2/27/2009

1
N|Io N|Io N|Io N|Io
G|oo G|oo Ir|nh hoo k| IhuoI mo| Iruong Ir|nh hoo k| IhuoI mo| Iruong G|oo G|oo Ir|nh hoo k| IhuoI mo| Iruong Ir|nh hoo k| IhuoI mo| Iruong
N|Io N|Io N|Io N|Io
1
Ðo| Ðo| cuong cuong ve ve n|Io n|Io vo vo coc coc hop hop choI choI cuo cuo n|Io n|Io
N|Io |o moI Irong nhung nguyen Io ch|nh cuo su song, |o Ihonh phon
cuo proIe|n vo oc|d nuc|e|c Irong Ie boo s|nh voI, dong voI vo Ihuc voI.
Ðo| vo| ky su mo| Iruong, nhung hop choI cuo n|Io duoc nh|eu quon
Iom bo| v| su quon Irong cuo nhung choI noy Irong kh| quyen vo Irong g g g g
coc chu Ir|nh song cuo dong Ihuc voI.
N|Io co nh|eu Irong Iho| oxy hoo mo nhung Irong Iho| noy co Ihe b|
b|en do| bo| v| s|nh voI.
Iuy Ihuoc voo d|eu k|en h|eu kh| hoy ky kh| mo v| khuon b|en do|
Irong Iho| oxy hoo cuo n|Io o dong om hooc duong.
Irong nuoc Ih|en nh|en vo nuoc Iho|, coc hop choI cuo n|Io Ion Io| duo|
3 dong. coc hop choI huu co ommon|oc vo coc hop choI dong oxy
2
3 dong. coc hop choI huu co, ommon|oc vo coc hop choI dong oxy
hoo (nIr|Ie vo n|IroIe).
Iu nhung quon d|em cuo hoo vo co, N|Io co Ihe Ion Io| duo| 7 dong
oxy hoo.
-3 0 +1 +2 +3 +4 +5
NH
3
– N
2
– N
2
O – NO – N
2
O
3
– NO
2
– N
2
O
5
2/27/2009
2
Ðo| Ðo| cuong cuong ve ve n|Io n|Io vo vo coc coc hop hop choI choI cuo cuo n|Io n|Io ((II II) )
Chu Ir|nh N|Io b|eu d|en nhung mo| quon Iom Ion Io| g|uo coc dong
hop choI cuo N|Io
3
Ðo| Ðo| cuong cuong ve ve n|Io n|Io vo vo coc coc hop hop choI choI cuo cuo n|Io n|Io ((II II) )
N|IroIe cung cop choI d|nh duong cho do| song Ihuc voI vo duoc b|en
do| Ihonh proIe|n.
NO
3
-
+ CO
2
+ coy xonh + onh song moI Iro| ÆproIe|n
N
2
Irong kh| quyen cung duoc b|en do| Ihonh proIe|n bo| quo Ir|nh on
40 g/mol
C= 20 /
2 eq
g eq =
2
g g
d|nh n|Io cuo v| khuon.
N
2
+ v| khuon doc b|eI ÆproIe|n
Hon nuo, NH
3
vo nhung hop choI ommon|um (NH
4
+
) duoc Ihem voo doI
de cung cop cho coy Irong, vo| NH
3
de g|up cho su son s|nh proIe|n.
NH
3
+ CO
2
+ coy xonh + onh song moI Iro| ÆproIe|n
Ureo |o moI Irong nhung hop choI ommon|um pho b|en. FroIe|n Irong
xoc cheI Iro Ihonh choI Iho| bo. Nuoc I|eu chuo n|Io do co che phon
h I | N|I I I | I I| h | |
4
huy proIe|n mo co. N|Io Ion Io| Irong nuoc I|eu phon |on |o ureo mo
ureo duoc Ihuy phon kho nhonh bo| enzyme ureose Ihonh ommon|um
corbonoIe
2/27/2009
3
Ðo| Ðo| cuong cuong ve ve n|Io n|Io vo vo coc coc hop hop choI choI cuo cuo n|Io n|Io ((II II) )
Fhon dong voI chuo moI |uong proIe|n khong I|eu hoo duoc (n|Io huu
co). Nhung choI noy vo proIe|n Irong xoc cheI dong Ihuc voI duoc
b|en do| Ihonh |uong |on NH
3
bo| hooI dong cuo v| khuon d| duong
Irong d|eu k|en h|eu kh| hooc k| kh|.
FroIe|n (N huu co) + v| khuon Æ NH
3
$u Ion Io| cuo hop choI huu co chuo n|Io chu yeu co nguon goc Iu quo
Ir|nh s|nh hoc. Ðo |o quo Ir|nh bo| I|eI, Iroo do| choI cuo s|nh voI cung
nhu su phon huy coc xoc cheI cuo chung.
Coy co| co Ihe dung Iruc I|ep NH
3
, duoc Iho| ro bo| hooI dong cuo v|
khuon |en ure vo proIe|n de Ioo ro proIe|n Ihuc voI. Neu NH
3
Iho| ro vuoI
quo muc yeu cou cuo Ihuc voI, |uong du noy duoc oxy hoo bo| v|
kh |I I h Iu duo
5
khuon n|IroI hoo Iu duong.
N|Ir|Ie duoc oxy hoo bo| nhom v| khuon n|IroI hoo, n|IrobocIer mo nhom
noy cung duoc go| |o nguo| Ioo n|IroIe
2NH
3
+ 3O
2
V| khuon
2NO
2
-
+ 2H
+
+ 2H
2
O
2NO
2
-
+ O
2
V| khuon
2NO
3
-
Ðo| Ðo| cuong cuong ve ve n|Io n|Io vo vo coc coc hop hop choI choI cuo cuo n|Io n|Io ((II II) )
Ouo Ir|nh chuyen hoo n|Io nuoc duoc Ihe h|en nhu sou.
6
2/27/2009
4
Ðo| Ðo| cuong cuong ve ve n|Io n|Io vo vo coc coc hop hop choI choI cuo cuo n|Io n|Io ((II II) )
Hom |uong n|Io Irong nuoc Iu nh|en coo Ihuong do nuoc Iho| s|nh hooI
hooc nuoc Iho| cong ngh|ep Ioo nen.
Irong nuoc Iho| s|nh hooI, n|Io Ion Io| o dong vo co (65%) vo huu co
(35%). Nguon n|Io chu yeu Iu nuoc I|eu. g
N|IroIe duoc Ioo Ihonh co Ihe dop ung cho coy Irong nhu |o choI d|nh
duong. Neu coy Irong khong hop Ihu heI |uong N-NO
3
-
vo N-NH
4
+
vo co
h|nh Ihonh Ih| chung se hoo Ion Irong nuoc muo vo Iron voo song ho
hoy Ihom voo nguon nuoc ngom.
$u h|nh Ihonh kh| n|Io do su khu n|IroIe do| kh| |o von de Irong xu |y
nuoc Iho| bong quo Ir|nh bun hooI I|nh. Neu hom |uong n|IroIe |on, Iho|
g|on |uu keo do| Irong be |ong se goy ro quo Ir|nh khu n|IroIe Ioo Ihonh
kh| N h| I b | I b |
7
kh| N
2
goy ro h|en Iuong bun no| Irong be |ong.
