GP Geran Permulaan TASKA

GARIS PANDUAN PEMBERIAN GERAN PERMULAAN TASKA

PENGENALAN 1. Pemberian Geran Permulaan TASKA merupakan inisiatif Kerajaan di bawah

dasar Bajet 2013 dan Program Transformasi Kerajaan 2.0 (GTP 2.0). Objektif utama inisiatif ini adalah untuk menyediakan satu sistem sokongan sosial yang membolehkan kanak-kanak di bawah umur 4 tahun mendapat alternatif pengasuhan dan didikan awal di TASKA yang berkualiti dan memenuhi standard yang ditetapkan. Antara objektif khusus adalah seperti berikut : (i) meningkatkan pendaftaran TASKA dan enrolmen kanak-kanak di TASKA yang berdaftar dengan JKM; (ii) menyokong usaha bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan TASKA dan mengurangkan beban pengusaha untuk menampung kos pengoperasian yang semakin meningkat; dan (iii) Menyokong dasar kerajaan untuk meningkatkan guna tenaga kerja wanita dalam pasaran pekerjaan dan menangani isu berkaitan pembantu rumah warga asing. KRITERIA PERTIMBANGAN 2. Terdapat enam (6) kriteria utama yang menjadi asas pertimbangan pemberian geran permulaan TASKA iaitu:A. TASKA BERDAFTAR TASKA baru yang berdaftar dengan JKM dalam tahun semasa; Cawangan TASKA sedia ada yang baru berdaftar dengan JKM dalam tahun semasa.
Bahagian Perundangan dan Advokasi, JKM | 1

i) ii)

PENGUSAHA TASKA warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas. dan bebas daripada sebarang tindakan mahkamah. 2. D. YURAN BULANAN KANAK-KANAK Kadar yuran pengasuhan yang dikenakan sebulan ke atas seorang kanakkanak hendaklah tidak melebihi kadar maksimum yang ditetapkan seperti berikut :LOKASI TASKA KADAR YURAN SEBULAN (MAKSIMUM BAGI KANAK-KANAK NORMAL) KADAR YURAN SEBULAN (MAKSIMUM BAGI KANAK-KANAK OKU ) i) Semenanjung Malaysia Bandar ii) Semenanjung Malaysia Luar Bandar iii) Malaysia Timur Bandar RM 500 RM 350 RM 550 RM 700 RM 500 RM 750 Bahagian Perundangan dan Advokasi. atau 10 orang bagi TASKA Institusi. B. i) ii) iii) C. telah hadir dan lulus KAAK atau Kursus Asuhan Dan Didikan Awal KanakKanak Kebangsaan (Asuhan PERMATA). ENROLMEN KANAK-KANAK enrolmen kanak-kanak di bawah umur 4 tahun tidak kurang daripada a) b) 4 orang bagi TASKA Di Rumah.GP Geran Permulaan TASKA Nota: Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat dan Jawatankuasa Panel Insentif TASKA juga boleh memberi pertimbangan khas kepada TASKA yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam bulan Disember 2012. JKM | 2 .

iii) TASKA Institusi Enrolmen kanak-kanak di bawah umur 4 tahun lebih daripada 20 orang pada satu-satu masa.GP Geran Permulaan TASKA iv) Malaysia Timur Luar Bandar RM 450 RM 600 E.000 sekaligus RM 3. i) AKAUN Hendaklah memiliki akaun semasa atau akaun simpanan atas nama TASKA. ii) TASKA Institusi Enrolmen kanak-kanak di bawah umur 4 tahun tidak kurang daripada 10 orang pada satu-satu masa. F. Kadar geran permulaan TASKA ditetapkan mengikut kategori TASKA di rumah dan TASKA institusi dengan mengambil kira bilangan enrolmen kanak-kanak seperti berikut :KRITERIA TASKA i) TASKA Di Rumah Enrolmen kanak-kanak di bawah umur 4 tahun antara 4 9 orang pada satu-satu masa. i) ii) PREMIS premis TASKA memenuhi syarat kelulusan agensi teknikal. dan keutamaan TASKA yang ditubuhkan di luar bandar. RM20.000 sekaligus KADAR GERAN Bahagian Perundangan dan Advokasi. pinggir bandar (urban poor) dan pedalaman. JKM | 3 . KADAR GERAN PERMULAAN TASKA 3.000 sekaligus RM10.

