinae. segnatamente in questi ultimi mesi ed eventi. sono l'uno complemento necessario dell'altro e l'uno dall'altro inseparabile ed inscindibile. di tutti il proposito di cooperare all'adempimento di così nobile e santo desiderio. che neanche i più vivi applausi possono riabilitare. un vieto ed ingeneroso sofisma. ma per dire che siamo tranquillamente fin d'ora rassegnati e pronti a tutto quello che la divina Provvidenza sia per volere o permettere. come anche secondo le orali e scritte esplicite intelligenze. Ne viene che simul stabunt oppure simul cadent. non essere la medesima per tutti e due. accomunameñto che fa capo alla distinzione anzi opposizione fra clericali e cattolici. anche se dovesse per conseguenza cadere la « Città del Vaticano » col relativo Stato. non perchè Ci abbia abbandonati o sia mai per abbandonarci quel tanto di giusto e ragionevole ottimismo. Questa disposizione d'animo. Nella motivazione e dichiarazione di quella risposta vi sono affermazioni che possiamo più o meno condividere.

una volta intesi nelle massime. XI . e molto più. nonostante tutto quel lavoro. degli altri. ecco che è bastato così poco tempo. Aggiungiamo volentieri questi due motivi a quelli esposti nel Senato. che. di cuore benedicendo. nell'aiuto di Dio. È certamente istruttiva ed ammonitiva a questo proposito la considerazione che. troppo facile a vedersi. da Noi e per Noi continuamente invocato. poniamo fine a questa Nostra. che. E questo per due motivi: il primo è che dopo tutto e nonostante serbiamo fede nella lealtà e buona volontà degli uomini. dall'altra senza l'aiuto di Dio in vanum laborant qui aedificant domum. anche se vi lavorano a lungo e con paziente e meticolosa diligenza. PIUS PP. 30 Maggio 1929. senza aver potuto dire tutto quello che avremmo voluto e forse dovuto. che la pace durerà. perchè si dovesse lamentare col Profeta: mutatus est color optimus ed una interruzione tanto ingrata e penosa subisse in tutta Italia ed in tutto il mondo la schietta gioia di tutti i buoni cattolici e di tutti i buoni cittadini. È con questa fiducia nella cooperazione degli uomini e molto più nell'aiuto di Dio. il secondo è che fede serbiamo. come s'è fatto per le nostre Convenzioni.306 Acta Apostolicae tiédis • . Noi pure. anzi ce lo fa dire con più certa fiducia. non si possa con buona e leale volontà superare. non senza soddisfazione. ma pur sembrandoci di non aver omesso le cose principali e più importanti. Nella Solennità del Corpus Domini.• CovameiUanat* Oficíale Ma la stessa disposizione d'animo non Ci impedisce di dire. perchè da una parte non v'è difficoltà.

PETRUM TIT.è altresì per impartire di tutto cuore una grande « e paterna apostolica benedizione allá M. da pochi istanti « un fatto compiuto . PRESB. E. Signor Gardinale. PIUS PP. X I . D. « Il primo telegramma che mandiamo da questa Città del « Vaticano è per dire a V. «A Sua Maestà Vittorio Emmanuel III Ee d'Italia. al Mondo ». CARD. all'Italia. S. Plenipotenziario e con tutti i convenuti al solenne storico Atto. S. grazie a Dio. X I Benedicendola insieme col E. alla Augusta Con« sorte. XI 307 n AD EMUM P. M. che lo scambio delle ratifiche « delle Convenzioni Laterane è. PIUS PP.Acta Pii PP. GASPARRI. LAURENTII IN LUCINA. A SECRETIS STATUS: POST MUTUO TRADITA INSTRUMENTA RATIHABITIONIS CONVENTIONUM INTER APOSTOLICAM SEDEM ET REGNUM ITALIAE. Voglia far portare al nuovo ufficio Nostro telegrafico il seguente testo per la immediata trasmissione. V.quod prosperum felix faustum fortuna« tumque sit . R. 7 Giugno 1929. a tutta la Eeale Famiglia.

X I I Decessore Nostro die i x m. ut gloriam ipsam martyrum adaequaverit.308 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale CONSTITUTIONES APOSTOLICAE I DE TRANSLATIONE S. validas atque efficaces semper exsistere et fore. Aprilis anno MDCCCXXIV. decernentes praesentes Litteras firmas. qua praefatam ecclesiam Pantheon appellatam Decessor noster f. adhuc augebatur. quam octavo saeculo vertente aedificatam esse constat in honorem sancti illius epi- scopi ravennatensi s. multis profecto commendata nominibus. in ecclesiam Sancto Apollinari dicatam transferimus. A P O L L I N A R I S . data a Leone Pp. constitutione Recolentes animo. harum Litterarum vi diaconiam. semper exstitit illustris ecclesia Sancto Apollinari dicata. firma tamen. r. qui. MARIAE AD MARTYRES AD ECCLESIAM PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM D E I AD PERPETUAM R E I MEMORIAM Recenti conventione cum Italico Regno a Nobis inita die xi mensis Februarii proxime praeteriti diaconiam. Principis Apostolorum vestigia persecutus. illique privilegia omnia tribuimus. qua ecclesia Sanctae Mariae ad Martyres. Iam vero inter plures sacras aedes illi viciniores simulque insigniores. transferendam in aliam Nobis reservavimus. quae ceteris almae Urbis diaconus competunt. haec mandamus. vulgo Pantheon nuncupata. sicque rite iudicandum esse ac definiendum. irritumque ex nunc et inane fieri si quidquam . quod ad Seminarium Romanum attinet. DIACONIAE S. suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere illisque ad quos spectant seu spectare poterunt nunc et in posterum plenissime suffragari. Contrariis non obstantibus quibuslibet. Quare Apostolica Nostra auctoritate. tam multa pro Christi nomine sustinuit. Benedictus X I I I decoravit.

et . quamvis Vaticana haec Civitas pars sit Romanae Nostrae Dioecesis. qui pro spiritualibus rebus in Civitate Vaticana vicaria Nostra potestate in posterum fungatur. ab Apostolica Sede cum Italici Regni Moderatoribus haud ita pridem confecto. Iamvero. B. Dominicus Spolverini. Ap. id tamen opportunum Nobis videtur. in Cane. Protonotarius Apostolicus. die x x v i mensis Maii. 29. n. ut. S. . II DE RELIGIOSA ADMINISTRATIONE CIVITATIS VATICANAE PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM D E I AD PERPETUAM R E I MEMORIAM Ex Lateranensi pacto et convento. C. in qua Nos quidem plenissimum principatum tenemus. Quapropter ea quae sequuntur statuimus: I. Datum Eomae apud Sanctum Petrum. Civitas Vaticana constituta est. Alfonsus F R . Pontificatus Nostri octavo. Loco £fc Plumbi Beg. vol. Cancellarius. Carinci. auctoritate qualibet. Consistorialis a Secretis. C A R O L U S C ARD . Antistitem. Sacristam pro tempore Pontificalis Domus per hanc Nostram Constitutionem eligimus. Civitas Vaticana. Trinitatis.Acta Pii PP. Protonotarius Apostolicus. S. scienter sive ignoranter attentari contigerit. PEROSI. cuius Episcopus ipse est Romanus Pontifex. . E. in festo SS. F R Ü H W I R T H . Riggi.M . ab ea quidem distincta qua Nos reliquam Romanae Dioecesis partem moderamur. quemadmodum propria quadam civili. eidemque facultates omnes tribuimus quibus opus erit. XL. ita etiam peculiari quadam religiosa administratione regatur. anno MDCCCCXXIX. A N D R E A S C ARD . XI 309 secus super his a quovis.

regendae. VII. adhuc vigentes. Annae duplex statuatur officii sedes. singulatim pro opportunitate pro videbimus. posthac celebrentur. ad regularem disciplinam quod adtinet. Idem Vicarius Generalis Antistes in Pontifìcia Vaticani Domo habitare perget. non exempti. Augustini sodales. III. VII) recensitis. Petri. vitam agent a Moderatoris Generalis potestate. ac praeterea mandamus ut templum ipsum baptismatis fonte instruatur. V I . altera Paroeciae. Ab iurisdictione Vicarii Generalis. Annae in paroeciam Vaticanae Civitatis erigimus. quod. operam navabunt. quem diximus. V. ut antea. Sacrae Congregationis pro Ecclesia Orientali a secretis. In aedibus S. sub iurisdictione erit Eminentissimi Viri. ibique paroeciales omnes perfunctiones. alii vero religiosi viri augustiniani in Civitate Vaticana ad Sanctae Annae. quod si casus occurrerit aliquod instituendi iudicium. altera Curiae Vicariali destinata. funebribus non exceptis. In harum facultatum numero haud illae computandae sunt quae ad iudiciariam rationem pertinent. Vicario Generali Civitatis Vaticanae alii ex Ordine Fratrum Eremitarum S. II. quos inter Parochus Civitatis Vaticanae erigetur. communem. IV. itemque de iis quae in Aedibus villisque sunt infra (n. Iurisdictio praedicti Vicarii Generalis praeterea extendetur: . et in religiosas etiam familias extendendas quae in ipsius Vaticanae Civitatis territorio degant.310 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale eas Vacante quoque Sede permansuras. iuxta veteres earumdem Constitutiones. b) Seminarium AetMopicum. parochi munere fungente Moderatore pro tempore Seminarii eiusdem. iuxta Ordinis sui regulas. eximentur: a) Basilica itemque Canonica S. Augustinianis sodalibus ex Vaticana Civitate viris cura quoque esto de Pontificiis cellis (seu capellis) quae sunt in eiusdem Civitatis territorio. ubi acta utriusque officii tabulaeque serventur. Subsacristae officio sublato. Ecclesiam S.

anno MDCCCCXXIX. Ap. die x x x mensis Maii. S.. F R . Proton. kalendis Novembribus anno MDCCCXxrv datam. vol. G A S P A R R I . in eiusque libris de more inscribentur. Corporis Christi. valida atque efficacia semper exstare ac permanere. Beg. B. iuxta Bullam decessoris Nostri p. A N D R E A S C ARD . Baptismata.M. Riggi.a) ad Pontificium Palatium Lateranense. popularibus domibus quidem exceptis iisque ubi Sodales a Scholis Christianis atque religiosae feminae. non obstantibus contrariis quibuslibet atque individua mentione dignis. in Cane. Protonotarius Apostolicus. Datum Eomae apud Sanctum Petrum. a Secretis Status. r. XL. continentemque hortum. E. Cancellarius. etiam speciali Ioseph Wilpert. b) ad Pontificiam Domum. in festo SS. Leonis X I I . n. in territoriis versantium quae sub litteris b). in praesens incolunt. exceptis quidem domunculis Castri Veteris. c) ad Villam Cybo. 29 . XI 311 . matrimonia ac funebria incolarum. c) et d) huius articuli numerantur. P E T R U S C ARD . firma. Castri Gandulfi sitam. domibus Castelletto. F R Ü H W I R T H . Castri Gandulfi pariter collocatam. in Pontificia paroeciali aede Castri Gandulfi posthac celebrabuntur. ut vocant. quae sunt in hac Constitutione Apostolica. d) ad Villam Barberinianam Castri Gandulfi. exceptis. Becanus Dominicus Loco 5$« Plumbi Jorio. ea. Coli. suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere. . decernentes. Haec mandamus. pontificatus Nostri octavo. Magistrae Piae appellatae. Apostolicorum.Acta Pii PP.

caelestem Patronum omnium parochorum seu animarum curatorum totius Urbis et Orbis constituimus ac declaramus. qui in Galliae dioecesibus parochi munus gererent. V I A N N E Y . Sanctorum honores tributi sunt. m o t u proprio atque ex certa scientia ac matura deliberatione Nostris. festum sancti parochi ipsius ritu duplici celebrandum ad universam Ecclesiam extensum est. Sacrae Rituum Congregationis Praefecto. atque anno MDCCCCXXVIII. Id profecto attento seduloque studio Nos considerantes. . Diacono Sanctae Mariae Seaiaris. Pius P p .Commentarium Officiale LITTERAE APOSTOLICAE I SANCTUS I O A N N E S B A P T . nomine quoque aliorum fere quadringentorum ex variis et fere cunctis terrae regionibus Archiepiscoporum Episcoporumque. PIUS PP. rogati sumus ut tamquam caelestem Patronum animorum curatoribus ubique terrarum degentibus Sanctum Ioannem Baptistam Vianney concedere dignaremur. CAELESTIS P A TRONUS OMNIUM PAROCHORUM SEU ANIMARUM CURATORUM URBIS ET ORBIS CONSTITUITUR. precibus concedend u m existimavimus tantorum Praesulum. Etenim ex eiusdem sedulitate in animorum cura gerenda iam etiam Decessor Noster rec. praesentium Litterarum tenore Sanctum Ioannem Baptistam Vianney Confessorem. Presbytero confessori. — Anno Iubilari MDCCCXXV Beato Ioanni Baptistae Vianney. Nil enim magis opportunum videtur quam ita parochis omnibus exempla praebere ipsius sancti viri. X . P R E S B Y T E R CONFESSOR. Iubilaei Nostri cum memoria apud posteros coniungatur. v o t a faciunt impensa ut huiusmodi largitas spiritualis. cuius dioecesis intra fines exstat Ars vicus. deque apostolicae Nostrae postestatis plenitudine. qui a V i c o Ars.312 Acta Apostolicae Sedis . eiusdemque ita peculiaris exstet recordatio. Beatum Ioannem Baptistam Vianney illico post sollemnem eius Beatificationem constituit caelestem Patronum universis presbyteris. mem. quem in paroeciali munere obeundo insignem Ecclesia dilaudat. quam a Nobis instanter efflagitant. N u n c autem ab Episcopo Bellicensi. anno MDCCCCV. Conlatis propterea consiliis c u m Camillo Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinali Laurenti. in quo est parochi munere functus. c u m eiusdem Officium M s s a q u e adprobata fuerint. nuncupatur. X I A d perpetuam rei memoriam. quinquagesimi anni ab inito Nostro sacerdotio occasionem nacti. qui insignis et apostolicus vir ac parochus oppiduli Ars nuncupati fuit. qui.

XI 313 H a e c ad spirituale parochorum b o n u m ubique terrarum provehendum concedentes. illisque ad quos spectant sive spectare poterunt amplissime suffragari. PIUS PP. de nullis huius mundi diificultatibus adversisque hostibus pertimescentes. D a t u m E o m a e . XXI. decernentes praesentes Litteras firmas validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere. 67. si quidquam secus super his. morum castitate atque indole suavi omnibus se praeditum ostendit. N o n obstantibus contrariis quibuslibet. sicque rite iudicandum esse ac definiendum. P. vol. — 11-6-929. catholica religione erudire piisque ad D e u m et Deiparam precibus expetebat. 36) ut. MARIAE AUXILIATRICIS FUNDATOR BEATUS RENUNTIATUR. sub anulo Piscatoris. II V E N E R A B I L I S D E I F A M U L U S I O A N N E S BOSCO P R E S B Y T E R SAECULARIS E T SOCIETATIS A SANCTO FRANCISCO SALESIO ITEMQUE FILIARUM SEU SORORUM B. a quovis. A presbytero cappellano patrii loci de primis litteraACTA. A c u t o ingenio ac memoria tenaci ornatus adhuc puer quae a parocho vel a contionatoribus sacris audivisset mirabiliter repetebat aequalibus suis. Pontificatus Nostri octavo. D e c i m o septimo Kalendas Septembris anno MDCCCXV prope Castrumnovum Astense in parvo atque agresti vico Ioannes B o s c o ex piissimis parentibus natus est ac postridie Sacro Fonte ablutus. statuimus. MDCCCCXXIX. apud Sanctum Petrum.Acta Pii PP. v. auctoritate qualibet. irritumque ex nunc et inane fieri.. a Secretis Status. qui iam a teneris unguiculis pietate. quos iam tum quasi futura praecurrens. m o x patre orbatus. suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere. at. d u m vitam vivunt in terris divinae provehendae gloriae atque aeternae hominum saluti comparandae suam operam navant. virtutibus insignis atque in exemplum adducenda educatrix. CARD. die x x m m . diebus festis ad ludos congregans. X I Ad perpetuam rei memoriam. QASPARRI. Quod pio Salesianorum conditori presbytero Ioanni B o s c o bene atque feliciter evenit. — Mirabilis Deus in Sanctis suis. 7. Mater. 21 . christianam catechesim docuit puerulum. n. plenam (^facultatibus pueritiam in patrio loco transegit. res sibi sanctas p r o p o sitas consequi valeant. qui. scienter sive ignoranter attentari contigerit. eisdemque Deus Israel ipse dabit virtutem et fortitudinem (Ps. Aprilis an.

iam tum impense sollicitudine angebatur. M o x cuiusvis generis difficulta- . quamvis ad vitae necessitates sublevandas. postea Castrinovi. A n n o tandem MDCCCXLI in vigilia SSmae Trinitatis presbyteratus ordine initiatus. Per triennium propterea a festivitate Immaculatae Conceptionis anno MOCCOLI. ut Germanorum militum confessiones exciperet theutonicam linguam de industria ac brevi tempore didicit. in confessionibus audiendis assiduus. qui adstabant frequentissimi e v i c o patrio. Seminariumque cherense archiepiscopale ingressus est. in Conlegio ecclesiastico a Sancto Francisco Asisiensi. E o d e m itaque in Seminario fructuosam philosophiae ac theologiae operam dedit. ut popularibus. ad scientiam apologeticam atque historiam suum peculiari m o d o ingenium contulit. tanquam agricola. in viis locisque publicis procul a D e o atque a semitis veritatis et iustitiae crescebant. Francisci Asisiatis. Augustae Taurinorum. Sed puerorum ac iuvenum. ad S. Francisci praefati silentio humiliterque primum Sacris operatus est. Castrinovi in templo piissime sollemni ritu Missam litavit. suavitate ac patientia mirabili ad D e u m peccatores trahere et ad poenitentiam reducere conatus est. opera praesertim et consilio adiutus Beati Cafasso. theologiae moralis studio ac sacrae eloquentiae denuo atque amplius per triennium se tradidit. atque in sequenti tantum Corporis Christi sollemnitate. Augustae Taurinorum. quidquid ageret in sacro tribunali. omnibus. demum Cherii scholas frequentavi^ atque alumnum in exemplum adducendum continenter se praebuit. toto animo incumbit. iam sibi propositum in exemplum.3Í4 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale rum elementis prius edoctus. operarius famulusque in onerosos labores multos quoque annos intenderet. quos miris artibus et patientia ad se afficiebat pueros in ecclesiam taurinensem Sancti Francisci Asisiatis congregavit. qui. sequutus. a Sancto Francisco Salesio « Salesianum » nuncupabit. quidquid loqueretur. Sanctum Salesium. quem postea continenti observantia atque amicitia prosecutus est. Presbyter novensilis summo animorum salutis studio et caritate magna quinque menses parochi adiutoris munere Castrinovi functus est. in sacerdotalia munera explenda in carceribus nosocomiisque. humilitatis ac devotionis causa. uberrimis exinde fructibus perceptis. multa ac varia eruditione ornatus. omni educatione christiana destituti. sacerdotio iam auctus. beato Cafasso moderatore ac duce. Nihil praetermisit ad sanctos huiusmodi fines attingendos aptum. sed Spiritus Domini erat in illo atque eum ad ampliorem excolendam vineae suae regionem provide v o c a bat. ad animorum tantum salutem continenter intendit. Aetatis suae vicesimum annum agens clericalem habitum induit. ac postea. hominibusque rudibus ignarisque placeret. maxime animo commotis. q u o d multa millia passuum aberat. ita ut inibi-sua habuerit initia primum Oratorium quod Dei Famulus. Ingressus enim Conlegium ecclesiasticum taurinense S.

Brevi alia. Decessore Nostro rec.Acta Pii PP. innumerabilia Conlegia atque Instituta proveniunt. quam. Ibi Dei Famulus. approbatione memoratae Sacrae Romanae Congregationis quae. ex quo. mem. castitatis et obedientiae adstrictae. quae anno millesimo octingentesimo septuagesimo quarto. MDCCOXLVII hospitium instituit. XI 315 tes frugifero operi v i x inchoato. A n n o vero MDCCCLXXII Dei Famulus alterum Institutum Filiarum sive Sororum Beatae Mariae Auxiliatricis efformavit. iugiter Sancto Francisco Salesio dicatum. ut sibi esset auxilio in opere suo gerendo. N a m ne opus. ut ipsum de medio tolleretur. a sua prima sede translatum ad templum Sancti Martini. postea ad S. concepit atque efformavit. tertium. praeventivam vocabat. simili forma. atque in iisdem Dei Famulus n o v a m educandi pueros iuvenesque methodum. quod ad iuvenum emolumentum Dei Famulus conceperat. res mirabiles explevit. anno mendavit. quae tum Presbyteri Salesiani tum Filiae Mariae Auxiliatricis moderantur. Pro utriusque autem Institutionis Presbyte- . in dies auctam Sacra Congregatio Episcoporum et Regularium. donatae fuere. adversantur. Adiuvante vero piissima ac forti matre. aliquot alios post annos quartum titulo Sancti Ioseph. oratoria constituuntur. MDOGCXLVII. quam ex patria Augustam Taurinorum consulto ad se arcessiverat. eiusdemque fundatorem ac moderatorem Archiepiscopus Taurinensis opportunis privilegiis auxit. nomine Apostolicae Sedis. quam Valdocco nuncupant. a Sancto Philippo Nerio repetens. qui valde temporibus accommodatas conscripsit Regulas seu Constitutiones. votis paupertatis. eidem statuto qua moderatore MDOOCLXIV laudavit et c o m generali seu Rectore maiori ad vitam Dei Famulo. MDCCCXLVI mense Aprili in quoddam confugit aedificium regionis. Angelo tutelari dicatum. cuius iam anno MDCCCLVHI principia exstabant. Presbyterorum a Sancto Francisco Salesio Societatem. tanquam e bono frugiferoque semine. alterum Sancto Aloysio inscriptum an. puellas more Salesianorum educandas curarent. suasore quoque. prope Oratorium atque in ipsam suam d o m u m pro adulescentibus derelictis tectoque carentibus ac peculiari educatione christiana donandis primum an. auditis multorum consiliis et praesertim Beati Iosephi Cafasso. Sed erat hic digitus Dei! Primum quidem Oratorium. tunc temporis suburbanae Taurinensis. idemque R e x Carolus Albertus in fidem suam ac tutelam excepit. Pio P p . Huiusmodi Oratorium. I X . post quinquennium a generali confirmatione ipsius Piae Societatis. piam antea Societatem Presbyterorum a Sancto Francisco Salesio ac deinceps Congregationem etiam Filiarum Mariae Auxiliatricis Dei Servus fundavit. Petri in Vinculis. Dei ac Deiparae continenti manifestoque auxilio adiutus. dein ad d o m u m v o c a t a m della Moretta. progressu temporis deficeret. post biennium. tandem an. vivae vocis oraculo.

Episcopi pedemontani. Dei Servus exaedificavit. et molesta plura atque ingrata patienter toleravit. continenti humilitate sui contemptor. Neque eidem haec sufficiunt! Sed iugiter in salutem animorum intentus atque in laboribus impiger. canonici. anno millesimo octingentesimo octogesimo o c t a v o piissime in D o m i n o obdormivit. Dei Famuli exuviae primum in cubiculo. memorare est institutiones tum Cooperatorum Salesianorum. quae longe lateque positas ac ferme inhospitales orbis regiones inhabitant. parochi etiam e longinquis regionis oppidis. quod vulgo Valsaliee vocatur. sobrius omnino a vitae commoditatibus abhorrent. ut vivus adhuc ab omnibus merito sanctus haberetur. stipe undique collecta. cui devotissime adstiterunt plus quam centum millia civium. non suis tantummodo alumnis sed omnibus etiam christifidelibus taha facinora imitanda reliquit. in templo Sancti Francisci Salesii expositae sunt. quibus iam in vita mortali Dei Famulus erat . tum ecclesiarum. c u m ingenti multitudine alumnorum e Seminariis. pietate in D e u m ac Deiparam conspicuus. paupertatis amantissimus nil sibi quaerens. eademque in ecclesia sollemne funus celebratum est. incultis etiam gentibus. nitida fide et christiana fortitudine clarus. etiam pro Ecclesiae b o n o gerendis. quas. ad eiusque tumulum frequens usque adhuc fit peregrinorum concursus. ubi animam ipse efflaverat. qui res Salesianas quoquo pacto adiuvent. erga R o m a n u m Pontificem et Apostolicam hanc Sedem acerbis temporibus o b s e r v a n t i s s i m e fuit. dein. prospero et felici exitu cumulavit. In Seminario Missionum Vallis Salicis Dei Servus in pace compositus est.Commentarium Officiale rerum Sororumve firmitate ac diffusione Ioannes B o s c o labores multos exantlavit. Usque ad obitum quidem mirabili constantia susceptos labores implevit. ardua quaeque alacri fortique animo aggressus est. qui ex Galliae quoque atque Helvetiae dioecesibus ad funus confluxerant. qui charismatum. in difficillimis negotiis. Christiano veritatis lumine b o n o q u e humanioris vitae e x c o lendis. sed ad gloriam Dei tantum et ad animorum salutem procurandam suscepisset. Mortales V e n . Pridie Kalendas Februarii. quarum in numero hac Alma in Urbe Nostra paroecialis basilica a Sacratissimo Corde Iesu in Castro Praetorio atque Augustae Taurinorum Sanctuarium Beatae Mariae Auxiliatricis praecipue laudantur. Quae cuncta cum Dei Famulus non ad lucrum vel ad humanam laudem captandam. apto opportunoque praeterea sacerdotibus ad noe instruendis Seminario Augustae Taurinorum constituto. tum operis Beatae Mariae Auxiliatricis ad vocationes ecclesiasticas provehendas. virtutibus omnibus in exemplum fulgens. sacerdotalibus vestibus tectae. sacras quoque missionariorum expeditiones ad extremam Americae Meridionalis partem misit. spiritu semper promptus in studio salutis animorum assiduus.316 Acta Apostolicae Sedis . prudentissimus. Denique ut tantorum Dei Famuli inceptorum quoda m m o d o recensio expleatur.

E. tandem die dominica tertia a gaudiis paschalibus huiusmet anni. rebus omnibus severissimo iudicio ponderatis. Eucharistico Sacro rite litato. Quod c u m impense fecissemus. mem. et Decessor Noster rec. fama c o m m o t i sunt. die nona mensis Aprilis vertentis anni.Acta Pii PP. nec non sanctitatis. seu relliquiae. Pius P p . Probationibus dein legitime sumptis riteque expensis de virtutibus heroicis ipsius Servi Dei. XI 317 donatus. Sacrorum Rituum Congregationis Praefecto. Venerabilis Dei Famuli Ioannis B o s c o virtutes heroicum attigisse fastigium sancivimus. Beati nomine in posterum nuncupetur. De miraculis postea. quaestione suscepta. R. Quae cum ita sint. adstantibus dilectis filiis Nostris Camillo S. num Venerabilis Famulus Dei inter Beatos caelites tuto foret recensendus. Congregationis Rituum Secretario. quin etiam magis magisque in dies vivida effulsit. Nos. publicae fidelium venerationi proponantur. non tamen in sollemnibus supplicationibus deferendae. Sanctae Fidei Promotore. omniumque Cooperatorum atque alumnorum Salesianorum v o t a implentes. anno MDCCCCVII. et Carolo Salotti. Cardinali Laurenti. ad sollemnem Venerabilis Dei Famuli Ioannis B o s c o Beatificationem tuto procedi posse auctoritate Nostra pronunciavimus. Nos tamen in re tanti momenti Nostram aperire mentem distulimus donec fervidis precibus a Patre luminum subsidium posceremus. de eorum veritate constare suprema Nostra Auctoritate declaravimus. post eiusdem Dei Famuli funus relatis. qua enituerat. quam Sacrorum Rituum Consultores unanimi consensione affirmative responderunt. c u m duo ex multis prodigiis. praesentium Litterarum tenore facultatem facimus ut Venerabilis Dei Servus Ioannes B o s c o . E. auctoritate Nostra Apostolica. plane vera atque explorata fuerint iudicata. Nos alio decreto. X per decretum editum die x x i v mensis Iulii. itemque Sororum Congregationis Beatae Mariae Auxiliatricis. presbyter saecularis taurinensis. atque eius corpus ac lipsana. universae Presbyterorum a Sancto Francisco Salesio Societatis. quae ipso intercedente patrata a D e o ferebantur. illud tantum supererai discutiendum. H o c dubium propositum est a dilecto filio Nostro Alexandro Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinali Verde. Causae Ponente. Cardinali Verde. R. sollemni decreto decimo Kalendas Martias anno millesimo nongentesimo vicesimo septimo edito. At huiusmodi Ioannis B o s c o sanctitatis fama nunquam deferbuit. nec non Alexandro S. Introductionis Causae Commissionem signavit. Causae Relatore in Comitiis generalibus coram Nobis habitis. omnesque qui aderant tam Cardinales. quarto decimo Kalendas Aprilis huius anni millesimo nongentesimi vicesimi noni edito. eius- . itemque dilectis filiis Angelo Mariani. Quapropter penes Sacrorum Rituum Congregationem causa agitari coepta est de Beatorum caelitum honoribus ipsi Famulo Dei tribuendis. Cum igitur esset de gradu heroico virtutum ac de miraculis prolatum consilium.

Missaeque celebrationem [fieri dumtaxat concedimus in archidioecesi Taurinensi. haberetur. et. ab omnibus sacerdotibus tam saecularibus quam regularibus ad ecclesias in quibus festum agitur convenientibus.318 Acta Apostolicae Sedis .canonicas recitare teneantur.Commentarium Officiale que imagines radiis decorantur. Huiusmodi vero Officii recitationem. GASPARRI. quod ad Missas attinet. itemque in templis ac sacellis ubique terrarum sitis. D a t u m R o m a e . iuxta Rubricas Missalis et Breviarii Romani. CARD. Praeterea eadem Nostra Apostolica auctoritate concedimus ut de illo recitetur Officium ac Missa celebretur. singulis annis de Communi Confessorum non Pontificum. intra annum. apud Sanctum Petrum. d u m m o d o manu Secretarii enunciatae Sacrorum Rituum Congregationis subscripta sint et sigillo Praefecti munita. sub anulo Piscatoris. N o n obstantibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis ac decretis de non cultu editis ceterisque contrariis quibuscumque. P. quae Nostrae voluntatis significationi. a Secretis Status. D e m u m facultatem impertimur ut sollemnia Beatificationis Venerabilis Servi Dei Ioannis B o s c o supradictis in templis celebrentur. eadem prorsus fides etiam in disceptationibus iudicialibus adhibeatur. Volumus autem ut harum Litterarum exemplis etiam impressis. c u m orationibus propriis. Francisco Salesio et Congregatio Sororum seu Filiarum Beatae Mariae Virginis Auxiliatricis. servatis servandis. in qua natus est Dei Famulus ac migravit ad Dominum. postquam eadem sollemnia in Patriarchali Vaticana Basilica peracta fuerint. quibus utuntur Societas Presbyterorum a S. . Pontificatus Nostri octavo. diebus legitima auctoritate designandis. ab omnibus fidelibus qui horas . per Nos adprobatis. hisce Litteris ostensis. die n mensis Iunii anno MDCCCCXXIX.

O. R. Magdalenae prope Posen. quem constituit Coadiutorem cum iure futurae successionis R. Episcopi titularis Mediensis. Archiepiscopi Gnesnensis et Posnaniensis. Petrum Gerlier. deputatum Coadiutorem c u m iure futurae successionis R. Congregatio Consistorialis 319 ACTA SS. Felicis Perr o y . Archiepiscopi Granatensis. P. D. E . 1 Maii. M. — Titulari episcopali Ecclesiae Tabborensi. P. canonicum collegiatae ecclesiae S. Casanova y Marzol. Archiepiscopi Kingstoniensis. D. Michaelem Iosephum O ' B r i en. D. Card. deputatum Vicarium Apostolicum de Tsinanfu. D. R. P. 18 Maii. — Titulari episcopali Ecclesiae Madyfcensi. . E. D. D i o nysii S. quem deputavit Auxiliarem E m i P . metropolitanae Ecclesiae Granatensis Canonicum et Curiae Cancellarium. Hlond. D. R. Angelum Bartolomasi.S. D. Fridericum Provost. Card. R .— Titulari archiepiscopali Ecclesiae Amorianae. Episcopum Peterboroughensem. D. 10 Maii. quem deputavit Auxiliarem Emi P. Archiepiscopi Philadelphiensis. R. R. Linum R o dericum Huesca. — Titulari archiepiscopali Ecclesiae Petrensi prae- fecit B. 20 Maii. D. quem deputavit Auxiliarem Emi P. e Societate Parisiensi Missionum ad exteros. — Titulari episcopali Ecclesiae Heliopolitanae. D . Vincentii S. F. et Vicarii Apostolici Birmaniae meridionalis. P. Michaelis Iosephi Spratt. quem deputavit Ordinarium Militarem in Italia. 17 Maii. Augusti S . R. E. 26 Aprilis. nimirum: 23 Aprilis 1929. — Titulari episcopali Ecclesiae Macrensi in Mauretania. hactenus Episcopum Pineroliensem. D. D. R. vice-directorem Operum dioecesanorum in metropoli Parisiensi. Cyrillum Rodulphum Jarre. M. R. R. — Titulari episcopali Ecclesiae Metropolitanae. — Cathedrali Ecclesiae Tarbiensi et Lourdensi.. Dougherty. CONGREGATIONUM SACRA CONGREGATIO CONSISTORIALIS PROVISIO ECCLESIARUM Sanctissimus Dominus Noster Pius divina Providentia Papa XI successivis decretis Sacrae Congregationis Consistorialis singulas quae sequuntur Ecclesias de n o v o Pastore dignatus est providere. 14 Maii. Valentinum D y m e k . Card. Geraldum Patricium 0'Hara. P.

25 Maii. D. D. P.—Metropolitanae Ecclesiae Goanae e t D a m a n e n s i titulo Patriarchae ad honorem tonium Emmanuelem 30 Maii. de Castro. cum adnexo couver. Thomae de Meliapor. episcopali Ecclesiae Lundensi. — Titulari archiepiscopali Ecclesiae Methymnaeae. B. divina Providentia Pius X I . D. — Titulari episcopali Ecclesiae Berissenae. Edoardi Mac Carthy.320 Acta Apostolicae Sedis . Titulari S. 31 Maii. Graeci-rutheni in SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE NOMINATIONES Brevibus Apostolicis nominati sunt: 3 Aprilis 1929. diei 20 Maii 1929 titulari episcopali Ecclesiae Abydenae praefecit E. P. — E. Archidiaconum patriarchalis ecclesiae Vicarium Generalem eiusdem Patriarchatus. Thomam 0'Donnell. O. — Birmaniae de cum in Iaponia. Card. D. E. La Fontaine. P. deputatum Vicarium Apostolicum Islandiae. futura E. hactenus Episcopum Victoriensem in insula Vanc u m iure futurae successionis B. Martinum Meulenberg. Marci Venetiarum et deputatum Auxiliarem Emi Indiarum Orientalium. P. ex Ordine Fratrum Minorum. Cyrillus Minorum. SACRA CONGREGATIO PRO ECCLESIA ORIENTALI PROVISIO ECCLESIAE Sanctissimus Dominus Noster. E. Ribeiro Vieira P. ex Tsinanfu Provost. E. P. Basilii Magni electum Ordinarium pro catholicis ritus ditionem Canadensem migratis. in e • Ordine Fratrum Parisiensi Vicarii pro Sinis.Commentarium Officiale 24 Maii. S. Ioannem leremich. Fridericus Missionibus. Patriarchae Venetiarum. TheoEpiscopum hactenus P. D. e Presbyteris Missionariis Societatis Mariae. Petri S. Venceslaus Kinold. Archiepiscopi Halifaxiensis. Societate Apostolici Eodulphus Jarre. Basilium Ladika. decreto Sacrae Congregationis pro Ecclesia Orientali. P. D. R. quem deputavit Coadiutorem P. — E. S. exteris Vicarius Apostolicus Coadiutor 24 Maii. —. Vicarius Apostolicus de Sapporo 22 Maii. successione Meridionalis. E. .

Memorare sat est. Collen. an de Titulari Ecclesiae residentiae tantum? Et Sacra eadem Congregatio. Servae Bei Beatificationem? Optimo iure sacer Carmelitarum Ordo laetari gloriar! que potest. Congregatio Rituum 321 SACRA CONGREGATIO RITUUM I AGINNEN. die 27 Aprilis 1929. et n. C. LAURENTI. Atque ita rescripsit et declaravit. diei 24 Septembris 1842. de consensu sui R e v m i Dñi Episcopi Aginnensis.8. MARGARITAE R E D I A S. pollicita est. © S. propositae quaestioni respondendum censuit : « Affirmative ad primam partem . 2002. n. L. quae. diei 5 Iulii 1698. R. quae suavissim u m effundunt odorem. Praefectus. C. rosarum imbrem se e caelo esse immissuram. T E R E S I A E ORDINIS CORDE IESU MONIALIS PROFESSAE CARMELITARUM EXCALCEATORUM. maxime animos oblectantem et ad caelestia rapientem. ad V. quando duae Ecclesiae Parochiales ab uno eodemque Parocho reguntur. in suo mystico viridario rosas ac lilia quovis tempore florescere. S. II FLORENTINA B E A T I F I C A T I O N I S E T CANONIZATIONIS V E N . Sacrae Rituum Congregationi sequens dubium humiliter proposuit : « Utrum. antequam ex hac vita discessum foret. Et reapse universus orbis caelestium rosarum fragrantia frui- . B. S E R V A E D E I SOR. SUPER DUBIO An. Angelus Mariani. CARD. TUTO procedi possit ad solemnem eiusdem Ven. sanctam Teresiam ab Infante Iesu. Hodiernus Kalendarii Eedactor. negative ad secundam. Parochus teneatur recitare officium c u m Octava de utroque Titulari. Secretarius. iuxta Decreta S. C. stante virtutum et duorum miraculorum approbatione. 2849. Nucerina. audito specialis Commissionis suffragio.

propositum fuit sequens dubium: An. Octavo idus Maii. meque infrascripto a secretis. C. quae brevem licet vitae periodum in Florentino coenobio inter Carmelitides sodales degisset. de caelitum honoribus Ven. Servae Dei Teresiae Margaritae a S. A t q u e h o c decretum evulgari. quippe iuris nostri disciplina inquiri iubet. Carolo Salotti. Corde Iesu Beatificationem? Concordi suffragatione tum Reverendissimi Cardinales. Quare. Servae Dei Beatificationem. et in actis sacrorum Rituum Congregationis referri. Serva Dei Teresia Margarita a S. itemque R. Fidei Promotore generali. sacris operatus. quae exinde experitur. D. Quum autem iudicium suum pronuntiare statuisset. TUTO procedi possit ad solemnem Ven. H o c praestitum fuit in generalibus Comitiis habitis die vicesima tertia mensis Aprilis nuper elapsi c o r a m Sanctissimo D o m i n o nostro Pio Papa X I . Causae Ponente. CAED. Pontificio solio adsidens solemniter declaravit: TUTO procedi posse ad solemnem Ven. Secretarius. B. S. anno millesimo nongentesimo vicesimo nono. . N o n d u m tamen haec nobilissima Causa ad optatum exitum perducta censeri poterat. hunc selegit diem. S. post suetas disceptationes. Causae Relatore. C. accitisque Reverendissimus Cardinalibus Camillo Laurenti sacrorum Rituum Congregationi Praefecto. clariora interim lumina e caelo precibus imploraturi^. Lilii autem candorem imitata est Y e n . Corde Iesu. et Alexandro Verde. atque anno 1839 eius virtutes eminentes ac heroicae a Summo Pontifice Gregorio X V I declaratae sunt. pervigilium gloriosi ascensus Iesu Christi in caelum revertentis. num tandem altarium honores tuto animo Ven. solemne Decretum latum est. LAURENTI. Famulae Dei decerni valeant. gs S. ut ipsa haberetur et adhuc habeatur tamquam angelicus flos. P. Litterasque Apostolicas in forma Brevis expediri iussit de solemnibus Beatificationis in Patriarchali Basilica Vaticana quam cito peragendis. Praefeetus.Commentarium Officiale tur et in suis necessitatibus eas fidenter exsposcit gratusque mirabilia narrat.Acta Apostolicae Sedis . videlicet quinto nonas Martii volventis anni. Servae Dei comparandis agi coeptum est. Angelus Mariani. adeo suavem tamen virtutum omnium in eodem recordationem reliquit. Novissime de binis miraculis eius intercessioni tributis. Carmelitici viridarii ornamentum praeclarissimum. stante virtutum et duorum miraculorum approbatione. L . in aliud tamen tempus sententiam suam differendam censuit Beatissimus Pater. in quibus a Reverendissimo Cardinali Alexandro Verde. tum Patres Consultores affirmative responderunt. eisque praesentibus. Conditis itaque iudicialibus inquisitionibus.

ceu pie creditur. illustraret et confirmaret. BEATIFICATIONIS ET CANONIZATIONIS VEN. quos in Cordis Iesu cultu adserendo et dilatando optime meruisse Ecclesiae testantur historiae. Ipse enim. Post V e n . tempori inservire peropportune visum est. solemni edito decreto iussu Pontificis Maximi Leonis X I I I . inter praestantes viros haud ultimo sane loco adnumerandus. memorati cultus assertori et vindici. praeconis et apostoli hac in parte nactus est laudes. in quibus liturgicus cultus Sacratissimi Cordis Iesu ampliora et splendidiora incrementa recipit. censebantur. Ita moratum est adeo. apprime inclita Societas Iesu iamdiu eidem deferri exoptabat. Congregatio Rituum 323 in AUGUSTODOTTEN. S A C E R D O T I S P R O F E S S I SOCIETATIS I E S U . remissione. Egregie tanto munere functus. SUPER DUBIO An et de quibus miraculis constet in casu et ad effectum. quum nondum essent c o m p o sitae controversiae omnes a theologis aliisque eruditis viris de cultu Sacratissimo Cordi Iesu adhibendo excitatae. placuisse D e o censeri licet reservatos altarium honores. instituerentur inquisitiones de caelitum honoribus antequam iudiciales eidem decernendis. quos sodali suo praestantissimo Ven* Claudio de la Colombière. ambitu tres sanationes a morbis. cui Christus Dominus investigabiles sui Cordis divitias revelaverat. quarti miraculi. quod causae indoles directis probationibus destitutae exposcebat. de quo agitur? Ad haec usque tempora. dari meruerit sanctae virgini Margaritae Mariae Alacoque. per prodigium effectae. quamvis brevi vitae curriculo perfunctus est. Indulta itaque. SERVI D E I CLAUDII DE LA COLOMB I E R E . Servi Dei gloriosum obitum. ut dissensiones penitus acquiescèrent. Datis deinceps Remissorialibus Litteris ad Episcopos S. processus Apostolica auctoritate super iisdem sunt conditi. opitulante Ven. Claudii et Venetensis dioeceseon. ut nonnisi saeculo x i x elabente de eius heroicis virtutibus coepta fuerit disceptatio. ut divinitus. ac particeps effectus Margaritae Mariae sancti fervoris. quae prospere absoluta est anno I vertentis saeculi. de tribus sanationibus quaesitum est in Congregatione Antepraeparatoria penes Reverendissimum Card. . iustis incidentibus causis. tanta tamen pietatis ac doctrinae laude floruit. quarum in. Famulo Dei. eidemque adesset ut in illo cultu et amore tamquam magister eam dirigeret.S.

sed sententiam suam decretoriam differendam censuit. secundo: Instantaneae perfectaeque sanationis Mariae Aloisiae Pirio adolescentis a morbo. atque die 29 Ianuarii vertentis anni in aedibus Vaticanis Congregatio Praeparatoria l o c u m habuit. tum Patres Consultores sua ex ordine suffragia ediderant. H o c autem decretum publici Idus Maii. Praefectus. Carolum Salotti S. ac divinis ferventer operatus ad se vocare voluit Reverendissimos Cardinales Camillum Laurenti. causae Relatorem. meque infrascriptum Secretarium. Alexander Verde sequens dubium ad discutiendum enunciavit: An ei de quibus miraculis constet in casu et ad effectum. quae laeto animo Beatissimus Pater excepit. LAURENTI. R. pervigilium Ascensionis Domini nostri Iesu Christi in caelum redeuntis. D. et in acta sacrorum R i t u u m Congregationis inseri mandavit. octavo C. C. Secretarius. Angelus Mariani. sacrorum Rituum Congregationi Praefectum. Quum autem iudicium suum proferre statuisset. vulgo Pott. S. . et Alexandrum Verde. ® S. CARD. ut temporis spatium sibi suppeteret ad maiorem claritatem a Patre luminum impetrandam. de quo agiturf T u m Reverendissimi Cardinales. D i e autem 23 superioris mensis Aprilis universus disceptatorum coetus coactus est coram Sanctissimo D o m i n o nostro Pio P p . itemque R. in quo Reverendissimus Card. eisque adstantibus. videlicet de primo: Instantaneae perfectaeque sanationis Bdmundi Remy a cirrJiosi JiypertropMca regioque morbo ad extremum gr a* dum deductis. in vertebris ad occipitium pertinentibus praecipue consistente. P. L . Eidei Promotorem generalem. fieri. X I .324 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale Alexandrum Verde. anno millesimo nongentesimo et vicesimo n o n o . Pontificio solio assidens solemniter declaravit: Constare de tribus miraculis. atque tertio: Instantaneae perfectaeque sanationis iuris DelpMnae Blanchard ab elephantiasi. causae Relatorem. die prima Maii anno 1928. hanc diem designavit.

De h o c quaesitum est in generalibus Comitiis habitis die septima volventis mensis Maii. flagella non timuit: et quot ante mortem pro Christo pertulit supplicia. n u m omnia adeo religiose in eius iuridica cognitione servata essent. iuris canonici. 11 de Sanctis). ut supervacanea visa sit ulterior de signis et miraculis disquisitio: atque Sanctissimus Dominus noster Pius Papa X I . § 2.S. catholicae fidei veritatem amplexus ac tuitus est ad necem usque. tot Ei de se obtulit sacrificia » (Serm. SUPER DUBIO An. non exhorruit carcerem. et mancipata est aeternis cruciatibus tortoris incorrecta malitia. ulterius enim quaerendum erat. praesens ad dignoscendum dubium enuntiavit: canonis 2116 § 2. quin umquam a verae fidei professione discedere tentatus annuerit. qui veri martyris praeconium ei denegare non est ausus. sustinuit irrisiones. coram Sanctissimo D o m i n o nostro Pio Papa X I . stante approbatione martyrii causaeque martyrii. 2116. Verum hac licet accedente Summi Pontificis indulgentia. nec non dispensatione a signis seu miraculis TUTO ad tramitem procedi possit ad solemnem eiusdem .. percepta martyrii ipsiusque causae evidentia. iuris canonici TUTO procedi possit ad solemnem eiusdem Ven. nondum huic praestantissimae causae finis impositus censendus est. Servum Dei Cosmam de Carboniano referri potest. H o c attendens in agone suo gloriosus Christi athleta. Servi Dei Beatificationem? Praeclara est divi Augustini sententia. a signis seu miraculis dispensare dignatus est. qui in urbe Constantinopolitana pastorale munus egregie obivit. Quae laus ad V e n . S E R V I D E I D E R GOMTD A S K E U M U R G I A N S E U COSMAE D E C A R B O N I A N O SACERDOTIS E T P A R O C H I ARMENI IN ODIUM FIDEI INTEREMPTI. ut tuto animo ad solemnem V e n . Tanta eius vita pulchritudine renidebat. ut oblatam libertatem assequeretur. necnon dispensatione a signis seu miraculis ad tramitem can. Congregatio Rituum IV CONSTAÎsrTINOPOLITAJSrA B E A T I F I C A T I O N I S S E U D E C L A R A T I O N I S MRTYRLT V E N . Franciscus Ehrle. tanta eius mors praestantia refulsit. in ipsa martyrii suprema disquisitione. Haec fecit palam et in conspectu populi universi. aientis «Coronata itaque est beati Martyris patientia. causae Relator. prae oculis habens canonis 2116 § 2 iuris canonici. in quibus Reverendissimus Card. An. Ad imitationem Capitis sui toleravit probra. Servi Dei beatificationem procedi possit. fuditque sanguinem suum inter adversariorum irrisiones et odia. stante approbatione martyrii et causae martyrii.

et Franciscum Ehrle. quibus perceptis. ad se vocare voluit Reverendissimos Cardinales Camillum Laurenti. scilicet. C. ut communi compellatione sanctus Pater nuncuparetur. de quo agiturf Humile et asperum vitae genus. sacrorum Rituum Congregationi Praefectum. quod in Ianuensi Fratrum Minorum. M. . D. meque infrascriptum Secretarium. L. 14). Quibus fusis. coenobio selegit et amplexus est ab ineunte aetate et ad extremam usque vitae lineam retinuit Franciscus Maria a Camporabeo. quare. FRANCISCI M A R I A E A C A M P O R U B E O . pro decretoria pronuncianda sententia. Secretarius. Carolum Salotti. divina Hostia ferventer oblata. C. Litterasque Apostolicas in forma Brevis de beatificationis solemnibus quam primum in Patriarchali Basilica Vaticana peragendis expediri iussit. SS S.326 Acta Apostolicae Sedis . Angelus Mariani. S. Molesto ac laborioso quaesitoris officio addictus. L A I C I PROFESSI O R D I N I S M I N O R U M S. quadraginta solidos annos delatum sibi munus adeo religiose obivitj ut tum v o c e tum exemplo spiritualem caritatem largiretur. faustissimam hanc diem. SUPER DUBIO An et de quibus miraculis constet in casu et ad effectum. eisque adstantibus. sanctae fidei Promotorem Generalem. Servi Dei beatificationem? Omnes qui convenerant Reverendissimi Cardinales et Patres Consultores propitiis suffragiis responderunt. Beatissimus Pater pontificio solio assidens solemniter edixit: TUTO procedi posse ad solemnem Ven. sodalium et civium tantam ei aestimationem et famam sanctitatis comparavit. ut perbelle explanat Cornelius a Lapidé: Apostoli omnibus omnia fiunt. neminem aspernantur. LAURENTI. anno millesimo nongentesimo vicesimo nono. P. quamvis frater operarius iugiter permansisset. Praefectus. uberius caeleste lumen implorandum fieri censuit. quos Capulatos vocant. V. BEATIFICATIONIS E T CANONIZATIONIS V E N . tertio decimo Kalendas Iunii. nec non R.Commentarium Officiale Ven. A t q u e h o c decretum evulgari et in acta sacrorum Rituum Congregationis referri. antequam definitivam sententiam suam proferret. F R A N C I S C I CAPUCCINORUM. Ipse illud Pauli repetere poterat: Caritas Christi urget nos (II Cor. Feriam II Pentecostes.. Servi Dei Cosmae de Carboniano beatificationem. Beatissimus Pater ulteriores preces ad. quum corporalem pro suo coenobio quaereret. CARD. designavit. Causae Ponentem. Y IANUEN. S E R V I D E I F R .

qui excelsum et heroicus dicitur. post suetas disceptationes. num. 14). Habita est itaque superiore anno. et adolescentis Iacobi Calza. causae Relatore. ut multorum necessitatibus. videlicet die septima mensis huius Maii. quibus moderandis necesse fuit legitimam auctoritatem invocare.. Populi pietas ac fiducia n o v a in dies incrementa suscipiebat. Congregatio Rituum 327 patres'sunt pauperum et afflictorum. suam pandere mentem statuit. H a c autem adveniente die. 5. quae ex alto prolapsa laesiones graves anatómicas retulerat. qui acuta phlogosi appendicis v e r n a c u l a m correptus in gravem statum adductus fuerat. atque die 26 Februarii vertentis anni locum habuit in Palatio Apostolico Vaticano Congregatio Praeparatoria. tum animorum t u m corporum. coepta est disceptatio de sanatione puellae quinquennis Mariae Eiella. ac super iisdem in ipsa Curia lanuensi inquisitiones Apostolicae sunt adornatae. et Ianuario Granito Pignatelli di Belmonte. de quo agitur? Suffragia sua singuli ex ordine protulerunt Reverendissimi Cardinales et Patres Consultores. I m o in sancta virtutum omnium exercitatione eum gradum assequi valuit. sacrorum Rituum Congregationi Praefecto. in II ad Cor. sanctitas apostolatus consistit (Comm. meque infrascripto a secretis. prouti. Novissime autem. et frequentes accedebant ad Ven. in quibus memoratus Cardinalis Ianuarius Granito di Belmonte. Eleemosynas corrogant. die 19 mensis Iunii. ne leges de non cultu editae violarentur. hanc Vaticanae aedis nobiliorem aulam ingressus. D. a sua vero sententia decretoria ferenda supersedendum censuit Beatissimus Pater. .. ut temporis spatium ad ulteriores fundendas preces pro caelesti lumine implorando suppeteret. Ianuarii Granito Pignatelli di Belmonte.. causae Relatoris. binae selectae sunt. cap. In his eorum virtus. Porro in hac apostolatus palaestra quasi a D e o constitutus ita se gessit Frater Franciscus Maria. Congregatio Antepraeparatoria in aedibus Reverendissimi Card. opitulante Servo Dei ferebantur. Pontificio solio sedit ac solemniter declaravit: Constare de duobus miraculis.. solemni decreto die 18 mensis Decembris anno 1922 lato declaratum fuit. Servi Dei sepulcrum cuiusvis ordinis cives eius patrocinium imploraturi vel pro acceptis beneficiis gratias acturi. scilicet feria II Pentecostes. quot nimirum causae indoles directis probationibus praedita exposcebat. quae per prodigium effectae. sanctae Fidei Promotore Generali. celebrata sunt generalia Comitia coram Sanctissimo D o m i n o nostro Pio Papa X I . Causae Relator. atque perlitato Eucharistico Sacrificio accitisque Revrhis Cardinalibus Camillo Laurenti. munera etiam deferentes.S. P. occurrerit. Quibus legitimis agnitis ac declaratis.. Carolo Salotti. praesens D u b i u m ad discutiendum proposuit: An et de quibus miraculis constet in casu et ad effectum. quin virtutem aliquam u m q u a m laesisset. itemque R. Interim e sanationibus a morbis.

Deus. sacerdos post Missam Officium conventualem. Angelus Mariani. quae ab alto prolapsa diffractum cranium siones retulerat. iussu SS. salvum fac R e g e m . C CARD. L A U R E N T I . proximis diebus publici iuris fient. atque de instantánea perfectaque sanatione adolescentis Iacobi Calza ab acuta phlogosi appendicis vermicularis. VI PRECES P R O REGE ET POPULO P O S T MISSAM CONVENTUALEM RECITANDAE IN DITIONIBUS I T A L I A E AD NORMAM ARTICULI 12 PACTI CUM APOSTOLICA SEDE CONCORDATI. L £B S. una cum subjécto sibi pópulo. 1 . j . Domine: et benedic hereditáti tuae. LAURENTI. Concilii atque S. tertio decimo Calendas Iunii. Et exaudi nos in die qua invocavérimus te. cantat in tono feriali: Oremus pro R e g e nostro N. puellae quinaliasque gravissimas lae- quennis. die 7 Iunii 1929. Tunc surgit et stando prosequitur: j . exaudi orationem meam. cui omnis potestas et dignitas famulátur. tibique júgiter. A m e n . Secretarius: L. A t q u e h o c decretum publici iuris fieri et in acta sacrorum Rituum Congregationis inseri iussit. prosperum suas dignitatis effectum. C . Per Christum D o m i n u m nostrum. R\ Et rege eos et extólle iUos usque in aeternum. Angelus Mariani. Congregationum de Sacramentis. Aliae dispositiones ad normam praefati Concordati. Ex Secretaria Sacrae Rituum Congregationis. B. N. Dómine. 1 In omnibus Dominicis ecclesiis Capitulum et aliisque festis de praecepto servandis. Oremus. anno millesimo nongentesimo vicesimo n o n o .Commentarium Officiale videlicet: De instantánea perfectaque sanatione Mariae Biella. flexis genibus in infimo gradu altaris. Praefectus. da fámulo tuo Regi nostro N. Secretarius. Poenitentiariae Apostolicae. in qua te semper timeat. Y. y.328 Acta Apostolicae Sectis . R \ E t c u m spiritu tuo. C A E D . C. S. Salvum fac populum tuum. N. piacére contendat. © S. R». Dominus vobiscum. in cunctis chorale habentibus. Domine. Praefectus. R\ Et clamor meus ad te veniat.