Irong quo Ir|nh xu |y nuoc Iho| co hom |uong n|Io coo, quo Ir|nh khu
n|IroIe con duoc yeu cou de ngon nguo su phoI Ir|en khong mong
muon cuo Ioo vo nhung Ihuc voI nuoc khoc Irong nguon I|ep nhon.
Amon|oc Irong nuoc Ion Io| duo| ho| dong. NH
3
vo NH
4
+
Iuy Ihuoc
pH cuo mo| Iruong.
Irong vung pH Ihop no Ion Io| o dong |on.
Irong vung pH coo no Ion Io| o dong Irung hoo.
Amon|o Amon|o
Irong vung pH coo no Ion Io| o dong Irung hoo.
Iy |e NH
3
/ NH
4
+
con Iuy Ihuoc voo nh|eI do, nh|eI do Ihop con
bong |ech ve dong |on.
Iy |e NH
3
/ NH
4
+
duoc Ihe h|en Irong bong sou.
Nh|eI
do
pH
6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 º,0 º,5
8
1 0,009 0,028 0,09 0,28 0,89 2,77 8,25 22,1
10 0,019 0,059 0,19 0,59 1,83 5,56 15,7 37,1
20 0,040 0,125 0,40 1,24 3,82 11,2 28,4 55,7
30 0,081 0,254 0,80 2,48 7,46 20,3 44,6 71,8
2/27/2009
5
Amon|oc Irong nuoc Iu nh|en co nguon goc Iu quo Ir|nh omon| hoo
coc choI huu co chuo n|Io hoy su g|o| phong Iu nh|en cuo s|nh kho|.
Amon|o h|en d|en Irong nuoc moI hooc nuoc ngom boI nguon Iu hooI
dong phon huy choI huu co cuo coc v| s|nh voI Irong d|eu k|en yem
kh|
Amon|o (II) Amon|o (II)
kh|.
Ðo| vo| nguon nuoc cop s|nh hooI ommon|o duoc I|m Ihoy kh| b| nh|em
bon bo| coc dong Iho|.
Irong mong |uo| cop nuoc, omon|o con su dung duo| dong coc hop
choI c|orom|n co Ioc dung keo do| Iho| g|on d|eI khuon cuo |uong c|o
du kh| von chuyen Irong duong ong.
Irong d|eu k|en yem kh| omon|oc cung co Ihe h|nh Ihonh Iu n|IroI do
quo Ir|nh khu n|IroI cu v| khuon denitrification.
9
Hom |uong omon|oc Irong nuoc Iho| s|nh hooI, nuoc Iho| cong ngh|ep
Ihuc phom vo moI so nuoc Iho| khoc co Ihe roI coo.
Nong do NH
3
Irong nuoc ngom kho on d|nh.
Nong do NH
3
Irong nuoc moI co su Ihoy do| |on, phu Ihuoc voo che do
Ihuy von nguon nuoc. Muo dong nong do NH
3
Ihuong coo hon muo he
v| quo Ir|nh oxy hoo Ihonh n|IroI d|en ro chom o nh|eI do Ihop.
N|Ir|Ie |o hop choI khong be. No cung co Ihe |o quo Ir|nh khu n|IroIe
Irong d|eu k|en yem kh|. Ngoo| ro n|Ir|Ie con co nguon goc Iu nuoc
Iho| quo Ir|nh cong ngh|ep d|en hoo.
Irong Irong Iho| con bong, nong do n|Ir|Ie Irong nuoc Ihuong roI
N|Ir|Ie N|Ir|Ie - - N|IroIe N|IroIe
g g g, g g g
Ihop, Irong nuoc moI nong do n|Ir|Ie Ihuong nho hon 0,02 mg/|.
N|IroIe |o hop choI vo co cuo n|Io co hoo Ir| coo nhoI. No kho ben
vung Irong mo| Iruong nuoc vo co nguon goc ch|nh nhu sou.
Ouo Ir|nh oxy hoo coc hop choI n|Io co Irong doI.
Ouo Ir|nh cuon Iro| be moI hooc choy Iron Iu conh dong nong
ngh|ep voo song, ho mong Iheo |uong |on phon bon mo coy
Irong chuo k|p hop Ihu.
10
g
Nuoc Iho| s|nh hooI hooc nuoc Iho| moI so ngonh cong ngh|ep
Ihuc phom, hoo choI,... Chuo moI |uong |on coc hop choI n|Io.
Irong nuoc moI, n|IroIe Ihuong gop duo| dong veI nhung Irong Iong
nuoc ngom hom |uong n|IroIe do| no| |o| roI coo.
2/27/2009
6
N|Ir|I |o son phom Irung g|on cuo quo Ir|nh oxy hoo omon|oc hooc
n|Io omon| Irong d|eu k|en h|eu kh| nho su Ihom g|o cuo v| khuon
Nitrosomonas . $ou do n|IroI I|ep Iuc duoc oxy hoo Ihonh n|IroI nho v|
khuon Nitrobacter Iheo phuong Ir|nh.
N|Ir|Ie N|Ir|Ie - - N|IroIe (II) N|IroIe (II)
K K
Irong do kn, km |o hong so Ioc do n|Ir|Ie vo n|IroIe hoo
Coc phuong Ir|nh phon ung n|Ir|Ie vo n|IroIe duoc b|eu d|en nhu sou.
O o Ir|nh n|IroIe hoo con 4 57 g O cho 1 g N NH Coc |oo| | kh on
4 2 3
+ − −
⎯⎯→ ⎯⎯→
n m
K K
NH NO NO
4 2 2 2
2 2 3
4 2 3 2
1, 5 2
0, 5
2, 0 2
+ − +
− −
+ − +
+ ⎯⎯⎯⎯⎯→ + +
+ ⎯⎯⎯⎯→
+ → + +
Nitrosomonas
Nitrobacter
NH O NO H O H
NO O NO
NH O NO H O H
11
Ouo Ir|nh n|IroIe hoo con 4,57 g O
2
cho 1 g N-NH
4
. Coc |oo| v| khuon
Nitrosomonas vo Nitrobacter |o coc |oo| v| khuon h|eu kh| Ih|ch hop
d|eu k|en nh|eI do Iu 20-30
o
C.
Irong d|eu k|en khong co oxy Iu do mo mo| Iruong von con choI huu
co cocbon, moI so |oo| v| khuon khu n|IroIe hooc n|Ir|Ie de |oy oxy
cho quo Ir|nh oxy hoo coc choI huu co.
3 höõu cô 2 2 2
4 5 5 2 2 NO H C CO N H O
− +
+ + → + +
IoI co N h|en d|en Irong nhung hop choI huu co co Ihe duoc xem xeI
|o N-huu co. Ð|eu noy boo gom n|Io Irong oc|d om|no, om|nes,
om|des, |m|des, don xuoI cuo n|Io vo moI so hop choI khoc. Hou heI
nhung dong noy |I duoc chu y Irong phon I|ch nuoc Iru kh| ||en quon
d uo Ih | h| d b| I
N|Io huu co N|Io huu co –– N|Io Iong N|Io Iong
den nuoc Iho| cong ngh|ep doc b|eI.