my. Salinan rekod kehadiran kanak-kanak di bawah umur 4 tahun. Gambar hadapan bangunan TASKA. 6.my. Salinan resit bil utiliti (air dan elektrik). Setiap permohonan akan dipertimbangkan untuk kelulusan dalam Mesyuarat Panel Insentif TASKA. KELULUSAN GERAN PERMULAAN TASKA 8. Hanya permohonan yang lengkap akan diproses dan diberi pertimbangan. 5. Salinan Mykid kanak-kanak di bawah umur 4 tahun. Semua salinan dokumen ini hendaklah disahkan oleh kakitangan awam kumpulan Pengurusan dan Profesional. Salinan Perakuan Pendaftaran TASKA. Permohonan boleh dikemukakan oleh pengusaha TASKA swasta dengan menggunakan Borang Permohonan Geran Permulaan TASKA (Borang GP1) yang boleh didapati dengan muat turun melalui laman sesawang jkm. JKM | 4 . Salinan penyata buku akaun bank TASKA. Borang permohonan hendaklah dikemukakan dengan menyertakan salinan dokumen berikut:i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) • Salinan kad pengenalan pengusaha TASKA (hadapan dan belakang). dan Gambar pengusaha bersama kanak-kanak di TASKA. Tarikh tutup permohonan geran permulaan adalah pada 31 Mei 2013 bagi Fasa 1 dan pada 31 Ogos 2013 bagi Fasa 2. Keahlian mesyuarat terdiri daripada Ketua Pengarah Bahagian Perundangan dan Advokasi. TARIKH TUTUP PERMOHONAN 7.gov. Salinan resit bayaran yuran bulanan pengasuhan. Borang permohonan boleh dikemukakan kepada Bahagian Perundangan dan Advokasi JKM atau melalui emel insentif_TASKA@jkm. Setiap pengusaha TASKA hanya dibenarkan mengemukakan satu (1) permohonan geran permulaan sahaja.GP Geran Permulaan TASKA CARA MEMOHON 4.gov.

Salinan akuan penerimaan geran permulaan TASKA hendaklah disimpan oleh pengusaha TASKA dan JKM. Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan). Pengusaha tidak dibenarkan Bahagian Perundangan dan Advokasi. Akuan penerimaan geran ini merupakan komitmen pengusaha untuk. Keputusan Mesyuarat Panel Insentif TASKA adalah muktamad. (i) (ii) menggunakan mengikut perbelanjaan memastikan operasi TASKA berkekalan mengikut standard yang ditetapkan untuk tempoh tidak kurang daripada 3 tahun dari tarikh surat akuan ditandatangani. 9. Pengarah (KK). Carta alir permohonan geran permulaan TASKA adalah seperti di Lampiran A. Pembayaran Geran Permulaan kepada permohonan yang berjaya akan dilakukan melalui Electronic Fund Transfer (EFT) ke dalam akaun semasa TASKA. 10. Pengusaha TASKA yang berjaya menerima geran adalah dikehendaki menandatangani Surat Akuan Penerimaan Geran Permulaan TASKA (Borang GP2). Bahagian PA bertanggungjawab memaklumkan keputusan permohonan kepada Pengusaha TASKA yang terlibat berdasarkan keputusan daripada Ringkasan Eksekutif Senarai Permohonan Geran Permulaan yang telah diperakukan oleh KPKM. SURAT AKUAN PENERIMAAN GERAN PERMULAAN 11. yang dibenarkan sahaja. Pengarah (PA) dan Bahagian PA sebagai urus setia.GP Geran Permulaan TASKA Kebajikan Masyarakat (KPKM) selaku pengerusi. PEMBAYARAN 12. dan (iii) bersedia menerima sebarang tindakan jika melanggar syarat-syarat yang ditetapkan. Seorang pengusaha TASKA hanya layak menerima satu geran permulaan sahaja. Perbelanjaan adalah dibenarkan ke atas perkara-perkara yang memberi manfaat kepada perkembangan holistik kanak-kanak dan menambah baik sistem pentadbiran serta pengurusan TASKA sahaja. Pengarah (PP). JKM | 5 . SKOP PERBELANJAAN 13. Bayaran hanya dilakukan setelah pengusaha mengembalikan Surat Akuan Penerimaan Geran Permulaan TASKA (Borang GP2) kepada JKM.