7.11-6-929. les fidèles ayant connaissance du lieu de la résidence du dit M. die 27 Aprilis 1929. Ex Cancellaria Tribunalis S. 94) die 31 Iulii 1929. 31 Juillet 1929. à 12 heures. Romana Rota 329 ACTA TRIBUNALIUM SACKA ROMANA ROTA Citatio edictalis ROMANA NULLITATIS MATRIMONII (TAGLIA VI A-LENKCHEVITCH) Cum ignoretur locus actualis commorationis Venceslai Lenkchevitch in causa conventi. Notarius. hora 12. in sede Tribunalis S. les curés. Massimi. défendeur en cette cause. et fixer le jour de la cause devant la Rote. via delia Dataria. 94). Decanus. ACTA. les prêtres. sacerdotes et fideles quicumque notitiam habentes de loco commorationis praedicti Venceslai Lenkchevitch ciirare debent. pour concorder ou souscrire le doute ci-dessous rapporté. Doit-on confirmer ou casser la sentence Botale du 29 Décembre 1929 dans ce cas? Les Ordinaires des lieux. n. Venceslas Lenkchevitch. Ioannes Ladelci. Ordinarii locorum. . 22 . * L. Venceslas Lenkchevitch. eundem citamus ad comparendum. vel infrascripto subscribendum. * Etant inconnu le lieu de la demeure actuelle de M. sive per se. R. R o t a e (Roma. vol. parochi. Rote Romaine (Roma. Via della Dataria. devront. Ponens. Nous le citons à comparaître. R. ad concordandum de dubio disputando. sive per Procuratorem legitime constitutum. l'avertir de la présente citation. et ad diem designandam qua habebitur Turnus Rotalis pro causae definitione: An confirmanda sit vel infirmanda sententia Rotalis diei 29 Decembris 1928 in casu. Rotae.S. ut de hac edictali citatione ipse moneatur. au siège du Tribunal de la S. dans la mesure du possible. £g S. M. n. XXI. par propre personne ou par un procureur légitimement constitué.

si è tenuta la Congregazione Antipreparatoria.330 Acta Apostolicae Sedis . 11 Giugno. in odio alla Fede. e quindi su due miracoli che si asseriscono operati da Dio per intercessione del Ven. ucciso in odio alla Fede. laico professo dell'Ordine dei Minori Cappuccini. della causa del martirio e dei segni o prodigi del medesimo Venerabile Servo di Dio. Martedì. nella quale gli Eiìii e Revmi Signori Cardinali. alla presenza dell'Emo Signor Cardinale Segretario di Stato. riceveva in particolare Udienza il signor avv. Servo di Dio Francesco Maria da Camporosso. là Maggio 1929. Servo di Dio Giovanni Ogilvie. nel Palazzo Apostolico Vaticano. per discutere il dubbio se consti del martino. Pacelli un attestato di sovrano gradimento per la devota. Francesco Pacelli e gli consegnava il Breve di nomina a Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine di San Gregorio Magno. . laboriosa ed intelligente operosità da lui spiegata durante le trattative e la felice conclusione degli Accordi Lateranensi. SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI Martedì. Ponente della Causa di Beatificazione o Dichiarazione del martino del Ven. per la solenne beatificazione del Ven. ucciso in Scozia. come si asserisce. Servo di Dio Der Gomidas Keumurgian o Cosma da Carboniano. insieme al Breve col quale gli conferiva il titolo ereditario di Marchese. 7 Maggio 1929. i quali miracoli sono proposti per la beatificazione del medesimo Venerabile Servo di Dio. si è tenuta la Congregazione Generale dei Sacri Riti. hanno discasso e dato il loro voto dapprima sul dubbio detto del Tuto. Sacerdote professo della Compagnia di Gesù. i Revmi Prelati ed i Consultori teologi.Commentarium Officiale DIARIUM ROMANAE CURIAE Martedì. Sacerdote e Parroco Armeno. il Santo Padre. dinanzi all'Augusta presenza del Santo Padre. presso l'Emo e Revmo Signor Cardinale Francesco Ehrle. Con tale atto Sua Santità ha voluto dare all'avv.

nel Palazzo Apostolico Vaticano. detta della Colonna. i Bevmi Prelati ed i Consultori teologi. Intorno alla concessione ed approvazione dell'Officio e Messa propria in onore della Beata Irmengarda. 10. 6. dinanzi all'Augusta presenza del Santo Padre. Sacerdote della Congregazione della Missione. Fondatrice delle suore di S. e quindi sull'eroicità delle virtù della Ven. nella quale gli Emi e Revmi Signori Cardinali. Introduzione della Causa di Beatificazione e Canonizzazione della Serva di Dio Caterina Jarrige. 9. Servo di Dio Fr. Francesco Maria da Camporosso. Abbadessa dell'Ordine di S. Sacerdote professo della Compagnia di Gesù. Introduzione della Causa di Beatificazione e Dichiarazione del martirio del Servo di Dio Pietro Renato Roque. vergine. in odio alla Fede. 2. della Società dei P ÌGCO I Ì Fratelli di Maria. vergine. sono state sottoposte le seguenti materie: 1. 7. Intorno alla revisione degli scritti dei Venerabili Servi di Dio Giorgio Haydoc e Compagni. Religioso professo delle Scuole Cristiane. Vescovo e Vicario apostolico. Vescovo e Vicario apostolico. Francesco Rivat. ucciso. Vescovo e Vicario apostolico. 4 Giugno 1929. Intorno alla revisione degli scritti del Servo di Dio Fr. si è tenuta la Congregazione Generale dei Sacri Riti. E finalmente intorno alla revisione degli scritti del Servo di Dio Luigi Palazzolo. Francesco Fagolla. dette della Provvidenza. nella quale al giudizio degli Eoli e Revmi Signori Cardinali. e del Ven. del Terzo Ordine di S. Anna. Servo di Dio Claudio de la Colombière. 3. Intorno alla revisione degli scritti del Servo di Dio Fratel Esuperiano. Antonio Fantosati. Serva di Dio Giovanna Delanoue. 28 Maggio 1929. come si asserisce. Benedetto. Intorno alla revisione degli scritti dei Servi di Dio: Giorgio Grassi. si è tenuta la Congregazione dei Sacri Riti Ordinaria. Intorno alla revisione degli scritti della Serva di Dio Maria Benigna Consolata Ferrerò. 8. hanno discusso e dato il loro voto dapprima sul dubbio detto del Tuto per la solenne beatificazione del Ven. martiri. Domenico. 5. . Religiosa professa nel Monastero della Visitazione di Maria Vergine nella Città di Como. laico professo dell'Ordine dei Minori Cappuccini.Diarium Romanae Curiae 331 Martedì. Martedì. Sacerdote secolare e Fondatore dell'Istituto delle Suore delle poverelle. Intorno alla concessione ed approvazione dell'Officio e Messa propria in onore della Beata Maria Vergine. 4. e Compagni. componenti la medesima. martiri. nel Palazzo Apostolico Vaticano.

Ministre degl'infermi L' Emo Sig. Romana Chiesa. Cardinale Carlo. felicemente regnante. della Mercede. 22 » » » » » L'Emo Sig. Protettore dell'Istituto delle Suore degli Angeli (Cerreto Sannita). V. S. Maestro soprannumerario delle Cerimonie L'Emo Pontificie. Protettore delle Religiose Bernardine d'Esquermes (Tournai). de la Charité des Orphelines o de la Vierge Fidele (Bayeux). Protettore del Venerabile Collegio Inglese in Roma. L'Eöio Signor Cardinale Basilio Pompilj. Protettore delle Suore di Santa Cristiana (Metz). . Protettore Sig. Giuseppe Almas LaTouche. 17 » » L'Emo Sig. si è degnato di nominare: 28 17 » Ottobre Aprile » 1928. Adone Terzariol. Protettore delle Suore delle (Coutances). Cardinale Alessio Enrico Lépicier. Protettore della Congregazione di N. Monsig. Cardinale Raffaele Merry del Val.Perosi. Cardinale Alessio Enrico Lépicier.332 Acta Apostolicae Sedis . L ' E m o Sig. del Pilastrello Scuole Cristiane della Misericordia delle Suore Serve di Maria. 6 9 14 » » » » » » L'Emo Sig. Cardinale Bonaventura Cerretti. Cardinale Basilio Pompilj. Giuseppe Ferretto. Protettore della Compagnia del Patrocinio della B. L' Emo Sig. Cardinale » Francesco Ehrle. L'Emo Sig. Cardinale (Rpma). Segretario della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi. della diocesi di Ghicoutimi. 24 30 2 » » Maggio » » » L ' E m o Sig. Monsig.Commentarium Officiale SEGRETERIA DI STATO NOMINE Con Brevi Apostolici il Santo Padre Pio XL. 1929. Protettore dell'Ordine della B. Protonotarii Apostolici ad instar participantium: 28 Gennaio 1929. Maestro soprannumerario' delle Cerimonie Pontificie. Ernesto Ruffini. Cardinale Camillo Laurenti. Cardinale Alessio Enrico Lépicier. (Lendinara-Adria). Bonaventura Cerretti. V. Bibliotecario ed Archivista di S. L'Emo Sig. Monsig. 20 21 » » » » Monsig. Protettore della Congregazione dei Sacerdoti del Ssmo Sacramento (Roma).

Monsig. 3 Maggio ONORIFICENZE Con Brevi Apostolici il Santo Padre Pio XI. dell'archidiocesi di Reggio Calabria. Giovanni Me. Monsig. della medesima diocesi. della diocesi di Sioux City. dell'archidiocesi di Boston. della diocesi di Premislia dei Latini. della diocesi di Brescia. . Monsig. della medesima archidiocesi. Jacques. Giuseppe Granger. Leonida Perrin. della diocesi di Southwark. della diocesi di Brooklyn. Monsig. della medesima archidiocesi. Monsig. Quintào Meireles. Monsig. si è degnato di conferire: La Gran Croce dell'Ordine Piano: 18 Aprée 1929. Monsig. Francesco Toporski. Giuseppe Lanzavecchia. Antonio J. Monsig. Monsig. felicemente regnante. Tommaso Giacomo Rooney. S. Ministro degli Esteri della Repubblica del Portogallo. Monsig. Giovanni Balicki. Francesco Giuseppe Spellman. Francesco Burke.Diarium Romanae Curiae 3183 29 8 Aprile Maggio 1929. della diocesi di Marquette. Monsig. 12 Settembre 7 5 7 » » 26 13 » 14 18 » » » 12 14 16 » » 17 18 22 Marzo » » » » Aprile » » » » » » » » » » » » » » Gennaio 1929. Prelati Domestici di S. Monsig. Enrico L. della diocesi di Sandhurst. il sig. Raimondo G. della medesima diocesi. dell'archidiocesi di Siracusa. Hallet. Monsig. della diocesi di Novara. della diocesi di Buffalo. della diocesi di Corpus Christi. Rezek. Monsig. Donohue. » Monsig. dell'archidiocesi di Varsavia. Pietro Tesauri. » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Monsig. Monsig. deirarchidiocesi di Lione. della medesima archidiocesi. della medesima diocesi. Ernesto Corbishley. Stefano Zòccoli. Giacomo Foran. Monsig. Francesco Sullivan. E. Ferdinando Ricca. Monsig. della diocesi di Reggio Emilia. Monsig. Filippo E. Francesco Rimmaudo. Giovanni J. Tommaso A. Manon. Monsig. Giovanni Rho. della medesima diocesi. Monsig. Monsig. della diocesi di Acqui. A S. Monsig. dell'archidiocesi di Montréal. Monsig. Monsig.: 6 Giugno 1928. Carlo Stoppa. Lannon. Buchholtz. Federico Enrico Huesmann. Agostino Pedrotti. dell'archidiocesi di Torino.

Al sig. Al sig. Giasson. della diocesi di Brooklyn. Al sig. avv. Al sig. Giuseppe Fortino. » A I sig. Roy. Icaro Perdomo. F. Clemente von Brentano di Tremezzo (Germania). dell'archid. Martino Hosszu. Al sig. ing. Taddeo Mendrys. Luca Borno (Haiti). 15 Maggio 1929. Albino Bosco. Al sig. Al sig. del Vicariato Apost. Edoardo Killeen. Carlo Elia G. della medesima diocesi. della diocesi di Sandomir. della medesima diocesi. prof. Strootman. della diocesi di Cremona. prof. 1929. Al sig. dell'archidiocesi di Torino. dott. della diocesi di Providence. Mattia Glogier. Gregorio Magno. avv. della medesima diocesi. della diocesi di Transilvania. Percival de Saint-Hubin. di Messina. classe civile: 31 Maggio » 1 » 7 > •> 11 18 4 5 » » 11 30 2 16 17 » » 22 » Giugno » Marzo » »• » Aprile » » » » » Maggio » » » » » 1928. . Leon (Haiti). Al sig. Camillo J. avv. dell'archidiocesi di Lione. La Gran Croce dell'Ordine di 8. Massimiliano Bernatz (Baviera). Giuseppe Enrico Levasseur. Al sig. dell'archidiocesi di Torino. della medesima archid. Emmanuele Finello. Oreste Vocea (Roma). Alberto Wolsfelsperger. Receveur. classe civile: 21 lì 15 8 » » li 24 30 Aprile Marzo » Aprile » » » » » 1928. Alfonso U. Al sig. della medesima diocesi. di Amoy. della diocesi di Saint-Dié. Al sig. Giuseppe Gerardo E. Francesco Twaalfhoven. Al sig. Alberto Bernard. Carlo Boucaud. Al sig. Al sig. Al sig. Al sig. Al sig. Al sig. della medesima diocesi. Al sig. della diocesi di Lilla. Al sig. Il Cavalierato dell'Ordine di S. dell'archidiocesi di Utrecht. della diocesi di Lilla. Al sig. Francesco Laurijssen. Severino Horodyski. La Commenda dell'Ordine di S. dell'archidiocesi di Utrecht. dell'archidiocesi di Torino. Edoardo M. Giovanni Herniczek. Giorgio Herlin. Al sig. della diocesi di Breda. Gregorio Magno. AI sig. della medesima archid. » » » » » » » Al sig. della diocesi di Ruremonda. Al sig.Commentarium Officiale La Commenda con placca dell'Ordine Plano: 2 Maggio 1929. Michelangelo Pulejo. Al sig.334 . Matteo Noli Batarino. » » » » » » » » » » » » » » » » » Al sig. Acta Apostolicae Sedis . Al sig. Paolo Houze de l'Aulnoit. dell'archidiocesi di Quebec. Ryan. 16 Ottobre 1929. Daniele A. della diocesi di Harbour Grâce. della medesima diocesi. Silvestro Papa: 30 Aprile 1929. Giuseppe Magaudda. Al sig. Al sig. Giovanni Curtin. » Al sig.

S. Al sig. si è degnato di nominare: Camerieri Segreti Soprannumerari di S. della medesima archidiocesi. Pietro Marmugi. Rosario Lo Monaco. 14 Marzo 1929. 17 Aprile » Al sig. Silvestro Papa: 8 Novembre 1928. Monsig. Giovanni Aliarci de Châteauneuf (Francia). Al sig. Monsig. felicemente regnante. Francesco Correnti. Francesco Loschi. il Santo Padre Pio XI. della diocesi di Volterra. della medesima archidiocesi. della medesima archidiocesi. Giuseppe Lo Schiavo. Con Biglietti della Segreteria di Stato. Monsig. dell'archidiocesi di Messina. Al sig. La Commenda dell'Ordine di S. Francesco Alizio. della medesima archidiocesi. 2 Maggio . Monsig. Monsig. Giuseppe Moreno-Carbonero y Castel (Spagna). Monsig. Lorenzo Miroglio. Monsig. dell'archidiocesi di Napoli. dell'archidiocesi di Taranto. dell'archidiocesi di Torino. ing. Abraham Mastronuzzi. Monsig. della medesima archidioeesi. Ippolito Rostagno. Adolfo Boni (Roma). » Al sig. Giuseppe De Maria. della diocesi di Bois-le-Duc. : 4 » » » » » » 6 6 » 13 15 18 » Marzo » » » » » » » Aprile » » » » » 1929. Monsig. della diocesi di Grosseto. della diocesi di Breda. 20 Maggio Il Cavalierato dell'Ordine di S. Al sig. della diocesi di Treviso. Silvestro Papa: 12 » 23 25 30 2 8 15 Aprile » » » » Maggio » » 1929. » » » » » » » Al sig. Carlo Scharnagl (Baviera). della medesima archidiocesi. Al sig. Emilio Böhm (Baviera). della diocesi di Brooklyn. Francesco Me Murray. Felice Quaglino. dell'archidiocesi di Torino. Al sig. Alfonso Soprano. Giovanni Magaz y Fernandez de H enestrosa (Spagna). avv. . Al sig. Al sig. dell'archidiocesi di Lucera. della diocesi di Padova. Monsig. Monsig. Eugenio Pucci. Giuseppe Aliquo. Leonardo Van Gils. Monsig. Monsig. della medesima archidiocesi. Alessandro Sveens. Al sig. dell'archidiocesi di Torino. Angelo Vigato. Monsig. Felice Salomone. Al sig. Gino Borghezio (Roma). Temistocle Galli (Roma). » Al sig. » » » » » » » » » » » » » » Monsig.Diarium Romanae Curiae 335 La Placea dell'Ordine di San Silvestro Papa: 5 17 Aprile 1929. Pietro Caudana. Antonino Ferrigno.

della medesima diocesi. Monsig. » » » » » Monsig. Michele Seitz. della diocesi di Liverpool. Monsig. Giuseppe Fuss. S. della diocesi di Tournai. Ignazio Efrem II Rahmani. della medesima diocesi. Edoardo Misonne. » » » » Monsig. . di Eraclea. Hodward Kerr. Il sig. Monsig. della medesima archidiocesi. Camerieri Segreti di Spada e Cappa Soprannumerari di S. della diocesi di Hradec Kralové. Martino Tommaso O'Gonnell. Monsig. » » » » » » » » » » Monsig. Arcivescovo di Aquila. S. Camerieri d'onore in abito paonazzo di S. Monsig. Monsig. della medesima archidiocesi. Vescovo di Antofagasta. Germano Sterz.336 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 6 Maggio 7 » 8 » » » » » 1929. Sebastiano Nicotra. Il sig. Bartolomeo Biegel. della medesima diocesi. Monsig. Monsig. Luigi Silva Lezaeta. Angelo Antonio Fiorini. Andrea Kerr. Monsig. Monsig. della medesima archidiocesi. Agostino Harford. della medesima archidiocesi. Il sig. : 18 Aprile 1929. Adalberto Brix. Ermanno Schulte-Pelkum. Uberto Lindemann. : 15 » » » » » » 18 » » » Aprile » » » » » » » » » » 1929. della diocesi di Sioux City. Il sig. Teodoro Bechen. Adolfo Turchi. Patriarca di Antiochia di rito siro. Enrico Giuseppe Kroll. Vescovo di Mende. Cameriere d'onore di Spada e Cappa Soprannumerario di S. Giuseppe Altrichter. Monsig. Ermanno Loebbel.: 21 Febbraio 1929. dell'archidiocesi di Colonia. NECROLOGIO 2 5 7 21 » 29 Maggio » » » » » 1929. Eccmo Monsig. S. Monsig. Vescovo di Pontremoli. Giacomo Filippo Reynolds. della medesima archidiocesi. dell'archidiocesi di Westminster. della medesima archidiocesi. Monsig. Monsig. della medesima archidiocesi. della diocesi di Fort Wayne. Monsig. Giovanni Brabec. della medesima archidiocesi. dell'archidiocesi di Vienna. » » » » » » » » » Il sig. Monsig. Monsig. Ferdinando Grysar. Arcivescovo tit. Giovanni Gatzweiler. della medesima archidiocesi. della medesima archidiocesi. Giacomo Gély. Monsig. Giovanni Kiggen.

em cumprimento do disposto no artigo IV do acordo celebrado em 15 de Abril de 1928 e ratificado em 4 de Maio do mesmo ano. ART. e Sua Excelencia o D r . ART. nomearam plenipotenciarios respetivamente Sua Eminencia R e v m a o Senhor Cardeal Pedro Gasparri.A S A N T A S E D E E IL P O R T O G A L L O P E R LA DIOCESI DI MELIAPOR ACORDO ENTRE A S A N T A SÉ E P O R T U G A L ACERCA D A DIOCESE D E MELIAPOR La Santa Sede e il Governo Portoghese. T o m é de Meliapôr será. ñas Indias Orientaes. 8 ACTA AP0ST0LIGAË1ËDIS COMMENTARIUM OFFICIALE C O N V E N T I O I N T E R SANCTAM SEDEM ET REMPUBLICAM LUSITANAM DE DIOCESI MELIAPORENSI ACCORDO FRA I. I. e ratificato il 4 Maggio dello stesso anno. o A Santa Sé e o Governo Portugués. sono convenuti circa i seguenti punti per la definitiva sistemazione territoriale e giurisdizionale della diocesi di S. sotto xiserva di ratificazione. XXI. Secretario de Estado de Sua Santidade. os quais. Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario. 8. s o b reserva de ratificaçâo. hanno nominato Plenipotenziari rispettivamente Sua Eminenza R e v m a il Signor Cardinale Pietro Gasparri.Vol. concordarana nos seguintes pontos para a definitiva regularizaçâo territorial e jurisdicional da diocèse de S. Segretario di Stato di Sua Santità. Augusto de Castro Sampaio Corte Real. vol. e Sua Eccellenza il Signor D o t t . — 8-7-929. X X I 8 Iulii 1929 Num. T o m maso di Meliapôr nelle Indie Orientali.Annus X X I . i quali. T o m é de Meliapôr. A diocèse de S. I. constituida somente p o r dois distintos e separados terri- 23 . n. Enviado Extraordinario e Ministro Plenipotenciario. La diocesi di San Tommaso di Meliapor consterà d'ora in poi soltanto di due distinti e separati terriAcTA. de futuro. Augusto de Castro Sampaio Corte Real. per eseguire quanto è disposto nell'Articolo I V dell'Accordo stipulato il 15 Aprile 1928.

III. c o m os dois taluks de Alangudi e de Tirum a y a m . porém. T o m é e o de Tanjor. ART. T o m é anche la parte della città di Madras posta a mezzogiorno di detto fiume Cooum. e con esclusione di tutte le altre parrocchie sparse nei territori di altre diocesi. O mesmo territorio de Tanjor é alargado na sua parte setentrional a) c o m a parte do taluk de Nannilam que se encontra ao norte do rio Vettar. desta cedência e em conformidade c o m o que se estabelece no art. alargados c o m o se determina nos artigos seguintes. perteneentes até agora á diocèse de Trichinopoly da quai sâo desanexados. nel distretto del South-Arcot.338 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale tori. la diocesi di Meliapor viene ingrandita del territorio dell'Archidiocesi di Madras che civilmente fa parte del distretto di Ohingleput e si trova a nord del fiume Palar e a sud del fiume Cooum restando così c o m presa nella diocesi di S. le cinque parrocchie della diocesi di Na parte de S. II. a diocèse de Meliapôr é alargada c o m o territorio da Arquidioeese de Madrasta que faz civilmente parte do distri oto de Chingleput e se encontra ao norte do rio Palar e ao sul do rio Cooum. T o m é a parte da cidade de Madrasta. in compenso di detta cessione e a norma di quanto è stabilito nell'art. que se estende até á cidade de Madrasta. la quale si trova a sud del fiume Vallar: territori ora appartenenti alla diocesi di K u m b a k o n a m . T o m é che si estende fino alla città di Madras. no Estado de Pudukkottah. nonché d) di quella parte del taluk di Chidambaram. fìcando assim compreendida tambem na diocèse de S. N'a parte de Tanjor. da quai sâo desanexados ART. ingranditi c o m e è determinato negli articoli seguenti. I di questo protocollo. e ainda d) c o m a parte do taluk de Chidambaram. ART. III. Tomé. mentre. c) del taluk di Shiyali. II. b) c o m o taluk de Mayavaram. I deste protocolo. situada ao sul do refendo rio Cooum.continui : quello di San T o m é e quello di Tanjore. b) del taluk di Mayavaram. o territorio continuo da diocèse de Meliapôr é alargado para o ocidente. con l'aggiunta dei due taluki di Alangudi e di Tirumayam nello Stato di Pudukkottah appartenenti fin qui alla diocesi di Trichinopoly dalla quale vengono dismembrati. NTella parte di S. e c o m exclusâo de todas as outras paroquias espalhadas em territorios doutras diocèses. il territorio continuo della diocesi di Meliapor viene esteso verso occidente. e) c o m o taluk de Shiyali. Lo stesso territorio di Tanjore viene ingrandito nella sua parte settentrionale con l'aggiunta: a) della porzione del taluk di Nannilam che si trova a nord del fiume Vettar. no distrito do SouthA r c o t . ART. as cinco paroquias da diocèse de M e o . Em compensaçâo. Nella parte di Tanjore. que fica ao sul do rio Vallar: territorios que fazem atualmente parte da diocèse de K u m b a k o n a m . torios continuos: o de S. dalla quale vengono distaccati.

A R T . que passam para a diocèse de Trichinopoly (a paro quia de Venkatakulam continua pertencendo a Meliapôr c o m a anexaçâo do taluk de Alangudi). Nossa Senhora da Piedade na cidade de Dacca. AUT. A s s u m p ç â o . Shibpur che passa alla diocesi di Chittagong. que sâo unidas á diocese de Dacca. Refugio e Rayapuram. Nossa Senhora das Dores nella città di Trichinopoly e Muttupettah. le parrocchie di Pudukkottai. Kottaikadu e a já indicada de Venkatakulam e. Cocurnim. IV. IV. che passano alla diocesi di Trichinopoly (la parrocchia di Venkatakulam resta a Meliapôr con l'annessione del taluk di Alangudi). sâo as seguintes: da diocèse de Trichinopoly. Gurdalle. c o m a ampliaçâo dos dois territorios continuos de Tan j or e S. S. sâo as seguintes: A w o o r . as paroquias de Pudukkottai. anexados a outras diocèses. as paroquias dispersas fora dos dois territorios continuos de Meliapôr. Nossa Senhora das Dores de Tuticorin e Vaippar. que a diocèse de Meliapôr recebe. Nossa Senhora da Piedade nella città di Dacca. Coraçâo de Jesus? S. Nossa Senhora das Dores de Tuticorin. Malleiadipaty. che passano all'Archidiocesi di Calcutta. Lusitaniae Meliapôr sparse nella città di Madras a nord del fiume suddetto passano all'Archidiocesi di Madras stessa. Hashnabad. che sono unite alla diocesi di Dacca. as paroquias. che passano all'Archidiocesi di Madras. e Vaippar. espalhadas na cidade de Madrasta. Oriur. T o m é sono le seguenti: dalla diocesi di Trichinopoli : nel taluk di Alangudi. A s s u m p ç â o . a paro quia de Samanasur. Tomé. Madura. passam para a Arquidiocese de Madrasta. le parrocchie sparse fuori dei due territori continui di Meliapôr e che vengono unite ad altre diocesi sono le seguenti: A w o o r . nel taluk di Tirumayam. Punnakail. . Kottaikadu e la già nominata di Vekatakulam e. Madura. 339 liapôr. cedute alla diocesi di Tuticorin. J o â o . Em compensaçâo. Bandel e Cinsurah. que passam para a Arquidiocese de Calcutta. Bandel e Cinsurah. Manapad . Boitakana. la parrocchia di Samanasur. Shibpur que passa para a diocèse de Chittagong. no taluk de Tirumayam. cedidas á diocèse de Tuticorin. Manapad. Refugio e Rayapuram. Pertanto a norma del presente protocollo. Gurdalle. J o â o .Conventio cum Rep. Malleiadipaty. Dindigul. Tesgong e Nagory. Boitakana. Quelle parrocchie poi che la diocesi di Meliapor riceve in compenso con il sopradescritto ingrandimento dei due territori contigui di Tanjore e S. Coraçâo de Jesus. Oriur. Dindigul. Punnakail. ao norte do refendo rio. Nossa Senhora das Dores na cidade de Trichinopoly e Muttupettah. Em conformidade c o m o presente protocolo. Hashnabad. no taluk de Alangudi. Tesgong e Nagory. Cocurnim. que passam para a Arquidiocese de Madrasta.

ART. 8 3 S . que continuarâo a ser propriedade das entidades ás quaes atualmente pertencem. o Bispo de D a c c a . V I . P I E T R O CARDINALE GASPARR1 AUGUSTO SAMPAIO D E CASTRO REAL CORTE . no taluk de ÎTannilam: Perumpannayur. e Poonamallee. etc. e Poonamallee. Perumpannayur? Molancoody e Karaiyur. L. VII. dos tesouros artísticos. nel taluk di Mayavaram: Mayavaram.. undici Aprile mille novecento ventinove. ABT. Teresa con due cappelle dentro la città di Madras. Sellampattida e Valaspuram. ecc. dall'Archidiocesi di Madras: Purificazione e S. ne sceglierà il parroco tra i sacerdoti portoghesi della diocesi di San Tomaso di Meliapor. M o l a n c o o d y e Karaiyur. da diocèse de K u m b a k o n a m . In considerazione delle particolari condizioni della parrocchia di Nagory. das escolas. escomerá o respectivo paroco entre os sacerdotes portugueses da diocèse de S. Manday. Kilacherry. B o m a .340 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale dalla diocesi di K u m b a k o n a m : nel taluk di ÎUTannilam. O presente acordo refere-se unicamente á jurisdiçao episcopal e nâo á propriedade dos bens. Il presente accordo si riferisce solamente alla giurisdizione episcopale. e non alla proprietà dei beni. Tutte le disposizioni di precedenti documenti che fossero contrarie al presente protocollo s'intendono abrogate. V I I . Pillavadanday e Tranquebar. il V e s c o v o di Dacca. portoghesi. Pillavadanday e Tranquebar. Manday. T o m é de Meliapôr. V . sotto la cui giurisdizione viene a trovarsi la suddetta parrocchia. Pannur. L . da Arquidioeese de Madrasta: Purificaçâo e Santa Tereza c o m duas capelas dentro da cidade de Madrasta. ART. la parrocchia di Eruk o o r e nel taluk di Chidambaram quella di Palayankottai . Consideram-se revogadas todas as disposiçôes de anteriores documentos contrarias ao presente protocolo. delle scuole. fuori della città. VI. ART. Kilacherry. Atendendo ás especiaes circunstancias da paroquia de Nagory.©S. a cuja jurisdicçâo fica pertencendo a dita paroquia. no taluk de Shivaly: a paro quia de Brukoor e no taluk de Chidambaram a de Palayankottai. ART. nel taluk di Shiyaly. V. Pannur. Sellampattida e Valaspuram fora da cidade.. dei tesori artistici. che continueranno ad essere proprietà degli enti ai quali attualmente appartengono. portugueses. ART. no taluk de Mayavaram: Mayavaram.

L. e dai rispettivi plenipotenziari sottoscritto. Inviato Straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica di Portogallo. ffa S . hanno entrambi proceduto allo scambio delle ratifiche medesime. il giorno undici Aprile del corrente anno un Concordato. il 29 Giugno 1929. apponendovi il sigillo delle loro armi. 29 Giugno 1929. oggi. riuniti nelle camere del Palazzo Apostolico del Vaticano. e Sua Eccellenza il Signor Dottor AUGUSTO D E CASTRO SAMPAIO CORTE R E A L .Conventio cum Rep: Lusitaniae 341 Essendosi fra la Santa Sede e il Governo della Repubblica di Portogallo conchiuso. Sua Eminenza il Signor Cardinale PIETRO GASPARRI. li hanno trovati pienamente conformi in tutti e singoli i loro articoli. SAMPAIO CORTE REAL. L . AUGUSTO CASTRO . previa lettura dei rispettivi strumenti di ratifica. In seguito di che. dal Palazzo Pontificio al Vaticano. ed in fede di tale Atto hanno sottoscritto di loro propria mano il presente processo verbale in doppio originale. Roma. Segretario di Stato di Sua Santità. PIETRO CARDINALB DE GASPARRI. £B S.

quae ad Sacras Missiones pertinent. ea christianus populus liberalitate subveniat oportet. nostri. quae diximus. sustententur : confidimus autem non permissurum catholicum orbem ut. Primum est Opus quod appellatur a Propagatione Fidei pluries iam a decessoribus Nostris dilaudatum: ex quo ut vel maior fructuum optimorum ubertas exsistat in posterum..342 Acta Apostolicae Sedis . idque eo est commendabilius. cum Alterum quod alii ad errores diffundendos abundent commendamus est Sanctae parvulis decedentibus aifluantque opibus. die x x v i n mensis Februarii anno MDCCCCXXVI datis. haec scribebamus: « .. XI MOTU PROPRIO I D E PONTIFICIORUM OPERUM! MISSIONALIUM C O O R D I N A T I O N E PÏTJS P P . r. volumus sacrum Consilium christiano nomini propagando diligentissime curet. cuius est vigilare ut infidelium baptismus ministretur. Nos vero in Encyclicis litteris Rerum Ecclesiae. . ubi fusius de variis rebus agebat quae ad exteras Missiones pertinent. bonos omnes enixe hortatus est ut. quae . aliorum quidem omnium. pro Apostolico munere. . die XXX mensis Novembris anno MDCCCCXIX datis. ibique. pro facultate.. sane principi.. ipsum quidem praeclarum Missionum argumentum tractavimus. quo educationi atque institutioni cleri indigenae Missionum consulitur ».Commentarium Officiale ACTA PII PP. quaeque iis deinceps accèdent. quia pueri quoque nostri ipsum participare possunt.. Maxime enim ex eo copiae suppetant oportet unde Missiones tum quae iam sunt conditae tum quae posthac condendae erunt. cum inopia luctentur. utpote quae. de Pontificiis Operibus. Operi a Fidei Propagatione. disserentes. etiam vehementer omnibus Infantiae Opus. ob magnas ipsarum necessitates. tantopere Nobis curae essent . N e c vero praetermittendum est Opus Sancti Petri. quae multiplicibus missionibus quae nunc sunt. X I Decessor Noster p. Operi autem a Fidei Propagatione principi duo alia adiuncta sunt. verum disseminantes... necessitatibus omnino respondeat. Benedictus XY in Encyclicis Litteris Maximum illud. ut aiunt. eisdem opem ferrent. ac praeterea aiebat: « Quare illa praesertim quae in sacrarum Missionum c o m m o d u m sunt instituta adiuvari catholicorum liberalitate cupimus..

Acta Pii PP. volumus enim ut unumquodque horum Operum sua iura suasque leges habeat. Illius est. . sicut iam ab initio a Sacra Congregatione de Propaganda Fide statutum fuerat. quasdam ferre normas ut Pontificia Opera Missionalia inter se coordinentur. decessor Noster Benedictus X V . huius vero et precibus et collecta pecunia efficere. ita Nos commendare non desinimus. quae peculiare aliquid sibi propositum habent. commendavit. christifideles prae ceteris Operibus. qui peculium assuescant praesertim infidelium eos proiici vel necari contingit. . eo caritatis spiritu fraternaque necessitudine succrescant. ut delectos indigenas in Seminariis rite excoli et ad sacros Ordines evehi liceat. occasione data. conrogata collatave stipe adiuvent ac sospitent alterum suum reponere scilicet a Sancta Infantia. de Pontificiis his Operibus Missionalibus egimus.... XI 343 cum'Apostolica Sedes fecerit sua. » Saepenumero equidem verbis scriptisque. actuosissimam Nobis navarunt operam. quibus inter se iungi oportet consociationes quae et Pontificio nomine gloriantur et p r o p o situm tam sanctum ac nobile communiter assequi contendunt. alterum a Petro infantibus.. Utrumque sane opus. Secretarius generalis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide. quemadmodum est Praeses generalis Pontificii Operis a Propagatione Fidei. ad earundem incrementum. opportunum esse ducimus. hac ratione atque ordine constituta. I I . Ac libet hic Nobis publice profiteri plurimos sane fuisse Episcopos hominesque ex utroque clero ac populo qui. itemque Secretarius generalis Pontificii Operis a Sancto Petro Apostolo iure Consiliarius esto in Consilio generali Pontificii Operis a Propagatione Fidei. quin vero in unum idemque coalescant. bonos omnes vehementer hortando ut eisdem subvenirent. ita Praeses Generalis esto Pontificii Operis a Sancto Petro Apostolo pro institutione cleri indigenae. quo ipsorum tribules facilius. rec. Haec Nos considerantes. ubicumque Apostolo nuncupatum. ut Episcoporum sollertiae fel. Ac fore confidimus ut eadem. et iuxta proprium finem incrementa capiat. redimendis catholiceque educandis. de quo apostolatus ardore cum magna D e o grates solvamus. ad missionaria haec studia excitanda. tum eos omnes debita ornamus laude qui tam largiter sollerterque hortamentis Communis Patris responderunt. missionumque necessitates prae oculis habentes.. ad Christum traducantur vel in fide confirmentur . pueros nostros asciscere. quod recte subsidiarium operis principis appellari solet. Secretarius generalis Pontificii Operis a Propagatione Fidei Consiliarius semper sit in Consilio generali Pontificii Operis a Sancto Petro A p o stolo.. successu temporis. Itaque Motu proprio ac de certa scientia et matura deliberatione Nostra haec exsequenda mandamus: I. .

q u o d quidem Operum Pontificalium p r o Missionibus.Pontificia Opera Missionalia Sacrae Congregationi de Propaganda Fide subsint. prout res postulaverint. Aliae publicationes (praeter Commentaria quae diximus) fiant ob pe«< cufiares atque non communes rationes. dirimere. et Secretarius Operis a Sancto Petro Apostolo iure Consiliarius esto Operis a Propagatione Fidei. Comitatus huius. Diversorum Pontificalium Operum pro Missionibus unum sit Commentarium generale. Comitatui huiusmodi Praeses Pontificalium Operum pro Missionibus praesideat. In diversis nationibus Comitatus sit nationalis pro Pontificiis Missionum Operibus. unoque Consiliario singulorum Operum a Consilio nationali ipsorum Operum electo. X. Secretariis nationalibus eorundem Operum. componere. V. a Sancto Petro Apostolo et a Sancta Infantia. Comitatus huius erit omnia providere ut unumquodque Opus ordinatim fructuoseque propriam actionem explicare valeat. Item in diversis nationibus Secretarius Nationalis Operis a Propagatione Fidei iure Consiliarius esto in Consilio Operis a Sancto Petro Apostolo. quae inter diversa Opera in natione exsistentia fortasse occurrerint. atque unum in Nationibus singulis Commentarium nationale. Commentarium generale praeviae Sacrae Congregationis de Propaganda Fide censurae submittatur. I V . cuius q m d e m tam magna ea sunt adiumenta. qui quidem constabit Directore Nationali Pontificalium Operum pro Missionibus. intra Nationis limites exsistentium. Munus igitur sit Sacrae huius Congregationis praecipuam quandam curam de Pontificiis his Operibus habere .344 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale I I I . qui. quae sint in natione. cui praeerit Director Nationalis Pontificalium Operum. itemque difficultates. opportuna ac certa spatia reservabuntur pro Operibus a Propagatione Fidei. In diversis nationibus Director Nationalis Operis a Propagatione Fidei esto pariter Director Nationalis Operis a Sancto Petro Apostolo (ubicumque idem exsistit). a Comitatu seu Generali seu Nationali probandas. Summum Consilium (seu Comitatus supremus) constituatur P o n constabit Praeside tificiis Missionum Operibus regundis. Secretariis generalibus ipsorum Operum unoque Consiliario singulorum Operum a Consilio eorundem electo.quod ceteroqui vel olim fuit . Volumus ut in posterum . si quae inter diversa Opera obortae fuerint. munus erit in unaquaque natione ea curare quae ad commune b o n u m pertinent ipsorum Operum. I X . atque difficultates. V I . ipsum convocabit. Ut autem a lectoribus nihil desideretur de operibus quae utcumque ad Missiones pertinent. V I I I . V I I .

Infantia atque Opus a S. referatur.bus. sacris missionalium expeditionibus auxilio esse. a piissimis quibusdam gallicis feminis. Petro Apostolo. pro summo.* in eam mentem venerunt ut ad clerum indigenam fovendum riteque informandum et suas ipsarum preces opesque pro viribus conferrent. de quo hic agitur. de quo Nobis statis tempori. In tanto h o c studio atque sollicitudine. agnoscat optimus quisque quantopere Nobis intersit ut ea cotidie magis. PIUS PP. constituta in hanc rem sodalitate. Petro Apostolo. quae omnia opportunam Nobis sollertemque navant operam. vel quoties peculiaris aliqua ratio id postulaverit. quaerere contenderent. et a quam plurimis potuissent. Stephania Cottin-Bigard eiusque filia Ioanna. PIUS PP. quo flagrabant. in festo Sancti Ioannis Baptistae. X I II P O N T I F I C I U M OPUS « A S. religionis studio. itemque Opus a S. X I Vix ad summi Pontificatus cathedram evecti. XI 345 diligenterque eorundem progressui invigilare. scilicet Pium Opus a propagatione Fidei. imprimisque sollertes Episcopos eosque ex utroque clero homines. quorum est catholicas Missiones omni o p e provehere. q u o d quidem primum h o c in genere locum obtinet. quam memoravimus. quae infirma laborabat valetu- . eius filia Ioanna. suum duxit initium. quamque grato animo eos omnes prosequamur qui quoquo m o d o eadem iuvant.Acta Pii PP. ut norunt omnes. D a t u m E o m a e apud Sanctum Petrum. quibus Nos Pontificia Missionum Opera provehere contendimus. contrariis quibuslibet non obstantibus. A t cum anno MDCCCCIII pia. ut Iesu Christi R e g n u m usquequaque feliciter proferamus. qui vel in Operum Consiliis vel concionando alacriterque allaborando. anno MDCCCCXXIX. peculiari q u o d a m favore ac studio Pontificia illa instituta prosecuti sumus. Pontificatus Nostri o c t a v o . P E T R O APOSTOLO » PRO C L E R I I N D I G E N A E I N S T I T U T I O N E P R O P R I I S E T D E F I N I T I S STATUTIS D O N A T U R . die x x i v mensis Iunii. femina Stephania Cottin-Bigard e vita cessisset. ea omnia firma ac rata esse iubemus. Nobis dant operam in regno Christi per terrarum orbem universum feliciter amplificando. ad tot animarum salutem. Opus a S. quae cum percuperent. vigeant ac floreant. Quaecumque vero a Nobis hisce Litteris statuta sunt.

quod videtur. Verum. cum christifideles opportune excitando ut. sibi a proximo decessore Nostro f.346 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale dine. fore ut rerum usus coeptique incrementa quid in posterum aptius decernendum esset edocerent. Opus a S. Iamvero fieri non potuit quin eiusmodi petitiones benigne admitterentur. Iosepho Drehmans. antequam perutili huic Operi definitae ac perpetuae tribuerentur leges. in huiusmodi coepto operose elaboravit. Quae religiosae feminae. Qua in succrescente feliciter bonorum fructuum segete. manifestum omnino cernimus ac miramur providentissimi Dei auxilium. ab eodem Sacro Consilio fidei propagandae penderet. qui Institutum usque adhuc actuosa cuiusque sua alacritate fovere non desierunt. . nec laboribus parsit. c u m rem sibi concreditam omni contentione provexissent. ut iis omnibus qui ex ethnicis nationibus in sortem D o mini vocati essent. Pontifex iussit decretum ferri. Franciscanum scilicet Missionalium a Maria Virgine. tum viro desideratissimo Iulio Tiberghien. tum anno MDCCCCXX a Sacra Congregatione Fidei propagandae enixis precibus petierunt ut pium h o c Opus ac propriae quibus regeretur leges ab Apostolica Sede legitime probarentur. SS. Benedicto XV delatam. uberius conciliasse sanctissima illa virgo Theresia ab Infante Iesu. nec privatis sumptibus. h o c quidem consilio ac spe certa. qui. cum E m i Patres eius Sacrae Congregationis rem propositam. concredidit ac commendavit. impensis D e o precibus admotis. Nicaeno. rite perpendissent suffragioque muniissent suo. etenim. Petro Apostolo patronam delegimus atque attribuimus. opportunum visum est quasdam normas constituere. inceptum Opus religiosae feminae Mariae a Passione . qui generoso ut erat animo. deprecando. Itaque factum est ut ab Apostolica Sede recognitum ac legitime probatum itemque a proximo Decessore Nostro et a Nobis paternae semper benevolentiae significationibus cumulatum. Petro Apostolo inde ab anno MDCCCCXX laetiores in dies fructus caperet. c u m prima Instituti huius aetate Secretarii generalis munere fungeretur. B. r. tum corrogata stipe id efficiendo. ut rem modis omnibus proveheret.et Sororum Congregationi ab ea conditae. ad sanctissimum eiusmodi propositum assequendum nihil omnino deesset. clerum indigenam numero et virtute praestantem a pastorum Principe impetrarent. quibus idem ad tempus regeretur. Archiepiscopo Tit.ad sacrum baptismatis fontem Helenae de Chappotin . Placet vero hoc l o c o merita eos honestare laude. quo Opus eiusmodi ea lege probaretur ut. ac nominatim debitas ex animo grates agere tum sororibus e Congregatione Franciscanum Missionalium a Maria Virgine. quam Nosmet ipsi caelestem eidem Operi a S. tum denique religioso viro e C.

Postulet praeterea a fidelibus ut suam quisque opem pro viribus conferant. In hoc praecipue. a cuius quidem auctoritate ut diximus. in clero indigena rite sancteque instituendo ac praesertim in Seminariis maioribus vel minoribus excitandis. Si quis ex Consiliariis ad episcopalem ordinem vel ad romanae purpurae dignitatem evehatur. quibus quidem. ita in praesens Operi a S. quemadmodum die III mensis Maii. sicuti ad munus moderandi Operis a propagatione fidei. sive certam quotannis donando pecuniae v i m . Consilium generale studiose incumbat: scilicet ut opes ac subsidia. V. omnino pendeat. pio Operi a propagatione fidei regundo peculiaria tribuimus instituta ac leges. I I I . uti peculiare munus suum. sive stipem in populo corrogando. V I I I . quo unus saltem e sacris hisce levitis sustentari atque educari perpetuo possit. ubicumque rerum adiuncta id postulare videntur. Romana Rota 347 Quod est reliquum. Sedem principem R o m a e habeat in aedibus Sacrae Congregationis Fidei propagandae. I V . de apostolicae potestatis plenitudine. constet ex viris consiliariis. in quibus pium h o c . V I . iidem scientia ac virtute praestantes omnino evadant. Petro Apostolo. haec statuimus ac sancimus: I. quaecumque ad Pontifiquinquennium eligantur inter sacerdotes e variis nationibus R o m a e degentes. Nobis quidem carissimo. Petro Apostolo. Opus praeterea moderetur Consilium generale R o m a e constitutum. ex ipsa natura sua eo spectare oportet. qui a Sacra Congregatione Fidei propagandae ad opus iam vigeat. h o c ipso a Consiliarii munere cesset. A christifidelibus preces piaque opera eo consilio postulet. qui. constituendo. adoptando. ut fore omnino confidimus. itemque velit quos sua aspirante gratia ad huiusmodi inceptum sanctissimum allexerit. ut in posterum et paternae voluntati Nostrae et catholicarum Missionum exspectationi magis magisque respondere queat. Pontificium Opus a S. q u o d iam firmiorem veluti aetatem attigisse laetamur. maiora profecto in dies capiet incrementa. q u o d praeterquam ex Praeside generali. sive aliquem e Seminarii alumnis. motu proprio et certa scientia. Itaque re mature perpensa. I I . vulgo borsa di studio. propria item instituta ac leges decernimus ac definimus. ut Sacrae Congregationi Fidei propagandae adiumento sit.\ S. ita ad h o c pariter munus expresse a Summo Pontifice eligitur. Operi praesideat universo Secretarius generalis Sacrae Congregatio-^ nis Fidei propagandae. anno MDCCCCXXII. eiusque deliberationes ad opportunum exitum dirigat. sive denique annuum reditum. sessionibus Consilii generalis praesit. ut caelestis pastorum Princeps quam plurimos velit ex ethnicis nationibus iuvenes bene animatos superno q u o d a m instinctu ad sacerdotium vocare. V I I . quique Opus de consensu E m i Praefecti eiusdem Sacrae Congregationis regat. ut aiunt.

Omnes Missiones Sacrae Congregationi Fidei propagandae subiectae. quae de rebus maioris momenti ferri contingat. X V I I . res ordinet atque disponat in generalibus coetibus agendas. X V I . I X . ea. X I I . Curet praeterea ut Opus in singulis nationibus maiora quotidie incrementa capiat. X V I I I . . prout res postulat. Consilii mandata diligenter exsequendo. curet que ut. X I I I . a Pontificio Opere a Sancto Secretarium habeat ConPetro Apostolo pro viribus iuvandae sunt. Operum Missionalium "Romae simul adsunt. qui. rationes ab iisdem quotannis redditas perpendere et regesta recognoscere.aequabiliter distribuantur. Secretarius generalis praesit. ut una cum Praeside ac Consiliariis Operis a Sancto Petro Apostolo in hac alma Urbe degentibus. Secretarii generalis officium esto. X I . e a q u e . delectis. excutere ac probare. q u o d maiori parti Consiliariorum placuerit. Consilium generale id decernat ac statuat. Penes Praesidem ius esto Consifium generale convocandi. curet que ut iidem proprium cuiusque munus fideliter naviterque obeant. a Sacra ac eligatur. proponente gregatione Fidei propagandae fungatur. Consilii generalis pariter esto peculiaria instituta ac leges Consiliorum Nationalium. eiusque ad nutum suo munere q u o d d a m statuatur tribuatur . alumnorum mis- sionalium adoptiones ac reditus (yulgo borse di studio) ad ecclesiasticam eorum institutionem perficiendam . ut distribuantur.p r o b a n t e quidem Sacra Congregatione Fidei p r o p a g a n d a e . opportune pertractent. quae ad i d e m Opus pertinent. pecunia Consilium resque generale singulis mensibus in unum aliae a fidelibus oblatae aequabiliter conveniat. in c o m m u n e m coetum conveniant. X.a d quos spectant accurate mittantur. in coetibus tamen Consilii Generalis suffragii tantum consultivi ius habeat. Omnibus officialibus inferioribus a Consilio generali. X I Y . ut aiunt. Praeside generali probante. probante Consilio generali. X V . pecunia tuto frugifero que m o d o quidem Consilio certum generali. quae ad ordinariam Operis administrationem pertinent. Quotannis. prout eorum necessitates postulant. Sacrae Congregationi Fidei propagandae et per eandem Summo Pontifici probanda subiiciantur. cum moderatores nationales Pont. Thesauri custos aream collocetur.348 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale cium Opus pertinent. Decreta vero.exempli gratia stips corrogata. atque attente invigilet ut ^ Arcarius rem sibi concreditam accurate regat. Petro A p o s t o l o generalem. ea omnia curare. Idem. pii Operis diligentissime custodiat. Pontificium Opus a S. Secretario generali honorarium.

Quae omnia. Petro Apostolo in singulis nationibus ubi viget. atque etiam sacricolarum adoptiones reditusque (borse di studio) ad eorum ecclesiasticam institutionem conficiendam. X X I I I . Antisti Urbano. . hactenus Directori pro Italia Pontificii Operis a Propagatione Fidei committimus. Cum autem Consilium generale Operis a Sancto Petro iuxta normas supra datas nondum constitutum sit. proprium constituat Consilium nationale. XI 349 X I X . X X I . D a t u m R o m a e . contrariis quibuslibet non obstantibus. Quaecumque vero a Nobis hisce Litteris statuta sunt. apud Sanctum Petrum. Consilia nationalia opes a fidelibus oblatas. diligenter serventur . Consilio generali reservantur. circa quos. pro hac vice nominationem Secretam generalis eiusdem Operis Nobis reservamus. X X I I . ea omnia firma ac rata esse iubemus. Pontificium Opus a S. De collata a fidelibus cuiusvis'generis stipe et de aequabili eiusdem partitione facta. de Directoribus vero nationalibus in Litteris Decessor Noster a Nobis h o c eodem die Motu proprio datis. iam provisum est. Quotannis Arcarius accepti et expensi accuratam rationem reddat quae ratio a duobus censoribus in hanc rem a Consilio generali deputatis excussa atque probata. congrua congruis referendo. anno MDCCCCXXIX.Acta Pii PP.secundum normas a Consilio generali statutas administrent. vel subsidia concedere. Pontificatus Nostri o c t a v o . alicui adiudicare. Consiliis nationalibus vetitum est proprio arbitrio distributiones facere. quotannis accurata et publica descriptio fiat. sive missionalium alumnorum adoptiones. X X . quod quidem suum habeat secretarium suosque officiales. die x x i v mensis Iunii. quantaecumque sunt. X I . vel ad idem Consilium Generale transmittant. Consilio generali iterum probanda subiiciatur. sive denique reditus (borse di studio) ad eorum ecclesiasticam institutionem conficiendam . idque munus dilecto filio Petro Coffano.sive pecuniam. in festo Sancti Ioannis Baptistae. PIUS PP. pro recta totius Operis administratione. ea quae de Consilio generali statuta sunt.

