GRAMATICA LIMBII GERMANE

norme – excepþii – comunicare

1

Versiunea finalã a fost realizatã în colaborare cu
drd. Evemarie Draganovici

2

DOINA SANDU GRAMATICA LIMBII GERMANE norme – excepþii – comunicare & -7 EDITURA UNIVERSITARà Bucureºti 3 .

ro.C. excepþii. DOINA Gramatica limbii germane : norme.editurauniversitara.47 / 319. . (021) 315. ISBN 978-973-749-331-6 811.67.N. 33.I.27 www. comunicare / Doina Sandu.27 comenzi@editurauniversitara.ro.Tehnoredactare: Ameluþa Viºan Coperta: Angelica Badea Copyright © 2008 Editura Universitarã Director: Vasile Muscalu Bd.S. Bucureºti.2´36 © Toate drepturile asupra acestei lucrãri sunt rezervate Editurii Universitare Distribuþie: tel/fax: (021) 315. 2008 Bibliogr.32.67.Bucureºti : Editura Universitarã.S. sect.47 (021) 319.ro ISBN 978-973-749-331-6 4 . e-mail: redactia@editurauniversitara./Fax.32. Nicolae Bãlcescu nr. EDITURÃ RECUNOSCUTÃ DE CONSILIUL NAÞIONAL AL CERCETÃRII ªTIINÞIFICE DIN ÎNVÃÞÃMÂNTUL SUPERIOR (C.) Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României SANDU.112.1. Tel.

de ex: F subclasificare a elementelor „cum grupãm verbele?” clasei respective „cum învãþãm verbele?” F modele . Informaþia oferitã poate fi utilã atât în studiu instituþionalizat cât ºi în studiu individual la orice nivel de însuºire a limbii. care pentru învãþarea limbii porneºte de la simplu spre complex într-o progresie bine dozatã. cât ºi în lb. Capitolele au o structurã asemãnãtoare. care poate fi uºor recunoscutã urmãrind întrebãrile cu rol de ghid. germanã 5 . studenþi ºi elevi care-ºi însuºesc limba germanã ca limbã strãinã. fãrã a intra în amãnunte greu accesbilie utilizatorului neavizat • terminologia de specialitate apare atât în lb.Cuvânt înainte Aceastã lucrare se adreseazã publicului larg. românã • informaþii esenþiale. participanþi la diferite cursuri de limbã germanã -.flexiune F valori semantice ºi pragmatice „cum folosim formele verbale?” ale clasei respective de cuvinte „parteneri ai verbului în propoziþie” F colocaþii impuse fie de cãtre sistem prin valenþa cuvântului respectiv. Sunt parcurse principalele segmente ale unei descrieri morfosintactice a limbii germane. O gramaticã este sursã de informare. de la începãtori la avansaþi. tuturor acelora ce-ºi propun sã pãtrundã în tainele limbii germane pentru a descoperi care-i sunt rigorile ºi cum pot fi acestea însuºite – studenþi ai secþiilor cu profil filologic. românã. fie de uz în comunicarea curentã. în cazul de faþã având atât caracter descriptiv cât ºi prescriptiv. Sintetizând se pot remarca urmãtoarele avantaje pe care le oferã lucrarea: • descrierea fenomenelor lingvistice (metalimbaj) în lb. Aceastã descriere a limbii germane nu trebuie privitã ca un manual.

iar pachetul de norme odatã însuºite oferã o bazã solidã pentru utilizarea fluentã a acestei limbi de largã circulaþie ºi de o aleasã frumuseþe. germane • liste – inventar utile pentru însuºirea valorii pragmatice a elementelor limbii • materialul bine sistematizat. 6 . uºor de utilizatSper ca folosind aceastã gramaticã drept îndrumar ºi posibilitate de informare permanentã.• respectarea niveluilui actual al cercetãrii în domeniu urmãrind în primul rând crearea unui instrument de lucru pentru cei ce învaþã sau utilizeazã limba germanã • multe exemple concludente – cu vocabular accesibil ºi la nivel de începãtori în învãþarea lbii. utilizatorii sã poatã ajunge la credinþa cã limba germanã este accesibilã oricui.

