150 DIN 2 € 4 KM 100 DEN 19 KUNA

KULINARSKE ZVEZDE:
lidija
vukičević
BROJ 6

Izdavač: COMPUTER BOOK
Beograd, Danteova 36
011/785-745, 2776-298
Za izdavača:
Mile Marčetić

Autor:
Velimir Dejanović

Urednik:
Dragi Mrđenović

Likovno-grafčka oprema:
Ivana Dostanić

Prvo izdanje
Tiraž: 30.000

Štampa: INTERGRAF, Beograd

ISBN: 86-83611-42-6

Beograd, 2006. god.
©Computer book
Sva prava zadržana

str. 12
str. 6
Sadržaj
nacionalna
jela italije
str. 3
kulinarske zvezde
str. 14
posno i ukusno
str. 18
str. 60
gosti dolaze
iz plavih dubina
str. 9
ćuftina pošta
str. 62
str. 64
ukus i miris: luk
beli sreću deli
alkoholna pića i kuvanje
ćufta vam savetuje
Kuvati srcem
BR.6
CIP-Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
641.5(083.12)
ДЕЈАНОВИЋ, Велимир
Kuvati srcem. br. 6, Mala škola
kuvanja / [autor Velimir Dejanović]. - 1.
izd. - Beograd : Computer book, 2006
(Beograd : Intergraf). - 64 str. :
ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Male
majstorije)
Kor. nasl. - Tiraž 30.000.
ISBN 86-83611-42-6
1. Гл. ств. насл.
а) Куварски рецепти
COBISS.SR-ID 121399052
Recepti sezone
Glavna jela
Deerti
Predjela i brza jela
Krom pir sa sla ni nom 20
Ku gli ce sa ki ki ri ki jem 20
Pi ti ce 21
Srp ska čor ba 21
Gi ban či ći 22
Ita li jan ska gi ba ni ca 22
La za nja od ma ka ro na sa po vr ćem 23
Ta lja te le sa von go la ma 24
Za pe če ne njo ke od krom pi ra 24
Ri žot od dag nji 25
Pi ta od helj de 26
Su fle od si ra 26
Pan ce ro ti 27
Kre šev ski pir jan 28
Per kelt od so ma 28
Ri ba na pa ri 29
Pi le ći fi le u uma ku od pe ču ra ka 30
Pa pri ke na de ve ne po vr ćem 30
Ću re ti na sa po vr ćem 31
Spa nać sa me som i pi rin čem 32
Ri žot od te le ćeg me sa 32
Đu več od krom pi ra 33
Te le ti na u be ša me lu 34
Po sna muć ka li ca 34
Ita li jan ske šnic le 35
Šnic le od me sa i po vr ća 36
Pi le ti na u so su od aj va ra 36
Ri blji fi le sa pe čur ka ma 37
Mle ve no me so sa mi le ra mom 38
Pi le ći ba ta ci sa šam pi njo ni ma 38
Pu nje ne te le će gru di 39
J ag nje ća pleć ka is pod sa ča 40
Pi rog 40
Bif tek u ka pu tu 41
Ša ran pu njen sar de la ma 42
Zapečena jagnjetina s kiselim
mlekom 42
Slat ko - ki se la pi le ti na 43
Pu nje ni zu ba tac 44
Vi no gra dar ski ku pus 44
Ki ne ske šnic le 45
Svinj ske kr me na dle u vi nu na
po vr ću 46
Pu nje na ću re ti na sa spa na ćem u
ko ri od sla ni ne 46
La ke sar me 47
Va ri vo od pa su lja sa šam pi njo ni ma 48
Ki se le ćuf te 48
Mu sa ka od osli ća 49
Te le ći ko tlet Glo ri ja 50
Šnic le u vi nu 50
Pi le ti na sa pro ke ljom 51
La za nje sa ja bu ka ma 52
Be li ko lač sa ana na som 53
Po sna tor ta 53
Le nja pi ta sa pi rin čem 54
Štru dla sa smo kva ma 54
Pro sti ko lač sa ba na nom 55
Po po dnev ni ko lač 55
Bun de va ra 56
Mar kov ko lač 56
Štru dla od ja bu ka sa vi nom i
čo ko la dom 57
Ko lač od jo gur ta i vo ća 57
Voć ni ko lač 58
Kra ljev ske ku gli ce sa ora si ma i
smo kva ma 58
Po ši ra na kru ška u va ni la si ru pu sa
ora si ma 59
3
Sa Ita li ja ni ma smo uvek te ško re ša va li fud bal ske du e le. Ve ro vat no za to što
smo slič nog tem pe ra men ta ali i slič nih ga stro nom skih na vi ka. Mi od te sta pra vi-
mo pi te i gi ba ni ce a oni pi ce i špa ge te. Mi na še pra si će pe če mo na ra žnju a oni
svo je ro lu ju i pe ku u rer ni. Kad bo lje po gle da te, sve su to ni jan se. Stvar kul tu re.
Čak ni oni na ši ze mlja ci ko ji ni ka da ni su no gom kro či li na Ape nin sko po lu-
o str vo, pro sto obo ža va ju sve što ima ve ze sa ita li jan skom ku hi njom. Mo ram pri-
zna ti da sam se i ja, uvek kad je tre ba lo opre de li ti se za ne ki spe ci ja li tet stra ne
ku hi nje, pre od lu či vao za Ita li ja ne no za an glo sak son ce.
Pr va aso ci ja ci ja na šeg čo ve ka, ka da je ita li jan ska hra na u pi ta nju, su raz ne
vr ste pi ca i te ste ni na. No ni su ze mlja ci Mar ka Po la sa mo ku li nar ski na sta vlja či
nje go vih ki ne skih is ku še nja. Ve ko vi ma se u Ita li ji, od sta rog Ri ma, pre ko re ne-
san snih vre me na do Du čea i Ber lu sko ni ja, na dvo ro vi ma i u sa lo ni ma, ozbilj no
raz mi šlja lo o pre fi nje nom gur man skom he do ni zmu.
Ita li jan ski dvo ro vi su stva ra li ku li nar sku su prot nost si ro tinj skim pi ca ma,
hlep či ći ma sa ma lo pa ra daj za i be log lu ka, sla nim sar de la ma. O toj dvor sko-ku-
li nar skoj Ita li ji, re ne san sno raz ba ru še noj, na na šim pro sto ri ma se i da nas ma lo
zna. Sa mo ne ka od je la iz ovog bo ga tog re per to a ra pre ne ta su u ku hi nje dal ma tin-
skih go spo đa i ku ži ne ostrv skih pa la cu na. Sa ovog na šeg de la Bal ka na do Ita li je
se, ku li nar ski gle da no, pu to va lo pre ko Ame ri ke. Mi smo po sled njih de ce ni ja pri-
hva ta li ra zno ra zne ame rič ke đa ko ni je pa me đu nji ma i deo ita li jan ske ku li nar ske
tra di ci je ko ja je, za hva lju ju ći atrak tiv no sti i ko mer ci jal no sti, u Ame ri ci na šla
plod no tlo. Evo ne ko li ko ita li jan skih ku li nar skih spe ci ja li te ta ko je sam pro bao
kod nas po sled njih ne ko li ko me se ci.
Pu ta ne ska
500 g te ste ni ne (ma ka ro ni)
1 dl ma sli no vog ulja
ma lo so li
ma sli ne
dve ve li ke ka ši ke ka pa ra iz te gle
1 dl pa ra dajz so ka
2 ce la ise če na pa ra daj za
sec ka ni sve ži per šun
ma lo su vog bo silj ka
Pu ta ne ska je tra di ci o nal na ita li jan ska te ste ni na ko ja se pri pre ma sa onim što
se u fri ži de ru pro na đe. Ipak po sto je ne ka pra vi la. Dok se ma ka ro ni ku va ju, u ti ga-
nju na ma sli no vom ulju tre ba pro pr ži ti osta le sa stoj ke i po me ša ti ih sa sku va nim
te stom. Na kra ju se sve po spe sec ka nim per šu nom.
Na ci o nal na je la Ita li je
4
Sal tim boc ca al la Ro ma na
Sal tim bo ka je je lo od te le ti ne ko je se pri pre ma od te le ćeg ko tle ta za či nje nog
sa ma lo so li i bi be ra i za pe če nog na plo či.
Ko tle te za či ni te pa sva ki po je di nač no uvij te u pr šut i sta vi te da se pe če na plo-
či sa jed ne pa sa dru ge stra ne. Ka da su ko tle ti pe če ni, pre ko pr šu ta sta vi te ma ri ni-
ra ne ili sve že, ma lo oba re ne sta blji ke špar gli i ren da no po vr će. Po klo pi te dru gim
ko tle tom. Gar ni ra se ri žo tom sa pe čur ka ma i pre li je so som od sve žeg ru zma ri na
pro pr že nog na ma sla cu.
bra šno
so
pa ra dajz sok
ba re no ze lje ili spa nać
50 g be log si ra
pa pri ka
te le ći ko tle ti, dva po oso bi
so i bi ber
ma lo ren da nog po vr ća (mla di luk, šar ga re pa)
če ti ri re žnja pr šu ta po oso bi
ma lo ulja i ma sla ca
šo lja pi rin ča
za čin od su še nog po vr ća
50 g su vih hi dri ra nih vr ga nja
po 3 sta blji ke špar gli po oso bi
gran či ce sve žeg ru zma ri na
Pi ca “Cam po de fi o ri”
Pi ca Cam po de fi o ri do bi la je ime po ču ve nom tr gu u Ri mu na ko me je spa ljen
Đor da no Bru no. Ka da za me si te te sto za pi cu, va žno je da ga tan ko raz vu če te.
Pi ca ne tr pi de be lu pod lo gu. Sta vi te te sto u od go va ra ju ći pleh, pre lij te pa ra dajz
so kom i po spi te usit nje nim be lim si rom. Osta le na mir ni ce sla ži te u če ti ri de la
kru ga. Ova ko slo že na, ova pi ca pod se ća na onu ko ja je kod nas po zna ta pod ime-
nom “4 go di šnja do ba”. Pe ci te je u rer ni na 220
0
C oko 10 mi nu ta.
Ori gi nal ne na po li tan ske pi ce ni ka da se ne po si pa ju ori ga nom!
pa tli džan
ti kvi ce
rot kva
ro ko la
gra šak
4 re žnja su ve sla ni ne
Si ci li jan ski gu laš
U emi si ji “Ku va ti sr cem”
pri pre ma la ga je Ana Be ku ta
300 g ju ne ćeg mle ve nog me sa
500 g svinj skih šnic li
1 kg cr nog lu ka
2 koc ke za su pu
400 g pa ra daj za pe la ta u kon zer vi
2 šar ga re pe
ve zi ca per šu na
mle ve ni cr ni bi ber
ka ši ka bra šna
1 dl mle ka
200 g ba re nih ma ka ro na, kao gar ni rung
Na sit no sec ka nom cr nom lu ku pro din staj te mle ve no me so i svinj ske šnic le
ise če ne na koc ki ce. Do daj te šar ga re pu ise če nu na ko lu to ve i koc ke za su pu. Na-
kon pet na e stak mi nu ta din sta nja do daj te i sec ka ni pa ra dajz pe lat sa so kom pa
za či ni te mle ve nim bi be rom. Pred sam kraj do daj te mle ko i bra šno. Pro krč kaj te
još pet mi nu ta uz stal no me ša nje te ski ni te sa va tre i po spi te sec ka nim per šu nom.
Gar ni raj te ku va nom te ste ni nom.
Pi le ti na sa 4 si ra
600 g be log pi le ćeg me sa
1 dl be log vi na
2 dl slat ke pa vla ke
50 g gor gon zo le
50 g mo ca re le
50 g kač ka va lja
50 g par me za na
svež na sec kan bo si ljak
so i bi ber
gar ni rung: pi ri nač ili krom pir
J ed no stav no a uku sno je lo. Pr vo pro pr ži te ise če no pi le će be lo me so u ti ga nju
pa na spi te ma lo be log vi na. Pre ko to ga do daj te ča šu slat ke pa vla ke, ma lo gor-
gon zo le, mo ca re le, kač ka va lja i par me za na. Za či ni te so lju, bi be rom i bo silj kom
i sa mo ma lo pro krč kaj te. Gar ni rung su pi ri nač ili ba re ni krom pir, po že lji. Ča ša
su vljeg be log vi na je ide al no teč no re še nje.
5
Dobro došli mili gosti
Ovo je ru bri ka sa re cep ti ma ko ji tre ba da vam po mog nu u tre-
nu ci ma ka da vam ne pla ni ra no stig nu dra gi gost ko ji su iz ne kog
raz log do šli pot pu no ne na ja vlje no. Hte li to ili ne ali mo ra te da
na br zi nu pri pre mi te ne ko je lo. Ova kve pri li ke mo gu bi ti pro ble-
ma tič ne i za is ku sne do ma ći ce. Šta pri pre mi ti? Naj ce lis hod ni je
re še nje je kom bi no va ti ne što jed no stav no a ori gi nal no.
Evo ne kih pred lo ga br zih je la ko ja su u emi si ji »Ku va ti sr cem« pri pre ma le
na še i va še go šće ili ste nam ih vi po sla li.
Hlad ni sos od tu nje vi ne
Ja na Mi lić, glu mi ca
jed na kon zer va sit ne tu nje vi ne
2 dl pa vla ke
2 če na be log lu ka
2 su pe ne ka ši ke ma jo ne za
Pro ce di ti tu nje vi nu (da sos ne bu de pre vi še re dak) do da ti pa vla ku i me ša ti,
do da ti sit no isec ka ni be li luk i ma jo nez i me ša ti dok se sve ne sje di ni. Ser vi ra ti
hlad no uz špa ge te.
Ja ja u li sna tom
te stu
Ja na Mi lić, glu mi ca
6 ja ja
1 pa ko va nje li sna tog te sta (450 g)
per šun
tan ko ise če na pra ška šun ka
bi ber
J a ja tvr do sku va ti, olju šti ti, opra ti i osta vi ti da se hla de. Li sna to te sto ras ta-
nji ti i ise ći na kva dra te 13 x 13 cm. Sva ki kva drat pre kri ti šni tom pra ške šun ke,
po su ti gru bo ise če nim per šu nom, po bi be ri ti i na kra ju sta vi ti ja je, pa te sto sa vi ti
oko nje ga.
Pe ći na 220
0
C dva de se tak mi nu ta.
6
Gosti
dolaze
Ki fle sa su sa mom
Re cept je po sla la: Ka ta ri na Mi tić
Trg Đor đa Sta no je vi ća 9/3 Ne go tin
Te sto:
1,5 kg bra šna
1 l mle ka
kva sac u pra hu
5 ka ši ka še će ra
3 ka ši ke so li
1,5 ka ši ka ulja
vo de po po tre bi
Na ra slo te sto po de li ti na pet de lo va,
pre me si ti pa od sva kog pra vi ti 6-8 ki fli-
ca. Pre ma za ti sa:
2 ja je ta
100 g su sa ma
ma lo so li
Uro la ti i pe ći u rer ni 15-20 mi nu ta
na 200
0
C.
Krom pir u ka pu tu
4 krom pi ra
2 ja ja
4 ka ši ke bra šna
2,5 dl mle ka
ulje
so
Iza be ri te krup ni je krom pi-
re, olju šti te ih i ise ci te na ko-
lu to ve. Po so li te krom pir.
Za me si te te sto od ja ja, mle-
ka i bra šna (po želj no je da bu de
ne što gu šće ne go za pa la čin ke).
Sva ki ko lut krom pi ra za mo či te u te-
sto i is pr ži te na za gre ja nom ulju, ta ko da
sa obe stra ne do bi je le pu zlat nu bo ju.
7
8
Krem bra u ni
Mi le va Pa vlo vić Džom ba,
vo di telj TV Stan kom
200 g cr ne čo ko la de
150 g ma sla ca
3 ja ja
ke si ca va ni li nog še će ra
šo lja bra šna
2 šo lje kri stal še će ra
ma nje pa ko va nje sla do le da od va ni le
U mik se ru sa po su dom ume si ti ma su od ma sla ca, cr ne čo ko la de, ja ja, va ni-
li nog še će ra, bra šna i kri stal še će ra. Pe ći u pod ma za nom i na u lje nom va tro stal-
nom su du ili ka lu pu oko 20 mi nu ta na 200
0
C. Ohla đen ko lač ise ći i na nje ga
sta vi ti ku glu sla do le da.
Tor ta od šam pi njo na
Mi le va Pa vlo vić Džom ba,
vo di telj TV Stan kom
vek na fran cu skog hle ba
0,5 kg šam pi njo na
2 gla vi ce cr nog lu ka
2 ki se le pa vla ke
6 tvr do ku va nih ja ja
1 li tar mle ka
Pro pr ži ti šam pi njo ne na sec ka nom cr nom lu ku. Kri ške hle ba sla ga ti na dno va-
tro stal ne po su de. Pre ko hle ba slo ži ti upr že ne šam pi njo ne, ki se lu pa vla ku i tvr do
ku va na ja ja ise če na na ko lu to ve. Po no vi ti po stu pak još jed nom. Na su ti mle ko pa
sve pre ma za ti ostat kom ki se le pa vla ke. Za pe ći u rer ni oko 20 mi nu ta na 200
0
C.
9
Re sto ran “Kod ka pe ta na”, Ze mun
Iz plavih dubina
Le to je vre me ka da se če šće no obič no od lu ču je mo da pri pre mi mo na-
mir ni ce ko je nam do la ze iz pla vih du bi na. U ovom bro ju ča so pi sa “Ku va ti
sr cem” vam pre po ru ču je mo ne ke spe ci ja li te te ko je smo za vas pro na šli
kod pro fe si o nal nih ku li na ra ili na ših pri ja te lja.
Lig nje na ža ru
Gam bo ri i pr sta ci
na cr ve nom bu za ru
gam bo ri
pr sta ci
4 če na be log lu ka
svež per šun
mle ve ni bi ber
pa ra dajz pe lat
1 dl ma sli no vog ulja
ka ši ka pre zle
3 dl be log su vog vi na
Na ma sli no vom ulju, u ve ćoj šer pi ili du bljem ti ga nju, pro pr ži te sec ka ni be li luk,
do daj te sec ka ni pe lat i bi ber, pa pre ko pod lo ge ko ju ste pri pre mi li slo ži te gam bo re
i pr sta ce. Po klo pi te i po vre me no pro tre sa te. Na kon pet mi nu ta do daj te be lo vi no i
pre zle pa još sa mo ma lo pro krč kaj te la ga no tre su ći po su du.
500 g ise če nih lig nji
so
li mun
ma sli no vo ulje
4 sec ka na če na be log lu ka
svež per šun
ba re ni krom pir
ba re na bli tva
Re sto ran “Po let” Be o grad
Lig nja ma tre ba pr vo ot ki nu ti kra ko ve za jed-
no sa gla vom, oči sti ti ih od pro zir ne ko sti i do bro opra ti.
Pe ci te ih na ro šti lju ili ako su sit ne (što zna či uku sni je!) da vam ne pro pad nu
pe ci te ih na plo či ili u te flon skom ti ga nju. Ti ganj po klo pi te jer lig nje uglav nom
pr ska ju i osta ve tra go ve po ce loj ku hi nji. Oba ve zno ih so li te tek kad su pe če ne, naj-
bo lje krup nom mor skom so lju. Mo že te ih i po bi be ri ti ili po su ti li mu no vim so kom.
J e di no što mo ra te je da ih, ka da ste ih sta vi li u ta njir, po spe te ma ri na dom od ulja
(mo že i ma sli no vog), sec ka nog be log lu ka i sec ka nog sve žeg per šu na. Gar ni raj te ih
ba re nim krom pi rom i bli tvom.
10
Splav “Ko li ba” No vi Be o grad
2 pot ko vi ce so ma po oso bi
so
ma sli no vo ulje
1 pa ra dajz
1 dl pa ra daj za iz fla še
ru zma rin, bo si ljak
bi ber i so
me ša vi na su vih mle ve nih
ze le nih za či na
2 dl pi va
Pot ko vi ce od so mo vi ne i ko ma de sto ma ka, po zna ti je kao pa u flek, za či ni te
so lju i pro pr ži te na ro šti lju (ne sa svim, ku va ri bi re kli - tri če tvr ti ne). Za tim u ti-
ga nju pri pre mi te pre liv za so ma.
Na ma sli no vom ulju iz din staj te olju šte ni i isec ka ni svež pa ra dajz - pro fe si o-
nal ci ka žu pa ra dajz kon ka se, do daj te ma lo pa ra dajz so ka iz fla še, ma lo ru zma ri-
na, bo silj ka, bi be ra u zr nu, so li i za či na od po vr ća. Sve do ovog tre nut ka iz gle da
da je sa re cep tom sve u re du. Ali ta da do la zi glav ni ku li nar ski trik. U ti ganj sa
već po me nu tom pre li vom na spe se ča ša pi va. Ni je bit no da je hlad no, ali je va-
žno da je bez pe ne. Sve za jed no još jed nom pro me šaj te a za tim u ti ganj do daj te
već pe če nu so mo vi nu. Tek da se ma lo pro krč ka.
Re sto ran „Bled“ Be o grad
Smuđ, car me đu reč nim ri ba ma, pri-
pre mljen je na na čin ka ko to ca ru i do-
li ku je.
Oči sti se smuđ i ise ku fi lei. Ta ko se
od stra ni naj ve ći deo ko sti ju. Me so se
za tim pro pr ži na ma lo ma sla ca a za tim
za či ni so lju i be lim bi be rom. Pred kraj
pe če nja do da se ma lo pa vla ke i ča ši ca
be log vi na. Čim vi no ba ci ključ, na kon
mi nut ili dva, me so se ski da sa va tre.
fi lei smu đa
ma slac
so i bi ber
50 g ki se le pa vla ke
1 dl vi na
šo lja ba re nog pi rin ča
50 g sec ka nih šam pi njo na
Fi le od smu đa u pu te ru i vi nu
Som u pi vu
11
Re cept Jo va na Ma ljo ko vi ća
oko 600 g lig nji
ve za mla dog cr nog lu ka
ve za mla dog be log lu ka
po la ča še cr nog vi na
ma sli no vo ulje
300 g ba re ne bli tve
šo lja pi rin ča
ve za per šu na
bo si ljak
bi ber i so
me ša vi na su vih mle ve nih
ze le nih za či na
li mun
Lig nje pr že ne na ti ga nju
Na ma sli no vom ulju pro pr ži te ko ma de krup no se če nih lig nji i po spi te sec ka-
nim mla dim be lim i cr nim lu kom. Ka da su lig nje i luk sko ro pe če ni do daj te me ša-
vi nu za či na, bo si ljak, sec ka ni per šun, ma lo so li i bi be ra, pa za lij te cr nim vi nom.
Odvo je no oba ri te bli tvu i pi ri nač, gar ni raj te lig nje i sve ukra si te kri škom li-
mu na.
Ova ko pri pre mljen smuđ gar ni ra se
ri žo tom sa pe čur ka ma, a mo že se po že-
lji do da ti i sit no sec ka na ze le na sa la ta i
mla di luk. Cr ne ma sli ne i tan ke kri ške
po mo ran dži su vi še de ko ra ci ja no do da-
tak uku su, kao i sit no sec ka ni per šun.
Uz ova ko pri pre mlje nog smu đa do bro
do đe ma lo hlad nog su vog be log vi na.
Ako ste Fran cuz, mo že i či sto, ali na šoj
du ši vi še od go va ra so dom pre se če no.
12
Ukus i miris
Luk be li sre ću de li
Be li luk
Ak tiv na ma te ri ja u be lom lu ku je ali cin. Uz nje go vo do ka za no an ti bi ot sko
dje lo va nje, is pi tu ju se i akan ce ro ge na svoj stva. Be lim lu kom se vr lo uspe šno re-
gu li še krv ni pri ti sak te se pri me nju je kao sred stvo za nje go vo sni ža va nje.
Mo že se ko ri sti ti i u pre ven ci ji pre hla de ili ka da je ona već na stu pi la, a ta da se
naj če šće pre po ru ču je si rov - u sa la ta ma. Ko ri sti se u mno gim je li ma od po vr ća i
ma hu nar ki. Nje go va svoj stva bi će naj bo lje sa ču va na ako se u je lo do da pred kraj
ku va nja i ter mič ki ob ra đu je ne du že od pet mi nu ta.
Ka ko u pri pre ma nju je la sve ži be li luk za me ni ti
su še nim?
J e dan čen sve žeg be log lu ka mo že te za me ni ti osmi nom ka ši či ce be log lu ka u pra-
hu, če tvr ti nom ka ši či ce be log lu ka u gra nu la ma ili po lo vi nom ka ši či ce su še nog
be log lu ka u ob li ku pa hu lji ca.
Ka ko naj lak še olju šti ti be li luk?
Sva ki čen pri ti sni te ši rom stra ni com oštri ce no ža na pod lo gu. Ti me će se oslo bo di-
ti vr lo tan ka lju ska če na ko ju će te sa da mo ći lak še od stra ni ti.
Ka ko pri pre mi ti aro ma tič no sir će sa be lim
lu kom?
Na li tar sir će ta do daj te 1-2 če na be log lu ka.
Ka ko pri pre mi ti ulje sa aro mom be log lu ka?
Po me šaj te če tvrt li tra bilj nog ili ma sli no vog ulja s ka ši či com be log lu ka. Pre upo-
tre be ulje osta vi te da sto ji naj ma nje 24 sa ta ka ko bi ste do bi li mak si mal nu aro mu.
In te re sant no je ka ko je pri ro da uči ni la da za čin sko bi lje bu de i zdra-
vo i uku sno. Po red to ga što hra ni da ju spe ci fi čan ukus i mi ris, a če sto i
bo ju, za či ni ima ju i le ko vi ta svoj stva. Ulo ga hra ne je dvo stru ka, s jed ne
stra ne gra di te lo, a s dru ge da je ose ćaj za do volj stva. Za do ži vljaj za-
do volj stva po treb na su nam ču la, pa se već sa mim ula skom u ku hi nju
po bu đu ju re cep to ri za mi ris, a ose ćaj uku sa pro du blju je glad i že lju za hra nom. Mi ri si i
uku si ve za ni su za na šu psi hu i uti ču na iz lu či va nje so ko va ko ji omo gu ću ju raz grad nju
hra ne. Ta se svoj stva od no se na sve za či ne.
13
Ka ko uma nji ti ne u go dan dah po sle
kon zu mi ra nja je la sa be lim lu kom?
Kon zu ma ci jom sve žeg per šu na na kon je la s be lim lu kom uma nji će te “dah be log
lu ka”, a evo i do dat nih pred no sti per šu na - ma li broj ka lo ri ja i znat na ko li či na vi-
ta mi na C.
Na što tre ba pri pa zi ti pri pr že nju be log lu ka?
Ka da se be li luk pri pre ma na ulju, vr lo la ko mo že da za go ri, na kon če ga će je lo po-
pri mi ti go rak ukus. Be li luk za to pr ži te naj vi še do zlat no sme đe bo je.
Što je per sil la da?
Per sil la da je me ša vi na pe če nih sit no na sec ka nih li sti ća per šu na i be log lu ka ko ja
se pred kraj ku va nja do da je broj nim je li ma kao što su jag nje ti na s ro šti lja, pr že na
ri ba, po vr će ili pi le ti na.
Što je gre mo la da?
Gre mo la da je mi lan ska me ša vi na ko ja kao i per sil la da sa dr ži pe če ni be li luk i per-
šun, sa mo im se još do da ju pe če ne ko ri ce po mo ran dže i li mu na. Tra di ci o nal no se
gre mo la dom po si pa te le ća ko le ni ca ne po sred no pre po slu ži va nja, ali se mo že do da-
ti i u me sna va ri va pred kraj ku va nja.
S ko jim za či ni ma mo že te kom bi no va ti be li luk?
Be li luk se iz vr sno sla že s per šu nom, ti mi ja nom, lo vo rom, bo rov ni com, či li jem i
ku mi nom.
Ka ko pri pre mi ti do ma ću so s be lim lu kom?
Ka ko bi ste do bi li so aro ma ti zi ra nu be lim lu kom, iz me šaj te tri de la so li s jed nim
de lom be log lu ka u pra hu.
Za što je ve li či na bit na kod be log lu ka.?
Što sit ni je na sec ka te be li luk ili ga pro ti sne te kroz pre su, ve ći broj sit nih de lo va
be log lu ka do ći će u do dir sa va zdu hom, pa će i ja či na aro me ko ja se stva ra bi ti ve-
ća. Ako že li te sla bi ju aro mu, osta vi te če no ve u lju sci ili ce le. Na aro mu be log lu ka
ta ko đe uti če i du ži na ku va nja.
14
KULINARSKE ZVEZDE
Pi le ti na sa jo gur tom
2 be la pi le ća me sa
šo lja pi rin ča
gla vi ca cr nog lu ka
3 če na be log lu ka
ve za per šu na
za čin od mle ve nog su vog po vr ća
bo si ljak, maj či na du ši ca
3 dl jo gur ta
Ma lo pro pr ži ti na ti ga nju be lo pi-
le će me so sa sec ka nim cr nim i be lim
lu kom i per šu nom, pa usu ti i ma lo
pro pr ži ti pi ri nač. Za či ni ti bo silj kom,
maj či nom du ši com i za či nom od mle-
ve nog su vog po vr ća. Ma su usu ti u
pod ma za nu sta kle nu va tro stal nu či ni-
ju, pre li ti jo gur tom i pe ći u rer ni oko
po la sa ta na 200
0
C.
Pi ta od pi le ta
600 g tan kih ko ra za pi tu
1 ki se la pa vla ka
1 pi le će be lo me so
400 g šam pi njo na
350 g kač ka va lja
so, ulje
Na tri pod ma za ne ko re sta vi te ko-
ma di će pro pr že nog be log me sa, sec-
ka ne šam pi njo ne, ki se lu pa vla ku i
za či ne po že lji. Uro laj te pi tu i re đaj te
u pod ma zan pleh. Po spi te ren da nim
kač ka va ljem i pe ci te u rer ni na 200
0
C
oko 35 mi nu ta.
Alek san dar Fi li po vić,
TV vo di telj Li di ja Vu ki če vić, glu mi ca
Ko sov ska pa ča
jag nje ća gla va
500 g jag nje ti ne od vra ta
ze len za su pu
gla vi ca ce le ra
2 ze le ne pa pri ke
2 ve ze per šu na
ve za mla dog be log lu ka
4 če na be log lu ka
2 ka ši ke mar ga ri na
ka ši ka bra šna
bi ber u zr nu, so
U lon cu vo de sku vaj te jag nje ću
gla vu i vrat dok se me so ne poč ne
odva ja ti od ko sti ju. Iz va di te ko sti iz
su pe a vra ti te ko ma di će odvo je nog
me sa. Do daj te sec ka nu ze len, ce ler,
sec ka ne pa pri ke i per šun, sec ka ni mla-
di be li luk, iz dro bljen be li luk, ma lo
bi be ra u zr nu, mar ga rin. La ga no krč-
kaj te još oko 90 mi nu ta pa, ako je
čor ba na kra ju ret ka, do daj te i ma lo
bra šna raz mu će nog u po la ča še vo de.
Ani na la za nja
500 g te sta za la za nje
500 g ju ne ćeg dva put mle ve nog me sa
ve ći ko ren ce le ra
2 ve će šar ga re pe
be ša mel sos (bra šno, ma slac, mle ko)
gla vi ca cr nog lu ka
250 g kač ka va lja
Te sto za la za nju sta vi te u va tro stal-
nu či ni ju. Pro ve ri te na uput stvu za te-
sto da li ga pret hod no tre ba ku va ti. Pre-
ko sta vi te red na lu ku pro din sta nog ju-
ne ćeg me sa sa za či ni ma, pa na ren daj te
ce ler i šar ga re pu. Slo ži te no vi red te sta