A b b a t e m et Ordinarium S. Danielem Mageean. Episcopi cum iure futurae successionis Armidalensis. nimirum: 31 Maii 1929. Patricii . D. — Titulari archiepiscopali Ecclesiae Heracleensi. D. Moderatorem disciplinae in Seminario Mainutiano. — Cathedralibus ad invicem perpetuo unitis Ecclesiis Dunensi et. parochum ad S. S. L. R. P. R. P. P. B . sacerdotem e dioecesi Armidalensi. hactenus Episcopum titularem Assiensem. D.Connorensi praefecit R. D. R. D. Parisiis. R. Protonotarium Apostolicum ad instar Participantium. deputatum Nuntium Apostolicum in Italia. deputatum Coadiutorem cum iure futurae Episcopi Maitlandensis. hactenus Episcopum Tabasquensem. Edmundiám Iosephum Gleesen. CONGREGATIONUM SACRA CONGREGATIO CONSISTORIALIS PROVISIO ECCLESIARUM Sanctissimus Dominus Noster Pius divina Providentia Papa XI successivis decretis Sacrae Congregationis Consistorialis singulas quae sequuntur Ecclesias de n o v o Pastore dignatus est providere. 21 Iunii. D. 25 Iunii. — Metropolitanae Ecclesiae Mexicanae. R. Patricii Vincentii Dwyer. P. D. Paschalem Diaz e S. successionis R. e clero R o m a n o sacerdotem. e clero metropolitano. R. 23 Iunii. Thomam Williams. e Congregatione Casinensi O. R. e Congregatione Sanctissimi Redemptoris. Ludovicum Fillon. — Cathedrali Ecclesiae Plymouthensi.350 Acta Apostolicae Sectis . Franciscum Borgongini Duca. deputatum Coadiutorem O'Connor. D. — Metropolitanae Ecclesiae Birminghamiensi. P.Commentarium Officiale ACTA SS. Ioannem Aloisium Coleman. Ildephonsum Schuster. rectorem collegii S. D. R. Leonis. Ioannem Barrett. 7 Iunii. Pauli extra moenia. 26 Iunii. — Cathedrali Ecclesiae Lingonensi. D. ex dioecesi Dunensi. — Titulari episcopali Ecclesiae Verbianae. Wilfridi. Secretarium Sacrae Congregationis pro negotiis ecclesiasticis extraordinariis. — Metropolitanae Ecclesiae Mediolanensi. — Titulari episcopali Ecclesiae Vatarbensi. R. .

gli effetti civili. « Modificazioni al titolo V del libro I del Codice civile ». SUL MATRIMONIO. è solo disciplinato dal diritto canonico. si premette che con la citata Legge. N. nel capo I. tenuto presente il testo della suddetta legge. ha dato le necessarie disposizioni al riguardo. Per intelligenza e norma degli stessi R e v m i Ordinarii. non si è voluto legiferare sul matrimonio religioso (al quale sono attribuiti gli effetti civili) che. stabilisce che lo Stato italiano riconosce al Sacramento del matrimonio. 34 del Concordato. hactenus Archiepiscopum Turritanum. al Codice di diritto canonico. MartiEpiscopum num Meulenberg. pur accostandosi ed anche uniformandosi. SEDE ED IL REGNO D'ITALIA. Il Concordato felicemente stipulato l ' i l Febbraio 1929 tra la Santa Sede ed il Governo d'Italia. in conformità agli augusti voleri del Santo Padre. 847. RELATIVO ALLA CELEBRAZIONE D E L MATRIMONIO AGLI EFFETTI CIVILI. Congregatio de disciplina Sacramentorum 351 28 'Iunii. R. al quale lo Stato non ha rinunziato. dirige ai R e v m i Ordinarii e parroci d'Italia la presente Istruzione per che la informa. hactenus 1 Iulii. Vicarium apostolicum Islandiae. in materia d'impedimenti. P. — Titulari archiepiscopali Ecclesiae Achridensi. 34 D E L CONCORDATO STIPULATO L ' i l FEBBRAIO 1929 TRA LA S. D. Questa Sacra Congregazione. P. disciplinato dal diritto canonico. SECONDO PURE IL DISPOSTO D E L L A LEGGE 27 MAGGIO 1929. principalmente nello spirito . ad essa comunicati con dispaccio della Segreteria di Stato in data 8 Marzo 1929. l'esatta applicazione del citato art. D.S. In esecuzione di tale convenzione lo Stato italiano. CIRCA L'ESECUZIONE D E L L ' A R T . SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM ISTRUZIONE AI REVMI ORDINARI D'ITALIA. 847. come tale. E PER ESSI Al PARROCI. Cletum Cassani. R. nell'art. ma sul così detto matrimonio civile. con legge del 27 Maggio 1929. n. — Titulari titularem Lundensemu episcopali Ecclesiae Holarensi. 34.

riguardanti lo stato libero degli sposi. 1. peraltro. attese le cautele di cui la Chiesa l'ha circondato. non richiederà. 1066.Il parroco. alla presente Istruzione si unisce il formulario del quale le Curie e i parroci dovranno dihgentemente far uso nell'applicazione delle nuove norme che regolano l'istituto matrimoniale in Italia. per renderlo in tutto atto a conseguire il suo s c o p o religioso e sociale.Il parroco spiegherà agli interessati. d'ordinario. non essendovi alcuna ragione. i loro documenti di Battesimo e di Cresima. CAPO I. Delle pubblicazioni matrimoniali. . 847). 73 anche dal parroco proprio al gio 1929. Dell'obbligo per gli sposi cattolici ài celebrare il solo matrimonio religioso. 6. a norma del can. Nel caso che il parroco sia impedito. il permesso della Curia nei luoghi d o v e vige l'obbligo di tale permesso e nei casi in cui questo permesso è richiesto dal diritto o dalla presente istruzione. la richiesta verrà fatta da chi legittimamente lo sostituisce all'effetto della celebrazione del matrimonio. . . 2. le dette pubblicazioni. che essi non devono chiedere le pubblicazioni da farsi nella casa comunale prima che siano state c o m del Codice civile. la dispensa da eventuali impedimenti.Commentarium Officiale Inoltre a facilitare il compito dei R e v m i Ordinarii e a rendere uniformi in tutte le parrocchie d'Italia le pratiche riguardanti la celebrazione del matrimonio disciplinato dal diritto canonico e le relazioni tra i parroci e gli ufficiali dello stato civile. CAPO II. capov. la libertà di consenso. se prima non abbia adempiuto le altre prescrizioni del diritto. 5. sono gravemente obbligati a celebrare il solo matrimonio religioso. n. 1023. § I (art. 3.352 Acta Apostolicae Sedis . 4. dal quale si ottengono gli effetti civili. . -1 cattolici che intendono contrarre matrimonio.La richiesta delle pubblicazioni nella casa comunale. l'istruzione religiosa dei medesimi. sia pure c o n l'intenzione di celebrare in appresso il matrimonio religioso. deve farsi in o iscritto quale spetta la celebrazione del matri- m o n i o . saranno trattati c o m e pubblici peccatori e il parroco si regolerà a norma del can.Qualora gli sposi cattolici osassero contrarre civilmente. 2 della Legge 27 Mag- . scusa o pretesto di ometterlo. oltreché dalle persone indicate dall'art.

il cognome. d o v e ciò consiglino circostanze di luogo e di persone. ovvero dall'ultimo giorno dell'affissione. . regolata dai rispettivi decreti.Per ciò che riguarda la durata delle pubblicazioni. . 1025. Tanto l'Ordinario del luogo. 7. il luogo di nascita.Se il matrimonio si dovrà celebrare all'estero tra due italiani o tra un italiano ed uno straniero. la professione. capov. A norma del can.S. 451 § 2). 1030. quanto nella propria parrocchia in Italia. s'intende qualunque sacerdote che eserciti la cura d'anime con giurisdizione parrocchiale (can. 6. sian vissuti almeno sei mesi in altra parrocchia. . qui e nelle seguenti disposizioni. ma personale. Il parroco proprio farà la richiesta delle pubblicazioni al solo ufficiale di stato civile del luogo della sua parrocchia. a norma del can. non esclusi i cappellani militari. permettano ai parroci. d o p o la pubertà. si faranno trascorrere tre giorni dall'ultima pubblicazione. avvertendoli che senza la sua richiesta. avvalendosi della facoltà loro concessa dal can. dureranno ordinariamente quindici giorni (can. 2° se sono maggiori o minori di età. 1023 § 2 sopra ricordato. 9. come pure l'atto di pubblicazione. nel qual caso queste dureranno otto giorni con l'inclusione di due feste di precetto. il domicilio degli sposi. 10. È opportuno però che gli Ordinarii. X X I . la loro non avrebbe effetto (Legge cit. ACTA. 1023 § 2) le pubblicazioni canoniche potranno farsi in diverse parrocchie. o . Se uno o entrambi gli sposi non abbiano più il domicilio in Italia. . prima di procedere alla celebrazione del matrim o n i o . la professione e il domicilio dei genitori. 6. — 8-7-929. indicheranno: I il n o m e . 11. quanto l'Ordinario militare possono in qualche caso avocare a se l'esercizio delle suddette facoltà. quando uno o entrambi gli sposi. a norma del can. . i quali hanno giurisdizione parrocchiale. le pubblicazioni si faranno nella parrocchia di origine o altrove. a giudizio dell'Ordinario. . di fare le pubblicazioni per affissione all'ingresso della chiesa.Le pubblicazioni saranno fatte dal parroco proprio. art. non territoriale.. 2 ) . 3° il nome. 1024).La domanda. voi. il cognome. Congregatio de disciplina Sacramentorum 353 pinte le pratiche da premettersi alla celebrazione del matrimonio. 8. le pubblicazioni si faranno tanto nella parrocchia dell'attuale domicilio o quasi domicilio.A giudizio dell'Ordinario (can. se esse saranno fatte a viva v o c e dal parroco. n. se non interviene una grave causa. 1023 § 1.Sotto il nome di parroco. 8.

15. Nel caso che la dispensa civile non sia accordata o si preveda che il disbrigo della pratica occuperà lungo tempo. 7) egli ne informi subito l'Ordinario diocesano e non proceda alla celebrazione del matrimonio senza l'espressa autorizzazione del medesimo. . Sappiano i R e v m i Ordinarli che opportune istruzioni saranno date dalla competente autorità civile superiore.Quando il parroco riceve dall'ufficiale dello stato civile comunicazione di opposizioni notificate ó d'esistenza d'impedimento (Legge art. a norma del num. salvo il caso in mento. non concederanno dispensa. 30 della presente Istruzione. il parroco non indugi. uguale domanda deve essere fatta alla competente autorità civile per il tramite dell'ufficiale dello stato civile.N e l l e pubblicazioni si farà espressa menzione: 1° se gli sposi. Di conseguenza i R e v m i Ordinarii non permetteranno la celebrazione del matrimonio. abbiano chiesta ed ottenuta la necessaria dispensa dalla competente autorità ecclesiastica. da entrambe dal Procuratore generale del R e . non cui l'opposizione fosse evidentemente destituita di fonda- .Commentarium Officiale 12. eguagliandosi ordinariamente riguardo alla durata del tempo in questo caso le pubblicazioni canoniche e le civili. o la dispensa sia concessa dal diritto canonico (can.P o t r à l'Ordinario per giusta ragione dispensare da una delle tre pubblicazioni orali. . a denunziarlo all'ufficiale dello stato civile. se non per motivi assai gravi ed urgenti. affinchè nei casi predetti di dispensa canonica si faccia luogo nel più breve tempo possibile alla concessione della dispensa civile. anche in ossequio all'art. il parroco. . sentito l'Ordinario. legati da qualche impedimento canonico. 34 del Concordato. visto che con ciò resta integro il diritto delle pubblica^zioni nella casa comunale. La dispensa da una delle pubblicazioni civili è accordata dal Procuratore del R e .Se l'opposizione sarà motivata da una sentenza d'interdizione per infermità di mente (Legge. .Qualora si dimandi la dispensa dalle pubblicazioni ecclesiastiche. 13. specialmente totale. 1026-1028). dalle pubblicazioni.354 Acta Apostolicae Sectis . A v v e n u t o il matrimonio. 3° se. 3) a carico di una delle parti. 1 4 . . non ostante l'opposizione o le non concordanti disposizioni di legge. 12 n. art. 16. sia stata concessa dall'Ordinario la debita autorizzazione per celebrare il matrimonio. 17. . 2° se siano intervenuti o una sentenza di nullità di matrimonio o una dispensa da matrimonio rato e non consumato o altri provvedimenti resi esecutivi. potrà procedere alla celebrazione del matrimonio. se non nell'urgenza di gravi cause.Gli Ordinarii.

ecc. la forma canonica e liturgica della celebrazione del matrimonio. non potendo l'ufficiale di stato civile negarne a suo tempo la trascrizione (Legge. 7 della citata Legge. salvo il prescritto del n. . Congregatio de disciplina Sacramentorum 355 si polirà in alcun m o d o procedere alla celebrazione del matrimonio senza l'espressa autorizzazione dell'Ordinario. .In tutti gli altri casi di opposizione. Quanto alle pubblicazioni civili si procederà a norma delle leggi civili. 22. Se il giudizio sarà favorevole alla celebrazione del matrimonio. ripetere le pubbhcazioni (can. Della celebrazione del matrimonio. 1 e 2 della Legge). . si procurerà il certificato di cui all'art. CAPO III. a giudizio dell'Ordinario. il parroco si regolerà a norma del canone 1034. 14 della Legge. verrà denunziato egualmente all'ufficiale dello stato civile. tenga presente che di esso non si potrà ottenere la trascrizione agli effetti civili. 2) . per lo stato vedovile prima del decorso di dieci mesi.contratto tra gli stessi sposi. Per i minorenni peraltro. si osservino esattamente le prescrizioni della Chiesa. nn. Se questi crederà di permettere il matrimonio religioso. e benché questo non possa essere trascritto agli effetti civili che già esistono. 2.Per ciò che riguarda il tempo. si potranno.Qualora l'opposizione sia fatta a causa d'un precedente matrimonio civile . . 38 di questa Istruzione e dell'art. il luogo.S. capov. 12. In questo caso l'Ordinario. 1030 § 2 ) . 1. anche per gli Italo-Greci nelle parrocchie del Eegno. 19. 21. oltre a considerare la gravità delle conseguenze che possono derivare da tale matrimonio. art. . questo produrrà gli effetti civili. il parroco deferirà il caso all'Ordinario. . le ragioni dell'opposizione saranno esaminate diligentemente dall'Ordinario e il parroco non potrà procedere al matrimonio senza il giudizio del medesimo. secondo le istruzioni che saranno impartite dalle competenti autorità civili. nn.Il parroco. 18. il parroco procederà alla celebrazione del matrimonio. fatta per la minore età dei contraenti. 20.. 3 ) . Qualora invece l'opposizione sia fatta a causa di un precedente matrimonio civile contratto da uno dei due sposi con altra persona. quando anche non vi sia opposizione. capov.Se il matrimonio non venga celebrato entro sei mesi. perchè possa prenderne nota. detto matrimonio n o n si potrà trascrivere agli effetti civili e diventa perciò inutile ogni denunzia (art. 7. prima di procedere alla celebrazione del matrimonio.ipotesi che non dovrebbe realizzarsi in regime concordatario {cfr.

Eseguita la trascrizione. potrà procedersi al matrimonio religioso soltanto. . d o p o ricevuto il consenso dei coniugi. ai militari assimilati. 28. se questa avrà luogo. 1097. che avrà assistito al matrimonio. . L'Ordinario però non accorderà il permesso ad una vedova prima del decorso dei 10 mesi. . Istruzione della Sacra Congregazione dei Sacramenti.356 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 23.Il matrimonio celebrato secondo le leggi canoniche sarà notificato entro i cinque giorni stabiliti dalla Legge al Comune. secondo il testo allegato a questa Istruzione (Ali. 3 ) .L'autorizzazione per il matrimonio dei minori d'anni 21 e delle vedove prima del decorso dei 10 mesi dalla vedovanza. 24. § 1. c o m e si è detto (n. trasmetterà al parroco della parrocchia. anche il certificato di cui all'art. . Ciò fatto. 26. 2 Aprile 1909).131 e 132 del Codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi (Legge. art. in ordine a qualunque opposizione tendente ad ostacolare la celebrazione del matrimonio. degli articoli 130. li firmerà subito e in pari tempo vi farà apporre le altre firme richieste. X I V ) . ne spiegherà agli stessi gli effetti civili. m o d . 7 della Legge. 27.L'Ordinario. il parroco o altro sacerdote legittimamente delegato. capov. . 17 e 18 della presente Istruzione. se gravi ragioni di coscienza consigliassero l'Ordinario di permetterlo. innanzi ai testi del matrimonio. I I I . della Legge citata. . se non avrà la sufficiente certezza che rimangano esclusi quegli inconvenienti ai quali intende ovviare il legislatore. ma non sarà denunziato agli effetti civili (cfr. d o v e sarà celebrato il matrimonio. 25. il parr o c o che ne dà la licenza (di cui al can. se ciò non fosse possibile o conveniente si firmerà l'atto subito d o p o la predetta lettura nella sagrestia. al prudente giudizio dell'Ordinario ed avrà gli effetti civili.Tengano presente gli Ordinarii che a norma dell'art. ad eccezione dell'opposizione fatta circa gli impedimenti di cui all'art.Se il matrimonio si celebra fuori del territorio parrocchiale. 12 della Legge stessa e ai nn. Tale lettura si farà in chiesa prima della Messa. ai diplomatici e a tutti quelli ai quali è vietato il matrimonio senza speciale autorizzazione civile. questa produce sempre gli effetti civili dal giorno della celebrazione del matrimonio. dando loro lettura. appunto perchè tale materia è riservata al giudizio dell'autorità ecclesiastica. l'autorità giudiziaria civile. 3. avendo prima preparato quanto occorre allo scopo. è lasciata. il parroco che avrà compilati in precedenza i due atti originali del matrimonio. 8). n.Quanto agli ufficiali. insieme ai documenti comprovanti lo stato libero degli sposi. . 7. 19). pronunzia sentenza di non luogo a deliberare.

L'atto di matrimonio conterrà le seguenti indicazioni: 1° il nome e cognome. Quando in tali casi sia permesso il matrimonio religioso. il luogo di nascita. art. spensa. potendosi verificare degli inconvenienti non lievi. 5° il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio. avendo però cura di conservare in archivio il foglio originale. cessato l'impedimento che si opponeva alla trascrizione. C. . cioè ài civile e nel libro di battesimo. Nel permettere tali matrimoni i R m i Ordinarli procederanno con molta circospezione. 24. ossia la residenza degli sposi. trascriverà l'altro sul proprio libro parrocchiale. sarà denunziato all'ufficiale dello stato civile per i relativi effetti. 29. l ' e t à 1 e la professione. art. Se il matrimonio viene celebrato fuori della Chiesa parrocchiale da un sacerdote delegato. il quasi domicilio. il domicilio o la residenza dei loro g e n i t o r i . 9). 6° il nome e cognome del parroco o di chi altri per lui abbia assistito alla celebrazione del matrimonio (Legge.A norma del num. dovranno essere riportati nell'atto ambedue i nomi con la debita apposizione della differenza. Congregatio de disciplina Sacramentorum 357 Ciò' va detto anche per ie v e d o v e pensionate e in particolare per le v e d o v e di guerra (cfr. 14). 1 3° la data delle eseguite pubblicazioni canoniche o il decreto di di- II parroco si assicurerà prima se la data di nascita segnata nei registri civili cor- risponda a quella segnata nel libro dei battezzati. a meno che non sappiano o non possano scrivere e dai testimoni che d o vranno essere in grado d'apporre all'atto il loro nome e cognome e dallo stesso parroco. questo. 2° il nome e cognome. il celebrante ne redigerà i due atti originali in due fogli volanti da rimettersi al parroco. 10 Giugno 1922 e 25 Gennaio 1927). però Istruzioni della S. dei Sacramenti: 20 "Giugno 1919. 4° indicazione di eventuali impedimenti canonici e relativa dispensa. 2 In caso poi di differenza tra il nome di battesimo e quello dello stato civile. t . il 2 domicilio.S. Uno dei predetti atti sarà compilato sopra il libro parrocchiale e l'altro in foglio volante per l'ufficio di stato civile. CAPO IY. ad istanza di chiunque vi abbia interesse (Legge. il quale mentre ne rimetterà uno all'ufficiale di stato civile. Notificazione del matrimonio alVufficiale di stato civile. il parroco redigerà l'atto di matrimonio in lingua italiana ed in doppio originale che sarà firmato dagli sposi. c o m e anche la menzione relativa alle pubblicazioni civili.

questi invierà gli atti originali al parroco del luogo dove è stato celebrato. Se l'Ordinario abbia celebrato il matrimonio. e il parroco ne farà inoltre annotazione a margine dell'atto di matrimonio compilato nel libro parrocchiale.Il matrimonio celebrato alla presenza dei soli testimoni. 2 ) .L'ufficiale dello stato civile. capov. L'obbligo di trasmettere l'atto di matrimonio al Comune incombe sempre al parroco (n. 2. . o. sia trascritto e conservato nell'archivio dello . . affinchè stato civile. la trasmissione sarà fatta dal vicario cooperatore.Il Comune a cui deve trasmettersi l'atto del matrimonio per la trascrizione agli effetti civili è sempre quello in cui il matrimonio è stato celebrato (Legge. dal sacerdote che avrà assistito legittimamente al matrimonio. 35. 8. 33. . ciò dovrà essere indicato nell'atto di matrimonio. 30. a norma del can. 10). 1098.Il parroco entro le 24 ore e in ogni evenienza non oltre 5 giorni dall'avvenuta celebrazione. 3 ) . 34. n. o alla sola presenza del parroco secondo il can. 2): detta comunicazione sarà conservata gelosamente nell'Archivio parrocchiale. della data in cui è stata effettuata e delle altre eventuali indicazioni di protocollo e registro (Legge. a norma del n. davanti a due testimoni. 7 près. art. 1089. dilazionando oltre cinque giorni la trasmissione dell'atto di celebrazione del matrimonio all'ufficio dello stato civile (Legge. 24). gli articoli del Codice civile riguardanti i loro diritti e doveri (vedi n.Se il matrimoniò sia stato celebrato per procura a norma del can. trasmetterà al Comune uno degli atti originali del matrimonio. art. n. Nel caso che il matrimonio fosse stato celebrato alla presenza dei soli testi in mortis periculo. darà notizia al parroco dell'avvenuta trascrizione. 36. nel quale caso dovrà prima leggere ai coniugi. capov. anche se alla celebrazione del matrimonio abbia assistito un altro sacerdote delegato da lui o dall'Ordinario diocesano. sarà notificato dal parroco all'ufficio di stato civile al suo ritorno in parrocchia. 131 e 132 del Codice civile (Legge.358 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 7° la menzione dell'eseguita lettura degli articoli 130. 1098. capov. il parroco ne darà comunicazione appena avutane notizia. . 2. ed il parroco trasmetterà uno degli originali all'ufficiale di stato civile. 31. art. 30. entro 48 ore dal ricevimento dell'atto di matrimonio. art. 1098. impedito anche questo. 14. 1044 o dal semplice sacerdote di cui al can.). Tengano presente i parroci la responsabilità che assumono per i danni eventuali a cui possono andare incontro gli sposi. Istr. o autorizzato dal can. . In caso di legittimo impedimento del parroco. 32. 10.

Nel caso che un matrimonio non sia stato ancora notificato e trascritto agli effetti civili e si scopra esser nullo. CAPO V. e. (Legge. . per le possibili sue giustificazioni.Nel caso in cui a giudizio dell'Ordinario si ammise un interdetto per infermità di mente alla celebrazione del matrimonio. qualora il detto ufficiale trascuri ancora. .. 14). purché le condizioni per la validità dell'atto. . 30. -1 contraenti non possono regolarmente opporsi alla notificazione del matrimonio al Comune per gli effetti civili. soggiace alla sanzione penale comminata nel can. quando ciò sia necessario per evitare lo scandalo o altro grave danno. 43.Anche l'Ordinario può rendere di pubblica ragione e notificare all'ufficiale di stato civile per mezzo del parroco un tale matrimonio. art. Il parroco trasmetterà . capov. Congregatio de disciplina Sacramentorum 359 37. 41. Della convalidazione e sanazione in radice del matrimonio. deferirà il caso all'Ordinario. non siano venute meno. che sussistevano al tempo della celebrazione del matrimonio. 17. Le parti però possono in ogni tempo chiedere che il loro matrimonio sia notificato perchè venga trascritto per gli effetti civili. 40. 18 e 28 e il prescritto del numero seguente. 1104 e seg. 44. . 2383. 1106. salvo peraltro il diritto acquisito dei terzi. dovendo il parroco farla per ragioni d'ufficio. . da chi vi ha interesse.Omessa la trascrizione allo stato civile per qualsiasi ragione. in qualsiasi tempo. di cui ai cann. salvi i casi contemplati nei nn. 39. salvo sempre il diritto acquisito dei terzi.Il parroco negligente nella notificazione dei matrimoni all'ufficio di stato civile. 14.Il matrimonio di coscienza propriamente detto. Non manchi il parroco nei suddetti casi di tenere nota delle domande e delle insistenze da lui fatte. potrà tuttavia essere domandata d o p o . a norma del can. si procederà in conformità del diritto alla convalidazione ordinaria di esso. se la sentenza d'interdizione sia stata revocata e la coabitazione dei coniugi siasi protratta per tre mesi dalla revoca della detta sentenza. oltre alla grave responsabilità di cui al n. art. il parroco ne solleciterà la trasmissione. 38. . si potrà chiedere la trascrizione di tale matrimonio agli effetti civili (Legge.S. 42. non deve essere notificato al Comune. Della legittimazione della prole e del privilegio paolino. Se nel predetto termine l'ufficiale di stato civile non avrà trasmessa la comunicazione dell'eseguita trascrizione. 2 ) .

alla convalidazione ordinaria di esso e intanto l'Ordinario pronunzierà. il parroco potrà suggerire alle persone interessate di presentarlo alla competente autorità civile per ottenere anche la legittimazione civile.Commentarium Officiale all'ufficiale di stato civile l'atto della seconda celebrazione del matrimonio eseguita nel m o d o suddetto cioè con la rinnovazione del consenso dinanzi al parroco e ai testimoni. 194 Cod.Parimenti ricorrendo il caso di presunta morte di uno dei coniugi. permettendosi il nuovo matrimonio. questo avrà il corso ordinario e sarà con la debita avvertenza denunziato allo stato civile. rimangono ferme le norme contenute nel Codice di diritto canonico (cann. e la pratica per la trascrizione agli effetti civili sarà deferita alla Segreteria di Stato di Sua Santità dall'autorità ecclesiastica che detto privilegio avrà applicato. 48. però gli sposi dovranno farne il riconoscimento dinanzi al parroco. il susseguente matrimonio. « .Quando sia stato concesso dalla S. 1990. celebrato secondo la legge canonica. c i v . . si chiederà alla competente autorità ecclesiastica la sanazione in radice del predetto matrimonio. se quelle fatte siano incorse nella decadenza.360 Acta Apostolicae Sedis . e si scopra esser nullo. Sede il rescritto di legittimazione di figli non legittimabili per susseguente matrimonio. 45. se trattasi di militari dispersi nella grande guerra e vi sia la sentenza del tribunale civile che dichiarò la presunta morte. 1120 e seg. a tenore del can. previo il consenso dell'Ordinario e s e lo richiegga l'interesse delle parti. sarà comunicato dal parroco all'ufficiale dello stato civile e la sanazione del matrimonio verrà trascritta nel registro civile a margine della particola del matrimonio ch'è stato sanato in radice. previa dispensa dalle pubblicazioni.Per tutto ciò che riguarda il privilegio paolino. Il rescritto della sanazione in radice. si procederà subito. . 46. indicando il n o m e e la data di nascita.Quanto alla legittimazione dei figli. Qualora non sia possibile la convalidazione ordinaria. sentenza di nullità di quel primo matrimonio la quale seguirà il corso stabilito per le necessarie annotazioni nei registri civili (art. affinchè ciò sia inserito nella redazione dell'atto di matrimonio. omessa la sentenza di cui sopra. Se invece il matrimonio sia stato denunziato e trascritto agli effetti civili. . rende legittimi i figli naturali anche ai detti effetti (cfr. . e trascritto agli effetti civili. con la notizia della nullità del matrimonio in'questione. a condizione che non faccia ostacolo un impedimento della legge civile. previe le necessarie dispense. l'Ordinario si atterrà all'Istruzione del Santo Officio del 1868 e. se è il caso. ) . 47. 17 della Legge). art.).

. . che a sua volta le comunicherà alla Corte di Appello della circoscrizione a cui appartiene il Comune presso il quale fu trascritto l'atto di celebrazione del matrimonio (Legge. Disposizioni transitorie. Perciò rispetto alla donna legalmente separata è applicabile la disposizione del can. che siano già state iniziate dall'autorità ecclesiastica prima dell'8 Agosto . 93 § 2. 54. . 1119).Nelle cause di separazione si riterrà come massima che possono considerarsi nei singoli casi quali ingiurie gravi l'apostasia d'uno dei c o niugi e il pericolo di perversione dell'altro. quando uno soltanto dei coniugi sia battezzato (can.S. -1 provvedimenti e le sentenze di nullità di matrimonio rese esecutive (can. art. nell'interesse delle parti. potranno essere notificati dall'autorità che li ha emanati. 55. art. ma seguiranno 11 loro corso ordinario e verranno condotte a termine nella norma e nei modi prescritti. hanno valore anche nel foro canonico. il quale ne darà a sua volta comunicazione al parroco proprio dei coniugi (Legge. purché non siano contrarii alla legge divina o ecclesiastica. 51. sia quello amministrativo o economico (can.Le sentenze di separazione saranno partecipate dal Tribunale civile che le emette all'Ordinario diocesano. . giorno in cui va in vigore la Legge 27 Maggio 1929 per l'applicazione del Concordato nella parte relativa al matrimonio. 19). emessi dall'autorità civile.Gli atti e le pratiche relative al matrimonio. non saranno sospese. CAPO VI. e così le dichiarazioni circa 10 scioglimento del detto matrimonio rato e non consumato in forza della professione solenne (can. all'autorità civile. 1119). 49. 53. 50. 52.La competenza del magistrato civile circa le cause di separazione riguarda anche i matrimonii celebrati prima del Concordato. . 1990) e le dispense da matrimonio rato e non consumato concessa dalla Santa Sede ai cattolici o da matrimonio solo non consumato concesse agli acattolici. 1987) sia che le relative cause abbiano seguito il corso giudiziario. saranno d'ufficio trasmesse rispettivamente o dal Tribunale ecclesiastico d'appello o dall'Ordinario diocesano.Le sentenze o decreti di separazione emanati dalla competente autorità ecclesiastica in qualche caso speciale. . 17).1929. Congregatio de disciplina Sacramentorum 361 Fuori di questo caso la pratica per gli effetti civili dovrà essere deferita c o m e sopra alla Segreteria di Stato. . o dalla competente Sacra Congregazione al Supremo Tribunale della Segnatura.Le sentenze e i provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi.

su domanda di una delle parti. 8. U parroco presterà a tale scopo agli interessati la propria assistenza. Vescovo Tuscolano. 49. 21). il parroco suggerirà alle parti di far ricorso motivato dalla disposizione di legge contro la detta opposizione alla E. 7 della Legge). ma si farà luogo alla celebrazione e trascrizione del matrimonio previo il certificato da rilasciarsi dall'ufficiale dello stato civile (art. della Disciplina dei Sacramenti il giorno I Luglio. . .Se le pubblicazioni canoniche siano già state fatte quando andrà in vigore la suddetta Legge. fuori dei casi contemplati nei nn. 58. 17 e 18. Così pure. . 57. Se queste avessero avuto luogo o fossero in corso. © S. può essere notificata secondo la formalità di cui al n. Segretario. £8 L. Spetta alle parti interessate di chiedere alla Corte d'appello la trascrizione di un matrimonio religioso celebrato anteriormente all'entrata in vigore della Legge 27 Maggio 1929 (art. E o m a . M. o C. Prefetto. purché la nullità sia stata pronunziata per una causa ammessa anche dal Codice civile (Legge. dalla Sacra Congregazione della Disciplina dei Sacramenti. con cui la trascrizione del matrimonio venisse impedita o differita. 21 della Legge) e farà egli stesso ricorso al proprio Ordinario. 49 (ibid.N e l caso che l'autorità civile in seguito alle pubblicazioni o ad altro provvedimento abbia emanato una ordinanza o un. non occorrerà chiedere la rinnovazione delle medesime. . Corte d'appello (art. si è benignamente degnata di approvare la presente Istruzione e di dare ordine che venisse immediatamente pubblicata e diventi esecutiva a tutti gli effetti di legge dal giorno otto Agosto prossimo venturo. si potrà ottenere lo scioglimento civile di quei matrimoni dai quali si è avuta prima della stessa data la dispensa pontificia del matrimonio rato e non consumato.La nullità dei matrimoni dichiarata dall'autorità ecclesiastica prima o d o p o 1' 8 Agosto 1929. il matrimonio potrà celebrarsi senza le pubblicazioni civili. C A R D . Jorio. purché siano state osservate le formalità di cui al n. 22).). su domanda di ambedue le parti. L E G A . La Santità di N. 1° Luglio 1929. decreto. per ottenere lo scioglimento del matrimonio civile. XI. Pio Pp. D.362 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 5 6 . nell'Udienza accordata al sottoscritto Cardinale Prefetto della 8. art.

dando lettura degli articoli del Codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi.S. e redigerà l'atto di matrimonio. dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo. oltre che nella chiesa parrocchiale. gli effetti civili. I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte d'Appello dello Stato competente per territorio. volendo ridonare all'istituto del matrimonio. saranno effettuate. la Santa Sede consente che siano giudicate dall'autorità giudiziaria civile. I provvedimenti e le sentenze relative quando siano divenute definitive. li renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio. 34. con ordinanze emesse in Camera di Consiglio. riconosce al sacramento del matrimonio. del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al Comune. Le pubblicazioni del matrimonio come sopra. affinchè venga trascritto nei registri dello stato civile. . che è base della famiglia. il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alle competenze del giudice. anche nella casa comunale. Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei Tribunali e dei dicasteri ecclesiastici. alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti. Lo Stato italiano. saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura. SEDE E IL GOVERNO ITALIANO Art. Congregatio de disciplina Sacramentorum 363 ALLEGATO Í CONCORDATO STIPULATO F E A LA S. Quanto alle cause di separazione personale. la quale. disciplinato dal diritto canonico. Subito d o p o la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio.

per la donna. Quando concorrano gravi motivi. 2. indicata nell'art. 1. . « Al matrimonio del figlio adottivo è necessario anche il consenso dell'adottante ». L'art. « Per il matrimonio dei figli naturali legalmente riconosciuti si richiede il consenso del genitore che esercita la tutela e. in mancanza. Art. 3. oltre che dagli impedimenti indicati nell'art. nella parte relativa al matrimonio.364 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale ALLEGATO II LEGGE SUL MATRIMONIO Numero di pubblicazione 1521. Disposizioni per V applicazione del Concordato delVll febbraio 1929 tra la Santa Sede e Vitalia. N o i abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue: CAPO I. Legge 27 maggio 1929. Art. il matrimonio può. Modificazioni al Titolo V del Libro I del Codice civile. nr 847. 55 del Codice civile. L'articolo 63 del Codice civile è così modificato: « I l minore non può contrarre matrimonio senza il consenso del genitore che esercita la patria potestà o senza il consenso del tutore. « Per il matrimonio dei figli naturali non riconosciuti si richiede il consenso del tutore. 68 del Codice civile. 60 e 62 del Codice civile. del tutore. VITTORIO EMANUELE III P E R GRAZIA D I D I O E P E R VOLONTÀ D E L L A N A Z I O N E RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato. essere autorizzato dal procuratore generale presso la C O R T E di appello ». La dispensa è accordata dal Re o dalle autorità a ciò delegate. Art. è ridotta a sedici anni compiuti per l'uomo e a quattordici anni c o m p i u t i . per gravi motivi. L'età per contrarre matrimonio. può essere altresì accordata dispensa dagli impedimenti indicati negli articoli 57. 67 è così modificato: « Qualora sia negato il consenso.

U matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico. deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio. Le pubblicazioni debbono essere fatte a norma degli articoli 70 e seguenti del Codice civile e degli articoli 65 e seguenti del Regio decreto 15 novembre 1865. l'uffiziale dello stato civile non può rilasciare il certificato e deve comunicare al parroco la opposizione. 8. Congregatio de disciplina Sacramentorum 365 Art. L'atto di matrimonio è compilato immediatamente d o p o la celebra- . 65. Trascorsi tre giorni successivi alla seconda ovvero all'unica pubblicazione. Il ministro del culto. quando sia trascritto nei registri dello stato civile secondo le disposizioni degli articoli 9 e seguenti. In ogni altro caso pronuncia sentenza di non luogo a deliberare. Disposizioni relative ai matrimoni celebrati davanti i ministri del culto cattolico. produce. 3 della presente legge. 131 e 132 del Codice civile. davanti al quale è celebrato il matrimonio. 73 del Codice civile. Art. Art. Art. CAPO II. in cui dichiara che non risulta l'esistenza di cause. Sono abrogati gli articoli 64.S. per l'ordinamento dello stato civile. o v e non gli sia stata notificata alcuna opposizione e nulla gli consti ostare al matrimonio. 4. Art. 5. 128 del Codice civile. secondo le norme del diritto canonico. 89 del Codice civile. le quali si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili. dando lettura degli articoli 130. La richiesta delle pubblicazioni. oltre che dalle persone indicate nell'art. 66. 2602. dal giorno della celebrazione. 6. 7. l'ultimo comma dell'art. davanti al quale il matrimonio sarà celebrato. L'autorità giudiziaria decide sull'opposizione soltanto quando questa sia fondata su alcuna delle cause indicate negli articoli 56 e 61 prima parte del Codice civile. rilascia un certificato. gli stessi effetti del matrimonio civile. Qualora gli sia stata notificata opposizione a norma dell'art. n. l'uffiziale dello stato civile. deve esser fatta anche dal parroco. e ogni altra disposizione contraria all'art.

La trascrizione dell'atto riconosciuto regolare deve essere eseguita. in qualunque forma celebrato. 9 e la menzione dell'eseguita lettura degli articoli 130. e nelle successive ventiquattro ore deve esserne trasmessa notizia al parroco. il quale. il nome e cognome. il domicilio o la residenza dei loro genitori. Art. tranne nei casi seguenti: I se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata da altro matrimonio valido agli effetti civili. l'uffiziale dello stato civile sospende la trascrizione e rinvia l'atto per la sua regolarizzazione. 104 del Regio decreto 15 n o v e m bre 1865 per l'ordinamento dello stato civile. non oltre cinque giorni dalla celebrazione. in doppio originale. 11. o . anche se l'uffiziale dello stato civile abbia notizia di qualcuna delle circostanze indicate nell'articolo seguente. U n o di questi viene subito trasmesso all'ufnziale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato e. 7. 10. in cui è stata effettuata. Art. ma in tal caso egli deve prontamente informarne il procuratore del R e . ove occorra. con l'indicazione della data. Art. 9 L'uffiziale dello stato civile. L'uffiziale dello stato civile deve dare avviso al procuratore del Re nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 131 e 132 del Codice civile prescritta dall'articolo 8. il luogo di nascita. ne cura la trascrizione nei registri dello stato civile. 12. ricevuto l'atto di matrimonio. il nome e cognome del parroco o di chi altri per lui abbia assistito alla celebrazione del matrimonio. Quando la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dal rilascio del certificato di cui all'art. provvede a norma dell'art. il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio. il domicilio o la residenza degli sposi. l'età e la professione. Art. o v v e r o se questo non contenga le indicazioni prescritte dall'art. quando sia stato rilasciato il certificato di cui all'art. in m o d o che risultino le seguenti indicazioni: il n o m e e cognome. la trascrizione deve essere eseguita entro ventiquattro ore dal ricevimento. si fa egualmente luogo alla trascrizione. in ogni caso. la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa. Se l'atto di matrimonio non sia stato trasmesso in originale. 7.366 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale zione. 16. Quando l'atto sia regolare.

A tali impugnazioni si applicano le disposizioni degli articoli 104. 12 della presente legge. si osserva la disposizione dell'art. Qualora la trascrizione sia richiesta trascorsi i cinque giorni dalla celebrazione. Se la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dalle pubblicazioni o dalla dispensa. c o n l'indicazione delle generalità degli sposi. 16. essa non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi. in quanto applicabili. a norma del Codice civile. Art. avrebbero potuto fare opposizione al matrimonio. 12.S. La trascrizione dell'atto di matrimonio che per qualsiasi causa sia stata omessa può essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse. quando le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio e non siano venute meno successivamente. Art. 12. 113 e 114 del Codice civile. Congregatio de disciplina Sacramentorum 367 2° se le persone unite in matrimonio risultino già legate tra loro da matrimonio valido agli effetti civili. 3 dell'art. La trascrizione p u ò essere richiesta anche nel caso preveduto nel n. 75 del Codice civile. L'opposizione sospende la trascrizione ed è regolata dalle disposizioni degli articoli 89 e seguenti del Codice civile. in qualunque forma celebrato. Se l'uffiziale dello stato civile non creda di poter procedere alla trascrizione. coloro che. durante i quali possono opporsi alla trascrizione del matrimonio per una delle cause indicate nel precedente art. 13. oltre a richiedere i documenti occorrenti e a fare le indagini che riterrà opportune. A questo scopo l'uffiziale dello stato civile. del luogo di celebrazione e del ministro del culto davanti al quale è avvenuta. Art. affìgge alla porta della casa comunale avviso della celebrazione del matrimonio da trascrivere. 14. La trascrizione del matrimonio può essere impugnata per una delle cause menzionate nell'art. L'avviso resterà affìsso per dieci giorni consecutivi. . la trascrizione può aver luogo soltanto d o p o l'accertamento cbe non esiste alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 3° se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente. 15. Art. della data. 12. se la coabitazione continuò per tre mesi d o p o revocata l'interdizione. 112.

venga resa esecutiva la sentenza che dichiari la nullità del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico. o il provvedimento. quando siano stati trascritti. 124 del Codice civile l'uffiziale dello stato civile. preveduto dall'art. col quale è accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato. La disposizione dell'art. La sentenza di separazione. fra l'Italia e la Santa Sede. 20. Art. CAPO III. d o p o che sia intervenuto il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura.368 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale Art. Art. La Corte di appello. con ordinanza pronunciata in camera di consiglio. 17. presso il quale fu trascritto l'atto di celebrazione del matrimonio. può essere richiesta al tribunale civile la separazione temporanea dei coniugi a norma dell'art. che pronuncia la nullità del matrimonio. Disposizioni generali e transitorie. Incorre nella multa stabilita nell'art. Art. quando sia passata in cosa giudicata. se ambedue i coniugi o uno di essi sia minore di età. In pendenza del giudizio di nullità davanti i tribunali ecclesiastici. 18. 116 del Codice civile è applicabile anche nel caso di annullamento della trascrizione del matrimonio. e in quello in cui. 115 del Codice civile. Le disposizioni del Codice civile relative alla separazione dei coniugi restano ferme anche per i matrimoni celebrati davanti un ministro del culto cattolico. che omette di eseguire prontamente la trascrizione . è comunicata all'autorità ecclesiastica. 124 del Codice civile è parificato alla celebrazione del matrimonio il rilascio del certificato di cui all'art. 7. 34 del Concordato d e l l ' l l febbraio 1929. rende esecutiva la sentenza o il provvedimento di dispensa dal matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico e trascritto nel registro dello stato civile e ne ordina l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. sono presentati in forma autentica alla Corte di appello della circoscrizione a cui appartiene il Comune. La domanda può essere proposta dal pubblico ministero. a sensi del precedente articolo 17. • Agli effetti dell'art. La sentenza del tribunale ecclesiastico. 19.

la sentenza produce il suo effetto anche riguardo al matrimonio civile contratto fra le stesse persone. gli effetti civili del matrimonio si producono dai giorno della medesima. La trascrizione del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico anteriormente all'entrata in vigore della presente legge può essere disposta dalla Corte di appello su ricorso di entrambe le parti. produce. vol.8-7-929. c o n ordinanza pronunziata in camera di consiglio. 23. ACTA. Art. 2 2 . 17. n. Visto. Operata la trascrizione. Congregatio de disciplina Sacramentorum 369 dell'atto di 'matrimonio. Nel caso. Ordiniamo che la presente. 2 1 .Anno V I I VITTORIO EMANUELE. mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. XXI. Art. anche per le norme relative al matrimonio. quando siano osservate le formalità di cui al medesimo art. 2260. Data a R o m a . munita del sigillo dello Stato. la Corte di appello. e che posteriormente non siasi verificata alcuna delle circostanze indicate nel precedente art.S. quando ricorrano le condizioni previste dalla legge. lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra le stesse persone prima dell'entrata in vigore della presente legge. 12. 3 della legge 24 dicembre 1925. MUSSOLINI — Rocco. n. quando. sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia. abbia accertato che la nullità fu pronunziata per una causa ammessa anche nel Codice civile. in cui sia stata o venga pronunziata la nullità del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico prima dell'attuazione della presente legge. Art. La presente legge andrà in vigore sessanta giorni d o p o la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 17 della presente legge. 8. il Guardasigilli: R o c c o . La dispensa dal matrimonio rato e non consumato. . Nulla è innovato alla delegazione contenuta nell'art. 25 . o che esegua la trascrizione quando questa non sia ammessa. osservate le formalità di cui all'art. dopo di aver accertato che al tempo del matrimonio sussistevano le condizioni richieste dal Codice civile per contrarre matrimonio. sulla domanda di ambedue le parti. addì 27 maggio 1929 . su domanda di una delle parti.

di adozione civile? ) Qualora nome di battesimo degli sposi o dei loro genitori fosse diverso da quello registrato negli atti civili o da quello col quale è comunemente chiamato. In caso di precedente matrimonio religioso o dichiarato nullo o dispensato si richiami la sentenza eseguita o il documento della dispensa. Qual'è la sua condizione? (celibe o v e d o v o ) . 768). J 1 2 3 4 5 di affi- nità (can. 1059. annotarle ambedue. a) Per lo sposo: 1. si alleghi l'atto di morte o il certificato dell'eseguita sentenza di dichiarazione di nullità. Qual'è il luogo e la data della sua nascita? ) 4. Ha già contratto l'atto civile di matrimonio? Con chi? ) Tenne mai lei civilmente interdetta? 9.370 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale ALLEGATO III FORMULARIO MOR>. 1080). Quale è il nome e cognome dei suoi genitori e quale è il loro domicilio? ) 3. 3 ) In caso di vedovanza. Da quanto t e m p o ? ) 6. Domande da farsi al futuro sposo ed alla futura sposa separatamente. P epoca e la durata della permanenza). ) 5. 1020). quando risulti dai libri di altra parrocchia. 1023]. in caso di diversità. (can. o vi sia soltanto la dimora da un mese. si alleghi il certificato di morte del coniuge defunto. Accertarsi che la data di nascita registrata nell'atto di battesimo corrisponda alla data denunziata all'ufficio di stato civile. I. Esiste con la sposa vincolo di consanguinità (can. 2 ) Allegare il certificato di battesimo. si riportino ambedue i nomi. 1077) o di cognazione spirituale (can. In quali parrocchie ha dimorato per almeno sei mesi dopo i 14 anni? [can. 5 ) Se tale vincolo esiste tuttora s'indichi dove e quando fu contratto: se è cessato. Quale è il suo nome e cognome? 2. 1021). (Indicare le parrocchie. 4 ) Verificare se si sia acquistato in parrocchia il domicilio o il quasi domicilio. Esame dei contraenti. (cann. . Per quale ragione? 7. e il certificato della cresima se ammini- strati in altra parrocchia (can. 1076). o l'incarto debba essere inviato alla Curia vescovile. Qual'è la sua attuale abitazione? (via e numero). Ha contratto validi sponsali con altri? Come e quando furono sciolti? 8.

1058. di crimine [can. di pubblica onestà [can. 1075]. quando risulti dai libri di altra parrocchia. Quale è il suo nome e cognome? 2. o quando l'incarto debba essere inviato alla Curia Vescovile. 1078]. Per quale ragione? x 5 ) Ciò vale anche per casi consimili. Da quanto t e m p o ? ) 6. 5 ) Verificare se si sia acquistato in parrocchia il domicilio o il quasi domicilio. In quali parrocchie ha dimorato per almeno sei mesi dopo i 12 anni (can. si richiami la sentenza eseguita o il rescritto della dispensa. — In caso di impedimento già dispensato. 3 ) Allegare il certificato di battesimo e il certificato della cresima. 1020 § 2 ) .In caso di precedente matrimonio religioso e dichiarato nullo o dispensato. . quali ragioni ha per celebrarlo contro il volere dei genitori? 13. Qual'è il luogo e la data della sua nascita? ) 4. 1073]. Quel'è la sua condizione? (nubile o vedova). (Indicare le parrocchie. 4 ) In caso di vedovanza. se amministrati in altra parrocchia (can. direttamente o indirettamente ? 12. si riportino ambedue i nomi. o vi è soltanto la dimora da un mese. si alleghi il certificato di morte del coniuge defunto. Accertarsi che sia sufficientemente istruito nella Dottrina cristiana (can. . si annoti la data della grazia e delia esecuzione). 1021). Consente liberamente al matrimonio o vi è costretto da qualcuno. 1070].S. Vepoca e la durata della permanenza). 11. 1072] o Voto [cann. ) 5.. ) Qualora il nome di battesimo degli sposi o dei loro genitori fosse diverso da quello 2 registrato negli atti civili o da quello col quale è comunemente chiamato. (Se lo sposo è minore di 21 anni): I suoi genitori conoscono la proposta di matrimonio? Vi consentono? In caso negativo. 1023 § 2). li Firma dello sposo (segno di croce. (Si verifichi che non esista altro impedimento di mista religione [can. 1060]. Qual'è il nome e cognome dei suoi genitori e quale è il loro domicilio? 2 1 1 ) 3 4 3. qualora non sappia o non possa scrivere) ) Firma del parroco o del suo delegato b) Per la sposa. 1. di Ordine sacro [can. Accertarsi che la data di nascita registrata nell'atto di battesimo corrisponda alla data denunziata all'ufficio di stato civile: in caso di diversità annotarle ambedue. Qual'è la sua attuale abitazione? (via e numero). Congregatio de disciplina Sacramentorum 371 10. di disparità di culto [can.

1070]. Esame dei testimoni per la prova di stato libero dei fidanzati. 1078]. data e luogo di nascita. 1074]. facendogli toccare i santi Vangeli. II. (Si verifichi se non esista altro impedimento di mista religione [can. domicilio? E quindi gli si rivolgano le seguenti . di pubblica onestà [can. In caso di impedimento già dispensato. si alleghi l'atto di morte o il certificato dell'eseguita sentenza di dichiarazione di nullità. MOD. di voto [can. paternità. Dopo aver ricordato ramento e le pene che incorrono gli spergiuri e la gravità delVatto che compie. 10. Ha contratto validi sponsali con altri? Come e quando furono sciolti? 8. per ciala santità del giu- gli stessi testimoni possono deporre per ambedue. 1073] di rapimento [can. domande: 1. 1059. 11. cognome. religione. direttamente o indirettamente? 12. conosciuti dal al testimone parroco. 1075]. 768). 1020 § 2). di adozione civile? (cann. la data della grazia li Firma della sposa (segno di croce qualora non sappia o non possa firmare) Firma del parroco o del suo delegato x ) Se tale vincolo esiste tuttora s'indichi dove e quando fu contratto: se è cessato.372 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 7. Quale è il suo nome. di professione religiosa [can. Esistono con lo sposo vincoli di consanguinità (can. Consente liberamente al matrimonio o vi è costretta da qualcuno. (Se la sposa è minore di 21 anni): I suoi genitori conoscono la proposta di matrimonio? Vi consentono? In caso negativo. professione. Accertarsi se sia sufficientemente istruita nella Dottrina cristiana. 1077) o di cognazione spirituale (can. 1060]. però separatamente). 1080). di disparità di culto [can. 1076). crimine [can. (Si devono interrogare due scuno degli sposi: ma testimoni. quali ragioni ha per celebrarlo contro il volere dei genitori? 13. gli si deferisca il giuramento con la seguente formula: Giuro in nome di Dio di dire tutta e sola la verità circa le cose sulle quali sarò interrogato. si annoti e della esecuzione). 1058]. Ha già contratto l'atto civile di matrimonio? Con chi? *) Venne lei mai civilmente interdetta? 9. (can. di affinità (can.

Sa s e s u .? .? Conosce 4... Sa in quali parrocchie abbiano abitato per più di sei mesi. luogo di nascita.. 1. e per quale ragione? 9. derivante da affinità o consanguinità ecc. . i 12 anni (per la sposa) e per quali ragioni? 6. . . tra i nubendi? Sa se s u . e 3. religione. . III. '(In caso ehe uno degli sposi sia minore di età): Sa se i genitori consentono a questo matrimonio. o per quali ragioni vi si oppongono? Ha argomenti per giudicare se questa opposizione è giustificata o no? 10. cognome. . Da quanto tempo e c o m e conosce il pure la fidanzata ? Da quanto tempo e come? . Sa se per parte degli sposi il consenso matrimoniale sia dato liberamente o se vi siano forzati da qualcuno. d o p o aver compiuto i 14 anni (per lo sposo). Conosce il progetto di matrimonio tra su. Quale è il suo nome. Sa che abbiano contratto vincolo di matrimonio religioso o civile c o n altri? Con chi? Tale vincolo sussiste tuttora? 7. . affinità. Quali sono le loro generalità? D o v e abitano ora? Da quanto tempo? Quale professione esercitano? 5. Congregatio de disciplina Sacramentorum 373 2. Sa che esistano impedimenti di consanguineità. Ha nulla altro da aggiungere al riguardo di questo matrimonio? li Firma del testimone Firma del parroco o del suo delegato MOD. Domande da farsi separatamente ai genitori di quello dei futuri sposi che sia minore di età (can.S. Consente ella a tale matrimonio? (In caso negativo) per quali ragioni vi si oppone? 4.? 8.. altro vincolo religioso o civile? 5. . Ha avuto istruzioni. abbia contratto . ecc... da qualcuno o per quale ragione? figli. dia liberamente il consenso o se vi sia f o r z a t . . paternità. Ha~ cognizione che tra i fidanzati vi sia qualche impedimento. professione e domicilio? 2. figl. (Qualora al parroco non sia evidentemente nota Vassenza di qualunque opposizione da parte di essi). pubblici od occulti. . f i g l i . suggerimenti o incitamenti sulle informazioni da dare? 3. 1034). p u b blico od occulto. . ..

dichiaro e giuro che per tutto il tempo passato fuori del . ed del mese di a è personalmente compars . di e di conoscendo il mio dovere di cristiano di dir sempre in ogni luogo (massimamente in atto così solenne) la verità. . . Chiesa. non solo era nullo il matrimonio. . . da qualsiasi impedimento o vincolo di matrimonio... .. . r. . questo dì figli. 1. . . 1830. Fu a m m o n i t . . . IV. e genuflesso innanzi al Crocifìsso. . di Diocesi di dal suo paese nativo dall'anno tamente luoghi o interpolatamente). . Per il giuramento suppletorio (quando sia necessario a norma dei canoni 1829. fu ammess . ma diventava causa di innumerevoli peccati. n a t . e s c i o l t . l i b e r . . (continuaseguenti contrarre matrimonio.. della santità del giuramento e delle pene comminate agli spergiuri e poligami: gli si fece inoltre considerare che... toccando questi santi Evangeli. . Ha nulla da aggiungere al riguardo di detto matrimonio? li. . Sig di a n n i . a supplirvi col giuramento. . 1. Firma del padre Firma del parroco o del suo delegato Firma della madre Firma del parroco o del suo delegato MOD.. ha conservato nei suddetti luoghi. .. secondo il Rito di S. Firma dell'Ordinario o del suo delegato . e battezzai. giurando il falso e c o n l'esistenza di impedimenti dirimenti. . . . 1831). ..374 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 6. a fine di provare il suo stato libero per poter n a t . innanzi a m e . . . pronunziò a chiara e intelligibile v o c e la seguente FORMULA Io figli. In presenza dunque di me sottoscritto. con senza fissarvi però mai stabile dimora. . . . di Diocesi di figli. ne potendo addurre testimonii abili a provare la libertà di stato e h ' . . come pure non potendo esibire all'uopo analoghe testimoniali di quelle Curie ecclesiastiche.. Firma di chi ha giurato.. .mio paese natio mi sono sempre mantenut.. fino avendo all'anno dovuto abitare nei allontanai . s u d d e t t . L'anno del Signore 1 9 . . . nella parrochia di E s s e n d o s i ..

In fede di quanto sopra. R. 1017). Permesso da rilasciarsi dalla Curia Vescovile al parroco della sposa. avvertiti che il contraendo matrimonio sarà trascritto nei registri di stato civile. hanno risposto affermativamente ed hanno quindi reciprocamente ) dato ed accettato vera e formale promessa di unirsi in trimonio.S. Curia di Essendo stati esibiti a questa Curia i documenti dai quali risulta che gl'infrascritti contraenti. che sono battezzati. hanno manifestato il proposito di unirsi fra loro in matrimonio (o hanno contratto sponsali di futuro matrimonio) secondo il rito della S. secondo il rito della Santa Romana Chiesa. (Num. Chiesa. 4 délVIstruzione). Promessa di matrimonio unilaterale oppure bilaterale. Costituiti alla mia presenza i futuri contraenti . li Firma dello sposo Firma della sposa Firma di un teste. ho domandato loro se. Congregatio de disciplina Sacramentorum 375 MOD. esplorata la loro volontà. quando la promessa è unilaterale. x ma- Firma del parroco o del suo delegato Si tolga la parola reciprocamente. MOD. V . . ed essi. qualora non si opponga impedimento canonico. c o m e pure che essi sono istruiti nei rudimenti della dottrina cristiana. si sono con me sottoseritti. V I . vogliano celebrare tra loro le nozze e ricevere il santo Sacramento del matrimonio. in caso che uno o entrambi gli sposi non sapessero o non potessero firmare (vedere il can. cioè sponsalizìa (quando è esplicitamente richiesta).

376 Acta Apostolicae Sedis . così pure. . esplorata la loro volontà. d o p o aver ricevuto dall'ufficiale di stato civile la comunicazione delle seguite pubblicazioni nella Casa comunale. E. . 1033) procederà alla celebrazione del matrimonio suddetto. aggiungere il luogo e la data di battesimo. che sono battezzati. cognome e paternità degli sposi. potrà il M. x o ) Dalla suddetta Curia. osservando poi scrupolosamente quanto è prescritto nel can. se uno degli sposi è stato battezzato altrove. Permesso da rilasciarsi dalla Curia vescovile al parroco dello sposo. IV delle Istruzioni emanate dalla S. Fatte dette denunzie senza che siasi promosso alcun dubbio di canonico impedimento. quando la sposa appartenga ad altra parrocchia della stessa o di altra Diocesi. hanno manifestato il proposito di unirsi fra loro in matrimonio (o hanno contratto sponsali di futuro matrimonio) secondo il rito della S. ha avuto luogo la dispensa da qualche impedimento. potrà il M. E. Il Cancelliere vescovile 1 ) Nome. Curia di Essendo stati esibiti a questa Curia i documenti dai quali risulta che gl'infrascritti contraenti. parroco di fare la richiesta per le pubblicazioni nella Casa comunale e procedere alle pubblicazioni canoniche del matrimonio che i medesimi desiderano contrarre.Commentarium Officiale cresimati e in stato libero. procedere alle pubblicazioni canoniche del matrimonio che i medesimi desiderano contrarre. MOD. VII. e con quale data. C. parroco d i . specificarla. invierà analogo certificato al signor . questo dì II. c o m e pure che essi sono istruiti nei rudimenti della dottrina cristiana. e terminate tali denunzie senza che siasi promosso alcun dubbio di canonico impedimento. Chiesa. E. Se lo sposo appartiene ad altra parrocchia. Specificare anche se. 1103 del Codice di diritto canonico e nel Cap. cresimati e in stato libero. dei Sacramenti il I luglio 1929. e d o p o aver esortato caldamente i contraenti ad accostarsi ai Sacramenti della Confessione e Comunione (can.

Dalla suddetta Curia. Pubblicazione del matrimonio da contrarsi dai signori : *) x ) figlio di e di nato i l a di professione domiciliato a 2 figlia e di ) nata i l a di 2 ) di professione. . 29 dell'Istruzione). MOD.In caso di differenza tra il nome di battesimo e quello dello stato civile. il Il Parroco. Pubblicazioni canoniche da leggersi in chiesa. Congregatio de disciplina Sacramentorum 377 parroco della sposa. . dovranno essere riportati nell'atto ambedue i nomi con debita apposi- zione della differenza. seconda o terza o da affiggersi alla porta della chiesa. paternità degli sposi.(Cfr. cioè aï civile e nel libro di battesimo. ne darà al medesimo immediato avviso. c o m e pure. specificando la parrocchia della sposa. in caso contrario. V I I I . in caso di diversità annotarle ambedue. ® S. * ove avverrà il matrimonio. Il Cancelliere vescovile 1 Nome e cognome. 2 ) Accertarsi che la data di nascita registrata nell'atto di battesimo corrisponda alla data denunziata all'ufficio di stato civile. quésto di Il L. *) N o m e e cognome. coli'annotazione dei giorni nei quali dovrà stare affissa (canoni 1 0 2 2 . (coll'indicazione se prima.1 0 2 5 ) . domiciliata a I fedeli sono obbligati in coscienza a denunciare al Parroco o all'Ordinario diocesano gli impedimenti canonici che conoscessero ostare alla celebrazione del detto matrimonio.S. num.