Was heißt denn „Grammatik“? ØGRAMMATIK heißt das ordentliche Laufen der Wörter der Reihe nach dem Sprechen nach dem Satze nach dem Sinne nach. Øheißt GRAMMATIK nicht eher das Bravsein der Wörter? den Regeln nach der Erwartung nach dem Mutmaßen nach? Ølaufen die Wörter manchmal nicht doch über die GRAMMATIK hinaus ??? 7 .

..Semne ºi convenþii grafice Zeichen und graphischeKonventionen F indicã explicarea unui termen sau o enumerare desinenþe K singular KK plural ø realizare zero. absenþa unui element & entitãþi neînsufleþite Substantiv à masculin Substantiv àfeminin Substantivàneutru * # & der Brief / er die Schere / sie das Buch / es II Plural J E. ich FL du C K/L er/es/sie JJ E wir F LJ ihr C KL sie * propoziþie incorectã 8 ..

.......... AInstr.... D E bd E Präp EAkk Ebd EDat. El...............-ethicus AMod ANeg ASit Adv prp AEstim.Abkürzungen in der vorliegenden Beschreibung Abrevierei în descrierea de faþã {A} A ADat.. EDir... Eind Einl....... AKaus.. EGen.... Akk/A AKond AKons AKonz ALok APräk ARel ARestr ASelekt.. ASimult ATemp Attr. Aind.. ElNuanc ENom.../Adj Angabe Adjektiv Dativus ethicus Modifikativangabe Negativangabe Situativangabe Präpositionaladverb Estimativangabe Evaluationsangabe Finalangabe indefinite Angaben Instrumentalangabe Kausalangabe Akkusativ Konditionalalangabe K onsekutivangabe Konzessivangabe Lokalangabe Präkautionsangabe Relationsangabe Restriktivangaben Selektionsangabe Simultanangabe Temporalangabe Attribut Adverb Verifikationsangabe Basis cadru verbal Dativ betonte definite Pronomina und Nominalphrasen Präpositionalergänzung Akkusativergänzung betonte definite Pronomina und Nominalphrasen Dativergänzung Direktivergänzung Genitivergänzung Ergänzungen in indefiniter Ausprägung Einleiteelement Element Nuancierungselement Nominal-/ Adjektivalergänzung 9 .. AFin. AEval..... AV AVerif B C .

SR ub. S sg. Konj. US Va Vfin Vi Vi II. pl Präp. Konjunktiv II Maskulin Neutra Menge von Elementen Nominativ Obersatz Präfix Passiv Person Plural Präposition prepoziþie Reflexivpronomen Substantiv Singular Satzrahmen Unbestimmt Untersatz verb auxiliar finite Formen des Verbs Infinitiv I Infinitiv II.II M N n Nom/N OS P Pass. Pers. ESubj Eub E Exp F Gen.I. Vv 10 Situativergänzung Subjektergänzung unbetonte Pronomina Expansivergänzung Feminin Genitiv Gliedsatz Hauptsatz Hauptverben Infinitiv Konjunktiv I./G GS HS HV Inf.ESit. infinite Form des Verbs Verbalklammer Modalitätsverb Modalverb Vokal Partizip II. Pronrefl. Vinfin VK VM Vm Vok Vp Vsich. Haupt-/Vollverben . Konj. prep.