za la za nju pa po no vi te po stu pak. Pre ko
sva kog re da pre li ti po ku tla ču be ša mel
so sa. Do daj te još je dan red te sta a pre-
ko nje ga bo ga to na ren daj te kač ka valj.
Pe ci te u rer ni na 220
0
C oko 45 mi-
nu ta. Ako je po treb no po klo pi te va tro-
stal nu či ni ju da la za nja od o zgo ne za go-
ri. Ot krij te je tek po sled njih pet na e stak
mi nu ta pe če nja.
Va si li sa, pe va či ca
Ana Be ku ta, pe va či ca
Jo van Ma ljo ko vić, džez mu zi čar Og njen Ami džić, pe vač
Jo va no ve br ze
njo ke
ke sa go to vih njo ka od krom pi ra
1 svinj ski fi le
2 pa ra daj za
ve za mla dog cr nog lu ka
2 stru ka mla dog be log lu ka
1 šar ga re pa
1 sve ža pa pri ka
so, bi ber, bo si ljak
ča ša cr nog vi na
1 ki se la pa vla ka
150 g ga u da si ra
Na ti ga nju pro pr ži te sec ka ni svinj-
ski fi le. Do daj te sec ka ni sve ži pa ra-
dajz, ise če ni mla di be li i cr ni luk,
na ko lu to ve na se če nu šar ga re pu, ko-
ma di će sve že pa pri ke. Sve ma lo pro-
disntaj te i pre ru či te u va tro stal nu či ni-
ju. Do daj te so, bo si ljak, ma lo cr nog
vi na i ki se lu pa vla ku. U ma su uspi te
ke su njo ka iz le da pa od o zgo na ren-
daj te ga u du. Pe ci te u rer ni na 200
0
C
oko 25 mi nu ta.
Bo ra ni ja sa pre zla ma
500 g oči šće ne bo ra ni je
2 ka ši ke pre zli
ka ši ka mar ga ri na ili bu te ra
2,5 dl pa vla ke
so, bi ber
sec ka na ve zi ca per šu no vog li sta
Bo ra ni ju oba ri ti 10 mi nu ta u do bro
po so lje noj vo di, pa oce di ti. Pre zle
pro pr ži ti na mar ga ri nu, pa on da na
dno po god nog su da sta vi ti po lo vi nu
pre zli, pre ko to ga bo ra ni ju, po su ti dru-
gom po lo vi nom pre zli, po so li ti i po bi-
be ri ti, pre li ti umu će nom pa vla kom sa
sec ka nim per šu no vim li stom pa sve
le po za pe ći u rer ni dok ne po ru me ni.
16
Ja na, pe va či ca „Ne ver nih be ba“ Ma ri ja Velj ko vić, glu mi ca,
vo di telj „TV sla ga li ce“
Ma ka ro ne
s po vr ćem
2 gla vi ce cr nog lu ka,
100 g pra zi lu ka,
50 g ko re na ce le ra
50 g šar ga re pe
ma lo sec ka nog per šu na
300 g pa ra daj za
250 g ma ka ro na
ma lo iz mr vlje nog kra vljeg si ra
so, bi ber, ulje
Sit no se če no po vr će pro pr ži ti sa
lu kom, pa još ma lo pir ja ni ti sa pa ra-
daj zom da sve omek ša. Ume ša ti po
uku su so li, bi be ra i sec ka ni per šun.
U me đu vre me nu oba ri ti ma ka ro-
ne, oce di ti i ma lo pro pr ži ti na ulju,
pre li ti pri pre mlje nim po vr ćem i po su-
ti iz mr vlje nim si rom.
Pu nje na ja ja
125 g ma sla ca
10 tvr do ku va nih ja ja
3 ki se le pa vla ke
4 ka ši ke ma jo ne za
ve za sve žeg per šu na
ma lo so li i bi be ra
Iz tvr do ku va nih ja ja ko ja ste ise-
kli na po lo vi ne iz va di te žu man ca pa
ih pro me šaj te sa sme som ma jo ne za,
ma sla ca, per šu na, so li i bi be ra. Vra ti-
te ma su u ja ja; pre lij te ih umu će nom
ki se lom pa vla kom i ukra si te li stom
sve žeg per šu na.
17
18
Sve ono što ni ste zna li o
ba na ni a ni ste ima li ko ga
da pi ta te
Ne ki dan sam pro či tao in te re san tan čla nak ko ji se od no si na ba na ne. Već u
na slo vu pi sa lo je da je ba na na i hra na i lek. Mo ram pri zna ti da me je sa zna nje da
ba na na, neo bič na voć ka le pog iz gle da, mo že ne što da le či, ve o ma za in te re so va-
lo. Za to sam se ba cio na či ta nje i - evo šta sam sa znao.
Posno i ukusno
Ve ro va li ili ne, ba na na ne po ti če iz Afri ke, već iz ju go i stoč ne Azi je. Pr vi Evro-
plja ni ko ji su ot kri li ovo, za na še pod ne blje neo bič no vo će, bi li su sta ri Gr ci.
Voj ska Alek san dra Ve li kog do ne la je sa po ho da na In di ju iz ve šta je o neo bič nom
vo ću ko je je ka sni je iden ti fi ko va no kao ba na na. Pa ipak, ni su Gr ci bi li ti ko ji su
ba na nu do ne li u na še pod ne blje. U dav na vre me na su je ka ra va ni sa ka mi la ma,
ko ji su no si li ro bu arap skih tr go va ca, do ne li u Afri ku. Sa ma reč ba na na po ti če
od arap ske re či “ba nan”, što zna či prst. Tu su se s ba na nom upo zna li Por tu gal ci,
ko ji su po di gli je dra svo jih bar ki i kra jem XV ve ka pre ne li je u J u žnu Ame ri ku.
Ba na na je u Ame ri ci na šla no vi dom i na nje ga se br zo pri vi kla, kao da joj je to
do mo vi na. Za to da nas baš iz ju žno a me rič kih pro stran sta va sti žu naj ve će ko li či-
ne ovog vo ća do na ših do mo va. To je i raz log što je ba na na vo će ko je se be re još
po pri lič no ze le no, a zri u utro ba ma ve li kih bro do va ko ji ba na ne no se do na ših
sa mo po slu ga.
Pro seč nom Bal kan cu kao što sam ja, ba na na je pre po zna tlji va po žu toj bo ji
zre log plo da, ma da ni su sve ba na ne ta kve. Sor te ko je mi ko ri sti mo u is hra ni pred-
sta vlja ju sa mo 10% vr sta ko je po sto je na sve tu. Na na šoj pla ne ti da nas po sto ji
vi še od 100 vr sta ba na na ko je se mo gu gru pi sa ti u dve ve li ke pod vr ste: slat ke
ba na ne i bra šna ste ba na ne.
Pred no sti kon zu mi ra nja ovog vo ća mo gu se spo zna ti uvi dom u nje gov sa stav.
Ba na ne, pre sve ga, sa dr že ba last ne ma te ri je, ko je su ve o ma zna čaj ne za re gu li-
sa nje va re nja. Va žno je da, za raz li ku od osta lih na mir ni ca ko je ih ta ko đe sa dr že
(npr. mu sli ili ora si), ba na nu od li ku je ni zak ni vo ma sno će. U 100 gra ma ba na ne
ima sve ga 0,5% ma sno će, što je oko 80 pu ta ma nje ne go pro ce nat ma sno će u
pro seč noj plje ska vi ci ko ju mo že te da ku pi te na ki o sku br ze hra ne. Ba na na, me đu-
tim, mo men tal no stva ra ose ćaj si to sti, te je ide al na na mir ni ca za dr ža nje di je ta.
Tre ba zna ti či nje ni cu da pro seč na ba na na sa dr ži sve ga 90 ka lo ri ja.
19
Ba na na, po red ni ske ka -
lo rič no sti i pro cen ta ma sno ća,
sa dr ži i oko 70% pro ce na ta
vo de. Ta ko mo že mo re ći da
je de mo, ali i da pi je mo ba na-
ne. Ba na ne su Bo gom da ne za
lju de ko ji ne uno se do volj no
teč no sti u or ga ni zam.
Zbog vi so kog sa dr ža ja vi ta mi na B, ba na ne se pre po ru ču ju za umi ri va nje ner-
vnog si ste ma, a s ob zi rom na vi sok sa dr žaj ka li ju ma, uzi ma nje ba na na mo že da
sma nji ri zik od iz li va kr vi u mo zak.
Za one ko ji vo le da po je du i ne što ma sno, tre ba zna ti da su le ko vi tim svoj stvi-
ma ba na ne in dij ski na uč ni ci do da li još jed no: sve ga dve ba na ne dnev no mo gu
sma nji ti vi sok krv ni pri ti sak za 10% ne delj no. In te re sant no je da ba na ne sa dr že
i ma te ri je neo p hod ne za opo ra vak te la od ni ko ti na, ta ko da su ve o ma ko ri sne za
lju de ko ji po ku ša va ju osta vi ti pu še nje. Ame rič ki na uč ni ci su ta ko đe pro u ča va li
ba na ne pa su utvr di li da re dov no kon zu mi ra nje ba na na, za hva lju ju ći ide al noj
kom bi na ci ji mi ne ra la, an ti ok si da na ta i vi ta mi na, ja ča vid i sma nju je ri zik od de-
ge ne ra tiv nih pro me na na mre žnja či.
Svi ma je po zna to da po sle ne kog vre me na ko ra ba na ne po sta je tam ni ja. Br-
zi na pro me ne bo je ko re za vi si od spolj nih uslo-
va, ali ba na na pre sve ga tam ni za to što kao
i dru go vo će, a i sva bi ća na pla ne ti,
po la ko zri. Naj sla đa je zre la ba-
na na, da kle ona či ja ko ra i
spo lja šnjost na pr vi po gled ne
iz gle da ju le po. Tre ba zna ti da je
ba na na vr lo zdra va na mir ni-
ca sve dok joj ko ra ni je ošte-
će na, jer je ko ra pri rod na
za šti ta ovog vo ća.
Ka žu za En gle ze da sva ke ne de-
lje po je du oko 140 mi li o na ba na na.
Ko li ko ba na na mi po je de mo ni je tre nut-
no po zna to. Bi lo ka ko bi lo, ba na na je je dan
od naj u ku sni jih do ka za da je čo vek po stao od maj mu na.
20
Predjela i brza jela
Recepti sezone
Krom pir sa sla ni nom
Pri pre mi la Ma ri ja Velj ko vić
1 kg krom pi ra
200 g sla ni ne
250 g kač ka va lja
2 če na be log lu ka
svež per šun
Oči sti te i ise ci te ve će krom pi re na ko lu to ve. Slo ži te ih na pod ma zan pleh.
Na njih sta vi te re žanj sla ni ne, ko ma dić tan ko ise če nog be log lu ka, kri šku kač-
ka va lja i ma lo per šu no vog li sta. Pe ci te u rer ni na 200
0
C dok se krom pir ne
is pe če.
Ku gli ce sa ki ki ri ki jem
2 mar ga ri na
2 žu man ca
ka ši ka so li
800 g bra šna
100 g sa mle ve nog ki ki ri ki ja
100 g su sa ma
Sa bra šnom ume si te mar ga rin,
so, žu man ca i mle ve ni ki ki ri ki.
For mi raj te dla no vi ma ku gli ce pa
ih uva ljaj te u su sam. Pe ci te u rer-
ni na 200
0
C oko 20 mi nu ta.
Kuvati srcem
Predjela i brza jela
21
Pi ti ce
400 g ko ra za pi tu
200 g pra ške šun ke
2 ki se le pa vla ke
200 g kač ka va lja
šo lja ulja
Na dve ko re ma lo pod ma za ne uljem sta vi te ve li ku ka ši ku sme se ko ju ste
pri pre mi li od sec ka ne pra ške šun ke, ki se le pa vla ke i kač ka va lja. Pre kla pa njem
ko ra for mi raj te tro u gla ste pi ti ce i sla ži te ih na pod ma zan pleh. Pe ci te u rer ni
oko po la sa ta na 200
0
C.
Srp ska čor ba
200 g ju ne ćeg ili pi le ćeg me sa
gla vi ca cr nog lu ka
ve za ze le ni (per šun,
šar ga re pa i ce ler)
120 g kaj ma ka
bi ber, so, za čin od po vr ća
list per šu na
Cr ni luk i sit no isec ka no po vr će pro pr ži ti na ulju dok luk ne po sta ne sta-
klast. Za tim do da ti ko ma de me sa i još ma lo pro pr ži ti pa na li ti vo dom. Ka da
je su pa sku va na za či ni ti po uku su. Pre slu že nja do da ti zreo kaj mak i list per-
šu na pa pro me ša ti.
Kuvati srcem
Predjela i brza jela
22
Gi ban či ći
Pri pre mi la Ele na Đi dić
Na dve pod ma za ne ko re za gi ba ni cu slo ži te usit njen sir po me šan sa 3 ja je ta
i kaj ma kom. Uro laj te ko ru pa je ise ci te na ko ma de du gač ke oko 5 san ti me ta ra.
Okre nu te ise če nom stra nom na do le, slo ži te ko ma de uro la ne pi te u pod ma zan
pleh. Sva ki ko mad po seb no na lij te me ša vi nom jo gur ta i dva ja ja. Pe ci te u rer-
ni dok ne do bi je zlat no žu tu bo ju.
0,5 kg ko ra za gi ba ni cu
5 ja ja
400 g si ra
200 g kaj ma ka
0,5 l jo gur ta
ulje
Ita li jan ska
gi ba ni ca
500 g ma ka ro na
3 ja ja
250 g švap skog si ra
ke si ca pra ška za pe ci vo
1 li tar mle ka
so
U va tro stal nu či ni ju sta vi ti ne ku va ne ma ka ro ne pa ih pre li ti ma som ko ju
smo do bi li mu će njem ja ja, si ra, pra ška za pe ci vo, so li i mle ka.
Pe ći u rer ni oko po la sa ta na 200
0
C.
Kuvati srcem
Predjela i brza jela
23
La za nja od ma ka ro na
sa po vr ćem
500 g ma ka ro na
3 ve će gla vi ce cr nog lu ka
3 sve že pa pri ke
3 ve ća pa ra daj za
lju te pa pri či ce
ka ši či ca še će ra
za čin od su vog za čin skog bi lja
6 kri ški na se če nog si ra za sen dvi če
bi ber, ori ga no
ke si ca par me za na
3 ja ja
1 l mle ka
Na sec ka nom cr nom lu ku pro din staj te ise če ne pa pri ke i pa ra dajz. Do daj te
ma lo bi be ra, še će ra, i za čin.
U va tro stal nu či ni ju uspi te po lo vi nu ne ku va nih ma ka ro na pa na njih sta vi te
pri pre mlje nu ma su. Do daj te i du gu po lo vi nu ma ka ro na. Pre lij te me ša vi nom
mle ka i ja ja. Po krij te kri ška ma si ra, ori ga nom i par me za nom pa pe ci te u rer ni
na 200
0
C oko 40 mi nu ta.
Kuvati srcem
Predjela i brza jela
24
Ta lja te le sa von go la ma
Pri pre mio Ne nad Ba rac
300 g ta lja te la, ši ro kih re za na ca
400 g pe la ta
bo si ljak
per šun
3 če na be log lu ka
ma sli no vo ulje
von go le, školj ke
Von go le tre ba pa žlji vo oči sti ti od pe ska. Za tim ih sta vi te u lo nac i po klo-
pi te. Usko ro će se školj ke u vre lom lon cu otvo ri ti. Do daj te ma lo isit njen pa-
ra dajz pe lat, bo si ljak, sec kan per šun, zgnje čen be li luk, ma sli no vo ulje. Pro -
krč kaj te krat ko pa ma su pre lij te pre ko sku va nih re za na ca, ta lja te la.
Za pe če ne no klice od
krom pi ra
750 g ku va nog krom pi ra
50 g bu te ra
100 g bra šna
200 g na stru ga nog si ra - emen ta ler, tra pist
3 ja je ta
so, bi ber
Oba ren krom pir pro pa si ra ti, za tim iz me ša ti sa 30 g bu te ra, 75 g si ra,
bra šnom i ja ji ma, po so li ti i po bi be ri ti po uku su, pa na da sci do bro po su toj bra-
šnom ob li ko va ti ku gli ce ve li či ne le šni ka i ma lo ih spljo šti ti. Ku gli ce po ši ra ti
u pro vre loj sla noj vo di 10 do 12 mi nu ta na ti hoj va tri, a za tim ih oce di ti.
U va tro stal nu či ni ju pre ma za nu bu te rom sta vlja ti sloj no kli ca, sloj na stru-
ga nog si ra. Sir tre ba po su ti i po po sled njem slo ju, za tim po pr ska ti ras to plje-
nim bu te rom i sta vi ti u peć ni cu da se za pe če.
Kuvati srcem
Predjela i brza jela
25
Ri žot od dag nji
Pri pre mio Ne nad Ba rac
oči šće ne dag nje
šo lja pi rin ča
be li luk
pa ra dajz sok
za čin od su vog za čin skog bi lja
ma sli no vo ulje
ča ša be log vi na
sec ka ni sve ži per šun, bi ber
Na ulju za grej te iz dro blje ni be li luk i per šun, do daj te me so od dag nji, ma lo
pro din staj te i do daj te pa ra dajz sok.
Sku vaj te pi ri nač, do daj te mu ma sli no vo ulje i be lo vi no pa na kra ju pri pre-
mlje ne dag nje. Pro me šaj te, do daj te za čin, mle ve ni bi ber i pro pr ži te na ti ga nju
još dva do tri mi nu ta.
Kuvati srcem
Predjela i brza jela
26
Pi ta od helj de
200 g pro se ja nog helj di nog bra šna
2 ča še pše nič nog be log bra šna
300 g kaj ma ka
500 g si ra
4 ja je ta
1 ki se la pa vla ka
Od helj di nog i pše nič nog bra šna ume si te te sto sa vo dom, pa is pe ci te de-
blje pa la čin ke. U pod ma za nu va tro stal nu či ni ju sta vi te pr vu pri pre mlje nu pa-
la čin ku pa na nju ma lo me ša vi ne si ra i kaj ma ka. Ako sir ni je slan, do so li te ga.
Pre ko sve ga sta vi te no vu pa la čin ku od helj di nog bra šna i ta ko re dom. Pre ko
po sled nje pa la čin ke pre spi te pa vla ku u ko joj ste raz mu ti li ja ja. Za pe ci te u rer-
ni oko 20 mi nu ta.
Su fle od si ra
pu na ča ša mle ka
3 žu man ca
3 be lan ca
30 g bu te ra
2 pu ne ka ši ke bra šna
100 g stru ga nog si ra
so, bi ber, ora ščić
U ras to pljen bu ter ume ša ti bra šno i pro pr ži ti ga ali pa zi ti da ne po tam ni.
Za tim, uz ne pre sta no me ša nje, po ste pe no do li va ti mle ko i na ti hoj va tri ku va-
ti dok se ne zgu sne. Po so li ti i po bi be ri ti, do da ti stru ga ni ora ščić i ski nu ti sa
va tre. Ume ša ti sir i jed no po jed no žu man ce i ma su do bro ujed na či ti. Za tim
la ga no ume ša ti čvrst sneg od be lan ca. Ma su iz ru či ti u bu te rom pod ma za nu va-
tro stal nu po su du (do po lo vi ne jer su fle do sta na ra ste). Pe ći u za gre ja noj peć ni-
ci na 180
0
oko 25 do 30 mi nu ta. Ume sto si ra mo že te sta vi ti mle ve nu šun ku.
Kuvati srcem
Predjela i brza jela
27
Pan ce ro ti
600 g be log bra šna
250 g mo ca re le
200 g pra ške šun ke (ili ne ke dru ge)
0,5 kg pa ra daj za
Pa ra dajz sit no na sec kaj te i pro pr ži te na va tri. Za me si te bra šno i kva sac
do da ju ći po ma lo mla ke vo de dok ne do bi je te me ko i glat ko te sto. Te sto je
po treb no ise ći na ne ko li ko lop ti ca i for mi ra ti kru žne ob li ke preč ni ka dva dla-
na. Na po lo vi nu sva kog kru ga sta vi te ma lo upr že nog pa ra daj za i ko ma di će
mo ca re le i šun ke. Za či ni te ori ga nom i bi be rom, pre sa vij te dru gi deo te sta
pre ko na de va. Pri ti sni te ivi ce da se spo je. Pe ci te u ti ga nju u du bo kom ulju da
pan ce ro ti do bi ju zlat nu bo ju i po sta nu hr ska vi.
25 g piv skog kva sca
ori ga no
ulje
so i bi ber
Kuvati srcem
Glavna jela
28
Kre šev ski pir jan
Re cept je po sla la:Ana Ve ljić
Kne gi nje Zor ke 83, Be o grad
0,5 kg mle ve ne ju ne ti ne
2 gla vi ce cr nog lu ka
0,5 kg ko ra za gi ba ni cu za pe če nih
na plot ni ili u rer ni (de bljih)
so
ulje
Na lu ku pro pr ži te ju ne ti nu, po so li te. Ko ma de ko ra krat ko po to pi te u vru ću
vo du pa sla ži te u pod ma zan pleh red ko ra pa red me sa, sa ko ra ma na vr hu.
Pre lij te vre lom ma sno ćom i za pe ci te u rer ni.
Per kelt od so ma
800 g šnic li od so ma
me ša no po vr će za đu več
4 gla vi ce cr nog lu ka
ka ši ka sir će ta
ka ši ka za či na od su vog
za čin skog bi lja
ka ši ka cr ve ne mle ve ne
slat ke pa pri ke
ka ši ka cr ve ne mle ve ne
lju te pa pri ke
ke si ca me ša vi ne po vr ća i
za či na za ri blju čor bu
bi ber
Me so od ri be ise če mo na koc ki ce i sta vi mo u ma lo vo de sa sir će tom. Po seb no
din sta mo po vr će sa za či nom od su vog za čin skog bi lja, dok se pot pu no ne
sku va. Do da mo me so pa kad pro ku va do da mo slat ku i lju tu ale vu pa pri ku, a
za tim raz mu će nu me ša vi nu po vr ća i za či na za ri blju čor bu pa krč ka mo još 15
mi nu ta. Na kra ju po bi be ri mo.
Kuvati srcem
Glavna jela
29
Ri ba na pa ri
pa strm ka, oči šće na fi lea
300 g sve že šar ga re pe
300 g sve žih bro ko la
400 g krom pi ra
2 gla vi ce cr ve nog lu ka
1 dl ma sli no vog ulja
so, bi ber
U po su du za ku va nje na pa ri sta vi te fi lea pa strm ke, sve žu šar ga re pu, sve že
bro ko le is ki da ne na ma nje cve to ve, de blje plo či ce cr ve nog lu ka i kri ške be-
log krom pi ra. Ba ri te dok krom pir ne omek ša. Ako ri ba poč ne da se ras pa da a
krom pir još ni je mek, iz va di te je ra ni je. Ser vi raj te na ve li kom ta nji ru i po spi te
ma sli no vim uljem. Po so li te i po bi be ri te po uku su.
Kuvati srcem
Glavna jela
30
Pa pri ke na de ve ne po vr ćem
Po sno
ne ko li ko sve žih ili smr znu tih ba bu ra
3 gla vi ce cr nog lu ka
2 šar ga re pe
0,5 kg krom pi ra
ale va pa pri ka
per šun
so, bi ber, ulje
4 pa ra daj za
Isec kan cr ni luk i istru ga nu šar ga re pu pro pr ži ti na ma sno ći. Do da ti istru gan
krom pir, iz me ša ti, do da ti ka ši či cu ale ve pa pri ke, isec kan per šun, so i bi ber.
Ovom ma som pu ni ti pa pri ke i za tva ra ti ih ko ma di ma sve žeg pa ra daj za. Re-
đa ti u pod ma za nu va tro stal nu či ni ju i pe ći u za gre ja noj peć ni ci.
Pi le ći fi le u uma ku
od pe ču ra ka
3 po lo vi ne pi le ćeg be log me sa
za čin od su vog za čin skog bi lja
300 g šam pi njo na
per šun
100 g ki ki ri ki ja
100 g pe če nog su sa ma
za gar ni rung:
ba re ni krom pir ili pi ri nač
Ise ci te pi le ći fi le na koc ki ce i pro pr ži te krat ko na ti ga nju. Do daj te šam pi njo-
ne se če ne na ko ma di će, za čin, sec ka ni per šun i sec ka ni ki ki ri ki. Sve još ma lo
pro pr ži te stal no me ša ju ći. Ski ni te sa va tre i po spi te upr že nim su sa mom.
Kuvati srcem
Glavna jela
31
Ću re ti na sa po vr ćem
Pre po ruč lji vo za di ja be ti ča re
4 tan ke ću re će šnic le
200 g ov čjeg si ra
2 ka ši ke bra šna
ve zi ca mla dog cr nog lu ka
400 g kok tel pa ra daj za
ka ši ka ma sla ca
2 ka ši ke ma sli no vog ulja
so, bi ber
100 g oči šće nih cr nih ma sli na
2 gran či ce bo silj ka
Opra ti me so, obri sa ti. Pre ko šnic li sta vi ti sir, pre vi ti ih, učvr sti ti čač ka li ca-
ma i uva lja ti u bra šno.
Opra ti i oči sti ti po vr će, mla di cr ni luk ise ći na krup ne ko ma de, a pa ra dajz
na po lo vi ne.
Na za gre ja nom ma sla cu i ulju pr ži ti šnic le uz stal no okre ta nje. Iz va di ti,
po so li ti, po bi be ri ti i osta vi ti na to plom. Mla di cr ni luk pro din sta ti u toj ma-
sno ći i u to do da ti pa ra dajz i ma sli ne i pr ži ti oko 2 mi nu ta. Po vr će po so li ti,
po bi be ri ti i vra ti ti me so u ti ganj.
Opra ti bo si ljak, is ki da ti li sti će i ise ći na tra či ce. Ti me gar ni ra ti šnic le u
po vr ću i ser vi ra ti u ti ga nju.
Kuvati srcem
Glavna jela
32
Spa nać sa me som
i pi rin čem
1 kg spa na ća
2 ka ši ke bu te ra
3 gla vi ce cr nog lu ka
200 g sec ka ne jag nje ti ne
50 g pi rin ča
1 dl vo de
so, bi ber
Na za gre ja noj ma sno ći po pr ži ti cr ni luk, do da ti me so i din sta ti. Ume ša ti
pi ri nač oči šćen i opran spa nać, po so li ti, po bi be ri ti, na li ti sa 1 dl vo de i na ume-
re noj va tri din sta ti 30 mi nu ta.
Ri žot od te le ćeg me sa
¾ kg te le ćeg me sa od bu ta
ka ši ka ma sti
2 gla vi ce cr nog lu ka
so, bi ber,
be lo vi no (po po tre bi)
šo lja pi rin ča
2 ka ši ke pa si ra nog pa ra daj za
100 g mla dog ze le nog gra ška
2 šo lje su pe ili mla ke vo de
40 g bu te ra
100 g ren da nog kač ka va lja
Uze ti ¾ kg te le ćeg me sa od bu ta, opra ti ga i ise ći kao za gu laš. Sta vi ti u
šer pu jed nu ka ši ku ma sti, do da ti 2 gla vi ce sit no se če nog lu ka i za jed no ga sa
me som pr ži ti. Po so li ti me so, po bi be ri ti i pre li ti be lim vi nom.
Ka da je me so upo la me ka no, do da ti mu šo lju pi rin ča, 2 ka ši ke pa si ra nog
pa ra daj za i 100 g mla dog ze le nog gra ška. Sve po pr ži ti i na li ti sa 2 šo lje su pe
ili mla ke vo de, pa pu sti ti da se po la sa ta ku va. Ka da je pi ri nač me kan do da ti
40 g bu te ra. Ri žot for mi ra ti ovla že nim šo lja ma za be lu ka fu ko je smo na pu ni-
li ri žo tom i pre vr nu li na ta njir. Od o zgo po su ti stru ga ni sir.
Kuvati srcem
Glavna jela
33
Đu več od krom pi ra
re cept je po sla la: Mir ja na Je gar čev
Kne za Mi lo ša 46, 21238 Ču rug
1 kg krom pi ra
2 gla vi ce cr nog lu ka
šo lji ca pi rin ča
bi ber i so
ulje
3 svinj ske kr me na dle
1 ki se la pa vla ka
150 g ren da nog si ra - tra pi sta
Na ulju pro pr ži ti luk i do da ti mu pi ri nač ko ji je pret hod no na li ven vre lom
vo dom i pro ce đen.
Po lo vi nu po so lje nog krom pi ra ise če nog na ko lu to ve sta vi ti u va tro stal nu
či ni ju. Pre ko krom pi ra do da ti luk i pi ri nač pa od o zgo osta tak krom pi ra. Na
krom pir slo ži ti tri po so lje ne kar me na dle. Sve za pe ći u rer ni.
Pe če no je lo pre ma za ti pa vla kom i po su ti ren da nim tra pi stom.
Kuvati srcem
Glavna jela
34
Te le ti na u be ša me lu
1 kg te le ti ne za pe če nje
3 ka ši ke vi nja ka
2 gla vi ce cr nog lu ka
po la ve ze ze le ni
3 ka ši ke ulja
4 ka ran fi li ća
6 zr na bi be ra
5 dl mle ka
bi ber, so, ci met
2-3 ka ši ke gu sti na
Me so opra ti i is tr lja ti so lju i vi nja kom. Cr ni luk olju šti ti i isec ka ti, ze len
opra ti, oči sti ti i isec ka ti. Ulje za gre ja ti u po su di za pe če nje me sa i me so pro pr-
ži ti sa svih stra na da po ru me ni. Za tim do da ti po vr će, ka ran fi lić, šip ku ci me ta
i zr na bi be ra. Me ša ju ći po la ko do li ti mle ko, po su du po klo pi ti i na ti hoj va tri
din sta ti oko sat i po. Iz va di ti me so, osta vi ti na to plom me stu.
Sok od pe če nja pro pa si ra ti, ume ša ti gu stin, pro ku va ti da se sos le po zgu-
sne, po uku su za či ni ti so lju i bi be rom. Me so ise ci na le pe ko ma de, pre li ti
pri pre mlje nim so som i po že lji slu zi ti sa din sta nim bro ko li jem, pa ra daj zom i
ku va nim tan kim re zan ci ma.
Po sna muć ka li ca
100 g so je u ko ma di ći ma
0,5 kg cr nog lu ka
0,5 kg smr znu te sit no sec ka ne pa pri ke
0,5 l so ka od pa ra daj za
tu ca na lju ta pa pri ka
so, bi ber, ulje
U šer pu sta vi ti ulje, sit no sec ka ni luk i pa pri ku. Po klo pi ti i na ti hoj va tri
osta vi ti oko 30 mi nu ta.
Za to vre me u dru goj po su di oba ri ti ko ma di će so je. Sve sje di ni ti i do da ti pa-
ra dajz sok. Ma lo po so li ti, si pa ti ka fe nu ka ši či cu tu ca ne lju te pa pri ka i po bi be ri-
ti. La ga no me ša ti oko 20 mi nu ta na ja čoj va tri, da se muć ka li ca ma lo zgu sne.
Kuvati srcem
Glavna jela
35
Ita li jan ske šnic le
4 svinj ske šnic le (oko 170 g)
2 gran či ce ru zma ri na
6 ka ši ka ma sli no vog ulja
2 ti kvi ce
250 g vr ga nja ili šam pi njo na
50 g vla sca ili mla dog lu ka
2 ka ši ke ma sla ca
1,5 dl su pe (koc ki ca)
so, bi ber
ka ši či ca gu sti na
Opra ti šnic le, do bro ih obri sa ti i iz lu pa ti tuč kom za me so, ili te škim no-
žem sa ši ro kim se či vom. Za tim opra ti ru zma rin i otre sti vo du sa nje ga. Po ki-
da ti igli ce i uba ci ti ih u ulje, pa u to me ma ri ni ra ti šnic le oko 30 mi nu ta.
Opra ti ti kvi ce, obri sa ti ih i ise ći na ko lu to ve. Pe čur ke obri sa ti, oči sti ti i
pre se ći na po la ili na če tvr ti ne. Oči sti ti vla šac ili mla di luk i ise ći ga na ko-
lu to ve. Za gre ja ti ma slac i na nje mu din sta ti luk oko 2 mi nu ta. Za tim do da ti
pe čur ke i pr ži ti još oko 3 mi nu ta. Na kra ju, do da ti ti kvi ce, na li ti su pom i sve
din sta ti još oko 5 mi nu ta. Za či ni ti so lju i bi be rom.
U po su di za gre ja ti 2 ka ši ke ru zma ri na i na nje mu pr ži ti šnic le - sva ku stra-
nu oko 4 mi nu ta. Za tim šnic le iz va di ti, po so li ti i po bi be ri ti. U sok od ku va-
nja po vr ća usu ti gu stin, pro ku va ti ga ma lo, pa po vr će za či ni ti so lju i bi be rom
i even tu al no, usit nje nim ru zma ri nom. Vre me pri pre me: oko 50 mi nu ta.
Kuvati srcem
Glavna jela
36
Šnic le od me sa i po vr ća
300 g mle ve nog me sa
kri ška sre di ne od hle ba
2 ja je ta
so, bi ber
sok od li mu na
2 stru ka pra zi lu ka
ma lo bu te ra
50 g ku va nog spa na ća
bra šno, pre zle, ulje
U me so do bro ume ša ti ovla že nu i is ce đe nu sre di nu hle ba, ja je, so, bi ber i
ma lo so ka od li mu na. Ovu ma su po de li ti na dva de la i u jed nu ume ša ti ku van
i ise čen spa nać, a u dru gu sit no sec kan i na ulju ma lo pro pr žen be li deo pra zi-
lu ka. Od sva kog de la pra vi ti okru gle šnic le, uva lja ti ih u bra šno, raz mu će no
ja je i pre zle i pr ži ti na ulju.
Pi le ti na u so su od aj va ra
Re cept je po sla la: Du šan ka Ja njić
Par ti zan ska 6a, 11300 Sme de re vo
600 g be log pi le ćeg me sa
ka ši či ca ale ve pa pri ke
3 ka ši ke oštrog bra šna
4 če na be log lu ka
ka ši ka aj va ra
1 dl be log vi na
za čin od po vr ća
ma lo ulja
ba re ni krom pir za gar ni rung
Iz lu pan fi le pa ni ra ti u bra šnu sa pa pri kom i is pr ži ti. Do da ti za čin, pa sa ma-
lo vo de din sta ti dva de se tak mi nu ta. Do da ti sec kan be li luk, aj var i vi no. J oš
ma lo pro krč ka ti pa ser vi ra ti sa ba re nim krom pi rom.
Kuvati srcem
Glavna jela
37
Ri blji fi le sa pe čur ka ma
(pre po ruč lji vo za di ja be ti ča re)
200 g mor ske ri be (ili ne ke dru ge)
ka ši ka li mu no vog so ka
50 mleč nja ča
2 gla vi ce mla dog cr nog lu ka
2 gla vi ce cr ve nog lu ka
po la pla vog pa tli dža na
so, bi ber
2 ka ši ke ulja
1-2 ka ši či ce sen fa
70 ml do ma će su pe
Opra ti, oči sti ti i osu ši ti ri bu, a on da je po su ti sa ne ko li ko ka pi so ka od li-
mu na. Oči sti ti mleč nja če i obri sa ti vla žnom kr pom. Oči sti ti, opra ti i ise ći na
ko lu to ve cr ni luk. Oči sti ti i cr ve ni luk i ise ći na ko lu to ve. U me đu vre me nu
opra ti pla vi pa tli džan i ise ći na koc ke.
Ri blji fi le po so li ti i po bi be ri ti. Za gre ja ti ka ši ku ulja u ti ga nju i pe ći fi le -
sva ku stra nu 3-4 mi nu ta. Osta tak ulja za gre ja ti na ti ga nju. Mleč nja če, cr ve ni
luk i pla vi pa tli džan sta vi ti u ti ganj i pe ći oko 5 mi nu ta. Do da ti mla di cr ni luk,
senf i pre li ti su pom, a on da slo ži ti ri blji fi le u sos i pe ći na ume re noj tem pe ra-
tu ri 3 mi nu ta. Na kra ju po so li ti i po bi be ri ti. Po že lji mo že te do da ti ne ko li ko
li sto va bo silj ka, a on da ser vi ra ti.
Kuvati srcem
Glavna jela
38
Jelo je pripremljeno u
električnom saču “Kaufmax”
Mle ve no me so
sa mi le ra mom
0,5 kg mle ve nog me sa
4 gla vi ce cr nog lu ka
ulje, so bi ber,
per šun
6 ja ja
5 ka ši ka mi le ra ma
Na ulju din sta ti cr ni luk da po žu ti. Do da ti me so i za jed no pro pr ži ti da
me so pro me ni bo ju. Po so li ti, po bi be ri ti, do da ti do sta isec ka nog per šu na i
ce lu ma su sta vi ti u pod ma zan pleh. Pre ko me sa raz bi ti ja ja (pa zi ti da osta nu
ce la) i pleh sta vi ti u za gre ja nu rer nu. Čim se be lan ca ma lo steg nu, pre li ti je lo
mi le ra mom i vra ti ti u rer nu da se mi le ram is to pi. Pa zi ti da se ja ja ne pre pe ku
i ne za su še.
Pi le ći ba ta ci sa šam pi njo ni ma
pi le ći ba ta ci
0,5 kg isec ka nih šam pi njo na
2 su pe ne ka ši ke sen fa
so, bi ber
po la ki se le pa vla ke
Pi le će ba ta ke is pr ži ti (po 3 mi nu ta sa sva ke stra ne) i do da ti 0,5 kg isec ka-
nih šam pi njo na, 2 su pe ne ka ši ke sen fa, so i bi ber po uku su. Din sta ti po klo-
plje no oko 30 mi nu ta uz po vre me no me ša nje. Sklo ni ti sa va tre i do da ti po la
ki se le pa vla ke. Slu ži ti uz pi re od krom pi ra, ze le nu sa la tu i la ga no be lo vi no.
Na isti na čin se mo gu upo tre bi ti i te le ći ko tle ti.
Kuvati srcem
Glavna jela
39
Pu nje ne te le će gru di
1 kg te le ćih gru di
200 g te le će dži ge ri ce
200 g šam pi njo na
gla vi ca cr nog lu ka
4 če na be log lu ka
0,5 dl be log vi na
1 dl ki se le pa vla ke
1 ja je
2 kri ške hle ba
0,5 dl mle ka
po la ve zi ce per šu na
po la ka ši ke cr ve ne pa pri ke
ka ši ka bra šna
so, bi ber i ulje
Sit no isec ka ti be li luk i po lo vi nu cr nog lu ka pa pro pr ži ti na vre lom ulju.
Do da ti te le ću dži ge ri cu sec ka nu na sit ne koc ki ce, sec ka ni per šun i pro pr ži ti.
Ski nu ti s rin gle, do da ti hleb na mo čen u mle ko i ja je. Po so li ti, po bi be ri ti, po su-
ti pa pri kom i do bro iz me ša ti na dev.
Te le će gru di odvo ji ti od ko sti ju i na fi lo va ti. Po ve za ti čvr sto kon cem, sta vi-
ti u tep si ju, pre li ti za gre ja nim uljem i pe ći u rer ni na 200
0
C. Kad su gru di do
po la pe če ne, pre li ti ih vi nom i is pe ći do kra ja.
U me đu vre me nu pri re di ti sos od pe čur ki. Sit no isec ka ni osta tak cr nog lu-
ka, po pr ži ti na ulju, do da ti sit no sec ka ne pe čur ke i din sta ti 5 mi nu ta. Do da ti
ka ši ku bra šna i pre li ti to plom vo dom. Po so li ti i po bi be ri ti. Ski nu ti s rin gle i
ume ša ti ki se lu pa vla ku. Pe če ne te le će gru di na se ći, pre li ti so som od šam pi njo-
na i po slu ži ti sa pi re krom pi rom.
Kuvati srcem
Glavna jela
40
Jag nje ća pleć ka
is pod sa ča
jag nje ća pleć ka
ka ši ka ko nja ka
ka ši ka so ka od li mu na
ka ši či ca pa ra dajz pi rea
so, ti mi jan
1 kg krom pi ra
ulje
Ko ma de jag nje ti ne po so li ti i sa svih stra na za pe ći u ot klo plje nom sa ču. Po-
red me sa u sač sta vi ti i po so lje ne ko ma de olju šte nog krom pi ra pa sve za jed no
po klo plje no pe ći. Pet na e stak mi nu ta pred kraj pe če nja pre li ti me so i krom-
pir me ša vi nom li mu no vog so ka, pa ra dajz pi rea i ti mi ja na. U sme su do da ti
i ka ši ku ko nja ka. Okre nu ti me so i krom pir pa po klo plje no pe ći još de se tak
mi nu ta.
Pi rog
pri pre mio Bla go je Lu pa
bra šno
kva sac
gla vi ca cr nog lu ka
0,5 kg mle ve nog me sa
so i bi ber
2 tvr do ku va na ja ja
su va mi ro đi ja
žu man ce
Ume si ti ki se lo te sto. Te sto raz vu ći pre ko ple ha a na nje ga sta vi ti na lu ku
pro din sta no mle ve no me so. Za či ni ti so lju i mi ro đi jom pa do da ti i usit nje na žu-
man ca. Pre sa vi ti kra je ve te sta pre ko me sa, pre ma za ti umu će nim žu man ce tom
i pe ći u rer ni oko po la sa ta.
Jelo je pripremljeno u
električnom saču “Kaufmax”
Kuvati srcem
Glavna jela
41
Bif tek u ka pu tu
pa ko va nje li sna tog te sta
ko mad ju ne ćeg bif te ka od oko 0,7 kg
200 g šam pi njo na
gla vi ca cr nog lu ka
100 g ga u da si ra
ulje, senf
so, bi ber
žu man ce
Ceo bif tek sta vi ti na vre lo ulje i krat ko pro pr ži ti sa svih stra na, pa ga osta-
vi ti na to plom. U ma sno ću u ko joj se pe kao do da ti oči šće ne i sit no sec ka ne
šam pi njo ne i cr ni luk pa sve krat ko pro pr ži ti i za či ni ti so lju i bi be rom. Do da ti
stru ga nu ga u du i ovom ma som pre ma za ti ras ta nje no li sna to te sto. Pre ko to ga
sta vi ti bif tek, ma lo ga po so li ti i po bi be ri ti, pre ma za ti sen fom pa uvi ti li sna to
te sto. Te sto pre ma za ti žu man cem i ukra si ti po že lji ko ma di ći ma te sta. Pe ći u
rer ni na 220
0
C.
Kuvati srcem
Glavna jela
42
Ša ran pu njen sar de la ma
Po sno
Re cept je po sla la: Je le na Pa u no vić
Čar no je vi ća 11/6, 18000 Niš
750 g oči šće nog ša ra na
gla vi ca cr nog lu ka
ve za per šu na
ka ši ka ma sla ca
3 pa si ra ne sar de le
so i bi ber
2 li mu na
ma lo kon ca
Ša ra na pu ni ti ma som od na ve de nih sa sto ja ka pa ga uši ti kon cem i za se ći
po pre ko. Pe ći ga u rer ni a na po lo vi ni za li ti so kom od jed nog li mu na. Gar ni-
ra ti kri ška ma li mu na.
Zapečena jagnjetina s kiselim mlekom
Jelo je pripremljeno u
električnom saču “Kaufmax”
Za ovo jelo najbolje je uzeti meso od plećke. Najpre ga posolite i kratko
zapecite u saču sa svih strana na malo ulja, a zatim poklopite sač da bi
meso omekšalo. Izvadite meso, pa u istom ulju ispržite sitno naseckan luk
sa pirinčem. Prelijte vodom, poklopite i ostavite da se krčka dok pirinač ne
nabubri, a tada vratite meso u sač.
J aja umutite, pa ih sjedinite s kiselim mlekom, posolite i pobiberite. Prelite
meso u saču i još malo zapecite.
2 kg jagnjetine
300 g pirinča
1 l vode
1 dl ulja
4 dl ovčijeg kiselog mleka
3 jajeta
glavica crnog luka
so i biber
Kuvati srcem
Glavna jela
43
Slat ko - ki se la pi le ti na
pri pre mio ku var Sa ša Mi lan ko vić
300 g pi le ćih gru di
15 g me da
ka ši či ca di žon skog sen fa
so ja sos
vin sko sir će
450 g me ša vi ne sec ka nog za mr znu tog po vr ća
100 g pi rin ča
so, bi ber, ulje
Be lo pi le će me so ise ći na koc ki ce pa pro pr ži ti krat ko na vru ćem pod ma-
za nom ti ga nju. Pre ko me sa si pa ti u ti ganj me ša vi nu za mr znu tog po vr ća (ni je
neo p hod no od mr za va ti ga). Do da ti pre ko sve ga med, lju ći senf, ma lo so ja
so sa, so i bi ber. Pro pr ži ti uz po vre me no po me ra nje ti ga nja. Gar ni ra ti sa pi rin-
čem.
Kuvati srcem
Glavna jela
44
Vi no gra dar ski ku pus
5 kg sve žeg ku pu sa
2 kg jag nje ti ne
200 g ma sti
1 kg cr nog lu ka
750 g pa ra daj za
4 pa pri ke ba bu re
2 cr ve ne pa pri ke
2-3 če na be log lu ka
ale va pa pri ka, so, ulje
Ku pus ise ći na sit ni je ko ma de, pa ra dajz na ko lu to ve, a pa pri ke na če tvr ti-
ne. Luk na sec ka ti na ko lu to ve i pro pr ži ti na ulju, za jed no sa me som ise če nim
na koc ke. Do da ti ba bu re, pa ra dajz i ale vu pa pri ku. Po so li ti. Si pa ti vo de vi še
ne go što je po treb no da se po kri je ku pus. J e lo uz če sto me ša nje la ga no ku va ti
na ne pre ja koj va tri.
Pu nje ni zu ba tac
1,5 kg zu bat ca
2 ko re na ce le ra
1 šar ga re pa
gla vi ca lu ka
2 li mu na
per šun
2 dl ulja
1 dl be log vi na
so, bi ber, ma lo bra šna
Oči sti ti i opra ti ri bu, do bro je osu ši ti pa je po so lje nu i po bi be re nu uva lja ti
u bra šno. Sit no isec kan luk, šar ga re pu i ko ren ce le ra iz me ša ti sa ma lo ulja pa
ovim is pu ni ti ri bu. Pre li ti uljem sa li mu no vim so kom i pr ži ti dok ne po ru me-
ni. Na sma nje noj tem pe ra tu ri din sta ti ri bu dok ne omek ša. Pred kraj pre li ti
vi nom. Po su ti sit no isec ka nim per šu nom ukra si ti kri ška ma li mu na i slu ži ti uz
ba re ni krom pir.
Jelo je pripremljeno u
električnom saču “Kaufmax”
Kuvati srcem
Glavna jela
45
Ki ne ske šnic le
pri pre mi la Ja smi na Ći ro vić
300 g dva put mle ve nog ju ne ćeg me sa
3 ja ja
šo lji ca vo de
2 ka ši ke ulja
2 ka ši ke bra šna
po la ke si ce pra ška za pe ci vo
bi ber
za čin od su vog za čin skog bi lja
gla vi ca cr nog lu ka
4 če na be log lu ka
ve zi ca per šu na
ulje
Ki ne ske šnic le tre ba ume si ti od mle ve nog ju ne ćeg me sa, ja ja, ma lo vo de,
ulja, bra šna, pra ška za pe ci vo, bi be ra, za či na od su vog za čin skog bi lja, sit no
ren da nog cr nog lu ka, iz gnje če nog be log lu ka i sit no sec ka nog per šu na. Sme su
osta vi ti da od sto ji bar dva de se tak mi nu ta po sle me še nja.
Ka ši kom po to plje nom u ulje va di ti ku gli ce od me sa i do da ta ka i pr ži ti u
vre lom ulju. Mo že se gar ni ra ti sve žim po vr ćem.
Kuvati srcem
Glavna jela
46
Svinj ske kr me na dle u vi nu na po vr ću
3 kr me na dle
ve za me ša ne ze le ni
2 če na be log lu ka
2 lo vo ro va li sta
5 zr na cr nog bi be ra
gla vi ca cr nog lu ka
1 sve ža ba bu ra
1 pa ra dajz
za čin od su vog za čin skog bi lja
2 dl be log vi na
U kr me na dle utr lja ti za čin od su vog za čin skog bi lja i osta vi ti da od sto je sat
vre me na. U tep si ju sta vi ti pr vo kr me na dle, a od o zgo sec ka no po vr će, još ma lo
za či na od su vog za čin skog bi lja i ne ko li ko zr na bi be ra i li sto va lo vo ra. Na li ti
vi nom da ogre zne pa pe ći u rer ni na 250
0
C. J e lo je go to vo ka da kr me na dle
bu du pot pu no me ke.
Pu nje na ću re ti na sa spa na ćem u
ko ri od sla ni ne
pri pre mio ku var Sa ša Maj da no vić
Iz lu pa ti šnic le od ću re ćeg fi lea. Šnic le za či ni ti, sva ku uvi ti u sdla ni nu pa na
nju sta vi ti su ve hi dri ra ne vr ga nje, blan ši ra ni spa nać, ma lo te le ćeg mo zga, za-
či ni ti, uro la ti i pr ži ti na ti ga nju sa svih stra na. Go to ve rol ni ce ise ći na ko ma de
i gar ni ra ti bro ko li ma, ise če nom ti kvi com i pa pri ka ma gri lo va nim na ma sno ći
od pr že nja me sa.
400 g sla ni ne u ko ma du
500 g ću re ćeg fi lea
100 g blan ši ra nog spa na ća
100 g te le ćeg mo zga
50 g su vih vr ga nja (sta vi ti ih
ra ni je u mla ku vo du)
gri lo va no po vr će: bro ko li 150 g,
1 ti kvi ca, 3 sve že ra zno boj ne pa pri ke
Kuvati srcem
Glavna jela
47
Po sno
gla vi ca ku pu sa
4 gla vi ce cr nog lu ka
2 šo lji ce pi rin ča
2 krom pi ra
2 šo lje so ka od pa ra daj za
šo lja vo de
2-3 li sta lor be ra
slat ka ale va pa pri ka
ulje
za čin od su vog za čin skog bi lja
so
bi ber
Pro pr ži ti na ulju sit no isec kan cr ni luk, do da ti opra ni pi ri nač i pr ži ti dok
pi ri nač ne po sta ne sta klast. Po so li ti, po su ti za či nom od su vog za čin skog bi lja
i mle ve nom pa pri kom pa do da ti ren da ni krom pir.
Ku va ti de se tak mi nu ta gla vi cu ku pu sa u sla noj vo di. Oce di ti, raz dvo ji ti
li sto ve, ise ći za de blja nja na li sto vi ma i za vi ja ti sar me. Na dno na u lje ne va tro-
stal ne po su de sta vi ti ne ko li ko li sto va ba re nog ku pu sa, po re đa ti sar me pre ko
njih, do da ti iz dro bljen lor ber, pre li ti so kom od pa ra daj za, šo ljom vo de i uljem
pa po klo pi ti i ku va ti sar me u rer ni.
Na po me na: Li sto vi sve žeg ku pu sa mo gu se pri pre mi ti za sar mu i ta ko što
se za mr zne ce la gla vi ca sve žeg ku pu sa, a ve če pred pri pre mu se iz va di iz za-
mr zi va ča i osta vi da se sa svim od mr zne. Li sto vi su pot pu no me ka ni a po stu-
pak isti kao i sa ki se lim ku pu som.
La ke sar me
Kuvati srcem
Glavna jela
48
Ki se le ćuf te
500 g mle ve ne ov če ti ne
2 ka ši ke pi rin ča
gla vi ca cr nog lu ka
so, bi ber
3 ve ze per šu na
3 ka ši ke bra šna
0,5 l vo de
2 žu man ca
2 ka ši ke so ka od li mu na.
Me so iz me ša ti sa oba re nim pi rin čem i na stru ga nim cr nim lu kom pa do da ti
isec kan per šun i za či ne. Ob li ko va ti lop ti ce, sva ku uva lja ti u bra šno i ku va ti u
po la li tre oso lje ne vo de.
Žu man ca mu ti ti sa so kom od li mu na, do da ti ma lo bra šna, pro ku va ti sa vo-
dom i pre li ti ćuf te.
Va ri vo od pa su lja
sa šam pi njo ni ma
400 g pa su lja (kon zer va)
gla vi ca cr nog lu ka
čen be log lu ka
3 ka ši ke pi rea od pa ra daj za
150 g šam pi njo na
so, bi ber, ulje
Po to pi ti pa sulj pre ko no ći, a su tra dan ga sku va ti u vo di bez so li. Dok se
pa sulj ku va, pri pre mi te šam pi njo ne.
Na ugre ja nom ulju pro din staj te na sec kan luk, do daj te sec ka ne šam pi njo ne
i din staj te po klo plje no, dok vo da ne is pa ri. Do daj te raz mu ćen pi re od pa ra daj-
za i ku vaj te dok se umak ne zgu sne.
Pa sulj pro ce di te i uba ci te u sos od šam pi njo na, do daj te ma lo vo de od pa-
su lja da je lo ogre zne, po so li te i po bi be ri te pa ku vaj te sve za jed no još ne ko
vre me, dok se je lo ne sje di ni.
Kuvati srcem
Glavna jela
49
Mu sa ka od osli ća
Po sno
0,5 kg fi lea osli ća
2 ve ze bli tve
po la li mu na
100 g ma sli na bez ko šti ca
1 dl pi va
150 g bra šna
200 g pre zle
za čin od su vog za čin skog bi lja
so
ulje
Fi lea opra ti, osu ši ti, po so li ti i iz re za ti na tra ke ši ri ne 5 cm. Bli tvu pro ku-
va ti u sla noj vo di, oce di ti, isec ka ti i za či ni ti za či nom od su vog za čin skog
bi lja, ma sli no vim uljem i so kom od po la li mu na. Ma sli ne ise ći na ko lu ti će
i do da ti bli tvi.
Od bra šna, ka ši ke ulja, pi va i so li za me si ti ma su za po ho va nje. Ko ma de
ri be va lja ti u bra šno, pa u ma su za po ho va nje i na kra ju u pre zlu. Mu sa ku
sla ga ti na dno na u lje ne va tro stal ne po su de: pr vo sta vi ti red ri ba, pre ko ri be
pre li ti fil od bli tve i ma sli na, pa po no vo red ri ba.
Pe ći 20 mi nu ta na 200 ste pe ni. Slu ži ti sa po snim ma jo ne zom
Kuvati srcem
Glavna jela
50
Te le ći ko tlet Glo ri ja
pri pre mio je ku var Sa ša Maj da no vić
3 te le ća ko tle ta
150 g ma ri ni ra ne gu šči je dži ge ri ce
pa sta od be lih tar tu fa
3 slat ke kru ške vi lja mov ke
olju šten ku va ni ke sten
pi njo le (zr no)
aće to bal za mi ko si rup
ma lo sve žeg bo silj ka
ka ši či ca sen fa
po la li mu na, so i ulje
Ovo je lo je pra va umet nost. Pr vo tre ba pro pr ži ti po so lje ne te le će ko tle te.
Za tim ma ri ni ra nu gu šči ju dži ge ri cu (ko ju ste pre ko no ći dr ža li u fri ži de ru u
či ni ji sa ma lo ulja, sen fa, li mu na i si ru pa bal za mi ko) pro pr ži te sa svim krat ko.
Isto ura di te i sa ke ste nom i pi njo la ma.
Na ve ći plit ki ta njir sla ži te pr vo te le ću kr me na dlu pa na nju gušč ju dži ge ri-
cu. Na dži ge ri cu sta vi te ma lo pa ste od be lih tar tu fa. Do daj te sa stra ne ke sten,
kru šku ise če nu na ko lu to ve i po su tu aće to bal za mi ko si ru pom. Sve po spi te
upr že nim pi njo la ma i ukra si te sve žim bo silj kom.
Šnic le u vi nu
3 ju ne će šnic le
gla vi ca cr nog lu ka
1 ve ća šar ga re pa
ve zi ca per šu na
za čin od su vog za čin skog bi lja
3 dl be log vi na
ki se la pa vla ka
so, bi ber
pred log za gar ni rung: pi re krom pir iz ke si ce
J u ne će šnic le tan ko se če ne iz lu pa ti tuč kom pa obo stra no is pe ći u ti ga nju.
Do da ti sit no sec kan cr ni luk, ren da nu šar ga re pu, sec kan per šun, za čin od su-
vog za čin skog bi lja, be lo vi no. Ka da je šnic la sko ro pot pu no me ka na, do da ti
ki se lu pa vla ku, po so li ti i po bi be ri ti po uku su.
Kuvati srcem
Glavna jela
51
Pi le ti na sa pro ke ljom
pri pre mi la Zo ra na Ni ko lić
1 ve ći pi le ći fi le
gla vi ca cr nog lu ka
2 če na be log lu ka
bi ber, so
za čin od su vog za čin skog bi lja
đum bir, ka ri
300 g pro ke lja
1 dl mle ka
ka ši ka bra šna
1 ki se la pa vla ka 20%
Ise ći pi le ći fi le na ve će šnic le pa ga ma lo i pa žlji vo iz lu pa ti tuč kom, za či ni-
ti so lju i za či nom od su vog za čin skog bi lja a za tim obo stra no pro pr ži ti. Me so
iz va di ti iz ti ga nja pa na is toj ma sno ći pro pr ži ti pro kelj, sa mle ve nim cr nim i
be lim lu kom. Do da ti za či ne kao što su đum bir i ka ri. Pre li ti mle kom i vra ti ti
pi le ti nu. Do da ti ka ši ku bra šna i ki se lu pa vla ku pa sve krč ka ti još ne ko li ko mi-
nu ta.
52
Kuvati srcem
Deerti
La za nje sa ja bu ka ma
1 la ga no ulu pa no ja je
100 g na ren da nog si ra ched dar
200 g pro ce đe nog kra vljeg si ra
30 g še će ra
po la ka ši či ce eks trak ta ba de ma
500 g oči šće nih ja bu ka (5-6 ja bu ka)
ka ši ka li mu no vog so ka
8 ku va nih ko ra za la za nje
60 g bra šna
150 g sme đeg še će ra
ka ši či ca mle ve nog ci me ta
pr sto hvat na ren da nog mu škat nog
ora šči ća
30 g hlad nog mar ga ri na
ča ša ki se le pa vla ke
50 g zo be nih pa hu lji ca
Na ren da ne ja bu ke pre li ti vo dom ta ko da bu du po kri ve ne i ku va ti bez do-
dat ka še će ra dok teč nost ne is pa ri. Do da ti li mu nov sok i osta vi ti.
Sku va ti la za nje pre ma uput stvu na pa ko va nju. Za ovaj re cept po treb no je 8
ko ra. Oce di ti i osta vi ti.
U po su di sred nje ve li či ne do bro iz me ša ti ja je, obe vr ste si ra, še ćer i ba de-
mov eks trakt. U sta kle nu va tro stal nu po su du iz li ti po lo vi nu ja bu ka i po kri ti ih
sa 4 ko re. Pre ko ko re ras po re di ti krem od si ra, po kri ti sa pre o sta le 4 ko re, a
pre ko ras po re di ti osta tak ja bu ka.
Po me ša ti bra šno, po lo vi nu sme đeg še će ra, zo be ne pa hu lji ce, ci met i mu-
škat ni ora ščić. Na sec ka ti
hla dan mar ga rin i po ve za ti
sa stoj ke ta ko da sme sa bu de
krup no zr na sta (ve li či ne gra-
ška). Po su ti je ja bu ka. Pe ći
u pret hod no za gre ja noj rer ni
na 170 ste pe ni oko 45 mi nu-
ta. U me đu vre me nu po me -
ša ti pa vla ku i pre o sta lih 75
g sme đeg še će ra, pa ohla di-
ti krem. Go to vu ja bu ko va ču
hla di ti 15-20 mi nu ta, ise ći
na 15 šni ta i pre ma za ti kre-
mom.
53
Kuvati srcem
Deerti
Be li ko lač sa ana na som
pri pre mio Sr đan Sreć ko vić
ku ti ja pi ško ta
sok od ana na sa iz kon zer ve (ve ća kon zer va)
ana nas iz kon zer ve
2 ke si ce šla ga u pra hu
prah še ćer
U pri kla dan sud slo ži ti po dnu po lo vi nu pi ško ta ta ko da po kri ju dno po su-
de. Pre ko pi ško ta za li ve nih so kom od ana na sa sta vi ti ko ma de ana na sa a pre ko
sve ga po lo vi nu umu će nog šla ga. Po no vi ti po stu pak do da va njem pi ško ta, so-
ka, ana na sa i šla ga. Sta vi ti u fri ži der da se ko lač ohla di bar sat vre me na.
Po sna tor ta
Po sno
šer be (200 g kri stal še će ra +vo da)
ne ko li ko ko lu to va li mu na
500 g kri stal še će ra
400 g sec ka nih ora ha
2 šo lje ulja
0,5 kg bra šna
pra šak za pe ci vo
va ni lin še ćer
100 g mle ve nih ora ha
prah še ćer
Sta vi ti da se od vo de u ko ju smo do da li li mun i še ćer uku va slat ki si rup -
šer be. Umu ti te te sto od bra šna, ulja, sec ka nih ora ha, še će ra, pra ška za pe ci vo,
va ni li nog še će ra i mle ve nih ora ha.
Uspi te ma su u pod ma za nu i obra šnja vlje nu mo dlu pa pe ci te u rer ni oko
po la sa ta. Iz va di te iz rer ne, sa če kaj te da se ko lač ma lo ohla di, ise ci te ga na
koc ke i pre lij te pri pre mlje nim uku va nim še će rom. Ka da se ko lač ohla di, po-
spi te ga prah še će rom.
54
Kuvati srcem
Deerti
Le nja pi ta sa pi rin čem
Po sno
300 g ko ra za pi tu
400 g še će ra
1 kg pi rin ča
300 g sec ka nih ora ha
200 g su vog gro žđa
pra šak za pe ci vo
ke si ca ci me ta
šo lja ulja
ke si ca va ni li nog še će ra
Na tri pod ma za ne ko re sta vi ti po me šan oba ren pi ri nač ko me smo do da li
še ćer, ora he, su vo gro žđe, pra šak za pe ci vo, ci met i va ni lin še ćer. Ce lo kup nu
ma su raz vu ći du ži nom ko re da se do bi je ob lik vek ne. Uro la ti ko re oko po lo že-
ne ma se. Pe ći u rer ni na 200
0
C oko po la sa ta. Ka da se pi ta ma lo ohla di ise ći
na ko ma de.
Štru dla sa smo kva ma
pa ko va nje li sna tog te sta
300 g ja bu ka
300 g sve žih smo ka va
100 g bu te ra
50 g pre zle
50 g še će ra
ke si ca va ni li nog še će ra, ci met
mar me la da od vi ša nja ili smo ka va
bu ter za pod ma zi va nje
še ćer u pra hu za po si pa nje
Raz va lja ti te sto i pre li ti ga ras to plje nim bu te rom. Slo ži ti fil od ja bu ka i
smo ka va na sec ka nih na koc ki ce, po su ti še će rom, pre zla ma i za či ni ma. Umo-
ta ti u ro lat i po lo ži ti na bu te rom pre ma zan pleh. Pe ći oko 30 mi nu ta na 180
ste pe ni.
Pe če no po si pa ti še će rom u pra hu i po slu ži ti sa uma kom od vi ša nja ko ji se
pri pre ma ta ko što se mar me la da od vo ća pro ku va sa ma lo vo de.
55
Kuvati srcem
Deerti
7 ba na na
ku ti ja kek sa “Pe tit be u re”
4 šlag kre ma od va ni le i 0,5 l mle ka
1 li mun
2 slat ke pa vla ke
Na dno po su de slo ži ti keks a na keks ko lu to ve ba na ne. Pre li ti so kom od
li mu na i umu će nim va ni la šlag kre mom. Pre ko sve ga pre ma za ti umu će ni šlag
od slat ke pa vla ke. Ohla di ti naj ma nje je dan sat u fri ži de ru.
Po po dnev ni ko lač
pri pre mi la Li di ja Vu ki če vić
3 ja je ta
2 šo lje še će ra
šo lja ulja
šo lja oštrog bra šna
šo lja me kog bra šna
po la pra ška za pe ci vo
2 šo lje mle ka
2 šo lje ora ha
štan gla čo ko la de za ku va nje
ke si ca va ni li nog še će ra
prah še ćer
Ume si ti te sto od ja ja, še će ra, ulja, me kog i oštrog bra šna, pra ška za pe ci-
vo, mle ka, ora ha, čo ko la de za ku va nje i va ni li nog še će ra. Sta vi ti u pod ma zan
i obra šnja vljen pleh a za tim pe ći u rer ni oko po la sa ta na 200
0
C. Pro hla đen
ko lač ise ći na ko ma de i po su ti va ni li nim še će rom.
Pro sti ko lač sa ba na nom
56
Kuvati srcem
Deerti
Bun de va ra
pri pre mi la Alek san dra Ri stić
500 g ko ra za pi tu
kri ška bun de ve
4 šar ga re pe
3 ja bu ke
še ćer u pra hu
ke si ca va ni li nog še će ra
1 po mo ran dža
Na tri pod ma za ne ko re za pi tu sta vi ti uz duž sloj fi la ko ji smo pri pre mi li od
ren da ne bun de ve, ren da ne šar ga re pe, stru ga nih ja bu ka, so ka od po mo ran dže i
va ni li nog še će ra. Uvi ti ko re sa fi lom i re đa ti u pod ma zan pleh. Pe ći 40 mi nu ta
u rer ni na 200
0
C. Po su ti prah še će rom.
Mar kov ko lač
7 ja ja
10 ka ši ka še će ra
7 ka ši ka bra šna
po la ke si ce pra ška za pe ci vo
200 g čo ko la de za ku va nje
1 ma slac
1 ta bla euro blo ka
Od bra šna, še će ra, ja ja, pra ška za pe ci vo, čo ko la de za ku va nje i ma sla ca
ume si ti te sto. Pe ći ga u pod ma za nom ple hu oko 15 mi nu ta. J oš dok je ko lač
vruć po spi te ga ren da nim euro blo kom.
57
Kuvati srcem
Deerti
Štru dla od ja bu ka sa vi nom
i čo ko la dom
500 g ren da nih ja bu ka
50 g bu te ra
50 g pre zli
sok od 1 li mu na
200 g še će ra
250 g sec ka nih ora ha
1 ja je
1 li sna to te sto
200 g čo ko la de
2 dl su vog cr nog vi na
prah še ćer
Li sna to te sto raz vu ći u pra vo u ga o nik a na nje ga si pa ti ja bu ke po me ša ne
sa pre zlom, ora si ma i še će rom, pre li ti ras to plje nim bu te rom i uvi ti u štru dlu.
Te sto pre ma za ti raz mu će nim žu man ce tom i pe ći u rer ni na ume re noj tem pe-
ra tu ri.
Pe če nu štru dlu pre li ti ras to plje nom čo ko la dom. Čo ko la du ras to pi ti sa ma-
lo bu te ra i vi nom. Ohla đe no ise ći na koc ke i po su ti prah še će rom.
Ko lač od jo gur ta
i vo ća
500 g kek sa „Pe tit be u re“
0,5 l jo gur ta
10 ka ši ka še će ra
300 g od le đe nih i oce đe nih
ma li na iz le da
4 ke si ce šla ga
Na dno po su de slo ži ti keks i pre li ti ga jo gur tom. Od o zgo sta vi ti ma li ne iz
le da po me ša ne sa še će rom. Sve pre li ti umu će nim šla gom, po rav na ti i sta vi ti
u fri ži der da se ohla di.
58
Kuvati srcem
Deerti
Voć ni ko lač
3 ja ja
3 ka ši ke bra šna
3 ka ši ke še će ra
pra šak za pe ci vo
ke si ca va ni li nog še će ra
smr znu to cr ve no vo će
4 ke si ce že la ti na
2 dl po mo ran dža đu sa
šlag u spre ju za ukra ša va nje
Umu ti ti te sto za pa ti španj od ja ja, bra šna, še će ra, va ni li nog še će ra i pra ška
za pe ci vo. Pe ći pa ti španj u pri klad noj mo dli 20 mi nu ta na 180
0
C. Na pro hla-
đe no te sto ko je smo za li li so kom od po mo ran dže slo ži ti cr ve no vo će, pre li ti
že la ti nom i osta vi ti da se hla di. Ise ći ko lač na kri ške i ukra si ti šla gom.
Kra ljev ske ku gli ce sa
ora si ma i smo kva ma
10 su vih ve ćih smo ka va, ne pre vi še
tvr dih
10 ce lih ora ha
150 g še će ra
vo da
100 g mar ga ri na
100 g čo ko la de za ku va nje
200 g mle ve ne pla zme
100 g mle ve nih ora ha
Po lo vi ne ora ho vog je zgra sta vlja ti u smo kve (ako je mo gu će i ce lo je zgro
ora ha sta vi ti u ve će ra se če ne smo kve). Smo kve za tim ru kom pri ti snu ti ta ko
da se oba vi ju oko ora ha, kao da su mu lju ska.
Ume si ti ma su od še će ra, ma lo vo de, mar ga ri na, is to plje ne čo ko la de za ku-
va nje i mle ve ne pla zme. Smo kve sa ora si ma omo ta ti pri pre mlje nom sme som
pa ih uva lja ti u mle ve ne ora he.
Deerti
59
Kuvati srcem
Deerti
eks trakt va ni le
šta pić sve že va ni le
kru ška vi lja mov ka
li mun, po mo ran dža
lajm (ze le ni li mun)
1 kg še će ra,
pi njo le
5 g sec ka nih ora ha
5 g ba de ma
5 g le šni ka
gro žđi ce ma ri ni ra ne u ru mu
slat ko od ko re po mo ran dže
ma lo ci me ta, bu ter, med
ne ko li ko li sti ća sve že na ne
Na pra vi ti si rup od ki lo gra ma še-
će ra, šta pi ća va ni le, jed nog gra ma
eks trak ta va ni le, laj ma, po mo ran-
dže i li mu na pre se če nih na po la. Ka-
da si rup pro klju ča, sma nji ti tem pe-
ra tu ru na 80 ste pe ni.
Iz va di ti se men ke iz kru ške i ski-
nu ti ko ru. Uba ci ti kru šku u si rup i
po klo pi ti ta ko da bu de pri ti snu ta na
dno šer pe. Osta vi ti je u tom si ru pu
dok se ne ohla di.
Sec ka ne ora he, le šni ke, ba dem i
pi njo le iz din sta ti na bu te ru i me du.
Na kra ju do da ti ko ru po mo ran dže i
ru pu u kru šci na pu ni ti tom sme som.
Pre li ti kru šku si ru pom u ko me se ku-
va la i ukra si ti je li sti ći ma na ne.
Po ši ra na kru ška u va ni la
si ru pu sa ora si ma
60
Al ko hol na pi ća
i ku va nje
Al ko hol na pi ća ko ri sti mo kao ape ri ti ve za otva ra nje ape ti ta, kao
pi ća ko ja pi je mo uz je la da bi im po bolj ša li ukus ili kao di že sti ve, pi-
ća ko ja po sle je la po ma žu va re nje. Ali, al ko hol na pi ća, vi na, vin ske
de sti la te, ra ki je i li ke re mo že mo ko ri sti ti i to kom pri pre ma nja je la.
Evo ne ko li ko sa ve ta ko ji se od no se upra vo na to - upo tre bu al ko hol-
nih pi ća pri li kom pri pre ma nja je la.
Ka da je pre po ruč lji vo i sa ko jim na mir ni ca ma
kom bi no va ti al ko hol?
Al ko hol se ko ri sti u kom bi na ci ji sa sve žim vo ćem, kao što su ja go de sa šam-
panj cem ili li ker od po mo ran dže s kru ška ma. Že sto ka al ko hol na pi ća mo gu
se uspe šno kom bi no va ti sa sla do le di ma ili kao do da tak cr noj ka fi.
Ko ju vr stu vi na upo tre bi ti za pri pre mu osno ve
za su pu?
Ako ni ste zna li, ba za za su pu, bu jon, pri pre ma se uz do da va nje vi na. Ako
pri pre ma te su pe od ri be ili od pe ra di upo tre blja va se be lo vi no, a kod ba ze
za su pu od di vlja či i tam nih me sa - cr no.
Ko ja se vi na ko ri ste za pri pre ma nje su pa?
Pra vi lo je da se za pri pre ma nje su pa ko ri ste is klju či vo be la vi na bez iz ra že ne
aro me i ki se lo sti.
Mo že li se ko ri sti ti vi no za pri pre ma nje
ri žo ta?
Kod pri pre ma nja ri žo ta ko ri sti se be lo vi no ko je tre ba si pa ti na za gre jan pi ri-
nač, ka ko bi al ko hol is pa rio, a osta la nje go va aro ma.
Ako se vi no ne pi je po sle po sla sti ca, ko ri sti mo
li ga za pri pre ma nje slat ki ša?
Vin ska kre ma od be log vi na i ja ja (po zna ti ja kao vin ski ša to) po slu žu je se
to pla s pa la čin ka ma ali i ne kim vr sta ma štru dli od vo ća.
BELA VINA
CRNA VINA
61
Zna te li šta je to „istar ska su pa“
i ka ko se ona
pri pre ma?
Za raz li ku od osta lih je la gde je vi no sa mo do da-
tak uku sa ra di, kod pri pre ma nje istar ske su pe ili
ka ko je Is tra ni zo vu „istar ske ju he“, ono je osno-
va je la. Su pa se pri pre ma od vi na Te ra na, ma sli-
no vog ulja, so li, bi be ra i koc ki ca ise če nog i na
ti ga nju is pe če nog be log hle ba.
Zna te li ka ko se pri pre ma
ku va no vi no?
Za ku va nje mo že te ko ri sti ti be lo ili cr no vi no, ma-
da se kod nas če šće ko ri sti cr no. I be lo i cr no vi no
mo že te ku va ti uz do da tak še će ra, ka ran fi li ća i li-
mu na. Že li te li pro me ni ti ukus, mo že te do da ti još
i ci me ta i đum bir.
Za pri pre ma nje ko jih je la se
ko ri sti cal va dos?
Cal va dos, fran cu ski ko njak, ko ri sti se za pri pre-
ma nje je la od konj skog me sa kao i sa to plim voć-
nim de ser ti ma, oso bi to s ja bu ka ma.
Za ko ja je la mo že mo upo tre bi ti
kirsch?
Kirsch, ra ki ju od tre ša nja, upo tre bi te pri flam bi ra-
nju to plih slat kih je la i za pri pre mu ra znih uma ka
na ba zi si ra.
Šta je mar sa la?
Mar sa la je de sert no vi no, do bi je no od lo kal nog
gro žđa ko je ra ste na Si ci li ji. Iz vr stan je ape ri tiv,
ali i naj a ro ma tič ni ji sa sto jak slav ne kre me od ja ja
– za ba gli o ne. Mar sa la se do da je ne kim sa stoj ci-
ma, po put ja ja i ba de ma.
62
ĆUFTINA POŠTA
Nagrađeni recepti
Kao što vi di te, Ćuf ta je po stao re do van či ta lac va ših pi sa ma.
U to ku pret hod na tri me se ca uspe šno je sa ra đi vao sa De ja nom
Mar ku som u na sto ja nji ma da mu De jan pri pre mi po je dan vaš
re cept. Isti na, De jan je po ma lo na svo ju ru ku, pa je ne ke od re ce-
pa ta ma lo mo di fi ko vao. Šta da se ra di. I da lje se Ćuf ta ra do vao
po šta ru i sva kom zvo nu na vra ti ma. Po što je bi lo mno go uspe šnih re ce pa ta od-
lu čio je da na gra di ne ke od njih ko ji su pri pre mlje ni u emi si ji „Ku va ti sr cem“.
Da nas se naš Ćuf ta od lu čio da na gra di sle de ća je la, od no sno re cep te.
I
NAGRADA
Fru ško gor ske ro la de
Re cept je po sla la Sla vi ca Đor đe vić
Uči telj Ta si na 32, 18000 Niš
Pro din sta ti gla vi cu sec ka nog lu ka sa mle ve nim me som. Umu ti ti ja ja i bra šno,
mle ko, še ćer, so, isec kan per šun. Od ove ma se na pra vi ti 4 pa la čin ke ko je se pe ku
sa mo sa jed ne stra ne. „Pa la čin ke“ pu ni ti mle ve nim me som iz ko jeg je od li ve na
vo da ko ju je me so pu sti lo a do da ti mu luk, ja je, na kva še no pe ci vo i za čin od mle-
ve nog su še nog po vr ća. Pre klo pi ti ro la de ta ko da do bi ju pra vo u ga o ni ob lik i pe ći
u pod ma za nom ple hu pre li ve ne pa vla kom.
Slu ži ti sa ba re nim kar fi o lom pre li ve nim pre zla ma i ki se lom pa vla kom.
400 g mle ve nog te le ćeg me sa
3 ja ja
4 ka ši ke bra šna
šo lja mle ka
ka ši či ca še će ra
ma lo so li
1 ja je
0,5 kg kar fi o la
ča ša ki se le pa vla ke
4 ka ši ke pre zli
1 pe ci vo
za čin od mle ve nog su še nog po vr ća po iz bo ru
2 gla vi ce cr nog lu ka
po la ve zi ce per šu na
63
Pu nje na pi le ća kril ca
Re cept je po slao Alek san dar Iva nji kov
Bu le var umet no sti 40, 11070, No vi Be o grad
8 kril ca
50 g šun ke
50 g ko ba si ce
50 g ren da nog par me za na
1 ja je
ve za per šu na
čen be log lu ka
pre zle
ma lo be log vi na
ulje, so i bi ber
Sit no na sec kaj te šun ku i ko ba si cu pa ih po me šaj te sa
par me za nom, na sec ka nim per šu nom, iz gnje če nim be lim
lu kom i umu će nim ja je tom. Po so li te i po bi be ri te, ujed na-
či te ma su do da va njem pre zli i pro me šaj te.
Kril ca oči sti te od ko sti ju, ta ko što će te ta nak
i oštar nož uvu ći is pod ko že i odvo ji ti me so od
ko sti ju, a za tim uz po moć ma ka zi ca, pa ze ći da ne
ošte ti te ko ži cu, kril ca oči sti ti i od sit ni jih ko sti ju.
Oči šće na kril ca pu ni te pri pre mlje nim na de-
vom, a za tim ih po ve ži te iglom i kon cem. Pre lij te
ih be lim vi nom i pro pr ži te na za gre ja nom ulju, do-
da ju ći po vre me no po ma lo su pe.
Ni men Mar kus ko lač
Re cept je po sla la Sav ka Ivan če vić, Pe đe Mi lo sa vlje vi ća 34/I
Be ža nij ska ko sa, 11077 No vi Be o grad
125 g ma sla ca
šo lja bra šna
po la ka ši či ce so de bi kar bo ne
po la šo lje še će ra
1,5 šo lja ov se nih pa hu lji ca
350 g čo ko lad nih mr vi ca
po la šo lje sme đeg še će ra
sa svim ma lo so li
50 g stru ga ne čo ko la de
1 ja je
po la ka ši či ce pra ška za pe ci vo
šo lja isec ka nih ora ha
po la ka ši či ce va ni li nog še će ra
Isit ni ti pa hu lji ce da po sta nu fi ni prah. Umu ti ti ma slac i obe vr ste še će ra. Do-
da ti ja je, va ni lin še ćer, bra šno, pa hu lji ce, so, pra šak za pe ci vo,
so du bi kar bo nu. Za tim do da ti čo ko lad ne mr vi ce, ren da nu
čo ko la du i ora he. Pra vi ti lop ti ce i re đa ti u pleh da se ne
do di ru ju. Do bi će mo tri de se tak lop ti ca ko je se pe ku na
180
0
C.
II
NAGRADA
III
NAGRADA
64
ĆUF TA VAM SA VE TU JE
N
a
š
a

a
k
c
i
j
a

s
a
v
e
t
o
v
a
n
j
a

s
e

i

d
a
l
j
e

n
a
s
t
a
v
l
j
a
!
S
v
o
j
e

s
a
v
e
t
e

i

k
u
l
i
n
a
r
s
k
a

i
s
k
u
s
t
v
a

š
a
l
j
i
t
e

n
a
m

i

d
a
l
j
e

n
a

a
d
r
e
s
u
:
M
A
L
E

M
A
J
S
T
O
R
I
J
E
,

z
a

Ć
u
f
t
u
,
D
a
n
t
e
o
v
a

3
6
,

1
1
0
6
0

B
E
O
G
R
A
D
Ć
u
f
t
a

j
e
d
v
a

č
e
k
a

v
a
š
a

p
i
s
m
a
.
Ne ke re či ko je pro fe si o nal ni ku va ri sva ko dnev no upo tre blja va ju
obič nim ku li na ri ma i do ma ći ca ma mo gu bi ti pra va za go net ka. Za to
evo ne ko li ko ob ja šnje nja za ku li nar ske iz ra ze ko ji se če sto ko ri ste u
re cep ti ma.
An dlo va ti – iz va di ti ko sti iz me sa
Pa ni ra ti – ob lo ži ti na mir ni cu ne čim, naj če šće bra šnom
Pa ni ra ti na beč ki na čin - po so lje nu na mir ni cu uva lja ti u bra šno, ja ja i pre zle
Pa ni ra ti pa ri zi jen – po so lje nu na mir ni cu uva lja ti u bra šno i ja ja
Pa pi lot – pa pir na man žet na za ob la ga nje ba ta ka ži vi ne
Pa si ra ti – ce di ti kroz ce dilj ku
Pe lat – ogu lje ni pa ra dajz sa so kom, naj če šće u kon zer vi
Pla vo ku va ti – ku va ti ri bu bez pret hod nog pra nja sa nje nom slu zi od ko je
ri ba po pla vi
Pod me tač – ve li ki plit ki ta njir, sa ra ši re nom sal ve tom na nje mu, ko ji se pod me će
ispod du bo kog ta nji ra to kom ser vi ra nja su pa, čor bi i ka ša stih je la
Po ho va ti – pr ži ti uva lja no u ja ja i bra šno ili pre zle
Po ši ra ti – ku va ti ri bu u sla no-na ki se loj vo di
Pre zle – pre pe čen sa mle ven hleb
Re fre ši ra ti – ohla di ti je lo hlad nom vo dom
Reš pe če no – do bro pe če no
Ri zo li ra ti – pre pr ži ti ne ku na mir ni cu
Ro lo va ti – valj ka sto uvi ti
Sa la mu ra – sla na vo da sa za čin skim bi ljem
Se njo – po lu pe če no me so
So ti ra ti – krat ko is pr ži ti na ulju
Šo froa – sos od ma jo ne za ili slat ke
pa vla ke sa že la ti nom
Špi ko va ti – na de nu ti
Šta u bo va ti – po su ti bra šnom
Štraj ho va ti – pre ma za ti ja ji ma zbog do bi ja nja lep še bo je
na mir ni ca pri li kom pe če nja
Štu co va ti – skra ti ti kra je ve
Tran ši ra ti – se ći me so na ko ma de
Vo če ster – gu sti tam ni pre liv ko ji se ko ri sti kod pri pre ma nja ta tar bif te ka i
dru gih je la
Vok – ki ne ska po su da za pri pre ma nje hra ne sa ob lim dnom
Ži li jen – ko re na sto po vr će se če no na šta pi će
To li ko za ovaj put. Ka da ovo pro u či te sle di na sta vak!
KUVATI
SRCEM
KUVAR ZA
MUŠKARČINE
KOKTELI
ČOKOLADA
SKRIVA TAJNU
ZIMNICA
SLANE TORTE I
ROLATI
KUVAR ZA MLADE
DOMAĆICE
RIBLJI KUVAR
Naše najlepše...
150DIN 2€ 4KM 100DEN 19KUNA
sendviǁi
Naši
Najlepši
Male majstorije
120 DIN • 2 € • 4 KM • 130 DEN • 15 KUNA
KUVAMO ZA VAS
SPECIJALITETI SA
JAJIMA
JELA D
JAJA
Na{a
Najlep{a
Male majstorije
3JCMKJ
TQFDJKBMJUFUJ
JQMPEPWJNPSB
Male majstorije
Naši
Najlepši
150DIN 2€ 4KM 100DEN 19KUNA
SITNI KOLAČI 1-3 POSNI KOLAČI 1-2
SENDVIČI HLADNA PREDJELA
SLANE TORTE I
ROLATI JELA OD JAJA
SLANE I SLATKE
PALAČINKE
Naručite telefonom, isporuka poštom, plaćanje pouzećem + PTT troškovi.
Male majstorije Danteova 36, 11060 Beograd, tel: 011/2776-298, 785-745
300 din.
150 din.
KUVAR
ČETIRI
SEZONE
1550 din.
300 din. 300 din. 300 din. 300 din. 300 din.
300 din. 300 din.
SLANE I SLATKE
PALAČINKE
150 DIN ժ 2 Π ժ 4 KM ժ 100 DEN ժ 19 KUNA
Male majstorije
Na{e
Najlep{e
300 din. 300 din. 300 din. 300 din.
1550 din. 1550 din.
150 din.
150 din. 150 din. 150 din.
150 din.
Male majstorije
Naša
Najlepša
104/"+&-"
*,0-"ķ*
150DIN 2€ 4KM 100DEN 19KUNA
POSNA JELA
I KOLAČI
150 din.
riblji specijaliteti
i plodovi mora
150 din. 150 din.
BRZA
POSLUŽENJA
Naša
Najlepša
130 DIN ժ 2 Π ժ 4 KMժ 100 DEN ժ 19 KUNA
150 din.
BRZA
POSLUŽENJA
ZAKUSKE, HLADNA
PREDJELA I SALATE
nAJBOLJE
KUHINJE SVETA
vOJVOĐANSKI
KUVAR
SVE OD
ŽIVINSKOG MESA
SVE OD
MLEVENOG MESA
JELA BEZ MESA
Naruci
i ne brini!
jednostavno...
neophodan
Što lakše pripremite namirnice brže ćete spremiti
ukusna i kreativna jela.
Upravo zbog toga Vam Kaufmax preporučuje
specijalan aparat SECKO koji Vam daje
mogućnost seckanja namirnica za samo par
sekundi. Samo jednim pristiskom dugmeta
iseckajte šargarepu, orahe, čokoladu,
peršun i što je najvažnije luk! Nemojte
više prolivati suze! Iseckajte luk, krupnije
ili sitnije, za samo par trenutaka.
Vaš novi pomoćnik zauzima malo
radnog prostora tako da Vam uvek
može biti na dohvat ruke.
Poseduje nož od nerđajućeg
čelika, snagu od 300W,
sigurnosni prekidač, prekidač
za rad u intervalima, posudu
zapremine 1l i mogućnost
rada u 2 brzine.
APARAT ZA
SECKANJE HRANE
VAŠ PRAVI PRIJATELJ U KUHINJI
ÞOkUCI1l OoMAH
021] 48 20 444
besp|atna dostava
u roku od 48b
Naručite odmah i
kupite sebi pravog
prijatelja sa kojim
ćete postati
nerazdvojni!
šargarepa čokolada orasi luk
p
r
o
m
o
t
i
v
n
a cen
a
1
.
8
9
s
,
0
0
S
A
M
O