(Cfr. La richiesta delle pubblicazioni dovrà farsi sempre in iscritto. IX . cioè al civile e nel libro del battesimo. . capo 2° dell' Istruzione).378 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale M O D . 2 di e di ) nata il a domiciliata o residente a di professione 2 ) adempie il dovere di domandare a V. Nota. Ordinario in data sata la dall'impedimento ) ) 3 è stata dispen- pubblicazione canonica o è stata ottenuta la dispensa E attende la dichiarazione della eseguita pubblicazione appena spirato il termine. i Molto Reverendi Parroci trasmettano all'ufficiale di Stato civile un foglio. Richiesta di pubblicazione da farsi alla Casa comunale. L'autorità civile esige che nelle città e nei paesi che hanno più parrocchie. sul quale apporranno la propria firma (nome. Il Parroco. che si eseguiscano anche in cotesta Casa comunale le relative pubblicazioni (eventualmente aggi/ungere: con rescritto del R e v m o Mons. 3 ) Non si denunzieranno dispense da impedimento occulto. cognome). dovranno di differenza tra il nome di battesimo e quello ambedue i nomi con la debita essere riportati nell'atto apposizione della differenza. Il sottoscritto Parroco di matrimonio che sarà celebrato fra i l richiesto di assistere al ) *) di e di nato i l a domiciliato o residente a di professione. *) Nome e Cognome. in caso di diversità annotarle ambedue. S. .In caso dello stato civile. 2 ) Accertarsi che la data di nascita registrata nell'atto di battesimo corrisponda alla data denunziata all'ufficio di stato civile. li. la qualifica di parroco e un'impronta del timbro parrocchiale. Diocesi di Parrocchia di Comune di Al signor ufficiale di stato civile.

Richiesta di pubblicazioni da farsi in altre parrocchie. Parrocchia di Il sottoscritto attesta che nella sua chiesa parrocchiale sono state eseguite le pubblicazioni per il matrimonio che vogliono contrarre i sigg e nei giorni e che nessun impedimento è stato denunziato al riguardo. ) pubblicazione canonica per il loro matrimonio. . e adducono . X I I . signor parroco di Prego la S . domandano che sia data la dispensa da una (o d a . X . il U Parroco. MOD. (Qualora invece sia stato denunziato qualche impedimento. XI. R. secondo le prescrizioni dei cann. M O D . 10 dell'Istruzione). num.S. di voler fare le pubblicazioni canoniche nella sua chiesa parrocchiale. . si specifichi). li Il Parroco. per il matrimonio che vogliono contrarre il sig a di professione e di domiciliata a di il e la nata a di professione e di domiciliato a di il • nato Resto in attesa del certificato circa le avvenute pubblicazioni. Dichiarazione del parroco circa le effettuate pubblicazioni.(Cfr. .(Cfr. Diocesi di Parrocchia di Molto R e v . Eventuale domanda di dispensa da una o più pubblicazioni. M. (Da rivolgersi I sigg i seguenti motivi all'Ordinario diocesano). 15 dell'Istruzione). V . Congregatio de disciplina Sacramentorum 379 M O D . 1024 e 1025 del codice di diritto canonico. num.

Commentarium Officiale Il sottoscritto presenta la loro supplica.. Diocesi di Il sottoscritto dà al parroco d i . ) Nei casi in cui il matrimonio è permesso dalla Curia vescovile basta inviare il 2 3 nulla osta della Curia stessa. li.L a presente domanda col rescritto dell'Ordinario diocesano conservata nella posizione del matrimonio. rimanderà al parroco delegante i detti fogli debitamente riempiti. la licenza di assistere alla celebrazione del matrimonio che. 1097). Il Parroco x Parrocchia di 2 2 3 o ) Chiesa o cappella. dovrà essere MOD. .. ) N o m e . C. in suo n o m e e v e c e . dei Sacramenti del I luglio 1929). celebrato il matrimonio.Il parroco delegante manderà al sacerdote delegato due copie del mo- dulo X V .. N o t a .. 19. nei limiti della propria parrocchia (can. ) desidera contrarre con la signorina ) nulla risultando in contrario alla detta celebrazione. nella *) il sig.380 Acta Apostolicae Sedis . . Il Parroco. Parrocchia di Il sottoscritto delega il sacerdote perchè. Il Parroco N o t a . XIII. a) Licenza per altro parroco (can. possa assistere al matrimonio suindicato c o m p lando i due originali sopra i fogli che qui si uniscono. b) Delega per un sacerdote. 1096).. 23 delVIstruzione della 8. cognome. . e questi. paternità e domicilio attuale. Trasmetto i documenti comprovanti lo stato libero degli s p o s i ) nonché il certificato rilasciato dall'ufficiale di stato civile [n. 19.. . e dichiara c h e i motivi addotti rispondono a verità.

XV . la moglie segue la condizione civile di lui. il parroco medesimo rivolgerà ai coniugi la seguente dichiarazione: « Col consenso ora manifestato dinanzi a me ed ai testimoni v o i avete contratto il matrimonio secondo il rito di Santa Romana Chiesa. se questo non ha mezzi sufficienti ». Atto di matrimonio da trasmettersi dal parroco all'ufficiale di stato civile. capo IV dell'Istruzione).Il marito è capo della famiglia.Il matrimonio impone ai coniugi l'obbligazione reciproca della coabitazione. di tenerla presso di sè e somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze. Oggi (giorno. oltre la grazia divina e gli effètti sanzionati dai sacri canoni. morale e fìsica della prole. « Articolo 132. tra cui principalmente l'obbligo della mutua assistenza e quello dell'educazione religiosa. . . « L a moglie deve contribuire al mantenimento del marito. XIV.Il marito ha il dovere di proteggere la moglie. mese. « Questo stesso matrimonio. « Vi do lettura degli articoli del Codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi. cioè dopo manifestato il consenso dai coniugi avanti ü parroco ed i testimoni e prima di celebrare la Santa Messa. nella detta chiesa parrocchiale (o . « Articolo 131. che v o i siete ugualmente tenuti a rispettare ed osservare.di comune di parroco della (ovvero: delegato per questo atto dal parroco o dall'Ordinario diocesano. ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza. della fedeltà e della assistenza.(Cfr. come risulta dall'allegato docu' • • • . Subito dopo la celebrazione del matrimonio. Spiegazione degli effetti civili e lettura degli art. M O D . produce anche gli effetti civili secondo le leggi dello Stato. • ) si sono presen- mento). Congregatio de disciplina Sacramentorum 381 MOD. « Articolo 130.S. . 130-132 del Codice eivile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. anno e ora) innanzi a me eh esa di provincia di di diocesi . matrimonio elevato alla dignità di Sacramento da Nostro Signore Gesù Cristo.

oltreché gli effetti sacramentali del matrimonio contratto. alla presenza dei suddetti testimoni. essi si sono con me sottoscritti. ) per contrarre tra loro il matrimonio. col nome di stato civile di figlio di col nome di nella parrocchia di e f u denunziato all'ufficiale di come figlio di per essere trascritto e hanno dichiarato che col presente atto lo riconoscono per proprio figlio all'effetto della sua legittimazione in forza del seguito matrimonio. ) Qualora gli sposi non sappiano o non possano scrivere si dichiari nell'atto di 4 matrimonio. hanno esposto che avanti il matrimonio. Subito dopo manifestato il consenso. alla presenza dei testimoni sopraddetti. Visti il permesso della R e v m a Curia Vescovile di guite nei giorni al e quelle civili dal giorno ) . li ho dichiarati uniti in matrimonio secondo il rito di Santa R o m a n a Chiesa. . D o p o di che ho redatto l'atto di matrimonio in doppio originale. dei quali uno si conserva in questo archivio parrocchiale. è destinato all'ufficio di stato civile di questo Comune di nei registri civili. dai quali risulta che le pubblicazioni ecclesiastiche sono state ese(o la dispensa canonica e civile accordata circa le pubblica- zioni) (eventualmente la dispensa ottenuta dall'impedimento di dalla competente autorità ecclesiastica) ho interrogato ciascuno dei contraenti secondo le prescrizioni canoniche. luogo di nascita. ) alla presenza dei testimoni sigg. 1 4 Sposa ) Nome. anche i civili. 2 ) Nome. ed avendo avuto il loro mutuo consenso. i certificati. Letto il presente atto agli intervenuti. paternità. cognome. Nota. Nota. 3 ) Quando è richiesto per legge particolare o per consuetudine. ho spiegato agli sposi. cognome. 131. domicilio. cioè il presente. dando lettura degli articoli del Codice civile (130. qualora si verifichi uno dei casi di cui ai numeri 34 e 35 dell' Istruzione. dalla loro unione naturale. cognome. secondo le dispo3 sizioni della Santa Romana Chiesa. domicilio o residenza dei genitori. l'altro. Parroco (o delegato). -1 signori sposi. professione e domicilio o residenza: nome. ) Sposo Testimoni: Timbro parrocchiale. età.382 Acia Apostolicae Sedis 1 Commentarium Officiale tati i sigg. In caso di diversità tra i certificati religiosi e civili si specifichino le diversità. è nato un figlio (o più) che fu battezzato il. . alla presensa dei sopraddetti testimonii. 2 . 132) riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi. età. paternità.Il presente modulo e il seguente vanno convenientemente modificati.

V . .S. innanzi a me sottoscritto (ovvero inda me delegato) dai sigg affinchè sia trascritto nei registri di stato civile di questo Comune per tutti fi Il Parroco. capo IV dell' Istruzione). . gli effetti civili. X V I . Comunicazione all'ufficiale di stato civile. uno degli atti originali del matrimonio celebrato il nanzi al S a c . a norma di legge. Congregatio de disciplina Sacramentorum 383 M O D .(Cfr. Parrocchia di Al signor ufficiale di stato civile del Comune di Trasmetto alla 8. .

ed all'art. 30. 531. da questo è stato riconosciuto alle chiese. ai benefìci ed agli altri enti ecclesiastici. 31) e la capacità di acquistare e possedere beni temporali (art. 1409. ed in ogni caso non oltre la fine del corrente anno. il Quale si aspetta che ognuno dei R e v m i Ordinari presti tutta quella diligente cooperazione.384 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale SACBA CONGREGATIO CONCILII LITTERAE CIRCULARES A D OMNES O R D I N A R I O S I T A L I A E D E A D M I N I S T R A T I O N E B O N O R U M B E N E F I CIALIUM E T ECCLESIASTICORUM A D N O R M A M I U R I S C A N O N I C I E T P A C T I I N T E R APOSTOLICAM S E D E M E T R E G N U M I T A L I A E C O N C O R D A T I . In conformità del Codice di diritto canonico (can. questa Sacra Congregazione del Concilio crede necessario impartire ai R m i Ordinari diocesani d'Italia le seguenti istruzioni e disposizioni. 30. . 1499. 691. 26. ma anche il diritto alla libera gestione ordinaria e straordinaria dei medesimi senza obbligo della conversione-. gli Ordinari diocesani d'Italia prenderanno gli opportuni accordi con l'Economo generale dei benefìci vacanti e con i rispettivi Subeconomi per ottenere quanto prima. 30. 1518. comma 2). comma 2. Art. per mezzo dei loro rappresentanti od amministratori. salvo le riserve di cui all'art. stipulato e ratificato tra la Santa Sede ed il Regno d'Italia. Autorità ecclesiastica (art. 687. 1489. E ciò con la piena approvazione del Santo Padre. 100. commi 2 Consegna della gestione economale. CAPO I. religiosi e di culto non solo la personalità giuridica (art. 29. la consegna della gestione economale circa i benefici vacanti. 1. che la gravità eccezionale del caso richiede per la gloria di D i o . Ai R e v m i Ordinari diocesani d'Italia. sotto la vigilanza ed il controllo della competente e 3 dello stesso Concordato. Chiesa ed il bene delle anime. c o m m a 1). 1519) nel recente Concordato. 1495. Allo scopo pertanto di provvedere alla retta e regolare amministrazione dei beni beneficiari ed ecclesiastici di propria competenza. l'onore della S. Appena ricevuta la presente Circolare.

2. n. § 1. la consegna delle relative temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche. 978. gli Ordinari nella consegna si limiteranno a prenderne atto. provenienza e destinazione. e lasciati o comunque affidati allo stesso E c o n o m a t o . 2.S. provenienza e destinazione. Nel caso che qualche cauzione di cui al precedente § 1 n. Art. 3. previo elenco dei medesimi. salvo in fine d'anno regolarizzarne i conti in base del canone 1 4 8 0 . compilati dallo stesso Economato all'atto dell'ultima presa di possesso delle temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche. 0 26 . tenendo presente che all'Economato spetta l'avanzo ACTA. salvo inserire la riserva di ogni diritto ed azione nel relativo verbale. — 8-7-929. 1 1 Per la ripartizione dei redditi promiscui dell'anno corrente con l'Economato. 3° degli assegni patrimoniali spettanti ai beneficiati od altri ecclesiastici. Tale consegna dovrà effettuarsi specialmente in base al verbale ed inventario. con la specificazione della relativa quantità. X X I . Ricevuta la consegna di cui all'articolo 2 gli Ordinari riscoteranno i relativi redditi beneficiarii del corrente anno 1929. salvo gli accertamenti del caso anche con perizia. con l'indicazione della loro qualità. 4. data di emissione. fosse contestata dall'Economato. capitale nominale e reddito annuo. numero d'ordine. intestazione. quantità. Art. Gli Ordinari richiederanno all'Economato anche la consegna: I o degli eventuali titoli al portatore o capitari appartenenti a ciascun benefìcio. Nell'intento di procedere alla sollecita provvista dei benefìci ecclesiastici vacanti. § 2. § 3. 2° delle cauzioni o dei titoli corrispondenti. vol. tenendone distinta registrazione per ogni benefìcio. § 1. od a speciale loro delegato ecclesiastico. gli 103 del Eegolamento Ordinari applicheranno le norme sostanziali di cui all'articolo economale 23 Maggio 1918 n. depositate dai beneficiati presso l'Economato in occasione della loro immissione in possesso delle temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche. Nella consegna saranno anche compresi i titoli di rendita nominativa con le unite cedole. gli Ordinari procureranno che dall'Economato venga anzitutto fatta a loro stessi. § 2. Congregatio Concilii 385 Art. appartenenti a ciascun beneficio vacante. 8.

del loro valore approssimativo. o . nonché la rendita netta. per rimborsarsi di spese già sostenute o per far fronte ad altre urgenti da sostenersi durante l'anno. istrumenti... cioè dei censi. possibilmente. 3° con i loro oggetti preziosi. 6.386 Acta Apostolicae Sedis . comprendente le entrate beneficiarie. la consegna in originale. dei canoni ed altre prestazioni. od almeno in copia conforme: I degli ultimi verbali ed inventari ed. cioè delle chiese cattedrali e parrocchiali. ecc. ecc. attivo e passivo. del nome dei debitori e dei motivi di tale inesigibilità. dei legati di culto. le relative uscite. delle pensioni. dei titoli di rendita nominativa. prima di tale regolarizzazione di conti. dei titoli di proprietà. degli incerti di stola.. anche di quelli anteriori. dei sacri arredi e suppellettili (con l'indicazione del loro stato di conservazione e Art. ISTè ometteranno di chiedere all'Economato e. contratti. ecc. comprendente la descrizione particolareggiata: a) dei beni immobili. dello stato di conservazione e di custodia. dei crediti ed altri diritti. se del caso. gli Ordinari e l'Economato possano reciprocamente anticiparsi somme sui redditi già da loro riscossi. del loro valore approssimativo). documenti.. ecc. occorrendo. che possono interessare i benefìci si provvisti che vacanti. con l'indicazione dei dati catastali ed ipotecari. dei fondi urbani e rustici. data dello scambio delle ratifiche. attivo e passivo. delle condizioni di statica e di manutenzione o di coltivazione. dei pesi ed oneri annessi. Nulla osta però che. con l'indicazione del loro pregio artistico o storico. con l'indicazione della origine e data. del valore approssimativo.Commentarium Officiale Art. 5. compilati in occasione dell'immissione in possesso o della presa di possesso delle temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche. 2° degli altri atti. anche dei provvisti: 1° con il loro stato patrimoniale. b) dei beni mobili. artistici o storici. o netto sui redditi d'ogni beneficio vacante dal I Grennaio 1929 al 7 Giugno successivo. alla Procura generale della Corte d'appello. con l'indicazione delle speciali caratteristiche di ciascuno. 4° con i loro crediti ed altri diritti inesigibili. 2° c o n il loro stato economico. Gli Ordinari domanderanno pure al medesimo E c o n o m a t o l'elenco dei benefìci vacanti e.

10. § 2. le relazioni. Congregatio Concilii 387 3° delle pratiche in corso. parrocchie ed altri benefici. Art. siano compilati con la maggiore diligenza e precisione possibile. . con particolare riguardo alle cause pendenti per la loro prosecuzione. i verbali. § 2. Gli Ordinari di persona o per mezzo di loro speciale delegato ecclesiastico. relative alla consistenza patrimoniale dei benefìci ecclesiastici. che verranno in appresso. gli Ordinari. e dal rappresentante governativo. catalogati e mantenuti in buon ordine. 9. confraternite ed altri enti ecclesiastici o di culto. le minute o le copie delle corrispondenze spedite e le corrispondenze ricevute circa l'amniinistrazione. prima di riceverla. s'adopreranno aftinché i verbali relativi alla consegna di cui nei precedenti articoli 2-6. i contratti ed i documenti ricevuti o richiesti in occasione della consegna di cui negli articoli 2-7. In ogni Curia sarà costituito un Ufficio diocesano per l'amministrazione. di cui nei precedenti articoli 2-7. ecc.. Art. nonché le quietanze e gli altri documenti giustificativi. vigilanza e controllo dei beni appartenenti ai capitoli cattedrali. si rivolgeranno alla Sacra Congregazione dei Concilio per le opportune istruzioni e norme. 7. § 1. Detti verbali saranno poi firmati dagli Ordinari o dal loro delegato ecclesiastico. la vigilanza ed il controllo dei beni beneficiari ed ecclesiastici. Gli atti. CAPO II. gli istrumenti. in forma amministrativa e con esenzione da ogni tributo a tenore dell'articolo 3 della Convenzione finanziaria Lateranense. di cui uno sarà ritirato dal rappresentante governativo e l'altro dagli Ordinari o dal loro delegato per conservarlo nell'archivio amministrativo diocesano. salvo chiedere all'uopo il gratuito patrocinio. santuari. sorgessero gravi difficoltà o dubbi. Ufficio amministrativo Art.S. le perizie. in doppio esemplare. Art. salvo inserirvi la solita riserva di ogni diritto ed azione. e con l'eventuale assistenza di persona competente anche laica. saranno conservati in distinto locale di detto Uifìcio. alle chiese. gli inventari. § 1. i contratti. Nel caso che nella consegna. diocesano. fabbricerie. A tale archivio arnministrativo si aggiungeranno gli atti. 8.

in caso di lunga vacanza. 11. formulato dagli Ordinari stessi sulla guida dell'annesso modulo A. tempo e forma di cui negli articoli 11 e 12. invitandoli a rispondere nel m o d o . trasmetterà l'altro . che importi movimento di danaro. gli Ordinari. santuari. 2° le risposte al questionario. 13. invieranno pure analogo questionario ai rettori ed amministratori delle altre chiese. compilandone tre esemplari. circa lo stato patrimoniale ed economico dei capitoli cattedrali. del verbale ed inventario. inviteranno i capitoli cattedrali. Art. secondo il canone 1522 del Codice canonico. La stessa procedura di cui nei precedenti articoli 11 e 12 adotteranno gli Ordinari con i nuovi provvisti dei benefìci ora vacanti. saranno date con verità e precisione da ogni capitolo cattedrale. con i presenti amministratori interini. 14. i parroci e gli altri beneficiati a trasmettere alla Curia diocesana. ripostone uno nel proprio archivio. § 2. all'Ordinario diocesano il quale. entro il prefisso termine di tempo. Art.Commentarium Officiale Art. Per il regolare impianto contabile diocesano si richiedono almeno: I un libro cassa. Uno dei tre esemplari sarà conservato nell'archivio beneficiario od ecclesiastico. Tali risposte. fabbricerie. § 1. datati e firmati. confraternite ed altri enti ecclesiastici o di culto. portandola a credito od a debito sul conto aperto per o . ed adattato alle condizioni delle singole diocesi. compilati in occasione della loro immissione nel possesso delle temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche. debitamente datata e firmata. nonché delle rispettive chiese.388 Acta Apostolicae Sedis . ed. Allo scopo di completare l'archivio amministrativo con il relativo impianto contabile. Art. mentre gli altri due saranno rimessi. 12. con l'autentica e con l'aggiunta delle eventuali osservazioni e proposte. Art. appena ricevute al riguardo nuove istruzioni dalla Sacra Congregazione del Concilio. appena ricevuta la presente Circolare. delle parrocchie e degli altri benefici. parroco od altro beneficiato. 15. in cui si noti ogni operazione.entro il prossimo mese di Dicembre del 1929 alla Sacra Congregazione del Concilio. entro un congruo termine di tempo: I o una copia conforme. Gli Ordinari.

beneficiario ed ecclesiastico. di cui al seguente n. 17. Le variazioni dello stato patrimoniale si desumeranno anche dagli atti e contratti di cui negli articoli 40-42. Lo stesso registro sarà aggiornato. e suddiviso per ogni partita dei beni immobili e mobili. Art. sui dati ricevuti o richiesti in occasione della consegna di cui negli articoli 2-7. a guisa d'inventario. n. diviso per ciascun beneficio. e nella parte economica con l'aggiunta del riepilogo del rispettivo stato economico. cioè elenco in ordine alfabetico di tutti e singoli i benefìci... . Congregatio Concilii 389 ogni benefìcio. con la citazione degli estremi di ogni atto e contratto. contrassegnando ciascuno di essi con proprio numero di riferimento. Art. e riguarderanno specialmente: 1° gli atti e contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 41. ed in particolare sugli accertamenti compiuti dagli Ordinari e dai loro delegati. e nel registro. f - .. nella parte patrimoniale con l'aggiunta delle variazioni che modificassero lo stato patrimoniale. istrumenti. ecc. 2° una rubricella alfabetica-. chiesa ed altro ente ecclesiastico o di culto. ecc. 16. sulle risposte al questionario di cui negli articoli 11-14.18. 3° le condizioni di statica e di conservazione degli edifìci. Art. le autorizzazioni ecclesiastiche e le eventuali civili di cui negli articoli 40-42. nonché sui verbali ed inventari di consegna e di riconsegna delle temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche. e dalle relazioni di cui negli articoli 46-49. sarà compilato in base ai relativi atti. contratti. da ripetersi in ogni relativo atto. chiese ed altri enti ecclesiastici o di culto. fascicolo. inventario.S. indicandovi pure le corrispondenti pagine del medesimo. 3°. § 1. contratto. 3°.ecclesiastico o di culto. verbale. 4° le mutazioni e condizioni dei beni mobili. Il riepilogo dello stato economico si desumerà dal rendiconto annuale di cui all'articolo 45 e conterrà il riassunto dell'entrata ed Uscita c o n la rendita netta. 2° la rinnovazione dei titoli e delle ipoteche con l'indicazione degli estremi di ogni atto. 3° un registro. Il registro di cui al precedente articolo 15. chiesa ed altro ente. e di conduzione o locazione e di coltivazione dei terreni. documenti. risulti il relativo stato patrimoniale ed economico sì attivo che passivo come nell'annesso modulo G. come nell'annesso modulo B. in m o d o che. . § 2. per ogni anno successivo. .

§ 1. Essi saranno amministrati. o di un membro del Consiglio amministrativo diocesano di cui al canone 1520. e poi anche gli altri rettori ed amministratori a depositare. gli Ordinari adotteranno le precauzioni del caso. Verificatasi la vacanza di un benefìcio. nella Curia diocesana tutti i titoli di rendita nominativa e gli altri valori appartenenti ai benefici ed agli altri enti ecclesiastici o di culto. c o n l'assistenza del vicario foraneo di cui al canone 447.Commentarium Officiale CAPO III. e disporranno tosto per la riconsegna delle temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche. . Tale riconsegna si farà in contradittorio del cessato beneficiato o dei suoi eredi. gli Ordinari inviteranno prima i rispettivi beneficiati. Art. Art. cioè economo spirituale di cui al canone 472 n. 20. Amministrazione dei benefici vacanti. dal Consiglio amministrativo diocesano di cui al canone 1520 del Codice di diritto canonico. Appena accertato lo stato patrimoniale ed economico di cui negli articoli 2-14. 19. c o m m a 3 del Concordato. dietro relativa ricevuta. § 1. Art. § 2. nonché speciali enti ecclesiastici o di culto per gravi ragioni da approvarsi dalla Sacra Congregazione del Concilio. quale . 2 1 . La riconsegna dovrà effettuarsi dal cessato beneficiato. Custodia dei titoli e valori. entro il termine di un mese.Acta Apostolicae Sedis . CAPO IV. § 1. § 2. o dai suoi eredi. ed alla presenza del rappresentante governativo a norma dell'articolo 30. che diano sicuro affidamento. o di altro ecclesiastico all'uopo designato. secondo le rette norme di contabilità. Art. § 2. Detti tit oh e valori. Dal far tale deposito sono esentati solo i capitoli cattedrali. al vicario e c o n o m o . O ad altro ecclesiastico incaricato dell'amministrazione temporanea dei beni beneficiari ed ecclesiastici. saranno custoditi in apposita cassaforte. 22.1. dando anche notizia della vacanza all'Ufficio distrettuale per gli affari di culto. avvertiti del giorno e dell'ora precisa con lettera raccomandata. munita di tre diverse chiavi e collocata nella Curia diocesana. unitamente a quelli ricevuti nella consegna di cui negli articoli 2-4.

S. Art. La riconsegna si eseguirà mediante inventario di tutti i beni immobili e mobili. Le spese per la riconsegna delle temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche saranno a totale carico del cessato beneficiato o dei suoi eredi. . mentre il terzo sarà consegnato al rappresentante governativo. giusta il canone 1480. Art. 23. gli Ordinari effettueranno la ritenzione della parte dei frutti promiscui. 24. spettanti al cessato beneficiato od ai suoi eredi. compilato sulla scorta del precedente verbale ed inventario di consegna. D u e di detti esemplari saranno rispettivamente conservati nell'archivio beneficiario od ecclesiastico. ed occorrendo anche al secondo. nonché dal rappresentante governativo di cui allo stesso articolo 2 1 § 2 . oltre che dal cessato beneficiato o dai suoi eredi. 26. e prenderanno anche gli altri provvedimenti del caso. ed assegnato al primo. o di altro ecclesiastico aniministratore interino. 28. ed in base all'accertamento fatto. Gli Ordinari amministreranno i beni del beneficio vacante per mezzo d e l vicario e c o n o m o di cui nei canoni 472 n. e nell'archivio arnministrativo diocesano. Se la cauzione di cui negli articoli 37 e 38 non fosse sufficiente per c o m pensare i danni arrecati per cattiva amministrazione dal cessato beneficiato. § 2. si procederà d'ufficio anche alla presenza del rappresentante governativo di cui al precedente articolo 21 § 2. Procedura analoga a quella di cui nei precedenti articoli 21-26 gli Ordinari adotteranno per la riconsegna dei beni da parte dei cessati rettori ed amministratori di cui all'articolo 14. 1. 25. giusta lo stesso canone 472 n. destineranno il residuo reddito netto a norma del canone 1481. da uno dei membri di cui all'articolo 21 § 2. Congregatio Concilii 391 termine trascorso invano. occorrendo anche con perizia. dal vicario economo o dall'ecclesiastico amministratore interino. un congruo assegno. sul loro stato patrimoniale ed amministrativo. § 1. 1 e 473. Art. 27. Art. Della riconsegna sì redigerà verbale in tre esemplari da firmarsi. Art. Art.

Il vicario economo o l'ecclesiastico amministrativo interino sarà tenuto a risarcire i danni che. ogni atto e contratto eccedente l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 41. 1523-1543. Le spese per la consegna delle temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche saranno a totale carico del nuovo beneficiato. ed in base all'accertamento fatto. 31. durante la propria gestione. 34. farà la consegna delle temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche al nuovo beneficiato. 2 e 3. e da conservarsi l'uno nell'archivio beneficiario od ecclesiastico. occorrendo anche con perizia. dovrà anche risultare il giuramento prestato dal beneficiato per la buona e fedele amministrazione dei beni beneficiari ed ecclesiastici. In detto verbale. a norma dei canoni 1476. Della consegna si redigerà verbale in doppio originale da firmarsi dal vicario economo o dall'ecclesiastico amministratore interino. rimanendo di regola vietato durante la vacanza. a tenore dei canoni 436 e 473 § 1. anche con perizia. dal n u o v o beneficiato. Tale consegna si eseguirà mediante inventario di tutti i beni immobili e mobili. ed accertati. 29. il vicario economo o l'ecclesiastico amministratore interino. § 2. a tenore del canone 473 § 2. Art. compilato sulla scorta del precedente verbale ed inventario di riconsegna di cui negli articoli 23 e 24. . 32. § 1. Art. 1.392 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale A r t . e l'altro nella Curia diocesana a norma del canone 1522 n. a tenore del detto canone 1522 n. 33. 1477 1479. Per l'amministrazione interina dei beni appartenenti al benefìcio vacante si osserveranno analogamente le disposizioni circa l'amministrazione dei beni spettanti ai benefìci provvisti. Al termine dell'amministrazione temporanea. e da uno dei membri di cui all'articolo 21 § 2. 30. sul loro stato patrimoniale ed amministrativo. Art. di cui negli articoli 39-45. Art. risultassero da esso arrecati. Art. con l'assistenza di uno dei membri di cui all'articolo 21 § 2.

alla dote del rispettivo beneficio. una cauzione in titoli al portatore dello Stato italiano o garantiti dal medesimo. § 1. 1523-1543. ed anche di soddisfare agli oneri inerenti. . ed accertati. il cui ammontare. 37. resterà vincolata. Art. In m o d o analogo a quello di cui negli articoli 30-34 procederanno gli Ordinari per la consegna dei beni ai nuovi rettori ed amministratori di cui all'articolo 14. Ogni beneficiato. ha il dovere di amministrare i beni del suo benefìcio a norma dei canoni 1479. a norma dei canoni 1476. secondo il prudente giudizio degli Ordinari. CAPO V. Detta cauzione potrà prestarsi anche con equivalente polizza di assicurazione sulla vita. contenute nei precedenti articoli 36 e 37. solo dopo la riconsegna delle temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche. Le norme. Tate cauzione. 35. 1479. di cui negli articoli 22-24. e dietro deduzione dell'ammontare dei danni arrecati per cattiva amministrazione dallo stesso beneficiato. da depositarsi nella Curia diocesana dietro relativa ricevuta. Congregatio Concilii 393 Art. § 1. preferibilmente presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni. come garanzia. Essa sarà restituita al cessato beneficiato oppure ai suoi eredi. Art. § 4. anche con perizia.S. § 3. corrisponda all'annuo reddito netto del proprio benefìcio. Art. dietro relativa ricevuta. potranno essere applicate. 1477. e da vincolarsi nella forma di cui al superiore articolo 36. La cauzione sarà fruttifera a favore del rispettivo beneficiato. 39. specialmente a norma dei canoni 1475-1477. secondo il corso medio della settimana precedente. § 2. Ogni beneficiato. 36. 38. prima che essi assumano il loro ufficio. Amministrazione dei benefici provvisti. dovrà depositare nella Curia diocesana. prima di prendere possesso del proprio beneficio a norma dei canoni 1443-1445.1523-1543. mediante regolare dichiarazione da rilasciarsi nella Curia diocesana dallo stesso beneficiato. sentito l'Ufficio distrettuale per gli affari di culto. anche ai rettori ed ammimstratori di cui all'articolo 14. secondo il canone 1476 § 1. Art. e prima di ricevere la consegna delle temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche di cui negli articoli 30-32.

per ogni operazione di credito e debito. e c c . dovranno attenersi al prescritto dei can. § 2. sono anche tenuti a fornirsi dell'autorizzazione civile per acquistare beni immobili e per accettare donazioni. per la retta amministrazione dei beni beneficiari ed ecclesiastici. analogo a quello della Curia diocesana di cui all'ar- t i c o l o 15 n. a tenore dell'articolo 30? c o m m a 3 del Concordato. Gli enti ecclesiastici non beneficiari o di culto. Art. i medesimi s o n o tenuti al risarcimento dei danni arrecati a norma dei canoni di cui al superiore § 1. Gli stessi di cui al precedente articolo 39. ) . n. n. 1162 un libro cassa. mutui. i beneficiati. permute. i rettori e gli altri amministratori di cui all'articolo 14 dovranno fornirsi dell'autorizzazione ecclesiastica a norma del Codice di diritto canonico (canoni 1526-1543). 3 0 . § 2. Art. rettori ed amministratori. a mente del canone 1522 dovranno di regola tenere. sono inoltre tenuti a munirsi dell'autorizzazione civile per gli atti e contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione.394 Acia Apostolicae Sedis . 848. affrancazioni di canoni e censi. 41. specificati negli articoli 12 e 13 della stessa legge civile 27 maggio 1929. cioè: I o santuari c o n gli edifìci ed opere annesse. salvo le maggiori pene del caso. enfiteusi. 848. sotto pena di nullità degli stessi acquisti ed accettazioni secondo gli articoli 9 e 10 della legge civile 27 maggio 1929. Art. 42. alienazioni. donazioni. 1. In caso contrario. salvo le maggiori pene sancite nel canone 2347. oltre la nullità dell'atto e contratto. Per gli atti e contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione (acquisti. analogamente dicasi a riguardo dei rettori ed amministratori di cui all'articolo 14. cioè di entrata ed . eredità o legati. 43. § 1.Commentarium Officiale § 2. atterramenti di piante di alto fusto. Art. Gli enti beneficiari poi. In caso contrario. liti attive e passive. § 1. a norma dell'art. del Concordato. sotto la vigilanza dei proprii Ordinari. c o m m a 2. In base ai canoni di cui al precedente § 1. nell'edificazione o riedificazione e nell'ampliamento o restauro delle rispettive chiese e e 1164 del Codice di diritto canonico. Gli stessi beneficiati. § 1. ma anche dei danni arrecati. § 2. due libri ed un registro. essi saranno tenuti personalmente responsabili non solo delle spese sostenute. 40.

le corrispondenze ricevute e le minute o le copie delle corrispondenze spedite circa la propria amministrazione. salvo il suo aggiornamento nella parte sì patrimoniale che economica. A norma dei canoni 1478 e 1519 gli Ordinari. 44. gli istrumenti. gli atti. § 1. dovranno presentare alla propria Curia diocesana il rendiconto della loro amministrazione beneficiaria ed ecclesiastica. salvo il suo aggiornamento c o n l'aggiunta delle successive variazioni annuali. 45. Congregatio Concilii 395 uscita.S. suppellettili ed altri oggetti. hanno il diritto ed il dovere di vigilanza e di controllo. salvo quanto è disposto al § 2 dello stesso canone. § 2. oltre il registro e gli altri due libri. nonché le quietanze e gli altri documenti giustificativi. nell'archivio beneficiario od ecclesiastico. § 1.. i contratti. appartenenti a ciascun benefìcio ed altro ente ecclesiastico o di culto. 2° un libro inventario ài tutti i beni immobili e mobili. 46. . < § 3. sì attivo che passivo. entro il mese di ottobre di ogni anno. compresi gli arredi sacri. ecc. 3° un registro. analogo al registro della Curia diocesana di cui negli articoli 15 n. 2 e 3. entro il mese di marzo di ogni anno. per la necessaria revisione ed approvazione. avvalendosi anche dell'opera dei canonici convisitatori di cui al can. In tale occasione rimetteranno anche alla medesima Curia l'elenco delle variazioni aggiunte. nel loro inventario e registro di cui all'articolo 43 n. Art. CAPO VI. gli stessi. delle chiese e degli altri enti ecclesiastici o di culto di cui all'articolo 14. I medesimi. il bilancio preventivo specialmente delle spese straordinarie per ottenere la previa approvazione ed autorizzazione ecclesiastica. che eserciteranno specialmente nelle visite pastorali. Vigilanza diocesana. per l'amministrazione dei beni appartenenti a ciascun beneficio e altro ente ecclesiastico p di culto. Art. D o v r a n n o pure presentare alla stessa Curia. 16-18. A norma del canone 1525 § 1. durante l'anno precedente. compreso l'adempimento dei legati di culto. dovranno pure conservare in ordine. di ciascun benefìcio ed altro ente ecclesiastico o di culto. Art. sopra i beni dei benefici sì provvisti che vacanti. 343 § 2. circa lo stato patrimoniale ed economico. 3.

nonché. 47. dei santuari e delle case canoniche e parrocchiali. secondo il prudente giudizio dell'Ordinario. Art. per verificare la consistenza patrimoniale e la manutenzione dei beni beneficiari ed ecclesiastici. tanto ordinarie quanto straordinarie di cui al precedente articolo 49. 48. dei rettori e amministratori. servendosi dell'opera del Consiglio amministrativo diocesano di cui al canone 1520. 49. gli Ordinari. Art. saranno a totale carico dei relativi beneficiati. per poi adottare i provvedimenti del caso.396 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale § 2 . di cui al precedente articolo 47. nonché di persone tecniche anche laiche. 4 e § 2. 50. n. e che ogni semestre presentino alla Curia la relativa loro relazione a norma del canone 449. § 1. Art. potranno anche sospendere a norma dello stesso canone il beneficiato dalla . salvo la remozione secondo il canone 2147 § 2 n. Art. Gli Ordinari cureranno pure di inviare ispezioni ordinarie almeno annuali. § 1. o faranno esaminare dagli stessi canonici convisitatori oppure da un membro del Consiglio amministrativo diocesano. Gli Ordinari provvederanno anche alla vigilanza ed alla relazione. Gli Ordinari in tale occasione od in altro tempo esamineranno. § 2. ed in particolare la condizione statica e conservativa delle chiese. oppure delle stesse chiese ed altri enti ecclesiastici ispezionati. 1478. Le spese delle ispezioni. Analogamente provvederanno per la detta vigilanza e relazione circa i beni beneficiari ed ecclesiastici della città vescovile. apponendovi la loro approvazione con data e firma. ed occorrendo anche straordinarie. Art. In particolare poi gli Ordinari cureranno che i vicari foranei esercitino la loro vigilanza sui predetti beni secondo il prescritto dei canoni 447 § 1. dei beni beneficiarii ed ecclesiastici appartenenti allo stesso vicario foraneo. per mezzo del vicario foraneo viciniore o di un membro del Consiglio amministrativo diocesano. In caso di cattiva amministrazione dei beni beneficiarii ed ecclesiastici. i due libri ed il registro di cui all'articolo 43. 5. 51.

anche quello di un perito. § 1. affidandola ad altro ecclesiastico all'uopo designato. amnfinistrazione. e che i fondi rustici siano provvisti degli occorrenti attrezzi rurali e delle sufficienti scorte vive e morte a corredo degli stessi fondi. oltre il consenso od il voto del Capitolo cattedrale. Gli Ordinari non ometteranno di dare tosto notizia del provvedimento preso all'Ufficio distrettuale per gli affari di culto. In caso di cattiva gestione patrimoniale dei beni beneficiarii ed ecclesiastici. al quale assegneranno un congruo compenso. § 2. negli atti e contratti dei beni beneficiari ed ecclesiastici siano osservate anche le leggi civili e le lodevoli consuetudini locali. § 2. 56. Cureranno inoltre che. gli Ordinari. Gli stessi Ordinari vigileranno che. Art. . Art. se del caso. provocheranno anche il sequestro delle temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche dal rappresentante governativo in conformità dell'articolo 26. a norma dei canoni 1530-1542. 52. occorrendo. 54. ed. del Concordato. 55. Art. occorrendo. destinando il residuo reddito netto a favore dello stesso beneficiato. secondo l'articolo 42. occorrendo. commi 2 e 3. e che nelle locazioni dei medesimi si osservi pure il prescritto del canone 1479. Nè ometteranno di vigilare che i beni beneficiari ed ecclesiastici siano migliorati ed. Art. sia chiesta ed ottenuta l'autorizzazione civile a norma dell'articolo 30. il parere del Consiglio amministrativo diocesano e. Art. Congregatio Concilii 397 relativa. a tenore del cànone 1529.S. 53. Prima di concedere l*autorizzazione ecclesiastica od. anche bonificati. richiederanno. a tenore dei canoni 1164 e 1530. A \ Procedura analoga a quella di cui nei precedenti articoli 51 e 52 adotteranno gli Ordinari con i rettori ed amministratori di cui all'articolo 14. d'impetrare il beneplacito apostolico per gli atti e contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 41. gli stessi Ordinari applicheranno pure le norme dei canoni 1534 e 2347. del Concordato. comma 2.

da loro fatto.. 57. una relazione suppletiva alla relazione di cui al precedente articolo 61. case canoniche e parrocchiali. con le osservazioni e proposte del caso. 60. delle percentuali di cui al precedente articolo 57$ alla Sacra Congregazione del Concilio. la loro conservazione e manutenzione. In appresso i detti Ordinari presenteranno alla stessa Sacra Congregazione durante un quinquennio. specialmente riguardo le chiese. Art. gli Ordinari esigeranno la percentuale del due per cento per le spese dell'amministrazione diocesana e per le opere diocesane. centrale. 16.398 Acta Apostolicae Sedis . . entro il mese di giugno di ogni anno. chiese ed altri enti ecclesiatici o di culto di cui all'articolo 14.Commentarium Officiale Art. renderanno conto dell'impiego. Gli Ordinari poi. nel detto registro di Curia di cui negli articoli 17 e 18. Ufficio amministrativo Art. santuari. Congregazione una relazione circa lo stato patrimoniale ed economico dei beni beneficiarii ed ecclesiastici. entro il mese di giugno di ogni anno. 59. Art 61. aggiungendovi copia conforme degli aggiornamenti eseguiti. 62. 3. Presso la Sacra Congregazione del Concilio sarà costituito uno speciale Ufficio amministrativo per la superiore vigilanza e controllo dei b e m appar* tenenti ai benefici. 15 n. Sull'annuo reddito netto dei benefìci anche vacanti e degli altri enti ecclesiastici o di culto di cui all'articolo 14. durante l'anno precedente. Art. A tale scopo la Sacra Congregazione del Concilio invierà visite periodiche ed anche straordinarie. Entro il mese di giugno del 1930 gli Ordinari diocesani d'Italia presenteranno alla medesima S. CAPO VII. aggiungendovi copia conforme del registro di Curia di cui negli articoli. Art. specialmente per l'Italia. con le osservazioni e proposte del caso. 58. per accertare lo stato patrimoniale ed amministrativo dei beni beneficiarii ed ecclesiastici.

di Lampsaco. CARD. Se e quale pregio artistico o storico ha la chiesa. SBARBETTI.S. Ed in attesa di un cenno di ricevimento della medesima. Quale è lo stile della chiesa? Q. Quando fu edificata la chiesa parrocchiale. A. I . le istruzioni e disposizioni della presente Circolare. £g D. e da chi? Q. Serafini. È sufficiente ai bisogni della popolazione? Q. V e s c o v o di Sabina e Poggio Mirteto. con particolare ossequio mi professo. e far oigservare. È patronata o meno? Q. Quali sono le sue condizioni di statica e di manutenzione? Q. Se la chiesa non è patronata: a) chi è tenuto a provvedere alle riparazioni sì ordinarie che straordinarie? a a a a a a a a a . nell'interesse dei beni beneficiarii ed ecclesiastici. SCHEMA DI QUESTIONARI QUESTIONARIO I P E R L E PARROCCHIE B E N I IMMOBILI I . 20 giugno 1929. 8 . L. 6 . M OD . Segretario. porranno ogni loro diligenza e cura nell'osservare. . 3 . 5 . 2 . Se e quando essa fu ampliata? Q. 7 . Congregatio Concilii 399 Questa Sacra Congregazione nutre piena fiducia che gli Ordinari diocesani d'Italia. Prefetto. • f G. © S.C H I E S A PARROCCHIALE Q. 9 . R o m a . e se e quale le sue parti? Q. 4 . Se la chiesa è patronata: a) chi ne è il patrono? b) ha egli provveduto e provvede alle riparazioni ordinarie e straordinarie a norma del canone 1186 del Codice? c) se no: perchè? Q. V e s c o v o tit.

Sono essi ben conservati e custoditi? Q. oppure soprastanti o sottostanti alla stessa. La chiesa è assicurata contro gli incendi ed i furti? Q. come e con quale risultato? Q. 2 6 . 1 6 . 1 2 . 2 3 . Se e di quali riparazioni. 1 5 . 2 5 . sacrestia.400 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale b) per quale titolo. 2 8 . campanile ecc.Qui s'inseriscano le questioni 138-144. ordinarie e straordinarie. e con quali mezzi vi si potrebbe provvedere? Q. 3 1 . Si suole presentare all'Ordinario diocesano il progetto ed il disegno dei lavori. Si è cercato di togliere le servitù passive. I I . . 3 0 . per l'approvazione. a mente del canone 1162 § 1?. ha oggi bisogno la chiesa con le sue parti (cappelle. convenzione o consuetudine vi è tenuto? c) vi ha egli provveduto e vi provvede? d) se no: perchè? Q. Q. La chiesa ha legati di culto da soddisfare? Avvertenza. 1 3 . Vi sono accessi o finestre da case private. Quale spesa occorre per tali riparazioni? Q. 2 2 . Se sì: a) per quale diritto o pretesto? b) c o m e e con quale esito si è cercato di eliminare gli eventuali abusi? e) quali difficoltà ostano per l'eliminazione di tali abusi? Q. Q. In che consistette tale riparazione. Quali somme sono già raccolte per dette riparazioni. A quali servitù passive è essa soggetta?. 2 4 . a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a . 2 1 . Quali sono i confini dei locali e dell'area annessi alla chiesa? Q. Quali locali sono attigui alla chiesa. Se no: quali nuove suppellettili ed arredi sacri sono più urgenti? Q. oppure coretti privati? Q. ed a quale uso servono? Q. Se no: s'intende provvedervi e come? Q. Quando e da chi fu fatta l'ultima riparazione ordinaria e straordinaria alla chiesa? Q. 2 9 . Quali sono i confini della chiesa? Q. 1 4 . 2 0 . 1 0 . Le esistenti suppellettili ed arredi sacri sono in buono stato? Q. 1 7 . Quale ne sarebbe la spesa complessiva. con il preventivo della spesa. altari. 1 9 . e quali altre si sperano raccogliere? Q. 2 7 . e quale ne fu la spesa? Q. La chiesa è provvista di sufficienti suppellettili ed arredi sacri? Q. 1 8 . Se sì: presso quale società assicuratrice e per quale premio annuo? Q. Se e quali servitù attive ha la chiesa? Q.)? Q. 3 2 .

qui s'inseriscano. oppure la fabbriceria. 5 1 . 3 7 . secondo i casi. Il presidente è almeno approvato dall'Ordinario diocesano? Q. L'amministrazione dei beni temporali della chiesa è tenuta dal parroco. È esso ben custodito ed ordinato? Avvertenza. 8. secondo i casi. oppure da speciale Consiglio amministrativo o fabbriceria. 5 0 . 3 5 . 3 3 . o chi altro. o p pure di patronato ecclesiastico o laicale? ACTA. anche le questioni 57-114. di quanti ecclesiastici e di quanti laici? Q. Di tali offerte si rende conto aU'Ordinario diocesano a norma del canone 1182 § 3? Q. a Congregatio Concilii 401 Q. Possiede la chiesa beni temporali? Q. 4 6 . presenta ogni anno il bilancio preventivo almeno delle spese straordinarie ed il rendiconto all'Ordinario diocesano per l'approvazione a norma del canone 1525? Q. 3 6 . .Se la chiesa parrocchiale possiede solo beni mobili. 4 4 . n. Il parroco è di libera collazione dell'Autorità ecclesiastica. se poi essa possiede anche beni immobili. Il parroco. .Se la chiesa possiede arredi sacri ed oggetti preziosi. — 8-7-929. artistici o storici. Il parroco. secondo i canoni 1183 e 1521? Q. Quale è in media il loro annuo reddito complessivo? Q. 3 8 . 4 0 . 4 7 . S'ingerisce essa nelle mansioni di cui al canone 1184? Q. Se wo: perchè? Q. 4 5 . La fabbriceria amministra i beni temporali della chiesa parrocchiale a norma dei canoni 1522-1543? Q. s'inseriscano. 5 2 . 4 2 . 4 3 . Q.S. 4 1 . 3 9 . 3 4 . Quale è il loro valore approssimativo? Q. Esiste l'inventario completo dei beni immobili e mobili della chiesa? Avvertenza. oppure da chi altro e per quale titolo? b) è almeno approvata dallo stesso Ordinario e da lui dipendente? c) di quanti membri è composta. S'ingerisce anche circa l'esercizio del culto e le Messe legatane e manuali? Q. La chiesa ha archivio proprio? Q. Quali sono in media le annue offerte complessive per il culto ed altri bisogni della chiesa? Q. le questioni 115-133. 27 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a . Q. 4 8 . 8e sì: per quale titolo o pretesto? Q. Il presidente è nominato dall'Ordinario diocesano. 4 9 . Se dalla fabbriceria: a) è essa nominata dall'Ordinario diocesano. qui s'inseriscano le questioni 145-150. vol. XXL. è il presidente della fabbriceria? Q. oppure dai fabbriceri o da chi altro e per quale titolo? Q.

Per quale titolo. . Quali sono le sue condizioni di statica e di manutenzione? Q. Se sì: la casa è annessa alla chiesa parrocchiale. 5 4 . 6 5 . 6 3 . Il titolo di proprietà della casa parrocchiale è la donazione o l'acquisto. Quale annua rendita netta complessiva percepisce in media il parroco? Q. 67 . Quale la via ed il numero civico? Q. in quale rata annua. Quando essa fu costruita. Di quanti piani e vani consta la casa parrocchiale? Q. 6 1 . oppure in casa presa in affitto? b) quanto dista tale casa dalla chiesa parrocchiale? Q. 5 9 . Quale l'estimo catastale o reddito imponibile? Q.Se la chiesa è anche santuario. o vicina. 70 . le questioni 1-150. Quali ne sono i confini? Q. 6 8 . secondo i casi. Qual'è l'intestazione della casa parrocchiale? Q. di cui al questionario I V . a a a II. Quale parte di tale rendita egli percepisce come congrua governativa e supplemento di congrua? Q. o comunque da lui dipendenti od anche solo cappelle rurali. 60 . e per quale titolo o diritto? c) esercita egli speciali ingerenze nella chiesa. . per ciascuna di esse si aggiungano. 5 3 . 6 4 . Vi ha egli provveduto e vi provvede? a a a a a a a a a a a a a a a . . Il parroco è tenuto al reintegro di qualche somma.Casa parrocchiale Q. e con quale atto e data? Q.F O N D I URBANI § 1. 8e no: ' a) abita egli in casa propria o della famiglia. qui s'inseriscano le questioni 153-157. e come la soddisfa? Avvertenza. convenzione po consuetudine vi è tenuto? Q. 6 2 . e da chi? Q. 5 7 . Chi è tenuto alle riparazioni ordinarie e straordinarie a tenore del canone 1477? Q. Quale il numero di mappa? Q. oppure quanto ne dista? Q. Se di patronato: b) adempie egli tutti i doveri di patrono? a • a) chi ne è il patrono. 6 9 . 6 6 . 7 1 .402 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale Q. 5 5 . 5 6 . Il parroco ha la casa parrocchiale? Q. 5 8 . e quali? Q. Se poi il parroco ha chiese succursali.

9 2 . 8 4 . 8 6 . ecc. centiare? Q. Q. 8 1 . giardino. 78 . 77 . Q. Quale è il valore approssimativo di questa casa? Avvertenza. . A quale uso essa è adibita. 9 5 .? a a . Quali sono i confini di detto terreno? Q. Congregatio Concilii 403 Q. e quando? Q. Se e quanti terreni possiede il benefìcio parrocchiale? Q. 9 4 . Di quali riparazioni ordinarie e straordinarie ha bisogno la casa? Q. se poi nel terreno si trova qualche casa colonica.Case urbane Q. oppure è data in affitto? Q. Quale ne sarebbe la spesa complessiva? Q. 7 2 . secondo i casi.S'inseriscano. Se è data in affitto: quale ne è la corrisposta annua? Q. le questioni 60-86. 8 2 . o dati in affitto. ed in quale località situati? Avvertenza. 8 7 . 7 9 . anche le questioni 66-81. Quale è la superfìcie di detto terreno in ettari. Quale è l'imposta sui fabbricati? Avvertenza. Se no: perchè? Q. È essa assicurata contro gli incendi? Q.S. s'inseriscano. per ogni casa urbana. I terreni sono tenuti a conduzione diretta.S'inseriscano le questioni 60-65. are. . 9 7 . 9 6 . Ha essa annesso qualche appezzamento di terreno ad uso cortile. . 8 5 . Come e quando s'intende provvedervi? Q. . Se date in affitto: quale ne è l'annua corrisposta? Q. 8 3 . A quale uso sono esse adibite.F O N D I a RUSTICI Q. e per quale premio annuo? Q. § 2. Se e quali servitù passive? Q. ecc. oppure sono esse date in affitto? Q. a colonia. Presso quale società assicuratrice. 8 9 . Quale è il valore approssimativo del terreno? Q. orto. 9 3 . 7 4 .? Q. Quale è il Aalore approssimativo della casa parrocchiale? Q.A riguardo di tale casa s'inseriscano le questioni 60-86. 7 5 . Quali riparazioni ordinarie vi ha eseguito il presente parroco a norma del canone 1477 § 3. Se e quali servitù attive ha la casa parrocchiale? Q. a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a III. 8 8 . . 7 6 . 90 . Vi ha egli eseguite anche riparazioni straordinarie. 8 0 . Alla casa parrocchiale è annessa qualche altra casa di proprietà della chiesa o del benefìcio parrocchiale? Q. Come sono essi denominati. quando e per quale spesa? . Se e quante altre case urbane possiede il beneficio parrocchiale? Q. 7 3 . 9 1 .

Con quale atto e data è stato stipulato l'ultimo atto ricognitorio dell'enfiteusi? Q. Com'è denominato lo stabile censito. e] p e r quale spesa c o m plessiva? Q. I terreni sono coltivati a semina.404 a Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale Q. Quali migliorie o bonifiche sono necessarie? Q. Quale è l'annuo fruttato netto di ciascun terreno? Q. Se ne riscuote anche il laudemio di passaggio od il quindennio. 9 8 . 9 9 . 115 . Chi è l'odierno direttario od utilista? a a a a a a a a BENI MOBILI I. 108 . I I I . con quale atto e data? Q. a . Com'è denominato lo stabile enfiteutico. 1 0 2 .CANONI Q. 103 . 104 . 105 . 106 . ed in quale quantità? Q. Quale è l'annualità di ciasun canone? Q.C E N S I Q. Quando e come s'intende eseguirle. in quale località situato. Quale è la natura del canone (enfiteutico o meno. Vi sono sufficienti attrezzi rurali a corredo dei terreni? Q. a vigna. 1 0 1 .? Q. Quale è la natura del censo (attivo o passivo)? Q. Quale è il valore approssimativo di ciascun terreno? a a a a a a a IV. e con quali dati catastali? a a a a a a a . Quale è l'intestazione del canone? Q. 107 . 110 . Quale è l'annualità di ciascun censo? Q. 117 . 119 . e c o n quali dati catastali? Q. attivo o passivo)? Q. ad oliveto. e con quale atto e data? Q. Quale è la sorte di ciascun censo? Q. 118 . in quale località situato. Esistono sufficienti scorte vive e morte a corredo dei terreni? Q. Quale è l'imposta sui terreni? Q. 113 . 114 . 1 0 9 . 1 2 1 . 1 1 2 . Il titolo costitutivo dell'enfiteusi è la donazione o l'acquisto. . Il titolo costitutivo del censo è la donazione o l'acquisto. 120 . 1 0 0 . L'enfiteusi è perpetua o temporanea? Q. 116 . Quale è l'intestazione del censo? Q. ecc. Con quale atto e data fu eseguita l'ultima rinnovazione del titolo? Q.