................ infinite ....... interogative ......................... modale. abstracte ........... forme de timp: simple............ SUBSTANTIVUL ......... de modalitate ......... compuse .......................................................................... cum se poate privi o acþiune ........................ 15 1............................ numãrul ºi cazul ............................................................................. cum învãþãm verbele ...................................... pe criterii de structurã morfematicã: simple............................................ reflexive............... diateza activã...................................................................................... demonstrative. ale conjunctivuilui ...... ale imperativului ...... numãr gen ............................................ 5 8 9 PARTEA 1-A CLASELE de CUVINTE ........................... comune..................................................... 113 11 ................................ PRONUMELE .............. ce parteneri selecteazã substantivele în propoziþie ................................................................................. 17 19 19 21 26 29 31 42 44 44 46 57 58 58 63 2.................................................................................................................................................................... 111 pronume personale ...... 109 cum grupãm pronumele ....................... 79 81 81 84 86 98 3................................ pe criterii semantice: noþionale................................................................................................ auxiliare............................................................................ pe criterii ale formei: finite........ 112 pronume de referire: propriu-zise........ pe criterii ale formei: genul....................... Simboluri .................................................................................. cum folosim formele de timp ...................... Abrevieri ............................ compuse.............................................. derivate............................................................... VERBUL ......................... cum grupãm verbelele ............................................................................. mixtã .................................................................................................................declinãrile substantivului ................................................. pe criterii semantice: concrete: proprii.............................................. 111 clasificare dupã entitãþile la care se face referire .. negative................ ce parteneri selecteazã verbele în propoziþie ........... modele de conjugare: slabã........................................................ derivate...................... tare......... abreviate .................... 112 pe criterii ale formei: persoanã............................................ diateza pasivã ..................................................................... pronume abstracte: nedefinite........ pe criterii de structurã morfematicã: simple.............................................. posesive..................................................................................................................................CUPRINS Cuvânt înainte .... relative... cum grupãm substantivele ..................................... ale indicativului ................................................................................................................................. complexe ..................

......... cum folosim adjectivele .................................................. determinantul demonstrativ ...... concesive................... cum declinãm numeralele .................................................................. determinantul interogativ ................ CONECTORI ...... 127 129 129 129 130 133 136 137 142 143 5...................... definiþi.................................................................................. cum grupãm numeralele ................................................................................................................ 2....................... ADJECTIVUL ........ ce parteneri selecteazã pronumele în propoziþie . interogativi ............................... NUMERALUL ................. 1..... de timp.................. cum grupãm adverbele ........................................................ ce parteneri selecteazã adjectivele în propoziþie ....................... distributive....... instrumentale. Prepoziþia ....................................................... negativi......... 145 147 147 6.............................................................................................. de nuanþare................................................4............. graduative........ cuantificative.......................................... cum indicãm ora ........................... dupã tipul de identificare .......................... derivate............................................................ sociative............ ADVERBUL ........................ 7....... 155 157 158 161 166 171 173 173 173 173 177 178 178 179 181 181 186 190 192 8.............. pe criterii semantice: calificative..... compuse................... Conjuncþia .......................................................................... temporale............................................................................................................................................ clasificative....................... cauzale....................................................................................................................................................................................................................................................................... variative .............................................................................................. compuse .............................................................. condiþionale.... iterative...................................................................................................................................... fracþionare..................... toponimice.. modificative......................... DETERMINANTUL . PARTICULA ................................................................................................... pe criterii de structurã morfematicã: simple........................ pe criterii semantice: modale................................ determinantul nedefinit .................. graduative........ finale.... ce parteneri selecteazã adverbul în propoziþie ....................................................... articolul ........................................................................ cum grupãm determinanþii .............................................................................................. cum grupãm adjectivele ............................................ determinantul negativ . ......... pe criterii de structurã morfematicã: simple....................... ordinale............... directive.......................................... cum comparãm adjectivele ................................................... derivate .... compuse . determinantul posesiv ................................. 195 cum grupãm particulele .............................................. de poziþie................................................................ pe criterii semantice: adverbe de loc........ locale........................................................................................................ cum declinãm adjectivele .................................................. 12 201 202 209 211 ..................... derivate.................. cardinale...................... pe criterii semantice: .......................................................................... particule folosite ca echivalente ale unei propoziþii ..................... cum grupãm conjuncþiile .................... 197 9............................................................................................................................ care denumesc materia............................ nedefiniþi..... cum comparãm adverbele . multiplicative.................. pe criterii de structurã morfematicã: simple..................... ...................................................