N|Io co Ihe khong b| chuyen hoo hoon Ioon Iu coc hop choI d| vong
chuo n|Io.
Hou heI N-huu co mo xuoI h|en Irong nuoc Iho| s|nh hooI |o o dong
proIe|n hooc son phom phon huy cuo proIe|n. po|ypepI|des vo om|no
oc|ds.
N|Io kje|doh| |o hom |uong n|Io huu co vo n|Io omon|oc Irong mou
12
g g
duoc xoc d|nh sou kh| vo co hoo. No khong boo gom n|Io n|IroI vo
n|Ir|I vo khong nhoI Ih|eI boo gom n|Io ||en keI vo| coc hop choI huu
co.
2/27/2009
7
Y ngh|o mo| Iruong Y ngh|o mo| Iruong
N|Io |o moI nguyen Io ch|nh Irong Ihonh phon coc ox|I om|n – moI
s|nh choI quon Irong cuo v| s|nh voI. $u phon huy coc choI huu co,
omon|o, n|IroIe, n|Ir|Ie deu |o son phom cuo chu Ir|nh dom (chu
Ir|nh n|Io) Irong nhung d|eu k|en mo| Iruong khoc nhou. Do do v|ec
phon I|ch n|Io o nhung dong khoc nhou Ihuong duoc su dung Irong phon I|ch n|Io o nhung dong khoc nhou Ihuong duoc su dung Irong
coc muc d|ch sou.
Ðonh g|o muc do o nh|em, kho nong Iu |om soch cuo nguon
nuoc.
Ðonh g|o h|eu suoI cuo cong Ir|nh xu |y.
Ðo |uong |uong s|nh kho|, IÎ |e coc Ihonh phon d|nh duong cuo
mo| Iruong ||en quon den su phoI Ir|en cuo v| khuon.
G| I h| I I | h | h uo | h h I
13
G|o Iong h|eu suoI cuo quo Ir|nh c|o hoo nuoc cop s|nh hooI.
N|Io |o Ihonh phon Irong Iu nh|en vo con Ih|eI cho do| song s|nh
voI, nen khong Ihe |oo| bo hoon Ioon coc hop choI n|Io ro kho|
nguon nuoc. Nhung kh| hom |uong n|Io vuoI quo nguong cho phep
se Iro Ihonh von de khong b|nh Ihuong cho nguon nuoc. V| voy
v|ec |om g|om coc hop choI n|Io Irong nguon nuoc Io| muc Io| do
|o nh|em vu cuo ngonh cop nuoc vo boo ve mo| Iruong.
Y ngh|o mo| Iruong (II) Y ngh|o mo| Iruong (II)
V|ec xoc d|nh hom |uong Ure Irong nuoc Iho| co Ihe b|eI duoc Iho| g|on |uu
nuoc Iho| Irong coc cong IhooI nuoc.
$u co moI coc hop choI n|Io vo phoI pho Irong nuoc Ihuong goy ro quo
Ir|nh phu duong hoo.
A | (NH ) | d I d | o| o| h |uo h Amon|oc (NH
3
) |o doc Io do| vo| co ngoy co vo| hom |uong nho.
O nong do 0,01 mg/|, co b| nh|em doc quo duong mou.
kh| nong do coo hon (0,2 – 0,5 mg/|), goy doc I|nh cop cho co.
N|Ir|Ie |o doc Io do| vo| co vo coc don xuoI cuo no nhu |o coc hop choI
n|Iroso, n|Iroom|ng,... Io coc choI co I|em nong goy ung Ihu.
8on Ihon n|IroIe khong pho| |o yeu Io doc ho| nhung do quo Ir|nh chuyen
hoo Ihonh n|Ir|Ie nen goy doc.
Do su ||en quo moI Ih|eI g|uo n|Ir|Ie vo n|IroIe nen nong do cho phep g|uo
14
Do su ||en quo moI Ih|eI g|uo n|Ir|Ie vo n|IroIe nen nong do cho phep g|uo
ho| chÎ I|eu noy duoc b|eu h|en Iheo cong Ihuc sou.
Irong do.
C
NO
3
- vo C
NO
2
- . nong do n|IroIe vo n|Ir|Ie do duoc
C
NO
3
-
,cp
vo C
NO
2
-
,cp
. nong do n|IroIe vo n|Ir|Ie cho phep
3 2
2 3
, ,
1
− −
− −
+ ≤
NO NO
NO cp NO cp
C C
C C
2/27/2009
8
Y ngh|o mo| Iruong (II) Y ngh|o mo| Iruong (II)
Nhung phon I|ch Ihonh phon n|Io o nhung dong khoc nhou duoc
Ihuc h|en Iren nuoc uong vo nuoc b| o nh|em Iu kh| nuoc duoc
cong nhon |o mo| Iruong |on Iruyen benh IoI. v|ec phon I|ch n|Io
duoc Ihuc h|en bo| nh|eu |y do khoc nhou nhu |o.
ChoI chÎ Ih| cuo choI |uong ve s|nh
ChoI d|nh duong vo nhung von de ||en quon
$u oxy hoo Irong nhung dong song vo cuo song
k|em sooI quo Ir|nh xu |y s|nh hoc
15
ChoI chÎ Ih| cuo choI |uong ve s|nh
Nuoc b| o nh|em se Iu |om soch
Irong khoong Iho| g|on Ih|ch
hop. Ðoc I|nh vo kho nong p g
nh|em benh cuo nuoc do| vo|
nguo| su dung se b| g|om Iheo
Iho| g|on vo Iheo su Iong nh|eI
do
N|Io h|en d|en Irong nuoc bon
dou o dong n|Io huu co
(proIe|n) vo NH Iheo Iho| g|on
16
(proIe|n) vo NH
3
. Iheo Iho| g|on,
n|Io huu co b|en do| don don
Ihonh N-NH
3
vo sou noy neu
d|eu k|en h|eu kh| h|en d|en, su
oxy hoo NH
3
Ihonh n|Ir|Ie vo
n|IroIe xoy ro.
2/27/2009
9
ChoI d|nh duong vo nhung von de ||en quon
V|ec xoc d|nh hom |uong n|Io Irong xu |y nuoc Iho| |o roI con
Ih|eI doc b|eI |o Irong quo Ir|nh xu |y s|nh hoc de b|eI duoc
nuoc Iho| co chuo du n|Io cho quo Ir|nh s|nh Iruong vo phoI nuoc Iho| co chuo du n|Io cho quo Ir|nh s|nh Iruong vo phoI
Ir|en cuo v| s|nh voI hoy khong? Neu khong, boI ky su Ih|eu huI
pho| duoc cung cop Iu nguon ben ngoo|.
Xoc d|nh N-NH
3
vo N-huu co Ihuong duoc xoc d|nh de co
nhung so ||eu cu Ihe de |uo chon cong nghe xu |y nuoc Iho| vo
donh g|o xem choI |uong nuoc Iho| sou xu |y co doI I|eu chuon
xo ro nguon I|ep nhon hoy khong?
N|Io |o moI Irong nhung yeu Io s|nh duong con Ih|eI de Ioo phoI
17
g g y g p
Ir|en. Nhung phon I|ch n|Io co y ngh|o quon Irong nhom g|up
khong che quo Ir|nh phu duong hoo nguon nuoc.
$u oxy hoo Irong nhung dong song vo cuo song
$u b|en do| NH
3
Ihonh n|Ir|Ie vo n|IroIe cuo v| s|nh voI Iu duong
do| ho| O
2
vo su oxy hoo noy |om g|om ngh|em Irong |uong oxy
hoo Ion Irong song vo cuo song hoo Ion Irong song vo cuo song
HooI dong cuo v| s|nh voI Irong he Ihong xu |y s|nh hoc h|eu kh|
Ioo ro moI |uong |on s|nh kho| bun vo |uong s|nh kho| noy co Ihe
b| n|IroIe hoo. Do do Irong dong ro cuo he Ihong co Ihe goy
nen v|ec n|IroIe hoo nhonh.
Nhung phon I|ch N|Io |o quon Irong Irong v|ec von honh quo
Ir|nh xu |y de g|om |uong ommon|o Iho| ro.
18
2/27/2009
10
k|em sooI quo Ir|nh xu |y s|nh hoc
$u xoc d|nh N|Io Ihuong duoc |om de k|em sooI muc do |om
soch Irong xu |y s|nh hoc. Ih| ngh|em 8OD, chÎ donh g|o muc do
oxy hoo coc choI huu co Irong nuoc Iho| vo| su Ihom g|o cuo v| oxy hoo coc choI huu co Irong nuoc Iho| vo| su Ihom g|o cuo v|
s|nh voI mo khong donh g|o duoc quo Ir|nh n|IroIe hoo xoy ro
Irong xu |y nuoc Iho|.
Irong moI so Iruong hop, su g|o| hon do duoc op doI bo| v| ngh|
ngo doc I|nh onh huong |en do| song cuo co. Nguo| Io do b|eI
ro NH
3
khong phon |y |o doc nhung |on NH
4
+
|o| khong. kh| do su
quon he g|uo ho| dong |o phu Ihuoc pH.
19
Ung dung Irong v|ec xoc d|nh n|Io Ung dung Irong v|ec xoc d|nh n|Io
H|en noy, so ||eu ||en quon den hop choI n|Io mo Ion Io| Irong nuoc cop
duoc dung phon |on ||en quon den Ihuc Ie khu Irung xoc d|nh |uong N-NH
3
h|en d|en Irong nuoc de donh g|o ch|or|de con de doI duoc |uong ch|or|ne
du o d|em dung cuo su khu Irung bong ch|or|ne vo xoc d|nh moI so khoong
Iy |e cuo monoch|orom|nes kh| ||en quon den v|ec keI hop vo| ch|or|ne du Iy |e cuo monoch|orom|nes kh| ||en quon den v|ec keI hop vo| ch|or|ne du.
$u xoc d|nh n|IroIe Irong nuoc cop g|up nhon dong vo k|em sooI benh
meIhemog|ob|nem|o o Ire em.
$o ||eu ve n|Io roI quon Irong ||en quon den xu |y nuoc Iho|. 8ong coch k|em
sooI su n|IroIe hoo, g|o Ihonh xu |y h|eu kh| co Ihe duoc g|u o muc Ihop
nhoI.
$u phon I|ch N-NH
3
vo N-huu co |o quon Irong Irong v|ec xoc d|nh co du
|uong n|Io h|en d|en Irong nuoc Iho| cho xu |y s|nh hoc hoy khong.
20
8un s|nh hoc s|nh ro Iu he Ihong xu |y nuoc Iho| vo choI Iho| ron huu co
duoc u |om phon composI. ChoI |uong cuo phon composI phu Ihuoc voo
Ihonh phon n|Io co Irong do.
k|em sooI hom |uong n|Io Irong nuoc Iu nh|en (song, suo|, oo, ho,...) se Iong
cuong kho nong |om soch nguon nuoc vo Ironh duoc h|en Iuong phu
duong hoo.
2/27/2009
11
Fhuong phop xoc d|nh hom |uong n|Io Fhuong phop xoc d|nh hom |uong n|Io
N|Io Ion Io| Irong nuoc duo| 4 dong chu yeu.
N|IroIe Æb|eu Ih| quo chÎ I|eu N-NO
3
-
N|Ir|Ie Æb|eu Ih| quo chÎ I|eu N-NO
2
-
N|Ir|Ie Æb|eu Ih| quo chÎ I|eu N NO
2
Amon|o Æb|eu Ih| quo chÎ I|eu N-NH
3
N|Io huu co
21
Xoc d|nh N Xoc d|nh N--NH NH
33
Fhuong phop Ness|er
Iheo moI phuong phop do mou co d|en vo| mou do duoc |oc gon Ih|ch
hop bong phuong phop xu |y so bo dung kem su|foIe vo NoOH
Fhuong phop noy co Ihe do duoc |uong N-NH
3
bong coch xu |y vo| Ihuoc Fhuong phop noy co Ihe do duoc |uong N NH
3
bong coch xu |y vo| Ihuoc
Ihu Ness|er mo |o dung d|ch co I|nh k|em monh cuo |ode ko|| Ihuy ngon.
ChoI noy keI hop vo| NH
3
Irong mo| Iruong k|em de Ioo dong keo phon
Ion mou vong nou, cuong do mou noy b|eu h|en Iruc I|ep |uong NH
3
h|en
d|en bon dou. Fhon ung noy co Ihe duoc m|eu Io bo| phuong Ir|nh.
22
Mou duoc Ioo ro bo| choI chÎ Ih| Ness|er de dong duoc nh|n Ihoy duoc.
2/27/2009
12
Xoc d|nh N Xoc d|nh N--NH NH
3 3
(II) (II)
Fhuong phop Ness|er (II)
Nhom Ironh nhung Iro ngo| do Iop choI co Irong mou co Ihe Ioc
dung vo| Ihuoc Ihu, omon|o con duoc Ioch ro bong phuong phop
chung coI mou. V|ec so mou se duoc Ihuc h|en Iren dung d|ch g g
chung coI.
Coc Iro ngo| ch|nh cuo phuong phop.
Hom |uong Co
2+
vuoI quo 250 mg/|, omon| do duoc Ihop hon
Ihuc Ie. Ðe Ironh d|eu noy con pho| d|eu chÎnh pH Iruoc kh|
chung coI mou, dung d|ch dem phoIphoI duoc dung de |om
keI Iuo conx| duo| dong conx| phoI phoI.
MoI so hop choI om|n moch Ihong moch vong c|orom|n huu
23
MoI so hop choI om|n moch Ihong, moch vong, c|orom|n huu
co, oceIon, o|dehyI, ruou vo nhung hop choI huu co khoc
cung goy nh|eu Iro ngo|. Nhung choI noy co Ihe cho mou
vong hoy mou |uc hooc Iro nen duc kh| Ihem Ihuoc Ihu Ness|er
voo dung d|ch chung coI.
Hop choI sunfuo Ioo keI Iuo vo| Ihuoc Ihu Ness|er, co Ihe |oo|
bo sunfuo bong ch| cocbonoI.
Xoc d|nh N Xoc d|nh N--NH NH
3 3
(II) (II)
Fhuong phop FhenoIe
MoI Ihoy do| phuong phop do mou do| vo| phuong phop Ness|er
||en quon den v|ec Ihem voo dung d|ch k|em pheno| vo|
hypoch|or|Ie vo muo| Mn.
