You are on page 1of 112
VIET NAM DAN CHOU CONG HOA pc LAP — TU DO — HANH PHUG DALHOC | ~SUPHAM ~ Théng nhat t Ts SHES C6 thdi ky ché dO né 18 trong lich sik Viet nam khéng ? pAO DUY ANT Quan nigm hign thwe xa hdi chil nghia vé phé binh van nghé HOANG XUAN NHI Nhan dan tinh : trong thor van eda Nguyén Binh Chigu HOANG TOR Cuéc cach mang eta ngwoi nd 1@ TRAN VAN GIAU Ngudn gée ¥ thire trong eude tién héa cia hé thin kinh (Il) TRAN DUC THAO Tin vin hoa Bau tranh tu tugeng & Trung hoa gin day DANG THAI MAL Gigi thigu sich + Giao due hoe CAO XUAN HUY f So thao lwge sit Vit nam BAO DUY ANH Tai_ligu_tham_khéo Sw giao dong cia tw twéng théng tr] trong cudge bién héa ctia xa hoi Trung quée cuéi Tay Chu : S8 2 thang 6, 7-1955 Handi « Ai cing phai nh4n rang khéng e6 khoa hoé nao c6 thé phat trién va phon fhinh néu khong e6 xung dét ¥ kign, khéng c6 tw do phé binh » STA - LIN BAN BIEN TAP : H6i ding gido sw phu trach hai trong BAI HOC SU PHAM VAN HOC va BAI HOC SU PHAM KHOA HOG Thr ky toa soon: Trin Dire Thao Uy vién thiéng trie : Dio Duy Anh, Tran Vine Gidu, Hoang Xudn Nhij, Lé Van Thiém. Dia chi Trwéng Dai hoc Su pham Van hoe Ha - ndi THONG NHAT ! Ngay 4-2-1955, Chinh phi Viét-nam dan chi cong hoa tuyén bé sin sang lap quan hé binh thiéng giita Bac va Nam. Ngay 6-6, Chinh phi lai tuyén bd sin sang mé hdi nghi hiép thwong d@ chuan bi téng tuyén ctr tu do théng nhat mide nha. Loi tuyén bd cia Chinh phi d& dwoc toan thé nhan dan nhiét liét hoan nghénh va quyét tam thi hién, vi thdng nhat, cting nhu doc lap, 1a giyén dan téc thiéng liéng ctta nhan dan Viét-nam. Dégianh quyén thiéng liéng Sy, nhan dap Viét-nam, tiép.tuc sw nghiép dau tranh cach mang bén bi bat khuat trai hon 80 nim, d& khang chién gian khd va anh diing trong 9 nim. dat dén chién thing lich sir Dién-bién-phi va dén thang loi ngoai giao vé vang tai Gio-ne-vg. Nhitng thanh tich chién dau dy di mang lai k*t qua gidi phong hoan toan mién Bac tir vi tuyén 17 tré ra. Bé hoan thanh van ménh quang vinh cia dan tdc, thie hién thdng nhat, ddc lap ya dan chi hoan toan, ching ta cén phai tigp tuc du tranh. Cudc dau tranh chinh tri ngay nay ciing gian khd va phirc tap khong kém gi dau tranh bang vii hyc, vi déi phuong, dé quéc MY cing bon tay sai Ngo dinh Diém, hét sire ding trim muu nghin ké plfé hoai hiép dinh Gio-ne-vo, ngin can eudc théng nhat cha ching ta, hong chia ~-1-