....................................... de proporþionalitate ........ finale...................... imperative..................................... propoziþia subordonatã introdusã............................... local......... complement predicativ (nominal........ modale: adversative................................ estimativ: de precauþie................ complement la genitiv............................. sateliþii verbului în propoziþie: .................................. din ce se compun propoziþiile .......... subordonatoare: temporale........ complement la acuzativ...................... instrumental................................... cum iau naºtere frazele . complement nominal................. circumstanþial situativ: temporal.. complement prepoziþional......... restrictiv... instrumental........ complement la acuzativ...................... dependente .. pe criterii de funcþie (sintacticã): propoziþii subordonate cu funcþie de: subiect....... propoziþii subordonate cu funcþie de atribut ......... FRAZA .. complement cantitativ .............. de verificare. optative ........................................ PROPOZIÞIA .............................. estimativ: de precauþie........... atributul ............................................ 211 211 212 214 PARTEA A 2-A 1........................................... concesiv. complement la dativ............... graduative........................... de nuanþare......... circumstanþial situativ: temporal........... condiþional..... negativ................................. de relaþionare....................... cum grupãm propoziþiile subordinate ................................. sociativ........... de selecþie... interogative................ explicative............................... cauzal........................ de evaluare........................ concesive........................................ de precizare ..................... complement adjectival................. exclamative........... cauzale............ pe criterii de formã: ........... complement la genitiv.............. ............................... comparative..................... complement situativ...... adjectival).......... circumstanþial modificativ................................ 274 275 282 282 282 285 3. propoziþii subordonate cu funcþie de circumstanþial: circumstanþial modificativ......... de selecþie............... 305 305 285 290 301 302 13 ... complement cantitativ ................................ complementele: subiect........................... complement directiv.......................... cum grupãm propoziþiile ......... propoziþia subordonatã neintrodusã ... final........ final.............................. de verificare ...........pe criterii de structurã morfematicã: simple............................... condiþionale..... TOPICA .................... concesiv. circumstanþialele: circumstanþial modificativ.................................................................................................................................. disjunctive..................................................................................................... restrictiv......................................................... subordonatoare ........................ cauzal. de evaluare... complement la dativ........................................................................................ elementul corelativ ..... 219 223 223 227 227 233 233 235 236 245 2......... consecutiv.......................................................... complement prepoziþional.... complexe .. pe criterii de funcþie: coordonatoare................ în funcþie de dependenþa propoziþiei: regente. local......................................................................... dativul etic........ în funcþie de intenþiile comunicative dominante: enunþiative....... condiþional....................................... pe criterii semantice: coordonatoare: copulative............................ cum iau naºtere propoziþiile ........... consecutiv.......................................... predicatul ....... complement directiv......... complement situativ............ adversative.................................... instrumentale........ cauzale: propriu-zise.............. Ordonarea linearã a elementelor sintactice ............... consecutive.......................................... de relaþionare..........

14 .

PARTEA 1-A GRAMATICÃ norme GRAMATICÃ excepþii GRAMATICÃ comunicare CLASA DE CUVINTE WORTKLASSEN Kommunikation GRAMMATIK Ausnahmen GRAMMATIK Regeln GRAMMATIK 15 .

conjugabile – verbul persoanã numãr timp mod diatezã flexibile declinabile – substantiv – pronume – determinativ gen numãr caz CUVINTE – adjectiv – numeral gen numãr caz grade de comparaþie neflexibile 16 – adverb – particule – conectori .

Clase de cuvinte modele Clase de cuvinte excepþii Clase de cuvinte comunicare VERBUL Caracteristici sub aspect morfologic – flexiune specificã F conjugare – categorii gramaticale F persoanã. timp. numãr. stãri das VERB Kommunikation Wo r t k l a s s e n Ausnahmen Wo r t k l a s s e n Modelle 17 . diatezã sub aspect sintactic – nucleul sintactic al F atrage (impune/tolereazã) parteneri – propoziþiei (complemente. circumstanþiale) F constituie propoziþii/construcþii sub aspect semantic – exprimã acþiuni. mod. evenimente.

VERBUL reguli VERBUL exemple VERBUL reguli VERBUL Clase de verbe Verbklassen das VERB 18 Regeln das VERB das VERB Regeln das VERB Beispiele .

zu-sagen Prefixul este acela care dã naºtere unui nou verb cu un alt sens decât cel al verbului bazã.Cum grupãm verbele? 1.(e)n COMPUSE: b. S(substantiv) / A(adjectiv) / AV(adverb) . durch-sagen. tanzen haben. klettern. ver-sagen. -ern. Acestea marcheazã fie locul desinenþelor în formele flexionate. P(prefix) – Vb(radical verb).(e)n ° derivate a P–Vb-(e)n ab-sagen. können DERIVATE: a. -ier(e)n Morfemele finale ale infinitivului le considerãm elemente specifice verbului în genere. sein. S(substantiv)/ A-(adjectiv) . -eln. wollen. fie servesc la crearea unui verb prin derivare.Vb(radical verb). pe criterii de structurã morfematicã nach mophematischer Struktur V -(e)n.(e)n a. aus-sagen. Accentuarea prefixului verbal indicã totodatã ºi faptul cã acesta se separã de rãdãcina verbului: 19 .(e)n b. klingeln. simple VERBE complexe cuvinte primare: denken. . Vb(radical verb).Vb(radical verb).

wider. 2. nieder-. 3. 2. Sie wiederholt manche Wörter so oft. fort-. rost-en. Hol doch den Hammer wieder rein! Draußen rostet er. ver-. Der Kutscher spannte die Pferde um und fuhr weg . Es regnete in Strömen. über-. aus-. 1. wachen. Sie bekam richtig Angst. an-. land-en. wärm-en. film-en. reif-en. Brich doch die Schokolade durch und gib deiner Schwester die Hälfte! 1. 2. her-. Wo ist Paul? Hol ihn wieder! Mereu (cel mai adesea) separabile immer (meist) trennbar Mereu inseparabile immer untrennbar ab -. weiter-. gemiss-. weg-. 3. Die Flut durchbrach den Deich. mit-. Die Polizei ist hinter ihm her. nach-. schuster-n. säuer-n. Adele ging schnell weiter./ wieder- 1. Schon wieder ein Sturm! Hoffentlich landet das Flugzeug rechtzeitig. löcher-n. süß-en. zu-. vor-. tag-en. Diesmal entkommt er nicht. bei-. unter-. als könnte sie sich nicht von ihm trennen. los-. Du hast den Kaffee schon wieder vergessen? Der Weg bis dahin ist lang. Zum Abschied umspannte Adele den Geliebten mit beiden Armen. er-. gleich-en. zu- be-. 3. um-. 2. da(r)-.(e)n hupe-n. 1. weit-en 1. empor-. Es war schon dunkel und die Straße menschenleer.A. Sie wollte ihren Nachbarn nicht treffen. kürz-en. Nächste Woche rufe ich dich vorher an. Sie brachen früh auf. 3. polster-n. ein-. mont-ier-en besser-n. hin-. b. -. kleid-en. 2. So geht es einfach nicht weiter! Du kellnerst schon seit zwei Jahren und dein Studium vernachlässigst du. Es ist nur ein Tippfehler. 3. S / A. nahe-n. particulã neaccentuatã: neseparabilã trennbar unbetont à Þ untrennbar durch-. ent-. zer-. 20 . auf-. particulã accentuatã: separabilã betont à Þ B. dass es die Zuhörer stört. säuber-n. kellner-n. So etwas kommt oft vor.