Mn xuc Ioc cho phon ung g|uo pheno|, hypoch|or|Ie vo ommon|o
de Ioo ro |ndopheno| mo co mou xonh duong dom.
Fhuong phop noy co nhung Iro ngo| Iuong Iu nhu phuong phop
Ness|er.
24
2/27/2009
13
Xoc d|nh N Xoc d|nh N--NH NH
3 3
(II) (II)
Fhuong phop chung coI
Fhuong phop Iruc I|ep Ness|er vo phuong phop phenoIe b| rong
buoc bo| nhung so| so Iu mou ben ngoo| vo do duc. V| voy, su op
dung Iruc I|ep |o khong Ihuc Ie de dung Iren nh|eu mou. g g g
Fhuong phop chung coI duoc dung de Ioch NH
3
Iu nhung choI
con Iro vo sou do v|ec xoc d|nh N-NH
3
co Ihe duoc Ihuc h|en bo|
moI so coch boo gom co phuong phop so mou do no| Iren.
Co che cuo phuong phop |o Ion NH
4
+
Ion Io| o Irong Iho| con bong
NH
3
vo |on H
+
Iheo phon ung

4 3
Δ + +
⎯⎯→ ↑ + NH NH H
25
Io| pH Iren 8, con bong d|ch chuyen Iheo phon ung g|o| phong
NH
3
|om g|om pH do Ioo Ihonh |on H
+
. ChoI dem boroIe do duoc
Ihem voo de duy Ir| pH Irong khoong º,5 vo| muc d|ch Ihoy do|
con bong ve huong Ih|ch hop. G|o Ir| pH coo hon do khong duoc
de ngh| bo| v| su nguy h|em cuo moI so NH
3
duoc Iho| ro Iu nguon
huu co Io| nh|eI do so| cuo nuoc.
Xoc d|nh N Xoc d|nh N--NH NH
3 3
(II) (II)
Fhuong phop chung coI (II)
k|nh ngh|em cho Ihoy rong, Iren Ihuc Ie IoI co NH
3
Iu do se duoc
phoI ro Iu dung d|ch co pH duoc duy Ir| o º,5 bong coch d|eu
chÎnh 200 mI nuoc do duoc chung coI kh| dung 500 – 1000 mI g g
mou.
$on phon chung coI duoc Ihu ho| bong coch cho ho| d| quo Ih|eI
b| ngung (ong s|nh hon) vo sou do cho voo b|nh chuo dung d|ch
oc|d.
Dung d|ch oc|d b|en do| NH
3
Iu do Irong ho| Ihonh |on NH
4
+
. Dung
d|ch oc|d bor|c duoc dung do| vo| nhung phon I|ch bong Ness|er
hooc chuon do vo dung d|ch oc|d H
2
$O
4
|oong duoc dung do| vo|
h h I| h b h I h h h d
26
nhung phon I|ch bong phenoIe hooc phuong phop mong do
(membrone probe).
Ðo| vo| mou nuoc mo chuo |uong N-NH
3
nho, phuong phop Ihong
Ihuong |o de do |uong n|Io Irong son phom coI bong phuong phop
Ness|er hooc phenoIe nhu do d|en Io o Iren.
2/27/2009
14
Xoc d|nh N Xoc d|nh N--NH NH
3 3
(II) (II)
Fhuong phop chung coI (II)
$u I|nh Ioon N-NH
3
Iheo don v| mg/I pho| duoc duo voo Irong su
xem xeI Ihe I|ch cuo son phom coI cung nhu k|ch Ihuoc mou.
Nh|eu nguo| phon I|ch I|m duoc su Ihuon |o| de chung coI moI g g
|uong hon 200 mI de Ironh su chu y choI che Io| d|em cuo| cuo su
chuon do. keI quo duoc I|nh nhu sou.
Irong do.
3
1000
/ − = × ×
D
DN
V
mg l N NH N
V s
V
D
Ihe I|ch Iong cuo son phom chung coI (mI)
V Ih I| h h hu I d I huo h N | ( I)
27
V
DN
Ihe I|ch cuo son phom chung coI dung Irong phuong phop Ness|er (mI)
N Hom |uong N-NH
3
duoc phoI h|en bong phuong phop Ness|er (mg)
s Ihe I|ch mou dem chung coI
Xoc d|nh N Xoc d|nh N--NH NH
3 3
(II) (II)
Fhuong phop chuon do Ihe I|ch
kh| mou chuo nh|eu hon 2 mg/I N-NH
3
nhu Irong Iruong hop cuo nuoc Iho|
s|nh hooI vo nuoc Iho| cong ngh|ep, nong do N-NH
3
co Ihe duoc xoc d|nh
bong chuon do vo| dung d|ch H
2
$O
4
chuon sou kh| chung vo hop Ihu NH
3
Irong oc|dbor|c nhu do Ir|nh boy o Iren Irong oc|dbor|c nhu do Ir|nh boy o Iren.
Co che quo Ir|nh nhu sou. oc|dbor|c (dung |om choI dem IoI nhoI) keI hop
vo| NH
3
Irong phon coI de Ioo Ihonh NH
4
+
vo H
2
8O
3
-
Iheo phuong Ir|nh sou.
Fhon ung Ioo Ihonh se |om Iong pH cuo dung d|ch do son phom Ioo Ihonh
co NH
4
+
nhung pH duoc g|u Irong khoong Ih|ch hop bong coch dung du
oc|dbor|c. kh| do NH
3
co Ihe duoc do bong Ness|er hoo hooc bong chuon
do nguoc vo| oc|d monh nhu oc|d su|fur|c.
3 3 3 4 2 3
+ −
+ ⎯⎯→ + NH H BO NH H BO
28
g
Ap dung phuong phop chuon do nguoc de xoc d|nh nong do NH
3
Ihong
quo v|ec do |uong |on borock (H
2
8O
3
-
) h|en d|en Irong dung d|ch Iheo phon
ung nhu sou.
2 3 3 3
− +
+ ⎯⎯→ H BO H H BO
2/27/2009
15
Xoc d|nh N Xoc d|nh N--NH NH
3 3
(II) (II)
Fhuong phop chuon do Ihe I|ch (II)
kh| pH cuo dung d|ch oc|dbor|c do duoc g|om den g|o Ir| bon dou
cuo no, moI |uong oc|d monh Iuong duong vo| |uong NH
3
do duoc
Ihem voo.
Chuon do hou nhu de dong duoc d|eu kh|en bo| phuong phop do
d|en Ihe nhung do| ho| Ihoy cho choI chÎ Ih| no| Io|. Ð|en cuc pH
do| vo| d|em cuo| IoI nhoI duoc xoc d|nh bo| su pho |oong moI Ihe
I|ch doc b|eI dung d|ch oc|dbor|c vo| NH
3
Iu do Irong nuoc coI moI
|uong bong vo| Ihe I|ch son phom chung coI mong muon vo do
pH cuo hon hop noy.