Quale è il numero dei parrocchiani? Q. 133 . 138 . Quale è la durata della pensione? Q. Quale è l'annualità della pensione? a a a a a a I V .S. Quale è l'annuo introito medio degli incerti di stola bianca. Quale è la qualità. 137 . 1 3 6 . e con quale atto e data? Q.LEGATI a a a a DI CULTO Q. 1 2 9 . Quale è il complessivo capitale nominale. 122 .TITOLI a DI RENDITA NOMINATIVA Q.PENSIONI a a Q. il numero d'ordine e la data d'emissione? Q. 128 . Su quali beni beneficiari ed ecclesiastici gravano detti legati di culto e Messe? a a a . Quale è la natura della pensione (attiva o passiva)? Q. Quale è l'intestazione. la provenienza e la destinazione della pensione? Q. Quale è l'intestazione. la quantità. 1 2 6 . 123 . . . Chi è l'odierno debitore o creditore? Q. Quale valore approssimativo ha detto stabile? Q. la provenienza e la destinazione dei titoli di rendita nominativa? Q. Qual'è l'odierno numero complessivo dei legati di culto. . . 134 . Quando fu eseguita l'ultima rinnovazione dell'ipoteca? a a a I I . 132 . e quale degli incerti di stola nera? V. 1 3 9 . e quale delle Messe (cantate o lette)? Q. 127 . Esiste indulto di riduzione. Quale è in media l'annuo numero dei battesimi e dei matrimoni? Q.INCERTI a DI STOLA Q. 1 4 1 . 130 . e da chi concesso? Q. 1 3 1 . 124 . Quale il titolo costitutivo della pensione. 135 . Se e quali capitali e rendite esistono per la soddisfazione dei legati di culto e Messe? Q. 1 2 5 . Chi è l'odierno debitore o creditore? Q. Quale è in media l'annuo numero dei morti (ricchi e poveri)? Q. e quale il reddito annuo? I I I . con quale data e per quanto tempo. Congregatio Concilii 405 Q. 140 .

151 . . 152 .O G G E T T I PREZIOSI. artistici o storici? Q. Quale è il valore approssimativo di ciascun oggetto? Q. . 147 . 150 .S'inseriscano le a a a a a a a questionario I. le questioni circa le parrocchie. Quali sono gli edifìzi e le opere annesse al santuario con carattere religioso. se ed in quanto facciano al caso. 146 . Quel'è il loro stato di conservazione. Esistono oggetti preziosi. Quale è la loro provenienza e pertinenza? Q. 149 . di cui al questionario I. . se ed in quanto facciano al caso. Quali ne sono le caratteristiche speciali? Q. seguenti speciali a norma dell'articolo 27 del Concordato. Congregazione del Concilio.S'inseriscano. a A R T I S T I C I o STORICI Q. Se e come sono essi soddisfatti? a a V I . la quale ne rimetterà uno alla S. 153 . 1 4 3 . 145 . . Quale spesa annua complessiva si sostiene per la soddisfazione di tali legati di culto e Messe? Q. 1 4 2 . QUESTIONARIO H PER I CAPITOLI CATTEDRALI Q. Q.406 Acta Apostolicae Sedis a Commentarium Officiale Q. e s'aggiungano anche le .S'inseriscano le questioni circa le parrocchie. . se ed in quanto facciano al caso. 144 .Si trasmetta un elenco di tali oggetti in due esemplari alla Curia diocesana. Il Capitolo cattedrale ha la cura abituale delle anime a norma del canone 471? Q. Q U E S T I O N A R I O III PER -LE RETTORÌEAvvertenza. Se e quali legati di culto e Messe sono a carico delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella parrocchia? Q. Il Capitolo si regge con il sistema della massa comune o delle prebende distinte? questioni circa le parrocchie. di custodia e di sicurezza? Q. Quali di essi sono al presente civilmente inventariati? Avvertenza. e quali con carattere meramente laico? a di cui al questionario I. 148 . di cui al Avvertenza. Q U E S T I O N A R I O IV PER I SANTUARI Avvertenza.

In quale chiesa fu eretta la confraternita? Q. e di quale i vigenti? (Si alleghi copia degli statuti antichi e dei vigenti). oppure civile o laica. e quale a scopo meramente laico! a a ^_ Q. lettera e) del Concordato. La confraternita ha scopo esclusivo o prevalente di culto? Q. dal Municipio o da altro ente laicale? QUESTIONARIO V PER LE CONFRATERNITE Avvertenza. 1 6 2 . e quale del secondo? Q. Fu essa approvata dall'Ordinario diocesano. Se no: a) è essa secolare o regolare? b) a chi prima apparteneva? c) da chi e quando fu essa ceduta alla confraternita? d) quali furono le condizioni di tale cessione? e) se e come tali condizioni oggi si osservano? Q. 1 6 1 . 167 . ed il rendiconto allo stesso Ordinario a norma del canone 1525? a a a a a a a a a a a a a a . 1 5 5 . Di quale anno sono gli antichi statuti. 1 7 1 . 1 6 9 . a Congregatio Concilii 407 Q. a cioè dipen- dente dall'Ordinario diocesano. Chi sono gli odierni ufficiali della confraternita? Q. 158 . e quale del secondo? Q. e con quale atto e data? Q. In quale chiesa ha essa la sua sedè? Q. Quale è il patrimonio del santuario a scopo religioso. di cui al questionario . 1 6 6 . Q. 156 . 160 . 1 5 7 . 1 5 9 . Q. Quale è in media l'annuo reddito del primo.Si inseriscano le questioni circa le parrocchie. 1 7 0 Sono stati confermati dall'Ordinario diocesano a norma del canone 715 § 1? Q. almeno delle spese straordinarie. 164 . . 1 5 4 . L'amministrazione del santuario è ecclesiastica. Quale è il suo patrimonio a scopo di culto. 168 . se ed in quanto facciano al caso. Presentano essi ogni anno il bilancio preventivo. dalla Provincia. e s'aggiungano le seguenti speciali a norma dell'articolo 29. L'odierna chiesa è propria della confraternita? Q. Da chi fu eretta la confraternita. Quale è il valore approssimativo del primo.S. Quale è lo scopo primario della confraternita. 1 6 5 . e quale a scopo di beneficenza? Q.1. Sono stati essi eletti a norma degli statuti? Q. e quale il secondario? Q. cioè dipendente dal Governo. 1 6 3 . e con quale atto e data? Q.

176 . 178 . e se ne aggiungano altre speciali secondo le circostanze locali. 173 . o padre spirituale. di cui al questionario I. 1 7 2 . e circa le confraternite. 177 . Il cappellano. 1 7 4 .S'inseriscano le questioni circa le parrocchie.408 a Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale Q. Quali questioni interne ha la confraternita. è nominato dall'Ordinario diocesano a norma del canone -698? Q. Con quale spesa annua? Q. . di cui al questionario V. e quale delle consorelle ascritte? Q. Quale è l'odierno numero dei confratelli. 175 . se ed in quando facciano al caso. e quali con estranei? Q. . ¡Se no: perchè? a a a a a a QUESTIONARIO VI P E R GLI A L T R I E N T I ECCLESIASTICI O » I C U L T O Avvertenza. Sono essi tutti soddisfatti? Q. Quali sono i legati di culto fondati o statutari della confraternita? Q.

S. Le pagine siano sufficienti almeno per un decennio. . . . . . 1930 Cedola 1 genn. .Il Koro cassa sia di carta a mano ed in formato circa il doppio del presente foglio. Da riportare Avvertenza. . 3. 1 marzo » T \JJ.: . Congregatio Concilii 409 MODULO B. ecc. . 1930 rendita nom. .50 % 10 febbr. .OCAÌ Uv C4JX k/CUX X V / v v • • • • s » ecc. LIBRO CASSA PARROCCHIA DI Data ei o f-i O Entrata OPERAZIONI Uscita tí < t > O Mese Anno Lire tí O Lire 2 genn.

REGISTRO DELLO STATO PATRIMONIALE ED ECONOMICO DELLA PARROCCHIA DI P A ß T E I. I. Descrizione del 1929: 1° Confini chiesa.410 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale MODULO C. compresi locali ed area 4° Natura chiesa (patronata o meno): . . Lire Lire PI © O o BENI IMMOBILI. 5° Stile chiesa e pregio artistico o storico: 6° Amministrazione chiesa (parroco o fab- . .CHIESA PARROCCHIALE. Attività Passività ent. STATO PATRIMONIALE.

capitalizzata al cento per quattro: 16° Valore approssimativo dei beni della chiesa: . . .: o . . ecc. 9° Riparazioni ultime eseguite (ordinarie e straordinarie) con data: 10° Riparazioni da eseguirsi: 11° Assicurazione incendi e furti: 12° Arredi sacri (sufficienza e convenienza): 13° Offerte chiesa (quantità annua media. 14° Legati di culto e Messe (numero complessivo odierno): 15° Spesa annua per soddisfazione legati di culto e Messe. . . ecc. . . .: o Variazioni del 1930: I ecc. 17° ecc. . . . . . .S. . capitalizzata a l cento per quattro) . Congregatio Concilii Attività 411 Passività Lire tí O Lire tí © 8 Condizione statica e conservativa della chiesa e sue parti: . .

Commentarium Officiale Attività Lire I I . .Acta Apostolicae Sedis . Descrizione del 1929: I Dati catastali (intestazione. o .F O N D I URBANI. via e numero civico. . estimo catastale o reddito imponibile): 2° Titolo originario (donazione od acquisto) con atto e data: 3° Data costruzione ed ampliamento: . . 7° Titolo dell'obbligo per riparazioni (ordinarie e straordinarie): 8° Eiparazioni ultime eseguite con data: 9° Eiparazioni da eseguirsi: 10° Assicurazione incendi: 11° Locali ed area annessi con loro destinazione: . . località. 4° Numero piani e vani: 5° Servitù attive e passive: 6° Condizione statica e conservativa: . mappa.Casa parrocchiale. . confini. § 1.

ecc. Variazioni del 1930: .S. Congregatio Concilii 413 Attività Lire O Passività Lire o 12° Valore approssimativo casa parrocchiale con annessi: 13° ecc.

. località. .414 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale § 2. via e numero civico. ecc.Case urbane. o 6° Riparazioni ultime eseguite con data: 7° Riparazioni da eseguirsi: 8° Locali ed area annessi: 9° Uso o locazione: 10° Assicurazione incendi: 11° Valore approssimativo casa con annessi: 12° ecc. mappa. Descrizione del 1929: I Dati catastali d'ogni casa urbana (intestazione. estimo catastale o reddito imponibile): 2° Titolo originario (donazione od acquisto) con atto e data: ". confini. 3° Servitù attive e passive: 4° Numero piani e vani: 5° Condizione statica e conservativa: .: .

: . ecc.S. Congregatio Concilii 415 m Attività Lire Passività Lire O Variazioni del 1930: io ecc.

. . . 9° Migliorie da eseguirsi: 10° Casa colonica con indicazione: a) piani e vani: . ecc. . superfìcie in ettari.: 5° Coltivazione (semina. . ecc. oliveto.FONDI RUSTICI. 2° Titolo originario (donazione od acquisto) con atto e data: 3° Servitù attive e passive: 4° Conduzione diretta. estimo catastale o reddito imponibile): .416 Acta Apostolicae Sedis . affitto. . c) riparazioni eseguite con data: . colonia. . . . . mappa. confini. . Descrizione del 1929: I Dati catastali d'ogni fondo rustico (intestazione.Commentarium Officiale Attività Lire Passività Lire Q <ù o I I I . . denominazione. vigna. località.): 6° Attrezzi rurali: 7° Scorte vive e morte: 8° Migliorie eseguite con data: . . . centiare. are. . o b) condizione statica e conservativa: . .

X X I . n. — 8-7-929. ecc. Congregatio Concilii Attività Lire 417 Passività o d) riparazioni da eseguirsi: e) uso o locazione: 11° Assicurazione incendi: 12° Valore approssimativo d'ogni fondo rustico con annessi: 13° ecc. .: ACTA. vol. 8.S. Variazioni del 1930: 1° ecc. ecc.

9° Canone annuo. confini. 3° Titolo costitutivo enfiteusi con atto e 4° Durata dell'enfiteusi (temporanea o per- 5° Atto ricognitorio ultimo dell'enfiteusi con 6° Laudemio di passaggio o quindennio 7° Stabile enfìteutico con dati catastali (denominazione. . mappa. località.418 Acta Apostolicae Sedis . Descrizione del 1929: i * 2° Natura canone (attivo o passivo): * . . .C ANONI.Commentarium Officiale Attività Lire Passività o -p tí © Lire a 6 X V . capitalizzato al cento • 1 . .): • 8° Direttario od enfìteuta o d i e r n o : . ecc. .

S. Congregatio Concilii Attività 419 Passività Lire Lire PI O Variazioni del 1930: I ecc. ecc.: o .

.): . . . . . 2° Natura censo (attivo o passivo): . . 3° Titolo costitutivo del censo (donazione od acquisto) con atto e data: 4° Rinnovazione ultima titolo ed ipoteca con atto e data: 5° Stabile censito con dati catastali (denominazione. o . ecc. . . . . . « .: .: Variazioni del 1930: I ecc. . « . 6° Creditore o debitore odierno: 7° Annualità censo: 8° Sorte censo: 9 ° ecc. ecc. confini. . mappa. I ' Intestazione censo: o . . . I. .Acta Apostolicae Seats - Commentarium Officiale -è Lire o <© tí BENI MOBILI.CENSI. ecc. località. . Descrizione del 1929.

: Variazioni del 19SO: I ecc. 3° Quantità.consolidato al 5 % ) : .: o en . Descrizione del 1929. provenienza e destinazione: 2° Natura (rendita al 3.TITOLI DI RENDITA NOMINATIVA. . data di emiso sione (elenco titoli): 4° Beddito annuo complessivo 5 ° Capitale nominale complessivo: .S. ecc. . 6° ecc. Congregatio Concilii ATTIVITÀ PASSIVITÀ PASSIVITÀ -p eri Lire Lire a O Lire 0 II. ecc. . numero d'ordine. I Intestazione. .50 % .

: . . 1o III. Descrizione del 1929: 1° Intestazione. . . Variazioni del 1930: I o ecc. . . .422 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale Attività Passività ei -p' Ce Lire PI U Lire . provenienza e destinazione: 2° Natura della pensione (attiva o passiva): 3° Titolo costitutivo pensione con atto e data: 4° Durata della pensione (temporanea o perpetua): 5° Creditore o debitore odierno: 6° Annualità pensione. -PENSIONI. . . capitalizzata al cento per quattro: 7 ° ecc. ecc. ecc.

Descrizione del 1929: I Incerti annui stola bianca in media. Congregatio Concilii Attività Lire 423 Passività Lire o IV.S.: o . . 2° Incerti annui stola nera in media. . capitalizzati al cento per quattro: . Variazioni del 1930: I ecc.INCERTI DI STOLA. capitalizzati al cento per quattro: 3° o ecc. ecc. ecc.

- L EGATI DI CULTO. 3° Spesa annua odierna complessiva per soddisfazione. capitalizzata al cento per quattro: Variazioni del 1930: .424 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale Attività ent. . Lire 1 Passività Lire += a o 6 V. Descrizione del 1929: 1° Numero odierno legati di culto e Messe: 2° Capitale odierno per soddisfazione: .

statua. quadro. 3° Caratteristiche speciali: .S. Passività Lire O § 1 Y I . Î ! í Variazioni del 1930: i - I 1 j i I . • Descrizione del 1929: 1° Natura oggetti (calice.O GGETTI PREZIOSI. Congregatio Concilii 425. . Attività Lire snt. ARTISTICI O STORICI.

I.Commentarium Officiale P A R T E II. ! Lire Lire Lire BENI IMMOBILI. Rendita netta Cent. Entrata Cent.426 Acta. Apostolicae Sedis . Riepilogo del 1929: 1° Per reddito annuo beni chiesa: 3° Per manutenzione (ordinaria o 4° Per assicurazione incendi e furti: 5° Per acquisto e riparazione ar- 6° Per spese di culto: 7° Per soddisfazione legati di culto — .CHIESA PARROCCHIALE. Uscita Cent. . STATO ECONOMICO.

. Congregatio Concilii Entrata ant.S. uscita 427 Eendita netta Lire Lire o o -p tí © Lire O Riepilogo del 1930: • 1° Per reddito annuo beni chiesa: 2° snt.

ecc.Commentarium Officiale Entrata Lire Uscita Lire Rendita netta Lire II.: Riepilogo del 1930: I Per manutenzione (ordinaria o straordinaria): 2° Per ecc. 3° Per spese diverse: 4° Per ecc. Riepilogo del 1929: 1° Per manutenzione (ordinaria o straordinaria): . 2° Per assicurazione incendi: . €asa parrocchiale. ecc. § 1. .428 Acta Apostolicae Sedis .FONDI URBANI. .: o .

S. Congregatio Concilii
Entrata

Useita
Pi ©

Rendita netta
Lire
PI ©

Lire

Lire

I g

§ 2. Case urbane.

Riepilogo del 1929:
I
O

Per animalità affitto:

. . . .

2° Per manutenzione (ordinaria o straordinaria): 3° Per imposta fabbricati: . . .

4° Per assicurazione incendi: . . 5° Per spese diverse: 6° Per ecc. ecc.:.

Riepilogo del 1930:
I Per annualità affitto: . . . . 2° Per ecc. ecc.:
O

430

Acta Apostolicae Sedis -

Commentarium Officiale Entrata
4= tí ©

Uscita
•+=

Rendita netta
43

Lire

Lire

o ©

Lire

6

III. - FONDI

RUSTICI.

Riepilogo del 1929:

2 ° Per spese coltivazione:

. . .

3° Per migliorie o bonifiche: . . 4° Per imposta terreni:

Riepilogo del 1930:

S. Congregatio Concilii Entrata snt. Uscita

431 Rendita netta

Lire

Lire


© o

Lire

o

d © O

I V . - C ANONI.

Riepilogo del 1929:

2° Per laudemio di passaggio o quindennio: . . . . .

Riepilogo del 1930:
1 ° Per annualità canone: . . . .

432

Acta Apostolicae

Sedis -

Commentarium Entrata

Officiale Uscita Rendita netta

Lire

Lire

BENI

MOBILI.

I.

- CENSI.

Riepilogo del 1929:
I Per annualità censo: 2° Per soddisfazione legati di culto Messe: 3° Per ecc. ecc.:
o

Riepilogo del 1930:
I
o

Per annualità censo: Per ecc. ecc.:

. . . .

S. Congregatio Concilii

'

433

Entrata

Uscita

Rendita netta

Lire

Lire


O
<S

Lire

ü

-tí tí © o

I I . - T ITOLI DI RENDITA NOMINATIVA.

Riepilogo

del

1929:

1° Per reddito annuo (3,50%-5%): 2° Per soddisfazione legati di culto

Per ecc. ecc.:

Riepilogo del 1930:
1 ° Per reddito annuo: . . . . .

ent.

.i

ACTA, vol. XXI, n

8

- 8-7-929

29

434

Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale
Entrata
Lire
4¿ Pi © O

Uscita
Lire
+3 Pi ®

Rendita netta
Lire
Pi

o

O

I I I . - P ENSIONI.

Riepilogo dei 1929:
1 ° Per annualità pensione: . . . 2° Per spese diverse:

Per ecc. ecc.:
-

Riepilogo del 1930:
1° Per annualità pensione: . . .

\

fr-

S. Congregatio Concilii Entrata snt. Lire Uscita Lire
•+= 1 = 1

435 Rendita netta

o

<v O

Lire

O

O

IV.

- INCERTI DI

STOLA.

Riepilogo del 1929:

Riepilogo del 1930:

436

Acta Apostolicae

Sedis -

Commentarium Entrata

Officiale Uscita
-p

Rendita netta

Lire

a

Lire


o

Lire

O

o

V. - LEGATI DI CULTO.

t

Riepilogo del 1929:

Riepilogo del 1930:

ant.
i

S. Congregatio Concilii

437

AVVERTENZE. - I

O

II registro sia in carta a mano, ed in formato circa il

doppio del presente foglio. 2° La seconda parte dello stato economico può collocarsi dopo la prima parte dello stato patrimoniale, lasciando, tra l'una e l'altra, un sufficiente numero di pagine in bianco per l'aggiornamento della prima parte, cioè per le aggiunte delle variazioni che si verificassero negli anni successivi almeno per un decennio. 3° Anche per ogni singola partita si lasci un numero sufficiente di pagine in bianco per gli anni successivi almeno per un decennio. 4° Il presente modulo dello stato patrimoniale ed economico per parrocchia, può servire di guida per lo stato patrimoniale ed economico per canonicato od altro benefìcio, per chiesa, santuario, confraternita ed altro ente ecclesiastico o di culto.

438

Acta Apostolicae Sedis -

Commentarium Officiale

SACRA ROMANA ROTA
Citatio edictalis KIELCEN.
NULLITATIS MATRIMONII (VON KUCHARSKl-URBANSKl)

Cum ignoretur locus actualis commorationis Iosephi Urbanski in causa conventi, eundem citamus ad comparendum, sive per se, sive per Procuratorem legitime constitutum, in sede Tribunalis S. R. Rotae ( R o m a , via delia Dataria, 94) die 13 Augusti 1929, hora 12, ad concordandum de dubio disputando, vel infrascripto subscribendum, et ad diem designandam qua habebitur Turnus Rotalis pro causae definitione: An constet de nullitate matrimonii in casu.

Ordinarii locorum, parochi, sacerdotes et fideles quicumque notitiam habentes de loco commorationis praedicti Iosephi Urbanski curare debent, ut de hac edictali citatione ipse moneatur. * L. S$| S.
H.

Quattrocolo, Ponens.

Ex Cancellaria Tribunalis S. R. Rotae, die 11 Maii 1929. Ioannes Ladelci, Notarius.

* Etant inconnu le lieu de la demeure actuelle de M. Ioseph Urbanski, défendeur en cette cause, Nous le citons à comparaître, par propre personne ou par un procureur légitimement constitué, au siège du Tribunal de la S. Rote Romaine (Roma, Via della Dataria, n. 94), 13 Août 1929, à 12 heures, pour concorder ou souscrire le doute ci-dessous rapporté, et fixer le jour de la cause devant la Rote. Conste-t-il de la nullité du mariage dans ce cas? Les Ordinaires des lieux, les curés, les prêtres, les fidèles ayant connaissance du lieu de la résidence du dit M. Ioseph Urbanski, devront, dans la mesure du possible, l'avertir de la présente citation.

Diarium Romanae Curiae

439

DIARIUM ROMANAE CURIAE
Martedì, 11 Giugno, la Santità di Nostro Signore ha ricevuto in solenne Udienza Sua Eccellenza il Signor Generale NICÀNORE OBARRIO, inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario del Panama, per la presentazione delle Lettere credenziali. Martedì, 25 Giugno, la Santità di Nostro Signore ha ricevuto in solenne Udienza Sua Eccellenza il Signor Conte CESARE M A R I A D E VECCHI DI V A L CISMON, Ambasciatore e Ministro Plenipotenziario d'Italia, per la presentazione delle Lettere credenziali. Giovedì, ¥1 Giugno, la Santità di Nostro Signore ha ricevuto in solenne Udienza Sua Eccellenza il Signor CARLO BEWLEY, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di Irlanda, per la presentazione delle Lettere credenziali. Lunedì, I Luglio, la Santità di Nostro Signore ha ricevuto in solenne Udienza Sua Eccellenza il Signor Dottor EMILIO OCHOA, inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario del Venezuela, per la presentazione delle Lettere credenziali. Giovedì, 4 Luglio, la Santità di Nostro Signore ha ricevuto in solenne Udienza Sua Eccellenza il Signor Dottor CAIO BREDICEANU, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di Romania, per la presentazione delle Lettere credenziali.
o

440

Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale

SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI
Martedì, 11 Giugno 1929, nel Palazzo Apostolico Vaticano, con l'intervento degli Emi e Revmi Signori Cardinali e col voto dei Revmi Prelati e dei Consultori Teologi, componenti la Sacra Congregazione dei Riti, si è tenuta la Congregazione Preparatoria per discutere il dubbio su due miracoli che si asseriscono operati da Dio per intercessione della Beata Caterina Thomas, Canonichessa Regolare dell'Ordine di S. Agostino, i quali miracoli vengono proposti per la sua canonizzazione. Martedì, 2 Luglio 1929, nel Palazzo Apostolico Vaticano, con l'intervento degli Emi e Revmi Signori Cardinali e col voto del Revmi Prelati e dei Consultori teologi, componenti la Sacra Congregazione dei Riti, si è tenuta la Congregazione Preparatoria per discutere il dubbio se consti del martirio e dei segni o prodigi del Ven. Servo di Dio Giovanni Ogilvie, Sacerdote professo della Compagnia di Gesù, ucciso in Scozia, come si asserisce, in odio alla Fede.

NECROLOGIO
10 21 28 Giugno » » 1929. Monsig. Maurizio Ducœur., Vescovo tit. di Barbalisso. » » Monsig. Antonio Barbosa Leâo, Vescovo di Oporto. Monsig. Riccardo Ysása, Arcivescovo tit. di Stauropoli.

Annus X X I - Vol. X X I

15 Iulii 1929

Num. 9

ACTA APOSTOLICAE
COMMENTAKIUM OFFICIALE
INTER SANCTAM SEDEM ET ROMANIAE REGNUM

SOLLEMNIS CONVENTIO
Sa Sainteté le Pape Pie XI, représenté par Son Eminence Reverendissime le Cardinal Pierre Gasparri, Son Secrétaire d'Etat, et Sa Majesté le Roi de Roumanie Ferdinand I , représenté par Son Excellence Mr V. Goldis, Son Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Cultes et des Arts, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :
ARTICLE I.
er

La Religion Catholique Apostolique Romaine, de tout rite, sera pratiquée et exercée librement et publiquement dans tout le Royaume de Roumanie.
ARTICLE II.

Dans le Royaume de Roumanie la Hiérarchie Catholique sera ainsi constituée :

A) Pour le Rite Grec:
Province Ecclésiastique d' A LBA- J ULIA et FÂGÂRAS.
ACTA, vol. XXI, n. 9. — 15-7-929. 30

Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale

Métropole: BLAJ
avec quatre suffragante : 1. Oradea-Mare; 2. Lugoj; 3. Gherla (siège episcopal et Chapitre à transférer d'un commun accord entre le Saint-Siège et le Gouvernement Eoyal). 4. Nouveau Diocèse à ériger dans le Nord, avec siège episcopal à désigner d'un commun accord entre le Saint-Siège et le Gouvernement Royal. De ce Diocèse feront partie aussi les greco-ruthènes avec une administration spéciale.

B) Pour le Rite Latin:
Province Ecclésiastique de B u c a r e s t . Métropole:

BUCAREST avec quatre suffragants : 1. Alba-Julia; 2. Timisoara; 3. Satumare et Oradea-Mare unies aeque principaliter. Par la ratification du présent Concordat, cesse l'Administration Apostolique et le territoire d'Oradea-Mare passe sous la juridiction de PEvêque actuel de Satumare. 4. Jasi. A ce Diocèse sera rattachée la Bucovine. Le territoire de l'ancien Royaume passe de la juridiction de la Congrégation de Propaganda Fide au droit commun.

Conventio inter Ap. Sedem et Regnum Romaniae

443

C) Pour le Rite Arménien: Un chef spirituel pour tous les Arméniens du Royaume, avec siège à Gherla. Le Saint-Siège ne procédera à aucune modification de la Hiérarchie, plus haut établie, ni des circonscriptions des Provinces ecclésiastiques et des Diocèses, sans accord préalable avec le Gouvernement roumain, sauf les petites modifications paroissiales exigées par le bien des âmes.
ARTICLE III.

Aucune partie du Royaume de Roumanie ne dépendra d'un Evêque dont le Siège se trouverait hors des frontières de l'Etat roumain ; de même aucun Diocèse de Roumanie ne pourra s'étendre au-delà des frontières du pays.
ARTICLE IV.

La communication directe des Evêques, du Clergé et du peuple avec le Saint-Siège, et viceversa, en matière spirituelle et en affaires ecclésiastiques, sera absolument libre.
ARTICLE V.

§ 1. Ceux qui seront appelés à gouverner les Diocèses aussi bien que leurs Coadjuteurs cum iure successionis, ainsi que le Chef spirituel des Arméniens, devront être citoyens roumains, sauf les exceptions admises d'un commun accord par le SaintSiège et le Gouvernement Royal. § 2. Le Saint-Siège, avant leur nomination, notifiera au Gouvernement Royal la personne à nommer pour constater, d'un commun accord, s'il n'y aurait pas contre elle des raisons d'ordre politique.

444

Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale

ARTICLE

VI.

Les Evêques, avant de prendre possession de leurs Diocèses, prêteront serment selon la formule qui suit : (( Devant Dieu et sur les Saints Evangiles, je jure et je promets fidélité à Sa Majesté le Eoi de Roumanie ainsi qu'à ses Successeurs, et, comme il convient à un évêque, de respecter et de faire respecter par mes sujets, avec la fidélité au Roi, la Constitution et les lois du pays. En outre je n'entreprendrai rien qui soit de nature à porter atteinte à l'ordre public où à l'intégrité de l'Etat. Ainsi Dieu m'aide, et ces Saints Evangiles ».
ARTICLE VII.

La formule des prières pour le Souverain, « Domine, salvum fac Regem », sera chantée, dans les offices divins, conformément aux normes liturgiques.
ARTICLE

VIII.

Les Ordinaires auront pleine liberté dans l'exercice des fonctions ecclésiastiques et dans le gouvernement de leurs propres Diocèses. Ils pourront exercer tous les droits et les prérogatives propres au ministère pastoral, conformément à la discipline approuvée par l'Eglise Catholique et seront libres de donner les instructions religieuses, morales et ecclésiastiques comme leur ministère sacré l'exige. Dans le cas où elles seraient d'un intérêt général et publiées par eux, elles seront ensuite portées également à la connaissance du Ministère des Cultes. D'eux dépendront exclusivement les autres membres du Clergé Catholique dans tout ce qui concerne leur nomination et l'exercice du ministère sacré. La nomination faite sera portée à la connaissance du Ministère des Cultes.

. selon le droit commun du pays. les Métropoles et les autres organisations canoniquement et légalement constituées. les autres religions du Royaume. est garantie par l'Etat selon la Constitution du Royaume. jouiront de la part de l'Etat d'un traitement qui ne pourra pas être inférieur à celui dont jouissent. sous réserve des dispositions de l'article XIII. L'Etat reconnaît à l'Eglise Catholique. ARTICLE X. selon la Constitution. à l'Eglise catholique. En conséquence les Paroisses. citoyens roumains. d'un commun accord. la personnalité juridique. par le Saint-Siège et le Gouvernement Royal. et la pleine propriété de leurs biens. Le nouveau Diocèse sera pourvu de son Chapitre. Les chanoines devront être citoyens roumains. ARTICLE XL § 1. Sedem et Regnum Romaniae 445 ARTICLE IX. les Prévôtés. en outre. les Chapitres. les Archiprêtries.Conventio inter Ap. . les Evêchés. § 2. Dans toutes les Eglises Cathédrales sera maintenu le Chapitre des chanoines dans l'état juridique et patrimonial où il se trouve actuellement. les Abbayes. seront Sénateurs de droit. les Monastères. que les Evêques roumains diocésains de Rite grec ainsi que l'Archevêque latin de Bucarest. sont personnes juridiques. représentée par ses légitimes autorités hiérarchiques. Il est entendu. représentée par ses légitimes autorités hiérarchiques. sauf les exceptions admises. de quelque nature qu'elle soit. L'Eglise catholique et ses membres.

La destination du Patrimoine sacré est l'entretien des Ordinaires et des Ordinariats. des Séminaires théologiques. § 1. qui devra. ARTICLE X I I I . lequel -donnera son consentement s'il s'agit de 400 familles pour les villes et de 200 familles pour les villages. n'atteindraient pas la quantité due selon l'article X. visés au § 1. . conformément aux lois en vigueur concernant les honoraires du Clergé. Dans le cas où les revenus. § 1. des Chanoines. Dans des cas spéciaux. ils devront procéder d'accord avec le Gouvernement. Le consentement du Gouvernement sera demandé au cas où il s'agirait de nommer curé un étranger. d'établir ou fonder des églises filiales.Commentarium Officiale ARTICLE XII. et n'avoir pas subi de condamnation par . pour crimes contre la sécurité de l'Etat. qui appartiennent actuellement aux prébendes des Evêques. Ce Patrimoine sacré sera administré par le Conseil des Evêques diocésains selon les Statuts rédigés par eux-mêmes.446 Acta Apostolicae Sedis . l'Etat y suppléera. Un Patrimoine sacré interdiocésain sera constitué avec les titres de rente roumaine. qui devront être citoyens roumains. cependant s'ils demandent la contribution de l'Etat. acquérir ultérieurement la qualité de citoyen roumain. Les Ordinaires seront libres d'ériger de nouvelles paroisses. et des personnes au service des paroisses. des Chanoines. § 3. § 2. le Gouvernement pourra donner son consentement même pour un nombre inférieur de familles. des Curés et aux Séminaires théologiques. néanmoins. La nomination des Curés. est de la compétence exclusive de l'Ordinaire. § 2. et approuvés par le Saint-Siège et par le Gouvernement.sentence définitive.

ainsi que les autres biens affectés par le patron à l'Eglise.Conventio inter Ap. ARTICLE X I V . b) s'ils sont inscrits au nom des patrons. des instituts d'éducation et de bienfaisance et de toutes les autres institutions pies de chaque diocèse. demeurent en leur pleine propriété. selon les modalités prévues par les lois de l'Etat. l'ancien patron. Le Patrimoine sacré jouira de la personnalité juridique conformément au droit commun du pays. Les édifices sacrés. Le même Conseil administrera les revenus de la rente provenant du Fond général catholique de Religion et du Fond général catholique d'Instruction. . si c'est l'Etat ou bien une institution d'Etat. seront administrées par les autorités diocésaines et dévolues au même but prévu et voulu par chaque fondation à part. § 5. a) s'ils sont inscrits dans les livres fonciers au nom des personnes juridiques indiquées dans l'art. lesquels jouissent déjà de la personnalité juridique et restent dans l'état patrimonial et juridique actuel. si c'est un particulier. Sedem et Regnum Romaniae 447 § 4. pourra disposer librement de ces biens. les édifices et les biens susindiqués restent en possession et à l'usage de l'Eglise. les maisons paroissiales avec leurs dépendances. ARTICLE X V . demeurent en possession de l'Eglise à l'usage des paroisses respectives. IX. Dans le cas où la paroisse viendrait canoniquement et légalement à disparaître. Les propriétés des écoles. Les droits et les obligations de patronat de toute catégorie sont et restent abolis sans aucun indemnité.

Les professeurs seront citoyens roumains. 2. § 1. sauf les exceptions admises d'un commun accord par le Saint-Siège et le Gouvernement Royal. à cet effet. Dans chaque Diocèse le Séminaire pour la formation du jeune clergé sera sous la dépendance exclusive de l'Ordinaire. pourvu qu'ils remplissent les conditions établies par les lois en vigueur. § 4. le dit Ministère aura connaissance du programme visé au paragraphe précédent. Dans les séminaires. l'Etat reconnaît la personnalité juridique. 4. l. l'étude de la langue et de l'histoire nationale sera obligatoire. citoyens roumains. § 3.448 Acta Apostolicae Sedis .° Les revenus appartenant aux Ordres et aux Congrégations religieuses devront être distribués selon la volonté des bienfaiteurs et selon la nature et le but de l'Institut religieux. seulement avec l'approbation donnée d'accord par le Saint-Siège et par le Gouvernement roumain. .° De nouveaux Ordres et Congrégations religieuses pourront s'établir en Roumanie et ceux qui y sont actuellement pourront ouvrir des maisons nouvelles. selon le programme établi par la Conférence des Evêques diocésains d'accord avec le Ministère compétent.Commentarium Officiale ARTICLE XVI. dans la mesure qu'il n'empêche pas les études théologiques et de manière à être compatible avec le caractère religieux de ces Instituts . ARTICLE XVII.° Les Ordres et les Congrégations religieuses existants dans le Royaume devront avoir leur Provincial et leur membres. 3. comme tels.° Aux Ordres et Congrégations religieuses. § 2. Le programme des études sera fixé par l'autorité ecclésiastique compétente. domiciliés dans le pays.

elle pourra maintenir le nombre actuel des écoles normales. § 2.Conventio inter Ap. les pénitenciers. ARTICLE XX. L'Eglise Catholique a le droit de créer et de maintenir. Dans les mêmes conditions. les écoles primaires et secondaires. Toutes les écoles indiquées aux paragraphes précédents auront le droit de publicité. § 3. les hôpitaux civils et militaires. par l'Ordinaire et le Ministère de l'Instruc- . en conséquence. Sedent et Regnum Romaniae 449 ARTICLE XVIII. L'Eglise catholique a le droit de donner l'instruction religieuse aux élèves catholiques dans toutes les écoles publiques et particulières du Royaume. en tenant compte des règlements des Institutions respectives. Dans les écoles secondaires de l'Etat. prêtres ou laïques. à ses propres frais. ARTICLE X I X . elles aussi jouiront du droit de fixer la langue d'enseignement. les orphelinats. qui seront sous la dépendance des Ordinaires respectifs et sous la surveillance . § 4.et le contrôle du Ministère de l'Instruction Publique. selon les modalités des lois en vigueur. de commun accord. Toutes les écoles des Ordres et des Congrégations religieuses sont mises sous la dépendance de l'Ordinaire du lieu. § 1. dans l'armée. l'enseignement de la religion sera donné par des maîtres catholiques. fréquentées en majorité par des catholiques. les écoles correctionnelles. cette instruction religieuse leur sera donnée dans leur langue maternelle. L'Eglise catholique a le droit de pourvoir à l'assistance religieuse de tout genre. § 1. § 2. nommés. pour ses fidèles.

formeront l'objet d'une Convention spéciale. lequel aura aussi le droit de surveiller l'enseignement donné dans les dites écoles. ARTICLE X X I . fréquentées en majorité par des catholiques. pour des motifs se rapportant à la doctrine ou à la moralité.Commentarium Officiale tion Publique. Les biens ecclésiastiques situés en Roumanie. en conformité des lois en vigueur. ARTICLE X X I I . Dans les écoles primaires de l'Etat. Toutes les difficultés et les questions qui pourraient surgir concernant l'interprétation du présent Concordat seront réso-. § 3. et réciproquement. § 4. Si l'Ordinaire informait le Ministère que le maître de religion n'est pas idoine.450 Acta Apostolicae Sedis . Dans les écoles de l'Etat. par un laïque catholique. qui pourra être aussi le maître d'école. le maître sera obligé de cesser immédiatement l'enseignement et il sera procédé à la nomination du successeur. à défaut de prêtres. Les textes scolaires devront être également approuvés par l'Ordinaire. pourvu qu'il soit reconnu capable par l'Ordinaire. § 5. l'enseignement de la Religion catholique sera donné par un prêtre désigné par l'Ordinaire et. selon les §§ 2 et 3 ci-dessus. mais appartenants à des personnes juridiques ecclésiastiques et religieuses ayant leur siège hors des frontières de l'Etat roumain. le programme de l'enseignement religieux. § 6. lues d'un commun accord entre le Saint-Siège et le Gouvernement. . et salariés par le Gouvernement. sera rédigé par l'Ordinaire et communiqué au Ministère compétent. pour les catholiques.

avec l'assistance d'un Délégué de l'Episcopat. une Commission. ARTICLE ADDITIONNEL. L. Ç$ S. Sedem et Regnum Romaniae 451 ARTICLE X X I I I . ARTICLE X X I V . L. En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Concordat. Card. L'échange des ratifications aura lieu à Rome aussitôt que possible. qui formeront le Patrimoine sacré selon l'art. . dont fera partie un Délégué du Saint-Siège et un autre du Gouvernement^ sera constituée pour procéder. avec un préavis de six mois. (signé) V. ainsi qu'à la vérification des biens. Dans un délai de deux mois après la ratification. Les deux parties contractantes se réservent la faculté de dénoncer le présent Concordat. X I I I . Le présent Concordat entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications entre le Saint-Siège et le Gouvernement Royal. GASPARRI. . © S. ce 10 Mai 1927. (signé) P. GOLDIS. à la délimitation des circonscriptions ecclésiastiques. Eait au Vatican.Conventio inter Ap.

Le Gouvernement R o y a l s'est toujours considéré obligé à procéder à la ratification du Concordat signé le 10 Mai 1927. le 20 Juillet.Commentarium Officiale Conventionem intégrant epistolae quae sequuntur :MINISTÈRE DES A F F A I R E S E T R A N G È R E S Bucarest. qui. C'est en ayant en vue l'établissement de ces relations réciproquement désirées que le Gouvernement R o y a l s'est abstenu de tout acte précipité. pour le plus grand bien de la Roumanie et de l'Eglise Catholique. Monseigneur Nonce Archevêque Apostolique . à Bucarest. Le Gouvernement R o y a l est arrivé à la conviction que la ratification du Concordat éviterait de sérieuses oppositions s'il était en mesure de donner certaines précisions au sujet de quelques textes d n Concordat. Aussi.452 Acta Apostolicae Sedis . par des interprétations même erronées dont il aurait pu être l'objet. aurait pu nuire au grand but de concorde que toute la politique du Gouvernement R o y a l constance. N. 1928. je viens prier V o t r e Excellence de bien vouloir interposer ses bons offices auprès de Son Eminence le Secrétaire d'Etat afin que le envers le Saint-Siège a poursuivi avec A Son Excellence Ange de Marie Dolci Hiérapolis. 48542 Excellence. mais le fait de pouvoir les donner d ' a c c o r d avec le Saint-Siège apaiserait beaucoup de susceptibilités et servirait par là le but en commun pour suivi. avec le ferme espoir que cet acte établira définitivement entre le Saint-Siège et la Roumanie des relations étroites et cordiales. Ces précisions sont des choses qui s'entendent d'elles mêmes.

. pour des motifs se rapportant à la doctrine ou à la moralité. n'oblige le maître qu'à cesser l'enseignement religieux. II. où il est d i t : (( Toutes les écoles des Ordres et des Congrégations religieuses sont mises sous la dépendance de l'Ordinaire du lieu.Conventio inter Ap. I. qui faciliteraient la tâche du Gouvernement R o y a l . Chapitres. Il continuera conformément aux lois roumaines le reste de son enseignement. b) Qu'au § 4 à titre de spécification. le mot « maître » se réfère au mot ((de r e l i g i o n » . 9 (Paroisses.Que. c o m m e langue d'enseignement». Métropoles et les autres organisations canoniquement et légalement constituées). . I I I . doit être entendu : « Sauf les écoles qui ont actuellement la langue roumaine. et dans le § 6 les mots ((textes s c o l a i r e s » se réfèrent aux ((textes scolaires de r e l i g i o n » et le mot ( d ' e n s e i g n e m e n t » à ((l'enseignement r e l i g i e u x » . § 6. d o n t il s'agit à Part. donné dans les dites écoles. 19. Sedem et Regnum Romaniae 453 Saint-Siège veuille bien faire les déclarations interprétatives suivantes. Dans ce cas. Monastères. ne pourra pas jouir de la personnalité juridique ni posséder des biens. selon les §§ 2 et 3 ci-dessus. 9 du Concordat. . Prévôtés. et le mot ((enseignement» à «l'enseignement rel i g i e u x » . en ce qui concerne la personnalité juridique. le maître de religion sera obligé de cesser immédiatement l'enseignement religieux et il sera procédé à la nomination du succès seur. en conséquence elles aussi jouiront du droit de fixer la langue d'enseignement». Abbayes. lequel aura aussi le ároit de surveiller l'enseignement religieux. Que le § 3 de l'art. l'Eglise Catholique. p o u r des motifs se rapportant à la doctrine ou à la moralité.Si l'Ordinaire informait le Ministère que le maître de religion n'est pas idoine. l'Ordinaire pourra nommer à sa charge un autre professeur de religion » . 20 doivent s'entendre comme suit : § 4. En conséquence. Evêchés.Que par rapport à l'article 20 : a) pour ce qui concerne le § 3 combiné avec le § 4 soit accepté la déclaration suivante : « Dans le cas où le maître de religion se trouve être aussi le maître de l'école l'information du Ministère par l'Ordinaire que le maître n'est pas idoine.Les textes scolaires de religion devront être également approuvés par l'Ordinaire. . en dehors des organisations énumérées dans l'art. . les §§ 4 et 6 de l'art. Archiprêtries.

le Gouvernement s'engage vis-à-vis du Saint-Siège à déposer le C o n c o r d a t signé le 10 Mai 1927 devant les Chambres à la session ordinaire de c e t automne et de soutenir devant Elles sa ratification de telle sorte que cette dernière puisse aboutir avant les fêtes de Noël. TITXJLESCU. en donnant son adhésion aux déclarations ci-dessus énoncées.454 Acta Apostolicae Sedis .Commentarium Officiale Si le Saint-Siège. Le Ministre (Signé) ¡N". l'assurance de ma haute considération. tenant c o m p t e des grandes difficultés que le Gouvernement R o y a l a rencontrées. . à l ' o c c a s i o n du vote de la loi des cultes. Excellence. Veuillez agréer. veut bien lui faciliter sa tache¡.

Nonce Apostolique. DOLCI. le 22 Octobre 1928. Le soussigné Nonce Apostolique saisit cette occasion p o u r exprimer à V. Le N o n c e Apostolique soussigné a l'honneur de répondre à la Note de V o t r e Excellence N. en dehors de ses organisations énumérées dans l'art. 48524 du 20 Juillet de cette année. Le Saint-Siège. P o u r ce qui regarde les articles 19 et 20 concernant les écoles. des Excellence Argetoiano Affaires Etrangères.Conventio inter Ap. Ministre Son C. En conséquence. le Saint-Siège donne aussi son adhésion à la déclaration du Gouvernement proposée dans la même Note susmentionnée de V o t r e Excellence. A Mr. sa personnalité juridique au sujet de la possession des biens. E x . p o u r donner encore une nouvelle preuve de sa bonne volonté en facilitant autant qu'il lui est possible la tâche du Gouvernement p o u r la ratification de la Convention déjà signée. 9 ne pourra pas exercer d 'objection. de son côté. Sedem et Regnum Romaniae 455 NUNTIATURA IN APOSTOLICA ROMANIA N. les sentiment de sa haute considération. que en vertu de cet article l'Eglise Catholique en Roumanie. ANGELO M. Excellence. 9. si le Gouvernement déclare au cours des discussions parlementaires ou à toute autre occasion. . cherche de venir au devant du désir du Gouvernement lui-même au sujet de l'art. dans laquelle sont exposés quelques désirs du Gouvernement avant la ratification du Concordat. déclare ne pas soulever (Signé) Mgr. le Saint-Siège. Cet article est très clair dans ses termes et dans sa substance. 5310 Bucarest.

Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario del Regno di Romania. apponendovi il sigillo delle loro armi. ed in fede di tale Atto hanno sottoscritto di loro propria mano il presente processo verbale in doppio originale. '£ß S. il 7 Luglio 1929. e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritto. e Sua Eccellenza il Signor CAIO BREDICEANU.Commentarium Officiale Essendosi fra la Santa Sede ed il Governo di Romania conchiuso. riuniti nelle camere del Palazzo Apostolico del Vaticano. )$i S. L. Segretario di Stato di Sua Santità. C AIUS B REDICEANU. il giorno dieci Maggio millenovecentoventisette un Concordato. dal Palazzo Pontificio al Vaticano. hanno entrambi proceduto allo scambio delle ratifiche medesime. previa lettura dei rispettivi strumenti di ratificagli hanno trovati pienamente conformi in tutti e singoli i loro articoli. L. . Sua Eminenza il Signor Cardinale PIETRO GASP ARRI.456 Acta Apostolicae Sedis . P IETRO C ARDINALE G ASPARRI. Roma. oggi 7 Luglio 1929. In seguito di che.

memorabiliores ob rerum eventus. R. ad sacrum Conlegium vestrum in Consistoriis nonnihil referre consuevimus. CARDINALIS CONFIRMATIO PATRIARCHAE SYRORUM T u m Beatissimus Pater haec verba f e c i t : VENERABILES FRATRES De gravioribus Ecclesiae universae negotiis. E. XI SACRUM CONSISTORIUM I. XXI. . X X I 3 Augusti Num. E. non inscribi non ACTA. vol. 10. Si. haud tamen hodierno vos die allocuturi sumus: qua quidem praetermissa opportunitate. pro hoc anno ipsius Sacri Collegii Cardinalium Camerario. R. hoc scilicet vertente anno sacerdotii Nostri quinquagesimo. n.Annus X X I . providentis Dei consilio. . . etsi. similis alia posthac profecto non deerit. Cardinalium Ssmo D o m i n o Nostro Papae qui eam tradidit Reverendissimo Cardinali Locatelli. in fastis catholici nominis. cuius acta ex ordine sic referuntur. 10 ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE ACTA PII PP. veterem secuti morem.. I.CREATIO ET PUBLICATIO NOVI S. n. . — 3-8-929.C O N S I S T O R I U M S E C R E T U M Feria II die 15 Iulii 1929 in Palatio Apostolico Vaticano fuit Consistorium Secretum. immo in ipsa humanae societatis historia. qui.Vol.CAMEEAEIATUS SACRI COLLEGII Reverendissimus Cardinalis Ragonesi detulit ac reddidit Perulam Sacri Collegii S.

. toti Benedicti Patris familiae. suo orba Patriarcha ab die octavo mensis Maii. ut in sacro Conlegio vestro unum saltem ex pluribus vita functis ac praesertim insignem alium suppleamus eiusdem Ordinis virum. habuimus habemusque.458 Acta Apostolicae Sedis . carissimam. Aidanum Gasquet. auctoritate omnipotentis Dei. Amen. R. non modo sacerdotalis vitae Nostrae severiorumque studiorum altricem. sed etiam sedem olim honoris Nostri.Commentarium Officiale poterit. ac Nostra. rem pergratam perque honorificam facere equidem volumus. Abbatiae S. In Nomine Patris £g et Filii £g et Spiritus £g Sancti. Cum dispensationibus. quam. die sexto ac vicesimo superioris mensis. Hic est: ILDEPHONSUS SCHUSTER . Nostrae haud ita pridem ereptum communique omnium existimatione Quod cum facimus. sanctorum Apostolorum Petri et Pauli. cura quaedam aeris ac necessitas suasit sacros viduatis nonnullis Ecclesiis providendi Pastores imprimisque Mediolanensi illi. E. Verum. derogationibus et clausulis necessariis et opportunis. Cardinalem EX ORDINE PRESBYTERORUM ILDEPHONSUM SCHUSTER. electus Archiepiscopus Mediolanensis. hoc ipso anno a Casinensi archicoenobio condito decies quaterque saeculari. elegimus : quem placet praeterea romanae purpurae dignitate honestare. quo die Venerabilis Frater Ignatius Ephraem Bahmani de vita concessit. Pauli extra Urbis moenia Abbas et Ordinarius. creamus et publicamus S. Benedictinum sodalem. Quid vobis videtur? Itaque. prouti aequum est. Amplae admodum eius archidioecesis Antistitem. ut vos in hac Consistorialis aulae maiestate adesse hodie Nobis atque assidere iuberemus. pietate ac multiplici doctrina conspicuum. Postulat ut auctoritatem interponamus Nostram natio Syrorum.

loco commemoremus ac dilaudemus. post Patriarchae obitum. sed etiam diu multumque ludos complures iuventuti nationis tum et ad graviora munera vocatus est. Vicarium Apostolicum Sedi vacanti regundae renuntiaveramus. Id ipsum Patriarcha novensilis per epistulam officiosissimam. per omnium sententias. In Nomine Patris £g et Filii £g et Spiritus £g Sancti. Ee ad Cardinales e Sacro Consilio Ecclesiae Orientalis negotiis praeposito per Nos delata.. electionem a se peractam ratam haberemus. addita catholicae fidei professione^ imploravit. Episcoporum Syrorum postulationem iidem admittendam censuerunt. hoc. praeficimus in Patriarcham Ecclesiae Antiochenae Syrorum. auctoritate omnipotentis Dei. Qui eum in Synodum coi vissent. Superest ut viduatis Ecclesiis consulamus. . dimisso titulo SS. Interea Gabrieli Tap^ puni. ac subinde exivit ex aula Consistoriali. confirmamus ratamque habemus electionem seu postulationem a Venerabilibus Fratribus Episcopis Syris factam de persona Venerabilis Fratris Gabrielis Tappuni. Itaque.OPTIO ET COLLATIO ECCLESIAE SUBURBICARIAE H i c Reverendissimus Cardinalis Boggiani. a vinculo absolutum quo Ecclesiae Aleppensi Syrorum adstrictus ad hunc diem tenebatur. pastoralem sollertiam ac provecta vehementer de rebus Orientalium studia. die quarto ac vicesimo superioris mensis ipsum Venerabilem Fratrem Gabrielem Tappuni dixere Patriarcham. prout in decreto et schedulis Consistorialibus exprimetur: contrariis non obstantibus quibuslibet. ob animi fortitudinem. quem. Quirici et lulittae optavit Ecclesiam Suburbicariam Portuensem et S. quem. Amen. suae instituendae moderatus est : quare ab Apostolica Sede ad episcopa- nr.Acta Pii PP. Rufinae. eumque. Etenim Patriarcha electus non modo animi ingeniique laudibus floret. XI vir summopere dignus. mandavimus ut Ejuseopos Syros cogeret ad novum Patriarcham de more eligendum. datisque communiter litteris rogarunt. . sanctorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra. Archiepiscopo Syrorum Aleppensi.

eiusdemque archidioecesis Vicarium Generalem. D. providit Ecclesiae Portuensi et Sanctae Rufinae de Reverendissimo D. Rhodiensem. E. iam Episcopum S. Dyrrachiensem. Insuper alios etiam per Apostolicas sub plumbo Litteras iam renunciatos Sacrorum Antistites. Sergiopolitanum. panditam optionem benigno favore prosequi intendens. Iosephum Lagumina. Aemilium Castellani. Theotonium Emmanuelem Ribeiro Vieira de Castro. Archiepiscopo Pisano. D. Alexandrum Guidato. Thomae de Meliapor. primatialis Ecclesiae Pisanae archidiaconum.Commentarium Officiale T u m Sanctissimus Dominus Noster Papa. Haitiani. Petro S. Titulari episcopali Ecclesiae Gaesariensi Philippi. iam Episcopum Capitis . Coadiutorem c u m iure futurae successionis B. R. iam Episcopum Peterboroughensem. Presbytero Cardinali Boggiani praeficiens eum in Episcopum et Pastorem. In aulam iterum ingresso Reverendissimo Cardinali Boggiani. Protonotarium Apostolicum ad instar participantium. Ioannem M. E. Nicopolitanum in Epiro. iv. Goanum et Damanensem c u m adnexo titulo Patriarchae ad honorem Indiarum Orientalium. Archiepiscopi Kingstoniensis. R.. iam Episcopum Pineroliensen. Angelum Bartolomasi. R. Petrum G jura. Franciscum M. P. R. Ioannem B a p t . . publicavit. Kersuzan. qui titulum dimisit post consecrationem episcopalem. nimirum: ARCHIEPISCOPOS Petrensem. Tinensi et Myconensi praefecit B. D. D. hactenus Episcopum titularem Adadensem. iam Archiepiscopum Smyrnensem. D.460 Acta Apostolicae Sedis . hactenus Episcopum titularem Samiensem. Petrensem. Michaelis Iosephi Spratt. qui suum locum petiit ultimum inter Cardinales Ordinis episcopalis. P.PROVISIO ECCLESIARUM Metropolitanae Ecclesiae Naxiensi. Herculem A t tuoni. Fridericum Vallega. Michaelem Iosephum O'Brien. B. Titulari archiepiscopali Ecclesiae Garpathiensi. q u e m Auxiliarem concessit E m o P. Amorianum. Cardinalem Sincero. Thoma Pio S. E. Aloisium S.P. Cardinali Maffi. Sanctissimus Ecclesiarum propositionem prosecutus est ut infra.

P. Malecky. Bionensem. Ioannem Franciscum O'Hern. Albertum Costa. iam A b b a t e m et Ordinarium EPISCOPOS Cillitanum. Coadiutorem c u m iure futurae successionis E. Robertum Armstrong. iam Episcopum Melphiensem. Nicolaum Bares. Antonium Antofagastensem. Archiepiscopi Thomam O'Donnell. Gotennensem. iam Episcopum Tabasquensem. R a y m u n d u m Perez Rodríguez. Aloisium Silva Lezaeta. Lyeiensem. Boleslaum Sloskan. Petronelli. Joinvillensem. Abellinensem. S. Franciscum Borgongini Duca. D. iam Episcopum Olenensem. D. Ildephonsum Schuster. iam Archiepiscopum Turritanum. Calydoniensem. Auxiliarem R. Bernardum Franciscum Pium Freitas. Buroeensem. Coadiutorem cum iure futurae successionis R. Evaristum Tchang. . Episcopi Corrientensis. nuper vita functum. Iustorum Cawet. Mediolanensem. Nuntium Apostolicum Heracleensem. Venusinum. Thomae Ludovici Heylen. Himeriensem. Halifaxiensis. Aehridanum. Eduardum Sheehan. Sacramentensem.Acta Pii PP. propter unionem in personam. Caelestinum Endrici. iam Episcopum Pacensem. et. Patnensem. Aloisii Niella. Paschalem Diaz. Dionysianensem. in Italia. Birminghamiensem. Sullivan. D. Tridentinum. Eduardi Mae Carthy. ad archiepi- Mexieanum. Episcopi Namurcensis. iam Episcopum 461 Victoriensem. per evectionem sedis scopalem. Dionysium Tibiletti. Roffensem in America. Rapollensem. Vicarium Apostolicum de Yukiang. Cletum Cassani. HildesMensem. Thomam Wilhams. P. Vicarium Apostolicum de Tsining. XI Mcthymnaeum. Pauli de Urbe. P.

B. Angelum M. Auxiliarem E. Ioannem Costantini. Sululensem. Lunensem. Patriarchae Surensem. Semtensem. Antonium Oomen. Anselmo. Auxiliarem Emi P. Trisipensem. Aloisium Wellinger. Auxiliarem E m i P.seu Spediensem. E. Iustiniani Georgii S. Sarzanensem et Brugnatensem. Stephanum Brey er. Auxiliarem E x c m i Barlassina. Vladislaviensem seu Calissiensem. Vicarium Apostolicum Canalis Suesii. Archiepiscopi Vindobonensis. Piffl. Hierosolymitani. Sorensem. Franciscum Kamprath. Hasz. Michaelis 0 ' D o h e r t y . Cardinalis Serédi. D. Ioannem Bapt. Curiensem. Gulielmum Finnemann. De Lingayen. D. Midensem. E. dioecesi nuper erecta. P. Archiepiscopi Strigoniensis. iam Episcopum Pon- cessionis B. Paulum Hiral. Zattarensem. Marcolinum de Souza Dantas. Stadiensem. primum Vicarium Apostolicum de Sapporo. Venceslaum Kinold.m Zamorensem. iam Episcopum Berissenum. Segobiensem. Administratorem Apostolicum Civitatensem. D. Nisyriensem. Panemotichitanum. Vazaritanum. Coadiutorem c u m iure futurae sucPortoricensis. Poncensem. D. primum Vicarium Apostolicum . Emmanuelem Arce y Ochotorena. primum Vicarium Apostolicum de Burchardum Huwiler. B. Franciscum Fellinger. T h o m a m Mulvany. Carolum Badonski. Card. dioecesi Spediensi noviter erecta. P. Edwinum Byrne. D. Aloisii Stephanum Natalensem. Gustavi Friderici S. Mwanza. Lucianum Perez Platero. Sancti Ioannis censem. P. De Dinajpur. Archiepiscopi Manilensis. Gregorium Rozman. Antonii Bonaventurae Jeglic Episcopi Labacensis. Emmanuelem Lopez Arana. Caesarem Guerrero. de Bukoba.

E. de Nellore. Vicarii Apostolici Birmaniae meridionalis. Aemilium Roques. Ioannem Aloisium Coleman. Vicarium Apostolicum Rodulphum Jarre. Islandiae. R. Dunnensem et Gonnorensem. D. Plymuthensem. Vincentii Dwyer. Gulielmum Bouter. Episcopi Armidalensis. D. Archiepiscopi Philadelphiensis.463 Bagusinum. P. Fridericum Emanuel. Episcopi Maitlandensis. Michaelem Paternam. Venetensem in Gallia. Patriarchae Venetiarum. Petri S. Episcopi Sabinensis et Mandelensis. Cardinalis Sbarretti. dioecesi nuper erecta. Archiepiscopi Gnesnensis et Posnaniensis. Vatarbensem. D. Augusti S . E . E. Auxiliarem Emi P. Melensem. Verbianum. Berissenum. Iosephum Carevic. . Martinum Meulenberg. Felicis Perroy. Tabborensem. Coadiutorem cum iure futurae successionis R. R. Ioannem Jeremich. Cardinalis La Fontaine. Valentinum D y m e k . R. Ordinarium pro catholicis ritus graecirutheni in ditionem Canadensem migratis. Fridericum Provost. Auxiliarem E m i Dionysii S. iam Episcopum electum Lundensem. Cardinalis Casanova y Marzol. Hippolytum Tréhiou. D. Auxiliarem Emi P. primum Vicarium Apostolicum Cyrillum Petrum Gerlier. ^ Holarensem. E. de Tsinanfu. Philomeliensem. R . Coadiutorem cum iure futurae successionis R. Ioannem Barrett. P. Madytensem. Coadiutorem cum. D. Iacobum Byrne. Cardinalis Dougherty. Linum Rodericum Ruesca. Heliopolitanum. D. Abydensem. Lundensem. Cardinalis Hlond. dioecesi nuper erecta. P. Tarbiensem et Lourdement. Montis Albani. Metropolitanum. iure futurae successionis R. Auxiliarem Emi P. P. D . de Toowomba. Ludovicum Tillon. iam Episcopum Assiensem. Auxiliarem Emi P . Basilium Ladika. Danielem Mageean. R. Archiepiscopi Granatensi. Vincentii S. Lingonensem. Martinum Meulenberg. Patricii 0'Connor. Edmundum Iosephum Gleeson. Macrensem in Mauretania. E. Geraldum Patricium 0'Hara. Donati S. D.

Interim per advocatum Sacri Consistorii Franciscum marchionem Pacelli. atque.Commentarium Officiale ABBATEM Sanctissimae Trinitatis Cavensis Ildephonsum Rea. ac post eum per legitimos procuratores similiter institerunt pro Pallio Pastores dati Ecclesiis archiepiscopalibus Goanae et Damanensi. . . in quo Beatissimus Pater pontificalem Galerum rubrum sollemniter tradidit Reverendissimo Cardinali ILDEPHONSO SCHUSTER creato et publicato in superiore Consistorio secreto. Silvestri et Martini in Montibus. .CONSISTORIUM SECRETUM Postea in consueta Aula Palatii Apostolici Vaticani fuit Consistorium Secretum. Naxiensi. Mexicanae. peroratio fiebat Causae Beatificationis et Canonizationis seu Declarationis Martyrii CCLII Servorum Dei qui in persecutione anglicana summum supplicium passi pro culis XVI et XVII. post aperitionem oris Reverendissimi Cardinalis Schuster. episcopali ecclesiae Tarbiensi et Lourdensi. tradito Annulo. Subinde. hactenus Administratore A p o stolico Smyrnensi. Tridentinae (per elevationem Sedis). Nimirum idem Reverendissimus Cardinalis Schuster instanter. cui.CONSISTORIUM PUBLICUM Feria quinta die 18 Iulii 1929 in Aula supra Porticum Patriarchalis Basilicae Vaticanae fuit Consistorium publicum. . ac deinde proposuit titularem archiepiscopalem Ecclesiam Stauropolitanam pro R. Fide traduntur sae- III. assignavit Titulum presbyteralem Ss. postulationes palliorum benigne admittere dignatus est. ex pri- vilegio. instantius ac instantissime postulavit Pallium pro sua metropolitana Ecclesia Mediolanensi. D. Vercellensi (per successionem). II. Dyrrachiensi. Birmingamiensi. benigne admisit. Bhodiensi. V. P. pro prima vice. Ioanne Dellepiane.POSTULATIO PALLI Deinde Rmus Cardinalis Boggiani iuramentum praestitit. Quo recepto Beatissimus Pater postulationem Sacri Pallii pro Patriarchali Ecclesia Antiochena Syrorum. in quo Beatissimus Pater os clausit Reverendissimo Cardinali Schuster.464 Acta Apostolicae Sedis .

prae oculis habentes venerabilis fratris Eduardi Mooney. XI 465 CONSTITUTIONES APOSTOLICAE I DE NOVA AECHLDIOECESrüM MADRASPOLITANAE ET PONDIOHERIENSIS CIROUMSCSRTPTIONE AC DE DIOECESIS NELLOEENSIS ERECTIONE. Punganuru. ac suppleto quorum interest vel eorum qui sua interesse praesumant consensu. Vayalpad. E. tribui- quibus aliae cathedrales ecclesiae earumque Antistites iure communi vel legitima . gratias et privilegia. ut Ecclesiarum circumscriptiones temporum locorumque adiunctis apte respondeant. Quare.Acta Pii PP. favores. quam ab urbe Nellore nuncupari volumus. ei propterea eiusque pro tempore Episcopis mus iura omnia. Guntur. in qua exstant Madraspolitana et Pondicheriensis arehidioeeeses. ea quae sequuntur suprema Nostra auctoritate decernimus ac statuimus: I. quarum fines opportuna ratione immutare et n o v a m illic dioecesim valde opportunum visum est. proposita et vota. H o c quidem territorium a praefata archidioecesi Madraspolitana avulsum ac praedictas civiles circumscriptiones c o m plectens. de venerabilium fratrum Nostrorum S. GhandmgMri. Cuddapah. in n o v a m ac distinctam dioecesim erigimus. Kurnool. quam proinde ad civitatis episcopalis fastigium evehimus. Ecclesiam autem ipsius urbis principem ad cathedralis ecclesiae dignitatem et honorem extollimus. eiusque sedem et cathedram in ipsa urbe Nellore constituimus. Annantapur. quorum incolae lingua de telegu utuntur. Cardinalium Sacrae Congregationi christiano Nomini propagando praepositorum consilio. necnon partem alius civilis districtus de Ghitoor. insignia. PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM D E I AD PERPETUAM R E I MEMORIAM Ad maius Eeligionis incrementum animarumque salutem facilius procurandam Eomani Pontifices pervigili studio curare debent. Archiepiscopi Irenopolitani in Isauria. quae civiles districtus complectitur de Nellore. E. honores. Ab archidioecesis Madraspolitanae territorio in primis partem illam seiungimus. Kalahasti et Puttur nuncupatas. in Indiis Orientalibus Delegati Apostolici. Huius apostolicae sollicitudinis partem m o d o a Nobis exigit illa Indiarum erigere Orientalium regio. nempe civiles circumscriptiones vulgo de Madanapalle.

sede vacante. Quum autem temporum adiuncta prohibeant quominus in hac n o v a dioecesi canonicorum Capitulum m o d o instituatur. tum archidioecesim Madraspolitanam respiciunt. Episcopalem mensam novae huius dioecesis constituent curiae emolumenta et ceterae oblationes. ut supra statutae. I I . praeberi solent. eidem tribuentes necessarias et opportunas facultates. quae a fidelibus. quoties id expedire in D o m i n o visum fuerit. eligantur. ad Yicarii capitularis seu administratoris. eo ipso clerici omnes Ecclesiae illi censeantur adscripti. H a n c autem n o v a m dioecesim Nellorensem Societati Missionariorum a S. Francisco Salesio concredimus. exsecutioni mandatae fuerint.466 Acta Apostolicae Sedis . Quod vero ad clerum praecipue spectat. in Indiis Orientalibus Delegatum Apostolicum. 423 et seq. ab archidioecesi Pondicheriensi. in quorum b o n u m ipsa dioecesis erecta est. Hisce itaque ut supra dispositis. accedente ad hoc venerabilis fratris hodierni ipsius Archiepiscopi consensu. vulgo de Mili Hill.Commentarium Officiale consuetudine in Indiis Orientalibus pollent ac fruuntur. quemlibet virum in ecclesiastica dignitate vel officio constitutum. partem illam seiungimus. Ioseph. servanda iubemus quae canones decernunt. mandamus ut. in cuius territorio legitime exstant. dioecesani Consultores ad tramitem can. ipsamque autem archidioecesi Madraspolitanae adnectimus et attribuimus. ipsamque metropolitanae Ecclesiae Madraspolitanae suffraganeam constituimus. Hanc S. qui archidioecesis Madraspolitanae territorium inhabitant. ad clericorum et fidelium iura et onera. decernimus ut. ad eadem omnia exsecutioni mandanda deputamus venerabilem fratrem Eduardum Mooney. eidemque onus imponimus ad Sacram Congregationem de Propaganda Fide authenticum exemplar sacri archidioecesim novis hisce limitibus circumscriptam piae Societati a . Quod autem attinet ad huius dioecesis regimen et administrationem. quae nomine North Arcot venit. quamprimum fieri poterit earum Cancellariis respective tradantur ut in singulis archivis. etiam subdelegandi ad effectum de quo agitur. eiusque pro tempore Episcopos iuri metropolitico Archiepiscopi Madraspolitani subiicimus. reservata tamen Apostolicae Sedi facultate libere n o v a m decernendi ipsius dioecesis dismembrationem seu circumscriptionem. iisdemque adstringimus oneribus et obligationibus. aliaque huiusmodi. electionem. quae tum n o v a m dioecesim Nellorensem. Singulorum Ordinariorum autem erit curare ut documenta omnia et acta. cuius incolae et lingua et moribus affines inveniuntur iis. concredimus. Praefata Nellorensi dioecesi ita a Nobis erecta atque constituta. serventur. loco canonicorum. simul ac dismembrationes praefatae et novae dioecesis erectio.

Pontificatus Nostri anno septimo. Volumus denique ut harum Litterarum transumptis etiam impressis. VAN ROSSUM. de Prop. ausu temerario.Acta V» PP XI 467 peractae exsecutionis transmittendi infra sex menses a praesentibus Litteris acceptis computandos. concessionis. n. Nemini autem hanc paginam dismembrationis. Praesentes autem Litteras et in eis contenta quaecumque nullo unquam tempore ac ratione de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio vel quolibet alio inexcogitato defectu notari. vol. Protonotarius Apostolicus Protonotarius Apostolicus. generalibus. irritum prorsus et inane esse et fore volumus ac decernimus. N o n obstantibus. in Cane. M. C ARD . statuti. Datum R o m a e apud Sanctum Petrum. Castelli. Carinci. se noverit incursurum. Ap. anno Domini millesimo nongentesimo vigesimo o c t a v o . C. A N D R E A S C ARD . ac beatorum Petri et F R . S. Fide Praefectus. impugnari vel in controversiam vocari posse. specialibus vel generalibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis et quibusvis aliis R o m a n o r u m Pontificum Praedecessorum Nostrorum dispensationibus ceterisque contrariis quibuscumque. regulis in synodalibus. universalibusque Conciliis editis. derogationis. die tertia mensis Iulii. erectionis. F R Ü H W I R T H . E. sed eas tamquam ex certa scientia ac potestatis plenitudine factas et emanatas perpetuo validas exsistere et fore. h o c attentare praesumpserit indignationem omnipotentis Dei Pauli. si originali ter exhibitae vel ostensae forent. Riggi. XXXVIII. Apostolorum eius. Si quis vero. provincialibus. 42. Reg.M.. . Cancellarius S. Alfonsus Hector Loco i%t Plumbi G. unionis. evectionis. B. suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere atque ab omnibus ad quos spectat inviolabiliter observari debere. quatenus opus sit. . eadem prorsus tribuatur fides quae hisce Litteris tribueretur. et si secus super bis a quocumque quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. mandati et voluntatis Nostrae infringere vel ei contraire liceat. manu tamen alicuius notarii publici subscriptis ac sigillo alicuius viri in ecclesiastica dignitate vel officio constituti munitis.

ad quam assequendam dioecesium territorium aliquando dismembratur ac in novas erigitur dioeceses. ut. Cardinalium Sacrae Congregationi de Propaganda Fide praepositorum. de consulto venerabilium fratrum Nostrorum S. vulgo Northern Territory. a limitibus Status Australiae meridionalis usque ad coniunctionem montium Macphersonum. Quare. quibus a Nobis semel ac iterum postulavit. quorum interest vel eorum qui sua interesse praesumant consensu. possit dominicus grex facilius necessaria ad christianam vitam subsidia et spiritualia adiumenta uberiora percipere. oblatas preces. atque n o v a m in e a . hodierni Archiepiscopi Brisbanensis in Australia. q u o d nimium amphtudine patet. Ex archidioecesi Brisbanensi. ut suae archidioecesis territorium. ut dicitur.468 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale II B B I S B A N E N S I S ET R O C K A M P T Ö N E N S I S ARCHIDIOECESIS BRISBANENSIS IN AUSTRALIA DISMEMBRATIO. I I . n o v a ac distincta dioecesis in regione centrali et occidentali erigeretur. Ad meridiem fines Status N o v a e Galliae meridionalis. aucto Pastorum numero. PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM Christiano nomini latius propagando et animarum saluti utilius ac salubrius consulendae maxime confert recta catholici orbis circumscriptio. in parte orientali. quatenus opus sit. benigne excipiendas censuimus. suppleto. et distinctam dioecesim erigimus. omnibus mature perpensis. vulgo Ariburn Mange vocantur. E. usque ad fines Territorii foederatis Septemtrionalis. B. vulgo Macpher- . H o c animo Nos ducti. atque septemtrionalis eiusdem territorii pars notabilis finitimae dioecesi Rockamptonensi uniretur. dismembraretur. in Statu foederali Australiano Queenslandiae. venerabilis fratris Iacobi Duhing. ea quae sequuntur Apostolica auctoritate decernimus: I. in regione occidentali. ut infra definiendam. territorii partem. Huius novae dioecesis limites erunt: Ad septemtrionem gradus vigesimus quintus latitudinis australis a iugis montium qui Amburni. seiungimus et dismembramus. quam T o o w o o m b a ë n s e m ab urbe illius regionis principe Toowoomba nuncupari volumus. AC NOVA ERIGITUR DIOECESIS TOOWOOMBAËNSIS.

quibus ceteri per orbem Episcopi subiiciuntur. I V . Episcopi vero cathedram in ampliore et aptiore eiusdem urbis ecclesia constituimus. iuxta morem in Australia vigentem. indulgemus ut interim pro canonicis dioecesani Consultores ad n o r m a m iuris instituantur. N o v a m autem dioecesim Toowoombaënsem sufiraganeam constituimus metropolitanae Ecclesiae Brisbanensis eiusque proinde Episcopos metropolitico iuri Archiepiscopi Brisbanensis subüeimus. ad clericorum et fidelium iura et onera aliaque huiusmodi servanda iubemus quae sacri canones decernunt. cathedraticum. Cum vero temporum adiuncta m o d o prohibeant quominus canonicorum Capitulum in cathedrali ecclesia erigatur. insignia. qui in spem Ecclesiae succrescunt. Quum vero Brisbanensis archidioecesis. facultatem facimus. necnon peculiaris pars ecclesiae cathedralis redituum. intra Australiae Status limites Territorii N o v a e Galliae meridionalis et quem supra diximus vigesimum quintum gradum latitudinis. pietas et morum probitas atque doctrina vigeat et floreat. XI + 469 son Bange. usque ad vigesimum quintum Ad occidentem fines Status Septemtrionalis. Insuper eidem Episcopo. et curiae episcopalis emolumenta. I X . N o v a e huius erectae dioecesis Toowoombaënsis sedem in urbe vulgo Toowoomba figimus. quam proinde ad civitatis episcopalis gradum et fastigium evehimus. Vehementer insuper exoptamus ut in n o v a dioecesi Toowoombaënsi ubi primum fieri poterit saltem parvum Seminarium iuxta canonicas leges et normas a Sacra Congregatione de Seminariis traditas instituatur.Asta Pii PP. australis. quam idcirco ad ecclesiae cathedralis dignitatem extollimus. quae Episcopo iuxta loci consuetudinem c o m petit. etiam post ab ea avulsum territorium ex quo n o v a dioecesis Toowoombaënsis est efformata. V I I I . regiones ad septemtrionem gradus vigesimi quinti latitudinis australis exstantes ab ipsa archidioecesi separamus et . quod ad tramitem iuris in signum subiectionis Episcopo est solvendum. in quorum b o n u m dioecesis haec erecta est. V. V I . sede vacante. ei propterea eiusque pro tempore Episcopis iura omnia tribuimus. ex dioecesis paroeciis unam vel duas paroecias sibi reservandi. electionem. quibus ceterae cathedrales earumque Episcopi iure communi vel legitima consuetudine in Australia pollent et gaudent. praeter fidelium oblationes. vocantur. nimis adhuc pateat. favores gratias et privilegia. eosque iisdem oneribus et obligationibus adstringimus. c u m mentibus continuis. qui Magni Dividentes vulgo Great Diviäing gradum latitudinis et meridionalis fines Bange. omni cura adhibita ut in eo alumnorum. I I I . vulgo Main Bange vocantur. qui montes Principales. honores. Episcopalem mensam constituent. Q u o d autem attinet ad dioecesis Toowoombaënsis regimen et administrationem. ad Vicarii capitularis seu Administratoris. V I I . ut episcopali dignitati aptius consulere queat. Ad orientem series montium.

specialibus vel generalibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis et quibusvis aliis R o m a n o r u m Pontificum Praedecessorum Nostrorum dispositionibus ceterisque contrariis quibuscumque. etiam subdelegandi ad effectum de quo agitur quemlibet virum in officio vel ecclesiastica dignitate constitutum.470 Acta Apostolicae Sedis . decernimus ut simul ac Constitutio haec exsecutioni mandata fuerit. eadem prorsus tribuatur fides quae hisce Litteris tribueretur. Eebus itaque ut supra dispositis. et si secus super his a quocumque quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. eo ipso clerici omnes Ecclesiae illi censeantur adscripti in cuius territorio legitime exstant. impugnari vel in controversiam vocari posse. sed eas tamquam ex certa scientia ac potestatis plenitudine factas et emanatas perpetuo validas exsistere et fore. mandati et voluntatis Nostrae infringere vel ei contraire liceat. quae regiones illas respiciunt hisce Nostris Litteris ab archidioecesi Brisbanensi separatas. eidemque onus imponimus ad Sacram Congregationem de Propaganda Fide authenticum exemplar peractae exsecutionis infra sex menses a praesentibus Litteris acceptis transmittendi. X. suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere atque ab omnibus ad quos spectat inviolabiliter observari debere. Delegatum Apostolicum in Australasia. h o c attentare prae- . Archiepiscopum titularem Palmyrenum. provincialibus. Volumus tandem ut harum Litterarum transumptis. ausu temerario. quandocumque id in D o m i n o expedire visum fuerit. erectionis. X I I . unionis. tum novae dioecesis Toowoombaënsis. Quod vero ad clerum praecipue spectat. Nemini autem hanc paginam dismembrationis.Commentarium Officiale finitimae dioecesi Rockamptonensi adiungimus. X I I I . generalibus. evectionis. irritum prorsus et inane esse et fore volumus ac decernimus. concessionis. ad eadem omnia exsecutioni mandanda deputamus venerabilem fratrem Bartholomaeum Cattaneo.* eique propterea tribuimus necessarias et opportunas facultates. manu tamen alicuius Notarii publici subscriptis ac sigillo alicuius viri in ecclesiastica dignitate vel officio constituti munitis. universalibusque Conciliis editis. statuti. Singulorum Ordinariorum autem erit curare ut documenta omnia et acta. regulis in synodalibus. quatenus opus sit. N o n obstantibus. Praesentes autem Litteras et in eis contenta quaecumque nullo unquam tempore ac ratione de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio vel quolibet alio inexcogitato defectu notari. a cancellaria eiusdem archidioecesis quam primum fieri poterit extrahantur et cancellariis dioecesium Toowoombaënsis et Rockamptonensis tradantur ut in singulis archivis serventur. si originaliter exhibitae vel ostensae forent. etiam impressis. Nobis denique et Apostolicae Sedi facultatem reservamus n o v a m ineundi circumscriptionem t u m archidioecesis Brisbanensis. Si quis vero. derogationis. X I .

quibus cathedrales ecclesiae. dignioribus titulis condecorentur ac singularibus favoribus cumulentur. quae ad ingruentes novatorum errores reiiciendus et ad ecclesiasticam disciplinam restaurandam plurimum conduxit. indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli.. D a t u m E o m a e . ob eiusdem Tridentinae Ecclesiae praestantiam. XI f 471 sumpserit. Heg. Ap. Apostolorum eius. tum praecipue quia in Tridentina urbe. Huiusmodi quidem apostolica munificentia digna sane est pervetusta Tridentina Ecclesia. Nobis enixas preces porrexerint ut. III TRIDENTINA SEDES EPISCOPALIS EVEHITUR AD ARCHIEPISCOPALEM PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM Inter ceteras curas in quas Apostolica Sedes incumbit. C ARD . Zani Caprelli.Acta Pii PP. Castelli. apud Sanctum Petrum. in Cane. antiquitate mentisque conspicuae et christianis virtutibus florentes. B. A N D R E A S C ARD . uti celeberrimum est. Protonotarius Apostolicus. XL. die vigesima octava mensis Maii. Protonotarius Apostolicus. Ioannes Hector Loco Plumbi Gr. VAN R O S S U M S. occasionem nacti quod solemnia peragantur pro vicesimo quinto expleto anno quo venerabilis frater Caelestinus Endrici dioecesim regendam suscepit. n. se noverit incursurum. anno Domini millesimo nongentesimo vigesimo nono. E. R I G G I . Cum itaque nuper clerus et fideles dioecesis Tridentinae. F R . ad eas libenter animum intendit.M . 35 . Pontificatus Nostri anno o c t a v o . M. quae praelucet tum religiosa fidelium observantia eorumque quam maxima cum Romanis Pontificibus coniunctione. Cancellarius S. vol. cuiusque salutares effectus in cleri populique christiani moribus etiam nunc persentiuntur. eam . sextodecimo saeculo habita fuit memoranda oecumenica Synodus. de Propaganda Fide Praefectus. F R Ü H W I R T H . G.

atque tum Pallii usum. etiam impressis. suosque plenos et integros effectus sortiri et obtinere. honorem ac titulum evehimus et extollimus c u m omnibus iuribus ac privilegiis. iniuncto eidem onere mittendi ad Sacram Congregationem Consistorialem intra sex menses ab hisce Litteris datis computandos. Quapropter. nulli hominum. insignia. tum alia iura. honores et privilegia impertimur. Statuimus insuper ut venerabilis frater Coelestinus Endrici. tum ius Crucem ante se ferendi iuxta sacrorum canonum praescripta. ad effectum de quo agitur. sine ulla tamen Episcoporum Suffraganeorum designatione. quibus ceterae archiepiscopales ecclesiae gaudent. attribuimus et concedimus. cathedralem Ecclesiam Tridentinam. episcopalem Tridentinam Sedem in praesens obtinet. quibus cetera archiepiscopalia capitula fruuntur. Volumus autem ut harum Litterarum transumptis. paternae Nostrae erga civitatem et dioecesim Tridentinam eiusque hodiernum Pastorem. S. nullo unquam tempore infria- . ad archiepiscopalis Capituli. eadem prorsus tribuatur fides quae hisce Litteris tribueretur si originaliter exhibitae vel ostensae forent. etiam speciali mentione dignis. oblatis precibus benigne annuendum censuimus. Canonicorum ordinem. quibus ceteri Archiepiscopi ex iure communi vel legitima consuetudine fruuntur et gaudent. postquam tamen illud in Sacro Consistorio postulatum et impetratum fuerit. manu tamen alicuius Notarii publici subscriptis ac sigillo alicuius viri in ecclesiastica dignitate vel officio constituti munitis. uti supra diximus.472 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale ad sedis archiepiscopalis honorem et fastigium evehere dignaremur: Nos. Decernimus denique hanc Nostram Constitutionem firmam validam atque efficacem exstare et permanere. Ideoque Tridentino Antistiti pro tempore exsistenti Archiepiscopi titulum concedimus. evehimus ac erigimus. quatenus opus sit. alium virum in ecclesiastica dignitate constitutum. quorum interest vel eorum qui sua interesse praesumant consensu. contrariis quibuscumque. benevolentiae testimonium aliquod praebere volentes. suppleto. Quae igitur per has Litteras Nostras a N o b i s decreta sunt. ad Ecclesiae Tridentinae decus augendum. authenticum exemplar peractae exsecutionis. ac definitive pronuntianda de quavis difficultate vel oppositione quomodolibet oritura. Nobis iam pridem et Apostolicae Sedi immediate subiectam. omnibus mature perpensis. Apostolicae potestatis plenitudine. quin pro sibi aucta dignitate novae Apostolicae Litterae expediantur. non obstantibus. per has praesentes Litteras Archiepiscopus Tridentinus vere sit et àb omnibus habeatur. Ad haec autem omnia exsecutioni mandanda eumdem venerabil e m fratrem Caelestinum Endrici deputamus ac ipsi propterea necessarias et opportunas facultates tribuimus etiam subdelegandi. Item templi maximi Tridentini. Vigilio Martyri dicati. ad Ecclesiae Archiepiscopalis gradum et dignitatem. eidemque singula iura ac privilegia. qui..

ibique inter alumnas innocens. n. ubique terrarum. Ioseph Wilpert. Pontificatus Nostri anno octavo. lustralibus aquis die sequenti in ecclesia cathedrali ablutae. S. vol. XI 473- gere aut iis quomodolibet contraire liceat. in Cane. S. . in oratione assidua. C. 10. BEATA RENUNTIATUR. decennis monasterium florentinum Sanctae Apolloniae est ingressa. Loco 5$ Plumbi Reg. Protonotarius Apostolicus. Göll. simplex. n. Annae Mariae nomen impositum est. Ap.M. quae vestigiis fideles sequutae matrem sanctam Theresiam a Iesu. Dominicus Jorio. EX ORDINE CARMELITARUM DISCALCEATORUM MONIALIS PROFESSA. ut eiusdem asceterii monialium institutioni committeretur. Aretii in Hetruria a piis nobilibusque parentibus orta est anno MDCCXLVII Idibus Iuliis. iugiter docilis atque obediens moderatricibus. Decanus C A R O L U S C ARD . Si quis v e r o . LITTERAE APOSTOLICAE I VENERABILIS SERVA DEI THERESIA MARGARITA REDI A SACRO CORDE IESU. Riggi. X X I . ab incunabulis Ordinis usque ad hodierna tempora exstitere. P E R O S I . B. Apostolicorum. die decima quarta mensis Iunii. in poenas canonicas se noverit incursurum. In timore Domini educata. frequentia Sacramentorum admirabilis. — 3-8-929. XL. PIUS PP. A N D R E A S C ARD . Multae quidem Carmeli filiae et plane mirabiles. E. ACTA.Acta Pii PP. — D e c o r Carmen" filiae eius. vol. animi dotibus supra aetatem exornata. Proton. F R . F R Ü H W I R T H . quod Deus avertat. ausu temerario h o c attentare praesumpserit. suum erga D e u m amorem suamque devotionem ex sacris m o nasteriorum saeptis in odore suavissimo offundunt. obsequens erga maiores natu et erga omnes humanissima. modesta. atque inter eas Venerabilis Dei Famula Theresia Margarita R e d i a Sacratissimo Corde Iesu merito adnumeratur. quasi ex horto concluso mystici flores. Petrum. 36. 32 . X I Ad perpetuam rei memoriam. Cancellarius. anno D o m i n i millesimo nongentesimo vigesimo nono. Consistorialis a Secretis. eidemque. D a t u m R o m a e apud S.

A suscepto quidem regulari instituto sibi proposuit Famula Dei ut nullam elabi unquam sineret occasionem de p r o x i m o suo benemerendi. quamvis virtutes et dona spiritualia. paucos tantum menses in exemplum adducendam vitam ibi transegit. verba sua et actiones prudentissime dirigens. M o x egregiam se praebint. ad obitum usque intactum servavit. in divinis laudibus persolvendis attenta. sibi semper aequalis. religiosum Carmelitarum habitum induit. Sic tandem Yenerabilis Serva Dei id adepta est. in verbis. ut omnes D e u m diligerent atque orarent totis viribus expetens. Ordinem Carmelitarum Discalceatorum ingreditur. appositis Scripturarum Sanctorumque Patrum dictis animos sodalium. brevi sed tamen explevit tempora multa. sereno atque hilari vultu iugiter procedens. in oratione ac sacra meditatione ipsamet assidua. puritatis vero suae florem. ab ipsa sancta Theresia a Iesu extraordinario m o d o . V i x quidem novensilis probanda. uti fertur. A d e o enim iam prius flagraverat ardore theresianum habitum induendi atque eiusdem Ordinem ingrediendi. Dein ad paternam d o m u m . studiumque impensum quo in ea omnia.474 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale pietate in D e u m ac Deiparam conspicua. . occulere eadem sollicite conaretur. cunctis monialibus visa est ad perfectionis ápices convolare. ut patris voluntati pareret. die xi Martii anni MDCOLXV. continenter intendit. data opportunitate. sacristiae rebus servandis. nuncupavit. nec propterea famulatum tantum infirmarum. ut saepe humiliter dictitaret se qua sororem saltem conversam velle monasterium intrare ac regulam Carmelitarum profiteri. Vehementissime pietatis sensu perfusa. septem annos mansit. Monialis facta. c u m omnium laude tyrocinio expleto. sollemnia v o t a . paucos tantum vitae suae in eodem annos transcurri t. in iisdem aliisque muneribus explendis insignem suam erga p r o x i m u m caritatem iugiter ostendit. Asceterium vero ingressa. tanquam exemplar Aloysium Gonzaga sequuta. Kalendis Septembribus anni MDCCKAV a sororibus Monasterii Florentini Sanctae Theresiae plenis suffragiis recepta ac brevi in probandarum numerum admissa. in incessu. quae ad monasterium sive ad moniales pertinerent. ac sequentis anni die xn Martii. quibus ornabatur. sed rigido silentio atque opportuna dexteritate sermones declinans de iis. atque angelica innocentia et simplicitate in oculis. velaminum atque lanaeque custodiae addicta. omnibus imitatricem divae matris Theresiae. alacritate ac diligentia haud communibus in exercenda officia sibi credita p r o m p t e incumbebat: aegrotantium enim monialium curae. et i n c o m m o d a quaeque tacita ferens. vocata. reversa. ad D e u m erigens. ne cui detrimentum unquam afferret. quibus erat acceptissima. in gestu praeditam. q u o d animo suo maxime voluerat. maxima animi sui laetitia. assumpto Theresiae Margaritae a Sacro Corde Iesu nomine. m o x enim. quae ad salutem animorum et ad gloriam Dei spectarent.

se se conformare studuit ad ceterarum monialium vitam. disceptari coeptum est super Venerabilis Dei Servae virtutibus. Virginis monialis pretiosa in conspectu Domini morte c o m m o t a omnis fere civitas florentinorum. propriis defectibus perscrutandis operam subtilem et perspicacem cotidie dedit: res. pauperibus largiebatur. v o t a . regularum consuetudinumque observantissima. et corpus suum castigans. tanquam erga centrum totius amoris Dei. ob Servae Dei sanctitatis famam iugiter percrebrescentem. et. sponsa Christo fidelis. ieiuniisque excruciavit. ciliciis. cogitationes suas unice ad D e u m referens. piissime con vola vit. Decessor Noster rec.Acta Pii PP. enitebat. ex ipso tempore mortis exorta numquam deferbuit. fideliter exacteque adimplevit. Absolutis igitur iis omnibus. paupertatem coluit supra c o m m u nem religiosarum morem. attentis rerum circumstantiis. etenim conscientiae aequalibus continenti humilitate obtemperabat. ieiunans. pietas erga eiusdem exuvias. a quo in induendo habitu religioso cognomen sibi delegerat. Christifidelium vero non m o d o e civitate florentina sed ex Hetruria tota. Ante religiosam professionem propter suam in Deum caritatem iam mirabili patientia i n c o m m o d a vitae et carnis infirmitates perferebat. m e m . quae in huiusmodi iudicio pertractanda erant. elicitis autem votis. Gaudens si res etiam necessariae sibi deessent. sed idem incorruptum ad nostra tempora servari videtur. X V I decimo o c t a v o Kalendas . quas vero heroicum gradum attigisse fel. tum erga Sanctissimam Eucharistiam. aliquando vero humi cubabat. suumque moderatoribus cibum. Nil unquam timens praeter peccatum. verba. carnem flagellis. quem inter acerbissimos postremi morbi dolores instanter invocabat. ipse Florentinus Archiepiscopus. gesta. de vita. quibus peractis atque ad R o m a n a m Curiam de more delatis. die xv mensis Iulii anni MDCCCVII propria manu signavit. arduam perfectionis viam usque ad obitum calcans. XI 475 devotione peculiari tum erga Sacratissimum Cor Iesu. Aetatis suae tertium supra vicesimum annum agens. in servitutem illud redegit. rec. die VII Martii anni MDOCLXX ad caelestem suum sponsum Iesum. qui eximium eiusdem Famulae Dei candorem ac sanctitatem praedicabant. ad ipsius occurrit religiose invisendum cadaver. Statim autem funere absoluto. at suae ceterisque antistitibus atque etiam egregie coniungebat patiendi desiderium c u m prompta obedientia. tum victu tum lectulo durissimo. a primo in monasterium ingressu. virtutibus Dei Famuiae ac de miraculorum fama iudiciales condidit inquisitiones. quae caelesti suo Sponso voverat. quod mirabili plane m o d o conservatum tunc per quindecim dies inhumatum mansit. Pius Papa V I I Introductionis Causae Commissionem. a visibilibus rebus continenter ad invisibilia atque ad Creatoris amorem se erigebat. immatura morte correpta. Decessor Noster Gregorius P p .

itemque permittimus ut imagines eiusdem Dei Famulae radiis decorentur. ceterique de more consulendi rogarentur. o c t a v o Idus Maii huiusmet anni. celebretur.476 Acta. consensu unanimi dixerunt. concedimus ut eadem Venerabilis Dei Famula Theresia Margarita R e d i a Sacratissimo Corde Iesu. tuto procedi posse ad sollemnem Venerabilis Dei Servae Theresiae Margaritae R e d i a Sacratissimo Corde Iesu beatificationem sollemniter ediximus. auctoritate Nostra apostolica. non tamen in sollemnibus supplicationibus deferenda. itemque in templis et sacellis. precibus permoti totius Ordinis Carmelitarum Excalceatorum. . adstantibus dilectis filiis Nostris Camillo Sanctae R o m a n a e Ecclesiae Cardinali Laurenti. Apostolicae Sedis . Antequam autem de miraculis. Huiusmodi tamen Officii recitationem Missaeque celebrationem fieri dumtaxat largimur in Aretina dioecesi. secundum sacri fori instituta. R. quae die vicesima tertia mensis Aprilis nuper elapsi coram Nobis habita sunt. eiusdemque corpus et lypsana seu relliquiae publicae christifidelium venerationi proponantur. rebus omnibus acerrimo iudicio investigatis. et Missa de e o d e m Communi Virginum cum orationibus propriis. Sacrorum R i t u u m Congregationis Praefecto. tum iidem S. quae Dei Famula deprecante sexaginta Congregatione antedivinitus patrata ferebantur. religiosissime litato eucharistico Sacrificio. quaestio susciperetur.itemque Carolo Salotti. Fidei promotore generali. aliud superesset nisi ut Patres Cardinales Sacris tuendis Ritibus praepositi. ulteriusque propterea in casu procedi posse declaravimus. silentium annorum sequutum est. Cardinales. in qua migravit ad D o m i n u m . quinto Nonas Martii anno millesimo nongentesimo vicesimo n o n o duo proposita miracula constare. ubi nata est Serva Dei. in generalibus Congregationis comitiis. Q u o d quidem cum fecissemus. Beatae in posterum nomine nuncupetur. eiusdem Sacrae Rituum Congregationis a Secretis . Causae Ponente. Officium recitetur de Eadem praeterea auctoritate Nostra concedimus ut de ipsa Dei Famula quotannis Communi Virginum cum lectionibus propriis per Nos adprobatis. Quae cum ita sint. deinceps in praeparatoria. E. sententiam affirmativam. Cum proinde nihil. per Nos pariter adprobatis. num tuto procedi posse censerent ad sollemnem Venerabilis Dei Famulae beatificationem. monialis professa Ordinis Carmelitarum Excalceatorum. denique in generan conventu coram Nobis habito quaestione agitata. tum ii qui aderant Praelati et Consultores. nec non Alexandro Cardinali Verde. Nos autem in re tanti momenti aperire Nostram mentem cunctati sumus donec enixis precibus clariora e caelo antea lumina posceremus. sed tandem primum in praeparatoria.Commentarium Officiale Maias anno millesimo octingentesimo trigesimo nono sollemni decreto sanxit. et reverendis dominis Angelo Mariani. servatis servandis. atque in archidioecesi Florentina.

Acta Pii PP. N o n obstantibus constitutionibus et ordinationibus etiam Apostolicis nec non decretis de non cultu editis. eadem prorsus fides etiam in disceptationibus iudicialibus adhibeatur. quo ipse Filius D e i usque ad mortem homines dilexit. qui flamma cantatis. et q u o d ad Missas attinet ab omnibus sacerdotibus tam saecularibus quam regularibus. — Ardenti amore in Iesum. Volumus autem ut praesentium Litterarum exemplis impressis. christifideles omnes accendere conantur. Pontificatus Nostri o c t a v o . coadiutore Venera- . CARD. haberetur. moderator spiritualis sanctae Margaritae Mariae Alacoque. sub anulo Piscatoris. quae illos urget. ceterisque contrariis quibuslibet. a Secretis Status. insignes viri aliquando in Ecclesia Christi suscitantur. conveniant. quam Iesus ipsemet prae ceteris adhibere dignatus est ad stabiliendum aeque ac dilatandum Sanctissimi Cordis sui cultum. II VENERABILIS DEI FAMULIS CLAUDIUS DE LA COLOMBIÈRE. D e m u m facultatem impertimur ut sollemnia beatificationis Venerabilis Dei Famulae Theresiae Margaritae R e d i a Sacratissimo Corde Iesu supradictis in templis celebrentur. Iunii anno MDCCCCXXIX. qui nos redeunt pretioso suo sanguine. Id enim ad effectum sancta eadem monialis feliciter perduxit. quae Nostrae voluntatis significationi. X I Ad perpetuam rei memoriam. die ix m. veramque p a c e m reperire queant. P. PRESBYTER PROFESSUS E SOCIETATE IESU BEATUS RENUNTIATUR. et sigillo Praefecti munita. hisce Litteris ostensis. quibus utitur Ordo Carmelitarum 477 Exealceatorum. PIUS PP. omnia mundana despiciunt ut spirituali tantum proximorum b o n o prospicere possint. ut nostrae miserrimae aetatis homines cuiusvis generis condicionisve in Corde illo sanctissimo securum refugium. D a t u m R o m a e apud Sanctum Petrum. d u m m o d o manu Secretarii memoratae Sacrorum Rituum Congregationis subscripta sint. intra annum ab iisdem sollemnibus in sacrosancta Patriarchali Basifica Vaticana rite peractis. asylum tutissimum. nihil aliud exoptant nisi ut homines Iesu Redemptori illo coniuncti sint amore. die a legitima auctoritate designanda. Quos profecto inter insignes viros recensendus est Claudius de la Colombière. GASPARRI. ab omnibus fidelibus qui Horas canonicas recitare teneantur. XI ubique terrarum sitis. qui ad ecclesias sive sacella in quibus festum agitur.

ut in'ipso humanioribus litteris ac philosophiae operam suam navaret. Tyrocinio cum omnium laude expleto. anno millesimo sexcentésimo quadragesimo primo. ut in exercitium tantum virtutum studiorumque incumberet. Lugduni postea concionator et confessarius electus in animorum ministerium totus incubuit. M o x Lutetiae Parisiorum theologicis disciplinis vacavit eademque in civitate magna cum animi sui laetitia sacerdotio auctus est.478 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale bili Servo Dei Claudio de la Colombière. prudentia studioque haud communibus donatum omnibus se praebuit. ut sodalibus aetate regularum provectioribus ac virtute probatissimus tanquam exemplum observantiae atque alumnus divi patris Ignatii omnibus virtutibus ornatus omnibus proponi posset. usque ad servato. qui iam a teneris unguiculis pueritia quaeque ita fastidivit. ob tot tantasque rationes de re catholica optime meritam Societatem Iesu ingressus est. sed etiam. Deum solum sequi atque illius tantum gloriam hominumque salutem in posterum procurare. variis diversisque difficultatibus superatis. Ad quod facilius assequendum. sollemnia v o t a nuncupavit. tunc temporis heroico plane v o t o . die secunda Februarii. qui omni cura atque industria illum christianis institutionibus educarunt. Tertium vero probationis annum aggressus de more. tunc temporis Viennensis nunc Gratianopolitanae dioecesis intra fines. atque assiduae genitorum operae plane respondit puerulus. primisque religiosis votis nuncupatis. quod e Societate Iesu presbyteri moderabantur. eademque schola fortiter affectus. Eisdem vero in conlegiis non m o d o mirabiles in studiis progressus fecit. animi sui plena Dei voluntati deditione. sese adstrinxit singulas vel minimas etiam obitum adamussim Ordinis sui regulas perfecte adimplendi. inter Marianos sodales adlectus. inibi munere functus est professoris eloquentiae. conlegium ingreditur. ex honestissimis parentibus. firme matureque statuit in corde suo. Tandem die secunda Februarii anno MDCLXXV in domus Sancti Iosephi sacello. mundanis vanitatibus spretis relictisque. Illico Parodium profectus est ut ibi parvo Societatis conlegio praeesset itemque concionatoris munus expleret. In tyrocinio autem Venerabilis Dei Famulus ita continenter se gessit. Decennis lugdunense a Nostra Domina. Suum ortum habuit ipse Claudius in oppido Sancti Symphoriani de Ozon. ex quo post peractum ibi grammaticae curriculum in alterum a Sanctissima Trinitate conlegium transiit. iisdemque sacris in officiis explendis tempestiva doctrina. qui ob ardens suum studium atque admirabilem sollicitudinem in ipsum Sanctissimi Cordis Iesu cultum provehendum propagandumque non m o d o sagacem animorum moderatorem sed etiam virum Spiritus Domini plenum. atque omnibus sponsorem de voluntate Dei sese ostendit. quod . ad praelaudatum conlegium a Sanctissima Trinitate reversus.

eandemque consiliis. quamvis vexationum caussa carcerisque rigorum. ibique se Sacro Cordi Iesu totum committens. Iniuriis propterea. Dein Parodium reversus. tunc temporis in parodiensi monasterio Visitationis monialem. in qua verum. functus est. adhuc in terris vitam agens uti Sanctus haberetur.Acta Pii PP. nihil tamen de consueto caritatis ardore remittens. et haereticos ad veram Fidem convertit. quasi in recessu solitudinis atque in sancto virtutis domicilio vitam ipse transegit. bortationibus adeo in D o m i n o adiuvent. quae in ecclesia conlegii Parodiensis antea inhumatae. denuo animorum ministerio. impenso caritatis ardore solertissime. quos iam in Anglia tulerat. sed a ceteris etiam omnibus cuiusvis generis et condicionis. eo in conlegio ut Dei voluntati pareret moratus est. ut antea in carcerem conicere. ut magnam ipsimet. cum ex eo ipso tempore Venerabilis Dei Famulus Sanctam Margaritam Mariam. pie continenterque christifideles inviserunt ab ipso tempore mortis eiusdem Venerabilis Dei . adeo ut ad id muneris divinitus electus esse haud immerito existimaretur. virtutibus tam perspicuis ornatus. procul ab omnibus mundanis rebus et vanitatibus. quae regiis auLis propria sunt. ibique. varia in loca dein translatae. atque apud sorores monasterii Visitationis diu servatae. XI 479 divino Consilio factum esse videtur. eodemque tempore devotioni provehendae dilatandoque cultui Sacratissimi Cordis Iesu quam maxime operam suam praestitit. In patriam tandem rediit. et infideles ad D e u m adduxit. anno millesimo sexcentésimo octogesimo secundo. graviter aegrotaret. quae in angustiis vexationibusque versabatur. moderatus sit. indefessa continentique sollertia. et non m o d o ab ipsa sancta Margarita Maria vel ab aliis piis e parodiensi Visitationis monasterio mulieribus. nunc exstant Parodii in d o m o Societatis Iesu. circa horam vespertinam septimam. ob rerum publicarum saeculo decimo octavo vel decimo nono eversiones. dein ipsum pellere in exsilium quoquo pacto curent. quorum animos ad D e u m atque ad aeternam veritatem direxerat. Die vero dominica decima quinta Februarii. prudentissimam quidem ac Spiritu Dei perfusam. tot tantosque labores pro gloria Dei provehenda atque animorum salute obtinenda exantlavit. Venerabilis Dei Famulus secundum supra quadragesimum annum agens placidissime in D o m i n o obdormivit. Ml mirum itaque si. contumeliis persecutionibus que Venerabilem Dei Famulum opprimunt haeretici. prudentia. ibique corpus suum omni mortifìcatiónum genere cruciavit. qui ob eiusdem peculiare rei catholicae studium tanto vitae nitore auctum sic eidem adversantur. tranquillitatem spiritualem restitueret. quam Venerabilis Dei Servus tunc adhibuit. Dei Famuli exuvias. Mirabilis plane fuit moderandi ratio. qua concionator ad Ducissam Eboracensem missus sit in aula Regis Angliae. forti ac fidenti animo vitae mortalis finem expectavit.

480 Acta Apostolicae Sedis . X I I I . A g i tata dein quaestione de tribus miraculis. die vicesima octava mensis Maii vertentis anni coram Nobis h a b i t o . illico post eius obitum exorta. Car- . Nosmetipsi octavo Idus Maii huius nongentesimi vicesimi noni tria proposita miracula constare sollemniter declaravimus. quantum terrarum tenet Sacratissimi Cordis Iesu religio. adprobatae deelarataeque fuerunt. L e o P p .Commentarium Officiale Servi. quae tanquam heroica qualitate praeditae et exornatae. causa agitari coepta sit penes Sacrorum Rituum Congregationem. Quod quidem cum impense fecissemus septimo Idus Iunii proxime praeterito. Decessor vero Noster r e c . Sacrae Rituum Congregationis Praefecto. m e m . tum qui aderant Praelati et Consultores unanimi consensu tuto procedi posse responderunt. quem ipsa sancta Margarita Maria Alacoque. tertio Idus Augusti anno millesimo nongentesimo primo. de beatorum Caelitum honoribus Servo Dei tribuendis. sanctum virum et iam potentem apud D e u m patronum declarare non timuit. tum iidem Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales. iam superesset. nisi ut Patres Cardinales Sacrae Rituum Congregationi praepositi ceterique de more consulendi rogarentur. antepraeparatoriam scilicet mensis Aprilis proxime praeteriti habita est. in qua die Sacratissimi Cordis Iesu sollemnitas celebratur. progressu temporis nunquam conticuit. post duas congregationes. in generali conventu. disceptari coeptum est super Venerabilis Dei Servi virtutibus. per decretum editum die VIII m. adstantibus dilectis filiis Nostris Camillo Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinali Laurenti. sed vividior etiam in dies facta. rebus et praeparatoriam omnibus acerrimo anni millesimi nec non aliam generalem congregationem. num tuto procedi posse censerent ad sollemnem Venerabilis Dei Famuli beatificationem. mire videns in caelis gloriosum. Ianuarii anni MDCCCLXXX Introductionis Causae Commissionem signavit. nec non Alexandro Sanctae Romanae Ecclesiae. plane autem dici potest Venerabilis Dei Famuli nomen tam longe lateque laudatum fuisse. ulteriusque proinde in casu procedi posse. Cum propterea nihil. ubique terrarum se se effudit. sedente memorato Decessore Nostro Leone decimo tertio. omnibus rei momentis attento seduloque studio perpensis. Nil mirum propterea si post d u o circiter saecula ab obitu venerabilis assertoris ac vindicis cultus Cordi Iesu Sacratissimo debiti. sollemni Apostolicae Cathedrae sententia. Absolutis autem iis omnibus. secundum Sacri Fori instituta. quae a D e o patrata ferebantur per Venerabilis Dei Famuli Claudii de la Colombière intercessionem. Nos vero in re tanti momenti mentem Nostram aperire cunctati sumus ut enixis precibus supernum antea auxilium posceremus. quae coram Nobis die x x n i iudicio investigatis. Demortui quidem Claudii de la Colombière praeclarae sanctitatis fama. quae in huiusmodi iudicio pertractanda erant.

et. et sigillo Cardinalis Praefecti obsignata. celebretur. Denique largimur ut sollemnia beatificationis Venerabilis Dei Famuli Claudii de la Colombière. itemque reverendus dominis Angelo Mariani. quae voluntatis Nostrae significationis hisce Litteris ostensis. eadem prorsus fides in disceptationibus. sub anulo Piscatoris. non tamen in sollemnibus supplicationibus deferendae. XI 481 dinali Verde. etiam impressis. qui ad ecclesias in quibus festum agitur conveniant. in dioecesibus supradictis celebrentur nec non in ecclesiis sive sacellis memoratae Societatis Iesu. ceterisque contrariis quibuslibet. . itemque in templis ac sacellis ubique terrarum sitis. atque in dioecesi Augustodunensi in qua idem Venerabilis Dei Servus migravit ad Dominum. memoratae Rituum Congregationis a Secretis. iudicialibus quoque. Quae cum ita sint. in qua Dei Famulus natus est. publicae fidelium venerationi proponantur. praesentium Litterarum tenore facultatem facimus ut Venerabilis Dei Famulus Claudius de la Colombière. a Secretis Status. presbyter professus e Societate Iesu. diebus legitima auctoritate designandis.Acta Pii PP. Sanctae Fidei promotore. per Nos pariter adprobatis. et Missa de eodem Communi cum orationibus propriis. ab omnibus fidelibus. habeatur. qui Horas canonicas recitare teneantur. ad sollemnem Venerabilis Dei Famuli Claudii de la Colombière Beatificationem tuto procedi posse auctoritate Nostra pronunciavimus. et Carolo Salotti. N o n obstantibus constitutionibus atque ordinationibus apostolicis nec non decretis de non cultu editis. precibus permoti plurium Episcoporum. itemque permittimus ut imagines eiusdem Servi Dei radiis decorentur. Praeterea. servatis servandis. eadem auctoritate Nostra. seu r e l i quiae. d u m m o d o manu Secretarii Sacrae R i t u u m Congregationis subscripta sint. Beati nomine in posterum nuncupetur. sed tamen in dioecesi dumtaxat Gratianopolitana. c o n c e dimus ut de illo quotannis Officium recitetur de Communi Confessorum non pontificum cum lectionibus propriis per Nos adprobatis. eiusque corpus ac lypsana. quod ad Missas attinet. Causae relatore. CARD. quibus utitur Societas Iesu. die x v i mensis Iunii anno MDCCCCXXIX. intra annum postquam eadem sollemnia in sacrosancta P a triarchali Basilica Vaticana peracta fuerint. GASPARRI. P. auctoritate Nostra apostolica. Volumus autem ut praesentium Litterarum exemplis. servatis servandis. D a t u m R o m a e apud Sanctum Petrum. ab omnibus sacerdotibus tam saecularibus quam regularibus. haberetur. Pontificatus Nostri o c t a v o . nec non universae Societatis Iesu.

eandemque toto pectore amplecti. PRESBYTER. ordine. Sic quidem evenit Servo Christi Cosmae de Carboniano. Apostolicam et R o m a nam fidem tuendam provehendamque curavit. Suae gentis more postea duxit uxorem atque in omnibus pater familias christianus in exemplum adducendus fuit. omnique tempore. ET PAROCHUS ARMENUS. argumentosus contionator atque insignis. eximia in fideles caritate.Commentarium Officiale il t VENERABILIS DEI FAMULUS DEE. plane divino consilio respondens. martyrium occubuit. quam alios docebat. doctrina rei sacrae. populique existimationem et reverentiam sibi conciliavit. ad romanam unitatem redi- . quem etiam vocant Cosmam de Carboniano. ex quacumque natione sanguinem suum fuderunt. Ex nobili genere. Dein sacerdotio auctus atque ad Constantinopolitanum clerum adscriptus. qui ex nobilissima ac tam inf elice Armenorum natione. Dei gratia. quibus fulgebat. ingenti enim numero ad catholicas veritates testandas martyres ubique locorum. ecclesiae paroeciali Sancti Georgii Sulumanistiriensis a moderatoribus suis praepositus sit. in divinarum Scripturarum lectione studioque sedulus. Suscepto autem munere functus est sollertia studioque haud communibus. ac non m o d o adversam probati notique nominis Christi. instituto morum praestanti enituit. anno millesimo sexcentésimo quinquagesimo sexto natus est Constantinopolitana in civitate Der Gomidas Keumurgian. atque acri ingenio donatus o m n i u m cum laude in philosophiam aeque ac theologiam incubuit. pietate vero in D e u m perspicua. D e o tantum servire contendit ac veritatem addiscendam continenter quaesivit. sodalium. qui. Ex eo ipso tempore. condicione. Persecutores pariter ex quacumque exstitere natione. schismate abiurato. adeo vitae integritate virtutibus que. PIUS PP. opera praesertim primorum suae gentis. ceteris nationis suae ut. Nil mirum propterea si ex vehementioribus atque errore magis irretitis schismaticis plures de medio tollere statuere Dei Servum. G0MIDAS KEUMURGIAN SEU COSMA DE C ABBONIAMO. magistro quodam schismaticorum armenorum Praesule. Ob instantem profecto suum erga veritatem amorem. BEATUS RENUNTIATUR. in litteris valde profecit. catholicam religionem tandem cognoscere meruit. sed etiam falsi fratres saepe fuerunt. X I Ad perpetuam rei memoriam. ut. — Martyrum corona ab incunabulis Ecclesiae ad nostra usque tempora Christi relligio continenter redimita fulsit. A d h u c adulescens. archipresbyterali dignitate insignitus.482 Acta Apostolicae Sedis .

iniuriis verberibusque. ut omnes ad unitatem Fidei reducerentur. His itaque attento studio perpensis. atque honores. die dominica tertia post Pascha. Oblatam sibi postea libertatem ea condicione ut ad Mahumetanorum relligionem transiret. angustiis vexationibusque spretis. fortis christianus et Christi Servus s y m b o l u m Apostolicum ex corde recitans. paraverant historicae notitiae ex authenticis documentis et iuratis testium quas l o c o processus informativi rec. Animos quidem mentesque auditorum alliciebat tum optima contionandi methodo tum nitore vitae. ac demum Sacrorum Eituum generalis communi sententia eorum qui congregatio. de eodem . Die vero quinta Novembris anni millesimi septingentesimi septimi. Nos ipsi undecimo Kalendas Maias vertentis anni millesimi nongentesimi vicesimi noni. sacra antea in carcere exhomologesi expiatus et Eucharistia refectus. E u m tandem per v i m rapiunt noctu de d o m o eius adversari! ac milites turcarum a primoribus ducti factionis haereticorum. Acta Pii PP. sed eiusdem quoque reliiquias magna pietate studioque servarunt. - 483 rent faene suadebat. capite obtruncato. pro vera Iesu Christi doctrina mortem subire. convenerant.. iugiter totum Dei voluntati sese committens. qui ex ipsis gloriosi eiusdem obitus diebus ad nostra usque tempora non m o d o Venerabilis Servi Dei memoriam. item conventus de more. Pluries ad tribunalia ductus. quos in praemium princeps turcarum. antepraeparatorius. capite damnatus sit. funere conf ertissimo ad Graecorum templum delatum atque in a vitum sepulcrum honorifice humatum. in Aedibus Vaticanis coram Nobis convocata. quem amplissimis muneribus haeretici subornaverant. coram magistratibus crimina falsò sibi tributa facile dissolvit. iam potentis apud D e u m intercessoris ad obtinendas gratias invocandi. decem annos Venerabilis Dei Famulus pro spirituali Armenorum salute impense laboravit. autem Nostrum iudicium mem. occisus est. IX habendas esse benigne indulsit. at interea fortiter catholicam fidem ita confessus est. aliquando etiam exoptans. eisdem- que accesserunt decretum huius Causae Introductionis. XI . in carcerem conficitur. quam in exemplum ducebat. de ipsius Cosmae de Carboniano martyrio martyriique causa constare sollemniter decrevimus. ei pollicebatur. Caritate erga proximum conspicuus. viriliter recusavit. ut denique a quodam iudice. tanti viri virtute commotus. H o c depositionibus collectae. quibus adversariisine intermissione vehementer illum angebant. die vi mensis Martii anno MDCCCCXXVIII habitus et praeparatorius die x v Ianuarii huiusmet anni coactus. Martyris corpus. pie dein invisere catholici et schismatici. crimine eversionis rerum turcarum accusatus. Decessor Noster Pius P p . Postridie vero non sine contumeliis. qui potissim u m eiusdem mortem expetebant. quae die ix mensis Famuli Dei Aprilis proxime praeteriti. scilicet. tanquam reliiquias veri Christi Martyris.

presbyter et parochus armenus. nec non dispensatione a signis sive miraculis. Remque reverendus dominis Angelo Mariani. nec non dilecto filio Nostro Francisco Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinali Ehrle. Fidei promotore generali. in archidioecesi supradicta. largimur ut quotannis de eodem Dei Famulo Ofiicium recitetur de Communi unius Martyris cum Lectionibus propriis per Nos adprobatis. Causae ponenti. in quibus eiusdem Beati festum celebretur. eiusdem Sacrorum Rituum Congregationis a Secretis. die ab Ordinario designando. an. ab omnibus fidelibus. auctoritate Nostra Apostolica concedimus ut Venerabilis Dei Servus Der Gomidas Keumurgian. Beatus in posterum vocetur. eiusdemque corpus seu relliquiae publicae fidelium venerationi proponantur. non tamen in sollemnibus supplicationibus deferenda. servatis rubricis. alias Cosma de Carboniano nuncupatus. tuto procedi posse ad sollemnem Venerabilis Dei Famuli Cosmae de Carboniano beatificationem sollemniter ediximus. . Quod quidem cum fecissemus Feria secunda Pentecostes. religiosissime litato Eucharistico Sacrificio. et quod ad Missas attinet. et Carolo Salotti. qui Horas canonicas recitare teneantur. nec non in tempus praedictis peragantur intra annum ab iisdem sollemnibus in Sacrosancta Patriarchali Basifica Vaticana rite peractis. in qua Dei Famulus natus est ac migravit ad D o m i n u m . Nos tamen in re tanti momenti mentem Nostram aperire eunctati sumus ut enixis precibus supernum antea lumen poseeremos. Huiusmodi vero Officii recitationem Missaeque celebrationem fieri dumtaxat concedimus in archidioecesi Constantinopohtana Armenorum. Praeterea. tam saecularibus quam regularibus. et Missa pariter de eodem Communi.484 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale martyrio ac de causa martyrii constare affirma vit. stante adprobatione martyrii causaeque martyrii. eadem Nostra auctoritate. quae ad nationem Armenorum pertineant. Super signis sive miraculis propterea dispensatum est. Sacrae Rituum Congregationis Praefecto. itemque permittimus ut eiusdem Dei Servi imagines radiis decorentur. in generalibus comitiis die septima praeteriti mensis Maii. cum orationibus propriis per Nos item adprobatis celebretur. nec non in omnibus templis ubique terrarum sitis. servatis servandis. adstantibus dilecto filio Nostro Camillo Sanctae Romanae E c clesiae Cardinali Laurenti. Qua re cum illud unum superes set ut Sacrorum Eituum Gardinales et Consultores rogarentur. Denique statuimus ut sollemnia Beatificationis eiusdem Venerabilis Dei Servi Cosmae de Carboniano. Quapropter precibus permoti Episcoporum ex Armenorum natione nec non catholicorum ex eadem nobilissima gente. tuto procedi posse censerent ad sollemnem eiusdem Cosmae de Carboniano beatificationem. ab omnibus presbyteris ad templa continentibus. coram Nobis habitis tum iidem Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales tum qui aderant Praelati et Consultores tuto procedi posse responderunt.

PIUS PP. IV VENERABILIS DEI SERVUS FRANCISCUS MARIA A CAMPORUBEO. Quos inter coetus vere memorandus est Capuccinorum Ordo. Adulescens. die x x i n mensis Iunii anno MDCCCCXXIX. referre debemus. in virorum Evangelii numerum. illum ad sacrum fontem Ioann e m nuncuparunt. quamvis sextodecimo tantum saeculo exortus. quamvis iugiter frater operarius. Volumus autem. — Mites corde et pauperes spiritu in Evangelio beati nuncupantur. apud Sanctum Petrum. agricolae honesta vita spectati. qui. FRANCISCI CAPUCCINORUM. ipsorum est enim regnum caelorum. XI Ad perpetuam rei memoriam. d u m m o d o manu Secret a m enunciatae Sacrorum Rituum Congregationis subscripta sint et sigillo Praefecti munita. qui. BEATUS RENUNTIATUR. Ventimiliensis dioecesis intra fines in parvo v i c o . cui instituendus a parentibus traditus fuerat. sub anulo Piscatoris. paupertate. quod ad adipiscendum humilitate. Dei Servus die vicesima septima Decembris anno millesimo octingentesimo quarto natus est. a Secretis Status. haberetur. in Ecclesia : Christi coetus quoque hominum peculiares seu Ordines aliquando constituuntur. temporibus nostris est quoque adiungendus. quem vocant a Camporubeo. D a t u m R o m a e . GASPARRI. pascendo gregi paterno . eadem prorsus fides adhibeatur. quae Nostrae voluntatis significatione hisce Litteris ostensis. ut praesentium Litterarum exemplis etiam impressis. eiusque parentes. quos. laicus professus praelandati Ordinis Minorum Sancti Francisci Capuccinorum.Acta Pii PP. Pontificatus Nostri octavo. qui ab incunabulis suis ad nostra usque tempora viris ful sere continenter. vitam adhuc mortalem agens. tot tantisque tamen suis potest gloriari sectatoribus. qui mites sunt corde et pauperes spiritu. mansuetudine. XI 485 Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis ac decretis de non cultu editis ceterisque contrariis quibuslibet. c u m praesertim animi candore et simplicitate enituerint. P. plane respondit. CARD. Patris sancti nomen merito sibi comparavit. LAICUS PROFESSUS ORDINIS MINORUM S. qui spectatissimas easdem virtutes ad exemplum coluere. A teneris unguiculis puer ad pietatis opera se maxime proclivem ostendit. Hisce vero Franciscus Maria a Camporubeo. ac spiritualibus parochi curis.

inter populares plebeosque ianuenses assidue versaretur. habebatur. consiliis quoque hortationibusque incumbebat. Anno vero millesimo octingentesimo sexagesimo s e x t o Cum pestifer morbus lanuensi in urbe grassaretur. per septennium humillimo animo ac libentissimo muneribus functus est. necessaria pro Christi amore sibi denegans. ex quacumque causa rationeque opportunitatem arripiens. Sed tunc humile huiusmodi atque obscurum munus Dei Servus mirabiliter ad dignitatem atque efficaciam evexit veri apostolatus. continenti rigidoque silentio. D e o suam . absoluta moderatorum suorum etiam arduis et perdifficilibus mandatis obedientia. vel ad orandum incumbebat vel aetate aequales christianam catechesim docebat. dein Ianuam missus ut in Sancti Barnabae conventu tyrocinium expleret. afnictationesque animorum reficiens. quem tum in viis. sui muneris caussa. in iuvenilibus vero solaciis fastidiens. a viris dignitate ac scientia praestantibus aeque ac a vulgo uti sanctus. pietate in D e u m ac singulari devotione in Deiparam atque in patronos suos Franciscum Asisiatem et Antonium Patavinum enitebat. Haud multo post a moderatoribus translatus est in alterum sub titulo Virginis Immaculatae Ianuensem conventum. pie Sacrificio Missae cotidie adstabat. Christianis profecto virtutibus omnibus praeter communem m o d u m ornatus. nitida regularum observantia in exemplum enituit. iugiter erga moderatores maioresque obsequens. sereno atque hilari vultu iugiter procedens. ibi. in tabernis quoque cotidie exercuit. misericordia motus. in quo usque ad obitum suum vixit. toto animo in pauperes indigentesque adiuvandos. mense Decembri anni millesimi octingentesimi vicesimi sexti sollemnia v o t a nuncupavit. in officinis aliquando. humilis. Postea perfectioris vitae christianae institutum aggrediens. primum Vulturii apud Capulatos humili tertiarii condicione fuit. Pari vero sollertia ac diligentia officium postea sibi commissum quaeritandi stipem pro conventu conventusque valetudinario explevit. donisque supernaturalibus etiam praeditus. a piis pariter atque ab impiis. quae iuxta Ordinis consuetudines fratribus operariis imponi solent. continenter prudens in rebus agendis. Dei Famulus ut tantum a suorum civium capitibus arceretur exitium. quibus praesertim vulgus affligitur ac debilitatum proptereaque eximia c o m m o t o s in proximum caritate. In eadem autem d o m o . sumpto religioso Francisci Mariae nomine. ad eorundem salutem aeternam intentus. in eisdemque peragendis. magnam habuit miseriae omne genus et calamitatum notitiam. tum in plateis.486 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale addictus. iuvenis adhuc. benignus usque ad obitum perfectum fratris quaesitoris exemplum se omnibus praebuit. sed ad austeriorem vitam Dei gratia vocatus. Cum enim D e i Servus. biennium Sexti in coenobio Fratrum Conventualium mansit. iniurias quandoque sibi inlatas serena fronte sustinens. Castitatis autem ac paupertatis amore flagrabat.

H o c dubium propositum est a venerabili fratre Nostro Ianuario Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinali Pignatelli di Belmonte. nec non aliam generalem congregationem. accitisque dilecto filio Nostro Camillo Sanctae . Nosmetipsi tertio decimo Calendas Iunii huius anni millesimi nongentesimi vicesimi noni duo proposita miracula constare sollemniter declaravimus. ac rec.nuncupant. Decessor Noster Leo P p . cum brevi Frater Franciscus Mariae a Camporubeo in m o r b u m ceciderit. postea ianuensium pietate impensisque a communi sepulcro in monimentum marmoreum translatum est. sollemni decreto. antepraeparatoriam scilicet die x i x mensis Iunii anno MDCCCCXXVIII habitam et praeparatoriam die x x v i mensis Februarii vertentis anni coactam. decimo sexto Kalendas Ianuarias anni millesimi nongentesimi vicesimi secundi edito. tandem die septima Iunii. omnesque qui aderant t a m Cardinales quam Sacrorum Rituum Consultores ac Praelati unanimi consensu affirmative responderunt.Acta Pii PP. num Venerabilis Dei Famulus inter Beatos coelites tuto foret recensendus. m e m . illud tantum supererai discutiendum. X I I I die nona Augusti anno millesimo-octingentesimo nonagésimo sexto Introductionis Causae Commissionem signavit. XI 487 generose vitam obtulit. quae a D e o patrata ferebantur per eiusdem Venerabilis Dei Famuli intercessionem. ibique illud cives cuiusvis generis atque ordinis grati memoresque hodie adhuc invisunt. Episcopo Albanensi. Venerabilis Dei Servi Francisci Mariae a Camporubeo virtutes heroicum attigisse fastigium pronunciavimus. in Comitiis generalibus coram Nobis habitis die x x v n i mensis Maii nuper elapsi. vis quoque furentis morbi cito deferbuit. ac die decima septima Septembris pie sancteque migraverit ad D o m i n u m . Causae Relatore. quod Stagliene. post duas congregationes. in qua sollemne est actum festum Sacratissimi Cordis Iesu. penes Sacrorum Eituum Congregationem causa agitari coepta est de Beatorum caelitum honoribus ipsi Dei Servo tribuendis. N o s . ulteriusque proinde in casu procedi posse. Quod c u m impense fecissemus. oblatumque holocaustum sibi acceptum fuisse Deus significavit. ordinaria quoque inquisitione de hac re in curia Ianuensi expleta. rite compositum ac pie reconditum. Cum autem esset de gradu heroico virtutum ac de miraculis prolatum consilium. Probationibus dein absolutis de heroicis virtutibus ipsius Dei Famuli. Venerabilis Famuli Dei corpus in coemeterio. coram Nobis celebratam die septima praeteriti mensis Maii. Agitata dein quaestione de duobus miraculis. ac penitus brevi tempore exstincta est. Sed Famulo Dei demortuo. divinis devotissime operati. Nos tamen in re tanti momenti Nostram mentem aperire distulimus donec enixis precibus a Patre luminum subsidium posceremus. Increbrescente vero magis magisque in dies humilis laici professi ex Ordine Capuccinorum fama sanctitatis. rebus omnibus acerrimo iudicio investigatis.

ab omnibus fidelibus. praesentium Litterarum tenore facultatem facimus ut Venerabilis Dei Servus Franciscus Maria a Camporubeo. Causaeque Eelatore. Cardinali Pignatelli di Belmonte. seu reliquiae. auctoritate Apostolica Nostra. et Missa de eodem Communi c u m orationibus propriis. universi Ordinis Minorum Sancti Francisci Capuccinorum v o t a implentes. Pontificatus Nostri o c t a v o . una c u m reverendus dominis Angelo Mariani Sacrorum Eituum Congregationis a Secretis. E. . Sacrorum E i t u u m Congregationi Praeposito. atque eius corpus ac lipsana. Sanctae Fidei Promotore generali. celebretur. Quae c u m ita sint. in dioecesibus supradictis celebrentur. ad sollemnem Venerabilis Dei Famuli Francisci Mariae a Camporubeo beatificationem tuto procedi posse. N o n obstantibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis nec non decretis de non cultu editis. Volumus autem ut praesentium Litterarum exemplis. sed tamen in dioecesi dumtaxat Ventimiliensi. eiusdemque imagines radiis decorentur. quod ad. laicus professus praelaudati Ordinis Capuccinorum. ceterisque contrariis quibuslibet. P. nec non in templis sive sacellis memorati Ordinis Capuccinorum. eadem prorsus fides in disceptationibus. Missas attinet. et Carolo Salotti. E. qui ad ecclesias in quibus Beati festum agitur conveniant. servatis servandis. quibus utitur Ordo Minorum Sancti Francisci Capuccinorum. servatis servandis. et Sigillo Cardinalis Praefecti obsignata. CARD. quae voluntatis Nostrae significatione hisce Litteris ostensis. GASPAKRI. ab omnibus sacerdotibus tam saecularibus quam regularibus. iudicialibus quoque. publicae fidelium venerationi proponantur.Officiale Eomanae Ecclesiae Cardinali Laurenti. die x x x mensis Iunii anno MDCCCOXXIX. itemque in templis ac sacellis ubique terrarum sitis. Praeterea eadem Nostra Apostolica auctoritate largimur ut de illo quotannis recitetur Officium de Communi Confessorum non pontificum c u m lectionibus propriis per Nos adprobatis.488 Acta Apostolicae Sedas . dummodo manu Secretarii Sacrae Eituum Congregationis subscripta sint. D o m i n u m migravit. non tamen in sollemnibus supplicationibus deferenda. haberetur. pariter per Nos adprobatis. D a t u m E o m a e apud Sanctum Petrum. a Secretis Status. Beati nomine in posterum nuncupetur. et. diebus legitima auctoritate designandis intra annum postquam eadem sollemnia in sacrosancta Patriarchali Basilica Vaticana peracta fuerint. habeatur. Denique concedimus ut sollemnia beatificationis Venerabilis Dei Famuli Francisci Mariae a Camporubeo. Episcopo Albanensi. in qua Dei Famulus natus est.Commentarium. nec non venerabili fratre Nostro Ianuario S. sub anulo Piscatoris. atque in archidioecesi lanuensi in qua idem Venerabilis Dei Servus ad. qui Horas canonicas recitare teneantur. auctoritate Nostra. etiam impressis. ediximus.

A. 33 . vol. 2. Officii. Pius divina P r o v . Adsessori S. Deutsche Bearbeitung v o n HILDEBRECHT HOMMEL nach dem erweiterten dänischen Original. Notarius. D . relatam sibi E m o r u m Patrum resolutionem approbavit. 4. P . N. Consultorum v o t o . tum in originali lingua dana. Cardinales. Forlagt af H. X I . praedamnatum esse declararunt.Suprema S. S. Congregatio S. opus. Officii concessa. 27 Iulii 1929. die 4 eiusdem mensis et anni. Subrizi. tum in versione germanica. Aschehoug et C o . Ssmus D. rebus fidei et morum tutandis praepositi. Officii. 1924. et in Indicem librorum prohibitorum inserendum mandarunt. Supremae S. P p . cui titulus: DITLEF NIELSEN. ACTA. D a t u m R o m a e . iuxta can. — 3-8-S29. I DECRETUM PROSCRIPTIO Feria IV. D . München. die LIBRI 1929 3 Iunii In generali consessu Supremae Sacrae Congregationis S. DITLEF NIELSEN. n. 1399. Et insequenti Feria V. Der geschichtliche Jesus. Kobenhavn. CONGREGATIONUM omen S U P R E M A S A C R A C O N G R E G A T I O S. Den hisioriske Jesus. 3. ex aedibus S. praehabito D D . C. Officii 489 ACTA SS. i n solita audientia R . Officii. 10. Meyer und Jessen Verlag. confirmavit et publicari iussit. XXI. E m i ac R m i D D .

ex aedibus S. contagiosus morbus. Consultorum v o t o . N. O. relatam sibi publicandam iussit. Assessori S. aut ad se s u b i c i e n d u m peritorum examini physicorum sistens. die 24 Iulii 1929. feria I V . blenorragia scientifice detegatur et quantum Et in sequenti feria V I . in audientia R. S. Notarius. Emorum Patrum resolutionem approbavit et SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM NORMAE OBSERVANDAE IN PROCESSIBUS SUPER MATRIMONIO RATO ET NON CONSUMMATO AD PRAECAVENDAM DOLOSAM PERSONARUM SUBSTITUTIONEM. Officii. ob tam facilem et frequentem de uno in alium l o c u m transmigrationem. alteram personam in ius vocatam. Datum Romae.490 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale II DUBIUM Huic Supremae Sacrae Congregationi Sancti Officii proposito dubio: « U t r u m licita sit masturbatio directe quo fieri potest curetur » E m i ac R e v m i D D . quod quis coram tribunali ad deponendam. Praesertim in magnis urbibus. dolo substituat. Cardinales Inquisitores generales rebus fidei ac morum tutandis praepositi. Supremae S. Pius divina Prov. die 26 eiusdem mensis et anni. C. P. D. respondendum esse censuerunt: procurata ut obtineatur sperma. Ssmus D. P P . X I . praehabito R R . Haec Sacra Congregatio proinde de sanctitate tanti Sacramenti sollicita. Pp. Subrizi. D. et ne iudicialis inquisitio ad fraudes potius texendas quam ad veri- . Negative. 1 In processibus conficiendis super matrimonio rato et non consummato aliquando malo fato evenire potest. die 2 Augusti 1929. A. h o c facinus est praecavendum. aut quomodolibet in processu partem habentem. Subst. Officii impertita.

Huiusmodi cautelas studiosius. quae unam personam ab alia non aequivoce distinguant. Q u o d si huiusmodi documentum haberi non possit. adeo ut sit supervacaneum praefata documenta transmittere. Si vero iudex instructor aut vinculi defensor aut actuarius probe noscant oratorem seu actis fidem faciant. personam explorandam personaliter cognoscant. § 4. Congregatio de disciplina Sacramentorum 491 tatem cognoscendam inserviat. Quoties periti. de certa qua pollent notitia ipsorum in . circumstantia in actis fides fiat. obstetrices aut matrona. in originali aut in authentico exemplari in actis asservandum. erunt observandae. § 1. diligenter inquirant . vel per testes. § 2. Quod si persona comparere nolit aut non possit. et in primis oratoris partisque conventae. ut dictum est in § 1. documenta de personae identitate iam in actis asservata. quoties aut orator. aut eorum exemplaria dentur peritis aut obstetricibus. si singulas personarum notas in huiusmodi documentis signari solitas referre non valeat. • de hac serventur oratricem aut partem conventam. § 3. Huiusmodi cautelae severius. d u m peritis aut obstetricibus consueta interrogatoria fiunt. in tuto ponatur personarum identitas: et huiusmodi documenta aut attestationes in actis pariter serventur. quodam in examine partem habentes. 5. § 4. praetermisso apposito documento identitatis. seu obstetricum. habita ratione tum peritorum relationis. eas tamen sedulo referat. 4. Authenticum exemplar. ut puta imaginem arte photographica expressam. per alia aequipollentia documenta. tum documentorum. Quoties orator vel pars conventa physicum experimentum subire debeat. 1. ut ipsis bene explorata sit persona examini subiicienda. quae ad hunc finem transmissa fuere. de identitate ipsius experimento submissae aeque fiant interrogationes. si experimentum habeatur apud aliam Curiam ex mandato rogatorio. observare oportet. § 3. 3. aut testes aut periti ex commissione rogatoria apud aliam Curiam excutiendi sint. prout casus feret. § 2. Officiales huiusmodi causis instruendis praepositi in processus instructione de identitate personarum. prouti qualitas personarum expostulat. in huiusmodi processibus has normas servandas esse decrevit. et ad hoc expostulent appositum documentum a potestate ecclesiastica aut civili rite confectum. quae in tribunali sistunt. ad comparendum coram tribunali citetur etiam persona examini subiecta.S. respective. In iudiciali continuanda inquisitione eaedem cautelae quoad testium personas et peritorum quoque. Peracto examine. § 1. ut de personae identitate interrogationes ei appositae fiant. aut pars conventa. 2.

edicat quid in casu praestandum sit ad fraudis effectus penitus removendus. et alterius fraudis omni excluso periculo. in actis asservando. poterit annuere. servatis servandis. Si substitutio dolo facta sit non a parte oratrice aut conventa. sed ab alia persona. vel iisdem non rite observatis. iudex instructor. At non semel expediens erit. audito iudice instructore et defensore vinculi. et novis adductis argumentis petat ad ulteriora procedi. et utrum expediat per actorum supplementum occurrere dolosae substitutionis vitio. processu sed nondum R o m a m transmisso. Casu quo dolosa substitutio acciderit ad impetëndam oratoris aut oratricis intentionem. at R o m a m nondum transmisso. et factorum veritatem stabiliendam attentis omnibus casus circumstantiis.§ 1. q u o m o d o fraudis effectibus consuli possit. rem distincte explicet et . § 4.. statuat utrum et quibus adhibitis diligentiis sit ulterius procedendum.§ 1. § 2 . re collata c u m defensore vinculi. 2° clauso. iudex. adeo ut eamdem magis confirmari praesumi liceat. ad facta clarius explicanda. quae facti poenitens se excuset. Fieri potest quod nonnullis omissis cautelis. et clauso iam processu. ne veritas aliarum attestationum. aut tantum ex quadam parte. 1° . substitutio personae dolosa accidat et detegatur. et h o c apposito decreto declaret. et conventa non se opponat. Ordinarius. Detecta dolosa substitutione. Ordinarius in transmittendis declaret. iudex.Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 6. actis R o m a m . aeque audito vinculi defensore. audito oratore seu oratrice et vinculi defensore. o decernat partem oratricem iure decidisse instantiam ulterius producendi. 3° processu iam R o m a m transmisso. eidemque finem imponat. ut acta processus ulterius compleantur. et si hanc pars comparaverit. iudex statuat. Si pars conventa se opponat. habita ratione praecipue novarum deductionum. aut non satis proficientibus. accedente defensoris vinculi consilio. idque contingat: I processu adhuc durante. iudex inquirat an orator seu oratrix aut pars conventa substitutionem procuraverit. Quod si pars conventa sibi comparaverit dolosam substitutionem. § 5. 2° . § 6. processualem inquisitionem haud ulterius procedere-posse declaret et decernat iudex. § 3. aut totus processus labefactetur. § 3 . Parti oratrici. Processu adhuc durante. decernendo ulteriorem instructionis prosecutionem. oratrix audito vinculi defensore. § 2. statuat utrum ex dolosa substitutione sua vi destituatur integer processus. Si pars oratrix et conventa in dolosam substitutionem conspiraverint.

© S. Jorio. ex aedibus eiusdem Sacrae Congregationis. D. 1755 § 3° et 2362 eaque applicent. 7. Episcopus Tusculanus. referens singulas circumstantias facti. ne animabus suis. quae plurimum in partium ac testium bona fide fundatur. LEGA. C. audito iudice instructore et vinculi defensore. haec omnia adprobare et confirmare dignatus est. ut hae censeantur quid unum efficere cum Regulis editis die 7 Maii 1923. In his edendis normis. malum paene irreparabile inferant. Ordinarius satagat illico ad banc Sacram Congregationem transmittere suas animadversiones. tantummodo veritati obsequendum esse. haec autem asseritur et confirmatur per iusiurandum. atque maiores in posterum allaturas esse sperare fas est. et forte filiis. £g M. Ad compescendum huiusmodi facinus. instructores et Ordinarii prae oculis habeant praescripta canonum 1743 § 3°. L. a. iudices. Praefectus. Cum porro E m i ac R e v m i Patres Cardinales Sacrae Congregationi de disciplina Sacramentornm praepositi. congrua congruis referentes. rescripserunt. si ita SSmo placuerit. die 27 Martii 1929. SSmus autem D. maxime partes exploratum et sibi firme persuasum habere debent. Congregatio de disciplina Sacramentorum 493 '3° Quoties detegatur dolosa substitutio. H o c sedulo iudex explicare et inculcare numquam praetermittat. si istae exactius in usum forensem traducantur et intimius perspiciatur earumdem intentio. CARD.S. in plenariis Comitiis diei 23 martii c. Secretarius. N. Pius Papa X I . Datum Romae. processu iam Romam transmisso. . et praesumptam causam fraudis et occasionem. in Audientia die 27 Martii 1929 habita ab infrascripto Secretario S. praefatas normas maturo examini subiecissent. quae iam uberes fructus attulerunt in processuum instructione super matrimonio rato et non consummato. easdem probarunt et publici iuris fieri. mens est huic Sacrae Congregationi. quo in praestando.

L — L'Eglise reconnaît et affirme le droit des patrons et des ouvriers de constituer des associations syndicales.Commentarium Officiale SACRA CONGREGATIO CONCILII AD R. soit mixtes. elles pmssent faire cesser le différend et opérer la concentration de toutes les forces des catholiques contre les ennemis de la religion et de l'ordre social. -— Cette Sacrée Congrégation du Concile. les principes de la doctrine sociale catholique et les directives pratiques d'ordre moral. Ulme ei Revme Seigneur. et m ê m e nécessaire. Léon X I I I proclama cette compétence lorsque. au n o m du Consortium des Patrons de la région Roubaix-Tourcoing. à la fixation du salaire. en soi. qu'elle communique à Votre Grandeur. ACHILLETJM LIÉ WART. dans leurs grandes lignes. de rappeler aux parties. dans l'Encyclique Singulari quadam.494 Acta Apostolicae Sedis . envisageant. EPISCOPUM INSULENSEM. notifiées aux parties intéressées. Il sera par conséquent utile. De m ê m e Pie X.. du 24 Septembre 1912. soit séparées. les rapports entre patrons et ouvriers. a pris les délibérations suivantes. il déclarait: « C'est avec assurance que Nous abordons ce sujet. sous le prétexte qu'il s'agit d'intérêts purement économiques. émanées de la suprême Autorité ecclésiastique en vue de régler les organisations et l'activité des syndicats chrétiens. A v a n t tout. Eugène Mathon. d'être résolues en dehors de l'autorité de l'Eglise ». embras- . P. « Les maîtres et les ouvriers eux-mêmes peuvent singulièrement aider « à la solution. DE QUODAM CONFLICTU INTER OPIFICES HEROSQUE OPERARUM IN REGIONE SUBORTO. à la grève. par toutes les œuvres propres à soulager efficacement l'indice gence et à opérer un rapprochement entre les deux classes. dès lors. après un attentif et mûr examen de la grave et délicate question. Mais la « première place appartient aux corporations ouvrières qui. saisie d'un recours de M. la Sacrée Congrégation juge opportun de rappeler qu'on ne saurait mettre en doute la compétence de l'Eglise en pareille matière. D.. dans l'Encyclique Rerum novarum. et dans toute la plénitude de Notre droit ». ne sont pas purement économiques et susceptibles. dans l'espoir que. disait: « L a question sociale et les controverses qui s'y rattachent relativement à la nature et à la durée du travail. et y voit un moyen efficace pour la solution de la question sociale. et priée de donner son jugement sur le conflit qui s'est élevé entre ledit Consortium et les syndicats ouvriers chrétiens de la m ê m e région.

ayant vraiment à cœur d'arracher le plus « grand bien de l'humanité à un péril imminent. Car ce genre de sociétés est très adapté «à nos temps: elles permettent à leurs membres d'aviser à la défense de «leurs intérêts en m ê m e temps qu'à la conservation de la foi et de la « morale » (Pie X. surtout d'associations ouvrières. « les ouvriers chrétiens n'ont plus qu'à choisir entre deux partis: ou s'ins« crire dans ces associations périlleuses pour la religion. 6 Janvier 1911). il faut bien prendre garde Berum novarum. 1895). estime moralement nécessaire la constitution de telles associations syndicales. les mœurs plus policées. « D ' o ù viennent beaucoup d'entre elles. s'il se trouve des ouvriers qui se refusent à entrer dans leur « sein. — L'Eglise exhorte à constituer de telles associations syndicales. « Nous exhortons en premier lieu à constituer parmi les catholiques « de ces sociétés qui s -établissent un peu partout à l'effet de sauvegarder « les intérêts sur le terrain social. ce « n'est pas ici le lieu de le rechercher. il n'est point douteux qu'il ne faille adapter les corpo« rations à la condition nouvelle. Qu'il faille opter pour ce « dernier parti. elles leur font expier ce refus par la misère. « Quand il s'agit de se grouper en sociétés. Dans cet état de choses. Le m ê m e Pontife exhortait le Comte Medolago Albani. Et ici Nous voulons parler nommément « des ouvriers.S. les exigences de la vie quotidienne « plus nombreuses. « Jamais assurément. réunissant à la fois des ouvriers et des patrons.. est-il personne.. les générations étant « plus cultivées. qui puisse avoir là-dessus « le moindre doute? » (Berum novarum). I I I . aux Archevêques et Evêques du Brésil. « de ne pas tomber dans l'erreur. soit composées des seuls ouvriers. par une lettre . qui ont certes le droit de s'unir en associations afin de pourvoir « à leurs intérêts: l'Eglise y consent et la nature ne s'y oppose pas » (Léon X I I I . I I . à aucune autre époque. qu'elles sont ordinairement gouvernées par des chefs « occultes et qu'elles obéissent à un mot d'ordre également hostile au n o m « chrétien et à la sécurité des nations: qu'après avoir accaparé toutes les « entreprises. 15 Mai 1891). Congregatio Concilii 495 « s e n t a peu près toutes les œuvres. on ne vit une si grande « multiplicité d'associations de tout genre. Mais c'est une opinion confirmée par « de nombreux indices. 6 Janv. ou en former eux« mêmes d'autres et unir ainsi leurs forces afin de pouvoir se soustraire « hardiment à un j o u g si injuste et si intolérable. Aussi est-ce avec plaisir que Nous voyons « se former partout des sociétés de ce genre. par quelle voie. Longinqua Oceani. où elles tendent. dans l'état acUiél des choses. « soit mixtes. Aujourd'hui. — L'Eglise. il est à désirer « qu'eues accroissent leur nombre et Vefficacité de leur action » (Léon XTIT.

afin que les membres catholi« ques de vos groupements aient toujours à cœur de maintenir leur foi v i v e « et leur piété fervente par la fréquentation régulière des différentes prati « ques religieuses catholiques dans lesquelles ils puisent. et aussi ceux de la noble nation française. mais encore d'autres qui « leur sont apparentées. par le Cardinal Secrétaire d'Etat à M. ceux de la paix sociale. à promouvoir et à diriger. avec lés inté« rets les plus sacrés de la classe ouvrière. celles qu'on appelle des Syndicats Nous semblent très « opportunes ». Il sait bien « qu'en formulant ces encouragements. les Unions professionnelles. « On doit prendre pour règle universelle et constante d'organiser et de « gouverner les corporations de façon qu'elles fournissent à chacun de leurs . qu'il « désire voir faciliter « l ' a c c è s des syndicats vraiment professionnels. en ces termes: «Continuez donc. qui tâche « d ' o b t e n i r l'amélioration des classes laborieuses par la mise en pratique « des principes de l'Evangile tels que l'Eglise les a toujours appliqués à « la solution des questions sociales ». Le Pape Pie X I . faisait écrire. dont il « est le suprême représentant. Président de la Confédération française des Travailleurs Chrétiens: « C'est avec le plus vif « plaisir que le Saint-Père a appris le progrès de ce groupement. d'Autun. « qui donneront des conseils d'ordre légal et administratif. c o m m e vous « l'avez fait jusqu'à présent. Benoît XV écrivait. les ardeurs du zèle et du dévouement qu'ils « témoignent dans les associations syndicales. de puissants syndicats animés de l'esprit « chrétien. glorieusement régnant.496 Acta Apostolicae Sedis . Et aux Directeurs de l' Union Economique Italienne. les Secrétariats du peuple. rassemblant en de vastes organisations générales. fraternellement « associés... cher fils. il adressait ces paroles: « Quelles institutions devrez-vous de préférence promouvoir dans « le sein de votre Union? Votre industrieuse charité en décidera. au chanoine Murry. travailleurs et travailleuses des diverses professions. Zirnheld. ouvrières et patrona« lès. non seulement des « institutions de caractère purement économique. établissant entre elles la bonne entente. et se répandre sur toute « l'étendue du territoire français. les encourage« ments les xjIUS réconfortants ne vous manqueront pas ». avec les moyens « de sanctification personnelle. « Le Saint-Père forme les meilleurs v œ u x .. le 7 Mai 1919. par l'intermédiaire du Cardinal Secrétaire d'Etat. — L'Eglise veut que les associations syndicales soient établies et régies selon les principes de la Foi et de la Morale chrétienne. le 31 D é c e m bre 1922.. » I V .. « qui lui tient tant à cœur ». ( Quant à Nous.Commentarium Officiale du 19 Mars 1904. il sert tout ensemble.

en prenant la défense de la cause des « prolétaires et des pauvres. m ê m e dans l'ordre des choses temporelles. se gardent d'employer un langage qui puisse « inspirer au peuple de l'aversion pour les classes supérieures de la société. ou peu s'en faut. « Qu'ils se souviennent que Jésus-Christ a voulu unir tous les homnies par le « lien d'un amour réciproque. Y. qui est le « perfectionnement moral et religieux. au rang des sociétés où la religion ne tient « aucune place » (Léon X I I I . ni à entreprendre des œuvres analogues. 27 Janvier 1902).. c'est surtout cette fin qui doit régler « t o u t e l'économie de ces sociétés. mais la paix et la charité mutuelle » (Pie X. sinon elles dégénéreraient bien vite et « tomberaient. Ceux-là travailleraient donc fort mal au bien de l'ouvrier qui... les « prescriptions de la doctrine chrétienne l'obligent à tout diriger vers le « Souverain Bien comme vers la Fin dernière » (Pie X. « Ceux qui président à ce genre d'institutions (ayant pour but de pro« mouvoir le bien des ouvriers) doivent se souvenir. — VEglise veut que les associations syndicales soient des instruments de « concorde et de paix. des Affaires Ecclésiastiques Extraordinaires. 24 Septembre 1912). . le but qu'il se propose. sans les avertir en « m ê m e temps que ces institutions devaient avoir la religion pour inspi« ratrice. entretenir entre les classes sociales des inimitiés et des «rivalités. 18 Janvier 1901). « Mais il est évident qu'il faut viser avant tout l'objet principal. Berum novarum). « Tel est précisément le motif pour lequel Nous n'avons jamais engagé « les catholiques à entrer dans des associations destinées à améliorer le sort « du peuple. Graves de communi. de l'esprit. que rien n'est plus « propre à assurer le bien général que la concorde et la bonne harmonie « entre toutes les classes. bien plus. « Que les écrivains catholiques.S. et que la charité chrétienne en est le meilleur trait « d'union. par la voie la plus aisée « et la plus courte. « Ceux qui se glorifient du titre de chrétiens. de la fortune. Congregatio Concilii 497 « membres les moyens propres à lui faire atteindre. « Quoi qu'il fasse. qui est la perfection de la* justice et qui en« traîne l'obligation de travailler mutuellement au bien les uns des autres » (Instruction de la Sacrée Congr. ne doivent pas. Singulari quadam). et dans ce but elle suggère Vinstitution de Commissions « mixtes comme un moyen d'union entre elles. Singulari quadam. s'ils ont conscience « de leurs obligations.. et qui consiste dans l'accroisse« ment le plus grand possible des biens du corps. qu'ils soient pris isolément « ou en tant que groupés en associations. pour compagne et pour appni » (Léon X I I I . le chré« tien n'a pas le droit de négliger les intérêts surnaturels.

pris dans son sein. en créant. utile et très conforme aux princi« pes chrétiens de continuer. « suivant la justice et la charité. . à « moins que la nécessité ne les contraigne à agir différemment. C'est là un « point très important pour la sauvegarde de la foi » (Léon X I I I aux E v ê ques des Etats-Unis. de régler « le litige en qualité d'arbitres » (Léon X I I I . « Quant aux associations ouvrières. ne l'aideraient que pour « la conquête des biens éphémères et fragiles d'ici-bas. . bien que leur but soit de procurer « des avantages temporels à leurs membres. Il est opportun. lorsque l'occasion s'en est offerte dans un « pays ou dans l'autre. il serait très désirable que les Statuts eux-mêmes char« geassent des hommes prudents et intègres. sans toutefois méconnaître que des nécessités particulières puissent obliger à agir différemment. Que les droits et les devoirs des patrons soient parfaitement conci « liés avec les droits et les devoirs des ouvriers.11 Mars 1920). — L'Eglise veut que les associations syndicales suscitées par des catholiques pour des catholiques se constituent entre catholiques. Berum novarum). « qui ont été fondées en prenant pour principale base la religion catholique. « iraient jusqu'à exciter encore davantage l'animosité contre les riches. non seulement éviter. V I . la fondation simultanée et distincte d'Unions patronales et « d'Unions ouvrières. des « Commissions mixtes chargées de discuter et de trancher pacifiquement. Il s'ensuit qu'il est nécessaire d'établir et de favo« riser de toute manière ce genre d'associations confessionnelles catholiques. les différends qui peuvent surgir entre « les membres de ces deux sortes d'Unions ouvrières » (Lettre du Cardinal Gasparri à V Union Economique Sociale. c o m m e point de contact entre elles. mais encore « combattre la lutte des classes comme essentiellement contraire aux prin« cipes du christianisme. . celles-là cependant méritent « une approbation sans réserve et doivent être regardées c o m m e les plus « propres de toutes à assurer les intérêts vrais et durables de leurs membres. « et qui suivent ouvertement les directions de l'Eglise: Nous l'avons fré« quemment déclaré Nous-même.498 Acta Apostolicae Sedis .. 25 Février 1915).Commentarium Officiale « prétendant améliorer ses conditions d'existence. Afin de parer aux réclama« tions éventuelles qui s'élèveraient dans l'une ou l'autre classe au sujet « de droits lésés. « Les associations catholiques doivent. négligeraient de dispo« ser les esprits à la modération par le rappel des devoirs chrétiens. pour autant que cela est pratique« ment possible. en « se livrant à ces déclamations amères et violentes par lesquelles des hommes « étrangers à nos croyances ont coutume de pousser les masses au boulever« sèment de la société » (Benoît XV à l'Evêque de Bergame.. bien plus. « . 6 Janvier 1895). « Les catholiques doivent s'associer de préférence à des catholiques. . en principe.

et «aussi dans toutes les autres régions. C'est en effet d'une abondante effusion de charité « qu'il faut principalement attendre le salut. et le réclame impérieusement: il nous faut « des cœurs courageux et des forces compactes. la situation le réclame. Herum novarum. on ne peut refuser aux ouvriers chrétiens le droit de constituer des syndicats à eux. Certes. De plus. V I I . reine et maîtresse « de toutes les vertus. où ils doivent s'inspirer surtout de l'Encyclique Berum novarum. elle ne cherche pas son propre intérêt. de par leurs statuts. et que. il est évident que la constitution de tels syndicats. distincts des syndicats patronaux. elle est assez étendue « la vue des misères qui sont devant nos yeux: elles sont assez redoutables « les menaces de perturbations funestes que tient suspendues sur nos têtes « la force toujours croissante des socialistes » (Léon X I I I . la charité. « qu'ils s'appliquent à nourrir en eux-mêmes et à faire naître chez les autres. elle « souffre tout.S. « depuis les plus élevés jusqu'aux plus humbles. ils ne cessent d'inculquer aux hom« mes de toutes les classes les règles évangéliques de la vie chrétienne.). dans leur activité syndicale. qui résume tout l'Evangile et qui. elle est bénigne. ces syndicats sont voulus et encouragés par l'Autorité ecclésiastique compétente selon les règles de la morale sociale catholique. Singulari quadam). distincts des syndicats patronaux. Cela surtout quand. A la lumière de ces principes et de ces directions. on voit clairement le chemin qu'il faut suivre pour porter un jugement équitable sur la question. n'est pas incompatible avec la paix sociale. qu'ils « travaillent de tout leur pouvoir au salut des peuples. « Oui. « Que les ministres sacrés déploient toutes les forces de leur âme et « toutes les industries de leur zèle. comme c'est ici le cas. et par dessus tout. Congregatio Concilii 499 « c o m m e on les appelle. sous l'autorité de V o s paroles et « de V o s exemples. dont l'observation s'impose aux adhérents. puisque. Nous parlons de la charité « chrétienne. . Vénérables Frères. sans toutefois leur être opposés. — L'Eglise recommande l'union de tous les catholiques pour un travail commun dans les liens de la charité chrétienne. est un antidote très assuré contre l'arro« gance du siècle et l'amour immodéré de soi-même: vertu dont l'Apôtre « saint Paul a décrit les offices et les traits divins dans ces paroles: La chanté « est patiente. toujours prête à se dévouer « au soulagement du prochain. Graves de communi). dans les contrées catholiques tout d'abord. elle supporte tout » (Léon X I I I . Et pour commencer par les syndicats ouvriers. partout où il paraîtra possible « de subvenir par leur moyen aux besoins divers des associés » (Pie X.

de sources très autorisées. et que. spécialement dans les circonstances présentes. et à l'appui de cette affirmation il apporte un certain nombre d'allégations. défendant les intérêts des ouvriers. confrontant ces intérêts avec les siens. jusqu'à présent. ils répudient par principe la lutte des classes et le collectivisme sous toutes ses formes. Sur ce point. dans son deuxième rapport. de l'autre. Cela fait. qui attribuent aux syndicats un esprit marxiste et un socialisme d'Etat. on voit aussitôt combien est grave l'accusation. ne nie pas que les syndicats chrétiens n'aient commis quelques erreurs de tactique et que certains de leurs membres n'aient employé publiquement des expressions qui ne sont pas de tout point conformes à la doctrine catholique. Congrégation. en d'autres termes. M. ils admettent la forme de contrats collectifs pour établir des rapports pacifiques entre le capital et le travail. De fait. les syndicats chrétiens ne sont pas vraiment chrétiens. selon des documents irréfragables et d'après les preuves recueillies. déclare que le Consortium des syndicats patronaux souhaite ardemment la constitution de syndicats vraiment chrétiens. il ne semble pas y avoir divergence entre les deux syndicats en conflit. Congrégation croit devoir déclarer que.Commentarium Officiale d'une part. La S. des syndicats où les ouvriers chrétiens puissent traiter de leurs légitimes intérêts économiques et temporels. des informations pleinement dignes de foi. il estime que dans l'exercice de leur activité ils n'ont pas été effectivement fidèles aux principes de la morale sociale chrétienne. la S. celles-ci comme ceux-là devant étudier les causes de désaccord en toute équité. Congrégation. sans dommage pour leurs intérêts spirituels et éternels. a-t-elle ordonné de multiples et attentives recherches: elle a recueilli. d'autres. quand apparaît clairement le besoin de promouvoir et de favoriser. en utilisant les moyens que louablement ils mettent déjà en œuvre: secré- . en toute justice. les plus graves. sont entièrement dépourvues de fondement et injustes. avant de prononcer aucun jugement. C'est pourquoi elle veut que les dirigeants soient exhortés à pourvoir plus efficacement à l'éducation syndicale chrétienne de tous les membres. sans préjudice des sentiments de charité chrétienne qui doivent animer le cœur des uns et des autres. Aussi la S. pour apprécier le bien-fondé d'un si grave reproche. certaines des allégations sont exagérées. La différence consiste en ce que le Consortium estime que. à l'encontre du syndicalisme socialiste et communiste.500 Acta Apostolicae Sedis . Eéserve faite des intentions et de la bonne foi des recourants. Et les industriels ne doivent pas y voir un acte de défiance. toutefois. Mathon. discutant en toute liberté et en toute indépendance avec les organisations patronales.

la S. spécialement les dirigeants. la S. à titre exceptionnel. semaines syndicales. ainsi que des magnifiques œuvres de bienfaisance patronale qu'il a déjà organisées. T)e plus. afin d'imprégner l'action syndicale d'esprit chrétien. Ce- . non seulement de les prémunir contre les erreurs auxquelles ils sont exposés. pour des intérêts purement économiques.^ rend esclave la conscience. Congrégation a pris connaissance avec un vif plaisir de tout ce que le Consortium a fait pour le soulagement de la misère des ouvriers.S. de ce que l'on appelle un cartel intersyndical. on devra apporter un soin particulier à ce que tous. la 8. Congrégation déclare qu'elle voit avec faveur se constituer de ces syndicats ouvriers vraiment catholiques d'esprit et d'action. Congregatio Concilii 501 tariats. aient aussi une connaissance pratique suffisante des questions techniques. spécialement par le développement des «Allocations familiales ». Pour ce qui regarde la constitution. pour la défense d'intérêts légitimes: qu'on se rappelle toujours qu'un tel cartel n'est licite qu'à la condition qu'il se fasse seulement dans certains cas particuliers. à savoir de préparer un sûr refuge pour les ouvriers inscrits an x syndicats antichrétiens qui sentiraient le devoir et le besoin de se libérer d'un lien qui. et elle fait des v œ u x pour qu'ils croissent en nombre et en qualité afin que par leur m o y e n on puisse aussi obtenir le bon résultat qu'indiquait et se promettait le Pape Léon X I I I . Congrégation suggère que dans les patronages et dans les diverses œuvres d'éducation l'on donne un enseignement social proportionné à l'intelligence des jeunes (ce qui se fait dans quelques diocèses avec d'excellents résultats): cet enseignement aura pour effet. professionnelles et économiques. « et si repentants. Passant ensuite à ce qui concerne directement les industriels du Consortium. Et à ce sujet. qu'il s'agisse d'accord temporaire et que l'on prenne toutes les précautions pour éviter les périls qui peuvent provenir d'un tel rapprochement. réunions de propagandistes. de justice et modération. œuvre de haute charité en m ê m e temps que de justice sociale. Berum novarum). Ces remarques faites. cercles d'études. mais encore de leur faire connaître l'action bienfaisante de l'Eglise dans le domaine social. « A tous ces ouvriers. elles les « invitent à venir chercher dans leur sein un remède à tous leurs maux. en v u e d'une formation sociale chrétienne plus complète et plus adaptée de la jeunesse. elles les accueillent avec empressement et leur assurent « sauvegarde et protection » (Léon X I I I . semaines d'exercices spirituels. entre syndicats chrétiens et syndicats neutres ou m ê m e socialistes. que la cause qu'on veut défendre soit juste. fait de charité. les sociétés « catholiques peuvent être d'une merveilleuse utilité: si hésitants.

irréligieuses et révolutionnaires. 6 Janvier 1895). la S. il ne suint pas de faire appel à des « solidarités professionnelles » et de multiplier les œuvres de bienfaisance inspirées par une philanthropie purement humaine. Congrégation estime cependant nécessaire d'attirer l'attention des industriels catholiques. La vraie concorde et la véritable paix ne peuvent s'obtenir que par l'adhésion de tous aux principes lumineux de la morale chrétienne. la S. Congrégation veut que les défiances disparaissent. afin qu'elles soient conformes aux règles de la morale catholique et que les intérêts religieux et moraux des ouvriers soient garantis. s'adressant à des catholiques. spécialement de ceux qui font partie de l'Association chrétienne des Patrons du Nord. la S. Longinqua Oceani. Congrégation ne peut pas ne pas les inviter à réfléchir que. ils ont constitué de fait leur association sur le terrain de la neutralité. Qu'ils aient particulièrement à cœur d'assurer. Que les membres de l'un et de l'autre se souviennent des grandes responsabilités sociales qu'ils ont c o m m e catholiques: car les deux syndicats doivent donner l'exemple de cette collaboration des classes que demande la morale qu'ils professent. à moins « que la nécessité ne les contraigne à agir différemment. dans la question entre industriels et ouvriers. de former des syndicats patronaux confessionnels. bien qu'individuellement les dirigeants du Consortium fassent ouvertement profession de catholicisme. sur leur responsabilité personnelle dans les résolutions qui sont prises. la S. afin de procurer plus efficacement la paix sociale. de la part de leur Commission intersyndicale. en pleine liberté et indépendance réciproque. s'établissent désormais entre les deux syndicats. De même. cette S. Congrégation félicite ces industriels d'avoir senti et compris le besoin de constituer eux aussi une organisation patronale. ou du moins ne soient pas lésés.Commentarium Officiale pendant. en leur faisant un traitement sinon meilleur. à la lumière des principes d'équité et de justice.502 Acta Apostolicae Sedis . il est b o n de leur rappeler ce qu'écrivait Léon X I I I : « Les « catholiques doivent s'associer de préférence à des catholiques. Congrégation verrait avec plaisir qu'on établisse un m o d e régulier de rapports entre . pour maintenir la concorde et une paix durable. C'est là un point « très important pour la sauvegarde de la foi » (Léon X I I I . que le différend cesse et que des relations justes et pacifiques. conformément aux principes chrétiens. du moins égal à celui qui est fait aux autres organisations nettement. Ces réflexions faites au sujet des deux sortes de syndicats. les égards dûs selon l'équité aux syndicats chrétiens. elle n'a pas pu ne pas relever que. Toutefois. Etant donné que le Consortium s'est déclaré disposé à discuter sur les causes éventuelles de dissentiments. pour le moment. S'il n'est pas possible. A ce propos.

et que. qui entraîne tant d'âmes sur la v o i e de la perdition éternelle. c o m m e on les appelle. dans sa lettre déjà citée à l'Evêque de Bergame: « Qu'aucun membre du clergé ne s'imagine que pareille action « est étrangère au ministère sacerdotal sous prétexte qu'elle s'exerce sur « le terrain économique: car c'est précisément sur ce terrain que le salut « éternel des âmes est en péril. outre qu'il protégera les populations contre le mal de l'indifférence et du péril socialiste et communiste. non des organismes de lutte et d'antagonisme. Congrégation ne peut pas ne pas louer les Revmes Ordinaires de la région du Nord. l'observation et le travail. à s'élever à des considérations et à des sentiments d'ordre supérieur. Les progrès si impressionnants du socialisme et du communisme. mais. Enfin la S. de discussion bienveillante et de pacification. les Evêques nomment des prêtres « Missionnaires du travail ». Qu'on écarte donc tous les dissentiments. Congrégation invite les uns et les autres. Aussi voulons-Nous que les prêtres considè« rent c o m m e une de leurs obligations de se consacrer le plus possible à la « science et à l'action sociale. Congregatio Concilii 503 les deux syndicats par une Commission mixte permanente. politiques et sociaux. dans des réunions périodiques. l'apostasie religieuse provoquée dans les masses ouvrières. c o m m e elles doivent l'être selon la conception chrétienne. et les ont groupés dans des organisations syndicales. sera aussi un témoignage de la sollicitude maternelle dont l'Eglise entoure les travailleurs. patrons et ouvriers. avec une confiance réciproque et surtout avec une grande cha- . exercent une saine « influence pour le bien des catholiques ». d'avoir confié à des prêtres compétents et zélés le soin d'assister les dirigeants et les membres des syndicats au spirituel ainsi que pour les questions dans lesquelles se trouvent impliqués des principes de morale. elle fait des v œ u x pour que dans les autres régions industrielles. sur ce terrain. le socialisme et le communisme ont réussi à leur faire croire qu'eux seuls sont capables de promouvoir efficacement les intérêts professionnels. Benoît XV montrait à quel point la chose est non seulement opportune mais nécessaire. et sape les bases de l'ordre social. préparant la ruine des peuples et des nations. La S. des intérêts communs et d'obtenir que les organisations professionnelles soient. dont l'apostolat. quand il déclarait. avec une concorde mutuelle. Cette Commission aurait pour mission de traiter. Profitant des misères réelles des ouvriers. sont des faits incontestables qui donnent à réfléchir sérieusement. Il est donc urgent que tous les catholiques unissent leurs forces afin d ' o p poser une digue à un si grand mal. des moyens de mutuelle compréhension. par l'étude. et de « favoriser de tout leur pouvoir ceux qui.S.

la liberté de se déclarer chrétiens et la possibilité de remplir tous les devoirs qui en découlent. Episcopus titularis Ésbonensis. CARD. pour le plus grand bien. ffî S. L. Venceslaus Feierfeil pro Germanis. afin d'atteindre plus facilement le but que s'est proposé cette S. S. E v . — Emus D. Jules. Préfet. SBARBETTI. de Lampsacus. Mirteto. Alexander Illnitzky pro Slovachis. Vicarius Apostolicus Decretis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide diei 13 Iunii 1929 infrascripti nominati sunt Praesides Pontificii Operis a Propagatione Skrabik Fidei in Cecoslovachia: Mauritius Picha pro Bohemis. Melchior Souen. Je serais reconnaissant à Votre Grandeur de nous informer de tout ce qui aura été fait. Veuillez agréer. Je prie Votre Grandeur de vouloir bien. e Vicarius Apostolicus de Ankuo Islandiae. ex Ordine Fratrum Minorum. £g D . on suscite (ies institutions qui s'inspirent des principes de la morale catholique et assurent aux ouvriers. Secrétaire. in Sinis. avec leurs intérêts économiques. employer les moyens les plus efficaces que son tact et sa prudence lui suggéreront. de Sabine et P . pro Ruthenis. Missionariis Societatis 7 Iunii. E V . 5 Juin 1929. D.504 Acta Apostolicae Sedis . Vicarius Apostolicus E. — Mariae. Meulenberg. Congrégation. IS Iulii. en exécutant les décisions contenues dans cette lettre.Commentarium Officiale rite. Martinus Canalis Suesii. l'expression de mes sentiments très dévoués en Notre-Seigneur. Andreas . P. — E. tit. Angelus Maria Hiral. CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE NOMINATIONES Brevibus Apostolicis nominati sunt: 10 Aprilis 1929. Monseigneur.

morum integritate et sapientiae lumine Societatem Iesu. unum adhuc praestandum supererai. Hisce ad fori nostri disciplinam peractis. qui contradictores non paucos ab initio nactus erat. de eiusque virtutibus ipsamet sancta Margarita Maria. Congregatio Rituum 505 S. Servi Dei Beatificationem^ Divinitus provisum erat. tO. tempestate hac decernerentur. ut ad solemnem ACTA. eam adeo probe ac religiose direxit. legitimas ob causas. qua eius patrocinio sese commendabat. IACEA 1 T" O RITUUM AUGUSTODUNEN. apprime in cultu augustissimi Cordis Iesu. qui. Praemio diutius carere non sivit miserentissimus Deus famulum suum Claudium de la Colombière. n. Datus moderator ac magister sanctimoniam" virgini Margaritae Mariae Alacoque. utrum scilicet omnia ita conspirent amice. BEATIFICATIONIS E T CANONIZATIONIS V E N . scriptis tradidit ac orationem. 34 . Servo Dei Claudio de la Colombière. imo universam Ecclesiam illustravit egregie. v i x eo demortuo. ipsumque Servum Dei summum gradum quem heroicum dicimus. SUPER DUBIO An. Neque difficile fuit. confecit. — 3-8-929. ut inter praecipuos eiusdem cultus praecones et insignes apostolos connumerari meruerit. adserendo vindicando que. ubi primum iudicialibus inquisitionibus manus apponere licuit. onere quarti miraculi quod a iure requirebatur. ut altarium honores Ven. Leone X I I I . vita sit usus. cuius sodalis praeclarissimus fuit. XXI. antea remisso. qui cultus sacratissimi Cordis Iesu assertor et propagator eximius exstitit. in earum exercitio assecutum esse declaratum fuit a Pontifice Maximo fel. de eiusdem virtutibus et sanctitate idoneas probationes congerere. licet non diuturna. roi. TUTO procedi possit ad solemnem eiusdem Ven. rec. annorum numero computata. stante virtutum et trium miraculorum approbatione. qua universus catholicus orbis felicitate quadam ob huiusmodi cultum mirifice adauctum maximeque celebratum laetatur atque exsultat.S. SERVI D E I C L A U D I I D E L A COLOMB I È R E . SACERDOTIS PROFESSI SOCIETATIS I E S U . Novissime vero. die videlicet octava mensis Maii nuper elapsi de tribus constare miraculis Apostolicum latum est decretum.

B. quocirca sacris ferventer operatus. . CARD. in acta sacrorum Rituum Congregationis referri. in quibus Reverendissimus Card. qui preces haud esse intermittendas. TUTO procedi possit ad solemnem Ven. quae intento laetantique animo excepit Beatissimus Pater. Servus Dei.Commentarium Officiale Ven. Secretarius. Servi Dei Beatificationem? Suffragia sua singillatim propitia ediderant tum Reverendissimi Cardinales tum Patres Consultores. © S. una cum R. quibus claritatis divinae abundantia impetraretur. sed adhuc continúan das adstantibus commendavit. h o c decretum publici iuris fieri. S. accitisque Reverendissimis Cardinalibus Camillo Laurenti. eiusque praesentibus. Id praestitum fuit die 28 mensis Maii volventis anni in Comitiis generalibus coactis coram Sanctissimo D o m i n o nostro Pio Papa X I . C. sanctae Fidei Promotore generali. Angelus Mariani. meque infrascripto a secretis. C. L. expediri iussit. Alexander Verde. et Alexandro Verde. Litterasque Apostolicas in forma Brevis de Beatificationis solemnibus quam primum in Patriarchali Basilica Vaticana celebrandis. Auspicatissimam autem hodiernam diem. nobiliorem hanc Vaticanae aedis aulam ingressus Beatissimus Pater. solio pontificio sedit ac solemniter edixit: TUTO procedi Atque posse ad solemnem Ven. LAURENTI. anno millesimo nongentesimo vicesimo n o n o . atque in alium diem decretorium suum iudicium differre censuit. Praefectus. sequens dubium discutiendum proposuit: An. pro cuius cultu vindicando et provehendo se totum impendit Ven.506 Acta Apostolicae Sedis . Servi Dei Beatificationem tuto procedi possit. designavit pro sua pandenda sententia. P. sacrorum Rituum Congregationi Praefecto. qua ampliori ritu solemnia in honorem sacratissimi Cordis Iesu recoluntur. stante virtutum et trium miraculorum approbatione. Causae Relator. Causae Relatore. Carolo Salotti. septimo idus Iunii. Claudii de la Colombière Beatificationem.

F R A N C I S C I CAPUCCINORUM. Deinceps binae sanationes tamquam prodigiosae severae discussioni subiectae sunt. quo Yen. quae in gravissimis hisce negotiis perspecta ac explorata sit oportet. Servo Dei suffragante. solemni decreto nuper lato. SUPER DUBIO An. stante virtutum et duorum miraculorum approbatione. num quae gesta quaeque decernenda sunt pro finali Causae complemento eam securitatem praestent. moderatorum suorum licentia munitus ne coenobii iura laedere quandoque videretur. In eius funere comploratio facta est magna. egenis et pauperibus opitulari studebat. Dei Famulus Franciscus Maria a Camporubeo. et suum unicuique servet ac tribuat amussim. qui in quaesitoris obeundo munere omnium necessitates complectebatur. Utroque officio est laudabiliter perfunctus. B E A T I F I C A T I O N I S E T CANONIZATIONIS VEN" S E R V I D E I F R . Difficile quippe est beneficam manum ita protendere. maxime exarsit de altarium honoribus eidem comparandis. easque divinitus patratas esse. deinde Apostolicis. ut peculiaris investigatio fieret. Servi Dei Beatificationem? Evangelicae caritatis officia obire. tum verbo tum opere. eius virtutum et sanctimoniae testes. De h o c . Ita pacem et concordiam restituendi sollicitus. et stipem pro sui et contubernalium necessitatibus mendicare. ut Yen. Conditis itaque primum Ordinariis inquisitionibus. videlicet die 18 superioris mensis Maii. Y e n . Famulo Dei tuto animo decernerentur Caelitum honores. duo sunt quae peculiarem laudem merentur. et opportunis caritatis auxiliis. dieque 17 mensis Decembris editum est decretum. diuturno quadraginta annorum tempore. V e n . abiectos animos solabatur et erigebat. Congregatio Rituum 507 II ANDEGAVEN. sancitum est. ut eadem iustos limites praetergrediatur numquam. Servi Dei-virtutes heroicae sunt agnitae ac declaratae. F R A N C I S C I M A R I A E A CAMPORUBEO L A I C I PROFESSI O R D I N I S M I N O R U M S. I m o desiderium inter religiosos sodales et cives. pietas et fiducia in eius patrocinium auctae sunt.S. reliquum enim erat. monita et praecepta salutaria praebebat. Bina tamen haec decreta huiusce fori disciplinae haud faciebant satis. si religiose probeque perficiantur. triplici actione de virtutum praestantia disceptatum est. TUTO procedi possit ad solemnem eiusdem Ven.

accitisque Reverendissimis Cardinalibus Camillo Laurenti. Litterasque Apostolicas in forma Brevis.. Causae Relatore. una cum R. Mariae a TUTO procedi possit ad solemnem Ven. sacrorum R i tuum Congregationi Praefecto. atque h o c Decretum evulgari. Pontificio solio assidens solemniter decrevit: solemnem Ven. et in alium diem sententiam decretoriam distulit. Praefectus. B. et Ianuario Granito Pignatelli di Belmonte. sed Beatissimus Pater ulteriores preces ad caelestis luminis copiam assequendam. qua totus orbis terrarum solemnia agit in honorem Cordis Sacratissimi Iesu. S. LAURENTI. Angelus Mariani. meque infrascripto Secretario. Causae Relator. Quum vero eam proferre sibi visum esset. sanctae Fidei Promotore Generali. . Carolo Salotti. divinis devotissime operatus. CARD. anno millesimo nongentesimo vicesimo n o n o . O. quae habita sunt die 28 mensis Maii postremo elapsi coram Sanctissimo D o m i n o nostro Pio Papa X I .Commentarium Officiale porro iuris praescripto actum est in generalibus Comitiis. Ianuarius Granito Pignatelli di Belmonte. stante virtutum et duorum miraculorum approbatione.508 Acta Apostolicae Sedis . in acta sacrorum Rituum Congregationis referri. © S.. expediri iussit. Secretarius. C. septimo idus Iunii. Servi Dei Fr. in quibus Reverendissimus Card. P. eisque praesentibus. fieri optavit. Beatissimus Pater laetissimum hodiernam diem selegit. L. Episcopo Albanen. Francisci Camporubeo Beatificationem? Plane propitia fuit omnium qui aderant. sequens dubium ad definiendum proposuit: An. Servi Dei Fr. tum Reverendissimorum Cardinalium tum Patrum Consultorum suffragatio. Episcopus Albanen. Francisci Mariae de TUTO procedi posse ad Camporubeo Beatifica- tionem. de Beatificationis solemnibus in Patriarchali Basilica Vaticana quantocius peragendis. quocirca.

Affirmative. « An preces inductae iuxta art. ^ Ad I I . Sedem et Italiam. statim post Missam.8. B. si throno usus non fuerit. LAURENTI. 12 Concordati inter S. A t q u e ita rescripsit et declaravit. audito specialis Commissionis v o t o . L. mature omnibus perpensis. C. vel ad faldistorium. respondendum censuit: Ad I. Secretarius. . nisi adsit Capitulum religiosum Abbatiae vel Praelaturae nullius. Ad I I I . Praefectus. die 6 Iulii 1929. CARD. Preces recitandae sunt. S. post Missam conventualem praefatae preces sint recitandae? » Et Sacra Rituum Congregatio. etiam dicendae sint si Missa Conventualis ab ipso Episcopo pontificaliter celebretur? » Et quatenus affirmative: I I . N o n teneri. Congregatio Rituum 509 III ROMANA Sacrae Rituum Congregationi pro opportuna'solutione sequentia proposita sunt dubia: I. « An etiam in ecclesiis Religiosorum officium chorale habentium. stante ad thronum. ab Episcopo C. « In quo loco ab Episcopo recitandae sint preces? » I I I . ©S. pro Rege et populo Italiae. Angelus Mariani.

etiamsi illi non pertineat. expresse declaratum fuerit quo sensu intelligenda sit facultas benedicendi Crucifixos ad adnectendam eisdem Indulgentiam. infrascriptus Cardinalis Poenitentiarius Maior. in audientia die 21 currentis mensis sibi impertita. ceteris paribus. bac facultate auctos.510 Acta Apostolicae Sedis . aliquem ex huiusmodi Crucifixis benedictis. toties quoties.Commentarium Officiale ACTA TRIBUNALIUM SACRA POENITENTIARIA APOSTOLICA (OFFICIUM DE INDULGENTIIS) D E C L A R A T I O CIRCA I N D U L G E N T I A M « TOTIES QUOTIES » CRUCIFIXIS A D N E X A M Etsi iam alias. Eadem ita se habet: « Facultas benedicendi Crucifixos cum Indulgentiae plenariae applicatione. ita et non aliter est intelligenda. ipsum Sanctissimum D o m i n u m Nostrum ad rem directe consuluit. in articulo mortis constitutus. decursu temporis vel etiam ex peculiari aliqua. ut quicumque christifidelis. qui respondere dignatus est mentem Suam esse supra memoratam Sancti Officii declarationem in pleno suo robore ac vigore permanere debere q u o d ad omnes et singulas huiusmodi concessiones post eam quomodolibet elargitas. vel. osculatus fuerit vel quomodocumque tetigerit. quam nonnulli iactitant. qui talem benedictionem impertiri praesumant cum effectu ut omnes et singuli fideles Indulgentiam plenariam. si potuerit. concessione. constat tamen ex certis fontibus non deesse sacerdotes. saltem contritus. per tramitem cuiuslibet Officii vel personae obtenta. atque insimul praefatam declarationem in Commentario officiali Acta Apostolicae Sedis denuo evulgari mandavit. decreto Sancti Officii quidquam derogatum sit. decreto Sancti Officii die 10 Iunii 1914 lato et in solita subsequenti audientia a Ssmo D o m i n o Nostro probato et confirmata. toties quoties nuncupatae. toties quoties Crucifixos ita a se benedictos deosculati fuerint. si id facere nequiverit. sive per tramitem cuiusvis Officii Sanctae Sedis sive etiam ab ipsomet Summo Pontifice personaliter et vivae vocis oraculo. d u m m o d o confessus ac sacra Communione refectus. sive personaliter a Summo Pontifice. Ssmum Iesu nomen ore. consequantur. sin . quam dicunt. sive q u o m o d o c u m q u e ab Apostolica Sede. Timens ne forte.

siano resi esecutivi agli effetti civili. Le sentenze dichiaranti la nullità del matrimonio. I. Poenitentiaria Apostolica 511 minus corde devote invocaverit. JS. Nel caso previsto nel primo comma dell'art. 3 4 P A C T I I N T E R SANCTAM S E D E M E T R E G N U M I T A L I A E CONCORDATI. plenariam Indulgentiam acquirere valeat. ma dichiarante la nullità di alcun . cioè di sentenza emanata sia prima sia dopo il giorno dell'entrata in vigore della legge stessa. questo Supremo Tribunale ritiene opportuno indicare ai E m i Ordinari d'Italia le norme che dovranno essere osservate. et mortem. Sede e l'Italia nella parte relativa al matrimonio (art. 2. Poiché il giorno 8 del corr. die 23 Iunii 1929. unitamente ad una copia di quegli atti del processo. s.^34).S. D a t u m R o m a e . che dichiarano la nullità dei matrimoni. Agosto andrà in vigore la Legge 27 Maggio 1929. P. in due copie integrafi autenticate. Ai Revmi Ordinari Diocesani d'Italia. 22 della citata legge 27 Maggio 1929. Poenitentiarius Maior. tanto se il loro processo abbia seguito il corso formale di cui ai canoni 1960 a 1989 del Codex iuris canonici. tamquam peccati stipendium. saranno trasmesse d'ufficio. L. LAURI. L. n. a questo Supremo Tribunale della Segnatura. comma 5). affinchè le sentenze e i provvedimenti. 847 per l'applicazione del Concordato fra la S. e Sacra Poenitentiaria Apostolica. © CAED. SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL L I T T E R A E C I R C U L A R E S QUOAD SENTENTIAS D E N U L L I T A T E M A T R I M O N I I . quanto se siano state trattate colla procedura eccezionale ed economica di cui ai canoni 1990 a 1992. de manu Domini patienter susceperit. che sono necessari per accertare la regolarità del medesimo (v. 1. Contrariis quibuscumque non obstantibus ». appena siano divenute definitive ed esecutive a norma dei canoni 1987 o 1992. Secretarius. Teodori. A D NORMAM A R T .

CAED. © S. nei cui registri è conservato l'atto originale di matrimonio. L. In ordine a tale richiesta si dovrà fare la trasmissione della sentenza come sopra al n. Prefetto. il quale trasmetterà la notizia al parroco. 3. allo scopo di impedire che tra coloro il cui matrimonio religioso è stato dichiarato nullo. Segretario. Questo Supremo Tribunale. Sarà pure data notizia ai R e v m i Ordinari. per gli effetti di cui al precedente n. Offizio e dei provvedimenti di dispensa dal matrimonio rato et non consummato emanati dalla Sacra Congregazione dei Sacramenti. sia dell'avvenuta trascrizione della detta sentenza nei regi: stri dello stato civile. dovrà essere iniziata a richiesta di almeno una delle parti. Questi poi annoterà a margine del detto atto le indicazioni sia della sentenza che ha dichiarata la nullità del matrimonio.512 Acta Apostolicae Sedis . ne darà comunicazione al R e v m o Ordinario. la procedura avanti questo Tribunale. Cattani Amadori. Dalla Segnatura Apostolica ( R o m a . BAGONESI. F. 5. 3. 1. allo scopo di ottenere che la sentenza produca il suo effetto riguardo al matrimonio civile contratto fra le stesse persone. In ogni caso la procedura in questo Supremo Tribunale sarà esente da ogni tassa. il di 3 A g o sto 1929. F. Palazzo della Dataria). . 4. appena avuta notizia dalla Corte di Appello dell'eseguita annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio nell'ufficio dello stato civile. esorteranno le parti di valersi del benefìcio concesso dalla legge.1 R e v m i Ordinari.Commentarium Officiale matrimonio celebrato prima del detto giorno. delle dichiarazioni di nullità di matrimonio emanate dalla Sacra Romana R o t a o dalla Sacra Congregazione del S. permanga il vincolo del matrimonio civile. o v e sia necessario.

si è tenuta la Congregazione dei Sacri Riti Particolare. G. Intorno alla validità dei Processi ordinari ed apostolici per la causa di Beatificazione o dichiarazione del Martirio del Servo di Dio Biagio Marmoiton. Intorno alla validità dei Processi apostolici sopra i miracoli costruiti nella Curia di Poitiers e Pamplona. componenti la medesima. nel Palazzo Apostolico Vaticano. della Congregazione dei Chierici Scalzi della Ssma Croce e Passione di N. Vescovo di Macerata e Tolentino. Isacco Jogues e Compagni martiri. della Compagnia di Gesù. detta dei Maristi. adoratrici del Sacramento della Ssma Eucaristia. 9 Luglio 1929. 7. dell'Istituto delle Suore Crocifìsse. Intorno alla validità dei Processi apostolici costruiti sopra i miracoli per la causa di Canonizzazione del Beato Vincenzo Maria Strambi. per la causa di Canonizzazione del Beato Andrea Uberto Fournet. G. dette Suore di S. Fondatore dell'Istituto delle Figlie della Croce. E finalmente intorno al culto. 4. non mai prestato alla Serva di Dio Suor Maria della Passione__di N. Fondatrice dell'Istituto delle Figlie di Maria Immacolata per le giovani domestiche. ucciso. nella causa di Canonizzazione dèi Beati Giovanni De Brebeuf. 8. Intorno alla validità dei Processi apostolici costruiti sopra i miracoli per la causa di Canonizzazione della Beata Giovanna Antida Thouret. non mai prestato alla Serva di Dio Vincenza Maria Lopez y Vicuña. come si asserisce.Diarium Romanae Curiae 513 SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI Martedì. Andrea. laico professo della Società di Maria. Intorno alla validità dei Processi apostolici ®sopra i miracoli costruiti nelle Curie di Chatham e San Giacinto. . hanno dato il loro voto sopra le seguenti materie : 1. nella quale gli Emi e Revmi Signori Cardinali. dell'Istituto delle Suore della Carità e dell'Istituzione Cristiana di Nevers. 3. 2. come sopra. S. nonché i Revmi Prelati Officiali. Intorno alla validità dei Processi apostolici costruiti sopra i miracoli nelle Curie di Cartagena. in ossequio ai Decreti di Urbano VIII. C. C. S. Fondatrice dell'Istituto delle Suore della Carità. 6. Nevers e Versailles per la causa di Canonizzazione della Beata Maria Bernarda Soubirous. Intorno al culto. in odio alla Fede. 5.

nel Palazzo Apostolico Vaticano. Roberto Southwell. Prelato votante del Tribunale della Segnatura 24 » » delle Suore 28 31 » 1 5 » » » Giugno » » » » » » Apostolica. in Inghilterra. in odio alla Fede. Cardinale Basilio Suore dell'Immacolata (Genova). Sosio d Ari gelo. Protettore delle Suore della Sacra Famiglia (Barcellona). Protettore delle Suore Terziarie Francescane del Santissimo Cuore di Gesù (Chicago). Protettore della Pia Società di S. Arturo Bell. L'Emo Sig. Benedetto. Cardinale Francesco Ragonesi. Cardinale Bonaventura Cerretti. . della causa del martirio e dei segni o "prodigi dei Venerabili Servi di Dio Giorgio Haydock. sioni Estere (Parma). 23 » » L ' E m o Sig. Conte de Arundel e Compagni. 30 Luglio 1929. L'Emo Sig. Filippo Howard. sacerdote secolare. si è degnato di nominare: 11 Marzo 1929.514 Acta Apostolicae Sedis . Cardinale Camillo Laurenti. Cardinale Camillo Laurenti. Protettore delle Suore Oblate del SSmo Redentore (Madrid). L'Erao Sig. Cardinale Francesco Ragonesi. Giovanni Roberts. SEGRETERIA DI STATO NOMINE Con Brevi Apostolici il Santo Padre Pio XI. Protettore delle Suore Or soline di Somasca (Bergamo). L'Emo Sig. Cardinale di Nostra Signora (Barcellona). Jj Emo Sig. Protettore delle Serve dei Poveri del « Boccone del Povero » (Palermo). sacerdote dell'Ordine di S. con l'intervento degli Emi e Revmi Signori Cardinali e col voto dei Revmi Prelati e dei Consultori Teologi componenti la Sacra Congregazione dei Riti. Cardinale Carlo Perosi. sacerdote della Compagnia di Gesù. felicemente regnante-. 21 Maggio » Monsig. Protettore Terziarie Francescane della Natività Pompilj. L'Emo Sig. Francesco Saverio per le Mis- 8 » » L'Emo Sig. sacerdote dell'Ordine dei Frati minori. Cardinale Alessio Enrico Lépicier.Commentarium Officiale Martedì. Protettore delle L'Emo Sig. come si asserisce. uccisi. Bonaventura Cerretti. si è tenuta la Congregazione Preparatoria per discutere il dubbio se consti del martirio. Protettore delle Suore della Santa Famiglia (Bordeaux).

. dell'archidiocesi di Riga. Protettore delle Suore di Nostra Signora (Namur). Alfonso Gentile (Roma). conte Carlo Santucci. Cardinale Alessio Enrico Lépicier. Monsig. Monsig. Francesco Borgongini Duca. Monsig. Cardinale Luigi Sincero. della diocesi di Arras. Michele Giovanni Lavelle. Cardinale Alessio Enrico Lépicier. L'Emo Sig. Nunzio Apostolico presso la R.L ' E m o Sig. Pietro Emmanuele Amigo. Gioacchino Silverio De Sousa. . Edoardo Stukels. Carlo Guillemant. Me Carthy. della diocesi di Königgrätz. dell'archidiocesi di New York. Cardinale Gennaro Granito Pignatelli di Beimonte. della diocesi di Cahors. Assistente al Soglio Pontificio: 21 Gennaio 1927. Protettore delle Suore della Provvidenza (Gorizia). Francesco Barae. Cardinale Bonaventura Cerretti. Protettore dei Fratelli della Carità (Gand). Monsig. Paolo Maurel. Protonotarii Apostolici 15 Maggio 1 3 7 8 10 Giugno » » » Luglio ad instar participantium : 1929.Diarium Romanae Curiae 515 8 13 18 27 Giugno » » » 1929. » 23 » » » » L'Emo Sig. Felice D. Cardinale Luigi Capotasti. Mons. 30 4 20 » Luglio » » » » Monsig. Monsig. Vescovo di Southwark. Arcivescovo tit. della diocesi di Harbor Grace. tura di Spagna. Giuseppe Pizzardo. » » » » » Monsig. di Eraclea. Francesco Moran y Ramos. Avvocato Concistoriale emerito in soprannumero. L ' E m o Sig. Protettore delle Suore Ospitaliere del Sacro Cuore di Gesù (Madrid). Segretario della Sacra Congregazione per gli » » » Affari Ecclesiastici Straordinari. Francesco Reyl. Giovanni Hagemann. 1929. L'Emo Sig. L'Emo Sig. della diocesi di Hildesheim. Protettore delle Religiose Terziarie Francescane Elisabettine (Padova). Monsig. Monsig.: 10 Settembre 1928. Monsig. 28 Febbraio 1929. dell'archidiocesi di Zagabria. Monsig. 29 Novembre 16 Marzo » Monsig. Prelati Domestici di S. S. Monsig. Corte d'Italia. Uditore soprannumerario del Tribunale della Rota presso la Nunzia- » » » Il Sig. Arcivescovo di Diamantina. Protettore delle Suore Terziarie Francescane della Sacra Famiglia (Dubuque). avv.

classe civile: 7 2 15 Giugno Luglio » 1929. Damiano Augusto Bellet. Bernardo Connolly. della diocesi di Aberdeen. Mario Fitz-Gerald. Monsig. dell'archidiocesi di Mohilew. Sede. Al sig.516 18 28 17 » » » 23 28 » » 29 3 13 2 4 16 18 » Aprile » Maggio » » » » » » » » Giugno » Luglio » » » » Acta Apostolicae Sedis . Camillo Vieville. Monsig. della diocesi di Verdun. dell'archidiocesi di Palermo. . della diocesi di Brno. Monsig. La Gran Croce dell'Ordine di S. Monsig. dell'archidiocesi di Monreale. il dott. della diocesi di Faenza. Monsig. Nicola Achille Chaupin. ONORIFICENZE Con Brevi Apostolici il Santo Padre Pio X I . marchese Francesco Pacelli (Roma). Monsig. della medesima diocesi. A S. Monsig. Tommaso Mannino. Giuseppe Paolo Solignac. Gregorio Magno. Monsig. Francesco Goldenberger (Baviera). Monsig. della medesima diocesi. Monsig. E. Mulloney. della medesima diocesi. Al sig. La Commenda dell' Ordine Piano : 3 Luglio 1929. Pietro Fox. della diocesi di Utrecht. della diocesi di Grand Rapids» Al sig. si è degnato di conferire: La Gran Croce dell'Ordine Piano: 15 Luglio 1929. Rodolfo Zbánel. prof. delParchidiocesi di New Orleans. Monsig. - La Commenda con placca dell'Ordine Piano: 14 Giugno ( 1929. della medesima diocesi.Commentarium Officiale 1929. Francesco Cronin. Monsig. Martino Carmody. dell'archidiocesi di Vienna. Domenico Argnani. della diocesi di Altoona. Monsig. Al sig. della medesima diocesi. Don Luis de Olivares y Bruguera (Spagna). Diego von Bergen. avv. » » » » » » » » » » » » » » » » » Monsig. Giuseppe Schrijnen. felicemente regnante. Monsig. Giovanni Mechtler. Giacomo Saas. 1929. della diocesi di Soissons. Ugo O'Neil. Guglielmo L. Alessandro Littierre. Al sig. Salvatore Di Marzo. della diocesi di Orleans. Monsig. Monsig. Ambasciatore straordinario e Plenipotenziario della Germania presso la S. Monsig. Alfredo Wróblewski. della diocesi di Sioux Falls.

della diocesi di Sherbroocke. Bernardo Schlieker. dell'amministrazione Apostolica di Tütz. classe civile: 22 Giugno 1929. della medesima archidiocesi. Antenore Pepoli (Roma). Claes. Al sig. » » Aprile Maggio » » Giugno » » » » » » A A 10 15 16 23 » Luglio » » » » Il Cavalierato dell'Ordine di S. della diocesi di Nizza. dott. Gregorio Magno. dell'archidiocesi di Torino. della diocesi di Altoona. della medesima diocesi. Carlo Genova. dell'archidiocesi di Zagabria. Carlo Rosati (Roma). della dioc. Giovanni Me Aneny. 29 Giugno 1929. dott. ing. La Commenda dell'Ordine di S. Al sig. ing. Martino Pilar. Camillo Beccari (Roma). della diocesi di Parma. Giuseppe Edoardo Palmer. Al sig. C. La Commenda con Placca dell'Ordine di S. della diocesi di Namur. Giorgio Brindivele. Agostino Math is. Gregorio Magno. della diocesi di Tournay. Al sig. Enrico Beretta. dell'archidiocesi di Monreale. dell'archidiocesi di Torino. Vittore Trejos (Costarica). Al sig. Gregorio Magno. della diocesi di Quimper. . della diocesi di Breslavia. Giuseppe Orther. Gregorio Magno.Diarium 'Romanae Curiae 517 La Placea dell'Ordine di S. dell'archidiocesi di Parigi. Lodovico Fliehe. della diocesi di Padova. Al sig. dell'archidiocesi di Sens. dell'archidiocesi di Torino. Al sig. Oliviero Loras. Al sig. Augusto Carof. Domenico Giachetti. A » » 24 13 29 31 3 5 11 15 » ing. Maurizio de Clercq-Reynaert. Marcello Tabanelli (Roma). Lodovico A. classe civile: 18 Febbraio 1929. Giovanni Holjac. Luigi Gambara. della medesima archidiocesi. della diocesi di Bruges. Carlo Cagé. Achille Achilli (Roma). Celso Borda (Bolivia). Maurizio Denis. » » » » » » » » » » » Al sig. Antonio Pisacié. Al sig. dell'archidiocesi di Parigi. classe civile: 23 15 » 20 31 5 11 14 15 18 26 28 Marzo Maggio » » » Giugno » » » » » » 1929. Lorenzo Bignozzi (Roma). Al sig. Filippo Comoni. Al sig. di Haarlem. Ottavio Leduc. cav. Al sig. Al sig. classe civile. Bernardo Giovanni Grobben.

518 3 17 » Luglio » » Acta Apostolicae Sedis . Giuseppe Felici. della diocesi d'Ischia. Rodolfo Schwarzer (Baviera). Alberto Giacchetti. Al sig. Pietro d'Ascia. dell'archidiocesi di Parigi. Al sig. dell'archidiocesi di Torino. Alberto Virreira Pacieri (Bolivia). della diocesi di Borgo San Sepolcro. Al sig. » » » » » Al sig. Silvestro Papa: 16 Luglio 1929. Pietro O'Donnel. visconte Giuseppe De Durat. » » Al sig. ing. Al sig. Francesco Dauer (Baviera). Giovanni Quagliotto. . La Commenda dell'Ordine di S. La Gran Croce dell'Ordirne di S. Silvestro Papa: 6 18 27 15 17 23 Maggio » Giugno Luglio » » 1929. Al sig. dell'archidiocesi di Torino. Al sig. Al sig. Lino Funke (Baviera). dell'archidiocesi di Cambrai. Al sig. dell'archidiocesi di Torino. Martino Luible (Baviera). Al sig. dell'archidiocesi di Cardiff. dell'archidiocesi di Milano. Al sig. Al sig. della medesima archidiocesi. Bernardo Ferreri. Al sig. ing. Giorgio Heim (Baviera). Il Cavalierato dell'Ordine di S. » » » » » » » » » » » » » Al sig. Al sig. Enrico Brosio. Nicola Dati (Roma). dell'archidiocesi di Torino. Al sig. Giovanni Grignolio. Giuseppe Tinivella. Lodovico Provot. della diocesi di Macerata e Tolentino. Al sig. della diocesi di Moulins. Sebastiano Schlittenbauer (Baviera). dott. cav. Al sig. Al sig. Giuseppe Peirani. Enrico Oswald (Baviera). prof. Edoardo Lairre. dell'archidiocesi di Torino. avv. della medesima archidiocesi. Al sig. dott. Erminio Forni. Al sig. Al sig. Al sig. Silvestro Papa: 24 Maggio 29 5 » 12 » 21 25 » 11 16 17 » » » Giugno » » » » » » Luglio » » » » 1929. Pietro Sola.Commentarium Officiale 1929.

conte Giovanni Me Cormack. Stanislao Przyrembel. Benedetto J. della diocesi di Cefalù. Mariano Campo. Gonzalez.Diarium Romanae Curiae 519 Con Biglietti della Segreteria di Stato. barone Rodolfo de Enzberg. Francesco Berta. della diocesi di Già varino. si è degnato di nominare: Camerieri Segreti Soprannumerari di S. gen. Monsig. Mons g. Ernesto Mulecheau. Alessandro da Casto. Carlo C. Antonio Emanuel Pinto de Abreu. Francesco Janicki. Biagio Cipriani (Roma). Elisio Della Beffa. Monsig. Vic. Mons g. della medesima diocesi. della medesima diocesi. del Distretto Orient. Edoardo A. Monsig. della diocesi di Le Mans. Donnada. della medesima diocesi. dell'archidiocesi di Lisbona. S. : 6 18 25 » » 10 10 22 » 23 Marzo Aprile » » » » » » » » » » » » » » 16 » » » 24 » 5 » » » » » » Giugno » » » » » Luglio » 1929. » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Monsig. Monsig.. Dubourgel. della medesima diocesi. Michele Basciak. della diocesi di Acerra. Giovanni C. Monsig. della diocesi di Acqui. della medesima diocesi. Mons g. Mons g. O'Connor. 2 Maggio Camerieri Segreti di Spada e Cappa Soprannumerari di S. Monsig. Domenico Somaglia. felicemente regnante. Giuseppe Niemann. Nicola Pokorny. della diocesi di Dallas. Monsig. della medesima diocesi. Giorgio Habig. Mons g. Monsig. della medesima diocesi. della diocesi di Gravina. Mons g. Giovanni Czyrek. della diocesi di Kildare. Mons g. Monsig. della diocesi di Münster. Frost. Angelo Raffaele Evangelista. Il sig. Il sig. dell'archidiocesi di Milano. della diocesi di Corpus Christi. Monsig. Monsig. Giacomo Demitrowski. della diocesi di Münster. della diocesi di Rottenburg. della diocesi di Leopoli dei Latini. » » Il sig. Mons g. Enrico Voss. Mons g. . Monsig. Biagio Pascarella. della diocesi di Osnabrück. Carlo Spohr. S. Monsig. della diocesi di Calabozo. il Santo Padre Pio XI. Monsig. della diocesi di Cleveland. Monsig. Giovanni S. di Leningrado.: 10 Maggio 4 » Luglio » 1929. Vicariato di Colonia del Capo. Vito Grafeo.

» » 6 10 23 1 16 28 8 28 » » Maggio » » Ghigno » » Luglio » » » » » » » » » » Monsig. Monsig. Monsig. Monsig. Monsig. dell'archidiocesi di Reggio Calabria. Ippolito. Il sig. Francesco Rossi. Virginio Maggiora. Vescovo di Ferrara. Monsig. Ippolito. : 6 12 Marzo Giugno 1929. della diocesi di S. della diocesi di Forlì. della medesima diocesi. Giovanni Campana. Fernando De Aguilar y Cornez Acebo. Bronislao Michalski. 1929. Venceslao Becker. Monsig.: 16 Giugno 1929. . della diocesi di Ozieri. della diocesi di Csánad. della diocesi di Madrid. della diocesi di S. Vescovo di Belley. Monsig. Andrea Kelemen. dell'archidiocesi di Torino. Monsig. della medesima diocesi.520 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale Camerieri d'onore in abito paonazzo di S. della diocesi di Anagni. Monsig. LI sig. Giuseppe Burzio. Monsig. S. Giorgio Shanks. S. » Monsig. della diocesi di Southwark. Achille Lega. 1929. S. Francesco Veigl. : 30 Dicembre 1928. NECROLOGIO 25 30 Luglio » 1929. Natale Licari. Camerieri d'onore di Spada e Cappa Soprannumerari di S. Ignazio Trimmel. Giovanni Sopsieh. Adolfo Manier. dell'archidiocesi di Varsavia. della diocesi di Asti. Pio Appetecchia. Monsig. Monsig. Cappellano Segreto d'Onore di S.

l i . — 13-8-929. vol. Staatsministe- Preussische rium. Seine und das Heiligkeit Papst Pius X I . Ministero di Stato ACTA. Presidente del Prussiano. O T T O B R A U N . Sua Eccellenza Dr. Zu diesem Zwecke haben seine Heiligkeit zu Ihrem Bevollmächtigten Seine Exzellenz den Herrn A p o stolischen PACELLI A tale effetto Sua Santità ha nominato Suo Plenipotenziario Reverendissima PACELLI. die in dem Wunsche einig sind. Monsignor EUGENIO Nunzius in Berlin und A r c i v e s c o v o di Sardi e Nunzio A p o stolico in Berlino. ed il Ministero di Stato Prussiano ha nominato Suoi Plenipotenziari il Signor Dr. XXI. die Rechtslage der katholischen Kirche in Preussen den veränderten Verhältnissen anzupassen. hanno risoluto di regolarla nuovamente in m o d o stabile mediante una solenne Convenzione. n. XXI 13 Augusti 1929 Num. OTTONE BRAUN. 35 .Annus X X I . 11 ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTÀEIUM OFFICIALE I N T E R SANCTAM SEDEM ET BORUSSIAE REMPUBLICAM SOLLEMNIS C O N V E N T I O seu C O N C O R D A T U M SOLENNE CONVENZIONE FRA LA SANTA S E D E E LA PRUSSIA DES VERTRAG FREISTAATES PREUSSEN M I T D E M H E I L I G E N STUHLE Sua Santità il Sommo Pontefice P i o XI ed il Ministero di Stato Prussiano. concordi nel desiderio di conformare alle mutate condizioni la situazione giuridica della Chiesa cattolica in Prussia. E U G E N und das Preussische StaatsminiBevollmächtigten sterium zu seinen den Herrn Preussischen Ministerpräsidenten D r . haben beschlossen. Erzbischof v o n Sardes D r . sie in einem förmlichen Vertrag neu und dauernd zu ordnen.Vol.

3. Alla Diocesi di Osnabrück saranno incorporati i territori di missione finora amministrati da quel . Gladbach. La Diocesi di abbraccerà di M. Ministro Prussiano Finanze. Die gegenwärtige Diözesanorganisation und -zirskumskription der katholischen Kirche Preussens bleibt bestehen. ad eccezione dei seguenti mutamenti. soweit sich nicht aus d e m Folgenden Aenderungen ergeben. ed il Signor Dr.Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale il Signor Professore D . D e m Bistum Osnabrück werden die bisher v o n seinem Bischof verwalteten Missionsgebiete einverleibt. M. Krefeld (città e campagna) e Kempen. 3. Professor BECKER Herrn und Kunst D. und Preussischen StaatsMinister für und Dr. ed apparterrà alla provincia ecclesiastica di Colonia. die nach Austausch ihrer für gut und richtig befundenen V o l l machten folgende Bestimmungen vereinbart haben. Gladbach. C A R L O E N R I C O B E C K E R . il distretto come Aquisgrana. scambiati i loro rispettivi pieni poteri e trovatili in buona e d o vuta forma. Artikel 2 1. L'attuale organizzazione e circoscrizione diocesana della Chiesa cattolica in Prussia rimane conservata. In Aquisgrana sarà nuovamente eretta una Sede Vescovile ed il Capitolo Collegiale sarà trasformato in Cattedrale. Capitolo ernannt. In KollegiatAachen wird in ein wieder ein Bischöflicher Stuhl errichtet und das Kathedralkapitel umgewandelt. Das Bistum Aachen Aquisgrana governativo Gladbach. CARL Wissen- per la Scienza. 2. l'Arte e l'Istruzione Pubblica. Staats- ASCHOFF. delle Finanzminister HERMANN HÖPKER-ASCHOFF i quali. Rheydt. R h e y d t . Krefeld (Stadt und Land) und Kempen umfassen und der Kölner Kirchenprovinz angehören.Gladbach. Artikel 1 Der Freiheit des Bekenntnisses und der Ausübung der katholischen Religion wird der Preussische Staat den gesetzlichen Schutz gewähren. 2. Ministro Prussiano den minister schaft. banno convenuto negli articoli seguenti. wird den Regierungsbezirk Aachen sowie die Kreise Grevenbroich. E R M A N N O H O E P K E R - Volksbildung HEINRICH den Herrn und Preussischen Dr. Articolo 2 1. D r . Es pure i circondari di Grevenbroich. Articolo 1 Il Governo Prussiano darà protezione legale alla libertà della professione e dell'esercizio della religione cattolica.

4. aber der Kölner Kirchenprovinz angegliedert. Come Fulda. H e d wig in Berlin ihren Sitz nehmen. dessen Bischof und Kathedralkapitel bei St. Edvige in Berlino. le Diocesi di Hildesheim e di Fulda. appartenente già alla Diocesi di Culma ed ora governato 1 wird in Zukunft Suftraganbistum des Metropoliten v o n K ö l n sein. In Schneidemühl sarà istituita una Prelatura nullius per i residui occidentali di territorio dell'Archidiocesi di Gnesna e Posnania e della Diocesi di Culma. retti attualmente da un A m ministratore Apostolico. Il distretto della Delegazione costituito di Berlino sottoposto finora al V e s c o v o di Breslavia sarà in Diocesi indipendente. quel Capitolo Cattedrale diverrà Capitolo Metropolitano. W i e Fulda so wird auch dieses aus seinem bisherigen Metropolitan verband gelöst. das Breslauer Kathedral. ma unita a quella di Colonia. Il territorio di Pomesania. . Der Bischof liehe Stuhl v o n Breslau wird zum Sitze eines Metropoliten. così anche la Diocesi di Limburgo sarà staccata dalla Provincia ecclesiastica di Friburgo. Der bisher dem Bischof v o n Breslau mitunterstehende Delegaturbezirk Berlin wird selbständiges Bistum. L'Archidiocesi di Paderborna cederà alla Diocesi di Fulda i distretti del Commissariato di Heiligenstadt e del Decanato di Erfurt. il V e s c o v o ed il Capitolo Cattedrale risiederanno in S. das dortige K a thedralkapitel wird Metropolitankapitel. 5. oltre l Archidiocesi di Paderborna. In Schneidemühl wird für die derzeit v o n einem Apostolischen Administrator verwalteten westlichen Restgebiete des Erzbistums (Gnesen-) Posen und des Bistums K u l m eine Praelatura nullius errichtet.Conventio inter S. D e m Bischöflichen Stuhle zu Paderborn wird der Metropolitancharakter verliehen. Alla Sede Vescovile di Paderborna sarà conferito il carattere di Metropolitana. Das Bistum Fulda überlässt den Kreis Grafschaft Schaumburg dem Bistum Hildesheim und den bisher ihm zugehörigen Teil der Stadt Frankfurt dem Bistum Limburg. 6. 5. Essa sarà in avvenire suffraganea dell'Archidiocesi di Colonia. 6. Das zurzeit vom Bischof von Ermland als Apostolischem Administrator mitverwaltete. La Diocesi di Fulda cede alla Diocesi di Hildesheim il circondario della contea di Schaumburg e alla Diocesi di Limburgo la parte che finora le apparteneva della città di Francoforte. La Sede Vescovile di Breslavia sarà eretta a Metropolitana. Alla Provincia ecclesiastica di Paderborna apparterranno.zum Metropolitankapitel erhoben. 4. Zur Paderborner Kirchenprovinz werden ausser dem Erzbistum Paderborn die Bistümer Hildesheim und Fulda gehören. Sedem et Borussiam Vescovo. ed il rispettivo Capitolo Cattedrale a Capitolo Metropolitano. An die Diözese Fulda tritt die Paderborner die B e zirke ihres Kommissariats Heiligenstadt und ihres Dekanats Erfurt a b .

Im Metropolitankapitel von Breslau wird die bisher dem Propste v o n St. da quattro Canonici onorari e da quattro Vicari. Hedwig in Berlin vorbehaltene Stelle aufgehoben. früher zur Diözese K u l m gehörige Gebiet v o n Pomesanien wird. da cinque Canonici effettivi. in avvenire il Capitolo Cattedrale in Frauenburg dal Preposto. Nel Capitolo Metropolitano di Breslavia sarà soppresso il posto finora riservato al Preposto di S. rimangono riservati ad. 9. 9. dal Decano. Le Diocesi di Warmia e di Berlino e la Prelatura di Schneidemühl formeranno insieme coll'Archidiocesi di Breslavia la Provincia ecclesiastica di Breslavia. In Hildesheim und in Fulda wird die Zahl der residierenden fünf Domkapitulare künftig betragen. La nuova erezione di una D i o cesi o di una Provincia ecclesiastica od altri cambiamenti della circoscrizione diocesana. das in Kathedralkapitel Zukunft aus in Frauenburg dem Propste. da quattro Canonici onorari e da sei Vicari. che apparissero eventualmente necessari in avvenire. das Kathedralkapitel in Berlin aus dem Propste. da sei Canonici effettivi. sarà unito alla Diocesi di Warmia. Uno dei membri onorari dei e 8. sechs residierenden und vier nichtresidierenden Kapitularen und sechs Vikaren.524 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale dal Vescovo di Warmia come Amministratore Apostolico. Die Bistümer Ermland und. 8. Das Kathedralkapitel in Aachen wird. dem Dechanten. Berlin und die lau Prälatur die Schneidemühl werden zusammen mit dem Erzbistum BresBreslauer Kirchenprovinz bilden. Il Capitolo Cattedrale in Aquisgrana sarà costituito dal Preposto. da un Canonico onorario e da quattro Vicari. 7. un futuro accor- gänzender späterer Vereinbarung vor- . Eines der nichtresidierenden Mitglieder der Metropolitankapitel von K ö l n und Breslau und des Kathedralkapitels v o n Münster soll der in dem betreffenden Erzbistum oder Bistum bestehenden theologischen Fakultät entnommen werden. In Hildesheim ed in Fulda il numero dei Canonici effettivi sarà in avvenire di cinque. 7. Eine in Zukunft etwa erforderlich erscheinende Neuerrichtung eines Bistums oder einer Kirchenprovinz oder sonstige Aenderung der bleibt erDiözesanzirkumskription Capitoli Metropolitani di Colonia di Breslavia e del Capitolo Cattedrale di Münster sarà scelto fra i professori della Facoltà teologica esistente nella rispettiva Archidiocesi o Diocesi. aus dem Propste. il Capitolo Cattedrale in Berlino dal Preposto. da sei Canonici effettivi. mit dem Bistum Ermland vereinigt. fünf residierenden und einem nichtresidierenden Kapitular und vier Vikaren. Edvige in Berlino. sechs residierenden und vier nichtresidierenden Kapitularen und vier Vikaren bestehen.

gli uffici ecclesiastici potranno essere liberamente eretti o mutati. Paderborn Bischöflichen Stühlen v o n Trier. Articolo 3 Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 2. ed alle Sedi Vescovili di Treviri. Nach Bedarf können in derselben Weise für die genannten und andere Bistümer weitere Weihbischöfe bestellt werden. Z u m Sitz eines Weihbischofs wird ein anderer Ort als der Sitz des Diözesanbischofs erst nach Benehmen mit der Preussischen Staatsregierung bestimmt werden. il quale sarà n o minato dalla Santa Sede ad istanza del V e s c o v o bisogno diocesano. die lediglich im Interesse der örtlichen Seelsorge geschehen. Die staatliche Mitwirkung bei der Bildung und Veränderung v o n Kirchengemeinden erfolgt nach Richtlinien. 10. Zur Unterstützung des Diözesanbischofs Breslau und wird in Zukunft und den den Erzbischöflichen Stühlen v o n K ö l n . des Artikels 2 können kirchliche A e m ter frei errichtet und umgewandelt werden. Artikel 4 1. Im einzelnen wird si^ gemäss besonderer Vereinbarung verteilt werden. Dieser Form bedarf es non si richiede per mutamenti unicamente nicht bei Grenzverlegungen. Münster und Aachen ein Weihbischof zugeteilt sein. der v o m Heiligen Stuhl auf Ansuchen des Diözesanbischofs ernannt wird. Il concorso dello Stato nella fondazione e nel cambiamento di parrocchie o di altre comunità ecclesiastiche avrà luogo secondo direttive. confini. .Conventio inter S. Essa sarà ripartita ira i singoli a norma di uno speciale accordo. Quale residenza di un V e s c o v o Ausiliare non potrà essere stabilito un luogo diverso dalla sede del Vescovo diocesano. Die Dotation der Diözesen und Diözesananstalten wird künftig jährlich 2. falls Aufwendungen aus Staatsmitteln nicht beansprucht werden. Sedem et Borussiam 525 do supplementare.800.000 RM betragen. se non d o p o preso contatto col Governo Prussiano. La dotazione delle Diocesi e degli istituti diocesani ammonterà in avvenire annualmente a Marchi (Reichsmark) due milioni e ottocentomila. attuati Questo accordo di nell'in- behalten. Münster ed Aquisgrana un V e s c o v o Ausiliare. di Breslavia e di Paderborna. Secondo il costituiti potranno essere nello stesso m o d o altri Vescovi Ausiliari così per le summenzionate c o m e per altre Diocesi. 10. che saranno stabilite d'accordo eoi Vescovi diocesani. qualora non siano richiesti pagamenti dai fondi dello Stato. Artikel 3 Unbeschadet der Bestimmungen teresse della cura locale delle anime. die mit den Diözensanbischöfen vereinbart werden. Per aiuto del V e s c o v o diocesano sarà dato in avvenire alle Sedi Arcivescovili di Colonia. Articolo 4 1.

1 der Verfassung des Deutschen Seiches bleibt die bisherige Rechtslage der Diözesandotation massgebend. Nach Erledigung eines Erzbischöflichen oder Bischöflichen Stuhles reichen sowohl das betreffende Metropolitan. * auf Verlangen durch Eintragung in das Grundbuch gesi- fìci che servono a scopi diocesani sono lasciati alla Chiesa. senza pregiudizio di contratti eventualmente esistenti. 2. Ecclesia facultatem sibi reservat utendi iuribus.526 Acta Apostolicae Sedis . Artikel 6 1. bleiben sie diesen. * Articolo 5 1. così il rispettivo Capitolo Metropolitano o Cattedrale come anche gli Arcivescovi e Vescovi diocesani della Prussia presentano alla Santa Sede liste * Articuli huius vi. I diritti esistenti di proprietà e di uso saranno su richiesta assicurati per mezzo della iscrizione nel catasto. Articolo 6 1.und Nutzungsrechte werden chert werden. quoad hanc dotationem.oder Kathedralkapitel als auch die Diözesanerzbischöfe Preussens dem und -bischöfe Heiligen aliud solutiones pecuniariae redimantur seu in convertantur. quae in veteribus circumscriptionis Bullis sancita sunt. Für eine Ablösung der Staatsleistungen gemäss Artikel 138 A b s . Nel caso di svincolo delle pre3. destinati a scopi della Chiesa. . degli istituti e delle fondazioni di diritto pubblico della Chiesa Cattolica sono garantiti secondo la Costituzione del Eeich Germanico. nach wie v o r überlassen. unbeschadet etwa bestehender Verträge. Gli edifìci ed i fondi dello Stato. La proprietà e gli altri diritti patrimoniali delle corporazioni. Le abitazioni d'ufficio e gli edi2. Soweit staatliche Gebäude oder Grundstücke Zwecken der Kirche gewidmet sind. Vermögen Anstalten und werden nach gen der katholischen Kirche an ihrem Massgabe der Verfassung des Deutschen Reichs gewährleistet. Das Eigentum und andere Stiftun- Rechte der öffentlich-rechtlichen Körperschaften. stazioni finanziarie dello Stato in conformità dell'articolo 138 capoverso 1 della Costituzione del Eeich Germanico rimane come norma la situazione giuridica finora vigente per la dotazione delie diocesi. Die bestehenden Eigentums. si quando Artikel 5 1.Commentarium Officiale 2. 3. Die Dienstwohnungen und die Diözesanzwecken dienenden Gebäude bleiben der Kirche überlassen. Verificandosi la vacanza di una Sede Arcivescovile o Vescovile. 2. sono ad essi lasciati come finora.

Bei der Aufstellung der Kandidatenliste und bei der W a h l wirken die nichtresidierenden Domkapitulare mit.und der Kathedralkapitel verleiht der Heilige Stuhl und zwar beim Vorhandensein zweier Dignitäten die erste (Dompropstei) auf Ansuchen des Kapitels. la seconda (Decanato) ad istanza del V e s c o v o Artikel 8 5 1. alium etiam eligere qui sit extra elenchos. Unter Würdigung dieser Listen benennt der Heilige Stuhl dem Kapitel drei Personen.Conventio inter S. ut nequeat. dass Bedenken politischer gegen Kandidaten bestehen. Der Heilige Stuhl wird z u m Erzbischof oder Bischof niemand bestellen. o v e esistano due dignità. cioè. . * 2. ha la da Santa Sede designa al Capitolo tre quali esso eleggere per votazione libera e segreta l'Arcivescovo od il V e s c o v o . La Santa Sede non nominerà nessuno Arcivescovo o V e s c o v o . Zum 527 Stuhle Listen v o n kanonisch geeigneten Kandidaten ein. Die Dignitäten der Metropolitan. geheimer Abstimmung den Erzbischof oder Bischof zu wählen hat. aus denen es in freier. Tenendo persone. Articolo 7 La Santa Sede non nominerà nessuno Prelato nullius o Coadiutore di un V e s c o v o diocesano con diritto di successione. si necessarium aut conveniens duxerit. dass Bedenken politischer Art gegen ihn nicht bestehen. ohne vorher durch Anfrage bei der Preussischen Art Staatsregierung den festgestellt nicht zu haben. intorno al quale il Capitolo d o p o la elezione non si sia prima assicurato presso il Governo Prussiano che contro di esso non esistono obbiezioni di carattere politico. senza essersi prima assicurata presso il Governo Prussiano che non esistono contro il candidato obbiezioni di carattere politico. postquam eos mature perpenderit. Le dignità dei Capitoli Metropolitani e Cattedrali sono conferite dalla Santa Sede e. la prima (Prepositura) ad istanza del Capitolo. * j 2. Sedem et Borussiam di candidati canonicamente idonei. Articolo 8 1. die zweite (Domdeka- * Apostolica haec Sedes huiusmodi elenchis non adeo tenetur. Alla formazione delle liste dei candidati ed all'elezione partecipano anche i Canonici onorari. v o n dem nicht das Kapitel nach der Wahl durch Anfrage bei der Preussischen Staatsregierung festgestellt hat. Artikel 7 Praelatus nullius unci zum Koadjutor eines Diözesanbischofs mit dem Eechte der Nachfolge wird der Heilige Stuhl niemand ernennen. presenti tra le queste liste.

2. membro di un ufficio diocesano. Angesichts der in diesem Vertrag zugesicherten Dotation der Biözesen und Diözesananstalten wird ein Geistlicher zum Ordinarius eines Erzbistums oder Bistums oder der Praelatura nullius. secundum canonem 1365 Codicis iuris canonici. b) abbia ottenuto un attestato a) die deutsche Eeichsangehörigkeit di maturità che abiliti allo studio in una Università tedesca. zum Studium an einer Universität mindestens berechtigendreijähriges * b) ein deutschen c) ein Artikel 9 1. membro di un Capitolo Cattedrale. Il Vescovo nomina i vicari delia Cattedrale audito Capitulo. L'alternativa ha luogo separatamente per i canonici effettivi e per gli onorari. Articolo 9 1. un ecclesiastico sarà nominato Ordinario di una Archidiocesi o di una Diocesi o di una Prelatura Vicario nullius. 3. soltanto se egli: a) abbia la cittadinanza tedesca. c) abbia almeno per un triennio * hat. wenn er Domvikarien besetzt der DiÖzesanbischof nach Anhörung des des Reifezeugnis besitzt. beim Vorhandensein nur einer Dignität (Dompropstei oder D o m dekanat) diese abwechselnd auf Ansuchen des Kapitels und des Diözesanbischofs. Vescovo Ausiliare. zum Weihbischof. di un Capitolo Cattedrale. o v vero direttore od insegnante in un Istituto diocesano di educazione.528 Acta Apostolicae Sedis . * Hoc Conventionis praescripto obligationi non derogatur qua clerici tenentur. 3. assicurata in questa solenne Convenzione. besetzt der DiÖzesanbischof abwechselnd nach Anhörung und stimmung wechslung und des Kapitels. bei findet residentialen Kanonikaten nichtresidentialen gesondert statt. Die Kapitels. i Canonicati alternativamente audito Capitulo e de consensu Capituli. per sexennium philosophicis ac theologicis studiis operam dare. In considerazione della dotazione delle Diocesi e degli istituti diocesani. . Il V e s c o v o diocesano conferisce 2. zum D o m vikar. alternativamente ad istanza del Capitolo e del V e s c o v o diocesano.Commentarium Officiale nat) auf Ansuchen des Diözesanbischofs. o v e esista una sola dignità (Prepositura o Decanato). z u m Mitglied eines Domkapitels. Die Kanonikate der Kapitel mit ZuDie Ab- diocesano. zum Mitglied einer Diözesanbehörde oder zum Leiter oder Lehrer an einer Diözesanbildungsanstalt nur bestellt werden.

Bei kirchhchemund staatlichem Einverständnis kann von den in A b s . von d e n Personalien des betreffenden Geistlichen Kenntnis geben. con speciale riguardo al c a p o v . 3. in m o d o speciale potranno essere riconosciuti gli studi compiuti in altre alte scuole di carattere tedesco verse lett.1 Vescovi diocesani ed il Prelato nullius esigeranno per gli ecclesiastici.(Prälatur-) Verwesers. 2. 1 lettere a. 2. un Subito le notizie mededi di dell'ecclesiastico da quelle nominate dinella 529 philosophisch-theologisches Studium an einer deutsehen staatlichen H o c h schule oder an einem der gemäss! Artikel 12 hierfür bestimmten bischöflichen Seminare oder an einer päpstlichen Hochschule in R o m zurückgelegt hat. Sedem et Borussiam compiuto gli studi di filosofìa e teologia in un'alta scuola germanica dello Stato. 1 zu a. d o p o la nomina provvisorio Amministratore una Diocesi o Prelatura. Almeno due settimane prima della progettata nomina di un ecclesiastico a membro di un Capitolo Cattedrale ovvero a direttore competente Autorità od insegnante in un Seminario diocesano. Eine entsprechende Anzeige wird alsbald nach der Bestellung eines Bistums. 3. Mediante intesa tra le Autorità ecclesiastica e governativa si potrà prescindere dai requisiti enumerati' nel c a p o v . comunicherà personali simo. e. Mindestens zwei W o c h e n v o r der beabsichtigten Bestellung eines Geistlichen zum Mitglied eines D o m kapitels oder zum Leiter oder Lehrer an einem Diözesanseminar wird die zuständige kirchliche Stelleder Staatsbehörde dieses von dieser und Absicht und. la ecclesiastica darà conoscenza a