verlorengehen 1. sein? 2. dispoziþii ale persoanelor ºi obiectelor): aushalten. verrosten. 3.(e)n bergsteigen. schmelzschweißen. Wahrscheinlich muss er aber dafür noch lange sparen.und Hülsenfrüchte mähen und dreschen. notlanden. seiltanzen frohlocken. pe criterii semantice nach semantischen Kriterien 2. schönreden. ziehschleifen fluchbeten. helfen. wohnen 21 . Öl. hinuntereilen. wird er sitzenbleinen. ziehen b.Vb (e)n mähdreschen. werden c. vollbringen heraufkommen. sprengnieten. schutzimpfen. liebkosen. procese (trecerea de la o stare la alta fãrã voinþa cuiva): altern. schließen. Weil er stinkfaul ist. stehen. Wenn zwei Werkstücke durch das Aufschmelzen eines Werkstoffes miteinander verbunden werden. tanzen. schlafen. zurechtlegen 1.° compuse a S/A/AV – Vb . erwachen. Jetzt rechnet er viel schneller als seine Freunde. wenn sie in Urlaub sind. spülbohren. Vb . lesen. kaltschweißen. stanzschneiden. liebäugeln. springen. einschlafen. essen.1. schlafwandeln. blühen. stãri (calitãþi. Weißt du was „mähdreschen“ bedeutet? Ja. freilich: in einem Arbeitsgang Getreide. liegen. schlussfolgern. bellen. kennenlernen. nennt man das schmelzschweißen. 3. Wie? Soll er nächstes Jahr wieder in der 5. bleiben. sagen. vorangehen. prin sensul lor de bazã verbele denumesc urmãtoarele noþiuni: a. Paul liebäugelt mit dem roten Posche. Paul musste als Kellner viel kopfrechnen. sich befinden. Sie schlafwandelt. heimgehen. rinnen. ruhen. 2. activitãþi (acþiuni declanºate în mod voluntar de cãtre cineva): arbeiten. trockenlegen. Erikas Freunde müssen immer auf sie aufpassen. kopfrechnen. 2. sitzenbleiben. welken. singen. sterben. sein. vorwärtskommen. presspolieren. aufwachen. gehen. umgeben.

) – verbe autosemantice/ noþionale În acest caz genereazã propoziþii în care preia rolul de predicat – verbe predicative. alle zu lesen? Es regnet schon seit drei Tagen. 2. a exista. a se întâmpla. Wann hat sie wohl Zeit. 5. de mod ºi diatezã haben. b. sollen. Erika kauft immer so viele Bücher. werden ⇒ Auxiliare Va • exprimarea nuanþelor de modalitate a desfãºurãrii acþiunii [mögen. a face. wollen. Darf sie eigentlich so früh weg? 22 . Verbele pot fi folosite cu sens parþial estompat sau chiar total ºters ca verbe secundare (auxiliare de timp ºi de mod) Verbe auxiliare Auxiliare Va Acestea. 4. versprechen u. (H. Heine) Bildung schadet niemandem. müssen ⇒ ModalverbenVm pflegen. können. Du kannst ruhig etwas mehr lesen. scheinen. Im Wohnzimmer ist niemand. Wir müssen unseren Ausflug verschieben. exprimã potrivit contextului o noþiune (a fi. apar în propoziþie împreunã cu verbe noþionale ºi servesc la: • exprimarea formelor complexe de timp. Oricare verb poate fi folosit cu valoare semanticã deplinã (in gramaticile germane: verbe pline-Vollverben). sein. a acþiona etc. Paul zeigt den Gästen wahrscheinlich seinen Gemüsegarten auf der Terasse.2. Vv So ein bisschen Bildung ziert den ganzen Menschen. Verbe predicative Haupt-/Vollverben 1. ⇒ ModalitätsverbenVM]. Sensul de bazã al verbelor se realizeazã în proporþii diferite. a se afla. 3. a se petrece. vermögen. dürfen.a. cum folosim verbele modale? Modalverben im Gebrauch Kannst du heute Erika abholen? Muss ich? Sie will heute früher zu Hause ankommen.2. în funcþie de rolul lor în propoziþie: a.

cum folosim verbele modale cu referire la subiect? dürfen • exprimã acordarea permisiunii de a realiza acþiunea Möglichkeit nach Erlaubnis Letzte Woche hatte Karl einen Autounfall. mögen • exprimã dorinþa vorbitorului Wunsch Er möchte so bald wie möglich wieder Fahrrad fahren. denn sie möchte ihre Wohnung verkaufen. er solle besser aufpassen. Er muss sich noch eine gewisse Zeit lang gedulden. Din exemplele de mai sus se constatã cã relaþia modalã se poate referi atât la subiectul propoziþiei. Sie sollte aber gut aufpassen. wen sie in die Wohnung reinläßt. So kann er auch am Wochenende mit uns an den See fahren. müssen • exprimã obligativitatea realizãrii acþiunii Zwang Leider heilen solche Verletzungen nicht so schnell. sollen • exprimã obligativitatea realizãrii a acþiunii impuse de cãtre vorbitor sau o terþã persoanã Aufforderung Hat sich Karl wiederverletzt? Ich habe ihm doch so oft gesagt. sie dürfte ja wissen. Du brauchst dir nicht so viele Sorgen machen. können • exprimã posibilitatea realizãrii acþiunii datoritã faptului cã subiectul are capacitatea sau i s-a acordat permisiunea de a face acest lucru Möglichkeit Gestern rief er uns an und erzählte. Cu ajutorul verbelor modale se exprimã o relaþie modalã între acþiunea din enunþ ºi subiectul propoziþiei sau vorbitor. atitudinea acestuia faþã de enunþul propoziþiei. 23 .Nein. dass er nun wieder ohne fremde Hilfe laufen könne. la posibilitãþile subiectului. Er darf nun nach einer dreiwöchiger Behandlung im Krankenhaus wieder nach Hause (kommen/gehen). vorerst möchte er abert wieder ganz fit werden. was sie tut. cât ºi la vorbitor. sie hat aber die Erlaubnis ihres Chefs.

wollen • exprimã intenþia clarã a vorbitorului/subiectului Absicht Wir haben Karl zum Geburtstag eine komplette Schutzausrüstung geschenkt. können • exprimã o posibilitate însã destul de nesigurã din partea vorbitorului Möglichkeit Karl hat die Sessel nicht bestellt. dass die Reisegesellschaft die Preise erhöht. sollen • vorbitorul redã spusele unei terþe persoane cu neîncredere Wahrscheinlichkeit Weißt du wieso Adele nicht mehr kommt? Sie soll mit ihren Eltern in der Schweiz sein. cum folosim verbele modale cu referire la vorbitor? dürfen • exprimã o presupunere a vorbitorului ºi forma în care va apãrea este doar subjonctivul Vermutung Erika hat ihre Reise letzte Woche gebucht. 24 . Er muss es also gewusst haben. Sie dürfte gewusst haben. Das Angebot ist längst nicht mehr gültig. müssen • exprimã siguranþa presupunerii vorbitorului starke Vermutung Wir haben doch über den Umzug gesprochen und um seine Hilfe gebeten. aber vergessen hat er sie sicher nicht. deoarece este limitatã concesiv konzessiv eingeschränkte Möglichkeit Will Adolf die Party am See nicht mehr organisieren? Er mag nicht mehr gefragt haben. mögen • posibilitatea exprimatã este puþin probabilã. Die kann er vergessen haben. • exprimã nesiguranþã Unsicherheit Wo mag wohl Paul sein? Er hat sich lange nicht gemeldet und seine neue Telefonnummer kennen wir noch nicht. Er will sie aber nicht verwenden.

verstehen.. wissen • pentru a exprima obligativitatea sau un îndemn se folosesc verbele: bleiben. sich vermessen. sie ist aber zu bewältigen. sich unterstehen.. belieben. haben. vermögen. (Das muss noch besprochen werden) • pentru a exprima posibilitatea: Möglichkeit belieben.. geruhen. man kann sie aber bewältigen. wenn es um die Kinder geht. vermögen.. Existã ºi alte posibiltãþi de a exprima modalitatea acþiunii.. Du weißt doch er reagiert immer so heftig. ist zwar ermüdend... nicht umhin können Bekommen die Mitarbeiter eine Gehaltserhöhung? Das bleibt noch zu besprechen.. ºi anume prin aºanumitele verbe de modalitate.. de care însã se îndoieºte Möglichkeit Habt ihr den Wagen reparieren lassen? Karl will es vor einer Woche getan haben.. drohen.. aber der Wagen steht noch immer in der Garage und der Motor springt nicht an. die wir uns ausgewählt haben. pflegen. wissen Die Tour.. sein. stehen... belieben.. Aceste verbe cer mereu un infinitiv însoþit de particula zu. haben.. umhin können.... wenn man gesund ist. anstehen... 25 .. sich scheuen... anstehen Ich traue mich nicht.wollen • vorbitorul redã spusele subiectului.. sein.. anheben. Verbele de modalitate Modalitätsverben VM. (.. verstehen.. nicht umhin können. stehen...) • pentru a exprima dispoziþia: Bereitschaft sich (ge)trauen. sich (ge)trauen. scheinen. es ihm zu sagen.......... sein.. gedenken..... versprechen.