GP Geran Permulaan TASKA menggunakan wang geran untuk apa-apa bentuk pelaburan atau simpanan tetap bertujuan mendapatkan keuntungan tunai atau penggantian kos pembelian atau perkhidmatan yang telah dilakukan sebelum tarikh penerimaan geran. pengusaha boleh menggunakan wang geran ini bagi menyelesaikan baki ansuran bayaran yang masih ditanggung selepas tarikh penerimaan geran bagi barangan atau perkhidmatan yang dibeli secara ansuran selagi memenuhi kriteria perbelanjaan terperinci yang dibenarkan. Sila rujuk perincian perbelanjaan yang dibenarkan dalam Lampiran B. bekalan air dan sebagainya. Misalnya bayaran deposit menyewa premis. Bahagian Perundangan dan Advokasi. Pengusaha dikehendaki mengemukakan laporan perbelanjaan yang telah dilakukan kepada JKM dalam tempoh 3 bulan dari tarikh Surat Akuan Penerimaan Geran Permulaan ditandatangani atau setelah ke semua amaun geran dibelanjakan mengikut yang mana lebih dahulu. Walau bagaimanapun. Semua laporan tersebut perlu disimpan dalam keadaan kemaskini bagi tujuan auditan daripada ibu pejabat JKM. LAPORAN PERBELANJAAN 15. deposit perkhidmatan bekalan elektrik. Pemeriksaan perbelanjaan geran akan dilakukan oleh Bahagian PA dan Unit Kewangan JKM bagi memastikan prestasi perbelanjaan dan pematuhan pengusaha TASKA. 14. JKM | 6 . Laporan Pemeriksaan Perbelanjaan Geran Permulaan akan disediakan dan dikemukakan kepada Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat. PEMERIKSAAN PERBELANJAAN 16. Pengusaha hendaklah membelanjakan keseluruhan wang geran ini dalam tempoh satu (3) bulan dari tarikh Surat Akuan Penerimaan Geran Permulaan ditandatangani.

Faks Emel Pegawai : 03-83232049 : insentif_TASKA@jkm. NAMA BORANG BORANG GP1 BORANG GP2 BORANG GP3 BORANG GP4 TUJUAN Borang Permohonan Insentif Geran Permulaan TASKA Akuan Penerimaan Geran Permulaan TASKA Laporan Perbelanjaan Geran Permulaan TASKA Borang Perincian Perbelanjaan Geran Permulaan TASKA Bahagian Perundangan dan Advokasi. Sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut mengenai Geran Permulaan TASKA boleh dirujuk kepada :Bahagian Perundangan dan Advokasi Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia Kementerian Pembangunan Wanita. Keluarga dan Masyarakat Aras 6. Presint 4 62100 PUTRAJAYA No.my : Puan Faizah binti Abdullah/ Puan Nor Azleen binti Amzah/ Cik Noor Haslina binti Rosli BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BIL. 2. 1. 3.gov. 4. 55 Persiaran Perdana. JKM | 7 . 9 -18.GP Geran Permulaan TASKA PERTANYAAN 17. Telefon : 03-8323 1976 / 2546 / 2547 No. No.

Bahagian PA terima dan semak permohonan 3. Sediakan laporan pelaksanaan geran permulaan Tamat Bahagian Perundangan dan Advokasi. Kumpul dan selaraskan laporan perbelanjaan daripada pengusaha TASKA 9. Kemukakan keputusan permohonan kepada pengusaha TASKA Tidak Layak/Tidak Lengkap Layak/Lengkap 6.GP Geran Permulaan TASKA Lampiran A CARTA ALIR PERMOHONAN GERAN PERMULAAN TASKA Mula 1. Sediakan senarai permohonan mengikut negeri 4. JKM | 8 . Pengusaha TASKA kemuka laporan perbelanjaan kepada Bahagian PA Tidak Lengkap Lengkap 8. Adakan Mesyuarat Panel Insentif TASKA 5. Pengusaha TASKA kemuka permohonan kepada Bahagian PA 2. Terima perakuan penerimaan daripada pengusaha TASKA yang berjaya Tamat 7.

kabinet. Bahagian Perundangan dan Advokasi. kemudahan peti sejuk. pendingin hawa. kemasan dan keceriaan TASKA seperti lukisan mural. almari. pemain video dan seumpamanya. projektor. Peralatan Pentadbiran dan Sistem Pengurusan TASKA i) mesin perakam waktu. pemanas air. Latihan i) latihan untuk meningkatkan kemahiran dan mutu perkhidmatan pengasuhan awal kanak-kanak serta pengurusan TASKA seperti Kursus Asuhan PERMATA. mengecat dinding. pencetak. meja. bahan-bahan pembelajaran kreatif seperti carta / kit pengajaran dan pembelajaran serta seumpamanya 4. Perabot dan Kemasan i) ii) perabot dan kelengkapan TASKA seperti kerusi. wall paper. kipas. penggera keselamatan dan alat pemadam api. 3.GP Geran Permulaan TASKA Lampiran B PERINCIAN PERBELANJAAN YANG DIBENARKAN 1. mesin fotostat serta komponen yang berkaitan dengannya. hiasan dan seumpamanya. 2. latihan atau bantuan kecemasan. komputer. Alat Bantu Bagi Perkembangan Kanak-kanak i) ii) alat tulis dan bahan bacaan. JKM | 9 . ii) iii) peralatan permainan dalam dan luar TASKA. ii) sistem pengurusan rekod berkomputer dan seumpamanya. Peralatan dan Kemudahan TASKA i) peralatan keselamatan seperti kamera litar tertutup. televisyen. 5.

GP Geran Permulaan TASKA Bahagian Perundangan dan Advokasi. JKM | 10 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful