You are on page 1of 104

k na t l aa l ez a pol f t i ca de l a edvca ci n

Te ma sdee du c a c i 6 n/1 9

? Al J J a O FREI RE

N DE

P0LI C EDK K I ON

Cnl t ma,podery kb ' en ci o ' n J nr r o ducao ' n deHe nT y. !,L / 1 i . or a

l $i ! 1 ! '' l l ! . ' t tl . z ' 11 4 l r LI : . . . ' .! : l (' 1 . : v. ' > .. ' b


.

I
1 . J . Ca mpo n , Elr z j r l t ? e ns uc t l r l l e x l o
2l t W oods . /e l r o ,f s c ue d zpordt wt 3.C .Sol om on Ent or nosde a pr e ndt z a l ec on or de no or e s
.

) 1t I ' A
.

t1. ' , C 1 . 0. . . . . . . '. . 1. l . $ c a o -. . . .


. .

6tq

l2 1
''

t
'

- -

4. D.L.St uf f l e be am y A.J .Shi nkf i e l d,Ev al ua a6 nJ i s l e r z z lr f c . z


5.R. S.N i cker s on,D .N .Perki nsy E.E.Sm i t h Ens et ar a a ww r 6.:!j V./ k ppl e ,Educ ac l 6n y poder

7 . J .( z ook . ( r un n pe r z ,1 ac c n s t r u c c t 6 ns o c i a lJ el aw / / u b e t i z a c t 6 n
$, T.i ! us n? l u e vogn xl i s i sJeJ gs o c k e d a a# e fa pr e nJl z / j e
9.D.El l w r dsy N .M er cer Elc onoam i e nt oE ' or apxr l i dt p .

l 0.h 1 .Ent v z i s t l e ,f ac o n l pv e n s i 6 n# e /a pv e ndi z a j ee ne lau l a ll .1 .Se l n l e s ,1 =n g e j or a Je l a sb ai l / f J aJ e xpar ae lc s l v Jz o , 1 2.S . J.Ba l l ,1 =n a t c r o i nl l t i c aJ bl ae s c ue l a

1 3. E La ngf or d El#e s lr r o / / o de IJ eua v n ni e nt oc oac e pl aafe nl ae s c ae/ / p6m ar 1 4.G .Ki r k,Elc uv r t kul um J ls ' f c o 1 5.M .W a r nock U na J' o/ / nc ,c om n de e duc act 6n

I 1 : u4' j q : &lv :t j . ., y l ' jr jt ) y , L $ < y y z w ' * 'b


s

y g v k gy y k

1 6.1 !Fr e i r ey I ) .s l a c e do,J 1 l T a e t i z a c i 6 n

1 7.h 1 .6 6 3 .2 t ?pl e ,s l a e s t v o sy t e xt o s 1 8.i 1 .1 b .( i l r oux.L nspr o / l / r e lc on l ot nt e i e c t u al e ,


1 9.E Fr ei r e fa nat ur v de z . aJ w/ i l l c a de l ae duc ac i 6 n
.

. w
Edi ci ones eai e Bar cxon. .auer - Ai y ps.u*x i x
ul ni v t er i o de Edu caoi n y Gi encl l

PHEFA CI O

Uno de l os t ema sc e nt r ze s de lt r a ba j o de Pa u l o Fr e ke es s ui ns i s t e nc i a
en l a nec es i da d de que l os l ect or es a s um a n una act i t ud cr f t i ca Z abor dr un t ext o.E s dec i rl os l e ct or es no de ben s i m pl em ent ev ce pt ar l o que s e di c e de moda pas i vo,s t s l o por que l o haya di c bo elaur or s i no que deben eval uarcr f t i cament e el t ext o. trs l ect or es de ber f an es t v di s pue s t os a c ues t i ena r y pone r en duda l o que han l ef do. Sibi en eldes af f o que pr opone Fr ei r eme s i rv i de i ns puci ln dur ant e m u. cho t i em N ,debo a dm i t l que no Eegu a com pr enderen pr ol undi dad els i gnHi ck do de es t ai ns k s t enc i ar es pect o de una ct i t ud vr f t i ca y cues t i onr i a en l os l ect or es ,has t a que me enf r ent a1 as m uchas di mens i ones dd pens am i ent o de Fr ei r e cuando t r ducf ae s t eI i br o.Pa r a evi t a r er r or es de t r aduc ci n gr a ves e i mper dona bl es que di s t or s i onlr a ns usenr g i casy bp m ant esi dea s me vif or zado .l eer y r el e er nl et i cu l os ln a ent e c. da pza br a cada f r as e c ada p r r i f o par a c on : pr ocz et er n : e en un di b l og on x ls pr of undo con el a ut or a t r gvs de s u Dbr o.

Pe r a po de zv ol c a rs us c onc e pt os d nt l sc o ns e r v a ndo s uf ue r z a, 1 ns a c r i f i c a r l q mus i cUEdad y poes f a de s u el ocuent e pr os a yo t e nl a que Re8A a ent euder y vi vi r di chos c oncept os tn pr of undi da d. Es t o no ha s i do en modo a l guno
un4 t a r ea s enci l l a. Tal c omo nos r e cuer da n Edwi n yWi l l aMt t i r
ha c e r una t r a duc c i n e r ac omo pi c a r pi e dr a sp er o po rs upues t o no e s t a ba bi en que y ol o di i e u e Tr a du c l un i d i onu ext r anj e r o aI g pp o p gI e ngua c st ne xt e. nua n c on l o pi cl rp i edr a s pe r o ha s t :a hfnega l a wme j o zg .No & et r a t ac on bl oque s de pda br a s qu et e ng a n que s e lr e c or t a da s pa r aa dop a r ot r a sf op ma ; un os ee nc ue nt r al uc hp nd oc on 2go que es a l a ve z ml s dl i do y ml Eu i do Eles pki t u de u ni di omgha c e que e lp ens g mi ent of l uya porc a nt i no;que r es ul t an c ons i de r a bl ement e di f e r e n es a l os de l a Pr opi al e ng ua.A1 t r a duc i r es ne c e s vi o

Pr ef a c i o 1 11
10 I La nat ur al eza pol R i ca de l a educaci 4n
c a m bi a rl ae s t nw t ur a mi s mad el pe ns a mi e nt o, l o que me pa r ec er n s di f f c i lque ' of r ec e rl os e qui va l e ns es de l a s pa l a br a sy 1 os gi r os i di omt i c os
.

M as s achus et t s . l bs t on,en es peci ala M a r y A nne Fer gus on,NealBnz s s,G i l ma n lI rr ber ty Vi vi an Za m el , que me of r ec en un ent or no es y i m ul ant e y el t i po

t l ea poy o quene c e x i t a nI osobj e t i vesa c a d mi c os. Q u s i e a Vt de i e t?m iA mi g e


y ment or,H enr y Gi r oux, s u or i ent a ci 6nhy s obr et odo s ul e en nd.Tam bi n d l t cn go q ue a ra s gr a c i as aJ a c k Ki mba l l ,poe t a .que c ompr e ndi 6l a ne c e s i da d s l de pr es er var en j ngl af uer za drlI y ens am i ent o de Fr e i r es i ns a cr i f i c ar dem a. do 1 f s i a a poes a de s u pr os a.Si n d hubi er ar es ul t a do muy di f f c i ls upe r ar m uchos , j b j j

a lc om o s e f i a l ar as uci nt am e nt e Chukovs ky,elt r aduct ordebe t ener l al i ber t ad de r ecr ear:+El l ogr o m s i m por t ant e del t r aduct or r es i de en r ecr ea r1 os pens anl i ent os del a ut or uQ t r os t r o' ' u' f voz' ' u pr opi a ver s i n de1 t ex,s ,s ,en s t o p.'Yo he t r at ado de r ec r ear l a voz dela ut or con l a ayuda de m uc hos ami .
.. ,

gos ,e l mi s mo Pa ul o Fr e i r e , Henr y Gi r oux y J a c k Ki mba l l .


La t r aducc i n de es t e hbr o m e pl ant ea ba un des a i f o cons t a nt e y pr ovoca dor ; cmo pr e s er va r,en i ng l s af uer za de1 pens ami ent o de Fr ei r e, cons er va ndo 2 ,l r ni s mot i empo l af l ui dez de s u es t i l o.En a quel l oscas osen que elpens am i e nt o $ e oponf a al af or m a opt por elpr i m er o Es l or es ul t a pa r t i cul ar ment e vl i do pa r a ci e r t os t r n a i nos que no s e pue den t r a duci rZ i ngl s f sci l n: ent e conz on n e. c qni ci s ty t ec ni ci s L g.TZ c onA os e ut ii zan or i gi na l n a ent e es t os t r nA i nos s i gni f i . cAn ?l gc n A s que qu l ecini cos y qt qni c op v es pect vi ul mnt t En r tal i dad i nl pzc:n ung i deol ogf ac on i nt e r es es s ubya cent es que l egi t i n a an f or n z a s es pec f f i cas de r el a ci ones s oc i a l es.En nues t ra s di s cus i ones en t or no a l at r a ducci 6n Fr ei r e z oz t enf a que s i1 os l ect or e s nor t e anx er i canos no en l pi ezan a ace pt ar pZa br x qcu:g dgs en ot r os i di on a as de l a nx i s n a a n4 aner a en que ot r os i di onx as r l pi dam ent ei nc or por an pzabr as a c u:ada se ni ngl s ac abar ln des ar r ol l ando una f or n: a de col oni di s mo l i nguf s t i co. i labf a ot r os t r nnos par al os c u2e& s l o podf a of r ecer una nA er a apr oxi n a aci n y 1:n ot r os que r es ul t a ban i nt ra duci bl es I ) e es t os u l l i n n os s e of r ece un: del i ni ci ln. E1as e num i ct o esuna or gani zaci n econm i ca de pr oducc i 6n agr f col aa dop t l dade I or ma e xper i ment Z en C hge y pr obabl ement ee n ol r ospa f s es dur ant e e lpe r f odo de r ef or n: aa gr a r i a.En di chasor gani za ci ones l a pr opi edad per t ene ce al ac ot z uni da d yl a adr n i ni s t ra ci dn delpr oce s o produc t i vo es c ont r ol ada pc e l o: c.n a pes i nos.l ; nc l n c un n de c uwr l es un gr upo de i ndi vi duos ecupa dos en

t l e oso s tc u osc on que me enf r e nt e ne lc ur s o de es t at r a duc c i n.Qui e r o t g mbi n exp r e s a r mi a g r a de c i mi ent o a Da l e Koi ke p or s uc ui da dos al e ct ur a

dl c m anus c r i t o y por s us i nva l or a bl es coment ar i os y a yuda.Por l i l t i r r m ,qui er o i d t a m bi tn e xpr es ar m agr a eci mi ens o a m if am i l i a por s u pa ci enc i ay s ue nt us i a s . j aa poyo. D onal do P M Aceoo U ni ver s i dad de iax s a chus et t s Bos t on

e lg pr en di z a j e de l al e c t or s c r i t ur a ,y e n ela nzi s i spol f t i c o de s ur e Di da di nn l e di gt : y de l os i nt er es es nac i onZes . En l os c f r cul os de cul t ur g, l al ect ur a exi g e dgo m nl s que l a de codi f i a ci dn de l os s f n a bol os l i nguf s t i cos Se conc i be con a o una ql ect ur ap s xi : y pol f t i ca de l ar ea l i dad.Ele qut po c e nyal s er ef i er eal os coor di ng dor es r es pons abl es de l a df a bet i zz ci n y de ot r as z ct i vi dades de l os
.

c f r c ul osde c ul t u r aL mt i f un di oe s una pa l a br ae s pa nol a y por t ug ues a de or i p e n


l kt i no que denom i na l a pr opi edad pr i va da de una gr an ext ens i 6n de t i er r a Es t at r aduc ci 6n no hubi e r ar es ul t a do pos i bl es i nl a gencr os ac ol a bor aci n de muc hos a mi gos. Doy l as gr aci as a mi s col egas de l s Uni ver s i da d de

1. Edwi n y W za hI UI R M 7r ans l al i ng i or m r %e Ger mg np en On T-xy kt l oc comp porReu. ben &. BRoa : E a Cambr i dge sfa s s FI r v ar d Uni ver s i t y Pr el s 1959 2, Kor x iCHuKovs Ky A Dobk 2# f /ys okor i s kps s t vo) Al oe f l os udx r t venooe I zda t ezs t vo l Khudozhes t vennzz Li t er as ur ap l 941
.

1 4 IL a na t ur al e z ap o l f l i c ad el ae du c ac i n
de I af gos of f as ecul ar y r eDgi os ai ns er t a en elcor pus de pens apa i ent o bur g u s
.

l nt r odu c c i n I1 5
e n un i de: c on a o en un r ef er ent e delcan x bi o. .Z s er vi ci o de una nueva cl as e a nt oi de2,l a educac i n lha bl ap a una f or nl a de y rl f t i ca cul t u. de s oc i e da d En t r a lque t r a s c i ende l os l f n n i t es t e r i cos de cudqui er doct r i na pol f t i ca es pec f f i ca,
,

Ta mbi n hai nc or po r a do c r f t i c a n a e nt e as ut r a ba j o una t r a di c i n depe ns an a i ent o


r a di ca ls i n as i n x ga r nl uchos de l os pr obl en x as que hi s t r i ca na ent el o han cont a n n i na do. ' e ng ua j e de l ac r f t i c : i vp p ki p . , mJo qu t y c u 1 1 + :n t:1l con e ll rn:px :s i bzi da d. ----' .
.

a lt i e n z p oq ue vi nc ul al at e o r f ayl ap r ct i c as oc i z al osa s p e c t osn A spr of undos de l a enx anci pa ci n I)e es es i n de una l eor f as oci a lr a di cZ. t en z odo con a oe xpr
.

z L k l / i l l i z a ' n d oe ll e n g u a j ed el ac r f t i c aF r e i r eh ad i s e h a d ou n at e o r f ad el a
.

l ap o l f t i c ac u l t u r :d eF r e ler e s u lan x sa n a p l i ayf u n d a n A e n t a lq u ec u a l q u i e r


( ns cur s o pol f t i c o es pecf f i co, t : con: ol at e or f an n a r xi s t a cl is i ca, un punt o que :n x enudo conf unde a s us cr f t i c os .l ) e hecho, s u pol f t i c ac u lp ur i r e pr es ent a un di s cur s ot er i co cuyos i nt e r es es s ubya cent es gi r an en t or no a una l ucha con.

'

educac i n que cons i der as er i an x ent el ar el a ci n exi s t ent e ent r el at eor f ar adi ca l cr f t i ca y l os i uz per at i vos de l con a pr on a i s oyl al ucha r a di ca l es par t i r de s us xPer i e nc i asen Lat i noanx r i ca, A f r i ca y h l or t e an a r i ca, ha gener ado un di s cur s o

que pr of u ndi z ae n nue s t r ac on p r ens i 6n de l a di n n x i c ayl ac on 7 p l e j i da d de


l a don l i naci n. E n e s t es ent i do, Fr ei r e ha a r gun a ent a do c or r ec t a n a ent e que l a don z i naci n no puede r educbs ee xc l us i vanl ent e a una f or n : a de don x i na ci n de cl gs e.U t i l i zando l a noci 6n de l a di f er enci a con n o hi l o conduct or t e r i co, Fr ei r e r echa za l ai dea de que exi s t a una f or n : a uni ver s zi za da de opr e s i n. P o rl o xj cont r v r i o,dent r o de di f er e nt es c an a pos s c ci a l es i dent i f i c av l oca l i za f or n x as de s uf r i n a i ent o que habl an de nz odos par t i cul ar es de don a i na ci n y, cons ecuent e. n a ent e,di ver s a sf or n a asde l uc ha y r es i s t e nc i a col e ct i vas / k Ir ec onoc er que ci er t :: f or n a as de opr es i :n no pueden r educi r s eal a opr es i n de c l as e, Fr e i r es e ,pgr t s de l os a nJi s i s nx a r xi s t ases t lnda r,a r gunl ent ando que l as oci edad cont i ee r vl ne una n a u lt i pl i ci da d de r el aci ones s oci a l es c ont r adi ct or i as, que pueden s con l o bas e pa r a que l os g r upos s oci des I uchen y s e or gani ce n Es t or e s u l t : cl inxen l quenasr el ac i ones s oci a l esen l asque s e deba t en l ascondi ci onesi deol l gi cvs y m at er i ies de l a di s c r i n a i nac i 6n r ac i z s exuz y de edad Res dt gi gudm ent ei n a por t a nx e conz pr ender 'que I a don z i naci n es a l go z al s que 1 1s i n : pl ei n a pos i c i :n ar bi t r a r i a del poder de un gr upo s obr e ot r o Par g Fr ei r e,porelcont r ar i o,l al g i ca de l a donx i na ci n r epr e s ent a una conl bhz ac i n de pr dct i c as i de ol gi ca s y mat er i zes , hi s t r i cas y cont en a porinea s, que j a n a s p es ul t gn t ot d aA ent ef r uct f f er as , que s i em a pr e cont i enen c ont r adi c ci ones , y que g e con n bat en cons t ant en x ent e en el n a ar co de r e l ac f ones de poder as i nx t r i cgs.
.
. .

t r qt oda sl aSf or n A a s de don x i na c i ns ubj e t i va y o bj e t i va ,a s fc on x o a una l uc ha


pt p r al canzar f or n A as de c onoci n l i ent o, ha bi l i dades y r el a ci ones s oc i zesque pr op q y r ci onen l as condi ci ones nec es ar i as par al a enx anci paci n s oci z , y por ende i ndi vi duZ. de con x pr on a i s o con l as oc i edad don a i na nt e, c on x o un l uga r dent r o de I a ns n a a. Par g Fr ei r e, l a educ aci 6n i nc l uye y t r a s ci ende l a noci dn de es col a r i . rs cuel as r epr es ent a ns l o uno de 1 os i nA por t ant es cent r os en que s e nA at er i a l h : a

co n l or e f e r e n t ed e l c a n a b i o , l ae d u c a c i 6 nr e p r e s e n t at a n t ou nt i p op i r t i c u l a r

1 :e du c a c i n,do nde hon x br e sy n x u j e r e spr e uc e n ys on e lpr o duc t o de r e l a c i o.


nes s oci a l esy pedag g i cas es r ecf f i cas En l a conc epci n de Fr e i r e,l a educac i n r rpr es ent at a nt o una l uc ha por els ent i do,con n o una l ucha r es pect o de l as r el a.
.

i on esde y oder .Su di nn x i c as ef or j a en l ar e l a c i 6n di z c t i c a que e xi s t ee nt r e


1 os i ndi vi duos y l os gr upos que vi ven s us vi das en el n A a r c o de c ondi c i ones hi s r i caa y r es t r i cc i ones es t r uct urzes es pec f f i c as,y a quel l as f or nl as cu l t ur a l es ti deol ogf as que dan l uga ra l asc ont r adi cci onesy l uchasque def i nen l ar ezi da d de s oci edades di ver s as . La educac i n es aquel t er r eno en que el poder y l a p ol f t i ca a dqui er en una expr es i n f unda n a e nt d,ya que e sn : 1 fdonde els i gr u ' f i cado,

. 1de s e o,e li di on x ay l osvzor e ss e vi nc ul a nc on y r e s ponde n al a sn a spr of un.


d:s cr e enci a ss obr el a nat ur zeza nus n a a de l o que s i gni f i ca s e r hunx a no,s ohar ya egal a ry l uc ha r por una f or n a a conc r et a de vi da f ut ur a.E n t ant or ef er ent e a educac i n r epr es ent a una f or n l a de a cci dn que en x er ge de l a de lc a n x bi o, l

En e s t ec g s o,l o qu es ubya c ea ll e ngua j e del ac r f l i cade Fr e i r eesl ac on x pr e ns i :n i b que l a hi s t o r i aj a o x s qu eda e xc l ui da , y de que a s fc on a ol a sa c c i one s de hoa z br e sy n l uj e r es s ev en l i n a i t a da sy or 1 a sr es t r i c c i one se s pe c f f i c a s en qu g . ee nc ue nt r e n,s on t a n z bi n hon a br e sy n a u j e r e squi e ne sge ne r a n di c ha sr es t r c .
c i one a,i gud que l aspos i bgi da desque pue den abr i r s e : des af i ar l as En elnz ar co de e: t a coyunt ur at er i ca,Fr ei r ei nt r oduc e una nueva di n z e ns i n e nl at e or l q y1 . pr ict i ca educat i va r adi cd .I l i go que es nue va por que lvi ncu l a elpr oces o de l ucha a I a s par t i cu l ar i da desde 1 asvi dasde l asper s onas, d t i en a po que a %g . por l af e en l ac apa ci da d de l os opr i n x i dos pa r al uc ha r en pos de s u pr opi .
.

uni n de 1 osl e ng ua i esde l ac r f t i c a y de l ap os i bi l i da d.Repr es e nt al a ne c es i da d qu es i e nt e nl ose duc a dor e sde e s t a bl e c e r un a pa s i ona do c on a pr oo c i s o po rl o gr a r qu el or ol f t i c os ec onvi e r t ae na l go n A spe da g gi c o,esde c i r ,pa r a que l ar e ne xi n y l aa cci n c r f t i cas s e convi e r t a n en par t ef undam e nt z de un pr oyect o j oei d que no s l oi n a pl i ca f or n4 asde opr es i n s i no que t a o a bi n des a rr oEa una p' oi unda y obedi ent ef e en i al uc ha por hun ani zar l a vi da e ns f .Es l a pe cu l i a r

n at ur de z a de es t ep r oy ec t os oc i a ll o que ot or g a: t r a ba j o de Fr e i r es u di s t i nvi Jn t e 6r i ca
.

I i ber a c i n.Es t ac onc e p vi n de l ae duc a c i n s i gu e1 o sc i none sde 2g o qu es up er e al ac r f t i c a y el pes i nus n a o or weni ano;es un di s cur s o que gener a un nue xo punt o de par t i da alt r at arde que 1 a s es per a nzass e nA at er i a l i c en y I a des es g tr anzg pi e r da I uer za de c onvi cci n. I ) ea cuer do con l a conc epci n de Fr ei r e, l a educa ci dn s e convi er t et a nt o

Ladi s t i n c i n t e r i c a de lpr e s ent e Rbr op ue de c on a pr e nder s en l e j ors is ec on.


gder a br even A ent el a pos i c i dn de1di s cur s o de Fr ei r e ent r e dos t r a di ci ones r adi es Por un l a do,e ll e ng ua j e de l ac r f t i ca t zc on n os ee xpr es a en e lt r a ba j o r na n a uchos de l os anb l i s i s que car a ct e r i za n al o que s e ha nan a . de Fr ri r e, enca do l a nueva s oci ol ogf a de l a educa ci n.Por e l ot r o,l af ios of f a de es per a nza
.

k. 1l ueva s ol z l ol oq j l o de i a educa ci on 9 el l e ngua l et s el al z r l t i l ; a

l a! eol o91 ; )c l e1 al f ber ac f on y E ' lb a ngua j e de l a pos/ bl 1 J dac j

20 1 L a na t u r al e z a po l l t i c ad eI ae du c a c i n
Llis an,s us c r f t i ca s abar can t ant ol a educa ci n de a du l l os con: ol as pr l ct i ca s pe da ggi cisdel aI g l es i aCat l i ca I os t r abai ador ess oci a l esy l a educac i 6n pbl i .

I n t e u ln 1 2 1
ner a en que elpoder,I at e cnol ogf ay l ai deol ogf as e unen par a pr oducl f or nz as deconocl n n l ent or da ci onese desy ot r a sf or n a a scu l t ur zesc oncr et a sque oper a n

cl .TZ c on a o ha s e :da do c on f r ec u enc i a,e lobj e t o de s ua nl l i s i sy dell e ngua j e


que ut zi zq es vZi do pa r al os opr i nA i dos de t odas pa rt es;s u conc epci n delt er . c er n z undo es n x si deol gi c a y pol l ac a que na er an a ent eg eogr f i ca. Eb t o Eeva a l as egunda s al ve da d,Par as er f i e l: es pf r i t u de 1 osn aispr of un.

pa r as n enc i a ra c t i va n z e nt e al a s pe r s ona s , Pe r ol as ut i l e z a de l a don : i na c i n


no s ea got as i n n pl en a ent er ef i r i ndos eaa quezas f orn a as c u lp u rze s que a gobi an a di ar i o al os opr i n a i dos ;t an a bi n s el a pue de hZl ar en l af or n aa en que 1 os opr i n x i dos i nt er na z an s u pr opi a opr es i n y por ende pa r t i c i pan de e na,Es t e

dos p r i n c i pi os pe da g g i c osde Fr e i r ee s ne c e s a r i oa c l a r a r qu e li a n a i ss os t e ndr f a que s ut r a ba j oi nt e nt aa da pt a r s e a ba s eoc ont e xt o pe da g gi c oa l g uno, c on : os is et r a t a r a de un pa t r n.Lo que Fr e i r e br i nda esun met ze ng ua j e que
gene r a una s er i e de ca l eg or f as y pr ct i cas s oci a l e s que deben nz edi at i zar cr f t i ca. ment ea que zos que pueden ut ni z ar l a s debi do a s u pot e nc i z c l ar i f i cador con

e s un punt oi n z p or t a nt e de lt r a ba j o de Fr e i r e que s e:Za l as f o r s n a s en que l a don x i na c i n s e ex per i n x e nt as ub j e t i va n A e nt ea t r a v s de s ui nt e r ndi z a c i n y s e di n l e nt a c i dn e nl a s ne c e s i da des n n i s n a a s de l a pe r s ondi da d.I ) el oq ue a qu f
s et r a t a en elpens an l i ent o de Fr ei r e es de un i n l por t a nt eb a t e nt o de exa nnar l os as pect os ps f qui ca m ent er e pr es or es de l a dom i na ci 6n, y, como cons e cuen.

r e: p e c t o a di f er e nt e sc o nt e xt os y c oyunt ur a s bi s t r i c a s . E1 t r a ba j o de Fr e i r e
no i nt ent a of r o cer f r m ui as r adi c zes que s e convi er t an en modzi da des i nm e. di at :s de pe dagogf ac r f t i ca; ant es bi en s et r at a de una s er i e de i ndi cador es S er i cos que nece s i t an s er de codi f i cados y as un a i dos cr f t i canA ent e en el n z a r co de l os c ont ext os es pecf f i cos e n que puedan r es ul t ar de ut i l i dad.
.

c i al os p os i bl e s obs t i c ul os i nt e r no s pa r ae la ut oc ono c i mi ent o y pa r af or mu


de em anci pa c i n s oci z ei ndi vi duZ La conce pc i n de Fr ei r ea cer ca de l a donA i naci n y l af or n a a en que elpoder oper ar epr es i va nl ent es obr el a ps i que, a n l pl f al ac onc e pc i n de la pr endi z a j e pa r a i ncl ui re ln a odo en que elcuer po a pr ende t ci t anx ent e,c nl oe lhbi t os et r aduc e en hi s f or i as edi nz ent a da y c6n a o elc onoci n z i ent o en s fn a i s n a o puede bl oquea r

e lde s a r r ol l o de c i e r t a ss ubj e t i v i da de sy f or n A a sde e xpe r i n l e nt a re ln a undo' Es t a


per cepci n delconoci mi e nt o es i m por t a nt e por que a punt aac once pc i one sr a dl. cz n a ent e di f er ent e s deI nx odo en que f or n x as en n a nc i pat or i as de conoci nl i ent o jueden s er r ec hazadas por a queEos que nz s y edr f an benef i ci a r s e a par t l de el l as E n es t ec as o l a acon a odac i n de l os opr i nl i dos a l al gi ca de l a donz i na. ci n puede a dopt a rl af or m a de modos de conoci mi ent o ac t i vament er es i s t ent es,
,

Fh.i re y el dl sur so del ppder

7 hJ$' .

Fr ei r e of r ece una de l as cencepci ones n x b s di ql ct i cas a c er ca del pc der en l gt eor f as oci z cont en a por bnea Ezpoder s e per ci be s i nl ul t neanz ent ' e con a o una Fu i r ia ' 'neaa i iva y wai t i va;s u cir a ct erm di al c t i co y s u m odo ope rat i vo es

: i empr ea l g o m5 sques i mpl eme nt er e pr e s o f f pa r aFr e i r e,e lpode rt r a ba j as obr e


y:t r l vs de l as per s onas .Porun l ado es t os i gni f i c a que l a dom i na ci n nunca r eg ul t gt ln c on l pl et a con a o par a exper i nx ent ar a l poder s l o con: o una f uer za ne gat i vl. Por el ot r ol ado, s i gni f i ca que e i poder s e encuent r a en l a bas e de uxi as l g sf or m as de com por l am i ent o en que l as per s ona sr e s i s t an l uc hen o pe.

que p l a nt e a n un de s a f f o as u pr opi ac onc e pc i n de ln mndo.M 5 squeunaa c e p.


t a ci 6n pas i va de I a dom i na ci n es t af or m a de conoc i mi ent os ec onvi erz en una di nn a i ca act i va de l a ne ga ci n l ar es i s t enc i aa ct i va a es cuc har a of ro a af /m . 1 as pr opi as pos i bgi da des.Lu c ues t i n pe da g6gi ca que s urge de e s t a conc epci n de l a dom i nac i n es ;t de qu f orm puede nl oseduc ador es r adi cdes

l . e n por s ui ma g e ' n de un mundo me j or .En un s e nl i do g e ne r i,l at e or f a de


Fpe kv : obr e elpoder y s u nat ur ze za di al ct i ca s i r ve n al ai m por t ant ef unci dn :. wmpl i ar el t er r eno s obr e elc u2 oper a.En es t e cas o elpoder po s e agot a en lqueBqses f er a s publ i cas y pr i va da s en que oper a nl os g obi er nos ,l a s cl as e s

e vdua ry a bor da r1 os e l eme nt os de r e pr e s i n y ol vi do que ' s ee nc ue nt r g ne n


el c or az 8n de es t et i po de dom i na ci n? tcm o s e expDca n l as condi c i ones que pr oduc en l a ne gat i va a conoc er o a a pr ender c on r es pect o : conoci nen. t o que podr f a des af i a rl a nx i s nz a nat ur a l eza de l a donna ci n?

& e . e n t e :y o t r o sd o n a i n a n t e s .Esn a b su bi c u o ys ee x p r e s ae nu nas e r i ed ee s p a .


ei ) jy eg f er qspbl i ca s opues t asque t r a di ci ondment es e han ca r a ct er i za do por 1 : nut e nc n de poder, y por e nde, de t oda f or n a a de r es i s t enci a. Lg c oncepci n de Fr ei r es ugi er e no s dl o una per s pect i va dt er na t i va f r ent e .l og t e r i c os r a di c zes a t r a pa dos e nl a ca n n i s a de f u e r z a de I a des es pe r a nz a y elc i oi q n i o;t an a bi in s ubr a yaque s i ena pr eexi s t en qui e br as ,t ens i onesy cont r a. ne: en vwr i os I nz bi t os s oci zes t zes c on x ol as es cue l as donde e l poder

Eln , e ns a j eq u r q z t r g ed el ap e d a g o g f a de Fr e i r ee sr e l a t i v a n l e nt ec l a r o.
Par a que l os -qdyca dor es r a dl ca r k -con a pr e nda n els i gni f i ca do de l al i er a ci n, deben,e n pr i n x e ' rf ugar, s e rc o n s c l k n t e sdel af o r n : aq u ea do p t al ad o n l b ' x a c i n, l a nat ur ze z. de s us i t uaci n y l os pr obl enA as qpe pl i nt eg a aquenos que l a e xp e r i n x e nt a nc on x o una f u er z at a nt os ubj e t i v ' ac on a oo bj et i va.Pe r o un gr oy ec t o as fs er f ai n a pos i bl e an a enos que uno t uvi es ee nc ue nt ac on a o puni o Ye ' < ' ?t i da de t : anZi s i sI as pa r t i cu l ar i dades hi s t dr i c as y c ul t ur a l es 1 a :f or nl as de vl :

q4 : en udo s ee j e r c i t ac on : o una f uer z ap os i t i va e n non n br e de l ar e s i s t e nc i a . l : :. gajFr e bm e nt i e nde quee lpo de rc on x oI or n x ade d on l i na c i n no e ss i n n p i e .


i n z pue : t o por el Es t a do a t r a vs de age nt es t des con: ol a poic f a t : y kn t r i bundes.La don l i naci n t an n bi n s e expr es a nA edi a nt el a nz g-

s oc i a l de l osgr up oss on x e t i dosy opr i n a i dos .i l e der e f e r /n a ea hor a ae s t ea s p e c t o de 1t r a ba j o de Fr ei r e.

22 J La na l u r a l e zs po l i l j e . ad eJ ae du c a c n
Fr el r e y su f l l osof j a de l a exper j epcl a y l a pr oduorl n cul l ur al t i no de l os e l enA ent os n ss i n a por ant es que pr opor c i ona Fr ei r e oa ra l af or .

I n t r e uc ci 4n I 23
l eBi t i m ar t a l es exper i enci as a .f i n de br i ndar un s ent i do de aut oaf i r nuci n a 1 osque l a svi ven y exper i n a ent a n,y a pr opor c i onar1 asc ondi ci onespa r a que l os es t udi an es y 1 os denl s puedan des pl egar una voz y una pp es enci a act i va s.

n l a c i nd eu n ap e d a g o g f ar a ac ,e ss uc o n c e p c i nd el ae x p e z l r z a c l a;l an r c u c . c i nc u l t u r a tL an o c i nd ey r e i r es o b r el ac u l t u r ae s t i ' r e f d at a ' n t ol o nl a s


pos t ur as cons e r va dor as c on a o con 1 as pr ogr es i s t as.E n e l pr i nA qr cas o, r e c haza l ai dea de que l ac ul t ur a pueda s e rs i na pl en a e nt e di vi di du en f ot na as suser i oz es. popul qr ese i nf er i or es donde l as s uper i or es r epr es ent an l a her enc i a nx s 'adel an' eg un es t a pos t ur a l a cul t ura oc ul t a l as i deol ogf a s que d; de una na c i n.' s ta s de c u lt ur ac or a os s no e st uv i e s e n l e gi t i n aan y di s t r i buyen f or n4 as es pecf f i ca ' r el a ci onadas con l os i nt er es es de l ac l as e gober nant eyl a s conf i zur aci ones de poderexi s t ent es.E n e ls es undo ca s oar ec hazal a noc i n s ee u ' nl a cu2 e ln n on a en. t o de 1 . cr e aci n ci t ur z conci er ne ni can A e nr e a1 ossr uoosdor ni nanz es v e sl a s aci el ' n a i or n n vs cul t ur zes c ont i enen s l ol as s enz nl as de l ad oa a ' i nac i n En r ea t a pos i c i n,i gui n a ent er ec haza da por Fr ei r e,ha nan a os l as upos i c i n de aue 1 o: gr u pos opr i nudos ,por s un a i s nx as i t uaci n en e la pa r ar o de -l a dor ni nao n pos een una cul t ur a pr ogr e s i s t ayr evol uci onar i a que s l o nec ea i t al i ber ar s e de '
.
.
.

L ae x p e r i e n c i ap e d a g g i c as ec o n v i e r t ea q u fe nu n ai n v i t a c i u ae x p o n e rI o s l e n g u a i e s ,s u e h o s ,v do r e sy e n c u e n t r o sq u ec o n s t i t u y e nl a sv i d a sd ea q u e n o s
C/X'S hi s t or i as s on,c on f r ec ue nc i a,ac t i vana eut es i l enci adas.Per o Fr ei r e ha ce ZBO DI JS que l uc ha r por l al egi t i nz aci n de l a cul t ur a de l osopr i n a i dos.Tanx bi n V ec onoc e que t ze s exper i enci a ss on cont r a di ct or i as por nat ur al eza y que no S 6l o cont i enen un pot enci z r a di cals i no t anz bi nl as en a i na de l a donx i na ci n. E1B Ode r Cu lt ur a l ,en es t e cas o,da un gi r oy r enx i t eal a ne ces i da d de yabai ar S *bY Cl aSexper i enc i asque c ons t i t uyen l as vi da s de l osopr i n a i dos .Es t os i gni f i ca que t des e xF er i enci as deben r e cuper ar s ec r f t i c anx en! e en s us di ver s as f or nA as C ul t ur a l es,a f i n de r eve l ar t ant os us punt os f uer t es con: os us debi l i da dvs.h& s a ;n'es t oS i gni f i ca que f a aut ocr f t i ca es a l abada en non x br e de una pedagogf a F * di cZ des t i na da a de s ent er rary apr opi a rs e cr t t i can a ent e de a quel l osdes conoci d0S nA on x e nt osen a anci pador es de1c onoci n a i ent oyl a expe r i enci a bur gues es que Pr Opor ci onan l a ca paci t a ci n que han de nece s i t ar ! os opr i n a i dos pa r a poder Ocupar pues t os de l i de r azgo en l as oc i eda d don z i nant e. LO que r es ul t as or pr e nde nt e en es t a concepci n esque Fr ei r e haya f or nv u l a-

l os sr gl et es de l a dom a i na ci un de l ac l a s e gobe r ' na nt e Plr l Fr ei r e ,I a cul l ur ae sl ar e pr es ent aci 6n de l as e xper i enc a s vi vi das.de
.

l o :q r t e f : c t o sma t e r i ie syd el a sp r l c t i c a sf o r j a d a se ne l n 4 ' a r c od el a sr e l a c i n e s


dex i gudes y di z ct i eas que l os di f er qnt es gr upos es ta bl ecen en una s oc i e da d det er n una d en un n a onz ent o hi s t ur i co par t i c u l ar.La cu l p ur a es una f orn a a de pr oduc ci n cuyos pr oc es os es t n f nt i px an A ent ec onec t a dosc on 1 . es t ruct ur a ci n de di f er ent esf or n a aci oness oc i a l es ,e n par t i c u l ara quenasr e l a c i onescon l ae da d elg:ner o,1 1r a za y l a cl as e.Es a s i nA i s n x o una f or n aa de or oducci dn aue a vuda '
y ot r osr ecur s os m at er i ies.E n es t e cas o,l a cul t ur a es t kf nt i nx an z ent er el a c o i on' a

d ou n at e o r f ad e 1p o d e ry I ap r o d u c c i nc it u r zq u ep a r t ed eI an o c i nd e

e duca ci n popul ar. En 1 uga r de pa r t i r de gener zi za ci ones abs t r act a sa c er ca de l a na t ur deza hun aa na, a boga acer t ada nz ent ep or pr i nci pi os p edaggi cos que S ur Be n deI aspr i ct i casc oncr et a squecons t i t uyen eldon a i ni o en elque I asper s o. Da SVi ven s uspr obl en aas ,es per a nz asy e xp er i enci a scot i di a na s.Todo es t os ug i er e C ons i der ar s kr i an a ent e elcapi t z cul t ur alde l os opr i ndos,des ar r onando i ns t r u-

:1 o $s e r e sh u n a a n o sat r a n s f o r n l a rl as o c i e d a d at r a v sd ' es uu s od e Vl l e n J u a i e
dq c on 1 : di ni n a i c a de lpode r y pr odu c ea s i n a et r f a sen l a ha bgi da d que p os e e n kx b : di vi duos y l os g r upos pa r a def i ni r y zca nz v s us obj e t i vos .t r que e s
n s I: .1 .c ul t ur :t gn a bi n es un can x y o de l ucha y cont r a di cc i n y no exi s t e uaqunk. cul t ur aen e ls ent i do honA og4neo.Porelcont r a r i o,hay c ' u l t ur asdonu n..t .. y & on h et i dis que expr es an di l er e nt es i nt er es es y oper an des de s ect or es
-

n R C n t 0 Sc r f t i c o sy a n a l f t i c o sp a r ai n t e r r o g a r l o ,y n ; a n t e n i e n d oe lc o n t a c t oc o n
1 aS def i ni c i one s donunant es s obr e el conoc i n i ent o pa ra poder angi zar l x en

i unc i n de s u ut i Dda d y por1 a sf or n A a sen que r e pr e s e nt a nl al dg i ca de l a don a i na c i n.


L0* i nt ed e*t u*l e* dl li dent el # 1 4r ef aci :n ent r eI at - r f ayl a pt c4f ca

i b po dvr i g uze sy di f e r e ut es , Fr ehm de : /s g: por una noc i n de pe e r cu lua r alque t on a e con: o punt o de

p -i &1 : sp l r t i c u l l r i d a d e sh i s t u r i c a sys c ci ie s ,l osp r o b l e n a a s ,e ls u / r i n ue n t o.


L u vi e i ones y I os a c t os de r e s i s t e nc i a que c ons t i t uy en 1 a sf or n A a sc ul t ur a l e' s d: l o: g r up os s on a et i dos .La no ci n d ' e Fr e i r es obr ee lw de rc ul t u r : o os e e un dobl ef oco,c ot a o p: r t e de s u es t r at eg i a pa r a que l o pol f t i co devenca 'nz s
pede ggi co.En pr i n : er1 ug. r,ar gut , ent a que 1 os educador es t i enen que t O ra bai ar

7 OVi :r f i a c i 6 ne n t r e1 o si nt e l e c t uZe sy ! a sn c a s a s ,y p orI ar e l a ' c i 6 ne nt r el a s


f or n a s de t t or f a y de pr b ct i c ae nf unc i n de l a sc ua l e s ha t o n a a do f or a a a,m r e lOt r O.En v r a sde l a uni da d ent r et e or f a y pr l c t i c a ,l ap os i bi l i da d de c az v Un*Pr bct i caenl anci pat or i a has i do anz enudo nega da pornA oda Dda deslvangua r .
di s t as v en l a s que l os i nt e l ec t ual eshan pr i vado vi r t ual nz ent ea1 as f ue r zaspopu.

La t eor f as oc i z r adi ca ls e ha vi s t o hi s t r i ca n a ent e af ect ada por un l ado,

t on 1 *: e xp er i e nc i a s que l o s es p a di a nt e s ,l os a dul l o s y ot r os e duc a ' ndos t r a ' en gl *:e s c ue l g s y ot r os c e nt r os e du ca t i vos .Es t oi n a pl i c as on z e t er a uue na se xo e.

I V K C S de l a ha bii da d de de f i nl p or s fn a i s n x os 1 os l f n 4 i t es de s us o bj et i vos y S u pr c t i c a.Ala s unl : un v i r t ua ln a onop ol f oe ne le j e r ci c i o de lDde r a z g ot e ur i c o,

r i e n t i a s ,e ns u sf o r n : a sp bl i c a sy p r i v a da s ,a d e ba t ey c o n f i r n A a c / n;s i g n i' f i c a

1 O Si n t e l e c t u a l e s ,a n A e n u do,y s i ns a be r l o ,ha nr e p r o d u c i do I a di vi s i ne n t r e
l as t ar ea sn 4 a nual es e i nt el ect uges que s ee nc ue nt r ae ne lnuc l eo de l an x a yor f a

2 4 Iu an at ur al e z a po l l t l c ad el ae du c ac i :n
de! .sf or n a :sde donx i nac i n E n ve z de de s ar r ozar t eor i asde l a pr ict i ca enr a i . z qda: en 1 , exper i enc i ac oncr et a de es cucha ry a pr ender c on 1 os opr i n a i dos , l osi nt el ec t uzesn n a rxi s t as,con f r ecuenci a,han des ar r onado t eor f aspar al a pr lc. t i ci, o i ns t r unA ent os t c nk c os pa r ac l canz bi o,que i gnor a n1 : nec es i dad de una r ene xi n dj zc t i c as obr el a di nbn a i cay l os pr obl en z scot i di gnos de l os opr i n do: en e ln A a r c o de l at r a ns i or n a a c i n s oc i zr a di c2. E1 t r a ba i o de Fr e i r er e f ut ae s t ee nf o que de l ar e l a ci n ent r el at e or l ay l a pr l ct i c a. y r edef i ne l a noci n n n i s n a a de i nt el ect uz . T 2 con a o pr opone el t edr i co s oci ali t zi ano ? k nt oni o( lr as as ci ,Fr ci r er edef i ne l a ca t e gor f a de i nt el ec. t ud , y s os r i e ne qu et o dos l os hon l br es y n a uj e r e ss on i nt e l e c t uze s .Es de c i r , ue i nde pe ndi ent eu x ent e de l a pr opi af unc i :n e c onn uc ay s oci al ,t odos l os s e. q r es hum aanos s e con a por t an conA oi nt el e ct udes 2 i nt e r pr et a r y ot or ga rs ent i do al ar ez i da d cons t ant en n enr e, y 2 pa r t i ci par en una pa rt i cul ar c once y ci n de l
.

I n t r od uc c i 4n 1 2 5
r ol a aper t a c i n de Fr ei r eal a na t ur:ezg de l at eor f ayl a pr lc t i ca y j Pe a a con ; pren s i n delr o1deli nt el e ct u2 en elpr oce s o de t r ans f or n x a ci n s oc i a l di c obj nt i ene ot r a sA ens n j n a por t ant e.Fr ei r es os t i ene que l at eor f a deE .s e rc on. d c e a con a ol a gener ac i dn de f or n aa sde di s cur s o que s ur gen de nic l eos s oci al es f i es p tcf cosdi ver s os.U di s cur s o puede s ur gi rde 1 asuni ver s i da des,de 1 ascon4 u. dnl ni da de sc a n l p es i nos e osc ons e j osde t r a ba i a dor e so de di ve r s osn a ovi n l i e nt os a es,La cues t i n ' s o c e sque 1 ose du c a dor e sr a di c a l e ss e de nc ue nt a de que es os dj f ent es ncl eos dan l uga r a di ver s as f or n l as de pr oduc ci n y pr ct i c at c r i ca. h r er que cada uno de di c hos nc l eos pr opor ci ona di ve r s as con 7 pr ens i ones cr f t i ca s de l a ur a l eza de l a don a i naci n y de l as pos i bdi dadcs hi s t r i cas y s oci a l es )nwt
-

q ue e s ot or ga ns e nt i do.L o que l a suni f i c ae s un r es p et on x ut uo f o r i a do en l a ' d

f t i ca y en l a nece s i dad de l uchar c ont r at oda sl a sf or n A a sde don a a a ci n. a ct i t u cr


Fr ei r e y el concept o de I nser ol n hl st r l ca k drt a que l s ens i bi l i da d ct f t i ca es una e xt eas E 6a de L ls ens zy zi . yr ei r ec ons n dad hi s t r i ca. s dec j r ,par ac on a pr ende re lpr e s ent e,t ant o en t r nx i nos i ns t i t u. ci onz es con n os oci ies ,1 os e duca dor esdeben s i t ua rt odosl os c ont ext os pedag

nz undo. sf ls a n' I os opr i n a i des ne ces i t a n f or n l a ras u pr opi os i nf e1 e ct ua l es , que epr endan c on enos: t i en a po que1 esa yudan agcner a rf or nx asde aut oeduca. ci n y l ucha c ont r a di ver s as f or nx a s de opr es i n.En es t e cas o,l os i nt e l ec t uges g on or glni c os en e ls ent i do de que no s on ext r a:os que c on n uni quen s ut eor f a aI :s nz as as i no que s on t er i c os or glni c as n ent e vi ncul a dos a l ac ul t ur ay I as , s a cf i vi da despr bc t i cssde I osopr i n a i dos L osi nt el e ct uZess ef unden c on l osopr i nv i dos s pens ar g r aci os an n ent es us c enoci n A i ent osa 1 asna as a s agr ade, en vez de di ci das par ae s t a bl ece ryr e es t abl ec er l ascondi ci ones neces a r i :spar a un pr oyect o , s oc i d r a di cd. Es t a pes i ci n r es u l t a cr uc i a l nl ent ei n x por t ant e par a es cl a r ecer l af unci n y l ai n l por t anci a pont i ca de 1 os i nt el e ct ua l es . Res ul t ai guz n l e nt es i gni f i ca t i va l a f or n a a en que r edrf i ne I a noci n de l ucha pol f t i ca : s ubr ayar s u nat ur deza da g g i c aye lc a r j c t erc ent r i de l ana t ur a l e z ap opul a ry den4 oc r st i a de di cha pe l ucha.Es o apunt a a una i az y nr t ant ec ues t i a,coavl es e!uA odo ea que Fr ele def i ne l ar el a ci n ent r et e or f a y pr s ct i ca Par a Fr e/e . ,x r no exi s t e cont e xt ot er i c os ino s e encuent r a en uni dad di d& . t i c lc ol e )e ont ext ou onc r t t op ls qk v ra x s sar po< que l at eot f as ef unda con l a pr l ct i ca, Fr ei r ep os t ul a una ci e r t a di s l anci a ent r el at eor f a yl a pr lct i ca. El conci h e l at eor f ac on a o ant i ci pgdor a per nat ur zeza, y s os t i enc que dcbe t onl ar l os conc ept os dv cor npz ens i n y pe si bi l i dad c on: o pi l a r es ce nt t l l es La t eor f a es t l bas ada en un di s cur s o de opos i ci n que pr es er va s u di s t a nc i ac r f t i ca de l os qhec hos py l a exper i enci a de l as oci edad t g c on a o vi ene dct er n nada La t e ns i 6n, de bec . bo, e lc onf ict o con l a pt iu t i c a, pe r t e nece a l a es enci a de l at eor f ay s e as i ent aen s u nx i s n a a es t r uct ur a.La t eor f a no det er n a i na l a pr lct i ca; ant e s bi en, s i r ve par an a ant ener l a pr lct i c a a una di s t anci a pr udent eaf i n de nx edi ary con a pt ende r cr i t i cg nA ent ee !t i y o de pr axi s que r es ul t a nec es ar i a dent r o de un c ont ex t oe s pe c f f i c o, en un n a onA ent o hi s t r i c o det e r o a i nado.7 i qufno s e a pe l aal e yes uni vcr s zes o neces i da d hi s t r i ca;l at eor f a es a er ge de cont ext os e x per i e nc i a s e s pe c f f i c os pa r a a n zk z a r t zes c ont e xt os Y , cr f t i can A e nt eek nt er ve. ni rs obr el a bas e de una pr axi s bi en s us t ent ada.
. . .

ai cosen un e xt o k s t br i c o a( i n dv vev s u g4nts i sy des ar r ozo =oa ct a r dad. gjcont Fr ei r e ut za l a hi s t or i a en un dobl es ent i do: por un l ado, des cubr e en l as i ns t j t uc i ones y r el aci ones s c ci ze s exi s t ent es elcont ext o hi s t r i c o que s us t e nt a s ul s ent k do y I a her enc a que s i n l v zt neanl ent et cul t a y ts cl a l et t$ u i unti 6n t i ca. Por ot r ol a do, Fr ei r ea Eor da l a hi s t or i as e di n : ent ada que cons t i t uye j f o que s on4 os en t ant er es hi s t r i c os y s oci ze s.En ot r as pZabr as ,l a hi s t or i a jos u ue a r r ai a a en 1 as or n x as cu l t ur a l es que dan s ent i do d ax odo en qut Ha bl a r nos , -

pe ns an l os ,v e s t j n a osy a c t ua n l os ,s ec onvi e r t ee ne lobj e t o de una c i e r t af o r m a a de a nb l i s i shk s t ir i c o.En e s t es e nt i do,l a hi s t or i a ,en e lt r a ba j o de Fr e /e,de vi e.


ne di zct i c ap or que s e ut ui za par a dk s t i nguk r ent r ee lpr e s ent ec on : oa l go dado, y e1pr e s enl e conx o dgo que c ont i ene pos i bi l i dg des enA gnci pa dor as.Es t , pe r s . d f pe t i va a or n , aa lpr e s e nt ee nt a nt oc o ns t i t uy en ue s t r g ps i que ,y Z c o nj unt o dc e) as c ci edad n o <go vi s i bl e en t r n z nosde s us pos bik da desr evol uc ona . z h con r i as ,y a cer l oa punt a al a ne ces i dad de un de s per t a r cr f t i c o( l o que Fr ei r e d enOn una el pr oces o de denunci a y anunci aci n)que s es i ent a en l a capac i da d f i de t r ans or n aa c n s oci z. En conc1 us j ;n,Fr ei r e nos of r ece en es t el i br o una c cnce pci dn de l a peda gogf a y de j a pr a xi sc oher ent ec on elncl eo de s u doc t r i na,puesen s us or f genes k ei nt enc ones apues t ax < por l a vg dah > .hls a ;n,Fr ei r e,una vez s l i s a dem a ues t r g a ue u! o es un honl br e delpr es ent e,s i no t an x bi n un honA br e de1f ut ur o. dno s S s c ur s o,s us a c ci ones,s u ca l i dez y s u punt o de vi s t ar epr es ent an un: f or n a a du i i

e c enoc e ryc rt i c a run n x un do,e lt r a ba i oyl a pr e s e nc i a de Fr ei r e nosv e c ue r de r an no s l ol o que s onA os ,s i no t an a bi n l as pos i bi l i dadcs de aqueRo que podes n a os s er . ut r a ba j on a l sr e c i e nt e no podr f a hu ber a pa r e c i do e n un n l on l e nt o
nx s opor t uno.

U N A BR EV E E X PLI C A C IO N

D es pus de muchas dudas he dec i di do f i nal m ent er e uni r en un vol um en una s er i e de es cr i t os r eci ent es que no han t eni do gr an di f us i dn es peci zn x ent e en es pa sole i nz l s .h lii nt enc i n bls i ca Z r e es c r i bll osy pr es ent a r l os cons i s t een f a vor e cer l a di s cus i n de i mpor t ant es t e m as educ at i vos act uZes

J unt oc on Ext e ns i on or c o mmuni c a t i on p ubl i c a do e n1 97 0e n Br a s ; por


Paz t Ter r a es t e vol um en pue de a yudar a c ubr i r pos i bl es va cf os exi s t ent es

ent r e Cul r a lA b c t i on/ orEr e e d on ly Pe d a go g1 de 1o pHr v i do.Fi nzn n e nt ee s pe r o


no cans a ra ll ect or alvol ver cont i nuan n ent es obr e ci er t os t en x as en di f ep ent es c apf t ul os o i ncl us o en un n n i s n x o capf t ul o. A l f i nyZ c abo s a es nA if or nl a de es c r i bi rs obr el o que pi ens o y de pens ar s obr el o que hago.

'

34 I La na t u r a l ez ap ol i o ad eI ae du c a ci n
un as fza ma do educa dor que nenap 2 educando a nzf a bet oc on pi a bra s Es f e
.

Al f ab Mi z a ci n de ad ul t os 1 3 5
br i nd% una r e s pues t aa s u pr opi a ext r aia pr e gunt a,d v ut orduda hnpl f ci t nmen-

s e nt i do m gi c o ot o r ga do a 1 a s pZa br a ss ee xt i e nde a ot r ai ng e nui da d:l a de 1 sf e s f a s .Ela ndf a be t o esun i hombr e pe r di dop .Po rl ot a nt o,e snec e s a r i oq s z. vA l ol, y s u qs zva ci np c ons i s s e en que l e kqene np con es t as pzabr as, me r os
s oni dos mi l a gr os os of nxi dos o i m pues t os por el educa dor que c on f r ec uenc i a es a gent ei ncons ci ent e delt r as f ondo poDt i co i nher en! eal a cam paa de z f abet i .

z a c i n.
Loe t exl os
Des de un punt o de vi s t a m et odol gi co o s oci ol gi co, y t a Ic o mo s uc e de c on cuiqui erot r ot ext o no i mpor t al o bue nosque s ea n, 1 os m anudes de l ect u.

t e de que e lu n v bu s e a un pb j a r o,pues t o que e s p er a que e led uc a n do r e s p onda que Ada di os u de do q : pl j a r op , mJ s que G d un v bu.? t ou s e ot i do p odr f a nl e ne rt e xt os de es t ee s t go pa r a hombr e s y muj e r es , ca m pes i nos o ur banos a s a ns ut i e mpo t r a ba j a ndo du r a me nt e,o,l o que , que p es peor, s i nt r a ba j r ? Ve a mos l os i gui e nt e st e xt os ,que de ben me mor r s e:2 a s a JJ a av e( <El ga e s de la v ep ) ;Ev av i u a uv a( qEva v i ol au va v ) ;J o o j l s a be # v.Vqa m aJ lg e e ms u af a r e . J o oa g or av a ic o ns e g ui r4 -e mpwg o. ( e l uan y as a be l e e r .Vea nl a ze g r f a que ha ye ns ur os t r o.Ahor aJ ua np odr ic ons e g ul un t r a ba j os l ?
Es t os t ext os gener zm ent e es t sn ius l r ados con e nc ant ador as cas i t a s czi -

da s y bi e n de c o r a da s ,c on he r mos a s pa r e j a s( ha bi t uime nt e bl a nc a sy r u bi a s ) ,
ni hos bi e n a;ment ados que con bol s as 2 hom br os e des pi den de s us padr es

r a no pu e den e vi t a ru nc i er t ot i po de pe c a do o r ki nz ya que s on i ns t r ume nt os pu a depos i t a r pl a s pal abr as de1educa dor dent r o de 1 os educa ndos Y pue s t o
.

c a mi n o de lc ol e g i o, t r a s un s uc ul ent o des a y uno. i En qu pu ede n be nef i c i a r s el os c a r npe s i nos o l os t r a bg j a dor e s ur ba no s en


l o que s er ef i er e al r ol que des em pef i an en el m undo? icdm o pr et ender que a pr e he nda n cr f t i cament es us i t uac i n concr et a de opr es i n a t ra vsde un t r a l : ) a . i o de a l f a bet i za ci n que a ma bl ement e1 os i ns t r uye par a apr ender f ras es como lEl Za es del a vep o iEva vi ol a uvap?

que l i mi t an elpoder de expr es i 6n y cr ea t i vi dad' s on i ns t r um ent os de domes t i . Ce ci n. En t r mi nos gener a l es es t os t ext os y ma nual es s e des ar r ol l a n de a c ue r do con conc ept os mecsni cos y m bgi co. me s i ni cos s obr e el ldeps i t o de pza br as p

ye l s oni do de pia br a s p ,Su obj e t i vo f i n2 c o ns i s t ee nl og r a runa q t r a ns us i na e nl aquee le duc a dorc ons t i t uyel al s a n gr es iva dor a ppa r ae lqa nif a bet oe nf e r . mop.h l i sa n,i nc l us os il a s pda br a s a pa r t / de 1 a sc uzes s e de s a r r o l l a un
t ext o coa ci den c on l ar ea Dda d exi s t enc i z de l os educandos a nif abet os ( y es t o r u a vez s uc ede) ,s e1 as pr es ent a como cl i chs ;1 a s pzabr as nunca l a s cr ean g quenos que debi e ra n ha ber l as es cr i t o. Con l a nl a yor f t ecuenci a es y as pzabr as y t ext os no t i enen nada que ver on 1 as vi venci asconc r et as de I os e duca ndos anal f abet os Cua ndo exi s t ea l guna s u expr es i 6n r e s ul t a r el a ci n e nt r el as pzabrasy l asvi venc i a s de l os e duca ndos , t Rn ar t i f i ci z y pat er nzi s l a que ni s i qui er a nos at r even a os a nanl ar l ai nf a nt i l
.

? dc onf i a re n pda br a sque t r a ns mi t e n una i de o l o gf aa c omo da t i c i a,e s t et r a . ba j o de df a be t i z a ci n r e f uer za l ax d c u l t ur a de ls ie nc i ov qu e domi na a l am a y or pa r t e de l a s pe r s ona s .Es t ac l a s e de :f a bet i z a c i 6n j a mk s pue de s e r un i ns t r u.
ment o de t r a ns f or m aci 6n de 1 mundo r eZ .

Los eduandos

Sies t e enf oque de l a Zf abet i za ci n no pos e e en s fn l i s n a ol af uer za nece s ar i a par as at i s f ac er a ln : enos al gurl l de 1 as zus i onesque t r a ns n l i t e al os es t ui kant e s

Es t af o r n x a de l r a t a ra1 o sa nzf a be t os i n A p l i ca una opi ni n di s t or s i o na da:


es con: os il a s ana l f abet os f ues en s e r es t ot zm e nt e d/e r ent es de l os denA s
.

Es t a di s t o r s i n n ol og r aa p r e hende rs usve r da der asex pe r i e nc i a sv i t ze sn it odo


el conoci n x i e nt o pa s a do y pr es ent e adqui r i do n a edi ant es us vi venci as En t a nt os e r es pas i vos y dcnes ( pues t o que es as f con a os el e s conci be t o, yt r at a ) ,1 oseduca ndos anzf a >t os deben s e gu/ r e ci bi e ndo ct r ans f us i ones p Es pors upue s t o,r es ul l aunaexper i enci aZi ena nt e,i ncapazdecont r i bui r2 pr oc es o
.

( t de sc on l ol apr on x e s ai n x p l f c i t aen uno de l ose j e n z pl osa c e r c ade que e la nzf a . et o que a p r e nda a l e e rp odr li ent on c e se nc ont r a rt r a ba j op ) ,t a r de o t e n a pr a no a c a ba r l op oni ndos e a1 os obj e t i vos t r a nq uii za do r e s de ln z i s n : os i s t en : ac uya
i deol ogf ar epr oduce. Ton a en A os e l cas o de l os exandf a ht os que f ue r on q capa ci t a dos pat r a vs de l al ect ur a de t ext os ( obvi anz ent es i n anzi za rl on a sr e ve l a dor de l cont ext o s oci d) ,y que s on c apacesde l eer,aun c uando l o hagan n a ec ni can q ent e.Suc ede

de t r a ns f or n a a ci n de l ar e ii da d. i k z u s ent i do t i e ne un t ext o qu ef or n a u l a pr e g unt a sa bs ur da s y of r e c er e s Pues t as i guZme nt e abs ur das ?l r ea m a osels i gui ent e ej enx pl o;z l #a de u o J' J/ ao
ur ubu? ( q dE l i o7 i da s u dedo : urubu? p ) . El aut or de l a pr e gunt ar es ponde:

que c ua ndo bus c a nt r a ba j o o un e s a pl e on l e j or ,n ol o enc u ent r a n.EEos ,a ln l e . n os ,c on l p r e nden l af a l a c i ay l ai n a pos i bi l i da d de di c ha s pr on z e s a s .F l a bl a ndo c r f t i ca nx ent e,e lanzf a >t i s mo no e s niuna il cer ap ni una ln za E er bap que
deba s erer r adi cada,niuna lenf er n a eda dp.Ela na l f abet i s n x o esuna de 1 as n l nnl .
2.
.

ll l l udo que z k da di e r as u de do a l pl j a r ol h y
En pr i n a er l ugar ,no s aE enl os que exi s t a n gun l uga r en el n l undo donde una per s ona i nvi t e al unt bu a pos a r s es obr es u dedo. En s e gundo l ugar , al unt bg, en port ugus ,s i gni l i c s' ' buhr e' ' . J En elcupf t ul o 6 b. ge i e mp l osa d i c i o na l e sy s e pr of u n di z ae nl a di s c us i gn s o br ee le e ma.

3 6 Ib an at ur al e z a po l f t i ca de I ae du c a c l n f e s t a c i onr sc onc r e t a s de una r e al i da ds oc i a li nj us t a E1 a nal f abet i s mo no es t m pr obl em a es y r kt am e nt el i ngi i f s t i co o excl us i vam ent e peda ggi c o o met ode. l d%i co. Es un* t ues t i dn pol f t k a, a l i gual que l a m k s m a a l f a bet i za d n a t r a vs de l a cuali nt ent amos s uper a r el a na l f abet i s mo Par as i t a rl ai nt el i genci a de modo i n g enuo o s aga z, no af ect a en I o m 5s m f ni m o al el ement o pol f t i co s f mi s e n m o. Con s ecuent ement e,l ac once pc i n cr f t i ca de l aa l f al xt i za ci 6n no i ncl uye l me r ar e pet i ci 6 a n me cbni c a( l e pJ, p6,pi , po, pu y & ; , 1, l i ,l o, I u par al l egar aP/l z zI t o,Ul i / 1 t ) ,I F PJ,/ Jpe ' l z ,pt l ul a.y as (s uces i vzmtnt e M 4sva ' :r l e dts ar r ol l ar en 1 os edt l candos l a conci enci as obr es us der echos as f com o I c r f t i c ae n elm unde r h ap r es e nc i a ea l .Segt i n es t a per s pect i va, y no l a de I ascl a s es domi na n. l es aa l f a bet i za ci t s ns e es t abl ec e com o un pr oc es o de bs queda y cr , i ea ci a por elcuall os educandos a na l f abet os s e enf r e nt a na ldes af f o de per ci bi r el s ent i d m5s pr of undo d o e 1 l e ngua j e y de l a pa l a br a que , en es E enc i a. 1 es es negada.
.
.

Al t a be l i z a ci nd ea dul t o s l3 7
I o que deber f a eponer s eal a pr bc t i ca no es l at eorf a , que es i ns e pa r abl e , de a qul l a s i no el a bs ur do de 1 pe ns g mi ent oi mi t at i vo Pues t o' que no podem os as k m' l l arl at eor i aa l ve r ba hs m o,no podem os l u cer l o rqui va l ent e ent r e pr sc t i ca y act i vi s m o E1 ver bal i s m o car e ce de a c ci n;el a ct i vi s mo c g rece de una r ef l exi t ' m c r f t i ca s obr el a acc i n. x o es, por l ot a nt o, ext r aho que 1 os ver ba l i b oa ss et d ug i en en s ut ol z ' e de m ar f i ly des pr eden a a quel l os que r . e com pr om et en con l a ac ci n,alt i em po que 1 os act i vi s t as c ons i der an que a quel l os que concept ual i za nl aa cci n s on i n t cl e c x ua l es nock vos o, t tt s r i c os r zo d i t e ot os w q' i z t no ha zn ot n c os l qu* X s '
.
. .

En cuant o a mfmi s mo me ve oe nt r ea mbos gr upos ,j unt oal os que no , rs jn dk s pues t os a ac tpt i tl .i mpos i bl cq l i vi ddr kent t et eor f a y pt ot i ca,l m es t o que t oda pr bct ka educat i va i mpl i ca una t eor f as obr el a educac i n.
.

p r e s t i g i a rs ut r a ba o.

ar eal i da dp. ' De es t e m odo, ldec i r una pal abrav no s i gni f i c as ol am e nf er epe t i r cua l qui e r pa l abr a De hec l a o, t alr epet i ci ln cons t i t uye uno de l os s of i s m de l aa l f abet i za ci n r ea cdonar i a a s El a pr endi z . a i e( ! el al e c t oe s c r i t ur a no pue de t r a ns c ur r i rpa r a l e l ao c a s ipa r a l el a ment eal ar eal i da d de l os ana l f a be t os Por l ot a nt o, c omo hem os di cho, elpr oce s o de apr endi za j e exi ge l a compr ens i n de1s ent i do mJs pr of undo de 1 * P*1 VbT* Ant esde es cr i bi ry l eerwE1al a esde1avep, 1 oseducandosanal f abet osde ben pe r c i bi rl a nece s i dgd d ot r o pr oces o de apr endi za j e:el de we s cr i bi ny a c er ca de l a pr opi a vi da eldee l zee t y z ac et ca de l a pr opi a r ea l i da d , Es r o no es f a ct i bl e s il os educa ndo s no pueden apr opi ar s e de l a hi s l or i ay c ons t r ui r l a por s fm i s m os a hi s t or i a puede ha ce rs eyr ehac er s e , dado que l Ta nt o ele du c ar do c omo elq duca dot lf xt si t a n des lv t ol l ar f or ma s adec ua das de pens ar l ar eal i da d. Y es t o no s el ogr aat r a vs de l ar e pet i ci 6n de f ra q ue pa r e c en c a r ec e r de s e nt i do, s s es i no r es pet ando J a uni dad e nt r e l a t eor f a y pr lct i c a Res ul t af undam ent aler r a di carl a equf voc at e ot i as egt m l a cu< l os e du. ca ndos gener a l m ent es ec onvi er t en en vf c t i m gs de1ver ba l i s m o y de s f l a bas s i n s ent i do que s on s gl o una pr di da de t i em po Es t o per mi t e ent enderexpr es i c mes t a nf r ec uent es c om o x t se obt e ndr f an r e
. . . . ' . . .

s t o,a s uv ez ,i mp l i c aa ko ml s :l a ne g a c i n de 1de r e c ho a G de no mi na r
' reor f . y pr ct l ca Losf undam ent os t er i c osde m ipr i ct i ca s e expl i can en elpr oc es oc oncr et o, no c omo hecho cons umado,s i no c ome movi mi ent o di nbmi c o en elcualt a nt o l at e or f ac om o l a pr lc t i ca s e hace nyr eha cen a s f mi s m as.M ucha s cos as que a t h n hoy en df a par ec en v l i da s( no s 8l o en l a pri ct i ca pr es ent eo f ut ur a,s i no en t odai nt er pr et aci n t e r i caque puedader i va rde el l a)podr f an quedars uper a. das m ai i ana, por m j par t ec , por par t e de ot r os . cr eo que elpunt o es enc i alen e s t os mom e nt os es que debo es t ar c ons t ant ement ea bi er t o aI as cr f t i cas es ervar r ni cur i os i da d s i em pr e di s pues t oa , y pr r evi s i ones ba s adas e n1 os r es ul t a dos de f ut ur g. s ex per i enc i as .ya s ean pr opi as

og j e na s .Y a s u ve z,a que t l os qu ep one n en pr b ct i c a mi se xp er i e nc i a s de be n


c s j or zar s e por r ecr ea r l as y por r evi s ar m k s pens am i ent os .All x a cer l o, de ber f an

t e ne rpr e s e nt e que l a pr b c t i ca e duc a t i v a no t i ene l u ga rj a mi sen e lva c f o,s i no


en un cont ext or eal ,hi s t r i c o,e con6m i c o,pol f t i co,y no nec es ar i ament ei dnt i . ni ngt i n ot r o cont ext o c oa U na vi s i dn cr f t i ca de m i expe r i enci a en Br as i l exi ge l a cem pr ens i ln de l
.

ox t D ebem os el i mi nar es t os cur s , os t e6r i c os h h . Es l ot am bi n expl i ca l a di s t i nc i n que s e hace ent r e pe r s onas t e r i cas y per s onas pr kt i cas cons i der ,ndo que l a s pr i me r as s e encuent r an en I a per i f e r i a de l aa c ci n , , e nt ant o1 as s e gundas s on 1 as que I al l e vgn a cabo Es ne ces ar i o, s i n em ba r go, es t abl ec er una di s t i nci 6n ent r et e6r i c os y ver bal i s t as ,con I oc ua l 1 os t e6r i cos t ambi n s e r f an pr ct i cos. 4 S obr ees t et vmav/a r . eelpt vf ac i o exr i k o porEr nasiM a r i .p i r ipa r aP e sqo g i aJ e /o p r t mi d o
.

s ul t a dos muc ho me j or e ss il ae duc a ci n f ues e m enos t er i ca y m s pr l ct i cap

c ont e xt o.M ipr ct i ca,en s ug s pe ct os oci al ,no me per t ene cf a.Dc ahfmidi f i cul t a d pa r . ar nt e nde dasy pf y rs upue s t o p<' ?a pl ka v l aQ : n ot t ' ol uga r ,s i k ' kc or r mt e nq l er e j cl i m a hi s t r i c o en que s e des ar r ol l or i gi na r i am eny e. E f s t e esue r zo que l a com pr ens i 6n exi gf a de m f y de l os dem is'de nue vo r es l t l1 1 .uni dad que exi s t e er k t r el a pr l ct i cl y 1 ; lt eor f a. Per o en educac i n, ent ender es t ar el a ci n t am bg n exi g e ver l a conexi n ent r e pr l ct i ca y t eor f
s oci a l en una s oci edad det er mi na da. U na t eor f a que s upue s t a m ent es us t ent l I a exper i enci a de l as c l as e s dom i nadasen gener a l- de l a( : =21l a pr i ct i ca educa . di mens j n t i va es una - no pu e de s e rl a mi s m a que a po ya l ar e i us t i f i ca c i n de 1 as cl a s es dom i nant es en s u pr lcr i ca. Por e nde, l a pr l ct i cg educac i ona ly s ut eor f a no puede ns er neut r a l es Una cos a cs l ar el aci n ent r e1 at eor f ay 1
.

: ' e l La aa t u r al e e a po t l t t c a< l et ae c l u c a c ?o
Pr c t i ca en una educ aci n or i e nt a da ha c i al aI i be r ac i un, v ot r a m uv r 1 i x . ; r , . .

Al f a be t i z a c i bn t l ea dul t os I 39
dua l m ent e de que,e nl o que s er ef i er e a1 os s er es hum anos , ha bl ar no es l o

e n una educ a c i n c uy oo bj et i vo e sl aq domes t i c a c j np,Po' re j emp l oy h a sc i a s l ' domf ' no t esno ne ces i t an pr eoc upar s e ac ez cadel auni dad e nt r et eor f a r ct i cl

f n s moq u eG e mi t i ru n ap a l a ha p .
Anal f abet l em o # Al f abet l zat l l 4n
t bc ul Eses enc i alc ompr enderque elanal f abet i s mo enlfqgq pox np tjelobp p
-

c u a r z d o ( p a r am e n c i o n a r s l o u ne j e mp l o ) p e s t e r g a na l a s f mi s mo n a ml d o ? t r a b a i oc a l i f i c a do por q ue l at e or f a que a qufs e me nc i ona esuna qt eo r f a ne uy r a vc o


r r es pendi ent e a una lt c ni ca neut r ap. La al f abet i za ci n de a dul t os s e or i ent a aher a ha ci a ot r aa l t er nl r i u.

.. . .

El p r i me rr e q u i s i t op r auc oq u ei mp o n eu n ac o n c e p c i t mc r f t i c ad e f J ' l2l w


t i z a c i ns o n1 a sp a l a br a sg e n e r a t i v a s . 'Es t a ss o nl a sJ a l a b r a sc o nI a sc u ZJ JW 1 2 e d u c a n d o sa na l f a be t o sc o mi e nz a naa l f a b e c i z a r s ee n' r a nt os u j e t osA . (Z, . v Y s u ' / n '
t a ' soal a b- '' l / r zi . am pl i ando s ux ees t r i ng i do uni ver s o or i gi nalde pa l .br as p Es ras
, '

O r ki n a l :Esp r o d u c t od eu n al i i h l t c i c ' ; i fml s ' t e ' mp r a n aq u el u e g ' os ec o l wi e ne


2 :t ' f n -o bs t i c u l o. Na di ee l i g es e ra n zf a be t o . See sa n a l f a be t oe ur a z ndec o n di C i o n e so b j e t i v a s .En c i e r t a sc i r c u n s t a n c i a sq x e lho mbr ea n a l f a b e t oe se lho mbr e

q t l en on e c e s i t al e e r p . 'En o t r a sc i r c u n s t a n c i a s he sa q u e laq u i e ns el eh an e .

t i v a si n c o r p o r a nu n at e mb t i c as i g n i f i c q t i v aa1 a sv i d a sd eI o ;e d u c a n l o s . ' de e s f e uni ve z so de px l abr as;elm undo def i nf do por I as oa l abr as exs. e wk . . . e
* - - - - - -- -x - ' = u

B a d oe ld e r e c h od el e e r . ' F l nn i n g u n od el o sd o sc a s o se x i s t el ap o s i b i l i d a dd e
e l e gi r .
En elpr i r ner ca s o, l a pe r s ona vi ve e n una cul t ur ac uya comuni ca ci n e

Ele duc a dors l o pu e de o r ga ni z a ru n pr ogr a ma a t r a v sde l ai nve s t ka c i r

Dee s t af o r ma , e lp r e g r a map r o v i e n ed tl o se d u c a Qo svl 2e sn o s t e r l ; J mI ' C. W . r e i nt egr q do,no com o una di s qr t a ci n,s i no c om o un or obl 'em a ra Lmn ' ' 1 J ' f , x . iu .
l a ci n de un pr obl em a l l w et w m ent e,a e a vds de z a cl a s e d: pr bc t i ca oue di s cut i mos o np . . q rua. a ao - des de un -Jeleducador des a r r ona s u m anua lde I ect ura alm enos t o ' a CZ i J ' . :
.

h l s t o r i as o n ,s in os i e mp r ea lme n o sp r e d o mi n a n t e me n t e ,o r ie s .En e s t ec a s o l ae s c r i t u r an ot i e n es e n t i d o .En u n ar e a l i d a dc o mo s t a ,p a r ai n t r o d u c i rl a

pal abr a eg cr i t a,y por ende l a al f a bet i za ci 6n,es nec es ar i o modi f i ca rc ua l i t a t i va. r nenz e1 8X i t ua ci ln.M uchosca & os de al f a bet i za c i n r e gr es i vl encue nt r a ns ue x-

s o c i o c u l t u r a ls e l e c c i o n aa r b i t z a r ume n t ehsp a l a b r a sg e n e r a t j v a s lp a ui r d e ' ' l o s


' oce s o uue cener zm enl es e rnni i a.e a ->; aDbr os que t i ene en s u bi bl i ot eca, pr en t odo el m undo, ' ---' --G v>z uu m oor t ant e. n o ne -v 1 oe -=-. En el m r co de un enf oaue c r f t i co, es m uv i G *
H
-o -

nu

P l i c a c i ne nl ai n t r o d u c c i nd et a l e sc a mb i o s , c o moc o n s e c u e n c i ad eu n aa l f a b e . t i z a c i n me s i s n i c ac o n c e b i d ai n g e n u a me n t ep a r as r e a sc u y at r a d i c i 6 ne st o t a l
o Pr e ponder ant em ent e or al . A par t i r de l as opor t uni da des que he t eni do dq conver s ar c on ca nx pes i nos de lt er cer m undo,es peci zm e nt e en l ea s donde l os conf l i ct os s ur gf an en r el a.

r pe;r :lsan'es t aspzabr as no pue den es c oger s e de a cu ' er do c' o a rei nq on .a m -- M M * * * < H t ef ont i cos .Una pzabr a puede t ener una f uer za es we ci z .n--ue - n - n - o -n C ' Z H= s e i ncl en ot r a s :es t a var i aci n de s i :ni f i c ado puede or oduc: r- n qn - n n u o - ;-- i udad -- -- --* m' a mu c .
.

br a sg en er a t i v% e nr e l a c i n a ni ve l e s de I eng ua 'j er i nc l uv endo ze -n r A ' * vm

o &. -*

: 2 : . '

c i nc o nl ar e f o r maa g r a r i a , hee s c u c ha doe x p r e s i o n e sc o mo s t a s :q An t e sd e l ar e f o r maa g r vi an on e c e s i t i b a mo sif a b e t o . Enp r i me rl u g a r , p o r q u en oa c o s t umbr i bam os a pens ar.N ues t r o pens am i ent o per t enecf a g pa t r n,En s egundo l uga r, por que no t tnf am os r el aci n :guna con e lzf abet o. A hor a, l as cos as han cambi adop.En es t e ca s o, l a per s ona s e da cuent a de que s u zfa bet i s mo

lmrc o de u na zf a bet j za c i gn me c o i o o ut-. -PaR m osa o>o punt o En e - k ' * * = ** ' dY 1fk i* as des c om x ne con-de lnz anui de l ect ur as el e cci ona piabr as 1 n e 0 .n . 0
,

e se lr e s it a do de c ondi c i o ne so bj et i va s .

En elS eBundO Cas o.Por Par t i ci pa r de una c ul t ur aa l af abet i zada,l a per s ona

d e ras ua n : n s i s , yl a sc o mp o n ej u n t oc o no t r a sp <a b ' r a sa u eo n n . i n o n -o M J u u 2 l nt i c :s;l uego es c r i be s us t ext os ut ui zando est a: oiabr V as f W b r i c a d a s . o p M G n = 1 1 a a sp <a y r a sR e n e z a k v a st a sn za x r a qA . 1 1 7 4 1 ,1 r de pr gce b c a que apoyam os, l
H

q u en op u e d el e e rc o mi e n z aa s e rc o n s i d e r a d aa n zf a b e t a .En e s t ai n s t a n c i a

e la n zf a b e t oe sa q u e lq u en oh at e n i d ol ao p o r l u n i d a dd ezf a b e t i z a r s e ,

p e r s o n a s -s eu t i l t ' y a ne ns i t u a c i o n e sp r o bl e ms vt i c a sr e ze s( q o n A? ri o =; J a : 2 l * @
- -

mVo d ed e s a f f e sq u ee s t i mia nl ap r o d u c c i u nd er e s n u e s / a s n n l ' ) a . . V H l 1 e ' 1 1 aobl em at i za r ,I a pza br a cr ue or ovi r 1 W , 1 e duclndos a nif abet os s .Pr 1 . e ne s 'D i f i c ap r o F l e ma t i z ue lie me n t ot e mj t i c o: q u es Jr e f A i e r e %n t n n ' m 7 1 * * . An M* J e l ar eaudad s er ev' e m ent e,i m pl i ca un a nzi s de l ar eii dad y l a cu an
M - ** .
u<
.

o-

- '-

J a m6 Dg l v i d a r f1 4d e s c r i p c i nq u eo f r a c i u nc a mp e s i n od dn o r e s t eb r a s g e g o d u r a n t eu nad i s c us i nded osc o di f i c a do r e sq u eh a b f a mosp r e s e n t a d o.Lap r i me r ar e p r e s e n t a b aau nn a t i v oc a z a n d oc o nu na r c oys un e c h a ; l as e g u n d ar e p r e . s e n t a b aau nc a mp e s i n oc o mo l , t a mb i nc a z a n d o , c o nr i n e . Ela f i r m : q En t r e e s t o s d o sc a z a d o r e s , s l oe ls e g u n d op u e d es e ra n zf a b r t o . E1 p r i n x s r on ol ee s . .

' - -K
Y

X '

is a E de 1conoci auent o pur am e nt es ens i bl e en bus ca de l as razone- J m e h J ; rc onc i enci q a gr a.


.

u om

t r as j os f a ct or es.Los e duca ndos anal f a bet os empi eza n af om a


.

C o n t e s t : G Nop u e d ed e c i r s e q u ee l n a l i v ' os e aa n d f a b e t o p o r q u ev i v ee n u n a Cd t ur a que no r ec onoc ea l f a be t oa l guno.Par as er ana l f a bet ol z a y que vi vi r ol l f


'

M t p o rq u ? v al ep r e g u n t .s o n r i e n d oc o mos o r p r e n d i d op o rn gp r e g u n t i ,

donde exi s t e un al f abet o y uno I o de s conocey ' .


l Al v l r o Vi e i r a Pi nt t > . Co n t c k n c t arn r / l / # e , R o.I SEB, 1 9 60.

, El t r na i no pausu ge ae n z / p g ws e dr f i ne eu l a not a 2 de I ca pf t ul o6

6, El t d r n x i n oc o d b c g c i np zd t f i n ee nl an oe z1 4 de lc a p f t ul e6

4 0 It . a na t u r al e z a po l l t i c ad el ae du c a ci n
En honor a l a ver dad,eleducando anal f abet o escapaz de c ompr ender es t o e ns us e nt i do m spr of undo ni ca me nt ec ua ndo r e conoc e que s u pr opi o anif i. bet i s mo e s pr o bl e ml t i c o Y es t a conc i enci a no es elr es dt ado de f r as es como vEva v i ol a uva p o lEI a l ae s deI a ve h h o Ada di os u dedo 2 unv bup U na vez m b s t ac gm os que en el t i po de pr ct i ca que pr oponemos 1 es , des > educandos c om i enzan a pe r ci bi rl ar eii dad como una t ot di dad m i ent r as que en una pr l ct i ca r ea cci onr i al oseducandos no s e des ar r ol l a n nipueden de s ar r o ' var una Vi s i n l ic i da de s ur ezi dad Recur r k n exa ger adament e al o que nam sm os una vi i n f ocdi s t a de l ar eii da d,por l a cu2 1 os coma nent es no r es ponde n a unas b A t egr a ci dn en l a com pos i ci 6n t ot i
,
. . .

Al f a be t i za ci cd eg dol t o s 1 41

A1di s c ut i re ls i g n i f i c a do de jt r a ba j o,un vi e j ec z mpe s i no c hi l eno una ve z di j o: q Ahor as qu es oy un ho ec ut ov . cua ndo s el e pr e g unt por qu b mbr d s e nt f ae s t o' d l i o: q por que t r aa j a n o, y p or me di o del t r a ba j ox n l odi f i c ol a
r ezi dadp. d j y Es t et i po e a r m aci n r evel a que 1 a s per s onas pue den com pr ender en un j velver dader ament e pr i ct i co,que s u pr es enci ae n el mundo ( por medi o de un t ts pue s t a cr ( t k o a a es t a pr es encu)es t npl f ci t ae nd c onoci nent o de que j t sn en e l m undo, s i no c on el m undo. n o s o es El b d

e c ho de da r nos c ue nt a de quc s omos c dt os por que t r a bs j a n o,y po r me dj o de It r a ba j o, modi f i c a mes l ar e di da d( s i bi e n que da mu c ho por h c e r

<.

Al f abetl zaol n t r ansf er m ador a

me di da que 1 os e ducandos anal f abet os va n or gani za ndo una f or m a de pens ar m 1spr e ci s aat r a vs de ung vi s i 6n pr obl em s i ca de s u m undo y elanl j s i s cr f t i co de s uavi venci a ss on capa ces de act uarca da vez c on m a yors e gur i dad E nt onces l a zf a bet i zgci n s e convi er t e en una t ar ea gl obi que i mpl i ca a l os educ andos anz f abet os e n s us r el ac i ones con el m undo y con 1 os dem ls P er o2 c om pr ender es t at ar ea gl obz s obr el a ba s e de s us vi venci as s oci des , l oseduc andosc ont r i buyen a s u pr opi ac a pa ci da d par a hacer s e ca r go de l apr axi s en t ant oa ct or es de l at ar ea.Y ,s i gni f i ca t i va m enf e, c omo a c l or e s ,t r a ns f or ma n l a' r eaudad con s ut r ab a j oyc r e a ns u pr opi o mundo. Es t e mundo,cr ea do a Pa r t i r de l at r ans f or m aci n de ot r e m undo que el l os no c r ear on y que ahor a l os l i mi t a,es el m undo de l a ci t r a que s e ext i e nde par a abar car el m' undo de l a hi s t or i a. D e mX e s i m zr pueden c om pr ende r el s e nt i do cr eat i vo y r egener at i vo de s ut r a ba j o de t r a ns f or ma ci n.A l a ve z, des cubr en un nuevo s i gni f i c ado Por
. . .

ent r el a com pr e ns i 6n en s fy l a ve r da de r at r ans f or m aci 6n de l as oci edad) ,cons t i t uye una i mN r t ant et om a de conc i enci a.Es t ac l a s e de c om pr ens i dn no puede j com par a r s ec on a mon( j ona r epet i ci n de ba, & , bi , 0 , bu. Mi ent r as s ei i a l aba l ac odi l i caci n de s u pr opi as i t uac i n exi s t enc i al , una muj er,t ambi n chi l ena,di i o:< ( M e gus t a ha bl arde es t o,por que 4s gesmif or ma de vi da.Per o mi ent r asvi vo de e s t ama ne ra,no m e doy c uent a.Ahor as fpuedo ver l af or m a en que vi vop. Ant ee les t f mdo of r eci do por l ar epr es eny ac i n de s u pr opi af or ma de vi da

e nl ac odi f i c a c i 6n, e s t a muj e r pudo c om pr e nde rs uv i da de un mV o nu ev o. Lo l ogr at v a vs de una G i nmer s i n, en s u pr opi a exi s l enc i a, sdnurndol ap? cuando s uI or ma de vi da s e convi r t i en Zgo obvi o par as u conci enc i a, Z z es c r i bll ay i nzi z vl a ,s ep r oduj oe lde s c ubr i mi e n! o de s ur e zi da d,e i nc l us o e lc ompr omi s o pol f t i c o de s ut r a ns f o r ma c i 6n.
Fl ac e poco t uvnos l a ocas i 6n de es cuchardecl va ci one ss i mi l v es por pr t e de un hom br e que vi ve en N ueva Y or k, durant e una conver s a ci n a cer ca de

uo e s c esa r i ov q ze j e t o.

Tr = c ons i der a r det anada m ent el a es cena --que i nc l ul a bot e s de bas ur a,des per di ci osy ot r osel ement osca r act er f s t i c osde un bar r i o pobr e-- de pr ont o di j o:

e i e mpl o,t za run r bol o r t a r l o en pe da z o sy t r a ba j a rl a st a bl a ss e gun un pr o. , c


yec t o'i m pl i ca c r ear 2g o que ya no esun Jr bol D e e s t e m u o,I l e gan a per ci bi r
,

e Yo vi v oa quf .Cami no por e s t a sc a Ees c a da df a.No p ue do de c l que i a mi s


m e ha ya dado cuent a de t odo es t o. Per o ahor ac om pr endo l o que no s oKa

que e s t e nue v o obj e t o pr o duc t o de s us es f ue r z os es un obj e t oc it ur z

Deh l E a z g oe nh a a z g o ,zc a n z a nl av e r d a df u ' n d a me n t d;


yd e lp nw l u c t od es ut r a b a j o.

'
.

v er p . 'Bls i c a me nt e,e s t e Ea bi t a nt e de N ue va Yor k Zca nz 6e s a noc he l ac om: t om ar di s t anci a de s ur eii da d, codi f i csndol a.

p r e n s i nd el oq u eh a b f ap e r c i b i d oa n t e s . P u d oc o r r e g ls uv i s i nd l s t o r s i o n a d a
NO S i e mpr e esf i c i lc or r e gi rl a pe r c e pc i n pr e v i a.La r el a c i n ent r ee ls uj e t o ye lo bj e t os i g ni f i c a que e lhe c ho de r e v el v u na r e zi da d obi e t i v aa f e c t a po r i g u2 s us c ua l i da de ss ubj e t i va s ,a v e c e s de un mV o i nt e ns a ment ed f a mi t i c o
y dol or os o.
Ej t r a z i n og d n g i ug ao s e di s c ut ee ne lc a pf t u l o6 9 Es do cpc u l o cou l pl e t o,d ll do po r t et r a ba i os er e a l i z e ne :ma r c od e li n s t i t ut o na m.
a'

#) L4:obs t i ciosque s e openen a s u de r e c ho a q esgt : pJa br g s ,e s t l n en r el a ci dn dmc ' t ac on I ai gnor anc i a que m a nt i ene e ls i s t em a a c e x a de enos m i s m og

# ) 1 ) a d0 que s ut r a ba j ol e s pr o wr c i o na c i e r l osc onoci n a i ent os , no e sa l t a nz ent e & kg uf i ca t i vo que s e a pa na l f ab mt os . c ) Porul t i c a olnil ai g nor a nc i a nie lc ono c i n l i e nt os on a bs ol ut os hl a di e1 0s a be c x l o' h l a i i e1 0i gn or gt c x l o t
.
.

Rol xr t Fox s a c er dot ec at ul i co Era un pr ogr zr na de pos r a l f abe t i zz ci gn. Exi s t e ci er t as i mi l i t ud

? kpa rt l de n a iexper i enci a en Br as i l y de nu pr s ct i ca en chge es t asver da des s i i' ' e han vi s t o cont nuan z ent e conf r n, adas
'

,j e nt xe lt r a u. o de e s t o! e du c a do r e sy e lqu ez e v a mos a e a bo e n Br a uly t r a t z mo s de r e a l i z a r cbi l e No obs t a n t e e n os a t xso oe j e xi mosi nf l u e o c i azg un as o br es uc o n c v p t odel ae d u c xi n. ,n


.

Los c onoct cu,ndo vi ut :s u pr ogr am , a s uger enci , de I vu nI ai ch.

4 2 lk a nmur al e z a po l i t i c au el ae du ca c i n
En ci e rt as ci r cuns e a nci as y a nl odo de un d . z es per t ar de l a conc i ench , en pt ar 1 1r eaBdad, uno l a evi t a ax r avs de pensam i . vez de lce ent os engahoya i que adqui er en peso r e i En els eno de ot r o grupo de di s c us i n que s e des a . a ba en Nueva Yor k, c a ont empl lbam os un i m pr e s i onanT ef ot om ont ur ba n a s, coa vat a j e de c a ne s i os t i pos de edi f i ci os t epr ts ent at i v os de di f u ent e c i ies 5ibi s ni vel e s saen 1 os ngem br os deIgr upo i ndudabl em e nt ml b e pe r t enecf an 2 pel daso
.

Al f ab e t i z pc i n de a du l t e : I 43
x ct o cr egt k vo pone en Pr i ct i c: l ac on pt tns t En Cr t t t ca de di c ha exper i enc i a ,y d s pa r adorde l al i ber ac i n,ha br Ii ndudaa xs rJe no pr et en er actur co m o di -l ' 'a ! 3 l ement e de c ont r i bui r : Pr oc es o. RS CI AS CS dom i na nt es' Y por s upuot o s t ? no es una t i t ea Par '1

'

ar an s u pr opi o ni vel es cogi er on uaa pes i ci n sl edi a Tam bi n he hansdo cs l ami s ma r es i s t enci a a ace pt ar l ar ezi dad --una f or m a de def ens a-- ent r e cam pes i nos y t r a ba j a dor e s ur bg no s de La t i no am r i c g E n Chie dur ant e un debat e ace r ca de 1 as vi ve nc i as exper i menv u ea un . as e nt ami e nt ohubo qui e nesma ni f es t aban ci er t anos t a l gi aporl os gnt i guospa t r ones,as fc om o ouos que des ck f r a ron s ur eal i dad en t r mi no nados s cr l t i c os.Condi ci o. por una i deol ogf a dom i na nt e aquel l os que cons erv an l eDnn a nos t al gi a no s 6l o an s u ca pac i dad pa r a ver I ar eaDda d s i no que a veces s e x at ell os nt os dt di cha i s om et en m ans z. deol cgl z ot r os I a ent endrmos l a Zf l TZ com o nos abet i zac i n de adi t os as fc om o al ms t a l f bet i za ci n c ont i ene al gunosel e ment escr uci a l escon 1 osque debem os e nf r ent xr nos .
. .
.

a j o de l aes cza e c o nmi ca c ua ndo s el espi di qur e x p a r a que s e sd a mi ng r a ne lmont g j e

En un m oment o en que s ur e l gc i 6n c on l os hombr es y l ar eal i dad r es ul t qba pr obl em it i cz ot r o cgm pes i no c hi l rno af i r m :l pue do ve ra hor a que s i nl ar eal i da d no exi s t e hombr e al gunop Eleducador l ef or mul ot r a pr egk t r k t a pr obl em t i ca:lsuponi endo que hubi es en muer t ot odos l . os s er eshum anos per o al i n exi s . t i ts e ns z bol e s pi j a r os a n n x a l e sr f os e ln a a ry j a sn n ont ahas s er f ae s t o un m undo? + Res pondi enf lt i cam ent e:< k N o;har f ' ' Es t e es el m undoh af a l t aa ku i e n qu ep u di e s ede c i r : ' p ? kt r lv4s de s ut es pues t a, nue ' s t r of 6s oi oca m a pe s i no ( s egn e s t i t i s t gs nda r es e l i .
.

s i n c ul t urz ot r o canx pes i no expl i c lqcugndo r an a os ar r endat ar i os y e l pa t r 4n nos zanl a ba i ngrnuos . an a os t f t i r a ci as pat r 6n' ' Par a nos ot , decf un hk u o Ji r os es o er a i or a que t enem os una vB n ar f t i ca s abemos l o que qutt f a dt ci t con i nge nuo hl os Xanz aba t ont os p L e pr e g unt g n n o s : r k t l u qui e r e s de c i rc on vi s i dn cr f l i ca ?v y cont es t :x f pens arcor r ect an A e nt e verl sr ezi da dt z con a o es v H ay un dt i mo punt o que de bc mos cons i der a r bd Todas es t a sr ea cci ones ver . es de l osgr upos de di s cus i n cul t ur z debe r f an f r ans cr i bj r s e en t ext os que pos t er kz r nl ent ef ue r an de vuel t os a l os educ andos a ngf a bet ospar as u di s cus i n Est ot i ene poca ps l ac i n c on 1 : pr lc t i c. habi t ualque ya hem os cr i t i csdo y que c ons i s t e en ha cer que 1 os educandos r e pi t an ung zq es del avep. y ot r a ve z y m em or i cen < t E1 Sobr el a bas e de l a exper i enc i as oci k de 1 os andf abet os podem os conc l ui r que s l ol aa ga bet i za ci n que a s oci a elapr endi
. . .
. .

, un q a bs ol ut oi gn or a nt e p )t r a j o ac ol a c i n l a pr e g unt a di d s u bj et i v i da d obj ct i c a de 1 : e t i vi da d. Tr aspar t i z i pat dur a at e dos az es tsen l asaet i v dade s de un gr upo de di s c u.
.

z a j e de l al e ct oe s cr i t ur ac o nu na

LO S CA M PESI N O S Y SU S TEX TO S D E LE CT UM

M odi f i c a re lmundo a t r a v sde lt r a ba k e de no mi na r ae lmundo exp r e s a r l o


y aut oe xpr es a r s es on cudi da des ni cas de 1 os s er es hun n a nos.La educaci 6n en cuqu i erA gvel s er f an aisgr a t i f i ca nt es ies t i n a ul ar ae ldes ar r ol l o de es t a es enci z nec es i dad hun l ana de expr es i n. Es t o espr e ci s a nx ent el o que no l ogr a1 a( con a o a vecesl a de nonl i no)q educa. ci n blnca r i av. En l a n4 i s n a a el educa dot r e en a pl az al aa ut oexpr es i n por un
'

dep s i t op que e s pe r a qu ee leduc a n do q ca pi t zi c e s . Se l ec ons i de r vl me j or

edeca do cuanl o m 4s ef i ci ent em e nt el o ha ga. En l a Zf abet i za ci 6n de adul t os as fc omo en l a pos t lf abet i zaci n eldom i .

ni o dell eng ua j eo r Z ye s c r i t oc o ns t i t uy e una de 1 a s di n a e ns i on es de l pr oc es o


de e xpr es i n./ k pr ender a l eer y es c r i bi r por l ot a nt o no t endr ln s i gni f i ca do a l guno s is el ogra a t r avs de l ar epet i ci 6n pur a m ent e me clni c a de s iaba s Es t e pr oces o de apr endi za j es l o es vZi do cuando e leducando empi ez as i .

mlt i n ea ment eap er c i b1 l a es t r uc t ur a del l e ng ua j e ,Z f i emx que a dqui e r e


ha bii da d con l a m ec ni ca de 1 voc a bd ar i o.A m e di da que pe r c i be l a es t r e cha r e l ac i n que exi s t e ent r el e ngua j e,pens ami ent oyr e di da d en l a pr opi aa ut o. t r ans or ma ci n ve l a aece s i dad de c ont ar con nuevusf dr m 1 asde com pr e ns i n y de expr es i n. Tales e lcas o de l ar e f or n n aa gr ar i a,t l na vez que ell at i f undi os e convi er t e en as ent an a i ent o( es t abl eci nl i ent os i ndi vi duzes pa r al os ant i g uos a r r e nda t a r i os

de l a sg r a nde sha c e nda s )esde e s p er a r que s ur j a n nue va sf or n A a sde ex pr e s i n y de pens a nx i ent o. l enguaj e.

C uando s ec r ean es t os es t abl eci n x i e nt os l as pd a br a sy 1 a sf r as e a que s ol f an i ncor por ar cons t e l a ci one sc ul t ur des y cos n z ovi s i one st f pi cas dels i s t enz a de l at i . i undi ot i enden a pe r de rs uf uer z a or i gi n2

q pa t r dn.Sf pa t r n. vd l l u pue do ha t e rs ino s oy m i squ e un c a mm s i no? p q si a nde qu el e obe de c emos . p <Sie lp at r Gn l o di j o debe rs e rc i e lo v Ti e ne

46 ( La n a kr ien p ol t t ka de < ed uc a cll


i dta de con qui n es t ha bl ando? v Es f a s pz a br a sy f r as es s on i nc om pat i bl es C0n e lconc ept o delas enum i ent o,dado que s et r at a de un s i s t em a que s e aut o
. .

L aq

s i n s # s u st etos de l ec t u r a l4 7

c ent r d At r a v sde l ae vdua c i n,t odos a c b i a ne nt a nt os uj et os ,en c onj un ci n c on l a or gani r aci n ce nt r z ,en un; a ct i vi da d que i m pEca t om r di s t anci a de l

democ r a t i z a.Sij unt oc on e s t o sc a mbi o ss e pudi e r a de s a r r oza run me di oe duc a t i vo que pr of undi zar a en l a com pr ens i n c r f t i ca delcam bi o pol f t i co y ec ondn CO 9uQ S C ha Pr oduci do --y que f unda m ent dm ent et am bi n ha t r ans f or m ado 1 os hlbi t os l abor al es --, e s t a educaci n a yudar f a del m i s mo m odo a es t a bl ecer
.

t r R ba i o pa r a po der t e ne r una vi s i n c r f t i c a de ln s mo.


Vi s t a de es t aI or m a,l a evZuac i n no c ons i s ee n que ele duca dor A evzie oc es o por elc u2 l os e duca dor es A y B,e l unt os,evdian gleducador B Esun pr una e xper i enci a, s u des rr oEo y l os obs t lc ul os con que s e enf r ent an, a s fcom o
.

un nue vo pe ns a mi enl ol e ng ua j e.
Li mi t m onos a hor a a des t acar l a i dea de l a r el a ci n exi s t ent e ent r e

pos i bl e se r r o r es o eq ui v oc a c i one s .De e s t e mM o, l ae va l ua c i n a dqui er e un


car i ct er di zct i co
.

Ptns a mi ent o. l engua j e y es t r uct ur as oci z,pe a que l a Zf a bet i za ci n de adul t os


Y1 1 Pos t zf abet i za ci n puedan t ener s i gni f i cados di s t i nt os
.

Losevdua dor espue den exami nv una acf i vi da de nc ur s oc uando s e di s t anci an de l a mi s m a, y as fr es ul t an obvi as m uc h> cos as que no Pe gan a ver s e
en el pr oces o concr et o. E n :gu ' ns ent i do, m is que un i ns t r um ent o de f i s czi za ci n,l a evZua c i n c ons i s t e en l a pr es ent ac i n de l aa ct i vi da de nt ant of or m ul a ci 6n de pr obl em as . Es es enci z que l os mi e m br os de l a or gani zaci n e vduador a cr ean s i nc er a. ment e que t i ene nt a nt o que apr ende r de l os educador es dlect a m enx e vi ncul a. 2os a l as bas es popul ar es c omo l os ns m os educa ndos. D es pr ovi s t os de es t a

EI r@1 de I os edueador es
Cons ci ent e x de es t as r e l ac i ones, < es cr i bi rt ext os de l ecl ur al os educador es deber f an pr es t ar m ucha at enci n a l as el e cci n de pza br a s gener at i vas ? Es
-

t os t e xt os de be r f a ne s t a r di r i gi dos a 1 os hombr e sy 1 a s muj e r e se ne lc ont e xt o


de s ut r a ns f or ma ci n. Es t os t ext os no pue den s er s i m pl em ent e una des cr i p ci dn de l a nue va r edi dadJo l ar e pet i ci n de un r el at o pat er nzi s t a C uando s e Jes ar r ona n es t ost ext os e s nec es ar i o cons i der arelc ont eni do l af or n a a ot r os
.

a c l i t ud l ose v:ua dor esde unaer g a ni z a c i ne xt e r naj a mI sa c e pt a r nl ae xi s t e n.


c i a de ' una pos i bl e br e cha e nt r el ar eii da dys u vi s i 6n de l a mi s m a. Si Zgo

us os po t e nc i de sy s uc on n pl e j i da dc r e c i e nt e. ' ' E1obj e t i xo no de be Ha c ons i s t / en de s c r bi r2g o que t e ndr quen x e n z or i z a r .


s e.Por elcont r a r i o, s er f a conve ni en! e que 1 os t ext os x d pr obl enx a t i zar a nv s i t ua ci ones ,af r ont ando e l des a f f o que l ar edi dad of r ece c ot i di anan a ent e aI os edu candos .Es t os t ext osdeh er f a n en s fn us nz osc ont enerun des a f f o, y,en t zs e nt i do, que l os educ andos y el educa dor I os t uvi er an en cuent a di i& t i ca m ent e par a peaet a r pr of undan n ent ee ne ls i gni f i c ado de 1 os t ext os Los n b r us n a osj a n A l s de . i er an r e duci r s e a qca nci ones de cunap que gener an s onz nol enci a en vez de de s r er t a rl ac onc i e nc i ac r f t i c a,hl s s que a j us t a r s e ar ut i nas t f pi ca s a s d c l a s es , 1 de l ect ur av deber f a n cons i s l i r conc r el anz ent e en s enz A a r i os de l ect ur aa c on I a
. .

opor t un i da dc on s t a nt e de es t a bl e c e rl ar e l a c i g n ent r e un de t e r n z i na do pa s a j e
de un t ext o a debat e y var i os as pe ct os de1 n a undo r e: del as e nn z ng i ent o Le pr of undi z aci n en una pzabra o una af /n a a c i n en un t ext os om a et i do a anns i s , puede pr ovoca r una di s cus i n enr i quece dor a ace z ca de cues t i one s es enci de s pa r a elas enn n n i ent o:l a adapt aci n a nuevas condi ci ones, l os pr obl e. nx as de s a l ud y l a nece s i dad de des ar r ona rn a t odos ef e ct i vos pa r ar es y onder a nuevos des af f os . T odo es t o no s l or equi er e una r i gur os a convi cci n por par t e de l os educa. dor esh i no una c ons t a nt e evz l uaci n de s u pr opi ot r abaj o P s or s upues t o, eva l ua ci n, per o no i ns pec ci n h l e di a nt el ai ns r m fc i n,l os
.

no f unc i ona,j ami s pue de deber s e a un f aBo en l at eor f a de 1 os evZua dor es ext er nos s jc i no que es r e s pons abni dad de l os educader es de ba s es. / k r e er s e , pos eedor esde l a ve r da d,l ose vduador es a c t 4a ns egn s ui nf a l i bi l i da d./ kpar t i r de t a 1 hi pt es i s c uando ev::an, f k s czk zr . , c ons ecuent en a enl e, cuant o nA ls bur ocr it i cos s ea nl os eval uador es,no s l o des de un punt o de vi s t aa dn n i ni s t r at i vo,s i no s obr et v o,des de una per s pec t i va l s r f gi dos y f i s c zi za dor es r es ul t a r in. C uant on a is a bi e r t os a l a i nt el ect ud , n cr e at i vi da d,n x sa nt i dogn a t i cosy n x i sevZuat i vos s ean ( en els ent i do aqeldes . c r i t o) ,s e pr o duc i r el pr oc e s oi sve r s o. z k den a s de l os t e xt os des a r r onados por e dua dor es ext e r nos ,l os n A a es t r os de en a pr ovec har l os t ext os e s c r i t os por 1 osca nz pes i nos ,cuya ca nt i da d deE er f a x o no qui e r e deci r que l os e duca dor es ext er nos de. aunA ent a ' r gr a duZ n : ent e Es ba n dej a rde e s c r i b/ t ext oso de i a rde ut i l i z a rt ex t espr e pa r a dospores p e c i a l i s t as ( l ze s con: oe conon a i s t as r ur :es o es peci zi s t as en s a l ud) . I ) e hec ho,l oseduc ador es deber f an a pr ove chart v asl a s opor t uni da despos i bl es par a es t i nx u l ar a l os can l pe s i nos ,i ncl us oc on a par t i e ndo s us dudas ,punt os
.

de vi s t av c r f t i cas I l e l a di s cus i 6n de una s i t uaci 6n pr obl en n t i ca -t a l con n o I a u rant dor s de ber f an pedi ral os canl pes i nos que ponggn s us codi l i ca ci 6n-- l os educa e
'
.

r ea c c i o nespore s c r i t o,e n pr i n x e rl uga rs obr el ap i z a r r a,y l ue go s obr e una hoi :


de pape l .

e duc a do r ess ec onv i er t e ns i n x p l e n a e nt ee n obj e t osvi gua dosporunao r ga ni z a c i n


1. Ei t r n l i no paobr ag e l,n z pp ss e def i ne en l a oot a 2 de1 c a pf t ul o6
.

' Es ' t os dos n x on a ent os de l a es c r i t ur at i e nen di s t i nt os obj e t i vo s .Elobj e t i vo de 1pr i n a er n a oo x e nt oc ons i s t ee n pr opone r un g r up o de di s c us i n s obr ei de a s
es c r i t asp or un c on n pa:er o.Par ar ef or zarl a exper i e nc i a,e la ut orde ber f a coor di nar l a di s c us i n.

4 B $t an a t ur a l e z a pl g Ri c ad el ae du c ac i n Elob kt i vo dd s e gundo moment o, dura nt e elcua lel e ducando es cr i be s us opi ni one ss obr eu na ho j a de pape l ,r es i de en des a r r ol l arm at er i alpar as u ut i l i zt c i n po s t e r i o re n una a nt ol og f a de t e xt e os es c r i t os por c am pes i nos Es gf t aa nt ol o. a debe r f an o r ga ni z a r l a de f or ma c onj t mt ae duc a dot es ext et nos ,e duca doz es de bas es y a l gunos campe s i nos Una ve zs el e cci ona dos y cl as i f i ca dos l os t ext por t em as os os educador e s podr f an es c r i bi r coment ar i os i ndi , l vi dua l es, s i m pl es
.

Lx e emr -i n o s ys u st e x t x d el e ur a 14 9 1 u . :c c y mpq i i e r os de lk e a Bsdec odi f i c a ndo 1 g sr ni s ma sc odi i c a c i on es que e l l os ka nt r a ba i a do,y v i c e ve r s a.


Un es f uer wo de es t et i po ayudar f at ant e a educ ador es como f leduc andos Rs uper a rl o que gener a l ment e de not ni no vi s i ;n ( OC Zi : K W ? dt 1 *r o zi dad' PR * a l ca nzzr una c ompr ens i n de l at ot a l i dad.
.

per o de r k at t z r a l e za pt obl em t ka O t r af ov m a de r e coger e idi s c ur s o de l oscam . pea i nos par a conver t i r l oe nt ext os de l ec ur a cons i s t e en gr abar 1 % di s cus i one s ent r e gr upos La x k codk f kaci nh y con que s e encuent r a nl os c am pes i nos no es una m er a a yuda vi s ua l , ut i l i z ada por e le duca dor par a
.

*
.

E1 r oI de I os elpel al i st e

Tambi n cs s um am e nt ei m por t ant e que l os educador es l ogr en mot i va rg1 os

e lcont r a r i o,l ac c xl i i i caci n es un obj et o de conoc i mi ent o queaalmedi ar ent r e e duca dor y educandos da l ugar a s u pr opi o des vel am i enl o , A1r epr es ent arun as pe . i ct o de l ur eal i da d concr et a de l oscampes nos l . , a codi f i ca ci n cont i ene l a pal a br a . g e ne r a t i va qu e w t tf i e t e a el l a o a akuno de s us el ement os A1 part i ci pa r con el elucador en l ax f decodi f i ca ci np de ung codi f i c aci n t os ca m pe s i nos anal i zan s ur eal i dad y en s , u di s cur s o expr es an di f er ent es ni vel es de a ut oper c epci n r el at i vos a ung s i t uaci n obj et i va:Revel a n el c ondi ci onami ent oi deol dgi co al cua lf uer an s omet i dos en l a vc ul t ur a dels i l enci op y en e ls i s t ema l at i f undi s t a Par at odosl osque hemos p ar t i ci pado en pr oyect oscom o s t e l a expe r i enci a ha de m os t r ado el s i gni f i cgdo y l ar i que z a de 1l e ng ua i e de 1 os' a na l f abet os al ana l i zar s ur eal i dad t alcom o s e l a r epr es ent a en l a codi f i c aci n de s t l e qu J No i mpor t a ngul os e enf oque - f or m a o cent eni do
. .

l c o nduc i r v me j or una c l a s e. ?Por

e s pe c i a l i s t a sc ompr ome t i dos c on di f c r e nl e sg c t i vi da de sc r u c i a l es pg r ae lt e r c e rm undo t al q s como a gr dnot r t os ,u r i cul t or e ssf unc i ona r i os de l as al ud pt bl i ca, a dmi ni s t r ador es de cooper at i vas , vei er i nar i os - par a que R ll i ce n el di s c t t r r ' o de l os campes i nos t i ct z l a r m ent e en s em i na r i os donde,vol vem os a r e pet i r l o, , par podr i an m an f es t a rc t h m o ven s us r e l a c i ones c on h l xa l i dad. Esj m por t anl e qu el os t c ni c os s upe r en l a vi s i n di s t or s i onada de s u es peci a. l i dad que t r ans f or m al a es pe ci a l i za ci n en es peci a l i s mo,l o que j es em puj a br u. t al me ' nl e a una vi s i n m uy es t r ec l l s de 1 os pr obl em as . Agr nomos,a gr i c t t l t or es ,f unci onar i osde s al ud pbl i ca,admi ni s t r a dor esde c x per at i va y maes t r os de al f a bet i zaci n:t odos t enemos muc ho que a pr ender de I os cam pes i nos,y s i nos negam os a hacer l o,no 1 es emos ens ef i ar nada. T r at ar de ent ender el di s cur s o de l os cam pes i t m s es un pa s o de ci s i vo en l as upev aci n dm una vt s i s s n es t t ec hl 2e 1 o% pt obl e m as c mi a dtles peci al i s t . , Pr ' n mbi n espos i bl es ac arpr ovec ho de 1 usgr a bci onesde l asdec odi f i c aci o.-

'

z ai mp l i c a nu n anll i s i sl i ngf i f s t i co que a


. .

di c ho s kni f i ca do y r i q ue .
.

ne s di s c ut i ndol a sc on l os mi s mos c a mp es i nos y e s t i mul i n dol os ; dr a ma t i za r


1 a sc ondi c oncs e n1 ascua l e s ba n vi vk do y que %a nl ' el a t ado en s us di s c mi ones. p ore kmpl o,l apza br al uc b a sg e ne r di s c us i on esmuy a r z i ma da se nt r eva r i os gr upos de di f e r ent es a s e nt aw i ent os Los campes i nosha bl a r on s obr el o que s i gni . f i ca ba a dqui r i r un conoc i mi ent o mi s pr of undo pa ra e l l os :c oncr et ament ea 1 l ucha par a obt ener elder echo a l af i er r a.En es t as di s cus i ones r el at ar on pa r t e d es u h s t or i a no i ncl ui da e nl os l i br os de t ext o conventi ona l es .D r a mat i zar es t os hechos no B l o es t i mul al aa ut oexpr e s i n de l os c ampes i nos, s i no que r ambi n des g r r ol l as u conci enci a pol f t i ca pode m es i m ag i naz d q ka nc e pel f t i c opedlgGgi t : o :ue t er dt i ee t e di s c ms o de l os campes i nos c ua ndo 1 as gr a ba ci ones com i encen a cubr i rt edas1 % eas de l ar ef or ma agr a ri a en l os pgf s es delt e r cer mundo. Es t ei nl er cambi ot ambi n r oodr f a es t i mul ar s e at r a vs de un pr ogr am: de r adi o conduci do G r l ac or r es . pondi ent e ag encj a gube r nam ent al .Bs t et i po de pr ogr ama podr f ac om enze em i t i endo al gunos de l osdebat esgr bados ,s eg ui dosde com ent ar i os r eml i ma dos Por
-

ver s g. Se podr f an hace r es f uer z os s f l ni l a r es er lel ni vclde 1 os educ andos anal f abe t os.Los cmnpes i nos dtl z e a A podr f a n es cuc l a ar y di s cus i r) as g r abaci ones de
-

spos i bi l i . dl eses t i mul at n ( nduda bl tment e al os educador es par a que pr epongan ot ra s Aun ant esde t ra ns cr i bi r1 os debat es s obr e1 as codi f i caci ones a pr i me r aa pl i ca. , l ci n de es t e m at er i a l podr f ac ons i s t i r en es t abl ec er s em i nar i os de eval uac i n dur g nt el oscua l es1 oseducg dor espudi es e ne s c uc ha rI asgr abac i ones enl r ee l l os y di z cut i rs obr es uscomport ami ent os d , ur ant e elpr oces o de de coli f i cac i n En * 1c ont ext o deI s emi nar i o de eval ua ci t h n l os e duca dor es podr f a n dku t wk ar s e r es pe ct o de s u exper i enc i a pr evi z adqu ' j r i , endo una m ayor com pr ens i t m de us I ogr os y de s us equi voc aci ones Adem ls ,s er f a es enci al que l os educ ado r es delr ea A es cuc has e nl asgr a ba cl ot w s de 1 a s di s cus i one s de l jr e a B y vi ce
. . . . -

n o debi e r a ns ubes y i ma r s e Al gunas s uger enci asnue st r a sa cer ca de t al e

w vez i nduy ei dv ol oga y pol i x i c a Est e m gt er i a l of r ece a l os educ ador es una c ant i dad de pos i bi l i dades que

'

va r i os e duc a dor e se n un l e ng ua j es i mpl e.

2 r r mi n oc od 4i c a c i d ns : de f i n ee nI a no t a1 4d e !c a p t t ul . a G. 3 EI EI t /rr ni no dc odb t c a ck nn s e def i ne en I z n ot a1 :d e lc a p i t ul o6


. .

Ela n l i s i sde es l e di s c ur s o pue de pr op or c i ona ra ko mi s :l ac onc i e nc i lde


k m a. K t i e dt Ct l tg t i f l t ' mg r e l e va nt e sP ' A r a1 aSc omuni da de sc a ml > e s i t us sql l ej t mt M

c ons t i t uyen un t em a que a s u Vez Pue da t rat r s ei nt er di s c i pl i na r i nm ent ey > 1

5 0 $L an a t un a l e z a po l Mc a de I a edu c ac i 4n
con: o bgs e par a pl a ni f i ca re lc ont eni do educat i vo de pr ogr an a a s de pos t df ah t i za ci n' i pot qu 1 1r ens a re nl o que ka de s e gu r al a Zf a ot z aci 6n s et ende
.

L os c amp e s l n os y s u st ex t os de I ec t u r a I 51
i nos .Es t e es un pr oces o cr f t i c o at r a vs dt l cua l r ealdelent or no de 1 os cnn 3 pes 1 os can l pes i nos zcanzr f an n A J :r lpi dan n ent e una c l ar ac onx pr ens i n delhecho de que 9na F m' t i fvl zv t QZ ZR *C S i s t oKx Q 2* VVI A QS*'C QVi V@ 1 *Kt f dC QD* f or n R a

ap ens a r ,c on n os if ue r ql on n l sa de c ua do,e n un pr o gr a n : a de e s c ue l a pr i n x a r i a ?
Es c ona os il a al f abet i za ci n de adul t os ya s ea ve l oz o l ent a f ue s e un qt r at a mi ent ov nece s ar i o par a poder des pus c ont i nuar con l a m onol onf ac onvenci o n2 de l a es cuel a pr i n x a r i a Por es t an x i s n a ar az6n una df a >t i zac i 6n de a du l t os que r om pa con ele s quem a t r adi c i onk no de be e xt ender s e en una f as e de pos t zf a bet i za ci n que ni egue l os a del ant os l ogr ados Pa r a que l a Zf a bet i zaci 6n s ec onvi er t a no s l o en una t r ans f er encj as i no en un a ct o de conoc i mi ent o 1 os me di os de pr oducc i n debe n es t ar vi ncnl ndos al a zf a bet i za ci n deI mi s mo modo en que l a pos t zf a bet i zac i n I o es t sd as enL l nn i e nt o.t l t ii zando s u pr opi ar eZi dad con x o punt o de pa r t i da I oscam a pes i nos deber f an ha Eu en el cont eni do educat i vo l a pos i bzi da d de adqui r i r un c onoc i n ucnt oa cer ca de l as c os as y I os he chos en ni vel e s cada vez m Is s of i s t i c ados pudi endo a s i mi s mo compr ender l a s r a zones que s ubyacen a 1 os hechos. Cons ea ent em o t e,y a poyg dos y or s oe xper i e nc i a1 os c am pes k nos de ber f an haza r en s uses t udi os de pos t zf a ht i za ci ln en e las enn z nn i e nt o una conz pr ens i 6n
.

pa r t i c ul a r de pe ns a n a i ent ol eng ua i e.

n n l sc i e nt f f i ca de s ut r a ba j oys ur e di da d. Ela n/i s i sde I a sde c odi f i ca c i one sg r a ba da sa r r oj al u zs obr rl a ss r e a sbi s i c a s de i nt e r sque s e pue de ne xt endera uni da desde a pr endi z a j ee n di s t i nt o sca n a
.

y os:a gr i cul t ur a s a l ed nx a t e n a it i cas e col ogf a geogr af f a hi s t or i a econonA f a y as fs uc es i van A ent el ? 7i n a por t ant ee s que cada uno de es t os es l udi oss ea s j enl pr e F pnduci do de a cuer do con l ae xper i enci ay l ar e aDda d concr et a de 1 os c amt s i nos . Por l t i m o cuando s et r ans cr i ben l as gr abaci ones de 1 a s de codi f i ca ci ones I os educ ador es y l os I f de r es de l os ca nA pe s i nos deber f an cr ear l i br os y t ext os e nf or nz q de a nt ol ogf as caaz pes i nas i s t as podr t an anz pl i it s t con 1 1i ncl us i 6n de ot r os t ext os es cdt os por educador es y es peci zi s t as t z com o s uger i m os en l a pr i n , er g plr t e de1 capf t ul o ? ui gua lque en elcas o de l as gr a baci ones e s t osl i br os deber f an con x pa r t i r s e c on grupos de ot r as l eas 2 k le s t udi a rs us pr opi os t ext os o l os de s us c on a pa:er os de ot r a s Jr ea s 1 os ca n l pes i nos es t ar f a n es t udi ando un di s c ur s o pr oduct o de l a dec odi f i ca ci n de
. .

un t enaa.

Tr a sl g di s c us i n,y no s i n a pl el e ct ur a ks cur s o pr evi o podr f an cr i t i ca r , dd i es t e di v c ur s o y cr eg r uso r g z cyo. que t aug> i n i bber f a gr lbar s e Es t e di g c ur s a cer c a de un di s c ur s o pr evi o qu i r n pl i ca conoc i nent os obr e conoci n a i ens o pr e vi o,dar f al uga r a un nuevo t ext o un s egundo l i br o de l ect ur a pr opor ci onz n n ent em nbs r i co uA js cr f t i co nA is pl ur di s t a, I ) e es f e nl odo s e es t a r f a hz t ent ant oK qi a nz ent cf on a ent ar e 1 gI LA de l a aut oexpr es ln de 1 nq ' os c on clf l -df poder i ncor por ar l a Z mundo
.

A CC I O N CULTU RAL Y REFO R M A AG RARI A

La r ef or n: a agr a r i a a par t i r del s i s t en : a de l at i f undi o que ahor a es t en vf as de c onvert ls e en ot r os bt en: at r a di ci ond el del a s e nL g nn i e nt o exi ge un pens a nent oc r f t i c o per nA anent e,f oca Dza do e ne s t e na i s nx o act o de t r a ns f or na a. ci ;n y s us cons ecuenci a s? ct i u, di ngenua ha ci a es t e pr oces o,deIcu2 der i va nt a r eas i gua l n a ent e ' U na a i ng enuas puede conducl a er r or e hl c l us o a equi voca ci ones f at a l es. ,

l l ne r r or ,por e j e nz pl o,c ons i s t lf a en r educ i re s t at r a ns f or n a a ci 6 n a un a ct o


n a ec ni co nl edi a nt e el CUZ e ls i s t e n : a dell a t i l undi os 6l o da l ugar a un nuevo s i s t en l a,elas enng nz i en t o a s fcon a o cuan do Zgl en s us t i t uye nl ecl z ca n a ent e una s i za por ot r a, o mueve una s I a de un l a do a ot r o.

Un e r r o rf unda me nt ? qu e pue de s ur g a ' l c l us o en l a me j or de l a sh i pt e s i s acr / t i ca, r es i de en r r at ar d des mnyol vez y e con 1 ar ef oz m a ag z ar i a( qur uene l uge e o un don % %l i s t o r r i ' c o. c ul t u i e s pe cl cn l nt e hum= / de l a nus ma
mu er a en que uno s e des envuel ve c on 1 as cos as El n 4 ecani ci s n a o, Tl i c r c i s n: oye l eonon ci s n z os on di nl ens i ones de l a n a i s nx a concepci n a cr f t i ca de l pr oc es o de l ar e f or n: aa gwa r i a. Todas i n z pl i can
.
. .

. . . . . . .. . .

r e duc i ral osca n x p es i nosa n a e r osobj e t o sde ! :t r a n s f or n a a c i d n Con un pa nor a .


n : ar ef or n s t a de es t et i r o es i n a por t a nt e pr es c r i bl c an a bi os pa r a y acer c a de l osc a mp ' ' e ' s l nosc omo s if ues e n pb j r t ph a nt e sque c on 1 o sc a mpe s i nosc o mo s u j e t f os de t r ans ozm a ci 6n. ''

Siesneces ui o que l osca mpes i nosadopt e n nt wvospr oc. e l l mi enr nqr ycr z i cos par a aunl ent ar l a pr oducc i n no exi s t e ot r aa l t er nat i va que of r ece r l es t tc ni cls de es pec i azs l as que pr oc uren s upl ant a rs u expe i pci a pr ct i ca. Si n embv go,s e ol vi da a m enudo que 1 ast cni cas ,elconoci nent o ci ent dl c o yl ae xper i enci a pr s ct i ca de 1 os cam r s i nos es t in ci t ur im ent ec ondi dong du
l I , a def i nl ei dn s e enc uent ra en el pp r f qci o.

54 I L an a t u r a l pz ap og t i c a de I a ed uc a ci n
En es t es ent i do,l as t cni cas de es peci a l i s t as c ons t i t uyen n a ar gf es t aci ones cul t ur zes ,t ant oc on x ol as exper i enc i as pr l ct i cas de I os canz pea i nos,
-

Acc i n cu or aly r ef o r ma agr ar i a l5 5


C i s t at endr f a di f i cul t ades par a ent ender que no espos i bl et r a ns f or n a ir a ut onv i t i .

- - -- - -

S u b e s t i n a a rl ac r e a t v i d a dyc a p a c i d A dr e g e n e r a t i v ad Jl o sc a n n n e s i n n qa . . . ennrll Pr ecs i hdo s us c onocf n a i ent os e n cuzqui er r gvel y t r at a ndo de w l l r nq e-on expr es i ones de una i deol i n * n W a i c . l o que l os t cni c os cons i der au cor r e ct o s o a
' V Y
-

om

da rs e donde es t n en l oq ' f i ' f r- - -Y<* & ' R M Yu< enz oss ubr a ya resque no debi er a n conceki m i o Yl al x z l f r i ca naci ona l Lr que quer
.

nant e.A pes arde l oc u2 no quer en a osdeci r cue l os c an a oes i naq aeb -Oef.0
,

C & n A t n t e1 *S u p e D e s t r u c t u r a ,i n t r o d u c i e n d oc a n l b i o se nl ai n i r a e s t r u c t u r a . . ' 1 , 7Q ue C SD 3 E S ,1 4t r a n s f or n l a c i nd e un as o c f e da d hade s e rn a u c h on , ; s E z d i c ZC u a n d od e v i e n eu np r o c e s oi n f r a e s t r u c t u r a lq u eo f r e c e: s i s t e n z au n a


di a l ct i ta e nt r el ai nf t ay l as upr a es t r uct ur a.luchos de l os a s pect osnegt i vos de l o que ha bi : u2ment e Ea nl anl os l a cul t ur a dels ienci o t f pi cos de s i s t en a a s C cf f zdos C On ' 0 C1l at i f andi e,s e Da t bod r u en vi s i bl ena ent e a1 uf uez za de nt r o de1

- V H M

n n .

c o n x oq c o n t i n e nt e s pv a c f ose nl o se u:e ss ed e p o s i t aJ o no c i n a i e nt os l u y< c o* * n. *


t r ei o,e nos t a mbi ns on I os s u j et os de I pr oc e s o de s us c r e e no ' l o c
O bvi ament e,l ac onveni enci a de un m uv - neces ar i oa um en tn
.

ZD * V O' i s t e n : a de la s e nL n n g i e n h 7

J ' l .m v m a c i na oz e q u i e o sd i s c u s i u n .P e r oz oq u ep J e d evd e b ed i q c u z i . . . J 1 a F ' J W u -u L


,
.

- ---

Xe t ?C dt r a de ls ienc i o,g e ne r a dapo rl a sc ondi c i one so bj et i va sde unar e a E. da d opr i me nt e,no s l oc o ndi c i o nal o s pa t c o ne sde c on z por t a n ent p 4ql q1 . # m . .

ca m- s i nos en m er x her r a i ent as de l a pr 'oduc ci a s l sa ; W e s G i H mW u p o G s i b ' u l e ' od Ci pt ar s ui nA por t anci a en l a nz edi da en que s ei gnor e que no exi s ' ' * PZ D PO: . QCCi :, i bl tf ue r a de l ar el a c i n honl br e n a undo r. x' ' g' -.De e s t e m a o, uno z aa pue de o no neza a oe r cf K e --- r -. 'u u--- . ' ' .

nu oi g no r ae lh e c h od eq u en oe x i s t ep r o du c c i no o s f b l eK f ue r oa ol ' J. J l a 1 6 A * j ?* * * * l U H bom br e. m undo.La es t z ec hez de es t a concepc un t er '' mi na transf V


-

---- ** * G* W' =X de ent ender y al canza r es ea ume nt o de1 a pr oducc ' i n lount o de ui uo ; oa.. En s u per c epci n f ocdi s t a de I ar e ii da d econmi ca e
.

P e : i n o ;mi r n r r z sv i v e nd r n t z od e1 ai n f r u e s t r u c t u y aq u ep r o d u c el so p r e ? n ,
S i no que t am bi n cont i na condi ci oafdo el com w r t ae e nt o mucho des pus de ha be r s e mM i f i ca do l ai nf r aes t ruct ur a.

'-

n rm a n

Ain C u a n d e pa r e p c aq u ee s t sde s a p a r e c i e n d ol gr e l a c i nq u ee n un t i e mN e x gf i e nOe l ae s t r u c t ur ad o mi n xt ey l a sc o n c e p c i on e sy c o mm r t a ee nt o s

2 *1 O 9C a mp e s i n o se n;e e l mu n d o r e < ue e s t on oq u i e r ed e c i r q u ee le f e c t o n e g a t i . VO de l a Cul t ur a de1 s nci o pi er da f r za una vez es t a bl ec i do elas ent g ng i e nt o.


Su poder i nhi bi dor s ubs i s t e, no s dl o conA o un r ecuer do s i ni n n por t anci a- s l o c omo una i nt erf er enci a concr et a par al as t ar eas que d uuevo s i s t e m a exi ge de

's u mxd ot r a n s f o r ma n d os ut r a b a j o .un mu n d r od e J aX r n e * 0* r * k H ; W . = =' = C 3 t ' ! * u D Por enos m i s m os s e vuel ve en s u cont r a condl c i on5 dn o 1 1cul e a r as et r ans f or n a e en un or oduc t o .ne ..q 1 mu 1. u---- --. - -- u . - ,. ' R --O H%GM I = Ht ? Ua pa z ae conul . ci ona r a qui e nl ac r e a
- -

- -

f e s , E G s t ' n o W e * x ' W p l i c t l c / q H u o e
G
-

l o sc a m-s i n o s .P a r aa c a b a c o ae q t ,

S e ' F ' P R C C B d eC : e c n u e v a ' r e l * f i o n e * B H n L A M / Q Vu 0 B u e f ? ' t z o' V ' v l l R ' r g ! L ' cabuent e opues t oa lpr evi o.Es t asr el aci onesdeben ca ra ct er k K a r < nuevo s i s t en : a -onces ,l a cul t ura us o ent y es t ar bas ada s en una r eii dad nx at er i a l di f er ent e.I ncl cy y q l t. y r e> c y i v a a i e x ka j oc l er t a sc i r c uns t a nci a s ,r e a c vas i ppa l dels ;t ' -

' '' , Gu u u a p s s i n o sd e b e n

A Res dt a obvi o que un aunz ent o es enci a lde l a nr oauo ol x- --: -t - -- -- '

J a un a e nt o.
k

' c oncebvs ec on a o <ao ai s l ado deI uni vm e . n 0. a . -= -=

W < % *u H
- - -

-' ' e v <=L u i - r n Hu cb = Pr x uc e al c no


'

- -

! * ' k U . ' * an /P , u . * , 0C

pa r e c i e nd os e g uns u su l a ni f e s t a c i o n e sn a s st f p i c a s . s l oat r a v sd el aq di d c t i c a
de ls upe r de t e r n z i ni s n a opespo s i bl ea pr e c i a relca r ct e rp tr s i s t e nt e de e s t eq s ge n.
Ci o'' que Be ne r a pr obl enA as r ea l es i ncl us o pa r al a st r ans f or nz aci ones r e vol uci o. D*V i *S ' 2 t i na vez equi pa doscon n a edi os n x et odol 6gi cos,poden a osc on x pr endery expn-

: x > : obs t i cul ospar a un auz ar ns o ae z ar zc ax c z u qu e1 os t cni c os enc uen . t r qn e n el pr oces o de r ef or n a as on en s u n a o yor f a de na p ur a l eza cul t ur a l La r es i s t e nc i a expr es a da por l osca nz oes i nos Kooi .o . x. ma-- a- . -u= . ,.
. -

t e :y p r o d u c t i v ose sl g i c a n z e n t e Rd et i o o c u 1 . u v * a * W MW *G CL ' X 0 * 7 0H ' Z SC ' b c l e n'


-- - -

c a rl ar a c c i nf a t zi s t a de l o sc a n z p e s i n o s a1 osde s a f f o sq u e de E .n a f r o n t a r
en s u nueva r ezi dad. Tan a bi n deber f an a os ent ender que con f r ecuencj a vean

z * e' -

ae'w -> - -- - ---- u -- . .. ,. xu w n. can a i es i nos des ar r onan s u pr ooi a rf orna M a -* i *W C d F t UH G U bvf i d:d.de qc uer do con pat r ones cul t ' ur zes A aue es t 1 A ' r * Xi ' n e n .o - . - -

f a ' s W 2 f A o * z H n l = a W sd X e z G2 a Z J S a r p y Q c * o n N ; X . b' ; de rs us der e chos es aun m 5s r a zona bl es up n ' H e < n Q t l e D o P o t r D o s Q * c ' a f m' X . u .; s. i s t q o r es z os que no han t eni do l a uus n a a exoer i enci n or a-I z-. .
p o r t i r s ec o n t b a u a nv v 'e n t e s , i n c l u s oa u f d o n a el n qo a mF ; -1 u P 7 u
-- -

G 1 * G u , W * W. E . 1 :i i eohy gf a de l ose xuw sdon a i nant ese n tl c oni unt o de l ot a no1 *a . u G u * 'W M Q ' S i b pe nz l r ,c on i E c i ona da sx r: uc on a c or t a n a i e nt 'o nuo o. n-u ' . o -R a := ! ' * *1 k U H ' . u ' ? ' O n . *S u s f or n n as de p ens ar ,s e han i do des ar r ol l a ndn w .r ' 4 . 0 . u: -- 1 ' e xt ens o per f odo de t i en a po si n a uchas de esta W vie
'-

ana

n X

'

- - -

- -

---

d e la s e n L z n n i r n t o,l e spa r e c en o r mi iu d i r2 v i e j op a t r nd en z uc ha sn x a n e r a s , P 0 re i e n x p l o,a t r a v sde l ae x p r e s i n q Elv e r da de r op a t r n v i ve a r r i ba p .2 k t r a v sd el ae l e c c i n de e s t ep a t r nc o u : oe lv e r d a d e r o,e s t nc u e s t i o n a n d o

ZP a t r nd e ll a t i f u n d i oc o n a ou nn A o d e l oas e g u i r .z k u nc u a n d of o r n a a np a r t e

-- -

-' H

, r

o n er

ue s

1 * Z i d e z n 3 i 9 n R a d e I e s t a d o d e x e a : v n n i r n t o e s t a d o ne l q u e d e b e nuna s u p e r a r g uV r ol pr e vl o e n t a nt o o bj et os yJ a s u mi r s u nu e vo r o 1e de s u j e t o s . > dE, ve z XC S ' m c b o ' C D C U e n t r ' n u n a n u e v a i g r a d e a u t o r i d a d nI ao r e o n l ' x a c i u no ent i dad que adn a i ni s t r a of i ci zm e nt ef l au r ef or n l a a gr ar i a.e
Eg t as r eac ci ones no 1 ?s pueden conl pr ender l os na ecani ci s t as.Conu nc i do: i DBeKuZzx eDt t de l at r ans f or n x a c i n a ut om lt oa de I as uper es t r uct ur a en l uncks n
2. toui s Al t hus x r Pour Af Jr Par f s Fr anoi s Alx s pr o 1967

1 1r e f o r m a aa g r a r i as e pr oduj os i nl uc hr a s
.

-' -''-- < ' <HQ' Z W =0 ' Y C'U CN 9Kf

Es t o per n a i t e ent ender que n a uchos de l os a s pect os cul t ur al es deIl at i f undi o cont i nue n vi gent e s en els i s t en z a de t r ans i ci 6n de 1a s e nt g y ni e nt o sl o un n v e cani .

5: I L an a t u n q l e z ap af t l c a de l a ed uc a c i n
de un cmm n bi o en l ai nf r a es t r uct ur g, t i en de na nt i c i en t i c o n n e nt e ae xp l i c a re s t a s ps s c ci ones c ar act er i zando a l os cam v h os c omo l i ncapa ces y hol gazanes v v '' : ve ces i ncl us oc om o ldes agr adeci dos . . a pa c i da d de En vex 40 es t i mu v . on.u ca ' s d dqs at x pnv gs 1
.

J i vi n c u l t u r a ly r eh x p na ag r a r l l 1 57
s l i s n de h es e r di g t ur dp. . J 2 a r : qpe s e pr o duz ca ss t eq ' T x x 2> ic t t xi /a d 1 !a c
-

l ct i ca des de el con/enz o. Los ag r dnom os gr i ci t or e s,df a bet i za dor es ,a dm i ni s t ra dor es de c ooper ad, a

t omr de c i s i one s os mx a n, ' c i s t a st i en de n aa c u ' u a t de 'u n' m' odo ' -p a t er ' /m t aj ' I
r el ct i va ndo l a cf t ur a dels uenci o y nz a nt eni endo a l os ca nx pes i nos en un es t a do

Va sy f unc i ona r i os de s zud pbl i c a de be r f a nt e ne re nc ue nl z osde c a r c t e rd i a . l f c t i c oc on l os ca mpe s i nos ,p er n ut i e ndo que e l mundo r e 2 de la s e numi ct o
q ct uas e con : o nA edi ador.

de de r endenc i a.I x : sn z e c a n i c i s t a s no ha c e n na d pa r aa y uda r l es a s upe r a rs u


Pe r s pecuva f a t a ns t a de I ass i t uaci onesf r ont er i za s;no ha cen nada pa r aa yudar ' l e s :i nt e r cam a bi a rs uf at ansn: o por una vi s i n c r f t i ca cvpaz de ver n a s an de es t as c /cuns t anci a s, ' C uando s ee nf r ent an a l as c/c uns f anci as de z nodo f sz di st a 1 c 6 ca aa pes i nos y gener /ment e enc uent r an I a 'r l bus cen r az ones pa ra l os he chos , espuesya en e ' des t z o o el ca s t y ' d oi k vi no b i es t as l : ar as no z es ul t ar e a l n a e nt ex s i bl e negar a una conc eg vi h es t ruc t ron. t ur a lde1pr obl e m a apa r t i rdelc ompx mi s oc r f t i co de 1 osca mpe s i nos Es
'
. . .

'Elr o1de a g e nt ea dopt a do p or a que no s que ha nt on a a do l ab z c i a t i va de j a


de per t enec er l esen e xdm i ddl c uando l oscas a pes hx os t an l bi n a s un n en di c ho r ol . La a cci n cul t ur alor i ent ada hac i a es t as f nt es i s conx i e nza con l ai nves t i ga. ci n t en n t i ca o con t en z a s ge ner at i vos a t r g vs de l os cual e sl os c an a p es i nos Puede n i ni ci a r una aut or r e:e xi n y aut oe vi ua ci 6n cr f t i cas. AlPr es e nt a rs u pr opi ar eal i da d obj et i va ( c 6n a o y dnde es t i n)dur ant e una i nves t i ga ci n r en x t i ca, 2 n a e o de I af or nl ul ac i n y s ol uci n de pr obl e nz as,

1 o sc an n pes i nos p ue de n at r a vt s de s i t ua c i one sc o di f i c a da s ve rc on ot r os o j os


l as Ct m cepci onesque t e nf an pr e vi am ent e acet c: de s u m undo r ea l .D e es t af or.

c e p g ' d n Bl o ' e sp p i b l ec u a n d ol o sc a mrs i n o sp a r t i c i p a na c t i v a me n t ' e ' k ' n a ! !u


tv Al def ender L s exper i e nc i a pal f t i ca a t r av s de l a m ovi l i za ci n prl w ux at i nt er es esy a dmi t i r que no puedene con por t ar s e de maner a ant a gnj ca par ac on
. . . .. . . .. . . . . . .

map u e d e na l c a n z a ru n gc o mp r e n s i nd es u sc o n o c i mi e n t o sp r e v i o s . 'Alh a .
Cer l o,ext i enden 1 os l f mi t es de 1conoci mi ent o,y por medi o de es t a vi s i n pr ol undap apr eci an l as di mens i ones que has t ae nt onces no ha bf an c ompr endi do

r r eles t a do que G ol dm a nl l am a wc onci en' ci ar eal pa t r av s de l a qm lxi m a con ci ench pos i bl ep. '
.

s usc ompa i i e r os ( I ost r a ba j a dor e sur ban os )i osca mpe s i n oss on c a pa c e sde s ux -

t 'que a hor a pe r c i be nc o mo q c l a r a me nt ec ompr ens i bl e s v.


N ueva m ent e.es t et i po de acc i n cul t ur als l o puede t ener s ent i do c ua ndo s ei nt ent a pr es ent ar c om o una i ns t anci at er i ca de exper i enci as xi alen l a que

l nmov i l i z a r al os c a mpe s i nospr or novi e n do t m s f ndr ome de bi ene s t a r no e s un enl oque vi a bl e pa r as upe r ar s us di f i cul t ades Lo me j or que pu ede of r e c er
un enf oque de es t et i po es i nc or por ar a l os camm s i nos a l pr oces o de r ef or ma

P a r t i c i pa nl os c a mpe s i nos .Sipe r ma ne c ea l e j a da de di c ha expe r i enc i a,pe r de r ; e lr umbo,en me di o de una s e r i e de f r as es s i ns e nt i do,


P0r t i l t i m o,l aa cci n cul t ur a l ,t alcom o l ae nt endem os .no pue de s obr ei mr o

Y ri c o mo o b kt o s ,p e r oj a mb ss ei n c o r p o r a r n ss fmi s mo si nt e r na me n t e
en t -t os uj et os nu nc as e z l ni nc or por a do s al ar e f or ma a gr q r i . qmo w kt o s
re zes.hluy < cont r ar i o porl aF u erza de l a cos t unx br ec on f r ecuen ci as ee nf r en t lr f a nc on I a ci t ur a de1 s genci o yl a pr oyecci n de s us mi t os s ea poder ar f a de enos. ' Mi ent ra s ' avi q ge nt e es t e hibi t o l ar ea udad que m u i at aa l oscam m s i nos en t ant os uj et os s e abandona a una es peci e de a ut oadmi r a ci n que r eacomoda
.

n e r s eal ac on c e /c i t md e !mu n doqu ep o s e e n1 osc a mpe s i n os ;n o1 0,

i t k v a .

di r y exi g i r l e sque s ea da pt e n ae l l a.Por e lc ont r a r i o a le s t a bl e c eres t sv i s i n


C onl o Punt o de pa r t i da y cont em pl el a como una cl as e de ppabl em s que ha y quQ r ts ol ver ,e l educador l l eva a cabo con 1 os c ampes i nos 1 a evzua ci n cr f t i c: de s u conc epc i n de!m undoanega ndo as fa un c om pr oe o cs da vez m ? cl a c 0n el m undo r ed en t r ans f or m ac i n.

:1 0: c amm s i x oc o nu y ob kt e , dent r c de l as e l a c i dn e duc z dor e s . educ u ndos y


-e R e ducwndos educa dor es Todo es t o r e qu i er e que el as e nu m i ent o, a un cuando re conoci do com o uni da d de pr oduc cB n ' l ,na. t nm hl ' go como uni dad , se en c dt r d. D e es t e m odo l ai nr r oducc i dn de una nueva t ecnol ogf a no queda r f a p e duci da a l at rans f er enci a de una Bs t a de f cni ca s, si no que s er f a una ve r dadetq a c/vi dad cr eat i va l l na vez s eg ur os de l a nt zs / at ' ecnel ogf al os ca n : .
.

p es h A os e r f a n di s c ut i ra c e r c a de 1 .f o r n a ae n qu es o l f a ns e rq s ie nc s ' m l os p en
el nx ar c o de Is i s t en: : opr es i vo del l at i f undi o Si bi en el s f ndr om a e del bi enes t ar,de l aa cci n ver t i c2 y n a a ni pul adora, i nevi t abl enx ent ei nA pl i ca una qi nva. s i n ci t ur iv' I a cl a s e de ac ci n que def endenl os pr opone una s f nt e xi u cul
.
.

4 ll auz dzment e rn pg uB prwme, nva s i in cul t ura u y .s lt te cul t ur z l p x di s cut en m Js aet ta pe dago gu :,1 o pnmi do,sf msi d si gl o xxI,1987. '
.

3. Lu c i e nG l dma nL asc f e s r u hu n t a n a syk f i t o s o f Bu e n o,Ai r e s Ei 1 c 1 4n Nue v aVi s i n

7. Vd : 3 e Pa u l o Fr e i r e ,Pe d a t o t # e lo pnn n i do ,h l a dr i d,S i g l o# : > E I1 987.

EL RO L D EL TRA BAJ AD O R SO CI AL
EN EL PRO C ESO D E CA M BI O

Pa r a po de rc on A pr e nde r< e 1r olde lt r a ba j a dor s o c i de ne lpr oc es o de ca n a . bi ol y ,deber f an x oscon z cnzar pcc r ef l exi onaracer c ,u zest aspa l a br q j qu v Ar r i qu-

x os t r ot e m .Es t a spa l a br a sn osmues t r a n1 as umades us kni f i c a do l an n,


.

Nue s .

t r oa nfEs i scr f t i c oi nt er no nosper nt i r iconce bl l ai nt er a cc i n de es t ost tr nl hl os c on a o unag ne s i ,de p rns a n n i e nr oe o t r uc r u r ado q ue i nc o r po r a un n a e n: # j es i &ni f i cgs i vo. Alconduc i r nos a un s i gni f i ca do mspr of undo nues x r o anl s i sc r f t i co i nt er no
deber f as uper art oda noci n de r evi s i n s i n A pl i s t a que s l o pr om r ci ona i nt er pr e. t a ci ones s uper f i c i des de c udqui er di s c us i 6n

;. > En e lma r c o de l ac o nc eP Ji n c r f t i c a que a qufe xp one mos ,e la c t o de j ni r a r


i nl pl i ca ot r o e l de wadn a i r a r F. ' / L ds k lr lr z y2 n a i r a r pr of unda m a ent e aquezo que a dm i r amos vemos i nt er nament e y des de dent r o; es t o nos hace ver Segin l a cpnc e i n i n a( nue s t r o nA odo ei ndef ens op de af r ont arl ar ea x.

da d) nos l i n ' l i t k n n os a n z i r a r ,pe r o no po de n x os ve r po r que n o dn a i r a n l os l o


que n l ka nx osen x ui nt i nda d( que noa zeva a ver I o que s i nx pl enl ent e nl kbnn a os ) . Es,por l ot ant o i nA por t ant e que adnr e n a os l as pzabr as de nues t r ot enx a en c ues t i n pr a que 2 mi r vl as des de dent r o podam os r e conocerque no de ber f ac ons i der br s el as c omo un m er o cl i chd. Es t et em no es un s bg an: es un pr obl em a en s f ns mo e i m pl i ca un des af f o Si nos l i nl i t an x os a nz i r ar es t as pda br as y per n a ane ten l os e ns u pet i f eda
'

nos e s t a r e n a os r e f i e ndo a s un x e ns a j ec on , o au na l i de ap r e c cn c e bi d4 p.Per o s s ia na l i z a n l os e s t en z e ns a j ec r f t i c a n : ent ee ns ue s e nc i a poden a os s e pa r a r1 : : pa r t es que l oc ons t i t uye n. D i vi dl l ar ea zda d en s us com ponent es nos per nut e vol vzr a l at ot di da d con una compr e no i n mds py of unda de s u kgni f i c sdo. Elhe cho de a dnrar ,de m i r ar por dent r o,de di vi dl l at ot azdad pa r l vol 1. E1 t r m a no r#p r hvx s e di s cut e en e l ca pf t ul o6

'

O IL * M KI r eO pdh l o d .I ae u c ac l n
ver * ni :lr l o que s e h; a dnur a do ( es dec/, ac er car s e al at ot ii da d vr ezr es ar des de ena l s uspqr t es )pueden s er act oss epar adoss gl o cuando l a nz ent ' e-t i e ne que r ens ar en abs t r a ct o pa r a negar a l o concr et o En r ea udad' s t os s on a c t os que s e hx cl uyen n; ut uan A ent e 7 2 1l dnfa r es t as pa l abr as que i na pl i can un des af f o, y a l di vi di rs us pa r t e s cons e i t ut i vas ,des c ubr i nx os que el t r nuno n , ls e ve nl odi f i ca do por una ex ' pr e s i n r es t r i ct i va ( un s us t ant i vo pos es i vo)que del i ngt as u .e xt ensi n' y;t i asi ado - k s ocb z l .Exb4 e, s i n en a bar go, una czi e st t e chan n ent e vi nc' u l ada f i ca ci n, s ocb z t , *j .l conl pr 'e ns i np de lt r n a i no uau j u or Es t as ubv u z i da d de l a es t r uct ur a gener i de una f r as e, e lr ot# e /b wb a j a dor s oc b n l ,s e vi ncu l aal as e gunda f r as e e r elpr oc es og ec ann bi o, que w r nz edi o de 1 : pr e pos i ci n e n, de acuer do c on els q ' ni f i cado del mens a i e r eor es ent a qel ' ' * I uga r p en que s es at i s f ace el n pJ
. . . . .

EIf o1de lt r ae e r= I aI $ 51
xi d quees coge es t aom i p pvede ( y con f r ecuenci al o hz t e n. Elt r a b> l ' edpl s

t a )dl s n ul ' a r' t & os t r /H a ' ' l av c z ' a' e ' lr .u i bi oy y c u x ur xg d ndos e N r una c a s i t r a ns f or l A> i l p I pq qa l e ' f u n n v bi a r - -' . x . .. . s uqa orqpk e zz c I l no de 1 os h x di c i os de que' l os t r a ba j a dor es p e c i ze s ha ne l e gi do op c i on es
r e acci onar i as es s u m dest v I r ent e a1 a sc onsec ue nc i as de l cn n n bi o, s u des con. f i anza hac i al e nuevo.y s ua t en a or es ( a vec es i n x p os i bl es de t cu l t a r )de per der l x z r v: s oci i. E n s us n a et odol ogf as no ha y es pa ci o par aI a conz uni cac i dn, l a r eoexi n cr f t i ca, l ac r eat i vi dd o l ac ol aL or a ci n;s l o ha y un es pv c i or q wa I a nk z ni pul a ci 6n n A l s os t ens i bl e.
.

En e f ec t o,a un t r a ba j a dor s xi zr e a c c i ona uo n o pu ede a t e r e s a r l e gu eI os


i ndi vi duos des a r r ol l en u aa vi s i n cr f t i c a de s u pr oy ia e -o P ' X. 2. es deck, q ' ue Pi ens en ac er ca de l o que ha cen m i ent r as l o es t n hac i endo. Es t a vuel t aal a pe r c epci n s obr el a pe r cepci n,c ondi ci onada por l ar e andad,no puede i nk er e.

'

--

u Eh he c ho, e lr o1 de It r a ba j a dor s oc i d no s e de s a r r ona en e l pr o c e s o de c e mbi o,t dc o mo s u ' g1 e r e 'unaI e c t ur apur a me nt egr a mat i c z Elr o 1dp 1 ' t r a ba j a d or s oci zs dts ar r nl l o eo un t er nua o ma ampno donde e lc ' a bi o es u ' no de I os r a ba j a do rs xi za c b a ,j u nt oc on ot r os es psct gl a Elt ura qnok . ol , en una estruct l ) ee s t af or n x a ,de en l os c a pt a rI a pl ena c on z pl e j i da d de e s t en x e as a i . si
-.
.
.

s a r l e a un r ea c c i ona r i o At r a v s de s us pr opi os pe ns as ue ot os y a c c i o ne s ,I a s pe r s ona s pue de n ve r


.

elc ondi ci ona mi ent o que oper as obr es u per c epci n en el m r c o de s u pr opi g es t r uct ur as oc i al ,con l o cua ls u per cey ci n en a pi eza a n a oi Ef i ca r s e,a v u z que es t o no s i gni f i que an un canl bi o en l a es t r uct ur as oci d , Es i nx por t ant eg pr ecu

dor que ' es un t cni co f r f a m ent e neue2 . l uar dar s ue nc i oa ce r ca de nue s t r g s opci ones ,ot t dt ar l as e n1 at el ar aaa de I at cni ca o di s f r az ar l as Dr et endi endo neu. ' . d,no c ons t i t uye una r os i c i n neut r z;porelcont r ar i o' avuda a na a nt ener e lr e l e qwo.Conx cx nt ement e, n e c e s i t a n a o sc l a r i f i c a xn u e s / r a s ' o o c i o n e ss o l f t i . K 4. .*t r : vs de expe r i enci as t an a bi n pont i ca s B: kA penuo conc eb/ nues t r or oIen abs e r a ct o con, on a af r i z de n a t odos neu't c ' '' qv ? xn os e. x t e , a r r o na ne n una r e a nda d ne ut r a siun t a ocl a' l xboz zs r ea cci onar i as, s um a et odel ogf a de t r abai oe st a r d q. . bl ac uDz! ! ql ' J F eq q bi o Alis que y QG R er ci bi rs ut a r ea c on a o 'a quena
. .

r tr oe 1obj e t i v o depz e s e r v i rl ae s t r uc t ur gs oc i a lc o nt r a di c ee le s f u er z o de n a n h' f i er con, oe leduca-pl ! 1 : .Porl ot a nt o,no s ep ue de s e run t r a ba j a dors xi i, y s


.

bv bhunos cr f t i canz ent e, pa r a qu ea l ; os e a .t i en e que s e re ne lpr o c e s o d' es a r l' Le que de heho car acauza a l a es t r uct ur as c ci z no es si e 1 canxbi o ni a en 0 1 ra t n p e r n q o n e nc i a ,s i no l av du r a c i u n, d el ac o nt r a ' d i c c i u ne nk r e 'a m% s ' - ' - --de qu ' e-b' pr edoa une s obr e el ot r o Si bi en exut e un: i ka l c t i ca ent r el ai nf r a es t r uct ur ayl as uc er es t r uc t ur a. en 1 : es t r uct ura no hay r wr n z a nenci a de l a per uA anenci a, nic ana bi e de lcan a bi o'
.
.

que l ar e a nda ds o c i ip ue de t r a ns l or n x A r xe;que es t ic ons t i t ui da porho ' u z bi e s


y qu el os bon A br e ' ' s 'l a = -Jen ' ' ' ' i a r s <go i nt o ca bl e, un de s t h: o pue can. ; que no e
que s ul o of r ece una zt er nat i va;I aa c on n odaci n.Es es enci z que 1 a concepc i un i ngenua de l ar ea nda d d l uga r a una vi s i n ca paz de per c i bls e:s f ns m aa, que e lf at zi s mo s ea r een a pl a zado r or un opt hr sn a oc r f t i co que pueda i nz pu l s a r al os i ndi vi duos ha ci a un c on a pr onl i s o ca da vez nA ss c r f t i c o con elcanl bi os oci u

r a di c d. na da de e s t oi nt e r e s a a un t r a ba j a dor s o c i a lr e a c c i o na r i o,
C b l gunos s os t i enen que es i ux pos i bl e que s e nA odi f i que I a per cepci n ant e s de que s e pr oduzca ua cnmbi o en h es s ructar as oci z por que l a per c epci n es t i condi ci onada por l as c ci e dad. Per o es t et i y o de pens a nent o, des de un Punt o de vi i t a ext r en us t a, nos puede nevar a i nt e r pr et a ci ones nl e cdni cas de

..

l a sr e l a c i o n e se n t r el ap e r c e p c i n yl ar e a E d a d.
Por ot r ol ado.par a evi t arque s ec onf unda nues t r a pos i ci n con una a c 4i t ud i deal i s t a, deber f a m a os deci r :go nl is a cer ca de es t e pr c ces o. Elc an a bi oe nl a per c epci n de l ar edi da d es f a ct i bl e ant esde l at r ans f or nz a. ci n de l ar e a ndad, s i no s el e conf i er e al a ps l a br a ant e s un s ent i do cer r ado de l a di n n ens i n t emporz a pa rt i rde l a cuZ s il os e pueda hl f er l una c onci enci a
i ngenua.

..

. ..

-.

q ue w ra z e di o de les f ue r z oc r f t i c M o -y c onj unt op er n a i t el ar e ve l a c i n de I ar ea u d* d pwn zt o dos 1 os q ue t r a ba j a ne ne na , s ec zupar f a de nus t i f i c ar l ar ea ndad

EN V*z de des ar r ozaropor t ur d dadespar al af onx ul aci 6n de pr obl enx asuue i nx ol i .

El s ent i do de gnt n s , en es t ec as o, no e s ei habi t ud , La p: l g br : an- no i nl pl i ca un nz on a ent o pr evi o, s epa ra do de ot r o por un I f n a i t er f g i do. Z C >; , J e:

qu e nu nd e s a f f op a r :e lg r u a c o ne lc u 2s ee s t lc o n x u n f c a nd o.e s t a Ac l a s e = d e t r a bl j p l o rs o c i dt e nd e r af a v o r e c e rs o l u c i o n e se ne ln : l sp u r oe s i g od e ls f n dr o HN p del bi enes t ar. En s un a a, a t t et i oo r avs de s us a cci ones y r eac ci ones, es e s t a bl eci do, que s i r ve a 1 os i nt er es es de l a l i t e en el pode r
.

P a r t e de u n pr c ce s o de t r a ns f o r n a a c i ne s t r u c t u r d, L ep e r c e p c i nd el ar e di da d,p o rl ot a nt o,a t r a v sde l ai er s p e c t i v ad e


l ai deol og f a don a i nant e, puede n a odi f i ca r s ee nl an a edi da en que cuando uno

de t r s bg i a dor s e c i a ls ev e r ln a ot i va do a a s i s t i ral aq nor mii z a c i n. de l. or dX' e n

v er i f i c aq ho yp e la nt a g oni s m a o ent r e ca n l bi o y pe r n a a n en c i a,i k c ho a nt a g oo i s n : o


enl pi eza a s er un des af f o,

6 2 1 La n a t u r al ez ap ol i t i c a de I a ed uc a ci n

c e pc i n,qu es e pr o d uc ee nI aq pr o b l e ma t i z i c i n vd e Es t e gm bi o d per zc o ' n i e mpl e nue s t r ospr obl e ma svi t ze se ns uv e r da. una r eil r da d en conc dct o, der o cont ext o exi qe que vol va n a osa enf r ent ar noscon nues t r ar ea l i da d h l ece s i . t am es qa pr opi ar nos p del c ont ext oei ns er t ar nos en 1 , no qadbir i ndonos sa
. .

L? CC C LF/ i BETl Zz i C1 C ) 11 ) E Z i E I I J LTO:


C () h1() / C C CI C) 1 C t ; LW I L X L P/ i i t Z C L?C L1 Bi s l t l r

1 , no ba j oe li mpe r i o de lt i e mpo, s i n oy a de nt r o de 1t i e mpo. Sie s t a l a s e de e s f ue r z o no l o pve de des a r r l l g re lt r a ba j a dors e c i a lr ea c c i o .


nar i o,deber f as er una pr eecupaci n cons t ant e par qa queEos que es t l n carp pe o nx et i dos eq: rrrc,n n bi o,( l bvi anA ent e,s usr ol esy n x et odol ogf a ss e rin cons i d ' e r a.

da bl en l e nt e di s t i nt os de l os de 1 os r e a c c i ona r i os .
.

. .. .

i n a er l ugar ar ar que l a neut r a Dda d en l a ac ci n es i n a pos i bl eI ! . En pr : Z decl y . . ' ' y negi ndos eaa dn a i ni s t r a rf or n a asde a cci n puranA ent e anes t s i casa i ndi vi duos
. . .

gr a po sy c omuni da de s :1t r a ba j a dor s oc i x l ut mpt a gor ca mbi oi l uc ha por rey yl q 1 # . r e n l i r l i d.Tr a ba j ac o nn unc as o br epe r s ona s a1 a sk ue on l di r j l e t osdel aa c c i n nunc ao bj e t oso i nc i denc i a s .Con unaa c t i t ud mode s t ayc r f t i c a no pue dq a c e pz u1 za e al x z ' lm d pr opi a de unali de a pr e c onc e bi da pge ni r zi z a da
..

s egun l a cu2 elt r abaj ador s oci z apar e ce c omo a gent e de l cambi ov.Es t o es l o que debe r f an hac er t odos a queios ver dader ament e com pr om et i dos c on el cam bi o. El t r a ba j a dor s oc i z que o pt ap or e lca mbi o no t eme a l al i be r t a d, no e s m oni pd ador niem i t e pr es cr i pci ones ,c on l o cuz, t ambi 4n r echaz a al a vez l a es pont anei d d lr e nexi va. S be per f ect ament e que t odos l os i nt ent os de t r ans f or m r ra di c zme nt eI a s oci edad exi ge n una or gani za ci 6n cons c i ent e de 1 os opr i mi dos , y que es t oa s u ve zr e qui e r euna va n gua r di al uc i da.S ibi e ne s t av a ngua r dl ano p ue de a dj udi . c a r s e de r e c hosde d p r opi e da dp s obr el os de ms s ,t a m- o pu e de s e rt ot zme nt e
PAS i VA.

Toda pr *ct l a educat l va I n1 pl I ca una cncepcl n de1 hon' br e y del n&undo La expe r i enci a nos e ns e ha que no debemos s uponer que l o obvi or es it a cl a r ament ec om pr ens i bl e? D e a hf nues t r oa xi om a i ni c i z: t oda pr ct i c a educa. t i va i m pl i ca, por par t e del educador , una pos i ci dn t er i ca. Es t a pos i c i n, . s u vez, i m pl i ca una i nt er pr et a ci n del hombr e y del m unde, a veces nl s y

ave c e sme nose xp l f ci x a .No p odr f as e rdeot r af or ma.Elpr oc es o de or i e nt a dn de l oss er e s huma nos e ne lmundo no i nc l uye l aa s o c i a c i 6 n de i m enesp e ns a r i ze s com o s uce de c on l os ani m zes .I mpl i ca,porenc i m a de t odo pens ,mt ' ent

M sa l i n, s e r f ai l us or i o pe ns a r que de nt r o de es t al f ne a de pe ns a mi e nt o e . lt r a ba j a dors oc i a ls e pu ede mo ve zl i br e me nt e yc omo s i1 os g r uposdo mi na nt e s


no es t uvi e' s en al er t aa nt el a def ens a de s us pr opi os i nt er es es Fr ent e al ai dea
.

l e ngua j e,es de c i r ,l a po s i bi l i da d de c ono c e ra t r a v s de l a pr a xi s ,po r me di o de l ac ua le lhombr et r a ns f or ma l ar e a l i da d.En e lc a s o de lho mbr e ,es t e pr oc e s o de or i ent a ci n en elm undo no puede ent ender s e nic om o un acont eci mi ent o

df qi i ef e s ul t i n -n c e i a i i ds c i e r t os c a mbi osde c a r i c t e r obvi a me nt er e f or mi s t a , e xi s t e na l guna s pr e oc upa c i one sr ea l es . ESmuy i mpor t a nt eq ue l os t r a ba j a dor e ss o c i a l e sr e c ono z ca nl ar e a l i da dc on deber f amos qu es ee n ' l r e ' nt a n,a s fc omo s uq hi s t or i a vi a bl ep ,En ot r a s pa l a br a s ,
s e i cons ci e ' nt es de qu s e puede hacer en un det e r mi nado m om ent o, pues e o que hi t rm os l o qpl podem os y no l o que quer r f am os ha cer . Es t os i gni f i ca que neces i t am os di s poner de una c l ar a compr ens i 6n a ce r ca de 1 as r el a c i ones ent r et b ct i ca s y es t r at egi a,que l a m ent abl em e nt e no s i em pr e s e cons i der a n con l a de bi da s er i eda d,

s ubj e t i vo,nipur a me nt eo bi e t i vo o me c l ni c o,s i no B l oc omo un a c ont e ci ml e nt oe ne lc ua ll as ubi et i vi da d yl a obj e t i vi da ds ee nc ue nt r a n uni das .Con c e bi d: de e s l e medo,l aor i ent a c i n e ne lmundo pl a nt e l ac ue s t i n de1 osobj e t i vosde
l aa c ci n en el ni ve l de per c epci n cr f t i ca de l ar e al i dad. Sien elcas o de l os ani ma l esl a or i ent ac i n e n elmundo i m pl i ca ada pt a d n al ar eal i da d pa r a el hom br ei m pl i ca hum a ni zar l ar eal i da dt r ans f or mi ndol a. Pa r al os a ni m 'al es no exi s t es ent i do hi s t r i co, no hay opc i one s o val oz w que pes en en s u or i ent a ci dn en elm undo;para elhom br e exi s t et ant o uni di m lns i in hi s t r i ca cot no val or es.En cont r a s t ec on 1 as r ut i nas i ns t i nt i va s de 1 o: enl ma l es 1 os hom br es pos e en s e nt i do de qpr oyect op.La sa c ci ones de l os hom bt w. '

de s pr ovi s t a sde o bj et i vos y no i mpo r t aq ue s t oss ea nc or r e ct oso e qui voc z o: ,


1 Es t e ens a yo ( ue publ i c a do por pr i mer a vez en l ab l anmM Edvc ghox,/ e pf e & p , vol . 40, n 2 ma yo de 1 979: 205. 22:

r ' 4 IL an a t u r a l e z a po l l t i c ac l eI ae du c a c i n
mf t i coso des mi t i f i cados ,i ngenuoso cr f t i c os no cons t i t uyen una pr a xi s aunque , puedas c ons t i t ui r una or i e nt a ci n en el m undo. ' Y a l no s er una pr axi s s on La i nt ' er r e una a c c i n que des c onoc et a nt os u pr o pi o pr x es oc o mo s u ob j e t i vo l aci n ent r el ac onci enc i a de pr opc s s i t o y de pr oces o es l a bas e pa t a pl ani f i car
.

u a al f ab et i z ac i 4 n de adu l t os y i eI i b er t a d 11 5
gi er e al os e duca dor esque l o ut i l i ce n,que pr om uevan en l oseduca ndos 1 1 di s cus i 6n de c i er t as pal a br a s, oraci ones o t ext os. Tr as c ons i der a r cual qui er a de e s t oscas os hi pot t i cos,podemos c oncl ui rl egf . t i mar nent e que,l or e conozca n o no l os aut or es ,exi s t e una concepc i n delhom br e m pl f ci t a en elm t odo y elc ont eni do delm anua l .Es t a concepci t ms e puede r ec ons t r ui r a par t i r de va r i os Jngul os.Pa r t i mos delhecho,i nher ent eal ai dea de que es e l educgdor qui en es coge l as pal a br as y yl a ut i l i za ci n del m anual , l as pr opone a leducando En l a me di da e n que e lma nua le se lo bj et o me di a dor ent r e eleducador y l os educandos y s t os debe ns er dl l ena dos pc on pal abr as que ha n es c ogi do l os e duca dor es e ' s muy f ci ldet ect a r una pr i mer a di m ens i n i m por t a nt e de l ai ma gen de hom br e que aquf em er ge. Se t r at a del per f i l de un hombr e cuya conci enci a es t s qes paci al i za da p y que par as aber debe s er <l l e. na doy yo r t al i ment adop.Es t a es l a mi s m a zonc epci 6n que l l ev; a Sa r t r e a exd a . ma r qO pbi l os opbi e J/ i z z z e z l l ll r ef p'c om o c r f t i ca a l a noc i n s egt nl ac ual Gco.
.

a c c i o nes ,l o cu a li mpl i c a m t odos ,o bj et i vos y opc i on es de va l or e s


.

La ens ei i a nz a de l al ect oes cr i t ura par a adt t l t osdebe cont em pl ar s e, anal i zar s e y ent ender s e de es t a mat wr a Elanal i s t ac r f t i co 1 des cubr i ren l oa m t odosy t ext os ut i l i za dos por educador es y es t udi ant es opci ones de val or pr sct i c o que de l at an una c oncepci n f i l os f i ca de 1 hombr e' ya s ea c or r ec t a o pobr em ent e i da d m ec ani bos que j a da c ohe r e nt eo i nc oher e nt e .sl oa l gu ' i e nc on una m enlal ci s t a , que M ar x de nomi na r f a gr os er a m ent e m at er i a l i s t a, s e r f ac apaz de r educi r
.

ela pr e ndi z a j ee nl aa l f a bet i z a c i n de a dul t os a una a c t i vi da d pur a me nt et c ni


.

ca.U n e nf oque t an i ngenuo s er f a capaz de pe r c i bi r que l at cni c a por s fs ol a, en t ant oi ns t r ument e par al a or i ent aci n de l os hom br es en l ar ea l i dad no

e su n i n s t r u me n t ode n e u t r a l . Noo b s t a n t e l o c u a li n t e n t a r e mo sv e r i f i c a rme d i k n t e anzi s i sI aa ut oe vi nc i a de nue s t z aa f i r m aci n


,

n o c e re sc o me r p .

El anal f abet o coneebl do con no hon> br e vaci o

Renexi onem os a cer ca de l a ut m za ci n de l os m anu:e s de l ect ur ac om o t ex i der e m os dos t i pos di f er ent es t os bl s i cos en l a aia bet i zA c i n de adi t os cons de mg nude ' s:uno po ' br e y ot r o de bue ' n ni vi s egun l es c r i t er i os pr opi os de1 ne r o. Supongamos que el aut or de1 m a nu2 ' de buen ni vel bas l as el ec ci n de pzgbr as ge ner at i vas e n un c onoci n uent o pr evi o de cu:es s on l as pia br x c on mayor r es onanci a par a el e ducando ( s i t ua ci n i nf r ec uent e a unque POS ' I ndudabl em e nt e, un aut or as fs e encuent r a m uy adel a nl a do r es pe ct o deI col ega que com x ne s u m o ui con pzabr as que es coge l m um o en ' s u or ooi a bi bnot ecg.si n em b. go,am % s a ut or es s on i dnt i cos en un as pect of undam ' en t 2 .E n am bos c apos dew om x nea 1 ,, piabr a s gener at i va s en cues l i un v c r ea n u vez,con e s t a s pzabr as 1 os ' au or es nwevas pd a br a s a par t l de l as s gabas A s or m n or aci ones s i mpl es, y p o c o ap o c o ,p e q u e a a sh i s t o r i a s ,1 . , xfI l a ma da s l tcci ones de l ect ur a Di gamos que e la ut or de1se gundo m anui , a d< a nt l ndos eu n pa s o m5 ss u.
.

Es t ac once pc i 6n nut r i ci oni s t av delconoci mi e nt o,t an com n en l a pr lc t i ca e ducat i va ac t ual ,s e encuent r ac on t oda cl a r i dad en el m anua l de l ect ur a. : Se c ons i der a que 1 os ana l f a bet os es r n x k des nut r i dos v,no e n el s en i do l i t er al en el c ua l muchos de ezos I o es t n r eZm ent e, s i no por que 1 es f dt a <eI Zi m ent o deles pf r i t uv.Cober e nt em ent e con e s t a concepc i n delconoci mi ent o com o di . m ent ' s oh ec onci be e l anzf a be t i s mo com o una qm za hi er bap que i nt oxi ca y debgi t aal as per s onas que no pue den l eer ni es c r i bi r .D e e s t e m odo s e habl a

mucho ace r ca de l ax r er r a di cac i nh : de! anal f abet i s mo par a cur ar l a enf er me. dad. s De es t a m aner a,y pr i vadas de s u car sc t e r de s i gnos l i nguf s t i cos cons t i t ut i vos del pens am i ent ol e ng ua j e de lhombr e, s et r a ns f or ma nl a s pa l a br a se n mer os x de p6s i t os de voca bul ar i op elal i ment o de 1 es pf r i t u que s e es per a que l oS anzf a bet os .com anp y x d di gi er anp. Es t a concepci n x s nut ri ci oni s t ap de1 conoci ml ' e nt o qui zi t am bi n expXque elcu lc t er hum ani t a r i o de ci er t as cam paasde zf abet i zaci n delt er cer m undo. Si exi s t en mm ooes de andi a be t os,x d bam br i ent os de pz a br a s p, qs edi ent os de f r a s es p es nece s ar i oc onc ede r us l a pia br a par as zvv l os del qha m br e p y de l a .s edp ' La pa l a br a, s eg un e l concept o nat ur ii s t a de conci enci ai m puc i t o en
.

e lma n u id Jl e c t u r a ,de be s e rq d e p o s i t a da p ,n o pu e d er e s it a rd e le s f u e r z o
cr ea t i vo de l os educandos .segu ' n es t a conc epc i n,elhombr e es un s er pas i vo,

obi e t o,y no s u j e t o,de 1pr o c e s o de a pr e nde ra l e ery e s c r i bi r .En x a nt oo bi et o,


3 I ean Pa ul S rt r e, Sl t uac t ons 1, Pr f s, Li br i r i e( ) l1 Dm a r d, 1 947, pd #. 31. 4. ' Elcoocept o nut r i ci oni s t a delconoci mi ent ol os ugl er en 1 : sql ect ur a sc ont sl l i dz s pe n cl es es e ne n di s e r t a c i on e s ;1 :ut i l i z a c i n dedi l e g o sme mor s z a dose ne lv pr e n di z a j e dt l aue s l o cons i s t

2. En i i louz a ;c on l e elpor t ugu s y eles pa goll a s pal abr a ss e conz nonen a z bi c ament e. De i bl eK t en z odo cz dapal abr ano n x onos d bi caest 4cni c amtnt ege ne ng up a en el' s ent i do de que espos c ons t r si r ot ra s pal abr as : par t i z dr l a de z com pos i c i n de s us s ca b: s si n em ba r go nar a uue una

en un ape t u o post er i ozde es t e ensa yo ( Et ,elni velf ont T c o elt r mi no paubt vg e , z e r v f f t us t g o


ve lt rm t i c o et z el l i br o Tr ac l -r vi f l As ht on W ar ni , de Syl ner Not : de1 e di t or amr r i cEno )
.

P mb r vs e aa u t : n t i c a me n t cg e p e r a t i v as ed e l xnc u mp l i rc i e r t a sc o a d l c i o n e s , q xa e i r k ud i s ' c u t i d a s s ea p l i c aa d e c u a d a me n t ee r t u n a me t o d o l o g f a d el e c t u r a s o n o s k b i c atmi e n t r u sq u el aa p l i c a c i n t emi t i cg es uni ver s i.Elc once pt o de paubr a gener at i v. r e ci be un '
r at a mi ent o di f er rnt e en el
.

l e ' n z u z j e ;1 a . 3n o t a sb i b l i o g r I f i c a sq u :n os l oi n d i c a ne lc a p f t u l o .s i n o1 %l f p r a sy1 %p a l : b r u i pr ogr es o de 1 os educandes q u Jd e b e nl e e r s e1 o sm t o d o sd ee v uu a c i t ' i r ka p l i c z c l o sr ' a z me di re e ne la p r e n d i z a i e ' .


5

Va s e Paul o Fr ei r e,* ( t. a al f a bet i z aci t , n de a dt t l t os f t i ca dt s u vi s i n i ngenua:c ompr en. z cr t ur al nt i go, I CI RA , 1 969. , Sa s l dn de s u vi o i t s n cr f t l cav en I nt r l uc ct 6n d z ln c cl i n /ul

66 l La na t t l r a l e za r ml i t i c ad eI ae du ca oi n
s ut ar ea cons i s t e en wes t udi a rl l as as fl l am ada sl e cci ones de l ect ur a, que de h ec ho s on c as it ot a l m ent e Zi e nant e s y al i ena da s, pue st i enen poc o o na da que vetS von 1 1t mat i dad Mxi ocul t ur al dd educa ndo? e r f a ve r da der m ent ei nt er es a nt er ea l i za r un anx i s i sde 1 ost ext os de l e ct ur a ut i l i za dos en l as campu as pr i vadas u of i ci al es de al f abet i zac f n de adul t os en i r ev s ur ba ngs y r ur al es de I os paf s es de1 t er cer mundo N o s e r f ai nf r ecuent e e nc ont r aren e l l
.

La a s f a t Ml z Ki n de xl us t a 9 K I i t l ee

l 67

Y 1 ZZZ XI ?
.

osf r a gment osy or a c i one sc omo 1 oss ku i e nt e se j e mp l ost oma dos

Ev g wp f luv g- q Ev av i ol a uv a . p.
O g al oc l z a a - < El Sa l l oc ant ap O c a c bo r m zl f r :- 4 ( EI pe r r ol a dr ap M ar i aJ o, l u rdo ani mai s- l t A M ar f al e gus t an l o sa ni ma l e s o
. .

4t t s at ;# a av e - <El a l ae s de la vep

de adr ni t i r que di chosf enm enosexi s t an, per Pue o no pue de N r ci bi rs ur el a ci n c on l ae s t r uct ur a de l as oc i eda de n que s ur ge n Es com o s idi chos f enm enos i t uv er an un a ur a mf t i c a,y es f uvi es en m i sa l l i y por enci m a de 1 a ss i t ua d ones c oncr as ,o f ues en pr oduct o de l ai nf er i or i da di nt r f ns ec a de una ci e r t a cl ls e d h et e om br es .A Is er i ncapaz de ent e nder e l anal f abet i s m o cont em por lneo c omo j f es t a c i d una man nt f pi ca de l sq cl zt ur a dels i l enci op,r e l ac i ona da di r ec t a ment e bd c on es t r uct ur a ss u es ar r ol l a das ,es t e enf oque no puede of r ecer una r es pues t a obi ct i va Y W f t i ca aldes a f f o que r e pr es ent ad a nal f a bet i s mo.No s e obr an mi l a. g r os s ( 5 1 0 ens ei i ando a l os hombr es a I ee r y es cr i bi r; s i no exi s t en s uf i ci ent es
.

p um s t os dt r a ba i o,t impoc es ec xa t f . r pov que r r ds hombr ea pr e nda n al e e r


y es cr i bj r. Ut 1 ot v 1 OS m a nt l z l es i ncl uye ent r es us l ecc i ones l os s i gui e nt es t ext os,en nascons ec ut i va s ,s i ne s t a bl ece rr daci n al guna e nt r e el l os.E1pr i m er ot r at a Pi gi

J o t i oc u i d a I Jt i wo =' s- l l u a ns eo c u pa de 1 os l r bo l e s p
O PaiJeCar l t nbo ss ec b amaAnt 6n i o' C a r l i n b o sd ' u mb o m we k i n o , ' e z z i c o mp o r t a d o ee z r z f #f em - < El nombr e del pa dr e de Ca r l os e s Ant oni o, Car l os es v l n ni f i o e s t udi os o, bue no y e duc a dop A el lo t .uv l e l p o ao S f r e v? D t i o Az J ex o ( l e o a ar e r a? Ser t p c :t r abt z l b 4c om z z z cr r e epr e g ' o,l e x l wc ui l n' l o pl r d znao/ kr aro u l t ' :t p - si c l a va un c l g v o' t e nga c ui da do de n oa pl a s t a r s ee l de dop
..
'

s o br ee l1 . O de ma y o,d1 a d? t r a ba i o,en e lque 1 os t r a ba i a dor e sc onme mor a n

s u sl u c h z s No s ea c l ar a dnde nic m o s el a sc onm emor a,nicuZ f ue l a nat ur a.

l eza del conf l i ct o hi s t r i c o E1 t em a pr i nci pa l de l as eg unda l ec ci n s on l os df as no l abor a bl es.D i ce que w en di chosdf as ,! asper s ona s deber f an i ral a pl aya j I p 3V i hr s eY t ot ne e S O. . ' S ' orl ot ant o,s iel1 . 0 de mayo esun df a no l abor a. d b bl e' y s ien l os df as no l abor a bl es l as pe r s onas e er f an i ra l a pl a ya,I a concl u.
.

Pe d r o no s a b i al e e r 'Pe d r os es e n t f aa v e r g on z a do' Un d f a Pe dr of u e al ae s c u e l a ' yp ti n p c v i bi de n un c u z s ow o c t ur no E!n l q m s t z od e Pe d v oe : an z uybue n o.Pe dz o

5 i n e S9 ue e ne l df a de It r a ba j o,e n ve z de r e uni r s ee n1 a s pl a z a s pibl i c a s Q eQ i L S i ndf c * t lt ?* t * dhc t c1 u5 PE O EI Q U R a S .1 OS t r a ba a dor es de E er f a ni r s e

32 d e ci r que Pedr os onr f e por que ahor as a be l e er y que es f el i z por que a hor ' at i e ne u n bue nt r a ba j o y que es un e j en x p l o que t odos deb er f a ns e g ui r , I osaut or rs es t a bl e ccn una r e l a ci n que de hecho no s e puede c onf i r ma r, ent r e s l berl e e ry e s c r i bi ry l ao bt enc i 6n, de buenos e nv pl eos .Es t a ngenui dad r evel a c ua n do me no s ' , una i m pos i bii da d pa r a per ci bi rl a es t ruct ur a no s l o de lanzf a bet i s mo s i no de l es f en6m enos s oci zes e n gene r g . Un enf eque de es t et i po

de zf a bet i za ci dn que s e des pzega en es ar ezi dg d. z # 4s a wa ve,Fv a vi u a uv a,O ga1 c aNk,y O c ach@ao dm >s on cont e xt os j i nguf s t i cosque a ls er nz ec lni ca n a en! en a enA or i za dosy r epet i doss e ven pr i vados de s tnt i ca di m ens i n en t ant o pens a mi ent ol ua ut e nw a j ee ni nt er g c c i n Z n mi .
-

ca c on l ar e a uda d. br e ci dos de e s t a ma ne r g, de j a n de s e re xpr e s i o ne s zEmpo


a ut nt i cas de l ar e i da d. 1 Sus a ut or es ne r econoc en en as cl a s es pobr es l a ca pa ci dad de conoc er e
.

6 . En t Re s t o ;n l a n u ze sd el e c t u r ae x i s t e nd o se x c ei e u e sn o t a bl e s ' 1 )e nsBr a s i l r e C 'For l y : g r ,de s a r r o l l x d op orus e qu i p o de e s p e c i di s t a sde !h f o vi c ue ut o de Ed u c a c i n B i c aa us p i c i z do


'

i a c l u s oc c e a cb z xt os que podr hn e xpr e s r s u pp a pi op ens a n de nt oze ngua i ee n l ( el ni vel de s u per cepci n de l ar e zi dzd Los aut or e sr epi t e n con os extos l o que hac en con 1 as pza br = ,es de ci r ,l a si nt r oducen en 1 1c onci e nc i a de l os
nut r i c i oy s t a de I conoci r ni ent o.

2)en Chge ! c ol e cci n Es pi ga apes arde al zunoadrf ec t osna enor es Laeol ec ct a f ueot xaaaA p orl vi e f u t . u r ad eP l a n e sExt r a . . or di ns r i osde Educ gc i 6n de Adu t os delhf i nz s t er i o de Educw i 6n
FMbzc..

7. Puest o que c uando s e ts c r i bi 6 ea t e ens a yo e la ut or no t enf a ac c es oal as manudes de l ect ur a y,por I ot a nt o e xi s t f z elpcl i gr o dt ci t a rf r as e s equi voca damenr e o de c onf undl I o
uombr es de I os aut oz es
.m er

a ut ot t sdt$ 0 :d i f e r s n& r sn x z nuBm ss ep r e f i h6 no i s dent i f k ca r ni l os t j t ui ox de 1 os l k br cs n ii os

EI anaj f ae t o cor no hom br : n &.r gl nal


h resnz s ,l a per cepci n es t r uc t ur z delana l f a bet i s n x o que r eve l ln e s t os t ex. t os es una n, ani f es t a c i dn de l a ot r af al s a concepci n de l os ana l f a be t os c om a o

8 A q u f n ot e n d r f .l e n t i d oe l i n g l s , y aq u ee i n f a s i ss ep o n ee n1 .I e t r ad ( Not ad: le di t o r i c z n o a
.

S B Ib an at ur al e z a po l f t i c a de I ae du c ac i n
honl br es n a ar gi nies? s a enx bar go, a quenos que l os cons i der an nz ar g j n2es de
. .

u aa l f a p et i z ac on d ea du l a yl al i he da d $6 9 Al aI uadeun c onc e pt os e n a e j a nt e-de s g r a c i a da n a e nt e de m a a da do H' ' Az n a' ' dc e k l spr o gr a n a a sde a l f a E et i K a c i n j a n l spue de nc ons t i b a i res f ue r z os t e nde nt esbac l al al i be r a c j n;j a n x l sc ue s t i ona r l nl ar e a ida dn s m : a que p r i va a 1 o shon a br e s
dt l der ec ho a Zza rl a voz, y no s l oal os a na l f abet os, s i no a t odes aqueEos

- -

r al e s y econn a i cas --, es de ci r ,l ai knz ens i n es t ruct ur : de l ar e a l i dad I ) e es t a n a aner a,1 os anal f abet os s on conc ebi dos con a os er es que es t sn lf uer a dep o s on in na r g i nZe s ap zgo, ya que no e sp os i bl es er nl a r gi nz s i no e sr es y vt o de :go.Per o es t a rq f uer a dep o s er qn a a r g i ' nu as t hl pl i c. nvces ar t uA ent e ul s A ovi n ' i ent o delnam na do m ar gi ng de s de elc ent r o en que s e ha naba haci al a per i f er i a Es t e na ovi nz i ent o una a cc i n pr es up one a s u vez no s l o un a gent e s i no t anA . bi n s us m ot i vos si a dmi t f mosque e xi s t en hombr esx f f uer a deF o imar gi nal es gp l ar e al i da d es t r uct ur al egf t i ma m ent e pr egunt ar :kqui n es elaut er , podemos l de es t e movi mi ent o des de el cent r o de l a es t r uct ur aas u per i f er i a? Los as f l l am ados m ar gi nal es, ent r eI os que s e encuent r an l os a nal f abet os om ar tel l os , (l mi s m os l a deci s i dn de des pl aza r s e ha ci al a per i f er i a de l as oc i e dad? Si e s t o cs as f , l a m a r gi nac i n es una opci n con t odo l o que i m pl i ca: ha m br e d er me, enf ad,r aqui t i s m o, doi or ,def i ci enc i a me nt a l m uer t e e n vi da, cr i men, pr om i s cui . , did,do e% pe r ac i t h n, l ai m pos i bi l i dad de s er . Si n embar go, de l wc bo, es di f f cn a ce pt a r que un 40 % de l a pobl ac i n de Br a s i l cas ie l 90 % de l a de H ai l f , cec ca del 40 % de l a d ' 60 % de l a de Bol i vi a, e Pe r t i , m ks deI 0 % de l a
. .
.

be na dn a i t i rl ae xi s t enc i a de una r ezi da dI r ent e al ac u< e nos s on n z a r gi na l e s no s l o en cuant o a es pa ci ef f s i co, s i no a r eii dadeshi s t r i cas ,s oci a l es u l t u. , c

:l osque s et r a t ac on a o obj e t ose n unar e l a c i n de dep en de nc i a .Es f o shon A br e s ,


lng l f a bet os o no, de he cbo no s on n n ar gi na l es.s T a l el a ena r er et i rl o di cho wnt es :ao s os qs et es f uet a dep;s oa e s er es par a ot r o..Por l ot qnt esl as ol uci n :s u pr obl en a a no r es i de en conve r t ls e en vs e r esdent r o de l >,s i ao e n hon a br es que s el i b er an a s fnl in a os ;ya que en r edi da d no s on nl ar gi nal es a l a es t r uct ura, l i no hombr e s opr i mi dos dent r o de l a mi s ma. Al i ena dos uper r , no pueden s l u de pe ndenci a me di qnt el a ei nc or por a ci ny za l at ni s m a es t r uct ur g que es r es . I xl ns abl e de s u dependenci a.N o exi s t e ot r o cam i no pos i bl e par al a hut nani zaci n v-t gnt o de el l os com o de t odos 1 os dem ks - que l a aut nt i ca t ra ns f or m a. ci n de l a es t r uct ura des hum s e i i za dor a. h Des de es t et i l t i mo punt o de vi s l a,elanal f a bef o ya no es una per s ona que: vi ve en elbor de de l as oci edad,c om o hom br e m ar gi nal ,s i no m a bi en com ei r epr es ent anm de l a capa dom i nada de h s oc i e da d, en opos i ck t m c ons ci ent e 01 . i ncons ci e nt eaa quel l os que, dent r o de l a mi s m a es t ru ct ur a, l et r a t a n com o a J s t af or ma,a dems s ,ens ci i a ra 1 oshombr e sal e e r y es c r i bi ryaJ una cos a De e n o esunac ue s t i t mi nt r a s c e nde nt e e por l a memor i za ci n de t m a pal a br a$ , que pas di ena da y pormt odosbas a dosen elbg,J ' e ,bi .J ' t 7 ,bu,s i no un di f f ci lapr endi -'
.

de M j i c o y Ve ne z ue l ay c a s iun 70 % de l a de Guat ema l a ha ya n po di do ha c e r ya l e j a do dd s i s t e ma s oc i a l ,y e s por l ot a nt o obj e z o de v i o l e nc i a S i n emba r go,de he c ho,l ae s t r u c t ur as o c i a lc omo c on j unt o no v e xpul s a v, y lm a r gi nal no es un x t s er f uer a dep Por el cont r a r i o, es un Gs er dent r o de
.
.

l at r l gi c as el e c ci 6n de s u pr opi a m ar gi na ci n en t a nt o anal f a bet os ' a E nt onces , s il a m ar gi naci n no es una cues t i n de el ecc i n, e lma r g i na lha s i do e xpul s a do
.

z a j e de de nomi na c i n de l ar e a l i da d.
segn l a pr i m er a hi pt es i s , por l a cua ls e conci be a l os anal f a be t os como

r na r gna l e sa l as oc i e da d,e lpr o c e s o de a l f a be t i z a c i nr ef ue r z al ar ni s t i f i c a c i n


de l ar ea l i da d, c ons er vando elvel o que l a oc ul t a y ador r ne ci endo l g qc onci enci a vacf av de1 e duca ndo con i nnum er abl es pa l a br as y f r a s es a l i ena nt es Por elcon. t r ar i o,s e gn i as egunda hi pt e s i s ,en elcuals ec onci be a 1 os a nal f a bet os c om o hombr e s opr i mi dos en e li nt er i or mi s mo de ls i s t ema,e lpr oc es o de al f l be t i zv c i n en t ant oa cci 6n cul t ur alpa r al al i ber t a d, es un act o de conoc i mi ent o en e lc u ' a l 1e duca ndo a s ume e lr olde s u j e t o qu e di a l o ga c on e le du ca do r Por
.

ep .l a es t r uc t ur as oci al e l a ci n de dependenci s con aquel l os a qu enes , y en r e r r neam ent el l am amos s er es aut 6nom os a l s os x k s e r es pa r as fmi s m os v , f U n enf oque menos r i gur os o, m 1ss i m pl i s t a,m enos c r f t i co,m 1st cni c o, di r f a qt z e no e r a nec es ar i or ef l exi onars obr el o que cons i der a cues t i ones s i ni m por t an i a l 1a l f abet i s mo y l a educaci 6n de a dul t os Un enf oque as f ca, t es c omo e ra l xdr f ai ncl us oa gr egarque l a di s cus i n de1c oncept o de m ar gi na c i n es un e j er . ci c i oa ca dm i c oi nne ces ar i o Si n embar go, de he c ho,no e sa s f .Al a c ept a ra l andf a be t o com o una per s ona que exi s t e en elbor de de l as oci e da d t endem os ebi r l o com o una es peci e de l hombr e enf ermop pa r a qui en l a' a conc a l f abet i za. ci n s er f a elq k medi cam ent oa que I o cur a r f a pe rm i t i n' dol ee r egr es a rv a l a ls al u. da bl ep es t r uct ur a de l a cualt r ha s i do s epar ' a d os.Lose du ca dox ss er f a nc or s t k. r osbe nevol ent es que r ecor r c r f an l as uf uer a s de l a ci uda d e n bus ca de anal f abet os , obcec ados ,t r lns f ugas de l a buena vi da par a devol vcr l os a l bi ena ma do de l s e no af e l i c i dad por m edi o del don de l ' a pa l abr a.
.
.

e s t a mi s ma r a z n,l a des n t i t i f i c a c i 6 n de l ar ea l i da d esuna empr e s l que ne c e s i t a c o r a j e oc e s o at r a vs delcual l os hom br es que pr evi am ent es e hal l a bgn , un pr
s umer gi dosI m rl ar eal i dad comi e nzan a emer ger par ar ei ns e r t a r s e en l an s ma c on c onci enci ac r f t i ca. ' Por l ot ant o, ele duca dordebe l uchar por a l canza r una I uci de zs i em pr e ma -

yo ra c e r c a de l oq ue, a ve c es s n qut l os e p? c ons c i e nt t me nt t,i l umi t w s us


acci ones Sgl o de es t af or ma s er ver dader ament ec apaz de as um i e el r o1 de
.

uno de l os x u j et os i mp l f ci t os en l aa c t i vi da d ys e gu i rs i endo c ohe r e nt ec on el


P

r oc es o

ca per

9. L a pzabr a por t ugues a que s et r duce c omo hon n br e s wlvf paWs es m cqt n ado gue t i ene un Ge n i do pa s i vo aquelque ha d i do ma rgi na do o e xpul s a do de l as ecl eda d yt a na bi n ' i i f r de exi st en. i ca ( N'

ot a de1 t r aduct or a li ngl s . )

'

10. UN ESC ( ) :L as i k ua ci n e duc e t s v: en A mr i ca L et l na,Cuadr o n 20.Pa r f s ,1 960, p g.26J.


.

7 0 IL an at ur al e z a po l i t i ca de I ae du c ac i n
ta al f :bet l zacl n de adul t os oon :o act o de o n:l n: l ent o

L aa l f a bMi z a ci 4n de a duE o s yI al i be da d I 71
Se podr f ade cl ( y es t rf mosde a cuer do con eBo)que no espos i bl e r ono. cc rt odo es t ol uer a de l a pr axi s uer a de 1 :r eEexi n y l a acci n, , es decl, i F que i nt e nt a r l os e r f a pur oi deazs m o.Pe r ot a m bi n es c i er t o que t oda a c ci dn e i e r ci da s obr e un o bf et o de be a nzi z a r s ec r f t i c a me nt e pa r pode rent e nde rl a nt o c!obj e t oc omo l ac ompr ens i 6n que de ls et e nga . El a c t o de c onoc i nient o i mp l i c a un movi mi ent o di : c t i c oq ue pa s a de l aa c c i 6n a l ar e oe xi n y de l ar eQexi 6n s obr el a acc i n a una nueva a c ci 6n PA a que e le duc a ndo s e * pa' -' l o que ao s abf aan es nvol ucr ar s e en un a ut nt i co pr oc es o de a bs t r ac ci n , debe i por medi o deIcud pueda r ie xi ona rs obr ee lt odo a c ci no bj et o o,e n un ni ve l m Sg e ne r : s obr ef or ma sd e' o r i e nt a c l 6 n' e n el mundo En es t e pr oce s o de i bs t r a c c i n,s e pr o pone nZ e duca n do,c o mo obj e t os de s uc r f t i c a,s i t us c i o nes r ep r es e nt a t i v as de l modo e n qu es e or i e nt ae nl ar e di da d En t a nt o hec ho que r ecl am a l ar epe xi n cr f t i ca t a nt o de 1 os e duca ndos c om o w de 1 os educador es oces o de Zf abet i za ci n debe poner en r el a ci dn e lde c i r , el pr
. . . . . .

Pa r as e r un a c t o de c onoc i mi ent o,e lpr o c e s o de Zf s bet i z a c i n de a dzt os e xi g et a nt o de e duc z do r e sc omo de e duc a ndosuna r e l a c j n de a ut nt i c o di dog o.E1v e r da de r o di Mog or e ine a l os s uj e t os e nt or no Z c o noc i mi e nt o de un bj i bl e que act a com o medi a dor ent r ee nos. o et oc ogno s c Par a que a pr ender a l ee r y es c r i bi r cons t i t uya un a ct o de c onoci mi ent o, l os e duc a ndos de ben as umi r de s de e lpr i nc i pi oe lr olde s uj et os c r ea t i vos N o s et r a t a de memo r i z a ry r e pe t i r de t e r mi na da ss ia ba s pda br a sy f r a s e ss i no de r eexi on% cr f t i ca m ent es obr e elpr oces o de l eer y e s cr i bi r en s f , ya c e r c a dc ls i g ni f i c a do pr of und o de ll e ngua j e. En l a medi da en que ell engua j e es i mpos i bl es l pens ami ent o, y am bos
.

s on i mm s i bl es s i nl gr eZi da d al a que s er e f i er en, l a p: a br a hum = a es m 5s

qut s i mpl e vo c a bu l a r i o:e spda bz a y. a c c i dn.La sd i n v e ns i one sc o gni t i va sde lpr o.


c es o de zf a bet i za ci n de ben i ncl ui rl as r el a ci ones de l os hombr es con s ur eZi . dgd. Es t a sr el aci ones s on l af uent e de l a di dct i ca ent r e1 os pr oduct os que 1 os hombr es l o gr a n2 t r ans f or mr I ar ed dad y elcondi ci ona dor que di chos

p auhr l lc on l a yx ns f oprw c f la J e2 r r al i a yc on e lr ol de l hombr ee n es A a


.

pr oduc t o se j e r c e n as u ve zs o br el os hombr e s .
Apr ender a l eer y es cr i bi r deber f a cons t i t ui r una opor t uni da d pa r a que 1 os honl br es s epan l o que r e d ment es i gni f i ca dec i rpa1#r J J:una act i vi da d hum ana que i m pl i ca r enexi n y ac ci n Com o 2 no es el pr i vzeg i e de unos poc os, s i no un der echo hus a ano pr i m or di i' ' a bl a r no es un a ct o ver dader os i no es t b : nx i s n a ot i en A po as oci a do con elder echo a 1 a aut oexpr es i n y a l a expr e. s i ln de l ar edi dad de cr ea ry r ec r ear,de deci di ry el e N' y, en u l t i n : ai ns t a nci a ,
,
.

t r a ns f or ma ci n Per ci bi re ls i gni f i c ado de e s ar e l a ci dn es i ndi s pens a bl e pr a a que. l l os que apr enden a l eer y es cr i bi r iesque es t am os r e2m ent e compr omet i dos , s con l al i ber a ci n E s a per cepci n ne va r l oseducandosa r econoce r que t i enen u n de r e c ho muc ho ma yo r que e lde s e r Zf a be t i z a dos E n il t i ma i ns t a nc i as e da r ln c uent a de que, en t ant o hom br es ,t i enen el der ec ho a s u decl. por ot r ol a do, e nt ant o act o de c onoci mi ent o, a pt e nder a l eer y es cr i bi r pr es upone no s 6I o una l eor f a de!c onoci mi ent o, s i no un m l v o que cor r rs pon. de a l at eor f a En el a ct o de conoci n n i ent or econocenl os l ai ndi s c ut i bl e uni dad que exi s t e
,
. .

e nt r el as ubj e t i vi da dyI a obj e t i vi da d. La r e a l i da dj a n l l sc ons i s t e dni c a n a e nt e

p ma a r s t a k s i p s o a rm n d e Ip r o c e s o h i s t d r i c o d e l abe s o c i e d a d ) . E n l a c t t l t u r a d e l s i l e n c i o I a s udas , es de ci r , s e l es pr ohf par t i mpar cr ea t i va m ent e en 1 % t ra ns .


f or ma ci onesde s us oci edad'y porende s et es pt ol z t l a es er.Aun c u t do oca s i ona l ment es epan l e er y es cr i bi r por que s el es qens ei i ) ye nc am paf i as de al f a be t i zaci n hum ani t ar i as - pe r e no hum ani s t a s - ,s e ven no obs t ant ea l i e na dos del peder r e s pons abl e de s u s i l enci o. f a bet os s a ben que s on om br es c oncr et os.Sa be n que ha cen cos a s L Los anal
.

e n1 o sd a t o so b j e l i v o s , e lh e c h oc o n c r e t o ,s i n o t a m b i n e nl a s p e r c e p c i o n e s que l os ho m br est i enen s obr el osm i s m os .N ue va m ent e,es t o no es $c omo podr f a


a r e cer,una a f i z mac i t ms ubj edvi s t a o Zeal i s t i Po:e 1 7 lc ont r l r i o,e ls w bkt i vi s mo ye li de a l i s mo e nt r a ne nj ue g oc ua ndo s er ompe l a uni dg ds u bj et i v oo bj e t i v o. l '
.

E1pr oc es o de a l f a bet i z aci n de adul t os en t ant o act o de conoci mi ent oi m pl i . ca J a exi s t e nci a dr dos c ont ext os i nl er r el aci ona dos.Uno es elc ont ext o deldi l.

o que no s a ben en l ac ul t ur a del s i l enci o - en l a que s on s er es :mbi guos y dual es - esque 1 as a cc i ones de 1 os hombr e sc om o t al es s on t r a ns f or ma dor a s'

l og oa ut nt i c oe nt r e edu ca ndos y e duca dor e sc omo s uj e t os de c o noc i mi e nt o. En es t o de ber f an c ons i s t i rl ases cuel as( cont ext ot er i c o deldi l ogo) Els egt m.
do es el c ont ext er eal de l os l w chos conc r et os, l ar ea l i dad s oc i a l en l a que
.

c r e a t i va sy r e c r e g t i va s . l ru pe r a dos por 1 os mi t os de e s t ac ul t ur a ,i n c l uy endo


.

e xi s t e nl os hombr e s, ,
.

e lmi t o de s u pr opi g dnf e r i or i dad nat ur al l, no s a be n que s ua cci n s obr el a al i da dt am bi n es t r a ns f or m ador a r e j mp o s i b i l i t a d o sd et e n e ru n aM p e r c e p c i 6 n es t r uct ur a l p de l os hec hos que l os r odea n, no s aben que no t i enen a cc es oa l qdec i r p en ot r a s pal abr as que no pueden ej er cerelder echo a par t i ci par cons ci ent enl ent e en l at r ans f or nl a ci n s oci ohi s t 6r i ca de s u pr opi as oci eda d' por que

as t r a cci t m,a t r avs del c ua l , por m edi o de r epr es ent a c i ones de 1 sr eal i da d

p r e s e n t ae lc o n t e x t or e a loc o n c r e t o .Es t ea n l l i s i si mp l i c ae le j e r c i c i od el a b

E n elc ont ext ot i or i co deldi dogo,s e anal i zan cr f t i cament el os hec l msque

s ut r a b a j on ol e sp e r t e n e t e . ; /
11 v. s e1 , not a5

v i d 1 d 2 ; l a E o x t i r s z t e , n e n d o n s e f g o s r m t o d d . e s c u a b r i r e t e i v n i d e a l d i d e r e a 2 b s n e z n o : n u o n a z b c r o e n s d k e s t e k a e s o b d i i e p t a i v l v d t r k d l o . J r t e v < n e P n I u a l s S u s b j n e r t e i . , s e a n z b/ o raA f e l :o gt r a du c i do p or1 1 a z e lE.Ba r ne s , u e v aYor k,Vi nt a g eBo ok sl 9 68 p f g .) ).


l3
.

v a s eA L a r e l Kos i k, L p z kkt s c a 4, I oc o n c wt o, h l i i c o ( l r i j db o, l 9 E7.

'

7 2 IL an dur iez ap ol l t ka de l a ed uc ac i n
Conc ret a,bus camos elconoc i nuent o de es ar edi dad E n nues t r a m et v ol ogf a, el b s e rum ent o de t z a bs t r ac ci n e sl ac odli caci n, o r e pr e s ent aci n de I as s i t ua ci ones exi s t enci des de l os e ducandos/. Por un l a do' l ac od i f i ca ci n es una m edi a ci dn ent r eI os c ont ext os ( de I a r eahda d)t er i co y conc r et o.Porelot r o, en t a nt oo bj et o de c on oc i n ue nt o,n a e . E za ent r el o ss u j e t osde c o nc ci n ue nt o,e duc a dor esy e duc a ndos que bus ca nr e . ,
.

L aa l f ab e t l z ac i n de a du R o s9 i aI l b eda d I7 3
pr es ent a una de t e r nnada di m ens i n de I a pr aBdad t zc om o I g vi ven l os l d l vi . duos , y es t a di m ens i n deben anahz% l ae n un cont ext o di s t i nt oa quel en clc u2 l a exper i m ent an La codi f i ca ci 6n,de es t e modo t r ans f or n z al o que er a una f or m a de vi da en elcont ext or ed . en un o k' e c m e ne lc ont e xt ot e Hc o. Nf l sque r e c i bi ri nf or n z a c i n a c e r c a de es t eo a que lhe c ho,l os e duc a ndosa nau. z an a s pec t osde s u pr opi ae xy er i enci a exi s t enci a lr epr es ent ada en l a codi f i c aci n. La e xper i enci a exi s t enc i al es un t odo. 2 k 1 ac l a ra ra l guna de s us f acet a sy pe r c i bi rl ai nt er r el aci 6n de l a ns n a a con ot r as, l os e duca ndos t i enden a r eenl . p t az ar una vi s k n f r agn x e nt a da de l ar ezi da d por una vi s 6n t ot a l .( l es de el punt o de vi s t a de una t eor f a de1 c onoci nent o, es t os i gni f i ca que l a di nlnuc a e nt r el a codi f i cac i n de s i t uac i ones exi s t e nc i 2es y l a decodi f i ca ci n i nvol uc ra al os e duca ndos en l ar rc ons t r ucc i 6n c ons t ant e de l o que ant er i or nz ent e er a s u eadnuza ci np de l ar eal i dad. y k quf no ut i l i zan n os el conc ept o de adn a i r a ci n en e ln x odo ha bi t ud , o en s us ent i do t i co o e s t t i ce, s i no con una c onnot aci n f zos f i c es m ci d.A b dt ni r ar
.

v el a rl a st ot a Dda des a c c i n. obj e t oat r a v s de 1 di l l og o


.

Es t et i po de di s curs o nnguf s t i c o deh es er def dop por t odo a quelque i nt ent e nt vr pr et lr l o, a un cuando s ea pura nx ent e pk ct r k co Com o t a l pr es ent al o que Chon l s ky nan a a es t r ucua r as u- r f i ci z y es t r uct ur a pr of unda La es t r uct ur as u- r f i ci z de l a codi f i cac i n convi er t e en expEc i t al at ot zi da da c c i neb j et o en una f o r n a a pu r a n a e nt et a xon:n uc a La pr i u e r a et a pa de l a de codi f i cac i dn --o l ec t ura-- es des c r i pt i va/sE n es t af a s e, 1 os dc t or es p-o dec odi f i c ador es - s e cent r an en l as r el aci ones exi s t ent es ent r el as cat egor f as que cons t i t uyen l a codi f i c aci :n Es t e enf o que pr ezux i na r en l a es t ruct ur as up er. f i ci d va s egui do de l a qpz obl ena a t i zac i np de l as i t uac i n codi f i cada Es t oc on. duce Z educando a l as egunda y f undament z et a pa de l a decodi f i ca ci n l a c on z pr ens i dn de l a es t r uct ur a pr of unda de l acodi f i c aci n h l e d i a n t eI ac o n a p f e n . s i n de l a es t r uct ur a pr of unda de l ac odi f i c aci n, e leduca ndo puede ya ent en. der l a di a l c t i ca exi s t ent e ent r el as cat egor f as pr es ent adas e nl ae s t r uct u r as u. per f i c i d,as fc on x ol a nni dad ent r e es auct ur as uper f i ci z y es t r uct ur a pr of unda i r o nl t odo, l a codi f k ca ci n adopt ai ni ci a l n a ent el af or nz a de una f E n nues ot ogr af f a o es que n a a que r e pr es ent a un exi s t ent er ea l o uno cons t r ui do por I os educ andos. cua ndo es t ar epr es ent a ci n s e pr oyec t a ' con: o di a p os i t i va, I os e duca ndos l l evan a c abo una og er aci dn bl s i ca par a el hecho de conoc er: s e d
.
. .

e so bj et i va re l<no yop.Esuna ope r a c i dn di a l c t i c aq ue c a r a c t e r i z aa lhon A br e


e nt a nt o hon a br e,di f er enci indol o del ani nx :. Es t i di r ect a nl ent ea s oci a d a l a

d i n z e n s i nc r e a t i v ad es ul e n s u a j e .A b d n g i n z rq u i e r ed e c lq u ee lh o n l b r es ee n f r ent a con s u qno yop pz r a poder e nt e nder l o Por es t ar azn, no exi s t ea ct o


.

de c onoc i n A i e nt os i na dn x i r a c i n de lebj e t o que s e de be c on oc e r .Pue s t o qu e


el a ct o de conoc i n a i ent o es un act o di nsn ai co --y no hay c onoci n ent o Z> no

i s t a nc i a nr es pe c t o de lo bj et oc og nos c i bl e.Es t e di s t a nc i a n A i e nt ol oe xp er i n n e n.
t an t anA bi n 1 os educador es ,de n a odo que an a bospueden r ef l e xi ona rc r f t i can x e n.

que pue da c on l pl et a r s ej a n l i s - pa r ac onoc e r ,e ls er hun a a n o no s d l oa dn s ka e!obj e t o,s i no que de h es i e n x pr e vo l ve rs o br es ua dn z i r a c i dn a nt e r i or .Cua ndo vol ven A os a a dnz i r ar nues t r a adn x i r aci n pr evi a( s i e m apr e upa adnl lac i 6n #e ) , e s l a n x o ss i n l ul t ne a n x ent ea dn x i r a ndo e la c t o de a dn n i r a r y U obj e t oa d ' o, c o ne !f i n de pode rs upe r a rl os e r r or e sc on a e t i dos e n nues t r ea dn i *a ci n a nt e .
r i or. Es t ai r eadnx la ci np nos Be va a per ci bi r una per ce pci n pr evi a.

t ej unt os a c e r c a de l ob j e t oc og nos c i bl e que n x e di a ent r ee nos E1obj l e t i v o de


.

a decodi f i ca ci n es ne gar a l ni vel c r f t i c o de l conoc i nuent o, con a enza ndo con l exper i enci a que t i ene e l educ ando s obr el as i t uaci n e n el qcont e xt or ea l m

'

( l ur a nt ee l pr oc e s o de de c vi f i ca rl a sr e pr e s e nt a ci one s de s us s i p aa c i one s
exi s t enci al es y de per ci bi r per c epci ones pr e vi as .l os educandos,gr a dud,t f nda y dubi t at i van4 ent e,c ue s t i ona nl aopi ni n que t enf an del ar edi da d y! r e en z pl a-

l :i ent r a squel ar e pr e s e nt a c i n c o di c a da e se lob j e t oc og nos c i bl e que a c t a c on a o nl e di a c i n ent r e1 oss uj e t os de c o nc ci n ue nt o,I a dec o di f i c a c i 6n -que s e.
pi r .l ac odi f i caci 6n en s us e1 en a ent es cons t i t ut i vos -- es l a oper a ci 6n nx ei ka nt e l ac ua ll os s u j e t os de lc o noc i n ue nt op er c i be nI a sr e l a c i ones que e xi s t en e nt r e 1 os el en n ent os de l a codi f i c aci n y ot r os hec hos que pr es ent ae l cont ext or e< r e l ac i ones que ha s t a es e nl o: n ent o no s e ha bf an per ci bi do Lac o di f i c a c i nr e l
.

z a np or un c o noc i n a i e ht oc a da ve zn n l sc r f t i c o suponga n a osque pr e s ent a n z os ac i e r t osg r uw sde l a sc l a s e sdon na da sZ> .


.

de l 4. Cohho n c i 6 n= r r f i e r e zt t r na t i va me u ea lhe c h o Je i ma g i na r ai mzg cn en s f , o al .

nascodi f i ca ci ones que zus t r an s ui n a i t a ci 6n de I os nx odel os c ul t ur a l esdon a i nln. t es , una t endenci a nat ur2 de l a conci enci a de l os opr i nz i dos en un nA onx ent o d e t e r n a i n a d o. ' :La sp e r s o n a sd o n un a da se r f a n,! Zv e z ay c o n l on l e c a n i s n a o dea u t o d e f e n s a negar l a ver dad de l ac odi f i caci n.Si n enx blr go,a D A C d IdR que , f ues e n pr of undi zando en s ua nfi s i s ,c onx enzar f an a per ci b: que s u apr e nt e i n a i t a ci n de 1 os n a ode l os don a i na nt es es cons e cuenci a de s ui nt er na Dzlc i n de

7 4 IL an du r al e z a po l l t i ca de I ae du c a c i n
di chos m u el os,y, s obr et odo,de l os m i t os de s uper i or i da d de 1 ,, cl o q e. ao ou. -- de->.nant es que ha c en que l os dom i na dos s es i e nt a n' uf er i or es Lo .ue o ka -- es i nt er nzi za ci n pur a par ece i nut aci n en el ni vel del a nus i s ui nao n n n p n e1f ondo,s il as cl a s es dom i nada sp e pr oduce ne les t g od ev i d ad el o sl o m i O n ' a d o . oe s , es por que s t os vi ve n edent r o dep l os dom i nados d t.s dom i na dos s l o pue. e ne xpuha ra 1 os domi na dor e ss is e di s t a nc i a n yl osob j e t i va n sl o ent onces pueden r e conocer l os com o s u a nt f t es i s' >
--.

L a al f a be t i za ci nu ea dul t o s yl al i be da d 1 75
educaci un de es t et i po debe pr es ent ar d c ar ct e, de com pr o% s o.I m pnc a un

de s p l a z a mi e nt o de mi ee lc ont e xt oc onc r e t o,que p r opo r c i o na he c hos obj e t i vos ,


ha s t a elc ont ext ot eut i co,en elque di chos hec hos pe vnzi zan en pr obandi dad,

p a r av o i v e r2c o n t e x t oc o n c r e t o , d o n d el o sh o mb r e se x p e r i me n t a nn u e v a sf o r .
ma s de pr a xi s .

dom i nador e s no e s uni cam ent e un f enm eno i ndi vi duz s i no t am bi n s oci al y CY t < d >l a expul s i n debe pr oduc /s eat r avs de un t i oo de a cci n c ul v ut a en l a cui I a ci t ur a ns e gue l a cul t ur a Es deci r,p a cul t ur a en tanto n ; i n' A ' n J o -. nt er n auzado que a s u vez c ondi ci ona l os a ct os s ubs i aui en' t es de l oq > m d nm - u - . -J -. p v a pode r com or e n d v e be c o nve r t i r s e en obj e t o de c ono c i mi e nt o, J . ' er su n 0 a c ondi ci ona nt e, La a cci un cu t ur z t i ene l uga r en el' ni S l v e ld e l ; s u n e r e q , . u o V . n r . ' o s e puede co mpr ende r a t r avs de l o que A l t hus s er I l am a I r l adi a i r . i o o a ' ---as obr e det er mi nac i un ' . Es t a her r am i ent aa nzf t i ca nos i m pi de ca er nl ; Y en e x Ca ci ones m ec ai ci s t as o I o que es peor en ac ci ones m ecani c i s t as.Es t a coK m. Pr ens i n evi t al as or pr es af r ent e 2 hec ho de que I os m i t os ci m r ues oer m a. nezca n una vez t r us f or m ada I ai nf r a es t ract ur a, i ncl us e at r avs de I ar evoA' l uci un. C uando l a cr eac i n de una nueva c ul t ur a esadecuada per os e ve obs t acunz.. da por q r es i duos pc ul t urxes i nt er ni i zados es t os r es i duos ' mi t os,deben s er ex -. , , Pd s ados por mu i o de l a cul t ur a La a cci un c ul t ur ? vl ar evol uci n ci t ue a c ons t i t uyen, e n di f er ent e s et a pa s, m odgi dades de es t ' a expd s i n ' -tos educandos deben des cubr i rl as r a zones que exi s t en det rs s ' de muchas de s usact i t udesha c i al ar eii dad ci t ur i , enf r ent sndos eal ar e ii da dc i= a lde una m M er a nueva La r e adm i r ac i n de p aa dm sa ci n ppe vi a es nece s a r i a pa r a qut S e Pr odupca es t o La ca pa ci dad de c onoci mi ent o cr f t i co que pos ean 1 os j eaucandos--m s ani de l a mer a opi ni n b s es e s t a bl e c ee ne lp r o c e s Jd ede s c u . r i mi e nt o de s us r el a ci ones c on e l m undo hi t r i co cd t ur i' en y con el c u< exi s t en. N O Pr et endemos s uger / que elconoc xient o cr f t i c o de 1 % r e l a c i oneshom b r e . mu i e rs u r j ac omo c onoc u ni e nf ov e r bz f ue r a de I a pr a x i s Est a ul t i m a es t li m ol f . c i t a en l as s i t uac i one s concr et as que s on codi f i ca da s pa r as u anzi s i s cr f ti i c o Por e s t a mi s ma r azn, anzi zar l a codi f i c aci n en s ue s t r uct ura pr of unda es Dl z ons t rai rl a praxi s pr evi ayl l egr a s e r capaz de e s t a bl ecer un a J r a x i sn u e v a y dl f er ent e. La r el aci n ent r e el c ont ext ot e r i co en el cu2 s eanii z an 1 as ,
. .

S i ne mb a r g o ,e nI ama d ae nq u ei ai n t e r n ii z a c i u nd el o sv zo r e sd e1 o s
- - -

E1dl l o go on R on : e t o dol o gi a
Podr f a par ece r que dgunas de nues t r as af /m a ci ones apoyan el pr i nci pi o

- -

- -

d eq u e ,i n J e p e n d i e nt e me nt ede ln i v e lq u epo s e a nl o se d u c a n do s ,de be r f a nr e c o n s t r u /e l f r o c e s od ec o n o c i mi e n t oh u ma n oe nt r mi n o sa b s o l u t o s . DeH e c h o , c u a n d oc o n s ' i d e r a mo sl a zf a b e t i z a c i u nd ea d it o so l ae d u c a c i ne ng e n e r z c o moa c t od ec o n o c i mi e n t o , e s t a mo sa b o g a n d op o ru n as f n t e s i se n t r e1 o sc o n o c i . mi e n t o smJ ss i s t e ma t i z a do sde le d u c a d o ryl osc o n o c i mi e nt o sn dn i ma me n t es i s .
t em at i z ados de l os educ andos,s f nt es i s que s e zcanza a t r a v s del di zogo.El r olde!educador c ons i s t e en pr oponerpr obl em as en t or no a s i t ua ci onesexi s t enci des c odi f i cadas pe a a yudA a l os educandos a zcanzar una vi s i n ca da vez cJscr f t i c a de s ur ea Ddad.La r es pens a bni dad de1educa dor,1 : com o l a conci be es t af ios of f a,espor l ot a nt o ma yor e nt odos l oss en i dos que l a de a quelc ol ega s uyo cuyo deber c ons i s t e en t r ans mi t i ri nl or m ac i un pe a que l os educa ndos ador a s fs l o puede r epet i rl o que h? l ef do,y con f r el a memor i cen Un educ c uenci a m zi nt er pr et ado, pues t o que par a ll ae ducaci n no i n l pnca un a ct o de conoci nuent o.
.

'

-.

Por e lc ont r a r i o,e lp r i me rt i po de e duc a dor e s un s uj et o de c onoc i n ue nt o e nf r e nt a do c on ot r oss uj et osde c ono ci mi e nt o. J a mi spue de s e rs l o un memo r i z a dor, s i no una pe r s ona q ue c ons t a nt eme nt er e a j us t as usc ono ci mi ent os ,l oc u:

- -

p r omu e v ee lc o n oc i mi e n t oe ns u siumn os .Pa r a l ,l ae du c a c i d ne su nap e d a g og f a delconoci mi e nt o.Eleduca dorcuyo enf oque s ec ent r a en l as i m pl e m em or i . d i s i n de cenoci m i ent o e s i ndt er a . z aci n r es it aa nt i di al gi co;s ua ct o et r a ns m

bl e. Pa r ae le duc a dor que ex pe r i ment ae la c t o de c onoc e rj unt oc o ns us


es t udi a nt es ,e l di zogo cons f i t uye, por el cont r a r i o, el s i gno m i s mo dd a ct o de c onoc er.Si n embar go,a dvi e r t e que no t odo di dogo es en s fm i s mo l amrca de una r el a ci n de ver dader oc onoci n ent o.

Eli nt e l e c t u zi s mo s o c r t i c o-q u ee q ui v o c a da me n t ec o ns i de r l ade f b n i c i n


de un c onc ept o como elconoci mi ent o de l a cos a def i ni da,y e s t ec onoc i nent o com o una vkt ud-- no c ons t i t uf a una ver dader s peda gogf a dd conoc i mi ent o, a pes ar de s er di zgi co L: t eor f a de Pl at n s obr e eldi dogo no l ogr 1 mJ s a21 de l at eor f as ocr t i c a de l a def i ni ci dn c on n oc onoci n z i ent o,aun cuando par g pj a t un una de I as condi ci ones nece s ar i a s par a elcenoc i nl i ent e era que elhon n . br ef ues e ca pa z de ef ect ua r una pr e dr c ons c i e nc r, y a unque el pas o de l a :h b u l ve r da d Pa r ; do xa Z I olos f ues e b4 di s y ens abl e pa r a que e onl r e e ga s ea : . pl a t in l a phs e Je c ons ci ence no s er ef e r f aal o que e l hon x br es upi es e o no
.

r e pr e s e nt a c i one sc odi f i ca da s de l os he c hos obj e t i v os y e lc ont e xt oc onc r e t o

en elque di chos heches s e pr oduce n debe conver t / ' s e en una r eii dad.U na '
17 e Fanon T1e A? ct c bed ; Fr ei r e Peda go gy 1 8 Vtas vtx e toui s Al t hus s er Pour;1 uv pur f s Li br a i r i e Fr x' z iRe pot:Ac a n o i sh l z s p r o'1 9 6,:ypa ul oFr e p sv : se s/ o ' v $ :y k ' ' C'i kn nu a r J m6a n Re / o ox Tms n t n g a , # Re s v a xs T a , sz v, e J c; Rz; r a d.p o rJ o hn E vwi t t ,ce nt e ,f o ' rt h:st udv of De ' v e l o nme nt. n aq n o nl&q-- m-u= 't g e , l a s s , c hus e t t sl aup ( mi me o g r a f i a do ) ' R - -v v ' * '=uG n6 = 'U* =D r ' u '
... .

7 6 IL an a l u r a l ez ap ol f u c a de w edu c a cln
s upi es e, o s upi es en a d, a cer ca de s ur el a ci n d kzct i ca c on l ar e andad; ant r s bi en t enl a que ver con I oq ue elhonz br es upo uaa vez y ol i onc vi du a lnl cer ( = rer ar ecor daro r ecuper arconoc i mi ent osol vi da dos La apr ehens i n v l as uoe, .

La a l f ab e t i z ac i n de a dul t os y I al l b ea d l7 7
qpr ende pza br as des ar r one s i n a ul t nean a e nt e d an l i s i sc r f t i co deln a ar co p aci a l t' s ml q ua l exi s t en l os s er es hun l i nos Po re j en x p l o.l a pa l a br af a v e le n Rf o 2e l a nei r o, Br as i lyl a pgabr ac al l ampa en Chi l e, r epr es ent an, ca dg con s us 1 a ' mi s mar eal i dad s oc i al ,econm i ca y cul t ur a lde gr andes can. t vo r d o sma t ke s , t K i dades ' de ha bi t at ues de 1 os ba r r i os pobr es de di chos paf s es.Sis e ut i l i zan 1 % i j na l a br as f ave l avc al l ampa c om o pa l abr as gener at i vas pa r al os puebl os de Br as
.

m undo' s i no e n el es f ue r zo por r e cor dar o r edes cubr i r un l o gos ol vi da do, Pm' a que eldi l o go s ea un mt odo de ver dader o conoc i mi e nt o I os s ui et os , de conoc i mi ent o deben abor dar u r e al i dad ci e nl f f i cam ent e bus cando I a sc ' one xi ones di a l ct i cas que expl i can I af or ma de l ar ea l i da d Por l ot ant o, conoc er no es r ecor dar al go pr evi a m ent ec onoci do y a hor a ol vi da do La doxa t a m x co Puede S uper a r s e m edi ant e elI oL of al m u g en de u v el acz n di al c t u a enz r e el l z ombr ey s u mundo,l e j o sdel aa c c i u nr e f l e xi vade 1 oshombr e ss o br el ar e al i da c l , Por l o t ant o, par a s er un act o de conoci m i ent o el pr x es o d d e al f a bet i za ci n e adul t osde be i nvol ucr ara I os e c l ucandos en l a pr ' o b f e ma t i z a c i nc o n s t a nt ed e s uss i t ua ci ones exi s t enci al e s Es t a pr obl em at i za ci n r ec ur r e a pal a br as z ener at vas es cogi daspor educador e s es pe ci a l i zados en una i nves t i gaci n pr e l imi nar de l o quel l amamosuni ver s oI i nguf s t i co mf ni mo del osf ut ur os e duca ndos Lasoal abr as s e es c ogen:a )s egt i ns u va l or pr a gm it i co es deci r ,s i anos l i nzuf s t i c os Ac l ue , or dena n una c om pt xas i ur kcom t u a una r egi t m oi r ea del a mi s m a ci udav do pa f st po re j empl o,e n Nor t e a m r i c sl a pa l a br aa l ma t i e ne un s i gni f i c a do esx ci al en 1 % :s nem a s , que no pos ee ent r e l os bl ancos ) e gun s usdi f i c ul t a des f , y b) s on:t i cas ,que s e1 , . * pr es ent ando gr adual m ent e a aquel l os que a pr enden a l ee r y es c r i bi r.Porul t i m oy es i m poz t a nt e que I a pr i m era pal a br a Rener l i b i c a cuando s a t i v as e az r i s i . eI as e pa r as i l l bi cgm ent e c ons t i t uyende con cada una de el l as u n. f anl d ia ,l os educandospueden exper i r a e nt a rc on va r s as conl b bi nac i one ss gb. i c as ,i ncl us o cuando s e enf r e nt a n con l a pzabr ay or pr i nz er a vez l 1 h* vez es cc qi da s di e ci s i et e pga br as gener st i vas. elpa s os k ' z ui ent e cons i s t e en c odi f i ca r di e ci s i et es i t ua ci onesexi s t enci iesque r es ul t en f an a i l i a r es a 1 osedu. . . .

r a c i ndel ad o x aye . lI o g o sn os ep r e du c f a ne ne lma r c odel ar e l a c i Jho mb * r o

'

ydeCh i l er e s p ' e c t i va me n t e ,l ac o d i f ka c i n t e n d r lq u er e p r e s e nt a rs i t ua c i o ne s
.

que s uceden en bar r i os pobr es. Ha v m uc hos que pi ens an que I os ha bi t ant esde di chos bar r i os s on m a r gi nak es i nf ' e r i or e sei nt r f ns eca m ent v m dos Lts t e com et vh mos l . a . pt ove cbos a expe . , r i enci a de di s c ut i rl as i t ua ci dn de l osbar r i os pobr es c on s uspr opi os ha bi t ant es. Da do uue al eunosde es t oscr f t i c oses t in con f r ecuenci as enci l l ament e equi voc a. ' ' - s e an capac es de r ecr i f i car s us cl i chs m f t i c os par aa s umi r una d o s p uede que
,

a c t i t J d m5 sc i e n t f f i c a .Ta lv e za s fy an ot e n g a nq u ed e c i rq u ee la n a l f a b e t i s mo,
cl al c oi ml i s mo v l a del i nc ue nc i a de l os bar r i os pobr es, s us enf er meda des ,l a mor t al i dqd i nf a' nt i ll a s def i ci enci aseducat i vas y l os pr obl em asde hi gi ene r eve. a nl a qnat ura l eza i ' l nf er i or p de s us ha bi t a nt es .Pue de que i nc l us ot er mi ne n dindos ec ue nt a de qu e,s iex i s t ea kf m m2 i nt z f ss e c o,4 s t vs te nc ue nt t we n hs mi s m as es t r uct ur as, y qt T e s on s t as l as que deben t r ans f or m ar s e. Es ne ces ar i o des t ac arque e lt er cer mundo en s u coni unt o, y e s pe ci a l m ent e al vunas de s us par t es ,s uf r en de l a mi s m a cl as e de i ncom pr ens i n por par t e

d ;c i e r t o ss e c t or e sd e1 a sa s fl l a ma d a ss o c i e d a d e sme t r o p o l i t a n a s .Co n c i b e ne l
t er c er mundo c omo l a encar na ci n del m a l de l o pr i mi t i ve, del dem oni o, e l oeca do v l ai ndol enci a:en s unl a,c on a o hi s t r i can l ent ei nvi abl es i nl a ayuda aezl as s oc ' i edades r ect or as Es t aa ct i t ud nx ani quea es el or i ge n deI i n n pul s o aue ne va a qs a l var pe lt er cer nx undo .pos ef do por e l den x onk os,qeduci ndol c > O wc y or r i gi endo s uf or n; a de pens ar ps egn 1 os c r i t er i os de l a ss oci edades r ec.
.

' que f unci ona a n a odo de cont ext oy e r i co i l n Brls2,antes de anazar 1 as s i t ua c ones exi s t e nc i zes de l os educandos y1 gs pza br as ge ne r at i vas c ont eni das en enas pr opus i n a os el t ena a codi f i ca do d , el :s r el a ci ones honz br en z undo e n gener iz e En chue w r s uge r enci a de l os educador es c hnenos ,es t ai n a p or t a at e di nz ens i un f ue di s c ' ut i da s i nx ul t nea n a ent e con e la pr endi zaj e de l al ect c es cr i t ura L o que i nz por t a es que l a per s ona que 1 9 En Bnuu y 1 . Am ri c a hupica, e a poc i ument e chue, urmosobxa u oque po x noc es i . t . u m? de i- i s i et e puabra sp.a e na raara Bs z dit os aI e e r y e s c r j bi r i di o mx s s u b i c os c omo e lp o r t ug u a ye le s p a s o l 20. Va n Pa io Fr ele,Educapq or gwo pr t i c a aw ,>aw l Rf o dr l u ne uw pz z e Te r o
. .

s ubr a y a do,es t a sc odi f i c a c i one ss o n obj e t os c o gnos ci bl e s que a cp a nc ' di on z on z e a dor e s ent r el os s uj et os de conoci ax i ent o, educa dor e duca ndos duca ndo. , e e duca dor es .5u act o de conoci n a i e nt o ese l abora do dent r o delcl r c ul o Je cuapr a
.

por una, s ones , una egu ' ne l or den de di f i cu lt a df on t i ca cr eci ent e T< con: o va hena os
.

c a ndo s . l gLue g os et r a ba j ac on 1 a s pa l a br a s ge ne r a t i va s en 1 a ss i t ua c i

t or a s.

I a n si nt er es e s expans i oni s t as de 1 as s oci eda des r ect er as es t ni nl pl f ci t os en

es t a snoc i one s .Es t a ss oc i e da de sj a n n spu ede nr e l a ci ona r s ec on e lt e r c e rn a undo


t o pr es upone i suzda d,no i nx por t a cun di f er ent es pue. con: os oci os, va que es d.s s er l aspa r ' t es oe s2g o que j a n x l ss e pue de p l a nt ea re nt r ea nt a g oni s t a s . , v es

P o r) ot a n t ,l aq s a ' l v a c i npd e lt e r c e rn , un d op o rp a r t edel a ss o c i e dg de sr e c t o .


r .q s l o ouede i nA pl i car s u donl i naci 6n, n a i e nt r a s que s u vi s i n ut pk ca r es k de ' ns ul esf 't i n a aa s pi -r aci :n i nde pe ndent i s t a: s zvar a l a ss oc i edades r ect or as e n e el a ct o nA i s n a o de l a pr opi al i ber a ci n. a peda gogf a que def enden a os hc oncebi da en un r ea s i gni f i E n es t es e nt i do, l cat i va de lt er cer n n undo, es e n s fn x i s u l a peda gogf a ut 6pi c. Por rs t an a i s n : : r azdn es t nena de es per a nza,pues s er ut pi co no es s er s ul oi deii s t ao r < eo r j ct i c o s i no n n is bi en a conA et er l a denunci ay l a anunci aci dn.h 1 ues s r a peda goP ' lh nA e y de ln a undo.For n z u l a af g no puede pr es ci ndi r de una c oncepci n de o br una C onc eF fi n ci ent i f i ca hunz ani s t a que enc uent r as u expr es i n en uz M R pr xi s
- W

1 9 67 ( t r a d .c a s t as ae d u r a c , 6 nc o mo p vc , c ,d eu a s e s a us f s , dr i as i e l n xxr ,, q = x !

ai aaei c .e nl a que e du ca dor es y e duc an dos e nc onj unt o, a

travj s

aeIa nkus i s

7 : 1L an a t u r a l ox . pc p r t i c ad eI ae du c a ci n
de una r eauda d des hunz ani ma aoz a, J a aenur b z j an a r l em a g o que anunci . ns f or nz ut r ans . aci n en nom a br e de I a uber a ei un del hon a br e t a pedagoaf a ut oi cs 1 . a.o . .. Por ' es t ar az un, en es . na=- - u . n a p . V a M < * * Z : ' * a d D U D C ' R , C . 1 O n no s on pa R brv uva cf as ,s i no un conx pr -on a i s or hi s t 'ri - - * * u u H k' > UC kn 2 S! n'a' ci n de s hunx at i z ador ue xi xe yoy en df a cad. u.. ! n o x. - - n *R @ ' u H * PrQVI ) e un n a od ' os in -! . C O n R p r e n s l b n ci ent f f i ca de i u cha s i t ua ci un I : :z c o i r ' A l * . *0 . . WW% f ' YK I UMS HC S Q ' ' ZXS I O'' na n ' a ci n e qui er cada vez m a s una t eor f a de gc o ent o ir d eI r ansor nz a dor u si enz bar . an r ea l i da d B , h nguno e os a ct os r s f nus a: oi n a pl i c al at r anf or n a aci n de 'l u e s e a nu nc i a . Ant e s bi e n, c omo mo. denu nc i ada o d e st abl ec i uue nt o de z oq ment o de un pt oce s o hi s t ur i co l ar eii dad anunci a da s ee nc i ac i n, n ncuent r a ya pr e s ent e en el ac t o de denunci a y anu ' POr es o el car i ct er ul pi co de nues t r at eoe l . u -.:o.J-- -u - -.., - ' r A * % *'* W = W U V KK1 V Z CS 1*n Pe r m anent e com o l a educac f un en s f uue o. a' , r a . . . : n n ka t ' endenc i a ha ci al a de nu ' c dmr d Su t i a;I aa n u n ; i ' J J i A Y * H 1 L * V G r ! J * D 2 -* C . C ' O n nc i i n H oH 1 n CF W u 1 ! u * B o t * r . s e C u* ndo I ar eanda d hoy denunc i a da cede m aaana su si - * * Vi * a educaci n ' me nt ea nunci a da e nl a denunci a c uando I : * * OW ! 1P , r n vo * c ad e l ; n a . ' o R u n H o W : O -= 1 ' . P J f * ' . * S decl,cuando ya no encar na l a uni dq d dram bt i - WH C i 2Ci n, o bi en e 1f uf ur o ya no s i gni f i ca na da px a j os Kn' * G -Z z 1 2 ! D . Q r D m u. . l
- ' '
- - - . .

u aa , a b, l i z a c i n d ea du. o s yI aI i b pna z t7 9
por es o no exut e es pe ranza a ut nt i ca en A quenos que t r at in de l ogr : z que elf ut ur or epi t as u pr es ent e,o en a quenosqueven elf ut ur oc on a oa l go pr e det er .

n x i n a d o ,En a m% sc a s o se x i s t eu n an o c i nd o n a e s t i c a d ad el ah i s t o Ha : e nl o s
pr i o x er ospor que qui er en det enerelt i emm ;en 1 os l t i nz osw r que t i enen cer t e-

. .

--

z aun a c e r c a d e u nf u t u r oq u ey a i c o n o c e n s . o re lc o n t r a r i o ae s y e r n z au t p i c a es con a pr oas o l l eno de r i es go. Por e s oP l os donnador e'l


s que s dl o denunci an ' 2* 9UCBOSQB* 1 Os denunci a n y no t i enen ot r a cos aque anunci a r que l a pr es er va -

f i x d* 1$ ** VV9' ' Y X ' I S Pu tde ns e r ut pi c o s xo l o 9ue e sl on s mo, pr o.


f 't i c os. 2 2 Una pedagogf a ut pi c a de l a denunci ayl a anunc i ac i n com o l a nues t r a t e ndr b que cons i s x i r en un act o de c oneci mi ent o de l ar eada d denunci ada e n e lni v el de 1 a Hf dber i za ci dn y l a post if a bet i za c i dn,que en cadx c% o c onst i r u.

- - -

y e nu n aa c c i nc u l t u r z. P o re s os ep o n et a n t o n f a s i ss o b r eI ap r o b l e ma t i z a c i n
mG c apaces s on de des vel ar di chq es enci a. Cuant o mi sl a des vel an, m is s e
cr f t i ca en I ar eadad,es deci r,s uc onci enci aci n,ha ce que l at r ans f or m aci gn

p e r ma n e n t ed el a ss i t u a c i o n e se x i s t e n c i ze sd el o ae d u c a n d o st zq o mo s el a s

r e pr e s ent ae n1 a si mq e nesc odi f i c a da s .cua nt o m5 sa va nz al a pr obl ema t i z a c i n,

yc u a n t o m sp e n e t r a nl o ss u f e t o se nl aw e s e n c i a pd c 1o b j e t cp r o b l e ma t i a a X,
p r o f u n d i z ae ne lde s p e r t a rde s uc o nc i e n c i a ,z e v a n d o dee s t e mV o al aq c o n.
ci euci a ci np de l as i t ua ci n por par t e de l as cl as es pobr es. Su a ut oi ns er ci n

# e D e r Aa n u n c a c i l n .s J nl aat i ma j ae i p e r a n z ae si mY n n e i u l Y L C =L W u * u o e D ? R C 1 a Ku ' n uqa vi s i n a ut nt i c am ent e ut ' pi ! = = ? * ' B O ': t ' ca,l a es oer an , u W J = 1 7 -1 ! U O -. C D d Z * ' s e de br a zos y es per a r La es d- Yn pera s l o es pos i bl re -cu an
r - -- - -< ' * u A . n -- u -n n u
.

qu en c ons ervar,si e nl as sici edades r e ct or as exi sl e una c j ba j ol a m ac aa de s uf r f at e r t az ngus t f a oc u t a ec nol ogf a s t a s ur ge de l a des os per ada det e ci dn de pr ese rvar en a f mi naut ur os us u' s m et r ox l i l o o.Ent z eI a s cos asr que e l t er cer m undo puede a pps nde r de 1 as s oc i edades m et r opol i t u a ha y una que es f unda ment z: no i opf as v gent es nut ar a a queaa, s c ci cdades cuando s us ut p e cohvi er t en en un hec ho c i un --. =: . - --= Cue ndo de f eude m os es: a concepci un de l a educa * *@ VK P ' UC S*m en es dec / . en 1 . m oal A E % t e en l a m ei da en que e s ut pi ca , , '- * u * ' . a u * ev - : H ; V / C Q Q D U , n . C ' * 1 0 9ue de hecbo e s,drs cubr j eodo por ? ot ant' o on tre 2 a , - u ? * *l-> *l e W' Z ' Z <* n'd t i em m de s u praxi s es t am os t r at ando de nv - - -H m M -- - = ! u -L ' H . U oQ Q . , e ?u ' Cec i dn que c or oe s ponda d m * o de sv e s pec i ca m e n t- unm .a - - M W' u = S a1 ' n = H . E O r 1 C ? . N o exi s t e anunci a c i n s i n denunc i a' di nus mn o o -o ma
,
. - - -

que ya ha e nve j eci do. r--v* un <* C *' ' V* ue1pr es ent e, L* expc aci n mJs pl aus i bl e es ge ne r zme nt - ot r o m. ; - oW -- -. v **W G d- n n - o a -r.; 1 C S P . ! Z ' r S V D Z S Per s onls , hoy en df a, es t udi an t oda sI as pos i b<i d-a es o VWM P*r ce l op y n l ant e ne r l o ar aya con elpr d * qdom tsti esent e l o r H q o u e c ' p E r Q e E t Y e E n o .
'

n de do de a r r i e s g a r s eav i v i re lf u t u r oc o n : olun * . . 0 ; A n < * < . 7 e -=a U 1L O YE L C D C D


'

d es ue s t a d od ea p a t f ae nu ne s t a d ou l p i c od ed e n u n c yg n u n c i a c i ns e a

--

e es

U ZP : O F e C t Ov i a b l e .
' s*D'br ador ls de I a pal abr a x d be c r e e r i ne mbu g o,que e la pr e ndi z a j e de i al e c t oe s c r i t u r apr e c e d oS j e e 's e a a conc i enci a ci n, o vi ce ve r s a.La c onci enci a ci n s e pr oduce s i n x u l t ne.. m ent t CDn e l pr oc es o d: gf a bet i zac i 6n o pos t zf a bet i za ti n.A s fdebe pe r .Seg4n nues t r o m t odo educat i vo,l a pgabra no es 2go es t t i co o dexonect a do

d el ae x p e r i e n c i ae x i s t e n c i id el o sh o mb r e s ,s x ou n ad i me n s i nd es u

- -

- '-

P e D s a n e nt o . l e n g u a j ea c t r c ad e lmu n do.Esp o re p oq u ec u a n d op a r t i c i pa nc r f t i . c a me n t ede lA n di s i sd e1 a sp r i me r a spga br a sg e n e r a t i v a sv lc ia da sas ue xp e r i e n c i ae x i s t e n c i z, c u a n d os ec o n c e n t r a ne n1 a sf a ml ' l ' l a sd es z a b sq u er e s u l t a n

r M r qm os icanzar e lf ut ur o anunc i a do que nace

r nxib de l aa ccf gn r eeex va

en

eI ' -* * W a
m gv co

n -

J ed c h oa n mi s i s ,c u a n d op e r c i b e n a mxa n i s mod ec o mb i n a c i o n e ss z b b i c q s d es ul e n g u q j e ,l o se du c a n d osf i n a l me nt ede s c u br e ns uspr o p i a sp za b r %,p o r me d i od e! a sd i v e r s a sp o s i b n i d a d e sd ec o n z b i n a c i n .P o c oap o c o ,ame md a

jC'PfD de a de n

CV

l l l l a '
.

V f CC S t a 9 P o s i b z i d a d e ss em i t i p l i c a, l o s e d u c a n d o s , ;t r a v s d es ud o m ' n B
22. L; de r kc ha c on a of uer z ac ons e r vsdor a no ne c es i t a de l a ut opf z;s u ts e nc i ar wdi c. en 1 .u f ln z ac i un de l ,scondi ci ones exi s t rat es --un hecho no una ut opf a-- o bi eo en :1des eo de a ct uies , no par ac ambi vl gs .L r que nec e si t l no es Qt opf a,gno f r v ude. KdA ow z . T- i
a f wr xs/ t i unn qnt s n n pi gs . ?1. 72.

enu aci a yx I apr ocl an , a'va , e Lms z ck Rol w owa r ovt pre s 1p p : i . TO&-Y 2 f ar x' s t 'f vpp z lt vr Nueva York ( i
' '

2 1. Res pect o de 1 . di n a e ns i n ut opi s t a ae I zd

r e t or n a r:ne s t . do q uef ue e k p , n ave zu q he c ho.La d ' e r e c hel u c h.p ori d e zl z . r1 . ,e o n d l c i o ne s

82 I L an a t u r a l ez ap ol q l c a de l a educaci n
Adont evi deo e n qui nc e df as, < i g ua l que l as egunda e di ci n.? k cont hA ua ci n i ncl ui nA os un ext r act o del l i br o.
EL coLoR oEL Asua

L aa l f a be l i z a ci dn d ea dul t o :9 I aI i be f t l d lO de lt r a ba j o de gi a >t i z g c i 6n de a du l t os e se ldes a r r o l l o de l ac a pa c i da d de e x.


pr es i n, e l apa r t ado s obr el i nguf s t i ca pr es ent a r f at en a as de di s cus i n pa ra l os ducandos ,des de una an l pl i aci n delvoca bul ar i o ha s t a pr e gunt a s acer c a de l a e c on a uni cac i n,i ncl uyendo eles t udi o de s i nuni n a os y ant ni n a os,c on s u ani Ds i s d ia br as en elcont e xt ol i nguf s t i c o. y el us o de l a nz et f or a,de l ac ua le l ep o es un ver dader e nl aes t r o.fl t r o apar t a do podr f a pr opor c i onar l as her r a puebT mi ent as ne ces ar i as pa r a un anzi s i ss c ci ol gi c o de1 cont eni do de 1 os t ext os. ver a i ns i s t i r en que, pues t o que uno de l os as pect os i mN r t ant e s t as en : e vol

t Ag ua ?t agua ?C Pa r : qu s e ut ni za e la gua? sf f ov i mos ( e ne lgr a bg do) , nu 'l Cl h 's


- -

puebl o na t z,t a nl e j ano. . .

r e cuer dos , he r n l os os r c c uer dos ' t pa r a qu s e ut d b z ae la g ue ? Se ut o a pa r al a va r . La ut lz b ba mos pa r al a va rr opa'y l os a n i m :es e n l os c am m s s ol a n/ a zf a be ber r os t a n l bi n nos l a v ba mos a zf 'y nopat t Tambi :n ut i l i z a ba ne la g ua pa r e be b er ? S1 c ua ndo es t ba mos en e la r r oy o y no t enf a m os ot r aa gua pa r a be be r , ' be b a mosl a dela r p n yo.Re cue r do qu e una ve z,en 1 94,,hubo una p l a ga de l a n. g os t a s y t uvi mo s que s a c a r l a s de I a gua -. Yo e r a pe que:o, per o n l e a c ue r do de , ha bers a c a do l a sl a ng os t a sa s fc on 1 a s do s m o os no ha bf a ot r o mM o Y recuer do l oc a Dent e que e s t a ba d a gua cuan do ha bf as eq uf a y cla r r oyo e s t a ba c a s is e c o e lg g ua e s t a ba s uc i af ang os a y czi e nt e ze na de t odo t i po de c os a s .Pe r ot enf a m os que be ber l : o mor i r de s ed.
- - . - - -

dc S Cnn* r i OS de l eCt ur a y yj o cu< s e pue de a ha di r el e nor n x e es t f n l ul o i nA pl f ci t o que s upone pr a 1 i bi r s fc on : o pa r a1 os es t udi nt es de ni vel es os que a pr e nden a j ee r y es c r ,a
.

h P' ar a en x pr ende r una t a r ea as f , es nec es ar i o conf i ar e n j ag ent e COD R PZ CT OS ' l i dzt i o C0n el l a.Es nec es a r i os erun ut opi s t a,e n els e nt i do que l e henz os YS CF S O dado q l a Pza br a.

mi S8 V a nZ a dO9 S a E erque s ee s t lI ey e ndo y di s c ut i endo e lt r a ba i e de l ospr opi os

. ..

Todo e ll i br oe sa s f , de es t i l o a gr adabl e, c on una gr an f uer za e xpr es i va pe s pe ct o dd mundo de s us a ut or es s er e s anl m os s embr a dor es de pzabr as i nt ent ando s ii r de l a cd t ur a del s genci o. Si n duda,es t os deber f an s er 1 os t ext os de l ect ur a de l a gent e que a pr ende gl eer y es cr i bi r y no cos as c om e <E va vi ol a uvav qE1 da del a vep o GSi

c l q v: un c l a v o,pr oc ur e no g ol pe a r s el osde dos p .L ospr e j ui c i osi nt e l e ct uzo i de s rs obr et odo l os pr e j ui c i os de c l a s es o nr es pons a bl es de noc i one si ng e nua sy
f a l t qs de f undan a ent o,s egn l a sc u2es ! a s per s onas no puede ne s cr i b/ s us pr o. pl o:t ext os,car ec i endo i gua l n x e nt e de vzorcua l qui e r gr a baci dn de s us conve r s aei onevppues t o que s t a st i enen s i gni f i c ados g obr es . Conx pa r ando l o di c ho por 1 0:g en a br ador esde pzabr asen l asr ef er enci a sa nt esi nc l ui das,c on l o que gener dm ent e es cr i ben l os a ut or es es pe ci zi s t a se nt ext os de l e ct ur a s cr eenA os s i nc er an x ent e que s l o Zgui en con un i nc r ein l e u; d gus t o o una l an a e nt a bl ei ncoo a pe. t enci a es coge r f a1 os t e xt os de l os es peci d3 s t a s

I n z a g i ' ne n un Dbr o es c r i t oe nt er a n l e nt ee ne s t el e ng ua j ep opu l a rs i n a pl e> .


t i co y l i br ee n el cu< l os equi pos i nt er di s c i pDnar i os col a% r as en e n pos del ver da der o di i l ogo.E1r elde l os equi pos s er f ae l abor ar apar t ados e s peci zi za dos

de ll i br oe nt r n a i nospr obl e n l b t i c o s .Pore j e n a pl o un a pa r t a do s obr el i n guf s t i ca


t r gt ar f a de un m odo s i m pl e a unque no s i mpl i s t a,ace r ca de t em as f undam ent a.

l espa r auna c ompr e ns i nc r f t i cade ll e ng ua j eporpa ne de1 o se duc a ndo s .Per mf .

A CC I O N CU LTURAL Y CO N C I EN C I AC I ON

En e s t ec apf t ul o voy a cons i der a rl a ba s eI zos f i c a y el cont e xt os oc i : de mi pr opi o pens a nent o? Con r ef er enci a es pe cf f i ca a A mr i ca La t i na con x ent a r l a apar i c i n de l as n a as as en el pr oces o poKt i co del t er cer n n undo y anal i za r l osni vel e s de conc i enci a que car a ct er i z an di c ha a pa r aci n.Por u l t i nz o c ons i der ar l a nat ur a l eza y f unci 6n de una e duca ci dn a ut nt i can a ent el i ber vdor a en es t e per f odo de t r ans i c i n hi s t r i ca
Exl stencl a en y con el n&undo

En es t e m oment o pr ec e adecuado t r a z= un a n Ds i s expEci t oys i s t em t i co deI concept o de wconc e nc i a ci np. ' Elpunt o de pr t i d: de un anzs i s de es t et i po debe s er una c on x pr ens i n cr f t i ca del hom br e en t ant os er que e xi s t e en y c on el nl undo D a do que l a

c on di c i 6n bl s i c a pa r al ac onc i enc i a c i n e sque s ua g ent es e a un s uj e t o( e sdt c i r un s er cons ci ent e ) ,l ac onci enci aci n,ali gualque l a educac i n,es un pr oces o
exc l us i vament e hum ano Com o s er es c ons ci ent es l os hombr es es t n no s ol oe n

e lmu nde s i ne c o n.e l m unde j unr oc on ot z os hom b r e : S&o 1 t 7 :l mm br e a e nt a nt os e r e sq a bi e r t o s vs o nc a pa c e sde ne va ra c a bo l ac o mpl sa op er a c i n de


t r a ns f or m ar el m undo con s u ac ci n y s i mul t sneament ec apt a r y expr es lr 1 :

r e zi da d de I mundo e ns ul e ng ua j ec r e a t i v o,
1. Es t eens a yo apar e c i en l ab l an v antEdvc zl / om,lRe pi ew vol .40 n & E gos t o d: 1 97Q:4J2.

477 .L asd ospr i n x r r a sp i r t e sdee s t ew r t ka z ot a n l bi na pa r e c i e r on e ne le i e n z pl a rden l . y o dd l t ER


2. La c oBci enci ae i n s er es i er ea l pr oces o nt e di ant er lCUaIl os hoc h br es ao conul r ec ept or e:

a i n oc on u ys uj e o sd ec o no c i n a i e n t o zc - a n unac onc i e n c i gc r e c i e nt et a nt ode 1 :r OZ k I a de H . t ur : que da f or n a s:s us vi das c on : o de s uc apa ci da d pl r zt r ans f or n l ar di c bg r e aEda d.Ve lc apf t ul e6 ( N ot a de!edi t or amer i c ano. )

8 8 IL an a l uol e z a po l a i c a de I a edu c a c i n
a bi a c onci be com o m squi n% .U na s egunda f or m a,el conduct i s n l ol gi co, t n i eg: a l os hombx s . pues t o que af lm a que l a conc i enci a de l os honz br es es ls z o una zbs uxci gno. 'EIpr oces o de c onci enc k ac i gn no pue de bas ar s ee n nka . guna de e s t a s expncaci ones def ect uos a s de l as r el a ci ones hombr e. m undo La conci enc i a ci n es vi abl es 6l o por que l a conci e nc i a de 1 os hom br es aunque con' ii ci ona da puede r e conocerque I o es t s,Es t a di m ens i n w cr f t i ca, d ' el ac onc i en.
.

Ao c i n 'cu u ur aly o op c l en c i a eln I e@


u ot r o. A m enudo, es t e mi s m o pr oc es o de t r ans f or m aci 6n lt r apa 2 honz bpe y Pone en e nt r ed E cho s u Dber t a d pr a el egi r .Si n embar go,dado que i m px % a < m undo con s u pr es enci ar e f l exi va,s l ol oshom br ess on c apacesde hum nz ' zar o des hum ani zar .La bum a ni zac i n es s u ut opf a,que anunc i an 2 denunci ar pr c es os de des hum a ni zac t n. Elca r ct er r ef l exi vo y f i nZi s t a de l ;s r el aci ones delhom br e con elm undo

c i d c u ent a de l a sm a et a sque l os hon v br e sa s i g na n as us a c t osde t r a ns f or n x a ll ol oshon a br es Ci n de l ar eZi dad.I l ado que s on capa cesde es t abl e cern a et as, s
S on ce pc es de cooc ebg r 1z es ul r ado de s u, a cci one: aun ant es de f ni c f ar l a
acc i n pr opues t a. Son s er es que pr oyect an:

no s er f a n pos i bl e ss ies t a sr e l a c i one s no s e pr oduj e r a ne n un c ont e xt o al av ez hi s t t i co y f f s i co.Si nr eoexi 6n cr f t i ca no exi s t ef i n l i dad d> na,y I af hz /k dad
no s i gni f i ca na da Z ni ar gen de una s ez i et em poz i ni nt e y r um a pi da dr ucoot ec i . r al os hona br e s no e xi s t e un laquf pr el a t i vo a un wanf p que no s e n x i ent os Pa r el a ci one c on un qahor ap,un eant es p y un <de s pus v.i ) e es t en a odo,1 asr e l aci onesde 1 oshon z br escon elnx undo s on hi s t 6r i ca spe rs e,a li guZ que 1 oshon z br es n z i s nz os.Los hon x br es no s l oc ons t r uy en l a hi s t or i a que l os cons t i t uye, s hv o que pue den dar c uent a de es t a hi s t or i a de cr ea ci n nA ut u..2 k Iqhon l oni za r s e. e ' n el pr oces o evol ut i vo l os honz br es a dqui er en l a ca pac i dad de di s w ne r de . 1 Los ani 'a n j nn, er s os en un t i en: po una bi ogr af f a. nx l e s, por ej cont r ar i o, es t que no 1 es per t enece a enos s i no s l os hombr es
.

Conc ebi n A ose lt r a ba i o deun modo quel o de f i nec omo exc l us i vame nt ehu p x a . n o.Una a r a ha neva a c a t o ope r a c i on es que s e pa t e c en a l a s de un t e j e dor ,y una a be j a puede a ve r gonz a r a m sde un a r qui t e ct oc on l ac o nt r u c ci 6 n de s us panze s .Pe r ol o que dge r enq i a z peor a r qui t c ct o de l a me j or de 1 a sa h ei a se s qu e e l a r qu t e c t oc r e as ue s t o a c t ur ae nI ai ml i na c i n a nt es de er i g/s ee nl a nda d ' rea .

Sibi e nl a sa b e j a s,e nt a nt oe xpe r t a si e s pe c i ii s t as l h ,o ue de ni de nt i f i c a rl a l o Eor que ne ces i t a n pa r a el abor a rs un a i el no mi i f i can s' u es pecM i za ci n l
' ct i vi dad s obr el ar ezi Ada d no va a c on a pueden f abr i carpr oduct osde r i vados su a
. . .

pa sa da de o bj et i va c i :n;c a r e c edel sr e f l e xi nc r f l i c a nue c a r a cr e r l z aaJ a sr a r ea s


de ! os hon a br e a. Al i ent r as l os a ni n a <es s ea dapt an < 'n a undo pa ra s obr evi vi r i n ' I oshonl br es nx oi k fi ca n elnx undo pa ra s e rr z gs .7 ua dapt a r s e oar as obr evi vi rs l o sJ n i n x 2e snoo u e ' de n f i nes que deban l ogr a r,niel ecc i ones que deba n hac e r , A t ondr f a ani n a a Dzar v eln a undo,La iani n A zi zaci n, de I os ani n a zes , v esto o resu en l os ani n x a l ea una conci enci a de aque no de l o que car ece ' n uue l os aboc A' a r f a a sc o ns t r ua una bus qued: per n x a nent e.si n en A ba r go,s ibi en de hec ho l ' a s ' a be i
.

Exi s l eo t r a di s t i nc i 6n f un da ment :e nt r el a sr el a c i on es de lhon a br ec on e l N l undo Y 1 0:c ont a c t osde l osan i n a :e sc on e lnus n z o:s l ol oshon a br e st r a bl j a n. POr ei tnR Pl o,un ca ba Bo c ar ece de l o que es pr opi o delhon a br e, a queEo que A 1 8 r XF e f i er ee ns ue j e n a pl o de l a sa be j a s :< 4 2 k !f i n2 de t odo pr oc e s o de t r a b: j o,
Obt enen x os un r e s ul t a do que ya e xi s t f a des de el pr i nci pi o en l ai nx a gi nac i dn

de 1t r a ba i a dor p. ' ' La a c c i n s i ne s t a di n a e ns i n no es t t a ba j o,h r ?s ea e nl os

C a n 3 p o so e n un c i r c o ,e lt r a ba j oa pa r e u t ed e1 o sc a ba Eo sr e Ee j ae lt r a ba j od e
1 Os hon 7 br e s .La a c c i 6u e st r a ba i o no e nf unc i n de ln A a y or o n z e no re s i ue r z o
f f s i co en n pl ea do por el or ga ni s nl o que act ia,s i no por l ac onc i enci a que a s e

e ls ui e t o de s u pr opi oe s f ue r z o,s u pos i bn i da d de pr og r a n l a rl aa c c i n,de c r e a r

: e nh bnn a e nt es u sc ol n a e n a syG f a b r i c a nvn x j e l ,s i g u e ns i e n d oa be i a Je ns uc o n . t a c t oc o ne ln z u n d o;n es ec o n v i e r t e ne nn x b so n A e n o sa b e j a s l e


r a ns f or n 4 a re ln a undo esbun z a . Pa r al os hos a br e s,en t ant os er es de pr axi s, t ni lar l o,aun c ua ndo es t o no i nx pl i que t c avf al a hun a ani zaci 6n de l os honA br es Puede s encd z anz ent ei n a pl i carl ai n a pr egnaci n delnz undo con l a pr es enci a cur i o.
,

h e r r R n A i e n t a sy u t ii z a r l a sp a r an e d i a re n t r es fn x i s n : o ye lob j e t od es ue c c i n, d et e n e ro b j e t i v o s de a nt i c i p a rr e s ul t a dos .s t sa : np a r aq ue l aa c c i l ns e a
t r a bv j o,de be pr oduc i rr e s u l t a do ss i gni f i c a t i v os ,q ue s ibi e ns on zl q t i nt os de l a ge nt ea c t i v o,d n l i s n a ot i e n l po l ec on di c i on a n y de vi e nen obj i t os de s ur e neXi n. ? kn l edi da que 1 os hon a br es a cr An ef ect i vqn a ent es obr e el n A undo,e= s -

s ayc r ea t i va de lhon l br e ,s e nl ndol oc on l ai n z pr ont a de s ust r a ba j os .Elp r oc e s o de t r ans f or nv a c dn deInl undo,que r evel al a pr es enc i adeIbon a br ea puede c onduci rt ant oaI a hun a a ni zac i n c on a o as u de s hunz ani zaci n, a s u cr ec i n a i enl oo
as ur educ ci n.Es t as dt er nat i vas r evel an 2 hoo a br es u pr opi a nat ur zeza pr o.

f or n a l ndol oc on s ut r a ba j o,s uc onc i e nc i as ev eas u ve zc ondi c i ona da hi s t r i c:


11 vz a x Te p ha r dd : chudi n,z aa p a 6c z 6 n: , ,bo mb , 1 2' x = 1 slar x, BI c u pl at
.

bl e n z l t i c ay l e pl a nt e a n un pr obl e n a a' ya que I e ex i g e n que e s c o j a un ca n A i n o


8. h l o sr e t e r i n z o sz c on du c t kn z ot a Ic on z ol oe s e a di aJ o hn Bt l of fe n Tb eakf x t p v c eoA f J a l h p u e v : Yo r k ci t a de fpr e s s1 9 64 ' ' r a dp o rsa mu e lMx r e yEd wa r d Av e. 9. Kar lM m ,Cg pf / uf .edi ci t m dr Fr e der i c k Engel s, t x ' I 1 ,75) . l i Dg,Chi c / o,Che l r s H Ke r r .1 9. 5 2J j : 4g .j 98 ( t r k d.c a s t . .Etc a pt ub M a dr i d.Si dt lX 1 0. En un o de s us t r a b a j o s oe . ' ' ' t e g a y Ga s s e t di j o:. El t i g r e no s e. de s a t i @ r a ' ' . . ,
.
.

1 : Es t oe sp r o p i od e1 %r e l a c i o n e ss o c i a l e sd e1 o sh o mb r o,q u ei n du y e a: un dw t e o @ n
e 1n : uw do Po re s ol at r a di c i o n i di c ot o n a f az r i s t o r b t i c ae n t r et r a bg j on x s nu? y e: KR i & t e 1 . r h , * l a oe sn l squ eu nn a i t o.To do t r a b a j oi n z p l i c :a1 at ot gi dz d de Ih on z br tc on a o une u n l d. d - ve bl e .Elt r a ba j o qu es ee j e c ut ae n unaf 4 br i c ano p ue de di v i di r s es e g n hsc a t t g e 4e M. n' , ol nt e l e c t u < c on z ot a m- opue dep z r l oa u e s t r ot r a ba f o: 1e s c r i bf rune ns a g o,L . ue :i t l t l e l a n Po s i bl ee r h t r ee s t a sf o r ma sd et r z ba j oe sr lp r e do mi nk ode lt i podee s t u e r z oe x i #x 1 = e !t abl :
.

es f uer zo mus c t t l ar . ner vi os o o es f uer z oi nt el e ct ud.AIr es pect o,va s e Ant oni o Ge -

i ,C.l *-

yl t t e mt ur g,M a d r i d' Pe n f ns ul a' 1 9 67' p i g . 31 .

@ o Ib .n at ur al ez ap ol l t i c a 4e I ae duc ac i u n
y cul t ur a l n a ent eat r avs de I aq kA ver s g un de I a pr axi s p . se g un I ac a nda f . d .. t k e: t e condi ci enaa z i ent o,l ac onc l enci a de a shona br e s zc anza var nq nl u i J * . * n * . *W z M C 1C ont ext o de l ar eandad hi s t ur i co. cul ur a lh k os pr ox nenl os anzi z . r * * OW Ve l es de conc i e nc i a con: o un pas o n a ls haci al a com a pr ens i n de1 > oc esJM d G e coz a z i e z a c i ac i dn. pr
.

Ac cf n c uj t ur afy c on c i en c i ac n l :1
e lO bi M vi s - ,que Re v Z n l e c a ni c i s n l o,y eli de a l i s n a o,qu ec ondu c ea ls o Bps i s .

D : O 'E9n n s ,n od e b e n ' o si d e a E z a rl as u p e r e s t r u c t u r a ,d i c o t o n u z 4 n d o l ad el a
j i bl e expl j ca rl a est r ucr ur as oci i en s f ,La ext r uct uza s c vi zz xye, una ab&. napos t r a c ci n; exi s t e en l a di a l ct i ca ent r el as uy et es t r uct ur ayl a hz f r a es t r uct ur a Si no l ogr anl os c on a pr ende r es t a di zct g ca, no con a pr ender enx os l a di a l ct i ca dv l can a bi oyl a per n a anenci a con n o expr es i n de I a es t r uct ur as oci a l .
E sc aat o que l ai nf rae s t r uct ur a,cr ea da en 1 a, r el a ti ones gr a ci as a l ascua l es

i n f r a c s t r u c r u r a .S is u i e s t i n l a n x o sl as u p e r e s t r u c t u r ao1 ai n f r e s t r u c t u r a ,s e r

ndi Gi onam i ent o Nl str l co y ol vel es d. concI encI a


'

ut o s' ' , t ur ia a l a que czr * ct er / s t l c as f undana ent a k es de l a conf i gur aci un hi s t r i co cul l kponden di . cor r es chos ni vel es ues t z ai nt enci n no e st r at a r de hac er un es t udi o de 1 os or f re nes v evnt n C n h s t 6r i c a de I a conc i enci a, s i no ha c er un a ns l i s i si nt r oduc t o r i oJ o n J r J t o de l os ni vel es de conc i enc i a en I ar e zi da d de 7 $n a r i ca Lat i na.Es t o no i nvii da nd 'nfpar un *nzi s i s de es et i y x xpa ra ot r ss r ea, de 1z er cez z nundo a aquel as r ea s de s aenc 1 .s i op m et r a l i s que s ei dent i f i can c on e lt er c er m u o en t ant o ql r eas de
. . -

' z ' t j r i c o c u l t u r a l c o o a o u n as u p e r e s t r u c t u r anu e n r e l a c i n au n a i n f r a ' e q r r Y u r A r u V r * . W bs -ol r*' ' 0t ant o t r at a r em a os de di s c er ni r en t r nos r el af i vos u z j s que v
o
- -- '

n r*' * ent e nue rl os oi vaes de conc j encj a, deuen c o' s conc eb rr .

I ; au
.- -

e lt r a ba j o de 1he a a br et y u ns f o r n n zd r nu ndo, dal u ga ral as u p er es t r u c t ur a .Ptr o

t a n a b i t n e s c i e r t oq u e e s t a l t i n n a , n x e d i a t i z a d a o l o s h o n a b r e s , q u ei n t r o y e c t a n s us nA i t os , s e vuel ve s obr eu l a i nf r ae s t r uct ur a yr l ar ls obt edet er nA kA ap. Si no f uer a


Por l a di nln ca de e s t as pr ecar i as r el a ci ones en l a sc ua l es 1 os hon abr es exi s t en

j :4

yt r a ba j a ne n el n a undo no podr f a n z os ha bl a r ni de e s t r u c t ur as o ci a l ' ni de


honx br es , ni de n n undo ' h nlano u
.

di ent ec on a of ueut ede s us Ct t opoi i t doa c **0 1 *S oci eda d dtpendi ent e,t et anpr es i n.Tant ol as oc i edad n, da desen s fnus mx s on pu t e de un t odo m a yor ,d c ont e xt o ec onnuc o hut r io

Dt h l o l v a n x o sal ar e l a c i nc' r el a s o c i e d a d n l e t r o p o l i t a n ayl a s o c i e d a dd e p e n . C' 2*0t i VZ'f Or D R aS de s er de pens a nl i ent o y de ex-

s i e n c i oq ' z s o b r e d e t e r mi n a ' 'l ai n I . h q . n Y . ? * A a * u C 0 n c l e n c l a .La ' , , c u l t u ' 'd e 2

Ss m di e ex s e n pr i n a e rz ugar z ac onf gur a cf gn hi s t 6r i c o cul t ur : que henA os denomi nado c ul t ur a de1s genci o Es t e m odo de cul t ur a esuaa expr es i t . s uper . es t r uct ur : que condi ci ona una'f orm u -.--= = u - --- . . . .
.

J D I C V V Z I YP o l f t i c oe ne l c u :e v o l u c i o n a ns u s r e l a c i o n e s n l u t u a sS i b i e ne l c o n . J x t o n e l C ' ' Z e s t a s S o d e d a d e s s e r e l a c o n a ne n t r e s f e s e l m i s m o I a c a l i d a d e l ae r e l a c i 6n es obvi ame nt e di f er ent e e n cada cas o, y es ti det e r mi n/ a por


e lr o 1q u ec a d au n ad e s e mmg ue ne lc o n t e x t ot o r id es ub a t e r r e l a c i n .La

i v l ;' q l u < . L . W * l G -! H V , u u e . . S eO r i B t n a p . . ' . E . n t e n d e r l a cul t ur a deI s nenci o es s l o oos


.

a c c i nd el as o c i e d a d me t r o p o l i t a n as o b r el as o c i e d a dd e p e n d i e n t et i e n eu n

e ns fn u s m ap a r t ed eu nc o n j u o t o m ; ; o z -s G n k W e H s i e ' u c C e B z n j u o n D t z o t o m t a z y i o d z ' d t a q m u y Q j : t n S
debenz os r econoce rl a cu lt ur a o cu l t ur as n' ue a-.o..a;-- u - . , , . * ** * * 7 A * H n o ' * 1 a V O Z Q V ' . a C u . l . ? R . d HM h 1 o quer en z os de ci r que l a c O u elt u de 1s qenc i o ra el * - % *W *C d U H ! a e Z , : 1 O * d C r e*da F r l az aer r lpons en l abor a t or f os es ne cf wi -J .m. n . . ' * Q ' ? e B O -* ' ** R H >P V 1 d t er cer nx undo.Tam x co esci er t o uue l ac ul rt ur. J- 1 . a- :
' - - '- - -

j c c t e r d i r e c t i v oom i e n t r a sq u e l a a c c i u nd e l a s o c i e d a d . o b j e t oent y a s et r i t e el u na r e s pu es t a de u na i n c i a t i va s t i ene un c a r c t er dt r eddi e.


C i a ln A b se x t e n s o a a u nc u a n d os e af o r n a <me n t ep e r s o n l . Es t xr e l a c i o n e si n z p n c a n, p o rp a r t ed e ld o n A b l a d oh l ah 4 t r o y e c c i 6 ndel o sn l i t osc u l t u r ge sd e ldo n uni .

L a sr e l a c i o n o se n t r ee ld o n A i n a d o ryl o sd o n a i n a d o sr e E e j a ne lc o n t e x t os o -

-- -- --

a cul t ur a de --l -s ne *'< D ' i e nt o y de expr es i dn a quepasque per t vnec en a l i o y aqu v oz p. : ., . t enc, 2i s de l a cul t ur a con'e
.

C i ee ne v n t of e n un x e n er e l a c i o n a lq u eo r i g i n adi i e r e n t e sf o r n z a < a u * r ' o O .< a v > =HW U Br H '


i
-- - -

J -. . W . 1E = ' * 3 H . k u u nS a E 5 . / , V e Es t ac ul t u4* t dt ur a y l a i : a p one a I os donuna dos ur -* Y' . 2 = * G ' L ! K , u p O x Q e . . i . 2 S r NAcl ones es t r uct ur ie s ent r el o, dom a i oaaos v zp ,-' dnm v; ao a - W ** -H sa J ' A t ' * u C S E e skMl o,conl pr ende rI a cul t ur a dels genci o pr es upone - un M a n 4 <; . a.

r l c i ne s p o n t n e a .Elh e c h oe sq u ei ac u l t u r a M d e l q n . * n u n U ; m H * ' n U . % D 3 a Q ' J lP 0 T I B e . D . * ' C / ! ' C 2 . ! -. C 1 O a o es elde nt r e el t er c er ox undo y 1 as n a ef r upol i s vh n o nai a


- - . -

- - - -V

H G%V

d o r .( ) en x o d os i n l n a r , l as c c i e da dd e p e n d i e n t ei n t r o y e c t il o sv a l o r e sye !e s t i l od ev d ad el as e v i c d a dn a c t r o p o t a a a ,d x d eq u el ae s r r u c t u z ad ee d t a l t i z m a
daf o r n n aal ap r i n a e r a .Es t od ac o n a or e s t d t a d ol ad u k u da d del as o c i e da dd e . p e n d i e n t e ,s ua n v b i g u e d a d , e l h e c h od es e ryn os e re n an z i s n x a , yl aa n l b i v a l e n -

n.

n . --

--

c t ac a r a c t e r f s t i c ad es ul a r g ae x p e r i e n c i ad ed e p e n d e n c i a ,e nu n an z e z c yd a
at r a cci n y r ec haz or es pe ct o al as oci edad nl et r opol i t ana.

'n

'

J . -

adas e n es t ' 'l ebenx os evi t ar l as dos pos i ci ones pr ev ' i an a ent ec r i t i c ee ns syo;
A
o ' 1 5. J o m f Lu L sFl o r i nu n vc .t au a ut o rf , e
.

*s i n f r / e s t r u c l u y a d e 1 aPor s o H e d a d d e p e n d e n t e e s n z o l d e i d a p o r l a v o l u n t a d de 1 l a o q i e da d don x i na nt e. l o t a nt o, l ai s uy er e s t r u c t ur g r e s u l t v nt e r enya l ai na ut ent i c i dad. de l ai nf r aes t r ucp ar a,l i ent r asque l a nA et r ur oEspue de l b: or be rs us cr i s i s de ul ogi ca s at r a vs de n & e cani s nA os de poder econnuco r uag

Lui w1 -< : -. . . -. . ' t 4. 7f =e Loui : Azt hus s er , Povr Ma= , pa f ss u br es i e Fr a n ou-: slus prr o,.:965
'

) * C K O 0 V f 3 ' t z D l c n t e d C S * V V O D A d A l a C b t r u c t u r a d e p e n d i e n t e t s d n n a s i a d od b ;' OD : O1 Pa r aZ S opor t a r l a nl is Beer a n x ani f e s t a ci n p opu l a r. Es t oe d: cuent a de


1 %f r e c u o n t e r i g i d e zndi d e l ae e s t r u c t u r a d e p e n d i e n t e . La s oc i e da d depe ent es, por dtf i ni c B n, una s oc i e da ds i l enc i os a.su voz

t q u i p oc h z e n od e l I c l a au u ad eI a ,m e j o r e sl n u i t u c i o n e ; ' r n ' ' s u ' k u n . ' z * o % < L n % * e d l e l r r * c u e t , o ' m C u N n d L o n .

ea l t a na t u r a l e z . a poy f t i e a( s j ae du oa oon
v

Ac cl nc uj j ur aly o o j wj s xl a c j x ) aa
j o n ue s e ve f a 'obl i ga do a r en t mq i a r a k pr es i de nc u ba j ol a pr e s i n . a nac q de I as nus n a a sf uer z as oc ul t as que habf an ne va do . 1 pr e s i dent e( let uuo h ? a r k v w

vel r 1 O eseut nt i ca s i no elr z z e w eco de p a vozde u met r gpol i s:en cual qui vr ni j , nz et r upons uabl ' a s l ai s oc i e da d et ae e st .aeo c ucsaps , oc eda dobi opendj r e s p -o. u . -. ,,EI s iehci o de I a ' : Y * % . ' e n d a o d' * , C t o ' a. s er e p i t e - v ' r i ' n1 a '' el aci onesque ex s t en dent r ' o de ' I a ro-na- e. -n ' - W tX * Y S s oc i eds a a.ax u--.. -ex ' . . v ' uonc i os a s de ca r a aI am c et s upos, s j l enc j n an u su v ez a su s ro i o p p o cuando l os nuen n br os de una ' Sl : u H , L u r =' r & . e v d e . ' P r e n a . d e nd e1 . -M , cenc i oya c ceden a s u der echocu't ur. de1 s ! 5 u d e c l ' ' , . S : 1 Oc u a h d l o K - -, , 1 l o' r*' n bi c q 's t ruct ur<= r ad ca es t r ans f or n x a-u n o . - -: *' fu Q eF f a d=W H* n S oc i e da d de e s t et i p o c o a a oc on j u nt o -d e j V * ar e per a4 a n e r es pect o de l as oci eda d r ect ' , es t a do ora. pOr Ot r o ado s i uu g rupo t on a ai el pe er por u, edj o de gol p, p eza az t or nxr z nedi d4s ec oagn, ca s na cf on zf q t aq a- un --. -. . !,de . . ,
--- '

u !s u i c i d i o ,r r a sl oc u x !e n a p r e r x , s u nn a e l a s c d l i c ov i v i er u n . t o a. l a a n d r e s . za ndo pk nt or es can a ent e el non a br e de r e vol uci n a s u nA ovi na i ent o, s i zu ' i un

; ' o d a k ' z n P a o b d r o Q ' s r

E ' B ' u P On ' z i t a r b r a s n e i oq u e d e p u s o:g u b k e r n od ec ' k o u l a r t e n1 9 6 4o t o r .

--

q u r s od qa c c i u nc o h e r e n t es e g u nn u e s t r oa n : n s i sa n t e r i o mu n .f d r r e zv p o nr /a d es e r v s l , r a eh a c i aI an n e t y * p o l i syl av i o l e n f a, ' s u x a s i c i nd es n e n c i o:' p r o p o

z e U r ' Q e N n V c s g e n P q / j e o -

P u e b l o ' / 1 O e r a v i a b l e B e v a r ' a c a % u n a p o l f t i c a d e ' s e r v n i s n : o h a c i a 1 a n e t r 6 l o us s ialux i s na ot i en. n os er on a pf ac on I a cul s ur , dels genci oi nt er na nx ent e.l r an a .
POCO e r a pos i bl er ea l i zaruna p ol f t i c a de i ndey tndenci aha ci al ana et r lpel i snl ant eni La e nao ss oc l a i e cul da des t ur a l a de t i noa )s ue aA er nc i i canas oi nt er s e nanv es t ent a bl ec e. i er on con a os oci eda des ce r r adi s
des de l a poca de l as c onqui s t as es paol as y por t ug ues as,cuando t on a df or n: : l acu dt ur a dels Jenci o.A exce p cf an de l a cub4 pos r evel uci cnar i a,rs t a ss c ci e da. de Js i g uep hoy e n ua , an c er r a das c on , oa nx es. t z son s oc i eda des der endi en-

o n C l LU v Y 'U Qc c ' z' w i e z S uF eut ca c r ea una nueva cont r a di cc un ed con vna-' -l b d as co n ,e cue n cf as s i gi en. t es .En pr i n a erl uga rr el n uevo r gi u , en pu ' ec ' o n a pe r def i ni t i va nx ent on l a c uI , n. . a.1 u-=. yv er s e ob2 ia do a ' es or epas ars uspr o pi as ot e sc i oae, -u au U H V ' O Ezf f o ef -d ' t er na con a oai exl er oam a r nr e. ( ) e n s ado h , ar t en z j pue de a ux ol o e . ! n 3 f M R qe r e l s ze nc l o. cn r e r c e r 1 u. ,e -1 uc en o asc. n ao delpue. bT o puede r et r ocede r y vol v ' er' i C:N '
u-

Y *D a

'

'

'

t e s pa r 1 a sc ua l e ss 6l o ha c a n a bi a do,e nd i f e r e nt e ss a on z eht os hi s t r i c os,e l

'
-'

' po 2* POPQ1 i S n' O' Es t i nz u l a das > o r -' l ' as p v lu i nz a y e t s d a ,a a c f o v n ' a l i s t a J x n , as cj as es s : j on, et j da s vi vi r f a nI a cus i n de es t ar par t i c i rans f or n z a ci one s de s us c vj eda d cuando d. KOK n a . r ?*/ O *h a' t =' * 'e s E q p l a -- - ' a u a . --4 N M UPUI *DUO as t ut an a ent e. E n per u m a i ent r as gj e l gru m ' bl n qr upnz z aa ,e n1 oss ecun r esn ajsce p? ' or i gi na. r a t a , qu ones O& + 1 '1 PO' os m a uchas de sus ac c f der e nI :68 p er s e g uf as us obj e t i v os ' l f t i e sn a at a. i La r a dos d* l ae s c ci edad per ua na ; :. . M% =a u , b ue nc ? . o , a t r a v # ,d e s t a zr u p t u r a , , c o na c , i , v , :. conz enzar on a ea, er... a- - =n . 2 -= ' u -a ' . n n e u ' d a. e nq u es es a t i s f a c e ns u < sd e r m o n a n . , = : cad. vez nz ss ey; - ; e nx as s, t i endon n eca * Q D Q C D E Q 'S Lf r e c u e n c i as i n ot a n a b i nan A o d i f f c W a l A l a ' o W Y

no

=U

c VO ''

J p V J s .

P o l od e d e c i s i ndc u 2e s t i ns u j t a s : p o r t u g d, E s p a u a , I n g l i t e r r ol o s E s t a d o s
Uni dos .s tns oc i edades l at j nc qs a er i canas s on s oc i eda des c er r a das car a cs er i za das

--

- ..

po runa e s t r uc t ur as o c i a lr f g i dan x ent ej e r p qui c a;y .rl af a l t a de s a e r c a do:kz t e r . nos.pues t o que s u econon a f a es cont r ol ada des de e le xt er i or ;p or l a exr or t a.
ci 6n de nl at er i as pr i n a as y l ai oa porr aci in de bi ene s nl anuf act ur aac ss s i n pcder

ed e c i s i ne nn i n g un o dea n a bo sp r o c e s o s ;N ru ns i s t e n , ee du c i t i v o pr e c a r k o ys e l e c t i v oc u y . se s c u e l a ss o nu ni n s t r u n A e n t op a r an a a n t e n e re ls n g z# v o ;p o r

zs Jaaa,. 7 f 0 H = a S P A r . e l g r u p o d e p o d e r , u u e s e . ; . =' ) : , U F r ' R n . d 0 .S f r i a sc o n l z a i k c . Z ' et 't en & odo e lenf oque po pu l i s t a t an n u; z--u* .
,
- .
.

W nlt ur a l eza de 1 - nUZ

C l e v a d o sP o r c e n t a j e sd ea n z f a b e t i s mo ye e n f e r n l e d g d , i n c l u y e n d o1 . si n g e n u n ' C ?' f den on 3 i sl de sw enf er n a s da de st r opi ze . ' ,qu ee nr e a :da ds o ne nf e r s l ed a d e sd e ls u b d e s a p r o n oyl ad e p e n d e n c i a ;p o rt a s a sia v ma n t e sd en l o r t a n d a d

bi oD z ro u ra a. po r eso en j o que se n' uc ha s y xt es de l r er c er s n u naa -.. , . ' . .es --. ' u u, a i k vat e hl ci al an z e t r ao on--. --*'C ce . . Q Eb eBobi agr i v. j ndeneo. zf ent 9QC er n oe zw no s ea el F ctpe: de n a aut ener ni s i qu i q M ra un a p f t i ca rel a t i v ama
AV W l b v O o ilBZY O ' R Cul ur ' df 1S d 'e nc i o,o bi en a r A ei ns t ak r

X l F e e f J e ' r C e O D a

i t l f d W e D s t z u t e p u o r u z e s n u t d c i d n q u e a a A e n u d oa c a r r e a d a h o s i r r e p i r a b l e s a 1 1 s f a c u l . t e s ; por una ba j a e xp tc t a t i va de vi d. y una e l e va d; t a s a de de nnu uesoj a. Exi s t e un ux odo de c onc i enc i a que cor r es wn de a l ar ea udad concr e t a de

-r--* F' =b ?T VandO * n z i s n : o t i enx po I a cu l t ur a de Is ue r nc i En : 9 61, Ja n i o ( l ua dr o s na x u . o e nr 1r gve2 j nt er no


.

es t as s oci eda de s dependi ent es.Ea una conci enc i a bi s t ut i c ar n ent e condi c onada Por l a se s t r u c t ur a ss xi ges .La c a r a c t e r f s t i ca pr k A c i p a l de e s t ac onc i en ci a,r a n

n i eFo vi ct or i a el ect or a l de

C e Idic q m Ve i c ad eu , de p .nde nc i ar e s p e ct o de I a' n a e t r upons y d. cont r o, s o. br e1 . gent e. Il ro l a z :s u bN i et e a, es es vn e ly x x j er j per a dau, ent e anunc : , nes ' 'V 1 d s n ' e r r p o s : l a per s pect i va cr i s t i a na y oao, i o! s i uo , ,eo L s , 'aos par ec e quen por e l cont r a r i o de 'r d * *lh >l a haF ent r el a, n , i s i onesen s fy e lr es c er o unao 9 S%
. pe, x t er r oao de m i s o '
'

i a de 1 r 'D * Z'Sf 'n l I a -hi f-or st a n qq i un ! nt en


R

7 : 9 g Q e e v a f r D f a t c a a l y M o t Z u s 1 :

g v e C n W c i x d i c x ' f O D ' O 1 8S c f i e d a d u y a e s t r u c r u y ac o r r e s p o n d e e ss u l c a s i a d h e . ' Z ' *C ' e z l i ' z O bi e t i va ,a oc qc a s i t nn A e r s i unp e n l a r ea uda d. ' t 1 , . c on c i e n#

z ft i da DO P09 ** 1 *' Qi i ti e nt e di s t aac ar e s pec t o de 1 .r eaud.d con. o pv r . c i as on.

1 6* ZS i nt e r es ant e a dvr r e / c u z o s e r oduce e s t o en l q E x i s t e u n , c o i n c i d e n c i a s i v n i f i c a t i v g o e Q x f ' t o 0 4 n ' i s i n d e b e s a b t r u i e nl a d f i n a c o a a o t z R e nt r e l a &u na c i on e : u e s r l sv gj es f a i n a s , . q J E1 , z Q a t ooce pt oe de l sy a a j s j oar y se or i gu, x eo 1 ., np , t v qpozs par a P

* R * * & W * ' ' ' 2 ' F e X' h' Zu d ' * FC' ' e r t ' o n ' C ' a r e n Q i ' z , N u e v e Yk ' k n z b x l : e h r Bo x, o ks 1 9j 4: y 3 : a r l popp e r T: e qb *.B so c i e o a n d J a n, e ., e , ( / l ue v a Yx ' k ! 1k r 'A :x l e )
' Zs ' .:un r ' T P e! ' '8. t e mW O do conci enci es ui f apr odon a s q eot een l 4 :zena,r az akx ae% 2 :p:: , 0.zat i . nedondt 1 :nor n l apa nl ospr aadesl at i fundi os .Lu szonasrur gu t ons t i tuyel . s oc i edade:c ee m
que p & qt i enen i nt: ct a1 :c ul t ur a de1 s enci o.

1 7 , Ac e r c ad e1 A GK B > z i e i de :c e r r g da s * v a : eb l e n r kBl r g s o n;T& Two J@ > azvo f3f / . . t r ,

x s.

IL an a t u r a l ez ap ol i u c a de I a ede c a ci n 1
* conci e nc zj xg eavJ ouns i tva A nt er i or n a ent e,l a conci enci a popu l a r er as enl nnt rans i t i va,y l i nA i t ada a s at i s .

g wmi nc ul t ur aly c o nc i e nc l ac ln 1 97
de una s oci e da d dependi ent e, g rupos de hz t el ecp uZes y es t udi ant es , pe r t e ne. ci e nt e s ric s n t s nl t s 1 a fl i t t pt i v: l z :i idl,pr ocur an i nl pl i ca r g e en t zr e l l a d j s oc al t e ni k endo a r echa zar es quen n a si n a por t a dos y s el uci ones pr ef abr i cadgs.

t r a ns i c i 6 n hi s t r i c as eva na g udi z a ndo,e vi denc i a ndo L : sc ont r a di c c i onespr e pi a s

t . elcui en a er ge del s genci o, l ac a paci da d de l ac onci enci am l ar s e anA pKa d a odo que l os honl br es conenzan a s er c apaces de vi s nnl i zar y di s t i ngul le n o que has t a enf onc es no s e haEa ba cl ar an x e nt e del i nea do Sibi e nl ai kf er enci a cuat at i va eny r e conc i enci gs en n l i nt r ans i t i va y c onci enc l :i ngenua l r a ns i t i va s e puede e xpl i ca ra t r avs de1 f e nnx eno de en a er ge nc i s d ebi do a t r ans f or m aci ones es t ruct ur al es en l as oci e dad, no hay f r ont e r asr f gi damrnt e def i ni dasent r e moment os hi s t 6r i c os que pr c duz can cam bi os cea l i t at i vos
.

I . c erdes af f osr e l a t i vosa ne c es i da de sbi ol g i c a sAl ol a r g e delpr o c e s on x e di a n.

, La sa r t e sg r a dua l n A e nt e dei a n de s e r una n z e r ae xpr es i n de l av i d f b c ; de l a bur gues f a en as ce ns o y conA i enzan a encont x ar i ns p/u c i n en l a dur a vi da del puebl o. L os poet as eon n i enza n a es cr i bi r ac er ca de :go n l l s que de s us a n x or esf r us t r a do s ,e i nc l us oe s t et en n as e ha c en : e nos s ens i bl e r o,n a l sobj e t i v o

en l a conci enci a de l oshom br es En m uchos s ent i dos ,l ac onci enci as emi i nr r a n. s i t i va s i gue pr es ent e en l a conci enc i a h4 genua t r ans i t i va Por e j e n n pl o,e n Ladnoln z r i ca cas it oda l a pobl a ci n can n pes i na s e enc uent r aa ;n e n un es t ado de c s i x n n er s i n, que pos ee una hi s t or i an x ucho nl ls l a r ga que e la ct ua le s t a do dl e enx er ge nc i a. En l a et apa a nt er i or l a conci enc i a canl pes i na s enz i i nt r ans i t i va i ne r opr oye ct i r u z unl er a bl es nut es ,que s i gue n vi gent es a pes ar de lc nn n bi o de l a conci enc i en e1s ent i do de l at r gns i t i vi da d Porl ot ant o,l a conci e nc i at r ans i . t i k:' z A ner ge con: o conci enci a x genua, t a ns on a et i da con z oI a pr i m a era.hl o obs . t lnl e, s ee nc uent r a ahor ai nduda bl er a ent en a s di s pue s t a a per ci bk el or i gen d
. .
.

li Yl co.Ahoc a ha b: lq cer ca delcan x pes i no l abr ador,no c on : o concept o nl et sf f i a . s c oya bs t r a ct o, s i no ent endi ndol o coax o un hon z br ec on una vi da conc r e t g. En r )ca s o de Br as i l t os can l bi os cual i t at i vos m ar car on t odos l os ni vel es , es de l a vi da cr ea t i va.A m edi da que s ei nt ens i f i c l af as et r a ns i ci onal es t os gr u. sa ct i vos s ec once nt r ar on m s y m Js en s ur ea l i dad nac i onal par ac onoc er l a

n a e j or y cr e a rf o r m a a s de s u pe r a r el e s t a do de dep ende nci a de s us c ci e d ad. La f as el r ans i ci ona lt a nl bi n gener a un nuevo es t zo de vi da pout i c a, ya que l os vi e j os n l o de l os p ol f t i c os de l as o c i e da dc e r r a da y: no s on a de c ua dos
al l fdonde l asn n as ascons t i e aye n una pr es enc i a hi s t r i ca en as cens o.En l as oci e. da d ce r r a da,l a sr el aci ones ent r el a l i t ey e lpuebl o cas ii nnx er s os on nl edi at i zadas por l os l f de r es pol f t i c os, que r epr es ent an a l as di ver s as f a cci ones e l i t i s t a s. En Br as g, l os l f der es pol f t i c osi nvar i a bl en n ent e pat er nZi s t as s on duesos no s l o de l as t g er r a ss i no t an a bi n de l as n a as a s popul ar ess i l enci os as y obedi e nt e s que

es uR n l bi g ua e xk s t enc i ae n1 g sc ondi c i one so bj et i va s de 1 as oc i e da d.


La apar i c i n de l ac onci e nc i a popul ar i n a pca, s i no l as uy er a ci dn de l a cul e ur a de ls zenci o,cuando n a enosI a pr es enci a de l asnx as asen e lpr eces o hi s t . r i co que pr es i ona ? l a ht e en el poder, Sl os e puede ent ender con n o una di

s ee nc ue nt r a n ba j os uc ont r o l
. de Lat Pue s t o que l as r eas r ur a l es i noa nl r i ca no s e vi e r on en pdnci pi o af ect a dg s por1 a sr upt ur asaca eci das e nl as oci edad per nl anec i er on pr edon A I ' nant e n a ent e ba j oe lc o nt r o lde l o sl f de r e sp oBt i c os /'En l os c eat r os ur ba n os ,p or e lc o nt r a r i o, s ur gi un nuevo t i po de l i de r azgo par a nz edi a r ent r e1 1 : l i t es de poder y 1 as nl as as en n e r gent es:e lDder az go popuDs t a Exi s t e una ca r act er gica delHdera zgo popu l i s t s que n a er ece nues t r a pa r t i cul ar at enci 6n:nos r e f er i u z os as u ca r Jct er n a ani pul ador. Si bi e nl a apar i ci n de l a sn x as as no per nt e que c ont i n4e vi ge nt ee le s t zo pol f t i c o de l a ant i gug s oc i edad cer r ada , es o no s i gni f i c a qv c 1 a :n q ns a ss ean capac es de ha bl a r por s fni n n as Si nz pl enz ent e han pas do de l a cas ii nn a er s i n aun es y ado de conci e nc i ?i ngenua t r ans i t i va.Podr f adecls e dell i der a zgo popuns t a que cons t i t uye una r es pue s t adecuada a 1 nueva pr es e nc i a de l ?s m a l s as en e lpr ects o hi s t r i co.Per o es un l i der a zgo n n ani pul adorsn n a ni pul adorde l as n z a s as , pues t o que ne puede n x ani pul ar a l a l i t e.
. .

n n e ns i n de un f e nda x e no n l l sc on A pl e j o.Esde c i r ,l aa pa r i ci n de l ac one i e n.

'

c i : D pd c , s i bi en i ngenuana ent ei nt r ans i t i va, t a nA bi dn cons t i t uye una et apa de 1 :c onci e nci a en des a r r ozo pr opi a de l a it e en e lp x x l e r E n un: es t r uct u ra de dot n i nl c i nj el s zenci o de 1 as nv a s:s popul a r es no exi s t kf as i no f uer a por 1 *:l i t es de poder que 1 as s ienci a n,niha br f a una zt e de y oder s i nl as nl as as / t : fc onz o en l as nz as as exi s t e un m n oux ent o de's or pr es a cuando conenza na Ver l o que ha s t a ent onc es no ha n vi s t o, e xi s t e ent r el as l i t e s una s or pr es a equi v: l ent e cuando s e ven des enn n as ca r adas por l as nz a s as Es t e dobl e des vel a nitnt o pt oduc eq ns t edades t ant o en l as n l a s as c onx o en 1 a s l i t es de 1 poder L:: n n Rs a: est in Rns i os s de I i ber t ad,ans i os asx r s upe r ar el s ienci o en elcuZ hln vi vi do s i en l pr e.Las l i t es es t /n a ns i os a s por cons er va r els L l & g quo per n l i . t i endo s l ot r ansf er nl a ci ones s uper f i c i a l es des t i nadls a evi t ar cua l qui e r can a bi o r ea l en s u poder de dec i s i n , En el pr c ves o de t r ans i ci n,elca rl ct er pr edou A i nant enz ent e es t s t i co de l a ' v s c .wl a dc ev t zdl. da l vgqr gt a du: l nx ent e w un dk nan i s ny o tn t %a l as di n a e n t' i ones de l a vi da s xi : 'La s cont r adi c ci ones s a l en a l as uperf i ci e pr ovc vando r dl i t os en l os c u des l a c onci enci a popul ar devi ene n a s y ' CO C n a sexi gent e' ca us ando cada vez na a yor a l ar n a a ent r e1 a, l i t e s./ k na edi da que l as l f neas de e s t a
.

2 4. V a s ee lv xc e l e nt ee s t u di oi l l l e Ro j e ofpo e t ai st h es f o z mbi c a n Re v o l ut i o nw ,Af d a v oaa y, vol .: 6, m 2, abr i l . m ay o de 1 969.


z5. En Am hc .La t i na,t a sT v x d- e e :n xi i v w na , bdi v i u yc uba s .qu e bz uoas w ot - t u.

r , sc v r r a da sde1 a sI r e a sr ur ze s .5 i ne mbeg o,@ 5 l ecub al o g p sq u ee lc a mbi of u e xp e nna n e n t e. l i -i -t -, i -i h -: i i f dt . d-. ss b . S C YQO i r B S t r s ur e v ol u c i n ye g o'1 .p r e s e a c ud eI o sc a s , p c s ' nose nl a vi d as o c i t a n t o de s i : j i c oc oa a oa e Bo uv i .e , ,c omo
'

nci ae a que l l a aper t ur ai ni ci g, un hec bo i ndi s c ut i bl e

tL an a l u r xez ap ol i t i c ad el ae du ca ci : n
L. n n ani pu l ac i n popul i s t a de 1 . , na as as debe c ont enz pl ar s e des de dos oer s . Pe ct i vas di f er ent es Por un l ado es i nne gabl e m a ent e un t i po de opi ceo p out -i co que pr es er va no s l ol ai ngenui dad de l a conci enci a enl er gent es i no t a n n bi n
.

M czn c u. ur aly o o nc l en c i ac i n I 99
s e enc uent r an en es t af as e hi s t ur i ca,que no puede ent ender s ef uer a de l a con a pr ens i n c r f f i ca de l at ot a dad de l a que f or n : a n pa r t e, vi ven en un czn: a de pr e r r e vol uci n cuya cpnt z z, r ox nn H ct i c a es e l gol pe .

1 :t e nde nc i ade I a spe r s ona sa que io en l a sd/i j a poroy r ol a do,e nl an z e di d;


.

En ? / n x ' r i c a La t i na, e lg o# wd r EJ /JO s e ha c onve r t i do e nl ar e s pue s t a


de 1 a s l i t es de pv er e conn n i c oyn a ii t ar a l as cr i s i s de or i gen popul ar . Es t a r e s p ue s t av a r f ac on l ai nEue nc i ar e l a t i va de l o: n a ii t a r e s Seg;n el gr a do de
.

en que r ec ur r eal a pr ot es t ay l as exi genci a s de l a sn a as a s, l an a ani pu l a ci n


.

e es t e nx odoaelnuevo es t uo de vi da m ut i ca que s e encuent r a en 1 ass oci e da desen t r ans i c i n no s ec onf i na a lr olnz ani pu l a t i vo de s us l f der e s, que n a edi an ent r e1 as n a as as y 1 as l i t es En ef ect o, el es t go popuns t a de acci n r ol f t i ca
.
.

P ol f t i c aa c e l er a pa r a d j i c a n a e nl ee lpr oc e s on a e di a nt ee lc ua le lpue bl o de s c ubr e 1 .r e di da d.Es t a pa r a doj ar es u z a ee lca z i ct e rau l bi g uo de Ip opv 4i s n o:t sn a r upu l a dor , per oa l na i s n: ot i en a r o es un f a ct or de l an z ovii zac i n denz ocr lt i E ) c a. x

v i ol e nc i aye ldt 1 is ubs i g ui e nt ex e pl es i dl de 1pk v z bl o,e lL oq ? ede E& z g do G r ea c t i v a pe ne lp ue bl o vi e j ospat r one s de c on x p or t a n a i e nt o,pa t r one s qu e pe r t e ne c en
as u es t a do pr evi o de cas ii nn a er s i n. Sl o es t a ir ea ct i vaci np de l a cu l t ur a del s ienci o puede expl i c ar I a pa s i vi da d del puebl oc ua ndo s e ve enl r e nt a do al a vi ol enci a y elgobi e r no ar bi t r a r i o de l os gol y es n & dl ' t ar es en Lat i noanA r i c a ( c on l as ol a exce y ci n de Pe r l . 2 ' Se debe s ubr aya r que l os gol pe s #e Es .do

e pat er na ns nx o nA ani pul at i vo, elpopu l i s n: o of r ece l a pos i bui dad de un anns i s cr f t i co de l an a ani pul aci n en s f I l ent r o de t odo elj ue go de c ont ra di c ci ones ya n a bi gedades l a a p a z i c i n de 1 as n a as a s popul a r es en L a s s oci eda des e n t r ans i , c( 6n pr e pa r ae lcanno pa r a que 1 asn a as ast on a en conc i enci a de s ue s t a do de pe i E n. oDte' TZ c on l o hen a os di c ho, el pas o de 1 as n a as as de un es t ado de conci enci a s engi nt rans i t i vo a uno i ngenuo t r a ns i t i vo es t ana bi n eln a onx ent o de un de s p er . t a r de l a conci enci a por pa r t e de l a s nt es , u nn a onz ent o deci s i vo pa r al ac onci enc i a cr f t i ca de l os gr upos pr ogr es i s t as / u pr i nci pi o es t a conci enci a es f r l gu, s is ur ge ent r e pequeuos gr upos de i nt el ect uzes a un n a ar ca dos por l a ii enaci n
.
-

e ca bage ne r a ndo c ondi c i onespa r a qu e1 o sg r up osdej ve ne se i nt e l e c t u2e spr o r n ue vl nl a pa r t i c i pa c i n pol f t i c aj unt oc o n elpue bl o 2 d k u nque es un e j e n a pl o
.

e n? k n n r i c a La t i na s on i nc on x pr e ns i bl e ss i n una vi s i n di z c t i c a de 1 ar ezi da d:
t odo i nt ent o por conl pr e nder l os n a e cini canA ent e Reva rI a un pa nor an ; a di s t or . s i onado I nt e ns a n a ent e pr obl en l t i cas ,de s ennA as ca r ando cada vez nl is s uc ondi . ci n de dependenci a,l a ss oci edades l at i noan x er i canas e nt t a ndci dn s e ven en.
,

f r e nt a da s ad c l po s i bi l w ' l a de sc o nt r a d i c t oda s :r e vo l uc i n og o tw JeEA

.C- t o

n x ls f ue r t e ss on l as bas es i deol gi c as de un tol ; w #e Es u do, n l l si na pos i bl el e r e s ul t a a ung s c ci edad r egr es a r2 n a i s n ; o es t zo pol f t i co que cr e 1 as c ondi ci ones

de 1g o l p e.1 7 ng ob n eJ e Es ud o dt e r ac uZi t a t i v ament ee !pr oc e s o de t r a ns i c i n


hi s t r i c a de una s oc i eda dys eha l a el conenzo de una nueva t r ans i ci n.En l a et a pa t r ans i ci on2 or i gi n: ,el gol pe e r al aa l t er nat i va a nt i t t i ca de l ar evo. l uc i n;en 1 : et apa t r ans i c i onz ,e lgol pe s e dqf i ne y conf lm a con; o poder ar bi . t r ar i o y ant i popul a r,y s ut endenc i af r ent e al a pos i bzi da dc ont i nui de r evol uc i 6ne s. conve r t i r s e en :go n a l uy n a is r f gi do. En Bt as n, L tt r a ns i c i n qu es upus ed g ob n eJ eL s ' nl o es t a bl e ci l ar e c a p i p a . l ac i n de una i deo c k des ar r ol l o bvs a da en l a ent r ega de l a econon a f o na ci o -

uni ver s i t a r i a. 7 2n a e di da que enx er gen con n a a yor c l ar i dad I as cont r adi cci ones t f pi cas de una s oci e da d en t r ans i ci n, es t os gr up os s e nl ul t i pl i can y s on ca pa c es de di s t i ngui r cada ve zc on n x a yor pr eci s i n t odo a queno que f or n aa pa r t e de s us oc i eda d. Ti enden cada vez n a ls a uni r s eal a s nx as as y opul ar e s de di v e r s a s n c a ne r as: a t r a vs de I a nt er a t ura, l as a r t e s pl ks t i c as el t eat r o, l a nx s i ca l a educac i n 1 os depor t es y el ar t ef ol c l 6r i co Lo que ' r e s ul t ai n a port ant es 'l a
.

c u l e u r a lde l as oc i e da dc o n: e fo nj unt o,ii e na c i un r e f o r za da po rs uq f or n x a c i np

nz a i nt e r e s e se xt r a nj e r os ,una i de ol og f ae nl ac u< . l ai dea de h :gr a n ez a pr es .


a t er naci ong lr e enz pl aza a l ai dea deln , oaopoDo de Es t a do conl o bas e de1des l. r r ol l og. l :I J no de l os r equi s i t os bss i cos de es ai de ol ogf a es , nec es a r i anz ent e,el s ne nc i o de l os s e ct or es pepul - sy s u conf gi ent e expi s i n de l ae s f e r a de l at om a de deci s i one s. Las f uer zas popu l ar es deben por l ot ant o,evi t ar caer en l ai ngenua ius i 6n de que es t a et a pa de t r ansi ci n pueda of r e cer a per t uras p j d t r a ns i ci ; n Ant er i or que l es per nx i t an r ees t a bl ece r el r i t ql o de i et apa e uy o , c n a odel o poKt i co cor r es pondl a a una i deol ogf a de des a r r ozo na ci ona l popu l i s t a. uas q aper t up a s v de l a nueva i a s e de t r ans i ci 6n t k enen Fa s e m o 4nt i c? r topi a. Estas apert r as no s i gni f i c an un r et or no a l o que f ue, s i no un t on l a y da ca u dent . r o Y lJ uego dt M 0m a yj o r' . oM s exj @j q j o por j ai de ol ogf a domi ng nr e. Cual 27 Al t bps s e r 'xpl i c a,a t r a v s de lsn i s n x of en6n l eno de 1 a vuel t a drlpuebl od g ienci o,d

c omuni n qu ea e nos de e s t os gr u pos s on c a pa c es de l og r a rc on e l pu ebl o

R' s pue s pof l k i r as a usw nge va conc i e nci a En es l ep unt ol a conci enci a cada vez n a ss cr f t i ca dc es t os gz upos pr ogt es i > t *s ,que S ur ge de l at r ans i t i vj da di ngenua de 1 as nx as asen l e r gent es s ec onvi er t d f f o e c 'i v a r al a conci enci a de l as l i t es en ely x xs e r Las s en un es a 1 3 edades que
,

26. Fr a nc i s c o gpei f or ! en s ui nt r oduc ci un a l a Lauc ac. o con, Fr o pn / c scwJ, Ara s , gear pa ul o ele, p r sza que h an x bi g 'u edad e sl ac a r act er f s ti ca nr i nci oz deIooous n : o EI qr Mg- n. .
.

p r o i e s o rd es o c i o i o g f a te su n od el o sn a e j o r e sa n a h s t a s' d e lP @ ' P u u s a a JE 'lce n t r od ' e Es t u d Y j od' ' e l '


Eks ar r oc r e l ca nz bi o soci u at ca n , br i dge sfa s s a c sus eus ha pubnca do r ec i ent enz ent r una t r ducc i un de es t a i nt r oauc c i u ' ae L , n o r e t t as i o v t rd ev i r c u : a ' c i au n a i t a d ,

h e c b od eq u ee lp u t b ' l or u s oh g y as o p o r t a d ol o sc r f n l e n e sd el ar e p r e s i g nt s s i E n gt . .

e s t r u c t u r a i sd gc r i s ep e u t i c .b r a s u e i r a ' s ae v i s vc ' p f p i z a p z oB r a n ui r an1 7e o e r oa e1 v 6 s .


, . ,

28. Fer n,ndo ' f r nr i que cu dv

.s l egemoni . bur guesz e i nde pendnc i a ec onn* ' ra;r a t me s

, n2 l ua n a t u r a l e z ap ol q j c a de I a edu c a c j ,n
wt o por elputbl o ae nn. me ..a r evol uci ona r i os debe n dar prue ba de s ur es g -W V F Conf f zn en 61 no c ona on a e r a eq t r at egi as i no comao requi s i t o ' i pl cj t - de H l f revo! u ' na o u, a z nent a le nt odo m a onx en. c ona s o.Es t e com a pe enu. oc c q ,e j e j gv e'f wj t o per o es r e vi asnens a en e l a-. : -xa. > Y -r -' -- u= L r a ns z , c l . on . c r e a do y .r un g o I , ea eEs ua
-

Ac con c ul t ur qly c o nc i en o i a c l n l 1 o3
daba en z ecor az c e r1 a cap uci dxd de s nz a r con; o condi ci n i ndby ens a bl e de i ox ef er enc i as a l os can l pes bl os en el I l i a r i o Boza ut nt i c os r evol uci onar ios Sus r vi a no so expr es an f it a de z f e cr oiaun cua ndo cons l a at en v e nr e ha c f a not ar que
.

no pa r t i u i pa bq n en e ln . o vk u z i e nt oa ue r r nl er o.? k unc a pe r di ui a se s pe r , nza s de


poderf A dm e nt e cont arcon s u pa rt i c i paci u.I ) ent r o de lnl i s nl o es pli t u de c o-

de s u expe z i enci a ea t a nt os uj et o y par t f c pant dd -' e en I as oci ' e a nece s i t a seuu .s que l e ayuden a r ec onocer qui u es t 4 con ly qui n en s uc ont r al r s t a,s eaa l e, ot es e l r nonf os s e pr opor ci onan a t r av s de pr oy ec t o s pr o pue s t os p or hoo a br e s ' cada pr oyect o consz j z uye una r ot andad en r ej a > ci n di uct i c a con l ae s t r ucua r a El r o ye ct or e. i nt e r a c t ua nt e de obj e t i vos n a t odos pr oc e di nue nt osy t # cni ca s vo l uc i onar i os e di s t i n ed ' ' *r ' ur ea l i da dt ot z EI n on , i a a r s e de a t odo de un pr oyect o no pue ae di c ot guument e s uc ont eni do y o bj er i v o, c on a os j, os n a ft odos f ue s e n ue ut r ze se i conce pt o. s ; a d e c u a d o st a n t op a r aI ai b e r a c i nc o n , op a r al ad o n z u , a c i nnt ; n ubj et i va ae l a r ev/l a un i dew l i s nx o r q p enuo que s es at i s f ace con l ai nt enci u ' s
.

oo a. j-u. = e l g o l r er e s t v u r ae l v i e j oc f i n , ad eI ac u l t u r ad e I s g e n c i o s1nn-ul G ?r'L


y
,

C onx o ya hen a os i l cho coavl r t i endo en vf cuu, aa l puebf o con s u vi ol enci :


r
Y

'

- --

-'

no

. . n. J x. e u cn n a oa a y e nt oe ue r r gl e r os e r v f ade .c ont e xt ot e r i c o, e ne lque,j u n. --- - - - ' r


-- ---

ro co n su s co na

pauer os ,ana l i z a ba l os a c ont eci nl i e nt os c oncr et osque exper i n a e n.

: aban s y q ar gf i ca bs n 1 : es t r at e gi a de s ui cci n. vos de s us vr oyect os.2 k pes ar ae 1 os z i es gc o que e n 'o suponf a pa r .s u pr opi a

( i u eva r a no g e uer di c ot on x f a se nt r el os n x t odos elc ont ent do y l osobj e t i .

vk da y 1 a s de s us c on a pa ue r os j us t i f i e a ba l ag ue r r ul ac oc a oi nt r o duc c i n a i a

' ue l d e d e r e c s a , a e , ; J o p o r s u s o u j e t i v o s s r n ot a n , b i n
.

l i b e r t a d , c o n , o u n q i n i t a c i u n al ' a i d a p a r a 1 o s n , u e r t o s e n v i d a . 2 u i g u z q u e ca mgo zor r e s . no s ev i nt r e u j o e nv l a gu er r gl a por de s e s pe r a c i n, s i no por que,


as a ando a l oshon a br es s ou con un hon abr e nutvo que na ci er a de l a exper i en. t es ent i do ( l uevar a enc ar na ba a l a ve r da de r a ut opf a c i a de l al i ber a ci un.E n ' es r e vol uc i ona r i a.Fue u no de vs osg r a n ' despr of e t asque e ne lt e r c e rn a undo s i e n . ' fS ' V*D Obl i xadosa? zar 'Di zogando con n a uc hosde e nos,ha bl en non, br e
P

ci auesr e de son , r es c oncr et os, en t a nt o soa a bz esque s ea ut ont .r a n t oda conces i un des cui da da a 1 os n a t odos de 1opr es or c ons t i t uye ue z ppr e un pen ' gr o y una an a e na za a lpr oyect or evol uc i o. nar i o en s fnus na o I x : sr evol uc i ona r os debe n aut oe xi gi r s e una cohe r enc an xpe. r i os a,:h :t ant o hez abr e s, pueden cona et er er r or es- e s t : ns uj e t os a e qui vc cac i o. nes,r er o no pueden . c, ua rc on , or ea cc i onar i os y nam a ar s er evol uuosa l o, j l eben *d?Pl *r fu a ct ua c n . conc sc i ones hi s t ur i ca s a pr ovechando l as pos i b' gi da de s , ' ea l es y uni cq s que exi s t en su r qs o!cons i s t e en sus c a ,: os r aei k e, a, , vf auoot Y v abl esde ayudarz puebl o an a over s e des del osni vel es de couc i e uc as en z u.. t ' R ns i t i va o t r a ns i t i va i ngenua z nl ve:de conc i nci . cr f t s a a.Es t apr eocupa c i un qu* e n s fm a i s n , a es aut :nt i ca n a ent e nbera dor a, es t .i a, pl f c i t a en e l pr oye ct o ' V ovol uci onar i oe ss ir z g& ny e con s us or f ge nes en f a pr axi st ant o deIndera z go C0a' O de l a sf na s,t odo pr oye c t or e vo l uc i onar i o es bls i c an a ent ex t acc in cul t u ' . 1 *, 'n P' oces o de conve r t f r s e en l r evol uci un cul t ur u, y ta r evol uci n es un pr oces oc r f t i c o que no s e pueae gevar a c ah .s L n ci en C 'Vr *S*X Sn f' ura nt el a accj n de ' r ef l e xi un s obr ed n , undo que de be s ez t ' * ZS f 0' n' * dO e lpue 7 l l o ne ga a dar s e cue nr a de que e!n z undo es t g ef ect f van a en t *e bF p i kes -o de t r ans f or na aci un Elnz undo en t r ans f or n aa c i n es e lm a edi ador os i enz pr e nder r au, en d* 1 di l oao ent r ee lpuebl o, y el az go e a uu exr c ena o de l a ct o de couoce r oD C , r e vol uc i ona r i o e ne l ot r o s 1 . , t dki oue s obj e t i va sn es t ei : d l o ,u ' exj sr eoc f a p ' i ae r az go. O ' car s en a ei sant e elt es t i na oni o depl le ue de vqr f f a anest e que e ,J l de zaz go ElChe ( ; u ev a r ae s un e j e n a p l o de lt es t i z a oni op er n r evol uci ona ri o sr i nda a fdf d f ogo con elpuebl o.c uant on , l s es t udi a n, os s u obr a, m a gsper ci bi n, os s uc onvi ci un de uue t oda el.---1.-- - .-.n. - --H uni 6 '-- N - -- e1 %= W rr tMwe en u n v erd der or e vol uci ouar i o deh .r es t a r en - .co na aa > c on n) o t ; uev ara n o u vuebl
.

per s ona qu. act ua E1pr oyect or ev' ol uc i oz u zi oI ucha cont r a es t r uct uras opr es i va s y des sunaani. za dor qs,En I a n, edi da en que bus ca e qf or t x l e

odo'' d' t z k vol oc i onat i o' deb.n r epet l a nz i s n a exper i enci a.1 , : que es e s enci a l que l 'e e? PO' ZCZZ' *'' COD ' ini n C*n eiPifbl oC on ' o1 0 hi z o 1 'P' Ci ent e es que f ucs
ei uz t e r r un z

l s c i ' F aC 7 U C V * ' *Y' ?' e s ' i a o n i oc * f n *' u f r r i B e r o , n oq u e y e n a o sd r c i r


*E

l i d a n ' e n t e ' L a C O n ' u n i n C O n e l P u e b l oq u e , e n e l v e n t i d oq u e ' * R9 Z XO' es * CC eS i b1 f ' ' 0 * l 0S que Po' een un* vi s i n ut oplt as el e da en e s e s una de ! asc l Q E * V f S t i C * S f u n d a n a e n t a l e s d e l a a c c i u nc u l t u ? a l p a r a l a D b e r t a d . oni n i nx pzca c on a uni ca ci n ent r e hos a br es , nx e di at i zada por
La a ut nt i ca con * ' *D *'COD' *X' O d* I Z Cof' uni n convi er t e1 . .conci en. elaa uudo.sol .l a p /x' i i b' f'L* Q ozE i en ci a t i n esun pr o ye c t oc onj unt op ue s t o o v ci a ci unp e n pr oyec t boz 'b' C 9Y* S * CXCQCX '' *K' D * *t D &S ' D Z Xb' * S'boD ' bD' ' que s e des a r r ona en un C F *f 1 CXi D S obr e es a ac ci n y s obr e el n a undo. ( 3 e S

uni dos por s u ac c i n y 0' VCZ DZ'K Q'*' t R dO d* C B t i d'd Pt' ce pt i v? que *V es t en z odo, I os honz br es j

D ' o de *0nc i enc i a pot enc i u . y que s v encuent r a Xi C l ol dn aan denon a i na .el n 3 1 *' ' ' n a s .u4 ae l a .conci qnci a reZ Q UZ* ' i zR pl c9' V' ?'C*n' *i * NC e'Sibi en E n z pDca t. conc i enc j au n e sn . s9 df cz'S /PCE A V UD es t ado de c onci enci a& env un-

'

s uper a rl av f zs ac onci enci a ..es

i f' a d* DS1 2i ns er zD C ' f t i ci de l F 'ZS ON' r npi t r gns f t i vo o t r and i r i ve i ngenuoyi i t o'' PO: e' 1 * Qonzi enci a ci n es c onc i enc i a da en un r ezi da dl i ber qd' de n' gener ar uy opf a s , y por ende no de d'' ES' ** S' Pof R'' U' XX *'i R*'P*' d* un pr oyect o 1r edi z abl e pa ra l apue de r ech es a r r ona r una I or u. , de acc i n c ul e a. , l

que gener e conc k enci aci un.t ; o puede haber c onci enci aci un delpuebrn. i n uz a : denunci ar a di cz de l ases t r uct ur a s de s bua, ani za dor .s ,a c on z pa g. d, poz1 . pr oc l an z a ci un de una nueva r ezi dad que deben cr eq r1 os hon a br es .t . der e csq
js su ue a oo u ms n,vbe svws , sc i e nc .a , a p, y , o , o ,, st on d z e s . J o na uum c. p . 1 v E,.

, o4 I b an a t u r a l e z ap ol f t i c a de I a ed uc a ci n
no s e puede des e nav as ca r ar pi c i ar l os n a edi os par a que elpue bl o , ni puede zus 1 : des ennz as ca r en a ls aRJ de l o que es t b di s pues t aaa cept ar
.

Ac c i n c u l t u r a ly c en c i en c i a c i n I 1 n s
f gos of f ae s1 1n z at r i z de pr ocl an l aci n de una nueva r eazdad La ci e nc i ay
.

pr obl en x a t i zar ;l as egunda cr e ar s l ogans I l ado , que l as cci n ci t ur i par al al i E er t ad es t j con a pr onx et i da e n eldes cu b r i n i ent o ci ent f f i co de I ar ea l i dad es dec /, e nI a expos i ci n de nz i t ose i deol o. ' B f a s , de ke s e pa r ar l ai deol ogf a de l ac i enci a z l t hus s er i ns i s t e en l a nec es i dad de es t as epar ac i n. ' 'La a cci n cul t ur i p r al al i ber t ad no s es at i s i ac e ni c on l o que 1na m aa <as nl i s t i f i ca ci ones de l ai deol ogf av, nic on 4 ( l as i n a p1 e denunci a nx or a l de n a i t os y e r r or es p, s i no que debe enx pr ender una qcr f t i ca r aci onZ y r i gut os lp de l a( deol og a El r ol f undan a ent a l de l as per s onas con n pr on a et k das con l za cci n cl t ur d pa r al a conc i enci a ci n no r es i de en l a concepci :n de l ai deg I i ber a dor as i no de i nvi t a raI os den a ls a ca pt a rl a ver dad de s ur eandad Cons e cuent ec on e s t ee s pf r i t u dels aber e lconoci n a i ent o ci ent f f i co no puede s er uo t ontci n A i tnt os i aA pl en A ent et ra ns nA i t i do, pues s e convi r r ki aa s u vez e n n x i t oi deol gi co a un c ua ndo s et r a ns n t i er ac on l gi nt enci n de l i ber a ra 1 os hombr es . La di s cr epanci a ent r ei nt enci n y pr i ct i ca s er e s ol ver f aaf avor de l a pr c t i ca Losni c ospunt osde pa r t i da aut nt i cospar a elc onoci mi e nt o cj ent f f i c o de 1 :r ea l k dad s ot %l @s r el aci oneG di al ct i ca s que e xi s t en est r el os hombr es y elm undo,y l a compr e ns i t ; n cr f t i ca de1m odo en que es as r el s ci ones evol uc i o. n = yc ondi ci onan a s u ve zl g pe r cepci n que t i enen l oshombr e sde l ar eal i dad O KCEW Z'
. . .

ci at i ende a c r ecera par t i rde l a nz ayorcl ar i dad de l a conci enci ap opu l ar per o , e s t a f or nx a de c onc i enci aci n no s e puede conve r t i r en una pr axi s que gener e l a conc i enci aci n delpuebl o.h k o puedc e xi s t i r conc i enci aci 6n s i n denuni a de l a se s t r u c t ur a si n j us t as ,l oc u< no s e pu e de e s p er a r de I a der e c ha Ta mx co puede exi s t i r conci e nc i ac i n popul arpar aI a dona i na ci n La der echa s 6l oi nvent a nuevas i or n a a s de ac ci n cu l t ur a l par a l a don a i nac i n P or l ot ant o, I as dos f or nz as de ac ci n cu l t ur a ls on ant a gni cas ent r es f E nt u nt ol a acc i n cul t ur d par al al i bert a d s ec ar act er i za por el di mogo y , s u obj e t i vo pr i nc i pd e sc o nc i e nc i a r2 po ebl o,l aa c c i n c ul t ur : pa r al a don z i na . ci 6n s e opone 2 di k l og o ys i r ve par a dom a es t i ca r al a gent e Ls pr i na er ai nt e nt a b
. .
. .

su pr o pi ac o nc i e n.

l af n os o l f aj unt a spr op or c i ona nl ospr i n ci pi os de a c c i n pa r aI ac onc i enc i a c i n.


L; a c c i n cul t ur z par aI g conci enc i g ci n e ss i en a pr e una en l pr es a ut pi c.Por

es o nece s i t a al af zos of f a,s i nl ac uz,en ve z dedenunci a rl ar ezi da d ya nunci ar el f ut ur o, c a er f a en 1 a s qns t i f i c aci ones deI conocf nA i ent oi deol 6gi cop. La nat ur deza ut opi s t a de l a acci n cu lt ur s l pa r ul a Bber t ad es l o que l a di f er encu , por enci n : a de t v o.de l aa cc i n c lt ur i pa r al a donuna ci n.Es t a, bas ada en n x i s es ,no pue de pl ant earpr obl en x a sa cer ca de l ar edi dad,nior i ent ar a lpuebl o en s u des e nnA as ca ra nent o de l ar ea l i dad,pues t o que am V s pr oyec t os i n a pnca r f a n denunc i a y anunci aci n.Por el c ont r lr i o,< pr obl en n at i zs r y con. ci enci a rl aa c ci n c ul t ur g pa r al al i be r t a d,l a anunci a c i 6n de una nueva r ezi da d e5 e lpr oyect o hi s t r i co que s e pr op one a l os honl br es c on x ol an x et a que deE .n
xca nza r.

En l or ef er ent ea les t a do de c onci enci as en a i i nt r ans i t i vo o t r a ns i t i vo i ngenuo e ne lpuebl o, l ac onci enci a ci n r epr es ent as ul egr o de l ac onci enci a cr t t i ca, do . e1n l j xi n x o de c onc i e nc i a pot e nc i ip.Es t e obi e t i vo n o pue de c on c l uk c ua no s ec oncr et al a anunci a ci n.Por e lcont r ar i o,c uxndo l a anunc i a ci n esuna r e zi .
dad conc r et a, l a neces i dz d de c onci enci ac r f t i c a ent r e elpge bl o,t ant o hor i zon. r : con z o ve r t i cZm e nt e, s e ha ce n z a yor .I ) e es f en l odo,l a acci 6n c ul t ur : par a l al i ber t a d que car a ct er i z 6 al nx ovi nl i ent o en s ul uc ha por l ar ea Dza ck n de l o anunci a d ' o,debe e nt onces t r ans f or nA ar s e en r evol uci n ci t ur z per nA anent e.

l nu n. v e r s i n mi t i f i c a da d el ar e a l i da d
.

Aquel l osqt z e eap l ea nl a acci Gu cul t ut alcomo una es t r at egi a paz a m ant e ne r - domi nl c i n s obr ee lpuebl o no pueden hace r ot r a cos a que a doct r i nar l os e
.

y k nt esde avanzaren l a el a bor aci n de l osdi l er ent es ( per or el aci ona dos ent r es pn x on a ent os de l aa cc i n cul t ur a ly l ar evol uci n cul t ur z t r azar eaA os un r es un a e n de 1 os punt os pr ece dent e ar ef er i dos a 1 os ni vdes de conc i enci Se ha es t a bl eci do una r el aci n expl f c i t g ent r e ac ci n cul t ura lPar al a EE er t a d,con l g conci enci a ei n c omo m et a pr i nci pal as uper a ci n de l os es t ados de con. , y l ci as emi i pt gens i t i vo y t ' qns i t i vo i ngenuo porpa r t e de l a conci e nc i ac r f t i c.. Eenci s ; no B l o vi ene gener a da por un es hl er z oi nt e l e ct ua l ,s i no a t r avs de l a a xi s Pr a aut nt i ca uni n de a cci n y r ei l e xi n.Es t g acci n r ef l exi va no , por l puede negr s el e alpuebl o.Sia s ff uer a,elpuebl os l os tr f a un t f t e r e en m anos X B' R Ddc iaz :o qt l oS e OS Q TVA eldot cc bo f l oZ omir deci s i ones.La i zqui tr da a ut n t i c ano p ue de de j a . rde pr omov erl as upe r a c i t m de 1i a t s oe s t a do de c o nc i e n.
.

Al hace r l o, l a dez echa s ubor di na 1 :el enci :y l at e cnol ogf aa s u pr opi ai de ol ogf a,ut i l i z lndol a s par a di f undi ri nf or . m aci dn y pr es cr i pc i ones e ns u es f uer z o por a dapt ar a l as pet s oj usil at ea :da d que l osqna edi osde conl uni caci np def hA en c on x o adecuada Por cont r as t e, par . quel l os que enx pr end a en una a cci n c ul mr z par al aI i ber l a d l a ci enc i a es e l j ns t r ug n ent oi ndi s pens abl e pa r a denunci a r1 osnt os c r eados por 'l a der e cha y l a
.

c i a2 e lp u e b l e,s e ac u a ls e as un i v e l ,d e lr n i s mo mo do e nq u eI ad e r e c ha e s i j wa paz de ha cer l o.Par ac ons er var s u poder ,I a der echa neces i & a de una di t e q u ep i e n s ep o re l l a ,a yu d n do l aal o g r a rs u sp r o y e c t o s . Etl i d e r a z g or e v o l u c i o n a . i
. .

ro nec es i t aa l pgpbl o par a bq cer r ea l i dad elpr oye ct ol ' ev ,x i * l ol a r go de lpr oc e p o elpuebl oi kle adquhi runa c onci enc i ac r f dca c. 2.vez n a a yor.
Ql r ol cenl l nuo u* t m cl end ad 6n

' ambi zn en: uat c aona, C e s t .t


.

32. Pa ul o Fr ei r e rn Peda g ogl de l opcwz do di s c ut e ambas f or n l 3 a; de a cci 4n cul t urd. : boui s Al t hus s er y i ui e ne so bx r , pam l ' e
I qa net a . Agos t i ni ,

e r s/c w s/ a t suj i c o,si g l o xxl ,1 9t ,( , r a d

1 9 85) .

Una vez i naugur ada I ar eat i dad r evol uci onar i a,l a conci enci aci un c ont i nua cons t i t uye el i ns t r um e st o m edi ant e el cual s e expul s an s i endo i ndi s pens abl e
.

1 * It an at ur al e z ap od l t i c a de I a edu c a c i n
1 os m i t os cul t ur al es que % r s i s t en e n el puebl o a pes a r de l a nueva r eal i dad.

Ac c i t m ou l t u r a ly c on oi en c i a c i n 1 I Q7
En l as oc i edad de m q s as ,l as f or m as de pens ar s e es t a ndar i za nc omo l as

Es ,< ' r l e x l r k l s lu n af ue r z aq ues eo p o n eaI ab u r o c r a c i a ,q u ea me n a z ac on s o f o c r


l a vi s i n r e vol uci onar i a y dom i na r al puebl o en nom br e de s u pr opi al i ber . t a d. ' :Fi nal ment e,l ac onci enchci n es una def ens af r ent e a ot r aa menazatuna mi s t i f i cac i n pot enc i a lde l ax ec nol ogf a que l a nueva s odedad nec es i t . pa r at r ans . f or m ar at r as ada si nf r ae s t r uct ur as. ' ' Exi s t en dos di r ec ci ones pos i bl es pu a l ac onci enci a popul ar t r ans i t i va. La pr i m er a es e vol uci onar de s de un es t a do de conci rnci ai hget mo I i as t a el ni vel de c onci enci ac r f t i c a, +e1 nl xi mo de conci enci a pot enci al v de G ol dm an. La s epunda es l a di s t or s i n deles t ado t r ans i t i vo de conci enci as e gn una m odal i . da d pat ol gi ca, l a de l a conci enci af ani t i ca o d r r ac i onal p. M Es t af or ma t i ene

f o r ma sd ev e s t i ry 1 osg u & t o sa l i me nt i c i o s .Lo sh omb r e se mp i e z a n aK n s a ry


aa ct ua r de ac uer do c on I as pr es cr i pci ones que r eci be n di ar i l m ent e de l os m e . di osd c omuni ca ci n m sque como r es pues t aas t z sr el a ci ones di a l ct f cascon e lm undo.En I ass oci edadesde m m s as ,donde t odo espr ef br i ca do y e lcom por f a ' mi ent oe s t l pr l ct i ca m ent e aut or nat i zqdo,l os hom br es es t l n per di dos por que no t i enen que dar r i e s gar s ep.N o t i enen que pens arnie n1 a s cos asm kspeque i i a s; ' s i em pr e exi s f ea l gu ' n m anualque di ce qu hac er en I as i t ua c i n A o B.Rar a ve z1 os hombr es s e det i enen en una es qui na a pe ns a r qu di r e cci f m debe ns egui r.Si em pr e exi s t ea l g una f l echa que Gdes pr obl em at i zap l as i t ua ci n.Sibi e n l as ei i al i za ci n ur bana no e sma l a en s fm i s m a,y r es ul t a nec es ar i a en 1 % ci uda.

/ '
p

un c a r c t ermf t i c o que r e e n pl a za e lc a r b c t ermg i c o de l os e s t a dosde c onc i e n.


ci as emi i nt r a ns i t i vo y t r ans i t i vo i ngenuo.La qm as i f i cac i np . -f en6m e no de s oci edades de nl a s as -- s e or ' g i na e n esr ez gve l . 1* soc i edad de r nas xs no Je be as oc i ar s e con l a apa r i ci n de l as nl as as en el pr oces o hi s t dr i co s e gn podr f a
P $ us ex i g enc i a s y dema nda s

de sc os mopol i t a s ,e nl as oc i e da dt e c no l t ki c a ex i s t t n ot r os ml l e y de s i g nos .
di r ec t r i cesque,i nt r oye ct adosporl oshombr es l i mi t a ns u ca pa ci dad par a pens ar cr f t i can A e nt e. E) e es t af or nx a,l at ecnol ogf a ya no es per ci bi da N r l os honl br es conl o una de l as gr gndes expr es i ones de s ur xu l er c r eat i ve y a ec onvi er t e en una es pe.

i r e c e r l e a un oj oa r i s t oc r l z i c o,Es c i e r t oq ue l aa pa r i c i 6n de ' l a s naasas, con l es ot or g a una pr e s enc i ae ne lpr oc e s o hi s t r i c o:

c i e de nue va di v i n i da d que dev i e ne o bj e t o de c ul t o.La e f i c a c i a de j a de s e r


i de nt i f i ca da c on l a capaci dad hum a na de pens ar,i ma gi na r o ar r i es gar s e en l a cr e aci n,y s e empi ez a ac oncebi r com o elcumpl i nuent o pr eci s o y punt aalde 6r de ne ss uper i or es. l . Ada r emos ,no obs t a nt e que e ldes a r r ol l ot ecnol gi co debe s er un de 1 % pr ec vupa c i ouesde lpr oye ct or evol uc i ona ho.ser f as i uh pnst a ak r i bul l ar es pons a.

e as u conc i enci a ' es un f e ndmeno que acom paf i a ' i m or t ac ul n i ngenua s ' no p os pr i m er os c am bi os l ar upmr a de s oci edades c er r a da, ba j o el' i m a ct o dr 1 . i nf r i es t r uct ur a l es . si n embar go,I as oci eda d depm as as s e or oduce m uc l a o m 5s

r af unci o. t a r de.Apa r e c ee ns o c i e da desc ompl e j a sa l t a ment et e c nol og i z a das Pa


nar,es t a ss oc i eda de s ne ces i t an es peci di da des que s ec onvi er t en e n es x ci ii s . n n os, y r aci onaudad, que degener a en un i r r ' ci onzi s mo e ener ador de An a i t os a I os es ci zi s . / kdi f er enc f ade l ases peci a l i dades,al a saue no nosopone -n A os
. . .

bi nda d de e s t a s de s v i a c i one sa l at e cn ol og f ae ns f .Bs t o npnc a r f : ot r ot i p o


de i r r a ci onii s m o, el de c oncebg l ar ec nol c wf ac ona o una e nt i dad de n a oz laca,

n n o se s t r e c h a ne lJ r e ad ec o n oc i n x i e n t odet d -n v o d ou u ef o sa s fn a n ' a a do sRe s o e c i a .


l a do aue han ner dr i do l a ns t a s pi er den gener zm ent el a ca pa ci da d de pe ns a r'i
.

S u p e do ra1 o sho n a b r e syc o n t r a p u e s t aae no s ,l r i s t ac r f t i c a n a e n t e ,L zt e c n o l og f


no es ninz snin a enosque una f as e nat ur a lde lpr c cea ec r elt i vo qut h: oc uppdo

v i s i n de c onj unt o de l ac ua ls ue s pe c i a l i da dess l o uua di n a A e ns i n = no pue de n


'

Z hon n br e des de e ln a on z e nt oe nq ue f or j s up r i n a e r a he r z n n a i e nt ay c on y r nz
at r a ns f orn a a r el nz undo par a hunx on' l . ar l o, Cons i de r= do que l at ecnol cgf ae s no s ll o noc e s a ri as : aN r e de1de, ac r c :o

y tns ar cor r e ct anx ent el ni s i qui er a en el J r ea de s ui pr opi a es i a l i z aci ( ) e nA odo s i n z nar a r ac i onzi da d que r es ul t a bss ca oar al apec ci enc i a v n. l at ec.
, n ol og f . de s a pa r ec e ba j o! os ef e c t os e xt r a o r di na r i o s de l an c i s n x at e c nol ' oe f av : ul ugaresocupa do pore li r r ac i onzi s mo aener a dorde n x i t os .Tr at arde c a O ct ra 'e ' r :e : 1hon a br ec on . o a un t i p .s upe r i orde r obot e s un e j e u , pl o de di c ho i r r a . j aqy, ,
.

na t ur z delbon a br e ,l a pr e g uot ac on l a que s ee nf r e nt a n1 o sr e vo l uc i o ag r i os


es c n a o evi t a rl as des vi a c i ones n, f t i c as de l gt e cnol ogf a.Las t c ni ca s de v re l a-

C i one s hun a a na s a no s on l ar e s pue s t a ,p ue se ng l t i n a ai ns t a nc i as on s l o ot r a f or n , ade don a e s t i cary al i ena r al oshonA br es w indol osun poco n a s: s ervi ci o de una nl a yor pr oduct i vi da d Pores t a y ot r asr azonesque henz ospr e s ent a do en e lc ur s o de es t e ens ayo, A s i s t i nz os en l aa cci n c ul t ur2 pa r al al i t er t ad.

34. 5: debe p s c h: z.r e l mi t es e gn elc u2 t odu cr f t i ca de l q s bur ocr a c i as ntc r of ii cas que e bpa z b#n l .zpz ocl aa l a sr evol uci ona r i a sf er t ul e cen : l a der e cha Lo cont r z r i o esc i er t o Esels i l en. 35. Vh s e Paul o Fr ei r e' Pe da go gu #eI o p6n n t do

e i o . yn o 1 .c r f t i c a ,l oq u ee ne s t ec u s oi n z p l i c a t f ar e n u n c i k rz1 ,p r o c l z n : ayc a p t u l a rf r e n t e Rl a der e c h..


3 6. Vx s e( l u br i e ls f a r c e ls l a ny kpf a z l sf a s sl o c j e t y . t r z d.p o r( ) .S.Fr a s e r ,Ch i c a g o Ed i c i o. he sGa t eway, 1 962. 3 7. En un ac onv e r x : c i in r e c i e nt ec on e la u t or e lp a i c oa nz l i s t aMi c ha e lM z c c o b z s i s t e nt e ' r. d e ld xt orFr o mm de c l a z dq ue s ui n v e s t i gz c i ns u g i e r ee na r e l s e i t h ne n t r el a mi t ol o gi z a c i dn de l at e c po l o gf :y l a sa c t i t ude sne c r o i ni c : s .

y aut unona o, i nde y endi ent enl ent ede l @snl vt s,pec es i da desy cwxi oosdef i ni dos pors usr es pe c t i . vosdepznameut es ao s e en na s e spgc i o en una gr a n c or por ci n e a gepc i a g uber na ent z que ,

5 8 . L O Jp r o f e s i o n d e sq u eb u s c a a1 .z u t o r r v a b z a c i nat r x v s d eu nc o n l p o r y m x i e n t oc r e a t i v o

l r e lqu et e nd r i a ne ne le l e r c i t os o l da d o s de c on l p or t a n z i e nt oi n qu i e t o. . .L: o r g Y z a B? s o c i dd e 1 a nueva t ecnol ogf a, z 1 negar s i s t eml t i ca ent eaI a pobl g c i n en geaex expe r i ei we que s on a nzo g a sa a qu e l l a sd es un i v e le j e c ut i v o m sa l t o c ont r i buy ee na r r n t me nt e2 c r e c i mi e nt o& l ai r r a c i o n a l i da ds oc i a lde nu e s t r as oc i e da d. ,J ohn, Ma c De r mot ti Te c bno l o g y:1 Ne Op i g t e of I nt e n e c t uzs s Tb e N- Yo * R: . .x ,o f lo o kz n.2 xn u ,31 de $ u o de 1 96 9.

1 o8 I L a na t ur al ez ap ol i t i c a de I ae uu ca c i n
1 0 Obs t ant e,no at r i bui na os ni ngun poder ax a ' gi co a l ac onci enci a ci n pue se no s l os er f a nut i f i c ar l a, L: conci e nc t z c i n no es un encant angent o n: a ' ai co oar a l os honl r e vol uci onar i os s i no una di n a e ns i 6n bls i ca de s u ac ci n r enexi va si ces de ac t uar y p er ci bi r de s aber br es no f ues en wcuer p os cons ci ent es p, capa si de ' a de con. yr ecr ear ,s ino f ues en cons ae ok es de s fm n i s r pos y de1a7 ur x. o, l c i enci a ci n no t endr f as ent i do,pe r ot an a poco l ot endr f al ai dea de p evol uci n pr ecuaLa sr t vol uci ones a ut ny i c as s e en a pr enden par al i ber ar a l os houz br es , nl ent e por que pueden s aber s e opr l n n i dos y s er c ons ci ent es de i ar eauda dopr es i oo a o he n a os vi s t o,l ac onc i e ac i a de 1 os Va en l a que vi ven.Per o pues t o que, c j j enA br es es t l condi ci ouada p or l ar ezi dad,l a conci enci a c i n e se n pr i n a er z uz ar un es f uer zo por expl i ca r a1 os hon a br es l os obs t cu l os que l es i na pi den t en Wer I ac onci enci a ci n neva a cabo una pe r cepci n cl a r a de I ar eauda d,En es t ep ol , l a expu l s i n de na i r os cul t ur zes que conf unden l a conci enci a de l os hon a br es convkt i ndol os en s er es a nz bi guos . ' z c onz pl et os v c ons ci ent es de E l ado que I os hon a br es s on s er es hi s t r i cos , s er l o, l ar evol uc i n es una di nl ens i :n hun 4 a na t an nat ur2 y per ' nz anent e con a o l a educac i n.s1 o una m ent zi da dn l e cani c i s t a cons i der a que l a educa ci n pue o que l a r evol uci n puede det ener 's e de c es ar en un det er nunado n a oux ent o, r as er aut nt i ca,l ar evol uci n debe s er un a cont eci . cundo Zc a a elp ode r Pa j a r l de s er r e vo l uc i n v oa s a r b as e r una nuent o cont i nuo. I ) el o cont r ar i o, de
. . .

A sc i :n c ul t u r a ly c on c i en ci a con I 1 0 9
dd cul t ura ls e va negando cont i nuanv ent e en f a vor de l ac r e ci e nt e af i rn a a c i n de 1 os hon a br e s. Si n en a ba r go,en l ar e vol uci n c u lp ar a l ,es t a nega ci n t i ene

l u ga rs i n z u l t : ne a n l en t ec on d na c i n e nt o de l an ue vac u l t ur ae nd s e no de1 :v i e j a .
To l oI aa cci n cul t ur : con: ol ar evol uci n cu l t ur zi nz phca hc ona uni 6n e n. r r e1 c 1 Yde ' r es y d pue bl o, e nt a nt os u j e t os q ue t r a ns f or n a a nl ar ea zda d.Si n enz ba r go, e n l ar evol uc i n cul t ur z ,l a con a uni n es t an f i r n: e que l os l f de r es ye l puebl o pa r ec qn un s ol e cuer o, c ont r ol ado p or un pr oces o pe r n a anent e i k N. aut oes c y p ' i i ' pl o. r Tant ol aa cci ;n cul t uwa lc on : oI ar e vol uci 6n s e bas a n en

e lc ' o no ci n l i e n i o ' c i ' e nt f f i c o de l ar e a Dda dp er oe nl ar e v ol uc i n c u l t ur a ll ac i e n.

' ci a yg no s e encuent r a2 s er vi ci o de l a don a i na ci 6n. Ei a y, s t n enl ba r go, dos punt os e nl os c ua l es no exi s t e di s t i nc i n ent r e acci 6n c ul t urz pa r al al i be r t a d yr evol uci n cu l t ur a l . A nA t os es t n conA pr on a e: i dos con l a conci enci aci n y l a neces i da d de an x bos s e expl i ca a t r a vsde l ax x di zct i c a dels upet det er nl a i s a A op. i len A oshabl a do deldes af f oc on que s e enf r e nt a La t i noa n l r i ca e n es t ey er f odo de t r ans i ci n hi s t r i ca. Cr eem os que ot r as i r eas delt er cer n a undo no s on una excepci n a l o que hen a os des cr i t o,s i bi e n cada una pr es ent as us pr opi a s car a ct er f s t i cas par t i cu l a r es.Sis us c anx i nos han de conduci ral al i ber a ci n, no Pue den obvi a rl aa cc i n cu lt ur z di hg i da g l a conc i enci a c s n.Sl oat r avs de un pr o Ay ot l z*iuzy i m ,pueden l as nl as as a cr f t r i c as y enl er ge nt es gca nzar . :!

bpr o c r a c i a es c l e r t i c a.

--

n x xi n l o de c onc i e ndapc 4e r x a l v,a s fc on x oe lp a s oi bL zq un u e r s i un y l es r av i i n' t r a ns i t i vi da d al a pt pa e n a e r ge nc i a.Sit e ne n x osf e en l oshon x bp e s ,no y x x l e n x os


cont ent ar nos con deci r q 'u u s k e s hun a anos s ino ha cen x os na da en c oncr er o

La r evol uci gn es s en n pr e cu lt ur a l ya s ea en l af as e de denunci a de una


,

s oc i e da do pr e s i va y pr o c l a u x a ndo e la dv e ni n a i e nt o de una s o c i e da dj us t a y a
as oci e ' dad e nI af as e de una s oc i edad nueva i naugur ada p or l ar evol uc i dn E n l nueva, el pr q ces or evol uci onar i os ec onvi er t e en r evol uc i n cd t ur i Por ul t i n x o, a cl ar enx os l as r azones por 1 a s cua l es hen A os e s t a dos h ' a bl ando de acc i n cul t ur : yr e vol uci 6n ci t ur : con a om a oa x e nt os di s t i nt os dent r o del pr oces or evol uci ona r i o. En pr i n a er I ugar l aa cci n cul t ur z pa r al al i ber t ad s e Eeva a cabo en opos i c i n a l a l i t e de pod ' e rdon a i na nt e,n a i e nt r a squ el ar e v ol u. ibi en es t o ci ln cul t uz :s e pr % uce en ar n a onf a con e lr dgi na en r evol uc ona r o, s e vol uc i n c ul . no s i gni f i c a que es t s ubor di nada a lpoder r evol uci ona r i o Toda r
,
.

Pa r a que pue da ne xi s t i rc on a ot ie s .
' i PndI Oe
E n es t e apndi ce des cr i bi r enz os cdnl os e des con a pone una pa l abr a gener ar i va

de un l e ng ua j es zb bi c oyc 6n : os ef or n a a n nue vs s pda br % q pm k de ih f .


P4>br 4 M X YY JP7 1 2br az r i s :lbi cu s decc i ono a de lwuni ver s o ' ' ' f s t i cov

t ur d pr opon el al i be r t a dc on a o obj e t i vo.Por elc o nt r a r i o,l aa c c i n c it ur z


$ 1e.eux pi ci a da porelr gi n a e n opr es or,pue de s er una e s t r a t eai a de donz i naci n'
. .

dur a nt el ai nve s t i ga c i dn pr e vi aZ c ur s o de a l l a b et k r a c i n.Ej e mpl o: f av e z ,' ' ba r r i o Po br e ' ' . C# i f z c a c i n'c onve r s i n e ni q A a g e n de u na s p ec t os i gni l i c a t i vo de l ac ondi ci 6n e xi s t enci z hun a ana e n un ba r r i op obr e.La pa l a br ag ener at i va s eH e r t a

tn c uye c v s oj a n a b s pue de c o nv er t i r s ee nr e vol uc i dn c it u r i l x l sl f n A i t es de l aa c c i n c u l t ur 2l os f i j al ar ezi da d opr e s or a en s fn x i s n a a a na t ur ie z a de ot a nt 'o, l # els e nc i oi n A pues t o por I a l i t e en e l pode r Por l
. .

'

e ne s t ac o di f i c a ci n.La c odi f i ca c i ;n f unc i ona c on a o obj e t oc og nop c i bl e que n x e di a t i z a ent r el os s u j e t o s-e duc a dor y e duc a ndos -e ne la c t o de c onc ci n z z nt o
que R I CAnzan en el di zog o. Cont e xt oK P JJ O Concn t t o:l ar ea Eda d de1 bar r i oc on l on a a r c o de 1 os d:t os

l a opr es i n det er n l k x al as f l ct i ca s que s on uece s a r i anl ent e di f e r ent es de I as en l pl eadas en l ar e vol uci n c it ur ' z Ali e nt z as que l a acc i n cu l t u ri ngr a1 a

l i b e r t p ds ee n f r e n t a< s n e n c i oe n t e n d i d oal av e zc o n a od a t oe x t e r n o;c o n A o


r eii dad i nt r oye ct a da,l ar e vol uci n cul t ur zs ul oI oa f r ont ac on a or e zi da di nt r o yect a da.z k n z bas a cci n cul t ur d pa r aI al i bert a d yl ar evol uc i n cul t ur a l s on un ant e s de 'que un es f uer zo por negar cul t ur al m ent el a cul t ur a dom i nant e, a va r eal i l a nueva c ul t ur ar es ul t ant e de di cha nega ci dn s e haga r eal i da d La nue
. .

O b i t t i v o sq u ec o n c i e r n e nd i r e c t a n A e n t eas u sh a b i t a n t e s .
3 9 Aun cua nuo es t xsdecl ea c i onesa cer c ade 1 zz evol uci ncuhur zs rpue den s puc v g mnzl i .
s i sde l ar evol uci n c ul r ur alc bi nae l ncl us o a ot r a!c os a s,no eTs a nues t r si t l e enc i t m.u mi t amos

n u e s t r ee s t u d i o aune s qu e mqdel ar e l a c i nqu ee x i s r ee nt r el ar e v o l u c i 6 nc u l t u r k l yi a. ' v 4 A nc u l t ur a l .

11 0 I La n a t u r a l e z a po l f t i c ad eI ae du c a c i n
ConY t o' ' JWCO:e l gr upo de di s cus i n ( cFcvp Je L n c t u r a) en el cui , por

Ao c i n u l t uf alY c on c i en o i a c i *n l 1 11
Ent onc es apar e ce l a f a n l zi ap de l as eg unda s ia ba de 1 1 pza br a:
N 4, ve t li z 1O, *%

n x e di o de l ac odi f i c a c i n c on : or ea Dda d obj e t i va de Iba r r i o,1 o se du ca do r e sy


l os e ducandos di dogan a cer ca de l ar a znn Je s erde di cha r ea Dda d C uant o n: i s s e pr of undi za en e la ct o de c onoci nz i e nt o' r a is cr uda nx ent es e per ci k eI ar ea:dR dt a lconl o es pol a da de 1 es nA i t os que l a envue l ven Es t aoper a ci n c ogni , des t i vl per nv i t e que 1 os educandos va yan en s ui nt er pr et aci n de l ar ezi da d de 1 i ni n a un conoci na i e nt o n ' n sn a er a op sc r f t i c o. ' I ) e es t en a odo,en t nt o cont ext ot e r i c o elgr uy o de di s cus i n ese l enr or . , hzl no rs v i zi za do donde pr es ent an l os e l he c ho ado en e lc ont ext oc oncreto c on z pone l at ot a ndv d ' elba r r i o,pa r as u anl Ds i sc r f t i co.La codi f i ca c i n, que des
. ' .

1 pr i 1 cen i nn n e di t an x e nt e E1 educador r epi t ee oces o.' gKKOS QdUC*DdOB di N J, ve, :i , FOz *u. La ef a n l zi ap de l at er ce r as ia ba:
u , y, t i ,f o, j g

c odi f i c a da y l av ue l ve a r e c on a p one r( r e t ot a l i z ndol a te se lpr oc e s on z e di a nt e e lc uZ l os s uj e t os de c onoc i n e nt oi nt e nt a nc onocer. La rel a ci n di a l g j ca es


i ndi s pens abl e par a es t e act o. S& d 2 d ; pll e ' codi l kc i 6n: exi s t en c i nco et apas.

t di da d de l a codj f i ca ci n. Es t ol es per n a i t e penet r a re lt odo en t r n x i nos de l 1 i 1 h a sr ea cone s ent r e a s pa r t es que a s t ae nt onc e s no er a n pe r c i bi da s

4) L oss uj e t osde c onoc i n z i e nt o A i c i a nl ao pe r a c i n des c on x p en i e ndo l at o. #) I l '


,

Es t a di apos i t i va es denon na da x k l a di apos i t i va deI des cubr i n4 i ent ol, f ra s e j da re t ent e cuando dli gf anx os of e s orAur e ni c e Ca r dos o'nue s t r oa ss ; Cu a F O lpr a n N aci onz de z k l f abet i zaci n de z i dul t os en Br as z. e1 Pl ect ur a hor i z ont z y una ver t i cz de l a di apos i t i va. Y1C ducq dor Pr opone una l Es t or ef ue r za l aa pr ehens i n de I os s onj dos de ! as voczes a, el i , &, <. d e) / tcont i nuac i n, eleduca orpr e gunt a al ose duca ndos:t cr e i sque podes ) cr ear 2go con es t as pi eza s ? D 3 O S( i * n A 6 S Q* V Os * t r o S Podj

es pus de un pr of undo a nZi s i s de l as i t uaci n exi s t enci d de l ba r r i o, s e es t g bl e ce l ar e l a ci dn s en l l nt i ca ent r el a pia br a gener at i va y l o que s i gni f i ca r ) ( l e s pu s de ha be r vi s uii z a do l a pzabr a en s j t uac i n, s e pr oyect a ot r a di gpos t i va e nl a que s l o apa r ec el a pa l abr aa f a v e j g ns i ni n x a g ea de s i t ua ci da. J)i l nn n edi at anA ent e,s es epa ra l a pia br a gene r at i va en s us s iabas con a po,

Es t eC Se ln n oD n c nt o de c i B i vo de ja pr e nd i z a j e.Ese ln x en z e nf oe n que a que zos


da n al eer y es cr i bi rdes cubr e nl ac on l pos i ci n s i l l bi ca de 1 a s pda br as

QUY ZPVCK

de s ul en gua j e . T ns genc i o, a vec es de s conce r t ant e par a el e duca dor i nexper t o, l os E Z Sos d ?c s j e> e duc a n on n k e nza n,uno y oI uno,l de s t u bl i t1 1 5 Pq l i br l ' de S uL n :va j unt a ndo l a ss ia ba ss eg n unava r i e da d dec on a bi na c i one s :uno di c ef a v e b n ,ot r o,

n ent e s : f ap eL z .Se pr es ent al ax y f a n x ii a p de l ap r i n x e r as ia ba: / /,/ e ,? ? ,/ o,f u En e s t af a n A gi as zl bi c a ,l oses t udi a nt e ss l oi de nt i f i c a nl as ia baf a,que
.

1 de l a pzabr a gener a t i va ( conocen : par t C uZ es e l pas os q ' i ui ent e pa r a un educpd or que c r ee que apr ender a l eer y es cr i bi r es un act o de conoci n a i ent o ( y que t an z bi ns gbe que es t o no e s,c on : o dec f a Pl lt n,elact o de r e cor dar l o que s e hl ol vi dado) ? Se da cuent a de que dek e br i ndar nueva i nf or n a aci n :, u: es t udi ant es , per ot anz bi n s a be que debe pr e s ent a r l es el m at et i z con a o un pr obl en a a. Por l ot a nt o, s ef or nz ul a dos pr egunt as:
.

f a v o ;/ se u;i u b a ;/ j ;v g b v ;v i v a ;y a ; e ;f a z/ e ;f a v a;v f z;v n ;# e 1;v e L g ;r i p d ; g o ;f a uu a v


. Con 1 as egunda pga br a gener al i va, 1 os e duca ndos conx bi n*n s us s iaba s no s ul o ent r es fs i no con l a s de l a pr i n a er a pza br a.I ) e es t en a odo,2 s a h er ci nco os ei spza br a sgener at i va s, l os e ducandos pueden en z pez ar a es cr i bl not as br eves./ k lnl i s n a ot i enl po,s i ne n a ba r so,c ont i nan di s c ut k endo y ana;zando cr f t i ca. u z e nt e el c ont ext or e2 r a l con a o es t r epr es ent a do en l a s codi l i c aci ones . Es t o es l o que no pueden ha cer 1 os nx anua l es de l ect ura. O s ut or es de t z con a o henz os s ehza do,es c ogen pzabr as g ener t i va ss e gn s u l os n a a nuZe s , pr opi o par ec er; el l os n a i s nx os 1 as des con n ponen; eEos n n i s nA os 1 a sr ec on z bi na n Por s na ba s para f or mar nue va s pza br a s,y,con s t a s,ezos mi s mos avanza n el a bor a ndo i r as es que gener zment es on un eco de l a s ya ci t ?das: Evs vj s, uva ( x k Eva vi ol a uvav ) o X as a / #J J #e ( qE1 Za e9 del a Ve#) .

1. cu :e s1 :s e n > e j a nz ay c uZ e sl a di f e r en c i a ent r ee s t a sl pi e z a s p ?( L os
. 1 t eg br a s iehos Eana a ba n qpi ez as val as s iabas y no exi s t f ar a zn pa r a :r 1 @: : Ea m lr l gs s abas ) . T' *: unos br e ves moment os en que e1 gp apo c ont empl al a di a pos i t i va en t lenci o,uno de ezos dli:qTodas e mpi eza ni guz per et er mi nan de modo di
.

f e r e nt e p.
2. En es t e punt o,el e duca dor f or m i a ol r a pr e gunt a Si t oda s em pi ezan
,

N uevam ent e un br eve s ienci o; y l uego: ?i N o! p Sl o ent onces ha bi endo pr epr a do cr f t i cam ent eal os educandos par al a lf or ma c i n,puede eleducador pr opor ci onar l a Da do que ha veni do pr ec edi da por un px bl em a l a lf or m aci n no es s l o un r egzo
. .

i guz per ot er mi na n de maner a di f er e nt e, t podemos Ea m Al a sa l oda sf a?

E L PR O C E SO D E A LFA BE T I ZA C IO N PO LI TIC A

C uando em pec a es cr i bl es t e capf t lo d t em a er a par a m f un des df o l o cuZ m e obXga a of r ec er una r es pues t a m bs cr f t i c a que i ngenua. hliact i t ud c r f t i ca en s fm i s m a pr es upone una com pr ens i n pr oha nda e f nt i m a dd t em a en els ent i do de un des c ubr i nuent o ca da vez m a yor.Por l ot ant o est e ens ayo r e s ponde : des af f o convlt i ndos eas u vez en des af f o par as us l ec t or es pet enci zes . hli act i t ud cr f t i ca r es pect o dd t em a m e Ee va a un act o

de c onoc i mi e nt o,y e s t o no s l oe xi ge o bj et os c o gnos c i bl e ss i no a de m l un s uj et o de c onoc i mi ent o c emo yo.

EI pr oceso de conocer Pues t o que s i em pr es et r at a de un pv ex , e l he cho de c onoc er x upone una s i t ua ci dn di dct i ca: no es t r i ct a m ent e un <Yo pi ens op s i no un lN ot r os pens amos p.N o es e lq Yo pi e ns o. el que cons t i na ye 2 wN x ot x s pens am os va s i no m 1 s bi en el iN os ot r os pens am os vl o que m e pos i bni t a pens ar
.

' f '
.

i . '

En t r mi nos e pi s t e mol g i c os ,e lo bj et o de c onoc i n ue nt on oe s un t r mi no de c o nx i mi e nt o pa r ae ls uj et o de c ono ci n ue nt os i no una me di a ci n de c ono c i .


mi ent o.

T tes t o que e s t et ema e sa qu l mio bj et i vo no pue de s upo ne re lf i n de n a c t o de c onoc i mi ent o.Si r v ec omo obj e t oa pr opi a do es t a bl e c i e ndo una p da c i n de c onoc i mi ent o ent r e nd ns mo y mi sl e c t or e s pot en ci ze se nt a nt os uj e t os
del conoc i mi ent o.

Pr o pongo a mi sl e ct or e sque a c t ie nc omo s uj e t osy q ue ,porl ot l nt o,r e c ha ce n l ai dea de l i mi t es e aa cept a rn anZi s i s. Cuando es cr i bo no puedo s e r un nar r ador pur o de dg o que doy por s e nt a -

1 1 4 I La n a t u r a l e z a po l l t i c a de l ae du c a c i n
do.I l ebo s er cr f t i c o,conl os if uera uno de nz i sl e ct or e s,qui enes a s u vez det er f an r e cr ear l os es f uer z os de n n ii nves t i ga ci n. La ni ca di f er enci ae nt r e nl i sl ect or es y yo es que de% a bor dar l ac ues .
,

Ejp r o c es o4 .a l f a be t i z a c i n A R I O 1 11 5
he s eua l a do Esde c i r ,debe n n osut ii ; a rnue s t r ae xr <r i e nc i a,o l a de ot r oss uj e t os con: oc ent r os de nues t r ar ef l exi n a nz edi da que pr ocur m a os aun a ent lr nues t r ac onl pr ens i n Ent onces pode na osenl i ezar a e nt enderelve r i bder os i g.

t i n c on l pr on a et i e n ' do n a ic ur i os i da d yc ent r ndol ac a da ve zn x l s ,pa r aa l c a nz a r unac on x pr e ns i 6n n z i sc l a r ade lt en l a ,n e nt r a sque n z i sl e c t o r est i en en que a cr .


da rt ant o el t en: ac on x o nl i conz pr ens i 6n de l nA i s n x o. I ) e hec ho, c onx oc uzqui er act o de e s t udi o l al ect ur a no es un nA er o pas a. t i enx po s i no una t a r ea s e r i a en l a que l osl ect er est r at an de cl ar i f i ca r1 a s di nl en. s i one s os c ur as de s u es t udi o.Leer no e sn a en n or i zar ,s i no r ee s cr i bi rl os cont eni . dosde l o que s ee s t ll eyendo.I l eE en n esdeponerl ai ngenua i dea de x 4 c ons un x i r p

n i f i c a do de II en g ua j e de nue s t r ot en a a ,q e 1pr oc e s o de ' ' dl a be t i z a c i n' 'm Dt i c o, donde e ls us t a nt i vo a l a be uz a c i 6n a pa r ec en z et af r i ca n a e nt e.I ) a da l q pr e s e nc i a


de es t a n et lf or a, coax encenA os nues t r o anEs i sr e pa s ando br evenx ent e elpr oces o de l a Zf a be t i za ci n de a dul t os en t r n a i nos l i ng f s t i cos ( que en s f nl im a os y anz bi n s on N xt i cos ) oces os obr e el que s e bas aI ar a et bf or a. , pr let odol dgj c.n a ent e, es t oi nz pl i ca c ons i der ar di f er ent es pr ct i c as en elcan a p o de l aa l f a bel i za ci n de a dul t os y pr e s uw ne di f er ent es n l aner asde per ci bl a

l o que l e e n x os .
Como Sar t r e,podr f an n os Da nA ar a es t a noci n ar t i f i ci : elc oncept o nut r i ci o. ni s t a de l conoci n a i ent o, s e gn el c u: aquenos que l een y es t udi an l o hacen

l os a nzl a %t o s .I l ospr c t i ca sa nt a g ni c a sque r eie j a ne s a sn x a ne r a de pe r c i bl


al os ana l f abet os s on gener z nA ent e denon n i na das don3 es t i caci n y Dber a ci n ' ( l es pus de de s c r i bl l a s ca r a ct er lt i cas pr i nc i pies de l a don a es t i ca ci dn a
,

pa r ac on ve r t i r s ee n li nt e l e c t u2e sg or dos p? Es t op odr f aj us t i f i ca re xpr e s i one s t de sc on a oi ha n n br i e nt o de c eno c i n l i e nt ov ,us e di ent o de c onoc i n a i e nl ok hy e lt e.


ner o no Gapet i t o de s a ber v

l al uz de n e xp er i enc i ae n La t i noa n x r i ca n a er ef e r i r al o que c ons i der ol a s e gunda pr i c t i ca . '


.

Es t e mi s mo conce pt o ar t i f i ci alani ma act ual ment e aquel k pza ucaeduca t i va en h que e l conoci mi ent o es un ac t o de t r a ns f er enc u . Los educador es s on l os pos ee dor es de conoci mi ent o mi enz r as que l os educ andos s on qcont i nent es f os , que deben s er ne na dos ' v . c c on l o s de ms i t os de ! o se duc a ndos . con l o cuall oseducar z dos no nec es i t an f or m ul ar pr eg unt asnipr e s ent ar des a f f oa l guno, pues t o que s u pos k ci n no puede s erot r a que l a de r eci bi rpa s i vament e elcono.

La dom est l caol 4n y I a I l ber aol n com o m odos educat l vl a

No i mpor t aq ue l os e duc a dor e ss e a nc o ns c i e nt e s de que e s t ns i g ui endo


una m odal dad dom es t i cador a, pues t o que el punt o es e nc i al e sl ar l i mqns i n mnni pul at i va que a par ec e,ent r e educa dor e s y educa ndos,me di ant el a cuall os
-

c i mi e nt o qu es us e duc a dor e s de pos i t a n en e nos .


sielconoc i r ni ent o ha es e es t ai co, y l a conc i enci a al go vacf oj que s i m pl em e n.

l t i n z oss ec o nvi e r t e ne no bj et os p as i vosde l aa c c i n de l ospr i mer os .En t a r ao


i ndi vi duos pas i vos ose ducandos no s el es l l a m a pa r a que par t i ci pe n cr eat i va1 a1

t eo c up,un c i e r t oe s pa c i oe n elc ue r po, es t ac l a s e de pr k c t i caeduc a t i var e s u l t a .


r f . vi l i da Per o no es el cas o. El conoci r ni ent o no es al go que es t hec bo y . c.ba do Y l ac onci enci ae s una ci nt enci np con r e s pect o al mundo.
. .

me nt ee n elpr oc es o de s ua pr endi z a j e , s i no que s el esq t r e nena pc on uspa ubr . s


de l os educador es . En e lmg z cq cul t uz al de. es t a px ct i ca, , 1 p: educador es s on pr es ent ados a 1 os educa ndos com o s i es t os m t i m os pe r m aneci es en ai s l a dos de
.

t r el aa c ci n y h r ef l e xi un en t or no a l ar ea l i da d Ta lcomo nues t r a pr es enci a


.

En t : r mi noshuma ni s t a s e lc onx i mi e nt oi mpl i c a una uni da dc ons t a nt ee n. ,

l a vi da,c omo s ie ll e nw a j e. pe ns a mi e nt of ues e po s i bl ea lmar g e n de l ar eo da d.


En una pri ct i ca educat i va de es t e es t i l o: 1 .s es t r uct ur as s c aa l es no x di s cut en

e ne lmundo, nue s t r ac onc i e nc i at r a ns f or ma e lc o nx i mi e nt o, a ct ua ndo s obr e


yr -n, vndo ac er ca de l o que nos per r ni t e al canzar e l es t ado de r ef l exi n.Eu a

j a nus c omo l z r j pr obl e ma q ue ne c es i t es e rr e v e l a do. Por e lc ont r a r i o' s el s s


os cur xce de di f er e nt es f or m as par ar e f or za r u d al s a conc i encu . de I os educan.

'
u
'

i -ment el ar a z c u porl ac ' =ldebe mos t omar nue s t r a pr e s e nc i a en e l


m X uu :. 1c e nt r o de nue s t r oa ni ns i sc r f t i c o.2 k 1vo l v e rs e br e nu es t r a se xpe .
..

d os .En c ua kui e rc a s oc ua ndo s ec r i t i cae s s et i podepr i c t i cac r e o quee sne c e.


s a r i o de j a rbi e nc l a r o que *ya s et r a ba j e en e ln i vele l e n a e nt a l 'e ne ls e c unda r i o>
en elur gver s i t a r i o o en l a zf a bet i za ci n de a du l t os' un educ adorbur g u a aut o. cons ci e nt eno puede evi t arver s t envuel t o en es t et i po de a cci n Ser f a ext r e ma. dam e nt ei ngenuo pr et ender que l as c l as es dom i no t es des ar r ozen un t i po de
'

.-

pp e vl .sb c, pt an z os e l conoci na i ent o de l R sn us nz as. cu4nt :1 a : . r v zones s ea mos ca pace s de des cubr / pAa e xpl i car por qu j omog c om o s om os di da em os capt a rl ar a zn :ue s e ocul t a , en m ayor m e

t r v s nu es t r :r e auda dys up er e de e s t en z odo nu es t r ac ompr e ns i dn i ng e nua .


Es t o es exac t a m enf el o que m i sl ec t or es y yo debem os hac er r es pect o del t em . de es t e ar t f ci o I nc l us o nuent r as es cdbo y no i mw r t ac ulnt as veces l os l ect or es l ean l o
.

e du ca c i n que pe r nut i e r aa1 %c l a s e ss ome t i da sp er c i bi rc r f t i c a me nt eL wi n j us t i .


Ci as s oci :es. Es t o dem ues t r a que no exi s t e una educ aci n ver dader am ent e neut r z Sb z
.

quees t oy e s c r i bi e ndo a l wr a )de be mosr ec ur r i ra la n l i s i scr f t i c oj unt os ,t a lc omo


e Si t uat i ons I Par f s Li br a i r i e Ga i l i ma r d 1 959 1 .J t x n Pe ulSm e

t i po s ez s ui i c i e nt t pe z l i be r e g1 os opr i mi dos.Ant es bi en s i gni f i ca que una pr Lv t i c a Kd l pl d: al al i ber z c i in en 1 : medi da e n que c ont r i buy e ; que l os anal i a l xt os compr endan s ur eal i da d en t r mi nos cz f t l c oa

2 . Es t o's i ne mb a r g o ,n os kn i f i c :q u er lme r oh e c h od ed e s a r r o l l a ru n ap r l c t i c :d ee s y e

11 6 Ik a na t u r al ez ap ol f t i c a de I a e ue e a i 4 n
e m be go,una educa c i n i ng enua f ai nt er pr et ares t a af i r ma ci dn a t r i buyendo i a ha de nmar a l i da d a aX Z R pr l cuca educat i v: e nl a que l os e duca dor es s enczl a. m en4 e no r es pet a n h cxpr es i vi dad de 1 os e ducandos.Es t oe s de hecho l o que car a ct er i za a l es t i l o educ at i vo que t i ende a l a dom es t i caci n. . La educ aci n de car ct e . rl i ber ador es un pr oces o me di lnt e elc ua leleducl.- -

E1PXK I eK d ea l f a be e > Mi e OR I O 1 11 7
t a una f or m a de r ec hazar h - per di ndos e en c oncepc i one sa bs t r ac t as de1 m undo No ebs t ant e, noses i m pos i bl ee acaparalnm ndo r e als i n as unz i rc r f t i c dment e nues t r a pr es endg en 1 .Si ,B) re kmpl o,e s t a mos e ne lca mpo de l ac i e nc i s , podem os t r at ar de iocul t a r nos v en l o que cons i de ramos l a neut r a l i da d de l os o bj et i v osci e nt f f i c os r gen de c 6m o s e ut i l i cen nues t r osha l kzgos,m os t r n. , alm a donos i ncl us oi ndi f er ent es alhec ho de pa r ' a qui n o par a qu i nt er es es rs t lm os t r a ba j a ndo Por l o gener a l ,al s er i nt er r ogdos alr e s pe ct oar es x ndemos va gl .
.

dor i nv i t a a1 os e duc a ndos a r e c o noc e r y de s c ubr i rc r f t i ci me nt eI ar e a l i da d.


L . a domes t i ca ci n t r a t a de i m par t i r una f al s a conci e nc i aa I os edt z ca ndos, que

t e dunde e n una f c i la da pt a c i n a s ur e a l i da d,mi e nt r a sq ue una pr c t i c al i ber l dor ano pue de r educ i r s e aun i nt ent o,I x ) rpa r t e de le duc a dor ,de i mpone rl i be r . t a d :l os e duc a ndo s . un: edu ca c i n pa r al al i be r t a d no ha ys uj et os que s e de ba nl i be r a r niobj e t o s q ue s ea nl i be r a dos ,pue s t oq ue no exi s t e di c ot omf a ent r es uj e t o y obj e t o. El pr oc xs o de domes ti c acB r k es pr es ct i pt i vo er ks f mi s mo;y elt i bev a dox ' ,
.

Sibi en en l ae duca ci n que t i e nde a l a domes t i ca ci n exi s t e nece s ar i a m ent et uu di cot omf ae nt r ea quel l osque mani pul an y l osque s on mnni pul ados , en

me nt e qu et r a ba j a mo s por e l bi en de l a huma ni da d sixmosr el ki os espr a c t i c a nt es r a cem os una s epa r aci n i m pos i . , puede que t
.

bl e ent r e hum ani da d y t r as ce ndenc i a.

sit r a ba j amos e nc i e nc i a ss oc i a l e s ,p odr e mos a bo r da rl as oc i e da d que es t udi amosc emo s ino pa r t i c i pi r n e n osde e l l a Se gn nues t r af amos ai m par ci a l i de d, po dr e mos a bor da r es t e mundo r e a lc omo s ie s t t wi s e mos us a ndo v guR t es y mas ca r i l l as ) y pa r s no cont a mt nar ni quedar c ont at wi k e os .
.

di zs i Bi c o' La educac i n par al a domes t i caci 6n c ons i s t ee n un ac t o de t rans f er enci g de lconoci mi ent op, mi e nt r a s que l a educaci n pa r aI al i ber t a d es un a ct o de

c onoc i mi e nt oy u n pr o c e s o de a c c i n t r a ps f or ma dor a qu e de be r f ae j er c e r s es obr el ar eal i dad. l f abet i za ci n de a dul t os ,cont em pl a da des de un pupt o de vi s t al i ber ad La a or ,es un act o de conoci mi ent oyc r eat i vi da d me di ant e elcua l1 os educ andos

N ues t r o conc ept o de l a hi s t or i a puede s er m ecanj ci s t ay f at al i s t a Hi s t or i a es l o que ha ac ent eci do, no l o que s e es t pr c duci endo o l o que vendr i. El r es e nt e p es a l go que de ber f a nor m al i zar s e, m i ent r as que el f ut ur o, en t ant o r e pe t i ci n de 1pr es e nt e e convi er t e en I a pr es e rva c i dn de . ls t at u4 ' f / t / .A vec es , , s e! a nal f a be t o pol f t i co per ci be el f ut ur o no com o r e pe t i ci dn del pr es ent es i no
.

c omo a l g o pr e es t a bl e ci do,c omof a i ta c c o mpl i .Amba cc pq e wi p n smn l is . i ope s


.
.

o pe r l nj unt o al ose duc a dor e sc omo s uj et o s de c onoc i mi e nt o.O bvi a me nt e,l os


educa dos no s on concebi dos c om o qcons i nent es vacf os p, r r j er os r eci pi ent e: de l a s pal s br as del e duca dor. D 2 o que no s on s er es m r gi nZes que ne ces i t a ns e r edevuel t os a l as zudp o :vl os p,l os e duca ndos s e per ci be n como mi embr os de l a gr an f amii a de 1 ls osepr i m' d dos.Las r es pues t a sgs us i t ua ci n no r es i den en que apr enda n aI ee r hi s t or i as ik enant es,s i no e n que c ons t ruyan una hi s t or i a que act uahce s us vi das . Sicona enzam a os a hor aac ons i der a re lpr obl en : a de l a qif e et i za ci nv pol f t i . ca,nues t r o punt o de pz rt i d: podr f as erun anl l i s i sdelGa na xav t i s mop pol f t i c o. l es de elpunt o de vi s t al i ng f s t i c o s iun ana l f aE et o es a quelque no s abe l I ee r y ex r i bl> un gnzf a %t o poDt i co --j ndepeni ent em enr e de que s epa l eer y es cr i bl-- e s aquel que t i ene una c oncepci n i ngenua de 1 as r el a ci ones de % l m m ani dad con e l m undo Ea t et i po de pex s ona t i ene una vi s i 6n i ngenug d el ar eal i dad s oc i a la bs ol ut e ent e det er mi na da,e s de ci r ar ea l i z a c i d ns oc i a l , l e s un f a i ta c c ompl i mJ s que a l g o que e s t ie n pr oc e s o de de s a r r ol l o. ' U na de 1 % t endenci asdela na l f abet o pol f t i c o eses ca pa ral ar ea l i da d co ncr e.
.

5 . Ene s t es e n t i do 'muc ho sd ea q ue l l osqu es or la n a l f z be t o sys e mi a n a l f a be k o sd e s deu n pu nt o d ev i s t :l i n g f s t i c o' dehe c ho' nol os one ne ln i ve lr af t ko; e ne s t es e nud o's on me n osa na l f z l xt os q Lemt mt ' k o m r k h l l i t o s No e&sot m tt xl tl a .t m pr kt k l : a' Nl i t i ca que ' pc el r t ll u expe ri enci a at r ' a v6 :
. .

dome s t i cadasdelf ut ur o L: pr i m er e dom es t i ca a lpr e s tnt e,que e ber f ar e- t i r s e;l as eg unda r e duc ee lf ut ur o aA l g oi n ex or a bl e Am ba s ni egan 1 a condi ci n de l a s per s ona sc om o s er esde pr axi s, y 'a lha c r l p k bi ' '. Ambas s uf r er l de unr ' f G x dk s per anza: Aj s e nt i r p ei mpox t oi r ent e z ' ' l ai r r k c i o na zda d de una ' r ezl dz ' ' : r d yt o opoder os a, el ankf av t o poit i co a a I ks. ' * CC'R=: dd s ubkt i v > mo.A ve c e s ,e n ve z de t e hx/l r n os ,no9 -dt Z - t. t. . p +. E Z' I l act i vi s t as p.Ta Ivez poda nx osconl par ra 1ana zl ht o PoEN E co que s e hi tnt r egl do a es t as pr s ct i cas poEt k K adas c on ot r ot i po de en: l f abet o, lque lq pf 1 ee un t ext o n A e cj ni can a ent e, s i n ent ender l o que es t ll eyendo. E ni nguno de es t os ca s os es pos i bl ec oncebi ral a sJ er j ona s con q o una u d pw s c c en sa undo,com o s er es de pr ak '1 , 'de a cci p ' ' ' ' e kr ca at d ej J nun o, c ot om f : ent r et eor f a y pr ict i ca,h uni ver s a l i c h d de un c ont xi mi ent o . a di des a do de s uc on di ci ona mi e nt o hi s t r i c os o c i ol g i c o. el r poj olde l af i l os of f a ex pl i c a l do s l o c omo un i ns t r ume nt o de s t i na do a nu es t r a c e pt ci dn ndo e m un de I 'mundo,l aeduca ci n como t ma pur : pr es enl a ci n de hec hosque t r ms f i er en Val or e s abs t r act os que s e pr et enden her enci a de un c onoc i mi ent o pur o: t odM j d rl ac onci enc i ai ngenua f V la na l f gbe' o Pol f t i co CS ZS S OI R OV CCDCYS PWK Zm a Z S l Kh ' Z 1 k 3 VeZ qt l eC V VCT ZO OS C ons ci ent es de l af al s edad de es t as cr eenc * s , nos
. ..

d e 1 c o n f i i c t o( q u ee ne s e n c i :t ' sl ac o ma d r o n ad el av e r d a d e r zc o n c i e n c i ), l e se n s e i i zl oq u e1 o
er udi t os no ppr r oden ni pueden apr ender en l os l i br os
.

r e s ul t adi f f c i ln e g a r1 ai mp o s i b i t i da dmi s mad eu nat e o r f as i np r i c t i c ' a , l ai mN s i .


bi l i dgd de1pens gmi e nt os i n una a c ci dn t r ans f or mador as obr ee lm undo,g : . f0 1 n0

j 2 0 1L a na l ul e a p dR i c ad eI ae du c adn

ED U CA CIO N H U M A N ISTA

hE Ip r o e . e s od ec o n c l e n l a l 4 n
2 if klde evi t ar pos i bl es n a a l ent endi dos per nt as e n , ea cl ar arque has t a ahor a n z e he es t a do r ef li endo Z r ol de l a conci enci a en l a pri ct i ca l i er ador a. l l es de una N s t ur a i zct i c a n : e es i n a pos i bl e ac ept ar una s epar a ci n i nge. nua e nt r el a conci enci :y e l m undo. C uando l e ha cem os,caemos , o bi en en un i dezi s mo nus or i o o en e r r or es mec i c os. ' Lg pza br a conc i e ncoc i n ( bas a da e n el t r nuno br as ie:o c on s c i e ndz a ao) , pr oc epo m edi ant e elcu2 l os s er es hum anos pa r t i ci pan cr f t i ca m ent e en un a ct o r r l ns f or m ador no deber f ae nt ender s e com o una m n nx ' pul a ci n i deais t a. Aun

c ua ndo nu es t r a vi s i n de l ac onc j e nc i a c i n no e s ni s ubj et i va ni r ne c a ni c i s t a


s i no di al gi ca, no podem os at r i bui r l e un r o1 que no pos ee,el de t r ans f or m ar

1 :r e a l i da d.Si n emba r go,t a mpoc o de be mos r e duc i r l a a un me r or e f l e j o de l a


r ez da d. U no de l os punt os i m por t ant es de l a conci enci a ci n es pr ovocar un r ec ono. ci mi em o delmundo,no c om o m undo di dop . ,s i no com o m undo que es t di ni. EIt em a de un ens ayo no es B l ol o que apar ece en l a s pa l br as delt f t ul o
.

mi c a ment ee nq pr oc e s o ' de c r e a c i nm
Porl ot ant o,l ac onci enc i a ci n i m pl i ca una cons t aat eda r i f i ca ci n de l o que per m anece ocul t o en eli nt er i or nues t r o mi ent r asci r ot l nmos porelm undoya un.

s i e mpr eexi s t ea ko oc u l t o,c on un s i gni f i c a do m5 spr o f undo,a ko que of t ' e c e


l a cl ave pa r a una c om pr ens i n m scompl et a Cons e cuent em ent e,es c r i bi rqc er ca de t em as r eal es genvr a un es f per zo cons i der a bl e pa r a pode r ver g t r ak fs' de ' '' ' ' a pa -r i enc ' i ' ' a 'e s ng a f i os a squ e pu e de ne mpa i i a rnue s t r .vi s i n Pa i r a obvi arI or el a . t .

que no es t emos n ec e s u r i n me t ae pe z c i b i e ndo e lmundo c omo o bj et o de nue s t r a r e f l e xi n c r f t i c a. e


r s m uy bi en que m i ent r as l ac onci enci a ci dn es t i m pl f ci t ae ne s t ar ef l exi n cr f t i ca l c er ca delm undo e nt e nt o al go hecho y en es t e des cubr i mi ent o de ot r a v ex z ,no espos i bl ei gnor arl aa cci n t r ans f or m ador a que pr oduc e es t e des c u. br l r n' t ent oyc om pr ens i n concr et os . Una vez m s m uy bi en que s us t i t ui r ,s s i m pl em ent et ma l xr cepci n i ngenua de l ar ea l i dad por ot ra cdt i c a no es s uf i .
'

v o aes t a sa pa r i e nc i a sy po de rpe r c i bi re lt ema e ns uc on j t mt oe nt a nt of e nme.


es e nt e, e no a ct ualdel m undo pr s con f r e cuenci a neces a r i os um r ar un. ci er t a j dad de di f i c ul t ades can t par al ogr ar l o, abor da m os nues eo t em a a t r avs de 1 ar i queza de s ur ed de car s f i ca s,que a vece s no r es ul t an obvi a .SZ embego, cuxnto act erf ti cas es pecf mi s podam os pe net r ar e n es t ar ed. m 1 sc apac es s er em os de c spt e el t er nl
.

c i e nt e pr a que I os o pr i r n i dos s el i be r e n. Pa r al og r a r l o' ne c e s i t a n or g a ni z a r s e d

e un modo r evol uc i onar i o par at r ans f or m ar e l mundo r ealde un m odo r evol u. ci onr i o.Es t es ent i do de or gg ni zac i 6n exi ge t maa cci n cons ci ent e,que a cl ar a l o que no r es ul t a evi de nt e par g1 : vi s i 6n pr ol unda de l a conci enci a. E: pr eci s xment e es t a cr eac i 6n de una nueva r eal i di d,pr ef i gur nr l . en l ac r f t i . > v ol ci onr i a de l ar ea l i da d ant er i or, l a que no puede agot ar el pr oces o & x ncl enci ui t j n,un pr oc es ot an per manent c como cual qui err evol uci n r eal .

go

l ba l er zs uc ompl e j o di na mi s mo

M ao r j al l zacl n de un l er na
Es cr i bi rs obr e un t e m a en par t i c ul ar no es s i mpl em e nt e un ac t o nar r at i vo A1per ci bi relt ema c omo un f enmeno que s e pr oduce en unar eal i dad c oncr et a,
.

En t g nt os e r e st r a ns f o r mn zor e s ,l a s pe r s ona s pu e den que da r s eG a dhe r i da s p


g1 . nueva r e.l i r l x r lque der i va de s u ac ci n'pe r os e ver ns um er gi das e n una nueva vi s i n d a l t a de c l ar i da dv.La c onci e nc i c i n,que en t ant o pr oces o puede pr c duci r s e en c ua l qt l i er moment o, deber f ac ont i r m wr al l f donde y cuando l a r eal i da d t ra ns f or m ada as um a un nuevo a s pect o. T. . ix i z k e st l o sf o r i x d tc A v re ne li de a l i s mo.unac o mi s t ee ne l i mi nz z! av e r da de r ss u b j et i . v i &d h xe r n a ;k ot r a 'e nr k e g vt o da s ubj e t i vi da dr e a le r ln o mbx ed t1 ao bj e t i v i da d .J e u n Pa u l s mr e # x 4 f t r 4 d . l mr . I 1 ue l E. B a r n s z , Nu e v a Yo r k , Vi n t %e B o o k s . 1 18 , p i g 3 . 3 ,s e m bf or.z f , , 6. Alr e s - t o,v t m Kve lKos i k,Di a l kt k ' a #e 'I or e z vr e f o ,M i i c o,Gr i j a l bo, 1 97 6.

y que obr ac omo me di a dor pa r a) z o m br es y muj e r es l o! e s c r i t or es de be mos ,

as um i r una act i t ' ud gnos eol gl ca ' ' .. . .. . . ..'. umi f ' u h oe jm i s m o modo, alas na a ct i t ud q ' m, ' l ir ,1 - I ect or e s de ben r ehacer f 1 u . c os n u e s t r o se su e r z o sg n o s e og : No d e be nc o mp o r t zs ec o mo s i mp l e sc v nt e s de Ia ( ; uo de l-ej i ' ht or En s um a, a m bos nec el i t p p c t o jnos e ol g l xi t lr e ler r or
.
. -

s o c r s t i c o de c o n s i de r a rl ad e f i n i c i 6 nd eu nc o n c e p t oc d m -o s i 1e r aJ 1i n el . '
mi ent o de l a cos a def i ni da
.

-'

Lo f l L 1 ef l Od e be mosh a c e re se xc e d e r n ose nl ad e f i n i c i d nd e lc o nc e p t od e l
t em a,nis i qui er at om ar l o que i m pl i ca com o un hec ho dado; t a pec o deber f :.

1 2 2 IL an a t t l r al e z aN l i t i c a de I a edu c a c i 4n
moss i mpl ement e des cr i bi r l o o expl i car l o.Por elc ont r a r i o,deber f l m osas um i rk ma a ct i t ud de com pr om i s or es pect o de nue s t r ot e m a, l aa ct i t ud de a l gui en que

Edu c Ki n human l l t l I1 2 3 ont r a r i o a1 : des huma ni z a c i dn de nue s t r ar e a l i dg d obj e t i vl u1 . , a de s hi s t r i co, c hum ani zaci n y l a educaci n hum anf s t i ca no puede n pr oduci rs e ll na r ge n ' -W

no qui e r es i mpl e me nt edes c r i bi rl o que s uc ede ame di daque s uc e de.Po re nc i n u


de S odo,quer emps t r g mf py mar e lmundo r ea ldp nz x eq ef or ma ue s ea l o que s ea l o que eg s uce di endo pue da s erpps t er i qr mpt l r an m a do. Si n em ba r go,par al l e gara conoc er elm undo r ea lt a ly como es ,e s t aa ct i t ' ud de c om pr omi s o haci al ascues t i ones i ncl ui da s en nues t r ot em a no de be def e nder nues t r os pr e conce pt os,es deci r a quel l os que pueda n di s t or s i ona r y en t i l t i ma
. .

l a hi s t o r i a de hombr e sy ' mukr e s ,a lma r ge n de 1 % mi s ma se s t r uc mr a ss oc i de s


he m os c re a do que ' y al as c ua l es es t amos c ondi ci ona dos.

M odo: educatl vos opues los La des hunx ani za ci 6n es una expr es i 6n concr et a de a l i enaci 6n y donz hz a ci n; l ae du gci n hunA anf s t i ca esun pr oyect o ut 6pi c o de 1 osdon a i na dosy l os opr i n a i . k nl bas obvi a n a ent ei n a pl i ean l a ac t i vi dad de per s ona s en una r ezi da WA R > : do 's / ent i do de n z a nt ener els n g t u 6xo;e ne ls eg undo, c h a l rzn elpr i n a er ca s o, en els
.

i ns t anci a l c l i na rl a ba l anza de l os he chos en nues t r o benef i ci o / Gt r at ar de conqcer ci tnL Ei r nn a ont eI ar e zi Y vn h. - ae ' ' nne :t r o t e na a, no s l o de be r f an a os s onz et er nues t r os pr oce di nx i e nt ps e pi s t al ql si cos a
.

nues t r a ver s i n de q l g ver dadp,s x ot ac a bi in bus car l a ver da d bp l ada 'e ' n -lk e. c hos.SI ' e m a ba r 'o, dur g a nt e es t ai nves t i g a c i n c i e nt f f i c a de l ar e ' z ' i da d :o e . n l qs a s un x i r una a l i l vy r t t <.h ( o po den z os c onf undi r nue s t r a pr e oc upa c ln rl a ver da d( ca r act er f s t i c a de cuzqui er es f ue r zo ci ent f f i co s e r i o) c on l a as f za nA a da ne ut r a nda d ci e nt f f i ca, que de hecho no exi s t e. i y q u dc on ar onz et i da,no neut r a,ha ci al ar e a l i dad que pr ocur an n os r l ues t r al ct c on oc e r - de bee ' n p' r i n z e ru gq rg e ner a rc pnc vi nue nt oc on x o pr oc e s o ue i n a p l i ca
-

e ne l de una t r a ns f or n a c i n r a di c l de ln x unde de l opr es or . Aqufpa r e c ei n a p or t a nt es u br a ya rl o que r e s u l t an x l s obvi o:l ai nt e r r p l l r i 6n ent r el a des hunl ani za ci ;n y l a -2 k =h u > i 6n hunz ani s t a.h 1 uevanz ent e.en amG s cas os, e sne c e s a r i al aa c t i vi da d deM mbr e sy n x uj e r e spa r an x a nt e ne ro n x odzi cs r
s usr es pect i vasr ezi dades.I l ebenx os i ns i s t i rm n uc ho en es t es ent i do par as uper a r

a c c i n y r e f l e xi n a c e r c a de 1pj pe l 4e l ho mb ' A'e n ' * e ' l' m u ndo.'n v ' bf i Td' e l c a r l c t e rl e l e o l -i 8 c o de '' l kd ' ni d 'a d que e xi s t ee nt r ea c c i n y r e f l e xi n ( es de c i r a e n1 pr a xi s ) ,a t r a v sdel ac ua le lhombr eol a muj e rque t r a ns f or mgl ar ea l i da d
e sas u vez t r ans f or ma do,no es pos i bl e des car t a re s t aa ct i t ud de com pr omi s o
- -

1 a sn us i one si de ii s t a sy l osca s t n l ose ne lai r e deuna e ve nt u: e duc a c i n h un x a . ni s t a qu ec a r e c i e s e de l a ne c e s a r i at r a ns f or ma c i n de un mundo o pr i mi do e i nj us t o Un s ue f i o de es t et i po s i rve c oncr et a m ent ea1 osi nt er es e s de 1 os pr i vi l e. . . g i a dos y pr e s ent ac on c l a r i da d una i de ol og f aq ue c onc r et ae ls f n dr ome de 1bi e.

nes t ar al pr opone ra l opr i mi do que es per e paci ent er nent el al l egada de df as

qu e,a de m s pr e s e r va s u es pf r i t uc r f t i c o yc i e nt f f i c o.No pode mos pe r ma ne c er ai 2 ! > t i conx eat cl o er ent es: des t : o que pueden i nz poneranues t r q:ha njl iqsa qu z v
Eos que t i enen el pode r de de ci s i n, per o que s l os e ent r egan a l ac i enci a ys us i nt er es es y,s 'ui ent enl ent ey di ct ln s us obj et i vos a 1 A h, ---Por of r ol ado, nues l r aa cl i ua d de conx pr onA i s o con es t a sc ues t i ones s e ve
.

me j or e s que, s i bi e n pos t e r g a da, y as ea ve c i na . l k oe xi s t e di nx ens i 6n hunz ani s t a en l a opr es i n, as f conz ot anl poco exi s t e
des hun a ani za ci n e nl a ver da der al i h er a ci n. Per ol l i i er aci n no pr ende en l a conci enc i a de l asper s onass ies t i n ai s l a da s de1nA undo.La Eber a ci dn s e pr oduce e ns u pr a xi s hi s t 6r i c a cuando i ncl uye una conci enci a cr f t i ca de l ar e l lc i n

a dC mi Sj us t i f i c l da P or t 1he c ho de que c a da t e ma p os e es uc o nl r a a r gume nt o,

j mp l f c i t a que e xi s t ee nt r el ac onc i e nc i a y el mundo.

ot emaop ue s t o,c on ob j e t i vosque s e de be nC umpl i r y,por s up u ' e s t o;c ua nt o


'
. - .-

Es t ee suno de 1 os p unt os f undn me nt desdtko b npzc : ci one sp e dl g p ' c e


'

j j . ' c j
v

c om pr ens i 6n de un t em a,t am bi nr e vel amos s uc ont rapar t i da,l o que nos pe r mi t et uu el ec ci dn que a s u vez exi ge que nos com pr omet am os con una f or ma de K c i n coher ent ec on 1 = m et as i mpl f c i t as en e lt e m a, D e nue vo, s i bi en

por una educac i 6n hum ani s t a pr es upone l aa m enlza o e ll wc ho conc r et o de ar ni s m ql uc ha t am bi n i m pl i ca pr i ct i cas e ducv t i vasopues l a des hum ani za ci n, I ant o opues t os ,elpr oces o hum g ni s t ayl a * n'a c i n as i gn nt a ' y as En t
.

ne c e s i t a mo ss e r ef i c i e nt e se nl ae j e c uc i n de e s t a st a r ea s , no nos de be r f a mos
c om pr omet e rc on un t i po de ac ci n que benef i c i e al t em a opues t o. Cuanl o m sl l e guem os a conoc er l ar ea l i dad s oc i el a i s t r i ca de I a sc ues t i one . sl ne l l a l das en nues t r os t em as ,en s ur el a c i n di al ct i ca con c ues t i ones opues t a s ,m Js i mpo. s i bl e nos r es ul t a rl per ma ne cer neut r al e s. D a do que l a neut r al i da d pr oc l a ma da s i em pr ei m pl i c a una el ecci n oc ul t a,i ns i s t i m osen que es os t em as ,s ibi en hi s t r i cos , de be n i nc or por a r vzor es hum a nos y t endenci a s de a cc i n, Cua ndo abor dam os cr f t i cament e es t e pr oc es o yl or e conocem os c om o t em a, nos vemos f or zados a apr ehender l o,no c omo i deala bs t r ac t o,s i no com o des af f o

r e a se duc a t i vasque t a mbi nr e s t l ha n ne c es a r i a ment ea nt a g oni s t a s .E1e duc a dor


Que ha hecho una el e cci 6n hum ani s t a,y por l ot ant o Ebe r a dor a,es t v i m enos i ncl i na do a c om pr om et er s e con pr econc ept os,y cons ecuent em ent e,en s u pr lc t i e ri capaz de apr eci ar l ar e l ac i n di al ct i ca ent r e1 conci e nc i a y elm undo ca, s o ent r e el bom br eye l mundo asdi f er enci %r / r l i ca l ese nt r e1 :educ a ci n ent endi dl como En e s e nc i a, una de l una t ar ea dom i na nt e y des hum l ni za dor ayl a educa ci n ent e ndi d:como t ar el mm ani s t ay l i ber ador a esque l a pr i m er a es un pur o act o de t r nns f er enci g de tono' ent r asque l at i l t i e a cons t i t uye un ac t o de c onoci mi ent o.Talc omo ' cg ml ent o, m i
.

1 2 4 It . a na t e r a l ez aN j i t i c ad eI ae du c a ci n
*r : de es per u ,ambqst aoe asr adi cabnent e opues t as oue t anz bi n exi v en awvom .
.

Ed u- l e hk l f r er ' O

l1 0

'

m n. n mamenr n l a conci enda oz nexi va car a ct er i z lba d pe r bum - o com o a

mi e E n t o s o p u e s t o g s ' z i r ul e n t o r n oal ar aeu n e n' s Jl ac o n d e x a;. e f = -. nS ur el aci on con e n n undo y l a conci enc i a qi o
de 1 * educa ci dn dom i nant e elr n ega e cdel ec ept or de conoci ngent os exi s f ur erveni , pr i nci pi oa cdvo de l a conc i enci a Es t af or m a de educac i n hnpl i ca pr lct i c as >*' l ZT Chzo % * Pr oc ' a *donl es t i c*> l ac onc i enci a, t r ans f or ml ndol a, c omo bemos di c ho, cn un r ec ept ci o vgcf o En I a acc j n cl t ur z que t i ende a l a dgmi nK i n,l a educa ci n s e ve r educ i da a una s i t uaci n en l a cu< eleducador 'nt endi do com o d quelque s a be pt r i ns f i er el osconoci mi e nt osexi s t ent e si e durw ndo ent endi do c om o la que l que no s abev i f i camos nues t r a YD C1mACO de una eduqa s v hgpy ani s t a, una vez que ver n't ur zeza b a quki t i va en t ant oi nves t i ga dor es y bus cador es de conci enc i ar e f l e Xi v4,Y una vez que elconoci afent o se t or na a cces i bl e aut om bt i ca m ent ea f i r . X' mOS nqes l y g -Ja pg q dad . parq z p conoqer o r ehg csr elc ' onoci nue nt o exi s t ent e t o oo 5 16 a n,PodemO i de nt i f i c a ry e vdua rl o' que a un s e des c o ' n o ' k' e-S ej f Des t as f ,es dec g ,s ielt i po de conci enci a que r ec onoce elconoci mi e nt o exi s . f af or ma t tnt e no pudi e s e cont i nuar bux ando c onoci mi enl os nuevos no habr , de e xpcar I os conoc i mi ent os act ui e s Da do que conoc er es un pr oces o, el ue go ConW i mi ent o que ez s t e hoy en df af ue Zguna vez p5l o una pos i bi l i dad y l , S e Convi di en c onoci mi ent o nuevo, r el at i vo y por l o t ant o cons ecut i vo < conoc i t ni ent o exkt ent e has t a ent onces En vez de s e r una t r lns f er en ci a di enant e de conoci nue nt o' l a educa ci n ol a acc i n ci > ? xra l a nbert a d es l a aut ent i f i ca ci 6n de c ono ci n let o m e. i i f nt tl ac u2 l ose duc a qdppy I o #t dpkhlor e ' sen t a ' nt o lc oh ' ci enci a s p o en t ant o
. . .

M e pt d c ul o va c f o pa r akl ena r v ,l ae duc a c i gn c omo t a r e a Dbe r a zo r a y %u m' a ' M ' onci be l a conc i enci a co ' mo una qi nt edi i nv c on' / es pe ct o/' m -u ' n ' do --E--1 'kso

' '' *' do doNi i x 3oi n aB ' A n o e /M L1 a koi g b r t Gs pj y k d 4 ' b ' e r f a' l i r s f m -p af e ' n x e n t eM u n
.
.

l ar duc a c i ne nt ni l ka

u n a n i m A c . p a z ' n os l o d e c o n o c e r s b x od ec o n o c e r p ee ndp r o c e s od ec o n o c e r . ( ) e es t en a odo.l a conci e nc i a em a er ge conl o Ghz t enci np y no s l oc onx> r ec er p


t l c u l oq u es ed e h eE e n a r .Es t aP e r c e p c i nc r f e i yab o r r ae ld u i i s n l oS i n l p h ' s t : Or
qu ee s t a bl e c e up& di c ot omf t iE tRl s i i gt l . . 1 @.
- -

J t r ol a do,c d r r i g el a sno c l o n e ' s ' ' e q u i v o c ' a da sq u ed a no r i g e nal ac o n c i e nc z az ng e d

. %=. . PX f o' r

nua, i deol ogi za da en es t ract ur as de dom k nq ci n t des como l a Per cepci n e l a conci enci a en t ant or ec ept i cd o vacf o. Cua nt o mI slanes t es i adop t i enen k osbombr ess u podt: dt t ei bYi 6n,i zqqi r i do en s u evol uci n y que a bor a1 os di s t i ngue R ndament Zm ent e de l os %ni m a' l es,m l obs t clos encuent r an en elpnxfo de Ve bilder a auuR zbtr a c i n. z?, % unai deol ogf a des humani z ador aescr aci z evi t ara cudqui e'pr ei o Que 1 osu nom' l tpgwi h opori uni 'dad de Pe r ci b/s e en t ant op e r es r eexi vos 'y Ct l #oV , br y c om o c r eador ys y t r ans f or m ador e s del mu do.En e f e ct o, a es t ai deol ogl a 'l e
-

i nf e r e s af or ' mG z ec o nc i en' c i a sddmes ' t i c a da se nt r mzosde r ec e pt i c dosv c f os . Amt e sdea c o a a ry s a t i s f a c e r$ uso bhivo s ,1 % Y= Sdo nn a nt e sde ben i 6ontA
a un obs t cul o que han i nt ent ado s uper ar c on cr ec i ent e ei i ci enci a por nz edi o ue l a ci enci ay l at e cnol ogf a que t i enen a s u di s pos i ci n: pues t o que no puede n el r na rl a ca paci dad hum ana de pens ar , os cur ecen e ln l undo r e2 Por n ' e di o de un r a zonanent oc ondi c i ona do y engahos o c er ca de l a gent e y el m undo

s e r e sp l e n o s' d e -c a t e n c i n ms eu ke ' n il ab u s q u e dg d e nu ' e v o sc o n o c i mi e p l o s


s t ent e,Per o nueva. COmO Conpe cunci a d! s u lar ehr ps i dn dd copkhui ent p exi

' e nt e,pl r a que l ae duc a c i n c oa l o pr i ct l c al i be r a do r aa l c a nc e es t ac on a nr en


v - -- . .

vos cone . iR ' i n de lc onoc i n , i ent o exi s t ent eat r avsde l a bus aueda de nue nai ,a. b ag , no ha de s 4z . . e o . -a-. . .l a . ' -z u v,p e n ue I a. l a ,t rat ai educ.c i n de' t = l m doaunant e .... . . .. . . Ele d u c a d o rq u ee i c o g e -u ' n ao p c i l n wu ' wa a
.

en gener d. Es t a mi s t i f i cK i dn de l qr ezi dld c ons i s t e en Xa cer que e l mundo Par el ti i Ando,por nec es i da d,una c onci enci aA t i i i ci d.D e di s t bl t o de l o que e s, i m pM t h j z o s erl ai m pos i bl ef al s i i i ca re l mun o r e , CC ' d 2 tm uno no puede ex i s t k a ci enci a, s ba f ds i f i c r l ac onci enci a del mun o r e . s bn l o ot r o oc es o de Bbe r aci n bnpzc ee s :q lr queol o#f ** de En cudqui er cas o, un pr ra Ye 1 n l ac o n c i e nc i a at r a v sd el ac u z, com o hemO: dkho,*1bombR Con:t u. c anno nat ur2 dd cuZ em er ge l a conci enci a con 1 : ha bli dld de PeNGDU*D aq fnx i s n x a:nnrelcont r ar i o,en elpr oces o de don & ' nl ci n,l g nz t c:c P ar r ono de 1 : .i r r aci ona udad..Es t o, s i a en z blr go,no s i gni f i cl r enno eldes rnu .
.
.

-'

i b M i bb c or r e c t a nz e f l h ' R tl a c i n que e xi s t ee nt r eI ac onc i enc i ay e ln uNz' '

G a r e r s a r a u n af o r n a ael d e v i d a s i n z p l e n a e n t e i n s t i a t k v ao q u e i n z p D q u eu n l d i s t o t E1 enx ent o ndt i co que s e l t e u= a qu , de hec ho, no pr obi i e D s i nd el ar a z 6 n


al wg e nt e pe as a r ;n l i ! bk n d' ' f i c e l t l; MJ sl H/ m a l e pt pc r f uc o Pl r n z i t i ndoj e s g'
.

i n' t ot o eo des de t 1i ns t i nt oa li a , ns an a i ent op ' i s s t o es as fi x y r que en es er e


. .

1. P i e r p eTe i d n s r d ae cbx r di n E: y e sd a , e , os g n s a n os l z dr j d Ts ur u sl 9 6# pj d 2.8 ( t a.. b2n en Bk r c el ona' (l r bj s 9s,) ' ' ' ' ' '1
'

l i ber a ci 6a. Res ul t ac l a r o que s t , exi ge un u c t o e j s t ea ut wk i cm p e nexi n opr esk v. l des heo l zn z ada. si n en & bs r go, pues t o qur no ex

2 oq u e r e mo sd e c i rq u :p e as u i i c i e n t eu n a s k n z p l ec i p a c k l . dd cr e h e x i np . r a ! r d t r ans f or n a aci n s obr e1 .r edi dad obl et i v,


i 2* ' *' Voz ' b' es *D *1 O ' Z2*' S i /1 3 C?'1 l Z' i b*' *C

yy por o t ant o ao,1 . s i na c ci n vi cr ve r s a, f i nal ment e. na ba sc ons t i uyen,en un s ent i do no di cot onl i za ' $ 4n s er f ai m pos i bl e.

1 2 8 1t . an at ur al e z a po g t l c ad eI ae du c ac i bn
t f cn i c o qu e1 os pu ebl os s ubdes a r p i ia do ss on x cq pa c es de Zc anz a r( a ve c es po r

Hoyh e mo sa pr e n di d o qu ee ld e s a r r o n oe c on mi c oe su np r e bl e mapmume n t e
.

10

LA ED U CA CIO N

LA LI BER ACI O N Y LA I G LE SI A

: u mt s t i z a j e por s u ngt ur zez a o por r w z ones c l i m4 t i ca s )


Se noo hq i nf or m a o de que I osnc gr os a pp e n den n l cnos que l os bl an c os por que s o ng ent i ca me nt ci nf er i or e sa un cua ndo dem u es t r e ni nc ues t i ona bl e s ca pa c i w a0 '
,
. .

c omo pore j e mpl oe lba ge,l au bi l i da dyl ar e s i s t e r mu a lt r a uj of f s i c om s a do.

Se aat r a vs de l a es col ar i dad o de ot r as f or m as o que es i ndi s c ut i bl e , l

e s que t oda e s t a mi s t i f i c a c i n s ee r ke c omo un obs t c ul o pa r al ac a pa ci da d


di c ci n exi s t ent e ent r el as f or n a as de a c ci 6n y 1 as el e cci ones concr et as ef ect ua das per n a uc has per s onas A1ucl x: d habl an s obr e els er hunl ano,que de es t e nx odo s ef os i za a t r avs de una f r as e banal ya que no r ec onocen l ai knl ens i n hunx ana en a que nos n a i s
. . .

c r f t i c adel a spe r s ona sf a v or e c i e ndo dees t e modol apr e s er v a c i n de ls ut ui k t 5 1a i nt e r na hzaci n de e s t osnz i t os , j unt oc o nn a uc hosot r os ,e xpl i c al ac ont r a .

mos hombr e sal o s que s e domi na c omo o bj e t os


.

A4uchos di ce n es t r compr omet i dos c on l a caus a de l al i ber a c i n per os e ada pt an a l os m i s mos m t os que r eni ega n de l os a ct os hum o i s t as ' luchos ana l i zan l os n x e cani s n a os de opt es i in s c ci z v s i nz ul t neon n enr - o on.t r v vs de nl ec ani s nx os i gud n a ent er e pr e s i vos s on4 et en a l o -s 'estual 1 o 0e m n- . nen a s u ca r go. ' -----M-- * A v Aluchos s e de cl ar an r evol uci onar i os pe r o no c onf f an en l os opr i nx i dos que y pr et enden l i be re c om o s i es t o no f uey e una cont r a di c ci dn aber r ant e hluchos des ean una educa ci n hum ani s t a ys i n em bar g ot ambi n des ean nuu z t ene rl ar eandad s oci d en l a cu2 l a gen 't er es ul t a des hum a ni zador a. En x s um en, t e m en I aI i ber aci 6n Y 2 t en: er l a Kber aci n no se atreven a cons t r ull a her m anados con a quenos que s e ven pr i vados de ' l al i ber t ad
.

- - - - --

H em OS de com enzr c on una a f i r ma ci n que s i bi en puede pa c er cas i UnR Per oB a, es t a bl e c e cL a r anl ent e nues t r ap os i c i n r e s pec t o de es t et euz a? h 1 O POdeD R OS Cons i der ar el t en a a de 1 gs & ' r l es i as , de I a educa ci n o deI r ol de I asi g l es i asen l a educ aci n,s ino eshi s t 6r i canz ent e.La si g l es i a s no s on enudgdQS R bs t r c t as ;s on i ns t i t uci ones bz s cr i t a se nl a hi s l or i a.Per l ot ant o' pa r .c on ; Pr ende rs ur oI e ducat i vo de bem os cons i der ar l as i t ua c i n concr et ae nl a que exi s t en. Cu* ndO P ons i de r am os e s t a sc ues t i ones con s er i e da d,no podem os s egua ' ha.

' -

'

bl a ndo de I a ne ut r a Dda d de 1 a :i gl e s i a s o de l a ne ut r a ida d de l ae duc a c f di. ES t Z S f i r ma c i ones de n eut r a zda d de be nj uz ga r s ec on : op r ove n i ent e s ,o bi e n de a q ue zosq uet i en en unac enc e pc i nt ot zme nt ea e nuade 1 .I ge s i ly del g
hi s t or i a, o de a queEos que ocdt u as t ut an z ent es uc ompx ns i n r eahs t : ux, l a pr e t ens i n de neut r di dad.Si n em br go obj ' et i va m enr e,Am% s gr upos esc lj a ne nl an s n a ai er s y ec t i va i de ol g i c a .Cua n do n s i s t e ns obr e : ne ut r <k dw d de l al g i es i a en r e l a ci n a l a hi s t or i ao l a ac t i vi dg d poEt i ca,t oa a an uz u :m s i ci 4n poRt i ca que i nevi t a bl enz ent ef a vor e ce a 1 a: t es de pode r : expens as de l as nz as a s.iLavar s e1 l s nx z nos v en e lconf Dct o en r e1 os y x x l er os os y 1 osdes m s c os no s h p ni f i c as e r ne ut r : s kz op one r s ed l q do de l os pc q l er os os . Adem ls de l aa ct i p a d neut r z e xi s t en modos m is s ut zes y at r a ct i vos de s er vi ra 1 os hz t er es es de l os w der os os nent r as en a pa r i enci gs ef a vor ece a l os opr i mi dos. U na ve z na is encont r a os i ngenuo y 2 a s t t o' cx ' ml ' nnnlo j unt os .: er e f i e r o nue va ment e al oq ue podr f a os 2- p r c t i c% a ne s t dc l s oa nzg s i c a se xpr e s i one s de un i dea Ds n l os u bj et i vi s t a que y 5 l op ue de Ee va r al a pr es er va ci n dels k n t u quo.En l t i nx a s t anci a,els upues t o bs i co de i k1 . Es t ec a p f t u l oa pa p e c i porpr i n a e r av e ze ns t ud y Esc o spr , rv ol 9 n.l ( 1 973 j .F ue t r : du . ci do por s 7zDam Bl oon ac on l a yud: de Ea t her ht eye r Y lel en lzc ki nt os h y Ll el ea Fr aoc o.

1 30 I L an a t u r a l e z a pol j t i c ad eI ae duc a c i b o
C ha a c c i n e sl ac r e e nc i , guj or : tde que e sp ps i kl t r a ns f o r l n a rI os c or a z one s de hon z i ie syo z uh =e ' ac i n' x e c t a s t . ye ln h x x. < . . mx or i x l e s qs u s' 1 C s q ' c n a ' a np. '. La ius i n que s ugi e r e que esw s i bl em e i f i ca ' l a conci enci a de I os ho n k b r e s ,
.

u ae du c ac i n,I aI i b er a o i n y I al g l es i a 11 31
c i n bur gu es a de ln a undo,bi s i c a n z e nt e ne c r of l E c a( a n z a nt e de l an x ue r t e )y po r t a nt oe s t l t i c a ,esi nc a pa zde a c e pt a r1 e xpe r i e nc i ade I aPa s c ua ,pr of a nd, n . e nt e bi of ii c a( n n a a nt e de l a vi da ) .La n z e nt a Dda d bur g ue s a-que esn l uc ho n l l sq ue
una nl er a abs t r a cci n pr ct i ca-- ani qui l a el pr of undo di nan l i s n a o hi s t 6r i c o de l a Pa s c ua r educi ndol as i n a pl en A ent e a una f e ch; en el cdende i o. La l uj ur i a de l a pos es i n, s e :Z de l ac onc ey ci n nec r of ii ca de1 nz undo, r echa za e ls i gni f i ca do pr of undo de l ar es ur r ecci n. 'i por qu ha br f a de z t e-

a r eas hunx ani t a r i as t r ans f or nx ando por ende : n a undo, a t r a vs de s er nx ones, t y eles t f nz ul o de va l or es no t er r ena l es, s l o exi s t ee na quenos que de nonA i na n a os i ngenuos ( o, con x o hubi er a di cho h l i ebuhr,mor zi s t a s l . ' Los as p ut os s on pl e nanz ent e cons ci ent es de que una a c ci n a s f puede den a or a r el pr oc es o bbs i c o de canx bi or a di ca lde l ases t r uct ur as s oci ies Es t ec a n A bi or a di c 2 esl apr e c ondi . c i n dd des per t ar de l a conci enci a,y elpr oc es o no esnia ut onx bt i co nin a ec o ' ni c o
.

r es a r n z ee lr e na c i n a i e nt os it e ng oe nn sn a a no s ,c on l o obi e l os de p os e s i n,l os
r es t os delcuer p o y ela l n a a de l osopr i a x i dos?Sl o puedo exper i n a enl ar e lr enaci .

Si bi e n,de s de u np unt o de vi s t a obj e t i vo,am% s gr u m ss on i gua l n z t p & e ani z aci n i nef i ci ent es e nl o que s er ef i er e al al l J e r acs a a aI a vv y dy dq r q hunl de l s s e r e s Euma nos ex i s t e no o bs t a nt e una di f e r e nc i a bs s i c a' e n ' t r e ' e l l o ' g h . -

n x i e nt o de ll a do de l os o pr i n 7 i dos ,na c i endo nue va n A ent e,c on e nos ,e ne lpr o c e .


s o de l al i E er a ci n. h l o puedo c onver t l di cho r e na ci nent o en una f or nl a de

po s e e re ln a undo pue s t oq ue e se s e nc i zme nt euna f or n a ade bnns f on na re ls n u ndo.


Siaquel l osque f uer on una ve zi ngenuos c ont i nt i an c on s u nuevo apr endi za. aconc i enci ano s e modi f i caa t r a v!de l ecc i ones j e ,l l e ga r i nz sompr end sr:ue l

l a que s e debe r f xi ns i s t i r, A mbos es t sn at r a pa dos en l ai deol ogf a de l ac l as e

s oc i a ldomi na nt e pe r ol osa s t ut osa c e pt a nc ons c i e nt e me nt ee s t ai de ol oga c omo Pr o pi y.L os i ng e nuos i nc i pi oi nc ons c i ent es de s u ve r dz de r a po ' s i u ' r a , en un pr ,' .

s e r n a ones e l oc ue nt e sy c o nf e ' r e nc i ' a s z oa t r a v sde l aa c c i n dr oss e r l y hu, s . l


ma nos.La c onci enci a no cr ea l ar eazdad u bi t r vi a m ent e,com o c r ef a n ant es ,

peden nega r ,a t ra vsde s u acc i n, a cons i deru l ai deol ogf a de l a don una ci n c om o pr opi , y l uego,dura nt e el pr oc es o, p= = de l ai ngenui dad a l a as t uc i a Puede t am bi n que neg uen a r enunc i ar t ot ? m ent eas us gus i ones i dezi s t as /J c om pr om et er s e con ' a bandonando s ua dhes i n a c r f t i c a al ac l as e gober nant e I os o pr i mi dos ,i ni c i a n un nue vo pe r f odo de a pr e ndi z a j e .si ne mbu g o, es t o no
, ,

e ns us moment os mi si ng enuos de i dedi s mo s u bj et i vi s t a .


Concl enci aci ;n

a pr e ' n di z a j e,di c ho c ompr o es oe xi g/lde un m% o s e ve r o unac onf r ont a . c i n,m spr of unda y s e r i a que nunca ,c en l a az a r oz a na t ur ze z a de l a exi s t en. c i a. No es f s c ; pa s r e s t a pr u e ba. Es t e nu ev oa pr endi z a j e ha de qu e br a r vi ol ent a n a e nt ee lc on c ept oe l i t i s t a
de l a exi s t enci a que habf an abs or bi do dura nt es ui deol ogi zac i n El s i ne gva
.

qui er e de cl que s uc om pr om i s o con 1 os opr i mi dos s ea def i ni t i vo D w ant ee s t e nuevo'


.

Ta mbi n des c ubr i r s n ha s t a qu punt os ui de a ns mo c onf undf a n una g r a n ca nt i da d de c onc e pt o s-p or e j emp i o, t t c o nc i e nc i a c i np -- c ua ndo i nt e nt a ban of r e c e rs ol uc i onesm g i c a spa r ac ur r al a hue / s / n a mbi u1 4 se s l s s c ii a l es ,o deun n z odo i gu a l n l e nt ei de a zs t a,c ua ndo s os t e of l n que1 ac onc i e nc i g ci n er a un n i edi os i n a zar n z ent em a gi co de r ec onc gi ar l o lr ox z lbl e.

n on de Ia pr e ndi z a j ee x i g e qu e,e np r ee rI ug a r ,e xp e r i n z e nt e nr e <me nt es u pr o-

En a que lent on c e sl ac onc i enc i a c i n 1 e s pa r e c f a una e s p e c i e de t e r c e r . vf .

p i lPa s c u a ,q u en x u e r a ne nt a nt oe l i l i s t a sp a r ar e s u c i t a rde 1l a do d eI o so pr i n a i .

q uel e sp e r o x i t i r f ae s c a p a rn z i a g r os a n A e n t eal o kpr n% m n n n md . /jlg l nii c t o :d e

d o !q u ev ue l v a n an a c e rc o n1 o ss e r e sa l osq u en os el e sha p e r n x i t i d o' s e r


l J n pr oc es o de es et i po exi ge r enunci ar a m a i t os que s on n a uy quer i i h os:eln x i t o i t o de de s u s uper i or i da d, de s u pur eza, de s us vi r t udes s u s a bi dur f a, el ax que : on j os s al va dor es de l os pobr 'neut es,el m i t o de l a r al i da d de I aI gl es i a, u pr opi ai m pa r ci al i dad. & 1 .t eol ogf a,1 educa ci n,l a ci enci a,l at ecnol ogf a, s De lhf z ur gen l os ot r os m i t os ;e l de l ai nf er i or i dad de l os dem s e lde s u , i m pur eza es pi r i t ' us ly f f s i ca, y el de l ai gnor a nc i a abs ol ut a de l os opr i mi dos Es t : Pa c ua,que f i nal i za en un cam bi o de c onci enci a debe exper i m ent ar s e xi s t enci al m e nt e. La ver da de r a Pas cua no e s r et r i ca c onm ' e em or at i va.Espr axi s;
.

c l a s ec r e a n d op o rn z e d i odel ac o n x f r e ns i nn ' A u t u au nn l u n dodeN ' y -

ent r e opr es or es y opr i nx i dos , ya que t odos s e que r r f ln c on : o her nv l nos,y 1 .: di f er enci as s er es ol ver f an por n a edi o de zi q cus i ones en n z e s as r edonds s , o por qu no, t om ando una copa de wbi s ky. Es t a vi s i n i dea l i s t a,que s l os i r ve a l os opr es oo . .e . s bl s i cam ent el a que

Ni e buhr c o nde n c on ve he me nc i a por mor a l i s t a ;y ' ks et r a t a r a de s u ve r s i n


r e l i gi os ao s ecul ar. i
es .l u uurdge y Kegan g e se u , yo ;xa x, u mur J. Fr zs e que l e debo ; Er i c h Fr omm rn v
.

esi ns er c i n hi s t r i ca .Lavi e j a Pa s c ua de l ar et dr i c ae s t n z ue r t a ,no t i ene e s p e.


r mnma a l gt ux a de r e s ur r ec ci n Es s l o en l aa ut ent i ci dad de l a pr axi s hi s t r i c a cuRndo l a Pa s c ua s ec onvi er t ee nn A uer t e que p os i bgi t al a vi da Pe r ol ac once p
. -

u pa

l pu, ( t r u d. c at. ;B:coavg, J: J bo ' mbx, sl adr i d, FcE, 1 980) . 4 ' Rel /i :ndos ea1 os mordEs t :s , Ni ebuhr di c e' qEl l os no r eon noc en qut cuwM:x elpodet

c o l e c uvo,yzs e ac omo i mp e r i a u s moo don unz c i u nd ec l a a e xp i ot :l ade b gi dz d no pu e d ej g ml


nosque nosenf r ent emosa :1con Bxl e r.Los i dea l i s y a . sr el i gi os osmoder t R r des a rt i c ul z do a mr genera l menl es i guer ie les t i l o de l oses pe ci a l i s t msen c i er l ci as s oci des 'pr e c or dzando elcom pr om i s o

2. Rei O ol d Ni tbA r sf onz lf ax and 1 5-0-1soc i e t ' l u e v a Yo r k Ch ul e ssc r i bn e r ' xS o ns ' p 1 960) .

y1 :: d a p t a c i n c on x oc a n a i n o ha c i a1 .i us t i c i as o c i dl ,Fr on l n l ,Eld /a z z la 2: 1b o mb evpi gs .1 2 Y l : de l ae di c i n i ngl e s z.


.

1 3 2 $L an a t un z l e z ap aq i c a de l a ed uc ac i n
t l na nus t i cac i ln t a lde I yc p pc i sp i a i / p,g eae nz k a a r i c aL at i na o e nc ua l . qu i e rot r os i t i o,s ea enn '' i a n' os as t ut as o x genua s ,ant es que una a yuda a lpr c we
-

u ae du oa c i n,I aI i b er ac i n y I aI g- i a I1 33
' l c t i co que i e T mr Rk xi /Ak r l l f d 7 h c' Xi c t obr r1 '- ' que cont i nga.
. .
.

opr es or rs.Porot r ol a do c ons t i t uye un obs t bc ul o pxque un a des f i m a ci n i deal i s t a de es t et i r o ne va a n a uchos gr upos I at i noan z e r i ca nos es peci a hnent i ?i uve nt ud, a caer en elerr ee nt r e t o de un obj e t i vi s n a o' na or, opues ecjnj c o '/ ur ea cci o-

s o de nt er aci n c ons t i t uye un obs e b c ul o par a elngs t ao Por una pa r t e, es un ol m cul ow r que a l des ' -' ' l ' io dr i dl r l r a c ' i 'n ' 'des u cont eni do di al ct l xl l a ra i c oy conve r t ll a en una panacea l a col oc a con z o ya hem os vi st o d s er vi c i o de 1 os
,

ot r o.Ele duc a dor j ge lpue bl os ec onc i e nc i a nj unt os ,gr a c i a s2 n a ov i n ge nt o di a v - v


e t et1w l . -%n
. . . -- -' '

Educacl 4n par a I a I l ber all n ( lt ra di nz ens i n de l an a i s t i f i ca ci n en t or no a I q conci enci a ci n -ya s ea c or par t e de l os ls t ut os o de l os i ngenuos - es el hx t e nt o por c oavtt t i rI a A bi e nc onoc i da educac i 6n par al al i be r aci n en un pr obl e nz a pur an a e nt e nz et odol ai co, cons i dl xypdp 1 os n a t odoscon ; ea i so abl o ' l t z T nent e neut r d.Es t o ehn z i ' e' t e -nde ' eDn a i na r -- t o ' do e ' lc ont e n i do poBt i co' de 1 'd' uca ci 8n pa ra n a --0 pr
.

de b e br e c ha c ua l c t i c a qu e e : e r z a nj a da. h i e 1 s u bj er i v i s n : o ni el obj et i v i s n x o n z e cj ni c o s on c a o sce s de l


r acenz os nos ot r os , que nq e s os i bl e nz oi kca rl ac oncl e nc i a: n x a r gen del a pr axi s Pe r o' e ' sneces a r i or eca ' l ca r que e 1t i m de pr a xi sa t r a vs de1 cua ls e m odli c al ac s l onci enci a no c ons i s t e o en lc c i 4n, s z o ea acc i n y r enexi un I ) e es t e na eeo, exi s t e una uni da de n. t r e pr ct ka y t m or l a por l a cua lanx bas s ec ons t ru yen , s ef or n a u l a ny r e f o r n A u p a n en t a ovhni ent o cons f ant e ent r e pr ct ka y t eor f a, pa r a vol ver a una nueva pr l ct i ca L: prn xi st e r i c ae sl a que s e pr c uc ec pa ndo n os a l e j a n a qs kv l a l cinzada ( a pr axi s o de a quena en curs o)pa r a ver l a' con nx ay' or cl ar i da d j l a ) e es t en a ol, pr axi st er f ca s t o es a ut 4nt i ca c uan ' do nA lnt ene el' y abki n a i ent oc :z& t i co ent r es faus nz a y aque na pr axi sque s e nevar l a ca % en un c l a r Es ont e xt o en pa r t i c ut v dos f or n a as de pr a xi ss on dos n a onz ent os i ns epa nx edi r a bl es de l pr oces o ent e elcua la l canz anx os l a con a pr ens i n cr f t i ca En ot r aspia br as l ar enexi n qs r eal. c >,c onl o l s i s t e sa z t r e, nos devue l ve l a ut ux n' en 1 conc r rt a . cud q ct un n q os. . . .Por l ot ant o,l a coc ci -nmi o ol n ' n a s oci ada o no a I g df ab uni nt e nf oc r f t i e t i za c i m de be s e r c ztypl arl ar eandad y no nz er a chlc ha ra a nenant e Es dec ' 1 e: t l rr dx i , oni a con r al 'e dk i c k -l oa w l f t i ca. h k o exi s t e condn c k adun s i no f i :ikz l en I aa ccj n cons ci ent e de l os opr i n l i dos en t a nt oc l t *d. qu. l as es oci z expl ouc ha N r l al i ber a ci ln/ 1 a 7 que e sm ass , e pue de conci e nc i ar a y nadi
.
.

e lr ol de l a conci e nc i a en l at r ans f or nx ac i n de l ar ea l i da d y, por l o t ant o, negando t anl bi n l a uni n di g ct i ca ent r el a conci e nc i a y el n a undo. h r a no vea 1 1 di f tx er mi a ent re cos asz gesc bnx ol a conci enci a de c l as ey, asnece s i dades d e di chg c onc i enci a. ' Ent r e an a bas exi s t e una e s peci ed
ogr wr l o. Es t os gr wr os t i ene nr azn z a f i r c a ar con: oh z r

nl rc ont r ae 1s ubj e s i vi s n a oa ae na nt e que c a us ae s t a di s f or s i n, aca ban ne zando

uu el ae xp r e s i n e duc a c i 6n J wn z& I i b e r a c i n F a no s i p ni f i que na da .


- En l aa ct uzi da d en l a nl edi da en que es t et i po de educa ci dn s er educe a nl t odos v t cni ca s ' por n i edi o de l osc u:eses t udi ant esy educa dor escons i der an l ar edi dad s ' oci a lv -c uando l o hacen-- s l o par a des c r i bkl a,es t ae duca ci 6n r es ul t at an don a es t i cador a con a o cuzqui er ot r .Lx ed4t d ; n par l a zE tr a ci n no s el i n a i t aar eenl pl aza r pi zlr r a s por pr oyect or es' Por eicont r a r i o, d i gua l uue l a pr a xi ss oci g, s e ocupa de ay uda r a D er a ral os s er es hut n a nos de l a opr ' e s i 6' n aue 1 oses t r a ng ul ae ns ur ea l i da do bi e t i va. l b s ot ant o,una educa, pori ' un y out i ca, t ant o conz ol ae ducg ci ;n que pr et ende s er neut r a l ,aunque es t ci conc r et anA ent e als ervi ci o de l a l i t e de poder.Es ,por l ot nt o,una e duca ci n nue s l o pue de poner s ce n pr 4c t i ca de n a aner as i s t enz it i ca,c u ndo l as oci edgd s ' et r ans f or n a ar adi cdment e* S 1 o1 os < i noc ent es v pc dr f - r ens ar que l a f2% t
. .
.

e ne lpo der va ya a f a v or e c er un t i p o de e duc a c i 6 n que h zt on : ac o nl o obj e t o dedenu - nci aan con nl ayorcl ar i dad que t odasl a scont r a di cci onesde s usea t ruct ur as de podergt ; na i ng enui dad de es t et i p ot at a bi nr e vel a unl r eE&r o s .s u.

bes t k n a aci n de l ac apaci da dyi aa uda ci a de l a6 l i t e.L* educhc i t q v v*r dAdtP wnx ent e uy er ador as 6l o pue de pone r s e en pr i ct i ca a ln a i r gen deIs bt en : g or di nlr i o,
.

ei nc l us oe n onc esc on g r a nc a ut e l a ,porpa r t edea que R:sf p a r '

h j f-

nui dad v s e conz pr onz et en ' con-l u: nt i ca EE er s ci n. E n Lat ' k noam r 'i ca, un nn n e r o cada vez n x a yot de cz i s t i a nos e s t ni :Kubr i endo es t as cos as y vi ndos ef or za dos e t onx ar par t i do:ya s ea pz ra cln z bi ar s ui ngenui da d por as p oci a, a l i neindos e cons c i ent en a e nt e con l ai de ol ogf a de l a donA i na ci n o uni endo s us f u er zg s con I as de l os opr i nudos pa ra,pl enan l e nt e

oi ce enz a ga dqui r a conei eqc kde s (o a i s o a coau y$ g E. J .l l bs b g wn ai cl nsCon s c l ou a ne s si ns l i a t s y s.e nI s t v a nA l e s a r o s( c o n a p) f, f / s r e r y t pzmxx o #nd C1= Cons c i ous nes s Londpe s Rout l e ge or a nd Ke gan Pau l pg 6. 'r Geor ,e 6. A1 r es pec t o, vd as g'Lukf cs Hf s t ol r e e z cons c i e nc ge Cl as s , de M i t 1 960 ( Pa r f s Le s Edi t ons oui l r a d. ca s t :Ht s t or i a y conci r c e l ena e o'bi a j ' 98j) , . dxct a de c e Ba
.l z vi dq e n elnl on a e nt oG t r i co en qur c oau
. .

r d e : y=1 b i e na b c e d e ' ' ) , d k z t i n g u i s d o l a d e 1 0 n a o d e l o sSe s e . y ocj e da des l as c l m, a y l os pr s t r ace osde 1 :t r ans f ormac i n h j a t r i c a de I a s n ' e xd e1 4c o n c i e n c i zd ec l s s es o nl b l e . a s e pa r abl es L c l a s ec o n x ot ge ns l n t u l op l e n os d l oC
.

3. l Fy r a$ os ob j e t i v osde lh l s t o r i z do r s de c i r de le a t , e h:t oe udi oa o de l a mi cr ohi s t or i : o de 1 : i z4 :i ' coa: os uc e di g' '( y de 1pr es e nt e ucon: os u '

7 v a s eP a u l oF r e i r el c u l t u r zAc t i o n : S k nI n t r o d u c t x n p , e nC o n s c ' t z * z t d o n / e r L i b 6 n s n n n . g y a s h l n g t : n ) . C. C ( ) ' P 1 9 7 l V a x 'E P a u l o 'CI F r e l r ' P e d l p a t ' yo ft b et g p n r r l e #


g
,
,

hl uevz Yor k,Sea bur F Pr es l , 1970 ( t r a d.

c a u :pe j a g o j o :r 1o p ds v x l o, l 4w d r t d Si p l a3 2 : : 1 ,t 98 7 ) . po ndi endo .l a pr e gunt a d' p Res e an per i odi s t a dur nt e una eot r rvi s t ,un r epr ese nt ant e ae u na ut el z t i n oa me r i c a n di j o:. J a n & i :P odr f a Pe r Yi t bu n pr o c t : oe da c a t i v o que g g i t & e2
.

: I

pot enc i a lde l z s mas a sy 'mr c ol ocar a rn 1 di f ki ls I ' t uf l c i n de t enerqur e s cucher l es .Ser f acome
r : , edi r una cuer da de l a cul col ga r m ep.

. r

1 3 4 1L an at ur al e z axj f t j c a de I a et j u c e zn
i dent t ' f i ca dos con enos bus ca rl a ver dader r a henx os ac l ar a do que a u .r a ci un h s ir e nunc i an a s u adhes i j e n acr f t i ca a 1 asc l a s es dona l nant e, , u nuevo a pr enu nza es goshas t a ent onces s upondr i un des af f o;z enf r ent a r s e < nz i s n a o des c ubr en r ' i des conoc i dos oa pr e nai z a j en a u c hosc r i s t i a nospr onf' ur a nt el o que denon a i naaa os s u nuev con a r zona et i doscon una t o5 e dan cuent a de que c uando' pr e vi an a ent e,est abanact i vi dad pur a nx ent e pa f i at i va s ea s c ci a lo r e ngi os a( po, ej em a pt o, elf er vi ent e n a a oece upj davl -R POFO de n a lxhnas t zescon: oq 1 af an A ui a que p eza uni da per n en a ba r go,ahor ac on , i enza n a dar s e e t 'n :qbadosp .rs usvot udescr i s t i anas si 2uen' a de que l af a nv ui a que z ez a uni da t an, bi n necesi t q una cas a , t r a ba j o, P Z D' t * Pa ' J J ' Y ? e duc a c f gn pa r a s us hi j o s y e xpr es a r s e a s f n i s na os y a s u m undo ' el ndol o y r ecr e inaol o; que s us cuer pos um , cr P e ' a r s ep a z aq u ez i g a ou n j d o se n < om4 sq u ei ami s e r i a y e l s u r i mi e n t o . e as y di gnl da df deben r es . d . # e-k: u ando comi e nzan a dar s ep c uent a de I e por a q u e nos que de s e a n os e e r a un m ' O Oe s t o's i e nt en c ue s t i ona da s u mi s ma
.
. - .

ua ed uq ac i n,I aI i s er a cl nyI aI qk xg a 11 a s
t a en 1 .hi s t or a,I ) e hec ho,aquenosque pr edi can que l al g y es i a es t i, 1m n ne gen de s ah s t oda s ec ont r a i k c e ne n1 . pr b cr i c a poz que s z4 i t u a na uz oz ngt i c a n a e st e a lI a do de l os que s et es i s t en a pt r n a i t :I a 'e xi s t enci a de i as cl as es opr i uuda s. Te H ' OZ OS Z de *S ' *i nc f r e i dur abr e, g a ns i os ap or r v i t a rd y i es go de un I ut u x o QBd * S t 1' i en n pr e Por cons t r ui r y que no es s i nz pl enx ent er eci bi do,l aI s j es i , i fr de C1r o0 7 E *.' r ar xlPUed' P' Ob2r ' * aS fD%S n' *'ni* t ' avi'd* ' a denuhci a P D 3 YX20 i D i us t o'nid* l aa nun ci a c i n de un n z undo n a i sj us t o que de h e Yn d s e f i fado PO' D' 'f Bo de 1 , p' axi ss oci ohi s t r i c a de l os opr i nudos , En es t a c nf r s i t uac e i u V fA Kt z sV OD 1 *S 9 ue es t ia l i a da. ' zI l e s poj a da de s u vi s i dn pr o f t i c a, c l ss es g 1f o'm * B' mO *R ' i t o'bur ocr l t i cos dondv l ae s per anza,s epa r a. t ou: ae ican gzo 2e snf v e z d e '' * C o z v i e t ' el n f c me n t e e nu n aa b s t r a c c i nzi e n a d aya ue n a n t e . aa deI ut ur o es t i mu v < per egr i no,l e pr opone que ss det enza,B4s i cam ent e,

l ' b ) * ' B 1 * % i ZD OP ' * 2 * ' * ' X ' 1 ' V t p i f a ' P t o i t t i c a oe s p e r n n a a d a q u e l a s

i c o pa ra d. una nueva f or ma a l a co 'Pode'pol f t i co,ee onm j co y ec l es i k s km e dj d. que s nc i z ac i a a j e na. ! 7 u nue vo a p z eodi z a j ec o n a e nz a r e v e l a ,c o nn z a yorc l a r i d. d aci n i Eaaz lt i caen que vi ve ' n nevuna-, -- - -- ,
'

e s una I ge s i a que s e pr o h0. l a Pa s c ua que pr e d ca .Es una I ge s i aq ue mue x por c ong el a c i n,i nc a pa z de r e s p onde ra l a sa s pla c i one s de una j uv ent ud p r o. sj a ,c on un l e ng ua j e bl e n n C t i c a,ut oput a y bi f na a l a qu e ya no s e pue de ha
nx edi evuv uue no es t si nt e r es ada en di s cut i ra cer ca deIs exo de I os J z q z el es.

1 *' i e u - - -- o t H'P'e n o e' . Pqt er na l i s t af pa s an as e, cons aer aa ' di* i r a una uer za dem onf a caj i nt er m r l nr , a ---. .os co r ao abunco s,n se
H u

l e n s * d ' c e c n i u n Z c i n a 3 * f p o O r ' -

p e s v c ' t o 9 u % *9 e e n f r e n t a n Z d r a n z a d es up r o p i a h i s t o z i a . L a n a a y o r p a z t td e ' t osi venes s e dan x r f e ct a cuent a de aue elpr obl em a b4s i c o de Ler i noim d r i c an o ' e sh o c i o s i da d 'd e lp u e b l o ,n is ui r k f e r i J r i d a d, n is u( a l t ad ee d u c a q i 6 t , .
EIp r oue ma e se li mxr i a l i s mo.y's a be n( mee s t ei mxr i a ns me n oe ,niu n a
'
.

'erv
a

t u en t
vw
.

cr i s t una, una ci vi t i za ci t .t ou ' ' ey e s t e mo do , d e s c u b r e n a r z es deC ' . 7. u ' , ' * ' ' el ' ' ' ' s ' PC ' c odec r i s t i a na . en

- -'' -

7o ' i ; k a' =: ' ' . ' ' , J ' a z aal ac i v i l i z . a c i no c c i .

e na b s o l u t oi mp a r c i z En e s as2 A m -b ) ' u ' ' 1 1 5 . 7 k ' eS QP e r f o d oi n o c e n t e


.

nO ere

cr ' i ben u def y ada' i r qr l2 .r evol uc f un c ubana s sus ens u l o = -, , --. , -, . --. - a r os i nt es t gn def endi e ndo en r eo da ds on s us pr opi erese
.

. ma js u j ; v e r s i v od el o si a l , . ye c l oc a n r e p ; d e b e n s e r p r o t e g ua s d e l s oscr t s t i anos q. auban I ar evoi uci t o cuj t ur alc sL na


,

. Or /l e Qe af r ont a re lr i ea go e xi s t enci a l d' 'l i S ' ' 'i us Ones i deii st as , per o al wr a com o m i e m byos de 1 sando de 's s vs t ut os. Ne c e s t a np ode rj us t i f i c a rs ur e gz e s o, por l o cualdecur an que us mas as, que s on i nc o aas e i nc apa ces p des n s er pr or e gi das de : a s z ai aa de 2 af e e nI xos que es t a u a er mos a 'dul

e l l o W m ' W p o ' r ' J m Z l J o X l i s s t l r i l o p c R 0 e i c g r e d ; 2* a 1

a bs l t a c c i an iu ns l o w, '; ,s i n ou n ar e a l d a d ' t a n c i b l e ,J n ap r e s e n c i ai n v a s o r av
1$

t a l l ?C t i v ' L A t i n o a r n f r i c l t , # ' e l r e s t o d e 1 t e r c e r ' m t m d ' o o A p t l d r n d p & ' u ' r o l l a r o e ' g' ' e' ' ' O S * ' ' ' P*' * C' t A C' : h v ' t ' xf ' i E fi t ' n b'S i cR' St l on podz n m oder m zar s e.
pues t o ev i t es' da des Pendi

J e ' tS i nl i b e r e c i l nn op u e d e l a a b e r a nv e r d a d e r od r a a r r o l l od e 1 %s o c i e -

una t eol ogl a ie I aI l ber aoj n

y u b o r d i n ad i c n af e
.

a, 4 -, -v . r.

J ' d J l 1 a s J ' ' l u l t s ? t ' ' u ) t s ' ;


,

mJ sc on ! o s opr i n udos ha bl an c o nr a z t f n ' 'Bp i lr f r t l o af ax l f t i t g de l al i be n.

Mu c b o s r e l o g o s q w eh o ) , e nd f as ec o m p r o m e t e nh i s t r c n m e n t ec a d . v e z

J J ' J i f J a b c l ' e ' m 1 * J S m ' ' e ' J i u o h l J l ' ; ' m ' f j ' x ' i t' a * $ t . b . i l i d . ds o c i a l .De b e n,d ee s t e mo d or -. . , -, .a , . . . ' # ' * ' i . , C u F ' o' e s t i m o z l i c h d e v i e n e r e m e r o ; 0 ' , . ' t e Jo , . o s ' J J e ' l m c ' a ' C ' ) lP J ' e o f / a t i a c a n d s f e o l . a
mq c i n r a di ca lae u a mundo i nks t o, de per der s .e en un fut o 'i nc ue nt r aur i gual m ent ei ns cr i .
QZR I V1 *S i :f l t a er ecba z . ae lc ompr om i s o hf s t gr co s e nci er t o. pe r o
,
'0. Res pect o de il i br e en , pl e oc om o u rondl cl dc nrce s ar f , pa r , ,y j uer t a : sua a .na v:q.

D eben por l ot ant oi ns i s t i re nl a ne ut r n aa , ' ' *J ' ' -, ' e #' l n di c en, e s a conci u rJ oi r r ec

g C o u e l m 1 9 9 t ' * 2 * ' ' ' z ' f i G ot e 1 ' ' n d e S ' t ' l ' v ' o m ' Z Q0 ' ' B s Y ' ' t e o ' l J 3 p e ne mp e z a rad i r ui r s eal o sp r o b l e mai c o sc u e s uo n a r s i e n t o sd eu n a: e n e r a . c i 6 n q u e e l k e e l c a m b i o r e v o l u c i o ' n a r i o a n t e s q u e l a r e c o n c i l i a c i i n d e l o J r e c o n .

1 2. De s de e li n i c i o de t o sr i e ml x x ra t od e r nc b s ,) a se ee r a nz s( l ea l go nu t v o pr oc c x l e nt e de
cl i oshan e n ai gr s do de l al gl es k ay s r ha ni nves t i do en 1 :r evol uci un y en < ca n a bi os oc i :z 4pkr o.

p gs :. ,j

' e e ' S' I A P P 's pr a k/ e r, e vb i n i ar o r , zs l i i c o cl z j t ) c j 9 sv


o.

rp , y . e ,yoy e n JJ a

l es den z onz os si em pr e es i( uu uo ' 1 1 * E h 7 D Z ' ' e l : C 9 3 Z * l p r o f / i c oa r z o l i s p o d e l u n d ay 'nec a e r l f e ( n r z ' k J ) s c enei ons i a de de z ado u u une bi f u k i ,f e s os p r r su ,e g' . s r f uo: no s opor t ao l a pr e.

En l aI g l e s i ab, p e z a z a ne c i ao p r zc k pime nt el or e l c c i o ws x i oy l oc ona e r v z d e r .As f .k I g j t s t uc r u. t i ane aevi no wr eugi os a ..<Esdec i r ,c ul t i v y cons asr dI at r a di ci up.su a ut or kf s df ue s grcx n.da y PQ '1 09 e b' bi *t ' t : do V i g e nt e de s de 1 os t i e n l p oa n a l sn r p : o t os ,s i empr ey e n o da s, p a r t e s . p r g .n sl c l t n a ann Rr bat on.Ae poz z f/n and / :e Fv, . n r Nue ve Yor k che x l es schbners sons. :k6q j s ,. 6 ' ' ' . t rt en . .s e de s sr r ol l an , s en uet ul e en mi l i br o Pe da gog a, / opun n i do. l 'p g ; ss

$ 3: $ ta na t ur al e z a po l l t i oa de l ae du c ac i 4n
c i Eabl e. saE en n l uy bi en que s l oI os opr i n c i dos , en t a nt o da s es o ci z aI a que s el e ha pr ohi bi do habl ar r t i r s e en ut opi s t as, pr , pueden conve of et as y na ens a i e r os de l a es per anzg, s i e n v p r eq u es uf u t u r on os e as i o z p l e a z e n t eu n ar e p e t i c i n r ef or nz ada deIpr es ent e su f ut ur or es i de en l an a at er i a nza c i n de s ul i er -a ci n s hl l a cua l no n s er/. sl oe nos pueden denunc i a re lo r d e nq u el o sa p l a s ! t a, t r ans f or n x b ndol o en pr axi s; s dl o el l os pue den anunci - ' ar un nAundo nuevo uno e: cons t ant en a ent er ecr ea do y r enova do Pque s os u es pe ranza no des ca ns ae n una i nvi t aci n a det ene ely er ear i nai e i ores ' nvi t a ci n of r ec i da no s ul o porl os t r a i ci onii s t u s i no t anz bi n por l osm a oder ' ni s t as auena nt es . su es per anza r es i de en elgr i t o' de S q / k d e l a n t e 'a v a n c e nl .v no e ne lvaga bundeo s i ns e ny i do de aquenos que s er z den v huv ' en,per o de ' h ' e s er el wi z k del ant e,avanc ens: de a quenos que t i enen l a hi s t ' or i a' en s' us n a anos que I a cr ean y s er ecr ea n as f ax i s n a os en e na Es el ei z k del ant e, a vancenl p ' que deber dn f i ndm ent e neva r a ca bo pa z ar oder n a or i rc on c o cl as e opr i nx i da yr ena cer a l al i be r aci n
. , .

L ae du ca c i n l aI i b er ac i M yI aI gl e s i l (1 3;
n x e nt ec ont r al ac l a s et r a ba j a dor a ,N rl o ge ne r :r er dona ndo a I os z t e l ec t u a l e s
conl or onz et i dos,ya que en ul t i nl ai ns t anci a per t enecen : nus n: o gr upo que 1 :

c l a s JM o b e r n a n t e ; s i ne n x b a r g o , e no t r o sa x o n l e n t o s , s uv i o l e n c i as e r lh l t B s c r i n u na da cua ndo es t os ucede, n l uchos s er et lan,guar dan s genc i oos e ada pt gn


. -

al as i t u a c i u n;o t r o sr e a c c i o n a na d op t a n d on u e v o sc o n l p r o n y uo s . t i nadi f e r e n c i a
b s i c ae nt r ea que l l o s que s ea l e j a ny1 os que s e que da ne s que e s t os i l t i n z os
ace pt an,c on . o' pa r t ei n' t e grg de l ae xi s t enci a, l at ens i n dr a na it i ca ent r e pas a do yf ut ur o, vi da y n a uer t e, quedar s e e ls e, c r ear y no cr e; r. ent r e expr es ar s u opi ni n y el s zenci o nl ut nant e, eny r el ae s p tr anza y l a des es per a ci n, ent r e

e is e ry e ln os e r .Esi l u s o r i oc r e e rq ue 1 o ss e r e sh u n l a n o spu e d e ne s c a pa ra
es t at ens i dn dr an a t i c a. t k ot enenx os el der echo de s um er glnos en el dr a p a a de nues t r a pr opi a vi da ha s s ae l punt o de per der nos en I at r i vi a nda d cot i di a. na ' :( ) e he choh s in A e pi er do en l os de t a zes de l a vi da cot i di a na, : nl lnl o t i en x po per der l a vi s i n del s ent i do dr a n a t i co de nx i exi s t enci a.hl e vol ver f at a ns t aoc f ni c o. I ) el a na i s n a af or px a, s it r at o de es ca par a l as exi genci as y det a nes cot i di anos par a as unur el ca ri ct er dr anv lt i c o de nu vi da --per o s i n a cabar s i na u lt inea nz ent e as er t o en l g hi s t or i a -- no t endw ot r , opci n que c aer en un i nt el e ct ua Es r : o va c f o,i g ua l nA ent e azenant e.En es ec as o ver 1 : exht enci a con a oa l go i n z pos i bl eys hA es i er a nza.l k ot engo ot r af or m a a de c onqui s t ar l ;s
.

s uc onci enci a. i l e t er ezi z ar s e hi s t r i can a ent e t adi e ouede hacer un t r aven' n ' ' - - -a s f exc l us i van a e nt e en e li nt e r i or de s us e r per o exi s t e un nun 4 er o r eci ent e de per s onas que,s ea que aun s c or oc l an a en , cr i s t i anos o no s ec on A pr on a et en con I al i h er a ci n de l as cl as es domaf na da s .s u exper i enci aI es ens eua que s e rc r i s t i anos no i n x pl i ca neces aHa na ent es er r ea crl n. nat i os-t z lqonv os er r e vol uc i onar o no s eu x pr es i ani f k ca s er denx nnf ac o q-. . o.
, .
a

E h e be nz os vo l v e rai ns i s t i re n que e s t ev i a j e no pue de r ea l i z a r s e de nt r o de

t r i v i di d a d e sa l i e n a nt e sd el av i dac o t i di a n an z i sq u ep orl av f ad eu na p r a x i s
hi s t r i ca, que no es i di vi duz s i no s oc i a l . sl o en t a nt o a cept e pl enanv ent e

- - --

n n kr es p ons a bk da d de nt r o de tj ue g o de e s t ax e ns i un d xa n u i x i c a

6c ' ea z r a e

a aner ai d.di s t as i no ae f ne n z a cnnoz o. . no de n Y OG U b- a ' 1 :. 0 En s u nue v oa pr e ndi z a j ef i niment e, se dan cuenta que' # e c6h A n o ast ci rque l os hombr esy 1 % n , uj e r ess on s er eshumanoss ino s e hace na d. n Ai -e ; .
''

v o l uc i o na r g oi n a p l i c al u c ha rc o nt r al ao p r e s f un yl ae x p l o t a c i n x r i a 1 i t e r f a d y1 1 Eh er ac i 4n 'de 1 os opr i n a i dos


,
- - -'-

u n ap' r e s e n c i ac o n s c i e n t ee ne ln x u n d o .
w

t k o pudo pqr e e- s e zun. aw e r o es pec t a dor.Porelcont r ar i o,dei x yexi g nf 1 ugar -' en e 1 'pr oces p dt cAnl bi p! I ) e es t af or nx a,1 :t ni f ' dr un n ' i cl' en: r e

- - 'n' va m ent e par a ayuda r l es a exper i m ent ar I o que s i ani f i ca s e r pevM ona. s n . as a t rowgtr a 1 .apr ende n que 1 os opr i mi dos no negan a s er oer s on o qku . p) , H ' obr ss ( l a expr es i n de N i ebuhr aquf e r a qhumani t ar i as n e e . a ' 0 -< n o e . * . * . an 1 -e s de ' l os pr i me r os obs t d cu os que f uer on exces i vos par a zsuno , ; o m Vn J e ' . ' a . q u c-

pa s a do v f ut ur o,vi dk y mue r t e, b ' s e ' ry no s e r ,ya no e s una e s pe c i e de c a n e' sn


s b as 2i da; ' l o puedo c ons i der a rc om o l o que es ps zn z ent e:un des af f o per m - n-

t e: c u< d e bo r e s p o n de r .Y n ur e s p u e s t an op u e d es e ro t r aq u e mip t a x i s h i s t r i c a ,e no t r %p za b r a s ,I ap r a x i sr e v o l u c i o n a da . Lar e v o l u c i nn Je n mi n al a! J n s i nd r a m4 t i c ad en u e s t r ae x t e n c i . . R e s u e l -

d 1 eda i e p e r o e s o n o g a r a n t i z aq u es o b r e v i v a ' nal a ;p r u e b a s m4 ;d u r ; s q u J es es pe r an n a l sa de l ant e.


En a j un s a on z e nt ode Ipr o c es o,l av i o l enc i ade 1o pr e s ors edi r i g i r lex c l us i va
.

v e l a s c o n t r a d i c c i o n e s a n t a g o n i s t a sq u e h a c e nq u e e s a t e n s i np e a a u n mJ sd r i nz st i c a per o pr eci s an a ent ew r que par t i c i pa de di c ha t ens i n es t a n pe r n a anent e


COn : O e2a n a i s n x a. La paz i nz per u r ba bl e es hnpens a bl e hi s t r i ca nx ent e.La hi s t or i a es dve ni r es un a cont ec i n a i ent o hun z a no. Per o nz s que s ent i r des zus i n y t enz or ant e el cr f t i co hat l azge de l at ens i 6n e n que s es i t t a m i hum nni dg d, des cubr o en di cha t ens i n l a al e gr f a de s er .

c l s e gobe r nant e, c a o pue den i mz gi na r el f ut uz oc omo c ons er vaci t u de) e . r , . . . . . . , , . .e . .e u' r..l . 1 . 'opr zz or es .De moc l o que,mi ent ru self ut t t r o de 1 0,pr i mer osr es i de en l at r sr f' ' ns orm nie i a de l as oc i zda d - una condi c i uo de s u pr opi aI i be r a ci n--, e lf u u r odeI osa e gu n doss u pon e unp mer . m oder oi zac i t . s oci al en l ac ual el l os c ons er 1 v a ns uj xs, e i n ar pr i vi uz i o. 5. o bvi vment e e n ea t e puat o ni n un r e vel uc i o na r i o s e , c r i s t i a x o n o ' ' g e d ea c e pt z r una j g l e s i a qu e ny e ,u: o ast n ,e s g .e domi ,i i ( 5 u ut amenr ea unea c on l a cl ss nant . pi er d ' p di x
.

, d e lp r e s e n t ee nl a me d i d. en ue ad ui ur oque s e zr a dl c a l me nt edi f e r e nr e an c onci enci a de cl as r domi na da Los opr q q er e s or es c omo

1 4. En r eal i da d s gl oI osopr i mi do podr lr kc once bi run f ul

' ui -6 ;f J v o ' l ' u ' ' c i ' ) ' .


e su . en

r i enci ae xi s t enci a l .Por s upue s t o,no puedo negar I . as i ngul ei d: d y elcg r ot er ni co de m iexi s t enci ay pe r o es t o no s i gnf f i ca que e l l as ea en s fm i s m ay li s l vl g d it a s i gni f i cado a bs ol ut o. Por el c one ar i o, m i C Ot ' r aS QX S enci , un m odel t : h de s
1 6. Ka r e l Ko s i k, p, , k vt ua a ef oc o n c p r t o, s l i i c o, c i r i j uo , 1 9 67.

Almi s met i e mp o ,l at e ns i nd r a ml t i c . an op ue dexdu c i r s eamip r o p i se x p e -

a S m

'

nt e.

1 3 8 IL an a t u r a l ez ap ol l t i c ad eI ae du oa ci l n
e xi s t e nc i ac o br as e nt i do e nl ai nt e aubj e t i vi da d mH i a da por l a obj e t i vi da d. El Y o ez s t op no t i ene pr i or i da df p e nt e 2 .N o' s ot r os e xi s t i mos l : pe r oe s adl
donde a dqui er e pl eni t ud. E1 c onc ept o bur gus i ndi vi dua l i s t a de ' l a exi s t enci a no escapaz de ca pt arl a ver dader a bas es oci a le hi s t 6r i ca de l a exi s t enci a hun x -

L a edu c ac i 4p I aI i b er ac i ny I al gl e s i a I1 3 9
s e r f as uma me nt eb a ge nuo i ma g i nr que I a l i t e pr omue va o a c e pt e de zr na f or ma una e duca ci n que ze ve a 1 os o ' ' s zqmnz br i rl ar ahon J' 3;k de
I ae s t r uct a r as oci z . Lr nx xi nz o que s e pue de es per a r es que l af l i t e' ' t m ha bl a r de es t et i po de educaci n, as fcon a ot anx bi n a l gunos exper i nl ent os oca-

na.Es p r opi o de l a hun a a n i da d qu eh on a br e sy o a uj e r e sc r e en s uspr opi a se x i s .


t enci as en un a ct o cr ea t i vo que e ss i enx pr es oci z e hi s t r i c o aun cuando t i ene s us di n z ens i ones per s onies es pecf f i ca s. La exi s t enc i a no i myl i ca de s es er aci n,s i no r i es go.Sino exi s t o pel i g r os a -

s i ona l esque p udi e s e ni nn a e di at a n x e nt es up r i n a i r s es ie ls L g t u quo s e vi es ea n l e na za do i ) e es t e nA odo, l a Conf er enci a Epi s copi de ? k n n r i ca Lat i na ( CELAM )pue. de ha bl a r de educac i n l i be r ador a en ca s it odos s us docun a ent os of i ci zes;en t a nt o no s ep ong ae n pr c t i ca no l es ucede r l nada gr ave.En c uZqui er ca s o, , no nosde ber f as or pr ender ( s ibi en es t o no s e. bas a en ni nguna e vi denci a concr et a) que l a C ELAM s e vi er a un df as er i am ent er es t r i ngi da por pane de l a l i t e de poder por m edi o de l aI gl es i a ant i pr of t i ca de l a que hem os ha bl a do.Es t a I gl es i a,que s e es t s mur i endo de f r f oe n elcl i do r egazo de l a bur gues f a,deci di . dament e no puede t ol era ri dea al guna, aunque s 6l os ea ver bal que l a tl i t ec ons i . der e di abl i ca ? u c ons i der a r el r ol de l aI g i es i a en l a educaci n, nues lr q za c x :t ver f y
. . -

n n e nf So' j ' r e ' ' d6 s e r .Pe r os fn x ie xi s t e nc i ae s hi s t r i ca ,e lr i es go e xi s t e nc i a l


no es una s i m pl e cat egor f aa bs t r ac t a; es t am bi n hi s t 6r i ca Es os i gni f i c a que exi s t i res ant et odo y en pr i m er l ugarar r i es gar s e,aunque l af or may I a ef ect i vi .

dad de lr i es go va r f en de per s ona a per s ona y de l ugar en f uga r.Yo' en Br as i l , no ent i endo elr i es go t alcomo l o as um e un s ui zo en G i nebr a, aunque t engam os l ami s m a m ent al i dad pol f t i ca.N ue s t r ar ea l i dad s oci ohi s t r i ca c ondi c i ona l af or . aa a que as unx e elr i es go que nos c or r es r onde,Tr at ar de uni ver s ii za rl af or u; a yc onz eni do de1r i e s go e xi s t enci ? es una i l us i n i dez i s t a,i na c ept abl e par at odo

e lq u ep i e ns edi a l c t i c a m a e n t e .Elp e n s a n a i e nt od i z c t i c oc o ns t i t u y eu ' n od el o s


nx ayor es des af f os de aque nos que t onz an l a opci n de que es t an a os habl a ndo a quf .h l os i en a pr e es f lcn, ni s i qui er a pa r aa quenos que s ei dent i f i c an c on d puebl o,s uper a r una educac i n pequesobur gues ai ndi vi dua us t ae i nt el ect u2 que di cot on a i z al at eor f ay l a pr bct i c a, l lt r a ' bk i o ot r a s cendent eyI o n a undano, e

s i n x p f i t i c a da' s l' p u ' dc k e ' n x o ' sc o ' n i a ic o ' n 'l ac o h e r e n c i ae nt r el aI y l e s i aye lEv ' a ' n ' g e ' l i o En e s e ca s os er f as uf i c i e nt ec ont e n a p l a rl ac o ndi c i n dep enzi e nt e' 2e -' l ' s b. ci eda ' dl at i noan x er i c ana ( a exce pc i n de C uba y has t a ci e r t o punt oh l i car ag ua ) v es t abl ec er una es t r at egi a de a c ci dn pa ra l aI gl es i a La r e a l i dad,s i ne nl bar go, e ' sd i f e r e nt e hko l a poden n os pens ar en el va cf o.
. .
.

i nt e l e c t uz y e ln a a nua l p, Es t an , a r c ac a r a c t e r f s t i c as er e ve l ac ons t a nt e n x e n' t e

h ; oe soos i bl ep e ns a robj e t i va n x e nt ee ne lr ole duc a t i vo de 1 a sd i ve r s a sde no-

e na c t i t u d e sy pa t r o n e sdec o a x p or t a n a i e nt oe nl o sc u ze sl a sc l a s e sdo n una da s


de vi e ne nn A e r os obj e t os de s uq i n z pa c i e nt ei n a pu l s or e vo l u ci ona r i ov.
'
EI r oI de 1 a l gl esl a

n a i n a c i o n e )c o n . oa l c o un i f i c a do y c o h e r e nt e .Po re lc o nt r a r i o ,s u sr ol s w m nl i e -

apone n,dependi endo de s il al f neam Bt i a que ' f asdi f er enr e n, a veces se co ntr
t es i gl e ua des pl i ega n hi s t r i ca nA ent e es evi dent e,ocu l t ao s ol a pa da.En pr i n a er l ugar,l aI g l es i at r a di ci oma ns t aest odavf ai nt ens am a ent eco loni a ns t a.EsunaI vl ei an a i s i oner a, en el peor s ent i do de l a pa l abr a,una necr of ni c: c onqui s t wl or : de dm as; de ahf s u gus t oy or s ubr . ayar de n x a ne r a nl as oqui s t a el pecg do, el i nf i er no y l a per di ci 6n et er na.Lr n n undano,di cot on uza do de I ot r a p c endent g l , es l a ln a ugr ep en que l os s er es hun l a nos deben pv ga r por s us pec: dos .C ul nt o n A js s uf r a n, n ais s e pur i f i c ar n,par aa l ca nza rf i nzm ent e elci el oyt 1 des ca ns o et er no Psra enosell r a baj o no esI aa ct i vi dad t r ans f or nx ador ;y r ec r eat i va pr o.

Alt r at ar ahor a de andi zar c on n a ayorpr of undi dad e lr olde l aI gl e s i a, es pe. ci zm ent es ur oleducat i vo,deben a es vol ver s obr e dgunos de 1 os punl os a nt es n n enci ona dos ,pa r a en a peza r, e l hecho de que no puede s e r pol f t i ca n a ent e neu. t r i .hl o puede evi t a r hac er una el e cci dn y por I ot ant o nos ot r ost a n a poco pode. nz os di s cut i r el r 01 de l aI gl es i a de nA odo a bs t r ac t oo n z et af f s i c o Su el e c c i n cl har bt odo s u enf oque de l aeducaci n s u concept o obj et i vos n a t odos pr oces osy t a os s us ef ect os a uxi l i a r es .Es t e condi c i onanA i ent o af ect al af or n x a.
.

pi a de bon a br e sy n l u j er e s r w e t ' hg de p ' g a r g ep or s e r hun q n n o. En es t al f nea t r adi c i ona l i s t as ea pr ot es t a nt e -o '' cat dzca'e nc onf r g MN ordo' e q?e
,

e! s oci l ogo s ui zo chz i s t i an La l i ve denon a l na el par a f s o de l a s nA as a s. ' . Es t a

/c i nt e o l u g i c ad el o sn d e r e sd el aI g l e s i an , i l i t a nt e ,a s fc o n a ol ae d u c a c i u n di s kr .ns a da p o rl aI g l e s i a .I n c l u s or e s u l t a na f e c t a d a sl ae d u c a c i u nyl ar e ne xi n
.

c o n c e p c i d nde la l u z t 4o .d <l wv i d a ,s a t i s f a c e1 . 9q c T c i pc i l jf yt a us t a sya t e n a o r i z a da sd el o so p r i n a i d o se nu nd e t e r n a i na don a on z e nt od es ' uJ x p e -7 r l e n c ' ) , uk A lr .


? k u e nc ue nt r a n una e s ' p ' e i r e . z i e e nr . pa r ,s uf a t k p a ekut e nc i z l . ' ? k s t' e u, nt o nz s
s e ahegan l a s n; As qs en s uc ul e ura de ls ienci o, con t oda l a vi ol e nc i g que es t o

t e ol ug i c a s .
E n una s oci eda d de cl as es ,l a l i t e en el poder del er n l i na nec es ar i anl ent e cnl o ha de s er l a educa c i n y, por l ot a nt o, s us obj e t i vos .Con x oe sI gi c o,

l osobj e t i vosno s e opondt n al osi nt e r es e sde l a Dt e.Con n o ya hen a esdi c ho


17 El t dr n l i no n t undano s er ef i er t lquf a l zc ondi c i n de enca r na cl n en el n l undo

i n a pnca po z pa r t c de ' 1 os ppr es pr e s ,n z s st i enden a r e f u gi a r s e en 1 * :' i g T es l l d' qe' ' . . . ' - -. . .


.

1 8 V q s es u Ha v e no ft b eA f / s y e z '; wd yo f le Pe nuc o s ll3 f eM -f e f ri n C1' :,Lo ndR:


Luy ewor t h Pr es s 1969
.

1 4 0 I La n a t u r a l ez ap ol i t i ca de I ae uuc ac i n
of r ecen e s ac l es e de nuni s t er i o. ' e SunA er gi dos en e s t a cul p ur a del s zenc i o don. ven a es t a I ' de I a uni c voz que s e es cucha es l a de l as c l as es gober na nt es, gl es i a c on : o una es peci e de t er o en elc u2 pue den ocul t ar s e de una s oci edad agr e s i va 33 des pr eci ar e s t e mundo com o un mundo de pecado, vi ci oei m pur e za, de
.

L a ed uc ac i n,l aI i be r a cln y l al g l ee i a 11 41
I os epa o no. El r o1 que es t as i gl es i a s pueden des enz pehar, y ei e ct i van n ent e des en a pesa n, e n el ca nx po de l a educa ci n s e ve condi ci ona do por s u pr opi a concepci n de 1 nt undo de l ar ehg 'i 6n y de l os s er es hunl anos y s u des t i no. Su i dea de l ae ducaci n,y l a cons i sui ent e apl i cac i n de l a nus m a, s l o puede

2> n mV o s e ve nga n de s us opr es or e s due gos de di c ho mundo.Es c omo s ii E j e s e n aI os an a os :i l l s t e de ss on r x x l er os os pe r oe ln x u ndo s o br ee lc ua ls e


des pbega di c ho poder es m zi gno y l or echazam os p I nca paci t a dos pa r a zza r s u voz en t ant o cl a s es oci zs onx et i da,s e engaga n pens ando que 1 as pl egar i a s de s a l va ci dn que pr onuncl n n en s u par af s os on una ver da der af or n a a de dec i rI o
.

r e s ul t a r pa r a uz a dor aa Le na at ey a e na da.Uic a me nt ea que nosqur s os t enga n e s t a pe r s pe c t i va de n l odo c r f t i c o-n x l sque i nge nu o-s e r b nc pa c e sde e l ui : r
s ut r a m pa por l a vf a de l a pr ax i s as unuendo un com pr oY s o por conl pl et o di f e r ent e ha ci al as c l as es donx i nadas,y devi ni endo de es t en a odo ver dader aoA en. t e pr of t i cos.

que pi ens an,

hl ada de es t or es uel ve 1 os ver da de r os pr ebl en n as de l os opr i nA i dos I ) e he. cho,s u cat ar s i sl os zi e na a n n a ls, pues t o que dli ge s ui r r i t aci n c ont r a el m n undo y no cont r a el s i s t en: as oci al que det e r i or a el n n undo I ) ee st af or n a a, vi endo el n a undo e ns fcon: o enenz i g o,i nt ent an l oi nl pos i bl e:r enunci ar e ns u
.
.

La l gl eli a n: t ul er nl zador a

p er e g r i na j e ,a l an a e di a c i n de 1n x undo.A J ha c e r l oe s p e r a n Zca nz a rI at r ' a s c e n de nc i as i n pa s a rp orI on a unda no;a s pi r a n al an x et a hi s t or i as i nv i v i rl a hi s t o r i a ;


.

/ ig una si gl es i as r een a pl a zan l a pe r s pect i va t ra di ci onahst a por una act i t ud nueva.La hi s t or i a den a ues t r a que l a nueva r os i ci n conenza a s ur g l cuando

l os e l e ment qs de n l ode r ni z a c i or e en l p l a za n al a s es t r u c ur a st r a i k c i ona l es de


l as oci edad. # La sn a as a sy opul ar es , has t ae nt onces cas it ot zm ent es unx er gul ' as en el pr oces o hi s t r i co c on enzan a e s a er ge r en r es pues t aal ai ndus t r i aDzaci n. l ' La s oci e dad t am bi n cambi a. Las cl as es dom i n= l e ss e enf r ent an con nuevos des a f f os que exi gen r e s pues t as di f er ent es . Los i nt er es es i m per i os t as que c ondi c i onan es t al r ans i ci n s e vud ven ca da vez n a sa gr es i vos. Recur r en a va r i as f or n z as de penet r a ci n y c ont r ol s obr e l a s oci edad dependi ent e. E n un n A onx ent o det er n q i ng do el nf as i s pues t o en l ai ndus t r i zi zac i n da 1 uga r a una i deol ogf a na ci onaEs t a de des ar r oEo que gener a,ent r e ot r as cos as , un pa ct o ent r el a bur gues f a na ci ona l y el na ci ent e pr ol et a r i ado. l z : s econon x i s t as han kdo l os pr i nl er os en ana l i za r es t e pr c fes e, s egui do:

des ea nl gs a l va ci n s i n conc ce rl al i ber ac i n El dol or de l a donz i na ci n 1 os Dev : a cept ar es t a anes t es i a hi s t r i ca c on l a es per a nz a de que l os f or t a l ec er s plr ac om bat l elpe cado y elm z s i nt oca re n ni ngun mom ent ol as ver dader as caus as de s u opr es i n. Son i ncapace s de ver m 5s a2; de s us i t ua c i n act ud 1 : pos i bi dad no dem os t r a da elf ut ur o como pr oyect o de l i ber a ci n que deben cr e. r por s f ns n n os Es e c l as e de I gl es i at r adi ci ona ls e puede g ener a l nz ent e encont r ar en s oc i edpdes cer r a das , at r as adas,en s un l a yor par t e ag r f c ol a s a , que dependen de l expor t aci n de nx at er i as pr i n a asy s 6l ol i enen un n n er ca do i nt er no nx f ni n a o;aquf r es ul t aI undam ent zI ac ul t ur a dels genci o.? k li gualque l a se s t r uct ur as s oc i zes r cq i c: s ,l aI gl es i at r a di ci ona l i s t a no s uf r ec an a bi os dur ant el an a oder nj z aci n
.

de e s t ass oc i e da des .La f ue r z a de e s t ar e l h j i n t r a di ci onii s t as ep ue de obs e r v a r


z c l us o en 1 os cent r os ur banost r ans f or nl ades por e li n apact o de I ai ndus t r i a l i za. cqs 'n. D Sl o un ca n a bi o cuZi t at i vo en l ac onci enci a del pue bl o puede s upe r ar 1 : nec es i da d de concebi rl aI gl es i a con ; o elpar af s o de l asn a as as ; ,c on a o hen l o s
.

a t e nt a n l e nt e por s oc i l o gos y Zgx os e duc a dor e s .Ju nt os da nf or n z a y pone n


en pr ct i ca elc onc ept o de pl a ni f i ca c i n s oci d .Ent onces es culndo 1 :( i oqik k s n Ec onnl i capar a/ k n n r i c a Lat i na ( CEPAL)en a pi eza ades en a pehsrun pepe ldeci -

s i v o,k a nt e at r a v sde n z i s i one st c ni ca sc on , o pors ua i l v es i n a pol f t i ca sdes a -

v l x p a , e s t ec a n z b i oc u a D t i v a t i v on os ep r o d u c en ia u t o m a l t i c a n x e n t en i n a e c i n i c a .
.

r r o i i s t a s .h l st a r d ea p a r e c el ac o n t r i b u c i nd e lI n s t i t u t oL et h z o a n z e r i c a n od e
Pl a ni f i ca ci n Econ6n a i ca y Soci :( l LPES) ,r ga no de l a sh l aci onesl 7 ni das,enca r gado de f or n l a r ec onons t as par at odo el cont i nent es udanl er i cano. ( )bvi ana eot e, nada de t odo e s t os ucede por c as uazda d o all a da r nent e. El pr oces o espa r t ei nt r f ns e ca de l a hi a t or i a que vi ven l ass oci edadesk R t h4 oanz er i c.. na s ,c on di f e r e nt e sg r a dos de i nt e ns i da d.Es t ec on a pl e j on ovi n a i e nt o,a s fc ' oz a o 1 a s di f er ent e sy er s pect i vas pt oduci das en r es pues t a: a s f za nl ado r et r as o de La t i noa n4 r i ca, no es ni acc i dent d ni r es ul t ado de un' c apr i cho. Td c on R o henl os vi s t o, l os hz t e r es es ec onnlcos i n l per i a l i s t as t des conl o l a neces i da d de r ner ca dos r nls ar npl i os obl i g= a h: zt e naci ona l( que por j
2l P

ny : zt e,y t anz poco s l oe n el i nt er i or de I ac onci enci a. All. Gn,1 : nx ode r ni zac i n t ec nol g j ca no nec es ar i anz ent e vuel ve a I a gent e : :pt l pir : el anRs i s cr f t i co por que t anx poc o es neut rz I l epende de l a ogf g que 1 1i Er q ' j e. Pore s t ey n n uc ha sot r a sr az onesque e xi g /f a nu na nJi s i sde n a as i a do e xt e n. o,1 .l f nea t r adi c i onzi s t a esuna Zi a da i nc ue st i ona bl e de 1 asc l as es gober nant es,
.

19. Eses endz a di zv un z nzi a i suxl ol ugi code r s t e hoc ho en Lat i noamr i ca, p e p at si mp or .

s . ny tq ue e lpun t o de p a r t i da de e a t ai n v e s t i g a c i dn s e a nl a se s t r u c t u r a sde l a sc l a s e ss o e i ke s
y no e lf ennu s no r engi os o en s f .
20. Vue d+al r i z AQuni z de Souzz A Bipe n nc m de no l v a go pr xl e co, as e p v sno p<uI o' S:O Pz u l o I l ue s Ci da des ,969 '
.

a ul o Fr ei r e 1 u edsc ac l 6n c cwo pni c t i c a #e & l t be r t ad hl dr i d Si gl o) : ) : 1 1986. )

1 42 I La n a t u r a l ez ap ol i t i c a de I a ed uc ac i o
l og e ne r a le suna e xpr e s i n pur a n a e nt el oc 2 de una l i t ee xt r a nj e r a )a e nc ont r a r
n a aner as de r ef or n l a rl a s es t r uc t ur as ar cZcas s i nf r us t r ar s i nx ul l snea n a ent es us i nt er es es . Par a eli n A per i zi s mo y s us Zi a dos nac i ona l es ,l oi nl por t ant ee s que es t e pr oces or ef or n a i s t a --denonl i nado pibl i can a ent e des ar r ol l o-- no af ec t eI a r e l a ci n bs i ca que exi s t e ent r el as oci edad nA adr eys us s oci e dades dependi en. t es.EIdes ar r ono es acept abl e i pe r o no debe a l t er ar eles t a do de dependenci g! A exce pc i 6n de unas pocas cues t i ones de nx enor i n n por t a nci a que no n a odi f i car I nl as i t uaci n de l as oci e dad s onx et i da, l as dec i s i ones y eEt i cas ec onn a i ca s y cu l t ur a l es r ef er ent es a I at r a ns f or nz aci n de l as oci edad dependi ent es er n t om adasen l as oci edad dom i nant e.As fescomo l a ss oci eda de sl at i onam er i canas c on l a exc epci n de C uba des de l ar e vol uci n,y has t a ci e r t o punt ol k i car a gua, nz is que s oci e dades en des ar r ono e n el ver dader os ent i do de l a pa l abr a, s on s oci eda desen pr oc es o de n oder ni za ci n.Lat i noanA r i cas l o podr ides a r r ol l ar s e ver dider anl ent e cua ndo s er es uel va l a cont r a di c ci n f unda m ent z de l a depen. denc i a. Es t o exi ge que l at on: a de deci s i ones r es pect o del ca nA bi o cor r a por c u' ent q de 1 a sn a as as popul ar es opr i nx i das en l as oci eda d en c ues t i n;debe s e r

L ae du ca c i bn.I aI i b er ac i n y l aI gl e s i a 11 4 3
popu l a r es e n A e r ge nt es e s t ni nt ens a n a e nt ec on di c i ona da s por s u ex pe r i e nc i a en
l a cul t ur a de ls genci o2 4 I l utant e elpr oces o de ena er genci a,obvi qn a ent e no t i ene n conci enci a de c l a. s e pues t o que s u es t a do pr evi o de i nnz er s i dn no l es da ba l a opor t uni da d de des a r r onar l a.Res ul t an,por l ot a nt o,t an an z bi guas conx o elpopuDs nl o que pr ocur a of r ec er l es r es pues t us.Por un l ado f or nx u l an exi genci as.Por elot r o ace pt an 1 as f r n n u las de l ah rnef i c i enci ay l an x a ni pul aci n, Por es o 1 as i gl es i as t r a di ci ona l i s t as t anA bi n s obr evi ven dura nt e el per f odo de t r a ns i ci n, i ncl us o en l os cent r os ur banos n a oder ni z ados Es t as i gl es i a s con i r e cuenci a el i gen s u. br aya rs u pr opi o pr es t i g i o,dado que t r a sl a et a pa popul i s t a puede m uy bi en s obr even/ una nueva f a s e ca r act er i zada por r ep n a enes nA i l i t ar es vi ol ent os.La r epr es i n,que r eact i va l os ant i guos es t i l os de vi da de 1 as n a as as ( l ac ul t ur a de l s ienci o) ,l osobl i ga a r ef ugi ar s e en l aI g l es i a.Como hen a os vi s t o,es t a si gl es i a s , que coexi s t en con l asque s e han n x oder ni z ado t a n a bi n s ea ct udi z a e n dw nos as pect os , devh4 i endo as f nz ls ef i ci ent es dent r e de s ut r adi ci onzi s mo. i len a os vi s t o que el pr oces o de n a oder ni za ci 6n de l as oci eda d dependi ent e

i n de pe ndi e nt e de una l i t e bur g ue s as up er i n l pues t a . Por l ot a nt o,e lde s a r r ozo e sl i be r a c i n e n dos ni ve l e s :e lc onj unt o de l a
s oci edad dependi ent e que s el i ber a deli s a per i zi s m o,y 'l a scl a s es s oci zesopr i n a i
-

j a m n ss et r a duc e en c a n a bi os f unda n n ent a l e se nl ar e l a ci n ent r el as oc i e da d dep endi e nt eyl as oc i e da d don a i na nt e,y que l aa pa r i c i n de l a sn a a s a sno i n n pl i c a
por s fn A i s n : as uc onci enci a cr f t i ca. I l e ln l i s n: on n odo,es i nt e r es ant e de s t a car

da sque s el i be r a n de l a l i t eo pr e s or a.Es t oe sa s fp er que e lve r da der o de s a r r o.


l 1 o es i nx pos i bl e en una s oci edad de cl a s es. E1 pr oces o de expans i n i m per i zi s t a gener a nuevas s i t ua c i ones pol f t i c as y s oci a l e s.E1pr oc es o de t r ans i ci n en l as oci edad dependi ent ei nx pl i ca l a s pr es en. ci as cont r a di ct or i as t ant o de un pr ol et ar i a do que s en a oder ni za c on a o de un pr ol et lr i ado t r adi ci on2,de una pequeha bur gues f at c ni copr of es i oni y de una c l as eq x edi at r adi ci onz de una I gl es i at r a di ci onz y de ot r an a oder ni s t a de

que e lp er eg r i na j e de l a si gl e s i a s ha c i al an x ode r ni z a c i n j an z s ss et r a duc ee n


' un c onA pr onx f s o hi s t r i co con elpuebl o opr i nx i do en un s enf i do r e2 que conduz ca a l al i ber a ci 6n del nA i s n: o E l es a f i ada por l a cr eci ent e ef i ci enci a de una s oci eda d que es t i nx oder ni zando s us es t r uct ur a s ar cai cas l aI gl es i an a oder ni s t an A ej or as u bur ocr a ci a de f orn a a que pued? s er n as s ef i ci ent e en s us a ct i vi dades s oci a l es ( s ui enef i c enci a)y en s us act i vi da de s pa s t or zes.Ra m pl u al os na edi os en a phicos por pr oces os t c nl '

un.e duc a c i n a ca d n n i c aa l t an l ent eba r r oc a y de una e duc a ci n t e c ni c opr of es i o. nd e xi gi dg p or l ai n dus t r i zi za c i n. z lPo re no,a pe s a r de l o que p i e ns a n1 os n l e c a ni c i s t l s ,e lpa s o de un e s t a do aot r o no e sa ut on x j t i c o.h k oe xi s t e n ba r r e r a s c l l r q se nt r e uno y ot r o;a n x ba s di n x en s i o nes c oe xi s t e n dur a nt el at r a ns i c i dn. EIpr ol ek g r i a do de I a et apa de n a oder ni zaci n vi ve una nueva exper i enci a bl g t 4r i c. 1 1 de l at r ans i ci n que da l ugar a un nuevo es t i l o de a cci n pol f t i ca: e lpopul i : mo. Sus di r ke nt e s des e mpe f i a ne lr ol de me di a dor ent r el a sc l a s e s yhr nw ns e :y l a s eme r g e nt es c l a s e s popul a r e s . z 'El Popul i s mo r es ul t ai mp en. g z bl e zl fdonde a l n no ha yan hecho s u apa r i ci n l as cl as es popul a r es.Se en.
cue nt r : con m sf r ecuenci a en l os cent r os ur banos que en l os l at i f undi os o eg f qdos donde l as n a as a s ca nx pe s i nas s i guen s onl et i das .

c os .L os a nt i g uosc ent r os de c a r i da d dlki do s porl a i c os ( e nl aI p i e s i c g t zc l, p or l a sl l i i a sde h la r f a )pa s a n as e rc ent r os c on l u ni t a r i osi E r i g i dosN r t r a be j g dor e ss oc i des .h rl os hon a br e sy n z uj e r es que e r a n pt e vi a n a e nt ec ono ci dos p or s us non a br e s pa s a n as e r nn x e r os en 1 a st a :e t a s de un f ndi c e . l u n s nz edi os de con a uni caci 6n de n n as as ( que en r ea zda ds on a z edi os que s e ut ii za n pa raent lc on a uni cadosa 1 a,nx as as )s e convi e r t en e n un? at r acc i n i r r es i s t i bl e pa r al a si g l e s i a s .Pe r o en r ea l i da d no espos i bl ec onde na ral aI gl e s i a mode r na y mode r ni s t a por t r at a r de pe de c ci ona rs us he r r a mi e nt a s de t r a b i o; l o que r es ul t a mIs gr ave es l a opci n pol f t i ca que i nduda bl ement ec ondi ci ona
e l pr oces o de moder ni za ci dn. A1 i gua l que 1 as i gl es i as t r adi c i ona l i s t a s de 1 % c ua l es s on una nuev ver s i n,no es t n con a pr on a et i das con l os opr i ndos s hz o

? Gq s m ot i en l p o,en e ln l a r c o hi s t r i c oq ue l e da or i g e n,e lpopul i s n a o


t h r nde a l a lbenef i ci enc i ap;de ahf s us pos i bi l i dadesde n a ani pul aci n.Las c l as e s
22. Va s e Fer nando l epr i que Cz r dos o Po t t t que e t Jl p e/ ap /wz v eat d ansls oc t t s . d pe ndan. 1 * Pzr f a Edi t i ona Ant hr opos ,1 97l '

c on l a Dt ee n ele er .Pore s o de i i e nden l ar e f or n : a es t r u c t ur a lp ore nc i n n .


de I at r ans f or nA a ci 6n r adi c a l de 1 as es t ru cp ur as ; habl an de l a hunl ani zci n del capi t azs n: oa nt es que de s u eEnl kz a ci 4n.
24 Pz u l o Fr e i r e,Cu l t ur a lZc :o vf o rF n r e l /' z .L on dr e s ,P e ng ui n, l 97 7.
.

23. Vz s e Fr a nci a c o gzef f or t Cos s e splpvlwse pol l t t c af coxpvvf i/ qo e y y #o do po pul i s . : : 02 ,U ni ver s i da d de S o Pzul o.' l968

1 4 4 1L a na mr al e z a po l Ri c ad el ae du c a ci 4n

L ae du GR ci sn,l al i be r a c i n y l al gl e si a I1 45

La s% ' ;e s i a st r a d i c i ono l i q t a sa ie na n al a sc l a p e ss oc i ze so pr i nda si nv i t ndo1 a :ac onc e b/ e ln z undo c omo a kon l di gn o.La si g l e s i u mv e r /s t a s1 a :a Dena n
de un m odo dHer ent e;def endi endo 1 as r ef or m u que m ant i ene n els u quo 31 pli ucl expr es i ones t zes com o bumani s m o y bum ani z aci 6n a cat egor f a s abs t r a ct as
.

e r .E1n s n ' /S i : t e n z a1 e si mpi de s u pe r a rl ac ont r a d i c c i n a pa r t i rde c udqu i e r movi e ent o quepudi e r at e r mi n% c on s ua Re nv c i n a s fc omo c o nl gdea que Eos
* qu i enos dnna n. Es t os s on l os ini c os Ea ados a cunz pDx con es t at ar e a en I R bi s t or i a. La cl as e gober nant e, c om o t :, no puede 2evr l a a ca bo. Lo que puede hi cer --dent r o de s usEnut es hi s l r i cos -- es r ef or ma r y m v e nt ' zar els i s t e mas e gn l as nuev% exi genc i asque s t el e per nt e per ci bl,m = t eni endo de es t e mV o a queno que gene r al a a;enac i n de t odos.

l a si g l e s i u mode r na sl a sdes poj a n de t odo s i g ni f i c a do r e i.Es t a sf r a s e s

s ec onvi er t en en m er os s bg gns cuya uni ca c ont r i buci n es s er vi ra 1 sf uer zas r ea c ci onar i as .E n r e azdad'no exi s t e hum ai za ci n s i nl i ber a ci n as fcom o no pue s t o que en s t at oda hum ani za ci n es hnpos i bl e.La Dbera ci dn s e conc r et a s dl o cuando l as oc i eda ds e mv i f i ca' no c ua ndo s i mpl em ent ed e moder ni zan
sus est rucoaras.

h y Ebe r a c i n s i n una t r a ns f or ma c i 6n r e ' de cl vol uc i ona r i a de l as oci edad as es,

nt a nt o1 a si gl es i as moder ni s t as s e ocupen s l o de cam bi os per i f r i c os y apoyen I as m/ i das necoapi t ais t as' encont r ar n s egui dor es Jni c ament e ent r e 1

osi ng e nu os o l os a s t ut os .L osj ve ne s qu en os on nii ng e nu os nia s t ut os ,s i no

que s es i ent e ns ol i vi ant a dos por el dr am a de Lat l oa r i ca o de ol r as par t es d eI t e r cer m undo, no pueden ac ept ar l ai nvi t a ci n de es t as i gl es i as a apoyar pos pa r a s cons er va dor as y r ef or mi s t as .N o s l or ec hazan I a pr opues t a,s i no que 1 es Eeva a as um l a ct i t ude s que no s i empr es on v/i das ,t zes c om o l a pos t ur a

L, c onc e pc i n qu e pos e en l a si ge s i a sn l ode r ni s t a sa c e r c a de l ae du ca c i n' s us obl et i vos y s u apl i caci n, en f unci n de ! as condi c i ones en que acpi an, debe cons t i t ul una umi da d coher ent e dent r o de s u pos i ci n poBt i c ag ener k. P or es o,a un c ua ndo habl an de educaci n l i ber ador a,es t n condi ci onadas por s uc oncepci n de l al i ber aci n c om o act i vi dad i ndi vi dui que deber f a pr oduci r pe por m H o de un ca m bi o de c onci enci a y no a t r a v s de l a pr a xu hi s t or i c od u t odos s oci z de l os s er es hum = os.Por l o cuZ acaba n des t acan o aque os m d j de r a r s e ne ut r ze s que pue en cons P% a l aI gl e s i am M e r ni s t a,I a educac i n Dbe. f i z r a dor as er educ e n m ent eal i ber a r a1 oses t udi ant esde pi zar r as ,das e se st lt i . f cas y cur rci os bas ados en l i br os de t exl o, y a of r ec er l es pr oyect or es y ot r os a cces or i os audj ovj s uzes cl a s es db n 4nc as y una nue va ens ehanza t eci copr of es i ong , '
.

obj e t i vi s t a ya d i s c ut i da pr e vi a e nt ee ne s t e et f c ul o. La po s o a r ac ons er v a dor a de I a si /e s i a sr e c ha z a da p or e s t os j v en es no


r es lt a cont r adl ct or i a con s u m v er ni s m o,pues t o que l a mv e r ni zac i n de l a que es t nmos habl ando es em ' I nent ement ec ons er va dor a ya que r ef orm : pa r a ua I gl esl a praf t l ca

mo nt e ne rd s u yxo.De a hl que 1 a s kl e s i as de nl ai mpr e s i 6n de e s t a re n


nuuxha cuando en r eaidad per m o ec en i nm vnes.G ener a nl ai l us i n de es t ar en nl ovi aent o cuando en r ea zda ds e es t sn e s t a bg i zando,Per ecen por que s e r es bt en : mor g. Es t : es l ac l as e de i g l es i a que aa hoy en t E: di r f a a Cr i s t o; ii por qu

bi en no s i em pr er es ul t a vi s i bl e com o t ot di da d cohe r ent e Esuna I /e : i lt . n ant i gua com o elcr i s t i ai s m o, s i ns e rt r a di ci ond t an nuevl com o elcr i s t i an i s n a o s i ns er n a oder ni s t a Se t ra t a de l al g l es i a pr of t i c l. ' Si t i a da y at ac ada t ant oy or1 asi g l es i ast r a di ci onnl i q t ascon a o por l a: nz ode r -'
. .

por it i mo, e n elt e r c ermundo,ha i do s ur g i e ndo ot r ot i po de I /es i a ,s i

pg r t l,hQ z es t r o,s it odo a qufes t a n he r n a os o t a n bue no/ p Su di s c ur s o m a l s


que r eve l ar ,c cu l t m se r ef i er e nz j s al os x br es y a l os no pr i vuegi a dos que :1 0.opri n n ' dos .sibi en per ci be l a zi ena ci un de 1 .,cl a s esgober nant esy s onx et i . i k u en un nus nz o ni vel ,i gnor a el a nt a gonumo que exi s t e ent r e anz bas con a o t .do dels ut enz a que l qsha cr e ado.Per os ibi en els i s t en a a ii e na a an a %s #r upo.. I r . di en. de n a odos di f er ent es . Los g ober na nt es es t n zi ena dos en
'

n i s t a sa s fc on a om rl a t edei a se s t r u c t ur a sdee er ,e s t en z ovi nie nt o ut o-'t a, pr of t i co y es pe r anzado r eni ega de I a benef i cenci a y de r ef or n c ls piklt i vq: par a conz pr onz et er s e con 1 a sc l as e ss oc i a l es don n i nades y con elcln l bi os ocd r adi ci. En cont r as t e con l asi g l es i ascons i der adas ,s t :r echa zs t oda f or nx a de pens a nuent oe s t t i co.Pa r as er ,a cept a deveni r .I l ado que pi ens a cr f t i can a e nt e,es t a

1 1 d. e n qu e,Z s a c r i f i c a rs us e rp or un f zs oq h n n e r p,ely i x l er l o s na r e ot i x. y dyl n de & e cI os s o m a et i dos ,i n l y mdi dos ha s t ac i e r t o punt o de q n n n e v .


onver t l e' l *C*b*n t eni endo t a n pc vo y i xl er que l es r es u l t ai mN s i bl es er AI c
.

l g l e s i apr of t i c a no s e pue de p ens e ra s fn ls m a an eut r d.Ta m- o t r a t a de oc u l . t l rs u el e c c i 4n. Po rI ot ant o, n os e pa r al on a unda n o de l at r a s c e nde nc i a, n i


l as a l vg ci n de l al i ber a ci dn SaE e que l o que cuent al i na l n a ent e no es elq l o
.

t r b. j oe n un: n v e r ca nc f a ,e ls i s t e n l a ge ne r a aa qu e no s qu el o ve nde n va que -

s o yp,elq b : on a el i i er ov o elw l r on : es zvop; n is i q ui e r ae lG h r ot e efs ehop,

X sq u eI oc o n a pr a n.EIe r r o rd el o si n g e n uo sy l a s t u c i ade l osa s t kt o ;s e


puede m r ci b/ e nl a af i rn a a ci n s egn l a cu< es t ac ont r adi c ci n e s una c ues t i n pur on a ent e mor z, Las cl a es gober nant es, s i pgendo l a B ai ca de 1s i s t em a de cl a s es.no dei an

q l ot eEE *r o voq j l ot es a l v o p ,s i n oe lq h k o s o t r o ss o n x o s s,e h l os o t r o ss a b e n l o s p ,


qr l os ot r os nos s a l va nA os p. . . Es t al f nea pr of t i ca s l o puede ent e nder s e con; o expr es i n de l a dr a n a t i ca y des a f i at z t es i t ua ci n de1 t e r cer m undo. Sur ge c ua ndo l as cont r a di cci ones de

s e ral ac l a s e domi na da.En e s t e pr oc e s oj l a mi s ma c l as eg obe r na n' t e de j a' de

l as oc i e da d de v i e ne n obvi a s ,Est a mbi ne n es t e moment oc ua ndo l ar e vo l u c i n

1 46 I La na t u r iez ap oj i t i c a ue l ae duc a c i o
es c oncebi da com o el m M i o de Dber aci n de l os opr i mi dos y el gol pe nkl i t ar como cont r a m ovi mi ent or eac ci onar i o. Espos i bl e que l oscr i s t i anospr of t i c osdelm undo no es t n de a cuer do ent r e eEos nus m os , es peci zm ent ee n l o que s er ef i er eal aa cci n per oe ios s on t os que ha nr env ul ci a do a s ui nocenci a pa r a unls e al as c l as esophm i das , per n l a neci endo f i el esa s uc on n pr on a i s o.Sean pr ol es t ant eso c at l i cos--des de e lpunl o de vi s t a de l a pos t ur g pr of t i ca es t a di f er enci a no t i ene i n a por t a nc i a Zguna- , r el i gi os os o l zcos ,t odos enos han t e ni do que r ec or r er un di f f c ; ca nl b o en s u exper i enci a des de s us conce pc i ones i dezi s t as ha s t a una vi s i n di a l ct i ca de l ar ea Dda d.i la na pr e ndi do,no s l oc on : or es ul t ado de s u pr axi s con l a gent e,
.

La ed u c a ci b n. I aI i be n z c i n yI aI gk ei a I1 4 7
r r ecc i n Pua pode rp e r ,de be e s t rs i e mpr ed e v i nmdo.L >l /e s i a pr of t i c a debe t am bi n i cept ar una exi s t e nc i a que s e encuent r e en t e ns i Jn dr :m t i c a ent r e pas a do y I ut gr o, en un 1 y ven/,habl a ndo o gur da ndo s zenc i o,s i endo y no s i endo N o exi s t e pr of ecf as i n r i es go. Es t aa ct k n: d pr of t i ca,que en x e r ge en l a pr axk s de nunA e r os os cds t i a nos en l a des a f i ant es i t uac i n hi s t r i ca de Lat i noan a r i ca, s e ve aconl pa ha da por una r e nexi n t e ol gi ca r i ca y n a uy neces ar i a.La t e ol ogf a delas fl l a nA ado des a r r ozo da l ugar a l at eol ogf a de l a Dh er a ci n, pr of t i c a,ut opi s t a y Eena de es per anz a. Poco i m a por t a que es t at e ol ogf a no es t t odgvf abi en s i s t en n at i za da Su c ont eni do s ur ge de l as i t uac i n des es per a nz ada de l ass oci edadesdependi ent es ,e xpl ot adas ei n va di das Se ve es t i nx ul a da por l a neces i dad de el evar s e por enci n: a de l as c ont r adi cc i one s que e xpl i can y pr oduc en di c ha dependenci a.I la do que espr of . t ka, es t at e ol ogf a de l a zh er aci n no puede t r at arde r ec onczi arl o kr e c onczi a bl e. En e !n a on a ent o hi s t r i c o a ct u2 , l at eol ogf a no pue de s e guk di s cut i endo l as e cu la r i zaci n ( que f i na l nA ent e no es ot r a cos a que I af or nx a nz oder na de l a s acr zi za ci n) , ? :o t r at ar de ent r e t ener nos c on el debat e ace r c de l a nz ue r t e de I l i os que de nl uchas f or s n as r eve l a una t endenci a acr f t i ca de a dqpt a ci n , c on A pl e t a por pa r t e de eelhon x br e apoBt i c o y uni di nx ens i onZ de l as s oci eddes ' pr ogr es i s t as p, s k z eg n l a sa de cua das pzabr as de H ugo As s m ann. I l e ber f an a os a gr ega ra quf onx o di gr es i dn nl on a ent bnea de nues t r ot enl a es . , c pecf f i c o, que es t ag ct i t ud pr of t i ca haci a elnx undo y l a hi s t or i a no es en n z odo zguno excl us i va de Lat i noa nx r i c a u ot r as i r eas de 1t er ce r nx undo ?1o se trat a de una ac t i t ud ext i capr opi a dels ubdes a r r oEo, e n pr i n z er l ugar por que l a pos i ci n cr i s t i ana or i gi n: e s en s fn a i s n a a pr of t i ca, en cua l qui er t i en: po y l ugar . s' l o h de va r i ar elconl e ni do par t i cu l a r de s ut es t i n a oni o, s eg u ' n1 s s clcuns t oci a s hi s t 6r i ca s pr ec i s as ls an,elconc ept o de t e r cer n: undo no es geogr if i c o, s i no i deol 6gi c oyf ol f t i c o El as fEanz a do pr hner nl undo i nduye i nt er nl nx ent e s u pr opi o t e r cer n n undo opos i t or h r el t er cer n n undo t i ene s u pr i n a er n z undo, r e pr e s e nt a do por 1 qi de o l c l /: de l a don i aa ci da y elpoder de 1 gs cl as es g ober nant es Elt er cer nz undo e : en gl t i u : ai ns t a nc i a elm a undo de1s ie nc i o, de l opr es i dn,de 1 a dependenci l,de 1 : expl ot aci 6n de l avi o l e nc i ae j e r c i dapo r1 . sc l a m e sg ob e r nl n t e ss obr e! osopr hn i do s . , M se ur opeos y 1 os nor t ean l er i canos l r de s us s oci edades t ec ni f i ca da s, , a pes no ne c e s i t a n 1 a pa f s es de 1t e p c er u z undo p a r as er pr of t i c os Es s uf i ci ent e con que s e Eeguen a l as pe r i l er i as de s us gr andes ci uda des pr ovi s t os de , des i ngenui dad o as t uci a, par ae nc ont r ar es t f ni ul os uf i ci ent e con e lf lde r ene xi ona rs obr e dguascos s por s f nus n x os POdIn er r ent a rs e con var i as expr es i o. nesde lt e r c e rmundo Podr :n e nz pe z% a ent enderl a pr eocupac i n que da l ugar al a pos i ci n pr ol t i ca en n t k noam r i ca. '
.
.

s i no a pa r t l de lvzi e nt ee j e r a pl or e c i bi do de n x u c hosj v enes .Ahor av e n que


l r edi dad,que no esun hecho es t t i co s i no un pr oces o, es t l Ee na de cont r a di cci ones,y que l osc onni ct oss oc i zes no s on cat egor f a s nz et a f f s i ca s, si no expr es i n hi s t r i ca de1 enf r ent anent o de di chas cont r a di cci ones Por l ot ant o, t odo i n. t ent o de r es ol ver elc oni ct os :4 Zt er ar I as cont r adi c ci ones que l o ha n gener a. do,s i n z pl enl ent el os of oca y : n x i s n: ot i en a po f or t al ec eal a cl as e goE er nant e La pos t ur a pr of t i ca exi ge un a nl l i s i s cr f t i co de 1 a s es t r uc t ur as s oci ze s en que s e des a r r bna el conni ct o. Es t os i gni f i ca que exi ge de s us s egoi dor es un c onoci n /ent o de l ac i enci as oci opol f t i c a pues t o que es t a ci enci a no puede s er neue r d;es t o,a s u vez,exi ge una el ecc i 6n i de ol 6gi ca U na per s pect i vg pr of l i ca a s f no r e pr e s ent a una evas i n a ln x undo de 1 os s uehos i nZcanza bl es E xi ge un c onocbmien o ci enx ii c o de 1c x undo t a l y con n o esr ezm ent e pues t o que denunci l rl ar edi da d pr es e st ey a nunci ar s ut r a ns f or n l aci 6n r a di c2 en ot r ar e a l i dad capaz de da r or i ge n a nuevos s er e s hun aa nos i nx pl i c a zc anzar un nuevo conoc i . nent o de l ar eZi dad a t r a vs de l a pr axi s Lgs cl as esdonx i na da s debe n pa r t i c i . pwr en es t a denunc i aya nunci a ci dn. Es t o no s e puede ha c er s is e quedan : n l a r gen de l as i t uaci n. L: pos t ur a pr of t i ca no es pequeobur gues a Es pl enan z ent e cons ci enl e de que :ac ci n a ut nt i ca exi ge un pr oce i ' o pernz anenl e que s l o dcanza s u punt o nz i xi n a o cuando l ac l as e don n i nada t anl bi n devi e ne pr ef t i c a,ut opi s t a y es pe r a nz ada --es de cl r e vol uci onar i a-- a t r a vs de l a pr a xi s l l na s oci edad e n e : t plo de r e vol uci 6n per n a anent e no puede pr es ci ndi r de una vi s i n pr of t i oa per n n i ne nt e. Si n ena, l as oci eda d s ee s t ancg y ya no es r evol uci onar i a/'
.

I ) el an z ln ; am a a n er a ,ni nguna I g l e s i apuq de s e rr e Zme nt ep r of t i c as ic ont i .


n;: s i endo e lpar a f s o de l a sn a a s as o a gent e de l a nA oder ni za ci 6n y l a cons e r va . ci n.L >I y i es i a pr of t i c a no cons t i t uye un hogarpa r a1 osopr i nz i dos di enjndo. 1 os t odavf a nx ls c on denunci a s va cf a s Por elcont r a r i o l es i nvi t a a un nueve
.

fx odo.Tampx o e suna I ge s i a que e l i j aI a mo der ni z a c i n y,pore nde,no ha c e


oa a cosa que es t ancr s e.Chs t o no er a cons er va dor en a bs ol ut o C omo 6 1l a
.

I ge s i a pr of t i c a de be a va nz= c ons t a nt e ment e en p e r mu e nt e mue r t e yr es u2r. Una vi s i dn pt of t ka no k i ene por qu s er neces a r i an x ent ed r es ul t ado de un, pos t ur q e l menor i nt ent o de r om per ! os es quen l e s que cons i der sn uni ver s zes , et er nos y ptx f t ct os.
26
.

h : o exi s t en s oci eda des n l is . sa c r us . que 1 as burg ues as . Rez c c i onan vi ol ent wlnt e ne e
.

F e B Vi o : .

2 7 L b n n r s s 6 nLi be r a c t 6n:De l / h' oa l o s C#x #< a & T ,h l ont e v i de o Ti e r r , Nue va ,1 9 71.

1 4 8 IL an at ur al e z . ap ol l t i c ac l el a ed uc ac i n

De e s t e mt xl o,r es ul t ac l a r o que e lz o Ie duc a t i v o de1 :I g l es i a pr o f t i c ade be

11

E LO G I O DE . i ' 1 BLA CK TH EO LO G Y

s e rt o t a l me n t ed i l e r e nt ed e ld el a so t r a si g l e s i a sq u ehe mosd i s c u t i d o.I wm a .


ci n debe u tr un i ns t r unl ent o de ac ci n t r ans f or nz ador a, una pr axi s poEt i ca

OF LI BERATI ON y DE J AM ES CO NE

a ls e r vi c i o de l aEh er a c i d n hun n a nar er n a a nent e.Pe r nlt a s e nosr e y et i ri zy r :


no s l os e pr oduc e en l a concj encL a de 1 a& er s vna ;, s i no que supone un ca nx bi o r a di ca l de 1 as es t r uc t up as , en cuyo pr oces os e ha de t r a ns f or n a ar a s u vez l a
c onci enci a.

I l e s de J punt o de vi s t a pr of t i c o, no t i ene es peci z i n v por t a nc i a en qu J r ea es pecf f i ca t e nga i uga rl a educaci n;s i en n pr es er s un es f ue r zo por c l ar i f i car e lc ont ext o conc r et o en d cu2 l os n n ae s t r os . es r udi ant esy 1 oses r u di ant es w n n ae s t r os s e educ an uz dos y or s u pr es enci a en a cci n.Si en a pr es er l una pr axi s des n a i t i f i cador a. Es t o nos zeva a nues t r a af i r n n a ci n i ni ci a l :i ac ue s t i 6n de l aI gl e s i a, l a edu. c aci n y elr olde l a si gl es i asen l a educa ci n s l o puede di s cut i r s e hi s t dr i ca n a en. t e, La hunx ani da d debe r es y onder a )n n ovi n a i ent o pr of t i c o de !t tr c er n x undo e n d n a a r co hi s t r i co.

Ex s s t e un c i er t ot i po de l i br os que nos f s ci na n y pert ur ba n de t a l nz c do

que no l os e e mos de j a r ha s t aq ue Ee g a n a os a l au l t i n l a pa l a br aj unt oc on e la ut o r .2 Bc k T# e oo o f Li #e m don e s uno de es os Ebp a s . Cua ndo 2 Sc k T#e of o g yo f Lf # e mfoa a c a ba ba de p ubzc %s ee n1 os Es t a dos U ni dos en 1970 y o r eci bf en C l i nebra una copi a que me envi un

j o ve na n go de h l ue vaYo r k un e s t ud l a nt e de Conequeha bf ? pa r t i c i pa do r e g ul ar ment e en un s em i nv i o que yo ha bf a coor di na do en l a U ni ve r s i dad de :1a r var d,en 1969.Cone no me era de pc onoci do.'la bf al ef do s u pr i mer Dbr o y s ibi en cr ecf a de 1 as cuzi dades f or m ies que pos t ehor m ent e des ar r oz en s u s e gundo l i br o ha bl a ba cl ar ament e en s uf avor Es sh a e mis ens ac i un cuwndo

t e r mi nde l e e r#Qc k Te /o an d 5 r# Fp we e n Ca mbr a e,L 4g s s l c hus e t t s ,


en 1969.

sf e di j e que a que ll i br o er a d pr e a nunc i o de 2g o ml r i g ur op a qu ee s t q bl

po rv e n i r .P e r$ 7t a nr or e c i b f2 B* k r z o p : ro ff J $ e a r f& >c o nu na g r a n
expect at i va.La c l ar i dad de C one, l as er i tdad de s us anzi s b ys uc ompr oe s o con l os opr i mi dos no m e han s or pr e ndi do;no e s m l que I c onf lm aci n de l o que ya he di cho.

Re c ue r do pe r f e ct a me nt e que r e c i bfd e j empl r un df q nt es de e mpande r u n vi a j e a Roma , donde de bf ac o or d z a r un s e n na r i o de una s e mu a s o bp e


educac i 6n par al a Dber ac i n Aqueza noche una vez en cas a y des pus de c enar ,me ent r egu a l as educci n dell i br o y al ai nt i mi dad que oi r eda s ul ec t ur a.

Lo 1 e fc on g r an a t e nc i dn y me s e nt fc a ut l va do pe na t r : s 'a s i nl ba nd nar l o ha s t al a mu ana s i gui et l t e yt e r mi nando l apr hner al ect ur at r a sunasl t or ms m5 st a r de e n vhj e de ( i i ne br a a Ron l a .Cua ndo r e g r e s a Gb z e br al o1 e fpo r s egunda vez y l uego es c r i ba Cone ma ni f es t ndol e mi si mpr e s i onesy miopi ni n ac er ca de l ai m por t a nc i ade l a publ i czci t mi nm edi at a de l a obr ae n La t i noam r i ca yq que l at e ol ogf a ne gr a( de l a que C one e se l pr i nc i pa l port a voz en

1 5 0 1 La n at u r iez ap ol i t i ca de I ae du c a ci n
N or t ea m r i ca) e s t l cues t i ona bl em ent e vi nci ada c on l at eol ogf a de l a Dber a. c i n que hoy en df a Qor ece en Lat i noam r i ca La nat ur zeza pr of t i ca de ambas t e ol ogf as no r es i de s l o en que ha bl an en nombr e de g q ' Ros a '' qui enes s e pr oh1: ha bl ar i no,s oFr et odo,en l a , s
.

El ogi od e A Bl ac kT hm e y otUbe f a f / O I1 51
Aque nos que pr omueven una t eol ogf a bl anca pr oponen una pas i vi da d a;n ma yor 2 des es t i mv l a un i da d ent r er econcii a ci n y l i ber a ci n.Par ae zos ,l g r ec oncia ci dn no e s ms que l aa cept aci n, por par t e de 1 os donna dos , de l a vol unt ad de 1 os doml a dor es.Todo es t os upone que s er f a pos i bl er educl l a

l uc ha que n r a Dz a njun' t o iIque he s qu h ns i do s ge nc i a do s ,pa r a que pu eda n


r eZ ment e deci rs u opi ni n,t r ans f or m = do r e vol uci enar i ament el as oci e da d que

r e c onc u i a c i n a una e s p ec i e de pa c l oe nt r e domi na dor esy domi na do s ,G r i c os ,


y Mpobr es v:un pa ct o que a cept al a cont i nua ci n de l ar edi da d de l os opr i nudos e nl ac u2 s t o sr ec i ben, a cam bi oh as i s t enc i as oc i z e f i ci ent e y mv er na. Es t e conc ept o el i t i s t a de l ar ec onc ii aci 6n no s er la cept a do por l at e ol ogf a de l al i ber a c t 6n en La t i noanl t i ca nipor 1 at eol ogl a negx a de l al t btr a cs n, de

l os r e duc e2 s 'e ; nc i o ' ,q po de r ha bl a r v no e s po rl ot a nt os i mpl eme nt e de c i r


qBue nos df as oo s egi r l a si ndi cac i ones de l os poder os os que or denan y expl ot an.Gpodet Ka bl u s es qons t r ui r unl hi s y or i a que pumda r tf or n ul ar s t una y

ot r av ez .La sc l a s e sdomi na du y i ze nc i os a ss 6l o pu ede n ha bl rc ua ndo s e ha c e n


ca r go de l ah i s t or i a y des rt i cul an els i s t em a opr es or que 1 as apl a s t a A t r avs
.

l ac u2 J a mes Cone e st a n l bi n uno de l os r e pr e s e nt z nt e s mi se l o c u ent es .A


dec/ ver da d t oda r econc i l i aci n e nt r e opr es or es y opr i mi dos ,en t ant o cl a s es

de una pr a xi sr e vol uc i onri a, j unt a me nt ec on u nl i de r a z g oc r f t i c oy a t e nt o l a s


cl as es don una das apr e nde n a enunci a rv s un a undo, de s c ubr i endo de es t e nx odo kw ve r dn zer ls zo ennes de s us Gt z v z i op evi o I ) ea hf s e des pr e nde e!car l ct er
.

s oc i ze s pr e s ' up one l al i be r a c i n de l os op r i mi dos or j a da por e l l os mi s mos a , f


t r avs de s u pr opi a pr a xi sr evol uci onar i a.

e n ne nt e n l ent em l f t i c o del at e ol og f ane g r ae nl osEs t a d osl p ni dosy de l at e ol d:


gf a de l a Dber a ci n en La t i noa nx r i ca, z k n A bas t eoi ogf a st i enden c ada vez nx ls a r at li cv l aa c ci n pol f t i ca, per o es t o no s i gni f i cg que s et r at e de f or nA as a be r r ant rs de l a lpur eza pt e ol 6g j ' ca o de l a hi pot t j ca t eol ogf a neut rz
.

Si n enz ba r go,en es t e n: on x ent ol o nl ls i n a port ant e es que e ll ect or i ni ci e s ur e l a c i 6n c on e lpe ns a n l i e nt o de J a n A e s Cone. I ) en a o do que pa r ac onc l u i r es t a br eve i nt r v ucci n s 6l oa ia di r que por s ur gi r de una r eZi da di ncr ein l e, el x d di ab6l i c op n x undo r eg l de lr ac i s n: o en 1 os Es t a dos 1 ; ni dos ,s u pe ns a nent o adqui er e una f uer za pa r t i cu la r.En s us r e:exi ones t eol 6gi cas a cer c a de es t ar ea. l i da d,no pr es e nt a al osne gr osconx os iper t eneci es t ' n aot r on l undo, caract er i za.

Se g dn nue s t r a pr opi ae xpr es i dn,ia ba da y or con e,una t eo l ogf a bl a nc a po.


s ee t ant o ca r lct er poBt i c o conx o una t eol ogf a negr a o una l eol ogf a de l al i be r act 6n en A nz r k ca Lat i na,sibk en s e per ci be c on f acni dad l a or k ent a ci n pol i t i ca de I at e ol ogf a bl anca t i ende a def ender l os i nt e r es es d ' el ac l a s e don a i na nt e. ( ) e ahfque, a unque s i nx ul a neut rzi dad, e s t at eol ogf a pr ocur a concgi ar l oi r r e. conc zi abl e, e i ns i s t ent enA ent e ni ega 1 as di f e r enci a s ent r el as c l a s es s oci a l es y s us l ucha s l o cuZ es l ar azn de que en s us i ncur s i ones s oci zes no vaya n A s s a nd de1 t i po de r ef or nl i s nx os n n oder ni s t as que s l o pr es e r van l as es t r uct ur as de I a don x i na ci n. ( l es de e lpunt o de vi s t a de l as cl as es don a i nant es,l os t el ogos de es t a neu. t r di da di nl pos i bl e ut ii z an un di s cur s on a i s t i f i ca dor. Tr a t a n cons t ent en n ent e de s ugvi za z elnl undo r eZ dur o y opr e s or, y e xhort an a l as cl as es donx i nadas ( i nvlr i a bl enl ent e et i quet adascon: o qpobr es v o n n enosaf or t una das v)a af r ont ar s us cr i f i c i o con r es i gnac i 6n.Eldol ory I a degr ada nt e di s cr i n a i na ci dn que s uf r en : u nx i s n x a exi s t enci a es una f or n aa de n n ue r t e en vi dg-- deber f an ent ender s e c on : o una f or n a : de pur i f i c ar s us pec ados . En s unx a, l os opr l n a i dos de er f a n v gr adec er a v l os r i cos h sl as opor t uni dades de s zvaci 6n que ) es of r ece n La s cl a s es s onz et i das ne ces i t a nt r ans f or n aa re ls ut r i n n i ent o que s ur ge de l a l uc ha que s el esi na pone,y no s ol an: ent es onx et ers e g ns nz o hli ent r as e ls on A e. t i nent o a es t es uf r i nl i ent oc ons t i t uye una f or n a a de ani quzaci n l at rans f or n l a ci dn de1 s uf r i mi ent os ec onvi er t e en una f e m ovii zador a Ui c ament e es t af e que nace hoy, rn el ihoyp de l al ucha pue de ot or g= s e nt i do Z f ut ur o no como va guedad a Be nwnt e o ent i da d pr e det er mi nadg, s i no c om o una t a r ea de cons t r ucci 6n un q act o de Rber t adp
-.

dos c on : o pi nt or es c os e xt r a n j e r os .J a n x e s Cone es un hon n br ec on x p r on l e t i do,


Gen n papadop de es t e nx undq r eZ ,que anZi za con l aa ut or i dad de qui en l o ha exp er i ul ent a do
.

/ 1Sc k Fle /l o :y o f Li # e n z on es ,Por e s t ar a z n,un l i br oa pa s i ona do,e s cr i t o apas i onada n a ent e ? l e er l o,Z> nos s ee s t r enx ecer l n de 1a,ot r os t en z bl s r i n de t er r or Si n en4 bar go,n a uchos l ect or es hanar ln un es t f nz u l o par as us pr o. pi a sl uc ha s J an x es Cone no t r a t a de l og r a r ot r ac os a.
.
.

1 2

D IALO G O CO N PAU LO FREI RE

1 1 ) : 1C: *2 k pes ar de l a cr ec i ent ea c ept aci n de s u pens anent oe n1 os Es t a. dosI J ni dos Eur opa y Lat i nean 4 r i ca l as nz ayor e sc r f t i ca ss ur gen en es t a l t i n : a r ea, que es el punt o de pa r t i da de s ut eor f a y de s u pr c t i ca. lEs t as cr f t i ca s s e bas an e n dos a s pect os : pr i me r o,s eI e acus a de ha ber per di do c ont act o con

l ar eal i da dl at i noamer f cana; s egundo,s el e acus a dr. ' a--1 ' - yr ef or mi s mo. o u t i ene q ue de c i re nr e s pue s t aae s t a sc r f t i c a j ? Fr g z r r :Par a em pezar per mf t am e s ubr ayarque t engo l ac os t um br e de t om ar me m uy s er i a m ent el as cr f t i c as que r eci bo. N o as um o I aa ct i t ud de a l gui en que ha s i do at a ca do o pe r j udi c a do Si ne mba r g o ave c e sc i e r t a sc r f t i c s pors u nus ma f r a gzi da d no mev en demas i a da a t e nc i n.Per ej empl o no veo por qu deber f a pr eocupa r r a e de que s e di ga que por ac ept ar e l ca r go de pr of es or vi s i t a nt e de ! 1 a r va r d de j o de l a do n a ic on x pr on us oc on Lg t l oa n a r i c a.Porot r o l a do, nx ei nt er e s a pr of undan l ent e el t i & de cr f t i ca dli g i do d cont eni do de

n a ipens a n a i e nt o pe da g g i c o y po l f t i c o,s eg n 1 ac uZ yo s oy i de a l i s t a ,s ubj e t i vi s t : or e f or n l i s t a .l le pa r e c e, no o bs t a nt e , que qu i en es m : ej uz ga n de e s en a odo a pa r t i r de c i e r t a sf r a s e si ng e nua se xt r a f da sde n us t r a ba j os y que hoy e nd f a s on o bj e l o demipr o pi aa ut o c duc a,de be da nt r a t r de a c ompe eme al ol a r g o de
m i pr epi a evol uci n. De he cho no pr et endo Zcanzar ius or i anz ent e un es t a do de abs ol ut ai ni aEbii dad cr t t i ca.C r eo que l oi mx r t at e es ver cuZ de 1 os dos as pec t os--eli ngenuo o elcr f t i c e-- pe va i m N i endo a m z i da que pe de s ar r o. Ban gra duz m e nt e m i pr axl y n r e hexi 6n. l DZ C: Si n em bv go, nos par e ce que l a acus a ci n de i deibs n: ot i ene una bas er e2 s is e cons i der al a expe r i enci a hi s t dHca delpr ogram a par l1 1 iconcln.
* I nst i t ut o de Acc i dn Cu l t urz ( vasr I a not . de1cg pf t u l o 1) .

1 . Es t ze nt r e v i s t zs e 2e v 6 zc a bo e n( l i n e br ap ore lJ ns t i t ut od e Ac c i 6 n Cik W
en ! 973.

( 1 ! ) / k C)

1 5 4 ;L an a l ur al ez ap ol l t i c a de S ae duc ac i n
c i a ci dnp de l asn aa s asque t uvo l v war en Br as g ent r e 1962 y 1964.En e s a y oca l ap el i t i za ci dn ext r en a a da n a ent er l pi da de l as pe r s onas a t r avs de l pr ogr an a a

Di l o qo c on Pau l o Fr ei r e 11 55
Fb t i n e :Es t acuts t i n nosconduce Z cor az n n a i s n a o de l pr obl ena aI undan l ent a l que ha pr ec fupado s i en n pr ea1 :f ios of f a,en es peci : al af ios of f a na oder na.

de a l f a E et i z a c i 6n no f ue s uf i c i e nt e pa r ac ons t r ui rl a ba s e de una r e s i s t e nc i a
f r ent e 2 coup J' & g l nx ni t ar que acab c on l a s es per anza s que habf an na ci do

l ze r ef i e r o al ac ue s t i n de I ar e l a c i 6 ne nt r es u j e t o y obj e t o,c onc i e nc i ay r ea E.


da d,s er y pens an uent o,t eor f a y pr ct i ca.T2 o i nt ent o de e nf ocar l ar e l aci dn

e nt r e1 osc a n u pe s i nosy 1 o st r a ba j a dor e sur ba nosne c ii f f c a do sq ue hab f a ne xp e.


r i n a ent ado l a conci enci aci n. Si es t a nx os de acuer do en que,en una s i t uac i n

ba : a dz e ne ldu a l i s r n os u j et oob j e t o que oi e g ue s u un i o %d J: z A fr ,e si nc a de expl i ca rs at i s f ac t er i a n a ent ee s t ar el a ci dn. La vi s i n duzi s t a d que br a rl a

de opr es i n,e lpr o c es o de de v en/ c ons c i e nt e no es s uf i c i e nt e pa r an x odi f i c a r es ar ezi dad ent onces des de elconx i enzo de I a exper i enci a br as i l eha deber f a.
n n os ha be r cont ado con el des ar r ol l o de una or gani za ci n pol f t i ca de n x a s as

uni da d di i c t i c as u j e t o. o bj e t o,i n l pEcal a ne ga c i n ya s ea de l ao bi et i vi da d( s on et i ndol aal ospoder e sde una conci enci a cr eada a vol unt ad) o de l ar eaEdad
de l a conci e nc i a( t r ans i or n a ada ) .E n l a pt i nl er a hi pt es i s encont r a n n os e l er r er

c on una es t r a t e gi ac a pa z de or i e nt a rs ua c c i n ha c i a una t r a ns i or n x a c i n s oc i z ' y pol f t i ca. Fwi r e ,De he c ho uno de l os a s pe ct o sm5 s d bze s de mit r a ba j o,s obr ee l
cuZ he e l abor ado una aut oc r f ca ese lpr oce s o de conci e nc i ac i n En l a m rdi da

S ubi et i vi s t a ,e xp r es i 6 n de un i de zi s mo a nt i di a l c t i c o y pr e he ge l i a no.En l as e . g unda nosenf r ent anA oscon eler r or nl ecani ci s t a y obj et i vi s t ai gua l n ent ea nt i . Yzb c t i c o.
En r ta l i dad l ac onci enci a no es s i mpl em e nt e una copi a de l o r e2 ni l o

e n quee n mi spr i mer ost r a ba j ost e r i c osno hi c epr c t i c a me nt eni nguna r e f e r e n.


c i a 2 car lc t er pol f t i c o ge l a educa ci n y de s at endf e l pr obl em a de 1 as cl as es

r e a ls l o unac a pr i c hos ac ons t r uc c i n de l ac onc i e nc i a La ni c aI o r m ade e vi t a r


a m bOS e r r or es es por l a vf a de una compr e ns i n de l a uni da d di zct i c a en

s oc i ze sy s ul u c ha de j I a s pue r t a sa bi e r t a sat odo t i p o de i nt er pr e t a c i on es


y pr ct i cas r eacc i ona r i as que nevar on a m uc hu di s t or s i one s de l o que debe ver da der anl ent es er I a conci enci a ci n. Y con n a ucha f r ec ue nc i a no a e n: e ha

l ac uZ s es ozda r i z a nl as u bj et i vi da d yl a obj e t i vi da d,Ent o nc esde E en a os t ene r


e n cuent a el r o1 de l ac onci enci a o de ls er cons ci ent e en l at r a ns f or m aci n de l ar ezi da d.

c r i t i c a do porf a l t adec l a r i da d en e la n ns i sy e nl aba s et e r i c a de l ac onc i en c i a. c i n,s i no c o mo c ons ec uen ci a de l a obv i a po s t ur a me c a ni c i s t a y obj e t i vi s t ae n


s on s f nus n z aa nt i di zct i ca,de aque nos que f or nA ul aban l as cr f t i cas .I lado uue'

POV e i e D R P 1 O,t c n a 0e s Pos i bl ee xp l i c a re nt r n z i nos s u bj et i vi s t a sl ap os i . c i n de l es s e r e s human os --y as e ae nt a nt oi ndi vi du os g en er a c i n o dxe


S OCi al -- enf r ent ados con una det er nz hz ada s i t ua c i 6n hi s t r i ta,en l a cuZ qe nc a.

n a e c a n i c i s t a s yn i e g a nl ae x i s t e n c i an x i s n a ad el ac o n c i e n c i ar e c h a z a ni ac o n . c i enci a ci n c om o cons ecuenci a. Des x oor l ot ant o vol up. o . f wm x --- . i 7 . ) a n ' b i e np r o c u r op e r ma n e n t e me n t et r a s c e n ' J e rmi so u n t ' o sd ' b g e s no veox
--- -

p. a r ec ha zu el r o1 de l a conc i enci aci n dent r o deI pr oce s o' r evol u-j o a r i o . c J D. 4c :Coi nc i di m osc on us t e d en que con f r ecuenc i ae s t a s cr f t i ca shan s ur g i .

i q n p d e y e n d i e n t e n z e n t ed es uc o n c i e n c i aod es uv o l u n t a d ?P o ro t r ol a d o t c m o expl i car el m i s m o pr obl em a des de un punt o de vi s t a me cani clt a? sj l ac o n c i e n c i ac r e al ar e di d a d eb i t r a r i a me n t e ,s e ' r f ap o s i b l eq u eu n az e n e r a c i n


det e r mi nada en que vi ve r ec hazlndol a.D e m odo s i r ni l ar s il ac onci enci af ues e

oc l a s es o c i zt r a n s f o r ma r a me d i a n t eu ns i mp l eg e ' s t or e l e v ' a n t el a -s i b a a c i n
s l ou na s i n a pl er e ne xi n a c e r c a de l ar e ii da d l as i t ua c i n d: da s e r f ae t er na n R e nl tl as i t ua c i n da da.La r e a l i da ds e r f qe ls uj e t o det er n l z a nt e en s fn s n c o. ' L OS s e r e s hun x a nos s e r f an ni c a n l e nt e obj e t os n x a l ea bl e s .En ot r a s pza br a l a s i f ua c i n da da ca n a b i a r f ap or s fn us n l a.Es t os s l ni f i c ac onc e bi rl a hi s or i :c om a o una e nt i da dn l f t i e a2 n x a r g en de y s ur er i or a l os s e r e s hun a a nos c l pa z de n 3 a ne j a r l esca pr i c hos a n x e nt e a di s t a nc i a .? u z or ar e c ue r do a & a r xyI o qu ee s c r i .

do de l o qu e us t e d de nor una p os t u r a sn z e c a ni c i s t a s u obj e t i vi s t a s .Ber o l a r x i ns i s t f ae n quel as i t ua c i n r e v ol uc i ona r i an oi n a p nc ani c a n x e nt ef a c t o r esobi e t i vos :l a ex i s t e nc i a de una r e ii da d opr es i va i n A p ue s t a ac l a s e so g r upos s oc i' des qa es ec env i e r t e ne nl a ne ga c f dn v i v i c nt e de e s t es i s t e m , a de expl ot a c i un,Ta m' bi ni ns i s t ee n que i n x pl i c af a c t o r e ss ubj e t i vos :l ac onc i e nc i aque po s e e nl a s t l a s e sex pl ot a da sde e s t ar e a uda d opr e s i va,y s u di s oos i c i n pa r aa c t ua rv de x-

n e re l o r d e ne s t a b l e c i d o . Es t o su l t i n z o sa u o sh a ne s t a d on a a r c ' a d o sp o rd J se n r f o .
que e r e nt e s de lp ol o s ubj e t i vo. ( ) e nel s e e c nps a ba en l a ci c r e enc i a de que 1 s di i f l i ona r i a s l o es pos i bl e bi t r a s c un x pl i nA i e nt o de er t as condi ci o.
a acc n revo u c

b i e nf AS a g r a d qF J p v / J i J :
L? hi s t ov i a QQ h E e n da' no pos e eg r a nde sr i que z a s r ;n i g una p u l g , no nbe
c l a s e de s us l uc ha s ; qui e n ha c et od ot s o pos ee y l uc ha es el ho m br e mi s m o; r ea l . N o e s l a hi s t o r i a ! ; q ' 1 l w mbr e vi vo e ue u t i l i za a lhombr ec emo una her r a . , mi e nt a par aa l c a nza r una m e t a ,c omo s il a hi s t or i af ue s e un s e ra pa r t e, pues t o

ne si nf ra es t r uct ur al es al es c om o eldes a r r ol l o pl eno de 1capi t a l i s m o en l os paf 'l s es s ubdes ar r ol l adoscom o una pr econdi c i n de l at r ans i c i n haci a els oc i a l i s mo,

ot r a sunae s pe c i e deper ve r s i n de 1e l e me nt os ubj et i vo: l ao bs t i na c i 6 ne s t a l i ai s .


t a o una s obr ees t i m aci in de l a capaci dad de pe quef i os gr upos de ac c i n avans

t pe 1 ab i s z o r i :n oe . ss i no 1 ua c c i nd e 1bo mb r e qu e pe r o ku es u s ob j e t i vo s /

I a r d ea i s l a dosde 1 a sma s m se n una e s p ec i e def o qui s mo.Si ne mba t g o,e lf r a ca s o bi s t r i c o de lobj e t i vi s mo y de e s t a sdosde s v i a c i o ne sde 1s ubj e t i vi s mo %a nl l e va . do l ac ue s t i dn de lf a c t or s ubj e t i vo,e nt a nt oa g e nt et r a ns f or ma dor de l ar e a l i .
da d,a lc ent r o de 1de bat e po l f t i c o cont em por ne o.tc6m o ve t t s t ed es t as i t uac i n?

De l ' k e c bo, c uq ndo no se nf r e nt a mos c on una s i t ua c i d n de t e r mi na da e nI g q ue q en ca j a mos ps i n da r nos c ue nt a ,n ost ni r e nt a mosa una c ondi c i d nc onc r e t :
2 Ka r lMm' x,Tb eHo %l ke l . yUr a d.c a s t . 'T . as a g r G l a mi l i a ,To r r e j nd eAr do z , Akg l ,1 9 81 ) .

1 5 6 IL an aNr ie z a po l i t i ca de I a edu c a c i Jn
que i nz pnca un de s af f o,La s i taac i in det er ngnada,en t ant os i paa ci dn pr obl em i. t i ca,npEca l o que en nu d t i mo nbr o,Pe dag ogu del o pdw a , he denon una . ogr o de do l a vi abgi dad no com px bqda, es deci r, d ha nvo c ons t rui bl e 'El l es t a vi a bn i da d no c om pr obada,que exg ' e / m Is a:5 delpunt o bl oqueado vi . vi endo s i nr ef ex nc h zw na a l ac onci enci a, psl os e puede vehf i caren l apnu i s . Es os i gni f i ca y per mf t - nos s ubr ayar l o,que 1 es s e r es hum u os no t r asc i ende n l as i t uaci n c onc r et a,l ac oni kci un en que s e encuent r an uni canl ent ep or n z edi o i b s u conci e nc i a o de s us i nt enci ones , no i n a por t al o' buena s que s t as s ean. Las pos i bni da de s que yo t enf , de t r as cender l os es t r echos En A i t es de una c el da
.

Di l o g@ on Pau l o Fn y l r e 11 57
cc l o de c it r a en h expe r i enci a br as zeua? En di chos cf x d os , un grapo

de c a m- s i n os a na ua be t os , : e mo t i e mpo que a p r e nd a n al ee r un c dko


h ' nrx f s t i co,l og ra ban des ci f r a rl ap e di da ds oci ob i s t r i ca 2 da r s e cuent l de que s u anif a bet i s m o er as l o un as pect o de t odo un pr oc es o de expl ot aci n ec onnc: y soci i al a cu2 p e ha bf an s om eddo. to pi ens a en r e zi da d que es t e deveni r cons ci ent e,es t e apr ender a l e er y e s cr i bi rl a pr opi ar ea Xdad s l o es p os i bl ee n y por l a acc i n de t r ans f or m aar l ar eaida d opr es or a? En e i r e:La r es pue s t a a es t a pr eg unt ae xi ge a l gunas obs er vaci ones pr eDnuna . r es .E n pr i n a e rl ugar,f r at em a osde ver e n qu cons i s t e elc ont ext ot eur i c o.h 1 ues -

de dos por uno e nl a qu ef u ie nc e r r a do t r a s elg o l y e de Es t a do de a br n de 1964 no er an s uf i ci ent es pa r a nl odi f i car n a is i e ua ci n de pr i s i oner o Si e n x pr e


.

t r o punt o de pa r uda r e s i de en a f i r n a a r qu e ni e ls ubj e t i v i s n x o, po r un l a do, nie lo bj e t i v i s n a on A e c a ni c i s t a ,p orelot r o,s o n ca pa c esdee xp Dc a rc or r e c t g z n ent e


e s t e pr obl em a, que 2 i i n y 2 ca bo es s i mgv a a que l de 1c u2 habl i ba nz os ha c e poc o.l l os on ca pa ceu de e xpl i car l oc or r ect a n a ent e por que 2 t Ecot on lzar

es t aba en l a ce l da,pr i vado de nber t a d a un c uando pudi es ei mu i na elm undo ext er i or.Por ot r a par t el a pr axi sno es una a c ci dn enl pr e ni k da a ci egas des po.

j v da de i nt en ci n o f i ndi du .Esa c c i dn y r ene xi n.l a : shon z br e sy 1 a sn q uj e r e s


s on s e r es hunA anos w r que es t :n hi s t 6r i can a ent e cons t i t ui dosconA os er esde pr a. x i s ,y e n es t e pr c cey o han adquhido l a capa ci da d de t r ans f or nl a r el n a undo de ot or ga r l es i gni f i ca do. ' t l ni ca nl ent e en t ant os e r es de pr axi s aa 1a cept ar nue s t r as i t ua ci n concr et a c om : o des a f f o, p t x l enz os can l bi ar s us ent i do por n z edi o de l a acci n Por e s o una ve r da der : pr a xi s es i n a p os i bl e en elvacf o ant i di a l c t i co 2 que nos c onduc e
.

e ls uj et o delobj e t o,a ut on x l t i c a m : ent e di c ot on z g n1 ap r c t i c a de l at e or z ,q ue .


bra ndo l a ya nA enci onada uni dad di dc t i ca. z k i s l a da de l a pr l ct i ca, l ak eor f a no es ot r ac os a que un a ct i vi s n; o ci e go.Por es o no exi s t e una aut nt i ca pr x i s :s a ar gen de l a uni da d di zct i c a,a cci 6nr eiexi n,pr lc t cat eor f a.I ) eI an a i s r a a na aner a, no exi s t ec onhn t oh r lHc oa ln a ar gen de una uni da d di a l ct i ca con el cont t xhnc on cr e t o.En es t e ul t i n a o --donde s e encuent r an 1 osbe chos - noshaza. nz os r odea dos por l or eZ per os hzconz pr ender nec es q r i a nz ent e de nl odo cr f t i co

l ei : c ot on ?a s uj et oobj e t o.Pores oe ls u bj et i v i s n a oy e lebj e t i vi s n z on z e c a n i c i s t a ZI q nz a r s e al as i n l pl e de nun ci av e r ba l de l ai nj us t i c i as oc i a l , pr e i E ca ndo 1 a ' t r l ns f or n z a c i n de l ac o nc i e nc i ap er o de j a ndo l t a c t a s1 a se s t r u c t u T a ss o c i ie s , es t an negat i vo c on a o d nv e cani c i s n a oa cr r i n a o que,p er des conf i ardelandi s i s c i e nt f f i c or i g ur o s o y pe r r a an ent e de l ar e a l i da d obj e t i va , de vi e ne i g uzme nt e s u bj et i vi s t an l l f donde l a c t g vs obr el ar ea Dda di nv e nt a da. Es pr e c s a n z e nt e es t eo bj et i v i s n x on a e c a ni c i s t a elque de s c ubr ee li dea zs n z o or ef or n us n a oe nt o da sl a sr e f e r e nc i a sd r oIde l as ubj e t i vi da de ne lpr o c es o p evol uc i oni r i o.En elnucl eo nls oa o de l ac ues t i 6n, e s l a se xpr es i one s ,no i n a p or .
t al oi Ef er ent e s que s ean, s ur gen de l a ngs n a af ue nt ei de ol gi ca: l ai equega bun ' tes 6 I '
s on s i enx pr e obs t lc ul os par a un a ut t nt i c o pr oc es or e vol uci ona r i o, a ln z a r gen de 1 .sf or n a sconc r et as que a dopt en en l a pra xi s En e s t es e nt i do,e ls ubj e t i vi s n a o
.

porqu l oshe c hoss on c on l os on.En e lc ont ext ot e 6 r i c o,di s t a nc i i ndonosr e s .


pect o de l o c oncr et o, bus canx os l an g hon #' 4 n : de l os hechos .

En elc ont ext oc onc r e t oas on x oss u j et o s y obj e t ose nr e l a c i un di d& t i c ac o n l ar e a hda d En e lc onx e xt ot e r i c o de s e n a p eha n x ose lpa pe lde s uj e t osde c onc ci . n le nt o de l ar e l a c i dn s uj et oobj e t o que t i e ne l ug a re ne lc ont e xt oc o nc r et o, pa r a poder vol ver a un n x e j or punt o de r ea cci n e nt ant os ui et os f r ent eql i r e a da d. Es t oc en duc e al a un i da d-no a l as e pa r g c i n-e nt r ep r c t i c ay t e or f l, e nt r ea c c i n y r ee xi n.Pe r o ya que e s t os n a o nz ent os s l o pue de ne xi s t lr e a l . n z e nt ec on x o uni da d y pr oc es o,no i n a por t ac uZ s e ae l punt o de pa r dda, y a c ont i e ne e ns fn us n x oye xi p e elot r o punt o. h ry er e s ol ar eEe xi 6n s 6l o es
.

I egf t i s a a cuando nos devue l ve -c on x oi ns i s t f a Sar t r e- a lc ont ext o conc r et o en que pr ocur a cl a r i f i ca rl oshechos / G h cer l o,l ar eoexi n cons i g ue que nues .
.

Elo bj ef i vi s n : on z e c a ni c i s t ae suna gr os e r adi s t or s i n de l ar os i c i n n x a r x:t a a c e r c a de l ac u es t i n f undo e nt i de l ar e l a c i n s uj e t oobj e t o,Pa r a si a r xae s t a s r e l v c i on ess on c ont r a di c t o r i a sy di nd n uc a s .Els uj et o ye lo bj et o no es t b n di c ot o.
nz ados ni cens t i t uyen una i dent i da d, s i no una uni dad i dct i ca, l a nus n a a en 1 : que enc onaamos l at e or f ayl a pr ct i c a.

t r aa c c i n f r e nt eaa que noshe c hos s ea n x se f e ct i va./ ue s c l a r e c e r s eu na a c c i dn ya l o gr a da o e nv f a s de c ons e g ui r l o,l aa ut nt i ca r e:e xi n t a n a bi n e p c l a r e c e l aa c c i nf u t ur a un a onx ent o de ber l abr i r s e a nueva sr eEexi ones. , que en s
2 kl al uz de t odases t asc ons i der a ci ones ,n: e par e ce obvi o que 1 os can a pes i nos anal f a t wt os no nec es i t an un cont ext ot er i co ( en nues t r o cas o, e lc lH o de

I L I / 3 C:t cr e us t e d que e sr os i bl ea dqu /l c onc i en c i a de u na s i t ua c i n de expl ot a c i dn en l o que us t ed naa a ae l cont e xt ot er i co,con z o, p or e i e n z pl o,e l
3 Pe d a g o z y0 /w % op pxs s o f .Nu e v.Yor k,se a bua Pr e u,1 97 0( t r z d.c a s t zp e l c p a z od e t o - xA ,h l a de i d,si g B xxI ,1 9 :7 1 , -.

c ul t ur a ) pa r a pe r c a t a r s e de s us i t ua c i n obj e t i va de o pr e s i n.y uc a nz l ne s r c onc i enc i a en e lc ont e xt oc on c r et o de s uv i da . Se p er c a t a n de s us i t ua c i n


de opr es i n a t ra vsde s u exper i enci ac ot i di ana,c ar gada de evi denci si ba nz t i C:S ': x 7 que S uC onci enci a,der i vada de l a cot i di ana i nnl er s i n en c i er t a sc on< Eci ones de vi da,no 1 es pr opor ci ona,es l ac aus a de s u condi c i n de e xpl ot aci n.

1 58 I La na t u r a l e za p ol R i c ad el ae da c a ci n
Es t a es un de 1 a st a r eas que deben a os ef ect ua r en elc ont ext ot er i co Pr ecbana ent e, pues t o que l g conci enc i as l os et ra ns f or n: aat r avs de l a pr axi s l s e c ont ext ot e r i co no s e puede r edue l a un as pt i co cent r o de i nve st & ' j a ci n. El clcd o de cul t ur a debe enc ont ra r nz odos, que l es eha l ar e n cada ca s ol a r edi da dI ocz de t r ans f or n a ar s e en un cent r o de acc i n poxf i c a Sino s e pr odu. c e una t r a ns f or m ac i n r a di c2 de 1 as es t r uct ur as s oci ze s que expDque l as i oaa.
. .

Di l o go c o n Pau l o Fr el p @ I1 5 9
a jt r at ar de c on a pr ende rl ar ea Ddad,eles t udi a nt ec r f t i co y c v i da dos o no puede t z a A st de dor a es t i cit l l par w que s e adapt e*% U Pr oei o: i i nes .l a J que des ea es l a ve r da d de l ar ea Bdv d y no l as un l li n de 1 ar ea Eda d as u pr opi a ve r da d. h k o pc emosr es pondera !nx i t e de l a neut r zi dM de l a ci enci ay l a npA r c i a l i da d delc i ent f f i co c on l a ns t i f i caci n de l a ve r da d s i no nA is bi en c on un r e s pect o ra quena ve r da d En e f e c t o,de j l mos de s e rc r f t i c os en c ua nt o nos s e duc e es af zs i f i c a c i n de l ar e zi da d Y l aa cci 6n que r es dt a de un conoc i nent o r ut os . D e modo que e1 es ru di ant e oq fa cr f t i co y f :s o, no puede dar buenos f
.

c i n ob j e t i vae n qu es ee nc ue nt r a nl o sc a mm s i no s ,di c has i t ua c i n no s e me f i .


cA 1.Los cam pes l os c ont i nua r ln expe r i ment = do l a mi s m a expl ot a ci n Poco
.

l oc ot i di ano. Sl o podem os t t as ce nder e lc ar bct er a l i enanT e de l o c ot i di ano, enf endi do com o nues t r af or m a es pont o ea de m over nos en I ar eal i da d o com o r es ul t ado de a cci ones que devi enen m ecini cas o bur xr lt i c as, a t r avs de l a uni da d de t eor f a y pr ict i ca,ac ci dn y r ef l exi n A t r avs de es as dos exper i enci a s de l a vi da cot i di a na, no I ogr amos a l canzar un conoc i mi e nt oi r r educt i bl e dt 1 % l ' z ec hos t hec l w s de l os c ua l es a penas nos pe r ca t am os ) De a hi nue s t r a neces i dqd de i r m s ZI J de una s i m pl e per c epci n de hechos y a cont ec i mi ent os, en bus ca no s l o de l ai nt er dependenci ae xi s t ent ee nt r e el l os, s i no t am bi n de 1 o:el em ent os c ons t i t ut i vos de l at ot al i dad de ca da uno as fcom o de l a nec e. s i dld de e s t a bl ece r un cont r ol per nx anent es obr e nues t r os pr oces os de pe ns a . .

Es t aa ct i t ud vi gi l ant e ca ra ct er i za ales t udi ant e cr f t i co,a les t udi ant e que no s ec ont ent a con apar i enci asengai i os as .Els abe bi en que elcenoc i mi ent o no es i no t m pr oces os oci alque exi ge l a c ci n t ra ns f or m ador a al go dado o a ca bado s o ' ' de l os s e r es hum anos en e l m undo Por es t ar az n no puede a cept ar que el act g de c onoci mi ent o s ur i a de una s i mpl e ng rr a ci 6n de l ar eal i dad, y me. .

n os a t i n-ye s t oe sl o pe or - q ue s ur j af l e Pr oc l a ma r que l oq ue e xi s t ee s B que debe exi s t i r.Por e lc ont r ar i o,qui er et r ans t or r na rl ar eal i dad pa r a que l o
.

rdent o.

En Yt i m ai ns t anci a,exi s t e un movi mi ent o di / ct i co ( i ncompr ens i bl et ant o de s de d p unt o de vi s t as u bj et i vi s t a o m0 de s de una pe r s pe c t i va me cW c i s t a l bi t t i va )que & ef or mu l ac omo e x ge nc af unda me nt zr e s pe ct o de c a da e s f ue r z o r ezz do Par a COnoc er l ar eZi dad Es t e m ovi mi ent oi m pl i ca, por una pr t e, qut e ls uj e t o de una a c c i n po s e el a she r r m e nt a st e 6r i c a s ne c e s a r i a s pa r a de . p' nvol ver s e con r es pe ct o Z conoci nent o de l ar ezi dad, y por ot r ol a do,que
.

ue es t ls uce di endo de un: maner a det er mi na da empi ec e as uce derde ot r o m odo. q J D Z C:Sicons i der amos a 1 as m as as s l o en elni ve lde s u cont ext o concr et o s i n per nl i t i r l es a cc eder a un exanx en cr f t i co de di cho cont ext o ts e ver n ne ces ar j a m ent ec ondenadas a gna Opci n r e f or mi s t a ? Fwi w:En l a medi da en que no cont empl en l a uidad i zct i ca que exi s t e e nt r es ubj e t i vi da d F obj e t i vi d dj no Podr em os Cnt cnder d MCC EO e vi dent e de

qu e ele s t a do de l a sc l a s e sdoml a da sno s e pue de c o nc e bl c omo u n de ment o

ai s l a do;debe ent ender s e en s ur el a ci n di kct i ca c on I a cl aye gober nant e. L:

f e nde nc i ade 1 a sc l a s e sdomi na da sa1 a :s ol uc i one sr e f or p s t a sesave c e saei bd da a una es pe ci e de i nc apaci da d nat ur z Si n em be go, de hecho, 1 Rs d u e s
.

* 1s u j e t or e c onoc el ane c e s i da d der ea dg pt a r l a sunave z Zc a nz a dos1 osr e s ul t a dos


de : u ipDcgci n.C On es t o qui er o decl que l os r es Yt a dos del a ct o de c onoc er deben C ons t i t ul l as nor mas pra j uz gar el pr opi oc omN r t ae e nt o. D XC:SiCnt endemos C or r ect ament ehl o que us t ed es t baci endo es s os t e-

s o met i da s de v i e ne nr e f or mi s t a se ns ut r a t oc on l a sc l g s es g obe r na nt e s .Es t o


s uc ede e nl as i t ua ci n c encr et ae n que s e enc ur nt r q n.I nm enes en l a Zi enl c i dn que cons t i ba ye s u vi da c ot i di ana,no zcanzan es K nt ineament el aa ut oconci en. ci a en el s ent i do de v cl a s e en s f mi s mam

I Wr ,Por e j e mpl o,que e lc ompr o mi s o Pol f t i c o de un c i e nt f f i c oe sc ondi c i n y


pm ebl e& e nc i u de l a nae ur al eza ci e nt f f i ca de s uc onocl mi ent o O par a de ci r l o de ot r o m odo,pg r a us t ed,t mac i enci az pol f t i c a no es m J s que f a l s o conoc i mi en ' C' iES Z3 P
.
.

I DAQ t l qo e sj us t o de c i rqu e s t ee spr e c i s a me nt ee lr olde lpa r t i do r e v ol u.


ci onar i o? Fr ej r e:En t i l t i mai ns t a nc i a . ,s t a esuna de 1 as t ir ea sf undnment al es de t odo Art i do r e vol uci onar i o que i nt ent et t l ca nz ar una Or g ml i z :ci n cons c i ent e de 1 %

1 e 0 IL an at ur al e z ap ol t t i c a de I a edu c ac i n
de lpa r t i do r evel uci onar i os er f al at r a ns n l i s i dn de conci enci aaI asc l as e s don q i nada s y es t at r ans nx i s i n i n n pnca r f a nenar s uc onci enci a con l a conc i enci a de s u

Di l og oc on eaul o Fr ir e I1 61
t uc i n de un r a ci onks n: os e pa r ado de 1 0 conc r et o La conci ench z ci n,que p e i dent i f i ca con l aa cci 6n cul t ur a lpar al a Dh er t ad, es e lpr oces o nuxant e elc ua l ,
.

c l a s e .Si ne n a ba r go,de he c ho,l a sc l a s e ss oc i ze s don x i na da s no e s t n de s pr o vi s t as de conci enci a,ni es s u conci e nc i a un deps i t o va c f o h la ni pu l a da sm r I os n a i t os de l a sc l z s es g obe r na nt es ,l a sc l a s es don una da sr eEe j a n una c onc i e nc i a que no e s en r ea l i dad l a pr opi a. ( ) e ahf s ut endenc i ar ef or n a i s t a I m a pr e gnadas
. .

en l ar e l a c i dn s uj et oo bj et o( y an l e nc i ona d; n v uy a n l enu do : l ol a r go de e s t a c onv e r s a c i n) ,els u j et oe nc ue nt r aI aha bii da d ne c es e apa r ac a pt a re nt r nn t * c r f t i c os I a uni da d i z& t i ca q ue e xi s t ee nt r ee ls fn a i s n x oye lobj e t o.Por e s o, r eaf i r nz anx osque no exi s t e conci enci aci n d n a a r gen de l a pr l xi s,de l a uni dgd
r eoexi a. a cci n, t eor f a . pr bct i c a. Si n enl bar go, con: o com a pr ons o des nut i f i cador,l ac onci enci aci n no puede s er ut i l i K ada porl ascl as ess oci de s goi er nant es . Es t o es as f por qut s on s i nl pl en a e nt el as c l as e s goE er nant es . La a cc i n cul t ur d que pueden de s ar r ol l ardi chascl as esesneces ar i an n ent ea queEa que. a 1nl bt i l i car l ar e a l i dad de l a conci enci a, nz i s t i f i ca l ac onci e nc i a de l ar ea l i da d.Se r f a z genuo pr et ender que l as cl as es gober na nt es pus i eran en pr bct i ca o es t i n n u l a r an una f or m a a de acc i n que ayudas eal as c l as es don a i na das a pe r cj bi r s e con : ot a l es Es ne ces ar i o dec i r una ve z nl is que es t o es Zgo que deh . hac er l a vangu r di a r evol uc i ona r i a,pr es uponi e ndo,y ors upues t o,que no ha n de cgeren l at ent a ci n pe que io bur g ue s a de le bj et i v i s n x on x e c a ni c i s t a En r ea Dda d s egu ' n es a l t nl a y es t ur a, l a sc l a s e sdon a i na da ss i n n pk v ne nt te l & f a al l i ,en t a nt oo bj et os ,pl r e que
. .

por l ai deol ogf s de l a cl as e gober nant e, s us a s p/aci ones , en gr an n a edi da no c or r es N nden a s us er aut nt i co.Es t as as pi r a ci ones vi enen s obr ei m a pues t as ' p or 1 1s f or n ; a s nz ls i bver s a s de m nani pul a c i n s oci z Todo es t oi n l phca un des af f o par a el par t i do r evol uci onar i o, I a n si nvi t ai ncues t i ona bl en n ent e a des en x i ehar un r o1 pe daggi co. 1 1 ) : 1 C:I l eben A os,no obs t a nt e,s er c onci ent esde que at r i bui r un r o1peda ggi co a un par t i do r evol uci ona r i ol l eva i n a pl f c i t oe l pel i gr o de una ux ani pul aci n de l as n a as a s. Fr ei n e lI l i cho pel i gr o exi s t e,esci e rt o Per o deben l os r ecor darque l a eda go.
.
.

gf a de un pa r t i do r e vol uc i ona r i oj a n a j spue de s e ri guz a l a de lpa ni do r e a c c i o.


nar i o.( ) e1 n x i s n a on a odo,l os n x t odos de lpar t i do r evol uci onar i o deh en nec es a. r i gn a e nt es er di f er ent es .E1pa r t i do r eac ci ona r i o debe, p orne c e s i da d,e vi t a r po r t odos l os n a edi os l ac r eaci n de conci enci a de c l as e ent r e1 os opr i nudos Por elcont r ar i o,s t s esuna de l ast a r e as n a b si n a por t a nt esdelpa r t i do r evol uci ona r i o Por l t i nx o, s i bi en n a e par ece nec es a r i o a f i r n a ar que s e debe ana l i zar el r o1 que puede des en x peha rd c ont ext ot er i c o en l ar a di ca l i zaci n cr f t i c a del pr oces o de c om pr ens i n --que s e pr oduce en elc ont ext o concr et o-- no pr et en do deci r que el pa rt i do r evol uci onar i ot enga que cr ea r cont ext os t er i c os en cada s i t ua ci n hi s t r i ca,con a os is et r at as e de es cue l a sr evol uci onar i as des t i nada s : capac i t ar 2 puebl o pa r a hac er l ar evol uci n Ja n A J s he di c ho t zc os a. Lo que s f he di cho,y r epi t o aquf a hor a, es que e l par t i do r evol uc i ona r i o que s e ni e ga a a pr endercon l as nl a s as ( r om a pi endo de es t e nx odo l a ur da d di a l ct i ca ent r e qens eha r p y iapr ender p) no es r e vol uci onar i o. F l a deveni do el i t i s t a; s e ol vi da de un punt of undam ent d de l at er c er al es i ss obr e Fe ue r ba ch de slar x: wE1 nz un x o educ ador neces i t a educa ci np J I ) / l C:Sil e pa r ec e bi en,habl en n os de es t a pal abr a que s ea s oci a cons t a nt e. .
. .

s el es l i be r es e gin s ur olde s u j e t os en una a c c i n r e v ol uc i o na r i a .E1pr o c es o


de l i er aci n es ,par a enos ,a l go n a ec ni co,de ahfs u obs t i nacj n y s uc onf i am za n n i gi ca en l aa cci n n n gi t a r di c ot on zada de l a acci n poDt i ca.Por es t ar azn l es r es ul t an a sss encd l o nevara ca % ci ent osde a ct i vi dades peh ' gr os as, Avu: cu ln . do es t n des pr ovi s t asde s i gni f i ca do N l f t i co que i ni ci a re ldi :ogo con un gr upo de ca m pes i nos a unque s ea br e ve m ent e. Tam bi n deben z os s eza r que L zconci enci a ci n no puede evi t ar 1 os l f n a i t es que l ei n A pone l ar eii dgd hi s t r i c a Es dec k,e l es l uer zo de c onc i enci lci n
.

n z e nt ec on us t e d:c on c i e nc t a c i n.se ha c on ve r t i do en o bj et o de t odo t i po de


i nt er pr et a ci one s y di s t or s i ones an a bi guas z ugunos s e pr egunt an s i1 as cl a s es go. E er nvnt es no pueden qconc i enci ar 2 pue bl oo e nas n A i s n a as C l t r os ,que t r a ba j a n en 1 a sa s fzanA adasa ct i vi dadesr evol ucj ona r i ascon l asnl as as an a bi n r ecl anx an , t es t et r n x i no par as f .Por l t i n a o n a uchos ven l ac onci enci a ci n c on a o una e s pe
. . .

s ucede que l aa c ci 6n de l as per s onss ncannada a des enn & ns c ar ar I g se s t r uce a , e r as de opr es i n de una s oci edad de t ern a i na da, s ibi en pa r ci z,no es1 se xpp es i n pol f t i c a de l a vi a bii dad hi s t r i ca En ot r a s pa l a br as, purde s uceder que I s nl as a sconx pr enda n1 a sr az onesi nn a edi at asque expl i can un ac ont eci nent o par t i . c ul a r, per o que no con a pr endan, 2 nx i s nz ot i em N , l ar el aci ln exi s t e nt e ent r e es t ea cont eci n a i ent oye l pa nor an a at ot al del cua l par t i c i pan y en e l cu: s e e nc u ent r al a vi a bii da d hi s t r i c a E n tal caso, fr ent ea la cont eci n a i ent o B, l a ac ci n / k puede que no s ea l aa cci n adecuada des de el punt o de vi s t a de
. .

n oe spos i bl es ie xi s t e de s c onl i a nz a en t or no a s u vi a bz i da d hi s t r i c a.2 kve c e s

l at ot a ida d.Es t es e r f ae lc a s o,y vr e j e n z pl o,de una a c c i d n que,s ibi e n v l i da


poEt i cana ent e par a una det er n a i na da 4r e a, f ues ei nadecuada en r e t z c i n a 1 s e xi genci as de l as i t uaci 8n na ci onz t ot al ,

es t as n n s t i f i ca ci ones y r econs t r ui r pa ra nos ot r os el ver dader oc ont eni d ' o de l a conc i enci aci n? Fr e i n e :Pa r ae n z pe zar ,debo dec i rque esi nx pos i bl e car a ct e r i za rc or r ect an a e nt e l ac onc i enci aci n con a os is et r at as e de un pas at i en a po i nt el e ct u2 o de l ac ons t i
.

c i e de va r i t un x l g i cac a pa z de < ci c at r i z a r pl ai nj us t i c i as o ci :s e nc n l a n a ent e ca n : bi a ndo l ac onc i e nch de hon l br e sy n a uj e r e s .t po bf aus t e d,ungvez n z sa c l a r a r

I t ? 3 C:Es t ao bs er v a c i n r es pe c t o de l a di f i c ul t a d pl r gc g pt l re lpl nor a n a a t ot a lc o nt e ni do e nl avi a bzi da d hi s t r i c ay pa r aor g a ni z a r1 osdi f e r ent ese l e n n ent os que c ons t i t uyen l at ot aida d nos par e ce f undanl ent a l y bs i cs. ! 1 e hecho, par a as egur ar s u don x i naci n, l as c l as es gober nant es neces i t an di vi dir: l o:ophn a i dos enf r ent 4ndol os j ) e es t e nz odo,en I os Es t ados t i ni dos ,e n1 os i ni cM del n n ' ovi nent o de Dh er a ci n ne gr o, ei enen go pr bA ci pa l er an s enc nl an z ent e
.

1 e2 I L an a t u r a l ez ap ol t t i c a de I a edu c a ci b n 1 os bl a n c os 2 t i e mx que l os t r a ba j a dor e s bl a nc os c onf or n l a ba n uno de l os


grapos m a r a ci s t as de l as oci eda d a eHca a. Es pos i bl e obs erva r el nus mo f enm eno c on m uy pocos el em ent os di f er e nt es en d enf r ent am i ent o que se pr oduc e en Ame ca L at x a ent r rl osz t er es esl nn n e i rat osi bl pr ol et a r i ado u r h l u A o. i ndus t r i a ly 1 a se xi genci asde 1 os canl r es i nos .z k s fs on l as cos as c uando evi den. t en a ent e par a anl bas pa r t e sI on a s enef i ci os os er f ai de nt i f i car 2 pr x ci pa le nen n i go c on n in.Pens an x osque l as gi da a es t a vi s i n f r a gm a e nt a r i a y pa r c i a lr es i de e n que 1 as cl a s e s opr i n l i das s e pr ocur en una conci enci a de c l a s e. tl u opi na us t ed de es t e pr oc es o? Fn 6n r :Con x e nzar r ei t e r ando que,pues t o que no s e pue de t r a t a r de un l ha.

Di k/o c on Pa ul o Fr e i Y 11 $ 3 c i ona r i a.En es t e pr o c e s o,I ac l a s e don na da de vi ene l c l a p e pa r as fn us me ,


y < m over s el uego de a cuer do c on s us er, no s l o enz pi eza a conocer de un m O o dbt i nt o2 a nt er i or s b a o que adem is em pi ez aas a ber l o que ant es no s ebf a. Por es ol a conc i enci a de cl as e, 2 no s er un es t a do ps i c ol gi co pur oo una nl er as ens i bii dad pr opi a de 1 as c l as e s pa r a de t e ct ar l o que s e opone a s us nec es i dades e A t er es e s, s i en a pr ei n l pl i ca un c onoci nl i e nt o de cl as e. Es t e conocl n a i ent o no est r ans f er i bl e.l l ac e en y a t r gvls de l aa cc i n s obr eI ar ea Bdad. Par ai rnx sazde e s t abr ec hadi a l c t i cay exi gi runapedagogr ' :r evol uci ona r i a es neces a r i o que l ar el aci n ent r e par t i do r evol uci onar i o y cl as es don a i nadas s e ver i f i que de una f orn & at i que el par t i do ( en t a nt o conci enci a cr f t i ca de

c e r Zgov a t on x i z a do,e s po nt s ne o o pa t e r na l i s t a,e lt r a ba j o de c o nc i e nc i a c i n


e x i ge de aquenos que s e de di can a luna cl ar a per ce pci n de l ar el a c i n t ot a l i . dadpa r c i a l i dad t i ct i ca y es t r at egi a pr b ct i ca y t eor f a Es t et r aba j o exi g ea 1 v vez que l a va ng uar di ar evol uci onar i at e nga una vi s i n i gui n a ent e cl a r a de s u pr opi or ol de s us r el a ci ones con 1 as nA a s as p opul ar e s. E n e s t a sr el aci ones l a vanguar di a debe t ener cui dado de no ca er ni en el I i ber zi s mo y l aI zt a de or gani za ui n ni e n el a ut or i t ar i s m o bur ocr s t i co. En l a pr i m er ai ns t anci a no s er f an capace s de conduci r un pr oces or evol uci ona r i o;s e pe r der f an en acc i ones di s p er s as.En e ls eg undo ca s o a ls of oca rl a ca pa ci da d popu l a r de acci n
.

1 a sn z a s a s po pu l a r e s ) no bl oq ue ee lp r oc e s o de c r f t i c a de c l a s e.
1 D2 C;T 2 ve z poda nl os concl u/ es t a conve r s aci n vol vi endo a l pr obl en a a de l a or gani zaci n del pa t t i do r evol uci ena r i o.ipodr f a us t ed s i s t enz at i zar s us c r i t i ca s de a queEas f or nl as de a c ci n pol f t i ca bas a das en l af a l t de conf i anza e nl a par t i ci paci n c r eat i va y cons ci e nt e de 1 a sn a as as popul ar es y que,cop n o us t ed ya ha di cho, s ur gen de una conce pc i n pe queiobur gues a de l ar dci n e nt r el a vanguA di ay l a s m as a s ? Fn r f r e: Cr ee que uno de l os pr obl en x as n a :s s er i os que debe af r ont ar un par t i do r e vol uci onar i o en I af or n n aci n de s us c uadr os nunt ant es cons i s t e en

c o n : c i e n t e , t r a n s f o r n a a r f a na1 a sp e l s o n a se ns i n a p l e so b j e t o sl i s t o sp a r as e rn z a ni pul ados. En am % s cas os l a conci enci a ci dn es t s aus ent e. Pas enx os a anii zr c uM s er f a el n a odo de que 1 as nA as a st r as cendi er an es t e es t ai l e de vconc i enc i a de I as neces i da des de c l as e p, en que de una nl aner a

s u p e r a rl ab r e c h aq u ee x i s t ee n t r el ao p c i nr e v o l u c i o n a r i af o r n z u l a d av e r b l .
nl ent e por l os n a gi t a nt es y una pr i ct i ca que no s i en l pr e es r ea l nA ent er evol uci ona r i a.E s t ol ue go s e vuel ve cont r ldi c t or i o en r el aci n c on s u expr es i n ver ba l . E n es t es ent i do, l os er r or es nz et odol gi cos s on s i enx pr el a expr es i n de una

nap u r a ls ee nc ue nt r an,pa r aa l c a nza rl ac onc i enc i a de c l a s e .La br e c ha di z c t i c a


que exi s t e ent r e anx hos es t adi oses un 4 cues t i onabl e des a f f o par al a vangua r di a r evol uc i onar i a. I l i cha br echa es eles paci oi deol gi co en el que s e encuent r an 1 .scl as esdon a i na das e ns u exper i enci a hi s t r i ca e nt r e eln x on a ent o en que cen: o qc l as e en s fn l i s na av, a ct ua n de un n x odo que es t l en des a cuer do con ' s us er ye l nz onx ent o en que,conA o qcl a s e par as f ns nl ap,s e dan cuent a de s u pr opi a nis i n l ds t r i ca,U ni canz ent e en es t a et a pa p os t er i or ,s us nec es i dades s e def i nen na c ot : oi nt er es es de Jas e.z k qufnos enf r ent anl os a un pr obl en : a di f f cg Por u pide, l ac onci encj a de cl a s e no s e gener a es p ont snea nl ent e 2 nA ar gen de i a pr axi sr evol uci onar i a. Por ot r a pa rl e,es t a pr axh i nA pl i ca una c l ar a conc i enci a w Satr ada Fupv j f i z , delr o1hi s t r i co des e nx p eha do por l a s cl as esdon x i nadas En f hllr x des t a ca ba I aa cdn c ons ci ent e dd pr ol et a r i a do en s u aut oel i nuna ci n conz o
. .

vi s i dn i de o l gi c a.Por e j e n A pl o,e nl an z e di da en que c o ns e r va ne ln t o de l a


hl capa ci da d nat ur z de l asn a as as ,t i enden al a des c onf i a nz a,a nega r s e a di doge c on di chas nl as as y a s os t ener l ai dea de que s on l os ini c os educador es de l as nx as as . TO o l o que s el ogr ac on es t ec onx por t anent o es r epr v uc l I a di c ot ond. --t f pi ca de una s oci edad de c l as es - que exi s t e ent r eI a ens eianza y e la pr endi . za i ' e,en elcuZ l ac l as e gober nant e qe ns e:ap,y l a cl as e don a i nada lapr endep. Ezos s e ni ega n,porl ot a nt o,a a pr ender con elpuebl o.Enx pi eza n a pr es cr i bl , qdepos i t andov conoc i n a i ent os r evol uc i ona ri os . En f unci n de l o ant er i or e s t oy convenci do de que e le s f uer z o de cl z r i f i ca r el pr oces o de i deol ogk K aci n deE e cons t i t ui r uno de l os punt os i nt r oduct or i os de t odo s en a i na r i o de f or n z a ci n de nz ii t ant es ,s i n x u l t i ne anx ent e con l pr lc t i ca deIa ndi s i s di a l ct i co de l ar ea -

c l a s eat r a vs de l ae n a i na c i n de l a sc ondi c i one s obj e t i va s que c o ns t i t uy en


di cha cl as e D e hecho l a conc i enci a de c l as ee xi ge exper i enci a concr et a de cl a s e, l o que : s u vez da l ugr a un c onoci mi ent o< s er vi c i o de l os i nt er es es de c l as e. A4i ent r as que l a cl as e gober nant e, en t nt ot :,c ons t i t uye y r ef aer za s u

da d.? G pr o c e der de e s t en z odo e ls e n n i na r i os ec onvi e r t e en una c ca s i n n z edi ant el a cu< l os par t i ci pant es --que han s i do convoca dos par as ui er ar s u vi s i n l genua y par ci z de l ar ea idad, r eem pl qz ndol a por una vi s i n de l a t ot zi da d-- t a m bi n s ei ns er t a n en un pr oces o de es c l ar ec i nent oi deol p' c o. Se dan cuent a de que di zogv c on l a gent e,en elm r co de l a ac ci n c lt r:

a ut oc onc i e nc i aat r a v sdele j e r c i c i o de lpo dere c ondmi c o po xt i c oy s oc i o c dt ur alque i m ponen a l a cl a s e dom i nada s i t usndol oas uf avor es t a cl as e dom i nada no puede zcanza rs u gut oc onci enci a m is que por m edi o de una pr axi sr evol u.

Pa r al a Bbe r t a d no e s una f or mzi da d, s i no una c ondi c i n b z dlpe ns a bl e de l


a ct o de conoc i mi e nt o s i empr e que nues t r a acc i n s ea aut nt i canw nt er e vol uci o. nar a. Se da n cuent a de que l a di c ot om f a ent r el ai nt enci n m i l i t ant e que es

1 * f ka na t u r a l ez ap ol l t i c a d. j ae duc a c i n

r e aD da d e s npo s i bl e
.

PoEt i ca, y s us m t odos c ni cgs y pr oc es os par qt r , t

a s j a da rI ai nt e nc i d n aI a

1;

Le opc i n poBt i ca de 1 os auut anr es det er n una e l c.. , . .o que c onduce a s u expr ey i dn,si enz pr e exi s t le di f e r enci a sr a i kca l es ent r e1 os n A j ' h kant es de i qui er da y 1 os de der ec ha en culnr oa zl us o que pueda n dar i nc l us t or de di 4 pos i t i va s En e o a un pr oyec jca ai k A o de l a ac ci n J x j i t j n n uc hos de I os ob coz z evcl uci onar j a cor r ect a s t c u l os e s t n ar r ai gados en 1 as c ont r adi c c i ones que exi s t e n ' e nt r aI a opc i n r evol uc i onar i a y el us o de nl t odos que cor r es pr lct i ca de doz a x ac i n ponden a una Si n oi vi dn es r evol uci ena r i a no n, e es pos i bl e conc ebi rg 1 a s y wr s onas c on a o obj et osde n usa c c i one sDb er a ' do r a si n en a bar goy s jn : joy vi un es r eacci nar i ajl a gent e par an l no s e r l n4 j os que una s i n a pl e he r r an a i ent a en nu pr es er v c i n de1 s n g t u qgo, en el que s a. l o des eo i nt r c uc / unas poca s r ef oz na a s a cci n pol i t i c oz r evol uc i onar i a no La puede i nut ar a l a ac r j gn poj j t L codonn Cl pues t as en f uncf 6n de s us ngdoz t. obj et i v os di f er ent es , es s e enf r ent wn t as dos f or n aas de a c ci n no s gl o a r1 as cons ecuenc i as pr lct i c as d s i no t anx bi n eI os nz t odos es c ogi doa x r el us o que ha c en de ii a dos y anaa zas. '
.
.

LLA> D / k/ k LA ( ; ( )) c IE p pc I/ k ( ; I ( )j r' i LA 1 1E SE SC C' LA W Z ' i t l l t h: 1

t / na r e l a c i 6n di /g i c; e suna e vi de nc i a de la c t oc og ni t i v e donde e lobj e t o de conoci ne nt o como medi a dor de l os s uj et os de conoci mi e nt o ye ent pz ga


a una r evel a ci dn c r f t i c a? Els ent i do de ver e s t ar e l ac i n di zgi ca r es ul t ac l ar os i enA pr e que t on a anx os e lci c l o epi s r e n3 ol gi co c oc co una t ol a l i dad en l u gar de di vi dll o en dos n A onl ent os:una e t a pa de adquli c i n de conoci nz i enr os exi s t ent es y ot r a de des cubr i nz i ent ooc r eaci n de nuevos c onoci n A i ent os .Es t ar e l ac i 6n di a l gi ca es s i n a z.r qa l af unc i 6n s uper i or de1 pens a nl i ent o: una a ct i vi dad he ur f s t i ca de l gc onci enc i ap. z

E n an a basel apasde es t e ci c l o epi s t enl ol gi c o esneces a r i a un: pos t ur ac r f d.

c aei nqui et ap or pa r t e de l os s uj e t os de c ono ci n e nt or e s pe c t o de I obj e t o,


pos ua r a cr f l i c a que s i enl pr es er ne ga da c ua ndo ( Zr onz per s e1 :r el aci 6n di dgi ca )s e es t abl e zcs a que ldzen : a de l a pur at r ans f er enci a de c onoci nent o dzen : l por e l cu: conocer ya no es un ac t o de cr eac i 6n y r ec r eqci n s i no un v ct o
de qcons un a op, qLz an a ada a l a conc i enci aci n y l a des es col adza ci np una vez t r ans f or n a a da

l ae xpr es i ne n pZa br a s ms g i ca s o ca s i ml i c a s : m Ag en de n s de s e os o
de 1 os de I van I l l i ch s on l as 4ni cas pda br as que pue den acer car nos.? ;c once.

bi r l a sc on : o obj e t osde nue s t r az qui et ud c r f t i c a po de n a osa na l k : a rs u ve r da de r o


s 1 ' gni f i cado.

Si n emba r go ,e xi s t en o bj e t i vos e s pe c f f i c os pa r a nue s t r os e s f ue r z os a na l f t i .

cos ,que s i r ven c om o punt osde pa r t i da par ar ef l exi one s comunes y que de ber f a . mos j or m aj ar.
1 . Es t rt e xt oi ue p r e vhr n e n ap ubl i c a do po r ROSC G i n e b r a Co ns e i o M ur i d i d4 : . 1 0I g l e .
s i a s, 197j.

2 Al vvo Vl e i r a Pi n t o Ct n c ee xl y f r c l u Ri od eJ a n e i r o Pa ze Te r r a 1 97 7 p g .) 6;.

tes t o que el e s pa c i o de que s e di pone en un ens ayo no es e qui par a bl e a l a ma gi d de l a t a r e a c on q u e nos d1 enf r ent am os f a com enz. de i ame , aeber 8' 0,Y par aha cer l o, de be r f adi s t a nc i a r me de 1ob j e ' e de mirenew un:elpr oc e s o de conci e nc i ac i n Em m za r pl ant epndom e una s e r i e depr e gu nt a s .sl e pa r e . Ce que l a pr i mer a pr eg unt a de e e aj a st e aut ocues t onar i o a punt a en p. r aut or r ei nr e gr ac i un, cent 6n que s e or i gi na r ada en I ami s m a paabr a conci e ncuci en l a Piabr ac onc i e nc La c ompr eos i un del pr oce s o de conci P r l c ' oae ' e :d i e n c i a c i d n ys u a conc i enci a r ect am o t e vi ncu a da a l a pr opi a com pr ens un de I ' en s us r e l ac i one sc on e! m undo a s e un m a r c o de ss f er enci d Siadopt e pa r ando I a conc i enci a a m ent ui deui s t a, s el ar eandad, es t .f as om et i endo es l a at i maa I a pr i m er a,com o s il ac onci e nCi a cons t i t uyer a l a r eanda d d ds e pr o. Ent onces at r ans f or ma cj n de l ar ezi da , l QC6f 2 P0T una t r ans f or ma ci un de l dopt a s e una a ct i t ud m ent i a conc i enci a sia m = *n ci s t a es s abl e ci e ndo una di cot onla s eui da d i m ua r ent r ec onci enci a yr es t ar f a pens ando en l a c onc i enci a l c omo en un e s pe j o qu es i mpl eme nt er e ne j a ' ar eaDdad.En cuzqui er a de a m bos casos e s t a r f a ne ga ndo l a conci enc i ac i un , Rue exi s t es l o cuando no m e I i mi t o a reconocer s i no que t am bt a exper i menz o , on l a di zct i ca que exzt ee nt dad y c onci en. r e obj et i v i da dys u bj euv i da d, rezi c i a- Pr i ct i ca y t eor f a x ue,t r a conc i enci ac om o t ot a nda ds i em pr e cons i s t e en un compr ender zgo r es pect oak o cuz s e uene uguna i nt enc un La aut oconci enci a de l os s er esh um aaos i m pl i c a una c onci e nc i a de ! a s cosas, un m undo r eu concr et o en elqpe I asper s onass e per c i ben c om o s e r eshi s t r i c os Cn una r eandad que a pr e nden a t r avsde mi e ns u ca pa c i da a de pens ar Elconx i : 0 de l a os di dad es es enci alpar ubs v . u ent e a des ar r ona rI a aut oconci enc i a y un s aunl ent o de conoci nue nt o per os iha de s er a ut nt i c o es t e act o de conoci mi ent o s i em pr e e xi ge el de s cu br i m i ent o' di n. s e pr oduce en a quena o de s u obj et o tsz c ot on la e nt r e obj e t i vi da d ys ubi e t i vi da da c ci u. y r ef l exi un pr j ct j ca y t eor f sf i e nt ra s uno s e encuent r ar a. evel ando-l ar eui dad s oci a' en el pr oc es o ae conci e nc i ac i un debe apr esende, elm undo r o exi s t e eu no com o u:o que s l ' i no com a oa l go que sa de s er, a l go que es t ls i e ndo,per os .I a pr opi ar d andad ' es er a exi st enci a, y s i elcont r ol de l ar eu dad e xce de ! d aa a spr o pi a sp os i bui da * s -* 1i nt e r j ue g oe nt r . pe r n z a n e nc i ay c a n a expe. a bi os er ls ul or e s ul t a do de I r i e nc i a hunz ana s obr el ar egi da d I1 * es t en x odo, i ar eui dad nos exi ge di s c er ni rI ar ai s o. #, :pz de es t a expe ' i enci a:1 a s nz et as , o bj et i vo s , t odo sei nt e r e s e s de a que nos que l ' n anec di r i gen t ' qui n s gve l ar eanda d? ? a, es i t a . d n pe r j udi ca ? En u z r i m a ai ns t a nci t kqu ' a os ver que s t a es s l o usa ver s i un de l d a exper i enci a. no l a uni ca, ni un es t i no abs ol ut o En I a pr lc t i ca t eur i c a, e oci a l ldes ve/ anv i ent o de. l ar ea l i dad s no i n n pnca neces ar i am a ent e conc ebi r l a con a o una r eal i da d dol i ent e que s i e na pr e ' ur ge de una c i er t a exi er i e nci ah qui er a un a ana. per os u t r ans f orn a a ci n c ua l que s ea. no puede nevar s e , cabo u n a ar gen de I a exper i enc i a'
-

, o e 1u an at uol . p ol g t i c a d. I a edu o a ci *n f

u l ama d aal ac on o l en c i ac i n I , e 7 e n no pue ae e xi s t sc onc i e nc i a c i un s b ar e v ia ci n de l ar e a nda d obj e t i . Sibj V*'es t ar evel aci dn no bas t a por s fnus m a pa r a as egur a r una ver dadera c onci e n. c i a c i un,a un c ua ndo pu eda t r a t a r s e de un obj e t oc og nos c i bl e pa r al os s uy ' e t os
i m pl i cdos en el pr oces o, e i nc l us o a pes ar de que puedan t ener una nueva Per cepci n de l ar ezi dad. A s f com o el c i cl o epi s t em ol gi co no s ea ca ba en

l ae ' a p ad e l c o n o c i n u e n t o e x i s t e n t ei p o r q u es ee x t i e n d ea l ae t a p ad ec p e a c i n de nuevo C OnOCi = e n' O'l a COn i enc a ci 6n no rxe de det enez s v en 1 .e t ap. de
r e vel aci un ae l ar eanda d,D evi ene a ut nt i c a cuando e xper i ment amos l ar evda. C i n del mundo r eg com o una uni da d di nnlca y di zc t i ca con l at r ans f or . m 'Ci n C oncb ' t a df 1 *' C'Bdd' Cr eo QuC d*b et f i es e bl ec er dunisC onS i der a c i ones a i ci onzes .Una de e nas i M pl i car f ? una aut oc r f t i ca,bas a da en nl fr educ aci 6n c /p: o Pr dcdc a de 2 I i bev ud' POr cr ee r que en el pr oc es o de conci enc i ac i n el mom e st o de r eve l ac i n

de una r e di da ds oc i za c t ua c omo un. e s pe c i e de mot i va c i un ps i c o l gi c , pu a


' ut 'ans f or m ac i n.o bvi a m ent e,m ier r or no f ue admi t i rl ai mm r t anci af unda. m ent i de conoci mi ent o de1 m undo r e< en el pr oc es o de s ut r a ns f or mx i n. sl i er r or f ue no c ons i der ar 1 as po ' l a r i dades --conoci nuent o de l ar e a uaad y t r ans f or m aci n de l ar ea udad-- en s u di zc t i ca.Fue c om o s ie ldelnz br i nue nt o de l ar ezi dad gar a nt i zar a que comenzu a a t r ans f or mrs e.E n zw pe dagogu Je/

* p*mi do V C n CMI *' ' IZf H*&f * rFe J& W he di c ho,c omo de pa s s da,que a que l l a Fa no es m ipos t ur ar es pe ct o delpr obl em a de l a conc i enci a ci un.La pr axi s que medi ae nt r e es t os dosl i br os m e ha ens eua do a ver l o que no ha bf a vi s t o ant es . Per o,por enci m a de t odo,m iexper i e nc i ar ec i ent e es t pl a s m ada en t ext os m 5s i nci dent zes ,ent r e vi s t as y pequesos ens a yos ,t ze sc omo t r Educac i n,uber a ci n el gl es i a.? cuando r ec ons i der o es t e pr obl em a,l o que abor as s upone un enf oque di f e r ent e d que s os t enf a en ta e duc aci 6n c ow o p* c a ae & l i . En f unc i n de m iexper i enci aa cr a<,a m enudo m s i nt ens a,es t oy t am bi n per ci bi endo es t a cl as e de e r r or en ugunas de nus act i w da des t empr o ,s ,y en c i er t os peda gogos que no ven l a di nx ens i n y 1 ., i nz pl i ca ci ones G ut i cas de s u

P ' i c t i ca p e da g g i c a .N l a bl a n de una c on c i e nc i a c i n qe ee ses t z i c t a n v e nt e- a .


Bgc z a, di s t i nt a de l a de I os pol f t i c os.Es t as e r f a una conci enci aci n gener a da en l ai nt i n a i da d de s us s enuna r i os n a i s bi en as pt i c os,que no t i enen nada que ver con el c on a pr on a i s o con un de t e r n a i nado or den p ol f t i co. h r as e ef ect e de nl odo i ngenuo o as t ut o,s e pa r ar l a educac i n de l a pont i ca no s l or es ul t aa r t i f i c i a ls i no pe l i gr os o.Pens ar en l a educaci n con. oi ndepen-

di t nt t d* l' M l e t que l ac on' t i t ay e'd vor ck a de ln z ua do r e a len q ue s ef or a,


nos eva @ bi en a r educ i r l a a un n z undo de vuor es e i dea l es abs t r a ct os ( que elPeda gogo c ons t r uye dent r o de s u conci enci as i n nis i qui e r , ent e nderelc oni kCi onan n i ent o que l e neva apens a rdees e nx odo) ,o aconver t sl a en un r eg er t or i o de t cni c as de conz por t am a i e nt o-o a r er ci bi r l ac on , o un t ran z po j x par , m e gi . car l ar ezi dad,
4 Vas :e l ca pf t ul o ! 0,<L: educa c i dn. 1 :l i ber : c i ln y 1 aI gl es i a p.

3. Va , e el c apf t ul o l 2

gn i jl ,go c on pauj o Fr ei r ep

1 : 8 Iu an aa a r a. s z a po l f t i c a do I ae du c au l uo
Z' C h*Q h0,no e sI a educ aci un l a que da f or n, aaI as oci e dad s egun ci ertas nor n. a s,s i uo l as oc i e da dI a ue f or m au 1 :s ci q us pr opi a s nor n, as y cr ea una e duca n que s ea da pt e a es os val x es qt l i. ! uj j Pr oces o mt cH co . ez z p . r n .ai nv ar ubl eme nt ee ' Wz c i n Pa r a be ne f ki ar a A quel l osque det ent an elpoder l uv ns fmi s ma1 ose l eme nt os f , unda m ent al es par as u a ut oor e q oev - i x-

ul a n v a da a i ac on c l en aa cl ;n J $ : .
f i ca c i un,e s t os e duc a dor es r e c ha z a ns ur olc on n os u j e t os e n1 .t r a ns f or n N e r i 4n
de l ar ea nda d ys e unen a l as f za s de 1 os n a ec ani ci s t a s.

u n as xi e d k dq u ee s t r u c t u r a I ae l

V U CZ S O 1 Oe su n

va rl a br e c ha e nt r es ubkt i vi da d y obj e t i vi da d' pa r . es t a re ae lmundo c o ne . l mundo s i nc a e r en I at en t a c i n de t r a ns f or ma ru no y ot r oe na bs ol ut os .I Qu


S

Mi P r o p i a r x p e r i e n c i l m ch ai d oe n s r a a n d oc u b ad i f / c i l e se ne d e n c i a: a l hf que una de i as met as de m i s es f uer zos ( t alvez l a m Js i m por t ant e) Dea

L a i d e ad el ae d u c a c i t .J o mo ' J ;Y J z t a ' n mj ' x g f np a r amo af f c a rI ar eal i da ds ur ge en par t e de una compr enuun i nc


a nt e r i or m ent e. ' ' unci ona com o un i ns t r um ent op'
a

om et ci c l o s t em ol t, ai dea s es ondi f i c.pl m. -a 1 -dei .-. , epi .ugko m enci onado


.

l i f f E i l C S ' e n F e z i d a d , a p r e h e n d e r l a s u b j e t i v i d a d y l a o b j e t i v i d a de n s u s r v f l c i o . di ai &t i cas!


J ' l i n d a a e ' s ' C i m v e F t i r m e e n u n r a s t r e a d o r d e l o o b v i o , a e a v s d e u c J n c i e n c h . oi t i f i ca dor a.
t al oe b v i oc o moo b kt od en u e s t r ar e f l e x i nc r f t i c a , ya l a n a l i z a r l oe np r o f u n d i Aldese mp e i i a r e s t er o l t a mb i nh ei d oa p r e n d i e n d ol oi mp o r t a n t eq t z er e s u l -

s or es de e s t aJ de a dj ks e n:. . s ue du ca c q ; us e a ut e s er va, ea px que puede ro d i f i c a rl oq u ep r e s e r v m h .s eav j a o , aa . -. topr ' ' 2t ' ' '' *' ' ' '% t 'C ont r a Por e, ot oda t r ans f orm YP SS e a; / educat l vo s gf o pue de pr c x l a ci r c - ( . : -, -. HU ' u5 O ent onces ,no a ut onz dt i ca ni %< '
--- . -

; ; l a a L * t o l r P e s ' ; ; 1j l t J . * E ' s d c O o D l o ' l; o d s ' d C l c f / i )


/ ' c i c ' s n R r a ' d ' i f c ' l ' R9 7 0 f l u Z r r d d a o c d z e C i u u n

' ' ' e d u c a c i ne nxsd es ua u t o p e f p ' e t u a c ' i u c n t t:' , 6 . . * . -a t u e ns r z a sq u ed . a nj o r maa


n : ecn i can a ent e )c ua ndo I as r .i ' -zoa -: t r l ns f or n z a dq -' -G <n ' a n ; aS ee nc ue nt r at a n a bi n r a di c a l n A e nt e
Si ne z a b.r go, es t o no s i sni f v .t , j ue v o eaucac k p z .s qu. des nc f u. ean, o S OD I J S .que es t gn c on a pr onx et i dos c on l at r a ns f or nx aci un r a di c< o r evol uci onar i a de s us oci edad no pueuan ua cer naa .vi enen na ucso por sace r, y si nr ecur r i r Ef r nx n l as pr es c r i pt i vaa , debe r f a n de t e r suna ,s usob j e t i vo sy a pr ender a uca n'*' l os de acuer do con I as condl c l or x , , hf s r ur f ca s cooe r et as en que vi ven, r l eber f an r econocer c on cl ar i dqd s us nn, i t aci ones y a cept ar l a sc on el e ga nci a P*' ' evi t a r c.er ya s ea e n un pes i a a i v er gonzldo s n a o ani quua dor o en un opor t uni s na o des . c unst a ci as si s t ur i c as p os e duca do r es no puedan pa r t i ci par di r ecr .m- .- - - ., . C' O oe ' av n l a ci n r evol uci onar i a -de I ' tran Sf Or s oc , a e nos q c t i v o n ue nt r a sl e sr e s u l t eS ' j i , a su roj au n u e s ea q J l z s t,c a u , ent e vi a bl e ol 'r :o de d a h s t or f a no sa c e n a o sl oq u eq u i s i r a n a k sh a c e ,s i n oI oq u e
.

d * d o b Js Y j . , f J L M . . b w i r l t %r J k e . l :o b v i o n os i e m p r e e st a no b v i o c o m o p k r e c e .o que yo des a que ( an a enulo f r us t r ando a n A i sa udi t or i os ) no t xnt


l ae du ca c i n que j a n a b sp ue de s e r ne ut r z
'

el anJi s i s de n a t odos y t cni ca s en s fu z i s n a os ,con: o el ca r ct er y ol f t i co de

r ' ' '

f Pledo CODVCDCC' de l ai Dl pos i bzi dad de es t a neut r a l i dad, no s l o si n' de o f da l ar el a c ' 'Q ' *B i a'C Ons ecuen' enz ent e,no cons i de r o nus n z t odosconz o ent r et c t v C' R o' OS Z' cdi os Pa' a u? f i n en c uya per s e cuc i n s e ha cen y a bs ol ut os ,s i no co D ez'eZ ' *' r esac en cons t ant /D' n' i s t i f i ca ci n de n x t odos y t c ni cas ,y,de hec ho una Td vez (s t as ea enci aci n a ci er l os m t odosy t cni c asut i l i za das e n A mr i r e ducci n de l a conc i

l s i n oC O n l p r o b i n d o l oar r a v s d en a i p r o p i a e x p e r x z n c i a , p e r c i b i r l c a g s / ef X i ' ' *t n t ' en ' o d o s yf i n e s , d eh e c h o ' l an a i s n , aq u ee x i s t e

Po'e l en x A l oe ,p os i bl e qu r en e i e r t a sc s
'-

j ' ' t i D ? e n ' a a l f * b e t i z a c i u n d e a d u l t o s . E s t o d a r f ae np a r t ec u e n t a d e eY l as af i p n n a ci ones que a vec es es cucho ca ra ct er i zando 1 . conci enci l c i n c on : o

i e d ; a t =p C n e r o a ' e k s t n o Q n U o eO i n ' v ' o zi ' d 9 F *


u. ,
l z.c- -

1 D . : ' z e C S 2 h * Q i e e e x o t i s n z o t r o p i c z , u n a e n t i d a de t f p i c a n z e n t e t e z c e r n z u n d i x t a . L . a bl ad de l a c o n c i e nc i a c i n c o n ; o un obj y i v p i yi : bl e. pl c l x l l oc i e dl de :
j . u a . py e r c e rs , u wao s of u e s e nc oc al e j , s ak u C o D 3 F l C i ' Y * ' C O r Z O Z ' ' D C ' X O P ' ' Pa r a no vol ver a andi za rl a pr es e nc i . de 1t er c er a a undo en e l cuer po Je 1
pr i nx er ux undo,nil a pr es enci a de s t e en l a hz t i nudad de aqui l ,aui e r os i n. ol ena ent edes t acarque pues t o que s et r at ade un f enn a eno hunz ano, i ac o nc i e s K c i q i D ' P? *S' CR' e UD Pr i /ze#i o de1 t er c er r nande. Ci zz R o QS S ot r oses t a n a osi nvol ucr a dosen un pr oc es oc er nz anent e de conci en. Todosnos eI a cua la ct unn a oy .Lo o br qu4 va r f a en elt i env po y eles pac i os on 1 c *c onl eni -

r es q l t a hi s t ur i can, ent ey os i bl e

1 3 e es t en a odo r econocen a os l a n.---;a-u

no coaa p 1 :c oncl nc c f u: c bn, oi mrson as po&que u ue en. . -..-.--a , ent e,no cos , o M < * @Cn O *n< O P''i vanz R - nas que s ea pr opi an de s u ver --dader n .-1 r:-a0 . o c; ul . < a u . L . J te s t al o r . n a an z i s t i f i c a o w v i #r or ag nd' oees o de vonc j rr b z j a cL nn, ot ot .' *. n au * . , 'nu Cb Hu Q eD *ar qe 0' ea' pr ano l an a a gi a des apar ece , ev n dose co ns a ' 'enua que pudi es ec ont ener ? u ve rs ef r us t r ados , I e j osde r ec ha z a pes t an a i s t
.

POrV* He 'r a z on es ( p or e f en , pp o ' ,

z ''Uo de- M W f ' df * ' ' R . que,cu.ndo r es ul t eu pos i bl e ni s n, o oa--n -, en ren t pue del pe si n us m a o o el ow r t ci n - - a H tc > ' B't es i en a pt er es u lt a un n a on, ent o rd eumm xi s t aa enci e .--, ,.nA .udoapr idi f f c i lA en eci s anz en t e Cuando icx z an es t e punt o J c s -- -

'% 'n ' i :l u c i da de s us obj e t i v os ( o u - ea . .. - e --

- -u =u

Q C m CaN Zar un a cora


.

pr ens i n cada

--

l r / s e V c d o C n' Y x ' i t d o i D l t j l c t i e o n D t e a s '


.

c i h'C Zt * Dt OS * T *SPe ns a nt e se nr e l a c i n di q l ' c t i c acon unar edi da d obj e t i va # vA

- - -a

r . ' n Q d e D n ' 5 s ' u ' ' s o d b C j e C t O i v / o c s i c l n a c l a o c r i a a n n '


; g ' o Z i t d o a d d an e s o y . P , o a s n e z e '
.

d a q o l e h l l v * h D ' f ' ' X ' V b i i v o ' d e i a c o n c i e c i a c i u n s uf u e n t eo r i g i n d e s p unt o l e j a noY e n e lO t i e n l p o que l r e n ha r d de Chl r. deno n a I ' n. . b on n i ni z aci nw,cuando l os s e r es hun a anos de vi ni er on caoa cesde r eve l a rs ur ea ndxd act i .

v a ,c o n o e i n d o l ay c o n a p r e n d i e n d ol oq u ec J n c c f a n .
f s oci e

l a P d ' e p s b c l c R * ' P O ' 1 0 t ' D t o n o e s s i l a c o n c i e n c i a c nr e s u l t a v i a b l ep a r a oH D D P' *i ZS '' i no C 1 i S BL' t O Y f a l t z de r es pet oi de a que na s s oci edades

a conci e nci a c i n s ur ec hazo a t r ans pl anx a r di f er e nt es f or nv a s con respect o al

1 7 9 1L an at ur al e z a po l q i c a de I a edu c a c i n
de acc i dn de una par t e delm undo a ot r o es pac i o hi s t r i co No e st a ni mpo r t a n. t e qut es t e ot r o es pa ci o hi s t dr i co t a mbi n per t enez ca a lt er ce r mundo Como hom br e delt er e er m undos c onozco per f ec f ame at e ezpode r de t r a Hct i ns ya nr a r j de a s P ca que r e s ul t ai deol :gi cament ea l i enant e be sd l m' . . t r f a hoy en df a ? G si r ' m ds al lrm bar go, l k dd di s gus t of r ent ta lt r ans pl ant e de i deol ogf a
.

REVJSI O N D E LA PED A G O G I A C RI TICA : EN TREVISTA A PAU LO FREI RE *

S i e mp r eh ee s t a d oe nc o n t r ad ee s t ef i j c f d i ' i r l n s hn t eyt n ml s o c ol od e f e l d f c ' ot r o pr obl em a:l a bur ocr at i zaci 6n de l ac onci enci a ci t l que alper der s u di n a. mi s mo yf os i l i z us e,a caba t r ans f or ms ndos e en una es pe / c i e de ar c oi r i s de r e ce. t as , ot r a mi s t i f i ca ci t m. ui r es t ar evi s i 6n deci di dam e nt ei ncom pl et a de nues t r at bi Concl em a ( alcual ' e n o ma l ,m e he dedi ca do dur ant e m uc ho t i e m po ) A pes arde s er i ncom pl et a, c r e o que es t ar evi s i n s at i s f ac e nue s t r o pr i nei palobj e t i vo:gener a rc oment ar i os y pr egunt as que ampl f en es t as c ue s t i ones S6l oa f i adi r 4 que l o que I ) e apr endi do a t r av s de m i exp d er i enc i a no ha
. .

exi s t e

a ct i vi dades en Br as i l ;l ac r er nc i aq t nI a bt i s qu eda per m anent e de conc d m ent o. uu ao 1 . / 0 Qt t ol x ea pr endi do ha r ef or zado en r e al i dad m i sc onvi cc i one s v mehaa . ' -' ' *' M ' RW S t l i dos deI des af f o pl ant ea do por 1 as nuevas r ea l i dades hum an as,'

e bi l i t a do a que l l as c onv i c c i one sj uv eni l e s bi s i c a s or i g i na da s en mi s pr i m eras

Mf t c e do:i f& li%ft l e Mn X. f d c t r r t Nf 'Vn e r d r t m1 1 /C Of J ' l Js l ePKDt t 4 l mc i 6n

doar t e mp l a z a rmii n g e n u i da dp o ru nav i s i n mJ sc r f t i c adec i J r t o sn r n l a l ' s . ZJ .

P O ? 'X Wf od l xt l c i d f& J d of t sze nL ' J P L Y ' ZIk a l / oe kl t i d ? l& l o st 7 l W> Hd t M?


Fr e i K' D es de una eda d m uy t e m pr a na m e s e nt fs um ament ea t r a f do por l a

ens ei i a nz a.Cua ndo e r af ove nt r a ba j dc omo ma e s t r o de por t ug ud ge n rs cu ehs de ni ve ls ecunda r i o.Ens ei i a ry es t udi arl as i nt axi sdelpor t ugusme f as c i nab.. Po rs upue s t o,en a que l l ost i e mposyo e ns e i i a b a j ve nesdef a mi l i a sa di n er a da s
sle i nt e re s aba es t udi ar eli di on: aw r m o s y e n par t i cul ar u us i nt axi s as f con: o ci er t asl ect ur asque hacf e por n: icuent ar e f er i dasa l al i nguf s t i c g,l af gol o.

g f ayl af i l os o f f a de ll e ng ua j e,qu en x ec ondu j e r on a l a st e or f a sde I ac on l uni c a c i n en gene r d.Es t a ba es peci dme nt ei nt e r es ado en 1 a ,cues donesde ls i gni f i c a. do,I oss i gnosl i ngf s t i c osy l a ne ces i da dr e/ de l ai nt el i gi bi da d de l os nds n z os
e nt r ei nt er l ocut or es pa r q que hubi er a aut nt i c: c on a uni ca ci 8n. Ent r el os di eci nueve y l os vei nt i d6s aos es as cues t i ones c ons t i t uf an nl i s pr i nct pa l es i nt er es es J nt el e cz udes .( lt r ai nf l uenb, i n x por t a nt ei ue n a ies Ns a El za.( / k %or :t enen z os

s i et e ni e t os . ) El z ae j e r c i una e no r n x ei ni l uenc i a.
Po& l ot a nt o,n a i s es t udi os de zng f s t i c y el hec ho de c onocer a El z: n : e

c onduj e r on al a pe da g og f a,Con z e nc a de s a r r ona rc i e r t a si dea sp eda g g i c a sc on


n a at i c eshi s t r i cos ,cul t ur <es y f ios 6f i c os .ShAem abar go,a nx edi da que des ar r o. Ea ba es t as i de as n: et e nl a que enf r ent a ral a s ext r en a a dan a ent e dr anA lt i cas y des a f i anl es condi c i enes s oci Be s de n t i er r a na t z el none s t e de Br as i. Yo habf at eni do una i nf anc i a sum zm ent e di f l c ; de bi do a 1 as i naa ci n econ6nca

de n uf a -l ' l i a Como a dlt o Zt r a ba j a rc on obr er os c a n z pe s i nosy pe xa dor e s


t om nueva m ent e conci enc i a de l as di f er enci a ent r e1 as c l as e ss oczes.

De n i ho me ha bf ar e l a c i ona do c on bi j os de o br e r os y c a n z p es i no s .Como
adl t o vol vf aap e l ac i onar me con obr er os ca pes i nosy pes cador es.Es t e nuevo
* Elt r a duc t ordeest el l br o delbr as i l edo 2 i ngl s Donzdo s lxc edo esaqufelent r evht a dor.

1 7 2 IL a na t u r a wz ap af t i c a de I a ed uc a a: n
encuent a m uc ho menos j ng enuo, y m e Eev a c om pr ender nu nec es i da d doa d er of und i zar en l a A ves t i gaci n pedaggi ca en m ucho m ayor gr per s on e pr a do que t odos 1 os l i bo os que ha bf al ef do Tam bi n m e mot i v a apr ende r de l a '
.

Rev l s l n d ew

1 .c *e I $ : 3

e ns e a nz a de a dul t os ,J r ea en l a que t r a ba j a ba
.

De s cubr f que l ac ues t i n m Js i mpory ant ee ra l a axgbet i za ci n ya que d ni vel de ani f ao t i s m o en Br g s n se guf as i e ndo s um am ent e el evado' 51 5 ;a n. pa uxf a pr of unda ment ei nj us t o que hubi es e hombr e sy muj e r esque no p udi es en ' l eero es cr i bi r,Lai nj us t i c i aque i mpl i caela nif abet i s mo de por s ft i e ne i m pl i c a. c i one s mucho m a s er i as , t ies c omo l ai nhabgi t ac i n de l os a na l f abet' os en l at om a de deci s i ones pr opi as echo a vot r y a par l i ci pa r de 1pr oce s o , en elder poEt i c o.Es t o m e paaxf a abs ur do ser anzf abet o no i m pl j c a ce x e r dels e nt i do c om in neces a r i o par a el eg/ l o que m Js convi ene a ca da cu< y par a el egi r :l os me j or e s Bder es ( a unque s l o s e a a I os me nos pe r j u di c i z' e s ) R e c ue r do c on c l ei da d que es t a si nj us t i c i a s me a f e c l a ba n y oc upa ban ur an par t e de m i sr enexi ones y m i s es t udi os U n df a,t eni endo ya c ons i der -abl e exoe r i enci a en el ca m x de l a zf abet i z aci un de a dd t os y a t r avs de di s c us i o' nes Y debat es bas ados en l a per s pect i va que l as pet san ' as t e nf an s obr es u or ooi a r eaEda d( no en f unci un de nu punt o de vi s t a) emx c a des ar r onar una 's e r r i e de t ci c% que a cor por aban , as r euni ones que 's ol f a ne va r a cabo ent r e pa dps s y iumnos r es pec t o de l a es cuel ay1 os ni aos En Br aul ,e s t or eci be elnom br e de cf r cdos de pa dr e s y ma es t r os D m ant e ba s t a nt et i em K m e dedi au a or . hM3 dl zA 1 %t cni ca sdes ar r onadasen e s t osencuent r os;i nt ent aba con J e b i re A s t o s encuent r os c om o f or os de r enexi n cr f t i ca acer c a de l or eg y l o concr et o.Seuuf c on e s t et r a ba j o dur a nt e un l a r g ot i emx s i ne l a b or a r na da es c r i t o( r ene i ando d e es t e modo l ac ahdad orZ de nu c it ur a) t L u e g oc o me n c af o r mu l ro / e c u n . as .ipor qu no hacer <go que s i g ui er al os mi s m ospr i nci pi os l a m i s m a v i s i un , C dt i ca y l a ns m a pe da gogf a qoe ha bf a ut ni za do p ar a deba t / cues 1 t i o n e sc o mo
.

cua ndo me r ef i epo a ca mpes i nos l o que qui e r o de s t a car es nues : nece : hl .d de apr ender de 1 esdenz is ,de l oseduc andosen gener z .'I ei ns i s t i do per m - nv em ent e en uue debemos apr ender de l os cam pes l os por que l os veo c 0= h3 : educandos d* e un det er nuna -do moment o de nu pr l ct i ca educat i va. Podenx: : lpr ender mucho de t odos l os es t udi ant es a qui enes ens eEan l os.Par : que e s t o

s u c e dae sn e c e s r i ot r a s c e n de re lt r a ic i o nzi s mo mo n t o n o,a r r o g a n t eye it i s t g


s ezu e n elc u2 eleduca dor l os a be t odo y t 1educando no s a be na da Ql bvi lm en. t eambi n debem os de s t a car que s ibi en r ec onocem os que t enem os que apr en. , t der de nues t r os es t udi a nt es ( s ean cam pes i nos, t r a ba j a do r e su r ba nos o g r a dua . dos ) es t o no s i gni f i ca que 1 os m aes t r os y l os es t udux t es s esn i guzes.N o l o , cr eo Es deci r , exi s t e una di f er e nc i a ent r e eleduca dor y e l educando; es uns d i f er enci a de f ndol e gener z.G ener dment e es t ambi n una di f er enci a gener aci ond . La cues t i n es nuevam enx e pol f t i ca.P< a nd t a m bi n esi deol gi ca.tA di f er enci a ent r e eleduca dor y eleducando es un f endmeno que i nl pDc l una ci er t a t ens i n per m anent e que,des pus de t odo,es l ami s mat ens i n que e xlt e ent r e t eor f a v'or 4c l i ca Ent x ma ut oddad y b ez x a d, y t d vez ent ps a yer y hoy. c ua ndo - I os e duca dor es s on c ons ci ent es de es t at ens i n y es t a di f er enci g, deben es t ar per m anent ement e zer t a par a evi t a r que di chas di f er enci a s gener en a nt agoni s mo Lo que t enem os que ha c er esvi vi r cada di a con 1 oseducandos y eni r ent ar .

'

n o sc o n ' e s t at e n s i nq u ee x i s t ee n t r en o s ot r o s ,t e ns i n qu ee sr e c o nc g i a b l e .
C once bi r l a de es t e m odo,y no com o a nt a goni s t a,nos cZi f i c; com o e duca dor es dem ocr lt i cos i t i s l as y aut or i t vi os. , no el c d en el s ent i do que l e da El i r oux' ) m si nt er nnl i za r em os un: pr ct i c. edu-

Cu a n t omJ sc r f t i c a me n t ev i v a mo s( e s l oe sl oq u ey oZ > mn r f ap e d l g o g r . 2 1 -

a di s c i p l i na ?i l l u e s di s ci pl i na? cuz e sl ap e l a c i n ent r el aa ut o r i da d de I Pl d r e yl R Dbe r t a d de 1hi j o? ( Por qu l os nf ' n o s no de bf g ne m oe z a r al eer de


omo Punt o de par t i da, t e n d z f a nq u ec o me n z a rc o nl at o l a u d a dd eI ao a l a b r a # NQ 1 * p*r t e ndni m a, que es I al et r a.(Por qu no es cr i bi ra c er ca de l os m 'i s mos * m - que habf a des ar r onado en l a pr ct i c a 2 habl ar con nus ium n e :s o a d dl o s ? ubde s a r r ono? k l u e s na c i onG s mo? ( Qu es de mo c r a c i a ?s ,por au no bwc er l o mi s m o cuando s e ens eua a l ee r? < u EY s pu: de f or m i . est as pr egunt a s mx ho t i em x i nves t i andol as s pas ba: t g que encont r una t ic ni ca pedaggi ca Es s i 8n f i ca t i vo que m e havas - or e. zune gdo e s t o por que no cr e o que eil ect or nor t eam er i Zguna vcer c a n oco t u v i e s ei n f o i ma J i a n ca del de s ar r ono de m i pens am i ent o pedagugi sf ec edo:Cuando :a z, de v r e e nc ur noo c on s yc ams s i nos d e a xc a :o i de a , de qge ex- o, n n ucbo yve a pv nk r Je et t os , . p0:.:, de u uv e s t es nn c e , o ap J pawda j e? r -Fwi w :P or s upues t o que t enem os m ucho que a pr endet de I os cam a s i nos
. - .

c a t i v ar a d i c 2 yc r f t i c a , d e s c u b r i e n d o l ai mNs i bz k d g dd es e p l r l r1 e n s e h * n e *
de la pr e ndi z a j e.La pr l c t i cami s ma de l aens esa nzai n z pz tl a pr e nd i mi j e po r p r t e de l os educwx dos pr e nli z a j eo xa p e no a I ' epo rpa le de1 osquee n- A - . . , ya

me mo r i a , e n u t i e n d o1 o ss o n i d o sd e l a b e c e d xi o ?Deh e c h o <u t h i z a rl ao r a c i : ;

Mop u e d oe x p e r i n l e n t a ra1 o sd e mi se nu n av e r d a d e r gs i t a a c i nd eq p r e n i l z a j ec u k n d oe lo b j e t od ec o n o c i mt e n t od e v i e n eu na g e n t ec dt i c om? q u eu n a


pos es i n Es t : cl ape de s i ba a ci n mz i a ent nr elagent e cr f t i co, l os educ: dor es
.

l l o s e d u c a n d o s .Re s lt a i mp o s i b l ee x p e r i n l e n t a ryv zo r e a cer' e ne ne s t a r el aci n concr e t as ieduc adory educando no s a ben nada eluno a ca deIot r o,
y s i no s e ens ean r ec f pr ocam ent e.

Ea i unct dn de es t as Dneas de pens ynent o,s os t engo c at egr i c om ent e que debemos apr ender de l os c ampes i nos. si exi s t en ma es t r os que cpp e n que no

t i e n e nn a d aq u ea p r e n d e rd es u se s t u d i a n t e su n i v e r s i t a r i o s ,e sI c ;i mehr
a

l o que d i r l nr e s p ec t o de a pr e nde rde un c a mpe s l o.S ue Et bmo l es Ze j a hg s t : t z punt o de c a m- s i n osy t r a ba j a dor e sque a menu do c ons i de r a n qu e nusnoc i o.
1 E l e nr y( i i e e ux z uz orde vb -o a ndRe , f , , z r c ei nsa vc a se a( 1 98> )yc oe u t oe euau c g so .

u w h iJ r e z r( 1 9 8 5 ) .'

1 7 4 IL an a t u r a l e z ap lq i c a de I a edu c a ln

Rev i s i n de I ap ed ag og l ao r R l ol I 1 75

ne sd r e s pe ct os o n nus bi e n de mg g gc as o i g no r a nt es ,Per o no l os on,En s u n z a ,c r e o qu ee ne lmv c o de una c ompr ens i n r i g ur os a de 1p r oc es o de c ono.


c er ac ons i der a do como pr oces os oc i z( y no s l o como un moment oi ndi vi duz Zs l a do de l pr oc e s ot o t i) e si mN s i bl es e p%r l ae ns e hanz a del a pr e ndi z a j e. hlace do:2 m c udo s et e cons i der ac o- o un pens ador que epou al w wua de s t a t u quo.6cr ee sque J&i gvgor ede lJ f y -, vpe ns a mi e nt o ml xf a wa cwa+ o y cr i /c o?
Fef r e:H e t r at a do de pens ar y e ns e :ar m ant eni ndom e en par t e dent r oy en pa r t ef uer a del s i s t en x a.Por s upues t o, n o pue do es t a rt ot zme nt ef ue r a de l

l a obj et i vi da d. Ta mbi ns e pue de c a e re n una c onc e pc i n a nt a g on i s t ae n1 . c u2 l as ubj e t i v i da ds l os er h unapur aa bs t r a c c i n una c o pi ade 1 ao bj et i v i dl d.


Es de cl, e nl o que s er ef i e r e a es t as pr e oc upac i ones i dedl s t v s,sfa r x dg un gr a ns zt o. Pe r oc p o oq ue muc ho s de l os que por t a nd e s t a nda r t e mez s t a s e ads cr i ben a e xpl i cac i onespur am ent e m ece ci s t u dependi endo de un f t dls z mo que yo a veces humor f s t i cament e denonuno f at zi s mo Dber qdor. Es un: l i be r aci n ent r ega da a l a hi s l or i a Por l ot ant o no es nece s ar i o hace r ni ngn
es f uer zo pa r a pr ovoc ar l a.N o i mN r t a qu s uce da s e pr oduc i r l. Por s upues t o,

s i s t enA as is t e no dej a de exi s t l. Es l ar f at ot znA ent ef uer as dl os ie ls i s t en a a nz i s n a os et r a ns f or n a a ra. Por l o t ant o pa r a pr oduc i r 2>' n ef ect o no pue do que dar n: ee nl a per ler i a del s i s t en n a, I l ebo es t a r dent r o del n a i s nx o h k a r ur a l . nl ent e, es t o gener a una ci e r t a an x bi guedad no s gl o pa r an a fs i no par ag ent e
.

no c r e oe n es t eI a t di s mo.h k on x e pe r n x i t o ca e re n ni ng u ' nt i po de s ubj e t i vi s nz o: nien elque de t e r nuna l ahi s t or i anien e lot r o que denon x i no f at a Bs n z oD or .
Podr f a es t ar t et a l n 4 ent e equ i vocado y tr o h4 c l us o en e ln z a r c o de una con-

c e p ci n n n a r xi s t ac r f t i c a ,e lp r obl e n a a de c on x pr ende re lr olde l as ubj e t i vi da d


en l a hi s t or i a es un f act or un pr obl en a ar e2 que deber en os as un; l pl ennn a ent e

c omo t u,Glo ux ca r noy y Ber t hof f , zEs t a esuna a mbi le da d de l a que na .


di e puede es ca pa r, una ambi gue da d que es pa r t e de nues t r a exi s t enci ac om o

a nt e s de f i n de s i /o.La s ubj e t i vi da de s t lr e l a c i ona da c on l os pr obl ema sde


l al i ber t ad,de l ar e cons t r ucci n de1 m undo y de l ar evol uci n,una r e vol uci n

s e r e s pol f t i c os . t cu, esl a na t ur ze za de e s t aa n z bi g ge da d? En t r n x i nos t s ct i c os t o dos t e.


nenl os un pi e dent r o del s i s t en a a y es t r at gi can a e nt et enen a os e lo ' t r of uer a, t eI uer a de 1s i s t en a a t r at ando de s a car t a nA bi n e l ot r o pi e! h r con s t e por

que debe e l i nna r o por l o me nos I eg i a l r l as ubj e t i v i da d de f o r ma t z que s i gal osde s i g ni osde lp ens a u e nt o obj e t i v o.l e p a r e c e qu ea hor ae se pi s t e n a ol gi can x e nl ei nconx pr ens i bl e.Porl ot ant o,cr eo que t odas e s t ascues t i onesdeber ln

Esde c i r ,de s de e lpunt o de vbt a de n x is ue so y o bj et i vo.i e s t oy e s t r a t gi c a n a e n.


s up ue s t o, e s t oy de nt r o de ls i s t e n l a Es t aa n a bi g e da de sa n a e nudo pe l h j r os a .Por e s ot a nt ag e nt ec ons e r va l os
dos pi es dent r o. Conozco per s onas que a veces ba t ent an l ent am ent es aca r el pi e der e cho,per o aut om bt i cam ent e1 es s uper a el t emor Ven a ot r os que han s ado y ha ns i do ca s t i gados. Es t e es e l cas o de G /oux, a qui en s el e ne g 1 1 per t enenci a por ha be r s e m ant eni do f /m ement ef uer a si n duda m uc hos que i nt ent vban ( ei ncl us o habf an dec l ar a do)per manec erf uer ade1s i s t e m 'a t asent e. , r r ar s e de l a dol or os a exper i enci a de Cl loux, r e gr es r on cor r i e ndo a pl ant ar s e ot r a ve z con am % s pi es dent r o Es t oshan r es ue l t os u am bi guedad H an as unu. do un. pos t ura t r adi c i onZ .i Yo nmo y a dm i r o aG i r oux por que c ont i na pe r m a. neci endo f uer a! hf lc edo:b l a sbabudo Je2 r euci 6n expr 2 s ubj e tvi da d y 2 pol i ic a en educ a. c i n. f podr l: de s annl r e J 2 >ma un poco -3 ? F* elEs t as c ues t i ones r el a t i vas a l as ubj e t i vi da ds on s i m;ao s sa a quenas r e f ehdlsa 1 at eor f ay l a pr lct i ca,y a l a exi s t enci ae n gener z Es t ass on cues t i o. nes que R t r avsde lt i e na p os e acer can a l ar enexi n f uos 6f i ca I ) e 2l n n z odo, e s t a sc ues t i ones f unc i onan e nt r n nos de cnx os e conci be e lef ect o de l a con.
.
.

a bo r da r s ec o r r e c t . n a e nt ea nt e s de f i n de s n ' io,pr o bl en a a st ie sc on a oe lr olde


1 os nx ovi ox i ent os s oci des y 1 as cues t i ones de poder. E b z es t o que n a ei nt er es a

yc r e o que l as ubj e t i vi da d yl ac o nci e nc i a pos e en un r olv i t ze nl ac ons t r u c c i n de l a hi s t or i a pi e ns o que en l at r a ns f o r n a a ci n de l as o c i e da dl oi mm r t =t e


no es t om r e l pode rs i no r ei nvent vl o. Sa c aer en una concepci n i dezi s t a o en una e xpl i caci n mec= i ci s t a de l a hi s t or i a,cr eo que l a educaci n ( que no es una her r a mi ent a pr a l at r ans f or ma ci n) t i ene m ucho que ver con I a r ei nvenci 6n delpoder .Los pe ns a dor es ,1 os educador e sy l os a ci dm i cos con z o G loux t i e ne n una f unc i n pr i mor di i que des em pear en es t e pd s . Cuando me r ef i e r e a G loux, t am bi n i nc l uyo s i m M Dca m ent e a un gr an num er o de ot r os educa dor es de s u gener a ci 6n 2 i gud que a ec onon ls t as c om e C ar noy que ha b4 t ent a do s uper ar s u pens a mi ent o ant er i or , m enos didct i c o. E l oy en df a C ar noy a va nz a m s y m sha ci ac oncepci one s de 1 % c uzeshabl Z r e s ponder a t u pr egunt a.Enc ont r es 1 as ns mas cues t i ones en 1 os Ebr os de Agnes tl eEer a ex es t udi ant e de Luks cs ? Re s pect o de es t os t em as , no cr eo que pue da cont r i bui r en muc ho y l o di go no con f zs an z odes t i as i no con t r i s t eza. h k o obs t ant el oc ui ,s egui r t r at ando de c ont r i bul a una r a ayor coul pr e ns i n

de l o sn l i s n a os .
hlace do::Cud/s s on Jf jwnas Je &u cons e cue ncu J ol l Wc r de a:i tms ann i e nt o

c i en c i as obr el a obj et i v i da d.Ex i s t el a pos i bgi da d de c a e re n un i de a Ds n a o que


podr f as er pr ehegenano o hegeDa no,pues t o que di s p one del poder par ac r ea r 2. gi a r t i n cz r no y ,a ut o rr e c i e n t e n a e nt e de F esut ro /Po l i u c a lr l e / c p( 1 98 4) )y Ann Be r t . ho f fa ut o r a de Fo r n n i n g / Tb i n ki n g / nn 6t , n g .T : co n n po s i n gz a z l g j / a,o a( 1 9 7 g)y Re c ui mi n g t h el t & z z l s g fc a Pb i h n s o pb k c a l Pe vp e r z z v d :f or qr a/ e vg n dF e l c e mo fq r gya g( l 98 4)
.

y de & : pr d c c ae dwc u Hp l?
Fn e i n e C uando i ni ci n d pr ct i c a educat i va no es t a bs s eguro de I :s con& e:. Ag ne s' l e Re r ,. ut o r ;d eT eT b e o so / Ne ai nA f w r x( 1 97 6)y A T ewy o f! l :: : 6 r( 1 # #:) ( t r a d s .c a s t s.Te odb d e& Mn e c e s i u n g o se nA t a r x Bl r c e l ona Ed i c i ons62 ! 9*6 y ru': .:
b l i s t ur u Ba r c el on: Font am w r g l 98y r es pec t i vanl ent e) .

1 76 I b an a t u r ie a p lf t i x d el ae du c a ci n
cuenci as poit i c as pot enci a l es.Pens aba nx uy poco en 1 a :i nz picaci ones poEt i cas yn a enos an en l a naux r l ez a poit i ca de nu i ens anlent oyn a i pr lct i ca. Si n en z bar go, l a nat ur deza pol f t i ca de es t as r ehexi ones f ue y es una r ezi dad. El

Re vi s i n de I a pe da gp gi ac d l ka I 1 TT
Podr f a deci r que no t enf an conx pr on a i s o pol f t i co Tanz bi n f a deck que k: t enf an La ni ca di f er enci a es que e nu l t i n ai ns t a nci af avor ecf an l os hz t ep e* e : de l a cl as e don a i na nt e Es a esl a ver dader a di f er enci a.h k o exi s l en 1 os educldo. t anx os s ah er e s elt i po de f zos ol f a pout i ca que s u.. r e sne ut r a l e s Lr que necesi
.

e l e nz ent ox l f t i c o de l ae duc a c i n e si nde pe ndi ent e de l as u bj et i vi da d de 1e duc a . dor ;e s de c k,es hl de p endi e nt e de qu ee le duc a dor s e ac ons c i e nt e de di c ho I g c t o r ,q ue j a n a s es ne ut r z.t / na ve zq ue c o nl pr e nde e s t o,e le duca dor ya no
podr k es c apar a 1 as r anf i ca ci ones poDt i cas .Debe i nt e r r ogar s e ace r ca de opci e. nes que s on i nher ent em ent e poit i cas,s ibi en a menudo l uc en un di s f r az peda . g6gw ' o pu a que r es ul x en a cept a bl es dent x o de l a es t ruc t uxa exit tnt v. Po: l o

c r i bi n a os y c ono c erl os l t e r e s espar a1 os c udes t r a ba j a n x os .? k o r t un adn n n e nt e, n a i si de a sp ol f t i c a s nunc a ha n ben ef i c i a do l os i nt e r e s e s de 1 .c l a s e don a i nn nt e


ys i gue n s i n ha cer l o sla cedo: vFui s t ee xi l i ado Je x px/ yJ es e tnk y c i nc o #1J ? Fr ej v : D es puls de es os s e t ent a y ci nc o d as en pt i s i 6n f ui l l e va do ? Bo
.

c u2 p e s u l t a muy i n z por t a nt e de c i dl opc i on es .L ose duc a dor e sdebe n pr e g unt a r . p a pa r a qui n y en nombr e de qu i nt r a ba j a n.A ma yo r gr a do de c onc i e nc i a
y de c om pr om i s o, m a yor conl pr ens i n dei hecho de que el r ol de educador

deJa n ei r o pa r as e rs omet i do a nue vosi nt e r r og a t or i os .A t r a v s de l ospe r i ddi c os me e nt e r de que s ec ons i de r a ba que de bf as e re nc a r c e l a do ot r a ve z.: b
a sggos y m i f a mi l i a me c onvenci er on de que s er f ai ns ens at o que m e queda s e ui a Bol i vi a, l ue go a Chzc, vi i endo des pus e n Br a s d D e m V o que m e f al os Es t a dos Uni dos D es de a l l ff ui a Eur opa. E n t ot Z, pas unos di e ci s i s
. .

e xi ge c or r e rr i es g os , l c l ui da l a pos i bzi da d de l r r i e s g a re lp r opi ot r a ba j o.trs


e duca dor esque cum pl en s ut ar ea de f or maa cr f t i ca,s i m pl em ent e pat ac ons e r var

s ut r a ba j o a n no ha nc a pt a do l a na t ur ze z a po Et i c a de l ae duc a c i n.
Recuer do muy bi en l a pr i m er a noche des pus de ha be rc om e nzado a t r a ba .

a gos e ne le xii o

sja cedo:Tuse xpehearf ase n ele xi l i oy t t uv i e r o n al g un ai / / / we xc l obm e l# e& J-

j a r en l a Bf a bet i z a c i n de a du l t os en Rec de.Cua ndo Ee gu ac a s a,El za me pr egunt : i C 6>o ha i do? v Y yo l e di j e: El za,c= que a part k de l o que
be vi s t o y expe r i m ent a do hoy, es m uy pos i bl e que c ua ndo dent r o de dos o t r es asos l a gent e me pr egunt e: ' ' Pa l o, t qu es es t op n, yo a cabe en pr bi n. Es muy pr oba bl ep. D e he cho Gu i encA ce l ado, no a l os t r es ba o a1 os cuat r o >s ahos .I l ura nt ea que l pe r i odo an no es t a ba l ot zm ent es egur o de l a na t urzeza

vof i oJ et u pe ns a mi e nt oc f:c oyp e # a g g v f c o? ywi r e:Na di e puede exper i ment v e lexi l i o pacf f i cament e.En pr i merl ugar ,
no hay qui en s e ex2i e por vol unt ad pr opi a En s egundo l ugar,na di e pas . por el exgi os i n quedar pr of undament e m ar ca do por I a exper i enci a EI exd l o t e f e ct a exi s t enci zme nt e l a m pl i ca a t odo t us e r.Te s a cude f f s i ca y ment z ment e. Elexi uo n a a gn i i i c a u, s vlua desy def e ct os Y es t o esl o que e lexi :o n a e bi z o l nd.
.
.

poit i c a de l ae duc a ci n y cr e o que n u pr i n A e ri i br o Cn* alCo sl c f ov l v e l lfo r Edu c a uon.r e ve l ae s t gf zt a de da r i da d po Et i ca .Por e j emp l o.e ne s t ep r i me r
I i br o no ai ni s i qui er a capaz de abor du el t e m a. A pes a r de l o cu2 , s i go r ed s o do es t el i br o,por que r epr es ent a un m om e nt o m uy par t i cl a de m i t r a-

yue dur a nt ee le xi l i oc ua ndo n z edic ue nt a deque e s t a ba r e n l n a e nt ei nt e e e s g . do e ne la pr e ndi z a j e Lo que a pr endf en el ex2i o es l o que r ecom ende f aa
.

ba j o.( Obv i g me nt e,y on os oy s l o mil t i mo l i br oe s c r i t o.Todos mi s Bbr os


r evio punt os de des ar r ono de m ipens a i ent o. ) Per o es el i br o cont i ene s upues t os i ng enuos que c r eo haber s uper ado e n m is e gundo y t er c er l i br os .Todo nu pens am i ent o y nu bis que da en ps zi da d f uer on y s on par t e de un m % co

odos l osI ec t or es de es t cl i br o:es t ar ca da df a abi e r t os Z m undo,es t ar dl s pueg t os a pens ar;es t ar ca da df a pr e pa r ados par a no a cept ar l o que s ed l ce s encd l a. ment e por qu es e di c e es t ar pr edi s pues t os a r el e er l o que s el e e; ba ves t i glr, , t i onr y dudar ca da df a Cr cues eo que e ss um a m ent e nece s ar i o duda r.F ene o i em pr e es nece s ar i o no es t ar s e gur o, es decl,e que s xa ger a da m ent e pe gura :c er ca de c i er t asvce r t ezas p hliexz i of ue un l ar go per f odo de cont i nuo .pr e nzi mw p '.
.

po :t i c o s i ne lc ud n s e s f u er z os no t e ndT f a ns e nt i do.
M ac edo:H a . e co m e nci 6n a ll , t y rs t do eac lme iuf o.dct t dl e s#/ e ma t u se xp e . r f t ' at ' e l l pr l ji n' F? t . j Y : Fui encar ce l do por un br eve per f odo des pu s del gol pe de 1964, D e hec ho,l mbo gent e que 1 ue encar cel ada por un t i em po m uc ho r nispr ol onga.
.

Da do que e la pr e ndi z a i e me ha i nt er e s a do de s de n j uve nt u d,una ve z que me e nc ont r , dur ant e el exi l i o, en ci er t os s i t i os l cbi l e, Cgm br i dge, G i nebrl
y La Paz) em pec a prns ar y a hac er m e pr e gunt a s, ut i l i z ando es t os I ugar es , lt i em po del exi l i oc omo un gr an m a es t r o y e u na de l as pr i m er as l ec ci ones que m e br i nd e l exi l i of ue que no podf . bf a emi t i ri uki osde va l or a c er ca de ot r q sc ul t ur as N os y no de ot r osl os br -i l o f z os t enem os un es t i l o pa r t i cul ar :l af or m a de cam i na r, expr es i ones t f pi eu ,g@: fs i c Por s t o s ,y a s u c es vam ent upue s t o,nue s t r oe s t i l o no e sn i me kr r t ipl ui er ot r o que cua q A Pr endf en Chi l e que c om o br as i l ef i or ea c ci ona ba de un m odo di f er enk
.

do.Ant es de lexi l i o es t uve dos veces en pr i s i n,dur al ue s et ent a y ci nc o df as O t ot z. Fue par , m f una e xper i enci ai nt e r es ant e' s i bi en no s oy m as oqui s t a. N o m e gus t as uf r i r y ci er t am ent e no qui s i er a exper i m ent a r l o de nuevo.Per o apr ove ch elt i em po par ar ef l exi onar s obr e al gunas os as.Aquet l os df as f uer on una e xpe r i e nci a de a pr e ndi z a j e. Obv i a ment e> f uie nc a r ce l a do pr e c i s a ment e po rl a nap u r a l ez a po l f t i cade L ze du ca c i n.T po dr f a sde c i r :x k pa u l o,hu% ot r a spe r s onas i nvol ucr a das en l a Zf ao t i z aci n de adu lt os que no f uer on enca r cel a das p.

f e r t a ss i t ua c i one s ren te a ci I l e s de l aj u ve nt ud he e s t a do a bi e r t o a di f er e nt e sc u l t u r a oye s t es e nt k l o


.

de l a ape r t ur a nA e ha ayudado a apr e nder n x uchf s i n a o con: o nx ae s t r o y educa t kx r ,

1 7* 1 L a na t u r al ez ap ol f t i c a de l ae du ca ci d n
y m e ha ayudado a pens ar y r eexi ona r qce r ca de ns opi ni one s que no s on

Be ds i : n de I a pe da go gl a r l l I1 7 9
Una cos g > 1 !no puedes i mu le t ec mo m e ha npr e s i onl do 1 : ext r g or di -

ne c e s a r i a me nt et r a ns f er i bl e s : ot r a sc u l t ur as .Por e j e mpl o,de s pu s de n pr i . me rmesde t r a ba j oe n Chze me r e s it a ba n obv i a sdgu ng sc os a s .Er a nl osc hzenos , y no yo, qui enes debf a n di s ehar y nevar a ca bo s us pr opi as f or nl as de educac i n.Segundo yo debf a ayudar l oshas t donde pudi es e.Ter cer o apr endf

na r i ape r c e pc i dn de l a s di f e r e nt e sc u l nla sque po s e f a Ae c a rCa br z.Gx Ri t a mbi n me haI n n1do px M e e nt epo rs u ape ne t r a ddn d eoumzc do .
sj ac edo:bl a>2 aJ@ #e C::/ Ve Q ee n &g I i bn n C r t ls a Cl ui negBls au fv eac i onasJ d znoci 6n Je r e apr opi ac i 6n t f e/ z lpr opi ac l/ z l l nz tcr e e sque e ,pos i bk r owo
.

que s l o po dr f aa yuda r l e ss ie mr z a ba a c om pr e nder l os me j or .Y no podr f a


ha ce r l o s i no e nt endf as uc ul t ur ays u hi s t or i a.

b as u br a y a d o zwj zu r Cabr a l mu A' c wxf z l re lpw e : Je Ca bo F>A y Gvf >-Bf s s s s s:z cpdo el pom n z gv /s e es ef f a pp z de :: 5c ol onQl omx ? , qu

Es t af ue una gr a ne xp e r i e nc i a de a pr e ndi z a j e pa r an a f ,que r e pe t fen z k f r i c a


c on n a a yor cZm a y vi s i n n i i s cr f t i ca, c ua ndo f ui i nvi t ado a Cl ui neaBi s s au, Cabo Ver de, z k ngol a y Sant o Tom y Pr f nci pe. A l o vi s i t es t os l uga r es c on f zs an a odes t i a s i no c on una nA odes t i a pr of undan : ent e ar r a i ga da e n convi cci ones s 6l i da ss iabf a apr endi do que l a nx i s n ; a nat ur zez a de n: it ar ea n e exi gf a conoc er ot r as c ul t ur as par a poder ens ei i ar l e sa l go de a quel l o que c ons i der o vo do. Cua ndo m e pr egunt ass ielexi l i o me ayud a r evi s a rmi sr ef l exi ones f a , podr

Fn :n r :/ k lha bl a r de I ar ea f r i c a ni z g c i n de l os ha bi t a nt e s de Ca G l T e r de.
A nA ucar Ca br : des t ac aba l o que t an a bi n de non a i na i dent i dad c u l t urz . l os e puede af r i cgni zar elpuebl o en elnx ar co de s u pr opi a cul t ur a, que es s ui dent i . dad s is u ccl t ur ae s t lr ot a ElI e ng ua j ee su na de l a se xpr es i one sn l l si nn l e i E a t a s aut nt i ca s y concr et as de l ac u lt ur a Por l ot int o pa ra n? 1 :r eaf r i c ani za. ci 6n de G ui neaBi s s a u y Ca bo Ve r de i mpl i ca l ar e apr opi ac i 6n t ot : de l cu l t ur a, que t ambi n i ncl uye e ll enguaj e Di g o r e a pr o pi ac i np por q ue j a mi s de j 6 de e xi s t i rc i e r t aa p r ep i a c i n N i noi n col oni za dor puede cas t r ar alpuebl o cul t ur al me nt es zv o at r a v s de lg e noc i di o Elpr oces o col oi z ge ne r a una opos i ci n
. .

c i t a ra l g unose j e mpl osc omune s ,c i e r t ame nt e no c omo s i g no de e r udi c i n s i no c o p z oi n di c i o de l a me di da en que l a s di f e r e nc i a sc lt ur ze s ha ne i e r c i do una

i n i u e n c i ad le c t ae nl ap r o f u n d i z a c i 6 nd e mid e s a r r o l l oi n t e l e c t u 2.
Cuando l l evaba en Ch2e unas t r es s emanas s Zf a c ami nar por Sant i ago c os un ami go c hi l e no,y c on un t f pi co ges t o bras i l ef i o,l e pus el a m ano s obr e e l hom br o mi ent r as cam i n bam os. D e pr ont oc om enz las ent i rs ei ncm odo, y o pe r ci bfs ui nq ui e t ud y f i na l ment e me di j o:q pa u l o ent r e nos ot r os me i nc o. m2 a t ener l a mano de un hombr es ebr ee l hombr op Por s upues t or et i r l a m ano y l e agr a decfque me hubi er a he cho s a be r c6m o s es ent f a.C uando vol vf ac a s an n e pr e g unt :wt Exi s t e Zgo e qui v oc a do e n una c u l p u r a que r e c ha z a un
ges t o de a f ect o? p '
.

i n c r e i n l eyd i z&t i c a . Esd e c i r , n oe x i s t ei n t e r v e n c i nc o l o n i :q u en op r o v o q u e


una r ea cci n por par t e del puebl o que debe s er col oni zado Pi ens o que e s t e obl em a no es m er ament el i ngi i f s t i co, s Pr i no pol f t i c o ei deol g i co.l m pl i ca dec i s i onespol f t j cas por par t e deIgobi er no y delpar t i do.Per o es t as de ci s i ones pol f t i c a st a mbi ni mpl ka n unas e r i e dec o ss e c ue nc i a sa dmi ni qr a t i va sy e c onmi ca s En pr i me rl uga r cr eo que es t ar b s de acuer do conmi go en que s er f a muy t ont o que l os pue bl os de C a bo Ver de G ui nea. Bi s s au Sant o Tom l y Fbf nci pe s ea l e j a r a nc on z p l e t a n A e nt e de 1i di on l a po r t ug u4 s l op or qu ee se ll e n gua j e de l , s col oni zador Renunci v t ot dm ent e al os as pec t os pos i t i vos de l ac u l t ura por t us a( p or e j en z pl o, ae g ndos e al e e ra ut or es por t ug ue s e s l gue i ene s ent i do. j no t En elpr oces o de r ees t a bl ece r una r el a ci n con es t os q ds es,1 osexcol oni za dor es de be r f a na yuda ra s e hia rl asve nt a j a squ e podr h of r ec e re lpo r e a g u s .L ac ue s t i 6n es c un; o act i var y f or m n a l i z ar elus o de l os i di on a a s af r i clnos nat i vos pa r a que pueda nr e e n z pl a z a rg r a dua l n a ent ee ll e ngua j e de 1c o l eni xv do re nc n l pos t a l es como l g econom f a, l a poxt i cg y 1 a sf aa nzas . N o cr eo que s e pueda, de l a noche a l a nz asana ea duc l / cr i oio t odos l o st e xt osne c e s a r i os ( zbr os t r a ba j os doc ume nt o s ) Es t os pds es no pos e en l os
.

I l i e za gosn a s st a r de vi s i t Ta nz a ni a n Af r i c a.( l ur g nt e uno de 1 osdes c a n. ,e


s os,un pr of es or a f r i cano an x i go nz f o,n n ei nvi t a dar un pas eo por elcan a pus

h l j e nt r a s ca n ns ba mos de p r ont oc o gi mi m a no y e nt r e l a z s us de dos c on


I os n a f os c on : os if us en A os an x a nt es pzs e ando por elcs pe d de l a uni ver s i da d.

h l es ent ft e r r i bl e n a ent ei nc n x odo,Como br a s i l e ho de Inor e s t e,dondel ac u l t u r a


e, ppaf undam e nt e wacbhu , no podr f a ha ber r eac ci onado de ot r o modo. N o podf a acept ari rde l a m ano c on ot r o hombr e,SI ol o habf a hecho c on muj er es .

En un mome nt o da do s ol r mima no y yo r l pi da me nt e pus e amba sm= os en l os G l s gl os por t en a or a que vol vi es e a coger l a sf l st a r de n a e pr e g unt ; eg do,t ex i s t e Zg oe qiv oc a do e nt u pr opi aM t ur aq ue r e c ha z au ng es t o de dm t o' ,
.

n l edi os a de c ua dospa r a ha c e r l os i n de j a r de c ubr ll a s ne c e s i da de sb s i c a s po r l oc u2 de be ne nf r e nt a r s eal aa mbi le da d Es t ee s un o de l os pr o bl e ma s mi s


k m- r t ant ex r e s pect o ae l a cut ur a per o oo pueae a bor aa r s ei r ont unA ent ea de ot r as cues t i ones bl s i cas vi t zes par al ai nf r aes t r uct urs e xpens as , Es t os pa l s es de h en 2eva r a cab o l at r ans i ci n por f a s es enl peza ndo c on I ospr i nx er os c ur s os de l se s cue l a pr i nl sr i a, pa ra i ra vanzando a 1 1 es c ue l as ecundar i a de nv odo que en t c du pa r t es rlpuebl os i ent al a Di er t s d de expr e s ar s e en s u'l e ng ua j e na t i vo s i nt e nl or y s i ny er c i bl ni ng una r e s t r i c c i ln e it i s t a.En ef ect o s er n coher ent e sc ons i g o mi s m os en l ame di da en que habl en s u pr opi o i i om a y no eldelcol oni za dor hlsan,cr eo que exi s t e un gr gn Hes go c ua ndo
. .

Es t et i po de cos as no par ec et an s i gni f i cat i vo per o qui s i e r as e5Zr a 1 os l , ect or es de es t el i br o que l os i nci dent es apar ent en a ent et r i vi zes s on de hecho n a uy i mx rt =t es por que a ba r can l at ot aida d de nues t r as vi das nues t r as cul t u. r a s ,l os f a ct or es di s t i nt i vos que di f er enci an a l hon a br e de ot r os ani n a a l e s La
.

ul t ur a anx pEa l a hi s t or i ahas t al apr axi s .Porl ot ant o>es t osi nci dent est r i vi zes C

s i e m pr e me han r es zt a do f undam ent zes y cuant omB l osexper i ment o,mb m e g yudan a s e guv ' en cont a ct oc onnug 'o ns m o, d t i em m que a pr endo y r eiez ono,

1 B 0 1L an a t ur al e z a po l f t i c a de I a edu c ac i n pa f s e sc on a o Ca % h l e r de y Gui n ea Bhs a ue l i g e n un i di on x a na c i ona t A: es ol i da hz oc on t oda s1 a s di f i c ul t a desy ol f t i c a sc o n qu es ee nf r e nt a ne s t osnu ev os pa f s es.( l i chas di f i cul t a des s on n a ucho m a ayor es en z k ngol a y sloza n a bi que, donde a den x l s no e xi s t ee lc r i ono.( l l u ha r f a n1 os g obi er nos de di c hos pa f s e s pa r a e l e gl uno de l os l eng ua j es i nd ge na sc op a oi di on a a na c i ona l ?l l a c er l op odr f a i n x p l i c a ru na r upt ur ae nt r e1 osdi v e r s osg r uK s t ni c osque pv r f a ns e nt i r s el i n.
ggf s t i can a ent e des aut or i zados.Es t op ondr f a en pel i gr o elpr oces on s nx o de I a r evol uci dn.h k o obs t ant e,s t e no es el cas o en fi ui ne aBi s s au y Cabo s T e r de, donde exi s t e un i di on x a cr i ol l o que at r a vi es a1 a s di f er enci as t ni c as Elpr obl en x a pr i nci p2 esque es t os pa f s e sa dopt a n elper t ugusc on , oI eng ua .
.

Re v i s i nd eI ap ed ag og i ac Kt l c a 11 81 h l a c e do: t ( ? ># pi e n s a s# el zi de a qu eJ w& >1 qu er lc iol L ne : u. < # a nk n g onhh n te sd e c f r aqu ee lc *ol l oe sxp a/ ke F z J que J 'r e ml z l1 ,s i -u n c i 4n Fe f x g . ' AJ n y do n n i na nt e J: JA g ua i e por v z N i ? Fr e i n e Cr e o que ha s da do c on una de 1 a s pr o ba bl es r a z one s ,t a lv ez en e ln i ve li nc o ns c i e nt e,de que n ; u c ha spe r s ona s ,e ne s t ospa f s e s ,s i ga n ne g ndo s e a ut gi za re lc r i ono. Es s 6l o una r a z n. En r eZi da d e xi s t e ot r aj mt li c a c i n
i deol gi c a par as ur echazo. i l ur ant e nz uchos aos,des de l ai nf a nci a y en l a adol es c enci a, l :s nus n a as per s onas que l ogr ar on l al i E er a ci 6n par as us con a pat r i ot as f u er on n a a r cada s por un pr oces o de s oci zi zaci n en elc ua l1 os c ol oni za dor e s no r e conocf an e lcr i ozo

j e de 1p ens a n l i ent ot c ni c o,c i e nt f f i c oy p ol f t i c o.l u n s ni :osde Ca bo h r e r de t i e ne n que a pr e nder g e o gr a f f a,hi s t or i a ,bi ol og f a ,n l a t e n a l t i c a sy c i en c i as s oc i ges e n por t ug u s .Es t as e r f al a r ea deli di on : a na c i ond,no dell e ng ua j eq of i ci a l p . Se r f ac on a o pe di r l eal os ni :es de Br a s i l que a pr e nda nl a hi s t or i a de Br a s ;
e ni ngl s.Puedes i n a agi nar t el a vi ol a ci n de l a es t r uct ur a de pens an x i ent o que

c on : ol e ng ua j ea ut non : o y be l l o.Po re lc ont r a r i o,l osc ol oni z a dor e st e nf a n que c onv e nc e rZ p ue bl o de que e lini c ol en g ua j e v:i do e r ae lp or t u g u s .Si e n a pr e i ns i s t i e r on en que l oq ue ha bl a ba nl osc ol oni z a dor e se r a un di ze c t o des a g r a dabl eys a l va j e, pue s t o que e nl an a a y or pa r t e de l os c a s os s ea da pt a r on a 1 1
c ul t ur a de1col oni zador. z k quel l os que det ent an e l poder i n a ponen o xx Denc i ..

e s t os upon e:una a s i gna t ur ae xt r a nj e r a( c on a oe li ng l s )i n A pues t a2 e duc a ndo


pl ra es t udi ar ot r a as i gna t ur a.Siun ni ho de cabo ver de t i ene di f i cul t a des pa ra a pr endereli di on a a por t ugus ,i n a a gf nat el o di f f ci lque es apr ender ot r a sa s i gna. t ur as en por t ugus , Cr eo que en l os pr xi nA os a hos es t et i po de pol f t i cas debe hace r s e nx ls r ea.

? que nos que no l op os e e n de ben Zca nz a r l o pa r ap ode re m a p e za ra l c ov r v


a ot r os dent r o de s u pr opi os i s t en ; a de val or es cul t ur des . I l es pu s de es cucha r dur ant es i gl os que e l cr i ozo es des ag r ada bl e e zegf d. n : o l a gent e enx pi eza a c r eer s e es t e nx i t o. El e es cuchado a n a uc has per s onas bi en '

I i s t a.L ospol f t i cos t i enen que s ern a uy c l a r osen l ac ue s t i n de1l e nguaj eI l e h .n da r s ec ue nt a de que e ll e ng ua j e no es s dl o un i ns t r un x ent o de c on : uni ca c i 6n,
.

e duc a da s de z k f r i c a de c ln A e que e lc r i ol l o no e s un l e ng ua j e,qv e de h mn n z a nt en ere lus o de 1por u a g uspor queesun l e ng ua j es upe r i er .Si e n z pr e1 e ss e : l a ba que s ue vzua c i 6n delc r i ol l oe sunaf or n x a de r epr vu c kl ai de o l o gf : don nant e, l a de! c ol oni za dor , y que es t os e opone a l al uc hq por l a zi er lc i 4n. Es t a ss on 1 as r a zones i ncons ci ent es e i deol g s ca s que nevan a n i uch. g ent e ar es i s t i r s ea nt e elc r i ono.Per o es t as r az ones s on a n a eaudo di s hnv lw dx:,t: gent ei ns i s t e en que neces i t aa vanza rt ecnol gi c a y ci ent f f i ca n n ent ei xqq i b

s i no adenA is una es t r uct ur a de pens an x i ent o de ls er naci ona t Es una c ul t ur a ? i part i r de l o que he l ef do en t us es c r i l os cr eo que s t e es t an a bi n t u
.

punt o de vi s t a.Sies t os paf s es conl i nda n ut ni zando elpor t ugu s con a oi di on n a of i ci : pol f t i co y c i ent f f i co dur ant en a ucho t i enl po, l ac ue s t i 6n s e har nueva.

n R e nt ep ol f t i c a,p or que e li di on x apor t ug u sde t er n x i na r l af or n x a c i n hi s t r i c a


x s, yc i ent f f i ca,penet r a ndo c on s ui deol ogf a en eln a i s n n os er delpue bl o Aden exi s t e ot r o pel i gr o en l a cont i nui da d de1us o delpot ugus :elel i t i s n a o.Pues t o
.

ot r on A o do p epone e np el i gr ol al uc ha p orl a ibe r a c i dn.Esc on : oK ie 1

: / .

c r i ozo no t uvi e s et odas1 a s pr econdi ci onespar as a/s f a ceres t as t tp e q :,*1 p*: 1 2. n : ent e en el r ea de l as ci enci a sn n ode r nas .l a da de t c x l o es t o e: : % ;$1

que s on e duc a dospore lc ol oni z a dory p orI ot a nt o don x i na nn a uy bi e ne lp or t u. gu s 's l os on bi l i ng ue s1 o s po l f t i c os y s us hi j os . En e s t es i s t e s a ae duc at i v o z l ot r i unf l nl a sf an a i l i a sy i x l e r os a s .Lo s hi j os de e s t a sf a n a i l i a ss on l os ni c o s que x e des t acan en l os exs n x enes y obt i enen buenas c l as i f i cac i ones son 1 os ni c o: que t i enen a cces o al a ci enci ayl al ec nol ogf a I ) e es t af o r n x a,l an a a yo r p l r t e de l os ni gos ,hi j os de c a n x p es i nos ,q ue da n ex c l ui dos .Eldf a de n a a :a na, 1 : nue va g ene r a c i n de pode p os os s l oi nc l ui r la I os hi j os de l a sf a n z i l i a s que
. ,

n x i s n : os a E es q ue e s t er az onn n l i ent o esf zs o.En pr i n l erI u gl r ,j 1 * un l e ng ua j e que s u r gi es e pl e na n n e nt e des a r r o za do e nt odos 1 0: t e r r . : @ei bl . 1 f un ci one sc on z uni c a t i va s .U n i di on a as 6 l o pue de de s a r r ozs r . e . . e n pr i ct i c ae nt odos l os t e r r e nos y s el e br i nda l ao mr o i k l. 1 p . 1 .1 : : s uc e da.Cua ndo e s t a ba e nz k f r i c a ,s oia de c kq ue t o do e s t oh : v 41 u : r : :1 : pr v uc t i va de l as oc i e da d.Po re j e nl pl o,ho ye n 3f %l os l : f1 1 ' e ur op eosbe nosy a va nz a dosbus c an e ln n ode de des e nvol ve r . ec on 1 1
gf at e cnol gi ca des a r r onada por l os nor t ea nz er i ca nos.C- & no ci re s t os t r n a i nos,e s t os i di on l a s eur opeos s e ve nI or zados . i n/@l .' .

oc upvn el poder en 1 a ac t uZi dad Es t o gener ar lt a n a bi n una gr an di s t anci as oci : ent r el an x ay or pa r t e del puebl o y es t os ni uos de l a sf ao a i l i as que det ent an a ct ua l nx ent e el f xxs er, q u e s on l os que ocupa r l n el gobi e r no e l df a de n a a :a na En l t i n x ai ns t a nci asl a pol f t i ca l i nguf s t i c a, que cons t i t uye una di nz ens i n de l as pol f t i cas c ul t ur za cv ba r pr of undi zando en l as di f er enci as ent r el as cl as es s eci zes cr eando una '
. .

n o si n g l e s e sc o n x os t r e s sei n p u t .En Br a s ;d e c i n a c s :n Es dd z
.

k
'
' -

. # '
'

s i g ni f i c aque e lpor t ug u sbr a s ge ho,e lf r a nc sy o t r osi di oz a l sq p : :i z : s

i nmens a cont r a di cci gn r evol uci onar i a.

r ado es t os t r nnos i ngl e s es s ean i nf er i or es .Es t os i i Eonx as s e v alxt k a apr opi ar s e de e s t os t rn a i nos ' ? * Cuando mit r a ba j os e pubDc porpr i mer g vez en l osEs t a dos U j .

1 8 2 1 La na t u r a l ez ap o l R i c a de l ae du c a c i n
q ui e ne si ns i s t i e r on e n que ve r t r a mos nues t r oc onc e pt o de c on s c i e ndz a ao o G c onc i e nc i a c i unv e n un: f r a s ee qivde nt ee ni ngs ,Yo me ne g u.f po rq u(
no ac e pt v es t et r mi no? Yo no t engo que ac ept a rs ows s per ol o he hec ho es t as f a bas noci ones a c er ca de lc r i ono.Es t et i enen t oda s1 as pos i bzi dades de

Re v i s l 4 n de I a pe ua go gi ac d t l e a $1 83
1 r C : 3 s )e s t n Yl H - ent e n e r c one ct a do:c on,c o n c i s nc o n ye x e es z n h i r nt i da d.A> da n ade f ende re lpp a p i os e nt i do del ai dent i da d ys on a bs ol ut s mo t e
ne ces a r i os en el pr oc es o de l al ucha por l al i ber dn.

t po r qu no a c e pt a rc ons c i e nuz a p a e? ' ' Cr e o qu ru na c ea z pp c ns i n s dz de l a na mr iez a de lf eng ua j e di s i pa r f a

hl a c e do:d De qu w/v e r uc a y a c uvoan s&J i nt e = uc i one se apw kmg ua i e tc ul t #r 4 A Pe n 5 4 m>n* . 7


FnHY : F teden exi s t i r pe r f odos dur ant el os cuzes es t as i nt er r el aci ones no

de s a r r o :r y de s c ubr /s u sp r opi a sf o r ma sde e xpr e s a ri de a st e cn ol dg i c a sy c i e nt f f i cas .La c ues t i n pr 4 c i pd esper mi t i rque I agent e cr ee y des a r r one s u pr opi o
e z i o:o. E1 c r i ozo s l o puedea s lt em at i zv l o1 a& per y ona s que I o habl a n.

e x i s t a n.H a y una c i e r t ar e l a c i dn eot r e pe ns a mi e nt oyl eng ua j ec omo e xp r es i n del pr oces o del pens ami ent o en s f y el ca r lct er conc r et o de l ar eii dad del
que ha bl a, pi ens a y ha bl aa y habl a y pi ens a. Podr f amos i ncl us oi nvent ar un

hi a c e do:En e lc a wN # e& s o c i ol i n g nl s c ae xf s l e wu c ha j l f og r w y os ob c
2i nlv v euc i n e r/e kmguaf ey s oci e dad e /annn si sJeJna /que Je y e -pe g/ el>n.

nu ev o ve r bo, r la bl a r . pe ns rF o qp eos a r ha bl a r p,
En un det ermi na do cont ext o de es pa ci ot empor z,es t es er c ul t ur z s ec r ea

zxl / e alpr o -e > y c o ns - ar & di f e umc i a c i 6n s e x ua le llx gl f y lg e kmz ua j ev

as fmi s mo j unt oc on ot r oss e r e s ,de modo s i mnv a l af or n z ae n qu e me c ons t i que n l eng ua j e y mip ens a mi e nx op o n una upi da d di zc t c a .Es t i n pr of unda.

i c a , yJ , f s u c e s i v q me n t e . z De q u y o n n a p x e p e . v l) z g u e e o u v a . a r i o n e sa e y kn t u a i ec owof ue <aanug oxf y a pa r ad e s a f i ark po s i c i 6nplpf lgf a l ad e 3a , /: umq.


do kmgua i ee y iri r ? FM i M : En un m om ent oc oncr et o de l al ucha por l aa ut oaf i r m ac i n s i endo l as e. s omet i dos y expl ot ados por l a cl as e gober nant e, no ha y gr upo s oc i i n ' ic ni s i qui er a una naci n e nt er a que pueda em pr ender l al uc ha por l a Dber a ci n s i cm c e de un l e ng ua j e.

t u y oc o mor e l a t i v oal oq u en os o y ,e ln s mo mu n d oq u en op o yy o .Cr e o

menl e ar r igados e n un c ont ext o.De modo que s ihay un ca mbi o de cont ext o, no s er lS uf i ci ent e par a di l undl m e cn ' n' ' c am ent e una f or m a dj f er e nt e de pens ar Ba bl r;t endri que pr oduci r s e pez ne ces i da d. C r eo que una de l as t ar eas de una educac i n cr f t i ca y una pedag og f a ra di c ir es i de en ayud% Z pr oc es o cr f t i co de pe ns rha bl r ar e c r ea r s ee ne lr e c r e a c i n de s uc o nt e xt o En ve z de a s un r

J a n : i s pu e de e xi s t i r una l uc ha por l al i be r a c i 6 nyl aa ut oa f i r n A a c i n s i nI a


f or maci 6n de una i dent i dad,i dent i da d de1 i ndi vi duo de l gr upo,de l a cl as e a n1 os c onE k c t os .s e z n s oc i ? o de l o que s ea.Y en l a me di da en que aum ent ' dem ues t ra l a exper i enci a,1 os i ndi vi duos,gr upos y cl as es s oci ies aca ba' n cons W
.

qu* ts t ar e c r ea c i n s e pr o duc es 6l o en e l ni v e ln 4 e c ln i c o( e s t o nunc as uc e de )


l a pedag og f a deber f aa s umi r elr o!de ayudar a r ef or md u es t e pe ns a nent o. To memosc omo e j e mpl o Ca bo Ve r de.Cab o Ve r de haca mbi a do r a lc /me n.
t e dur a nt e1 os l t i moss ei s ahos ,m Jso m enos,por que ya no exi s t e un cont ext o.

t r u ye n do mm ost r a s1 os c u ze sa br a z a ns ui de nt i da d yl a pr ot e M e n e nt i e mx s
de guer ra o de paz. ' - ' ' Si no ex s t es ent i do de l ai de nt i da d, I aI uc ha no es neces ri a; s dl o he de soy deci i dament e di f er ent e del combat g s i es t oy m uy s egur o de m f mi s mo ot r o. E1 pr oces o de r a zona mi vnt o e ss i nula r pr a I os gra pos, i nc l us o en un ni velbl cons ci ent e.E n es t e pr oce s os ubc ons ci ent e,pr ovocado por l a nat ur zeza
.

o bi e t oc omo de c i di da ment ee x i s t i una v ez e nr e l a c i n 2 c ont e xt o. s uj e t o,Po r ou gi,Ca bo ver de ha c or t ado elf is o cor dn umbgi c:.Por l ugz s oEa pens r que ex s t f d un cor ddn um b ' zi M pe r of a ml sl o hubo. Pa r a que exi y t i e d e ua Ver dader o cor dn um bii calt enf a que ha ber una cone i n hi s t 6r i coexi s t e nc i ? Y en el c as o de C a bo Ver de s t a no exi s t f a. La c onexi n f ue i m pues t a por Por t ugz. Per o, a f or t unada m ent e, el puebl o ha cort a do el c or ddn.

mt ' n ma de lc onf Dc t on is i qui e r .r e c on oc e mos e ls i g ni f i c a do de nut s t r ae 1 a bor . . c i n de un l e ngua j e pa r t i c u l a rn z i ent r a se ne lni v e lc ons c i e nt e nos de f enden A os dur l nt ei sI uc ha po rl al i h mr a c i n.Por e s ol o sc o l o ni za dos ne c e s i t a n pr es er v a r

i Qu s uc e dr t a se lc or t r ? Ca bo Ve r de c oa e nzs a g at e a re ns ue xpe r i e nc i a i nf a nt z de s e r ln l i s n z o.Ca bo Ve r de t r at a de e nc ont r a r s e as fn s n l o.L o que i ue r aP ens a n A i ent o. l e ng ua j ea nt e s de l ai nde pe ndenc i a no pue de s e gui ri g ud,

s uI e n g ua j en v t i v o.Y c u a n t on a ss o f i s t i c a dol oha g a nsq A s sdi f i c u l l a d l st e n dr s


elcol oni zadoz pa r a eonn pz ead br l c, y de ese af or na g odr n ut li za r su l enzuaj e p?r a def ender s e del c ol oni zador. - '

s e r f aZg ode n l a s i a d ode s i n c z o n l x a do .Pe r ot a n a po c oe sr es i bl ec a n z b i a ra r t i f i c i a l .


n: enf ee lcont e xt o a gz an es c a l a.Por es oa dnr oa lpr es i dent e de Ca% s / er de, ' z k r f s t i des Per ei r a. En Pr a i a pr onunc i un di s c ur s o dur ant e el cuZ hi zo un

? kn a o do de e j e n a pl os ibi e n no p ue do c on a ba t i re ns u ba t a na ul es ol i da r i z o
t ot zm ent e con l a por t ent os al ucha f enl eni na. si bi en s oy un honz br e,oue do

e xt r a o r di na r i aa f 1n l a ci dn qu et i e nt n a uc ho q ut v erc o n nue s t r aa ct a :c onv er s a c i n:Gt i eneran n os nues t r al i be ra ci n y expul s anz os a l os coi oni za dor es ./ k hor a

s e nt :c on x o una n z uj e r y no m a ta t e r nor i z s de c l r q o pe r o1 ul i er a c i n f e r ne -ni aa es s u pr opi al uc ha . Nec e s i t a ne l a bor a rs u pr op i ol e ngua j ef e me ni no Ti e nen que de s t a c a r1 a sc a r a c t e r f s t i ca sf e n l e ni na s de s ul e ng ua j e,a unque ha ya ns i do s oci a nza daspa r a dey pr eci ar l oyy er ci bi r l o con: o dbg e ha dec i s o.En elt r ans cur . s o de s ul uc ha ,de be n ut gi z a rs u pr o pi ol en gua j e ay no e lde l oshon a br es .Cons t . de r o qut e s t a o va r i a c i one sde ll e ng ua j e( l e ng ua j ef en z e n i no,l e ng ua j e t ni c o,di a.

ne c e s i t a n l osde s c ol oni z a rnue s t r a su l e nt e s y > .r ) ee s os et r a t aexa ct o n n e nt e .l k e c e . S i t a mos dt s c ol oni za r1 a s me nt e s ,por que ,s ino l o ha c e mos nu es t r o mV o de P ens a r ent r a r ie nc onf zc t oc on e l nu ev oc ont e xt o que s u r j a de l al uc ha p or l al i ber t ad, Es t e nue vo c ont e xt o hi s t r i c o,que e s t e nt r e l a za do c on l ac u l t ur a,s l o Pue de s e rnue vo en l an a e di da e n que ya n oe s t c ol on i z a do.Ca 1 S r e r de t i ene

1 :4 1 t a na ur al ez ap ol f t ta de I a ed uc a c i n

Re v i s i n de I a pe dl p@ gl /o aj . jj .g
una m ent da d dl f er ent e y una cd ba r a dzer ent e que s ur ge Ci er t os pat r ones de comw rt ae ent o clm r u que f ue r on pr ohi bi dosporl osc ol onl xador e s' lcl ui
. -

gj d Por que I anat ur deza nis made l aeduc ci n t i ene l asc u ade,j nhrs: nt . . pq:q

dos d l e ng ua j e ,y ot r a se xp r es i o nesc omo l ap oe s f ayl a ms i c a' es t b nr e a pa r e

S e r po l f t i c a ,a s fc omo l a pel f t i c a pos e ea s p ec t o se duc a t i vos .En ot r g : pd - .


un a ct o educ at i vo t i ene nat ur zeza poit i c a' y un pc t o poDt i co t i ene net qr e duc a t i va Sies , .ju:, . t o es habi t uzment e as f ,s er f a er r dneo deci r que 1 6j oj ci n de Lat z oa r i ca t i ene nal ur zeza poBt i ca.La e duc ci n t i ene nk t?r
.

ci mndo.t- gtnt t ahor e clnfnat c on l a ca b tza tr gui dq nra ndo d f x ent e ' Exi s t e una peda gogf a de1canna r en es t e nuevo c om> r t p mi ent oR e lc ami nv Dbr em ent e. Todas e s t n cues t i ones c ons t i t uyen una nueva f or m a de pens r y
.

u na nu evaf or ma de hz bl r 'Ahor a pue de sve re lt r e me ndo pr obl e ma qu es u r gi . % f is ie s t e nue vo w ns a mi e nt on oc o A c i di e s ec on t ll e ng ua j ee xi s t e nt e U na nueva f or ma de pens ar expr es ada en ell enguaj e de1 c ol oni z ador no c onduce a n ngn s i t i o.
.

PO l f t i c ae nt odo elmundo.En t r mi nos met a f f s i c os ,1 1 po xt i c :e : d :1 n. d* 1 *Q dQC A C i R'S R ?2 Y XQ S Q V >G e* C ?e l Pr i n l er mun do O C De 1t eM r mund/. C uando un educ adores t udi a una s i gnat ur ae n par t i c ul gr( por e p . empl o, o f l i r oux anHiz a elcur r f cd= ocul t o) ,t odas l as i ns t a nc j a s educat i va: devi enen

hl a c e do: Re & n e c t oJ eY ta ba j oJea l f a be dz a c i d n'uJ JdeZJphn c p kspr e oc xpucf one s ke Qs us fI I-J/ S nac o nn JD/>OJ IJJ Je s 4xe no p/r ec e apl i c abk 4

a ct ospo l f t i c os .Niy o nina di e pue de,e n mV o Zg uno,c ont nu l e c ge s t o.P@r


1 0t * nt b, 1 * Zit v dt* ? Pbl f t i ol de 1 * tduci fi h ?* elexot z= de P*l 2n Freke

q nc /rpx/ o que no J e /t e w- un s .T ' P/ JK &:aboA re J Mc ue s 6 n y / G> / cowo a Xs/ O r WJ :e n #N' s e P& / d' NG PI i C d r ql l t '# #n 7 #&d & *J e d uc ddt q s ? as Fr e i z e :W s de n s p' i n l e r osvi g j t s pot e lmundo i nc l ui do d phn l e r mundo, Cr eo, s i n ' om l ado es t aspr egunt a sbs i c as m e han f em bg r go,que en l osd t i mos ws os es t et i po de cuest i onam i ent o ha di s nnui do un poco En pr i mer l ugar a ha bl emos de l a cues t i dn dd t er ce r m undo de nt r o del pr i m er mundo A par t k d xy tx i enci asc ua ndo vi vf a en l os Es t a dosUni dos( f umuy f ei i ze n Cambe nse i dge,y adn r ecuer do l ac aBe donde vi vf a, en Br oadw a y) ,des cubr fl a pr es enci a dr el t erc e r mundo en :1 pr i mer m undo o de l os g bet t os en l os , como es el cas E s t ados Ui dos .Ta m bi n des cubr funa f er oz di s c r i mi nac i n r a ci d y elchauvi ni s mo l ba g:l s t i co, que es un t i po de r a ci s nn o.I l es cubr fy vi v.es t ar ea zda ds i . mdt l neament e.Tam bi n s ufr fdi s c r i mt ' na ci n ( t Z vez no t ant e como ot r os ex y r a nj e r os ,es pe c i a hne nt ei nmi g r ot e s ,por que muc ha g e nt e me c onoc f ay s a bf g d e ' Rt r a ba j os ) .Pe r o a ve c e s me s e nt f di s c r i mla do.L os que pe ns a ba n qu e e r am1 e s pa ot m e t t a t a ban con m is cones i a cuando l es dec l a que er a br as i l eho . I Supongo que es o er a por que no ha bf a dem as i a dos br as ie sos en C ambr i dge! 32 des cubr l e lt er cer mundo dent r o de l pr i mer m undo m e per cat de l o obv i e:l a pr es enc i , a de l pr i m er m undo en e lt e r c er o l a cl a s eg ober na nt e Ls s i t aa d6 , n esmuc ho n l i sc omp l e j ae nl osEs t a dosU ni do sy e ne ln e s t o de lpr i me r mundo Pues t o que 1 os Es t ados U i dos a c ons t i t uye n exc l us i v.ment e el pr i m c m undo, y pues t o que Zgunos educador es no yo d cen que m i enf oque de V zf a ht a ci n es s , , l o vzi do par a el cont ext ot er cer m uni s t a, podr f an : ma e nos a pl t c ar m i enf oque a s ui c;ment ei dent i f i ca bl et er c er m undo El pr i nci pz pr obl cm a es que c ua ndo es r os educador es di c en que l as pr o. pue s t a sde Fr e i r es ibi e ni nt e r es a nt es no t i e ne n na daque vercon una s oci e dad ' ' c ompl e j a t bn ut di za ndo c once pt os e qui vocados Las pr , es opues t a s educa t i va s que ve ng o ha c e ndo des de ha c e va r i os a hos de r i va n b s i c a ment e de dos i d e as bas t ant e obvi as y nada s i m pzs t as En pr i merI uga rl ae duc a c i dn s e a en I au ni v er s i da dl ae s c ue l as e c und%i a l a pr i m ar i a o en l ' ' ' ' aa l f a bet i za ci 6n de a di t os , es un act o pol f t i co kper qu?
. . .
. .

pe r t e ne ci e nt e Z Te r c e rh lun do. e n Zf / be t i z a c i n o e ne s t udi os s e c unda r i os ae duca ci bn cons bt e en un: yrr l e , l


de t eodas Zrvadas a l a pT l ct i ca.N o poden a os tvadlnos 2* ts t t btc bo.Y* * t r at e de t i aqufen sf as s ac hus et t s,o de mf en Br as i,no i m por t a qu e: t enM: : , di s cut i endo ( en t u ca s o, l i ngf s t i ca;en el mf o, l ar e l eci dn ent pe educ*dor ; educ ando) o qu e pa r e c e mJ si mN r t rt ee s d obj e t o de c onoc i n ient o qee , l s e nosi mponecomo educa dor es U na vez que nos i nvol ocr am os en es t syelqt % educat i va, queda m os t ambi n c om pr om et i des c on una Pr i ct i ca de conoci nie nt o Podem os t r at ar de apr ender un conoci pl i ent o pr edet e r nnado, exbt ent e, o podemos t r at r de cr ear un c onoci mi ent e que a;n no exi s t e,i nves t i glndo. En t odo e l m undo e s t a s pr ict i caa educat k vas k m pl can e1 ac t o de c onocer . La cues t i n que debem osdef i ni r ahor as er ef i e r e a cuZes s on nues ug s poe e t ur as en es t es act os de conoci nent o. (Cuzes s on nues t ra s conceN ' onu :n
.
.

SJ e XJ /t em- undhl #Fs eP/e de e nc ontat#r r*p de1FW-G mundo, kIv e zalc o

En s e g / n d ol ug a r ay as e ae n Br a s i lo e nc u dq le ro t r os i t i o,y : et r q bg /

l at e or f a de 1c on oc i mi ent o? i cmo a bor da moselo bi et o de c e noc i nie nt o? 41 2

pos em os ? tr ge va os en el por t a f ol i os pa r a di s t ri bui r l oe nt r e nues t r os ez ta. d e i a nt e s ?t ut i l i z a mose s t eo bj e t o de c o noc i mi e nt o pr a Z me nt r al ose s nt li .ni t eso pra e s tm ual os a c ono c e r ?t Los e s t i mul a mos a a s un r e lr olde s u kt ) d e t or oe er ec p es pas i vos de nues t r o conoci nent o? Bi en s t a s no s on s o cues t i onesdeIt er ce r m undo;s en t em M ul ver s zes. pe r o no' qui er o decl que no exi s t an l f mi t e si m pues t os por di f e r ent es cul nxo , j po f y j cas e i deol 6gi cas.Exi s t en l f mi t es r eal e sal a pr ct i c a democ r t i ca de conc. z c er' t a nt o en es t e p s como en c uzqui er ot r o. U na vez m J d, l g expe r i enci a e duca t i va c r eat va y cr f t i ca no es un e xot i s m o de1 t e r cer mundo. j f bi En l aaae t i z a ci n,l os e duc a ndos de be r f a na s um/ el r o1 de s u j et o se n di C1PF OCt9 O mi S mO de donfnars ul enguaj e st esuni ver s i t ar i os debe-

t rse s t u a r f a na s uml d r olde s uj e t osde c onoc i mi e nt oe ne lj nt e r c a mbi oe nt r ee s t udi an.

t es que s ben.) bvi ament e,l os m ae s t r os no a be nye duca dor es que t ambi n s ;

s o nl os ini c o ss uj et os que s a bc n.

S1P?Rt 0 de Pa r t i da en es t e pr oc es o de conoci mi e nt os ec ent r ae nj as expec-

t a t i va s y di t kul t W sque a f r ont z nl o se du ca ndos e ne lpr oc es o de a pr endi z l i e

1 8 6 IL an a t u r a wz a pxl l i c ad eI ae du c a ci n
s egze f . y no en l as expect at i va sy c onodm i e nt w dd educ adon Una vez m is , que no s et r at a de un exot i q mo k er cer mundi s t a.

Be v i w nd e x pe d ag ogf a cr i t ta I 1 z 7
nolc oe nl a medi da en que 1 as expr e s o. Es t e Bbr o na ci de nu v ncu l oc on 1 asmuchasr ea sdd mx do delc onoci nuent o que vi vfy e xper knent azfdonde

hl 1 Zl J de es t osa r g ume nt os ,e s t o y pe ns an do e nl ac ohe r e nc i a de una pos ambi n es de t ura pol f t i ca e n el m u c o de una per s pec t i va pedag g i ca, que t nat ur zeza pol f t i ca, y por l ot ant o,en l a cohe r enci a de una pos i ci n t er i c a en el me c o de l a pr ict i c a de es t at eor f a. ; A vec es l e: educaA v s e ol vi da n de r econoc er que ngdi e puede i r de
una a cer aal a ot r as i n cruzar l a caze! N adi e zcanza el ot r ol ado par t i endo vel de l ns m o. Sl os e puede zeye < ot r oI ado pa r t i endo de l opue s t o E1 ni

vi vi e s e,t r a ba j a ndo y e ns e a ndo c on n us t emor es ,c ompr o mi xs ,s e nt i ml ' ent os , conl i anza y c or ai e.Es t e Dbr o es r a di c2,et i mol gi ca ent e habl ando. Sur p' de l aspr of undi dadesde f r agme nt osde l a ht or i ay l acu l l ur al a t i noamer i cqnu , en es pec i d 1 as de Br a s i. Es t el i br o es t ls at ura do por el t i emm ,I a hi s t or i a rl a cul t ur a. Y c r eo que as f rs como el l i br o adqui r i s u u ver x n l i dud,
N o Cbb o que l a un i ver s zi da ds ea pos i bl es i n una vi br ant e comui dad com o Punt o de pa r t i da.N o gener A am os s i n bas a r nos en pu t i ci u es .Se es pa r t i cu.

de n c ono c i n ue nt oa c t ui e se lo t r ol a do pra n use s t udi a nt e s .De bo c ome nz . des de ell a do opues t o,d de Bs es t udi ant es.h:conoci mi e nt o es mir ea nda d, no l a de enos .De m% o que debe pr t i r de s ur ea nda d pua t r a er l osa l a nla Un ma es t r o podr f a ar gument u :cy ul fva ot r a n g enui dad r omlnt i ca de Pa do
.

1 a ra nt esde s e runi v e az .No s e pu ede de j a rl o uni ve r s z pa r a zc a nza rl ol oc z.


Par a mf ,t oda uni ve r s zi da d que pueda hlber en Pe dag ogo #e/ ophm W o de r i . Va de1 vi gor y I af ue r za de s u car s ct er l ocd .N o t enf a ni l a pr et ens i dn n i el S ue5O de des ur r oDar una t e or f a uni ver s z c on es t e Dbr o.Si n embvgoal a cues -

Fr ei r ep.Si n em br go,i ns i s t o en que no hay r om ant i ci s m e zguno en es t as i deas Le que a qu l encont r amos es coher enci a epi s t emol gi ca con per s pect i va pol f t i ca.
.

t i n e s que e ll i br oc ont i e ne ci e r t os t e ma s de i nt e r s uni ve r s z.Por e j emp l o.


he r ec i bi do coment ar i os de m ucha geny e de As i a y Af r i ca di ci endo: qL'f s u

En e l pr i me r mun do pa r e c e ha be r me no a pr e g unt a sa c e r c a de l a vzi de z de n ut e o r f a y pr s c t i ca pol f t i c a,po r que l o si nt le c t uZe sy e duc a dor es de I os Es t g dos Uni dos ,Reha o Uni do y Eur opa que as umen un compr omi s op ol f t i co e s t s ne s t udi a qdo mi st r a ba j os r i gur os a me nt e. si bi e n pue de que no s i e mpr e es t n de acuer do conmi go,muchosven l avi a bg 'i dad dees t a si de asen elc ont ext o de Ipr i mer mundo.En 1 c a mx de l ae ns e ha nz a de li ngs c omo s e g un do
i di om a en l os Es t a dosU ni dos hay una ci er t a cant i dad de m aes t r os y pe da gozos

zbr oya hor ac ompr e ndo me j o r mipr o pi o pis p. Ja mso l v i da o l una c a r t aq ue r e c i bfde un s ur c or e a no qu e me di j o que es t a ba l e y e ndo nu l i br oe ns e c r e t o ( no S ; ni s i qui e r a cdmo pudo envi ume l a crt a) ,hle da ba l as gr aci as por que mil i br ol ta y uda ba a e nt e nde r me j or s us oc i e da d.F f er e c i bi do c a r t a ss i n i re s de ot r as per s onas de l r i e nt e.En una de enas ,el c ons ez va dor de un mus x me di j o qu ee lt er c e r ca pf t do ha bf ai niui do e n lde una ma ne r a dec hi v a.
tl i y m it em lt i c os y f f s i c os que t ambi 4n me han di c ho que s es i ent en m uy

c r f t l c osq u et r a ba j a ns e g u nl a sDn e a sg e ne r ze sdemip e ns a mi e n t o.An n BJ r t l ace hol fe I r a Shor t a m bi n i nc or por an nus i deas e ns us t eor f xs y pw ct i ca ; :

i n i l u i d osp o rn ut r a ba j o.E l a c ea p r ox i ma dw me nt eu na 5 o y me d i of u ii n v i t a do
a Par t i c i par e n un cont pa r at es i s doct orzes de I D epv t am ent x de Ff s i ca

g pr ovi ma da me nt ec i nc oa sos s e publ i c : en Y e ma ni a un nbr oi nt e r es a nt ey vol umlox ,Le anv f x: wi i Fmj x,que i nc l uf a un exper i me nt oI i ne? s obr el a
e duca ci n pr ee s c ol r s egun nsm tt odos.En Pe da gog #e;opani do y en car ku 4 G vf e a3f J J Jw he s e :dado que m i sexper i enci asdeber f a nr ec r tar s e y no t r ans .

de l a U ni v er s i da d de S o Pa ul o.h : e di j e r o n que es t ud i a n aust r a ba j osc ida doS a n l ent e( no como a s i gnat ur a,por s upues t o) .Y un es o adi ant e de dl cho depar t ame nt o pr ts ent una x es i s doct or z t i t ul a da qc6m o e s t udi a r ci enci a des de una Per s pec t i va f r ei r ei anap.

pl an t l r s e d pr i mer mundo;de be r f a nc r e a r s e nue va me nt e.

En un ni ve lg ene r i,mi st r a ba j osha ns i do e s t u di a dospors oc i 6 l og osy t e l o.

Al l c e de)I s u r a rt e &v ar onv e nw c i n av z e 8cr n r e n don n #xe v/ g vv l lp e v s Ye e s L i n< som s i e n do e l Ylua ,po r/ sj c o l .Alwf y wo de npo,Rj c s r gb l o0. * ,Fm/ o/rdet e ol o g o# e & Un- i L d dezf g l y rc lv l e z s,b ad i c bo gvee wpe z d
le nt e lNvo o Te s um e nt o ge x pxg , Je 1e r pe dagog f a de ) opr i nudo,v pue de s

g ol de Eu y opa ,1 0 s Es t a dos U1 dos e l nya t e r r a. E l a yt e ma sde Pe da g o g oJ e ;o pmi d o que e s t l nr e l a c i ona dosc on e s t osdi ve r s osca n z posde lc onoc i n e nt o.si i sdi s c us i onesa c e r c adees t ost e ma sno p r opor .
ci onan neces a r i am ent er es pue s t as,per or epr es ent an un des a f f o.Pr ovocan una

d e c p al g oJ c e mu d eli -- c l o eu e le a e :t e om e d uc a :v /e s di f e cnts c a mpo s


deI : ,:,r ?

r ehe xi n c r f t i c a porpa r t e de f f s i c os ,ma t e m t i c os ,a nt r opl o gos ,rt i s t u,mus i .


cos y ot r os .

F* Y:A l ol a r g o de n vf da ,e s pe c ime nt e de s pu s de que Pe da g o t J e / o s mMo I u es e pu bl i c a da en 1 o s Es e a dosU ni dos ,y t r a svi a j r port odo e lmundo,he obs e r v a do muc hu pr c t i c a se duc a t i va s qu e pa r e ce nh a nu i da s de 2> n
mV o por m i pens a ngent o. D i r f a, por l ot ant o, que l o que he es cr i t os obr e e duca ci n pos ee una di m ens i n uni ver s z .Tengo l ai m pr es i 6n de que Pedo gog i s t oe n elas pect oa f e ct i vo delopdw f l s qr gi de una kwga e xper i enci a vi t d Ins de I a s cos as,I asi m e- i oneshum - s t i case i nt it i va delact o de conoci ngent o l o1 a sr e c o. N unca pongo l os s ent i suent os y l as em oci ones ent r e pu nt es i s sd
,
. .

Dur i nt e un s emf ' na r i o gu e di r i gfe nl a Ui v eHi dl d de Yo k,e nI n/a r n, un e s t ud i a ny e me di j o,v pa lo,y o no es t oy i ns c r i t oe ne s t es e mi nu i o.S oy un ex es b a di a nt e de lde pa r t a n z e nt o de mus i c a de e s t a uni ve ai da d.soy ms i c oy
C om N e i t or.Vi ne par a deci r t e que he l e f do Pe da g ogo #e fo pn b nl o y nl ec onn a o. vi t a nt o que he es cr i t o una ve r s i n m us i c? de ll i br op,Su com ent ui o mee nl oCi on t ant o que e nm udx f por l as or pr es a. Luego nos es t r echnmos I a m o o.

L f diun ab r a z o yI ed i j es enc la me nt e :v 4 e ie gr o muc hop.Cua ndo p e gr e y * Gi ne br :y s el od i j e an ub i j o,que e s un mu y bu en g ui t a r r lt ac l s i c o me

1 8 8 IL an at ur al e za p af t i c ad eI ae du c ac i n
pr e gunt :u cmo pue de s er que no I e hq yas ' do que me envf es u me i ca Pa r a que l a pueda t ocar ? hle e ncant ar f at ocar Pe dago g #eJ opamoo.. Sl o pude de c i r l e que l as oq p r e s a me ha bf a de j a do mudo. Pe d ago go #e/o phnn i do me ha abandona do en un det er nuaa do punt o de s u t r a yec t or i a.Es t o me par ec e her mos o,por que 1 osnbr os ,< i g u2 que 1 % per p onas , debe n dc anzar s ua ut ononua.M or a,cuando veo Peda gogu gef op6m i l en 1 as l i bn r r f as, I es t oy a punt o de s iudar l o!

Re v i s ln d eI ap ed ag og i ac r f t i c a l1 8:
al uchr .Delmi s mo mv o,Am, ' 1 c v Cabr z per ci bi cl i r ament e que l os movi . nuent os de Bber ac i 6n po n, por un l ado, un hecho cdm r d, y, por ot r o. un f a c t o r de c u l t ur a.La se xpe r i en ci x uni f i c a dor a s ,l os des t enos de un d i s c ur sA di f e r ent e y pr ohi bi do,e lhe cbo de de s cubr i rque es t e di R ury o esvi Edo ( auuque pr eb i bi do) ,y de ver que es l e dis cul s oe s her mos o( aunque dgunos dq 'an que es des agr a da bl e) :es t a s exper i enci as s on cul t ur zes y per t enec en a l a cu l t ura de 1 os dom i nados . C uant o m is s e movl za l a gent e dent r o de s u cl t ur a, m s

hl a c e do:En Y t e o r ,z . Jequyopxwp
.

o s a sppac e n z gp eo a py o pi sc i 6y

s e un i f i c a ,c r e c ea s ue ga ( s oga rt a mbi n e s pet e de l ac u l t ur a ) , y de j a vol r


s uf a nt a s f a( l af ant as f a es una par t e de l a cd t ur ar el a ci onada c on el act o de conocer ) .D e hec ho, l af ant as f a ant i ci pa el conoc i nuent o del m ahana. ( No s e por qu; t ant a gent er es t ai mx r t anci a al af ant as f a dent r o de1act e de c onoci . n e nt o. )En c u/qui er ca s o,t o dos e s t os ac t os cons t i t uyen l ac it ur a donna da que des e al i ber a t s e.

c ic a Je 2 cukum dow i nant e por p/ve 4e1> r >s dom i na do? a cont r adi c ci n ent r e donuFci w Est a cues t i n es s um ament e cr f t i ca En l nant e y donuna do, ha y un c onqi ct o cu l ua r i y de cl as e. Es t e conni cl o es t z que 1 os don unant es dobl e gar n1 as I uer za s de 1 os dom i nados y har n t odo gndol es l o que pueda n pa r aa ne s t e s i ar l a aut ocone i enc i a de es t os i t % os. se

1 Re s e nc i a de s uc it ur ac omo <g o qu ee xi s t e en s ue xp er i e nc i ay p or 1 gc u:

i ou s uc e de c o nl ac u l t ur a domi na da c ua ndo l u c ha por l i ber a r s e ?h 4i eut r a s


er as ol am ent el a cl t uz a domi nl a, es z zLu expue ot a Z adoct r l am i e nt oye r a

ca ne Do: t a m bi n exi s t en.Aqufl a ci t um a dqu b eo rs us ent i do m s gm pl i o, abar s t ae lc ono c i mi e nt o de Imundo,1 a s do des de l af or m a en qwe uno cam i na, ha exp= i ones de e s t ec onoc i mi ent oyl a s expr es i ones de e st e m undo a t r a vs de l a ms i ca, l a danza, y as Is uces i vam enl e E1 donunant e nec es i t ai nci cv 2 dom i nado una act i t ud negat i va ha ci as u psa pi a ci t ur a.Los pr i m er os f a vor ec en en l os ul t i m os elr echazo de l a pr opi a c dt ur a gener kndol es l af zs ac om pr ens i n de l a mi s m a com o <go des agr ada bl e de ha bl ar de ei nf er f or. Adgs a un 1 os dom i nant es i m w nen s uf or m a de a er , bl sndo de comer ,a hl es donde b.' ' l .e ,s us g us t os ,i ncl us os uf or m a de c om e r :la
.
.

ebi e t o de dome s t i c a c i n.Pe r oa ho r a,s ibi en a n domi na da,de s ea l i be r a r s e.


Y en es t e pr oc es o de que r er l i ber ar s e.t ambi n des cubz e que I a cul t uya donunant e,pr eci s a ent e por s er l o,s er vi of or za da a des ar r ol l v una s e r i e de es t r at e. gi as anZf t i cas y ci ent f f i ca s pa r a Zc auzr s us pr ops i t os.La ci t ur a dom i nant e des er oia es t ases t r at egi a s par aa na ;z% y expzcar elm undo.pa r a poder donnr . Cua ndo l a cul t ura dom l ' na da per ci be l a nec es i dad de l i ber ar s e, des cubr e que t i ene que t om arl ai ni c at i va y des a r r ona s us pr opi as es t r at egi as,ut i Dzando al a vez 1 a s de l a cl t ur a dom i nant e. La c it ur a don na da l o ha ce, no s l o

meno ss ei n z po ne n,pr ec i s ament e por qu e no de s ea n des t a c % que c ome n me j o r que q quenos a qienes donunan. i l l u s uc e de c ua n do l o s domi na dos ,f i nzme nt e,s e dl nc ue nt a de que s u c dt e a no e st a n des a g r a da bl ec omo di c e nl osdomi na dor e s ? out s u c e dec ua n.
que s u pr es enci a en elm undo do v*n que s us vzox s no s on t an de pl or a bl es ,
.

Pa r aI og r a rs usobj e t i v os ,s i no pa r ac om ba t k me j o rl ao pr e s i 4n.Lue g o,un d 1 : , l aci t ur ae l a bor ada als er vi ci o de 1 osBomi no or esde j a de s er l o,y I osex don. na dos r e c r e a n ung c dt ur ae n bene f i c i o de una l i be r a c i n p er ma ne nt e. Es t a me pa r e c ea na pe r s pe c t i v a huma ni s t a,no i dedi s t a ,nia s t ut ao a ng e n.
cZ. Ale ni ego a r echaz ar es t ac onc epci dn hum ani s t a.

q oe st s n de s pxc i a bl ec omo a qu uospr et e nden?La v er da d esque l osdomi na .


l an s i do dos po ns er es hum anos a qui enes s e1 es ha pr ohi bi do s er l o que s on E expl ot l dos,vi ol ados y s el es ha nega do vi ol ent am e nt e el de- ho a exi s t i ry @ expr e s lr s e.Es l o es i gudm ent ec i er t o cuando es t a s per s ona s donuna dasr epr e-

TZ v ezmeha sf or mla do e s t a pr e gu nt apor qu e Zg unave zdi j e( no r e c u e r do


ddnde) que,en elpr oc es o de l i bera c i n,I os donna dos pue de n y deben i ncor Por ar c r f t i c am ent e Zgunas de l as di me ns i ones de l ac lt ur a dom i na nt e como i ns t rum e nt os de s u pr opi al ucha.

p e nt ln a un n i c o pu ebl o a un g r upo s oc i :( c omo 1 os homos e xudes ) a una


s oc i alo a un s exo en c oncr et o( c omo l as muj e r es ) Per o en es t qr el a ci n ent re dom i nador y dom i na do,go o t a l l a ea un r no. ment o es pec f f i co.Y a m edi da que s e va n es t al l ando cos as,s e gene r al a movi l i za. r os i g ue a ume nt a ndo a me di . ci n.I nci a l m ent e,e s t a m ovi l ' t za ci t m es mf ni m a Pe d s, 1 os a que as um e di f er er z t e s cues t i ones en di f er ent es conl e xt os A vece i nt i mi da r za 1 o s domi na dos y 1 e s ha c e ns uf r i r dom i na dor es s on m is vi ol e nt os a os punt os de r upt ur as e m bs.Si n embar go, s e pr oduce un punt o de r upt ur a, 1 t os vl ns um ando, a um ent as uf r ecuenci a,s ui nt ens i dad y s uc al i dad Todos es Punt c w de r upt ur a cons r i t um n t a m bf dn,nec es adam ent e m om ent os de cul t ur a Sino f ue s et m a exper i enci a cul t ur a ll os puebl os dom i n' a dosj aml s apr e nde r f an
. . .
. .

d-

hf a c e do: z ' Qu / @>vJ ,b a ne nc onMJ JO l o s wo p i w ez /l s o c i a /s ( k9: c omo / ; Il i be r a c i 6 nf e wt wf r l z ; ,I o sr vov i z r z f t z l / t ; lp ac i fi s t as o l os e c okz/ y l f z l )# ec r e qr sz z


nue vo s l bt wF & t ?J ' Jm J ; ll i ber uci n? Fr e i r e : Cr eo que es t a pr egunt ac om pl e m ent al a que m e has he cho ant ts en

r e l a c i n a l as ubj e t i vi da d t e ma qu ec ons i de r o pol f t i c a me nt er e l e va nt ec on r es .


Pet o al f i n de1 s i gl o. '

Rec u e r do,po re j e mp l o,quedur aut ee lp r i nc i p i o de l osa i i oss e t e nt a ,c uan do


es t aba en Eur opa ahabf a per s onas qae di s cut f an l os m ovi mi ent os s oc i al es,t a l es c om o elf em i ni s t a o elec ol ogi s t a,cuando em pez aban a t ener pes o.Y r e cuer do que ci ert es r epr es enr ar k t e, de l ai zqui er da m ost r aban m ul rpoco r es pet e por e s.

t os movi mi e nt os. La gent e dec f a que ; os movi mi ent os no t enf a ns i gni f i ca do

1 9 0 IL an at ur al ez ap ol f t i ca de l a e uc a ci l n
pol f t i co por que no s ei de nt i f i ca ba n con c l as e ss oci al es ,s i no B l oc on i ndi vi duos l > e nef t i t nt . u 1e % VS da s ts.Cr elque Ma bi aa l go de i ngtnuo y dogmit i c oe n cr i t i cgr a e s t os m ovi mi ent os por i noper ant es o q es ca pi s t a s pr o en cal i f i ca r l os de m tf a: di s t r acci f m es . Re c ue r do a unapa r e j a ,bue nosa mi gosnue s t r o s ,q ue ha bf an vu el t or e ci e nt e ment q . Br Mi ly O n qui tnesha bf at r a ba j ado Cn ell ns t i t ut o de Ac ci n Cul t ur al que Cr ed en G i nebr a. Er: ne ' xt r tm adm ent e Wf t i c o: Con es t os m ovi mi ent os. Di s cut f amos s us c r f t i cas , que me par e cf a n dogm t i ca sy s ect g ri as.Y de a l l f en a del a nt e,s ent fque I osmovi mi ent oss oc i al esc ons t i t uf a ns u pr epi ol enguaj ecomo momrnt os y m ovi mi ent os de l i ber a ci n. Pore j e mpl o,1 ose c ol og i s t a se me r gf a n pa r a de f e nde re lmedi oa mbi e nt ec on un l eng ua j e huma ni s t ay pc ei c o.A1de f e nde re lme di on mbi e nt e ,nosde f i e nde n
1 1t odos . Yo s ol f a deci r;GTa r de o t em pr ano s upera r e el l et a q o pol f t i co que I es e si nl wr ent ep. Los m ovi mi ent os s oci al e s naci er on s i e ndo ya pol f t i c os , a un c uq ndo s u nat ur at e za pol f t i ca no s i em pr ei uet ac or apr tr di da por t os t t t t s m os

Rev i s i :n d eI ap ed a go i ac dt i c a 11 91
a s comuni dgdes r ural esdent r o de l aI gl es i a Ct l i ca, que en I Y de l os t i l t i m os Qui nce a i i oshan t eni do r eper ct l s i onegC xt r aor di nri asF l mn @ ener Ml oI Z QC O TK% dt l Evangel i o Por s . upues t oyhay a qui enes no l esgus t an es t as r el ect ur as por c ons i de r el as i nt e r ve nc i one sc omuni s t asy di a bl i cas .Es t asr ei ect ur as no t i enen na da de es o. I mpl i ca n una per s pe ct i va c r f t i c a des de l a cualel Evangel i os er e l ee des de el Punt o de vi s t a de a quel l os C l l l eS uf r en y a quel l osque l osha cen s uf r i r .En e lm ar co de e s t ef r agm ent o de hi s t or i a pol f t i ca del Br as i l ,f ui t es t i go de1 m odo en que un pa r t i do pol f t i co cor ni enza a s ur gi ry s e cons t i t uye dent r o de un movi mi ent os . oci al .E1nuevo par t i do pol f t i co de l a cl as et r aba l a dor a bra s i l ei h puede de s a pa r e c er ma i i g na, per o por a bor al ucha pa r a encar nar s ue s pf r i m , que ha
.

vue l t o a de s pe r t g ry q ue r e s ul t at : ni mpo r t a t ae pa r :a bor da r1 % c ue s t i one s Pr opi asde1f i n dr s i g l o.Es t e par t i do ha emer gi do de ( y cont i nt a an hoy a cer cjndos ea )l os movi mi ent os s oc i a l eshs i nt r at ar de domi nar l os.De he cho, es

i nt er es a dos.Es t a di mens i n pol f t i ca ( que va mucho m5s a l l delakance i nme di a t o de c ua l qui er movi mi e nt o)a mpl i a r l osobj e t i vos y e ll ens ua j e de l al i be ' YQYX' Cr eo que s t e es un f enmeno de al c ance mundi a l .Per ot ambi n ve oa l go que t oda vf a no es t l com pl et am ent e def i ni do o de l i ne ado Es t es m ovi mi e nt os s o c i a l esc ome nz a r on j uz g a ndo e lc ompor t a mi e nt ot r a di c i ona lde l ospa r t i dospo. l s t i c os i z a s t a el punt o de que s t os, en mi o pi ni t m,a pa r e der on a nt e1 os oi os de una g r = c a nt i da d de j v e nes c omo ent i da de s de s a cr e di t a da s Mi e nt r a s me hal l lba t oda vf a en Eur opa, me s ent f a pr eocupa do por el r ol pol f t i co de l os mo vi mi e nt os s oc i a l es l mi s mo t i e mpo,pe ns a ba e ns us l i mi t a c i one se ne l , y, a ni velN l f t i co.Los m ovi mi ent os s oc i al es no deber f an de t ener s e en l al i ber a ci n I l ent ml le i ndi vi dua l . Si n emba r goj poner en Pr i ct i ca un act o de l i ber aCi dn txi ge t m act o de Pf de r.E i ns i s t o un a ct o de poder deber f as er r ei nvent ado,es dec g,r ec r eado pAa que F nci ona r as e g;n el nuevo es pgi t u de e s t os
. .

Por es o por l o que m e he conxel s i do en m i tmbv o de es t e pu t t < l o. No es t oy muy s egur o de s il osmovi mi ent oss oc i a l eses t n cr eando s u pr opi o di s c ur s oe nt odo elmundo ( En m i opi ni n deber f an hac er l o, pues t o que e l l enguai e Pr opi o des empef i a un r oli mpor t a nt e en elpr oces o de l i ber aci n ) Lo que s fs es que es t os movi mi ent os c ons t i t uye n una pr es e nc i as i gni f i cat i va en j os muc hos i nt ent os de r e cr ear al gunas s oci edades po re j e mpl o, elrolde 1 os e col ogi s t as e n Fr anci a es i ndi s cut i bl e. Tuvi er on unaen or me i nf l ue nc i ae n! a st i l t i ma se l e c c i ones l e va r on a lt r k unf o de M i t . , que l d. En Al ema r t i a, t a mbi ns o n muy i mpo r t a nt r s t e r r an Ha y
. .
.

m vi x ent os. Yo pens a ba que l os movi mi ent os s oci /es no t enf an 1 os nz edi os neces ar i os

e j a s Pl om o l a de l os Es t ados U ni dos,per o es t n m ar ca dos por un ci e r t o es caj c pi s m o. Es t e es capi s m o puede s er r e al i s t a, pues t o que el des eo, l a nec es i dad j a ang Y us t i a por CS C aPRI 'deben es t &r Pr es ent es des dc un P' Z Ci Pi O Pal ' a( Pe es t os movt mi ent espueda r texi s t i r U n movi mi ent o que i nc l uye a 500. 000 Per s o. nas dem ues t r a que t r as el es c api s m o exi s t e Zguna lns i edad bs i ca. Per o en Am r i ca Lat i na l os m ovi e ent oses ca pi s t a s,en gener /,no exi s t e n.En A m r i ca Lat i na l a gent e no neces i t a una evas i dn, s i no c am bi os. T: c om o he d i c ho,
.

ot r ose j e mpl osque t a mbi na p ee c e n oc a s i e na l me nt een s o c i e da de sc om-

) cuzq t i n er :: t de qu f or n a a pueden l os par t i dos pol f t i c os a cer c ar s eal os mA i mi tr t oss oddesy ze s rr ol l us u pt opi ol ehguaj t ?i l l as t ?qu Punt o put dtn l ogpr t i dospo l f t i cosno s ect a r i osy no a ut or i t a r i osapr e nderde es t osmovi mi en. t ? No es t oy habl a ndo de l ospar t i dosde l a der echa ( me i nt e r es a es t udi ar l os , I XI ' O no qui er o pe rt enecer a el l os ) ,s i no de l os pa r t i dosde l ai z qui er da popul ar E . f os pl r t i dos deben a c er car s ta l os movi mi ent os s oci al es s i nt r at ar de ava s a. 2vl o,.A1 a cer ca r s e a es t os movi mi ent os 1 os pa r t i dos de i z qui er da l ogr ar l n de dpi ' n m odo em i quec er s eyNr f ecci onar s e. Es t :s er a na l guna s de 1 as i dea s que yo t enf a en Eur opa y que vi vfi n ens a. ment e culndo r egr es a Br a s i l .M fvil af uer za de l asor gani za ci ones f am i l i ar e s
.

p r : ic in z a re lpode rf or mz.Si p ore i empl o,s ec onv e r t f a nr n nu ev ospa r t i dos koe ,cor r f a n elr i es go de c onver t i r s ea den a l se nt r a di c i onZes .Porl ot ant o, t

me ha go c a r go del a ne c e s i da d de mov i mi e nt oses c a pi s t a s( Zg unosi nc l us oc r ea n s u pr opi ol e ng ua j e,q ue t a n a bi n es e s c a p i s t a ) ,pe r oe s t os n l ovi n a i e nt os t i e ne n

ca kl f l ue nc i a. Nk ngl i n educ ador qut s t l ei i ec on una s oc i e da d( Ef er ent e Puede t I Q PI QQ ; VV l os movi mi ent os s oc i a l es. U na de nues t r as t a r eas es t ra t a r de ent ender l o: F ver de qu f or m a podem os of r ec er l es mt odos conc r et os de l i ber e ci n.

br o su l eJ ab j ni v er s i z...l #e M as s ac bgs et t s )J el e pi di #f f eI ubl <, # *W X ### l e us u A I w t w .g o dr i a sg oye ra c s wt v l / lr l t y or a? He i r e:Cuando Nea l me hi z o es t l pr egunt a, me 1 ' e: ul t mu# *1 f m yt en a uc hos des e osde c ont es t ar l eype r o no t enf g el ' *. I s e nc i l l ame nt e ha bl a r de l o que n ds me g us t a,pe r o dYq me q Y *

Ma c e do:Bn f d >c onv e r s ac i n J Z J ' e Ht ) Fc o nJ W) 'Go kw n : rNe 4I3-= * i -*

1 : 2 1 La na t u r lez ap ol i t i c ad eI ae du ca ci 4n
voy a deci r deber f a com pr ende r s et ant o en t r mi nos i nt el ecoa2es com o de e m pa t f a' Lle gus t ar ea l m ent e quer er y s ent i r m e bi en con 1 os dem ls sle g us t a vi vl, vi vl m ivi da i nt ens am ent e.Soy e lt i po de per s ona que am a a pa s i ong dament e l a vi da.Por s upues t o he de mor i r al gu ' n df a pe r ot engo l ai mpx s i n de que cuando m uer ast am bi n s er ii nt e ns a m ent e 51or i r E exper i m ent ando i nt ens anz ent ec onm i go m i s m o. Por es o m or l con un enor m e anbel o de vi da pues es as fc omo he vi vi do.
.

Rev i wn de j ap e da pop l ac Kt ka 1 1 93
ss rt an r i cas c om o un s em b z ar i o bi en pl an:i c ado, y pue den pe rt an r i gur os as como s t os D es de que he r e gr es a do a Br as z m uchu veces t r as ung c onver s a. ci 6n en una t er r aza, vuel vo a cM a y es cr i bo Zguno de I os punt os que han a par ec i do e nl a conve r s aci n, y r enexi ono alr es pe ct o.Par a nd c onver s ar con dos l r es cuat r o o mIs per ponas es una f or ma de l eer l ar e ahda d. h:e e nc ant ac omer N o s s i es t a r s de c uenl o c onngo per oc r eo que exi s t ec i er t ac onexi n ent r e elcomer ho de d i s f r ut ar cone ndo l as en, el hec s ui i dad y l a cr ea t i vi da d De % conf es ar que me a s us t an un poc ol as per s onas
. .

Es t a es t a mbi n l af o r ma en que t r a ba j o en pe da g og f a . Es t ae sl af or ma
e n que ha go ami gos,y l af or m a en que 1 eo un l i br o N o puedo l eer un l i br o des i nt er es a da m ent e.N o pue do l eer un l i br o que no m e af ect a o no me m ovi l i z a De m M o que l o pr i m er o que debo deci r ac er ca de l o que m e gus t a hac er, es que m e gus t a vi vi r !
, .

q ue me di c e n que no l es g us t ac ome r . N o pue do e vi t a r de xonf i r un poc o


( s ivo,ebvi a m ent e,en ca s os de enf er nl edad) .Per o dex onf f o de una per s ona que pr ef i e r el as pa s t i as o l ac om i da c t i f i ci : a unA buena conuda com o

unaf e i i o ad a br a s ne ha,o una c a t c bn p a de Ca bo Ve r de o un pl a t of r a nc s .F te de


que s ea pos i bl er eem pl azv l u com i da por pa s t ? % ,y es t ot a m bi n s er f a cd t x a.

da cr e ada y r ecr ea da,una de s bor dant e de vi da,una vi da bi en pens ada, una vi vi da he cha,r e he cha y m ovgi za da en l a exi s t enc i a Cua nf o m bs hago Zgo,m s exi st o. Y yo exi s t o i nt ens ament e. Sibi en me gus t a am a ral a ge nt e y vi vi ri nt ens ament e, puede que no s i e m. pr et r at e bi en a l os dem is . Se podr f a pens ar que a l gus t rme t ant ol a gent e, s i em pr e de bo de t r at ar bi en a l as per s onas . Debo a cept ar es t e def ec t o com o par t e del hecho de que me g us t e vi vi r , vi vi ra pa s i ona da m ent e. A veces m i pas i n por vi vi r, que pr conf unde con l a pas i 6n por conocer ,m e l l e va a t r at ar equi vocadam ent ea1 os de m s . Per o es t o es i nvol unt ar i o / k hor a.s i n dej ar de l ado elconc ep o de que n n e gus z a vi vi r, t an A bi n n a e gus t a n una gr an c ant i da d de ot r a sn a uchasc os as ReZm ent en a e encant ac onver . s u . Convers ar c on a mi gos ,r ecor da ndo y r evi vi endo exper i enci as pas adas que
.

Pa r a mf l o m5 si mpor t a nt e de l a vi da es t r a ba j a rc r ea n do una e xi s t e nc i a

Des pu sde t odo e lg us t oe sa l g oc lm r d.i pe r oy o di s f p u t o de l ac omi da b z t e n.

s a y cul t ur i m ent ' e!Pa s di eci s i sa hos en e lexgi o,y El z a me ayud6 a s obre vi vi r bus ca ndo por t oda s par t es a queRo que s upi er aac onda ca pe r a. Par a m f com er es un ac t os oci z i g uz que c onver s ar No i mN r t al o buena que s ea una com i da ,s i es t oy s ol o nuent r as l ac omo, no l a di s f rut ar por que me s ent i r l i mi t ado de dguna f or m a N ece s i t oc om er con ot r as per s ona s. La com i da m edi at i za l ac onver s a ci 6n.Tam bi n m e gus t a beber un poco.N o s l o zum os de f r ut a que me enca nt a n, s i no l ac acba a br as ie:a o un buen vi no f r a ncs chzeno o c zi l or ni a no. Y r eZ ment e adopo el buen vi no por rag u s. Tam bi n am o t odo t i po de m us i c a, no s dl ol aa s f zam da m us i ca cl s i ca. c uando es t oy en ca s a, a g ot a do poruna s obr e c a r ga de t r a ba j oe s c uc ha r mus i ca n: er evi l zi z a.s r i va l di , o nl s i ca br as ieha,s l gl a. l z y bos. Vl a . c V sn a et r ans por t a al nz i s t er i o del / k n a a zonas En s u f ant is t i c am a us i ca exi s t el a poder os a f uer z a de l at i er ra E l ay m uc hos t i pos de mis i ca que me conm ueven y m e pr o.
.

e xpe r i me nt amosj unt os .Ha c edoso t r esa hos El z a y yo hos pe da mosen nu es t r a c a s aa unavi e j aa mi ga ,qu et r a ba j c onmi g oe n chi l e .Esunae xc e l e nt ts oc i l o.
ge y ye l a qui er o ent r a f i abl ement e A1i gualque yo, el l at am bi n es t i enamor ada de l a vi da. E i gual que yo am a elpt s c o, bebi da t f pi ca de s u paf s Met r a j o una bot e! l a de Chi l e Recuer do que pas amos t oda l a noche habl a ndo y bebi endo pi s c o. Fue el t i po de conver s a ci n en que ha bl am os de t odo y de c ua l qui er cos a,y r odo er a vll i do nues l r a s dudas nues t r ar i s a nues t r at r i s t r eza nues t r os
. . .

por c i ona n pa z.Las a mbabr a s ze 5g,l osbl u e sno r t e a me r i ca n os ,I a-o- de Ca bo Ve r de .Es t ae sequ i v al e nt e al a mod i n ba br a s i l e f i a que e r a po pul a r ac omi e nz os
de s i g l o Cuando l l egu a C a bo Ver de por pr i m er a vez y es cuch l as m ot nas ,
.

r ec uer dos,nues t r as al egr f as nues t r ac r f t i ca r es pect o de l o que hi ci n x os y dei a. n n osde ha cer .Revi vi n l osuna par t e de s u vi da, c ua ndo e r an x uy j ove n,e n Chze, yl u e go una pa r t e de n x ivi da c ua ndo t r a ba j e n C hj l e ye l l ae r an x ias i s t e nt e,
hl e encant a ha ceres t et i po de cos as c onver s a r con a nl i gos Con n a i san a i g os aqufen l os Es t a dosU ni dos ,l o hacem oscada vez que podem os Recuer do t odas
,
.

' yo no vi es t aba de m oda poca que vf o que c onoz co a t r avs de l aml i s i ca. , per La mt i s i ca popul ar t ambi n me f as ci na, pe r os upongo que l a mt i s i ca c l ls ka l o es por que es t i bas ada en el puebl o hle enca nt al ee r h rn a e encant a es cr i bi r aun cuando no n a er es ul t af bc;
. .

s ent f nos t a l g i a de Br a s i le s pe c i a l ment e de a que lt i empo e n que l a wc u l f p/ ? l

Pa r an a fe s c r i bi r es s i en z p r eu ne j e r c i c i o di f f c i,pe r oa pe t e c i bl e.Ta mbi nn a e en ca nt an Zg una sc os a sc on a une sc on ; ol os dep or t es ,e s pe c i zme nt ee lf it Gl .


sl e enca nt a el n x ar y l a s pl aya s.h r nx e encant a ca nz kA ar por l a pl aya y t on l a r bahos de s ol . sf e encant ac am i nv por l as gr a ndes ci uda des.N ueva Yor k me

l a s ho r a sque pa s ha c e do sa hose n Bos t on c onve r s a ndo c ont i g oyc on He ne Gi r oux.Cua ndo i ba ha ci al os Es t a dos Uni dos pas por lj i c o y es t uve Zgn
t i em po con m i s ami gos a l l fc onver s ando y r ec or dando N o s i ent o qee pi e r da elt i em po haci ndol o.Apr endo muc ho en es as c onver s ac i ones Par amf ,pue den
,
.

r e l a j a s l e enc a nt ap er de r me en e lc e nt r o de 1 a sg r a nde sc i uda de s A v ec e s no me s i ent ot an bi en cuando me s i ent o pe r di do en pe que5as conz uni dades.
hle encant ae s cHbi rc ar t as.Reci bo m ucha c or r es pondenci ay t r at o de c on. t es t ar l ac on l a ayuda de una buena am i ga.D e ve z en cuando pi ens o que deber f a

1 : 4 IL an a xr a l ez ap ol i l i ca de I ae du c a ci o

nev i sln u e1 1p pd a gog i ac r l t i c a 1, 95

e s c r i b: una ca r t a 2 mx do,pi di ndo l ea 1 gg e nt e que n o me e s c r i ba po r qu e


no me r es it af i cd cont es t a ra t oda sl as c ar t as.Ber o nu ami ga s e ha of v i do

po. h :i f a mi l i a no f ue un obs t l c io pa r a mi t r a ba j o, y s t e no p e z t e r f li d
en ela morque s l enl o pormif aml a,Por es o es c r i bo c on amory amo kxr i bl.

aa yu da r me,y me ha s i do muy ut n. Amo a 1 o sn :os .Pue do e qui v oc u me,pe r o cr e oq ue 1 o s ni hos t a mbi nn l e


qui er en. No s l o nus ni tt os ,que obvi ament es a ben que s oy s ua buel o, s i no l os ni :os de l a cane. En Eur opa s ol f an nam r m e Pa pa N oe le n N x hebue na, er can cor r i endo en l a Z i gud que en Br a s g, por m i bu ba bl anca Se m e ac cane. A vec es m e pr egunt o por qu. i suyongo gue no l es at emor i z o! Cua ndo t e n av el t i t r sa h os y e s t a ba r e c i nc a s a do e m- c a de s c ubr i r , a unque no s i e m pr ej o puede def i ni r expl f c i t ament e que' l a ni c af or m a de s o. j a rj a ms s que bre vi vb, de es t ar zer t a, de s er ver dader os f us of os, es no de m uer a d ni ho que t odos nevamos dent r o.La s oci e da d nos obnga a m at v a
.

4 a c e do: v cud ly e lk x c on s qo ' - fpa r a BJ >c t ows ? F-i M:N o p ue do of r e c ernb z gin c ons e j o es pe c f f i c o,pe r os fZ> n. s ug e r e nci as f r at er nkes.En pr i mer l ugar,c on gencen por ps l ee r es t el i bpo.La s egunda
l ect ur a deber f as er mucho su G cr f t i c a que l a pr i m er a, Es t as ugeps nci a no es MZi da 4ni cam ent e par a es t el i br o, s i no pa r at odas I as l ect ur a s . Ya s et r at e de una got a de nuvi a( que es t a ba a punt o de cae r per os ec onge -

1 ,c onvi e r t i ndos ee n un he r mos oc opo) ,o de un pi j a r o que c a nt a ,un a ut obus


que c or r e,una per s ona vi ol ent a en l a ca l k una f r as e en elper i t di c o un di s cur .

s o pol f t i c o,un r e c ha p oa mor os o,l o que s e a,s i e mpr e de be mos a dopt a r una vi .
s i n cr f t i c a,l a de una per s ona que cues t i ona,que duda, que i nves t i ga y que qui e r e Gununr l a pr opi a vi da que vi vi m os.

es t e ni go per o debem os r es i s t i r nos por que cuando I o m at amos nos es t a m os

n l a e ndo a nos ot r os n x i s n z o s .h 1 o sr a a r c hi t a n osy e nv e j e c en x o sa nt e sde t i en 4 p o.


'l o: t e ngo s e se nt a y dos aacs ,pe r c a m enudc me s i ent o com o s i el vi er a di ez o ve i nt ea gos.Cuando s ubo ci nco pi s os por una es c ier a, m i cueq po m e ha ce

A l iS ug e r en ci ae sque c a pt u r en A os nue s t r a Zi e na c i 6 nc ot i di a na l aa Dena c i n


de 1 ar ut bn a, de ye p er i y1 as cos a s bur oc r dt i cum e nz e, de bacer t odos 1 0s df ls al as di ez l o mi s m o,por que lhay que ha cer l op,s i n pr e gunt a r nos por qu.D e .

s e rc o ns c i ent e de mie da d pe r ol o queha ye ne li nt e r i orde n c ue r po e nv ej e c i . encgl anx enl e por que pr es erv o < ni ho que ne vo do es t l pr of undanx ent e vi vo, s de nt r o.Ta mbi nc r e o qu en a ic u e r r o es t a nj o ve nyv i t zc on ; oe l de l ni uo que un: vez s uiy que s i go s i endo es e ni ho que nt e neva a an a a rt a nt ol a vi da, af ect i . Si ent ol o que ha y de i nconz pl et o dent r o de n?,en ni ve l esbi ol gi c os , vos ,cr f t i c ose i nt e l ec t u?es I oi nc on A pl e t o que n a e enx puj a cons t a nt enl ent e c ur i os ame nt ey n mor os a me nt e ha c i aot r a sp e r s ona sdelmundo bus c a ndo l as ol i da.
una ca pac i dad r i d.d y 1 :s uper a ci 6n de l as ol e da d,TV o es t o hnpncaquer eran a ar , t a ca pa c i da d a un x e nt a en l de an : ar que l a ge nt e deE e c r ea re ns f ns nA a Es upues t o, n z edi d: en que a n a en a os ; di s n unuye s it enen a os nue do de an aa r Por s
. .

be r f a mos ha c e r nos c=g o de nue s t r a sv i da sy c o menz a r ae j er c e re lc ont r ol l e i er f a nl os t r at ar de i nc or mr unos y es ca pa ral a opr es i n del t i enz po. En e s t a ss c ci eda dest a nc on z p l e j a save c esnose nc ont r a m a osvi vi en do s un z er . gi desen elt i enA po,s i n una apr e ci a ci n cr f t i ca y di ninz i c a de l a hi s t or i a conl o S is t a nospas a raporenci nl a,r egul ando y di r i gi e ndo nues t r asvi dasi nexor a bl e. n R ent e.Es t eesun f a t a Ds o x o que x m a ovd za a hoga y f 1 dnl ent en a at a.La hi s t or i a no e sna da de es t o,La hi s t o r i a no t i e ne po de r .Como di j oM a r x1 al a i m t o r i a
no nosdli ge,nos ot r oscons t r ui n a osl a hi s t or i a,La hi s t or i a noscons t i t uye aen. t r *9 l aC ons t ru i n x os.1 ; na vez n a ls n s uger enci a es que i nt ent enz os s iu r de es t ar ut i na cot i di ana zi enant e que s er e pi t e df a a df a,Tr a t e m os de ent ender

pr t eedt de l at r i s t eza;es de c1 nA uy a na enudo par a que nos or r c ss esn s c wJ e l i . ee: ,ot r os deben s er i nf el i ce s En es t as clcuns t anci as es n a uy df f i c ;a nA ar per o

. n & l rnoe ss e n c g l oe nn u e s t r as o c i e da di or q u eg r a np a r t ed en ue s t r af J nc i da d

l av i da n on e c e s a r i a n x e nt ec o n : ol ar e y et i c i 6 nc o t i d i a nad e1 a sc o s a ss i n oc o z : o
un es f ue r zo por cr e ar y r ecr ear,y c on a o un es f uer zo t anA bi n por r ebel a r nos T0m en ; 0s nues t r aa enaci n y pr egunt en x os: q por qu? p q tTi ene ntces ar i a.

e: ne c k s a r i o ha c e r l o l r oa n , ol l sc os a ss e nc gl a sc or r i e nt e s de t odosl osdf a s .( l di ol a sr euni one s e ht i c : da y s n ob se nl a sque l ag e nt e no s a h e qu ha c e rc on l a sn a a nos ;g a p o. y x r l e :e ne ls of j u g ue t e a rc on l ac or ba t ao c on l a ba r ba ?) 1 os a be rqu h a ' c e r


con l :z m anos dem ues t r ai ncom odi dad D tt es t o es t et i po de r euni ones hle enco t eg ent i r me cdmodo S que am o a El za. H em os es t a do cM v os y nos hemos a m ado dura nt e

me nt e que s e ra s pp No l oc = .Nc e s i t a mos s er s uj e t os de l a hbt or i a a un C ua ndo no po da n a osde j a r de s e rt ot a l n 4 ent eo bj et os de l a hi s t or i a .Y pa r as e r S u i et os ,ne c es i t a n A oss i n du dadi r i g i r nosc r f t i c a n x e nt e al ahi s t or i a. Como pa r t i c i . Pa nt es a c t i vos y s uj e t os r e a l e s ,s l o pode n z os c ons t r e hi s t or i ac ua ndo s on l os
Per m anent em ent ec r f t i cos con nues t r a s pr opi as vi d%

c um nt aa os .h l eenc a nt .e s t a rc o ne Eay c on mi shi j os .h l ee nc a nt as e rpa dr e. N unc gl e vi na da m Zo d hecho de s er padye Cuan do e r au n hombr ej ove n p ens a b: qu e vi vk y dor mi rc on una mu f er ( de I oc u2 na c e n ot r a s pe r s ona s , que no ha n pedi do ve* a quf ,pe r o de qui enesdepende elmundo)podr f ai nt e.
.

= m pb m i vi da a t el ecea d . Si es t o hubi es ts i do as f , hubi er a pr ef er i do i guz-

ment e nu vi d: c on Ehay n sb i j os .Pe r oc omo n f n mt ' l ' t ay n u vi da i nt e l e ct uZ no f u er on j a mi si nc o mp t i bl es ,pu de t e ne run f a n :ay es c r i bi r2 nus mo t i e m.

2Q 4 IL an at u r abz a po l l t ta d e1 @e du c ac i n
Ter c er h& undo 9: n. 1j l>5 c an l pqh. sde zf a /t hv i o e s el 6:. 66 85 c ampes los d.1 39 dr a na : de l .1 44, 1 46
- - - -

-- cosw asunvoc zn j3l sawrapx,w pxxva -- edecg ci 4n pEr e1 a 4, 1 :5. 135 178 174 -- en d ducur sy de l os ci mpes i pos 41 -- pr axi s,

Tunbzn pubk c l o en Tema de Eduuusdn

-- -

es pec i aEg t ,s en 49

--

m- i H ent o pr o ' f t i co en el , 148 Pr i n x e rsf undo y,77. 78,92 B.l6.147. 148

4 ,e g g . 8 9 ,! z 5n .2 ,1 3 6 ,l 4 4 -- r e or f a s6 s obe l a 87 n 6 132 n. j
.

k kj x j y k jj s j y Tj z a cl ox

-- y l a gf a /t i za ci ' n .7 : . 7 ! ' -- y l oa educ ssdes 0,4 6,57,1 2 2,1 1 9 , 4

i l f f i f f /K ' CI G1 / 4I Z I C Z IJ FI C 1 Mr Gi / fI GF T l/ i
1 ) 1u1 o1 F r ei re y I ) : I nz do I / E IC Cdo
Paul o Fr ei r e y D onal do M ac edo nosi nvi t an a r econs i de n relt em ade l z cr i s i sexi s t ent r en t or no a l a al f a bct i zz dt m .Par ac i t ar s us pr opi aspahbr as , m a l f aber i z aci f m no cscues t i t m de l rery es cr i bi rpal a br a s en y pors fm i s nu, q ' c om o s idi cha l ect ur a y es c r i t ur a no i m pl i car a ot r zl cct ur z ,a nt er i or y s i m ul . t inea:h l e ct ur a dc l ar ca l i da dm s nu'.A na l i za nl ar ehci t m ent r el aal f abct i za ci t m yl a pol f t i c ac on cl l i n de des cubr i rs i cn cl l as er epr oducen 1 . u

-r e f or ma q g r g r se ne l4 9
-* y l a cul t ur g del l ency @0 92 103 t gxt os, 30. 3l J5. 36 36. 64 1 45
- -

- yl os t r a b a j a d or e ss o c i a l e s5 9 . 62
-- y rz f orc : :u gr ar i a j3. 5> -- y re v ol uck s n lo1 l0)

de I e ct ur a '4 ,2.E t ,' , j de kn c ampes i sos , 48 de 1 es e spec i i ns t as ' 48. 70


me di r es 48

t r a n s i c i ns o c j a l '53 '
,

t r i vi al i a. d de 1 . vi da c ot i dunq, 1 3 . 7,1 rg . 1 . ' 5 . ? v as e a-/ . zi ena ci dn


.

p, l a br as c o' 4 mo . m ul ek os , como M es f a s ,3
. . .

pr q unt . s abs ur dz s eo I os , 35 Tor r ea , ca mi l o' 1 :3

t oz a l i a u,
- -

6o, l 2l ,8 ' 14, 1 mls ' e xt ens o. 9. ) . com o cont ext o

un i v e r s i da a de yo r k,1 s7 ur u ua y 8:. 82 31 ( o ut op h a s' 7 8n . c i:


- c om' o hum z ni s m '
.

'

o,

s s

r e hc i oness oc i a l e svi ge nt e s ao s is ci nt r oduc et m nuevo c onj unr o depr i c t i .


.

c omo c ' gr u r a( :1 s i l e nc i o ,90 6 c onw u s xi eaaa gl obz, ,


.

c on l o pr oyect o pol f t ko 1 02

- de1 ,ul e s u pr o f gt i c a ,l 3 u n.$ 5 . 4 r'1 47 - ar u j u v e nt u d 1 3 . : '1 ' -- dr 1 os o r vol uc i onar i os l 00 1 0l 1 0J

c a s cul t ur zl cs quc pr om ueven ca m bi osdcmocr kt i cos y e m anci par or i os.A1 a m pl i ar nucs t r a dcf i ni df m de i o que s i gni f i c al eer lde s cr i bi r hs t c ni cz s 'y a

c o mou p i d ud ea e c i r t: 2 2

- yp e d a g o g f a ,7 . 2 . 7 9' ' '

c on c r c t a squ eu t i i i z ac ns u sc a mj y a i a sdea l f a b c r i z a c i 6n ,Fr e i r en oss ef ul ac l


omi no no s l o haci a unaa l f a bct i zac i t m a ni velm undi al s i no i mda l a ver da' der lt r ansf or m aci t m s oci a l l Fr ci r rs e hi z of ar nos o hac cr nbsdC qui ac r ahos con l a pubzc ac i dn de s u . Pe da gt v' i z; / Jo : k / p .D ef i ende que no esl a edu u ci n l a quc da f ot m o zh s oc i edad s i no, en r eal i dad,l as oci c dz dl a que ar t i cul a h educ adn de t a l

va r y a s Gr t ul i o $ , 3 v e r ba u s n l o :7 Vi e i r a Pi nt o,Al v a r o, : 9 n 7, 1 65 n.2 vi s i n ce f t i c a vg y ec onci enci a c i dn conci enci g ' ' vocxbul a ri o 46 1 48, ' t andor r na ci un ae l ar edi du ,64,s( , ,x .
- - -

a eo c c i c o bj e t o.7 2 - r e. l i da dc omo, 40 i e da de sc o mo 91 9 2 S e e bg i l do rp o c i d v q s ee s p e e i d s t a S r . b* j z das r s .l 71 . 1 7 2 ur banos , l73 V/ l : e umb i & pr ol et ar i l do

c owq 3c onci eoc i z c i 4n 85. 92 1 )1. 1J3 167

! 5 5

X ref f ort Fr lncbco. 98 n. 26 l 42 n. 23

modo que s ca da pt ea l os f i ne sy a l osi nt cr c s esde a quel l os quc c j er c cn e l


l l . a vi s i n dc Fr ci t c nunc zf ue expucsr a con t ant a chr i dad. . .M a c rdo hz l ogr a do ponerde r el i eve elr ono c l i do pcr s onz ly pr of t i co que c on drm a. s i ada f r ecuenc i as e pi cr dc c uando elpens mm i cnt o dr Fr ri r e que d? a t r u pado porl apal a br , ti m pr es a. . .Es t el i br o deber f al l egara m anos dc t odosaquel l os

aqui cnc si nt e r e s ie lt emadel aa l f a bet i z a c i n. .JONATHAN KozoL

T=nbn publ i / o cn Te mz s de Edul xc j 4o

ED U C A C I O N Y PO D ER Mi chaelW .Appl e
En l aa ct aa l i da d c ls i st em zcdut xt i vo s ccs t lt r zt ando c on t ant v at endt m cn l osm edi osdc c om uni c xci t m dc m a s as ,e n or ga ni s m ospbl i c os ,en l apoi i t i c a y cn l z vi 4a de c ada di a que s erl a un' kl f s t i m a quc,alver nosenvue l t os cn l ac or r i ent e quc a l aba hs l exc el endo de unz r ezi dad c on t a nt osy t a n va ri a dos s i gni f i cados y connot aci oncs s oci a l es y ec on6nt i ca s,de s i st i dr a mc h s de s cp t i rha ci adonos a l guna . spr c pm t a s cr i t i c a ss obr cl o que l uc en hses. c ' uel as .d c uilesl ar cl a ci 6n ent r el a educa ci n y l as od e da d de l aa bundm ci z?

oui n phni f i c a ,e nt t l t i mo t r r ni no, c 6mo s r or & ni z a nl ama y or f adehsl f aca s en nues r r os c ol egi os ,l osphnesde es t udi os y l aser z s ri i mz mspr ict i c xs? Es t a ss on pr c pm t a sf ci l es de pl ant ear ,pcr o di f i c i l es de r es pondct .Educ a. esun pa s o m sen cli nt el uo de t om aren c ons i dcr a ci 6a e s t u pre. dt ' ny gunt a sy s us r e s pucs t a sc om o s er i ms y pos i bl es I ndi c e de l a obr a: Pr t l i ogo Agr adedr ni ent os 1. Rcpr oducci t m ,c ot ues t aci t m y cur r f cui um s 2. Conoc i mi cnt o t cni c o, di s cr cpa nda y Es t a do! l a ac om odaci n de l a c ul t ur a 5. La ot r ac ar a dclcur r l cul am ocui t o:h c ' ui t ur a vi vi da I 4. D s i s t cnd z y c ont r adi cci oncs cn Lw du es ,h zcul t ur a y elEst a do!l a cul . t uT? vi vi da 1 1 5, La e st r uct ur a delcufhcul um y l al p' ca delcont r olt c ic o:l os r es ul mdos de h r eada pt aci n
.

6. Tr a ba j o poEt i c o ye duc a t i v0: c spos i bl ec lxi t o?


Ref er cndas bi bl i ogr ic?s I ndi c e de a ut or es I ndi ce de nona br e s