Nh|eu nho hoo hoc ve hoo nuoc Ih|ch dung dung d|ch H
2
$O
4
N/14
h d| h N NH kh| d | I |d N/14 | I d
29
cho xoc d|nh N-NH
3
. kh| do mo| mI cuo oc|d N/14 |o Iuong duong
1,0 mg n|Io.
kh| su dung oc|d N/50, con Ihem voo he so 0,28. Hon nuo, |uong
nho Ihe I|ch oc|d N/14 nh|eu hon duoc con cho chuon do, yeu Io
quon Irong Irong duy Ir| choI chÎ Ih| vo Ironh su hoo Ion khong
ch|nh xoc cuo mou suoI su chuon do.
Xoc d|nh N Xoc d|nh N--NH NH
3 3
(II) (II)
Fhuong phop Iroc pho Ihoo Ioc bong Ioy
Fhuong phop co Ihe op dung do| vo| nuoc Iho| s|nh hooI, hou heI co |oo|
nuoc Iho| cong ngh|ep vo nuoc Iho.
Irong Iruong hop mou nuoc co mou hooc b| nh|em mon Ih| con I|en honh
phuong phop chung coI Iruoc kh| op dung phuong phop noy phuong phop chung coI Iruoc kh| op dung phuong phop noy.
Nguyen Ioc cuo phuong phop.
Ðo quong pho o buoc song 655 nm cuo hop choI mou xonh duoc Ioo
bo| omon| vo so||sy|oI vo |on hypoc|or|I co su Ihom g|o cuo noIr|
n|IrosopenIoxyono soI (III) Ioxyono soI (III) (noIr| n|Iroprus|oI).
Coc |on hypoc|or|I duoc Ioo Ihonh do phon ung Ihuy phon N,d|c|oro-
1,3,5-Ir|oz|n 2,4,6 (1H,3H,5H) Ir|on muo| noIr| (noIr| d|c|orosoxyonuroI).
Fhon ung cuo c|orom|n vo| noIr| so||xy|oI xoy ro o pH =12.6 co su Ihom
g|o cuo noIr| n|Iroprus|oI. 8oI ky choI c|orom|n co moI Irong mou Ihu
30
g p y g
cung deu duoc xoc d|nh . NoIr| x|IroI co Irong Ihuoc Ihu de con Iro su
nh|eu do coc, doI b|eI |o conx| vo mog|e.
Nhung yeu Io goy con Iro.
I|nh ox|I vo I|nh k|em monh se goy nh|eu bong v|ec Ioo ro coc hop
choI hop Ihu.
Irong coc mou nuoc mon, nh|eu do su keI Iuo mog|e kh| xuoI h|en su
keI Iuo cuo xyIroI vuoI quo muc.
2/27/2009
16
Xoc d|nh N Xoc d|nh N--NO NO
22
--
Fhuong phop so mou
Ðo| kh| N-NO
2
h|en d|en Irong nuoc Iho| sou xu |y o nong do |on
hon 1 mg/|. Nong do cuo no Irong nuoc moI vo nuoc ngom
Ihuong nho hon 0,1 mg/|. g g
Irong nhung Iruong hop noy phuong phop com quon duoc yeu
cou de xoc d|nh, Ihuong |o phuong phop so mou. Iuy nh|en moI
phuong phop chuon khoc |o dung Ih|eI b| do hoy dung soc ky |on.
PoI nh|eu on|on duoc xoc d|nh dong Iho| Iren cung moI mou bong
soc ky |on, nhung phuong phop so mou re hon vo Ih|ch hop kh|
mou chÎ chuo n|Ir|Ie hoy kh| nong do n|Ir|Ie roI Ihop.
Fhuong phop so mou mo phong Iu phuong phop Gr|ess – I|osvoy
d| h d d Fh h Ih h| b h
31
d|ozo hoo duoc su dung. Fhuong phop noy Ihuc h|en bong coch
dung ho| choI chÎ Ih| huu co. Ax|I $u|fon|||c vo NophIhy|om|n.
Co che cuo quo Ir|nh nhu sou. o mo| Iruong pH = 2-2,5, n|Ir|Ie Ioc
dung vo| Ax|I $u|fon|||c vo NophIhy|om|n se Ioo Ihonh Azobenzo|
NopIhy|om|n $unfon|c Iy |e vo| hom |uong n|Ir|Ie co Irong mou.
Xoc d|nh N Xoc d|nh N--NO NO
22
--
(II) (II)
Fhuong phop so mou (II)
Fhuong Ir|nh phon ung b|eu d|en nhu sou.
32
2/27/2009
17
Xoc d|nh N Xoc d|nh N--NO NO
22
--
(II) (II)
Fhuong phop so mou (II)
Irong d|eu k|en oc|d, |on n|Ir|Ie nhu oc|d HNO
2
phon ung vo| nhom
om|no cuo su|fon||om|de de h|nh Ihonh muo| d|ozon|um, muo| noy
keI hop vo| N-(1-nophIhy|)-eIhy|ened|om|ne d|hydroch|or|de de
h|nh Ihonh phom nhuom co mou do ho| hong.
Ðo mou h|nh Ihonh Iy |e Iruc I|ep vo| |uong N-NO
2
h|en d|en Irong
mou.
Ðo mou cuo mou se duoc xoc d|nh bong coch so sonh vo| mou
chuon hoy bong coch do quong pho ke.
V|ec xoc d|nh bong coch do quong pho |o Ih|ch hop bo| kh| so
sonh mou bong quon soI |o de gop so| so vo khong chuon ngoo|
33
sonh mou bong quon soI |o de gop so| so vo khong chuon, ngoo|
ro pho| chuon b| mou chuon mo| kh| I|en honh phon I|ch.
Fhon I|ch hom |uong n|Ir|Ie IoI nhoI |o ngoy Iho| g|on sou kh| |oy
mou de g|om Ih|eu nhung hooI dong cuo v| s|nh Irong quo Ir|nh
chuyen hoo n|Ir|Ie Ihonh n|IroIe hoy omon|o, khong duoc dung
ox|I de |om choI boo quon.
Xoc d|nh N Xoc d|nh N--NO NO
22
--
(II) (II)
Fhuong phop Iroc pho hop Ihu phon Iu
Nguyen Ioc cuo phuong phop.
Fhon ung cuo n||Ir|Ie Irong mou Ihu vo| Ihuoc Ihu 4 -om|nobenzen
sufonom|d vo| su co moI cuo ox|I ocIhophosphor|c o pH = 1.º de Ioo
| d| muo| d|ozo
Muo| noy se Ioo Ihuoc nhuom mou hong N-(1-nophIy|)- 1.2
d|omon|eIon d|h|droc|oruo duoc Ihem voo bong Ihuoc Ihu 4 -
om|nobenzen sufonom|d).
Ðo do hop Ihu o buoc song 540 nm.
Iro ngo| cuo phuong phop.
8uoc song co do hop Ihu |on nhoI pho| duoc k|em Iro kh| phuong phop
noy duoc su dung |on dou vo pho| duoc su dung Irong IoI co coc |on
34
g g g
xoc d|nh I|ep Iheo.
Neu mou Ihu co I|nh k|em coo, de do pH khong doI 1,º±0,1 sou kh| xu
|y phon mou Ihu vo pho |oong Io| 40 m|, dung d|ch ox|I ocIophoIphor|c
bo sung se duoc Ihem voo Iruoc kh| pho |oong, nhu voy se doI doc do
pH quy d|nh. Iuy nh|en, phuong phop se |om so| |ech do k|em cuo
h|dro cocbonoI, |I nhoI |o 300 mg/| Irong moI phon mou Ihu |o 40 m|
ngoo| so| |ech vo| do pH doc xoc d|nh.
2/27/2009
18
Xoc d|nh N Xoc d|nh N--NO NO
33
--
Fhuong phop quong pho hop Ihu Iu ngoo|
N|IroIe Irong nuoc hop Ihu buc xo cuo I|o Iu ngoo| o buoc song do|
220 nm. V| |y do noy nen su phon I|ch bong phuong phop quong hoc
co Ihe duoc su dung de do n|IroIe.
Fhuong phop noy kho nhoy nhung do| ho| moy specIrophoIomeIer co
Ihe von honh Irong khoong song Iu ngoo|.
8oI ky choI noo mo hop Ihu buc xo 220 nm se goy con Iro cho Ih|
ngh|em noy. No gom n|Ir|Ie, hexovo|enI chron|um vo nh|eu hop choI
huu co khoc.
Fhuong phop soc k| |on
Fhuong phop soI ky |on duoc m|eu Io roI huu dung cho v|ec phon I|ch
nong do N NO |on hon 0 2 mg/I
35
nong do N-NO
3
|on hon 0,2 mg/I.
Iheo coch noy nh|eu con Iro Ihong Ihuong Irong phon I|ch n|IroIe co
Ihe Ironh duoc.
Fhuong phop noy co Ihe chop nhon v|ec phon I|ch dong Iho| nhung
on|on khoc Irong mou.
$u boI |o| cuo phuong phop noy |o ch| ph| muo moy vo boo Ir| Ih|eI b|.
Xoc d|nh N Xoc d|nh N--NO NO
33
--
(II) (II)
Fhuong phop d|en cuc n|IroIe
Ð|en cuc n|IroIe |o d|en cuc mong choI |ong co Ihe phoI h|en N-
NO
3
h|en d|en o nong do duo| 1 mg/I.
Ihuon |o| cuo phuong phop d|en cuc |o moI kh| do chÎnh moy (co Ihuon |o| cuo phuong phop d|en cuc |o moI kh| do chÎnh moy (co
duong chuon), v|ec phon I|ch n|IroIe roI nhonh.
Ð|en cuc co son duoc |op voo de g|om soI ||en Iuc vo k|em sooI
Iu dong quo Ir|nh.
Nhung boI |o| |o nh|eu |on Ihong Ihuong nhu ch|or|de vo
b|corbonoIe co Ihe goy Iro ngo| vo d|en cuc khong nhoy kh| nong
do n|IroIe g|om doI xuoI nh|eu |on.
36
2/27/2009
19
Xoc d|nh N Xoc d|nh N--NO NO
33
--
(II) (II)
Fhuong phop khu vo| Codm|um (Cd)
Fhuong phop khu Codm|um duo ro |o phuong phop co do nhoy
coo cho v|ec phon I|ch n|IroIe.
Fhuong phop noy do roI Ihonh cong do duoc dung Irong v|ec Fhuong phop noy do roI Ihonh cong do duoc dung Irong v|ec
phon I|ch Iu dong.
Nguyen Ioc cuo phuong phop.
Vo| su h|en d|en cuo Cd, n|IroIe se b| khu Ihonh n|Ir|Ie. Fhuong
phop noy dung hoI Cd duoc boc moI |op dong mong sou kh|
xu |y vo| dung d|ch dong sunfoI (Cu$O
4
). $on phom n|Ir|Ie Irung
g|on Ioo Ihonh duoc xoc d|nh bong phuong phop d|ozo hoo
duoc mo Io o phon Iruoc.
37
Mou duoc |oc vo cong Ihem vo| dung d|ch NH
4
C|-EDIA duoc
cho quo coI duoc chuon b| doc b|eI chuo hoI codm|um duoc
hooI hoo. Irong suoI quo Ir|nh d| quo, |uong n|IroIe b| codn|um
khu Ihonh n|Ir|Ie.
8,5 2
3 2 2
2
= − − − +
+ + ⎯⎯⎯→ + +
pH
NO H O Cd NO OH Cd
Xoc d|nh N Xoc d|nh N--NO NO
33
--
(II) (II)
Fhuong phop khu vo| Codm|um (Cd)
Cou Ioo coI Cd
38
2/27/2009
20
Xoc d|nh N Xoc d|nh N--NO NO
33
--
(II) (II)
Fhuong phop khu vo| Codm|um (II)
Yeu cou cuo phuong phop
kh| n|Ir|Ie h|en d|en bon dou Irong mou Ih| cung duoc do. Ð|eu
noy onh huong den phep do N-NO3 Iong so. noy onh huong den phep do N NO3 Iong so.
Vo| muc d|ch xoc d|nh nong do n|IroIe, v|ec phon I|ch Ioch
b|eI r|eng n|Ir|Ie duoc yeu cou vo g|o Ir| noy duoc Iru Iu keI
quo cuo phon ung khu codm|um.
8o| v| do nhoy cuo phuong phop d|ozo hoo do| vo| nong do
n|Ir|Ie, n|IroIe Ihop nhu 0,01 mg/I co Ihe duoc phoI h|en.
Mou vo| nong do N-NO
3
|on hon 1 mg/I cung co Ihe do duoc
neu mou duoc pho |oong Iruoc kh| cho quo coI codm|um.
39
Dung d|ch n|IroIe chuon nen duoc cho quo coI quo do xoc
d|nh |uong n|IroIe chuyen Ihonh n|Ir|Ie co Ihe doI duoc.
Neu khong Ih| coI nen duoc Io| phon ung hooc |uu |uong dong
mou nen duoc d|eu chÎnh de doI duoc su b|en do| ve |uong.
Iro ngo| cuo phuong phop
Xoc d|nh N Xoc d|nh N--NO NO
33
--
(II) (II)
Fhuong phop khu vo| Codm|um (II)
Iro ngo| cuo phuong phop.
Nhung choI |o |ung con Iro dong choy cuo mou nuoc Irong coI vo
|om hon che d|en I|ch I|ep xuc g|uo mou vo hoI Cd. Do do |om g|om
h| I khu h|eu suoI khu.
Æ Ðo| nhung mou nuoc co do duc coo con pho| |oc quo g|oy |oc Ihuy
I|nh co duong k|nh |o 0,45 μm Iruoc kh| I|en honh phon I|ch mou.
Coc |on soI, dong hooc nhung k|m |oo| khoc co nong do Iren vo|
mg/I se |om g|om h|eu quo khu cuo Cd.
Æ Ihem dung d|ch EDIA voo mou de |oo| bo onh huong cuo coc |on
Iren.
Dou mo co Ihe boo phu be moI hoI Cd.
40

Æ Co Ihe |oo| bo bong coch Ir|ch |y mou vo| dung mo| huu co.
ChoI oxy hoo monh nhu c|o du co Ihe Ioc dong |om g|om h|eu suoI
khu cuo coI Cd.
Æ k|em Iro |uong c|o du Irong mou vo |oo| bo bong coch Ihem dung
d|ch No
2
$
2
O
3
.
2/27/2009
21
Xoc d|nh N Xoc d|nh N--NO NO
33
--
(II) (II)
Fhuong phop 8ruc|n-$unfon|||c
Nguyen Ioc cuo phuong phop
Irong mo| Iruong ox|I monh, phon ung g|uo n|IroIe vo bruc|n cho hop
choI sunfuo co mou vong duoc op dung de xoc d|nh hom |uong
n|IroIe bong phuong phop so mou n|IroIe bong phuong phop so mou.
Iuy nh|en khong pho| |uc noo mou cung Iuon Iheo d|nh |uoI 8eer-
IomberI, Ihuc ngh|em chung Io cuong do mou con Iuy Ihuoc voo
nh|eI Ioo ro Iu phon ung.
Ðe k|em sooI nh|eI do, nong do ox|I sunfuor|c vo Iho| g|on phon ung se
duoc I|nh Iruoc soo cho mo| d|en b|en |uon xoy ro Irong d|eu k|en IoI
nhoI vo |I b| onh huong bo| mo| Iruong xung quonh.
Iro ngo| cuo phuong phop.
IoI co coc choI oxy hoo monh vo coc Ioc nhon khu Irong mou deu
Ih I | h h h
41
co Ihe goy Iro ngo| cho phuong phop noy.
Æ OrIhoIo||d|n duoc su dung de che coc choI oxy hoo.
Iuong c|o du |on hon 5 mg/I se onh huong den keI quo phon I|ch .
Æ khu c|o du bong |uong Ihuo noIr| osen|c.
Fe
2+
vo Fe
3+
cung nhu coc k|m |oo| hoo Ir| 4 kh| hom |uong nho hon 1
mg/I co Ihe xem onh huong khong dong ke.
$u chuyen hoo n|Ir|Ie con duoc ngon Iruoc bong ox|I sufon|||c..
Xoc d|nh N|Io huu co Xoc d|nh N|Io huu co – – Fhuong phop kje|doh| Fhuong phop kje|doh|
Nguyen Ioc cuo phuong phop.
Irong mo| Iruong H
2
$O
4
co su h|en d|en cuo k
2
$O
4
vo| Hg$O
4
|om xuc
Ioc, n|Io huu co chuyen hoo Ihonh omon| sunfoI.
Irong Iho| g|on dun phon huy mou, hon hop Ihuy ngon-omon|o h|nh g g p y , p y g
Ihonh vo I|ep Iuc b| phon huy bo| N
2
$
2
O
3
. $ou do mou Irung hoo se g|o|
phong omon|o Iu do.
Dung d|ch Ihu duoc Irong quo Ir|nh chung coI chuo omon|o b| |o| cuon
Iheo ho| nuoc duoc hop Ihu bo| dung d|ch ox|I bor|c vo se dung de xoc
d|nh hom |uong n|Io huu co.
Hou heI nhung hop choI huu co chuo n|Io |o don xuoI cuo NH
3
vo do do
N co so oxy hoo |o –3. $u phon ro cuo phon huu co cuo phon Iu bo| su
oxy hoo Iu do nhu NH
3
. Fhuong phop kje|doh| dung H
2
$O
4
nhu |o Ioc
42

3
g g
2 4
nhon oxy hoo |o phuong phop chuon.
Xuc Ioc chong hon nhu Hg
2+
Ihong Ihuong duoc con den Ihuc doy su
oxy hoo moI so choI cuo nh|eu choI huu co ben vung. Fhon ung noy
mo xoy ro co Ihe duoc m|nh hoo bo| su oxy hoo o|on|ne (α -
om|noprop|on|c oc|d).
3 2 2 4 2 2 2 4 4
CH CHNH COOH + 7H SO 3CO + 6SO + 8H O + NH HSO
Δ
⎯⎯→
2/27/2009
22
Xoc d|nh N|Io huu co Xoc d|nh N|Io huu co –– Fhuong phop kje|doh| (II) Fhuong phop kje|doh| (II)
Nguyen Ioc cuo phuong phop (II).
Irong phon ung noy, corbon vo
hydrogen duoc oxy hoo Ihonh CO
2
vo nuoc, Irong kh| |on su|foIe b| g |
khu Ihonh $O
2
. D| nh|en, nhom
om|no duoc s|nh ro nhu NH
3
nhung
khong Ihe IhooI kho| mo| Iruong
oc|d vo duoc g|u |o| nhu muo|
ommon|um.
$u oxy hoo I|ep Iuc nhonh chong
Io| nh|eI do hon nh|eI do so| cuo
H
2
$O
4
(340
o
C) moI |I. Ð|em so| cuo
oc|d duoc Iong |en khoong 360
o
C
43
oc|d duoc Iong |en khoong 360 C
den 370
o
C de Iong Ioc do oxy hoo
bong coch Ihem No
2
$O
4
hooc
k
2
$O
4
.
Neu IoI co coc N- huu co chuyen
Ihonh N-NH
3
Ih| su phon huy hoon
Ioon choI huu co |o con Ih|eI.
Xoc d|nh N|Io huu co Xoc d|nh N|Io huu co –– Fhuong phop kje|doh| (II) Fhuong phop kje|doh| (II)
Yeu cou cuo phuong phop .
Neu IoI co coc N- huu co chuyen Ihonh N-NH
3
Ih| su phon huy hoon Ioon
choI huu co |o con Ih|eI.
Nhung Ihoy do| cuo mou Irong suoI quo Ir|nh phon huy Ihe h|en nhu sou.
Iuong nuoc du duoc |oy d|, |om cho oc|d su|fur|c dom doc Ioc dung vo| choI huu co.
Nh|eu kho| Irong boc |en Irong b|nh Io| Iho| d|em H
2
$O
4
doI den d|em so| cuo no. su
phon huy boI dou Io| Iho| d|em noy.
Hon hop chuyen Ihonh den, Iuy Ihuoc voo Ioc dong Ioch nuoc cuo oc|d su|fur|c Iren
nhung hop choI huu co.
$u oxyhoo cuo corbon xoy ro. Ouo Ir|nh so| Irong suoI g|o| doon noy duoc doc Irung
bo| su h|nh Ihonh cuo moI |uong |on boI nho do su IhooI ro cuo CO
2
vo $O
2.
$u phon huy hoon Ioon coc hop choI huu co duoc nhon d|en bong do Irong cuo
mou.
$u phon huy nen duoc de I|ep Iuc |I nhoI 20 phuI sou kh| mou Irong de dom boo su
44
$u phon huy nen duoc de I|ep Iuc |I nhoI 20 phuI sou kh| mou Irong de dom boo su
phon huy hoon Ioon cuo choI huu co.
MoI kh| N− – huu co chuyen Ihonh N-NH
3
, no co Ihe duoc xoc d|nh Iheo
nhung coch Iuong Iu nhu do duoc Ir|nh boy Irong phon N-NH
3
. Ac|d du pho|
duoc Irung hoo vo pH cuo mou duoc d|eu chÎnh khoong 11.
N-NH
3
Irong ho| duoc Ihu ho| nhu Irong phuong phop chung coI do no| o
Iren, co Ihe dung boI ky phuong phop noo do m|eu Io o Iren de xoc d|nh
hom |uong N-NH
3
. keI quo duoc I|nh Iuong Iu nhu kh| I|nh N-NH
3
.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful