Summer Sabbath Themes at the Allied Jewish Chapel June 29—August 31 2013.

1. Ex. 20:6.
‫שוְׁא‬
ָ ‫שמֹו ַל‬
ְׁ -‫יִשָא אֶת‬-‫שר‬
ֶ ‫ אֵת ֲא‬,'‫כִי ֹלא יְׁנַקֶה ה‬.
For the LORD will not hold him guiltless that taketh His name in vain
2. Ex. 34:6-7
‫פֹקֵד עֲוֹן הָבֹות‬--‫ ֹלא יְׁנַקֶה‬,‫ נֹשֵא עָוֹן ָו ֶפשַע ְׁו ַחָָּהָה ְׁונַקֵה‬,‫ ז נֹצֵר ֶחסֶד ָל ֲא ָלפִים‬.‫ ֶחסֶד ֶו ֱאמֶת‬-‫ ו ְַׁרב‬,‫א ֶֶרְך ַא ַפי ִם‬--‫ ֵא־ל ַרחּום ְׁוחַמּון‬,
.‫ ִר ֵבעִים‬-‫ש ֵלשִים ְׁועַל‬
ִ -‫ עַל‬,‫ ְׁבנֵי ָבנִים‬-‫ ָבנִים ְׁועַל‬-‫עַל‬
6 And the LORD passed by before him, and proclaimed: 7 'The LORD, the LORD, God, merciful
and gracious, long-suffering, and abundant in goodness and truth; keeping mercy unto the
thousandth generation, forgiving iniquity and transgression and sin; and that will by no means clear
the guilty; visiting the iniquity of the fathers upon the children, and upon the children's children, unto
the third and unto the fourth generation.'
3. Micah 7:20.
.‫ מִימֵי קֶדֶ ם‬,‫ש ַבעְׁתָ ַלאֲב ֹ ֵתינּו‬
ְׁ ִ‫ ֲאשֶר נ‬,‫ ֶחסֶד לְַׁאב ְָׁרהָם‬,‫כ תִ תֵ ן ֱאמֶת ְׁליַעֲק ֹב‬
20 Thou wilt show faithfulness to Jacob, mercy to Abraham, as Thou hast sworn unto our fathers from the days of old.
4. Gen 24:27
‫ֲאשֶר ֹלא־ ָעז ַב ַחסְׁד ֹו ַו ֲאמִת ֹו ֵמעִם אֲדֹנִי‬
who has not forsaken his steadfast love and his faithfulness toward my master.
5. Gen 47
‫ ַויִק ְְׁׁרבּו יְׁמֵי־יִש ְָׁראֵל לָמּות ַויִק ְָׁרא ִלבְׁנ ֹו לְׁי ֹוסֵף וַי ֹאמֶר ֹלו ִאם־נָא ָמצָא ִתי חֵן ְׁבעֵינ ֶיָך שִים־נָא י ָ ְׁדָך תַ חַת י ְֵׁרכִי ְׁו ָעשִיתָ ִעםָדִ י ֶחסֶד ֶו ֱאמֶת ַאל־נָא תִ ְׁקב ְֵׁרנ ִי‬.
‫ְׁב ִמצ ְָׁרי ִם‬
When the time of Israel's death drew near, he called his son Joseph and said to him, "If I have found favor with you, put
your hand under my thigh and promise to deal loyally and truly with me. Do not bury me in Egypt.
6. Zech 7:9, 8:16-18
‫שפַט ֱאמֶת שְׁפ ֹטּו ְׁו ֶחסֶד ו ְַׁר ֲחמִים עֲשּו אִיש אֶת־הָחִיו׃‬
ְׁ ‫כ ֹה הָמַר י ְׁהוָה ְׁצבָא ֹות לֵאמ ֹר ִמ‬
"Thus has the LORD of hosts said, `Dispense true justice and practice kindness and compassion each to his brother;
,‫תַ ְׁחשְׁבּו ִב ְׁל ַב ְׁבכֶם‬-‫ ַאל‬,‫ ָרעַת ֵרעֵהּו‬-‫ יז ְׁו ִאיש אֶת‬.‫שע ֲֵריכֶם‬
ַ ‫שפְׁטּו ְׁב‬
ִ ,‫שפַט שָלֹום‬
ְׁ ‫ ֱאמֶת ּו ִמ‬--‫ ֵרעֵהּו‬-‫ ִאיש אֶת‬,‫ ַדבְׁרּו ֱאמֶת‬:‫ ֲאשֶר תַ עֲשּו‬,‫טז ֵאלֶה הַדְׁ ב ִָרים‬
‫ צֹום ה ְָׁרבִיעִי‬,‫הָמַר ה' ְׁצבָאֹות‬-‫יט כ ֹה‬
.‫ ֵאלַי לֵאמ ֹר‬,‫ה' ְׁצבָאֹות‬-‫ יח ַויְׁהִי דְׁ בַר‬.'‫ה‬-‫ נְׁאֺם‬,‫שנֵאתִ י‬
ָ ‫ ֵאלֶה ֲאשֶר‬-‫כָל‬-‫ כִי אֶת‬:‫תֶ ֱאהָבּו‬-‫ ַאל‬,‫שקֶר‬
ֶ ‫ש ֺבעַת‬
ְׁ ‫ּו‬
.‫ ֱאהָבּו‬,‫שלֹום‬
ָ ‫ טֹובִים ְׁו ָה ֱאמֶת ְׁו ַה‬,‫ ּולְׁמ ֹ ֲע ִדים‬,‫ש ְׁמחָה‬
ִ ‫י ְׁהּודָ ה ְׁלשָשֹון ּו ְׁל‬-‫ִירי י ִ ְׁהי ֶה ְׁלבֵית‬
ִ ‫שבִיעִי וְׁצֹום ָה ֲעש‬
ְׁ ‫שי וְׁצֹום ַה‬
ִ ‫וְׁצֹום ַה ֲחמִי‬
16 These are the things that ye shall do: Speak ye every man the truth with his neighbour; execute the judgment of truth
and peace in your gates; 17 and let none of you devise evil in your hearts against his neighbour; and love no false oath; for
all these are things that I hate, saith the LORD.' 18 And the word of the LORD of hosts came unto me, saying: 19 'Thus
saith the LORD of hosts: The fast of the fourth month, and the fast of the fifth, and the fast of the seventh, and the fast of
the tenth, shall be to the house of Judah joy and gladness, and cheerful seasons; therefore love ye truth and peace.”
7. Avot 1:18
‫שפְׁטּו‬
ִ ‫שפַט שָלֹום‬
ְׁ ‫ ֱאמֶת ּו ִמ‬, ‫שמֶ ֱאמַר זכריה ח‬
ֶ ] ,‫ עַל הַדִ ין ְׁועַל ָה ֱאמֶת ְׁועַל ַהשָלֹום‬,‫ עַל שְׁלשָה דְׁ ב ִָרים הָעֹולָם עֹומֵד‬,‫שמְׁעֹון בֶן ַג ְׁמלִיאֵל אֹו מֵר‬
ִ ‫ַרבָן‬
:[‫שע ֲֵריכֶם‬
ַ ‫ְׁב‬
18 (17). Rabbi Shimon the son of Gamliel would say: By three things is the world sustained: law, truth and peace. [As is
stated (Zachariah 8:16), "Truth, and a judgment of peace, you should administer at your [city] gates.'']
8. Avot 5: 7
‫ שֹואֵל‬,‫שיב‬
ִ ‫ ְׁו ֵאינֹו נִ ְׁבהָל ְׁל ָה‬, ‫ ְׁו ֵאינֹו נ ִ ְׁכנָס לְׁתֹוְך דִ ב ְֵׁרי ֲחבֵרֹו‬, ]‫ ָחכָם אֵינֹו מְׁדַ בֵר ִב ְׁפנֵי מִי שֶהּוא גָדֹול ִמםֶמּו ְׁב ָח ְׁכמָה ]ּו ְׁב ִמנְׁי ָן‬. ‫ש ְׁבעָה ֶב ָחכָם‬
ִ ‫ש ְׁבעָה דְׁ ב ִָרים בַגֹלֶם ְׁו‬
ִ
:‫ ְׁוחִלּופֵיהֶן בַגֹלֶם‬.‫ ּומֹודֶ ה עַל ָה ֱאמֶת‬,‫ש ַמעְׁתִ י‬
ָ ‫ אֹומֵר ֹלא‬,‫שמַע‬
ָ ‫ ְׁועַל מַה שֶֹּלא‬,‫ וְׁאֹומֵר עַל ִראשֹון ִראשֹון ְׁועַל ַאחֲרֹון ַאחֲרֹון‬,‫ָכ ִענְׁי ָן ּו ֵמשִיב ַכ ֲה ָלכָה‬
There are seven things that characterize a “golem“(boor), and seven that characterize a wise man. A wise man does not
speak before one who is greater than him in wisdom [or age]. He does not interrupt his fellow's words. He does not hasten

to answer. His questions are on the subject and his answers to the point. He responds to first things first and to latter things
later. Concerning what he did not hear, he says "I did not hear." He concedes to the truth. With the boor, the reverse of all
these is the case.
9. Avot deRabbi Natan
.‫ אמת ושלום‬,‫ חסד ורחמים‬, ‫ צדק ומשפט‬, ‫חכמה‬: ‫שבע מדות שמשמשות לפני כסא הכבוד אלו הן‬
'. ‫ (הושע ב) וארשתיך לי לעולם וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים וארשתיך לי באמונה וידעת את ה‬:‫שנאמר‬
: ‫ מה תלמוד לומר "וידעת את ה'"? אלא מלמד שכל אדם שיש בו כל מדות הללו יודע דעתו של מקום‬: ‫רבי מאיר אומר‬
‫ וכן הקדוש‬."‫ (דברים ה) "ויאמר ה' אלי וגו' הטיבו (את) כל אשר דברו‬:‫ שנאמר‬,‫ זה משה‬- ‫ ומודה על האמת‬. . .‫שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם‬
": ‫ (במדבר כז) "כן בנות צלפחד דוברות‬:‫ברוך הוא הודה על האמת שנאמר‬
Seven Moral Values serve the Divine Throne. These are: Wisdom, Righteousness and Justice, Grace and mercy,
Truth and peace. As it is written (Hosea 2) “I will betroth you to me forever and I will betroth you in righteousness and
justice and mercy and compassion and I will betroth you in faith and know God.”…
Rabbi Meir said: What does the verse teach when it says "know the Lord"? Every person that has these moral values
knows the Mind of God.
Seven Things concerning the golem and seven the wise man. . . And admits the truth – This is Moses, as it is said:
(Deuteronomy 5) "And the Lord said unto me… they have well said all that they have spoken.”spoke well." And the Holy
Blessed One also admits Truth, as it is said: (Numbers 27) "The daughters of Zelophehad spoke rightly."
10. Shabbat 113b
‫שי"ן שקר תי"ו אמת מאי טעמא שקר מקרבן מיליה אמת מרחקא מיליה שיקרא שכיח קושטא לא שכיח ומאי טעמא שיקרא אחדא כרעיה קאי‬
‫ואמת מלבן לבוניה קושטא קאי שיקרא לא קאי‬
SHin [stands for] SHeker[falsehood]; Taw [for] emeTH [truth]: why are the letters of SheKeR close together, whilst those
of 'eMeTH are far apart? Falsehood is frequent, truth is rare. And why does falsehood [stand] on one foot, whilst truth
has a brick-like foundation? Truth can stand, falsehood cannot stand.
11. Shavuot 39b
The whole world trembled at the time when the Holy One, blessed be He, said at Sinai: Thou shalt not take the name of
the Lord thy God in vain.And with reference to all transgressions in the Torah it is said, holding guiltless; but here it is
said, Will not hold him guiltless. And for all the transgressions in the Torah he [the sinner] alone is punished, but here he
and his family; for it is said: Suffer not thy mouth to bring thy flesh into guilt… And for all the transgressions in the Torah
he alone is punished, but here he and all the world; for it is said: Swearing and lying....[therefore doth the land mourn, and
every one that dwelleth therein doth languish]…And with reference to all transgressions in the Torah, if he has merit,
punishment is suspended for two or three generations, but here he is punished immediately, as it is said, I cause it to go
forth, saith the Lord of hosts, and it shall enter into the house of the thief and into the house of him that sweareth falsely
by My name.
12. Maimonides on Avot 1:18: Maimonides glosses din=political skills (running society), emet=intellectual
knowledge, shalom=moral skills.
Next Week: SHABBAT.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.