gedenken. denn sie ist auf der Suche nach einer neuen Wohnung. denn er pflegt sehr dickköpfig zu sein. pe criterii ale formei der Form nach a. Es bleibt noch zu sehen.] . ob sein Vorgesetzter damit einverstanden ist.diatezã [activ. (Das wollen wir noch sehen.Vinfin infinite Formen des Verbs Vinfin 26 .• pentru a exprima valabilitatea acþiunii în viitor: Geschehen in der Zukunft bleiben. nicht die Einzimmer-. dass ihr Mann fremdgeht? Sie scheint es zu wissen.timp [prezent. pasiv] Le numim forme finite ale verbului . • pentru a exprima o presupunere: Vermutung scheinen Weiß deine Freundin. ob es ihr gelingt. 3. preterit.mod [indicativ. Verbele ne apar în forma lor modificatã de: . Le numim forme infinite ale verbului .Vf finite Formen des Verbs Vf b. conjunctiv. futur I. imperativ] . versprechen Karl erfüllt sämtliche Bedinungen um Abteilungsleiter zu werden. Verbele pot apãrea ºi în forme invariabile. Ich frage mich aber. sondern die Zweizimmerwohnung zu mieten. perfect..) • pentru a exprima modul de realizare a acþiunii Geschehensart pflegen Adele versucht Adolf zu überzeugen. futur II.persoanã K .numãr K / KK . drohen. mai mult ca perfect.

Wir wollten ihnen doch nur helfen (Vi) Es wurden viele weise Worte gesprochen (Vp). Das ist von uns allen gewürdigt worden (Vp) (Vp). Mit Karla hat Paul aber Pech gehabt (Vp). Vp.I. -ern. Das ist schon immer klar gewesen (Vp) und es wird sich leider nicht ändern (Vi).infinitivul Vi . (ge)-(e)n] Le numim generic forme infinite ale verbului. Deshalb sind wir auch zufrieden und schätzen es. Vp [(ge)-t. Infinitivul apare uneori însoþit de particula zu Wem aber nicht zu raten ist. Ich bemerkte sofort sein strahlendes Gesicht.participiul I. Dacã pentru a exprima cele dorite sunt necesare mai multe verbe. Er kam singend herein.I.participiul II. atunci în complexul verbal un singur verb are formã finitã. (în românã: gerunziu) Vpart. [Vi-d] . -eln] . (o formã la limita dintre verbal ºi nominal) sunt folosite similar adjectivelor cu funcþie de atribut ºi aratã cã acþiunea exprimatã de ele se realizeazã simultan cu cea enunþatã prin predicat. Verbele la participiu I./II. Paul hatte diesmal wirklich Glück.) finite Formen des Verbs Vfin cum combinãm aceste forme? În jurul unui verb la o formã finitã ia naºtere o propoziþie. 27 .). infinite Formen des Verbs Vinfin Acestea sunt folosite fie pentru a exprima o intenþie în funcþie de context (Vpart.. Ich versuche es ihr doch schon die ganze Zeit zu erklären (Vi). fie ca instrumente gramaticale la acãtuirea grupurilor verbale complexe (ViI. dem ist auch nicht zu helfen (Vi). Sie scheint das nicht zu begreifen (Vi).[-(e)n.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful